Interlingua Wiki
Advertisement

waadbaar BN

1 vadabile
--e plek = vado


waag ZN

1 (waagstuk) interprisa riscose
2 (plaats, gebouw) peso public
3 (weegtoestel) balancia
Romeinse -- = balancia roman


waagbalk ZN

1 bracio de un balancia


waaghals ZN

1 homine temere/temerari, temerario, (achter het stuur) suicida


waaghalzerig BN

1 temere, temerari


waaghalzerij ZN

1 temeritate


waaghalzig BN

1 Zie: waaghalzerig


waagmeester ZN

1 pesator


waagmeesterschap ZN

1 function de pesator


waagschaal ZN

1 platto de balancia
zijn leven in de -- stellen = exponer/riscar su vita, jocar con su vita


waagspel ZN

1 joco de hasardo


waagstand ZN

1 equilibrio


waagstuk ZN

1 Zie: waag-1


waaibomenhout ZN

1 ligno inferior/de mal qualitate


waaien WW

1 ventar, sufflar, facer vento
het waait = il venta, il face vento
het waait hard = il venta fortemente, il face multe vento
de wind waait door de bomen = le vento suffla in le arbores
de wind waait uit het zuiden = le vento suffla del sud
er woei een vuiltje in mijn oog = io ha recipite un pulvere in le oculo
de pannen waaien van het dak = le vento face volar via le tegulas del tecto


waaier ZN

1 (schermpje om koelte toe te waaien) flabello
Japanse -- = flabello japonese
2 (toestel) ventilator (electric)
3 (uiteenlopend geheel) spectro, gamma
een -- van mogelijkheden = un spectro de possibilitates


waaierdragend BN

1 flabellifere


waaieren WW

1 (koelte toewaaien) flabellar
zich -- = flabellar se
het -- = flabellation
2 (zich als een waaier vertonen) esser displicate como un flabello
3 (een waaier in beweging brengen) actionar un flabello


waaierkoraal ZN

1 gorgonia


waaierpalm ZN

1 palma flabelliforme


waaierrijden WW

1 (SPORT) currer in (forma de) flabello


waaierschilder ZN

1 pictor de flabellos


waaiervorm ZN

1 forma de flabello


waaiervormig BN

1 in forma de flabello, flabellate, flabelliforme
-- bladeren van de palm = folios flabellate/flabelliforme del palma


waak ZN

1 vigilia, velia
-- bij een zieke = vigilia de un malado


waakdienst ZN

1 servicio de guarda


waakhond ZN

1 can de guarda


waaks BN

1 vigilante, vigile, attente, attentive, al(l)erte


waaksheid ZN

1 vigilantia, attention


waaktoestand ZN

1 stato de velia, velia, vigilia


waaktoren ZN

1 Zie: wachttoren


waakvlam ZN

1 flamma pilota/de securitate


waakzaam BN

1 vigilante, vigile, attente, attentive, al(l)erte
--e hond = can vigilante/vigile
overdreven -- = zelose
-- zijn = tener le oculos aperte
onder het -- oog van zijn vader = sub le oculo vigilante/vigile de su patre
een -- oog houden op = vigilar super


waakzaamheid ZN

1 vigilantia, attention


Waal ZN

1 wallon


Waals BN

1 wallon
-- dialect = dialecto wallon
-- woord = parola wallon
de --e provincies van België = le provincias wallon de Belgica
--e Kerk = Ecclesia Wallon


Waals ZN

1 (dialect) wallon, dialecto wallon


waan ZN

1 (onjuiste mening) error, opinion/idea erronee/false, (waandenkbeeld) illusion, delusion, (hersenschim) chimera
iemand in de -- laten = lassar un persona in su illusion
iemand in de -- brengen = facer creder a un persona
in de -- verkeren dat = creder erroneemente que, viver in le illusion que, esser convincite que, imaginar se que


waandenkbeeld ZN

1 illusion, delusion, (hersenschim) chimera


waangeloof ZN

1 superstition


waanidee ZN

1 Zie: waandenkbeeld


waanvoorstelling ZN

1 hallucination, vision hallucinatori


waanwereld ZN

1 mundo illusori/hallucinatori


waanwijs BN

1 presumptuose, arrogante, pedante, pedantesc


waanwijsheid ZN

1 presumption, arrogantia, pedanteria, pedantismo


waanwijze ZN

1 persona presumptuose, presumptuoso, pedante


waanzieke ZN

1 psychotico


waanzin ZN

1 follia, alienation mental, insanitate, delirio, dementia, phrenesia, vesania
aanval van -- = accesso de/colpo de follia
de -- van die ideeën = le insanitate de iste ideas
dit is -- = isto es absurde/un follia
dit is complete -- = isto es pur follia, isto es un casa de lunaticos
iemand tot -- drijven = conducer un persona al follia


waanzinnig BN

1 folle, insan, alienate, delirante, lunatic, phrenetic, vesanic
2
-- populair = tremendemente/extrememente/immensemente/incredibilemente popular
-- moeilijk = extrememente difficile
een -- verhaal = un historia absurde


waanzinnige ZN

1 folle, alienato mental, lunatico, phrenetico


waanzinnigheid ZN

1 Zie: waanzin


waar BN

1 ver, veritabile
-- verhaal = historia ver/veridic/authentic/real
een -- paradijs = un ver paradiso, un paradiso authentic/veritabile
het --e geloof = le ver religion
de --e liefde = le amor ver/veritabile
iemands --e naam = le ver nomine de un persona
--e ribben = costas ver/sternal
een -e kunstenaar = un ver artista
een -- beeld geven van de situatie = dar un representation ver/fidel del situation
het is te mooi om -- te zijn = isto es troppo belle pro esser ver
dat is -- gebeurd = isto es authentic
de --e oorzaak = le causa real
zijn beloften -- maken = realisar su promissas
daar is geen woord van -- = toto es mentita


waar ZN

1 merce, mercantia, producto, articulo
koloniale --en = productos colonial
ondeugdelijke -- = merce/mercantia defectuose/de mal qualitate
verboden -- = merces/mercantias prohibite
goede -- verkopen = vender mercantias de bon qualitate
zijn --en uitstallen = exponer/exhiber su mercantias/productos


waar BW

1 (vragend) ubi
-- naar toe? = a ubi?
-- vandaan?, van --? = de ubi?
-- woon je? = ubi habita tu?
2 (betrekkelijk) ubi, le qual
het dorp -- het huis staat = le village ubi es le casa
de boodschap -- hij niet aan gedacht had = le message al qual ille non habeva pensate
3 (onbepaald) ubi
-- dan ook, -- het ook mag zijn = ubicunque, ubique


waar VW

1 proque, porque, perque, pois que, post que, viste que


waaraan BW

1 (vragend) a que
-- denk je? = a que pensa tu?
-- heb ik dat te danken? = a que debe io iste honor?
2 (betrekkelijk) al qual
de stad -- ik denk = le urbe al qual io pensa
3 (onbepaald) quecunque
-- je ook denkt = a quecunque tu pensa


waarachter BW

1 (vragend) detra que
-- zit die man? = detra que es sedite iste homine?
2 (betrekkelijk) detra le qual
de boom -- de man zit = le arbore detra le qual ille es sedite


waarachtig BN

1 veridic, ver, veritabile, verace


waarachtig! TW

1 ver!, vermente!


waarachtigheid ZN

1 veridicitate, veracitate


waarbeneden BW

1 (vragend) sub que
2 (betrekkelijk) sub le qual
de buren -- ik woon zijn erg luidruchtig = le vicinos sub le quales io vive es multo ruitose


waarbij BW

1 (vragend) presso que (of met ander VZ), ubi
2 (betrekkelijk) presso le qual (of met ander VZ), ubi
de boom -- ik zit = le arbore presso le qual io es sedite


waarbinnen BW

1
de tijd -- dit gedaan moet worden = le tempore fixate pro iste labor/travalio


waarborg ZN

1 (zaak) garantia, caution, securitate
-- der vrijheid = garantia del libertate
een -- voor de toekomst = un garantia del futuro
als -- voor = in garantia de
2 (persoon) garante, caution


waarborgen WW

1 garantir
iemand een recht -- = garantir un derecto a un persona
gewaarborgde kwaliteit = qualitate garantite
gewaarborgd goud = auro con garantia de qualitate


waarborgfonds ZN

1 fundo de garantia


waarborggeld ZN

1 moneta de garantia


waarborging ZN

1 garantia, assecurantia


waarborgkapitaal ZN

1 Zie: waarborgfonds


waarborgmaatschappij ZN

1 compania de assecurantias


waarborgsom ZN

1 garantia, caution, deposito, arrha


waarborgteken ZN

1 signo de garantia


waarboven BW

1 (vragend) super que
2 (betrekkelijk) super le qual


waard BN

1 (de genoemde waarde hebbend)
-- zijn = valer
dit huis is een miljoen -- = iste casa vale un million
veel -- zijn = haber un grande valor
2 (in waarde overeenkomend met)
dat is niets -- = isto non vale nihil
dat is niet de moeite -- = isto non vale le pena
dat is zijn geld/de onkosten niet -- = isto non vale le dispensa
het geld wordt minder -- = le moneta perde de su valor, le moneta se deprecia
dit is het vermelden -- = isto merita de esser mentionate/signalate
je bent het niet -- dat = tu non merita que
3 (voordelig, van belang) importante
het is veel -- om goede buren te hebben = il es multo importante de haber bon vicinos
4 (aanspreekvorm: beste) car
--e vriend = car amico


waard ZN

1 (herbergier) albergero, hospite
buiten de -- rekenen = facer un mal calculo, non entrar in su calculo
2 (door rivieren omsloten landstreek) polder (N)
3 Zie: woerd


waardboom ZN

1 arbore hospite


waarde ZN

1 valor
--n en normen = valores e normas
absolute -- = valor absolute
effectieve -- = valor effective
nominale/intrinsieke -- van een munt = valor nominal/intrinsec de un moneta
fiduciaire -- = valor fiduciari
aangenomen -- = valor fictive
genetische -- = valor genetic
calorische -- = valor caloric/calorific
symbolische -- = valor symbolic
morele --en = valores moral
numerieke -- = valor numeric/numeral
geschatte -- = valor estimate
van onschatbare -- = de valor inestimabile/incalculabile
toegevoegde -- = valor adjuncte
aanggeven -- = valor declarate
volgens de -- = ad valorem (L)
benaderde -- = approximation
religieuze --n = valores religiose
literaire -- van een werk = valor litterari de un obra
dit is van nul en generlei -- = isto es de nulle e sin valor, isto care totalmente de valor
-- aan iets hechten = attribuer/prestar/attachar {sj} valor a un cosa
gelijke -- hebben = equivaler
zijn -- verliezen = perder su valor
aan -- inboeten = perder de su valor
zijn -- houden = guardar su valor
monster zonder -- = monstra sin valor
de -- doen dalen = depreciar, devalutar
de -- van iets vaststellen = determinar le valor de un cosa
iets naar -- schatten = appreciar un cosa in su juste valor


waarde BN

1 estimate
-- collega = estimate collega


waardebepaling ZN

1 taxation, determination del valor


waardeberekening ZN

1 calculo/calculation del valor


waardebon ZN

1 bono


waardedaling ZN

1 Zie: waardevermindering


waardeerbaar BN

1 (te schatten) evalutabile, appreciabile
2 (op prijs te stellen) appreciabile, estimabile, meritori


waardefilosofie ZN

1 philosophia del valores


waardeherstel ZN

1 revalorisation


waardeklasse ZN

1 classe/categoria de valores


waardeleer ZN

1 (EC) theoria del valor, (FIL) axiologia


waardeloos BN

1 (van geen waarde) sin valor
2 (ongeldig, nietig) nulle
-- verklaren = declarar nulle
3 (slecht) sin valor, mal, (nutteloos) inutile
een -- boek = un mal libro
--e rommel = cosas inutile, pacotilia
dat is -- = isto vale nihil


waardeloosheid ZN

1 nullitate, inutilitate, inanitate


waardemeter ZN

1 indice/index de valor


waardenhiërarchie ZN

1 hierarchia de valores


waardensysteem ZN

1 systema de valores


waardeoordeel ZN

1 judicamento/judicio de valor


waardepapier ZN

1 valor, titulo, effecto
transferabel -- = valor transferibile


waardepunt ZN

1 puncto, bono


waarderen WW

1 (op prijs stellen) appreciar, (mbt mensen) estimar, considerar
iemands hulp -- = appreciar le adjuta de un persona
iemand ten zeerste -- = haber multe consideration/estima pro un persona
goede wijn weten te -- = appreciar le bon vino
iets weten te -- = saper appreciar un cosa
iemand die waardeert = appreciator
niet genoeg te -- = inappreciabile, inestimabile
2 (de waarde bepalen) appreciar, valutar, evalutar, estimar, taxar
iets -- op = evalutar un cosa a
iets als positief -- = (e)valutar un cosa positivemente


waarderend BN

1 elogiose
--e woorden = parolas elogiose
in --e bewoordingen = in terminos elogiose


waardering ZN

1 (het op prijs stellen) appreciation, (mbt mensen OOK) estima, consideration
blijken van -- = signos de appreciation/estima
een wederzijdse -- hebben = appreciar mutualmente
met -- over iemand spreken = parlar con estima de un persona
voor iets -- uiten = monstrar/dicer que on apprecia un cosa
-- voelen voor = sympathisar con
2 (het gewaardeerd worden) judicio favorabile
-- ondervinden = esser appreciate/estimate
3 (het bepalen van de waarde) appreciation, estimation, valutation, evalutation, taxation
4 (puntenwaarde) punctos, nota
dat levert de volgende -- op = isto produce le resultato sequente


waardeschaal ZN

1 scala de valores


waardestijging ZN

1 Zie: waardevermeerdering


waardestuk ZN

1 (FIN) (effect) titulo, valor


waardevast BN

1 de valor stabile/fixe, stabile in valor
--e munt = moneta stabile/constante


waardeverandering ZN

1 cambio/cambiamento de valor


waardeverhouding ZN

1 relation de valor


waardevermeerdering ZN

1 augmento/(ac)crescimento/incremento de valor, revalorisation, (EC) plus-valor


waardevermindering ZN

1 perdita de valor, reduction in valor, devalorisation, depreciation, (EC) devalutation
-- van de grond = depreciation del solo
een aanzienlijke -- te ondergaan = esser subjecte a un depreciation considerabile


waardevol BN

1 preciose, de (grande) valor
--le voorwerpen = objectos de valor


waardevrij BN

1 non-normative, independente del normas vigente, libere de judicios de valor


waardgelder ZN

1 mercenario


waardig BN

1 (achting verdienend) digne
--e houding = attitude digne/plen de dignitate
-- voorkomen = aere digne
zich iets -- tonen = monstrar se digne de un cosa
zich -- gedragen = comportar se con dignitate
iets -- zijn = esser digne de un cosa, meritar un cosa
een betere zaak -- = digne de un melior causa
iemand -- behandelen = tractar un persona con respecto
-- sterven = morir dignemente
2 (in overeenstemming met de betekenis/rang) digne
een koning -- = digne de un rege
een -- onthaal krijgen = esser recipite con le honores
iemand -- ontvangen = reciper un persona con le honores debite a su rango
-- afscheid nemen = prender congedo con dignitate
zich -- gedragen = comportar se con dignitate
3 (het genoemde verdienend) digne
hij is uw liefde niet -- = ille non es digne de vostre amor
niet -- = indigne


waardigheid ZN

1 (hoedanigheid van waardig zijn) dignitate
de -- van een ambt = le dignitate de un function
met -- antwoorden = responder con dignitate
dat is beneden zijn -- = isto non es digne de ille
2 (eervol ambt) dignitate
pauselijke -- = dignitate de papa, pontificato
prinselijke -- = dignitate de prince/principe
vorstelijke -- = dignitate soveran
priesterlijke -- = dignitate de sacerdote, sacerdotio
bisschoppelijke -- = dignitate episcopal, episcopato
de bisschoppelijke -- bekleden = revestir de dignitate de episcopo
een -- verlenen = conferer un dignitate
3 (SCHEI) valentia


waardigheidsbekleder ZN

1 dignitario
een van de opperste --s aan het hof = un del plus alte dignitarios del corte


waardigheidsgevoel ZN

1 sentimento de dignitate


waardigheidsteken ZN

1 signo de dignitate


waardiglijk BW

1 dignemente, con dignitate


waardin ZN

1 albergera, hostessa


waardoor BW

1 (vragend) per qual medio, per que
-- ben je ziek? = que ha causate tu maladia?
-- wil hij zijn gelijk bewijzen? = per qual medio vole ille probar/provar que ille ha ration?
2 (betrekkelijk) (mbt plaats) per le qual, a transverso del qual
de buis -- het gas stroomt = le tubo per le qual passa le gas
dit is de opening -- hij binnenkwam = isto es le apertura a transverso del qual ille ha entrate
ik heb geen idee -- het komt = io non ha un idea de lo que ha causate isto


waardplant ZN

1 planta hospite


waardzegge ZN

1 carex, carice


waarheen BW

1 (vragend) (ad) ubi
-- ga je? = ad ubi va tu?
2 (betrekkelijk) (ad) ubi
het land -- hij gaat = le pais ubi ille va
3 (onbepaald) ubicunque
-- hij ook gaat? = ubicunque ille va


waarheid ZN

1 veritate
absolute -- = veritate absolute
onweerlegbare -- = veritate indiscutibile
onomstotelijke -- = veritate irrefutabile:
-- als een koe = veritate evidente, truismo
materiële -- = veritate material
halve -- = medie veritate
naakte/onverbloemde -- = veritate nude e crude/pur e simple
wiskundige -- = veritate mathematic
historische -- = veritate historic
de -- gebiedt mij te zeggen dat = le veritate me oblige a dicer que, in honor al veritate io debe dicer que
de -- spreken = dicer le veritate
om de -- te zeggen = a dicer ver/le veritate
de -- verzwijgen = tacer le veritate
de -- verdraaien = disguisar/disfigurar/falsar/falsificar/manipular le veritate
verdraaiing van de -- = disfiguration/falsification del veritate
de -- verhullen = disguisar le veritate
de -- geweld aandoen = violentar/mutilar/trair le veritate
niet voor de -- durven uitkomen = non haber le corage de dicer le veritate, non osar dicer le veritate
uur der -- = hora del veritate
het zoeken naar de -- = le recerca del veritate
in overeenstemming met de -- = conforme al veritate
naar -- (opgetekend) = conforme al veritate, secundo le veritate del factos
bezijden de -- = non conforme al veritate
in strijd met de -- = contrari al veritate, in contrasto con le factos
de -- ligt in het midden = le veritate es in le medio
de --en van de godsdienst = le veritates del religion
dat bevat een kern van -- = isto contine un fundo de veritate


waarheidlievend BN

1 sincer, verace, veridic


waarheidminnend BN

1 Zie: waarheidlievend


waarheidsdrang ZN

1 besonio de veracitate


waarheidsgehalte ZN

1 grado de veracitate, veracitate
mededelingen toetsen op hun -- = verificar in qual mesura informationes es exacte/authentic, verificar le authenticitate de informationes
het -- van een historische studie = le veracitate de un studio historic


waarheidsgetrouw BN

1 veridic, verace, ver, conforme al veritate, conforme al original
-- rapport = reporto veridic/fidel
-- getuigenis = testimonio ver


waarheidsgetrouwheid ZN

1 veridicitate, veracitate


waarheidsliefde ZN

1 amor del veritate, veracitate, incapacitate de mentir


waarheidsserum ZN

1 sero de veritate


waarheidswaarde ZN

1 valor de veritate


waarin BW

1 (vragend) in que, ubi
-- schuilt de fout? = in que/ubi es le error?
2 (betrekkelijk) in le qual, in que, ubi
het dorp -- ik woon = le village in le qual/ubi io vive
de woelige tijden -- wij wonen = le tempores turbulente in le quales nos vive
periode -- veel gebeurt = periodo fecunde/fertile in eventos
zeg mij -- ik heb gefaald = dice me in que io ha fallite


waarlangs BW

1 (vragend) per ubi
-- moet ik lopen? = per ubi debe io ir?
2 (betrekkelijk) per ubi, per le qual
de weg -- hij gaat = le cammino que ille seque


waarlijk BW

1 vermente, realmente, in veritate
zo -- helpe mij God almachtig = assi me assiste Deo omnipotente


waarmaken WW

1 (bewijzen) probar, provar, demonstrar
die beschuldiging kun je niet -- = tu non potera provar iste accusation
2 (realiseren) realisar, complir
zijn beloften -- = realisar/complir su promissas
3
(laten zien wat men kan) zich -- = monstrar lo que on vale
in die functie kan hij zich prima -- = iste function le permitte de monstrar su talentos


waarmee BW

1 (vragend) con que
-- sloeg hij je? = con que te ha ille battite?
2 (betrekkelijk) con le qual, con que, con qui
de boeken -- de tafel bedekt is = le libros que coperi le tabula
de boot -- ik vertrek = le nave que io prende, le nave in/super le qual io parti
degene -- ik heb gesproken = le persona con le qual/al qual/con qui/a qui io ha parlate


waarmerk ZN

1 marca, sigillo
-- van echtheid = garantia de authenticitate
2 (paraaf) parapho


waarmerken WW

1 legalisar, authenticar, authentificar, certificar
een akte -- = legalisar un documento
gewaarmerkt uittreksel = extracto legalisate
gewaarmerkt afschrift = copia legalisate/authentic/certificate/authentic/authenticate
2 (paraferen) paraphar


waarmerking ZN

1 legalisation, authentication, certification


waarna BW

1 post que


waarnaar BW

1 (vragend) verso que
-- kijk je? = que reguarda tu?
-- smaakt dat? = qual gusto ha isto?
2 (betrekkelijk) verso le qual
het doel -- hij streeft = le scopo que ille perseque, le fin a que ille aspira
dat is het model -- wij ons richten = isto es le modello secundo le qual nos functiona


waarnaast BW

1 (vragend) al latere de que
2 (betrekkelijk) al latere del qual
een kast, -- een tafel = un armario e un tabula al latere
de man -- Jan zit = le homine a cuje latere Jan es sedite, le homine al latere de Jan


waarneembaar BN

1 perceptibile, percipibile, sensibile, observabile, discernibile, constatabile, (zichtbaar) visibile, (hoorbaar) audibile
--e klanken = sonos perceptibile
gemakkelijk -- = facilemente observabile
nauwelijks -- verschil = differentia a pena sensibile
zintuiglijk --e wereld = mundo sensibile
met het blote oog -- = perceptibile/visibile al oculo nude


waarneembaarheid ZN

1 perceptibilitate, percipibilitate, observabilitate, discernibilitate, cognoscibilitate


waarnemen WW

1 (als vervanger dienstdoen) reimplaciar (temporarimente), substituer, suppler
een les voor iemand -- = reimplaciar un persona pro le durata/duration de un curso
de zaken voor iemand -- = gerer le affaires (F) de un persona
2 (bekleden) exercer (un function), occupar
het voorzitterschap -- = ager como presidente, occupar le presidentia
3 (observeren, constateren) observar, discerner, perciper, apperciper, constatar, notar, sensar
de weersveranderingen -- = observar le cambiamentos atmospheric
een geluid -- = perciper un sono
4 (besteden, benutten) usar, emplear
de gelegenheid -- = sasir le occasion/opportunitate, profitar del opportunitate
5 (in acht nemen) observar, facer
zijn plichten -- = observar/facer/complir su deberes
de honneurs -- = facer le honores del casa


waarnemend BN

1 temporari, reimplaciante, supplente, interime, interimari
-- voorzitter = presidente interime/interimari
-- arts = medico interime


waarnemer ZN

1 observator
2 (vervanger) reimplaciante, supplente, suppletor, substituto


waarneming ZN

1 (het zintuiglijk waarnemen) perception
zintuiglijke -- = perception sensorial
buitenzinnelijke -- = perception extrasensorial
2 (wat men waarneemt) observation
meteorologische/weerkundige -- = observation meteorologic
astronomische --en = observationes astronomic
barometrische --en = observationes barometric
--en verrichten = facer observationes
een -- rechtzetten = corriger un observation
3 (het vervangen) reimplaciamento, supplentia, substitution, interim


waarnemingsapparatuur ZN

1 instrumentos de observation


waarnemingsballon ZN

1 ballon de observation


waarnemingsdrang ZN

1 instincto/pulsion de observar


waarnemingsduur ZN

1 durata/duration del observation


waarnemingsfout ZN

1 error de observation


waarnemingsgebied ZN

1 Zie: waarnemingsveld


waarnemingsinstrument ZN

1 instrumento de observation


waarnemingsleer ZN

1 (BIOL) esthesiologia


waarnemingsmateriaal ZN

1 material de observation


waarnemingsmethode ZN

1 methodo de observation


waarnemingsobject ZN

1 (FIL) percept


waarnemingsplaats ZN

1 loco de observation


waarnemingspost ZN

1 posto de observation


waarnemingsprogramma ZN

1 programma de observation


waarnemingssatelliet ZN

1 satellita de observation


waarnemingsschip ZN

1 Zie: weerschip


waarnemingsstation ZN

1 station de observation


waarnemingstoren ZN

1 turre de observation


waarnemingsveld ZN

1 campo de observation


waarnemingsvermogen ZN

1 poter/facultate de observation, perceptivitate, facultate perceptive


waarnemingsvliegtuig ZN

1 avion de observation


waarnemingsvorm ZN

1 forma de observation


waarnevens BW

1 Zie: waarnaast


waarom BW

1 (vragend) proque, porque, perque, quare
-- zeg je dat? = proque dice tu isto?
hij ging weg zonder te zeggen -- = ille ha partite sin dicer proque
2 (betrekkelijk) pro le qual, proque, porque, perque, quare
de reden -- ik weiger = le motivo proque/pro le qual io refusa
ik weet wel -- hij zo agressief is = io sape proque ille es si aggresive


waarom ZN

1 proque, porque, perque, quare
het -- van iets = le proque de un cosa


waaromheen BW

1 (vragend) circa/circum que
2 (betrekkelijk) circa/circum le qual
de tuin -- men een muur had gebouwd = le jardin circum le qual on habeva construite un muro


waaronder BW

1 (vragend) sub que
-- lag het boek? = sub que esseva le libro?
2 (betrekkelijk) sub le qual, (waarbij) inter le quales
de boom -- wij zaten = le arbore sub le qual nos esseva sedite
sommige landen, -- Nederland = certe paises, inter le quales Nederland


waarop BW

1 (vragend) (op wat/hetwelk) super/sur que
-- zit hij? = super que es ille sedite?
-- wachten wij? = que attende nos?
2 (betrekkelijk) (op welke) super/sur le qual
de bank -- wij zaten = le banc super le qual nos esseva sedite
de datum -- de goederen afgeleverd moeten worden = le data al qual le mercantias debe esser livrate
de zee -- zijn hotelkamer uitzag = le mar super le qual/al qual dava su camera de hotel (F)
de dag -- ik in Bilthoven aankwam = le die/jorno que io ha arrivate a Bilthoven


waarover BW

1 (vragend) de/super/sur que
-- heeft hij het? = de que parla ille?
2 (betrekkelijk) del qual, super/sur le qual
de zaak -- ik gesproken heb = le cosa del qual io ha parlate


waarschijnlijk BN

1 probabile, verisimile, verosimilante, plausibile, (geloofwaardig) credibile
de --e ontwikkelingen = le disveloppamentos probabile
het gaat -- regenen = probabilemente il va pluver, il es probabile que il pluvera
dat klinkt niet erg -- = isto pare pauco/poco verosimilante/probabile
dat lijkt me heel -- = isto me pare multo probabile/plausibile
dat is geen erg -- verhaal = isto non es un historia multo credibile
u heeft -- gelijk = il es probabile que vos ha ration, probabilemente vos ha ration


waarschijnlijkheid ZN

1 probabilitate, verisimilitude, verosimilantia, verisimilantia
absolute -- = probabilitate absolute
voorwaardelijke -- = probabilitate conditional
de -- van een gebeur-tenis = le probabilitate de un evento
met een aan zekerheid grenzende -- = secundo un probabilitate confinante al certitude
naar alle -- = secundo tote probabilitate/verosimilantia/tote le indicios
2
(FIL) wetten der -- = leges del hasardo


waarschijnlijkheidsdichtheid ZN

1 densitate de probabilitate


waarschijnlijkheidsintegraal ZN

1 integral de probabilitate


waarschijnlijkheidsrekening ZN

1 calculo de probabilitate, calculo/theoria del probabilitates, stochastica


waarschijnlijkheidstheorie ZN

1 Zie: waarschijnlijkheidsrekening


waarschijnlijkheidswet ZN

1 lege de probabilitate(s)/del hasardo


waarschuwen WW

1 (opmerkzaam maken, inlichten) prevenir, advertir, informar, notificar
de politie -- = prevenir/advertir le policia
waarschuw mij als je klaar bent = preveni me quando tu essera preste
iemand voor een gevaar -- = prevenir/advertir un persona de un periculo
2 (dreigend vermanen) prevenir, advertir
ik waarschuw je voor de laatste maal = io te adverti pro le ultime vice, isto es un ultime advertimento
je bent gewaarschuwd! = io te ha advertite!, que isto sia un advertimento pro te!


waarschuwer ZN

1 persona qui adverti, advertitor


waarschuwing ZN

1 (handeling) advertimento, (voorspelling) premonition, (kennisgeving) aviso
dringende -- = objurgation
iemand een -- geven = advertir un persona
zonder -- = sin prevenir, sin previe aviso
2 (vermaning) advertimento, admonestation, admonition
laatste -- = ultime advertimento
hij slaat alle --en in de wind = ille neglige tote le advertimentos


waarschuwingsbord ZN

1 pannello/signal de advertimento


waarschuwingscommando ZN

1 commando de advertimento


waarschuwingsdienst ZN

1 servicio de advertimento


waarschuwingskleur ZN

1 color de advertimento


waarschuwingslamp ZN

1 lampa de advertimento


waarschuwingslicht ZN

1 luce/lumine de advertimento


waarschuwingspost ZN

1 posto de advertimento


waarschuwingsschot ZN

1 tiro/colpo de advertimento


waarschuwingssignaal ZN

1 signal de advertimento/de alarma


waarschuwingssysteem ZN

1 systema de advertimento/de alarma


waarschuwingsteken ZN

1 signo de advertimento


waartegen BW

1 (vragend) contra que
2 (betrekkelijk) contra le qual, contra que
een muur -- een ladder staat = un muro contra le qual es appoiate un scala/il ha un scala
een bewijs -- weinig in te brengen valt = un proba/prova practicamente irrefutabile


waartegenover BW

1 opposite al qual
het gebouw -- wij wonen = le edificio opposite al qual nos vive


waartoe BW

1 (vragend) a que
-- dient dat apparaat? = a que servi iste apparato?
2 (betrekkelijk) al qual, a que
de bekentenis -- ik je gedwongen heb = le confession al qual io te ha obligate


waartussen BW

1 (vragend) inter que
2 (betrekkelijk) inter le quales
de huizen -- wij wonen = le casas inter le quales nos vive
de boeken -- ik deze brief gevonden heb = le libros inter le quales io ha trovate iste littera


waaruit BW

1 de ubi, de que


waarvan VNW

1 (vragend) de que
-- ken je hem? = de que le cognosce tu?
2 (betrekkelijk) cuje, del qual
een boek -- de schrijver onbekend is = un libro cuje autor es incognite, un libro de autor incognite


waarvandaan BW

1 (vragend) de ubi
2 (betrekkelijk) de ubi


waarvoor BW

1 (vragend) (voor wat) a que, (plaats) ante que
-- dient dat? = a que servi isto?
2 (betrekkelijk) pro le qual, por que, (plaats) ante le qual
het doel -- dat instrument is gemaakt = le usage pro le qual iste instrumento ha essite facite
dit is iets -- ik veel voel = isto es un un cosa que me attrahe enormemente
het huis -- we staan = le casa ante le qual nos es


waarzeggen WW

1 predicer (le futuro), dicer le bon aventura, prophetisar (le futuro), vaticinar


waarzegger ZN

1 homine qui dice le bon aventura, vaticinator, divino, divinator, magico, (GESCH) augure, auspice


waarzeggerij ZN

1 divination, mantica


waarzeggerskunst ZN

1 mantica


waarzegging ZN

1 prediction, prophetia, vaticinio, vaticination


waarzegster ZN

1 vaticinatrice, pythonissa


waarzo BW

1 ubi


waarzonder BW

1 sin que, sin le qual


waas ZN

1 (PLANTK) pruina
2 (laag druppeltjes, damp) vapor legier, velo
een -- van tranen = un velo de lacrimas
3 (dauwachtig laagje) pruina
4 (FIG) halo
er hangt een -- van geheimzinnigheid rond deze zaak = il ha un halo de mysterio circa/circum iste cosa


wacht ZN

1 (wachter) guarda, guardiano, vigilator, (schildwacht) sentinella
2 (het waken) guarda, faction
de -- betrekken = montar le guarda
op -- staan = esser de guarda/de faction
de -- aflossen = relevar le guarda
3 (personen) guarda, (rondgang) ronda, patrulia
4 (organisatie) guarda
aflossing van de -- = cambio de guarda
5 (plaats waar waarnemingen gedaan worden) observatorio
6
iemand de -- aanzeggen = (waarschuwen) advertir un persona con insistentia, (ontslag) menaciar de congedar un persona
7
iets in de -- slepen = procurar se de un cosa
een prijs in de -- slepen = obtener un premio/precio


wachtassistent ZN

1 medico de guarda


wachtcommandant ZN

1 officiero de guarda


wachtdag ZN

1 die/jorno de attender


wachtdienst ZN

1 servicio de guarda


wachtdoend BN

1 de guarda


wachten WW

1 attender
hij wacht al uren = ille attende jam durante horas
op iemand -- = attender un persona
op de bus -- = attender le (auto)bus
op een goede gelegenheid -- = attender un occasion favorabile
even -- = attender un momento
dat kan wel -- = isto pote attender
in de wachtkamer -- = facer antecamera
op zich laten -- = facer se attender, esser tarde, tardar
waar wacht u nog op? = que tarda vos?
wacht u voor de hond! = attention al can!


wachtende ZN

1 persona qui attende


wachtensmoe BN

1 fatigate de attender


wachter ZN

1 (waker) guarda, guardiano, vigilator, homine de faction
2 (maan) satellite


wachtgeld ZN

1 salario/paga de disponibilitate, salario/paga reducite
2 indemnitate (pagate a un certe categoria de disoccupatos)


wachtgelder ZN

1 persona qui recipe un salario reducite/de disponibilitate


wachthebbend BN

1 de guarda


wachthokje ZN

1 refugio de attender


wachthond ZN

1 Zie: waakhond


wachthuis ZN

1 posto, corpore de guarda


wachthuisje ZN

1 (abri) refugio de attender
2 (schildwachthuisje) guarita (de sentinella)


wachtkamer ZN

1 (van arts, etc.) antecamera, sala de attender
in de -- wachten = facer antecamera


wachtkwartier ZN

1 quarto


wachtlijst ZN

1 lista de attender
een -- van drie maanden = un lista de attender de tres menses


wachtlokaal ZN

1 posto/sala de attender


wachtlopen WW

1 facer le guarda, facer su ronda, surveliar


wachtparade ZN

1 parada del guarda


wachtplaats ZN

1 posto de guarda


wachtpost ZN

1 (plaats) posto de guarda
2 (persoon) guarda, sentinella


wachtschip ZN

1 nave de guarda/de vigilantia


wachtstreep ZN

1 linea


wachttijd ZN

1 tempore de attender


wachttoren ZN

1 turre de guarda/de vigilantia, guarita


wachtuur ZN

1 hora de attender


wachtverbod ZN

1 interdiction/prohibition de stationar, stationamento interdicite/prohibite


wachtvuur ZN

1 foco de guarda/de campo/de campamento/de bivac


wachtwoord ZN

1 (herkenningswoord) contrasigno
het -- geven = dar le contrasigno
het -- doorgeven = passar le contrasigno
2 (devies) devisa, motto, slogan (E)


wachtzuster ZN

1 infirmera de nocte


wad ZN

1 (doorwaadbare plaats) vado, (in zee) basse fundo
een -- oversteken = passar/transversar un vado


Wad ZN EIGN

1 Wad (MV: Wadden) (N)


waddeneiland ZN

1 insula del Wadden (N)


Waddenkust ZN

1 costa del Wadden (N)


Waddenzee ZN EIGN

1 Waddenzee (N)


wade ZN

1 (lijkwade) sudario


waden WW

1 vadar


wadi ZN

1 wadi (Ar)


wadlopen WW

1 transversar le vados del Wadden (N), transversar a pede le Waddenzee (N) durante le basse marea


wadloper ZN

1 persona qui transversa le vados del Wadden (N)


waf! TW

1 guau!, waf!


wafel ZN

1 wafla


wafelbakker ZN

1 facitor de waflas, (verkoper) mercante de waflas


wafelbeslag ZN

1 pasta de waflas


wafelbiscuit ZN

1 wafla


wafeldoek ZN

1 tela gaufrate


wafelijzer ZN

1 forma/ferro a/de/pro waflas


wafelkraam ZN

1 barraca de waflas


wafelstof ZN

1 texito/stoffa gaufrate


wafelvorm ZN

1 forma de wafla


wafelvormig BN

1 de forma de wafla


waffel ZN

1 buccacia
hou toch je --! = silentio!


wagen ZN

1 (voertuig) vehiculo, (kar) carro, (klein) carretta, (koets) cochi {sj}, carrossa, (SPOORW) wagon
het vijfde wiel aan de -- = le quinte rota del carro/del carretta
2 (auto) auto(mobile)
luxe -- = auto(mobile) de luxo
3 (van schrijfmachine) carro


wagen WW

1 (op het spel zetten) riscar, hasardar, aventurar
zijn leven -- = hasardar/riscar su vita
zijn hachje -- = riscar su pelle
2 (durven te ondernemen) riscar, hasardar, aventurar, osar, haber le audacia de
een sprong -- = riscar un salto
wij durven het niet te -- = nos non osa facer lo
3
zich op het ijs -- = aventurar se super le glacie
zich op glad ijs -- = aventurar se super un cammino glissante


wagenas ZN

1 axe


wagenbak ZN

1 carrosseria


wagenbestuurder ZN

1 conductor


wagenboom ZN

1 arbore de transmission


wagendissel ZN

1 timon


wagenhuis ZN

1 remissa


wagenhuur ZN

1 location


wagenkap ZN

1 cappucio


wagenkraan ZN

1 grue de camion


wagenladder ZN

1 (rijdende ladder) scala mobile


wagenlading ZN

1 carga, cargamento, (karrenvracht) carrettata


wagenloods ZN

1 Zie: wagenschuur


wagenlosser ZN

1 discargator de camion/de wagon


wagenmaker ZN

1 constructor de carros/carrettas/carrossas, carrero, carrossero


wagenmakerij ZN

1 (handeling, bedrijf) construction de carros/carrettas/carrossas, carrosseria
2 (werkplaats) officina del carrero/carrettero/carrossero


wagenmenner ZN

1 conductor de carro, (GESCH) auriga


wagenonderstel ZN

1 chassis (F)


wagenpark ZN

1 parco automobile


wagenrad ZN

1 rota de carro/de carretta/de carrossa


wagenschuur ZN

1 remissa


wagensmeer ZN

1 grassia de carro


wagenspan ZN

1 par de cavallos


wagenspoor ZN

1 tracia de rota


wagenstel ZN

1 chassis (F)


wagenterugloop ZN

1 (van schrijfmachine) retorno automatic del carro


wagentje ZN

1 (karretje) parve carro, carretta, cochietto {sj}
2 (autootje) parve auto(mobile)


wagenveer ZN

1 resorto de carro/de carrossa


wagenverhuur ZN

1 location de carros


wagenverhuurder ZN

1 locator de carros


wagenverhuurderij ZN

1 interprisa de location de carros


wagenverkeer ZN

1 traffico/circulation de carros


wagenvet ZN

1 Zie: wagensmeer


wagenvol ZN

1 Zie: wagenlading


wagenvracht ZN

1 Zie: wagenlading


wagenvrees ZN

1 amaxophobia


wagenwiel ZN

1 Zie: wagenrad


wagenwijd BW

1
de deur stond -- open = le porta esseva toto aperte


wagenwip ZN

1 cric


wagenzeil ZN

1 copertura de carro/carrossa


wagenziek BN

1 qui ha le mal de auto(mobile)


wagenziekte ZN

1 mal de auto(mobile)


wager ZN

1 Zie: waaghals


wagerij ZN

1 interprisa riscose


waggelbenen WW

1 Zie: waggelen


waggelbuik ZN

1 (dikke buik) pancia
2 (persoon) persona ventripotente/con pancia


waggelen WW

1 vacillar, titubar
het -- = vacillation, vacillamento, titubation


waggelend BN

1 vacillatori, vacillante, titubante


waggelgang ZN

1 ambulatura/passo titubante


waggeling ZN

1 vacillation, vacillamento, titubation


waggeltred ZN

1 Zie: waggelgang


Wagneriaans BN

1 wagnerian


Wagner-vereniging ZN

1 association wagnerian


wagon ZN

1 (SPOORW) wagon, (voor bagage) furgon
de -- vastkoppelen = attachar {sj} le wagon
de -- loskoppelen = distachar {sj} le wagon


wagonfabriek ZN

1 fabrica de wagones


wagonlading ZN

1 carga/cargamento de un wagon


wagon-lit ZN

1 wagon-lit (F)


wajang ZN

1 wayang
-- poerwo = wajang purwo


wak ZN

1 foramine in le glacie


wak BN

1 humide


wake ZN

1 Zie: waak


waken WW

1 (opzettelijk wakker blijven) veliar, vigilar
bij een zieke -- = veliar un malado
2 (het oog houden op) veliar, vigilar, surveliar, guardar
voor iemands belangen -- = veliar al/vigilar super le interesses de un persona


wakend BN

1 vigile
--e toestand = stato vigile
een -- oog over/op iets/iemand houden = vigilar super/surveliar un cosa/un persona


waker ZN

1 (wachter) guardiano, guarda, vigilator, surveliante
2 (zeedijk) dica de mar
3 (verankerde ton) boia


wakheid ZN

1 humiditate


wakker BN

1 (niet slapend) vigile, eveliate
-- zijn = vigilar, veliar
-- maken = eveliar
iemand die -- maakt = eveliator
-- worden = eveliar se
het -- worden = evelia
het -- zijn = vigilantia, velia
iemand die -- is = vigilator
iets in iemand -- roepen = eveliar un cosa in un persona
ergens -- van liggen = facer se un problema de un cosa
je moet geen slapende honden -- maken = on non debe eveliar le can que dormi
2 (monter, kwiek) eveliate, al(l)erte, vive, vivace, energic


wakkerheid ZN

1 vigilantia, vigor, vivacitate


wal ZN

1 (ophoping van grond) muro de terra, talud, terrapleno
2 (FORTIF) vallo, vallation, muralia
omgeven met een -- = vallar
het omgeven met een -- = vallation
van --len voorzien = circumvallate
3 (oever) bordo, ripa, (kade) quai (F)
het schip ligt aan de -- = le nave es ammarrate
4 (vasteland) terra fixe/firme
voet aan -- zetten = mitter pede a terra
aan -- brengen/gaan = disimbarcar, disbarcar
5
dit raakt kant noch -- = isto non ha cauda ni testa/capite
6
van -- steken = comenciar un discurso/a contar/a narrar
7
van twee --letjes eten = tener le pede in duo scarpas
8
aan lager -- raken = decader


Walachije ZN EIGN

1 Valachia


Walachijer ZN

1 valacho


Walachijs BN

1 valache


waladres ZN

1 adresse (F) de terra


walberg ZN

1 morena


walbeschoeiing ZN

1 revestimento del ripa


Waldenz, Waldenzer ZN

1 valdese, waldense
van de --en/s = valdese, valdesian, waldense
leer van de --en = valdesianismo


Waldenzisch BN

1 valdese, valdesian


waldhoorn ZN

1 trompa de chassa {sj}


Waldo ZN EIGN

1 Waldo


walduinen ZN MV

1 dunas


walen BN

1 (kenteren) cambiar, tornar
2 (SCHEEP) (draaien) tornar, rotar, girar
3 (wankelen) vacillar, hesitar


Walenland ZN EIGN

1 Wallonia


Wales ZN EIGN

1 Galles
Prins van -- = Prince/Principe de Galles
van/uit -- = gallese
inwoner van -- = gallese


walg ZN

1 disgusto, aversion, repugnantia
een -- hebben van iets = detestar/execrar/odiar un cosa


walgelijk BN

1 disgustante, disgustose, repulsive, repellente, repugnante, abominabile, execrabile, (stinkend) nauseabunde, nauseose, fetide, infecte
--e smaak = gusto/sapor abominabile/nauseabunde
-e lucht = odor execrabile, fetor, fetidessa, fetiditate
--e stank = odor infecte


walgen WW

1 esser disgustate (de), sentir nauseas/repugnantia
doen -- = disgustar, repugnar, nausear, dar nauseas
ik walg ervan = isto me repugna
ik walg van zijn schijnheiligheid = su hypocrisia me da nauseas


walging ZN

1 disgusto, nausea, execration, aversion, repugnantia


walgingwekkend BN

1 que da nauseas, nauseabunde, nauseose


walgvogel ZN

1 dronte


Walhalla ZN EIGN

1 (MYTH) Valhalla
2 (FIG) paradiso, valhalla


walhoofd ZN

1 testa/capite de ponte


waling ZN

1 (SCHEEP) cambiamento
2 (weifeling) vacillation, hesitation


walkant ZN

1 bordo del aqua


walkapitein ZN

1 capitano de porto


walkie-talkie ZN

1 transmissor-receptor portabile, walkie-talkie (E)


walk-in ZN

1 reunion public


walkman ZN

1 walkman (E)


walk-over ZN

1 (SPORT) walk-over (E)
2 (FIG) (onderneming) interprisa facile, (overwinning) victoria facile


walkruid ZN

1 galio


walkure ZN

1 valkyria


walkure ZN

1 walkyrie


wallaby ZN

1 wallaby (E) (MV: wallabies)


wallekant ZN

1 Zie: walkant


wallingant ZN

1 independentista wallon, wallingante


Wallonië ZN EIGN

1 Wallonia


walm ZN

1 fumo dense/spisse/grasse
de -- van een olielamp = le fumo spisse de un lampa a/de oleo


walmen WW

1 emanar un fumo dense/spisse/grasse, fumar
een --de kaars = un candela fumose


walmend BN

1 fumose
--e vlam = flamma fumo-se
--e kaars = candela fumose


walmuur ZN

1 muralia


walnoot ZN

1 (boom) nuciero
2 (vrucht) nuce


walnotenboom ZN

1 nuciero


walploeg ZN

1 equipa de dockers (E)


walradar ZN

1 radar del porto


walrus ZN

1 morsa
witte -- = beluga


walrusbaby ZN

1 morsa neonate


walrushuid ZN

1 pelle de morsa


walrussenjacht ZN

1 chassa {sj} de morsas


walrussenjager ZN

1 chassator {sj} de morsas


walrustand ZN

1 dente de morsa


wals ZN

1 (MUZ) valse, walzer (D)
Weense -- = valse viennese/de Vienna
--en van Johann Strauss = valses de Johann Strauss
2 (pletrol) rolo/cylindro compressor, (voor metaal) laminator, (toestel met pletrollen) laminatorio


walsbaan ZN

1 laminatorio a lingotes


walsbaar BN

1 laminabile


walschot ZN

1 spermaceti


walscomponist ZN

1 compositor de valses


walsdraad ZN

1 filo laminate


walsen WW

1 (MUZ) valsar
over iemand heen -- = non respectar un persona
2 (met en wals pletten) laminar, cylindrar
het -- = lamination, cylindrage


walser ZN

1 (MUZ) valsator
2 (arbeider die walswerk verricht) laminator


walserij ZN

1 laminatorio


walsfiguur ZN

1 figura de valse


walsijzer ZN

1 ferro laminate


walsmaat ZN

1 mesura/rhythmo de valse
in -- = in rhythmo de valse


walsmachine ZN

1 laminatorio


walsmuziek ZN

1 musica de valse


walsprodukt ZN

1 producto laminate


walsprofiel ZN

1 profilos laminate


walsrol ZN

1 cylindro rotante/de laminatorio


walsschakelaar ZN

1 combinator


walsstaal ZN

1 aciero laminabile/a laminatorio


walsstraat ZN

1 catena de laminatorios/de lamination


walstempo ZN

1 movimento de valse


walstro ZN

1 galio


walswerk ZN

1 Zie: walsstraat
2 (handeling) lamination
3 (resultaat) producto laminate


walvis ZN

1 balena
witte -- = balena blanc
de -- is geen vis = le balena non es un pisce


walvisaas ZN

1 krill


walvisachtig BN

1 cetacee


walvisachtigen ZN MV

1 cetaceos


walvisbaard ZN

1 barba de balena


walvisbaby ZN

1 balena neonate


walvisbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de balena


walvishaai ZN

1 squalo balena


walvisjacht ZN

1 chassa {sj} de balenas


walvisjager ZN

1 Zie: walvisvaarder


walvisspek ZN

1 lardo/grassia de balena


walvistraan ZN

1 oleo de balena


walvisvaarder ZN

1 (persoon) balenero, piscator de balenas
2 (schip) balenero, baleniera


walvisvaart ZN

1 pisca de balena


walvisvangst ZN

1 Zie: walvisvaart


walvisvlees ZN

1 carne de balena


walvisvloot ZN

1 flotta de baleneros


walwerker ZN

1 docker (E)


wam! TW

1 wam!, bum!


wambuis ZN

1 jaco


wammen WW

1 aperir le ventre de un pisce


wammes ZN

1 jaco
op zijn -- krijgen = esser colpate


wamstuk ZN

1 (van rund) pectore, (van vis) ventre de pisce


wan ZN

1 (mand) vanno
2 (lek) via de aqua, fuga


wan BN

1 mal
--ne flessen = bottilias defectuose
--ne kisten = cassas defectuose


wanbedrijf ZN

1 delicto, infraction
een -- begaan = committer un delicto


wanbegrip ZN

1 idea erronee, notion false, incomprension, incomprehension
getuigen van -- = monstrar un manco de comprension/comprehension


wanbeheer ZN

1 mal gestion, gestion insufficiente/defectuose


wanbeleid ZN

1 mal politica, (sterker) politica nefaste


wanbesef ZN

1 Zie: wanbegrip


wanbestuur ZN

1 mal direction, mal governamento


wanbetaler ZN

1 mal pagator


wanbetaling ZN

1 non-pagamento
bij -- = in caso de non-pagamento


wanbof ZN

1 fortuna adverse, infortuna


wanboffen WW

1 haber adversitate, esser infortunate


wanboffer ZN

1 persona infortunate/qui ha adversitate


wand ZN

1 (muur) pariete, muro
een -- wegbreken = abatter un muro
2 (omsluiting) pariete
een buis met dikke --en = un conducto a parietes spisse
3 (ANAT, PLANTK, etc.) pariete
-- van een ader = pariete venose
-- van een slagader = pariete arterial


wandaad ZN

1 malfacto, crimine, delicto


wandalmanak ZN

1 almanac de pariete


wandbeen

1 osso parietal, parietal


wandbekleding ZN

1 revestimento mural/del pariete, tapisseria


wandbeschot ZN

1 revestimento mural/de pariete con pannellos


wandbetimmering ZN

1 Zie: wandbeschot


wandbord ZN

1 platto decorative/mural/de muro


wandcontactdoos ZN

1 prisa de currente mural


wanddecoratie ZN

1 decoration mural


wanddikte ZN

1 spissor del muro/pariete


wandel ZN

1 promenada (a pede)
iemands handel en -- = le conducta de un persona, le modo de viver de un persona


wandelaar ZN

1 promenator
een goede -- zijn = haber bon gambas


wandelbrug ZN

1 Zie: voetgangersbrug


wandeldek ZN

1 ponte de promenada


wandelen WW

1 promenar se, ambular, ir a pede, facer un promenada
het -- = promenada


wandelend BN

1 ambulante, mobile
-- geraamte = skeleto ambulante/vivente
-- woordenboek = dictionario ambulante
--e nier = ren mobile
--e duinen = dunas mobile
--e Jood = Judeo/Hebreo errante


wandelgang ZN

1 (gang in een gebouw) corridor
in de --en van de Kamers = in le corridores del parlamento
iets in de --en horen = audir un cosa in le corridores
in de --en wordt gezegd = secundo voces in le corridores
2 (tred) passo de promenada, passo tranquille


wandelhoofd ZN

1 jectata


wandeling ZN

1 promenada, excursion a pede, (langere --) camminata
een -- maken = promenar se, facer un promenada
in de -- = in le vita de cata die/jorno, communmente


wandelkaart ZN

1 (kaart met de wandelwegen) mappa/carta de camminos pedestre/pro excursionistas
2 (vergunning) permisso/passe (F) de promenada


wandelklas ZN

1 classe ambulante/sin sala fixe


wandelmars ZN

1 marcha {sj} sportive


wandelpad ZN

1 (in de vrije natuur) sentiero de promenada
2 (voetpad) cammino/sentiero/pista pro pedones


wandelpas ZN

1 passo de promenada


wandelpier ZN

1 jectata


wandelplein ZN

1 esplanada


wandelroute ZN

1 circuito pedestre, itinerario touristic {oe}


wandelschoen ZN

1 scarpa/calceo de marcha {sj}


wandelsport ZN

1 sport (E) pedestre


wandelstok ZN

1 baston, canna
knop van een -- = pomo de un canna


wandelstraat ZN

1 strata pro pedones


wandeltocht ZN

1 excursion a pede, viage pedestre/a pede


wandeltoerisme ZN

1 tourismo {oe} a pede/pedestre


wandeltoerist ZN

1 camminator de longe distantias


wandeltred ZN

1 Zie: wandelgang-2


wandelwagen(tje) ZN

1 cochietto {sj} (pro infantes)


wandelweer ZN

1 tempore que invita al promenada


wandelweg ZN

1 cammino pedestre/reservate al pedones, promenada


wandfitting ZN

1 portalampa mural


wandkaart ZN

1 mappa/carta mural


wandkalender ZN

1 calendario mural


wandkast ZN

1 armario mural/de pariete
ingebouwde -- = armario incastrate


wandkleed ZN

1 tapis (F)/tapete mural, tapisseria


wandklok ZN

1 horologio mural


wandkluis ZN

1 cassa forte mural


wandkoffiemolen ZN

1 molino a/de caffe mural


wandlamp ZN

1 lampa mural


wandluis ZN

1 cimice
vol --en = cimicose


wandmeubel ZN

1 mobile mural


wandmodel ZN

1 modello mural


wandornament ZN

1 ornamento mural


wandpijler ZN

1 pilastro


wandplaat ZN

1 (plaat aan de wand) gravure (F)
2 (in een wand aangebrachte plaat) placa mural


wandrek ZN

1 barras (fixe) mural


wandschilder ZN

1 pictor de frescos


wandschildering ZN

1 pictura mural, fresco, (prehistorie) pictura rupestre


wandschoor ZN

1 supporto mural


wandschroot ZN

1 latte


wandspanning ZN

1 (MED) tension arterial


wandspiegel ZN

1 speculo mural


wandspotje ZN

1 spot (E) mural


wandstandig BN

1 (BIOL) parietal


wandtafel ZN

1 tabula mural, consola


wandtapijt ZN

1 tapis (F)/tapete mural, tapisseria


wandtegel ZN

1 (siertegel) quadrello mural decorative
2 (gedenktegel) quadrello mural commemorative


wandtoestel ZN

1 apparato telephonic/telephono mural/de pariete


wandversiering ZN

1 decoration mural


wanen WW

1 creder (erroneemente)
wij waanden hem dood = nos le credeva morte, nos credeva que ille esseva morte
wij waanden ons in het paradijs = nos nos credeva in le paradiso


wang ZN

1 (deel van het gezicht) gena
van de -- = genal
bleke --s = genas pallide
bolle --en = genas ronde/rotunde
kuiltje in de -- = fossetta del gena
de andere -- toekeren = offerer le altere gena
2 (zijwand/kant) latere


wangbeen ZN

1 osso zygomatic


wangebruik ZN

1 mal uso, (misbruik) abuso


wangedrag ZN

1 mal comportamento/conducta


wangedrocht ZN

1 monstro, esser monstruose


wangedrochtelijk BN

1 monstruose


wangeluid ZN

1 dissonantia
2 cacophonia


wangestalte ZN

1 Zie: wangedrocht


wangklier ZN

1 glandula genal/buccal


wangkuiltje ZN

1 fossetta del gena


wangkwab ZN

1 Zie: wangzak


wangspier ZN

1 buccinator, musculo zygomatic


wangunst ZN

1 (ongunst) disfavor
2 (jaloezie) jelosia, zelosia, invidia


wangunstig BN

1 (jaloers) jelose, zelose, invide, invidiose


wangzak ZN

1 tasca genal


wanhoop ZN

1 despero, desperantia, desperation
met de moed der -- = con le energia del desperantia
zij was de -- nabij = illa esseva proxime al/al bordo del despero/desperation
ten prooi aan -- = in preda a desperation
in -- geraken = desperar se
tot -- brengen = exasperar


wanhoopsblik ZN

1 reguardo de despero/de desperation


wanhoopsdaad ZN

1 acto/action desperate/de despero/de desperation


wanhoopsgebaar ZN

1 gesto de despero/de desperation


wanhoopskreet ZN

1 crito de despero/desperation


wanhoopspoging ZN

1 tentativa desperate


wanhoopsvlaag ZN

1 accesso de despero/desperation


wanhopen WW

1 desperar
het -- = desperation
eraan -- iets te kunnen doen = desperar de poter facer un cosa


wanhopend BN

1 desperante, desperate


wanhopig BN

1 desperate, (wanhoop veroorzakend) desperante
--e toestand = situation desperate
--e gebaren = gestos desperate
--e pogingen = tentativas desperate/folle
-- besluit = decision inspirate per le despero
't is een --e boel in dat gezin = iste familia es in un situation deplorabile
-- zijn = desperar, esser in despero
-- worden = desperar se
iemand -- maken = facer desperar un persona
-- zoeken naar iets = cercar un cosa desperatemente


wanhout ZN

1 (slecht hout) ligno de mal qualitate/de qualitate inferior
2 (hout dat niet of slecht gerechtkant is) ligno mal esquadrate


wankel BN

1 (niet vast) vacillante, instabile
-- evenwicht = equilibrio instabile
--e basis = base instabile
-- staan = non esser stabile
2 (FIG) vacillante, instabile, incerte, indecise, insecur, precari, problematic
--e gezondheid = sanitate precari/menaciate
-- geloof = fide vacillante
-- geluk = felicitate instabile/incerte
zijn kansen staan -- = su possibilitates de successo es aleatori


wankelbaar BN

1 (gemakkelijk wankelend) (ook FIG) instabile, vacillante
-- evenwicht = equilibrio instabile
2 (weifelend) indecise, inconstante, incerte, irresolute
-- karakter = character irresolute/versatile
-- mens = persona indecise/irresolute


wankelbaarheid ZN

1 (ook FIG) instabilitate, disequilibrio, (FIG ook) irresolution, inconstantia


wankelen WW

1 (onvast zijn) vacillar, (waggelen) titubar
hij wankelt naar de deur = ille tituba usque al porta
2 (weifelen) hesitar, vacillar
in het geloof -- = vacillar in su fide
aan het -- brengen = facer vacillar


wankelend BN

1 vacillante, vacillatori, titubante, instabile


wankeling ZN

1 (keer dat men wankelt) vacillation, vacillamento, titubation
2 (aarzeling) vacillation, hesitation, incertitude, indecision, irresolution


wankelmoedig BN

1 hesitante, vacillante, incerte, indecise, instabile, irresolute, inconstante
-- karakter = character instabile
-- mens = persona instabile/indecise


wankelmoedigheid ZN

1 instabilitate, indecision, irresolution, indetermination, versatilitate, inconstantia


wankelmotor ZN

1 motor a/de piston/con cylindros rotative/rotante, motor (typo) Wankel


wanklank ZN

1 discordantia, dissonantia, nota discordante
een -- vormen = falsar


wanklinkend BN

1 Zie: wanluidend


wanluidend BN

1 cacophone, cacophonic, discordante, dissone, dissonante
-- zijn = dissonar


wanluidendheid ZN

1 cacophonia, discordantia, dissonantia


wanmolen ZN

1 molino a/de vannar


wanneer BW

1 (op welke tijd) quando
-- heb je haar gezien? = quando la ha tu vidite?
-- komt de trein? = quando arriva le traino?
2 (in welk geval) quando
-- geldt deze wet niet = quando non vale iste lege?
-- zijn twee driehoeken gelijk? = quando es equal duo triangulos?
-- dan ook = quandocunque


wanneer VW

1 (als, telkens als) quando
-- dan ook = quandocunque
-- de zon ondergaat, wordt het koel = quando le sol se pone, le tempore se refresca
2 (indien) si


wannen WW

1 vannar


wanner ZN

1 vannator


wanoogst ZN

1 recolta deficitari


wanorde ZN

1 disordine, confusion, turbation, chaos, anarchia
iets in -- brengen = mitter un cosa in disordine
de -- heerste overal = le disordine regnava ubique
wat een --! = que disordine!


