Interlingua Wiki
Advertisement

tabacheria sub

1 tabakswinkel, winkel voor rookartikelen, sigarenzaak


tabachero sub

1 tabakswinkelier, sigarenwinkelier


+ tabachicultor sub

1 tabakskweker, tabaksplanter


+ tabachicultura sub

1 tabakskwekerij, tabaksplantage, tabakscultuur


tabachiera sub

1 tabaksdoos
2 snuifdoos


tabaco sub

1 tabak
-- a/de/pro fumar = rooktabak
-- a/de/pro masticar = pruimtabak
-- de pipa = pijptabak
-- de cigarrettas = shag
-- de prisa/in pulvere = snuiftabak
-- hachate {sj} = kerftabak
-- crispe = krultabak
-- legier = lichte tabak
-- pungente = scherpe tabak
prisa de -- = snuifje tabak
folio de -- = tabaksblad
balla de -- = baal tabak
pipata de -- = pijp tabak
odor de -- = tabakslucht
recolta del -- = tabaksoogst
fermentation del -- = tabaksfermentatie
potto a/de -- = tabakspot
bursa a/de -- = tabakszak
fabrica de -- = tabaksfabriek
fabricante de -- = tabaksfabrikant
plantator/cultivator de -- = tabaksplanter
plantation de -- = tabaksplantage
recolta del -- = tabaksoogst
campo de -- = tabaksveld
cultura de -- = tabaksteelt
magazin de -- = tabakswinkel
planta de -- = tabaksplant
siccatorio a/de -- = tabaksschuur
fumo de -- = tabaksrook
odor de -- = tabakslucht
aroma de -- = tabaksaroma
residuos de -- = tabaksafval
cinere de -- = tabaksas
tractamento de -- = tabaksbewerking
importator de -- = tabaksimporteur
importation de -- = tabaksimport/invoer
exportator de -- = tabaksexporteur
exportation de -- = tabaksexport/uitvoer
masticator de -- = tabakspruimer/kauwer
commercio de -- = tabakshandel
commerciante de -- = tabakshandelaar
mercato de -- = tabaksmarkt
precio de -- = tabaksprijs
gusto del -- = tabakssmaak
semine de -- = tabakszaad
fumar -- = tabak roken
fumator de -- = tabaksroker
consumo/consumption de -- = tabaksverbruik
pais productor de -- = tabaksland
masticar -- = tabak pruimen
humidificar -- = tabak invochten


+ tabano sub

1 ZOOLOGIA brems, daasvlieg, paardevlieg
-- bovin = runderdaas


tabella sub

1 tabel
-- comparative = vergelijkingstabel
-- del distantias = afstandstabel
-- synoptic = sunoptische tabel
-- alphabetic = alfabetische tabel
-- de reduction = herleidingstabel
-- del precios = prijzentabel
-- de pesos = gewichtstabel
-- de determination = determineertabel


tabernaculo sub

1 BIBLIA tabernakel
Festa del Tabernaculos = Loofhuttenfeest
2 tabernakel (kastje voor de hosties)


+ tabes(dorsal) sub

1 MEDICINA ruggemergstering, tabes (dorsalis)


+ tabetic adj

1 MEDICINA tabes..., uitterend


+ tabetico sub

1 MEDICINA tabeslijder


+ tabi sub

1 tabijn, gewaterd taf


+ tabla sub

1 MUSICA tabla


tableau sub FRANCESE

1 tableau, tafereel, vertoning


+ table d'hôte sub FRANCESE

1 table d'hôte


tabletta sub

1 MEDICINA tablet(je)
-- de aspirina = aspirientje
-- de vitaminas = vitaminetablet
-- somnifere/de dormir = slaaptablet
-- effervescente = bruis/schuimtablet
2 tablet, plak, stuk, blokje
-- de chocolate {sj} = plak/reep/tablet chocola
-- de argilla = kleitablet
-- de marmore = marmertablet


tabouret sub FRANCESE

1 taboeret, kruk(je)
-- de bar (A) = barkruk
-- de cocina = keukenkruk
-- de piano = pianokruk
-- de mulgitor = melkstoeltje


tabu adj

1 taboe
armas -- = verboden wapens
iste subjecto es -- = dit onderwerp is taboe
declarar -- = taboe verklaren
esser strictemente -- = streng taboe zijn


tabu sub

1 taboe, verboden onderwerp
--s sexual = seksuele taboes
violar/infringer un -- = een taboe schenden
rumper/levar un -- = een taboe doorbreken


+ tabuisar v

1 taboe verklaren, tot een taboe maken, taboeïseren


+ tabuisation sub

1 (het) taboe verklaren, (het) taboeïseren


tabula sub

1 tafel (plat vlak van steen, etc.) plaat, plak, bord, platform
-- de commutatores = schakelbord
-- a/de claves = sleutelbord
Tabulas del Lege = Tafelen der Wet
-- rase = tabula rasa
-- nigre = schoolbord
-- de flanella = flanelbord
-- superior = bovenblad
-- del fenestra = vensterbank
-- de marmore/de cupro/de ferro = marmeren/koperen/ijzeren plaat
-- de lanceamento = lanceerplatform
2 tafel (meubelstuk)
-- de designo = tekentafel
-- a/de scriber = schrijftafel
-- de labor/de travalio = werktafel
-- anatomic/de dissection/de autopsia = snijtafel
-- rolante = serveertafel, serveerboy
-- de imballage = paktafel
-- a/de repassar = strijktafel
-- operatori/de operation = operatietafel
-- de projection = projectietafel
-- de tennis = tennistafel
tennis (A) de -- = tafeltennis
-- de lectura = leestafel
-- de biliardo = biljarttafel
-- de joco = speeltafel
-- de toilette (F) = toilettafel
-- de nocte = nachtkastje
-- de cocina = keukentafel
-- plicante/plicabile/basculante = klaptafel, vouwtafel
-- extendibile/extensibile/allongibile = uittrektafel
-- ronde/rotunde = ronde tafel, FIGURATE ronde-tafelgesprek, ronde-tafelconferentie
-- de ris = rijsttafel
GEOGRAPHIA Montania del Tabula = Tafelberg
utensiles de -- = eetgerei
plano del -- = tafelblad
football (A) de -- = tafelvoetbal
conversation de -- = tafelgesprek
vicino de -- = tafelgenoot, tafelbuurman
vicina de -- = tafeldame
musica de -- = tafelmuziek
discurso de -- = tafelrede
servicio de -- = eetservies
bibita/biberage de -- = tafeldrank
aqua de -- = tafelwater
uva de -- = tafeldruif
tiratorio de -- = tafellade
vino de -- = tafelwijn
bira de -- = tafelbier
sal de -- = tafelzout
placeres del -- = tafelgenoegens
tapis (F)/tapete de -- = tafelkleed
accenditor de -- = tafelaansteker
campanetto de -- = tafelbel/schel
panno de -- = tafellaken
gamba de -- = tafelpoot
biliardo de -- = tafelbiljart
seder se a -- = aan tafel gaan
poner le -- = de tafel dekken
levar le -- = de tafel afruimen
allongar le -- = de tafel uittrekken/uitschuiven
reservar un -- pro sex personas = een tafel voor zes personen reserveren
3 tafel, tabel, lijst, register, overzicht
-- logarithmic/de logarithmos = logaritmentafel
-- goniometric = goniometrische tafel
-- de multiplication = tafel van vermenigvuldiging
-- de dece = tafel van tien
--s mathematic = wiskundige tabellen
-- astronomic = astronomische tabel
-- de marea = getijtafel
-- alphabetic = alfabetisch register/index
-- chronologic = tijdtafel
-- genealogic = geslachtsregister
--s selenographic = maantafels
4 GEOLOGIA tafelland, plateau


tabular adj

1 (anque MATHEMATICA) tabelvormig, tabellarisch
libro de cassa -- = tabellarisch kasboek
arrangiate in forma -- = tabellarisch ingericht
2 tafelvormig, vlak, plat
massivo -- = tafelland


tabular v

1 tabelleren, tabellarisch rangschikken
arrangiate in forma tabulate = tabellarisch ingericht


+ tabula rasa sub LATINO

1 tabula rasa
facer -- = schoon schip maken


tabulation sub

1 het tabelleren, het tabellarisch rangschikken, tabellarische rangschikking


tabulator sub

1 tabulator, kolommenindeler
clave del -- = kolommentoets


+ tabulatura sub

1 HISTORIA MUSICA tab(u)latuur


+ tabuletta sub

1 tafeltje
-- de argilla = kleitafeltje
-- de cera = wastafeltje


tabuliero sub

1 bord, blad
-- de servicio = dienblad
-- de/pro the = theeblad
-- de/pro caffe = koffieblad
-- de designo = tekenbord
-- de chacos {sj} = schaakbord
jocar al chacos {sj} sin -- = blind schaken
-- de damas = dambord
-- de domino = dominoplankje
-- de instrumentos = dashboard


+ tabuliforme adj

1 BOTANICA tafelvormig


+ tac interj

1 tak, tik


+ tacama(ha)ca sub

1 BOTANICA balsempopulier


tacer v

1 zwijgen, stil/rustig zijn
facer -- le conscientia = zijn geweten sussen
2 verzwijgen
-- su affliction = zijn verdriet niet uiten
-- un secreto = een geheim verzwijgen
-- un cosa = ergens stilzwijgend aan voorbij gaan


+ tacet sub

1 MUSICA tacet, rust, pauze


+ tachismo sub

1 ARTES PLASTIC tachisme


+ tachista sub

1 ARTES PLASTIC tachist


+ tachista adj

1 ARTES PLASTIC tachistisch


+ tachistoscopic adj

1 mbt/van een/met een tachistoscoop


+ tachistoscopio sub

1 tachistoscoop


+ tachogenerator sub

1 tachogenerator


+ tachographo sub

1 tachograaf


+ tachometro sub

1 tachometer


+ tachycardia sub

1 MEDICINA tachycardie, hartversnelling
-- paroxysmic = paroxysmale tachycardie


tachygraphia sub

1 tachygrafie, snelschrijfkunst


tachygraphic adj

1 tachygrafisch


tachygrapho sub

1 tachygraaf, snelschrijver


tachymetria sub

1 tachymetrie, snelheidsmeting


+ tachymetric adj

1 tachymetrisch


tachymetro sub

1 tachymeter, snelheidsmeter, toerenteller


+ tachyon sub

1 PHYSICA tachyon


+ tacibile adj

1 wat kan/moet verzwegen worden


tacite adj

1 stilzwijgend, onuitgesproken, impliciet
approbation/consentimento -- = stilzwijgende goedkeuring
reproche {sj} -- = stil verwijt
condition -- = stilzwijgende voorwaarde
contracto/convention/accordo -- = stilzwijgende overeenkomst


taciturne adj

1 zwijgzaam, stil
Guilhelmo le Taciturno = Willem de Zwijger


taciturnitate sub

1 zwijgzaamheid, stilzwijgen


+ tacklar v

1 FOOTBALL tackelen


+ tackle sub ANGLESE

1 FOOTBALL tackle


+ taco sub

1 CULINARI taco


tactic adj

1 tactisch
aviation -- = tactische luchtmacht
arma atomic/nuclear -- = tactisch atoomwapen
missile -- = tactische raket
considerationes -- = tactische overwegingen
movimento -- = tactische zet
ager/proceder tacticamente = tactisch te werk gaan


tactica sub

1 tactiek
-- de un equipa de football (A) = tactiek van een voetbalelftal
-- parlamentari = parlementaire tactiek
-- obstructionista/obstructionistic = obstructietactiek
cambiar/alterar/mutar de -- = van tactiek veranderen
sequer un -- = een tactiek volgen
error de -- = tactische fout
isto non es le bon -- pro regular un tal cosa = dat is niet de juiste tactiek om zoiets te regelen
FOOTBALL jocar secundo le -- 4-3-3 = spelen volgens het 4-3-3-systeem


tactico sub

1 tacticus


tactile adj

1 tast...
corpusculos -- = tastlichaampjes
perceptiones -- = tastwaarnemingen
sensation -- = tastgewaarwording
sensibilitate -- = tastgevoeligheid
pilos -- = tast/voelharen
senso -- = tastzin, gevoelszin
impressiones -- = tactiele indrukken
organo/receptor -- = tastorgaan
2 tastbaar
corpore -- = tastbaar voorwerp


tactilitate sub

1 tastbaarheid, tastvermogen


tacto sub

1 het tasten, het betasten, het aanraken, het bevoelen
isto es frigide al -- = dat voelt koud/kil aan
esser grasse al -- = vettig aanvoelen
2 tastvermogen, tastzin, gevoel
organo de -- = tastorgaan
nervo de -- = gevoelszenuw
senso de -- = gevoelszin
3 tact, fijngevoeligheid, kiesheid
haber le -- de = de tact bezitten om
ager con -- e circumspection/discretion = iets met tact en beleid doen
ager sin --/con pauc --/con poc -- = ontactisch handelen
ager/proceder con -- = tactisch te werk gaan
non monstrar -- = tactloos optreden
manco de -- = tactloosheid
plen de -- = tactvol
tractar alco con -- = iets delicaat/tactvol behandelen


+ tadorna sub

1 ZOOLOGIA bergeend


+ Tadzhikistan sub n pr

1 Tadzhikistan


+ taedium vitae LATINO

1 levensmoeheid, levenszatheid


+ tael sub

1 GELpart , tael


taffeta sub

1 taf(zijde), taffetas
-- de Anglaterra = Engelse pleister
fabrica de -- = taffabriek
fabricante de -- = taffabrikant
fabrication de -- = taffabricage


+ tafia sub

1 tafia


+ tagmema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tagmeem (kleinste betekeniseenheid van een grammaticale vorm)


+ tagmemic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tagmemisch
grammatica -- = tagmemische grammatica
analyse (-ysis) -- = tagmemische analyse


+ tagmemica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tagmemiek


Tago sub n pr

1 Taag


+ Tahiti sub n pr

1 Tahiti


+ tahitian adj

1 Tahitiaans


+ tahitiano sub

1 Tahitiaan
2 Tahitiaans (taal)


+ taichi sub

1 tai chi


+ taiga sub

1 taiga (naaldwoud langs de toendra)


taikun sub JAPONESE

1 taikun


+ Taiwan sub n pr

1 Taiwan


+ taiwanese sub

1 Taiwanees


+ taiwanese adj

1 Taiwanees


tal adj

1 zulk, zo, dergelijk
un -- persona = zo iemand
senior un -- = meneer die en die
-- e -- = dat en dat, die en die


+ tal(l)eth sub

1 RELIGION tallith (Joodse gebedsmantel)


+ talcar v

1 (iets) met talk bepoederen, (iets) met talkpoeder bestrooien


talco sub

1 talk
pulvere de --, -- in pulvere = talkpoeder, gemalen talk


talcose adj

1 talkachtig
schisto -- = talkschist
terra -- = talkaarde


talento sub

1 ANTIQUITATE talent (geldsom, gewicht)
-- attic = Attisch talent (26 kg zilver)
2 talent, aanleg, gave, begaafdheid
-- musical = muzikaal talent
-- oratori/de orator = redenaarstalent
-- poetic = dichtgave
-- artistic = kunsttalent
-- linguistic = talenaanleg, talenknobbel
prospection de -- = talentenjacht
haber -- = talent hebben
exploitar {plwa} su -- = met zijn talent woekeren
sin --, disproviste de -- = talentloos
3 begaafd persoon, talent
-- militar = krijgstalent
le --s juvene de iste schola = de jonge talenten van deze school


talentose adj

1 talentvol, begaafd, talentrijk, getalenteerd
homine -- = iemand met aanleg
scriptor/autor -- = talentvol schrijver


+ taler sub

1 HISTORIA thaler (munt)


talia sub

1 scherp(e kant/rand), snede (van mes/zwaard)
a duple --, a duo --s = tweesnijdend
spada a duple --/a duo --s = tweesnijdend zwaard (anque FIGURATE)
2 postuur, (lichaams)lengte, grootte, maat
-- median/medie = middelbare grootte
le -- exigite = de vereiste maat
de -- natural = op ware grootte, levensgroot
3 middel, taille
-- de vespa = wespetaille


+ taliamar sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES scheg, sneb, neus


+ taliaovos sub

1 eiersnijder


+ taliapenna(s) sub

1 pennemes


+ taliapetras sub

1 steenhouwer


taliar v

1 snijden, snoeien, hakken, slijpen, houwen
-- arbores = bomen snoeien
-- le haga/le sepa = de heg snoeien
-- un diamante = een diamant slijpen
-- un brillante = een briljant slijpen
-- un bloco de marmore = een blok marmer bewerken
-- ligno = hout hakken
-- un stilo de graphite = een potlood slijpen
-- le capillos = het haar knippen
-- se le capillos = zijn haar knippen
facer se -- le capillos = zijn haar laten knippen
-- in bisello/obliquemente = schuin afwerken, afschuinen
-- le nodo gordian = de Gordiaanse knoop doorhakken
-- via = wegsnijden
-- in pecias = stuksnijden
2 uitsnijden, uitknippen (stof)
-- un vestimento = een kledingstuk (uit een lap stof) knippen
3 JOCO DE CARTAS de bank houden


+ taliasepe sub

1 heggenschaar


+ taliastilos sub

1 punteslijper


+ taliate adj

1 gesneden
flores -- = snijbloemen


taliator sub

1 snijder, slijper, houwer (van edelstenen/hout/steen, etc.)
-- de petra = steenhouwer
-- de diamantes = diamantslijper


+ taliavento sub

1 stormzeil


+ talion sub

1 JURIDIC talio, wedervergelding, weerwraak
lege del -- = wet van oog om oog en tand om tand


talisman sub

1 talisman


talismanic sub

1 talisman...
formulas -- = bezweringsformules


+ talkshow sub ANGLESE

1 talkshow


talmente adv

1 zo
un libro -- belle = zo'n mooi boek


talmud sub HEBREE

1 RELIGION talmoed


talmudic adj

1 RELIGION talmoedisch
secundo le tradition -- = naar talmudisch gebruik


talmudista sub

1 RELIGION talmoedist


+ talocrural adj

1 ANATOMIA
articulation -- = spronggewricht


talon sub

1 hiel, hak
--es punctute/agulia = naaldhakken
--es alte = hoge hakken
--es platte/plan = platte hakken
-- de Achilles = Achilleshiel
osso del -- = hielbeen
-- de gumma/de cauchu = gummi/rubberhak
tendon del -- = hakpees
corregia de -- = hakband
monstrar le --es = zijn hielen lichten, er vandoor gaan
persequer un persona sur le --es = iemand op de hielen zitten
2 hiel (van sok/kous)
3 TECHNICA hiel, hak, achterstuk van voorwerp
4 ARTE DE CONSTRUER talon
5 souche (aan chequeboek, etc.), strookje
-- de controlo = controlestrook
-- de quitantia = kwitantiestrookje


talpa sub

1 ZOOLOGIA mol
monticulo de --s = molshoop
chassator {sj} de --s = mollenvanger
trappa pro --s = mollenval, mollenknip, mollenijzer
pelle de -- = mollenvel
plus cec que un -- = zo blind als een mol


+ talud sub

1 talud, glooiing


+ tamandua sub

1 ZOOLOGIA boommiereneter


+ tamari sub

1 CULINARI tamari


+ tamarindo sub

1 BOTANICA tamarinde
ligno de -- = tamarindehout
bosco de --s = tamarindenbos


+ tamarisco sub

1 BOTANICA tamarisk


tambur sub

1 MUSICA trommel
pelle de -- = trommelvel
bacchetta de -- = trommelstok
batter le -- = de trommel slaan
(a) -- battente = met slaande trom
le -- rola = de trom roffelt
rolamento de --es = tromgeroffel
sonator de -- = drummer
2 ANATOMIA trommelvlies
3 ARTE DE CONSTRUER tamboer (onderbouw van een koepelgewelf), trommel
4 TECHNICA cilinder, trommel (van horloge/wasmachine, etc.), raderkast
-- de catena = kettingkast
-- de freno = remtrommel
freno a/de -- = trommelrem
-- de cabestan = liertrommel
-- magnetic = magneettrommel
5 trommelslager, tamboer
-- major = tamboer-majoor


tamburino sub

1 tamboerijn, rinkelbom


tamen adv

1 toch, echter, evenwel, desondanks


+ Tamese sub n pr

1 Theems


+ tamia sub

1 ZOOLOGIA aardeekhoorn


+ tamil adj

1 Tamil...


+ tamil sub

1 Tamil (bewoner)
2 Tamil (taal)


+ tamis sub

1 zeef, teems, zift
-- de cocina = keukenzeef
-- de farina = meelzeef
-- molecular = molecuulzeef
-- vibrante = schudzeef
passar al -- = (uit)schiften, ziften, zorgvuldig uitzoeken


+ Tamisa sub n pr

1 Theems


+ tamisar v

1 (uit)ziften, zeven
-- sablo/arena = zand zeven


+ tamisation sub

1 het (uit)ziften, het zeven


+ tamisator sub

1 zifter, zever


+ tamiseria sub

1 zevenmakerij
2 handel in zeven


+ tamisero sub

1 zevenmaker
2 handelaar in zeven


+ tamisio sub

1 zeef, teems, zift


+ tamo sub

1 BOTANICA tamus
-- commun = spekwortel


tampon sub

1 prop, stop, tap, plug, tampon (anque COSMETICA, MEDICINA)
-- mucose = slijmprop
2 (ivm menstruatie) tampon
poner se/introducer/inserer/insertar un -- = een tampon inbrengen
3 buffer, stootkussen
zona -- = bufferzone
stock (A) -- = buffervoorraad
stato -- = bufferstaat
effecto -- = bufferwerking
memoria -- = buffergeheugen
servir de -- inter duo adversarios = als buffer dienen tussen twee tegenstanders
4 stempelkussen
5 CHIMIA buffer
solution -- = bufferoplossing
mixtura -- = buffermengsel


tamponamento sub

1 het betten, het deppen
2 het stoten tegen, het botsen tegen, het rammen
3 CHIMIA het bufferen


tamponar v

1 betten, deppen
2 stoten tegen, botsen tegen, rammen
3 CHIMIA bufferen


+ tamtam sub

1 tamtam


+ tanaceto sub

1 BOTANICA
-- vulgar = boerenwormkruid


+ tandem sub

1 tandem


+ tanga sub

1 tangaslipje, minislipje


+ tangara sub

1 ZOOLOGIA prachtmees, tangara


tangente adj

1 MATHEMATICA rakend, raak..., tangent...
circulo -- = raakcirkel, aangeschreven cirkel
curva -- = raakkromme
plano -- = raakvlak
chorda -- = raakkoorde
quadrangulo -- = raaklijnenvierhoek


tangente sub

1 MATHEMATICA raaklijn, tangente
2 MATHEMATICA tangens
calcular le -- de un angulo = de tangens van een hoek berekenen


tangentia sub

1 MATHEMATICA raking (van een lijn)
puncto de -- = raakpunt
angulo de -- = rakingshoek


tangential adj

1 MATHEMATICA tangentieel, tangens...
fortia -- = tangentiële kracht
acceleration -- = hoekversnelling
puncto -- = raakpunt
coordinatas -- = straal/lijncoördinaten
turbina -- = tangentiaalturbine


tanger v

1 aanraken, raken
vostre miseria non me tange = uw ellende raakt me niet (DANTE)


tangibile adj

1 tastbaar, voelbaar
realitate -- = tastbare werkelijkheid
resultato -- = tastbaar resultaat
prova/proba -- = tastbaar bewijs
le consequentias se face -- = de gevolgen worden voelbaar


tangibilitate sub

1 tastbaarheid


+ tango sub

1 tango
dansar le -- = de tango dansen


+ tangon sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bakspier


tank (I) sub ANGLESE

1 MILITAR tank
-- amphibie/amphibio = amfibietank
colonna/columna de --s = tankcolonne
brigada de --s = tankbrigade
battalion de --s = tankbataljon
combatto/battalia de --s = tankslag
conductor de un -- = tankbestuurder
commandante de un -- = tankcommandant


tank (II) sub ANGLESE

1 tank, reservoir
-- a/de benzina/gasolina = benzinetank
-- a/de oleo = olietank, oliereservoir
iste -- perdi gas = er ontsnapt gas uit die tank


+ tanker sub ANGLESE

1 tanker, tankschip
flotta de --s = tankervloot


+ tankista sub

1 MILITAR tanksoldaat


tannage sub

1 het (leer)looien
cupa de -- = looikuip
methodo de -- = looimethode
processo/procedimento de -- = looiproces


tannar v

1 looien, tanen
-- corio = leer looien/tanen


+ tannate adj

1 getaand
velas -- = getaande zeilen
2 taankleurig
pelle -- = getaande huid


tannator sub

1 (leer)looier


tanneria sub

1 (leer)looierij


tannic adj

1 CHIMIA looi(stof)..., tannine...
acido -- = looizuur


+ tannifere adj

1 tanninehoudend
plantas -- = tanninehoudende planten


tannino sub

1 looizuur, tannine


tanno sub

1 run, looi
extracto de -- = looiextract
color de -- = runkleur
de color de -- = runkleurig
caldiera de -- = taanketel
cupa de -- = runkuip


tantaal sub

1 CHIMIA tantalium


tantalic adj

1 CHIMIA tantalium..., tantaal...


+ tantalisar v

1 tantaliseren


+ tantalisation sub

1 tantalisatie, tantalisering


tantalite sub

1 MINERALOGIA tantaliet


tantalium sub

1 CHIMIA tantalium, tantaal


Tantalo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Tantalus
vaso de -- = Tantalusbeker
supplicio/tormento de -- = Tantaluskwelling, tantalisatie, tantalisering


+ tantalo sub

1 ZOOLOGIA nimmerzat


tante adj

1 zoveel
non face -- complicationes! = doe niet zo moeilijk!
-- per cento = zoveel procent
cento e -- euros = honderd en zoveel euros


+ tantesime adj

1 zoveelste
le -- parte = het zoveelste deel
le -- de julio = de zoveelste juli


tanto adv

1 zo, zoveel, zozeer
-- melio = des te beter
tres vices -- = drie keer zoveel
-- plus que = des te meer daar
-- pauco/poco como = net zo min als
quanto plus vetule tanto plus belle = hoe ouder hoe mooier
amar -- A como B = evenveel houden van A als van B


+ tantra sub

1 RELIGION tantra


+ tantric adj

1 RELIGION tantristisch


+ tantrismo sub

1 RELIGION tantrisme


+ tantrista sub

1 RELIGION tantrist


+ Tanzania sub n pr

1 Tanzania


+ tanzanian adj

1 Tanzaniaans


+ tanzaniano sub

1 Tanzaniaan


+ Tao sub n pr

1 RELIGION Tao


+ taoismo sub

1 RELIGION taoïsme


+ taoista sub

1 RELIGION taoïst


+ taoista adj

1 taoïstisch
prestre -- = taoïstische priester


+ taoistic adj

1 RELIGION taoïstisch


+ tap dance sub ANGLESE

1 tapdans
facer le -- = tapdansen


+ tap dancer sub ANGLESE

1 tapdanser


+ tapedeck sub ANGLESE

1 tapedeck


tapete sub

1 tapijt, kleed, wandkleed, mat
-- de banio = badmat
-- de biliardo = biljartlaken
-- de solo = grondzeil (in tent)
-- de tabula = tafelkleed
-- de corridor = gangloper
-- de scala = traploper
-- volante = vliegend tapijt
-- mural = wandtapijt
-- de papiro = behang
-- vegetal = plantenkleed/dek, bodembedekking
-- mortuari = rouwkleed
-- perse/persic/persian/de Persia = Perzisch tapijt
-- de bombas = bomtapijt
batter/succuter le -- = het kleed uitkloppen
esser super le -- = het onderwerp van gesprek zijn
poner/mitter super le -- = (iets) ter sprake brengen
disrolar le -- rubie ante un persona = de rode loper voor iemand uitleggen


+ taphophilia sub

1 PSYCHOLOGIA tafefilie (ziekelijk aangetrokken zijn door kerkhoven)


+ taphophobia sub

1 PSYCHOLOGIA tafefobie (vrees levend begraven te worden)


tapioca sub

1 tapioca
farina de -- = tapiocameel
pappa de -- = tapiocapap
floccos de -- = tapiocavlokken
productos de -- = tapiocaprodukten


+ tapir sub

1 ZOOLOGIA tapir, moeraszwijn


tapis sub FRANCESE

1 tapijt, kleed, wandkleed, mat
-- de banio = badmat
-- de biliardo = biljartlaken
-- de scala = traploper
-- de solo = grondzeil (in tent)
-- de tabula = tafelkleed
-- volante = vliegend tapijt
-- de papiro = behang
-- vegetal = plantenkleed/dek, bodembedekking
-- mortuari = rouwkleed
-- perse/persic/persian/de Persia = Perzisch tapijt
-- de bombas = bomtapijt
batter un -- = een kleed (uit)kloppen
esser super le -- = het onderwerp van gesprek zijn
mitter/poner super le -- = (iets) ter sprake brengen


tapissar v

1 behangen, bekleden, stofferen
-- un sedia = een stoel bekleden/stofferen
-- un sedia con skai = een stoel met skai bekleden
camera tapissate = gestoffeerde kamer


tapisseria sub

1 wandtapijtkunst
2 tapijtwerk, wandtapijt, behangsel
lana de -- = tapisseriewol
fabrica de --s = tapisseriefabriek
3 stoffeerderij (werkplaats)


tapissero sub

1 tapijtwerker, behanger, stoffeerder
tabula del -- = behangerstafel


tappar v

1 bedekken, (toe)stoppen, afsluiten, dichtmaken, kurken
-- un fuga = een lek dichten
-- le bucca a un persona = iemand de mond snoeren
-- se le aures = zijn oren toestoppen


tappo sub

1 kraan, stop, prop, pen, kurk, dop
-- de bottilia = flessedop
-- a vite = schroefdop
-- de valvula = ventieldop
-- del radiator = radiateurdop
-- ornamental/decorative = sierkurk
-- pro le aure = oordopje
remover le -- = de stop verwijderen
-- que gutta = druppende kraan
le -- es aperte = de kraan loopt
lassar aperte le -- = de kraan laten lopen
aqua del -- = kraanwater, leidingwater
aperir le -- = de kraan opendoen/opendraaien
clauder le -- = de kraan dichtdraaien
biber aqua del -- = water uit de kraan drinken


+ tara (I) sub

1 COMMERCIO tarra
-- medie = gemiddelde tarra
-- usual = usotarra


+ tara (II) sub

1 MEDICINA (erfelijke) afwijking, gebrek
haber --s hereditari = erfelijk belast zijn


+ tarantella sub

1 ARTE DE DANSA tarantella


+ tarantula sub

1 ZOOLOGIA tarantula (giftige jachtspin)


+ tarar v

1 tarreren


+ taratantara interj

1 teterete, taterata (trompet/hoorngeluid)


+ taraxaco sub

1 BOTANICA paardenbloem


+ tardantia sub

1 het lang uitblijven, het lang op zich laten wachten, het dralen, het talmen


tardar v

1 lang uitblijven, op zich laten wachten, dralen, talmen, lang over iets doen
il tardara un pauco/un poco = het duurt nog wel even
-- in reager = traag reageren
non -- a vider = al gauw merken


tarde adv

1 laat
plus -- = 1. later, 2. vervolgens, nadien, daarna, 3. naderhand, verderop
al plus -- = op zijn laatst
tosto o -- = vroeg of laat
il es jam -- = het is al laat
facer se -- = laat worden
postponer un cosa usque a plus -- = iets tot een later tijdstip uitstellen


tarde adj

1 langzaam, traag, achterblijvend
progresso -- = trage vooruitgang


+ tardiflor adj

1 laatbloeiend


tardigrade adj

1 langzaam voortgaand


tardigrado sub

1 ZOOLOGIA luiaard (als soort)


+ tarditate sub

1 traagheid


tardive adj

1 laat, laatkomend, verlaat, traag
primavera -- = late lente
tulipa/tupipan -- = laatbloeiende tulp
fragas -- = late aardbeien
pagator -- = trage betaler
livration -- = trage levering
attinger le fama tardivemente = pas laat bekendheid krijgen
persona qui floresce tardivemente = laatbloeier
2 traag, langzaam


+ tardivitate sub

1 verlating, het te laat zijn


tarifa sub

1 tarief, prijs
-- alte/elevate = hoog tarief
-- basse/reducite = laag tarief
-- existente = bestaand tarief
-- nocturne/del nocte = nachttarief
-- del die/del jorno = dagtarief
-- de base = basistarief
-- postal = posttarief
-- doaner/doanal/de doana = douanetarief
-- horari = uurtarief
-- ferroviari/de ferrovia = treintarief, treinprijzen
-- de tramvia = tramtarief
-- preferential/de preferentia = voorkeurstarief
-- de interesse = rentetarief
-- salarial/del salarios = loontarief
-- de abonamento = abonnementstarief
-- de assecurantia = assurantietarief
--s prohibitive = prohibitieve tarieven
guerra de --s = tarievenoorlog
diminuer/bassar le -- = het tarief verlagen
augmentar/altiar le -- = het tarief verhogen
augmentation/altiamento del -- = verhoging van het tarief
2 prijslijst, prijsopgave, prijzen


tarifar v

1 tariferen, het tarief vaststellen van


+ tarifari adj

1 tarief..., tarifair
salario -- = tariefloon
dispositiones -- = tariefbepalingen
travalio/labor -- = tariefwerk
systema -- = tariefsysteem
augmentation/augmento -- = tariefverhoging


+ tarifation sub

1 tariefvaststelling


+ tarlatana sub

1 tarlatan (soort mousseline)


+ tarpan sub

1 ZOOLOGIA tarpan (kleine paardensoort)


+ tarsal sub

1 ANATOMIA voetwortelbeentje


+ tarsectomia sub

1 MEDICINA tarsectomie


+ tarsio sub

1 ZOOLOGIA spookdier


+ tarso sub

1 ANATOMIA voetwortel, tars (van insekten), loopbeen (van vogels)


+ tarsonemo sub

1 ZOOLOGIA
-- pallide = aardbeimijt


+ tart(a)ric adj

1 uit wijnsteen gevormd, wijnsteen...
acido -- = wijnsteenzuur


+ tartan sub

1 tartan
pista (de) -- = tartanbaan


+ tartana sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES tartaan (vaartuig)


+ tartare sub

1 Tartaar
2 tartaartje (vlees)


+ tartare adj

1 Tartaars
sauce -- = tartaarsaus


+ tartaric adj

1 wijnsteen...
acido -- = wijnsteenzuur


+ tartaro sub

1 CHIMIA wijnsteen
-- de dentes = tandsteen
remover -- = tandsteen verwijderen


+ Tartaro sub n pr

1 Tartarus, onderwereld, schimmen, dodenrijk


+ tartrato sub

1 CHIMIA tartraat, wijnsteenzuurzout


+ tartrazina sub

1 tartrazine


+ tartuf(F)eria sub

1 huichelarij, schijnheiligheid


tasca sub

1 zak (in kleding, etc.)
-- posterior/de detra = achterzak
-- interne/interior = binnenzak
-- exterior = buitenzak
-- de pantalon(es) = broekzak
-- genal = wangzak
horologio de -- = zakhorloge
calendario de -- = zakkalender
formato de -- = zakformaat
edition de -- = zakeditie, pocketeditie
dictionario de -- = zakwoordenboek
biblia de -- = zakbijbel
agenda de -- = zakagenda
cultello de -- = zakmes
transistor de -- = zakradio
pectine de -- = zakkammetje
atlas de -- = zakatlas
almanac de -- = zakalmanak
libro de -- = pocket(boek)
moneta de -- = zakgeld
lanterna/lampa de -- = zaklamp, zaklantaarn
tener le manos in le -- = de handen in zijn zak houden
illa non ha su lingua in su -- = zij is niet op haar mondje gevallen
venir a casa con le -- vacue = platzak thuiskomen


tascata sub

1 zakvol


+ Tasmania sub n pr

1 Tasmanië


+ tasmanian sub

1 van/uit Tasmanië


+ tasmaniano sub

1 bewoner van Tasmanië


tassa sub

1 kopje
-- de caffe/de the/de chocolate {sj} = kopje koffie/thee/chocola


+ tassili sub

1 GEOLOGIA tassili (zandsteenplateau in de Sahara)


+ tastamento sub

1 aanraking, betasting


tastar v

1 tasten, betasten, aftasten, bevoelen, aanraken
-- le pulso de un persona = iemand de pols voelen
2 FIGURATE peilen, polsen
-- le opinion = mening peilen
-- le terreno = het terrein aftasten


+ tastator sub

1 TECHNICA taster, sensor, voeler


+ tataric adj

1 saiga -- = steppeantiloop
alauda -- = steppeleeuwerik


tatu sub

1 het taoeëren, tatoeëring
instrumento de -- = tatoeëerinstrument
stilo de -- = tatoeeerstift
technica del -- = tatoeëertechniek
2 tatoeage (figuur)


tatuage sub

1 het tatoeëren, tatoeëring
instrumento de -- = tatoeëerinstrument
stilo de -- = tatoeëerstift
technica del -- = tatoeëertechniek
2 tatoeage (figuur)


tatuar v

1 tatoeëren
facer se -- = zich laten tatoeëren


+ tatuator sub

1 tatoeëerder


+ tau sub

1 tau (Griekse letter)
2 taukruis, (sint-) anthoniuskruis


taurides sub pl

1 ASTRONOMIA Tauriden (meteorenzwerm)


tauriforme adj

1 stierachtig


+ tauril sub

1 stierehok (bij arena)


taurin adj

1 van de stier, stiere(n)...


tauro sub

1 ZOOLOGIA stier
-- de un anno = pinkstier
-- furiose = dolle stier
collo de -- = stierenek
sanguine de -- = stierebloed
pilo de -- = stierehaar
ASTRONOMIA Tauro = Stier


taurobolio sub

1 taurobolium, stierenoffer


tauromachia sub

1 stieregevecht, het stierevechten


tauromachic adj

1 stieregevecht...


+ taurophobia sub

1 taurofobie, ziekelijke angst voor stieren


+ tautochrone adj

1 MATHEMATICA tautochroon
curva -- = tautochrone kromme


+ tautogramma sub

1 tautogram


tautologia sub

1 tautologie


tautologic adj

1 tautologisch
rationamento -- = tautologische redenering
expression -- = tautologische uitdrukking, tautologie


+ tautologisar v

1 hetzelfde zeggen met andere woorden, tautologieën gebruiken


+ tautomere adj

1 CHIMIA tautomeer
composito -- = tautomere verbinding, tautomeer


+ tautomeria sub

1 CHIMIA tautomerie


+ tautomeric adj

1 CHIMIA tautomeer
composito -- = tautomere verbinding, tautomeer


+ tautomero sub

1 CHIMIA tautomeer


+ tautosyllabic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tautosyllabic


taverna sub

1 eethuisje, taveerne, herberg
-- de marineros = zeemanskroeg, matrozenkroeg


tavernero sub

1 houder van een eethuisje/taveerne, waard, herbergier


taxa sub

1 vastgestelde prijs
-- supplementari = toeslag
-- de interesse = rentekoers, rentevoet
-- de (ex)cambio = ruilvoet
-- de disconto = discontovoet
2 belasting, tax
-- radiophonic/del apparatos de radio = luistergeld, luisterbijdrage
-- del apparatos de television = kijkgeld
-- de parcamento/de stationamento = parkeergeld
-- de valor adjuncte, T.V.A. = B.T.W
-- de pilotage = loodsbelasting
-- de canes = hondebelasting
exempte de -- = taxfree
imponer --s = belastingen opleggen
3 percentage, cijfer, getal, gehalte
-- de glucosa sanguinee = bloedsuikergehalte
-- de mortalitate = sterftecijfer
-- de crescentia/de crescimento = groeicijfer


taxabile adj

1 belastbaar, cijnsbaar
mercantias/merces -- = belastbare goederen


+ taxacea sub

1 BOTANICA taxusachtige


taxar v

1 (de prijs) vaststellen, taxeren
-- le valor de un casa = de waarde van een huis vaststellen
2 (iets) belasten, met accijns belasten
-- le biberages = accijns heffen op dranken
3 FIGURATE (iemand) beschuldigen
-- un persona de negligentia = iemand van nalatigheid beschuldigen


taxation sub

1 prijsvaststelling, taxatie
valor de(l) -- = taxatiewaarde
2 belastingheffing, aanslag


taxator sub

1 iemand die de prijs/waarde vaststelt/taxeert, taxateur
-- jurate = beëdigd taxateur
2 belastingvaststellende ambtenaar


taxi sub

1 taxi
conductor/chauffeur (F) de -- = taxichauffeur
passagero de -- = taxipassagier
station de --s = taxistandplaats
-- aeree = luchttaxi
-- de servicio regular = lijntaxi
cursa in -- = taxirit
tarifa de -- = taxitarief
appellar un -- = een taxi aanroepen


taxidermia sub

1 taxidermie, het opzetten van dieren


taxidermic adj

1 taxidermisch


taxidermista sub

1 taxidermist, opzetter van dieren


taximetro sub

1 taximeter


taxinomia sub

1 BIOLOGIA taxonomie, biologische systematiek


taxinomic adj

1 BIOLOGIA taxonomisch


taxinomista sub

1 BIOLOGIA taxonoom


taxis sub

1 MEDICINA induwing (van een orgaan)


+ taxista sub

1 taxichauffeur
-- illegal = snorder


taxo sub

1 BOTANICA taxus(boom)
folio de -- = taxusblad
ligno de -- = taxushout
sepe/haga de --s = taxushaag/heg


+ taxodio sub

1 BOTANICA moerascypres


taxon sub

1 ZOOLOGIA das
pilo de -- = dassenhaar
pelle de -- = dassenhuid/vel
pellicia de -- = dassenbont
trappa pro --es = dassenval
chassa {sj} de --es = dassenjacht


taxoniera sub

1 dassenburcht


+ taxonomia sub

1 taxonomie
-- botanic = taxo-nomie van planten
-- zoologic -- = taxonomie van dieren


+ taxonomic adj

1 taxonomisch
principios -- = taxonomische principes


+ taxonomista sub

1 BIOLOGIA taxonoom


+ taylorisar v

1 ECONOMIA het taylorsysteen toepassen


+ taylorisation sub

1 ECONOMIA taylorisatie


+ taylorismo sub

1 ECONOMIA taylorsysteem


+ taylorista sub

1 voorstander van het taylorsysteem


tchec {tsj} adj

1 Tsjechisch
Republica Tchec = Tsjechische Republiek
corono -- = Tsjechische kroon
lingua -- = Tsjechische taal
litteratura -- = Tsjechische literatuur


+ Tchechia {tsj} sub n pr

1 Tsjechië


tcheco {tsj} sub

1 Tsjech
2 Tsjechisch (taal)


tchecoslovac {tsj} adj

1 Tsjechoslowaaks


Tchecoslovachia {tsj} sub

1 Tsjechoslowakije


tchecoslovaco {tsj} sub

1 Tsjechoslowaak


te

1 pron pers je, jou
2 pron refl je, jezelf


+ team sub ANGLESE

1 team, ploeg
-- professional = beroepsploeg
secunde -- = B-team, B-elftal, B-ploeg
jocator de un -- = teamspeler
spirito de -- = teamgeest
componer un -- = een team samenstellen
travaliar/laborar in un -- = in een team/in ploegverband werken


+ tea-room sub ANGLESE

1 tearoom, theesalon


+ teca sub

1 djati(boom)
bosco de --s = djatibos
2 djati(hout)


+ technetium sub

1 CHIMIA technetium


technic adj

1 technisch
difficultate -- = technische moeilijkheid
inseniamento -- = technisch onderwijs
progresso -- = technische vooruitgang
termino -- = technische term
terminologia -- = technische terminologie
dictionario -- = technisch woordenboek
designator -- = technisch tekenaar
servicio -- = technische dienst
servicio -- de photographia = fototechnische dienst
adjuncto -- = technische medewerker
schola -- = technische school
schola -- superior = technische hogeschool
agentia -- = technisch bureau
linguage -- = technisch taalgebruik, technische taal
progresso -- = vooruitgang van de techniek
disciplinas -- = technische vakken


technica sub

1 techniek
-- del sono = geluidstechniek
-- de refrigeration = koeltechniek
-- de mesura = meettechniek
-- de reanimation = reanimatietechniek
-- del illumination = verlichtingstechniek
-- pictural = schildertechniek
-- pianistic = pianistiek
-- sophisticate = geavanceerde techniek
-- dramatic/de scena = toneeltechniek
-- microscopic = microtechniek
-- de un jocator de tennis (A) = techniek van een tennisser
-- narrative = verteltechniek
--s avantiate/sophisticate = geavanceerde technieken
meravilias del -- = wonderen van de techniek
apprender un -- = een techniek aanleren
applicar un -- = een techniek toepassen
posseder --s insufficiente = over onvoldoende techniek beschikken
le -- non ha limites = de techniek staat voor niets


technicismo sub

1 vertechnisering
2 s. groot vertrouwen in de techniek
3 technische term, vakterm


technicitate sub

1 technisch karakter
-- de un termino = technisch karakter van een term
-- de un exposition = technisch karakter van een uiteenzetting


technico sub

1 technicus
-- de interprisa = bedrijfstechnicus
-- del sono = geluidstechnicus
-- dental/dentari = tandtechniker


