Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


A[]

A[]

e

Abazja (utrata zdolności chodzenie)[]

abasia (abazya)

Abażur[]

abat-jour

A-skrót handlowy „po”[]

  • a-commercial arroba, arrobe

Abdykować[]

abdicar

Abdykacja[]

abdication

Abecadło[]

alphabeto, abecedario, abece

Aberracja [=odchylenie [fiz)][]

aberration

Abiogeneza [=samorództwo][]

abiogenese, abiogenesis

Abiogeniczny[]

abiogenetic

Abiotrofia (=niedożywienie)[]

abiotrophia

Ablaktacja[]

ablactation

Ablastyna (farm)[]

ablastina

Ablucja (obmywanie][]

ablution

Abnegacja[]

abnegation

Abolicja[]

abolition

Abolicjonista[]

abolitionista

Abolicjonizm[]

abolitionismo

Abomaza [=czwarty żołądek przeżuwaczy (zoo)][]

abomaso

Abominacja[]

abomination

Abonament[]

abonamento

Abonent[]

abonato

Abonować (komuś)[]

abonar

Abonować [=dla siebie][]

abonar se a, subscriber

Abonowanie[]

abonamento

Aborcja[]

aborto, abortamento

Aborcja [=dokonywać aborcji][]

facer aborto

Aborcja [=poddać się aborcji][]

submitter se a un aborto / abortamento

Aborcyjny[]

abortive

Aborcyjny [=środek aborcyjny/ poronny][]

remedio / pharmaco abortive

Aborcyjny [=praktyka][]

practica abortive

Aborygen[]

aborigine

Abordaż[]

abbordage

Abrakadabra[]

abracadabra

Abrazja (geol)[]

abrassion

Abronia (bot)[]

abronia

Absencja[]

absentia

Absolucja[]

absolution

Absolut, absolutność[]

absolutitate

Absolutny[]

absolute

Absolutysta[]

absolutista (n)

Absolutystyczny[]

absolutista (adj)

Absolutyzm[]

absolutismo

Absorbować[]

absorber

Absorpcja[]

absorption

Absorpcyjny[]

absorptive

Absorbent[]

absorbente

Absorbujący[]

absorbente

Abstrahować[]

abstraher

Abstrakcja[]

abstraction

Abstrakcjonizm[]

abstractionismo

Abstrakcjonista[]

abstractionista

Abstakcjonistyczny[]

abstractionista

Abstrakcyjny[]

abstracte

Abstrakt [=wyciąg][]

abstracto

Abstynencja [=wstrzemięźliwość od wszystkiego][]

abstinentia

Abstynencja [=wyborcza][]

abstention (del voto)

Abstynencja [=od używek][]

abstemio

Abstynent [=od wszystkiego][]

abstinente,

Abstynencki[]

abstinente, abstemie

Absurd[]

absurditate, absurdo

Absurd [=mówić absurdy][]

dicer absurditate

Absurdalny[]

absurde

Absyda[]

apside

Absynt [=piołun (bot.)][]

absinthio

Abulia [=brak woli, bezwolność][]

abulia

Aby, ażeby[]

pro + -ar/-er/-ir, a fin de

Aby był[]

sia

A capella[]

a capella

Acetometr[]

acetimetro

Aceton[]

acetona

Acetonuria[]

acetonuria

Acetylen[]

acetylen

Achromatopsja [=ślepota barw][]

achromatopsia

Achromatopsyjny[]

achromatope

Achromatyczny [=bezbarwny][]

achromatic; achromate

Achromatyna (bio)[]

achromatina

Acidemia[]

acidemia

Acidometr[]

acidometro

Acidoza [=kwasota] (med.)[]

acidose (-osis)

Aczkolwiek[]

quamquam, ben que

Adamaszek[]

damasco

Adaptacja[]

adaptation

Adaptować[]

adaptar, appropriar

Adekwatnie[]

adequatemente

Adekwatny[]

adequate

Adenologia [=nauka o gruczołach (med.)][]

adenologia

Adenopatia[]

adenopathia

Adorować[]

adorar

Adept[]

adepto

Adermina [= witamina B6][]

adermina = vitamina B6

Adhezja[]

adhesion

Adieu[]

adieu, adeo

Adiunkt[]

adjuncto

Adiustacja[]

adjustamento

Adiutant[]

adjutante

Administracja [=zespół][]

administration

Administracja [=budynek][]

administreria

Administracyjny[]

aadministrative

Administrator[]

administrator

Administrować[]

administrar

Administrowany[]

administrate

Admiracja[]

admiration

Admirator[]

admirator

Admiratorka[]

admiratrice

Admiralicja[]

admiralato

Admirał[]

admiral

Adnotować[]

annotar

Adnotacja[]

annotation

Adopcja[]

adoption

Adoptować[]

adoptar

Adoptowany[]

adoptive

Adoracja[]

adoration

adoptować[]

adoptasr

Adorować[]

adorar

Adorator[]

adorator

Adrenalina[]

adrenalina

Adres[]

adresse

Adresować[]

adressar

Adriatyk[]

Adriatico

Adriatycki[]

