Interlingua Wiki
Advertisement

va v

1 ga, gaat, gaan (O.T.T. en GEB W van vader)
2 zal, zult, zullen (HULPv van de TOEK TIJD)


Vaal sub n pr

1 Vaal (rivier)


vacante adj

1 vacant, onbezet, vrij, open
posto -- = vacante betrekking, vacature
appartamento -- = leegstaand appartement
sede -- = vacante zetel


vacantia sub

1 vacature, vacante post
plenar un -- = een vacature vervullen
2 --s = vakantie
--s estive/de estate = zomervakantie
--s paschal/de pascha = paasvakantie
--s de pentecoste = pinkstervakantie
--s de natal = kerstvakantie
--s scholar = schoolvakantie
--s active = doe-vakantie
--s parlamentari = reces (van het parlement)
--s non pagate = onbetaalde vakantie
casa de --s = vakantiehuis
colonia de --s = vakantiekolonie
pais de --s = vakantieland
tempore/saison (F)/periodo de --s = vakantieperiode/tijd/seizoen
curso de --s = vakantiecursus
campo de --s = vakantiekamp
scalonar le --s = de vakanties spreiden


vacar v

1 vacant/onbezet/open zijn, open staan
2 vakantie hebben


vacca sub

1 koe
butyro de -- = echte boter
lacte de -- = koemelk
carne de -- = rundvlees
corno de -- = koehoorn
ubere de -- = koeie-uier
stabulo de/pro --s = koeiestal
mercato de --s = koemarkt
-- a/de lacte = melkkoe
-- a ingrassiar = mestkoe
-- marin = zeekoe
-- sacrate = heilige koe
2 koeleder, rundleer


+ vaccaria sub

1 BOTANICAn -- parviflor = hazenbek, koekruid, wilde weit, doorblad


vaccheria sub

1 koestal
2 zuivelboerderij


vacchero sub

1 koeherder, koehoeder


vaccin adj

1 van de koe, koe...
lacte -- = koemelk


+ vaccinabile adj

1 inentbaar


vaccinal adj

1 MEDICINA vaccinaal, vaccinatie...
symptomas -- = vaccinale verschijnselen
reaction -- = vaccinale reactie


vaccinar v

1 vaccineren, inenten
-- un infante = een kind inenten
-- un persona contra le febre typhoide = iemand inenten tegen buiktyphus


vaccination sub

1 MEDICINA vaccinatie, inenting
-- obligatori = verplichte vaccinatie
-- antivariolic/contra le variola = pokkeninenting
-- antirabic = inenting tegen hondsdolheid
-- antituberculose/contra le tuberculose (-osis) = vaccinatie tegen tuberculose
methodo de -- = vaccinatiemethode
reaction de -- = vaccinatiereactie
certificato de -- = vaccinatiebewijs, pokkenbriefje


vaccinator sub

1 MEDICINA vaccinateur, inenter
2 instrument waarmee men vaccineert


+ vaccinia sub

1 koepokken


+ vacciniaceas sub pl

1 BOTANICA bosbesachtigen


vaccinic adj

1 vaccinaal, vaccinatie...


+ vaccinifere adj

1 MEDICINA koepokstof dragend, vaccinifeer


+ vaccinio sub

1 BOTANICA bosbes
-- macrocarpe = lepeltjesheide
-- uliginose = rijsbes
gelea de --s = bosbessengelei
confitura/confectura de --s = bosbessenjam
succo de --s = bosbessensap


vaccino sub

1 MEDICINA vaccin
-- antivariolic = pokkenprik
-- antipoliomyelitic = poliovaccin
-- antituberculose = tuberculosevaccin
-- antigrippal = griepvaccin, griepprik
-- antidiphteric = antidifterievaccin
-- antirabic = vaccin tegen hondsdolheid
-- antitetanic = vaccin tegen tetanus


vaccinogene adj

1 MEDICINA entstof vormend, vaccinogeen


+ vaccinophobia sub

1 vaccinofobie


+ vaccinostilo sub

1 vaccinatiepen, vaccinelancet


+ vaccinotherapia sub

1 MEDICINA vaccinotherapie


vacillamento sub

1 het wankelen, het waggelen, het schommelen
le -- de un barca = het schommelen van een bootje
2 het flikkeren, het flakkeren
3 FIGURATE onzekerheid, weifeling, aarzeling, besluiteloosheid


+ vacillante adj

1 wankelend, waggelend, onvast
passos -- = wankele/onvaste schreden
2 flikkerend
lumine/luce -- = flikkerlicht
flamma -- = flikkervlam
3 weifelend, aarzelend


vacillar v

1 wankelen, waggelen, schommelen
-- super su gambas = wankelen op zijn benen
2 flikkeren, flakkeren
un candela que vacilla = een kaars die flikkert
3 FIGURATE onzeker zijn, weifelen, aarzelen


vacillation sub

1 het wankelen, het waggelen, het schommelen
le -- de un barca = het schommelen van een bootje
2 het flikkeren, het flakkeren
-- de un flamma = flakkering van een vlam
3 FIGURATE onzekerheid, weifeling, aarzeling, besluiteloosheid
con --es ille lo ha admittite = hij gaf het schoorvoetend toe


vacillatori adj

1 wankelend, waggelend, schommelend
2 flikkerend, flakkerend
3 FIGURATE weifelend, aarzelend


vacuar v

1 ledigen, leeg maken
-- un cloaca = een riool leegzuigen
-- le cassa a litteras = de brievenbus lichten
-- con un coclear = uitlepelen
-- un ovo = een ei uitblazen


+ vacuation sub

1 Vide: evacuation


vacue adj

1 ledig, leeg
nuce -- = loze noot
spatio -- = lege ruimte
parolas -- = holle woorden
slogans (A) -- = loze kreten
stomacho -- = holle maag


vacuitate sub

1 ledigheid, leegheid, leegte


vacuo sub

1 luchtledige ruimte, vacuüm
-- de Torricelli = vacuüm van Torricelli
-- juridic = rechtsvacuüm
-- politic = politiek vacuüm
-- in le mercato = gat in de markt
clausura sub -- = vaccuümsluiting
imballage sub -- = vacuümverpakking
imballate sub -- = vacuümverpakt
distillation sub -- = vacuümdistillatie
pumpa a/de -- = vacuümpomp
tubo a/de -- = vacuümbuis
vitro a/de -- = vacuümglas
lampa a/de -- = vacuümlamp
freno a/de -- = vacuumrem
crear/formar un -- = luchtledig maken
plenar un -- = een leegte opvullen
parlar in le -- = zwammen (in de ruimte)
ille lassa un grande -- = hij laat een grote leegte achter
cader in un -- = in een vacuüm terechtkomen


+ vacuolar adj

1 vacuole..., vacuolair
systema -- = vacuolair systeem
membrana -- = vacuolair membraan
degenerescentia -- = vacuolaire degeneratie


vacuolo sub

1 BIOLOGIA holte, blaasje, vacuole
-- de gas = gasvacuole


+ vacuoma

1 BOTANICA vacuolair systeem, vacuoom


+ vacuometro sub

1 PHYSICA vacuümmeter


vadabile adj

1 doorwaadbaar
un torrente facilemente -- = een gemakkelijk doorwaadbare bergbeek
rivo non -- = ondoorwaadbare beek


+ vadabilitate sub

1 doorwaadbaarheid


vadar v

1 doorwaden
-- un fluvio = een rivier doorwaden
in iste puncto le -- es minus periculose = op dit punt is het doorwaden minder ge-vaarlijk


vademecum sub

1 vademecum, naslagwerk(je)


vader v

1 gaan
-- via = weggaan
-- in tram (A) = met de tram gaan
-- a terra = aan land gaan
-- a cavallo = paardrijden
-- al deriva = op drift gaan
-- de bucca a bucca = van mond tot mond gaan
-- contra (le) vento = de wind tegen hebben
-- curvate sub le peso de = gebukt gaan onder


vado sub

1 doorwaadbare plaats, voord, wed, wad
passar/transversar un -- = een voord oversteken


vagabundage sub

1 het zwerven, het rondzwerven, het ronddwalen, landloperij, vagebondage


vagabundar v

1 zwerven, rondzwerven, ronddwalen, landlopen


vagabunde adj

1 zwervend, rondzwervend, ronddolend, rondtrekkend, ronddwalend
animal -- = zwerfdier
can -- = zwerfhond
catto -- = zwerfkat
haber un existentia/vita -- = een zwerversbestaan hebben


vagabundo sub

1 zwerver, landloper, vagebond


vagar v

1 ronddolen, zwerven, rondzwerven, ronddwalen


vage adj

1 ronddolend, rondzwervend
2 vaag, onbepaald, onduidelijk, onbestemd, wazig
indicio -- = vage aanwijzing
inquietude -- = vage ongerustheid
tristessa -- = onbestemde treurigheid
contornos -- = wazige omtrekken


vagina sub

1 ANATOMIA vagina, schede
inflammation del -- = schedeontsteking
irrigation del -- = schedespoeling


vaginal adj

1 ANATOMIA vaginaal, schede...
frottis -- = vagina-uitstrijkje
speculo -- = vaginaalspeculum
vento/pedito -- = schedewind
mucosa -- = vaginaal slijmvlies
inflammation -- = vaginale ontsteking
prolapso -- = lijfbieden
haber un hemorrhagia -- = een vaginale bloeding hebben, vloeien


+ vaginectomia sub

1 MEDICINA vaginectomie


vaginismo sub

1 schedekramp, vaginisme


vaginitis sub

1 MEDICINA schedeontsteking, vaginitis


+ vaginoscopia sub

1 MEDICINA vaginoscopie


+ vaginoscopio sub

1 MEDICINA vaginoscoop


+ vaginovulvar adj

1 vaginovulvair, vulgovaginaal


+ vagir v

1 schreien, krijten (van zuigeling)


+ vagotonia sub

1 MEDICINA vagotonie


vaina sub

1 schede, foedraal, koker
-- tendinose = peesschede
-- de cultello = messchede
-- de parapluvia = paraplufoedraal
-- de revolver (A) = revolvertas
-- de plumbo = loodmantel, loodomhulsel
mitter le spada in le -- = het zwaard in de schede steken


vainero sub

1 maker van scheden


+ valache adj

1 Walachijs


+ Valachia sub n pr

1 Walachije


+ valacho sub

1 Walachijer


valdese adj

1 van de Waldenzen


valdese sub

1 Waldenz, Waldenzer


+ valdesian adj

1 RELIGION Waldenzisch


+ valdesianismo sub

1 RELIGION leer van de Waldenzen


+ valdesiano sub

1 RELIGION Waldenzer


Valdo sub n pr

1 Valdo


vale! interj

1 vaarwel!


+ Valencia sub n pr

1 Valencia


+ valencian adj

1 Valenciaans


+ valenciano sub

1 Valenciaan
2 (dialect) Valenciaans


valente adj

1 dapper, onverschrokken, heldhaftig, onversaagd, moedig, koen
resistentia -- = dappere weerstand
resister valentemente al inimico = dapper weerstand bieden tegen de vijand


valentia sub

1 dapperheid, onverschrokkenheid, heldhaftigheid, moed, onversaagdheid, koenheid
acto de -- = moedige daad
2 CHIMIA valentie, waardigheid
electron de -- = valentie-elektron
-- partial = partiële valentie
banda de -- = valentieband
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA valentie
-- morphologic = morfologische valentie


+ valentinite sub

1 GEOLOGIA valentiniet


valer v

1 waard zijn
le cosa non vale le pena = het is de moeite niet waard
facer -- se = zich doen gelden
besonio de facer -- se = geldingsdrang
-- como norma = als norm gelden
in le joco de cartas le rege e le regina vale vinti (punctos) = in het kaartspel tellen de heer en de vrouw voor twintig
(punten)
2 evenveel waard zijn (als)
3 moedig zijn


+ valeriana sub

1 BOTANICA valeriaan
-- sambucifolie = vliervaleriaan
(tinctura de) -- = valeriaantinctuur
-- officinal = koortswortel
extracto de -- = valeriaanextract
aqua de -- = valeriaanwater


+ valerianaceas sub pl

1 BOTANICA valerianaceae, valerianaceeën, valeriaanfamilie


+ valerianella sub

1 BOTANICA veldsla


+ valerianic adj

1 CHIMIA valeriaan...
acido -- = valeriaanzuur


+ valeta sub

1 (dans) valeta


valetude sub

1 gezondheidstoestand


valetudinar adj

1 ziekelijk, sukkelend, met een zwakke gezondheid
vetulo -- = ziekelijke grijsaard


valetudinario sub

1 iemand met een zwakke gezondheid, sukkelaar


valge adj

1 met o-benen


+ valgo sub

1 MEDICINA valgusstand (voetafwijking)


Valhalla sub n pr

1 MYTHOLOGIA Walhalla


validar v

1 geldig maken, geldig verklaren, bekrachtigen, valideren
-- un contracto = een contract geldig verklaren
-- un accusation = een beschuldiging staven


validation sub

1 geldigheidsverklaring, bekrachtiging, validatie
-- de un testamento = gerechtelijke verificatie van een testament


valide adj

1 gezond, krachtig, valide
2 (rechts)geldig, valabel, valide
argumentos -- = valide argumenten
passaporto -- = geldig paspoort
iste regula non es -- hic = deze regel geldt hier niet
isto non es -- pro le riccos = dat gaat niet op voor de rijken


validitate sub

1 kracht, gezondheid
-- mental = geestelijke gezondheid
2 (rechts)geldigheid, validiteit
-- legal = rechtsgeldigheid
termino de -- = geldigheidstermijn
periodo/durata/duration de -- = geldigheidsduur
-- de un billet = geldigheid van een kaartje
-- de un passaporto = geldigheid(sduur) van een paspoort
facer prorogar le -- de un passaporto = een paspoort laten verlengen
-- del test = validiteit van de test
de -- permanente = blijvend geldig
dar -- a = valideren
controlar/verificar le -- de = op geldigheid controleren


+ valina sub

1 BIOCHIMIA valine


valise sub FRANCESE

1 (hand)koffer, valies, reistas


+ valium sub

1 valium


valkyria sub

1 walkure


vallar v

1 omgeven met een wal/vestingmuur, omwallen


vallata sub

1 vallei


vallation sub

1 het omgeven met een wal/vestingmuur
2 omwalling, wal, vestingmuur


valle sub

1 dal
lilio del --s = lelietje der dalen
-- fluvial = rivierdal
-- glaciari/glacial = gletsjerdal
-- de montania = bergdal
-- sic = droogdal
-- transverse/transversal = dwarsdal
-- lateral = zijdal
-- longitudinal = lengtedal
per montes e per --s = over bergen en dalen, langs berg en dal
FIGURATE -- de lacrimas =
tranendal
a -- = stroomafwaarts


vallea sub

1 vallei, dal
-- del Nil = Nijlvallei
-- transverse/transversal = dwarsdal
-- longitudinal = lengtedal
-- de miseria = jammerdal
-- de lacrimas = tranendal
-- glaciari/glacial = gletsjerdal
-- fluvial = rivierdal


+ valletto sub

1 lijfknecht, (persoonlijke) bediende


+ vallisneria sub

1 BOTANICA vallisneria


vallo sub

1 wal, omwalling, vestingmuur


+ vallota sub

1 BOTANICA
-- speciose = septemberlelie


valor sub

1 waarde
-- nutritive/energetic = voedingswaarde
-- auro = goudwaarde
-- liminal = drempelwaarde
-- de usage = gebruikswaarde
-- locative = huurwaarde
-- pecuniari/monetari = geldswaarde
-- nominal/contabile = boekwaarde
-- approximative = approximatieve waarde
-- genetic = genetische waarde
--es moral = morele waarden
-- combattive/militar = gevechtswaarde
-- artistic = kunstwaarde
-- affective/emotive = gevoelswaarde
-- esthetic = schoonheidswaarde
-- effective = effectieve waarde
-- symbolic = symbolische waarde
-- sonor/phonetic = klankwaarde
ECONOMIA -- marginal = grenswaarde
-- residual/residuari = residuwaarde, restwaarde
-- de substitution/de reimplaciamento = vervangingswaarde
-- absolute = absolute waarde
-- numeric/numeral = numerieke waarde
-- nominal/intrinsec de un moneta = nominale/intrinsec de un moneta
-- fiduciari = fiduciaire waarde
-- fictive = aangenomen waarde
-- inestimabile = onschatbare waarde
-- vital = levenswaarde
-- litterari de un obra = literaire waarde van en werk
judicamento de -- = waardeoordeel
determination del -- = waardebepaling
scala de --es = waardeschaal
sin -- = waardeloos
nulle e sin -- = nul en generlei waarde
-- de bursa = beurswaarde
-- de taxation = taxatiewaarde
-- del die = dagwaarde
perder su -- = zijn waarde verliezen
perder de su -- = aan waarde inboeten
guardar su -- = zijn waarde houden
prestar/attachar {sj} -- a un cosa = waarde aan iets hechten
estimar un cosa in su juste -- = iets naar waarde schatten
2 waardepapier, effect
-- transferibile = transferabel waardepapier
bursa de --es = effectenbeurs
commercio de --es = effectenhandel
commerciante de --es = effectenhandelaar
compra de --es = effectenaankoop
angulo del --es = effectenhoek
transaction de --es = effectentransactie
banca de --es = effectenbank
mercato de --es = effectenmarkt
3 moed, dapperheid, durf, koenheid
le -- me abandona = de moed ontzinkt me
isto testifica de su -- = dat getuigt van zijn moed


valorisar v

1 valoriseren, de waarde verhogen van
-- un terreno = de waarde van een terrein verhogen


valorisation sub

1 valorisatie, verhoging van de waarde


valorose adj

1 dapper, moedig
acto -- = moedige daad
comportar se valorosemente = zich moedig gedragen


+ valorositate sub

1 dapperheid, moed


+ valsar v

1 walsen, dansen


+ valsator sub

1 iemand die de wals danst, walser


+ valse sub

1 MUSICA ARTE DE DANSA wals
--s de Johann Strauss = walsen van Johann Strauss
musica de -- = walsmuziek
figura de -- = walsfiguur
movimento de -- = walstempo
mesura de -- = walsmaat
compositor de --s = walscomponist
in rhythmo de -- = in walsmaat


valuta sub

1 (gelds)waarde
2 FINANCIAS muntsoort, valuta
-- national = nationale valuta
-- debile = zwakke valuta
-- forte = sterke valuta
-- stabile = stabiele valuta
-- convertibile = inwisselbare valuta
convertibilitate de --s = onderlinge inwisselbaarheid van valutas


valutar v

1 schatten, waarderen, taxeren
-- un casa = een huis taxeren
-- le damnos = de schade taxeren


valutation sub

1 schatting, waardering, taxering, taxatie
-- de un casa = taxatie van een huis
-- prudente = voorzichtige schatting


valva sub

1 één van de delen van een peul/van een vouwdeur, één van de schelpen van een schelpdier
--s de un concha = kleppen van een schelp
2 klep, ventiel, kraan
-- de aere = luchtklep
-- de alarma = alarmklep
-- de securitate = veiligheidsklep
-- de flottator = vlotterklep
-- de admission = inlaatklep
-- de escappamento = uitlaatklep
-- de clausura = afsluitklep
apertura del -- = klepopening


valvar adj

1 klep... BOTANICA
dehiscentia -- = openspringen met een klep


valvassor sub

1 HISTORIA achterleenman


valvate adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA klep...


+ valviforme adj

1 klepvormig


valvula sub

1 ANATOMIA klep(vlies)
--s cardiac/del corde = hartkleppen
-- venose = aderklep
2 klep, spon, stop, tap, kraan, ventiel
-- de securitate = veiligheidsklep
-- de pumpa = pompklep
-- de pression = drukventiel
-- de superpression = overdrukventiel
-- de aspiration = zuigklep/ventiel
-- de vapor = stoomklep
-- de admission = inlaatklep
-- de escappamento = uitlaatklep
-- de strangulation = smoorklep
-- de aere = luchtklep
-- a duo vias = tweewegskraan
-- de un pneu (F) de bicycletta = ventiel van een fietsband
-- de un matras pneumatic = ventiel van een luchtbed
tubetto pro le -- = ventielslangetje
adjustar le -- = de kleppen bijstellen
3 RADIO, ELECTRICITATE buis, lamp
-- de amplification = versterkerbuis


valvular adj

1 ANATOMIA etc., valvulair, klep...


+ valvulectomia sub

1 MEDICINA wegneming van een hartklep


vamos sub

1 laten wij gaan!
2 FUNCTION GRAMMATICAL hulpww. voor het uitdrukken van de toekomst of de nabije toekomst
3 FUNCTION GRAMMATICAL hulpww voor de vorming van de GEBIEDENDE WIJS
-- entrar! = laten wij naar binnen gaan!


+ vamp sub ANGLESE

1 vamp (verleidelijke vrouw)


vampir sub

1 FOLKLORE bloedzuigend nachtspook
2 ZOOLOGIA vampier
3 FIGURATE uitzuiger, woekeraar


+ vampiric adj

1 vampierachtig


vampirismo sub

1 vampirisme, geloof aan bloedzuigende nachtspoken
2 FIGURATE uitbuiting, afpersing


van adj

1 ijdel, vruchteloos, nutteloos, vergeefs
effortio/tentativa -- = vergeefse poging
in -- = tevergeefs, voor niets
tote le effortios ha essite in -- = alle inspanningen bleven tevergeefs
2 ijdel, ongegrond, hol, leeg
parola -- = hol/leeg woord
3 ijdel, verwaand


+ vanadic adj

1 CHIMIA vanadium...
acido -- = vanadiumzuur


+ vanadinite sub

1 GEOLOGIA vanadiniet


+ vanadium sub

1 CHIMIA vanadium (element 23)


+ vanda sub

1 BOTANICA vanda


vandale adj

1 HISTORIA Vandaals, van de Vandalen
invasion -- = invasie van de Vandalen
2 vernielzuchtig, vandaals


vandalic adj

1 HISTORIA Vandaals, van de Vandalen
barbaria -- = Vandaalse barbarij
2 vernielzuchtig, vandaals
destructiones -- = vandaalse vernielingen
actos -- = vernielzuchtige daden


vandalismo sub

1 vandalisme, vernielzucht
actos de -- = baldadigheid
-- del juvenes = baldadigheid van de jeugd


+ vandalistic adj

1 vandalistisch


vandalo sub

1 HISTORIA Vandaal
2 vernieler, vandaal


+ vanello sub

1 ZOOLOGIA kievit
ovo de -- = kievitsei
nido de -- = kievitsnest
colliger ovos de -- = kievitseieren rapen


+ vanessa sub

1 ZOOLOGIA vanessa, schoenlapper, dagpauwoog


vangloria sub

1 ijdelheid, verwaandheid, opschepperij


vangloriar v

1 -- se = zich beroemen (op), opscheppen (over), prat gaan (op), pochen
(op)


vangloriose adj

1 ijdel, verwaand, opschepperig


vanguarda sub

1 MILITAR voorhoede (anque FIGURATE)
combatto de -- = voorhoedegvecht
litteratura de -- = avantgarde-litteratuur
movimento de -- = avant-gardebeweging
film (A) de -- = avant-gardefilm
theatro de -- = avant-gardetheater/toneel


+ vanguardismo sub

1 avantgardisme


+ vanguardista sub

1 avantgardist


+ vanguardista adj

1 avantgardistisch


vanilla sub

1 vanille (anque plant)
-- sucrate = vanillesuiker
crema dulce al -- = vanillevla
extracto de -- = vanille-extract
gelato al -- = vanilleijs
gusto/sapor de -- = vanillesmaak
odor de -- = vanillegeur
fabrica de -- = vanillefabriek


vanillate adj

1 vanille..., met vanillesmaak
chocolate {sj} -- = vanillechocola
sucro -- = vanillesuiker
pastisseria -- = vanillegebak


vanillina sub

1 CHIMIA vanilline


vanillismo sub

1 MEDICINA vanillevergiftiging


vanitate sub

1 ijdelheid, nietigheid, vergankelijkheid
feria del -- = kermis der ijdelheid
demonio del -- = duivel der ijdelheid
BIBLIA -- del --s = ijdelheid der ijdelheden
2 ijdelheid, verwaandheid, zelfingenomenheid
flattar le -- de un persona = iemands ijdelheid strelen
-- impudente = schaamteloze ijdelheid/verwaandheid
-- injuriate = gekrenkte ijdelheid
ille es le -- personificate = hij is de personificatie van de ijdelheid


vanitose adj

1 ijdel, verwaand, met zichzelf ingenomen
parolas -- = ijdele woorden


vannar v

1 wannen


+ vannator sub

1 (koren)wanner


vannatura sub

1 kaf


vanno sub

1 (koren)wan
-- de tritico/de frumento = tarwewan
-- de avena = haverwan


vantar v

1 roemen, prijzen, ophemelen
-- su merces = zijn koopwaar aanprijzen
-- su proprie meritos = zijn eigen verdiensten ophemelen
-- un grande/longe experientia = op een rijke ervaring bogen
-- se = zich beroemen (op), opscheppen (over), prat gaan (op), pochen
(op)