+ technicolor sub

1 FILM technicolor
film (A) in -- = film in technicolor


+ technisar v

1 vertechniseren, mechaniseren
agricultura technisate = vertechniseerde landbouw


+ technisation sub

1 vertechnisering


+ techno-agronomic adj

1 cultuurtechnisch
Servicio -- = Cultuurtechnische Dienst


technocrate sub

1 technocraat


technocratia sub

1 technocratie


technocratic adj

1 technocratisch
tendentias -- = technocratische neigingen


+ technolecto sub

1 (technische) vaktaal


technologia sub

1 technologie
-- alimentari = levensmiddelentechnologie
-- agronomic = cultuurtechniek, landbouwtechnologie
-- informatic = informatietechnologie
-- chimic = chemische technologie
-- medic = medische technologie
-- pharmaceutic = farmaceutische technologie
-- de production = produktietechnologie
-- de injection = injectietechnologie
-- del soldatura = lastechnologie


technologic adj

1 technologisch, technisch
pro-gresso -- = technologische vooruitgang
vocabulario -- = technische woordenlijst
pais --amente avantiate = technologisch hoogont-wikkeld land


+ technologista sub

1 technoloog


technologo sub

1 technoloog


+ technophile adj

1 ZOOLOGIA technofiel, zich aan de technische beschaving aanpassend


+ technostructura sub

1 technostructuur


+ teckel sub

1 teckel, dashond, taks


+ tecoma sub

1 BOTANICA trompetbloem


+ tectibranchiates sub pl

1 ZOOLOGIA bedektkieuwigen


+ tectiforme adj

1 dakvormig


+ tectite sub

1 MINERALOGIA tektiet


tecto sub

1 dak
-- protector = afdak, luifel
-- de palea = strodak
-- de ardesia = leien dak
-- de vitro = glazen dak
-- a cupola = koepeldak
-- plan/a terrassa = plat dak
-- in forma de sella = zadeldak
trabe/trave de -- = dakbint
latte de -- = daklat
bordo del -- = dakrand
longor del -- = daklengte
copertor de -- de ardesia = leidekker
fenestr(ett)a de -- = dakraam
tenta a -- duple = dubbeldakstent
culmine de -- = nok
linea del -- = daklijn
ventilator de -- = dakventilator
terrassa super le -- = dakterras
ornamento de -- = dakversiering
isolation/isolamento del -- = dakisolatie
auto(mobile) a -- pulsabile = auto met schuifdak
viver sub le mesme -- = onder één dak wonen
trovar un -- = onderdak vinden, onder dak komen
critar del --s/super omne tectos = van de daken schreeuwen
predicar del --s = van de daken verkondigen
2 plafond


+ tectogenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA tektogenese


+ tectologia sub

1 tektologie


+ tectologic adj

1 tectologisch


+ tectona sub

1 BOTANICA djati
bosco de --s = djatibos
ligno de -- = djatihout


tectonic adj

1 GEOLOGIA tektonisch
tremor de terra -- = tektonische aardbeving
deformationes -- = tektonische deformaties
dislocationes -- = tektonische verschuivingen
movimentos -- = tektonische bewegingen


tectonica sub

1 GEOLOGIA tektoniek
-- de placas = plaattektoniek


+ Te Deum LATINO

1 CATHOLICISMO MUSICA Te Deum


+ tediar v

1 vervelen, tegenzin opwekken


tedio sub

1 verveling, tegenzin, afkeer
-- del vita = levensmoeheid


tediose adj

1 vervelend, saai, eentonig, langdradig


+ tediositate sub

1 verveling, saaiheid


+ teenager sub ANGLESE

1 teenager, tiener
idolo del --s = tieneridool
camera de -- = tienerkamer
vestimento de -- = tienerkleding
programma pro --s = tienerprogramma


+ teflon sub

1 teflon (merknaam)


+ tegenaria sub

1 ZOOLOGIA -- domestic = huisspin, kamerspin


teger v

1 bedekken, verbergen


tegula sub

1 dakpan
-- de ligno = dakspaan
argilla pro --s = pannenbakkersklei
industria de --s = dakpannenindustrie
le --s se coperi partialmente = de dakpannen liggen gedeeltelijk over elkaar


tegular v

1 dakpannen leggen op, van dakpannen voorzien


teguleria sub

1 dakpannenfabriek


tegulero sub

1 dakpannenlegger
2 pannenbakker


+ tegumentari adj

1 ANATOMIA tegumentaal
membrana -- = tegumentaal membraan


+ tegumento sub

1 BIOLOGIA MEDICINA integument, teg(u)men, vlies
-- seminal = zaadhulsel


+ Teheran sub n pr

1 Teheran


+ tek sub

1 BOTANICA teak(boom)
2 teakhout


tela sub

1 weefsel, geweven stof, (stuk) doek, linnen
-- de matras = (bedden)tijk
-- cerate = wasdoek
-- catranate = geteerd zeildoek
-- de coton = graslinnen, katoen
-- de Jeans (A) = spijkerstof
-- metallic = kippengaas
-- de tenta = tentdoek
-- a calcar = calqueerlinnen
-- de smerilio = schuurlinnen
-- a vela = zeildoek (weefsel voor zeilen)
button de -- = stofknoop
ligatura in/de -- de un libro = linnen band van een boek
canto de -- = spinnenlied
2 schilderij, doek
3 THEATRO doek, gordijn
4 (spinnen)web
-- de aranea = spinnenweb


+ telamon sub

1 ARTES PLASTIC telamon, schraagbeeld


telario sub

1 weefgetouw
-- manual = handgetouw
pectine de -- = weefkam
poner un cosa in le -- = iets op het getouw zetten
-- a tricotar = breimachine


teleautographo sub

1 teleautograaf


+ telecabina sub

1 kabelbaanschuitje


+ telecamera sub

1 telecamera


+ telecommandar v

1 (iets) op afstand bedienen/besturen


+ telecommando sub

1 afstandsbediening/besturing


+ telecommunication sub

1 telecommunicatie
satellite de -- = telecommunicatiesatelliet


+ teleconferentia sub

1 teleconferentie


+ telecontrolo sub

1 afstandsbediening/besturing


+ telecopia sub

1 beeldtelegrafie, fototelegrafie


+ telecopiator sub

1 telecopieerapparaat


+ teledetection sub

1 afstandsdetectie, teledetectie


+ telediagnose (-osis) sub

1 MEDICINA telediagnose


+ telediffunder v

1 per televisie uitzenden
programma telediffundite = per televisie uitgezonden programma


+ telediffusion sub

1 televisie-uitzending
2 het uitzenden per televisie


+ telediffusor sub

1 televisiezender


+ teledynamia sub

1 teledynamie


+ teledynamic adj

1 PHYSICA teledynamisch, op een afstand werkend


+ telefax sub

1 telefax


+ telefilm sub

1 televisiefilm, TV-film


+ telega sub

1 telega (Russisch boerenvoertuig)


+ telegenia sub

1 (het) telegeniek zijn, (het) goed overkomen op de televisie


+ telegenic adj

1 telegeniek, goed op de televisie overkomend
cantator -- = telegenieke zanger


+ telegonia sub

1 BIOLOGIA telegonie


+ telegonic adj

1 BIOLOGIA telegonisch


telegramma sub

1 telegram
-- del pressa = perstelegram
-- congratulatori/de congratulation(es)/de felicitation(es) = gelukstelegram
-- differite = uitgesteld telegram
-- urgente = dringend telegram
formulario de -- = telegramformulier
copiator de --s = telegramkopieboek
tarifa de --s = telegramtarief
scriber un -- = een telegram schrijven
presentar un -- = een telegram aanbieden
acceptar un -- = een telegram aannemen
inviar un -- = een telegram sturen
collationar un -- = een telegram collationeren


telegraph(i)ar v

1 telegraferen
-- un message = een bericht telegraferen
-- in morse = in morse seinen


telegraphia sub

1 telegrafie
-- over de oceaan = telegraphia transoceanic


telegraphic adj

1 telegrafisch
poste/palo -- = telegraafpaal
filo -- = telegraafdraad
cablo -- = telegraafkabel
linea -- = telegraaflijn
rete -- = telegraafnet
apparato -- = telegraaftoestel
stilo -- = telegramstijl
officio -- = telegraafkantoor
servicio -- = telegraafdienst
agentia -- = telegraafagenschap
station -- = telegraafstation
responsa -- = telegrafisch antwoord
offerta -- = telegrafische offerte
message -- = telegrafisch bericht
transferentia/transferimento -- = telegrafische overmaking
prevenir un persona telegraphicamente = iemand telegrafisch op de hoogte brengen


telegraphista sub

1 telegrafist
-- de bordo = marconist


telegrapho sub

1 telegraaf
-- optic/per signales = optische telegraaf
-- marin = scheepstelegraaf
servicio de -- = telegraafdienst
poste/palo de -- = telegraafpaal
apparato de -- = telegraaftoestel


+ teleguidage sub

1 afstandsbediening/besturing


+ teleguidar v

1 op afstand besturen, draadloos besturen
MILITAR tank teleguidate = tank met afstandsbesturing
avion teleguidate = op afstand bestuurd vliegtuig
missile teleguidate = op afstand bestuurde raket


+ teleimprimitor sub

1 teleprinter, telexapparaat, telex


+ tele-information sub

1 tele-informatie


+ tele-interruptor sub

1 afstandsschakelaar


+ telekinese (-esis) sub

1 telekinese


+ telekinetic adj

1 telekinetisch


+ telemanipulation sub

1 PHYSICA het hanteren (van radioactieve stoffen) met een manipulator


+ telemanipulator sub

1 PHYSICA op afstand bediende manipulator, telemanipulator


+ telemarketing sub ANGLESE

1 handel/verkoop via telefoon, telemarketing


+ telematica sub

1 telematica


telemechanica sub

1 afstandsbesturing/bediening, telemechanica


telemetria sub

1 telemetrie, afstandsmeting
-- infrarubie = infraroodtelemetrie


telemetric adj

1 telemetrisch, afstandsmeting...
systema -- = telemetrisch systeem
triangulo -- = telemetrische driehoek
observation -- = te-lemetrische observatie


telemetro sub

1 telemeter, afstandsmeter (anque PHOTOGRAPHIA)
-- incorporate/accopulate = ingebouwde afstandsmeter
-- laser (A) = lasertelemeter


+ telencephalo sub

1 ANATOMIA telecefalon, grote hersenen


+ teleobjectivo sub

1 teleobjectief, telelens


teleologia sub

1 PHILOSOPHIA teleologie, doelmatigheidsleer


teleologic adj

1 teleologisch
doctrina -- = teleo-logische leer
conception -- del universo = te-leologische opvatting van het universum


teleologista sub

1 teleoloog


+ teleonomia sub

1 PHILOSOPHIA, BIOLOGIA teleonomie


+ teleonomic adj

1 PHILOSOPHIA, BIOLOGIA teleonomisch


+ teleoperator sub

1 rijdende robot


teleostee adj

1 ZOOLOGIA van de beendervissen


teleosteos sub pl

1 ZOOLOGIA beendervissen


+ telepatha sub

1 telepaat


telepathia sub

1 telepathie


telepathic adj

1 telepathisch
phenomenos -- = telepathische verschijnselen


telepherage sub

1 transport per kabelbaan
linea de -- = kabeltransportbaan


telepherar v

1 transporteren per kabelbaan


telephere adj

1 luchtkabelcontainer...


+ telepherico sub

1 gondellift, kabelbaan, luchtkabelspoorweg


telephero sub

1 luchtkabelcontainer
-- de ski = skilift


telephonar v

1 telefoneren
-- un nova/notitia = een bericht doorbellen


+ telephonata sub

1 telefoontje, telefoongesprek
-- multo urgente = ijlgesprek
-- urban = lokaal gesprek
-- interurban = interlokaal gesprek
-- international = internationaal gesprek
facer un -- = opbellen
reciper un -- = een telefoontje krijgen
expectar un -- = een telefoontje verwachten


telephonia sub

1 telefonie
-- sin filo(s) = draadloze telefonie
-- automatic = het automatisch telefoneren


telephonic adj

1 telefonisch, telefoon...
appello -- = telefoontje
communication/connexion -- = telefoonverbinding
cabina -- = telefooncel
central -- = telefooncentrale
conversation -- = telefoongesprek
apparato -- = telefoontoestel
central -- = telefooncentrale
servicio -- = telefoondienst
traffico -- = telefoonverkeer
numero -- = telefoonnummer
message -- = telefonische boodschap
contacto -- = telefonisch contact
annuario/libro -- = telefoonboek
filo -- = telefoondraad
cablo -- = telefoonkabel
poste/palo -- = telefoonpaal
linea -- = telefoonlijn
contator -- = kostenteller
rete/systema -- = telefoonnet
rete -- aeree = bovengronds telefoonnet
rete -- subterranee = ondergronds telefoonnet


telephonista sub

1 telefonist


telephono sub

1 telefoon, telefoontoestel
-- interne/interior = huistelefoon
-- sin fila(s) = draadloze telefoon
-- mobile = draagbare telefoon
per -- = telefonisch
numero de -- = telefoonnummer
numero de -- secrete = geheim telefoonnummer
apparato de -- = telefoontoestel
servicio de -- = telefoondienst
nota de -- = telefoonrekening
colpo de -- = telefoontje
poste/palo de -- = telefoonpaal
tarifa de -- = telefoontarief
cabina de -- = telefooncel
le -- sona = er wordt gebeld
disdicer per -- = afbellen
communicar per -- = telefonisch contact hebben
on vos demanda al -- = er is telefoon voor U
facer/componer/formar un numero de -- = een telefoonnummer draaien
connecter/installar un -- = een telefoon aansluiten
trenchar {sj} le -- = de telefoon afsnijden
le -- non ha cessate de sonar = de telefoon staat roodgloeiend
esser collate al -- = aan de telefoon hangen


+ telephonophobia sub

1 telefonofobie


+ telephoraceas sub pl

1 BOTANICA korstzwammen


telephoto sub

1 toestel voor telefotografie
2 toestel voor het overbrengen van berichten dmv licht
3 toestel voor beeldtelegrafie
4 telefoto


telephotographia sub

1 beeldtelegrafie
2 telefotografie
3 telefoto


+ telephotographic adj

1 telefotografisch


+ telepredicator sub

1 televisiedominee


+ teleprinter sub ANGLESE

1 teleprinter


+ telequiz sub

1 telequiz, quiz op de televisie


+ teleradiographia sub

1 MEDICINA teleradiografie


+ telereportage sub

1 televisiereportage


+ telereporter sub

1 televisieverslaggever


+ telescapho sub

1 onderzeese kabelbaan


+ telescopage sub

1 het in elkaar schuiven


telescopar v

1 in elkaar schuiven


telescopic adj

1 telescopisch
speculo -- = telescopische spiegel
visor -- = vizierkijker
2 telescopisch, uitschuifbaar
antenna -- = telescopische antenne
tripode -- = uitschuifbaar statief
cuppa -- = inschuifbeker
canna a/de pisca/de piscar -- = telescoophengel


telescopio sub

1 telescoop, sterrekijker
-- catoptric = spiegeltelescoop
-- zenital = zenittelescoop
-- spatial = ruimtetelescoop
-- infrarubie = infraroodtelescoop
-- binocular = tweeogige telescoop
poter amplificante de un -- = vergroting van een telescoop


+ telescriptor sub

1 telex(apparaat)


+ telesedia

1 stoeltjeslift


+ teleserie sub

1 t.v.-serie


+ telesignalisation sub

1 afstandsbediening van een signaal


teleski sub

1 skilift


+ telespectator sub

1 televisiekijker
-- clandestin = zwartkijker


+ telesthesia sub

1 telepathie


+ telesurveliantia sub

1 afstandsbewaking


+ teletext sub ANGLESE

1 teletekst
pagina de -- = teletekstpagina


+ teletheca sub

1 televisiearchief


+ televisar v

1 op de televisie uitzenden, op televisie geven


+ televisate adj

1 televisie...
jornal -- = televisiejournaal
imagine -- = televisiebeeld
debatto -- = televisiedebat
reportage -- = televisiereportage
emission -- = televisieuitzending
joco -- = televisiespel


television sub

1 (het medium) televisie
camera de -- = televisiecamera
rete de -- = televisienet
antenna de -- = televisie-antenne
schermo de -- = televisiescherm
apparato de -- = televisietoestel
receptor de -- = televisie-ontvanger
circuito de -- = televisiecircuit
canal de -- = televisiekanaal
emission de -- = televisieuitzending
programma de -- = televisieprogramma
realisator de programmas de -- = televisiemaker
serie de -- = televisieserie
vespera/vespere de -- = televisieavond
adaptation pro le -- = televisiebewerking
tubo de -- = televisiebuis
studio de -- = televisiestudio
-- a/in colores = kleurentelevisie
-- per cablos = kabeltelevisie
connecter al -- per cablos = op het kabelnet aansluiten
-- scholar = schooltelevisie
-- pagante = abonneetelevisie
-- per satellite = satelliettelevisie
emitter per -- = per televisie uitzenden
reguardar/mirar le -- = naar de televisie kijken
comprar per medio de -- = telewinkelen
2 televisie(toestel)
-- portabile/portative = draagbare televisie
connecter/aperir le -- = de televisie aanzetten/aandoen
disconnecter/clauder le -- = de televisie afzetten/uitdoen


+ televisive adj

1 van de televisie, televisie...
canal -- = televisiekanaal
programma -- = televisieprogramma
realisator de programmas -- = televisiemaker
presentator -- = televisiepresentator
emission -- = televisieuitzending
serie -- = televisieserie
apparato -- = televisietoestel
publico -- = televisiepubliek
debatto -- = televisiedebat
jornal -- = telekrant


+ televisor sub

1 televisietoestel
-- a/de colores = kleurentelevisietoestel
-- portabile = draagbaar televisietoestel


+ televisual adj

1 televisueel


+ telex sub

1 telex
communication -- = telexverbinding
message -- = telexbericht
servicio -- = telexdienst
traffico --, transmissiones per -- = telexverkeer
transmitter per -- = telexen


+ telexar v

1 telexen


+ telexista sub

1 telexist


+ tell sub

1 tell (kunstmatige heuvel van prehistorische ruïnes)


+ tellina sub

1 ZOOLOGIA platschelp


+ tellurato sub

1 CHIMIA telluraat


+ tellure sub

1 aarde


+ telluric adj

1 aard..., tellurisch
succussa -- = aardschok
PHYSICA currente -- = aardstroom
GEOGRAPHIA aquas -- = onderaardse wateren
2 CHIMIA
acido -- = telluurzuur


+ tellurium sub

1 CHIMIA tellurium, telluur
composito de -- = telluriumverbinding
trioxydo de -- = telluurtrioxyde


+ telocentric adj

1 telocentrisch


+ telophase sub

1 BIOLOGIA telofase (eindstadium van de celdeling)


+ telson sub

1 ZOOLOGIA telson


temerari adj

1 vermetel, stoutmoedig, kloek, onversaagd
2 onbezonnen, roekeloos
conducer temerarimente = roekeloos rijden


+ temerario sub

1 iemand die vermetel/stoutmoedig is
Carolo le Temerario = Karel de Stoute
2 iemand die onbezonnen/roekeloos is, waaghals


temere adj

1 vermetel, stoutmoedig, kloek, onversaagd
2 onbezonnen, roekeloos


temeritate sub

1 vermetelheid, stoutmoedigheid
2 onbezonnenheid, roekeloosheid, waaghalzerij
le -- del juventute = de overmoed van de jeugd


tempera sub ITALIANO

1 ARTE tempera
pinger al -- = met tempera schilderen


temperamento sub

1 matiging, verzachting
2 temperament, natuur, gemoedsgesteldheid, aard
-- ardente/de foco = vurig/gloedvol temperament
-- sanguinee = sanguinisch temperament
-- choleric/biliose = cholerisch temperament
-- melancholic = melancholisch/zwaarmoedig temperament
-- phlegmatic = flegmatisch temperament
incompatibilitate de -- = incompatibiliteit van karakter
3 MUSICA temperatuur
-- equal = gelijkzwevende temperatuur


temperante adj

1 matigend, verzachtend, matig


temperantia sub

1 matiging, matigheid, soberheid
le -- es un del virtutes cardinal = matigheid is een van de hoofddeugden
societate de -- = geheelonthoudersvereniging


temperar v

1 matigen, temperen, verzachten
-- le aggressivitate de un persona = iemands agressiviteit beteugelen/intomen
2 temperen, harden, (van staal, etc.)
-- un metallo = een metaal harden
-- aciero = staal harden


temperate adj

1 gematigd
zona -- = gematigde luchtstreek
climate -- = gematigd klimaat
2 MUSICA gelijkzwevend


temperator sub

1 iemand die of iets dat matigt/tempert


temperatura sub

1 temperatuur
-- estive/de estate = zomertemperatuur
-- de hiberno = wintertemperatuur
-- exterior = buitentemperatuur
-- ambiente/de ambiente/de appartamento = kamertemperatuur, omgevingstemperatuur
-- de fusion = smelttemperatuur
-- de solidification = stollingstemperatuur
-- corporee = lichaamstemperatuur
PHYSICA -- absolute = absolute temperatuur
PHYSICA -- critic = kritische temperatuur
PHOTOGRAPHIA -- de color = kleurtemperatuur
-- dulce = milde temperatuur
-- glacial = ijzige temperatuur
-- medie = gemiddelde temperatuur
-- maximal/maxime = maximumtemperatuur
-- minimal/minime = minimumtemperatuur
curva de -- = temperatuurkromme
descendita de -- = temperatuursdaling
variation de -- = temperatuurschommeling
cambiamento de -- = temperatuurswisseling
-- in grados Celsius/Fahrenheit = temperatuur in graden Celsius/Fahrenheit
animales a/de -- fixe/cal(i)de = warmbloedige dieren
animales a/de -- variabile/frigide = koudbloedige dieren
haber -- = verhoging/koorts hebben
bassar/abassar le -- = de temperatuur verlagen
leger le -- = de temperatuur aflezen
prender su -- = zijn temperatuur meten/opnemen
le -- bassa = de temperatuur daalt
le -- monta = de temperatuur stijgt


+ temperie sub

1 weersgesteldheid
-- nivose/de nive = sneeuwweer
-- de canes = hondeweer


tempesta sub

1 storm
-- de nive = sneeuwstorm
-- de tonitro = onweersbui
-- de autumno = najaarsstorm
-- intense = zware storm
-- magnetic = magnetische storm
le -- de tonitro approcha {sj}/se approxima = het onweer komt opzetten
le -- de tonitro passa = het onweer drijft over
-- de arena/sablo = zandstorm
vento de -- = stormwind
bolla/cono de -- = stormbal
le -- se discatena = de storm barst los
le -- se calma/se placa = de storm luwt
provovar un -- de protestationes = een storm van protesten ontketenen
-- in un vitro de aqua = storm in een glas water
le -- se discatena = de storm barst los
le -- persisteva = het bleef stormen
resistente al -- = stormvast
marea basse de -- = stormeb
die de -- = stormdag
le barometro indica -- = de barometer staat op storm


tempestar v

1 stormen, razen, woeden
2 FIGURATE te keer gaan, uitvaren, donderen, van leer trekken, uitpakken, op zijn poot spelen
-- contra un persona = tegen iemand te keer gaan


tempestuose adj

1 stormachtig, onstuimig
tempore -- = stormweer
capo -- = stormkaap
debattos -- = stormachtige debatten
reunion -- = stormachtige vergadering
mar -- = stormachtige zee
depression -- = stormdepressie
nocte -- = stormnacht
vento -- = stormwind


+ templar sub

1 HISTORIA tempelridder, tempelier
biber como un -- = drinken/zuipen als een tempelier


templo sub

1 tempel
-- de Jano = Janustempel
-- de Venus = Venustempel
-- del sol = zonnetempel
-- de idolos = afgodentempel
-- clandestin = schuilkerk
-- funerari = graftempel
custode del -- = tempelwachter
prestre del -- = tempelpriester
servicio del -- = tempeldienst
consecration/dedication de un -- = tempelwijding
construction/edification de un -- = tempelbouw
constructor de un -- = tempelbouwer
porta de -- = tempeldeur
tecto de -- = tempeldak
Ordine del Templo = Tempelorde, Orde der Tempeliers


tempo sub ITALIANO

1 MUSICA tempo
-- de un marcha = marstempo
2 FIGURATE tempo, vaart, snelheid
-- lente = langzaam tempo
-- rapide = snel tempo
-- de un film (A) = tempo van een film
3 CHACO tempo
perder un -- = een tempo verliezen
ganio de un -- = tempowinst


tempora sub

1 ANATOMIA slaap (aan het hoofd)


temporal (I) adj

1 RELIGION tijdelijk, werelds, aards, wereldlijk, seculier, vergankelijk
benes -- = aardse goederen
leges -- = temporele wetten
poter -- = wereldlijke macht (van de paus), wereldlijk gezag
gloria -- = aardse glorie
2 PHILOSOPHIA temporeel, door tijd bepaald
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA van tijd, tijd...
adverbio -- = bijwoord van tijd
conjunction -- = voegwoord van tijd


temporal (II) adj

1 ANATOMIA slaap..., temporaal
osso -- = slaapbeen
lobo -- = temporale kwab


temporalitate sub

1 ECCLESIA wereldlijk karakter, wereldlijke macht (van bisschop, etc.)
2 PHILOSOPHIA tijdelijkheid, temporaliteit
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA tijdsaspect


temporanee adj

1 tijdelijk, voorlopig
solution -- = tijdelijke oplossing
intervallos -- de sol = tijdelijke opklaringen
cercar --mente un solution = tijdelijk een oplossing zoeken


temporari adj

1 tijdelijk, voorlopig
travalio/labor -- = tijdelijk werk
empleo -- = tijdelijke baan
appunctamento -- = tijdelijke aanstelling
regulamento -- = tijdelijke regeling
adjuta -- = tijdelijke hulp, noodhulp
collaborator -- = tijdelijke medewerker
empleato/obrero -- = losse kracht
ponte -- = noodbrug
le navigation esseva temporarimente interrumpite = de scheepvaart was tijdelijk gestremd
iste mesura ha un character -- = deze maatregel heeft een tijdelijk karakter


tempore sub

1 tijd, tijdstip
de -- a -- = van tijd tot tijd, nu en dan, af en toe
a -- = op tijd, bijtijds
justo a -- = juist op tijd, op het nippertje
a -- debite = te zijner tijd
al/in mesme -- = meteen, tegelijkertijd
in -- opportun = te gelegener tijd
ante le -- = te vroeg, vroegtijdig
parlar ex -- = onvoorbereid spreken
-- medie de Greenwich = middelbare Greenwich tijd
2 tijd, tijdsduur, tijdperk, periode
unitate de -- = eenheid van tijd
in -- de guerra = in tijd van oorlog
in ille -- = toenmaals
de ille -- = toenmalig
PHOTOGRAPHIA -- de posa/de exposition = belichtingstijd
-- de crise/crisis = crisistijd
-- de proba/de prova/de essayo = proeftijd
-- de vacantias = vakantietijd
-- de lucto = rouwtijd
-- record (A) = recordtijd
-- de emission = zendtijd
(anque CHIMIA) -- de reaction = reactietijd
haber -- libere = vrije tijd hebben
-- passate = verleden (tijd)
(anque LINGUISTICA E GRAMMATICA) -- presente = tegenwoordige tijd
SPORT le prime -- = de eerste helft
SPORT le secunde -- = de tweede helft
ante multe -- = lang geleden
quante --? = hoe lang?
notion de -- = tijdsbesef
bomba a -- = tijdbom
manco/mancantia de -- = tijdgebrek
lapso de -- = tijdruimte, tijdsverloop
injuria del -- = tand des tijds
perdita de -- = tijdverlies/verspilling
perder le -- = zijn tijd verknoeien/verdoen
ganio de -- = tijdwinst
ganiar -- = tijd winnen
occider/facer passar le -- = de tijd doden
occupar/consumer multe -- = veel tijd vragen/in beslag nemen
limitation de -- = tijdslimiet, tijdsbeperking
sparnio/economia de -- = tijdbesparing
SPORT realisar/registrar un bon -- = een goede tijd neerzetten
in un minimo de -- = in een mum van tijd
le -- porta consilio = komt tijd, komt raad
3 maatdeel, tel (eenheid), slag
mesura a/de quatro --s = vierkwartsmaat
dansa a/de tres --s = dans in driekwartsmaat
motor a/de duo/quatro --s = twee/viertaktmotor
a -- de musica = op de maat van de muziek
esser foris de -- = uit de maat zijn
4 weer, weersgesteldheid
-- primaveral = lenteweer
-- exquisite/magnific/splendide = heerlijk/prachtig/prima weer
-- radiose = stralend weer
-- pluviose/de pluvia = regenachtig weer
-- nivose/de nive = sneeuwweer
-- tempestuose = stormweer
-- abominabile = rot weer
-- inclemente = ruig weer
-- de canes = hondeweer
-- inconstante/instabile/variabile/cambiante/capriciose = veranderlijk/onbestendig/wisselvallig weer
inconstantia/instabilitate del -- = veranderlijkheid/wisselvalligheid/onbestendigheid van het weer
il face belle/bon -- = het is mooi/goed weer
le -- cambiara = er is ander weer op komst
5 LINGUISTICA E GRAMMATICA tijd
--s composite = samengestelde tijden
--s simple = enkelvoudige tijden
proposition (subordinate) de -- = bijzin van tijd


temporisar v

1 temporiseren, uitstellen, dralen, afwachten, proberen tijd te winnen


temporisation sub

1 temporisering, temporisatie, afwachtende houding, uitstel


temporisator sub

1 uitsteller, draler, talmer


+ temporofacial adj

1 ANATOMIA tenporofaciaal


+ temporofrontal adj

1 ANATOMIA temporofrontaal


+ temporomaxillar adj

1 ANATOMIA kaak...
articulation -- = kaakgewricht


tenace adj

1 vasthoudend, standvastig, hardnekkig, onverzettelijk
prejudicios -- = hardnekkige vooroordelen
rumor -- = hardnekkig gerucht
febre -- = hardnekkige koorts
migraine (F) -- = hardnekkige migraine
resistentia -- = hardnekkige tegenstand
persistentia -- = taaie volharding
homine -- = volhouder, drammer
isto es un habitude -- = deze gewoonte houdt nog steeds stand
2 taai (anque TECHNICA), bestendig, sterk, hecht
colla -- = goed klevende/hechtende lijm


tenacitate sub

1 vasthoudendheid, standvastigheid, hardnekkigheid
facer proba/prova de -- = doorzettingsvermogen tonen
2 taaiheid (anque TECHNICA), bestendigheid, sterkte, hechtheid
-- de un metallo = taaiheid van een metaal
-- de un strato de color = taaiheid van een verflaag


tenalia sub

1 tang, nijptang, knijptang, knijper, klem
-- perforatori = gaatjestang MILITAR prender in -- = in de tang nemen, door een tangbeweging insluiten
2 FORTIFICATION angulo de -- = inspringende hoek van een vestingwerk


tendentia sub

1 neiging, tendens, strekking, tendentie, geneigdheid
-- de un libro = strekking van een boek
-- politic = politieke richting/stroming
-- artistic = kunststroming, kunstrichting
--s perverse = tegennatuurlijke neigingen
-- bisexual = biseksuele gerichtheid
-- a exaggerar = neiging tot overdrijven
-- perverse = perverse neiging
politico de clar --s de dext(e)ra = politicus van uitgesproken rechtse signatuur
haber -- a = de neiging vertonen om
2 COMMERCIO stemming (op de beurs)
-- del mercato = stemming op de markt
--s e cursos = stemmingen en koersen
-- hesitante = lusteloze stemming
-- firme = vaste stemming


tendentiose adj

1 tendentieus, gekleurd
information -- = tendentieuze berichtgeving
historia -- = gekleurd verhaal
interpretation -- del factos = tendentieuze interpretatie van de feiten
presentar le cosas de maniera -- = een gekleurde voorstelling van zaken geven


+ tendentiositate sub

1 tendentieus karakter
le -- de iste information = het tendentieus karakter van die berichtgeving


tender sub ANGLESE

1 FERROVIA tender, kolenwagen (van locomotief)


tender v

1 (aan)spannen, strak trekken, rekken
-- un arco/un resorto = een boog/een veer spannen
-- su musculos = zijn spieren spannen
-- un rete = een net uitzetten
-- un corda = een touw spannen
-- chordas = snaren spannen
-- un resorto con un clave = een veer met een sleutel opdraaien
2 uitstrekken, uitspannen, uitspreiden
-- le mano = de hand reiken
-- le bracio = de arm uitsteken
-- le collo = de hals uitstrekken, reikhalzen
-- le aures = de oren spitsen (hond), FIGURATE scherp toeluisteren
3 -- a = A. streven naar, beogen, gericht zijn op, leiden tot, strekken tot, B. een neiging vertonen/hebben om
-- al perfection = naar volmaaktheid streven
-- al mesme resultato = naar hetzelfde resultaat leiden
-- al mal = naar het kwade overhellen, neiging tot het kwade vertonen
io tende a pensar que vos ha ration = ik neig ertoe te geloven dat U gelijk hebt


tendine sub

1 ANATOMIA pees
-- de talon/de Achilles = Achillespees


+ tendinitis sub

1 MEDICINA tendinitis, peesontsteking


tendinose adj

1 ANATOMIA pezig, peesachtig, pees...
carne -- = pezig vlees
vaina -- = peesschede
nodo -- = peesknobbel
dolor/algia -- = peespijn


tenditor sub

1 iemand die of iets dat (uit)strekt/spant, etc., spanner
-- de catena = kettingspanner
-- de pantalon(es) = broekspanner
-- de filo = draadspanner
-- pro scarpas/pro calceos = schoenspanner
vite -- = spanschroef


tendon sub

1 ANATOMIA pees
-- de talon/de Achilles = hakpees, Achillespees
vaina de -- = peesschede


+ tendovaginitis sub

1 MEDICINA tendovaginites


tenebras sub pl

1 duisternis, het donker
imperio del -- = rijk der duisternis, hel
angelo del -- = engel der duisternis, duivel
prince/principe del -- = hellevorst, vorst der duisternis
disparer in le -- = in de duisternis verdwijnen
2 ECCLESIA de donkere metten


tenebrion sub

1 ZOOLOGIA meeltor, rouwkever


tenebrionides sub pl

1 ZOOLOGIA tenebrionidae


tenebrose adj

1 duister, donker
nocte -- = donkere nacht
2 duister, verdacht, obscuur, slecht, verdorven
pensatas -- = duistere gedachten


tenebrositate sub

1 duisternis
2 verdorvenheid


tenente sub

1 huurder, pachter
-- hereditari = erfpachter


tenentia sub

1 huur(termijn), pacht(termijn/tijd)
-- hereditari = erfpacht


tener v

1 houden, vasthouden, hebben, bezitten
-- a un cosa = gehecht zijn aan iets
-- a un opinion = een mening zijn toegedaan
-- a un persona = aan iemands zijde staan
-- conto de = rekening houden met
-- nota de = aantekening houden van
-- in mente/in memoria = in gedachten houden
-- in deposito = in bewaring houden
-- in movimento = in beweging houden
-- a distantia = op een afstand houden
-- se preparate = zich gereed houden
-- se a retro = zich op de achtergrond houden
-- un boteca/un magazin = een winkel houden
-- un tassa inclinate = een kopje scheef houden
-- su parola = zijn woord houden
-- un promissa = een belofte houden
-- le sinistra = links houden
-- le dext(e)ra = rechts houden
iste colla non tene = deze lijm houdt niet


tenere adj

1 teder, gevoelig, innig, lief(devol), zacht(aardig)
amor -- = tedere liefde
reguardo -- = liefdevolle blik
a corde -- = teerhartig
reguardar un persona teneremente = iemand teder aankijken
amar un persona teneremente = iemand innig liefhebben
2 teer, zacht, mals, week
pan -- = zacht brood
carne -- = zacht/mals vlees
-- como le butyro = boterzacht
rocca -- = zacht gesteente
ligno -- = zachthout
galera -- = kaneelklokje
3 zacht (van kleur), licht
colores -- = zachte kleuren


teneressa sub

1 tederheid, gevoeligheid, innigheid, genegenheid, (tedere) liefde
-- materne/maternal = moederliefde
reguardar un persona con -- = iemand teder aankijken
2 zachtheid, teerheid


+ tenericaule adj

1 BOTANICA met tengere stengels of stelen


+ tenesmo

1 MEDICINA tenesme, loze aandrang


tenia sub

1 ZOOLOGIA lintworm
-- armate = gewapende lintworm, kettinglintworm
-- inerme = ongewapende lintworm
-- de can = hondenlintworm
infection de -- = lintworminfectie


+ teniase (-asis) sub

1 MEDICINA lintwormziekte


tenibile adj

1 houdbaar, verdedigbaar
position -- = houdbare positie
theoria -- = houdbare theorie


tenibilitate sub

1 houdbaarheid, verdedigbaarheid


tenifuge adj

1 lintwormverdrijvend
remedio -- = lintwormverdijvend middel


tenifugo sub

1 lintwormverdrijvend middel


+ tenitor sub

1 houder
-- de libros = boekhouder
-- de actiones = aandeelhouder
-- de un polissa = polishouder


tennis sub ANGLESE

1 SPORT tennis
campo/terreno/corte/pista de -- = tennisveld
balla de -- = tennisbal
incontro de -- = tennisontmoeting
rete de -- = tennisnet
rachetta de -- = tennisracket
joco de -- = tennisspel
-- de tabula = tafeltennis
tabula de -- = tennistafel
calceos/scarpas/sandalias de -- = tennisschoenen
partita/match (A) de -- = partij tennis
club (A) de -- = tennisclub
campion de -- = tenniskampioen
campionato de -- = tenniskampioenschap
torneo de -- = tennistoernooi
cubito de -- = tennisarm
jocar al -- = tennissen


+ tennistic adj

1 SPORT tennis...
complexe -- = tenniscomplex
costume -- = tenniskostuum


+ tenon sub

1 pen, pin, tap, stift
dente a -- = stifttand
-- de securitate/de arresto = borgpen


tenor sub

1 gang, (ver)loop, (algemene) richting
-- de vita = levensstijl
2 gehalte
-- molecular = molariteit
-- cuprifere/in cupro = kopergehalte
-- plumbifere/in plumbo = loodgehalte
-- in vitaminas = vitaminegehalte
-- in humiditate = vochtgehalte
-- in argilla = kleigehalte
-- alcoholic = alcoholspiegel
le -- aurifere/in argento de un alligato = het gehalte aan goud/zilver in en alliage
3 teneur, strekking, zin, betekenis, bedoeling
un littera de iste -- = een brief van deze strekking
le -- del historia = de strekking van het verhaal
le -- del emendamento = de strekking van het amendement
parolas de equal/del mesme -- = woorden van dezelfde geest/strekking
4 MUSICA tenor, tenorstem, tenorzanger, tenorinstrument
solo de -- = tenorsolo
voce de -- = tenorstem
-- dramatic = heldentenor
saxophono -- = tenorsaxofoon
tuba -- = tenortuba
trompetta -- = tenortrompet
fagotto -- = tenorfagot


tenorino sub

1 MUSICA tenorino, falsetstem


+ tenorite sub

1 GEOLOGIA tenoriet


+ tenosynovitis sub

1 MEDICINA peesschedeontsteking


+ tenotomia sub

1 MEDICINA tenotomie, peessnede


+ tenotomo sub

1 MEDICINA tenotoom


tense adj

1 gespannen, strak/stijf (gespannen)
corda -- = strakke koord
con le aures -- = met gespitste oren
2 FIGURATE in/vol spanning, gespannen, zenuwachtig
ambiente -- = gespannen sfeer
il regnava un atmosphera -- = er heerste een gespannen sfeer
-- al maximo = tot het uiterste gespannen


+ tensile adj

1 (uit)rekbaar


+ tensilitate sub

1 rekbaarheid


+ tensioactive adj

1 CHIMIA tensioactive


+ tensiometro sub

1 spanningmeter


tension sub

1 ELECTRICITATE spanning
pylon a/de alte -- = hoogspanningsmast
filo a/de alte -- = hoogspanningsdraad
cablo a/de alte -- = hoogspanningskabel
currente de alte -- = sterkstroom
basse -- = laagspanning
currente de basse -- = zwakstroom
cadita de -- = terugvallen van de spanning
perdita de -- = spanningsverlies
transformator de -- = spanningstransformator
variation de -- = spanningsvariatie
diminution de -- = spanningsvermindering
distribution de -- = spanningsverdeling
distributor de -- = spanningsverdeler
-- alternative = wisselspanning
-- de carga = laadspanning
-- de fuga = lekspanning
-- normal = normaalspanning
-- anodic/de placa = anodespanning, plaatspanning
detector de --s = lekzoeker
differentia de -- = spanningsverschil
arco de -- = spanningsboog
2 spanning, druk
-- superficial/de superficie = oppervlaktespanning
-- de un corda = spanning in een touw
-- nervose = nerveuze spanning
-- de vapor = dampspanning
-- de compression = drukspanning
-- de flexion = buigspanning
-- racial = spanning tussen de verschillende rassen
--es social = soviale spanningen
--es politic = politieke spanningen
coefficiente de -- = spanningscoëfficiënt
campo de -- = spanningsveld
sin -- = slap
3 bloeddruk
-- sanguinee/de sanguine/arterial/arteriose = bloeddruk
-- arterial = arteriële bloeddruk
-- systolic = systolische bloeddruk
-- diastolic = diastolische bloeddruk
prender le -- de un persona = iemands bloeddruk meten


+ tensional adj

1 spanning..., druk...
variation -- = drukwisseling


+ tensitate sub

1 spanning, gespannenheid


+ tensive adj

1 van/mbt spanning, spannend, span...