Adriatic

Adwent[]

advento

Adwokat[]

advocato

Aerobus[]

aerobus

Aerodynamika[]

aerodynamica

Aerofobia[]

aerophobìa

Aerolit[]

aerolitho

Aeromechanika[]

aeromechanica

Aerometr[]

aerometro

Aeronauta[]

aeronauta

Aeronautyczny[]

aeronautic

Aeronautyka[]

aeronautica

Aeroplan[]

aeroplano, avion

Aerostat[]

aerostato

Aerostatyczny[]

aerostatic

Aeronauta[]

aeronauta

Aerostatyka[]

aerostatica

Aerozol[]

aerosol

Aerożel [= żel w spray’u][]

aerogel

Afazja[]

aphasia

Afeliaum (astr)[]

aphelia

Afera [=sprawa][]

affaire, cosa

Afiks[]

affixo

Afirmacja[]

affirmation

Afisz [=plakat][]

affiche F. (afish), placard

Afiszować się[]

afficher (se)

Afonia [=utrata głosu][]

aphonia

Aforyzm[]

aphorysmo

Afront[]

affronto, ultrage

Agamiczny [=bezpłciowy][]

agame

Agapa[]

agape

Agat[]

agata

Agawa[]

aggave

Agencja[]

agentia

Agencja [=prasowa][]

agentia de novas, agentia de pressa

Agencja [=podróży][]

agentia de viage

Agencja [=towarzyska][]

agentia de amor

Agencja [=kosmiczna][]

agentia spatiàl

Agenda[]

agenda

Agent[]

agente

Agitacja[]

agitation

Agitatorski[]

agitatori

Agitować[]

agitar

Agitator[]

agitator

Aglomerować[]

aglomerar

Aglomeracja[]

aglomeration

Aglomerat[]

agglomerato

Agnostyk[]

agnostico

Agnostyczny[]

agnostic

Agonia[]

agonia

Agonialny[]

agonial

Agorafobia [= lęk przestrzeni][]

agoraphobia , pavor de aere

Agrafka[]

agrafe, spinula de securitate

Agrarny[]

agrari, agricole

Agregat[]

aggregato

Agresja[]

aggression

Agresja z użyciem siły[]

aggression con violentia
Agresywny[]
aggressive

Agresywnie[]

aggressivemente

Agresor[]

aggessor

Agrest [=owoc][]

grossula

Agrest (=krzak)[]

grossuliero

Agrestowy[]

grossular (adj)

Agronom[]

agronomista,agronòmo

Agronomia[]

agronomìa

Agrotechnika[]

agrotechnica

Aguti [=rodzaj gryzonia w Ameryce][]

aguti

Aids = Sida[]

Aids

Akacja [bot[]

acacìa

Akademia [=różne znaczenia][]

academia

Akademik [=różne znaczenia][]

academico

Akademicki[]

academic

Akalkulia [=niemożność policzenia [med.)][]

acalculia (impossibilitate de calcular)

Akant [=ostrokrzew [ bot])][]

acantho

Akapit[]

alinea

Akatalepsja (niemożność rozumienia)[]

acatalepsia

Akcelerator[]

accelerator

Akcent[]

accento

Akcentować[]

accentuar

Akcentowanie[]

accentuation

Akcentowalny[]

accentabile

Akceptować[]

acceptar

Akceptacja[]

acceptation

Akceptacja [=siebie][]

acceptation de se

Akces (=dostęp)[]

accesso, accession

Akcesarium (=dodatek)[]

accessario

Akcesoria[]

accessorio

Akcesoria [=samochodowe][]

accessorios de automobile

Akcesoria [=rowerowe][]

accesorios de bicycletta

Akcesoria [=teatralne/ rekwizyty][]

accessorios de theatro

Akcja [=bankowa][]

action

Akcja (=działanie)[]

action

Akcja [=planowana/ zaplanowana][]

action planificate

Akcja [=błyskawiczna][]

action fulmine

Akcja [=ratunkowa][]

action de succurso

Akcja [=naftowa][]

action petroler

Akcja [=cywilna][]

action civil

Akcja [ =na okaziciela][]

action al portator

Akcjonariusz[]

actionero;actionista

Akcjonaryjny, akcyjny[]

actionari

Akcyza[]

accisia

Akinezja [=bezruch][]

akinesia

Aklamacja[]

acclamation

Aklimatyzacja[]

acclimatation

Aklimatyzować[]

acclimatar

Aklimatyzować się[]

se acclimatar

Akomodować[]

accomodar

Akomodacja[]

accomodation

Akompaniować[]

accompaniar

Akompaniament[]

accompaniamento

Akompaniator[]

accompaniator

Akord[]

accordo,chorda

Akordeon[]

accordion

Akordeonista[]

accordionista

Akoasma = halucynacja słuchowa = złudzenie słuchowe (med.)[]

acoasma = hallucination auditori

Akr {ziemi)[]

acre

Akredytacja[]

accreditation

Akredytować[]

accreditar

Akreloina/ aldehyd akrylowy (chem)[]

acreloina

Akrobacja[]

acrobatìa

Akrobata[]

arobata

Akrobatyczny[]

acrobatic

Akrobatyczny [=lot][]

volo acrobatic

Akrocefał [=jajogłowy][]

acrocephalo

Akrocefalia [=jajogłowie] (med.)[]

acrocephalia

Akrofobia[]

acrophobìa

Akromegalia (=przerost kończyn) [med.][]

acromegalia

Akromegaliczny[]

acromegalic

Akronim[]

acronymo

Akropol[]

acropole

Akrostych[]

acrostichio

Akroterion (=naszczytnik)[]

acroterio

Akryl [chem][]

acryl

Akrylowy [chem][]

acrylic

Akrylan [chem][]

acrylato

Aksamit[]

veloutè F.

