Interlingua Wiki
Advertisement

ubere sub

1 uier
-- de vacca = koeie-uier


ubere adj

1 vruchtbaar, overvloedig


ubertate sub

1 rijke opbrengst, overvloed, vruchtbaarheid, uberteit


ubi adv

1 waar
a -- = waarheen, waar naar toe
de -- = van waar, waar vandaan, waaruit


ubi conj

1 waar


ubicar v

1 zich bevinden, (ergens) zijn/liggen
esser ubicate = gelegen zijn


ubication sub

1 ligging, plaats
le -- pictoresc del castello = le schilderachtige ligging van het kasteel


ubicunque

1 (adv/conj ) waar dan ook, waar het ook zij, overal


ubique adv

1 waar dan ook, waar het ook mag zijn, overal
insinuar se -- = zich overal indraaien
il surgeva difficultates -- = overal ontstonden er moeilijkheden


+ ubiquitari adj

1 alomtegenwoordig, ubiquitair
le passeres es -- in Nederland = mussen zijn ubiquitair in Nederland
natrium es un elemento -- = natrium is een ubiquitair element


ubiquitate sub

1 alomtegenwoordigheid, ubiquiteit


+ udometria sub

1 udometrie, meting van de regenval


+ udometric adj

1 udometrisch


+ udometro sub

1 regenmeter, pluviometer


+ uf! interj

1 oef!


+ ufologia sub

1 ufologie


+ ufologista sub

1 ufoloog


+ ufologo sub

1 ufoloog


+ Uganda sub n pr

1 Oeganda


+ ugandese sub

1 Oegandees


+ ugandese adj

1 Oegandees
population -- = Oegandese bevolking


+ ugrian adj

1 oegrisch
linguas -- = oegrische talen


ukaz sub RUSSO

1 oekaze


Ukraina sub n pr

1 Oekraïne


ukrainian adj

1 van/uit de Oekraïne, Oekraiens
Republica -- = Oekraïense Republiek


ukrainiano sub

1 Oekraïner
2 Oekraïens (taal)


+ ukulele sub

1 MUSICA ukulele


+ ulano sub

1 HISTORIA ulaan


ulcerar v

1 MEDICINA een zweer veroorzaken, doen zweren
-- se = (ver)zweren
2 zweren, etteren, ulcereren


ulceration sub

1 MEDICINA (ver)zwering


+ ulcerative adj

1 MEDICINA met zweervorming gepaard gaand, verzwerend, ulceratief


ulcere sub

1 MEDICINA zweer
-- gastric/stomachal/del stomacho = maagzweer
-- duodenal = zweer aan de twaalfvingerige darm
-- de gamba = beenzweer
-- fistulose = fistelzweer


+ ulcerogene adj

1 MEDICINA ulcerogeen


+ ulceroide adj

1 MEDICINA zweerachtig
plaga/vulnere -- = zweerachtige wond


ulcerose adj

1 MEDICINA zwerend, vol zweren
plaga/vulnere -- = zwerende wond
colitis -- = zwerende colitis


+ ulema sub

1 ISLAM oelema


+ ulex sub

1 BOTANICA gaspeldoorn


+ uligine sub

1 vochtigheid van de bodem


+ uliginose adj

1 drassig, vochtig, vochtrijk
terrenos -- = drassige gronden, moerasgronden
2 BOTANICA op drassige bodem groeiend
stellaria -- = moerasmuur
vaccinio -- = rijsbes


ulle pron dem adjec

1 enig, welk dan ook


ulle pron dem

1 wie dan ook


+ ulluco sub

1 BOTANICA ullucus


+ ulmaceas sub pl

1 BOTANICA ulmaceae, olmenfamilie


ulmacee adj

1 BOTANICA olmachtig, iepachtig


ulmariapalustre sub

1 BOTANICA moerasspirea


ulmeto sub

1 iepenbos(je), olmenbos(je)


+ ulmifolie adj

1 BOTANICA
tilia -- = steenlinde


ulmo sub

1 BOTANICA olm, iep
-- montan = bergiep
-- suberose = kurkiep
-- campestre = veldiep
maladia del --s = iepziekte
ligno de -- = olmenhout, iepenhout
branca de -- = iepentak
folio de -- = iepenblad
trunco de -- = iepenstam


+ ulna sub

1 el (lengtemaat)
2 ANATOMIA ellepijp


+ ulnar adj

1 ANATOMIA ellepijp...


Ulster sub n pr ANGLESE

1 Ulster
ulster = (korte) winterjas, ulster


ulterior adj

1 verder gelegen, aan gene zijde
2 later, komende na, volgend, verder
informationes -- = nadere mededelingen
detalios -- = meerdere bijzonderheden
novas -- = nadere/latere berichten
discussion -- = nabespreking
tractamento -- = nabehandeling
in annos -- = in latere jaren


ulteriormente adv

1 later, hierna, daarna


ultimar v

1 ten einde brengen, voltooien, afmaken


ultimate adj

1 ultiem, uiteindelijk, laatst
causa -- = uiteindelijke oorzaak


ultimation sub

1 het voltooien, voltooiing, het afmaken


+ ultimative adj

1 het karakter van een ultimatum hebbend, ultimatief


ultimatum sub LATINO

1 ultimatum
un limite de tempore esseva attachate {sj} al -- = aan het ultimatum was een tijdslimiet
verbonden
lassar expirar un -- = een ultimatum laten verlopen


ultime adj

1 laatst, uiterst
-- hora = doodsuur
-- demora = laatste rustplaats
-- tentativa = uiterste poging
-- sacramentos = laatste sacramenten
studente/studiante del -- anno = laatstejaars
al -- minuta = op het laatste ogenblik, op de valreep
usque al -- suspiro = tot de laatste zucht
-- limite, data -- = tijdslimiet, deadline, uiterste (lever)datum
dar le -- mano a = de laatste hand leggen aan


+ ultimogenite adj

1 laatstgeboren, jongste


+ ultimogenito sub

1 laatstgeborene, jongste kind


+ ultimogenitura sub

1 laatstgeborenen


ultra prep

1 aan gene zijde van, over
2 behalve, buiten, naast
-- omne sperantia = boven alle verwachting
-- illo = bovendien, daarenboven, daarnaast
-- toto = bovenal
-- que = behalve dat


ultra adv

1 aan de andere kant, verder, verderop
in -- = bovendien


+ ultrabasse adj

1 ultralaag
frequentia -- = ultralaagfrequentie


+ ultrabreve adj

1 ultrakort
unda -- = ultrakorte golf


+ ultracentrifuga sub

1 ultracentrifuge


+ ultracentrifugar v

1 ultracentrifugeren


+ ultracentrifugation sub

1 het ultracentrifugeren


+ ultracentrifugator sub

1 ultracentrifuge


+ ultraconfidential adj

1 strict vertrouwelijk


+ ultraconservative adj

1 oerconservatief, ultraconservatief, aartsconservatief


+ ultraconservatori adj

1 oerconservatief, ultraconservatief, aartsconservatief


+ ultracorrecte adj

1 hypercorrect


+ ultracurte adj

1 ultrakort
unda -- = ultrakorte golf


+ ultrafiltrabile adj

1 ultrafiltreerbaar, ultrafiltrabel


+ ultrafiltrar v

1 ultrafiltreren


+ ultrafiltration sub

1 ultrafiltratie


+ ultrafiltro sub

1 ultrafilter


+ ultrafin adj

1 ultrafijn, ultradun
section -- = ultrafijne snede
membrano -- = ultradun membraan


ultrage sub

1 belediging, smaad
-- al decentia public, -- public al pudor = openbare schennis van de eerbaarheid


ultragiar v

1 beledigen, smaden
linguage ultragiante = beledigende taal, schimptaal


ultragiose adj

1 beledigend, smadelijk, schimp...
discurso -- = smaadrede
parola -- = smaadwoord
linguage -- = schimptaal
canto -- = schimplied