+ tenson sub

1 HISTORIA tenzone (strijdgedicht in dialoogvorm)


+ tensonar v

1 HISTORIA in een tenzone met elkaar redetwisten


tensor sub

1 ANATOMIA strekspier
2 MATHEMATICA tensor
-- de curvatura = krommingstensor
-- de inertia = traagheidstensor
-- mixte = gemengde tensor
3 spanner


+ tensorial adj

1 MATHEMATICA tensor...
algebra -- = tensoralgebra
calculo -- = tensorrekening
analyse (-ysis) -- = tensoranalyse


tenta sub

1 tent
-- a cupola = koepeltent
-- a tecto duple = dubbeldakstent
-- legier = lichtgewicht tent
-- de armea = legertent
-- annexe, extension de -- = aanbouwtent
tela de -- = tentdoek
tecto de -- = tentdak
campo/campamento de --s = tentenkamp
palo/pertica de -- = tentpaal
corda de -- = tentlijn
picchetto/paletto de -- = tentpen
locator de --s = tentenverhuurder
location de --s = tentenverhuur
eriger/montar/plantar un -- = een tent opzetten
dismontar un -- = een tent afbreken/opbreken
2 scherm, zonnescherm, markies


+ tentabile adj

1 wat geprobeerd/beproefd kan worden


+ tentacular adj

1 tentakel..., voelhoorn...


tentaculo sub

1 tentakel, voelspriet, voelhoorn, vangarm
-- filiforme = draadvormig tentakel
--s de un sepia = vangarmen van een inktvis
FIGURATE extender su --s = zijn voelhoorns uitsteken


tentar v

1 proberen, beproeven, op de proef stellen, de proef nemen
-- le fortuna = het geluk beproeven
-- le patientia de un persona = iemands geduld op de proef stellen
-- non noce = baat het niet, het schaadt ook niet
2 in verleiding brengen, verleiden, RELIGION verzoeken
-- Deo = God verzoeken
3 pogen, trachten, proberen
-- le impossibile = het onmogelijke proberen


tentation sub

1 verleiding, verzoeking, beproeving, RELIGION bekoring, aanvechting
-- diabolic = duivelse verleiding
-- de Sancte Antonio = beproeving van de Heilige Antonius
--es del carne = verlokkingen van het vlees, begeerlijkheid des vlezes
-- del mal = lokkend kwaad
inducer in -- = in verzoeking leiden
poter resister al -- = de verleiding kunnen weerstaan
succumber/ceder al -- = voor de verleiding bezwijken


tentativa sub

1 poging
-- de (re)conciliation = poging tot verzoening
-- de fuga/de evasion = ontsnappingspoging
-- de assassinato = poging tot moord
-- de homicidio = poging tot doodslag
-- de suicidio = zelfmoordpoging
-- de mediation = bemiddelingspoging
-- de pace = vredespoging
-- de corruption = poging tot omkoping
-- de record (A) = recordpoging
-- de automutilation = poging tot zelfverminking
-- de conversion = bekeringspoging
-- de intimidation = intimidatiepoging
-- van = vruchteloze poging
-- desperate = wanhoopspoging
-- ultime/supreme = uiterste poging
facer --s = pogingen aanwenden


tentative adj

1 tentatief, voorlopig
conclusion -- = voorzichtige conclusie


tentator sub

1 verleider
resister al --es = de verleiders weerstaan


+ tentator adj

1 verleidend, verleidelijk


+ tenthredo sub

1 ZOOLOGIA zaagwesp, bladwesp


tenue adj

1 fijn, dun, ijl, teer
pluver tenuemente = motregenen
intestino -- = dunne darm
2 subtiel
3 klein, gering, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, zwak
un -- sperantia = een lichte hoop
4 PHONETICA
consonante -- = tenuis


tenue sub

1 PHONETICA tenuis


+ tenuicaule adj

1 BOTANICA dunstengelig, dunstelig


+ tenuicorne adj

1 dunhoornig


+ tenuicoste adj

1 dunribbig


+ tenuiflor adj

1 BOTANICA dunbloemig, met dunne bloeiwijzen


+ tenuifoliate adj

1 Vide: tenuifolie


+ tenuifolie adj

1 BOTANICA met dunne of fijne bladeren
ornithogalo -- = smalbladige vogelmelk


tenuirostre adj

1 ZOOLOGIA fijnsnavelig, dunsnavelig
ave -- = fijnsnavelige vogel


tenuirostro sub

1 ZOOLOGIA fijnsnavelige zangvogel
--s = (Familie der) Fijnsnaveligen


+ tenuisepale adj

1 BOTANICA met dunne kelkbladen


tenuitate sub

1 fijnheid, dunheid, ijlheid, ielheid, teerheid
-- de un color = teerheid van een kleur
2 subtiliteit
3 kleinheid, geringheid, nietigheid, onbeduidendheid, onaanzienlijkheid


+ tenuto ITALIANO

1 MUSICA tenuto


tenzone sub

1 Vide: tenson


+ teocalli sub

1 HISTORIA teocalli (Aztekenpyramide met tempel)


teper v

1 lauw zijn


+ tephra sub

1 GEOLOGIA tefra


tepidar v

1 lauw maken, de kou afhalen van


+ tepidarium sub

1 HISTORIA ROMAN tepidarium (Romeins lauwwarm bad)


tepide adj

1 lauw, halfwarm
vento -- = zoele wind
ducha {sj} -- = lauwe douche


tepiditate sub

1 lauwheid


tepor sub

1 lauwheid
2 zoelte, luwte


+ tequila sub

1 tequila (Mexicaanse drank)


+ teragono sub

1 veelhoek met een zeer groot aantal zijden


+ terathopioecaudate sub

1 ZOOLOGIA buitelarend, bateleur


+ teratismo sub

1 aangeboren misvorming


+ teratogene adj

1 MEDICINA teratogeen, misvormingen veroorzakend
medicamento -- = teratogeen geneesmiddel


+ teratogenese (-esis) sub

1 MEDICINA teratogenese


+ teratologia sub

1 BIOLOGIA teratologie (studie van monsterlijke en abnormale vormen bij planten en dieren)
-- experimental = experimentele teratologie


+ teratologic adj

1 BIOLOGIA teratologisch
anatomia -- = teratologische anatomie
caso -- = teratologisch geval


+ teratologista sub

1 MEDICINA specialist in de teratologie, teratoloog


+ teratologo sub

1 MEDICINA specialist in de teratologie, teratoloog


+ teratoma sub

1 MEDICINA teratoom, goedaardig gezwel


+ terbium sub

1 CHIMIA terbium


+ tercet sub

1 LITTERATURA terzet, drieregelige strofe


+ terebella sub

1 schelpkokerworm


terebinthin adj

1 van de terpentijnboom
2 van de terpentijn


terebinthina sub

1 terpentijn
essentia de -- = terpentijnolie
odor de -- = terpentijnlucht


terebinthinar v

1 met terpentijn behandelen/insmeren


terebintho sub

1 BOTANICA terpentijnboom, terebint


terebra sub

1 ZOOLOGIA legboor (van insekt)
2 ZOOLOGIA boorschelp


+ terebrante adj

1 ZOOLOGIA borend (mbt insekten)
2 MEDICINA borend, stekend
dolor -- = borende pijn
ulceration -- = stekende verzwering


terebrar v

1 (door)boren


+ terebration sub

1 MEDICINA perforatie


+ terebratula sub

1 ZOOLOGIA terebratula


+ teredo(naval) sub

1 ZOOLOGIA paalworm


tergiversar v

1 tijd rekken, uitvluchten verzinnen, talmen, op de lange baan schuiven


tergiversation sub

1 gedraal, getalm, uitvlucht, smoes, draaierij
assatis de --es! = en nu geen smoesjes meer!


tergiversator sub

1 iemand die uitvluchten zoekt/die talmt/die draalt


terminabile adj

1 beëindigbaar, aflopend


+ terminabilitate sub

1 mogelijkheid tot beëindiging, beëindigbaarheid


terminal adj

1 eind..., slot..., het uiteinde vormend, laatst, MEDICINA terminaal, BOTANICA eindstandig
station -- = eindstation, kopstation
phase -- de un maladia = eindstadium van een ziekte
malado -- = terminale patiënt
inseniamento -- = eindonderwijs
classe -- = eindexamenklas
formula -- = slotformule
morena -- = eindmorene
cellulas -- = terminale cellen
BOTANICA flor -- = eindbloem
BOTANICA button -- =
eindstandige knop
velocitate -- = eindsnelheid
anello -- de un catena = eindschakel van een ketting


+ terminal sub

1 eindpunt, terminal
-- de oleoducto = olieterminal


terminar v

1 beëindigen, een einde maken aan, besluiten, afsluiten
-- un debatto = een debat afsluiten
-- un pregnantia/graviditate = een zwangerschap onderbreken/afbreken
-- su studios = afstuderen
-- un transaction = een transactie afwikkelen
le ceremonia se termina = de plechtigheid loopt ten einde
verbos que se termina in -ar = werkwoorden die op -ar eindigen/uitgaan
-- in puncta = spits toelopen SPORT -- in secunde loco = op de tweede plaats eindigen


termination sub

1 beëindiging, einde, slot, afloop
al -- del guerra = aan het eind van de oorlog
dar a un cosa un bon -- = iets goed/netjes afwerken
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA uitgang
-- del plural = meervoudsuitgang
-- diminutive = verkleiningsuitgang


terminative adj

1 einde..., slot...


terminator sub

1 iemand die of iets dat iets beëindigt/aan iets een einde maakt


+ terminismo sub

1 PHILOSOPHIA THEOLOGIA terminisme


+ terministic adj

1 PHILOSOPHIA THEOLOGIA terministisch
logica -- = terministische logica


termino sub

1 termijn, limiet, grens, uiteinde
-- del vita = levenseinde
-- extreme, ultime -- = uiterste termijn
sin -- = eindeloos
station de -- = kopstation
2 termijn, periode, duur, tijd
expiration de un -- = afloop van een termijn
a/in curte/medie/longe -- = op korte/middellange/lange termijn
mercato a -- = termijnmarkt
operation/transaction a -- = termijnaffaire, termijntransactie, tijdaffaire
vendita a -- = termijnverkoop
precio a -- = termijnprijs
deposito a -- (fixe) = termijndepositie
bursa a -- = termijnbeurs
livration a -- = termijnlevering
-- mensual = maandelijkse termijn
-- de amortisation = aflossingstermijn
-- de pagamento = betalingstermijn
-- de annullation/annullamento = opzegtermijn
pagamento a -- = termijnbetaling
pagar in duo --s = in twee termijnen afbetalen
le -- comencia = de termijn gaat in
fixar un -- = een termijn vaststellen
fracturar in --s = in termijnen verdelen
prolongar/prorogar un -- = een termijn verlengen
compra a --s = koop op afbetaling
3 term, woord, uitdrukking, bewoording
in altere --s = met andere woorden, anders gezegd
in --s general = in algemene bewoordingen
in --s multo vage = in zeer vage bewoordingen
in --s velate/coperte/occulte = in bedekte termen
-- de parentato = verwantschapsterm
-- technic = technische term
-- scientific = wetenschappelijke term
-- juridic/judiciari = rechtsterm
-- commercial/mercantil/de commercio = handelsterm
-- de bursa = beursterm
-- maritime/naval = scheepsterm
--s de un contracto = bewoordingen (voorwaarden) van een contract
-- popular = volksuitdrukking
-- de affection = liefkozend woord
-- cynegetic = jagersterm
-- consecrate/appropriate = geijkte term
-- pejorative = pejoratief
-- militar = militaire term
-- de football (A) = voetbalterm
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- generic = soortnaam
parlar in --s general = in algemene termen spreken
in -- s breve ma rigorose = kort maar krachtig
parlar in --s explicite = zich ondubbelzinnig uitdrukken
contradiction in le --s = tegenstelling in de bewoordingen
4 MATHEMATICA PHILOSOPHIA term, lid
le duo --s de un fraction = teller en noemer van een breuk
-- additive = door plusteken voorafgegane term
--s de un proportion = termen van een evenredigheid
le tres --s de un syllogismo = de drie termen van een syllogisme
--s de un serie/un progression = termen van een reeks
5 voet, relatie, verhouding
esser in bon/mal --s con = op goede/slechte voet staan met


+ terminographia sub

1 terminografie


+ terminographic adj

1 terminografisch


terminologia sub

1 terminologie
-- technic = technische terminologie
-- commercial = handelstaal
-- juridic = rechtstaal, wetstaal
-- scientific = wetenschappelijke terminologie
-- medic/del medicina = medische terminologie
-- de Heidegger = terminologie van Heidegger


terminologic adj

1 terminologisch
innovationes -- = terminologische vernieuwingen
dictionario -- = vakwoordenboek


+ terminologista sub

1 terminoloog, terminologiedeskundige


+ terminologo sub

1 Vide: terminologista


terminus sub LATINO

1 eindpunt, laatste gedeelte
station -- = eindstation


+ termite sub

1 ZOOLOGIA termiet
colonia de --s = termietenkolonie
stato de -- = termietenstaat


+ termitiera sub

1 termietenheuvel, termietennest


ternari adj

1 driedelig, drietallig, drieledig, uit drie delen bestaand, ternair
systema -- = ternair systeem
logica -- = ternaire logica
MUSICA mesura -- = driedelige maat


terno sub

1 groep van drie, drietal
2 LOTTTERIA terne (drie bezette en uitgekomen nummers)


+ terpene sub

1 CHIMIA terpeen


+ terpenic adj

1 CHIMIA terpeen...


+ terpinol sub

1 CHIMIA terpinol


terra sub

1 aarde, aardbol, wereld
tremor de -- = aardbeving
orbita de -- = aardbaan
axe del -- = aardas
curvatura del -- = aardkromming
inter celo e -- = tussen hemel en aarde
mover celo e -- = hemel en aarde bewegen BIBLIA le sal del -- = het zout der aarde
scientias del -- = aardwetenschappen
2 aarde, vast oppervlak, vasteland, wal, vaste grond
lingua de -- = landtong
vento de -- = landwind
fame de -- = landhonger
armeas/fortias de -- = landmacht
-- fixe/firme = vaste wal/grond
-- basse = laagland
-- austral = zuidland
mitter pede a -- = voet aan wal zetten
3 grond, bodem, land, veld, akker
-- arabile = bouwland
-- inculte = woeste grond
--s inundate = verdronken land
productos de nostre -- = producten van eigen bodem
morsello de -- = stuk grond
tortuca de -- = landschildpad
-- benedicte = gewijde aarde
cultivar le -- = de grond bebouwen
cader per -- = op de grond vallen
jectar per terra = op de grond gooien
seder per -- = op de grond zitten
seder se per -- = op de grond gaan zitten
4 grond, grondbezit, landbezit, landgoed, landerij
proprietario de --s = grondbezitter
-- senioral = heerlijkheid, gebied van een heer
viver de su --s = leven van de opbrengst van zijn land
5 land, landstreek, gebied
-- de election = uitverkoren vaderland
Terra Sancte = Heilige Land
-- promittite/de promission = beloofde land, land van belofte
Terra del Foco = Vuurland
Terra Nove = Newfoundland
(can del ) terra nove = Newfoundlander (hond)
--s arctic = noordpoolgebieden
-- antarctic/austral = zuidpoolgebieden
-- natal/native = geboorteland/streek
-- de nemo/de necuno = niemandsland
fortias de -- = landstrijdkrachten, landleger
6 aarde
-- cocte = terracotta
urceo de -- cocte = terracotta kruik
-- de pipa = pijpaarde
-- micacee = glimmeraarde
-- cretose = krijtaarde
-- ferruginose = ijzeraarde
-- argillose/argillacee = kleigrond
patata de -- argillose = kleiaardappel
-- jalne = löss
-- nigre = zwarte grond/aarde
-- vegetal = teelaarde, bladaarde, humus
strato de -- = aardlaag
verme de -- = aardworm
cammino de -- = onverharde weg
odor de -- = grondlucht
7 aarde, massa
prisa de -- = aarde, contactdoos met aardverbinding
filo de -- = aardedraad, aardleiding
placa de -- = aardplaat
connecter al -- = aarden


+ terracotta sub

1 terracotta
quadrello de -- = terracottategel


terrage sub

1 HISTORIA korentiend


+ terramycina sub

1 PHARMACIA terramycine


+ terraplenar v

1 ophogen, dempen, een aarden wal vormen


terrapleno sub

1 FORTIFICATION ophoging, terreplein
2 FERROVIA ballastbed (van spoorweg)


terraquee adj

1 uit land en water bestaande
nostre terra es un planeta -- = onze aarde is een planeet met land en water


+ terrario sub

1 terrarium


terrassa sub

1 (verhoogd vlak) oppervlak, dak/wandelterras, (café)terras, bordes
-- de café = caféterras
-- super le tecto = dakterras
pais de --s = terrasland
parco con --s = park met terrasvormige aanleg
cultura in --s = terrascultuur
tecto a -- = plat dak
terrassa continental = continentaalplat
construer in forma de --s = terrasgewijs aanleggen


+ terrazzo sub ITALIANO

1 terrazzo
solo de -- = terrazzovloer
quadrello de -- = terrazzotegel


terren adj

1 aards
existentia -- = aards bestaan
benes -- = aardse goederen
etage (F) -- = parterre, begane grond
2 land..., aard...


terreno sub

1 terrein, stuk grond, land
precio del -- = grondprijs
-- cultivate = bebouwd terrein
-- a cultivar = bouwland
-- de construction/pro constructiones = bouwterrein
-- undulate = golvend terrein
-- aurifere = goudveld
-- de campamento/de camping = kampeerterrein
plica de -- = terreinplooi
glissamento de -- = aard/grondverschuiving
comprar un -- = een (stuk) land kopen
vender un -- = een (stuk) land verkopen
ganiar -- = terrein winnen, terreinwinst boeken
ceder/perder -- = terrein prijs geven
2 terrein, veld
-- de aviation = vliegveld
-- de atterrage = landingsplaats/terrein
-- de football (A) = voetbalveld/terrein
-- de camping = kampeerterrein, camping
-- del festa(s) = feestterrein
-- de joco(s) = speelterrein/veld
-- de sport (A) = sportterrein/veld
-- de tennis (A) = tennisveld
-- de golf (A) = golfterrein, golflinks, golfcourse
-- de chassa {sj} = jachtterrein
condition del -- = grondgesteldheid
3 terrein, (grond)gebied (anque FIGURATE)
-- del arte = gebied van de kunst
cognoscer le -- = op bekend terrein zijn (anque FIGURATE)
recognoscer/tastar le -- = het terrein aftasten/verkennen
4 grond, bodem
-- paludose = moerasgrond
stato del -- = bodem/terreingesteldheid


terrer v

1 angst/schrik aanjagen, verschrikken, afschrikken, bang maken


terrestre adj

1 aard...
crusta -- = aardkorst
nucleo -- = aardkern
axe -- = aardas
orbita -- = aardbaan
sphera/globo -- = aardbol
polo -- = aardpool
profilo -- = aardprofiel
relievo -- = aardrelief
solo -- = aardbodem
superficie -- = aardoppervlak
magnetismo -- = aardmagnetisme
attraction -- = aardaantrekking
benes -- = aardse goederen
2 aards
paradiso -- = aards paradijs
vita -- = aardse bestaan/leven
3 land...
provincia -- = landprovincie
viage -- = landreis, reis over land
animales -- = landdieren
aves -- = landvogels
animal -- = landdier
salamandra -- = landsalamander
crabba -- = landkrab
frontiera -- = landgrens
mina -- = landmijn
MILITAR fortias -- = landstrijdkrachten
armea/fortias -- = landleger
millia -- = landmijl
transporto -- = vervoer over land


terribile adj

1 verschrikkelijk, vreselijk, ontzettend, schrikwekkend
catastrophe -- = vreselijke ramp
2 verschrikkelijk, buitengewoon, in hoge mate, geweldig, enorm
ruito -- = held kabaal
appetito -- = ontzettende honger
vento -- = keiharde wind


+ terribilitate sub

1 verschrikkelijk karakter (Vide: terribile)


terricola sub

1 ZOOLOGIA in de aarde levend dier


terricola adj

1 ZOOLOGIA in de aarde levend


terrier sub ANGLESE

1 terrier (hond)


terrific adj

1 schrikwekkend, verschrikkelijk, ontzettend
calor -- = verschrikkelijke hitte
2 geweldig (goed), fantastisch, uitstekend


+ terrificante adj

1 angst/schrikaanjagend
roman -- = griezelroman
historia -- = griezelverhaal


terrificar v

1 angst/schrik aanjagen, bang maken, verschrikken, afschrikken
lor critos terrificava le infante = hun geschreeuw maakte het kind bang


terrigene adj

1 uit de aarde geboren, GEOLOGIA terrigeen
depositos -- = terrigene afzettingen


terrina sub

1 terrine, soepkom


territorial adj

1 territoriaal
aquas -- = territoriale wateren
expansion -- = territoriale expansie
integritate -- = territoriale integriteit/onschendbaarheid
instincto -- = territoriuminstinct
defensa -- = territoriale verdediging


+ territorialisar v

1 een territoriaal karakter aan iets geven


territorialitate sub

1 territorialiteit, territoriaal gebied
principio de -- = territorialiteitsbeginsel


territorio sub

1 grondgebied, (rechts)gebied, territoir, territorium
-- national/del stato = rijksgebied
-- communal/municipal = gemeentegrond
-- neutre = neutraal grondgebied
-- limitrophe/peripheric = randgebied
-- sub mandato = mandaatgebied
-- contestate = betwist gebied
-- costari = kustgebied
-- linguistic = taalgebied
-- feudal = leengoed
abandono de -- = gebiedsafstand
transferentia/transferimento de -- = gebiedsoverdracht
augmento de -- = gebiedsvergroting/winst
perdita de -- = gebiedsverlies


terror sub

1 ontzetting, ontsteltenis, angst, schrik
-- panic = panische angst/schrik
attacco de -- = terreuraanval
mute de -- = sprakeloos van ontzetting
paralysate de -- = verlamd van schrik/angst
glaciate de -- = verstijfd van angst/schrik
seminar le -- = schrik zaaien, ontzetting wekken
inspirar le -- a un persona = iemand angst inboezemen
infunder/causar -- a un persona = iemand schrik aanjagen
viver in -- = in angst leven
Carlo es le -- de iste quartiero = Karel is de schrik van deze buurt
2 schrikbewind, terreur
governar per -- = een schrikbewind uitoefenen


terrorisar v

1 terroriseren
-- un population = een bevolking terroriseren


+ terrorisation sub

1 terrorisatie, het terroriseren


terrorismo sub

1 terrorisme
le -- international = het internationale terrorisme
acto de -- = terreurdaad
frenar le -- = het terrorisme een halt toeroepen


terrorista sub

1 terrorist
organisation de --s = terreurorganisatie
banda de --s = terroristenbende


+ terrorista adj

1 terroristisch
organisation -- = terreurorganisatie
action/operation -- = terreuractie
attentato -- = terroristische aanslag
gruppo -- = terroristische groep
methodo -- = terreurmethode


+ terroristic adj

1 terroristisch


terrose adj

1 vol aarde, aard..., grond..., aardachtig, gronderig, grondachtig
aqua -- = gronderig water
haber un gusto -- = gronderig smaken


+ terse adj

1 kort, bondig, zakelijk, helder (van stijl)


tertia sub

1 MUSICA terts
intervallo de -- = terts
-- major = grote terts
-- minor = kleine terts
-- augmentate = overmatige terts
-- diminuite = verminderde terts
2 SCHERMA terz (derde handpositie)
3 ECCLESIA terts


tertian adj

1 MEDICINA anderdaags, derdedaags
febre -- = anderdaagse koorts


tertiana sub

1 MEDICINA anderdaagse koorts


tertiar v

1 in drieën verdelen
2 AGRICULTURA voor de derde keer ploegen


tertiari adj

1 tertiair
(anque CHIMIA GEOLOGIA etc) colores -- = tertiaire kleuren
ECONOMIA sector -- = tertiaire sector
GEOLOGIA era/periodo -- = Tertiair
GEOLOGIA terreno -- = tertiaire formatie


+ tertiario sub

1 CATHOLICISMO tertiaris
2 GEOLOGIA tertiair


tertie num ord

1 derde
le -- parte = het derde (deel)
reducer al -- parte = tiërceren
HISTORIA -- stato = derde stand
-- mundo = derde wereld
pais del -- mundo = derde-wereldland
caffe del -- mundo = derde-wereldkoffie
studente de -- anno = derdejaarsstudent


+ tertio adv

1 tertio


+ tertio sub

1 derde deel
le largor es equal a duo --s del longor = de lengte verhoudt zich tot de breedte als 3 tot 2
reducer al -- = tiërceren


+ tertiodecime num ord

1 dertiende


+ tertium non datur LATINO

1 tertium non datur


+ terylene sub

1 terylene (polyestervezel)


+ terzarima sub ITALIANO

1 terzine


+ terzetto sub ITALIANO

1 MUSICA terzet


+ tesla sub

1 PHYSICA tesla (eenheid van magnetische inductie)


+ tessitura sub ITALIANO

1 MUSICA tessituur, stemomvang, (stem)register


test sub ANGLESE

1 test, toets(ing), proef
-- scholar = schooltoets
-- de intelligentia = intelligentietest
-- a selection multiple = merkeuzetoets
-- de comprehension oral = luistervaardigheidstoets
-- de laboratorio = laboratoriumproef
-- de frenage = remtest
-- de fission = splijtproef
-- antidoping = dopingtest
-- sexuologic = geslachtstest
-- de ingresso/entrata = instaptest
SPORT -- del sexo = geslachtstest
auto(mobile) de -- = testauto, testwagen
pista/percurso de -- = testbaan
pilota de -- = testpiloot
laboratorio de -- = testlaboratorium
methodo de -- = testmethode
systema de -- = testsysteem
resultato de -- = testresultaat
submitter a un -- = aan een toets onderwerpen


testa sub

1 ZOOLOGIA, BOTANICA schelp, schaal, schulp
2 hoofd (van mens), kop (van dier)
dolor/mal de -- = hoofdpijn
le -- me dole = ik heb hoofdpijn
-- coronate = gekroond hoofd
-- calve = kale kop, kaal hoofd, kaalkop
-- cave = holhoofd
-- punctate/punctute = punthoofd
-- o cruce = kruis of munt
-- atomic/nuclear = atoomkop
-- a duple facie = januskop
-- de clavo = spijkerkop
voce de -- = kopstem
a -- nude/discoperte = blootshoofds
cossino de -- = hoofdkussen
ornamento de -- = hoofdtooi
signo/movimento de -- = hoofdknik
receptor de -- = hoofd/koptelefoon
-- de morto = doodshoofd
labor de -- = hoofdarbeid FIGURATE perder le -- = het hoofd verliezen
haber le -- dur = een harde kop hebben
del -- al pedes = van top tot teen
station de -- = kopstation
succuter le -- = het hoofd schudden, nee zeggen
rumper le -- a un persona = iemand de hersens inslaan
rumper se le -- = zich het hoofd breken
abassar le -- = het hoofd laten hangen
pender super le -- = boven het hoofd hangen
le -- me torna = het duizelt me, ik ben duizelig
facer tornar le -- a un persona = iemand duizelig maken
batter le -- contra = zijn hoofd stoten tegen
montar al -- = naar het hoofd stijgen
sin -- ni caude = zonder kop of staart
tante --s , tante ideas = zoveel hoofden, zoveel zinnen
3 hoofd, opschrift, titel, kop
articulo de -- de un jornal = hoofdartikel van een krant
-- de littera = briefhoofd
4 hoofd, leiding
-- del opposition = leider van de oppositie
al -- de = aan het hoofd/leiding van
prender le -- de = de leiding nemen van
5 hoofd (zetel van verstand en gevoel), verstand, hersens, humeur
6 kop, top, bovenkant, voorkant, voorste gedeelte
-- de ponte = bruggehoofd
-- de un clavo = kop van een spijker
clavo a -- = spijker met kop
clavo sin -- = spijker zonder kop
-- de martello = hamerkop
-- de spinula = speldeknop
-- de pipa = pijpekop
-- de puteo = ingang van boorput/schacht
-- del femore = kop van het dijbeen
-- de lactuca = krop sla
-- del peloton = kop van het peloton
peloton/gruppo de -- = kopgroep
ir/currer al -- = op kop liggen, aan de kop gaan


+ testabile adj

1 testbaar, toetsbaar, beproefbaar
2 wat het voorwerp van een testamentaire beschikking van kan zijn


+ testabilitate sub

1 testbaarheid, toetsbaarheid, beproefbaarheid
2 mogelijkheid voor een testamentaire beschikking


testacee adj

1 ZOOLOGIA schelp..., schaal...


testaceos sub pl

1 ZOOLOGIA testacea, schelpdieren


testamentari adj

1 JURIDIC testamentair
tutor -- = testamentair voogd
executor -- = executeur testamentair
le ultime dispositiones -- = de uiterste wilsbeschikking


testamento sub

1 JURIDIC testament
-- nuncapative = mondeling testament
-- (h)olographe = eigenhandig geschreven testament
-- reciproc = wederkerig testament
forma de -- = testamentsvorm
registro de --s = testamentenregister
codicillo de un -- = aanhangsel bij een testament
validation de un -- = verificatie van een testament
lectura de un -- = voorlezing van een testament
apertura de un -- = opening van een testament
cassar/annullar un -- = een testament nietig verklaren
cassation/annullation de un -- = nietigverklaring van een testament
facer un -- = een testament maken
legar per -- = per testament vermaken
revocar un -- = een testament herroepen
aperir un -- = een testament openen
mitter un persona in su -- = iemand in zijn testament zetten
2 Vetule/Vetere/Antique Testamento = Oude Testament
Nove Testamento = Nieuwe Testament


testar (I) v

1 getuigen, als getuige ondertekenen
-- ante le tribunal = voor de rechtbank getuigen
2 testeren, een testament maken


+ testar (II) v

1 testen
-- un candidato = een kandidaat testen
-- le frenos = een remtest uitvoeren
-- un nove producto = een nieuw produkt uitproberen


testate adj

1 JURIDIC een rechtsgeldig testament nalatend


testator sub

1 testateur, erflater


teste (I) sub

1 getuige
-- a/de carga = getuige à charge
-- a/de discarga = getuige à décharge
-- visual/ocular = ooggetuige
-- auricular = oorgetuige
-- principal = hoofdgetuige, kroongetuige, stergetuige
-- jurate = beëdigd getuige
--s matrimonial = getuigen bij een huwelijk
--s in un duello = getuigen bij een duel
-- biblic = bijbelse getuige
--s de Jehovah = Jehova's getuigen
-- sub juramento = getuige onder ede
BIBLIA illes presentava --s false = zij stelden valse getuigen
indemnisation del --s = getuigengeld
declaration de(l) --s = getuigenverklaring
audir/ascoltar/examinar/interrogar le --s = een getuigenverhoor afnemen, getuigen horen
audition/interrogatorio de(l) -- = getuigenverhoor
esser -- de = getuige zijn van
declarar como -- = als getuige verklaren
ante duo --s = ten overstaan van twee getuigen
banco/tribuna del --s = getuigenbank


teste (II) sub

1 ANATOMIA testis, teelbal, zaadbal, testikel


testicular adj

1 ANATOMIA teelbal..., zaadbal..., testikel..., testiculair


testiculo sub

1 ANATOMIA teelbal, zaadbal, testikel, testis


testiera sub

1 hoofdstel (van paard)


testificar v

1 getuigen
-- de mal gusto = van slechte smaak getuigen
isto testifica de su valor = dat getuigt van zijn moed


testification sub

1 getuigenis


testificator sub

1 iemand die getuigenis aflegt


testimonial adj

1 getuigenis gevend
prova/proba -- = getuigenbewijs
examine/audition -- = getui-genverhoor


+ testimonial sub

1 testimonium, getuigschrift, certificaat, attest(atie), (schriftelijke) verklaring


testimoniar v

1 getuigenis afleggen, getuigen, betuigen
-- su amicitate a un persona = iemand zijn vriendschap betuigen


testimonio sub

1 getuigenis, (getuigen)verklaring, betuiging
-- de sympathia = blijk/betuiging van sympathie
-- de adhesion = adhesiebetuiging
-- ver = waarheidsgetrouw getuigenis
-- oral = mondeling getuigenis
-- jurate = beëdigd getuigenis
-- irrecusabile = onwraakbare getuigenis
-- false = valse getuigenis
-- suspecte = verdacht getuigenis
render -- de = getuigenis afleggen van


testo sub

1 aarden pot
2 potscherf
strato de --s = schervenlaag


+ testologia sub

1 testleer


teston sub

1 HISTORIA teston (zilveren munt)


+ testosteron sub

1 BIOCHIMIA testosteron


testudine sub

1 ZOOLOGIA schildpad
-- marin = waterschildpad
carapace de un -- = schild van een schildpad
2 ANTIQUITATE schilddak, stormdak
3 ANTIQUITATE militaire formatie waarbij de schilden naast elkaar gehouden worden


testudinee adj

1 schildpad..., schildpadachtig


+ tetania sub

1 MEDICINA tetanie


tetanic adj

1 MEDICINA tetanisch, tetanus...
infection -- = tetanusinfectie
spasmo -- = tetanuskramp
bacillo -- = tetanusbacil
veneno -- = tetanusgif


+ tetanico sub

1 MEDICINA tetanuspatiënt


+ tetanigene adj

1 MEDICINA tetanigeen


+ tetanisar v

1 tetanische krampen opwekken


+ tétanisate adj

1 verstijfd


+ tetanisation sub

1 opwekking van tetanische krampen


tetano sub

1 tetanus, (kaak)klem, stijfkramp, wondkramp


+ tête-à-tête sub FRANCESE

1 tête-à-tête


+ tetraborato sub

1 CHIMIA tetraboraat


+ tetracephale adj

1 vierhoofdig


+ tetrachloruro sub

1 CHIMIA tetrachloride
-- de carbon = tetra(chloorkoolstof)


+ tetrachordo sub

1 MUSICA tetrachord, viersnarige lier
2 ANTIQUITATE viertonige toonladder


+ tetracyclina sub

1 MEDICINA tetracycline


tetradactyle adj

1 ZOOLOGIA viervingerig, viertenig


+ tetrade sub

1 tetrade


+ tetragonal adj

1 MATHEMATICA vierhoekig, tetragonaal
systema -- de symmetria = tetragonaal systeem van symmetrie


tetragone adj

1 MATHEMATICA vierhoekig, tetragonaal


tetragono sub

1 MATHEMATICA vierhoek


+ tetragonolobo sub

1 BOTANICA hauwklaver


+ tetragramma sub

1 woord van vier letters
2 uit vier letters bestaand magisch teken


tetrahedric adj

1 MATHEMATICA viervlak...
figura -- = viervlakkige figuur


tetrahedro sub

1 viervlak, tetraëder
-- regular = regelmatig viervlak


+ tetrahydrocannabinol sub

1 hasjolie


+ tetralina sub

1 CHIMIA tetralien


tetralogia sub

1 LITTERATURA MUSICA MEDICINA tetralogie


tetramere adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA vierledige tarsen bezittend


tetrametro sub

1 LITTERATURA tetrameter


+ tetrandre adj

1 BOTANICA met vier meeldraden, vierhelmig


+ tetrapetale adj

1 BOTANICA met vier kroonbladen


+ tetraplegia sub

1 MEDICINA tetraplegie


+ tetraploide adj

1 BIOLOGIA tetraploïde


+ tetraploidia sub

1 BIOLOGIA tetraploïdie


tetrapode adj

1 ZOOLOGIA viervoetig, vierpotig


+ tetrapodia sub

1 LITTERATURA tetrapodie


+ tetrapodos sub pl

1 ZOOLOGIA viervoetige dieren


tetraptere adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA viervleugelig


tetrarcha sub

1 viervorst, tetrarch


tetrarchato sub

1 ANTIQUITATE waardigheid/gebied/ambtsperiode van viervorst


tetrarchia sub

1 ANTIQUITATE viervorstendom, tetrarchie


+ tetras sub

1 ZOOLOGIA woudhoen, boshoen


+ tetrasperme adj

1 BOTANICA vierzadig


+ tetrastyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER vierzuilig
templo -- = tempel met een front van vier zuilen


+ tetrastylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER tempel met een front van vier zuilen


+ tetrasyllabe adj

1 vierlettergrepig


+ tetrasyllabic adj

1 vierlettergrepig
verso -- = vierlettergrepig vers


+ tetrasyllabo sub

1 vierlettergrepig vers


tetrathlon sub

1 vierkamp


+ tetratomic adj

1 CHIMIA uit vier atomen bestaand


+ tetravalente adj

1 CHIMIA vierwaardig
atomo -- = vierwaardig atoom


+ tetravalentia sub

1 CHIMIA vierwaardigheid


+ tetrice sub

1 ZOOLOGIA auerhaan, woerhaan


+ tetrodo sub

1 tetrode


+ tetruste sub

1 ZOOLOGIA hazelhoen


tetta sub

1 moederborst, tepel
inflammation del -- = tepelontsteking
dar le -- = de borst geven
2 uier


+ tettar v

1 zogen


+ tettina sub

1 (fop)speen


Teutoburgo sub n pr

1 Battalia de -- = Slag in het Teutoburger Woud


teutomania sub

1 streven om Duitsland oppermachtig te maken


teutone adj

1 Teutoons


teutonic adj

1 Teutoons
linguas -- = Teutoonse talen
Ordine -- = Duitse Orde


teutono sub

1 Teutoon, Germaan


texer v

1 weven
arte de -- = weefkunst


texito sub

1 (geweven) stof, weefsel
-- de lana/de coton/de lino = wollen/katoenen/linnen stof
-- de fibras synthetic = synthetisch weefsel
-- de feltro = vilt
-- vegetal = plantaardig weefsel
-- metallic = metaalgaas
mercante de --s = manufacturier
magazin de --s = manufacturenwinkel
2 ANATOMIA weefsel
-- muscular = spierweefsel
-- cutanee = huidweefsel
-- organic = organisch weefsel
-- glandular = klierweefsel
-- cellular = celweefsel
-- ossose = beenweefsel, botweefsel
-- adipose = vetweefsel
-- erectile = erectiel weefsel
-- cicatricial = littekenweefsel
-- vascular = vaatweefsel
-- cancerose = kankerweefsel
cultura de --s = weefselkweek
3 FIGURATE aaneenschakeling
-- de contradictiones = web van tegenstrijdigheden
-- de absurditates = aaneenschakeling van dwaasheden


texitor sub

1 wever
-- de calceas = kousenwever
-- de lino = linnenwever
-- de seta = zijdewever
-- de lana = wolwever
nodo de -- = weversknoop


textile adj

1 textiel...
productos -- = textiel(produkten)
fibra -- = textielvezel
industria -- = textielindustrie
fabrica -- = textielfabriek
fabricante -- = textielfabrikant
travaliator/laborator/obrero -- = textielarbeider
planta -- = textielplant


textile sub

1 textiel, (geweven) stof, textielvezel, textielprodukt
--s artificial = kunststoffen
--s natural = natuurlijke stoffen
--s synthetic = synthetische stoffen
commercio del -- = handel in textiel
chimia del --s = textielchemie


texto sub

1 tekst
-- original = oorspronkelijke tekst, grondtekst
-- de base = basistekst
-- de un canto = tekst van een lied
-- de un lege = wettekst
-- de un opera = operatekst, libretto
-- biblic/del biblia = bijbeltekst
-- sacrate = heilig geschrift
-- in prosa = prozatekst
-- publicitari = reclametekst
-- condensate = samenvatting
COMPUTATOR tractamento de --s = tekstverwerking
COMPUTATOR machina de tractamento de --s = tekstverwerker
analyse (-ysis) de -- = tekstanalyse
libro de -- = leerboek
critica de --s = tekstkritiek
edition de (un) -- = tekstuitgave
restituer un -- = de oorspronkelijke tekst reconstrueren
falsificar un -- = een tekst vervalsen
corrumper un -- = een tekst verminken


textual adj

1 tekstueel, woordelijk, woord voor woord, letterlijk
copia -- = exacte copie
traduction -- = woordelijke/letterlijke vertaling
interpretation -- = tekstinterpretatie
citation -- = letterlijke aanhaling
reportar textualmente le parolas de un persona = letterlijk de woorden van iemand rapporteren
2 tekstueel, tekst...
analyse (-ysis) -- = tekstanalyse
critica -- = tekstkritiek


textura sub

1 textuur, manier van weven, weefsel
falta de -- = weeffout
2 FIGURATE (op)bouw, samenhang, opzet
-- de un roman = opzet van een roman


+ thai(landese) adj

1 Thailands


+ thai(landese) sub

1 Thailander


+ Thailandia sub n pr

1 Thailand


+ thalamic adj

1 thalamus...
syndrome -- = thalamussyndroom


+ thalamo sub

1 BIOLOGIA thalamus
2 ANTIQUITATE huwelijksbed
conducer al -- = naar het huwe-lijksbed leiden
3 BOTANICA bloembodem


+ thalassemia sub

1 MEDICINA thalassemie


+ thalassemic adj

1 lijdend aan thalassemie


+ thalassemico sub

1 thalassemiepatiënt


+ thalassic adj

1 zee..., binnenzee..., oceaan...., oceanisch, pelagisch
BOTANICA dissemination -- = verspreiding door de zee


+ thalassobiologia sub

1 thalassobiologie


+ thalassocrate sub

1 ANTIQUITATE heerser van de zee


+ thalassocratia sub

1 ANTIQUITATE thalassocratie, zeeheerschappij, macht op zee
-- carthaginese = Carthaagse zeeheerschappij
-- de Venetia = zeeheerschappij van Venetië


+ thalassographia sub

1 zeebeschrijving


+ thalassographic adj

1 van/mbt de beschrijving van de zee


+ thalassophobia sub

1 vrees voor de zee


+ thalassotherapia sub

1 MEDICINA thalassotherapie, behandeling met zeewater en zeelucht


+ thalictro sub

1 BOTANICA ruit
-- flave = poelruit, waterruit


+ thalidomida sub

1 MEDICINA thalidomide, softenon


+ thallic adj

1 CHIMIA thalli...


+ thallium sub

1 CHIMIA thallium (element 81)
composito de -- = thalliumverbinding


+ thallo sub

1 BOTANICA thallus, loof
-- de lichenes = loof van korstmossen


thallogeno sub

1 BOTANICA thallofyt, thallusplant


+ thallophyto sub

1 BOTANICA thallofyt, thallusplant
-- unicellular = eencellige thallofyt


+ thanatologia sub

1 thanatologie, leer van de dood


+ thanatologic adj

1 thanatologisch


+ thanatologo sub

1 thanatoloog


+ thanatophobia sub

1 ziekelijke angst voor de dood


+ thanatos sub

1 thanatos, doodsdrift


+ thaumatologia sub

1 thaumatologie, studie en beschrijving van wonderen


+ thaumatologic adj

1 thaumatologisch


+ thaumatologista sub

1 thaumatoloog


+ thaumatologo sub

1 thaumatoloog


+ thaumaturge adj

1 thaumaturgisch, wonderdadig, wonderdoend


thaumaturgia sub

1 wonderdadig vermogen, wonderdoenerij


thaumaturgic adj

1 thaumaturgisch, wonderdadig, wonderdoend


thaumaturgo sub

1 wonderdoener, thaumaturg


the sub

1 thee
-- forte = sterke thee
-- legier = slappe thee
-- nigre = zwarte thee
-- verde = groene thee
-- con lacte = thee met melk
-- al/con citro = citroenthee
-- al fructos de rosa = rozebottelthee
sacchetto de -- = theezakje
aqua pro le -- = theewater
tassa a/de -- = theekopje
servicio a/de -- = theeservies
coclear/coclearetto a/de -- = theelepeltje
cassa a/pro -- = theebus
tabuliero de -- = theeblad
mixtura de -- = theemelange
hora del -- = thee-uurtje, theetijd
importation de -- = thee-import/invoer
importator de -- = thee-importeur
exportation de -- = thee-export/uitvoer
exportator de -- = thee-exporteur
commercio de -- = theehandel
interprisa de -- = theeonderneming
cultura de -- = theecultuur
plantation de -- = theeplantate
plantator de -- = theeplanter
recolta de -- = theepluk
rosa de -- = theeroos
casa de -- = theehuis
colatorio de -- = theezeefje
salon de -- = theesalon
consumo/consumption de -- = theeverbruik
pais productor de -- = theeland
facer/preparar -- = thee zetten
servir -- = thee serveren/schenken
lassar infunder le -- = de thee laten trekken
io ha ordinate duo --s = ik heb twee thee besteld
prender/biber -- = thee drinken
invitar un persona a prender le -- = iemand op de thee vragen


+ theandria sub

1 THEOLOGIA het godmens-zijn (vnl van Christus)


+ theandric adj

1 THEOLOGIA godmenselijk, goddelijk en menselijk


+ theanthropia sub

1 Vide: theandria


+ theanthropic adj

1 Vide: theandric


+ theatino sub

1 CATHOLICISMO theatijn


theatral adj

1 toneel...
arte -- = toneelspeelkunst
obra -- = toneelwerk
chronica -- = toneelrubriek
critico -- = toneelkritikus
critica -- = toneelkritiek
compania -- = toneelgezelschap
vita -- = toneelleven
autor -- = toneelschrijver
effecto -- = toneeleffect
adaptation -- = toneelbewerking
representation -- = toneelvoorstelling
vespera/vespere -- = toneelavond
saison (F) -- = toneelseizoen
litteratura -- = toneelliteratuur
manifestation -- = toneelmanifestatie
linguage -- = toneeltaal
tradition -- = toneeltraditie
2 theatraal, toneelmatig
medios -- = theatrale middelen
effecto -- = theatraal effect
3 theatraal, overdreven, onnatuurlijk
gestos -- = theatrale gebaren
tono -- = theatrale toon