+ vantator sub

1 iemand die roemt/prijst/ophemelt


vanteria sub

1 grootspraak, bluf, snoeverij


vapor sub

1 damp, stoom, nevel
-- aquee/de aqua = stoom, waterdamp
-- de mercurio = kwikdamp
-- de benzina/gasolina = benzinedamp
-- de carbon = kolendamp
-- sulfuree = zwaveldamp
-- pestilential = pestdamp/walm
-- consumite = afgewerkte stoom
--es toxic = giftige dampen
caldiera a/de -- = stoomketel
sibilo a -- = stoomfluit
prisa de -- = stoominlaat
valvula a -- = stoomklep
traction a -- = stoomtractie, stoomaandrijving
machina a/de -- = stoommachine
calefaction a/de/per -- = stoomverwarming
traino a -- = stoomtrein
tram (A)/tramway (A) a -- = stoomtram
nave/barca a/de -- = stoomboot/schip
rolo a -- = stoomwals
banio a/de -- = stoombad, zweetbad
locomotiva a -- = stoomlocomotief
navigation a -- = stoomvaart
pression/tension del -- = stoomdruk
a tote -- = op/met volle kracht
2 stoomboot/schip
-- a/de turbina = turbineboot
-- a/de rotas = raderschip/boot
compania de --es = stoomvaartmaatschappij


+ vaporimetro sub

1 dampmeter


+ vaporisabile adj

1 wat kan verdampen


vaporisar v

1 (doen) verdampen, (doen) vervluchtigen
2 verstuiven


vaporisation sub

1 verdamping, vervluchtiging
calor de -- = verdampingswarmte
2 verstuiving


vaporisator sub

1 vaporisator, verstuiver, TECHNICA verdamper (van stoomgenerator)
-- de perfumo = parfumverstuiver


vaporose adj

1 dampig, nevelig, wazig, vaag
celo -- = nevelige lucht
2 FIGURATE licht, doorzichtig, ijl


vaporositate sub

1 dampigheid, wazigheid
2 FIGURATE lichtheid, doorzichtigheid, ijlheid


var adj

1 met x-benen


+ varactor sub

1 varactor


+ varano sub

1 ZOOLOGIA varaan


+ varia sub

1 varia, mengelwerk


variabile adj

1 veranderlijk, wisselvallig, onbestendig
tempore -- = veranderlijk weer
vento -- = veranderlijke wind
nebulositate -- = wisselend bewolkt
2 wisselend, verschillend, variabel, veranderlijk
budget -- = variabel budget
resultatos -- = wisselvallige resultaten
horarios -- = glijdende/variabele werktijden
lentes a foco -- = lenzen met variabele focus
costos -- = variabele kosten
transformator -- = regeltransformator
animales a temperatura -- = koudbloedige dieren


+ variabile sub

1 MATHEMATICA variabile, veranderlijke grootheid
-- dependente = afhankelijke variabele
-- independente = onafhankelijk variabele
-- continue = continu-variabele
-- discontinue = discontinu-variabele
-- stochastic = stochastische variabele
-- apparente = schijnvariabele
-- controlate = gecontroleerde variabele
-- local = lokale variabele


variabilitate sub

1 variabiliteit, veranderlijkheid, wisselvalligheid, onbestendigheid
-- genetic = genetische variabiliteit
-- del tempore = onbestendigheid van het weer


variante adj

1 afwijkend


variante sub

1 afwijkende lezing/vorm/spelling, etc., variant
--s graphic de un parola = grafische varianten van een woord
MATHEMATICA -- combinatori =
combinatorische variant
-- linguistic = taalvariant
--es dialectal = dialectische varianten
--es stilistic = stilistische varianten
-- del media = afwijking van het gemiddelde


+ variantia sub

1 variantie
ECONOMIA, BIOLOGIA analyse (-ysis) del -- = varantie-analyse


variar v

1 veranderen, veranderlijk/verschillend zijn, variëren
le precios varia de cento a mille florinos = de prijzen lopen van honderd tot duizend gulden
le temperatura de ebullition varia con le pression = de kooktemperatuur varieert met de druk
2 afwisselen, afwisseling/variatie brengen in, variaties maken op, variëren
pro -- = voor de variatie/afwisseling


variate adj

1 afwisselend, gevariëerd
programma -- = gevariëerd/bont programma
vita -- = afwisselend leven
MUSICA thema -- = thema met variaties
2 uiteenlopend, verschillend
3 veelkleurig, bont


variation sub

1 verandering, afwisseling, spreiding, schommeling, variatie
MUSICA --es super un thema = variaties op een thema
MUSICA thema con --es = thema met variaties
--es de temperatura = temperatuurschommelingen
-- de precio = prijsschommeling
-- de lumine/de luce = lichtschakering
-- biologic = biologische variatie
BIOLOGIA -- discontinue = sprongvariatie
MATHEMATICA --es concomitante = gelijktijdige veranderingen
MATHEMATICA calculo del --es = differentiaalrekening
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- combinatori = combinatore variatie
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- accentual = accentverschuiving
STATISTICA coefficiente de -- = spreidingscoëfficiënt
ECONOMIA analyse (-ysis) de --es = variantie-analyse


+ variator sub

1 instrument dat regelt en controleert
-- de velocitate = snelheidsregelaar, toerenregelaar
-- de phase = faseregelaar
-- de tension = spanningsregelaar


varice sub

1 MEDICINA spatader
--s al ano = aambeien


varicella sub

1 MEDICINA waterpokken


varicocele sub

1 MEDICINA scrotumspatader, zakaderbreuk


varicose adj

1 MEDICINA spatader..., spataderachtig
vena -- = spatader


varie adj

1 verschillend, uiteenlopend, gevariëerd
2 verscheiden, talrijk, divers
-- vices = meerdere keren
in -- aspectos = in menig opzicht
3 veranderlijk, onbestendig


+ variegate adj

1 gespikkeld, gevlekt


+ varietal adj

1 BIOLOGIA variëteits...


varietate sub

1 afwisseling, verandering, variatie
2 verscheidenheid, diversiteit
-- de colores = kleurschakering
-- de culturas = verscheidenheid aan culturen
-- selecte de plattos deliciose = keur van lekkernijen
un grande -- de precios = een grote verscheidenheid aan prijzen
grande -- de modellos = grote keus aan modellen
3 BIOLOGIA variëteit, (onder)soort
4 spectaculo de --s = varietévoorstelling
theatro de --s = varietétheater
numero de -- = variéténummer
compania de --s = variétégezelschap
artista de --s = variété-artiest
programma de --s = variétéprogramma


variola sub

1 MEDICINA pokken
-- nigre = pestpokken
-- minor = kafferpokken, alastrim
marca de -- = pokput
marcate per le -- = pokdalig
vaccination contra le -- = koepokinenting
epidemia de -- = pokkenepidemie
vaccinar un persona contra le -- = iemand tegen de pokken inenten
disfigurate per le -- = door de pokken misvormd


variolar adj

1 MEDICINA pokken...


+ variolate adj

1 pokdalig, mottig


+ variolato sub

1 pokkenlijder


variolic adj

1 MEDICINA pokken...
eruption -- = pokkeneruptie
virus -- = pokkenvirus
epidemia -- = pokkenepidemie


+ variolite sub

1 MINERALOGIA varioliet, poksteen


varioloide sub

1 MEDICINA windpokken


variolose adj

1 van de pokken, pokken..., aan pokken lijdend, met de pokken besmet


+ varioloso sub

1 pokkenpatiënt


+ variometro sub

1 TECHNICA variometer, stijgsnelheidsmeter


varion sub

1 witvis


+ varmetro sub

1 varmeter


Varsovia sub n pr

1 Warschau


+ varsovian adj

1 Warschaus


+ varsoviano sub

1 Warschauer


vascello

1 vaartuig, schip
-- intergalactic = ruimteschip


vascular adj

1 BIOLOGIA vaat..., vasculair
texito -- = vaatweefsel
plantas -- = vaatplanten
systema -- = vaatstelsel
pariete --- = vaatwand
membrana -- = vaatvlies
cellula -- = vaatcel
crampo/spasmo -- = vaatkramp
maladia -- = vaatziekte
dilatation -- = vaatverwijding
affection -- = vaataandoening
chirurgia -- = vaatchirurgie


+ vascularisar v

1 BIOLOGIA vasculariseren


+ vascularisate adj

1 BIOLOGIA met veel vaten


+ vascularisation sub

1 BIOLOGIA vascularisatie, vaatvorming


vascularitate sub

1 BIOLOGIA het vasculair zijn, vatenrijkdom
2 BIOLOGIA vaatstelsel


vasculo sub

1 vat, bus
-- pro/a conservas = inmaakpot
2 botaniseertrommel
3 BIOLOGIA (bloed)vat, vat (in planten)
-- abdominal = ruggevat
-- lymphatic = lymfevat
-- tracheal = luchtpijpvat
constriction del --s sanguinee = vernauwing van de bloedvaten


vasculose adj

1 BIOLOGIA etc., vaat..., vaatrijk


+ vasectomia sub

1 MEDICINA vasectomie, operatieve verwijdering van de zaadleiders


vaselina

1 vaseline
potto de -- = vaselinepot
unctar con -- = met vaseline insmeren


+ vaselinar v

1 met vaseline insmeren


+ vasiforme adj

1 buisvormig
2 vaasvormig


vaso sub

1 vat
--s communicante = communicerende vaten
-- sanguinee/sanguinari = bloedvat
-- lymphatic = lymfevat
--s afferente = afferente vaten
-- de expansion = expansievat
-- de haurir = hoosvat
2 vaas, pot
-- a/de flores = bloemenvaas, bloempot
-- de onice = onyxvaas
-- de nocte = po
-- campaniforme = klokbeker
-- antique = antieke vaas
RELIGION -- de election = uitverkoren vat


+ vasoconstriction sub

1 MEDICINA vaatvernauwing


+ vasoconstrictive adj

1 MEDICINA vaatvernauwend


+ vasoconstrictor adj

1 MEDICINA vaatvernauwend


+ vasoconstrictor sub

1 MEDICINA vasoconstrictor (zenuw of stof met vaatvernauwende werking)


+ vasodepressor sub

1 MEDICINA vasodepressor


+ vasodilatation sub

1 MEDICINA vaatverwijding


+ vasodilatator adj

1 MEDICINA vaatverwijdend
nervos -- = vasodilatoren


+ vasodilatator sub

1 MEDICINA vasodilator (zenuw of stof met vaatverwijdende werking)


+ vasoligatura sub

1 MEDICINA vasoligatuur, bloedvatonderbinding


+ vasomotion sub

1 MEDICINA vasomotie


vasomotor adj

1 ANATOMIA vasomotorisch
nervos -- = vasomotoren


+ vasopressina sub

1 MEDICINA vasopressine


+ vasotomia sub

1 MEDICINA vasotomie


+ vassalisar v

1 HISTORIA leenplichtig maken


+ vassalisation sub

1 HISTORIA het leenplichtig maken


+ vassalitate sub

1 HISTORIA leenplicht, staat van vazal


vassallage sub

1 HISTORIA leenmanschap, vazalschap
deber de -- = vazallenplicht


vassallo sub

1 HISTORIA leenman, vazal
-- felon = trouweloos leenman
--s del rege = leenmannen des konings
stato -- = vazalstaat


vastar v

1 verwoesten


vaste adj

1 uitgestrekt, groot, wijd, ruim
un -- assortimento = een ruim assortiment
un publico = een breed publiek
de -- proportiones = van grote afmetingen


vastitate sub

1 uitgestrektheid, (enorme) omvang
le -- del mar = de uitgestrektheid van de zee


vatican adj

1 Vaticaans
bibliotheca -- = Vaticaanse bibliotheek
Citate Vatican = Vaticaanstad
concilio -- = Vaticaans concilie


+ vaticanista sub

1 vaticanist, specialist inzake het Vaticaan


Vaticano sub n pr

1 Vaticaanse heuvel
2 Vaticaan
Citate del -- = Vaticaanstad
pinacotheca del -- = pinacotheek van het Vaticaan


+ vaticinar v

1 voorspellen, waarzeggen, profeteren


+ vaticination sub

1 het waarzeggen, waarzegging, profetie


+ vaticinator sub

1 voorspeller, waarzegger, profeet, ziener


+ vaticinio sub

1 voorspelling, waarzegging, profetie


vaudeville sub FRANCESE

1 vaudeville, luchtig blijspel


+ vaudevillista {oo} sub

1 vaudevillist, schrijver van vaudevilles


vecte sub

1 koevoet, breekijzer, hefboom


vector sub

1 drager, overbrenger (anque MEDICINA)
-- de cultura = cultuurdrager
2 MATHEMATICA vector
campo de --es = vectorveld
summa de --es = vectorsom
componentes de un -- = componenten van een vector
norma de un -- = norm van een vector
radio -- = voerstraal
divergentia de un -- = divergentie van een vector
-- de base = basisvector
--es coplanar = coplanaire vectoren
-- libere = vrije vector
-- axial = axiale vector
-- orthogonal = orthogonale vector
-- de curvatura = krommingsvector
-- de unda = golfvector
-- nulle = nulvector
-- covariante = covariante vector
-- contravariante = contravariante vector
-- magnetic = magnetische vector
-- del prime curvatura = vector van de eerste kromming
-- proprie/characteristic = eigenvector
-- de campo = veldvector
-- polar = polaire vector


vectorial adj

1 MATHEMATICA vector..., vectorieel
calculo -- = vectoralgebra, vectorrekening
analyse (-ysis) -- = vectoranalyse
equation -- = vectorvergelijking
producto -- = vectorprodukt
diagramma -- = vectordiagram
summa -- = vectorsom
campo -- = vectorveld
spatio -- = vectorruimte


+ veda sub

1 RELIGION veda


+ vedic adj

1 RELIGION vedisch
lingua -- = vedische taal
periodo -- = vedische periode


+ vedismo sub

1 RELIGION vedisme


vegetabile adj

1 plante(n)..., plantaardig
oleo -- = plantaardige olie
proteina -- = plante-eiwit
ebore -- = plante-ivoor
seta -- = plantezijde
sal -- = plantezout
acido -- = plantezuur


vegetal adj

1 plante(n)..., plant..., plantaardig
oleo -- = plantaardige olie
butyro -- = plantenboter
texitos -- = plantaardige weefsels
fibra -- = plantenvezel
alimentos/nutrimento -- = plantaardig voedsel/voeding
productos -- = plantaardige produkten
odor -- = plantengeur
succo -- = plantensap
lacte -- = melksap
carbon -- = houtskool
cera -- = plantenwas
seta -- = plantenzijde
sal -- = plantenzout
acido -- = plantenzuur
pathologia -- = plantenziektenkunde
physiologia -- = plantenfysiologie
pigmento/colorante -- = plantenkleurstof
vita -- = plantenleven
resina -- = boomhars
proteina -- = planteneiwit
grassia -- = plantenvet
tapis (F)/tapete -- = plantendek/kleed, bodembedekking
specie -- = plantensoort
toxico/veneno -- = plantengif
mundo -- = plantenwereld
terra -- = teel/bladaarde
regno -- = plantenrijk
cellula -- = plantencel
ebore -- = plantenivoor
virologia -- = plantenvirologie


vegetal sub

1 plant, gewas
morphologia del --es = plantenmorfologie
(a)melioration genetic de --es = plantenveredeling


+ vegetalismo sub

1 streng vegetarisme


vegetar v

1 groeien (van planten)
2 vegeteren, een plantenleven leiden, verkommeren
-- in un empleo subalterne = vegeteren in een ondergeschikt baantje


vegetarian adj

1 vegetarisch
restaurante/restaurant (F) -- = vegetarisch restaurant
hotel (F) -- = vegetariërshotel
cocina -- = vegetariërskeuken
recepta -- = vegetarisch recept
regime (F) -- = vegetarische leefwijze


vegetarianismo sub

1 vegetarisme


vegetariano sub

1 vegetariër


+ vegetarismo sub

1 vegetarisme


vegetation sub

1 het vegeteren
2 vegetatie, plantengroei
-- arborescente/arboree = boomgroei
-- luxuriante/exuberante, exuberantia de -- = weelderige plantengroei
-- tropical = tropische vegetatie
-- steppic = steppevegetatie
-- ripicole = oeverbegroeiing
-- fungic = schimmelachtige groei
-- del deserto = woestijnvegetatie
zona de -- = plantengordel
limite del -- arborescente/arboree = boomgrens
3 MEDICINA vegetatie
--en adenoide = adenoïde vegetaties


vegetative adj

1 vegetatief
fortia -- = groeikracht
BIOLOGIA functiones -- = vegetatieve functies
propagation/reproduction/multiplication -- = vegetatieve vermeerdering
systema nervose -- = vegetatief zenuwstelsel
vita -- = vegetatief leven


vehemente adj

1 heftig, hevig, vurig, onstuimig
discurso -- = vurige rede


vehementia sub

1 heftigheid, hevigheid, vuur, onstuimigheid
parlar con -- = heftig spreken


vehicular adj

1 van het vervoer, vervoer...
parte -- del cammino = rijbaan
lingua -- = voertaal


vehicular v

1 vervoeren, transporteren, overbrengen


vehiculo sub

1 voertuig, vervoermiddel
-- spatial = ruimtevaartuig
-- a motor = motorvoertuig
-- amphibio = amfibievoertuig
-- a erucas = rupsvoertuig
2 middel om iets over te brengen (geluid/ziekte, etc.)
le lingua es le -- del pensata/pensamento = de taal is het voertuig der gedachten
3 PHARMACIA oplosmiddel, bindmiddel


vela sub

1 zeil (van schip)
-- de cappa = stormzeil
-- major, grande -- = grootzeil
-- basse = onderzeil
-- de trinchetto = fokkezeil
-- anterior = voorzeil
-- latin = Latijns zeil
-- quadrate = razeil
--s tannate = getaande zeilen
vela de -- = loggerzeil
tela a -- = zeildoek (weefsel voor zeilen)
planca a/de -- = zeilplank
yacht (A) a/de --s = zeiljacht
barca a/de --(s) = zeilboot
nave a/de --(s) = zeilschip
schola de -- = zeilschool
facer -- = (uit)zeilen, (uit)varen
poner al/prender le -- = onder zeil gaan
esser sub -- = onder zeil zijn
a plen -- = met volle zeilen
navigar a -- = zeilen
navigation a -- = zeilvaart
displicar le --s = de zeilen losgooien
altiar le --s = de zeilen hijsen
abassar le --s = de zeilen strijken
le abassamento del --s = het strijken van de zeilen


velar adj

1 ANATOMIA, PHONETICA velair
consonante -- = velaire medeklinker


velar v

1 (ver)sluieren, verhullen (anque FIGURATE)
-- su nuditate = zijn naaktheid verhullen
-- le veritate = de waarheid verhullen


velario sub

1 HISTORIA ROMAN tent


+ velarisar v

1 PHONETICA velariseren, een velaar karakter geven


+ velarisation sub

1 PHONETICA velarisering


+ velate adj

1 versluierd
con allusiones/in terminos -- = in bedekte termen/bewoordingen


+ veleria sub

1 zeilmakerij
2 zeilmakersvak
3 zeilmakerswerk


velero sub

1 zeilmaker
utensiles de -- = zeilmakersgereedschap
filo de -- = zeilmakersgaren
alesna de -- = zeilmakerpriem
aco/agulia de -- = zeilmakersnaald


velia sub

1 het waken, waak, het wakker zijn
stato de -- = waaktoestand
-- funebre = dodenwacht
nocte de -- = doorwaakte nacht


veliar v

1 waken, wakker zijn, opblijven
2 waken (voor/over), zorgen (voor), passen (op), de wacht hebben, waakzaam
zijn


veliero sub

1 zeilschip/boot
-- a/de duo mastes = tweemaster


+ velleitate sub

1 velleïteit


velo sub

1 sluier (anque FIGURATE)
-- nuptial = bruidsluier
-- de lucto = rouwfloers, rouwsluier
-- de gaza = gazen sluier
-- de bruma/de nebula = nevelsluier
-- del palato = velum, zachte verhemelte
ECCLESIA -- humeral = schoudervelum
sub le -- del nocte = onder de sluier van de nacht
sub le -- del amicitate = onder de dekmantel van de vriendschap
prender le -- = de sluier aannemen
un -- circum le luna = een sluier rond de maan
jectar un -- super un cosa = een sluier over iets werpen


veloce adj

1 snel, vlug, rap
manos -- de un pianista = rappe handen van een pianist


velocifero sub

1 HISTORIA (snel)diligence
2 HISTORIA velocipede


+ velocimetria sub

1 snelheidsmeting


velocimetro sub

1 snelheidsmeter


velocipede sub

1 HISTORIA velocipede
2 JOCO fiets


velocipedista sub

1 HISTORIA velocipedist
2 JOCO fietser


velocitate sub

1 snelheid, rapheid, gezwindheid
-- initial = beginsnelheid
-- final = eindsnelheid
-- medie = gemiddelde snelheid
-- minime = minimumsnelheid
-- maxime = maximumsnelheid
-- de reaction = reactiesnelheid
-- rotational/de rotation = rotatiesnelheid, draaisnelheid, omwentelingsnelheid
-- del sono = geluidssnelheid
-- del lumine/luce = lichtsnelheid
-- del vento = windsnelheid
-- de volo = vliegsnelheid
-- de dictato = dicteersnelheid
-- angular = hoeksnelheid
-- ascensional = stijgsnelheid
-- circumferential = omtreksnelheid
-- vertiginose = duizelingwekkende snelheid
-- recommendate/consiliate = adviessnelheid
-- record (A) = rekordsnelheid
reduce vostre --! = matig uw snelheid!
contator/indicator de -- = snelheidsmeter
excesso de -- = snelheidsoverschrijding
cursa de -- = snelheidsrace
record (A) de -- = snelheidsrekord
cambio/cambiamento de -- = snelheidswisseling
limitation del -- = snelheidsbeperking
limitator/restringitor de -- = snelheidsbegrenzer
variationes de -- = snelheidsveranderingen
cassa de --s = versnellingsbak (van auto)
retrogradar del tertie -- al secunde = terugschakelen van de derde naar de tweede versnelling
de alte -- = met grote snelheid
a tote -- = met volle snelheid, met een noodgang
cambiar de -- = schakelen (in auto)
cambiamento de --s = schakeling (in auto)


velodromo sub

1 wielerbaan, velodroom


+ velouté sub FRANCESE

1 veloutésoep


velvet sub ANGLESE

1 fluweel, velvet
-- de coton = katoenfluweel
tractar con guantos de -- = met fluwelen handschoenen aanpakken


vena sub

1 ANATOMIA ader (anque FIGURATE)
-- porta = poortader
-- coronari = kransader
-- cave = holle ader
-- pulmonar = longader
-- tracheal = luchtpijpader
-- cerebral = hersenader
-- scapular = schouderader
-- abdominal = buikader
-- spermatic = zaadader
-- cutanee = huidader
-- jugular = kropader
-- crural/femoral = dijader
-- sural/peronee/peroneal = kuitader
-- tracheal = luchtpijpader
-- mesenteric = darmader
-- pelvic = bekkenader
-- iliac = heupader
-- vesical = blaasader
-- thotacic/mammari = borstader
-- lingual = tongader
-- poetic = dichtader
ruptura de un -- = aderbreuk
apertura de -- = aderlating
incider/aperir un -- = aderlaten
2 BOTANICA ader, nerf
3 GEOLOGIA, MINERALOGIA etc., (erts/steen/mijn)ader
-- de aqua = waterader
-- de marmore = marmerader
-- de sal = zoutader
-- metallifere/de metallo = metaalader
-- stannifere/de stanno = tinader
-- argentifere/de argento = zilverader
-- cuprifere/de cupro = koperader
-- aurifere/de auro = goudader
-- carbonifere/de carbon = kolenader
-- plumbifere/de plumbo = loodader


+ venal adj

1 venaal, omkoopbaar, corrupt
amor -- = betaalde liefde


+ venalitate sub

1 venaliteit, omkoopbaarheid, corruptheid


venar (I) v

1 jagen


venar (II) v

1 aderen, marmeren


venate adj

1 geaderd
-- de blau = blauw geaderd
agata -- = golfagaat
ligno legiermente -- = licht geaderd hout


venation sub

1 het jagen, jacht


venator sub

1 jager
maestro -- = opperjagermeester
instincto de -- = jagersinstinct
populo de --es = jagersvolk


venatori adj

1 tot de jager of de jacht behorend, jagers..., jacht...
arte -- = jacht


venatura sub

1 adering, marmering, (in hout) vlam
le --s del marmore = de aderen van het marmer


vender v

1 verkopen
-- a credito = op krediet verkopen
-- a precio de costo = tegen kostprijs verkopen
-- al detalio = en detail verkopen
-- in grosso = en gros verkopen
-- per pecia = per stuk verkopen
-- al peso = bij het gewicht verkopen
-- le/su anima al diabolo = zijn ziel aan de duivel verkopen
-- publicamente = publiek verkopen
-- judicialmente = gerechtelijk verkopen
-- car = duur verkopen
-- car le/su vita = zijn leven duur verkopen
-- le pelle del urso ante que on lo ha prendite = de huid van de beer verkopen voordat men hem heeft geschoten
saper -- ben su planos = zijn plannen goed weten te verkopen
iste libro se vende ben = dat boek verkoopt goed
a -- = te koop


