Interlingua Wiki
Advertisement

+ s(c)hibboleth sub

1 BIBLIA schibbolet


+ sabadilla sub

1 BOTANICA sabadilkruid
semine de -- = sabadilzaad


sabbatario sub

1 sabbatheiliger


sabbatarismo sub

1 sabbatheiliging


sabbatic adj

1 RELIGION van de sabbat, sabbat...
reposo -- = sabbatrust
repasto -- = sabbat(s)maal
luce/lumine -- = sabbatlicht
2 anno -- = sabbatjaar, rustjaar


sabbato sub

1 sabbat
celebration/observantia del -- = sabbat(s)viering
celebrar/observar le -- = de sabbat vieren
profanation del -- = sabbatschennis
profanator del -- = sabbatschenner
die de -- = sabbatdag
2 zaterdag
-- sancte = paaszaterdag


+ sabee adj

1 Sabaans


+ sabeismo sub

1 RELIGION sabaeïsme


+ sabella sub

1 zandkokerworm, sabelle


+ sabellian sub

1 sabellisch
2 RELIGION sabelliaans


+ sabellianismo sub

1 RELIGION sabellianisme


+ sabelliano sub

1 sabelliër
2 RELIGION sabelliaan


+ sabellic adj

1 sabellisch
2 RELIGION sabelliaans


+ sabeo sub

1 Sabaan


sabin adj

1 Sabijns


Sabina sub n pr

1 Sabine


+ sabina sub

1 BOTANICA zevenboom
oleo de -- = zevenboomolie


sabino sub

1 Sabijn
rapto del sabinas = roof der Sabijnse maagden
2 Sabijns (taal)


Sabino sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Sabinus


+ sabir sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA sabir


sabla sub

1 (wapen) sabel
puncta de -- = sabelpunt
vaina de -- = sabelschede
impugnatura de -- = sabelgevest
cinctura de -- = sabelkoppel
ruito de --s = sabelgekletter
antilope a -- = sabelantilope
scherma al -- = sabelschermen
dar colpos de -- = sabelen
disvainar le -- = de sabel trekken
colpo de -- = sabelhouw/slag
2 HERAL sabel (kleur)


sablar (I) v

1 met zand bestrooien/bedekken, zanden
-- un cammino = een weg zanden
2 zandstralen
installation pro -- = zandstraalinstallatie


sablar (II) v

1 met de sabel toeslaan/er op inhakken


+ sablator sub

1 iemand die zandstraalt
2 zandstraler, zandstraaltoestel
mundar/mundificar con -- = zandstralen


sabliera sub

1 zandafgraving
2 zandbak, zandkist


sabliero sub

1 zandloper


sablo sub

1 zand
-- aurifere = goudzand, goudhoudend zand
-- argentifere = zilverhoudend zand
-- argillose = zavel
-- ferruginose = ijzerzand
-- mobile = drijfzand
-- movente = stuifzand
-- fluvial/de riviera/de fluvio = rivierzand
-- fin = fijn zand
-- abrasive/de mundar/de nettar = schuurzand
terreno de -- movente = stuifzand(gebied)
grano de -- = zandkorrel
horologio a -- = zandloper
banio de -- = zandbad
castello de -- = zandkasteel
carrettata de -- = kar zand
banco de -- = zandbank
cammino de -- = zandweg
collina de -- = zandheuvel
sentiero de -- = zandpad
plagia de -- = zandstrand
jecto de -- = zandstraal
papiro de -- = schuurpapier
deserto de -- = zandwoestijn
tempesta/huracan de -- = zandstorm
strato de -- = zandlaag
transporto/transportation de -- = zandvervoer/transport
carrettata de -- = kar zand
construer super le -- = op zand bouwen


sablose adj

1 zandhoudend, zanderig
solo -- = zandgrond
sentiero -- = zandweg
deserto -- = zandwoestijn
GEOLOGIA sedimento -- = zandhoudend sediment


sabotage sub

1 het saboteren, sabotage
acto de -- = sabotagehandeling
committer/facer -- = sabotage plegen
recurrer al -- = zijn toevlucht nemen tot sabotage


sabotar v

1 saboteren
-- un travalio/labor = een werk saboteren
-- un machine = een machine saboteren
-- un projecto = een plan in de war sturen
-- negotiationes = onderhandelingen saboteren


sabotator sub

1 saboteur
gruppo de --es = sabotagegroep


saboteur sub FRANCESE

1 saboteur
gruppo de --s = sabotagegroep


+ sabra sub

1 sabra (in Israël geboren Israëliër)


+ saburra sub

1 MEDICINA witte aanslag op de tong
2 MEDICINA slijmafscheiding (bij maagdarmcatarre)


+ saburral adj

1 MEDICINA
saburraal, beslagen
lingua -- = beslagen tong


+ saburrose adj

1 MEDICINA
lingua -- = beslagen tong


saccata sub

1 zak(vol), tas(vol)
-- de palea = zak stro


saccharar v

1 suiker doen in, zoeten


+ saccharase

1 BIOCHIMIA sacharase


saccharate adj

1 gezoet, zoet


saccharato sub

1 CHIMIA sacharaat


+ saccharic adj

1 CHIMIA acido -- = suikerzuur


saccharifere adj

1 suikerhoudend
substantia -- = suikerhoudende stof
planta -- = suikerhoudende plant


+ saccharificabile adj

1 in suiker omzetbaar


saccharificar v

1 versuikeren, in suiker omzetten


saccharification sub

1 versuikering, omzetting in suiker


+ saccharimetria sub

1 bepaling van het suikergehalte


+ saccharimetric adj

1 suiker(gehalte)...


+ saccharimetro sub

1 suikermeter


saccharin adj

1 suiker..., suikerig
acere -- = suikerahorn
lepisma -- = suikergast, zilvervisje (soort insekt)


+ saccharina sub

1 CHIMIA sacharine, zoetstof(tablet)
pastilla de -- = sacharinetablet
dulcificar le caffe con -- = de koffie zoet maken met sacharine


saccharo sub

1 suiker
-- candite = kandijsuiker
-- levogyre = linksdraaiende suiker


saccharoide adj

1 CHIMIA op suiker gelijkend


saccharometro sub

1 sacharometer


+ saccharomyceto sub

1 BOTANICA gistzwam


saccharosa sub

1 CHIMIA sacharose


saccharose adj

1 sacharose...


saccheamento sub

1 het plunderen en verwoesten, plundering en verwoesting


sacchear v

1 plunderen en verwoesten


saccheator sub

1 plunderaar en verwoester


saccheo sub

1 plundering en verwoesting
invasion de --s = rooftocht


+ sacchesc adj

1 zakachtig, flodderig, (te) wijd


+ sacchetto sub

1 zakje
-- de sucro = suikerzakje
-- de the = theezakje
-- de plastico = plasticzakje
-- de papiro = papieren zakje
-- de monstras = monsterzakje


+ sacciforme adj

1 zakvormig, tasvormig


sacco (I) sub

1 zak, tas, buidel
-- de/pro sablo = zandzak
-- a/de mano = handtas
-- a/de dorso = rugzak
-- postal = postzak
-- de banio = badtas
-- de viage = reistas
-- a/de pan = broodzak
-- a/de provisiones = boodschappentas
-- de dormir = slaapzak
-- isotherme = koeltas
-- de sport (A) = sporttas
-- de plastico = plasticzak
cursa in -- = zaklopen
2 ANATOMIA, BOTANICA, ZOOLOGIA zakje
-- lacrimal = traanzakje
-- embryonari = embryozak


sacco (II) sub

1 plundering
mitter a -- = aan plundering prijsgeven, het plunderen en verwoesten


+ saccular adj

1 ANATOMIA zakvormig


+ sacculiforme adj

1 ANATOMIA zakvormig


+ sacculina sub

1 ZOOLOGIA krabbenzakje


+ sacculo sub

1 ANATOMIA zakje, kleine holte, blaasje, voorhofblaasje (van oor)


sacerdotal adj

1 priesterlijk, priester...
dignitate -- = priesterwaardigheid, priesterambt
coaction -- = priesterdwang
habito/vestimento -- = priesterkleed/gewaad
stato -- = priesterstand, priesterlijke stand
ordination -- = priesterwijding
benediction -- = priesterzegen


sacerdote sub

1 priester
-- catholic = katholieke priester
dignitate de -- = priesterwaardigheid, priesterambt
ordination de -- = priesterwijding


+ sacerdotessa sub

1 priesteres


sacerdotio sub

1 priesterschap, priesterambt, priesterlijke waardigheid
-- christian = christelijk priesterschap


+ sachem sub

1 sachem


+ sacoleva sub

1 HISTORIA sacoleva (Griekse kustvaarder)


+ sacral adj

1 sacraal, heilig, geheiligd, gewijd
ceremonias -- = gewijde ceremonieën
actos -- = sacrale handelingen
2 ANATOMIA van het heiligbeen, sacraal
vertebras -- = sacrale wervels


+ sacralgia sub

1 sacralgie, lage rugpijn


+ sacralisar v

1 sacraliseren, als heilig vereren


+ sacralisation sub

1 het als heilig vereren, sacralisering
2 ANATOMIA vergroeiing van het heiligbeen en de laatste lendenwervel, sacralisering


sacralitate sub

1 heiligheid, het gewijd zijn, sacraliteit
-- de un rito = sacraliteit van een rite


sacramental adj

1 sacramenteel, gewijd
acto -- = gewijde handeling
ritos -- = sacramentele riten
le ceremonias se conclude con le solite discursos -- = de ceremonieën worden afgesloten met de gebruikelijke gewijde
toespraken


+ sacramental sub

1 sacramentale


+ sacramentalismo sub

1 geloof in de noodzaak en/of werkzaamheid van de sacramenten


+ sacramentalista sub

1 iemand die gelooft in de noodzaak en/of werkzaamheid van de sacramenten


+ sacramentalitate sub

1 sacramenteel/gewijd karakter, heiligheid


+ sacramentar v

1 de sacramenten toedienen


+ sacramentari adj

1 doctrina -- = sacramentsleer


sacramentario sub

1 CATHOLICISMO sacramentboek, sacramentarium


sacramento sub

1 sacrament
sancte --s = heilige sacramentos
le sanctissime -- = het hoogwaardig sacrament
reciper le ultime --s = de laatste sacramenten ontvangen
administrar le ultime --s = de laatste sacramenten toedienen


sacrar v

1 (plechtig) bevestigen (in een hoge functie), wijden, zalven, kronen, beëdigen, inhuldigen
-- un episcopo = een bisschop wijden
-- un rege = een koning kronen


+ sacrario sub

1 sacrarium, sacramentskapel


sacrate adj

1 heilig, geheiligd, gewijd, sacraal
canto -- = geestelijk lied
musica -- = kerkmuziek, gewijde muziek
vacca -- = heilige koe
vasos -- = heilige vaten
loco -- = gewijde plaats
le -- deber = het heilige moeten
2 (van het heiligbeen, sacraal
vertebras -- = sacrale wervels


sacre adj

1 heilig, geheiligd, gewijd, sacraal
historia -- = bijbelse/gewijde geschiedenis
Sacre Scriptura = Heilige Schrift
le Sacre Imperio Roman = het Heilige Roomse Rijk
concerto -- = kerkconcert


+ sacrificabile adj

1 wat kan worden geofferd, etc. (Vide: sacrificar)


sacrificar v

1 offeren, een offer brengen
-- a Diana = aan Diana offeren
-- un capra = een geit offeren
2 opofferen, opgeven, in de steek laten
-- le proprie interesses pro le benesser general = zijn eigen belangen opofferen voor het elgemeen welzijn


sacrificator sub

1 offeraar, offerpriester


+ sacrificial adj

1 offer...
petra -- = offersteen
ceremonia -- = offerplechtigheid
rito -- = offerrite
repasto -- = offermaal
altar -- = offeraltaar
morte -- = offerdood
animal -- = offerdier


sacrificio sub

1 offer, offerande
-- human = mensenoffer
-- de infantes = kinderoffer
-- del missa = misoffer
-- del cruce = kruisoffer
-- expiatori = zoenoffer
-- de un pecia = stukoffer (bij het schaken)
le victoria ha costate multe --s = de overwinning heeft zware offers gekost
facer un -- = een offer brengen
2 opoffering, het opofferen
capace de -- = opofferingsgezind
spirito de -- = opofferingsgezindheid
imponer se --s = zich opofferingen getroosten


sacrilege adj

1 heiligschennend, heiligschendend, ontheiligend, ontwijdend, profanerend
mano -- = schennende hand
actos -- = heiligschennen-de handelingen


sacrilegio sub

1 heiligschennis, ontheiliging, ontwijding, profanatie, sacrilegie
committer un -- = heiligschennis plegen


