Interlingua Wiki
Advertisement

qat ZN

1 qat


q.e.d. ZN

1 (Afk.) quod erat demonstrandum, Q.E.D. (L)


qua BW

1 (in de hoedanigheid van, als) qua, como, quanto a
-- kleur = como color


quadrafonie ZN

1 quadraphonia


quadrafonisch BN

1 quadraphonic


Quadragesima ZN EIGN

1 quadragesima


quadragesimaal BN

1 quadragesimal


quadrangulair BN

1 quadrangular


quadriceps ZN

1 quadricipite


quadriga ZN

1 quadriga


quadriljoen ZN

1 ZN, H TELW quadrillion, quatrillion


quadrille ZN

1 (DANSK) quadrilla
een -- dansen = quadrillar
2 (dressuurproef) quadrilla
3 (spel) quadrilla


quadrilleren WW

1 (dansen) dansar le quadrilla
2 (spelen) jocar al quadrilla


quadripaar BN

1 quadripare


quadriplegie ZN

1 quadriplegia


quadriplegisch BN

1 quadriplegic


quadripolair BN

1 quadripolar


quadrivium ZN

1 quadrivio


quadroon ZN

1 quarteron


quadrupeden ZN MV

1 quadrupedes


quadrupel BN

1 quadruple
de Quadrupele Alliantie = le Quadruple Alliantia


quadrupleren WW

1 quadruplar


quaestor ZN

1 (ROM GESCH) questor
ambt en waardigheid van -- = questura
zetel van een -- = questura
2 (penningmeester) tresorero


quaestrix ZN

1 (penningmeesteres) tresorera


quaestuur ZN

1 questura


quagga ZN

1 quagga


quant ZN

1 quanto


quantenovergang ZN

1 transition quantic


quantenstatistiek ZN

1 statistica quantic


quantentheorie ZN

1 theoria quantic, theoria del quantos


quantificeren WW

1 Zie: kwantificeren


quantum ZN

1 (hoeveelheid) quanto, quantitate
2 (NAT) quanto


quantumchemie ZN

1 chimia quantic


quantumelektronika ZN

1 electronica quantic


quantumfysica ZN

1 physica quantic


quantumgetal ZN

1 numero quantic
inwendig -- = numero quantic interne


quantummechanica ZN

1 mechanica quantic, quantomechanica


quantumsprong ZN

1 salto quantic


quantumtheorie ZN

1 theoria quantic, theoria del quantos


quarantaine ZN

1 (sanitaire afzondering) quarantena
in -- houden/plaatsen = quarantenar
een schip in -- plaatsen = poner/mitter un nave in quarantena
de -- opheffen = levar le quarantena


quarantainegebouw ZN

1 lazaretto


quarantainehaven ZN

1 porto de quarantena


quarantaine-inrichting ZN

1 lazaretto


quarantainemaatregel ZN

1 mesura quarantenari


quarantainevertrek ZN

1 lazaretto


quarantainevlag ZN

1 bandiera de quarantena


quark ZN

1 quark


quartair BN

1 Zie: kwartair


quartair ZN EIGN

1 Zie: kwartair


quarterone ZN

1 quarteron


Quartier Latin ZN

1 (in Parijs) Quartiero Latin


quarto BW

1 quarto


quasar ZN

1 quasar


quasi BW

1 apparentemente
-- verrast = apparentemente surprendite
ze keek me -- verbaasd aan = illa me reguardava como si illa esseva surprendite


quasi-contract ZN

1 quasi-contracto


quasi-delict ZN

1 quasi-delicto


quasi-intellectueel ZN

1 pseudo-intellectual


quasi-klassiek BN

1 quasi-classic


quasi-lineair WW

1 quasi-linear


quasi-linearisatie ZN

1 quasi-linearisation


quasi-rente ZN

1 (EC) quasi-renta


quasi-wetenschappelijk BN

1 apparentemente scientific, pseudoscientific


quaternair BN

1 quaternari
--e structuur = structura quaternari
-- koolstofatoom = atomo de carbon quaternari


quaternair ZN

1 forma quaternari


quaterne ZN

1 (serie van vier nummers in een loterij) quaterna


quaternion ZN

1 quaternion
algebra van --en = algebra de quaterniones


quatre-mains ZN

1 quatro manos
zij speelden -- = illes sonava le piano a quatro manos


quatsch ZN

1 nonsenso


quattrocentist ZN

1 quattrocentista


quattrocento ZN

1 quattrocento (I)


quatuor ZN

1 quatuor


Quebec ZN EIGN

1 Quebec


quebracho(boom) ZN

1 quebracho


Quechua ZN

1 (officiële taal in het Incarijk) Quechua {tsj}


Quechua-indiaan ZN

1 Quechua {tsj}


queeste ZN

1 questa


quercitrine ZN

1 quercitrina


quercitron ZN

1 quercitron


querelleren WW

1 querelar


querulant ZN

1 querelator


quêteur

1 s. collector


quetzal ZN

1 (vogel) quetzal
2 (munteenheid van Guatemala) quetzal


queue ZN

1 (rij personen) cauda
2 (keu) baston de biliardo


quiche ZN

1 (CUL) quiche (F)


quickbreak ZN

1 (SPORT) contra-attacco rapide


quickstep ZN

1 quick step (E)


quidam ZN

1 (zomaar iemand) quidam


quidditeit ZN

1 quidditate


quiëscentie ZN

1 quiescentia


quiëtisme ZN

1 quietismo


quiëtist ZN

1 quietista


quiëtistisch BN

1 quietista, quietistic
--e beweging = movimento quietista/quietistic


quinarius ZN

1 quinario


quine ZN

1 (mbt het dobbelen) quina
2 (mbt het lottospel) quina


quinoïdine ZN

1 quinoidina


quinquagesima ZN

1 quinquagesima


quinquennium ZN

1 quinquennio


quintar ZN

1 (munteenheid van Albanië) quintar


quintiljoen ZN

1 ZN, H TELW quintillion


quinto BW

1 quinto


quintupliceren WW

1 quintuplar, quintuplicar


quisling ZN

1 quisling


quitte BN

1 quite
-- spelen = jocar quite
wij staan -- = nos es quite


qui-vive ZN

1
op zijn -- zijn = esser vigilante/al(l)erte


quiz ZN

1 quiz (E)
-- op de televisie = telequiz


quizleider ZN

1 Zie: quizmaster


quizmaster ZN

1 presentator de un quiz (E)


quizprogramma ZN

1 programma de quiz (E)


quod erat demonstrandum, Q.E.D.

1 (WISK) quod erat demonstrandum, Q.E.D. (L)


quodlibet ZN

1 quodlibet


quorum ZN

1 quorum (L)
constitutief -- = quorum constitutive


quota, quote ZN

1 quota


quoteren WW

1 assignar/fixar quotas, repartir per quotas, repartir proportionalmente


quotiënt ZN

1 (ook WISK) quotiente


quotisatie ZN

1 repartition/assignation/fixation de quotas, repartition proportional


quotiteit ZN

1 quotitate
beschikbare -- = quotitate disponibile


quotum ZN

1 quota


Advertisement