Interlingua Wiki
Advertisement

r ZN

1 r
hij kan de -- niet zeggen = ille non sape pronunciar le r


ra TW

1
--, --, wat is dat? = devina lo que es isto?


ra ZN

1 (SCHEEP) verga, virga
een zeil aan de -- bevestigen = invirgar un vela
een schip van zijn raas ontdoen = disinvirgar un nave


raad ZN

1 (uitweg) recurso
hij weet overal -- op = ille ha recurso pro toto
hij weet wel -- met zijn geld = ille sape como guastar su moneta
geen -- weten met iets = non saper que facer con un cosa
ik weet me geen -- = io es desperate
2 (advies) consilio
verstandige -- = consilio judiciose
iemand om -- vragen = prender consilio de un persona, consultar un persona, peter consilio a un persona
iemand -- geven = dar consilio a/consiliar/avisar un persona
iemand met -- ter zijde staan = avisar un persona, adjutar un persona per su consilios
iemand met -- en daad bijstaan = avisar e assister un persona
een goede -- in de wind slaan = rejectar un bon consilio
een -- aannemen = acceptar un consilio
iemands -- volgen = sequer/acceptar le consilio de un persona
komt tijd, komt -- = le tempore porta consilio
met voorbedachten --e = premeditate, con premeditation
3 (orgaan, college) consilio
Raad van State = Consilio de Stato
Raad van Europa = Consilio de Europa
Raad van Beroerten = Consilio del Tumultos
Raad voor de Kinderbescherming = Consilio de Protection de Minores
Hoge Raad = Corte/Tribunal Supreme
-- van toezicht = consilio de vigilantia/de controlo
-- van beheer/bestuur = consilio de administration
presidentiële -- = consilio presidential


raadgeven WW

1 consiliar, dar consilio, avisar


raadgevend BN

1 consultative, consultatori
--e vergadering = assemblea consultative
-- orgaan = organo consultative
--e stem = voce consultative


raadgever ZN

1 consiliero, consiliator, consultor
angst is een slechte -- = le pavor es un mal consiliero


raadgeving ZN

1 (het geven van raad) consilio
2 (advies) consilio, aviso
iemands --en ter harte nemen = sequer le consilios de un persona


raadhuis ZN

1 casa/domo municipal, municipalitate


raadhuisbode ZN

1 ostiero municipal


raadhuiscarillon ZN

1 carillon (F) del casa/domo municipal


raadhuisklok ZN

1 horologio del casa/domo municipal


raadhuistoren ZN

1 turre del casa/domo municipal


raadkamer ZN

1 camera/sala de consilio
behandeling in -- = session non public


raadpensionaris ZN

1 grande pensionario


raadplegen WW

1 consultar, demandar consilio a, prender consilio de
de bronnen -- = consultar le fontes
een deskundige -- = consultar un experto, prender consilio de un experto
een arts -- = consultar un medico
het orakel -- = consultar le oraculo
2 (opzoeken) cercar in, consultar, (inzien) compulsar
het woordenboek -- = cercar in/compulsar le dictionario


raadpleging ZN

1 consultation, consulta
ter -- = pro consulta del publico
-- van secondaire bronnen = consultation de fontes secundari


raadsbesluit ZN

1 decreto communal/municipal, decision/resolution/ordinantia del consilio communal/municipal
2
de --en van God = le decretos/ordinantias del Providentia/de Deo


raadsbevel ZN

1 ordine del consilio


raadscollege ZN

1 consilio
hoogste -- = consilio supreme


raadscommissie ZN

1 commission/committee (E) communal/municipal/del consilio/de consilieros


raadsdebat ZN

1 debatto del consilio communal/municipal


raadsel ZN

1 (mysterie, geheim) enigma, mysterio, (spelletje) enigma
een -- ontsluieren = decifrar un enigma
-- oplossen = (re)solver un enigma
voor een -- staan = trovar se/esser ante un enigma/mysterio
in --s spreken = exprimer se per enigmas


raadselachtig BN

1 enigmatic, incomprehensibile, incomprensibile, mysteriose, sibyllin
--e blik = reguardo enigmatic
--e figuur = figura/personage mysteriose/enigmatic
-- maken = enigmatisar
-- spreken = parlar enigmaticamente


raadselachtigheid ZN

1 incomprehensibilitate, incomprensibilitate, mysterio, character enigmatic/mysteriose, mysteriositate


raadselboek ZN

1 collection de enigmas


raadselrijm ZN

1 enigma rimate


raadselrubriek ZN

1 rubrica de enigmas


raadselschrift ZN

1 texto enigmatic


raadselspel ZN

1 joco de enigmas


raadseltaal ZN

1 linguage enigmatic


raadselverzameling ZN

1 collection de enigmas


raadselvol BN

1 plen de enigmas
de --le wereld = le mundo plen de enigmas


raadselvraag ZN

1 question in forma de enigma


raadselwedstrijd ZN

1 concurso de enigmas


raadselwoord ZN

1 parola del enigma


raadsfractie ZN

1 gruppo/gruppamento politic in le consilio communal/municipal


raadsheer ZN

1 (lid van een raad) membro de un consilio, consiliero
2 (lid van een gerechtshof) judice de un tribunal superior
3 (schaakstuk) episcopo


raadsheerlijk BN

1 de consiliero


raadskandidaat ZN

1 candidato pro le consilio communal/municipal


raadskandidatuur ZN

1 candidatura pro le consilio communal/municipal


raadslag ZN

1 consultation


raadslid ZN

1 consiliero communal/municipal


raadslidmaatschap ZN

1 membrato del consilio communal/municipal


raadsman ZN

1 (adviseur) consiliero, consiliator, guida, mentor
de --en der Kroon = le consilieros del Corona
humanistisch -- = consiliero humanistic
sociaal -- = consiliero social
2 (advocaat) advocato
zich laten bijstaan door zijn -- = facer se assister per su advocato


raadsnotulen ZN MV

1 reporto/actos del session/reunion del consilio communal/municipal


raadsorgaan ZN

1 consilio


raadsvergadering ZN

1 reunion del consilieros, reunion/session/assemblea del consilio communal/municipal
een -- beleggen = convocar un reunion del consilio communal/municipal


raadsverkiezing ZN

1 election (de un consilio) communal/municipal


raadsverordening ZN

1 ordinantia del consilio communal/municipal


raadsverslag ZN

1 Zie: raadsnotulen


raadszaal ZN

1 Zie: raadzaal


raadszetel ZN

1 sede in le consilio communal/municipal


raadszitting ZN

1 session/reunion del consilio communal/municipal
-- met gesloten deuren = session (del consilio) a porta clause


raadvraging ZN

1 consultation


raadzaal ZN

1 sala (del sessiones) del consilio


raadzaam BN

1 opportun, utile, consiliabile, prudente, (aanbevelenswaardig) recommendabile
iets -- vinden = creder consiliabile un cosa


raadzaamheid ZN

1 opportunitate, utilitate


raadzetel ZN

1 sede de consiliero


raaf ZN

1 corvo
(FIG) witte -- = ave rar, rara avis (L)
zo zwart als een -- = nigre como un corvo
stelen als de --en = esser un fur incorrigibile


raafachtig BN

1 corvin


raafachtigen ZN MV

1 corvidos


raafeend ZN

1 anate nigre


raafvogel ZN

1 corvido


raagbol ZN

1 scopa pro tectos


raai ZN

1 (PLANTK) (hennepnetel) galeopsis
2 (richtingslijn) linea de direction
3 (greppel) (parve) fossato (de drainage {e})
4 section


raaigras ZN

1 lolio
Engels -- = lolio perenne
Italiaans -- = lolio italic
Westerwolds -- = lolio multiflor westerwoldic


raailijn ZN

1 linea transversal


raak BN

1 (het doel treffend) que attinge su scopo, ben dirigite
2 (scherp geformuleerd) ad rem (L)
--e woorden = parolas adequate
-- antwoord = responsa appropriate
iemand -- typeren = characterisar un persona appropriatemente
3 (geslaagd in gelijkenis) resimilante, juste


raakcirkel ZN

1 circulo tangente


raakgooien WW

1 toccar/attinger le scopo


raakheid ZN

1 exactitude, justessa


raakkoorde ZN

1 chorda tangente


raakkromme ZN

1 curva tangente


raaklijn ZN

1 tangente


raaklijnenvierhoek ZN

1 quadrangulo tangente


raakpunt ZN

1 (WISK) puncto tangential/de tangentia/de contacto
2 (FIG) puncto commun/de contacto
zij hebben geen enkel -- = illes non ha absolutemente nihil in commun, illes non ha alicun puncto in commun


raakvlak ZN

1 (WISK) plano tangente/osculatori
2 (vlak van overeenkomst) puncto(s) de contacto, terreno commun
-- tussen theologie en literatuur = punctos de contacto inter le theologia e le litteratura


raam ZN

1 fenestra, (ruit) vitro
-- aan de straat = fenestra que da super le strata
aan het -- zitten = esser sedite al latere del fenestra
door het -- kijken = reguardar/mirar per le fenestra/le vitro
een -- openzetten = aperir un fenestra/vitro
het -- sluiten = clauder le fenestra/vitro
uit het -- gooien = jectar per le fenestra, defenestrar
het uit het -- gooien = defenestration
wij slapen met open --en = nos dormi con le fenestras aperte
dubbele --en = (fenestras con) vitros duple
gebrandschilderd -- = vitriera
2 (lijst(werk)) quadro, inquadramento
het -- van een deur = le inquadramento de un porta
3 (kader, strekking) quadro
in het -- van = in le quadro de
een schrijver in het -- van zijn tijd behandelen = tractar un autor in le quadro de su epocha
dat valt buiten het -- van ons betoog = isto non forma parte de nostre argumentation
4 (spanraam) chassis (F)


raamadvertentie ZN

1 (parve) annuncio in un vitrina, annuncio fixate al fenestra


raamafsluiting ZN

1 clausura del fenestra


raamakkoord ZN

1 accordo general/quadro


raamantenne ZN

1 antenna a/de quadro


raambeslag ZN

1 ferratura (de fenestra)


raamconstructie ZN

1 construction de fenestra


raamgordijn ZN

1 cortina de fenestra


raamhandvat ZN

1 impugnatura de fenestra


raamhor ZN

1 fenestra paramuscas, malias metallic pro fenestras


raamhout ZN

1 inquadramento


raamijzer ZN

1 inquadramento de metallo


raamkant ZN

1 latere del fenestra(s)


raamkit ZN

1 mastico


raamklink ZN

1 arresto de fenestra


raamknop ZN

1 button de fenestra


raamkoord ZN

1 corda del contrapeso


raamkozijn ZN

1 quadro de fenestra


raamlood ZN

1 contrapeso de un fenestra de guillotina


raamluik ZN

1 contrafenestra


raamontvanger ZN

1 radio con antenna a/de quadro


raamopening ZN

1 apertura del fenestra


raampje ZN

1 fenestretta
het -- omhoogdraaien = altiar le fenestretta
het -- omlaagdraaien = abassar le fenestretta


raamplan ZN

1 plano general/global/quadro/de insimul


raamprostitutie ZN

1 prostitution in vitrina


raamsluiting ZN

1 serratura de fenestra


raamsponning ZN

1 guida del fenestra


raamstijl ZN

1 gamba de fenestra


raamthermometer ZN

1 thermometro exterior/de fenestra


raamventilator ZN

1 ventilator de fenestra


raamvertelling ZN

1 narration quadro


raamwerk ZN

1 (raam) fenestra
2 (draagconstructie) chassis (F)
3 (lijstwerk) quadro
4 (kader) plano, quadro, structura
het -- van haar scriptie is af = illa ha finite le quadro de su these (-esis)


raamwet ZN

1 lege quadro


raamzoeker ZN

1 (FOTO) iconometro


raap ZN

1 rapa
recht voor zijn -- = sin ambages, in terminos clar


raapakker ZN

1 campo de rapas


raapkool ZN

1 caulerapa, rutabaga


raapland ZN

1 Zie: raapakker


raapolie ZN

1 oleo de colza


raapveld ZN

1 Zie: raapakker


raapzaad ZN

1 colza


raar BN

1 estranie, bizarre, excentric, eccentric, peculiar, extravagante
-e eigenschap = peculiaritate
een --e kerel = un typo bizarre/peculiar
doe niet zo --! = arresta iste nonsenso!
daar zul je -- van opkijken = isto te surprendera
dat is een -- geval = le caso es bizarre
er wordt -- over gesproken = de isto on parla estraniemente
zich -- voelen = sentir se poco/pauco ben


raasdonders ZN MV

1 pisos


raaskallen WW

1 extravagar, delirar


raaskallerij ZN

1 delirio


raat ZN

1 (honingraat) favo


raathoning ZN

1 melle de favo


rabarber ZN

1 (PLANTK) rheubarbaro
2 (gerecht) compota de rheubarbaro


rabarberblad ZN

1 folio de rheubarbaro


rabarbercompote ZN

1 compota de rheubarbaro


rabarberessence ZN

1 essentia de rheubarbaro


rabarbermarmelade ZN

1 marmelada de rheubarbaro


rabarbermoes ZN

1 Zie: rabarbercompote


rabarbersap ZN

1 succo de rheubarbaro


rabarbersteel ZN

1 pedunculo de rheubarbaro


rabarberstroop ZN

1 sirop de rheubarbaro


rabarberwijn ZN

1 vino de rheubarbaro


rabarberwortel ZN

1 radice de rheubarbaro


rabat ZN

1 (korting) rebatto, reduction, disconto
extra -- = disconto supplementari
2 (sponning) cannellatura
3 (kweekbed) seminario
4 (BOUWK) (rand langs een gebouw) plattebanda


rabatdelen ZN MV

1 plancas con cannellaturas


rabatijzer ZN

1 ferro cannellate


rabatschaaf ZN

1 plana a/de cannellar


rabatten BN

1 (sponningen schaven) cannellar
2 (planken verbinden) assemblar
3 (een plank schuin bijschaven) chanfrenar {sj}
4 (planken over elkaar leggen) imbricar


rabatteren WW

1 (HAND) accordar/consentir un rebatto
2 (BOUWK) cannellar


rabatzegel ZN

1 timbro rebatto


rabauw ZN

1 bruto


rabbi ZN

1 rabbi


rabbijn ZN

1 rabbin


rabbijnendom ZN

1 rabbinato


rabbijnenschool ZN

1 schola rabbinic


rabbijnentitel ZN

1 titulo rabbinic


rabbijns BN

1 rabbinic
--e wijsbegeerte = philosophia rabbinic
aanhanger van de --e leer = rabbinista


rabbinaal BN

1 rabbinic
--e kaas = caseo rabbinic
onder -- toezicht = sub surveliantia rabbinic


rabbinaat ZN

1 (functie) rabbinato
2 (ambtsgebied) rabbinato
3 (alle rabbijnen van een ressort) rabbinato
4 (kantoor) rabbinato


rabbinisme ZN

1 rabbinismo
middeleeuws -- = rabbinismo medieval
modern -- = rabbinismo moderne


rabbinist ZN

1 rabbinista


rabdologie ZN

1 rhabdologia


rabdologisch BN

1 rhabdologic


rabdomant ZN

1 rhabdomante


rabdomantie ZN

1 rhabdomantia


rabelaisiaans BN

1 rabelesian, rabelaisian {è}


rabiaat BN

1 rabide, inragiate, inrabiate, furiose


rabies ZN

1 rabie
-- krijgen = rabiar


racaille ZN

1 canalia, hoi polloi (G)


raccordement ZN

1 via de connexion


raccorderen WW

1 connecter


race ZN

1 cursa
een -- winnen = ganiar un cursa
een -- verliezen = perder un cursa
-- met hindernissen = cursa de obstaculos
-- tegen de klok = cursa contra le horologio/le tempore
(ook FIG) nog in de -- zijn = esser ancora in cursa, (FIG) haber ancora possibilitates (de ganiar)
de -- naar de top = le cursa verso le successo, le carrierismo
2
aan de -- zijn = haber diarrhea


race-auto ZN

1 auto(mobile) de cursa


racebaan ZN

1 circuito, pista (de autodromo)


raceboot ZN

1 batello de cursa, lancha {sj} rapide


racecircuit ZN

1 Zie: racebaan


racefiets ZN

1 bicycletta de cursa


racekak ZN

1 Zie: diarrhee


racemaat ZN

1 racemato


racemeus BN

1 racemose


racemisch BN

1 racemic
-- mengsel = mixtura racemic
omzetting in een -- mengsel = racemisation


racemiseren WW

1 racemisar


racemotor ZN

1 moto(r)cyclo/motocycletta de cursa


racen WW

1 (aan een race deelnemen) prender parte in/participar in un cursa, currer
2 (zich haasten) hastar se, currer


racepaard ZN

1 cavallo de cursa


racestuur ZN

1 (van fiets) guida de cursa, (van auto) volante de cursa


raceterrein ZN

1 campo de cursas


racewagen ZN

1 auto(mobile) de cursa


rachel ZN

1 planca stricte


rachelen WW

1 revestir de plancas stricte


rachialgie ZN

1 rhachialgia


rachitis ZN

1 rhachitis, rhachitismo
-- bestrijdend = antirhachitic


rachitisch BN

1 rhachitic


rachitislijder ZN

1 rhachitico


rachitomie ZN

1 rhachitomia


raciaal BN

1 racial


racisme ZN

1 (rassendiscriminatie) racismo, racialismo
tegenstander van het -- = adversario del racismo, antiracista
2 (rassenleer) racismo, racialismo


racist ZN

1 racista


racistisch BN

1 racista


racket ZN

1 (TENNIS) rachetta
2 (misdadige organisatie) racket (E)


racketeer ZN

1 membro de un racket (E)


racketolie ZN

1 oleo pro rachettas


racketsnaar ZN

1 corda de rachetta


racketsteel ZN

1 manico de rachetta


rad ZN

1 rota
het -- van Fortuin/avontuur = le rota del fortuna
de --eren van een uurwerk = le ingranage de un horologio
--eren ineen doen grijpen = ingranar
het ineen doen grijpen van --eren = ingranage
iemand een -- voor de ogen draaien = jectar pulvere in le oculos de un persona, dupar un persona
het vijfde -- aan de wagen = le quinte rota del carrossa/del carro/del carretta
2 (folterwerktuig) rota
3 (eenheid van straling) rad, (Afk.) rd
4 (kring) halo, nimbo, corona


rad BN

1 rapide, celere, veloce, agile, prompte
-- van tong = volubile, loquace
zijn --de vingers = su digitos agile
-- spreken = parlar con volubilitate


radafstand ZN

1 distantia inter le rotas


radar ZN

1 radar


radar(snelheids)controle ZN

1 controlo (de velocitate per) radar


radarantenne ZN

1 antenna de radar


radarapparaat ZN

1 apparato de radar


radarapparatuur ZN

1 apparatos/equipamento de radar


radarastronomie ZN

1 radarastronomia


radarbeeld ZN

1 imagine de radar


radarcontrole ZN

1 controlo de/per radar


radarecho ZN

1 echo de radar


radargolf ZN

1 unda de radar


radarinstallatie ZN

1 installation/equipamento de radar


radarketen ZN

1 catena de stationes de radar


radarkoepel ZN

1 radome (E)


radarmonteur ZN

1 radarista


radarnet ZN

1 rete de stationes de radar


radarpost ZN

1 posto de radar


radarscherm ZN

1 schermo de radar


radarsignaal ZN

1 signal de radar


radarstation ZN

1 station de radar


radarsysteem ZN

1 systema/rete de radar


radartechnicus ZN

1 radarista


radartechniek ZN

1 technica del radar


radartoestel ZN

1 Zie: radarapparaat


radartoren ZN

1 turre de radar


radarverklikker ZN

1 detector de radar


radarwaarnemer ZN

1 observator/operator de radar


radas ZN

1 axe de rota


radbraken ZN

1 supplicio del rota


radbraken WW

1 (doodmartelen) torturar con le rota, submitter al supplicio del rota, rumper super le rota
2 (verknoeien) stropiar, guastar
Interlingua -- = stropiar Interlingua


raddigheid ZN

1 Zie: radheid


raddraaier ZN

1 instigator, agitator


raddraaierij ZN

1 instigation, agitation


raddruk ZN

1 carga de rota


rade ZN

1 (ankerplaats) rada


radeergom ZN

1 Zie: radeergummi


radeergum ZN

1 Zie: radeergummi


radeergummi ZN

1 gumma pro rader


radeerkunst ZN

1 gravure (F) al burin


radeermachine ZN

1 machina a/de rader


radeermes ZN

1 cultello pro rader


radeernaald ZN

1 burin


radeerpenseel ZN

1 pincel pro rader


radeerpotlood ZN

1 stilo pro rader


radeerstift ZN

1 stilo pro rader


radeervernis ZN

1 vernisse pro gravure (F) al burin


radeloos BN

1 affollate, desperate
-- maken = affollar, exasperar


radeloosheid ZN

1 affollamento, desperation, despero


raden WW

1 (vermoeden) divinar, presumer
de rest kun je wel -- = tu divina le resto, tu te pote imaginar le resto
je mag drie maal -- wie het gedaan heeft = nunquam tu va divinar qui lo ha facite
2 (adviseren) consiliar, avisar, preconisar, recommendar
3 (gissen) divinar
naar iets -- = divinar un cosa, facer conjecturas
hij raadde maar in het wilde weg = ille se perdeva in conjecturas


radencommunisme ZN

1 communismo sovietic


radenregering ZN

1 governamento sovietic


radenrepubliek ZN

1 republica sovietic


rader ZN

1 consiliero, dator de consilio


raderas ZN

1 axe de rota


raderbaar ZN

1 lectiera rolante/con rotas


raderbeweging ZN

1 movimento giratori


raderboot ZN

1 nave/vapor a/de rota(s)


raderbrancard ZN

1 Zie: raderbaar


raderdiertje ZN

1 rotifero


raderen WW

1 (graveren) gravar al burin, burinar, incider
2 (wegschrappen) rader, grattar


radering ZN

1 (wegschrapping) grattamento


raderkast ZN

1 tambur


raderoverbrenging ZN

1 transmission per rotas


raderschip ZN

1 vapor/nave a/de rotas


radersleepboot ZN

1 remolcator a/de rotas


radersmeer ZN

1 grassia/lubricante/lubrificante pro rotas


raderwerk ZN

1 (op elkaar werkende raderen) systema de rotas, ingranage, mechanismo
het -- van een horloge = le ingranage de un horologio
2 (organisatie) ingranage
het -- van de staat = le ingranage del stato


radflens ZN

1 flangia de rota


radheid ZN

1 (mbt handelen) promptitude, velocitate, rapiditate, celeritate, (van bewegingen) agilitate
2
-- van tong = volubilitate, loquacitate


radiaal BN

1 radial
--e samendrukking = compression radial
(ASTRON) --e snelheid = velocitate radial


radiaal ZN

1 radiano


radiaalband ZN

1 pneu(matico) radial


radiant ZN

1 radiante, puncto radiante/de radiation


radiateur ZN

1 radiator
de dop van de -- afschroeven = disvitar le capsula del radiator


radiateurdop ZN

1 capsula del radiator


radiateurenfabriek ZN

1 fabrica de radiatores


radiatie ZN

1 (uitstraling) (ir)radiation
2 (doorhaling) cancellation


radiatiegordel ZN

1 fasce/cinctura/cincturon de radiationes


radiatiepunt ZN

1 puncto radiante/de radiation, radiante


radiator ZN

1 (kachel) radiator
parabolische -- = radiator parabolic
ribben van een -- = elementos de un radiator
2 (radiateur) radiator


radiatordop ZN

1 capsula del radiator


radiatorenlak ZN

1 lacca pro radiatores


radiatorenverf ZN

1 color pro radiatores


radiatorfolie ZN

1 folio insulante/isolante (pro radiatores)


radiatorhoes ZN

1 copertura del radiator, coperiradiator


radiatorkraan ZN

1 valvula de radiator


radicaal BN

1 (diep ingrijpend) radical, drastic, extreme
-- geneesmiddel = medicina/medicamento radical
iets -- veranderen = cambiar/transformar un cosa radicalmente, revolutionar un cosa
iets -- bederven = guastar un cosa completemente
-- verschillend = totalmente differente
2 (strevend naar ingrijpende hervormingen) radical
--e partij = partito radical
3 (TAAL) radical
--e talen = linguas radical
4 (WISK) radical


radicaal ZN

1 (iemand die de consequenties van een zienswijze aanvaardt) persona radical, radical
2 (POL) radical, extremista
een gematigd -- = un radical moderate
3 (WISK) radical
4 (SCHEI) radical
vrije -- = radical libere
eenwaardige -- = radical monovalente


radicaliseren WW

1 radicalisar
het -- = radicalisation
de politieke strijd -- = radicalisar le lucta politic


radicalisering ZN

1 radicalisation


radicalisme ZN

1 radicalismo


radicaliteit ZN

1 radicalitate


radicand ZN

1 radicando


radiculitis ZN

1 radiculitis


radiësthesie ZN

1 radiesthesia


radiësthesist ZN

1 radiesthesista


radieus BN

1 radiose


radijs ZN

1 (PLANTK) radice, raphano
bos -- = fasce de radices
-- zaaien = seminar radices


radijsbed ZN

1 quadro/quadrato de radices


radijssmaak ZN

1 gusto de radice


radijszaad ZN

1 semine de radice


radijszwam ZN

1 hebeloma


radio ZN

1 (radiotoestel) radio, apparato/receptor de radio
draagbare -- = radio portative, transistor
de -- aandoen/aanzetten = connecter/aperir le radio
de -- uitdoen/afzetten = disconnecter/clauder le radio
2 (uitzending) radio, emission de radio
via de -- uitzenden = radiodiffunder
persoonlijke mededeling via de -- = radiomessage
iets via de -- horen = audir un cosa per le radio
een bericht via de -- verspreiden = diffunder un nova per le radio
3 (radio-omroep) organisation de radiodiffusion, radio
hij is bij de -- = ille es empleato in le radio
4 (draadloze telecommunicatie) radio
via de -- leiden/besturen = radioguidar, radiocommandar


radioaccessoires ZN MV

1 accessorios pro le radio


radioactief BN

1 radioactive
-- element = elemento radioactive, radioelemento
--e neerslag = cadita/pluvia/fall out (E) radioactive
--e straling = radiation radioactive
-- mineraal = mineral radioactive
--e besmetting = contamination radioactive
--e koolstof = radiocarbon
--e kobalt = radiocobalt
-- afval = scoria radioactive
--e isotoop = radio-isotopo


radioactiviteit ZN

1 radioactivitate
geïnduceerde -- = radioactivitate inducite
natuurlijke -- = radioactivitate natural
door -- ontstaan/veroorzaakt = radiogenic


radioamateur ZN

1 radioamator


radioantenne ZN

1 antenna de radio


radioastronomie ZN

1 radioastronomia


radioastronomisch BN

1 radioastronomic


radioastronoom ZN

1 radioastronomo


radiobaken ZN

1 radiopharo
voorzien van --s = con radiopharos


radiobericht ZN

1 message de radio


radiobestel ZN

1 organisation del radiodiffusion, radio


radiobesturing ZN

1 radiocommando


radiobiologie ZN

1 radiobiologia


radiobiologisch BN

1 radiobiologic


radiobioloog ZN

1 radiobiologo, radiobiologista


radiobode ZN

1 Zie: radiogids


radioboodschap ZN

1 Zie: radiobericht


radiobouwdoos ZN

1 cassa pro le construction de un radio


radiobron ZN

1 fonte radio


radiobuis ZN

1 tubo de radio


radiocarboonmethode ZN

1 methodo de carbon-14


radiocassetterecorder ZN

1 Zie: radiocassettespeler


radiocassettespeler ZN

1 radioregistrator a cassettas


radiocauserie ZN

1 Zie: radiopraatje


radiochemie ZN

1 radiochimia


radiochemisch BN

1 radiochimic


radiochromatografie ZN

1 radiochromatographia


radiochromatogram ZN

1 radiochromatogramma


radiocommentaar ZN

1 commentario radiophonic/de radio


radiocommentator ZN

1 commentator radiophonic/de radio


radiocommunicatie ZN

1 communication radiophonic/per radio, radiocommunication


radioconcert ZN

1 concerto de radio


radiocontact ZN

1 contacto per radio


radiocursus ZN

1 curso de radio


radiodermitis ZN

1 radiodermitis


radiodistributie ZN

1 radiodiffusion per cablo


radioelement ZN

1 radioelemento, elemento radioactive


radiofabricage ZN

1 fabrication de radios


radiofabriek ZN

1 fabrica de radios


radiofabrikant ZN

1 fabricante de radios


radiofarmacon ZN

1 medicamento radioactive


radiofonie ZN

1 radiophonia


radiofrequentie ZN

1 radiofrequentia


radiofysica ZN

1 radiophysica


radiogeen BN

1 radiogenic


radiogenetica ZN

1 radiogenetica


radiogids ZN

1 magazine (E) de radio (e television), guida de radio (e television)


radiogolf ZN

1 unda radioelectric, radio-unda


radiograferen WW

1 (doorlichten) radiograph(i)ar


radiografie ZN

1 radiographia
stereoscopische -- = stereoradiographia


radiografisch BN

1 (met röntgenstralen) radiographic
2 (met radiogolven) radiographic
een vliegtuig -- besturen = radioguidar un avion
--e plaatsbepaling = radar


radiogram ZN

1 (radiotelegram) radiogramma, radiotelegramma
2 (röntgenfoto) radiogramma, radiographia


radiogrammofoon ZN

1 radiogrammophono


radiogrammofooncombinatie ZN

1 Zie: radiogrammofoon


radiohandel ZN

1 commercio de radios


radiohandelaar ZN

1 commerciante de radios, venditor de apparatos de radio


radioheliograaf ZN

1 radioheliographo


radiohoogtemeter ZN

1 (LUCHTV) radioaltimetro, (METEO) radiosonda


radiohut ZN

1 cabina/camera de radio


radio-industrie ZN

1 industria de radios


radio-installatie ZN

1 installation de radio


radio-isotoop ZN

1 radio-isotopo


radiojournaal ZN

1 Zie: radionieuws


radiojournalist ZN

1 jornalista del radio


radiokamer ZN

1 Zie: radiohut


radioknop ZN

1 button de radio


radiokompas ZN

1 radiocompasso


radiokoolstofdatering ZN

1 Zie: radiocarboonmethode


radiokoor ZN

1 choral del radio


radiokristallografie ZN

1 radiocrystallographia


radiolamp ZN

1 lampa de radio


radiolarieën ZN MV

1 radiolaria


radiolariënslik ZN

1 fango/limo de radiolaria


radiolariet ZN

1 radiolarite


radiolezing ZN

1 conferentia/discurso radiophonic/radiodiffundite/de radio


radioliefhebber ZN

1 amator de radio


radiologie ZN

1 (wetenschap) radiologia
2 (MED) radiologia


radiologisch BN

1 radiologic
-- onderzoek = recerca/examine radiologic
--e meting = radiome(n)suration


radioloodsing ZN

1 radionavigation


radioloog ZN

1 (wetenschapper) radiologo, radiologista
2 (arts) radiologo, radiologista


radioluisteraar ZN

1 ascoltator/auditor de radio, radioascoltator, radioauditor


radioluminescentie ZN

1 radioluminescentia


radiolyse ZN

1 radiolyse (-ysis)


radiomanometrie ZN

1 radiomanometria


radiomast ZN

1 mast/pylon/antenna de (emissor de) radio


radiomedewerker ZN

1 collaborator de radio


radiomelkwegstelsel ZN

1 radiogalaxia


radiometer ZN

1 radiometro


radiometrie ZN

1 radiometria


radiometrisch BN

1 radiometric


radiomeubel ZN

1 mobile audio


radiomicrometer ZN

1 radiomicrometro


radiomimetisch BN

1 radiomimetic
substantias/agentes -- = radiomimetische stoffen


radiomonteur ZN

1 mechanico de radio


radiomutatie ZN

1 radiomutation


radiomuziek ZN

1 musica radiophonic/de radio


radionavigatie ZN

1 radionavigation


radionieuws ZN

1 novas de radio, bulletin de informationes


radionieuwsdienst ZN

1 (dienst die het radionieuws verzorgt) servicio del novas de radio
2 (nieuwsuitzending) novas de radio, bulletin de informationes


radionuclide ZN

1 radionuclide


radio-omroep ZN

1 (instelling) societate/compania de radiodiffusion
2 (het uitzenden van berichten) radiodiffusion


radio-omroeper ZN

1 annunciator de radio, radioannunciator


radio-onderdelen ZN MV

1 partes de radio


radio-ontvanger ZN

1 apparato/receptor de radio, radioreceptor


radio-ontvangst ZN

1 reception radiophonic, radioreception


radio-ontvangtoestel ZN

1 Zie: radio-ontvanger


radio-orkest ZN

1 orchestra radiophonic/del radio


radiopathologie ZN

1 radiopathologia


radiopeiler ZN

1 radiogoniometro


radiopeiling ZN

1 radiogoniometria


radiopeilstation ZN

1 radiogoniometro


radiopeiltoestel ZN

1 Zie: radiopeiler


radiopositie ZN

1 position radio


radiopraatje ZN

1 discurso radiophonic/radiodiffundite/de radio


radiopresentator ZN

1 presentator radiophonic


radioprogramma ZN

1 programma radiophonic/de radio, radioprogramma


radioreclame ZN

1 publicitate/reclamo radiophonic


radiorede ZN

1 discurso/allocution radiophonic/radiodiffundite/de radio/diffundite per le radio


radioreportage ZN

1 reportage radiodiffundite/radiophonic, radioreportage


radioreporter ZN

1 reporter (E) de radio


radioresistent BN

1 radioresistente


radioresistentie ZN

1 radioresistentia


radiorubriek ZN

1 rubrica de radio


radiosarcoom ZN

1 radiosarcoma


radioschip ZN

1 nave emissor


radioscoop ZN

1 radioscopio


radioscopie ZN

1 radioscopia


radioscopisch BN

1 radioscopic


radiosensibiliseren WW

1 radiosensibilisar


radiosignaal ZN

1 signal de radio


radiosonde ZN

1 radiosonda
meteorologische bepaling met de -- = radiosondage


radiospectroscopie ZN

1 radiospectroscopia


radiospelletje ZN

1 joco radiophonic


radiospiegeltelescoop ZN

1 Zie: radiotelescoop


radiostation ZN

1 Zie: radiozender


radiostem ZN

1
goede -- = voce radiogenic


radioster ZN

1 (ASTRON) radiostella


radiosterrenkunde ZN

1 Zie: radio-astronomie


radiosterrenwacht ZN

1 observatorio de radioastronomia


radiostilte ZN

1 silentio (de) radio, pausa radiophonic
-- in acht nemen = observar silentio de radio


radiostoring ZN

1 perturbation radiophonic, (van andere zenders) interferentia


radiostraling ZN

1 radiation electromagnetic


radiostrontium ZN

1 radiostrontium


radiotechnicus ZN

1 radiotechnico


radiotechniek ZN

1 radiotechnica


radiotechnisch BN

1 radiotechnic


radiotelefonie ZN

1 radiotelephonia


radiotelefonisch BN

1 radiotelephonic, per radiotelephono
-- een bericht overbrengen = transmit-ter radiotelephonicamente un message


radiotelefoon ZN

1 radiotelephono


radiotelegraaf ZN

1 radiotelegrapho


radiotelegrafie ZN

1 radiotelegraphia


radiotelegrafisch BN

1 radiotelegraphic
--e be-richten = messages radiotelegraphic


radiotelegrafist ZN

1 radio-operator, radiotelegraphista


radiotelegram ZN

1 Zie: radiogram-1


radiotelemetrie ZN

1 radiotelemetria


radiotelescoop ZN

1 radiotelescopio


radiotherapeut ZN

1 radiotherapeuta


radiotherapeutisch BN

1 radiotherapeutic


radiotherapie ZN

1 radiotherapia


radiothorium ZN

1 radiothorium


radiotoespraak ZN

1 Zie: radiorede


radiotoestel ZN

1 receptor/apparato de radio, radio


radiotoren ZN

1 radiopharo


radio-uitzending ZN

1 emission radiophonic/de radio, radioemission
geschikt voor -- (bijv. een stem) = radiogenic
een -- storen = interferer un radioemission


radioverbinding ZN

1 communication/contacto radiophonic/per radio, radiocommunication
in -- staan = esser in contacto per radio


radioverslag ZN

1 Zie: radioreportage


radioverslaggever ZN

1 Zie: radioreporter


radiowekker ZN

1 eveliator radio


radiozender ZN

1 emissor, station emissor/de emission/de radiodiffusion, radiodiffusor


radiozendinstallatie ZN

1 Zie: zendinstallatie


radiozendontvanger ZN

1 emissor receptor


radiozendstation ZN

1 Zie: radiozender


radiozendtijd ZN

1 Zie: zendtijd


radiozendtoestel ZN

1 Zie: zendtoestel


radium ZN

1 radium


radiumbehandeling ZN

1 Zie: radiumtherapie


radiumfabriek ZN

1 fabrica de radium


radiumhoudend BN

1 que contine radium, radifere
--e zouten = sales radifere
-- zijn = continer radium


radiumstraal ZN

1 radio/(ir)radiation de radium


radiumtherapie ZN

1 radiumtherapia, radiotherapia, gammatherapia, curietherapia


radiumverbinding ZN

1 composito de radium


radiumzout ZN

1 sal de radium


radius ZN

1 (bereik) radio
binnen zekere -- = intra un certe radio
2 (ANAT) (spaakbeen) radio
3 (WISK) radio
-- vector = radio vector


radix ZN

1 radice


radja(h) ZN

1 raja (Hi)


radkrans ZN

1 (flens) flangia


radlijn ZN

1 (WISK) cycloide


radnaaf ZN

1 modiolo de rota


radon ZN

1 radon


radonconcentratie ZN

1 concentration de radon


radontherapie ZN

1 radontherapia


radrem ZN

1 freno super/de rota


radslag ZN

1 rota


radspaak ZN

1 radio de rota


radula ZN

1 radula


radvelg ZN

1 janta de rota


radvenster ZN

1 rosa, rosetta


radvormig BN

1 in forma de rota
2 (PLANTK) rotacee, rotiforme
--e bloemkroon = corolla rotacee


rafactie ZN

1 Zie: refactie


rafel ZN

1 filacia
stof waar de --s bij hangen = tela effrangiate


rafelen WW

1 effrangiar, exfilar se, disfilar se


rafelig BN

1 effrangiate, exfilate, disfilate, filamentose
-- worden = effrangiar se/exfilar se


rafelzijde ZN

1 seta effrangiate


raffelen WW

1 Zie: afraffelen


raffia ZN

1 raffia, raphia
kleedje van -- = parve tapete de raphia


raffinaat ZN

1 raffinato


raffinaderij ZN

1 raffineria


raffinadeur ZN

1 raffinator


raffinage ZN

1 raffinamento
-- van suiker = raffinamento de sucro


raffinagebedrijf ZN

1 interprisa de raffinamento


raffinagemethode ZN

1 methodo de raffinamento


raffinageproces ZN

1 processo de raffinamento


raffinagespecialist ZN

1 raffinator


raffinement ZN

1 (verfijndheid) raffinamento, exquisitate, exquisitessa, delicatessa
2 (geraffineerdheid) astutia


raffineren WW

1 raffinar
het -- = raffinamento
suiker -- = raffinar sucro


raffinering ZN

1 raffinamento


rafflesia ZN

1 rafflesia


rafter ZN

1 Zie: rachel


rag ZN

1 tela de aranea


ragdun BN

1 multo fin, finissime


rage ZN

1 rage, rabie, mania, moda
de -- van het antiek verzamelen = le moda de collectionar antiquitates
een -- zijn = facer furor


ragebol ZN

1 Zie: raagbol


ragfijn BN

1 fin como un tela de aranea, multo fin, finissime, (FIG) subtil, subtilissime
--e onderscheidingen = differentias subtil


raglanjas ZN

1 raglan (E)


raglanmodel ZN

1 modello raglan (E)


raglanmouw ZN

1 manica raglan (E)


ragoût ZN

1 ragout (F), fricassee (F)
-- maken van = fricass(e)ar


ragoûtbroodje ZN

1 panetto al ragout (F)


ragtime ZN

1 ragtime (E)


raid ZN

1 expedition militar in terreno inimic, incursion, raid (E)
een -- uitvoeren = facer un raid


raider ZN

1 raider (E)


rail ZN

1 (spoorstaaf) rail (E)
de train liep uit de --s = le traino derailava {é}
vervoer per -- = transporto per rail, transporto per via ferree, transporto ferroviari
2 (richel, etc. om iets langs te schuiven) guida


railbreuk ZN

1 ruptura de rail (E)


railconstructie ZN

1 construction de rails (E)


railklos ZN

1 cossinetto de rail (E)


raillas ZN

1 juncto/junction de rail (E)


railleren WW

1 burlar


raillichter ZN

1 levator de rail (E)


railprofiel ZN

1 profilo de rail (E)


railstaal ZN

1 aciero pro rails (E)


railtransport ZN

1 transporto per rail (E)/per via ferree, transporto ferroviari


railverbinding ZN

1 connexion per rail (E)/per via ferree


railverkeer ZN

1 traffico per rail (E)/per via ferree


railvervoer ZN

1 Zie: railtransport


railverzakking ZN

1 collapso de rail (E)


railvoertuig ZN

1 vehiculo super rail (E)


railwalserij ZN

1 fabrica de rails (E)


railwijdte ZN

1 distantia inter le rails (E)


raison ZN

1
à -- van = a ration de, per pagamento de
à -- van tien gulden per uur = a ration de dece florinos le hora


raisonnabel BN

1 rationabile
-- voorstel = proposition rationabile
-- denken = pensar rationabilemente


raisonneren WW

1 rationar


rak ZN

1 (gedeelte van een vaarwater) section


rakel ZN

1 (porijzer) attisator, attisatorio


rakelen WW

1 attisar


rakelijzer ZN

1 Zie: rakel


rakelings BW

1 a multo curte distantia
-- gaan langs iets = rader un cosa, toccar legiermente un cosa
het -- gaan langs = radimento


rakelstok ZN

1 Zie: rakel


raken ZN

1 (treffen) toccar, (bereiken) attinger
iemand met een steen -- = attinger un persona con un colpo de petra
2 (beroeren) toccar, emover
dat raakt me totaal niet = isto non me tocca del toto
3 (betreffen) toccar, concerner, reguardar
dit raakt mij niet = isto non me concerne
dat raakt de kern van de zaak = isto tocca le corde del problema
de oplossing van dit probleem raakt de hoogste belangen van ons volk = le solution de iste problema tocca le plus alte interesses de nostre nation
4 (aanraken) toccar
even -- = toccar legiermente
de bal -- = toccar le balla/le ballon
ik heb hem gisteravond goed geraakt = heri vespere/vespera io ha bibite multo
5 (MEETK) tanger, oscular, esser tangente
het -- = osculation
het -- betreffend = osculatori
6 (geraken tot, worden) devenir
gewond -- = vulnerar se, esser vulnerate
(van planken, etc.) los -- = disjunger se
verstopt -- = obstruer se
iets kwijt -- = perder un cosa
in oorlog -- = entrar in guerra
uit de vorm -- = deformar se
betrokken -- bij iets = esser implicate in un cosa
ontstoken -- = infectar se
er niet over uitgepraat -- = non terminar nunquam con le thema
gewend -- = accostumar se, habituar se
zoek -- = perder se
de band raakt lek = le pneu(matico) ha un punctura/perforation
het schip raakt lek = le nave face aqua
(SPORT) weer in vorm -- = retrovar su forma, poner se de novo in forma
(SPORT) uit vorm -- = perder su forma
aan de drank -- = habituar se al bibita
buiten westen -- = perder le cognoscentia/cognoscimento
slaags -- = venir al manos
in brand -- = incendiar se
in vergetelheid -- = cader in oblido/in oblivion
in onbruik -- = cader in disuso/in desuetude, devenir obsolete
7 (+ aan) obtenir (un cosa), trovar (un cosa)
hoe aan geld te --? = ubi trovar moneta?
8
eruit -- = trovar le solution de un cosa


rakend BN

1 (MEETK) tangente


raket ZN

1 (projectiel) missile, rocchetta
geleide -- = missile teleguidate/autoguidate/autodirigite
ballistische -- = missile ballistic
strategische -- = missile strategic
tactische -- = missile tactic
-- voor de middellange afstand = missile a medie portata
intercontinentale -- = missile intercontinental
een -- lanceren = lancear un missile
zo snel als een -- = veloce como un missile
2 (vuurpijl) rocchetta
3 (PLANTK) sisymbrio


raketaandrijving ZN

1 propulsion per rocchettas/a reaction


raketaanval ZN

1 attacco con missiles/rocchettas


raketafweer ZN

1 defensa/systema antimissile


raketbasis ZN

1 base (de lanceamento) de missiles/de rocchettas


raketbeschieting ZN

1 bombardamento con missiles/rocchettas


raketbladig BN

1 a folios de sisymbrio, sisymbrifolie
--e nachtschade = solano sisymbrifolie


raketbom ZN

1 missile, rocchetta


raketbrandstof ZN

1 combustibile pro rocchettas/pro missiles


raketgeleerde ZN

1 experto de missile/de rocchetta


raketinstallatie ZN

1 installation de missiles/rocchettas, lanceamissiles


raketmotor ZN

1 motor a rocchetta, propulsor a reaction


raketnet ZN

1 rete de rachetta


raketpers ZN

1 pressa pro rachetta(s)


raketsnaar ZN

1 chorda de rachetta


rakettrap ZN

1 etage (F) de un missile/rocchetta


raketvliegtuig ZN

1 avion a/de rocchetta


raketvoortstuwing ZN

1 Zie: raketaandrijving


raketwapen ZN

1 arma missile/rocchetta


raketwerper ZN

1 lanceator de rocchettas, lancearocchettas


raking ZN

1 contacto
2 (WISK) tangentia, osculation


rakingshoek ZN

1 (WISK) angulo de tangentia


rakingspunt ZN

1 (WISK) puncto de tangentia


rakker ZN

1 (deugniet) scelerato, picaro


ral ZN

1 (vogel) rallo


ralachtigen ZN MV

1 rallos


rallentando

1 rallentando (I)


rally ZN

1 (wedstrijd) rally (E)
2 (reünie) reunion
3 (TENNIS) excambio de ballas


ralreiger ZN

1 ardeola ralloide


ralvogels ZN MV

1 rallos


Ram

1 (ASTRON) Aries, Ariete


ram ZN

1 (schaap) ariete
2 (stormram) ariete
hydraulische -- = ariete hydraulic
3 (konijn) conilio mascule, masculo


RAM

1 (COMP) (Afk.: Random Acces Memory) RAM (E)


ramadan ZN EIGN

1 ramadan


ramadanfeest ZN

1 festa de ramadan


Ramaneffect ZN

1 effecto (de) Raman


rambam ZN

1
krijg het/de --! = va al inferno!


ramblers ZN MV

1 rosas rampante


ramen WW

1 (schatten) (e)valutar, estimar, supputar
het -- = evalutation, estimation, supputation
de kosten -- = estimar le costos


ramificatie ZN

1 ramification


raming ZN

1 plano previsional, (e)valutation, estimation, supputation
voorzichtige -- = estimation prudente
een -- van de kosten maken = facer un estimation del costos
budgettaire -- = estimation budgetari/del budget (E)


ramingssom ZN

1 summa de (e)valutation/de estimation/de supputation


ramlam ZN

1 agno mascule


rammei ZN

1 ariete


rammeien WW

1 arietar
het -- = arietation


rammeien WW

1 colpar con le ariete
door elkaar -- = mitter in disordine


rammel ZN

1
pak -- = bastonada
een pak -- geven = dar un bastonada, bastonar
een pak -- krijgen = reciper un bastonada


rammelaar ZN

1 (ratel) sonalia
2 (konijn) conilio mascule, (haas) lepore mascule
3 (speelgoed) joculo strepente


rammelen WW

1 (klepperen) streper, (van metaal) tintinnar
met sleutels -- = facer tintinnar le claves
2 (onsamenhangend in elkaar zitten) esser incoherente, non haber cohesion
dit rapport rammelt = iste reporto non ha cohesion
3 (schudden) succuter


rammeling ZN

1 Zie: aframmeling


rammelkar ZN

1 vetule auto(mobile)/bicycletta


rammelkast ZN

1 (oude auto) vetule auto(mobile)
2 (piano) vetule piano disaccordate


rammeltijd ZN

1 saison (F) de copulation


rammen WW

1 (beuken) arietar, batter
golven die het schip rammen = undas que batte le nave
op een piano -- = martellar super un piano
2 (aanvaren) arietar
een duikboot -- = arietar un submarino
3 (aanrijden) arietar, tamponar
een auto -- = tamponar un auto(mobile)
de auto ramde de muur = le auto(mobile) ha choccate {sj} le pariete


rammenas ZN

1 (PLANTK) radice nigre


rammenasbed ZN

1 quadro/quadrato de radices nigre


rammenasloof ZN

1 folios de radice nigre


rammenassmaak ZN

1 gusto de radice nigre


rammig BN

1 in calor
-- schaap = ove in calor


ramp ZN

1 catastrophe, calamitate, disastro, sinistro, infortuna, plaga
nationale -- = catastrophe national
onherstelbare -- = disastro irremediabile
opeenstapeling van --en = accumulation de catastrophes
de slachtoffers van de -- = le victimas del catastrophe
-- voor het milieu = disastro pro le ambiente, catastrophe ecologic
--en van de oorlog = disastros del guerra
-- voor het milieu = disastro ecologic
vol --en = calamitose
een -- voorkomen = evitar un catastrophe
er zal zich een -- voordoen = il habera/occurrera un catastrophe
dat is geen -- = isto non ha importantia, isto non es le fin del mundo
wat een --! = que disastro!


rampdag ZN

1 die/jorno disastrose/del disastro/del catastrophe


rampendienst ZN

1 servicio de emergentia


rampenfilm ZN

1 film (E) de catastrophes/de disastros


rampenfonds ZN

1 fundo de calamitates/pro le victimas de disastros/catastrophes


rampenplan ZN

1 plano de emergentia/de urgentia


rampgebied ZN

1 region/zona/area sinistrate/del disastro/del catastrophe


rampjaar ZN

1 anno nefaste/catastrophic/disastrose/de catastrophes/de disastros


rampjaar ZN

1 anno catastrophic/disastrose/de disastros/catastrophes


rampmare ZN

1 nova de un disastro/catastrophe


rampspoed ZN

1 (tegenslag) infortuna, adversitate, contratempore, tribulation
door -- getroffen = sinistrate
2 (onheil) disastro, catastrophe, calamitate


rampspoedig BN

1 (onheil) disastrose, catastrophic, calamitose, (tegenslag) adverse, infortunate
--e oorlog = guerra disastrose/calamitose
wat een -- jaar! = que anno disastrose!
hij is -- aan zijn eind gekomen = ille ha facite un fin tragic


ramptoerisme ZN

1 tourismo {oe} a locos sinistrate


rampzalig BN

1 fatal, funeste, nefaste, calamitose, catastrophic, disastrose, sinistrose
-- besluit = decision funeste/nefaste/disastrose/catastrophic
--e fout/vergissing = error funeste/fatal
--e oogst = recolta disastrose/calamitose
--e oorlog = guerra disastrose


rampzaligheid ZN

1 (rampzalig voorval) disastro, catastrophe, calamitate, fatalitate
2 (ellende) miseria, disgratia


ramshoorn ZN

1 (hoorn van een ram) corno de un ariete
2 (muziekinstrument) shophar (He)


ramsj ZN

1 mercantias/merces irregular, mercalia


ramsjgoed ZN

1 Zie: ramsj


ramsjpartij ZN

1 partita de merces irregular, partita de mercalia


ramskop ZN

1 testa/capite de ariete


ramsneus ZN

1 muso


ramsvacht ZN

1 tonson de ariete


ramsvel ZN

1 pelle de ariete


ramswol ZN

1 lana de ariete


ranch ZN

1 ranch (E)


rancher ZN

1 ranchero {tsj}


rancho ZN

1 rancho (S)
bezitter van een -- = ranchero {tsj}


rancune ZN

1 rancor, resentimento
-- blijven koesteren tegen iemand = guardar rancor contra un persona
ik zeg het zonder -- = io lo dice sin rancor


rancuneus BN

1 rancorose, vindicative


rand ZN

1 bordo, contorno, bordatura, bordura, lista, orlo
-- van een tafel = bordo/contorno de un tabula
-- van het bed = bordo del lecto
-- van de afgrond = bordo/orlo del precipitio/abysmo
-- van het bos = bordo/contorno/lista del bosco/del foreste
brief met een zwarte -- = littera de un orlo nigre
gekartelde -- van een postzegel = bordo dentate de un timbro (postal)
smalle -- = bordo stricte
uitstekende -- = bordo saliente
scherpe -- = bordo affilate
aan de -- van = al bordo de, in le bordura de
aan de -- van de woestijn = al bordo/confinios del deserto
aan de -- van het graf = al bordo del sepultura/sepulcro/tumba/fossa
-- van een wond = labio de un plaga
--en van een schelp = labios de un concha
(marge) witte -- = margine
2 (omlijsting) inquadratura, (BOUWK) plattebanda
3 (PLANTK, DIERK, ANAT, etc.) fimbria
4
(flens) opstaande -- = flangia
5 (Zuidafrikaanse munt) rand


randaanmerking ZN

1 nota marginal


randaarding ZN

1 prisa de terra, connexion con le terra


randanalyse ZN

1 analyse (-ysis) marginal


randapparaat ZN

1 apparato peripheric


randapparatuur ZN

1 apparatos/equipamento peripheric


randbelegsel ZN

1 orlo


randbloempje ZN

1 flor exterior, semiflosculo


randboom ZN

1 arbore peripheric


randbreedte ZN

1 largor del bordo


randen WW

1 (van een rand voorzien) munir de un bordo/de un bordura/de un bordatura/bordar, orlar, (munt) inscriber/decorar le bordo de


randfiguur ZN

1 figura/persona marginal


randfunctie ZN

1 function marginal/secundari/subordinate


randgebergte ZN

1 bordura de montanias


randgebeuren ZN

1 eventos/phenomenos peripheric/marginal/secundari


randgebied ZN

1 zona/territorio peripheric/limitrophe
2 (FIG) sector marginal, margine


randgemeente ZN

1 communa/municipio peripheric/limitrophe, suburbio


randgewest ZN

1 region limitrophe/peripheric/de frontiera


randglosse ZN

1 glossa marginal


randgroep ZN

1 parte del population habente justo/a pena le minimo vital, gruppo marginal


randgroepjongere ZN

1 juvene marginal


randharig BN

1 (BIOL) ciliate


randhoek ZN

1 (NAT) angulo de contacto


randing ZN

1 (van munt) inscription/decoration del bordo


randje ZN

1 bordo, orlo


randjesbloem ZN

1 arabis


randkerkelijk BN

1 non/pauco/poco practicante


randkerkelijke ZN

1 membro del ecclesia non practicante


randkiezer ZN

1 elector marginal


randlettering ZN

1 legenda, inscription in le bordo


randlijst ZN

1 cresta/crista marginal, listel


randmeer ZN

1 laco litoral/costari


randnoot ZN

1 nota marginal


randomisatie ZN

1 randomisation


randomiseren WW

1 randomisar


randpion ZN

1 (SCHAKEN) pedon del roc


randprobleem ZN

1 problema marginal/peripheric/de importantia secundari


randprofiel ZN

1 (profiel van een rand) profilo de bordo
2 (geprofileerde rand) bordo profilate/modulate


randprovincie ZN

1 provincia limitrophe


randschrift ZN

1 legenda, inscription
-- op een munt = legenda de un moneta


randstaat ZN

1 stato limitrophe/del peripheria


randstad ZN

1
de -- Holland = le agglomeration urban/le conurbation de Hollanda/Nederland occidental


randstandig BN

1 (PLANTK) marginal


randstedelijk BN

1 del conurbation


randstoring ZN

1 (METEO) perturbation marginal


randtegel ZN

1 quadrello del bordo


randteken ZN

1 signo marginal


randtekening ZN

1 designo marginal


randveld ZN

1 campo del bordo


randverschijnsel ZN

1 phenomeno marginal/peripheric
2 (FIL, MED) epiphenomeno


randversiering ZN

1 adornamento marginal, bordo ornamental/decorative
2 (BOUWK) meandro


randvoorwaarde ZN

1 condition del limites
2 (essentiële voorwaarde) condition essential


randwaarde ZN

1 (WISK) valor marginal


randwal ZN

1 (GEOL) morena lateral


randweg ZN

1 cammino peripheric/circular/de cinctura


randwerk ZN

1 (randschrift) legenda, inscription


randwijk ZN

1 suburbio


randzee ZN

1 mar litoral


rang ZN

1 rango, classe, categoria, position, (stand) condition, position social
een hoge -- = un alte rango, un rango elevate
op de eerste -- = al prime rango
in -- verhogen = promover
verhoging in -- = promotion
iemand van zeer hoge -- = supereminentia
kunstenaar van de tweede -- = artista de secunde categoria
2 (vooral MIL) grado
de -- van generaal = le grado de general
een officier met de -- van = un officiero con le grado de
een hogere -- verlenen = graduar
toekenning van een hogere -- = graduation
opklimmen in -- = ascender in rango
terugzetten in --, in -- verlagen = degradar
terugzetting in --, verlaging in -- = degradation


rangcijfer ZN

1 cifra/numero ordinal/de ordine


rangcorrelatiecoëfficiënt ZN

1 (STAT) coefficiente de correlation del rangos


range ZN

1 serie, gruppo


rangeerbeweging ZN

1 movimento de manovra


rangeerder ZN

1 (beambte) empleato del servicio de manovras
2 (rangeermachine) locomotiva de manovra


rangeerdienst ZN

1 servicio de manovras


rangeeremplacement ZN

1 Zie: rangeerterrein


rangeerlijn ZN

1 Zie: rangeerspoor


rangeerlocomotief ZN

1 locomotiva de manovra


rangeerschijf ZN

1 placa giratori


rangeerspoor ZN

1 via de manovra, linea morte


rangeerstation ZN

1 station de manovras


rangeerterrein ZN

1 terreno de manovras


rangeren WW

1 manovrar, facer manovras
het -- = manovra


ranggetal ZN

1 numero/numeral ordinal


ranglijst ZN

1 scala, classamento, classification
plaats op de -- = classamento, classification
de -- aanvoeren = guidar le classification, esser in testa al classification


rangnummer ZN

1 numero de ordine


rangorde ZN

1 ordine, ordine/ordinantia/ordination hierarchic, hierarchia, (schaal) scala
de -- verstoren/omzetten = preposterar


rangschikken WW

1 (ordenen) rangiar, arrangiar, disponer, ordinar
papieren -- = arrangiar papiros
-- in een rij = infilar
-- naar formaat = ordinar secundo le formato
alfabetisch -- = ordinar alphabeticamente
2 (classificeren) classar, classificar
aantekeningen -- = classar notas
papieren -- = classar papiros
3 (FIL) (-- onder) subsumer


rangschikkend BN

1 ordinal
-- telwoord = numero ordinal


rangschikking ZN

1 (classificatie) classification, classamento, gruppamento
de algemene -- = le classification general
2 (plaatsing in een volgorde) arrangiamento, disposition, ordine, ordination, hierarchia


rangteken ZN

1 insignia (de rango/grado), marca distinctive


rangtelwoord ZN

1 numeral/numero ordinal
bijvoeglijk -- = adjectivo numeral ordinal


rangverhoging ZN

1 avantiamento de grado, promotion


rani ZN

1 rani (Hi)


ranja ZN

1 orangiada {zjada}


rank BN

1 (tenger) svelte, gracile, legier
--e toren = turre legier
--e hals = collo gracile
--e vormen = formas svelte
2 (wankel) instabile


rank ZN

1 (hechtrank) cirro, (van kruipende planten) stolon, (van wijnstok) sarmento


ranken WW

1 (ontdoen van ranken) remover cirros/stolonos, (van wijnstok) remover sarmentos


rankend BN

1 sarmentose
--e wijnstok = vite sarmentose


rankenfries ZN

1 friso foliate


rankerig BN

1 Zie: rankend


rankgebouwd BN

1 (mbt schepen) legier
-- schip = nave de lineas legier e elegante
2 (slank) svelte, gracile


rankheid ZN

1 (tengerheid) sveltessa, gracilitate, legieressa
2 (instabiliteit) instabilitate


rankpotigen ZN MV

1 cirripedes


ranok ZN

1 extremitate de verga/virga


ranonkel ZN

1 ranunculo


ranonkelachtig BN

1 ranunculacee


ranonkelfamilie ZN

1 ranunculaceas


ranonkelstengel ZN

1 pedunculo de ranunculo


rans BN

1 rancide
-- worden = rancer


ransel ZN

1 sacco, (rugzak) sacco a/de dorso, rucksack (D)
pak -- = punition/castigation/castigamento corporal, bastonada, fustigation


ranselen WW

1 colpar, batter, tunder, flagellar, fustigar, bastonar


ranseling ZN

1 punition/castigation/castigamento corporal, bastonada, fustigation


ransheid BN

1 Zie: ranzigheid


ransig BN

1 Zie: ranzig


ransigheid ZN

1 Zie: ranzigheid


ranstijd ZN

1 saison (F) de copulation


rantsoen ZN

1 ration
extra -- = ration supplementari
mager -- = pitantia
op -- stellen = rationar


rantsoenbon ZN

1 ticket (E)/coupon (F) de rationamento


rantsoeneren WW

1 (op rantsoen zetten) rationar
2 (verdelen in rantsoenen) rationar


rantsoenering ZN

1 rationamento


rantsoeneringsmaatregel ZN

1 mesura de rationamento


rantsoeneringsstelsel ZN

1 systema de rationamento


ranula ZN

1 ranula


ranzig BN

1 rancide
--e boter = butyro rancide
-- ruiken = haber un odor rancide
-- worden = rancer


ranzigheid ZN

1 ranciditate


rap BN

1 rapide, celere, veloce, prompte, (behendig) agile
iets -- doen = facer un cosa rapidemente
--pe handen van een pianist = manos veloce de un pianista


Rap

1
Jan -- en zijn maat = canalia


rapaciteit ZN

1 rapacitate


rapalje ZN

1 gentalia, canalia
zich afgeven met het -- = incanaliar se


rapeloof ZN

1 folios de rapas


rapen WW

1 (oppakken) prender
iets van de grond -- = prender un cosa del solo
2 (verzamelen) (re)colliger
schelpen -- = (re)colliger conchas
kievitseieren -- = (re)colliger ovos de vanello


Raphaël ZN EIGN

1 Raphael
stijl van -- = raphaelismo
in de stijl van -- = raphaelesc
van voor -- = preraphaelista


raphaëlisme ZN

1 raphaelismo


rapheid ZN

1 rapiditate, celeritate, velocitate, promptitude, (behendigheid) agilitate


rapier ZN

1 spada


rapistrum ZN

1 rapistro
overblijvende -- = rapistro perenne
eenjarige -- = rapistro rugose


rapmusic ZN

1 musica rap


rapplement ZN

1 reprimenda


rapport ZN

1 (verslag) reporto
goed gedocumenteerd -- = reporto ben documentate
-- uitbrengen/indienen = presentar un reporto, reportar, referer
2 (school) bulletin, reporto
3 (MIL) (melding van een overtreding) reporto
4 (MIL) (zitting van een commandant) reporto
5 (contact tussen hypnotiseur en medium) reporto


rapportage ZN

1 reportage


rapportboekje ZN

1 libretto (del notas) scholar


rapportcijfer ZN

1 nota


rapporteren BN

1 reportar, referer, facer/presentar un reporto


rapportering ZN

1 reportage


rapporteur ZN

1 reporter (E)


rapsode ZN

1 rhapsodista, rhapsodo


rapsodie ZN

1 rhapsodia
de Hongaarse Rapsodieën van Liszt = le Rhapsodias Hungare de Liszt


rapsodisch BN

1 rhapsodic
de --e kunst van het oude Griekenland = le arte rhapsodic del Gre-cia antique
--e literatuur = litteratura rhapso-dic
de --e composities voor piano van Franz Liszt = le compositiones rhapsodic voor piano van Franz Liszt


rapsodist ZN

1 Zie: rapsode


rapsodomantie ZN

1 rhapsodomantia


raptus ZN

1 raptus


rapunzel ZN

1 rapunculo


rara! TW

1
--, wat is dat? = divina lo que es isto?