+ ultralegier adj

1 ultralicht
metallos -- = ultralichte metalen


+ ultraliberal adj

1 ultraliberaal


ultramar sub

1 de -- = overzees
paises de -- = overzeese landen
territorios de -- = overzeese gebieden/rijksdelen
communicationes postal de -- = overzeese postverbindingen


ultramarin adj

1 ultramarijn (kleur)
2 van overzee, overzees
commercio -- = overzeese handel
paises -- = overzeese landen
territorios -- del Paises Basse = overzeese gebiedsdelen van Nederland, Nederland overzee


+ ultramicrobalancia sub

1 ultramicrobalans


+ ultramicrometro sub

1 ultramicrometer


+ ultramicroscopia sub

1 ultramicroscopie


+ ultramicroscopic adj

1 ultramicroscopisch


+ ultramicroscopio sub

1 ultramicroscoop


+ ultramicrosoma sub

1 ultramicrosoom


+ ultramicrotomo sub

1 ultramicrotoom


+ ultramoderne adj

1 ultramodern, hypermodern


ultramontan adj

1 aan de overzijde van de bergen gelegen
2 CATHOLICISMO ultramontaans


ultramontanismo sub

1 CATHOLICISMO ultramontanisme


+ ultramontano sub

1 CATHOLICISMO ultramontaan


+ ultramundan adj

1 buitenwerelds


ultrantia sub

1 overdrijving, buitensporigheid
pulsar un cosa a -- = iets op de spits drijven
a -- = tot het uiterste, op de spits gedreven, extreem, overdreven
sexualisation a -- = verseksualisering
guerra a -- = oorlog op leven en dood
defender a -- = tot het uiterste verdedigen


+ ultrapassabile adj

1 wat overschreden/overtreden kan worden


ultrapassar v

1 overschrijden, te buiten gaan, overtreden
-- le proprie competentia/su competentias/su instructiones = zijn boekje te buiten gaan
-- le limites = de grenzen te buiten gaan, uit de band springen
-- le limites del decentia = de grenzen van de welvoeglijkheid overschrijden


+ ultrapression sub

1 uiterst hoge druk


+ ultra-pur adj

1 ultra-zuiver
aqua -- = ultra-zuiver water


ultrar v

1 (iets) overdrijven, te ver (door)drijven, aandikken


+ ultraradical adj

1 ultraradicaal


+ ultrarapide sub

1 uiterst snel, zeer snel, supersnel, razendsnel, ultrasnel
auto(mobile) -- = razendsnelle auto
photographia -- = ultrasnelle fotografie


+ ultrararissime adj

1 uiterst zeldzaam


+ ultraroyalista adj

1 overdreven koningsgezind


+ ultraroyalista sub

1 overdreven koningsgezinde


+ ultrasecrete adj

1 uiterst geheim


+ ultrasensibile adj

1 uiterst gevoelig, ultragevoelig, overgevoelig
balancia -- = uiterst gevoelige balans
PHOTOGRAPHIA pellicula -- = zeer "snelle" film


+ ultrasonic adj

1 PHYSICA ultrasoon, ultrasonoor, ultrasonisch
vibration -- = ultrasoontrilling
unda -- = ultrageluidgolf
detector -- = ultrasonore detector
generator -- = ultrasonore generator
receptor -- = ultrasonore ontvanger
stroboscopio -- = ultrasonore stroboscoop
transmissor -- = ultrasonore zender
soldatura -- = ultrasoon lassen


+ ultrasono sub

1 ultrasone trilling


+ ultrasonotherapia sub

1 MEDICINA ultrasoontherapie


+ ultrastructura sub

1 ultrastructuur


+ ultrastructural adj

1 ultrastructureel
recercas -- = ultrastructureel onderzoek


ultraviolette adj

1 ultraviolet
radios -- = ultraviolette stralen
radiation -- = ultraviolette straling
spectro -- = ultraviolet spectrum
photographia -- = ultravioletfotografie
spectroscopia -- = ultravioletspectroscopie


+ ultravirus sub

1 ultravirus, filtreerbaar virus


uluco sub

1 ZOOLOGIA uil
pelota de -- = uilenbal
nido de -- = uilennest
pluma de -- = uilenveer


ulula sub

1 ZOOLOGIA sperweruil


ulular v

1 krijsen, huilen (van wolf/wind, etc.), brullen (van brulaap)
le sirenas ulula = de sirenes huilen
-- con le lupos = huilen met de wolven in het bos


ululation sub

1 gekrijs, gehuil (van wolf/wind, etc.), gebrul (van brulaap)


ululator sub

1 krijser, huiler (wolf, etc.)
2 ZOOLOGIA brulaap


+ ulva sub

1 BOTANICA zeesla


+ ulvaceas sub pl

1 BOTANICA vlieswieren


Ulysses sub n pr

1 MYTHOLOGIA Ulysses, Odysseus


umbella sub

1 BOTANICA (bloem)scherm
-- simple = enkelvoudig scherm
-- componite/composite = samengesteld scherm


umbellate adj

1 BOTANICA schermbloemig
flores -- = schermbloemen
holosteo -- = schermdragend heelbeen
butomo -- = zwanebloem


+ umbelliferas sub pl

1 BOTANICA umbelliferae, schermbloemenfamilie


umbellifere adj

1 BOTANICA schermdragend
plantas -- = schermdragende planten


umbelliforme adj

1 BOTANICA schermvormig


+ umbellula sub

1 BOTANICA schermpje


umbilical adj

1 ANATOMIA navel...
cordon -- = navelstreng
region -- = navelstreek
hernia -- = navelbreuk
bandage -- = navelbandje
PHYSICA puncto -- = ombiliek, navelpunt


umbilicate adj

1 een navel hebbend
2 navelvormig


umbilico

1 ANATOMIA navel
2 MATHEMATICA ombilicaal punt


umbra (I) sub

1 duister, duisternis, donker
2 schim, schaduw, schaduwbeeld, spoor
theatro de --s = schimmenspel
-- de sperantia = vleugje hoop
-- de dubita = spoor/schijn van twijfel
-- de sperantia = zweempje hoop
nulle -- de = geen schaduw van
ille non es plus que le -- de lo que ille ha essite = hij is nog maar een schaduw van wat hij is geweest
3 schaduw
latere del/in le -- = schaduwzijde/kant
joco del -- e del lumine = spel van licht en schaduw
--s del nocte = schaduwen der nacht, diepe duisternis ASTRONOMIA cono de -- = schaduwkegel
-- acustic/sonor = geluidsschaduw
--s impalpabile = ontastbare schaduwen
esser sedite al -- = in de schaduw zitten
jectar/projicer/projectar un -- super un cosa = een schaduw op iets werpen
arbores que da -- = bomen die schaduw geven/bieden
sequer un persona como su --, esser (como) le -- de un persona = iemand als zijn schaduw volgen
governamento/cabinetto -- = schaduwkabinet
ministro -- = schaduwminister
planta de -- = schaduwplant
arbore de -- = schaduwboom


umbra (II) sub

1 MINERALOGIA omber
terra de -- = omberaarde
2 omberkleur


umbrar v

1 schaduw geven, beschaduwen


+ umbrate adj

1 schaduw...
littera/character -- = schaduwletter


umbratile adj

1 schaduwrijk, schaduw gevend


umbre adj

1 Umbrisch


umbrella sub

1 paraplu
aperir le -- = de paraplu opsteken
clauder le -- = de paraplu afzetten
2 parasol
aperir le -- = de parasol opsteken
clauder le -- = de parasol afzetten
3 organisation de -- = koepelorganisatie


+ umbrellero sub

1 paraplumaker


Umbria sub n pr

1 Umbrië


umbrifere adj

1 schaduwrijk, schaduw gevend


umbrina sub

1 ZOOLOGIA ombervis


umbro sub

1 Umbriër
2 Umbrisch (dialect)


+ umbrophile adj

1 BOTANICA schaduwminnend


+ umbrophilia sub

1 BOTANICA voorkeur voor schaduw


umbrose adj

1 schaduwrijk, met veel schaduw
foreste -- = lommerrijk woud
saxifraga -- = porseleinbloempje
erythrina -- = dadap