wanordelijk BN

1 disordinate, sin ordine, confuse, chaotic, anarchic
-- mens = persona disordinate
-- haar = capillos in disordine
een -- leven = un vita dissolute
de gasmoleculen bewegen zich -- = le moleculas de gas se move disordinatemente


wanordelijkheid ZN

1 (chaos) stato de disordine, chaos, confusion
2 (MV) (mbt relletjes) disordines


wanprestatie ZN

1 non-execution de un obligation
bij -- = in caso de non-execution


wanprodukt ZN

1 mal producto, producto mal facite


wanruimte ZN

1 spatio vacue


wanschapen BN

1 deforme, contrafacte


wanschapenheid ZN

1 deformitate


wanschepsel ZN

1 monstro


wansmaak ZN

1 mal gusto, gusto depravate


wansmakelijk BN

1 de mal gusto


wanspelling ZN

1 orthographia defectuose


wanstaltig BN

1 monstruose, deforme, contrafacte, fede


wanstaltigheid ZN

1 monstruositate, deformitate, feditate


want ZN

1 (SCHEEP) cordage
2 (handschoen zonder vingers) miton


want VW

1 proque, nam
hij kan niet komen, -- hij is ziek = ille non pote venir, proque ille es malade


wantaal ZN

1 mal linguage, linguage improprie/incorrecte, (onjuiste constructie) solecismo, (onjuist woordgebruik) barbarismo


wanten WW

1
hij weet van -- = ille sape como regular un cosa, ille sape como solver un problema


wantij ZN

1 contracurrente


wantoestand ZN

1 situation intolerabile/inacceptabile, stato de cosas vitiose


wantrouwen ZN

1 diffidentia, suspicion
een sfeer van -- = un atmosphera de diffidentia
-- koesteren jegens = alimentar suspiciones contra
een diep -- koesteren jegens iemand = haber un profunde diffidentia contra un persona
-- zaaien = seminar le semines de suspicion
motie van -- = motion de non-confidentia/de censura


wantrouwen WW

1 diffider de
vleiers -- = diffider del adulatores
iemands bedoelingen -- = diffider del intentiones de un persona


wantrouwend BN

1 diffidente, suspiciose
--e blikken = reguardos diffidente
iemand -- aanzien = reguardar/mirar un persona con diffidentia


wantrouwig BN

1 diffidente, suspiciose


wantrouwigheid ZN

1 diffidentia, suspicion


wants ZN

1 heteroptero


wanverhouding ZN

1 disproportion, manco/defecto de proportion, discrepantia, discordantia, incongruentia, disparitate, disequilibrio
een duidelijke -- = un disproportion evidente


wanvoeglijk BN

1 Zie: onwelvoeglijk


wanvoeglijkheid ZN

1 Zie: onwelvoeglijkheid


wanvorm ZN

1 Zie: wanstaltigheid


wanvormig BN

1 Zie: wanstaltig


WAO ZN

1 lege super le incapacitate de travalio/de labor


wapen ZN

1 (strijdwerktuig) arma
bacteriologische --s = armas bacteriologic
chemische --s = armas chimic
biologische --s = armas biologic
thermonucleaire --s = armas thermonuclear
conventionele --s = armas conventional
strategische --s = armas strategic
blanke --s = armas blanc
lichte --s = armas legier
zware --s = armas/armamento pesante
verboden --s = armas prohibite/tabu
automatisch -- = arma automatic
(bewapening) --s = armamento
het dragen van --s = le porto de armas
naar de --s grijpen, de --s opvatten/opnemen = prender le armas, recurrer al armas
onder de --s roepen = clamar sub le armas, levar
onder de --s komen = entrar in servicio active
de --s neerleggen = deponer/render le armas
zijn --s gereed maken = apprestar su armas
te -- roepen = alarmar
machtig door de --en = armipotente
iemand met zijn eigen --s bestrijden = combatter un persona con su proprie armas
iemand de --s uit handen slaan = disarmar un persona
zich opnieuw van --s voorzien, opnieuw met --s uitrusten = rearmar
het -- van het cynisme = le arma del cynismo
het -- van de logica = le arma del logica
met geweld van --en = a/per fortia de armas
te --! = al armas!
2 (legeronderdeel) arma
het -- der artillerie = le arma de artilleria
het -- der infanterie = le arma de infanteria
de bereden --s = le cavalleria
bij een -- dienen = servir in un arma
3 (HERALD) armas, blason
een arend in zijn -- voeren = haber un aquila in su armas


wapenarsenaal ZN

1 arsenal, deposito/magazin de armas


wapenbalk ZN

1 (HERALD) barra (de un scuto)


wapenbeheersing ZN

1 controlo de armamentos/armas


wapenbezit ZN

1 detention/porto de armas
onrechtmatig -- = detention illicite/abusive de armas
verboden -- = porto prohibite de armas


wapenbijl ZN

1 hacha {sj} de guerra


wapenboek ZN

1 (HERALD) libro armorial, armorial


wapenbroeder ZN

1 companion/camerada/fratre de armas


wapenbroederschap ZN

1 (con)fraternitate de armas


wapendepot ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapendiefstal ZN

1 furto/robamento de armas


wapendrager ZN

1 (schildknaap) scutero


wapenembargo ZN

1 embargo (S) (super le exportation/fornitura) de armas


wapenen WW

1 (bewapenen) armar
zich -- met een revolver = armar se de/con un revolver
tot de tanden gewapend = armate usque al dentes
2 (versterken) armar, (beschermen) proteger
beton -- = armar beton
(FIG) zich -- met geduld = armar se de patientia
zich -- tegen de koude = proteger se contra le frigido
zijn hart tegen de verleiding -- = armar su corde contra le tentation


wapenexport ZN

1 Zie: wapenuitvoer


wapenfabricage ZN

1 fabrication de armas


wapenfabriek ZN

1 fabrica de armas/de armamentos


wapenfabrikant ZN

1 fabricante de armas/de armamentos


wapenfeit ZN

1 (oorlogsdaad) facto de armas
2 (heldendaad) acto heroic/de heroismo, prodessa


wapenfiguur ZN

1 figura heraldic


wapengekletter ZN

1 ruito/rumor de armas
2 (dreiging met geweld) menacia de guerra


wapengeluk ZN

1 fortuna del armas


wapengeweld ZN

1 fortia/empleo del armas, violentia con le armas


wapengroet ZN

1 salute militar


wapenhandel ZN

1 (handel in wapens) commercio de armas, vendita de armas
verboden -- = traffico (illegal) de armas
2 (gebruik van wapens) uso/empleo de armas


wapenhandelaar ZN

1 mercante/venditor de armas
illegale -- = trafficator (illegal) de armas


wapenheraut ZN

1 heraldo (de armas)


wapenhuis ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapenhulp ZN

1 adjuta sub le forma de livration de armas


wapenindustrie ZN

1 industria del armamento(s)/del armas


wapening ZN

1 (het wapenen) armamento
algemene -- = mobilisation general
2 (versterking) armatura
enkele/dubbele -- van het beton = armatura simple/duple del beton


wapenkamer ZN

1 sala/magazin de armas, armeria, arsenal


wapenkenner ZN

1 heraldista


wapenkleed ZN

1 copertura armorial, (lijkkist) catafalco armorial


wapenkleur ZN

1 color heraldic


wapenknecht ZN

1 (GESCH) scutero


wapenkoning ZN

1 (hoofd van de herauten) heraldo/rege de armas
2 (functionaris bij ridderorden) heraldo de armas


wapenkreet ZN

1 crito de guerra


wapenkunde ZN

1 (HERALD) scientia heraldic/del blason, heraldica, blason
2 (leer van de militaire wapens) scientia del armas, armamento


wapenkundig BN

1 heraldic


wapenkundige ZN

1 heraldico, heraldista


wapenkunst ZN

1 arte heraldic


wapenleer ZN

1 armamento


wapenleverantie ZN

1 Zie: wapenlevering


wapenlevering ZN

1 fornitura/livration de armas


wapenmagazijn ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapenmaker ZN

1 Zie: wapenfabrikant


wapenmakker ZN

1 Zie: wapenbroeder


wapenoefening ZN

1 exercitio del armas


wapenopslagplaats ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapenorder ZN

1 ordine de armas


wapenplaats ZN

1 placia de armas


wapenproduktie ZN

1 production de armas/de armamentos


wapenrace ZN

1 Zie: wapenwedloop


wapenregister ZN

1 (HERALD) armorial


wapenrek ZN

1 panoplia


wapenriem ZN

1 bandoliera


wapenroem ZN

1 gloria militar/del armas


wapenrok ZN

1 tunica militar, cotta de armas


wapenrusting ZN

1 (GESCH) armatura
volledige -- = panoplia


wapenschild ZN

1 scute armorial/de armas, blason, insignia familiar


wapenschorsing ZN

1 Zie: wapenstilstand


wapenschouw ZN

1 parada, revista, inspection del armea


wapenschouwing ZN

1 Zie: wapenschouw


wapensmederij ZN

1 forgia de armas


wapensmid ZN

1 armero, (van zwaarden) spadero


wapensmokkel ZN

1 traffico (illegal) de armas


wapensmokkelarij ZN

1 Zie: wapensmokkel


wapenspel ZN

1 torneo, justa


wapenspreuk ZN

1 devisa (heraldic), motto


wapenstilstand ZN

1 armistitio, tregua, suspension del hostilitates
concluder un -- = een wapenstilstand sluiten
een -- toestaan = conceder un tregua
een -- verlengen = proprogar un tregua


wapenstilstandsbesprekingen ZN MV

1 Zie: wapenstilstandsonderhandelingen


wapenstilstandsdag ZN

1 die del armistitio


wapenstilstandsonderhandelingen ZN MV

1 negotiationes de armistitio/de tregua


wapenstilstandsverdrag ZN

1 tractato de armistitio/tregua


wapenstilstandsvoorwaarden ZN MV

1 conditiones de armistitio/tregua


wapenstok ZN

1 baston


wapenstroom ZN

1 fluxo de armas


wapenstuk ZN

1 pecia de armatura/armamento


wapentoevoer ZN

1 Zie: wapenstroom


wapentuig ZN

1 armamento, armas


wapentype ZN

1 typo de arma


wapenuitrusting ZN

1 equipamento militar, armamento, (van ridder) panoplia


wapenuitvoer ZN

1 exportation de armas


wapenveld ZN

1 campo (del blason)


wapenvergunning ZN

1 licentia/permisso (de porto) de armas


wapenverzameling ZN

1 panoplia


wapenvriend ZN

1 Zie: wapenbroeder


wapenwedloop ZN

1 cursa al armamentos


wapenwinkel ZN

1 commercio de armas


wapenzaal ZN

1 sala de armas


wapenzuil ZN

1 tropheo


wapiti(hert) ZN

1 wapiti


wapperen WW

1 agitar se, flottar
met --de haren = con le capillos al vento


war ZN

1 (verwarring, wanorde) disordine, confusion, chaos
iets in de -- sturen = disordinar/mitter in disordine/imbroliar/disorganisar/disrangiar/disregular/perturbar un cosa
een draad in de -- maken = intricar un filo
iemand in de -- brengen = confunder/disconcertar un persona
hij is een beetje in de -- = ille es alco disfacte/confuse
2 (knoest in hout) nodo


waranda ZN

1 veranda, galeria


warande ZN

1 (natuurreservaat) reserva natural
2 (wandeldreef) jardin public, parco


waratje TW

1 Zie: warempel


warboel ZN

1 disordine, chaos, confusion
een onbeschrijfelijke -- = un chaos indescriptibile/enorme
alles was er één grote -- = il habeva un ver chaos
-- van woorden = imbroliamento de parolas


wardradig BN

1 nodose


warempel TW

1 realmente, vermente, in veritate


waren ZN MV

1 merces, mercantias, articulos de commercio


waren WW

1 errar, vagar
haar blikken waarden over het veld = su reguardos errava super le campo


warencirculatie ZN

1 (EC) circulation del benes


warenhandel ZN

1 commercio de productos


warenhuis ZN

1 (winkel) grande magazin
2 (broeikas) grande estufa


warenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento del productos


warenkeuringsdienst ZN

1 Zie: keuringsdienst


warenmerk ZN

1 marca de fabrica


warenwet ZN

1 lege super le controlo del qualitate del productos


wargeest ZN

1 (warhoofd) spirito confuse
2 (rustverstoorder) inquietator, agitator


wargeestig BN

1 (warhoofdig) confuse


warhoofd ZN

1 spirito confuse


warhoofdig BN

1 confuse


warhoop ZN

1 Zie: warboel


waring ZN

1 (SCHEEP) passavante


waringin ZN

1 fichiero de India


warkruid ZN

1 cuscuta


warm BN

1 (met een hoge temperatuur) calde, calide
-- water = aqua calde/calide
--e zomer = estate calde/calide
--e adem = halito calde/calide
-- klimaat = climate calde/calide
--e maaltijd = repasto calde/calide
--e kleur = color calide/calide
-- eten = mangiar calde/calide
het is -- = il face calor/calde/calide
het is heel -- = il face (un) grande calor
zich -- lopen = relaxar le musculos
2 (de natuurlijke warmte vasthoudend) calde, calide
--e jas = mantello calde/calide
zich -- kleden = vestir se caldemente/calidemente
3 (hartelijk, vurig) calorose, calde, calide, cordial
--e bewoordingen = parolas calorose
iemand een -- onthaal geven = dar/offerer un benvenita calorose a un persona
4 (geestdriftig) calde, calide, ardente, enthusiastic, vive
-- lopen voor iets = enthusiasmar se/passionar se pro un cosa
hij loopt niet erg -- voor dat plan = iste projecto non le enthusiasma multo
iemand voor iets -- maken = interessar un persona a/pro un cosa, infunder enthusiasmo a un persona pro un cosa
ik word daar niet -- of koud van = isto me lassa indifferente
5 (aangenaam) calde, calide, agradabile
--e stem = voce calde/calide/agradabile


warmbloed ZN

1 cavallo de sanguine


warmbloedig BN

1 (BIOL) a/de sanguine calde/calide/fixe, hom(e)otherme
-- dier = animal a/de sanguine calde/calide/fixe
2 (vurig van temperament) ardente, vive
--e aard = temperamento vive


warmbloedigheid ZN

1 hom(e)othermia


warmbloedpaard ZN

1 Zie: warmbloed


warmdraaien WW

1 (mbt motoren, op de juiste temperatuur doen komen) facer caler
2
(FIG) zich -- = preparar se, (SPORT) caler se


warmeluchtcirculatie ZN

1 circulation de aere cal(i)de


warmen WW

1 calefacer
melk -- = calefacer lacte
zijn handen -- = calefacer se le manos


warmhartig BN

1 calorose, calde, calide, cordial


warmhoudplaatje ZN

1 calefaceplattos


warming ZN

1 calefaction


warming-up ZN

1 (SPORT) exercitios preparative
2 (FIG) preparation(es), activitate preliminar


warmlopen WW

1 (door wrijving gloeiend worden) caler se, devenir calde/calide
2 (veel voelen voor) enthusiasmar se, exaltar se
3 (warmdraaien) caler se, devenir calde/calide
4 (SPORT) caler se


warmoezenier ZN

1 culto/cultivator de verduras/de legumines


warmpjes BW

1 caldemente, calidemente
er -- bijzitten = esser assatis ric, haber un parve fortuna/capital


warmte ZN

1 (eigenschap/toestand van warm te zijn) calor
-- van de zon = calor del sol
droge -- = calor sic
matige -- = calor moderate
vochtige -- = calor humide
stralende -- = calor radiante
-- geven = dar calor
2 (hartelijkheid) calor, cordialitate
iemand met -- toespreken = diriger parolas calorose a un persona
3 (hartstochtelijkheid) calor, ardor, enthusiasmo, foco
4 (METEO) calor
goed/slecht tegen de -- kunnen = supportar ben/mal le calor
5 (NAT) calor
gebonden/latente -- = calor latente
soortelijke -- = calor specific/massic
-- geleiden = conducer calor
-- produceren/ontwikkelen/afgeven = emaner calor, calorificar


warmte-aandrijving ZN

1 propulsion thermic/thermal


warmteafgifte ZN

1 emission de calor


warmteafvoer ZN

1 evacuation de calor


warmtebalans ZN

1 balancio thermic


warmtebehandeling ZN

1 tractamento thermic/thermal, (MED ook) thermotherapia


warmtebesparing ZN

1 economia/sparnio de calor


warmtebestendig ZN

1 resistente al calor, refractari, thermostabile, thermoresistente


warmtebestendigheid ZN

1 resistentia al calor, thermoresistentia, thermostabilitate


warmtebeweging ZN

1 agitation thermic/thermal


warmtebron ZN

1 fonte de calor


warmtebuis ZN

1 tubo de calefaction


warmtecapaciteit ZN

1 capacitate calorific/thermic/thermal


warmtecentrale ZN

1 installation de calefaction central


warmtedichtheid ZN

1 densitate thermic/thermal


warmtedood ZN

1 morte thermic/thermal


warmtedoorlatend BN

1 diathermic
-- vermogen = diathermantia


warmtedrager ZN

1 vehiculo thermic/thermal


warmte-eenheid ZN

1 caloria


warmte-effect ZN

1 effecto thermic/thermal


warmte-energie ZN

1 energia calorific/thermic/thermal


warmte-equator ZN

1 equator thermic/thermal


warmte-equivalent ZN

1 equivalente de calor
mechanisch -- = equivalente mechanic de calor


warmte-evenwicht ZN

1 equilibrio thermic/thermal/de calor


warmtefront ZN

1 fronte calde/calide


warmtegeleidend BN

1 calorifere


warmtegeleider ZN

1 conductor thermic/thermal/de calor


warmtegeleiding ZN

1 conduction thermic/thermal/calorific


warmtegeleidingsvermogen ZN

1 conductibilitate/conductivitate thermic/thermal/del calor


warmtegevend BN

1 calorific, (NAT) thermogene, thermogenic


warmtegevoelig BN

1 thermosensibile, thermostatic
--e materialen = materiales thermosensibile
--e schakelaar = interruptor thermostatic


warmtegevoeligheid ZN

1 sensibilitate thermic/al temperatura, thermosensibilitate


warmtegewaarwording ZN

1 sensation thermic/de calor


warmtegolf ZN

1 unda de calor


warmtegraad ZN

1 (graad op de thermometer) grado (thermometric/de calor)
2 (temperatuur) temperatura


warmtehoeveelheid ZN

1 (NAT) capacitate calorific


warmtehuishouding ZN

1 (BIOL) regulation thermic/thermal, thermoregulation


warmte-isolatie ZN

1 isolation calorifuge/calorific/thermic/thermal


warmte-isolerend BN

1 calorifuge


warmte-isolering ZN

1 Zie: warmte-isolatie


warmtekrachtcentrale ZN

1 central thermic/thermal/electrothermic


warmte-krachtkoppeling ZN

1 combination calefaction-fortia motor


warmteleer ZN

1 theoria del calor, thermologia


warmtemeter ZN

1 (thermometer) thermometro
2 (pyrometer) pyrometro
3 (calorimeter) calorimetro


warmtemeting ZN

1 (thermometrie) thermometria
2 (pyrometrie) pyrometria
3 (calorimetrie) calorimetria


warmtemotor ZN

1 motor thermic/thermal


warmteomwisselaar ZN

1 Zie: warmtewisselaar


warmte-ontwikkeling ZN

1 disveloppamento/production de calor
2 (NAT, BIOL) calorification
3 (BIOL) thermogenese (-esis)


warmteopnemend BN

1 a absorption thermic


warmteopwekking ZN

1 Zie: warmteontwikkeling


warmteoverdracht ZN

1 transmission de calor


warmtepomp ZN

1 pumpa thermic/thermal, thermopumpa


warmteproductie ZN

1 Zie: warmteontwikkeling


warmtepunt ZN

1 puncto (del pelle) sensibile (al calor)


warmteregelaar ZN

1 regulator del calor, thermoregulator, thermostato


warmteregelend BN

1 thermoregulator


warmteregeling ZN

1 regulation thermic/thermal, thermoregulation


warmteregulatie ZN

1 regulation thermic/thermal, thermoregulation


warmterendement ZN

1 rendimento thermic/thermal


warmtestraal ZN

1 radio de calor


warmtestraler ZN

1 radiator (thermic/thermal)


warmtestraling ZN

1 (ir)radiation thermic/thermal/calorific/de calor


warmtetherapie ZN

1 thermotherapia


warmtetoevoer ZN

1 adduction de calor


warmteuitstraling ZN

1 Zie: warmtestraling


warmteuitwisselaar ZN

1 Zie: warmtewisselaar


warmteuitwisseling ZN

1 Zie: warmtewisseling


warmteuitzetting ZN

1 dilatation thermic


warmtevast BN

1 resistente al calor, thermostabile


warmtevastheid ZN

1 resistentia al calor, thermoresistentia, thermostabilitate


warmteverbruik ZN

1 consumo de calor


warmteverlies ZN

1 perdita thermic/thermal/de calor, (MED) thermolyse (-ysis)


warmteverliezen ZN MV

1 perditas de calor


warmteweerstand ZN

1 resistentia thermic/thermal


warmtewisselaar ZN

1 excambiator calorific/thermic/thermal/de calor, recuperator (de calor)


warmtewisseling ZN

1 excambio/intercambio calorific/thermic/thermal/de calor


warmvoelend BN

1 calorose


warmwaterbak ZN

1 bassino/cupa de aqua calde/calide


warmwaterbron ZN

1 fonte thermal/thermic


warmwaterbuis ZN

1 tubo de aqua calde/calide


warmwaterinstallatie ZN

1 installation de aqua calde/calide


warmwaterkraan ZN

1 tappo de aqua calde/calide


warmwaterkruik ZN

1 bottilia con aqua calde/calide


warmwaterleiding ZN

1 tuberia de aqua calde/calide


warmwaterreservoir ZN

1 reservoir (F) de aqua calde/calide


warmwatertoestel ZN

1 calefactor de aqua


warmwaterverwarming ZN

1 calefaction per aqua calde/calide


warmwatervoorziening ZN

1 provision de aqua calde/calide


warnest ZN

1 Zie: warboel


warnet ZN

1 (net dat verward is) rete inextricabile
2 (FIG) labyrintho, imbroliamento


warrant ZN

1 (volmacht) mandato
2 (bewijsstuk voor opgeslagen waren) warrant (E)


warrantsysteem ZN

1 systema warrant (E)


warranty ZN

1 garantia


warrelen WW

1 tornear
--de sneeuwvlokken = floccos de nive torneante
2
--de gedachten = pensatas/pensamentos incoherente


warrelig BN

1 Zie: warrig-1


warreling ZN

1 movimento torneante


warren WW

1 imbroliar se


warrig BN

1 (verward) confuse, incoherente, imbroliate, disordinate, incondite
-- betoog = discurso incoherente
--e stijl = stilo incondite
--e gedachten = pensatas/pensamentos incoherente
--e massa draden = imbroliamento de filos
2 (vol warren) nodose
-- hout = ligno nodose


wars BN

1
-- van iets zijn = esser pauco inclinate a/adverse a/refractari a/inimico de/adversario de un cosa


Warschau ZN EIGN

1 Varsovia


Warschauer ZN

1 varsoviano


Warschaupact ZN

1 Pacto de Varsovia


Warschaus BN

1 varsovian, de Varsovia


wartaal ZN

1 linguage obscur e confuse, rationamento confuse, abracadabra, galimatias, nonsenso
-- uitslaan = dicer cosas incoherente


warwinkel ZN

1 chaos, disordine, confusion, imbroliamento, imbroglio (I), labyrintho


was ZN

1 (vettige stof) cera
slappe -- = cera blande
plantaardige -- = cera vegetal
gesmolten -- = cera fundite
met -- bestrijken/inwrijven/behandelen = cerar, incerar
bestrijking/inwrijving/behandeling met -- = inceramento
zacht als -- = malleabile como le cera
van -- = ceree
hij zit goed in de slappe -- = ille es assatis ric, ille ha un parve fortuna/capital
2 (het wassen) lavage, lavanda, lavatura
de -- doen = lavar
iets in de -- doen = mitter un cosa al lavage
zij heeft drie --sen per week = illa lava tres vices per septimana
3 (wasgoed) pannos a lavar, (na het wassen) pannos lavate
4 (stijgen van de waterstand) crescita
-- van de rivier = crescita del fluvio


wasachtig BN

1 ceree, cerose, de cera


wasafdruk ZN

1 impression in/super cera


Wasa-orde ZN

1 ordine de Wasa


wasautomaat ZN

1 machina a/de lavar automatic, lavator automatic


wasbaar BN

1 lavabile


wasbaarheid ZN

1 lavabilitate


wasbak ZN

1 Zie: waskom


wasbeer ZN

1 procyon


wasbekken ZN

1 Zie: waskom


wasbenzine ZN

1 benzina/gasolina pur


wasbeton ZN

1 beton lavate


wasbeurt ZN

1 lavage


wasbleek BN

1 pallide como le cera, cerose


wasblik ZN

1 cupetta/bassino metallic a/de lavar/de lavage


wasbloem ZN

1 (kunstbloem van was) flor de cera
2 (PLANTK) cerinthe


wasboetseerder ZN

1 modellator in cera


wasboetseerkunst ZN

1 arte de modellar artisticamente le cera, ceroplastica


wasboom ZN

1 arbore del cera


wasbord ZN

1 planca a/de lavar


wasbuiltje ZN

1 sacchetto de detergente/detersivo


wascentrifuge ZN

1 Zie: centrifuge


wascombinatie ZN

1 combination de machina a/de lavar e siccator, machina a/de lavar con siccator incorporate, lavator con centrifuga


wasdag ZN

1 die de lavage


wasdoek ZN

1 tela (in)cerate


wasdom ZN

1 crescentia, crescimento, crescita, disveloppamento, maturation, maturitate
tot -- komen = arrivar a maturitate, disveloppar se


wasdraad ZN

1 filo (in)cerate


wasdroger ZN

1 siccator


wasecht BN

1 resistente al lavage, lavabile
--e kleuren = colores resistente al lavage, colores inalterabile


wasechtheid ZN

1 resistentia al lavage


wasem ZN

1 vapor, effluvio


wasemen WW

1 exhalar vapor(es)


wasemig BN

1 vaporose


waseming ZN

1 exhalation de vapor(es)


wasemkap ZN

1 cappucio aspirante


wasemvang ZN

1 Zie: wasemkap


wasfabricage ZN

1 fabrication de cera


wasfabriek ZN

1 cereria


wasfakkel ZN

1 torcha {sj} de cera


wasfiguur(tje) ZN

1 figura/figurina de cera


wasfles ZN

1 bottilia de lavage


wasfluweel ZN

1 villuto lavabile


wasgelegenheid ZN

1 (ruimte om zich te wassen) lavabo, (badkamer) banio
2 (ruimte om de was te doen) lavatorio


wasgoed ZN

1 pannos a lavar, (na het wassen) pannos lavate


wasgoud ZN

1 auro lavate/in pulvere


washandje ZN

1 guanto pro lavar/de toilette (F)


washok ZN

1 camera de lavage, lavatorio


washoudend BN

1 cerose


washuis ZN

1 lavatorio


wasindruk ZN

1 impression in/super cera


wasinrichting ZN

1 lavanderia


waskaars ZN

1 cereo, candela de cera


waskaarsenfabriek ZN

1 cereria


waskaarsenfabrikant ZN

1 cerero


waskamer ZN

1 lavatorio


waskan ZN

1 brocca


wasketel ZN

1 caldiera de lavanda


waskeuken ZN

1 lavatorio


waskleur ZN

1 color ceree/de cera


waskleurig BN

1 de color ceree/de cera


wasknijper ZN

1 cavilia (de/pro pannos lavate)


waskom ZN

1 cupetta/bassino a/de lavar/de lavage


waskool ZN

1 lignite (miscite de resina)


waskracht ZN

1 potentia/poter detergente/de lavage, detergentia


waskrijt ZN

1 pastello


waskrijtje ZN

1 pastello


waskrijttekening ZN

1 designo al pastello


waskuip ZN

1 cupa a/de lavanda


waslaag ZN

1 strato de cera


waslap ZN

1 Zie: washandje


waslijn ZN

1 corda pro le pannos lavate


waslijst ZN

1 (lijst van de stukken wasgoed) lista de pannos a lavar, lista de lavanderia
2 (lange lijst) longe enumeration, lista interminabile, catalogo
een hele -- met klachten = un litania de planctos


waslokaal ZN

1 lavabo


waslucifer ZN

1 flammifero de cera


wasmachine ZN

1 machina a/de lavar, lavator


wasmand ZN

1 paniero/corbe pro le pannos a lavar


wasmerk ZN

1 marca de lavanderia


wasmethode ZN

1 methodo de lavar


wasmiddel ZN

1 detergente, (poeder OOK) pulvere a/de lavar/de sapon, (zeepvlokken) floccos/squamas de sapon
fosfaatarm -- = detergente povre in phosphato
afbreekbaar -- = detergente biodegradabile
vloeibaar -- = detergente liquide
-- zonder bleekmiddel = detergente sin agente de blanchimento


wasmolen ZN

1 siccator


waspapier ZN

1 papiro (in)cerate


waspeen ZN

1 carota


waspeer ZN

1 pira de color de cera


waspenseel ZN

1 pincel a lavar


wasplaats ZN

1 lavatorio


wasplant ZN

1 planta cerifere/a cera


wasplastiek ZN

1 plastica in/de cera


waspoeder ZN

1 pulvere a/de lavar/de sapon, detergente/detersivo in pulvere


waspop ZN

1 pupa/figura de cera


wasprodukt ZN

1 (wat na wassen verkregen wordt) producto lavate
2 (mengsels van was) materias cerose, ceras


wasprogramma ZN

1 programma de lavage


wasreliëf ZN

1 relievo in/de cera


wasrol ZN

1 cylindro (in)cerate


wasschilderkunst ZN

1 encaustica, pictura encaustic


wassen WW

1 (reinigen) lavar, nettar
zich -- = lavar se
de vaat -- = lavar le plattos
zijn handen -- = lavar se le manos
zijn haar -- = lavar se le capillos
2 (de was doen) lavar
het -- = lavage, lavanda, lavamento
nogmaals -- = relavar
het vuile goed -- = lavar le vestimentos immunde
3 (spoelen) lavar, rinciar
4 (BK) (mbt waterverf) lavar
de kleuren -- = lavar le colores
gewassen tekening = designo lavate
5 (groeien) crescer
6 (toenemen) crescer
7 (met was bestrijken) cerar, incerar
8
melk -- = diluer lacte


wassen BN

1 de cera
-- beeld = figura/statua de cera
het is maar een -- neus = (het is voor de vorm) isto es pro le apparentias, (het stelt niets voor) isto es pur formalitate/un illusion


wassenbeeldenmuseum ZN

1 museo de figuras de cera


wassend BN

1 (groeiend) crescente
--e maan = luna crescente, crescente


wasser ZN

1 lavator


wasserette ZN

1 lavanderia automatic


wasserij ZN

1 (inrichting waar de was gedaan wordt) lavanderia
2 (het voortdurend wassen) lavage


wasserijmerkje ZN

1 marca de lavanderia


wassing ZN

1 lavage, (REL) ablution


wassoort ZN

1 sorta/typo de cera


wasstel ZN

1 lavamanos


wasstraat ZN

1 lavage automatic de auto(mobile)s


wastafel ZN

1 (wasbak) lavabo


wastafelkraan ZN

1 tappo del lavabo


wastafeltje ZN

1 tabuletta de cera
2 (wasstel) lavamanos


wasteil ZN

1 (om de was in te doen) cupa/bassino a/de lavanda
2 (om zichzelf te wassen) banio (de metallo)


wastobbe ZN

1 cupa de ligno


wastrommel ZN

1 tambur de machina a/de lavar


wastunnel ZN

1 Zie: wasstraat


wasvertrek ZN

1 lavabo


wasverzachter ZN

1 agente dulcificante


wasvoorschrift ZN

1 instructiones de lavage/pro le lavage


wasvorm ZN

1 forma/modulo in cera


wasvrouw ZN

1 lavandera


waswater ZN

1 (water om in te wassen) aqua in que on lava alco
2 (water waarin is gewassen) aqua immunde


waswerker ZN

1 cerero


waszak ZN

1 sacco pro le pannos a lavar, (om naar de wasserij te zenden) sacco del lavanderia


waszalf ZN

1 cerato


waszeep ZN

1 sapon a/de lavar


waszijde ZN

1 seta (artificial) lavabile


wat ONB VNW

1 qualcosa
-- anders = qualcosa altere


wat BW

1 (enigszins) alique, alco, un pauco, un poco
hij is -- traag = ille es alique/alco/un pauco/un poco lente
2 (in hoge mate) multo, bastante, extrememente
hij is er -- blij mee = ille es multo contente de illo
dat is -- fijn = isto es multo agradabile
3 (in uitroepende zin) que, como
-- duur! = que car!
-- een onzin! = que nonsenso!
-- is zij mooi! = como illa es belle!
-- ging hij tekeer! = como ille esseva furiose!
4 (waarom) proque
-- lacht hij toch? = proque ride ille?


wat BETR VNW

1 (dat wat) lo que
-- ik leer is Interlingua = lo que io apprende es Interlingua
alles -- ik heb gezegd = tote lo que io ha dicite
-- dit betreft = quanto a isto
net/precies -- u zegt = exactemente como vos dice


wat VR VNW

1 que
-- bedoel je? = que vole tu dicer?
-- is dat = que es isto?
-- hij ook zegt = quecunque ille dice


wat VR VNW BIJV

1 que, qual
-- voor soort huis? = que/qual typo de casa?
-- voor kleur? = de que/qual color?


wat H TELW

1 un pauco/poco de
geef me -- suiker = da me un pauco/poco de sucro
dat verschilt heel -- = isto face un grande differentia
heel -- boeken = multe libros, un pila de libros
heel -- verdienen = ganiar multo


wat! TW

1 que!, como!
--! komt hij niet? = que! ille non veni?


watchman ZN

1 mini-televisor, watchman (E)


water ZN

1 aqua
helder/zuiver -- = aqua pur/clar
koel -- = aqua fresc
hard -- = aqua dur
troebel -- = aqua turbide
in troebel -- vissen = piscar in aqua turbide
stromend -- = aqua currente
stilstaand -- = aqua morte
zoet -- = aqua dulce
zout -- = aqua salate
brak -- = aqua salmastre
zwaar -- = aqua pesante
kokend/heet -- = aqua bulliente
woest stromend -- = aqua torrential
gronderig -- = aqua terrose
gewijd/heilig -- = aqua sancte/benedicte
hardheid van -- = duressa de aqua
-- koken = facer bullir aqua
op -- en brood zetten = mitter a pan e a aqua
met -- begieten, -- geven = aquar
het -- in de rivier zakt = le aqua del riviera decresce/discresce
-- naar de zee dragen = portar aqua al mar
vervoer te -- = transporto per aqua
territoriale --en = aquas territorial
(lekken) -- maken = facer aqua
met kokend -- begieten = escaldar
het begieten met kokend -- = escaldatura
in het -- levend = aquicole
zij zijn -- en vuur = illes son como le aqua e le foco
onder -- varen = subnavigar
onder -- zetten = immerger, submerger, inundar
het onder -- zetten = immersion, submersion, inundation
onder -- (staand) = immerse
wat onder -- kan staan = submersibile, submergibile
in het -- springen = saltar al aqua
in het -- vallen = cader al aqua
te -- laten = lancear
uit land en -- bestaand = terraquee
een steek onder -- geven = facer un allusion maligne
onze aarde is een planeet met land en -- = nostre terra es un planeta terraquee
-- bij de wijn doen = transiger
(vloed) hoog -- = marea alte
(eb) laag -- = marea basse
2 (waterzucht) hydropisia


wateraandrang ZN

1 (drang tot urineren) besonio de urinar
2 (het aandringen van het grondwater) effloramento del aquas subterranee


wateraansluiting ZN

1 (tappunt) prisa de aqua


wateraantrekkend BN

1 hydrophile, hydrophilic, hygroscopic


wateraanvoer ZN

1 adduction de aqua


wateraardbei ZN

1 comaro


waterachtig BN

1 (lijkend op water) liquide, aquose, aquee
2 (veel water bevattend) liquide, aquose, aquee, (verdund) diluite, (FYSIOL) serose
-- vocht = liquido aquose
-- bier = bira diluite
3 (met veel wateren) humide
--e streken = regiones humide/con multe aqua
4 (van licht) pallide, debile


waterachtigheid ZN

1 liquiditate, character aquose, (FYSIOL) serositate, (mbt bodem) humiditate, (mbt licht) palliditate, pallidessa


waterader ZN

1 vena de aqua


waterafdrijvend BN

1 (MED) diuretic


wateraffodil ZN

1 (PLANTK) narthecio


waterafsluiting ZN

1 clausura hydraulic


waterafstotend BN

1 resistente al aqua, impermeabile, hydrofuge, hygrophobe, hygrophobic, (SCHEI) hydrophobe, hydrophobic
--e stof = texito impermeabile
--e toevoeging = additivo hydrofuge
-- maken = impermeabilisar, hydrofugar
het -- maken = impermeabilisation


waterafstotendheid ZN

1 impermeabilitate, resistentia al aqua, (SCHEI) hydrophobia


waterafvoer ZN

1 (handeling) disaquamento, drainage {e}, escolamento (de aquas), evacuation
2 (middel) tubo de disaquamento/de drainage {e}/de escolamento/de evacuation, (riool) cloaca


wateralarm ZN

1 sirena de alarma


waterarm BN

1 povre in aqua, sic, (dor) aride
--e streken = regiones aride


waterbaars ZN

1 perca


waterbad ZN

1 banio-maria


waterbak ZN

1 (bak met/voor water) cisterna, reservoir (F), bassino
2 (pisbak) pissatorio, urinatorio


waterbalans ZN

1 equilibrio/balancia hydric


waterballast ZN

1 (SCHEEP) ballast de aqua, waterballast (E)


waterballet ZN

1 ballet (F) nautic/aquatic
in de keuken werd een -- opgevoerd = le cocina ha essite transformate in piscina, le cocina pareva un piscina


waterbassin ZN

1 bassino (de aqua)
2 laco


waterbed ZN

1 matras/lecto de aqua


waterbehandeling ZN

1 (behandeling met water) hydrotherapia, (met zeewater) thalassotherapia
2 (behandeling van water) tractamento del aqua, (zuivering) epuration/depuration de aqua


waterbehandelingstechnologie ZN

1 technologia de tractamento de aqua


waterbeheersing ZN

1 controlo del aqua, regulation hydrotechnic


waterbehoefte ZN

1 besonio de aqua


waterbekken ZN

1 (waterbassin) bassino, reservoir (F), deposito de aqua
2 (KERK) piscina


waterbel ZN

1 bulla


waterberging ZN

1 immagazinage de aquas


waterbeschrijving ZN

1 hydrographia


waterbestendig WW

1 resistente al aqua


waterbetonie ZN

1 Zie: helmkruid


waterbewoner ZN

1 habitante del aqua, (dier) animal aquatic


waterbies ZN

1 heleocharis
gewone -- = heleocharis palustre
armbloemige -- = heleocharis pauciflor
veelstengelige -- = heleocharis multicaule


waterblaas ZN

1 (pisblaas) vesica urinari
2 (blaar) ampulla, vesicula


waterblad ZN

1 (blad met wortelfunctie) folio aquatic


waterbloei ZN

1 flor de aqua


waterbloem ZN

1 flor aquatic


waterboot ZN

1 nave cisterna


waterborg ZN

1 dispositivo de securitate


waterbouw ZN

1 obras hydraulic


waterbouwkunde ZN

1 (kennis, leer) hydraulica
2 (uitvoering) ingenieria/architectura/construction hydraulic


waterbouwkundig BN

1 hydraulic
--e constructie = construction/structura hydraulic, hydrostructura


waterbouwkundige ZN

1 ingeniero hydraulic


waterbreuk ZN

1 (MED) hydrocele
tweezijdige -- = hydrocele bilateral


waterbron ZN

1 fonte


waterbrood ZN

1 pan (cocite) al aqua


waterbuik ZN

1 ventre hydropic


waterbuis ZN

1 conducto/tubo de aqua


watercapaciteit ZN

1 (mbt rivier) volumine de aqua
2 (mbt de grond) capacitate hydric/de absorption


waterchocolade ZN

1 chocolate {sj} al/con aqua


watercirculatie ZN

1 circulation hydric/de aqua


watercirculatiepomp ZN

1 pumpa de circulation hydric/de aqua


watercloset ZN

1 water closet (E), W.C.


watercultuur ZN

1 (mbt planten) cultura hydroponic
2 (mbt vissen) aquicultura
3 (beschaving mbt het gebruik van water) consumption/consumo de aqua (potabile) (pro scopos hygienic)


waterdam ZN

1 dica, (havenhoofd) jectata, mole


waterdamp ZN

1 vapor aquee/de aqua


waterdampmeter ZN

1 psychrometro


waterdeel ZN

1 (deeltje) particula de aqua
2 (gedeelte) contento/parte de aqua


waterdicht BN

1 (ondoordringbaar voor water) a proba/prova de aqua, impermeabile, hydrofuge, waterproof (E)
-- membraan = membrana hydrofuge
-- maken = impermeabilisar, hydrofugar
het -- maken = impermeabilisation
2 (onweerlegbaar) irrefutabile, inconfutabile, inoppugnabile, incontestabile
-- alibi = alibi inoppugnabile
--e analyse = analyse (-ysis) coherente


waterdichtheid ZN

1 impermeabilitate


waterdieet ZN

1 dieta hydric


waterdiepte ZN

1 profunditate del aqua


waterdier ZN

1 animal aquatic


waterdijk ZN

1 dica


waterdistel ZN

1 cirsio palustre


waterdokter ZN

1 hydrotherapeuta, hydropatha


waterdoop ZN

1 baptismo per immersion


waterdoorlatend BN

1 permeabile


waterdrager ZN

1 (iemand die water aandraagt) portator de aqua
2 (in de wielersport) portator de aqua, domestico


waterdrieblad ZN

1 menyanthe trifoliate


waterdrinker ZN

1 bibitor de aqua


waterdrop ZN

1 (het aflopen van water) escolamento de aqua
2 (waterdruppel) gutta de aqua


waterdroppel ZN

1 Zie: waterdruppel


waterdruk ZN

1 pression hydric/hydraulic/de aqua
dynamische -- = pression de aqua dynamic


waterdrukmeter ZN

1 manometro


waterdrup ZN

1 Zie: waterdrop


waterdruppel ZN

1 gutta de aqua


waterduizendblad ZN

1 myriophyllo


waterdun BN

1 que ha le fluiditate del aqua


waterecht BN

1 resistente al aqua


waterechtheid ZN

1 resistentia al aqua


wateremmer ZN

1 situla a aqua


wateren WW

1 (urineren) urinar
2 (begieten) rigar
de tuin -- = rigar le jardin
3 (bij het urineren lozen) evacuar/eliminar (per le urina)
bloed -- = haber sanguine in le urina, haber hematuria
4 (dieren laten drinken) abiberar, facer biber
5 (enige tijd in water laten liggen) saturar
hout -- = tractar ligno con aqua
6 (mbt textiel) facer moiré (F)


watereppe ZN

1 sio
grote -- = sio latifolie


waterevenwicht ZN

1 balancia/equilibrio hydric


waterfiets ZN

1 hydrocyclo


waterfilter ZN

1 filtro a/pro aqua


waterfitter ZN

1 fontanero


waterflora ZN

1 flora aquatic


watergang ZN

1 fossato


watergas ZN

1 gas de aqua


watergasfabriek ZN

1 fabrica de gas de aqua


watergebied ZN

1 region/area aquatic/aquose


watergebrek ZN

1 manco/penuria/scarsitate/carentia de aqua


watergebrek ZN

1 Zie: waternood


watergebruik ZN

1 consumption/consumo de aqua


watergeeltje ZN

1 Zie: watergentiaan


watergeest ZN

1 undina, naiade


watergehalte ZN

1 percentage/contento de aqua, aquositate


watergekoeld BN

1 refrigerate per/a aqua


watergeneeskunde ZN

1 hydrotherapia, hydropathia


watergeneeswijze ZN

1 Zie: watergeneeskunde


watergentiaan ZN

1 limnanthemo


watergetij ZN

1 marea


watergeus ZN

1 geus (N) de aqua


watergevogelte ZN

1 aves aquatic


watergewas ZN

1 planta aquatic


watergezicht ZN

1 marina


watergezwel ZN

1 hygroma, edema


watergezwelachtig BN

1 edematose


waterglas ZN

1 (drinkglas) vitro a/pro aqua
2 (glas waarin urine geloosd wordt) urinal
3 (SCHEI) silicato de sodium o potassium, vitro solubile


waterglazuur ZN

1 glacie (a base de aqua)


watergod ZN

1 deo del aqua/mar, divinitate aquatic/del mar


watergodin ZN

1 dea del aqua/mar, divinitate aquatic/del mar, naiade, nereide


watergolf ZN

1 unda
2 (in het haar) undulation al aqua


watergolven WW

1 (van het haar) undular al aqua
het -- = undulation al aqua
zich laten -- = facer se undular


watergoot ZN

1 Zie: goot


watergraaf ZN

1 Zie: dijkgraaf


waterhabitat ZN

1 habitat (L) aquatic


waterhardheid ZN

1 duressa del aqua


waterheld ZN

1 heroe del mar(es)


waterhoentje ZN

1 pullo de aqua, gallinula


waterhoofd ZN

1 hydrocephalo
een -- hebbend = hydrocephale


waterhoogte ZN

1 nivello del aqua


waterhoos ZN

1 tromba (I) (de aqua)


waterhoudend BN

1 aquose, (GEOL) aquifere, (SCHEI) hydratate
--e laag = strato aquifere
-- gesteente = rocca aquifere/aquose


waterhuishouding ZN

1 (mbt vegetatie) balancia del aqua (del vegetales), metabolismo hydric
2 (mbt de bodem) hydrologia del solo
3 (regeling mbt de watervoorziening) economia hydraulic


waterig BN

1 aquose, aquee
--e vrucht = fructo aquose
--e aardbeien = fragas aquose
--e oplossing = solution aquose
niet---e oplossing = solution non-aquose
-- vocht (van het oog) = humor aquose/aquee
2
(betraand) --e ogen = oculos lacrimose
3 (FYSIOL) serose
4 (FIG) (krachteloos) insipide
-- zonnetje = sol pallide


waterigheid ZN

1 (het waterig zijn, het water bevatten) aquositate
-- van een vrucht = aquo-sitate de un fructo
2 (FYSIOL) serositate
3 (FIG) (krachteloosheid) insipiditate


waterijs ZN

1 gelato al/de aqua


watering ZN

1 (besproeiing) irrigation
2 (sloot) curso de aqua


waterinlaat ZN

1 entrata de aqua


waterinsekt ZN

1 insecto de aqua


waterjuffer ZN

1 (insekt) libellula


waterkaardefamilie ZN

1 hydrocharitaceas


waterkaart ZN

1 mappa/carta hydrographic


waterkalk ZN

1 calce hydraulic


waterkan ZN

1 brocca, carrafa, potto a aqua, (dikbuikig) jarra, (OUDH) hydria


waterkanker ZN

1 stomatitis gangrenose/necrotic/ulcerose, noma


waterkanon ZN

1 cannon a/de aqua


waterkant ZN

1 bordo del riviera/del laco, ripa


waterkaraf ZN

1 Zie: waterkan


waterkastanje ZN

1 (boom) trapa, castanio de aqua
2 (vrucht) castania de aqua


waterkering ZN

1 dica


waterkers ZN

1 rorippa, cresson de aqua
oostenrijkse -- = rorippa austriac


waterkervel ZN

1 oenanthe aquatic


waterketel ZN

1 caldiera


waterkever ZN

1 hydrophilo


waterkikker ZN

1 rana (aquatic)


waterkippetje ZN

1 Zie: waterhoentje


waterkisting ZN

1 cofferdam


waterkleur ZN

1 color de aqua


waterknie

1 hydarthrose (-osis) del genu, aqua in le genu


waterkoeling ZN

1 refrigeration per aqua


waterkoelsysteem ZN

1 systema de refrigeration per aqua


waterkolom ZN

1 columna/colonna de aqua


waterkom ZN

1 bassino, cupa


waterkoud BN

1 frigide e humide


waterkraan ZN

1 tappo, valvula (a aqua)


waterkracht ZN

1 energia hydric/hydraulic/hydroelectric, hydroenergia
die centrale werkt op -- = isto es un central hydroelectric


waterkrachtcentrale ZN

1 central hydroelectric


waterkrachtgenerator ZN

1 generator hydraulic, hydrogenerator


waterkrachtinstallatie ZN

1 installation hydroelectric


waterkresse ZN

1 Zie: waterkers


waterkroos ZN

1 lemna


waterkruik ZN

1 (kruik voor water) brocca (a aqua), jarra (a aqua)
2 (gele plomp) nenuphar jalne


waterkruiskruid ZN

1 senecio aquatic


waterkuip ZN

1 cupa


waterkunde ZN

1 hydrologia


waterkundig BN

1 hydrologic


waterkussen ZN

1 cossino de aqua


waterkuur ZN

1 cura/tractamento hydrotherapic/hydropathic/de aqua


waterkwaliteit ZN

1 qualitate de aqua
omgevende -- = qualitate de aqua ambiente


waterkwaliteitsbeheersing ZN

1 controlo del qualitate de aqua


waterkwaliteitsbewaking ZN

1 Zie: waterkwaliteitsbeheersing


waterlaag ZN

1 strato de aqua, (in de bodem) strato aquifere


waterlaars ZN

1 botta impermeabile/de aqua


waterland ZN

1 (drassig land) pais paludose


Waterland ZN EIGN

1 Waterland (N)


waterlander ZN

1 lacrima
daar komen de waterlanders al voor de dag = ille/illa comencia a plorar


Waterlander ZN

1 habitante de Waterland (N)


waterleiding ZN

1 (buisleiding) conducto de aqua, (aquaduct) aquaducto
2 (stelsel van buizen) conductos/tuberia de aqua
bevroren -- = conducto de aqua gelate
de -- afsnijden = trenchar {sj} le aqua
3 (dienst) societate de distribution del aqua
4 (geul, kanaal) canal


waterleidingbedrijf ZN

1 servicio de distribution de aqua, central de aqua


waterleidingbuis ZN

1 conducto/tubo de aqua


waterleidingnet ZN

1 rete de conductos de aqua


waterleidingpijp ZN

1 tubo de aqua


waterleidingtarieven ZN MV

1 tarifas del central de aqua


waterlek ZN

1 via de aqua
een -- van een schip dichten = calfatar un via de aqua de un nave


waterlelie ZN

1 lilio de aqua, nenuphar, nymphea
witte -- = nenuphar blanc


waterleliefamilie ZN

1 nympheaceas


waterleven ZN

1 (in het water) vita in le aqua, (op het water) vita super le aqua


waterlevering ZN

1 livration de aqua


waterleveringsbedrijf ZN

1 interprisa de livration de aqua


waterlijm ZN

1 colla solubile in aqua, colla al aqua


waterlijn ZN

1 (niveaulijn van het water) linea de aqua
2 (watermerk) marca transparente/de aqua, filigrana


waterlinie ZN

1 linea de aquas
de Hollandse -- = le linea de defensa hollandese


waterlis ZN

1 iris/iride aquatic


Waterlo(o) ZN EIGN

1 Waterloo
de slag bij -- = le battalia de Waterloo


waterlood ZN

1 molybdeno


waterloop ZN

1 (wetering) curso de aqua
2 (bewegingsrichting van water) escolamento/fluxo del aquas


waterloopkunde ZN

1 hydrodynamica


waterloopkundig BN

1 hydrodynamic
het -- laboratorium in Delft = le laboratorio hydrodynamic de Delft


waterloos BN

1 sin aqua, sic


waterlozing ZN

1 (het urineren) miction
2 (het verwijderen van overtollig water) disaquamento, escolamento del aqua(s)