Aksjomat[]

axioma

Aksjomatyczny[]

axiomatic

Aksjomatyka[]

axiomatica

Akt [różne znacz][]

acto

Akt wiary[]

acto de fide

Akt kobiecy[]

acto de femina

Akt oskarżenia[]

acto de accusation

Akt przemocy/ gwałtu[]

acto de violentia, via de facto

Akt piractwa / porwania samolotu[]

acto de pirateria (rya)

Akt stanu cywilnego[]

acto de stato civil

Akt zejścia[]

acto de decesso

Akt zgonu/ śmierci[]

acto de morte

Akt darowizny[]

acto de dotation

Akt medyczny[]

acto medical

=Akt gwałtu[]

acto de violentia / violentate

Aktomysyna/ aktomiosyna (farm)[]

actomyosina

Aktor[]

actor

Aktorka[]

actrice

Aktualizować[]

acualisar

Aktualizacja[]

actualisation

Aktualnie[]

actualmente

Aktualny[]

actual, up-to-date A.

Aktualny [=bieżący][]

currente

Aktualność[]

actualitate

Aktualności [=niusy][]

actualitates (novas)

Aktyn Ac [chem][]

actìnium

Aktynia (=ukwiał) [zoo][]

actinia

Aktynomykoza (promienica) [choroba])[]

actinomycose (osis)

Aktynoterapia[]

actinotherapia

Aktywa [bank][]

activo

Aktywacja[]

activation

Aktywizacja[]

activisation, acativitate

Aktywista[]

activista

Aktywizować[]

activar

Aktywny[]

acative

Aktywnie[]

activemente

Aktywność[]

activitate

Aktywa płynne (fin)[]

activco liquide

Akumetria (= badanie słuchu)[]

acumetria

Akumetr (=słuchomierz)[]

acumetro, audiometro

Akumetryczny[]

acumetric

Akumulować [=nagromadzić][]

accumular

Akumulować [=koszty][]

accumular costos

Akumulator[]

accumulator

Akumulacja[]

accumulation, accumulamento

Akumulacyjny[]

accumulative, accumulabile

Akupunktura[]

acupunctura

Akupresura[]

acupressura

Akuratność[]

acuratessa

Akuratny (=dokładny)[]

acurate

Akustyk[]

acustico

Akustyka[]

acustica

Akustyczny[]

acustic

Akustycznie[]

acusticamente

Akustycznoelektryczny[]

acustoelectric

Akuszeria[]

obstericia

Akuszerka (=położna)[]

obsterice

Akwaforta[]

aqua forte, aquaforte

Akwarela[]

aquarella

Akwarelować[]

aquarellar

Akwarium[]

aquario

Akwatynta [druk][]

aquatinta

Akwedukt[]

aqueducto

Akwirować[]

acquirer

Akwizycja[]

acquisition

Akwizytor[]

acquisitor

Alarm[]

alarma

Alarm pożarowy[]

alarma de incendio

Alarmować[]

alarmar

Alarmujący[]

alarmante

Alabaster[]

alabastro

Alba [=komża][]

alba

Albatros [ent][]

albatros

Albinos [=bielak][]

albin

Albo [=lub][]

o

Albo... albo[]

o....o

Albowiem[]

proque

Album[]

album

Albuminuria [=białkomocz] [med][]

albuminuria

Alchemia[]

alchimìa

Alchemiczny[]

alchimic

Alchemik [=uczony][]

alchimista

Alchemik [=amator][]

alchimero

Aldehyd (chem)[]

aldehyde

Aldehyd akrylowy/ akreloina (chem)[]

acreloina

Aldehyd mrówkowy[]

formaldehyde

Ale [=lecz][]

ma, sed,mais

Ale nic nie szkodzi[]

ma non importa

Alegoria[]

allegorìa

Alegoryczny[]

allegoric

Aleja[]

avenue

Aleja [=”avenue”][]

avenue

Aleja [=kwiatowa][]

corso

Aleksandryn [=wiersz][]

alexandrino

Alergen[]

alergen(o)

Alergia[]

allergìa

Alergia [=chory na alergię][]

allergico

Alergia [=alergik][]

allergico

Alert[]

alerta

Ależ tak[]

ma si

Alfa [mat][]

alpha

Alfabet [=abecadło][]

alphabeto

Alfabetyczny[]

alphabetic

Alfanumeryczny[]

alphanumeric

Alfenid [=metal][]

alphenida

Alga [bot][]

alga

Algebra [mat][]

algebra

Algebraiczny[]

algebric

Algezja [=odczuwanie bólu][]

algesia

Algometr[]

algometro

Algorytm [mat][]

algorithmo

Algorytmiczny[]

algorithmic

Alergen[]

allergene

Alergik[]

allergico

Alergolog[]

allergologo

Aleksyn[]

alexin

Alergologia[]

allergologia

Alidada (=celownica [geom])[]

aldidada

Alienacja[]

alienation

Alienować[]

alienar

Alibi[]

alibi

Aligator [zoo][]

aligatoro

Alimenty[]

alimento

Alimentacyjny[]

alimentari

Alimentacyjny [=dodatek][]

additivo alimentari

Alka (orn)[]

alea

Alkohol[]

alcohol

Alkoholowy[]

alcoholic

Alkoholik[]

alcoholico

Alkoholizm[]

alkoholismo

Alkoholizować[]

alcoholisar

Alkoholizowany[]

alkoholisate

Alkowa[]

alcova

Almanach [=annał][]

allmanac

Aloes (bot)[]

alloe

Alokacja[]

allocation

Alopecja [=łysienie, łysina][]

alopecia

Alpejski[]

alpestre,alpin

Alpinista[]

alpinista

Alpinizm[]

alpinism

Alpy[]