rara avis ZN

1 rara avis (L)


rarak ZN

1 Zie: ratouw


rarefactie ZN

1 rarefaction


rarekiek ZN

1 diorama


rarig BN

1 (un pauco/poco) bizarre


rarigheid ZN

1 bizarreria, curiositate, singularitate


raring ZN

1 anello del verga/virga


rariteit ZN

1 (zeldzaam (kunst)voorwerp) pecia rar, curiositate, raritate
2 Zie: rarigheid


rariteitenkabinet ZN

1 cabinetto/sala/collection de curiositates/de raritates


rariteitenkamer ZN

1 Zie: rariteitenkabinet


rariteitenverzamelaar ZN

1 collector de curiositates/de raritates


rariteitenverzameling ZN

1 Zie: rariteitenkabinet


ras ZN

1 racia
blanke -- = racia blanc
gele -- = racia jalne
zwarte -- = racia nigre
alpiene -- = racia alpin
Kaukasische -- = racia caucasian
een uitstervend -- = un racia in via de extinction
van zuiver -- = de racia pur


ras BN

1 rapide, celere, veloce
met --se schreden naderbij komen = avicinar se a/con passos rapide, avicinar se a/con grande passos
hij was al -- verdwenen = ille ha disparite rapidemente


rasartiest ZN

1 artista nate


rasbesef ZN

1 conscientia racial


raschip ZN

1 nave a vergas/virgas


rasdier ZN

1 animal/bestia de (pur) racia


rasdiscriminatie ZN

1 Zie: rassendiscriminatie


rasecht BN

1 (van zuiver ras) de pur racia, de pur sanguine, genuin
-- fokdier = animal reproductor de pur racia
2 (geboren) nate, ver
--e zeeman = marinero nate


rasechtheid ZN

1 genuinitate


rasegoïst ZN

1 ver egoista, egoista total/complete
het is een -- = ille es un egoista del pedes al testa/capite


raseigenschap ZN

1 Zie: raskenmerk


raselement ZN

1 elemento racial


rasfokker ZN

1 elevator de bestial de racia pur


rasgemeenschap ZN

1 communitate racial


rasgevoel ZN

1 sentimento de racia


rasheid ZN

1 Zie: rapheid


rashond ZN

1 can de racia


rasinstinct ZN

1 instincto del racia


raskat ZN

1 catto de racia


raskenmerk ZN

1 characteristica/tracto racial


raskruising ZN

1 mesticiage, cruciamento (de racias)


rasmoord ZN

1 genocidio


rasp ZN

1 raspa, raspator
een stem als een -- = un voce aspere/rauc


raspaard ZN

1 cavallo de racia/de pur sanguine


raspaardje ZN

1 campion, asse


raspen WW

1 (afschrapen) raspar, (CUL, ook) grattar
kaas -- = raspar/grattar caseo
het -- = raspatura
2 parlar con voce aspere/rauc


rasper ZN

1 raspator


rasperig BN

1 aspere
-- stemgeluid = voce aspere


rasphuis ZN

1 penitentiario


rasploert ZN

1 ver canalia


raspmolen ZN

1 molino a/de raspar


raspsel ZN

1 raspatura


raspvijl ZN

1 raspa (anglese)


rassenconflict ZN

1 conflicto/lucta del racias


rassendiscriminatie ZN

1 discrimination racial


rassengelijkheid ZN

1 paritate racial, equalitate racial/de racias


rassengeweld ZN

1 violentia racial


rassenhaat ZN

1 odio racial/de racias/inter le racias, racismo


rassenideologie ZN

1 ideologia racial


rassenintegratie ZN

1 integration racial/del racias


rassenjustitie ZN

1 justitia racista


rassenkunde ZN

1 raciologia, anthropologia racial, ethnologia


rassenkundig BN

1 de raciologia, de anthropologia racial, ethnologic
-- onderzoek = studio/recerca(s) ethnologic


rassenkwestie ZN

1 question/problema racial


rassenleer ZN

1 racismo, doctrina racial


rassenmoord ZN

1 genocidio


rassenonderscheid ZN

1 distinction(es) racial


rassenonderzoek ZN

1 Zie: rassenkunde


rassenongelijkheid ZN

1 inequalitate racial


rassenonlusten ZN MV

1 disordines/disturbantias racial


rassenoorlog ZN

1 guerra racial


rassenpolitiek ZN

1 politica racial/racista/de racias


rassenprobleem ZN

1 Zie: rassenkwestie


rassenrelletjes ZN MV

1 Zie: rassenonlusten


rassenscheiding ZN

1 segregation racial
leer van de -- = segregationismo
voorstander van -- = segregationista
neigend naar -- = segregationista
politiek van -- = politica de segregation racial


rassensegregatie ZN

1 Zie: rassenonderscheid


rassenstrijd ZN

1 lucta racial/de racias


rassentheorie ZN

1 theoria racial, racismo


rassenvermenging ZN

1 mixtura/fusion de racias, mesticiage


rassenverschil ZN

1 differentia racial


rassenvooroordeel ZN

1 prejudicio racial/de racia


rassenvraagstuk ZN

1 Zie: rassenkwestie


rassenwaan ZN

1 illusion de superioritate racial, racismo


raster ZN

1 (hekwerk) grilliage
2 (lat) planca
3 (netwerk) reticulo, reticulation
een -- vormen = reticular


rasterbeeld ZN

1 imagine de lineas e de punctos


rasterdiepdruk ZN

1 rotogravure


rasterdraad ZN

1 filo de ferro


rastering ZN

1 (hekwerk) grilliage


rasterstructuur ZN

1 (ATOOMFYS) structura reticular


rasterwerk ZN

1 (omheining) grilliage
2 (rooster) grillia


rasuur ZN

1 scriptura radite, rasura


rasvee ZN

1 bestial de racia pur


rasverbetering ZN

1 Zie: rasveredeling


rasveredelend BN

1 (van mensen) eugenic


rasveredeling ZN

1 (van vee) (a)melioration del racia, (van mensen) eugenica, (van planten en dieren) selection racial


rasverschil ZN

1 Zie: rassenverschil


rasverwantschap ZN

1 parentato racial


rasvoetballer ZN

1 footballero {oe} nate


rasvooroordeel ZN

1 Zie: rassenvooroordeel


raszuiver BN

1 de racia pur


raszuiverheid ZN

1 puritate/puressa del racia


rat ZN

1 ratto
zwarte -- = ratto nigre
bruine -- = ratto brun/del cloacas
de --ten bestrijden = derattisar
de --ten verlaten het zinkende schip = le rattos quita/abandona le nave que affunda


rata ZN

1 proportion
pro/naar -- = pro rata, proportionalmente
naar -- bijdragen = contribuer pro rata


ratafia ZN

1 (vruchtenlikeur) ratafia


rataplan! TW

1 rataplan!


ratatouille ZN

1 (CUL) ratatouille (F)


ratel ZN

1 (mond) bucca, becco
2 (voor kinderen) joculo strepente
3 (DIERK) ratel(e)


ratelaar ZN

1 (babbelaar) confabulator
2 (boom) poplo tremule
3 (plantengeslacht) rhinantho


ratelabeel ZN

1 Zie: ratelpopulier


ratelboor ZN

1 forator/perforator con dente de arresto


ratelecho ZN

1 echo repetite


ratelen WW

1 (lawaai maken) streper
2 (van mitrailleur) crepitar
3 garrular rapidemente


ratelkous ZN

1 confabulator, garrule


ratelpopulier ZN

1 poplo tremule


ratelschroevedraaier ZN

1 tornavite con dente de arresto


ratelslang ZN

1 crotalo, serpente a sonalias


ratelsleutel ZN

1 clave con dente de arresto


ratificatie ZN

1 ratification
-- van een verdrag = ratification de un tractato


ratificeren WW

1 ratificar
het -- = ratification
een verdrag -- = ratificar un tractato
iemand die ratificeert = ratificator


ratificeringsprotocol ZN

1 protocollo de ratification


ratijn ZN

1 ratina


ratijnen BN

1 de ratina


ratijzer ZN

1 rattiera


ratiné ZN

1 ratina


ratiné BN

1 de ratina


ratineren WW

1 ratinar


ratio ZN

1 (rede(lijkheid)) ration
2 (evenredige verhouding) proportion
3 (beweegreden, motief) ration
de -- van een bepaling = le ration de un disposition


rationaal BN

1 rational
-- getal = numero rational


rationalisatie ZN

1 (het rationele handelen) rationalisation
2 (het doelmatig maken) rationalisation
-- van het produktieproces = rationalisation del processo de fabrication/production


rationaliseren WW

1 (rationeel handelen) rationalisar
2 (rationeel benaderen) rationalisar, tractar rationalmente
problemen -- = tractar problemas rationalmente
afwijkend gedrag -- = rationalisar un comportamento anormal
3 (doelmatig maken) rationalisar
het produktieproces -- = rationalisar le processo de fabrication/de production


rationalisering ZN

1 Zie: rationalisatie


rationalisme ZN

1 (denkrichting) rationalismo
2 (verstandelijkheid) rationalismo


rationalist ZN

1 (aanhanger van het rationalisme) rationalista
2 (iemand die redelijk denkt) rationalista


rationalistisch BN

1 (mbt het rationalisme) rationalista, rationalistic
--e stromingen = currentes rationalista/rationalistic
2 (gericht op het rede-lijke) rationalista, rationalistic


rationaliteit ZN

1 rationalitate
-- van een politiek systeem = rationalitate de un systema politic
-- van een principe = rationalitate de un principio


rationeel BN

1 (verstandelijk) rational
-- criterium = criterio rational
--e methode = methodo rational
-- ingesteld zijn = esser un spirito rational, haber un vision rational (del cosas)
-- te werk gaan = proceder con rationalitate
2 (doordacht) rational
--e arbeidsverdeling = repartition rational del travalio/labor
3 (WISK) (ten volle berekenbaar) rational
-- getal = numero rational


ratjetoe ZN

1 mixtura confuse, olla podrida (S)


rato ZN

1
naar -- = al pro rata (L) (de), proportionalmente (a), in proportion (de)
naar -- bijdragen = contribuer proportionalmente


ratouw ZN

1 cordage de virga/verga


rats ZN

1
in de -- zitten = haber un pavor del diabolo


rats! TW

1 crac!


ratsen WW

1 furar, robar


rattenbeet ZN

1 morsura de ratto


rattenbestrijding ZN

1 extermination del rattos, (campania de) derattisation


rattendoder ZN

1 occisor de rattos


rattengif ZN

1 ratticida, occiderattos, veneno pro rattos


rattenjager ZN

1 Zie: rattenvanger-1


rattenkeutel ZN

1 excremento/cacata de ratto


rattenklem ZN

1 rattiera


rattenknip ZN

1 rattiera


rattenkoning ZN

1 (nest jonge ratten) nido de juvene rattos


rattenkop ZN

1 (kop van een rat) testa/capite de ratto
2 (kapsel) brossa


rattenkruit ZN

1 Zie: rattengif


rattennest ZN

1 nido de rattos


rattenplaag ZN

1 plaga/invasion de rattos, plaga murin


rattenstaart ZN

1 (staart van een rat) cauda de ratto
2 (soort vijl) cauda de ratto


rattenval ZN

1 trappa pro rattos, rattiera


rattenvanger ZN

1 chassator {sj}/exterminator de rattos, rattero, empleato de derattisation
2 (verleider) seductor


rattenvel ZN

1 pelle de ratto


rattenverdelgingsmiddel ZN

1 Zie: rattengif


rattenvergif ZN

1 Zie: rattengif


ratuur ZN

1 rasura


ratvrij BN

1 sin rattos
dit gebouw is geheel -- = iste edificio es toto sin rattos


rauw BN

1 crude, non cocite
--e biefstuk = beefsteak (E) crude
--e melk = lacte crude
-- ei = ovo crude
--e ham = gambon crude
2 (mbt lichaamsdelen) excoriate
3
(mbt de keel) mijn keel is -- = mi gorga es irritate
4 (mbt geluiden) rauc
--e stem = voce rauc/aspere
--e kreet = crito rauc
5
--e waarheid = veritate crude
--e klanten = typos rude


rauwheid ZN

1 (ongaarheid) cruditate
2 (mbt geluiden) raucitate, asperitate


rauwig BN

1 rauc
-- keelgeluid = voce rauc


rauwkost ZN

1 nutrition crude, nutrimento non cocite, cruditates


rauwkosteter ZN

1 mangiator de cruditates


rauwkostgerecht ZN

1 platto crude/de cruditates


rauwkostschotel ZN

1 platto crude/de cruditates


rauwkostslaatje ZN

1 salata de cruditates


rauwkostvoeding ZN

1 Zie: rauwkost


rauwolfia ZN

1 rauwolfia


rauwvleeseter ZN

1 mangiator de carne crude


ravage ZN

1 (verwoesting) devastation, damnos, destruction
de storm heeft een -- aangericht = le tempesta ha causate damnos enorme
2 (puinhoop) ruinas
de -- opruimen = remover le ruinas


ravageren WW

1 devastar


ravelijn ZN

1 ravelin


ravelijnsgracht ZN

1 fossato de ravelin


ravenaas ZN

1 caronia


ravenbek ZN

1 becco de corvo


ravenbekspier ZN

1 musculo coracoide


ravenbeksuitsteeksel ZN

1 apohyse (-ysis) coracoide/coronoide


ravengekras ZN

1 coaxamento de corvo(s)


ravengekrijs ZN

1 Zie: ravegekras


ravenmoeder ZN

1 matrastra


ravennest ZN

1 nido de corvo


ravenveer ZN

1 pluma de corvo


ravenvoet ZN

1 (PLANTK) coronopo


ravenzwart BN

1 nigre corvin


ravigote ZN

1 ravigote


ravigotekruiden ZN MV

1 herbas de ravigote


ravigotesaus ZN

1 sauce (F) ravigote


ravijn ZN

1 ravina, precipitio


ravioli ZN

1 (CUL) ravioli (I)


ravitailleren WW

1 approvisionar


ravitaillering ZN

1 approvisionamento


ravitailleringsschip ZN

1 nave de approvisionamento


ravitailleringsvaartuig ZN

1 Zie: ravitailleringsschip


ravitailleur ZN

1 approvisionator


ravotten WW

1 jocar turbulentemente


ravotter ZN

1 jocator turbulente


ravotterij ZN

1 joco turbulente


rawlplug ZN

1 cavilia


rawlplugboor ZN

1 forator pro cavilias


rayon ZN

1 (HAND) districto
2 (afdeling) section, departimento
3 (kunstzijde) rayon (E), seta artificial/synthetic


rayonchef ZN

1 chef (F)/director de section/de departimento


rayondirecteur ZN

1 Zie: rayonchef


rayongaren ZN

1 filo de rayon (E)


rayonhoofd ZN

1 Zie: rayonchef


rayonstof ZN

1 tela/texito de rayon (E)


rayonvertegenwoordiger ZN

1 (HAND) representante de districto


rayonvezel ZN

1 fibra de rayon (E)


razeil ZN

1 vela quadrate


razen WW

1 (tekeergaan) rabiar, ragiar, discatenar se, tempestar (contra), vociferar (contra), fulminar (contra)
2 (van de wind) fremer
het -- = fremito
de wind raast = le vento freme
3 (snel voortbewegen) currer


razend BN

1 (woedend) rabide, rabiose, furibunde, furiose, infuriate, ragiose, indiabolate
-- zijn = rabiar, inrabiar, ragiar, inragiar
iemand -- maken = facer rabiar un persona
-- woede = ira/rabie/cholera furibunde/furiose, furia
ik ben -- op hem = io es furibunde contra ille
2 (tierend) vociferante, clamorose
3 (krankzinnig) folle
4
in -- tempo = a tote velocitate
-- verlangen = desiro/desiderio irresistibile
5
-- druk = multo occupate, occupatissime


razende ZN

1 rabioso, furioso


razendsnel BN

1 ultrarapide, rapidissime, velocissime
een --le auto = un auto(mobile) ultrarapide/rapidissime
-- rijden = conducer a tote velocitate
-- antwoorden = responder immediatemente


razernij ZN

1 (woede) rabie, rage, furia, furiositate, furor, inrabiamento, inragiamento, cholera:
iemand tot -- brengen = infuriar un persona
-- van de golven = furia del undas
aanval van -- = accesso de furor/de rage/de rabie
schuimbekken van -- = scumar/spumar de furia
in blinde -- = cec de rabie, in un rabie cec
2 (krankzinnigheid) follia


razzia ZN

1 razzia
een -- houden/uitvoeren = facer un razzia, razziar


re ZN

1 (MUZ) re


reaal ZN

1 real


reactantie ZN

1 reactantia
akoestische -- = reactantia acustic


reactantiespanning ZN

1 tension de reactantia


reactantiespoel ZN

1 bobina de reactantia


reactie ZN

1 (tegenbeweging) reaction
actie en -- = action e reaction
snelle -- = reaction rapide/immediate
vertraagde -- = reaction retardate
--s opwekken = provocar reactiones
--s vertonen = monstrar reactiones
traag van -- zijn = haber reactiones lente
2 (SCHEI) reaction
scheikundige/chemische -- = reaction chimic
endotherme -- = reaction endothermic
aflopende -- = reaction irreversibile
alkalische -- = reaction alcalin
thermonucleaire -- = reaction thermonuclear
3 (op een prikkel) reaction
(MED) allergische -- = reaction allergic
4 (antwoord en public) responsa, reaction
geen enkele -- krijgen = non reciper necun/nulle responsa
als -- op = in responsa/reaction a
5 (POL) (behoudende krachten) reaction


reactieconstante ZN

1 constante de reaction


reactiedruk ZN

1 pression reactive/de reaction


reactieduur ZN

1 Zie: reactietijd


reactief BN

1 reactive
--e stroom = currente reactive


reactieketen ZN

1 catena de reactiones


reactiekracht ZN

1 fortia reactive/de reaction


reactiemechanisme ZN

1 mechanismo de reaction


reactiemotor ZN

1 motor a/de reaction, reactor


reactierad ZN

1 rota a/de reaction


reactieschema ZN

1 schema de reaction


reactiesnelheid ZN

1 velocitate de reaction


reactietijd ZN

1 tempore/durata/duration de reaction


reactieturbine ZN

1 turbina a/de reaction, turboreactor


reactievat ZN

1 reactor


reactievergelijking ZN

1 equation chimic


reactievermogen ZN

1 capacitate de reaction/de reager


reactiewarmte ZN

1 effecto thermic de un reaction


reactionair BN

1 reactionari, retrograde
--e krachten = fortias reactionari
-- standpunt = puncto de vista reactionari
--e partij = partito reactionari
--e houding/opvattingen = reactionismo
zich -- opstellen = assumer/adoptar un position/postura/attitude reactionari


reactionair ZN

1 reactionario, reactionista
een verbeten -- = un reactionario convincite


reactiveren WW

1 reactivar, revivificar
het -- = reactivation, revivification


reactivering ZN

1 reactivation, revivification


reactiviteit ZN

1 reactivitate


reactor ZN

1 reactor
thermische -- = reactor thermal/thermic


reactorbad ZN

1 piscina de reactor


reactorcentrale ZN

1 central nuclear


reactorongeval ZN

1 accidente de reactor


reactorschip ZN

1 nave a propulsion nuclear


reactorwand ZN

1 pariete del reactor


reader ZN

1 (bundel artikelen) collection de articulos
2 (persoon) lector (de un casa de edition)


reageerbuis ZN

1 tubo a/de essayo/de reaction
houder voor --en = supporto pro tubos de essayo
bevruchting in een -- = fecundation/fertilisation in vitro (L)


reageerbuisbaby ZN

1 bebe/baby (E) del tubo de reaction


reageerbuisbevruchting ZN

1 fecundation/fertilisation in vitro


reageerbuishouder ZN

1 supporto pro tubos de essayo


reageermiddel ZN

1 Zie: reagens


reageerpapier ZN

1 papiro reactive


reagens ZN

1 reagente, reactivo, reactor


reageren WW

1 reager
hij reageerde niet op de entstof = ille non ha reagite al vaccino
zink en zoutzuur reageren gemakkelijk met elkaar = le zinc e le acido chlorhydric reage facilemente
traag -- = haber reactiones lente, tardar in reager
koel -- = reager frigidemente
welwillend -- op een verzoek = responder favorabilemente a un requesta
met stilzwijgen op iets -- = opponer le silentio a un cosa


reagrarisatie ZN

1 retorno al agricultura


realgar ZN

1 realgar


realia ZN MV

1 cosas concrete
2 inseniamento concrete, cognoscentias practic


realisatie ZN

1 (verwerkelijking) realisation
2 (het te gelde maken) realisation


realisator ZN

1 realisator


realiseerbaar BN

1 (uitvoerbaar) realisabile, facibile, effectuabile, executabile, operabile, practicabile
dat plan is niet -- = iste projecto non es realisabile/facibile/practicabile, iste projecto es irrealisabile
2 (HAND) realisabile, convertibile


realiseerbaarheid ZN

1 realisabilitate, facibilitate, effectuabilitate


realiseren WW

1 realisar, executar, exequer, effectuar, facer
een plan -- = realisar un projecto


realisering ZN

1 realisation, execution, effectuation


realisme ZN

1 (levenshouding) realismo, senso del realitate
dat getuigt van weinig -- = isto (de)monstra pauc/poc realismo/un manco de realismo
gebrek aan -- = irrealismo
2 (FIL) realismo
3 (kunstopvatting) realismo
magisch -- = realismo magic


realist ZN

1 (iemand die zich richt op de werkelijkheid) realista
2 (FIL) realista
3 (mbt kunst) realista


realistisch BN

1 (gericht op de werkelijkheid) realista, realistic, practic
--e beschrijving = description realista
-- beschrijven = describer realisticamente
een weinig --e verklaring = un declaration/explication pauco/poco realista
2 (FIL) realista, realistic
3 (mbt kunst) realista, realistic
--e schilderkunst = pictura realista/realistic
4 (onverbloemd) realista, realistic
-- boek = libro realista/realistic


realiteit ZN

1 (werkelijkheid) realitate
2 (werkelijk feit) realitate, facto
3 (WISK) realitate


realiteitsbesef ZN

1 Zie: realiteitsbewustzijn


realiteitsbewustzijn ZN

1 conscientia del realitate


realiteitsgevoel ZN

1 Zie: realiteitszin


realiteitszin ZN

1 senso del realitate(s), realismo


realiter BW

1 in realitate


realpolitik ZN

1 realpolitik (D)


reanimatie ZN

1 reanimation, resuscitation


reanimatiekamer ZN

1 camera de reanimation


reanimatiepoging ZN

1 tentativa de reanimation


reanimatietechniek ZN

1 technica del reanimation/resuscitation


reanimeren WW

1 reanimar, resuscitar
het -- = reanimation, resuscitation


reanimist ZN

1 reanimator


reassuradeur ZN

1 reassecurator


reassurantie ZN

1 reassecurantia


reassurantiecontract ZN

1 contracto de reassecurantia


reassurantiepolis ZN

1 polissa de reassecurantia


reassurantiepremie ZN

1 premio de reassecurantia


reassureren WW

1 reassecurar


Réaumur-schaal ZN

1 scala (de) Réaumur


rebbe ZN

1 rabbi, rabbin


rebbelen WW

1 garrular, confabular


rebel ZN

1 rebello, insurgente, insurgito


rebellenbeweging ZN

1 movimento de rebellos


rebellengroep ZN

1 gruppo de rebellos


rebellenleger ZN

1 armea de rebellos


rebellenleider ZN

1 chef (F) de rebellos


rebelleren WW

1 rebellar se, revoltar se, insurger se, sublevar se, motinar se


rebellerend BN

1 rebelle, insurgente, insurrectional, motinose


rebellie ZN

1 rebellion, insurrection, revolta, sublevation, sublevamento, motin


rebels BN

1 (opstandig) rebelle, insubordinate, factiose, indocile, disobediente
er heerste een --e geest in de klas = il regnava un spirito rebelle/de rebellion in le classe
2 (kwaad) furiose, furibunde
-- zijn op iemand = esser furiose contra un persona


reboisatie ZN

1 reboscamento


reboiseren WW

1 reboscar


rebound ZN

1 (SPORT) rebound (E)
scoren uit de -- = marcar (un goal (E)) post le rebound


rebus ZN

1 rebus
een -- oplossen = resolver un rebus


recalcitrant BN

1 recalcitrante, obstinate, restive
-- karakter = character recalcitrante
-- gedrag = comportamento/conducta recalcitrante


recapitulatie ZN

1 recapitulation


recapituleren WW

1 recapitular
het -- = recapitulation


recapitulerend BN

1 recapitulative, abbreviative


recensent ZN

1 recensente, critico


recenseren WW

1 recensar, criticar


recensie ZN

1 recension, critica
lovende -- = critica elogiose
een -- schrijven = recenser


recensie-exemplaar ZN

1 exemplar pro recension/critica/recenser


recent BN

1 recente
-- verleden = recent verleden
--e gebeurtenis = evento recente
het --ste boek van Macovei = le ultime libro de Macovei
volgens --e onderzoekingen = secundo investigationes recente
dit is niet van --e datum = isto non es de data recente


recentelijk BW

1 recentemente, ultimemente
zoals -- beweerd is = secundo declarationes recente


recepis ZN

1 certificato de reception


recept ZN

1 (bereidingsvoorschrift) recepta
vegetarisch -- = recepta vegetarian
gastronomisch -- = recepta gastronomic
geheim -- = recepta secrete
het -- voor geluk is niet te geven = il non existe recepta pro le felicitate
2 (van dokter) recepta, prescription
een -- uitschrijven = scriber un recepta


receptakel ZN

1 receptaculo


receptbriefje ZN

1 recepta


recepteerkunde ZN

1 posologia


receptenboek ZN

1 (kookboek) libro de receptas/de cocina, receptario
2 (boek in een apotheek) receptario


receptenleer ZN

1 Zie: recepteerkunde


recepteren WW

1 (voorschrijven) prescriber, scriber receptas
2 (klaarmaken) preparar medicamentos


receptie ZN

1 (officiële ontvangst) reception
staande -- = reception in pedes
een -- houden = dar un reception
2 (ontvangstbalie) reception
-- van het hotel = reception del hotel (F)
zich melden bij de -- = presentar se al reception
3 (feestje) reception, party (E)


receptieboek ZN

1 libro de reception, registro del invitates


receptie-esthetica ZN

1 esthetica del reception


receptief BN

1 receptive
onze --e vermogens = nostre facultates/aptitudes/capacitate receptive


receptiekosten ZN MV

1 costos de reception


receptiezaal ZN

1 sala de reception(es)
2 (TONEEL) exedra


receptionist ZN

1 receptionista


receptiviteit ZN

1 receptivitate


receptor ZN

1 (eindorgaan van een zenuw) receptor
2 (moleculaire groep van het protoplasma) receptor
3 (toestel) receptor


receptuur ZN

1 (leer van het voorschrijven van medicijnen) posologia
2 (bereidingswijze) preparation


reces ZN

1 vacantias parlamentari, pausa estive


recessie ZN

1 (EC) (teruggang) recession
2 (ASTRON) recession


recessief BN

1 recessive
--e eigenschap = characteristica/tracto recessive
-- gen = gen recessive
-- overerven = hereditar a transverso de un gen recessive


recessiviteit ZN

1 recessivitate


recette ZN

1 receptas
-- van een voetbalwedstrijd = receptas de un match (E) de football (E)


réchaud ZN

1 calefaceplattos


recherche ZN

1 (opsporingsdienst) policia de investigation criminal
postale -- = policia postal
fiscale -- = policia fiscal
2 (opsporing) investigation, inquesta


rechercheur ZN

1 agente del policia de investigation criminal, detective (E)


recht ZN

1 derecto
--en en plichten = derectos e deberes/obligationes
canoniek -- = derecto canonic
goddelijk -- = derecto divin
administratief -- = derecto administrative
positief/geschreven -- = derecto positive
zakelijk -- = derecto real
burgerlijk -- = derecto civil
militair -- = derecto militar
privaat -- = derecto private
agrarisch -- = derecto agrari
publiek -- = derecto public
Romeins -- = derecto roman
verworven --en = derectos acquirite
gelijke --en voor de vrouw = derectos equal pro le femina
--en van de mens = derectos human/del homine
-- van initiatief = derecto de initiativa
-- van gratie = derecto de gratia
-- van de sterkste = derecto del maxime/plus forte
-- van spreken = derecto de parlar/del parola
-- van voorkoop = derecto de preemption
studie van het -- = studio del derecto
onvervreemdbaar -- = derecto inalienabile
ongeschreven -- = derecto non scripte
humanitair -- = derecto humanitari
zedelijk/moreel -- = derecto moral
onschendbare --en = derectos inviolabile
schijn van -- = apparentia de derecto
iemand een -- betwisten = contestar un derecto a un persona
iemand in zijn --en herstellen = restablir/restabilir un persona in su derectos
iemand op zijn --en wijzen = instruer/informar un persona de su derectos
zijn --en laten gelden = facer valer su derectos
het volste -- hebben om = haber plen derecto a
alle --en voorbehouden = reservate tote le/omne derectos
volgens het -- = de jure (L)
genade voor -- laten gelden = optar pro le clementia, pardonar
(machtigen) -- geven tot = autorisar
vrij van --en = libere/exempte de derectos
--en studeren = studer/studiar derecto
in en buiten --en = judicial e extrajudicialmente
iemand in --e vervolgen = proceder judicialmente contra un persona
-- geven op iets = dar derecto a un cosa
wat geeft u het -- om zo te spreken? = que da vos le derecto de parlar assi?
met -- = con derecto
2 (bevoegdheid) facultate
het -- hebben iets te doen = haber le facultate de facer un cosa
3 (gerechtigheid) justitia
schijn van -- = apparentia de justitia
iemand -- doen wedervaren = facer justitia a un persona
het -- moet zijn loop hebben = le justitia debe sequer su curso
zijn -- krijgen = obtener su justitia


recht BN

1 recte, (rechtlijnig) rectilinee
--e weg = cammino recte
-- neus = naso recte
-- prisma = prisma recte
(ASTRON) --e klimming = ascension recte
--e kustlijn = litore rectilinee
-- omhoog = recte verso supra
het bij het --e eind hebben = haber ration
in --e lijn van iemand afstammen = descender in linea recte de un persona
2 (MEETK) recte
--e lijn = linea recte
--e hoek = angulo recte
3 (rechtvaardig) recte, juste, equitabile
4
-- evenredig zijn aan = esser directemente proportional a


rechtaan BW

1 (regelrecht) toto recte
rechttoe -- = toto recte
2 (in rechte richting) toto recte


rechtbank ZN

1 tribunal
-- voor civiele zaken, burgerlijke -- = tribunal civil
kerkelijke -- = tribunal ecclesiastic
militaire -- = tribunal militar
president van de -- = presidente del tribunal
de -- heeft zich bevoegd verklaard = le tribunal se ha declarate competente
de bevoegdheid van een -- niet erkennen = declinar le competentia de un tribunal
hogere -- = tribunal superior
lagere -- = tribunal inferior
voor de -- verschijnen/moeten komen = comparer ante le tribunal
iets bij een -- aanhangig maken = submitter un cosa a un tribunal
voor een hogere -- brengen = evocar a un tribunal superior


rechtbankpresident ZN

1 presidente del tribunal


rechtbreien WW

1 (FIG) poner in ordine, rectificar, regular


rechtbuigen WW

1 poner derecte


rechtdoor BW

1 (in rechte richting vooruit) toto recte
deze weg loopt -- = iste cammino continua toto recte
2 (rechtstreeks) directemente
-- naar huis gaan = ir a casa directemente


rechtdoorzee BN

1 franc, sincer, derecte, aperte


rechtdraads BN

1 (mbt een weefsel) secundo le direction del filos
2 (mbt hout) longitudinalmente


rechte ZN

1 (WISK) linea recte


rechtedarm ZN

1 recto


rechtelijk BN

1 (volgens het recht) legal
2 (m.b.t. het recht) judicial, judiciari, juridic


rechteloos BN

1 (zonder rechten) sin derecto(s), private de derectos
2 (waarin geen recht heerst) sin leges, anarchic
--e maatschappij = societate sin leges


rechteloosheid ZN

1 manco/mancantia de derectos


rechten WW

1 (recht zetten) poner recte
2 (lijnrecht zetten) alinear


rechtens BW

1 in virtute del lege, de derecto, de jure (L)
-- toekomen aan = competer a


rechtenstudie ZN

1 studio(s) juridic/de derecto


rechter ZN

1 judice
burgerlijke -- = judice civil
militaire -- = judice militar
bevoegde -- = judice competente
hogere -- = judice superior
lagere -- = judice inferior
gestrenge -- = judice auster
clemente -- = judice clemente
onverbiddelijke -- = judice inclemente/inexorabile
onomkoopbare/integere -- = judice eque/incorruptibile/insubornabile
onpartijdige -- = judice impartial
onbeëdigde -- = judice non jurate
(God) Opperste Rechter = Judice Supreme
-- van instructie = judice de instruction, instructor
onder de -- = in judicio
zich voor de -- verantwoorden = justificar se ante le judice
naar de -- gaan/stappen = intentar un processo
iemand voor de -- leiden = conducer un persona ante le judice


rechter BN

1 (tgov linker) dextere, dextre, derecte
-- deur = porta dext(e)re


rechterarm ZN

1 bracio dextere/dextre/derecte


rechterbeen ZN

1 gamba dextere/dextre/derecte


rechterbovenhoek ZN

1 angulo superior del dext(e)ra
in de -- = supra al dext(e)ra


rechter-commissaris ZN

1 judice de instruction, instructor


rechterhand ZN

1 derecta, dextera, dextra, mano dextere/dextre/derecte
met de -- schrijven = scriber per le mano dextere
iemands -- zijn = esser le mano/bracio derecte de un persona


rechterhandregel ZN

1 regula del tres digitos, regula del mano dextere/dextre/derecte, regula de tiracorcos


rechterhandschoen ZN

1 guanto dextere/dextre/derecte


rechterhelft ZN

1 medietate dextere/dextre/derecte


rechterkant ZN

1 dextera, dextra, latere dextere/dextre/derecte
op zijn -- slapen = dormir super le latere derecte


rechterknie ZN

1 genu dext(e)re


rechterlijk BN

1 judicial, judiciari, judicatori
-- ambtenaar = functionario judicial
-- vonnis = sententia judicial
--e organisatie = organisation judicial
--e macht = poter judicial, autoritate judiciari, judicatura
--e bevoegdheid = jurisdiction, poter jurisdictional
-- bevel = ordine judicial
verkoop op -- bevel = vendita judicial


rechterlong ZN

1 pulmon dextere/dextre/derecte


rechteroever ZN

1 ripa dextere/dextre/derecte


rechteroog ZN

1 oculo dextere/dextre/derecte


rechteroor ZN

1 aure dextere/dextre/derecte


rechterplaatsvervanger ZN

1 judice supplente


rechterpoot ZN

1 Zie: rechterbeen


rechtersambt ZN

1 carga de judice, judicatura


rechterschap ZN

1 Zie: rechtersambt


rechterschouder ZN

1 spatula dextere/dextre/derecte


rechterslaap ZN

1 tempora dextere/dextre/derecte


rechterstoel ZN

1 (zetel van een rechter) sedia de un judice
2 (rechtbank) (ook FIG) tribunal
voor Gods -- verschijnen = comparer ante le tribunal divin/de Deo


rechtervleugel ZN

1 (ook SPORT) ala dextere/dextre/derecte


rechtervleugelspeler ZN

1 ala dextere/dextre/derecte


rechtervoet ZN

1 pede dextere/dextre/derecte


rechterwang ZN

1 gena dextere/dextre/derecte


rechterzijde ZN

1 Zie: rechterkant


rechtgeaard BN

1 integre, honeste, probe, recte


rechtgelovig BN

1 orthodoxe


rechtgelovige ZN

1 orthodoxo


rechtgelovigheid ZN

1 orthodoxia


rechthebbende ZN

1 titular de un derecto


rechtheid ZN

1 rectitude
-- van een lijn = rectitude de un linea
2 (FIG) rectitude, sinceritate


rechthoek ZN

1 rectangulo


rechthoekig BN

1 rectangule, rectangular, (WISK ook) orthogonal
--e driehoek = triangulo rectangule/rectangular
--e tafel = tabula rectangule/rectangular
-- op elkaar staan = formar un angulo recte, esser perpendicular
assen die elkaar -- snijden = axes perpendicular


rechthoekigheid ZN

1 rectangularitate


rechthoekszijde ZN

1 catheto


rechtigen WW

1 autorisar


rechting ZN

1 application del lege


rechtkanten WW

1 esquadrar


rechtlijnig BN

1 rectilinee, linear
--e beweging = movimento rectilinee/linear
--e baan = trajectoria rectilinee
--e figuur = figura rectilinee
-- betoog = rationamento/discurso linear/logic/consequente/coherente
-- tekenen = designo linear/geometric
-- redeneren = rationar linearmente
zich -- voortbewegen = displaciar se/mover se in linea recte/derecte


rechtlijnigheid ZN

1 (recti)linearitate, rectitude


rechtmatig BN

1 legitime, juste, eque, equitabile
--e eigenaar = proprietario legitime
--e aanspraken = revindicationes legitime/juste
--e straf = punition juste/justificate
zijn -- deel opeisen = exiger su parte legitime


rechtmatigheid ZN

1 legitimitate, justessa, equitation
-- van een aanspraak = legitimitate de un pretention/pretension


rechtnervig BN

1 rectinerve


rechtop BW

1 recte, erecte
op het ijs kon hij zich moeilijk -- houden = il poteva difficilmente mantener se in equilibrio super le glacie
-- zitten/lopen = tener se erecte
-- schrijven = haber un scriptura erecte
weer -- zetten = relevar


rechtopstaand BN

1 recte, erecte, perpendicular
kort -- haar = capillos in brossa


rechtover BW

1 in facie
zij wonen hier -- = illes habita justo in facie
hier -- = in face de hic


rechts ZN

1 (POL) dextera, dextra
extreem -- = extreme dextera/dextra
gematigd -- = dextera/dextra moderate
op -- stemmen = votar al dextera/dextra
2 (mbt verkeer) dextera, dextra, derecta
naar -- = a(l) dextera/dextra, a(l) derecta
de weg buigt naar -- = le cammino torna a(l) dextera/dextra/derecta
-- houden = tener le dextera/le dextra
van links naar -- = ab sinistra verso dextera/dextra
voorrang van -- = prioritate/preferentia del dextera/dextra


rechts BN

1 (tgov links) dextere, dextre, derecte
-- verkeer = traffico/circulation de dextera/dextra
--e politiek = politica de dextera/dextra


rechts BW

1
-- boven = supra al dext(e)ra
derde deur van -- = le tertie porta del dextera/dextra
hij zat -- voor mij = ille esseva sedite a mi dextera/dextra
2
--(handig) schrijven = scriber per le mano dextere/dextre/derecte


rechtsachter ZN

1 (SPORT) defensa dextere/dextre/derecte


rechtsadviseur ZN

1 consiliero juridic


rechtsaf BW

1 a(l) dextera, a(l) dextra
-- slaan = prender/virar/girar a(l) dextera/dextra


rechtsback ZN

1 Zie: rechtsachter


rechtsban ZN

1 jurisdiction


rechtsbedeling ZN

1 administration de justitia


rechtsbeginsel ZN

1 principio juridic/de derecto


rechtsbegrip ZN

1 (gevoel inzake (on)recht)) senso/notion del justitia
ons aangeboren -- = nostre senso innate del justitia
2 (juridisch begrip) notion/concepto juridic/del derecto


rechtsbenig BN

1 dexteropede, dextropede, dextral


rechtsbenigheid ZN

1 dextralitate


rechtsbescherming ZN

1 protection juridic/de derectos


rechtsbetrekking ZN

1 relation juridic


rechtsbevoegd BN

1 habente/possedente derectos juridic


rechtsbevoegdheid ZN

1 jurisdiction, poter/compe-tentia jurisdictional


rechtsbewustzijn ZN

1 conscientia juridic, sentimento del derecto


rechtsbijstand ZN

1 adjuta/assistentia judiciari/juridic
kosteloze -- = assistentia juridic gratuite/de officio


rechtsbijstandverzekering ZN

1 assecurantia de assistentia juridic


rechtsbinnen ZN

1 (SPORT) ala dext(e)re/derecte interior, (avantero) interior de dext(e)ra


rechtsbron ZN

1 fonte de derecto


rechtsbuiten ZN

1 (SPORT) ala dext(e)re exterior, (avantero) exterior de dext(e)ra


rechtschapen BN

1 integre, recte, honeste, probe
-- karakter = character recte
-- mensen = gente honeste


rechtschapenheid ZN

1 honestate, honestitate, virtute, directura, integritate, probitate, rectitude
toonbeeld van -- = modello/exemplo de virtute
onkreukbare -- = probitate scrupulose


rechtscheppend BN

1 jurisprudential
-- vonnis = jurisprudentia


rechtscollege ZN

1 corte de justitia, tribunal


rechtsdraaiend BN

1 (draaiend zoals de wijzers van de klok) dextrorse
--e schroef = vite dextrorse
2 (SCHEI) dextrogyr
-- kristal = crystallo dextrogyr
-- melkzuur = acido lactic dextrogyr
-- joghurt = yogurt dextrogyr


rechtsdraaiing ZN

1 rotation a dext(e)ra, dextrorotation


rechtsdwaling ZN

1 error judiciari


rechtsdwang ZN

1 compulsion/coercition juridic


rechtseffect ZN

1 effecto de derecto


rechtsfeit ZN

1 facto juridic


rechtsfilosofie ZN

1 philosophia juridic/del derecto


rechtsgang ZN

1 procedura/procedimento juridic


rechtsgebied ZN

1 (districto de) jurisdiction
tot het -- behorend = jurisdictional
boeken op -- = libros de derecto


rechtsgebouw ZN

1 tribunal, corte de justitia


rechtsgebruik ZN

1 uso/usage/formas judicial/juridic, procedura judiciari


rechtsgeding ZN

1 (proces) processo, causa, litigio, controversia juridic
2 (het procederen) procedura


rechtsgeldig BN

1 valide, legitime, legal
--e vertegenwoordiger = representante legal
-- maken/verklaren = validar, authenticar, authentificar
het -- maken/verklaren = validation, authentication, authentification


rechtsgeldigheid ZN

1 validitate, legitimitate, legalitate
-- verlenend = declaratori


rechtsgeleerd BN

1 (deskundig mbt het recht) experte in derecto
--e deskundigen = jurisconsultos
2 (juridisch) juridic
--e studiën = studios juridic


rechtsgeleerde ZN

1 jurista, legista, jurisconsulto, homine de lege


rechtsgeleerdheid ZN

1 scientia juridic/del derecto, jurisprudentia


rechtsgelijkheid ZN

1 paritate/equalitate juridic/ante le lege/del derectos


rechtsgemeenschap ZN

1 communitate de derecto


rechtsgepolariseerd BN

1 polarisate a dext(e)ra
--e golf = unda polarisate a dext(e)ra


rechtsgeschiedenis ZN

1 historia del derecto


rechtsgeschil ZN

1 Zie: rechtsgeding-1


rechtsgevoel ZN

1 sentimento/senso de justitia


rechtsgevolg ZN

1 consequentia/effecto juridic


rechtsgezag ZN

1 (van rechtbank) autoritate/poter juridic/judiciari
2 (van vonnis) fortia juridic


rechtsgoed ZN

1 ben juridic


rechtsgrond ZN

1 base/fundamento/argumento juridic


rechtshalf ZN

1 (SPORT) mediano dextere/dextre/derecte


rechtshandel ZN

1 processo


rechtshandeling ZN

1 action/acto juridic
burgerrechtelijke -- = action civil


rechtshandhaving ZN

1 mantenentia del lege e del ordine


rechtshandig BN

1 dexteromane, dextromane, dextral


rechtshandige ZN

1 dexteromano, dextromano


rechtshandigheid ZN

1 dextralitate


rechtshantering ZN

1 administration de justitia


rechtsherstel ZN

1 restablimento/restabilimento/restauration del derecto, rehabilitation


rechtshistoricus ZN

1 historico del derecto


rechtshistorie ZN

1 historia del derecto


rechtshistorisch BN

1 relative al historia de derecto, de(l) historia de derecto


rechtshulp ZN

1 adjuta/assistentia judiciari/juridic
internationale -- = cooperation judiciari international
bureau voor -- = officio de assistentia juridic


rechtsinstelling ZN

1 Zie: rechtsinstituut


rechtsinstituut ZN

1 institution juridic


rechtskarakter ZN

1 character/natura juridic


rechtskennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento juridic/del derecto


rechtskosten ZN MV

1 costos judiciari


rechtskracht ZN

1 fortia/effecto de derecto, fortia de lege, validitate juridic
-- verlenen aan = ratificar


rechtskrenking ZN

1 violation/infringimento de un derecto


rechtskundig BN

1 juridic
-- adviseur = consiliero juridic
uit een -- oogpunt = de un puncto de vista juridic, juridicamente


rechtskundige ZN

1 jurista, jurisconsulto


rechtskwestie ZN

1 question juridic/de derecto


rechtslaan WW

1 poner derecte per colpos de (+ instrument)


rechtsleer ZN

1 doctrina/theoria del derecto


rechtsmacht ZN

1 jurisdiction, poter jurisdictional/de jurisdiction
de -- afwijzen = declinar le jurisdiction
tot de -- behorend = jurisdictional


rechtsmiddel ZN

1 medio/remedio legal/juridic
alle --en beproeven = exhaurir tote le medios legal


rechtsmisbruik ZN

1 abuso de derecto


rechtsnorm ZN

1 norma/standard (E) juridic/de derecto


rechtsobject ZN

1 objecto de derecto


rechtsom BW

1 a(l) dextera, a(l) dextra


rechtsomkeert BW

1
-- maken = tornar (super) le talones, (MIL) executar/exequer un medie torno a dextera/dextra


rechtsonderscheid ZN

1 distinction juridic


rechtsongelijkheid ZN

1 inequalitate juridic/del derectos


rechtsontwikkeling ZN

1 evolution/disveloppamento del derecto


rechtsonzekerheid ZN

1 insecuritate juridic, insecuritate del garantias legal


rechtsopvatting ZN

1 conception juridic/del derecto


rechtsopvolger ZN

1 successor juridic/in un derecto


rechtsorde ZN

1 ordine juridic/judiciari/legal
internationale -- = ordine international
volgens de bestaande -- = secundo le leges vigente


rechtsovertreding ZN

1 infraction


rechtsoverweging ZN

1 consideration de derecto


rechtspersoon ZN

1 persona juridic
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke --en = personas juridic de derecto private e public


rechtspersoonlijkheid ZN

1 personalitate juridic


rechtspleging ZN

1 procedimento/procedura juridic/judicial
civiele -- = procedura civil


rechtsplicht ZN

1 deber juridic


rechtspositie ZN

1 situation/position juridic, statuto
-- van de vrouw = statuto del femina


rechtspositioneel BN

1 relative al position juridic


rechtspraak ZN

1 justitia, jurisdiction
administratieve -- = justitia administrative
onpartijdige -- = justitia impartial
kerkelijke -- = jurisdiction ecclesiastic
contentieuze -- = jurisdiction contentiose
2 (jurisprudentie) jurisprudentia
eenheid van -- = unitate de jurisprudentia
precedent in de -- = precedente jurisprudential


rechtspraktijk ZN

1 (uitoefening) practica judiciari
2 (praktijk van een advokaat) practica de un advocato


rechtspreken WW

1 administrar justitia, pronunciar un sententia, judicar
-- in een zaak = judicar un causa


rechtsprekend BN

1
-- college = tribunal
--e macht = autoritate judiciari, judicatura


rechtspreking ZN

1 administration de justitia


rechtsprobleem ZN

1 problema/question juridic


rechtspunt ZN

1 puncto de derecto


rechtsregel ZN

1 regula juridic/de derecto


rechtsschending ZN

1 violation/infringimento del derecto


rechtssfeer ZN

1 sphera juridic


rechtssociologie ZN

1 sociologia del derecto


rechtssociologisch BN

1 relative al sociologia de derecto
uit een -- oogpunt = del puncto de vista del sociologia de derecto


rechtssouvereiniteit ZN

1 soveranitate del derecto


rechtsspreuk ZN

1 maxima juridic, adagio, aphorismo


rechtsstaat ZN

1 stato de derecto


rechtsstelsel ZN

1 systema juridic/de derecto


rechtsstrijd ZN

1 (het procederen) litigation


rechtstaal ZN

1 linguage/terminologia juridic/forense


rechtstammig BN

1 a trunco recte


rechtstandig BN

1 vertical, perpendicular, (WISK ook) orthogonal
--e wand = pariete vertical


rechtstandigheid ZN

1 verticalitate, perpendicularitate


rechtsterm ZN

1 termino juridic/judiciari/forense


rechtstitel ZN

1 titulo


rechtstoestand ZN

1 (toestand op rechtsgebied) situation juridic
2 (rechtspositie) position juridic, statuto


rechtstraditie ZN

1 tradition juridic


rechtstreeks BN

1 directe, immediate, in linea recte
niet -- = mediate, indirecte
-- antwoord = responsa directe
--e aanval = attacco directe
--e verkiezing = election directe
--e afstammelingen = descendentes in linea recte
koppeling met --e aandrijving = embracage directe
de verbinding is niet -- = le connexion non es directe
-- naar huis gaan = ir a casa directemente
zij nam daaraan -- deel = illa participava directemente a/in illo


rechtstrijken WW

1 lisiar


rechtsuitspraak ZN

1 judicio, judicamento, sententia, verdicto


rechtsvacuüm ZN

1 vacuo juridic


rechtsveiligheid ZN

1 securitate juridic


rechtsverdraaiing ZN

1 torsion/perversion del lege(s)


rechtsvergelijking ZN

1 derecto comparate/comparative


rechtsverhouding ZN

1 relation juridic


rechtsverkeer ZN

1 cosas juridic/judicial, practica del derecto
herstel van het -- = restab(i)limento del relationes de derecto


rechtsverkrachting ZN

1 Zie: rechtsschending


rechtsvermoeden ZN

1 presumption juridic/legal
-- van overlijden = presumption de decesso


rechtsvervolging ZN

1 persecution judiciari/judicial
ontslag van -- = sententia/judicio/judicamento absolutori
een -- inzetten = aperir un persecution
de opschorting van -- = le suspension de persecution


rechtsverzuim ZN

1 (het niet verschijnen) contumacia
2 (gebrek in de vorm) vitio de forma


rechtsvoetig BN

1 dexteropede, dextropede, dextral


rechtsvoetigheid ZN

1 dextralitate


rechtsvordering ZN

1 (handeling) action juridic
2 (stelsel van regels) procedura judiciari
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Codice de procedura civil


rechtsvorm ZN

1 forma juridic/judiciari


rechtsvraag ZN

1 question juridic/de derecto


rechtswege ZN

1
van -- = de derecto, de jure


rechtswetenschap ZN

1 jurisprudentia, scientia juridic/del derecto


rechtswezen ZN

1 justitia, systema judicial


rechtswindend BN

1 dextrorse


rechtswinkel ZN

1 boteca de derecto


rechtszaak ZN

1 causa, processo, lite
een -- verdagen = ajornar un causa


rechtszaal ZN

1 sala del tribunal


rechtszekerheid ZN

1 securitate juridic


rechtszitting ZN

1 session judicial/del tribunal


rechttandig BN

1 orthodonte


rechttoe BW

1
--, rechtaan = toto recte


rechttrekken WW

1 (goedmaken, verbeteren) rectificar
2 (zo trekken dat het niet meer scheef is) poner recte


rechtuit BW

1 toto recte
-- gaan = vader/ir toto recte


rechtvaardig BN

1 juste, eque, equitabile, recte
-- vonnis = sententia eque
--e straf = punition/castigation/castigamento juste
-- loon = salario juste
-- beoordelen = judicar con equitate
iemand -- behandelen = tractar un persona con justitia


rechtvaardige ZN

1 justo
hij slaapt de slaap des --n = ille dormi le somno del justo


rechtvaardigen WW

1 justificar, legitimar
het -- = justification, legitimation
zijn gedrag -- = legitimar su conducta/su comportamento
iemand die rechtvaardigt = justificator
te -- = justificabile
op niet te -- wijze = injustificabilemente


rechtvaardigend BN

1 justificative


rechtvaardiger ZN

1 justificator


rechtvaardigheid ZN

1 (het rechtvaardig zijn) justitia
2 (wat rechtvaardig is) justitia, equitate
sociale -- = justitia social
vergeldende -- = justitia commutative
verdelende -- = justitia distributive
dat is in strijd met de -- = isto es contrari al justitia/equitate


rechtvaardigheidsgevoel ZN

1 senso/sentimento de justitia/equitate


rechtvaardiging ZN

1 justification, legitimation
-- van iemands gedrag = legitimation del conducta/del comportamento de un persona
de leer der -- door het geloof = le doctrina del justification per le fide
tot zijn -- = pro justificar se


rechtvaardigingsleer ZN

1 doctrina del justification (per le fide)


rechtvaardigmakend BN

1 justificante, justificative
--e genade = gratia justificante


rechtvaardigmaking ZN

1 justification


rechtvingerig BN

1 orthodactyle


rechtvleugelig BN

1 orthoptere


rechtvleugeligen ZN MV

1 orthopteros


rechtzetten WW

1 (FIG) corriger, rectificar, emendar
het -- = correction, rectification, emendation
een waarneming -- = corriger un observation
een fout/vergissing -- = corriger/rectificar un error
2 (in de juiste stand zetten) adjustar, disfalsar


rechtzetting ZN

1 (FIG) correction, rectification, emendation
2 (het in de juiste stand zetten) adjustamento


rechtzijdig BN

1 rectilinee


rechtzinnig BN

1 (orthodox) orthodoxe
een --e predikant = un predicator orthodoxe
2 (openhartig) franc, aperte


rechtzinnige ZN

1 orthodoxo


rechtzinnigheid ZN

1 orthodoxia


rechtzitten WW

1 esser sedite derecte


rechtzoekende ZN

1 persona qui cerca justitia, (rechtzoekende partij) litigante


recidive ZN

1 (JUR) recidiva
2 (MED) recidiva


recidiveren WW

1 (JUR) recidivar
2 (MED) recidivar


recidivist ZN

1 recidivista


recipiënt ZN

1 (vat) recipiente


recipiëren WW

1 reciper, dar un reception


reciproceren WW

1 reciprocar
het -- = reciprocation


reciprociteit ZN

1 reciprocitate


reciprociteitsbeginsel ZN

1 principio de reciprocitate


reciprociteitsclausule ZN

1 clausula de reciprocitate


reciprociteitscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de reciprocitate


reciprociteitsprincipe ZN

1 principio de reciprocitate


reciprociteitstelsel ZN

1 systema de reciprocitate


reciproque BN

1 reciproc
-- begrippen = conceptos reciproc


recirculatie ZN

1 recyclage


recirculator ZN

1 recirculator


recital ZN

1 recital (E)
een -- geven = dar un recital


recitatie ZN

1 recitation, declamation


recitatief ZN

1 recitativo
instrumentaal -- = recitativo instrumental
het -- zingen = cantar le recitativo


recitativisch BN

1 recitativic


recitator ZN

1 recitator


reciteren WW

1 recitar, declamar
het -- = recitation, declamation


recitering ZN

1 Zie: recitatie


reclamant ZN

1 reclamante


reclamatie ZN

1 reclamation


reclame ZN

1 (openbare aanprijzing) reclamo, publicitate
misleidende -- = reclamo/publicitate fallace/deceptive
ideële -- = reclamo/publicitate non commercial
dat artikel is in de -- = iste articulo es in reclamo
-- voor iets maken = facer reclamo pro un cosa
2 (klacht, protest) reclamation
-- betreffende zijn belastingaanslag = reclamation a su declaration de imposto
--s indienen = facer reclamationes


reclame-aanbieding ZN

1 offerta promotional/publicitari/special


reclame-advertentie ZN

1 annuncio promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclame-adviseur ZN

1 consultor/consiliero/agente/experto publicitari/de publicitate/de reclamo


reclame-afdeling ZN

1 section de publicitate/de reclamo, servicio publicitari


reclame-artikel ZN

1 articulo promotional/de reclamo


reclameballon ZN

1 ballon publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamebiljet ZN

1 affiche (F)/poster (E) publicitari/de publicitate/de reclamo


reclameblaadje ZN

1 folio promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo, (met meer bladen) brochure (F) de publicitate/de reclamo


reclameblok ZN

1 (RADIO, TV) bloco de publicitate/de reclamo, spatio/sequentia/pausa publicitari


reclameboodschap ZN

1 message promotional/publicitari


reclamebord ZN

1 placa/pannello promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamebrief ZN

1 littera de publicitate de venditas


reclamebudget ZN

1 budget (E) publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamebureau ZN

1 agentia/officio publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamecampagne ZN

1 campania promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamechef ZN

1 chef (F)/manager (E)/director de publicitate/de reclamo


reclamecode ZN

1 codice de publicitate/de reclamo


reclamecodecommissie ZN

1 commission de controlo de publicitate/de reclamo


reclamedrukwerk ZN

1 imprimitos promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclame-expert ZN

1 experto de publicitate/de reclamo


reclamefilm ZN

1 film (E) promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamefilmpje ZN

1 spot (E)


reclamefolder ZN

1 brochure (F)/prospecto publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamefoto ZN

1 photo(graphia) publicitari


reclamegeschenk ZN

1 dono/presente promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamekosten ZN MV

1 costos de publicitate/de reclamo


reclamekunst ZN

1 arte publicitari


reclameman ZN

1 agente/consiliero de publicitate/de reclamo


reclamemateriaal ZN

1 material promotional/publicitari


reclamemedia ZN MV

1 medios de publicitate/de reclamo


reclamemiddel ZN

1 medio promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamepagina ZN

1 pagina promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclameplaat ZN

1 pannello promotional/publicitari, poster (E)/affiche (F) de publicitate/de reclamo


reclameprijs ZN

1 precio reclamo


reclameraad ZN

1 commission de controlo del publicitate


reclamerecht ZN

1 derecto de reclamation


reclameren BN

1 reclamar
iemand die reclameert = reclamator


reclameslagzin ZN

1 slogan/devisa publicitari/de publicitate/de reclamo


reclameslogan ZN

1 Zie: reclameslagzin


reclamespot ZN

1 message/spot (E)/annuncio publicitari


reclamestunt ZN

1 truco/stratagema promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclametarief ZN