+ vendetta sub ITALIANO

1 bloedwraak, vendetta


vendibile adj

1 verkoopbaar, verhandelbaar
quantitate -- = verhandelbare hoeveelheid


+ vendibilitate sub

1 verkoopbaarheid, verhandelbaarheid


vendita sub

1 het verkopen, verkoop
in -- = te koop, verkrijgbaar
in -- in le librerias = verkrijgbaar bij/via de boekhandel
-- postal = postorder(verkoop)
precio de -- = verkoopprijs
volumine del --s = omzet
-- public = openbare verkoping
-- al detalio = detailverkoop
-- exclusive, monopolio de -- = alleenverkoop
-- nocturne = avondverkoop
-- judiciari/judicial = gerechtelijke verkoop
-- de libros = boekverkoping
-- de liquidation = opheffingsuitverkoop
banco de -- = toonbank
central de -- = verkoopcentrale
methodo de -- = verkoopmethode
conditiones de -- = verkoopvoorwaarden
imposto super le --s = omzetbelasting
contracto de -- = verkoopcontract
acto/scriptura de -- = verkoopakte
libro de --s = verkoopboek
data de -- = verkoopdatum
puncto de -- = verkooppunt
rete de -- = verkoopnet
servicio/section/departimento del --s = verkoopafdeling


venditor sub

1 verkoper
-- ambulante = marskramer, venter, koopman (op straat)
-- in grosso = groothandelaar
-- de periodicos = tijdschriftenverkoper
-- de lacte = melkman/boer
-- de pisces = vishandelaar, visboer
-- de libros = boekverkoper
-- de legumines/de verduras = groenteman
-- de flores = bloemenverkoper, bloemenman
-- de gelatos = ijscoman, ijsverkoper


+ venditrice sub

1 verkoopster


veneficio sub

1 het vergiftigen, vergiftiging, gifmengerij


venenifere adj

1 giftig


+ venenific adj

1 giftig
fungo -- = giftige paddestoel/zwam
substantia -- = giftige stof


veneno sub

1 vergif, gif
-- vegetal = plantengif, plantaardig gif
-- de serpente = slangengif
-- de bufon = paddenvergif
-- pro rattos = rattengif
-- sagittari = pijlgif
-- cadaveric = lijkegif
-- active = snelwerkend gif
-- mortal/mortifere/lethal = dodelijk gif
-- de contacto = contactvergif
-- lente/de effecto retardate = langzaam werkend gif
-- (de effecto) rapide/de action rapide = snel werkend gif
dente a -- = giftand
glandula a -- = gifklier
cuppa de -- = gifbeker
sin -- = gifvrij
reguardos cargate de -- = venijnige blikken


venenose adj

1 (ver)giftig
animal -- = giftig dier
planta -- = giftige plant
fungo -- = giftige paddestoel/zwam
glandula -- = gifklier
serpente -- = gifslang
aranea -- = giftige spin
dente -- = giftand
flecha {sj}/sagitta -- = gifpijl


venenositate sub

1 giftigheid


venerabile adj

1 eerbiedwaardig, venerabel
vetulo -- = eerbiedwaardige grijsaard


venerabilitate sub

1 eerbiedwaardigheid


venerar v

1 vereren, aanbidden, in ere houden


veneration sub

1 verering, aanbidding (anque RELIGION), eerbied, ontzag
-- idolatric = afgodische verering
le -- de un discipulo pro su maestro = de diepe eerbied van een leerling voor zijn leermeester
esser digne de -- = eerbiedwaardig zijn


venerator sub

1 vereerder, aanbidder


venerdi sub

1 vrijdag
Venerdi Sancte = Goede Vrijdag


Venere sub n pr

1 RELIGION ROMAN Venus
2 ASTRONOMIA Venus


veneree adj

1 venerisch, geslachts...
morbo/maladia -- = venerische ziekte, geslachtsziekte


veneria sub

1 (lange) jacht(partij)


+ venerologia, venereologia sub

1 MEDICINA venerologie


+ venerologista, venereologista sub

1 MEDICINA specialist voor geslachtsziekten


+ venerologo, venereologo sub

1 MEDICINA specialist voor geslachtsziekten


venete adj

1 HISTORIA ROMAN van Venetia of de Veneti
2 van Venetië, Venetiaans


Venetia sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Venetia
2 Venetië
le Mercator de -- = de Koopman van Venetië


venetian adj

1 Venetiaans
lanterna -- = lampion


venetiano sub

1 Venetiaan


veneto sub

1 HISTORIA ROMAN lid van de stam der Veneti
2 HISTORIA ROMAN taal van de Veneti


Venezuela sub n pr

1 Venezuela


venezuelan adj

1 Venezolaans


venezuelano sub

1 Venezolaan


vengiabile adj

1 wat gewroken kan of moet worden


vengiantia sub

1 wraak, wraakneming, wraakoefening
spirito de -- = wraaklust
sete de -- = dorst naar wraak
sentimento de -- = wraakgevoel
pensamento/pensata/desiro/desiderio de -- = revanchegedachte
assetate de -- = wraakzuchtig
critar -- = om wraak roepen
invocar le -- de Deo = Gods wraak inroepen
die/jorno del -- = bijltjesdag
instigar un persona al -- = iemand aandrijven tot wraak


vengiar v

1 wreken, wraak nemen voor
-- un injuria = een belediging wreken
ille se ha vengiate atrocemente = hij heeft zich gruwelijk gewroken


vengiative adj

1 wraakgierig, wraakzuchtig


vengiator sub

1 wreker


venia sub

1 vergiffenis, vergeving


venial adj

1 vergeeflijk, licht (zonde)
peccato -- = vergeeflijke zonde
error -- = vergeeflijke fout


venialitate sub

1 vergeeflijkheid


venir v

1 komen
-- a un accordo/un compromisso = tot een vergelijk komen
-- al mundo = ter wereld komen, geboren worden
-- al manos = tot een handgemeen komen, op de vuist gaan
-- al parolas = woorden krijgen
facer -- = laten komen
facer -- le medico = de dokter roepen
ir e -- = heen en weer lopen, rondlopen
-- in mente = te binnen schieten
le idea non me ha venite = ik ben er niet op gekomen


venita sub

1 komst
le prophetas ha predicite le -- del Messia = de profeten hebben de komst van de Messias voorspeld


+ Venn sub n pr

1 Venn
diagramma -- = Venndiagram


venose adj

1 van de aderen, aderlijk
systema -- = aderstelsel
sanguine -- = aderlijk bloed
valvula -- = aderklep
tension -- = veineuze bloeddruk
pariete -- = wand van een ader
2 geaderd, generfd
folio -- = geaderd/generfd blad
ligno -- = generfd hout


venositate sub

1 adering


ventalio sub

1 mondopening in de vizierhelm


ventar v

1 waaien
il venta = het waait


+ ventiducto sub

1 luchtkanaal, luchtkoker


+ ventilabile adj

1 ventileerbaar


ventilar v

1 wannen, van kaf ontdoen
2 ventileren, de lucht verversen van
-- un camera = een kamer ventileren
3 FIGURATE (in het openbaar) bespreken, ventileren (plan, etc.)
-- un secreto = een geheim ventileren


ventilation sub

1 ventilatie, ventilering, luchtverversing
-- fortiate = geforceerde ventilatie
canal de -- = ventilatiekanaal
tubo de -- = luchtkoker
fenestra de -- = ventilatieraam
grillia de -- = ventilatierooster
puteo de -- = ventilatieschacht
turre de -- = ventilatietoren
systema de -- = ventilatiesysteem
2 het naar buiten brengen (van mening/plan, etc.). openbare discussie


+ ventilative adj

1 Vide: ventilator


ventilator sub

1 ventilator
-- electric = elektrische ventilator
-- a helice = schroefventilator
-- mural = muurventilator
-- de tabula = tafelventilator
cinctura/corregia de -- = ventilatorriem


+ ventilator adj

1 mbt ventilatie, ventilatie...


vento sub

1 wind
-- boreal/septentrional/del nord = noordenwind
-- del est = oostenwind
velocitate del -- = windsnelheid
intensitate/fortia del -- = windkracht/sterkte
direction del -- = windrichting
-- contrari/adverse = tegenwind
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de proa = tegenwind
energia del -- = windenergie
rosa del --s = windroos
-- de terra = landwind
-- marin/del mar/del largo = zeewind
-- polar = poolwind
-- del sud = zuidenwind
-- alisee = passaatwind
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- in poppa = de wind mee
-- de detra = rugwind
-- superior = bovenwind
-- descendente = valwind
METEO -- anabatic = opstijgende wind
-- forte = harde wind
-- fortissime = keiharde wind
-- moderate = matige wind
-- favorabile = gunstige wind
-- glacial/gelide = ijzige wind
-- aspere = gure wind
-- variabile/mutabile = veranderlijke wind
asperitate del -- = guurheid van de wind
-- de tempesta = stormwind
-- vorticose/cyclonal = wervelwind
-- regnante/dominante/prevalente = meest voorkomende/heersende wind
molino de -- = windmolen
latere sub le -- = lagerwal, lijzijde
le canto del -- = het lied van de wind
le joco del -- e del undas = het spel van wind en golven
le vento cambia/torna = de wind draait
le -- se leva = de wind steekt op
le -- se ha calmate = de wind is gaan liggen
sensibile al -- = windgevoelig
resistente al -- = windvast
exponite al -- = op de wind liggend
ir contra (le) -- = de wind tegen hebben
tornar (se) a tote le --s = met alle winden meewaaien
le -- gira/torna con le sol = de wind ruimt
le -- gira/torna contra le sol = de wind krimpt
fusil a/de -- = windbuks
colpo de -- = windvlaag/stoot
reguardar/mirar de qual latere suffla le -- = de kat uit de boom kijken
2 wind (ontsnappend darmgas)
-- vaginal = schedewind
laxar un -- = er een laten vliegen


+ ventosa sub

1 luchtgat, trekgat, ventilatieopening
2 TECHNICA zuignap
3 ZOOLOGIA zuigorgaan/snuit


ventose adj

1 winderig
2 winderig (in het lijf)


+ ventose sub

1 HISTORIA ventôse, windmaand


ventositate sub

1 winderigheid
2 winderigheid (in het lijf)
-- vaginal = schedewind(en)


ventral adj

1 ventraal, buik...
dolor -- = buikpijn
region -- = buikstreek
aletta/pinna -- = buikvin
decubito -- = buikligging
hernia -- = buikbreuk, ingewandsbreuk
pilo -- = buikhaar
paracadita -- = op de buik bevestigde parachute


ventrata sub

1 worp, nest (jonge honden/katten, etc.)
2 stevige hap, overvloedige maaltijd


ventre sub

1 buik (anque PHYSICA, TECHNICA)
-- de un bottilia = buik van een fles
-- de un musculo = buik van een spier
-- hydropic = waterbuik
operation del -- = buikoperatie
examine del -- = buikonderzoek
organo del -- = buikorgaan
mal de -- = buikpijn
fluxo de -- = buikloop, schijterij
atterrage super le/de -- = buiklanding
parte inferior del --, basse -- = onderbuik
dansa del -- = buikdans
dansatrice del -- = buikdanseres
dur de -- = hardlijvig
-- de un urceo/gitarra/nave = buik van een kruik/gitaar/schip PHYSICA --s e nodos de un unda =
buiken en knopen van een golf


ventricular adj

1 ANATOMIA ventriculair (mbt hart- en hersenkamers)
cavitate -- = ventriculaire holte


ventriculo sub

1 ANATOMIA (orgaan)holte, hartkamer, hersenkamer, ventrikel
-- cerebral/del cerebro = hersenholte
-- del corde = hartkamer
-- del larynge = keelholte


+ ventrilabie adj

1 BOTANICA met buikige lip


ventriloque adj

1 buiksprekend


ventriloquia sub

1 buikspraak, het buikspreken


ventriloquo sub

1 buikspreker


+ ventrute adj

1 dikbuikig
persona -- = dikbuik


+ ventruto sub

1 dikbuik


+ venturi sub

1 venturi, venturimeter


+ venturimetro sub

1 venturimeter


venula sub

1 ANATOMIA adertje


Venus sub n pr

1 RELIGION ROMAN Venus
templo de -- = Venustempel
culto de -- = Venuscultus/dienst
monte de -- = venusberg/heuvel
2 ASTRONOMIA Venus


+ venusian adj

1 ASTRONOMIA Venus...


+ venustate sub

1 gratie, bevalligheid


+ venuste adj

1 gratieus, bevallig


ver sub

1 lente, voorjaar


ver adj

1 waar, echt (in overeenstemming met de waarheid of werkelijkheid)
testimonio -- = waarheidsgetrouw getuigenis
historia -- = waar verhaal (werkelijk gebeurd)
costas -- = ware ribben
le -- nomine de un persona = iemands ware naam
un -- artista = een echte/ware kunstenaar
su casa es un -- palatio = zijn huis is een waar paleis


verace adj

1 waar, waarachtig, oprecht, eerlijk


veracitate sub

1 waarachtigheid, oprechtheid
demonstrar le -- de un cosa = iets aannemelijk maken
2 waarheidsgehalte
le -- de un studio historic = het waarheidsgehalte van een historische studie


veranda sub

1 veranda, waranda, serre
porta de -- = verandadeur
fenestra de -- = verandaraam
solo de -- = verandavloer


+ veratrina sub

1 PHARMACIA veratrine


+ veratro sub

1 BOTANICA veratrum, nieskruid


verbal adj

1 mondeling, in woorden, woord..., verbaal
abundantia/fluxo/fluvio -- = woordenvloed
ordine -- = mondeling bevel
reporto -- = verbaal/mondeling verslag
accordo/contracto -- = mondelinge overeenkomst
examine -- = mondeling examen
surditate -- = woorddoofheid
cecitate -- = woordblindheid, leesblindheid
memoria -- = woordgeheugen
communication -- = verbale communicatie
violentia -- = verbaal geweld
promissa -- = mondelinge belofte
votar verbalmente = mondeling stemmen
2 van het werkwoord, werkwoorden..., werkwoords..., verbaal
forma -- = werkwoordsvorm, persoonsvorm
substantivo -- = verbaal substantief
locution -- = werkwoordelijke uitdrukking
radice -- = werkwoordstam
predicato -- = werkwoordelijk gezegde
parte -- del predicato = werkwoordelijk deel van het gezegde


+ verbalisar v

1 verbaliseren, onder woorden brengen
-- un testimonio = een getuigenis verbaliseren
-- un sentimento = een gevoel in woorden uitdrukken


+ verbalisation sub

1 het onder woorden brengen
le -- de un sentimento = het onder woorden brengen van een gevoel


+ verbalismo sub

1 verbalisme


+ verbalista sub

1 woordenkenner


+ verbasco sub

1 BOTANICA toorts, kaarskruid
-- thapsiforme = stalkaars


+ verbena sub

1 BOTANICA ijzerhard


+ verbenaceas sub pl

1 BOTANICA verbenaceae, ijzerhardfamilie


verberar v

1 tuchtigen, geselen


verberation sub

1 tuchtiging, geseling


+ verbigeration sub

1 PSYCHOLOGIA verbigeratie (herhaling van onsamenhangende woorden)


verbo sub

1 woord
RELIGION le Verbo = het Woord
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA werkwoord
-- (in)transitive = (on)overgankelijk werkwoord
-- auxiliar = hulpwerkwoord
-- impersonal/unipersonal = onpersoonlijk werkwoord
-- pronominal/reflexive = wederkerend werkwoord
-- (ir)regular = (on)regelmatig werkwoord
-- defective = defectief werkwoord
-- inchoative = inchoatief werkwoord
-- durative = duratief werkwoord
-- intensive = intensief werkwoord
-- perfective = perfectief werkwoord
-- con diphthongation/con diphthongo = gediftongeerd werkwoord
radice de un -- = werkwoordstam
conjugar un -- = een werkwoord vervoegen
mitter un -- al presente = een werkwoord in de tegenwoordige tijd zetten


+ verbomania sub

1 PSYCHOLOGIA ziekelijke praatzucht, spreekwoede


verbose adj

1 breedsprakig, wijdlopig, langdradig
discurso -- = langdradige rede
prosa -- = langdradig proza
scriptor -- = langdradige schrijver
orator -- = breedsprakige redenaar
exprimer se verbosemente = zich uiten met veel omhaal van woorden


verbositate sub

1 breedsprakigheid, wijdlopigheid, langdradigheid
-- de un explication = langdradigheid van een uitleg
-- de un scriptor = langdradigheid van een schrijver


+ verdastre adj

1 groenachtig


verde adj

1 groen, vers, jeugdig
haringo -- = groene haring
le annos -- = de jeugdjaren
2 kras
vetulo -- = krasse grijsaard
vetulessa -- = krasse ouderdom
3 groen (kleur)
-- clar/pallide = lichtgroen
forrage -- = groenvoer
caule -- = groene kool
pico -- = groene specht
carta -- = groene kaart
cinctura/zona -- = groenzone, groengordel
colorar in -- = groen kleuren/verven
dar le lumine/luce -- = het groene licht geven
4 groen, onrijp, wrang
fructo -- = onrijpe vrucht
vino -- = wrange wijn


verde sub

1 (de kleur) groen


verdear v

1 groen worden


verdemar adj

1 zeegroen


verdicto sub

1 vonnis, uitspraak, oordeel, beslissing
-- dur/sever = hard vonnis
-- de culpabilitate = schuldigverklaring
-- del juratos/del jury (A) = uitspraak van de jury


verdiero sub

1 boomgaard
-- neglecte = verwilderde boomgaard


+ verdigris sub

1 kopergroen


+ verdon sub

1 ZOOLOGIA groenling (vogel)


verdura sub

1 groen, loof, gebladerte
2 groente
--s fresc = verse groente
--s de folio = bladgroente
--s in latta = blikgroente
--s biologic = biologische groenten
--s congelate = diepvriesgroenten
--s pro proprie consumo/consumption = groenten voor eigen gebruik
--s de estufa = kasgroente
--s guastate = stek
mercato de --s = groentemarkt
venditor/mercante/mercator de --s = groenteman, groentehandelaar
carro/carretta al/de --s = groentekar
cultura de --s = groenteteelt
cultor/cultivator de --s = groentekweker
cultivar --s = groenten kweken/telen
jardin de --s = groentetuin
suppa de -- = groentesoep


+ verdurero sub

1 groenteman, groenteboer
carro del -- = groentekar/wagen
stand del -- = groentestal/kraam


+ verecunde adj

1 bescheiden, verlegen, schuchter


+ verecundia sub

1 bescheidenheid, verlegenheid, schuchterheid


+ verga sub

1 roede, sta(a)f, stok, stang
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ra
-- inferior, basse -- = onderra
-- de artimon = bezaansra
3 penis


+ vergentia sub

1 PHYSICA GEOLOGIA vergentie
-- de un plica = vergentie van een aardplooi


verger v

1 (naar één kant) hellen/neigen


vergilian,virgilian adj

1 Vergiliaans


Vergilio,Virgilio sub n pr

1 Vergilius


vergonia sub

1 schaamte
-- false = valse schaamte
-- vicariante/substitutive = plaatsvervangende schaamte
haber -- = beschaamd zijn, zich schamen
inspirar -- a = beschamen
sentimento de -- = schaamtegevoel
morir de -- = zich dood schamen
oblidar omne -- = alle schaamte van zich afzetten
mentitor sin -- = schaamteloze leugenaar
rubie de -- = met beschaamde kaken
non saper lo que es -- = geen schaamte meer kennen
2 schande
il es -- que vos procede assi = het is godgeklaagd dat u zo handelt


+ vergoniar v

1 beschaamd maken
-- se = zich schamen, zich generen
io me vergonia de te = ik schaam me voor jou


vergoniose adj

1 beschamend, schandelijk
2 verlegen, schuchter, bedeesd


veridic adj

1 geloofwaardig, betrouwbaar, waarheidslievend, waar
teste -- = betrouwbare getuige
testimonio -- = betrouwbaar getuigenis


veridicitate sub

1 waarachtigheid, geloofwaardigheid, waarheid
-- de un testimonio = geloofwaardigheid van een getuigenis


verificabile adj

1 verifieerbaar, controleerbaar
dato -- = controleerbaar gegeven


+ verificabilitate sub

1 verifieerbaarheid, controleerbaarheid
-- de un facto = verifieerbaarheid van een feit


verificar v

1 verifiëren, de waarheid/juistheid onderzoeken/nagaan van, controleren
-- un calculo = een berekening controleren
-- un conto = een rekening controleren
-- le peso de un cosa = iets nawegen
-- le pesos e mesuras = ijken
-- le functionamento de = proefdraaien
-- si un cosa non contine errores = iets op fouten controleren
2 waarmaken, staven, bevestigen


verification sub

1 verificatie, controle, het nazien/onderzoeken naar de echtheid/juistheid van iets
le -- de un hypothese (-esis) = het verifiëren van een hypothese
-- de pesos e mesuras = ijking


+ verificative adj

1 controle..., ter verificatie


verificator sub

1 iemand die controleert, controleur, verificateur
-- de pesos e mesuras = ijkmeester
2 controletoestel, controlemeter


verisimile adj

1 waarschijnlijk, aannemelijk


verisimilitude sub

1 waarschijnlijkheid, aannemelijkheid


+ verismilantia sub

1 waarschijnlijkheid, aanne-melijkheid


verismo sub

1 ARTE verisme (tot het uiterst gedreven realisme)


verista sub

1 ARTE verist (aanhanger van het verisme)


verista adj

1 ARTE veristisch


+ veritabile adj

1 echt, waar, werkelijk


veritate sub

1 waarheid
-- fundamental = grondwaarheid
-- nude e crude/pur e simple = naakte waarheid
-- irrefutabile = onomstotelijke waarheid
-- evidente = waarheid als een koe
-- vital = levenswaarheid
-- de fide = geloofswaarheid
--s cognoscibile = kenbare waarheden
medie -- = halve waarheid
hora del -- = uur der waarheid
amor de -- = waarheidsliefde
sero de -- = waarheidsserum
nucleo de -- = kern van waarheid
le recerca del -- = het zoeken naar de waarheid
conforme al -- = in overeenstemming met de waarheid, naar waarheid (opgetekend)
tacer le -- = de waarheid verzwijgen
dicer le -- = de waarheid spreken
a dicer le -- = om de waarheid te zeggen
disguisar le -- = de waarheid verhullen
violentar le -- = de waarheid geweld aandoen
in -- = waarlijk, heus, inderdaad
le -- es in le medio = de waarheid ligt in het midden
le -- es que = de waarheid is dat, het komt er eigenlijk op neer dat
in honor al -- io debe dicer que = de waarheid gebiedt mij te zeggen dat


verme sub

1 ZOOLOGIA worm, pier
-- de terra = aardworm, regenworm
-- de ligno = houtworm
-- de farina = meelworm
-- de caseo = kaasmijt/made
-- de seta = zijderups
-- intestinal = darmworm


+ vermeil sub FRANCESE

1 vermeil, verguld zilver


vermente adv

1 waarlijk, werkelijk, echt, heus


+ vermicelleria sub

1 vermicellifabriek


vermicelli sub pl ITALIANO

1 vermicelli
-- crispe = krulvermicelli
chocolate {sj} -- = chocoladehagelslag


vermicida sub

1 wormdodend middel


vermicida adj

1 wormdodend


+ vermicular adj

1 BIOLOGIA wormvormig, wormachtig, vermiculair
appendice -- = wormvormig aanhangsel (van de blinde darm)
contraction -- = peristaltische beweging


+ vermiculate adj

1 wormstrepig


+ vermiculite sub

1 MINERALOGIA vermiculiet


+ vermiculo sub

1 wormpje


vermiforme adj

1 wormvormig, vermiculair
ANATOMIA appendice -- = wormvormig aanhangsel (van de blinde darm)


vermifuge adj

1 wormverdrijvend
pulvere -- = wormpoeder
biscuit -- = wormkoekje
herba -- = wormkruid


vermifuge sub

1 wormverdrijvend middel


vermilie adj

1 fel rood


+ vermilingue adj

1 wormtongig


vermilion sub

1 vermiljoen(kleur)