+ umbrositate sub

1 schaduwrijkheid
-- de un jardin = schaduwrijkheid van een tuin


+ umlaut sub GERMANO

1 umlaut
factor de -- = umlautsfactor


un

1 sub num card één
2 art indef een
le -- le altere = elkaar, elkander
le --es le alteres = elkaar, elkander


unaltere pron

1 elkaar, elkander


unanime adj

1 unaniem, eenstemmig, eensgezind, eenparig
consentimento/approbation -- = algemene instemming
declarar unanimemente = unaniem verklaren


+ unanimismo sub

1 LITTERATURA unanimisme


+ unanimista sub

1 LITTERATURA unanimist


+ unanimista adj

1 LITTERATURA unanimistisch
le gruppo -- = de unanimistische groep


unanimitate sub

1 unanimiteit, eenstemmigheid, eensgezindheid, eenparigheid
approbar al -- = eenstemmig goedkeuren
a -- de votos = met algemene stemmen
principio/regula del -- = unanimiteitsbeginsel
iste proposition esseva approbate al -- = dit voorstel droeg aller goedkeuring weg


uncia (I) sub

1 ons (gewicht)
2 FIGURATE greintje, aasje
3 duim (lengtemaat), inch
non ceder un -- de terreno = geen duimbreed wijken


+ uncia (II) sub

1 ZOOLOGIA sneeuwpanter


uncial adj

1 unciaal
scriptura -- = unciaal(schrift)
littera -- = unciaal(letter)


unciforme adj

1 haakvormig ANATOMIA
osso -- del carpo = haakvormig been van de handwortel


uncinate adj

1 haakvormig
cruce -- = hakenkruis


+ uncinetto sub

1 haakje


uncino sub

1 haak
-- adhesive = plakhaak


unco sub

1 haak
-- de vestes = kleerhaak
-- de clausura = sluithaak, klink, pal


+ unctar v

1 zalven (anque RELIGION)
2 insmeren
-- con vaselina = met vaseline insmeren
-- con/de butyro = beboteren
unctate de paraffina = geparaffineerd


unction sub

1 zalving, het zalven, het oliën, het inwrijven
2 RELIGION zalving
-- de baptismo = zalving bij de doop
Extreme -- = Laatste Oliesel


uncto(I) sub

1 gezalfde
le Uncto del Senior = de Gezalfde des Heren


uncto(II) sub

1 zalf, smeersel, wrijfmiddel, pommade


unctuose adj

1 zalfachtig, olieachtig, vettig
liquido -- = vettige vloeistof
2 FIGURATE zalvend, vleierig, femelachtig
manieras -- = zalvende manieren


unctuositate sub

1 zalfachtigheid, vettigheid
-- del talco = vettigheid van talk


unda sub

1 golf (anque PHYSICA)
-- de calor = hittegolf
-- sonor = geluidsgolf
-- luminose = lichtgolf
-- de frigido = koudegolf
-- de calor = hittegolf
-- electromagnetic = elektromagnetische golf
-- longitudinal = longitudinale golf
-- transversal = transversale golf
-- continue = continue golf
-- pulsatori = pulserende golf
-- seismic = seismische golf
-- de emigration = emigratiegolf
-- de immigration = immigratiegolf
-- de exoperos = stakingsgolf
-- de choc {sj} = schokgolf
-- explosive = ontploffingsgolf
-- de assalto = aanvalsgolf
-- de inflation = inflatiegolf
-- demographic = geboortengolf
--s tanto alte como un casa = huizenhoge golven
theoria del --s = golftheorie
RADIO -- curte = korte golf
receptor a --s curte = kortegolfontvanger
emissor a --s curte = kortegolfzender
RADIO -- ultracurte = ultrakorte golf
RADIO -- medie/median = middengolf
RADIO -- longe = lange golf
gamma de --s = golfbereik
longor/longitude de -- = golflengte
movimento de --s = golfslag
crista/cresta de un -- = golftop
cavo de -- = golfdal
piscina a --s (artificial) = golfslagbad
le joco del vento e del --s = het spel van wind en golven


unde adv

1 vanwaar, waarvandaan
2 om welke reden, door welke oorzaak


undear v

1 golven


undece sub num card

1 elf
le -- del -- = de elfde van de elfde


+ undecesime num ord

1 elfde


+ undecime num ord

1 elfde


+ underground adj ANGLESE

1 underground
cultura -- = undergroundcultuur
musica -- = undergroundmuziek


undina sub

1 MYTHOLOGIA waternimf


undisone adj

1 ruisend door de golven


undose adj

1 rijk aan golven, golvend


+ undulante adj

1 golvend, golf...
movimento -- = golvende beweging, golfbeweging
paisage -- = golvend landschap


undular v

1 golven
le tritico undulante = het wuivende koren
2 een golvend uiterlijk (aan iets) geven
-- le capillos = het haar onduleren
-- al aqua = watergolven


undulate adj

1 gegolfd, golvend, golf...
capillos -- = golvend haar, gegolfd haar
linea -- = golflijn
lamina -- = golfsnede
cultello con lamina -- = mes met golfsnede
terreno -- = golvend terrein
carton -- = golfkarton
ferro -- = golfijzer
atricho -- = rimpelmos


undulation sub

1 golving, golvende beweging, ondulatie
2 golfvorm, golving
3 golf (in het haar)
-- permanente = permanent
-- al aqua = watergolf


undulatori adj

1 golvend, golf...
movimento -- del sono = golfbeweging van het geluid
mechanica -- = golfmechanica
theoria -- = golftheorie


undulose adj

1 golvend, met veel golven
linea/curva -- = golvende lijn
movimento -- = golvende beweging
terreno -- = golvend terrein
plana -- = golvende vlakte


+ UNESCO sub n pr ANGLESE

1 UNESCO


ungue sub

1 nagel (van vinger of teen)
-- del pede = voetnagel
-- retractile = intrekbare nagel
retractar/retraher le --s = de nagels intrekken
pinger se le --s = de nagels lakken
resister se con --s e dentes = zich met hand en tand verzetten


+ ungueal adj

1 BIOLOGIA nagel...
matrice -- = nagelbed
phalange -- = nagelkootje


unguentari sub

1 zalf inhoudend


unguento sub

1 zalf, smeersel, smeermiddel, wrijfmiddel, pommade
-- boric = boorzalf
-- iodic = jodiumzalf
-- lauric = laurierzalf
-- de mercurio = kwikzalf
-- de zinc = zinkzalf
-- de resina = harszalf
-- vulnerari = wondzalf
-- pro le labios = lippenzalf
-- ophthalmic/pro le oculos = oogzalf
-- pro le pelle = huidzalf
-- contra (le) callos = likdoornzalf
-- rosate = rozenzalf


unguer v

1 zalven, oliën, met zalf/olie inwrijven/insmeren
2 RELIGION zalven


unguiculate adj

1 BOTANICA met nagels of klauwen, geklauwd, genageld
petalo -- = genageld bloemblad


unguiculo sub

1 kleine nagel, nageltje, kleine klauw, klauwtje


unguifere adj

1 nageldragend


+ unguiforme adj

1 nagelvormig


ungula sub

1 nagel (van vinger of teen), (van dier OOK) klauw
-- del pede = voetnagel
-- de catto = katteklauw
-- retractile = intrekbare nagel
retractar/retraher le --s = de nagels intrekken
lima pro le/a --s = nagelvijl
limar su --s = zijn nagels vijlen
brossetta pro le/a --s = nagelborsteltje
vernisse a --s = nagellak
cisorios a --s = nagelschaar(tje)
in forma de -- = nagelvormig
radice del -- = nagelwortel
lunula del -- = maantje van de nagel
grattar con le --s = met de nagels krabben
mangiar se/roder se le --s = op zijn nagels bijten
2 ZOOLOGIA hoef
-- de cavallo = paardehoef
ruito de --s = hoefgetrappel


ungulate adj

1 behorend tot de hoefdieren
animal -- = hoefdier
2 van hoeven voorzien, van nagels voorzien


ungulato sub

1 ZOOLOGIA hoefdier


+ unguligrade adj

1 ZOOLOGIA
op hoeven lopend
animal -- = hoefganger


+ unguligrado sub

1 ZOOLOGIA hoefganger


+ ungulira sub

1 BOTANICA
-- fomentari = tondelzwam, vuurzwam


+ uniangular adj

1 éénhoekig


+ uniaxe adj

1 éénassig, met één as
crystallo -- = eenassig kristal
anisotropia -- = eenassige anisotropie