1 tarifa publicitari/de publicitate/de reclamo/pro annuncios


reclametekenaar ZN

1 designator publicitari/de publicitate/de reclamo


reclametekst ZN

1 texto promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamevliegtuig ZN

1 avion publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamevlucht ZN

1 volo promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamevorm ZN

1 forma promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamewagen ZN

1 vehiculo publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamewezen ZN

1 sector publicitari, reclamo, publicitate


reclamezuil ZN

1 columna/colonna annunciatori/de reclamo/de placardar/de placardage/de publicitate


reclasseren WW

1 reinserer/reincorporar in le vita social


reclassering ZN

1 (vorm van maatschappelijk werk) assistentia postpenal
2 (sociale (her)aanpassing) reinsertion/reincorporation social


reclasseringsinstelling ZN

1 association pro le reinsertion/reincorporation de ancian prisioneros (in le vita social)


recluse ZN

1 recluso


reclusie ZN

1 reclusion


recollectie ZN

1 recollection


recombinant BN

1 recombinante
-- DNA = ADN recombinante


recombinant ZN

1 recombinante


recombinatie ZN

1 recombination


recombineren WW

1 recombinar


recommandabel BN

1 recommendabile


recommandatiebrief ZN

1 littera de recommendation


recommanderen WW

1 recommendar


recommendatie ZN

1 recommendation


recompenseren WW

1 recompensar


reconciliabel BN

1 reconciliabile


reconciliatie ZN

1 reconciliation


reconciliëren WW

1 reconciliar


reconfiguratie ZN

1 reconfiguration


reconstitueren WW

1 reconstituer
het -- = reconstitution


reconstructie ZN

1 reconstruction
-- van de tempel = reconstruction del templo
-- van een misdrijf = reconstruction de un crimine
-- van een tekst = reconstruction/restab(i)limento/restitution de un texto


reconstructief BN

1 reconstructive
--e methoden = methodos reconstructive
--e technieken = tech-nicas reconstructive


reconstructiemethode ZN

1 methodo de reconstruction


reconstructieplan ZN

1 plano de reconstruction


reconstructiepoging ZN

1 tentativa de reconstruction


reconstructieschets ZN

1 schizzo de reconstruction


reconstructietekening ZN

1 designo de reconstruction


reconstrueren WW

1 reconstruer
de feiten -- = reconstruer le factos
een misdrijf -- = reconstruer un crimine
een tekst -- = reconstruer/restab(i)lir/restituer un texto
een kabinet -- = recomponer un cabinetto


reconvalescent ZN

1 convalescente


reconvalescent BN

1 convalescente


reconvalescentie ZN

1 convalescentia


reconventioneel BN

1 reconventional


reconversie ZN

1 reconversion


record ZN

1 record (E)
Olympisch -- = record olympic
Europees -- = record europee
een -- houden = detener un record
een -- vestigen = establir un record
een -- slaan/breken/verbeteren = batter un record
een -- vermorzelen = pulverisar un record
vermorzeling van een -- = pulverisation de un record
de winter van 1963 sloeg alle --s = le hiberno de 1963 ha battite tote le records


recordaantal ZN

1 numero record (E)


recordbedrag ZN

1 amonta/summa record (E)


recordbezoek ZN

1 visita record (E)


recordbreker ZN

1 persona qui batte un record (E)


recordcijfer ZN

1 cifra record (E)


recorddrukte ZN

1 affluentia record (E)


recorder ZN

1 (voor beeld en geluid) magnetoscopio
2 (voor geluid) magnetophono


recordhoogte ZN

1 altor/altura/altitude record (E)


recordhouder ZN

1 detentor de un record (E)


recordjaar ZN

1 anno record (E)


recordmaand ZN

1 mense record (E)


recordomzet ZN

1 volumine del venditas record (E)


recordoogst ZN

1 recolta record (E)


recordpoging ZN

1 tentativa de (batter un) record (E)


recordprestatie ZN

1 prestation record (E)


recordproduktie ZN

1 production record (E)


recordsnelheid ZN

1 velocitate record (E)


recordtemperatuur ZN

1 temperatura record (E)


recordtempo ZN

1 Zie: recordsnelheid


recordtijd ZN

1 tempore (de) record (E)


recordvangst ZN

1 captura record (E), (van visser) pisca record (E)


recordverbetering ZN

1 (a)melioration de un record (E)


recordvlucht ZN

1 volo record (E)


recover-kamer ZN

1 sala de reanimation


recreant ZN

1 persona qui se distrahe


recreatie ZN

1 recreation


recreatiebedrijf ZN

1 interprisa de recreation


recreatiebehoefte ZN

1 besonio de recreation


recreatiecentrum ZN

1 centro de recreation


recreatief BN

1 recreative


recreatiegebied ZN

1 zona/region touristic {toe}/de recreation


recreatieoord ZN

1 loco de recreation


recreatiepark ZN

1 parco de recreation, village de vacantias


recreatieplan ZN

1 plano de recreation


recreatiesport ZN

1 sport (E) pro distraction


recreatiestreek ZN

1 Zie: recreatiegebied


recreatieterrein ZN

1 terreno de recreation


recreatiezaal ZN

1 sala de recreation


recreëren WW

1 recrear se, distraher se


recriminatie ZN

1 recrimination


recrimineren WW

1 recriminar


recrudescentie ZN

1 recrudescentia


rectaal BN

1 rectal
-- onderzoek = examine/exploration rectal
de temperatuur -- opnemen = prender le temperatura (per via) rectal, prender rectalmente le temperatura


recta-endossement ZN

1 indorsamento restrictive


rectalgie ZN

1 rectalgia


rectificatie ZN

1 (verbetering) rectification, correction
2 (WISK) rectification


rectificeerkolom ZN

1 columna/colonna de rectification


rectificeren WW

1 (verbetering) rectificar, corriger, emendar
het -- = rectification, correction, emendation
te -- = rectificabile, corrigibile
2 (SCHEI) (verder zuiveren) rectificar
het -- = rectification


rectificerend BN

1 rectificante, rectificative
-- vlak = plano rectificante


rectitis ZN

1 rectitis


recto ZN

1 (DRUKK) recto


rectogenitaal BN

1 rectogenital


rector ZN

1 rector, director
-- magnificus = rector magnific


rectoraal BN

1 rectoral
--e rede = discurso rectoral
--e waardigheid = dignitate rectoral


rectoraat ZN

1 rectorato


rectoraatsoverdracht ZN

1 transmission de poteres al nove rector


rectorskamer ZN

1 camera del rector


rectoscoop ZN

1 rectoscopio


rectoscopie ZN

1 rectoscopia


rectoscopisch BN

1 rectoscopic
-- onderzoek = examine rectoscopic


rectovaginaal BN

1 rectovaginal


rectovesicaal BN

1 rectovesical


rectrix ZN

1 rectrice, directrice


rectum ZN

1 recto


rectumcarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere de recto


rectumkanker ZN

1 Zie: rectumcarcinoom


rectumspeculum ZN

1 speculo rectal


rectumspiegel ZN

1 speculo rectal


reçu ZN

1 recepta/certificato (de livration)


recuperabel BN

1 recuperabile


recuperatie ZN

1 recuperation


recuperatiesysteem ZN

1 systema de recuperation


recuperator ZN

1 recuperator


recupereerbaar BN

1 recuperabile


recupereerbaarheid ZN

1 recuperabilitate


recupereren WW

1 (bijkomen) recuperar
2 (recyclen) recuperar, recyclar


recurrent BN

1 recurrente
(WISK) --e reeks = serie recurrente
--e selectie = selection recurrente


recurrentie ZN

1 recurrentia


recurreren WW

1 recurrer


recursie ZN

1 recursion


recursief BN

1 recursive
--e functie = function recursive
-- algoritme = algorithmo recursive


recursiviteit ZN

1 recursivitate


recusabel BN

1 recusabile


recusatie ZN

1 recusation


recuseren WW

1 recusar


recyclen WW

1 recyclar, recuperar


recycleren WW

1 Zie: recyclen


recycling ZN

1 recyclage, recuperation
geschikt voor -- = recyclabile, recuperabile
die flessen gaan in de -- = iste bottilias se recupera


recycling-papier ZN

1 papiro recyclate/de recuperation


redacteur ZN

1 redactor


redactie ZN

1 (het redigeren) redaction
2 (de redacteuren) redaction
hij zit in de -- = ille es in le redaction
3 (redactiegebouw) redaction
4 (versie) redaction
de eerste -- was beter = le prime version esseva melior


redactiebureau ZN

1 officio del redaction, redaction


redactiechef ZN

1 chef (F) de redaction


redactiecommissie ZN

1 commission redactional


redactiegeheim ZN

1 secreto redactional


redactiekamer ZN

1 sala de redaction, redaction


redactiekantoor ZN

1 Zie: redactiebureau


redactielid ZN

1 membro del redaction


redactiesecretaris ZN

1 secretario del redaction


redactietafel ZN

1 tabula de redaction


redactievergadering ZN

1 reunion del redaction


redactiewijziging ZN

1 modification in le redaction de un articulo


redactioneel BN

1 redactional, del redaction
-- artikel = articulo redactional/del redaction


redactrice ZN

1 redactrice, redactora


redbaar BN

1 que on pote salvar


reddeloos BN

1 desperate, sin spero, sin remedio, perdite


reddeloosheid ZN

1 stato desperate


redden WW

1 salvar
het gezicht -- = salvar le facie
iemands leven -- = salvar le vita de un persona
iemand van een wisse dood -- = salvar un persona de un morte secur
de eer -- = salvar le honor
de situatie -- = salvar le situation
het vege lijf -- = salvar le pelle
de schijn -- = salvar le apparentias
Jezus redt = Jesus es le salvation
-- wat er te -- is = salvar lo que es ancora salvabile, salvar le salvabile
2
(zich behelpen) zich -- = accommodar se (a), recurrer (a)


redder ZN

1 (iemand die redt) salvator
-- van het vaderland = salvator del patria
zich als -- in nood aandienen = presentar se como le salvator
2 (REL) salvator, redemptor


redderen WW

1 (opruimen) rangiar
2 (regelen) regular, arrangiar


reddering ZN

1 (het opruimen) le rangiar
2 (het regelen) arrangiamento


redding ZN

1 salvamento, salvation
-- van schipbreukelingen = salvamento de naufragos
de -- van zijn leven danken aan = deber le salvation de su vita a
2 (REL) salute, salvation, redemption


reddingactie ZN

1 operation de salvamento/de salvation


reddingboei ZN

1 boia de salvamento/de salvation


reddingboot ZN

1 lancha {sj}/barca de salvamento/de salvation


reddingbrengend BN

1 salvator


reddingbrigade ZN

1 brigada de salvamento/de salvation


reddinggordel ZN

1 cinctura/cincturon de salvamento/de salvation


reddingladder ZN

1 scala de salvamento/de salvation


reddingslijn ZN

1 corda/cablo de salvamento/de salvation


reddingsmaatschappij ZN

1 societate de salvamento/de salvation, societate pro le salvamento/le salvation de naufragos


reddingsmedaille ZN

1 medalia de salvamento/de salvation


reddingsmiddel ZN

1 medio de salvamento/de salvation


reddingsoperatie ZN

1 operation de salvamento/de salvation


reddingsplan ZN

1 plano de salvamento/de salvation


reddingsplank ZN

1 planca de salvamento/de salvation


reddingsploeg ZN

1 equipa de salvamento/de salvation


reddingspoging ZN

1 tentativa de salvamento/de salvation


reddingspost ZN

1 posto de salvamento/de salvation


reddingssloep ZN

1 chalupa {sj} de salvamento/de salvation


reddingsvest ZN

1 gilet (F) de salvamento/de salvation


reddingsvlot ZN

1 rate de salvamento/de salvation


reddingswerk ZN

1 operationes de salvamento/de salvation


reddingswerktuig ZN

1 apparato de salvamento/de salvation


rede ZN

1 (begrips- en onderscheidingsvermogen) ration
theoretische/zuivere -- = ration theoric/pur
2 (verstand, etc.) ration
menselijke -- = ration human
met -- begaafd = dotate de ration
op de -- gegrond = rational
strijdig met de -- = irrationabile, irrational
iemand tot -- brengen = reducer un persona al ration
3 (het uiten van woorden) discurso
directe -- = discurso directe
indirecte -- = discurso indirecte
iemand in de -- vallen = interrumper un persona
4 (redevoering) Zie: redevoering
5 (SCHEEPV) (ankerplaats) rada


rededeel ZN

1 parte del discurso/oration


redekavelen WW

1 rationar, ratiocinar, discurrer


redekaveling ZN

1 rationamento, ratiocination


redekunde ZN

1 rhetorica, eloquentia


redekundig BN

1 oratori, rhetoric, de rhetorica
2
--e ontleding = analyse (-ysis) logic/syntactic
-- ontleden = facer un analyse (-ysis) logic/syntactic


redekunst ZN

1 eloquentia, rhetorica


redekunstenaar ZN

1 orator


redekunstig BN

1 oratori, rhetoric, de rhetorica
--e figuur = figura de rhetorica


redeleer ZN

1 logica


redelijk BN

1 (met rede begaafd) rationabile, rational
de mens is een -- wezen = le homine es un esser rational
2 (rationeel) rationabile, rational, sensate
-- denken = pensar rationalmente
3 (rechtvaardig, billijk) rationabile, acceptabile
--e prijs = precio rationabile/eque
-- werk = travalio/labor acceptabile
binnen --e grenzen = intra limites rationabile
men heeft u -- behandeld = on vos ha tractate correctemente/rationabilemente
hij was -- in zijn eisen = su exigentias/revindicationes esseva rationabile
4 (vrij goed) rationabile, convenibile, passabile, decente, acceptabile
dat geeft een -- bestaan = isto permitte un existentia convenibile/decente
-- salaris = salario convenibile
de resultaten waren -- = le resultatos esseva acceptabile
-- betaald worden = esser pagate convenibilemente
de pijn is nu -- te verdragen = le dolor es tolerabile
5 (BW) (tamelijk) satis, assatis
ik ben -- gezond = io es in (as)satis bon sanitate


redelijkerwijs BW

1 rationabilemente, logicamente
-- kunt u niet meer verlangen = logicamente vos non pote desirar/desiderar plus


redelijkheid ZN

1 (verstandigheid) ration, logica
de -- van zijn besluit = le logica de su decision
2 (rechtvaardigheid, billijkheid) ration, equitate


redeloos BN

1 (niet met rede begaafd) irrational
--e wezens = esseres irrational
-- dier = animal irrational, bestia brute
2 (dwaas) insensate, irrationabile, folle, stupide, absurde
--e vooroordelen = prejudicios irrational
-- te werk gaan = ager follemente/stupidemente
3 (niet naar rede luisterend) irrational, insensate, folle
--e woede = furor/cholera irrational/insensate
4 (zinloos) insensate, folle, absurde
de --e ellende van het menselijk bestaan = le miseria absurde del existentia human


redeloosheid ZN

1 irrationalitate
2 manco de ration, extravagantia, follia, absurditate


redematig BN

1 conforme/conformemente al ration


redemptorisch BN

1 redemptori, redemptive


redemptorist ZN

1 redemptorista


reden ZN

1 (wat de mens doet handelen) ration, causa, motivo, fundamento, (aanleiding) occasion
-- van bestaan = ration de esser/de exister/de existentia
met recht en -- = pro bon rationes
een voldoende -- voor iets hebben = haber un bon ration de facer un cosa
voldoende --en voor iets hebben = haber motivos sufficiente pro un cosa
ik heb er mijn --en voor = io ha mi rationes (pro illo)
om --en van menselijkheid = pro rationes humanitari
om persoonlijke --en = pro rationes personal
-- geven tot = dar occasion a
2 (motief, argument) ration, causa, motivo, argumento
voornaamste -- = ration dominante
gegronde/geldige --en = rationes fundate
dringende -- = motivo urgente
--en aanvoeren = allegar/adducer rationes/motivos, motivar
met --en omkleed = motivate
zonder -- = sin ration, sin motivo
met -- = con ration, con motivo
met des te meer -- = a fortiori (L)
3 (excuus) excusa
geldige -- = excusa valabile/admissibile
4 (WISK) ration


redenaar ZN

1 orator
vurige -- = orator impetuose
holle -- = declamator
hoogdravende -- = orator pompose
bombastische -- = orator bombastic
charismatische -- = orator charismatic


redenaarsgave ZN

1 dono/talento oratori/de orator, eloquentia


redenaarskunst ZN

1 arte oratori/del orator, rhetorica, oratoria
de grote meesters van de Griekse -- = le grande maestros del oratoria grec


redenaarskunstje ZN

1 truco oratori


redenaarsstijl ZN

1 stilo oratori


redenaarstalent ZN

1 Zie: redenaarsgave


redenaarstoon ZN

1 tono oratori/de orator


redenatie ZN

1 rationamento
dwaze -- = rationamento folle


redeneerder ZN

1 rationator


redeneerkunde ZN

1 logica, dialectica


redeneerkundig BN

1 logic


redeneerkundige ZN

1 logico, dialectico


redeneerkunst ZN

1 logica, dialectica


redeneertrant ZN

1 Zie: redeneerwijze


redeneerwijze ZN

1 modo/forma de rationar


redeneren WW

1 (praten) discurrer, discuter
2 (gevolgtrekkingen afleiden) rationar, deducer
uit het ongerijmde -- = rationar per le absurdo
bij analogie -- = rationar per analogia
logisch -- = rationar logicamente, sequer un rationamento logic
iemand die redeneert = rationator
-- als een kip zonder kop = rationar absurdemente, rationar como un gallina sin testa/capite, rationar como un pantofla
3 (argumenteren, redetwisten) argumentar, discuter, ratiocinar
de wet redeneert niet, zij gebiedt = le lege non discute, illo es imperative
daartegen is/valt niet te -- = il es inutile de argumentar contra isto
zij zaten druk te -- = illes discuteva con animation


redenering ZN

1 (argumentatie) rationamento, ratiocination, argumentation
logische -- = rationamento/argumentation logic
samenhangende -- = rationamento coherente
overtuigende/steekhoudende -- = rationamento convincente
deductieve -- = rationamento deductive
duistere -- = rationamento abstruse
dwaze/absurde -- = rationamento absurde
oppervlakkige -- = rationamento futile
kromme -- = rationamento contorquite
filosofische/wijsgerige -- = rationamento philosophic
-- uit het ongerijmde = rationamento per le absurdo
2 (relaas) discurso
hij houdt ellenlange --en = ille face discursos interminabile


redengevend BN

1 causal, causative
--e bijzin = proposition causal/causative
-- voegwoord = conjunction causal/causative
-- werkwoord = verbo causal/causative


redengeving ZN

1 explication/explanation causal


redenswil ZN

1
om -- = pro certe motivos


reder ZN

1 armator


rederij ZN

1 armamento e exploitation {plwa} de naves
2 compania/societate armatori/armatorial/de navigation


rederijk BN

1 eloquente, facunde, verbose, volubile, loquace


rederijkantoor ZN

1 officio de un compania/societate armatori/armatorial/de navigation


rederijker ZN

1 rhetorico, maestro de rhetorica


rederijkerij ZN

1 Zie: rederijkerskunst


rederijkersfeest ZN

1 festa de rhetorica


rederijkersgilde ZN

1 guilda del rhetoricos


rederijkerskamer ZN

1 camera de rhetorica


rederijkerskunst ZN

1 (arte de) rhetorica


rederijkersliteratuur ZN

1 litteratura del rhetoricos


rederijkerspoëzie ZN

1 poesia del rhetoricos


rederijkersstijl ZN

1 stilo del rhetoricos


rederijkerstaal ZN

1 linguage del rhetoricos


rederskantoor ZN

1 Zie: rederijkantoor


redersvereniging ZN

1 association de armatores


redestrijd ZN

1 Zie: redetwist


redetwist ZN

1 disputa, disputation, controversia, discussion, debatto, altercation, polemica


redetwisten WW

1 disputar, discuter, debatter, altercar


redetwister ZN

1 disputator, disputante


redeverband ZN

1 relation syntactic


redevermogen ZN

1 capacitate del ration


redevoeren WW

1 pronunciar un discurso


redevoering ZN

1 discurso, oration, allocution
inaugurale -- = discurso/oration inaugural/de apertura
demagogische -- = discurso demagogic
meeslepende -- = discurso passionante
verzoenende -- = discurso conciliatori
wijdlopige -- = discurso copiose
gezwollen -- = discurso plen de emphase (-asis)
een -- houden = facer/pronunciar un discurso, orar
een -- afsluiten = concluder un discurso
een -- opsieren = inflorar un discurso
tot het slot/de conclusie van zijn -- komen = perorar
grote lijnen van een -- = ossatura de un discurso


redhibitie ZN

1 redhibition


redhibitoir BN

1 redhibitori


redhibitoor BN

1 redhibitori


redigeren WW

1 (schrijven) rediger, formular
een wetsartikel -- = rediger un articulo de lege
2 (de redactie voeren) diriger le redaction, rediger, editar, eder
een krant -- = diriger le redaction de un jornal


redmiddel ZN

1 remedio, expediente, recurso, ressource (F)
het laatste -- = le ultime recurso
2 medio de salvamento/de salvation


redoute ZN

1 reducto


redowa ZN

1 redowa


redoxpotentiaal ZN

1 potential redox/de oxydoreaction


redoxreactie ZN

1 reaction redox/de oxydoreduction


redoxsysteem ZN

1 systema redox/de oxydoreduction


redres ZN

1 (herstel) reparation, rectification
2 (herziening) modification, revision


redresseren WW

1 reparar, rectificar, remediar


reduceerbaar BN

1 reducibile
niet -- = irreducibile


reduceerbaarheid ZN

1 reducibilitate
niet-reduceerbaarheid = irreducibilitate


reduceermiddel ZN

1 Zie: reductiemiddel


reduceren WW

1 reducer, minorar, (di)minuer, restringer
het aantal lesuren -- = reducer le numero de horas de curso
-- tot nul = reducer a zero
gereduceerd tarief = tarifa reducite
2 (WISK) reducer, simplificar
3 (SCHEI) reducer, disoxydar
4 (TAAL) reducer
gereduceerde vokalen = vocales reducite


reducerend BN

1 (verminderend) reductive
2 (SCHEI) disoxygenante


reductie ZN

1 (vermindering) reduction, minoration, diminution
2 (SCHEI) reduction, disoxydation, disoxygenation
3 (WISK) reduction
4 (TAAL) reduction
5 (HAND) reduction, rebatto, disconto
een -- toestaan = conceder/dar un reduction/rebatto/disconto


reductiecoëfficiënt ZN

1 Zie: reductiegetal


reductiedeling ZN

1 meiose (-osis), reduction meiotic/chromatic/de reduction


reductiefactor ZN

1 factor de reduction


reductiegetal ZN

1 coefficiente de reduction


reductiekaart ZN

1 carta de reduction/de disconto


reductiemiddel ZN

1 disoxygenante, reductor, agente reducente
onderfosforigzuur is een sterk -- = le acido hypophosphorose es un reductor forte


reductieprijs ZN

1 precio reducite


reductiereactie ZN

1 (SCHEI) reaction de reduction


reductionisme ZN

1 reductionismo


reductionist ZN

1 reductionista


reductionistisch BN

1 reductionista


reduit ZN

1 reducto


redundant BN

1 redundante


redundantie ZN

1 redundantia
actieve -- = redundantia active


redunderen WW

1 redundar


reduplicatie ZN

1 reduplication


reduplicatiesyllabe ZN

1 syllaba de reduplication


redupliceren WW

1 reduplicar
het -- = reduplication


reduplicerend BN

1 reduplicative


redwood ZN

1 sequoia sempervirente


redzaam BN

1 habile


redzaamheid ZN

1 habilitate
-- in wisselende omstandigheden = habilitate in circumstantias cambiante


redzeil ZN

1 tela de salvamento


ree ZN

1 Zie: rede-4
2 (hertesoort) capreolo
3 (reegeit) capreola


reebiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de capreolo


reebok ZN

1 capreolo


reebokgewei ZN

1 cornos/cornamento/cornatura de capreolo


reebout ZN

1 hanca de capreolo


reebruin BN

1 castanie
--e ogen = oculos castanie


reecotelet ZN

1 cotelette (F) de capreolo


reeds BW

1 ja, jam
nu -- = ora jam
-- bij het begin = jam al comencio


reëducatie ZN

1 reeducation
-- van jeugdige delinquenten = reeducation de delinquentes juvenil


reëel BN

1 real
-- feit = facto real
--e gevaren = periculos real/existente
-- getal = numero real
--e verbetering = (a)melioration positive
hij is -- = ille ha le senso del realitate
2 (JUR) real
--e overeenkomst = accordo/contracto real
3 (MAT) real
--e getallen = numeros real
4 (nuchter) realista, realistic
een --e kerel = un typo realistic
een --e kijk op het leven hebben = haber un vision realista del vita


reef ZN

1
een -- in het zeil doen = serrar le vela


reegebraad ZN

1 rostito de capreolo


reegeit ZN

1 capreola


reegewei ZN

1 cornos/cornamento/cornatura de capreolo


reehuid ZN

1 pelle de capreolo


reekalf ZN

1 juvene capreolo, capreoletto, cervino


reekleur ZN

1 color de capreolo


reekleurig BN

1 de color de capreolo


reekotelet ZN

1 cotelette (F) de capreolo


reeks ZN

1 (rij van dingen) serie, fila, catena
aaneengesloten -- = infilada
een -- huizen = un fila de casas
2 (opeenvolging) serie, sequentia, succession, gamma
-- ongevallen = serie/succession de accidentes
-- voorvallen = serie/succession de incidentes
een -- van jaren = un serie/succession de annos, annos successive
tot een -- behorend, in een -- geplaatst = serial
in --en ordenen/rangschikken = seriar
het in --en ordenen/rangschikken = seriation
3 (aantal, serie) serie, collection
literaire -- = serie/collection litterari
4 (WISK) serie, progression
convergerende -- = serie/progression convergente
afdalende -- = serie/progression descendente
opklimmende -- = serie/progression ascendente
teruglopende -- = serie/progression recurrente
harmonische -- = serie/progression harmonic
rekenkundige -- = serie/progression arithmetic
meetkundige -- = serie/progression geometric
oneindige -- = serie/progression infinite
termen van een -- = terminos de un serie/progression


reeksomkering ZN

1 reversion de serie


reel ZN

1 bobina


reëngagement ZN

1 nove empleo


reëngageren WW

1 emplear de novo


reeoog ZN

1 oculo de capreolo


reep ZN

1 (chocolade) barra, tabletta
-- chocolade = barra/tabletta de chocolate {sj}
2 (band, strip) banda, lista
-- papier = banda/lista de papiro
-- leer = banda/lista de corio
-- linnen = banda/lista de lino
3 (zwaar touw, kabel) cablo


reepje ZN

1 (snipper, stukje) retalio


reepoot ZN

1 pata de capreolo


reeppont ZN

1 ferry-boat (E) con cablo


reerug ZN

1 dorso de capreolo


reesim ZN

1 Zie: reerug


reet ZN

1 (nauwe opening) fissura, interstitio
2 (VULG) (achterste) culo, popo


reevlees ZN

1 carne de capreolo


reewild ZN

1 capreolo


refactie ZN

1 rebatto, reduction


refectorium ZN

1 refectorio


referaat ZN

1 (verslag) reporto
2 (voordracht) discurso


referee ZN

1 arbitro


referendaris ZN

1 referendario


referendarisambt ZN

1 function de referendario


referendum ZN

1 referendum, plebiscito
van/mbt een -- = plebiscitari
een -- houden = organisar un referendum/plebiscito


referent ZN

1 (verslaggever) reporter (E), commentator, (recensent) critico
2 (iemand die een referaat houdt) orator


referent ZN

1 referente


referentie ZN

1 referentia, referimento
prima --s = referentia excellente
onder -- aan = con/in referentia a, referente a


referentieel BN

1 referential


referentiegroep ZN

1 gruppo de referentia/de referimento


referentiekader ZN

1 quadro referential/de referentia/de referimento


referentiekaliber ZN

1 calibre de referentia/de referimento


referentiemonster ZN

1 monstra de referentia/de referimento


referentiepunt ZN

1 puncto de referentia/de referimento


referentiespanning ZN

1 voltage/tension de referentia/referimento


referentiesysteem ZN

1 systema de referentia/de referimento


referentiesysteemsnelheid ZN

1 velocitate del systema de referentia/referimento


referentiewerk ZN

1 libro de referentia/de referimento


refereren WW

1 (verwijzen) referer se (a)
-- aan een brief = referer se a un littera
2 (zich beroepen) referer se
hij refereerde zich aan haar mening = ille se refereva a su opinion


referte ZN

1 referentia, referimento
onder -- aan uw schrijven = con referentia/referimento a vostre littera, referente me/nos a vostre littera


reflatie ZN

1 reflation
-- veroorzaken = reflar


reflectant ZN

1 interessato, candidato


reflecteerbaar BN

1 reflexibile


reflecteerbaarheid ZN

1 reflexibilitate


reflecteren WW

1 (weerspiegelen) reflecter, reverberar
2 (nadenken) reflecter
3 offerer/presentar se como candidato
-- op een personeelsadvertentie = offerer se pro un empleo, responder a un offerta de empleo


reflecterend BN

1 (weerspiegelend) reflexe, reflexive
-- voorwerp of vlak = reflector


reflectie ZN

1 (terugkaatsing) reflexion
2 (wat teruggekaatst is) reflexion
3 (beschouwing) reflexion


reflectiecoëfficiënt ZN

1 coefficiente de reflexion


reflectief BN

1 (reflectorisch) reflective, reflexive
2 (bespiegelend) reflective, meditative


reflectiefactor ZN

1 factor de reflexion


reflectiehoek ZN

1 angulo de reflexion


reflectielicht ZN

1 luce/lumine de reflexion


reflectiemethode ZN

1 methodo de reflexion


reflectiepsychologie ZN

1 psychologia reflective


reflectiepunt ZN

1 puncto de reflexion


reflectiescherm ZN

1 schermo reflective/reflexive, reflector


reflectieverschijnsel ZN

1 phenomeno de reflexion


reflectievlak ZN

1 plano de reflexion


reflectograaf ZN

1 reflectographo


reflectografie ZN

1 reflectographia


reflectografisch BN

1 reflectographic


reflectogram ZN

1 reflectogramma


reflector ZN

1 reflector, reverbero, (NAT) (katteoog) catadioptro
lamp met -- = lampa a/con reflector
parabolische -- = reflector parabolic


reflectorisch BN

1 reflexive, reflective, reflexe


reflex ZN

1 (onwillekeurige reactie) reflexo
geconditioneerde/voorwaardelijke -- = reflexo conditionate
2 (weerspiegeling) reflexo, reflexion


reflexbeweging ZN

1 movimento reflexe


reflexboog ZN

1 arco reflexe


reflexcamera ZN

1 camera/apparato reflexe


reflexfotografie ZN

1 reflectographia


reflexhamer ZN

1 martello a reflexos


reflexibiliteit ZN

1 reflexibilitate


reflexief BN

1 (WISK) reflexive
--e relatie = relation reflexive
2 (TAAL) reflexive
het --e pronomen = le pronomine reflexive
-- werkwoord = verbo reflexive
3 (bespiegelend) reflexive, reflective, meditative


reflexief ZN

1 verbo reflexive, reflexivo


reflexiehoek ZN

1 angulo de reflexion


reflexiviteit ZN

1 reflexivitate


reflexketen ZN

1 reflexos in serie


reflexketen ZN

1 succession de reflexos


reflexogram ZN

1 reflexogramma


reflexologie ZN

1 reflexologia


reflexoloog ZN

1 reflexologo, reflexologista


reflexometrie ZN

1 reflexometria


reflextijd ZN

1 tempore/durata/duration del reflexo


reflexverschijnsel ZN

1 phenomeno de reflexo


reflexzoeker ZN

1 (FOTO) visor reflexe


reform ZN

1 movimento pro un alimentation san e natural
2 (MIL) reforma


reformartikel ZN

1 producto natural


reformateur ZN

1 reformator


reformatie ZN

1 reforma, reformation
de Reformatie = le Reforma, le Reformation


reformator ZN

1 reformator


reformatorisch BN

1 (mbt de Reformatie) relative al Reforma
2 (strevend naar reformatie) reformatori


reformbeweging ZN

1 movimento que propaga le alimentation san e natural


reformen WW

1 reformar


reformeren WW

1 reformar


reformhuis ZN

1 magazin de productos natural


reformisme ZN

1 reformismo


reformist ZN

1 reformista


reformistisch BN

1 reformista, reformistic
--e stromingen = currentes reformista
een --e po-litiek voeren = facer un politica reformistic


reformvoeding ZN

1 alimentation/productos natural


reformwinkel ZN

1 Zie: reformhuis


refractair BN

1 refractari, recalcitrante, rebelle
2 (MED) refractari
--e periode van een spiervezel = periodo refractari de un fibra muscular


refractie ZN

1 refraction
meervoudige -- = refraction multiple
atmosferische -- = refraction atmospheric
akoestische -- = refraction acustic


refractiebepaling ZN

1 determination del refraction


refractiecoëfficiënt ZN

1 indice/index refractive/de refraction


refractiemeting ZN

1 me(n)suration del refraction


refractiewaarde ZN

1 valor de refraction


refractiviteit ZN

1 refractivitate, poter refractive/refrangente


refractoir BN

1 refractari, recalcitrante, rebelle


refractometer ZN

1 refractometro


refractometrie ZN

1 refractometria


refractometrisch BN

1 refractometric


refractor ZN

1 (dioptrische kijker) refractor


refrangibiliteit ZN

1 (van lichtstralen) refrangibilitate, refractivitate


refrein ZN

1 refrain (F)


refreinvorm ZN

1 forma de refrain (F)


refter ZN

1 refectorio


refugié ZN

1 refugiato


refuseren WW

1 refusar


refutatie ZN

1 refutation


refuteren WW

1 refutar


refuus ZN

1 refusa


regaal ZN

1 (recht van een landheer) regal


regaal BN

1 regal
-- recht = prerogativa regal
--e abdij = abbatia regal


regaleren WW

1 regalar
het -- = regalamento


regalia ZN MV

1 regales


regaliën ZN MV

1 regales


regarderen WW

1 reguardar, concerner
dat regardeert mij = isto me reguarda/concerne


regatta ZN

1 regata


regeerakkoord ZN

1 accordo governamental, programma de governamento


regeerbaar BN

1 governabile


regeerbaarheid ZN

1 governabilitate


regeerder ZN

1 governator
--s en geregeerden = governatores e governatos


regeerkunst ZN

1 arte de governar


regeerperiode ZN

1 periodo de governar


regeerprogramma ZN

1 Zie: regeringsprogramma


regeerstijl ZN

1 stilo de governar


regeerzucht ZN

1 sete del poter


regel ZN

1 (lijn) linea
op de -- schrijven = scriber super le linea
2 (reeks geschreven/gedrukte woorden) linea
een -- overslaan = saltar un linea
-- wit = interlinea
tussen de --s door lezen = leger inter le lineas
tussen de --s schrijven/invoegen, met --s wit doorschieten = interlinear
het tussen de --s schrijven/invoegen, het doorschieten met --s wit = interlineation
tussen de regels gedrukt/geschreven, met --s wit doorschoten = interlinear
per -- betaald worden = esser pagate per linea
3 (geschreven mededeling) linea(s)
schrijf me een paar --tjes = scribe me un linea
4 (gewoonte) regula, practica, habito
uitzonderingen bevestigen de -- = le exceptiones confirma le regula
in de -- = in general, generalmente, usualmente, de costume
5 (aanvaarde handelwijze) regula, norma
als -- aannemen = adoptar como norma
6 (voorschrift) regula, prescripto
de -- van St.Franciscus = le regula franciscan/del Sancte Francisco
een -- opstellen = poner un regula
de --s in acht nemen = observar le regulas
volgens alle --s van de kunst = secundo tote le regulas del arte
(WISK) -- van drieën = regula de tres
de --s van de goede smaak = le regulas del bon gusto
de --s van het spel = le regulas del joco
tegen de -- = contra le regula
7 (rij) linea
bollen op --s zetten = plantar lineas de bulbos
8 (menstruatie) regulas, menstruo, menstruation
9 (lineaal) regula


regelaar ZN

1 (persoon) regulator, ordinator, organisator
2 (instrument) regulator
3 (TECHN) moderator


regelafstand ZN

1 spatio inter lineas, interlinea


regelbaar BN

1 regulabile, (verstelbaar OOK) adjustabile, (stuurbaar) controlabile, (variabel) variabile
--e schroef = vite regulabile/adjustabile
--e transformator = transformator variabile
--e weerstand = rheostato


regelbaarheid ZN

1 regulabilitate, (verstelbaarheid OOK) adjustabilitate, (stuurbaarheid) controlabilitate, (variabiliteit) variabilitate


regelen WW

1 (in orde brengen) regular, ordinar, arrangiar, adjustar, (organiseren) organisar
de geluidssterkte -- = regular/adjustar le volumine del sono
de temperatuur -- = regular le temperatura
de snelheid -- = regular le velocitate
het verkeer -- = regular/diriger le traffico/circulation
een geschil -- = regular un litigio
2 (bepalen, vaststellen) regular, fixar, determinar
iets bij de wet -- = regular/fixar un cosa per le lege


regelend BN

1 regulator


regelgeving ZN

1 (stellen van regels) prescription de regulas, regulamentation
2 (gestelde regels) regulamento, regulamentation, regulation


regelhoogte ZN

1 altor del linea


regeling ZN

1 regulation, regulamento, arrangiamento, ordinantia, accordo
onderhandse -- = arrangiamento collusori
wettelijke -- = regulamento legal
-- van de spelling = regulation del orthographia


regelkamer ZN

1 camera de (commando e) controlo
centrale -- = camera central de controlo


regelklep ZN

1 valvula de controlo
2 Zie: smoorklep


regelknop ZN

1 button de controlo, regulator


regellengte ZN

1 longor/longitude de linea


regelloos BN

1 sin regula(s), disregulate, disordinate, anomic
-- leven = vita disregulate


regelloosheid ZN

1 stato disregulate/disordinate, disordine


regelmaat ZN

1 (het zichzelf gelijkblijven) regularitate
met de -- van de klok = con le regularitate de un horologio, regularmente, constantemente
2 (ordelijke schikking) regularitate, ordine


regelmatig BN

1 (zichzelf gelijkblijvend) regular, equal, uniforme
--e ademhaling = respiration regular/equal
--e pols(slag) = pulso regular/equal
-- handschrift = scriptura regular/equal
--e veelhoek = polygono regular
-- twaalfvlak = dodecahedro regular
2 (geregeld) regular, periodic, (vaak) frequente
--e bezoeker = visitor frequente
-- terugkerend verschijnsel = phenomeno cyclic
-- naar de kerk gaan = ir al ecclesia regularmente
dat komt tegenwoordig -- voor = isto es al ordine del die
3 (volgens de regels) regular, normal
-- werkwoord = verbo regular
--e beëindiging van een arbeidsovereenkomst = expiration normal de un contracto de labor/travalio
--e overwinning = victoria regular/previsibile
dat komt -- voor = isto eveni regularmente


regelmatigheid ZN

1 (geregeldheid) regularitate
2 (gelijkmatigheid) regularitate, equalitate


regelmechanisme ZN

1 dispositivo regulator, regulator, (TECHN) moderator, cambiator


regelneef ZN

1 organisator (assidue/maniac)


regelpaneel ZN

1 Zie: regeltafel


regelrecht BN

1 toto derecte, directe
een --e ramp = un ver catastrophe
zich -- begeven naar Bilthoven = diriger se directemente a Bilthoven
de kinderen kwamen -- naar huis = le infantes vadeva directemente a casa


regelreservoir ZN

1 reservoir (F) de regularisation/regulation


regelschroef ZN

1 vite de adjustamento/de regulation


regelschuif ZN

1 (in oven/kachel) registro


regelset ZN

1 joco de regulas


regelspoel ZN

1 bobina de adjustamento/regulation


regelstaaf ZN

1 barra de commando/de controlo


regelsysteem ZN

1 systema de commando/de controlo


regeltafel ZN

1 pannello/tabula de controlo


regeltechnicus ZN

1 technico de controlo


regeltechniek ZN

1 technologia de controlo


regeltoestel ZN

1 controlator


regeltransformateur ZN

1 transformator variabile


regelvast BN

1 conscie del regulamento/del regulas, disciplinate


regelversteller ZN

1 spatiator


regelweerstand ZN

1 rheostato


regelzetmachine ZN

1 linotypo


regelzucht ZN

1 mania de regular/organisar


regen ZN

1 pluvia
groeizame -- = pluvia fecunde
tropische -- = pluvia tropical
fijne -- = pluvia minute/fin
gutsende -- = pluvia torrential
zure -- = pluvia acide
van de -- = pluvial
-- van kogels = pluvia de ballas
er zit -- in de lucht = il pare que il va pluver
schuilen voor de -- = refugiar se del pluvia
2
(PLANTK) blauwe -- = glycinia
gouden -- = cytiso


regenachtig BN

1 pluviose
--e zomer = estate pluviose
-- weer = tempore pluviose/de pluvia


regenachtigheid ZN

1 pluviositate, tempore pluviose


regenafvoer ZN

1 discarga de pluvia


regenarm BN

1 povre in pluvias, sec, aride
een --e streek = un region aride


regenbak ZN

1 reservoir (F) pluvial, cisterna


regenbestendig BN

1 resistente al pluvia


regenboog ZN

1 iride, iris, arco del celo
de kleuren van de -- geven aan = irisar
de kleuren van de -- hebben/uitstralen = iridescer
in alle kleuren van de -- = de tote le colores


regenboogachtig BN

1 iridescente
--e weerschijn = iridescentia


regenboogforel ZN

1 tructa arco del celo


regenboogjacht ZN

1 yacht (E) arco del celo


regenboogkleurig BN

1 irisate


regenboogschakering ZN

1 irisation


regenboogtrui ZN

1 jersey (E) irisate


regenboogvlies ZN

1 iride, iris


regenboogvliesontsteking ZN

1 iritis


regenbroek ZN

1 pantalon(es) impermeabile/de pluvia


regenbui ZN

1 pluvia


régence ZN

1 regentia


regendag ZN

1 jorno/die pluviose/de pluvia


regendicht BN

1 impermeabile


regendruppel ZN

1 gutta de pluvia


regenen WW

1 pluver
hard -- = pluver multo/forte/abundantemente/a torrentes
het regent = il pluve
het regent boetes = le mulctas pluve


regeneraat ZN

1 (BIOL) membro/parte regenerate
2 (herwonnen grondstof) materia/materiales regenerate/recyclate/recuperate


regeneratie ZN

1 (geestelijke wedergeboorte) regeneration
2 (BIOL) regeneration
3 (TECHN) regeneration, recyclage, recuperation


regeneratief BN

1 regenerative, regeneratori


regeneratievermogen ZN

1 (BIOL) capacitate/poter regenerative/regeneratori/de regeneration


regeneratieverschijnsel ZN

1 phenomeno de regeneration


regenerator ZN

1 regenerator


regenereren WW

1 regenerar, recyclar, recuperar
geregenereerde rubber = cauchu regenerate
een schilderij -- = nettar un pictura, remover le vernisse de un pictura


regenererend BN

1 regenerative, regeneratori


regenerering ZN

1 regeneration, recyclage, recuperation


regenerosie ZN

1 erosion per guttas de pluvia


regenfluiter ZN

1 (vogel) pluviero


regenfront ZN

1 fronte pluviose/de pluvia


regengebied ZN

1 zona pluviose/de pluvia


Regengesternte ZN MV

1 Le Hyades


regengod ZN

1 deo del pluvia


regengordel ZN

1 zona pluviose/de pluvia


regengordijn ZN

1 cortina de pluvia


regenhoed ZN

1 cappello de pluvia


regenhoek ZN

1
de wind zit in de -- = le vento veni del latere del pluvias


regenhoeveelheid ZN

1 quantitate de pluvia


regenindex ZN

1 indice/index pluvial


regeninfiltratie ZN

1 infiltration de (aqua de) pluvia


regeninstallatie ZN

1 installation irrigatori, irrigator


regenintensiteit ZN

1 intensitate de pluvia


regenintensiteitskromme ZN

1 curva hyetographic/de intensitate de pluvia


regenjaar ZN

1 anno de (multe) pluvia


regenjack ZN

1 jaco impermeabile/de pluvia


regenjas ZN

1 mantello impermeabile/de pluvia, impermeabile


regenjassenfabriek ZN

1 fabrica de impermeabiles


regenkaart ZN

1 carta pluviometric


regenkans ZN

1 chance {sj}/possibilitate de pluvia


regenkap ZN

1 cappucio (impermeabile)
(opvouwbare) plastic -- = cappucio de plastic


regenkleding ZN

1 vestimentos impermeabile/de pluvia


regenkuip ZN

1 Zie: regenton


regenland ZN

1 pais pluviose/de pluvia


regenloos BN

1 sin pluvia, sic


regenlucht ZN

1 celo pluviose, celo cargate de pluvia


regenmaand ZN

1 pluvioso


regenmachine ZN

1 Zie: regeninstallatie


regenmaker ZN

1 facitor de pluvia


regenmantel ZN

1 Zie: regenjas


regenmeter ZN

1 pluviometro, udometro, ombrometro
registrerende -- = ombrographo


regenmeting ZN

1 pluviometria
-- betreffend = pluviometric


regenmoesson ZN

1 monson humide/de estate


regenneerslag ZN

1 precipitation pluvial, pluviositate


regenpak ZN

1 insimul impermeabile (pro cyclistas)


regenperiode ZN

1 periodo pluvial/de pluvias


regenput ZN

1 Zie: regenbak


regenrijk BN

1 pluviose, de pluvias abundante
-- klimaat = climate pluviose
een -- gebied = un region de pluvias abundante


regenrivier ZN

1 fluvio a/de regime (F) pluvial


Regensburg ZN EIGN

1 Ratisbona


regenschade ZN

1 damno(s) causate per le pluvia


regenschaduw ZN

1 latere sic (de un montania)


regenscherm ZN

1 parapluvia, umbrella


regenschut ZN

1 protection contra le pluvia


regenseizoen ZN

1 tempore/station/saison (F) pluviose/del pluvias


regenstation ZN

1 station del pluvias


regensterren ZN MV

1 (ASTRON) hyades


regent ZN

1 regente
prins -- = prince/principe regente
ambt/waardigheid van -- = regentia


regentenambt ZN

1 function de regente


regentenfamilie ZN

1 familia de regentes


regentenkamer ZN

1 camera del regentes


regentenkliek ZN

1 clique (F)/clan de regentes


regentenpolitiek ZN

1 politica del regentes


regentenstuk ZN

1 pictura de regentes


regententijd ZN

1 periodo/epocha del regentes


regententrots ZN

1 orgolio de regente


regentenzoon ZN

1 filio de regente


regentes ZN

1 regente
2 (begunstigster) patronessa


regentijd ZN

1 Zie: regenseizoen


regenton ZN

1 tonnello cisterna


regentschap ZN

1 (ambt) regentia
duur van het -- = regentia
onder het -- van = durante/sub le regentia de


regentschapsraad ZN

1 consilio de regentia


regenval ZN

1 cadita pluvial/de pluvia, pluviositate, precipitation pluvial/pluviose
gemiddelde regenval = pluviositate medie


regenverdeling ZN

1 repartition del pluviositate


regenverlet ZN

1 suspension del labores/travalios a causa del pluvia


regenverzekering ZN

1 assecurantia contra le pluvia


regenvlaag ZN

1 raffica/borrasca de pluvia


regenvolume ZN

1 volumine de cadita de pluvia


regenvrij BN

1 (regendicht) impermeabile
2 protegite contra le pluvia


regenwater ZN

1 aqua pluvial/de pluvia


regenwaterbak ZN

1 cisterna


regenweer ZN

1 tempore pluviose/de pluvia


regenwolk ZN

1 nube (cargate) de pluvia, nimbo


regenworm ZN

1 verme de terra, lumbrico terrestre


regenwoud ZN

1 foreste/bosco pluvial/pluviose/tropical/de pluvia


regenwulp ZN

1 curlo


regenzondag ZN

1 dominica pluviose/de pluvia/con multe pluvia


regenzone ZN

1 zona pluviose/de pluvias


regeren WW

1 (overheidsgezag uitoefenen) governar, reger, (van vorst) regnar
-- is vooruitzien = governar es previder
in/over een land -- = governar un pais
het geld regeert de wereld = le moneta governa le mundo
2 (TAAL) reger
deze voorzetsels regeren de vierde naamval = iste prepositiones rege le accusativo


regerend BN

1 governante, (van vorst) regnante
--e partij = partito governante
--e koningin = regina regnante
-- vorstenhuis = dynastia regnante
-- vorst = principe actual


regering ZN

1 (de ministers) governamento, cabinetto
demissionaire -- = governamento dimissionari
federale -- = governamento federal
centrale -- = governamento central
democratische -- = governamento democratic
tweehoofdige -- = governamento bicephale
door opstandelingen gevormde -- = governamento insurrectional
een -- samenstellen/vormen = constituer/componer/formar un governamento/cabinetto
het samenstellen van een -- = le constitution/formation de un governamento/cabinetto
vertegenwoordigers van meer partijen in de -- opnemen = allargar le cabinetto
val van de -- = cadita del governamento
tegen de -- gekant = antigovernamental
een -- erkennen = recognoscer un governamento
uit de -- treden = abandonar/quitar le governamento
de -- ten val brengen = reverter le governamento
de -- is afgetreden = le governamento ha dimittite
2 (uitoefening van het overheidsgezag) governamento, (van vorst) regno
de -- aanvaarden = assumer le governamento
3 (periode) governamento, (van vorst) regno
onder de -- van Juliana = sub/durante le regno de Juliana


regeringloos BN

1 sin governamento, (FIG) anarchic


regeringloosheid ZN

1 crise/crisis governamental/ministerial, (FIG) anarchia


regeringsaangelegenheden ZN MV

1 affaires (F) governamental


regeringsadviseur ZN

1 consiliero del governamento


regeringsambt ZN

1 Zie: staatsbetrekking


regeringsapparaat ZN

1 apparato governamental


regeringsbanken ZN MV

1 bancos del governamento


regeringsbeleid ZN

1 politica governamental/del governamento


regeringsbemoeienis ZN

1 immixtion governamental/del governamento


regeringsbericht ZN

1 communicato governamental/del governamento


regeringsbeslissing ZN

1 Zie: regeringsbesluit


regeringsbesluit ZN

1 decision governamental, decreto del governamento


regeringsbestel ZN

1 organisation governamental, forma/systema de governamento


regeringsbetrekking ZN

1 function public/statal


regeringsbevel ZN

1 ordine governamental/del governamento


regeringsbevoegdheid ZN

1 competentia governamental/del governamento


regeringsbijdrage ZN

1 contribution governamental/del governamento


regeringsblad ZN

1 jornal governamental


regeringsblok ZN

1 bloco governamental


regeringscoalitie ZN

1 coalition governamental/governative


regeringscommissariaat ZN

1 commissariato governamental


regeringscommissaris ZN

1 commissario governamental/del governamento/del cabinetto


regeringscommissie ZN

1 commission governamental/del governamento


regeringscontrole ZN

1 controlo governamental/del governamento


regeringscrisis ZN

1 crise/crisis governamental/ministerial


regeringsdaad ZN

1 acto de governamento


regeringsdecreet ZN

1 decreto governamental/del governamento


regeringsdeelname ZN

1 participation in le governamento


regeringsdelegatie ZN

1 delegation governamental


regeringsdienst ZN

1 servicio governamental/del governamento


regeringsfractie ZN

1 fraction governamental


regeringsfunctie ZN

1 function/posto governamental/de governamento


regeringsfunctionaris ZN

1 functionario governamental/del stato


regeringsgebouw ZN

1 sede/edificio governamental/del governamento


regeringsgetrouw BN

1 loyal


regeringsgetrouwe ZN

1 loyalista


regeringsgetrouwheid ZN

1 loyalismo


regeringsgezind BN

1 pro le governamento, progovernamental
--e kranten = jornales progovernamental


regeringsinmenging ZN

1 intervention governamental/del governamento


regeringsinstantie ZN

1 autoritate governamental


regeringsjaar ZN

1 (van vorst) anno del regno
--en = regno


regeringsjubileum ZN

1 jubileo (de un rege/regina), anniversario del accession/advenimento al throno


regeringskabinet ZN

1 cabinetto/governamento de coalition


regeringskandidaat ZN

1 candidato governamental/del governamento


regeringskringen ZN MV

1 circulos/spheras governamental


regeringsleger ZN

1 armea de governamento


regeringsleider ZN

1 chef (F)/leader (E) del governamento


regeringslichaam ZN

1 corpore del governamento


regeringslid ZN

1 membro del governamento


regeringsmaatregel ZN

1 mesura governamental/del governamento


regeringsmachine ZN

1 Zie: regeringsapparaat


regeringsmacht ZN

1 poter del governamento, governamento
uitoefening van de -- = exercitio del governamento


regeringsmeerderheid ZN

1 (grootste deel van de regering) majoritate del governamento
2 (steunende meerderheid in het parlement) majoritate governamental


regeringsniveau ZN

1 nivello governamental/del governamento


regeringsonderhandelaar ZN

1 negotiator governamental/del governamento


regeringsontwerp ZN

1 projecto de lege governamental/del governamento


regeringsopdracht ZN

1 carga governamental/del governamento


regeringsorganen ZN MV

1 organos governamental/de governamento


regeringspartij ZN

1 partito governamental/del governamento


regeringspartner ZN

1 partner (E) in un governamento


regeringsperiode ZN

1 (durata de un) governamento, (van vorst) (durata de un) regno


regeringspersoon ZN

1 membro del governamento, ministro


regeringsplan ZN

1 plano governamental/del governamento


regeringsploeg ZN

1 equipa de ministros


regeringspolitiek ZN

1 politica governamental/del governamento


regeringspost ZN

1 posto de governamento, empleo del stato


regeringsprogramma ZN

1 programma governamental/del governamento


regeringsraad ZN

1 consilio de governamento


regeringsrapport ZN

1 reporto governamental/del governamento


regeringsrecht ZN

1 derecto governamental


regeringsstandpunt ZN

1 position del governamento


regeringsstelsel ZN

1 systema/forma governamental/de governamento, regime (F), regimento
oligarchisch -- = regime oligarchic


regeringssteun ZN

1 adjuta/assistentia governamental/del governamento


regeringssysteem ZN

1 Zie: regeringsstelsel


regeringstaak ZN

1 carga governamental/del governamento


regeringstafel ZN

1 tabula governamental/del governamento


regeringstijd ZN

1 Zie: regeringsperiode


regeringstroepen ZN MV

1 truppas/fortias governamental/del governamento


regeringsverandering ZN

1 Zie: regeringswisseling


regeringsverantwoordelijkheid ZN

1 responsabilitate governamental/de governamento
een partij die -- niet schuwt = un partito que es preste a participar al/in le governamento


regeringsverklaring ZN

1 declaration governamental/de governamento


regeringsvertegenwoordiger ZN

1 representante del governamento


regeringsvliegtuig ZN

1 avion governamental/del governamento


regeringsvoorlichtingsdienst ZN

1 servicio de information governamental


regeringsvoorstel ZN

1 proposition governamental/del governamento


regeringsvorm ZN

1 constitution, forma/systema governamental/de governamento, constitution
republikeinse -- = constitution republican
monarchale -- = constitution monarchic


regeringsvorming ZN

1 formation/constitution de un governamento


regeringswege ZN

1
van -- = del/per le governamento, de parte del governamento


regeringswisseling ZN

1 cambio/cambiamento governamental/de governamento


regeringswoordvoerder ZN

1 portavoce del governamento


regeringszaak ZN

1 cosa/affaire (F) governamental/del governamento


regeringszetel ZN

1 sede governamental/del governamento


regeringszijde ZN

1 Zie: regeringswege


regerminatie ZN

1 regermination


regermineren WW

1 regerminar


reggae ZN

1 (MUZ) reggae


regie ZN

1 mise en scène (F), direction scenic
onder -- van = sub le direction de, dirigite per


regie-aanwijzing ZN

1 indication scenic


regiekamer ZN

1 (RADIO, TV) cabina de controlo


regiem ZN

1 Zie: regime


regime ZN

1 (staatsbestel) regime (F), regimento
autoritair -- = regime autoritari
militair -- = regime militar
onderdrukkend -- = regime de oppression
onder het oude -- = sub le regime anterior


regiment ZN

1 regimento
-- infanterie = regimento de infanteria
-- der huzaren = regimento del hussardes
(FIG) een heel -- muizen = un regimento de muses/mures


regimentscommandant ZN

1 commandante de regimento


regimentsdokter ZN

1 medico militar


regimentskas ZN

1 cassa del regimento


regimentsnummer ZN

1 numero de regimento


regimentsstaf ZN

1 officieros del regimento


regimentsvlag ZN

1 standardo del regimento


regio ZN

1 region
de -- Parijs = le region parisian
2
in hogere --nen verkeren = frequentar alte spheras (del societate)


regio-etnoloog ZN

1 folklorista


regiogebonden BN

1 regional


regiokorting ZN

1 disconto regional


regionaal BN

1 regional
-- accent = accento regional
--e omroep = radio regional
--e indeling = division regional


regionalisatie ZN

1 regionalisation


regionaliseren WW

1 regionalisar


regionalisme ZN

1 regionalismo


regionalist ZN

1 regionalista


regionalistisch BN

1 regionalista, regionalistic
--e politiek = politica regionalista
--e literatuur = litteratura regionalistic
--e schrijver = scriptor regionalistic
en --e kijk op een probleem heb-ben = haber un vision regionalistic de un pro-blema


regisseren WW

1 inscenar, diriger (un representation theatral, etc.)
het -- = inscenation


regisseur ZN

1 inscenator, director scenic/de scena


regisseursstoel ZN

1 sedia del director scenic


register ZN

1 (lijst) registro
openbaar -- = registro public
-- van de burgelijke stand = registro del stato civil
in een -- opnemen = registrar
iemand in het -- inschrijven = registrar un persona
2 (inhoudsopgave) indice, index, tabula del contento, concordantia
alfabetisch -- = indice/index alphabetic
3 (gastenboek) registro
4 (orgelpijpen) registro
(FIG) een ander -- kiezen = seliger un altere registro, cambiar de tactica
alle --s opentrekken = tirar tote le registros
5 (deel van de toon/stemomvang) registro
het lage -- van de klarinet = le registro basse del clarinetto


registeraccountant ZN

1 auditor de contos


registerinhoud ZN

1 Zie: registertonnage


registerknop ZN

1 button de registro


registerton ZN

1 tonna de registro


registertonnage ZN

1 tonnage de registro


registratie ZN

1 registration
de -- van de gebeurtenissen = le registration del eventos


registratiebelasting ZN

1 imposto/taxa de registration


registratiebewijs ZN

1 certificato de registration


registratiebureau ZN

1 Zie: registratiekantoor


registratiecomputer ZN

1 registrator de volo, cassa nigre


registratiekamer ZN

1 camera de registration


registratiekantoor ZN

1 officio/bureau (F) de registration


registratiekosten ZN

1 costos de registration


registratieletter ZN

1 littera de registration


registratienummer ZN

1 numero de registration


registratieplicht ZN

1 obligation de registration


registratierecht ZN

1 derecto de registration


registratiesysteem ZN

1 systema de registration


registratietechniek ZN

1 technica del registration


registratiewet ZN

1 leger super le registration


registrator ZN

1 registrator


registratuur ZN

1 (het ordenen en bewaren van archiefstukken) registration
2 (MUZ) registration


registreerapparaat ZN

1 Zie: registreertoestel


registreerbaar BN

1 registrabile


registreerballon ZN

1 ballon sonda


registreerinrichting ZN

1 Zie: registreertoestel


registreerinstrument ZN

1 Zie: registreertoestel


registreermachine ZN

1 machina a/de registrar


registreertoestel ZN

1 registrator


registreren WW

1 (optekenen dmv een instrument) registrar
2 (waarnemen) registrar
3 (in een register schrijven) registrar, immatricular, (inschrijven) inscriber, (in het protocol) inscriber in le protocollo
4 (MUZ) registrar


registrering ZN

1 Zie: registratie


reglement ZN

1 regulamento
-- van orde = regulamento de ordine (interne)
huishoudelijk -- = regulamento interior/interne
het -- wijzigen = cambiar le regulamento


reglementair BN

1 regulamentari
dat is -- niet geoorloofd = isto es contrari al regulamento, isto es contra le regulas, isto non es regulamentari, le regulamento non lo permitte
iets -- vastleggen = regulamentar un cosa
(SPORT) --e speeltijd = tempore regulamentari (del joco)
(SPORT) -- verliezen = esser disqualificate


reglementatie ZN

1 Zie: reglementering


reglementeerbaar WW

1 regulamentabile


reglementeren WW

1 regulamentar, regular
de handel -- = regulamentar le commercio


reglementering ZN

1 regulamentation, regulation


regres ZN

1 recurso
behoudens -- = salvo recurso
met -- = con recurso
zonder -- = sin recurso


regresplicht ZN

1 obligation de recurso


regresrecht ZN

1 derecto de recurso


regressie ZN

1 (teruggang) regression
2 (STAT) regression


regressiecoëfficiënt ZN

1 (STAT) coefficiente de regression


regressief BN

1 regressive
(FON) --e assimilatie = assimilation regressive
(BIOL) --e ontwikkeling = evolution regressive
(FIL) --e redenering = rationamento regressive


regressielijn ZN

1 (STAT) linea de regression


regressievergelijking ZN

1 (STAT) equation de regression


regulair BN

1 regular, normal
het --e kristalstelsel = le systema crystallin regular/isometric


regularisatie ZN

1 regularisation, regulation


regulariseren WW

1 regularisar, regular, normalisar
de betrekkingen tussen twee landen -- = normalisar le relationes inter duo paises


regulariteit ZN

1 regularitate


regulateur ZN

1 regulator, (TECHN ook) moderator
elektrohydraulische -- = regulator electrohydraulic


regulateurklep ZN

1 valvula/valva regulator/de regulator


regulateurschroef ZN

1 vite regulator/de regulator


regulatie ZN

1 regulation, regularisation


regulatie-apparaat ZN

1 Zie: reguleerapparaat


regulatief BN

1 regulative, regulator
--e werking = effecto regulative/regulator


regulatiemechanisme ZN

1 mechanismo regulator/de regulation


regulator ZN

1 Zie: regulateur


regulatorisch BN

1 regulator


reguleerapparaat ZN

1 apparato de regulation


reguleerbaar BN

1 regulabile, adjustabile


reguleren WW

1 regularisar, regular, normalisar, adjustar, corriger


regulerend BN

1 regulator, regulative
--e factor = factor regulator/regulative
--e werking = effecto regulator/regulative


regulering ZN

1 regularisation, regulation, adjustamento, correction


reguleringsdam ZN

1 barrage de regularisation/regulation


reguleringssluis ZN

1 esclusa de regularisation/regulation


regulier BN

1 (geregeld) regular, normal
-- leger = armea regular
--e troepen = truppas regular
2 (volgens een kloosterregel levend) regular
--e geestelijkheid = clero regular


regulist ZN

1 regulator


regulus ZN

1 (SCHEI) regulo
2 (METAALIND) regulo


regurgitatie ZN

1 (MED) regurgitation, eructation


rehabilitatie ZN

1 (eerherstel) rehabilitation
2 (renovatie) rehabilitation, renovation, restauration
3 (MED) rehabilitation


rehabiliteerbaar BN

1 rehabilitabile


rehabiliteren WW

1 (mbt goede naam) rehabilitar, vindicar
zich -- = rehabilitar se
te -- = rehabilitabile
2 (mbt gebouw) rehabilitar, renovar, restaurar


rehydrateren WW

1 rehydratar


rei ZN

1 (personen) choro
2 (koorzang) choro
3 (rondedans) dansa choral


Reichstag ZN EIGN

1 Reichstag (D)


reidans ZN

1 dansa choral


reidansen WW

1 dansar in choro


reien WW

1 dansar in choro


reiger ZN

1 hairon
blauwe -- = hairon cineree


reigerbeen ZN

1 gamba de hairon


reigerbos ZN

1 (veren) aigrette (F) de hairon
2 (bos waarin reigers nestelen) bosco de hairones


reigerdrek ZN

1 excremento/cacata de hairon


reigerei ZN

1 ovo de hairon


reigerhals ZN

1 collo de hairon


reigerkolonie ZN

1 colonia de hairones


reigernest ZN

1 nido de hairon


reigersbek ZN

1 (PLANTK) erodio


reigerveer ZN

1 pluma de hairon


reiken WW

1
(zich tot een grens uitstrekken) = ir (usque a), attinger (a)
hij reikt tot mijn schouder = ille me veni usque al spatula
2
de hand -- = tender/extender le mano
elkaar de hand -- = tender se le mano mutuemente
ik kan niet zo ver -- = isto es foris de mi portata


reikhalzen WW

1 (FIG) aspirar (a), tender le collo


reikhalzend BW

1
iets -- tegemoet zien = expectar un cosa con impatientia


reikhalzing ZN

1 curiositate, desiro/desiderio impatiente (de), ardor, fervor


reikhoogte ZN

1
op -- staan = esser al altura/portata del mano


reikwijdte ZN

1 (bereik) portata (del mano), distantia attingite/de attingimento
2 (draagwijdte) portata, significantia, importantia, implication
zij kon de -- van haar opmerking niet overzien = illa non poteva previder le portata/implication/effecto de su remarca


reilen WW

1
zoals het reilt en zeilt = como va le cosas


reïmporteren WW

1 reimportar
het -- = reimportation


rein BN

1 (schoon) munde, nette, immaculate
--e handen = manos munde
2 (zedelijk zuiver) pur, caste, immaculate, innocente
-- geweten = conscientia pur
3 (zuiver) pur
--e culturen = culturas pur
je --ste leugen = pur mentita
dat is je --ste onzin = isto es un stupiditate/nonsenso colossal
4 (REL) (zondeloos) impeccabile
5
--e dieren = animales pur, (JOODSE REL) animales kasher (Hebr)


reïncarnatie ZN

1 (wedergeboorte) reincarnation
geloven in -- = creder in le reincarnation
2 (gestalte) reincarnation
een -- van Boeddha = un reincarnation de Buddha


reïncarnatieleer ZN

1 theoria/doctrina del reincarnation


reïncarneren WW

1 reincarnar
het -- = reincarnation


reincultuur ZN

1 cultura pur


reine ZN

1
een zaak weer in het -- brengen = arrangiar/regular un cosa
met zichzelf nog niet in het -- zijn = non esser in pace con uno mesme/ipse


reine-claude ZN

1 regina Claudia


reïnfecteren WW

1 reinfectar


reïnfectie ZN

1 reinfection


reïnfusie ZN

1 reinfusion


reinheid ZN

1 (ook FIG) puressa, puritate, nettitate
de -- van de lucht = le puressa/puritate del aere
2 (kuisheid) castitate, innocentia
3 (REL) (zondeloosheid) impeccabilitate


reinigen WW

1 nettar, mundar, mundificar, absterger, (zuiveren) epurar, (TECHN) deterger, (FIG) purificar
chemisch -- = nettar a sic
een wond -- = nettar/absterger un vulnere


reinigend BN

1 detergente, detersive, abstergente, abstersive, (FIG) purificator
-- middel = detergente, detersivo


reiniging ZN

1 mundification, detersion, abstersion, nettation, (zuivering) epuration, depuration, purification
-- van een wond = abstersion de un vulnere
chemische -- = lavage chimic
biologische -- van het afvalwater = epuration/depuration/purification/nettation biologic del aquas residuari/residual
2 (REL) purification, ablution
3 (reinigingsdienst) servicio de mundification (public)


reinigingsbad ZN

1
-- voor de offerdienst = piscina probatic


reinigingscassette ZN

1 cassetta de nettation


reinigingsdienst ZN

1 servicio de mundification (public)


reinigingsfeest ZN

1 (ROM GESCH) lustro


reinigingsmachine ZN

1 machina a/de nettar/mundar/mundificar


reinigingsmiddel ZN

1 producto/medio de purification/pro mundar/pro nettar, agente de nettation, detersivo, detergente, depurativo, dismaculator


reinigingspersoneel ZN

1 personal del servicio de mundification (public)


reinigingsrecht ZN

1 imposto pro le recolliger del immunditias


reinigingswagen ZN

1 camion del servicio de mundification


reinigingswater ZN

1 (ROM GESCH) aqua lustral


reïntegratie ZN

1 reintegration


reïntegreerbaar WW

1 reintegrabile


reïntegreren WW

1 reintegrar


reïnterpretatie ZN

1 reinterpretation


reïnterpreteren WW

1 reinterpretar


reinwaterbekken ZN

1 reservoir (F) de aqua clar


reinwaterkelder ZN

1 puteo de aqua clar


reis ZN

1 viage
culturele -- = viage cultural
georganiseerde -- = viage organisate
(uitstapje) --je = excursion
een -- maken = facer un viage
op -- gaan = partir pro/in un viage
een -- voortzetten/vervolgen = continuar/prosequer un viage
een -- bespreken/boeken = reservar un viage
een -- verkorten = abbreviar un viage
een -- annuleren = annullar/cancellar un viage
een -- plannen = organisar un viage
een -- onderbreken = interrumper un viage
toebereidselen voor een -- = apprestos de un viage


reisagent ZN

1 agente de viage(s)


reisagentschap ZN

1 Zie: reisbureau


reisaltaar ZN

1 altar portative/portabile


reisapotheek ZN

1 pharmacia portative/portabile/de viage


reisauto ZN

1 auto(mobile) pro viages


reisavontuur ZN

1 aventura de viage


reisbagage ZN

1 bagage (de viage)


reisbedrag ZN

1 amonta de viage


reisbenodigdheden ZN MV

1 articulos de viage


reisbeschrijver ZN

1 descriptor/autor de un viage, autor de un itinere/itinerario


reisbeschrijving ZN

1 description de un viage, relation de un viage


reisbestemming ZN

1 destination (del viage)


reisbeurs ZN

1 bursa de viage


reisbiljet ZN

1 billet de viage


reisboek ZN

1 (gids) guida de viage


reisbureau ZN

1 officio/agentia de viages/tourismo {toe}


reisbus ZN

1 autocar (de tourismo {toe})


reischarter ZN

1 charter (E) de viage


reischeque ZN

1 cheque (E) de viage/de viagiator


reisdag ZN

1 die/jorno de viage


reisdeclaratie ZN

1 declaration/nota del costos/expensas de viage


reisdeken ZN

1 copertura de viage, plaid (E)


reisdeviezen ZN MV

1 devisas


reisdoel ZN

1 scopo de viage, destination


reisdokumenten ZN MV

1 documentos de viage


reisduur ZN

1 durata/duration del viage


reis- en kredietbrief ZN

1 littera de credito (del A.N.W.B.)