+ theatralisar v

1 voor het toneel bewerken, theatraliseren


+ theatralisation sub

1 het bewerken voor toneel, toneelbewerking, dramatisering, theatralisering


+ theatralismo sub

1 theatraal gedrag


theatralitate sub

1 toneelmatig/theatraal karakter
2 geschiktheid voor het toneel
3 theatraal gedrag, aanstellerij


theatro sub

1 schouwburg, theater, toneel
-- de marionettes = marionettentheater
-- de varietates = varietétheater
-- baroc = baroktoneel
-- de umbras = schimmenspel
-- al/in aere libere = openluchttheater
-- radiophonic = hoorspel
-- de repertoire (F)/de repertorio = repertoiretheater
-- municipal = stadsschouwburg
-- complete = uitverkochte schouwburg
billet de -- = kaartje voor de schouwburg
abonamento de -- = schouwburgabonnement
sala de -- = schouwburgzaal
servitrice de -- = ouvreuse
publico de -- = schouwburgpubliek
agentia de -- = theaterbureau
incendio de -- = schouwburgbrand
director de -- = schouwburgdirekteur
inventario de -- = schouwburginventaris
mobiliario de -- = schouwburgmeubilair
personal de -- = schouwburgpersoneel
ir al -- = naar de schouwburg gaan
frequentator de --s = regelmatige schouwburgbezoeker
representar un pecia/obra de -- = een toneelstuk opvoeren
dar representationes in un -- = een schouwburg bespelen
2 toneel, toneelkunst, theater
pièce (F)/pecia/obra de -- = toneelstuk
-- classic = klassiek toneel
-- total = totaaltheater
-- experimental = experimenteel theater
-- absurde/del absurdo = absurdistisch toneel
-- existentialista = existentialistisch toneel
-- popular = volkstoneel
critico de -- = toneelkriticus
critica de -- = toneelkritiek
masca/mascara de -- = toneelmasker
compania de -- = toneelgezelschap
representation de -- = toneelvoorstelling
-- filmate = verfilmd toneel
scientia del -- = theaterwetenschap
historia del -- = toneelgeschiedenis
adaptar pro le -- = voor het toneel bewerken
3 toneel, toneelwerk
4 toneelgezelschap
-- del riso = theater van de lach
5 toneelspeelkunst, kunst van het acteren
6 aanstellerij, gemaakte vertoning
de -- = theatraal, gemaakt, overdreven
voce de -- = theatrale stem
facer -- = zich aanstellen
7 FIGURATE schouwtoneel, terrein, toneel
le -- del mundo = het schouwtoneel der wereld
le -- del crimine = de plaats van de misdaad
MILITAR -- del guerra/de lucta = krijgstoneel


theatromania sub

1 manie om naar de schouwburg te gaan


theatromano sub

1 persoon met een manie voor de schouwburg


+ thebaide sub

1 oase van rust, eenzame verblijfplaats


+ thebaina sub

1 PHARMACIA thebaïne, paramorphina


+ theban adj

1 Thebaans


+ thebano sub

1 Thebaan


+ Thebas sub n pr

1 Thebe


theca sub

1 ANATOMIA, BOTANICA, ZOOLOGIA vlies, kapsel, omhulsel


theiera sub

1 theepot


theiero sub

1 theestruik


theina sub

1 CHIMIA theïne


theismo sub

1 theïsme
2 MEDICINA theïnevergiftiging


theista sub

1 theïst


+ theista adj

1 theïstisch
philosopho -- = theïstische filosoof


theistic adj

1 theïstisch
philosophia -- = theïstische filosofie


thema sub

1 thema, onderwerp, stof, punt van behandeling
-- fundamental = grondthema
-- de conversation = onderwerp van gesprek
-- preferite = stokpaardje
abordar un -- = een onderwerp aansnijden
esser -- de discussion = onderwerp van bespreking zijn
2 MUSICA thema, motief
variationes super un -- = variaties op een thema
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA thema, grondvorm, basis, stam


thematic adj

1 thematisch (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA, MUSICA)
cartographia -- = thematische cartografie
catalogo -- = thematische catalogus
vocal -- = themavocaal, stamklinker
consonante -- = stammedeklinker
syllaba -- = stamlettergreep
verbos -- = thematische werkwoorden
analyse (-ysis) -- = thematische analyse
approche {sj} -- = thematische aanpak
studios -- = thematologie


+ thematica sub

1 thematiek


+ thenar sub

1 ANATOMIA muis (van de hand)


theobroma sub

1 BOTANICA cacaoboom


+ theobromina sub

1 CHIMIA theobromine


+ theocentric adj

1 theocentrisch


+ theocentrismo sub

1 theocentrisme


theocrate sub

1 theocraat


theocratia sub

1 theocratie, priesterheerschappij


theocratic adj

1 theocratisch
governamento -- = theocratische regering


theodicea sub

1 PHILOSOPHIA theodicee


+ theodolite sub

1 theodoliet, meetschijf
-- laser (A) = lasertheodoliet
nivello de -- = niveau van theodoliet


+ theodolitic adj

1 theodolitisch


+ theodosian adj

1 van/mbt tot de Romeinse keizer Theodosius I
2 van/mbt tot de Romeinse keizer Theodosius II
codice -- = wetboek van Theodosius (438)


theogonia sub

1 RELIGION theogonie, godenwording
-- perse = Perzische theogonie
-- egyptian = Egyptische theogonie


theogonic adj

1 RELIGION theogonisch
systema -- = theogonisch systeem
mytho -- = theogonische mythe


+ theogonista sub

1 theogoniekenner


+ theologal adj

1 theologaal
virtutes -- (fide, sperantia, amor) = theologale deugden, goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde)


theologia sub

1 theologie, godgeleerdheid
-- moral = moraaltheologie
-- dogmatic = dogmatische theologie
-- feminista = feministische theologie
-- de liberation = bevrijdingstheologie
-- biblic = bijbelse theologie
-- moderne = moderne theologie
facultate de -- = faculteit der godgeleerdheid
studente/studiante de -- = theologant, theologiestudent
professor de -- = professor/hoogleraar in de godgeleerdheid


theologic adj

1 godgeleerd, theologisch
studente/studiante -- = theologant, theologiestudent
libros -- = theologische boeken
querela/disputa/controversia -- = leergeschil
studer/studiar problemas -- = theologiseren


+ theologisar v

1 theologiseren


theologo sub

1 godgeleerde, theoloog
-- orthodoxe = orthodoxe theoloog
disputa de --s = theologentwist


+ theomania sub

1 theomanie, godswaan, godsdienstwaanzin


+ theomaniac adj

1 behept met godsdienstwaanzin


+ theomaniaco sub

1 godsdienstwaanzinnige


theomantia sub

1 theomantie, voorspelling door goddelijke ingeving


+ theomorphe adj

1 theomorfisch, god(e) gelijk


+ theomorphic adj

1 Vide: theomorphe


+ theonomia sub

1 theonomie


+ theophania sub

1 theofanie, godsverschijning


+ theophore adj

1 de naam van een god dragend


+ theophoric adj

1 Vide: theophore


+ theophyllina sub

1 CHIMIA theophylline


+ theophyllinic adj

1 theophylline bevattend


+ theorba sub

1 MUSICA teorbe


+ theorbista sub

1 teorbespeler


theorema sub

1 (grond)stelling, theorema
-- mathematic = wiskundige stelling
-- de Pythagoras = stelling van Pythagoras
-- del cosinus = cosinustheorema
-- del momentos = momentenstelling
-- de continuitate = continuïteitstheorema
-- de addition = additietheorema
-- de convolution = convolutietheorema
demonstrar un -- = een stelling bewijzen


theorematic adj

1 theorema..., theorematisch
scientias -- = theorematische wetenschappen


theoretic adj

1 theoretisch
2 theoretisch, hypothetisch, speculatief


theoretica sub

1 PHILOSOPHIA theoretische/bespiegelende wijsbegeerte


theoretico sub

1 theoreticus


theoria sub

1 RELIGION GREC gezantschap afgevaardigd naar plechtige feesten
2 theorie, leer
-- e practica = theorie en praktijk
-- de litteratura = literatuurtheorie
-- del cognoscimento/del cognoscentia = kennisleer, kennistheorie
-- del perspectiva = leer van het perspectief
-- del evolution = evolutietheorie
-- del relativitate = relativiteitstheorie
-- undulatori/del undas = golftheorie
-- quantic/del quantos = quantumtheorie
-- del sono = leer van het geluid
-- moral = moraaltheorie
-- corpuscular del lumine/luce = corpusculaire theorie van het licht
-- atomic/nuclear = atoomtheorie
-- cellular = celtheorie
-- demographic = bevolkingstheorie
-- de Newton = theorie van Newton
-- darwinian = Darwinleer
-- domino = domino-theorie
-- consistente = consistente theorie
-- inconsistente = niet consistente leer
-- fragile = slecht gefundeerde theorie
-- cosmogonic = kosmogonische theorie
fundamento de un -- = grondprincipe van een theorie
formular/elaborar un -- = een theorie opstellen
defender un -- = een theorie verdedigen
applicar un -- = een theorie toepassen
oppugnation de un -- = bestrijding van een theorie
in -- isto es possibile = in theorie is dat mogelijk
isto ha un explication in -- = dat is theoretisch verklaarbaar
maestrar/dominar le -- de un technica = een techniek theoretisch beheersen
in -- isto pare multo facile, ma le realitate es altere = in theorie lijkt dat heel makkelijk, maar in de praktijk valt dat tegen


theoric adj

1 theoretisch
physica -- = theoretische natuurkunde
chimia -- = theoretische scheikunde
examine -- = theoretisch examen
manual -- = theorieboek
isto es un puncto de vista purmente -- = dat is een zuiver theoretisch standpunt
theoricamente nos ha nulle possibilitate = theoretisch zijn we kansloos


+ theoricitate sub

1 het theoretisch zijn


theorisar v

1 theoretiseren, een theorie opbouwen, theoretisch analyseren


+ theorisation sub

1 het theoretiseren


+ theorisator sub

1 iemand die theoretiseert


theorista sub

1 theoreticus


theosophe adj

1 theosofisch


theosophia sub

1 theosofie


theosophic adj

1 theosofisch


+ theosophista sub

1 theosoof


theosopho sub

1 theosoof


therapeuta sub

1 MEDICINA therapeut


therapeutic adj

1 MEDICINA therapeutisch
tractamento -- = geneeswijze
efficacia/virtute -- = geneeskracht
methodo -- = therapeutische methode


therapeutica sub

1 MEDICINA behandeling, therapie, geneeswijze
-- solar = zonnetherapie
2 MEDICINA therapeutiek


therapia sub

1 therapie, geneeswijze, behandeling
-- familial = gezinstherapie
-- del comportamento = gedragstherapie
-- per le joco = speltherapie
-- de choc {sj} = therapia de choc
-- manual = manuele therapie


+ theriaca sub

1 HISTORIA, MEDICINA theriakel, triakel


+ theriacal adj

1 triakel...


+ theriomorphe adj

1 theriomorf


+ theriomorphic adj

1 theriomorf


+ therm sub

1 PHYSICA therm (een miljoen calorieën)


thermal adj

1 warmte..., temperatuur..., thermisch
barriera -- = hittebarrièra
capacitate -- = warmtecapaciteit
equator -- = thermische evenaar
pollution -- = thermische verontreiniging
central -- = thermische centrale
reactor -- = thermische reactor
unitate -- = warmte-eenheid
diffusion -- = thermodiffusie
ionisation -- = thermische ionisatie
evaporation -- = thermische verdamping
CHIMIA analyse (-ysis) -- = thermische analyse
2 thermaal, badkuur...
banios -- = thermale baden
aqua -- = warm bronwater
fonte -- = warmwaterbron
cura -- = badkuur
station -- = kuuroord
stabilimento/establimento -- = kurhaus


+ thermalismo sub

1 kuurwezen


+ thermalitate sub

1 thermale eigenschappen


thermas sub pl

1 ANTIQUITATE thermen, badhuis


thermic adj

1 warmte..., temperatuur..., thermisch
excambiator -- = warmte(uit)wisselaar
wattimetro -- = hittedraadmeter
central -- = warmtekrachtcentrale
energia -- = warmte-energie
isolation -- = warmte-isolatie
conductibilitate/conductivitate -- = warmtegeleidingsvermogen, thermische geleiding
effecto -- = warmte-effect, temperatuursinvloed
propulsion -- = warmte-aandrijving
irradiation -- = warmtestraling
ionisation -- = thermische ionisatie
evaporation -- = thermische verdamping
fonte -- = warmwaterbron
scientia -- = warmteleer
pollution -- = thermische verontreiniging/vervuiling
sensation -- = warmtegewaarwording
scuto -- = hitteschild
radiation -- = hittestraling
diffusion -- = thermodiffusie
equator -- = thermische evenaar
inversion -- = temperatuursinversie
carta -- = temperatuurskaart
motor -- = heteluchtmotor
CHIMIA analyse (-ysis) -- = thermische analyse
ascendentia -- = thermiek


+ thermica sub

1 warmteleer


thermidor sub

1 HISTORIA FRANCESE thermidor


thermidorian adj

1 HISTORIA FRANCESE van de 9-de thermidor


thermidorianos sub pl

1 HISTORIA FRANCESE afgevaardigden die Robespierre ten val brachten


+ thermion sub

1 PHYSICA thermion (door verhit metaal uitgezonden ion)


+ thermionic adj

1 PHYSICA thermionisch
currente -- = thermionenstroom


+ thermionica sub

1 PHYSICA thermionenfysica


+ thermistor sub

1 PHYSICA thermistor


thermite sub

1 thermiet (lasmengsel)
soldatura al -- = thermietlassen, lassen met thermiet
aciero al -- = thermietstaal
reaction de -- = thermietreactie


+ thermobarometro sub

1 thermobarometer


+ thermobatteria sub

1 thermobatterij


+ thermocaustico sub

1 thermocausticum


thermocauterio sub

1 brandijzer, thermocauter


+ thermochimia sub

1 CHIMIA thermochemie


+ thermochimic adj

1 thermochemisch


+ thermocoagulation sub

1 thermocoagulatie


+ thermocompression sub

1 thermocompressie


+ thermocopula sub

1 PHYSICA thermokoppel, thermo-element


+ thermodetector sub

1 thermodetector


+ thermodiffusion sub

1 thermodiffusie


+ thermodynamic adj

1 PHYSICA thermodynamisch
cyclo -- = thermodynamische cyclus
systema -- = thermodynamisch systeem
stato -- = thermodynamische toestand
processo -- = thermodynamisch proces
equilibrio -- = thermodynamisch evenwicht
potential -- = thermodynamische potentiaal


thermodynamica sub

1 PHYSICA thermodynamica


+ thermoelasticitate sub

1 thermo-elasticiteit


+ thermoelectric adj

1 thermo-elektrisch
pila -- = thermo-elektrische zuil, thermozuil
copula -- = thermokoppel, thermo-element
effecto -- = thermo-elektrisch effect
cossino -- = verwarmingskussen


+ thermoelectricitate sub

1 PHYSICA thermo-elektrische energie


+ thermoelectron sub

1 thermo-elektron


+ thermoelectronic adj

1 PHYSICA thermo-elektronisch
emission -- = thermo-elektronische emissie


+ thermogene adj

1 thermogeen
watta -- = thermogene watten


+ thermogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA warmteontwikkeling


+ thermogenia sub

1 PHYSICA thermogenie


+ thermogenic adj

1 warmtegevend


+ thermogramma sub

1 thermogram


+ thermographia sub

1 thermografie


+ thermographic adj

1 thermografisch


+ thermographo sub

1 thermograaf, zelfregistrerende thermometer


+ thermogravimetria sub

1 thermogravimetrie


+ thermogravimetric adj

1 thermogravimetrisch


+ thermolabile adj

1 BIOLOGIA thermolabiel (niet bestand tegen warmte)


+ thermolabilitate sub

1 BIOLOGIA thermolabiliteit


+ thermologia sub

1 warmteleer, thermologie


+ thermoluminescentia sub

1 PHYSICA thermoluminescentie (oplichten bij warmte)
methodo de -- = thermoluminescentiemethode


+ thermolyse (-ysis) sub

1 MEDICINA thermolyse, warmteverlies
2 CHIMIA pyrolyse


+ thermolytic adj

1 thermolytisch


+ thermomagnetic adj

1 PHYSICA thermomagnetisch
phenomenos -- = thermomagnetische verschijnselen
effecto -- = thermomagnetisch effect


+ thermomagnetismo sub

1 PHYSICA thermomagnetisme


+ thermometria sub

1 thermometrie, temperatuurmeting


+ thermometric adj

1 thermometrisch, thermometer...
scala -- = thermometerschaal


thermometro sub

1 thermometer
-- centesimal = honderddelige thermometer
-- de Celsius = Celsiusthermometer
-- de Fahrenheit = Fahrenheitthermometer
-- clinic/medical = koortsthermometer
-- a/de alcohol = alcoholthermometer
-- a/de mercurio = kwikthermometer
-- a/de gas = gasthermometer
-- metallic = metaalthermometer
-- a bimetallo/a lamina bimetallic = bimetaalthermometer
-- a maximo = maximumthermometer
-- a minimo = minimumthermometer
-- graduate = thermometer met schaalverdeling
-- de camera = kamerthermometer
tubo del -- = thermometerbuis
sensibilitate de un -- = gevoeligheid van een thermometer
le -- descende/bassa = de thermometer zakt, de temperatuur daalt
le -- monta = de thermometer gaat omhoog, de temperatuur stijgt
le -- indica 30 grados = de thermometer wijst 30 graden aan
mirar/reguardar le -- = op de thermometer kijken


+ thermomigration sub

1 PHYSICA thermomigratie


+ thermonastia sub

1 BIOLOGIA thermonastie


+ thermonastic adj

1 BIOLOGIA thermonastisch
movimentos -- = thermonastische bewegingen


+ thermonuclear adj

1 thermonucleair
armas -- = thermonucleaire wapens
bomba -- = waterstofbom
reaction -- = thermonucleaire reactie
fusion -- = kernfusie


+ thermopalpation sub

1 thermopalpatie


+ thermoperiodicitate sub

1 thermoperiodiciteit


+ thermophile adj

1 thermofiel


+ thermophilo sub

1 thermofiele bacterie


+ thermophobia sub

1 thermofobie


+ thermophono

1 thermofoon


+ thermopila sub

1 thermozuil, thermo-elektrische zuil, thermobatterij


+ thermoplastic adj

1 thermoplastisch
resina -- = thermoplastische (kunst)hars


+ thermoplasticitate sub

1 thermoplasticiteit


+ thermoplastico sub

1 thermoplast


Thermopylas sub n pr pl

1 Thermopylae


+ thermoreactor sub

1 thermoreactor


+ thermoreceptor sub

1 thermoreceptor


+ thermoregulation sub

1 warmteregeling, warmteregulatie, temperatuurregeling, temperatuurregulatie


+ thermoregulator sub

1 warmteregelaar, temperatuurregelaar, thermoregulateur, thermostaat
-- a lamina bimetallic = thermoregulateur met bimetaal


+ thermoregulator adj

1 thermoregulatorisch, warmteregelend


+ thermoresistente adj

1 warmtebestendig
materia plastic -- = warmtebestendige plastische stof


+ thermoresistentia sub

1 warmtebestendigheid


thermos sub ANGLESE

1 thermosfles, thermoskan


+ thermoscopia sub

1 thermoscopie


thermoscopic adj

1 thermoscopisch


+ thermoscopio sub

1 thermoscoop


+ thermosensibile adj

1 warmtegevoelig, thermosensibel
materiales -- = warmtegevoelige materialen


+ thermosensibilitate sub

1 warmtegevoeligheid, thermosensibiliteit


+ thermosiphon sub

1 verwarmingstoestel met circulerend warm water


+ thermosolubile adj

1 warm oplosbaar


+ thermosphera sub

1 thermosfeer


+ thermostabile adj

1 thermostabiel, warmtebestendig, warmtevast


+ thermostabilisar v

1 thermostabilisatie tot stand brengen


+ thermostabilisation sub

1 thermostabilisatie


+ thermostabilitate sub

1 thermische stabiliteit, hittebestendigheid, warmtebestendigheid, warmtevastheid


+ thermostatar v

1 met een thermostaat regelen


+ thermostatic adj

1 thermostatisch, warmtegevoelig
interruptor -- = warmtegevoelige schakelaar


thermostato sub

1 thermostaat


+ thermotherapia sub

1 MEDICINA thermotherapie, warmtebehandeling


+ thermotolerante adj

1 thermotolerant


+ thermotrope adj

1 Vide: thermotropic


+ thermotropic adj

1 BOTANICA thermotropisch


+ thermotropismo sub

1 BOTANICA thermotropisme


+ therophyto sub

1 therofyt


thesaureria sub

1 schatkamer, schatkist
bonos del -- = schatkistpapier
2 ministerie van financiën


thesaurero sub

1 schatkistbewaarder, thesaurier
function/carga de -- = schatmeesterschap


thesaurisar v

1 (bij elkaar) sparen, opzij leggen, (op)potten


+ thesaurisation sub

1 het (op)potten (van geld)


thesaurisator sub

1 potter (van geld)


thesauro sub

1 schat
2 ECCLESIA verzameling van kerkschatten
3 schatkamer
4 (vak)woordenboek, lexicon


these (-esis) sub

1 these (anque PHILOSOPHIA), stelling, bewering
-- principal = hoofdstelling
-- audace/audaciose = gedurfde stelling
-- indefendibile/indefensibile/intenibile/insustenibile = onhoudbare stelling
formular un -- = een stelling formuleren
defender/sustener un -- = en stelling verdedigen
contestar un -- = een stelling betwisten
refutar un -- = een stelling weerleggen
avantiar un -- = een stelling poneren
roman a/de -- = tendensroman
arte a/de -- = tendenskunst
pièce (F) a/de -- = tendensstuk
film (A) a/de -- = tendensfilm
2 these, proefschrift, dissertatie
-- doctoral/de doctorato = proefschrift


+ thesio sub

1 BOTANICA bergvlas
-- alpin = alpenbergvlas
-- pratense = weidebergvlas


+ Thessalia sub n pr

1 Thessalië


+ thessalic adj

1 van/uit Thessalië, Thessalisch


+ theta sub

1 theta (Griekse letter) MATHEMATICA function -- = thetafunctie


thetic adj

1 LITTERATURA tendens...
2 PHILOSOPHIA thetisch, van een stelling
judicamento -- = thetische uitspraak
dogmatica -- = thetische dogmatiek


theurgia sub

1 PHILOSOPHIA theürgie
2 wonderkracht, wonderdadigheid


theurgic adj

1 PHILOSOPHIA theürgisch
2 wonderdadig


theurgista sub

1 Vide: theurgo


theurgo sub

1 wonderdoener, geestenbezweerder, tovenaar


+ thiamina sub

1 BIOCHIMIA thiamine, vitamine B1


+ thigmomorphose (-osis) sub

1 thigmomorfose


+ thigmotropismo sub

1 thigmotropisme


+ thioacido sub

1 CHIMIA thiozuur


+ thiol sub

1 CHIMIA thiol, thio-alcohol


+ thionic adj

1 CHIMIA thio...
serie -- = reeks thiozuren


+ thionina sub

1 CHIMIA thionine


+ thiosulfato sub

1 CHIMIA thiosulfaat


+ thiosulfuric adj

1 CHIMIA thiozwavel...
acido -- = thiozwavelzuur


+ thixotropia sub

1 CHIMIA thixotropie


+ thixotropic,thixotrope adj

1 CHIMIA thixotroop
substantia/agente -- = thixotrope stof
pasta -- = thixotropische pasta
adhesivo -- = thixotropische lijm
suspension -- = thixotrope suspensie


+ thladiantha sub

1 BOTANICA thladiantha


+ thlaspi sub

1 BOTANICA boerenkers, thlaspi


Thomas sub n pr

1 Thomas
de ongelovige -- = Thomas le incredulo
aciero -- = thomasstaal
scorias -- = thomasslakkenmeel


+ thomice sub

1 ZOOLOGIA krabspin


thomismo sub

1 PHILOSOPHIA thomisme


thomista sub

1 PHILOSOPHIA thomist


thomista adj

1 PHILOSOPHIA thomistisch
philosophia -- = thomistische filosofie


+ thomistic adj

1 PHILOSOPHIA thomistisch
philosophia -- = thomistische filosofie


Thor sub n pr

1 MYTHOLOGIA Thor


thorace sub

1 ANATOMIA borst(kas), borstholte, thorax
chirurgia del -- = thoraxchirurgie


thoracic adj

1 borst..., thorax..., thoracaal
vertebra -- = borstwervel
cavitate -- = borstholte
ducto -- = borstbuis
cassa -- = ribbenkast
capacitate -- = capaciteit van de borstholte
perimetro -- = borstomvang/wijdte
pariete -- = borstwand
nervo -- = borstzenuw
membrana -- = borstvlies
aorta -- = borstaorta
respiration -- = borstademhaling
chirurgia -- = thoraxchirurgie
vulnere -- = borstwond


+ thoracocentese (-esis) sub

1 MEDICINA borstholtepunctie


+ thoracometro sub

1 MEDICINA thoracometer


+ thoracoplastica sub

1 MEDICINA thoracoplastiek


+ thoracoscopia sub

1 thoracoscopie


+ thoracoscopio sub

1 thoracoscoop


+ thoracotomia sub

1 MEDICINA thoracotomie


thoric adj

1 CHIMIA thorium...


thorite sub

1 MINERALOGIA thoriet


thorium sub

1 CHIMIA thorium


+ thoron sub

1 CHIMIA thoron, radon-220


+ thrace sub

1 Thraciër
2 Thracisch (taal)


+ thrace adj

1 Thracisch


+ Thracia sub n pr

1 Thracië


+ thracic adj

1 van Thracia


+ threno sub

1 ANTIQUITATE threnos (Grieks klaaglied)


+ threnodia sub

1 ANTIQUITATE klaagzang


+ threonina sub

1 BIOCHIMIA threonine


+ thriller sub ANGLESE

1 FILM, LITTERATURA thriller


+ thrips sub

1 ZOOLOGIA thrips (insekt)


+ thrombina sub

1 BIOCHIMIA trombine, trombase


+ thrombo sub

1 MEDICINA trombus, bloedprop


+ thromboblasto sub

1 MEDICINA tromboblast


+ thrombocyto sub

1 MEDICINA bloedplaatje, trombociet


+ thrombophlebitis sub

1 MEDICINA tromboflebitis


thrombose (-osis) sub

1 MEDICINA trombose
-- cerebral = hersentrombose
-- obstetric = kraambeen


+ thrombotic adj

1 trombose...
patiente -- = trombosepatiënt


throno sub

1 troon
-- episcopal = bisschopstroon
-- hereditari = troon met erfopvolging
-- royal/regal = koningstroon
baldachino de un -- = hemel van een troon
sala del -- = troonzaal
pretendente/candidato al -- = troonpretendent
herede/successor al/del -- = troonopvolger, kroonplaats
candidato al -- = troonkandidaat
candidatura al -- = troonkandidatuur
succession al -- = troonopvolging
abdicar/renunciar al -- = afstand doen van de troon
FIGURATE poner un persona super le -- = iemand op een voetstuk plaatsen


+ thujopsis sub

1 BOTANICA hibacypres


+ thulium sub

1 CHIMIA thulium (element 69)
composito de -- = thuliumverbinding
sal de -- = thuliumzout


thunnero sub

1 tonijnenvisser/handelaar


thunno sub

1 ZOOLOGIA tonijn
pisca del -- = tonijnvisserij


+ thuriferario sub

1 wierookdrager


+ Thuringia sub n pr

1 Thüringen


+ thuringian adj

1 van/uit Thüringen


+ thuringiano sub

1 bewoner van Thüringen


+ thuya sub

1 BOTANICA thuja, thuya, levensboom


+ thyade sub

1 ANTIQUITATE thyade


+ thylacino sub

1 ZOOLOGIA Tasmaanse buidelwolf


+ thymeleaceas sub pl

1 BOTANICA thymeleaceae, peperboompjesfamilie


thymic adj

1 thymus..., zwezerik...
glandula -- = thymus, thymklier, zwezerik


+ thymidina sub

1 thymidine


+ thymina sub

1 BIOCHIMIA thymine


thymo (I) sub

1 BOTANICA tijm
-- salvage = wilde tijm
aroma de -- = tijmgeur


thymo (II) sub

1 thymus, thijmklier, zwezerik


thymol sub

1 CHIMIA thymol


+ thyratron sub

1 PHYSICA thyratron


+ thyristor sub

1 PHYSICA thyristor


+ thyristorisate adj

1 PHYSICA van een thyristor voorzien


+ thyroglobulina sub

1 BIOCHIMIA thyroglobuline


thyroide adj

1 ANATOMIA schild..., schildvormig
cartilagine -- = schildkraakbeen
glandula -- = schildklier
hormon -- = schildklierhormoon


+ thyroide sub

1 ANATOMIA schildklier


+ thyroidectomia sub

1 schildklieroperatie


+ thyroiditis sub

1 MEDICINA schildklierontsteking


thyrotomia sub

1 MEDICINA thyr(e)otomie (gehele of gedeeltelijke wegneming van de schildklier)


+ thyrotrophina sub

1 BIOCHIMIA thyrotropine


+ thyroxina sub

1 BIOCHIMIA thyroxine, schildklierhormoon
le -- favori/favora le crescentia = thyroxine bevordert de groei


+ thyrso sub

1 ANTIQUITATE Bacchusstaf
2 BOTANICA thyrsus, kaars


+ tiara sub

1 tiara, drievoudige pauselijke kroon
portar le -- = paus zijn


Tibere sub n pr

1 Tiber


+ tiberin adj

1 van de Tiber


Tibet sub n pr

1 Tibet


tibetan adj

1 Tibetaans


tibetano sub

1 Tibetaan


tibia sub

1 ANATOMIA scheenbeen
2 MUSICA fluit


tibial sub

1 ANATOMIA scheenbeen..., tibiaal
musculo -- = scheenbeenspier
nervos -- = tibiale zenuwen
malleolo -- = binnenenkel


+ tibialgia sub

1 pijn in het scheenbeen


tic sub FRANS

1 tic, zenuwtrekking
-- nervose = zenuwtrek
-- spasmodic = spasmodische tic


+ tic interj

1 tik
facer -- = tikken, klikken (van geluid)


+ tical sub

1 tical (munteenheid van Siam)


+ ticca sub

1 ZOOLOGIA teek


+ ticker sub ANGLESE

1 tikker (toestel voor beursnoteringen)


ticket sub ANGLESE

1 kaart(je), biljet, toegangsbewijs, plaatsbewijs, prijskaartje, bon
-- de rationamento = distributiebon


tictac sub

1 tiktak, getik
facer -- = tikken, tiktakken
le horologio face -- = de klok tikt
io audi le -- del horologio = ik hoor het tikken van de klok
le pluvia face -- contra le vitros = de regen tikt tegen de ruiten


+ tictac interj

1 tik tak


+ tictacar v

1 tikken, tiktakken


+ tiebreak sub ANGLESE

1 SPORT tie-break


tigrate adj

1 getijgerd, gevlekt, gevlamd, gestreept
catto -- = cyperse kat
cavallo -- = getijgerd paard
can -- = tijgerhond
ligno -- = tijgerhout
lilio -- = tijgerlelie


tigre sub

1 ZOOLOGIA tijger
squalo -- = tijgerhaai
catto -- = tijgerkat
-- regal/royal = koningstijger
-- de papiro = papieren tijger


tigressa sub

1 tijgerin


Tigris sub n pr

1 Tigris


+ tilbury sub ANGLESE

1 tilbury (tweewielig rijtuigje)


+ tilde sub ESPANIOL

1 tilde (golflijntje op n)


tilia sub

1 BOTANICA linde
-- argentate/tomentose = zilverlinde
-- ulmifolie = steenlinde
-- platyphylle = zomerlinde
ligno de -- = lindehout
flor de -- = lindebloem
folios/foliage de -- = lindeloof
bosco de --s = lindebos
2 BOTANICA lindebloesem
infusion/tisana de -- = lindebloesemthee


tiliaceas sub pl

1 BOTANICA tiliaceae, lindefamilie


tiliacee adj

1 BOTANICA lindeachtig


+ tilintilin! interj

1 tingeling!


+ tilleamuscose sub

1 BOTANICA mosbloempje


+ tilt sub ANGLESE

1 tilt
facer -- = op tilt staan


timbal sub

1 MUSICA pauk, keteltrom
baston de -- = pauk(e)stok
2 CULINARI pasteivormpje, timbale
3 CULINARI vleespastei (bereid in een timbale)


timbalero sub

1 paukenist, pauker, paukslager


timbrar v

1 van een (officieel) stempel voorzien, (af)stempelen, zegelen
tinta a/de/pro -- = stempelinkt
machina a/de/pro -- = stempelmachine
cossinetto de -- = stempelkussen


+ timbrate v

1 gezegeld
papiro -- = gezegeld papier


timbro sub

1 toonkleur, timbre
-- de un sono = timbre van een klank
-- del voce = stemtimbre
2 stempel (gereedschap)
-- de cauchu = rubberstempel
-- de cupro = koperstempel
-- de/pro sigillar = lakstempel
3 stempel(afdruk)
4 postmerk, poststempel
-- de data = dagtekeningstempel
5 zegel, (post)zegel
-- de rebatto = spaarzegel
-- de quitantia = kwitantiezegel
-- (postal) = postzegel
-- (postal) de Natal = kerstzegel
bloco de --s (postal) = blok postzegels
collectionar --s (postal) = postzegels verzamelen
obliterar un -- (postal) = een postzegel afstempelen
le obliteration de un -- (postal) = het afstempelen van een postzegel
-- (postal) de avion = luchtpostzegel
-- (postal) commemorative = herdenkingszegel
album de --s (postal) = postzegelalbum
collection de --s (postal) = postzegelverzameling
derecto de -- = zegelrecht


+ time out sub ANGLESE

1 SPORT spelonderbreking, time out


timer v

1 vrezen, duchten
-- le morte = de dood vrezen
-- le periculo = het gevaar vrezen
-- le lumine/le luce = het licht schuwen
non -- ni Deo ni Diabolo = nergens voor terugschrikken
non -- nihil e nemo = voor niets en niemand bang zijn, voor geen kleintje vervaard zijn


+ time-sharing sub ANGLESE

1 COMPUTATOR time-sharing


timibile adj

1 te vrezen, te duchten


timide adj

1 schuchter, bedeesd, verlegen, geremd, beschroomd, schroomvallig, angstvallig
voce -- = bedeesde stem
reguardo -- = schuchtere blik
protestation -- = voorzichtig/zwak protest


timiditate sub

1 schuchterheid, bedeesdheid, verlegenheid, geremdheid, beschroomdheid, schroomvalligheid, angstvalligheid
-- invincibile = onoverkomelijke verlegenheid
-- paralysante = verlammende verlegenheid
surmontar/vincer su -- = zijn schroom overwinnen


+ timing sub ANGLESE

1 timing, tijdsmeting
-- perfecte = perfecte timing


+ timite adj

1 gevreesd, geducht
critico -- = gevreesd kritikus
facer se -- = zich gevreesd maken


+ timocratia sub

1 timocratie


+ timocratic adj

1 timocratisch


timon sub

1 dissel(boom), lamoen (van wagen)
corregia de -- = disselriem
uncino de -- = disselhaak
2 ploegdissel
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roer
-- de direction = richtingroer
-- de profunditate = hoogteroer
esser al -- = aan het roer staan
barra del -- = helmstok
rota del -- = stuurrad
nave sin -- = stuurloos schip
esser al -- = aan het roer staan (anque FIGURATE)
cambiar le direction del -- = het roer omgooien
obedir al -- = naar het roer luisteren
disobedir al -- = niet meer naar het roer luisteren


timonero sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roerganger, stuurman
SPORT quatro sin/con -- =
vier zonder/met stuurman


timor sub

1 vrees, schroom
sperantia e -- = hoop en vrees
-- injustificate/infundate/non fundate = ongerechtvaardigde vrees, koudwatervrees
per -- de = uit vrees voor
de -- que = uit vrees dat
infunder/causar -- a un persona = iemand vrees inboezemen
le infusion de -- = het inboezemen van vrees


+ Timor sub n pr

1 Timor


timorate adj

1 angstvallig, overvoorzichtig, benepen


+ timorese sub

1 Timorees


+ timorese adj

1 Timorees


timorose adj

1 vreesachtig


Timotheo sub n pr

1 Timotheus


+ tin! interj

1 ting!


+ tinca sub

1 ZOOLOGIA zeelt


+ tincal sub

1 tinkal (ruwe natuurlijke borax)


tincto sub

1 kleur, tint, (voor textiel) verf(stof), kleur(stof)


tinctor sub

1 verver (van textiel)
-- de seta = zijdeverver
-- de coton = katoenverver
-- de drappo = lakenverver
-- de lana = wolverver
-- de lino = linnenverver


tinctori adj

1 verf..., kleur..., om te verven
substantias -- = verfstoffen
plantas -- = verfplanten
genista -- = akkerbrem, verfbrem
rocella -- = verfmos


tinctorial adj

1 verf..., kleur..., om te verven
substantias -- = verfstoffen
plantas -- = verfplanten


tinctura sub

1 (van textiel/haar) het kleuren, het verven, verfkunst
2 verf, kleurstof (voor textiel/haar)
-- capillar/pro capillos = haarkleurmiddel, haarverf
banio de -- = verfbad
3 kleurschakering, tint
4 oppervlakkige kennis, flauw begrip, vernisje
5 PHARMACIA tinctuur
-- de iodo = jodiumtinctuur
-- de valeriana = valeriaantinctuur


tinctureria sub

1 ververij (voor textiel)
-- de lana = wolververij
-- de coton = katoenververij
-- de seta = zijdeververij
-- de pellicias = bontververij
-- de drappo = lakenververij
-- de lino = linnenververij


tincturero sub

1 verver (van textiel)
-- de lana = wolverver
-- de coton = katoenverver
-- de seta = zijdeverver
-- de drappo = lakenverver
-- de lino = linnenverver
cupa de -- = ververskuip


tinea sub

1 MEDICINA ringworm, ringvuur (huidziekte)
-- favose = hoofdzeer
2 ZOOLOGIA mot
larva de -- = mottenlarf
plaga/invasion de --s = mottenplaag
rodite per --s = aangevreten door de mot
a prova/proba de --s, resistente al --s = motvrij


tineose adj

1 door de motten aangevreten
2 MEDICINA lijdend aan ringvuur
ove -- = schurftig schaap


tinger v

1 (van haren/textiel) verven, kleuren
-- drappo = laken verven
-- se le capillos = zijn haar verven, zijn haar een kleurspoeling geven
-- se le cilios = de wimpers kleuren
-- alco de blau = iets blauw verven


+ tinnitus sub

1 MEDICINA oorsuizing


tinta sub

1 kleur(schakering), tint
-- autumnal/de autumno = herfsttint
2 inkt
-- a/de/pro scriber = schrijfinkt
-- a/de/pro copiar = copieerinkt
-- a/de/pro polycopiar = stencilinkt
-- a/de/pro timbrar = stempelinkt
-- de China {sj} = Oostindische inkt
-- typographic/de imprimeria = drukinkt
-- stilographic = vulpeninkt
-- lithographic = lakinkt
-- autographic = autografische inkt
-- sympathic = onzichtbare inkt
-- delibile = uitwisbare inkt
-- indelibile = onuitwisbare inkt
scriber con -- rubie = met rode inkt schrijven
bottilia de -- = inktfles
gumma de/pro -- = inktgom
macula de -- = inktvlek
stilo a -- = inktpotlood
fabrica de -- = inktfabriek
fabricante de -- = inktfabrikant


tintar v

1 verven, kleuren


tintiera sub

1 inktpot


+ tintin interj

1 tingeling


tintinnamento sub

1 geklingel, getingel, gelui


tintinnar v

1 klingelen, tingelen, luiden
facer -- le claves = met sleutels rammelen


tintinno sub

1 geklingel, getingel, gelui


+ tipula sub

1 ZOOLOGIA langpootmug
larva del -- = emelt


tiracorcos sub

1 kurketrekker
spiral de un -- = schroef van een kurketrekker


tirada sub

1 het trekken, het uittrekken
2 het drukken, het afdrukken (foto's/boek/tekening)
3 het afschieten (vuurpijl, etc.)
4 tirade, lange ononderbroken monoloog (in toneelstuk) (anque FIGURATE)


tirage sub

1 het trekken, het uittrekken, het voorttrekken
cordon de -- = trekkoord
-- al sorte/de lotteria = trekking
2 het trekken (van een schoorsteen/kachel)
3 het drukken, het afdrukken (van foto's/boek, etc.)
4 oplage, druk
-- limitate/restringite = beperkte oplage
prime -- = eerste druk
-- a parte = overdruk


+ tiralineas sub

1 trekpen


tiramento sub

1 het (aan)trekken, het optrekken
-- al sorte = het loten, loting
2 het uittrekken, het onttrekken, onttrekking


+ tirante sub

1 bintbalk, hanebalk, spantbalk


tirar v

1 (aan)trekken, optrekken, voorttrekken
-- le carro = de kar trekken
-- su calcettas = zijn sokken optrekken
-- le cordon = aan het touw trekken, FIGURATE aan de touwtjes trekken
-- le cortinas = de gordijnen opentrekken/dichttrekken
-- le campanetta = aan de bel trekken
-- le attention = de aandacht trekken
-- al sorte = lootsjes trekken, loten
2 uittrekken, onttrekken, halen uit, ontlenen
-- su bursa = zijn beurs te voorschijn halen
-- su lingua = zijn tong uitsteken
-- le spada/le cultello = het zwaard/het mes trekken
-- del oblido/del oblivion = aan de vergetelheid onttrekken/ontrukken
-- conclusiones = conclusies trekken
3 schieten, (af)vuren
-- al aere = in de lucht schieten
-- con le/al arco = boogschieten
-- un colpo de foco = een schot lossen, vuren
-- un foco de artificio = vuurwerk afsteken
FOOTBALL -- a goal = op doel schieten
4 trekken, tekenen, (af)drukken
-- un linea = een lijn trekken
-- le horoscopio = de horoscoop trekken


tirator sub

1 iemand die (aan iets) trekt/(iets) aantrekt, etc.
2 schutter
-- de precision/de elite/selecte = scherpschutter
-- imboscate = sluipschutter
-- al arco = boogschutter
-- de bordo = boordschutter
club (A)/association de --es = schietclub/vereniging
rege del --es = schutterskoning
franc -- = franc-tireur


tiratorio sub

1 (schuif)lade
-- de tabula = tafellade
-- a cultellos = messenla
-- a pipas = pijpenla
-- secrete = geheime lade
aperir/tirar le -- = de la uitschuiven


tiro sub

1 het schieten, het vuren, het afvuren
campo de -- = schietterrein, schietbaan
schola de -- = schietschool
exercitios de -- = schietoefeningen
barraca de -- = schiettent
masca/mascara de -- = schietmasker
concurso de -- = schietwedstrijd
campion de -- = schietkampioen
societate de -- = schietvereniging
festa de -- = schuttersfeest
angulo de -- = schootshoek
portata de -- = schootsafstand, dracht
angulo de -- = richthoek
le -- al arco = het boogschieten
2 schot, vuur
-- al nuca = nekschot
-- de cannon = kanonschot, kanonvuur
-- de fusil = geweerschot, geweervuur
-- de mitralia = kartetsvuur
-- de artilleria = kanonvuur
-- al arco = boogschot
-- de advertimento = waarschuwingsschot
-- rapide = snelvuur
a -- rapide = snelvurend
discargar un -- = een schot lossen


+ Tirol sub n pr

1 Tirol


+ tirolese sub

1 Tiroles
2 Tirools (taal)


+ tirolese adj

1 uit/van Tirol


tisana sub

1 kruidenthee, kruidenaftreksel, kruidendrankje
-- de camomilla = kamillethee
-- de tilia = lindebloesemthee
-- de mentha = pepermuntthee
-- de fenuculo = venkelthee
-- purgative/laxative = purgeerthee
-- de liquiritia = dropwater


Titan sub n pr

1 MYTHOLOGIA Titan
FIGURATE titan = gigant, reus, reusachtige figuur


+ titanato sub

1 CHIMIA titanaat


titanic (I) adj

1 van de Titanen
2 FIGURATE reusachtig, gigantisch
interprisa -- = titanische/bovenmenselijke onderneming
effortios -- = gigantische inspanningen


titanic (II) adj

1 CHIMIA, MINERALOGIA titanium...


titanifere adj

1 titaniumhoudend
sablo/arena -- = titaanzand


titanite sub

1 MINERALOGIA titaniet


titanium sub

1 CHIMIA titanium, titaan (element 22)
mineral de -- = titaanerts
composito de -- = titaanverbinding


titanomachia sub

1 titanenstrijd


titillar v

1 kittelen, kietelen, kriebelen


titillation sub

1 kitteling, kieteling, kriebeling
sensibile al -- = kietelig


+ titillomania sub

1 MEDICINA titillomanie


+ titoismo sub

1 titoïsme


+ titrabile adj

1 CHIMIA titreerbaar


titrar v

1 CHIMIA titreren


titration sub

1 CHIMIA het titreren, titratie
-- potentiometric = potentiometrische titratie
-- conductometric = conductometrische titratie
methodo de -- = titratiemethode
apparato de -- = titreertoestel
liquido de -- = titreervloeistof


+ titrimetria sub

1 CHIMIA titrimetrie


+ titrimetric adj

1 CHIMIA titrimetrisch


titubar v

1 waggelen, wankelen, zwaaien, slingeren
ambulatura titubante = slingerende gang, waggelgang
bibulo titubante = waggelende dronkenlap


titubation sub

1 het waggelen, het wankelen, wankeling, onvaste gang


titular adj

1 titulair
episcopo -- = titulaire bisschop


titular v

1 een titel geven (boek, etc.), als titel geven
2 een titel/rang verlenen


+ titular sub

1 bezitter, houder (van aandelen, etc.)
-- de un conto = rekeninghouder
-- de un licentia de emission = zendgemachtigde
-- de un patente = octrooihouder
-- de un concession = concessionaris
2 bekleder (van ambt, etc.), titularis


titulo sub

1 titel, hoedanigheid, benaming (van rang/ambt/waardigheid, etc.)
-- de conte = titel van graaf
-- imperial = keizerstitel
-- regal/royal = koningstitel
-- de doctor = doctorstitel
-- de campion = kampioenstitel
-- nobile/nobiliari = adellijke titel
-- universitari = academische titel
-- honorific/honorari/de honor = eretitel
detentor del -- = titelhouder
obtener un -- = een titel behalen/verwerven
conferer un -- = een titel verlenen
SPORT conservar le -- = de titel behouden
SPORT defender le -- = de titel verdedigen
dar le -- de = betitelen
a -- de = in de hoedanigheid van, bij wijze van, op grond van, als
a -- de comparation = bij wijze van vergelijking
a -- personal = op persoonlijke titel
2 aanspraak, recht, rechtstitel, akte, bewijsstuk, titel
authenticitate de un -- = echtheid van een titel
--s de proprietate = eigendomsbewijzen
-- hypothecari = hypotheekbewijs
3 titel (van een boek/hoofdstuk/lied/lezing, etc.), kop (in krant)
-- evocatori = suggestieve titel
pagina de -- = titelpagina
catalogo de --s = titelcatalogus
4 CHIMIA etc., titer (normaliteit van een oplossing), gehalte
-- de argento = zilvergehalte
-- de un moneta = gehalte van een munt
5 JURIDIC titel, onderdeel van een wet
contracto a -- onerose = contract onder bezwarende titel
6 effect, waardestuk, waardepapier
-- de action = aandeelbewijs
-- hypothecari = pandbrief
-- negotiabile = verhandelbaar stuk
--s de crescimento, --s con perspectivas de crescentia = groeifondsen
7 PALEOGRAPHIA tittel, afkortingsstreepje boven woord


