Interlingua Wiki
Advertisement

+ zabro sub

1 ZOOLOGIA graanloopkever


Zacharia sub n pr

1 Zacharias


+ Zaire sub n pr

1 Zaïre


+ zairese adj

1 van/uit Zaïre


+ zairese sub

1 Zaïrees


+ Zambia sub n pr

1 Zambia


+ zambian adj

1 Zambiaans


+ zambiano sub

1 Zambiaan


+ zambo sub

1 zambo


+ zannichellia sub

1 BOTANICA zannichellia


+ zapateado sub ESPANIOL

1 ARTE DE DANSA zapateado


+ zappar v

TELEVISION zappen


+ zappator sub

TELEVISION zapper


Zarathustra sub n pr

1 Zarathustra


+ zarzuela sub

1 MUSICA zarzuela (Spaans zangspel)


zebra sub

1 ZOOLOGIA zebra


+ zebrar v

1 gestreept maken, strepen maken op, strepen


zebrate adj

1 gestreept
passage -- = zebrapad


zebu sub

1 ZOOLOGIA zeboe, bultrund


Zelanda sub n pr

1 Zeeland


+ zelandese adj

1 Zeeuws


+ zelandese sub

1 Zeeuw


zelar v

1 ijveren (voor iets)


zelator sub

1 ijveraar
-- fanatic = fanatieke ijveraar
-- del liberalismo = ijveraar voor het liberalisme
2 ANTIQUITATE zeloot


zelo sub

1 vlijt, ijver, enthousiasme, geestdrift
-- inconsiderate = onbezonnen ijver
excesso de --, -- excessive = overmatige ijver
con -- = ijverig, vlijtig
laborar/travaliar con -- = ijverig werken
stimular le -- de un persona = iemands ijver aanwakkeren
2 -- (religiose) = geloofsijver


zelose adj

1 vlijtig, ijverig, vurig, enthousiast, geestdriftig
2 (overdreven) waakzaam, angstvallig wakend, zeer gesteld op


zelosia sub

1 jaloezie, afgunst, jaloersheid
-- de mestiero = broodnijd


zelote sub

1 ANTIQUITATE zeloot


zelotismo sub

1 ANTIQUITATE zelotisme


+ zen sub

1 RELIGION zen


+ Zend-Avesta sub n pr

1 RELIGION Zend-avesta


zenit sub

1 zenit, top, toppunt, middaghoogte
FIGURATE al -- de su gloria = in het zenith van zijn roem


zenital adj

1 zenit...
distantia -- = zenitafstand
telescopio -- = zenittelescoop


+ zenonismo sub

1 PHILOSOPHIA zenonisme


+ zeolithic adj

1 puimsteen...


+ zeolitho sub

1 GEOLOGIA puimsteen


Zephyro sub n pr

1 MYTHOLOGIA Zephyrus


zephyro sub

1 westenwind
2 zacht/lauw briesje
3 zefier, dunne pyamakatoen


zeppelin sub GERMANO

1 zeppelin


zero sub

1 nul (cijfer)
amonta con sex --s = bedrag met zes nullen
le anno -- = het jaar nul
2 nul, nulpunt
linea de -- = nullijn
position -- = nulstand
crescimento/crescentia -- = nulgroei
partir de -- = van niets beginnen
reducer a -- = tot nul terugbrengen
-- absolute = absolute nulpunt
option -- = nuloptie
il face/le thermometro indica dece grados super/sub -- = het is tien graden boven/onder nul, het is
plus/min tien graden
ille es un -- = hij is een nul (waardeloze figuur)


zeta sub

1 zeta (zesde letter van het Griekse alfabet)
2 de letter "z"


+ zetetica sub

1 analytische methode


+ zeugma sub

1 LITTERATURA zeugma


+ zeugmatic adj

1 zeugma...


Zeus sub n pr

1 RELIGION GREC Zeus


+ zezear v

1 lispelen, slissen


+ zezeo sub

1 (het) lispelen, gelispel, (het) slissen


+ zibel(l)ina sub

1 ZOOLOGIA sabel, sabeldier
pelle de -- = sabelhuid/vel
2 sabelbont


zigzag sub

1 zigzag
trenchea {sj} in -- = zigzagloopgraaf
ornamento in -- = zigzagornament
cammino in -- = weg met bochten
sentiero in -- = kronkelpad, slingerpad


zigzagar v

1 zigzaggen
le cammino zigzaga = de weg zigzagt
le auto(mobile) zigzagava in le strata = de auto slingerde over de straat