reis- en verblijfkosten ZN MV

1 costos de viage e de sojorno


reiservaring ZN

1 (ervaring in het reizen) experientia del viages/de viagiator
2 (gebeurtenis) aventura


reisgeld ZN

1 moneta de/pro le viage


reisgelegenheid ZN

1 (mogelijkheid om een reis te volbrengen) occasion de viagiar
2 (vervoermiddel) medio de transporto


reisgenoegens ZN MV

1 placeres de viage


reisgenoot ZN

1 companion de viage


reisgenot ZN

1 placer de viagiar


reisgezel ZN

1 companion de viage


reisgezelschap ZN

1 (groep) compania de viage, gruppo de touristas {toe}
2 (persoon) companion de viage
3 (het bijzijn van anderen) compania


reisgids ZN

1 (boek) guida (touristic {toe})/de viage
-- van Friesland = guida de Frisia
2 (persoon) guida (touristic {toe})


reisgidsje ZN

1 brochure (F) touristic {toe}


reisherinnering ZN

1 (herinnering aan de reisbelevenissen) memoria de viage
2 (souvenir) souvenir (F) de viage


reisimpressie ZN

1 Zie: reisindruk


reisindruk ZN

1 impression de viage


reiskleding ZN

1 vestimentos de viage


reiskoets ZN

1 carrossa/cochi {sj} de viage


reiskoffer ZN

1 valise (F), (groot) coffro


reiskoorts ZN

1 febre del viages
de -- werkt aanstekelijk = le febre del viages es contagiose


reiskosten ZN MV

1 costos/dispensas/expensas de viage
-- declareren = declarar expensas de viage
vergoeding van -- = reimbursamento del costos de viage


reiskostenvergoeding ZN

1 reimbursamento del costos/dispensas/expensas de viage


reiskredietbrief ZN

1 Zie: reis- en kredietbrief


reislectuur ZN

1 lectura pro le viage


reisleider ZN

1 guida de viage, accompaniator touristic {oe}


reislust ZN

1 Zie: reiskoorts


reislustig BN

1 qui ama viagiar
-- zijn = esser un viagiator devote


reismakker ZN

1 companion de viage


reismand ZN

1 corbe, paniero


reisnecessaire ZN

1 necessaire (F) de viage


reisorganisatie ZN

1 organisation de viages


reisorganisator ZN

1 organisator de viages, tour-operator (E)


reispaard ZN

1 cavallo de viage


reispas ZN

1 passaporto


reispenning ZN

1 obolo pro le viage, (voor pelgrim) viatico


reisplan ZN

1 projecto de viage, (routebeschrijving) itinerario, itinere


reisroute ZN

1 Zie: reisweg


reisschema ZN

1 schema de viage


reisseizoen ZN

1 saison (F)/periodo de viages/touristic {toe}/de tourismo {toe}


reissom ZN

1 Zie: reiskosten


reistas ZN

1 sacco de viage


reistijd ZN

1 (reisduur) durata/duration del viage
2 (MV) (tijdstippen van vertrek en aankomst) horas de partita e de arrivata


reistoerusting ZN

1 equipage


reisvaardig BN

1 preparate pro le viage, preste al/pro le viage/a partir
zich -- maken = preparar se pro le viage


reisverbod ZN

1 interdiction de viagiar


reisvereniging ZN

1 club (E) de viages, association touristic {toe}/de tourismo {toe}


reisvergoeding ZN

1 Zie: reiskostenvergoeding


reisvergunning ZN

1 permisso/permission de viagiar


reisverhaal ZN

1 relation de viage


reisverkeer ZN

1 traffico touristic {toe}


reisverslag ZN

1 reporto de un viage, relation de viage, chronica de un viage


reisverzekering ZN

1 assecurantia touristic {toe}/de viage


reiswagen ZN

1 autocar


reisweg ZN

1 itinere, itinerario
de -- betreffend = itinerari


reiswekker ZN

1 eveliator de viage


reiswereld ZN

1 mundo/sector del viages/touristic {oe}/del tourismo {oe}


reiswezen ZN

1 Zie: reiswereld


reiswieg ZN

1 cuna portative/portabile/de viage


reiswijzer ZN

1 guida


reiszak ZN

1 bisaccia


reiszucht ZN

1 mania de viagiar


reïteratie ZN

1 reiteration


reïteratief BN

1 reiterative


reïtereren WW

1 reiterar


reizen WW

1 viagiar
over land -- = viagiar per via de terra
over zee -- = viagiar per via de mar
per trein -- = viagiar per traino
te voet -- = viagiar a pede
gezamelijk -- = viagiar junctemente
vrij/gratis -- = viagiar gratis
(pendelen) heen en weer/op e neer -- = ir e venir, facer le navetta
door de woestijn -- = transversar le deserto


reizend BN

1 (op reis zijnde) viagiante, in viage
het -- publiek = le viagiatores
2 (van plaats tot plaats gaande) itinerante, ambulante
--e tentoonstelling = exposition/exhibition itinerante/ambulante
-- ambassadeur = ambassador itinerante
-- toneelgezelschap = compania/gruppo de theatro itinerante/ambulante


reiziger ZN

1 (iemand die reist) viagiator, (in trein/bus OOK) passagero
doorgaande --s = viagiatores de/in transito
--s naar Bilthoven, hier overstappen = le passageros con destination de Bilthoven debe descender hic, per favor
2 (toerist) tourista {toe}
3 (handelsreiziger) viagiator de commercio, commisso viagiator


reizigerkilometer ZN

1 viagiator-kilometro


reizigersprovisie ZN

1 commission


reizigersstation ZN

1 station de viagiatores


reizigerstarief ZN

1 tarifa pro viagiatores


reizigerstrein ZN

1 Zie: personentrein


reizigersverkeer ZN

1 traffico del viagiatores


reizigersvervoer ZN

1 transporto de viagiatores/de passageros/de personas


rejecteren WW

1 (verwerpen) rejectar
2 (FYSIOL) regurgitar


rejectie ZN

1 (verwerping) rejection
2 (FYSIOL) regurgitation


rejectiegrens ZN

1 limite de rejection


rek ZN

1 (latwerk, stelling) planca(s), porta... (+ ZN: portatoalia = handdoekenrek)
de tijdschriften liggen op het -- = le revistas es super le planca(s)
2 (gymtoestel) barra fixe
3 (rekbaarheid) elasticitate, extensibilitate
daar zit geen -- meer in, de -- is er uit = isto ha perdite su elasticitate, isto non plus es elastic
4 (lange tijdruimte) longe tempore
van september tot Kerst is een hele -- = de septembre a Natal es un longe tempore/un distantia enorme


rekbaar BN

1 elastic, extendibile, extensibile, tensile, (mbt metalen) ductile
-- materiaal = material elastic
--e weefsels = texitos elastic
-- begrip = concepto/notion elastic/extendibile/extensibile
niet -- = inelastic, inextendibile, inextensibile
niet --e concessie = concession inextensibile
hij heeft een -- geweten = ille ha un conscientia elastic


rekbaarheid ZN

1 elasticitate, extensibilitate, tensilitate, (mbt metalen) ductilitate


rekband ZN

1 elastico


rekel ZN

1 (deugniet) canalia, scelerato
2 (kwajongen) puerastro, pueracio
3 (mannetjesdier) (hond) can mascule, (wolf) lupo mascule, (vos) vulpe mascule, (das) taxon mascule


rekelachtig BN

1 Zie: onbeschoft


rekelachtigheid ZN

1 Zie: onbeschoftheid


rekenaar ZN

1 calculator
vlugge -- = calculator rapide


rekenalgoritme ZN

1 algorithmo de calculo


rekenarij ZN

1 calculo, calculation
dat is een hele -- = isto es toto un calculo/calculation


rekenautomaat ZN

1 calculator (automatic)


rekenboek ZN

1 libro de problemas de calculo, libro de arithmetica


rekencentrum ZN

1 centro informatic/de informatica/de calculo


rekeneenheid ZN

1 unitate monetari/de conto/de calculo


rekenen WW

1 (berekening maken, tellen) calcular, contar, computar
in guldens -- = calcular/contar in florinos
uit het hoofd -- = facer un calculo/calculation mental, calcular mentalmente
2 (in aanmerking nemen) considerar, prender in consideration
3 (schatten) evalutar, estimar
de schade op duizend gulden -- = evalutar le damnos a mille florinos
4 (beschouwen) considerar
ik reken mij bevoegd om = io me considera autorisate pro
ik reken hem tot de grootste geleerden = io le considera inter le melior scientistas
5 (berekenen) calcular
hoeveel rekent u daarvoor? = quanto calcula vos (pro illo)?
6
reken op drie uur vertraging = calcula con tres horas de retardo/retardamento
op veel gasten -- = contar con multe invitatos
buiten de waard -- = non entrar in su calculo, facer un mal calculo


rekenen ZN

1 calculo, arithmetica


rekenfout ZN

1 miscalculation, error de calculo, calculo erronee


rekengegevens ZN MV

1 datos de calculo


rekening ZN

1 conto
geblokkeerde -- = conto blocate
-- courant, lopende -- = conto currente
een -- openen bij de bank = aperir un conto in le banca
een -- opheffen = cancellar un conto
in -- brengen = mitter in conto
op -- van = a conto de
de --en nazien = controlar/revisar le contos
-- houden met = tener conto de, respectar
geen -- houden met = facer abstraction de, negliger
op -- kopen = comprar a credito
voor gezamelijke -- = pro conto commun
voor eigen -- = pro conto proprie
voor uw -- en verantwoording = pro vostre conto e risco
per slot van -- = in summa, a fin de contos
2 (nota) factura, nota
hoge -- = nota salate
fikse -- = nota/factura solide/piperate
een gespecificeerde -- = un factura specificate/detaliate
een -- sturen = inviar un factura/nota
een -- schrijven = scriber un factura/nota
de --en inboeken = inscriber le facturas/notas
de -- aanbieden/indienen = presentar le factura/nota
ober, mag ik de --? = servitor, le nota per favor


rekeningafschrift ZN

1 extracto de conto


rekening-courant ZN

1 conto currente
in -- staan = haber un conto currente


rekening-courantafdeling ZN

1 section/departimento del contos currente


rekening-couranthouder ZN

1 titular de un conto currente


rekening-courantkrediet ZN

1 credito de conto currente


rekeningenboek ZN

1 libro de contos


rekeninghouder ZN

1 titular de un conto


rekeningnummer ZN

1 numero de conto


rekeningseenheid ZN

1 Zie: rekeneenheid


rekeninstallatie ZN

1 insimul de calculatores, systema de computatores


rekenkamer ZN

1 corte/camera de contos


rekenkast ZN

1 abaco


rekenkunde ZN

1 arithmetica


rekenkundig BN

1 arithmetic
-- vraagstuk = problema arithmetic
de vier --e bewerkingen = le quatro operationes arithmetic
--e reeks = serie/progression arithmetic
--e evenredigheid = proportion arithmetic
-- gemiddelde = media arithmetic


rekenkundige ZN

1 arithmetico


rekenkunstje ZN

1 calculo/calculation ingeniose, artificio de calculo


rekenlat ZN

1 Zie: rekenliniaal


rekenles ZN

1 lection de arithmetica/de calculo/de calculation


rekenliniaal ZN

1 regula a/de calculo, regula calculator
-- met logaritmische schaal = regula logarithmic


rekenmachine ZN

1 calculator, machina/apparato a/de calcular, (GESCH) arithmographo, (GESCH) arithmometro
analoge -- = calculator analoge/analogic rekenmachine
digitale -- = calculator digital/numeric
elektronische -- = calculator electronic


rekenmachinefabriek ZN

1 fabrica de machinas/apparatos a/de calcular


rekenmanier ZN

1 Zie: rekenwijze


rekenmeester ZN

1 maestro de arithmetica/de calculo, arithmetico


rekenmethode ZN

1 methodo de arithmetica/de calculo


rekenmunt ZN

1 unitate monetari/de conto


rekenopgave ZN

1 exercitio/problema de arithmetica/de calculo


rekenorgaan ZN

1 organo/unitate arithmetic/de calculo


rekenplichtig BN

1 (JUR) responsabile


rekenraam ZN

1 abaco


rekenschap ZN

1 conto, explication, explanation
-- verschuldigd = responsabile
-- (en verantwoording) geven/afleggen van = dar/render conto/un explication/un explanation de
-- vragen van = peter conto de


rekenschijf ZN

1 regula a/de calcular circular


rekenschrift ZN

1 quaderno de problemas de arithmetica/de calculo/de calculation


rekensnelheid ZN

1 velocitate de calcular


rekensom ZN

1 problema de arithmetica/de calculo/de calculation


rekenstoornis ZN

1 dyscalculia


rekentaal ZN

1 linguage de computator/de computer (E)


rekentabel ZN

1 tabula de conversion


rekentafel ZN

1 Zie: rekentabel


rekentechniek ZN

1 technica del calculo/del calculation


rekentijd ZN

1 tempore de calculo


rekentijd ZN

1 tempore/durata/duration del calculo/del calculation


rekentoestel ZN

1 Zie: rekentuig


rekentruc ZN

1 artificio de calculo


rekentuig ZN

1 calculator, computator, computer (E)


rekenwerk ZN

1 travalio/labor arithmetic/de calculo, calculos


rekenwijze ZN

1 methodo de arithmetica/de calculo/de calculation


rekenwonder ZN

1 genio mathematic/del arithmetica


rekenzwakte ZN

1 acalculia


rekest ZN

1 petition, requesta
een -- opstellen = facer un petition
een -- indienen = presentar/submitter un petition/requesta
iemand die een -- indient = petitionario, petitionero
nul op zijn -- krijgen = reciper un negativa (a un cosa)


rekestprocedure ZN

1 procedura/procedimento de petition/de requesta


rekestrant ZN

1 petitionario, petitionero


rekestreren WW

1 presentar/submitter un petition/un requesta


rekgrens ZN

1 puncto de ruptura, grado de elasticitate


rekke ZN

1 capreola


rekkelijk BN

1 (goed gerekt kunnende worden) elastic, extensibile, extendibile, (mbt metalen) ductile
-- leer = corio elastic
2 (inschikkelijk) flexibile, accommodante, transigente, tolerante
-- van aard zijn = haber un character flexibile
de --en en de preciezen = le tolerantes e le intransigentes


rekken WW

1 (in galop rijden) galopar
2 (kwaken) coaxar
3 (langer/wijder (kunnen) worden) extirar se, extender se, distender se
4 (uitstrekken) extirar, extender
de hals -- = extirar le collo
de spieren -- = extirar le musculos
5 (langer doen duren) facer durar
een discussie -- = eternisar un discussion
de onderhandelingen eindeloos -- = prolongar le negotiationes indefinitemente
het leven van een stervende -- = prolongar le vita de un moriente
6 (tijd rekken) ganiar tempore, tergiversar
het -- = tergiversation


rekker ZN

1 tenditor


rekking ZN

1 allongamento, extension
2 (trekspanning) tension


rekkracht ZN

1 tension


rekmeter ZN

1 extensometro


rekristallisatie ZN

1 recrystallisation


rekristalliseren WW

1 recrystallisar


rekruteren WW

1 recrutar, inrolar
het -- = recruta, recrutamento, inrolamento
personeel -- = recrutar personal
arbeiders -- = recrutar travaliatores
troepen -- = recrutar/levar truppas


rekrutering ZN

1 recruta, recrutamento, inrolamento


rekruteringscentrum ZN

1 centro de recruta/de recrutamento/de inrolamento


rekruut ZN

1 recruta


rekspanning ZN

1 tension


rekspier ZN

1 tenditor


rekstok ZN

1 barra fixe/horizontal


rekstokoefening ZN

1 exercitio de/al barra fixe/horizontal


rekverband ZN

1 bandage elastic/de extension


rekvrij BN

1 inextensibile


rekwest ZN

1 Zie: request


rekwesteren WW

1 Zie: rekestreren


rekwestrant ZN

1 Zie: rekestrant


rekwireren WW

1 (in beslag nemen) requisitionar
2 (JUR) requirer, exiger


rekwisiet ZN

1 (toneelattribuut) accessorio (de theatro)
2 (vereiste, voorwaarde) requisito


rekwisietenbergplaats ZN

1 magazin de accessorios (de theatro)


rekwisitie ZN

1 (beslag) requisition


rekwisitiestelsel ZN

1 systema de requisition(es)


rel ZN

1 (opstootje) disordine, disturbantia, tumulto
een -- schoppen/trappen = causar disordines
2 (FIG) scandalo
zijn verklaringen veroorzaakten een -- = su declarationes ha provocate un scandalo


relaas ZN

1 (betoog) relation, narration, historia, conto
het -- van zijn reis = le relation de su viage
een droevig -- = un triste historia
zijn -- onderbreken = interrumper su relation
2 (rapport) reporto
een -- opmaken = facer un reporto scripte


relais ZN

1 relais (F)
elektromagnetisch -- = relais electromagnetic


relaisanker ZN

1 ancora de relais (F)


relaisbeveiliging ZN

1 protection per relais (F)


relaiscontact ZN

1 contacto de relais (F)


relaisschakeling ZN

1 connexion de relais (F)


relaisstation ZN

1 Zie: relaiszender


relaiszender ZN

1 emissor/transmissor de relais (F), retransmissor


relaps BN

1 relapse


relaps ZN

1 relapso


relateren WW

1 (in verband brengen met) mitter in relation (con), connecter (con)


relatie ZN

1 (betrekking waarin personen/zaken tot elkaar staan) relation
goede --s onderhouden met = mantener bon relationes con
--s aanknopen met = entrar in relationes con
langdurige --s = relationes de multe annos
uitgebreide --s = relationes extense
persoonlijke --s = relationes/contactos personal
nauwe --s = relationes intime
lineaire --s = relationes linear
de -- tussen roken en kanker = le relation inter le tabaco e le cancere
in -- tot = in relation con, con relation a
2 (liefdesverhouding) relation(es) (amorose), liaison (F)
vaste -- = relation fixe/stabile
buitenechtelijke --s = relationes illegitime
overspelige --s = relationes adulterin
een -- met iemand hebben = haber un liaison con un persona
een -- verbreken = rumper un relation
3 (persoon, firma) relation, contacto
een bevriende -- = un relation amic
een -- onderhouden met iemand = haber contactos con un persona
goede --s hebben = haber bon relationes


relatief BN

1 (betrekkelijk) relative
--e vochtigheid = humiditate relative
-- begrip = notion relative
--e waarde = valor relative
alles is -- = toto es relative
-- gezien = relativemente
2 (beperkt) relative, partial, limitate


relatief ZN

1 pronomine relative


relatiegeschenk ZN

1 dono/presente promotional


relatieprobleem ZN

1 problema relational


relatietherapie ZN

1 therapia relational


relatievorm ZN

1 forma de relation


relationeel BN

1 relational


relationisme ZN

1 relationismo


relativeren WW

1 vider in le juste perspectiva, relativisar
het -- = relativisation
een begrip -- = relativisar un concepto
iets kunnen -- = saper relativisar un cosa, saper vider le cosas in le juste perspectiva


relativering ZN

1 relativisation


relativisme ZN

1 relativismo
het -- van Kant = le relativismo de Kant


relativist ZN

1 relativista


relativistisch BN

1 relativista, relativistic
--e filo-sofie = philosophia relativista
--e leer = doc-trina relativistic
--e interpretatie van de werke-lijkheid = interpretation relativistic del realitate


relativiteit ZN

1 (betrekkelijkheid) relativitate
2 (NAT) relativitate


relativiteitsbeginsel ZN

1 Zie: relativiteitsprincipe


relativiteitsbegrip ZN

1 notion/concepto de relativitate


relativiteitsleer ZN

1 Zie: relativiteitstheorie


relativiteitsprincipe ZN

1 principio de relativitate


relativiteitstheorie ZN

1 theoria del relativitate
de algemene -- = le theoria del relativitate general
de speciale -- = le theoria del relativitate special


relativum ZN

1 pronomine relative


relax ZN

1 relax (E)


relaxatie ZN

1 (MED) relaxation
2 (ontspanning) relaxation, relax (E)
3 (vertraagde reactie) relaxation


relaxatiemethode ZN

1 methodo de relaxation


relaxatietijd ZN

1 tempore de relaxation


relaxatietrillingen ZN MV

1 oscillationes de relaxation


relaxed BN

1 relaxate


relaxen WW

1 relaxar se


relaxotherapie ZN

1 relaxotherapia


relayeren WW

1 retransmitter


relayering ZN

1 retransmission, relais (F)


releasen WW

1 mitter in circulation (un film/disco)


relegatie ZN

1 (JUR) relegation
2 (verwijdering van een universiteit) exclusion, expulsion


relevant BN

1 (ter zake) relevante, pertinente
--e opmerking = remarca relevante/pertinente
die vraag is niet -- = iste question non es pertinente, iste question es irrelevante
2 (van betekenis) relevante, importante, de importantia


relevantie ZN

1 (het toepasselijk/toepasbaar zijn) relevantia, pertinentia
2 (belang) relevantia, importantia


releveren WW

1 (aandacht vestigen op) relevar, attraher le attention a, dar relevantia a
2 (ontheffen) relevar, dispensar, discargar, liberar


relict ZN

1 resto, vestigio


reliëf ZN

1 relievo
-- van de aarde = relievo terrestre/del terra
geografisch -- = relievo (geographic)
hoog -- = alte relievo
laag -- = basse relievo
het -- van een vestingwerk = le relievo de un fortalessa
kaart in -- = carta in relievo/del relievos, georama
in -- werken = relevar
aan een zaak meer -- geven = dar relievo/attraher attention a un cosa


reliëfceramiek ZN

1 ceramica in relievo


reliëfdecoratie ZN

1 Zie: reliëfversiering


reliëfdruk ZN

1 (brailledruk) scriptura Braille


reliëffilm ZN

1 film (E) stereoscopic


reliëfkaart ZN

1 mappa/carta del relievos/in relievo, georama


reliëfperspectief ZN

1 perspectiva in relievo


reliëfschildering ZN

1 pictura in relievo


reliëftekening ZN

1 designo in relievo


reliëfversiering ZN

1 adornamento/decoration in relievo
voorzien van --en = gravar in relievo


reliëfvorm ZN

1 forma de relievo


reliek ZN

1 reliquia


reliekhouder ZN

1 reliquario


reliekkruis ZN

1 reliquario in forma de cruce


reliekschrijn ZN

1 reliquario


reliekverering ZN

1 culto de reliquias


religie ZN

1 religion, culto
katholieke -- = religion catholic
hervormde/protestantse -- = religion reformate
astrale -- = religion astral
vrijheid van -- = libertate de religion/culto


religieus BN

1 religiose
--e kunst = arte religiose
--e muziek = musica religiose
--e feesten = festas religiose
--e congregatie = congregation reliose


religieus ZN

1 religioso, monacho, membro de un congregation


religievrede ZN

1 pace religiose


religievrijheid ZN

1 libertate religiose


religiografie ZN

1 religiographia


religiografisch BN

1 religiographic


religiologie ZN

1 studio(s) del religiones, theologia comparative


religiologisch BN

1 relative al theologia comparative


religiositeit ZN

1 religiositate


relikwie ZN

1 reliquia


relikwieëndienst ZN

1 culto de reliquias


relikwieënkastje ZN

1 reliquario


relikwieënschrijn ZN

1 reliquario


relikwiehouder ZN

1 reliquario


relikwiekruis ZN

1 reliquario in forma de cruce


reling ZN

1 (SCHEEP) barra protective
2 (hekwerk) parapetto, balustrada


relipop ZN

1 pop (E) religiose


reliquarium ZN

1 reliquario


rellerig BN

1 tumultuose, aggressive


relletje ZN

1 Zie: rel


relletjesmaker ZN

1 Zie: relschopper


relnicht ZN

1 militante homosexual


relschopper

1 agitator, provocator, hooligan (E)


reltrapper ZN

1 Zie: relschopper


reluctantie ZN

1 (NAT) reluctantia
soortelijke -- = reluctantia specific


rem ZN

1 (toestel om iets te stoppen) freno
hydraulische -- = freno hydraulic/a aere comprimite
pneumatische -- = freno pneumatic
hydropneumatische -- = freno hydropneumatic
mechanische -- = freno mechanic
aan de -- trekken = frenar, actionar/serrar/tirar le freno
op de -- trappen = dar un colpo de freno
de --men afstellen/bijstellen = adjustar le frenos
afstelling van de --men = adjustage/adjustamento del frenos
de -- werkt niet = le freno non functiona
de --men zijn geblokkeerd = le frenos ha essite blocate
de --men losgooien = disfrenar
2 (FIG) (belemmering) freno, entrave, obstaculo
alle --men losgooien = perder le controlo
3 (eenheid van stralingsdosis) rem
4 (PSYCH) inhibition psychic


remafstand ZN

1 distantia/spatio de frenage/de arresto


remake ZN

1 remake (E), refacimento
-- van een film = remake de un film (E)


remanent BN

1 remanente
-- magnetisme = magnetismo remanente/residual


remanentie ZN

1 remanentia


remarquabel BN

1 remarcabile


remarqueren WW

1 remarcar


remband ZN

1 banda de freno


rembekleding ZN

1 guarnitura/guarnition de freno


rembekrachtiging ZN

1 servofreno


remblok ZN

1 bloco de freno


rembours ZN

1 (wijze van verzenden) invio contra reimbursamento
onder -- verzenden = inviar contra reimbursamento
2 (pakket) pacchetto contra reimbursamento
3 (terugbetaling) reimbursamento
4 (dekking van een wissel) copertura


remboursbedrag ZN

1 amonta/summa de reimbursamento


remboursbetaling ZN

1 pagamento de reimbursamento


remboursement ZN

1 reinbursamento


rembourseren WW

1 (onder rembours zenden) inviar contra reimbursamento
2 (terugbetalen) reimbursar


remboursfactuur ZN

1 factura de reimbursamento


rembourskosten ZN MV

1 costos de reimbursamento


rembourszending ZN

1 invio contra reimbursamento


rembrandtiek BN

1 rembrandtesc


remcilinder ZN

1 cylindro de freno (hydraulic)


remcircuit ZN

1 circuito/systema de frenage/frenos


remconstructie ZN

1 construction de frenage/de frenos


remdefect ZN

1 defecto de freno


remdynamometer ZN

1 dynamometro de absorption


remedie ZN

1 (methode/middel om te genezen) (ook FIG) remedio, cura
krachtige -- = remedio soveran
dat is de aangewezen -- = isto es le remedio obvie
een uitstekende -- voor luiaards = un remedio excellente contra le pigressa/pigritia
voor jouw problemen bestaat een eenvoudige -- = il ha un remedio/cura simple pro tu problemas


remediëren WW

1 remediar


remgeknars ZN

1 stridor de freno(s)


remhandel/hendel ZN

1 levator de freno


remigrant ZN

1 emigrato qui retorna in/a su pais de origine


remigratie ZN

1 retorno al/in le pais de origine


remigreren WW

1 retornar al/in le pais de origine


remilitarisatie ZN

1 remilitarisation


remilitariseren WW

1 remilitarisar
het -- = remilitarisation


remilitarisering ZN

1 remilitarisation


remineralisatie ZN

1 remineralisation


remineraliseren WW

1 remineralisar


remington ZN

1 (geweer) remington (E)


reminiscentie ZN

1 reminiscentia


reminrichting ZN

1 dispositivo/mechanismo/systema de frenage


reminstallatie ZN

1 Zie: reminrichting


remis ZN

1 (JUR) (strafvermindering) remission
2 (korting) reduction, rebatto, disconto


remise ZN

1 (SPORT) partita/match (E) nulle
2 (overmaking van geld) remissa, transferimento, transferentia
3 (loods) remissa, deposito


remiserit ZN

1 prime/ultime tram/(auto)bus


remissie ZN

1 (MED) remission, remittentia
-- van een koorts = remission de un febre
2 (JUR) remission
3 (korting) reduction, rebatto, disconto
4 (opheffing van een verbod) suppression de un interdiction


remittent ZN

1 persona qui remitte (moneta), remittente


remitteren WW

1 (overmaken) remitter, transferer
2 (korting geven op) (geld) accordar un reduction, reducer, (straf) remitter un parte (del pena)
3 (tijdelijk verminderen) diminuer temporarimente


remitterend BN

1 remittente
--e koorts = febre remittente


remkabel ZN

1 cablo de freno/de frenage


remketting ZN

1 catena de freno/de frenage


remkracht ZN

1 fortia de frenage


remkruk ZN

1 manivella de freno


remleiding ZN

1 tuberia del freno, circuito de frenage


remlicht ZN

1 lumine/luce de freno/de frenage


remmaillage

1 s. reparation


remmailler

1 v. reparar


remmechanisme ZN

1 mechanismo/dispositivo/systema de frenage


remmen WW

1 frenar, actionar le freno, poner le freno in action
het -- = frenage
bijtijds -- = frenar a tempore
op de motor -- = frenar con le motor
iemand -- = frenar le enthusiasmo/le activitate de un persona
niet te -- = infrenabile
dat kind is in zijn ontwikkeling geremd door huiselijke omstandigheden = le conditiones familial frena le disveloppamento normal de iste infante
2 (PSYCH) inhiber
preparaat dat het libido remt = preparation que inhibe le libido


remmend BN

1 (PSYCH) inhibitive, inhibitori


remmer ZN

1 (iemand die remt) frenator
2 (remtoestel voor treinen) freno
3 (spoorwegbeambte) guardafreno(s), serrafreno(s)
4 (BIOCH) (remstof) inhibitor


remmershokje ZN

1 (SPOORW) cabina del guardafreno(s)/serrafreno(s)


remming ZN

1 freno, frenage
2 (BIOL) inhibition
3 (PSYCH) inhibition
competitieve -- = inhibition competitive
sexuele --en = inhibitiones sexual


remmoment ZN

1 momento/copula de frenage


remmotor ZN

1 motor de frenage


remnaaf ZN

1 modiolo de freno


remodelleren WW

1 remodellar
het -- = remodellation


remodellering ZN

1 remodellation


remolie ZN

1 oleo/fluido/liquido de freno


remonstrant ZN

1 remonstrante


remonstrantie ZN

1 remonstrantia


remonstrants BN

1 remonstrante


remonte ZN

1 remonta


remontecommissie ZN

1 commission de remontas


remontedepot ZN

1 deposito de remonta


remontepaard ZN

1 cavallo de remonta


remoppervlakte ZN

1 superficie frenante


remoulade(saus) ZN

1 rémoulade (F)


remous ZN

1 turbulentia (de aere)
er is veel -- = il ha multe turbulationes


remover ZN

1 (COSMET) acetona


removeren WW

1 remover


rempaardekracht ZN

1 potentia del freno in H.P/C.V.


remparachute ZN

1 paracadita de freno/de frenage


rempedaal ZN

1 pedal de freno/de frenage


remplaçant ZN

1 (persoon) reimplaciante, substituto
2 (middel) producto de substitution, substituto, substitutivo, succedaneo, surrogato, ersatz (D)


remplaceren WW

1 reimplaciar, substituer


remproef ZN

1 proba/prova de frenage/de frenos


remraket ZN

1 missile/rocchetta de freno/de frenage, retrorocchetta


remschijf ZN

1 disco de freno


remschoen

1 (TECHN) calceo/scarpa (de arresto/de freno/pro frenar)


REM-slaap ZN

1 somno REM/paradoxal


remspoor ZN

1 tracias de frenage


remstof ZN

1 (antibioticum) antibiotico, inhibitor
2 (in kernreactor) moderator


remstraling ZN

1 radiation de frenage


remsysteem ZN

1 systema de frenage/de frenos


remtest ZN

1 test (E) de frenage
een -- uitvoeren = testar le frenos


remtijd ZN

1 tempore de frenage


remtoestel ZN

1 apparato de freno, dispositivo de frenage


remtrommel ZN

1 tambur de freno


remuneratie ZN

1 remuneration


remuneratoir BN

1 remuneratori
--e schenking = dono remuneratori


remunereren WW

1 remunerar


remveer ZN

1 resorto de freno


remvermogen ZN

1 potentia de frenage/al freno


remvloeistof ZN

1 Zie: remolie


remvoering ZN

1 revestimento/guarnitura/guarnition de freno


remweg ZN

1 Zie: remafstand


ren ZN

1 (snelle loop) cursa
een wilde -- = un cursa folle
2 (kippenren) galliniera


renaal BN

1 renal, nephritic


renaissance ZN

1 (GESCH) (vernieuwing van de kunst- en levensstijl) renascentia
2 (periode) Renascentia


renaissance-architectuur ZN

1 architectura del Renascentia


renaissancedichter ZN

1 poeta del Renascentia


renaissancegeest ZN

1 spirito del Renascentia


renaissancepoëzie ZN

1 poesia del Renascentia


renaissanceschilder ZN

1 pictor del Renascentia


renaissanceschrijver ZN

1 scriptor/autor del Renascentia


renaissancestijl ZN

1 stilo del Renascentia


renaissancevorm ZN

1 forma del Renascentia


renaissancist ZN

1 artista/pictor/scriptor del Renascentia


renaissancistisch BN

1 del Renascentia


renbaan ZN

1 pista/campo de cursa(s), (voor paarden) hippodromo, turf (E), (wielerbaan) velodromo


renbode ZN

1 currero, staffetta


rendabel BN

1 rentabile, lucrative, profitabile, remunerative
een --e onderneming = un interprisa rentabile
-- maken = rentabilisar, exploitar {plwa}
het -- maken = rentabilisation


rendabelheid ZN

1 rentabilitate


rendabiliteit ZN

1 rentabilitate


rendement BN

1 (opbrengst) rendimento
maximaal -- = rendimento maxime
het -- van obligaties = le rendimento de obligationes
2 (nuttig effect) rendimento, efficacia, efficacitate, effecto utile
het -- van een machine = le rendimento de un machina
thermisch -- = rendimento thermic/thermal
3 (resultaat) rendimento
het -- van een studie = le rendimento de un studio


rendementskromme ZN

1 curva de rendimento


renderen WW

1 esser rentabile, esser productive


renderend BN

1 rentabile, profitabile, remunerative
-- bedrijf = interprisa rentabile
een kapitaal -- maken = render productive un capital
niet -- = improductive


rendez-vous ZN

1 rendez-vous (F), intervista


rendez-voushuis ZN

1 bordello secrete


rendier ZN

1 ren


rendiergewei ZN

1 cornos/conamento/cornatura de ren


rendierhuid ZN

1 pelle de ren


rendierjager ZN

1 chassator {sj} de renes


rendierkalf ZN

1 vitello de ren


rendierkudde ZN

1 grege de renes


rendierleder ZN

1 corio de ren


rendiermelk ZN

1 lacte de ren


rendiermos ZN

1 lichen del renes, cladonia


rendiervel ZN

1 pelle de ren


rendiervlees ZN

1 carne de ren


renegaat ZN

1 renegato, apostata


renet ZN

1 reinetta


renetappel ZN

1 reinetta


reneweren WW

1 (vernielen) ruinar, destruer


renforceren WW

1 reinfortiar


rengalop ZN

1 galopo de cursa


renkameel ZN

1 mehari


renloop ZN

1 cursa, galopo


rennen WW

1 (hard lopen) currer
iemand achterna -- = currer detra un persona
op iemand af -- = currer verso un persona
2 (galopperen) galopar


renner ZN

1 (wielrenner) curritor (cyclista)


rennersveld ZN

1 curritores, participantes al cursa


renogram ZN

1 renogramma


renommee ZN

1 reputation


renonceren WW

1 renunciar


renovatie ZN

1 (hernieuwing) renovation
2 (aanpassing van woningen) renovation, rehabilitation
-- van een wijk = renovation de un quartiero


renoveren WW

1 (hernieuwen) renovar
2 (mbt woningen) renovar, rehabilitar
een wijk -- = renovar un quartiero
woningen -- = renovar casas


renpaard ZN

1 cavallo de cursa, cursero


rensport ZN

1 (sport (E) de) cursa, turf (E)


renstal ZN

1 stabulo de cavallos de cursa


rentabel BN

1 Zie: rendabel


rentabiliseren WW

1 rentabilisar
-- = rentabilisation


rentabilisering ZN

1 rentabilisation


rentabiliteit ZN

1 rentabilitate, bon rendimento


rentabiliteitsbeginsel ZN

1 principio del rentabilitate


rentabiliteitsberekening ZN

1 calculo/calculation del rentabilitate


rentabiliteitswaarde ZN

1 valor del rentabilitate


rente ZN

1 (inkomsten van vaste goederen/belegde gelden) renta, interesse
van zijn --n leven = viver de su rentas
2 (vergoeding voor het lenen van een geldsom) interesse
gekweekte -- = interesse accumulate
-- op -- = interesse composite
lening tegen -- = presto a/con interesse
-- opbrengen/afwerpen = dar/producer interesse
op -- zetten = poner/mitter a interesse
-- trekken = perciper un interesse
-- uitkeren = pagar interesse


renteaftrek ZN

1 interesse(s) deductibile, deduction de interesse


rentearbitrage ZN

1 arbitrage de interesse


rentebank ZN

1 banca de deposito


rentebaten ZN MV

1 interesse recipite


rentebedrag ZN

1 amonta/summa de interesse


rentebepaling ZN

1 determination del interesse


renteberekening ZN

1 calculo/calculation de interesse


rentebetaler ZN

1 pagator de interesse


rentebetaling ZN

1 pagamento de interesse


rentebewijs ZN

1 Zie: rentecoupon


renteclausule ZN

1 clausula de interesse


rentecoupon ZN

1 coupon (F) (de interesse)


rentedag ZN

1 die/jorno de interesse


rentedaling ZN

1 bassa de interesse


rentederving ZN

1 perdita de interesse


rentedragend BN

1 Zie: rentegevend


rentegarantie ZN

1 garantia de interesse


rentegevend BN

1 (waarvan men rente krijgt) productive de interesse(s)
--e investering = investimento productive
2 (renderend) rentabile, profitabile, remunerative
-- maken = render rentabile, rentabilisar
het -- maken = rentabilisar


rentekoers ZN

1 Zie: rentestandaard


renteloos BN

1 (waarvan geen rente geheven wordt) sin interesse, gratuite
-- voorschot = avantia/presto sin interesse
--e schuld = debita sin interesse
2 (geen rente gevend) improductive
-- kapitaal = capital improductive
geld niet -- laten liggen = non lassar improductive le moneta


rentemarge ZN

1 margine de interesse


renten WW

1 producer interesse(s)
laag --de leningen verstrekken = accordar prestos a un debile taxa de interesse, conceder prestos a basse interesse


rentenier ZN

1 persona qui vive de renta/de su rentas, rentero


rentenieren WW

1 (van zijn rente leven) viver de su rentas
2 (niets uitvoeren) non facer nihil, otiar


renteniersleven(tje) ZN

1 vita de rentero


rentepeil ZN

1 nivello del interesses


rentepercentage ZN

1 percentage de interesse


renterekening ZN

1 conto de interesse


renteschuld ZN

1 arretrato de interesse


rentestand ZN

1 taxa de interesse


rentestandaard ZN

1 nivello/taxa de interesse


rentestijging ZN

1 altiamento del taxa de interesse


rentetarief ZN

1 tarifa/taxa de interesse


rentetrekker ZN

1 beneficiario de (un) renta


rentevergoeding ZN

1 pagamento de interesse


renteverhoging ZN

1 altiamento del taxa de interesse


renteverlaging ZN

1 reduction del taxa de interesse


renteverlies ZN

1 perdita de interesse


rentevoet ZN

1 taxa de interesse
tegen een -- van 8 % = con un interesse de 8 %
de tarieven zijn berekend tegen een -- van 4% = le tarifas ha essite calculate a un taxa de interesse de 4%


rentevoordeel ZN

1
u heeft dan een -- = vos pote profitar del interesse plus alte


rentmeester ZN

1 (iemand die een goed beheert) intendente
ambt van -- = intendentia
2 (administrateur) administrator, economo
ambt van -- = carga de administrator, economato


rentmeesterambt ZN

1 Zie: rentmeesterschap


rentmeesterschap ZN

1 intendentia
2 carga de administrator, economato, administration


rentree ZN

1 retorno, reapparition
zijn -- maken = facer su reapparition


renunciatie ZN

1 renunciation, renunciamento


renunciëren WW

1 renunciar


renvooi ZN

1 nota marginal


reofiel BN

1 rheophile


reogram ZN

1 rheogramma


reologie ZN

1 rheologia
specialist in de -- = rheologo


reologisch BN

1 rheologic


reometer ZN

1 rheometro


reorganisatie ZN

1 reorganisation, remaneamento, reordination, recontruction


reorganisatiecommissie ZN

1 commission de reorganisation


reorganisatieplan ZN

1 plano de reorganisation


reorganisator ZN

1 reorganisator


reorganiseren WW

1 reorganisar, remanear, reordinar, reconstruer
het -- = reorganisation, remaneamento, reordination, reconstruction
dat bedrijf wil -- = iste interprisa vole reorganisar se


reorganiserend BN

1 reorganisatori


reoriënteren WW

1 reorientar


reoscoop ZN

1 rheoscopio


reoscopisch BN

1 rheoscopic


reostaat ZN

1 rheostato


reostatisch BN

1 rheostatic


reotoom ZN

1 rheotomo


reovirus ZN

1 reovirus


reoxydatie ZN

1 reoxydation


reoxyderen WW

1 reoxydar


reoxygenatie ZN

1 reoxygenation


rep ZN

1
in -- en roer brengen = causar confusion/agitation/commotion
het hele land was in -- en roer = tote le pais esseva in un stato de agitation/commotion


reparabel BN

1 reparabile


reparateur ZN

1 reparator


reparatie ZN

1 reparo, reparation, refaction
-- van een meubelstuk = reparation de un mobile
-- klaar terwijl u wacht = reparationes immediate


reparatieafdeling ZN

1 section de reparation


reparatie-atelier ZN

1 Zie: reparatiewerkplaats


reparatiebedrijf ZN

1 interprisa de reparationes


reparatiedienst ZN

1 servicio de reparation(es)


reparatiedok ZN

1 dock (E) de reparation


reparatiehelling ZN

1 Zie: reparatiewerf


reparatie-inrichting ZN

1 Zie: reparatiewerkplaats


reparatiekosten ZN MV

1 costos de reparation


reparatierekening ZN

1 factura/nota de reparation


reparatieuitgaven ZN MV

1 expensas/dispensas/costos de reparation


reparatiewerf ZN

1 cantier naval de reparationes


reparatiewerkplaats ZN

1 officina de reparation(es)


reparatiewerkzaamheden ZN MV

1 labores/travalios de reparation


reparatuur ZN

1 reparation


repareerbaar BN

1 reparabile


repareerbaarheid ZN

1 reparabilitate


repareren WW

1 (herstellen) reparar, refacer
het -- = reparation, refaction
zijn schoenen laten -- = facer reparar su scarpas


reparteren WW

1 repartir


repartitie ZN

1 repartition


repartitiestelsel ZN

1 systema de repartition


repasseren WW

1 (nog eens controleren) controlar de novo


repatriant ZN

1 persona qui repatria, repatriato


repatriatie ZN

1 repatriation


repatriëren WW

1 repatriar
het -- = repatriation


repatriëring ZN

1 repatriation
-- van krijgsgevangenen = repatriation de prisioneros de guerra


repatriëringsschip ZN

1 nave de repatriation


repel ZN

1 rastrello de lino


repercussie ZN

1 repercussion
de -- van de oorlog op de scheepvaart = le repercussion del guerra super le navigation


repercussiviteit ZN

1 repercussivitate


repertoire ZN

1 repertoire (F), repertorio
het klassieke -- = le repertorio classic
zijn hele -- afzingen = cantar tote su repertorio
dat staat niet op zijn -- = isto non forma parte de su repertorio


repertoiretheater ZN

1 Zie: repertoiretoneel


repertoiretoneel ZN

1 theatro de repertoire (F)/de repertorio


repertorium ZN

1 repertorio


repeteergeweer ZN

1 fusil a/de repetition, fusil automatic


repeteervuur ZN

1 tiro repetite


repeteerwekker ZN

1 eveliator a/de repetition


repetent ZN

1 periodo
-- van een breuk = periodo de un fraction
nul komma 3 -- = zero comma periodo tres, zero comma tres periodic


repeteren WW

1 repeter, revisar
zijn rol -- = repeter/revisar su rolo
een les -- = repeter/revisar un lection
een --d motief = un motivo que se repete
2 (TONEEL) repeter, probar


repeterend BN

1
--e breuk = fraction periodic


repetitie ZN

1 (herhaling) repetition
2 (op school) test (E)
3 (TONEEL) repetition, proba, prova, essayo
generale -- = repetition/proba/essayo general


repetitiecijfer ZN

1 nota de test (E)


repetitiegeweer ZN

1 Zie: repeteergeweer


repetitieles ZN

1 lection de revision


repetitiemechanisme ZN

1 mechanismo de repetition


repetitiemethode ZN

1 methodo de repetition


repetitieteken ZN

1 signo de repetition


repetitio ZN

1 (TAAL) perissologia


repetitor ZN

1 repetitor


repigmentatie ZN

1 repigmentation


replantatie ZN

1 reimplantation


repletie ZN

1 repletion, corpulentia, obesitate


replica ZN

1 (kopie) replica, copia, reproduction, duplicato
2 (afgietsel) replica
bronzen -- van een stenen beeld = replica in bronzo de un statua in petra
3 (herhaling) repetition


replicatief BN

1 replicative


repliceren WW

1 (antwoorden) replicar
2 (JUR) replicar


repliek ZN

1 (weerwoord) replica
van -- dienen = replicar
2 (JUR) replica
3 (antwoord) replica


repliëren WW

1 replicar


repolarisatie ZN

1 repolarisation


reponderen WW

1 responder (de)


reportage ZN

1 reportage
fotografische -- = reportage photographic
luisteren naar de -- van een voetbalwedstrijd = ascoltar le reportage de un match (E) de football (E)


reportagedienst ZN

1 servicio de reportage


reportagefotografie ZN

1 photographia de reportage


reportageploeg ZN

1 equipa de reportage


reportagestijl ZN

1 stilo de reportage


reportagewagen ZN

1 auto(mobile) de reportage, studio mobile


reporter ZN

1 reporter (E)


reporteren WW

1 (HAND) reportar
zijn positie -- = reportar su position


reporterswerk ZN

1 reportages


repositie ZN

1 reposition


reppen WW

1
van iets -- = mentionar un cosa, facer mention de un cosa, citar un cosa
2 (zich haasten) hastar se


represaille ZN

1 represalia, retaliation
--s nemen tegen = prender/exercer represalias contra, retaliar contra
als -- = como represalia


represaillemaatregel ZN

1 (mesura de) represalia, mesura de retaliation
--en nemen tegen = exercer represalias contra, retaliar contra


represaillerecht ZN

1 derecto de represalia


representant ZN

1 (vertegenwoordiger) representante
2 (drager van een eigenschap, exponent van een stroming) representante
-- van de vredesbeweging = representante del movimento pacifista
3 (produkt) producto
4 (WISK) representante


representatie ZN

1 representation
recht van -- = derecto de representation
(COMP) interne -- = representation interne


representatief BN

1 representative
--e figuur = persona representative
--e groep = gruppo representative
het --e stelsel = le systema representative


representatiegelden ZN MV

1 Zie: representatiekosten


representatiekosten ZN MV

1 costos/expensas de representation


representativiteit ZN

1 representativitate


representeren WW

1 representar


representering ZN

1 representation


repressibel BN

1 repressibile
-- enzym = enzyma repressibile


repressie ZN

1 repression


repressief BN

1 repressive
--e maatregel = mesura repressive/de repression
--e tolerantie = tolerantia repressive


repressiemaatregelen ZN

1 mesura repressive/de repression


repressiemethode ZN

1 methodo de repression


repressiepolitiek ZN

1 politica de repression


reprimande ZN

1 reprimenda
een -- geven = dar un reprimenda
een -- krijgen = reciper un reprimenda


reprimeren WW

1 reprimer


reprint ZN

1 reproduction


reprise ZN

1 (herhaling van een voorstelling) reprisa
2 (MUZ) reprisa
3 (SPORT) reprisa
4 (JUR) (terugneming) reprisa
recht van -- = derecto de reprisa


repro ZN

1 reproduction


reprobatie ZN

1 reprobation


reproberen WW

1 reprobar


reproduceerbaar BN

1 reproducibile


reproduceerbaarheid ZN

1 reproducibilitate


reproduceren WW

1 reproducer
het -- = reproduction
een historische gebeurtenis -- = reproducer un evento historic
fotografisch -- = reproducer photographicamente
grafisch -- = reproducer graphicamente
zich snel --de organismen = organismos que se reproduce rapidemente
2 (uit het geheugen opzeggen) repeter


reproducerend BN

1 reproductive


reproduktie ZN

1 (nabootsing) reproduction, copia, facsimile, replica
fotografische -- = reproduction photographic
slechte -- = mal reproduction
2 (nieuwe voortbrenging) reproduction
menselijke -- = reproduction human
3 (herhaling) reproduction, repetition
4 (het nabootsen) reproduction


reproduktieapparaat ZN

1 apparato de reproduction


reproduktiecamera ZN

1 camera de reproduction


reproduktiecijfer ZN

1 (demografie) taxa de reproduction/de fertilitate


reproduktief BN

1 reproductive


reproduktiekosten ZN MV

1 costos de reproduction


reproduktieprocédé ZN

1 processo/procedimento de reproduction


reproduktietechniek ZN

1 technica/procedimento/methodo de reproduction, reprographia


reproduktievermogen ZN

1 (voortplantingsvermogen) facultate procreative/de reproduction


reproduktiviteit ZN

1 reproductivitate


reprograaf ZN

1 reprographo


reprograferen WW

1 reprographar


reprografie ZN

1 reprographia


reprografisch BN

1 reprographic


reprorecht ZN

1 derecto de reproduction


reptiel ZN

1 reptile


reptielenhuid ZN

1 pelle de reptile


reptielenoog ZN

1 oculo de reptile


reptielensoort ZN

1 specie/sorta de reptiles


republiek ZN

1 republica
presidentiële -- = republica presidential
democratische -- = republica democratic
Verenigde Arabische Republiek = Republica Arabe Unite
Republiek der Verenigde Nederlanden = Republica del Paises Basse Unite
de -- uitroepen = proclamar le republica
de -- vestigen/stichten = instaurar le republica
tot een -- maken = republicanisar
2
-- der letteren = mundo del litteras


republikanisme ZN

1 republicanismo


republikein ZN

1 republicano


republikeins BN

1 republican
--e kalender = calendario republican
-- regeringsvorm = forma republican de governamento
--e partij = partito republican
--e ideeën = ideas republican
-- maken = republicanisar
--e gezindheid = republicanismo


repudiatie ZN

1 repudiation


repudiëren WW

1 repudiar
het -- = repudiation


repugnant BN

1 repugnante


repuls ZN

1 repulso, repulsion, repellentia, rejection, refusa, responsa negative


repulsie ZN

1 (NAT) (afstoting) repulsion
2 (afwijzing) Zie: repuls


repulsief BN

1 repulsive
--e potentiaal = potential repulsive


repulsiekracht ZN

1 fortia repulsive/de repulsion


repulsiemotor ZN

1 motor a/de repulsion


reputatie ZN

1 reputation, renomine, fama
vlekkeloze -- = reputation sin macula
van slechte -- = de mal reputation/fama, malfamate
een goede -- genieten = gauder de un bon reputation
iemands -- bezoedelen = denigrar/macular le reputation de un persona
zijn -- staat buiten kijf = su reputation es inattaccabile/e foras de dubitas
gevestigde -- = reputation ben establite
een man van -- = un homine de bon reputation
zijn -- ophouden = mantener su reputation
dat is hij aan zijn -- verplicht = noblesse oblige (F)


requiem ZN

1 (dodenmis) missa de defunctos, (missa de) requiem
2 (muziek) requiem
het Requiem van Mozart = le Requiem de Mozart
een -- componeren = componer un requiem


requiemmis ZN

1 missa de defunctos/de requiem


requiescat in pace, R.I.P.

1 requiescat in pace, R.I.P. (LATIJN)


requisitoir ZN

1 requisitorio
hij kwam met een heel -- voor de dag = ille presentava un ver requisitorio
zijn boek is één -- tegen = su libro es un longe requisitorio contra, tote su libro es un accusation contra


rescissie ZN

1 rescission


rescontre ZN

1 (HAND) liquidation


rescriberen WW

1 rescriber, inviar un rescripto


rescript ZN

1 rescripto, responsa scripte


research ZN

1 recerca(s), investigation(es)
toegepaste -- = recerca/investigation applicate
operationele -- = recerca/investigation operative
-- doen = facer recerca


researcharbeid ZN

1 Zie: researchwerk


researchcentrum ZN

1 centro de recerca(s)/investigation(es)


researchinstituut ZN

1 instituto de recerca(s)/de investigation(es)


researchlaboratorium ZN

1 laboratorio de recerca(s)/de investigation(es)


researchprogramma ZN

1 programma de recerca(s)/de investigation(es)


researchproject ZN

1 projecto de recerca(s)/de investigation(es)


researchteam ZN

1 equipa de recerca(s)/de investigation(es)


researchwerk ZN

1 (labor/travalio de) recerca(s)/investigation(es)
-- verrichten = recercar, investigar


researchwerker ZN

1 recercator, investigator


reseceren WW

1 resecar


resectie ZN

1 resection


resectiemes ZN

1 cultello de resection


resectiezaag ZN

1 serra de resection


resectoscoop ZN

1 resectoscopio


reseda ZN

1 reseda


reseda(kleur) ZN

1 verde reseda, reseda


resedaächtig BN

1 resedacee


resedafamilie ZN

1 resedaceas


resedageur ZN

1 odor de reseda


resedagroen ZN

1 reseda


resedasoort ZN

1 sorta de reseda


resedazaad ZN

1 semine de reseda


reserpine ZN

1 reserpina


reservaat ZN

1 reserva
2 (PLANTK, DIERK) reserva natural


reservatio mentalis ZN

1 restriction mental


reserve ZN

1 (noodvoorraad) reserva(s), provision
monetaire --s = reservas/fundos monetari
financiële -- = reserva financiari
stille -- = reserva celate/occulte/latente
fysieke -- = reserva physic
geestelijke -- = reserva mental
iets in -- houden = tener alique in reserva
--s aanleggen = approvisionar se, immagazinar provisiones
zijn --s aanspreken = recurrer a su reservas
hij heeft nog niet al zijn --s aangesproken = il le resta/remane ancora reservas
2 (plaatsvervanger) reimplaciante, substituto, supernumerario, (SPORT ook) (jocator de) reserva
eerste -- = prime reimplaciante/substituto
3 (groep personen die gereed gehouden worden) reserva, (MIL) truppas de reserva
bij de --s ingedeeld = esser de reserva
4 (terughoudendheid) reserva, reticentia
met de grootste -- = con le major reserva
enige -- is hierbij geboden = un certe reserva es requirite, isto require un certe reserva
onder -- aanvaarden = acceptar con multe reservas
een -- maken op een bepaald punt = facer un reserva in un puncto determinate
zonder enige -- = sin reserva(s)
5 (kapitaal) reserva
opname van de --s in het kapitaal = incorporation del reservas al capital


reserveanker ZN

1 ancora de reserva


reserveband ZN

1 pneu(matico) de reserva/de succurso/de recambio


reservebank ZN

1 (SPORT) banco del jocatores de reserva/del reservas/del reimplaciantes/del substitutos
op de -- zitten = esser de reserva


reservecapaciteit ZN

1 capacitate de reserva


reservedeel ZN

1 parte de reserva


reserve-eenheid ZN

1 unitate de reserva


reservefonds ZN

1 fundo de reserva


reservegeld ZN

1 moneta de reserva


reservegereedschap ZN

1 utensiles/instrumentos de reserva


reservegeschut ZN

1 artilleria de reserva


reservegetal ZN

1 numero de reserva


reservekabel ZN

1 cablo de reserva


reservekader ZN

1 quadro de reserva, reserva


reservekapitaal ZN

1 capital de reserva


reservekapitein ZN

1 capitano de reserva


reservekas ZN

1 Zie: reservefonds


reservelamp ZN

1 lampa de reserva


reservelocomotief ZN

1 locomotiva de reserva


reservemateriaal ZN

1 material de reserva


reserveofficier ZN

1 officiero de reserva


reserve-onderdeel ZN

1 pecia distachate {sj}/de recambio


reservepaard ZN

1 cavallo de reserva


reservepersoneel ZN

1 personal de reserva


reservepomp ZN

1 pumpa de reserva


reserverekening ZN

1 conto de reserva


reserveren WW

1 (afzonderlijk houden) reservar
de bedrijfswinst -- = reservar le beneficios del interprisa
geld -- = reservar moneta
een artikel voor iemand -- = reservar un articulo pro un persona
2 (voorbehouden) reservar
zich rechten -- = reservar se derectos
3 (een bijzondere bestemming geven) reservar, destinar
4 (bespreken) reservar
een reis -- = reservar un viage
een tafel -- in een restaurant = reservar un tabula in un restaurante
telefonisch -- = reservar per telephono


reservering ZN

1 reservation
-- van een kamer = reservation de un camera
-- van een tafel in een restaurant = reservation de un tabula in un restaurante
telefonische -- = reservation per telephono
een -- annuleren = annullar un reservation


reserveschroef ZN

1 vite de reserva


reservesleutel ZN

1 clave de reserva


reservespeler ZN

1 (jocator de) reserva, reimplaciante, substituto


reservetank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de reserva


reservetroepen ZN MV

1 truppas/fortias de reserva, reserva


reservevetstoffen ZN MV

1 lipides de reserva


reservevoedsel ZN

1 (BIOL) reservas


reservewiel ZN

1 rota de recambio/de reserva/de succurso


reservezeil ZN

1 vela de reserva


reservist ZN

1 (MIL) reservista
2 (invaller) reimplaciante, substituto


reservoir ZN

1 (vergaarbak) cisterna, recipiente, reservoir (F), tank (E), receptaculo
2 (bewaarplaats van water) reservoir (F), bassino, cisterna
achter een stuwdam vormt zich een -- = un reservoir/bassino se forma detra le barrage
3 (verzameling personen) reservoir (F), reserva
-- van arbeidskrachten = reservoir/reserva de mano de obra


reservoirgesteente ZN

1 rocca reservoir (F)


resident ZN

1 residente
2 (hoge bestuursambtenaar in het voormalige Nederlands Indië) residente


residentie ZN

1 residentia


residentieel BN

1 residential


residentiestad ZN

1 residentia


residentschap ZN

1 (gebied) residentia
2 (ambt) residentia
3 (tijd) residentia


residentswoning ZN

1 residentia


resideren WW

1 resider
hij resideert in de hoofdstad = ille reside in le capital


residu ZN

1 residuo
-- van het smeltproces = residuo del fusion


residuaal BN

1 residual, residuari


residuair BN

1 residuari, residual


residueel BN

1 residual, residuari


residuwaarde ZN

1 valor residual/residuari


resignatie ZN

1 resignation


resigneren WW

1 resignar


resiliabel BN

1 annullabile, cancellabile, terminabile


resiliatie ZN

1 annullation, cancellation, invalidation


resinaat ZN

1 resinato


resine ZN

1 resina


resineren WW

1 resinar


resineus BN

1 resinose


resiniet ZN

1 resinite


resistent BN

1 resistente, resistive, (MED ook) renitive
-- tegen ziekten = resistente a maladias


resistentie ZN

1 resistentia, (MED ook) renitentia


resisteren WW

1 resister


resistiviteit ZN

1 resistivitate
-- tegen aardbevingen = resistivitate al tremores de terra


resocialisatie ZN

1 reinsertion in le societate, resocialisation, (heropvoeding) reeducation


resocialiseren WW

1 reinserer/reinsertar in le societate, (heropvoeden) reeducar


resocialisering ZN

1 Zie: resocialisatie


resolutie ZN

1 resolution
een -- indienen = presentar un resolution
er werden twee --s aangenomen = duo resolutiones ha essite adoptate/approbate
2 oplossing
maximale -- = resolution maximal


resoluut BN

1 resolute, decise, decidite, determinate, firme
--e kerel = typo resolute/decisive
-- optreden = ager con resolution
-- de waarheid zeggen = dicer resolutemente le veritate


resoluutheid ZN

1 decision, resolution, determination


resolvente ZN

1 (WISK) resolvente
-- van een vergelijking = resolvente de un equation


resolveren WW

1 (ontbinden) resolver, dissolver, disintegrar
2 (besluiten) resolver, decider, determinar


resonans ZN

1 resonantia


resonansbodem ZN

1 Zie: resonantiebodem


resonantie ZN

1 (ook NAT) resonantia
magnetische -- = resonantia magnetic


resonantieabsorptie ZN

1 absorption de resonantia


resonantieamplitude ZN

1 amplitude de resonantia


resonantiebodem ZN

1 cassa de resonantie


resonantiedeeltje ZN

1 particula de resonantia


resonantiefrequentie ZN

1 frequentia resonante/de resonantia


resonantiekromme ZN

1 curva de resonantia


resonantieruimte ZN

1 camera resonante


resonantiescherpte ZN

1 acuitate de resonantia


resonantietrilling ZN

1 vibration/oscillation de resonantia


resonantieverschijnsel ZN

1 phenomeno de resonantia


resonantieversterker ZN

1 amplificator de resonantia


resonator ZN

1 resonator
planparallele -- = resonator plan-parallel
akoestische -- = resonator acustic


resoneren WW

1 (klinken) resonar
het -- = resonantia
2 (weergalm geven) resonar, echoar, repercuter
3 (weerklank vinden) haber echo/resonantia


resorberen WW

1 resorber, reabsorber


resorcine ZN

1 resorcina, resorcinol


resorcinol ZN

1 resorcinol, resorcina


resorptie ZN

1 resorption, reabsorption


resorptieoppervlak ZN

1 superficie de resorption/de reabsorption


resorptietijd ZN

1 tempore de resorption/de reabsorption


resorptievermogen ZN

1 poter/capacitate de resorption/de reabsorption


respect ZN

1 respecto, consideration, estima, deferentia, reverentia
gebrek aan -- = manco/mancantia de respecto
-- afdwingen/inboezemen = facer se respectar, infunder/inspirar respecto
-- verdienen = esser digne de respecto
daar heb ik -- voor = io respecta isto
-- voor iemand hebben = haber/sentir respecto pro un persona
-- tonen = monstrar respecto/deferentia
iemand met -- behandelen = tractar un persona con respecto/deferentia
iemand niet met het verschuldigde -- bejegenen = non tractar un persona con le respecto debite
-- hebben voor = respectar, reverer
met alle -- gezegd = con tote respecto


respectabel BN

1 (eerbiedwaardig) respectabile
2 (achtenswaardig) respectabile, honorabile, estimabile
een -- beroep = un profession respectabile
-- handelen = ager honorabilemente
iemand -- behandelen = tractar un persona con respecto/consideration
3 (indrukwekkend) respectabile, (aanzienlijk) considerabile
een -- bedrag = un amonta/summa respectabile/considerabile
een -- aantal = un numero respectabile/considerabile


respectabiliteit ZN

1 respectabilitate


respectblad ZN

1 pagina liminar/blanc


respecteren WW

1 (blijk geven van eerbied) respectar, (vereren) reverer, (bewonderen) admirar
hij wordt als vakman gerespecteerd = on le respecta pro su qualitates professional
de ploeg respecteerde de tegenstanders = le equipa ha respectate le adversarios
zichzelf -- = respectar se
2 (met eerbied behandelen) respectar, (eerbiedigen) deferer
iemands opvattingen -- = respectar le opiniones de un persona
de natuur -- = respectar le natura
zijn ouders -- = respectar su parentes/genitores
3 (naleven) respectar, observar
de traditie -- = respectar le tradition
4 (HAND) (honoreren) honorar


respectief BN

1 respective
hun --e namen = lor nomines respective


respectievelijk BN

1 respective
zij namen hun --e plaatsen in = illes occupava lor placias respective


respectievelijk VW

1 o, o alternativemente


respectievelijk BW

1 respectivemente
zij zijn -- voorzitter, penningmeester en secretaris = illes es presidente, tresorero e secretario, respectivemente


respectloos BN

1 sin respecto


respectueus BN

1 respectuose, reverente, reverentiose, deferente


respectvol BN

1 Zie: respectueus


respijt ZN

1 (uitstel) prorogation, ajornamento, (van straf) suspension
iemand -- verlenen = dar/accordar/conceder un prorogation a un persona
2 (onderbreking) pausa, interruption
zonder -- = sin interruption


respijtdagen ZN MV

1 dies/jornos de gratia


respiratie ZN

1 respiration


respiratie-apparaat ZN

1 Zie: respiratietoestel


respiratiecentrum ZN

1 centro respiratori/de respiration


respiratietoestel ZN

1 apparato respiratori, respirator


respiratoir BN

1 Zie: respiratorisch


respirator ZN

1 respirator, apparato respiratori


respiratorisch BN

1 respiratori
-- accent = accento respiratori
(BIOL) -- quotiënt = quotiente respiratori


respireren WW

1 respirar


respirometer ZN

1 respirometro


respirometrie ZN

1 respirometria


respirometrisch BN

1 respirometric


respondent ZN

1 (STAT) persona interrogate/inquestate
2 persona qui defende un these/thesis


responderen WW

1 (antwoorden) responder


respons ZN

1 (reactie) reaction, responsa, replica
-- krijgen = reciper un reaction
-- verwekken = suscitar reactiones
-- op een circulaire = responsa a un circular
2 (mbt een beurtzang) responso, responsorio


responsabel BN

1 (verantwoordelijk) responsabile
2 (aansprakelijk) responsabile


responsabiliteit ZN

1 (verantwoordelijkheid) responsabilitate
2 (aansprakelijkheid) responsabilitate


response ZN

1 reaction, responsa


responsie ZN

1 (beantwoording in de beurtzang) responso(s), responsorio
2 (reactie) reaction, responsa
3 (NAT, TECHN) reaction
de -- van de kleppen op de drukstoten = le reaction del valvulas al pression