+ tmese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tmesis, snijding


toalia {alja} sub

1 handdoek
-- continue = handdoek op rol


toast sub ANGLESE

1 geroosterd brood, toost
butyrar --s = toostjes smeren
2 (heil)dronk, toost, toast
dar le benvenita a un persona con un -- = iemand een welkom toedrinken


toastar {oo} v

1 roosteren, toost maken van
2 toosten (op)


toboggan sub ANGLESE

1 bobslee
pista de -- = bobbaan
ir in -- = bobsleeën


tocca sub

1 het (aan)raken
2 toets (manier van schilderen), (schilder)streek, toets
iste pictor ha un -- fin/delicate = deze schilder heeft een fijne toets
adder le -- finiente = de laatste toets aanbrengen
dar le ultime -- a un cosa = de laatste hand aan iets leggen
3 toets, proef ter bepaling van zilver/goudgehalte
petra de -- = toetssteen (anque FIGURATE)
4 hoofddeksel, kap, muts, toque
-- blanc de cocinero = witte koksmuts
-- de monacha/de religiosa = nonnenkap
-- de banio = badmuts


toccabile adj

1 wat kan worden aangeraakt


toccante adj

1 roerend, aandoenlijk, treffend
parolas -- = roerende woorden


toccar v

1 aanraken, beroeren, betasten, (be)voelen
-- un objecto = een voorwerp aanraken
-- le chordas de un gitarra/guitarra = op een gitaar tokkelen
-- un clave = een toets aanslaan
non --! = niet aankomen!, afblijven!
2 bereiken, raken, grenzen aan, in contact komen, treffen,
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES aandoen
(van haven)
-- un porto = een haven aandoen
lor jardines se tocca = hun tuinen grenzen aan elkaar
que tocca le celo = hemelhoog
3 treffen, aan het hart gaan, (ont)roeren
-- le chorda sensibile = de gevoelige snaar raken
4 betreffen, aangaan
iste cosa non me tocca = deze zaak gaat me niet aan


toccata sub ITALIANO

1 MUSICA toccata


toccator sub

1 iemand die of iets dat (aan)raakt


tocco sub

1 het aanraken, aanraking, beroering
le ultime -- = de finishing touch
isto revela le -- de un maestro = dit verraadt een meesterhand


+ tocologia sub

1 MEDICINA baringleer, tocologie


+ tocopherol sub

1 BIOCHIMIA tocoferol, vitamine E


+ tocophobia sub

1 tocofobie, angst voor de bevalling


+ toddy sub ANGLESE

1 grog


+ toeclip sub ANGLESE

1 toeclip


+ tofu sub

1 tofoe, sojakaas


toga sub

1 ANTIQUITATE toga, tabbaard, tabberd
2 toga (van hoogleraar, etc.)


togate adj

1 in toga


+ Togo sub n pr

1 Togo


+ togolese adj

1 Togolees


+ togolese sub

1 Togolees, Togoër


toilette sub FRANS

1 toilettafel, kaptafel
tabula de -- = toilettafel
sapon de -- = toiletzeep
2 toilet (handeling om zich te kappen/te kleden en op te maken)
articulo de -- = toiletartikel
facer su -- = zijn toilet maken
3 toilet, kleding, tooi
un -- legier = een licht toilet
un -- vistose = een opzichtig toilet
4 toilet, w.c.
-- chimic = chemisch toilet
-- de/pro catto = kattenbak


Tokai sub n pr HUNGARO

1 Tokay
tokai = tokayer (wijn)


Tokyo sub n pr

1 Tokio


+ toledan adj

1 Toledaans


+ toledano sub

1 Toledaan


+ Toledo sub n pr

1 Toledo


tolerabile adj

1 draaglijk, te verdragen
2 toelaatbaar, vergeeflijk


tolerabilitate sub

1 draaglijkheid
2 toelaatbaarheid


tolerante adj

1 toegeeflijk, verdraagzaam, tolerant, inschikkelijk


tolerantia sub

1 verdraagzaamheid, toegeeflijkheid, tolerantie
-- religiose = godsdienstige verdraagzaamheid
-- repressive = repressieve tolerantie
2 het dulden, het toestaan
3 TECHNICA etc., tolerantie, toegestane afwijking, speling
-- dimensional = maattolerantie
-- immunologic = immunotolerantie
4 MUSICA tolerantie


tolerar v

1 verdragen, dulden, toelaten, toestaan, tolereren, gedogen
-- certe infractiones al regulamento = bepaalde inbreuken op het reglement toestaan
le policia tolera le vendita de drogas legier = de politie gedoogt de verkoop van softdrugs
2 MEDICINA verdragen (van geneesmiddelen)


toleration sub

1 het verdragen, het dulden, het tolereren


tolerator sub

1 iemand die iets tolereert/duldt


+ tolete sub

1 roeipin, riemdol


+ toluene sub

1 CHIMIA tolueen


+ toluidina sub

1 CHIMIA toluïdine


+ toluol sub

1 CHIMIA toluol, tolueen


tomahawk sub ANGLESE

1 tomahawk, strijdbijl


+ toman sub

1 toman (gouden munt)


tomate sub

1 tomaat
-- de estufa = kastomaat
succo de --s = tomatesap
sauce (F) de --s = tomatensaus
salata de --s = tomatensla
suppa de --s = tomatensoep
ketchup (A) de --s = tomatenketchup
gelea de --s = tomatengelei
puree (F)/concentrato de --s = tomatenpuree
estufa de --s = tomatenkas
cultura de --s = tomatenteelt
cultor/cultivator de --s = tomatenkweker
cultivar --s = tomaten kweken


tomatiero sub

1 tomatenplant


+ tombac sub

1 tombak, halfgoud


tombola sub ITALIANO

1 tombola


+ tombolo sub

1 GEOGRAPHIA tombolo


+ tomentose adj

1 BIOLOGIA, BOTANICA viltig, wollig, behaard, harig, pluizig
carex/carice -- = behaarde zegge
cerastio -- = viltige hoornbloem
rosa -- = viltroos
tilia -- = zilverlinde


tomo sub

1 (boek)deel
libro in quatro --s = boek in vier delen
un tomo riccamente illustrate = een rijk geïllustreerd boekdeel


+ tomodensitometro sub

1 MEDICINA CT-scanner


+ tomogramma sub

1 tomogram


+ tomographia sub

1 MEDICINA tomografie, planigrafie
-- infrarubie = infraroodtomografie


tonal adj

1 tonaal, toon...
musica -- = tonale muziek
systema -- = tonaal systeem
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA) tonisch
accento -- = tonisch accent


+ tonalismo sub

1 MUSICA, PICTURA tonalisme


+ tonalista sub

1 MUSICA, PICTURA tonalist


+ tonalista adj

1 MUSICA, PICTURA tonalistisch


tonalitate sub

1 MUSICA tonaliteit, toon(aard), toonsoort
regulator de -- = tonaliteitsregelaar
2 PICTURA tonaliteit, kleur(schakering)


tonar v

1 bulderen, donderen
il tona = het dondert, het onweert


tonder v

1 (af)scheren, kort knippen, snoeien, (af)maaien
-- un ove = een schaap scheren
-- le gazon = het gazon maaien
-- le capillos = de haren kort knippen
-- un sepe/un haga = een haag snoeien


+ tonditor sub

1 scheerder
2 scheermachine, tondeuse


+ tonema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA toneem


+ Tonga sub n pr

1 Tonga


tonic adj

1 MEDICINA tonisch (mbt spieren)
spasmo/convulsion -- = tonische kramp
2 tonisch, versterkend, stimulerend, prikkelend, opwekkend
lotion -- = gezichtslotion
substantia/medicamento -- = tonicum, versterkend middel
3 MUSICA tonica..., grondtoon...
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA beklemtoond, tonisch, toonhebbend
vocal -- = beklemtoonde klinker
accento -- = tonisch accent, toonhoogteaccent


+ tonic sub ANGLESE

1 tonic


tonica sub

1 MUSICA tonica, grondtoon


tonicitate sub

1 PHYSIOLOGIA tonus, toniciteit
-- muscular = spiertonus
-- vascular = vaattonus, vasotonie


+ tonico sub

1 tonicum, versterkend middel
-- nervin = zenuwsterkend middel


+ tonificante adj

1 MEDICINA opwekkend, versterkend, tonisch
effecto -- = versterkende uitwerking


+ tonificante sub

1 MEDICINA tonicum


+ tonificar v

1 MEDICINA veerkrachtig maken, versterken, toniseren
-- le musculos = de spieren versterken


+ tonification sub

1 MEDICINA versterking


tonitro sub

1 donder
tempesta de -- = onweer, onweersbui
borrasca de -- = onweersvlaag
le -- rola = de donder rolt
le (tempesta de) -- se discatena = het onweer barst los


+ tonitruante adj

1 (met) donderend (lawaai), dreunend, donder..., daverend, bulderend
voce -- = donderstem, bulderstem
riso -- = bulderlach


+ tonitruar v

1 donderen, daveren, bulderen, dreunen


+ tonka sub

1 BOTANICA tonka(boom)
faba de -- = tonkaboon


+ Tonkin sub n pr

1 Tonkin
canna de -- = tonkinstok


+ tonkinese sub

1 Tonkinees , bewoner van Tonkin
2 Tonkinees (taal)


+ tonkinese adj

1 Tonkinees
canetto -- = tonkineesje (hondje)


tonna sub

1 ton, vat, fust
camion de dece --s = tientonner
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ton
-- metric = metrieke ton
-- de registro = registerton
3 ton (gewicht)


tonnage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES tonnage, tonnenmaat
-- de registro = registertonnage
-- nette = nettotonnage
-- brute = brutotonnage
certificato de -- = meetbrief


+ tonnellage sub

1 tonnage
-- mundial = wereldtonnage


+ tonnelleria sub

1 kuiperij


+ tonnellero sub

1 kuiper
utensiles de -- = kuipersgereedschap
martello de -- = kuipershamer


tonnello sub

1 ton, vat, fust
-- a/de farina = meelton
-- a/de catran = teerton/vat
-- cisterna = regenton


tono sub

1 toon, toonhoogte, klank (van de stem), intonatie
cambiamento de -- = verandering van toon, stembuiging
-- equal = vlakke toon
-- frigide = kille toon
-- de commandamento = commandotoon
-- de disputa = ruzietoon
-- dispreciante = smalende toon
-- sever = strenge toon
-- oratori/de orator = redenaarstoon
-- de conversation = conversatietoon
-- popular = volkstoon
-- inaudibile = onhoorbare toon
-- declamatori = hoogdravende toon
-- planctive = klagende toon
-- pur = zuivere toon
-- derivate = afgeleide toon
lingua a -- = toontaal
--s cardiac = harttonen
generator de --s = toongenerator
2 PICTURA toon, tint, kleur(schakering)
--s cal(i)de = warme tinten/tonen/kleuren
--s frigide


koele/koude kleuren

3 PHYSIOLOGIA tonus, spanning (van spieren), FIGURATE veerkracht, energie
-- muscular = musculaire tonus, spiertonus
-- vascular = vaattonus
4 MUSICA toon(aard), toonsoort, toonhoogte, interval, grondtoon
-- major = grote hele toon, majeur
-- minor = kleine hele toon, mineur
--s harmonic = boventonen
dar le -- = de toon aangeven (anque FIGURATE)


+ tonographia sub

1 tonografie


+ tonographic adj

1 tonografisch


+ tonologia sub

1 spanningsleer


+ tonometria sub

1 tonometrie


+ tonometric adj

1 tonometrisch


+ tonometro sub

1 spanningmeter, tonometer


+ tonoplasto sub

1 tonoplast


+ tonoscopia sub

1 tonoscopie


+ tonoscopio sub

1 tonoscoop


tonsilla sub

1 ANATOMIA amandel, tonsil


tonsillar adj

1 ANATOMIA van de amandelen, tonsilair


tonsillectomia sub

1 ANATOMIA het knippen van de amandelen


tonsillitis sub

1 MEDICINA ontstoken amandelen, tonsillitis


tonsillotomia sub

1 MEDICINA het knippen van de amandelen, tonsillotomie, amygdalotomie


tonsion sub

1 vacht, vlies (van schaap, etc.)
-- de agno = lamsvacht
-- de ariete = ramsvacht
-- de estate = zomervacht
le Tonsion de Auro = het Gulden Vlies


tonsor sub

1 iemand die (af)scheert/snoeit/maait
-- de oves = schaapscheerder


tonsura sub

1 het (af)scheren, het kortknippen, het snoeien
2 ECCLESIA kruinschering, tonsuur


tonsurar v

1 tonsureren, de tonsuur toedienen
testa/capite tonsurate = hoofd met tonsuur


tonsurato sub

1 tonsuurdragend geestelijke


topazo sub

1 topaas
color -- = topaaskleur


+ tophus sub

1 MEDICINA (jicht)knobbel


+ topiari adj

1 mbt vormsnoei (van bomen/heesters/struiken)
arte -- = vormsnoei(kunst)
arbore -- = vormboom


topic adj

1 plaatselijk, lokaal
divinitates -- = plaatselijke godheden
2 MEDICINA topisch, lokaal, plaatselijk, uitwendig
medicamento -- = topisch geneesmiddel
anesthesia -- = plaatselijke verdoving
de/pro uso -- = voor uitwendig gebruik, percutaan
3 het gespreksonderwerp betreffend


topico sub

1 topisch/uitwendig/plaatselijk geneesmiddel
2 gespreksonderwerp
-- del conversation = gesprek van de dag


+ topless adj ANGLESE

1 topless


topographia sub

1 topografie, plaatsbeschrijving
-- urban = stadsbeschrijving
2 ligging (van terrein/plaats)


topographic adj

1 topografisch, plaatsbeschrijvend
carta/mappa -- = topografische kaart
atlas -- = topografische atlas
bussola -- = topografisch kompas
geographia -- = topografische aardrijkskunde
observation -- = topografische waarneming
recognoscentia -- = topografische verkenning


topographo sub

1 topograaf, plaatsbeschrijver


+ topologia sub

1 MATHEMATICA, GEOGRAPHIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA topologie


+ topologic adj

1 MATHEMATICA, GEOGRAPHIA ,LINGUISTICA E GRAMMATICA topologisch
algebra -- = topologische algebra
isomorphismo -- = topologische isomorfie
spatio -- = topologische ruimte
transformation -- = topologische transformatie


+ topologista sub

1 topoloog


+ topologo sub

1 topoloog


+ topometria sub

1 het landmeten
2 ANATOMIA topometrie


toponymia sub

1 toponymie, plaatsnaamkunde


+ toponymic adj

1 toponymisch, plaatsnaamkundig


+ toponymista sub

1 toponymist, plaatsnaamkundige


+ toponymo sub

1 toponiem, plaatsnaam


+ topophobia sub

1 topofobie, plaatsvrees


+ top secret adj ANGLESE

1 top secret, uiterst geheim
documentos -- = uiterst geheime dokumenten


+ topspin sub ANGLESE

1 SPORT topspin
dar -- a un balla = topspin aan een bal geven


+ torah sub

1 RELIGION tora(h)


torcha {sja} sub

1 toorts, fakkel, flambouw
portator de -- = toortsdrager
luce/lumine de --(s) = toortslicht
marcha {sj} con --/a --s = fakkeloptocht
arder como un -- = branden als een fakkel


toreador sub ESPANIOL

1 toreador, stierenvechter


+ torero sub ESPANIOL

1 stierenvechter


+ toreutica sub

1 toreutiek, drijfwerk van goud/zilver/brons


+ toric adj

1 MATHEMATICA torisch, torus...
superficie -- = torisch oppervlak


+ torilis sub

1 doornzaad


+ tormalina sub

1 toermalijn


tormentar v

1 pijnigen, martelen, folteren
le dolor de testa/capite la tormentava = zij werd gekweld door hoofdpijn
tormentate per remorso de conscientia = gefolterd door gewetenswroeging
2 FIGURATE kwellen, tergen, treiteren
-- su parve fratre = zijn kleine broertje treiteren


tormentator sub

1 pijniger, folteraar
2 FIGURATE kweller, kwelgeest


tormentilla sub

1 BOTANICA tormentil, meerwortel


tormento sub

1 pijniging, marteling, foltering
instrumento de -- = folterwerktuig
palo/poste de -- = folterpaal, martelpaal
abbreviamento del --s del agonia = stervensbekorting
2 FIGURATE kwelling, pijn, smart
-- del incertitude = kwellende onzekerheid
--s del amor = liefdeleed
-- del carne = kwellingen des vlezes


tormentose adj

1 kwellend, pijnlijk
sete -- = kwellende dorst


+ tornabroca sub

1 spitdraaier


+ tornadiscos sub

1 platenspeler


tornado sub

1 tornado, windhoos, wervelwind
entrar como un -- = als een wervelwind binnenstormen


+ tornante adj

1 draaiend, draai...
FERROVIA placa/platteforma -- = draaischijf
serra -- = draaizaag
scena -- = draaitoneel
bibliotheca -- = boekenmolen


tornar v

1 (rond)draaien
le motor torna = de motor loopt
le testa/capite me torna = het duizelt me, ik ben duizelig
facer -- le testa/capite a un persona = iemand duizelig maken
facer -- un disco = een plaat draaien/afspelen
2 omdraaien
-- le clave = de sleutel omdraaien
-- un pagina = een bladzijde omslaan
-- pagina! = zie ommezijde!
3 draaien, op een draaibank bewerken
-- le ebure = ivoor bewerken (op de draaibank)
4 draaien, van richting veranderen
-- mal = een ongunstige wending nemen
-- (circum) le angulo = de hoek omgaan/omslaan
le vento torna = de wind draait


tornasol sub

1 BOTANICA zonnebloem
oleo de -- = zonnebloemolie
grana de -- = zonnebloempit
pedunculo de -- = zonnebloemstengel
2 CHIMIA lakmoes
papiro de -- = lakmoespapier
tinctura de -- = lakmoestinctuur, lakmoesoplossing


tornator sub

1 draaier
-- de ligno/de ebure/de metallo = hout/ivoor/metaaldraaier
-- de objectos de arte = kunstdraaier
utensiles de -- = draaiersgereedschap
martello de -- = draaiershamer
2 bankwerker
utensiles de -- = bankwerkersgereedschap
martello de -- = bankwerkershamer


tornavite sub

1 schroevendraaier
-- cruciforme = kruiskopschroevendraaier
-- a batteria con systema de energia intercambiabile = oplaadbare schroevendraaier met
uitwisselbaar batterij-systeem


+ torneamento sub

1 (rond)draaiing, rondtolling, werveling
le --s de folios morte = het dwarrelen van dode bladeren


tornear v

1 ronddraaien, wentelen, (rond)tollen, wervelen, (rond)dwarrelen
2 een toernooi houden, aan een toernooi deelnemen


torneo sub

1 toernooi
-- de tennis (A) = tennistoernooi
-- de chacos {sj} = schaaktoernooi
-- zonal = zonetoernooi
-- de bridge (A) = bridgedrive
-- de football (A) = voetbaltoernooi
-- de eloquentia = wedstrijd in welsprekendheid
-- scholar/interscholar = schooltoernooi


torneria sub

1 werkplaats van een draaier
-- de ligno = houtdraaierij


torno sub

1 draaibank, draaimachine
-- de vapor = stoomdraaibank
travaliar al -- = aan de draaibank werken/staan
-- a/de revolver = revolverdraaibank
-- de pottero = pottenbakkersschijf/wiel
2 omloop, omwenteling (van een wiel, etc.), slag, toer (van een motor)
contator de --s = toerenteller
numero de --s = toerental
in un -- de mano = in een handomdraai
(disco de) trenta-tres --s = drieëndertigtoerenplaat, langspeelplaat, l.p.
(disco de) quaranta-cinque --s = vijfenveertigtoerenplaat, single
3 beurt, slag (kaartspel), toer, ronde
cata uno a su -- = ieder/elk op zijn beurt
a qui le -- ? = wie is aan de beurt ?
a/per -- = bij toerbeurt
-- de leger = leesbeurt
-- de nocte = nachtdienst
le signal del ultime -- = de bel voor de laatste ronde


+ toro sub

1 ARTE DE CONSTRUER torus, voetring (van zuil)
2 MATHEMATICA torus, omwentelingslichaam, ringoppervlak
3 BOTANICA torus, bloembodem


+ toroidal adj

1 toroïdaal
coordinatas -- = toroïdale coördinaten


+ toroide sub

1 toroïde


torpedar v

1 torpederen


torpedinar v

1 torpederen


torpedine sub

1 ZOOLOGIA sidderrog, kramprog
2 MILITAR torpedo
3 torpedo, open sportauto


torpedinero sub

1 torpedoboot


+ torpedista sub

1 torpedist


torpedo sub

1 MILITAR torpedo
-- aeree = luchttorpedo
2 torpedo, open sportauto


torper v

1 verdoofd/versuft/gevoelloos/bevangen zijn


torpide adj

1 verdoofd, versuft, gevoelloos, bevangen
mi gamba es -- = mijn been slaapt


torpiditate sub

1 verdoofdheid, versuftheid, gevoelloosheid, bevangenheid


torpor sub

1 verdoving, versuffing, bevangenheid, slaperigheid, apatie
stato de -- = toestand van verdoving
sortir de su -- = uit zijn verdoving ontwaken
-- maladive = ziekelijke slaperigheid


torquer v

1 wringen, draaien, twijnen, ineendraaien
-- un corda = een touw slaan
-- tabaco = tabak spinnen
2 verdraaien (anque FIGURATE), verwringen, omdraaien
-- le bracio de un persona = iemands arm omdraaien
-- le collo a un persona = iemand de nek omdraaien
-- le pulsos de un persona = iemands polsen verwringen
-- se le pede = zijn voet verstuiken
-- se un musculo = een spier verrekken
-- se de rider = zich kromlachen, zich een bult lachen
-- le collo a un gallina = een kip de nek omdraaien
-- su visage in un grimasse = zijn gezicht tot een grimas plooien
-- le bucca in un rictus = de mond tot een grijns vertrekken
-- le parolas de un persona = iemands woorden verdraaien
3 buigen, ombuigen, verbuigen, krommen, krom slaan
-- un barra de ferro = een ijzeren staaf buigen
un rota torquite = een verbogen wiel
4 uitwringen
-- su calcettas molliate = zijn natte sokken uitwringen


torquimento sub

1 het wringen, het draaien, het verwringen, etc.


torrefacer v

1 branden (van koffie/cacao, etc.)
-- caffe = koffie branden


+ torrefacite adj

1 gebrand (koffie/cacao, etc.)
caffe (non) -- = (on)gebrande koffie


torrefaction sub

1 het branden (van koffie/cacao, etc.)


+ torrefactor sub

1 (persoon en apparaat) brander (van koffie/cacao, etc.)
-- de caffe = koffiebrander


torrente adj

1 verzengend, brandend, zeer heet


torrente sub

1 (berg)stroom, stortvloed (anque FIGURATE)
-- glaciari/glacial = gletsjerbeek
-- de lacrimas = tranenvloed
-- de parolas = woordenvloed, verbaal geweld
-- de invectivas/injurias = stortvloed van scheldwoorden


torrential adj

1 (als) van een bergstroom
pluvia -- = stortregen, wolkbreuk
pluver torrentialmente = stortregenen


torrer v

1 (ver)schroeien, verzengen


torride adj

1 verzengend, brandend, zeer heet, gloeiend heet
climate -- = heet klimaat
zona -- = hete zone


+ torsiometro sub

1 torsiemeter


torsion sub

1 het draaien, verdraaiing, torsie, het wringen, gedraaidheid
balancia de -- = torsiebalans
barra de -- = torsiestaaf
resorto a/de -- = torsieveer
angulo de -- = torsiehoek
resistentia al -- = torsiesterkte, wringweerstand
angulo de -- = torsiehoek, wringingshoek
copula de -- = torsiekoppel, draaimoment
fortia de -- = torsiekracht
vibration de -- = torsietrilling
deformation de -- = torsievervorming, wringdeformatie
-- del pede = voetverstuiking
pendulo de -- = torsiependel
-- del leges = rechtsverdraaiing


+ torsional adj

1 torsie..., wringings...
momento -- = wringingsmoment
vibration -- = torsietrilling
deformation -- = vervorming door wringing


torso sub ITALIANO

1 torso, bovenlijf, romp
a -- nude = met ontbloot bovenlijf


torta sub

1 taart, koek, pastei
-- al/de crema = (slag)roomtaart
-- de avena = haverkoek
-- al/de fructos = vruchtentaart
-- al/de prunas = pruimentaart
-- al/de malos = appeltaart
-- al/de ris = rijstetaart
-- al/de amandolas = amandelgebak
-- de gelato = ijstaart
-- caseo blanc = kwarktaart
-- de patella = pannenkoek
-- de patella al lardo = spekpannenkoek
-- foliate = gebak van bladerdeeg
-- de lino = lijnkoek
-- de mais = maïskoek
-- nuptial = bruidstaart
fundo de -- = taartbodem
pasta a/de -- = taartdeeg
paletta a/de -- = taartschep
campana a/de -- = taartstolp
furchetta a/de -- = taartvorkje
facer un -- = een taart bakken


torte adj

1 gedraaid, verdraaid, krom(gegroeid), verwrongen, scheef
bucca -- = scheve mond
gambas -- = kromme benen
colonna/columna -- = slangezuil


torteletta sub

1 gebakje, taartje
-- inflate de crema = soes


+ torticollis sub

1 stijve nek
haber -- = een stijve nek hebben, zijn nek verrekken


tortiera sub

1 koekepan
2 koek/gebakschotel


+ tortilla sub ESPANIOL

1 tortilla


torto sub

1 iets dat gedraaid/verdraaid is
2 draai, buiging, kromming, bocht, knik
3 aangedaan onrecht, nadeel, schade
reparar un -- = een onrecht ongedaan maken
a -- = ten onrechte
4 ongelijk
le absentes habeva -- = de thuisblijvers hadden ongelijk


tortuca sub

1 ZOOLOGIA schildpad
-- marin = zeeschildpad
-- terrestre/de terra = landschildpad
-- gigantesc = reuzenschildpad
-- de aqua dulce = zoetwaterschildpad
carapace de un -- = schild van een schildpad
suppa de -- = schildpadsoep
a passo de -- = op z'n elfendertigst


tortuose adj

1 kronkelend, slingerend, bochtig
riviera -- = bochtige rivier
sentiero -- = kronkelpad, slingerpaadje
2 FIGURATE slinks, achterbaks, onoprecht
comportamento/conducta -- = achterbaks gedrag
manovras -- = kuiperijen, intriges, slinkse praktijken


tortuositate sub

1 kronkeligheid, bochtigheid, kromming
-- de un fluvio = bochtigheid van een rivier
2 FIGURATE slinksheid, achterbaksheid, onoprechtheid


tortura sub

1 foltering, pijniging, marteling
--s del inferno = hellepijn
camera a/de -- = folterkamer
instrumentos de -- = folterwerktuigen, marteltuig
banco de -- = pijnbank, folterbank
poste/palo de -- = martelpaal, folterpaal
supportar --s = martelingen verdragen


torturar v

1 folteren, pijnigen, martelen
-- usque al morte, -- a morte = doodmartelen


+ torturator sub

1 folteraar


+ torve adj

1 grommig, nijdig, nors, bars, grimmig
reguardo -- = grimmige blik


+ torvitate sub

1 nijdigheid, norsheid, barsheid


tory sub ANGLESE

1 Tory
partito -- = Tory-partij, de Tories


toscan adj

1 Toscaans
ordine -- = Toscaanse bouwstijl


Toscana sub n pr

1 Toscane


+ toscanisar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA een Toscaanse vorm geven


+ toscanismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA typisch Toscaanse uitdrukking


toscano sub

1 Toscaan
2 Toscaans (taal)
3 Toscaanse bouwstijl


+ toss sub ANGLESE

1 SPORT opgooi, toss


+ tostapan sub

1 broodrooster


tostar v

1 roosteren, poffen
-- castanias = kastanjes poffen
2 branden (koffie/cacao, etc.)
amandolas tostate = gebrande amandelen


+ tostate adj

1 geroosterd, gebrand
pan -- = geroosterd brood
melassa -- = gebrande stroop


tostator sub

1 iemand die of iets dat roostert, broodrooster
2 iemand die of iets dat (koffie/cacao, etc.) brandt


tosto adv

1 vroeg(tijdig)
-- o tarde = vroeg of laat
le plus -- serea le melior = hoe vroeger/eerder hoe beter
plus -- = A. nogal, tamelijk, B. liever, eerder
2 spoedig, weldra, snel, gauw
si -- que = zodra, onmiddellijk nadat


total adj

1 totaal, geheel, volkomen, algeheel
summa -- = totaalbedrag
guerra -- = totale oorlog
football (A) -- = totaalvoetbal
theatro -- = totaaltheater
confidentia -- = volledig vertrouwen
liquidation -- = totale uitverkoop
eclipse/eclipsis -- del sol = totale zonsverduistering
additionar le --es = de totalen bij elkaar optellen


total sub

1 totaal, geheel, som
le -- del population = het geheel der bevolking
columna/colonna del --es = totaalkolom


totalisar v

1 optellen, bijeentellen, samentellen, het totaal opmaken van, alles optellen
-- multe punctos = veel punten behalen


totalisation sub

1 optelling, samentelling, totalisatie


totalisator sub

1 totalisator (anque EQUITATION)


totalitari adj

1 totalitair
regime (F) -- = totalitair regime
stato -- = totalitaire staat
politica -- = totalitaire politiek


totalitario sub

1 voorstander van een totalitair regime


totalitarismo sub

1 totalitarisme


totalitate sub

1 geheel, totaal, totaliteit
-- de un hereditage = gehele erfenis
in -- = in totaal, in zijn geheel
iste problema debe esser considerate in su -- = dit probleem moet in zijn totaliteit beschouwd worden


tote adj

1 (ge)heel
esser -- aures = geheel en al oor zijn
-- le caseo = de hele kaas
de -- (le) corde = van ganser harte
2 alle
-- le homines = alle mensen
-- (le) duo = allebei, beiden
-- le alteres = alle anderen
3 elk, ieder
-- homine = elk mens


totem sub

1 totem


totemic adj

1 totemistisch
systema -- = totemisme
mast/palo -- = totempaal
statua -- = totembeeld
signo -- = totemteken
clan -- = totemclan
populo -- = totemvolk
conceptos/notiones -- = totemistische begrippen


totemismo sub

1 totemisme


+ totemista sub

1 totemist


totes pron indef

1 (pl ) allen, iedereen
-- minus ille = allen behalve hij
accessibile a -- = toegankelijk voor ieder, laagdrempelig


totevia adv

1 toch, echter, evenwel


toto pron indef

1 alles
le -- = het geheel
parte/portion de un -- = deel van een geheel
super -- = bovenal, vooral
ante -- = voor alles
in -- = in zijn geheel, in totaal
non del -- = in het geheel niet


toto adv

1 heel, helemaal
-- aperte = wijd open


+ toupet sub FRANCESE

1 toupet, haarstukje


tour sub FRANCESE

1 trip, uitstapje, excursie, uitje


tour de force sub FRANCESE

1 krachttoer, FIGURATE schitterende prestatie
un -- intellectual = een intellectueel hoogstandje


tourismo {toe} sub

1 toerisme
-- de massa = massatoerisme
-- a pede = wandeltoerisme
-- nautic = watertoerisme
agentia de -- = reisbureau
officio de -- = V.V.V.-kantoor
association de -- = toeristenbond
industria del -- = toeristenindustrie
autocar de -- = touringcar


tourista {toe} sub

1 toerist
classe -- = toeristenklasse, economy-class
taxa pro --s = toeristenbelasting
transporto de --s = toeristenvervoer
hotel (F) pro --s = toeristenhotel
association de --s = toeristenvereniging


touristic {toe} adj

1 toeristisch
information -- = toeristische informatie
centro -- = centrum van toerisme, toeristenoord
region -- = toeristische streek
attraction -- = toeristische trekpleister
visa -- = toeristenvisum, bezoekersvisum
brochure (F) -- = toeristische folder
guida -- = reisgidsje
menu -- = toeristenmenu
union/liga -- = toeristenbond
taxa -- = toeristenbelasting
visita -- = toeristenbezoek
hotel -- = toeristenhotel
industria -- = toeristenindustrie
traffico -- = toeristenverkeer
carta/mappa -- = toeristenkaart
saison (F) -- = toeristenseizoen
classe -- = toeristenklasse
officio -- = VVV-kantoor


+ tournedos sub FRANCESE

1 CULINARI tournedos


+ tournée sub FRANCESE

1 tournee
-- de adeo/de adieu (F) = afscheidstournee


tourniquet sub FRANCESE

1 MEDICINA tourniquet, knevel
2 tourniquet, draaihek(je)


+ tour-operator sub

1 reisorganisator, tour-operator


+ toxemia sub

1 MEDICINA toxemie, bloedvergiftiging


+ toxemic adj

1 toxemisch, bloedvergiftiging...


toxic adj

1 toxisch, giftig, gif...
planta -- = gifplant
gas -- = gifgas
nube -- = gifwolk
bibita -- = gifdrank, venijndrank
substantia/materia -- = giftige stof, gifstof
dose/dosis -- = toxische dosis
vapores -- = giftige dampen
effecto -- = gifwerking
symptomas -- = toxische symptomen
non -- = gifvrij
productos -- = gifstoffen
discargatorio de productos/residuos -- = gifbelt, gifstortplaats


+ toxicitate sub

1 giftigheid, toxiciteit
-- de un droga = giftigheid van een drug
coefficiente de -- = (graad van) giftigheid


toxico sub

1 (ver)gif, toxicum
-- animal = dierlijk gif
-- vegetal = plantaardig gif
-- gasose = gifgas


+ toxicodependente adj

1 drugsverslaafd


+ toxicodependente sub

1 drugsverslaafde


+ toxicodependentia sub

1 drugsverslaving


+ toxicodermia sub

1 MEDICINA toxicodermie


toxicologia sub

1 toxicologie, leer der vergiften


toxicologic adj

1 toxicologisch
analyse (-ysis) -- = toxicologische analyse


+ toxicologista sub

1 toxicoloog


toxicologo sub

1 toxicoloog


+ toxicomane adj

1 toxicomaan, verslaafd


+ toxicomania sub

1 toxicomanie, verslaving aan drugs, het verslaafd zijn aan drugs, druggebruik
symptomas de -- = verslavingsverschijnselen


+ toxicomano sub

1 toxicomaan, verslaafde, druggebruiker


+ toxicophobia sub

1 toxicofobie, vergiftigingsvrees/waan


+ toxicose (-osis) sub

1 toxicose (vergiftigingstoestand)


toxina sub

1 BIOCHIMIA toxine, giftige stof


toxoplasma sub

1 BIOLOGIA toxoplasma


+ toxoplasmose (-osis) sub

1 MEDICINA toxoplasmose


trabe sub

1 dat waarmee men voorwerpen samenvoegt/aan elkander verbindt: (verbindings)balk, dwarsbalk, spantouw,
kluister, etc.
-- transversal = dwarsbalk
-- posterior/de detra = achterspant
-- principal = hoofdbalk
-- de equilibrio = evenwichtsbalk
armatura de --s = gebint(e), dakkap, dakspant
le -- reposa super le muro = de balk rust op de muur
poner --s a = bemoeilijken


+ trabea sub

1 HISTORIA ROMAN trabea (purperen toga)


trabecula sub

1 ANATOMIA, ZOOLOGIA etc., spierbundel, bindweefselbundel, dwarsstukje


trachea sub

1 luchtpijp, trachea


tracheal adj

1 luchtpijp..., trachea..., tracheaal
musculo -- = luchtpijpspier
vena - = luchtpijpader
arteria -- = luchtpijpslagader
vasculo -- = luchtpijpvat
respiration -- = trachee-ademhaling
systema -- = tracheeënstelsel


tracheitis sub

1 MEDICINA luchtpijpontsteking, tracheïtis


+ tracheocele sub

1 MEDICINA luchtpijpbreuk


+ tracheoscopia sub

1 MEDICINA tracheoscopie


tracheotomia sub

1 MEDICINA tracheotomie, luchtpijpsnede


+ trachoma sub

1 MEDICINA trachoom


+ trachomedusas sub pl

1 ZOOLOGIA ruwkwallen


+ trachyte sub

1 GEOLOGIA trachiet
bloco de -- = trachietblok
mina de -- = trachietgroeve


+ trachytic adj

1 GEOLOGIA trachietachtig


tracia sub

1 spoor (anque FIGURATE), indruk, voetspoor, merkteken
--s de civilisationes ancian = overblijfselen/sporen van oude beschavingen
--s de frenage = remsporen
-- de sanguine = bloedspoor
-- de rota = wagenspoor, karrespoor
non le minime -- de = geen spoor van
lassar --s = sporen achterlaten
sin (lassar) -- = spoorloos
perder le -- = het spoor bijster worden
haber perdite le -- = het spoor bijster zijn


traciar v

1 het spoor volgen van, opsporen
-- personas disparite = vermiste personen opsporen
-- un criminal = een misdadiger opsporen
2 schetsen, (af)tekenen, uitzetten, trekken
-- le via = de weg uitstippelen
-- un linea = een lijn trekken
-- un linea divisori = een scheidingslijn trekken
-- le grande lineas = de grote lijnen aangeven
-- un percurso de marathon = een parcours voor een marathon uitzetten
cammino/via traciate = tracé


traciator sub

1 iemand die of iets dat opspoort/schetst/(af)tekent, etc.
-- de curvas = krommentekenaar
2 CHIMIA, MEDICINA merkstof


+ tracta sub

1 HISTORIA slavenhandel


tractabile adj

1 handelbaar, gewillig, meegaand, inschikkelijk


tractabilitate sub

1 handelbaarheid, meegaandheid, gewilligheid, inschikkelijkheid


tractamento sub

1 behandeling (anque MEDICINA), bejegening
-- chirurgic = heelkundige behandeling
-- therapeutic = geneeswijze
-- postoperative/postoperatori = nabehandeling (na operatie)
-- pro magrir = vermageringskuur
-- medicamentose = behandeling met medicijnen
-- antirabic = behandeling tegen hondsdolheid
-- urgente/de urgentia/de emergentia = spoedbehandeling
-- medical = medische behandeling
-- de choc {sj} = schoktherapie
-- diurne = dagbehandeling
-- ulterior = nabehandeling
costos de -- = behandelingskosten
maniera de -- = behandelingswijze
sequer un -- medical = onder doktersbehandeling zijn
prescriber un -- = een behandeling voorschrijven
esser in -- = in behandeling zijn
poner se sub -- = zich onder behandeling stellen
-- preferential/de prioritate/de favor = voorkeursbehandeling
2 COMPUTATOR verwerking
unitate central de -- = centrale verwerkingseenheid, processor
tempore de -- = verwerkingstijd
-- de textos = tekstverwerking
machina de -- de textos = tekstverwerker


tractar v

1 onderhandelen (over)
-- del pace = over de vrede onderhandelen
2 handelen (over)
il se tracta de = het gaat over, het betreft
3 behandelen (anque MEDICINA), bejegenen
-- un malado = een zieke behandelen
-- un persona con mano dur = iemand hard aanpakken
4 behandelen, bespreken, spreken over
-- un subjecto = een onderwerp behandelen/bespreken
-- un cosa superficialmente = iets vluchtig/oppervlakkig behandelen
5 TECHNICA bewerken, behandelen, verwerken
-- un mineral = een erts bewerken
iste fabrica tracta mille tonnas de aciero per anno = die fabriek verwerkt duizend ton staal per jaar


tractato sub

1 beschouwing, verhandeling, handleiding
-- de interlinguistica = leerboek over interlinguïstiek
-- de gnomonica = verhandeling over het maken van zonnewijzers
2 tractaat, verdrag, overeenkomst, pact, contract
-- de amicitate = vriendschapsverdrag
-- commercial/de commercio = handelsovereenkomst
-- de navigation = scheepvaartverdrag
-- de non-proliferation = non-proliferatieverdrag
-- naval = vlootverdrag
-- de clearing (A) = clearingverdrag
-- de excambio = uitwisselingsverdrag
-- de pace = vredesverdrag
-- de Versailles = Verdrag van Versailles
conditiones de un -- = voorwaarden van een verdrag
concluder un -- = een verdrag sluiten
signar un -- = een verdrag ondertekenen
signatura de un -- = ondertekening van een verdrag
denunciar un -- = een verdrag opzeggen
rumper un -- = een verdrag verbreken
ratificar un -- = een verdrag ratificeren/bekrachtigen


traction sub

1 (trek)kracht, aandrijving, tractie, het trekken, trekbeweging
fortia de -- = trekkracht
-- animal = dierlijke trekkracht
-- mechanic = mechanische aandrijving
-- diesel = dieseltractie
-- electric = elektrische tractie
-- a vapor = stoomtractie, stoomaandrijving
-- del rotas posterior = achterwielaandrijving
-- del rotas anterior = voorwielaandrijving
resorto de -- = trekveer
test (A)/essayo de -- = trekproef


+ tractive adj

1 trek..., trekkend
fortia -- = trekkracht


tracto sub

1 het trekken
pisca al -- = sleepvisserij
animal/bestia de -- = trekdier
bestial/bestias de -- = trekvee
bove de -- = trekos
can de -- = trekhond
cavallo de -- = trekpaard
2 ruimte tussen twee plaatsen
3 tijdruimte, tijdsverloop
de un -- = pardoes, ineens
aperir de un -- = openspringen
4 tractus (liturgisch gezang)
5 ANATOMIA tractus, kanaal
-- gastrointestinal = maag-darmkanaal
-- nervose = zenuwbaan
6 gelaatstrek
--s regular = regelmatige gelaatstrekken, regelmatig gezicht
--s nobile = edele gelaatstrekken
-- contemptuose circa le bucca = minachtende trek om de mond
le pavor convulsava su --s = de angst verkrampte zijn gelaatstrekken
7 trek, kenmerk, karakteristiek
-- principal = hoofdtrek
-- racial = raskenmerk
-- familial/de familia = familietrek
--s caricatural = karikaturale trekken
--s characteristic/de character = karaktertrekken/eigenschappen
-- permanente = relevante trek/kenmerk
-- dominante = grondtrek
-- distinctive = onderscheidingsteken
8 lijn, streep(je), streek
-- de union = verbindingsstreepje, koppelteken
-- de penna = pennestreek
-- de creta = krijtstreep
-- de serra = zaaglijn
-- separative = scheidingsstreepje
marcar per un -- = aanstrepen


tractor sub

1 tractor, trekker
-- agricole = landbouwtrekker
-- a erucas = tractor op rupsbanden
rota de -- = tractorwiel
pneu(matico) de -- = tractorband
motor de -- = tractormotor
sedia de -- = tractorstoel/zetel
sella de -- = tractorzadel
fabrica de --es = tractorenfabriek


+ tractorista sub

1 bestuurder van een tractor


+ trademark sub ANGLESE

1 fabrieksmerk


+ tradescantia sub

1 BOTANICA tradescantia
-- virginic = eendagsbloem


trade-union sub ANGLESE

1 vakbond, vakvereniging


trade-unionismo sub

1 vakbondswezen


trade-unionista sub

1 vakbondslid, aanhanger van een vakbond


tradition sub

1 traditie (anque RELIGION), overlevering, (overgeleverd) gebruik
-- de familia = familietraditie
-- de gruppo = groepstraditie
-- oral = mondelinge overlevering
-- scripte = schriftelijke overlevering
--es ecclesiastic = kerkelijke tradities
fidel al --(es) = traditiegetrouw
un homine de --s = een man van tradities
fidel al -- = traditiegetrouw
offensa al -- = vergrijp tegen de traditie
continuar un -- = een traditie voortzetten
mantener/perpetuar un -- = een traditie in stand/ere houden
perpetuation de --es = instandhouding van tradities
isto ha un longe -- , isto es le resultato/fructo de un longe -- = daar is een lange traditie aan verbonden


traditional adj

1 traditioneel, gebruikelijk
isto es traditionalmente un mestiero de homines = dit is traditioneel een mannenberoep
isto eveni traditionalmente in septembre = dit gebeurt traditioneel in september


traditionalismo sub

1 traditionalisme


traditionalista sub

1 traditionalist


+ traditionalista adj

1 traditionalistisch


+ traditionalistic adj

1 traditionalistisch
formas -- de arte = traditionalistische kunstvormen


traducer v

1 veranderen van plaats, overbrengen, vervoeren
2 vertalen
-- in Interlingua = in Interlingua vertalen
-- ab Interlingua = uit Interlingua vertalen
-- liberemente = vrij vertalen
-- litteralmente = letterlijk vertalen
derecto de -- = vertaalrecht
arte de -- = vertaalkunst


traducibile adj

1 vertaalbaar
un texto difficilemente -- in nederlandese = een moeilijk in het Nederlands te vertalen tekst
emotiones non -- in paroles = emoties die niet in woorden zijn weer te geven