+ uniaxial adj

1 éénassig, met één as
anisotropia -- = eenassige anisotropie


unibile adj

1 verenigbaar


+ unibilitate sub

1 verenigbaarheid


+ unibrac(h)ial adj

1 eenarmig


unic adj

1 enig (in aantal), uniek
edition -- = éénmalige uitgave
exemplaar -- = uniek exemplaar
filio -- = enige zoon
-- in su genere = enig in zijn soort
magazin a precio -- = eenheidsprijzenwinkel
hereditario -- = enige erfgenaam
representante -- = alleenvertegenwoordiger
illo ha unicamente un valor practic = het heeft louter praktische waarde
2 uniek, onvergelijkelijk
libro -- = uniek boek
occasion -- = unieke gelegenheid
talento -- = buitengewoon talent


+ unicameral adj

1 POLITICA
systema -- = éénkamerstelsel
parlamento -- = uit één kamer bestaand parlement


+ unicameralismo sub

1 POLITICA éénkamerstelsel


+ unicaudate adj

1 BOTANICA eenstaartig


+ unicaule adj

1 BOTANICA met één steel (uitgerust), éénstengelig


+ UNICEF sub n pr ANGLESE

1 UNICEF


+ unicellular adj

1 BIOLOGIA eencellig
organismo -- = eencellig organisme
algas -- = eencellige algen


unicitate sub

1 enigheid, het enig/uniek zijn, uniciteit
le -- de un caso = de uniciteit van een geval
le -- de un exemplo = de uniciteit van een voorbeeld
2 uniek karakter


unicolor adj

1 eenkleurig, effen


unicorne adj

1 eenhoornig
rhinocerote -- = eenhoornige neushoorn


unicorne sub

1 MYTHOLOGIA eenhoorn


unicornio sub

1 MYTHOLOGIA eenhoorn


+ unicursal adj

1 MATHEMATICA unicursaal


+ unicyclo sub

1 éénwiel (soort fiets met één wiel)


+ unidimensional adj

1 eendimensionaal


+ unidirectional sub

1 gericht (in één richting), éénrichting...
strata -- = straat met éénrichtingsverkeer
receptor -- = éénrichtingontvanger


+ unifamilial adj

1 eengezins
casa -- = eengezinswoning


+ unifamiliar adj

1 eengezins...
casa -- = eengezinswoning


+ unificabile adj

1 verenigbaar
principios -- = verenigbare principes


+ unificabilitate sub

1 verenigbaarheid


unificar v

1 verenigen, tot één geheel maken, tot eenheid brengen
-- Europa = Europa verenigen
-- un partito = een partij tot eenheid brengen


unification sub

1 vereniging, eenwording, unificatie
-- de un pais = unificatie van een land
-- politic de Europa = politieke eenwording van Europa
-- de textos de lege = unificatie van wetsteksten


+ unificator sub

1 vereniger


+ unificatori adj

1 verenigend, éénmakend
movimento -- = eenheid scheppende beweging


+ unifilar adj

1 eendraads..., eendradig
antenna -- = eendraadsantenne
cablo -- = éénaderige kabel


uniflor adj

1 BOTANICA eenbloemig
planta -- = eenpoter
melica -- = eenbloemig parelgras
littorella -- = oeverkruid


+ unifocal adj

1 unifocaal


unifoliate adj

1 BOTANICA eenbladig


+ unifolie adj

1 BOTANICA eenbladig


uniformar v

1 uniform maken, uniformeren, standaardiseren
2 in uniform steken


+ uniformate adj

1 in uniform, geüniformeerd


uniforme adj

1 uniform, eenvormig, eentonig
2 uniform, gelijk(soortig), identiek, gelijkvormig, gelijkaardig
precios -- = uniforme prijzen
tarifa -- = uniform tarief
MATHEMATICA convergentia -- = uniforme convergentie
3 gelijkmatig, onveranderlijk, zonder afwisseling, eenparig
PHYSICA movimento -- = eenparige beweging
movimento uniformemente retardate/accelerate = eenparig vertraagde/versnelde beweging


uniforme sub

1 uniform, dienstkleding, beroepskleding
-- khaki = khaki-uniform
-- de guarda = garde-uniform
-- de infirmera = verpleegstersuniform
-- de gala = gala-uniform


+ uniformisar v

1 uniform/eenvormig maken, uniformeren
-- le programmas = de programma's uniform maken
2 in uniform steken


+ uniformisation sub

1 het uniform/eenvormig maken, uniformering


uniformitate sub

1 uniformiteit, eenvormigheid, eentonigheid
2 gelijkvormigheid, gelijkheid, gelijkmatigheid
-- de precios = eenheid van prijzen
3 eenparigheid, overeenstemmig
un total -- de punctos de vista = een volledige overeenstemming van de standpunten
in plen -- con = geheel in overeenstemming met


+ unigenite adj

1 eniggeboren


+ unigenito sub

1 eniggeborene


+ unigerminal adj

1 BIOLOGIA eenkiemig


+ uniglandulose adj

1 BOTANICA eenklierig


+ unilabiate adj

1 BOTANICA eenlippig


unilateral adj

1 eenzijdig, enkelzijdig, één zijde betreffend
paralyse (-ysis) -- = enkelzijdige verlamming
stationamento -- = parkeren aan één zijde (van de straat)
2 (anque JURIDIC) eenzijdig, unilateraal
contracto -- = unilateraal contract
decision -- = eenzijdige beslissing
disarmamento -- = eenzijdige ontwapening
interpretation -- del factos = eenzijdige interpretatie van de feiten
3 BOTANICA aan één zijde ingeplant
flores -- = eenzijdig ingeplante bloemen


+ unilateralitate sub

1 eenzijdigheid, unilateraliteit
-- de un contracto = unilateraliteit van een con-tract


+ unilingue adj

1 eentalig, monolinguaal
dictionario -- = eentalig woordenboek


+ unilinguismo sub

1 eentaligheid


+ unilobate adj

1 BOTANICA een(zaad)lobbig


+ unilocular adj

1 BOTANICA eenhokkig
ovario -- = eenhokkig vruchtbeginsel
capsula -- = eenhokkige doosvrucht


+ unimaculate adj

1 BOTANICA met een vlek


+ unimane adj

1 éénhandig


+ unimodular adj

1 unimodulair
matrice -- = unimodulaire matrix


+ unimolecular adj

1 unimolecular


+ unimotor adj

1 éénmotorig


+ uninominal adj

1 éen naam betreffend
scrutinio -- = stemming voor één kandidaat
voto -- = stem voor éen kandidaat


union sub

1 unie, (ver)bond, vereniging, genootschap
-- de statos = statenbond
-- de syndicatos = vakcentrale
-- touristic {oe} = toeristenbond
-- postal = postunie
-- doanal/doaner = douane-unie
-- monetari = muntunie
-- personal = personele unie
Union Atlantic = Atlantische Unie
Union Europee de pagamentos = Europese Betalingsunie
Union del Republicas Socialista Sovietic = Unie van Socialistische Sovjetrepublieken
2 vereniging, samenvoeging, verbinding
tracto de -- = verbindingsstreepje, koppelteken
3 eensgezindheid, eendracht(igheid), eenheid
le -- face le fortia, -- es le fortia = eendracht maakt macht
4 TECHNICA verbinding, koppelstuk
5 huwelijk(sverbintenis)
6 le -- mystic = de mystieke eenwording


unionismo sub

1 unionisme


unionista sub

1 unionist


+ unionista adj

1 unionistisch


+ uniovular adj

1 BOTANICA één zaadbeginsel hebbend, uniovulair


+ uniovulate adj

1 BOTANICA één zaadbeginsel hebbend, uniovulair


unipare adj

1 (mbt dier) één jong per keer werpend
2 (mbt vrouw) slechts één maal gebaard hebbend


+ unipede adj

1 éénvoetig


unipersonal adj

1 unipersonal
interprisa -- = eenmansbedrijf
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onpersoonlijk
verbo -- = onpersoonlijk werkwoord