responsief BN

1 responsive


responsorie ZN

1 responso, responsorio


responsorium ZN

1 Zie: responsorie


ressentiment ZN

1 resentimento, rancor


ressort ZN

1 (springveer) resorto
2 (ambts/rechtsgebied) jurisdiction
het -- van deze arrondissementsrechtbank = le jurisdiction de iste tribunal/corte de districto
dat valt buiten ons -- = isto es foris de nostre jurisdiction
3 (rechts/bestuursbevoegdheid) jurisdiction
4 (gebied van bekwaamheid) competentia


ressorteren WW

1
-- onder = pertiner al jurisdiction de, depender de, cader sub
dit ressorteert onder zijn bevoegdheid = isto entra intra su competentia, isto es de su competentia
2 (FIG) esser del incumbentia de


ressource ZN

1 ressource (F), recurso, remedio


rest ZN

1 resto, restante,
de -- van zijn leven = le resto de su vita
de -- van het gebruikte materiaal = le resto del material utilisate
de --en van een vroegere schoonheid = le belle restos
de -- van het boek is weinig interessant = le resto del libro es pauco/poco interessante
de -- kun je wel raden = tu divina le resto
stoffelijke --en = restos mortal
wat de -- betreft = quanto al resto
--en van een vergane glorie = vestigios de un splendor passate
een --je hoop = un residuo de sperantia
2 (WISK) resto
de deling gaat op zonder -- = le division non lassa un resto, le division es exacte, isto es un division sin resto


restactiviteit ZN

1 activitate residual


restant ZN

1 restante, resto, residuo
het -- van de oplage = le restos del edition
een -- aan eergevoel = un minimo de honor, un residuo de dignitate


restantenlijst ZN

1 lista de restantes


restantenopruiming ZN

1 liquidation de restantes


restantenpartij ZN

1 partita de restantes


restantenuitverkoop ZN

1 Zie: restantenopruiming


restaurant ZN

1 restaurant (F), restaurante
vegetarisch -- = restaurante vegetarian
Chinees -- = restaurante chinese {sj}
-- met drie sterren = restaurante/restaurant de tres stellas
in een -- gaan eten = ir mangiar in un restaurante


restauranthouder ZN

1 proprietario de un restaurante/restaurant (F), restaurator


restaurantkelner ZN

1 servitor de restaurante/de restaurant (F)


restaurantpersoneel ZN

1 personal de restaurante/de restaurant (F)


restauranttafel ZN

1 tabula de restaurante/de restaurant (F)


restaurateur ZN

1 (iemand die restauraties verricht) restaurator
2 (restauranthouder) proprietario de un restaurante/restaurant (F), restaurator


restauratie ZN

1 (SPOORW) restaurante, restaurant (F), buffet (F)
2 (het restaureren) restauration, renovation, rehabilitation
-- van het gebit = restauration del dentes/del dentatura
iemand die --s verricht = restaurator
3 (herstel van een regime) restauration
4 (verfrissing) refrescamento


restauratie-architect ZN

1 architecto de restauration


restauratiebudget ZN

1 budget (E) de restauration


restauratiehouder ZN

1 proprietario de un restaurante/restaurant (F), restaurator, (SPOORW ook) buffetero


restauratiekosten ZN MV

1 costos de restauration


restauratieplan ZN

1 plano de restauration


restauratierijtuig ZN

1 Zie: restauratiewagen


restauratiewagen ZN

1 wagon restaurante


restauratiewerkzaamheden ZN MV

1 labores/travalios de restauration/renovation


restaureerbaar BN

1 restaurabile
niet -- = irrestaurabile


restaureren WW

1 restaurar, renovar, rehabilitar, reconditionar
het -- = restauration, renovation, rehabilitation
een kerk -- = restaurar un ecclesia
een monument -- = restaurar un monumento
schilderijen -- = restaurar picturas
te -- = restauribile


restcategorie ZN

1 categoria restante/residual


resten WW

1 remaner, restar
nu rest mij nog te verklaren = solo me resta declarar


resteren WW

1 restar, remaner
het --de bedrag = le amonta/summa restante


restgetal ZN

1 (WISK) resto


restgroep ZN

1 gruppo restante


restitueren WW

1 restituer, (van geld OOK) reimbursar


restitutie ZN

1 restitution, (van geld OOK) reimbursamento


restitutiebewijs ZN

1 certificato de restitution


restitutiecoëfficiënt ZN

1 coefficiente de restitution


restlading ZN

1 (ELEKTR) carga restante/remanente


restmateriaal ZN

1 materiales residue


restrictie ZN

1 restriction
--s maken = facer restrictiones
met de volgende --s = con le sequente restrictiones
zonder -- = sin restriction


restrictiebeleid ZN

1 Zie: restrictiepolitiek


restrictief BN

1 restrictive
een --e interpretatie van een wet geven = dar un interpretation restrictive de un lege


restrictiemaatregelen ZN MV

1 me(n)suras restrictive


restrictiepolitiek ZN

1 politica de restrictiones


restringeren WW

1 (beperken) restringer
2 (MED) constipar
--de middelen = productos que constipa


reststoffen ZN MV

1 residuos


reststroom ZN

1 currente residual


restwaarde ZN

1 valor residual/del residuo, (EC) valor remanente


restzetel ZN

1 sede restante/remanente/residue


resultaat ZN

1 (opbrengst) resultato, rendimento
de onderneming behaalde dit jaar bevredigende resultaten = iste anno le interprisa ha obtenite resultatos satisfaciente
2 (uitslag) resultato, effecto
-- van de verkiezingen = resultato del electiones
het plan had het beoogde -- = le plano habeva le effecto desirate/desiderate
(tevergeefs) zonder -- = sin resultato/effecto
erbarmelijk -- = resultato deplorabile
het verwachte -- = le resultato previste
als -- hebben = haber como resultato, resultar in
3 (positieve uitkomst) resultato
tastbaar -- = resultato tangibile/palpabile/concrete
een -- bereiken = obtener un resultato
zich zonder -- inspannen = effortiar se sin obtener necun resultato, facer effortios inutile, effortiar se inutilmente
de onderhandelingen hebben nog niet tot -- geleid = le negotiationes non jam ha date resultato, le negotiationes ha essite infructuose


resultante ZN

1 (WISK, NAT) resultante
-- van twee krachten = resultante de duo fortias
2 (FIG) resultante


resultatenrekening ZN

1 conto del perditas e profitos


resultatief BN

1 (betreffende het resultaat) concernente le resultato
2 (het resultaat uitdrukkend) exprimente le resultato


resulteren WW

1 resultar
dit heeft geresulteerd in zijn ontslag = isto ha resultate in su dimission
het daaruit --de verlies = le perdita que resulta de isto
wat resulteert is = lo que resulta es, lo que on obtene como resultato es, le resultato es


resulterend BN

1 resultante
--e kracht = fortia resultante, resultante


resumé ZN

1 résumé (F), compendio, epitome, summa, summario, summarisation, recapitulation, synopse (-opsis), texto condensate
een -- geven van iets = facer un résumé de un cosa, resumer un cosa


resumeren WW

1 resumer, recapitular, epilogar, epitomar, summarisar
een artikel -- = resumer un articulo
iemand die resumeert = resumitor
resumerend kunnen we zeggen = in résumé (F) nos pote dicer


resumptie ZN

1 Zie: samenvatting


resurrectie ZN

1 resurrection


resusaapje ZN

1 (macaca) rhesus


resuscitatie ZN

1 resuscitation, reanimation


resusfactor ZN

1 factor rhesus


resusnegatief BN

1 rhesus negative


resuspositief BN

1 rhesus positive


retabel ZN

1 retabulo


retaliatie ZN

1 retaliation


retardatie ZN

1 retardation


retarderen WW

1 retardar


retarius ZN

1 retario


retentie ZN

1 (JUR) retention
recht van -- = derecto de retention
2 (MED) retention
-- van de urine = retention del urina


retentierecht ZN

1 derecto de retention


retentieverschijnsel ZN

1 (MED) symptoma de retention


reticentie ZN

1 reticentia


reticulair BN

1 reticular, reticulate
-- bindweefsel = texito connexive/conjunctive/interstitial reticular/reticulate


reticulatie ZN

1 reticulation


reticule ZN

1 Zie: reticulum


reticuleren WW

1 reticular


reticuline ZN

1 reticulina


reticulocyt ZN

1 reticulocyto


reticulo-endotheliaal BN

1 reticuloendothelial
-- systeeem = systema reticuloendothelial


reticulosarcoom ZN

1 reticulosarcoma


reticulum ZN

1 reticulo
endoplasmatisch -- = reticulo endoplasmatic


Retië ZN EIGN

1 Rhetia
bewoner van -- = rheto


Retien ZN EIGN

1 rhetico


retina ZN

1 (netvlies) retina


retiniet ZN

1 retinite


retinitis ZN

1 retinitis, inflammation del retina


retinopathie ZN

1 retinopathia


retinoscoop ZN

1 retinoscopio


retinoscopie ZN

1 retinoscopia


retinoscopisch BN

1 retinoscopic


retirade ZN

1 (terugtocht) retraite (F), retiro
2 (toilet) lavatorio


retireren WW

1 (terugdeinzen) recular
2
zich -- = retirar se


Retisch BN

1 (GEOGR) rhetic, rhetian
Retische Alpen = Alpes Rhetic
2 (GEOL) rhetic


retor ZN

1 (GESCH) rhetor
2 (redenaar) orator


retorica ZN

1 rhetorica, eloquentia
kamer van -- = camera de rhetorica
leraar voor -- = rhetorico


retoriek ZN

1 (retorica) rhetorica
2 (bombast) rhetorica, declamation, emphase (-asis), grandiloquentia
holle -- = rhetorica vacue


retorisch BN

1 (redekunstig) rhetoric, oratoric
--e dichtkunst = poesia rhetoric
--e figuur = figura rhetoric
--e vraag = question rhetoric
--e gebaren = gestor de orator
2 (bombastisch) Zie: bombastisch


Reto-romaans BN

1 rhetoroman, ladin


Reto-romaans ZN

1 (taal) rhetoromano, ladino


retorqueren WW

1 retorquer


retorsie ZN

1 retorsion


retorsiemaatregel ZN

1 mesura de retorsion


retort ZN

1 retorta


retouche ZN

1 retocco


retoucheerpotlood ZN

1 Zie: retoucheerstift


retoucheerstift ZN

1 stilo a/de retocco


retoucheertafel ZN

1 tabula de retocco


retoucheren WW

1 retoccar
het -- = retocco
een foto -- = retoccar un photo(graphia)


retoucheur ZN

1 retoccator


retour ZN

1 (FIN) retorno
2 (retourbiljet) billet de retorno/de ir e retorno
één -- Bilthoven = un ir e retorno Bilthoven


retour BW

1
-- afzender = retorno al expeditor
drie gulden -- geven = render tres florinos
iets -- sturen = retornar un cosa


retourbiljet ZN

1 billet de retorno/de ir e retorno


retouremballage ZN

1 imballage recuperabile


retourenvelop ZN

1 inveloppe responsa/de reinvio


retourhandel ZN

1 Zie: ruilhandel


retourkaartje ZN

1 Zie: retourbiljet


retourlading ZN

1 carga de retorno, (SCHEEP) frete de retorno


retourleiding ZN

1 tubo de retorno


retourneren WW

1 retornar, reinviar
de emballage -- = retornar/reinviar le imballage
de bal -- = retornar le balla


retourreis ZN

1 viage de retorno


retourticket ZN

1 Zie: retourbiljet


retourtje ZN

1 Zie: retourbiljet


retourvlucht ZN

1 (terugreis van een vliegtuig) volo de retorno
2 (vlucht heen en weer) volo de ir e retorno


retourvracht ZN

1 Zie: retourlading


retourzending ZN

1 reinvio


retractatie ZN

1 retraction


retracteren WW

1 retractar


retractie ZN

1 (herroeping) retraction
2 (MED) retraction


retraite ZN

1 (periode van afzondering) retiro
2 (terugtocht) retiro, retraite (F)
3 (rustplaats) retiro


retranscriptie ZN

1 retranscription


retransfusie ZN

1 retransfusion


retransplantatie ZN

1 retransplantation


retribueren WW

1 retribuer, reimbursar


retributie ZN

1 retribution, reimbursamento


retroactief BN

1 retroactive


retroactiviteit ZN

1 retroactivitate


retrocessie ZN

1 retrocession


retrocessief BN

1 retrocessive


retrodateren WW

1 antedatar


retroflex BN

1 retroflexe
--e medeklinker = consonante retroflexe


retroflexie ZN

1 retroflexion


retrograde BN

1 retrograde
-- amnesie/geheugenverlies = amnesia retrograde
(ASTRON) -- beweging = movimento retrograde
-- woordenboek = dictionario retrograde/inverse
(MUZ) -- imitatie = imitation retrograde


retrogrademethode ZN

1 methodo retrograde


retrograderen WW

1 retrogradar


retrogressie ZN

1 retrogression


retrolinguaal BN

1 retrolingual


retronasaal BN

1 retronasal


retropositie ZN

1 retroposition


retrorectaal BN

1 retrorectal


retrospectie ZN

1 retrospection


retrospectief BN

1 retrospective
--e tentoonstelling = exposition/exhibition retrospective, retrospectiva


retrospectief ZN

1 retrospectiva
in -- = in retrospectiva, in un vista retrospective


retroversie ZN

1 retroversion


retroviraal BN

1 retroviral


retrovirus ZN

1 retrovirus


return ZN

1 Zie: returnwedstrijd


returnmatch ZN

1 Zie: returnwedstrijd


returnwedstrijd ZN

1 partita/match (E)/incontro de retorno


reu ZN

1 can mascule


reuk ZN

1 (reukzin) olfaction
zintuig van de -- = senso olfactive
2 (geur) odor, (aangenaam OOK) aroma, perfumo, fragrantia
3 (FIG) reputation, fama, odor
in een kwade -- staan = esser malfamate, haber un mal reputation
in een -- van heiligheid leven/staan = viver in un odor de sanctitate, haber un reputation/fama de un sancto


reukaltaar ZN

1 altar de incenso/del perfumos


reukballetje ZN

1 pastilla de odor


reukcel ZN

1 cellula olfactive/olfactori


reukcentrum ZN

1 centro del olfaction


reukdoosje ZN

1 cassa de odor


reukflesje ZN

1 flacon (F) a/de perfumo


reukgevend BN

1 odifere


reukgewaarwording ZN

1 sensation olfactive/olfactori


reukgras ZN

1 anthoxantho


reukhars ZN

1 benzoe, benzoin


reukklier ZN

1 glandula olfactive/olfactori


reukkwab ZN

1 lobo olfactive/olfactori


reukloos BN

1 (geen reukzin hebbend) disproviste de olfaction
2 (geen reuk afgevend) inodor, sin odor
--e vloeistof = liquido inodor
-- makend = disodorante


reukloosheid ZN

1 absentia de odor


reukmaker ZN

1 perfumator


reukoffer ZN

1 offerenda de incenso/de perfumos
de goden een -- brengen = offerer incenso al deos


reukorgaan ZN

1 organo olfactive/olfactori/nasal


reukprikkel ZN

1 stimulo olfactive/olfactori


reukscherpte ZN

1 acuitate olfactive/olfactori


reukslijmvlies ZN

1 mucosa olfactive/olfactori


reukstof ZN

1 perfumo, substantia/producto odorifere


reukvat ZN

1 incensario


reukverdrijvend BN

1
-- middel = disodorante


reukverdrijver ZN

1 disodorante, suppressor de odor


reukvermogen ZN

1 senso olfactive/olfactori
gebrek aan -- = anosmia


reukwater ZN

1 aqua odorose/de odor, perfumo


reukwerk ZN

1 perfumo(s), perfumeria


reukwerkbereiding ZN

1 perfumeria


reukwerker ZN

1 perfumator


reukwerkhandel ZN

1 perfumeria


reukzeep ZN

1 sapon perfumate/de odor


reukzenuw ZN

1 nervo olfactive/olfactori


reukzin ZN

1 senso olfactive/olfactori, olfaction


reukzinmeter ZN

1 osmometro


reuma ZN

1 Zie: reumatiek


reumapatiënt ZN

1 rheumatico


reumatiebestrijding ZN

1 lucta contra le rheumatismo, campania antirheumatic


reumatiek ZN

1 rheumatismo
acute -- = rheumatismo acute
chronische -- = rheumatismo chronic
middel tegen -- = pharmaco antirheumatic


reumatisch BN

1 rheumatic
--e aandoeningen = affectiones rheumatic
--e pijnen = dolores rheumatic
--e koorts = febre rheumatic
--e artritis = arthritis rheumatic
-- zijn = haber rheumatismo
-- maken = rheumatisar


reumatoïde BN

1 rheumatoide


reumatologie ZN

1 rheumatologia


reumatologisch BN

1 rheumatologic


reumatoloog ZN

1 rheumatologo, rheumatologista, specialista in rheumatologia


reünie ZN

1 reunion
-- van oud-leerlingen van het Baarnsch Lyceum = reunion del ancian alumnos del Lyceo de Baarn


reünist ZN

1 participante a/de un reunion


reup ZN

1 nematodo


reus ZN

1 gigante, colosso
-- op lemen voeten = colosso/gigante al pedes de argilla
strijd van de --en tegen de goden = gigantomachia
(ASTRON) rode -- = gigante rubie
2 (in sprookjes) ogro


reusachtig BN

1 (zeer groot) gigante, gigantic, gigantesc, colossal, enorme, monstro, monstruose
een -- bedrijf = un interprisa gigante
een --e gestalte = un statura gigantesc
2 (prachtig) grandiose, formidabile, extraordinari
een -- idee = un idea grandiose


reusachtigheid ZN

1 enormitate, proportiones gigantic/gigante/gigantesc/colossal


reüsseren WW

1 (PLANTK) prosperar, (groeien) crescer


reutel ZN

1 stertor
op de -- kopen = comprar a credito


reutelen WW

1 (rochelend ademen) respirar con stertor, dar stertores
het -- van de stervenden = le stertor del agonia
2 (kletsen) garrular


reuteling ZN

1 stertor


reutemeteut ZN

1
met de hele -- = con tote le truppa


Reuter ZN EIGN

1 Reuter


reuze BN

1 (geweldig) enorme, grandiose, phantastic, sensational, phenomenal
-- lol = placer folle


reuze! TW

1 excellente!, splendide!, formidabile!, phantastic!


reuzeblij BN

1 multo contente, contentissime, supercontente


reuzeblunder ZN

1 gaffe enorme


reuzegroot BN

1 enorme


reuzehonger ZN

1
-- hebben = haber multe fame


reuzel ZN

1 grassia de porco, axungia
in -- gebakken = frite con grassia de porco


reuzenamarant ZN

1 amarantho speciose


reuzenarbeid ZN

1 labor/travalio gigantesc/gigantic/herculee


reuzenbed ZN

1 dolmen


reuzenboom ZN

1 arbore gigante/gigantesc/gigantic


reuzenformaat ZN

1 formato gigante


reuzengeslacht ZN

1 racia de gigantes


reuzengestalte ZN

1 talia/statura gigantic/gigantesc/colossal/de gigante


reuzengordeldier ZN

1 priodonte, glyptodonte


reuzengroei ZN

1 gigantismo, hypergenese (-esis), hyperplasia, hypertrophia


reuzenhert ZN

1 megacero


reuzenkoopje ZN

1 occasion phenomenal


reuzenkracht ZN

1 fortia gigante/gigantic/gigantesc/herculee/phenomenal


reuzenletters ZN MV

1 litteras enorme/gigante/gigantesc/gigantic


reuzenluiaard ZN

1 megatherio


reuzenmelkwegstelsel ZN

1 supergalaxia


reuzenmolecuul ZN

1 molecula gigante, macromolecula


reuzenmossel ZN

1 tridacna


reuzenpanda ZN

1 panda gigante


reuzenrad ZN

1 grande rota


reuzenschildpad ZN

1 tortuca gigante/gigantesc


reuzenschrede ZN

1 passo gigantesc/gigantic/de gigante
met --n vooruitgaan = avantiar/progreder con passos de gigante


reuzenschubdier ZN

1 pangolin gigante


reuzenslalom ZN

1 slalom gigante


reuzenstap ZN

1 Zie: reuzenschrede


reuzensteen ZN

1 megalitho


reuzenster ZN

1 stella gigante


reuzenstrijd ZN

1 lucta inter gigantes


reuzenverlies ZN

1 perdita gigantesc/gigantic/enorme


reuzenvolk ZN

1 populo de gigantes


reuzenwerk ZN

1 travalio/labor herculee/gigante/gigantesc/gigantic


reuzenzuil ZN

1 columna/colonna gigante/gigantesc/gigantic/enorme


reuzenzwaai ZN

1 (SPORT) volta de gigante, grande volta


reuzenzwenkgras ZN

1 festuca gigante


reuzin ZN

1 giganta, (in sprookjes) ogressa


revaccinatie ZN

1 revaccination, reinoculation


revaccineren WW

1 revaccinar, reinocular


revalidatie ZN

1 reeducation, rehabilitation


revalidatiearts ZN

1 medico/specialista de rehabilitation


revalidatiecentrum ZN

1 centro de reeducation/de rehabilitation


revalidatietijd ZN

1 periodo de reeducation/de rehabilitation


revalideren WW

1 reeducar, rehabilitar


revalorisatie ZN

1 revalorisation


revaloriseren WW

1 revalorisar
het -- = revalorisation


revaluatie ZN

1 revalutation


revalueren WW

1 revalutar


revanche ZN

1 revanche (F)
-- nemen = revanchar se {sj}
iemand -- geven = conceder le revanche a un persona


revanchegedachte ZN

1 pensata/desiro de vengiantia/de vindicantia


revanche-oorlog ZN

1 guerra de revanche (F)


revanchepartij ZN

1 (SPORT) partita de retorno


revanchepolitiek ZN

1 revanchismo {sj}


revancheren WW

1
zich -- = prender su revanche (F)


revanchisme ZN

1 revanchismo {sj}


revanchist ZN

1 revanchista {sj}


revanchistisch BN

1 revanchista {sj}


reveil ZN

1 renascentia
ethisch -- = renascentia del moral christian, rearmamento moral


reveille ZN

1 diana
de -- blazen = sonar le diana
de -- slaan = batter le diana


revelatie ZN

1 (ontdekking) revelation
dat was een -- voor haar = isto esseva un revelation pro illa, isto ha aperite su oculos
2 (persoon) revelation, discoperta
die renner was de -- van de Ronde van Frankrijk = iste curritor esseva le revelation del Tour de France (F)


reveleren WW

1 revelar, discoperir


reven WW

1 arisar
een zeil -- = arisar un vela


revenu ZN

1 interesse, renta, ganio


reverbeeroven ZN

1 furno a/de reverbero


reverberatie ZN

1 (NAT) reverberation


reverbereren WW

1 reverberar


revérence ZN

1 (buiging) reverentia
een -- maken voor iemand = facer un reverentia ante un persona


reverentie ZN

1 (ontzag) reverentia, deferentia
2 (eerbetuiging) homage, testimonio de respecto
3 (buiging) reverentia


rêverie ZN

1 (MUZ) rêverie (F)


revers ZN

1 (keerzijde) reverso, dorso
-- van een medaille = reverso de un medalia
2 (mbt kledingstukken) reverso


reversibel BN

1 reversibile


reversibiliteit ZN

1 reversibilitate


reversie ZN

1 reversion


revêtement

1 s. revestimento
-- calorifuge = revestimento calorifuge


revideren WW

1 (reviseren) revisar
2 (herzien) revisar


revier ZN

1 terreno/territorio de chassa {sj}


revieren WW

1 recognoscer le terreno


revindicatie ZN

1 revindication


revindiceren WW

1 revindicar


reviseren WW

1 revisar
een tekst -- = revisar un texto
een motor -- = revisar un motor


revisie ZN

1 (herziening) revision
-- van een drukproef = revision de un proba/prova (de impression)
algehele -- = revision general
2 (periodieke controle) revision
het vliegtuig ging in de -- = le avion esseva revisate
3 (JUR) revision
-- van een proces = revision de un processo


revisiebedrijf ZN

1 officina de revision


revisieprocedure ZN

1 procedura revisional


revisiewerkplaats ZN

1 Zie: revisiebedrijf


revisiewerkzaamheden ZN MV

1 labores/travalios de revision


revisionisme ZN

1 revisionismo


revisionist ZN

1 revisionista


revisionistisch BN

1 revisionista, revisionistic
--e stellingen = theses revisionista
--e principes = principios revisionistic
een --e politiek voeren = facer un politica revisionistic


revisor ZN

1 controlator, (DRUKK) revisor, corrector


revitalisatie ZN

1 revitalisation


revitaliseren WW

1 revitalisar


revitalisering ZN

1 revitalisation


revival ZN

1 revival (E)


revivificatie ZN

1 revivification


reviviscentie ZN

1 reviviscentia, reanimation, resuscitation


revocabel BN

1 revocabile


revocatie ZN

1 revocation


revoceren WW

1 revocar


revoltant BN

1 revoltante


revolte ZN

1 revolta


revolteren WW

1 (in opstand brengen) revoltar, sublevar
2 (in opstand komen) revoltar se/sublevar se (contra)


revolutie ZN

1 revolution
onbloedige -- = revolution sin effusion de sanguine
gewelddadige -- = revolution violente
industriële -- = revolution industrial
culturele -- = revolution cultural
groene -- = revolution verde
de Russische -- = le revolution russe
spook(beeld) der -- = spectro del revolution
-- in de mode = revolution in le moda
woelingen van een -- = convulsiones de un revolution
een -- te weeg brengen = provocar un revolution
iemand die tegen de -- is = antirevolutionario


revolutionair BN

1 revolutionari
--e ideeën = ideas revolutionari/subversive
--e beweging = movimento revolutionari
--e strijdkrachten = fortias revolutionari
--e extremist = extremista revolutionari
--e bladen = jornales revolutionari
--e vernieuwing = innovation revolutionari
-- socialistisch = socialista revolutionari


revolutionair ZN

1 revolutionario


revolutioneren WW

1 revolutionar


revolver ZN

1 (vuurwapen) revolver (E)
2 (mbt microscoop/filmcamera) revolver (E)
microscoop met vierdelige -- = microscopio a revolver de/a quatro objectivos


revolvercamera ZN

1 camera a/de revolver (E)


revolverdiafragma ZN

1 diaphragma a/de revolver (E)


revolverdraaibank ZN

1 torno a/de revolver (E)


revolvergreep ZN

1 impugnatura de revolver (E)


revolverheld ZN

1 heroe del revolver (E)


revolverkogel ZN

1 balla de revolver (E)


revolverkrediet ZN

1 credito (automaticamente) renovabile


revolverpatroon ZN

1 cartucha {sj} de revolver (E)


revolverschot ZN

1 colpo/tiro de revolver (E)


revolvertang ZN

1 pincia a/de revolver (E)


revolvertas ZN

1 vaina de revolver (E)


revue ZN

1 (tijdschrift) revista, magazine (E)
2 (monstering) revista
de -- (laten) passeren = passar in revista
3 (amusementsprogramma) revista, spectaculo de varietates


revueartiest ZN

1 artista de revistas


revuedanser ZN

1 dansator de revistas


revuegezelschap ZN

1 compania de revistas


revueschrijver ZN

1 autor/scriptor de revistas


revuester ZN

1 star (E) de revista


revuetekst ZN

1 texto de revista


revulsie ZN

1 revulsion


rewriten ZN

1 rewriting (E)


rewriter ZN

1 rewriter (E)


rexisme ZN

1 (POL) rexismo


R.G.D.

1 (Rijksgebouwendienst) servicio national del edificios public
2 (Rijks Geneeskundige Dienst) servicio national del sanitate public


rhenium ZN

1 rhenium


rheotropisme ZN

1 rheotropismo


rhinalgie ZN

1 rhinalgia


rhinencefalon ZN

1 rhinencephalo


rhinitis ZN

1 rhinitis


rhinoceros ZN

1 rhinocerote


rhinolaryngitis ZN

1 rhinolaryngitis


rhinologie ZN

1 rhinologia


rhinologisch BN

1 rhinologic


rhinoplastiek ZN

1 rhinoplastica


rhinoplastisch BN

1 rhinoplastic


rhinorrhoea ZN

1 rhinorrhea


rhinoscoop ZN

1 rhinoscopio


rhinoscopie ZN

1 rhinoscopia


rhinoscopisch BN

1 rhinoscopic


rhinovirus ZN

1 rhinovirus


rhizogenese ZN

1 rhizogenese (-esis)


rhizoom ZN

1 rhizoma


rhizotomie ZN

1 rhizotomie


rho ZN

1 (Griekse letter) rho


rhodaan ZN

1 cyanuro sulfuric


Rhodesië ZN EIGN

1 Rhodesia


Rhodesiër ZN

1 rhodesiano


Rhodesisch BN

1 rhodesian


rhodium ZN

1 rhodium


rhododendron ZN

1 rhododendro


rhododendronblad ZN

1 folio de rhododendro


rhododendronbloem ZN

1 flor de rhododendro


rhododendronknop ZN

1 button de rhododendro


rhododendronstruik ZN

1 arbusto de rhododendro


rhodoniet ZN

1 rhodonite


Rhodos ZN EIGN

1 Rhodos
bewoner van -- = rhodio
van -- = rhodie


rhombencefalon ZN

1 rhombencephalo


Rhône ZN EIGN

1 Rhodano, Rhône


ria ZN

1 (GEOL) ria


rial ZN

1 (munteenheid van Perzië) rial


riant BN

1 (er aantrekkelijk uitziend) bellissime, agradabile, splendide, magnific
-- uitzicht = vista splendide/magnific, bellissime panorama
-- gelegen = magnificamente situate, in un position splendide
2 (zeer ruim) ample, spatiose
-- salaris = salario ample
--e villa = villa spatiose
3 (gunstig) favorabile
de vooruitzichten zijn niet -- = le previsiones non es favorabile
de bungalow is -- gelegen = le bungalow (E) es multo ben situate/es situate multo favorabilemente


riaskust ZN

1 costa a/de/con rias


rib ZN

1 (been in de borstkas) costa
valse --ben = costas false/asternal/spurie
ware --ben = costas ver/sternal
zwevende --ben = costas flottante/fluctuante
-- van Adam = costa de Adam
van de --(ben) = costal
pijn tussen de --ben = dolor intercostal
ruimte tussen de --ben = spatio intercostal
onder de --ben gelegen = subcostal
boven de --ben gelegen = supercostal
2
--ben van een radiator = elementos de un radiator
3
-- van een gewelf = ossatura de un volta
4 (WISK) latere, arista
de --ben van een vierzijdige piramide = le aristas de un tetrahedro


ribademhaling ZN

1 Zie: borstademhaling


ribbebreuk ZN

1 fractura de costa


ribbekraakbeen ZN

1 cartilagine costal


ribbel ZN

1 cannella, cannellatura


ribbelen WW

1 cannellar


ribbelig BN

1 corrugate, cannellate
-- papier = papiro corrugate


ribbeling ZN

1 cannellatura
2 (in het zand door kabbelend water) ripple-mark (E)


ribben WW

1 (van ribben voorzien) cannellar
2 (groeven maken) cannellar


ribbenademhaling ZN

1 respiration thoracic/costal


ribbenbeweging ZN

1 movimento costal/de costas


ribbenboog ZN

1 Zie: ribboog


ribbenkast ZN

1 cassa/cavitate thoracic, thorace


ribbepijn ZN

1 dolores costal, costalgia


ribbestoot ZN

1 colpo in le costas


ribbestreek ZN

1 region costal


ribbestuk ZN

1 Zie: ribstuk


ribbetjesgoed ZN

1 villuto costate


ribbevlies ZN

1 pleura


ribbezenuw ZN

1 Zie: ribzenuw


ribboog ZN

1 arco costal


ribbreuk ZN

1 Zie: ribfractuur


ribbroek ZN

1 pantalon(es) de villuto costate


ribes ZN

1 ribes


ribesachtigen ZN MV

1 ribesiaceas


ribfluweel ZN

1 villuto costate


ribfractuur ZN

1 fractura de un costa, costa fracturate


ribgewelf ZN

1 volta de arista(s)


ribkarbonade ZN

1 cotelette (F) de spina


ribkotelet ZN

1 Zie: ribkarbonade


ribkwal ZN

1 ctenophoro


riblappen ZN

1 carne costal


riboflavine ZN

1 riboflavina


ribonuclease ZN

1 ribonuclease


ribonucleïnezuur, R.N.A. ZN

1 acido ribonucleic, A.R.N.


ribonucleoproteïne ZN

1 ribonucleoproteina


ribose ZN

1 ribosa


ribosomaal BN

1 ribosomal, ribosomic


ribosoom ZN

1 ribosoma


ribovirus ZN

1 ribovirus


ribozym ZN

1 ribozyma


ribspier ZN

1 musculo costal


ribstof ZN

1 texito costate


ribstuk ZN

1 (CUL) entrecôte (F)


ribvlees ZN

1 carne costal


ribvormig BN

1 costiforme


ribzaad ZN

1 cherophyllo


ribzenuw ZN

1 nervo costal


ricercare ZN

1 (MUZ) ricercare (I)


Richard ZN EIGN

1 Ricardo
-- Leeuwenhart = Ricardo Corde de Leon


richel ZN

1 (bovenste rand van een voorwerp) bordo saliente
(BOUWK) gladde -- = plattebanda


richtantenne ZN

1 antenna directional


richtas ZN

1 linea de vista


richtbaak ZN

1 jalon


richtbout ZN

1 guida


richtdatum ZN

1 Zie: streefdatum


richten WW

1 (in een rechte lijn brengen) alinear
een compagnie -- = alinear un compania
rechts -- = alinear a dext(e)ra
2 (in een richting laten gaan) diriger
iemands gangen -- = diriger un persona
zijn schreden -- naar = diriger su passos verso
zijn aandacht op iets -- = diriger su attention a/verso un cosa
zich naar de mode -- = sequer le moda
3 (sturen) diriger, adressar
zijn ogen -- op = diriger su oculos a/verso
een brief -- aan = diriger un littera a
een brief aan mij gericht = un littera dirigite a me
het woord -- tot = diriger/adressar le parola a
een vraag tot de voorzitter -- = diriger/adressar un question al presidente
4 (recht maken) poner recte
5 (in bepaalde richting brengen) alinear, (mbt optische instrumenten) collimar
de zeilen naar de wind -- = orientar le velas verso le vento
6 (mbt vuurwapens) punctar, visar
een kanon -- = punctar un cannon
scherp -- = visar ben
7
(zich wenden tot) zich -- = diriger se (a), adressar se (a)
8
(als voorbeeld nemen) zich -- = regular se, conformar se, esser guidate (per)
zich naar de omstandigheden -- = esser guidate per le circumstantias, accommodar se al circumstantias, regular se secundo le circumstantias
zich steeds naar de nieuwste trend -- = sequer sempre/semper le ultime moda
9
(zich concentreren) zich -- = concentrar se (super)
zich geheel op zijn studie -- = concentrar se toto/exclusivemente super su studios
10
(mbt taal) zich -- = accordar se (con), concordar (con)
het werkwoord richt zich naar het onderwerp = le verbo concorda con le subjecto
11
iets te gronde -- = conducer un cosa a su ruina, ruinar un cosa, causar le ruina de un cosa
ik zal me daarnaar -- = io agera in consequentia


richter ZN

1 (BIJBEL) judice
(bijbelboek) Richteren = Judices
2 (MIL) punctator


Richter ZN EIGN

1 Richter
de aardbeving had een kracht van 6 op de schaal van -- = le tremor de terra habeva un intensitate 6 del scala (de) Richter


richtgetal ZN

1 indice, index
2 (WISK) ordinal
3 (FOTO) numero guida
flits met een hoog -- = flash (E) electronic con un alte numero guida


richthoek ZN

1 angulo de tiro


richting ZN

1 (zijde, kant) direction, senso
in de goede -- = in le bon direction, in le direction juste
tegenovergestelde -- = direction/senso contrari/inverse/opposite
in zuidelijke -- = in direction sud, verso le sud
verplichte (rij)-- = senso obligatori
(in auto/op de fiets) de -- aangeven = indicar/monstrar le direction
iets in een bepaalde -- zoeken = cercar un cosa in un direction determinate
de -- aanwijzen = indicar le direction
van -- veranderen = cambiar de direction
welke -- is hij uitgegaan? = in que direction ha ille ite/vadite?, que direction ha ille prendite?
alle inspanningen gaan in dezelfde -- = tote le effortios va in le mesme senso, tote le effortios concorda
(FIG) dat komt aardig in de -- = isto se approxima plus a lo que nos vole
wind uit westelijke -- = vento del west
2 (gezindheid, strekking) tendentia, inclination
de -- van de markt = le tendentia del mercato
politieke -- = tendentia politic
-- in de kunst = tendentia artistic
3 (van vuurwapen) punctage
de juiste -- van het geweer = le punctage exacte del fusil
4
een nieuwe -- inslaan = prender un nove cammino


richtingaanduiding ZN

1 Zie: richtingaanwijzer


richtingaanwijzer ZN

1 indicator/aletta de direction


richtingbepaling ZN

1 orientation


richtingbord ZN

1 pannello indicator, indicator de direction


richtinggevend BN

1 directive


richtinggevoel ZN

1 senso de direction/orientation
zijn -- kwijt zijn = haber perdite su senso de direction, esser disorientate


richtingloos BN

1 sin direction, sin orientation, disorientate


richtingloosheid ZN

1 disorientation


richtingroer ZN

1 timon de direction


richtingscoëfficiënt ZN

1 (WISK, NAT) coefficiente angular


richtingscosinus ZN

1 cosinus directori


richtingsdiagram ZN

1 diagramma directional


richtingskracht ZN

1 Zie: richtkracht


richtingslijn ZN

1 (NAT) vector


richtingsvermogen ZN

1 senso de orientation


richtingverandering ZN

1 cambio de direction
2 (draaiing, zwenking) viramento
3 (afwijking) deviation


richtingwijzer ZN

1 Zie: richtingaanwijzer


richtingzoeker ZN

1 (radiopeiler) radiogoniometro


richtkracht ZN

1 (NAT) verticitate


richtlat ZN

1 regula


richtlijn ZN

1 (aanwijzing) directiva, linea directive, principio directori, linea de action, instruction, prescription, instruction
--en opstellen = formular directivas
--en voor het gebruik = instructiones pro le uso
2 (JUR) directiva
3 (MEETK) linea directrice, directrice


richtliniaal ZN

1 regula de agrimensor, alidada


richtlood ZN

1 (filo de) plumbo


richtprijs ZN

1 precio consiliate/indicative/recommendate


richtpunt ZN

1 puncto fixate/de mira/de referentia


richtsnoer ZN

1 (lijn om in een rechte lijn te blijven) linea
2 (voorschrift) directiva, linea directive, principio directori
3 (voorbeeld) exemplo, modello, norma
het -- van zijn geloof = le canone de su fide
tot -- dienen = servir de guida/exemplo/norma


richtvaan ZN

1 jalon


ricine ZN

1 ricina


ricinisme ZN

1 ricinismo


ricinus(boom) ZN

1 ricino


ricinusolie ZN

1 oleo de ricino


ricinuszaad ZN

1 semine de ricino


rickettsia ZN

1 (bacterie) rickettsia


rickettsiose ZN

1 rickettsiose (-osis)


ricotta ZN

1 ricotta


ridder ZN

1 cavallero
dolend -- = cavallero errante
-- van de droevige figuur = cavallero del triste figura
-- in de orde van Oranje-Nassau = cavallero in le ordine de Oranje-Nassau
iemand tot -- slaan = armar un persona cavallero
2 (ROM GESCH) equite


ridderavontuur ZN

1 aventura cavalleresc


ridderburcht ZN

1 Zie: ridderkasteel


ridderdeugd ZN

1 virtute cavalleresc


ridderdienst ZN

1 (bewezen dienst) servicio cavalleresc
2 (hoffelijkheid) cortesia cavalleresc, galanteria


riddereed ZN

1 juramento de cavallero


riddereeuw ZN

1 seculo feodal


ridderen WW

1 (tot ridder slaan) armar (un persona) cavallero
2 (in een ridderorde opnemen) decorar


ridderepiek ZN

1 litteratura cavalleresc


ridderepos ZN

1 epopeia cavalleresc


riddergedicht ZN

1 poema de cavalleria


riddergeest ZN

1 Zie: ridderlijkheid


riddergoed ZN

1 dominio de un cavallero


ridderideaal ZN

1 ideal cavalleresc


ridderkasteel ZN

1 castella (de cavallero)


ridderkroon ZN

1 corona de cavallero


ridderkruis ZN

1 cruce de cavallero


ridderleger ZN

1 armea de cavalleros


ridderlijk BN

1 cavallerose, cavalleresc, nobile
--e gevoelens = sentimentos cavalleresc/cavallerose
--e strijd = combatto cavalleresc
-- slot = castello de un cavallero
hij kwam er -- voor uit = ille lo ha confessate francamente


ridderlijkheid ZN

1 spirito cavalleresc, cavalleria, sentimentos cavalleresc/cavallerose


riddermantel ZN

1 mantello de cavallero


ridderorde ZN

1 (stand) cavalleria
2 (vereniging van ridders) ordine de cavalleria
de -- van de Tempeliers = le ordine del Templo
3 (onderscheiding) ordine de cavalleria
4 (versiersel) insignia (de un ordine de cavalleria), decoration


ridderplicht ZN

1 deber cavalleresc/de cavallero


ridderpoëzie ZN

1 poesia cavalleresc/de cavalleria


ridderroman ZN

1 romance cavalleresc/de cavalleria


ridderschaar ZN

1 truppa de cavalleros


ridderschap ZN

1 (het ridder zijn) cavalleria
2 (de ridders) cavalleria


ridderslag ZN

1 accollada
iemand de -- geven = dar le accollada a un persona


ridderslot ZN

1 Zie: ridderkasteel


ridderspel ZN

1 torneo


ridderspoor ZN

1 (spoor aan de voet) sporon de cavallero
zijn --en verdienen = ganiar su sporones
2 (PLANTK) delphinio
chinese -- = delphinio grandiflor


ridderstand ZN

1 (waardigheid) cavalleria
2 (de ridders) cavalleria


riddertijd ZN

1 epocha/tempores feudal/del cavalleria


riddervaantje ZN

1 pennon


riddervis ZN

1 equeto lanceolate


ridderwezen ZN

1 cavalleria


ridderwoord ZN

1 parola de cavallero


ridderzaal ZN

1 grande sala, sala de honor


ridderzate ZN

1 Zie: havezate


ridderzuring ZN

1 rumex obtusifolie


ridderzwam ZN

1 tricholoma


ridiculiseren WW

1 ridiculisar


ridiculiteit ZN

1 ridiculitate, ridiculessa


ridicuul BN

1 ridicule


riedel ZN

1 (klankenreeks) refrain (F), ritornello (I)
2 (slagzin) slogan (E)


riek ZN

1 furca


rieken WW

1 (geur afgeven) odorar, oler, fragrar, exhalar fragrantia, exhalar un certe odor
2 (stinken) puter


riel ZN

1 (munt van Cambodja) riel


riem ZN

1 (gordel) cinctura, cincturon
gesp van een -- = bucla de un cinctura
een -- omgespen = buclar un cinctura
een -- omdoen = cincturar
de -- aanhalen = stringer/serrar le cinctura
2 (drijfriem, snaar) corregia
-- de transmission = corregia de transmission
-- de ventilateur = corregia de ventilator
-- zonder einde = corregia sin fin
3 (band om iets vast te binden) corregia
leren -- = corregia de corio
schaatsen met --en = patines con corregias
4 (pees) tendine, tendon
5 (strook veen) banda de turba/turfa
6 (hoeveelheid papier) risma
tien -- papier = balla
7 (ANAT) frenulo
8 (roeiriem) remo
met vier rijen --en = quadrireme
galei met vier rijen --en = quadrireme
met vijf rijen --en = quinquareme
galei met vijf rijen --en = quinquareme
roeien met de --en die je hebt = adaptar se al possibilitates
met zijn eigen --en roeien = volar per su proprie alas


riemaandrijving ZN

1 propulsion/transmission a/per corregia


Riemann ZN EIGN

1 Riemann
meetkunde van -- = geometria riemannian


riembeslag ZN

1 ferratura


riemblad ZN

1 pala


riembladig BN

1 laciniate


riemdol ZN

1 tolete


riemen WW

1 attachar {sj} con un corregia


riemklamp ZN

1 fulcro, pivot


riemleer ZN

1 corio pro corregias


riemoverbrenging ZN

1 transmission a/per corregia


riempen ZN

1 tolete


riempin ZN

1 Zie: riempen


riempjes ZN

1 (PLANTK) corrigiola


riemschijf ZN

1 polea de transmission
vaste -- = polea fixe de transmission
losse -- = polea mobile de transmission


riemslag ZN

1 colpo de remo


riemspanner ZN

1 tenditor de corregia


riemspanning ZN

1 tension de corregia


riemtransmissie ZN

1 Zie: riemoverbrenging


riemwerk ZN

1 rorregias


riemworm ZN

1 ligula


riesling(druif) ZN

1 riesling


riesling(wijn) ZN

1 riesling


riet ZN

1 (PLANTK) canna, junco
Indisch -- = canna/junco de India
beven als een -- = tremer/tremular como un canna/junco/folio
2 (MUZ) (blaasgat) imbuccatura
3 (MUZ) (van blaasinstrument) ancia, linguetta


rietachtig BN

1 (op riet lijkend) simile al canna, cannacee
2 (vol riet) plen de canna


rietakker ZN

1 junchiera, juncheto, plantation de juncos, canneto


rietbedekking ZN

1 copertura de canna


rietbinder ZN

1 ligator de canna


rietbos ZN

1 fasce de cannas
2 (rietakker) Zie: rietakker


rietdak ZN

1 tecto de canna


rietdekker ZN

1 copertor de canna


rietdekkersgereedschap ZN

1 utensiles/instrumentos pro copertores de canna


rieten BN

1 cannate, de canna, de junco
-- stoel = sedia cannate


rietfluit ZN

1 (GESCH) calamo
2 flauta de canna


rietgewas ZN

1 canna, junco


rietgordijn ZN

1 cortina de canna


rietgors ZN

1 Zie: rietland


rietgras

1 phalaris, phragmite


rietgrond ZN

1 Zie: rietland


riethalm ZN

1 pedunculo de canna


riethoen ZN

1 rallo


rietje ZN

1 palea (a biber)
een drankje met een -- opzuigen = aspirar un bibita con un palea


rietkever ZN

1 donacia


rietkraag ZN

1 bordatura/bordura de cannas


rietland ZN

1 junchiera, canneto


rietmat ZN

1 matta de canna


rietmeubelen ZN MV

1 mobiles cannate/de canna


rietmijt ZN

1 pila/cumulo de cannas


rietmoeras ZN

1 palude a/de juncos


rietoogst ZN

1 recolta de canna de sucro


rietplanter ZN

1 plantator de canna de sucro


rietpluim ZN

1 panicula de canna


rietsap ZN

1 succo de canna de sucro


rietscherm ZN

1 paravento/barriera de canna


rietsnijder ZN

1 taliator de canna


rietsteel ZN

1 Zie: rietstengel


rietstengel ZN

1 pedunculo de canna


rietstok ZN

1 baston de canna


rietsuiker ZN

1 sucro de canna


rietsuikercultuur ZN

1 cultura/cultivation de sucro de canna


rietsuikerfabriek ZN

1 fabrica de sucro de canna


rietsuikerindustrie ZN

1 industria de sucro de canna


rietsuikerproduktie ZN

1 production de sucro de canna


rietsuikerstroop ZN

1 sirop de sucro de canna


rietsuikerteelt ZN

1 Zie: rietsuikercultuur


rietteelt ZN

1 Zie: rietsuikercultuur


rietuil ZN

1 (vlinder) nonagria


rietvegetatie ZN

1 vegetation de canna/junco


rietveld ZN

1 junchiera, juncheto, plantation de juncos, canneto


rietvlechter ZN

1 tressator de canna


rietvlot ZN

1 rate de canna


rietvoorn ZN

1 leucisco rubie


rietwand ZN

1 pariete de canna


rietwaren ZN MV

1 articulos/objectos de canna


rietzwaluw ZN

1 sterna nigre


rietzwenkgras ZN

1 festuca arundinacee


rif ZN

1 scolio
vol --fen = scoliose


rift(dal) ZN

1 rift


rigaudon ZN

1 (dans) rigaudon (F)


rigide BN

1 rigide, inflexibile


rigiditeit ZN

1 rigiditate, inflexibilitate


rigor ZN

1 (MED) rigor, rigiditate
-- mortis = rigor/rigiditate cadaveric


rigorisme ZN

1 rigorismo


rigorist ZN

1 rigorista


rigoristisch BN

1 rigorista, rigoristic
--e houding = attitude rigorista
--e moraal = moral rigo-ristic
het --e karakter van het calvinisme = le character rigoristic del calvinismo


rigorositeit ZN

1 rigorositate


rigoroso

1 (MUZ) rigoroso (I)


rigoureus BN

1 rigorose, stricte, draconic, draconian
--e maatregelen = mesuras rigorose/stricte


rij ZN

1 (opeenvolging in rechte lijn) fila, rango, linea, (van personen OOK) cauda
-- huizen = fila/serie de casas
-- stoelen = fila de sedias
-- soldaten = fila de soldatos
-- huizen = fila de casas
-- wachtenden = cauda de gente
een dubbele -- toeschouwers = un duple fila de spectatores
achter een -- wachtenden aansluiten = mitter se/poner se al cauda
in de -- staan = star in/facer fila, facer cauda, esser alineate
een uur lang in de -- staan = facer un hora de cauda
in een -- zetten = poner/mitter in fila, rangiar, alinear
zij zitten op een --tje = illes es sedite in fila
op de eerste -- zitten = esser in prime fila/rango
een jas met twee --en knopen = un mantello de duo filas de buttones
-- aan -- = in fila
in de -- lopen = ir in fila
op de --/het --tje af = un post le altere
de -- sluiten = clauder le fila, esser le ultimo del fila
de --en sluiten = serrar/stringer le filas/rangos
(FIG) alles nog eens op een --tje zetten = recapitular le cosas
2 (reeks) serie, sequentia
3 (stoet) defilata, procession


rijbaan ZN

1 parte vehicular del cammino
weg met gescheiden --en = cammino que ha partes vehicular independente


rijbaanverbreding ZN

1 allargamento del parte vehicular (del cammino)


rijbaanversmalling ZN

1 constriction del parte vehicular (del cammino)


rijbevoegdheid ZN

1 autorisation/permisso de conducer
ontzegging van de -- = privation del permisso de conducer


rijbewijs ZN

1 permisso/patente de conducer/guidar
zijn -- tonen/laten zien = exhiber/presentar su permisso de conducer
zijn -- halen = obtener su permisso de conducer
mijn -- is verlopen = mi permisso de conducer ha perimite


rijbroek ZN

1 bracas/pantalon(es) de cavallero


rijcostuum ZN

1 costume de cavalcar


rijdek ZN

1 ponte reservate al vehiculos automobile


rijden WW

1 (zich voortbewegen) ir, mover se
2 (in auto) conducer, guidar, (op de fiets) ir a bicycletta, (te paard) ir/montar a cavallo, (schaatsen) patinar
een auto -- = conducer/guidar un auto(mobile)
hij rijdt uitstekend = ille conduce multo ben
kunnen (auto)-- = saper conducer
leren (auto)-- = apprender a conducer, (paard) apprender le equitation
onder invloed -- = conducer in stato de ebrietate
het -- in een auto = le conducta in un auto(mobile)
zachter -- = moderar le velocitate
door het dorp -- = passar per le village
om het dorp -- = contornar le village
op elkaar -- = entrar in collision, collider
(bang zijn) 'm -- = haber pavor
3 (geschikt om zich erop voort te bewegen) esser practicabile
die weg rijdt uitstekend = iste cammino es multo practicabile


rijdend BN

1 (in beweging zijnd) movente, in marcha {sj}
uit een --e trein springen = saltar de un traino movente/in marcha
2 (verplaatsbaar) rolante, ambulante, mobile
--e winkel = magazin/boteca rolante/ambulante
--e bibliotheek = bibliotheca mobile/ambulante
--e kantine = cantina mobile
3 (bereden) montate, a cavallo


rijder ZN

1 (van auto) conductor, automobilista, chauffeur (F), (van fiets) cyclista, (ruiter) cavallero, (schaatsenrijder) patinator


rijdier ZN

1 animal de sella


rijdraad ZN

1 filo de contacto


rijdraadspanning ZN

1 tension del filo de contacto


rijdromedaris ZN

1 mehari


rijeigenschap ZN

1 characteristica de conducta


rijervaring ZN

1 experientia del conducta/de conducer
-- opdoen = acquirer experientia de conducer


rijexamen ZN

1 examine (pro le permisso/patente) de conducer/guidar, examine de conductor (de automobiles)


rijf ZN

1 rastro, rastrello, rastrellator


rijgdraad ZN

1 filo a/de bastir
met een -- vasthechten = bastir


rijgen WW

1 (naaien) bastir
het -- = bastitura
2 (aan een snoer hechten) infilar
parels -- = infilar perlas
3 (met een snoer vastmaken) laciar, attachar {sj}
schoenen -- = laciar scarpas/calceos
in een corset -- = incorsetar


rijggaren ZN

1 filo a/de bastir


rijggat ZN

1 oculetto


rijgkoord ZN

1 Zie: veter


rijglaars ZN

1 botta/bottina de laciar/a/de lacetto/a/de cordon


rijgnaald ZN

1 agulia de laciar


rijgpen ZN

1 Zie: rijgnaald


rijgpin ZN

1 Zie: rijgnaald


rijgschoen ZN

1 calceo/scarpa de laciar/a/de lacetto/a/de cordon


rijgsluiting ZN

1 clausura a lacetto


rijgsnoer ZN

1 lacio, lacetto, cordon


rijgveter ZN

1 Zie: rijgsnoer


rijgzijde ZN

1 latere dorsal


rijhoogte ZN

1 altor/altura maxime


rijinstructeur ZN

1 instructor de un schola de conducta/de un autoschola


rijk ZN

1 (staat) stato, (van een vorst) regno, (van een keizer) Imperio
Byzantijnse Rijk = Imperio Byzantin
Romeinse Rijk = Imperio Roman
Britse Rijk = Imperio Britannic
Hemelse Rijk = Celeste Imperio
Rijk van de Rijzende Zon = Imperio del Sol Levante
het -- der duisternis = le imperio/regno del tenebras
het Derde Rijk = le tertie Reich (D)
duizendjarig -- = regno millenari
het -- van God = le regno de Deo
het -- der hemelen = le regno celeste/del celos
stichter van een -- = creator de un imperio
iets naar het -- der fabelen verwijzen = relegar un cosa al region del fabula, considerar un cosa como un pur producto del imagination, demonstrar que un cosa es un mytho
het -- van de geest = le dominio del spirito
het -- der kleuren = le mundo del colores
het -- der klanken = le mundo del sonos
dat behoort tot het -- der mogelijkheden = 1. (mogelijk) isto es possibile, 2. (nog niet zeker) isto non ancora es certe
het -- alleen hebben = haber le campo libere
zijn -- zal niet lang duren = su regno essera curte
2 (landelijke overheid) stato
het -- heeft hem aangesteld = le stato le ha appunctate
door het -- gefinancierd = financiate per le stato
eigendom van het -- = proprietate del stato


rijk BN

1 (vermogend) ric, fortunate, pecuniose
een -- land = un pais ric
-- maken = inricchir
-- worden = inricchir se, devenir ric
slapend -- worden = devenir ric sin fatiga
2 (ruim voorzien van) ric (in), abundante (in)
-- aan ervaring = ric in experientia(s)
-- aan boeken = ric in libros
dit land is -- aan grote schrijvers = iste pais abunde in grande scriptores
3 (veel opleverend) ric, fertile, fecunde
hij heeft een --e verbeelding = ille ha un imagination fertile
4 (overvloedig) ric, abundante
-- rijm = rima ric
--e oogst = recolta abundante
bijzonder --e oogst = recolta superabundante
--e taal = lingua ric
een zeer -- leven = un vita opulente
5 (kostbaar) ric, sumptuose
dat huis is -- gemeubeld = iste casa es riccamente mobilate
6 (kostelijk) ric, magnific
7
iets -- zijn = posseder un cosa
8
-- in bloei staan = esser completemente in flor


rijkaard ZN

1 persona ric, ricco, (PEJ) nabab


rijkameel ZN

1 camelo de sella


rijkbedeeld BN

1 riccamente providite


rijkbegaafd BN

1 riccamente dotate


rijkdom ZN

1 (toestand) ricchessa, opulentia
buitensporige -- = opulentia exorbitante
2 (kostbaar voorwerp/bezit) ricchessa, (geld) fortuna, capital
opeenhoping van --men = accumulation de ricchessas
--men vergaren = amassar ricchessas
verdeling van de --men = repartition del ricchessas
3 (goed dat de mens van nut is) ricchessa, ressource (F)
de natuurlijke --men = le ricchessas/ressources natural de un pais
een betere verdeling van de -- = un melior distribution del ricchessa/ressources
4 (het in ruime mate aanwezig zijn) ricchessa, abundantia, profusion, luxuriantia
de -- van onze taal = le ricchessa de nostre lingua
een -- aan veldbloemen = un profusion de flores salvage/campestre
Lybië's -- aan olie = le ressources (F) ric de oleo de Libya
5 (de rijke stand) riccos


rijke ZN

1 ricco


rijkelijk BN

1 (kwistig) generose, liberal
-- geven = dar generosemente/liberalmente
2 (overvloedig) ric, abundante, copiose
een -- maal = un repasto copiose
-- voorzien van alles = provider abundantemente de toto
de natuur heeft hem -- bedacht = le natura le ha avantagiate
-- gebruik van iets maken = facer un usage abundante de un cosa, facer plen uso de un cosa
3 (te veel) superabundante
er zit -- zout in het eten = le nutrimento es troppo salate
die japon is -- laag uitgesneden = iste veste/roba ha un décolleté (F) multo profunde


rijkelui ZN

1 gente ric, riccos


rijkeluisbuurt ZN

1 quartiero de riccos


rijkeluiskind ZN

1 filio/filia de riccos


rijkeluiswens ZN

1 desiro/desiderio de riccos


rijketting ZN

1 catena de rota


rijkgeladen BN

1 cargate de ricchessas


rijkheid ZN

1 ricchessa, abundantia
de -- van haar geestelijk leven = le ricchessa de su vita spiritual
-- aan betekenis = ricchessa de senso


rijknecht ZN

1 (knecht die paarden verzorgt) staffero, groom (E)
2 (jockey) jockey


rijkoets ZN

1 Zie: koets


rijkostuum ZN

1 costume/habito de cavalcar, (voor man OOK) costume/habito de cavallero, (voor vrouw OOK) costume/habito de amazon


rijksacademie ZN

1 academia national/del stato


rijksaccountant ZN

1 revisor statal de contos, experto contabile del stato


rijksadelaar ZN

1 aquila (imperial)


rijksadvokaat ZN

1 advocato del stato


rijksambt ZN

1 function/empleo public


rijksambtenaar ZN

1 functionario public/del stato, empleato public


rijksappel ZN

1 globo (imperial)


rijksarbeidsbureau ZN

1 officio national del labor/del travalio, officio/agentia national de empleamento


rijksarchief ZN

1 archivo national/statal/del stato


rijksarchitect ZN

1 architecto del edificios del stato


rijksarchivaris ZN

1 archivista statal/del stato, director del archivos national


rijksbegroting ZN

1 budget (E) national/statal/del stato


rijksbelasting ZN

1 imposto national/statal/del stato


rijksbemiddelaar ZN

1 conciliator/mediator/arbitrator del governamento


rijksbestuur ZN

1 governamento


rijksbetrekking ZN

1 function/empleo public


rijksbeurs ZN

1 bursa statal/del stato


rijksbewind ZN

1 governamento


rijksbijdrage ZN

1 subsidio/subvention/contribution statal/del stato


rijksbouwmeester ZN

1 Zie: rijksarchitect


rijksbureau ZN

1 officio/agentia/bureau (F) national


rijkscommissaris ZN

1 commissario del governamento


rijksdaalder ZN

1 rixdale


rijksdag ZN

1 (GESCH) dieta
2 (volksvertegenwoordiging) parlamento, (in Duitsland) Reichstag, (in Zweden) Riksdag


rijksdeel ZN

1 parte del regno, parte del territorio national
overzeese --en = territorios de ultramar


rijksdienst ZN

1 (dienst bij het rijk) function/empleo public
ambtenaar in -- = functionario del stato
2 (door het Rijk verzorgde dienst) servicio del stato


rijksduitser ZN

1 germano del Reich (D)


rijksfondsen ZN MV

1 fundos statal/del stato


rijksgebied ZN

1 territorio national/del stato


rijksgebouw ZN

1 edificio public/statal/del stato


rijksgebouwendienst ZN

1 servicio del edificios public/statal/del stato


rijksgenoot ZN

1 conational, compatriota


rijksgrens ZN

1 frontiera del stato


rijksgrond ZN

1 terreno que pertine al stato


rijksinkomsten ZN MV

1 receptas del stato


rijksinstelling ZN

1 institution national/statal/del stato


rijksinstituut ZN

1 instituto national/statal/del stato


rijkskanselier ZN

1 cancellero (de stato)


rijkskas ZN

1 tresoreria, tresor public


rijkskosten ZN MV

1 costos/expensas del stato


rijkskweekschool ZN

1 schola normal del stato


rijksluchtvaartdienst ZN

1 servicio national de aviation civil


rijksmiddelen ZN MV

1 fundos public/statal, ressources (F) del stato


rijksmunt ZN

1 moneta national


rijksmuseum ZN

1 museo national/statal/del stato


rijksontvanger ZN

1 collector national del impostos


rijksoverheid ZN

1 governamento national/central


rijkspensioen ZN

1 pension statal/del stato


rijkspolitie ZN

1 policia national/del stato


rijksschatkist ZN

1 tresoreria, thesaureria


rijksschool ZN

1 schola de stato


rijksstad ZN

1 (GESCH) urbe imperial


rijkssteun ZN

1 protection statal/del stato


rijkssubsidie ZN

1 subsidio/subvention statal/del stato


rijkstoezicht ZN

1 controlo del stato


rijksuniversiteit ZN

1 universitate statal/del stato


rijksverkeersinspectie ZN

1 inspection national de traffico


rijksvoorlichtingsdienst ZN

1 servicio de information del stato/governamento


rijksvorst ZN

1 prince/principe del Imperio


rijkswacht ZN

1 Zie: rijkspolitie


rijkswaterstaat ZN

1 ministerio/departimento de obras public


rijksweg ZN

1 cammino national/statal


rijkswege ZN

1
van -- = de parte del stato, per le stato
van -- uitgegeven = publicate per le stato


rijkswerf ZN

1 arsenal del stato


rijkswet ZN

1 lege del stato


rijkszwaard ZN

1 (van koning) spada royal/regal, (van keizer) spada imperial


rijkunst ZN

1 (mbt paarden) equitation


rijkunstig BN

1 (mbt paarden) de equitation


rijkversierd BN

1 riccamente ornate


rijkvloeiend BN

1 fecunde
--e bron = fonte fecunde


rijlaars ZN

1 botta de equitation/de cavallero


rijles ZN

1 (autorijles) lection de conducta/de conducer
2 (paardrijles) lection de equitation


rijm ZN

1 (gelijkheid van klank) rima
vrouwelijk/slepend -- = rima feminin
mannelijk/staand -- = rima masculin
gekruist -- = rima cruciate/alternate/alternante/alternative
rijk -- = rima ric
onzuiver -- = rima approximative/imperfecte
gebroken -- = rima interrumpite
een -- op = un parola que face rima con
op -- zetten = rimar, versificar
het op -- zetten = versification
-- en onrijm = poesia e prosa
2 (klank, woord) rima
ken je een -- op "vogel"? = sape tu un parola rimante con "ave"?
3 (gedicht) verso
--en en vertellingen = versos e contos
4 (bevroren dauw) pruina


rijmader ZN

1 vena poetic


rijmantel ZN

1 mantello de cavallero


rijmbijbel ZN

1 biblia rimate/in versos


rijmbrief ZN

1 littera rimate


rijmdwang ZN

1 Zie: rijmnood


rijmeester ZN

1 maestro/professor de equitation


rijmelaar ZN

1 poetastro, mal poeta


rijmelarij ZN

1 mal versos


rijmelen WW

1 facer mal versos


rijmen WW

1 (rijm hebben) rimar
die gedichten rijmen niet = iste poesias non rima
2 (rijm vormen) rimar
deze woorden rijmen op elkaar = iste parolas rima
3 (verzen maken) rimar, versificar, facer/scriber/componer versos
goed kunnen -- = saper facer versos multo ben, esser un habile versificator
4 (FIG) (overeenkomen) corresponder (a), concordar (con)
zo'n daad rijmt niet met zijn principes = un tal acto/action non corresponde/concorda a su principios
5 conciliar con
dat valt niet te -- met = isto esseva impossibile de conciliar con


rijmer ZN

1 rimator, versificator


rijmerij ZN

1 versos, rimas, versification
2 mal versos


rijmklank ZN

1 (gelijke klank) rima
2 (laatste klank van een versregel) rima


rijmkroniek ZN

1 chronica rimate


rijmkunst ZN

1 arte de facer rimas, technica del verso, versification


rijmloos BN

1 sin rima, non rimate, non versificate, blanc
--e verzen = versos blanc/sin rima


rijmlust ZN

1 invidia de rimar, (PEJ) metromania


rijmnood ZN

1 necessitates/exigentias del rima


rijmpaar ZN

1 duo rimas


rijmpje ZN

1 rima


rijmprent ZN

1 poema illustrate


rijmregel ZN

1 verso


rijmschema ZN

1 schema/ordine/disposition del rimas


rijmspreuk ZN

1 dicto/sententia/proverbio/maxima/aphorismo/adagio rimate/in versos


rijmvaardigheid ZN

1 habilitate de versificator


rijmwerk ZN

1 obra in versos


rijmwoede ZN

1 metromania


rijmwoord ZN

1 parola que rima, rima


rijmwoordenboek ZN

1 dictionario de rimas, rimario
het -- van Witsen Geijsbeek = le rimario de Witsen Geijsbeek


rijmzucht ZN

1 metromania


Rijn ZN EIGN

1 Rheno
aan de overzijde van de -- = al altere latere del Rheno, transrhenan


rijnaak ZN

1 barca/gabarra rhenan/del Rheno


Rijn-Beieren ZN EIGN

1 Bavaria rhenan


rijnboot ZN

1 nave rhenan/del Rheno


Rijnbrug ZN

1 ponte rhenan/del Rheno


Rijndal ZN

1 valle/vallea rhenan/del Rheno


Rijndelta ZN

1 delta rhenan/del Rheno


Rijndijk ZN

1 dica rhenan/del Rheno


rijnforel ZN

1 tructa rhenan/del Rheno


Rijngrens ZN

1 frontiera rhenan


rijngrind ZN

1 gravella rhenan


rijnkiezel ZN

1 Zie: Rijngrind


rijnklinker ZN

1 bricca/clinker (E) rhenan


Rijnland ZN EIGN

1 Rhenania


Rijnlander ZN

1 rhenano


Rijnland-Palts ZN EIGN

1 Rhenania-Palatinato


Rijnlands BN

1 rhenan, de Rhenania, del Rheno


rijnlei ZN

1 ardesia rhenan


Rijnmond ZN

1 (mond van de Rijn) bucca/imbuccatura del Rheno
2 (gebied om de Nieuwe Waterweg) Rijnmond (N)