+ sacrilego sub

1 heiligschenner, ontheiliger, ontwijder, profanator


sacrista sub

1 koster, kerkbewaarder, sacristein
carga/function de -- = kosterschap, kostersambt
femina/spo(n)sa del -- = kostersvrouw
casa del -- = kosterswoning


sacristano sub

1 koster, kerkbewaarder, sacristein
carga/function de -- = kosterschap, kostersambt
casa del -- = kosterswoning, kosterij
femina/spo(n)sa del -- = kostersvrouw


sacristia sub

1 sacristie, consistoriekamer


sacro (I) sub

1 wijding, zalving, inhuldiging, kroning
2 offer, offerande


+ sacro,sacrum (II) sub

1 ANATOMIA heiligbeen, sacrum


+ sacrocoxalgia sub

1 MEDICINA sacro-coxalgie


+ sacroiliac adj

1 ANATOMIA tussen heilig- en darmbeen liggend


+ sacrolumbar adj

1 ANATOMIA sacrolumbaal


sacrosancte adj

1 (hoog)heilig, onaantastbaar, sacrosanct
su bibliotheca es -- pro ille = zijn bibliotheek is zijn heiligdom


+ sacrosanctitate sub

1 heiligheid, onschendbaarheid


+ sacrosciatic adj

1 ANATOMIA ischiosacraal


+ sacrotomia sub

1 sacrotomie, insnijding in het sacrum


+ sacrovertebral adj

1 ANATOMIA sacrovertebraal


+ sadducee adj

1 Sadducees


+ sadduceismo sub

1 leer van de Sadduceeërs


+ sadduceo sub

1 Sadduceeër


Sade sub n pr

1 Sade


+ sadic adj

1 sadistisch, pervers
crimine -- = lustmoord
placer -- = duivels genoegen
haber inclinationes -- = sadistische neigingen hebben
haber parve tractos -- = sadistische trekjes heb-ben


+ sadico sub

1 sadist


sadismo sub

1 sadisme, perversheid


sadista sub

1 sadist


+ sadomasochismo sub

1 sadomasochisme


+ sadomasochista adj

1 sadomasochistisch
comportamento -- = sadomasochistisch gedrag


+ sadomasochista sub

1 sadomasochist


+ sadomasochistic adj

1 sadomasochistisch
comportamento -- = sadomasochistisch gedrag


+ safari sub

1 safari
-- automobile = autosafari
-- chassa {sj} = jachtsafari
-- photo(graphic) = fotosafari
vestimentos/costume de -- = safarikleding
tourismo {oe} de -- = safaritoerisme
facer un -- = op safari gaan
organisar un -- = een safari organiseren
participar a un -- = aan een safari deelnemen


+ safran sub

1 BOTANICA saffraan(krokus)
campo de -- = saffraanveld
tinctura de -- = saffraantinctuur
2 CULINARI saffraan(poeder)
bibita de -- = saffraandrank
lacte al -- = saffraanmelk
gusto de -- = saffraansmaak


+ safranar v

1 met saffraan klaarmaken/kleuren


+ safranate adj

1 saffraan...
ris -- = saffraanrijst
lacte -- = slemp


+ safraniera sub

1 saffraanveld


+ safranina sub

1 safranine


saga sub

1 sage
-- heroic = heldensage
--s islandese = IJslandse sagen


sagace adj

1 scherpzinnig, verstandig, weldoordacht
spirito -- = scherpzinnige geest
judicamento -- = scherpzinnig oordeel
investigator -- = scherpzinnige onderzoeker


sagacitate sub

1 scherpzinnigheid, wijsheid, inzicht
responder con -- = scherpzinnig antwoorden


sage {zj} adj

1 wijs, verstandig, van inzicht getuigend, bezonnen


sagessa {zj} sub

1 wijsheid, (gezond) verstand, bezonnenheid, inzicht
-- retrospective = wijsheid achteraf
le -- veni con le annos = het verstand komt met de jaren


+ sagina sub

1 BOTANICA vetmuur
-- subulate = priemvetmuur
-- nodose = knopige vetmuur
-- procumbente = liggende vetmuur
-- stricte/maritime = stijve vetmuur


sagio {zjo} sub

1 wijze, wijze man


sagitta sub

1 pijl
fasce de --s = pijlbundel
puncta de -- = pijlpunt
colpo de -- = pijlschot
-- de foco = vuurpijl
-- amorose/de amor = minneschicht
veloce/rapide como un -- = pijlsnel
grandine de --s = hagel van pijlen
armate de un arco e de --s = gewapend met pijl en boog


sagittal adj

1 pijlvormig
diagramma -- = pijltjesdiagram
2 ANATOMIA sagittaal
sutura -- = pijlnaad
plano -- = sagittaal vlak
3 BOTANICA genista -- = pijlbrem


+ sagittar v

1 met pijlen schieten


sagittari adj

1 pijl...
veneno -- = pijlgif


sagittaria sub

1 BOTANICA pijlkruid, serpentstong, slangetong


sagittario sub

1 boogschutter ASTRONOMIA
Sagittario = Boogschutter, Sagittarius


sagittate adj

1 pijlvormig BOTANICA
arabis -- = pijlscheefkelk


+ sagittiflor adj

1 BOTANICA met pijlvormige bloemen


+ sagittifolie adj

1 BOTANICA met pijlvormige bladen


sagittiforme adj

1 pijlvormig


sago sub

1 sago
farina de -- = sagomeel
producto de -- = sageprodukt
pappa de -- = sagopap


Sahara sub n pr

1 Sahara
le -- algerian = de Algerijnse Sahara


+ saharian adj

1 Sahara...
oasis -- = oase in de Sahara


+ sahariano sub

1 Saharabewoner


+ sahel sub

1 sahel


+ sahelian adj

1 sahel...


+ sahib sub

1 sahib (aanspreektitel in India)


+ saiga sub

1 ZOOLOGIA
-- tataric = steppeantiloop


saison sub FRANCESE

1 seizoen, (geschikte) tijd
-- de vacantias = vakantietijd
-- de viages = reisseizoen
-- touristic {oe} = toeristenseizoen
-- theatral = theaterseizoen
-- hibernal/de hiberno = winterseizoen
-- estive/de estate = zomerseizoen
-- balneari/del banios = badseizoen
-- de chassa {sj} = jachtseizoen
-- de pisca = visseizoen, hengelseizoen
-- del ceresias = kersentijd
-- del prunas = pruimentijd
-- del rubos = bramentijd
-- del rosas = rozentijd
-- del pluvias = regenseizoen
-- del musculos = mosselseizoen
-- del migrationes = trektijd
-- de patinage = schaatsseizoen
offerta de -- = seizoenaanbieding


+ saisonal {e} adj

1 van het seizoen, seizoen..., seizoengebonden
productos -- = seizoenprodukten
labor/travalio -- = seizoenarbeid
obrero/laborator/travaliator -- = seizoenarbeider
interprisa/industria -- = seizoenbedrijf
dimorphismo -- = seizoendimorfisme
activitate -- = seizoendrukte
disoccupation -- = seizoenwerkloosheid
factor -- = seizoensfactor
fluctuation -- = seizoensfluctuatie
influentia/effecto -- = seizoensinvloed
influentiate per variationes -- = seizoengevoelig


+ sake sub JAPONESE

1 sake, rijstbier, rijstwijn


+ saki sub

1 ZOOLOGIA saki (vossenstaartaap)


sal sub

1 keukenzout
-- commun/de cocina = keukenzout
-- de tabula = tafelzout
BIBLIA -- de terra = zout der aarde
-- gemma = klipzout, steenzout
-- marin = zeezout
filon/vena de -- = zoutader
mina de -- = zoutmijn
domo de -- = zoutkoepel
raffineria de -- = zoutraffinaderij
extraction de -- = zoutwinning
production de -- = zoutproduktie
consumo de -- = zoutverbruik
statua de -- = zoutpilaar
concentration de -- = zoutconcentratie, zoutgehalte
con un grano de -- = met een korreltje zout
adjunger/adder -- = zout toevoegen
2 CHIMIA zout
-- de plumbo = loodzout
-- duple/bibasic = dubbelzout
-- calcic/calcari/de calce = kalkzout
-- auric = goudzout
-- metallic = metaalzout
-- ammoniac = salmiak
-- de Glauber = Glauberzout, natriumsulfaat
-- purgative = zuiveringszout
-- volatile = vlugzout
-- de banio = badzout
-- pro fixar = fixeerzout
-- agricultural = landbouwzout
-- nutritive = voedingszout
precipitato de -- = zoutneerslag
crystallo de -- = zoutkristal
molecula de -- = zoutmolecuul


sala sub

1 zaal, lokaal, ruimte
-- de reuniones = vergaderzaal
-- de attender = wachtkamer
-- de lectura = leeszaal
-- de studio = studiezaal
-- de musica = muziekzaal
-- de dansa = danszaal
-- de ballo = balzaal
-- de theatro = schouwburgzaal
-- de joco(s) = speelzaal
-- de gymnastica = gymnastiekzaal
-- de banio = badkamer
-- de ducha {sj} = douchelokaal
-- de classe = klaslokaal
-- de dissection = snijkamer
-- de palatio = paleiszaal
-- de conferentia = conferentiezaal, vergaderzaal
-- de reception(es) = receptiezaal, ontvangstzaal
-- del throno = troonzaal
-- del tribunal = (ge)rechtszaal
-- nuptial = trouwzaal
-- de compositores = zetterij
sport (A) in -- = zaalsport, binnensport
handball (A) in -- = zaalhandbal
hockey (A) in -- = zaalhockey
football (A) in -- = zaalvoetbal


salace sub

1 geil, wellustig, wulps
lectura -- = prikkelende lectuur
burla -- = schuine mop


salacitate sub

1 geilheid, wellustigheid, wulpsheid


salamandra sub

1 vuurgeest
2 ZOOLOGIA salamander
-- aquatic = watersalamander
-- maculose = vuursalamander
-- terrestre = landsalamander


salami sub

1 salami
tactica/methodo del -- = salamitactiek


+ salangana sub

1 ZOOLOGIA salangaan, klipzwaluw


salar v

1 pekelen, zouten, zout doen in, zout strooien op


+ salarial adj

1 (arbeids)loon..., salaris..., bezoldigings...
politica -- = loonbeleid
revindication -- = looneis
action -- = salarisactie
pausa -- = loonpauze
accordo -- = salarisakkoord
conflicto/disputa/litigio -- = loonconflict, loongeschil
contracto -- = looncontract
costos/cargas -- = loonkosten, loonlasten
categoria/gruppo -- = salarisklasse
controlo -- = loonbeheersing
lucta -- = loonstrijd
disposition -- = loonbepaling
mesura -- = loonmaatregel
negotiation -- = loononderhandeling
convention -- = loonregeling
discrimination -- = loondiscriminatie
fundo -- = loonfonds
indexation -- = loonindexering
moderation/restriction -- = loonmatiging
nivello -- = loonpeil
sclavo -- = loonslaaf
spiral -- = loonspiraal
expensas -- = loonuitgaven
proposition -- = loonvoorstel
nivellamento -- = inkomensnivellering
problema -- = loonvraagstuk
tarifa -- = loontarief
augmento/augmentation/(a)melioration/incremento/incremento -- = salaris/loonsverhoging
augmento -- general = loongolf, loonronde


salariar v

1 salariëren, bezoldigen


+ salariate adj

1 gesalarieerd, bezoldigd, loontrekkend
travalio/labor -- = loonarbeid
obrero/travaliator/laborator -- = loontrekker
assassino -- = huurmoordenaar


salariato sub

1 salariaat, loontrekkers


salario sub

1 salaris, loon, bezoldiging, wedde, tractement
-- initial = aanvangsalaris, beginsalaris
-- de base = basisloon
-- minime = minimumloon
-- de fame = hongerloon
-- de miseria = hongerloontje
-- fixe = vast salaris/loon
-- horari/per hora = uurloon
-- tarifari = tariefloon
-- diurne = dagloon
-- hebdomadari/septimanal = weekloon
-- mensual = maandloon
-- annual/annue = jaarloon
-- additional/extra = loontoeslag
-- al hora = uurloon
-- per pecia = stukloon
administration del --s = loonadministratie
calculo del --s = loonberekening
evolution del -- = loonontwikkeling
scala del --s = loonschaal
systema de --s = loonstelsel
(a)melioration del --s = loonsverbetering
tarifa del --s = loontarief
contracto de -- = looncontract
revindicationes de -- = looneisen
politica del --s e del precios = loon- en prijsbeleid
augmento/augmentation del -- = loonsverhoging, opslag
diminution/reduction/abassamento de -- = loonsverlaging
augmentar le --s = de lonen verhogen/optrekken
diminuer/reducer/abassar le --s = de lonen verlagen
moderar le --s = de lonen matigen
pagar le -- = het loon uitbetalen
reciper le -- = het loon ontvangen
nivellar le --s = de lonen gelijktrekken
lista de --s = loonlijst
nivello del --s = loonpeil
imposto super le --s = loonbelasting
blocamento de --(s) = loonstop
spiral del --s = loonspiraal
indexation del --s = loonindexering
moderation/restriction del -- = loonmatiging
sclavo del -- = loonslaaf


salata sub

1 salade, slaatje
-- de fructos = vruchtensalade
-- de patatas = aardappelsalade
-- de tomates = tomatensalade
-- de cucumbres/cucumeres = komkommersla
-- de salmon = zalmsalade
-- de crabbas = krabsalade
-- russe = huzarensalade
oleo a/de -- = slaolie


salate adj

1 zout, gezouten, zout bevattend, naar zout smakend
aqua -- = zout water
carne -- = gezouten vlees, pekelvlees
lardo -- = gezouten spek
haringo -- = zoute haring, pekelharing
amandola -- = zoute amandel
laco -- = zoutmeer
deserto -- = zoutwoestijn
nota -- = hoge rekening
legiermente -- = licht gezouten
le nota esseva ben -- = de rekening is vies tegengevallen


salatiera sub

1 slabak, slaschaal


salator sub

1 iemand die vlees of vis in de pekel zet


salatura sub

1 het zouten, het pekelen


saldar v

1 opmaken (van balans), afsluiten (van balans)
2 COMMERCIO vereffenen, voldoen, betalen
-- un debita = een schuld vereffenen
-- un conto = een rekening vereffenen
3 uitverkopen, opruimen, met korting verkopen


saldo sub ITALIANO

1 saldo
-- de un conto = saldo van een rekening
-- positive = voordelig saldo
-- negative/deficitari = nadelig saldo
-- debitori = debetsaldo
-- beneficiari/del beneficio = winstsaldo
-- deficitari/negative = saldotekort
-- de sparnio = spaarsaldo
-- nette = nettosaldo
-- initial = aanvangssaldo
balancio de --s = saldibalans
stato del --s = saldilijst
establir le -- = het saldo opmaken
2 --s = restanten (van goederen), uitverkoop, opruiming
precio de -- = uitverkoopprijs