Waterman ZN EIGN

1 (ASTRON) Aquario
2 (ASTROL) Aquario, (persoon) aquario


watermantel ZN

1 camisa de aqua


watermassa ZN

1 massa aquose/de aqua


watermeetkunde ZN

1 hydrometria


watermeetkundig BN

1 hydrometric


watermeloen ZN

1 melon de aqua, peponide


watermerk ZN

1 marca transparente/de aqua, filigrana
van een -- voorzien = filigranar
papier met -- = papiro filigranate


watermeter ZN

1 contator de aqua, hydrometro


watermijn ZN

1 mina aquatic


waterminnend BN

1 hydrophile/hydrophilic
--e plant = planta hydrophile/hydrophilic


watermol ZN

1 desman


watermolecule ZN

1 molecula de aqua


watermolen ZN

1 (door water aangedreven molen) molino a/de aqua, molino hydraulic
2 (molen voor het afvoeren van water) molino de drainage {e}


watermonster ZN

1 (proefje) monstra de aqua
2 (in het water levend monster) monstro aquatic


watermortel ZN

1 calce hydraulic


watermos ZN

1 conferva


watermot ZN

1 phrygano


watermotor ZN

1 motor hydraulic


watermunt ZN

1 mentha aquatic/de aqua


watermuur ZN

1 (PLANTK) malachio


waternavel ZN

1 hydrocotylo


waternevel ZN

1 bruma


waternimf ZN

1 (MYTH) undina, naiade, nereide
2 (insekt) libellula


waterniveau ZN

1 nivello del aqua


waternood ZN

1 penuria/manco/carentia/scarsitate de aqua


waternoot ZN

1 trapa


waterontharder ZN

1 producto anticalcari


wateronthardingsinstallatie ZN

1 installation pro le adulciamento de aqua


waterontlasting ZN

1 drainage {e}
de -- van de polders = le drainage del polders


wateronttrekking ZN

1 subtraction de aqua


wateropaal ZN

1 adularia, hyalite


wateroppervlak(te) ZN

1 superficie del aqua


waterorganisme ZN

1 organismo aquatic


waterorgel ZN

1 organo hydraulic


wateroverlast ZN

1 problemas/difficultates causate per le aqua


waterpartij ZN

1 festa aquatic
2 stagno, parve laco


waterpas BN

1 horizontal, de nivello
-- vlak = plano horizontal
die lijn is -- = iste linea es horizontal
-- maken = nivellar


waterpas ZN

1 (instrument) nivello


waterpassen WW

1 nivellar
het -- = nivellamento


waterpassing ZN

1 nivellamento


waterpasvlak ZN

1 plano de nivellamento


waterpeil ZN

1 (hoogte van het water) nivello del aqua
2 (meetinstrument) fluviometro


waterpeilglas ZN

1 indicator del nivello del aqua


waterpers ZN

1 pressa hydraulic


waterpest ZN

1 (PLANTK) elodea


waterpijp ZN

1 (buis) tubo/conducto de aqua
2 (toestel om tabak te roken) nargile, pipa oriental


waterpijpketel ZN

1 caldiera tubular de aqua


waterpilaar ZN

1 columna/colonna de aqua


waterpissebed ZN

1 asello aquatic


waterpistool ZN

1 pistola a/de aqua


waterplaats ZN

1 (urinoir) urinatorio, pissatorio


waterplant ZN

1 planta/herba aquatic


waterplas ZN

1 laco, (kleiner) stagno


waterpoel ZN

1 stagno


waterpokken ZN

1 varicella


waterpolitie ZN

1 policia fluvial/de aqua, (in havens) policia de porto


waterpolo ZN

1 water-polo (E), polo aquatic


waterpolospeler ZN

1 waterpolista


waterpomp ZN

1 pumpa hydraulic/a/de aqua


waterpomptang ZN

1 pincia(s) (con bucca) adjustabile


waterpoort ZN

1 (poort in een omwalling) poterna


waterpot ZN

1 Zie: nachtspiegel


waterproef ZN

1 (GESCH) ordalia/supplicio del aqua


waterproef BN

1 a proba/prova de aqua, impermeabile, waterproof (E)
een -- horloge = un horologio waterproof
-- maken = impermeabilisar
het -- maken = impermeabilisation


waterpunge ZN

1 samolo


waterput ZN

1 puteo de aqua


waterraaf ZN

1 Zie: aalscholver


waterrad ZN

1 rota hydraulic


waterral ZN

1 (vogel) rallo aquatic/de aqua


waterram ZN

1 ariete hydraulic


waterranonkel ZN

1 ranunculo aquatic, batrachio
driedelige -- = ranunculo tripartite


waterrat ZN

1 ratto de aqua


waterrecht ZN

1 derecto fluvial e maritime


waterreservoir ZN

1 (watertoren) castello de aqua
2 (waterbassin) reservoir (F)/bassino/recipiente/cisterna/tank (E) de aqua


waterrietgras ZN

1 carex/carice vesicari


waterrijk BN

1 (rijk aan water) ric/abundante in aqua
2 (rijk aan rivieren) ric/abundante in cursos de aqua


waterrijst ZN

1 zizania aquatic


waterrobot ZN

1 robot (Tsj) marin


waterrondpompinstallatie ZN

1 recirculator de aqua


waterroofkever ZN

1 dytisco


waterrot ZN

1 (ervaren zeeman) lupo de mar
2 (waterrat) ratto de aqua


waterruit ZN

1 (PLANTK) thalictro flave


waterrus ZN

1 (PLANTK) junco articulate


watersalamander ZN

1 salamandra aquatic, triton


waterschaarste ZN

1 scarsitate/penuria/manco/carentia de aqua


waterschade ZN

1 damno(s) causate per le aqua


waterschap ZN

1 waterschap (N)


waterschapsbelasting ZN

1 taxas/impostos del waterschap (N)


waterschapsbestuur ZN

1 direction del waterschap (N)


waterschapskantoor ZN

1 officio del waterschap (N)


waterschapslasten ZN MV

1 cargas/oneres del waterschap (N)


waterschapsreglement ZN

1 regulamento del waterschap (N)


waterscheerling ZN

1 cicuta aquatic/virose


waterscheiding ZN

1 linea divisori de aquas, interfluvio


waterscheprad ZN

1 Zie: scheprad


waterschildpad ZN

1 testudine/tortuca marin


waterschorpioen ZN

1 scorpion aquatic/de aqua


waterschout ZN

1 commissario del porto


waterschouw ZN

1 inspection del aquas/del cursos de aqua, inspection del rete hydric


waterschroef ZN

1 vite de Archimedes
2 helice de nave


waterschuw BN

1 qui/que ha pavor del aqua, hydrophobe


waterschuwheid ZN

1 pavor del aqua, hydrophobia


waterski ZN

1 (ski voor het waterskiën) ski nautic/aquatic
2 (draagvlak van een watervliegtuig) flottator


waterskiën WW

1 facer/practicar le ski nautic/aquatic
2 (op één plank) aquaplanar


waterskiën ZN

1 ski nautic/aquatic


waterskiër ZN

1 skiator nautic/aquatic


waterskiplank ZN

1 aquaplano


waterslak ZN

1 mollusco aquatic


waterslang ZN

1 (DIERK) serpente aquatic
2 (buis voor watertransport) tubo (flexibile) de aqua


Waterslang ZN EIGN

1 (ASTRON) Hydra


waterslot ZN

1 siphon


watersmering ZN

1 lubrication/lubrification per aqua


watersnip ZN

1 beccassina


watersnood ZN

1 inundation(es)


watersnoodramp ZN

1 inundationes disastrose


watersoep(je) ZN

1 suppa multo aquose


waterspiegel ZN

1 superficie del aqua


waterspin ZN

1 aranea aquatic, argyroneta


waterspoor ZN

1 (spoor van afgedropen water) pista de aqua
2 (spoor van een schip) sulco


watersport ZN

1 sport (E) nautic/aquatic


watersportartikelen ZN MV

1 articulos de sport (E) nautic/aquatic


watersportbeoefenaar ZN

1 Zie: watersporter


watersportbeoefening ZN

1 practica del sport (E) nautic/aquatic


watersportcentrum ZN

1 centro de sport (E) nautic/aquatic


watersportclub ZN

1 club nautic/aquatic


watersporten WW

1 practicar le sport (E) nautic/aquatic


watersporter ZN

1 persona qui practica un sport (E) nautic/aquatic


watersportgebied ZN

1 area de sport (E) nautic/aquatic


watersportliefhebber ZN

1 amator del sport (E) nautic/aquatic


watersportterm ZN

1 termino de sport (E) nautic/aquatic


watersportvereniging ZN

1 club (E) nautic/aquatic


watersprong ZN

1 (fontein) jecto de aqua


waterspuier ZN

1 Zie: waterspuwer


waterspuit ZN

1 pumpa de aqua


waterspuwer ZN

1 gargola


waterstaat ZN

1 (gesteldheid van het water) stato del aquas
2 (dienst, personen) Waterstaat (N), camminos, canales e portos
Ministerie van Verkeer en Waterstaat = (ongeveer) Ministerio de Transportos e Communicationes


waterstaatkundig BN

1 concernente le stato del aquas
2 hydraulic
-- ingenieur = ingeniero hydraulic


waterstad ZN

1 (stad aan het water) urbe al bordo de un fluvio/de un laco/del mar
2 (stad van woonschepen) urbe flottante


waterstand ZN

1 nivello del aqua(s)


waterstation ZN

1 station de pumpage


waterstel ZN

1 servicio a aqua


waterstof ZN

1 hydrogeno
zware -- = deuterium


waterstofacceptor ZN

1 acceptor de hydrogeno


waterstofatoom ZN

1 atomo de hydrogeno


waterstofbinding ZN

1 Zie: waterstofbrug


waterstofbom ZN

1 bomba a/de hydrogeno/thermonuclear


waterstofbrander ZN

1 becco a hydrogeno


waterstofbrug ZN

1 ponte de hydrogeno


waterstofcilinder ZN

1 cylindro de hydrogeno


waterstofexponent ZN

1 exponente de hydrogeno


waterstofgas ZN

1 Zie: waterstof


waterstofion ZN

1 ion hydrogene/de hydrogeno


waterstofionenconcentratie ZN

1 concentration del iones de hydrogeno
negatieve logaritme van de -- (= pH) = logarithmo negative del concentration del iones de hydrogeno (= pH)


waterstofisotoop ZN

1 isotopo de hydrogeno


waterstofkern ZN

1 nucleo de hydrogeno


waterstofmolecule ZN

1 molecula de hydrogeno


waterstofperoxyde ZN

1 peroxydo de hydrogeno


waterstofspectrum ZN

1 spectro de hydrogeno


waterstofsulfide ZN

1 acido sulfhydric


waterstofverbinding ZN

1 composito de hydrogeno


waterstofvlam ZN

1 flamma de hydrogeno


waterstofzuur ZN

1 hydracido


waterstoof ZN

1 calefacepedes


waterstraal ZN

1 jecto de aqua


waterstraalpomp ZN

1 pumpa a jecto de aqua


waterstroom ZN

1 (waterloop) curso de aqua
2 (stromend water) currente de aqua


watersysteem ZN

1 systema de aqua


watertanden WW

1 (het water in de mond krijgen) haber le aqua al bucca
2 (sterk verlangen naar) haber le aqua al bucca


watertank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de aqua, cisterna


watertaxi ZN

1 taxi de aqua


watertekort ZN

1 Zie: waterschaarste


watertemperatuur ZN

1 temperatura del aqua


watertje ZN

1 (lotion) lotion
2 (riviertje) parve riviera


watertochtje ZN

1 excursion in batello


watertoerisme ZN

1 tourismo {oe} nautic


watertoerist ZN

1 tourista {oe} nautic


watertoevoer ZN

1 conducto de aqua


watertol ZN

1 pedage (de ponte)


waterton ZN

1 tonnello/barril a aqua


watertor ZN

1 hydrophilo
geelgerande -- = dytisco


watertoren ZN

1 castello/turre de aqua


watertorkruid ZN

1 oenanthe aquatic


watertransport ZN

1 (vervoer van water) transporto de aqua
2 (vervoer te water) transporto per nave/barca, (over zee) transporto maritime, (over rivier) transporto fluvial


watertrappen WW

1 pedalar in aqua


watertrapper ZN

1 pedalator in aqua


watertuin ZN

1 jardin aquatic


watertunnel ZN

1 tunnel (E) hydraulic


waterturbine ZN

1 turbina hydraulic


wateruurwerk ZN

1 horologio de aqua, clepsydra


waterval ZN

1 (groot) cataracta, (klein) cascada, salto (de aqua)
als een -- neerkomen = cascadar


watervast BN

1 resistente al aqua, indelibile


watervenkel ZN

1 oenanthe aquatic


waterverbruik ZN

1 consumo/comsumption de aqua


waterverdamper ZN

1 humidificator, humectator


waterverdelingssysteem ZN

1 systema de distribution de aqua


waterverf ZN

1 color de aqua, aquarella
een tekening in -- = un aquarella
met -- schilderen = pinger al aquarella


waterverfschilderij ZN

1 aquarella


waterverlies ZN

1 perdita de aqua


waterverontreiniging ZN

1 pollution aquatic/del aqua(s)


waterverplaatsing ZN

1 displaciamento (de aqua)
-- van een schip = displaciamento de un nave
-- hebben = displaciar
ton -- = tonna de displaciamento
het schip heeft een -- van 1000 ton = le nave displacia 1000 tonnas


watervervuiling ZN

1 Zie: waterverontreiniging


waterverzachter ZN

1 Zie: waterontharder


watervijzel ZN

1 vite de Archimedes


waterviolier ZN

1 hottonia palustre


watervlak ZN

1 superficie de aqua


watervlek ZN

1 macula de aqua


watervliegtuig ZN

1 hydr(o)avion, hydroaeroplano


watervlies ZN

1 (MED) amnion


watervliesje ZN

1 film aquose


watervlo ZN

1 daphia, pulice aquatic/de aqua


watervloed ZN

1 (overstroming) inundation, (BIJBEL) diluvio
2 (MED) hydrorrhea


watervlotgras ZN

1 calabrosa aquatic


watervlug BN

1 rapide como le fulmine, velocissime


watervoerend BN

1 aquifere
--e laag = strato aquifere


watervogel ZN

1 ave aquatic
--s komen hier veel voor = le aves aquatic es frequente in iste zona


watervoorkomens ZN MV

1 ressources (F) de aqua


watervoorraad ZN

1 provision de aqua (potabile)


watervoorziening ZN

1 approvisionamento de aqua (potabile)


watervrees ZN

1 hydrophobia, pavor/horror del aqua
aan -- lijden = esser hydrophobo
iemand die aan -- lijdt = hydrophobo


watervrij BN

1 (geen water bevattend) dishydratate, (SCHEI) anhydre
2 (vrij van overstroming) libere de inundationes


waterwaag ZN

1 balancia hydrostatic


waterwalstro ZN

1 galio palustre


waterwants ZN

1 notonecta


waterwederik ZN

1 Zie: moeraswederik


waterweefsel ZN

1 (PLANTK) parenchyma aquifere


waterweegbree ZN

1 plantagine de aqua, alisma


waterweegbreefamilie ZN

1 alismataceas


waterweegkunde ZN

1 hydrostatica


waterweegkundig BN

1 hydrostatic


waterweerstand ZN

1 (door water uitgeoefende weerstand) resistentia hydrodynamic
2 (elektrische weerstand) resistentia hydroelectric


waterweg ZN

1 via navigabile/aquatic/fluvial/de aqua, canal


waterwel ZN

1 fonte


waterwerend BN

1 impermeabile, hydrofuge


waterwerk ZN

1 (bouwwerk in het water) construction hydraulic
2 (geheel van fonteinen) fontanas


waterwerper ZN

1 cannon de aqua


waterwichelaar ZN

1 rhabdomantico


waterwichelarij ZN

1 rhabdomantia, hydromantia


waterwild ZN

1 aves aquatic


waterwilg ZN

1 salice viminal


waterwingebied ZN

1 zona/area ubi on collige le aqua, zona de production de aqua


waterwinning ZN

1 collection de aqua


waterzak ZN

1 utre de aqua


waterzaknier ZN

1 hydronephrose (-osis)


waterzijde ZN

1 latere del aqua


waterzonnetje ZN

1 sol pallide


waterzoogdier ZN

1 mammifero aquatic


waterzucht ZN

1 hydropisia


waterzuchtig BN

1 hydropic


waterzuchtpatiënt ZN

1 hydropico


waterzuivering ZN

1 epuration/depuration/purification del aquas


waterzuiveringsbedrijf ZN

1 interprisa de epuration/depuration/purification del aquas


waterzuiveringsinstallatie ZN

1 installation/station de epuration/de depuration/de purification de aquas


waterzuring ZN

1 rumex hydrolapathe/aquatic


waterzwaluw ZN

1 Zie: oeverzwaluw


waterzwijn ZN

1 capybara


watje ZN

1 bolletta de watta/coton
--s in zijn oren hebben = haber coton in le aures


watjekou(w) ZN

1 colpo dur


watt ZN

1 watt (E)


wattage ZN

1 potentia/fortia in watts (E), wattage


watten ZN MV

1 watta, coton
doos -- = cassa de watta
dot -- = (morsello de) coton
thermogene -- = watta thermogene
bederfwerende -- = watta antiseptic
-- stoppen in de oren = mitter se/poner se coton in le aures
met -- voeren/opvullen = wattar


watten BN

1 de watta, de coton


wattenbol ZN

1 bolla de coton


wattenfilter ZN

1 filtro de watta


wattenstaafje ZN

1 bastonetto de coton


wattenstokje ZN

1 Zie: wattenstaafje


watteren WW

1 wattar


wattig BN

1 cotonose
--e mist = nebula spisse


wattmeter ZN

1 wattimeter


wattseconde ZN

1 watt-secunda, joule {zjoel}


watturenmeter ZN

1 watt-horametro


wattuur ZN

1 watt-hora


wattverbruik ZN

1 wattage


wauwel ZN

1 (persoon) garrulator
2 (bek) buccacia


wauwelaar ZN

1 garrulator


wauwelarij ZN

1 garrulada


wauwelen WW

1 garrular


wauwelpartij ZN

1 longe garrulada enoiose


W.A.-verzekering ZN

1 assecurantia de responsabilitate civil


way of life ZN

1 modo/stilo de vita


wazig BN

1 vaporose, brumose, vage, indistincte, velate
--e omtrekken = contornos vage/velate
alles -- zien = haber un nebula ante le oculos, vider a transverso un nebula


wazigheid ZN

1 vaporositate


W.C. ZN

1 toilette (F), lavatorio, cabinetto, water-closet (E), W.C. (E)
een restje eten door de -- spoelen = jectar le restos de nutrimento in le cabinetto


W.C.-bril ZN

1 sedetta (de cabinetto)


W.C.-papier ZN

1 papiro hygienic


W.C.-pot ZN

1 vaso del cabinetto


W.C.-rol ZN

1 rolo de papiro hygienic


we PERS VNW

1 nos


web ZN

1 tela (de aranea)
2 (FIG) texito
-- van tegenstrijdigheden = texito de contradictiones


weber ZN

1 (NAT) weber (= unitate de fluxo magnetic)


website ZN

1 sito


weck ZN

1 (het wecken) le mitter in conserva
2 (geweckte levensmiddelen) conservas


wecken WW

1 mitter in conserva


weckfles ZN

1 bottilia (con clausura) hermetic


weckglas ZN

1 vitro (con clausura) hermetic


wed ZN

1 (doorwaadbare plaats) vado
een -- oversteken = passar/transversar un vado
2 (drenkplaats) abiberatorio
-- voor paarden = abiberatorio pro cavallos


wed. ZN

1 (Afk.: weduwe) vidua


wedde ZN

1 salario


wedden WW

1 sponder
om tien gulden -- = sponder dece florinos
ik wed van wel = io sponde que si


weddenschap ZN

1 sponsion
een -- aangaan/sluiten = facer un sponsion
een -- winnen = ganiar un sponsion
een -- verliezen = perder un sponsion


wedder ZN

1 persona qui face un sponsion


weddeschaal ZN

1 Zie: salarisschaal


wede ZN

1 isatis tinctori


wedebloem ZN

1 flor de isatis tinctori


weder ZN

1 Zie: weer


weder BW

1 Zie: weer


wederaannemen WW

1 readmitter


wederaanpasbaar BN

1 readaptabile


wederaanpassen WW

1 readaptar


wederaanpassing ZN

1 readaptation


wederantwoord ZN

1 replica


wederantwoorden WW

1 replicar


wederbekomen WW

1 recuperar, recovrar, reacquirer
het -- = recuperation
iemand die iets wederbekomt = recovrator, recuperator


wederbekoming ZN

1 recuperation


wederdienst ZN

1 servicio reciproc/in retorno, contraprestation


wederdoop ZN

1 rebaptismo


wederdopen WW

1 baptisar de novo, rebaptisar, anabaptisar


wederdoper ZN

1 anabaptista
van de --s = anabaptista, anabaptistic
leer van de --s = doctrina anabaptista


wederdoperij ZN

1 anabaptismo


wederdopersbeweging ZN

1 movimento anabaptistic


wedergeboorte ZN

1 (FIL, BIOL) palingenese (-esis)
2 (reïncarnatie) reincarnation, regeneration
3 (nieuwe bloei) renascentia


wedergeboren BN

1 reincarnate, regenerate


wedergeldigmaking ZN

1 revalidation


wederhelft ZN

1 spo(n)so, spo(n)sa
mijn dierbare -- = mi car medietate


wederhoor ZN

1
het hoor en -- laten gelden = ascoltar le duo partes
beginsel van hoor en -- = principio de contradiction, principio de audientia bilateral


wederhoren WW

1 (nog eens horen) ascoltar de novo
2 (de tegenpartij horen) ascoltar le parte adverse
men moet horen en -- = on debe ascoltar le duo partes


wederik ZN

1 lysimachia


wederinlijving ZN

1 reincorporation, reintegration


wederinplanting ZN

1 (MED) reimplantation


wederinscheping ZN

1 reimbarcation, reimbarcamento


wederinschrijving ZN

1 reinscription


wederinstorting ZN

1 (van een zieke) recadita


wederinvoer ZN

1 reimportation


wederinvoeren WW

1 reintroducer


wederinvoering ZN

1 reintroduction


wederkeer ZN

1 (terugkeer) retorno
2 (herhaling) repetition


wederkeren ZN

1 Zie: wederkomen


wederkerend BN

1 (TAAL) reflexive/pronominal
--e vorm = forma/voce reflexive/pronominal
-- werkwoord = verbo reflexive/pronominal
-- voornaamwoord = pronomine reflexive/pronominal


wederkerig BN

1 reciproc, mutual, mutue
(TAAL) -- voornaamwoord = pronomine reciproc
--e overeenkomst = contracto reciproc, tractato de reciprocitate
--e vriendschap = amicitate reciproc
elkaar -- haten = detestar se le un le altere
elkaar -- gelukwensen = felicitar se/congratular se mutualmente


wederkerigheid ZN

1 reciprocitate, mutualitate
-- van gevoelens = reciprocitate de sentimentos
stelsel van -- = systema de reciprocitate
op basis van -- = super un base reciproc


wederkomen WW

1 (terugkomen) revenir, retornar
2 (zich herhalen) repeter se, reiterar se


wederkomst ZN

1 retorno
de -- des Heren = le retorno/le secunde venita del Senior, parusia


wederliefde ZN

1 amor mutue/mutual/reciproc


wederom BW

1 Zie: weer


wederopbloei ZN

1 Zie: wederopleving-1


wederopbouw ZN

1 reconstruction, reedification
de -- van Nederland na de oorlog = le reconstruction/reedification de Nederland post le guerra


wederopbouwen WW

1 reconstruer, reedificar


wederopenstelling ZN

1 reapertura


wederopleving ZN

1 renascentia, regeneration
2 (van dieren en planten) reviviscentia


wederopneming ZN

1 (het weer toelaten) readmission


wederopstanding ZN

1 resurrection, resuscitation


wederopzeggen WW

1 revocar


wederopzeggens ZN

1
tot -- = usque a nove ordine/aviso


wederopzegging ZN

1 revocation


wederpartij ZN

1 parte adverse, adversario, opponente


wederrechtelijk BN

1 illegal, antilegal, irregular, usurpatori
--e vrijheidsberoving = detention irregular
--e inbezitneming = usurpation
zich iets -- toeëigenen = usurpar un cosa


wederrechtelijkheid ZN

1 illegalitate


wederroepen WW

1 revocar, annullar, cancellar


wederspraak ZN

1 contradiction


wederstreven WW

1 opponer se (a), resister (a), contrariar


wederuitvoer ZN

1 reexportation


wederuitvoeren WW

1 reexportar


wedervaren WW

1 occurrer
iemand recht laten -- = facer/render justitia a un persona


wedervergelden WW

1
iemand iets -- = pagar a un persona in le mesme moneta


wedervergelding ZN

1 (JUR) talion


wederverkiesbaar BN

1 reeligibile


wederverkoop ZN

1 revendita
prijs bij -- = precio de revendita


wederverkoper ZN

1 revenditor


wederverschijnen WW

1 reapparer


wederverschijning ZN

1 reapparition


wedervraag ZN

1 question in retorno, contraquestion
een vraag met een -- beantwoorden = responder a un question con un altere question


wederwaardigheden ZN MV

1 aventuras, vicissitudes, peripetias, (tegenspoed) tribulationes


wederwoord ZN

1 replica, contraresponsa
kwetsend -- = replica disobligante


wederzien WW

1 revider, vider de novo


wederzijds WW

1 reciproc, mutual, mutue, bilateral
-- begrip = comprension/comprehension reciproc/`mutue/mutual
--e hulp = adjuta/assistentia mutue/mutual
--e beïnvloeding = influentia mutue/mutual
--e betrekkingen = relationes reciproc
--e liefde = amor reciproc/mutue/mutual
-- monopolie = monopolio bilateral
-- bindende overeenkomst = accordo bilateral
--e verantwoordelijkheid = responsabilitate mutue/mutual
--e ouders = genitores reciproc
--e betrekking = reciprocitate
tot -- voordeel = pro mutue avantage
met -- goedvinden = con mutue consenso/consentimento, de commun accordo
elkaar -- ontzien = respectar se mutuemente/mutualmente


wedgwood ZN

1 wedgwood (E)


wedijver ZN

1 rivalitate, concurrentia, competition, emulation
er heerst tussen hen een gezonde -- = il existe/il ha inter illes un san rivalitate/emulation, il ha un san spirito de competition inter illes


wedijveren WW

1 rivalisar, competer, concurrer, emular
in schoonheid -- met iemand = competer in beltate con un persona
met iemand gaan -- = entrar in concurrentia con un persona


wedijverend BN

1 rival, emule, emulative


wedijverig BN

1 Zie: wedijverend


wedje ZN

1 sponsion


wedkamp ZN

1 concurso, competition, match (E)


wedloop ZN

1 cursa (a pede)


wedlopen WW

1 facer un cursa, currer


wedloper ZN

1 curritor, cursor


wedren ZN

1 cursa
-- met hindernissen = cursa de obstaculos


wedstrijd ZN

1 incontro, match (E), concurso, competition, partita
vriendschappelijke -- = incontro/match amical
2 (GR GESCH) agon


wedstrijdbeker ZN

1 cuppa


wedstrijdjacht ZN

1 yacht (E) de cursa


wedstrijdleider ZN

1 arbitro, judice


wedstrijdleiding ZN

1 (leiding van de wedstrijd) arbitrage
2 (scheidsrechters) arbitros
3 (organisatoren van een sportevenement) organisatores del concurso


wedstrijdmentaliteit ZN

1 competitivitate, mentalitate competitive


wedstrijdsport ZN

1 sport (E) competitive/de competition


wedstrijdsporter ZN

1 sportivo/sportista competitive/de competition


wedstrijdzeilen ZN

1 yachting (E)


wedstrijdzeiler ZN

1 devoto del yachting (E)


wedstrijdzwemmer ZN

1 natator competitive/de competition


weduwe ZN

1 vidua
vrolijke -- = vidua allegre
koningin-weduwe = regina vidua
tot -- maken = viduar
-- geworden = vidue
pensioentrekkende -- = vidua beneficiari de un pension


weduwenfonds ZN

1 Zie: weduwenkas


weduwenkas ZN

1 cassa de succurso pro le viduas


weduwenpensioen ZN

1 pension de vidua/de viduitate


weduwenwet ZN

1
Algemene Weduwen- en Wezenwet, AWW = Lege General super le Assecurantia del Viduas e del Orphanos


weduwlijk BN

1 de vidua
--e staat = viduage, viduitate


weduwnaar ZN

1 viduo
tot -- maken = viduar
-- worden = remaner viduo
-- geworden = vidue


weduwnaarpensioen ZN

1 pension de viduo/de viduitate


weduwnaarschap ZN

1 Zie: weduwnaarstaat


weduwnaarstaat ZN

1 viduage, viduitate
van een -- = vidual


weduwschap ZN

1 Zie: weduwstaat


weduwstaat ZN

1 viduage, viduitate
van een -- = vidual


weduwvrouw ZN

1 vidua


wedvlucht ZN

1 (van duiven) concurso de pipiones messageros/viagiatores
2 (van vliegtuigen) concurso de aviation


wee ZN

1 (barenswee) contration, dolores del parto
2 (smart) dolor, suffrentia
het wel en -- = le altos e le bassos


wee BN

1 insipide, dulciastre
die pap is -- = iste pappa es insipide
--e smaak = sapor dulciastre


wee! TW

1 ay!


weedom ZN

1 tormento, affliction, pena


weefdraad ZN

1 filo del textura


weeffout ZN

1 falta de textura


weefgetouw ZN

1 telario
automatisch -- = telario automatic


weefkam ZN

1 pectine pro telarios


weefkunst ZN

1 arte de texer


weefsel ZN

1 (BIOL) texito, histo
organisch -- = texito organic
erectiel -- = texitor erectile
interstitieel -- = texito interstitial
reticulair/netvormig -- = texito reticular
2 (textiel) texito, stoffa, tela
katoenen -- = texito de coton
elastische --s = texito elastic
plantaardig -- = texito vegetal
synthetisch -- = texito de fibras synthetic


weefselafsterving ZN

1 Zie: weefselversterf


weefselband ZN

1 (ANAT) ligamento
ophoudende -- = ligamento suspensori


weefselgezwel ZN

1 adenoma


weefselkweek ZN

1 (MED) explant, cultura de texitos


weefselleer ZN

1 histologia


weefselpoliep ZN

1 polypo


weefselpreparaat ZN

1 preparation histologic


weefselscheiding ZN

1 (MED) dierese (-esis)


weefselspanning ZN

1 tension del texito


weefselstructuur ZN

1 textura


weefselverharding ZN

1 sclerose (-osis) (del texitos), scleroma, scleremia, induration


weefselverslapping ZN

1 atonia


weefselversterf ZN

1 necrose (-osis), gangrena, mortification
die/dat -- vertoont = necrotic


weefselvloeistof ZN

1 Zie: weefselvocht


weefselvocht ZN

1 lympha


weefselvormend BN

1 histogenetic


weefselvorming ZN

1 (BIOL) histogenese (-esis)


weefspoel ZN

1 navetta


weefster ZN

1 texitora


weefstoel ZN

1 telario


weefvak ZN

1 confluentia de camminos, (invoegen) via de acceleration, (uitvoegen) via de deceleration


weegapparaat ZN

1 apparato a/de pesar, pesator


weegbaar BN

1 ponderabile
--e hoeveelheid = quantitate ponderabile


weegbaarheid ZN

1 ponderabilitate
-- van een hoeveelheid = ponderabilitate de un quantitate


weegbree ZN

1 plantagine


weegbreefamilie ZN

1 plantaginaceas


weegbrug ZN

1 bascula a/de ponte, ponte bascula


weegflesje ZN

1 recipiente pro pesar


weeghaak ZN

1 balancia roman


weegluis ZN

1 cimice


weegmachine ZN

1 pesator, bascula


weegs ZN

1
zijns -- gaan = ir/sequer su cammino
ieder zijns -- gaan = ir cata uno su proprie cammino


weegschaal ZN

1 (weegtoestel) balancia
elektronische -- = balancia electronic
onzuivere -- = balancia infidel
wijzer van een -- = agulia de un balancia
een -- justeren = adjustar un balancia
2 (één van beide schalen van een weegtoestel) platto de balancia


Weegschaal ZN EIGN

1 (ASTRON) Libra
van de -- = libral


weegstoel ZN

1 sedia pro pesar


weegtoestel ZN

1 apparato a/de pesar, balancia, bascula


weeheid ZN

1 sapor/odor insipide


weeïg BN

1 insipide
--e lucht = odor insipide
--e smaak = sapor/gusto insipide


week BN

1 (niet stevig) molle, flaccide, blande, tenere
-- brood = pan blande/tenere
--e massa = massa blande
-- worden = mollir
-- maken = mollificar, amollir, emollir, ablandar
het -- maken = mollification
2 (teerhartig) tenere, sensibile
3 (zonder weerstandsvermogen) molle, debile, delicate
-- gestel = constitution delicate


week ZN

1 (periode van zeven dagen) septimana, hebdomada
verleden -- = le septimana passate
volgende -- = le septimana proxime
hij komt de andere -- = ille venira le septimana proxime
een -- weggaan = partir un septimana
van de -- = iste septimana
binnen een -- = in/intra un septimana
over een -- = post un septimana
door de -- = durante le septimana
een -- geleden = ante un septimana
-- in, -- uit = un septimana post altere
per -- verdienen = esser pagate hebdomadarimente
tweemaal per -- verschijnend of plaats hebbend = bihebdomadari, biseptimanal
twee maal per -- verschijnende publicatie = publication biseptimanal
Goede Week = Septimana Sancte
2 (het weken) imbibition, imbibimento, maceration


weekabonnement ZN

1 abonamento hebdomadari/septimanal


weekbalans ZN

1 balancio hebdomadari/septimanal


weekbericht ZN

1 bulletin/reporto hebdomadari/septimanal


weekbeurt ZN

1 septimana de servicio


weekblad ZN

1 revista/periodico/magazine (E)/publication septimanal/hebdomadari, hebdomadario
geïllustreerd -- = periodico septimanal illustrate
de gezamelijke --en = le pressa septimanal/hebdomadari


weekboekje ZN

1 libretto/carnet (F) del septimana


weekbriefje ZN

1 fiche (F) hebdomadari


weekdag ZN

1 die/jorno de(l) septimana
2 (KERK) (behalve zaterdag) feria


weekdienst ZN

1 (dienst de om de/elke week plaatsheeft) servicio hebdomadari/septimanal
een -- op New York = un servicio hebdomadari a New York
2 (weekbeurt) servicio de un septimana
-- hebben = haber le servicio pro le/iste septimana
3 (mis) missa hebdomadari/septimanal


weekdier ZN

1 mollusco
-- zonder schaal = mollusco nude/sin concha
eenschalig -- = mollusco univalve
koploos -- = mollusco acephale
koppotig weekdier = cephalopodo
kennis van --en = malacologia
kenner van --en = malacologo, malacologista


weekeinde ZN

1 Zie: weekend


weekend ZN

1 fin de septimana, week(-)end (E)
lang -- = fin de septimana longe
prettig --! = bon fin de septimana!


weekendarrangement ZN

1 viage de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekenddienst ZN

1 servicio de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekendeditie ZN

1 edition del fin de septimana


weekendhuisje ZN

1 casetta/chalet (F) de week(-) end (E)/de fin de septimana


weekendhuwelijk ZN

1 maritage/matrimonio de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekendretour ZN

1 billet (de retorno) de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekendstraf ZN

1 pena de week(-)ends (E)/de fines de septimana


weekendtas ZN

1 sacco de viage


weekgeld ZN

1 (loon) salario septimanal
2 (geld om te besteden) moneta septimanal


weekhartig BN

1 de corde tenere, sensibile


weekhartigheid ZN

1 sensibilitate, teneressa


weekheid ZN

1 (het week zijn) mollessa, flacciditate
2 (weekhartigheid) sensibilitate


weekhoevig BN

1 con ungulas tenere


weekhout ZN

1 (hakhout) ligno de boschetto
2 (zacht hout) ligno blande/tenere


weekhuidig BN

1 malacoderme


weekhuur ZN

1 location hebdomadari/septimanal/de septimana


weekijzer ZN

1 ferro dulce/blande


weekkaart ZN

1 carta/abonamento hebdomadari/septimanal


weekkalender ZN

1 calendario septimanal/per septimana


weekketel ZN

1 macerator


weeklacht ZN

1 lamento, lamentation, plancto, jeremiade


weeklagen WW

1 lamentar se, planger se
-- over het verlies van iets = lamentar se del perdita de un cosa


weeklijst ZN

1 lista del septimana


weekloner ZN

1 empleato con salario septimanal


weekloon ZN

1 salario/paga hebdomadari/septimanal/pagate per septimana


weekmaken WW

1 mollificar, emollir, amollir, ablandar


weekmaker ZN

1 agente mollificante/emolliente/amolliente, (IND) plastificante, plastificator


weekmaking ZN

1 mollification, emollimento, amollimento


weekmarkt ZN

1 mercato hebdomadari/septimanal


weekomzet ZN

1 volumine de venditas septimanal/hebdomadari


weekoverzicht ZN

1 (mbt het nieuws) film (E)/revista/chronica (del eventos) del septimana, film (E)/revista/chronica septimanal/hebdomadari
2 (mbt transacties) bulletin/reporto hebdomadari/septimanal/del septimana


weekrapport ZN

1 Zie: weekbericht


weeksalaris ZN

1 salario septimanal/hebdomadari


weeksluiting ZN

1 reunion de clausura del septimana


weeksoldeer ZN

1 soldatura blande/de stanno


weekstaat ZN

1 Zie: weekbericht


weelde ZN

1 (luxe, overvloed) luxo, ricchessa, opulentia, exuberantia, fasto, fastuositate, orgia, sumptuositate, abundantia, (mbt plantengroei) luxuriantia, prodigalitate
-- van de natuur = prodigalitate del natura
oosterse -- = fasto oriental
grote -- = luxo opulente
-- aan kleuren = orgia/ricchessa de colores
-- van bloemen = abundantia de flores
de -- van een warm bad = le luxo de un banio cal(i)de
in -- leven = viver in le opulentia
zich de -- kunnen veroorloven = conceder se le luxo
zich in -- baden = natar in le opulentia/in le abundantia/in le auro
zich deze -- niet kunnen veroorloven = non poter permitter se iste luxo
2 (geluk) felicitate, ecstase (-asis), extase (-asis)
in de -- van het ogenblik = in le extase del momento


weeldeartikel ZN

1 articulo/objecto de luxo


weeldebelasting ZN

1 taxa/imposto (super le articulos) de luxo


weeldeleven ZN

1 vita de luxo


weelderig BN

1 (overvloedig) luxuriante, exuberante, abundante, opulente
--e plantengroei = vegetation exuberante/luxuriante, abundantia de plantas
--e oogst = recolta copiose
--e haardos = capillatura exuberante
--e vormen = formas exuberante
--e boezem = pectore opulente
2 (met/in luxe) luxuose, sumptuose, fastuose, opulente
een -- leven leiden = menar un vita luxuose/de luxo/de luxuria
een huis -- inrichten = mobilar un casa luxuosemente


weelderigheid ZN

1 luxo, abundantia, exuberantia, luxuria, luxuriantia, sumptuositate, opulentia


weemoed ZN

1 melancholia, tristessa, spleen (E), (naar het verleden) nostalgia
de -- van de herfst = le melancholia del autumno
met -- aan iets (terug)denken = pensar a/recordar un cosa nostalgicamente/con melancholia/con nostalgia


weemoedig BN

1 melancholic, triste, nostalgic
--e blikken = reguardos melancholic/plen de melancholia


weemoedigheid ZN

1 melancholia, tristessa


Weens BN

1 de Vienna, viennese
--e wals = valse viennese/de Vienna


weer ZN

1 (gesteldheid van de atmosfeer) tempore
wisselvallig/veranderlijk/onbestendig -- = tempore cambiante/capriciose/instabile/inconstante/variabile
wisselvalligheid/veranderlijkheid/onbestendigheid van het -- = instabilitate del tempore
rot -- = tempore abominabile
heerlijk/prachtig/prima -- = tempore exquisite/magnific/splendide
stralend -- = tempore radiose
regenachtig -- = tempore pluviose/de pluvia
ruig -- = tempore inclemente
het is mooi/goed -- = il face belle/bon tempore
er is ander -- op komst = le tempore cambiara
slecht -- = intemperie
in -- en wind = al intemperie
blootgesteld aan -- en wind = exponite al intemperie
2 (aantasting) maculas de mucor
het -- zit in het tentdoek = il ha maculas de mucor in le tela del tenta
3 (weerstand) defensa, resistentia, opposition
zich tegen iets te -- stellen = defender se contra un cosa, resister a un cosa, opponer se a un cosa
hij is altijd in de -- = ille es semper/sempre occupate
vroeg in de -- zijn = esser matinal
4 (gesneden ram) ariete castrate
5 (gesneden bok) capro castrate
6 (eelt) callo, callositate


weer BW

1 (opnieuw) de novo, itero, altere vice
over en -- = vice versa (L), reciprocamente
het regent -- = il pluve de novo
morgen komt er -- een dag = deman il ha un altere die/jorno
nu ik -- = nunc es mi torno
hij is er -- = ille ha retornate
2 (terug) de retorno
heen en -- gaan = ir e venir
heen en -- reizen = facer le viage ir e retorno
heen en -- bewegen = mover de un latere a altere, balanciar


weeramateur ZN

1 meteorologo/meteorologista amateur (F)


weerbaar BN

1 capace/capabile de defender se, valide
--e mannen = homines valide
--e vesting = fortalessa defensibile


weerbaarheid ZN

1 capacitate/capabilitate de defender se
2 resistentia moral, validitate mental


weerballon ZN

1 ballon de sonda, sonda atmospheric, globo meteorologic


weerbarstig BN

1 (stijfkoppig, weerspannig) recalcitrante, indocile, rebelle, obstinate, ingovernabile
-- karakter = character recalcitrante
-- volk = populo indocile
zich -- gedragen = esser recalcitrante
2 (stug) rigide
-- karton = carton rigide
-- haar = capillos rebelle


weerbarstigheid ZN

1 manco de docilitate, indocilitate, obstination, (stijfheid) rigiditate


weerbericht ZN

1 bulletin meteorologic


weerbestendig BN

1 resistente al intemperie


weerbestendigheid ZN

1 resistentia al intemperie


weerbureau ZN

1 officio meteorologic


weerdienst ZN

1 servicio meteorologic


weerdruk ZN

1 (tegendruk) contraprova


weerga ZN

1 (gelijke) equal
zonder -- = inimitabile, sin equal, sin par, sin precedente, unic
zijn -- niet hebben = non haber su equal
2 (krachtterm) diabolo
loop naar de --! = va al diabolo!


weergalm ZN

1 resonantia, echo


weergalmen WW

1 resonar, echoar
het -- = resonantia, echoation


weergalmend ZN

1 resonante, echoante


weergalming ZN

1 resonation


weergaloos BN

1 inequalabile, incomparabile, sin equal, sin par
--e schoonheid = beltate incomparabile/sin equal


weergaloosheid ZN

1 inimitabilitate, incomparabilitate


weergave ZN

1 (het weergeven) reproduction
deze geluidsinstallatie geeft een zeer zuivere -- van orkestmuziek = iste equipamento audio reproduce con grande fidelitate le musica orchestral
2 version, (kopie) reproduction, (vertolking) interpretation, (vertaling) traduction
een getrouwe/juiste -- van de originele tekst = un traduction fidel/accurate del texto original


weergeven WW

1 (gestalte geven) render, exprimer, (vertolken) interpretar, traducer
de auteur geeft exact zijn gevoelens weer = le autor exprime su sentimentos con exactitude
de gevoelens van alle aanwezigen -- = facer se le interprete del sentimentos de/interpretar le sentimentos de tote le personas presente
de voorzitter gaf de gevoelens van de vergadering weer toen hij zei = le presidente rendeva/traduceva le sentimentos del assemblea, dicente
een idee -- door woorden = formular un idea
iets in Interlingua -- = render/traducer un cosa in Interlingua
2 (reproduceren) reproducer
deze schets geeft de situatie weer = is schizzo (I) reproduce le situation
de moderne hi-fi-installaties geven orkesten goed weer = le apparatos hi-fi (E) moderne reproduce fidelmente le musica orchestral
zijn woorden letterlijk -- = repeter su parolas litteralmente/textualmente
de inhoud van een boek kort -- = resumer le contento de un libro
3 (weerspiegelen) reflecter
de koersen geven de stemming nauwkeurig weer = le cursos reflecte/traduce exactemente le tendentia


weerglans ZN

1 reflection, reflecto
de -- in haar ogen = le reflection in su oculos
de overwinning had haar weerglans op heel het volk = le victoria reflecteva super tote le nation


weergod ZN

1
de --en waren tegen ons = le elementos esseva contra nos, le elementos nos esseva adverse
de --en zijn ons niet gunstig gezind = le deos del tempore non es clemente pro nos


weerhaak ZN

1 uncino
(FIG) er zitten --jes aan = isto es un question spinose


weerhaan ZN

1 monstravento
een politieke -- = un monstravento politic


weerhouden WW

1 retener, impedir
iemand van iets -- = retener/impedir un persona de facer un cosa
zich door niets laten -- = facer se arrestar/stoppar/dissuader per nihil


weerhuisje ZN

1 hygrometro, hygroscopio


weerkaart ZN

1 mappa/carta meteorologic/del tempore


weerkaatsen WW

1 (licht) reflecter, (geluid) repercuter, echoar, (geluid/licht/hitte) reverberar
de spiegels weerkaatsen het licht = le speculos reflecte le luce/lumine
het licht weerkaatst tegen het water = le luce/lumine se reflecte in le aqua
het geluid wordt door de lege zaal weerkaatst = le sono se repercute in le sala vacue


weerkaatsing ZN

1 (licht) reflexo, reflexion, (geluid) repercussion, echo, (geluid/licht/hitte) reverberation


weerkaatsingsvermogen ZN

1 albedo


weerkenner ZN

1 Zie: weerkundige


weerkeren WW

1 Zie: wederkomen


weerklank ZN

1 (ook FIG) resonantia, echo, (instemming OOK) approbation
-- vinden = haber/trovar echo/resonantia
-- vinden in de harten der jongeren = trovar echo in le cordes del juvenes


weerklinken WW

1 (luid klinken) sonar
2 (weergalm geven) resonar, repercuter
het -- = resonantia
mijn stappen weerklonken op de stenen = mi passos resonava super le petras
bij het -- van het volkslied = al sono(s) del hymno national


weerkomen WW

1 Zie: wederkomen


weerkorps ZN

1 militia private


weerkracht ZN

1 capacitate de resistentia, fortia defensive


weerkunde ZN

1 meteorologia


weerkundig BN

1 meteorologic
-- instituut = instituto/officio meteorologic
--e dienst = servicio meteorologic
--e waarneming = observation meteorologic


weerkundige ZN

1 meteorologo, meteorologista


weerlegbaar BN

1 confutabile, refutabile
een moeilijk -- argument = un argumento difficilemente confutabile/refutabile
zijn argumentatie is niet -- = su argumentation es irrefutabile


weerlegd BN

1 refutate
niet -- = irrefutate


weerleggen WW

1 refutar, confutar, confunder, dismentir
een mening -- = refutar/confutar un opinion
een stelling -- = refutar/confutar un these/thesis
een leer -- = confutar un doctrina
de beweringen van een auteur -- = refutar un autor
-- met eigen bewijsgronden = retorquer
te -- = refutabile, confutabile


weerlegging ZN

1 refutation, confutation
-- van een stelling = refutation/confutation de un these/thesis
-- van een argument = refutation/confutation de un argumento
-- van een leer = confutation de un doctrina
-- met eigen bewijsgronden = retorsion


weerlicht ZN

1 (bliksem) fulgure, fulmine, fulguration
als de -- = multo rapidemente
2
loop naar de --! = va al diabolo!


weerlichten WW

1 fulminar, fulgurar


weerloos BN

1 sin defensa, indefense, inerme, impotente
een -- slachtoffer = un victima indefense/sin defensa
het --e lam = le agno sin defensa
-- tegenover/jegens = indefense/impotente ante


weerloosheid ZN

1 impossibilitate de defender se, impotentia


weermacht ZN

1 fortias armate/militar


weerman ZN

1 presentator del bulletin meteorologic, homine del tempore, meteorologo, meteorologista


weermiddelen ZN MV

1 medios de defensa


weerom BW

1 Zie: weer


weeromkomen WW

1 revenir


weeromkrijgen WW

1 recovrar, recuperar


weeromstuit ZN

1 contracolpo
van de -- = per contracolpo


weeroverzicht ZN

1 situation meteorologic/del tempore


weerpijn ZN

1 dolor sympathic


weerplicht ZN

1 obligation de servicio armate


weerpraatje ZN

1 reporto del tempore


weerprofeet ZN

1 prognosticator del tempore


weerrapport ZN

1 reporto meteorologic/del tempore


weerrijmpje ZN

1 Zie: weerspreuk


weersatelliet ZN

1 satellite (de observation) meteorologic, meteosat


weerschallen ZN MV

1 resonar, echoar


weerschijn ZN

1 reflexion, reflecto, (glans) splendor, brillantia, lustro


weerschijnen WW

1 reflecter (le luce/lumine)


weerschijnkleur ZN

1 color de reflexion


weerschijnsel ZN

1 reflexion, reflectos


weerschip ZN

1 nave (de observation) meteorologic


weersgesteldheid ZN

1 conditiones/situation atmospheric/del tempore, situation meteorologic, stato del tempore, temperie
slechte -- = intemperie


weerskanten ZN MV

1
aan -- = a duo/ambe lateres, a un latere e altere latere, reciprocamente
van -- concessies doen = facer se concessiones reciproc/mutue/mutual, facer se concessiones reciprocamente/mutuemente/mutualmente


weerslag ZN

1 contracolpo, reaction, repercussion
de -- van die maatregel = le repercussion de iste mesura
zijn -- hebben op = repercuter/reager super
de crisis heeft zijn -- op de prijzen = le crise/crisis se repercute super le precios


weersmaak ZN

1 postgusto disagradabile
2 disgusto, repulsion


weersomstandigheden ZN MV

1 Zie: weersgesteldheid


weersonde ZN

1 ballon sonda


weersontwikkeling ZN

1 evolution del tempore


weerspanneling ZN

1 persona recalcitrante/indocile


weerspannig BN

1 indocile, rebelle, recalcitrante, insubmise, insubordinate, indisciplinabile, refractari, (JUR) contumace
-- aan de wet = contumace al lege
-- paard = cavallo indocile


weerspannigheid ZN

1 recalcitration, rebellion, indocilitate, insubmission, insubordination, (JUR) contumacia


weerspiegelen WW

1 reflecter
het huis weerspieglt zich in het meer = le casa se reflecte in le laco
deze roman weerspiegelt de toenmalige opvattingen = le opiniones del epocha se reflecte in iste roman(ce)
zijn gezicht weerspiegelde zijn stemming = su visage reflecteva su humor
iets getrouw -- = dar un imagine fidel de un cosa


weerspiegelend BN

1 reflexe, reflexive


weerspiegeling ZN

1 reflexo, reflexion, imagine reflectite
een getrouwe -- van iets = un imagine fidel de un cosa


weerspreken WW

1 contradicer, dismentir, impugnar
de feiten weerspreken zijn bewering = le factos dismenti su parolas
de blik in zijn ogen weersprak zijn toon = le expression de su oculos contradiceva le tono de su voce/esseva in contradiction con le tono de su voce
een mening -- = contradicer/impugnar un opinion


weerspreking ZN

1 contradiction, impugnation, (loochening) dismentito


weerspreuk ZN

1 dicto/proverbio meteorologic/super le tempore


weerstaan BN

1 resister (a), opponer se (a)
de vijand -- = resister al inimico
de verleiding -- = resister al tentation
de verleiding niet kunnen -- = non resister al tentation, succumber al tentation


weerstaanbaar BN

1 resistibile


weerstaanbaarheid ZN

1 resistibilitate


weerstand ZN

1 (verzet, tegenstand) resistentia, opposition
dappere -- = resistentia coragiose/valente
bittere -- = resistentia amar
keiharde -- = resistentia granitic
op -- stuiten = incontrar resistentia
krachtig -- bieden aan = opponer un resistentia vigorose a
dapper -- bieden tegen de vijand = resister coragiosemente/valentemente al inimico
-- ontmoeten bij zijn plannen = incontrar un resistentia in le realisation de su projectos
de weg van de minste -- volgen = sequer le linea del minor resistentia, sequer le lege del minime resistentia
2 (NAT) resistentia
elektrische -- = resistentia electric/ohmic
magnetische -- = resistentia magnetic, reluctantia
akoestische -- = resistentia acustic
negatieve -- = resistentia negative
soortelijke -- = resistentia specific, resistivitate
inwendige -- = resistentia interne
lineaire -- = resistentia linear
3 (schakelelement) resistentia
regelbare -- = rheostato
4 (aversie) aversion, repugnantia
een sterke innerlijke -- = un profunde repugnantia
zijn -- moeten overwinnen om = deber vincer su repugnantia pro
5 (weerstandsvermogen) resistentia
-- hebben tegen de griep = haber resistentia al grippe


weerstandbank ZN

1 rheostato


weerstanddraad ZN

1 filo de resistentia


weerstandloos BW

1 sin (opponer) resistentia, sin opponer se


weerstandmeter ZN

1 ohmmetro


weerstandscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de resistentia


weerstandskas ZN

1 cassa de resistentia


weerstandskracht ZN

1 fortia de resistentia


weerstandsloos BN

1 Zie: weerstandloos


weerstandsmoment ZN

1 momento de resistentia


weerstandsspoel ZN

1 bobina de resistentia


weerstandsvermogen ZN

1 capacitate/fortia defensive/de resistentia, resistentia


weerstandsversterker ZN

1 amplificator pro resistentias


weerstation ZN

1 station/observatorio meteorologic


weerstreven WW

1 contrariar, resister (a), opponer se (a)


weerstroom ZN

1 (tegenstroom) contracurrente, currente contrari


weerstuit ZN

1 Zie: weeromstuit


weersverandering ZN

1 cambio/cambiamento atmospheric/del tempore


weersverbetering ZN

1 (a)melioration del tempore


weersverschijnselen ZN MV

1 phenomenos atmospheric


weersverslechtering ZN

1 degradation del tempore


weersverwachting ZN

1 prediction/prevision(es)/bulletin meteorologic, prognostico/prediction del tempore
meerdaagse -- = previsiones meteorologic pro plure dies/jornos


weersvoorspelling ZN

1 Zie: weersverwachting


weerszijden ZN MV

1 Zie: weerskanten


weertype ZN

1 typo de tempore


weervinden WW

1 retrovar
de verloren zielerust -- = retrovar/recovrar le pace del anima


weervoorspeller ZN

1 prognosticator del tempore


weervoorspelling ZN

1 Zie: weersverwachting


weervraag ZN

1 Zie: wedervraag


weerwerk ZN

1 reaction, responsa, replica
ik heb daar geen -- op gekregen = on non ha reagite


weerwil ZN

1
in -- van = in despecto de, nonobstante, malgrado


weerwolf ZN

1 lycanthropo


weerwolfziekte ZN

1 lycanthropia
lijder aan -- = lycanthropo


weerwoord ZN

1 replica, responsa
een -- geven = replicar, responder


weerwraak ZN

1 vengiantia, vindicantia, represalia, (JUR) talion


weerzien WW

1 revider, vider de novo


weerzien ZN

1 (le) revider
tot --s! = a revider!