Rijnoever ZN

1 ripa rhenan/del Rheno


Rijnoeverstaten ZN MV

1 Statos ripari del Rheno


Rijnprovincie ZN EIGN

1 Provincia rhenan


Rijn-Pruisen ZN EIGN

1 Prussia rhenan


Rijn-Rhônekanaal ZN EIGN

1 canal del Rhodano al Rheno


Rijns BN

1 del Rheno, rhenan
--e wijn = vino rhenan/del Rheno


rijns BN

1 Zie: rins


Rijnscheepvaart ZN

1 Zie: Rijnvaart


Rijnschip ZN

1 nave rhenan/del Rheno


rijnsheid ZN

1 Zie: rinsheid


Rijnstaat ZN

1 stato ripari del Rheno


Rijnstreek ZN EIGN

1 Region rhenan


Rijnvaart ZN

1 navigation rhenan/super le Rheno


Rijnverbond ZN EIGN

1 Liga Rhenan/del Rheno


rijnwater ZN

1 aqua rhenan/del Rheno


rijnwijn ZN

1 vino rhenan/del Rheno


rijnzalm ZN

1 salmon rhenan/del Rheno


rijoefening ZN

1 exercitio equestre


rij-op rij-af-systeem ZN

1 roll-on roll-off (E)


rijp BN

1 (ook FIG) matur
--e vrucht = fructo matur
-- koren = tritico matur
-- gezwel = abscesso matur
--e puist = furunculo matur
-- oordeel = judicamento matur
--e leeftijd = etate matur
de --ere jeugd = le adolescentes
na --e overweging = post reflexion matur
de tijd is daarvoor nog niet -- = le tempore non ancora es matur pro isto
het volk was -- voor de opstand = le populo esseva matur pro le revolta
-- worden = maturar


rijp ZN

1 (aanslag van ijskristallen) pruina
-- vormen = pruinar
met -- bedekken = coperir de pruina
2 (waas op vruchten/planten) pruina


rijpaard ZN

1 cavallo de sella


rijpelijk BW

1 maturmente
iets -- overwegen = dar a un cosa su plen consideration


rijpen WW

1 (rijp worden) maturar
de peren beginnen al te -- = le piras comencia jam a maturar
2 (rijp maken) maturar, hastar le maturation
de zon rijpt de vruchten = le sol matura le fructos
de ervaring heeft hem gerijpt = le experientia le ha maturate
3 (verhouten) lignificar se


rijpend BN

1 maturante, maturative


rijpheid ZN

1 maturitate
-- van een vrucht = maturitate de un fructo
-- van een gezwel = maturitate de un abscesso
-- van geest = maturitate spiritual/mental/de spirito
mannelijke -- = virilitate
-- van gedachte = maturitate de pensamento/pensata
-- van oordeel = maturitate de judicio/judicamento
het portret toont haar in volle vrouwelijke -- = le portrait (F) la monstra in tote le plenitude de su feminitate
een plan tot -- brengen = maturar un projecto


rijphout ZN

1 duramen


rijping ZN

1 (het rijpen) maturation
-- van de vruchten = maturation del fructos
-- van een plan = maturation de un projecto
2 (groei naar volwassenheid) maturation, adolescentia
3 (GEOL) maturation


rijpingsjaren ZN MV

1 annos de maturation, adolescentia, pubertate


rijpingsperiode ZN

1 periodo de maturation


rijpingsproces ZN

1 processo de maturation, maturation


rijpingstijd ZN

1 Zie: rijpingsperiode


rijproef ZN

1 examine de conducta, test (E) de conducer


rijpwording ZN

1 maturation


rijrichting ZN

1 direction/senso del traffico/del circulation
verplichte -- = direction/senso obligatori


rijs ZN

1 (twijg) rametto, branchetta
2 (takkenbos) fasce de brancas, fagotto, fascina
3 (rijshout) ramos sic


rijsbed ZN

1 matta/matras de ramos


rijsbes ZN

1 vaccinio uliginose


rijsbeslag ZN

1 revestimento de ramos


rijsbezem ZN

1 scopa de ramos (sic)


rijsbos ZN

1 (takkenbos) fasce de brancas, fagotto, fascina
2 (bosje) boscage


rijschema ZN

1 (leidraad bij een te volgen route) itinerario


rijschool ZN

1 (autorijschool) schola de conducta/de conductores, autoschola
2 (manege) schola/academia de equitation, maneo


rijschoolhouder ZN

1 (van een autorijschool) proprietario de un schola de conducta/de conductores
2 (van een manege) proprietario de un maneo/de un schola/academia de equitation


rijshout ZN

1 ramos sic


rijsje ZN

1 rametto, branchetta


rijsmiddel ZN

1 levatura


rijsnelheid ZN

1 velocitate de conducta/de marcha {sj}


rijspoor ZN

1 (wagenspoor) tracias del rotas
2 (aan een laars) sporon


rijsport ZN

1 sport equestre, equitation


rijst ZN

1 ris
gepelde -- = ris decorticate
ongepelde -- = ris integre/integral/non decorticate
korrelige -- = ris granular
wilde -- = zizania aquatic
-- met kaneel = ris al cannella
baal -- = balla de ris


rijstaar ZN

1 spica de ris


rijstabilisator ZN

1 stabilisator


rijstakker ZN

1 campo de ris, risiera


rijstbaal ZN

1 balla de ris


rijstbal ZN

1 bolla/bolletta de ris


rijstbloem ZN

1 Zie: rijstebloem


rijstblok ZN

1 mortero


rijstbol ZN

1 bolla a/de ris


rijstbouw ZN

1 cultura/cultivation del ris, risicultura


rijstbrandewijn ZN

1 arak


rijstbuik ZN

1 ventre inflate


rijstconsumptie ZN

1 consumo/consumption de ris


rijstcultuur ZN

1 Zie: rijstbouw


rijstebloem ZN

1 flor de farina de ris


rijstebrij ZN

1 Zie: rijstepap


rijstebrijberg ZN

1 (FIG) montania de problemas
door een -- heen eten = remover obstaculos innumerabile


rijstebrood ZN

1 pan de ris


rijstedeeg ZN

1 pasta de ris


rijstegries ZN

1 semola al/de ris


rijsteiger ZN

1 scafoltage mobile


rijstemeel ZN

1 farina de ris


rijstenat ZN

1 aqua de ris


rijstepap ZN

1 pappa de ris, ris al/con lacte, ris bullite in lacte


rijstesoep ZN

1 suppa al/de ris


rijstetaart ZN

1 torta al/de ris


rijstetend BN

1 oryziphage


rijstevla ZN

1 Zie: rijstetaart


rijstewater ZN

1 aqua de ris


rijstexport ZN

1 exportation de ris


rijstexporteur ZN

1 exportator de ris


rijstgerecht ZN

1 platto de ris


rijstglas ZN

1 vitro opalin


rijsthandel ZN

1 commercio de ris


rijsthandelaar ZN

1 commerciante/mercante/negotiante de ris


rijstijl ZN

1 (mbt autorijden) stilo de conducta/de conducer
2 (mbt schaatsenrijden) stilo de patinar


rijstkalander ZN

1 calandra del ris


rijstkoekje ZN

1 biscuit al ris


rijstkorrel ZN

1 grano de ris


rijstkweker ZN

1 risicultor


rijstland ZN

1 Zie: rijstakker


rijstmarkt ZN

1 mercato de ris


rijstmeel ZN

1 Zie: rijstemeel


rijst-met-krentenhond ZN

1 dalmata


rijstmolen ZN

1 riseria, fabrica de ris


rijstoogst ZN

1 recolta del ris


rijstpannekoek ZN

1 torta de patella al/de ris


rijstpapier ZN

1 papiro de ris


rijstpellerij ZN

1 Zie: rijstmolen


rijstpelmolen ZN

1 Zie: rijstmolen


rijstproducent ZN

1 productor de ris


rijstproduktie ZN

1 production de ris


rijstpudding ZN

1 crema dulce al/de ris


rijstrand ZN

1 (blikken vorm) modulo pro ris


rijstrook ZN

1 via
linker -- = via sinistre
rechter -- = via dext(e)re
hellende -- = rampa
verandering van -- = cambio de via


rijstrookscheiding ZN

1 linea de separation de vias/de directiones


rijstschotel ZN

1 platto de ris


rijstschuur ZN

1 deposito de ris


rijstsoep ZN

1 suppa al/de ris


rijststro ZN

1 palea de ris


rijsttaart ZN

1 Zie: rijstetaart


rijsttafel ZN

1 platto indonesian/chinese a base de ris, "tabula de ris"


rijstteelt ZN

1 Zie: rijstbouw


rijstteler ZN

1 risicultor


rijstuitvoer ZN

1 exportation de ris


rijstveld ZN

1 Zie: rijstakker


rijstverbouwer ZN

1 risicultor


rijstvla ZN

1 Zie: rijstetaart


rijstvlokken ZN MV

1 floccos de ris


rijstvogeltje ZN

1 amandina/munia oryzivore


rijstwater ZN

1 aqua al/de ris


rijstwater ZN

1 Zie: rijstenat


rijstwijn ZN

1 sake (Ja)


rijstzemelen ZN MV

1 branes de ris


rijswerk ZN

1 revestimento de ramos sic


rijteken ZN

1 signal pro continuar le marcha {sj}


rijten WW

1 (verscheuren) lacerar, diveller, (afrukken) eveller
de kleren van het lichaam -- = eveller le vestimentos del corpore


rijtijd ZN

1 (tijd gedurende welke men rijdt) tempore/durata/duration de conducta
2 (duur van een rit) durata/duration de un trajecto
3 (duur van een reis) durata/duration de un viage


rijtijdenbesluit ZN

1 decreto/regulationes concernente le tempore/durata/duration de conducta


rijtjeshuis ZN

1 casa serial


rijtoer ZN

1 promenada in auto(mobile), promenada/excursion a bicycletta, promenada in carrossa, promenada a cavallo, excursion


rijtuig ZN

1 (koets) carro, carrossa, cochi {sj}
open -- = carrossa discoperte
2 (SPOORW) wagon
eerste klasse -- = wagon de prime classe
tweede klasse -- = wagon de secunde classe


rijtuigfabriek ZN

1 carrosseria


rijtuigfabrikant ZN

1 fabricante de carrossas/cochis {sj}, carrossero


rijtuigkap ZN

1 cappotta


rijtuigmaker ZN

1 carrossero


rijtuigpaard ZN

1 cavallo de carrossa


rijvaardigheid ZN

1 aptitude/habilitate de/pro conducer (un auto(mobile))


rijvaardigheidsbewijs ZN

1 Zie: rijbewijs


rijven WW

1 (harken) rastrellar
2 (raspen) raspar


rijverbod ZN

1 (voor persoon) interdiction de conducer
iemand een -- van twee maanden opleggen = retirar/retraher a un persona su permisso de conducer pro duo menses, imponer un prohibition de conducer pro duo menses
2
(voor plaats) hier geldt een -- = iste strata/cammino, etc. es clause pro vehiculos a/de motor


rijvereniging ZN

1 club (E) hippic


rijvergunning ZN

1 permisso de circulation


rijverkeer ZN

1 traffico, circulation


rijvlak ZN

1 (deel van en rubberband) superficie de contacto


rijweg ZN

1 cammino/via (pro le traffico)


rijwiel ZN

1 bicycletta, bicyclo, cyclo
-- met hulpmotor = cyclomotor


rijwielagent ZN

1 agente cyclista


rijwielband ZN

1 Zie: fietsband


rijwielbenodigdheden ZN MV

1 Zie: fietsbenodigdheden


rijwielbergplaats ZN

1 Zie: fietsenstalling


rijwielbewaarplaats ZN

1 Zie: fietsenstalling


rijwielbroek ZN

1 Zie: fietsbroek


rijwieldynamo ZN

1 Zie: fietsdynamo


rijwielenbergplaats ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


rijwielfabriek ZN

1 Zie: fietsenfabriek


rijwielfabrikant ZN

1 Zie: fietsenfabrikant


rijwielhandel ZN

1 Zie: fietshandel


rijwielhandelaar ZN

1 Zie: fietsenhandelaar


rijwielhersteller ZN

1 Zie: fietsenmaker


rijwielindustrie ZN

1 Zie: fietsenindustrie


rijwielonderdeel ZN

1 Zie: fietsonderdeel


rijwielongeluk ZN

1 Zie: fietsongeluk


rijwielpad ZN

1 Zie: fietspad


rijwielpomp ZN

1 Zie: fietspomp


rijwielrek ZN

1 Zie: fietsenrek


rijwielreparatie ZN

1 Zie: fietsreparatie


rijwielstalling ZN

1 Zie: fietsenstalling


rijwielstandaard ZN

1 Zie: fietsstandaard


rijwielstander ZN

1 Zie: fietsstandaard


rijwieltasje ZN

1 (parve) sacco de sella


rijwielverhuur ZN

1 Zie: fietsverhuur


rijwielverzekering ZN

1 Zie: fietsverzekering


rijwielzaak ZN

1 Zie: fietsenwinkel


rijwielzadel ZN

1 Zie: fietszadel


rijzaad ZN

1 camelina dentate


rijzen WW

1 (zich oprichten) levar se
2 (een hogere positie innemen) levar se, elevar se, (plotseling) surger
het land van de --de zon = le Imperio del Sol Levante
het -- van de zuiger = le elevation del piston
3 (omhooggaan) montar, ascender, (van water OOK) crescer
het water rijst = le aqua monta/cresce
de barometer rijst = le barometro monta
in aanzien -- = crescer in consideration
4 (gisten) levar, fermentar
--de kaas = caseo que fermenta
5 (opwaarts hellen) elevar se, montar
6 (zich voordoen) surger, nascer, occurrer
er rezen moeilijkheden = difficultates ha surgite
er is een conflict gerezen = il ha surgite un conflicto
voor de geest rijzen = surger/venir al spirito


rijzend BN

1 ascendente, levante
--e ster = stella ascendente
Land van de Rijzende Zon = Imperio del Sol Levante


rijzig BN

1 longilinee, (personen) de alte talia/statura
--e den = pino longilinee


rijzweep ZN

1 flagello de cavallero


rikketik ZN

1 (spel) rota de(l) fortuna
2 (hart) corde
3
in zijn -- zitten = haber (multe) pavor


rikketikken WW

1 facer tic-tac


rikkikken WW

1 coaxar


riks ZN

1 pecia (de moneta) de 2,50 florinos


ril ZN

1 (rilling) fremito, tremor, tremulamento, tremulation
2 (groef) cannellatura, stria
3 (ASTRON) cannellatura, stria


ril BN

1 pavorose


rillen ZN

1 (trillen) fremer, tremer, tremular
het -- = fremito, tremulamento, tremulation
-- van de koorts = fremer/tremer/tremular de febre
-- van kou = fremer/tremer/tremular de frigido
iemand die rilt = tremulator
2 (groeven aanbrengen) cannellar


rillerig BN

1 tremule, tremulante


rilling ZN

1 fremito, tremor, tremulamento, tremulation


rimboe ZN

1 jungla


rimpel ZN

1 (frons) ruga
--s in het voorhoofd trekken = rugar/arrugar/corrugar le fronte
doorgroefd met --s = sulcate de rugas
2 (kreuk, plooi) plica
3 (golving op het water) ruga, undulation


rimpelachtig BN

1 Zie: rimpelig


rimpelen WW

1 (rimpels veroorzaken) rugar, arrugar, corrugar, (van water) undular
de wind rimpelt het meer = le vento ruga le superficie del laco
het water doen -- = causar parve undulationes in le aqua
2 (licht doen golven) undular


rimpelig BN

1 sulcate de rugas, rugose, rugate, arrugate, corrugate
een --e appel = un pomo/malo rugate
-- oudje = vetula plen de rugas


rimpeligheid ZN

1 rugositate


rimpeling ZN

1 arrugation, corrugation
2 (golfje) ruga, parve undulation


rimpelloos BN

1 (zonder rimpels) sin rugas, lisie
2 (FIG) calme, tranquille
een -- bestaan = un existentia uniforme
de dag verliep -- = le die passava sin incidente(s)


rimpelmos ZN

1 atricho undulate


rimpelroos ZN

1 rosa rugose


rimram ZN

1 (rompslomp) cosas insignificante e enoiose
2 (koeterwaals) linguage corrupte/inintelligibile


rinforzando

1 (MUZ) rinforzando (I)


ring ZN

1 (sieraad) anello, anulo
gouden -- = anello auree
een -- met een steen = un anello con un petra preciose
hij heeft een --etje in zijn oor = ille porta un anello in le aure
2 (cirkelvormig voorwerp) anello, anulo, circulo, rondo
instelbare -- = anello regulabile/adjustabile
(hoepel) ijzeren -- = circulo de ferro
(GYMNASTIEK) --en = anellos (de gymnastica)
varkens krijgen een -- door de neus = on pone/mitte un anello in le naso del porcos
(vogels, varkens, etc.) van een -- voorzien = anellar
3 (zaak van cirkelvormige gedaante) anello, anulo, circulo
de --en van het strottenhoofd = le anellos del larynge
4 (wat zich voordoet als een ring) anello, anulo, circulo
de --en van Saturnus = le anellos de Saturno
parhelische -- = circulo parhelic
een -- van vijanden = un circulo de inimicos
(SPORT) een -- van verdedigers = un circulo de defensores
5 (afgeperkte ruimte) arena, (BOKSEN) ring (E), (van circus) pista
6 (TECHN) (hulpstuk voor bevestiging) adaptator


ringachtig BN

1 anular, orbicular


ringagenda ZN

1 agenda a folios perforate


ringbaan ZN

1 (rondweg) cammino circular/peripheric/perimetral/de cinctura, cincturon
2 (traject met rails) linea circular/peripheric/perimetral/de cinctura


ringbaard ZN

1 barba anular


ringband ZN

1 (band voor losse bladen) quaderno a/con anellos/a folios mobile
2 (MED) ligamento anular


ringbout ZN

1 vite anular


ringchromosoom ZN

1 chromosoma anular


ringcontact ZN

1 contacto anular


ringdeuvel ZN

1 cavilia anular


ringdijk ZN

1 dica de cinctura/cincturon


ringelen WW

1 Zie: ringen-1


ringeling ZN

1 digito anular, tertie digito


ringelmees ZN

1 paro blau


ringeloren WW

1 fastidiar, molestar, vexar, tormentar
(op de kop zitten) zich niet laten -- = non lassar se commandar


ringelrob ZN

1 Zie: stinkrob


ringen WW

1 (varkens/vogels, etc. van een ring voorzien) anellar
2 (afsluiten van de geslachtsorganen van een dier) infibular


ring en staf ZN

1
het overreiken van -- = le investitura


ringenstelsel ZN

1 systema de anellos


ringetje ZN

1 anuletto
2 (TECHN) rondella


ringgewelf ZN

1 volta anular


ringgracht ZN

1 fossato circular


ringkanaal ZN

1 Zie: ringvaart


ringkolder ZN

1 cotta anellate


ringkraag ZN

1 collar


ringkraakbeen ZN

1 (van strottehoofd) cartilagine cricoide


ringleeuwerik ZN

1 calandra


ringlijn ZN

1 linea circular


ringlijster ZN

1 turdo torquate


ringmerel ZN

1 Zie: ringlijster


ringmus ZN

1 passere/fringilla montan


ringmuur ZN

1 vallo/muralia circular, muralia perimetral/circumvallante, muro de cinctura/de cincturon


ringnagel ZN

1 bulon a oculo


ringnet ZN

1 rete circular


ringoppervlak ZN

1 (WISK) toro


ringoven ZN

1 furno rotunde/circular/ad anello


ringrijden WW

1 Zie: ringsteken


ringscheur ZN

1 fissura anular


ringschroef ZN

1 vite anular


ringsgewijze BN

1 anular, circular


ringslang ZN

1 natrix, natrice, colubra a collar


ringsleutel ZN

1 clave tubular/ad anello


ringsloot ZN

1 fossato circular/peripheric/de cinctura


ringslot ZN

1 serratura anular


ringsnede ZN

1 incision anular


ringspier ZN

1 Zie: kringspier


ringspoorweg ZN

1 linea circular/peripheric/de cinctura


ringsteken WW

1 currer al anello, chassar {sj} le anello
het -- = cursa al anello, chassa {sj} del anello


ringsteken ZN

1 cursa al anello, chassa {sj} del anello


ringvaart ZN

1 canal circular/peripheric/de cinctura


ringveer ZN

1 resorto anular/in spiral


ringvinger ZN

1 digito anular, anular


ringvleugel ZN

1 ala anular


ringvormig BN

1 anular, circular, orbicular, in forma de anulo/anello
--e maansverduistering = eclipse (-ipsis) anular del luna
2 (ANAT) cricoide
-- kraakbeen = cartilagine cricoide
3 (DIERK) anulose


ringvuur ZN

1 (MED) verticiliose (-osis), trichophytia
2 (MED) (ringworm) tinea
lijdend aan -- = tineose


ringwal ZN

1 vallo circular


ringweg ZN

1 strata/cammino/via circular/peripheric/perimetral/circumferential/de cinctura


ringwerpen WW

1 jocar al anellos


ringworm ZN

1 (MED) (ringvuur) tinea
2 (DIERK) anellide, verme anellate


rinkel ZN

1 (metalen plaatje) lamella metallic
2 (geluid) tintinno


rinkelbel ZN

1 campanetta tintinnante


rinkelbom ZN

1 tamburino


rinkelen ZN

1 tintinnar
hij rinkelde met zijn sleutels = ille faceva tintinnar/sonar su claves
de kassa laten -- = haber successo
de ruiten rinkelen = le vitros tintinna/vibra
de telefoon rinkelt = le telephono sona


rinkeling ZN

1 tintinno


rinket ZN

1 valva de un esclusa


rinkinken WW

1 tintinnar rumorosemente/ruitosemente


rinoceros ZN

1 rhinocerote
wollige -- = rhinocerote lanose
eenhoornige -- = rhinocerote unicorne


rins BN

1 un pauco/poco acide, acidule


rinsheid ZN

1 gusto acidule


riolencapaciteit ZN

1 capacitate del cloacas


riolenstelsel ZN

1 systema de cloacas


rioleren WW

1 provider de cloacas, construer cloacas


riolering ZN

1 (riolenstelsel) systema de cloacas
stedelijke -- = systema de cloacas urban
2 (het rioleren) construction de cloacas


rioleringsstelsel ZN

1 Zie: riolenstelsel


rioleringssysteem ZN

1 Zie: riolenstelsel


riool ZN

1 cloaca
gemeenschappelijk -- = cloaca commun


rioolafsluiter ZN

1 valvula de clausura cloacal


rioolafvoerbuis ZN

1 Zie: rioolbuis


rioolbuis ZN

1 tubo/conducto cloacal/de cloaca, cloaca


riooldeksel ZN

1 placa de cloaca


rioolgas ZN

1 gas mephitic/cloacal/de cloaca


riooljournalistiek ZN

1 jornalismo a scandalo/a sensation


rioolkolk ZN

1 bucca de cloaca


rioolopening ZN

1 Zie: rioolkolk


rioolpijp ZN

1 Zie: rioolbuis


rioolput ZN

1 Zie: rioolkolk


rioolrat ZN

1 ratto de cloaca


rioolrecht ZN

1 taxa del aquas cloacal/de cloaca


rioolrooster ZN

1 grillia de cloaca


rioolslib ZN

1 fango cloacal/de cloaca


rioolstank ZN

1 odor mephitic


rioolstelsel ZN

1 Zie: riolenstelsel


rioolsysteem ZN

1 systema cloacal/de cloacas


rioolwater ZN

1 aquas cloacal/de cloaca


rioolwaterzuiveringsbedrijf ZN

1 interprisa de purification (del aquas cloacal/de cloaca)


rioolwaterzuiveringsinrichting ZN

1 station de purification (del aquas cloacal/de cloaca)


riposte ZN

1 (SCHERMEN) riposta


riposteren WW

1 (SCHERMEN) ripostar
2 (vinnig/gevat antwoorden) ripostar


ripper ZN

1 scarificator


rips ZN

1 (geribde stof) reps, texito costate


ripsen BN

1 de reps, de texito costate


Ripuarisch BN

1 ripuari


ris ZN

1 Zie: rist


risee ZN

1 objecto de riso, irrision
de verwaande dokter is de -- van de hele stad = le medico presumptuose es le irrision de tote le urbe


risico ZN

1 risco
eigen -- = risco proprie
voorwaardelijk -- = risco conditional
zich aan een -- blootstellen = exponer se a un risco
de --'s spreiden = repartir le riscos
grote --s nemen = riscar multo
het -- lopen = currer le risco
geen -- op zich willen nemen = non voler currer necun/nulle risco
het -- dekken = coperir le risco
de --'s van de oorlog = le riscos del guerra
dat behoort tot de --'s van het vak = isto face parte del riscos del mestiero
voor het -- van de eigenaar = al risco del proprietario
op -- van de afzender = al risco del expeditor


risicodekking ZN

1 copertura del/contra riscos


risicodeling ZN

1 (re)partition/distribution del riscos


risicodragend BN

1 que porta riscos, riscose
-- kapitaal = capital speculative/de speculation


risicodrager ZN

1 portator de riscos


risicofactor ZN

1 factor de risco, risco


risicogroep ZN

1 gruppo/categoria a/de alte risco


risicoloos BN

1 sin risco(s)


risicomijdend BN

1 que evita riscos


risicopremie ZN

1 premio de risco


risicospreiding ZN

1 Zie: risicodeling


risicoverdeling ZN

1 Zie: risicodeling


risicoverzekering ZN

1 assecurantia contra riscos


risicowedstrijd ZN

1 match (E) a alte risco


riskant BN

1 riscose, riscate, exponite a riscos, hasardate, hasardose, periculose
--e onderneming = interprisa riscose
dat is mij te -- = isto es troppo riscose pro me


riskeren WW

1 (wagen) riscar, hasardar, aventurar
de dood -- = riscar le morte
hij riskeert zijn hele vermogen = ille risca/aventura tote su fortuna
2 (gevaar lopen) riscar, exponer se
hij riskeert ontslag = ille risca un dimission, ille curre le risco que on le dimitte


risotto ZN

1 (CUL) risotto (I)


rissole ZN

1 rissole


rist ZN

1 (takje met bessen) racemo
2 (reeks) serie, fila, sequentia
3 (grote hoeveelheid) massa
4 (aantal voorwerpen aan een stok) corda
-- uien = corda de cibollas


risten WW

1 (tot een rist voegen) infilar
2 (afristen van graan/mais/bessen) disgranar


ristorneren WW

1 (HAND) rectificar mediante contrapartitas
2 (mbt verzekering) cancellar, annullar, retornar un premio


ristorno ZN

1 (HAND) rectification mediante contrapartitas
2 (mbt verzekering) retorno de premio


rit ZN

1 (het rijden met taxi/bus/auto) cursa, promenada a cavallo/a bicycletta/in auto(mobile)/in autobus
2 (een keer rijden) trajecto, percurso
de laatste -- is om twaalf uur = le ultime traino/autobus/tram, etc. parti a medienocte
3 (SPORT) (schaatsen) duello, manche (F)
4 (eitjes van kikkers) ovos de rana(s)
5
de -- uitzitten = continuar usque al fin


ritardando

1 (MUZ) ritardando (I)


rite ZN

1 rito
Ambrosiaanse -- = rito ambrosian
mozarabische -- = rito mozarabe/mozarabic
druïdische -- = rito druidic
heidense -- = rito pagan
ceremoniele --n = ritos ceremonial


ritenuto

1 (MUZ) ritenuto (I)


ritme ZN

1 (regelmatig afwisselende beweging) rhythmo, cadentia
-- van de hartslag = rhythmo cardiac
-- van de ademhaling = rhythmo respiratori
het -- aangeven = marcar le rhythmo
een bepaald -- geven aan = rhythmar
zijn pas aan het -- van de trommel aanpassen = rhythmar su marcha {sj} al sono del tambur
-- hebbend, gebaseerd op -- = rhythmic
2 (MUZ) rhythmo, mesura, numero
3 (LIT) rhythmo, mesura, metro, numero


ritmebox ZN

1 cassa a/de rhythmos


ritmeester ZN

1 capitano de cavalleria


ritmeren WW

1 rhythmar


ritmesectie ZN

1 (van jazzband) section/accompaniatores rhythmic


ritmestoornis ZN

1 (mbt hart) arhythmia


ritmiek ZN

1 (leer van de ritmen) rhythmica
2 (het ritmisch zijn) rhythmicitate
de -- van verzen = le rhythmicitate de versos
de -- van een beweging = le rhythmicitate de un movimento


ritmisch BN

1 (het ritme betreffend) rhythmic
--e eigenaardigheden = peculiaritates/characteristicas rhythmic
2 (met/in een bepaald ritme) rhythmic, cadentiate
-- maken = rhythmar, cadentiar
--e dans = dansa rhythmic
--e gymnastiek = gymnastica rhythmic
--e muziek = musica rhythmic
--e pas = passo cadentiate
-- pompen = pumpar in cadentia
-- bewegen = mover rhythmicamente
3 (MUZ, POEZIE) rhythmic, numerose


ritonderbreking ZN

1 interruption de cursa/de viage


ritornel ZN

1 (MUZ) ritornello (I)


ritprijs ZN

1 precio del cursa/percurso/viage, precio del billet


rits ZN

1 (ritssluiting) serratura fulmine
2 (insnijding) intalio, incision
3 (serie, rij) serie, fila, sequentia
een hele -- tijdschriften = tote un serie de revistas
4 (scherm van rijshout) guardavento/paravento de ramos sic


ritsband ZN

1 serratura fulmine


ritsbeitel ZN

1 burin


ritselen WW

1 (geluid doen horen) susurrar, murmurar, murmurear
het -- = susurro, susurration, murmure, murmuration
de bladeren ritselen = le folios murmura
de wind ritselt in de bomen = le vento murmura in le arbores
2 (regelen) arrangiar
er valt misschien wel iets te -- = forsan on pote arrangiar le cosas
3 (wemelen van) pullular
het ritselt hier van de vlooien = le pulices pullula hic


ritselend BN

1 susurrante, murmur(e)ante, murmurose


ritseling ZN

1 susurro, susurration, murmure, murmuration


ritsen WW

1 (een gleuf maken in) cannellar, incider, incisar, facer un incision in
karton -- = cannellar carton


ritsetui ZN

1 etui (F) con serratura fulmine


ritsig BN

1 (personen) lascive, lubric, (dieren) in calor


ritsijzer ZN

1 burin


ritskristal ZN

1 crystallo de rocca


ritssluiting ZN

1 serratura fulmine


rituaal ZN

1 (voorschrift) ritual, ceremonial
2 (boek) ritual, ceremonial


ritualisatie ZN

1 ritualisation


ritualiseren WW

1 ritualisar
het -- = ritualisation


ritualisme ZN

1 ritualismo


ritualist ZN

1 ritualista


ritualistisch BN

1 ritualista, ritualistic


ritueel ZN

1 ritual, ceremonial, rito
het -- in acht nemen = observar/respectar le ritual


ritueel BN

1 ritual, ceremonial
-- voorschrift = prescription ritual
ablutiones -- = rituele wassing
de --e slachting van vee = le macellation ritual de bestial


ritus ZN

1 (rituele gebruiken/ceremoniën) rito, ritual, ceremonial
2 (kerkgebruik) rito, liturgia


ritzege ZN

1 (mbt wielrennen) victoria de etape (F), (mbt schaatsen, etc.) victoria de un manche (F)
de -- behalen = ganiar le etape/le manche


rivaal ZN

1 (concurrent) rival, concurrente, competitor, emulator
een -- verdringen = supplantar un rival
2 (medeminnaar) rival


rivaliseren WW

1 rivalisar (con), competer (con), esser in concurrentia (con)


rivaliserend BN

1 rival, emule


rivaliteit ZN

1 rivalitate, competition, emulation
politieke -- = rivalitate politic
-- tussen twee dorpen = rivalitate intra duo villages
er heerst een gezonde -- tussen hen = il ha un rivalitate san inter illes
2 (tegenstelling) antagonismo


rivier ZN

1 (waterstroom) fluvio, riviera
bochtige -- = fluvio/riviera sinuose
open -- = fluvio/riviera libere
bevlotbare -- = fluvio/riviera flottabile
bevaarbare -- = fluvio/riviera navigabile
bevlotbaarheid van een rivier = flottabilitate de un fluvio/riviera
monding van een -- = bucca/imbuccatura de un fluvio
de --en vloeien daar samen = le fluvios conflue illac
2 (stromende hoeveelheid) fluvio, riviera
een -- van tranen = un fluvio de lacrimas
een -- van vuur = un riviera/torrente de foco


Rivièra ZN EIGN

1 Riviera


rivieraal ZN

1 anguilla fluvial/de riviera


rivieraaltje ZN

1 nematodo de riviera
2 anguillula fluviatile


rivierafzetting ZN

1 sedimento fluviatile/fluvial


rivierarm ZN

1 bracio de un riviera/fluvio


rivierbaars ZN

1 perca fluviatile/fluvial/de riviera


rivierbed(ding) ZN

1 lecto fluvial/de riviera/de fluvio


rivierbeheer ZN

1 gestion del riviera


rivierbewaking ZN

1 surveliantia de un curso de aqua


rivierbezinking ZN

1 alluvion


rivierbezinksel ZN

1 Zie: rivierafzetting


rivierblindheid ZN

1 onchocerciasis


rivierbocht ZN

1 curva/meandro de riviera/fluvio


rivierbodem ZN

1 fundo de riviera/fluvio


rivierbrasem ZN

1 brema fluvial/de riviera


rivierdal ZN

1 valle/vallea fluvial/de riviera


rivierdelta ZN

1 delta (de riviera)


rivierdijk ZN

1 dica fluvial/de un riviera/de un fluvio


rivierduin ZN

1 duna al bordo de un fluvio/de un riviera


rivierenrecht ZN

1 derecto fluvial


riviererosie ZN

1 erosion fluvial


rivierforel ZN

1 tructa fluvial/de riviera


riviergezicht ZN

1 paisage fluvial


riviergod ZN

1 deitate fluvial, deo del rivieras


rivierhaven ZN

1 porto fluvial


rivierkaart ZN

1 mappa/carta hydrographic


rivierkant ZN

1 Zie: rivieroever


rivierklei ZN

1 argilla fluvial/fluviatile/de riviera


rivierkreeft ZN

1 cambaro de riviera


rivierlamprei ZN

1 lampreda fluvial/de riviera


rivierleem ZN

1 Zie: rivierklei


riviermeer ZN

1 laco de riviera/fluvio


riviermond(ing) ZN

1 bucca/imbuccatura de un riviera/fluvio


riviermorfologie ZN

1 fluviomorphologia


riviermossel ZN

1 musculo de aqua dulce


riviernetwerk ZN

1 rete fluvial


riviernimf ZN

1 naiade, undina


rivieroever ZN

1 ripa de riviera/de fluvio


rivieromlegging ZN

1 derivation del riviera/fluvio


rivieronderhoud ZN

1 mantenentia del riviera/fluvio


rivierpaling ZN

1 anguilla fluvial/de riviera


rivierparelmossel ZN

1 margaritana margaritifere


rivierplant ZN

1 planta fluvial


rivierpolitie ZN

1 policia fluvial


rivierprik ZN

1 lampreda fluviatile


rivierprofiel ZN

1 profilo del riviera/fluvio


rivierrietzanger ZN

1 locustella fluviatile


rivierscheepvaart ZN

1 navigation fluvial


rivierschildpad ZN

1 testudine/tortuca de aqua dulce


rivierschip ZN

1 nave fluvial


rivierschipper ZN

1 batellero


riviersediment ZN

1 sedimento fluvial


riviersleepboot ZN

1 remolcator de riviera/fluvio


riviersleepvaart ZN

1 remolcage de riviera/fluvio


rivierslib ZN

1 alluviones fluvial


rivierslijk ZN

1 fango fluvial/de riviera/de fluvio


riviersluis ZN

1 esclusa fluvial


riviersnoek ZN

1 lucio fluvial/de riviera


riviersplitsing ZN

1 bifurcation de riviera


rivierstad ZN

1 urbe fluvial


rivierstand ZN

1 nivello del aquas (fluvial/de un riviera/de un fluvio)


rivierstelsel ZN

1 rete/systema hydrographic/fluvial/de fluvios


rivierstoomboot ZN

1 vapor fluvial


rivierstuw ZN

1 barrage de riviera/fluvio


riviertak ZN

1 bracio de riviera/fluvio


riviertol ZN

1 pedage fluvial


riviertransport ZN

1 transporto fluvial


riviertunnel ZN

1 tunnel (E) sub un riviera/un fluvio


riviervaart ZN

1 navigation fluvial


rivierverbetering ZN

1 amelioration del riviera/fluvio


rivierverontreiniging ZN

1 pollution del riviera/del fluvio


riviervervuiling ZN

1 Zie: rivierverontreiniging


riviervis ZN

1 pisce de aqua dulce/de riviera/de fluvio


riviervisser ZN

1 piscator fluvial/de riviera/de fluvio


riviervisserij ZN

1 pisca fluvial/de riviera/de fluvio


riviervloot ZN

1 flotta fluvial


rivierwater ZN

1 aqua fluvial/de riviera/de fluvio


rivierzand ZN

1 arena/sablo fluvial/fluviatile/de riviera/de fluvio


rivierzuivering ZN

1 purification del riviera/fluvio


rivularia ZN

1 rivularia


rizobium ZN

1 rhizobio


rizofoor ZN

1 rhizophoro


rizoïde ZN

1 rhizoide


rizoom ZN

1 rhizoma
met -- = rhizomatose


rizosfeer ZN

1 rhizosphera


RNA

1 (Afk.: Ribo Nucleid Acid) RNA (acido ribonucleic)


rob ZN

1 phoca


robbedoes ZN

1 infante turbulente


robbedoezen WW

1 jocar turbulentemente


robbenhuid ZN

1 pelle de phoca


robbenjacht ZN

1 chassa {sj} de phocas


robbenjager ZN

1 chassator {sj} de phocas


robbenslag ZN

1 Zie: robbenjacht


robbentraan ZN

1 oleo de phoca


robbenvangst ZN

1 Zie: robbenjacht


robbenvel ZN

1 Zie: robbenhuid


robe ZN

1 (japon) roba, veste
2 (toga) roba, toga


robijn ZN

1 rubino


robijnen BN

1 de rubino


robijnglas ZN

1 vitro rubino


robijnkleurig BN

1 de color de rubino


robijnlaser ZN

1 laser (E) a rubino


robijnzwavel ZN

1 realgar


robinia ZN

1 robinia


roborantia ZN MV

1 roborantes


robot ZN

1 (kunstmens) robot (Tsj), androide
2 (mechanische inrichting) robot (Tsj)
industriële --s = robots industrial
antropomorfe -- = robot anthropomorphe
administratieve -- = robot administrative
interactieve -- = robot interactive
universele -- = robot universal/multifunctional
rijdende -- = teleoperator


robotachtig BN

1 robotic, robotomorphic


robotica ZN

1 robotica
geavanceerde -- = robotica avantiate


robotinstallatie ZN

1 installatie robotisate


robot interface ZN

1 interface (E) de robot (Tsj)


robotiseren WW

1 robotisar
het -- = robotisation
een montageband -- = robotisar un catena de montage


robotisering ZN

1 robotisation


robotlijn ZN

1 linea robotisate


robotsysteem ZN

1 systema robotisate/de robots (Tsj)


robottechnologie ZN

1 robotica, technologia robotic


robotuitrusting ZN

1 equipamento robotisate


roburiet ZN

1 roburite


robuust BN

1 robuste, solide, vigorose, forte
-- man = homine robuste
--e gezondheid = sanitate robuste


robuustheid ZN

1 robustessa, robustitate, vigorositate
-- van lichaamsbouw = robustessa de corporatura


rocaille ZN

1 (grotwerk) rocaille (F)
2 (decoratieve stijl) rocaille (F)


rochel ZN

1 (speeksel) sputo, jecto de saliva
2 (reutel) stertor


rochelaar ZN

1 persona qui spue/sputa/expectora
2 persona qui da stertores


rochelen WW

1 (fluimen opgeven) spuer, sputar, expectorar
2 (een rauw keelgeluid maken) dar/haber stertores


rochelend BN

1 stertorose


rocheren WW

1 (SCHAKEN) rocar


rochet ZN

1 rocchetto


rock ZN

1 rock (E)
symfonische -- = rock symphonic


rock and roll ZN

1 rock and roll (E)


rockband ZN

1 gruppo rock (E)


rockconcert ZN

1 concerto rock (E)


rocken WW

1 (dansen) dansar/ballar le rock (E)
2 (spelen) sonar rock (E)


rockfestival ZN

1 festival (de musica) rock (E)


rockgroep ZN

1 gruppo rock (E)


rockmuziek ZN

1 (musica) rock (E)


rockopera ZN

1 opera rock (E)


Rocky Mountains ZN EIGN MV

1 Montanias Roccose


rockzanger ZN

1 cantator de rock (E)


rococo ZN

1 (kunststijl) (stilo) rococo
2 (periode) periodo rococo
3 (versieringsmotieven) motivos rococo, rocaille (F)


rococo-ameublement ZN

1 mobiliario rococo


rococo-architectuur ZN

1 architectura rococo


rococoliteratuur ZN

1 litteratura rococo


rococomeubel ZN

1 mobile rococo


rococomuziek ZN

1 musica rococo


rococo-ornament ZN

1 ornamento rococo


rococopaleis ZN

1 palatio rococo


rococopark ZN

1 parco rococo


rococoschilder ZN

1 pictor rococo


rococostijl ZN

1 stilo rococo


rococotijd ZN

1 periodo rococo


rococotuin ZN

1 jardin rococo


rodamine ZN

1 rhodamina


roddel ZN

1 (kwaadsprekerij) commatrage
2 (roddelaar) commatre
3 (kletspraatje) commatrage


roddelaar ZN

1 commatre


roddelaarster ZN

1 commatre


roddelblad ZN

1 jornal a scandalos/a sensation


roddelen WW

1 commatrar


roddelpers ZN

1 pressa a scandalos/a sensation


roddelpraat ZN

1 commatrage(s)


roddelrubriek ZN

1 chronica scandalose/del scandalos


rode ZN

1 (iemand met rood haar) persona con capillos rubie, rubie
2 (socialist, communist) rubie
3 (bankbiljet) billet de mille florinos


rodehond ZN

1 (MED) roseola


rodekool ZN

1 caule rubie


Rode Kruis ZN EIGN

1 Cruce Rubie


rodekruisband ZN

1 bracial de Cruce Rubie


rodekruispost ZN

1 centro/posto de succurso del Cruce Rubie


rodekruiszuster ZN

1 infirmera de Cruce Rubie


rodelbaan ZN

1 pista de toboggan (E)


rodelen WW

1 ir in toboggan (E)


rodeloop ZN

1 (ziekte) dysenteria
2 (kopergeld) monetas de cupro


rodelslee ZN

1 toboggan (E)


roden WW

1 rubificar


rodeo ZN

1 rodeo


Rode Zee ZN EIGN

1 Mar Rubie


rodochrosiet ZN

1 rhodochrosite


rododendron ZN

1 Zie: rhododendron


Rodomonte ZN EIGN

1 Rodomonte


rodopsine ZN

1 rhodopsina


roe ZN

1 Zie: roede


roebel ZN

1 rublo


roebelkoers ZN

1 curso/cambio del rublo


roede ZN

1 (zweep) flagello, (REL) (boetegesel) disciplina
2 (stok) pertica, verga, virga
de --n voor de gordijnen = le virgas/vergas del cortinas
roetjes voor de trap = parve virgas/vergas de scala
3 (maatstok) regula, verga, virga
4 (penis) verga, virga, penis, phallo, membro viril


roedehoofd ZN

1 (SCHEEP) extremitate de virga/verga
2 (eikel van het mannelijk lid) glande


roedel ZN

1 grege, banda, truppa


roedelbaan ZN

1 Zie: rodelbaan


roedeloper ZN

1 Zie: wichelroedeloper


roef ZN

1 (op schip) cameretta del ponte
2 (deksel van doodkist) coperculo de feretro


roefdek ZN

1 ponte de cameretta


roeibaan ZN

1 pista de remage


roeibank ZN

1 banco del remator(es)


roeiboot ZN

1 barca remate/a remos/de remos, lancha {sj}


roeiclub ZN

1 club (E)/association/societate de rematores/canoteros/canotage


roeidol ZN

1 tolete


roeien WW

1 remar, canotar, vogar
het -- = remage, canotage, voga
naar de overkant -- = remar verso le ripa opposite
(ook FIG) tegen de stroom op-- = remar contra le currente
-- met de riemen die je hebt = adaptar se al possibilitates


roeier ZN

1 remator, canotero


roeiklamp ZN

1 fulcro, pivot


roeipen ZN

1 tolete


roeipin ZN

1 tolete


roeipootkreeftje ZN

1 copepodo


roeipotige ZN

1 steganopode


roeiriem ZN

1 remo
met --en = remate
met twee rijen --en = bireme


roeispaan ZN

1 Zie: roeiriem


roeisport ZN

1 sport (E) de remage/canotage


roeivereniging ZN

1 Zie: roeiclub


roeivoet ZN

1 pata/pede palmate


roeivoetige ZN

1 Zie: roeipotige


roeiwedstrijd ZN

1 cursa de remage/canotage, regata (a remo)


roek ZN

1 corvo frugilego, frugilego, grande corvo


roekeloos BN

1 temerari, temere, esturdite, imprudente, irreflexive, inconsiderate
--e daden = actos irreflexive
--e moed = corage cec, temeritate
zijn leven -- wagen = riscar su vita inconsideratemente
-- rijden = conducer inconsideratemente/temerarimente


roekeloosheid ZN

1 temeritate, inconsideration, imprudentia
een -- met zijn leven betalen = pagar con su vita un imprudentia


roekenkolonie ZN

1 colonia de frugilegos/de grande corvos


Roeland ZN EIGN

1 Rolando
als een razende -- = como un Rolando furiose, como un homine folle


Roelandslied ZN

1 Cantion de Rolando


roem ZN

1 gloria, reputation, renomine, celebritate, fama
onsterfelijke -- = gloria immortal
de prijs van de -- = le precio del fama/celebritate
-- vergaren = acquirer fama
zich met -- overladen = coperir se de gloria
-- van een toneelspeler = celebritate de un actor
hij is de -- van zijn familie = ille es le gloria de su familia
ijdele -- = gloriola
de -- is vergankelijk = le gloria es ephemere
zijn -- neemt toe = su gloria monta
zijn -- overleven = superviver a su gloria
zijn -- vestigen = establir su renomine
dorst naar -- = sete de fama/de gloria
koorts naar -- = febre de fama/de gloria
2 laude
eigen -- stinkt = le proprie laude pute


Roemeen ZN

1 romaniano, rumano


Roemeens BN

1 romanian, ruman


Roemeens ZN

1 (taal) romaniano, rumano


Roemelië ZN EIGN

1 Rumelia
bewoner van -- = rumeliota


roemen WW

1 laudar, vantar, elogisar, glorificar, magnificar, encomiar, commendar, exaltar
daar valt niet op te -- = isto non es un cosa de elogio


Roemenië ZN EIGN

1 Romania, Rumania


roemer ZN

1 cuppa (pro vino)


roemgierig BN

1 avide de gloria


roemgierigheid ZN

1 aviditate/sete de gloria


roemloos BN

1 sin gloria, ingloriose, obscur
een -- einde vinden = incontrar un fin ingloriose/obscur
-- sterven = morir ingloriosemente
een -- verkregen en -- verloren macht = un poter in-gloriosemente obtenite e ingloriosemente perdite


roemrijk BN

1 (van gebeurtenis) gloriose, illustre, (van persoon) illustre, celebre, famose
een -- verleden = un passato gloriose


roemrucht(ig) BN

1 Zie: roemrijk


roemvol BN

1 Zie: roemrijk


roemwaardig BN

1 digne de gloria


roemzucht ZN

1 aviditate/sete de gloria, ambition


roemzuchtig BN

1 avide de gloria, ambitiose


roemzuchtigheid ZN

1 Zie: roemzucht


roep ZN

1 (het roepen) appello, crito
een -- om hulp = un crito de adjuta
de -- van de koekoek = le crito del cucu
2 (keer dat er geroepen wordt) appello, crito
3 (eis) revindication, exigentia
4 (gerucht) ruito, rumor
de -- gaat dat = le rumor curre que
5 (reputatie) reputation, renomine, fama
een grote -- van geleerdheid = un grande reputation de erudition
in een kwade -- staan = haber un mal reputation


roepeend ZN

1 anate de esca/appello


roepen WW

1 (op luide toon meedelen) critar, vocar
schande -- over iets = condemnar un cosa
2 (oproepen) appellar
Amerika roept = America appella
3 (ontbieden) appellar, (re)clamar
onder de wapens -- = appellar/clamar al/sub le armas
tot de orde -- = (re)clamar al ordine
zich iets voor de geest -- = reclamar un cosa al memoria
de dokter -- = facer venir le medico
iemand ter verantwoording -- = demandar explicationes a un persona
4 (dringend vragen) appellar, clamar
om hulp -- = clamar adjuta
dat roept om wraak = isto appella/clama vengiantia
5
iets in het leven -- = dar vita a un cosa, fundar un cosa


roepende ZN

1
een -- in de woestijn = un voce in le deserto


roeper ZN

1 (iemand die roept) persona qui appella/qui crita
2 (megafoon) megaphono, portavoce


roepia ZN

1 rupia


roeping ZN

1 (het bestemd zijn tot een taak/ambt) vocation, mission
(R.K.) het aantal --en loopt sterk terug = le numero de vocationes diminue forte
aan zijn -- gehoor geven = sequer su vocation/mission
aan zijn -- beantwoorden/voldoen = sequer su vocation
de -- van Abraham = le vocation de Abraham
2 (taak) vocation, mission
-- van de kunstenaar = mission del artista
een -- vervullen = complir un mission
3 (het zich geroepen voelen) vocation, mission
zich van zijn -- bewust worden = prender conscientia de su vocation/mission


roepletter ZN

1 signal de appello


roepnaam ZN

1 prenomine usual, nomine de baptismo


roepstem ZN

1 appello, (inwendige stem) voce interior
gehoor geven aan de -- van de kunst = sequer le appello del arte
gehoor geven aan de -- van God = responder al appello de Deo


roepvogel ZN

1 (eend) anate de esca/appello, (duif) pipion de esca/appello


roepvogel ZN

1 ave de esca/de appello


roer ZN

1 (SCHEEP) timon, governaculo
aan het -- staan = esser al timon
het schip luistert niet naar het -- = le nave non obedi al timon
de man aan het -- = le timonero
een ruk aan het -- = un colpo de timon
het -- in handen hebben = tener le timon in le mano, esser al poter
het -- van de staat = le governamento
het -- in het water houden = assecurar le continuation (de un cosa)
het -- omgooien = cambiar le direction del timon, cambiar de rhumbo
uit het -- lopen = disviar se del rhumbo
hou je -- recht! = mantene firme le timon!
2 (LUCHTV) governaculo
3 (pijp) tubo
4 (schietgeweer) muschetto, fusil
5
in rep en -- = in grande confusion/commotion/agitation


roerblad ZN

1 pala de timon/governaculo


roerder ZN

1 agitator


roerdomp ZN

1 botauro stellate


roereieren ZN MV

1 ovos miscite


roeren WW

1 (omroeren) agitar, miscer
de soep -- = agitar/miscer le suppa
2 (ontroeren) emover, emotionar, toccar
iemand tot tranen toe -- = toccar un persona usque al lacrimas
3
(zich bewegen) zich -- = mover se
zich niet kunnen -- = non poter facer un movimento
4
(zich verzetten) zich -- = opponer se, rebellar se


roerend BN

1 (vervoerbaar) mobile, mobiliari
--e goederen = benes mobile/mobiliari
2 (mbt feestdagen) mobile
--e feestdagen = festas mobile
3 (aandoenlijk) emovente, toccante, pathetic
-- toneel = scena emovente
-- verhaal = historia pathetic
--e woorden = parolas toccante
ik ben het -- met je eens = io es in perfecte accordo con te, io es perfectemente/completemente de accordo con te


roerganger ZN

1 timonero, (FIG) persona que tene le timon


Roergebied ZN

1 region del Ruhr


roerig BN

1 (levendig) alerte, animate, active, vive
2 (wanordelijk) tumultuose, disordinate, chaotic, turbulente, movimentate
--e tijden = tempores turbulente
--e zitting = session movimentate/turbulente
de kinderen zijn vandaag erg -- = le infantes es multo turbulente hodie


roerigheid ZN

1 animation, agitation, activitate, turbulentia


roerijzer ZN

1 spatula
2 agitator


roering ZN

1 (opschudding) movimento, agitation, turbulentia


roerketting ZN

1 catena del timon/governaculo


roerklik ZN

1 pala del timon/governaculo


roerlijn ZN

1 linea de esca/de appello


roerloos BN

1 (onbeweeglijk) immobile, quiete
2 (zonder roer) sin governaculo, sin timon


roerloosheid ZN

1 (onbeweeglijkheid) immobilitate, fixitate


roermachine ZN

1 machina a/de agitar/miscer


roeroven ZN

1 furno a/de reverbero, furno a/de puddelar


roerpen ZN

1 barra (del timon/governaculo)


roersel ZN

1 (drijfveer) motivo
geheime --en = motivos secrete
2 (aandoening, emotie) emotion
de diepste --en van de ziel = le movimentos/sentimentos le plus profunde del anima


roerspaan ZN

1 spatula
2 agitator


roerstaaf ZN

1 agitator


roerstok ZN

1 (roerpen) barra
2 (roerspaan) agitator


roertoestel ZN

1 Zie: roermachine


roerverklikker ZN

1 axiometro


roervink ZN

1 (lokvogel) ave de esca/de appello
2 (aanstoker) agitator, provocator


roervogel ZN

1 Zie: roepvogel


roerwerk ZN

1 malaxator


roerzeef ZN

1 tamis pro puree (F)


roes ZN

1 (bedwelming) ebrietate, inebriation, intoxication
extatische -- = inebriation ecstatic/extatic
in de eerste -- van de overwinning = in le prime ebrietate del victoria
2 (FIG) ecstase (-asis), extase (-asis)
3 (MED) euphoria


roest ZN

1 (het oxyderen) oxydation
-- afbikken = disoxydar
2 (geoxydeerd ijzer) ferrugine
de -- tast het ijzer aan = le ferrugine corrode le ferro
het zit dik onder de -- = il ha un strato spisse de ferrugine, illo es completemente oxydate, ille es totalmente coperte/coperite de ferrugine
oud -- = ferralia
hoop oud -- = pila de ferralia
tegen -- = anticorrosive, antioxydante, antiferrugine, resistente al corrosion
3 (stok waarop kippen slapen) pertica de gallinas
4 (plantenziekte) rubigine


roestbestendig BN

1 inoxydabile, resistente al corrosion


roestbestendigheid ZN

1 inoxydibilitate, resistentia al corrosion


roestbruin BN

1 ferruginose, (mbt planten) rubiginose


roestdeeltje ZN

1 particula de ferrugine


roesten ZN

1 (op stok zitten van vogels) dormir al pertica
2 (met roest bedekt worden) oxydar se
de edele metalen roesten niet = le metallos preciose non se oxyda
3 (door roesten vast gaan zitten) incrustar se
de klinknagel is in het staal geroest = le rivete se ha incrustate in le aciero


roesterig BN

1 Zie: roestig-1


roestig BN

1 (met roest bedekt) oxydate, ferruginose
--e spijker = clavo oxydate
-- worden = devenir ferruginose
2 (mbt planten) rubiginose, coperte de rubigine


roestkleur ZN

1 color de ferrugine


roestkleurig BN

1 ferruginose, (mbt planten) rubiginose


roestmiddel ZN

1 producto antiferrugine/anticorrosive/antioxydante, anticorrosivo, antiferrugine, antioxydante


roestmos ZN

1 frullania dilatate


roestplaats

1 pertica


roestplek ZN

1 Zie: roestvlek


roestpoeder ZN

1 pulvere anticorrosive/antiferrugine/antioxydante


roestrood BN

1 Zie: bruinrood


roeststok ZN

1 pertica


roestvast BN

1 inoxydabile


roestvlek ZN

1 macula de ferrugine


roestvlekkenzwam ZN

1 collybia maculate


roestvorming ZN

1 formation de ferrugine, oxydation, corrosion


roestvrij BN

1 (vrij van roest) exempte de ferrugine
een ketting -- maken = disoxydar un catena
2 (niet onderhevig aan roest) inoxydabile, inalterabile
-- staal = aciero inoxydabile
-- metaal = metallo inoxydabile
--e messen = cultellos inoxydabile


roestvrijheid ZN

1 inoxydibilitate, inalterabilitate


roestweerder ZN

1 antiferrugine, anticorrossivo, antioxydante


roestwerend BN

1 antiferrugine, anticorrosive, antioxydante
-- middel = antiferrugine, anticorrosivo, antioxydante


roestzwam ZN

1 puccinia, uredine
familie van de --men = uredineas


roesverwekkend BN

1 euphoric


roet ZN

1 fuligine
zo zwart als -- = nigre como fuligine
-- in het eten gooien = guastar toto/le festa


roetaanlading ZN

1 Zie: roetaanslag


roetaanslag ZN

1 deposito de fuligine


roetaanzetting ZN

1 Zie: roetaanslag


roetachtig BN

1 fuliginose
--e smaak = gusto/sapor fuliginose/de fuligine
--e lucht = odor fuliginose/de fuligine


roetachtigheid ZN

1 fuliginositate


roetafdruk ZN

1 impression in fuligine


roetblazer ZN

1 sufflator de fuligine


roetbruin ZN

1 bistre


roetbruin BN

1
--e verf = bistre


roetdeeltje ZN

1 particula de fuligine


roeten WW

1 producer fuligine


roetend BN

1 fuliginose


roeterig BN

1 Zie: roetachtig


roeterigheid ZN

1 Zie: roetachtigheid


roetig BN

1 Zie: roetachtig


roetkaars ZN

1 Zie: vetkaars


roetkleur ZN

1 color de fuligine


roetkleurig BN

1 de color de fuligine, fuliginose


roetkolk ZN

1 collector de fuligine


roetkool ZN

1 carbon fuliginose/bituminose


roetkuil ZN

1 Zie: roetkolk


roetlaag ZN

1 strato de fuligine


roetlucht ZN

1 odor fuliginose/de fuligine


roetmop ZN

1 Zie: schoorsteenveger
2 (klodder roet) morsello de fuligine


roetpluim ZN

1 pennachio/columna/colonna de fumo nigre


roetsjbaan ZN

1 montanias russe


roetsmaak ZN

1 gusto/sapor de fuligine


roetvlek ZN

1 macula de fuligine


roetvlok ZN

1 flocco de fuligine


roetvoorn ZN

1 Zie: rietvoorn


roetvorming ZN

1 formation de fuligine


roetvrij BN

1 sin fuligine


roetzwart BN

1 nigre como le fuligine/carbon, fuliginose


roezemoes ZN

1 (drukke warreling) tumulto
2 (warboel) disordine, confusion, chaos
3 (lawaai) ruito confuse


roezemoezen WW

1 facer un ruito confuse, facer confusion


roezemoezig BN

1 Zie: roezig


roezen WW

1 facer un ruito confuse


roezig BN

1 (druk) turbulente
2 (wanordelijk) disordinate, chaotic
3 (lawaaiig) ruitose


roffel ZN

1 (slagen op een trom) rolamento (de tambur)
2 (schaaf) plana
3 (slordig werker) obrero qui labora/travalia mal


roffelaar ZN

1 (schaver) planator
2 (slordig werker) obrero qui labora/travalia mal


roffelen WW

1 (roffel op de trom slaan) batter le tambur
2 (roffelend geluid maken) rolar
de trom roffelt = le tambur rola
3 (knoeien) laborar/travaliar mal
4 (afschaven) planar


roffelig BN

1 (ruw) grossier, rugose, non planate
2 (slordig bewerkt) grossier, mal facite


roffelvuur ZN

1 foco rolante


roffelwerk ZN

1 labor/travalio mal facite


rog ZN

1 raia


rogatoir BN

1 rogatori
--e commissie = commission rogatori
per --e commissie = rogatorimente


rogge ZN

1 secale


roggeaar ZN

1 spica de secale


roggeakker ZN

1 campo de secale


roggebloem ZN

1 flor de farina de secale


roggebouw ZN

1 cultura/cultivation de secale


roggebrood ZN

1 pan de secale


roggedravik ZN

1 bromo secalin


roggegras ZN

1 lolio


roggehalm ZN

1 pedunculo de secale


roggekaf ZN

1 vannatura de secale


roggekorrel ZN

1 grano de secale


roggemeel ZN

1 farina de secale


roggemik ZN

1 pan de secale


roggeoogst ZN

1 recolta de secale


roggepap ZN

1 pappa de (farina de) secale


roggeschoof ZN

1 garba de secale


roggesoort ZN

1 specie de secale


roggestaart ZN

1 cauda de raia


roggestoppel ZN

1 stupula de secale


roggestreek ZN

1 zona/region de secale


roggestro ZN

1 palea de secale


roggeteelt ZN

1 Zie: roggebouw


roggetje ZN

1 (roggebroodje) parve pan de secale
2 (sneetje roggebrood) trencho {sj} de pan de secale


roggevangst ZN

1 pisca de raias


roggevel ZN

1 pelle de raia


roggeveld ZN

1 Zie: roggeakker


rok ZN

1 (kledingstuk voor vrouwen) gonna, gonnella
geruite -- = gonna/gonnella a quadratos
2 (rokkostuum, smoking) frac
in -- = vestite de frac
3 (PLANTK) tunica
-- van een ui = tunica de un cibolla
4 (MED) tunica


rokband ZN

1 cinctura (de gonna/gonnella)


rokbroek ZN

1 gonna-pantalon


rokdas ZN

1 cravata de frac


rokeloos BN

1 sin fumo


roken WW

1 (rook afgeven) fumar
de vulkaan rookt = le vulcano fuma
het vuur rookt = le foco fuma
de schoorsteen rookt = le camino fuma
2 (dampen) fumar, exhalar vapor
3 (tabaksrook inzuigen en uitblazen) fumar
een pijp -- = fumar un pipa
tabak -- = fumar tabaco
een sigaar -- = fumar un cigarro
-- als een schoorsteen = fumar como un camino
het -- opgeven = dishabituar se de fumar
(opschrift) verboden te -- = non-fumatores, fumar prohibite, non fumar
die tabak is niet te -- = iste tabaco es infumabile
passief -- = respirar le fumo del alteres
4 (rokend drugs gebruiken) fumar
opium -- = fumar opium
5 (met rook behandelen) fumar
vis -- = fumar pisces
vlees -- = fumar carne
gerookte paling = anguilla fumate


rokend BN

1 fumante
--e schoorstenen = caminos fumante
--e puinhopen = discombros/ruinas fumante
--e kool = carbon fumante


roker ZN

1 (iemand die tabak rookt) fumator
-- van tabak = fumator de tabaco
matige -- = fumator moderate
verslaafd -- = fumator compulsive
2 (iemand die vlees/vis rookt) fumator


rokerig BN

1 fumose
2 que ha un gusto de fumo


rokerigheid ZN

1 fumositate
2 gusto de fumo


rokershoest ZN

1 tusse de fumator(es)


rokertje ZN

1 cigarretta, cigarro


roking ZN

1 (ontsmetting d.m.v. rook, uitroking) fumigation


rokjas ZN

1 jachetta de frac


rokje ZN

1 gonna/gonnella curte
zoals de wind waait, waait mijn -- = io torna a tote le ventos


rokken ZN

1 (stok aan een spinnewiel) rocca


rokken WW

1 cargar le rocca de


rokkenjager ZN

1 chassator {sj} de gonnas


rokkostuum ZN

1 frac


rokoverhemd ZN

1 camisa de frac


roksplit ZN

1 fissura del gonna/gonnella


rokvest ZN

1 gilet (F) de frac


rokzadel ZN

1 sella ronde/rotunde (de bicycletta) pro feminas


rokzoom ZN

1 orlo de gonna/de gonnella


rol ZN

1 (TONEEL) rolo, parte
zijn -- instuderen = studiar/apprender su rolo/parte
een -- vertolken = interpretar un rolo/parte
zij speelde de -- van Badeloch = illa faceva/jocava/interpretava le rolo/parte de Badeloch
de --len verdelen = distribuer le rolos/partes
zich helemaal in zijn -- inleven = entrar in le pelle de su personage
2 (functie) rolo, parte
uit zijn -- vallen = jectar le masca/mascara
de --len zijn omgedraaid/omgekeerd = le rolos se ha invertite
een belangrijke -- spelen = haber un rolo importante
geld speelt geen -- = le moneta non conta
3 (opgerolde hoeveelheid van iets) rolo, (klein) bobina
--letje drop = rolo de liquiritia
--letje pepermunt = rolo de mentha piperate
--letje tabak = rolo de tabaco
-- papier = rolo de papiro
-- closetpapier = rolo de papiro hygienic
-- tekeningen = rolo de designos
4 (rolrond stuk materiaal) rolo
-- van een schrijfmachine = rolo de un machina a/de scriber
-- van een pianola = rolo de un piano mechanic
5 (schijf om een spil) rota
6 (lijst) rolo, registro
7 (WISK) cylindro
8 (individueel gedrag in een sociale omgeving) rolo
de -- van de vrouw = le rolo del femina
9 (functie) rolo, parte, function
de -- van de kerk = le rolo del ecclesia
ondergeschikte -- = rolo/parte subalterne
belangrijke -- = rolo/parte importante
onbelangrijke -- = rolo/parte decorative
overwegende -- = rolo/parte preponderante
-- van weldoener = rolo/parte de benefactor
een -- toewijzen = attribuer un rolo/parte
de --len omdraaien = inverter le rolos/partes
10 (handeling van het rollen) rolamento