+ salep sub

1 PHARMACIA salep(poeder)


+ salic adj

1 Salisch, Frankisch
lege -- = Salische wet, lex salica


+ salicaceas sub pl

1 BOTANICA salicaceae, wilgenfamilie, wilgenachtigen


+ salicaria sub

1 BOTANICA kattenstaart


salice sub

1 BOTANICA wilg
-- lugente/plorante = treurwilg
-- viminal = katwilg, bindwilg
-- purpuree = purperwilg, kortwilg
-- fragile = kraakwilg
-- repente = kruipwilg, duinwilg
-- laurifolie = laurierwilg
amento de -- = wilgekatje
folio de -- = wilgeblad
cortice de -- = wilgebast
decapitar un -- = een wilg (af)knotten


saliceto sub

1 wilgenbos(je)


+ salicifolie adj

1 rumex -- = wilgebladzuring


salicina sub

1 CHIMIA salicien, wilgenstof


salicineas sub pl

1 BOTANICA wilgachtigen, wilgenfamilie


salicinee adj

1 BOTANICA wilgachtig


+ salicornia sub

1 BOTANICA salicornia, zeekraal


+ salicultura sub

1 zoutwinning (uit zeewater)


salicyl sub

1 CHIMIA salicyl


salicylato sub

1 CHIMIA salicylaat


salicylic adj

1 CHIMIA
acido -- = salicylzuur
alcohol -- = salicylalcohol, saligenol
aldehyde -- = salicylaldehyde


salicylol sub

1 CHIMIA salicylol


salicylose adj

1 CHIMIA salicyl...


saliente adj

1 uitspringend, uitstekend
angulo -- = uitspringende hoek
bordo -- = uitstekende rand
fenestra -- = erker
camera con fenestra -- = erkerkamer
fonte -- = springbron
2 saillant, opvallend, in het oog lopend, treffend, markant, opmerkelijk
detalio -- = saillant detail


saliente sub

1 FORTIFICATION saillant, (voor)uitspringende hoek, (voor)uitstekend deel


saliera sub

1 zoutvaatje, zoutstrooier


salifere adj

1 zouthoudend
aqua -- = zout water
jacimento -- = zouthoudende laag


salificabile adj

1 CHIMIA zoutvormend
base -- = zoutvormende base


salificar v

1 CHIMIA in zout omzetten
2 verzilten


salification sub

1 CHIMIA zoutvorming, salificatie
2 verzilting


salin adj

1 zilt, zout(achtig), zoutig, brak, zout...
gusto -- = zilte smaak
solution -- = zoutoplossing
concentration -- = zoutconcentratie
crusta -- = zoutkorst
solo -- = brakke grond
marmore -- = zoutmarmer
deposito -- = zoutafzetting
tenor/grado/index/indice -- = zoutgehalte
devenir -- = verzilten


+ salina sub

1 saline, zoutpan
2 zoutmeer, zoutmoeras


salinero sub

1 arbeider in zoutpan/in zoutfabriek, zoutzieder
2 zoutproducent


salinitate sub

1 zoutgehalte, zoutbelasting, zoutheid, zoutte, ziltheid, brakheid, saliniteit
-- de un mar = zoutheid van een zee
crescentia del -- = toeneming van het zoutgehalte, verzilting


+ salinometro sub

1 salinometer


salir v

1 springen
2 vooruitspringen, uitsteken
zygomas saliente = uitstekende jukbeenderen
su oculos saliva del orbitas = zijn ogen puilden uit hun kassen
non -- del mediocritate = de middelmaat niet te boven gaan


saliva sub

1 speeksel, kwijl
jecto de -- = fluim
secretion de -- = speelselafscheiding
hypersecretion de -- = speekselvloed


salivar v

1 speeksel afscheiden, kwijlen


salivari adj

1 speeksel...
glandula -- = speekselklier
secretion -- = speekselafscheiding


salivation sub

1 speekselafscheiding, salivatie
-- abundante = overvloedige speekselafscheiding


+ salmastre adj

1 brak, zilt
aqua -- = brak water
solos -- = zilte gronden


salmon sub

1 ZOOLOGIA zalm
-- fresc = verse zalm, krimpzalm
-- fumate = gerookte zalm
-- tructa = zalmforel
salata de -- = zalmsalade, zalmslaatje
pisca de -- = zalmvisserij
piscator de -- = zalmvisser
conservas de -- = zalmconserven
latta de -- = blikje zalm
fumator de --es = zalmroker
venditor de --es = zalmverkoper, zalmboer
panetto/sandwich (a) al -- = zalmbroodje
nassa a/de/pro --es = zalmfuik
2 zalmkleur


+ salmonate adj

1 zalm..., zalmachtig
tructa -- = zalmforel
sturion -- = zalmsteur


+ salmonella sub

1 salmonella
bacterio de -- = salmonellabacterie


+ salmonellose (-osis) sub

1 MEDICINA salmonella-infectie, salmonellose


+ salmonicolor adj

1 zalmkleurig


+ salmonicultor sub

1 zalmkweker


+ salmonicultura sub

1 zalmkwekerij


salmonide adj

1 ZOOLOGIA zalmachtig


salmonidos sub pl

1 ZOOLOGIA salmonidae, zalmachtigen


salmuria sub

1 pekel, zoutoplossing


salmuriar v

1 in de pekel zetten
haringo salmuriate = zoute haring, pekelharing
carne salmuriate = pekelvlees


salnitrero sub

1 arbeider in salpeterfabriek
2 salpeterproducent


salnitriera sub

1 salpeterfabriek
2 salpetergroeve


salnitro sub

1 salpeter


salnitrose adj

1 salpeterachtig, salpeter..., salpeter bevattend, met salpeter bedekt


+ salol sub

1 CHIMIA salol, fenylsalicylaat


Salomon sub n pr

1 Salomo
judicio de -- = Salomonsoordeel
Proverbios de -- = Spreuken van Salomo
Templo de -- = Tempel van Salomo
sigillo de -- = salomonszegel (anque BOTANICA)
Insulas -- = Salomonseilanden


salomonian adj

1 van de Salomonseilanden
2 van de bewoners van de Salomonseilanden


salomoniano sub

1 bewoner van de Salomonseilanden


salomonic adj

1 van Salomo, Salomo's
judicio/judicamento -- = Salomonsoordeel
colonna/columna -- = salomonszuil


salon sub

1 kamer, ontvangkamer, salon
-- de the = tearoom
-- de fumar = rooksalon
wagon -- = salonwagen
-- de beltate = schoonheidssalon
-- de exposition/de demonstration = toonkamer
tabula de -- = salontafel
socialista de -- = salonsocialist
2 kunstzaal, expositieruimte
-- de pictura(s) = galerie


+ Saloniki sub n pr

1 Saloniki


+ salpa sub

1 ZOOLOGIA salp


salpetra sub

1 salpeter
-- crude = ruwe salpeter
-- purificate = gezuiverde salpeter
sapor/gusto de -- = salpetersmaak
fabrication de -- = salpeterbereiding


salpetrar v

1 met salpeter bedekken


salpetrero sub

1 arbeider in salpeterfabriek
2 salpeterproducent


salpetriera sub

1 salpeterfabriek
2 salpetergroeve


salpetrose adj

1 salpeterachtig, salpeter bevattend, met salpeter bedekt
solo/terra -- = salpetergrond


+ salpingitis sub

1 MEDICINA eileiderontsteking, salpingitis


+ salpingoscopia sub

1 MEDICINA salpingoscopie


+ salpingoscopio sub

1 MEDICINA salpingoscoop


+ salsa sub

1 MUSICA salsa


+ salsaparilla

1 BOTANICA Amerikaanse winde, salsaparilla


salsicia sub

1 worst
-- de ficato = leverworst
-- de sanguine = bloedworst, bloedbeuling
-- de lingua de bove = tongworst
-- de/al allio = knoflookworst
-- fresc = verse worst, braadworst
-- rostite/frite = gebraden worst, braadworst
-- fumate = rookworst
-- cocite = gekookte worst
pelle del -- = velletje om de worst
morsello de -- = stuk worst
rondo/rondella de -- = plakje worst
fabrica de --s = worstfabriek
fabrication de --s = worstfabricage


salsicieria sub

1 worstwinkel
2 vleeswaren


salsiciero sub

1 worstenmaker, worstenverkoper, vleeswarenverkoper


+ salsola sub

1 BOTANICA loogkruid


+ salsolaceas sub pl

1 BOTANICA loogkruidplanten


saltante adj

1 springend


saltar sub

1 springen, een sprong maken, sprongen maken
-- al corda = touwtje springen
-- al pertica = polstokhoogspringen
corda a/de/pro -- = springtouw
-- al oculo/al vista = in het oog springen
-- in avante = vooruit springen
-- in pedes = opspringen
-- de un cosa al altere = van de hak op de tak springen
-- in le Mosa = de Maas inspringen
-- de un cosa a un altere = van de hak op de tak springen
2 springen over
-- trans le muro = over de muur springen
3 exploderen, ontploffen, in de lucht vliegen
facer -- = tot ontploffing brengen, doen springen
facer -- un banca = een bank laten springen
4 overslaan, weglaten
-- un pagina = een bladzijde overslaan
-- un repasto = een maaltijd overslaan


+ saltarello sub

1 saltarello (dans)


saltation sub

1 het springen
2 BOTANICA saltatie


saltator sub

1 iemand die springt, springer
-- al pertica = polsstokhoogspringer
-- de longor/de longitude = verspringer
2 ZOOLOGIA sprinkhaan
nube de --es = wolk sprinkhanen
-- de mar = zeesprinkhaan


+ saltatori adj

1 spring..., sprong...
cauda -- = springstaart


+ saltetto sub

1 springetje, hup


saltigrade adj

1 ZOOLOGIA met springpoten, spring..


+ saltimbanco sub

1 kunstenmaker, acrobaat


salto sub

1 sprong
-- in alto/de altura/de altor = hoogtesprong
-- de longor/de longitude = versprong
practicar le salto de longor/de longitude = aan verspringen doen
-- tripli/triplice = driesprong, hinkstapsprong
-- mortal = salto mortale
SPORT -- triple = driesprong, hinkstapsprong
-- con paracadita = parachutesprong
-- lateral/al latere = zijsprong
-- de ski = skisprong
-- de panthera = pantersprong
pertica de -- = polsstok
-- con pertica = polsstokhoogsprong
facer un -- = een sprong maken
2 waterval, stroomversnelling
-- de aqua = waterval


salubre adj

1 heilzaam, gezond, gezondmakend
climate -- = gezond klimaat
aere -- del montania = gezonde berglucht


salubritate sub

1 heilzaamheid, gezondheid
-- de un climate = gezondheid van een klimaat


+ saluki sub

1 saluki (Perzische windhond)


salutar v

1 (be)groeten, MILITAR salueren
obligation de -- = groetplicht
-- con risadas de derision = op hoongelach onthalen


salutar adj

1 weldadig, heilzaam, gezond
remedio -- = heilzaam middel
consilio -- = heilzame raad
le aere -- del montania = de gezonde berglucht
haber un effecto -- = heilzaam werken


salutation sub

1 begroeting
-- angelic = aankondiging door de engel Gabriël van Jesus' geboorte aan Maria, het weesgegroet


+ salutational adj

1 begroetings..., (be)groetend


salutator sub

1 iemand die groet


salute sub

1 heil, welzijn, behoudenis, RELIGION redding, zaligheid
Armea del Salute = Leger des Heils
via del -- = heilsweg
fonte de -- = heilbron
2 groet
--s cordial = hartelijke groeten
Salute! = Dag!, Gegroet!, Saluut!
-- militar = militaire groet
-- hitlerian = hitlergroet
retornar le -- = teruggroeten


salutista sub

1 heilsoldaat


salva sub

1 (anque MILITAR) salvo
tirar un -- = een salvo afvuren
-- de honor = eresaluut, eresalvo
-- de applausos = geweldig applaus


salvabile adj

1 te redden, wat gered kan worden
salvar le --, salvar lo que es ancora -- = redden wat er te redden valt