+ unipetale adj

1 BOTANICA met één bloemblad


unipolar adj

1 PHYSICA eenpolig, unipolair
interruptor -- = eenpolige schakelaar
induction -- = unipolaire inductie
transistor -- = eenpolige transistor
technologia -- = unipolair-technologie
BIOLOGIA neuron -- = eenpolig neuron


+ unipolaritate sub

1 PHYSICA, BIOLOGIA eenpoligheid, unipolariteit


unir v

1 verenigen, samenvoegen, samenbundelen, één maken
-- le effortios/fortias = de krachten bundelen, de handen ineen slaan
-- le action al parola = de daad bij het woord voegen
-- le fortias = de krachten samenbundelen, de handen ineenslaan
uniente le fortias = met vereende krachten


+ uniregional adj

1 uniregionaal


+ unisex adj

1 VESTIMENTOS uniseks
moda -- = uniseksmode
pantalon(es) -- = uniseksbroek


unisexual adj

1 BIOLOGIA eenslachtig


+ unisexualitate sub

1 BIOLOGIA eenslachtigheid


+ unisexuate adj

1 eenslachtig (mbt mens/dier), één geslacht hebbend


+ unisonante adj

1 gelijkklinkend


+ unisonantia sub

1 eenstemmigheid


unisone adj

1 eenstemmig, gelijkluidend, eensluidend


unisono sub

1 harmonie, overeenstemming
2 MUSICA gelijkluidendheid, unisono


+ unistratificate adj

1 eenlagig


unitari adj

1 eenheids..., naar eenheid strevend
partito -- = eenheidspartij
syndicato -- = eenheidsvakbond
precio -- = eenheidsprijs
stato -- = eenheidsstaat
2 THEOLOGIA unitaristisch
Ecclesia -- = Unitaristische Kerk


unitario sub

1 unitariër
2 THEOLOGIA unitariër


+ unitarismo sub

1 unitarisme


+ unitarista adj

1 unitaristisch


+ unitarista sub

1 unitarist


unitate sub

1 eenheid, innerlijke samenhang, harmonie
-- de puncto de vista = eensgezind standpunt
-- de jurisprudentia = eenheid van rechtspraak
-- de principios = eenheid van beginselen
-- de corpore e anima = eenheid van lichaam en ziel
-- linguistic = eenheid van taal
LITTERATURA regula del tres --s = regel van de drie eenheden
LITTERATURA le tres --s aristotelic = de drie eenheden van Aristoteles
2 eenheid, onderdeel, stuk
-- de production = produktie-eenheid (in fabriek)
constituer un -- = een eenheid vormen
3 (meet)eenheid, grootheid
-- de longor/de longitude = lengteëenheid
-- de peso = eenheid van gewicht
-- de volumine = ruimte-eenheid
systema de --s = eenhedensysteem
-- monetari = monetaire eenheid, munteenheid
--s e decenas = eenheden en tientallen
4 MILITAR eenheid, onderdeel, afdeling
-- militar = legereenheid, legeronderdeel
-- de combatto = gevechtseenheid
-- policiari mobile/de policia mobile = mobiele eenheid


unite adj

1 effen, gelijk, vlak, glad
terreno -- = effen/vlak terrein
2 verenigd, verbonden
Statos Unite = Verenigde Staten
Nationes Unite = Verenigde Naties
le Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord = het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië e Noord-Ierland


unitive adj

1 verenigend
fibras -- = bindweefsel
anello -- = verbindende schakel


+ univalente adj

1 éénwaardig
function -- = eenwaardige functie
2 CHIMIA éénwaardig, monovalent
atomo -- = eenwaardig atoom


+ univalentia sub

1 eenwaardigheid
-- de un function = eenwaardigheid van een functie
2 CHIMIA éénwaardigheid


univalve adj

1 ZOOLOGIA éénschalig
mollusco -- = eenschalig weekdier
2 BOTANICA met één klep (uitgerust)


universal adj

1 universeel, algemeen, algemeen geldend
clave -- = Engelse sleutel
pincia(s) -- = combinatietang
remedio -- = universeel middel, panacee
phenomeno -- = universeel verschijnsel
suffragio -- = algemeen kiesrecht
herede/hereditario -- = universeel erfgenaam
gravitation -- = universele aantrekkingskracht
declaration -- del derectos del homine = universele verklaring van de rechten van de mens
2 allesomvattend, alzijdig, veelzijdig
homine -- = alzijdig ontwikkeld mens/man
cargator -- = universeel laadwerktuig
3 wereld..., wereldomvattend
lingua -- = wereldtaal
exhibition/exposition -- = wereldtentoonstelling
pace -- = wereldvrede
historia -- = wereldgeschiedenis
reputation -- = wereldvermaardheid
de fama -- = wereldberoemd


universalisar v

1 algemeen verbreiden, alom verspreiden, tot gemeengoed maken
2 veralgemenen, generaliseren


+ universalisation sub

1 wereldwijde verbreiding
2 veralgemening, generalisering


universalismo sub

1 THEOLOGIA, PHILOSOPHIA universalisme


universalista sub

1 THEOLOGIA, PHILOSOPHIA universalist


+ universalista adj

1 PHILOSOPHIA, THEOLOGIA universalistisch
conception -- del historia = universalistische geschiedschrijving


+ universalistic adj

1 PHILOSOPHIA, THEOLOGIA universalistisch


universalitate sub

1 universaliteit, allesomvattendheid
2 algemeenheid, algemeen karakter, algemene geldigheid
-- de un lege = algemene geldigheid van een wet
3 alzijdigheid, veelzijdigheid


universe adj

1 universeel, algemeen, algemeen geldend
clave -- = Engelse sleutel
pincia(s) -- = combinatietang
remedio -- = universeel middel, panacee
suffragio -- = algemeen kiesrecht
herede/hereditario -- = universeel erfgenaam
2 allesomvattend, alzijdig, veelzijdig
homine -- = alzijdig ontwikkeld mens/man
3 wereld..., wereldomvattend
exposition -- = wereldtentoonstelling
historia -- = wereldgeschiedenis
de fama -- = wereldberoemd


+ universiade sub

1 wereldwijde kampioenschappen tussen universititen


universitari adj

1 universitair, universiteits..., academisch
studios -- = universitaire studies
inseniamento -- = universitair onderwijs
grado -- = academische graad
titulo -- = academische titel
formation -- = universitaire opleiding
professor -- = hoogleraar
anno -- = academiejaar
centro -- = universiteitsgebouwen
citate/urbe -- = universiteitsstad
quartiero -- = universiteitswijk
edificio -- = universiteitsgebouw
bibliotheca -- = universiteitsbibliotheek
laboratorio -- = universiteitslaboratorium
communitate -- = universiteitsgemeenschap
circulos -- = universiteitskringen
restaurante -- = mensa


universitate sub

1 universiteit
bibliotheca del -- = universiteitsbibliotheek
these/thesis de -- = academisch proefschrift
consilio del -- = universiteitsraad
professor (de --) = professor
-- statal/del stato = rijksuniversiteit
-- agronomic/agrari/agricultural/de agricultura = landbouwuniversiteit
-- popular = volksuniversiteit
-- aperte = open universiteit
studer/studiar in le -- = aan de universiteit studeren


universo sub

1 heelal, universum
creation del -- = schepping van het heelal
expansion del -- = uitdijing van het heelal
immensitate del -- = onmetelijkheid/oneindigheid van het heelal


+ univitellin adj

1 eeneiïg
geminos -- = eeneiïge tweelingen


+ univoc adj

1 éénduidig
responsa -- = eenduidig antwoord
planos -- = vastomlijnde plannen


+ univocation sub

1 éénduidigheid


+ univocitate sub

1 éénduidigheid, univociteit
-- de un responsa = eenduidigheid van een ant-woord


uno pron indef

1 men
como on complica le vita a --! = wat maken ze het iemand toch lastig!