weerzin ZN

1 repugnantia, disgusto, aversion, repulsion
met -- eten = mangiar con repugnantia
-- voelen om iets te doen = sentir repugnantia a facer un cosa
bij iemand -- opwekken = causar/inspirar repugnantia/disgusto a un persona


weerzinwekkend BN

1 repulsive, disgustante, repugnante, atroce, abominabile, abhorribile, abhorrente, nauseabunde, nauseose
--e taferelen = scenas repugnante
--e wreedheden = crueltates repulsive/repugnante
--e stank = odor infecte
zich -- gedragen = haber un comportamento repugnante


wees ZN

1 orphano, pupillo
van de -- = pupillar
staat van een -- = pupillage
halve -- = orphano de patre/de matre


weesembryo ZN

1 embryon orphano


weesgegroet(je) ZN

1 Ave Maria, ave


weeshuis ZN

1 casa/asylo de orphanos, orphanato


weesjongen ZN

1 orphano, pupillo


weeskind ZN

1 Zie: wees


weesmeisje ZN

1 orphana, pupilla


weet ZN

1 (het weten) (le) saper
iets aan de -- komen = arrivar a saper un cosa, discoperir un cosa
ergens geen -- van hebben = 1. (mbt bewustzijn) non render se conto de, 2. (mbt weten) non esser al currente de un cosa, ignorar un cosa
2 (iets dat men weet) cognoscentia, cognoscimento
het is maar een -- = il es un question de saper lo o non
dat is voor jou een vraag en voor mij een -- = io sape lo que tu non sape


weetal ZN

1 pedante


weetgierig BN

1 avide de saper/de cognoscentias/de cognoscimentos, curiose


weetgierigheid ZN

1 aviditate/appetito de saper/de cognoscentias/de cognoscimentos, curiositate (intellectual)
gebrek aan -- = incuriositate


weetgraag BN

1 Zie: weetgierig


weetje ZN

1 detalio interessante
allerlei --s = tote sorta de detalios interessante


weetlust ZN

1 Zie: weetgierigheid


weetniet ZN

1 ignorante


weeuw ZN

1 Zie: weduw


weeuwtje ZN

1 juvene vidua


weg ZN

1 (gebaande strook grond) cammino, via
secundaire -- = cammino secundari
onverharde -- = cammino de terra
holle -- = cammino cave
klimmende -- = cammino montante, montata
openbare -- = cammino/via public
eigen -- = cammino/via private/particular
doodlopende -- = cammino/via cec
rechte -- = cammino/via recte
as van de -- = axe del cammino/via
bocht in de -- = curva del cammino/via
kant van de -- = bordo/margine del cammino/via
kruispunt van --en = cruciata/nodo de camminos
-- met éénrichtingsverkeer = cammino a/de senso unic
-- met gescheiden rijbanen = cammino de sensos separate
een -- aanleggen = construer un cammino
op -- zijn = esser in cammino
op -- gaan, zich op -- begeven, op -- gaan = mitter se/poner se in cammino/in marcha {sj}
de -- buigt naar rechts = le cammino torna a dext(e)ra
de -- maakt een bocht = le cammino face un curva
de kortste -- nemen = prender le cammino le plus curte
op de goede -- brengen = incamminar
iemand de -- wijzen = monstrar/indicar le cammino a un persona
(voorlichten) de -- wijzen = orientar
moeilijkheden in de -- leggen = suscitar difficultates
de -- van de deugd bewandelen = sequer le cammino del virtute
hier scheiden zich onze --en = hic se separa nostre camminos
vele --en hebbend = multivie
naar de bekende -- vragen = poner questiones pro le forma, demandar lo que on sape multo ben
flink aan de -- timmeren = manifestar se ruitosemente al publico
(BIJBEL) de brede -- volgen, de -- des verderfs volgen = sequer le via del perdition
2 (middel, manier) medio, via
(SCHEI) natte -- = via humide
(SCHEI) droge -- = via sic
Gods --en zijn ondoorgrondelijk = le camminos/vias de Deo es incompr(eh)ensibile (pro nos)
--en der Voorzienigheid = vias del Providentia
langs kunstmatige -- = per via artificial
langs gerechtelijke -- = per via judicial
langs wettelijke -- = per via legal
langs diplomatieke -- = per via diplomatic
langs administratieve -- = per via administrative
langs vreedzame -- = per via/medios pacific
de -- van de minste weerstand = le cammino del minime effortio, le solution de facilitate
3 (afstand, traject) cammino, route (F), percurso, trajecto, distantia
de kortste -- nemen = prender le cammino le plus curte
4 (doortocht) cammino, passage
zich een -- banen = aperir se un cammino
iemand de -- afsnijden = barrar/taliar le cammino/passage a un persona
in de -- staan = (tegenwerken) contrariar, (versperren) entravar
hindernissen uit de -- ruimen = supprimer/surmontar obstaculos
moeilijkheden uit de -- ruimen = obviar a/resolver/levar difficultates
iemand uit de -- ruimen = liquidar/occider un persona
iemand iets in de -- leggen = poner trabes/traves a un persona


weg BW

1 (afwezig) via, foras, partite
de man is al -- = le homine jam ha partite
wij moeten -- = nos debe partir
even -- zijn = absentar se un momento
-- ermee! = al diabolo con illo!
-- met de verraders! = a basso le traitores!
2 (niet te vinden) disparite
het geld is -- = le moneta ha disparite
3 (verwijderd) longe, lontano
een heel eind -- = multo longe/lontano
4
iets -- hebben van = resimilar un pauco/poco a, haber alco de
het heeft er veel van -- dat hij het met opzet heeft gedaan = toto pare indicar que ille lo ha facite expresso
voor de vuist -- = sin preparation
haar kind praat al een eind -- = su infante jam parla multo
in dat geval ben je -- = in ille caso tu es perdite


wegaanduiding ZN

1 (bewegwijzering) indicatores del camminos, signalisation
2 (wegwijzer) indicator de cammino
3 (routebeschrijving) itinerario


wegaansluiting ZN

1 junction/connexion de cammino


wegas ZN

1 axe del cammino


wegbaggeren WW

1 remover per dragar


wegbannen WW

1 bannir, chassar {sj}


wegbebakening ZN

1 Zie: wegaanduiding-1


wegbeitelen WW

1 remover con le cisello


wegbereider ZN

1 initiator, innovator, pionero, promotor, precursor


wegbergen WW

1 rangiar
boeken -- = rangiar libros
2 mitter in securitate


wegberm ZN

1 bordo/bordatura del cammino/del via


wegbijten WW

1 remover per un remedio caustic
2 corroder


wegblazen WW

1 sufflar (via)
de rook van een sigaar -- = sufflar via le fumo de un cigarro
het stof van de tafel -- = sufflar le pulvere del tabula


wegblijven WW

1 (niet komen) non venir, (afwezig zijn) absentar se, esser absente, remaner via, (niet terugkomen) non revenir, non retornar, (uitblijven) non presentar se, non producer se
de koorts is weggebleven = il non ha habite febre
de regen is vandaag weggebleven = il non ha pluvite hodie
dat woord kan -- = on pote supprimer/omitter iste parola


wegbonjouren WW

1 chassar {sj}


wegborstelen WW

1 remover con un brossa


wegbranden WW

1 (uitbranden) comburer
2 (uitbijten) remover con un corrosivo, (MED) cauterisar
het -- van wratten met zilvernitraat = le cauterisation de verrucas con nitrato de argento
3 (door verbranding verloren gaan) comburer se totalmente/completemente, esser consumite per le foco


wegbreken WW

1 demolir, destruer, abatter
de tussenmuur is weggebroken = on ha demolite le muro divisori


wegbrengen WW

1 (vergezellen) accompaniar
een goede vriend -- = accompaniar un amico intime a su ultime demora
2 (wegdragen) portar via
3 (vervoeren) transportar, (per kar) carrear


wegbrug ZN

1 viaducto


wegcapaciteit ZN

1 capacitate de un cammino


wegcijferen WW

1 non tener conto de, ignorar
zichzelf -- = non tener conto de se ipse/mesme, oblidar se, sacrificar se, annullar se
2 (WISK) eliminar


wegcircuit ZN

1 circuito de cammino


wegcode ZN

1 codice del cammino


wegcommissaris ZN

1 commissario del cursa


wegcontact ZN

1 adherentia


wegdek ZN

1 revestimento del cammino, (superficio del) pavimento
slecht -- = pavimento deformate


wegdenken WW

1 facer abstraction de, supprimer per le pensata
denk dat gebouw even weg = imagina te lo sin iste edificio, imagina te que il non ha iste edificio
de computer is niet meer uit onze maatschappij weg te denken = nostre societate es inconcipibile sin le computator/computer (E)


wegdistel ZN

1 acantho onopordon


wegdoen WW

1 (van de hand doen) non plus guardar, disfacer se (de), disembarassar se (de)
zijn auto moeten -- = deber vender su auto(mobile)
2 (opbergen) rangiar


wegdoezelen WW

1 Zie: wegdommelen


wegdommelen WW

1 somnoler, sopir se, addormir se


wegdooien WW

1 disgelar se
al de sneeuw is weggedooid = tote le nive se ha disgelate


wegdraaien WW

1 (in een andere richting wenden) tornar via
2 (geleidelijk laten verdwijnen) facer disparer (lentemente)


wegdragen WW

1 portar via
2
dit draagt mijn goedkeuring weg = isto ha mi plen approbation, io lo approba


wegdraven WW

1 trottar via


wegdrijven WW

1 (zich drijvend verwijderen) esser portate via per le currente/le aquas/le undas, (mbt vaartuig/vliegtuig/drijvend voorwerp OOK) derivar
het ijs drijft weg = le glacie es portate via per le currente
2 (verdrijven) expeller, expulsar, chassar {sj}
de vijand -- = chassar le inimico


wegdringen WW

1 Zie: wegduwen


wegdruipen WW

1 guttar, disparere in guttas, disparer gutta a gutta


wegdrukken WW

1 Zie: wegduwen


wegduiken WW

1 (onder water gaan) submerger se
2 (zich verschuilen) celar se


wegduwen WW

1 repeller, repulsar, abstruder


wegdwarrelen WW

1 tornear via


wegebben WW

1 (zwakker worden) debilitar se, (langzaam verdwijnen) disparer lentemente, dissipar se


wegedoorn ZN

1 rhamno, alaterno


wegedoornfamilie ZN

1 rhamnaceas


wegen WW

1 (het genoemde gewicht hebben) pesar
veel/zwaar -- = esser pesante
zij weegt 70 kilo = illa pesa 70 kilo(gramma)s
zwaar bij iemand -- = haber multe importantia pro un persona
gewogen en te licht bevonden = sin grande valor, (BIJBEL) pesate in le balancia e judicate insufficiente
iets zwaar laten -- = attribuer un grande peso a un cosa
2 (het gewicht bepalen van) pesar
zijn woorden -- = pesar le parolas
na lang wikken en -- iets besluiten = decider un cosa post haber longemente pesate le pro e le contra


wegenaanleg ZN

1 Zie: wegenbouw


wegenatlas ZN

1 atlas del camminos


wegenbelasting ZN

1 taxa/imposto de circulation/super le circulation


wegenbouw ZN

1 construction de camminos


wegenbouwer ZN

1 constructor de camminos


wegenbouwfonds ZN

1 fundo pro le construction de camminos


wegenbouwmachine ZN

1 machina pro le construction de camminos


wegenkaart ZN

1 mappa/carta de camminos


wegennet ZN

1 rete/systema de camminos
een uitgebreid -- = un systema extensive de camminos


wegenonderhoud ZN

1 mantenentia/mantenimento de camminos


wegenplan ZN

1 plano de construction de camminos


wegens VZ

1 a causa de, per, pro
-- onvoorziene omstandigheden = per causas impreviste
-- dit verzuim heb ik mij te verontschuldigen = io debe excusar me pro iste omission
-- de mogelijk negatieve gevolgen werd het voorstel ingetrokken = date le possibile consequentias negative on ha retirate le proposition


wegensverkeersreglement ZN

1 Zie: wegenverkeerswet


wegenverkeerswet ZN

1 codice del circulation


wegenwacht ZN

1 (dienst) servicio de succurso/auxilio stratal
2 (persoon) patruliator del servicio de succurso/auxilio stratal


wegenwachter ZN

1 Zie: wegenwacht-2


wegenwachtstation ZN

1 centro (del servicio) de succurso/auxilio stratal


wegenwals ZN

1 rolo compressor


wegenzout ZN

1 sal pro le camminos


weger ZN

1 (persoon) pesator
2 (toestel) pesator


wegervaring ZN

1 experientia como conductor
veel -- hebben = haber le habitude de conducer, esser un conductor experte


wegfiets ZN

1 bicycletta de cammino


wegfietsen WW

1 bicyclar via, partir a bicycletta


wegfladderen WW

1 volettar via


wegfrezen WW

1 remover con un fresa, fresar


wegfrommelen WW

1 celar/dissimular furtivemente


weggaan WW

1 (vertrekken) partir, ir via
2 (ontslag nemen) partir, dimitter se
-- bij een onderneming = quitar un interprisa
3 (verdwijnen) disparer
mijn geld gaat weg aan boeken = io dispensa mi moneta in libros
4 (verkocht worden) vender se, esser vendite
tegen een lage prijs -- = vender se/esser vendite a un precio basse


weggalopperen WW

1 partir in galopo


weggappen WW

1 furar, robar


wegge ZN

1 pan


weggebruiker ZN

1 usator del cammino (public)


weggedeelte ZN

1 section/parte/portion de cammino


weggedrag ZN

1 comportamento (del automobilista) al volante


weggeefprijs ZN

1 vil precio


weggeven WW

1 (schenken) dar, donar, (aan verschillende mensen) distribuer
zijn geld aan de armen -- = distribuer su moneta al povres/pauperes
2 (ten beste geven) exequer, executar
hij gaf een nummertje van zijn kunnen weg = ille demonstrava su capacitate
een interview -- = conceder un interview (E)/intervista, facer se interviewar


weggevertje ZN

1 (iets van weinig waarde) cosa de pauc/poc valor
2 (gemakkelijke vraag) question facile


weggevoerde ZN

1 persona deportate, deportato


weggieten WW

1 effunder, versar
water -- = effunder/versar aqua


wegglijden WW

1 glissar


wegglippen WW

1 eclipsar se, escappar se


weggoochelen WW

1 escamotar


weggoocheling ZN

1 escamotage


weggooiartikel ZN

1 articulo jectabile/a jectar/de un sol uso


weggooien WW

1 (wegwerpen) jectar (via)
dat is weggegooid geld = isto es moneta perdite
2 (afwijzen) rejectar, refusar, repulsar, repeller
een suggestie -- = repulsar un suggestion
een voorstel -- = repulsar un proposition


weggraaien ZN

1 Zie: weggrissen


weggraven WW

1 excavar


weggrijpen WW

1 Zie: weggrissen


weggrissen WW

1 prender/sasir furtivemente/celeremente


weghakken WW

1 abatter, taliar
de onderste takken -- = taliar le brancas inferior


weghalen WW

1 (wegvoeren) portar via, deportar
veel joden zijn door de Duitsers weggehaald = multe judeos ha essite deportate per le germanos
2 (doen verdwijnen) remover, cancellar
met Tipp-Ex -- = cancellar con Tipp-Ex
3 (stelen) robar, furar
4
een long -- = facer un pneumonectomia


weghangen WW

1 appender (in un altere loco)


wegharken WW

1 remover con le rastrello


weghebben WW

1
veel -- van = resimilar a


weghelft ZN

1 latere del cammino
de auto kwam op de verkeerde -- terecht = le auto(mobile) vadeva al altere latere del cammino


weghelpen WW

1 adjutar a partir
de kinderen -- = preparar le infantes pro lor partita al schola


weghollen WW

1 currer via


weghonen ZN

1 chassar {sj} per risadas de derision


weghouden WW

1 (verstoppen) celar, dissimular, occultar
2 (verwijderd houden) tener a distantia


weghuppelen WW

1 gambadar via


wegijlen WW

1 currer, partir in tote haste


weging ZN

1 action de pesar


wegjagen WW

1 chassar {sj} via, expeller, expulsar


wegkampioen ZN

1 campion de cammino


wegkant ZN

1 bordo/bordatura del cammino


wegkapel ZN

1 cappella al bordo del cammino


wegkapen WW

1 escamotar, robar, furar


wegkappen WW

1 abatter, taliar
de heesters -- = abatter le arbustos


wegkeilen WW

1 jectar via (con fortia)


wegkijken WW

1 (door kijken doen vertrekken) chassar {sj} con le reguardo
2 (de blik afwenden) disviar le reguardo, reguardar in un altere direction


wegknagen WW

1 remover rodente


wegknippen WW

1 secar, remover per colpos de cisorios


wegkomen WW

1 succeder a sortir, escappar se, partir
2 perder se, disparer


wegkopen WW

1 comprar (toto)
een voetballer -- bij een club = comprar un footballero {foet} de un altere club (E)


wegkrabben WW

1 grattar, raspar, remover grattante


wegkrijgen WW

1 remover
ik kan die zware kist niet -- = io non pote displaciar iste cassa pesante


wegkruipen WW

1 (zich kruipend verwijderen) reper via, reptar via
2 (zich verbergen) celar se, occultar se
achter een stoel -- = celar se detra un sedia


wegkruis ZN

1 cruce al bordo del cammino


wegkruising ZN

1 cruciata/cruciamento de camminos/de vias


wegkussen WW

1 Zie: afkussen


wegkwijnen WW

1 deperir, languer, consumer se
van verdriet -- = consumer se de tristessa
zij kwijnt weg van verdriet = le dolor la consume
in de gevangenis -- = languer in le prision
2 (MED) atrophiar se


wegkwijning ZN

1 deperimento, languimento
2 (MED) consumption


weglachen WW

1
de bezwaren -- = non dar importantia al objectiones


weglaten WW

1 saltar, omitter, supprimer, preterir, pretermitter
een passage van een brief -- = saltar un passage in un littera
2 (TAAL) elider
de "e" -- = elider le "e"


weglating ZN

1 (het weglaten) omission, suppression, pretermission
vergissingen en --en voorbehouden = salvo error e omission
2 (TAAL) (van een klinker) elision


weglatingsteken ZN

1 signo de elision, apostropho


wegleggen WW

1 (terzijde leggen) poner/mitter al latere, deponer
2 (opbergen) rangiar
het geld -- = poner/mitter le argento in un loco secur
3 (sparen) reservar, economisar, sparniar
4 (voorbeschikken) reservar, predestinar
dat is niet voor ons weggelegd = isto es foras de nostre possibilitates
het lot had voor hem een grote toekomst weggelegd = le sorte le habeva reservate un grande futuro


wegleiden WW

1 conducer via, abducer


wegleiding ZN

1 abduction


weglichaam ZN

1 pavimento


wegligging ZN

1 adherentia


weglokken WW

1 attraher


wegloodsen WW

1 conducer verso le exito/porta


weglopen WW

1 (naar elders gaan) partir, ir via
2 (heengaan en niet terugkomen) partir, fugir, discampar, (deserteren) deserer, desertar
onze hond is weggelopen = nostre can ha facite un fuga
ze is van/bij haar man weggelopen = illa ha abandonate su marito
-- met de kas = partir con le cassa
3 (wegvloeien) effluer, escolar se, escappar se
een vloeistof laten -- = lassar escappar se un liquido
4 (SPORT) distachar {sj} se, escappar se
de renner liep 20 km voor de finish weg van de kopgroep = le curritor se ha escappate del gruppo de testa/de capite a 20 kilometros del linea de arrivata
5 (veel ophebben met) enthusiasmar se (con)


wegloper ZN

1 (uit huis/inrichting, etc.) fugitor, fugitivo, (MIL) desertor, transfuga


wegmaaien WW

1 falcar, (doden OOK) decimar


wegmaken WW

1 (kwijtmaken) perder
die jongen maakt alles weg = iste puero perde toto
2 (laten verdwijnen) facer disparer, remover
vlekken -- = remover maculas
3 (onder narcose brengen) anesthesiar, narcotisar, (met chloroform) chloroformar, chloroformisar


wegmalen WW

1 vacuar, exhaurir


wegmarcheren WW

1 poner se/mitter se in marcha {sj}


wegmarkering ZN

1 signalisation stratal


wegmasseren WW

1 alleviar (dolor, etc.) per massage


wegmeter ZN

1 hodometro, pedometro, podometro, contapassos


wegmoffelen WW

1 escamotar


wegmoffeling ZN

1 escamotage


wegnemen WW

1 (van zijn plaats nemen) levar, remover, (MED) extraher, excisar, extirpar, resecar
een gezwel -- = extirpar un tumor
de baarmoeder -- = excisar le utero
iemand die of iets dat wegneemt = levator
2 (ontvreemden) prender, subtraher, robar, furar
geld -- = subtraher moneta
3 (doen verdwijnen) facer disparer, remover, eliminar
iemands bezwaren -- = facer disparer le objectiones de un persona
problemen -- = eliminar problemas
de oorzaak -- = remover le causa
de laatste twijfels -- = remover le dubitas remanente
4
dit wandmeubel neemt veel plaats weg = iste mobile mural prende multe placia, iste mobile mural es multo incombrante


wegneming ZN

1 (ALGEMEEN) levamento, remotion
2 (MED) ablation, extirpation, excision, resection
-- van een gezwel = ablation/extirpation de un tumor
-- van de amandelen = ablation/extirpation del amygdalas
-- van een nier = ablation de un ren
3 (ontvreemding) subtraction, robamento, furto


wegnummer ZN

1 numero de cammino


wegomlegging ZN

1 Zie: wegomleiding


wegomleiding ZN

1 deviation


wegpakken WW

1 prender, (stelen) robar, furar


wegparcours ZN

1 percurso/circuito de cammino


wegpesten WW

1 chassar {sj}/facer partir per vexationes continue, render le vita impossibile (a un persona)


wegpikken WW

1 Zie: wegpakken


wegpinken WW

1 essugar furtivemente/fugacemente/per un gesto rapide


wegpiraat ZN

1 pirata de cammino, assassino/assassinator al volante


wegploeg ZN

1 equipa de cammino


wegpoetsen WW

1 (poetsend laten verdwijnen) levar/remover fricante/per fricar
2 (heimelijk wegnemen) escamotar


wegpompen WW

1 pumpar (via)


wegpraten WW

1 (door redeneren teniet doen) refutar
2 (pratend uitschakelen) clauder le bucca con argumentos
3 (door praten laten heengaan) parlar tanto que on parti


wegprofiel ZN

1 profilo del cammino


wegpromoveren WW

1 disfacer se (de un persona) per un promotion


wegrace ZN

1 cursa de cammino


wegraken WW

1 (zoek raken) perder se, disparer
2 (buiten bewustzijn raken) perder le cognoscentia/cognoscimento, evanescer


wegredeneren WW

1 refutar, haber un responsa a
dat argument valt niet weg te redeneren = iste argumento es irrefutabile
iemands bezwaren -- = refutar le objectiones de un persona


wegreizen WW

1 comenciar le viage, partir


wegrennen WW

1 partir hastivemente/currente/in haste, currer via, fugir


wegrenner ZN

1 curritor de cammino


wegrestaurant ZN

1 restaurante de cammino/al bordo del cammino


wegrijden WW

1 (naar elders rijden) partir
2 (vervoeren) transportar


wegrit ZN

1 cursa de cammino


wegroeien WW

1 remar via


wegroepen WW

1 (re)clamar le presentia de
de dokter werd weggeroepen = on ha reclamate le presentia del medico in un altere loco, le medico ha debite partir pro un caso urgente


wegroesten WW

1 oxydar se
de auto es helemaal weggeroest = le auto(mobile) se ha oxydate completemente


wegrollen WW

1 rolar via


wegrotten WW

1 putrer, putrescer, putrefacer se, decomponer se


wegruimen WW

1 (opruimen) remover, disincombrar
2 (laten verdwijnen) facer disparer, remover, eliminar
moeilijkheden -- = remover/eliminar difficultates


wegrukken WW

1 (met geweld wegnemen) aveller
het gordijn -- = aperir violentemente le cortinas
hij werd plotseling uit ons midden weggerukt = le morte nos le ha avellite inopinatemente
2 (MIL) (naar elders oprukken) partir


wegsaneren WW

1 licentiar personal, supprimer un section/departimento/succursal etc.


wegschenken WW

1 dar, donar, facer dono/donation de


wegscheren WW

1 (door scheren verwijderen) rasar
zijn snorharen -- = rasar se le mustachio
2
(ophoepelen) zich -- = discampar


wegscheuren WW

1 (snel wegrijden) partir subito/subitemente
2 (afscheuren) lacerar, aveller


wegschieten WW

1 (met een schiettuig wegslingeren) tirar, lancear
2 (door schieten laten verdwijnen) facer disparer per tiros
3 (zich snel naar elders verplaatsen) partir subito/subitemente


wegschoppen WW

1
iemand -- = chassar {sj} un persona per colpos de pede
iets -- = dar colpos de pede a un cosa


wegschouw ZN

1 inspection del cammino(s)


wegschrappen WW

1 rader


wegschrappingsteken ZN

1 (in drukproef) deleatur (L)


wegschrijven WW

1 (schrijven ten nadele van) dar mal critica
zijn boek is volkomen weggeschreven = su libro ha recipite criticas multo dur
2 (COMP) transferer


wegschuifbaar BN

1 mobile


wegschuilen WW

1 celar se, occultar se
achter iemand -- = celar se detra un persona


wegschuiven WW

1 pulsar, remover


wegseizoen ZN

1 saison (F) del cursas de cammino


wegslaan ZN

1 (door slaan verwijderen)
iemand/muggen -- = chassar {sj} un persona/mosquitos per colpos
iets -- = remover per colpos
2 (van zijn plaats gerukt worden) esser portate via


wegslepen WW

1 (slepend wegnemen) trainar via, tirar via, traher via, (voer/vaartuig) remolcar
een auto -- = remolcar un auto(mobile)
2 (roven, wegvoeren) robar, furar, sacchear


wegslijpen WW

1 eroder, corroder


wegslijping ZN

1 erosion, corrosion


wegslikken WW

1 (doorslikken) inglutir, deglutir
2 (emoties verwerken)
ik moest even iets -- = io habeva pena a maestrar mi emotiones


wegslingeren WW

1 jectar (via), lancear (via), projectar, jacular, catapultar


wegslinken WW

1 diminuer progressivemente, disparer pauco a pauco/poco a poco


wegsluipen WW

1 partir multo discretemente, partir super le puncta del pedes


wegsluiten WW

1 serrar con clave


wegsmelten WW

1 funder (se)
de sneeuw is weggesmolten = le nive ha fundite


wegsmijten WW

1 jectar (via), lancear (via)


wegsnellen WW

1 partir subito/subitemente, currer via


wegsnijden WW

1 taliar via, secar via, excider, (MED) excisar, extirpar, resecar
het -- = excision, extirpation
een tumor -- = excisar/extirpar un tumor
een likdoorn -- = extirpar un callo
de onderste takken -- = taliar le ramos plus basse


wegsnijding ZN

1 (MED) resection, extirpation, excision


wegsnoeien WW

1 Zie: snoeien


wegspelen WW

1 esser multo superior a


wegsplitsing ZN

1 bifurcation (de un cammino)


wegspoeden WW

1 Zie: wegsnellen


wegspoelen WW

1 (op de stroom meevoeren) portar con se
2 (door spoelen verwijderen) nettar con aqua
zijn zorgen -- = necar su problemas in le alcohol
3 (door water meegevoerd worden) esser portate con se (per le aqua/per le currente)


wegsport ZN

1 sport (E) de cammino


wegspringen WW

1 facer un salto, saltar (via)
2 distachar {sj} se bruscamente
er is een stukje van weggesprongen = un parve morsello/fragmento se ha distachate


wegspuiten WW

1 (wegvloeien) escolar se/fluer con fortia
2 (zich snel verwijderen) partir subito/subitemente
3 (spuitend verwijderen) remover per un jecto de aqua/de sablo


wegspuwen WW

1 spuer/sputar via


wegsteken WW

1 distachar {sj}
2 mitter in su tasca


wegstemmen WW

1 votar contra, chassar {sj} per un votation/un voto
een motie -- = rejectar un motion


wegsterven WW

1 (onhoorbaar worden) diminuer, debilitar se
2 (wegkwijnen) deperir, languer, morir pauco a pauco/poco a poco


wegstoppen WW

1 (verstoppen) celar, occultar
2 (verdringen) celar, occultar, reprimer


wegstormen WW

1 partir subito/subitemente


wegstoten WW

1 repeller, repulsar


wegstrepen WW

1 rader
die mogelijkheid kunnen we -- = nos pote eliminar iste possibilitate


wegstrijken WW

1 (vouwen doen verdwijnen) lisiar


wegstromen WW

1 escolar se, defluer, effluer, effunder
het -- van een gas/vloeistof = effusion de un gas/liquido


wegstuffen WW

1 rader con gumma, gummar


wegstuiven WW

1 (zich snel verwijderen) partir subito/subitemente
de vijanden stoven weg, toen wij naderden = a nostre approche {sj} le inimicos se ha dispersate in tote haste
2 (naar elders stuiven) esser portate per le vento


wegsturen WW

1 (wegzenden) congedar, expulsar, expeller
een leerling uit de klas -- = expulsar un alumno del classe
2 (verzenden) inviar, expedir
een brief -- = inviar un littera
3 (ontslaan) dimitter, destituer, licentiar, congedar
personeel -- = licentiar personal


wegsuffen WW

1 sopir se


wegteren WW

1 consumer se, deperir, languer


wegtering ZN

1 consumption


wegtochten WW

1 esser in un currente de aere


wegtorsen WW

1 portar via con effortio


wegtoveren WW

1 facer disparer per un colpo de virga magic, escamotar


wegtransport ZN

1 transporto per cammino


wegtrappen WW

1 Zie: wegschoppen


wegtreiteren WW

1 Zie: wegpesten


wegtrekken WW

1 (weggaan) partir, retirar se
mijn hoofdpijn trekt weg = mi mal de testa/de capite dispare
het circus is weggetrokken = le circo ha partite
het leger is weggetrokken = le armea se ha retirate
de bewoners trokken weg uit hun buurt = le habitantes ha abandonate lor quartiero
2 (van zijn plaats trekken) tirar (de)
3 (naar zich toehalen) retirar
zijn hand -- = retirar su mano
4
wit -- = pallidir


wegtype ZN

1 typo de cammino


wegvagen WW

1 cancellar, annihilar, (ook FIG) facer disparer


wegvak ZN

1 parte/portion de cammino


wegvallen WW

1 (van zijn plaats raken) cader, (weggelaten worden) esser oblidate, esser supprimite, esser omittite
iedere barrière tussen hen is weggevallen = tote barriera ha cadite inter illes
er is een regel weggevallen = on ha oblidate/omittite un linea
2 (niet meer beschikbaar zijn) non plus esser disponibile, (sterven) morir
3
tegen elkaar -- = neutralisar se, compensar se, annullar se
4
het geluid valt telkens weg = il ha lacunas de sono


wegvaren WW

1 partir


wegvastheid ZN

1 adherentia


wegvegen WW

1 (met veger) scopar, (schoonmaken) nettar, (uitwissen) essugar
zijn tranen -- = siccar/essugar su lacrimas


wegverbetering ZN

1 (a)melioration del cammino(s)


wegverbreding ZN

1 allargamento del cammino


wegverharding ZN

1 (het verharden) pavimentation
2 (het materiaal) pavimento


wegverkeer ZN

1 traffico/circulation stratal


wegversmalling ZN

1 constriction del cammino


wegversperring ZN

1 barrage/barriera/barricada de un cammino


wegvervoer ZN

1 Zie: wegtransport


wegvervoerder ZN

1 transportator per cammino


wegvijlen WW

1 limar via, remover con un lima


wegvlakken WW

1 applanar
moeilijkheden -- = applanar difficultates


wegvlieden WW

1 fugir, salvar se


wegvliegen WW

1 (vliegend zich verwijderen) volar via
2 (ijlings heengaan) partir multo rapidemente, volar via
3 (snel uitgegeven worden) volar via
mijn geld vliegt weg = mi moneta vola via
4 (snel van de hand gaan van koopwaar) vender se multo rapidemente


wegvloeien WW

1 escolar se, effluer, defluer, effunder
doen -- = escolar


wegvluchten WW

1 fugir, salvar se
het -- = fuga, fugita


wegvoeren WW

1 conducer via, abducer, evacuar
2 deportar


wegvoering ZN

1 abduction, evacuation
2 deportation


wegvreten WW

1 mangiar, devorar, roder, (door chemische werking) corroder, (GEOL) eroder
de rupsen hebben de kool weggevreten = le erucas ha mangiate le caules


wegvreting ZN

1 (door chemische inwerking) corrosion, (GEOL) erosion


wegwaaien WW

1 volar via
de hoed waait weg = le cappello vola via


wegwals ZN

1 Zie: wegenwals


wegwandelen WW

1 partir a pede


wegwassen WW

1 remover per lavar


wegwedstrijd ZN

1 cursa de/super cammino


wegwentelen WW

1 remover rolante


wegwerken WW

1 (doen verdwijnen) facer disparer, remover, eliminar, supprimer
(WISK) een breuk -- = eliminar un fraction
(WISK) een onbekende -- = eliminar un incognita
een tekort -- = eliminar/suppler un deficit
verschillen -- = eliminar differentias
een achterstand -- = reattrapar/recuperar un arretrato
2 (dwingen heen te gaan) disfacer se de, liberar se de, eliminar
een concurrent -- = eliminar un concurrente
een minister -- = facer dimitter un ministro


wegwerker ZN

1 obrero stratal


wegwerking ZN

1 elimination, remotion, suppression


wegwerpaansteker ZN

1 accenditor jectabile/de un sol uso


wegwerpartikel ZN

1 articulo/objecto jectabile/a jectar/a uso unic/de un sol uso


wegwerpbeker ZN

1 cuppa a uso unic/pro un sol uso


wegwerpcultuur ZN

1 Zie: wegwerpmaatschappij


wegwerpen WW

1 Zie: weggooien


wegwerpfles ZN

1 bottilia non retornabile


wegwerping ZN

1 rejection


wegwerpkleding ZN

1 vestimento(s) jectabile/a jectar


wegwerpluier ZN

1 fascia a uso unic/de un sol uso


wegwerpmaatschappij ZN

1 societate de consumo/de consumption


wegwerpnaald ZN

1 agulia a uso unic/de un sol uso


wegwerpservies ZN

1 servicio de carton


wegwerpverpakking ZN

1 imballage a uso unic/de un sol uso, imballage a jectar/a destruer


wegwezen WW

1 (snel weggaan) discampar
inpakken en -- = partir rapidemente


wegwijs BN

1
hij is al aardig -- = ille es jam al currente (de toto)
iemand -- maken in iets = mitter/poner un persona al currente de un cosa, familiarisar un persona con un cosa, orientar un persona in un cosa
iemand -- maken in de wijk = indicar le stratas del quartiero a un persona


wegwijzer ZN

1 (richtingbord) indicator de cammino(s), poste indicator
2 (handleiding) guida


wegwippen WW

1 saltettar via
het vogeltje wipte weg = le parve ave saltettava via


wegwissen WW

1 (afvegen) essugar
zijn tranen -- = essugar su lacrimas
2 (wegnemen) rader, expunger, cancellar


wegwrijven WW

1 remover per fricar


wegwuiven WW

1 non prestar attention a
de bezwaren -- = non facer multe caso del objectiones


wegzagen ZN

1 remover per serrar


wegzakken WW

1 (zakkend verdwijnen) affundar se
onder het ijs -- = affundar se sub le glacie
2 (mbt geluiden) diminuer, bassar, debilitar se
3 (indutten) sopir se


wegzenden WW

1 Zie: wegsturen


wegzending ZN

1 Zie: verzending-1


wegzetten WW

1 (ter zijde zetten) mitter/poner al latere
2 (wegbergen) rangiar


wegzijde ZN

1 Zie: wegkant


wegzinken WW

1 affundar se
onder het ijs -- = affundar se/disparer sub le glacie
-- in een moeras van eenzaamheid = affundar se in un mar de solitude


wegzuigen WW

1 aspirar, absorber


wegzuiveren WW

1 Zie: zuiveren-2


wegzwemmen WW

1 partir natante, natar via


wegzweven WW

1 partir planante, planar via


wei ZN

1 Zie: weide-1
2 (overblijfsel van melk) sero de lacte


weiachtig BN

1 serose


weiboter ZN

1 butyro de primavera


Weichsel ZN EIGN

1 Vistula


weide ZN

1 prato, prateria, pastura, prairie (F)
groene --n = pratos verde
grazige --n = pratos herbose
(PLANTK) in de --n groeiend = pratense


weidebedrijf ZN

1 interprisa de praticultura


weidebergvlas ZN

1 thesio pratense


weidebloem ZN

1 flor pratense/del pratos


weideboer ZN

1 praticultor


weidebouw ZN

1 praticultura


weidecultuur ZN

1 praticultura


weideflora ZN

1 flora del pratos


weidegebied ZN

1 region de pratos


weidegeelster ZN

1 gagea pratense


weidegras ZN

1 herba del pratos
boer die -- kweekt = praticultor


weidegrond ZN

1 terreno de prato/de pastura


weidekervel ZN

1 silao


weideklaver ZN

1 trifolio del pratos


weidelandschap ZN

1 paisage de pratos


weidelijk BN

1 cynegetic


weidemier ZN

1 formica jalne


weiden WW

1 (grazen) pascer, pasturar
de koeien grazen in de wei = le vaccas pasce in le prato
2 (laten grazen) (facer) pascer
koeien -- = (facer) pascer le vaccas


weiderecht ZN

1 derecto de pasturar/pascer


weidesleep ZN

1 hirpice


weideveld ZN

1 Zie: grasland


weidevogel ZN

1 ave de pastura


weidewinkel ZN

1 hypermercato, grande supermercato


weidman ZN

1 chassator {sj}


weidmes ZN

1 cultello de chassa {sj}


weids BN

1 grandiose, superbe, splendide, fastuose, sumptuose, magnific, pompose
-- uitzicht = panorama grandiose/superbe, vista panoramic/magnific
-- gebouw = edificio sumptuose
--e gebaren = gestos pompose/exaggerate


weidsheid ZN

1 grandiositate, sumptuositate, splendor, magnificentia, fasto, pompa


weidspel ZN

1 delicias venatori, chassa {sj}


weifelaar ZN

1 persona irresolute/indecise


weifelachtig BN

1 irresolute, indecise, incerte, hesitante


weifelachtigheid ZN

1 irresolution, indecision


weifelen WW

1 (onzeker zijn) esser indecise, vacillar, (aarzelen) hesitar


weifelend WW

1 hesitante, irresolute, indecise, vacillante, vacillatori, incerte, infirme, dubitative


weifeling ZN

1 hesitation, hesitantia, vacillation, vacillamento


weifelmoedig BN

1 Zie: weifelachtig


weifelmoedigheid ZN

1 Zie: weifelachtigheid


weigeraar ZN

1 persona qui refusa, (hardnekkig) persona recalcitrante


weigerachtig BN

1 negative, recalcitrante


weigeren WW

1 (niet functioneren) non functionar, (van de remmen) faller
dit geweer weigert = iste fusil non functiona
het paard weigerde = le cavallo ha refusate
de motor weigert = le motor refusa de partir
2 (niet willen doen) refusar
-- te gehoorzamen = refusar de obedir
-- met iemand mee te gaan = refusar de accompaniar un persona
dienst -- = refusar de facer su servicio militar
iemand de toegang -- = interdicer/refusar le entrata a un persona
een verzoek -- = refusar un requesta
3 (niet willen aannemen) non acceptar, refusar, declinar, rejectar
een aanbod -- = declinar un offerta
hulp van iemand -- = refusar le adjuta/auxilio de un persona
voedsel -- = refusar nutrimento


weigerend BN

1 negative, declinatori
-- antwoord = responsa negative
-- zijn om te betalen = refusar de pagar


weigering ZN

1 refusa, declination, negativa
bij zijn -- blijven = persister/insister in su negativa/refusa
in/bij geval van van -- = in caso de negativa
-- tot samenwerking = refusa de cooperation, noncooperation


weigras ZN

1 herba del pratos


weigroen ZN

1 color verde del pratos


weikaas ZN

1 caseo de sero


Weil ZN EIGN

1 Weil
ziekte van -- = typho hepatic


weiland ZN

1 Zie: weide-1


weimes ZN

1 cultello de chassa {sj}


weinig ONB VNW BIJV

1 pauc, poc
in -- woorden = in pauc/poc parolas
een man van -- woorden = un homine de pauc/poc parolas, un homine laconic, un homine pauco/poco eloquente
er waren maar -- mensen = il habeva pauc/poc gente
een zaak van -- belang = un question pauco/poco importante
velen zijn geroepen, --en zijn uitverkoren = multes es le appellatos, pauches/poches es le eligitos


weinig ONB VNW

1 pauco (de), poco (de)
een -- mosterd = un pauco/poco de mustarda


weinig BW

1 pauco, poco
-- interessant = pauco/poco interessante
-- bekende feiten = factos pauco/poco cognoscite
-- thuis zijn = non esser multo in casa


weinigbloemig BN

1 (PLANTK) pauciflor


weinigzeggend BN

1 insignificante, irrelevante, pauco/poco significative


weispel ZN

1 Zie: weidspel


weit ZN

1 (tarwe) tritico, frumento
2 (boekweit) grano sarracen
3
wilde -- = vaccaria parviflor


weitas ZN

1 carniera


weitebloem ZN

1 flor de farina de tritico/de frumento


weitebrood ZN

1 pan de tritico/de frumento


weitekorrel ZN

1 grano de tritico/frumento


weitemeel ZN

1 farina de tritico/frumento


weivlies ZN

1 (vlies in inwendige holten) membrana serose
2 (binnenste vruchtvlies) amnion


wekamine ZN

1 amphetamina


wekdienst ZN

1 telephono eveliator


wekelijk BN

1 molle


wekelijkheid ZN

1 mollessa


wekelijks BN

1 hebdomadari, septimanal
-- programma = programma hebdomadari
--e loon = salario hebdomadari
-- tijdschrift = revista hebdomadari/septimanal
--e krant = jornal hebdomadari/septimanal
-- nieuws = novas del septimana
hij verdient -- 250 gulden = ille gania 250 florinos per septimana
-- samenkomen = reunir se septimanalmente/un vice per septimana


weken WW

1 macerar, mollificar
het -- = maceramento, maceration, mollification
erwten (laten) -- = (facer) macerar pisos
vlas (laten) -- = macerar lino


wekenfeest ZN

1 pentecoste


wekenlang BN

1 de plure septimanas, que dura plure septimanas


wekenlang BW

1 durante plure septimanas, durante septimanas e septimanas


weking ZN

1 maceramento, maceration, mollification


wekken WW

1 (wakker maken uit slaap) eveliar
iemand om zes uur -- = eveliar un persona a sex horas
2 (opwekken) eveliar, suscitar, excitar, inspirar, causar, suscitar, provocar
iemands nieuwsgierigheid -- = eveliar/excitar le curiositate de un persona
iemands belangstelling -- = eveliar/excitar le interesse de un persona
achterdocht -- = eveliar/inspirar diffidentia
twijfel -- = suscitar dubitas
verwachtingen -- = eveliar sperantias
deernis -- = inspirar commiseration
illusies -- = causar illusiones
ergernis -- = irritar, exasperar, horripilar
de indruk -- dat = causar le impression que


wekker ZN

1 (uurwerk) eveliator
de -- gaat af = le eveliator sona
de -- op zes uur zetten = poner/mitter le eveliator a sex horas
door de -- heenslapen = non audir le eveliator
2 (persoon) eveliator


wekkerklok ZN

1 eveliator


wekkerradio ZN

1 radio eveliator


wekroep ZN

1 appello, exhortation


wekstem ZN

1 voce que evelia


wel BW

1 ben
wat God doet is -- gedaan = lo que Deo face es ben facite
als ik het -- heb = si io non erra
dat mag -- = isto es permittite
dat kan -- = isto es possibile
ik doe het -- = io lo facera
weet je -- wie je voor je hebt? = sape vos a qui vos parla?
je lijkt -- gek = tu non es un pauco/poco folle, nonne?
Jan heeft het -- gezegd, maar = il es ver que Jan lo ha dicite, ma
die minuut leek -- een uur = iste minuta ha durate un hora
ik voel me niet -- = io non me senti ben
-- thuis! = bon retorno!
-- doen = benefacer
-- te rusten! = bon nocte!
dank u --! = (multe) gratias!
alles goed en --, maar = tote isto es belle e bon, ma
2 (tegengestelde van 'niet') si
ik geloof van -- = io crede que/de si
hij -- en zij niet = ille si e illa non
-- of niet = si o no


wel ZN

1 (bron) fonte, fontana
2 (welput) puteo artesian
3 (waterstand onder de grond) nivello phreatic/de aqua subterranee
4
(het goede) het -- en wee = le benes e le males (de iste vita), le vicissitudes del fortuna


wel TW

1 ben
--? wat zeg je daarvan? = ben, que dice tu de illo?
-- allemachtig! = sancte celo!
-- nee = ma no


welbaar BN

1 soldabile


welbaarheid ZN

1 soldabilitate


welbebouwd BN

1 ben cultivate
--e grond = terra/solo ben culticate


welbedacht BN

1 ben considerate, maturmente reflectite
-- plan = plano ben considerate
-- handelen = ager post reflexion matur


welbegrepen BN

1 ben comprendite, ben comprehendite


welbehaaglijk BN

1 agradabile, comfortabile


welbehagen ZN

1 benesser, placer, agradamento, complacentia
gevoel van -- = sentimento de benesser


welbekend BN

1 ben cognite, ben note, notori, (vertrouwd) familiar
-- persoon = celebritate
-- gezicht = facie familiar


welbekendheid ZN

1 notorietate


welbeklant BN

1 Zie: beklant


welbemand BN

1 (SCHEEP) ben equipate
-- schip = nave ben equipate


welbemind BN

1 ben amate


welbemuurd BN

1 ben murate
--e vesting = fortalessa ben murate


welberaamd BN

1 ben preparate
--e plannen = planos ben preparate


welberaden BN

1 ben considerate, prudente
-- optreden = ager prudentemente


welbereid BN

1 ben preparate
een tafeltje -- = un repasto con plattos ben preparate


welbeschouwd BN

1 toto (ben) considerate


welbespraakt BN

1 eloquente, facunde, (veel pratend) volubile, loquace
-- zijn = eloquer
hij is -- = ille ha un grande facilitate de parola/de elocution


welbespraaktheid ZN

1 eloquentia, facundia, (praatzucht) volubilitate, loquacitate


welbesteed BN

1 ben empleate, (van geld) ben investite
een -- leven achter zich hebben = haber un vita ben empleate detra se


welbevinden ZN

1 benesser


welbewaard BN

1 ben conservate


welbewust BN

1 ben consciente, deliberate
--e keuze = election deliberate


welbezocht BN

1 multo frequentate
--e vergadering = assemblea multo frequentate


weldaad ZN

1 (goede daad) bon action, (goed doel) obra de caritate, (gunst) favor
2 (iets aangenaams) placer, gaudio, joia


weldadig BN

1 (heilzaam) benefic, salutar
--e invloed = influentia salutar
-- voor de gezondheid = benefic pro le sanitate
2 (aangenaam) agradabile, delectabile, deliciose
-- gevoel = sensation deliciose/de benesser


weldadigheid ZN

1 beneficentia


weldadigheidsbazar ZN

1 bazar de beneficentia


weldadigheidsconcert ZN

1 concerto de beneficientia


weldadigheidsinstelling ZN

1 institution de beneficentia


weldadigheidsvoorstelling ZN

1 representation de beneficentia


weldenkend BN

1 ben pensante


weldoen ZN

1 facer le ben, esser caritabile, facer/practicar le caritate


weldoend BN

1 benefic


weldoener ZN

1 benefactor


weldoenster ZN

1 benefactrice


weldoordacht BN

1 ben ponderate, ben considerate, ben studiate


weldoortimmerd BN

1 ben construite, ben structurate, solide
-- huis = casa ben construite
-- betoog = discurso solide
-- plan = plano ben structurate


weldoorvoed BN

1 ben alimentate, ben nutrite
er -- uitzien = haber un aspecto ben nutrite
--e mensen weten niet wat honger is = le personas ben alimentate non sape lo que es le fame


weldra BW

1 tosto, bentosto, in pauc, in poc, proximemente, in un futur proxime


weledel BN

1
--e heer Jansen = estimate senior Jansen


weledelgeboren BN

1
-- heer Pietersen = estimate senior Pietersen


weledelgeleerd BN

1 Zie: weledel


weleens BW

1 alicun vice, in alicun occasion


weleer ZN

1
de tijden van -- = le tempore passate
de vrienden van -- = le amicos de antea/olim


weleer BW

1 antea, olim
dit stadje, -- een bloeiende haven = iste parve urbe, antea un porto florescente/prospere


weleerwaard BN

1 reverende


Welf ZN

1 (GESCH) guelfo
van de --en = guelfe


welfboog ZN

1 arco de volta


welfboogrug ZN

1 extradorso


welfkarton ZN

1 Zie: golfkarton


Welfs BN

1 (GESCH) guelfe


welfsel ZN

1 volta


welgaan WW

1 ir ben, prosperar


welgat ZN

1 (GEOL: mond van een bron) apertura/bucca de un fonte


welgeaard BN

1 (echt) ver, veritabile, authentic
2 (van goede inborst) bon, honeste, nobile
een -- man = un homine honeste


welgebekt BN

1 Zie: welbespraakt


welgebouwd BN

1 ben facite, ben formate, ben construite


welgedaan BN

1 ben alimentate, replete, corpulente


welgedaanheid ZN

1 carnositate, corpulentia


welgegrond BN

1 ben fundate
--e redenen = rationes ben fundate


welgekleed BN

1 ben vestite


welgekozen BN

1 ben seligite, appropriate
-- bewoordingen = terminos adequate/ben seligite


welgelegen BN

1 ben situate
-- huis = casa ben situate


welgeliefd BN

1 ben amate


welgelijkend BN

1 ben resimilante
-- portret = portrait (F) ben resimilante


welgelukkig BN

1 multo felice


welgemanierd BN

1 polite, cortese, urban, ben educate, de belle/bon manieras
-- zijn = haber bon manieras


welgemanierdheid ZN

1 politessa, cortesia, urbanitate, bon manieras


welgemeend BN

1 sincer, cordial, (goed bedoeld) ben intentionate
iemand een --e raad geven = dar un consilio sincer/de amico a un persona


welgemeendheid ZN

1 sinceritate


welgemoed BN

1 de bon humor, contente


welgemutst BN

1 Zie: welgemoed


welgeordend BN

1 ben ordinate, ben structurate, ben organisate


welgeschapen ZN

1 ben (con)formate, ben constituite, ben facite
een -- zoon = un filio ben conformate


welgeslaagd BN

1 ben succedite
-- feest = festa ben succedite


welgesteld BN

1 fortunate, ric


welgesteldheid ZN

1 ricchessa


welgeteld BW

1 exactemente, in total
er waren -- tien leden aanwezig = in total dece membros esseva presente


welgetimmerd BN

1 ben construite


welgetroffen BN

1 Zie: welgelijkend


welgevallen ZN

1 (goeddunken) grado, (goedvinden) approbation
zich iets laten -- = tolerar un cosa
naar -- = a grado
2 (genoegen) placer, agradamento, complacentia
met -- bekijken = reguardar con complacentia/agradamento


welgevallig BN

1 grate, agradabile
Gode -- zijn = esser grate a Deo/al oculos de Deo
iemand aanstellen die het bestuur -- is = appunctar un persona qui es acceptabile pro le consilio directive


welgevormd BN

1 (TAAL) correcte
een --e zin = un phrase correcte
2 (goed gevormd) ben formate, ben facite, ben proportionate
--e borsten = sinos ben formate


welgezind BN

1 ben intentionate, favorabile


welgezindheid ZN

1 bon intention


welhaast BW

1 (weldra) tosto, bentosto
het is -- gedaan = isto es tosto facite
2 (bijna) quasi, practicamente
zo iets is -- onbestaanbaar = isto es practicamente impossibile
men zou -- geloven dat = on crederea quasi que


welig BN

1 (overvloedig) abundante, exuberante, (mbt plantengroei OOK) luxuriante
--e plantengroei = vegetation luxuriante/exuberante
--e akkers = campos fertile
-- tieren = abundar, prosperar
2 (wulps) lascive


weligheid ZN

1 abundantia, exuberantia, profusion


welijzer ZN

1 ferro soldabile


welingelicht BN

1 ben informate
--e kringen = medios ben informate
iets uit --e bron/van --e zijde vernemen = apprender un cosa de fonte ben informate/de bon fonte


weliswaar BW

1 il es ver, il es certe, certemente
een -- verzorgde maar toch niet bevredigende opvoering = un representation certemente facite con cura, tamen pauco/poco satisfactori


welja BW

1 ma si


welk VR VNW BIJV

1 que, qual
-- boek lees je? = qual libro lege tu?
over --e man praat je = de que homine parla tu?


welk VR VNW

1 qual, le qual
--e van de twee? = (le) qual del duo?
2 (in uitroepende zinnen) que, qual
-- een dwaasheid! = que/qual follia!


welk BETR VNW

1 qui, que, le qual


welk(e) dan ook ONB VNW BIJV

1 quecunque, qualcunque


welklinkend BN

1 Zie: welluidend-1


welkom BN

1 benvenite
-- geschenk = dono/presente benvenite/agradabile
--e afwisseling = cambiamento benvenite/agradabile
iemand hartelijk -- heten = dar/offerer un benvenita calorose a un persona
niet -- zijn = esser indesirabile


welkom ZN

1 benvenita
-- heten = dar le benvenita
iemand een feestelijk -- bereiden = offerer un festa de benvenita a un persona
wees --! = sia le benvenito!


welkom! TW

1 benvenite!


welkomst ZN

1 benvenita


welkomstdronk ZN

1 toast (E) de benvenita


welkomstgeschenk ZN

1 dono/presente de benvenita


welkomstgroet ZN

1 salute de benvenita


welkomstlied ZN

1 canto de benvenita


welkomstmaal ZN

1 repasto de benvenita


welkomstrede ZN

1 discurso inaugural/de benvenita


welkomstwoord ZN

1 parolas de benvenita


wellen WW

1 (bijna laten koken) calefacer usque al puncto de ebullition, cocer sin facer bullir
gewelde boter = butyro fundite
2 (lassen, solderen) soldar
3 (opborrelen) surger
het water welt hier uit de grond = hic le aqua surge del solo


welles! TW

1 ma si!


welletjes BN

1
het is -- = isto suffice, basta!


wellevend BN

1 polite, civil, cortese, urban, civil, attente, attentive, deferente
--e man = homine cortese
zich -- gedragen = comportar se cortesemente


wellevendheid ZN

1 politessa, cortesia, urbanitate, civilitate, attention
wetten der -- = leges del politessa
regels der -- = regulas del civilitate


wellicht BW

1 forsan, possibilemente


welluidend BN

1 sonor, melodiose, harmoniose, euphone, euphonic, musical, suaviloquente
--e klanken = sonos euphonic
--e stem = voce melodiose/sonor/musical, belle voce
-- maken = euphonisar
2 (MUZ, POEZIE) numerose


welluidendheid ZN

1 harmonia, melodia, melodiositate, musicalitate, sonoritate, (TAAL) euphonia
2 (MUZ, POEZIE) numero


welluidendheidshalve BW

1 pro motivos de euphonia


wellust ZN

1 (zinnelijk genot) voluptate, voluptuositate, sensualitate, lascivitate, luxuria, libidine, libidinositate, desiro/desiderio libidinose, concupiscentia, lubricitate, prurientia
schaamteloze -- = voluptate/lascivitate impudic
ziekelijke -- = priapismo
vol ziekelijke -- = priapic
2 (innig welgevallen) voluptate, delicia, placer


wellusteling ZN

1 voluptuoso, voluptuario, lascivo, luxurioso


wellustgevoel ZN

1 sentimento de voluptate, etc.


wellustgewaarwording ZN

1 sensation de voluptate, etc.


wellustig BN

1 voluptari, voluptuose, sensual, salace, libidinose, lascive, concupiscente, erotic, luxuriose, pruriente, sybaritic
-- mens = persona sensual
--e dansen = dansas voluptuose/lascive
--e blik = reguardo lascive/concupiscente
-- zijn = luxuriar


wellustigheid ZN

1 voluptate, sensualitate, concupiscentia, lascivitate, luxuria, salacitate


welmenend BN

1 ben intentionate, (oprecht) sincer
--e vrienden = amicos sincer
iemand -- terechtwijzen = facer reproches {sj} ben intentionate a un persona


welmenendheid ZN

1 bon intentiones, (oprechtheid) sinceritate


welnaad ZN

1 soldatura


welnee TW

1 no


welnemen ZN

1 permission, approbation
met uw -- = con vostre permission, si vos lo permitte


welnu TW

1 ben


welomlijnd BN

1 ben delineate, ben determinate, ben definite, ben delimitate


welomschreven BN

1 Zie: welomlijnd


welonderlegd BN

1 ben instruite


welopgevoed BN

1 ben educate
--e kinderen = infantes ben educate


weloverwogen BN

1 deliberate, ben ponderate, premeditate, ben meditate, considerate
-- antwoord = responsa premeditate
-- plan = plano ben meditate
-- moord = assassinato premeditate
-- keuze = election ben meditate


welp ZN

1 (dier) juvene animal, pullo, parv(ul)o, (van leeuw) leonino, (van beer) ursino, (van vos) vulpino, (van wolf) lupino
2 (padvinder) boy scout junior (E)


welpomp ZN

1 pumpa de aqua de fonte


welput ZN

1 puteo artesian


welriekend BN

1 odorante, odorate, odorifere, odorose, fragrante, balsamic, olente, redolente
(PLANTK) zeer -- = odoratissime
-- maken = perfumar


welriekendheid ZN

1 olentia, redolentia, perfumo, odor, flagrantia, aroma, aromaticitate


Wels ZN

1 (taal) gallese


Wels BN

1 gallese
--e dialecten = dialectos gallese


welslagen ZN

1 successo
drinken op het -- van de onderneming = biber al successo del interprisa


welsmakend BN

1 de bon gusto
--e gerechten = plattos de bon gusto


welsprekend BN

1 eloquente, facunde, (PEJ) loquace
niet -- = ineloquente
--e woorden = parolas eloquente
--e advokaat = advocato facunde
zich -- uiten = eloquer
2 (overtuigend) eloquente, convincente, persuasive
--e argumenten = argumentos convincente/que convince
-- betoog = discurso eloquente
-- zwijgen = silentio eloquente


welsprekendheid ZN

1 (het welsprekend zijn) eloquentia, facundia, (PEJ) loquacitate
de sluizen der -- = le cataractas del eloquentia
2 (kunst) eloquentia, arte oratori/rhetoric, rhetorica
gave der -- = dono del eloquentia
wedstrijd in -- = torneo de eloquentia
3 (leer) rhetorica


welstaal ZN

1 aciero soldabile


welstand ZN

1 (goede gezondheid) bon sanitate
in blakende -- verkeren = esser in bon sanitate, esser radiante de sanitate
2 (toestand van voorspoed) prosperitate, (welvaren) benesser
in goede -- verkeren = prosperar
in -- leven = viver in ricchessa


welstandsbepaling ZN

1 regulationes relative al apparentia externe de casas e edificios


welstandsverordening ZN

1 Zie: welstandsbepaling


welste ZN

1
van je -- = multo grande, multo bon, etc.
een uitbrander -- = un multo grande reprimenda


weltergewicht ZN

1 peso welter, welter


welterusten! TW

1 bon nocte!