+ Salvador, Le sub n pr

1 Salvador


+ salvadorian adj

1 Salvador(i)aans


+ salvadoriano sub

1 Salvador(i)aan


salvage adj

1 in het wild levend of voorkomend, wild, ongetemd
anate -- = wilde eend
porco -- = wild zwijn
tribo -- = wilde stam
planta -- = wilde plant
anemone -- = bosanemoon
melle -- = wilde honing
exopero -- = wilde staking
2 niet gecultiveerd, wild, natuurlijk, ongerept
3 woest, ruig, verlaten


+ salvage sub

1 wilde
ille crita/se comporta como un -- = hij gaat als een wildeman tekeer


salvageria sub

1 wildheid, woestheid
2 ruwheid, wreedheid, gewelddadigheid


salvamento sub

1 het redden, redding
-- de naufragos = redding van schipbreukelingen
societate pro le -- de naufragos, societate de -- = reddingmaatschappij
cinctura de -- = reddingsgordel
barca/lancha {sj} de -- = reddingboot
operation de -- = reddingsactie/operatie
medio de -- = red(dings)middel
gilet (F) de -- = reddingvest
boia de -- = reddingsboei
planca de -- = reddingsplank
rate de -- = reddingsvlot
medalia de -- = reddingmedaille
scala de -- = brandladder, reddingsladder
equipa de -- = reddingsploeg
posto de -- = reddingspost
plano de -- = reddingsplan
tentativa de -- = reddingspoging
corda/cablo de -- = redding(s)lijn
tela de -- = vangnet/springdoek (bij brand)
brigada de -- = reddingbrigade
2 RELIGION het redden, het verlossen, verlossing, zaligmaking


salvar v

1 redden, behouden
-- le vita = er het leven afbrengen
-- le vita de un persona = iemands leven redden
-- le pelle = het vege lijf redden
-- le situation = de situatie redden
-- le facie = het gezicht redden
-- le honor = de eer redden/hoog houden
-- le apparentias = de schijn bewaren/ophouden
-- se = vluchten, zich uit de voeten maken, er snel van door gaan
-- se del prision = uit de gevangenis ontsnappen
-- lo que es ancora salvabile = redden wat er te redden valt
2 RELIGION redden, verlossen, zaligmaken


+ salvarsan sub

1 salvarsan


salvation sub

1 redding
barca/lancha/chalupa de -- = reddingboot
boia de -- = reddingsboei
operation de -- = reddingsoperatie/actie
cinctura de -- = reddingsgordel
brigada de -- = reddingsbrigade
corda/cablo de -- = reddingslijn
scala de -- = reddingsladder/trap
planca de -- = reddingsplank
medalia de -- = reddingsmedaille
medio de -- = reddingsmiddel
posto de -- = reddingspost
rate de -- = reddingsvlot
gilet de -- = reddingsvest
equipa de -- = reddingsploeg
plano de -- = reddingsplan
tentativa de -- = reddingspoging
societate de --, societate pro le -- de naufragos = reddingmaatschappij
cercar le -- = een goed heenkomen zoeken
cercar le -- in le fuga = zijn heil in de vlucht zoeken
2 redding, verlossing, zaligmaking, heil
Armea de -- = Leger des Heils
le -- del anima = het heil van de ziel
parola de -- = verlossende woord


salvator sub

1 redder
2 RELIGION redder, verlosser
Salvator = Heiland, Verlosser


+ salvator adj

1 reddend, redding brengend
angelo -- = reddende engel
pronunciar le parola -- = het verlossende woord spreken


salve adj

1 behouden, veilig
san e -- = gezond en wel
le honor es -- = de eer is gered


salve! interj

1 salve!, heil!


salveconducto sub

1 vrijgeleide(brief)


salveguarda sub

1 bescherming, hoede, beveiliging, waarborg, bewaring
-- del paisage = landschapsbescherming
2 vrijgeleide(brief)


salveguardar v

1 veilig stellen, beschermen
-- de = vrijwaren voor
-- su proprie interesses = zijn eigen belangen veilig stellen


salvia sub

1 BOTANICA salvia, salie
lacte al -- = saliemelk
caseo al -- = saliekaas
essentia/extracto de -- = salieolie
aqua de -- = saliewater
folio de -- = salieblad
arbusto de -- = saliestruik
-- verticillate = kranssalie
-- pratense = veldsalie
-- argentee = zilversalie


+ salvinia sub

1 BOTANICA vlotvaren


salvo prep

1 behalve, uitgezonderd, behoudens
-- error = vergissing voorbehouden
-- error e omission = behoudens vergissingen en weglatingen
-- recurso = behoudens regres
-- aviso contrari = behoudens tegenbericht
-- indication contrari = tenzij anders is aangegeven
-- complicationes = als zich geen complicaties voordoen
-- lo stipulate in le articulo 10 = onverminderd het bepaalde in artikel 10
-- que = behalve dat


+ samara sub

1 BOTANICA gevleugelde dopvrucht


Samaria sub n pr

1 Samaria


samaritan adj

1 Samaritaans, van Samaria
lingua -- = Samaritaanse taal
2 Samaritaans, de goede Samaritaan betreffend


samaritano sub

1 Samaritaan, bewoner van Samaria
2 de goede Samaritaan
3 Samaritaans (taal)


+ samarium sub

1 CHIMIA (element 62) samarium


+ samba sub

1 MUSICA, ARTE DE DANSA samba


+ sambal sub

1 sambal


+ sambar sub

1 sambar


+ sambuca sub

1 HISTORIA sambuca (Griekse harp)
2 HISTORIA stormtoren


+ sambucifolie adj

1 BOTANICA
valeriana -- = vliervaleriaan
sorbo -- = vlierlijsterbes


sambuco sub

1 BOTANICA vlier
-- nigre = gewone vlier
-- racemose = bergvlier
flor de -- = vlierbloesem
folio de -- = vlierblad
baca de -- = vlierbes
succo de bacas de -- = vlierbessensap
gelea de bacas de -- = vlierbessengelei
vino de bacas de -- = vlierbessenwijn
vinagre de -- = vlierazijn
haga/sepe de --s = vierhaag/heg
ligno de -- = vlierhout
de ligno de -- = vlierhouten
infusion de flores de -- = vlierthee


+ samizdat sub

1 geheel van clandestiene uitgeverijen in de voormalige oostbloklanden, samizdat
2 clandestien uitgegeven drukwerk in de voormalige oostbloklanden, samizdat


+ Samnio sub n pr

1 Samnium


+ samnita sub

1 Samniet


+ samnitic adj

1 Samnitisch


+ Samoa sub n pr

1 Samoa


+ samoan adj

1 Samoaans


+ samoano sub

1 Samoaan, bewoner van Samoa


+ samolo sub

1 BOTANICA waterpunge


samovar sub RUSSO

1 samovar


+ samoyede adj

1 Samojeeds


+ samoyede sub

1 Samojeed
2 Samojeeds (taal)


+ sampan sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES sampan


Samson sub n pr

1 Simson
-- e Delila = Simson en Delila


Samuel sub n pr

1 Samuel


samum sub ARABE

1 samoen (kortdurende hevige en hete woestijnwind)


samurai sub JAPONESE

1 samoerai, Japanse krijgsadel


san adj

1 gezond, in goede lichamelijke staat verkerend)
mente -- = gezonde geest
corpore -- = gezond lichaam
mente -- in corpore -- = een gezonde geest in een gezond lichaam
stomacho -- = gezonde maag
-- e salve = gezond en wel
-- como un pisce = gezond als een vis
2 gezond, heilzaam
somno -- = gezonde slaap
3 (geestelijk) gezond


sanabile adj

1 te genezen, voor genezing vatbaar
vulnere -- = heelbare wond


+ sanabilitate sub

1 vatbaarheid voor genezing


sanar v

1 genezen, helen
le vulnere sana lentemente = de wond geneest langzaam
-- un persona = iemand beter maken


sanative adj

1 geneeskrachtig, genezend, helend


+ sanatorial adj

1 sanatorium...
cura -- = sanatoriumkuur


sanatorio sub

1 sanatorium, herstellingsoord
personal de -- = sanatoriumpersoneel


sancir v

1 bekrachtigen, sanctioneren


sancta sub

1 (vrouwelijke) heilige


sancte adj

1 heilig, sint
spirito -- = heilige geest
-- patre = heilige vader, paus
loco -- = heilige plaats, heiligdom
terra -- = heilige land
scriptura -- = heilige schrift
anno -- = heilig jaar
historia -- = bijbelse geschiedenis
missa -- = heilige mis
Sabbato Sancte = paaszaterdag
Jovedi Sancte = Witte Donderdag
Venerdi Sancte = Goede Vrijdag
Septimana Sancte = Goede Week
le Familia Sancte = de Heilige Familie
Sancte Sede = Heilige Stoel
Sancte Communion = Heilige Communie
Sancte Nicolaus = Sinterklaas, Kerstman
Sancte Laurentio = Sint Laurentius
GEOGRAPHIA Sancte Bernardo = Sint Bernard
GEOGRAPHIA Grande Sancte Bernardo = Grote Sint Bernard
GEOGRAPHIA Parve Sancte
Bernardo = Kleine Sint Bernard
can de Sancte Bernardo = St.Bernard(hond)
GEOGRAPHIA Sancte Gotthard = Sint Gotthard
tote le -- die = de godganse dag


+ sancte-simonian adj

1 POLITICA (saint)simonistisch


+ sancte-simonismo sub

1 POLITICA (saint)simonisme


+ sanctificante adj

1 gratia -- = heiligmakende genade


sanctificar v

1 heiligmaken, heiligen, heilig verklaren, verheerlijken
le fin sanctifica le medios = het doel heiligt de middelen
Tu nomine sia sanctificate!, sia sanctificate le nomine tue! = Uw naam worde geheiligd!
2 vieren
-- un die de festa = een feestdag vieren


sanctification sub

1 heiliging, heiligverklaring
-- del dominica = heiliging van de zondag, zondagsheiliging
2 viering
-- de un die de festa = viering van een feestdag


sanctificator sub

1 heiligmaker


+ sanctificatori adj

1 heiligmakend, heiligend
action -- = heiligmakende handeling


+ sanctimonia sub

1 schijnheiligheid, schijnvroomheid, huichelarij, hypocrisie


+ sanctimonial adj

1 schijnheilig, schijnvroom, huichelachtig, hypocriet


sanction sub

1 goedkeuring, bekrachtiging, sanctie, ratificatie
2 goedkeuring, instemming
refusar le -- a = de sanctie weigeren aan
3 JURIDIC straf(maatregel), sanctie(maatregel)
--es economic = economische sancties
--es militar = militaire sancties
--es disciplinari = disciplinaire maatregelen
-- pecuniari = dwangsom
mesura de -- = sanctiemaatregel
applicar --es = sancties toepassen
ligar un -- a = een sanctie verbinden aan


sanctionar v

1 sanctioneren, bekrachtigen, wettigen, bindend maken, bevestigen
-- un lege = een wet bekrachtigen
-- un decreto = een decreet bekrachtigen
2 goedkeuren, toestaan, instemmen met, steunen
-- un cosa = ergens (zijn) sanctie aan verlenen
3 straf opleggen voor (een overtreding), de strafmaat bepalen van


sanctitate sub

1 het heilig zijn, heiligheid, vroomheid
viver in (un) odor de -- = in een geur van heiligheid leven
le Sanctitate de Deo = de heiligheid Gods
Su Sanctitate = Zijne Heiligheid


sancto sub

1 heilige
vita de -- = heiligenleven
tumba de -- = heiligengraf
de gemeenschap der Heiligen = le communion del Sanctos
(Die de) Omne Sanctos = Allerheiligen
culto del --s = heiligenverering
vigilia de Omne Sanctos = avond voor Allerheiligen
invocar/implorar le --s = de heiligen aanroepen
--s del ultime jorno(s) = heiligen der laatste dagen
ille provocarea un -- = hij zou een heilige in verzoeking brengen
comparate con su fratre ille es un -- = hij is nog heilig vergeleken met zijn broer
facer le -- = de heilige uithangen


sanctuario sub

1 sanctuarium, omtrek van altaar, priesterkoor
2 heiligdom, heilige plaats, sanctuarium, tempel
-- christian = christelijk heiligdom
-- pagan = heidens heiligdom
FIGURATE su bibliotheca es su -- = zijn bibliotheek is zijn heiligdom
3 toevluchtsoord, wijkplaats, asiel


sanctum sanctorum LATINO

1 sanctum sanctorum, het heilige der heiligen, het allerheiligste


+ sanctus sub

1 CATHOLICISMO, MUSICA sanctus (deel van mis)


sandalia sub

1 sandaal
-- de tennis (A) = tennisschoen


+ sandaraca sub

1 (soort hars) sand(a)rak


+ sandhi sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA sandhi


+ sandinismo sub

1 sandinisme


+ sandinista sub

1 sandinist


+ sandinista adj

1 sandinistisch
movimento -- = sandinistische beweging


sandwich sub ANGLESE

1 sandwich
-- al crangones = garnalenbroodje, broodje garnaal
-- al ficato = broodje lever
-- al renion = nierbroodje
-- al roastbeef (A) = broodje rosbief
homine -- = sandwichman
TECHNICA construction -- = sandwichconstructie