+ Zimbabwe sub n pr

1 Zimbabwe


+ zimbabwian adj

1 Zimbabwiaans


+ zimbabwiano sub

1 Zimbabwiaan


zinc sub

1 CHIMIA zink
-- in folios = bladzink
unguento/balsamo de -- = zinkzalf
composito de -- = zinkverbinding
oxydo de -- = zinkoxyde
blanco de -- = zinkwit
-- calcinate = zinkas
guttiera de -- = zinken dakgoot
mina de -- = zinkmijn
strato de -- = zinklaag
mineral de -- = zinkerts
amalgama de -- = zinkamalgaam
revestimento in -- = zinkbedekking
alligato de -- = zinklegering/alliage
placa de -- = zinkplaat
gravure (F) super -- = zinkgravure


zincage sub

1 verzinking


zincar v

1 (een dak) met zink bedekken
2 verzinken


+ zincato sub

1 CHIMIA zinkaat


+ zincator sub

1 zinkwerker


+ zincifere adj

1 zinkhoudend


zincographia sub

1 zinkografie, zinkdruk, zinkgravure


zincographic adj

1 zinkografisch
processo -- = zincografisch proces


zincographo sub

1 zinkograaf


+ zinnia sub

1 BOTANICA zinnia


zircon sub

1 MINERALOGIA zirkoon, zirkoniumsilicaat


zirconic adj

1 CHIMIA zirkonium...


zirconium sub

1 CHIMIA zirkonium
composito de -- = zirkoniumverbinding
oxydo de -- = zirkoniumoxyde, zirkoniumaarde


+ zloty sub

1 zloty (Poolse munteenheid)


zodiacal adj

1 ASTRONOMIA, ASTROLOGIA dierenriem..., zodiak..., zodiakaal
lumine/luce -- = zodiakaal licht
signos -- = tekens van de dierenriem


zodiaco sub

1 ASTRONOMIA, ASTROLOGIA dierenriem, zodiak
signos del -- = tekens van de dierenriem


+ zoidiogamia sub

1 BIOLOGIA zoidiogamie


zona sub

1 zone, streek, gebied, strook
-- de habitation = woongebied
-- de influentia/de interesses = invloedssfeer
-- industrial = industriegebied/zone
-- maritime = kuststreek, kustgebied
-- urban = stadsgebied, stedelijke zone
-- de recreation = recreatiegebied
-- portuari = havengebied
-- de combatto/de battalia = gevechtszone/terrein
MILITAR -- del operationes = operatiegebied
-- de guerra = krijgszone, oorlogszone
-- occupate = bezet gebied
-- barrate = spergebied
-- del disastro = rampgebied
-- franc = vrijzone
-- de silentio = stiltegebied
-- peripheric/limitrophe = randgebied
-- climatic = klimaatzone/gordel
-- tropical/temperate/polar = tropische/gematigde/polaire luchtstreek
-- de vegetation = plantengordel
-- torride = hete luchtstreek
-- frigide/glacial = koude luchtstreek
-- pluviose = regengebied/gordel
-- bathyal = bathyale zone
-- deltaic = deltagebied
-- verde = groenzone, groengebied, groengordel
-- blau = blauwe zone
-- neutre/neutral = neutrale zone
-- erogene = erogene zone
SPORT -- de penalitate/de penalty (A) = strafschopgebied
tarifa de -- = zonetarief


zonal adj

1 zone..., zonaal
torneo -- = zonetoernooi
SPORT defensa -- = ruimtedekking
PHOTOGRAPHIA systema -- = zonestelsel


zonar adj

1 in zones onderverdelen, zoneren


+ zonation sub

1 zonering
-- seismic = seismische zonering


+ zonosaura sub

1 ZOOLOGIA pantserhagedis


+ zonuro sub

1 ZOOLOGIA gordelhagedis


+ zoo sub

1 dierentuin


+ zoobiologia sub

1 wetenschap van het dierlijk leven, zoobiologie


+ zoochimia sub

1 zoöchemie


+ zoochoria sub

1 BIOLOGIA zoöchorie


+ zoogameta sub

1 BIOLOGIA gameet (van wieren/paddestoelen)


+ zoogamia sub

1 BIOLOGIA zoogamie


+ zoogene adj

1 GEOLOGIA zoögeen


+ zoogenetica sub

1 diergenetica


+ zoogeographia sub

1 dierengeografie, zoögeografie


+ zoogeographic adj

1 zoögeografisch


zoographia sub

1 zoögrafie, beschrijving en afbeelding van dieren


zoographic adj

1 zoögrafisch


+ zoographo sub

1 zoögraaf, dierenbeschrijver


+ zoohormon sub

1 dierlijk hormoon


zooide adj

1 mineral -- = gesteente met afdruk van dierfossiel


zoolatra sub

1 dieraanbidder


+ zoolatria sub

1 dierenaanbidding, zoölatrie


+ zoolithic adj

1 dierfossielen bevattend


zoolitho sub

1 dierenfossiel, dierverstening


zoologia sub

1 dierkunde, zoölogie
manual de -- = dierkundeboek
professor de -- = dierkundeleraar
lection de -- = dierkundeles