+ traducibilitate sub

1 vertaalbaarheid
-- de un texto = vertaalbaarheid van een tekst


traduction sub

1 het vertalen, vertaling
-- textual/litteral = woordelijke/letterlijke vertaling
-- libere = vrije vertaling
-- simultanee = simultaanvertaling
-- autorisate = geautoriseerde vertaling
-- excellente = uitstekende vertaling
-- interlinear = interlineaire vertaling
-- exacte/fidel = getrouwe/juiste/exacte vertaling
-- biblic/del biblia = bijbelvertaling
computator/computer (A) de -- = vertaalcomputer
COMPUTATOR programma de -- = vertaalprogramma
servicio de -- = vertaaldienst
agentia/officio/bureau (F) de -- = vertaalbureau
machina a/de -- = vertaalmachine
derecto de -- = vertaalrecht
error/falta de -- = vertaalfout
exercitio de -- = vertaaloefening
derecto de -- = vertaalrecht
fidelitate de un -- = exactheid/nauwgezetheid van een vertaling


traductor sub

1 vertaler
-- servil = slaafse vertaler
-- biblic/del biblia = bijbelvertaler
-- jurate = beëdigd translateur
-- professional = beroepsvertaler
traductor-interpretator = tolk-vertaler


+ trafficante sub

1 handelaar
-- de drogas = drugshandelaar, drugsdealer
ille es -- de heroina = hij dealt in heroïne


trafficar v

1 handel drijven (in), handelen (in)
2 zwarte handel drijven, sjacheren
ille traffica in narcoticos/drogas = hij handelt in drugs


trafficator sub

1 handelaar, smokkelaar
-- de sclavos = slavenhandelaar
-- de opium = opiumhandelaar
-- de drogas = drugshandelaar, drugssmokkelaar
-- de heroina = dealer in heroïne
-- de bibitas alcoholic = dranksmokkelaar
2 zwartehandelaar, sjacheraar


traffico sub

1 handel, koophandel
-- de merces/de mercantias = goederenhandel/verkeer
-- de drogas/narcoticos = drugshandel
-- de indulgentias = aflaathandel
-- de contrabando = smokkelhandel
-- del heroina = heroïnehandel
2 verkeer (anque van goederen)
-- maritime = scheepvaartverkeer
-- fluvial = scheepvaartverkeer (op rivieren)
-- portuari = scheepvaartverkeer (in de haven)
-- ferroviari = spoorwegverkeer, treinverkeer
-- automobile = autoverkeer
prohibite/interdicte al -- automobile = autovrij
-- motorisate = gemotoriseerd verkeer
-- stratal = verkeer op straat/in de straten
-- rapide = snelverkeer
-- aeree = luchtverkeer
-- contrari/in senso contrari/in senso inverse/in senso opposite = tegemoetkomend/naderend verkeer
-- urban = stadsverkeer
-- local = lokaalverkeer, plaatselijk verkeer
-- de ir e venir = pendelverkeer
-- postal = postverkeer
-- telephonic = telefoonverkeer
-- de passageros = personenverkeer
-- commercial = handelsverkeer
-- de transito = transitoverkeer
-- de frontiera = grensverkeer
-- de pagas/de pagamentos = betalingsverkeer
-- animate/intense = druk verkeer
-- transversal = dwarsverkeer
-- interinsular = interinsulair verkeer
-- interplanetari = interplanetair verkeer
delicto de -- = verkeersdelict, verkeersovertreding
arteria del -- = hartader van het verkeer
accidente de -- = verkeersongeluk
policiero/agente de -- = verkeersagent
policia de -- = verkeerspolitie
lumine/luce de -- = verkeerslicht
regulation del -- = verkeersregeling
congestion/paralyse (-ysis) del -- = verkeersopstopping
signo/signal de -- = verkeersteken
augmentation del -- = verkeerstoename
-- de direction unic/de senso unic = éénrichtingsverkeer
-- in le duo sensos = tweerichtingverkeer
regular/diriger le -- = het (straat)verkeer regelen
blocar/paralysar le -- = het verkeer blokkeren/lamleggen
arrestar le -- = het verkeer stopzetten
deviar le -- = het verkeer omleiden
claudite al -- = afgesloten voor het verkeer


tragacantha sub

1 BOTANICA hokjespeul (genus Astragalus)
2 dragant, tragant(gom)


tragedia sub

1 tragedie, tragische gebeurtenis, drama
scena del -- = huis/plaats, etc. waar de tragedie zich heeft voltrokken
2 LITTERATURA tragedie, treurspel
le -- grec = de Griekse tragedie


tragediano sub

1 treurspelspeler


tragedo sub

1 treurspelspeler
2 schrijver van treurspelen


+ tragelaphoscripte sub

1 ZOOLOGIA bosbok


tragic adj

1 tragisch, treurig, noodlottig
fin -- = tragisch einde
ille ha habite un fin -- = hij is tragisch aan zijn eind gekomen
personage -- = tragische figuur
historia -- = treurig verhaal
terminar/finir tragicamente = tragisch eindigen
2 LITTERATURA tragisch, van het treurspel, behorend tot de tragedie
autor/poeta -- = treurspeldichter
actor -- = treurspelspeler
personage -- = tragische figuur


+ tragicitate sub

1 tragisch karakter
le -- de un scena = het tragische van een scène


tragicomedia sub

1 tragicomedie (anque FIGURATE)


tragicomic adj

1 tragicomisch (anque FIGURATE)


+ tragopogon sub

1 BOTANICA boksbaard


+ tragulo sub

1 ZOOLOGIA dwerghert


+ tragus sub

1 ANATOMIA tragus (klepje aan de voorste oorschelprand)


traha sub

1 sleperswagen
2 slede, slee


traher v

1 trekken, voorttrekken, slepen, meeslepen, voortslepen
-- via = wegtrekken
-- un lection de = lering trekken uit
-- le signification del contexto = uit de samenhang van de zin de betekenis opmaken
-- le consequentias de = de consequentias trekken uit
-- un cosa per le capillos = iets met de haren er bij slepen
-- fortias de = kracht putten uit
un obligation trahe un altere = wie A zegt, moet ook B zeggen


+ trainamento sub

1 het trainen, training
-- excessive = overtraining


trainar v

1 trekken, voorttrekken, slepen, meeslepen, voortslepen
-- un valise pesante = een zware koffer slepen
-- un persona in le fango = iemands naam door het slijk sleuren
2 trainen
-- un equipa de football (A) = een voetbalelftal trainen
un natator trainate = een geoefend zwemmer


trainator sub

1 iemand die (voort)trekt/sleept, sleper
2 SPORT trainer
-- national = bondstrainer, bondscoach


+ trainer sub ANGLESE

1 SPORT trainer


+ training sub ANGLESE

1 SPORT training
-- dur = zware training
methodo de -- = trainingsmethode
schema de -- = trainingsschema
reducer methodicamente le -- = aftrainen


traino sub

1 sleep (van japon)
2 reeks, opeenvolging, sleep, rij, stel
3 stoet, optocht, gevolg
4 MILITAR trein, tros
5 trein, spoortrein
-- de dece horas = trein van tien uur
-- electric = elektrische trein
-- international = traino international
-- in marcha {sj} = rijdende trein
-- de personas/de viagiatores/de passageros = personentrein
-- directe = doorgaande trein
-- correspondente = aansluitende trein
-- expresse/rapide = sneltrein, exprestrein
-- omnibus = stoptrein, boemeltrein
-- local/suburban = lokaaltrein
-- de mercantias/de merces = goederentrein
-- de carbon = kolentrein
-- de metro = metrotrein
-- postal = posttrein
-- hospitalari/sanitari = hospitaaltrein
-- diurne = dagtrein
-- nocturne/de nocte = nachttrein
-- complete = volledig bezette trein
-- a vapor = stoomtrein
-- (a traction) diesel (G) = dieseltrein
-- blindate/cuirassate = pantsertrein
-- miniatura = miniatuurtrein
-- supplementari = extra/ingelaste trein
-- de corridor = harmonikatrein
transporto per -- = spoorwegvervoer
chef (F) de -- = hoofdconducteur
personal de -- = treinpersoneel
robator de -- = treinrover
viage in -- = treinreis
billet de -- = treinkaartje
retardo del -- = treinvertraging
derailamento {e} de un -- = treinontsporing
sinistro/disastro/catastrophe de -- = treinramp
ir in --, prender le -- = met de trein reizen
montar in le -- = in de trein stappen
cambiar de -- = overstappen
mancar/perder su -- = zijn trein missen
haber su -- = zijn trein halen
accompaniar al -- = naar de trein brengen
jectar se sub le -- = zich voor de trein gooien


trair v

1 verraad plegen, verraden
-- un amico = een vriend verraden
-- un secreto = een geheim verraden
-- su patria = zijn (vader)land verraden
vostre voce vos trai = Uw stem verraadt U
su nomine de familia ha traite su origine irlandese = zijn achternaam verried zijn Ierse afkomst


+ trait d'union sub FRANCESE

1 trait d'union


traition sub

1 verraad
alte -- = hoogverraad, landverraad
processo de alte -- = hoogverraadproces
salario del -- = verradersloon
stigma del -- = brandmerk van het verraad
committer un -- = verraad plegen


traitor sub

1 verrader
--del patria = landverrader
a basso le --es! = weg met de verraders!


trajan adj

1 van Trajanus, Trajanus betreffend
columna -- = Zuil van Trajanus


Trajano sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Trajanus


+ trajecto sub

1 traject, afstand, (afgelegde) weg, reis
-- de tramvia = tramtraject
-- urban = stadsrit (met bus, etc.)


+ trajectographia sub

1 ASTRONAUTICA baanberekening


+ trajectographic adj

1 ASTRONAUTICA baanberekenings...


trajectoria sub

1 baan (van kogel/raket/planeet, etc.)
-- de un tempesta = baan waarlangs een storm zich verplaatst, stormbaan
-- ballistic = ballistische vliegbaan
-- inclinate = hellende baan
-- isogonal = isogone baan
equation del -- = baanvergelijking


tram sub ANGLESE

1 tram
-- a cavallos/ a traction cavallin = paardetram
-- a vapor = stoomtram
-- expresse/rapide = sneltram
tarifa de -- = tramtarief
billet de -- = tramkaartje
trajecto de -- = tramtraject
communication de -- = tramverbinding
linea de -- = tramlijn
ir in --, prender le -- = met de tram gaan
montar in le -- = in de tram stappen
descender del -- = uit de tram stappen
le -- numero duo va usque al porto = tram twee gaat naar de haven


+ trama sub

1 inslag
filo de -- = inslagdraad


+ tramar v

1 inschieten, inslaan
2 beramen, smeden, brouwen, in de zin hebben
-- un complot/conspiration = een complot smeden
-- un intriga = een intrige beramen


+ tramontan adj

1 van over de bergen


+ tramontana sub

1 koude noordenwind
2 noordelijke richting
perder le -- = in de war raken, zijn hoofd verliezen


+ tramp sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES tramp
navigation de -- = wilde vaart


+ trampolino sub

1 springplank, trampoline, springschans
saltar al -- = schansspringen
le salto al -- = het schansspringen


tramvia sub

1 tram
-- expresse/rapide = sneltram
-- a vapor = stoomtram
-- a cavallo(s)/a traction cavallin = paardentram
billet de -- = tramkaartje
tarifa de -- = tramtarief
trajecto de -- = tramtraject
linea de -- = tramlijn
communication de -- = tramverbinding
ir in --, prender le -- = met de tram gaan
montar in le -- = in de tram stappen
descender de -- = uit de tram stappen
le -- numero duo va usque al porto = tram twee gaat naar de haven


tramviari adj

1 tram...
billet/ticket (A) -- = tramkaartje
abonamento -- = tramabonnement
servicio -- = tramdienst


tramviero sub

1 trambestuurder


tramway sub ANGLESE

1 tram
-- a vapor = stoomtram
-- a cavallo(s)/a traction cavallin = paardetram
-- expresse/rapide = sneltram
billet de -- = tramkaartje
tarifa de -- = tramtarief
trajecto de -- = tramtraject
linea de -- = tramlijn
communication de -- = tramverbinding
ir in --, prender le -- = met de tram gaan
montar in -- = in de tram stappen
descender del -- = uit de tram stappen
le -- numero duo va usque al porto = tram twee gaat naar de haven


trance sub

1 trance
entrar/cader in -- = in trance geraken


tranquille adj

1 rustig, stil, kalm, bedaard
-- como le morte = doodstil
mar -- = kalme zee
loco -- = rustige/stille plek
passo -- = rustige stap


+ tranquillisante sub

1 kalmerend middel, tranquillizer


tranquillisar v

1 kalmeren, tot kalmte brengen, geruststellen
-- su conscientia = zijn geweten geruststellen/in slaap sussen
-- se = tot rust komen, zich geruststellen, kalm worden


tranquillitate adj

1 rust, kalmte, stilte
-- de anima = zielerust
-- imperturbabile = onverstoorbare kalmte
con tote -- = op zijn dooie gemak
disturbantia del -- = verstoring van de rust
(dis)turbar le -- = de rust verstoren
recuperar le -- = zijn kalmte hervinden


trans prep

1 over, voorbij, aan de andere kant van
scander -- un muro = over een muur klauteren
saltar -- fossatos = slootjespringen


transaction sub

1 schikking (anque JURIDIC), vergelijk, compromis
2 ECONOMIA transactie
--es commercial = zaken, handelstransacties
--es financiari = financiële transacties
-- bancari = banktransactie
-- de effectos/de valores = effectentransactie
realisar/concluder un -- = een transactie aangaan/afsluiten
terminar un -- = een transactie afwikkelen


transactional adj

1 compromis..., een vergelijk betreffend
2 ECONOMIA van een transactie


transactor sub

1 iemand die een transactie aangaat


+ transafrican adj

1 dwars door Afrika lopend
ferrovia -- = spoorweg van de Kaap naar Caïro


transalpin adj

1 GEOGRAPHIA transalpijns, aan gene zijde van de Alpen
Gallia -- = Gallia Transalpina


transalpino sub

1 iemand die aan gene zijde van de Alpen woont (vanuit Italië)


+ transamazonian adj

1 dwars door het Amazonegebied (lopend)
chemin -- = cammino transamazonian


+ transaminase sub

1 BIOCHIMIA transaminase


+ transandin adj

1 dwars door het Andesgebergte lopend
2 aan gene zijde van de Andes gelegen of wonend


+ transatlantic adj

1 transatlantisch
volo -- = transatlantische vlucht


+ transatlantico sub

1 oceaanschip, oceaanstomer


transbordar v

1 overladen, overslaan, verschepen
-- le mercantias = goederen van het ene schip in het andere laden
2 (passagiers) laten overstappen (naar een ander schip)


transbordo sub

1 het overladen, het overslaan, overslag
-- de tritico/frumento = overslag van tarwe
-- de merces/de mercantias = goederenoverslag
porto de -- = overslaghaven
interprisa de -- = overslagbedrijf
2 het overstappen (van passagiers naar een ander schip)


+ transcanadian adj

1 dwars door Canada (lopend)


+ transcaspie adj

1 aan gene zijde van de Kaspische Zee (gelegen)


+ transcaucasian adj

1 aan gene zijde van de Kaukasus (gelegen)


transcendental adj

1 PHILOSOPHIA transcendentaal, transcendent
philosophia -- = transcendentale filosofie
cognition -- = a priori-kennis
meditation -- = transcendente meditatie


transcendentalismo sub

1 PHILOSOPHIA transcendentalisme


transcendentalista sub

1 PHILOSOPHIA transcendentalist


transcendente adj

1 transcendent
experientia -- = transcendente ervaring
meditation -- = transcendente meditatie


transcendentia sub

1 PHILOSOPHIA transcendentie


transcender v

1 transcenderen, uitstijgen boven, uitreiken boven
-- le materia = zich boven het aardse verheffen
isto transcende le politica del partito = dat gaat boven de partijpolitiek uit


+ transcervical adj

1 transcervicaal


+ transcontinental adj

1 transcontinentaal
linea aeree -- = transcontinentale luchtlijn
linea ferroviari -- = transcontinentale spoorlijn


transcriber v

1 overschrijven, afschrijven, kopiëren
2 overbrengen (van de ene schrijfwijze in de andere)
-- un libro in braille = een boek overbrengen in braille
3 MUSICA transcriberen, bewerken, arrangeren


+ transcriptase sub

1 BIOCHIMIA transcriptase


transcription sub

1 het overschrijven, het afschrijven, het kopiëren, transcriptie, afschrift, kopie, transcript
LINGUISTICA E GRAMMATICA -- phonetic = fonetische transcriptie, klankschrift
BIOLOGIA -- genetic = genetische transcriptie
2 MUSICA het transcriberen, het bewerken, het arrangeren, transcriptie, bewerking, arrangement


+ transcriptional adj

1 transcriptie..., afschrijf..., overschrijf...


transcripto sub

1 transcript, afschrift, kopie


transcriptor sub

1 overschrijver, afschrijver, kopiïst
2 kopieerapparaat, kopieermachine


+ transcultural adj

1 transcultureel


+ transduction sub

1 BIOLOGIA transductie
clon de -- = transductiekloon


+ transepto sub

1 ARTE DE CONSTRUER transept, dwarsschip, dwarsbeuk, kruisbeuk
ecclesia a -- = transeptkerk, kruiskerk
altar de -- = transeptaltaar


+ transfemoral adj

1 transfemoraal


+ transferase sub

1 BIOCHIMIA transferase


transferentia sub

1 overbrenging, verplaatsing, overplaatsing
-- de energia = energieoverbrenging
2 overdracht, transfer
-- de soveranitate = soevereiniteitsoverdracht
-- de territorio = gebiedsoverdracht
-- de votos/de suffragios = stemmenoverdracht
3 SPORT transfer
systema de --s = transfersysteem/regeling
summa/amonta de -- = transfersom


transferer v

1 overbrengen, verplaatsen, overplaatsen
-- un prisionero = een gevangene overbrengen
-- su competentias a su successor = zijn bevoegdheden overdragen aan zijn opvolger
2 storten (van geld)
-- a un fundo = in een fonds storten
-- per giro = gireren
3 JURIDIC overdragen, cederen
-- un obligation = een obligatie overdragen
-- un derecto = een recht overdragen


transferibile adj

1 overdraagbaar, transferabel
valor -- = transferabel waardepapier


+ transferibilitate sub

1 overdraagbaarheid, transferabiliteit


transferimento sub

1 overbrenging, verplaatsing, overplaatsing
-- de energia = energieoverbrenging
2 overdracht, transfer
-- del derecto de proprietate = overdracht van het eigendomsrecht
-- de soveranitate = soevereiniteitsoverdracht
-- de territorio = gebiedsoverdracht
-- de votos/de suffragios = stemmenoverdracht


transfiger v

1 doorboren, doorsteken (met lans, etc.)


transfigurar v

1 van gedaante veranderen, een ander aanzien geven, een ander karakter geven
2 RELIGION transfigureren


transfiguration sub

1 gedaanteverandering, transfiguratie (anque RELIGION)


+ transfinite adj

1 MATHEMATICA oneindig
numero -- = oneindig getal


+ transfixar v

1 doorboren, doorsteken, doorsnijden


transfixion sub

1 transfixio, doorboring, doorsteking, doorsnijding


transformabile adj

1 vervormbaar, veranderbaar, te veranderen
sedia -- in lecto = stoel die te veranderen is in een bed


+ transformabilitate sub

1 vervormbaarheid, veranderbaarheid


transformar v

1 (van gedaante) veranderen, omzetten, omvormen, (verder) verwerken, transformeren
-- un materia prime = een grondstof verwerken
-- oleo in margarina = olie tot margarine verwerken
-- un castello in hotel = van een kasteel een hotel maken
-- in actos = in daden omzetten
le servicio militar le ha transformate = hij is een ander mens geworden door de militaire dienst
(un cosa) se transforma in habito = er treedt gewoontevorming op
un grippe que se transforma in pulmonia/pneumonia = een griep die overgaat in longontsteking


transformation sub

1 (gedaante)verandering, het transformeren, transformatie, omzetting, (verdere) verwerking
-- de materias prime = verwerking van grondstoffen
MATHEMATICA -- canonic = canonieke transformatie
-- de movimento in calor = omzetting van beweging in warmte
-- nuclear = kerntransformatie
factor de -- = transformatiefactor
formula de -- = transformatieformule


+ transformational adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transformationeel
grammatica -- = transformationele grammatica


+ transformationalismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transformationalisme, transformationele taalkunde


+ transformationalista sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transformationalist


transformative adj

1 transformerend, herscheppend, veranderend


transformator sub

1 iemand die iets verandert/omvormt, etc.
2 ELECTRICITATE transformator
-- de soldatura = lastransformator
-- variabile = regeltransformator
-- de separation = scheidingstransformator
-- de microphono = microfoontransformator


+ transformatori adj

1 veranderend, vervormend, verwerkend


transformismo sub

1 transformisme


transformista sub

1 transformist


+ transformista adj

1 transformistisch
theoria -- = transformistische theorie


+ transfuga sub

1 wegloper, overloper, deserteur


transfunder v

1 (een vloeistof) overgieten, overtappen
2 MEDICINA (bloed) transfuseren


transfusion sub

1 het overgieten (van een vloeistof), overgieting, overtapping
2 MEDICINA transfusie
-- sanguinee/de sanguine = bloedtransfusie


+ transfusional adj

1 MEDICINA (bloed)transfusie...
centro -- = (bloed)transfusiecentrum


+ transfusor sub

1 MEDICINA transfusieapparaat


transgreder v

1 overtreden, schenden
-- un lege = een wet overtreden/schenden
-- ordines = in strijd met bevelen handelen
-- un tabu = een taboe doorbreken
-- le leges del grammatica = de grammatica geweld aandoen


transgressar v

1 overtreden, schenden
-- un lege = een wet overtreden/schenden
-- ordines = in strijd met bevelen handelen
-- un tabu = een taboe doorbreken


transgression sub

1 overtreding, schending, inbreuk
-- del lege = wetsschennis, wetsovertreding
-- de un interdiction = overtreding van een verbod
2 GEOLOGIA transgressie
-- marin = mariene transgressie
mar de -- = transgressiezee


transgressive adj

1 overtredend, in strijd met
2 GEOLOGIA transgressie...


+ transgressor sub

1 overtreder, schender
-- del lege = wetsovertreder


+ transhumantia sub

1 transhumance (seizoentrek van vee tussen bergweidegebieden)


+ transhumar v

1 (vee) naar bergweiden overbrengen


transiente adj

1 voorbijgaand, kortstondig, vergankelijk
le vita -- = het vergankelijke leven
2 slechts korte tijd verblijvend (als gast in een hotel, etc.)


transigente adj

1 tot compromis/schikking bereid, plooibaar


+ transigentia sub

1 bereidheid tot compromis/schikking, plooibaarheid


transiger v

1 een schikking treffen, tot een vergelijk/compromis komen, transigeren
2 schipperen, geven en nemen, water bij de wijn doen, concessies doen
-- con su conscientia = het met zijn geweten op een akkoordje gooien


transir v

1 overgaan, gaan naar de andere zijde, doorgaan


+ transistor sub

1 transistor (halfgeleider)
-- alligate = gelegeerde transistor
-- unipolar/monopolar = eenpolige transistor
-- ballistic = ballistische transistor
-- bipolar = bipolaire transistor
--es complementari = complementaire transistors
action de -- = transistor-werking
catena de --s = transistor-keten
2 transistor(radio)
-- de tasca = zakradio
pila de -- = transistorbatterij


+ transistorisar v

1 met transistors uitrusten, transistoriseren


+ transistorisate adj

1 met transistors uitgerust


+ transistorisation sub

1 transistorisering, uitrusting met transistors


transition sub

1 overgang
-- gradual = graduele overgang
-- brusc = plotselinge overgang
-- electronic = elektronensprong
governamento de -- = overgangsregering
epocha/tempore de -- = overgangstijd(vak)
periodo de -- = overgangsperiode
stadio/phase de -- = overgangsstadium/fase
processo de -- = overgangsproces
situation de -- = overgangstoestand
forma de -- = overgangsvorm
ARTE DE CONSTRUER stilo de -- = overgangsstijl
credito de -- = overbruggingskrediet
curso de -- = schakelcursus
classe de -- = schakelklas
zona de -- = overgangszone


+ transitional adj

1 tussenliggend, overgangs..., tussen...
stadio/phase -- = overgang
disposition -- = overgangsbepaling
periodo -- = overgangsperiode
derecto -- = overgangsrecht
situation -- = overgangstoestand
mesura -- = overgangsmaatregel


transitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transitief, overgankelijk
verbo -- = overgankelijk werkwoord
non -- = onovergankelijk
2 MATHEMATICA transitief, overdraagbaar
relationes -- = transitieve relaties


+ transitivitate sub

1 transitiviteit, LINGUISTICA E GRAMMATICA overgankelijkheid
-- de un verbo = overgankelijkheid van een werkwoord


transito sub

1 COMMERCIO transit(o), doorvoer
porto de -- = doorvoerhaven
commercio de -- = transitohandel
traffico de -- = transitoverkeer
merces/mercantias de -- = transitogoederen
derectos de -- = transitorechten
costos de -- = doorvoerkosten
2 doorreis
esser de/in -- = op doorreis zijn
viagiatores de/in -- = doorgaande reizigers
visa de -- = transitovisum, doorreisvisum
campo de -- = doorgangskamp


transitori adj

1 overgangs..., voorlopig, tijdelijk, transitoir
dispositiones -- = overgangsbepalingen
mesura -- = overgangsmaatregel
situation -- = overgangstoestand
forma -- = overgangsvorm
stadio/phase -- = overgangsstadium/fase
lege -- = overgangswet
function -- = tijdelijke functie
phase -- = overgangsfase
processo -- = overgangsproces
epocha -- = overgangstijd(vak)
periodo -- = overgangsperiode
solution -- = voorlopige oplossing


+ Transjordania sub n pr

1 Transjordanië


translatar v

1 verplaatsen, overbrengen, overdragen
2 vertalen
derecto de -- = vertaalrecht
arte de -- = vertaalkunst
-- liberemente = vrij vertalen
-- litteralmente = letterlijk vertalen
3 MATHEMATICA parallel verplaatsen


translation sub

1 het verplaatsen, verplaatsing, het overbrengen, overbrenging, het overdragen, overdracht
2 vertaling
officio/agentia/bureau (F) de -- = vertaalbureau
servicio de -- = vertaaldienst
error/falta de -- = vertaalfout
exercitio de -- = vertaaloefening
cumputator/computer (A) de -- = vertaalcomputer
COMPUTATOR programma de -- = vertaalprogramma
derecto de -- = vertaalrecht
dar un -- libere = vrij vertalen
dar un -- litteral = letterlijk vertalen
3 MATHEMATICA translatie, parallelle verplaatsing


+ translative adj

1 JURIDIC overdrachts..., translatief
acto -- = overdrachtsakte


+ translator sub

1 vertaler
-- servil = slaafse vertaler
-- jurate = beëdigd vertaler
-- professional = beroepsvertaler


+ translitterar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA in andere lettertekens overbrengen


+ translitteration sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA translitteratie
-- del russo in characteres latin = translitteratie van het Russisch in Latijnse letters


+ translocar v

1 verplaatsen, overplaatsen
2 verhuizen


+ translocation sub

1 verplaatsing, overplaatsing
2 het verhuizen, verhuizing
3 MEDICINA, BIOLOGIA
translocatie


+ translucente adj

1 doorschijnend
vitro -- = gewolkt glas


translucer v

1 doorschijnend zijn, lichtdoorlatend zijn


translucide adj

1 doorschijnend, lichtdoorlatend
colores -- = doorschijnende kleuren
non -- = lichtdicht


transluciditate sub

1 doorschijnendheid


+ transmigrar v

1 transmigreren, verhuizen (van de ziel/van een volk)


+ transmigration sub

1 transmigratie, volksverhuizing
2 RELIGION
-- del anima = zielsverhuizing


transmissibile adj

1 overdraagbaar (anque BIOLOGIA)
derecto -- = overdraagbaar recht
2 MEDICINA besmettelijk
morbo/maladia -- = besmettelijke ziekte
-- per contagion aeree = luchtbesmettelijk
maladia sexualmente -- = sexueel overdraagbare ziekte


transmissibilitate sub

1 overdraagbaarheid (anque BIOLOGIA)
-- de un derecto = overdraagbaarheid van een recht
2 MEDICINA besmettelijkheid, overdraagbaarheid
-- de un morbo/maladia = besmettelijkheid van een ziekte


transmission sub

1 het overbrengen, het overdragen, het overleveren, het overmaken, het doen toekomen, overdracht
-- de un derecto a un altere persona = overdracht van een recht aan iemand anders
-- de un message = overbrenging van een bericht
-- de pensata/pensamento = gedachtenoverbrenging
-- de undas sonor = overbrenging van geluidsgolven
-- de un imagine = beeldoverbrenging
-- de calor = warmteoverdracht
-- de energia = energie-overdracht
-- acustic/sonor = geluidoverdracht, geluiddoorlating
-- oral = mondelinge overdracht
MATHEMATICA -- angular = hoekoverbrenging
costos de -- = overdrachtskosten
2 asoverbrenging, transmissie
-- anterior = voorwielaandrijving
-- posterior = achterwielaandrijving
-- transversal = transversale aandrijving
-- a manivella = krukmechanisme
-- flexibile/elastic = flexibile overbrenging
-- hydraulic = hydraulische overbrenging
-- per rota helicoidal/spiral = wormwieloverbrenging
-- per corregia = riemoverbrenging
-- per erucas = rupsaandrijving
-- per chordas = snaaroverbrenging
-- automatic = automatische transmissie
systema de -- = transmissiesysteem
rota de -- = overbrengwiel
arbore de -- = drijfstang
polea de -- = riemschijf
corregia de -- = drijfriem, transmissieriem
cablo de -- = transmissiekabel
catena de -- = transmissieketting
3 MEDICINA het overbrengen, overbrenging, het overdragen, het besmetten
-- de un morbo/maladia = overbrenging van een ziekte


transmissor sub

1 iemand die of iets dat overbrengt/overdraagt
2 seintoestel
3 RADIO, TELEVISION zender
-- ultrasonic = ultrasonore zender
transmissor-receptor portabile = walkie-talkie


transmitter v

1 overbrengen, overdragen, overleveren, overmaken, doen toekomen, (TELEVISION, RADIO) uitzenden
-- un message a un persona = een boodschap aan iemand overbrengen
-- le salutes a un persona = iemands groeten overbrengen
-- un nova per telephono = een bericht telefonisch doorgeven
-- traditiones al posteritate = tradities aan het nageslacht overleveren
iste tradition se transmitte de patres a filios = deze traditie wordt van vader op zoon doorgegeven
2 MEDICINA overbrengen, overdragen, besmetten
-- un morbo/maladia contagiose = een besmettelijke ziekte overbrengen


transmontan adj

1 aan gene zijde van de bergen gelegen of wonend


+ transmural adj

1 transmuraal


transmutabile adj

1 om te zetten, veranderbaar, transmutabel


transmutabilitate sub

1 veranderbaarheid, transmutabiliteit


transmutar v

1 omzetten, veranderen, transmuteren
-- cupro in auro = koper in goud veranderen


transmutation sub

1 omzetting, verandering, transmutatie
-- radioactive = radioactieve transmutatie


+ transmutative adj

1 transmuterend, transmutatie...


+ transnasal adj

1 transnasaal


+ transneptunic adj

1 transneptunisch
planeta -- = transneptunische planeet


+ transoceanic adj

1 aan de andere zijde van de oceaan liggend
regiones -- = aan de andere zijde van de oceaan gelegen streken
2 over de oceaan
volo -- = oceaanvlucht
navigation -- = scheepvaart over de oceaan
telegraphia -- = telegrafie over de oceaan
traffico -- = handel over de oceaan


transparente adj

1 doorzichtig, doorschijnend, transparant
texitos -- = doorschijnende stoffen
papiro -- = doorzichtig papier, overtrekpapier, calqueerpapier
folio -- = transparant(je)
vitro -- = helder glas
FIGURATE allusion -- = doorzichtige toespeling


+ transparente sub

1 transparant, voorwerp of gordijn dat doorschijnt op bepaalde plaatsen
-- pro retroprojector = overheadsheet


transparentia sub

1 doorzichtigheid, doorschijnendheid, transparantie
-- de aqua = helderheid van water


transparer v

1 doorschijnen, schijnen door, doorzichtig zijn


+ transparietal adj

1 transpariëtaal


transpassamento sub

1 het verscheiden, het overlijden


transpassar v

1 een overtreding begaan
2 verscheiden, overlijden, sterven


+ transpassato sub

1 gestorvene, overledene


transpasso sub

1 overtreding, inbreuk, schending
2 het verscheiden, het overlijden


+ transperciar v

1 doorsteken, doorboren, perforeren


transpirabile adj

1 MEDICINA wat men door zweten kan uitscheiden


transpirar v

1 transpireren, zweten
2 uitzweten, uitwasemen, uitslaan
3 FIGURATE uitlekken, bekend worden
le nova ha transpirate = het nieuws is uitgelekt


transpiration sub

1 het transpireren, het zweten
2 transpiratie, zweet
odor de -- = zweetlucht
3 uitwaseming


+ transplant sub

1 MEDICINA transplantaat


+ transplantabile adj

1 te verplanten, over te planten, verplantbaar
2 MEDICINA te transplanteren


transplantar v

1 overplanten, verplanten
2 MEDICINA transplanteren
-- un ren = een nier transplanteren


transplantation sub

1 overplanting, verplanting
2 MEDICINA transplantatie
-- de organo = orgaantransplantatie
-- cardiac/renal = hart/niertransplantatie
-- del cornea = hoornvliestransplantatie
-- del pelle = huidtransplantatie
methodo de -- = transplantatiemethode


+ transpolar adj

1 transpolair
linea aeree -- = transpolaire luchtverbinding
route (F) -- = poolroute
volo -- = poolvlucht


transponer v

1 verplaatsen, overbrengen, verschikken
-- le realitate in un film (A) = de werkelijkheid in een film verwerken
2 verwisselen, omkeren, omzetten
-- le parolas de un phrase = de woorden van een zin in een andere volgorde zetten
3 MUSICA transponeren


transportabile adj

1 transportabel, vervoerbaar, te transporteren
malado -- = zieke die vervoerd kan worden


+ transportabilitate sub

1 vervoerbaarheid
-- de un malado = vervoerbaarheid van een zieke


transportar v

1 vervoeren, overbrengen, transporteren
-- merces/viagiatores = goederen/reizigers vervoeren
-- un roman al scena = een roman voor toneel bewerken
-- per via = over de weg/per as vervoeren
-- per aqua = over het water vervoeren
FIGURATE -- a un altere epocha = naar en ander tijdperk verplaatsen
2 meeslepen, verrukken, in vervoering brengen


+ transportate adj

1 verheugd, verrukt
esser -- de joia/gaudio = buiten zichzelf van vreugde zijn


transportation sub

1 het vervoeren, het transporteren, vervoer, transport
-- de bestias/de bestial = veetransport
-- de truppas = transport van troepen
medio de -- = transportmiddel
facilitates de -- = transportmogelijkheden
costos de -- = transportkosten


transportator sub

1 transporteur, transportondernemer, verlader, vervoerder
2 TECHNICA transporttoestel, transporteur, transportband
-- de carbon = kolentransporteur
-- pneumatic = zuigtransportband
-- a catena = kettingtransporteur
-- automatic = automatische transportband
-- automatic a succussas = schudgoot
-- helicoidal = wormtransporteur


+ transportator adj

1 transport...
corregia/banda -- = transportband


transporto sub

1 transport, vervoer
-- de bestial/de bestias = veevervoer
-- mercantil/de merces/de mercantias = goederenvervoer
-- de personas/de viagiatores/de passageros = personen/reizigers/passagiersvervoer
-- de truppas = troepenvervoer/transport
le -- de truppas se faceva per avion = troepen werden per vliegtuig aangevoerd
--s de petroleo = tankvaart
-- aeree = luchtvervoer
-- per aqua = vervoer te water
-- ferroviari/per ferrovia/per via ferree/per traino/per rail {e} = spoorwegvervoer
-- maritime/per mar = vervoer over zee, zeetransport
-- per via = vervoer over de weg/per as
-- postal = postvervoer
-- urban = stadsvervoer
--s public = openbaar vervoer
-- de grande velocitate = snelvervoer
material de -- = transportmateriaal
assecurantia de -- = transportverzekering
facilitates de -- = transportmogelijkheden
section/departimento de --s = transportafdeling
obrero de --(s) = transportarbeider
costos de -- = transportkosten
grue de -- = transportkraan
avion de -- = transportvliegtuig, vrachtvliegtuig
nave de -- = transportschip
contracto de -- = vervoersovereenkomst
interprisa/compania de --s = vervoermaatschappij, transportbedrijf
interprenditor de --s = transportondernemer
risco de -- = transportrisico
medio de -- = vervoermiddel, transportmiddel
2 vervoering, extase, enthousiasme, uitbarsting
--s amorose = hartstocht
-- de cholera = woede-uitbarsting


transposition sub

1 transpositie, verplaatsing, overbrenging, verschikking
2 verwisseling, omkering, omzetting
3 MUSICA transpositie


transpositor sub

1 iemand die of iets dat verplaatst/overbrengt, etc.


+ transpyrenee adj

1 aan de andere kant van de Pyreneeën (gelegen)


+ transrhenan adj

1 aan de overzijde van de Rijn (gelegen)


+ transsaharian adj

1 door de Sahara (gaand)
itinerario -- = door de Sahara lopende route


+ transsexual adj

1 transseksueel


+ transsexual sub

1 transseksueel


+ transsexualismo sub

1 transseksualisme


+ transsexualista sub

1 transseksueel


+ transsexualitate sub

1 transseksualiteit


+ transsiberian adj

1 transsiberisch
ferrovia -- = transsiberische spoorweg/lijn


+ transsonic adj

1 PHYSICA transsoon, transsonisch
aerodynamica -- = transsonische aërodynamica


transsubstantiar v

1 THEOLOGIA transsubstantiëren, brood en wijn in het lichaam en bloed des Heren veranderen


transsubstantiation sub

1 THEOLOGIA transsubstantiatie, verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed des Heren


transsudar v

1 transsuderen, doorzweten, uitzweten, vochtig uitslaan
le humiditate transsuda del parietes = de wanden slaan vochtig uit
2 MEDICINA transsuderen, doorzweten, uitzweten


+ transsudat sub

1 transsudaat


transsudation sub

1 het doorzweten, het uitzweten, het vochtig uitslaan
le -- del pariete = het vochtig uitslaan van de muur
2 MEDICINA transsudatie, het doorzweten, het uitzweten


+ transumpto sub

1 JURIDIC transsumpt


+ transuranic adj

1 CHIMIA transuranisch
elemento -- = transuraan


Transvaal sub n pr

1 Transvaal


+ transvalian adj

1 Transvaals


+ transvaliano sub

1 Transvaler


+ transvasabile adj

1 wat kan worden overgegoten, etc. (Vide: transvasar)


+ transvasamento sub

1 het overgieten, het overschenken, het overtappen, overheveling


transvasar v

1 overgieten, overschenken, overhevelen (anque FIGURATE)


transversa sub

1 dwarsbalk, dwarshout, kruisbalk, FOOTBALL doellat
-- de puteo = putbalk
2 FERROVIA biels, dwarsligger
3 FORTIFICATION traverse, dwarswal
4 dwarsstraat, zijweg, binnenweg, doorsteek, oversteek, traverse


+ transversabile adj

1 over te steken
riviera -- a pede = doorwaadbare rivier


transversal adj

1 transversaal, (over)dwars, dwarsliggend, dwarslopend
strata -- = dwarsstraat
via/cammino -- = dwarsweg
section -- = dwarsdoorsnede
profilo -- = dwarsprofiel
GEOGRAPHIA valle/vallea -- = dwarsdal
linea -- = dwarslijn, dwarsstreep
a lineas -- = dwarsgestreept
nave -- = dwarsschip
trave/trabe -- = dwarsbalk
muro -- = dwarsmuur
strata -- = dwarsstraat
duna -- = dwarsduin
canal -- = dwarskanaal/gracht
fossato -- = dwarssloot
sutura -- = dwarsnaad
fissura -- = dwarsscheur
soldatura -- = dwarslasnaad
cavilia -- = dwarsspie
traffico -- = dwarsverkeer
barra -- = dwarslat, dwarsstang,
FERROVIA dwarsligger, biels
ligation -- = dwarsverbinding
transmission -- = transversale aandrijving
flauta -- = dwarsfluit
unda -- = transversale golf
canal -- = kruisvaart
modulation -- = transversale modulatie
oscillationes -- = transversale trillingen
displaciamento -- = dwarsverschuiving
acceleration -- = dwarsversnelling
vibrationes/oscillationes -- = dwarstrillingen, transversale trillingen


transversal sub

1 GEOMETRIA transversaal, dwarslijn


+ transversalitate sub

1 transversaliteit
condition de -- = transversaliteitsvoorwaarde


transversar v

1 oversteken, overgaan, overtrekken
-- un ponte = een brug overgaan
-- le strata = de straat oversteken
-- in diagonal = schuin oversteken
-- le riviera/fluvio = de rivier oversteken
-- le oceano = de oceaan oversteken
-- le montanias = de bergen overtrekken
le riviera transversa le parc = de rivier stroomt door het park heen
FIGURATE -- le Rubicon =
de Rubicon overtrekken
2 doorboren, doordringen, gaan (dwars) door
le clavo transversa le planca = de spijker gaat door de plank heen
le balla transversa le mur = de kogel doorboort de muur
le aqua transversa le tela = het water gaat door het doek heen
-- le multitude = zich een weg banen door de menigte
3 dwarsbomen, tegenwerken
mille obstaculos me ha transversate = duizend hindernissen hebben me gedwarsboomd


+ transversata sub

1 het oversteken, overtocht, overvaart, oversteek
le -- del Atlantico = de overtocht over de Atlantische Oceaan


transverse adj

1 dwars, transversaal
MATHEMATICA
axe -- de un hyperbola = transversale as van een hyperbool
MATHEMATICA
section -- = dwarsdoorsnede
ANATOMIA
apophyse (-ysis) -- = dwarsuitsteeksel
ANATOMIA musculo -- = dwarsspier
sentiero -- = dwarspad
cammino -- = dwarsweg
valle/vallea -- = dwarsdal


transverso sub

1 breedte, wijdte
-- de digito = vingerbreedte
a -- = door, dwarsdoor
le luce/lumine filtrava a -- le cortinas = het licht filterde door de gordijnen
a -- le etates = door de eeuwen heen, in de loop der tijden
passar a -- le malias de un rete = door de mazen van een net glippen
reguardar/mirar a -- le vitro = door het raam kijken
de -- = scheef, schuin, verkeerd
taliar de -- = verkerven
reguardar/mirar de -- = scheef kijken (anque FIGURATE)
rationar de -- = krom redeneren
responder de -- = een verkeerd/onjuist antwoord geven
glutir de -- = zich verslikken


transverter v

1 omgooien, omverwerpen, neergooien


+ transvesical adj

1 transvesicaal


+ transvestismo sub

1 transvestisme, travestie


+ transvestito sub

1 tra(ns)vestiet


transylvan adj

1 Transsylvaans, Zevenburgs
Alpes -- = Transsylvanische Alpen


Transylvania sub n pr

1 Transsylvanië, Zevenburgen


transylvano sub

1 Transsylvaniër, Zevenburger


+ trapa sub

1 BOTANICA waternoot, waterkastanje


+ trapeziflor adj

1 BOTANICA met in een trapezium geranschikte bloemen


+ trapezifolie adj

1 BOTANICA met trapeziumvormige bladeren of blaadjes


trapeziforme adj

1 trapezevormig


trapezio sub

1 GEOMETRIA trapezium
-- isoscele = gelijkbenig trapezium
2 CIRCO trapeze
-- volante = zweefrek
exercitio de -- = oefening aan de trapeze
3 musculo -- = monnikskapspier