+ sanforisar v

1 sanforiseren, krimpvrij maken


+ sanforisation sub

1 sanforisatie, het krimpvrij maken


+ sangria sub

1 sangria


sanguifere adj

1 bloedbevattend


sanguificar v

1 in bloed omzetten, aanmaken van bloed


sanguification sub

1 bloedvorming


sanguilente adj

1 bloedig, bloederig
libro -- = bloederig boek
film (A) -- = bloederige film
battalia -- = bloedige slag


+ sanguinante adj

1 bloedend
plaga/vulnere -- = bloedende wond
naso -- = bloedneus
hemorrhoides -- = bloedende aambeien
con le corde -- = met bloedend hart


sanguinar v

1 bloeden, bloed verliezen
-- a morte = doodbloeden, leegbloeden
il me sanguina le naso = ik heb een bloedneus


sanguinari adj

1 bloedig, bloederig
lucta -- = bloedige strijd
vaso/vasculo -- = bloedvat
2 bloeddorstig, wreed, onmenselijk
tyranno -- = wrede tiran
monstro -- = bloeddorstig monster


+ sanguinaria sub

1 BOTANICA bloedwortel


sanguine sub

1 bloed (anque FIGURATE)
dator/donator de -- = bloeddonor
prisa de -- = bloedafname, bloedproef
banca de -- = bloedbank
tension/pression de -- = bloeddruk
sedimento/sedimentation de -- = bloedbezinking
sete/aviditate de -- = bloeddorst
avide/ebrie de -- = bloeddorstig
vomito/expectoration de -- = bloedspuwing
perdita de -- = bloedverlies
fluxo de -- = bloeduitstorting
analyse (-ysis)/examine de -- = bloedonderzoek
cancere del -- = bloedkanker
tracia de -- = bloedspoor
banio de -- = bloedbad
sucro/glucosa del -- = bloedsuiker
circulation del -- = bloedsomloop
coagulation de -- = bloedstolling
coagulo de -- = bloedstolsel
transfusion de -- = bloedtransfusie
servicio del transfusion de -- = bloedtransfusiedienst
effusion de -- = bloedvergieten
infection/invenenamento/intoxication de -- = bloedvergiftiging
morbo/maladia del -- = bloedziekte
depuration del -- = bloedzuivering
voce del -- = stem van het bloed
macula de -- = bloedvlek
plasma del -- = bloedplasma
vesicula de -- = bloedblaar
gutta de -- = druppel bloed
fluxo de -- = stroom bloed
coperte de -- = onder het bloed
esser scribite in litteras de -- = met bloed geschreven staan
un esser de carne e -- = een mens van vlees en bloed
un mar de -- = een grote plas bloed
de color de -- = bloedkleurig
dar su -- pro le patria = zijn leven voor het vaderland geven
animal de -- frigide = koudbloedig dier
animal de -- cal(i)de = warmbloedig dier
haber le -- cal(i)de = heethoofdig/opvliegend zijn
-- blau/azur = blauw bloed
prince/principe del -- = prins van den bloede
esser de -- regal/royal = van koninklijken bloede zijn
voce del -- = stem van het bloed
ligamines/vinculos del -- = banden des bloeds
-- arterial = slagaderlijk bloed
-- venose = aderlijk bloed
-- coagulate = geronnen bloed
-- pur = zuiver bloed
-- fresc = nieuw/jong bloed
de -- mixte = van gemengd bloed
injectate de -- = met bloed belopen
a -- frigide = koelbloedig
al -- = niet helemaal gaar (vlees)
salsicia de -- = bloedworst
rubie como le -- = bloedrood
versar/effunder -- = bloed vergieten
expectorar/sputar -- = bloed opgeven
extraher -- a un persona = iemand bloed afnemen
perder -- del naso = uit zijn neus bloeden
vomitar -- = bloed spuwen
non poter supportar le vision de -- = geen bloed kunnen zien
natar in su proprie -- = in zijn bloed baden
2 sanguine (rood krijt)
3 sanguine (tekening in rood krijt)


sanguinee adj

1 bloed..., bloed bevattend, met bloed besmeurd
currente -- = bloedstroom
tension/pression -- = bloeddruk
gruppo -- = bloedgroep
factor -- = bloedfactor
plasma -- = bloedplasma
vaso/vasculo -- = bloedvat
sucro/glucosa -- = bloedsuiker
transfusion -- = bloedtransfusie
circulation -- = bloedsomloop
sero -- = bloedserum
pigmento -- = bloedpigment
proteina -- = bloedeiwit
orange -- = bloedsinaasappel
cratego -- = bloeddoorn
ribes -- = sieraalbes
2 bloedrijk, vol bloed
oculos -- = met bloed belopen ogen
3 sanguinisch, driftig, opvliegend


sanguinolente adj

1 bebloed, bloederig, met bloed vermengd
pecia -- de carne = bloederig stuk vlees
2 MEDICINA sanguinolent
mucositate -- = bloederig slijm
pus -- = bloedetter
expectorationes/sputation -- = bloedspuwing
jecto de saliva -- = bloedfluim


sanguinose adj

1 bloedig, met bloed bedekt
historia -- = bloedig verhaal


sanguisorba sub

1 BOTANICA klein sorbenkruid, kleine pimpernel, sanguisorba


sanguisuga sub

1 ZOOLOGIA bloedzuiger


Sanhedrin sub n pr

1 Sanhedrin


sanicula sub

1 BOTANICA breukkruid, heelkruid, sanikel


sanitari adj

1 gezondheids..., sanitair, hygiënisch
stato -- = gezondheidstoestand
articulos -- = sanitaire artikelen
equipamento -- = sanitaire voorzieningen
installationes -- = sanitair
commission -- = gezondheidscommissie
rationes -- = gezondheidsredenen
legislation -- = gezondheidswetgeving
personal -- = gezondheids/ziekenpersoneel
servicio -- = gezondheidsdienst, sanitaire dienst
servivio -- de prime linea = eerstelijns gezondheidszorg
certificato/patente -- = gezondsheidscertificaat, gezondheidspas
mesura -- = gezondheidsmaatregel
traino -- = hospitaaltrein
nave -- = hospitaalschip
regulamento -- = gezondheidsvoorschriften, hygiënische voorschriften
conditiones -- = hygiënische omstandigheden
facilitates -- = hygiënische voorzieningen


sanitate sub

1 gezondheid(stoestand)
-- public = volksgezondheid
stato de -- = gezondheidstoestand
2 (goede) gezondheid
-- mental = geestelijke gezondheid
-- robuste/vigorose = robuuste gezondheid
-- de ferro = ijzeren gezondheid
-- delicate = zwakke gezondheid
-- menaciate = wankele gezondheid
plen de -- = kerngezond
le -- es un ben preciose = gezondheid is een kostbaar bezit
rationes de -- = gezondheidsredenen
le -- personificate = een toonbeeld van gezondheid
certificato/patente de -- = gezondheidsattest, gezondheidspas
servicio de -- = gezondheidsdienst, sanitaire dienst, gezondheidszorg
servicio de -- de prime linea = eerstelijns gezondheidszorg
Organisation Mundial del Sanitate, O.M.S = Wereldgezondheidsorganisatie
Jorno Mundial del Sanitate = Wereldgezondheidsdag
biber al -- de un persona = op iemands gezondheid drinken
gauder de bon -- = een goede gezondheid genieten
il ha problemas de -- = zijn gezondheid laat te wensen over
negliger su -- = zijn gezondheid verwaarlozen
minar su -- = zijn gezondheid ondermijnen
ruinar su -- = zijn gezondheid verwoesten
compromitter su -- = zijn gezondheid schaden/in gevaar brengen
recovrar/recuperar su -- = zijn gezondheid terugkrijgen
dar su dimission pro rationes de --/a causa de su -- = om gezondheidsredenen aftreden


+ sanjak sub

1 sandjah (onderafdeling van een provincie van het Osmaanse Rijk)


+ sanscrite, sanskrite adj

1 Sanskritisch, Sanskriet...


+ sanscritista, sanskritista sub

1 sanskritist


+ sanscrito, sanskrito sub

1 Sanskriet


+ sansculotte sub FRANCESE

1 HISTORIA sansculotte


+ sansevieria sub

1 BOTANICA sanseviëra, vrouwentong, slangeblad


+ santal sub

1 sandelhout


+ santalaceas sub pl

1 BOTANICA santalaceeën, sandelhoutfamilie


+ santalina sub

1 CHIMIA santaline


+ santolina sub

1 BOTANICA heiligenbloem


+ santonina sub

1 BOTANICA wormkruid, santonine


+ sanyassin sub

1 sanyassin


+ sapa sub

1 sap (van planten en bomen)
-- ascendente = opstijgend sap
fluxo de -- = sapstroom


saper v

1 weten, kennen
-- su nomine = zijn naam weten/kennen
-- su rolo de memoria = zijn rol van buiten kennen
-- un lingua = een taal kennen
-- facer un cosa = iets weten te doen
-- per experientia = uit ervaring weten
-- mal digerite = halfbegrepen wijsheid
non -- que facer = zich geen raad meer weten
facer -- un cosa a un persona = iemand iets laten weten/iets meedelen
qui sape! = wie weet!
a -- = te weten, namelijk
2 kunnen (de kunst verstaan)
-- natar = kunnen zwemmen
-- manear un cosa = met iets overweg kunnen


saper sub

1 kennis, wetenschap
-- scholar = schoolkennis
-- libresc = boekenkennis, boekenwijsheid
-- encyclopedic = encyclopedische kennis
sete de -- = dorst naar kennis
exhiber su -- = zijn kennis etaleren


+ saphena sub

1 ANATOMIA beenader, voetader


sapide adj

1 smakelijk, een smaak hebbend
platto -- = smakelijk gerecht
FIGURATE un conto -- = een sappig verhaal


sapiditate sub

1 smakelijkheid
-- de un platto = smakelijkheid van een gerecht
agente de -- = smaakversterker


sapiente adj

1 wijs, geleerd, inzicht hebbend


sapientia sub

1 wijsheid
BIBLIA Libro del Sapientia = Boek der Wijsheid


sapiential adj

1 van de wijsheid
BIBLIA Libros -- = Boeken der Wijsheid


+ sapindaceas sub pl

1 BOTANICA sapindaceae, paardenkastanjefamilie


+ sapio sub

1 BOTANICA
-- sebifere = talkboom


sapon sub

1 zeep
-- a/de/pro barba = scheerzeep
-- in pulvere = zeeppoeder
-- molle = zachte zeep
-- dur = harde zeep
-- liquide = vloeibare zeep
-- de toilette (F) = toiletzeep
-- de banio = badzeep
-- al catran = teerzeep
-- a oleo de coco = kokoszeep
-- a lavendula = lavendelzeep
-- perfumate = reukzeep
-- carbolic = carbolzeep
-- camphorate = kampferzeep
-- de odor = reukzeep
solution de -- = zeepoplossing
cassa pro -- = zeepdoos
aqua de -- = zeepwater
pecia/barra/tabletta/pan de -- = stuk zeep
scuma/spuma de -- = zeepschuim
flocco de -- = zeepvlok
fabrica de -- = zeepfabriek
fabricante de -- = zeepfabrikant
fabrication de -- = zeepfabricage


saponacee adj

1 zeepachtig, zeperig, zeep...
planta -- = zeepplant
scuma/spuma -- = zeepschuim
aqua -- = zeepwater, zeepsop
tricholoma -- = zeepzwam


saponar v

1 (in)zepen


saponaria sub

1 BOTANICA zeepkruid


saponeria sub

1 zeepziederij, zeepfabriek
2 winkel waar men zeep verkoopt


saponero sub

1 zeepmaker, zeepzieder, zeepfabrikant


saponetta sub

1 (stuk) toiletzeep
2 HISTORIA soort zakhorloge


saponiera sub

1 zeepbakje, zeephouder


+ saponificabile adj

1 CHIMIA verzeepbaar
grassias -- = verzeepbare vetten


saponificar v

1 CHIMIA INDUSTRIA verzepen, zeepzieden
-- grassias = vetten verzepen


saponification sub

1 CHIMIA INDUSTRIA verzeping, het zeepzieden
-- de grassias = verzeping van vetten
indice/index de -- = verzepingsgetal


+ saponificator sub

1 CHIMIA, INDUSTRIA iemand die verzeept


saponina sub

1 saponien (glucoside in planten)


+ saponite sub

1 zeepsteen, saponiet


saponose adj

1 zeepachtig, zeep...
aqua -- = zeepwater, zeepsop
gusto -- = zeepsmaak
scuma -- = zeepschuim


sapor sub

1 smaak, smaakje
-- amar = bittere smaak
-- dulce = zoete smaak
-- dulciastre = zoetige smaak
-- forte = sterke smaak
-- ferruginose = ijzersmaak
-- de vanilla = vanillesmaak
-- acidule = zurige smaak
-- detestabile = afschuwelijke smaak
-- nauseabunde/abominabile = walgelijke smaak
-- anticipate = voorsmaak
le -- de aqua salin/salmastre = de smaak van brak water
haber un -- dulce/acide = zoet/zuur smaken


saporar v

1 savoureren, met smaak proeven
-- un cosa plenmente = met volle teugen van iets genieten


saporose adj

1 smaakgevend, smakelijk, lekker
platto -- = smakelijk gerecht
morsello -- = lekker hapje