+ unocule adj

1 éénogig


unquam adv

1 eenmaal, eens, ooit


upas sub

1 BOTANICA oepas(boom)


+ uperisation sub

1 uperisatie, ultrapasteurisatie


+ uppercut sub ANGLESE

1 BOXA uppercut, opstoot


+ up-to-date adj ANGLESE

1 up-to-date


+ upupa sub

1 ZOOLOGIA hop (vogel)


+ uracyl sub

1 BIOCHIMIA uracyl
sal de -- = uracylzout


Ural sub n pr

1 Oeral (rivier)
2 Oeral (gebergte)


uralian adj

1 van de Oeral, Oeraals
linguas -- = Oeraalse talen


+ uralistica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA oeralistiek


uraloaltaic adj

1 Oeral-Altaïsch


+ uranato sub

1 CHIMIA uranaat


Urania sub n pr

1 MYTHOLOGIA Urania (muze van de sterrenkunde)
2 MYTHOLOGIA Afrodite


+ urania sub

1 ZOOLOGIA urania (vlinder)


uranic adj

1 CHIMIA uraan..., uranium...
acido -- = uraanzuur


uranie adj

1 van de god Uranus
2 van de planeet Uranus
3 van Urania
4 van de sterren


+ uranifere adj

1 uraniumhoudend
minerales -- = uraniumhoudende ertsen
jacimento -- = uraniumhoudende laag


+ uranismo sub

1 uranisme (mannelijke homoseksualiteit)


+ uranista sub

1 mannelijke homoseksueel


uranite sub

1 MINERALOGIA uraniet


uranium sub

1 CHIMIA uranium, uraan
isotopo de -- = uraniumisotoop
composito de -- = uraniumverbinding
sal de -- = uraniumzout
jacimento de -- = uraniumlaag
mineral de -- = uraniumerts
inricchir -- = uranium verrijken
inricchimento de -- = uraniumverrijking
-- inricchite = verrijkt uranium
extraction de -- = uraniumwinning
mina de -- = uraniummijn


Urano sub n pr

1 MYTHOLOGIA Uranus
2 ASTRONOMIA Uranus


uranographia sub

1 ASTRONOMIA uranografie, hemelbeschrijving


+ uranographic adj

1 ASTRONOMIA uranografisch


uranographo sub

1 ASTRONOMIA uranograaf, hemelbeschrijver


+ uranologia sub

1 ASTRONOMIA uranologie


+ uranologic adj

1 ASTRONOMIA uranologisch


uranometria sub

1 ASTRONOMIA uranometrie


+ uranometric adj

1 ASTRONOMIA uranometrisch


+ urato sub

1 CHIMIA uraat (zout van urinezuur)


urban adj

1 stads..., stedelijk
centro -- = stadscentrum
nucleo -- = stadskern
vita -- = stadsleven
infante -- = stadskind
gente -- = stadslui
juventute -- = stadsjeugd
novas/informationes -- = stadsnieuws
population -- = stadsbevolking
muro/muralia -- = stadsmuur
habitante -- = stadsbewoner
medico -- = stadsgeneesheer, stadsdokter
circulation/traffico -- = stadsverkeer
appello -- = stads(telefoon)gesprek
guerrilla -- = stadsguerrilla
agglomeration -- = stadagglomeratie
renovation/rehabilitation -- = stadsvernieuwing/sanering
rete -- = stadsnet
trajecto/percurso -- = stadsrit
expansion/extension -- = stadsuitbreiding
calefaction -- = stadsverwarming
transporto -- = stadsvervoer
zona/area -- = stadsgebied, stedelijke zone
districto -- = stedelijk district
autobus -- = stadsbus
militia -- = schutterij
topographia -- = stadsbeschrijving
2 hoffelijk, wellevend, beleefd
homine -- = hoffelijk man


urbanisar v

1 verstedelijken, urbaniseren


+ urbanisate adj

1 verstedelijkt, geürbaniseerd
zonas -- = verstedelijkte gebieden


urbanisation sub

1 verstedelijking, urbanisatie
grado de -- = urbanisatiegraad


urbanismo sub

1 stedenbouwkunde, stadsplanning


urbanista sub

1 stedenbouwkundige, planoloog
2 ECCLESIA urbanist


+ urbanista adj

1 urbanistisch, stedenbouwkundig, planologisch


+ urbanistic adj

1 urbanistisch, stedenbouwkundig, planologisch


urbanitate sub

1 stadsleven
2 hoffelijkheid, wellevendheid, beleefdheid


urbe sub

1 stad
-- industrial = industriestad
-- minerari = mijnstad
-- portuari = havenstad
-- de frontiera = grensstad
-- morte = dode stad
centro del -- = stadscentrum, binnenstad
foris/foras del -- = buiten de stad


+ urbi et orbi sub LATINO

1 CATHOLICISMO
benediction -- = zegen urbi et orbi (Pauselijke zegen)


urceo sub

1 kruik, kan


+ urceolate adj

1 BOTANICA napvormig, kruikvormig, kroesvormig
corolla -- = napvormige bloemkroon


+ urceolo sub

1 BOTANICA napvormig orgaan


+ urdu sub

1 urdu (officiële taal van Pakistan)


+ urea sub

1 CHIMIA ureum
resina de -- = ureumhars


+ ureal adj

1 CHIMIA ureum...


uredine sub

1 BOTANICA roestzwam, brandzwam, brandschimmel


uredineas sub pl

1 BOTANICA uredinales, roestzwammen


+ uredospora sub

1 BOTANICA uredospore (door roestzwam gevormde spore)


+ ureic adj

1 CHIMIA ureum...


uremia sub

1 uremie, niervergiftiging


uremic adj

1 MEDICINA uremie...


urente adj

1 heet, gloeiend, brandend (smaak, etc.)
febre -- = brandende koorts


+ ureometria sub

1 MEDICINA ureometrie


+ ureometro sub

1 MEDICINA ureometer


urer v

1 gloeien, branden, opbranden
2 MEDICINA cauteriseren


ureter sub

1 ANATOMIA urineleider, ureter
-- derecte = rechter urineleider
-- leve = linker urineleider


ureteral adj

1 ANATOMIA urineleider..., ureter...


ureteritis sub

1 MEDICINA ureterontsteking


ureterotomia sub

1 MEDICINA operatie aan de ureter


urethra sub

1 ANATOMIA urinebuis, pisbuis, urethra


urethral adj

1 ANATOMIA van de urinebuis/pisbuis, urethra...
meato -- = pisbuis
strictura -- = pisbuisvernauwing


urethritis sub

1 MEDICINA ontsteking van de urinebuis/pisbuis, urethritis


urethroscopia sub

1 MEDICINA urethroscopie


urethroscopio sub

1 MEDICINA urethroscoop


+ urethrostenose (-osis) sub

1 MEDICINA pisbuisvernauwing


urgente adj

1 urgent, dringend, spoedeisend
besonio -- = dringende behoefte
motivo -- = dringende reden
caso -- = urgent geval, spoedgeval
operation -- = spoedoperatie
reunion -- = spoedvergadering
travalio/labor -- = werk waar haast bij is
littera -- = expresbrief
message -- = spoedbericht
invio -- = spoedzending
esser -- = dringend zijn, dringen
per posta -- = per expresse
necessitar urgentemente esser reimplaciate = hard aan vervanging toe zijn


urgentia sub

1 urgentie, dringende noodzaak, spoedeisend karakter
stato de -- = noodtoestand
porta/exito de -- = nooduitgang, nooddeur
scala de -- = brandladder/trap
signal de -- = noodsignaal
hospital de -- = noodhospitaal
mesura de -- = noodmaatregel
plano de -- = noodplan
schema de -- = urgentieschema
programma de -- = urgentieprogramma
tractamento de -- = spoedbehandeling
caso de -- = urgentiegeval
operation de -- = spoedoperatie
hospitalisation de -- = spoedopname
reunion de -- = spoedvergadering
session de -- = spoedzitting
declaration de -- = urgentieverklaring
in casos de -- = in dringende gevallen, in spoedgevallen


urger v

1 dringend verzoeken, aandringen op
-- esser silente/quiete = tot stilte manen
2 urgent/dringend zijn
le tempore urge = de tijd dringt