welteverstaan BN

1 ben intendite


weltevreden BN

1 satisfacte


Weltschmerz ZN

1 mal del seculo, spleen (E), dolor universal, Weltschmerz (D)


welvaart ZN

1 prosperitate, abundantia, benesser
onzekere -- = prosperitate fragile
-- genieten = prosperar
in -- leven = viver in le abundantia
er heerste toen veel -- = iste esseva un periodo de prosperitate


welvaartsbron ZN

1 fonte de prosperitate


welvaartseconomie ZN

1 economia del benesser (social)


welvaartsindex ZN

1 indice/index del prosperitate


welvaartsmaatschappij ZN

1 societate de abundantia/del benesser


welvaartspeil ZN

1 nivello de vita/de benesser


welvaartspolitiek ZN

1 politica del benesser (social)


welvaartsstreven ZN

1 aspiration al benesser


welvaartstaat ZN

1 stato del benesser


welvaartsverschijnsel ZN

1 phenomeno characteristic/signo typic del societate de abundantia


welvaartsziekte ZN

1 maladia ligate al civilisation


welvaartvast BN

1 adjustate al augmento del precios e salarios, a proba/prova de inflation


welvaren ZN

1 bon sanitate, prosperitate, benesser
er uitzien als Hollands -- = irradiar sanitate


welvaren WW

1 ir ben, prosperar
ergens wel bij varen = traher avantage de


welvarend BN

1 (voorspoedig, bloeiend) prospere, florescente, (gezond) in bon sanitate
-- land = pais prospere
-- zijn = prosperar
de nijverheid is -- = le industria prospera


welvarendheid ZN

1 (voorspoed) prosperitate
2 (goede gezondheid) bon sanitate


welven BN

1 munir de un volta, construer un volta super
een kelder -- = munir un cellario de un volta
2
zich -- = voltar se, arcar se, curvar se
boven ons welft zich de sterrenhemel = super nos il se volta le celo stellate


welverdiend BN

1 ben meritate, condigne
--e beloning = recompensa condigne
van een --e rust genieten = profitar de un reposo ben meritate


welverschanst BN

1 ben fortificate


welversierd BN

1 ben ornate


welversneden BN

1 ben taliate
een -- pen = un penna ben taliate


welversterkt BN

1 ben fortificate
--e vesting = un fortalessa ben fortificate


welverzorgd BN

1 ben curate


welving ZN

1 curva, curvatura, incurvatura
de -- van een boog = le curvatura de un arco
de -- van de voet = le concavitate del pede


welvoeglijk BN

1 decente, conveniente, decorose, ben educate


welvoeglijkheid ZN

1 decentia, convenientia
de grenzen der -- overschrijden = ultrapassar le limites del decentia, bravar le convenientias
de -- verbiedt me te herhalen wat hij heeft gezegd = le decentia me impedi de repeter lo que ille ha dicite


welvoeglijkheidshalve BW

1 pro decentia


welvoegzaam BN

1 Zie: welvoeglijk


welvoorzien BN

1 (van winkel) ben stockate, ben approvisionate, (van maaltijd) copiose
een --e dis = un repasto copiose


welwater ZN

1 aqua de fonte


welwezen ZN

1 bon sanitate


welwijs BN

1 ben sage


welwillend BN

1 benevole, benevolente, complacente, clemente, indulgente, affabile
--e luisteraar = ascoltator benevole
--e rechter = judice benevole/clemente
--e kritiek = critica benevolente/indulgente
door --e bemiddeling van = gratias al intervention benevolente de
iemand -- bejegenen = tractar un persona con benevolentia
zich -- tonen = monstrar se benevolente, demonstrar benevolentia
dat is mij -- afgestaan = on me lo ha cedite con complacentia


welwillendheid ZN

1 complacentia, benevolentia, clementia, bontate, affabilitate
de -- van de rechter inroepen = invocar le clementia/benevolentia del judice
demonstrar -- = zich welwillend tonen


welzand ZN

1 Zie: drijfzand


welzijn ZN

1 (welvaren) ben, benesser, prosperitate, (heil) salute
algemeen -- = ben/benesser general/public
geestelijk -- = benesser immaterial, conforto intellectual
maatschappelijk -- = benesser social
2 (goede gezondheid) bon sanitate
bij leven en -- = si le vita e le sanitate me lo permitte


welzijnssector ZN

1 sector/terreno del assistentia/adjuta social


welzijnswerk ZN

1 assistentia/adjuta social


welzijnswerker ZN

1 assistente social


welzijnszorg ZN

1 servicios (public) de assistentia/adjuta social


wemel ZN

1 Zie: wemeling


wemelen WW

1 formicar, pullular, abundar, esser plen de
-- van de fouten = abundar in errores
de vertaling wemelt van de fouten = le errores pullula in le traduction


wemeling ZN

1 formicamento, pullulation


wen ZN

1 cyste sebacee subcutanee


wendbaar BN

1 que torna facilemente, manovrabile, maneabile, (BIOL) versatile


wendbaarheid ZN

1 manovrabilitate, maneabilitate, (BIOL) versatilitate


wenden WW

1 (draaien, keren) tornar, girar, verter, cambiar de direction
2 (SCHEEP) (van richting veranderen) virar (de bordo)
3 (zich richten)
zich -- tot iemand om raad = adressar se a/diriger se a un persona pro obtener un consilio
zich -- tot iemand om hulp = recurrer a un persona


wending ZN

1 (het wenden) action de tornar
2 (in weg) virage, (in rivier) meandro
3 (zwenking) viramento
4 (verandering) cambio, cambiamento, giro
-- ten goede/ten kwade = cambio pro le melior/pro le pejor
een ongunstige -- nemen = tornar mal
plotselinge -- = cambiamento brusc, colpo de theatro


wenen WW

1 plorar, lacrimar, versar lacrimas
het -- = lacrimation
-- van ontroering = versar lacrimas/plorar de emotion


Wenen ZN EIGN

1 Vienna, Wien (D)


wenend BN

1 plorante, lacrimante, lacrimose, in lacrimas


Wener ZN

1 viennese, de Vienna, de Wien (D)


wener ZN

1 (konijn) conilio de Vienna
2 (persoon) persona lacrimose/qui plora/lacrima, plorator


wening ZN

1 Zie: geween


wenk ZN

1 (gebaar) gesto, signo
een -- geven aan iemand = facer/dar signo a un persona
iemand op zijn --en bedienen = obedir a tote le desiros/desiderios de un persona, esser a disposition de un persona
2 (bedekte aanwijzing) indication, (suggestie) suggestion, (advies) consilio, (waarschuwing) advertimento
stille -- = indication indirecte
praktische --en voor chemische manipulaties = consilios practic pro manipulationes chimic


wenkbrauw ZN

1 supercilio
zware --en = supercilios spisse
met zware/borstelige --en = superciliose
de --en optrekken/fronsen = levar/rugar/arrugar/corrugar/arcar le supercilios
met opgetrokken --en = con le supercilios arcate
van de -- = superciliar
op zijn --en lopen = esser exhauste/extenuate


wenkbrauwboog ZN

1 arcada del supercilio


wenkbrauwpotlood ZN

1 stilo a/pro supercilios


wenkbrauwstift ZN

1 Zie: wenkbrauwpotlood


wenken WW

1 facer/dar signo a


wenndiagram ZN

1 diagramma de Wenn


wennen WW

1 (gewoon maken) accostumar (a), habituar (a), (vertrouwd maken) familiarisar (con)
weer -- aan = reaccostumar a, rehabituar a
iemand aan ontberingen laten -- = facer habituar un persona a privationes
troepen aan tucht -- = disciplinar truppas
2 (gewoon raken) accostumar se (s), habituar se (a), (vertrouwd raken) familiarisar se (con)
de ogen wennen aan de duisternis = le oculos se habitua al obscuritate
het is een kwestie van -- = isto es un question de habitude/de habituar se/de accostumar se
ik ben eraan gewend = io ha le habitude de illo
alles went = on se habitua a toto
3 (aarden) adaptar se
hij kan niet -- in dat land = ille non pote adaptar se a iste pais
ik moest -- aan het klimaat = io debeva adaptar me al climate


wens ZN

1 (begeerte) desiro, desiderio, voluntate, appetentia
onvervulbare -- = desiro/desiderio irrealisabile
vrome -- = illusion (van)
op -- van = secundo le desiro/le desiderio de
dit is naar -- = isto es secundo nostre desiros/desiderios
tegen de -- van zijn moeder = contra le voluntate de su matre
een -- uiten = exprimer un desiro/un desiderio
de -- is de vader van de gedachte = le desiro/desiderio conditiona nostre pensatas
iemands -- vervullen = exaudir/realisar le desiro/le desiderio de un persona, facer le voluntate de un persona
iemands -- respecteren = respectar le voluntate de un persona
heb je nog --en voor je verjaardag? = que volerea tu haber pro tu anniversario?
2 (wat men iemand toewenst) desiro, desiderio, voto
onze beste --en voor het nieuwe jaar = nostre melior desiros/desiderios/votos pro le nove anno, nostre optime augurios pro le nove anno


wensbeeld ZN

1 ideal, phantasia, sonio


wensdroom ZN

1 (droom waarin een wens tot uiting komt) sonio in le qual se manifesta un desiro/desiderio
2 (droombeeld) ideal, (niet te verwezenlijken) chimera, illusion


wenselijk BN

1 desirabile, desiderabile
het zou -- zijn dat = il serea desirabile/desiderabile que


wenselijkheid ZN

1 desirabilitate, desiderabilitate


wensen WW

1 (verlangen) desirar, desiderar, voler
rust -- = desirar/desiderar tranquillitate
-- rijk te zijn = desirar/desiderar esser ric
rust -- = voler haber le pace
dat laat veel te -- over = isto lassa multo a desirar/a desiderar
ik wens gehoorzaamd te worden = io vole que on me obedi
zoals u wenst = como vos desira/desidera/vole
2 (dulden, willen) voler
ik wens me niet door jou te laten bevelen = io non supporta que tu me da ordines/que tu me commanda
3 (verlangen te hebben) desirar, desiderar
wat wenst u? = que desira/desidera vos?
4 (toewensen) desirar, desiderar, facer votos pro
iemand een goede vakantie -- = desirar bon vacantias a un persona


wensend BN

1 (TAAL) optative
--e wijs = modo optative, optativo


wenskaart ZN

1 carta de salute/de votos


wentelen WW

1 facer un movimento de rotation, rotar, girar, tornar, pivotar
--de beweging = movimento giratori
de deuren wentelen om hun as = le portas pivota circum/circa lor axe
de hemellichamen wentelen om hun assen = le corpores celeste gravita circum lor axes
iets door het meel -- = farinar un cosa, rolar un cosa in le farina


wenteling ZN

1 movimento giratori, rotation, giration, (keer dat iets wentelt) torno, revolution
drie --en maken = facer tres tornos


wentelteefje ZN

1 trencho {sj} de pan frite


wenteltrap ZN

1 scala helicoide/in helice/tornante/a caracol/a vite/(in) spiral


wenteltrapvormig BN

1 helicoide


wentelwiek ZN

1 helicoptere


wereld ZN

1 mundo, terra
zintuiglijk waarneembare -- = mundo sensibile
bewoonde -- = mundo habitate
literaire -- = mundo litterari
mohammedaanse -- = mundo musulman
oude -- = vetule mundo
nieuwe -- = nove mundo
derde -- = tertie mundo
ontredderde -- = mundo disfacte
stoffelijke -- = mundo physic
wetenschappelijke -- = mundo scientific/del scientia
omgekeerde -- = mundo al inverso
(hiernamaals) de andere -- = le altere mundo
schepping van de -- = creation del mundo
man van de -- = homine del mundo
vrouw van de -- = femina del mundo
atlas van de gehele -- = atlas del mundo integre
de vrije -- = le mundo libere
toestand in de -- = actualitate mundial
de -- afreizen = (per)currer le mundo
van de (gehele) -- = mundial
van de -- = mundan
ter -- komen = venir al mundo, nascer
ter -- brengen = parer, parturir
er ging een -- voor hem open = il se aperiva un mundo nove pro ille
ieder leeft in zijn eigen -- = cata uno vive in su proprie mundo
voor God en de -- = ante Deo e ante le homines
de -- vaarwel zeggen = renunciar al mundo
hogere sferen van de politieke -- = alte spheras del politica
iemand naar de andere -- helpen = inviar/expedir un persona in le altere mundo, occider un persona
tegen de -- gaan = morder le pulvere
een misverstand uit de -- helpen = dissipar un mal interpretation
het grootste gelijk van de -- hebben = haber completemente ration
een -- aan mogelijkheden = un mundo de possibilitates
degene die dat gerucht de -- in heeft gestuurd = le persona qui ha inventate iste ruito/rumor
wat is de -- toch klein! = que parve es le mundo!
het leek of de -- verging = il pareva le fin del mundo
midden in de -- staan = haber/menar un vita active
daar ligt een -- van verschil tussen = il ha un mundo de differentia inter illos
dat is niet van deze -- = isto non pertine a iste mundo
het --je van de homo's = le mundo del homosexuales, le subcultura gay (E)


wereldas ZN

1 axe del mundo/del terra/del sphera terrestre


wereldas ZN

1 axe del mundo


wereldatlas ZN

1 atlas del mundo


wereldbank ZN

1 banca mundial


wereldbedrijf ZN

1 interprisa mundial


wereldbedwinger ZN

1 Zie: wereldbeheerser


wereldbeeld ZN

1 (voorstelling omtrent de werkelijkheid) vision del mundo, conception del mundo
het -- van het christendom = le vision del mundo del christianismo, vision christian del mundo
geocentrisch -- = vision/systema astronomic geocentric, geocentrismo
2 (aspect van de wereld) mundo
Japan beheerst economisch het -- = Japon domina le mundo economicamente, Japon es le maestro del mundo economic, Japon ha le suprematia economic


wereldbefaamd BN

1 de fama mundial
-- produkt = producto de fama mundial


wereldbeheerser ZN

1 maestro del mundo


wereldbekend BN

1 Zie: wereldberoemd


wereldbeker ZN

1 Zie: wereldcup


wereldberoemd BN

1 mundialmente famose, de fama/renomine mundial/universe/universal
-- worden = ganiar fama universal


wereldberoemdheid ZN

1 (ook persoon) celebritate mundial


wereldbeschouwing ZN

1 conception/concepto/vision del mundo


wereldbestel ZN

1 Zie: wereldorde


wereldbetekenis ZN

1 signification mundial


wereldbevolking ZN

1 population mundial


wereldbewoner ZN

1 habitante del mundo


wereldbibliotheek ZN

1 bibliotheca universal


wereldbol ZN

1 globo/sphera terrestre


wereldbond ZN

1 liga/union mundial
Wereldbond voor Interlingua = Union Mundial pro Interlingua, U.M.I.


wereldboom ZN

1 arbore cosmic


wereldbrand ZN

1 conflagration mundial


wereldburger ZN

1 (mens) esser human, habitante del mundo
de nieuwe -- = le neonato
2 (kosmopoliet) cosmopolita, cive/citatano del mundo


wereldburgerlijk BN

1 cosmopolita


wereldburgerschap ZN

1 cosmopolitismo


wereldcentrum ZN

1 centro mundial


wereldconcern ZN

1 interprisa multinational/plurinational


wereldconferentia ZN

1 congerentia mundial


wereldcongres ZN

1 congresso mundial


wereldconjunctuur ZN

1 conjunctura mundial


wereldconsumptie ZN

1 consumo/consumption mundial


wereldcrisis ZN

1 crise/crisis mundial


wereldcup ZN

1 cuppa mundial/del mundo


werelddeel ZN

1 parte del mundo, continente
de vijf --en = le cinque partes del mundo
het zwarte -- = le continente nigre/african


wereldeconomie ZN

1 economia mundial


wereldeinde ZN

1 fin del mundo


wereldfaam ZN

1 fama/renomine mundial


wereldfederalisme ZN

1 federalismo mundial


wereldfederatie ZN

1 federation mundial


wereldgebedsdag ZN

1 die/jorno mundial del precaria


wereldgebeuren ZN

1 eventos/actualitate mundial


wereldgebeurtenis ZN

1 evento (de importantia) mundial


wereldgeestelijke ZN

1 sacerdote/prestre secular


wereldgemiddelde ZN

1 media mundial


wereldgericht ZN

1 judicio/judicamento final, ultime judicio/judicamento


wereldgeschiedenis ZN

1 historia universe/universal/mundial/del mundo


wereldgeweten ZN

1 conscientia del mundo


wereldgezondheidsdag ZN

1 die/jorno mundial del sanitate


Wereldgezondheidsorganisatie ZN

1 Organisation Mundial del Sanitate, O.M.S.


wereldgodsdienst ZN

1 religion de character mundial, religion del mundo


wereldhandel ZN

1 commercio mundial


wereldhandelscentrum ZN

1 centro de commercio mundial


wereldhaven ZN

1 porto (de importantia) mundial, porto international


wereldheer ZN

1 sacerdote/prestre secular


wereldheerschappij ZN

1 hegemonia/dominio mundial/universal/del mundo


wereldhegemonie ZN

1 Zie: wereldheerschappij


wereldhervormer ZN

1 reformator del mundo


wereldhervorming ZN

1 reforma del mundo


wereldhistorie ZN

1 Zie: wereldgeschiedenis


wereldhuishouding ZN

1 economia mundial


wereldhulptaal ZN

1 lingua auxiliar mundial


wereldje ZN

1 (parve) mundo
het -- van de homocultuur = le subcultura gay (E)/del homosexuales
ze leeft in een klein -- = su universo es restringite, su horizontes es stricte, illa vive in su proprie mundo


wereldkaart ZN

1 mappa/carta del globo/mundo, mappamundi (L), planispherio


wereldkampioen ZN

1 campion mundial/del mundo


wereldkampioenschap ZN

1 (het zijn, titel) titulo de campion mundial/del mundo
strijden om het -- = competer pro le titulo de campion mundial
2 (competitie) campionato mundial/del mundo
de --pen voetbal = le campionatos mundial de football (E)


wereldkerk ZN

1 ecclecia universal


wereldklasse ZN

1 (SPORT) le melior sportivos/sportistas mundial/del mundo, classe mundial
hij zit in de -- = ille es inter le melior sportivos/sportistas mundial/del mundo
2 (uitmuntende kwaliteit) classe international/mundial
een voetballer van -- = un footballero {foet} de categoria international


wereldklok ZN

1 horologio de tempore universal


wereldkloot ZN

1 globo


wereldkundig BN

1 public
-- maken = render public, publicar, divulgar


wereldlijk BN

1 (niet-kerkelijk) secular, laic, profan, temporal
het -- gezag = le poter temporal, le temporalitate, le bracio secular
het --e lied = le canto profan
in -- beheer brengen = secularisar
2 (niet-kloosterlijk) secular
een --e geestelijke = un prestre/sacerdote secular


wereldliteratuur ZN

1 litteratura mundial/universal


wereldmacht ZN

1 potentia mundial, superpotentia


wereldmarkt ZN

1 mercato mundial/international/del mundo


wereldmarktprijs ZN

1 precio in le mercato mundial


wereldmerk ZN

1 marca mundial


wereldmogendheid ZN

1 potentia mundial, superpotentia


wereldmonopolie ZN

1 monopolio mundial


wereldnaam ZN

1 nomine de fama/reputation/renomine mundial, fama/reputation/renomine mundial
geleerde van -- = scientista/scientifico de reputation/fama mundial


Wereldnatuurfonds ZN EIGN

1 Fundo International pro le Defensa del Natura


wereldnieuws ZN

1 (uit de hele wereld) actualitate international
2 (van belang voor de hele wereld) nova de importantia mundial


wereldomroep ZN

1 radiodiffusion mundial, emissiones international


wereldomspannend BN

1 Zie: wereldomvattend


wereldomvattend BN

1 mundial, universe, universal, global
--e belangen = interesses mundial/global
van --e betekenis = de significantia/importantia mundial


wereldondergang ZN

1 fin del mundo


wereldonderneming ZN

1 interprisa mundial


wereldontvanger ZN

1 receptor a undas curte


wereldoorlog ZN

1 guerra mundial/global/universal
het Europa van voor de tweede -- = le Europa de ante le Secunde Guerra Mundial
de eerste -- = le Prime Guerra Mundial


wereldopinie ZN

1 opinion mundial


wereldopvatting ZN

1 Zie: wereldbeschouwing


wereldorde ZN

1 ordine del mundo


wereldorganisatie ZN

1 organisation mundial


wereldoriëntatie ZN

1 cognoscentias/cognoscimentos del mundo (contemporanee)


wereldpers ZN

1 pressa international/mundial


wereldpolitiek ZN

1 politica mundial


wereldpopulatie ZN

1 population mundial
de totale -- van een vogelsoort = le population mundial total de un specie de aves


Wereldpostvereniging, de -- ZN EIGN

1 le Union postal universal


wereldpremière ZN

1 première (F)/prime representation mundial


wereldprimeur ZN

1 Zie: wereldpremière


wereldprincipe ZN

1 principio mundial


wereldprobleem ZN

1 problema mundial/universal/del mundo


wereldproduktie ZN

1 production mundial


wereldraad ZN

1 consilio mundial
Wereldraad van Kerken = Consilio Mundial/Ecumenic del Ecclesias


wereldramp ZN

1 catastrophe mundial/universal


wereldranglijst ZN

1 classification mundial


wereldrecord ZN

1 record (E) mundial/del mundo
het -- verbeteren = batter le record mundial


wereldrecordhouder ZN

1 detentor del record (E) mundial/del mundo


wereldregering ZN

1 governamento mundial/del mundo


wereldreis ZN

1 viage circum/circa le mundo, viage del mundo


wereldreiziger ZN

1 globetrotter (E)


wereldreligie ZN

1 religion del mundo


wereldreputatie ZN

1 reputation/fama/renomine mundial


wereldreserve ZN

1 reserva mundial
--s aan olie = reservas mundial de petroleo


wereldrevolutie ZN

1 revolution mundial


wereldrijk ZN

1 imperio mundial


wereldrond ZN

1 (aardbol) mundo, terra
2 (halfrond) hemispherio
3 (hele oppervlakte der aarde) mundo, terra


wereldruim(te) ZN

1 spatio cosmic/interplanetari/del universo


werelds BN

1 (aards) temporal
2 (mondain) mundan
--e vrouw = femina mundan/del mundo
3 (wereldlijk) secular, laic, profan
--e goederen = benes secular
--e muziek = musica profan


wereldschaal ZN

1 scala mundial


wereldscheepvaart ZN

1 navigation mundial


wereldschepper ZN

1 creator del mundo, (GR. GESCH) demiurgo


wereldschepping ZN

1 creation del mundo


wereldschokkend BN

1 de repercussion mundial
--e gebeurtenissen = eventos de repercussion mundial
dat is niet zo -- = isto non ha nihil de particular


wereldsgezind BN

1 mundan


wereldsgezindheid ZN

1 mundanitate


wereldsituatie ZN

1 situation mundial


wereldslag ZN

1 battalia mundial


wereldspaardag ZN

1 jorno/die universal del sparnio


wereldstad ZN

1 metropole


wereldstelsel ZN

1 systema del mundo


wereldstreek ZN

1 region, zona


wereldsucces ZN

1 successo mundial


wereldtaal ZN

1 lingua mundial/universal/international


wereldtentoonstelling ZN

1 exposition/exhibition mundial/universal


wereldtentoonstellingsterrein ZN

1 terreno del exposition/exhibition mundial/universal


wereldtheater ZN

1 Zie: wereldtoneel


wereldtijd ZN

1 (internationale regeling) zonas international de tempore, regulation del horario mundial
2 (SPORT) tempore mundial


wereldtitel ZN

1 titulo (de campion) mundial/del mundo


wereldtoneel ZN

1 scena mundial/del mundo, theatro del mundo
een belangrijke rol spelen op het -- = jocar un rolo/parte importante super le scena mundial


wereldtonnage ZN

1 (SCHEEP) tonnellage mundial


werelduurrecord ZN

1 record (E) mundial/del mundo del hora


wereldverbeteraar ZN

1 persona qui vole meliorar le mundo, reformator del mundo


wereldverbetering ZN

1 reforma del mundo


wereldverbond ZN

1 liga mundial
-- van vakverenigingen = liga mundial de syndicatos obrer


wereldverbruik ZN

1 consumo/consumption mundial


wereldverkeer ZN

1 traffico mundial


wereldvermaard BN

1 de reputation/fama mundial/universal


wereldvermaardheid ZN

1 reputation/fama mundial/universal


wereldveroveraar ZN

1 conquisitor del mundo


wereldverovering ZN

1 conquesta del mundo


wereldvervoer ZN

1 transporto mundial


wereldverwoesting ZN

1 devastation del mundo


wereldverzakend BN

1 ascetic


wereldverzaking ZN

1 renunciamento/renunciation al mundo


wereldvisie ZN

1 vision del mundo


wereldvloot ZN

1 flotta mundial


wereldvoorraad ZN

1 Zie: wereldreserve


wereldvrede ZN

1 pace mundial/universal


wereldvreemd BN

1 alien/estranie al mundo, foris del mundo, foris del realitate


wereldwijd BN

1 mundial, universal
--e verspreiding = universalisation


wereldwijs BN

1 qui ha le experientia del mundo/vita, experimentate


wereldwinkel ZN

1 magazin ubi on vende productos del tertie mundo


wereldwonder ZN

1 meravilia del mundo
de zeven --en = le septe meravilias del mundo


wereldzee ZN

1 oceano


wereldziekte ZN

1 pandemia


weren WW

1 (tegenhouden) repeller, repulsar, non admitter, (buitensluiten) excluder
de vliegen -- = chassar {sj} le mosquitos (S)
de kou -- = proteger se del frigido
wij kunnen hem niet -- = nos non pote prohiber le le entrata
2
(zich verdedigen) zich -- = defender se (contra), resister
3
(zijn best doen) zich -- = effortiar se
zich flink -- = facer effortios energic


werf ZN

1 (SCHEEP) cantier naval
2 (plaats waar goederen opgestapeld liggen) disbarcatorio, imbarcatorio, deposito
3 (erf) corte


werfagent ZN

1 agente de recrutamento


werfarbeider ZN

1 obrero de un cantier naval


werfbaas ZN

1 chef (F) de un cantier naval


werfbureau ZN

1 bureau (F)/officio de recrutamento


werfcampagne ZN

1 campania de recrutamento


werfkantoor ZN

1 Zie: werfbureau


werfkraan ZN

1 grue de un cantier naval


werfpersoneel ZN

1 personal de un cantier naval


werfpremie ZN

1 premio de recrutamento


werfstelsel ZN

1 systema de recutamento


wering ZN

1 (het weren, het tegengaan) (van personen) exclusion, (van ziekte, e.d.) prevention, (van onrechtmatigheid) repression, suppression
-- van minderjarigen = exclusion de minores
commissie tot -- van schoolverzuim = commission pro combatter/contra le absentismo scholar
2 (SCHERMEN) parada


werk ZN

1 labor, travalio, occupation, (baan OOK) empleo
lichamelijk -- = travalio/labor corporal
geschoold -- = travalio/labor qualificate
winstgevend -- = travalio/labor lucrative
ondankbaar -- = travalio/labor ingrate
intellectueel -- = travalio/labor intellectual/cerebral
openbare --en = obras/labores/travalios public
te veel -- = excesso de travalio/de labor
-- in groepsverband = travalio/labor collective/in equipa
aan het -- zijn = esser al labor/al travalio
aan het -- gaan = mitter se al labor/al travalio
-- zoeken = cercar labor/travalio
-- verschaffen/geven aan, te -- stellen = dar labor/travalio a, emplear
administratief -- = labor/travalio administrative
zwart -- = labor/travalio nigre/clandestin
zittend -- = travalio/labor sedentari
zwaar -- = travalio/labor pesante
-- aan de lopende band = labor/travalio al catena
los -- = travalio/labor occasional
te -- gaan = ager, operar, proceder
behoedzaam/bezonnen te -- gaan = ager con ponderation, proceder cautemente
alles in het -- stellen = facer tote le possibile
afgesproken -- = collusion
2
(SCHEEP) levend -- = obras vive, carina
dood -- = obras morte
3 (boek, artistiek werk) obra, opera
satirisch -- = obra satiric
volledige --en = obras complete
nagelaten -- = obra posthume
4 (vezels) stoppa
met -- opvullen = stoppar
van het -- = stoppose
5 (mechanisme) mechanismo, (van uurwerk) movimento
6
--en van barmhartigheid, charitatieve --en = obras/operas de misericordia/de caritate


werkanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del travalio


werkbaar BN

1 (bruikbaar) utilisabile, practicabile, facibile, con le qual on pote laborar/travaliar, operational
-- compromis = compromisso facibile/practicabile/acceptabile
deze methode is niet -- = iste methodo non es practicabile/operational
2 (waarin te werken is)
een --e atmosfeer = un ambiente/atmosphera que permitte travaliar/laborar


werkbaas ZN

1 conductor de travalio/de labor, (ploegbaas, voorman) prime obrero, chef (F) de equipa


werkbank ZN

1 banco de travalio/labor, cavalletto


werkbespreking ZN

1 reunion de travalio/de labor, discussion super le progressos (del labor/travalio)


werkbezoek ZN

1 visita de labor/de travalio
de minister gaat op -- = le ministro interprende un visita de travalio


werkbij ZN

1 ape operari/obrer/neutre


werkbijeenkomst ZN

1 Zie: werkbespreking


werkblad ZN

1 (tafelblad) tabuliero/plano de travalio/labor
2 (blad papier) folio (de papiro)


werkboekje ZN

1 (oefenboekje) quaderno de exercitios
2 (boekje met gegevens over het werk) libretto del travalio/del labor


werkbroek ZN

1 pantalon(es) de labor/de travalio


werkcapaciteit ZN

1 potentia de travalio/de labor


werkcollege ZN

1 travalios/labores practic, seminario


werkcomité ZN

1 commission/committee (E) executive


werkcoupé ZN

1 compartimento de servicio


werkdadig BN

1 efficace


werkdadigheid ZN

1 efficacitate, efficacia


werkdag ZN

1 die/jorno de labor/de travalio, (duur) jornata de labor/de travalio
een achturige -- = un jornata de octo horas


werkdefinitie ZN

1 definition de labor/de travalio


werkdiner ZN

1 dinar de labor/de travalio


werkdocument ZN

1 documento de labor/de travalio


werkdruk ZN

1 (drukte) pression de labor/de travalio
2 (TECHN) pression effective


werkduur ZN

1 durata/duration de labor/de travalio


werkeiland ZN

1 insula artificial, (booreiland) platteforma de forage


werkelijk BN

1 (wezenlijk bestaand) real, ver, veritabile, effective, (feitelijk) actual
-- gevaar = periculo real
--e reden = ration real/ver/veritabile
--e verblijfblaats = domicilio veritabile/actual
--e leven = vita currente
(THEOL) --e aanwezigheid van God = presentia real de Deo
--e verbetering = (a)melioration positive
deze figuur heeft -- bestaan = iste personage ha existite realmente
2 (actief) active, real
--e schulden = debitas real/active
in --e dienst = in servicio active


werkelijkheid ZN

1 realitate
de alledaagse -- = le realitate quotidian/de cata die/de tote le jornos
de -- verdoezelen = velar le realitate
-- worden = realisar se, materialisar se
dat is in strijd met de -- = isto non es conforme al realitate
de -- heeft al mijn verwachtingen overtroffen = le realitate ha superate tote mi sperantias
rekening houden met de -- = tener conto del realitate
de -- onder ogen zien = vider le cosas in facie, esser realistic
tot de -- terugkeren = revenir al realitate/al terra
in -- = in realitate
2 (feit) facto
schijn en -- = facto e fiction


werkelijkheidsbeschrijving ZN

1 description del realitate


werkelijkheidsbesef ZN

1 conscientia del realitate


werkelijkheidsgehalte ZN

1 nivello de realitate


werkelijkheidszin ZN

1 senso del realitate(s), realismo
gebrek aan -- = irrealismo


werkeloos BN

1 (niet bezig) inactive
2 Zie: werkloos


werkeloosheid ZN

1 (het niet bezig zijn) inaction
2 Zie: werkloosheid


werken WW

1 (werk doen) laborar, travaliar, (TECHN ook) operar
hard -- = laborar/travaliar multo
met de handen -- = laborar/travaliar con le manos
zich in het zweet -- = mitter/poner se in sudor
zich dood -- = occider se per un excesso de labor/travalio
naar een model/voorbeeld -- = laborar/travaliar secundo un modello/un exemplo
op het land -- = laborar/travaliar al campos
aan iets -- = laborar/travaliar a/in un cosa
aan zijn conditie -- = (a)meliorar su condition/forma, poner se/mitter se in forma
met een computer -- = laborar/travaliar con un computator/computer (E)
hij werkt met twintig man personeel = ille labora/travalia con vinti/viginti empleatos
voor niets -- = laborar/travaliar pro nihil
-- voor school = laborar/travaliar pro le schola
voor een examen -- = laborar/travaliar pro un examine, preparar un examine
er wordt aan gewerkt = on se occupa de illo
-- in klei = laborar/travaliar (in) le argilla
(SPORT) -- aan de ringen = travaliar al/in le anellos
2 (uitwerking hebben) ager, haber effecto, operar
dit geneesmiddel werkt niet = iste medicina non ha effecto
dit geneesmiddel werkt snel = iste medicamento age rapidemente
heilzaam -- = haber un effecto salutar
deze maatregelen werken heel goed = iste mesuras opera multo ben/con multe efficacia
3 (functioneren) functionar, operar
dit toestel werkt elektrisch = iste apparato functiona electricamente
dit apparaat werkt niet = iste apparato non functiona
goed -- = functionar ben
zo werkt dat niet = isto non functiona assi
zijn hersens laten -- = usar su cerebro
4 (aan een beweging/vervorming onderhevig zijn) distorquer se
(SCHEEP) de lading werkt = le carga se move
5 (gisten) esser in fermentation, fermentar
6
op iemands gemoed -- = emover le corde de un persona
7
een ongewenst iemand eruit -- = disfacer se/disembarassar se de un persona indesirabile
8
iets in de hand -- = adjutar a un cosa


werkend BN

1 (arbeidend) active, laboriose
--e vulkaan = vulcano active/in activitate
-- leven = vita active
--e leden van een vereniging = membros active de un club (E)
--e vrouwen = feminas qui labora/travalia
--e deel van de bevolking = sector active del population
--e klasse = classes laboriose
2 (bewegend) mobile
--e delen van een machine = partes mobile/mechanica de un machina
3 (gevolgen teweegbrengend) active, (FIL) efficiente
--e oorzaak = causa efficiente


werker ZN

1 laborator, travaliator, (arbeider OOK) obrero
maatschappelijk -- = travaliator/laborator/assistente social


werkervaring ZN

1 experientia de labor/de travalio


werkezel ZN

1 (FIG) persona qui labora/travalia multo, cavallo de labor/de travalio


werkgarantie ZN

1 garantia de labor/travalio


werkgebied ZN

1 area de labor/travalio, terreno, dominio
dat ligt buiten het -- van de organisatie = isto es foras del dominios del organisation


werkgeheugen ZN

1 (COMP) memoria operative


werkgelegenheid ZN

1 empleo, occupation
volledige -- = plen empleo
-- scheppen = crear empleos
de -- verruimen = augmentar le volumine del empleo


werkgelegenheidsbeleid ZN

1 politica del empleo


werkgelegenheidsgarantie ZN

1 garantia de empleo


werkgelegenheidsplan ZN

1 plano pro le creation de empleos


werkgelegenheidspolitiek ZN

1 Zie: werkgelegenheidsbeleid


werkgelegenheidsprogramma ZN

1 programma pro le/de creation de empleos


werkgemeenschap ZN

1 communitate de labor/de travalio


werkgerei ZN

1 utensiles


werkgever ZN

1 dator de labor/de travalio, empleator


werkgeversbijdrage ZN

1 contribution del empleatores


werkgeversorganisatie ZN

1 organisation de empleatores


werkgeversverbond ZN

1 liga de empleatores


werkgeversverklaring ZN

1 certificato/declaration del empleator


werkgroep

1 gruppo/equipa de labor/de travalio, (op de universiteit) seminario
interdisciplinaire -- = equipa interdisciplinari


werkhanden ZN MV

1 manos de travaliator, (ruw) manos rugose, (eeltig) manos callose


werkhervatting ZN

1 reprisa del labor/travalio


werkhoogte ZN

1 (platvorm om op de werken) platteforma
2 (hoogte die geschikt is om aan te werken) altor adequate pro travaliar


werkhouding ZN

1 (stand van het lichaam) position de labor/de travalio
2 (houding, motivatie) attitude concernente le labor/le travalio


werkhout ZN

1 ligno de construction


werkhuis ZN

1 casa ubi on travalia/labora como nettatrice domestic


werkhypothese ZN

1 hypothese (-esis) operational/de labor/de travalio


werking ZN

1 (het functioneren) functionamento, action, activitate, operation
-- van een machine = functionamento de un machina
-- van het hart = functionamento del corde
-- van de hersenen = functionamento cerebral/del cerebro
optimale -- = functionamento optime
gebrekkige -- = functionamento defectuose
vulkanische -- = activitate vulcanic
in -- = in functionamento, in action, in activitate
in -- stellen = mitter/poner in functionamento/action/operation, actuar, actionar
buiten -- stellen = mitter/poner foras de action/de servicio
in volle -- zijn = esser in plen functionamento/action
de wet treedt op 15 januari in -- = le lege entra in vigor le dece-cinque de januario
2 (uitwerking) action, effecto
magnetische -- = action magnetic
chemische -- = action magnetic
optische -- = effecto optic
stimulerende -- = effecto stimulante
heilzame -- = effecto salutari
geneeskrachtige -- = action curative
pijnstiller met een snelle -- = sedativo de action rapide
cathartische -- van de kunst = action cathartic del arte
nuttige -- van een machine = efficientia de un machina
(JUR) opschortende -- = effecto suspensive
met dubbele -- = a duple effecto
3 (beweging, vervorming) joco
er komt -- in het ijs = le glacie comencia a mover se
4
-- van een horloge = mechanica de un horologio
5 (FIL) efficientia


werkingsduur ZN

1 durata/duration del effecto


werkingsintegraal ZN

1 integral de action


werkingssfeer ZN

1 sphera/campo/radio de action


werkinhoud ZN

1 contento de un empleo


werkje ZN

1 (werk) (parve) labor, (parve) travalio
2 (patroon) motivo
er zit een -- in de gordijnen = il ha un motivo in le cortinas
3 (geschriftje) opusculo


werkkamer ZN

1 camera/cabinetto de travalio/de labor


werkkamp ZN

1 (werkweek) campo de travalio/de labor
2 (strafkamp) campo de labor/travalio fortiate


werkkapitaal ZN

1 capital de exploitation {plwa}


werkkiel ZN

1 blusa


werkkleding ZN

1 vestimentos de labor/de travalio


werkkleren ZN MV

1 Zie: werkkleding


werkklimaat ZN

1 climate/ambiente/atmosphera de labor/de travalio


werkkracht ZN

1 (persoon) travaliator, laborator, empleato, (MV) mano de obra
gebrek aan goede --en = manco de mano de obra competente
2 (kracht om te werken) capacitate/potentia de labor/de travalio, energia


werkkring ZN

1 (werk, baan) empleo, travalio, labor, occupation
een passende -- vinden = trovar un empleo adequate
2 (werkomstandigheden) ambiente de labor/travalio


werkkuil ZN

1 fossa de reparationes


werklamp ZN

1 lampa de scriptorio/de bureau (F)


werklast ZN

1 volumine del carga


werkliedenvereniging ZN

1 association obrer/de obreros, syndicato obrer


werklijn ZN

1 (NAT) linea de action


werkloon ZN

1 salario, paga


werkloos BN

1 (zonder iets te doen) inactive, otiose
-- toezien = reguardar/mirar sin facer nihil
2 (zonder baan) sin empleo, sin labor, sin travalio, sin occupation, disoccupate
--e jongeren = juvenes sin empleo


werkloosheid ZN

1 disoccupation
structurele -- = disoccupation structural
conjuncturele -- = disoccupation conjunctural
technologische -- = disoccupation technologic
langdurige -- = disoccupation prolongate/de longe durata/de longe duration
verborgen -- = disoccupation invisibile/disguisate
bestrijding van de -- = lucta contra le disoccupation
het schrikbeeld der -- = le spectro del disoccupation


werkloosheidsbestrijding ZN

1 lucta contra le disoccupation


werkloosheidscijfer ZN

1 cifra de disoccupation


werkloosheidskas ZN

1 fundo de disoccupation


werkloosheidspercentage ZN

1 percentage de disoccupation


werkloosheidsstatistiek ZN

1 statistica de disoccupation


werkloosheidsuitkering ZN

1 indemnitate/paga de disoccupation


werkloosheidsverzekering ZN

1 assecurantia contra le disoccupation


werkloosheidsvraagstuk ZN

1 problema del disoccupation


werkloze ZN

1 disoccupato


werklozenkas ZN

1 cassa pro disoccupatos


werklunch ZN

1 lunch (E)/prandio de labor/de travalio


werklust ZN

1 ardor/amor al labor/travalio, energia, enthusiasmo pro su labor/travalio


werkmaatschappij ZN

1 (onderdeel van een onderneming) filial
2 (maatschappij tot het uitvoeren van werken) societate de construction


werkman ZN

1 laborator, travaliator, obrero


werkmateriaal ZN

1 material (pro su labor/travalio)


werkmeester ZN

1 Zie: werkbaas


werkmethode ZN

1 methodo de labor/de travalio


werkmier ZN

1 formica obrera


werkmilieu ZN

1 Zie: werkklimaat


werknemer ZN

1 empleato, obrero salariate, travaliator, laborator


werknemersbijdrage ZN

1 contribution del empleatos


werknemersorganisatie ZN

1 organisation obrer, (vakbond) syndicato obrer


werknemersverklaring ZN

1 declaration del empleato


werkobject ZN

1 objecto de labor/de travalio


werkonderbreking ZN

1 interruption/suspension/arresto/cessation del travalio/del labor


werkontbijt ZN

1 jentaculo/jentar de labor/de travalio


werkos ZN

1 bove de labor


werkoverleg ZN

1 Zie: werkbespreking


werkpaard ZN

1 (paard) cavallo de labor
2 (persoon) cavallo de labor


werkpak ZN

1 Zie: werkkleding


werkpauze ZN

1 pausa


werkplaats ZN

1 loco de labor/de travalio, officina, (van kunstenaar) studio


werkplan ZN

1 plano/programma de labor/de travalio/de action/de activitate, (planning) planification


werkplek ZN

1 loco de travalio/de labor


werkploeg ZN

1 equipa de travalio/labor


werkplunje ZN

1 (vetule) vestimentos de labor/de travalio


werkprestatie ZN

1 labor/travalio realisate


werkprogram(ma) ZN

1 Zie: werkplan


werkput ZN

1 puteo (de labor/de travalio)


werkrapport ZN

1 reporto del labor/del travalio


werkrooster ZN

1 horario de labor/de travalio, empleo del tempore


werkruimte ZN

1 Zie: werkplaats


werkschema ZN

1 empleo del tempore, schema de travalio/de labor, plano de operation(es), programma del travalios/del labores
een -- maken = organisar le empleo del tempore


werkschoenen ZN MV

1 calceos/scarpas de labor/de travalio


werkschort ZN

1 blusa


werkschuw BN

1 rebelle al labor/al travalio, (lui) pigre


werkschuwheid ZN

1 repugnantia/aversion pro le labor/le travalio, (luiheid) pigressa, pigritia


werksfeer ZN

1 Zie: werkklimaat


werksituatie ZN

1 conditiones/situation de labor/de travalio


werkslaaf ZN

1 (iemand die aan zijn werk verslaafd is) sclavo/fanatico/drogato del labor/del travalio
2 (iemand die op zijn werk als een slaaf wordt uitgebuit) sclavo


werksoort ZN

1 typo de labor/de travalio


werkstaker ZN

1 exoperante


werkstaking ZN

1 exopero


werkster ZN

1 (zij die werkt) travaliatora, obrera
maatschappelijk -- = assistente social
2 (schoonmaakster) nettatrice domestic
3 (werkmier/bij) obrera


werkstercel ZN

1 cellula de obrera


werkstudent ZN

1 studente/studiante laborator/travaliator/obrero


werkstuk ZN

1 pecia de labor/de travalio, obra


werktafel ZN

1 tabula de labor/de travalio, (werkbank) banco


werktekening ZN

1 designo technic


werktempo ZN

1 rhythmo/tempo (I) del labor/travalio


werkterrein ZN

1 (terrein waarop men werkt) terreno/area de labor/de travalio
2 (terrein waarop een werkzaamheid zich beweegt) campo/radio de action, sphera de activitate, dominio, (vakgebied) specialitate


werktijd ZN

1 durata/duration del labor/del travalio, horas de travalio/de labor
verkorting van de -- = reduction del horas de travalio
onregelmatige --en = horas de labor/travalio irregular
glijdende --en = horarios mobile/flexibile/variabile


werktijdendregeling ZN

1 regulation del horas de labor/travalio


werktijdverkorting ZN

1 reduction del horas de labor/de travalio


werktitel ZN

1 titulo provisori/provisional


werktuig ZN

1 apparato, instrumento, utensile, machina, ingenio
stenen --en = utensiles lithic
tot iemands -- worden = devenir le instrumento de un persona
een -- in Gods hand zijn = esser un instrumento in le manos de Deo


werktuigbouwer ZN

1 Zie: werktuigbouwkundige


werktuigbouwkunde ZN

1 ingenieria mechanic


werktuigbouwkundig BN

1 mechanic
-- ingenieur = ingeniero mechanic, constructor mechanico


werktuigbouwkundige ZN

1 constructor mechanico, ingeniero mechanic


werktuigkunde ZN

1 mechanica


werktuigkundig BN

1 mechanic
-- ingenieur = ingeniero mechanic


werktuiglijk BN

1 machinal, mechanic, automatic, (plichtmatig, obligaat) perfunctori
--e beweging = movimento/gesto automatic/machinal/mechanic


werkuur ZN

1 hora de labor/de travalio


werkveld ZN

1 Zie: werkterrein-2


werkverdeling ZN

1 organisation/division del labor/del travalio


werkvergadering ZN

1 reunion de labor/de travalio


werkvergunning ZN

1 permisso/certificato/carta de travalio/de labor


werkverkeer ZN

1
woon- -- = traffico del habitation al loco de travalio/al labor


werkvermogen ZN

1 capacitate de travalio/de labor, energia


werkverruimend BN

1
--e maatregelen = mesuras pro le creation de nove empleos


werkverschaffing ZN

1 labores public pro diminuer le disoccupation, provision de empleos
(FIG) dit is puur -- = isto es un labor/travalio inutile/superflue


werkverslaafde ZN

1 Zie: werkslaaf-1


werkvertrek ZN

1 officio, bureau (F)


werkvloer ZN

1 posto de labor/travalio
op de -- leeft de gedachte dat = inter le personal existe le idea que


werkvolk ZN

1 obreros, mano de obra


werkvoorbereider ZN

1 (functionaris die naar efficiënte werkmethoden zoekt) analysta del labor/del travalio
2 (iemand die werkzaamheden voorbereidt) preparator/planificator del labor/travalio


werkvoorbereiding ZN

1 preparation/planification del labor/travalio


werkvoorziening ZN

1 creation de empleos, (werkverschaffing) provision de empleos


werkvorm ZN

1 arte
textiele --en = arte textile


werkvrouw ZN

1 nettatrice domestic


werkweek ZN

1 (week mbt de uren dat men werkt) septimana de travalio/de labor
40-urige -- = septimana de 40 horas de travalio/de labor
2 (mbt school) septimana de studio
op/met -- zijn = haber un septimana de studio


werkweekverkorting ZN

1 reduction del tempore/horas de labor/de travalio


werkweigeraar ZN

1 (iemand die opgedragen werk weigert te verrichten) persona qui refusa de executar un travalio/un labor
2 (iemand die aangeboden werk niet aanvaardt) persona qui refusa de acceptar un travalio/un labor


werkwijze ZN

1 modo de labor/de travalio, methodo (de labor/de travalio), (procedure) procedimento, procedura
dit is de normale -- = isto es le procedimento normal/habitual/standard (E)
de goede -- hanteren = sequer le procedura correcte/standard (E)


werkwillige ZN

1 non-exoperante


werkwoord ZN

1 verbo
(on)regelmatig -- = verbo (ir)regular
overgangelijk -- = verbo transitive
onovergankelijk -- = verbo intransitive, intransitivo
onpersoonlijk -- = verbo impersonal/unipersonal
wederkerend -- = verbo reflexive/pronominal
duratief -- = verbo durative
inchoatief -- = verbo inchoative
intensief -- = verbo intensive
defectief -- = verbo defective
sterk -- = verbo irregular
zwak -- = verbo regular
(on)scheidbaar --en = verbos con prefixos (in)separabile
een -- in de tegenwoordige tijd zetten = mitter un verbo al presente
een -- vervoegen = conjugar un verbo


werkwoordelijk BN

1 verbal
-- gezegde = predicato verbal
-- deel van het gezegde = parte verbal del predicato (nominal)
--e uitdrukking = locution verbal
het -- gebruik van woorden = le uso verbal de parolas, le uso de parolas como verbos


werkwoordsstam ZN

1 radice verbal/de un verbo, radical


werkwoordsuitgang ZN

1 desinentia verbal


werkwoordsvorm ZN

1 forma verbal


werkzaam BN

1 (werkend)
een --e vulkaan = un vulcano active/in activitate
hij is -- op een fabriek = ille labora/travalia in un fabrica
hij is -- in het onderwijs = il es in le inseniamento
2 (effectief/krachtig werkend) active, efficace, effective, efficiente, operante
-- middel = medio efficace
-- bestanddeel/kracht = agente
--e bestanddelen in waspoeder = ingredientes/elementos active de un detergente
(TECHN) de --e druk = le pression active/effective
de --e stroom = le currente active/effective
een niet -- geneesmiddel = un remedio inefficace
(R.K.) --e genade = gratia efficace/operante
3 (arbeidzaam) active, industriose, laboriose, diligente, assidue, dynamic
een -- leven leiden = menar un vita industriose/laboriose/active
--e jongen = puero active/laboriose/assidue


werkzaamheden ZN MV

1 activitates, occupationes, labores, travalios
huishoudelijke -- = labores/travalios domestic
journalistische -- = activitates jornalistic
voorbereidende -- = labores/travalios preparatori/preliminar
dagelijkse -- = activitates quotidian/de cata die
de -- van een commissie = le abores/travalios/activitates de un commission


werkzaamheid ZN

1 (vlijt) zelo, application, laboriositate, diligentia, assiduitate, activitate
2 (het werkzaam zijn) labor, travalio
3 (uitwerking) efficacia, efficacitate, efficientia


werkzoekende ZN

1 persona in cerca de un empleo, disoccupato


werpanker ZN

1 ancora a jecto, grappin


werpen WW

1 (gooien) jectar, lancear, projectar, (wegslingeren) jacular
weer -- = rejectar, relancear
iemand op de grond -- = jectar un persona a terra
de eerste steen -- = jectar le prime petra
iemand met stenen -- = lancear petras a un persona
met dobbelstenen -- = jectar le datos
het anker -- = jectar le ancora
omhoog/in de lucht -- = jectar in le aere
discus -- = lancear discos
iets in het vuur -- = jectar un cosa al foco
de schuld op iemand -- = jectar le culpa a un persona
bommen op de stad -- = bombardar le urbe, laxar bombas super de le urbe
een schaduw -- op = jectar/projectar/projicer un umbra super
zich op iets -- = lancear se super un cosa
zich aan de voeten van iemand -- = jectar se al pedes de un persona
iemand in de gevangenis -- = (in)carcerar un persona
een smet -- op = macular
2 (baren) filiar
biggen -- = filiar porchettos


werper ZN

1 (iemand die werpt) jectator, lanceator
2 (SPORT) lanceator, pitcher (E)


werphengel ZN

1 canna a lancear


werpheuvel ZN

1 (SPORT) monticulo del lanceator/pitcher (E)


werpkracht ZN

1 fortia de projection


werplans ZN

1 Zie: werpspies


werplijn ZN

1 (SCHEEP) linea de ammarrage, ammarra


werplood ZN

1 plumbo de sonda


werpnet ZN

1 rete a lancear


werpnummer ZN

1 (SPORT) lanceamento


werppijl ZN

1 dardo


werpplaat ZN

1 Zie: werpheuvel


werpschicht ZN

1 dardo


werpspeer ZN

1 Zie: werpspies


werpspel ZN

1 jocos de datos


werpspies ZN

1 javelotto, (lang en dun) javelina, (OUDH) pilum


werptechniek ZN

1 technica del lancear, (honkbal) technica del pitcher (E)


werptijd ZN

1 tempore/saison (E) del filiation


werptol ZN

1 turbine


werptuig ZN

1 (projectiel) projectil, missile
2 (slingertuig) arma de jecto, catapulta, (blijde) ballista


werst ZN

1 verste (R)


wervel ZN

1 (ANAT) vertebra, spondylo
sacrale wervels = vertebras sacral/sacrate
specialist op het gebied van de --s = vertebrotherapeuta
2 (werveling) vortice
3 (pen voor het spannen van de snaren) cavilia


wervelader ZN

1 vena vertebral


wervelbeweging ZN

1 movimento torneante/vorticose


wervelboog ZN

1 arco vertebral


wervelbreuk ZN

1 fractura vertebral


wervelen WW

1 tornear, rotar vorticosemente


wervelend BN

1 vorticose, torneante
--e dans = dansa vorticose
--e draaikolk = vortice torneante
--e show = show (E) spectacular, spectaculo brillante


wervelgat ZN

1 Zie: wervelholte


wervelgewricht ZN

1 articulation/juncto (inter)vertebral


wervelholte ZN

1 foramine vertebral


werveling ZN

1 vortice


wervelkamer ZN

1 camera de turbulentia


wervelkanaal ZN

1 canal vertebral/medullar/rachidee/spinal


wervelkolom ZN

1 columna/colonna vertebral, spina dorsal, rhachis


wervelkolompijn ZN

1 rhachialgia


wervellichaam ZN

1 corpore vertebral/del vertebra


wervelontsteking ZN

1 spondylitis


wervelpijn ZN

1 dolor/algia vertebral


wervelslagader ZN

1 arteria vertebral


wervelstorm ZN

1 cyclon, huracan, tornado, typhon


wervelvormig BN

1 vertebrate


wervelwind ZN

1 vortice de vento, vento vorticose/cyclonal, tornado
circulaire -- = vento vorticose circular
als een -- binnenstormen = entrar como un tornado


wervelzenuw ZN

1 nervo vertebral


werven WW

1 (in het openbaar in dienst nemen) recrutar, inrolar
soldaten -- = recrutar/inrolar soldatos
matrozen -- = recrutar/inrolar marineros
2 (overhalen zich aan te sluiten) recrutar
leden -- = recrutar membros
het -- van leden = le recrutamento de membros
actie om leden te -- = campania de recrutamento


werver ZN

1 (iemand die in het openbaar in dienst neemt) recrutator, inrolator
2 (iemand die overhaalt zich aan te sluiten) recrutator


werving ZN

1 (het in het openbaar in dienst nemen) recruta, recrutamento, inrolamento
2 (het overhalen zich aan te sluiten) recruta, recrutamento


wervingsactie ZN

1 Zie: wervingscampagne


wervingscampagne ZN

1 campania de recrutamento


wervingskosten ZN MV

1 costos de recrutamento


weshalve VW

1 pro qual ration, ration pro le qual


wesp ZN

1 vespa


wespenangel ZN

1 aculeo de vespa


wespendoder ZN

1 occisor de vespas


wespenhoning ZN

1 melle de vespa


wespennest ZN

1 nido de vespas, vespiario


wespenorchis ZN

1 epiopactis


wespensteek ZN

1 punctura/piccatura de vespa


wespentaille ZN

1 talia/cinctura de vespa


west ZN

1 west, occidente
van oost naar -- varen = navigar del est al west


west

1 (naar het westen) (BN) al west de, a occidente de, (BW) al west, a occidente
2 (uit het westen) (BN, BW) del west, de occidente
de wind is -- = le vento veni del west


West-Afrika ZN EIGN

1 Africa Occidental


Westafrikaans BN

1 de Africa Occidental


West-Alpen ZN EIGN MV

1 Alpes Occidental


West-Australië ZN EIGN

1 Australia Occidental


West-Berlijn ZN EIGN

1 Berlin Occidental


Westduits BN

1 german del west


Westduitser ZN

1 germano del west


West-Duitsland ZN EIGN

1 Germania Occidental/del West


westeinde ZN

1 latere west


westelijk BN

1 occidental, (de) west
-- front = fronte occidental
-- halfrond = hemispherio occidental
de --e Jordaanoever = le ripa west del Jordan
--e Sahara = Sahara occidental
--e winden = ventos de west


westen ZN

1 (kompasstreek) west, occidente
het -- van ons land = le west de nostre pais
naar het -- gaan = ir al west
2 (gebied) west
hij woont in het -- = ille habita in le west
Wageningen ligt ten -- van Arnhem = Wageningen es (situate) al west de Arnhem
3 (Europa en de V.S.) occidente
4 (OUDH) Hesperia
5
buiten -- raken = perder le conscientia/le sensos, cader in syncope
buiten -- zijn = esser private de sensos/de conscientia


westenwind ZN

1 vente de(l) west
het is -- = le vento veni del west
2 zephyro


westereinder ZN

1 Zie: westerkim


westergezind BN

1 prooccidental


westerkim ZN

1 horizonte occidental


westerlengte ZN

1 longitude west/occidental


westerling ZN

1 habitante del occidente, occidental


western ZN

1 western (E), film de cowboys (E)


westerpier ZN

1 jectata occidental


westers BN

1 occidental
--e beschaving = civilisation occidental
de --e democratieën = le democratias occidental
--e invloeden = influentias occidental
--e mogendheden = potentias occidental
--e plataan = platano occidental
-- gekleed gaan = ir vestite al moda occidental
-- maken = occidentalisar