+ saporositate sub

1 smakelijkheid
-- de un platto = smakelijkheid van een gerecht


sappa sub

1 MILITAR loopgraaf


sappamento sub

1 het ondergraven, het ondermijnen


sappar v

1 ondergraven, ondermijnen (anque FIGURATE)
-- le moral = het moreel ondermijnen
-- le vitalitate de un persona = iemands levenskracht ondermijnen
-- le governamento = de poten onder het kabinet wegzagen
isto sappa le energia de un persona = dat doet iemands energie verlammen


sappator sub

1 sappeur, geniesoldaat


+ sapphic adj

1 LITTERATURA saffisch, sapfisch, van Sapfo
verso -- = saffisch vers
strophe -- = saffische strofe
2 lesbisch
amor -- = lesbische liefde, saffisme


sapphirina sub

1 MINERALOGIA sapphirine


sapphiro sub

1 saffier
crystallo de -- = saffierkristal
quarz (G) de -- = saffierkwarts
agulia de -- = saffiernaald


sapphismo sub

1 saffisme, lesbische liefde


+ Sappho sub n pr

1 Sapfo


+ saprogene adj

1 BIOLOGIA saprogeen, rotting verwekkend


+ sapropelic adj

1 GEOLOGIA sapropeel, sapropelisch, van het rottingsslik


+ sapropelio sub

1 GEOLOGIA rottingsslik, sapropeel


+ saprophage sub

1 ZOOLOGIA afval etend, vuil etend


+ saprophago sub

1 ZOOLOGIA afvaleter


+ saprophyte adj

1 saprofytisch, van organisch afval levend
bacterios -- = rottingsbacteriën


+ saprophytic adj

1 saprofytisch, van organisch afval levend
bacterios -- = rottingsbacteriën
planta -- = saprofytische plant, saprofyt


+ saprophytismo sub

1 saprofytisme


saprophyto sub

1 BOTANICA saprofyt


+ Sara sub n pr

1 Sara, Saartje


+ sarabanda sub

1 MUSICA, ARTE DE DANSA sarabande
-- de Corelli = sarabande van Corelli
dansar le -- = de sarabande dansen


saracen adj

1 Saraceens
arte -- = Saraceense kunst
grano -- = boekweit


saracenic adj

1 Saraceens
arte -- = Saraceense kunst


saraceno sub

1 Saraceen


+ Saragossa sub n pr

1 Saragossa


+ saragossan adj

1 van/uit Saragossa


+ sarangi sub

1 MUSICA sarangi (Noordindiaas snaarinstrument)


sarcasmo sub

1 sarcasme


sarcastic adj

1 sarcastisch
persona -- = sarcast
tono -- = sarcastische toon
expression -- = sarcastische uitdrukking
observation -- = sarcastische opmerking


sarcir v

1 verstellen, herstellen, (op)lappen, stoppen, mazen
filo a/de -- = stop/maasgaren
lana a/de -- = stop/maaswol
seta a/de -- = stop/maaszijde
coton a/de -- = stop/maaskatoen
-- calceas = kousen stoppen


+ sarcocarpe adj

1 BOTANICA met vlezige vruchten


+ sarcocele sub

1 MEDICINA vleesbreuk


+ sarcoide sub

1 MEDICINA sarcoïde, sarcoomachtig gezwel


+ sarcolemma sub

1 ANATOMIA omhulsel der spiervezels


+ sarcoma sub

1 MEDICINA sarcoom, vleesboom
-- lingual = tonguitwas


+ sarcomatose adj

1 MEDICINA sarcoomachtig, sarcomateus
cellulas -- = sarcomateuze cellen


+ sarcomelanina sub

1 sarcomelanine


+ sarcomero sub

1 ANATOMIA sarcomeer


sarcophago (I) sub

1 sarcofaag, stenen doodkist


+ sarcophago (II) sub

1 ZOOLOGIA vleesvlieg


+ sarcophylle adj

1 BOTANICA met vlezige bladeren


+ sarcoplasma sub

1 BIOLOGIA sarcoplasma


+ sarcopto sub

1 ZOOLOGIA schurftmijt


sarcular v

1 schoffelen, wieden, van onkruid ontdoen
machina a/de -- = schoffelmachine


+ sarculator sub

1 schoffelaar, wieder


sarculo sub

1 schoffel
-- rotative = hakfreesmachine


+ sardana sub

1 sardana (Catalaanse dans)


+ sardanapalesc adj

1 decadent, verwijfd


sarde adj

1 Sard(in)isch


sardina sub

1 ZOOLOGIA sardine, sardien(tje)
pisca de --s = sardinevisserij
latta/cassa de --s = sardineblik, blikje sardientjes
-- fumate = sprot
--s in conserva = sardines in blik
como --s in latta = als haringen in een ton


sardineria sub

1 sardine-inmakerij, sardine-inleggerij


sardinero sub

1 sardinevisser
2 sardine-inmaker
3 sardineverkoper


Sardinia sub n pr

1 Sardinië


sardo sub

1 Sardiniër
2 Sard(in)isch (taal)


sardonic adj

1 sardonisch, boosaardig
riso -- = sardonische lach, grijns


+ sardonyce sub

1 GEOLOGIA sardonyx


+ sarga sub

1 serge (stof), saai
fabrica de -- = saai/sergefabriek
fabricante de -- = saai/sergefabrikant
fabrication de -- = saai/sergefabricage
cortina de -- = saaien gordijn


+ sargasso sub

1 BOTANICA sargassowier, sargassum
Mar del Sargassos = Sargassozee


+ sari sub

1 sari (Indiaas kledingstuk voor vrouwen)


+ sariga sub

1 ZOOLOGIA buidelrat


+ sarmento sub

1 BOTANICA wijn(gaard)rank
-- de vite = wijn(gaard)rank


+ sarmentose adj

1 BOTANICA rankerig, rankend
planta -- = rankende plant
vite -- = rankende wijnstok
saxifraga -- = jodenbaard


+ sarong sub

1 sarong


+ sarothamno sub

1 BOTANICA brem


+ sarracenia sub

1 BOTANICA sarracenia


+ Sarre sub n pr

1 Saar (rivier)
2 Saargebied, Saarland
vino del -- = saarwijn


+ sarrese sub

1 Saarlander


+ sarrese adj

1 Saarlands


sartor sub

1 kleermaker
-- pro feminas = dameskleermaker
-- pro homines = manskleermaker
-- de vestimentos al mesura = maatkleermaker
cisorios de -- = kleermakersschaar
aco/agulia de -- = kleermakersnaald
officina de -- = kleermakersbedrijf
tabula de -- = kleermakerstafel


sartoreria sub

1 kleermakerij, kleermakerswerkplaats
-- de vestimentos al mesura = maatkleermakerij
2 kleermakersvak/ambacht


sartorial adj

1 van de kleermaker, kleermakers...


+ sartorio sub

1 ANATOMIA kleermakersspier


sasibile adj

1 die/dat gegrepen/gepakt kan worden


sasir v

1 grijpen, vangen, zich meester maken van, aangrijpen, aanvatten, waarnemen, gebruik maken van
-- le occasion/le opportunitate = de kans/de gelegenheid aangrijpen


sassafras sub

1 sassafras(boom)
2 hout en bast van de sassafras(boom)


+ sassanide adj

1 Sassanidisch


+ sassanido sub

1 Sassanide


+ Satan sub n pr

1 Satan
infante/filio/filia de -- = satanskind
boleto de -- = satansboleet
ecclesia de -- = satanskerk


+ satanic adj

1 satanisch, duivels


+ satanisar v

1 als Satan afschilderen


+ satanisation sub

1 (het) als Satan afschilderen


+ satanismo sub

1 satanisme
-- del decadentes francese = satanisme van de Franse decadenten


+ satanista sub

1 satanist, dienaar/aanbidder van Satan


+ satanista adj

1 satanistisch


+ satellisabile adj

1 in een baan om de aarde te brengen


+ satellisar v

1 in een baan rond(om) de aarde brengen


+ satellisation sub

1 (het) in een baan om de aarde brengen


satellite sub

1 ASTRONAUTICA satelliet, kunstmaan
-- de observation = waarnemingssatelliet
-- de telecommunication = telecommunicatiesatelliet
-- artificial = kunstmaan
-- stationari = vaste kunstmaan
-- meteorologic = weersatelliet
orbita de un -- = satellietbaan
television per -- = satelliettelevisie
telecommunicationes per -- = satellietcommunicatie
photo(graphia) de -- = satellietfoto
connexion per -- = satellietverbinding
lancear un -- = een satelliet lanceren
lanceamento de un -- = satellietlancering
2 ASTRONOMIA satelliet, maan, bijplaneet
-- circumlunar/del luna = maansatelliet
FIGURATE
citate -- = satellietstad
3 POLITICA satelliet(staat), vazalstaat
stato/pais -- = satellietstaat
4 satelliet, slaafse volgeling, trawant


+ satellitic adj

1 satelliet...


satiabile adj

1 verzadigbaar, te verzadigen


+ satiabilitate sub

1 verzadigbaarheid


satiar v

1 verzadigen, FIGURATE bevredigen
-- le curiositate = de nieuwsgierigheid bevredigen
-- le fame = de honger stillen
-- le sete = de dorst lessen
-- le passiones = de hartstochten bevredigen


satiate adj

1 verzadigd


satietate sub

1 verzadiging, zatheid
mangiar usque al -- = zich vol eten
repeter un cosa usque al -- = iets tot vervelens toe herhalen


satin sub FRANCESE

1 satijn


satinar v

1 satineren (stof/papier), glanzend maken
-- coton = katoen satineren


satinate adj

1 gesatineerd, satijnachtig
papiro -- = gesatineerd papier, satijnpapier
color -- = satijnverf
lustro/brillantia -- = satijnglans
coton -- = geglansd katoen


+ satinator sub

1 satijnwever, satineerder


+ satinatura sub

1 (het) satineren


satinetta sub

1 satinet, katoensatijn


satira sub

1 satire
causticitate de un -- = bijtende spot van een satire


satiric adj

1 satirisch, satiriek
poema -- = hekeldicht
designo -- = spotprent
canto -- = spotlied
obra -- = satirisch werk
programma -- = satirisch programma
discurso -- = spotrede


satirico sub

1 satiricus


satirisar v

1 hekelen, over de hekel halen, de spot drijven met
ille satirisava le vitios de su tempore = hij hekelde de gebreken van zijn tijd


+ satirista sub

1 satiricus


satis adv

1 genoeg
esser -- = genoeg zijn
haber -- = genoeg hebben
-- de tempore = genoeg tijd
2 nogal, tamelijk, vrij
-- sovente = tamelijk vaak, vrij dikwijls


satisfacer v

1 voldoen, toereikend zijn
-- al conditiones = aan de voorwaarden voldoen
le fabrica non pote -- le demanda = de fabriek kan de vraag niet bijhouden
2 voldoen, genoegen schenken, tevreden stemmen, tevreden stellen
-- al desiros/desiderios de un persona = iemand terwille zijn
3 nakomen
-- a un obligation = een verplichting nakomen
4 bevredigen (behoefte/gevoel)
-- le curiositate de un persona = iemands nieuwsgierigheid bevredigen
-- (al exigentias de) su creditores = zijn schuldeisers bevredigen


satisfaciente adj

1 toereikend, voldoende
2 voldoening schenkend, bevredigend
resultato -- = bevredigend resultaat
le stato del malado es -- = de toestand van de patiënt is bevredigend


satisfacte adj

1 tevreden, voldaan, bevredigd
io es plenmente -- = ik ben dik tevreden
besonio -- = bevredigde behoefte


satisfaction sub

1 voldoening, tevredenheid, genoegen
con -- evidente = met kennelijk genoegen
manifestar su -- = zijn tevredenheid betuigen
al -- general = tot tevredenheid van allen
isto me plena de -- = dat stemt me tot tevredenheid
dar motivos de -- = redenen tot tevredenheid geven
sentimento/sensation de -- = voldaan gevoel
2 genoegdoening
exiger -- = genoegdoening eisen
dar -- = genoegdoening geven, tevreden stellen
obtener -- = genoegdoening verkrijgen
procurar se -- = zich genoegdoening verschaffen
3 bevrediging
-- del besonios = bevrediging van de behoeften
-- del desiro/desiderio = stilling van het verlangen


satisfactori adj

1 toereikend, voldoende, (goed) genoeg
2 voldoening schenkend, bevredigend, tevredenstellend
disveloppamento -- = verheugende ontwikkeling
resultatos non -- = onbevredigende resultaten
travaliar/laborar satisfactorimente = werk naar tevredenheid verrichten
3 RELIGION toereikend, als (voldoende) boete dienend
sacrificio -- = toereikend offer


+ sative adj

1 vicia -- = voederwikke
avena -- = brouwhaver
lactuca -- = pluksla


+ satori sub

1 satori, verlichting, inzicht (in Zenboedddhisme)