+ urginea sub

1 BOTANICA
-- maritime = zeeajuin, zeelook


+ uric adj

1 urik..., urinezuur...
acido -- = urinezuur


+ uricemia sub

1 MEDICINA urikemie


+ uricemic adj

1 MEDICINA urikemie...


urina sub

1 urine
-- de catto = kattepis
excretion de -- = urinelozing
vesica del -- = urineblaas
incontinentia de -- = onwillekeurige urinelozing


urinal sub

1 urinaal, pisglas, pisfles


+ urinalata sub

1 een pispotvol
2 klap met een pispot


urinar v

1 urineren, wateren


+ urinari adj

1 urine...
vias -- = urinewegen
vesica -- = urineblaas


+ urination sub

1 urinelozing, urinering


urinatorio sub

1 urinoir, pisplaats


+ urinifere adj

1 BIOLOGIA urine bevattend
tubos/tubulos -- = urinekanaaltjes (in de nieren)


urinose adj

1 urine..., urineachtig
odor -- = urinelucht, pislucht


urna sub

1 urn, vaas
-- cinerari = asurn
-- campaniforme = klokurn
campo de --s = urnenveld
2 stembus
-- electoral = stembus
ir al --s (electoral) = naar de stembus gaan, gaan stemmen


+ uro sub

1 ZOOLOGIA oeros


+ urobilina sub

1 urobilime


+ urobilinuria sub

1 MEDICINA urobilinurie


+ urochromo sub

1 BIOCHIMIA urochroom


+ urodelos sub pl

1 ZOOLOGIA salamanderachtigen


+ urogallo sub

1 ZOOLOGIA auerhaan, woerhaan


+ urogenital adj

1 BIOLOGIA urogenitaal
systema -- = urogenitaal systeem


+ urologia sub

1 MEDICINA urologie


+ urologic adj

1 MEDICINA urologisch
affection -- = urologische aandoening
clinica -- = urologi-sche kliniek


+ urologista sub

1 MEDICINA uroloog


+ urologo sub

1 MEDICINA uroloog


+ uromantia sub

1 urine-waarzeggerij


+ urometro sub

1 MEDICINA urometer


+ uropathia sub

1 ziekte van de urinewegen


+ uropepsina sub

1 uropepsine


+ uropygial adj

1 ZOOLOGIA stuit... (bij vogels)
plumas -- = stuitveren
glandula -- = stuitklier


+ uropygian adj

1 stuit... (van vogels)
plumas -- = stuitveren
glandula -- = stuitklier


+ uropygio sub

1 ZOOLOGIA stuit (van vogels)


+ uroscopia sub

1 MEDICINA uroscopie, urineonderzoek


+ uroscopic adj

1 MEDICINA uroscopisch


+ urotropina sub

1 urotropine


ursa sub

1 ZOOLOGIA berin
ASTRONOMIA Ursa Major = Grote Beer
ASTRONOMIA Ursa Minor = Kleine Beer


ursin adj

1 van de beer, bere(n)...
dendrolago -- = boomkangeroe
allio -- = daslook


urso sub

1 ZOOLOGIA beer
-- polar/blanc = ijsbeer
-- marsupial = buidelbeer
-- del cavernas = holenbeer
-- de pluche (F) = teddybeer
pelle de -- = berenvel
fossa del --s = berenkuil
domator de -- = berenleider
chassa {sj} de -- = berenjacht
chassator {sj} de --s = berenjager BOTANICA aure/auricula de -- = berenoor


U.R.S.S. sub n pr

1 U.S.S.R.


+ ursulina sub

1 CATHOLICISMO ursuline, ursuliner non


urtica sub

1 BOTANICA brandnetel
--s picca/punge = brandnetels prikkelen


urticaceas sub pl

1 BOTANICA urticaceae, brandnetelfamilie


urticacee adj

1 BOTANICA brandnetelachtig


urticante adj

1 (als brandnetels) prikkend, een brandend gevoel gevend
cellula -- = netelcel
organo -- = netelorgaan
pilo -- = brandhaar, netelhaar


urticar v

1 een brandend gevoel geven


urticaria sub

1 MEDICINA netelroos, netelkoorts


urtication sub

1 MEDICINA uredo, brandend gevoel (in de huid)


urubu sub

1 ZOOLOGIA zwarte gier


+ urugayan sub

1 Uruguees


Uruguay sub n pr

1 Uruguay (rivier)
2 Uruguay (republiek)


+ uruguayan adj

1 Uruguayaans


+ uruguayano sub

1 Uruguayaan


U.S.A. sub ANGLESE

1 U.S.A , V.S.


usabile adj

1 bruikbaar


usabilitate sub

1 bruikbaarheid


usage sub

1 het gebruiken, gebruik ECONOMIA
valor de -- = gebruikswaaarde
-- externe = uitwendig gebruik
-- interne = inwendig gebruik
-- prolongate = duurzaam gebruik
-- de alcohol = drankgebruik
-- improprie de un parola = onjuist gebruik van een woord
pro le -- domestic = voor huishoudelijk gebruik
objecto de -- currente = gebruiksvoorwerp
facer -- de = gebruik maken van
facer un -- frequente de un cosa = iets vaak gebruiken
mitter un cosa foris de -- = iets buiten gebruik stellen
2 gewoonte, gebruik, usance
--s del corte = hofgebruiken
--s secular = eeuwenoude gebruiken
--s in vigor = bestaande gewoontes


usantia sub

1 gewoonte, gebruik, usance
-- popular = volksgebruik
--s barbaric = barbaarse gewoonten
-- de bursa = beursusantie
tener in honor un -- = een gebruik in ere houden


usar v

1 gebruiken, aanwenden, zich bedienen van, gebruik maken van
-- violentia = gewelddadig te werk gaan
2 verbruiken, opgebruiken
3 gewoon zijn, plegen


+ usate v

1 gebruikt
aqua(s) -- = afvalwater
oleo -- = afgewerkte olie
vestimentos -- = gedragen kleren


+ usator sub

1 gebruiker
-- linguistic = taalgebruiker


+ usnea sub

1 BOTANICA baardmos


uso sub

1 het gebruiken, gebruik, aanwending
-- improprie de un parola = verkeerd gebruik van een woord
-- del lingua = taalgebruik
-- idiomatic = idiomatisch gebruik
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- como substantivo = zelfstandig gebruik
--s establite = bestaande gewoontes
con -- del cocina = met gebruik van keuken
objecto de -- currente = gebruiksvoorwerp
pro -- scholar = voor schoolgebruik
pro -- domestic = voor huishoudelijk gebruik
articulo de -- domestic = huishoudelijk artikel
pro su/mi/tu, etc. -- particular/personal/proprie = voor eigen gebruik
pro -- currente = voor dagelijks gebruik
pro -- medicinal = voor medisch gebruik
pro -- externe = voor uitwendig gebruik
pro -- personal = voor persoonlijk gebruik
pro -- general = voor algemeen gebruik
apte pro le -- = geschikt voor gebruik
esser in -- = in gebruik zijn
esser foris de/sin -- = buiten gebruik zijn
preste al/pro le --, pro (le) -- immediate = gereed voor gebruik, gebruiksklaar
instructiones pro le -- = gebruiksaanwijzing
facer -- del coercition = dwang gebruiken
facer bon -- de = een goed gebruik maken van
perder le -- del audition = het gehoor verliezen
facer un -- discrete de = een gepast gebruik maken van
retirar del -- = buiten gebruik stellen
2 gewoonte, gebruik, usance
-- popular = volksgebruik
--s judaic = joodse gebruiken
-- local/del loco = plaatselijk gebruik
--s e costumes = zeden en gebruiken


usquam adv

1 ergens


usque prep

1 tot (plaats en tijd)
-- nunc/ora = tot nu toe, tot dusver
-- a = tot aan
-- al presente = tot op heden
-- al fin = tot het einde
-- al ultime momento = tot het laatste ogenblik


ustion sub

1 het (op)branden, het gloeien, gloeiing
odor de -- = brandlucht
que ole le -- = branderig
marca de -- = brandmerk
2 brandwond, verbranding
-- de tertie grado = derdegraadsverbranding
3 MEDICINA het cauteriseren, cauterisatie


+ ustori adj

1 brand...
lente/speculo -- = brandglas


usual adj

1 gewoonlijk, gebruikelijk
objecto -- = gebruiksvoorwerp
expression -- = gangbare uitdrukking
scriptura -- = gangbaar schrift
lingua -- = omgangstaal
como on face usualmente, como (il) es -- = zoals (te doen) gebruikelijk is