zoologic adj

1 dierkundig, zoölogisch
jardin -- = dierentuin
anatomia -- = dierenanatomie
geographia -- = dierengeografie


zoologista sub

1 dierkundige, zoöloog


zoologo sub

1 dierkundige, zoöloog


+ zoom sub ANGLESE

1 objectivo -- = zoomobjectief, zoomlens
effecto -- = zoomeffect


+ zoomer

1 zoomar {ou}


+ zoomorphe adj

1 het aannemen van de dierlijke vorm betreffend, zoömorf, een dier voorstellend


+ zoomorphic adj

1 het aannemen van de dierlijke vorm betreffend, zoömorf, een dier voorstellend


+ zoomorphismo sub

1 het aannemen van de dierlijke vorm


zoon(pl :zoa) sub

1 ZOOLOGIA een individu van een samengesteld organisme


+ zoonose (-osis) sub

1 zoönose


+ zooparasito sub

1 zooparasiet, dierlijke parasiet


+ zoopathologia sub

1 leer der dierenziekten


+ zoophago sub

1 zoöfaag


+ zoophile adj

1 zoöfiel, van dieren houdend


+ zoophilia sub

1 zoöfilie


+ zoophilo sub

1 zoöfiel, dierenliefhebber


+ zoophobia sub

1 zoöfobie, pathologische vrees voor dieren


+ zoophoro sub

1 ARTE DE CONSTRUER fries met dierfiguren


zoophytic adj

1 ZOOLOGIA zoöfiet...


zoophyto sub

1 ZOOLOGIA zoöfyt, plantdier, poliep


zoophytologia sub

1 zoöfitologie


+ zooplancton sub

1 zoöplankton


+ zooplanctonic adj

1 zoöplankton...


zoospora sub

1 BOTANICA zoöspore, spore met trilharen


+ zoosporangio sub

1 BOTANICA zoösporangium


+ zootechnia sub

1 zoötechniek, leer der dierenteelt


+ zootechnic adj

1 van de dierenteelt


+ zootherapia sub

1 diergeneeskunde, zoötherapie


zootomia sub

1 zoötomie, dierenontleedkunde


+ zootomic adj

1 zoötomisch


+ zootomista sub

1 dierenontleder


+ zootoxina sub

1 zoötoxine


Zoroastre sub n pr

1 Zoroaster


zoroastrian adj

1 van Zoroaster, Zoroaster...


zoroastriano sub

1 aanhanger van Zoroaster


+ zoroastric adj

1 van Zoroaster, Zoroaster...


zoroastrismo sub

1 leer van Zoroaster


+ zostera sub

1 BOTANICA zeegras
matras de -- = zeegrasmatras
quadrello de -- = zeegrastegel
carpetta de -- = zeegraskarpet


+ zosteriforme adj

1 zosteriform


zuavo sub

1 zoeaaf


zulu sub

1 Zoeloe


+ zum interj

1 zoem


+ zwinglian adj

1 RELIGION zwingliaans


+ zwinglianismo sub

1 RELIGION zwinglianisme


+ zwingliano sub

1 RELIGION zwingliaan


+ zwitterion sub

1 CHIMIA zwitterion


+ zygoma sub

1 ANATOMIA jukbeen
--s saliente/prominente = uitstekende jukbeenderen


+ zygomatic adj

1 juk(been)...
musculo -- = jukbeenspier
arco -- = jukbeenboog
osso -- = jukbeen
apophyse (-ysis) -- = jukbeenuitsteeksel
sutura -- = juknaad


+ zygomaticofacial adj

1 zygomaticofaciaal


+ zygomorphe adj

1 BOTANICA zygomorf, tweezijdig symmetrisch


+ zygomorphia sub

1 BOTANICA zygomorfie


+ zygomorphic adj

1 BOTANICA zygomorf, tweezijdig symmetrisch


+ zygomyceto sub

1 BOTANICA jukzwam


+ zygose (-osis) sub

1 zygose


+ zygospora sub

1 BOTANICA zygospore


+ zygote sub

1 BOTANICA zygote


+ zygotic adj

1 BOTANICA zygotisch


+ zymase sub

1 zymase


+ zymochimia sub

1 zymochemie


+ zymogene adj

1 zymogeen


+ zymologia sub

1 zymologie


+ zymologic adj

1 zymologisch


+ zymose (-osis) sub

1 zymose


+ zymotic adj

1 zymotisch


+ zymurgia sub

1 CHIMIA zymurgie


Advertisement