+ vermilion adj

1 vermiljoen


vermina sub

1 ongedierte (luizen, vlooien, etc.)
exterminar -- = ongedierte uitroeien


verminose adj

1 onder het ongedierte zittend, luizig
2 MEDICINA door (darm)wormen veroorzaakt


vermivore adj

1 ZOOLOGIA wormetend


vermut sub

1 vermout


+ vernacular adj

1 inheems, lands...
lingua -- = inheemse taal, landstaal, streektaal
nomine -- de un planta o de un animal = volksnaam voor een plant of een dier
parolas -- = inheemse woorden


+ vernacularisar v

1 in de landstaal overbrengen, aan de landstaal aanpassen


+ vernacularisation sub

1 overbrenging in de landstaal, aanpassing aan de landstaal


+ vernaculo sub

1 landstaal, streektaal, dialect


vernal adj

1 lente..., voorjaars...
equinoctio -- = lente(nacht)evening
puncto -- = lentepunt
sol -- = lentezon
canto -- = lentelied, lentezang
verdura -- = lentegroen
die/jorno -- = lentedag
vespere/vespera -- = lenteavond
matino/matinata -- = lenteochtend, lentemorgen
spergula -- = heidespurrie
adonis -- = voorjaarsadonis
scrofularia -- = voorjaarshelmkruid


+ vernalisar v

1 AGRICULTURA vernaliseren, verzomeren


+ vernalisation sub

1 AGRICULTURA vernalisatie, verzomering


+ vernation sub

1 BOTANICA bladplooiing (in de knop), knopligging, prefoliatie, vernatio


+ vernier sub FRANCESE

1 MATHEMATICA vernier, nonius, graadverdeler
2 rocchetta -- = stuurraket


+ vernissage sub FRANCESE

1 vernissage (officiële opening van kunsttentoonstelling)


vernissar v

1 vernissen


vernissator sub

1 vernisser


vernisse sub

1 vernis
-- mat = matvernis
-- brillante/lustrose = glansvernis
-- colorate = kleurvernis
-- resinose = harsvernis
-- de auro = goudvernis
-- a ungulas = nagellak
-- al copal = kopalvernis


vero adv

1 waar, in waarheid, naar waarheid, terecht, inderdaad, juist


+ Verona sub n pr

1 Verona


+ veronal sub

1 veronal


+ veronese adj

1 van/uit Verona


+ veronese sub

1 Veronees, bewoner van Verona


+ Veronica sub n pr

1 Veronica


+ veronica sub

1 BOTANICA ereprijs
-- montan/del montanias = bergereprijs
-- spicate = aardereprijs
-- agreste/arvense = akkerereprijs, veldereprijs
-- alpin = alpenereprijs
-- scutellate = schotelereprijs, schildvruchtereprijs


verosimilante adj

1 waarschijnlijk, aanneemlijk


verosimilantia sub

1 waarschijnlijkheid, aanneembaarheid


verre sub

1 ZOOLOGIA mannetjesvarken, beer


verruca sub

1 wrat
cauterisation de un -- = cauterisatie van een wrat
2 bult, wrat (op plant)


verrucaria sub

1 BOTANICA verrucaria (op dode bomen groeiend mos)


+ verrucibractee adj

1 BOTANICA met wrattige schutbladen


+ verruciflor adj

1 BOTANICA met wrattige bloemen og bloeiwijzen


verruciforme adj

1 wratvormig, wratachtig


+ verrucivore adj

1 dectico -- = wrattenbijter


verrucose adj

1 wratachtig, met wratten
mano -- = hand met veel wratten
2 MEDICINA wratvormend (mbt tuberculose)
3 betula -- = haagberk, zilverberk
columba domestic -- = wratduif


verrucositate sub

1 MEDICINA aanwezigheid van talrijke wratten, wratachtige huidwoekering


+ versamento sub

1 overgieting, uitstorting, inschenking
2 storting (van geld)
recepta de -- = stortingsbewijs
mandato de -- = stortingskaart
formulario de -- = stortingsformulier


versar (I) v

1 -- se in = vertrouwd worden met


+ versar (II) v

1 (over)gieten, (in), (uit)storten, (in)schenken
-- lacrimas = tranen vergieten/storten
-- sanguine = bloed vergieten
2 overmaken, storten, uitbetalen, uitkeren
-- le amonta juste = het juiste bedrag overmaken
-- le abonamento = het abonnement betalen
capital versate = gestort kapitaal


versate adj

1 -- in = ervaren in, bedreven in, vertrouwd met
-- in le arte del scherma = bedreven in het schermen
le homine es multo -- in historia = de man is goed thuis in geschiedenis
ille es multo -- in le materia = hij is in deze materie goed ingevoerd


versatile adj

1 beweeglijk, wendbaar, gemakkelijk draaiend
2 FIGURATE wispelturig, veranderlijk, grillig


versatilitate sub

1 beweeglijkheid, wendbaarheid
2 FIGURATE wispelturigheid, veranderlijkheid, grilligheid


versetto sub

1 vers (in de bijbel)
parola de un -- del biblia = tekstwoord
Marco 6, -- 10 = Marcus 6, vers 10
2 liturgische tekst met responsorium


+ versicolor adj

1 van kleur verwisselend, veelkleurig, bont
myosotis -- = veelkleurig vergeet-mij-nietje


versiculo sub

1 vers (in de bijbel)
2 liturgische tekst met responsorium


versificar v

1 verzen maken, rijmen
2 op rijm zetten, berijmen


versification sub

1 verskunst, rijmkunst
2 verstechniek, versbouw, versificatie
-- libere = vrije versbouw


versificator sub

1 verzenmaker, dichter
habilitate de -- = rijmvaardigheid


version sub

1 het (om)keren, (om)kering (anque MEDICINA)
2 vertaling, overzetting
le --es del Biblia = de overzettingen van de Bijbel
3 lezing, versie, redactie
un altere -- del historia = een andere versie van het verhaal
il circula differente --es de iste cosa = van deze zaak zijn verschillende lezingen in omloop
film (A) in -- original = niet-nagesynchroniseerde film
le prime -- esseva melior = de eerste redactie was beter


verso sub

1 vers, versregel, dichtregel, bijbelvers
-- libere/blanc = rijmloos vers
-- metric = metrisch vers
-- rhythmic = ritmisch vers
-- catalectic = catalectisch vers
-- dicatalectic = dicatalectisch vers
-- dactylic = dactylisch vers
-- leonin = versregel waarvan de beide halfverzen rijmen
-- intercalari = herhalingsvers
-- initial = aanvangsregel
componer/facer --s = dichten
2 TYPOGRAPHIA etc., linkerpagina in open boek, ommezijde, keerzijde (van munt, etc.),
rugzijde, achterzijde


verso prep

1 naar, in de richting van, de kant op van
-- le urbe = stadwaarts
-- le interior del pais = landinwaarts
2 omstreeks, tegen
-- duo horas = tegen tweeën, om ongeveer twee uur
-- 1900 = omstreeks 1900


versta sub RUSSO

1 werst (Russische mijl: 1067 m)


vertebra sub

1 ANATOMIA wervel
-- dorsal = ruggewervel
-- cervical/de collo = halswervel
-- thoracic = borstwervel
-- caudal = staartwervel
-- lumbar = lendewervel
-- coccygeal = stuitwervel
corpore del -- = wervellichaam


vertebral adj

1 ANATOMIA wervel..., vertebraal
arco -- = wervelboog
arteria -- = wervelslagader
columna -- = ruggegraat
canal -- = wervelkanaal
foramine -- = wervelholte/gat
disco -- = tussenwervelschijf
corpore -- = wervellichaam
nervo -- = wervelzenuw
dolor/algia -- = wervelpijn
systema -- = vertebraal stelsel


+ vertebralitate sub

1 gewerveldheid


vertebrate adj

1 gewerveld


vertebratos sub pl

1 ZOOLOGIA vertebrata, vertebraten, gewervelde dieren


+ vertebrotherapeuta sub

1 MEDICINA specialist op het gebied van de wervels


verter v

1 draaien, keren, wenden, buigen


vertical adj

1 verticaal, loodrecht, rechtstandig
movimento -- = verticale beweging
linea -- = loodlijn
pariete -- = rechtstandige wand
section -- = verticale doorsnede
controlo -- del precios = verticale prijsbinding
organisation -- de un interprisa = verticale bedrijfsorganisatie
levar se verticalmente = loodrecht omhoog rijzen


+ vertical sub

1 loodlijn, verticaal(lijn), normaal


verticalitate sub

1 verticale/loodrechte stand, rechtstandigheid
verificar le -- de un muro = controleren of een muur loodrecht staat


vertice sub

1 top, toppunt, spits, zenit
conferentia al -- = topconferentie
-- de ogivas = kruising van spitsbogen
-- de un structura = hoogste punt van een bouwsel
trovar se al -- del scala social = zich op de hoogste trede van de maatschappelijke ladder bevinden
-- del carriera = top van de carriera
2 ANATOMIA kruin
3 MATHEMATICA hoekpunt (van een driehoek, etc.)
angulo del -- = tophoek
-- de un curva = hoogtepunt van een kromme
-- de un conica = top van een kegelsnede


+ verticiliose (-osis) sub

1 MEDICINA ringvuur


verticillate adj

1 BOTANICA kransgewijs (geplaatst)
folios -- = kransgewijze bladstand
salvia -- = kranssalie


+ verticillifolie adj

1 BOTANICA met kransstandige bladeren


+ verticilliforme adj

1 BOTANICA kransvormig


verticillo sub

1 BOTANICA krans (om stengel)


verticitate sub

1 vermogen om naar alle kanten te draaien


vertigine sub

1 duizeling, duizeligheid, draaierigheid
haber le -- = duizelen, duizelig zijn


vertiginose adj

1 duizelig
2 duizelingwekkend (anque FIGURATE)
distantias -- = duizelingwekkende afstanden
altor -- = duizelingwekkende hoogte
carriera -- = zeer snelle carriëre
turre vertiginosemente alte = duizelingwekkend hoge toren


+ vertigo sub

1 kolder (paardenziekte)


verve sub FRANCESE

1 vuur, gloed, geestdrift, brio, verve
esser plen de -- = vol verve zijn


+ vesania sub

1 waanzin, dwaasheid


+ vesanic adj

1 waanzinnig, gek, dwaas


vesica sub

1 ANATOMIA blaas
-- biliar = galblaas
-- urinari/del urina = urineblaas
-- natatori = zwemblaas
-- de porco = varkensblaas
frigido in le -- = kou op de blaas
2 MEDICINA blaar


vesical adj

1 van de blaas, blaas...
arteria -- = blaasslagader
vena -- = blaasader
calculo -- = blaassteen
musculo -- = blaasspier
spasmo -- = blaaskramp
paralyse (-ysis) -- = blaasverlamming


vesicante adj

1 blaartrekkend (anque MEDICINA)
MILITAR
gas -- = blaartrekkend gas


vesicante sub

1 trekpleister, blaartrekkende pleister


vesicar adj

1 blaren krijgen


+ vesicari adj

1 carex/carice -- = blaaszegge, waterrietgras


+ vesication sub

1 MEDICINA blaarvorming, blaartrekking


+ vesicatori adj

1 blaartrekkend (anque MEDICINA)
emplastro -- = blaartrekkend pleister


+ vesicorectal adj

1 MEDICINA vesicorectaal


+ vesicovaginal adj

1 MEDICINA vesicovaginaal


vesicula adj

1 ANATOMIA blaas(je)
-- cerebral/encephalic = hersenblaasje
-- pulmonar = longblaasje
-- biliar = galblaas
-- serose = vochtblaasje
-- a aere = luchtblaas (van vis)
2 MEDICINA blaar(tje)
-- de sanguine = bloedblaar
3 BOTANICA blaasje
-- germinative = kiemblaasje
-- seminal = zaadblaasje


vesicular adj

1 blaasvormig, blaasachtig
lichen -- = huidmos


+ vesiculation sub

1 vorming van blaasjes


+ vesiculiforme adj

1 vesiculiform, blaasvormig


+ vesiculose adj

1 vol blaasjes, blaasvormig, blaasachtig
fuco -- = blaaswier


vesir sub TURCO

1 vizier


vesirato sub

1 ambt, ambtstermijn en waardigheid van een vizier


vespa sub

1 ZOOLOGIA wesp
-- arvense = akkerwesp
-- fossori = graafwesp
aculeo de -- = wespenangel
melle de -- = wespenhoning
nido de --s = wespennest
piccatura/punctura de -- = wespensteek
talia/cinctura de -- = wespentaille


vespera,vespere sub

1 avond
-- de hiberno = winteravond
-- de estate = zomeravond
-- de gala = gala-avond
-- musical = muziekavond(je)
-- theatral = toneelavond
jornal del -- = avondblad
edition del -- = avondeditie
repasto/dinar del -- = avondeten
precaria del -- = avondgebed
roba del -- = avondjapon
schola/cursa del -- = avondcursus, avondschool
aere de -- = avondlucht
programma del -- = avondprogramma
stella del -- = avondster
representation del -- = avondvoorstelling
meditation del -- = avondwijding
iste -- = vanavond
le -- = 's avonds
heri -- = gisteravond
ECCLESIA --s = vespers


vesperal adj

1 van de avond, avond...
promenada -- = avondwandeling
habito -- = avondkleding


vesperal sub

1 ECCLESIA vesperboek


vespertilion sub

1 ZOOLOGIA grootoorvleermuis


vespertin adj

1 van de avond, avond...
edition -- = avondeditie
hora -- = avonduur
missa -- = avondmis
habito -- = avondkleding


vespiario

1 wespennest


+ vespido sub

1 ZOOLOGIA plooiwesp


Vesta sub n pr

1 RELIGION ROMAN Vesta
2 ASTRONOMIA Vesta


vestal adj

1 RELIGION ROMAN van Vesta, Vestaals
virgine -- = Vestaalse Maagd
2 RELIGION ROMAN Vestaals, van een Vestaalse maagd
3 ASTRONOMIA van Vesta


vestal sub

1 Vestaalse maagd


veste sub

1 kledingstuk, gewaad
-- nuptial = bruidsjapon
-- de matino = ochtendjapon
-- de camera = kamerjapon
-- de nocte = nachtgewaad
-- multo aperte = blote jurk
unco de --s = kleerhaak


vestiario sub

1 vestiaire, garderobe
dama del -- = garderobejuffrouw


+ vestibular adj

1 ANATOMIA voorhofs..., vestibulair


vestibulo sub

1 voorportaal, voorhuis, vestibule
2 ANATOMIA voorhof (van inwendig oor/schede, etc.)
-- del larynge = voorhof van het strottehoofd


vestigial adj

1 overblijvend, resterend
2 ANATOMIA rudimentair
organo -- = rudimentair orgaan


vestigio sub

1 indruk, voetspoor
2 overblijfsel, rest, spoor (anque FIGURATE)
--s de un splendor passate = de resten van een vergane glorie


+ vestimentari adj

1 van de kleding, kleding...


vestimento sub

1 kledingstuk
-- sacerdotal = priesterkleed/gewaad
-- de camouflage {oe} = camouflagekleding/pak
-- pressurisate = drukpak
--s = kleren
--s de confection = confectiekleding
--s de/pro femina(s) = dameskleding
--s de/pro homine(s) = herenkleding
--s de/pro infante(s) = kinderkleding
--s de pupa = poppekleren
--s de lucto = rouwkleren
--s de travalio/de labor = bedrijfs/werkkleding
--s de tote le dies = daagse kleren
--s de securitate = veiligheidskleding
--s de pluvia = regenkleding
--s de prision = gevangeniskleding
--s de plagia = strandkleding
--s de sport (A) = sportkleding
--s de estate = zomerkleding
--s de hiberno = winterkleding
magazin de --s = kledingzaak
cambiar de --s = zich verkleden
in --s civil = in burger(kleren)
stringer un -- = een kledingstuk vernauwen
levar un -- = een kledingstuk afleggen
2 ECCLESIA liturgisch gewaad


vestir sub

1 (aan)kleden, van kleren voorzien
-- un infante = een kind aankleden
-- un morto = een dode afleggen
ir vestite al moda occidental = westers gekleed gaan
illes es vestite del mesme maniera = zij zijn eender gekleed
2 aantrekken (kledingstuk)
-- se = zijn kleren aandoen
-- se rapidemente = zijn kleren aanschieten


vestitura sub

1 kleren, kleding, dracht


vesuvian adj

1 van de Vesuvius


vesuvianite sub

1 MINERALOGIA vesuvianiet


Vesuvio sub n pr

1 Vesuvius


veteran adj

1 zeer ervaren (soldaat, etc.)


veterano sub

1 MILITAR veteraan, oudgediende (anque FIGURATE)
corpore/corps (F) de --s = veteranencorps
legion de --s = veteranenlegioen


vetere adj

1 oud (niet jong, niet nieuw)
le Vetere Testamento = het Oude Testament
le Vetere Mundo = de Oude Wereld


veterinari adj

1 veterinair, diergeneeskundig
schola -- = veeartsenijschool
medicina -- = diergeneeskunde
medico -- = dierenarts, veearts
servicio -- = veterinaire dienst
societate -- = maatschappij voor diergeneeskunde


veterinario sub

1 dierenarts, veearts


veto sub

1 veto
-- absolute = absoluut veto
-- suspensive = opschortend veto
-- indirecte = indirect veto
derecto de/al -- = vetorecht
mitter/poner su -- a un cosa = zijn veto over iets uitspreken


vetula sub

1 oude vrouw
-- arrugate = verschrompeld oud vrouwtje


vetule adj

1 oud (niet jong, niet nieuw)
le -- Adam = de oude Adam
-- guarda = oude garde


vetulessa sub

1 ouderdom
-- verde = krasse ouderdom
-- prematurate = voortijdige ouderdom
pension de -- = ouderdomspensioen
prestation/allocation de -- = ouderdomsuitkering
renta de -- = ouderdomsrente
maladia de -- = ouderdomskwaal
infirmitates del -- = kwalen van de ouderdom
sparniar/economisar pro su -- = sparen voor zijn oude dag


vetulo sub

1 oude man, grijsaard
-- verde = krasse grijsaard
-- venerabile = eerbiedwaardige grijsaard


vetustate sub

1 ouderdom (van dingen, gebouwen, etc.)
2 verouderde staat


vetuste adj

1 zeer oud
templos -- = zeer oude tempels
nostre -- traditiones = onze zeer oude tradities
2 verouderd


+ vexante adj

1 kwetsend, hinderlijk


vexar v

1 kwetsen, ergeren, irriteren


vexation sub

1 het kwetsen, kwetsing, het ergeren, het irriteren, irritatie
indurar --es = plagerijen doorstaan


vexator sub

1 iemand die kwetst/ergert/irriteert


vexatori adj

1 kwetsend, ergerlijk, hinderlijk
mesura -- = hinderlijke maatregel


+ vexillario sub

1 HISTORIA vaandeldrager


+ vexillo sub

1 HISTORIA vaandel, banier, standaard, vexillum
-- del cruciatos = kruisbanier
2 ZOOLOGIA vlag (van veer)


+ vexillologia sub

1 vlaggenkunde, banistiek


+ vexillologo sub

1 vlaggenkundige


via sub

1 weg, rijweg, rijbaan
-- tramviari = trambaan
-- ferree = spoorweg, spoorbaan
-- aeree = luchtweg
-- private = eigen weg
-- de entrata/de accesso = toegangsweg
-- public = openbare weg
-- principal = hoofdweg
-- lateral = zijweg
-- betonate/de beton = betonweg
-- de retorno = terugweg
-- de deviation = omleidingsroute
-- de communication = verbindingsweg
-- maritime = zeeweg
-- a/de senso unic = weg met éénrichtingsverkeer
-- a/de sensos separate = weg met gescheiden rijbanen
-- sacre = kruisweg
-- commercial = handelsweg
-- indirecte = omweg
-- cec = doodlopende weg
-- del perdition = weg des verderfs
ASTRONOMIA -- Lactee = Melkweg
--s aquatic/de aqua/fluvial/navigabile = waterwegen
cruciamento/cruciata de --s = wegkruising
rete de --s = wegennet
per -- aeree = per luchtpost
2 weg, wijze, middel om tot een doel/resultaat te komen
CHIMIA -- sic/humide = droge/natte weg
--s de Deo = Gods wegen
--s del Providentia = wegen der Voorzienigheid
per -- de armas = gewapenderhand
per --s pacific = langs vreedzame weg, met vreedzame middelen
per -- diplomatic = langs diplomatieke weg
per -- administrative = langs administratieve weg
3 ANATOMIA weg, baan, kanaal, buis
--s respiratori/aerifere = luchtwegen
--s digestive = spijsverteringskanalen
--s urinari = urinewegen
-- acustic = gehoorbuis, gehoorgang
-- sanguinee = bloedbaan
4 JURIDIC --s de facto = gewelddaden


via prep

1 via, langs, door, over, door middel van
partir pro Bilthoven -- Den Dolder = naar Bilthoven vertrekken via Den Dolder
communication -- satellite = satellietcommunicatie


+ via adv

1 weg
ir -- = weggaan
volar -- = wegvliegen
jectar -- = weggooien
traher -- = wegtrekken
portar -- = wegdragen, wegbrengen
sufflar -- = wegblazen
taliar -- = wegsnijden


viabile (I) adj

1 bruikbaar (van weg), begaanbaar, berijdbaar


viabile (II) adj

1 levensvatbaar
feto -- = levensvatbare vrucht


viabilitate (I) sub

1 bruikbaarheid (van weg), begaanbaarheid, berijdbaarheid


viabilitate (II) sub

1 levensvatbaarheid
-- de un feto = levensvatbaarheid van een vrucht
-- de un interprisa = levensvatbaarheid van een onderneming


viaducto sub

1 viaduct, wegbrug, overbrugging
-- ferroviari = spoorwegviaduct


viage sub

1 reis
-- aeree = luchtreis
-- maritime/per mar/de mar = zeereis
-- spatial = ruimtereis
-- commercial = zakenreis
-- cultural = culturele reis
-- organisate = georganiseerde reis
-- nuptial/de nuptias = huwelijksreis
-- pedestre/a/de pede = voetreis
-- de exploration/de discoperta = ontdekkingsreis
-- de proba/de prova = proeftocht, proefreis
-- de studio(s) = studiereis
-- de propaganda = propagandatocht
-- scholar = schoolreis
-- circular = rondreis
-- de retorno = terugreis
-- gratuite = lift
-- de inspection = inspectiereis
compania de -- = reisgezelschap
aventura de -- = reisavontuur
agentia de --s = reisbureau
cheque (A) de -- = reischeque
guida de -- = reisgids
costos/expensas/dispensas de -- = reiskosten
lectura pro le -- = reislectuur
projecto de -- = reisplan
chronica de un -- = reisverslag
saison (F) de --s = reisseizoen
durata/duration de -- = reisduur
billet de -- = reisbiljet
scopo de -- = reisdoel
copertura de -- = reisdeken
sacco de -- = reistas
cuna de -- = reiswieg
pharmacia de -- = reisapotheek
documentos de -- = reisdokumenten
eveliator de -- = reiswekker
agente de -- = reisagent
apprestos de un -- = toebereidselen voor een reis
facer un -- = een reis maken
partir pro/in un -- = op reis gaan
reservar un -- = een reis bespreken/boeken
annullar/cancellar un -- = een reis annuleren
abbreviar le -- = de reis verkorten
preparar se pro le -- = zich reisvaardig maken
continuar/prosequer le -- = de reis voortzetten


viagiar v

1 reizen
-- clandestinmente/sin billet = zwartrijden (in bus, trein)
-- per via de terra = over land reizen
-- per via de mar = over zee reizen


viagiator sub

1 reiziger
-- de commercio, commisso -- = handelsreiziger
-- aeree = luchtreiziger
-- quotidian = forens, pendelaar
-- experte = bereisd man
-- clandestin/sin billet = zwartrijder (in bus, trein)
traino de --s = personentrein
cheque (A) de -- = reischeque, traveller's cheque
tarifa pro --s = reizigerstarief
pipion -- = postduif


viatico sub

1 proviand (voor de reis)
2 CATHOLICISMO Heilige Teerspijs, viaticum


vibrante adj

1 trillend, vibrerend
tamis -- = schudzeef
transportator -- = schudgoot


+ vibraphonista sub

1 MUSICA vibrafonist


+ vibraphono sub

1 MUSICA vibrafoon


vibrar v

1 trillen, vibreren
le calor face -- le aere = de lucht trilt van de hitte
facer -- le chorda sensibile = een tere snaar aanroeren
le explosion ha facite -- le vitros = de ruiten trilden door de ontploffing


+ vibrascopio sub

1 vibrascoop


vibratile adj

1 tril..., trillend
cilios -- = trilhaartjes


+ vibratilitate sub

1 trilbaarheid


vibration sub

1 het trillen, trilling, vibratie
le -- del aere = het trillen van de lucht (door warmte)
le -- del voce = het trillen van de stem
le -- del chordas vocal = het trillen van de stembanden
le -- del moleculas = het trillen van de moleculen
-- harmonic = harmonische trilling
--es acustic/sonor = geluidstrillingen
--es luminose = lichttrillingen
-- mechanic = mechanische trilling
modo de -- = trillingswijze
tabula de -- = schudtafel
amortisator de --en = trillingsdrempel
acceleration de -- = trillingsversnelling
velocitate de -- = trillingssnelheid
amplitude de -- = trillingsamplitude
frequentia de -- = trillingsfrequentie
mesura de -- = trillingsmeting
nodo de -- = trillingsknoop
exempte de --es, a proba/prova de --es = trillingsvrij


+ vibrational v

1 van de/een vibratie, vibratie..., trillings...
energia -- = trillingsenergie
spectro -- = trillingsspectrum


vibrato sub

1 MUSICA vibrato


vibrator sub

1 triller, zoemer, vibrator, triltoestel
-- magnetostrictive = magnetostrictieve triller
-- a martello = trilblok


vibratori adj

1 trillend, trillings..., vibrerend
movimento -- = trillende beweging
tamis/cribro -- = trilzeef
massage -- = vibratiemassage
frequentia -- = trillingsgetal
energia -- = vibratie-energie
sensibilitate -- = trillingsgevoeligheid, vibratiezin


+ vibrio(n) sub

1 BIOLOGIA vibrio (soort bacil)
-- choleric = cholerabacil


+ vibrissas sub pl

1 snorharen (van kat, etc.)