Rolandslied ZN EIGN

1 Cantion de Rolando


rolbaan ZN

1 (rolschaatsbaan) skating-rink (E), pista de patinage
2 (baan op een vliegveld) pista de atterrage


rolbandmaat ZN

1 regula flexibile de aciero


rolbank ZN

1 banco rolante/super rotas


rolbasculebrug ZN

1 ponte rolante a/de bascula


rolberoerte ZN

1 accesso/attacco/crise epileptic/de epilepsia
2 colpo apoplectic, apoplexia


rolbevestigend BN

1 que confirma un rolo fixe, stereotype


rolbeweging ZN

1 rolamento


rolbezem ZN

1 scopa rotative/mechanic


rolbezetting ZN

1 distribution del rolos/partes


rolblind ZN

1 jalousie (F)/contrafenestra/persiana/rolante


rolblind ZN

1 Zie: roljalousie


rolblok ZN

1 rolo compressor


rolborstel ZN

1 rolo (pro pinger)


rolbrug ZN

1 ponte mobile/rolante/super rotas


rolcentimeter ZN

1 Zie: rolbandmaat


rolconflict ZN

1 conflicto de rolo(s)


roldak ZN

1 tecto glissante/pulsabile/mobile


roldeur ZN

1 porta glissante/rolante/super rotas


roldoorbrekend BN

1 que rumpe le conventiones social/le rolos social traditional, non conventional


rolfilm ZN

1 film (E)/pellicula in rolo


rolgedrag ZN

1 comportamento dictate/prescribite per le rolo social


rolgewricht ZN

1 Zie: spronggewricht


rolgordijn ZN

1 Zie: roljalousie


rolham ZN

1 gambon rolate


rolhanddoek ZN

1 toalia {alja}/essugamano(s) continue/de rolo/a rolo


rolhek ZN

1 barriera rolante/super rotas


rolheuvel ZN

1 (ANAT) trochanter


rolhockey ZN

1 hockey (E) super patines


roljaloezie ZN

1 jalousie (F)/contrafenestra rolante/mobile


rolklaver ZN

1 loto


rolkraag ZN

1 collo rolate


rolkussen ZN

1 cossino transversal (de lecto)


rollade ZN

1 carne rolate, rolo de carne


rollager ZN

1 cossinetto a/de rolos cylindric


rolleger ZN

1 Zie: rollager


rollen WW

1 rolar
het -- = rolamento
zich in een deken -- = rolar se in un copertura
een sigaret -- = rolar un cigaretta
het tennisveld -- = rolar le campo de tennis (E), passar le rolo super un campo de tennis (E)
iemand in de sneeuw -- = rolar un persona in le nive
deeg -- = rolar le pasta
2 (vallen) cader
van de trap -- = cader del scala
van de stoel -- = cader del sedia
3 (golvend bewegen) undular
het --de water = le undulationes del aqua
4 (mbt geluiden) rolar
de donder rolt = le tonitro rola
5 (wikkelen) rolar, inrolar
6 (mangelen) cylindrar
het -- = cylindrage
7 (op behendige wijze stelen) escamotar, furar
mijn pas is gerold = on me ha escamotate mi passaporto
8
ergens doorheen -- = superar le difficultates


rollenbaan ZN

1 transportator a/de rolos


rollend BN

1 rolante, mobile
(SPOORW) -- materieel = material rolante/mobile


rollenketting ZN

1 catena a/de rolos


rollenspel ZN

1 simulation/joco de rolos


roller ZN

1 (rol) rolo
2 (kruller) buclator
3 (zakkenroller) pickpocket (E)
4 (rollend geluid) rolamento, ruito prolongate
5 (zware golf) rumpente


rolleren WW

1 distribuer le rolos/partes


rollerketting ZN

1 Zie: rollenketting


rollerskate ZN

1 Zie: rolschaats


rolletje ZN

1 (parve) rolo
-- drop = rolo de liquiritia
-- pepermunt = rolo de mentha piperate
2 (wieltje) (parve) rota
alles loopt op --s = toto va como super rotas


rollijn ZN

1 (WISK) cycloide


rollijnig BN

1 (WISK) cycloidal


rolling ZN

1 (SCHEEP) (deining) undulation
2 (rolberoerte) accesso/attacco/crise epileptic/de epilepsia


roll-on-roll-off BN

1 roll-on-roll-off (E)
--schip = nave roll-on-roll-off
--systeem = systema roll-on-roll-off


rollood ZN

1 plumbo in rolo


rolluik ZN

1 contrafenestra/persiana rolante
ijzeren -- = cortina metallic/de ferro


rolmaat ZN

1 Zie: rolbandmaat


rolmops ZN

1 haringo rolate/inrolate, rollmops (E)


rolneut ZN

1 ornamento in spiral


roloplegging ZN

1 appoio a rolos


rolpaal ZN

1 palo rotatori


rolpatroon ZN

1 schema de comportamento dictate/prescribite per le rolo/parte social, modello stereotype, modello de comportamento fixe


rolpens ZN

1 pancia (de bove) farcite in marinada


rolplaat ZN

1 placa in rolo


rolprent ZN

1 film (E)


rolrond BN

1 cylindric, in forma de cylindro


rolschaats ZN

1 patin a/de rotas


rolschaatsbaan ZN

1 pista de patinage/pro patinar super rotas


rolschaatsen WW

1 patinar super rotas
het -- = patinage super rotas, skating (E)


rolschaatsenrijder ZN

1 patinator super rotas


rolschaatsplank ZN

1 skateboard (E)


rolschelp ZN

1 concha (cylindric) de voluta


rolscherm ZN

1 cortina metallic/de ferro


rolschuier ZN

1 Zie: rolbezem


rolslak ZN

1 voluta


rolstempel ZN

1 rolo


rolstoel ZN

1 sedia rolante/a/de rotas
toegankelijk voor --en = (con) accesso pro sedias rolante


rolstoelbus ZN

1 autocar pro handicapatos


rolstoelgebruiker ZN

1 utilisator de un sedia rolante/a/de rotas
de zaal is ook toegankelijk voor --s = on pote entrar in le sala con sedias a/de rotas, le sala es accessibile pro handicapatos


roltabak ZN

1 tabaco in rolos


roltafel ZN

1 tabula rolante/a/de rotas


roltong ZN

1 lingua in spiral


roltrap ZN

1 scala mechanic/mobile/rolante


rolvast BN

1 qui sape/cognosce ben su texto/rolo/parte


rolveger ZN

1 Zie: rolbezem


rolverdeling ZN

1 distribution del rolos/partes
de -- tussen man en vrouw = le repartition del rolos inter le homine e le femina


rolvorm ZN

1 forma cylindric


rolvormig BN

1 cylindric, in forma de cylindro


rolwagen ZN

1 carro a/super rotas


rolweerstand ZN

1 resistentia al rolamento


rolwisseling ZN

1 (ex)cambio de rolos/de partes


rolwrijving ZN

1 friction rolante/de rolamento


rolzegel ZN

1 (GESCH) cuneo cylindric


rolzonnescherm ZN

1 marquise (F) mobile


R.O.M.

1 (COMP) (Afk.: read only memory) memoria ROM


Romaans BN

1 romanic, romance, neolatin
--e talen = linguas romanic/romance/neolatin
2 (BOUWK) romanic
--e stijl = stilo romanic


Romagna ZN EIGN

1 Romagna
van/uit de -- = romagnol
bewoner van de -- = romagnole


roman ZN

1 (episch gedicht) romance
Keltische -- = romance celtic
oosterse -- = romance oriental
2 (roman) roman
historische -- = roman historic
psychologische -- = roman psychologic
sociale -- = roman social
naturalistische -- = roman naturalista
-- in brieven = roman epistolar
-- in afleveringen = roman serial
de opbouw/opzet van een -- = le plano/le construction/le structura de un roman
handeling van een -- = action de un roman
van de -- = romanesc


romance ZN

1 (episch gedicht) romance
schrijver van --s = romancero
van de -- = romanesc
2 (MUZ) romance
Beethoven schreef --s voor viool = Beethoven ha scribite romances pro le violino
3 (liefdesavontuur) romance


romancero ZN

1 romancero (S)


Romanche ZN

1 (taal) romancio


romancier ZN

1 Zie: romanschrijver


romancyclus ZN

1 cyclo de romanes


romandebuut ZN

1 prime roman


romanesk BN

1 (als in een roman) romanesc
2 (romantisch aangelegd) romanesc, romantic


romanfiguur ZN

1 personage de roman


romanfragment ZN

1 fragmento de roman


romanheld ZN

1 heroe romanesc/de un roman


romaniseren WW

1 (onder Romeinse beschaving brengen) romanisar
Gallië -- = romanisar Gallia
2 (Romaans karakter laten aannemen) romanisar
het Engels is een sterk geromaniseerde Germaanse taal = le anglese es un lingua germanic fortemente romanisate


romanisering ZN

1 romanisation
-- van Gallië = romanisation de Gallia


romanist ZN

1 (kenner van her Romeinse recht) romanista
2 (kenner van de Romaanse talen en letterkunde) romanista


romanistiek ZN

1 studios romanic/romance, studio del linguas e litteraturas romanic/romance


romankunst ZN

1 arte del roman


romanlezer ZN

1 lector de romanes


romanliteratuur ZN

1 litteratura romanesc


romannetje ZN

1 (kleine roman) parve roman
2 (PEJ) mal roman


romanpersonage ZN

1 personage de roman


romanschrijver ZN

1 autor/scriptor de romanes, romancero


romanstructuur ZN

1 structura de roman


romanticisme ZN

1 romanticismo


romanticus ZN

1 romantico


romantiek ZN

1 romanticismo
de -- in de literatuur = le romanticismo in le litteratura
de romantiek van de 19e eeuw = le romanticismo del 19-me seculo
de voorlopers van de -- = le precursores del romanticismo


romantiek BN

1 romantic


romantiekerig BN

1 sentimental


romantisch BN

1 romantic
--e muziek = musica romantic
--e literatuur = litteratura romantic
--e schilderkunst = pictura romantic
-- plekje = loco romantic
zijn --e natuur = su natura romantic
--e aard van de jeugd = romanticismo del juventute
hij is -- van aard = ille es de character romantic
een --e kijk op iets hebben = haber un vision romantic de un cosa


romantiseren WW

1 romantisar


romantisme ZN

1 (romantiek) romanticismo
2 (neiging, opvatting, houding) romanticismo


romanverwikkeling ZN

1 intriga romanesc/de un roman


romanvorm ZN

1 (prozastijl) prosa
2 (compositie van een roman) forma del roman


romanwereld ZN

1 mundo del roman


rombendodecaëder ZN

1 rhombododecahedro


rombisch BN

1 rhombic, rhombiforme
--e zwavel = sulfure rhombic
het --e stelsel = le systema rhombic/rhombohedric


romboëder ZN

1 rhombohedro


romboëdrisch BN

1 rhombohedric
--e kristallen = crystallos rhombohedric
--e stelsel = systema rhombohedric


romboïdaal BN

1 rhomboide, rhomboidal


romboïde ZN

1 rhomboido


rombom! TW

1 bum! bum!


rombus ZN

1 rhombo, losange


Rome ZN EIGN

1 (hoofdstad van Italië, het Romeinse Rijk, de Kerk) Roma
van/uit -- = roman, de Roma
inwoner van -- = romano


Romein ZN

1 Romano
van voor de --en = preroman


romein(letter) ZN

1 character roman


Romeins BN

1 roman
--e recht = derecto roman
--s Rijk = Imperio Roman
--e Oudheid = Antiquitate Roman
val van het --e Rijk = cadita del Imperio Roman
--e cijfers = cifras/numeros roman
(unster) --e balans = balancia roman


Romeins-katholiek BN

1 catholic roman


Romeinsrechtelijk BN

1 del derecto roman


romen WW

1 (ontromen) discremar, disbutyrar
2 (room vormen) formar crema
de melk staat te -- = le lacte forma crema


romer ZN

1 cuppa (pro vino)


römertopf ZN

1 römertopf (D)


romig BN

1 cremose
--e melk = lacte cremose
--e kaas = caseo cremose
-- toetje = dessert (F) cremose


rommel ZN

1 (oude rommel) cosalia, (prullaria) pacotilia, (ouderwetse prullaria) antiqualia
2 (wanorde) disordine, farragine, confusion
zijn nek breken over de -- = rumper se le collo a causa del disordine


rommelen WW

1 (dof rollend geluid maken) facer un ruito surde, streper, rolar
de donder rommelt = le tonitro strepe
2 (slordig werken) laborar/travaliar mal
3 (regelen, ritselen) arrangiar
-- in de marge = perder se in cosas inutile


rommelig BN

1 (wanordelijk) disordinate, farraginose
-- huishouden = casa disordinate
het is -- in de stad = le disordine regna in le urbe, il ha multe confusion in le urbe
het feest is -- verlopen = le festa non esseva ben organisate


rommeling ZN

1 (rommelend geluid) ruito surde
2 (waardeloos goed) pacotilia


rommelkamer ZN

1 camera de restos/de antiqualias/de cosalias


rommelmarkt ZN

1 mercato de cosas antiquate/de antiqualias


rommelzolder ZN

1 mansarda de restos/de antiqualias/de cosalias


romp ZN

1 (mbt mens en dier) trunco, (van mens/standbeeld OOK) torso (I)
2 (SCHEEP) carcassa de nave, casco, (onder de waterlijn) carina
3 (van vliegtuig) fuselage


rompbuiging ZN

1 flexion del corpore


rompkabinet ZN

1 resto de un governamento/cabinetto, governamento reducite


rompmusculatuur ZN

1 musculatura/musculos del trunco/torso


rompparlement ZN

1 resto del parlamento


rompskelet ZN

1 skeleto del trunco/torso


rompslomp ZN

1 ennoios, complication(es)


rompspier ZN

1 musculo del trunco/torso


rompwervel ZN

1 vertebra del trunco/torso


Romulus ZN EIGN

1 Romulo


rond TW

1 circa, circum
-- vijftig gulden = circa cinquanta florinos
-- de tafel gaan zitten = seder se circum le tabula


rond BN

1 (cirkelvormig) ronde, rotunde, circular
--e tafel = tabula ronde/rotunde
-- venster = fenestra ronde/rotunde
-- voorwerp/gebouw = rotundo
-- maken = rotundar, arrotundar
(PLANTK) met --e bladen = rotundifolie
2 (bolvormig) ronde, rotunde, spheric
3 (cilindrisch) ronde, rotunde, cylindric
4 (afgerond, van getallen en bedragen) ronde, rotunde, global
-- aantal = numero ronde/rotunde/global
5 (oprecht) franc, aperte
--e kerel = typo franc
in --e bewoordingen = in parolas clar
-- voor zijn mening uitkomen = exprimer apertemente su opinion
6 (volklinkend) ronde, rotunde, plen
--e toon = tono plen
7
de bal is -- = (over de uitslag valt niets te zeggen) il pote evenir qualcunque cosa
zij kan het verhaal niet -- krijgen = illa non pote dar un fin al historia


rond ZN

1 rotundo, globo, sphera
's werelds -- = le globo terrestre/terraquee


rondachtig BN

1 plus o minus ronde/rotunde, legiermente ronde/rotunde


rondas ZN

1 (GESCH) scute rotunde


rondbabbelen WW

1 repeter, divulgar


rondbazuinen WW

1 Zie: uitbazuinen


rondbek ZN

1 cyclostoma


rondbenen WW

1 Zie: rondlopen


rondbezorgen WW

1 Zie: rondbrengen


rondbladig BN

1 (PLANTK) rotundifolie
--e ooievaarsbek = geranio rotundifolie


rondbladkervel ZN

1 smyrnio rotundifolie


rondblik ZN

1 reguardo circum se


rondblikken WW

1 reguardar/mirar circum se


rondbogenstijl ZN

1 stilo romanic


rondbogig BN

1 con arcos ronde/rotunde
-- doorgangen = passages con arcos ronde/rotunde


rondboog ZN

1 arco ronde/rotunde


rondboogfries ZN

1 friso (de arcos) ronde/rotunde


rondbooggewelf ZN

1 volta (de arcos) ronde/rotunde


rondboogvenster ZN

1 fenestra (de arcos) ronde/rotunde


rondborstig BN

1 franc, sincer, aperte, honeste
--e man = homine franc


rondborstigheid ZN

1 franchitia, sinceritate


rondbreien WW

1 tricotar in un circulo


rondbreimachine ZN

1 machina a/de tricotar circular


rondbreipen ZN

1 aco/agulia a/de tricotar circular


rondbrengen WW

1 distribuer (a domicilio)
de post -- = distribuer le currero


rondbrenging ZN

1 distribution (a domicilio)


rondbrieven WW

1 (per brief meedelen) annunciar per littera circular/per circular
2 Zie: rondvertellen


rondbuikig BN

1 ventrute


rondcirkelen WW

1 describer circulos, orbitar


ronddartelen WW

1 gambadar, caracolar


ronddelen WW

1 distribuer
eten -- = distribuer repastos
de kaarten -- = dar le cartas


ronddelend BN

1 distributive


ronddeler ZN

1 distributor


ronddeling ZN

1 distribution


ronddienen WW

1 servir, distribuer


ronddobberen WW

1 flottar al mercede del undas


ronddolen WW

1 vagar, circumerrar, deambular, vagabundar


ronddolend BN

1 vage, vagabunde


ronddoling ZN

1 vagabundage, deambulation


ronddraaien WW

1 (draaiend omgaan) pivotar, tornar, tornear, volver, girar, rotar
in een kringetje -- = tornear in un rondo
--de beweging = movimento giratori/rotatori/de rotation


ronddraven WW

1 trottar in rondo


ronddrentelen WW

1 flanar


ronddrijven WW

1 (hier- en daarheen drijven) flottar circa/in rondo, circumflottar
2 (in een cirkel voortdrijven) facer tornar
het rad -- = facer tornar le rota


ronddwalen WW

1 Zie: ronddolen


ronddwaling ZN

1 Zie: ronddoling


ronddwarrelen WW

1 tornear


ronde ZN

1 (rondgang van een patrouille) ronda, patrulia
zijn -- doen = facer su ronda, patruliar
tweede -- = contraronda
2 (rondgang) torno, giro
-- van Frankrijk = torno/giro de Francia
twee --n voorliggen = haber duo tornos de avantia
3 (maaltijden in trein/kantine) servicio
4 (BOKSEN) round (E)
5
er doen tegenstrijdige geruchten de -- = il circula varie rumores contradictori


rondeau ZN

1 (LIT, MUZ) rondeau (F), rondello


rondedans ZN

1 dansa ronde/rotunde/in un circulo


rondeel ZN

1 bastion circular, (toren) turre ronde/rotunde
2 (LIT) rondeau (F), rondello


rondeelvorm ZN

1 forma de rondello/rondeau (F)


ronden WW

1 (omvaren) duplar
een boei -- = duplar un boia
een kaap -- = duplar un capo
2 (rondmaken) arrotundar
3 (afronden) arrotundar


rondenteller ZN

1 Zie: toerenteller


ronde-tafelconferentie ZN

1 conferentia de tabula ronde/rotunde


ronde-tafelgesprek ZN

1 tabula ronde/rotunde


rondetijd ZN

1 tempore de un torno
de snelste -- = le torno le plus rapide


rondfietsen WW

1
het IJsselmeer -- = bicyclar circa le IJsselmeer


rondfladderen WW

1 volettar, papilionar


rondgaan WW

1 circuir, circular, girar
de tuin -- = circuir le jardin
2 (zich verspreiden) propagar se
als een lopend vuurtje -- = propagar se como foco grec
3
de fles laten -- = passar/facer circular le bottilia
de fles gaat rond = le bottilia passa/circula
het stikkie ging rond = le joint (E)/stick (E) iva de mano in mano
-- om geld op te halen = facer un collecta
een intekenlijst laten -- = facer circular un lista de subscription


rondgaand BN

1 circular, giratori
--e beweging = movimento circular
-- verkeer = traffico giratori


rondgang ZN

1 (kringloop) movimento circular, circuito, giro
2 (ronde) ronda
zijn -- maken = facer su ronda
een -- door het museum maken = visitar tote le salas del museo
3 (rondje, tractatie) ronda
4 (processie) procession
plechtige -- = procession solemne


rondgeven WW

1 distribuer, repartir, facer circular, facer passar de mano in mano
de kaarten -- = dar le cartas


rondgluren WW

1 reguardar/mirar furtivemente circum se/in tote le directiones


rondgooien WW

1 jectar circum se


rondgraaien WW

1 cercar tastante


rondhangen WW

1 (ergens in de nabijheid staan) circumstar
2 (niets doen) otiar, esser otiose


rondheid ZN

1 rotunditate
de -- van de aarde = le rotunditate del terra
2 (FIG) franchitia, sinceritate


rondhout ZN

1 ligno ronde/rotunde


rondhuppelen WW

1 gambadar, caracolar


ronding ZN

1 rotunditate, curva, curvatura
de --en van een lichaam = le curvas de un corpore
2 (het ronden) arrotundamento


rondje ZN

1 (klein rond voorwerp) rondo, (schijfje) rondella
2 (ronde, rondgang) torno, ronda
3 (tractatie) ronda
een -- geven = pagar un ronda
een -- van de zaak = un ronda del casa


rondkijken WW

1 (kijken in alle richtingen) reguardar/mirar circum se
2 (zoeken) cercar
naar een huis -- = cercar un casa


rondkomen WW

1 haber sufficiente, poter viver con
met mijn salaris kan ik niet -- = mi salario non suffice pro viver


rondkop ZN

1 (clavo a) testa/capite ronde/rotunde


rondleiden WW

1 guidar, conducer
iemand over een tentoonstelling -- = guidar un persona in un exposition, monstrar un exposition a un persona


rondleiding ZN

1 visita guidate, visita collective con guida
er wordt drie keer per dag een -- gehouden = cata die il ha tres visitas guidate


rondlopen WW

1 circuir, circular
het -- = circuition, circulation
2 (heen en weer lopen) ir e venir
met een denkbeeld -- = haber un idea in le testa/capite


rondlummelen WW

1 otiar, esser otiose


rondmaken WW

1 arrotundar


rondmond ZN

1 (DIERK) turbine


rondneuzen WW

1 mitter ubique le naso in


rondo ZN

1 (MUZ) rondeau (F)


rondom BW

1 circa
het plein met de huizen -- = le placia con le casas a omne lateres
-- liggen = circumjacer
-- staan = circumstar


rondom VZ

1 circa, circum
de grachten -- de stad = le canales circum le urbe
-- Bilthoven zijn prachtige bossen = il ha boscos magnific circum Bilthoven
-- Rotterdam is veel industrie = le region circum Rotterdam es multo industrialisate


rondommicrofoon ZN

1 microphono omnidirectional


rondreis ZN

1 circuito, viage circular, giro
een -- maken door Europa = facer le giro de Europa


rondreisbiljet ZN

1 billet (de viage) circular


rondreizen WW

1 viagiar, percurrer, itinerar
hij heeft jaren in Afrika rondgereisd = durante annos ille ha percurrite Africa


rondreizend BN

1 ambulante, itinerante
-- circus = circo ambulante
-- koopman = mercante ambulante
--e tentoonstelling = exposition itinerante
-- prediker = predicator itinerante


rondrijden WW

1 ir a cavallo/in auto(mobile)/a bicycletta


rondrit ZN

1 circuito, excursion circular, giro


rondscharrelen WW

1 (ergens bezig zijn) occupar se (de un cosa)
2 (zonder bepaald doel rondlopen) ir e venir
3 (rondneuzen) mitter le naso in


rondschenken WW

1
de koffie -- = servir le caffe a totes


rondschieten WW

1 tirar in tote le directiones


rondschreeuwen WW

1 critar super le tectos, trompettar, divulgar


rondschrift ZN

1 scriptura/litteras ronde/rotunde


rondschriftpen ZN

1 penna pro litteras ronde/rotunde


rondschrijven ZN

1 littera circular, circular


rondschrijven WW

1 scriber a totes


rondsel ZN

1 pinnion


rondslenteren WW

1 flanar, deambular, vagar


rondslingeren WW

1
zijn boeken laten -- = lassar su libros sin ordine


rondsmijten WW

1 jectar circum se


rondsnuffelen WW

1 mitter le naso (in)


rondspelen WW

1 (SPORT) guardar le balla/ballon, passar se le balla/ballon mutuemente


rondspringen WW

1 gambadar, caracolar


rondstralend BN

1
--e antenne = antenna omnidirectional


rondstrooien WW

1 dispersar, seminar, disseminar, (verkwisten) dissipar
geld -- = dissipar moneta
2 (rondvertellen) divulgar
(klets)praatjes -- = commatarar


rondsturen WW

1 inviar, distribuer
uitnodigingen -- = inviar invitationes
circulaires -- = inviar/distribuer circulares


rondtasten WW

1 tastar, ir tastante


rondte ZN

1 (kring) rotunditate, circulo, rondo
in de -- = in (un) circulo, in tote le directiones
in de -- zitten = esser sedite in un circulo
2 (omtrek) circumferentia


rondtoeren WW

1 facer un excursion


rondtollen WW

1 tornear


rondtrekken WW

1 Zie: rondreizen


rondtrekkend BN

1 ambulante
--e muzikanten = musicos ambulante
2 vagabunde
3 nomade
-- volk = populo nomade


rondtrompetten WW

1 Zie: rondschreeuwen


ronduit BW

1 rotundemente, apertemente, francamente, sin ambages, claro e rotundo
-- spreken = parlar francamente/sin ambages
-- antwoorden = responder francamente
-- weigeren = dar un rotunde no
-- zeggen waar het op staat = parlar sin reticentias


rondvaart ZN

1 circuito (in un nave), excursion circular (in un nave), giro (in un nave)


rondvaartboot ZN

1 nave pro excursiones circular


rondvaren WW

1 facer un viage de circumnavigation circum ...


rondventen WW

1 vender in le strata


rondvertellen WW

1 repeter, divulgar, diffunder
een nieuwtje -- = diffunder un nova


rondvijlen WW

1 arrotundar per un lima


rondvliegen WW

1 (vliegend een kring beschrijven) volar in circulo/rondo, orbitar, volar circa
de mug vloog om de kaars = le mosquito (S) volava circa le candela
2 (in alle richtingen vliegen) volar in tote le directiones
3 (door een ruimte geslingerd worden) volar
door --de kogels geraakt worden = esser toccate per ballas volante
4 (zich om een middelpunt bewegen) tornar
5 (in snelle vaart heen en weer lopen) currer


rondvlucht ZN

1 circuito/giro aeree/in avion
een -- boven de stad maken = facer un circuito super le urbe


rondvraag ZN

1 questiones al fin del reunion, questiones final, torno de discussion


rondwandelen WW

1 deambular


rondwandeling ZN

1 (het rondwandelen) deambulation
2 (pad) circuito pedestre


rondwaren WW

1 vagar, errar
een boze geest die hier rondwaart = un mal spirito que vaga hic
vreemde gedachten waarden in zijn brein rond = pensatas/pensamentos estranie vagava in su testa/capite


rondweg ZN

1 cammino peripheric/circular/de cinctura


rondweg BW

1 Zie: ronduit


rondwentelen WW

1 (om zijn as wentelen) rotar, tornar, girar, pivotar
2 (om zijn as doen wentelen) revolver, facer tornar, facer girar, facer pivotar


rondzaag ZN

1 serra circular


rondzaaien WW

1 seminar, disseminar


rondzeggen WW

1 dicer/annunciar a totes


rondzeilen WW

1
het IJsselmeer -- = navigar a vela circa le IJsselmeer


rondzendbrief ZN

1 circular, littera circular
2 (van de paus) constitution pontifical


rondzenden WW

1 Zie: rondsturen


rondzien WW

1 (zoeken naar) cercar
naar iemand -- = cercar un persona
naar een betrekking -- = cercar un empleo
2 (om zich heen kijken) reguardar/mirar circum se


rondzingen BN

1 producer un effecto Larsen


rondzoeken WW

1 cercar ubique/in tote le directiones/in tote le locos


rondzwaaien WW

1 agitar in un circulo
2 agitar in tote le directiones


rondzwalken WW

1 Zie: ronddolen


rondzwemmen WW

1 natar in tote le directiones
2 natar circum
wij zijn het eiland rondgezwommen = nos ha natate circum le insula


rondzwerven WW

1 Zie: ronddolen


rondzwervend BN

1 Zie: ronddolend


rong ZN

1 (paal) palo
2 (ijzeren nagel) clavo


ronken WW

1 (mbt motoren) roncar
het -- = ronco
een motor ronkt = un motor ronca
2 (snurken) roncar
het -- = ronco


ronker ZN

1 roncator


ronselaar ZN

1 recrutator, inrolator, ingagiator


ronselen WW

1 recrutar, inrolar, ingagiar


ronseling ZN

1 recrutamento, inrolamento, ingagiamento


Röntgen ZN EIGN

1 Röntgen


röntgen ZN

1 röntgen


röntgenafdeling ZN

1 section/departimento de radiographia


röntgenapparaat ZN

1 apparato radiographic/de radiographia/de radios Röntgen/de radios X


röntgenbehandeling ZN

1 öntgenotherapia, radiotherapia, tractamento con radios Röntgen/X


röntgenbestraling ZN

1 Zie: röntgenbehandeling


röntgenbron ZN

1 fonte de radios Röntgen/X


röntgenbuis ZN

1 tubo de radios Röntgen/X


röntgendiagnostiek ZN

1 diagnostica per radios Röntgen/X


röntgenen WW

1 radiographar


röntgenfoto ZN

1 röntgenogramma, radiographia
een -- maken van de longen = facer/prender un radiographia del pulmones


röntgenfotograaf ZN

1 radiographo


röntgenogram ZN

1 Zie: röntgenfoto


röntgenologie ZN

1 röntgenologia, radiologia


röntgenoloog ZN

1 röntgenologo, röntgenologista, radiologo, radiologista


röntgenonderzoek ZN

1 examine/exploration radiologic/radiographic


röntgenopname ZN

1 Zie: röntgenfoto


röntgenscherm ZN

1 schermo (fluorescente) radioscopic/pro radioscopia, schermo de radios Röntgen/X


röntgenspectrum ZN

1 spectro de radios Röntgen/X


röntgenstralen ZN MV

1 radios Röntgen/X


röntgentherapie ZN

1 röntgenotherapia, radiotherapia, tractamento con radios Röntgen/X


ronzebons ZN

1 theatro de marionettes (F) portative


rood BN

1 rubie, rubee, rubre
fel -- = vermilie
(SPORT) --e kaart = carta rubie
-- koper = cupro rubie/pur
-- goud = auro rubie
--e kool = caule rubie
Rode Zee = Mar Rubie
Rode Leger = Armea Rubie
-- maken = rubificar
-- worden = ruber, rubescer, (blozen) rubescer, erubescer
-- wordend = rubescente
(het blozen) het -- worden = erubescentia
(MED) -e vlekken veroorzaken op, -- maken = rubefacer
(MED) het -- worden = rubefaction
met --e oortjes lezen = leger con aviditate, devorar su libro
hij stemt -- = ille vota le rubies
-- staan = haber un conto in rubie
het verkeerslicht staat op -- = le lumine/luce (de circulation/de traffico) es rubie


rood ZN

1 color rubie, rubie


roodaarde ZN

1 ochre/ocre rubie, rubrica


roodaarden BN

1 de ochre/ocre rubie, de rubrica
-- pot = potto de ochre rubie


roodachtig BN

1 rubee, rubeastre, (rossig) rosse, rossastre


roodbaard ZN

1 (man met rode baard) homine a barba rosse


roodbaars ZN

1 sebaste marin


roodblaar ZN

1 vacca rubie con testa/capite blanc


roodbloedig BN

1 de sanguine rubie


roodbont ZN

1 vacca rubie e blanc


roodbont BN

1 rubie e blanc
--e koeien = vaccas rubie e blanc


roodborstje ZN

1 rubecula, pectore-rubie


roodborsttapuit ZN

1 saxicola


roodbruin BN

1 rubie brun
het -- van de herfstbladeren = le rubie brun del folios de autumno


roodfilter ZN

1 (FOTO) filtro rubie


roodgebloemd BN

1 con flores rubie
-- ornament = ornamento con flores rubie


roodgelakt BN

1 colorate con lacca rubie
--e nagels = ungues/ungulas colorate con lacca rubie


roodgerand BN

1 con bordo rubie


roodgeruit BN

1 con quadros/losanges rubie


roodgespikkeld BN

1 con maculettas rubie


roodgestreept BN

1 con strias rubie


roodgieter ZN

1 funditor de cupro


roodgloeiend BN

1 incandescente, rubente
de telefoon staat -- = le telephono continua a sonar, le telephono es incandescente


roodhalzig BN

1 a collo rubie


roodharig BN

1 con pilos/capillos rubie, rosse, rossastre


roodheid ZN

1 (rode kleur) rubor, color rubie
-- van de huid = rubor del pelle


roodhemd ZN

1 (aanhanger van Garibaldi) camisa rubie


roodhuid ZN

1 pelle rubie


roodijzererts ZN

1 Zie: roodijzersteen


roodijzersteen ZN

1 hematite rubie


Roodkapje ZN EIGN

1 Cappucietto Rubie
-- en de boze wolf = Cappucietto Rubie e le lupo feroce


roodkleurig BN

1 rubie, rubee, rubre


roodkoper ZN

1 cupro rubie


roodkoperen BN

1 de cupro rubie


roodkopererts ZN

1 cuprite


roodkoppig BN

1 a testa/capite rubie


roodkoraal ZN

1 corallo rubie


roodkoralen BN

1 de corallo rubie


roodkorst ZN

1 crusta rubie


roodkrijt ZN

1 ochre/ocre rubie, rubrica


roodlak ZN

1 vino de precio basse


roodlakenvelder ZN

1 vacca rubie e blanc lakenveld


roodleren BN

1 de corio rubie


roodneus ZN

1 persona a/con naso rubie


roodneuzig BN

1 a/con naso rubie


roodogig BN

1 a/con oculos rubie


roodomrand BN

1 con bordo rubie


roodsnavel ZN

1 ave rubirostre


roodsnavelig BN

1 rubirostre


roodstaartje ZN

1 ruticilla, cauda-rubie
zwart -- = cauda-rubie nigre


roodverschuiving ZN

1 displaciamento verso le rubie


roodvin ZN

1 pisce a pinnas/alettas rubie


roodvoetig BN

1 rubripede


roodvonk ZN

1 febre scarlatin, scarlatina


roodvonkachtig BN

1 scarlatiniforme, scarlatinoide


roodvonkepidemie ZN

1 epidemia de scarlatina


roodvuur ZN

1 rubigine


roodwangig BN

1 a/con genas rubie


roodwaterkoorts ZN

1 (veeziekte) piroplasmose


roodwier ZN

1 nullipore


roodzijden BN

1 de seta rubie


roof ZN

1 (het roven) robamento, despoliamento, depredation, rapto, (door bende) piliage, sacco, rapina, rapimento
-- der Sabijnse maagden = rapto del Sabinas
2 (het bejagen) predation
van -- levend = predatori
3 (het geroofde) butino, (van dieren) preda
4 (korst op een wond) crusta


roofachtig BN

1 rapace


roofachtigheid ZN

1 rapacitate


roofbouw ZN

1 (LANDB) cultura exhauriente/exhaustive
2 (roekeloze exploitatie) (ook FIG) exploitation {plwa} incontrolate/a ultrantia
-- plegen op zijn lichaam = minar/ruinar su sanitate
-- plegen op zijn talent = minar su talento


roofdier ZN

1 animal/bestia rapace/de preda, predator


roofdiergebit ZN

1 dentatura de predator


roofdieroog ZN

1 oculo de predator


roofdruk ZN

1 edition pirata


roofgierig BN

1 rapace, predatori, avide de preda


roofgierigheid ZN

1 rapacitate, appetito de rapina


roofgoed ZN

1 butino, (van dieren) preda


roofhol ZN

1 Zie: roofnest


roofing ZN

1 tela asphaltic


roofinsekt ZN

1 insecto carnivore/predator


rooflust ZN

1 rapacitate, appetito de rapina


roofmoord ZN

1 assassinato pro robamento/sequite de robamento, robamento con assassinato/con homicidio


roofmoordenaar ZN

1 assassino predator/robator


roofnest ZN

1 nido de robatores/de brigantes


roofoverval ZN

1 attacco/aggression a mano armate, robamento con assalto, hold-up (E)


roofridder ZN

1 cavallero predator/piliator/bandito


roofridderburcht ZN

1 castello (forte) de un cavallero predator/piliator/bandito


roofschip ZN

1 (nave) pirata, (nave) corsario


roofsprinkhaan ZN

1 mante


rooftocht ZN

1 raid, invasion/campania de sacco/saccheo/saccheamento, expedition de piliage, (MIL) incursion


roofvis ZN

1 pisce rapace/predatori/de preda


roofvogel ZN

1 ave rapace/predatori/de preda


roofvogelklauw ZN

1 ungula de ave rapace/predatori/de preda


roofvogelnest ZN

1 nido de ave rapace/predatori/de preda


roofvogelsnavel ZN

1 becco de ave rapace/predatori/de preda


roofwants ZN

1 reduvio


roofwesp ZN

1 ichneumon


roofziek BN

1 Zie: roofgierig


roofzucht ZN

1 Zie: roofgierigheid


roofzuchtig BN

1 Zie: roofgierig


roofzuchtigheid ZN

1 Zie: roofgierigheid


rooi ZN

1 (het mikken/richten) mira
2 (gissing, raming) estimation


rooie ZN

1 rubie


rooien WW

1 (uitgraven) disinterrar, extirpar, cavar, excavar
bomen -- = abatter arbores
een bos -- = disboscar/abatter un foreste
2 (klaarspelen) arrangiar
3 (de kop bepalen) alinear
4 (berekenen, mikken) estimar, mirar


rooier ZN

1 cavator, excavator
2 recoltator
-- van aardappelen = recoltator de patatas
-- van bollen = recoltator de bulbos


rooilat ZN

1 alidada


rooilijn ZN

1 alineamento, alineation
deze huizen staan binnen de -- = iste casas es alineate
uit de -- brengen = disalinear
het uit de -- brengen = disalineation


rooipaal ZN

1 jalon


rook ZN

1 fumo
de -- bijt in de ogen = le fumo picca le oculos
er is geen -- zonder vuur = il non ha fumo sin foco
vlees in de -- hangen = fumar carne
men kan er de -- snijden = on pote trenchar {sj} le fumo con un cultello
-- veroorzakend = fumigene
in -- opgaan = converter se/disparer/ir in fumo, eclipsar se, dissipar se
onder de -- van de stad wonen = habitar al peripheria/al portas del urbe
2 (hooistapel) pila de feno


rookaanslag ZN

1 maculas de fumo


rookafdeling ZN

1 (in trein) compartimento(s) pro/de fumatores


rookagaat ZN

1 agata nigre


rookapparaat ZN

1 fumator


rookartikelen ZN MV

1 articulos de fumator/pro fumatores
winkel voor -- = tabacheria


rookbaar BN

1 fumabile
--e tabak = tabaco fumabile


rookbenodigdheden ZN MV

1 Zie: rookartikelen


rookbom ZN

1 bomba fumigene/de fumo


rookbus ZN

1 potto fumigene/de fumo


rookcoupé ZN

1 (in trein) compartimento pro/de fumatores


rookdetectie ZN

1 detection de fumo


rookdetector ZN

1 detector de fumo


rookdicht BN

1 impermeabile al fumo


rookfilter ZN

1 filtro de fumo


rookgang ZN

1 Zie: rookkanaal


rookgat ZN

1 bucca de fumo


rookgerei ZN

1 Zie: rookartikelen


rookgewoonte ZN

1 (wijze waarop men rookt) maniera de fumar
2 (gewoonte om te roken) habitude de fumar


rookglas ZN

1 vitro fumate


rookgordijn ZN

1 cortina fumigene/de fumo, nube artificial


rookgranaat ZN

1 granata fumigene/de fumo


rookhelm ZN

1 casco respiratori, respirator


rookhol ZN

1 camera fumose/plen de fumo


rookkamer ZN

1 salon de fumar


rookkanaal ZN

1 conducto de fumo, camino


rookkast ZN

1 armario pro fumar alimentos


rookkleur ZN

1 color de fumo


rookkleurig BN

1 de color de fumo


rookkolom ZN

1 columna/colonna de fumo


rookkringetje ZN

1 voluta/rondo de fumo


rookkwarts ZN

1 quarz (D) fumate


rookloos BN

1 sin fumo


rooklucht ZN

1 odor de fumo
2 atmosphera plen de fumo


rookmasker ZN

1 masca/mascara/casco/apparato respiratori, respirator


rookmelder ZN

1 detector de fumo


rookontwikkelaar ZN

1 fumigeno


rookontwikkeling ZN

1 formation/production/apparition de fumo, fumo


rookpauze ZN

1 pausa pro fumar/pro un cigarretta


rookpluim ZN

1 pennachio de fumo


rookpot ZN

1 potto fumigene


rooksalon ZN

1 salon de fumar


rookschade ZN

1 damno(s) causate per fumo


rookscherm ZN

1 protection contra le fumo


rooksignaal ZN

1 signal de fumo


rooksmaak ZN

1 gusto de fumo


rookspek ZN

1 lardo fumate


rookstel ZN

1 servicio de fumator


rooktabak ZN

1 tabaco a/de/pro fumar/pro le pipa


rooktafeltje ZN

1 tabuletta pro fumatores


rookvang ZN

1 (mbt tabaksrook) apparato fumivore, fumivoro, absorbitor de fumo
2 (mbt schoorsteen) camino fumivore, cappucio de camino


rookvat ZN

1 apparato fumivore


rookverbod ZN

1 interdiction/prohibition de fumar


rookverbrandingstoestel ZN

1 Zie: rookvang


rookverdrijvend BN

1 fumifuge


rookverdrijver ZN

1 Zie: rookvang


rookvergiftiging ZN

1 intoxication/invenenamento per le fumo


rookverterend BN

1 fumivore


rookverwekkend BN

1 fumigene


rookvlees ZN

1 carne fumate


rookvormend BN

1 fumigene


rookvorming ZN

1 formation de fumo


rookvrij BN

1 (zonder rook) sin fumo
2 (vrij van tabaksrook) pro non-fumatores
--e conversatiezaal = sala de conversation pro non-fumatores


rookwagon ZN

1 wagon pro fumatores


rookwaren ZN MV

1 Zie: rookartikelen


rookwolk ZN

1 nube/spiral de fumo


rookworst ZN

1 salsicia fumate


rookzuil ZN

1 columna/colonna/pilar de fumo


rookzwam ZN

1 polyporo fumose


rookzwart ZN

1 Zie: roet


room ZN

1 crema
zure -- = crema acide
zoete -- = crema dulce
dikke -- = crema spisse
geslagen -- = crema battite
kopje koffie met -- = tassa de caffe con crema
aardbeien met -- = fragas con crema


roomachtig BN

1 cremose


roomafscheider ZN

1 separator de crema


roomafscheiding ZN

1 discremation, separation del crema


roomboter ZN

1 butyro (a/de crema)


roomboterfabriek ZN

1 fabrica de butyro


roombroodje ZN

1 Zie: puddingbroodje


roombutyrometer ZN

1 butyrometro


roomhoorn ZN

1 cornetta a/de crema


roomhoudend BN

1 cremose


roomijs ZN

1 gelato a/de crema, ice-cream (E)


roomijsfabriek ZN

1 fabrica de ice-cream (E)


roomkaas ZN

1 caseo cremose/a/de crema


roomkan(netje) ZN

1 urceo a/de crema


roomkleur ZN

1 color (de) crema


roomkleurig BN

1 de color (de) crema
-- papier = papiro color crema


roomklopper ZN

1 battitor de crema


roomklutser ZN

1 Zie: roomklopper


roommeter ZN

1 butyrometro


roompot ZN

1 potto a/de crema


roompunt ZN

1 parte de torta a crema


rooms BN

1 catholic (roman)
de --e Kerk = le Ecclesia catholic (roman)
--e geloof = fide catholic
--er zijn dan de paus = esser plus papista que le papa


Rooms BN

1
het Heilige --s Rijk = le Sacre Imperio Roman


roomsaus ZN

1 sauce (F) a/de crema


roomse ZN

1 catholico (roman)


roomse kamille ZN

1 anthemis


roomse kervel ZN

1 myrrhis


roomsgezind BN

1 catholic (roman), (PEJ) papista


roomsheid ZN

1 catholicitate


rooms-katholicisme ZN

1 catholicismo roman


rooms-katholiek ZN

1 catholico roman


rooms-katholiek BN

1 catholic (roman)


Rooms-Koning ZN

1 (GESCH) Rege de(l) Romanos


roomsoep ZN

1 suppa al crema


roomsoes ZN

1 torteletta inflate al/de crema


roomspijs ZN

1 crema


roomstel ZN

1 servicio a crema


roomtaart ZN

1 torta al/de crema


roomvers BN

1 multo fresc, toto fresc


roomvla ZN

1 flaon/flan (F) al crema


roomwafel ZN

1 wafla con crema


roos ZN

1 (bloem) rosa, (plant) rosa
Chinese -- = rosa de China {sj}, hibisco
geen --en zonder doornen = il non ha rosas sin spinas
mijn broer wandelt niet op --en = le vita de mi fratre non es un cammino del rosas
op --en zitten = esser in un lecto de rosas
slapen als een -- = dormir como un marmotta
2 (roosvormig voorwerp) rosa
3 (BK) rosa, rosetta
4 (diamant) rosa
5 (schijf van het kompas) rosa del bussola/ventos
6 (middelpunt van een schietschijf) centro/blanco del scopo
7 (blos) rosa
8 (belroos, wondroos) rosa, erysipela
9 (op het hoofd) furfure(s)


roosachtig BN

1 (als een roos) rosacee
2 (mbt belroos) erysipelatose
--e ontsteking = inflammation erysipelatose
--e tumor = tumor erysipelatose
3 (mbt hoofdroos) furfuracee, furfurose


roosachtigen ZN MV

1 rosaceas


roosbeen ZN

1 elephantiasis


roosbloemigen ZN MV

1 Zie: roosachtigen


roosje ZN

1 (kleine roos) parve rosa
2 (diamantje) rosa


rooskleur ZN

1 color de rosa


rooskleurig BN

1 de color de rosa, rosate
een --e toekomst = un futuro rosate
hij weet alles -- voor te stellen = ille da sempre un pictura rosate del cosas


roosten WW

1 (mbt zon) grilliar, rostir, tostar
2 (mbt vruchten/zaden) grilliar, torrefacer
koffie -- = torrefacer caffe
het -- van koffiebonen = le torrefaction del caffe
3 (mbt een erts) grilliar, calcinar


rooster ZN

1 (rasterwerk) grillia
-- van de kachel = grillia del estufa
2 (braadrooster) grillia
vlees op het -- braden = rostir carne super le grillia, grilliar carne
3 (tabel, lijst) grillia, tabella, tabula
-- met tarieven = grillia del tarifas
4 (programma, schema) programma, schema, (school) empleo del tempore, horario
volgens het -- = secundo le horario


roostercondensator ZN

1 condensator a grillia


roosterconstructie ZN

1 construction de grillia


roosteren WW

1 (op een rooster braden, door de zon) grilliar, rostir, tostar
2 (toost maken van) toastar {oo}, tostar
geroosterd -- = pan tostate/toastate, toast (E)


roosterfundering ZN

1 fundation de grilliage


roosterketen ZN

1 circuito de grillia


roosterklep ZN

1 valva a/de grillia


roosterkring ZN

1 Zie: roosterketen


roosterlek ZN

1 fuga de grillia


roosterlekweerstand ZN

1 resistentia de grillia


roosterspanning ZN

1 tension/voltage de grillia


roosterspectroscoop ZN

1 spectroscopio a rete


roostervormig BN

1 in forma de grillia


roostervuur ZN

1 foco de grillia


roosterwerk ZN

1 grillia, grilliage


roosting ZN

1 (mbt vruchten/zaden) torrefaction, grilliada
2 (mbt een erts) calcination


roostmachine ZN

1 torrefactor


roosvenster ZN

1 rosa, rosetta


roosvormig BN

1 rosacee


root ZN

1 (water) aqua de maceration
2 (hoeveelheid vlas die geroot moet worden) quantitate de lino que debe esser macerate in un operation
3 (geroot vlas) lino macerate
4 (het roten) maceration


rootbassin ZN

1 bassino de maceration


rootkuip ZN

1 cupa de maceration


rootwater ZN

1 aqua de maceration


roquefort ZN

1 roquefort (F), caseo de Roquefort


ro-ro'-schip ZN

1 nave roll-on-roll-off


rorschachtest ZN

1 test (E) de Rorschach


ros ZN

1 (paard) cavallo, cursero
2 (rosbief) roastbeef (E)
broodje -- = sandwich (E) al roastbeef


ros BN

1 rosse, rossastre, rubeastre
-- haar = capillos rosse
de --se buurt = le quartiero del prostitution


rosachtig BN

1 Zie: ros


rosachtigheid ZN

1 color rosse


rosaline ZN

1 (dentella de) rosalina


rosaniline ZN

1 rosanilina


rosarium ZN

1 roseto, rosario, jardin de rosas


rosbaard ZN

1 barba rosse


rosbeef ZN

1 roastbeef (E), rostito de bove


rosbladig BN

1 a/de/con folios rosse


rose ZN

1 (rozegeur) rosa


rosé BN

1 rosate


rosé(wijn) ZN

1 vino rosate


roseachtig BN

1 rosastre


roseola ZN

1 roseola


rosharig BN

1 a pilo rosse, (mbt hoofdhaar) a capillos rosse


roskam ZN

1 pectine/brossa de cavallo, strilia


roskammen WW

1 striliar


roskammer ZN

1 striliator


roskamvormig BN

1 striliate


roskleurig BN

1 Zie: ros


rosmarijn ZN

1 rosmarino


rosmarijnblad ZN

1 folio de rosmarino


rosmarijnbloesem ZN

1 flores de rosmarino


rosmarijnolie ZN

1 oleo de rosmarino


rosmolen ZN

1 molino movite per un cavallo, molino de cavallo


rossen WW

1 (paard kammen) striliar


rossig BN

1 Zie: ros


rossigheid ZN

1 color rosse


rostra ZN

1 rostros


rostylos ZN

1 templo prostyle, prostylo


rot BN

1 (verrot) putrefacte, putrite, putride
--te eieren = ovos putrite
--te vruchten = fructos putrefacte
--te kies = dente cariate/cariose
zo -- als een mispel = completemente putrite
2 (ellendig) miserabile, misere, immunde, infecte
-- weer = tempore abominabile
3 (slecht, corrupt) corrupte, corrumpite


rot ZN

1 (het rot zijn) putrefaction, putrescentia, putriditate, decomposition
2 (legerschaar) esquadra
3 (gelid) fila
-- soldaten = fila de soldatos
4 (vier tegen elkaar gezette geweren) pila de quatro fusiles
5 (bende) banda, gang (E)
6
een ouwe -- in het vak = un homine de experientia


rota ZN

1 (middeleeuws muziekinstrument) rota


Rota ZN

1 Rota, tribunal del Rota


rotacisme ZN

1 rhotacismo
het -- van het Latijn = le rhotacismo latin


rotan ZN

1 canna/junco de India


rotanmeubel ZN

1 mobile de canna (de India)


rotanschild ZN

1 scute de canna (de India)


rotanstoel ZN

1 sedia de canna (de India)


rotanstok ZN

1 baston de canna (de India)