Westerschelde ZN EIGN

1 Schelde/Escalda Occidental


westerstorm ZN

1 tempesta (veniente) del west


westerstrand ZN

1 plagia occidental


West-Europa ZN EIGN

1 Europa Occidental/del West


Westeuropees BN

1 del Europa Occidental
--e tijd = hora del Europa Occidental


Westfaal ZN

1 westfaliano


Westfaals BN

1 westfalian, westfalic


Westfalen ZN EIGN

1 Westfalia


West-Friesland ZN EIGN

1 Frisia Occidental


westfront ZN

1 fronte occidental/west


Westgoot ZN

1 visigotho


Westgotisch BN

1 visigothic
-- schrift = scriptura visigothic


westgrens ZN

1 frontiera occidental/west


West-Indië ZN EIGN

1 India Occidental, Insulas Caribe


Westindisch BN

1 del Indias Occidental
--e Compagnie = Compania del Indias Occidental


westkant ZN

1 Zie: westzijde


westkust ZN

1 costa occidental/west


westmoesson ZN

1 monson del west


westnoordwest BN

1 west-nord-west


westnoordwestelijk BN

1 Zie: westnoordwest


westnoordwesten ZN

1 west-nord-west


westpunt ZN

1 (punt aan de horizon) west
2 (westelijke punt) puncto (situate) al west


Westvlaams BN

1 del Flandra Occidental


West-Vlaanderen ZN EIGN

1 Flandra Occidental


westwaarts BW

1 verso le west/occidente


westzijde ZN

1 latere occidental/west


westzuidwest BN

1 Zie: westzuidwestelijk


westzuidwestelijk BN

1 westsudwest


westzuidwesten ZN

1 westsudwest


wet ZN

1 lege
bestaande -- = lege existente
geldende -- = lege in vigor
discriminerende - = lege discriminatori
draconische --ten = leges draconic/draconian
harde -- = lege dur
fundamentele -- = lege fundamental
organieke -- = lege organic
goddelijke -- = lege divin
menselijke -- = lege human
sociale -- = lege social
Salische -- = lege salic
-- van Meden en Perzen = lege immutabile
-- van Mozes = lege de Moses
Tafelen der Wet = Tabulas del Lege
joodse -- = lege judaic
letter en geest van de -- = littera e spirito del lege
--ten van wellevendheid = leges del politessa
--ten der gastvrijheid = leges del hospitalitate
-- van de jungle = lege del jungla
-- van vraag en aanbod = lege del offerta e del demanda
nood breekt -- = necessitate care de/non ha lege
(NAT) -- van de traagheid = lege del inertia
een -- aannemen = adoptar un lege
een -- afkondigen = promulgar un lege
een -- bekrachtigen = sanctionar un lege
de -- overtreden = disobedir al lege, infringer le lege
een -- uitvoeren = executar/exequer un lege
de -- schenden = violar le lege
onder de -- brengen = submitter al lege
--ten maken = legiferar
--ten makend = legifere
het maken van --ten = legislation
buiten de -- staan = esser foris/foras del lege
een -- naleven = observar un lege
een -- ontduiken = eluder un lege
de --ten in acht nemen = obedir al leges
onder de -- brengen = submitter al lege
buiten de -- stellen = poner exter le lege/foris del/foras del lege
overeenkomstig de -- = conforme(mente) al lege
in strijd met de -- = contrari al lege
tegen de -- = antilegal
volgens de Engelse -- = secundo le lege anglese
kracht van -- = fortia de lege
in naam der -- = in nomine del lege
krachtens de -- = in virtute del lege


wetboek ZN

1 codice
-- van strafrecht = codice penal
-- van koophandel = codice commercial/de commercio
-- van strafvordering = codice de procedura civil/penal
burgerlijk -- = codice civil
in een -- bijeenbrengen = codificar


wetbreuk ZN

1 infraction al lege


weten ZN

1 cognoscentia, cognoscimento, saper
tegen beter -- in = malgrado toto, contra tote logica
bij mijn -- = secundo mi cognoscentia/cognoscimento
buiten mijn -- = sin mi cognoscentia/cognoscimento, sin que io lo sape


weten WW

1 saper, cognoscer
zijn naam -- = saper su nomine
de waarheid -- = cognoscer le veritate
door/bij ervaring -- = cognoscer per experientia
weet je waar mijn boek ligt? = sape tu ubi es mi libro?
iets -- te doen = saper facer un cosa
uit ervaring -- = saper per experientia
zich geen raad meer -- = non saper que facer
iemand iets laten -- = facer saper un cosa a un persona
zich -- te gedragen = saper comportar se
zij weten niet beter = illes non sape lo que illes face
wie weet! = qui sape!
weet ik veel! = que sape io!
te -- = a saper
God mag -- hoe lang = solo/solmente Deo sape quante tempore
zij weet het altijd beter = illa vole haber semper/sempre le ultime parola
ergens iets op -- = haber un solution
hij wil het wel -- dat hij rijk is = ille non occulta su ricchessas
laten/doen -- = annunciar, prevenir, informar
niet -- = ignorar
laat de linkerhand niet -- wat de rechter doet = que tu mano leve ignora lo que face tu mano dext(e)re
heel goed -- = non ignorar


wetens BW

1
willens en -- = con plen conscientia, deliberatemente


wetenschap ZN

1 (kennis, regels) scientia
zuivere -- = scientia pur
experimentele/empirische -- = scientia experimental/empiric
normatieve -- = scientia normative
abstracte -- = scientia abstracte
exacte -- = scientia exacte
toegepaste -- = scientia applicate
occulte -- = scientia occulte
sociale --pen = scientas social
actuariële -- = scientia actuarial
tak van -- = branca de scientia, disciplina
kunsten en --pen = le scientias e le artes
academie van --pen = academia de scientias
Koninklijke Academie van Wetenschappen = Academia Royal Nederlandese del Scientias
objectiviteit van de -- = impersonalitate del scientia
de -- beoefenen = consecrar se al scientia
2 (kennis, de bekendheid met iets) cognoscentia, cognoscimento
-- van iets hebben = haber cognoscentia/cognoscimento de un cosa
in de -- dat hij afwezig was = sapiente que ille esseva absente, essente al currente de su absentia


wetenschappelijk BN

1 scientific
-- onderzoek = recerca scientific
-- onderzoeker = recercator/investigator scientific
--e theorie = theoria scientific
-- rapport = reporto scientific
--e term = termino scientific
--e expeditie = expedition scientific
--e ontdekking = discoperta scientific
-- tijdschrift = revista scientific
-- onderwijs = inseniamento scientific
voorbereidend -- onderwijs = inseniamento scientific preparatori
--e terminologie = terminologia scientific
-- taalgebruik/jargon = phraseologia/linguage scientific
-- karakter/gehalte/niveau = scientificitate


wetenschappelijkheid ZN

1 scientificitate, character scientific


wetenschapper ZN

1 Zie: wetenschapsbeoefenaar


wetenschapsbeleid ZN

1 politica scientific


wetenschapsbeoefenaar ZN

1 homine de scientia, scientista, scientifico


wetenschapsfilosofie ZN

1 Zie: wetenschapsleer


wetenschapsjournalist ZN

1 jornalista scientific


wetenschapsleer ZN

1 epistomologia


wetenschapsman ZN

1 Zie: wetenschapsbeoefenaar


wetenschapstheorie ZN

1 Zie: wetenschapsleer


wetenschapswinkel ZN

1 centro de information scientific


wetenswaardig BN

1 interessante, curiose
er staat veel --s in dat rapport = iste reporto contine multe cosas interessante, isto es un reporto con multe cosas interessante


wetenswaardigheid ZN

1 cosa/facto interessante/de interesse, curiositate


wetering ZN

1 curso de aqua, canal de irrigation, (beek) rivo


wetgevend BN

1 legislative
--e macht = poter legislative
--e vergadering = assemblea legislative
-- lichaam = corpore legislative, legislatura
zittingstijd/duur van een -- lichaam = legislatura
2 (GESCH) nomothetic


wetgever ZN

1 legislator, legifero
2 (GESCH) nomotheto


wetgeving ZN

1 legislation
sociale -- = legislation social
liberale -- = legislation liberal
fiscale -- = legislation fiscal
gebrekkige -- = legislation defectuose
-- creëren/maken = legiferar


wethouder ZN

1 assessor communal/municipal


wethouderschap ZN

1 function/posto de assessor communal/municipal


wethoudersfunctie ZN

1 Zie: wethouderschap


wetmatig BN

1 conforme al/secundo le leges (scientific/del scientia), systematic, regular


wetmatigheid ZN

1 (het wetmatig zijn) conformitate al leges (scientific/del scientia), regularitate
2 (verschijnsel) patrono
historische --en = patronos historic


wetplank ZN

1 planca a/de affilar


wetsartikel ZN

1 articulo de lege


wetsbepaling ZN

1 disposition legislative/legal/del lege


wetsbesluit ZN

1 decreto


wetschender ZN

1 Zie: wetsovertreder


wetschending ZN

1 Zie: wetschennis


wetsdelict ZN

1 infraction, crimine


wetsherziening ZN

1 revision/reforma del/de un lege


wetsinterpretatie ZN

1 interpretation del lege


wetskennis ZN

1 cognoscentia del lege(s)


wetsloochening ZN

1 anomia


wetsontduiking ZN

1 fraude de lege, evasion/transgression del lege


wetsontwerp ZN

1 projecto de lege
een -- indienen bij het parlement = introducer un projecto de lege in le parlamento
een -- behandelen = studiar un projecto de lege
behandeling van een -- = discussion de un projecto de lege
een -- aannemen = votar/adoptar/approbar un projecto de lege
een -- verwerpen = repeller/repulsar/rejectar un projecto de lege
een -- intrekken/terugnemen = abandonar un projecto de lege


wetsovertreder ZN

1 transgressor/violator/infractor del lege


wetsovertreding ZN

1 transgression/violation/infraction del lege, contravention
een -- begaan = infringer le lege


wetsrol ZN

1 rolo del lege


wetsschennis ZN

1 transgression/violation/infraction del lege
-- plegen = infringer le lege


wetstaal ZN

1 (aanzetstaal) affilator, acutiator
2 (terminologie) linguage/terminologia juridic


wetsteen ZN

1 Zie: slijpsteen


wetstekst ZN

1 Zie: wettekst


wetsterm ZN

1 termino del lege


wetsuitlegging ZN

1 interpretation del lege


wetsverandering ZN

1 Zie: wetswijziging


wetsverkrachter ZN

1 Zie: wetsovertreder


wetsverkrachting ZN

1 violation del lege, anomia


wetsvoordracht ZN

1 Zie: wetsvoorstel


wetsvoorstel ZN

1 proposition de lege
een -- aannemen = approbar un proposition de lege


wetswijziging ZN

1 modification de lege
voorstel tot -- = proposition de modification de lege


wetswinkel ZN

1 boteca de derecto


wettekst ZN

1 texto de lege


wettelijk BN

1 legal
-- erfgenaam = herede/hereditario legal
--e basis = base legal
--e regeling = regulamento legal
-- voorschrift = prescription legal
--e aansprakelijkheid = responsabilitate legal
--e bepaling = disposition legal
-- monopolie = monopolio legal
--e pariteit = par legal
-- handelen = ager legalmente/conformemente al lege
-- erkend = legalmente recognoscite
-- voorgeschreven = prescribite/prescripte per le lege


wettelijkheid ZN

1 legalitate
de -- van een akte betwisten = disputar le legalitate de un acto


wetteloos BN

1 sin lege, anarchic, anomic


wetteloosheid ZN

1 anarchia
2 anomia


wetten WW

1 affilar, acutiar
een mes -- = affilar un cultello


wettenkenner ZN

1 legista, jurista, homine de lege


wettenkennis ZN

1 nomologia


wettensteller ZN

1 (GESCH) nomotheto


wettig BN

1 legal, legitime
-- kind = infante legitime
--e echtgenoot = spo(n)so legitime
--e vorst = soverano legitime
-- gezag = autoritate legitime
--e afstamming = filiation legitime
-- huwelijk = matrimonio/maritage legitime
--e eigendom = proprietate legitime
-- bewijs = prova/proba legal
-- betaalmiddel = moneta legal
-- getrouwd zijn = esser maritate legalmente
-- gedeponeerd (handelsmerk) = marca registrate
met alle --e middelen = per tote le medios legal
langs --e weg = per via legal


wettigen WW

1 (wettig maken) legalisar, legitimar, authentificar
een kind -- = legitimar un infante
een akte -- = legalisar un acto
2 (rechtvaardigen) legitimar, justificar
dat is door het gebruik gewettigd = le practica lo justifica
dat wettigt het vermoeden dat = isto justifica/confirma le suspicion/presumption que


wettigheid ZN

1 legalitate, legitimitate
-- van een huwelijk = legitimitate de un maritage/de un matrimonio
de -- van een handeling = le legitimitate de un action
de -- van een akte betwisten = disputar le legalitate de un acto


wettiging ZN

1 legitimation


WEU

1 (Afk.: Westeuropese Unie) UEO (Union Europee Occidental)


weven WW

1 texer
katoen -- = texer le coton
een legende om iemand heen -- = texer un legenda circa un persona


wever ZN

1 texitor


weverij ZN

1 (het weven) (le) texer
2 (werkplaats, fabriek) officina/fabrica de texitos


weversambacht ZN

1 mestiero de texitor


weverskam ZN

1 pectine pro telarios


weversknoop ZN

1 nodo de texitor


weversspoel ZN

1 navetta


wevervogel ZN

1 texitor


wezel ZN

1 mustela


wezelbont ZN

1 pellicia de mustela


wezelvel ZN

1 pelle de mustela


wezen ZN

1 (schepsel) esser, creatura, individuo
levend -- = creatura/esser vivente/animate
menselijk -- = esser/creatura human
redeloze --s = esseres irrational
buitenaards -- = esser extraterrestre
2 (essentie) essentia, natura, substantia, (essentieel karakter) essentialitate
het -- der dingen = le essentia/natura/substantia del cosas
dat doet niets af aan het -- van de zaak = isto non altera le essentia/substantia/natura del cosa
in -- = essentialmente, in essentia, in substantia, in le fundo
in -- is hij geen kwade vent = in le fundo ille non es mal
in -- is dat een vorm van belasting = essentialmente isto es un sorta de imposto


wezen WW

1 (zijn) esser
2 (gaan) haber ite
ik ben daar wezen kijken = io ha ite ver illac


wezenlijk BN

1 (essentieel) essential, intrinsec, integrante, substantial, fundamental
-- deel = parte essential/integrante
-- verschil = differentia essential/fundamental/substantial
-- kenmerk van een boek = character essential de un libro
-- belang van een feit = importantia intrinsec de un facto
twee -- verschillende zaken = duo cosas essentialmente differente
het --e van een gesprek = le parte essential de un conversation
het --e van een probleem = le nodo de un problema
2 (werkelijk bestaand) real, effective


wezenlijkheid ZN

1 realitate, (FIL) entitate


wezenloos BN

1 (suf van blik/geest) hebetate, inexpressive
-- kijken = haber un reguardo hebetate/inexpressive/vacue
zich -- schrijven = scriber usque al exhaustion
2 (niet werkelijk) irreal
--e dromen = sonios irreal


wezenloosheid ZN

1 hebetude


wezenrente ZN

1 allocation de orphano


wezenseen BN

1 (THEOL) consubstantial


wezenseenheid ZN

1 (THEOL) consubstantialitate


wezensgelijkheid ZN

1 identitate


wezensgepletenheid ZN

1 schizophrenia


wezenskenmerk ZN

1 characteristica


wezensonderscheid ZN

1 differentia essential


wezenstrek ZN

1 tracto characteristic


wezensvreemd BN

1 alien
zulke daden zijn mij -- = tal actos me es alien, tal actos es alien a mi character


WGO

1 (Afk.: Wereld-Gezondheidsorganisatie) OMS (Organisation Mundial del Sanitate)


Wh

1 (Afk.: Wattuur) Wh (watt-hora)


Wheatstone ZN EIGN

1 Wheatstone
meetbrug van -- = ponte de Wheatstone


Whig ZN

1 (GESCH) whig (E)


whisky ZN

1 whisky (E)
Schotse -- = scotch (E)


whiskyfles ZN

1 bottilia de whisky (E)


whisky-soda ZN

1 whisky (con) soda (E)


whist ZN

1 (kaartspel) whist (E)


whistavondje ZN

1 verpere/vespera de whist (E)


whistclub ZN

1 club (E) de whist (E)


whisten WW

1 jocar al whist (E)


whister ZN

1 jocator de whist (E)


whistkaart ZN

1 carta de whist (E)


whistpartij ZN

1 partita de whist (E)


whistpartner ZN

1 partner (E) de whist (E)


whistspel ZN

1 joco de whist (E)


whisttafeltje ZN

1 tabula de whist (E)


wichelaar ZN

1 divinator, divino, augure


wichelarij ZN

1 (het voorspellen) divination, mantica
2 (wat voorspeld is) divination, prediction


wichelen WW

1 divinar, predicer, augurar


wichelroede ZN

1 bastonetto/bacchetta augural/del rhabdomante


wichelroedelopen ZN

1 rhabdomantia


wichelroedeloper ZN

1 rhabdomante, rhabdomantico, radiesthesista


wichelstok ZN

1 Zie: wichelroede


wicht ZN

1 peso
2 infante, bebe, baby (E)


wichteloos BN

1 sin peso


wichtig BN

1 pesante
2 importante


wichtnota ZN

1 (HAND) certificato/nota de peso


wie BETR VNW

1 qui, le qual
van wie = de qui, del qual, cuje
de vrouw --r zoon ik ken = le femina cuje filio io cognosce
de vrouw aan -- ik een vraag heb gesteld = le femina a qui io ha ponite un question


wie ONB VNW

1 (welke persoon dan ook) quicunque
-- er ook komt, zeg dat ik niet thuis ben = quicunque veni, dice que io non es in casa


wie VR VNW

1 qui
-- heb jij gezien? = qui ha tu vidite?


wiebelen WW

1 (onvast staan) vacillar
2 (schommelen, wippen) agitar (se), balanciar (se)
met de voet -- = agitar le pede
ze zat te -- op haar stoel = illa se balanciava super su sedia


wiebeltaks ZN

1 adaptation conjunctural del fiscalitate, taxa variabile


wieden WW

1 sarcular, disherbar
de tuin -- = disherbar le jardin


wieder ZN

1 sarculator, disherbator


wiedes BN

1
dat is nogal -- = isto es evidente/bastante logic


wiedeweerga ZN

1
als de -- = como un fulmine/fulgure, multo rapidemente/velocemente


wiedmachine ZN

1 machina a/de sarcular, sarculator, extirpator


wiedmes ZN

1 cultello a/de sarcular


wiedvorkje ZN

1 sarculetta


wieg ZN

1 cuna
Griekenland, de -- van kunst en wetenschap = Grecia, le cuna del arte e del scientia
het kind ligt in de -- = le infante es in le cuna
een kind in de -- leggen = incunar un infante
van de -- tot het graf = desde le cuna usque al sepulcro/tumba
in de -- gelegd zijn voor = esser predestinate a
aan de -- gestaan hebben van = haber contribuite al nascentia de
daar is hij niet voor in de -- gelegd = ille non ha nascite pro isto


wiegbrug ZN

1 Zie: rolbasculebrug


wiegedeken ZN

1 copertura de cuna


wiegedood ZN

1 morte subite del neonato


wiegedruk ZN

1 incunabulo
kenner van --ken = incunabulista


wiegekussen ZN

1 cossino de cuna


wiegelaken ZN

1 drappo de cuna


wiegelen WW

1
heen en weer -- = balanciar
het heen en weer -- = balanciamento


wiegelgang ZN

1 deambulatura balanciante/vacillante


wiegelied ZN

1 canto de cuna


wiegeling ZN

1 balanciamento


wiegen WW

1 (in een wieg heen en weer bewegen) cunar
een kind -- = cunar un infante
(FIG) iemand in slaap -- = addormir le vigilantia de un persona
2 (schommelen) balanciar se


wiegetouw ZN

1 corda del cuna, corda pro balanciar un cuna


wiegezang ZN

1 Zie: wiegelied


wiek ZN

1 (molenwiek) ala
2 (vleugel) ala
op eigen --en vliegen = volar per su proprie alas
hij is in zijn -- geschoten = ille se senti offendite
3 (lampepit) micca


wiekgeklap ZN

1 battimentos de alas


wiekslag ZN

1 colpo de ala


wiel ZN

1 (rad) rota
een -- uitbalanceren = centrar un rota
de --en uitlijnen = equilibrar le rotas
aan een -- draaien = facer tornar un rota
een -- verwisselen, een andere -- omleggen = cambiar le rota (de un auto(mobile))
een band op een -- leggen = poner un pheu(matico) a un rota
het vijfde -- aan de wagen = le quinte rota del carro/carretta/carrossa
een spaak in het -- steken, in de --en rijden = mitter un baston in le rota
het -- weer uitvinden = discoperir le rota, reinventar le cosas jam cognite
voertuig op vier --en = vehiculo a/de quatro rotas
2 (kolk) stagno


wielas ZN

1 axe del rota


wielbasis ZN

1 distantia inter le axes (de un rota)


wieldiameter ZN

1 diametro del rota


wieldoorsnede ZN

1 Zie: wieldiameter


wieldop ZN

1 capsula de rota


wieldruk ZN

1 carga de rota


wielerbaan ZN

1 velodromo


wielerclub ZN

1 club (E) cyclistic/de cyclismo


wielerkampioen ZN

1 campion cyclistic/de cyclismo


wielerklassieker ZN

1 classico cyclistic


wielerploeg ZN

1 equipa de curritores (cyclistic)


wielerseizoen ZN

1 saison (F) del cyclismo


wielersport ZN

1 cyclismo


wielertoerisme ZN

1 cyclismo recreative, cyclotourismo {oe}


wielertoerist ZN

1 Zie: toerfietser


wielervedette ZN

1 star (E)/asse cyclistic


wielerwedstrijd ZN

1 cursa cyclistic/de bicyclettas/a bicyclettas


wielewaal ZN

1 oriolo


wieling ZN

1 maelstrom {aa}


wielklem ZN

1 (parkeerklem) crampa de rota
2 (om een fiets te parkeren) crampa pro bicyclettas


wiellader ZN

1 cargator a/super rotas


wielluik ZN

1 (van vliegtuig) trappa del rotas


wielmaker ZN

1 facitor de rotas


wielnaaf ZN

1 modiolo del rota


wielophanging ZN

1 suspension del rotas
onafhankelijke -- = suspension del rotas independente


wielreflector ZN

1 reflector de rota


wielrem ZN

1 freno super/de rota


wielrennen WW

1 practicar le cyclismo, facer cyclismo
het -- = cyclismo, le sport (E) cyclistic


wielrenner ZN

1 curritor cyclista


wielrijden WW

1 bicyclar, pedalar


wielrijder ZN

1 bicyclista, cyclista


wielrijdersclub ZN

1 club (E) de (bi)cyclistas


wielspaak ZN

1 radio del rota


wielspin ZN

1 orbitelo


wielstel ZN

1 par de rotas


wieltje ZN

1 parve rota


wieltrekker ZN

1 tractor


wielvering ZN

1 Zie: wielophanging


wielvorm ZN

1 forma de rota


wielvormig BN

1 rotiforme


wielwerk ZN

1 ingranage


wiens VNW

1 de qui, cuje


wiep ZN

1 fascina


wier VNW

1 de qui, del qual(es), cuje


wier ZN

1 (algen) alga
2 (zeegras) zostera


wierde ZN

1 collinetta/monticulo artificial


wiereter ZN

1 phycophago


wieroken WW

1 comburer incenso


wierook ZN

1 incenso
-- branden = comburer incenso
(FIG) iemand -- toezwaaien = incensar un persona


wierookboom ZN

1 arbore del incenso, boswelia


wierookbrander ZN

1 incensator


wierookdamp ZN

1 fumo de incenso


wierookdrager ZN

1 incensator, thuriferario


wierookgeur ZN

1 odor del incenso


wierookhars ZN

1 olibano


wierookkorrel ZN

1 grano de incenso


wierooklucht ZN

1 Zie: wierookgeur


wierookoffer ZN

1 sacrificio de incenso


wierookschaal ZN

1 platto de incenso


wierookscheepje ZN

1 navetta de incenso


wierookvaas ZN

1 Zie: wierookvat


wierookvat ZN

1 incensario, incensorio
met het -- zwaaien = incensar
het zwaaien met het -- = incensamento, incensation


wierookwalm ZN

1 Zie: wierookdamp


wierookwolk ZN

1 nube de incenso


wierzwam ZN

1 phycomyceto


wierzwam ZN

1 siphomyceto


wiet ZN

1 herba
-- roken = fumar herba


wig ZN

1 cuneo, calceolo
een -- betreffend = cuneal
een -- drijven = cunear
(FIG) een -- drijven tussen twee mensen = seminar le discordia inter duo personas, separar duo personas
iemand die --gen plaatst = cuneator


wiggebeen ZN

1 osso cuneiforme/pyramidal/sphenoide, sphenoide
van het -- = sphenoidal


wiggebeensholte ZN

1 sinus sphenoidal


wiggebeensspleet ZN

1 fissura sphenoidal


wiggelen WW

1 oscillar


wiggeling ZN

1 oscillation


wigsluiting ZN

1 serratura cuneiforme


wigstaartarend ZN

1 aquila audace


wigswijs BW

1 como un cuneo


wigvormig BN

1 cuneate, cuneiforme, (ANAT ook) sphenoide
--e bladeren = folios cuneiforme
-- botjes = ossos cuneiforme
-- stuk = cuneo


wigwam ZN

1 wigwam (E)


wij PERS VNW

1 nos


wijbeeldje ZN

1 ex voto


wijbisschop ZN

1 (hulpbisschop) episcopo auxiliar/titular/suffraganee, suffragante, (bisschop die priesters wijdt) ordinante


wijbrood ZN

1 pan benedicte/consecrate


wijd BN

1 (breed) large
--e gang = corridor large
de deur staat -- open = le porta es toto aperte
de ramen -- open zetten = aperir le fenestras largemente
2 (ruim) ample, large, spatiose, vaste
--e kleren = vestimentos ample
in --e plooien neervallen = pender in plicas large/ample
die schoenen zijn mij te -- = iste scarpas/calceos es troppo large
(van kleding) --er worden = extirar se
een kledingstuk --er maken = allargar/ampliar un vestimento
een -- geweten hebben = haber un conscientia elastic
3 (groot van oppervlak) large, vaste
een --e vlakte = un plana vaste
een -- uitzicht hebben = haber un vista panoramic
de --e wereld ingaan = ir a currer le mundo
-- en zijd = ubique, in tote le directiones
4 (SPORT) large


wijdbeens BW

1 con le/a gambas aperte/large


wijdbefaamd BN

1 multo reputate/celebre/famose, illustre


wijdberoemd BN

1 Zie: wijdbefaamd


wijdeling ZN

1 ordinando


wijden WW

1 (zegenen, inzegenen) sacrar, consecrar, (de priesterwijding geven OOK) ordinar
een bisschop -- = consecrar un episcopo
een priester -- = consecrar/ordinar un sacerdote
een vorst -- = sacrar un soverano
een kerk -- = consecrar un ecclesia
gewijde plaats = loco consecrate/sacrate/benedicte
2 (in dienst stellen van) consecrar, dedicar, devotar
een kerk aan Maria -- = dedicar un ecclesia al Sancte Maria
een gedachte aan iemand -- = dedicar un pensata a un persona
een programma wijden aan = consecrar/dedicar/devotar un programma a
zich -- aan = consecrar/dedicar/devotar/dar se a
zich geheel aan zijn studie -- = consecrar se integremente a su studios
zich met hart en ziel aan iets -- = dar se anima e corpore a un cosa
zijn leven aan de wetenschap -- = devotar/consecrar su vita al scientia


wijdgetakt BN

1 con multe ramos
--e rus = junco diffuse


wijdheid ZN

1 largor, amplitude


wijdhoeklens ZN

1 Zie: groothoeklens


wijding ZN

1 (inzegening) consecration, dedication, benediction, (mbt iemand) sacro, (van priester) ordination
2 (geestelijke graad) ordine
de hogere --en = le ordines major
de lagere --en = le ordines minor


wijdlopig BN

1 troppo extense, prolixe, circumlocutori, copiose, diffuse, verbose, discursive, devie, circumstantial, redundante
--e brief = littera prolixe
-- verslag = reporto troppo extense
--e stijl = stilo redundante
iets -- behandelen = tractar un cosa longemente


wijdlopigheid ZN

1 prolixitate, circumstantialitate, circumlocution, verbositate, longor, extension


wijdmazig BN

1 a/de large malias, a/de malias ample
--e netten = retes (de pisca) a/de large malias/a/de malias ample


wijdmondsfles ZN

1 bottilia/flacon (F) a large apertura


wijds BN

1 (ruim) ample, large
--e gebaren = gestos ample


wijdte ZN

1 spatio, largessa, largor, latitude, amplitude
de -- tussen de banken = le spatio inter le bancos
-- van de doorgang = largor del passage
2 (van trillingen) amplitude


wijduit BN

1 toto aperte


wijdverbreid BN

1 multo diffundite, generalisate
een --e mening = un opinion generalisate


wijdvermaard BN

1 Zie: wijdbefaamd


wijdvertakt BN

1 con multe ramificationes, ramificate, extendite
een --e organisatie = un organisation ramificate/multo extendite
een -- spionagenet = un rete de spionage con numerose ramificationes


wijdzichtcamera ZN

1 Zie: panoramacamera


wijf ZN

1 femina


wijfachtig BN

1 effeminate


wijfje ZN

1 (vrouwelijk dier) femina


wijfjesbeer ZN

1 ursa


wijfjesdier ZN

1 femina


wijfjeshert ZN

1 cerva


wijfjesmuildier ZN

1 mula


wijfjesree ZN

1 capreola


wijfjesvaren ZN

1 athyrio


wijgeschenk ZN

1 ex voto


wijk ZN

1 (deel van een stad) quartiero, (mbt melk/krantenbezorging OOK) sector, section, area
renovatie van een -- = renovation de un quartiero
2 (vlucht) fuga, fugita
de -- nemen naar = fugir a, refugiar se a
3 (zijvaart) canal


wijkagent ZN

1 agente de quartiero


wijkarts ZN

1 Zie: wijkdokter


wijkbewoner ZN

1 habitante del quartiero


wijkbezorger ZN

1
-- van kranten = distributor/livrator/portator de jornales del quartiero


wijkbibliotheek ZN

1 bibliotheca de quartiero


wijkblad ZN

1 jornal de quartiero


wijkcentrum ZN

1 centro (socio)cultural de quartiero


wijkdiploma ZN

1 diploma/certificato de infirmera a domicilio


wijkdokter ZN

1 medico de quartiero


wijkdominee ZN

1 pastor del quartiero


wijken WW

1 (uit de weg gaan) ceder, retroceder, recular, plicar
voor geweld -- = ceder al violentia
de vijand moest -- = le inimico debeva ceder/retirar se
niet van iemands zijde -- = non separar se del latere de un persona
niet voor geweld -- = non ceder ante le violentia
voor vriendelijke aandrang -- = ceder al pressiones amical
hij weet van geen -- = il es impossibile de facer le ceder
2 (vluchten) fugir
3 (niet verticaal/verticaal lopen) inclinar se
de muren -- = le muros es inclinante
--d voorhoofd = fronte inclinate
--e lijnen = lineas divergente
4 (verdwijnen) disparer
het gevaar is geweken = le periculo ha disparite/passate
de levensgeesten zijn geweken = ille es morte


wijkerk ZN

1 ecclesia suffraganee


wijkgebouw ZN

1 Zie: wijkcentrum


wijkgemeente ZN

1 parochia local/del quartiero


wijkgeneesheer ZN

1 Zie: wijkdokter


wijkgids ZN

1 guida del quartiero


wijkhoofd ZN

1 chef (F) de quartiero


wijking ZN

1 deviation


wijkkraamverpleging ZN

1 curas obstetric de quartiero


wijkkrant ZN

1 jornal de quartiero


wijkniveau ZN

1
op -- iets aanpakken = interprender/tractar un cosa al nivello de quartiero


wijkorgaan ZN

1 Zie: wijkkrant


wijkplaats ZN

1 asylo, sanctuario, refugio


wijkpredikant ZN

1 pastor del quartiero


wijkpunt ZN

1 Zie: verdwijnpunt


wijkraad ZN

1 consilio (consultative) de quartiero


wijkraadslid ZN

1 membro del consilio (consultative) de quartiero


wijkvereniging ZN

1 association (del habitantes) del quartiero


wijkverpleegkundige ZN

1 infirmero del quartiero


wijkverpleegster ZN

1 infirmera del quartiero


wijkverpleging ZN

1 curas medical a domicilio


wijkverwarming ZN

1 calefaction urban


wijkwast ZN

1 Zie: wijwaterkwast


wijkwinkel ZN

1 magazin de quartiero


wijkwinkelcentrum ZN

1 centro de magazines del quartiero


wijkzuster ZN

1 Zie: wijkverpleegster


wijl ZN

1 tempore, momento
een -- geleden = ante un breve tempore
bij tijd en --e = de tempore a tempore
bij --en = a vices


wijl VW

1 (omdat) proque
2 (terwijl) durante que, dum


wijlen BN

1 defuncte
-- mijn vader = mi defuncte patre


wijn ZN

1 vino
van -- = vinari, vinic
-- voortbrengend = vinifere
witte -- = vino blanc
zoete -- = vino dulce/sucrate
lichtrode -- = claretto, vino clarette
drabbige -- = vino feculente
uitstekende -- = vino de marca
droge -- = vino sic
drinkbare -- = vino potabile
glas -- = vitro de vino
in -- omzetten = vinificar
-- zuur maken = acidificar vino
-- klaren = clarificar/decantar vino
(een fust) met -- doordrenken = avinar
water bij de -- doen = transiger
de kleur/smaak/geur van -- bezittend = vinose
goede -- behoeft geen krans = le qualitate vince


wijnaccijns ZN

1 derectos super le vino


wijnachtig BN

1 vinose
-- karakter = vinositate


wijnappel ZN

1 malo/pomo vinose


wijnazijn ZN

1 vinagre/aceto de vino


wijnbeker ZN

1 cuppa a/de vino


wijnbelasting ZN

1 imposto super le vino


wijnbereider ZN

1 vinificator


wijnbereiding ZN

1 vinification


wijnberg ZN

1 vinia


wijnbergslak ZN

1 Zie: wijngaardslak


wijnbezinksel ZN

1 deposito de vino


wijnboer ZN

1 Zie: wijnbouwer


wijnbouw ZN

1 viticultura, vinicultura
de -- betreffend = vinicole
land dat voor de -- wordt gebruikt = terreno vinifere


wijnbouwend BN

1 vinicole


wijnbouwer ZN

1 viticultor, vinicultor, viticola


wijnconsumptie ZN

1 consumo/consumption de vino


wijncultuur ZN

1 cultura del uva


wijndistrict ZN

1 Zie: wijnstreek


wijndrab ZN

1 fece de vino


wijndrinker ZN

1 bibitor de vino


wijndroesem ZN

1 Zie: wijndrab


wijndruif ZN

1 uva (de vino)


wijnexport ZN

1 exportation de vinos


wijnexporteur ZN

1 exportator de vinos


wijnfeest ZN

1 (feest na de oogst) festa del vindemia


wijnfles ZN

1 bottilia a/de vino


wijngaard ZN

1 vinia
arbeiden in de -- des Heren = laborar/travaliar in le vinia del Senior


wijngaardenier ZN

1 Zie: wijnbouwer


wijngaardluis ZN

1 phylloxera


wijngaardrank ZN

1 sarmento (de vite)


wijngaardslak ZN

1 coc(h)lea del vinias


wijngebied ZN

1 Zie: wijnstreek


wijngeest ZN

1 spirito de vino, alcohol


wijngeur ZN

1 aroma de vino


wijnglas ZN

1 vitro/cuppa a/de vino


wijngod ZN

1 deo del vino


wijngrog ZN

1 vino cal(i)de


wijnhandel ZN

1 (handel in wijn) commercio/negotio de vinos
2 (winkel) magazin/boteca de vinos


wijnhandelaar ZN

1 mercante/negotiante de/in vinos


wijnhef(fe) ZN

1 Zie: wijndrab


wijnhevel ZN

1 siphon (pro vino)


wijnhuis ZN

1 (tapperij) taverna de vino
2 (firma) casa de vinos


wijnjaar ZN

1
goed/slecht -- = bon/mal anno de vino


wijnkaart ZN

1 carta/lista de vinos


wijnkan ZN

1 jarra a/de vino


wijnkaraf ZN

1 carrafa a/de vino


wijnkelder ZN

1 cellario (viticole/a vinos/de vinos/pro vinos)


wijnkelk ZN

1 calice a/de vino


wijnkenner ZN

1 experto/cognoscitor de vinos


wijnkleur ZN

1 color de vino


wijnkleurig BN

1 de color de vino


wijnknoeier ZN

1 adulterator de vino


wijnkoeler ZN

1 situla a/de glacie


wijnkoper ZN

1 Zie: wijnhandelaar


wijnkristal ZN

1 tartaro


wijnkroes ZN

1 Zie: wijnbeker


wijnkruik ZN

1 Zie: wijnkan


wijnkuip ZN

1 Zie: wijnvat


wijnland ZN

1 pais vinicole, pais productor de vino


wijnlucht ZN

1 odor de vino


wijnmaand ZN

1 mense de octobre, (GESCH) vindemiario


wijnmarkt ZN

1 mercato de vinos


wijnmerk ZN

1 marca de vino


wijnmeter ZN

1 vinometro


wijnmoer ZN

1 Zie: wijndrab


wijnmost ZN

1 musto (de uva)


wijnnapje ZN

1 cuppa pro degustar (le vino)


wijnoffer ZN

1 (OUDH) libation


wijnoogst ZN

1 vindemia, recolta del vino
de -- binnenhalen = vindemiar


wijnoogster ZN

1 vindemiator


wijnpakhuis ZN

1 deposito/magazin de vinos


wijnpeer ZN

1 pira vinose


wijnpers ZN

1 pressa de vino


wijnperzik ZN

1 persica vinose


wijnpijp ZN

1 pipa de vino


wijnpluk ZN

1 Zie: wijnoogst


wijnpomp ZN

1 siphon de vino


wijnprijs ZN

1 precio del vino


wijnproduktie ZN

1 production vinicole/de vino
de -- industrialiseren = industrialisar le production de vino


wijnproef ZN

1 degustation de vino


wijnproever ZN

1 degustator de vino


wijnproeverij ZN

1 Zie: wijnproef


wijnproeversnapje ZN

1 Zie: wijnnapje


wijnpruim ZN

1 pruna vinose


wijnrank ZN

1 sarmento


wijnrek ZN

1 portabottilias


wijnrestaurant ZN

1 restaurante/restaurant (F) de vinos


wijnreuk ZN

1 Zie: wijnlucht


wijnroemer ZN

1 cuppa a/de vino


wijnrood BN

1 vinacee


wijnrotting ZN

1 alteration del vino


wijnruit ZN

1 ruta


wijnruitachtig BN

1 rutacee


wijnruitfamilie ZN

1 rutaceas


wijnsaus ZN

1 sauce (F) al vino


wijnsmaak ZN

1 sapor/gusto de vino


wijnsoep ZN

1 suppa al vino


wijnsoort ZN

1 specie/typo/sorta de vino


wijnsteen ZN

1 tartaro
uit -- gevormd = tart(a)ric


wijnsteenzuur ZN

1 acido tart(a)ric


wijnstok ZN

1 vite
-- planten = vitar
studie van de -- = ampelopraphia


wijnstokfamilie ZN

1 vitaceas


wijnstreek ZN

1 region vinifere/viticole/vinicole/de vinias


wijntapper ZN

1 tavernero


wijntapperij ZN

1 taverna


wijnteelt ZN

1 Zie: wijnbouw


wijntijd ZN

1 tempore del vindemia


wijntje ZN

1 (soort wijn) vino
een lekker -- = un bon parve vino
2 (glas) vitro de vino
van Wijntje en Trijntje houden = amar le vino e le feminas


wijnton ZN

1 Zie: wijnvat


wijnuitvoer ZN

1 exportationn de vinos


wijnvat ZN

1 tonnello/barril/cupa de vino
een -- aanslaan = aperir un barril de vino


wijnverbruik ZN

1 consumo/consumption de(l) vino


wijnverkoper ZN

1 Zie: wijnhandelaar


wijnvervalser ZN

1 adulterator de vino


wijnvervalsing ZN

1 adulteration de vino


wijnverzuring ZN

1 acescentia de vinos


wijnvlek ZN

1 macula vinose/de vino, (MED) angioma


wijnvoorraad ZN

1 provision/stock de vino


wijnwinkel ZN

1 magazin/boteca de vinos


wijnzaak ZN

1 Zie: wijnwinkel


wijnzak ZN

1 utre


wijnzuiper ZN

1 grande bibitor de vino


wijnzuur ZN

1 Zie: wijnsteenzuur


wijolie ZN

1 chrisma


wijs ZN

1 (manier) maniera, modo, guisa {gi}
--e van betaling = modo de pagamento
bijwoord van --e = adverbio de maniera
op tastbare --e = in modo concrete
op dezelfde --e = del mesme maniera/modo, item
op geen enkele --e = de nulle maniera/modo
op de een of andere --e = de un maniera/modo o de un altere
op onverklaarbare --e = de un maniera inexplicabile
op deze --e = de iste maniera/modo
op welke --e = como, qualmente
op welke --e dan ook = comocunque
op zijn eigen --e te werk gaan = ager/facer a su guisa
bij --e van = a modo/a guisa de, a titulo de
bij --e van uitzondering = exceptionalmente, como exception
bij --e van proef = como proba/prova
--e van spreken = modo de parlar/de dicer
bij --e van spreken = pro dicer lo assi
2 (MUZ) aere, melodia
een lied zingen op de -- van de Internationale = cantar un canto con le melodia del International
(FIG) van de -- brengen = disconcertar/disorientar/imbroliar/confunder un persona
3 (TAAL) modo
aanvoegende -- = conjunctivo, modo conjunctive/subjunctive
gebiedende -- = imperativo, modo imperative
voorwaardelijke -- = conditional, modo conditional
onbepaalde -- = infinitivo, modo infinitive
aantonende -- = indicativo, modo indicative
tegenwoordige tijd van de aantonende -- = presente del indicativo
wensende -- = optativo, modo optative


wijs BN

1 (verstandig) sage, prudente, intelligente, sensate
--e man = sagio
-- besluit = decision sage
(BIJBEL) de --e en de dwaze maagden = le virgines folle e le virgines sage
dat is een -- woord = isto es un parola sensate
ben je niet goed --? = tu non es folle, nonne?
zo -- zijn om = haber le sagessa de
de --te zijn = facer concessiones
2 (wetende) sapiente
uit iets -- kunnen worden = comprender un cosa
3 (blij) contente
het kind is -- met zijn nieuwe schaatsen = le infante es contente de su nove patines


wijsbegeerte ZN

1 philosophia
deterministische -- = philosophia determinista
empirische -- = philosophia empiric
existentialistische -- = philosophia existential/existentialista
hermetische -- = philosophia hermetic
bespiegelende -- = philosophia speculative
positieve -- = philosophia positive
transcendentale -- = philosophia transcendental


wijselijk BW

1 sagemente {zj}, prudentemente
hij hield -- zijn mond = ille taceva prudentemente


wijsgeer ZN

1 philosopho, (wijze man) sagio {zj}


wijsgerig BN

1 philosophic
--e beschouwing = meditation philosophic
-- systeem = systema philosophic
--e redenering = rationamento philosophic


wijsgerigheid ZN

1 spirito philosophic


wijsheid ZN

1 sagessa {zj}, sapientia, prudentia, sagacitate, sophia
-- achteraf = sagessa retrospective
(BIJBEL) Boek der Wijsheid = Libro del Sapientia
veel -- bezitten = esser plen de sagessa
die uitspraak getuigt van veel -- = iste judicamento monstra multe sagessa


wijsje ZN

1 aere, canto


wijsmaken WW

1 (laten geloven) facer creder
iemand iets -- = facer creder un cosa a un persona
je kunt hem alles -- = tu pote le facer creder lo que tu vole
maak dat anderen wijs! = dice lo a alteres!
hij laat zich niets -- = ille non se lassa dupar
2 (duidelijk maken) facer comprender/comprehender, explicar, explanar


wijsneus ZN

1 (iemand die meent alles te weten) pedante, persona presumptuose
2 (vroegrijp kind) infante precoce


wijsneuzig BN

1 pedante, pedantesc, presumptuose


wijsneuzigheid ZN

1 pedantismo, presumptuositate, presumption


wijsvinger ZN

1 (digito) indice/index


wijten WW

1 attribuer, imputar
een ongeluk aan iemand -- = attribuer/imputar un accidente a un persona
te -- = imputabile, debite
dat heb je helemaal aan jezelf te -- = tu pote accusar solo te ipse


wijting ZN

1 merlan


wijwater ZN

1 aqua sancte/benedicte
met -- besprenkelen = asperger con aqua sancte


wijwaterbak ZN

1 bassino de aqua sancte/benedicte


wijwaterkwast ZN

1 aspersorio


wijwatervat ZN

1 Zie: wijwaterbak


wijze ZN

1 Zie: wijs-1
2 (wijze man) sagio, (BIJBEL) (-- uit het Oosten) mago
steen der --n = petra philosophal


wijzen WW

1 (hand uitstrekken) indicar, monstrar
naar een punt -- = indicar un puncto
in een richting -- = indicar/monstrar un direction per le digito
met het hoofd -- = indicar un cosa per un movimento de testa/capite
2 (op een punt gevestigd zijn) esser dirigite verso, indicar
de pijl wijst die richting uit = le flecha {sj} indica in iste direction
de pijl wijst naar Bilthoven = le flecha {sj} es dirigite verso Bilthoven
3 (aanduiden) indicar, monstrar, revelar
dat wijst op een nieraandoening = isto es le signos/manifestationes de un affection renal
alles wijst erop dat = toto indica que, de toto il resulta que
-- op een fout = revelar un falta
iemand op zijn rechten -- = instruer/informar un persona de su derectos
4 (tonen, duidelijk maken) indicar, monstrar
de thermometer wijst 90° = le thermometro indica 90°
iemand (het gat van) de deur -- = monstrar le porta a un persona
iemand de weg -- = indicar/monstrar le cammino a un persona
5 (vellen) pronunciar
een vonnis -- = pronunciar un judicamento/sententia
6
(blijken) zich -- = monstrar se, devenir obvie/evidente
dat wijst zich vanzelf = il es impossibile de facer un error
7
van de hand -- = declinar


wijzer ZN

1 agulia, (TECHN) indice, index
-- van de balans = agulia del balancia
--s van de klok = agulias del horologio
kleine -- = agulia grande/del secundas
grote -- = agulia parve/del horas
met de --s van de klok = in senso horologic, dextrorse
tegen de --s van de klok = in senso antihorologic


wijzerbarometer ZN

1 barometro a quadrante


wijzerbascule ZN

1 bascula a quadrante


wijzerbord ZN

1 quadrante


wijzerinstrument ZN

1 instrumento a quadrante


wijzerplaat ZN

1 quadrante
lichtgevende -- = quadrante luminose


wijzerplaatverlichting ZN

1 exclaramento del quadrante


wijzerthermometer ZN

1 thermometro a quadrante


wijzeruitslag ZN

1 deviation/amplitude del agulia


wijzigen WW

1 cambiar, modificar, alterar, remanear
een wetsontwerp -- = modificar un projecto de lege
zijn plannen -- = modificar su planos
het kabinet/de regering -- = remanear le cabinetto/governamento
de grondwet -- = remanear le constitution
bij amendement -- = emendar
in gewijzigde omstandigheden = in altere circumstantias
zich -- in = cambiar se in, transformar se in
--de factor = modificator


wijziging ZN

1 modification, cambiamento, cambio, alteration, remaneamento, reorganisation
-- aanbrengen = facer/introducer/realisar modificationes
-- in het programma = cambiamento de programma
--en voorbehouden = subjecte a modificationes, sub reserva de modificationes
voor -- vatbaar = modificabile, alterabile, cambiabile


wijzigingsbesluit ZN

1 decision modificative/de modification


wijzigingsclausule ZN

1 clausula modificative/de modification


wijzigingsnota ZN

1 nota modificative/de modification


wijzigingstekst ZN

1 texto modificative/de modification


wijzigingsvoorstel ZN

1 proposition modificative/de modification, modification/cambio proponite, emendation, emendamento


wijzing ZN

1 sententia


wikerwt ZN

1 ervo


wiking ZN

1 Zie: viking


wikke ZN

1 vicia


wikkel ZN

1 imballage, inveloppe, banda de imballage, banda de jornal
de -- om een reep chocolade = le papiro de un tabletta de chocolate {sj}


wikkeldraad ZN

1 filo a/de bobinar


wikkelen WW

1 (draaiend winden om) inrolar, inveloppar, involver
zich in de dekens -- = inrolar se/inveloppar se in le coperturas
een krant om iets -- = inveloppar/involver un cosa in un jornal
draad op een klos -- = bobinar
2 (verwikkelen) implicar, involver
in een proces verwikkeld zijn = esser involvite in un processo


wikkeling ZN

1 (het wikkelen) (le) inrolar, inveloppamento, (le) involver
2 (slag waarmee men wikkelt) torno
3 (TECHN) (van een elektrische kabel) armatura


wikkelrok ZN

1 gonna/gonnella cruciate


wikken WW

1 pesar
zijn woorden -- = pesar/mesurar su parolas
iets -- en wegen = pesar/ponderar le pro(s) e le contra(s) de un cosa
na lang -- en wegen = post multe deliberationes
de mens wikt, God beschikt = le homine propone, Deo dispone


wikkestro ZN

1 palea de vicia


wil ZN

1 voluntate
ijzeren -- = voluntate ferree/inflexibile/de ferro
ontembare -- = voluntate indomabile
onuitgesproken -- = voluntate implicite
laatste --(sbeschikking) = voluntate supreme, ultime voluntate
-- tot verandering = voluntate de cambiamento/cambio
Gods -- doen = complir le voluntate de Deo
kwade -- = mal voluntate
goede -- = bon voluntate
mensen van goede --le = homines de bon voluntate
zijn goede -- tonen = demonstrar su bon voluntate
de -- om te leren = le voluntate de apprender
vrije -- = libere arbitrio
uit eigen vrije -- = voluntari(e)mente
iemand zijn -- opleggen = imponer su voluntate a un persona
zijn -- doordrijven = facer prevaler su voluntate
met een beetje goede -- = con un pauco/poco de bon voluntate
met de beste -- van de wereld = con le melior voluntate del mundo
tegen de -- van iemand ingaan = ir contra/contrariar le voluntate de un persona
uw -- geschiede = que vostre/tu voluntate sia facite
iemand met een eigen -- = un persona con character
zonder eigen -- = sin voluntate
zij heeft haar eigen --letje = illa ha su capricios
tegen -- en dank = nolens volens (L)
voor elk wat -- = pro tote le gustos
iemand ter --le zijn = contentar un persona, complacer a un persona, facer le voluntates de un persona, satisfacer al/obtemperar al desiro(s)/desiderio(s) de un persona


wilajet ZN

1 vilayet (Tu)


wild BN

1 (mbt planten) salvage, silvestre
--e plant = planta salvage
--e bloem = flor salvage
--e hyacint = hyacintho salvage
--e roos = rosa silvestre
--e biet = beta salvage
--e appel = pomo/malo silvestre
--e vijg = caprifigo
2 (mbt dieren) salvage, feroce
-- dier = animal/bestia salvage
--e eend = anate salvage
-- zwijn = porco salvage
de leeuw is een -- dier = le leon es un animal feroce
3 (mbt mensen) salvage, primitive
--e stammen = tribos salvage/primitive
4 (onstuimig) focose, impetuose, furiose
-- geschreeuw = critos furiose
-- kind = infante turbulente
-- enthousiast = folle de enthusiasmo
-- met de armen zwaaien = agitar le bracios violentemente
5 (niet na te gaan) incontrolabile, incontrolate
--e geruchten = rumores incontrolabile/incontrolate/sin fundamento
6
(FIG) --e staking = exopero salvage/non official/spontanee
--e vlucht = fuga disordinate
--e blik = reguardo hagarde
--e verhalen = historias exaggerate
--e boot = tramp (E)
--e vaart = navigation non regulate/de tramp (E)
(MED) -- vlees = fungo, fungositate, excrescentia
in het --e weg beschuldigingen uiten = facer accusationes al hasardo
-- op iets zijn = esser folle de un cosa


wild ZN

1 (dieren) animales salvage, chassa {sj}
groot -- = chassa major
klein -- = chassa minor
-- eten = mangiar chassa
2 (wilde staat) stato salvage
planten in het -- = plantas salvage, plantas que cresce in le natura
in het -- leven = viver/exister al/in le stato salvage
in het -- levende dieren = animales salvage


wildachtig BN

1 que ha le sapor de chassa {sj}


wildbaan ZN

1 reserva de chassa {sj}


wildbeest ZN

1 Zie: wildebeest


wildbraad ZN

1 rostito de chassa {sj}


wilddief ZN

1 chassator {sj} furtive/illicite/fraudulente


wilddieverij ZN

1 chassa {sj} furtive/illicite/fraudulente


wilde ZN

1 (lid van een primitief volk) salvage
2 (wildebras) infante turbulente


wildebeest ZN

1 gnu


wildebras ZN

1 infante/puero/puera turbulente


wildeman ZN

1 salvage
hij gaat als een -- tekeer = ille crita/se comporta como un salvage


wildemanskruid ZN

1 pulsatilla


wildernis ZN

1 jungla, deserto
in de -- van Zuid-Amerika leven nog vele Indianenstammen = multe tribos indian vive ancora in le jungla de America del Sud


wildgras ZN

1 panico


wildgroei ZN

1 (woekering) proliferation, crescentia salvage/incontrolate
2 (FIG) proliferation, crescentia salvage/incontrolate, explosion


wildheid ZN

1 (mbt dieren) feritate, ferocitate
2 (mbt mensen) salvageria
3 (onstuimigheid) impetuositate, turbulentia


wildklem ZN

1 trappa, pedica


wildleer ZN

1 camoce


wildpark ZN

1 parco zoologic/natural, (voor de jacht) reserva/parco de chassa {sj}


wildpastei ZN

1 pastata de chassa {sj}


wildreservaat ZN

1 reserva zoologic, (voor de jacht) reserva de chassa {sj}


wildrijk BN

1 abundante in chassa {sj}


wildrooster ZN

1 grillia de bestias


wildschotel ZN

1 platto de chassa {sj}


wildschut ZN

1 Zie: jachtopziener


wildsmaak ZN

1 gusto/sapor de chassa {sj}


wildstand ZN

1 population de animales salvage, ricchessa/abundantia/importantia de chassa {sj}


wildstroper ZN

1 Zie: stroper


wildstroperij ZN

1 Zie: stroperij


wildtas ZN

1 carniera


wildtuin ZN

1 reserva, parco


wildviaduct ZN

1 viaducto pro animales salvage


wildvlees ZN

1 (MED) granulation (cicatricial), fungo, fungositate


wildvreemd BN

1 toto/totalmente/completemente/perfectemente incognite/estranier/estranie
die man is mij -- = iste homine me es toto incognite


wildvreemde ZN

1 persona toto/totalmente/completemente incognite, estraniero


wildwal ZN

1 talud coperte de vegetation


wildwaterkanoën WW

1 facer canoage in aquas vive/in torrentes


wildwatervaren WW

1 navigar in aquas vive/in torrentes


wildwestfilm ZN

1 western (E), film (E) de cowboys (E)


wildzang ZN

1 (zang der vogels) canto del aves
2 (onbesuisd kind) infante turbulente


wilg ZN

1 salice


wilgachtig BN

1 salicinee


wilgachtigen ZN MV

1 salicaceas


wilgen BN

1 de ligno de salice


wilgenbast ZN

1 cortice de salice


wilgenblad ZN

1 folio de salice


wilgenbladzuring ZN

1 rumex salicifolie


wilgenbloesem ZN

1 flor(es) de salice


wilgenboom ZN

1 Zie: wilg


wilgenbos(je) ZN

1 saliceto


wilgenfamilie ZN

1 salicaceas


wilgenhout ZN

1 (ligno de) salice


wilgenhoutvlinder ZN

1 cosso


wilgenkatje ZN

1 amento de salice


wilgenrijs ZN

1 rametto de salice


wilgenroosje ZN

1 (PLANTK) epilobio angustifolie
harig -- = epilobio hirsute
2 (uitwas op wilgen) galla, cecidio


wilgensijsje ZN

1 acrocephalo palustre


wilgenstof ZN

1 (SCHEI) salicina


wilgenstruik ZN

1 arbusto de salice


wilgentak ZN

1 branca de salice


wilgenteen ZN

1 Zie: wilgetwijg


wilgentwijg ZN

1 ramo de salice


Wilhelm ZN EIGN

1 Zie: Willem


willekeur ZN

1 (vrije verkiezing) arbitrarietate
door willekeur bepaald = arbitrari(e)
naar -- = arbitrarimente, a voluntate
2 (onrechtvaardige/grillige handelwijze) arbitrarietate
een daad van -- = un acto arbitrari
overgeleverd aan de -- van = esser al mercede de


willekeurig BN

1 (niet uitgekozen) arbitrari, qualcunque
een -- getal = un numero qualcunque
het --e karakter van een taalteken = le arbitrarietate de un signo linguistic
neem een --e steen = prende un petra qualcunque/al hasardo
--e selectie = selection aleatori
2 (eigenmachtig) arbitrari, capriciose
--e maatregel = mesura arbitrari
--e keuze = election arbitrari
-- te werk gaan = operar/ager/proceder arbitrarimente


willekeurigheid ZN

1 (het willekeurig zijn) arbitrarietate
2 (willekeurige handeling) capricio


Willem ZN EIGN

1 Guilhelmo
-- de Zwijger = Guilhelmo le Taciturno


Willemsorde ZN

1
Militaire -- = Ordine Militar de Guilhelmo


willen WW

1 voler, desirar, desiderar
wat wil je? = que vole tu?
wilt u koffie? = vole vos caffe?
iets van iemand -- = voler un cosa de un persona
iets -- doen = voler facer un cosa
toneelspeler -- worden = voler devenir actor
niets van iemand -- weten = non voler saper nihil de un persona
iemand niet willen ontvangen = refusar de/non voler reciper un persona
geen kritiek -- aannemen = non admitter/supportar le critica
dat ding wil niet = iste machina/apparato non vole functionar/non functiona
iets dolgraag -- hebben = desirar/desiderar ardentemente un cosa
de wet wil het zo = le lege lo vole assi
zo de Here wil = si tal es le voluntate del Senior
het verhaal wil dat = le historia vole que
het gerucht wil dat = on dice que
liever -- = preferer