Alpes

Alzacki[]

alsatian

Alzacja[]

Alsatia

Alt [=instrument][]

alto

Alt [=głos][]

alte voce

Alt [=artysta][]

altista

Altana[]

cabana

Altanka (=przytulna)[]

cabana de felios, cabana foliose

Alternator[]

alternator

Alternować [=zmieniać][]

alternar

Alternatywa[]

alternativa

Alternatywnie[]

alternativemente

Alternatywny[]

alternative

Altruista[]

altruista

Altruizm[]

altruismo

Aluminiowy[]

aluminose

Aluminium[]

aluminium

Aluzja[]

allusion

Aluzyjny[]

allusive

Ałun[]

alume

Amalgamat [chem][]

amalgam

Amarant[]

amarantho

Amarantowy[]

amaranthin

Amarantowy [=kolor][]

amaranthin

Amator[]

amator, amateur F

Amatorski[]

amatori, amateuresc F.

Amazonka[]

amazone

Ambaras[]

embarasso

Ambasada[]

ambassada

Ambasador[]

ambassador

Ambasadorski[]

ambassadorial

Ambicja[]

ambition

Ambicjonalny[]

ambitiose

Ambitny[]

ambitiose

Ambitny [=plan][]

plano ambiciose

Ambiwalencja[]

ambivalentia

Ambiwalentny[]

ambivalente

Ambona [różne znacz][]

pulpito

Ambrozja[]

ambrosia

Ambulans[]

ambulantia

Ameba [zoo][]

ameba

Amebiczny[]

amebic

Ameryk Am (chem)[]

amerìcium

Ametyst[]

amethysto

Amfetamina[]

amphetamina

Amfibia[]

amphibio

Amfibrach (wiersz)[]

amphibracho

Amfiteatr[]

amphitheatro

Amfiteatralny[]

amphitheatral

Amfora[]

amphora

Amid [chem][]

amido

Amidol [chem][]

amidol

Amon (chem)[]

amon

Amoniak NH³ [chem][]

ammoniaco

Amoniakalny[]

ammoniac,ammoniacal

Amnestia[]

amnestia

Amnestionować[]

amnestiar

Amnezja [med.][]

amnesia

Amnezyjny[]

amnesic

Amok[]

amok

Amory[]

amor

Amoralność[]

amoralitate

Amoralny][]

amoral

Amorficzny[]

amorphe

Amortyzacja[]

amortisation

Amortyzować[]

amortir,amortisar

Amper (fiz)[]

ampere (amper)

Amperomierz[]

amperometro

Ampersand, znak &[]

ampersand, signo &

Amplituda[]

amplitude

Ampułka[]

ampula

Amputacja[]

amputation

Amputować[]

amputar

Amulet[]

amuleto

Amunicja[]

munition

Anabaptysta[]

anabaptista

Anachoreta [=zakonnik][]

anachoreta

Anachoreta [=życie zakonne][]

vita anachoretic

Anachroniczny[]

anachronic, anachrone

Anachronizacja[]

anachronisation

Anachronizm[]

anachronismo

Anachronizować[]

anachronisar

Anagram[]

anagramma

Anakonda (rodzaj węża][]

anaconda

Analfabeta[]

analphabeto,analphabete

Analfabetyczny[]

analphabetic

Analfabetyzm[]

analphabetismo

Analgezja [=brak odczuwania bólu][]

analgesia

Analityczny[]

analytic

Analityczny [=geometria ][]

geometria analytic

Analiza[]

analyse

Analiza [=bakteriologiczna][]

bacteriolyse,

Analiza [=ilościowa][]

analyse quantitative

Analiza [=jakościowa][]

analyse qualitative

Analiza [=do nieskończoności] (mat)[]

analyse infinitesime

Analiza [=kwasów][]

acidolyse; analyse de acidos

Analizować[]

analysar

Analny[]

anal

Analog[]

analogo

Analogia[]

analogìa

Analogiczny[]

analoge

Anamorfoza [pat][]

anamorphose, anamorphosis

Ananas [owoc][]

ananas

Ananas [drzewo][]

ananasiero

Anapest [=wiersz][]

anapesto

Anarchia[]

anarchìa

Anarchiczny[]

anarchic

Anarchista[]

anarchista

Anarchistyczny[]

anarchistic

Anarchizm[]

anarchismo

Anatema[=wyklęcie][]

anathema

Anatomia[]

anatomìa

Anatomiczny[]

anatomic

Android (robot naśladujący człowieka][]

androide

Anegdota[]

anecdota

Anegdotyczny[]

anecdotic

Andaluzyjski[]

andaluse

Andora[]