Rotary ZN EIGN

1 Rotary (E)
-- Club = Club Rotary
-- International = Rotary International


rotarylid ZN

1 rotariano


rotatie ZN

1 rotation, giration
de -- van de aarde om zijn as = le rotation del terra circum su axe


rotatieas ZN

1 axe de rotation


rotatiecentrum ZN

1 centro de rotation


rotatiedruk ZN

1 impression (super pressa) rotative


rotatie-energie ZN

1 energia de rotation


rotatiehyperboloïde ZN

1 hyperboloido de revolution/rotation


rotatiemotor ZN

1 motor rotative


rotatieparaboloïde ZN

1 paraboloide de revolution


rotatiepers ZN

1 pressa rotative/de rotation


rotatiepomp ZN

1 pumpa rotative


rotatiesnelheid ZN

1 velocitate de rotation/rotative/rotational


rotatiespectrum ZN

1 spectro rotational/de rotation


rotatiesymmetrie ZN

1 symmetria rotational/de rotation


rotatietraagheid ZN

1 inertia rotative/rotational


rotatievector ZN

1 vector de rotation


rotator ZN

1 (rondwentelend lichaam) rotator
2 (ronddraaiende oven) furno rotative
3 (draaispier) rotator


rotbestendig BN

1 resistente al putrefaction/putrescentia


rotbui ZN

1
een -- hebben = esser de mal humor


roten WW

1 macerar
het -- = maceramento, maceration
vlas -- = macerar lino


roteren WW

1 rotar, girar, tornar, pivotar


roterend BN

1 rotative, rotatori, rotational, giratori
--e boor = forator rotative
--e pump = pumpa rotative/rotatori
--e compressor = compressor rotative
--e beweging = movimento rotative/rotatori/giratori/de rotation


rotgang ZN

1 grande velocitate
met een -- = con un velocitate de mille demonios


rotgans

1 barnacle, bernacle


rotheid ZN

1 putriditate, putrescentia, putrefaction, (FIG) corruption


roting ZN

1 maceramento, maceration


rotje ZN

1 (vuurwerk) petardo
2 (plat beschuitje) toast (E), pan tostate


rotklus ZN

1 labor/travalio disagradabile


rotlucht ZN

1 odor putride/de putrefaction


rotogravure ZN

1 rotogravure (F)


rotonde ZN

1 (verkeersplein) cruciata giratori, rotunda
verplichte rijrichting op -- = senso giratori
2 (rond gebouw) edificio circular/ronde/rotunde, rotunda


rotor ZN

1 rotor
driebladige -- = rotor tripale
vierbladige -- = rotor quadripale


rotoras ZN

1 axe de rotor


rotorbeluchting ZN

1 aeration a rotation


rotorblad ZN

1 Zie: rotorschoep


rotorboot ZN

1 nave a rotores


rotorschip ZN

1 Zie: rotorboot


rotorschoep ZN

1 ala/pala/paletta de rotor


rots ZN

1 rocca
naakte --en = roccas nude
puntige --en = roccas punctate
de Rots van Gibraltar = le Rocca de Gibraltar
steile -- = precipitio
op --en levend = saxatile, saxicole
(FIG) een -- in de branding = un rocca in le tempesta


rotsachtig BN

1 roccose, plen de roccas, de rocca
-- eiland = insula roccose
--e kust = costa plen de roccas


rotsbeen ZN

1 osso petrose


rotsbes ZN

1 andromeda (polifolie)


rotsblok ZN

1 bloco de rocca


rotsbodem ZN

1 solo roccose


rotsburcht ZN

1 castello forte super/in un rocca


rotsduif ZN

1 pipion de rocca


rotseiland ZN

1 insula roccose


rotsflora ZN

1 flora del roccas


rotsformatie ZN

1 formation de roccas


Rotsgebergte ZN EIGN

1 Montanias Roccose


rotsgevaarte ZN

1 massa de roccas
2 grande rocca


rotsgraf ZN

1 (van farao's) syringe


rotsgrond ZN

1 Zie: rotsbodem


rotshaan ZN

1 rupicola


rotshol ZN

1 caverna, antro


rotsig BN

1 roccose


rotsinscriptie ZN

1 inscription in le rocca


rotsketen ZN

1 catena de roccas


rotsklomp ZN

1 bloco de rocca


rotskloof ZN

1 abysso, abysmo, fissura


rotskristal ZN

1 Zie: bergkristal


rotskruin ZN

1 cyma de rocca


rotskust ZN

1 costa roccose


rotslandschap ZN

1 paisage de roccas


rotsmassa ZN

1 massa de roccas


rotsmassief ZN

1 massivo roccose


rotsmispel ZN

1 amelanchier


rotsmus ZN

1 petronia


rotsmuur ZN

1 pariete/muro de roccas


rotspartij ZN

1 (rotsachtig geheel) massa de roccas
2 (steenblokken met planten) jardin roccose


rotsplant ZN

1 planta saxicole/rupestre, lithophyto


rotspunt ZN

1 puncta de rocca


rotsschildering ZN

1 pictura rupestre


rotsspelonk ZN

1 Zie: rotshol


rotsspleet ZN

1 anfractuositate, fissura in le rocca


rotstank ZN

1 odor putride/de putrefaction


rotstekening ZN

1 designo/pictura rupestre, petroglypho


rotstrap ZN

1 scala taliate in le rocca


rotstreek ZN

1 action basse/vil/abjecte, porcheria


rotstuin ZN

1 jardin de roccas


rotsvast BN

1 (onbeweeglijk) firme como un rocca, immobile
2 (FIG) (onwankelbaar) imperturbabile
-- vertrouwen = confidentia/fiducia imperturbabile
-- op iets vertrouwen = haber un confidentia absolute in un cosa


rotswand ZN

1 pariete roccose/de rocca, rocca scarpate


rotswoestijn ZN

1 deserto roccose


rotswoning ZN

1 habitation in le roccas


rotszwaluw ZN

1 hirundine fulve


rottekop ZN

1 testa/capite scabiose


rotten WW

1 attruppar se
2 (tot ontbinding overgaan) putrer, putrescer, putrefacer se, decomponer se
het fruit is gaan -- = le fructos se ha putrite
3 (doen rotten) putrefacer, decomponer, (van tanden) cariar


rottend BN

1 putrescente, putrefacte, putride
--e gisting = fermentation putride


Rotterdam ZN EIGN

1 Rotterdam
van/uit -- = de Rotterdam, rotterdamese


Rotterdammer ZN

1 rotterdamese


Rotterdams BN

1 de Rotterdam, rotterdamese


Rotterdams ZN

1 (dialect) rotterdamese


rottig BN

1 (min of meer rot) putrefacte, putrescente, putride, putrite
2 (ellendig) miserabile, deplorabile
3 (smerig) infecte


rottigheid ZN

1 (vuile taal) obscenitates, porcheria
2 (narigheid) enoios
iemand -- bezorgen = causar enoios a un persona
3 (ellende) miseria


rotting ZN

1 (stok) canna/baston de junco
2 (bederf) decomposition, putrefaction, putrescentia
-- bevorderend = putrefactive
vatbaar voor -- = putrescibile
vatbaarheid voor -- = putrescibilitate
3 (van vlas) maceramento, maceration


rottingsbacterie ZN

1 bacterio saprophyte/saprophytic/putride


rottingsbak ZN

1 fossa septic


rottingsproces ZN

1 (processo de) putrefaction, (processo de ) putrescentia, (processo de) decomposition


rottingsput ZN

1 fossa septic


rottingsslik ZN

1 sapropel


rottingsverschijnsel ZN

1 phenomeno de decomposition/de putrefaction/de putrescentia


rottweiler ZN

1 (hond) Rottweiler (D)


rotwerk ZN

1 labor/travalio disagradabile


rotwijf ZN

1 femina detestabile


rotzak ZN

1 homine detestabile, canalia


rotzooi ZN

1 (slechte waar) cosalia
2 (wanorde) disordine


rotzooien WW

1 (slecht werken) laborar/travaliar mal
2 (wanorde veroorzaken) causar disordine


rotzorg ZN

1
het zal me een -- zijn = non me importa del toto


rouge ZN

1 rouge (F)


roulade ZN

1 (MUZ) roulade (F)


roulatie ZN

1 circulation
in -- brengen = poner/mitter in circulation
uit de -- zijn = esser foras/foris de circulation
uit de -- nemen = retirar/retraher del circulation


roulée

1 s. fustigation, bastonada


rouleren ZN

1 (in omloop zijn) circular, esser in circulation
2 (bij toerbeurt waargenomen worden) alternar se, haber su torno
het presidentschap rouleert = le presidentia se alterna


roulette ZN

1 roulette (F)
-- spelen = jocar al roulette
Russische -- = roulette russe


roulettespel ZN

1 joco de roulette (F)


roulettespeler ZN

1 jocator de roulette (F)


roulettetafel ZN

1 tabula de roulette (F)


round ZN

1 (BOKSEN) round (E)


route ZN

1 route (F), itinere, itinerario, percurso
toeristische -- = itinerario/route/circuito touristic {oe}
de -- betreffend = itinerari
een -- volgen = sequer un route/itinerario
dat ligt niet op onze -- = nos non va in iste direction
een druk bevlogen -- = un route de intense traffico aeree


routebeschrijving ZN

1 description del itinerario/route (F), itinerario


routekaart ZN

1 carta/mappa de itinerario/route (F)


routeren WW

1 fixar le route (F) de


routine ZN

1 (vaardigheid) routine (F), practica, habilitate, dexteritate, experientia
2 (gewoonte, sleur) routine (F), habito
3 (COMP) routine (F)


routinebezoek ZN

1 visita perfunctori/de routine (F)


routinecontrole ZN

1 controlo perfunctori/de routine (F)


routinegebaar ZN

1 gesto de routine (F)


routinehandeling ZN

1 action de routine (F), action habitual, automatismo


routine-inspectie ZN

1 inspection perfunctori/de routine (F)


routinekwestie ZN

1 question de routine (F)


routinematig BN

1 routinari {oe}, habitual


routinemeting ZN

1 me(n)suration de routine (F)


routineonderzoek ZN

1 inquesta perfunctori/de routine (F)


routineprocedure ZN

1 procedura/procedimento perfunctori/de routine (F)


routinetest ZN

1 test (E) de routine (F)


routineus BN

1 de routine (F)


routinewerk ZN

1 travalio/labor de routine (F)


routinezaak ZN

1 cosa de routine (F)


routinier ZN

1 (iemand met ervaring) persona experimentate, experto
2 (gewoontemens) routinero {oe}


rouw ZN

1 lucto
lichte -- = medie lucto
zware -- = grande lucto, lucto rigorose
in -- dompelen = jectar in le lucto, coperir de lucto
in de -- = luctose
in de -- zijn = esser in/portar (le) lucto


rouwadvertentie ZN

1 annuncio obituari


rouwartikel ZN

1 articulo de lucto


rouwband ZN

1 bracial de lucto


rouwbeklag ZN

1 condolentia
brieven van -- = litteras de condolentia


rouwbetoon ZN

1 Zie: rouwbeklag


rouwbezoek ZN

1 visita de condolentia


rouwbrief ZN

1 littera mortuari/de decesso


rouwcentrum ZN

1 centro mortuari/funebre/funerari


rouwdag ZN

1 die/jorno de lucto


rouwdas ZN

1 cravata de lucto


rouwdienst ZN

1 servicio funebre/funerari/mortuari


rouwdouw(er) ZN

1 persona (multo) rude


rouwdouwen WW

1 esser (multo) rude


rouwdrager ZN

1 persona qui es in lucto
2 (DIERK) nyroca


rouwen WW

1 luger, esser in lucto, portar (le) lucto
om iemand -- = esser in lucto/portar (le) lucto pro un persona
2
dat zal hem -- = ille va deplorar/regrettar lo


rouwend BN

1 luctose, in lucto


rouwenvelop(pe) ZN

1 inveloppe de lucto


rouwfloers ZN

1 (zwarte stof) crepe (F) de lucto
2 (rouwsluier) velo de crepe (F)/de lucto


rouwgedicht ZN

1 poesia funebre


rouwgoed ZN

1 (kleren) vestimentos de lucto
2 (stof) texito nigre/de lucto, crepe (F)


rouwhandschoen ZN

1 guanto de lucto


rouwig BN

1 affligite, triste
ik ben er niet -- om = io non lo deplora/regretta


rouwjaar ZN

1 anno de lucto


rouwkamer ZN

1 camera ardente/funebre/funerari/mortuari


rouwkapel ZN

1 cappella ardente/funerari/funebre/mortuari


rouwkever ZN

1 tenebrion


rouwklacht ZN

1 (weeklacht) lamento, lamentation
2 (klaaglied) elegia


rouwklagen WW

1 lugar, lamentar se
-- over iemand = lamentar se del morte de un persona


rouwkleding ZN

1 vestimentos/habito de lucto
-- dragen = portar (le) lucto


rouwkleed ZN

1 (kleren) vestimentos/habito de lucto
2 (lijkkleed over kist) drappo mortuari
3 (zwart kleed als teken van rouw) tapete/tapis (F) mortuari


rouwkleur ZN

1 color de lucto


rouwkoets ZN

1 carro funebre/funeral/mortuari/de morto


rouwkrans ZN

1 corona funebre/funeral/mortuari


rouwkwikstaart ZN

1 motacilla albe


rouwlak ZN

1 lacca nigre


rouwlint ZN

1 banda funebre/nigre


rouwmaal ZN

1 repasto funebre


rouwmis ZN

1 missa de requiem/del mortos


rouwmoedig BN

1 repentente, contrite, plen de contrition, compungite
--e zondaar = peccator repentente/contrite


rouwnagel ZN

1 ungue/ungula immunde/in lucto


rouwpapier ZN

1 papiro de lucto


rouwplechtigheid ZN

1 ceremonia funebre


rouwrand ZN

1 orlo/bordo/bordatura de lucto


rouwsluier ZN

1 (zwarte sluier) velo de lucto/crepe (F)
2 (rouwkleed) tapete/tapis (F) mortuari


rouwstoet ZN

1 convoyo/procession funebre/funerari


rouwtijd ZN

1 periodo/tempore de lucto


rouwverwerking ZN

1 elaboration del lucto


rouwzang ZN

1 canto funebre


rouwzitting ZN

1 session necrologic


roux ZN

1 (CUL) roux (F)
blonde -- = sauce (F) blanc


roven WW

1 robar, furar, rapinar, despoliar, piliar, predar, raper
geroofde goederen = mercantias robate
hij heeft haar eer geroofd = ille la ha dishonorate


rover ZN

1 robator, raptor, brigante, bandito, predator, spoliator, (op zee) pirata


roverhoofdman ZN

1 chef (F) de brigantes/de robatores


roverij ZN

1 rapineria, brigantage, (op zee) pirateria


roversbende ZN

1 gang (E) de robatores, banda de robatores/de brigantes/de criminales


rovershol ZN

1 nido/spelunca/caverna de robatores/de brigantes/criminales


roversnest ZN

1 Zie: rovershol


rovig BN

1 (korstig) crustose


royaal BN

1 liberal, large, generose, magnific, magnificente, munificente, prodige
--e beloning = recompensa generose
-- zijn met = esser prodige de, prodigar
te -- leven = viver super un troppo grande pede
2 (van flinke afmetingen) grande, spatiose, (wijd) ample, (uitgestrekt) vaste
-- huis = casa spatiose
--e kleren = vestimentos ample


royaalheid ZN

1 Zie: royaliteit


royalisme ZN

1 royalismo


royalist ZN

1 royalista


royalistisch BN

1 royalista


royaliteit ZN

1 liberalitate, generositate


royalties ZN MV

1 derectos de autor/de inventor, royalties (E)


royeerbaar BN

1 (geschrapt kunnende worden) annullabile, cancellabile


royement ZN

1 (schrapping) annullation, cancellation
2 (als lid) expulsion, exclusion


royeren WW

1 (schrappen) annullar, cancellar
een hypotheek -- = cancellar un hypotheca
2 (als lid) expeller, expulsar, excluder


royering ZN

1 Zie: royement


roze BN

1 rosate, rosee, de color de rosa
-- kleuren = rosar
door een -- bril kijken = vider le cosas con berillos rosate


rozebottel ZN

1 fructo/baca de rosa


rozebottelcompote ZN

1 compota de fructos/bacas de rosa


rozebotteljam ZN

1 confitura/confectura de fructos/bacas de rosa


rozelaar ZN

1 Zie: rozeboom


rozelaurier ZN

1 Zie: oleander


rozemarijn ZN

1 rosmarino


rozemarijnbloesem ZN

1 flor(es) de rosmarino


rozemarijnhoning ZN

1 melle de rosmarino


rozenaftreksel ZN

1 extracto de rosas


rozenazijn ZN

1 vinage rosate


rozenbalsem ZN

1 pomada rosate pro le labios


rozenbed ZN

1 parterre (F) de rosas, (vierkant) quadrato/quadro de rosas, roseto


rozenblad ZN

1 (bloemblad) petalo de rosa
2 (blad van een rozenstruik) folio de rosa


rozenbokje ZN

1 Zie: rozenboktor


rozenboktor ZN

1 capricorno muscate


rozenboom ZN

1 arbore de rosas, (wild) rosa rubiginose


rozenfamilie ZN

1 rosaceas


rozengaard ZN

1 jardin de rosas


rozengal ZN

1 galla de rosa


rozengeranium ZN

1 pelargonio radule


rozengeur ZN

1 odor/perfumo/fragrantia/aroma de rosas


rozenhaag ZN

1 haga/sepe de rosas


rozenhoedje ZN

1 (R.K.) cappelletto


rozenhof ZN

1 Zie: rozentuin


rozenhout ZN

1 ligno de rosa


rozenhouten BN

1 de ligno de rosa


rozenkas ZN

1 estufa de rosas


rozenkleur ZN

1 color de rosa


rozenkleurig BN

1 de color de rosa


rozenknop ZN

1 button de rosa


rozenkrans ZN

1 (krans van rozen) corona de rosas
2 (gebed) rosario
kralen van een -- = perlas de un rosario
de -- bidden = recitar/dicer su rosario
3 (bidsnoer) rosario


rozenkruizer ZN

1 rosacruce, rosacruciano


Rozenkruizers ZN EIGN MV

1 (genootschap) rosacruce
lid van de -- = rosacruce, rosacruciano
van de -- = rosacruce, rosacrucian


rozenkweken ZN

1 cultura de rosas


rozenkweker ZN

1 cultor de rosas, rosicultor


rozenkwekerij ZN

1 cultura de rosas, rosicultura


rozenmaand ZN

1 mense del rosas, junio


rozenmond ZN

1 labios multo rubie


rozenolie ZN

1 oleo/essentia/extracto de rosas


Rozenoorlog ZN

1 guerra del duo Rosas


rozenperk ZN

1 Zie: rozenbed


rozenplant ZN

1 rosa


rozenpommade ZN

1 Zie: rozenbalsem


rozensnoer ZN

1 Zie: rozenkrans


rozenspons ZN

1 cecidio, galla


rozenspons ZN

1 zie: rozengal


rozenstek ZN

1 planton de rosa


rozenstruik ZN

1 rosa


rozenteelt ZN

1 cultura/cultivation de rosas, rosicultura


rozentijd ZN

1 saison (F) del rosas


rozentint ZN

1 color de rosa


rozentuin ZN

1 jardin de rosas, rosario, roseto


rozenwater ZN

1 hydrolato de rosas, aqua rosate/de rosas


rozenzalf ZN

1 unguento rosate


rozenzeep ZN

1 sapon al rosa


rozerood BN

1 de color de rosa, rosate, (vleeskleurig) incarnate


rozerood ZN

1 (kleur als een roos) color de rosa, (vleeskleur) color incarnate


rozet ZN

1 (versiering) rosetta
2 (krans van bladeren) rosetta
3 (diamantje) rosa


rozetblad ZN

1 echeveria {sj}


rozetvenster ZN

1 rosa, rosetta


rozevetkruid ZN

1 sedo oppositifolie


rozevingerig BN

1 de digitos de rosa


rozig BN

1 (met de kleur van rozen) de color de rosa, rosate
--e wangen hebben = haber genas rosate
2 (door roos ontstoken) furfuracee
3 (loom) languide


rozigheid ZN

1 color rosate, inflammation erysipelatose


rozijn ZN

1 uva sic


rozijnenazijn ZN

1 vinagre al uvas sic


rozijnenbaard ZN

1 (uitslag rond de mond) eruption circum le bucca, impetigo


rozijnenbrood ZN

1 pan al/con uvas sic


rozijnenkauwer ZN

1 persona enoiose/fastidiose


rozijnenpudding ZN

1 crema dulce/pudding (E) con uvas sic


rozijnenwijn ZN

1 vino al uvas sic


rp ZN

1 (Afk) RP, responsa pagate


R.P.I.

1 (Afk.: Rijks Psychiatrische Inrichting) Institituto Statal Psychiatric


rr(r)t TW

1 rrr!, vrum!


RU

1 (Afk.: Rijksuniversiteit) Universitate statal/del stato


rubato

1 (MUZ) rubato (I)


rubber ZN

1 cauchu, (grondstof OOK) gumma
synthetische -- = cauchu synthetic
gevulcaniseerde -- = cauchu vulcanisate
geregenereerde -- = cauchu regenerate
-- aftappen = extraher cauchu
-- vulcaniseren = vulcanisar cauchu


rubber BN

1 de cauchu, de gumma


rubberaandeel ZN

1 action de cauchu


rubberaanplant(ing) ZN

1 plantation de cauchu


rubberafval ZN

1 residuos de cauchu


rubberartikel ZN

1 articulo de cauchu


rubberbal ZN

1 balla/ballon de cauchu/de gumma


rubberband ZN

1 pneu(matico) de cauchu


rubberboom ZN

1 arbore a cauchu, hevea


rubberbootje ZN

1 Zie: rubbervlot


rubberbuis ZN

1 Zie: rubberslang


rubbercultuur ZN

1 cultura de cauchu


rubberdruk ZN

1 impression offset (E)


rubberen BN

1 de cauchu, de gumma


rubberfabricage ZN

1 fabrication de cauchu


rubberfabriek ZN

1 fabrica de cauchu


rubberfabrikant ZN

1 fabricante de cauchu


rubberhak ZN

1 talon de cauchu/de gumma


rubberhandschoen ZN

1 guanto de cauchu/gumma


rubberindustrie ZN

1 industria de cauchu


rubberkabel ZN

1 cablo de cauchu/de gumma


rubberkogel ZN

1 balla de cauchu


rubberlaag ZN

1 strato de cauchu


rubberlaars ZN

1 botta de cauchu/de gumma


rubbermarkt ZN

1 mercato de cauchu


rubbernijverheid ZN

1 Zie: rubberindustrie


rubberonderneming ZN

1 interprisa de cauchu


rubberpakking ZN

1 junctura/junction de cauchu


rubberplant ZN

1 fico elastic, planta a cauchu


rubberplantage ZN

1 plantation de cauchu


rubberplanter ZN

1 plantator de cauchu


rubberprijs ZN

1 precio de(l) cauchu


rubberprodukt ZN

1 producto de cauchu


rubberslang ZN

1 tubo de cauchu/de gumma


rubberspons ZN

1 spongia de cauchu


rubberstempel ZN

1 timbro de cauchu/de gumma


rubbervlot ZN

1 rate pneumatic/de cauchu


rubberzool ZN

1 solea de cauchu/de gumma


Rubensfiguur ZN

1 figura rubenesc


Rubicon ZN EIGN

1 Rubicon
(FIG) de -- overtrekken = transversar/passar le Rubicon


rubidium ZN

1 rubidium


rubricator ZN

1 rubricator


rubriceren WW

1 rubricar, divider/classificar (in categorias)
iemand die rubriceert = rubricator


rubricering ZN

1 rubrication, division/classification (in categorias)


rubriek ZN

1 (categorie) categoria, classe, section, gruppo
iets in een bepaalde -- onderbrengen = classificar alco in un determinate categoria
2 (JUR) (titel van hoofdstuk in wetboek) rubrica
3 (in krant/radio/tv, etc.) rubrica, chronica
letterkundige -- = rubrica litterari
iemand die een -- verzorgt = rubricista
4 (KERK) (liturgisch voorschrift) rubrica
kenner der --en = rubricista


rubriekscatalogus ZN

1 catalogo systematic/methodic


rubriekschrijver ZN

1 chronista


ruche ZN

1 (strookje, plooisel) ruche (F)


ruchtbaar BN

1 public, notori
iets -- maken = divulgar/publicar un cosa
-- worden = divulgar se, publicar se


ruchtbaarheid ZN

1 publicitate, notorietate
-- aan iets geven = dar publicitate a un cosa, divulgar/publicar un cosa
-- krijgen = divulgar se, publicar se


ruchtbaarmaking ZN

1 divulgation


rücksichtslos BN

1 sin scrupulos, inscrupulose, implacabile, inexorabile


rudbeckia ZN

1 rudbeckia


ruderaal BN

1 ruderal
--e planten = plantas ruderal


rudiment ZN

1 (BIOL) rudimento
2 (eerste beginsel) rudimento


rudimentair BN

1 rudimentari
-- orgaan = organo rudimentari/vestigial


ruften WW

1 (winden laten) peder, (boeren) ructar


rug ZN

1 (lichaamsdeel) dorso
kromme -- = dorso curvate
hoge -- = dorso voltate, gibbositate
met een hoge -- = gibbose
de -- krommen = curvar le dorso
-- aan -- = dorso a dorso
op de -- vallen = cader super le dorso
(ook FIG) iemand de -- toedraaien/toekeren = tornar le dorso a un persona
achter de -- van iemand kwaadspreken = dicer mal de/denigrar un persona detra su dorso
ik heb geen ogen in/op mijn -- = io no ha oculos in mi dorso
pijn in de -- hebben = haber mal al dorso, haber dolor de lumbos
met de -- doen leunen tegen = accular
(ANAT) bij de -- gelegen = subdorsal
(ANAT) open -- = spina bifida (L)
2 (deel van een kledingstuk) dorso
de -- is iets te breed = le dorso es un pauco troppo large
3 (mbt meubels) dorso
stoel met een hoge -- = sedia con un alte dorso
4 (deel van iets dat lijkt op een rug) dorso, (berg OOK) crista, cresta, (METEO) crista/cresta
-- van hoge luchtdruk = crista/cresta de alte pression
5 (achtergedeelte van iets) dorso, reverso
-- van de hand = dorso/reverso del mano
-- van een schilderij = dorso de un pictura
6 (mbt boeken) dorso
boek met een leren -- = libro con un dorso de corio
7
een rooie -- = un billet de mille florinos
8 (van insekt) noto
van de -- = notal


rug-aan-rug BW

1 dorso a/contra dorso


rugader ZN

1 vena dorsal


rugbreedte ZN

1 largor del dorso


rugby ZN

1 rugby (E)
-- spelen = jocar al rugby


rugbybal ZN

1 ballon de rugby (E)


rugbyclub ZN

1 club (E) de rugby (E)


rugbyen WW

1 jocar al rugby (E)


rugbyploeg ZN

1 equipa de rugby (E)


rugbyspeler ZN

1 jocator de rugby (E), rugbyista


rugbyteam ZN

1 equipa/team (E) de rugby (E)


rugbyterrein ZN

1 Zie: rugbyveld


rugbyveld ZN

1 terreno de rugby (E)


rugbywedstrijd ZN

1 match (E) de rugby (E)


rugcrawl ZN

1 crawl (E) de dorso


rugdécolleté ZN

1 décolleté (F) in le dorso


rugdekking ZN

1 protection in le dorso
iemand -- geven = proteger le dorso de un persona


ruggedeelte ZN

1 parte dorsal


ruggelings BW

1 (rug tegen rug) dorso a/contra dorso
men had de gevangenen -- gebonden = on habeva attachate {sj} le prisioneros dorso a dorso
2 (achterover) super le dorso
-- vallen = cader super le dorso
3 (achterstevoren) al inverso
hij zat -- op het paard = ille esseva sedite al inverso super le cavallo
4 (op de rug) super le dorso
-- zwemmen = natar super le dorso


ruggelings BN

1 (achterwaarts gericht) retrograde
2 (BIOL) supine


ruggengraat ZN

1 (ANAT) columna/colonna vertebral, spina dorsal, rhachis
2
(DIERK) rudimentaire -- = notochordo
3 (innerlijke kracht) dynamismo, energia
-- tonen = monstrar corage
4 (voornaamste deel) essential, parte substantial


ruggengraatsontsteking ZN

1 inflammation del colonna/columna vertebral/del spina dorsal, spondylitis


ruggengraatspijn ZN

1 spondalgia


ruggengraatsverkromming ZN

1 deviation del colomna/colonna vertebral, curvatura del spina, (naar achteren) scoliose (-osis), (naar voren) cyphose (-osis)


ruggengraatswervel ZN

1 Zie: rugwervel


ruggenmerg ZN

1 medulla spinal/dorsal, cordon medullar
verdoving in het -- = anesthesia spinal


ruggenmergpunctie ZN

1 Zie: ruggeprik


ruggenmergsholte ZN

1 cavitate spinal


ruggenmergskanaal ZN

1 canal rhachidee


ruggenmergsontsteking ZN

1 inflammation del medulla spinal/dorsal, medullitis, myelitis, meningitis spinal


ruggenmergstering ZN

1 tabes (dorsal)


ruggenmergsvocht ZN

1 liquido spinal/cephalo-rhachidee/cerebrospinal


ruggenmergszenuw ZN

1 nervo spinal/rhachidee


ruggenmergszenuw ZN

1 nervo spinal


ruggenmergsziekte ZN

1 myelopathia, maladia medullar


ruggenpijn ZN

1 Zie: rugpijn


ruggenprik ZN

1 punction lumbar


ruggenschild ZN

1 (DIERK) carapace


ruggensteun ZN

1 (steun in de rug) appoio pro le dorso, supporto in le dorso
2 (FIG) (hulp) appoio, adjuta, supporto


ruggensteunen WW

1 (steunen in de rug) dar appoio pro le dorso, dar supporto in le dorso
2 (bijstaan) appoiar, adjutar, supportar, assister


ruggenstreek ZN

1 region dorsal


ruggenstreng ZN

1 columna/colonna vertebral, spina/chorda dorsal


ruggenvat ZN

1 vasculo abdominal


ruggenvlees ZN

1 carne del dorso


ruggenwervel ZN

1 Zie: rugwervel


ruggespraak ZN

1 consultation, consulta
-- houden met = consultar con
na -- met = post consultation con


ruggordel ZN

1 (BIOL) carapace dorsal


rugkant ZN

1 Zie: rugzijde


rugklachten ZN MV

1 dolores in le dorso


rugkleed ZN

1 copertura pro le dorso


rugkorf ZN

1 corbe de dorso


rugkrabber ZN

1 raspator pro le dorso


rugkussen ZN

1 cossino de dorso/pro le dorso


rugletter ZN

1 littera dorsal/super le dorso (del jocator/del curritor cyclista)


rugleuning ZN

1 dorso (de un sedia)
verstelbare -- = dorso reclinabile (de un sedia)


rugligging ZN

1 (van het lichaam) decubito dorsal, position supine/dorsal


rugmand ZN

1 corbe de dorso


rugnaad ZN

1 sutura al dorso


rugnummer ZN

1 numero dorsal/super le dorso (del jocator/del curritor cyclista)


rugpand ZN

1 pannello dorsal/de dorso


rugpijn ZN

1 dolor lumbar/del lumbos/dorsal/in le dorso, mal de dorso, dorsalgia, rhachialgia
lage -- = sacralgia


rugpositief ZN

1 positivo de dorso


rugschelp ZN

1 concha dorsal


rugschild ZN

1 (DIERK) scalia, carapace dorsal


rugschot ZN

1 tiro in le dorso


rugslag ZN

1 natation super le dorso


rugslagader ZN

1 arteria dorsal


rugsluiting ZN

1 (van kledingstuk) clausura posterior


rugspier ZN

1 musculo dorsal


rugsteun ZN

1 Zie: ruggesteun


rugsteunen WW

1 Zie: ruggesteunen


rugstuk ZN

1 (keerzijde) reverso
2 (CUL) (stuk vlees) lumbo


rugtitel ZN

1 titulo super le/del/al dorso (de un libro)


rugvin ZN

1 pinna dorsal


rugvliegen ZN

1 volo invertite/super le dorso


rugwaarts BN

1 retrograde
--e beweging = movimento retrograde
-- gaan = ir a detra, recular


rugwand ZN

1 Zie: achterwand


rugwerk ZN

1 Zie: rugpositief


rugwervel ZN

1 vertebra dorsal
verschuiving van de --s = displaciamento del vertebras dorsal


rugwind ZN

1 vento de detra


rugzaag ZN

1 serra a dorso


rugzak ZN

1 sacco a/de dorso, rucksack (D)


rugzaktoerist ZN

1 tourista {oe} con sacco a/de dorso


rugzenuw ZN

1 nervo dorsal


rugzijde ZN

1 dorso, reverso
-- van de hand = dorso/reverso del mano
iets met de -- plaatsen tegen = adorsar un cosa a


rugzwemmen WW

1 natar super le dorso
het -- = natation super le dorso


rugzwemmer ZN

1 natator super le dorso
2 (insekt) notonecta, insecto notonectal


Ruhrgebied ZN

1 region (industrial) del Ruhr


rui ZN

1 muta
onze kanari is aan de -- = nostre canario muta
de kippen zijn in de -- = le gallinas muta


ruien BN

1 (verharen, van veren wisselen) mutar
het -- = muta


ruif ZN

1 grillia de mangiatoria


ruig BN

1 (ruw) rude, grossier
--e taal = linguage grossier
2 (borstelig) rude, rugose, hispide, hirsute
--e baard = barba hispide/hirsute
3 (mbt planten/insekten) (harig) villose, villute, (mbt planten) hispide
4 (woest, verlaten) salvage
-- landschap = paisage salvage
5
-- weer = tempore inclemente


ruig ZN

1 (wat ruig is) rugositate


ruigharig BN

1 hirsute, hispide


ruigheid ZN

1 rugositate, scabrositate
2 (het harig zijn) villositate
3 (onbeschaafdheid) grosseria


ruigpotig BN

1 con plumas al patas
--e kippen = gallinas con plumas al patas


ruigte ZN

1 (harig oppervlak) superficie hispide/villute, superfacie coperte de pilos
2 (wild gewas) brossa
3 (afval) detrito(s) vegetal


ruigvoetig BN

1 Zie: ruigpotig


ruiing ZN

1 muta


ruikbaar WW

1 que on pote olfacer


ruiken WW

1 (reuk geven) odorar, oler
lekker -- = oler ben, redoler, haber un bon perfumo
lelijk -- = oler mal, exhalar un mal odor
sterk -- = haber un odor forte
naar tabak -- = oler a tabaco
het ruikt hier naar bloemkool = il ole a caule flor hic
het ruikt hier niet fris = il non ole ben hic
hij ruikt uit zijn mond = ille ha un mal halito
dat ruikt naar fascisme = isto ole a fascismo
2 (met de reukzin gewaarworden) olfacer, sentir, perciper le odor de
(FIG) lont -- = olfacer le periculo
aan een bloem -- = respirar le perfumo de un flor


ruikend BN

1 odorante


ruiker ZN

1 bouquet (F)


ruil ZN

1 cambio, excambio, intercambio, troco
een goede -- doen = ganiar in le cambio, facer un bon cambio/excambio
een slechte -- doen = perder in le cambio, facer un mal excambio
in -- geven voor = dar in cambio/excambio/troco de


ruilaanbieding ZN

1 offerta de excambio


ruilbaar BN

1 excambiabile


ruilbaarheid ZN

1 excambiabilitate


ruilbeurs ZN

1 bursa de excambio/de intercambio


ruilcontract ZN

1 contracto de excambio


ruilen WW

1 (inwisselen) cambiar, excambiar, trocar
2 (verwisselen van toestand) cambiar
ik zou niet met hem willen -- = io non volerea cambiar con ille
met iemand van plaats -- = cambiar de placia con un persona


ruiler ZN

1 trocator


ruilhandel ZN

1 commercio de troco, troco
-- drijven = trocar


ruilhandelaar ZN

1 trocator


ruilhart ZN

1 corde transplantate


ruiling ZN

1 cambio, excambio, troco


ruilmiddel ZN

1 medio de cambio/excambio
geld is een algemeen -- = le moneta es un medio de cambio generalisate
als -- dienen = servir como un medio de excambio


ruilmotor ZN

1 motor de excambio


ruilobject ZN

1 objecto de excambio


ruilorder ZN

1 ordine de excambio


ruilovereenkomst ZN

1 contracto de excambio


ruilstelsel ZN

1 systema de excambios


ruiltransactie ZN

1 transaction de excambio


ruilverdrag ZN

1 tractato de excambio


ruilverkaveling ZN

1 regruppamento parcellari/de parcellas/de lotes, relotisation


ruilverkavelingsplan ZN

1 plano de regruppamento parcellari/de parcellas/de lotes, plano de relotisation


ruilverkeer ZN

1 (onderlinge ruiling) excambio
2 (het economisch verkeer) commercio
het vrije -- = le commercio libere


ruilvoet ZN

1 (basis waarop geruild wordt) base pro le intercambio, terminos del excambio
2 (verhouding van de valuta's) taxa de (ex)cambio


ruilvoorwerp ZN

1 objecto de xcambio


ruilwaarde ZN

1 valor de excambio


ruim ZN

1 (luchtruim) spatio aeree
2 (van schip) cala


ruim BN

1 (uitgestrekt) extense, vaste
-- uitzicht = vista extense
2 (veel ruimte biedend) grande, spatiose, capace
-- huis = casa spatiose/capace
-- wonen = haber un casa grande
--e kamers = cameras spatiose
3 (veelomvattend) grande, large
op --e schaal = a grande scala
4 (overvloedig) abundante
--e portie = portion abundante
--e middelen = medios abundante
iemand -- bedanken = regratiar abundantemente un persona
-- voldoende = plus que sufficiente
-- honderd euro = plus de cento euros
5 (wijd) ample, large, late
--e schoenen = calceos/scarpas ample
een -- geweten hebben = haber un conscientia large/elastic, esser large de conscientia
-- voldoende zijn = sufficer amplemente
in --e mate = in large/ample mesura
in de --ste zin van het woord = in le senso le plus large/late/ample del parola, in tote le extension del parola
een bocht te -- nemen = prender un curva troppo large
6 (vrijgevig) generose
--e gift = dono generose
iemand -- belonen = recompensar amplemente un persona
7 (niet bekrompen) liberal, large, (tolerant) comprensive, comprehensive, permissive
--e opvatting = idea liberal
8
-- voldoende = plus que sufficiente
-- twee uur = plus de duo horas
-- honderd boeken = plus de cento libros, un bon centena de libros


ruimanker ZN

1 ancora de reserva


ruimdenkend BN

1 large (de spirito/de vistas), liberal, comprensive, comprehensive, tolerante, permissive
-- zijn = haber ideas large


ruimdenkendheid ZN

1 largor de spirito/de vistas


ruimen WW

1 (plaats maken in, legen) vacuar
een kamer -- = vacuar un camera
een graf -- = vacuar un tumba
een beerput -- = vacuar un deposito de excrementos
2 (ontruimen) evacuar, quitar, abandonar
een woning -- = quitar un casa
3 (schoonmaken) nettar, mundar
4
(FIG) doen verdwijnen, uit de weg -- = obviar a, levar, supprimer, eliminar
een moeilijkheid uit de weg -- = obviar a/levar/supprimer/eliminar/remover un difficultate
5
(om zeep helpen) uit de weg -- = liquidar
het uit de weg -- = liquidation
6
de wind ruimt = le vento gira/torna con le sol
7
het veld -- = abandonar le campo


ruimhartig BN

1 indulgente, clemente, tolerante, comprensive, comprehensive


ruimhartigheid ZN

1 indulgentia, clementia, tolerantia


ruimheid ZN

1 largor, amplitude, spatio
2 (FIG) largor (de spirito/de vistas), tolerantia


ruimkuip ZN

1 Zie: beerkuip


ruimschoots BW

1 (in ruime mate) largemente, grandemente, amplemente, abundantemente, copiosemente
-- voldoende = plus que sufficiente
iemand -- betalen = pagar un persona largemente
zo heb ik -- genoeg = isto me suffice largemente/amplemente


ruimte ZN

1 spatio
kosmische -- = spatio cosmic
lege -- = spatio vacue
vierdimensionale -- = spatio a quatro dimensiones
interplanetaire -- = spatio interplanetari
interstellaire -- = spatio interstellar/intersideral
gekromde -- = spatio curve
metrische -- = spatio metric
--van Riemann = spatio riemannian/de Riemann
projectieve -- = spatio projective
onafzienbare/onmetelijke -- = spatio immense
eindeloze -- = spatio infinite
oneindigheid van de -- = infinitate del spatio
een ontmoeting in de -- = un rendez-vous (F) spatial
-- tussen de ribben = spatio intercostal
de -- tussen de woorden = le spatio inter le parolas
de -- tussen de regels = le spatio inter le lineas, le interlinea
-- besparen = economisar spatio
om -- te besparen = pro rationes de economia de spatio
de -- hieronder niet beschrijven! = non usar le spatio hic infra!
deze -- vrijlaten, s.v.p. = lassar iste spatio libere, per favor, (op formulier) lassar iste spatio in blanco, per favor
gezwam in de -- = divagationes in le aere
2 (vertrek) camera, sala, local
verwarmde -- = camera/sala/local calefacite
3 (plaats) placia
dat neemt veel -- in = isto prende multe placia
4 (inhoud) capacitate
de zaal biedt -- voor twee honderd personen = le sala ha capacitate pro duo centos personas


ruimteavontuur ZN

1 aventura spatial


ruimtebegrip ZN

1 concepto del spatio, spatialitate


ruimtebepaling ZN

1 determination del spatio


ruimtebesparend BN

1 que economisa spatio


ruimtebesparing ZN

1 economia de spatio
dat geeft -- = isto economisa spatio


ruimtebiologie ZN

1 astrobiologia, exobiologia


ruimtebiologisch BN

1 exebiologic
--e experimen-ten = experimentos exebiologic


ruimtebioloog ZN

1 exobiologo, exobiologista


ruimtecabine ZN

1 cabina spatial


ruimtecapsule ZN

1 capsula spatial


ruimtedekking ZN

1 (SPORT) defensa zonal


ruimte-eenheid ZN

1 unitate de volumine


ruimtefysiologie ZN

1 physiologia spatial


ruimtegebrek ZN

1 manco/mancantia de spatio


ruimtegevoel ZN

1 senso del spatio


ruimtehoek ZN

1 angulo polyhedric


ruimtekromme ZN

1 (WISK) curva spatial/tridimensional
torsie van een -- = torsion de un curva tridimensional


ruimtelaboratorium ZN

1 laboratorio spatial


ruimtelijk BN

1 (mbt de ruimte) spatial, del spatio
--e ordening = ordination del territorio, (in stad) ordination urban
--e waarneming = perception del spatio
2 (driedimensionaal) spatial, tridimensional
(WISK) --e kromme = curva spatial
een -- karakter geven aan = spatialisar
--e voorstelling = representation spatial/tridimensional, spatialisation
--e werking van een wandversiering = effecto tridimensional de un decoration parietal
-- denken = pensar tridimensionalmente/in tres dimensiones


ruimtelijkheid ZN

1 spatialitate, character tridimensional


ruimtemaat ZN

1 mesura cubic/de capacitate


ruimtemens ZN

1 homine del spatio interplanetari, astronauta, cosmonauta


ruimtemodel ZN

1 stereogramma


ruimteonderzoek ZN

1 exploration/investigation/recercas spatial/del spatio (interplanetari)


ruimteorgaan ZN

1 organo del orientation spatial, organo pro perception spatial


ruimtepak ZN

1 scaphandro spatial/astronautic


ruimtependel ZN

1 Zie: ruimteveer


ruimteperspectief ZN

1 perspectiva spatial


ruimteprobleem ZN

1 problema de spatio


ruimteprogramma ZN

1 programma spatial


ruimteraket ZN

1 missile spatial/interplanetari


ruimtereis ZN

1 viage spatial/in le spatio


ruimterobot ZN

1 robot (Tsj) spatial


ruimterooster ZN

1 reticulo spatial


ruimteschild ZN

1 scuto spatial


ruimteschip ZN

1 nave/vehiculo/vascello/ingenio spatial/intergalactic, astronave, cosmonave, spationave


ruimteschroot ZN

1 restos de ingenios spatial


ruimtesonde ZN

1 sonda spatial/interplanetari


ruimtestation ZN

1 station orbital, station (de investigationes) spatial


ruimtetechnologie ZN

1 Zie: ruimtevaarttechnologie


ruimtetelescoop ZN

1 telescopio spatial


ruimte-tijd ZN

1 spatio-tempore


ruimtetijdperk ZN

1 era spatial


ruimtetralie ZN

1 Zie: ruimterooster


ruimteuitgebreidheid ZN

1 extension in le spatio


ruimtevaarder ZN

1 astronauta, cosmonauta, viagiator del spatio


ruimtevaart ZN

1 astronautica, cosmonautica, navigation interplanetari/spatial


ruimtevaartbasis ZN

1 cosmodromo


ruimtevaartcentrum ZN

1 centro aerospatial


ruimtevaartdeskundige ZN

1 astronautico


ruimtevaartgeneeskunde ZN

1 medicina del spatio, bioastronautica


ruimtevaartindustrie ZN

1 industria aerospatial


ruimtevaarttechnologie ZN

1 technologia aerospatial, astronautica, cosmonautica


ruimtevaartuig ZN

1 Zie: ruimteschip


ruimteveer ZN

1 navetta spatial, shuttle (E)


ruimtevlucht ZN

1 volo spatial
onbemande -- = volo spatial sin pilota/sin equipage


ruimtevorm ZN

1 forma spatial


ruimtevrees ZN

1 agoraphobia


ruimtewandeling ZN

1 promenada spatial/in le spatio


ruimtewapen ZN

1 arma spatial


ruimtewerking ZN

1 effecto tridimensional/spatial/de spatio


ruimtewetenschappen ZN MV

1 scientias aerospatial


ruimteziekte ZN

1 mal del spatio, maladia spatial


ruimtezin ZN

1 senso del spatio


ruin ZN

1 cavallo castrate


ruïne ZN

1 ruina
--s = ruinas, restos
de --s van Athene = le ruinas de Athenas
de kerk is een volslagen -- = le ecclesia es un ruina complete


ruinen WW

1 castrar


ruïneren WW

1 ruinar, destruer
het -- = ruinamento
zijn gezondheid -- = ruinar su sanitate
een concurrent -- = demolir un concurrente
geruïneerd zijn = esser ruinate


ruïneus BN

1 ruinose


ruis ZN

1 (ruisend geluid) ruito legier, murmure
2 (storing) ruito
die boodschap bevat veel -- = iste message contine multe ruito
er zit veel -- in het signaal = il ha multe ruito in le signal
3 (vis) leucisco blanc


ruisarm BN

1 Zie: geruisarm


ruisbalk ZN

1 (TV) barra de interferentia


ruisen WW

1 susurrar, fremer, murmurar, murmurear
de bomen ruisen = le arbores murmura
het -- van de bomen = le murmuration del arbores
de bladeren ruisen = le folios freme
--de harptonen = le murmures del harpa


ruisend BN

1 murmurose, susurrante


ruisfactor ZN

1 factor de ruito


ruisfilter ZN

1 filtro (reductor) de ruito, filtro antiruito


ruishoorn ZN

1 concha {sj} helicoidal, buccino


ruiskast ZN

1 dispositivo antiruito


ruisonderdrukker ZN

1 suppressor/reductor de ruito (de fundo)


ruispijp ZN

1 cornamusa


ruisvoorn ZN

1 leucisco blanc


ruit ZN

1 (van glas) vitro
van --en voorzien, --en inzetten = vitrar
een -- in een deur zetten = vitrar un porta
een -- indrukken/intikken = rumper/fracassar un vitro
een -- ingooien = rumper/fracassar un vitro con petras
zijn eigen --en ingooien = serrar le branca super lequal on es sedite
2 (vierkant) losange, quadro
3 (WISK) losange, rhombo
4 (KAARTSPEL) quadro
5 (PLANTK) thalictro
6 (PLANTK) (wijnruit) ruta


ruitachtig BN

1 (PLANTK) rutacee


ruitachtigen ZN MV

1 (PLANTK) rutaceas


ruiten ZN

1 (KAARTSPEL) quadro
-- troef = triumpho quadro


ruiten BN

1 a quadros
een -- jasje = un jaco a quadros


ruitenaas ZN

1 asse de quadro


ruitenheer ZN

1 rege de quadro


ruitenlood ZN

1 plumbo a/pro vitros


ruitentikken WW

1 rumper vitros (pro robar)


ruitenwasser ZN

1 Zie: glazenwasser-1


ruitenwisser ZN

1 essugavitros
-- met interval = essugavitros intermittente


ruiter ZN

1 (op balans) cursor
2 (paardrijder) cavallero, cavalcator
3
(hindernis) Spaanse -- = cavallo de Frisia


ruiteraanval ZN

1 carga/attacco del cavalleria


ruiterbende ZN

1 esquadron


ruiterfeest ZN

1 festa equestre, concurso hippic


ruiterfiguur ZN

1 figura equestre


ruitergevecht ZN

1 combatto de cavalleros/de cavalleria


ruiterij ZN

1 cavalleria
lichte -- = cavalleria legier


ruiterijaanval ZN

1 attacco del cavalleria


ruiterijpaard ZN

1 cavallo del cavalleria


ruiterkamp ZN

1 campo/campamento de cavalleros


ruiterkruid ZN

1 stratiotes


ruiterlijk BN

1 franc, sincer
--e bekentenis = confession franc/sincer
iets -- toegeven = admitter un cosa francamente


ruiterlijkheid ZN

1 franchitia, sinceritate


ruitermacht ZN

1 truppa/armea de cavalleros


ruitermantel ZN

1 mantello de cavallero


ruiterpad ZN

1 cammino/pista pro cavalleros/cavallos, pista/sentiero cavalcabile


ruiterportret ZN

1 portrait (F) equestre


ruitersabel ZN

1 sabla de cavallero


ruiterschaar ZN

1 Zie: ruiterstoet


ruiterschool ZN

1 schola de equitation


ruitersport ZN

1 sport (E) equestre/hippic, equitation, hippismo


ruiterstandbeeld ZN

1 statua equestre


ruiterstoet ZN

1 cavalcada


ruitertje ZN

1 (op balans) cursor


ruitertroep ZN

1 truppa de cavalleros


ruitervaan ZN

1 cornetta


ruiterwedstrijd ZN

1 concurso de cavalleros


ruiterweg ZN

1 Zie: ruiterpad


ruiterzwaard ZN

1 spada/gladio de cavallero


ruitijd ZN

1 periodo/epocha del muta, muta


ruitje ZN

1 quadretto


ruitjesgoed ZN

1 Zie: ruitjesstof


ruitjeslei ZN

1 ardesia a quadros/quadrettos


ruitjespapier ZN

1 papiro a quadros/quadrettos


ruitjesschrift ZN

1 quaderno a quadros/quadrettos


ruitjesstof ZN

1 stoffa a quadros/quadrettos


ruitsoorten ZN MV

1 (PLANT) rutaceas


ruitvorm ZN

1 forma de losange/de quadro


ruitvormig BN

1 rhombic/rhomboide, rhomboidal, rhombiforme, in forma de losange/de rhomboido
--e spier = musculo rhomboide


ruk ZN

1 colpo, succussa
het is nog een hele -- naar Bilthoven = il ha ancora un grande distantia a Bilthoven
hij gaf een -- aan de bel = ille ha sonate le campana con fortia


rukken WW

1 (hard trekken) tirar forte/bruscamente/con violentia, facer movimentos brusc
2 (zich voortbewegen) marchar {sj}, avantiar
het leger rukte ten strijde = le armea marchava al combatto
3 (door hard trekken verplaatsen) tirar
hij rukte een tak van de boom = ille tirava un branca del arbore
iemand iets uit de hand -- = tirar un cosa del manos de un persona
4 (door hard trekken in een toestand brengen) tirar
de woorden uit hun verband -- = isolar le parolas de lor contexto


rukwind ZN

1 colpo de vento, raffica, borrasca


rul BN

1 laxe
-- zand = sablo/arena laxe


rulheid ZN

1 laxitate


rulijs ZN

1 glacie de superficie inequal, glacie irregular


rullig BN

1 laxe


rulligheid ZN

1 laxitate


rum ZN

1 (drank) rum (E)
2 (glas rum) (vitro de) rum (E)


rumba ZN

1 rumba


rumboon ZN

1 bonbon al/con rum (E)


rumfabriek ZN

1 fabrica/distilleria de rum (E)


rumfabrikant ZN

1 fabricante/distillator de rum (E)


rumfles ZN

1 bottilia de rum (E)


rumgelei ZN

1 gelea al rum (E)


rumgrog ZN

1 grog (E) al rum (E)


ruminatie ZN

1 (herkauwing) rumination
2 (het terugbrengen in de mond van de maaginhoud) regurgitation


rumineren WW

1 (herkauwen) ruminar
2 (wikken en wegen) ruminar
3 (de maaginhoud in de mond terugbrengen) regurgitar


rumoer ZN

1 ruito, strepito, rumor, tumulto
-- maken = facer ruito
-- op straat = tumulto/ruitos del strata
die maatregel verwekte veel -- = iste mesura provocava multe tumulto


rumoeren WW

1 facer ruito


rumoerig BN

1 ruitose, strepitose, rumorose, clamorose, tumultuose
--e vergadering = assemblea tumultuose


rumoerigheid ZN

1 character ruitose/strepitose, tumulto, turbulentia


rumpudding ZN

1 crema dulce/pudding (E) al rum (E)


rumpunch ZN

1 punch (E) cal(i)de/de rum (E)


rumsmaak ZN

1 gusto de rum (E)


rumstoker ZN

1 distillator de rum (E)


rumstokerij ZN

1 distilleria de rum (E)


rumtaart ZN

1 torta al rum (E)


rumvla ZN

1 crema dulce al rum (E)


run ZN

1 (stormloop) cursa
er was een grote -- op dat artikel = il habeva un grande demanda de iste producto
2 (SPORT) cursa
3 (looi) tanno


runbak ZN

1 cupa de tanno


runbloei ZN

1 (slijmzwam op run) fuligo septic


rund ZN

1 (dier) bove
2 (DIERK) bovido
3 (stommeling) persona stupide


runderbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de bove


runderbloed ZN

1 sanguine de bove


runderborst ZN

1 thorace de bove


runderbouillon ZN

1 bouillon (F) de bove


runderdaas ZN

1 tabano bovin


rundergebraad ZN

1 rostito de bove


rundergehakt ZN

1 carne bovin hachate {sj}


runderhaar ZN

1 pilo de bove
penselen van -- = pinceles de pilo de bove


runderhaas ZN

1 filet (F) de bove


runderharen BN

1 de pilo de bove
-- penselen = pinceles de pilo de bove


runderhart ZN

1 corde de bove


runderhoorn ZN

1 corno de bove


runderhoren ZN

1 Zie: runderhoorn


runderhorzel ZN

1 hypoderma de bove


runderhuid ZN

1 pelle de bove


runderlap ZN

1 filet (F)/morsello de bove


runderleer ZN

1 Zie: rundleer


runderlintworm ZN

1 tenia saginate


runderlong ZN

1 pulmon de bove


rundermaag ZN

1 stomacho de bove


rundermarkt ZN

1 mercato de boves


rundermest ZN

1 stercore bovin


rundernier ZN

1 ren de bove


runderoog ZN

1 oculo de bove
2 (PLANTK) (stinkende kamille) camomilla fetide/putente


runderpest ZN

1 peste bovin, epizootia


runderragoût ZN

1 ragout (F) de bove


runderras ZN

1 racia bovin


runderrib ZN

1 costa de bove


runderrollade ZN

1 (carne de) bove rolate


runderschenkel ZN

1 tibia de bove


runderslachter ZN

1 Zie: runderslager


runderslachterij ZN

1 Zie: runderslagerij


runderslager ZN

1 macellero bovin


runderslagerij ZN

1 macelleria bovin


rundersoort ZN

1 sorta/typo de bove


runderstal ZN

1 stabula, bovil


runderstapel ZN

1 Zie: rundveestapel


rundertong ZN

1 lingua de bove


rundertuberculose ZN

1 tuberculose (-osis) bovin


rundervet ZN

1 Zie: rundvet


runderworst ZN

1 salsicia de bove


runderziekte ZN

1 maladia de bove


rundleer ZN

1 corio de bove, vacca


rundleren BN

1 de corio de bove, de vacca


rundvee ZN

1 bestias/bestial bovin


rundveefokker ZN

1 elevator de bestias/bestial bovin


rundveefokkerij ZN

1 elevamento de bestias/bestial bovin


rundveehouder ZN

1 Zie: rundveefokker


rundveehouderij ZN

1 Zie: rundveefokkerij


rundveestamboek ZN

1 registro (genealogic) del bestial bovin


rundveestapel ZN

1 numero de bestial bovin


rundvet ZN

1 grassia bovin/de bove/de vacca


rundvlees ZN

1 carne bovin/de bove/de vacca, bove
gestoofd -- = bove brasate


rune ZN

1 runa, character runic
opschrift in --n = inscription runic


runenalfabet ZN

1 alphabeto runic


runeninscriptie ZN

1 inscription runic


runenschrift ZN

1 scriptura runic, characteres runic


runenspreuk ZN

1 formula runic


runensteen ZN

1 petra/lapide runic


runeteken ZN

1 runa, character runic


runisch BN

1 runic
-- alfabet = alphabeto runic


runkleur ZN

1 color de tanno


runkleurig BN

1 de color de tanno


runkuip ZN

1 cupa de tanno


runlooier ZN

1 tannator


runlooierij ZN

1 tanneria


runnen WW

1 gerer, diriger, administrar, exploitar {plwa}


runner-up ZN

1 jocator qui monta, equipa que monta


running ZN

1
in de -- zijn = esser active


runologie ZN

1 runologia


runologisch

1 runologic


runoloog ZN

1 runologo, runologista


runsel ZN

1 lacte coagulate


ruppia ZN

1 ruppia


rups ZN

1 eruca


rupsaandrijving ZN

1 transmission per erucas


rupsauto ZN

1 auto(mobile) a/super erucas


rupsband ZN

1 eruca
trekker/tractor met -- = tractor a/super erucas


rupsbulldozer ZN

1 bulldozer (E) a/super erucas


rupsenbestrijding ZN

1 campania pro le extermination de erucas


rupsendoder ZN

1 destructor/occisor de erucas


rupsennest ZN

1 nido de erucas


rupsenplaag ZN

1 plaga/invasion de erucas


rupsensluipwesp ZN

1 ichneumon


rupsenspiegel ZN

1 gruppo de erucas


rupsenvraat ZN

1 damno(s) causate per erucas


rupsenvreterij ZN

1 Zie: rupsenvraat


rupsgraafmachine ZN

1 excavator a/super erucas


rupsketting ZN

1 (catena a) eruca


rupsklaver ZN

1 medicago


rupskraan ZN

1 grue a/super erucas


rupslaadschop ZN

1 pala mechanic a/super erucas


rupstractor ZN

1 tractor a/super erucas


rupstrekker ZN

1 Zie: rupstractor


rupsvoertuig ZN

1 vehiculo a/super erucas


rupsvormig BN

1 eruciforme
--e larve = larva eruciforme


rupswagen ZN

1 carro a/super erucas


rupswiel ZN

1 rota de eruca


rupswielaandrijving ZN

1 propulsion per eruca


ruptuur ZN

1 (MED) ruptura
2 (onenigheid) ruptura, discordo, disaccordo, disunion


ruraal BN

1 rural


Rus ZN

1 russo


rus ZN

1 (PLANTK) junco
wijdgetakte -- = junco diffuse


rush ZN

1 (stormloop) cursa, affluentia


rush ZN

1 rush (A)


Rusland ZN EIGN

1 Russia
Europees -- = Russia europee


Ruslandkenner ZN

1 cognoscitor de Russia


Ruslandspecialist ZN

1 specialista de Russia


rusleder ZN

1 corio de Russia


ruslederen BN

1 de corio de Russia


rusleer ZN

1 Zie: rusleder


rusleren BN

1 Zie: ruslederen


russen BN

1 de junco


russenfamilie ZN

1 (PLANTK) juncaceas


Russenvriend ZN

1 russophilo


russificatie ZN

1 russification


russificeren WW

1 russificar
het -- = russification


Russisch BN

1 russe, de Russia
-- leer = corio de Russia
--e thee = the russe
-- gezind = russophile
-- gezinde = russophilo
-- maken, een -- karakter geven = russificar
het -- maken, het geven van een -- karakter = russification
--e roulette = roulette (F) russe


Russisch ZN

1 (taal) russo


Russisch-Amerikaans

1 russo-american
2 (GESCH) sovieto-american
--e betrekkingen = relationes sovieto-american


Russisch-Frans BN

1 russo-francese
--e betrekkingen = relationes russo-francese


Russischtalig BN

1 russophone
iemand die -- is = russophono


russofiel BN

1 russophile


russofiel ZN

1 russophilo


russofilie ZN

1 russophilia


russofobie ZN

1 russophobia


russomanie ZN

1 russomania


russula ZN

1 russula


rust ZN

1 (toestand na arbeid) reposo, (ontspanning) relaxation
-- nemen = prender reposo
een ogenblik -- = un momento de reposo
gebrek aan -- = manco/mancantia de reposo
iemand -- voorschrijven = prescriber reposa a un persona
-- voor lichaam en geest = reposo pro le corpore e le spirito
op de plaats --! = reposo!
2 (ontspanning door slaap) reposo
hij is in diepe -- = ille dormi profundemente
3 (het vrij zijn van drukte) calma, tranquillitate, quiete, quietude, quiescentia, pace
oase van -- = oasis de calma/pace
iemand met -- laten = lassar un persona tranquille/in pace
geen -- in zijn gat hebben = non trovar pace
deze streek ademt -- = iste region spira quiete
4 (stilte) silentio, calma, tranquillitate, pace, quiete
de -- verstoren = disturbar le silentio/calma
tot -- brengen = tranquillisar, appaciar
5 (afwezigheid van beweging) tranquillitate
een ogenblik -- = un momento de tranquillitate
tot -- komen = tranquillisar se
iets met -- laten = lassar un cosa tranquille, non toccar un cosa
6 (FIG) (mbt de dood) reposo, pace
eeuwige -- = reposo/pace eternal/eterne
bidden voor de -- van een gestorvene = precar pro le reposo de un morto
7 (het vrij zijn van werkzaamheden) retiro
8 (afwezigheid van ongenoegen) calma, tranquillitate, pace, serenitate, quiete, quietude, quiescentia
de -- bewaren = mantener/preservar/conservar/guardar le calma
de -- herstellen = restablir le calma
in -- en vrede leven = viver in pace
die herinnering liet hem geen ogenblik met -- = iste memoria le obsedeva
laat me met --! = lassa me in pace!
9 (ongestoorde toestand van de ziel) calma, tranquillitate, pace, serenitate, quiete, quietude, quiescentia, placiditate
-- vinden in het geloof = trovar le serenitate in le fide
geen -- vinden = non trovar pace
10 (SPORT) (half time) medie tempore
11 (MUZ) reposo, tacet, (hele maat) pausa, (kwartmaat) suspiro
halve -- = medie pausa
hier staat een -- = hic il ha un pausa/reposo
12 (LIT) reposo, pausa, cesura
13 (steunpunt van een hefboom) fulcro


rustbank ZN

1 banco de reposo, divan, sofa, canapé (F)


rustbed ZN

1 lecto de reposo


rustbewaarder ZN

1 (GESCH, REL) silentiario


rustdag ZN

1 die/jorno de reposo


rusteloos BN

1 sin reposo, agitate, intranquille, inquiete
-- leven = vita agitate/sin reposo
een -- persoon = un persona inquiete


rusteloosheid ZN

1 (voortdurende bezigheid) intranquillitate, movimento/activitate continue
2 (ongedurigheid) agitation


rusten WW

1 (uitrusten) reposar, relaxar
hij slaapt niet, hij ligt te -- = ille non dormi, ille reposa
gaan -- = prender reposo
2 (slapen) reposar, dormir
op zijn lauweren -- = reposar/dormir super su lauros
na het eten gaan we wat -- = post le repasto non va reposar un pauco/poco
3 (begraven liggen) reposar, jacer
(op grafsteen) hier rust = hic reposa, hic jace
hij/zij ruste in vrede = requiescat in pace (L), que ille/illa reposa in pace
4 (vrij zijn van werkzaamheden) esser retirate, non plus haber activitates professional
--d arts = medico retirate/in retiro
5 (innerlijke rust hebben) reposar, esser tranquille, esser calme
6 (niet gebruikt worden) non esser usate/utilisate
het penseel laten -- = non plus toccar su pinceles
ik zal de zaak laten -- = io va cessar de occupar me de iste cosa, io va abandonar iste cosa
een kwestie laten -- = interrar un question
7 (met rust/terzijde gelaten worden) remaner/restar pendente
8 (stil liggen) reposar
9 (als iets bezwarends drukken) pesar
een grote verantwoordelijkheid rust op u = un grave responsabilitate pesa super vos
op dit huis rust een hypotheek van 100 000 gulden = super iste casa grava un hypotheca de 100 000 florinos
op deze produkten rust een embargo = iste productos es sub un embargo (S)
de kosten rusten op de eigenaar = le costos incumbe al proprietario
er rust een vloek op dit huis = un malediction pesa/grava super iste casa
10 (steunen op) reposar (super), appoiar se (super), esser supportate (per)
de balken rusten op de muur = le trabes/traves reposa super le muro
11 (gebaseerd zijn op) reposar (super), appoiar se (super), esser basate (super)
redenering die op een veronderstelling berust = rationamento que reposa super un hypothese
op hechte grondslagen -- = appoiar se/esser basate super bases solide
12 (mbt de blik) esser fixate
zijn blik rust op het schilderij = su reguardo es fixate super le pictura
13
(zich voorbereiden op) zich -- = preparar se (a/pro), equipar se (pro)
zich ten strijde -- = preparar se al/pro le combatto


rustend BN

1 (gepensioneerd) emerite
-- arts = medico emerite


rustgevend BN

1 (geruststellend) reposante, consolante, appaciante, reassecurante
--e gedachte = pensata consolante/reassecurante, consolation
--e woorden = parolas reassecurante
2 (kalmerend) calmante, tranquillisante, lenificante, sedative
-- middel = calmante, tranquillisante, sedativo


rusthuis ZN

1 casa de reposo


rusticiteit ZN

1 (natuurlijke toestand) rusticitate, stato natural
2 (landelijke eenvoud) rusticitate, simplicitate rustic


rustiek BN

1 (landelijk) rustic, rural
-- landschap = paisage rural
2 (in natuurlijke toestand gelaten) in stato natural, rustic, agreste
-- hout = ligno rustic/in stato natural


rustig BN

1 (rust hebbend) tranquille, quiete, pacibile
--e oude dag = vetulessa tranquille
2 (niet in beweging) tranquille, calme
het kind is nu -- = le infante es tranquille/calme nunc
het water is -- = le aqua es tranquille/calme
de zee is -- = le mar es tranquille
3 (niet haastig) tranquille, calme, regular
--e stap = passo tranquille
--e ademhaling = respiration regular
het hart klopt -- = le corde batte regularmente/con regularitate
-- aan doen = ager con calma
rustig aan! = tranquille!, sin haste!
4 (vrij van innerlijke beroering) tranquille, calme, pacibile, seren
-- sterven = morir pacibilemente/in pace
5 (kalm) calme, tranquille, placide, seren
een -- kind = un infante tranquille
hij is altijd -- = ille es sempre/semper calme
-- antwoorden = responder calmemente
-- worden = calmar se, tranquillisar se
6 (niet luidruchtig, niet opdringerig) calme, tranquille, quiete, sin ruito
--e plek = loco tranquille
-- hoekje = retiro, retiramento
7 (ongestoord) tranquille, calme, quiete
8 (vreedzaam) calme, tranquille, pacibile
het land is nu weer -- = le pais es de novo tranquille


rustigheid ZN

1 calma, tranquillitate, quietude


rustigjes BW

1 calmemente, tranquillemente, quietemente, con tote tranquillitate, con calma


rusting ZN

1 armatura


rustjaar ZN

1 (sabbatsjaar) anno sabbatic


rustkamer ZN

1 armeria


rustkuur ZN

1 cura de reposo
een -- doen = facer un cura de reposo


rustlievend BN

1 qui ama le pace/le calma/le tranquillitate, pacific, pacibile


rustoord ZN

1 (plaats, streek) loco de reposo
2 (gebouw) casa de reposo


rustpauze ZN

1 pausa, halto


rustperiode ZN

1 (tijd van rust) periodo de reposo
2 (tijdvak waarin geen arbeid wordt verricht) tempore de vacantias
3 (stadium bij planten) periodo latente


rustplaats ZN

1 (graf) tumba, sepulcro
iemand naar zijn laatste -- brengen = accompaniar un persona a su ultime reposo/demora, accompaniar un persona a su reposo/demora final
2 (pleisterplaats) loco de reposo, halto, etape (F)
3 (slaapplaats) loco de reposo, lecto
4 (leger van dier) cubil


rustplek ZN

1 Zie: rustplaats


rustpoos ZN

1 pausa


rustpunt ZN

1 (pauze) pausa, reposo
2 (toevluchtsoord) refugio
3 (steunpunt) puncto de appoio, supporto


ruststadium ZN

1 periodo de reposo
2 (van planten) periodo latente


ruststand ZN

1 position de reposo, reposo


ruststoel ZN

1 sedia de reposo/a bracios


ruststroom ZN

1 currente quiescente/permanente/de reposo


rustteken ZN

1 (MUZ) (sela) signal de reposo, (binnen een maat) silentio, fermata


rusttijd ZN

1 (tempore de) reposo


rusttoestand ZN

1 stato de reposo


rustuur ZN

1 hora de reposo


rustverstoorder ZN

1 disturbator del pace, turbator, perturbator, agitator, inquietator, disorganisator


rustverstoring ZN

1 disturbantia, perturbation, agitation


rut BN

1
-- zijn = esser sin moneta, haber perdite tote su moneta


Ruth ZN EIGN

1 Ruth


Rutheen ZN

1 rutheno


Rutheens BN

1 ruthen, ruthenic


Ruthenië ZN EIGN

1 Ruthenia


ruthenium ZN

1 ruthenium


rutherford ZN

1 (eenheid) rutherford (E)


rutiel ZN

1 rutilo


rutilium ZN

1 rutilo


ruw BN

1 (niet glad, hobbelig) rugose, inequal, rude, scabrose
--e plank = planca rugose
2 (niet afgewerkt) brute, crude
--e diamant = diamante brute
-- ijzer = ferro brute
--e katoen = coton brute
--e olie = oleo crude/brute
--e petroleum = petroleo crude/brute
--e suiker = sucro crude/brute/non raffinate
-- materiaal = materia brute
3 (globaal) global, grossier
--e schets = designo grossier
in --e trekken = in grosso, in le grande lineas
-- geschat = approximativemente
--e schatting = estimation/evalutation approximative/global
4 (niet zachtzinnig) rude, brusc, brutal
-- spel = joco brutal
-- bejegenen = bruscar
-- behandelen = brutalisar
iets -- afbreken = rumper un cosa brutalmente/abruptemente
5 (onbeschaafd) grossier, rude
--e manieren = manieras grossier
--e taal = linguage grossier/vulgar
6 (onstuimig) agitate, turbulente
--e zee = mar grosse
7 (onaangenaam) rude, dur, aspere
-- klimaat = climate dur
--e wind = vento aspere
--e stem = voce dur/aspere
--e karakter van een landschap = asperitate de un paisage
8 (harig) hirsute


ruwaard ZN

1 (GESCH) governator


ruwaardij ZN

1 Zie: ruwaardschap


ruwaardschap ZN

1 (GESCH) dignitate de governator
2 (GESCH) territorio de un governator


ruwbladig BN

1 (PLANTK) asperifolie, asperifoliate, de folio aspere, borriginacee


ruwbladigen ZN MV

1 borriginaceas, asperifolias


ruwen WW

1 asperar, cardar


ruwglas ZN

1 vitro crude/brute


ruwharig BN

1 hirsute, de pilo aspere/dur
--e honden = canes de pilo dur
2 (PLANTK) hispide, hirsute
--e planten = plantas hispide/hirsute


ruwheid ZN

1 (oneffenheid) asperitate, rugositate, scabrositate, inequalitate
2 (ongevoeligheid) cruditate, duressa
3 (onbeschaafdheid) grosseria, cruditate
4 (hardhandigheid) brutalitate, duressa, rudessa


ruwigheid ZN

1 rugositate, asperitate, inequalitate, scabrositate


ruwijzer ZN

1 ferro crude/brute


ruwkruid ZN

1 asperula


ruwkwallen ZN MV

1 trachomedusas


ruwstaal ZN

1 aciero crude/brute


ruwsteen ZN

1 matta


ruwvoer ZN

1 forrage grossier


ruwweg BW

1 grossiermente, in grosso
-- geschat = approximativemente


ruwzink ZN

1 zinc crude/brute


ruzie ZN

1 disputa, querela, altercation, dissension, dissentimento, scena
huiselijke -- = querela domestic
een -- bijleggen = accommodar un querela, reconciliar
-- krijgen met iemand = comenciar a disputar/querelar con un persona
een -- sussen = calmar un querela/disputa
-- maken met = querelar se con, disputar se con


ruzieachtig BN

1 querelose, aggressive, bellicose
-- karakter = character bellicose
--e toon = tono querelose/aggressive/de disputa/de querela


ruzieën WW

1 altercar, disputar


ruziemaker ZN

1 querelator


ruziën WW

1 haber un querela/disputa, querelar, disputar


ruzietoon ZN

1 tono querelose/aggressive/de disputa/de querela


ruziezoeker ZN

1 querelator


RVD

1 (Afk.: Rijksvoorlichtingsdienst) servicio de information del stato/governamento


RVI

1 (Afk.: Rijksverkeersinspectie) inspection national de traffico


R.v.S.

1 (Afk.: Raad van State) Consilio del Stato


Rwanda ZN EIGN

1 Ruanda


Rwandees ZN

1 ruandese


Rwandees BN

1 ruandese


ryoliet ZN

1 rhyolite


rytidoma ZN

1 rhytidoma


ryton ZN

1 rhyton


Advertisement