willens BW

1 (met opzet) voluntari(e)mente, expresso, deliberatemente
-- en wetens = con plen conscientia
2 (van plan)
ik ben -- daarheen te gaan = io intende ir illac
-- en wetens = con intention, intentionalmente
3 (bereidwillig)
-- nillens = nolens volens (L)


willetje ZN

1
zij heeft een eigen -- = illa es obstinate


willig BN

1 (gehoorzaam) obediente, (meegaand) docile, (onderdanig) submissive
-- karakter = character docile
--e kinderen = infantes obediente/docile
-- paard = cavallo docile
2 (bereidwillig) ben disposite
3 (BEURS) firme, altista
de fondsen zijn -- = le fundos es firme


willigheid ZN

1 (meegaandheid) docilitate
2 (bereidheid) bon voluntate


willoos BN

1 sin voluntate, apathic, inerte, (PSYCH) abulic
-- gedrag = comportamento abulic


willoosheid ZN

1 manco de voluntate, apathia, inertia, (PSYCH) abulia


Wilna ZN EIGN

1 Vilna, Vilnius


wilsbeschikking ZN

1 voluntate, testamento
le laatste -- = ultime voluntate, le ultime dispositiones testamentari


wilsbesluit ZN

1 Zie: wilsbeschikking


wilsgebrek ZN

1 manco/absentia de voluntate


wilskracht ZN

1 voluntate, fortia volitive/de voluntate, volitivitate, energia
onverzettelijke -- = voluntate de ferro
gebrek aan -- = manco de voluntate, mollessa
veel -- tonen = demonstrar multe (fortia de) voluntate


wilskrachtig BN

1 de forte voluntate, energic


wilsovereenstemming ZN

1 consenso


wilsuiting ZN

1 manifestation/acto de voluntate, expression de su voluntate, (PSYCH) volition


wilsverklaring ZN

1 manifestation de voluntate


wilsvrijheid ZN

1 libertate del volition


wilszwak BN

1 debile de voluntate, abulic


wilszwakheid ZN

1 debilitate de voluntate, abulia


wilszwakke ZN

1 abulico


wimber ZN

1 brema de mar


wimpel ZN

1 bandierola, pennon, oriflamma


wimper ZN

1 (ooghaartje) cilio
valse --s = cilios posticie
2 (PLANTK) cilio (vibratile)


wimperbeweging ZN

1 movimento ciliar/de cilia


wimperharen ZN MV

1 cilias


wimperkruller ZN

1 parve buclator pro le cilias


wimperparelgras ZN

1 melica ciliate


winbaar BN

1 exploitabile {plwa}, obtenibile
--e hoeveelheden = quantitates exploitabile


winch ZN

1 cabestan


wind ZN

1 vento
matige -- = vento moderate
veranderlijke -- = vento variabile/mutabile
overheersende/meest voorkomende -- = vento dominante/regnante
ijzige -- = vento glacial
opstijgende -- = vento anabatic
koel --je = brisa
gure -- = vento aspere
guurheid van de -- = asperitate del vento
oostelijke/westelijke -- = vento del est/del west
gunstige -- = vento favorabile
harde -- = vento forte
sterkte van de -- = fortia del vento
de -- waait = le vento suffla
de -- is oost = le vento suffla del est
de -- draait = le vento cambia/torna
de -- is gedraaid = le vento ha cambiate/tornate
op de -- gelegen/liggend = exponite al vento
een raad in de -- slaan = rejectar un consilio
de -- tegen hebben = ir contra le vento
de -- steekt op = le vento se leva
de -- gaat liggen = le vento se ha calmate
de -- ruimt = le vento gira/torna con le sol
de -- krimpt = le vento gira/torna contra le sol
het spel van -- en golven = le joco del vento e del undas
(ook FIG) de -- in de zeilen hebben = haber le vento in poppa/in puppa
met alle --en meewaaien = tornar (se) a tote le ventos
het lied van de -- = le canto del vento
de -- als energiebron gebruiken = exploitar {plwa} le vento como fonte de energia
de -- eronder hebben = imponer/infunder le respecto
(FIG) de -- van voren krijgen = esser reprehendite, reciper un sermon
2 (lucht) aere
van de -- leven = viver del aere
een zuchtje -- = un sufflo de aere
3 (ontsnappend darmgas) vento, flato, pedito
--en veroorzakend = flatulente
--en laten = laxar ventos, facer peditos, peder


windabrasie ZN

1 abrasion per le vento


windakker ZN

1 parco de molinos de vento, zona de energia eolic


windas ZN

1 cabestan


windbemaling ZN

1 drainage {e}/escolamento/disaquamento per molinos de vento


windbestuiving ZN

1 anemophilia


windbloemigheid ZN

1 anemophilia


windboom ZN

1 levator, barra


windbreker ZN

1 rumpeventos


windbuil ZN

1 fanfaron


windbuks ZN

1 carabina a/de vento/a/de aere comprimite


winddicht BN

1 a prova/proba de vento


winddroog BN

1 siccate al/per le vento


winddruk ZN

1 pression eolie/eolic/del vento


winddynamo ZN

1 dynamo eolie/eolic


winde ZN

1 (plant) convolvulo
2 (vis) ido


windefamilie ZN

1 convolvulaceas


windei ZN

1 ovo sin scalia de calce
dat zal hem geen --eren leggen = ille va profitar multo (de iste negotio)


winden WW

1 (wikkelen) inrolar, involver, inveloppar
-- om = circumvolver
draad op een klos -- = inrolar filo super un bobina
2 (ophijsen) levar, hissar, (met een lier) guindar
het anker = levar le ancora


windenergie ZN

1 energia eolie/eolic/del vento


winderig BN

1 ventose
--e dag = die/jorno ventose
ons balkon is nogal -- = in nostre balcon il ha multe vento
het is hier te -- om te zitten = il es troppo ventose/il ha troppo de vento pro seder hic
2 (winden latend) ventose, flatulente, flatuose


winderigheid ZN

1 (METEO) situation ventose, ventositate
2 (FYSIOL) ventositate, flatulentia, flatuositate, meteorismo


winderosie ZN

1 erosion eolie/eolic/per le vento


windgat ZN

1 (wak) foramine in le glacie
2 (tochtgat) loco plen de currentes de aere


windgenerateur ZN

1 generator eolie/eolic, aerogenerator


windgevoelig BN

1 sensibile al vento (lateral)


windglijder ZN

1 deltaplano


windgod ZN

1 deo del ventos


windhaan ZN

1 monstravento, gallo


windhalm ZN

1 aspera


windhalm ZN

1 apera


windhandel ZN

1 speculation


windhandelaar ZN

1 speculator


windharp ZN

1 harpa eolie/eolic


windhaver ZN

1 avena fatue/sterile


windhoek ZN

1 (hoek vanwaar de wind komt) latere del vento
2 (plaats waar het altijd waait) loco ventose


windhond ZN

1 leporario


windhondenfokker ZN

1 elevator de leporarios


windhondenrennen ZN MV

1 cursas de leporarios


windhoos ZN

1 vento cyclonal, tornado, tromba


windig BN

1 Zie: winderig


winding ZN

1 spira, circumvolution
--en van de hersenen = circumvolutiones del cerebro
--en van een schelp = circumvolutiones/spiras de un concha
--en van een spiraal = spiras de un spiral
kringvormige -- = spira circular
het aantal --en van een veer = le numero de spiras de un resorto
2 (krul, kringel) voluta


windjack ZN

1 anorak


windje ZN

1 (lichte wind) vento suave, brisa
2 (ontsnappend darmgas) vento, flato, pedito


windjekker ZN

1 anorak


windkaart ZN

1 mappa/carta del ventos


windkanaal ZN

1 portavento


windkant ZN

1 latere del vento


windkap ZN

1 bonetto


windketel ZN

1 camera de aere


windklep ZN

1 valvula (de admission) de aere


windkracht ZN

1 (windsterkte) intensitate/fortia eolie/eolic/del vento
-- 7 = fortia 7 (in le scala de Beaufort)
2 (windenergie) energia eolie/eolic
deze koelinstallatie loopt/draait op -- = iste installation de refrigeration functiona per energia eolie


windkussen ZN

1 cossino pneumatic


windmaand ZN

1 ventose


windmachine ZN

1 machina eolie/eolic


windmaker ZN

1 sufflator


windmeter ZN

1 anemometro


windmolen ZN

1 (door de wind gedreven molen) molino de vento
tegen --s vechten = luctar contra/combatter molinos de vento
2 (windturbine) turbina eolie/eolic


windmolenaar ZN

1 exploitator {plwa} de un molino de vento


windmolenpark ZN

1 parco de molinos de vento


windmotor ZN

1 motor eolie/eolic/de vento, aeromotor


windmulder ZN

1 Zie: windmolenaar


windorgel ZN

1 Zie: windharp


windpijp ZN

1 portavento


windplant ZN

1 planta anemophile


windpokken ZN

1 varicella, varioloide


windrad ZN

1 rota de vento


windrichting ZN

1 direction del vento


windroos ZN

1 (kompasroos) rosa del ventos
2 (plant) anemone del boscos


windschade ZN

1 damno(s) causate per le vento/tempesta


windscheef BN

1 torquite per le vento


windscherm ZN

1 guardavento, paravento, (op voertuig) parabrisa


windschut ZN

1 Zie: windscherm


windsel ZN

1 bandage


windsingel ZN

1 rumpevento (de arbores)


windsnelheid ZN

1 velocitate del vento


windsnelheidsmeter ZN

1 anemometro


windspaak ZN

1 levator, barra (de cabestan)


windspaakspil ZN

1 cabestan


windsterkte ZN

1 fortia/intensitate del vento


windstil BN

1 sin vento, calme
een --le avond = un vespera/vespere sin vento


windstilte ZN

1 calma


windstoot ZN

1 colpo de vento, borrasca, raffica


windstreek ZN

1 rhumbo (de vento)
de vier --en = le quatro punctos cardinal, le quatro directiones del vento


windsurf ZN

1 windsurf (E)


windsurfen ZN

1 facer windsurf (E), practicar le windsurf (E)
het -- = le windsurf (E)


windsurfer ZN

1 windsurfista


windsurfing ZN

1 windsurfing (E)


windsurfplank ZN

1 windsurf (E), planca a vela


windtunnel ZN

1 tunnel (E)/galeria aerodynamic


windturbine ZN

1 turbina eolie/eolic
horizontale/verticale -- = turbina eolic a axe horizontal/vertical


windvaan ZN

1 (windwijzer) monstravento, anemoscopio
2 (vlaggetje op een masttop) pennon


windvang ZN

1
een zeil als -- stellen = exponer un vela al vento


windvast BN

1 resistente al vento, a prova/proba de vento/de tempesta


windvastheid ZN

1 resistentia al vento


windveer ZN

1 (plank) planca
2 (METEO) cirro


windverdrijvend BN

1 (MED) carminative
-- middel = carminativo


windvlaag ZN

1 colpo de vento, borrasca, raffica


windvoordeel ZN

1 (SPORT) avantage del vento


windvrij BN

1 protegite contra le vento


windwaarts BW

1 del latere del vento, (SCHEEP) al lof


windwatermolen ZN

1 molino hydraulic/a/de aqua propulsate per le vento


windwering ZN

1 Zie: lijzijde
2 Zie: windscherm


windwerking ZN

1 effecto del vento, eolisation


windwijzer ZN

1 monstravento, amenoscopio


windwolkje ZN

1 cirro


windzak ZN

1 (VERK) manica a aere/de vento


windzijde ZN

1 latere del vento, (SCHEEP) lof


windzucht ZN

1 Zie: winderigheid-2


wingebied ZN

1 zona de extraction
-- van de waterleiding = area del collection del aqua


wingerd ZN

1 (PLANTK) (COLL) vite
wilde -- = parthenocisso, ampelopsis, vite virgine


wingerdblad ZN

1 folio de vite


wingewest ZN

1 territorio/pais conquirite, (ROM GESCH) provincia


winkel ZN

1 magazin, boteca
-- van modeartikelen = magazin de articulos de moda
rijdende -- = boteca rolante
een -- bevoorraden = approvisionar un magazin
bevoorrading van een -- = approvisionamento de un magazin
in een -- staan = laborar/travaliar in un magazin
een -- beginnen = aperir un magazin/boteca
de -- sluiten = clauder le magazin/boteca
--tje spelen = jocar al mercante


winkelbediende ZN

1 empleato de magazin, venditor


winkelbedrijf ZN

1 catena de magazines


winkelbel ZN

1 campana de magazin


winkelcentrum ZN

1 centro de magazines


winkelchef ZN

1 chef (F) de magazin


winkeldame ZN

1 Zie: winkeljuffrouw


winkeldeur ZN

1 porta del magazin


winkeldief ZN

1 fur/robator de magazin(es)


winkeldiefstal ZN

1 furto/robamento de magazin(es)


winkeldochter ZN

1 articulo/merce invendibile/obsolete


winkelen WW

1 facer (le) compras
het -- = le comprar in magazines/botecas, shopping (E)
proletarisch -- = robar in le magazines


winkelgalerij ZN

1 galeria de magazines


winkelhaak ZN

1 (gereedschap) esquadra
2 (scheur in kleding) laceration angular


winkelhouder ZN

1 Zie: winkelier
2 (bedrijfsleider) gerente (de magazin)


winkelier ZN

1 botechero, commerciante, mercante, negotiante


winkeliersvereniging ZN

1 association de botecheros


winkelingang ZN

1 entrata de magazin


winkelinventaris ZN

1 inventario de magazin


winkeljuffrouw ZN

1 empleata de magazin, venditrice, venditora


winkelkast ZN

1 vitrina


winkelketen ZN

1 catena de magazines


winkellade ZN

1 tiratorio


winkelmeisje ZN

1 Zie: winkeljuffrouw


winkelmerk ZN

1 marca del magazin


winkelmeubel ZN

1 mobile de magazin


winkelpand ZN

1 magazin


winkelpersoneel ZN

1 empleatos de magazin


winkelprijs ZN

1 precio de vendita (in magazin)


winkelpromenade ZN

1 Zie: winkelgalerij


winkelpui ZN

1 faciada de magazin


winkelraam ZN

1 monstra, vitrina


winkelruit ZN

1 Zie: winkelraam


winkelsluiting ZN

1 clausura del magazines
gedwongen -- = clausura obligatori del magazines
vervroegde -- = clausura del magazines ante le hora habitual


winkelsluitingswet ZN

1 lege (super le horas de apertura e) de clausura del magazines


winkelstraat ZN

1 strata de magazines


winkelverdieping ZN

1 etage (F) de magazines


winkelverkoop ZN

1 vendita in magazin(es)


winkelvoorraad ZN

1 stock (E) in magazin


winkelwaar ZN

1 mercantias in magazin


winkelwaarde ZN

1 precio normal/in magazin


winkelwagen ZN

1 (rijdende winkel) magazin rolante
2 (boodschappenwagentje) caddie (E), carretta


winkelwijk ZN

1 quartiero de magazines


winnaar ZN

1 ganiante, ganiator, (overwinnaar) vincitor, victor, triumphator
de gelukkige -- = le vincitor fortunate


winnen WW

1 (winnaar worden) ganiar
het --de doelpunt = le goal (E) ganiante/de triumpho/de victoria
een prijs -- = ganiar un precio/premio
een proces -- = ganiar un processo
een wedstrijd -- = ganiar un match (E)
een weddenschap -- = ganiar un sponsion
iemands vertrouwen -- = ganiar le confidentia de un persona
wie heeft (er/het) gewonnen? = qui ha ganiate?
2 (sterker/beter zijn) vincer
op punten -- = vincer al punctos
3 (vorderen, voorkomen) ganiar
aan invloed -- = ganiar in importantia
aan duidelijkheid -- = ganiar in claritate
4 (winst maken) ganiar
-- op een transactie = ganiar in un transaction
5 (tot voordeel verkrijgen) ganiar
invloed -- = ganiar influentia
stemmen -- = ganiar votos
ruimte -- = ganiar spatio
terrein -- = ganiar terreno
iemand -- voor een plan = ganiar un persona a un projecto
drie zetels -- op de V.V.D. = ganiar tres sedes del V.V.D.
6 (door inspanning verkrijgen) ganiar, (ertsen) extraher
tijd -- = ganiar tempore
erts -- = extraher minerales
olie -- = extraher oleo
steenkool -- = extraher carbon


winner ZN

1 ganiante, ganiator, (mbt prijs) laureato, (mbt sport/oorlog, etc.) vincitor, victor


winning ZN

1 extraction, exploitation {plwa}
-- van steenkool/van ertsen/van olie/van aardgas = extraction de carbon/de minerales/de oleo/de gas natural


winplaats ZN

1 loco/zona/area de extraction


winst ZN

1 (opbrengst boven de bestede kosten) profito, beneficio, ganio, lucro
zuivere/netto -- = profito/beneficio nette
bruto -- = profito/beneficio brute
mogelijke --en = beneficios/profitos eventual
buitensporige --en = beneficios/profitos excessive
fictieve -- = profito/beneficio fictive
--en maken/behalen = realisar beneficios/profitos
-- slaan uit iets = obtener beneficios/profitos de un cosa
in de -- delen = participar al beneficios/profitos
aandeel in de -- = participation al beneficios/profitos
mijn deel van de -- = mi parte del beneficio/profito
verlies en -- = profitos/beneficios e perditas
met -- verkopen = vender con ganio/a profito
op -- uit = mercantil
2 (voordeel) ganio, avantage, beneficio
een -- van drie zetels in de Kamer behalen = ganiar tres sedes in le parlamento
dit is een zuivere -- voor onze partij = isto es un pur ganio pro nostre partito
3 (overwinning) ganio, triumpho, victoria
op -- spelen = jocar pro ganiar/pro le ganio
op -- staan = esser ganiante


winstaandeel ZN

1 parte de beneficio/profito, dividendo


winstaanspraak ZN

1 derecto a un parte de beneficio/profito, derecto a un dividendo


winstbejag ZN

1 aviditate/sete de ganio/lucro/profito
zonder -- = sin scopo lucrative


winstbelasting ZN

1 imposto super le beneficios/profitos


winstbepaling ZN

1 Zie: winstcalculatie


winstberekening ZN

1 Zie: winstcalculatie


winstbewijs ZN

1 coupon (F) de dividendo


winstbron ZN

1 fonte de profitos/beneficios


winstcalculatie ZN

1 calculo/calculation/determination del beneficios/profitos


winstcijfer ZN

1 amonta/cifra del beneficios/profitos


winstdaling ZN

1 bassa del profitos/beneficios


winstdelend BN

1 participante al/in le beneficios/profitos
--e obligaties = obligationes participante al/in le beneficios


winstdeling ZN

1 (mbt werknemer) participation al/in le beneficios/profitos
2 (mbt werkgever) repartition del profitos/del beneficios


winstderving ZN

1 privation/perdita de profito/de beneficio


winstdoel ZN

1 fines/scopo lucrative
zonder -- = sin fines/scopo lucrative


winst- en verliesrekening ZN

1 conto de profitos e perditas/de perditas e profitos


winstgevend BN

1 rentabile, profitabile, lucrative, lucrose, beneficiari, remunerative, remuneratori, productive, (FIG) fructifere, fructuose
--e transactie = operation beneficiari
-- werk/arbeid = labor/travalio profitabile/lucrative
--e betrekking = empleo remunerative/remuneratori/ben remunerate


winstgierig BN

1 cupide


winstgierigheid ZN

1 cupiditate


winstkans ZN

1 (kans om winst te maken) possibilitate de beneficio/de profito
2 (kans om te winnen) possibilitate de ganiar


winstmarge ZN

1 margine beneficiari/de beneficio/de profito


winstmatrix ZN

1 matrice de ganio


winstneming ZN

1 realisation de beneficios/de profitos


winstobject ZN

1 objecto de ganio


winstoogmerk ZN

1 scopo/fines lucrative/de lucro
instelling zonder -- = institution sin scopo lucrative/de lucro


winstparticipatie ZN

1 Zie: winstaandeel


winstpercentage ZN

1 percentage de beneficios/de profitos


winstpost ZN

1 item (E) de profito/de beneficio


winstpunt ZN

1 puncto ganiate


winstrekening ZN

1 conto del beneficios/del profitos


winstreserve ZN

1 reserva del beneficios/profitos non distribuite


winstsaldo ZN

1 saldo beneficiari/del beneficio/del profito


winstuitdeling ZN

1 Zie: winstuitkering


winstuitkering ZN

1 distribution del beneficios/del profitos, pagamento del dividendo, dividendo


winstverdeling ZN

1 repartition del beneficio/profito


winstvermogen ZN

1 rentabilitate


winter ZN

1 hiberno
vroege -- = hiberno precoce
strenge -- = hiverno aspere/rigorose/dur/inclemente
strengheid van de -- = asperitate/rigor/inclementia del hiberno
in het hartje van de -- = in le corde del hiberno, in plen hiberno
bij het begin van de -- = al entrata del hiberno
de -- van het leven = le hiberno el vita
de -- doorbrengen = hibernar
in de -- = in (le) hiberno, durante le hiberno
van de -- = iste hiberno
pik in, 't is --! = profita del occasion!


winteraardappel ZN

1 patata hibernal/de hiberno


winterachtig BN

1 hibernal, brumal


winterakoniet ZN

1 aconito hibernal, eranthis hyemal


winterappel ZN

1 pomo/malo hibernal/de hiberno


winteravond ZN

1 vespere/vespera hibernal/de hiberno


winterbed ZN

1 (van rivier) lecto hibernal/de hiberno


winterbedding ZN

1 Zie: winterbed


winterbloem ZN

1 flor hibernal


wintercampagne ZN

1 campania hibernal/de hiberno


wintercollectie ZN

1 collection hibernal/de hiberno


winterconcert ZN

1 concerto hibernal/de hiberno


wintercursus ZN

1 curso hibernal/de hiberno


winterdag ZN

1 die/jorno hibernal/de hiberno
bij -- = in hiberno


winterdeken ZN

1 copertura hibernal/de hiberno


winterdienst ZN

1 servicio hibernal/de hiberno


winterdienstregeling ZN

1 horario hibernal/de hiberno


winterdijk ZN

1 dica hibernal/de hiberno


winteren WW

1 facer frigido
het begint al te -- = le hiberno approcha {sj}, le hiberno jam comencia, le hiberno veni


winterfeest ZN

1 festa hibernal/de hiberno


winterfruit ZN

1 fructos hibernal/de hiberno


wintergast ZN

1 ave hibernal/de hiberno, hibernante


wintergerst ZN

1 hordeo hibernal/de hiberno


wintergewas ZN

1 Zie: winterplant


wintergezicht ZN

1 Zie: winterlandschap


wintergoed ZN

1 Zie: winterkleding


wintergraan ZN

1 cereales hibernal/de hiberno


wintergroen BN

1 semperverde


wintergroente ZN

1 verdura/legumine hibernal/de hiberno


winterhalfjaar ZN

1 semestre hibernal/de hiberno


winterhanden ZN MV

1 gelatura al manos


winterhandschoen ZN

1 guanto hibernal/de hiberno


winterhard BN

1 resistente al gelo/frigido


winterhardheid ZN

1 resistentia al gelo


winterhaven ZN

1 porto de hiberno


winterhielen ZN MV

1 gelaturas al talones


winterhoed ZN

1 cappello hibernal/de hiberno


winterjas ZN

1 mantello hibernal/de hiberno


winterjasmijn ZN

1 jasmin nudiflor/hibernal/de hiberno


winterkers ZN

1 barbarea vulgar


winterkleding ZN

1 vestimentos/habito hibernal/de hiberno


winterkleed ZN

1 (BIOL) tonsion hibernal/de hiberno, (veren) plumas/plumage hibernal/de hiberno


winterkleren ZN MV

1 Zie: winterkleding


winterkleur ZN

1 color hibernal/de hiberno


winterknop ZN

1 (PLANTK) gemma hibernante, hibernaculo
2 (PLANTK) turion
--pen van de asperge = turiones del asparago


winterkoninkje ZN

1 troglodyta, rege del sepa


winterkoren ZN

1 tritico/frumento/cereales hibernal/de hiberno


winterkost ZN

1 nutrimento/alimento hibernal/de hiberno


winterkou(de) ZN

1 frigido hibernal/de hiberno


winterkwartaal ZN

1 trimestre hibernal/de hiberno


winterkwartieren ZN MV

1 (MIL) quartieros hibernal/de hiberno


winterlandschap ZN

1 paisage hibernal/de hiberno


winterleger ZN

1 campamento hibernal/de hiberno


winterlelie ZN

1 Zie: kerstroos


winterling ZN

1 cicuta


winterloon ZN

1 salario de hiberno


winterlucht ZN

1 aere hibernal/de hiberno


wintermaand ZN

1 mense hibernal/de hiberno


wintermantel ZN

1 mantello hibernal/de hiberno


wintermerk ZN

1 (SCHEEP) marca de linea de carga de hiberno


wintermode ZN

1 moda hibernal/de hiberno


wintermorgen ZN

1 matino hibernal/de hiberno


wintermuts ZN

1 bonetto de hiberno


winternacht ZN

1 nocte hibernal/de hiberno


winterochtend ZN

1 Zie: wintermorgen


winteroffensief ZN

1 offensiva hibernal/de hiberno


winterondergoed ZN

1 subvestimentos de hiberno


winteropruiming ZN

1 liquidation/saldos de hiberno


winterpak ZN

1 costume de hiberno


winterpaleis ZN

1 palatio hibernal/de hiberno


winterpeen ZN

1 carota hibernal/de hiberno


winterpeil ZN

1 nivello hibernal/de hiberno (del polders (N))


winterperiode ZN

1 periodo hibernal/de hiberno


winterplant ZN

1 planta hibernal/hyemal/de hiberno


winterpostelein ZN

1 claytonia


winterprogramma ZN

1 programma hibernal/de hiberno


winterprovisie ZN

1 provision de hiberno


winterregen ZN

1 pluvia hibernal/de hiberno


winterreis ZN

1 viage hibernal/de hiberno


winterresidentie ZN

1 residentia hibernal/de hiberno


winterrogge ZN

1 secale hibernal/de hiberno


winterrust ZN

1 (winterslaap) hibernation


winters BN

1 de hiberno, hibernal, hyemal, brumal
--e dag = die/jorno hibernal
zich -- aankleden = vestir se como in hiberno


winterschilder ZN

1 pictor decorator (qui offere un disconto de hiberno/a precio reducite in hiberno)


winterschoen ZN

1 calceatura/calceo/scarpa de hiberno


winterseizoen ZN

1 saison (F) hibernal/de hiberno


wintersemester ZN

1 semestre hibernal/de hiberno


winterslaap ZN

1 somno hibernal/hyemal, hibernation
een -- houden = hibernar
de vleermuis houdt een -- = le vespertilion es un hibernante


winterslag ZN

1 battalia hibernal/de hiberno


winterslaper ZN

1 (animal) hibernante


wintersneeuw ZN

1 nive hibernal/de hiberno


wintersolstitium ZN

1 solstitio hibernal/de hiberno


winterspelen ZN MV

1 jocos hibernal/de hiberno
olympische -- = jocos olympic de hiberno


wintersport ZN

1 (sport die 's winters beoefend wordt) sport (E) hibernal/de hiberno
2 (plaats) centro/station de sports (E) de hiberno/de ski


wintersportcentrum ZN

1 Zie: wintersportplaats


wintersportplaats ZN

1 centro/station de sports (E) hibernal/de hiberno/de ski


wintersportvakantie ZN

1 vacantias de sports (E) hibernal/de hiberno, vacantias de nive


winterstalling ZN

1 remissa pro le hiberno


winterstop ZN

1 (SPORT) tregua hibernal


winterstorm ZN

1 tempesta hibernal/de hiberno


wintertafereel ZN

1 scena hibernal/de hiberno


wintertarief ZN

1 tarifa de hiberno


wintertarwe ZN

1 frumento/tritico hibernal/de hiberno


wintertemperatuur ZN

1 temperatura hibernal/de hiberno


wintertenen ZN MV

1 gelatura al digitos del pede


wintertenue ZN

1 vestimentos de hiberno


wintertijd ZN

1 (periode) saison (F) hibernal/de hiberno
2 (tijdrekening) hora hibernal/de hiberno


wintertoerisme ZN

1 tourismo {oe} hibernal/de hiberno


wintertraining ZN

1 excercitation/training (E) de hiberno


wintertrek ZN

1 migration del aves in le hiberno


wintertuin ZN

1 jardin hibernal/de hiberno


winteruitrusting ZN

1 equipamento de hiberno


winteruitverkoop ZN

1 Zie: winteropruiming


winteruniform ZN

1 uniforme de hiberno


wintervacht ZN

1 pelle de hiberno


wintervast BN

1 Zie: winterhard


wintervastheid ZN

1 Zie: winterhardheid


winterveldtocht ZN

1 campania hibernal/de hiberno


winterverblijf(plaats) ZN

1 residentia hibernal/de hiberno


wintervermaak ZN

1 amusamento/divertimento hibernal/de hiberno


wintervinger ZN

1 gelatura al digito


wintervlaag ZN

1 borrasca hibernal/de hiberno


wintervoer ZN

1 forrage hibernal/de hiberno


wintervoeten ZN MV

1 gelatura al pedes


wintervogel ZN

1 Zie: wintergast


wintervoorraad ZN

1 provision de hiberno


winterweer ZN

1 tempore hibernal/de hiberno


winterwerk ZN

1 labor/travalio de hiberno


winterwortel ZN

1 Zie: winterpeen


winterzon ZN

1 sol hibernal/de hiberno


winterzonnestilstand ZN

1 Zie: wintersolstitium


winziek BN

1 Zie: winzuchtig


winzucht ZN

1 cupiditate, appetito/appetentia/sete/aviditate de lucro/ganio, rapacitate


winzuchtig BN

1 cupide, avide, rapace


wip ZN

1 (keer dat men wipt) salto
met een -- was hij bij de deur = ille esseva al porta in un salto
2 (ogenblik) instante, momento
in een -- = in un instante/un secunda
3 (wipplank) balanciatoria, bascula
4 (TECHN) (hefboom) bascula


wipbalk ZN

1 Zie: wip-3


wipbrug ZN

1 ponte a/de bascula/balancia


wipgalg ZN

1 strappado


wipkar ZN

1 carro/carretta basculante


wipklep ZN

1 valvula basculante


wipneus ZN

1 naso ascendente


wippen WW

1 (zich met een sprong/met sprongetjes verplaatsen) saltar, saltettar
de kanarie wipt op en neer in het kooitje = le canario face parve saltos de un latere al altere del cavia
uit zijn bed -- = saltar del lecto
in de auto -- = saltar in le auto(mobile)
2 (zich snel verplaatsen) mover se rapidemente
uit zijn bed -- = saltar de su lecto
er even tussenuit -- = sortir un momento
3 (op een wip spelen) jocar super le balanciatoria
4 (wankel staan) balanciar se
die plank wipt = iste planca non es stabile
5 (met een hefboom op/uit iets lichten) facer saltar, sublevar, remover
die spijkertjes wip je er zo uit = on remove iste parve clavos facilemente
6 (ontslaan) licentiar, destituer
de regering -- = destituer le governamento


wipperig BN

1 vacillante, instabile


wipplank ZN

1 planca basculante/de bascula, balanciatoria


wippositie ZN

1 position de bascula


wipschakelaar ZN

1 commutator basculante


wipstoel ZN

1 sedia a bascula
op de -- zitten = 1. riscar de perder su empleo, 2. esser in un situation instabile


wipwap ZN

1 Zie: wipplank


wirwar ZN

1 interlaciamento, imbroliamento, (doolhof) dedalo, labyrintho
-- van lijnen = interlaciamento de lineas
-- van wegen = dedalo/labyrintho de vias/camminos
-- van indrukken = vortice de impressiones


wis ZN

1 Zie: wisdoek
2 (twijg) ramo, rametto


wis BN

1 certe, secur
iemand van een --se dood redden = salvar un persona de un morte certe/secur
-- en waarachtig = certemente, securmente


wisdoek ZN

1 pannello a essugar


wisecrack ZN

1 remarca amusante


wisent ZN

1 bison europee


wisheid ZN

1 certitude, securitate


wishful thinking ZN

1 illusiones


Wisigoot ZN

1 visigotho


Wisigotisch BN

1 visigothic


wiskop ZN

1 testa/capite de rader


wiskunde ZN

1 mathematica
inleiding in de --, grondbegrippen/grondslagen van de -- = notiones (general)/elementos del mathematica
toegepaste -- = mathematica applicate
hogere -- = alte mathematica, mathematica superior
zuivere -- = mathematica pur/abstracte
aanleg voor -- = capacitate de mathematica
hij heeft aanleg voor -- = ille es dotate pro le mathematica


wiskundeboek ZN

1 manual de mathematica


wiskundedocent ZN

1 professor de mathematica


wiskundeknobbel ZN

1 talento natural pro le mathematica


wiskundeleraar ZN

1 professor de mathematica


wiskundeles ZN

1 lection de mathematica


wiskundevraagstuk ZN

1 problema mathematic/de mathematica


wiskundig BN

1 mathematic
--e stelling = theorema mathematic
--e vergelijking = equation mathematic
-- adviseur = consiliator/consiliero mathematic
--e reserve = reserva mathematic
dat is -- zeker = isto es mathematicamente certe, isto es un certitude mathematic
een probleem -- oplossen = solver un problema mathematicamente
-- formuleren/inkleden = mathematisar
het -- formuleren/inkleden = mathematisation


wiskundige ZN

1 mathematico


wiskunstenaar ZN

1 mathematico


wispelturig BN

1 capriciose, inconstante, cambiante, versatile, volubile
--e aard = character inconstante/volatile/capriciose
-- humeur = humor inconstante
-- temperament = temperamento inconstante


wispelturigheid ZN

1 inconstantia, versatilitate, capriciositate, volubilitate
-- van het publiek = inconstantia del publico


wissel ZN

1 (GELDW) littera de cambio, effecto, tratta
documentaire -- = effecto/tratta documentari/documental
-- betaalbaar aan toonder = effecto pagabile al portator
de -- vervalt morgen = le tratta expira deman
op iemands energie een zware -- trekken = exiger multo de un persona
de -- vervalt morgen = le tratta expira deman
2 (verandering) cambio, cambiamento, variation
3 (JACHT) pista
een haas volgt zijn -- = un lepore seque su pista
4 (wisselspeler) reimplaciante, substituto
een -- toepassen = reimplaciar un jocator
5 (SPOORW) agulia, cambio
een -- verzetten = mover/cambiar/manovrar un agulia


wisselaar ZN

1 (persoon) cambiator de moneta
2 (toestel om geld te wisselen) cambiator de moneta
3 (toestel om platen te wisselen) cambiator de discos automatic


wisselagent ZN

1 agente de cambio


wisselagentschap ZN

1 agentia de cambio


wisselarbitrage ZN

1 arbitrage de cambio


wisselautomaat ZN

1 cambiator de moneta


wisselbaar BN

1 cambiabile, excambiabile


wisselbaden ZN MV

1 banios alterne/alternante


wisselbak ZN

1 Zie: versnellingsbak


wisselbank ZN

1 banca de cambio, (discontobank) banca de disconto


wisselbedrag ZN

1 summa del littera de cambio


wisselbeker ZN

1 cuppa rotative/de defia


wisselbloedtransfusie ZN

1 transfusion de sanguine total/complete


wisselborg ZN

1 dator del aval


wisselborgstelling ZN

1 aval


wisselborgtocht ZN

1 Zie: wisselborgstelling


wisselbouw ZN

1 culturas/cultivationes alternate/alternante, rotation de culturas/cultivationes, systema agrari rotative
-- toepassen = alternar (le culturas/cultivationes)


wisselbrief ZN

1 Zie: wissel-1


wisselcabine ZN

1 cabina/cubiculo de banio/de cambio


wisselclausule ZN

1 clausula de un littera de cambio


wisseldiertje ZN

1 ameba


wisseldisconto ZN

1 disconto de un littera de cambio acceptate


wisselen WW

1 (onderling (doen) veranderen) cambiar, excambiar
de plaatsen -- = excambiar le placias
van plaats -- = cambiar de placia
de prijzen wisselen nogal = le precios presenta grande differentias
2 (geld) cambiar
geld -- = cambiar moneta
honderd gulden -- in Franse franken = cambiar cento florinos in francos francese
3 (afwisselen) cambiar, variar, fluctuar
het accent wisselt = le accento cambia/se displacia
zijn stemming wisselt nogal = ille cambia bastante de humor, su humor es cambiante/capriciose
--d bewolkt = nubositate variabile
4 (uitwisselen) excambiar, intercambiar
een blik van verstandhouding -- met = excambiar/intercambiar un reguardo de comprension (mutual) con
van gedachten -- = intercambiar/excambiar pensatas/pensamentos/vistas/ideas/opiniones/ideas/punctos de vista
5 (van treinen) cambiar de via
6 (JACHT) (wissels volgen) sequer un pista


wisselend BN

1 cambiante, variabile, inequal, alternante
--e omstandigheden = circumstantias cambiante/alternante
--e kleuren = colores cambiante/alternante
leerling met --e prestaties = alumno/scholar irregular
(WISK) --e binnenhoeken = angulos alterne interne
(WISK) --e buitenhoeken = angulos alterne externe
snel --e opeenvolging van gevoelens = kaleidoscopio de sensationes
--e pols = pulso alternante
--e stemming = humor cambiante/capriciose
met -- succes = con successo cambiante, con un successo inequal
-- bewolkt = nebulositate variabile


wisselgeld ZN

1 (geld dat men terug ontvangt) cambio
2 (klein geld) moneta minute, cambio


wisselhandel ZN

1 commercio de cambio/de devisas


wisselhandelaar ZN

1 agente de cambio/de devisas, cambista


wisselhouder ZN

1 portator de un littera de cambio


wisseling ZN

1 (ruil) cambio, cambiamento, excambio
-- in het bestuur = cambio/cambiamento in le direction
de -- van de wacht = le relevamento del guarda
2 (verandering) cambio, cambiamento, alternantia, variation
in de -- der tijden = in le alternantia/succession del tempores


wisselkantoor ZN

1 officio/agentia/bureau (F) de cambio


wisselkoers ZN

1 curso de cambio, cambio


wisselkoorts ZN

1 febre intermittente


wissellijst ZN

1 quadro (inter)cambiabile


wisselloon ZN

1 commission


wisselloper ZN

1 incassator


wisselmakelaar ZN

1 agente de cambio, cambista


wisselmarkt ZN

1 mercato del cambios


wisselnemer ZN

1 prenditor de un littera de cambio


wisselnotering ZN

1 curso de cambio, cambio


wisselpaard ZN

1 cavallo de relevamento


wisselpari(teit) ZN

1 par/paritate de cambio


wisselplaats ZN

1 (voor postpaarden) posta


wisselprijs ZN

1 premio de defia/rotative


wisselprotest ZN

1 protesto


wisselpunt ZN

1 loco de relevamento


wisselrecht ZN

1 derecto de cambio


wisselrijm ZN

1 rimas cruciate


wisselslag ZN

1 quatro stilos


wisselspanning ZN

1 voltage/tension alternative


wisselspeler ZN

1 reimplaciante, substituto, jocator de reserva
de trainer zette beide --s in = le trainer (E)/trainator faceva entrar in joco le duo jocatores de reserva


wisselspoor ZN

1 via de cambio/cambiamento/de agulia


wisselstand ZN

1 position del agulia(s)


wisselstroom ZN

1 currente alternate/alternative/alterne


wisselstroomdynamo ZN

1 dynamo a/de currente alternative/alternate/alterne, alternator


wisselstroomgenerator ZN

1 Zie: wisselstroomdynamo


wisselstroommotor ZN

1 motor a/de currente alternate/alternative/alterne


wisselstroomturbine ZN

1 turboalternator


wisselstroomweerstand ZN

1 inductantia


wisseltand ZN

1 dente permanente


wisseltrofee ZN

1 trophea de defia


wisseltruc ZN

1 truco de cambio


wisselvallig BN

1 cambiante, variabile, instabile, aleatori
-- weer = tempore cambiante/variabile/instabile
--e resultaten = resultatos variabile


wisselvalligheid ZN

1 instabilitate, variabilitate, inconstantia
-- van het weer = instabilitate/variabilitate del tempore
-- van stemming = instabilitate de humor
de -- van de fortuin = le vicissitudes/le capricio del fortuna/del sorte/del destino


wisselvervalser ZN

1 falsificator de un littera de cambio


wisselwaarde ZN

1 amonta de un effecto


wisselwachter ZN

1 guardaagulias


wisselwachtershuisje ZN

1 cabina/posto de un guardaagulias


wisselwerking ZN

1 interaction, correlation, action reciproc, reciprocitate
collectieve -- = interaction collective
elektromagnetische -- = interaction electromagnetic
interatomaire -- = interaction interatomic
intermoleculaire -- = interaction intermolecular
akoestische -- = interaction acustic
sterke -- = interaction forte
zwakke -- = interaction debile
in -- staan = interager, esser correlatate (con)
in -- staand = correlative
er bestaat een -- tussen = il ha un interaction/reciprocitate inter


wisselwerkingsenergie ZN

1 energia de interaction


wisselwind ZN

1 monson


wisselwoning ZN

1 allogiamento provisori/provisional/temporari


wisselzang ZN

1 canto alternative/alternate/alterne, antiphona


wissen WW

1 (vegend verwijderen) essugar
zich het zweet van het voorhoofd -- = essugar se le sudor del fronte
de tranen uit de ogen -- = essugar su lacrimas
2 (COMP, AUDIO) cancellar, rader


wisser ZN

1 brossa, (ruitewisser) essugavitros, (flessewisser) brossa de bottilia


wissewasje ZN

1 cosa insignificante, trica, bagatella, futilitate
met zulke --s houd ik mij niet op = io non me occupa de tal tricas
het is maar een -- = isto es un mer trica


wit BN

1 blanc
-- papier = papiro blanc
--te druif = uva blanc
--te wijn = vino blanc
-- bloedlichaampje = globulo blanc
--te kool = caule blanc
--te muis = mus/mure blanc/albino
--te olifant = elephante blanc/albino
--te walvis = balena blanc/albino
--te steenkool = carbon blanc
(MED) --te vloed = leucorrhea
(FIG) --te boorden = personal administrative
--e sigaretten = cigarrettas a precio reducite
Witte Huis = Casa Blanc
Witte Zee = Mar Blanc
Witte Donderdag = Jovedi Sancte
vuil -- = blancastre
-- maken/worden = blanchir
zwart geld -- maken/wassen = blanchir moneta (nigre)
het -- maken = blanchimento
-- wegtrekken = pallidir
hij ziet -- = ille es pallide
iets zwart op -- hebben = haber un cosa per scripto


wit ZN

1 blanco
het -- van de ogen = le blanco del oculos
het -- van een ei = le blanco de un ovo
het -- van zijn hemd = le blanco/le blancor de su camisa
zuiver -- = blanco pur
doorschijnend -- = blanco diaphane
iets -- laten = lassar un cosa in blanco
zij trouwde in het -- = illa se ha maritate in blanco
(SCHAKEN) met -- spelen = jocar con le pecias blanc
(brood) een half -- = un medie pan blanc


witachtig BN

1 blancastre
--e substantie = substantia blancastre
2 (BIOL) albuginee


witbaard ZN

1 homine a/de barba blanc


witbestoven BN

1 coperite/coperte de pulvere blanc, (met meel) infarinate


witbevroren BN

1 blanc per le gelo
-- bomen = arbores blanc per le gelo


witbier ZN

1 bira blanc/legier


witbladerig BN

1 de folios blanc


witbloedig BN

1
de --e lagere dieren = le animales a/de sanguine blanc


witbloemig BN

1 a/de flores blanc, albiflor


witblond BN

1 blonde platinate


witboek ZN

1 libro blanc


witbol ZN

1 holco
zachte -- = holco molle


witbont BN

1 blanc con maculas nigre
een --e koe = un vacca nigre e blanc


witborstel ZN

1 brossa a/de/pro blanchir


witbrood ZN

1 pan blanc


witgedast BN

1 con cravata blanc


witgeel BN

1 jalne blancastre


witgehalst BN

1 con collo blanc


witgehandschoend BN

1 con guantos blanc


witgekalkt BN

1 blanchite al calce


witgekuifd BN

1 (persoon) de/con capillos blanc, (golven, vogels) de/con crista/cresta blanc


witgepleisterd BN

1 blanchite al calce
--e muren = muros blanchite al calce


witglas ZN

1 opalina


witgloeiend BN

1 incandescente
-- maken = incandescer


witgloeihitte ZN

1 incandescentia


witgoed ZN

1 (wit weefsel) tela blanc
2 (keukenapparatuur) articulos/apparatos de cocina


witgoud ZN

1 (platina) platino
2 (legering van nikkel en goud) auro blanc


witharig BN

1 a/de/con pilos blanc, (op het hoofd) a/de/con capillos blanc


witharigheid ZN

1 albinismo


witheer ZN

1 premonstratense


witheet BN

1 (zeer heet) incandescente
2 (zeer verontwaardigd) furiose, furibunde


witheid ZN

1 blancor, albor


without ZN

1 ligno blanc


withouten BN

1 de ligno blanc


witje ZN

1 (vlinder) pieride


witjes BN

1 un pauco/un poco pallide


witkalk ZN

1 blanco/lacte de calce, calce pro blanchir


witkalker ZN

1 persona qui blanchi le muros
2 persona qui coperi le muros de graffiti, artista de graffiti


witkatoenen BN

1 de coton blanc
-- hemd = camisa de coton blanc


witkiel ZN

1 portator


witkop ZN

1 persona de/con capillos blanc


witkoper ZN

1 cupro blanc, argentano


witkoppig BN

1 a testa/capite blanc


witkwast ZN

1 brossa a/de/pro blanchir


witlof ZN

1 cichorea, endivia de Bruxelles (F)


witmaker ZN

1 (stof die wit maakt) producto blanchiente
2 (neutraliseringsmiddel) producto neutralisante


witmarmeren BN

1 de marmore blanc


witmetaal ZN

1 metallo blanc


Witrus ZN

1 russo blanc, bielorusso


Wit-Rusland ZN EIGN

1 Russia Blanc, Bielorussia


Witrussisch BN

1 blanc-russe, bielorusse


witsel ZN

1 Zie: witkalk


witsellaag ZN

1 strato de lacte de calce


witstaart ZN

1 (vogel) culo blanc
2 (paard) cavallo a/de cauda blanc


witstaart ZN

1 (vogel) culo blanc


wittebonensoep ZN

1 suppa de fabas blanc


witteboordencriminaliteit ZN

1 delinquentia "de collar blanc"


witteboordencultuur ZN

1 cultura del "collar blanc"


wittebrood ZN

1 pan blanc


wittebroodsdagen ZN MV

1 Zie: wittebroodsweken


wittebroodsdeeg ZN

1 pasta de pan blanc


wittebroodspap ZN

1 pappa de pan blac


wittebroodsweken ZN MV

1 luna de melle
zij zijn nog in hun -- = illes es ancora in plen luna de melle


wittekool ZN

1 caule blanc


witten WW

1 (mbt muren, e.d.) blanchir (con (lacte de) calce)
een muur -- = blanchir un muro
2 (mbt kapitaal) blanchir
zwart geld -- = blanchir moneta nigre


witter ZN

1 blanchitor


witvis ZN

1 pisce blanc


witvlezig BN

1 de/con carne blanc


witvoet ZN

1 cavallo de pedes blanc


witwerk ZN

1 (voorwerpen, meubelen) objectos/mobiles de ligno blanc
2 (legaal werk) labor/travalio legal


witz ZN

1 burla, facetia


witzand ZN

1 sablo/arena blanc


witziekte ZN

1 mildew (E)


witzijden BN

1 de seta blanc


W.K. ZN

1 (Afk.: Wereldkampioenschappen) Campionatos Mundial


W.L.

1 (Afk.: westerlengte) longitude west/occidental


w.o.

1 (Afk.: waaronder) inter le quales, inter illes/illas/illos


W.O.

1 (Afk.: wereldoorlog) guerra mundial
2 (Afk.: wetenschappelijk onderwijs) inseniamento universitari


wodka ZN

1 vodka (R)
Russische -- = vodka russe
Poolse -- = vodka polonese


woede ZN

1 rabie, ira, furor, furia, rage, cholera, bile
blinde -- = rabie/ira/furor/rage/cholera cec
razende -- = cholera furibunde
machteloze -- = ira/cholera/furor impotente
uitzinnige -- = furia descatenate
-- der elementen = furor del elementos
-- der golven = furor del undas
-- der hartstochten = furor del passiones
in een vlaag van -- = in un accesso de ira/cholera/rabie
uitbarsting/aanval van -- = accesso de rabie/ira/furor/rage/cholera
in -- uitbarsten = erumper in furor/ira/cholera
zijn -- onderdrukken/verbijten = continer/reprimer su rabie/su ira/su furor/su rage/su cholera
zijn -- koelen op = discargar su ira/cholera contra
stikken van -- = suffocar de rabie/de ira/de furor/de rage/de cholera
ergens in blijven van -- = morir de rabie
trillend van -- = fremente de rabie
lijkbleek van -- = livide de ira


woede-aanval ZN

1 accesso/attacco de ira/de furor/de rabie/de rage/de cholera/de bile
een -- krijgen = incholerisar se


woeden WW

1 (mbt personen) esser furiose, ragiar, tempestar, fulminar, (van de storm OOK) discatenar se
tegen iemand -- = fulminar contra un persona
2 (mbt zaken) ragiar
de brand woedt in het scheepsruim = le incendio ragia in le cala
toen de oorlog woedde = quando le guerra ragiava
de zee woedt = le mar es discatenate


woedend ZN

1 furiose, furibunde, rabide, rabiose, ragiose, irate, infuriate, indiabolate
--e blikken = reguardos furiose
--e zee = mar discatenate
-- zijn = esser in ira/rabie/rage/furor/cholera, furer, rabiar, ragiar
-- maken = exasperar, furiar, infuriar, incholerisar
-- worden = intrar in cholera/in furor, irascer, indiabolar
-- tegen iemand schreeuwen = critar furiosemente/vociferar a/contra un persona


woede-uitbarsting ZN

1 attacco de/accesso de/explosion de furia/furor/rage/rabie/ira/cholera, paroxismo de rage


woef! TW

1 wuf!


woeker ZN

1 usura, usuria
met -- geven, -- drijven = usurar
iets met -- vergelden = pagar un cosa con usura


woekeraar ZN

1 usurero, vampir


woekerachtig BN

1 usurari


woekerdiertje ZN

1 parasito


woekeren BN

1 (woeker drijven) usurar, viver de usura, prestar a usura
zich rijk -- = inricchir se per le usura
iemand arm -- = ruinar un persona per le usura
2 (het uiterste voordeel trekken van) exploitar {plwa}, profitar
met elke minuut -- = exploitar cata minuta
met zijn tijd -- = exploitar su tempore
-- met de ruimte = utilisar al maximo le spatio
3 (voortdurend groeien ten koste van iets anders) pullular, proliferar, multiplicar se rapidemente
--d gezwel = tumor que prolifera


woekerend BN

1 (MED) exuberante
-- abces = abscesso exuberante


woekergeld ZN

1 moneta/beneficios/profitos usurari/de usura


woekerhandel ZN

1 commercio usurari, usura, usuria


woekerhuur ZN

1 location excessive


woekering ZN

1 proliferation, pullulation


woekerplant ZN

1 planta parasite


woekerprijs ZN

1 precio usurari/excessive


woekerrente ZN

1 interesse usurari, usura, usuria
tegen -- lenen = prestar usurarimente


woekervlees ZN

1 (MED) proliferation de texitos, neoplasma


woekerwet ZN

1 lege contra le usura


woekerwinst ZN

1 profito/beneficio usurari/excessive


woekerzucht ZN

1 spirito usurari


woelen WW

1 (zich onrustig bewegen) agitar se/mover se/tornar se continuemente
2 (zich druk door elkaar bewegen) formicar, pullular
allerlei gedachten woelden door zijn hoofd = tote sorta de pensatas/pensamentos pullulava in su testa/capite
3 (wroeten) cavar, excavar
de rivier woelde gaten in de dijk = le riviera ha excavate aperturas in le dica


woelgeest ZN

1 agitator


woelig BN

1 agitate, turbulente, (wanordelijk) tumultuari
--e zee = mar agitate/turbulente
-- leven = vita agitate/turbulente
--e nacht = nocte agitate
--e tijden = tempores/epocha turbulente/agitate
-- kind = infante agitate/turbulente
de zieke heeft een --e nacht doorgebracht = le malado ha passate un nocte agitate


woeligheid ZN

1 agitation, turbulentia


woeling ZN

1 (het woelen) agitation, turbulentia
de --en van het water = le agitation del aqua
2 (MV) (onlusten) disturbantias
--en van een revolutie = convulsiones de un revolution


woelrat ZN

1 ratto de aqua


woelwater ZN

1 infante agitate/turbulente


woelziek BN

1 (onrustig) agitate, turbulente
2 (oproerig) seditiose, turbulente


woelzucht ZN

1 spirito seditiose


woensdag ZN

1 mercuridi


woensdageditie ZN

1 edition del mercuridi


woensdags BN

1 del mercuridi
--e markt = mercato del mercuridi


woerd ZN

1 anate mascule


woerhaan ZN

1 urogallo, tetrice


woest BN

1 (wild) salvage, (van volk) barbare, barbaric, (mbt aard) feroce
--e blik = reguardo feroce/hagarde
--e hond = can feroce
-- volk = populo salvage/barbare
--e baard = barba salvage/inculte
een -- voorkomen hebben = haber un aere salvage
2 (ruw) rude, barbare, barbaric, primitive
--e lui = gente rude
--e stammen = tribos primitive
3 (zeer kwaad) furiose, furibunde, rabiose
-- maken = render furiose/furibunde
4 (mbt land) salvage, inculte, incultivate, deserte, desolate
--e grond = terras inculte
--e landstreek = region salvage/desolate
--e kusten = costas salvage/desolate
5
-- stromend water = aquas torrential


woestaard ZN

1 Zie: woesteling


woesteling ZN

1 barbaro, bruto, energumeno, salvage


woestenij ZN

1 loco desolate, deserto
de oorlog heeft van deze vruchtbare landstreek een -- gemaakt = le guerra ha transformate in deserto iste region antea fertile


woestheid ZN

1 (wildheid) feritate, ferocitate, salvageria
-- van de tijger = ferocitate del tigre
2 (ruwheid) character rude, salvageria, barbaria
3 (woede) cholera, furor, furia
4 (mbt gronden: onbebouwd karakter) stato salvage/inculte, incultura, (verlatenheid) desolation


woestijn ZN

1 deserto
van de -- = desertic
de tocht door de -- = le transversata del deserto
in de -- prediken = predicar in le deserto
eindeloze/onafzienbare -- = deserto infinite
schip der -- = nave del deserto
Arabische -- = deserto arabic
rand van de -- = confinios del deserto
het tot een -- maken = desertification


woestijnachtig BN

1 desertic


woestijnbewoner ZN

1 habitante del deserto


woestijndier ZN

1 animal del deserto


woestijnfauna ZN

1 fauna del deserto


woestijnflora ZN

1 flora del deserto


woestijngebied ZN

1 zona desertic


woestijngordel ZN

1 Zie: woestijngebied


woestijnklimaat ZN

1 climate desertic


woestijnlynx ZN

1 caracal


woestijnoorlog ZN

1 guerra del deserto


woestijnplant ZN

1 planta desertic/del deserto


woestijnreis ZN

1 viage in le deserto


woestijnreiziger ZN

1 viagiante in le deserto


woestijnroos ZN

1 rosa del sablo(s)


woestijnstaat ZN

1 stato del deserto


woestijntocht ZN

1 Zie: woestijnreis


woestijntype ZN

1 typo de deserto


woestijnvegetatie ZN

1 vegetation del deserto


woestijnvorming ZN

1 desertification


woestijnvos ZN

1 fennec


woestijnwind ZN

1 vento del deserto


woestijnzand ZN

1 sablo/arena del deserto


woestijnzout ZN

1 sal del deserto


woiwode ZN

1 (GESCH) voivoda
ambt van -- = voivodato
2 palatino


wok ZN

1 patella chinese, wok


wol ZN

1 lana
fijne -- = lana fin
knot -- = pelota/bolla de lana
plukje -- = flocco de lana
ongeverfde -- = lana natural/non tingite
van -- = lanose
-- wassen = lavar lana
-- kaarden = cardar lana
-- spinnen = filar lana
onder de -- gaan/kruipen = mitter se sub le coperturas, ir al lecto
door de -- geverfd = sin scrupulos


wolaap ZN

1 simia lanose/lagotrice


wolachtig BN

1 lanate, lanose


wolafval ZN

1 restos de lana


wolbaal ZN

1 balla de lana


wolbeest ZN

1 bestia lanifere/a lana


wolbereiding ZN

1 Zie: wolfabricage


wolbewerking ZN

1 tractamento de lana


wolbij ZN

1 anthidio


wolblekerij ZN

1 stabilimento de blanchimento de lana


wolbol ZN

1 (PLANTK) bulbocodio


woldragend BN

1 lanifere, (van planten OOK) lanuginose
-- vee = bestias lanifere/a lana


wolf ZN

1 (dier) lupo
van een -- = lupin
eenzame -- = lupo solitari
huilen met de --en in het bos = ulular con le lupos
eten als een -- = mangiar como un lupo
Roodkapje en de boze -- = Cappucietto Rubie e le lupo feroce
2 (ziekte) (van de huid) lupus (L), (van de tanden) carie (dentari)


wolfabricage ZN

1 fabrication de lanas, laneria


wolfabriek ZN

1 fabrica de lanas


wolfabrikant ZN

1 fabricante de lanas, lanero


wolfkers ZN

1 atropa


wolfraam ZN

1 wolfram (D), tungsten (Zw)


wolfraamcarbide ZN

1 carburo de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolfraamdraad ZN

1 filamento de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolfraamerts ZN