+ vibrographo sub

1 PHYSICA vibrograaf


+ vibromassage sub

1 vibratiemassage


+ vibrometria sub

1 vibrometrie


+ vibrometric adj

1 vibrometrisch


+ vibrometro sub

1 vibrometer, trillingsmeter


+ vibroscopio sub

1 trillingsmeter, vibroscoop


+ vibrotherapia sub

1 vibrotherapie


+ viburno sub

1 BOTANICA viburnum


vicari adj

1 overgedragen, gedelegeerd, afgevaardigd


vicarial adj

1 van een vicaris


+ vicariante adj

1 plaatsvervangend, in de plaats van iets anders optredend, vicariërend
vergonia/pudor -- = plaatsvervangende schaamte
MEDICINA rolo -- de un organo = vicariërende rol van een orgaan
BIOLOGIA specie -- = vicariënde soort


vicariato sub

1 vicariaat, plaatsvervanging
-- apostolic = apostolisch vicariaat


vicario sub

1 gemachtigde, afgevaardigde
2 plaatsvervanger
3 ECCLESIA vicaris, plaatsvervanger van de bisschop/pastoor
le -- de Deo = de stedehouwer Gods op aarde (de Paus)
-- general = vicaris-generaal
-- parochial = kapelaan
function de -- = vicarisambt


vice sub

1 beurt
colpar a su -- = terugslaan
2 keer, maal
le prime -- = de eerste keer
le ultime -- = de laatste keer
alicun/a --s = af en toe, nu en dan, soms
un -- pro semper = eens en voor al
un -- = A. eens, één maal, B. eens, ooit
un -- que = een keer dat, eens toen
in -- de = in plaats van
cata -- = telkens
altere -- = nog eens, weer
plure/numerose --s = vaak, dikwijls, herhaaldelijk, menigmaal
plus de un -- = meer dan eens, menigmaal
un -- que on ha comenciate = als je eenmaal bezig bent


+ viceadmiral sub

1 vice-admiraal


+ vicecancellero sub

1 vice-kanselier, onderkanselier


+ viceconsulato sub

1 vice-consulaat


+ viceconsule sub

1 vice-consul


vicecontato sub

1 burggraafschap


viceconte sub

1 burggraaf


vicecontessa sub

1 burggravin


+ vicedecano sub

1 CATHOLICISMO onderdeken


+ vicedirector sub

1 onderdirecteur


+ vicegovernator sub

1 vice-gouverneur


+ vicelegation sub

1 CATHOLICISMO vice-legatie


+ vicelegato sub

1 CATHOLICISMO vice-legaat, onderlegaat


vicennal adj

1 twintigjarig (één maal per 20 jaar voorkomend)
2 twintigjarig (20 jaar durend)


vicepresidente sub

1 ondervoorzitter, vice-voorzitter, vice-president


vicepresidentia sub

1 ondervoorzitterschap, vice-voorzitterschap, vice-presidentschap


+ vicepresidential adj

1 vice-presidentieel, vice-voorzitters...


+ vicerector sub

1 conrector


+ vicerectorato sub

1 conrectorschap, conrectoraat


+ viceregal adj

1 van de onderkoning


+ viceregalitate sub

1 vice-koningschap


vicerege sub

1 onderkoning, vice-koning


+ viceregente sub

1 vice-regent


+ viceregina sub

1 onderkoningin, vice-koningin


+ vicesecretariato sub

1 vice-secretariaat


+ vicesecretario sub

1 tweede sekretaris


vice versa adv LATINO

1 vice versa, heen en terug, FIGURATE over en weer, omgekeerd


+ vicia sub

1 BOTANICA wikke
-- hybride = bastaardwikke
-- sative = voederwikke
palea de -- = wikkestro


vicin adj

1 naburig, nabij, aangrenzend
villages -- = naburige dorpen
pais -- = buurland
restaurante -- = nabijgelegen restaurant
ille habita le casa -- = hij woont hiernaast, hij woont in het huis ernaast
star multo -- = dicht bijeen staan
isto es -- al veritate = dat komt in de buurt van de waarheid


vicinal adj

1 lokaal, buurt..., naburig
cammino/via -- = lokale weg
ferrovia -- = buurtspoorweg


vicinar v

1 grenzen aan, liggen naast


vicinitate sub

1 nabijheid
2 omgeving, buurt, directe omtrek
politica de bon -- = politiek van goede nabuurschap


vicino sub

1 buurman
-- immediate = naaste buurman
conversation con le --s = buurpraatje
-- de tabula = tafelgenoot
-- del sud = zuiderbuur
-- de detra = achterbuurman
--s del est = oosterburen
--s del sud = zuiderburen


vicissitude sub

1 wederwaardigheid, lotgeval
--s amorose = amoureuze perikelen
participar in tote le --s de un persona = iemands lief en leed delen


vico sub

1 straat, buurt
-- secundari = achterbuurt
2 dorpje, gehucht, vlek


victima sub

1 slachtoffer
--s de un catastrophe = slachtoffers van een ramp
--s del guerra = oorlogsslachtoffers
--s del traffico = verkeersslachtoffers
-- expiatori = zoenoffer
cader -- de = ten offer vallen aan
esser -- de = het slachtoffer/de dupe zijn van
numero de --s = dodental


+ victimisar v

1 slachtofferen, tot slachtoffer maken


+ victimisation sub

1 slachtoffering, het tot slachtoffer maken


+ victimologia sub

1 victimologie


+ victimologista sub

1 victimoloog


+ victimologo sub

1 victimoloog


victo sub

1 dagelijks voedsel, dagelijks onderhoud


victor sub

1 overwinnaar


victoria sub

1 overwinning, zege, victorie
-- electoral = verkiezingszege
-- final = eindoverwinning
-- naval = overwinning op zee
-- gloriose = glorierijke overwinning
-- brillante/magnific = glansrijke overwinning
-- decisive = beslissende overwinning
-- monstro/mammut = monsterzege
-- costose = overwinning die duur betaald is
-- moral = morele overwinning
-- apparente = schijnoverwinning
-- per punctos = overwinning op punten
palma del -- = zegepalm
euphoria del -- = overwinningsroes
crito de -- = zegekreet
hymno/canto de -- = zegezang
goal (A) de -- = winnende doelpunt
critar/cantar -- = victorie kraaien
ganiar/obtener le -- = de overwinning behalen
celebrar le -- = de overwinning vieren
2 victoria (soort rijtuig)


+ victorian adj

1 Victoriaans
le era -- = het Victoriaanse tijdperk


+ victoriano sub

1 Victoriaan


+ victoria regia LATINO

1 BOTANICA victoria regia


victoriose adj

1 (over)winnend, zegevierend
marcha {sj} -- = zegetocht
armea -- = zegevierend leger
esser -- = de overwinning behalen


victualia sub

1 mondvoorraad, proviand, levensmiddelen
provider de --s = bevoorraden


victualisar v

1 mondvoorraad inslaan, bevoorraden


vidente adj

1 ziend
2 helderziend


vidente sub

1 helderziende


+ video adj

1 video..., beeld
banda (magnetic) -- = videoband
registrar super banda -- = op videoband opnemen
camera -- = videocamera
disco -- = videoplaat
apparato -- = videotoestel
equipamento -- = videoapparatuur
imagine -- = videobeeld
joco -- = video-spelletje
technica -- = videotechniek


+ video sub

1 beeld(signaal)
2 videorecorder


+ videocamera sub

1 videocamera


+ videocassetta sub

1 videocassette


+ videoclip sub

1 videoclip


+ videocommunication sub

1 communicatie per video


+ videoconferentia

1 bespreking via het beeldtelefooncircuit


+ videodisco sub

1 videoplaat, beeldplaat


+ videofilm sub

1 videofilm


+ videofrequentia sub

1 beeldfrequentie, videofrequentie


+ videographia sub

1 videografie


+ videographic adj

1 videografisch


+ videojoco sub

1 videospelletje


+ videomagnetic adj

1 lector -- = videoafspeeleenheid


+ videophonia sub

1 televisietelefonie


+ videophono sub

1 videofoon, beeldtelefoon


+ videorecorder sub ANGLESE

1 videorecorder


+ videoregistrator sub

1 videorecorder


+ videosystema sub

1 videosysteem


+ videotelephonia sub

1 beeldtelefonie


+ videotelephonic adj

1 beeldtelefoon...


+ videotelephono sub

1 beeldtelefoon


+ videotex sub

1 videotex


+ videotheca sub

1 videotheek


vider v

1 zien
vidite que = gezien het feit dat, in aanmerking genomen dat


+ viditel sub

1 viditel


vidua sub

1 weduwe
-- de guerra = oorlogsweduwe
-- allegre = vrolijke weduwe
pension de -- = weduwenpensioen


viduage sub

1 weduw(naar)staat, weduw(naar)schap


vidual adj

1 van een weduw(naar)schap


viduar v

1 tot weduwe/weduwnaar maken


vidue adj

1 van echtgeno(o)t(e) beroofd, weduwe/weduwnaar geworden


viduitate sub

1 JURIDIC weduw(naar)staat, weduw(naar)schap
pension de -- = weduwen/weduwnaarpensioen


viduo sub

1 weduwnaar
pension de -- = weduwnaarpensioen


+ viella sub

1 MUSICA (soort) lier, vedel
sonar le -- = vedelen


Vienna sub n pr

1 Wenen
valse de -- = Weense wals


viennese adj

1 Weens
valse -- = Weense wals


viennese sub

1 Wener


+ Vietnam sub n pr

1 Vietnam
-- del Sud = Zuid-Vietnam


+ vietnamese adj

1 Vietnamees


+ vietnamese sub

1 Vietnamees (bewoner)
2 Vietnamees (taal)


+ vietnamisar v

1 vietnamiseren


+ vietnamisation sub

1 vietnamisering


+ vietnamita sub

1 Vietnamees (bewoner)


+ vietnamita adj

1 Vietnamees


viger v

1 krachtig/sterk zijn
2 van kracht zijn (wet/gebruik, etc.), geldig zijn, gelden, vigeren
dispositiones vigente = vigerende bepalingen
lege vigente = vigerende wet
opiniones vigente = vigerende opvattingen
normas vigente = geldende normen


vigesimal adj

1 twintigtallig
numeration -- = twintigtallig stelsel


vigesime num ord

1 twintigste
le -- parte = het twintigste (deel)


vigesimo sub

1 twintigste deel


+ vigesimoprime num ord

1 eenentwintigste


vigilante adj

1 waakzaam, oplettend, alert
personal -- = toezichthoudend personeel
can -- = waakzame hond
sub le oculo -- de su patre = onder het waakzaam oog van zijn vader


vigilantia sub

1 het wakker zijn
2 waakzaamheid, oplettendheid
-- nocturne/de nocte = nachtwacht
-- con monitores = bewaking met monitoren
sin -- = onbewaakt
nave de -- = wachtschip
consilio de -- = raad van toezicht
servicio de -- nocturne/de nocte = nachtveiligheidsdienst
esser sub -- = onder toezicht staan
poner sub -- = onder toezicht plaatsen
observar con -- = oplettend waarnemen
esser incargate del -- de = belast zijn met het toezicht op


vigilar v

1 wakker zijn
2 (be)waken, een waakzaam oog houden (op)
-- super = waken over
-- strictemente = streng bewaken


vigilator sub

1 iemand die wakker is
2 (be)waker, wachter, wacht
-- nocturne/de nocte = nachtwaker


vigile adj

1 wakker, wakend, waaks, waakzaam
stato -- = wakende toestand
can -- = waakzame hond
sub le oculo -- de su patre = onder het waakzame oog van zijn vader


vigilia sub

1 waakzaamheid, oplettendheid
2 waak, wake
-- de un malado = het waken bij een zieke
-- del matino = ochtendwake
3 vooravond (van), dag voor (gebeurtenis/feest, etc.)
-- de su morte = dag voor zijn dood
-- de Natal = kerstavond
-- de Sancte Silvestre/de Nove Anno = Oudejaarsavond
-- de Omne Sanctos = Avond voor Allerheiligen
al -- del battalia = aan de vooravond van de slag


viginti sub num card

1 twintig
io te lo ha dicite -- vices = ik heb je je twintig keer gezegd
le annos -- = de jaren twintig
illa ha jam plus de -- annos = ze is al in de twintig


vignette sub FRANCESE

1 vignet, sticker, merkje, zegel
-- de assecurantia = verzekeringsvignet/plaatje


+ vignettista sub

1 vignettetekenaar


vigor sub

1 (lichaams)sterkte, kracht (anque FIGURATE)
-- renovate/restaurate = herwonnen levenskracht
esser in le -- del annos = in de kracht van zijn leven zijn
defender se con -- = zich met kracht verdedigen
2 geldigheid, werking, kracht
lege in -- = vigerende/geldende wet
dispositiones in -- = vigerende bepalingen
usages/habitudes in -- = bestaande gewoontes
le normas in -- = de heersende normen
esser in -- = gelden
poner in -- = in werking stellen, van kracht laten worden
entrar in -- = van kracht worden, in werking treden
entrata in -- = vankrachtwording
le regulation entra in -- deman = de regeling gaat morgen in
restar/remaner in -- = van kracht blijven
con -- retroactive = met terugwerkende kracht


vigorar v

1 (ver)sterken, kracht/sterkte geven


vigorose adj

1 krachtig, sterk, robuust
sanitate -- = robuuste gezondheid
planta -- = sterke plant
stilo -- = krachtige stijl
resistentia -- = krachtig verzet
ille ha vigorosemente protestate = hij heeft krachtig geprotesteerd


+ vigorositate sub

1 kracht, sterkte, robuustheid
-- de un cavallo de tracto = kracht van een trek-paard
-- de stilo = robuustheid van stijl


+ vigoroso ITALIANO

1 MUSICA vigoroso


+ viking sub

1 Viking, Noorman
nave -- = Noormannenschip
epocha del --s = Noormannentijd


vil adj

1 zeer goedkoop
a precio -- = tegen een spotprijs
2 gemeen, verachtelijk, laag, snood, vuig
parolas -- = gemene woorden
-- calumnia = vuige laster
practicas -- = gemene praktijken
persona -- = gemenerik, ploert, schobbejak


vilayet sub TURCO

1 wilajet (provincie van het Turkse Rijk)


vilificar v

1 belasteren, kwaadspreken over


vilification sub

1 lasterpraat, kwaadsprekerij
esser exponite a -- = aan lasterpraat blootstaan


+ vilificator sub

1 kwaadspreker, lasteraar


vilipender v

1 beschimpen, afgeven op, verguizen, verachtelijk handelen, door het slijk sleuren, uitmaken voor alles wat mooi en lelijk is


vilitate sub

1 goedkoopte
2 gemeenheid, laagheid, snoodheid, vuigheid


villa sub

1 villa (anque ANTIQUITATE ROMAN)
-- spatiose = riante villa
parco de --s = villapark
quartiero de --s = villawijk
village de --s = villadorp
construction de --(s) = villabouw
habitante de --s = villabewoner
proprietario de -- = villabezitter


village sub

1 dorp
-- piscatori/de piscatores = vissersdorp
-- de montania = bergdorp
-- allongate = streekdorp
schola de -- = dorpsschool


villan adj

1 wonend in een dorp
2 laag, gemeen, doortrapt, smerig, snood, vuig


villanage sub

1 HISTORIA boerenvolk, de dorpers


+ villanella sub

1 MUSICA villanella


villania sub

1 lage daad, laagheid, schurkenstreek, boevenstreek


villano sub

1 dorpsbewoner, plattelander, buitenman
2 HISTORIA dorper
3 slechterik, deugniet, boef


+ villegiatura sub

1 vakantieoord


villetta sub

1 kleine villa, villaatje


+ villicaule adj

1 BOTANICA met zacht langharige stengels of stelen


+ villifere adj

1 BOTANICA zacht langharig


villo sub

1 haar, haartjes (van planten/insekten)


villose adj

1 (mbt planten/insekten) harig, ruig
2 MEDICINA vlokkig
tumor -- = vlokkig gezwel


+ villosiflor adj

1 BOTANICA met zacht langharige bloemen


villositate sub

1 (mbt planten/insekten) het harig zijn, ruigheid
2 MEDICINA vlok
--s intestinal = darmvlokken


villute adj

1 behaard
poitrine -- = pectore villute
folio -- = harig blad


villuto sub

1 fluweel
-- de coton = katoenfluweel
-- costate = corduroy
-- lisie = effen fluweel
suave como le -- = fluweelzacht
guarnitura de -- = fluwelen garneersel
tractar con guantos de -- = met fluwelen handschoenen aanpakken


Vilna sub n pr

1 Wilna


Vilnius sub n pr

1 Wilna


+ viminal adj

1 BOTANICA
salice -- = katwilg


+ vimine sub

1 BOTANICA teenwilg
2 teen, vlechtrijs
paniero/corbe de -- = tenen mand(je)


+ vina sub

1 MUSICA vina (Indisch snaarinstrument)


+ vinacee adj

1 wijnrood


vinagrar v

1 azijn toevoegen, met azijn aanmaken
salar, piperar e -- le salata = de sla met zout, peper en azijn klaarmaken


vinagre sub

1 azijn
-- natural = natuurazijn
-- de cidra = appelazijn
-- de vino = wijnazijn
-- fermentate = gistingsazijn
-- aromatic/condimentate = kruidenazijn
-- de ligno = houtazijn


vinagreria sub

1 azijnfabriek


vinagrero sub

1 arbeider in een azijnfabriek, azijnmaker, azijnfabrikant, azijnhandelaar


vinari adj

1 van wijn, wijn...


+ vinca sub

1 BOTANICA maagdenpalm


vincer v

1 overwinnen, zegevieren (over), verslaan
-- le inimico = de vijand verslaan
-- un maladia -- = een ziekte te boven komen
-- su pavor = zijn angst overwinnen


vincibile adj

1 overwinnelijk, te overwinnen, te boven te komen, overkomelijk


+ vincibilitate sub

1 overwinnelijkheid, overkomelijkheid


vincitor sub

1 overwinnaar
-- probabile = kanshebber


+ vinculo sub

1 band (van vriendschap, etc.)
-- matrimonial/del matrimonio/marital/de maritage = huwelijksband
-- de amor = liefdeband
-- de amicitate = vriendschapsband
--s familial/familiar/de familia = familiebanden
-- filial = filiale band
-- affective = gevoelsband
--s del sanguine = banden des bloeds
--s de parentela = maagschapsbanden
--s indissolubile = onverbrekelijke banden


vindemia sub

1 wijnoogst, wijnpluk


vindemiar adj

1 de wijnoogst binnenhalen


+ vindemiario sub

1 HISTORIA vendémiaire, wijnmaand


vindemiator sub

1 wijnoogster, druivenplukker


vindicabile adj

1 wat kan of verdiend te worden gewroken


vindicantia sub

1 wraak
pensamento/pensata/desiro/desiderio de -- = revanchegedachte
prender -- = wraak nemen
invocar le -- de Deo = Gods wraak inroepen


vindicar v

1 wreken
-- se de = zich wreken op
2 blaam zuiveren, rehabiliteren
3 JURIDIC terugvorderen, opvorderen, revindiceren


+ vindication sub

1 JURIDIC opeising, terugvordering, vindicatie


vindicative adj

1 wraakzuchtig, wraakgierig
spirito -- = wraaklust
rival -- = wraakzuchtige rivaal


+ vindicativitate sub

1 wraakzuchtigheid, wraak-gierigheid


vindicator sub

1 wreker
angelo -- = wraakengel


vindice sub

1 wreker


vinia sub

1 wijngaard


vinic adj

1 de wijn betreffend, wijn...


vinicole adj

1 de wijnbouw betreffend, wijnbouwend, wijn...
pais -- = wijnland
region -- = wijnstreek
production -- = wijnproduktie


+ vinicultor sub

1 wijnbouwer


vinicultura sub

1 wijnbouw


vinifere adj

1 wijn voortbrengend
terreno -- = land dat voor de wijnbouw wordt gebruikt
region -- = wijnstreek


vinificar v

1 in wijn omzetten, wijn bereiden


vinification sub

1 omzetting in wijn, wijnbereiding


+ vinificator sub

1 wijnbereider


vino sub

1 wijn
-- del pais = landwijn
-- del Rheno = Rijnwijn
-- del Capo = Kaapse wijn
-- francese = Franse wijn
-- de tabula = tafelwijn
-- de pomos/de malos = appelwijn, cider
-- de fructos = vruchtenwijn
-- blanc = witte wijn
-- sic = droge wijn
-- feculente = drabbige wijn
-- dulce/sucrate = zoete wijn
-- liquorose/de liquor = likeurwijn
-- clarette = lichtrode wijn
-- potabile = drinkbare wijn
marca de -- = wijnmerk
-- de marca = uitstekende wijn
production de -- = wijnproduktie
degustation de -- = wijnproef
fece/deposito de -- = wijnmoer, wijnbezinksel
cellario a/de/pro --s = wijnkelder
mercato de --s = wijnmarkt
acescentia de --s = wijnverzuring
carta/lista de --s = wijnkaart
spirito de -- = wijngeest
mesura de -- = maat wijn
macula de -- = wijnvlek
pressa de -- = wijnpers
bibitor de -- = wijndrinker
commercio de --s = wijnhandel
mercante/negotiante de --s = wijnhandelaar
clarificar/decantar -- = wijn klaren
biber -- = wijn drinken
acidificar -- = zijn zuur maken


vinolente adj

1 drankzuchtig


vinolentia sub

1 drankzucht


+ vinometro sub

1 wijnmeter


vinose adj

1 wijnachtig, de kleur/smaak/geur van wijn bezittend
persica -- = wijnperzik
pruna -- = wijnpruim
macula -- = wijnvlek
hydromel -- = honingwijn


+ vinosicarpe adj

1 BOTANICA met wijnrode vruchten


vinositate sub

1 wijnachtig karakter


+ vintena sub

1 twintigtal


vintesime num ord

1 twintigste
le -- parte = het twintigste (deel)
le -- seculo = de twintigste eeuw


vintesimo sub

1 twintigste deel


vinti sub num card

1 twintig
io te lo ha dicite -- vices = ik heb het je twintig keer gezegd
le annos -- = de jaren twintig
illa ja jam plus de -- annos = ze is al in de twintig