+ trapezista sub

1 trapezist, trapezewerker


+ trapezoidal adj

1 trapezevormig, trapezoïdaal
formula -- = trapezeformule


trapezoide sub

1 GEOMETRIA trapezoïde


+ trapezoide adj

1 trapezevormig, trapezoïdaal
filetto -- = trapezium(schroef)draad


trappa sub

1 val, valkuil, klem, valstrik
-- de mures/muses = muizenval
-- de vulpe = vossenklem
2 (val)luik, valdeur, klep
-- de succurso = noodluik
-- de discarga/de discargamento = stortluik
-- pro bombas = bommenluik


trappar v

1 vallen zetten, strikken, (in de val) vangen
2 FIGURATE in de val laten lopen


trappator sub

1 vallenzetter, pelsjager, trapper


+ trappista sub

1 CATHOLICISMO trappist
bira del --s = trappistenbier
monasterio de --s = trappistenklosster
signo de -- = trappistenteken


+ trass sub

1 tras
strato de -- = traslaag
coperir/cementar con -- = trassen


tratta sub

1 FINANCIAS wissel, traite
-- documentari/documental = documentaire wissel
--s solvente = solide wissels
le -- expira deman = de wissel vervalt morgen


+ trattoria sub ITALIANO

1 trattoria (Italiaans restaurantje)


+ trauma sub

1 PSYCHOLOGIA MEDICINA trauma
-- psychic = psychotrauma
-- acustic = akoestisch trauma
iste accidente le ha date un -- = dat ongeluk heeft bij hem een trauma veroorzaakt


+ traumatic adj

1 MEDICINA PSYCHOLOGIA traumatisch
experientia -- = traumatische ervaring
febre -- = wondkoorts
neurose (-osis) -- = schrikneurose
psychose (-osis) -- = schrikpsychose


+ traumatina sub

1 traumatine


+ traumatisar v

1 MEDICINA PSYCHOLOGIA traumatiseren, (hevig) schokken
iste accidente le ha traumatisate = dat ongeluk heeft bij hem een trauma veroorzaakt


+ traumatisation sub

1 MEDICINA PSYCHOLOGIA traumatisering


+ traumatismo sub

1 MEDICINA traumatisme, trauma, letsel
-- cranian/cranial = schedelletsel
-- acustic = akoestisch trauma
iste accidente le ha date un -- = dat ongeluk heeft bij hem een trauma veroorzaakt


+ traumatologia sub

1 MEDICINA traumatologie


+ traumatologic adj

1 MEDICINA traumatologisch
febre -- = wondkoorts
chirurgia -- = wondheelkunde
clinica -- = traumatologische kliniek


+ traumatologista sub

1 MEDICINA traumatoloog


+ traumatologo sub

1 MEDICINA traumatoloog


+ traumatophobia sub

1 traumatofobie, ziekelijke angst voor ongevallen


travaliar v

1 hard/zwaar werken, zwoegen
2 arbeid verrichten, werken, arbeiden


travaliator sub

1 iemand die werk verricht, arbeider, werkman, werker
-- forestal = bosarbeider
-- metallurgic = metaalarbeider, metaalbewerker
-- portuari = havenwerker, havenarbeider
-- municipal = gemeentewerkman
-- agricole/campestre = landarbeider
-- textile = textielarbeider
-- de fabrica = fabrieksarbeider
-- qualificate/specialisate = vakarbeider, geschoold arbeider
-- sin instruction = ongeschoold arbeider
-- saisonal {e} = seizoenarbeider
-- manual = handarbeider
-- intellectual = hoofdarbeider
-- social = sociaal werker
-- immigrate = gastarbeider
-- a domicilio = thuiswerker
-- de fortia = dwangarbeider
-- a tempore partial = deeltijdwerker
-- clandestin/nigre = zwartwerker, beunhaas
-- salariate = loontrekker
licentiar --es = arbeiders ontslaan
ingagiar -- = arbeiders ontslaan


travalio sub

1 zware arbeid, gezwoeg
2 werk, arbeid, karwei
-- professional = beroepsarbeid
-- corporal = lichamelijke arbeid
-- de precision = precisiewerk
-- administrative = administratief werk
-- lucrative = winstgevende arbeid
-- salariate = loonarbeid
-- domiciliari/a domicilio = huisarbeid
--(s) fortiate = dwangarbeid
--s public = openbare werken
--s public del municipalitate = gemeentewerken
-- collective/in equipa = groepswerk, werk in groepsverband
--s annexe/accessori/secundari = nevenwerkzaamheden
--s domestic = huishoudelijke werkzaamheden
--s de irrigation = irrigatiewerken
-- nocturne/de nocte = nachtarbeid/werk
-- ingrate = ondankbaar werk
-- cerebral/intellectual = intellectuele arbeid
-- manual = hand(en)arbeid
-- corporal/corporee = lichaamsarbeid, lichamelijke arbeid
-- gigantesc = reuzenarbeid
-- de sclavo = slavenarbeid
-- saisonal = seizoenarbeid
-- nigre/clandestin = zwart werk
-- sedentari = zittend werk
-- occasional = los werk
--es de restauration = restauratiewerkzaamheden
incapace de /inhabile al -- = arbeidsongeschikt
incapacitate de/inhabilitate al -- = arbeidsongeschiktheid
lege general super le incapacitate de -- = algemene arbeidsongeschiktheidswet
contracto/convention de -- = arbeidscontract
contracto/convention collective de -- = collectieve arbeidsovereenkomst, C.A.O.
productivitate del -- = arbeidsproduktiviteit
penuria/scarsitate de -- = arbeidsschaarste
reduction del tempore/del horas de -- = arbeidstijdverkorting
servicio de -- = arbeidsdienst
officio del -- = arbeidsbureau
inspection/inspectorato del -- = arbeidsinspectie
inspector de -- = arbeidsinspecteur
conflicto de -- = arbeidsconflict
bursa de -- = arbeidsbeurs
die/jorno/jornata de -- = arbeidsdag, werkdag
duration/durata (del jornata/del horas) de -- = arbeidsduur
capacitate de -- = arbeidsvermogen
mercato de -- = arbeidsmarkt
methodo de -- = arbeidsmethode
accidente de -- = arbeidsongeval
banco de -- = werkbank
visita de -- = werkbezoek
consilio de -- = arbeidsraad
derecto de -- = arbeidsrecht
aversion/repugnantia pro le -- = arbeidsschuwheid
lunch (A)/prandio de -- = werklunch
suspension/interruption/arresto del -- = werkonderbreking
schema de -- = werkschema
horas de -- = arbeidstijd
conditiones de -- = arbeidsvoorwaarden
relationes de -- = arbeidsverhoudingen
division del -- = arbeidsverdeling
legislation del -- = arbeidswetgeving
posto de -- = arbeidsplaats
gaudio/joia del -- = arbeidsvreugde
application al -- = arbeidzaamheid
-- al catena = lopende band werk
gruppo de -- = werkgroep
camera/cabinetto de -- = werkkamer
excesso de -- = te veel werk
dator de -- = werkgever
conductor/surveliante de -- = opzichter
plano de -- = werkplan
programma de -- = werkprogramma
horario de -- = werkrooster
pecia de -- = werkstuk
permisso/certificato de -- = werkvergunning
tabula de -- = werktafel
campo de -- = arbeidskamp, werkkamp
vestimentos de -- = bedrijfs/werkkleding
ambiente de -- = werkklimaat, werkmilieu
mitter se/poner se al -- = aan het werk gaan
esser al -- = aan het werk zijn
cercar -- = werk zoeken
dar -- a = werk verschaffen aan
sin -- = werkloos


trave sub

1 dat waarmee men voorwerpen samenvoegt/aan elkander verbindt: (verbindings)balk, dwarsbalk, spantouw,
kluister, etc.
-- transversal = dwarsbalk
-- posterior/de detra = achterspant
-- principal = hoofdbalk
-- armate = gewapende balk
-- de equilibrio = evenwichtsbalk
armatura de --s = gebint(e), dakkap, dakspant
le -- reposa super le muro = de balk rust op de muur
poner --s a = bemoeilijken


+ travertino sub

1 travertijn


travestimento sub

1 het vermommen, vermomming, het verkleden, verkleding
2 het parodiëren, parodie


travestir v

1 vermommen, verkleden
2 parodiëren


+ travestismo sub

1 transvestisme, travestie


+ travestito sub

1 tra(ns)vestiet


travestitor sub

1 vermommer
2 parodist


+ trecentesime num ord

1 driehonderdste


+ trecento sub ITALIANO

1 trecento (14-de eeuw in de Italiaanse kunst)


tredece sub num card

1 dertien


+ tredecesime num ord

1 dertiende


+ tregua sub

1 bestand, wapenstilstand
linea de -- = bestandslijn
accordo/pacto de -- = bestandsovereenkomst
violation de -- = bestandsschending
expiration de un -- = einde van een bestand
Tregua de Deceduo Annos = Twaalfjarig Bestand
-- de Deo = Godsvrede
SPORT -- hibernal = winterstop
-- atomic = opschorting van atoomproeven
denunciar un -- = een bestand opzeggen
violar un -- = een bestand schenden
prorogar un -- = een bestand verlengen
2 rust, adempauze
sin -- = opophoudelijk, aan een stuk door


+ trema sub

1 trema, deelteken


+ tremaculo sub

1 schakelnet


+ trematodo sub

1 ZOOLOGIA zuigworm, trematode


tremende adj

1 verschrikkelijk, ontzettend, geducht
calor -- = verschrikkelijke hitte
causar/facer devastationes -- = verschrikkelijke verwoestingen aanrichten
2 buitengemeen, fantastisch, geweldig, enorm
(a)melioration -- = geweldige verbetering
volar la da un sensation -- = zij vindt vliegen een geweldige sensatie
tremendemente forte = beresterk


tremer v

1 beven, bibberen, sidderen, trillen, flakkeren, flikkeren
-- como un canna = beven als een riet
le terra ha tremite iste nocte = er is vannacht een aardbeving geweest
-- de febre = rillen van de koorts
-- de frigido = rillen/huiveren van de kou
le lumine treme = het licht flikkert
su voce treme = zijn stem trilt
2 FIGURATE huiveren, beven, in angst zitten


+ tremolite sub

1 MINERALOGIA tremoliet


tremolo sub ITALIANO

1 MUSICA tremolo, triller


+ tremophobia sub

1 tremofobie, beefangst


tremor sub

1 beving, siddering, trilling, rilling
-- de terra = aardbeving
-- de luna = maanbeving
-- de mar = zeebeving


tremulamento sub

1 het beven, beving, het trillen, trilling, het sidderen, siddering, het rillen, rilling


tremulante adj

1 bevend, trillend, sidderend, rillend
voce -- = beverige stem


tremular v

1 beven, trillen, sidderen, rillen
-- de pavor = beven van angst
-- de tote su membros/corpore = over al zjn leden beven
-- como un canna = beven als een riet
-- de frigido = rillen van koude
-- de febre = rillen van koorts


+ tremulation sub

1 het beven, beving, het trillen, trilling, het sidderen, siddering, het rillen, rilling


tremulator sub

1 iemand die beeft/trilt, etc.


tremule adj

1 bevend, trillend, sidderend, rillend
con voce -- = met bevende stem
poplo -- = trilpopulier, ratelpopulier, esp(eboom)
pteris -- = wortelvaren, siddervaren


tremulo sub

1 BOTANICA trilpopulier, ratelpopulier, esp(eboom)


trenchamento {sj} sub

1 het snijden, het afsnijden, het doorsnijden, het doorhakken


trenchante {sj} adj

1 snijdend, scherp (anque FIGURATE)
instrumento -- = snij-apparaat
cultello -- = scherp mes
spada -- = scherp zwaard
plana -- = scherpe beitel
linguage -- = scherpe taal


trenchar {sj} v

1 snijden, afsnijden, doorsnijden, doorhakken
-- un corda = een touw doorsnijden
-- le nodo gordian = de gordiaanse knoop doorhakken
-- le collo = de hals afsnijden
- le filo del vita = de levensdraad afsnijden
-- le capite/testa de un persona = iemand onthoofden
CULINARI -- in cubos = in blokjes/dobbelsteentjes snijden
-- le aqua/le electricitate/le telephono = de waterleiding/de elektricteit (stroom)/de telefoon afsnijden
-- per le lima = doorvijlen
-- un pira in duo (partes) = een peer half doorsnijden


trenchator {sj} sub

1 iemand die of iets dat (af/door)snijdt/doorhakt


+ trench-coat sub ANGLESE

1 trench-coat, (soort regenjas)


trenchea {sj} sub

1 geul, greppel, sleuf
-- de fundation = funderingssleuf
2 MILITAR loopgraaf
-- in zigzag = zigzagloopgraaf
systema de --s = loopgravenstelsel
linea de --s = loopgravenlinie
position de --s = loopgravenstelling
guerra de --s = loopgravenoorlog
febre de -- = loopgravenkoorts
mortero de -- = loopgraafmortier


trencho {sj} sub

1 snede, schijf, plak, stuk
-- de torta/de pastisseria = stuk gebak
-- de pan = snee/plak brood
-- de pan butyrate/con butyro = gemeerde boterham
--s de pan frite = wentelteefjes
-- de carne = plak/lap vlees
-- de vitello = kalfslap(je)
-- de melon = stuk meloen
-- de gambon = plak ham
-- de marmore = marmerplaat


+ trend sub ANGLESE

1 trend, tendens
subjecte al --s = trendgevoelig


trenta sub num card

1 dertig


trentena sub

1 dertigtal, een stuk of dertig


trentesime num ord

1 dertigste
le -- parte = het dertigste (deel)


trentesimo sub

1 dertigste deel


trentin adj

1 Trents


Trento sub n pr

1 Trente
Concilio de -- = Concilie van Trente


+ trentuple adj

1 dertigvoudig


+ trentuplo sub

1 dertigvoud


+ trepanar v

1 MEDICINA met de schedelboor opereren, de schedel lichten, trepaneren


+ trepanation sub

1 MEDICINA schedelboring, trepanatie


+ trepano sub

1 MEDICINA schedelboor, trepaneerboor, trepaan
2 MINAS grondboor, aardboor, schachtboor


trepidar v

1 trillen, schudden, vibreren
2 beven (van angst), ongerust zijn


trepidation sub

1 het trillen, het schudden, het vibreren
-- de un motor = getril/schokken van een motor
2 angst, ongerustheid, onrust


trepide adj

1 trillend, bevend


trepiditate sub

1 ongerustheid, onrust


+ treponema sub

1 BIOLOGIA spirochaete, treponema


+ treponematose (-osis) sub

1 MEDICINA treponematose


tres sub num card

1 drie
de -- sortas = drieërlei
nos esseva -- = wij waren met zijn drieën
regula de -- = regel van drieën
LITTERATURA regula del -- unitates = regel van de drie eenheden


tresor sub

1 schat (anque JURIDIC, ARCHEOLOGIA), kunstschat, kerkschat, rijkdom
cercator de --es = schatzoeker/graver
--es del Louvre = kunstschatten van het Louvre
-- de libros = boekenschat
-- linguistic/de un lingua = taalschat
bono del -- = schatkistpapier
interrar un -- = een schat begraven/ingraven
cercar --es = schatzoeken, schatgraven
disinterrar/exhumar --es = schatten opgraven/opdelven


tresoreria sub

1 schatkamer
2 schatkist, staatskas
bono del -- = schatkistpapier


tresorero sub

1 penningmeester, betaalmeester, schatbewaarder (in kerk)
discargar le -- = de penningmeester dechargeren


tressa sub

1 (haar)vlecht


tressage sub

1 het vlechten
le -- de un corbe = het vlechten van een mand
material de -- = vlechtmateriaal


tressar v

1 vlechten
-- corbes = manden vlechten
-- un corona = een krans vlechten


tressator sub

1 vlechter
-- de corbes = mandenvlechter


+ triacido sub

1 CHIMIA driebasisch zuur, driewaardig zuur


triade sub

1 drietal, drieëenheid
2 GEOMETRIA triade, MUSICA drieklank
-- augmentate = overmatige drieklank
-- minor = kleine drieklank
-- major = grote drieklank


triadic adj

1 een drietal betreffend, triade..., triadisch


+ triandre adj

1 BOTANICA met drie meeldraden


triandria sub

1 BOTANICA driehelmigheid


triangular adj

1 driehoekig, driehoeks...
musculo -- = driehoeksspier
lima -- = driekante vijl
ferro -- = driehoeksijzer
filetto -- = driehoekige schroefdraad
2 MATHEMATICA triangulair, trigonaal, driehoeks...
prisma -- = trigonaal prisma
numeros -- = triangulaire getallen
methodo -- = driehoeksmethode
projection -- = driehoeksprojectie
ECONOMIA accordo monetari -- = monetair driehoeksakkoord


triangular v

1 door driehoeksmeting opmeten, trianguleren
2 in driehoeken verdelen, driehoeken


+ triangularitate sub

1 driehoekigheid


triangulation sub

1 het trianguleren, driehoeksmeting, triangulatie
methodo de -- = triangulatiemethode


+ triangulipetale adj

1 BOTANICA met driehoekige kroonbladen


triangulo sub

1 driehoek (anque MATHEMATICA)
-- equilatere/equilateral = gelijkzijdige driehoek
-- rectangule/rectangular = rechthoekige driehoek
-- acutangule/acutangular = scherphoekige driehoek
-- obtusangule/obtusangular = stomphoekige driehoek
-- isocele = gelijkbenige driehoek
-- non equilatere/non equilateral = ongelijkzijdige driehoek
--s semblabile/simile/similar/similabile = gelijkvormige driehoeken
similitude de --s = gelijkvormigheid van driehoeken
-- spheric = boldriehoek
-- parallactic = parallactische driehoek
-- pedal = voetpuntsdriehoek
-- de fortias = krachtendriehoek
ANATOMIA -- occipital = hoofddriehoek
summitate de un -- = top van een driehoek
base de un -- = basis van een driehoek
altor de un -- = hoogte van een driehoek
construer un -- = een driehoek construeren
-- adhesive (pro photos) = fotohoekje
2 MEDICINA triangel


+ triarchia sub

1 triarchie (regering van drie personen of van drie partijen)


trias sub

1 GEOLOGIA Trias


triassic adj

1 GEOLOGIA triassisch
formation -- = triasformatie
sedimento -- = triasafzetting


+ triathleta sub

1 SPORT triatleet


+ triathlon sub

1 SPORT driekamp, triathlon


+ triatomic adj

1 CHIMIA drie atomen bezittend
molecula -- = uit drie atomen bestaand molecuul


+ triatomicitate sub

1 CHIMIA drieatomigheid


+ triaxial adj

1 triaxiaal
seismographo -- = triaxiale seismograaf


+ tribade sub

1 tribade, lesbienne


+ tribadismo sub

1 tribadisme, lesbische liefde


tribal adj

1 stam..., tribaal
mores -- = stamgewoonten
tradition -- = stamtraditie
conscientia -- = stambewustzijn
organisation -- = stamorganisatie
territorio -- = stamgebied
guerra -- = stammenoorlog
chef (F) -- = stamhoofd
deo -- = stamgod
le vita -- = het leven in de stam


+ tribalismo sub

1 tribalisme, organisatie in stamverband


+ tribasic adj

1 CHIMIA driebasisch
acido -- = driebasisch zuur


+ tribasicitate sub

1 CHIMIA driebasigheid


tribo sub

1 ANTIQUITATE stam
le deceduo --s de Israel = de twaalf stammen van Israël
2 stam, volksstam
-- nomade = nomadenstam
-- salvage = wilde stam
-- arabic = Arabische stam
-- de Beduines = Bedoeïnenstam
chef (F) de -- = stamhoofd
3 BIOLOGIA tribus, geslachtengroep


+ triboelectric adj

1 PHYSICA wrijvingselektriciteits...


+ triboelectricitate sub

1 PHYSICA wrijvingselektriciteit, tribo-elektriciteit


+ tribologia sub

1 PHYSICA tribologie, wrijvingsleer


+ triboluminescente adj

1 triboluminescentie...


+ triboluminescentia sub

1 PHYSICA triboluminescentie


+ tribometria sub

1 PHYSICA meting van de wrijvingselektriciteit


+ tribometro sub

1 PHYSICA wrijvingsmeter


+ tribonica sub

1 tribonica


+ tribophysica sub

1 tribofysica


+ tribracho sub

1 LITTERATURA tribrachys (versmaat met drie korte lettergrepen)


+ tribracteate adj

1 BOTANICA met drie schutbladen


tribuer v

1 toewijzen, toekennen, toebedelen
-- laude a un persona = iemand lof toezwaaien


tribular v

1 dorsen
2 kwellen, bezoeken, zwaar beproeven


tribulation sub

1 beproeving, bezoeking, plaag, rampspoed, ellende


tribulo sub

1 dorsmachine


tribuna sub

1 tribune
-- public/del publico = publieke tribune
-- de pressa = perstribune
-- de honor = eretribune
-- principal = hoofdtribune
-- coperte = overdekte tribune
2 spreekgestoelte, podium
-- del testes = getuigenbank
3 ARTE DE CONSTRUER galerij


tribunal sub

1 rechterstoel
-- de Deo = Gods rechterstoel
-- de penitentia = biechtstoel
2 rechtbank, gerecht(sgebouw), tribunaal, rechtsprekend college, rechtscollege
-- civil = burgerlijke rechtbank
-- militar = militaire rechtbank
-- de commercio = handelsrechtbank
-- ecclesiastic = kerkelijke rechtbank
-- popular = volksgericht
-- inferior = lagere rechtbank
-- superior = hogere rechtbank
evocar a un -- superior = voor een hogere rechtbank brengen
-- cantonal = kantongerecht
-- arbitral/de arbitrage = scheidsgerecht, arbitragehof
-- supreme = hooggerechtshof
-- pro infantes = kinderrechtbank
presidente del -- = president van de rechtbank
sala del -- = (ge)rechtszaal
session del -- = (ge)rechtszitting
comparer ante le -- = voor het gerecht verschijnen
le -- se ha declarate competente = de rechtbank heeft zich bevoegd verklaard
declinar le competentia de un -- = de bevoegdheid van een rechtbank niet erkennen
testar ante le -- = voor de rechtbank getuigen


tribunato sub

1 HISTORIA ROMAN (volks)tribunaat


tribunitie adj

1 HISTORIA ROMAN van een volkstribuun, van het volkstribunaat
2 van een volksleider/menner


tribuno sub

1 HISTORIA ROMAN (volks)tribuun
-- del populo = volkstribuun
2 volksleider, volksmenner


tributari adj

1 tribuutplichtig, schatplichtig
populo -- = schatplichtig volk
2 GEOGRAPHIA zij..., die uitmondt in
riviera -- = zijrivier


+ tributario sub

1 tribuutplichtige, cijnsplichtige, belastingplichtige


tributo sub

1 HISTORIA tribuut, cijns, schatting, heffing
-- de guerra = oorlogsschatting
imponer un -- = een schatting opleggen
FIGURATE pagar le -- al natura = de tol aan de natuur betalen, sterven
2 FIGURATE tribuut, eerbetoon, hulde(blijk)
-- floral = bloemenhulde


trica sub

1 kleinigheid, wissewasje, habbekrats, prikje, schijntje
2 belemmering, complicatie, beletsel


tricennal adj

1 dertigjarig
2 om de dertig jaren voorkomend


+ tricentenari adj

1 driehonderdjarig
monumento -- = monument dat driehonderd jaar oud is


+ tricentenario sub

1 driehonderjarig bestaan, derde eeuwfeest


+ tricephale adj

1 driekoppig, driehoofdig
monstro -- = driekoppig monster


+ tricephalia sub

1 driekoppigheid, driehoofdigheid


+ trichiasis sub

1 MEDICINA trichiasis (het naar binnen groeien van de oogharen)


trichina sub

1 ZOOLOGIA trichine, haarworm


+ trichinal adj

1 MEDICINA trichine...
infection -- = trichine-infectie


+ trichinisar v

1 met trichinen besmetten


trichinose adj

1 MEDICINA trichineus, trichinen bevattend


trichinose (-osis) sub

1 trichinose, trichinenziekte


+ trichite sub

1 MINERALOGIA trichiet


+ trichlorethyleno sub

1 CHIMIA trichlorethyleen, tri


trichlorido sub

1 CHIMIA trichloride


+ trichocephalo sub

1 ZOOLOGIA dunkop
-- dispar = platworm


+ trichogramma sub

1 MEDICINA trichogram


+ trichologia sub

1 haarkunde, trichologie


+ trichologic adj

1 MEDICINA van de trichologie, haar...
producto -- = haarprodukt


+ tricholoma sub

1 BOTANICA ridderzwam, tricholoma
-- saponacee = zeepzwam


+ trichoma sub

1 MEDICINA Poolse (haar)vlecht
2 BOTANICA trichoom


+ trichomoniasis sub

1 MEDICINA trichomoniasis (i.h.b. witte vloed)


+ trichophytia sub

1 MEDICINA trichofytie, ringvuur


+ trichopteros sub pl

1 ZOOLOGIA haarvleugeligen


+ trichordo sub

1 driesnarig muziekinstrument


+ trichotomia sub

1 verdeling in drieën, driedeling, drieledigheid, trichotomie


+ trichotomic adj

1 de verdeling in drieën betreffend, in drieën gesplitst, driedelig, drieledig


+ trichroic adj

1 driekleurig (van kristal)


+ trichroismo sub

1 driekleurigheid (van kristal), trichroïsme


+ trichromia sub

1 driekleurendruk


+ triciliate adj

1 BOTANICA met drie wimpers, met drie wimperharen


tricipite adj

1 ANATOMIA
musculo -- = driehoofdige spier, triceps


tricipite sub

1 ANATOMIA triceps


+ triclin adj

1 Vide: triclinic


+ triclinic adj

1 triclien (mbt kristalstelsel)


+ triclinio sub

1 HISTORIA triclinium


tricolor adj

1 driekleurig
bandiera -- = driekleur
viola -- = driekleurig viooltje, akkerviooltje
convolvulo -- = dagschone


tricolor sub

1 driekleur (vlag)


tricorne adj

1 driekantig, driehoornig


tricorno sub

1 driekantige steek/hoed


+ tricostate adj

1 BOTANICA drieribbig


tricot sub FRANCESE

1 gebreide stof, tricot, jersey
articulos de -- = tricotage
camisa de -- = tricothemd
vestimentos de -- = tricotkleding
2 gebreid kledingstuk: trui, jumper, pullover, sweater


tricotage sub

1 het breien, breiwerk
2 gebreide kleding


tricotar v

1 breien
machina a/de -- = breimachine
coton a/de -- = breikatoen
lana a/de -- = breiwol
agulia/aco a/de -- = breinaald/pen


tricotator sub

1 breier, iemand die breit


tricotatrice sub

1 breister


+ trictrac sub

1 SPORT triktrak
tabuliero de -- = triktrakbord


+ tricuspidal adj

1 Vide: tricuspide


+ tricuspidate adj

1 ANATOMIA, BOTANICA driepuntig


+ tricuspide adj

1 ANATOMIA driepuntig
valvula -- = driepuntige hartklep


+ tricyclista sub

1 rijder op een driewieler


tricyclo sub

1 driewieler


+ tridacna sub

1 reuzenmossel, bakschelp, doopvontschelp


+ tridactyle adj

1 ZOOLOGIA drievingerig, drietenig, driehoevig
laro -- = drieteenmeeuw
le rhinocerote es un animal -- = de rinoceros is een driehoevig dier


+ tridentate adj

1 met de drietand gewapend
2 BOTANICA drietandig


tridente sub

1 mestvork, hooivork
2 MYTHOLOGIA drietand, Neptunusvork


+ tridentin adj

1 Trents, Tridentijns
2 van het Trents concilie


tridimensional adj

1 driedimensionaal, ruimtelijk
film (A) -- = driedimensionale film
imagine -- = driedimensionaal beeld
character -- = ruimtelijkheid
MATHEMATICA curva -- = ruimtekromme
representation -- = ruimtelijke voorstelling
le spatio euclidian es -- = de euclidische ruimte is tridimensionaal
effecto -- de un decoration parietal = ruimtelijke werking van een wandversiering
pensar tridimensionalmente = ruimtelijk denken


+ tridimensionalitate sub

1 tridimensionaliteit, ruimtelijkheid


+ triduo sub

1 triduüm, driedaagse kerkelijke viering


triennal adj

1 driejaarlijks (één keer per drie jaar plaats vindend/voorkomend)
premio -- = eens in de drie jaar toegekende prijs
celebration -- = driejaarlijkse viering
exposition/exhibition -- de picturas = driejaarlijkse tentoonstelling van schilderijen
2 driejarig (drie jaar durend)
function -- = driejarige functie
plano -- = driejarenplan
studio -- = driejare studie


+ triennalitate sub

1 driejaarlijkse periodiciteit, het een keer per drie jaar plaatsvinden/voorkomen


trienne adj

1 driejaarlijks (één keer per drie jaar plaats vindend/voorkomend)
premio -- = eens in de drie jaar toegekend eprijs
2 driejarig (drie jaar durend)
function -- = driejarige functie
plano -- = driejarenplan


triennio sub

1 tijdvak van drie jaar, triënnium


+ trientalis sub

1 BOTANICA zevenster


Trieste sub n pr

1 Triëst


+ triestin adj

1 van/uit Triëst


trifacial adj

1 ANATOMIA
musculo -- = gelaatsspier die uit driemaal twee delen bestaat


trifide adj

1 in drieën gespleten, driespletig, drieslippig, driedelig


+ triflor adj

1 BOTANICA driebloemig


+ trifocal adj

1 OPTICA trifocaal (van brilleglazen)


trifoliate adj

1 BOTANICA driebladig


+ trifolie adj

1 Vide: trifoliate


trifolio sub

1 BOTANICA klaver
-- de quatro folios = klavertje vier
-- fragifere = aardbeiklaver
-- incarnate = incarnaatklaver
-- pratense/agrari = akkerklaver, beemdklaver
-- hybride = bastaardklaver, Zweedse klaver
mel de -- = klaverhoning
semine de -- = klaverzaad
campo de -- = klaverveld
feno de -- = klaverhooi
recolta de -- = klaveroogst
specie de -- = klaversoort
cultura de -- = klaverbouw/teelt
cruciata de vias/camminos in -- = klaverblad (wegkruising)
2 ARTE DE CONSTRUER driepas
3 klaver (bij het kaartspel)
dece de -- = klavertien


+ triforio

1 ARTE DE CONSTRUER triforio, driespleet, drieglief


triforme adj

1 drievormig


+ trifurcar v

1 verdelen in drie takken of delen


+ trifurcate adj

1 in drieën gevorkt, met drie takken


trigemine adj

1 drieling...
nervo -- = drielingszenuw


trigemino sub

1 één van een drieling
--s = drieling(en)


+ trigesime num ord

1 dertigste


+ trigla sub

1 ZOOLOGIA knorhaan, poon


+ triglochin sub

1 BOTANICA zoutgras
-- palustre = moeraszoutgras
-- marin/maritime = strandzoutgras


+ triglycerido sub

1 CHIMIA triglyceride


+ triglyphic adj

1 triglifisch, versierd met trigliefen, uit trigliefen bestaand


+ triglypho sub

1 triglief, driespleet (in Dorische fries)


+ trigonal adj

1 trigonaal, driehoekig, driezijdig
systema -- = trigonaal stelsel
numeros -- = trigonale getallen


+ trigone adj

1 trigonaal, driezijdig, driehoekig


+ trigonella sub

1 BOTANICA hoornklaver


+ trigono sub

1 trigonum, driehoek
-- cerebral = fornix cerebri


+ trigonocephale adj

1 trigonocefaal


+ trigonocephalia sub

1 trigonocephalie, driehoekig-hoofdigheid


+ trigonocephalo sub

1 persoon met driehoekig hoofd
2 ZOOLOGIA lansslang


+ trigonometria sub

1 MATHEMATICA trigonometrie, driehoeksmeting
-- plan = vlakke driehoeksmeting
-- spheric = boldriehoeksmeting


+ trigonometric adj

1 MATHEMATICA trigonometrisch
functiones -- = trigonometrische functies
equationes -- = trigonometrische vergelijkingen


+ trigramma sub

1 woord bestaande uit drie letters, trigram


+ trihebdomadari adj

1 driemaal per week verschijnend


+ trihedre adj

1 MATHEMATICA drievlakkig, triëdrisch
angulo -- = drievlakshoek


+ trihedro sub

1 MATHEMATICA drievlak


+ trihybridismo sub

1 trihybridisme


+ trilateral sub

1 trilateraal, driezijdig


trilatere adj

1 trilateraal, driezijdig


+ trilinear adj

1 trilineair, drielijnig


+ trilineate adj

1 BOTANICA met drie lijnen, driestrepig


+ trilinee adj

1 Vide: trilinear


trilingue adj

1 drietalig, in drie talen
dictionario -- = drietalig woordenboek
inscription -- = drietalige inscriptie


+ trilinguismo sub

1 drietaligheid


+ trilitho sub

1 (soort) hunebed


+ trilitteral adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA drieletterig, uit drie letters bestaand
parola -- = drieletterig woord


+ trilittere adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA drieletterig, uit drie letters bestaand
parola -- = drieletterig woord


trillar v

1 trillers zingen/spelen


trillion sub

1 triljoen (één met 12 nullen)
2 triljoen (één met 18 nullen)


trillionesime adj

1 triljoenste
le -- parte = het triljoenste (deel)


trillionesimo sub

1 triljoenste deel


trillo sub

1 MUSICA triller
facer --s = trillers spelen/zingen


trilobate adj

1 BOTANICA drielobbig
folio -- = drielobbig blad
2 ARTE DE CONSTRUER klaverbladvormig
ogiva -- = driepas(boog)


+ trilobe adj

1 Vide: trilobate


trilobite sub

1 PALEONTOLOGIA trilobiet


+ trilocular adj

1 BOTANICA driehokkig
ovario -- = driehokkig vruchtbeginsel
fructo -- = driehokkige vrucht
2 BIOLOGIA driecellig


trilogia sub

1 LITTERATURA trilogie


+ trimaran sub

1 trimaran


+ trimembre adj

1 uit drie leden bestaand


trimere adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA trimeer (uit drie overeenkomstige delen samengesteld)
coleoptero -- = trimere kever
planta -- = trimere plant


trimestral adj

1 driemaandelijks, kwartaal...
revista -- = driemaandelijks tijdschrift
reporto/bulletin -- = kwartaalbericht
abonamento/subscription -- = kwartaalabonnement
pagamento -- = kwartaalbetaling
dividendo -- = kwartaaldividend
(precio de) location -- = kwartaalhuur
pagar trimestralmente = per kwartaal betalen


+ trimestralisar v

1 driemaandelijks maken


trimestre sub

1 trimester, kwartaal


trimetro sub

1 LITTERATURA trimeter, drievoetig vers, alexandrijn met twee cesuren
-- iambic = jambische trimeter


+ trimorphe adj

1 trimorf, drievormig


+ trimorphic adj

1 Vide: trimorphe


+ trimorphismo sub

1 drievormigheid


+ trimotor adj

1 driemotorig
avion -- = driemotorisch vliegtuig


+ trimotor sub

1 driemotorisch vliegtuig


trin adj

1 drievuldig, drievoudig, drieënig
2 ASTROLOGIA aspecto -- = driehoeksaspect, trine


+ trincar v

1 zuipen, pimpelen


+ trincator sub

1 zuiper, pimpelaar


+ trinchetto sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES stagfok, kluiffok, kluiver
mast de -- = fokkemast
vela de -- = fokkezeil
anello de -- = kluiverring


+ trinervate adj

1 BOTANICA drienervig
folios -- = bladeren met drie nerven


+ trinerve adj

1 BOTANICA drienervig
carex/carice -- = drienervige zegge


Trinidad sub n pr ESPANIOL

1 Trinidad


+ trinitari adj

1 RELIGION trinitarisch, trinitair
dogma -- = dogma van de triniteit
le formula -- = de trinitaire formule


trinitario sub

1 THEOLOGIA trinitariër
2 lid van de trinitarissenorde


trinitate sub

1 drieëenheid, triade
Trinitate = A.(THEOLOGIA Drieëenheid, Drievuldigheid, B. Triniteitszondag
dogma/doctrina del Trinitate = leer van de Drieëenheid
festa del -- = triniteitsfeest


+ trinitrobenzene sub

1 CHIMIA trinitrobenzeen


+ trinitrotoluene sub

1 CHIMIA trinitrotolueen, TNT


+ trinitrotoluol sub

1 CHIMIA trinitrotoluol, TNT


trinomic adj

1 MATHEMATICA drietermig


+ trinominal

1 MATHEMATICA drietermig


trinomio sub

1 MATHEMATICA drieterm


trio sub

1 trio, drietal MUSICA
-- a chordas = strijktrio
MUSICA -- canor = vocaal trio


+ triodo sub

1 PHYSICA triode


+ triol sub

1 CHIMIA alcohol trivalente, triol


+ triolet sub

1 LITTERATURA triolet (dichtvorm)


+ triolismo sub

1 trioseks


+ trionice sub

1 ZOOLOGIA drieklauw, grote zoetwaterschildpad


+ triose sub

1 BIOCHIMIA triose


trioxydo sub

1 CHIMIA trioxyde


+ trip sub ANGLESE

1 trip (mbt drugs)
facer un -- = een trip maken


tripa sub

1 CULINARI pens, trijp, triep
--s = pens, ingewanden
chorda de -- = darmsnaar


+ tripale adj

1 driebladig (mbt propeller/hefschroef)
helice -- = driebladige propeller


tripartir v

1 in drieën delen verdelen


tripartite adj

1 tripartiet, drieledig, driedelig, driezijdig
accordo -- = tripartiete overeenkomst
commission -- = driedelige commissie
folio -- = driedelig blad
pacto -- = driemogendhedenpact
governamento -- = driepartijenregering


tripartition sub

1 driedeling, tripartitie


+ tripartitismo sub

1 driepartijenstelsel


tripede sub

1 driepoot, drievoet, statief
vaina de -- = statieffoedraal
extender un -- = een statief uitschuiven


+ tripennate adj

1 BIOLOGIA drievoudig geveerd


+ tripeptido sub

1 BIOCHIMIA tripeptide


+ tripetale adj

1 BOTANICA met drie kroonbladen


+ triphasate adj

1 Vide: triphase


+ triphase adj

1 driefasig, driefasen...
currente -- = driefasenstroom, draaistroom
generator a currente -- = draaistroomgenerator
motor a currente -- = draaistroommotor
transformator a currente -- = draaistroomtransformator
rete a currente -- = draaistroomnet


+ triphasic adj

1 Vide: triphase


+ triphthongal adj

1 PHONETICA drieklank...


+ triphthongar v

1 PHONETICA als drieklank uitspreken


+ triphthongation sub

1 PHONETICA het als drieklank uitspreken


triphthongo sub

1 PHONETICA drieklank


+ triphylle adj

1 BOTANICA driebladig


+ tripinnate adj

1 BOTANICA drievoudig geveerd (van blad)


triplamento sub

1 het verdrievoudigen, verdrievoudiging


triplano sub

1 AVIATION driedekker


triplar v

1 verdrievoudigen


triple adj

1 drievoudig, driemaal zo groot
mento -- = driedubbele onderkin
quantitate -- = driedubbele hoeveelheid
nascentia/parto -- = geboorte van een drieling
PHYSICA puncto -- = tripelpunt
salto -- = driesprong, hinkstapsprong
prisa -- = driewegstekker
missile -- = drietrapsraket
concerto -- = tripelconcert
speculo -- = tripelspiegel
-- corona = tiara


tripletto sub

1 triplet, drietal


triplicar v

1 verdrievoudigen, in triplo schrijven/typen/maken, driemaal kopiëren
le beneficio/profito ha triplicate = de winst is verdrievoudigd
quantitate triplicate = driedubbele hoeveelheid


triplication sub

1 verdrievoudiging
-- del beneficio/profito = verdrievoudiging van de winst


triplicato sub

1 triplicaat, drievoudig afschrift


triplice adj

1 drievoudig, driemaal zo groot
missile -- = drietrapsraket
salto -- = driesprong, hinkstapsprong


triplicitate sub

1 drievoudigheid, tripliciteit


+ triplo sub

1 drievoud, triplo


+ triploide adj

1 BIOLOGIA triploïde


+ triploidia sub

1 BIOLOGIA triploïdie


+ tripode sub

1 drievoet, driepoot, statief
-- telescopic = uitschuifbaar statief
vaina de -- = statieffoedraal
extender un -- = een statief uitschuiven


+ tripodia sub

1 tripodie, drievoetig vers


+ tripodic adj

1 met drie poten
mast -- = driepotige mast
2 verso -- = drievoetig vers


+ tripolar adj

1 ELECTRICITATE driepolig, tripolair


Tripole sub n pr

1 Tripoli


+ tripoli sub

1 tripelaarde, poetsgoed


tripolitan adj

1 Tripolitaans


tripolitano sub

1 Tripolitaan


+ triptico sub

1 ARTES PLASTIC drieluik, triptiek
2 LITTERATURA driedelig werk, trilogie, triptiek
3 JURIDIC driedelig document, triptiek


+ trireactor sub

1 driemotorig straalvliegtuig


trireme adj

1 nave -- = schip met drie rijen roeiers


trireme sub

1 schip met drie rijen roeiers


+ trisannual adj

1 driejaarlijks
fête --le = festa trisannual


+ trisava sub

1 oudovergrootmoeder


+ trisavo sub

1 oudovergrootvader


+ trisecante sub

1 MATHEMATICA trisecant


trisecar v

1 MATHEMATICA in drie (gelijke) delen verdelen (hoek)


trisection sub

1 MATHEMATICA verdeling in drie (gelijke) delen, trisectie, driedeling
-- de un angulo = trisectie van een hoek


+ trisector sub

1 iemand die of instrument waarmee men iets in drie (gelijke) delen verdeelt


+ trisepale adj

1 BOTANICA met driebladige kelk


+ trismic adj

1 MEDICINA kaakkramp...


trismo sub

1 MEDICINA kaakkramp, (mond)klem


+ trisomia sub

1 BIOLOGIA trisomie (aanwezigheid van drie chromosomen)


+ trisomic adj

1 BIOLOGIA trisomisch


+ trisperme adj

1 BOTANICA driezadig


+ trispicate adj

1 BOTANICA drie-arig


+ trisrectangule adj

1 drie rechte hoeken hebbend


triste adj

1 triest, treurig, droevig, verdrietig, bedroefd
historia -- = droevige geschiedenis
reguardo -- = treurige blik
visage -- = verdrietig gezicht
cavallero del -- figura = ridder van de droevige figuur
2 triest, naargeestig, troosteloos, somber, neerslachtig
colores -- = sombere kleuren
vita -- = troosteloos leven


tristessa sub

1 triestheid, treurigheid, droevigheid, droefgeestigheid, droefenis, treurnis
2 triestheid, naargeestigheid, troosteloosheid, somberheid
-- de su vita = troosteloosheid van zijn bestaan


trisyllabe adj

1 drielettergrepig
parola -- = drielettergrepig woord
verso -- = drielettergrepig vers


+ trisyllabic adj

1 drielettergrepig
parola -- = drielettergrepig woord
verso -- = drielettergrepig vers


trisyllabo sub

1 drielettergrepig woord


+ tritheismo sub

1 RELIGION tritheïsme, driegodendom


+ tritheista sub

1 RELIGION tritheïst


+ tritheista adj

1 RELIGION tritheïstisch


+ tritheistic adj

1 RELIGION tritheïstisch


tritico sub

1 tarwe
-- de panification = broodkoren/graan
-- de hiberno = wintertarwe
-- estive/de estate = zomertarwe
-- turgide = engelse tarwe
-- dur = harde tarwe
-- polonic = poolse tarwe
-- repente = kweek, duinreep, lidgras, leedgras
recolta de -- = tarweoogst
pan de -- = tarwebrood
spica de -- = tarweaar
pedunculo de -- = tarwehalm
germine de -- = tarwekiem
campo de -- = tarweveld
farina de -- = tarwemeel
flor de farina de -- = tarwebloem
precio de -- = tarweprijs
grano de -- = tarwekorrel
bran de = tarwezemel
palea de -- = tarwestro
vannatura de -- = tarwekaf
fasce de -- = tarweschoof
cultura de -- = tarweteelt/bouw
importation de -- = tarwe-import/invoer
exportation de -- = tarwe-export/uitvoer
importator de -- = tarwe-importeur
exportator de -- = tarwe-exporteur
ligar le -- in fasces = de tarwe tot schoven binden
precio del -- = tarweprijs
quotation del -- = tarwenotering (op de beurs)


+ tritium sub

1 CHIMIA tritium (waterstofisotoop)


Triton sub n pr

1 MYTHOLOGIA Triton, meerman


triton sub

1 ZOOLOGIA tritonshoorn, trompetslak, trompetschelp
2 PHYSICA triton


+ tritono sub

1 MUSICA overmatige kwart, tritonus


tritura sub

1 het verpulveren, verpulvering, het vergruizelen, vergruizeling, het fijnstampen, het fijnwrijven, het fijnkauwen


triturabile adj

1 verpulverbaar, vermaalbaar, vergruizelbaar, fijn te stampen, fijn te kauwen


+ trituramento sub

1 Vide: trituration


triturar v

1 tot poeder vermalen, vergruizelen, verpulveren, fijnwrijven, fijnstampen, fijnkauwen
-- minerales = erts vergruizelen
-- cereales = graan vermalen
le dentes tritura le cibo = het gebit kauwt het voedsel fijn


trituration sub

1 het verpulveren, verpulvering, het vergruizelen, vergruizeling, het fijnstampen, het fijnwrijven, het fijnkauwen
le -- del cibo per le dentes = het fijnkauwen van het voedsel met het gebit


+ triturator sub

1 iemand die verpulvert, etc. (Vide: triturar)
2 (ver)maalmachine, hakmachine, hakmolen
-- de papiro = papierversnipperaar


+ trituro sub

1 ZOOLOGIA -- cristate = kamsalamander


triumphal adj

1 zege..., triomf..., overwinnings...
carro -- = zegekar, zegewagen
crito -- = zegekreet
arco -- = triomfboog, erepoort
carro -- = zegekar
hymno/canto -- = zegezang, overwinningslied
corona -- = zegekrans, kroon der overwinning
cruce -- = triomfkruis
columna/colonna -- = overwinningszuil
marcha {sj} -- = triomfmars, overwinningsmars
successo -- = enorm succes
entrata -- = zegevierende intocht
facer un entrata -- = in triomf binnenkomen
dar un benvenita -- a un persona = iemand in triomf binnenhalen


+ triumphalismo sub

1 triomfalisme, overdreven zelfverzekerde houding


+ triumphalista adj

1 triomfalistisch


+ triumphalistic adj

1 triomfalistisch


triumphante adj

1 zegevierend, triomferend
Ecclesia -- = zegevierende Kerk


triumphar v

1 ANTIQUITATE een triomftocht houden
2 triomferen, jubelen, juichen
3 zegevieren, de overwinning behalen, overwinnen
4 introeven


triumphator sub

1 ANTIQUITATE triomfator, zegevierend veldheer
2 winnaar, overwinnaar


triumpho sub

1 ANTIQUITATE triomf(tocht), zegetocht
2 groot succes
obtener un -- resonante = een daverend succes boeken
3 zege, triomf, zegepraal, overwinning
crito de -- = triomfkreet
hymno/canto de -- = zegezang
columna/colonna de -- = zegezuil
goal (A) de -- = winnende doelpunt
4 JOCO DE CARTAS troef, troefkaart
asse de -- = troefaas
octo de -- = troefacht
jocar un -- = een troefkaart opspelen
jocar un -- plus alte = overtroeven


triumviral adj

1 ANTIQUITATE van de triumvir


triumvirato sub

1 ANTIQUITATE triumviraat, driemanschap


triumviro sub

1 ANTIQUITATE triumvir, drieman


+ trivalente adj

1 CHIMIA trivalent, driewaardig
elemento -- = driewaardig element


+ trivalentia sub

1 CHIMIA driewaardigheid


+ trivalve adj

1 met drie kleppen


+ trivalvular adj

1 met drie kleppen


trivial adj

1 het trivium betreffend
2 triviaal, banaal, vulgair, plat(vloers)
3 triviaal, alledaags, onbeduidend, banaal
observation -- = triviale/banale opmerking
cerastio -- = hoornbloem, bastaardmuur
antho -- = boompieper


+ trivialisar v

1 triviaal/onbelangrijk maken


trivialitate sub

1 trivialiteit, alledaagsheid, onbeduidendheid
2 trivialiteit, banaliteit, vulgariteit, platvloersheid


trivio sub

1 HISTORIA trivium


trobador sub

1 troubadour


+ trocabile adj

1 verruilbaar, uitwisselbaar


trocar v

1 (ver)ruilen, wisselen
-- timbros postal pro marmores = postzegels inruilen voor knikkers


trocator sub

1 ruiler, ruilhandelaar


+ trochanter sub

1 ANATOMIA trochanter, draaier, draaigewricht, rolheuvel
2 ZOOLOGIA trochanter (tweede segment van achterpoot van insekt)


trocheic sub

1 LITTERATURA trocheïsch
versos -- = trocheïsche verzen


trocheo sub

1 LITTERATURA trochee, trocheus


trochlea sub

1 MEDICINA trochlea, katrol, katrolvormig lichaamsdeel (bovenste deel van sprongbeen)


+ trochlear adj

1 MEDICINA trochlea..., van de trochlea


+ trochoide sub

1 MATHEMATICA, ASTRONOMIA trochoïde


troco sub

1 ruil
in -- de = in ruil voor
2 ruilhandel
commercio de -- = ruilhandel


+ troglodyta sub

1 holbewoner
2 ZOOLOGIA winterkoning


+ troglodytic adj

1 hol(bewoners)...
habitation -- = holwoning


+ trogo sub

1 trog, voerbak


+ trogon sub

1 ZOOLOGIA trogon
-- de Cuba = Cubaanse trogon


Troia sub n pr

1 ANTIQUITATE Troje
cavallo de -- = paard van Troje
guerra de -- = Trojaanse oorlog


troian adj

1 Trojaans
cavallo -- = Paard van Troje
guerra -- = Trojaanse Oorlog


+ troiano sub

1 Trojaan


troika sub RUSSO

1 trojka, driespan
2 trojka (paardendressurnummer)
3 trojka, driemanschap


+ trokyl sub

1 trokyl (T.N.T.)