+ usualitate sub

1 gebruikelijkheid


+ usucapio sub LATINO

1 JURIDIC acquisitieve verjaring, usucapio


+ usucapion sub

1 JURIDIC acquisitieve verjaring, usucapio


usufructo sub

1 JURIDIC vruchtgebruik, usufructus
haber le -- de un cosa = iets in vruchtgebruik hebben
alienation de un -- = vervreemding van een vruchtgebruik


usufructuari adj

1 JURIDIC vruchtgebruik...
derecto -- = recht van vruchtgebruik


usufructuario sub

1 JURIDIC vruchtgebruiker


usufruer v

1 JURIDIC het vruchtgebruik genieten van


+ usufruibile adj

1 waarvan men het vruchtgebruik kan genieten


usura sub

1 woeker, woekerrente
moneta/profitos/beneficios de -- = woekergeld
pagar un cosa con -- = iets met woeker vergelden
inricchir se per le -- = zich rijk woekeren
ruinar un persona per le -- = iemand arm woekeren


usurar v

1 woekeren, met woeker geven


usurari adj

1 woeker..., woekerachtig
profito/beneficio -- = woekerwinst
interesse -- = woekerrente
commercio -- = woekerhandel
precio -- = woekerprijs
spirito -- = woekerzucht
prestar usurarimente = tegen woekerrente lenen


usurero sub

1 woekeraar


usuria sub

1 woeker, woekerrente


usurpar v

1 zich onrechtmatig/wederrechtelijk toeëigenen, zich aanmatigen, usurperen


usurpation sub

1 wederrechtelijke inbezitneming, overweldiging, aanmatiging, usurpatie


usurpator sub

1 iemand die wederrechtelijk (iets) in bezit neemt, overweldiger, usurpator


usurpatori adj

1 wederrechtelijk, onrechtmatig, usurperend


ut sub

1 MUSICA de noot C
clave de -- = sopraansleutel


utensile sub

1 stuk gerei, werktuig, stuk gereedschap
--s de cocina = keukengerei
--s de tabula = eetgerei
--s de jardinage = tuingereedschap
--s de toilette (F) = toiletgerei
--s de rasura = scheerspullen
--s de aciero = stalen gereedschap
--s lithic = stenen werktuigen
molinetto de --s = gereedschapsmolen


+ uteriforme adj

1 BOTANICA baarmoedervormig


uterin adj

1 ANATOMIA baarmoeder...
prolapso -- = baarmoederverzakking
collo -- = baarmoederhals
cancere del collo -- = baarmoederhalskanker
cavitate -- = baarmoederholte
involution -- = baarmoederinvolutie
hemorrhagia -- = baarmoederbloeding
2 van moederszijde verwant
sorores -- = zusters die dezelfde moeder hebben, maar verschillende vaders


utero sub

1 ANATOMIA baarmoeder
apertura del -- = baarmoedermond
aquas del -- = vruchtwater
collo del -- = baarmoederhals
prolapso del -- = uitzakking van de baarmoeder
inflammation del -- = baarmoederontsteking
tumor/carcinoma del -- = baarmoedergezwel
cancere del collo del -- = baarmoederhalskanker
position del feto in le -- = ligging van het kind in de baarmoeder


uterologia sub

1 MEDICINA uterologie


+ uterorectal adj

1 MEDICINA uterorectaal


utile adj

1 nuttig, voordelig, bruikbaar, van dienst
effecto -- = nuttig effect
render se -- = zich nuttig maken
esser -- a un persona = nuttig zijn voor iemand, iemand van nut zijn


utilisabile adj

1 bruikbaar, te gebruiken
articulo -- = bruikbaar artikel
medio -- = bruikbaar middel


+ utilisabilitate sub

1 bruikbaarheid
-- de un bicycletta = bruikbaarheid van een fiets


utilisar v

1 gebruiken, gebruik maken van, benutten, aanwenden
-- un medio = een middel aanwenden
-- le stocks (A) existente = de aanwezige voorraden verbruiken
-- un sabliero pro mesurar le tempore = een zandloper als tijdmeter gebruiken


utilisate adj

1 gebruikt


utilisation sub

1 gebruik, gebruikmaking, aanwending
-- pacific del energia nuclear = vreedzame toepassing van kernenergie


utilisator sub

1 gebruiker


utilitari adj

1 utilitair, nuttigheid beogend, nuttigheids..., nut..., utilitaristisch
principio -- = utiliteitsbeginsel


utilitario sub

1 utilitarist


utilitarismo sub

1 PHILOSOPHIA utilitarisme
-- de Stuart Mill = utilitarisme de Stuart Mill


+ utilitarista sub

1 PHILOSOPHIA utilitarist


+ utilitarista adj

1 PHILOSOPHIA utilitaristisch


+ utilitaristic adj

1 PHILOSOPHIA utilitaristisch
doctrina -- = utilitaristische leer
principios -- = utilitaris-tische principes
un ethica -- = een utilitaristi-sche ethiek


utilitate sub

1 nut, nuttigheid, bruikbaarheid, doelmatigheid
principio de -- = nuttigheidsbeginsel
coefficiente de -- = nuttigheidscoëfficiënt
grado de -- = nuttigheidsgraad
-- public = algemeen nut/belang/profijt
ECONOMIA -- marginal = grensnut


Utopia sub n pr

1 Utopia
utopia = utopie, droombeeld, hersenschim


utopic adj

1 utopisch, hersenschimmig
plano/projecto -- = utopisch plan
ideales -- = utopische idealen
socialismo -- = utopisch socialisme


utopismo sub

1 utopisme, het maken van onuitvoerbare plannen


utopista sub

1 utopist


+ utopista adj

1 utopistisch


+ utopistic adj

1 utopistisch
conceptiones -- = utopistische opvattingen
socialismo -- = utopisch socialisme


+ utre sub

1 leren zak, wijnzak, waterzak


+ utricular adj

1 blaasvormig


+ utricularia sub

1 BOTANICA blaasjeskruid


+ utriculariaceas sub pl

1 BOTANICA blaasjeskruidachtigen


+ utriculo sub

1 BOTANICA kiemzak
2 BOTANICA blaasje (van blaasjeskruid)
3 ANATOMIA utriculus (het achterste voorhofblaasje van het inwendige oor)


+ utriculose adj

1 BOTANICA van blaasjes voorzien, blaasvormig


uva sub

1 druif
-- de estufa = kasdruif
-- blanc = witte druif
-- de vino = wijndruif
-- de tabula = tafeldruif
-- sic = rozijn
amandolas e --s sic = studentenhaver
-- de Corintho = krent
pan al --s sic = rozijnebrood
pan al --s de Corintho = krentenbrood
panetto al --s de Corintho = krentenbroodje
panetto rotunde al --s de Corintho = krentenbol
racemo de --s = druiventros
grana/semine de -- = druivenpit
succo de -- = druivensap
pressar/fullar --s = wijn persen


+ uval adj

1 druif..., van druiven
cura -- = druivenkuur


uvea sub

1 ANATOMIA uvea (deel van het oog), druifvlies


+ uveal adj

1 ANATOMIA van de uvea, van het druifvlies
inflammation -- = ontsteking van de uvea, uveïtis


+ uveitis sub

1 MEDICINA uveïtis (ontsteking van de uvea)


+ uvifere adj

1 BOTANICA druifachtige vruchten dragend


+ uviforme adj

1 druifvormig, druifachtig


uvula sub

1 ANATOMIA huig


uvular adj

1 huig..., uvulair, uvulaar
PHONETICA le "r" -- francese = de Franse huig-r
phonema -- = uvulair foneem
sono -- = huigklank


+ uvulitis sub

1 MEDICINA huigontsteking, uvulitis


uxor sub

1 vrouw


uxoricida sub

1 man die zijn vrouw vermoordt


uxoricidio sub

1 moord door de man op zijn vrouw begaan


+ uzbek sub

1 Uzbeek


+ Uzbekistan sub n pr

1 Uzbekistan


+ uzi sub

1 uzi


Advertisement