+ vinti-cinquesime num ord

1 vijfentwintigste


+ vinti-duesime num ord

1 tweeëntwintigste


+ vinti-novesime num ord

1 negenentwintigste


+ vinti-octesime num ord

1 achtentwintigste


+ vinti-quatresime num ord

1 vierentwintigste


+ vinti-septesime num ord

1 zevenentwintigste


+ vinti-sexesime num ord

1 zesentwintigste


+ vinti-tresesime num ord

1 drieëntwintigste


+ vinti-unesime num ord

1 eenentwintigste


+ vintuplo sub

1 twintigvoud


+ vinyl sub

1 CHIMIA vinyl
composito de -- = vinylverbinding
derivato de -- = vinylderivaat
producto de -- = vinylproduct


+ vinylic adj

1 CHIMIA vinyl...
resinas -- = vinylharsen


viola (I) sub

1 BOTANICA viooltje
-- tricolor = driekleurig viooltje, akkerviooltje
-- silvestre/silvatic = bosviooltje
-- palustre = moerasviooltje
-- odorate = maarts viooltje
-- arenari = zandviooltje
semine de -- = violenzaad


viola (II) sub

1 MUSICA viola, altviool
-- de amor = viola d'amore
-- de gamba = viola da gamba


violabile adj

1 wat kan worden overtreden/geschonden


violaceas sub pl

1 BOTANICA violaceae, viooltjesfamilie


violacee adj

1 BOTANICA vioolachtig
2 paarsachtig, paarsig
naso -- = paarse neus (door kou/drank)


violar v

1 overtreden (wet/recht/regel), schenden (belofte/eed), breken (woord)
-- un secreto = eeen geheim verraden
-- un tractato = een verdrag schenden
-- un tregua = een bestand schenden
-- le neutralitate = de neutraliteit schenden
-- le lege = de wet schenden
-- le parola = zijn woord breken
-- derectos = rechten schenden
2 ontwijden, ontheiligen (tempel/graf)
3 verkrachten
-- un juvena = een meisje verkrachten


violate adj

1 overtreden, geschonden, ontwijd, verkracht


violation sub

1 overtreding (van wet/recht/regel), schending (eed/belofte), breking (woord)
-- del secreto professional = schending van het beroepsgeheim
-- de frontiera = grensschending
-- de contracto = contractbreuk
-- de tregua = bestandsschending
-- del parola date = woordbreuk
-- del derecto = rechtsschending
-- de domicilio = huisvredebreuk
-- del derectos human/del homine = schending van de mensenrechten
-- del neutralitate de nostre pais = schending van onze neutraliteit
2 ontwijding, ontheiliging (tempel/graf)
3 seksueel geweld, verkrachting
-- conjugal = verkrachting binnen het huwelijk


violator sub

1 overtreder, schender
-- del lege = wetsovertreder
2 verkrachter


violentar v

1 geweld aandoen, met geweld dwingen, overweldigen
-- le veritate = de waarheid geweld aandoen
-- su conscientia = zijn geweten geweld aandoen


violente adj

1 heftig, onstuimig
illes ha un disputa -- = zij hebben een hooglopende ruzie
2 gewelddadig
revolution -- = gewelddadige revolutie
morte -- = gewelddadige dood
gruppo -- = gewelddadige groepering


violentia sub

1 heftigheid, onstuimigheid, felheid
2 geweld, gewelddadigheid
-- racial = rassengeweld
-- psychic = psychisch geweld
-- verbal = verbaal geweld
-- in le strata = straatgeweld
spiral del -- = geweldsspiraal
acto de -- = gewelddaad
aggression con -- = gewelddadige aanslag
robamento con -- = diefstal met geweldpleging
usar -- = gewelddadig te werk gaan
facer -- a un persona = iemand geweld aandoen
facer -- a un texto = een tekst verdraaien
ceder al -- = voor het geweld zwichten/wijken/op zij gaan
responder al -- per le -- = geweld met geweld beantwoorden
on debeva recurrer al -- = men moest overgaan tot geweld, er moest geweld aan te pas komen


violetta sub

1 BOTANICA viooltje
-- del boscos = bosviooltje
semine de -- = violenzaad


violette adj

1 violet, paars
-- clar/pallide = lichtpaars
displaciamento -- = blauwverschuiving


violetto sub

1 het violet, het paars, violette/paarse kleur


violinista sub

1 violist
concurso de --s = violistenconcours


violino sub

1 viool
secunde -- = tweede viool
clave de -- = vioolsleutel
colpo de -- = vioolstreek
cassa de -- = vioolkast
cavalletto de -- = vioolkam
parte de -- = vioolpartij
concerto pro -- = vioolconcert (compositie)
concerto de -- = vioolconcert (uitvoering)
musica pro -- = vioolmuziek (compositie)
musica de -- = vioolmuziek (uitvoering)
professor de -- = vioolleraar
sonata pro -- = vioolsonate
lection de -- = vioolles
chorda de -- = vioolsnaar
constructor de --s = vioolbouwer
solo de -- = vioolsolo
sono/timbro del -- = klank van de viool
virtuose del -- = vioolvirtuoos
litteratura pro -- = vioolliteratuur
sonar le -- = vioolspelen
munir un -- de chordas, mitter chordas a un -- = een viool met snaren bespannen


violista sub

1 violaspeler


violon sub

1 basviola


violoncellista sub

1 (violon)cellist


violoncello sub ITALIANO

1 (violon)cello
sonata pro -- = violoncelsonate
composition pro -- = violoncelcompositie
litteratura pro -- = violoncelliteratuur


vipera sub

1 ZOOLOGIA adder
(anque FIGURATE) lingua de -- = giftige tong


viperides sub pl

1 ZOOLOGIA viperidae, adderachtigen


viperin adj

1 adder... (anque FIGURATE)
lingua -- = addertong, lastertong
linguas -- pretende que = boze tongen beweren dat


+ virage sub

1 draai, wending, bocht
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het overstag gaan, wending
3 CHIMIA het omslaan (van kleur)
4 PHOTOGRAPHIA banio de -- = kleurbad


viragine sub

1 manwijf, helleveeg, kenau


+ virago sub

1 manwijf, helleveeg, kenau


+ viral adj

1 virus...., viraal
infection -- = virusinfectie
maladia -- = virusziekte
proteina -- = virusproteïne
genetica -- = virale genetica


+ viramento sub

1 richtingsverandering, draaiing, wending, zwenking


virar v

1 van richting veranderen, draaien, wenden, zwenken
-- al leva/sinistra = linksaf slaan
-- al dext(e)ra = rechtsaf slaan
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- de bordo = overstag gaan
2 PHOTOGRAPHIA tonen
3 CHIMIA van kleur veranderen


+ virata sub

1 draai, zwaai


+ virelai sub

1 LITTERATURA virelai


+ virescente adj

1 BOTANICA groenend


+ virescentia sub

1 BOTANICA vergroening, het abnormaal groen worden
-- de flores = virescentia de flores


virga sub

1 roede, sta(a)f, stok, stang
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ra
-- inferior, basse -- = onderra
-- de artimon = bezaansra
3 penis


virgilian,vergilian adj

1 Vergiliaans


Virgilio,Vergilio sub n pr

1 Vergilius


virginal adj

1 maagdelijk, rein, ongerept
candor/innocentia -- = maagdelijke onschuld
blancor -- = smetteloos wit


+ virginal sub

1 MUSICA virginaal


+ virginalista sub

1 MUSICA virginalist


virgine sub

1 maagd
-- caste/pur = kuise maagd
le Virgine = de Maagd Maria
le Sancte Virgine = de Heilige Maagd
-- vestal = Vestaalse maagd
dishonorar un -- = een maagd onteren
ASTRONOMIA Virgine = Maagd


virgine adj

1 maagdelijk, FIGURATE ongebruikt, ongerept, maagdelijk
foreste -- = maagdelijk woud, oerwoud, oerbos
folio de papiro -- = onbeschreven blad papier
film -- = onbelichte film
nive -- = maagdelijke/ongerepte sneeuw
terra -- = onontgonnen land
natura -- = ongerepte natuur
oleo -- = maagdenolie
melle -- = maagdenhoning, lekhoning, ongepijnde honing
cera -- = maagdenwas
membrana -- = maagdenvlies
nascentia -- = maagdelijke geboorte


Virginia sub n pr

1 Virginia
tabaco de -- = virginia(tabak)


virginian adj

1 van Virginia


virginiano sub

1 bewoner van Virginia


virginitate sub

1 maagdelijkheid
illa sapeva conservar su -- = zij wist haar maagdelijkheid te bewaren
perder le -- = de maagdelijkheid verliezen
2 FIGURATE zuiverheid, reinheid, ongereptheid


+ Virgo sub n pr

1 ASTROLOGIA Virgo, Maagd


virgula sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA komma
puncto e -- = punt komma
MEDICINA bacillo -- = cholerabacil


virgular v

1 van komma's voorzien, een komma zetten


virguletta sub

1 aanhalingsteken
poner un parola inter --s = een woord tussen aanhalingstekens zetten
aperir le --s = de aanhalingstekens openen
clauder le --s = de aanhalingstekens sluiten


+ viride adj

1 ZOOLOGIA BOTANICA groen
helleboro -- = wrangkruid
lacerta -- = smaragdhagedis
pico -- = groene specht


+ viridibractee adj

1 BOTANICA met groene schutbladen


+ viridicaule adj

1 BOTANICA groenstengelig, groenstelig


+ viridiflor adj

1 BOTANICA groenbloemig


+ viridifolie adj

1 BOTANICA groenbladig


+ viriditate sub

1 BOTANICA groenheid


viril adj

1 mannelijk, potent, viriel
fortia -- = mannenkracht
membro -- = mannelijk lid
etate -- = mannelijke leeftijd
2 manhaftig
corage -- = mannenmoed


+ virilisar v

1 BIOLOGIA viriliseren (mannelijke kenmerken bij een vrouw veroorzaken)


+ virilisation sub

1 BIOLOGIA virilisatie


+ virilismo sub

1 virilisme (mannelijke aard van een vrouw)


virilitate sub

1 potentie
2 mannelijke rijpheid, manbaarheid
3 mannelijkheid, manhaftigheid


+ virion sub

1 BIOLOGIA virion (enkelvoudig viruspartikel)


viro sub

1 man ( = mannelijk menselijk wezen)


+ virola sub

1 beslag(ring)


+ virologia sub

1 virologie
-- vegetal/de plantas = plantenvirologie


+ virologic adj

1 virologisch


+ virologista sub

1 MEDICINA viroloog


+ virologo sub

1 MEDICINA viroloog


+ viroplasma sub

1 viroplasma


virose adj

1 giftig
cicuta -- = waterscheerling


+ virose (-osis) sub

1 MEDICINA virusziekte


virtual adj

1 virtueel, innerlijk/in aanleg aanwezig, potentieel
2 PHYSICA virtueel
foco -- = virtueel brandpunt
imagine -- = virtueel beeld, schijnbeeld
fortia -- = virtuele kracht
massa -- = virtuele massa
par -- = virtueel paar
particula -- = virtueel deeltje


virtualitate sub

1 virtualiteit, latent/potentieel vermogen, innerlijke kracht


virtuose adj

1 deugdzaam, rechtschapen
2 kuis, eerzaam
3 virtuoos
interpretate virtuosemente = virtuoos gespeeld
4 werkzaam, effectief, heilzaam


virtuositate sub

1 deugdzaamheid, rechtschapenheid
2 virtuositeit, buitengewoon meesterschap, grote vaardigheid in de kunst
-- de un violinista = virtuositeit van een violist


virtuoso sub

1 virtuoos, groot kunstenaar, meester
-- del linguage = taalvirtuoos
-- del violino = vioolvirtuoos
-- del equitation = meesterlijk ruiter
interpretation de -- = virtuose voordracht


virtute sub

1 moed, dapperheid
2 kracht, vermogen
-- magic = magische kracht, toverkracht
-- medical/curative/therapeutic = geneeskracht
in -- del lege = krachtens de wet
in -- de su functiones = beroepshalve
in -- = potentieel
3 deugd, deugdzaamheid, rechtschapenheid
-- impugnabile = onwankelbare deugd
sequer le sentiero/le via/le cammino del -- = het pad der deugd bewandelen
le caritate es le -- supreme = naastenliefde is de hoogste deugd
--s civic = burgerdeugden
--s social = maatschappelijke deugden
-- guerrier = krijgsdeugd
-- monastic = kloosterdeugd
-- false/simulate/fingite = schijndeugd
modello/exemplo/para(n)gon de -- = toonbeeld van deugd
aureola de -- = aureool van deugdzaamheid
le quatro --s cardinal = de vier hoofddeugden
le tres --s theologal = de drie theologale deugden (geloof, hoop en liefde)
facer de necessitate -- = van de nood en deugd maken
practicar un -- = een deugd beoefenen
sequer le sentiero del -- = het pad der deugd bewandelen
4 kuisheid
attentar al -- de un femina = een vrouw aanranden
5 THEOLOGIA één van de negen engelenkoren


virulente adj

1 MEDICINA virulent, aanstekelijk, besmettelijk, vergiftig
2 FIGURATE vinnig, venijnig, kwaadaardig
critica -- = scherpe kritiek


virulentia sub

1 virulentie, besmettelijkheid, giftigheid
2 FIGURATE vinnigheid, venijnigheid, kwaadaardigheid


virus sub

1 MEDICINA virus
-- variolic = pokkenvirus
-- oncogene/oncogenic = oncogeen virus
-- de planta = plantevirus
-- herpetic = herpesvirus
-- multiresistente = multiresistent virus
maladia a/de -- = virusziekte
esser contaminate per un -- = besmet worden door een virus
inocular un -- a un persona = een virus op iemand overdragen/overbrengen


visa sub

1 visum
-- touristic {oe} = toeristenvisum, bezoekersvisum
-- de entrata/de ingresso = inreisvisum
-- de transito = doorreisvisum
obligation de -- = visumplicht
facer prolongar un -- = een visum verlengen


visage sub

1 gelaat, (aan)gezicht (anque FIGURATE)
-- patibular = galgentronie
-- angulose = hoekig gezicht
-- disgratiose = lelijk gezicht
-- disfacte = ontdaan gezicht
-- repugnante = afstotend gezicht
-- impassibile = stalen gezicht
-- inflate/tumefacite = opgezet/opgezwollen gezicht
-- triste = verdrietig gezicht
-- lacrimose = behuild gezicht
-- de pupa = poppegezicht
con --s crispate = met verbeten gezichten
lineas del -- = lijnen van het gezicht
socialismo a -- human = socialisme met een menselijk gezicht


+ visagista sub

1 visagist(e)


visar v

1 mikken, richten (op doel/schietschijf)
2 FIGURATE beogen, ten doel hebben
3 viseren, voor gezien tekenen, van een visum voorzien


vis-à-vis adv FRANCESE

1 tegenover elkaar


+ viscera sub

1 ANATOMIA ingewand, inwendig orgaan
--s abdominal = buikingewanden
-- de pisce = visgrom


+ visceral adj

1 ANATOMIA visceraal, ingewands...
organo -- = ingewandsorgaan
2 FIGURATE diepgeworteld, niet oppervlakkig
anticommunismo -- = diepgeworteld anticommunisme


+ viscere sub

1 ANATOMIA ingewand, inwendig orgaan
--s abdominal = (buik)ingewanden


+ viscide adj

1 dik/taai vloeibaar, stroperig, viskeus
2 kleverig


+ visciditate sub

1 taaivloeibaarheid, stroperigheid, viscositeit
2 kleverigheid


+ viscivore adj

1 mispeletend
turdo -- = mispellijster


visco sub

1 BOTANICA vogellijm, mistel, maretak, mistletoe
ramo de -- = misteltak
2 lijmstok


+ visco-elastic adj

1 visco-elastisch


+ viscosa sub

1 viscose
filo de -- = viscosegaren


viscose adj

1 viskeus, stroperig, taai vloeibaar
strato -- = viskeuze laag
phlegma -- = taai slijm
2 kleverig, slijmerig


+ viscosimetria sub

1 viscosimetrie


+ viscosimetric adj

1 viscosimetrisch


+ viscosimetro sub

1 viscosimeter
-- acustic = akoestische viscosimeter


viscositate sub

1 viscositeit, dikvloeibaarheid
-- de un fluido = viscositeit van een vloeistof
-- volumetric = volumeviscositeit
-- dynamic = dynamische viscositeit
-- cinematic = kinematische viscositeit
-- intrinsec = intrinsieke viscositeit
-- magnetic = magnetische viscositeit
coefficiente de -- = viscositeitscoëfficiënt
unitate de -- = viscositeitseenheid
2 kleverigheid, slijmerigheid


+ Vishnu sub n pr

1 RELIGION Visjnoe


+ vishnuismo sub

1 RELIGION Visjnoeïsme


visibile adj

1 zichtbaar, waarneembaar
horizonte -- = zichtbare horizon
stellas -- a oculo nude = het het blote oog zichtbare sterren
ille se ha calmate visibilemente = hij is merkbaar kalmer geworden
2 duidelijk, in het oog lopend
ille esseva --mente surprendite = hij was zichtbaar verrast


visibilitate sub

1 zichtbaarheid
curva con bon -- = overzichtelijke bocht
curva sin -- = onoverzichtelijke bocht
volar sin -- = blind vliegen
2 zicht, atmosferische helderheid
bon/mal -- = goed/slecht zicht
nulle -- = geen zicht
area/campo de -- = gezichtsveld
le bruma reduce le -- = de mist verkleint het zicht


visiera sub

1 vizier (van een helm/geweer)
2 oogscherm, schermmasker
3 klep (van pet)


+ visigothic adj

1 Wisi/Westgotisch
scriptura -- = Westgotisch schrift


+ visigotho sub

1 Wisi/Westgoot


vision sub

1 het zien, gezicht, gezichtsvermogen
organo del -- = gezichtsorgaan
campo/area de -- = gezichtsveld
acuitate/acutessa del -- = scherpte van het gezichtsvermogen
perdita del -- = verlies van het gezichtsvermogen, gezichtsverlies
recovrar/recuperar le -- = het gezichtsvermogen terugkrijgen
2 visie, beeld, voorstelling, zienswijze, kijk
-- del mundo = kijk op de wereld, wereldbeschouwing
-- del vita = levensbeschouwing, levensvisie
-- del futuro = toekomstbeeld
-- del joco = spelinzicht
-- realistic = realistische visie/kijk
-- global = totaalbeeld
tu -- del vita = jouw kijk op het leven
ille ha un -- clar del cosa = hij heeft een heldere kijk op de zaak
3 hersenschim, droombeeld, spookbeeld
-- hallucinatori = hallucinatie
4 RELIGION visioen, openbaring, verschijning
-- ecstatic/extatic = extatisch visioen
-- prophetic = profetisch visioen
-- beatific = gelukzalig visioen
-- fugitive = kortstondig visioen
haber --es = visioenen hebben


visionari adj

1 visionair, visioenen hebbend
2 dromerig, onpractisch, onrealistisch


visionario sub

1 visionair, ziener
2 dromer, fantast


+ visir sub TURCO

1 vizier


+ visirato sub

1 ambt/ambtstermijn of waardigheid van een vizier


visita sub

1 bezoek, visite
facer -- a un persona = iemand een bezoek brengen
-- de cortesia/politessa = beleefdheidsbezoek
-- de adeo/de adieu (F)/de congedo = afscheidsbezoek
-- a domicilio = huisbezoek
-- de labor/de travalio = werkbezoek
-- importun = ongelegen bezoek
-- fulmine = bliksembezoek
jorno de -- = bezoekdag
derecto de -- = bezoekrecht
regulamento de -- = bezoekregeling
regulamento del derecto de -- = omgangsregeling
hora de -- = bezoekuur
horas de -- = bezoektijd
carta/billet de -- = visitekaartje
2 bezoek, bezoeker(s)
3 bezoek, het bezichtigen
-- de un museo = bezoek aan een museum
-- guidate = rondleiding
4 inspectie, controle, visitatie
-- domiciliari = huiszoeking
-- doanal/doaner/de doana = douaneonderzoek
-- episcopal = herderlijk bezoek, inspectiebezoek (van bisschop)


+ visitabile adj

1 geschikt voor bezoek, open voor bezoek (bijv een museum)


+ visitandina sub

1 CATHOLICISMO visitandin


visitante sub

1 bezoeker
-- de museo = museumbezoeker


visitar v

1 bezoeken, opzoeken, op bezoek gaan bij
-- un amico = een vriend bezoeken
honorar un persona con un -- = iemand met een bezoek vereren
2 bezoeken, bezichtigen, bekijken
-- un museo = een museum bezoeken
3 inspecteren, nazien, onderzoeken, visiteren
-- le valises = de koffers doorzoeken


visitation sub

1 CATHOLICISMO visitatie, bezoek van de Heilige Maagd aan de Heilige Elisabeth
Ordine de Visitation = Orde der Visitatie


visitator sub

1 bezoeker
--es de un exposition = bezoekers van een tentoonstelling
facer entrar un -- = een bezoeker binnenlaten
reciper --es = bezoekers ontvangen
2 inspecteur, visitator
-- apostolic = apostolisch visitator


+ visive adj

1 van het zien, gezichts...
campo -- = gezichtsveld
organos -- = gezichtsorganen
stimulo -- = gezichtsprikkel
acuitate/acutessa del facultate -- = scherpte van het gezichtsvermogen


+ vison sub

1 ZOOLOGIA nerts, mink
elevator de --es = nertsfokker
pelle de -- = nertshuid
2 (bont) nerts, mink
mantello de -- = minkmantel, nertsmantel
stola de -- = nertsstola


+ visor sub

1 OPTICA (beeld)zoeker
-- reflexe = reflexzoeker
-- telescopic = vizierkijker
imagine de -- = zoekerbeeld


vista sub

1 het zien, gezicht, gezichtvermogen
organo del -- = gezichtsorgaan
COMMERCIO a -- = op zicht
pagabile a -- = betaalbaar op zicht
a prime -- = op het eerste gezicht
perder le -- = het gezichtsvermogen verliezen
perdita del -- = gezichtsverlies, verlies van het gezichtsvermogen
recuperar/recovrar le -- = het gezichtsvermogen terugkrijgen
haber le -- acute = een scherpe blik hebben
secunde -- = tweede gezicht, helderziendheid
in -- de = met het oog op
curte de -- = bijziend
de -- acute = scherpziend
acuitate/acutessa del -- = scherpte van het gezichtsvermogen
foras de mi --! = (verdwijn) uit mijn ogen!
2 wat men kan zien: gezicht, uitzicht, vergezicht
-- de plagia = strandgezicht
-- de detra = achteraanzicht
-- de fronte/de facie = vooraanzicht
-- general = overzicht
-- exterior = buitenaanzicht
-- panoramic = wijds uitzicht
a perdita de -- = zo ver het oog reikt
a -- de oculo = zienderogen
terra in --! = land in zicht!
portata de -- = gezichtsafstand
haber in -- = het oog hebben op
haber le -- del mar = het uitzicht op zee hebben
perder de -- = uit het gezicht verliezen
saltar al -- = in het oog springen
cognoscer un persona de -- = iemand van gezicht kennen
naufragar al/in -- del porto = schipbreuk lijden in het gezicht van de haven
illa non supporta le -- del sanguine = zij kan niet tegen het zien van bloed
perspectiva a -- de ave = vogelperspectief
-- de Amsterdam = gezicht op Amsterdam
impedir le -- = het uitzicht belemmeren
3 inzicht, standpunt, mening, denkbeeld
--s politic = politieke opvattingen
puncto de -- = gezichts/standpunt
differentia(s) de -- = verschil van inzicht
exponer su --s = zijn opvattingen/ideeën uiteenzetten
aperir nove --s = nieuwe gezichtspunten openen


viste prep

1 gezien
-- (le facto) que = gezien het feit dat, in aanmerking genomen dat


+ vistose adj

1 opzichtig, pronkerig
toilette -- = opzichtig toilet
colores -- = schreeuwende kleuren


+ vistositate sub

1 opzichtigheid, pronkerigheid
-- de un vestimento = opzichtigheid van een kledingstuk


Vistula sub n pr

1 Weichsel


visual adj

1 gezichts..., visueel, beeld...
angulo -- = gezichtshoek
axe -- = gezichtsas
linea -- = gezichtslijn
radio -- = gezichtskring
centro -- = gezichtscentrum
campo/area -- = gezichtsveld
restriction del campo/area -- = blikvernauwing
horizonte -- = zichtbare horizon
memoria -- = visueel geheugen
impressiones/sensationes -- = gezichtsindrukken
organo -- = gezichtsorgaan
cellula -- = gezichtscel
nervo -- = gezichtszenuw
acutessa/acuitate -- = gezichtsscherpte
facultate -- = gezichtsvermogen
pollution -- = horizonvervuiling
teste -- = ooggetuige
handicapato -- = visueel gehandicapte


+ visualisar v

1 visualiseren, zichtbaar maken
-- un imagine = een beeld visualiseren


+ visualisation sub

1 visualisatie, zichtbaarmaking
unitate de -- = beeldschermtafel, visual display unit