+ troll sub

1 trol


trolley sub ANGLESE

1 beugel (van tram/trolleybus), stroomafnemer, loopkat


+ trolleybus sub ANGLESE

1 trolleybus


+ trollio sub

1 BOTANICA
-- europee = kogelbloem


tromba sub ITALIANO

1 METEO hoos, windhoos, waterhoos


+ trombidio sub

1 ZOOLOGIA oogstmijt, herfstmijt, aardmijt


+ trombidiose (-osis)

1 MEDICINA trombidiose


trombon sub

1 MUSICA trombone, bazuin
sonar le -- = op de trombone blazen/spelen
-- a pistones = ventieltrombone
2 trombonist
3 trombone (orgelregister)


trombonista sub

1 trombonist, trombonespeler


trompa sub

1 hoorn (anque MUSICA), toeter, claxon
-- de chassa {sj} = jachthoorn ANATOMIA
-- de Eustachio = buis van Eustachius
ANATOMIA -- de Fallopio = eileider
2 (lucht)zuigpomp
3 zuigsnuit (van insekten), slurf (van olifant)


+ trompe-d'oeil sub FRANCESE

1 trompe-d'oeil


trompetta sub

1 MUSICA trompet
MILITAR -- militar = signaal/seinhoorn
-- guerrier/de guerra = oorlogstrompet
-- a pistones = ventieltrompet
-- tenor = tenortrompet
sonar le -- = trompet spelen/blazen
le -- sona = de trompet schalt
narcissa -- = trompetnarcis
con/in forma de -- = trompetvormig
2 trompetter, trompettist


trompettar v

1 op de trompet blazen
2 FIGURATE rond trompetten, uitbazuinen, van de daken schreeuwen


trompettero sub

1 trompetter


+ trompettista sub

1 trompettist


+ tropeolaceas sub pl

1 BOTANICA klimkersfamilie


+ tropeolo sub

1 BOTANICA klimkers
-- tuberose = knolkers


tropheo sub

1 trofee, zegeteken, overwinningsteken
-- cynegetic/de chassa {sj} = jachttrofee
-- sportive = sporttrofee
vitrina de --s = prijzenkast


trophic adj

1 trofisch, nutritief, voedings...
nervos -- = trofische zenuwen
disordine -- = voedingsstoornis


+ trophoblasto sub

1 BIOLOGIA trofoblast


tropic adj

1 (van de tropen) tropisch
climate -- = tropisch klimaat
2 ASTRONOMIA tropisch
anno -- = tropisch jaar, keerkringsjaar
revolution -- = tropische omlooptijd


tropical adj

1 tropisch, tropen...
calor -- = tropische hitte
die (de calor) -- = tropische dag
climate -- = tropisch klimaat, tropenklimaat
zona -- = tropische luchtstreek, keerkringsgordel
maladia/morbo -- = tropische ziekte
costume -- = tropenpak/kostuum
equipamento -- = tropenuitrusting
region -- = tropisch gebied
pluvia -- = tropische regenbui
foreste -- = regenwoud
fauna -- = tropische fauna
flora -- = tropische flora
vegetation -- = tropische vegetatie/plantengroei
plantas -- = tropische planten/gewassen
nocte -- = tropennacht
sol -- = tropenzon
calor -- = tropenwarmte
aquario -- = tropisch aquarium
casco -- = tropenhelm


+ tropicalisar v

1 aanpassen (van apparatuur) aan tropische omstandigheden
machinas tropicalisate = machines in tropenuitvoering


+ tropicalisation sub

1 aanpassing (van apparatuur) aan tropische omstandigheden


tropico sub

1 keerkring
Tropico del Cancere = Kreeftskeerkring
Tropico del Capricorno = Steenbokskeerkring
--s = A. keerkringen, B. tropen
follia del --s = tropenkolder/waanzin
maladia/morbo del --s = tropenziekte
climate del --s = tropenklimaat
calor del --s = tropenwarmte
inter le --s = tussen de keerkringen


tropismo sub

1 BIOLOGIA tropie, tropisme
-- positive = positief tropisme
-- negative = negatief tropisme


tropo sub

1 troop, overdrachtelijke zegswijze, figuurlijke uitdrukking
2 MUSICA troop, trope


tropologia sub

1 beeldrijke taal
-- biblic = beeldrijke taal van de bijbel
2 tropologie, leer der figuurlijke uitdrukkingen


tropologic adj

1 figuurlijk, tropologisch
linguage -- = tropologische taal


+ tropopausa sub

1 METEO tropopauze


+ tropophyto sub

1 tropofyt


+ troposphera sub

1 METEO troposfeer


+ tropospheric adj

1 METEO van de troposfeer


troppo adv ITALIANO

1 te, teveel, tezeer, al te
-- (de) aqua = teveel water
-- (de) libros = teveel boeken
un libro de -- = een boek teveel


+ trotsk(y)ismo sub

1 trotskisme


+ trotsk(y)ista sub

1 trotskist


+ trotsk(y)ista adj

1 trotskistisch


+ trotsk(y)istic adj

1 trotskistisch


trottar v

1 draven, in draf gaan


trottator sub

1 draver (paard)


trotto sub

1 draf
-- regular = gelijkmatige draf
pista de -- = drafbaan
ir/cavalcar/currer al -- = draven
cursa de -- = draverij
montar le scala al -- = de trap opdraven
2 draverij, drafsport


trottoir sub FRANCESE

1 trottoir
bordura/bordo del -- = trottoirband
quadrello del -- = trottoirtegel


troubadour sub FRANCESE

1 troubadour


trousseau sub FRANCESE

1 uitzet (voor huwelijk)


trovabile v

1 vindbaar, te vinden


trovar v

1 vinden
-- se = zich bevinden


trovator sub

1 vinder
2 troubadour


trovero sub

1 trouvère (Middeleeuwse Noordfranse zanger)


+ trucabile adj

1 wat getruqueerd kan worden


+ trucar v

1 trucs gebruiken, truqueren


+ trucate adj

1 getruqueerd, met trucs
electiones -- = schijnverkiezingen
photo -- = trucfoto
scenas -- de un film (A) = getruqueerde scènes van een film


+ trucator sub

1 iemand die trucs gebruikt
2 FILM THEATRO trucagespecialist


+ truck sub ANGLESE

1 truck
-- pro oleo = olietankwagen


+ truco sub

1 truc(je), foefje, kunstje
--s del prestidigitator = trucs van de goochelaar
-- de cartas = truc met kaarten
-- de cambio = wisseltruc
-- publicitari/de publicitate/de reclamo = reclamestunt
-- mnemotechnic = geheugensteun(tje)
le --s del mestiero = de kneepjes van het vak, het geheim van de smid
film a --s = trucfilm
saper --s = kunstjes kennen
inseniar --s a un can = een hond kunstjes leren
iste can sape facer --s = die hond kan kunstjes


tructa sub

1 ZOOLOGIA forel
-- de mar = zeeforel
-- del Rheno = Rijnforel
-- de riviera = rivierforel
-- arco del celo = regenboogforel
-- salmonate = zalmforel
hamo a/de -- = forelhaak


+ tructicultor sub

1 forellenkweker


+ tructicultura sub

1 forellenkwekerij


trufa sub

1 BOTANICA truffel
-- de cervo = hertetruffel
-- de chocolate {sj} = chocoladetruffel


trufar v

1 CULINARI truffelen, met truffels vullen


trufari adj

1 truffel...
can -- = truffelhond
terreno -- = truffelgrond


+ truficultor sub

1 iemand die truffels kweekt, truffelkweker


+ truficultura sub

1 truffelteelt


trufiera sub

1 truffelgrond, truffelveld


+ truismo sub

1 truïsme, afgezaagd gezegde, gemeenplaats, waarheid als een koe


+ truistic adj

1 voor de hand liggend, vanzelfsprekend


trulla sub

1 troffel, truweel


+ truncabile adj

1 afknotbaar, aftopbaar


truncamento sub

1 het afknotten, afknotting, het aftoppen, aftopping, het verminken (anque FIGURATE), verminking (anque
FIGURATE)


truncar v

1 afknotten, aftoppen, verminken (anque FIGURATE)
-- un texto = een tekst verminken


truncate adj

1 afgeknot
columna/colonna -- = afgeknotte zuil
cono -- = afgeknotte kegel
pyramide -- = afgeknotte piramide
turre -- = stompe toren
residuo -- = stomp


+ truncatilobe adj

1 BOTANICA met afgeknotte lobben


truncation sub

1 Vide: truncamento


+ truncatisepale adj

1 BOTANICA met afgeknotte kelkbladen


+ truncator sub

1 iemand die afknot/aftopt


trunco sub

1 stam, tronk, stronk
-- de arbore = boomstam
-- de caule = koolstronk
de -- alte = hoogstammig
2 romp (van mens en dier)
3 ANATOMIA stam
-- cerebral = hersenstam
4 ARTE DE CONSTRUER schacht
-- de columna/colonna = zuilschacht


+ trunculate adj

1 afgeknot


truppa sub

1 troep, schare
2 MILITAR troep, eenheid
--s de assalto/de choc = stoottroepen
--s de disbarcamento/disimbarcation = landingstroepen
--s de occupation = bezettingstroepen
--s regular = geregelde/reguliere troepen
--s de guarda = bewakingstroepen
--s auxiliar/subsidiari/de succurso = hulptroepen
--s de reserva = reservetroepen
--s mercenari = huurtroepen
--s colonial = koloniale troepen
--s governamental/del governamento = regeringstroepen
--s paracaditistas = parachutetroepen
--s aero(trans)portate = luchtlandingstroepen
-- fresc = verse troepen
transporto/transportation de --s = troepenvervoer
movimento de --s = troepenbeweging
numero de --s = troepenaantal
contingente de --s = troepencontingent
displaciar --s = troepen verplaatsen
displaciamento/movimento de --s = troepenverplaatsing
concentration de --s = troepenconcentratie
mobilisar --s = troepen mobiliseren
licentiar --s = troepen ontslaan/afdanken
3 troep, toneel/dans/zanggroep/gezelschap


trust sub ANGLESE

1 trust
-- del aciero = staaltrust
-- de investimentos = beleggingstrust
fundar un -- = een trust oprichten


+ trypanosoma sub

1 MEDICINA trypanosoom


+ trypanosomiasis sub

1 MEDICINA trypanosomiasis


+ trypsina sub

1 BIOLOGIA trypsine


+ tryptamina sub

1 BIOCHIMIA tryptamine


+ tryptic adj

1 tryptisch


+ tryptophano adj

1 BIOCHIMIA tryptofaan (een aminozuur)


tsar sub RUSSO

1 tsaar


tsarevich {evitsj} sub RUSSO

1 tsarevits (kroonprins)


tsarevna sub RUSSO

1 tsarewna (dochter van de tsaar)


tsarian adj

1 van de tsaar


tsarina sub RUSSO

1 tsarina


tsarismo sub

1 tsarisme


tsarista sub

1 voorstander van het tsarisme


+ tsetse sub

1 ZOOLOGIA
musca -- = tsetsemug


+ T-shirt sub ANGLESE

1 T-shirt
-- con (designo e) texto stampate = T-shirt met opdruk


tsigan adj

1 zigeuner...
lingua -- = zigeunertaal
musica -- = zigeunermuziek
orchestra -- = zigeunerorkest
populo -- = zigeunervolk
dansa -- = zigeunerdans
typo -- = zigeunertype
rege -- = zigeunerkoning
vita -- = zigeunerleven


tsigano sub

1 zigeuner
campo/campamento de --s = zigeunerkamp
2 zigeunertaal


+ tsuga sub

1 BOTANICA hemlockspar


+ tsunami sub JAPONESE

1 tsunami (seismische vloedgolf)


tu

1 pron pers jij, je
2 pron poss adjec jouw, je


+ tuareg sub

1 (persoon) Toeareg
2 (taal) toeareg


+ tuareg adj

1 van de Tuareg


tuba sub

1 MUSICA tuba
-- tenor = tenortuba
sonator de -- = tubaspeler/blazer
2 ANTIQUITATE rechte trompet met wijde monsuur


tubar v

1 van buizen voorzien, buizen aanleggen


tuberaceas sub pl

1 BOTANICA tuberaceae, truffels


tuberacee adj

1 BOTANICA truffelachtig


tubercular adj

1 tuberculeus, tuberculose..., t.b.c....
bacillo -- = tuberkelbacil
foco -- = t.b.c.-haard


tubercularisar v

1 tuberculeus maken


+ tuberculifere adj

1 BOTANICA knobbeltjes of knolletjes dragend


tuberculina sub

1 tuberculine
injection de -- = tuberculine-injectie
reaction de -- = tuberculinereactie


+ tuberculinic adj

1 tuberculinisch, tuberculine...


+ tuberculinisar v

1 een injectie met tuberculine geven


+ tuberculinisation sub

1 injectie met tuberculine


tuberculo sub

1 knobbel(tje), knol(letje)
2 BOTANICA knol(letje)
-- axillar = wortelknol(letje)
-- caulinar = stengelkno(letje)
3 MEDICINA tuberkel, knobbeltje


+ tuberculoma sub

1 MEDICINA tuberculoma


tuberculose adj

1 tuberculeus, tuberculose..., t.b.c....
affectiones -- = tuberculeuze aandoeningen
bacillo -- = tuberkelbacil
foco -- = t.b.c.-haard
bestial -- = tuberculeus vee


tuberculose (-osis) sub

1 tuberculose, t.b.c.
-- pulmonar = longtuberculose, t.b.c.
-- intestinal = ingewandstuberculose
-- articular = gewrichtstuberculose
-- bovin = rundertuberculose
-- renal = niertuberculose
-- cerebral = hersentuberculose
caso de -- = tuberculosegeval
vaccination contra le -- = vaccinatie tegen tuberculose


tubere sub

1 bobbel, bult, buil, opzwelling
2 BOTANICA knol
-- de dahlia = dahliaknol


+ tuberia sub

1 buisleiding, buizenstelsel
-- de vapor = stoomleiding
-- de aqua = waterleiding
-- del freno = remleiding
-- clause = gesloten buizenstelsel


+ tuberifere adj

1 knoldragend


+ tuberiforme adj

1 knolvormig


+ tuberisation sub

1 tuberkelvorming
2 wortelknolvorming


tuberosa sub

1 BOTANICA tuberoos, herfsthyacint


tuberose adj

1 met wortelknollen, knol..., knolvormig
planta -- = knolgewas
fenuculo -- = knolvenkel
heliantho -- = aardpeer
cherophyllo -- = knolribzaad, knolkervel


tuberositate sub

1 tuberositeit, verdikking, knobbel, uitwas


+ tubetto sub

1 buisje, tube
-- de dentifricio = tube tandpasta
-- de color = tube verf


tubicola sub

1 ZOOLOGIA in (zelfgebouwde) koker levend dier


+ tubifere adj

1 BOTANICA buis- of trompetvormige organen dragend


+ tubifex sub

1 ZOOLOGIA slingerworm, tubifex


+ tubiflor adj

1 BOTANICA buisbloemig


+ tubiforme adj

1 buisvormig


+ tubilingual adj

1 tubilinguaal, met buisvormige tong (van vogels)


+ tubipora sub

1 pijpkoraal


+ tubista sub

1 MUSICA tubaspeler


tubo sub

1 pijp, buis (anque RADIO etc.), (ANATOMIA) kanaal
-- de disaquamento/de discarga/de discargamento = afvoerpijp
-- de admission/de adduction/de entrata = inlaat, toevoerpijp
-- de escappamento = uitlaat (van auto, etc.)
-- de calefaction = verwarmingsbuis
-- de refrigeration = koelbuis
-- de estufa = kachelpijp
-- aerifere/de aere = luchtbuis
-- de aqua = water(leiding)pijp
-- de aspirina = buisje aspirine
-- de essayo/de reaction = reageerbuis
-- de lanceamento = lanceerbuis
-- de un cannon = loop van een kanon
-- de direction = stuurkolom (in auto)
TELEVISION -- cathodic/de imagine = beeldbuis
-- de neon = neonbuis
-- electronic = elektronenbuis
-- de organo = orgelpijp
-- de pipa = pijpesteel
-- de respiration = luchtpijp
-- a jecto = spuitstuk
-- de laton = geelkoperen pijp
-- cloacal/de cloaca = rioolbuis
-- de cauchu/de gumma = rubber/gummislang
-- luminescente/fluorescente = T.L.-buis
-- lanceatorpedos = torpedolanceerbuis
BOTANICA -- pollinic = stuifmeelbuis
-- digestive/digerente/cibari/alimentari = spijsverteringskanaal, darmkanaal
-- de Fallopio = eileider
rete de --s = buisleiding, buizenstelsel, buizennet
clave a/de -- = dopsleutel, pijpsleutel
2 tube
-- de dentifricio = tube tandpasta
-- de color = tube verf


tubular adj

1 buisvormig, pijp/kokervormig, buizen..., buis..., pijp..., koker...
clave -- = pijpsleutel, dopsleutel
caldiera -- = buizenketel
furno -- = buisoven
penna -- = trekpen
ponte -- = kokerbrug
apertura -- = kokergat
palo -- = kokerpaal
rivete -- = popnagel
accopulamento -- = buiskoppeling


+ tubularia sub

1 ZOOLOGIA pijppoliep, buispoliep


tubulate adj

1 buisvormig, buis..., van buizen voorzien, buizen...
flor -- = buisbloem
retorta -- = woulfefles


tubulation sub

1 buizenstelsel


tubulatura sub

1 buizennet, pijpleiding


+ tubulifere adj

1 met (vele) buisjes


+ tubuliflor adj

1 BOTANICA buisbloemig


+ tubuliforme adj

1 BOTANICA buisvormig


tubulo sub

1 buisje, kokertje, pijpje
-- renal/urinifere = nierbuisje


tubulose adj

1 met buizen, buizen..., buisvormig, tubuleus
flor -- = buisbloem
corolla -- = buisvormige bloemkroon
glandulas -- = buisvormige/tubuleuze klieren


+ tucano sub

1 ZOOLOGIA toekan, pepervreter


tue pron poss

1 (het/de) jouwe


+ tufacee adj

1 tuf(steen)achtig, tufsteen...


+ tuffo sub

1 bosje, kwastje, kuifje


+ tufo sub

1 GEOLOGIA tuf(steen)
-- calcari/calcaree = kalktuf
beton/concreto de -- = tufsteenbeton


+ tularemia sub

1 tularemie, konijnenziekte


+ tularemic adj

1 tularemisch


tulipa,tulipan sub

1 tulp
-- silvestre = bostulp
-- Darwin = darwintulp
cultura de --s/es = tulpenteelt
bulbo de -- = tulpenbol
varietate de -- = tulpenvariëteit
folio de -- = tulpenblad
cultor/cultivator de --s/es = tulpenkweker
campo de --s/es = tulpenveld


tulipaniero

1 BOTANICA tulpenboom


+ tulipifere adj

1 BOTANICA tulpen dragend


+ tulle sub

1 tule (zeer fijn weefsel)


tumba sub

1 graf, graftombe, grafsteen, grafzerk, tombe
-- a cupola = koepelgraf
-- regal/royal = koningsgraf
-- de honor = eretombe
profanar un -- = een graf onteren/schenden
profanation de -- = grafschending/schennis
profanator de --s = grafschenner
vacuar un -- = een graf ruimen
esser un -- = zwijgen als het graf


tumbal adj

1 graf...
inscription -- = grafschrift
petra/lapide -- = grafsteen, zerk
cruce -- = grafkruis


tumefacer v

1 MEDICINA doen (op)zwellen


+ tumefacite adj

1 (op)gezwollen, opgezet
visage -- = opgezet gezicht


tumefaction sub

1 MEDICINA (op)zwelling, gezwel


tumer v

1 MEDICINA gezwollen zijn
2 MEDICINA (op)zwellen


tumescente adj

1 MEDICINA (op)zwellend, zwel...


tumescentia sub

1 MEDICINA (op)zwelling
-- pathologic = gezwel, tumor


tumescer v

1 MEDICINA (op)zwellen, opzetten


tumide adj

1 MEDICINA gezwollen
pedes -- = gezwollen voeten
2 FIGURATE gezwollen, bombastisch


+ tumidifolie adj

1 BOTANICA met gezwollen bladeren, dikbladig


tumiditate sub

1 MEDICINA gezwollenheid
2 FIGURATE gezwollenheid, bombast


tumor sub

1 MEDICINA gezwel, tumor
-- cerebral/del cerebro = hersentumor
-- pulmonar/del pulmon = longtumor
-- intestinal = darmgezwel
-- labial/del labio = lipgezwel
-- nasal/del naso = neusgezwel
-- scrofulose/glandular/glandulose = kliergezwel
-- benigne = goedaardig gezwel
-- maligne = kwaadaardig gezwel
-- villose = vlokkig gezwel
extirpar/excisar un -- = een gezwel uitsnijden
enucleation de un -- = enucleatie van een tumor


+ tumoral adj

1 gezwel..., tumor...
cellulas -- = tumorcellen


tumorose adj

1 tumoren hebbend
cellula -- = kankercel


+ tumtum sub

1 tumtum


tumular adj

1 grafheuvel..., tumulus..., tumulusachtig, tumulusvormig


tumulo sub

1 grafheuvel, tumulus


tumulto sub

1 rumoer, lawaai, tumult, opschudding, drukte
-- del strata = straatrumoer
-- de voces = stemmengeraas
-- bellic/del battalia = krijgsrumoer/gewoel


tumultuar v

1 in opschudding brengen, tumult veroorzaken
-- le populo = het volk in op-schudding brengen


tumultuari adj

1 woelig, wanordelijk


tumultuose adj

1 rumoerig, lawaaierig, tumultueus
assemblea -- = rumoerige vergadering
strata -- = lawaaierige straat


tunc adv

1 toen, op dat ogenblik
2 toen, alsdan, daarna, daarop, hierop


tunder v

1 hard (toe)slaan, flinke klappen uitdelen, afranselen


tundra sub RUSSO

1 toendra
-- siberian = Siberische toendra
fauna de -- = toendrafauna
flora de -- = toendraflora
planta de -- = toendraplant
climate de -- = toendraklimaat
paisage de -- = toendralandschap
zona del --s = toendragebied


tungstato sub

1 CHIMIA wolframaat


tungsten sub SVEDESE

1 CHIMIA wolfraam, wolframium
filamento de -- = wolfraamdraad


tungstic adj

1 CHIMIA wolfraam...


tungstite sub

1 MINERALOGIA tungstiet


tungstosilicato sub

1 wolfraamsilicaat


+ tunica sub

1 tuniek, tuniek
-- militar = wapenrok
2 ANATOMIA vlies
-- del oculo = oogrok, oogvlies
-- mucose del stomacho = maagvlies
3 BOTANICA rok
4 BOTANICA mantelanjelier


+ tunicate adj

1 BOTANICA geschubd, gerokt
tuberculos -- = gerokte knollen
2 ANATOMIA met een vlies


+ tunicatos sub pl

1 ZOOLOGIA manteldieren


+ tunicella sub

1 tunicel


+ Tunis sub n pr

1 Tunis


+ Tunisia sub n pr

1 Tunesië


+ tunisian adj

1 Tunesisch


+ tunisiano sub

1 Tunesiër


tunnel sub ANGLESE

1 tunnel
-- de metro = metrotunnel
-- aerodynamic = windtunnel
-- de accesso = toegangstunnel
-- hydraulic = watertunnel


+ tupi sub

1 Tupi, Tupi-indiaan
2 Tupi (taal)


tupinamba sub

1 aardpeer


turba (I) sub

1 menigte, schare
-- innumerabile = ontelbare schare
2 gepeupel, grauw, plebs, schorem


+ turba (II) sub

1 veen, turf
un pecia/grumo de -- = een turf
pulvere de -- = turfstrooisel/molm/mot
-- extrahite = baggerturf
-- del superficie = bankveen
-- comprimite = persturf
strato de -- = veenlaag
-- (de/pro uso) domestic = huisbrandturf
extraher/excavar le -- = turf steken/graven/baggeren
le extraction de -- = het turfsteken
extractor/excavator de -- = veenarbeider, turfsteker
commercio de -- = turfhandel
commerciante de -- = turfhandelaar
deposito de -- = turfhok/schuur
transformar se in -- = tot veen worden


+ turbabile adj

1 wat (gemakkelijk) kan worden verstoord, etc.


+ turbabilitate sub

1 mogelijkheid om (gemakkelijk) te worden verstoord, etc.


turban sub

1 tulband


turbar v

1 verstoren, verwarring stichten, onrust zaaien, wanorde veroorzaken, verontrusten
-- le somno = de slaap verstoren
-- le silentio = de rust verstoren
-- le tranquillitate = de rust verstoren


turbation sub

1 verwarring, onrust, wanorde, beroering


turbator sub

1 rustverstoorder, onruststoker, stokebrand


+ turbero sub

1 veenarbeider, turfsteker


turbide adj

1 troebel, drabbig, modderig
piscar in aqua -- = in troebel water vissen


+ turbidimetria sub

1 turbidimetrie


+ turbidimetric adj

1 turbidimetrisch


+ turbidimetro sub

1 turbidimeter


turbiditate sub

1 troebelheid, troebeling, drabbigheid
grado de -- = troebelingsgraad


+ turbiera sub

1 stuk veenland, veenderij, turfgraverij
-- alte = hoogveen(grond/gebied)
-- basse = laagveen(grond/gebied)
incendio de -- = veenbrand
exploitar {plwa} un -- = veengrond uitgraven, vervenen


+ turbification sub

1 veenvorming, turfvorming


turbina sub

1 turbine, schoepenrad, schoepenwiel
-- a/de gas = gasturbine
-- a/de vapor = stoomturbine
-- a/de aere = luchtturbine
nave/vapor a/de --(s) = turbineboot/schip
-- a/de reaction = straalturbine, reactieturbine
-- a/de alte pression = hogedrukturbine
-- hydraulic = waterturbine
-- a palas regulabile/adjustabile = turbine met verstelbare schoepen
-- conic = conische turbine
-- diagonal = diagonaalturbine
-- tangential = tangentiaalturbine
-- auxiliar = hulpturbine
rota de -- = turbinewiel, turbinerad
ala/pala/paletta de -- = turbineblad/schoep
rendimento del -- = turbinerendement


turbinate sub

1 ANATOMIA, BOTANICA, ZOOLOGIA kegelvormig, tolvormig, conisch
concha -- = kegelschelp


turbine sub

1 ZOOLOGIA rondmond
2 (draai)tol (speelgoed)
jocar al -- = tollen


+ turbiniforme adj

1 tolvormig


+ turboalternator sub

1 wisselstroomturbine


turbocompressor sub

1 TECHNICA turbocompressor


turbodynamo sub

1 TECHNICA turbodynamo, turbogenerator


+ turboelectric adj

1 turbo-elektrisch


+ turbofan sub

1 AVIATION turbofan, omloopmotor


+ turbofiltro sub

1 CHIMIA turbofilter


turbogenerator sub

1 TECHNICA turbogenerator, turbodynamo, stroomturbine


+ turbomachina sub

1 turbomachine


+ turbomolecular adj

1 turbomoleculair
pumpa -- = turbomoleculaire pomp


+ turbomotor sub

1 turbomotor


+ turbopropulsor sub

1 schroefturbinemotor


+ turbopumpa sub

1 turbinepomp


+ turboreactor sub

1 turboreactormotor, straalturbine


+ turbose adj

1 veenachtig, veen..., turfachtig, turf...
solo -- = veengrond


+ turbotraino sub

1 turbotrein


turbulente adj

1 onstuimig, woelig, uitgelaten, druk
infante -- = woelwater
evolution -- = stormachtige ontwikkeling
2 PHYSICA turbulent
fluxo/currente = turbulente stroming
diffusion -- = turbulente diffusie


turbulentia sub

1 onstuimigheid, woeligheid, uitgelatenheid
2 PHYSICA turbulentie
coefficiente de -- = turbulentiecoëfficiënt


turc adj

1 Turks
banio -- = Turks bad
caffe -- = Turkse koffie
marcha {sj} -- = Turkse mars
tambur -- = Turkse trom
restaurante/restaurant (F) -- = Turks restaurant


turchese sub

1 turquoise


Turchia sub n pr

1 Turkije


turco sub

1 Turk (bewoner van Turkije)
le grande Turco = de grote Turk, de Sultan
2 HISTORIA Algerijnse tirailleur in Franse dienst
3 Turks (taal)


turcoman adj

1 van de Turcomannen


turcoman sub

1 Turcoman


+ turcophile adj

1 pro-Turks, Turks gezind


+ turcophobe adj

1 anti-Turks, Turken hatend


+ turcophone adj

1 turks sprekend, turkstalig


+ turcophono sub

1 turkssprekende, turkstalige


turdides sub pl

1 ZOOLOGIA turdidae, lijsterachtigen


turdo sub

1 ZOOLOGIA lijster
-- torquate = kraagmerel, ringlijster, beflijster, berglijster
-- viscivore = mistellijster
-- iliac = koperwiek
-- pilar = veldlijster, kramsvogel
nido de --s = lijsternest
cavia de --s = lijsterkooi
canto de -- = lijsterzang


turf sub ANGLESE

1 EQUITATION renbaan


turfa sub

1 turf, veen
un pecia/grumo de -- = een turf
-- extrahite = baggerturf
-- del superficie = bankveen
-- comprimite = persturf
strato de -- = veenlaag
pulvere de -- = turfstrooisel/molm/mot
commercio de -- = turfhandel
mercante/commerciante de -- = turfhandelaar
deposito de -- = turfhok/schuur
-- (de/pro uso) domestic = huisbrandturf
excavar/extraher -- = turf steken/graven/baggeren
excavator/extractor de -- = turfsteker, veenarbeider
le extraction de -- = het turfsteken
transformar se in -- = tot veen worden


+ turgenialatifolie sub

1 BOTANICA borstelscherm


turger v

1 (op)zwellen


turgescente adj

1 MEDICINA gezwollen
2 FIGURATE gezwollen, bombastisch


turgescentia sub

1 MEDICINA (op)zwelling, gezwollenheid
2 FIGURATE gezwollenheid, bombast


turgescer v

1 (op)zwellen


turgide adj

1 MEDICINA gezwollen
2 FIGURATE gezwollen, bombastisch


turgiditate sub

1 MEDICINA gezwollenheid, (op)zwelling
2 FIGURATE gezwollenheid, bombast


turgor sub

1 MEDICINA (op)zwelling


Turin sub n pr

1 Turijn


+ turinese sub

1 inwoner van Turijn


+ turinese adj

1 van/uit Turijn


+ turion sub

1 BOTANICA winterknop, hibernakel
--es del asparago = winterknoppen van de asperge


+ Turkestan sub n pr

1 Turkestan


+ Turkmenistan sub

1 Turkmenistan


+ turpide adj

1 eervergeten, schandelijk, verdorven


+ turpitude sub

1 eervergetenheid, schande, verdorvenheid
committer --s = zich schandelijk gedragen


turre sub

1 toren (hoog bouwwerk)
-- de luce = vuurtoren
-- de aqua = watertoren
-- de Babylon = toren van Babylon
-- de sondage = boortoren
-- de controlo = verkeerstoren
-- de observation = uitkijktoren
-- de ecclesia = kerktoren
-- de guarda = wachttoren
-- a cupola = koepeltoren
-- angular/de angulo = hoektoren
-- de radar = radartoren
-- inclinate = scheve toren
-- truncate = stompe toren
-- de ebore = ivoren toren
-- de cubos = blokkentoren
-- blindate = gevechtstoren
altor/altura de un -- = hoogte van een toren
puncta de -- = torenspits
guardiano de -- = torenwachter
construction de un --/de --s = torenbouw
incendio in un -- = torenbrand
camera in un turre = torenkamer
horologio del -- = torenklok, torenuurwerk
cruce de -- = torenkruis
fenestra de -- = torenraam
entrata de -- = toreningang
tecto de -- = torendak
scala de -- = torentrap
alte como un -- = torenhoog
2 CHACO turre
sacrificio de un -- = torenoffer


+ turrero sub

1 torenwachter
casa del -- = torenwachterswoning


+ turretta sub

1 torentje
-- de tecto = dakruiter
2 MILITAR geschutskoepel


+ turriculate adj

1 (v. slakken) torenvormig


turriforme adj

1 torenvormig


+ turritis sub

1 BOTANICA torenkruid


+ turture sub

1 ZOOLOGIA tortel(duif)


tusse sub

1 hoest, kuch
-- sic = droge hoest
-- irritative = prikkelhoest
-- matinal = ochtendhoest
-- catarrhal = slijmhoest
-- persistente = hardnekkige hoest
-- rauc/latrante = blafhoest
-- spasmodic = kramhoest
-- asthmatic = astmatische hoest
accesso/colpo de -- = hoestbui
sirop contra le -- = hoestsiroop
remedio contra le -- = hoestmiddel
pastilla contra le -- = hoestpastille
caramello contra le -- = hoestbonbon
comprimito contra le -- = hoesttablet
guttas contra le -- = hoestdruppels


+ tussigene adj

1 hoestverwekkend


tussilagine sub

1 BOTANICA klein hoefblad


tussir v

1 hoesten, kuchen, zijn keel schrapen


+ tussor sub

1 tussor(zijde)


+ tut! interj

1 toet!


+ tuteamento sub

1 tutoyering


+ tutear v

1 tutoyeren, jijen (en jouwen)


tutela sub

1 JURIDIC voogdij, voogdijschap
-- legal = wettige voogdij
-- familial = gezinsvoogdij
consilio de -- = voogdijraad
poner sub -- = onder voogdij stellen
esser sub -- = onder voogdij staan
2 bescherming, hoede


tutelar adj

1 JURIDIC voogdij..., voogd...
2 beschermend, bescherm...
angelo -- = beschermengel


tutor sub

1 JURIDIC voogd
-- legal = wettige voogd
-- testamentari = testamentair voogd
-- dative = toeziend voogd
-- familial/de familia = gezinsvoogd
esser le -- de = als voogd optreden voor


tutorar v

1 voogd zijn van, als voogd optreden voor


tutoria sub

1 voogdij, voogdijschap


tutrice sub

1 JURIDIC voogdes


+ tutti adv ITALIANO

1 MUSICA tutti


+ tutti frutti sub ITALIANO

1 tutti frutti


+ tutu sub

1 tutu (kort balletrokje)


+ TVA sub

1 (Afk.: taxa de valor adjungite) BTW
sin (includer le) -- = exclusief BTW
le precio include le -- = de prijs is inclusief BTW


+ tweed sub ANGLESE

1 tweed
mantello de -- = tweedmantel


+ tweeter sub ANGLESE

1 tweeter, hogetonenluidspreker


+ twill sub ANGLESE

1 keper(stof)


+ twinset sub ANGLESE

1 twinset


+ twist sub ANGLESE

1 ARTE DE DANSA twist


+ tylencho sub

1 ZOOLOGIA narcisaaltje


tympanic adj

1 trommel...
2 ANATOMIA van het trommelvlies
membrana -- = trommelvlies
cassa/cavitate -- = trommelholte
3 ARTE DE CONSTRUER van de timpaan


+ tympanismo sub

1 MEDICINA tympanisme, tympanie


tympanista sub

1 paukenist


tympano sub

1 MUSICA soort pauk, hakkebord
2 TYPOGRAPHIA timpaan, persraam
3 ANATOMIA trommelvlies
cavitate/cassa de -- = trommelvliesholte
inflammation del -- = trommelvliesontsteking
4 ARTE DE CONSTRUER timpaan, boogtrommel, gevelveld


+ typamento sub

1 het typen
error de -- = typefout
velocitate de -- = tiksnelheid


+ typar v

1 typen, machineschrijven


+ typha sub

1 BOTANICA lisdodde, biezenbos
-- latifolie = grote lisdodde
-- angustifolie = kleine lisdodde


+ typhaceas sub pl

1 BOTANICA typhaceae, typhaceeën, lisdoddefamilie


+ typhic adj

1 MEDICINA tyfeus, tyfus..., tyfoïde
bacillo -- = tyfusbacterie


+ typhico sub

1 MEDICINA tyfuspatiënt


+ typhlitis sub

1 MEDICINA blindedarmontsteking, typhlitis


typho sub

1 MEDICINA tyfus
-- hepatic = ziekte van Weil
-- exanthematic/exanthematose = vlektyfus
-- abdominal = zenuwzinkingskoorts
epidemia de -- = tyfusepidemie


typhoide adj

1 tyfeus
febre -- = buiktyfus, tyfeuze koorts


typhon sub

1 tyfoon


+ typhonic v

1 tyfoonachtig


typic adj

1 typisch, karakteristiek, kenmerkend
caso -- = typisch geval
exemplo -- = typisch voorbeeld
typicamente danese = typisch Deens
un cosa typicamente hollandese = iets specifiek Hollands


+ typicitate sub

1 typisch/kenmerkend karakter
-- de un phenomeno = kenmerkende karakter van een verschijnsel


+ typificar v

1 typeren, karakteriseren


+ typification sub

1 typering, karakterisering


+ typista sub

1 typist


typo sub

1 type, model, (school)voorbeeld, typische vertegenwoordiger
-- human = mensentype
nove -- de sedia = nieuw model stoel
2 TYPOGRAPHIA (letter)type, drukletter
-- de character = lettertype, lettersoort
imprimite per --s grasse = vergedrukt
3 grondvorm, soort, type
-- de solo = grondsoort
-- de caseo = kaassoort
-- de mesura = maatsoort
-- de societate = maatschappijvorm
-- de schola = schooltype
4 ZOOLOGIA, BOTANICA, PHILOSOPHIA, MEDICINA type
5 (rare) vent, type, kerel
-- curiose = typische vent
-- choleric = driftig heertje
-- indifferente = onverschillige kerel
-- extravagante = snaak, vreemde snuiter
ille es un -- curiose/particular/special = hij is een aparte figuur


typographia sub

1 typografie
2 drukkersvak


typographic adj

1 typografisch
imperfection/error -- = drukfout
pressa -- = drukpers
tinta -- = drukinkt
marca -- = drukkersmerk/teken
alligato -- = letterspecie/spijs
officina -- = (letter)zetterij
apprentisse -- = drukkersleerling
character -- = drukletter


typographo sub

1 typograaf


+ typolithographia sub

1 steenboekdruk(kunst)


+ typologia sub

1 typologie
-- linguistic = taaltypologie


+ typologic adj

1 typologisch
classification -- = typologische rangschikking


+ typolyse (-ysis) sub

1 typolyse


typometria sub

1 TYPOGRAPHIA typometrie, kaartendrukkunst


typometro sub

1 TYPOGRAPHIA typometer


+ typtologia sub

1 SPIRITISMO tafelklopperij


+ tyramina sub

1 BIOCHIMIA tyramine


tyrannia sub

1 tirannie, dwingelandij


tyrannic adj

1 tiranniek


tyrannicida sub

1 tirannenmoordenaar


tyrannicidio sub

1 tirannenmoord


tyrannisar v

1 tiranniseren


tyranno sub

1 tiran, dwingeland, machtswellusteling
-- cruel = wrede tiran
-- domestic = huistiran
2 ZOOLOGIA tiran


tyrannosauro sub

1 ZOOLOGIA tyrannosaurus


+ tyrosina sub

1 BIOCHIMIA tyrosine


+ tyrosinase sub

1 BIOCHIMIA tyrosinase


+ tyrothricina sub

1 PHARMACIA tyrotricine


tyrrhen adj

1 Tyrrheens
Mar -- = Tyrrheense Zee


Tyrrhenia sub n pr

1 Tyrrhenië, Etrurië


tyrrheno sub

1 Tyrrheniër, Etruriër


Advertisement