Andorra

Andorski[]

androrran

Aneks[]

annexo

Anektować[]

annexar

Anektowany[]

annexate

Aneksja[]

annexion

Anemia[]

anemia

Anemiczny[]

anemic

Anestezja [med.][]

anesthesìa

Anestezjolog[]

anesthesilogo

Angażować [=zatrudniać][]

emplear

Angażować się[]

engagiar se

Angażować się [=poświęcać się][]

dedicar se

Angielski[]

anglese

Angielska choroba [=krzywica][]

anglese maladìa; rhachitis

Angina[]

angina

Angioplastyka [=chirurgia naczyń krwionośnych (med.)][]

angioplastia

Angostura [bot/ farm][]

angostura

Anglia[]

Anglaterra, Anglia

Anglikański[]

anglican

Anglicyzować[]

anglicisar

Anglicyzowany[]

anglicisate

Anglicyzacja[]

anglicisation

Anglifoński[]

angliphone

Anglifon[]

angliphono

Angola[]

Angola

Angora [=wełna][]

angora

Angora [=koza][]

capra-angora

Angora [=kot][]

catto-angora

Angora [=królik][]

conilio-angora

Ani.....ani....[]

ni ..... ni

Anilina[]

anilina

Anielski[]

angelic

Animować[]

animar,

Animozja[]

rancor

Animusz[]

corrage

Anioł[]

angelo

Anioł [=stróż][]

angelo tutelar

Aniżeli[]

que

Ankieta[]

inquesta

Ankieta [=robić ankietę][]

inquestar

Annały[]

annales

Anoda [=elektroda +][]

anoda

Anomalia[]

anomalia;

Anomalia [=natury, odstępstwo od natury][]

freak A.

Anonimowy[]

anonyme

Anonimowość[]

anonymitate

Anoreksja[]

anorexia

Anormalny[]

anormal, anomal

Antagonista[]

antagonista

Antagonistyczny[]

antagonistic

Antagonizm[]

antagonismo

Antarktyczny[]

antarctic

Antarktyka[]

Antarctica

Antena[]

antenna

Antenat[]

antecessor

Antologia[]

anthologìa

Antracyt [min][]

anthracite

Antropoid[]

anthròpodo

Antropoidalny[]

anthròpode

Antropologiczny[]

anthropologic

Antropologia[]

antrhropologìa

Antropolog[]

anthropòlogo

Antropometria[]

anthropometria

Antropomorficzny[]

anthropomorphe

Antropometryczny[]

anthropometric

Antropozoficzny[]

anthroposophic

Antropozoolog[]

anthropozoologo

Antropozoologia[]

anthropozoologia

Antropozoologiczny[]

anthropozoologic

Antyalkoholowy[]

antialcoholic

Antybakteryjny[]

antibacterial

Antybiotyk[]

antibiotico

Antychryst[]

antichristo

Antychrześcijański[]

antichristian

Antycukrzycowy (med.)[]

antidiabetic

Antycukrzycowy [=lek antycukrzycowy] (farm)[]

antidiabetico

Antycypować[]

anticipar

Antycypacja[]

anticipation

Antyciało [p. przeciwciało][]

anticorpore

Antycząsteczka[]

anticorpusculo, antiparticulo

Antyczny[]

antique

Antydepresja (med.)[]

antidepression

Antydepresyjny (psych)[]

antidepressive

Antydepresyjny [=lek antydepresyjny] (farm)[]

antidepressivo

Antydoping[]

antidoping

Antydotum[]

antidoto

Antydumping[]

antidumping

Antyfona[]

antiphona

Antyfraza[]

antiphrase

Antygen [p. przeciwgen][]

antigeno

Antygeniczny[]

antigenic

Antygrawitacja (fiz)[]

antigravitation

Antygrawitacyjny[]

antigravitational, antigravital

Antyimperialista[]

antiimperialista

Antyimperialistyczny[]

antiimperialista

Antyimperializm[]

antiiimperialismo

Antyinflacyjny[]

antiinflationari

Antyk[]

antiqualia,antiquitate

Antyklerykalny[]

anticlerical

Antykomunista[]

anticommunista

Antykomunistyczny[]

anticommunista

Antykomunizm[]

anticommunismo

Antykoncepcja[]

anticonception

Antykoncepcyjny[]

anticonceptive

Antykoncepcyjny [=środek][]

anticonceptivo

Antykonstytucyjny[]

anticonstitutional

Antykorozja[]

anticorrosion

Antykorozyjny[]

anaticorrosive

Antykorozyjny [=produkt antykorozyjny][]

anticorrosivo, producto anticcorosive

Anatykradzież = antywłamanie[]

antifurto

Antykradzieżowy= =antywłamaniowy[]

antifurtal

Antykroplowy[]

antiguttose

Antypróchniczy (med.)[]

anticarie

Antykwariat[]

antiquartiato

Antykwariusz[]

antiquarista, antiquario

Antylopa[]

antilope

Antymateria[]

antimateria

Antymilitaryzm[]

antimilitarismo

Antymonium [chem][]

antinomium, antimonio

Antymonopolowy[]

antimonopolistic

Antynarodowy[]

antinationàl

Antynomia [=sprzeczność][]

antinomia

Antypatia[]

antipathia

Antypatyczny[]

antipathic

Antypoda[]

antipoda

Antypropaganda[]

antipropaganda

Antyradar[]

antiradar

Antyrakowy[]

anticancerose

Antyreligijny[]

antireligiose

Antyrządowy[]

antigovermentàl

Antysemicki[]

antisesmitic

Antysemita[]

antisemita

Antysemityzm,[]

antisemitismo

Antyseptyczny[=jałowy][]

antiseptic

Antysocjalny[]

antisocial

Antysportowy[]

antisportive

Antyteza[]

antithese

Antytoksyna[]

antitoxina

Antytoksyczny[]

antitoxic

Antywirus[]

antivirus

Antywirusowy[]

antivirusal

Anulować[]

annular ,cancellar, nullificar,rescinder

Anyż [bot][]

anis F.