+ visualitate sub

1 visualiteit


vita sub

1 leven, bestaan, existentie
lucta pro le -- = strijd om het bestaan
curso/carriera del -- = levensloop
scopo del -- = levensdoel
arbore del -- = levensboom
lumine/luce de -- = levenslicht
-- vegetative = vegetatief leven
-- organic = organisch leven
-- frugal/sobrie = sober/eenvoudig leven
-- commode = gerieflijk leven
-- opulente = zeer rijk leven
-- exemplar = voorbeeldig leven
-- incolor = kleurloos leven
-- gris = grijs/eentonig leven
-- felice = gelukkig leven
-- infelice = ongelukkig leven
-- private = privéleven
-- irregular = ongeregeld leven
-- eterne/eternal = eeuwig leven
-- intellectual = geestelijk leven
-- intrauterin = intra-uterien leven
-- militar/de soldato = soldatenleven
-- guerrier = krijgsleven
-- active/laboriose = werkzaam leven
-- agitate = bewogen/woelig leven
-- dissolute = zedeloos/losbandig leven
-- retirate = teruggetrokken leven
-- aventurose/accidentate = avontuurlijk/veelbewogen leven
-- musical = muziekleven
-- de circo = circusleven
-- de corte = hofleven
-- scholar/de schola = schoolleven
-- de plagia = strandleven
-- urban = stadsleven
-- cultural = cultuurleven
-- theatral = toneelleven
-- vagabunde/ambulante = zwerversleven, zwervend bestaan
-- misere/miserabile = ellendig leven/bestaan
-- sedentari = zittend leven
-- celibatari = vrijgezellenleven
-- del spirito = geestesleven
-- religiose = geloofsleven
-- cenobitic = cenobietenleven, kloosterleven
-- sexual = geslachtsleven
-- fetal = ongeboren leven
-- intime/interior/affective/sensitive/emotive = innerlijk leven, gemoedsleven, gevoelsleven
-- duple = dubbelleven
-- civil = burgerleven
-- domestic/familial/de familia = huiselijk leven, gezinsleven
-- professional = beroepsleven
-- public = openbaar leven
-- campestre/rustic = landleven
-- regular = geregeld leven
-- conjugal/matrimonial/marital = huwelijksleven
-- de sancto = heiligenleven
-- de sclavo = slavenleven
-- feminin = vrouwenleven
-- infantil = kinderleven
-- animal = dierlijk leven
-- human = menselijk leven
-- parasite = parasietenleven
durata/duration de -- = levensduur
durata/duration del -- human = mensenleeftijd
sin -- = levenloos
a -- o morte = op leven en dood
risco/periculo de -- = levensgevaar
a risco del -- = met levensgevaar
femina de mal -- = straatmeid, vrouw van lichte zeden
periculo de -- = lijfsgevaar
renta a -- = lijfrente
ideal de(l) -- = levensideaal
termino/fin del -- = levenseinde
besonios/necessitates del -- = levensbehoeften
commoditates del -- = gemakken van het leven
crepusculo/declino del -- = levensavond
historia del -- = levensgeschiedenis
principio de -- = levensbeginsel
conservation del -- = levensbehoud, lijfsbehoud
conception/vision del -- = levensbeschouwing, levensvisie
fonte de -- = levensbron
fugacitate del -- = vergankelijkheid van het leven
filo de -- = levensdraad
trenchar {sj} le filo de -- = de levensdraad doorsnijden
instincto de -- = levensdrift
phase del -- = levensfase
spiritos del -- = levensgeesten
experientia del -- = levenservaring
linea de -- = levenslijn
circumstantias/conditiones de -- = levensomstandigheden
rhythmo del -- = levensritme
stilo/genere/modo/maniera/tenor de -- = levensstijl, levenswijze
forma de -- = levensvorm
doctrina de -- = levensleer
norma de -- = levensnorm
phenomeno de -- = levensverschijnsel
habitudes de -- = levensgewoonten
anno de -- = levensjaar
companion de -- = levensgezel
fortia de -- = levenskracht
regula de -- = levensregel
signo de -- = levensteken
mar de -- = levenszee
assecurantia super le -- = levensverzekering
societate/compania de assecurantia super le -- = levensverzekeringsmaatschappij
origine del -- = oorsprong van het leven
expectation/sperantia de -- = levensverwachting
nivello/standard de -- = levensstandaard
medios de -- = middelen van bestaan
qualitate del -- = kwaliteit van het leven/bestaan
tedio del -- = levensmoeheid RELIGION pan del -- = brood des levens
in le flor de su -- = in de kracht van zijn leven
le gaudios/le joias del -- = de geneugten des levens
ganiar su -- = de kost verdienen
hasardar/riscar su -- = zijn leven wagen
restar/remaner in -- = in leven blijven
cambiar su -- = zijn leven veranderen
tener in -- = in leven houden
deber le -- a = het leven te danken hebben aan
esser inter le -- e le morte = tussen leven en dood zweven
abbreviar su -- = zijn leven verkorten
dar le -- a = het leven schenken aan
dar -- a = bezielen
vender car su -- = zijn leven duur verkopen
si te es car le -- = als het leven je lief is
menar un -- confortabile = een gemakkelijk leven leiden
exponer su -- = zijn leven in de waagschaal stellen
perder le -- = het leven verliezen, om het leven komen
salvar le -- = er het leven afbrengen
salvar le -- de un persona = iemands leven redden
amar le -- = van het leven houden
passar a un altere -- = sterven
privar se del -- = zich van het leven beroven
esser al margine del -- = buiten het leven staan
fluctuar/esser inter le -- e le morte = tussen dood en leven zweven
attentar al -- de un persona = iemand naar het leven staan, een aanslag doen op iemand
mitter in joco le -- de un persona = iemands leven op het spel zetten
costar le -- a = het leven kosten aan
question de -- e de morte = zaak van leven en dood
le aurora del -- = de dageraad des levens
obra de su -- = zijn levenswerk
su -- pende a un filo = zijn leven hangt aan een zijden draadje
complicar se le -- = het zich zelf moeilijk maken
invenenar le -- a un persona = iemand het leven vergallen
le bursa o le --! = je geld of je leven!


+ vitaceas sub pl

1 BOTANICA vitaceeën, wijnstokfamilie


vital adj

1 het leven betreffend, levens..., vitaal
functiones -- = vitale functies
energia -- = levensenergie
fortia -- = levenskracht
spiritos -- = levensgeesten
principio -- = levensbeginsel
besonios/necessitates -- = levensbehoeften
conditiones/circumstantias -- = levensomstandigheden
forma -- = levensvorm
curso/carriera -- = levensloop
phase -- = levensfase
processo -- = levensproces
curva -- = levenscurve
cyclo -- = levenscyclus
experientia -- = levenservaring
rhythmo -- = levensritme
modo -- = levenswijze
spatio -- = levensruimte, leefruimte
phenomeno -- = levensverschijnsel
minimo -- = bestaansminimum
question -- = levensvraag
allegressa -- = levensvreugde
angustia -- = levensangst
valor -- = levenswaarde
conflicto -- = levensconflict
instincto -- = levensinstinct
veritate -- = levenswaarheid
voluntate -- = levenswil
halito/sufflo -- = levensadem
partes -- = vitale delen
calor -- = vitale warmte
importantia -- = levensbelang
de importantia -- = van vitaal belang
non dar/monstrar signo -- = geen teken van leven geven/vertonen
2 van levensbelang, vitaal, essentieel
problema/question -- = vitale kwestie


+ vitalisar v

1 levensvatbaar maken, levenskracht geven
2 verlevendigen, bezielen, activeren


+ vitalisation sub

1 levensvatbaarmaking
2 bezieling


vitalismo sub

1 PHILOSOPHIA vitalisme


vitalista sub

1 PHILOSOPHIA vitalist


+ vitalista adj

1 PHILOSOPHIA vitalistisch
schola -- = vitalistische school


+ vitalistic adj

1 PHILOSOPHIA vitalistisch
theoria -- de Aristoteles = vitalistische theorie van Aristoteles


vitalitate sub

1 levenskracht, vitaliteit, levenslust, levensvatbaarheid
-- renovate/restaurate = herwonnen levenskracht
un infante plen de -- = een kind dat vol levenslust is
sappar le -- de un persona = iemands levenskracht ondermijnen
haber ancora un grande -- pro su annos = nog flink zijn voor zijn leeftijd


vitamina sub

1 vitamine
deficientia/carentia/manco de --s = vitaminegebrek
comprimito de --s = vitaminetablet
povre in --s = vitaminearm
ric/abundante in --s = vitaminerijk


+ vitaminar adj

1 toevoegen van vitaminen, vitamineren, vitaminiseren
aspirina vitaminate = gevitaminiseerde aspirine


vitaminic adj

1 vitamine...
alimento -- = vitaminerijk voedsel
deficientia/carentia/manco -- = vitaminegebrek
complexo -- B = vitamine B-complex


vitaminisar v

1 toevoegen van vitaminen, vitamineren, vitaminiseren
-- productos alimentari = levensmiddelen vitaminiseren


+ vitaminisation sub

1 toevoeging van vitaminen


vitaminologia sub

1 vitaminologie, leer/studie der vitaminen


vitar v

1 wijnstok planten
2 (aan)schroeven, vastschroeven
bulones mal vitate = slobberende bouten


vite sub

1 wijnstok
-- sarmentose = rankende wijnstok
2 schroef
-- tenditor = spanschroef
-- de pression = klemschroef
-- a metallos = metaalschroef
-- de regulation/de adjustamento/de adjustage = stelschroef
-- de securitate = borgschroef
-- cruciforme = kruiskopschroef
-- micrometric = micrometerschroef
testa/capite de -- = schroefkop
testa/capite de -- cruciforme = kruiskop (van schroef)
-- ad alettas/alas = vleugelschroef
-- a/de ligno = houtschroef
-- micrometric = microschroef
-- de compasso = passerschroef
-- perpetual/sin fin = schroef zonder einde, worm
-- dextrorse = rechtsdraaiende schroef
-- anular = ringschroef, ringbout
-- de fixation = bevestigingsschroef
-- de controlo = regelschroef
-- de Archimedes = tonmolen
-- con passo a d+ext(e)ra, -- a filetto dext(e)re = rechtse schroef
-- con passo a sinistra, -- a filetto sinistre = linkse schroef
spira/passo de -- = schroefgang
matre --, -- femina = moer
matre -- con alettas/alas = vleugelmoer
coperculo a -- = schroefdeksel
tappo/capsula a -- = schroefdop
cavilia/bulon a -- = schroefbout
forator a -- = schroefboor
clausura a -- = schroefsluiting
clave a/pro matre -- = moersleutel
fixar un cosa con --s = iets met schroeven bevestigen
serrar un -- = een schroef aandraaien
dar un torno de -- = de schroef een slag aandraaien
disserrar un -- = een schroef losdraaien
iste -- se disserra = deze schroef laat los


+ vitella sub

1 koekalf


vitelligene adj

1 de eidooier voortbrengend


vitellin (I) adj

1 van het kalf, kalfs...


vitellin (II) adj

1 van de eidooier, eidooier...
membrana -- = dooiervlies


vitellino sub

1 velijn, kalfsperkament, velijnpapier


vitello (I) sub

1 kalf
-- neonate = nuchter kalf
-- a ingrassiar = mestkalf
corio de -- = kalfsleder
pelle de -- = kalfsvel
mercato de --s = kalvermarkt
adorar le -- de auro = het gouden kalf aanbidden
2 kalfsvlees
pectore de -- = kalfsborst
rostito de -- = gebraden kalfsvlees
testa/capite de -- = kalfskop
carne de -- = kalfsvlees
carne de -- hachate {sj} = kalfsgehakt
ficato de -- = kalfslever
costa de -- = kalfsrib
trencho {sj} de -- = kalfslapje
trencho {sj} rotunde de -- = kalfsoester
carne rolate de -- = kalfsrollade
ragout (F) de -- = kalfsragoût
bouillon (F) de -- = kalfsbouillon
croquette (F) de -- = kalfsvleeskroket
fricandeau (F) de -- = kalfsfricandeau
cotelette (F) de -- = kalfskotelet/carbonade
rostito de -- = kalfsgebraad, gebraden kalfsvlees


vitello (II) sub

1 eidooier, vitellus, eigeel


+ vitellogenese (-esis) sub

1 vitellogenese


+ vitiabile adj

1 onderhevig aan bederf


vitiar v

1 corrumperen, doen ontaarden
2 schaden, benadelen, bederven, FIGURATE verwennen
3 JURIDIC ongeldig/nietig maken (contract, etc.)


+ vitiate adj

1 bedorven
aere -- = bedorven/vervuilde lucht


vitiation sub

1 het corrumperen
2 het schaden, benadeling, bederf
3 JURIDIC ongeldig/nietigmaking (van contract, etc.)


viticola sub

1 wijnbouwer


viticola adj

1 wijnbouw..., wijn...


viticole adj

1 wijnbouw..., wijn...
cellario -- = wijnkelder
region -- = wijnstreek


viticultor sub

1 wijnbouwer


viticultura sub

1 wijnbouw, druiventeelt, druivencultuur


+ vitiligo sub

1 MEDICINA vitiligo (plaatselijk albinisme)


vitio sub

1 ondeugd, slechte eigenschap, slechte gewoonte, kwaad
otio es le matre de tote le --s = ledigheid is des duivels oorkussen
un vulpe perde le pilo ma non le -- = een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken
le cammino del -- = het pad der zonde
combatter --s = ondeugden tegengaan
2 ontucht
3 fout, gebrek, onvolmaaktheid
-- de construction = constructiefout
-- de fabrication = fabrieksfout
-- de pronunciation = spraakgebrek
--s celate/occulte = verborgen gebreken
JURIDIC -- de forma = vormfout


vitiose adj

1 verdorven, slecht, met ondeugden behept
homine -- = slecht mens
2 gebrekkig, fout, verkeerd, slecht
circulo -- = vicieuze cirkel
rationamento -- = kronkelredenering
3 cavallo -- = weerspannig paard


+ vitiositate sub

1 verdorvenheid, perversiteit, slechtheid
-- de un individuo = verdorvenheid van een persoon
2 vicieus karakter
-- de un rationamento = vicieus karakter van een redenering


+ Vito sub n pr

1 Vitus
dansa de Sancte -- = Sint Vitusdans


vitrar v

1 van ruiten/glas voorzien, ruiten inzetten, beglazen
-- un porta = een ruit in een deur zetten


+ vitrate adj

1 van glas, glazen, glas...
porta -- = glazen deur
armario -- = glazen kast


vitree adj

1 glazen, van glas, glas...
2 glasachtig, glazig, als glas
ANATOMIA humor -- = glasachtig vocht (van oog)
ANATOMIA corpore -- = glasachtig lichaam (van oog)


+ vitreria sub

1 glasfabriek, glasblazerij
-- de bottilias = flessenfabriek
2 glashandel, glaswinkel
3 glaswaren, glaswerk
iste -- ha arrivate intacte = dat glaswerk is behouden aangekomen


vitrero sub

1 glazenmaker
2 glasfabrikant
3 glasblazer


vitriera sub

1 gebrandschilderd raam


vitrificabile adj

1 verglaasbaar


+ vitrificabilitate sub

1 verglaasbaarheid


vitrificar v

1 in glas omzetten, tot glas smelten
2 met glasachtige laag bedekken


vitrification sub

1 omzetting in glas, verglazing
temperatura de -- = verglazingstemperatuur
furno de -- = verglaasoven
2 het bedekken met een glasachtige laag


vitrina sub

1 etalage, winkelraam, uitstalraam
-- del pastissero = etalage van de banketbakker
material de -- = etalagemateriaal
mannequin (F) de -- = etalagepop
lampa de -- = etalagelamp
vitro de -- = etalageruit
exclaramento de -- = etalageverlichting
-- refrigerate = koelvak
2 vitrine, glazen uitstalkast
-- de tropheos = prijzenkast


vitriolar v

1 met vitriool aanlengen
2 met vitriool bewerken
3 FIGURATE met vitriool werpen naar


vitriolic adj

1 vitrioolachtig, vitriool...


vitriolisar v

1 in vitriool omzetten


vitriolo sub

1 CHIMIA vitriool, zwavelzuur
-- de plumbo = loodvitriool
oleo de -- = vitrioololie


vitro sub

1 glas (stof)
-- plan polite, -- de speculo = spiegelglas
-- colorate/de color = gekleurd glas
-- a bottilias = flesseglas
-- opac/dispolite = matglas
-- irisate = geïriseerd glas
-- fumate = gerookt glas
-- infrangibile = onbreekbaar glas
-- armate = draadglas
-- plan = vlakglas
-- cuirassate/antiballas = pantserglas, kogelvrij glas
-- de securitate = veiligheidsglas, onsplinterbaar glas
-- artificial/synthetic = kunstglas
-- de berillos = brilleglas
--s a duple foco = dubbelfocusglazen
-- pressate/comprimite = persglas
in -- = in de reageerbuis
oculo de -- = glazen oog
perla de -- = glasparel
placa de -- = glasplaat
lana/watta de -- = glaswol
fibra de -- = glasfiber, glasvezel
berillos (a --) bifocal = bifocale bril
gravure (F) sub -- = ets achter glas
electrodo de -- = glaselektrode
sufflar -- = glasblazen
sufflator de -- = glasblazer
fabrication de -- = glasfabricage
fabrica de -- = glasfabriek
fabricante de -- = glasfabrikant
fabrication de -- = glasfabricage
politor de --s = glasslijper
servicio de --s = glasservies
harmonica a --s = glasharmonica
cultura in -- = vitrocultuur
fragilitate de -- = breekbaarheid van glas
furno/fornace de -- = glasoven
cultello pro -- = glasmes
lima pro -- = glasvijl
colla pro -- = glaslijm
poner sub -- = achter glas zetten
2 (drink)glas
-- a/pro bira = bierglas
-- a/pro liquor = likeurglas
tempesta in un -- de aqua = storm in een glas water
3 (voorwerp van) glas
-- de lampa = lampeglas
4 (glas)ruit, raam
-- duplic = dubbele beglazing, dubbele ramen
-- de auto(mobile) = autoruit
lavar le --s = de ramen wassen/lappen
lavator de --s = glazenwasser
rumper/fracassar un -- = een ruit inslaan/indrukken


vitrose adj

1 glazen, van glas, glas...
2 glasachtig, glazig, als glas
structura -- = glasachtige structuur
substantia -- = glasachtige substantie
oculos -- = glazige ogen
aspecto -- = glazigheid
reguardo -- = glazige blik


vituperabile adj

1 laakbaar, berispelijk


vituperar v

1 uitvaren (tegen), tekeer gaan (tegen), schimpen (op)
2 hekelen, berispen, laken, afkeuren, gispen


vituperation sub

1 heftige berisping, gisping, laking


vituperative adj

1 berispend, gispend, lakend
paroles -- = berispende woorden


vituperator sub

1 iemand die berispt/gispt/afkeurt/laakt


vivace adj

1 (vooral van planten en lagere dieren) levenskrachtig, vol levenskracht, taai, sterk
2 levendig, opgewekt
3 discussion -- = levendige discussie
colores -- = levendige/frisse kleuren
4 MUSICA (adv) vivace, levendig


vivace adv

1 MUSICA vivace, levendig


vivacitate sub

1 levendigheid, gloed, vuur
2 heftigheid, onstuimigheid


vivanda sub

1 spijs, eetwaar, gerecht
--s = voedsel, mondvoorraad, proviand


vivandera sub

1 marketentster, zoetelaarster


vivandero sub

1 marketenter, zoetelaar


vivario sub

1 visvijver
2 viskaar, visbun
-- de anguillas = palingkaar


vivat interj

1 vivat


vive adj

1 levend
carne -- = levend vlees
aqua -- = levend/stromend water
peso -- = levend gewicht
lingua -- = levende taal
le lingua es un organismo -- = de taal is een levend organisme
esser plus morte que -- = meer dood dan levend zijn
nulle anima -- = geen levende ziel
morte o -- = dood of levend
comburer -- = levend verbranden
2 levendig
imagination -- = levendige verbeelding
interesse -- = levendige belangstelling
intelligentia -- = scherp/helder verstand
marcha {sj} -- = vlugge tred
gesto -- = levendig gebaar
movimento -- = vlugge beweging
commercio -- = levendige handel
reguardo -- = alerte blik
temperamento -- = opvliegende aard
color -- = heldere/levendige kleur
critica -- = felle kritiek
lumine/luce -- = schel/scherp licht
curiositate -- = sterke nieuwsgierigheid
discussion -- = levendige discussie


+ vive sub

1 levend vlees, het levende
taliar in le/al -- = in het levend vlees snijden


vivente adj

1 levend
esser -- = levend wezen
materia -- = levende materie
lingua -- = levende taal
exemplo -- = levend voorbeeld
morto/cadavere -- = levend lijk
le lingua es un organismo -- = de taal is een levend organisme


viver v

1 leven
placer/gaudio/joia de -- = levenslust, levensvreugde
modo/maniera de -- = levenswijze
-- secundo su medios = de tering naar de nering zetten
-- in exilio = in ballingschap leven
-- in otio = een lui leven leiden
-- su proprie vita = zijn eigen leven leiden
ille vive pro su infantes = hij leeft voor zijn kinderen
ille vive de ris con lacte = hij leeft van rijst met melk
ille vive un vita multo solitari = hij leeft een zeer eenzaam leven
2 wonen


viveres sub pl

1 levensmiddelen, voedsel, proviand, leeftocht
magazin de -- = levensmiddelenwinkel
ration de -- = levensmiddelenrantsoen
pacco de -- = levensmiddelenpakket
transporto de -- = voedseltransport
manco/penuria/scarsitate de -- = gebrek aan levensmiddelen
-- de reserva = noodrantsoen


+ vivibile adj

1 leefbaar
un mundo -- = een leefbare wereld


+ vivibilitate sub

1 leefbaarheid


vivide adj

1 levendig, krachtig, sterk, helder (kleur/licht)
lumine/luce -- = helder licht
colores -- = heldere kleuren
jalne -- = knalgeel


vivific adj

1 bezielend, opwekkend


+ vivificante adj

1 opwekkend, versterkend, bezielend, inspirerend
calor -- del sol = levenwekkende warmte van de zon
gratia -- = levenmakende genade
spirito -- = bezielende geest


vivificar v

1 opwekken, krachtig maken, nieuwe groeikracht geven, bezielen, nieuw leven inblazen


vivification sub

1 het opwekken, opwekking, het bezielen, bezieling, het (nieuw) leven geven, levendmaking


vivificator sub

1 iemand die bezielt/(nieuw) leven geeft (aan iets)


vivipare adj

1 vivipaar, levendbarend


+ viviparitate sub

1 BIOLOGIA eigenschap van levende jongen voort te brengen


vivisection sub

1 vivisectie


+ vivisectionar v

1 aan vivisectie onderwerpen
-- un ratto = een rat aan vivisectie onderwerpen


vivisectionista sub

1 vivisector
2 voorstander van vivisectie


+ vivisector sub

1 iemand die vivisectie verricht, vivisector


+ vivo sub

1 levende
le pais/mundo del --s = het land der levenden
disparer del mundo del --s = uit het land der levenden verdwijnen
JURIDIC donationes inter --s = schenking onder levenden
2 levend vlees
trenchar {sj} in le -- = in levend vlees snijden
in -- = in vivo, in het levende organisme
3 entrar in le -- del debatto = tot de kern van de zaak komen


vocabulario sub

1 vocabulaire, woordenschat, woordenlijst, terminologie
inricchir/ampliar su -- = zijn woordenschat uitbreiden
inricchimento/ampliation de su vocabulario = uitbreiding van zijn woordenschat


vocabulo sub

1 woord
familia de --s = woordfamilie


vocal adj

1 van de stem, de stem betreffend, stem...
organos -- = stemorganen
chordas -- = stembanden
2 vocaal, door de stem voortgebracht/uitgevoerd
musica -- = vocale muziek
concerto -- = zanguitvoering
sono -- = spraakklank


vocal sub

1 PHONETICA klinker, vocaal
-- nasal = neusklinker
-- oral = mondklinker
-- assonante = assonant
-- diphthongate = gediftongeerde klinker
-- atone/mute = stomme/toonloze klinker
-- tonic/accentuate = beklemtoonde klinker
-- breve = korte klinker
-- longe = lange klinker
-- semilonge = halflange klinker
-- aperte = open klinker
-- clause = gesloten klinker
-- anterior/palatal = voorklinker
-- medie/median/central = middenklinker
-- prolongate/allongate
-- radical/thematic/del radical = stamklinker
-- initial = beginklinker
allongar/prolongar un -- = een klinker verlengen
allongamento de un -- = verlenging van een klinker


vocalic adj

1 PHONETICA de klinkers betreffend, van de klinkers
alternantia -- = klinkerwisseling, ablaut
systema -- de un lingua = klinkerstelsel van een taal
quantitate -- = klinkerlengte


+ vocalisar v

1 MUSICA vocaliseren, vocalises uitvoeren
2 PHONETICA medeklinker in een klinker veranderen


vocalisation sub

1 PHONETICA vocalisatie, overgang van een medeklinker in een klinker
2 MUSICA vocalisatie, het vocaliseren


vocalisator sub

1 MUSICA iemand die vocalises uitvoert


vocalismo sub

1 klinkerstelsel (van een taal/van een woord)


vocaliso sub

1 MUSICA vocalise


+ vocalitate sub

1 MUSICA stemgebruik


vocar v

1 roepen
-- per telephono = opbellen


vocation sub

1 roeping (anque RELIGION), sterke innerlijke drang, aanleg, natuurlijke geschiktheid
sequer su -- = aan zijn roeping gehoor geven
prender conscientia de su -- = zich van zijn roeping bewust worden
-- artistic/de artista = kunstenaarsroeping
-- monachal/monastic/claustral = kloosterroeping
le -- de Abraham = de roeping van Abraham