1 mineral de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolfraamsilicaat ZN

1 silicato de tungsten (Zw)/de wolfram (D), tungstosilicato


wolfraamstaal ZN

1 aciero al/de wolfram (D)/tungsten (Zw)


wolfraamverbinding ZN

1 composito de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolframaat ZN

1 tungstato


wolframiet ZN

1 (wolfraamerts) wolfram (D), wolframite
2 (SCHEI) wolfram (D), tungsten (Zw)


wolframium ZN

1 Zie: wolfraam


wolfsangel ZN

1 pedica/trappa pro lupos


wolfsgebit ZN

1 dentes de lupo


wolfshond ZN

1 can lupo, can lupin


wolfshonger ZN

1 appetito vorace, (MED) bulimia


wolfsijzer ZN

1 Zie: wolfsangel


wolfskers ZN

1 belladonna


wolfsklauw ZN

1 (PLANTK) lycopodio
grote -- = lycopodio clavate


wolfsklauwen ZN MV

1 (PLANTK) lycopodiaceas


wolfsklem ZN

1 Zie: wolfsangel


wolfsleger ZN

1 cubil de lupo


wolfsmelk ZN

1 euphorbia
brede -- = euphorbia platyphylle


wolfsmelkfamilie ZN

1 euphorbiaceas


wolfspels ZN

1 pelle de lupo


wolfspin ZN

1 lycosa


wolfspoot ZN

1 lycopo


wolfspoot ZN

1 Zie: wolfsklauw


wolfstand ZN

1 dente de lupo


wolfsveest ZN

1 (PLANTK) lycoperdon


wolfsvel ZN

1 pelle de lupo


Wolga ZN EIGN

1 Volga


wolgehalte ZN

1 percentage de lana


wolgoed ZN

1 Zie: wollengoed


wolgras ZN

1 Zie: wollegras


wolhaas ZN

1
Chileense -- = chinchilla {sj...sj}


wolhandel ZN

1 commercio de lanas, laneria


wolhandelaar ZN

1 commerciante de lanas, lanero


wolhandkrab ZN

1 crabba chinese


wolharig BN

1 lanifere, lanose, (van planten OOK) lanuginose
--e neushoorn = rhinocerote lanose


wolindustrie ZN

1 industria de lanas


wolk ZN

1 nube
hoge --en = nubes superior
middelbare --en = nubes medie
lage --en = nubes inferior
donkere --en = nubes nigre
kosmische --en = nubes cosmic
-- sprinkhanen = nube de saltatores
-- van stof = nube de pulvere
-- rook = nube de fumo
de --en trekken naar het oosten = le nubes se displacia verso le est
de lucht is met --en bedekt = le celo es coperte de nubes
in de --en zijn = esser in le nubes, esser transportate de joia/de gaudio
(FIG) donkere --en pakken zich samen = le periculo es imminente, un grande periculo menacia
--en dragend/brengend = nubifere
een -- van een baby = un belle bebe/baby (E)


wolkaarde ZN

1 cardo, pectine de cardar/de cardinator


wolkaarder ZN

1 cardator, pectinator


wolkachtig BN

1 nubilose, coperte de nubes


wolkam ZN

1 Zie: wolkaarde


wolkammer ZN

1 cardator/pectinator de lana


wolkammerij ZN

1 cardatura de lana


wolkbreuk ZN

1 pluvia forte/torrential, diluvio


wolkenbank ZN

1 Zie: wolkengordijn


wolkenclassificatie ZN

1 classification de nubes


wolkencombinatie ZN

1 combination de nubes


wolkendek ZN

1 strato de nubes


wolkenformatie ZN

1 formation de nubes


wolkengordijn ZN

1 cortina de nubes
het -- scheurde = le cortina de nubes se ha fissurate


wolkenhemel ZN

1 celo nubilose


wolkenkrabber ZN

1 grattacelo


wolkenkunde ZN

1 nephologia


wolkenlaag ZN

1 strato de nubes


wolkenloos BN

1 sin nube(s), seren
--e hemel = celo seren/sin nubes
-- geluk = felicitate sin nubes


wolkenlucht ZN

1 Zie: wolkenhemel


wolkenmassa ZN

1 massa de nubes


wolkenring ZN

1 circulo de nubes


wolkensliert ZN

1 fragmento de nube


wolkenveld ZN

1 forte nebulositate, fronte nubilose


wolkenvorming ZN

1 formation de nubes


wolkig BN

1 (vol wolken) nubilose
--e hemel = celo nubilose
2 (troebel) turbide
--e urine = urina turbide


wolkoper ZN

1 mercante de lana(s), lanero


wolkruid ZN

1 basilisco


wolkschaduw ZN

1 umbra de nube


wollegras ZN

1 eriophoro
eenarig -- = eriophoro vaginate
breed -- = eriophoro latifolie
slank -- = eriophoro gracile


wollen BN

1 de lana, lanose
-- kousen = calceas de lana
-- sokken = calcettas de lana
-- deken = copertura de lana
-- draad = filo de lana
-- kleren = vestimentos de lana, laneria
-- stoffen = stoffas/texitos de lana, lanas
-- stoffenfabricage = laneria


wollengoed ZN

1 lanas, laneria


wollenstoffenfabriek ZN

1 fabrica de lanas


wolletje ZN

1 (lap) pecia de tela de lana
2 (deken) copertura de lana
3 (hemd) camisetta de lana, tricot (F)


wollig BN

1 lanate, lanose, lanuginose, lanifere
--e zachtheid = lanositate
--lige haren = capillos lanose
--e bladeren = folios lanifere
2 (van wol voorzien) coperte de lana, lanifere
--e schapen = oves lanifere/coperte de lana
3 (verhullend) vage, obscur
-- taalgebruik = linguage vage/obscur


wolligheid ZN

1 (wolachtigheid) lanositate
2 (onduidelijkheid) character vage, manco de nettitate, indecision, imprecision


wolluis ZN

1 aphide del lana, phenococco


wolmaniseren WW

1 impregnar de un producto fungicida e insectifuge


wolmarkt ZN

1 mercato de lanas


wolmerk ZN

1 marca (de garantia) del lana


wolnijverheid ZN

1 Zie: wolindustrie


wolprijs ZN

1 precio de lana


wolproduktie ZN

1 production de lana


wolspinner ZN

1 filator/filandero de lana


wolspinnerij ZN

1 (handeling) filatura de lana
2 (werkplaats) filanda/filatura/filanderia de lana


woluitvoer ZN

1 exportation de lana


wolvacht ZN

1 tonsion


wolvee ZN

1 bestias lanifere/a/de lana


wolveiling ZN

1 vendita public de lana


wolvenbeet ZN

1 morsura de lupo


wolvenbek ZN

1 bucca de lupo


wolvenhuid ZN

1 pelle de lupo


wolvenjacht ZN

1 chassa {sj} de lupos


wolvenjager ZN

1 chassator {sj} de lupos


wolvenklem ZN

1 Zie: wolfsangel


wolvenkop ZN

1 capita/testa de lupo


wolvenmuil ZN

1 Zie: wolvenbek


wolvenprent ZN

1 marca de lupo


wolvenspoor ZN

1 tracia de lupo


wolvenstaart ZN

1 cauda de lupo


wolverlei ZN

1 arnica (montan)


wolverver ZN

1 tincturero de lana


wolververij ZN

1 tinctureria de lana


wolvet ZN

1 (substantie in wol) grassia de lana
2 (gezuiverd schapesmeer) lanolina


wolvezel ZN

1 fibra de lana


wolvilt ZN

1 feltro de lana


wolvin ZN

1 lupa


wolvlieg ZN

1 bombylio major, grande bombylio


wolvlok ZN

1 flocco de lana


wolwassen WW

1 lavar le lana
het -- = le lavage del lana


wolwerker ZN

1 obrero lanero


wolwever ZN

1 texitor de lana


wolweverij ZN

1 officina/fabrica de texitos de lana


wolzak ZN

1 Zie: wolbaal


wombat ZN

1 wombat


won ZN

1 (Koreaanse munt) won


wond ZN

1 vulnere, ferita, lesion, (open, diep) plaga
onbetekenende -- = vulnere anodin
oppervlakkige -- = vulnere superficial
pijnlijke -- = vulnere dolorose
verse -- = vulnere/ferita recente
dodelijke -- = ferita mortal
gapende -- = ferita/plaga aperte
diepe -- = plaga profunde
gangreneuze -- = plaga gangrenose
rand van een -- = labio de un plaga
de vinger op de wond(e plek) leggen = mitter/poner le digito super le plaga
iemand een -- toebrengen = vulnerar un persona
een -- infecteren = infectar un plaga
een -- verbinden = bandar un plaga
een -- hechten = suturar un vulnere
--en helend = vulnerari
van zijn --en genezen = curar se de su feritas
oude --en openrijten = renovar le plagas/feritas


wondbaar BN

1 vulnerabile


wondbaarheid ZN

1 vulnerabilitate


wondbalsem ZN

1 balsamo vulnerari


wondbehandeling ZN

1 tractamento de vulneres


wonden WW

1 vulnerar, leder, plagar
zich -- aan een mes = vulnerar se con un cultello
zich -- aan zijn vingers = vulnerar se le digitos
die opmerking heeft mijn hart gewond = iste remarca me ha vulnerate profundemente


wonder ZN

1 (iets buitengewoons) miraculo, meravilia
de liefde doet --en = le amor face miraculos
geen --en verwachten van iets = non attender necun miraculo de un cosa
2 (mirakel) miraculo
de --en van de bijbel = le miraculos del biblia
--en verrichten = facer/operar miraculos
in --en geloven = creder in le miraculos
als door een -- gered = salvate per miraculo
3 (wonderbaarlijke zaak/persoon) miraculo, meravilia, prodigio
-- van de natuur = meravilias/prodigios del natura
-- van de techniek = meravilias/prodigios del technica
-- van schoonheid = miraculo/prodigio de beltate
-- van geleerdheid = puteo/portento de sapientia
dit apparaat doet --en = iste apparato face meravilias
4 (wereldwonder) meravilia
de zeven --en van de wereld = le septe meravilias del mundo
5
de --en zijn de wereld niet uit = toto pote occurrer
6
-- boven -- = miraculosemente


wonder BW

1 (in hoge mate) particularmente, extraordinarimente
-- wat = multo


wonderbaar BN

1 miraculose, prodigiose, extraordinari
(BIJBEL) -- visvangst = pisca miraculose/prodigiose
dat was een -- mooi gezicht = isto esseva un vista prodigiosemente belle


wonderbaarlijk BN

1 miraculose, prodigiose, mirific, portentose
--e genezing = curation miraculose/portentose
--e redding = salvamento/salvation inexplicabile
hij vertelt altijd van die --e verhalen = ille conta sempre/semper historias prodigiose
hij werd -- gered = ille esseva miraculosemente salvate


wonderbalsem ZN

1 balsamo meraviliose


wonderbeeld ZN

1 imagine/statua miraculose


wonderbloem ZN

1 mirabilis


wonderboom ZN

1 (prachtige boom) arbore meraviliose
2 (PLANTK) ricino


wonderbron ZN

1 fonte incantate


wonderdaad ZN

1 action miraculose, miraculo


wonderdadig BN

1 miraculose, supernatural, thaumaturge, thaumaturgic, theurgic
-- vermogen = thaumaturgia


wonderdier ZN

1 animal prodigiose


wonderdoend WW

1 miraculose, thaumaturge, thaumaturgic
-- vermogen = thaumaturgia


wonderdoener ZN

1 facitor de miraculos, thaumaturgo, theurgista, theurgo


wonderdokter ZN

1 charlatan (F), (lovend bedoeld) genio medic/medical


wondergeloof ZN

1 credentia in (le) miraculos


wondergoed BN

1 excellente


wondergroot BN

1 enorme, colossal


wonderinkt ZN

1 tinta invisibile/sympathic/secrete


wonderkind ZN

1 infante prodigio
Mozart was een -- = Mozart esseva un infante prodigio


wonderklein BN

1 multo parve


wonderkracht ZN

1 (kracht om mirakelen te doen) poter(es)/virtute miraculose, theurgia
2 (buitengewone kracht) grande fortia, fortia singular/prodigiose/miraculose/extraordinari


wonderkuur ZN

1 cura miraculose


wonderlamp ZN

1 lampa magic/meravilose
Aladin en de Wonderlamp = Aladin e le Lampa Meraviliose


wonderland ZN

1 (sprookjesland) pais del meravilias
Alice in Wonderland = Alice in le pais del Meravilias
2 (mooi land) pais meraviliose


wonderlijk BN

1 Zie: wonderbaar
2 (zonderling) curiose, estranie, bizarre, grottesc, peculiar, singular
--e man = homine bizarre/peculiar
--e zaken = cosas curiose/peculiar/estranie
ik vind het nogal -- = io trova isto assatis bizarre
het --e is dat = le aspecto estranie del caso es que
-- genoeg/om te zeggen = mirabile dictu (L)


wonderlijkheid ZN

1 (het wonderbaar zijn) miraculo
2 (zonderlingheid) bizarria, estranietate, singularitate


wondermacht ZN

1 poter miraculose/de facer miraculos


wondermens ZN

1 homine meraviliose


wondermiddel ZN

1 remedio miraculose/universal, potion magic, panacea


wondermooi BN

1 Zie: wonderschoon


wonderolie ZN

1 oleo de ricino


wonderring ZN

1 anello magic


wonderschoon BN

1 multo belle, bellissime, superbe, splendide, magnific
een -- kind = un infante magnific


wonderspreuk ZN

1 formula magic, paradoxo


wondersterk BN

1 meraviliosemente forte, extraordinarimente forte


wonderteam ZN

1 equipa magnific


wonderteken ZN

1 portento, signo miraculose


wondertuin ZN

1 jardin miraculose


wonderveel BN

1 multissime, un immensitate (de), un profusion (de)


wonderverhaal ZN

1 historia miraculose, historia de un miraculo


wonderverschijnsel ZN

1 phenomeno miraculose


wonderwel BW

1 meraviliosemente ben, excellentemente


wonderwereld ZN

1 mondo meraviliose/del miraculos


wonderwerk ZN

1 meravilia


wonderzalf ZN

1 unguento meraviliose


wonderzout ZN

1 Zie: glauberzout


wondgaas ZN

1 Zie: verbandgaas


wondhaak ZN

1 agrafe


wondhechting ZN

1 sutura


wondheelkunde ZN

1 chirurgia traumatologic


wondheler ZN

1 chirurgo


wondinfectie ZN

1 infection de un vulnere


wondklaver ZN

1 Zie: wondkruid


wondkoorts ZN

1 febre traumatic/traumatologic/de trauma


wondkramp ZN

1 tetano


wondkruid ZN

1 anthyllis vulnerari, vulneraria


wondnaad ZN

1 sutura de un vulnere/ferita/plaga


wondpleister ZN

1 sparadrapo


wondpoeder ZN

1 pulvere vulnerari/cicatrisante


wondrand ZN

1 labio de un vulnere/plaga/ferita


wondroos ZN

1 erysipela, rosa


wondteken ZN

1 (litteken) cicatrice
2 (MV) (stigmata) stigmas


wondzalf ZN

1 unguento vulnerari


wonen WW

1 habitar, demorar, haber su domicilio, resider, viver
in een stad wonen = habitar un urbe/citate, viver in un urbe/citate
in een huis -- = viver in un casa
op het platteland -- = habitar al campania
hij woont in Bilthoven = ille vive a/in Bilthoven, ille ha su domicilio a/in Bilthoven
hij woont onder de hanebalken = ille habita sub le tecto


woning ZN

1 casa, domo, habitation, domicilio, (onderdak) allogio
particuliere -- = casa/domo particular
vrijstaande -- = habitation independente
een -- opzeggen = disdicer un habitation
de echtelijke -- verlaten = abandonar le domicilio conjugal
het verlaten van de echtelijke -- = le abandono del domicilio conjugal
onschendbaarheid van de -- = inviolabilitate del domicilio
tijdelijke -- = casa/residentia/allogio provisori/temporal


woningaanbod ZN

1 offerta de casas


woningbedrijf ZN

1 Zie: woningbureau


woningbehoefte ZN

1 besonio de casas


woningbestand ZN

1 stock (E) de casas


woningblok ZN

1 gruppo/bloco de casas


woningbouw ZN

1 (het bouwen van woningen) construction de casas
2 (woningen) numero de casas
de -- bereikte een peil van 80 000 per jaar = le numero de casas attingeva un nivello de 80 000 per anno


woningbouwer ZN

1 constructor de casas


woningbouwplan ZN

1 plano/projecto de construction de casas


woningbouwprogramma ZN

1 programma de construction de casas


woningbouwproject ZN

1 Zie: woningbouwplan


woningbouwvereniging ZN

1 cooperativa pro le construction de casas


woningbrand ZN

1 incendio de casa


woningbureau ZN

1 agentia de casas


woningbureau ZN

1 agentia de location de casas


woningcomplex ZN

1 complexo de casas


woningdecoratie ZN

1 decoration del casa


woningdeur ZN

1 porta del casa


woningdiefstal ZN

1 furto/robamento in un casa


woningdistributie ZN

1 distribution de casas


woninggids ZN

1 indicator/lista de casas


woninghuur ZN

1 location del casa


woninginbraak ZN

1 effraction in un casa


woninginrichting ZN

1 (benodigdheden) mobiles, etc.
2 (het inrichten) installation del casa


woningmarkt ZN

1 mercato del casas


woningnood ZN

1 scarsitate/penuria de habitationes


woningoverschot ZN

1 excedente/surplus (F) de casas


woningpeil ZN

1 qualitate del casas


woningprobleem ZN

1 problema del habitationes/allogios


woningproduktie ZN

1 production de casas


woningruil ZN

1 excambio de casas/de allogios


woningschaarste ZN

1 Zie: woningnood


woningtekort ZN

1 Zie: woningnood


woningtelling ZN

1 censo del casas


woningtextiel ZN

1 texitos del mobiles


woningtoestanden ZN MV

1 conditiones del casas


woningtoezicht ZN

1 inspection del casas


woningverbetering ZN

1 (a)melioration del casa(s)


woningverhuur ZN

1 location de casas


woningverhuurbedrijf ZN

1 interprisa de location de casas


woningvoorraad ZN

1 stock (E) de casas


woningvraagstuk ZN

1 Zie: woningprobleem


woningwet ZN

1 lege super le habitationes/casas a/de location moderate


woningwetbouw ZN

1 construction de habitationes/casas a/de location moderate


woningwetwoning ZN

1 habitation/casa a/de location moderate


woningzoekende ZN

1 demandante de habitation/casa/allogio


woodsmetaal ZN

1 metallo de Wood


woonachtig BN

1 domiciliate, residente, establite
Frits is -- in Beekbergen = Frits es domiciliate in/a Beekbergen


woonark ZN

1 Zie: woonboot


woonblok ZN

1 bloco de habitationes


woonboerderij ZN

1 ferma convertite in casa


woonboot ZN

1 casa flottante


woonbuurt ZN

1 Zie: woonwijk


wooncomfort ZN

1 conforto de allogio


wooneenheid ZN

1 unitate de habitationes


woonerf ZN

1 (grond bij een woning) terreno
2 (woonbuurt) area residential


woongebied ZN

1 (mbt mensen) zona/area residential/de residentia
2 (mbt dieren) habitat (L), biotopo


woongedeelte ZN

1 parte residential del casa, parte non professional


woongelegenheid ZN

1 habitation


woongemeenschap ZN

1 communitate de habitation


woongemeente ZN

1 communa/urbe ubi habita un persona


woongroep ZN

1 Zie: woongemeenschap


woonhuis ZN

1 casa (de habitation)


woonkamer ZN

1 camera de esser/de sojorno/de viver, salon


woonkazerne ZN

1 bloco de habitationes


woonkern ZN

1 (woonhuizen) nucleo/zona residential
2 (woonwijk) quartiero residential


woonkeuken ZN

1 cocina habitabile, camera-cocina, cocina aperte


woonklimaat ZN

1 habitat (L)


woonlaag ZN

1 etage (F)


woonlasten ZN MV

1 costos/expensas fixe ligate al habitation, costos/expensas de habitation


woonomgeving ZN

1 medio ambiente, habitat (L)


woonomstandigheden ZN MV

1 conditiones de habitation, habitat (L)


woonoord ZN

1 loco de residentia


woonplaats ZN

1 domicilio, residentia
zonder vaste -- = sin domicilio fixe, ambulante
van -- veranderen = cambiar de domicilio


woonruimte ZN

1 allogio
-- zoeken = cercar allogio
-- vinden = trovar allogio


woonschip ZN

1 Zie: woonboot


woonsector ZN

1 sector residential


woonsilo ZN

1 (PEJ) bloco de beton


woonstad ZN

1 citate/urbe residential, (PEJ) citate/urbe dormitorio


woonstede ZN

1 domicilio, residentia


woontoren ZN

1 turre residential/de appartamentos


woonvergunning ZN

1 permisso de residentia


woonvertrek ZN

1 Zie: woonkamer


woonvorm ZN

1 typo de habitation


woonwagen ZN

1 casa rolante, caravana


woonwagenbewoner ZN

1 habitante de un casa rolante/de un caravana


woonwagenkamp ZN

1 campo/campamento de casas rolante/de caravanas


woonwagenpaard ZN

1 cavallo de casas rolante


woonwagenterrein ZN

1 terreno de casas rolante/de caravanas


woonwarenhuis ZN

1 grande magazin de mobiles


woon-werkverkeer ZN

1 traffico del habitation al loco de travalio/de labor


woonwijk ZN

1 quartiero residential/de habitation, (PEJ) quartiero dormitorio
van een -- = residential


woord ZN

1 parola, vocabulo, termino, (FIL) logos (G)
gewoon/courant/gangbaar -- = parola currente
samengesteld -- = parola composite
afgeleid -- = parola derivate
Gods Woord, het Woord Gods = le Parola de Deo
nieuw -- = nove parola, neologismo
onvriendelijk -- = parola disobligante
onvertogen -- = parola indecente
holle --en = parolas van
het verlossende -- = le parola de salvation
man van zijn -- = homine de parola
-- vooraf = prefacio, introduction, prologo
-- voor -- = parola pro parola, textual, litteral
een kort -- spreken = pronunciar un breve discurso
het laatste -- van de wetenschap = le ultime parola del scientia
met andere --en = in/con altere parolas/terminos
in de ruimste zin van het -- = in le plus large senso del parola
het -- nemen = prender le parola
het -- voeren = facer uso del parola
een -- afbreken = divider un parola
zijn --en wikken = pesar su parolas
zijn -- breken = violar le parola
de daad bij het -- voegen = unir le action al parola
zijn -- houden = mantener/guardar/complir su parola/su promissa
zijn -- niet houden = mancar a su parola
het -- geven aan = dar le parola a
het -- richten tot = diriger le parola a
het -- vragen = demandar le parola
het -- hebben = haber le parola
het -- ontnemen aan = retirar le parola a
het -- nemen = prender le parola
het -- verlenen aan = conceder le parola a
in een paar --en samenvatten = condensar in un par de parolas
iets met een enkel -- aanduiden = signalar un cosa in pauc/poc parolas
zij hebben --en = illes se disputa
zij kan goed haar -- doen = illa parla ben
zonder omhaal van --en = sin ambages
zijn gedachten duidelijk onder -- brengen = exprimer clarmente su pensata/pensamento
onder --en brengen = verbalisar
het onder --en brengen = verbalisation
niet onder --en te brengen gedachten = pensatas/pensamentos inexprimibile
een goed --je doen voor iemand = dicer bon parolas in favor de un persona, parlar in favor de un persona, interceder pro un persona, recommendar un persona
ergens geen goed -- voor over hebben = disapprobar totalmente un cosa
aan een half -- genoeg hebben = pauc/poc parolas basta
altijd het laatste -- moeten hebben = voler dicer sempre/semper le ultime parola
hoe spel je dat -- ? = como scribe on iste parola?
de gave van het -- hebben = haber le dono del parola
het -- ligt mij op de tong = io ha le parola super le puncta del lingua
met geen -- over iets spreken = non mentionar un cosa
--en krijgen = venir al parolas, (comenciar a) querelar se, (comenciar a) disputar se
liefkozend -- = parola/termino de affection
holle --en = phrases
2 verbo
de magie van het -- = le magia del verbo
(REL) het Woord = le Verbo


woordaccent ZN

1 accento tonic


woordafbreking ZN

1 division de parolas


woordafleider ZN

1 etymologo, etymologista


woordafleiding ZN

1 (oorsprong) etymologia
2 (derivatie) derivation


woordafleidkunde ZN

1 etymologia


woordassociatie ZN

1 association de parolas


woordbeeld ZN

1 graphia


woordbeschrijving ZN

1 lexicographia


woordbetekenis ZN

1 senso/signification de un parola


woordblind BN

1 dyslexic, alexic


woordblindheid ZN

1 cecitate verbal, dyslexia, alexia


woordbouw ZN

1 construction del parola


woordbreker ZN

1 perjuro, perjurator


woordbreuk ZN

1 ruptura/violation del parola (date)/del promissa, perjurio
-- plegen = rumper le promissa, perjurar se


woordbuiging ZN

1 flexion, declination


woordcombinatie ZN

1 combination de parolas


woorddoof BN

1 verbalmente surde


woorddoofheid ZN

1 surditate verbal


woordeinde ZN

1 termination de un parola


woordelijk BW

1 parola pro parola, litteral, textual, (onverkort) in extenso (L)
--e vertaling = traduction litteral/textual
-- vertalen = traducer litteralmente/textualmente
iemand -- verstaan = comprender un persona parola pro parola
dat moet je niet -- nemen = tu non debe prender isto al senso litteral


woordeloos BN

1 Zie: woordloos


woordenboek ZN

1 dictionario, (beknopt) lexico
een -- Interlingua-Nederlands = un dictionario Interlingua-Nederlandese
ééntalig -- = dictionario unilingue
tweetalig -- = dictionario bilingue
veeltalig -- = dictionario polyglotte
verklarend -- = dictionario explicative
encyclopedisch -- = dictionario encyclopedic
geografisch -- = dictionario geographic
bibliografisch -- = dictionario bibliographic
biografisch -- = dictionario biographic
etymologisch -- = dictionario etymologic
-- met gezegden en uitdrukkingen = dictionario phraseologic
lopend -- = dictionario vivente
het -- raadplegen/gebruiken = cercar in/consultar le dictionario
iets in het -- naslaan = compulsar le dictionario
in een -- opnemen = registrar in un dictionario
samensteller van een -- = dictionarista
dat staat niet in zijn -- = isto non forma parte de su dictionario


woordenboekmaker ZN

1 Zie: woordenboekschrijver


woordenboekschrijver ZN

1 autor de un dictionario, dictionarista, lexicographo


woordenboekvorm ZN

1 forma de dictionario


woordenherhaling ZN

1 (MED) palilalia


woordenkenner ZN

1 verbalista


woordenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento de vocabulos/del vocabulario


woordenkeus ZN

1 Zie: woordkeuze


woordenkraam ZN

1 logomachia, verbalismo, verbositate


woordenkramer ZN

1 persona verbose


woordenkramerij ZN

1 Zie: woordenkraam


woordenlijst ZN

1 vocabulario, lexico, glossario
elektrotechnische -- = glossario electrotechnic


woordenraadsel ZN

1 Zie: woordraadsel


woordenreeks ZN

1 Zie: woordreeks


woordenrijk BN

1 (rijk aan woorden) ric in/de parolas
2 (welbespraakt) eloquente, (PEJ) verbose


woordenrijkdom ZN

1 Zie: woordenrijkheid


woordenrijkheid ZN

1 (rijkdom van woorden) ricchessa lexic/in/de parolas/de vocabulario, abundantia de parolas
2 (het gebruiken van veel woorden) verbositate


woordenschat ZN

1 vocabulario, lexico
zijn -- uitbreiden = inricchir su vocabulario


woordensmeder ZN

1 neologista


woordenspel ZN

1 joco de parolas, (woordspeling OOK) calembour (F), paronomasia


woordenstrijd ZN

1 (ruzie) disputa, disputation, discussion, duello oratori, debatto, polemica
2 (twist over woorden) logomachia
-- betreffend = logomachic


woordenstroom ZN

1 Zie: woordenvloed


woordentolk ZN

1 dictionario (de parolas estranier)


woordentwist ZN

1 Zie: woordenstrijd


woordenvloed ZN

1 fluxo/fluvio/torrente/abundantia/mar/diluvio/profusion de parolas, exuberantia oratori, logorrhea, verbositate


woordenwisseling ZN

1 (discussie) excambio de parolas, discussion (vive), debatto (vive)
2 (twistgesprek) disputa, altercation


woordenziften BN

1 Zie: muggeziften


woordenzifter ZN

1 Zie: muggezifter


woordenzifterij ZN

1 Zie: muggezifterij


woordfamilie ZN

1 familia de parolas/de vocabulos


woordformatie ZN

1 Zie: woordvorming


woordfrequentie ZN

1 frequentia de parola


woordgebruik ZN

1 empleo del parolas, uso verbal


woordgeheugen ZN

1 memoria verbal


woordgeografie ZN

1 (leer) geographia linguistic
2 (in kaart gebrachte voorstelling) mappa/carta linguistic


woordgeslacht ZN

1 genere


woordgetrouw BN

1 litteral, textual, parola pro parola


woordgroep ZN

1 gruppo de parolas, lucution, syntagma


woordkern ZN

1 radice


woordkeuze ZN

1 selection de parolas, formulation
ongelukkige -- = formulation infelice/infortunate


woordklank ZN

1 sono del parola


woordkoppeling ZN

1 Zie: woordverbinding


woordkunst ZN

1 arte de scriber, litteratura


woordkunstenaar ZN

1 artista/virtuoso del parola, litterator


woordlid ZN

1 particula


woordloos BN

1 sin parolas, in silentio
zij staarden elkaar -- aan = ille re reguardava fixemente sin dicer un parola


woordmelodie ZN

1 melodia del parola


woordomzetting ZN

1 inversion, anastrophe, hyperbaton


woordontleding ZN

1 (het ontleden van woorden) analyse (-ysis) morphologic, (fonologisch) analyse (-ysis) phonologic
2 (zinsontleding) analyse (-ysis) grammatical/phrastic


woordorde ZN

1 ordine/ordinantia/ordination del parolas


woordraadsel ZN

1 logogripho, charade (F)


woordreeks ZN

1 serie de parolas


woordregister ZN

1 indice/index alphabetic (del parolas)


woordrij ZN

1 Zie: woordreeks


woordschepping ZN

1 creation de parolas


woordschikking ZN

1 (syntaxis) syntaxe (-axis)
2 (orde waarin de woorden geschikt zijn) ordine/ordinantia/ordination del parolas, construction syntactic, structura del phrase


woordsoort ZN

1 specie/categoria/classe de parola
benoeming van de --en = analyse (-ysis) grammatical, classification del parolas


woordspelig BN

1 paronomastic


woordspeling ZN

1 joco de parolas, calembour (F), paronomasia
onvertaalbare -- = joco de parolas intraducibile
gewaagde -- = joco de parolas equivoc/scabrose


woordstrijd ZN

1 polemica


woordtarief ZN

1 (bijv. bij het telegraferen) tarifa per parola


woordtoon ZN

1 accento tonic


woorduitgang ZN

1 desinentia, termination


woordveld ZN

1 campo lexical/semantic


woordverbinding ZN

1 accopulamento de parolas, (samengesteld woord) parola composite


woordverdraaiing ZN

1 interpretation false


woordverklaarder ZN

1 interpretator de parolas


woordverklaring ZN

1 interpretation/definition de un parola


woordverplaatsing ZN

1 Zie: woordomzetting


woordverwantschap ZN

1 affinitate/analogia de parolas


woordverwisseling ZN

1 (MED) paraphasia verbal


woordvoeging ZN

1 Zie: woordschikking


woordvoerder ZN

1 (iemand die het woord voert) orator
2 (iemand die namens anderen spreekt) portavoce


woordvolgorde ZN

1 ordine/ordinantia/ordination del parolas


woordvoorraad ZN

1 stock (E) de parolas, vocabulario


woordvorm ZN

1 forma (de un parola)


woordvorming ZN

1 formation de parolas, morphologia


woordvorser ZN

1 etymologista, etymologo


woordvorsing ZN

1 etymologia


worden WW

1 (K WW) devenir, facer se
weer -- = redevenir
dokter -- = devenir medico
minister -- = esser appunctate ministro
het wordt laat = il se face tarde
dat wordt niets = isto non dara nihil/resultato
ziek -- = cader malade
weer kalm -- = retrovar su calma
kaal -- = perder su capillos
anders -- = cambiar
kankerachtig -- = cancerar se, cancerisar se
2 (HULPWW v.d. LIJD VORM) esser
hij wordt beloond door zijn moeder = ille es recompensate per su matre
3 (ONOVERG WW) (gaan kosten)
dat wordt 10 gulden per kilo = isto va esser dece florinos per kilo


wording ZN

1 (le) devenir, genese (-esis), nascentia, gestation, formation
-- van een kunstwerk = genese de un obra de arte
in -- = nascente, in gestation, in embryon, in stato embryonari, in preparation, in formation
in staat van -- verkeren = esser in gestation/in stato nascente


wordingsgeschiedenis ZN

1 genese (-esis), historia del disveloppamento de


wordingsleer ZN

1 ontologia


wordingsproces ZN

1 processo de gestation, evolution


wordingsstadium ZN

1 stadio de gestation
2 (SCHEI) statu nascendi (L)


wordingsuur ZN

1 hora de gestation


wordprocessing ZN

1 tractamento de texto(s)


wordprocessor ZN

1 computator/computer (E) de tractamento de textos, wordprocessor (E)


worgdoek ZN

1 tela de strangulation
de -- is het attribuut van St. Cunera = le tela de strangulation es le attributo de Sancte Cunera


worgen WW

1 strangular
het -- = strangulation
met een zijden koord -- = strangular con un lacio de seta


worgengel ZN

1 angelo exterminator/del morte


worger ZN

1 strangulator


worggreep ZN

1 prisa strangulante


worgijzer ZN

1 garrote (S)
executeren met het -- = garrotar


worging ZN

1 Zie: wurging


worgkoord ZN

1 corda de strangulation


worgpaal ZN

1 Zie: worgijzer


workaholic ZN

1 travaliator obsessive, sclavo del labor


workmate ZN

1 workmate (E)


workshop ZN

1 workshop (E)


worm ZN

1 (pier) verme, lumbrico
2 (larve) verme, larva
3 (dauwworm) impetigo
4 (schroef zonder einde) vite perpetual/sin fin


wormachtig BN

1 (als van een worm) vermiforme, vermicular
2 (vol wormen) plen de vermes


wormdodend BN

1 vermicida, anthelminthic
-- middel = vermicida, anthelminthico


wormdrijvend BN

1 Zie: wormverdrijvend


wormetend BN

1 (DIERK) vermivore


wormhaak ZN

1 hamo (a verme)


wormig WW

1 rodite per le verminas


wormkoekje ZN

1 biscuit/pastilla vermifuge/vermicida


wormkoliek ZN

1 colica vermicular


wormkruid ZN

1 (wormdrijvend middel) herba vermifuge, santonina
2 (PLANTK) santonina


wormmiddel ZN

1 vermifuge, helminthico


wormmos ZN

1 helminthochoro officinal


wormoverbrenging ZN

1 ingranage a vite sin fin


wormpje ZN

1 vermiculo


wormpoeder ZN

1 pulvere vermifuge


wormschroef ZN

1 vite perpetual/sin fin


wormsgewijs BN

1 vermicular, (FYSIOL) peristaltic


wormslak ZN

1 oxyuro vermicular


wormspier ZN

1 musculo lumbrical


wormsteek ZN

1 piccatura de verme


wormstekig BN

1 rodite per le vermes


wormstrepig BN

1 vermiculate


wormtongig BN

1 vermilingue


wormtransporteur ZN

1 transportator helicoidal


wormverdrijvend BN

1 vermifuge, vermicida, helminthic
-- middel = vermifuge, helminthico


wormvormig BN

1 vermicular, vermiforme, lumbrical
-- aanhangsel (van de blindedarm) = appendice vermicular/vermiforme
--e spier = musculo lumbrical
(FYSIOL) --e beweging = peristole, contraction vermicular


wormwiel ZN

1 rota helicoidal/spiral


wormwielaandrijving ZN

1 propulsion per rota helicoidal/spiral


wormwieloverbrenging ZN

1 transmission per rota helicoidal/spiral


wormziekte ZN

1 (door ingewandswormen veroorzaakte ziekte) helminthiasis
2 (door spoelwormen veroorzaakte ziekte) ascaridiose (-osis)
3 (mijnwormziekte) ankylostomiasis


worp ZN

1 jecto, lanceamento, colpo
vrije -- = lanceamento/colpo franc/libere
hij doet een -- met de discus = ille lancea le disco
2 (nest jongen) portata, ventrata
een -- jonge honden = un portata de juvene canes
3 (keer dat een dier werpt) parturition


worphoek ZN

1 angulo de lanceamento


worpsgewijze BW

1 per jectos


worst ZN

1 salsicia
verse -- = salsicia fresc
gekookte -- = salsicia cocite
gerookte -- = salsicia fumate
gebraden -- = salsicia rostite/frite
stuk -- = morsello de salsicia
plakje -- = rondo/rondella de salsicia
velletje om de -- = pelle del salsicia


worstelaar ZN

1 luctator
2 (GR GESCH) agonista


worstelen WW

1 (SPORT) luctar
2 (zwaar strijden) luctar (contra)
met de dood -- = luctar con/contra le morte
tegen de golven -- = luctar con/contra le undas
met zichzelf -- = esser in conflicto con/luctar con se ipse/mesme
het vrij -- = le lucta libere
het Grieks -- = le lucta grec
het Grieks-Romeins -- = le lucta grecoroman
het Japans -- = le lucta japonese


worstel- en vuistkamp ZN

1 (GESCH) pancratio
deelnemer aan -- = pancratiasta


worsteling ZN

1 lucta


worstelkamp ZN

1 lucta


worsteloefening ZN

1 exercitio de lucta


worstelschool ZN

1 schola de lucta, (GESCH) palestra


worstelstrijd ZN

1 lucta


worstelwedstrijd ZN

1 match (E) de lucta


worstenboom ZN

1 kigelia pinnate


worstenbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al/con salsicia


worstenmaker ZN

1 salsiciero


worstenstopper ZN

1 Zie: worstenmaker


worstenverkoper ZN

1 salsiciero


worstepen ZN

1 brochetta


worstfabriek ZN

1 fabrica de salsicias


worstkruiden ZN MV

1 species pro salsicias


worstmaker ZN

1 salsiciero


worstvergiftiging ZN

1 botulismo


worstvlees ZN

1 carne a/pro salsicias


worstwinkel ZN

1 salsicieria


wort ZN

1 musto de malt


wortel ZN

1 (deel van een plant) radice, (wortelstok) rhizoma
tot de -- behorend = radical
iets met -- en tak uitroeien = extirpar un cosa usque al radice
de --s blootleggen = discoperir le radices
-- schieten, --s vormen = radicar
(DIERK) zich met --s voedend = rhizophage
2 (peen) carota
--en schrapen = grattar/raspar carotas
geraspte --en = radices raspate
3 (deel waarmee iets is ingeplant) radice
-- van een tand = radice de un dente
-- van haar = radice del capillos
4 (oorsprong) radice, origine
de --s van onze beschaving = le radices/origines de nostre civilisation
-- van het kwaad = radice del mal
het kwaad in de -- aantasten = attaccar le mal a su radices
5 (TAAL) (stamvorm) radice
6 (WISK) radice
de -- uit een getal trekken = extraher le radice quadrate de un numero
3 is de -- van 9 = 3 es le radice quadrate de 9


wortelakker ZN

1 campo (plantate) de carotas


wortelbehandeling ZN

1 (bij de tandarts) tractamento de radice


wortelblad ZN

1 folio radical


wortelboer ZN

1 culto/cultivator de carotas


wortelboom ZN

1 rhizophoro
2 mangrove


wortelbrand ZN

1 mycose (-osis)


wortelbrandzwam ZN

1 phoma de betas


wortelbundel ZN

1 (PLANTK) radice fasciculate


worteldraad ZN

1 Zie: wortelhaar


worteldruk ZN

1 pression/impulso radical


wortelen WW

1 ((al) met wortels vastzitten) esser radicate
de haat wortelt diep in zijn hart = le odio es profundemente radicate in su corde
diep geworteld zijn = esser profundemente radicate
2 (wortelschieten) radicar


worteletend BN

1 radicivore


wortelexponent ZN

1 indice, index


wortelgetal ZN

1 radice de un numero


wortelgewas ZN

1 planta a radice comestibile


wortelgrootheid ZN

1 quantitate radical, radicando


wortelhaar ZN

1 radicella


wortelhout ZN

1 ligno de radice


wortelkanaal ZN

1 (van tand/kies) canal dentari


wortelkiem ZN

1 germine de radice, radicula


wortelknol ZN

1 radice tubercular, tuberculo
met --len = tuberose


wortelknolvorming ZN

1 tuberisation


wortelkwal ZN

1 rhizostoma


wortelland ZN

1 Zie: wortelakker


wortelloof ZN

1 folios de carota


wortelloos BN

1 sin radices


wortelmuts ZN

1 cofia de un radice


wortelpotig BN

1 rhizopode


wortelpotige ZN

1 rhizopodo


wortelpunt ZN

1 puncta/extremitate/apice radicular


wortelpuree ZN

1 puree (F) de carotas


wortelrozet ZN

1 rosetta


wortelsap ZN

1 succo de carotas


wortelscheut ZN

1 stolon de radice


wortelschietend BN

1 radicante


wortelschieting ZN

1 radication


wortelschimmel ZN

1 mycorrhiza


wortelsnijder ZN

1 apparato trenchante {sj} pro carotas


wortelspruit ZN

1 Zie: wortelscheut


wortelstandig BN

1 radical


wortelstelsel ZN

1 (systema/insimul de) radices


wortelstok ZN

1 rhizoma
met -- = rhizomatose


worteltafel ZN

1 (WISK) tabula del radices


wortelteken ZN

1 (WISK) signo radical, radical


worteltrekken WW

1 (WISK) extraher le radice
het -- = extraction del radice


worteltrekking ZN

1 (WISK) extraction del radice


worteluitloper ZN

1 Zie: wortelscheut


wortelvaren ZN

1 pteris tremule


wortelveld ZN

1 Zie: wortelakker


wortelvezel ZN

1 radicella, fibrilla


wortelvorm ZN

1 radical


wortelvormig BN

1 radiciforme


wortelvorming ZN

1 (PLANTK) rhizogenese (-esis)
2 (PLANTK) radication


wortelwoord ZN

1 radical, (oerwoord) etymo


woud ZN

1 foreste, bosco, silva
ondoordringbaar/ontoegankelijk -- = foreste impenetrabile/inaccessibile/inexplorabile
onbetreden -- = foreste inviolate
Zwarte Woud = Foreste Nigre
een -- van zuilen = un bosco de columnas/colonnas
door een -- van benen = a transverso un foreste de gambas
van het -- = silvatic, silvestre


woudanemoon ZN

1 Zie: bosanemoon


woudbeek ZN

1 rivo de bosco


woudbewoner ZN

1 habitante de un foreste/bosco


woudbloem ZN

1 flor silvestre/del bosco


woudboom ZN

1 arbore forestal


woudduif ZN

1 columba silvatic/silvestre


woudduivel ZN

1 mandril


woudeik ZN

1 querco robur


woudes ZN

1 fraxino excelsior


woudezel ZN

1 asino silvestre, onagro


woudfauna ZN

1 fauna del foreste


woudgebied ZN

1 zona de forestes


woudgod ZN

1 Zie: bosgod


woudgodin ZN

1 Zie: woudnimf


woudhoen ZN

1 tetras


woudlandschap ZN

1 paisage silvestre/de boscos


woudloper ZN

1 trappator, chassator {sj}


woudmier ZN

1 Zie: bosmier


woudmos ZN

1 hylocomio


woudnimf ZN

1 dryade


woudrat ZN

1 ratto del boscos


woudreus ZN

1 arbore gigantesc/gigante, gigante del bosco


woudsalie ZN

1 salvia salvage


woudslang ZN

1 Zie: boomslang


wouduil ZN

1 aluco


woudvogel ZN

1 ave del boscos


would-be BN

1 pretendite


woulfefles ZN

1 retorta tubulate, bottilia de Woulfe


wouw ZN

1 (vogel) milano
zwarte -- = milano nigre
rode -- = milano rubie/royal
2 (plant) reseda


wouwaapje ZN

1 (vogel) ixobrycho minute


wraak ZN

1 (wraakneming) vengiantia, vindicantia, revanche (F), represalia, retaliation
om -- roepen = critar vengiantia
-- nemen = prender vengiantia/vindicantia, vengiar se, revanchar {sj} se
Gods -- inroepen = invocar le vengiantia/vindicantia de Deo
op -- zinnen = preparar (planos de) vengiantia/vindicantia, tramar un vengiantia/vindicantia
dorst naar -- = sete de vengiantia
dorstend naar -- = assetate de vengiantia
2 (afdrijving uit de koers) deriva


wraakactie ZN

1 represalia(s), retaliation
een -- ondernemen = facer un represalia


wraakbaar BN

1 (verwerpelijk) blasmabile, censurabile
2 (niet toe te laten) recusabile
--e getuigen = testes recusabile


wraakengel ZN

1 angelo vindicator/exterminator


wraakgedachte ZN

1 pensata/pensamento vengiative/de vengiantia


wraakgevoel ZN

1 sentimento vengiative/de vengiantia


wraakgierig BN

1 Zie: wraakzuchtig


wraakgierigheid ZN

1 Zie: wraakzucht


wraakgodin ZN

1 dea del vengiantia, furia


wraakhandeling ZN

1 Zie: wraakactie


wraaklust ZN

1 sete de vengiantia/de revanche (F)


wraakneming ZN

1 vengiantia


wraakoefening ZN

1 vengiantia


wraakplan ZN

1 plano/projecto de vengiantia


wraakroepend BN

1 qui crita vengiantia


wraakuur ZN

1 momento/hora del vengiantia


wraakzucht ZN

1 desiro/desiderio/sete de vengiantia, spirito vindicative, vindicativitate


wraakzuchtig BN

1 vindicative, vengiative, assetate de vengiantia, rancorose
--e rivaal = rival vindicative


wraakzuchtigheid ZN

1 Zie: wraakzucht


wrak ZN

1 (schip) nave naufragate
2 (persoon) ruina


wrak BN

1 in mal stato, ruinose


wraken WW

1 (afkeuren) rejectar, condemnar
een uitdrukking -- = condemnar un expression
een vonnis -- = rejectar un sententia
2 (JUR) (niet toelaten) recusar
een getuige -- = recusar un teste
3 (SCHEEP) derivar, ir al deriva


wrakgoed ZN

1 restos de un nave naufragate


wrakheid ZN

1 mal stato


wrakhout ZN

1 restos de un naufragio


wraking ZN

1 (JUR) recusation
-- van een getuige = recusation de un teste
2 (SCHEEP) deriva


wrakingsgrond ZN

1 (JUR) motivo de recusation


wrakkig BN

1 in mal stato, deteriorate


wrakstukken ZN MV

1 restos de un naufragio, cumulo de ruinas


wrang BN

1 acerbe, acre, acide
--e vrucht = fructo acerbe
--e appels = pomos/malos acide
--e spot = cynismo
de --e vruchten plukken van = suffrer le consequentias de


wrang ZN

1 (zwering van de tepels) mastitis (contagiose)


wrangheid ZN

1 acerbitate, acritate, aciditate


wrangkruid ZN

1 helleboro viride


wrat ZN

1 (uitwas op de huid/plant) verruca
sessiele -- = verruca sessile
met --ten = verrucose
hand met veel --ten = mano verrucose


wratachtig BN

1 verrucose, verruciforme
--e huidwoekering = verrucositate


wratdistel ZN

1 mamillaria


wratmeloen ZN

1 cantalupo


wrattenbijter ZN

1 dectico verrucivore
2 libellula


wrattenkruid ZN

1 verrucaria
2 chelidonia


wrattig BN

1 verrucose, coperte/plen de verrucas


wratvormend BN

1 (mbt tuberculose) verrucose


wratvormig BN

1 verruciforme


wratzweer ZN

1 verruca ulcerose


wredelijk BW

1 de maniera/modo cruel


wreed BN

1 (hardvochtig) cruel, feroce, barbare, barbaric, brutal
--e tiran = tyranno cruel
2 (wat getuigt van hardvochtigheid) cruel, feroce, atroce, barbare, barbaric, brutal
--e dood = morte cruel
--e straffen = punitiones barbare
--e daad = acto inhuman
-- behandelen = brutalisar
3 (doordringend) cruel, atroce
--e pijn = dolor cruel/atroce
4 (stug) rude, dur
--e erwten = pisos dur


wreedaard ZN

1 homine/persona cruel/feroce/barbare/barbaric, barbaro, bruto, monstro


wreedaardig BN

1 cruel, feroce, barbare, barbaric, brutal, inhuman


wreedaardigheid ZN

1 Zie: wreedheid


wreedheid ZN

1 crueltate, ferocitate, atrocitate, inhumanitate
kannibaalse -- = crueltate cannibalesc
een misdrijf van ongekende -- = un delicto de un ferocitate inaudite
--en van de oorlog = bestialitates del guerra
--en begaan = committer crueltates/atrocitates


wreef ZN

1 collo del pede


wreken WW

1 vengiar, vindicar
zich -- op iemand = vengiar se/vindicar se de un persona
een belediging -- = vengiar un injuria
een moord -- = vengiar un homicidio
een vriend -- = vengiar un amico
wat kan of verdiend gewroken te worden = vindicabile


wrekend BN

1 vengiative, vindicative
--e gerechtigheid = nemesis


wreker ZN

1 vengiator, vindice, vindicator


wreking ZN

1 vengiantia, vindicantia


wrevel ZN

1 rancor, resentimento, (irritatie) irritation
-- wekken = suscitar/provocar rancor/resentimento


wrevelen WW

1 monstrar su rancor/resentimento


wrevelig BN

1 (ontstemd) rancorose
-- van aard = de character rancorose
2 (prikkelbaar) irritate
dat maakt hem -- = isto le irrita


wreveligheid ZN

1 Zie: wrevel


wrevelmoedig BN

1 Zie: wrevelig


wrevelmoedigheid ZN

1 Zie: wrevel


wriemelbeweging ZN

1 movimento serpentin


wriemelen WW

1 (krioelen) formicar, serper
2 (jeuken) prurir, formicar


wriemeling ZN

1 (het krioelen) formicamento, movimento serpentin
2 (jeuking) prurigine, prurigo, formicamento


wriggelen WW

1 agitar constantemente/continuemente


wrijfborstel ZN

1 brossa a/de fricar


wrijfdoek ZN

1 panno/pannello a/de fricar, toalia pilose


wrijfhout ZN

1 (glanshout) politor
2 (SCHEEP) (stootkussen) guardacolpos


wrijfmiddel ZN

1 unguento, uncto, linimento, embroca, embrocamento
insmeren met -- = embrocar


wrijfpaal ZN

1 (paal waaraan beesten zich wrijven) palo/poste pro fricar se
2 (zondebok) capro expiatori


wrijfpommade ZN

1 Zie: wrijfmiddel


wrijfpunt ZN

1 Zie: wrijvingspunt


wrijfsteen ZN

1 moletta


wrijfvlak ZN

1 superficie de friction/fricamento


wrijfwas ZN

1 cera a/de lustrar, encaustico


wrijven WW

1 (strijken) fricar
de slaap uit zijn ogen -- = fricar se le somno del oculos
(zich) in zijn handen -- = fricar se le manos
zich warm -- = fricar se pro calefacer se
2 (poetsen) fricar, polir
3 (smeren) fricar, frictionar, (met was) cerar, incerar
de meubels -- = fricar le mobiles
4 (fijnwrijven) pulverisar, triturar
kruid tot poeder -- = pulverisar un specie


wrijving ZN

1 (het strijken) fricamento, friction
2 (NAT) fricamento, friction
inwendige -- = friction interne
rollende -- = friction rolante/de rolamento
slepende -- = friction glissante
intermitterende -- = friction intermittente
kinetische -- = friction cinetic
3 (onenigheid) friction
-- veroorzaken = causar/provocar frictiones


wrijvingscirkel ZN

1 circulo de friction/de fricamento


wrijvingscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de friction/de fricamento


wrijvingsdruk ZN

1 pression de friction/de fricamento


wrijvingselektriciteit ZN

1 electricitate de friction/de fricamento, triboelectricitate
meting van de -- = tribometria


wrijvingsgeluid ZN

1 ruito de friction/de fricamento


wrijvingshoek ZN

1 angulo de friction/de fricamento


wrijvingskegel ZN

1 cono de friction/de fricamento


wrijvingskoppeling ZN

1 accopulamento/embracage de friction/de fricamento
tapse -- = accopulamento conic


wrijvingskracht ZN

1 fortia de friction/de fricamento


wrijvingslassen ZN

1 soldatura per friction/fricamento


wrijvingsleer ZN

1 tribologia


wrijvingsmechanisme ZN

1 mechanismo de friction/de fricamento


wrijvingsmeter ZN

1 tribometro


wrijvingsoppervlak ZN

1 superficie/superfacie de friction/de fricamento


wrijvingsplaat ZN

1 placa de friction/de fricamento


wrijvingspunt ZN

1 puncto de friction/de fricamento


wrijvingsrem ZN

1 freno a friction/a fricamento


wrijvingsverliezen ZN MV

1 perditas de friction/fricamento


wrijvingsvlak ZN

1 (vlak dat de wrijving veroorzaakt) superficie de friction/de fricamento
2 (oorzaak van onenigheid) puncto de friction/de fricamento/de litigio


wrijvingswarmte ZN

1 calor de friction/de fricamento


wrijvingsweerstand ZN

1 resistentia de friction/de fricamento


wrikbaar BN

1 instabile


wrikken WW

1 facer mover


wringbalans ZN

1 Zie: torsiebalans


wringdeformatie ZN

1 deformation de torsion


wringen WW

1 torquer, contorquer
het -- = torsion, torquimento
weer -- = retorquer
het weer -- = retorsion
de handen -- = torquer se le manos
wasgoed -- = torquer pannos lavate
zich in allerlei bochten -- = facer le possibile e le impossibile
2 (knellen) serrar/stringer
die schoenen wringen = iste scarpas/calceos serra/stringe
3
(FIG) het wringt = il ha frictiones


wringend BN

1 de torsion
(NAT) -- moment = momento de torsion


wringer ZN

1 exprimitor de aqua, calandrator
door de -- halen = passar per le exprimitor (de aqua), calandrar


wringing ZN

1 torsion
vervorming door -- = deformation torsional


wringingsbalans ZN

1 Zie: torsiebalans


wringingsdynamometer ZN

1 dynamometro de torsion


wringingshoek ZN

1 angulo torsional/de torsion


wringingsmoment ZN

1 momento torsional/de torsion


wringmachine ZN

1 Zie: wringer


wringsterkte ZN

1 Zie: wringweerstand


wringveer ZN

1 resorto torsional/de torsion


wringweerstand ZN

1 resistentia torsional/al torsion


wrochten WW

1 crear, elucubrar, conciper


wroeging ZN

1 remorso, compunction, contrition
-- hebben = sentir remorso
-- doen gevoelen = remorder
-- tonen = remorder se
door -- verteerd = rodite per remorso


wroeten WW

1 cavar, excavar


wroeter ZN

1 cavator, excavator


wrok ZN

1 resentimento, rancor
een -- koesteren jegens iemand = haber/guardar/nutrir rancor/resentimento a/contra un persona


wrokgevoelens ZN MV

1 resentimentos


wrokken WW

1 haber/guardar/nutrir rancor/resentimento (a/contra un persona)


wrokkig BN

1 vengiative, vindicative, rancorose


wrong ZN

1 (knoet) chignon (F)
2 (tulband) turban


wrongel ZN

1 lacte cualiate/coagulate


wuft BN

1 frivole, legier
--e kleding = vestimento frivole


wuftheid ZN

1 frivolitate, legieressa


wuif ZN

1 volta


wuiven WW

1 agitar
met de hand -- = agitar le mano, salutar con le mano
het --de koren = le tritico undulante


wulfsel ZN

1 volta


wulk ZN

1 buccino


wulp ZN

1 curlo


wulpenei ZN

1 ovo de curlo


wulpennest ZN

1 nido de curlo


wulps BN

1 salace, lubric, sensual, voluptuose, libidinose, lascive, concupiscente, erotic, luxuriose
--e blikken = reguardos voluptuose/lascive/concupiscente


wulpsheid ZN

1 salacitate, libidine, libidinositate, sensualitate, concupiscentia, lascivitate, lubricitate, desiro/desiderio libidinose


wurgen WW

1 strangular
het -- = strangulation


wurger ZN

1 strangulator


wurggreep ZN

1 prisa strangulante


wurging ZN

1 strangulation
verstikking door -- = asphyxia per strangulation


wurgkoord ZN

1 Zie: worgkoord


wurgpaal ZN

1 Zie: worgijzer


wurm ZN

1 Zie: worm 1-2-3


wurmen WW

1 (met moeite verplaatsen) mitter/introducer con difficultate
ergens een draad tussen -- = mitter/introducer un filo con difficultate


Advertisement