Anyżować [=nadawać zapach anyżu][]

anisar

Anyżek [bot][]

semine de anis

Aorta [med.][]

aorta

Aortyczny[]

aortic

Apafiza[]

apaphise

Apanaże[]

apanage

Apatia [med.][]

apatia

Apatyczny[]

apathic

Aparat[]

apparato

Aparat [=fotograficzny cyfrowy][]

photo-camera digital

Aparat [=zdalnego sterowania = pilot][]

apparato de controlo a distantia

Apartament[]

appartamento

Apartheid[]

apartheid

Apel[]

appello

Apel [=wystosować apel][]

lancear un appello

Apelacja[]

appellation

Apelować[]

appellar

Aperitif[]

aperitivo

Apetyt[]

appetito

Apetyczny[]

appetitive

Aplauz[]

applauso

Aplikować[]

applicar

Aplikacja[]

application

Aplikowany[]

applicate

Apodyktyczny[]

apodictic

Apofiza (zgrubienie kości [med.])[]

apophyse

Apofonia (=wymiana zgłosek)[]

apophonia (cambio de vocales)

Apogeum[]

apogeo

Apokalipsa[]

apocalypse, apocalypsis

Apokaliptyczny[]

apocalyptic

Apokryf[]

apocrypho

Apokryficzny[]

apocryphe

Apolityczny[]

apolitic

Apologia[]

apologìa

Apologiczny[]

apologic

Apologizować[]

apologisar

Aponeuroza (med.)[]

aponeurose, aponeurosis

Apopleksja[]

apoplexìa

Apostolski[]

apostolic

Apostoł[]

apostolo

Apostrof[]

apostropho

Aprobować[]

approbar

Aprobata[]

approbation

Aprobujący[]

approbatori, approbative

Apsyda = absyda [arch][]

apside

Apteka[]

apotheca

Apteczny[]

apothecàl

Apteczny [=materiał apteczny/ drogeryjny][]

drogas

Ar [=ziemi][]

ar, are

Ara (rodzaj papugi)[]

ara

Arab[]

arabe

Arabski[]

arabic

Arabista[]

arabista

Arabizować[]

arabisar

Arabizacja[]

arabisation

Arak[]

arak

Aramejski[]

arameic, arameico

Aramejski [=język][]

arameico

Aranżacja[]

arrangiation

Aranżator (muz)[]

arrangiator

Aranżować[]

arrangiar

Aranżacyjny[]

arrangiatori

Arbitraż [=sąd polubowny][]

arbitrage, arbitration

Arbitralny[]

arbitrari

Arbitralność[]

arbitrarietate

Arbitralnie[]

arbitrarimente

Arbiter[]

arbitro

Archaiczny[]

archaic

Archaizm[]

archaismo

Archaizować[]

archaisar

Archaizowany[]

archaisate

Archanioł[]

archiangelo

Archeolog[]

archeòlogo

Archeologia[]

archeologìa

Archeologiczny[]

archeologic

Archidiecezja [rel][]

archidiòcese

Archimandryta (zwierzchnik Kościoła Wschodniego)[]

archimandrita

Archipelag[]

archipelago

Architekt[]

architekto

Architektura[]

architectura

Architektoniczny[]

architectural

Archiwalny[]

archival

Archiwista[]

archivista

Archiwizować[]

archivisar

Archiwizacja[]

archivisation, archivamento

Archiwolta [arch][]

archivolta

Archiwum[]

archivo

Arcybiskup[]

archiepiscopo

Arcybiskupstwo[]

archiepiscopato

Arcydzieło[]

obra de maestro

Arcyksiąże[]

archiduce

Arcyksięstwo[]

archiducato

Arcyksiężna[]

archiducessa

Areka [=palma betelowa (bot)][]

areca

Arena[]

arena

Arena [=cyrkowa][]

arena del circo

Arena [=polityczna][]

arena politic

Arena [=wejść na arenę][]

entrar in le arena

Arena [=zejść z areny][]

descender del arena

Areometr [=gęstościomierz][]

areometro, densimetro

Areometria[]

areometria

Areopag[]

areopago

Aresztować[]

arrestar

Argon Ar [ chem][]

argon

Argonauta [bibl][]

argonauta

Argument[]

argumento

Argumentować[]

argumentar

Argumentacja[]

argumentation

Aria[]

aria

Aria ze śmiechem[]

aria con riso, aria de bravura

Arka[]

arca

Arka przymierza[]

arca del aliantia

Arkabuza [=garłacz; rusznica ][]

arquebuse

Arkabuzer (człowiek)[]

arquebusero

Arkada[]