+ vocational adj

1 mbt/van zijn roeping/aanleg


vocative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
caso -- = vocatief, vocativus


vocativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vocatief, vocativus


voce sub

1 stem
-- del sanguine/del natura = stem van het bloed
-- interne/interior/del conscientia = stem van het geweten
-- del populo = stem van het volk, volksmond
-- de tenor = tenorstem
-- de testa/de capite = kopstem
-- sepulcral/cavernose = grafstem
-- feminin/de femina = vrouwenstem
-- infantin/infantil/de infante = kinderstem
-- angelic = engelenstem
-- human = mensenstem
-- clar = heldere stem
-- acute = schelle stem
-- rude = barse stem
-- guttural = keelstem
-- interne/interior = innerlijke stem
-- tremulante = beverige stem
-- stridente = scherpe stem
-- stentoree/de stentor = stentorstem
-- tonitruante = donderstem
-- aspere = ruwe/rauwe stem
-- sonor/musical = sonore/welluidende stem
-- alte = harde/luide stem
parlar in -- alte = hardop/luid spreken
parlar in -- basse = zacht(jes) spreken
portata del -- = stembereik
a portata de -- = te beroepen
sono del -- = stemgeluid
elevation del -- = stemverheffing
a medie -- = halfluid
a duo/tres/quatro --s = twee/drie/vierstemmig
muta/mutation del -- = stemwisseling
registro del -- = stemregister
volumine del -- = stemvolume
inflecter su -- = zijn stem buigen
inflexion del -- = stembuiging
cambiar su -- = zijn stem veranderen
elevar/altiar le voce = zijn stem verheffen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA vorm
-- active/passive/pronominal = bedrijvende/lijdende/wederkerende vorm


vociferante adj

1 schreeuwend, tierend, brullend, razend


vociferar v

1 woedend schreeuwen, tieren, brullen, razen


vociferation sub

1 geschreeuw, getier, gebrul, gescheld


vociferator sub

1 schreeuwend/tierend/brullend/razend iemand, schreeuwer


vodka sub RUSSO

1 wodka, vodka
-- russe = Russische wodka
-- polonese = Poolse wodka


voga sub

1 het varen, het roeien, het voortbewegen
2 mode, zwang, trek, populariteit
moda in -- = heersende mode
venir in -- = in zwang/trek/mode komen
esser in -- = in zwang/trek/de mode zijn


vogar v

1 varen, roeien, voortbewegen
-- super le laco = op het meer varen
-- inter vita e morte = tussen leven en dood zweven


+ voivoda sub

1 HISTORIA woiwode


+ voivodato sub

1 ambt van woiwode


+ volante adj

1 vliegend
trapezio -- = zweefrek
pisce -- = vliegende vis
rota -- = vliegwiel
tapis (F)/tapete -- = vliegend tapijt
subcuppa/disco volante, objecto -- non identificate, O.V.N.I. = vliegende schotel, UFO
le Hollandese Volante = de Vliegende Hollander
fortalessa -- = vliegend fort
ponte -- = gierbrug


volante sub

1 vliegwiel
2 stuur (van auto)
-- sportive = sportstuur
perder le controlo del -- = de macht over het stuur verliezen
3 strook, sierstrook, volante
4 pluimbal, badmintonbal
jocar al -- = badminton spelen


volapük sub n pr

1 Volapük


volapükismo sub

1 volapükisme


volapükista sub

1 volapükist


volar v

1 vliegen
-- circa = rondvliegen
interdiction de -- = vliegverbod


volata sub

1 vlucht, zwerm, troep
-- de sturnos = zwerm spreeuwen
-- de passeres = zwerm mussen
2 ARTILLERIA salvo, volle laag


volatile adj

1 vliegend, kunnend vliegen
2 vluchtig (anque FIGURATE), snel vervliegend
substantias -- = vluchtige stoffen
sal -- = vlugzout
oleo -- = etherische olie


volatile sub

1 gevleugeld dier
--s = gevogelte


volatilitate sub

1 CHIMIA vluchtigheid


+ volatisabile adj

1 vluchtig, snel verdampend, snel vervliegend


volatisar v

1 doen vervluchtigen, doen vervliegen


volatisation sub

1 vervluchtiging, het vervliegen


+ vol-au-vent sub FRANCESE

1 CULINARI vol-au-vent (pastei met ragoût)


voler v

1 willen, wensen, verlangen
-- facer un cosa = iets willen doen
-- un cosa = iets willen
-- dicer = bedoelen


voler sub

1 het willen, wil


+ volettar v

1 fladderen


Volga sub n pr

1 Wolga


volition sub

1 PSYCHOLOGIA het willen, wil, wilsuiting
libertate de -- = wilsvrijheid


+ volitional adj

1 PSYCHOLOGIA mbt/van de wil, wils...


volitive adj

1 PSYCHOLOGIA volitief, volitioneel, wils...
fortia -- = wilskracht
reguardo -- = wilskrachtige blik


+ volitivitate sub

1 wilskracht


+ volleyball sub ANGLESE

1 volleybal
jocar al -- = volleyballen
jocator de -- = volleyballer


volo sub

1 het vliegen, vlucht
-- nocturne/de nocte = nachtvlucht
-- diurne/de jorno = dagvlucht
-- de altura = hoogtevlucht
-- oceanic/transoceanic = oceaanvlucht
-- transatlantic = transatlantische vlucht
-- spatial = ruimtevlucht
-- de retorno = retourvlucht
-- experimental/de proba/de prova/de essayo = proefvlucht
-- de instruction = oefenvlucht
-- de demonstration = demonstratievlucht
-- de recognoscentia = verkenningsvlucht
-- regular/de linea = lijnvlucht
-- planate = glijvlucht
-- radente = scheervlucht
-- charter (A) = chartervlucht
-- prenuptial = bruidsvlucht (van bijen)
a -- de ave = in vogelvlucht
perspectiva a -- de ave = vogelperspectief
horas de -- = vlieguren
velocitate de -- = vliegsnelheid
interdiction de -- = vliegverbod
plano de -- = vluchtplan/schema
simulator de -- = vluchtnabootser, vluchtsimulator
personal de -- = vliegend personeel
schola de -- = vliegschool
ponte de -- = vliegdek
altitude/altor de -- = vlieghoogte
2 met vliegen afgelegde afstand, vliegafstand, vlucht
-- sin scala = vlucht zonder tussenlanding
3 vlucht, troep samenvliegende vogels, zwerm
-- de aves = vlucht vogels
-- de anates = toom eenden


volt sub

1 ELECTRICITATE volt


volta sub

1 zwenking, gier
-- de gigante = reuzenzwaai
2 EQUITATION volte
3 ARTE DE CONSTRUER etc., boog, gewelf
ossatura de un -- = ribben van een gewelf
forma de -- = gewelfvorm
-- a cupola = koepelgewelf
-- palmiforme = palmgewelf
-- cranian/cranial = schedeldak
-- de foliage = loofdak
-- spheric = kogelgewelf
-- cylindric = cilindrisch gewelf
-- anular = ringgewelf
-- inclinate = schuin gewelf
-- palatal/palatin/del palato = gehemelteboog


Volta sub n pr

1 Volta


voltage sub

1 voltage, spanning
-- de fuga = lekspanning
-- anodic = anodespanning, plaatspanning
regulator del -- = spanningsregelaar
transformator de -- = spanningstransformator
distributor de -- = spanningsverdeling
distributor de -- = spanningsverdeler
variation de -- = spanningsvariatie


voltaic adj

1 van Volta, volta...
pila -- = voltazuil
arco -- = electrische boog, booglamp


+ voltairianismo sub

1 filosofie van Voltaire
2 spottende ongelovigheid


voltaismo sub

1 techniek van de opwekking van elektricteit door een chemische reactie


voltametro sub

1 voltameter


voltampere sub

1 voltampère


voltar v

1 een gewelf/boog bouwen


+ voltate adj

1 gewelfd, gebogen, geboogd
dorso -- = hoge rug
fenestras -- = geboogde vensters
cellario -- = keldergewelf


voltear v

1 EQUITATION voltigeren


+ volteator sub

1 EQUITATION voltigeerder


volteo sub

1 EQUITATION het voltigeren (acrobatie op galopperend paard)


voltimetro sub

1 voltmeter, spanningmeter
-- digital = digitaalvoltmeter
-- electrostatic = elektrostatische voltmeter


volubile adj

1 veranderlijk, wispelturig, grillig, onstabiel, labiel
persona -- = wispelturig persoon
ille es de humor -- = hij is labiel van stemming
2 spraakzaam, welbespraakt, rad van tong
3 BOTANICA slinger..., windend, slingerend
planta -- = slingerplant


volubilitate sub

1 veranderlijkheid, wispelturigheid, grilligheid
2 spraakzaamheid, welbespraaktheid, radheid van tong


+ volucella sub

1 ZOOLOGIA vedervlieg


+ volumetria sub

1 CHIMIA volumetrie, inhoudsmeting, maatanalyse


+ volumetric adj

1 volumetrisch
analyse (-ysis) -- = volumetrische analyse, maatanalyse
viscositate -- = volumeviscositeit
deformation -- = ruimtelijke vervorming


+ volumetro sub

1 volumemeter


+ volumic adj

1 PHYSICA soortelijk, volumendeel...
massa -- = volumieke/soortelijke massa


volumine sub

1 volume, inhoud, omvang
-- de un bloco de petra = omvang van een blok steen
-- de un corpore = inhoud van een lichaam
-- de un sphera = inhoud van een bol
unitate de -- = ruimte-eenheid
2 omvang, hoeveelheid, grootte, volume
-- del production = produktieomvang
-- del venditas = omzet
-- del exportationes = omvang van de uitvoer
-- del traffico/del circulation = verkeersaanbod
3 volume (van stem/radio), sterkte (van geluid)
-- sonor = geluidsvolume, geluidssterkte
-- del voce = stemvolume
controlo del -- = volumeregelaar
button del controlo del -- = volumeknop
bassar le -- = het geluid zachter zetten
4 (boek)deel, band
dictionario in dece --s = tiendelig woordenboek


voluminose adj

1 omvangrijk, heel dik, volumineus, lijvig (mbt boekwerk)
pacco -- = heel dik pak
libro -- = lijvig boekwerk
documentation -- = omvangrijke documentatie


+ voluminositate sub

1 voluminositeit, omvangrijkheid, lijvigheid (van boekwerk)


voluntariato sub

1 vrijwilligerschap
2 MILITAR vrijwillige dienst


voluntari adj

1 vrijwillig, uit eigen beweging, uit vrije wil
omission -- = opzettelijk verzuim
contribution -- = vrijwillige bijdrage
assecurantia -- = vrijwillige verzekering
incendio -- = brandstichting
labor/travalio -- = vrijwilligerswerk
presentar se voluntarimente = zich vrijwillig aanmelden
ceder/renunciar voluntarimente (a) = vrijwillig afstand doen


+ voluntarietate sub

1 vrijwilligheid
-- de un acto = vrijwilligheid van een handeling


voluntario sub

1 MILITAR vrijwilliger
armea de --s = vrijwilligersleger
legion de --s = vrijwilligerslegioen


+ voluntarismo sub

1 PHILOSOPHIA voluntarisme


+ voluntarista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van de leer van het voluntarisme


+ voluntarista adj

1 PHILOSOPHIA de leer van het voluntarisme aanhangend


+ voluntaristic adj

1 PHILOSOPHIA de leer van het voluntarisme aanhangend


voluntate sub

1 wil, wens, verlangen
-- popular = volkswil
-- vital = levenswil
-- ferree/de ferro/inflexibile = ijzeren wil
-- indomabile = ontembare wil
-- implicite = onuitgesproken wil
a -- = naar believen, naar goeddunken, zoveel men wil
bon/mal -- = goede/kwade wil
de bon -- = graag, met plezier, met genoegen
con le melior -- del mundo = met de beste wil van de wereld
homines de bon -- = mensen van goede wil
de mal -- = met tegenzin
isto es un question de mal -- = het is een kwestie van onwil
manco de -- = gebrek aan wilskracht
ultime -- = laatste wil(sbeschikking)
complir le -- de Deo = Gods wil doen
imponer/facer prevaler su -- = zijn wil doordrijven/opleggen
facer le -- de un persona = iemands wens vervullen
respectar le -- de un persona = iemands wens respecteren


voluptari adj

1 wellustig, zinnelijk


voluptate sub

1 zinnelijkheid, wellust, zingenot


voluptuario sub

1 zinnelijk mens, wellusteling


voluptuose adj

1 wellustig, zinnelijk
caressas -- = wellustige strelingen


voluptuositate sub

1 zinnelijkheid, wellust, zingenot


voluta sub

1 krul, winding, kringel, spiraal
--s de un cigarro = (rook)kringels van een sigaar
2 ARTE DE CONSTRUER voluut, krul
3 ZOOLOGIA rolslak, rolschelp


+ volvaria sub

1 BOTANICA gewone beurszwam


volver v

1 draaien, omdraaien, ronddraaien, wentelen, omkeren
-- le pagina/le folio = het blad omdraaien


+ volvoce sub

1 BOTANICA bolwier


volvulo sub

1 MEDICINA kronkel, knoop, torsie
-- gastric = torsie van de maag
-- intestinal = darmkronkel


vomer v

1 braken, uitbraken, overgeven, uitspuwen
-- sanguine = bloed spuwen/opgeven
le vulcano vome lava = de vulkaan spuwt lava/braakt lava uit
-- injurias = verwensingen uitbraken


+ vomere sub

1 ANATOMIA ploegschaarbeen (in neus)


+ vomeronasal adj

1 MEDICINA vomeronasaal


vomic adj

1 braakverwekkend, braking veroorzakend
BOTANICA nuce -- = braaknoot, kraanoog


vomica sub

1 MEDICINA vomica (uit een abces opgehoest vocht of bloed)


vomitar v

1 braken, uitbraken, overgeven, uitspuwen
-- sanguine = bloed spuwen/opgeven/braken
-- blasphemias = godslasteringen uitbraken
-- foco = vuur spuwen
-- flammas = vlammen uitbraken
le vulcano vomita lava = de vulkaan braakt lava uit


vomitator sub

1 iemand die braakt, braker


vomitive adj

1 braakverwekkend, braking veroorzakend
gas -- = braakgas
pulvere -- = braakpoeder
substantia/pharmaco -- = braakmiddel
bibita/biberage -- = braakdrank


vomitivo sub

1 braakmiddel


vomito sub

1 braking
-- de sanguine = bloedspuwing
2 braaksel, overgeefsel


vomitorio sub

1 uitgang van Romeins amfitheater


vomiturition sub

1 MEDICINA vruchteloze braakpoging(en), loze braking(en)


vorace adj

1 vraatzuchtig, gulzig, begerig (anque FIGURATE)
appetito -- = vraatzucht
reguardo -- = begerige blik
lector -- = lettervreter, boekverslinder
le locusta es un insecto -- = de sprinkhaan is een vraatzuchtig insekt


voracitate sub

1 vraatzucht, gulzigheid
le -- del squalo = de vraatzucht van de haai
mangiar con -- = schrokken


vorar v

1 verslinden, verzwelgen


vortice sub

1 wervel(ing), draaikolk, maalstroom
-- de nive = sneeuwjacht
-- de vento = wervelwind
-- de impressiones = wirwar van indrukken


+ vorticella sub

1 ZOOLOGIA vorticella


vorticose adj

1 wervelend, draaiend
vento -- = wervelwind
rotar --mente = wervelen


vos

1 (pron pers ) U (enk, mv), jullie
2 pron refl U (enk, mv)


+ voseamento sub

1 het met U en Uw aanspreken


+ vosear v

1 met U en Uw aanspreken


vosgian adj

1 van de Vogezen


Vosgos sub n pr pl

1 Vogezen


vostre

1 pron poss adjec Uw, jullie
2 pron poss het/de Uwe, die/dat van jullie


votante sub

1 stemgerechtigde
2 stemmer, kiezer


votar v

1 plechtig beloven
2 wijden, bestemmen
3 stemmen, een stem uitbrengen
-- in favor de un lege = vóór een wet stemmen
-- in blanco = blanko stemmen
-- contra/negativemente = tegenstemmen
-- verbalmente = mondeling stemmen
machina a/de -- = stemmachine
derecto de -- = stemrecht
-- per appello nominal = hoofdelijk stemmen
-- per seder e levar = stemmen door zitten en opstaan
-- a mano levate = stemmen bij handopsteken
competente pro -- = stembevoegd, stemgerechtigd
4 voteren, aannemen, stemmen voor
-- un summa = een som voteren
-- creditos = kredieten toestaan
-- un projecto de lege = een wetsontwerp aannemen


+ votation sub

1 stemming
-- (per appello) nominal = hoofdelijke stemming
-- per seder e levar = stemming door zitten en opstaan
-- a mano levate = stemming bij handopsteken
-- popular = volksstemming
-- libere = vrije stemming
secunde -- = herstemming
cabina de -- = stemhokje
scheda de -- = stembriefje
local de -- = stemlokaal
poner/mitter/submitter un cosa a -- = iets in stemming brengen


+ votator sub

1 stemmer


votive adj

1 volgens een gelofte, gelofte..., votief, wij...
CATHOLICISMO inscription -- = votiefplaat, ex-voto
CATHOLICISMO missa -- = votiefmis
ecclesia -- = votiefkerk
corona -- = votiefkroon
statua -- = votiefbeeld
lampa -- = votieflamp


voto sub

1 gelofte, plechtige belofte
-- baptismal = doopbelofte
facer -- de = plechtig beloven
2 stem
-- preferential/de preferentia = voorkeurstem
-- decisive = beslissende stem
-- consultative = raadgevende/adviserende stem
le --s del electores = de stemmen van de kiezers
dar su -- a un candidato = zijn stem aan een kandidaat geven
numero de --s = aantal stemmen
paritate de --s = staking van stemmen
excesso de --s = stemmenoverschot
transferentia/transferimento de --s = stemmenoverdracht
incremento de --s = stemmenwinst
local/bureau de -- = stembureau/lokaal
derecto de -- = stemrecht
dar le -- contrari = tegenstemmen
a unanimitate de --s = met algemene stemmen
le pluralitate del --s decide = de meeste stemmen gelden
contar le --s = de stemmen tellen
contator de --s = stemmenteller
obtener tote le --s = alle stemmen op zich verenigen
sollicitar --s = lobbyen
3 stemming, het stemmen
-- individual/per appello nominal = hoofdelijke stemming
-- per seder e levar = stemming door zitten en opstaan
-- a mano levate = stemming bij handopsteken
-- secrete = geheime stemming
motivation/explication del -- = stemverklaring
-- directe = rechtstreekse stemming
-- indirecte = getrapte stemming
-- universal = algemeen kiesrecht
-- obligatori = stemplicht
scheda/bulletin de -- = stembriefje, stembiljet
abstention del -- = stemonthouding
abstiner se del -- = zich van stemming onthouden
-- de censura = motie van afkeuring
-- de fiducia/de confidentia = motie van vertrouwen


+ voucher sub ANGLESE

1 voucher


vox populi (= le voce del populo) LATINO

1 vox populi


+ voyeur sub FRANCESE

1 voyeur, gluurder


+ voyeurismo sub

1 voyeurisme


+ voyeurista adj

1 voyeuristisch


+ vudu sub

1 RELIGION voodoo


vulcanic adj

1 van Vulcanus
2 vulkanisch
cono -- = vulkaankegel
crater -- = vulkaankrater
eruption -- = vulkaanuitbarsting
cinere -- = vulkanische as
rocca -- = vulkanisch gesteente
phenomenos -- = vulkanische verschijnselen
insula -- = vulkanisch eiland
regiones -- = vulkanische streken


vulcanie adj

1 van Vulcanus


vulcanisar v

1 GEOLOGIA vulkanisch maken
2 TECHNICA vulcaniseren
-- cauchu = rubber vulcaniseren
apparato a/de -- = vulcaniseerapparaat


vulcanisation sub

1 GEOLOGIA het vulkanisch maken
2 TECHNICA vulkanisatie


vulcanismo sub

1 vulkanisme


+ vulcanista sub

1 vulkanist


Vulcano sub n pr

1 RELIGION ROMAN Vulcanus
GEOLOGIA vulcano = vulkaan
crater de -- = vulkaankrater
bucca de un -- = mond van een vulkaan
eruption de un -- = uitbarsting van een vulkaan
-- active/in activitate = werkende/werkzame vulkaan
-- extincte = uitgedoofde vulkaan
-- dormiente = sluimerende vulkaan
-- submarin = onderzeese vulkaan
-- de fango = moddervulkaan


+ vulcanologia sub

1 vulkanologie


+ vulcanologic adj

1 vulkanologisch


+ vulcanologo sub

1 vulkanoloog


vulgar adj

1 gewoon, alledaags, gangbaar
nomine -- de un planta = gewone/alledaagse/gebruikelijke naam van een plant
lingua -- = volkstaal
latino -- = vulgair/gesproken latijn
lysimachia -- = jodenkruid
limonio -- = lamsoor
2 vulgair, onbeschaafd, plat
expression -- = vulgaire/platte uitdrukking
manieras -- = onbeschaafde manieren
humor -- = platte humor


vulgarisar v

1 vulgariseren, populariseren, tot gemeengoed maken, verspreiden
-- un scientia = een wetenschap populariseren
2 in de volkstaal overbrengen
3 vulgair/ordinair maken/doen lijken


vulgarisation sub

1 vulgarisatie, popularisatie, het op grote schaal verspreiden van wetenschappelijke denkbeelden
methodo de -- = vulgarisatiemethode
obra de -- (scientific) = populair wetenschappelijk werk


vulgarisator sub

1 schrijver over populair wetenschappelijke onderwerpen


vulgarismo sub

1 vulgariteit, platheid, vulgair gedrag
2 vulgarisme, platte uitdrukking, uitdrukking uit de volkstaal


vulgaritate sub

1 vulgariteit, banaliteit
2 vulgariteit, onbeschaafdheid, platheid, vulgair gedrag


Vulgata sub n pr LATINO

1 THEOLOGIA Vulgaat, Vulgata


vulgo sub

1 gewone volk, vulgus


vulgo adv LATINO

1 gewoonlijk, doorgaans, in het algemeen


vulnerabile adj

1 kwetsbaar (anque FIGURATE)
argumentation -- = aanvechtbare redenering
puncto -- = kwetsbare/zwakke plek
theoria -- = aanvechtbare theorie


vulnerabilitate sub

1 kwetsbaarheid (anque FIGURATE)
-- de un theoria = aanvechtbaarheid van een theorie


vulnerar v

1 (ver)wonden, kwetsen (anque FIGURATE)
-- le aure = het oor kwetsen
legiermente/levemente vulnerate = licht gewond
gravemente vulnerate = zwaar gewond
gravissimemente vulnerate = zeer zwaar gewond
-- le amor proprie de un persona = iemands eigenwaarde kwetsen


vulnerari adj

1 wonden helend
unguento -- = wondzalf
pulvere -- = wondpoeder
balsamo -- = wondbalsem
anthyllis -- = wondklaver, wondkruid


vulneraria sub

1 BOTANICA wondkruid, wondklaver


+ vulnerato sub

1 gewonde
-- legier = lichtgewonde
transporto/transportation de --s = gewondentransport/vervoer


vulnere sub

1 wond, verwonding
-- per balla = kogelwond
-- facite per un arma a puncta = steekwond
-- superficial = oppervlakkige wond
-- anodin = onbetekenende wond
-- dolorose = pijnlijke wond
-- de gamba = beenwond
-- mortal = dodelijke verwonding
suturar un -- = een wond hechten
le -- sana/se cicatrisa lentemente = de wond gaat langzaam dicht
cicatrisation de un -- = heling/genezing van een wond


vulpe sub

1 ZOOLOGIA vos
-- argentee/argentate = zilvervos
-- arctic/polar = poolvos
-- femina = moervos
-- mascule = rekel
cauda de -- = vossenstaart
pilo de -- = vossenhaar
testa/capite de -- = vossenkop
chassa {sj} de -- = vossenjacht
pedica/trappa de -- = vossenklem


+ vulpicula sub

1 ZOOLOGIA vosje


+ Vulpicula sub n pr

1 ASTRONOMIA Vos


+ vulpiera sub

1 vossenhol


vulpin adj

1 van de vos, vos(sen)..., vosachtig
muso -- = vossensnuit
BOTANICA carex/carice -- = vossenzegge
2 slim, sluw, listig, vindingrijk


vulture sub

1 ZOOLOGIA gier
-- barbute = gebaarde gier


vulturides sub pl

1 ZOOLOGIA vulturidae, gieren


vulturin adj

1 ZOOLOGIA gier...


+ vulva sub

1 ANATOMIA schaamspleet, vulva


+ vulvari adj

1 ANATOMIA schaam...
chenopodio -- = stinkganzenvoet


+ vulvaria sub

1 BOTANICA schaamkruid


+ vulvectomia sub

1 MEDICINA vulvectomie


+ vulviforme adj

1 vulviform


+ vulvitis sub

1 MEDICINA vulvaontsteking, vulvitis


+ vulvovaginal adj

1 MEDICINA vulvovaginaal


+ vulvovaginitis sub

1 MEDICINA vulvovaginitis


Advertisement