+ satrapa sub

1 HISTORIA satraap


+ satrapia sub

1 HISTORIA satrapie


+ satrapic adj

1 HISTORIA satraap...


saturabile adj

1 verzadigbaar (anque PHYSICA)


saturabilitate sub

1 verzadigbaarheid (anque PHYSICA)


saturar v

1 PHYSICA verzadigen
-- un solution = een oplossing verzadigen
-- un spongia de aqua = een spons met water verzadigen
2 FIGURATE verzadigen, volledig bevredigen
-- le curiositate = de nieuwsgierigheid bevredigen
-- le mercato = de markt verzadigen


saturate adj

1 verzadigd (anque PHYSICA), bevredigd, voldaan
solution -- = verzadigde oplossing
CHIMIA acido grasse (non) -- = (on)verzadigd vetzuur


saturation sub

1 verzadiging
-- del mercato = verzadiging van de markt
PHYSICA puncto de -- = verzadigingspunt
PHYSICA grado de -- = verzadigingsgraad
ELECTRICITATE currente de -- = verzadigingsstroom
ELECTRICITATE tension/voltage de -- =
verzadigingsspanning


sature adj

1 verzadigd


+ satureia

1 BOTANICA bonenkruid


saturnal adj

1 van Saturnus, Saturnus...


saturnales sub pl

1 RELIGION ROMAN Saturnaliën, Saturnusfeest(en)
2 FIGURATE losbandig drinkgelag, slemppartij, orgie


saturnia sub

1 ZOOLOGIA nachtpauwoog


saturnie adj

1 van Saturnus, Saturnus...


saturnin adj

1 droevig, droefgeestig, zwaarmoedig
2 MEDICINA lood...
intoxication/invenenamento -- = loodvergiftiging
colica -- = loodkoliek
gutta -- = loodjicht


saturnismo sub

1 MEDICINA loodvergiftiging, saturnisme


+ saturnite sub

1 saturniet


Saturno sub n pr

1 RELIGION ROMAN Saturnus
2 ASTRONOMIA Saturnus
anellos de -- = ringen van Saturnus
3 saturno = lood
sal/sucro de -- = loodsuiker


+ satyriasic adj

1 MEDICINA satyriasis...


+ satyriasico sub

1 MEDICINA lijder aan satyriasis


+ satyriasis sub

1 MEDICINA satyriasis


+ satyric adj

1 sater..., satyr...
dansa -- = saterdans
comedia/drama -- = satyrspel


satyro sub

1 MYTHOLOGIA sater, satyr
facie/visage de -- = satergezicht
naso de -- = saterneus
testa/capite de -- = saterkop
2 ZOOLOGIA satyrus, dagvlinder


sauce sub FRANCESE

1 saus
-- tartare = tartaarsaus
-- al/de crema = roomsaus
-- al/de cipolla = uiensaus
-- al/de allio = knoflooksaus
-- al/de pipere = pepersaus
-- al/de mustarda = mosterdsaus
-- al/de petrosilio = peterseliesaus
-- al/de tomates = tomatensaus
coclear a -- = sauslepel
il non ha melior -- que le bon appetito = honger is de beste saus


sauciera sub

1 sauskom


+ saudi sub

1 Saoediër


+ saudi adj

1 Saoedisch


+ saudisar v

1 saoediseren


sauerkraut sub GERMANO

1 zuurkool
platto de = zuurkoolschotel/gerecht
suppa de -- = zuurkoolsoep


+ sauna sub

1 sauna
-- mixte = gemengde sauna


+ saurian adj

1 ZOOLOGIA hagedisachtig


sauro sub

1 sauriër
--s fossile = fossiele sauriërs


+ saussurian {oo} adj

1 Saussuriaans
linguistica -- = Saussuriaanse linguïstiek


sauté sub FRANCESE

1 CULINARI sauté, gebraden vlees/gevogelte


savanna sub

1 savanne
-- herbacee = grassavanne


+ Savoya sub n pr

1 Savoye


+ savoyarde sub

1 savoyaard


Sax sub n pr

1 Sax


+ saxatile adj

1 BOTANICA op rotsen levend, rots...
rubo -- = steenbraam
cancere -- = steenkreeft
perca -- = steenbaars


saxcornetta sub

1 saxcornet


saxee adj

1 van steen


saxeto sub

1 stenige grond, stuk stenig terrein


saxhorno sub

1 saxhoorn


saxicola sub

1 BOTANICA op rotsen groeiende plant
2 ZOOLOGIA op rotsen levend dier
3 ZOOLOGIA roodborsttapuit


saxicole adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA op rotsen groeiend/levend, rots...
plantas -- = rotsplanten
lichen -- = steenmos


saxifraga sub

1 BOTANICA steenbreek, moederplant
-- umbrose = porseleinbloempje, schildersverdriet, judastranen
-- peltate = schildbladige steenbreek
-- sarmentose = rankende steenbreek, jodenbaard
-- a tres digitos = drievingerige steenbreek


saxifragaceas sub pl

1 BOTANICA saxifragaceae, steenbreekfamilie


saxifragacee adj

1 BOTANICA steenbreekachtig


saxifrage adj

1 steen brekend


saxo sub

1 steen, gesteente, rots


saxone sub

1 Sakser
2 Saksisch (taal)


saxone adj

1 Saksisch


Saxonia sub n pr

1 land van de Saksen
2 vroegere koninkrijk Saksen
3 Saksen (deel van Duitsland)


+ saxophonista sub

1 saxofonist


saxophono sub

1 saxofoon
solo de -- = saxofoonsolo
sono de -- = saxofoonklank
-- alto = altsaxofoon
-- tenor = tenorsaxofoon


saxose adj

1 rotsig, stenig


saxtuba sub

1 saxtuba


scabello sub

1 kruk(je), bankje, voetenbankje
-- de mulger = melkstoeltje
2 ANTIQUITATE scabellum


+ scabicida sub

1 schurftmiddel


scabie sub

1 schurft, baardschurft


+ scabino sub

1 HISTORIA schepen
tribunal del --s = schepenkamer


scabiosa sub

1 BOTANICA scabiosa, schurftkruid


scabiose adj

1 scabieus, schurftig, schurftachtig
eruption -- = schurftige uitslag
testa/capite -- = rottekop


+ scabriflor adj

1 BOTANICA ruwbloemig


+ scabrifolie adj

1 BOTANICA ruwbladig


+ scabrose adj

1 ruw, oneffen, ongelijk
cammino -- = hobbelige weg
terreno -- = ruig terrein
2 aanstootgevend, onbetamelijk, schunnig, schuin, scabreus
burla -- = schuine mop
cantos -- = schuine liedjes
historia -- = onfatsoenlijk verhaal, schunnig praatje
joco de parolas -- = gewaagde woordspeling


+ scabrositate sub

1 oneffenheid, ruigheid
2 schuinheid, schunnigheid, obsceniteit


scafolt sub

1 schavot


+ scafoltage sub

1 (bouw)steiger
-- de securitate = schriksteiger
palo/poste de -- = steigerpaal
planca de -- = steigerplank
catena de -- = steigerketting


scala sub

1 trap, ladder
-- de incendio/de succurso/de salvamento/de urgentia/de emergentia = brandladder/trap
-- de corda(s)/de fun = touwladder
-- duple = trapladder
-- de assalto = stormladder
-- mobile/rolante = roltrap
-- tornante/helicoide/in helice/a caracol/a limace/a vite/(in) spiral = wenteltrap
-- extensibile/extendibile = schuifladder
-- de servicio = diensttrap
-- de Jacob = Jakobsladder
-- secrete = geheime trap
-- de accesso/de entrata = toegangstrap
-- de succurso = noodtrap
grados de un -- = treden van een trap
cavia de --s = trappenhuis
grado de -- = traptrede
tapis (F)/tapete de -- = traploper
plantar un -- contra un muro = een ladder tegen een muur zetten
descender le -- = de trap afgaan
montar le -- = de trap opgaan
descender le -- = de trap afgaan
precipitar del -- = van de trap vallen
2 toonschaal, toonladder
-- de sonos = toonladder
-- diatonic = diatonische toonladder
-- chromatic = chromatische toonladder
-- harmonic = harmonische toonladder
-- descendente = afdalende toonladder
-- ascendente = stijgende toonladder
-- temperate = getempereerde toonladder
-- minor = moltoonschaal
-- major = durtoonladder
facer --s = toonladders spelen
3 schaal, schaalverdeling, maat, maatstaf
-- centesimal = honderddelige schaal
-- logarithmic = logaritmische schaal
-- de duressa = hardheidsgraad
-- limnimetric = peilschaal
-- de un carta = schaal van een kaart
carta a/in grande -- = kaart op grote schaal
al -- de duo pro cinquanta milles = op de schaal 2 : 50 000
-- barometric = barometerschaal
-- thermometric/de un thermometro = gradenaanduiding van een thermometer, thermometerschaal
facer un designo a -- reducite = iets op verkleinde schaal tekenen
-- de Beaufort = Beaufortschaal
-- de Richter = schaal van Richter
-- de Fahrenfort = schaal van Fahrenfort
-- de Beranek = schaal van Beranek
4 reeks, schaal, rangorde, gamma, FIGURATE ladder
-- social = maatschappelijke ladder
ille es ancora in le parte basse del -- social = hij staat nog laag op de maatschappelijke ladder
EC -- mobile = glijdende schaal
-- de valores = hiërarchie van waarden
-- de colores = kleurengamma
-- de salarios = loonschaal
5 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES aanlegplaats, ankerplaats, tussenhaven, aanloophaven
facer -- in un porto = een haven aandoen
6 AVIATION tussenlanding
facer -- a Schiphol = een tussenlanding in Schiphol maken
sin -- = non-stop, zonder onderbreking
volo sin -- = non-stopvlucht


+ scalabile adj

1 beklimbaar


scalada sub

1 MILITAR bestorming met ladders
scala de -- = stormladder
2 het beklimmen, beklimming


scalar v

1 MILITAR met ladders bestormen
2 beklimmen
ille scala le grillia con agilitate = hij klimt behendig op het hek
-- montanias = bergen beklimmen


+ scalar adj

1 scalair
producto -- de duo vectores = scalair produkt van twee vectoren
campo -- = scalair veld
potential -- = scalaire potentiaal


+ scalar sub

1 MATHEMATICA scalair, scalaire grootheid


+ scalare sub

1 ZOOLOGIA maanvis


+ scalariforme adj

1 BIOLOGIA laddervormig (van vaten en weefsels)
vasculo/vaso -- = laddervormig vat


+ scalator sub

1 iemand die klimt, klimmer
2 klimmer (van bergen, OOK fietser)
le melior --es del Tour de France = de beste klimmers van de Tour de France


+ scaldic adj

1 skaldisch, skalden...


+ scaldo sub

1 LITTERATURA skald


+ scalen adj

1 ANATOMIA, MATHEMATICA scalen
musculos -- = scheve spieren
cono -- = scheve kegel
cylindro -- = scheve cilinder
triangulo -- = scheefhoekige driehoek


+ scaletta sub

1 trapje
-- fixe = opstapje


scalia sub

1 ZOOLOGIA , BOTANICA, MEDICINA etc., schub (van vis/reptiel), hard
omhulsel, schaal, schelp, (huid)schilfer, dop, rugschild, dekschild, schulp
-- de ovo = eierschaal
ovo con -- rupte = kneus(je)
-- de ostrea = oesterschelp
-- de tortuca = schildpad (als stof)
2 ketelsteen


scaliage sub

1 het schillen, het doppen, het pellen
2 het (af)schilferen


scaliar v

1 ontdoen van (aanslag/ketelsteen), afschrap(p)en
2 aanzetten aan/op (van ketelsteen)
3 schillen, doppen, pellen


scaliose adj

1 schilferig, geschilferd


scalon sub

1 sport (van ladder), trede (van trap), opstapje
--es stricte = smalle treden
attention al -- = pas op voor het opstapje
le ultime -- = de bovenste trede
le tertie -- de supra = de derde trede van boven
2 MILITAR echelon


+ scalonamento sub

1 regelmatige verdeling over tijd/ruimte, spreiding
-- del vacantias = spreiding van de vakantie


scalonar v

1 regelmatig verdelen over bepaalde tijd/ruimte, spreiden
-- le vacantias scholar = de schoolvakanties spreiden
-- le pagamentos = de betalingen spreiden, in termijnen betalen
2 MILITAR (troepen) echelonsgewijs opstellen


scalp sub ANGLESE

1 scalp, schedelhuis


+ scalpamento sub

1 scalpering


scalpar v

1 scalperen
anticlinal scalpate = afgetopte anticlinaal


+ scalpator sub

1 scalpeerder


+ scalpellifolie adj

1 BOTANICA met scalpelvormige bladeren


+ scalpelliforme adj

1 scalpelvormig


+ scalpello sub

1 scalpel, ontleed/operatiemes


+ scampi sub ANGLESE

1 CULINARI scampi


scandalisar v

1 aanstoot/ergernis geven, choqueren
-- se de = aanstoot nemen aan


scandalo sub

1 onbeschaamdheid, slecht voorbeeld
2 schandaal, aanstoot, opspraak
-- politic = politiek schandaal
-- public = publiek schandaal
-- palatin = hofschandaal
-- del pollution del solo = gifschandaal
chronica del --s = roddelrubriek
pressa a --(s) = schandaalpers, roddelpers
jornal a --(s) = roddelblad
petra de -- = steen des aanstoots
dar -- = aanstoot geven
provocar/suscitar un -- = een schandaal veroorzaken
suffocar un -- = een schandaal de kop indrukken


scandalose adj

1 schandalig, schandelijk, ergerniswekkend, aanstootgevend
su comportamento/conducta es -- = zijn gedrag is een schandaal
libro -- = schandelijk boek
ille ha negligite su deber scandalosemente = hij heeft zijn plicht schandelijk verwaarloosd