arcada

Arkana (sekret)[]

arcano

Arkusz[]

folio

Arkusz [=papieru][]

folio de papiro

Arkusz [=kalkulacyjny][]

folio de calculation

Armagedon [=zagłada świata][]

armagedon

Armata[]

cannon

Armator[]

armator

Armatura[]

armatura

Armia[]

armea, hoste

Armia [=poborowa][]

armea obligatori

Armia [=zawodowa][]

armea professional

Arnika [=pomornik (bot)][]

arnica

Aromat [zapach naturalny][]

aroma

Aromat [sztuczna kombinacja][]

aromate

Aromatyczny[]

aromatic

Aromatyzować[]

aromatisar

Arogancja[]

arrogantia

Arogancki, bezczelny[]

arrogante

Arogancko[]

arrogantemente

Arorut [=pożywka][]

arorout

Arsen As [chem][]

arsenico

Arsenał[]

arsenal

Arteria [różne znaczenia][]

arteria

Arteriografia[]

arteriographìa

Arteriologia [nauka o żyłach][]

arteriologìa

Arterioskleroza (med.)[]

arteriosclerosis, artisclerose

Arteriotomia [wycinanie żył][]

arteriotomia

Artezyjski[]

artesian

Artezyjska studnia[]

puteo artesian

Artretyczny[]

arthritic

Artretyczny [=zapalenie artretyczne][]

arthritis

Artretyzm [med.][]

arthretismo, podagra, gutta

Artretyzm [=ramienia ][]

omagra = gutta del spatula

Artretyzm [=palców ręki][]

chiragra = gutta del mano

Artretyzm [=kolana][]

gonagra = gutta del genu

Artykulacja[]

articulation

Artykuł [różne znacz.][]

articulo

Artykuł [=konsumpcyjny][]

articulo de consumption

Artykuł [=o (czymś/ o kimś)][]

articulo super

Artykułować[]

articular

Artykułowany[]

articulate

Artyleria[]

cannonierìa,artillerìa

Artyleria konna[]

artillerìa a cavallo

Artylerzysta[]

artillerista, cannoniero,

Artysta[]

artista

Artystka[]

artrice

Artystyczny[]

artistic

Aryjski[]

aryan

Arystokracja[]

aristocratìa

Arystokrata[]

aristocrate

Arystokratyczny[]

aristocrastic

Arytmetyczny[]

arithmetical

Arytmetyka[]

arithmetica

Arytmometr[]

arithmometro, calculator

As [w kartach][]

asse

Asafetyda [=farm][]

asafetida

Asceza[]

ascese

Asceta[]

asceta

Ascetyczny[]

ascetic

Aseksualny[]

asexual

Asekuracja [=ubezpieczenie][]

assecurantia, assecuration

Asekurować[]

assecurar

Aseptyczny[]

aseptic

Aseptyka[]

aseptica

Asesor[]

assessor

Asfalt[]

asphalto

Asfaltować[]

asphaltar

Askaridoza [=glistnica/ glisty (med.)][]

ascaridose, ascaridosis

Askorbinowy (chem)[]

ascorbic

Askorbinowy [=kwas][]

acido ascorbic

Asonans[]

asonaco

Asortyment[]

assortimento

Aspekt[]

aspecto, facietta

Aspirować[]

aspirar

Aspiracja[]

aspiration

Aspirator[]

aspirator

Aspiryna [farm][]

aspiryna

Astatyczny [=zmienny, niestały][]

astatic

Aster [bot][]

astere

Asteroidalny[]

asteroidsl

Asteroida[]

asteroide

Asterysk, gwiazdka drukarska *[]

asterisco

Asteroid [astr][]

asteroide

Astma (=dychawica) [med.][]

asthma

Astmatyk[]

asthmatico

Astmatyczny[]

asthmatic

Astralny[]

astral

Astragal arch][]

astragalo

Astrobiolog[]

astrobiolgo

Astrobiologia[]

astrobiologia

Astrobiologiczny[]

astrobiologic

Astrofizyka[]

astrophysica

Astroida[]

astroide

Astrolabium [astr][]

astrolabio

Astrologia[]

astrologia

Astrolog[]

astrologo

Astrologiczny[]

astrologic

Astronauta[]

astronauta

Astronautyczny[]

astronautic

Astronautyka[]

astronautica

Astronom[]

astronomo

Astronomiczny[]

astronomic

Astronomia[]

astronomìa

Astygmatyczka[]

asthigmatica

Astygmatyczny[]

astigmatic

Astygmatyk (czł)[]

asthigmatico

Astygmatyzm[]

astigmatismo

Asygnować[]

assignar

Asygnacja[]

assignation

Asygnata[]

assignamento

Asymetria[]

asymmetrìa

Asymetryczny[]

asymmetre,asymmetric

Asymilować[]

assimilar

Asymilacja[]

assimilation

Asymilacyjny[]

assimilative

Asystent[]

assistente

Asystować[]

assister

Asystować [=towarzyszyć][]

accompaniar

Asymptota [=linia bliskostyczna][]

asymptote

Asymptotyczny[]

asymptotic

Atak[]

attacco

Atak [=serca][]

attacco cordial

Atak [=zawał serca][]

infarcto cordial

Atak [=apopleksji][]

colpo de appoplexìa

Atak [=wściekłości/ furii][]

access de rage

Atakować[]

attaccar,aggeder,assalir

Atakować [=statek na morzu][]

abbordar

Ataksja [=brak koordynacji ruchów][]

ataxìa

Ataraksja [=spokój, równowaga duszy][]

ataraxìa

Ataszat[]

attachat

Attache[]

attache

Attache [=kulturalny.....][]

attache cultural

Atawizm[]

atavismo

Atawistyczny[]

atavistic

Ateista[]

atheista, atheo

Ateistyczny[]

athee,

Ateizm[]

atheismo

Atest[]

certificato, testimonio

Atlantycki[]

atlantic

Atlas [=zbiór map][]

atlas

Atleta[]

athleta

Atletyczny[]

athletic

Atletyka[]

athletica

Atłas [=tkanina][]

satin F (satę)

Atmosfera[]

atmosphera

Atmosferyczny[]

atmospheric

Atol[]

atollo

Atom[]

atomo

Atomowy[]

atomari, atomic

Atomizować[]

atomisar

Atomizacja[]

atiomisation

Atonia [=osłabienie, niemoc][]

atonìa

Atoniczny[]

atone

Atrament[]

tinta

Atrament [=kałamarz][]

tintiera

Atrofia (uwiąd)[]

atrophìa

Atroficzny[]

atrophe,atrophic

Atrofować [=zanikać][]

atrophiar

Atrybut[]

attributo

Atrybut [=epitet][]

epitheto

Atrakcja[]

asttraction

Atrakcyjny[]

attractive

Aukcja[]

auction

Audiencja[]

audientia

Audiometr [=aparat do badania słuchu = słuchomierz][]

audiometro

Audycja[]

auditiion

Audytor[]

auditoro

Audytorium[]

auditorio

Aula[]

sala

Aura[]

aura

Aureola [=nimb][]

aureola

Aureolowy[]

aureolar

Aurora (zorza)[]

aurora

Auspicja [=opieka][]

auspicio(s)

Auspicja [=egida][]

egide

Auspicja [=pod auspicjami/ egidą][]

sub auspicio /egide

Australijczyk[]

aaustraliano

Austriacki[]

austriac

Austriak[]

austriaco

Autentyczność[]

authenticitate

Autentyczność [=troska o autentyczność][]

cura del authenticitate

Autentyczny[]

authentic, gemin

Autarkia [=samowystarczalność][]

autarchia

Autobiografia [=życiorys][]

autobiographìa

Autobiograficzny[]

autobiographic

Autobus[]

autobus

Autobus [=kosmiczny][]

autobus spatiàl

Autodrom[]

autodromo

Autokar[]

autocar

Autochton[]

autochthono

Autograf[]

autographo

Autoklaw[]

autoclave,

Autokrata[]

autocrate

Autokracja[]

autocratia

Autoliza[]

autolyse

Automat[]

automato

Automat do sprzedaży[]

machina de vendita

Automatyczny[]

automatic, automate

Automatyzować[]

automatisar

Automatyzacja[]

automatisation

Automobil [=samochód][]

automobile

Autonomia[]

autonomìa

Autonomiczny[]

autonome, autonomic

Autopsja[]

autoposia

Autor[]

autor

Autor [=komiczny][]

autor comic

Autor [=dramatów][]

autor dramatic

Autor [=monografii / monograf[]

monographo

Autorytatywny[]

autoritari, autoritatori

Autorytet[]

autoritate

Autoryzować[]

autorisar

Autoryzacja[]

autorisation

Autoserwis[]

autoservicio

Autostop[]

autostop

Autostrada[]

autostrata

Autostrada [=droga szybkiego ruchu][]

superstrata

Autożyro (p. wiropłat)[]

helicoptero, autogyro

Autysta[]

autysta

Autyzm[]

autismo

Autyzm [=chory na autyzm][]

autistico

Awangarda[]

vanguarda

Awangardzista[]

vanguardista

Awans[]

avantia,avantiamento

Awansować[]

avantiar

Awansować [=promować kogoś /coś][]

promover

Awantura [=sprzeczka, kłótnia][]

querela altercation

Awanturować się [=sprzeczać się, kłócić się][]

querelar, altercar

Awaria[]

panna, avarìa

Awers[]

obverso

Awersja[]

abomination, antipatia, aversion

Awionika [=nauka o lotnictwie][]

avionica

Awiz, awizo[]

aviso,

Awizować[]

avisar

Azbest[]

asbesto

Azbestowy[]

asbestose

Azalia [bot][]

azalea

Azot [chem][]

nitro, nitrogeno

Azotan [chem][]

nitrato

Azotek [chem][]

nitrido

Azotyn [=sól kwasu azotowego][]

nitrito

Azotowy[]

nitric,nitrose

Azyl[]

asylo

Aż (do)[]

usque (a)

Aż do dzisiaj[]

usque a hodie

Aż do końca[]

usque al fin

Aż do początku[]

usque al initio

Aż do chwili, gdy[]

usque al momento, quando

Aż do śmierci[]

usque al morte

Aż do kolan[]

usque le genus

Aż po dach[]

usque le tecte

Ażeby, aby[]

pro, a fin de

Ażur [=błękit][]

azuro

Ażurowy (niebieski)[]

azur

Ażurowy (kolor nieba)[]

azurato
Advertisement