+ scandente adj

1 klimmend, klim...
planta -- = klimplant
lygodio -- = klimvaren
celastro -- = boomworger/wurger (slingerplant)
ave -- = klimvogel


scander v

1 klimmen
2 scanderen (van gedicht), scanderend (uit)spreken


scandinave adj

1 Scandinavisch
linguas -- = Skandinavische talen


Scandinavia sub n pr

1 Scandinavië


scandinavo sub

1 Scandinaviër


scandium sub

1 CHIMIA scandium (element 21)


+ scannar v

1 scannen


+ scannation sub

1 het scannen, scanning


+ scannator sub

1 scanner
explorar per -- = scannen


scansion sub

1 het scanderen, scandering


+ scaphandrero sub

1 duiker
casco de -- = duikerhelm
equipamento del -- = duikeruitrusting


+ scaphandro sub

1 duikerpak
-- spatial/astronautic = ruimtepak


+ scaphoide adj

1 ANATOMIA
scheepvormig
osso -- = scheepvormig beentje


+ scaphopodo sub

1 ZOOLOGIA tandhoornslak


scapula sub

1 ANATOMIA schouderblad, schildbeen


+ scapulalgia sub

1 MEDICINA scapulalgie, schouderpijn


scapular adj

1 ANATOMIA het schouderblad betreffend, schouder...
vena -- = schouderader
cinctura/cincturon -- = schoudergordel
dolor -- = schouderpijn


scapulario sub

1 ECCLESIA schouderkleed, scapulier
2 teken van toetreding tot bepaalde orden bestaande uit twee stroken stof


+ scapulate adj

1 corvo -- = aasraaf, schildraaf


+ scapuloclavicular adj

1 ANATOMIA scapuloclaviculair


scapulohumeral adj

1 ANATOMIA
articulation -- = schoudergewricht


+ scapulovertebral adj

1 ANATOMIA scapulovertebraal


+ scarabeido sub

1 ZOOLOGIA kever


scarabeo sub

1 mestkever, pillendraaier, scarabee (heilig dier van de oude Egyptenaren)
-- aurate = goudkever
2 scarabee (juweel/amulet)


scaramucia sub

1 schermutseling


scaramuciar v

1 schermutselen


scaramuciator sub

1 deelnemer aan een schermutseling, schermutselaar


+ scarificar v

1 (anque MEDICINA) insnijden, kerven, scarificeren
-- un arbore = de bast van een boom insnijden


+ scarification sub

1 (anque MEDICINA) krasje, scarificatie, incisie, inkerving


+ scarificator sub

1 scarificator, kerfijzer, kerfmes


scarlatin adj

1 MEDICINA
febre -- = roodvonk


scarlatina sub

1 MEDICINA roodvonk
epidemia de -- = roodvonkepidemie


+ scarlatiniforme adj

1 MEDICINA roodvonkachtig


+ scarlatinoide adj

1 MEDICINA roodvonkachtig


scarlato sub

1 scharlakenkleur
2 scharlakenstof


+ scaro sub

1 ZOOLOGIA papegaaivis


+ scarola sub

1 andijvie


scarpa sub

1 schoen
-- de gymnastica = gymnastiekschoen
-- de sport (A) = sportschoen
-- de dansa = dansschoen
-- de banio = badschoen
-- de football (A) = voetbalschoen
-- de tennis (A) = tennisschoen
-- de ligno = klomp
-- orthopedic = orthopedische schoen
-- de infante = kinderschoen
-- de femina = damesschoen
-- de homine = herenschoen
-- (facite) al mesura = maatschoen
-- a talon alte = schoen met hoge hak
-- a talon platte = schoen met platte hak
-- basse = lage schoen
--s a punctas/con clavos = spikes
--s confortabile/commode = gemakkelijke schoenen
--s deformate = afgetrapte schoenen
bucla de un -- = gesp van een schoen
corio a --s = schoenleer
cordon/lacetto de --(s) = schoenveter
corno a --s = schoenhoorn
clavo de -- = schoenspijker
boteca de --s = schoenwinkel
brossa a/pro --s = schoenborstel
pasta/crema a/de/pro -- = schoenpoets
fabrica de --s = schoenfabriek
fabricante de --s = schoenfabrikant
le reparation de --s = het schoenmaken
reparator de --s = schoenhersteller, schoenmaker
forma pro --s = (schoen)leest
tenditor pro --s = schoenspanner
TECHNICA -- pro frenar = remschoen
mitter su --s = zijn schoenen aantrekken
cambiar de --s = andere schoenen aantrekken
laciar se le --s = zijn schoenen vastmaken
dislaciar se le --s = zijn schoenen losmaken/losrijgen
su --s cracca = zijn schoenen kraken
succuter le pulvere de su --s = het stof van zijn schoenen schudden
solear --s = schoenen verzolen
2 helling, glooiing
3 FORTIFICATION binnentalud, escarp


scarpamento sub

1 FORTIFICATION binnentalud, escarp


scarpar v

1 doen hellen
2 FORTIFICATION steil laten aflopen


scarpate adj

1 steil
muro/muralia -- = steile muur
cammino -- = steile weg
costa -- = steile kust
precipitio multo -- = zeer steile afgrond


+ scarperia sub

1 schoenwinkel


scarpero sub

1 schoenmaker
-- orthopedic = orthopedische schoenmaker
apprentisse de -- = schoenmakersjongen
adjuta de -- = schoenmakersknecht
cultello de -- = schoenmakersmes
--, a tu scarpas! = schoenmaker, blijf bij je leest!


+ scarpetta sub

1 schoentje


scarpino sub

1 dansschoen, balschoen


+ scarse adj

1 schaars, karig, krap
producto -- = schaars produkt
le moneta es -- = het geld is schaars
un region de pluvia -- = een regenarm gebied


+ scarsitate sub

1 schaarste, karigheid, krapte
-- de aqua = waternood, watergebrek
-- de pecunia/de fundos = geldschaarste
-- de energia = energieschaarste
-- de labor/de travalio = arbeidsschaarste
-- de capitales = kapitaalschaarste
-- de datos = karigheid van gegevens
-- de viveres/de alimentos/de productos alimentari = schaarste aan levensmiddelen
-- de mano de obra = schaarste aan arbeidskrachten
in tempores de -- = in tijden van schaarste


+ scat sub ANGLESE

1 scat (zangstijl in de jazz)


+ scatologia sub

1 scatologie


+ scatologic adj

1 scatologisch, drek...
burla -- = vies mopje


+ scatophaga sub

1 ZOOLOGIA
-- stercorari = strontvlieg


+ scatophile adj

1 op drek levend, drek..., mest...
2 PSYCHOLOGIA scatofiel


scelalgia sub

1 MEDICINA pijn in de benen


scelerate adj

1 schurkachtig, misdadig, verdorven
2 ranunculo -- = blaartrekkende boterbloem


sceleratessa sub

1 schurkachtigheid, schandelijke daad
committer un -- = een schandelijke daad begaan


scelerato sub

1 schurk, booswicht
banda de --s = schurkentroep


scelides sub pl

1 ZOOLOGIA achterpoten


scena sub

1 toneel (van een schouwburg)
-- tornante = draaitoneel
le -- representa un foreste = het toneel stelt een bos voor
apparer in -- = op het toneel verschijnen
entrar in -- = op het toneel komen
disparer del -- = van het toneel verdwijnen
director de -- = toneelregisseur
technica de -- = toneeltechniek
foras de -- = (anque FIGURATE) achter de schermen
2 deel van een bedrijf, scène
3 plaats van handeling, locatie, toneel, omlijsting, achtergrond
-- stratal/de strata = straatscène
--s violente/de violentia = gewelddadige scènes
-- de massa = massascène
-- idyllic = idyllisch tafereel
le -- politic = het politieke toneel
poner in -- = in scène zetten
4 scène, ophef, misbaar, ruzie


scenario sub

1 scenario, draaiboek
-- de film = filmscenario
texto de -- = scenariotekst


+ scenarista sub

1 scenarioschrijver


scenic adj

1 toneel..., scenisch, toneelmatig
arte -- = toneelkunst
director -- = regisseur
direction -- = regie
indication -- = toneelaanwijzing
adaptation -- = toneelbewerking
material -- = toneelbenodigdheden
effecto -- = toneeleffect
talento -- = toneeltalent


scenographia sub

1 scenografie, perspectiefschildering
tractato de -- = verhandeling over scenografie


scenographic adj

1 scenografisch
technica -- = scenografische techniek
uso -- del luce/lumine = scenografisch gebruik van het licht


scenographo sub

1 scenograaf, toneeldecorateur


scenopegia sub

1 RELIGION Loofhuttenfeest


sceptic adj

1 sceptisch
io resta -- quanto a su honest(it)ate = ik blijf sceptisch wat zijn eerlijkheid aangaat
2 PHILOSOPHIA sceptisch


scepticismo sub

1 (twijfel) scepticisme, scepsis
considerar un cosa con un certe -- = met enig scepticisme tegen iets aankijken
2 PHILOSOPHIA scepticisme


sceptico sub

1 twijfelaar, scepticus
2 PHILOSOPHIA scepticus


sceptro sub

1 scepter
-- royal/regal = koningsstaf
tener le -- = scepter zwaaien
regnar con le -- de ferro = met de knoet regeren


scheda sub

1 papiertje, kaartje (in kaartsysteem), fiche
-- personal = persoonskaart
-- de voto/de votation/electoral = stembriefje
-- de inscription = inschrijfformulier
-- de expedition = pakbon


+ schedario sub

1 kaartsysteem, kaartregister, kaartenbak, ordner
catalogo del -- = kaartencatalogus
facer un -- = een kaartsysteem aanleggen


schedula sub

1 kaart, briefje, formulier, fiche
-- de garantia = garantiebewijs
-- hypothecari = pandbrief
2 programma, te volgen procedure
-- de production = produktieschema


+ schelem sub

1 slem


schema sub

1 schema, schematische voorstelling, schets, ontwerp, plan
-- didactic = leerplan
-- de connexion = schakelschema
-- de travalio/de labor = werkschema
-- de rimas = rijmschema
-- de un installation electric = schema van een elektrische installatie
-- del functionamento de un nervo = schema van de werking van een zenuw
elaborar un -- = een schema uitwerken


schematic adj

1 schematisch, schetsmatig
mappa/carta -- = schetskaart
representation -- = schematische voorstelling
representar un cosa schematicamente = iets schetsmatig afbeelden
designo -- de un pumpa = schematische tekening van een pomp
depinger un character schematicamente = een karakter schetsmatig uitbeelden
organo representate schematicamente = schematisch voorgesteld orgaan


+ schematicitate sub

1 schematisch karakter


schematisar v

1 schematiseren, schematisch voorstellen, in een schema zetten
-- un phenomeno = een verschijnsel schematisch voor-stellen


+ schematisation sub

1 schematisering, schematische voorstelling


schematismo sub

1 schematisme
le -- de un explication = het schematisme van een uitleg


scherma sub

1 schermkunst, het schermen
-- a bayonetta = bajonetschermen
campion de -- = schermkampioen
campionato de -- = schermkampioenschap
concurso de -- = schermwedstrijd
schola de -- = schermschool
sala de -- = schermzaal
maestro de -- = schermmeester
guanto de -- = schermhandschoen
masca/mascara de -- = schermmasker
spada de -- = schermdegen
lection de -- = schermles
club (A) de -- = schermclub
societate/association de -- = schermvereniging


schermir v

1 SPORT schermen


schermitor sub

1 SPORT schermer


+ schermo sub

1 scherm (wat dient tot bescherming)
-- de protection = schermplaat
2 beeldscherm, scherm, doek
-- de radar = radarscherm
-- de projection = projectiescherm
-- fluorescente = lichtscherm


+ scherzando ITALIANO

1 MUSICA scherzando


scherzo sub ITALIANO

1 scherzo, vrolijk muziekstuk
le --s de Beethoven = de scherzo's van Beethoven


schisma sub

1 schisma, scheuring, afscheiding
le -- in un partito = de scheuring in een partij
2 ECCLESIA schisma, kerkscheuring
-- del Ecclesia reformate = schisma van de Hervormde Kerk


schismatic adj

1 schismatiek, schismatisch
currentes -- = schismatische stromingen
secta -- = schismatieke sekte
ecclesia -- = scheurkerk


schismatico sub

1 schismaticus, scheurmaker


schisto sub

1 GEOLOGIA schist, schiefer, schalie, schilfer, lei(steen)
-- talcose = talkschist
-- plumbifere = loodlei
-- argillose/argillacee = leisteenklei
oleo de -- = leisteenolie


+ schistocyto sub

1 schistocyt


+ schistoide adj

1 GEOLOGIA schistachtig


schistose adj

1 GEOLOGIA schisteus, schist..., leiachtig
marna -- = leisteenachtige mergel
argilla -- = kleischiefer


+ schistositate sub

1 schistositeit, schilfering


+ schistosoma sub

1 ZOOLOGIA parisitaire zuigworm
2 MEDICINA schistosoma


+ schistosomiasis sub

1 MEDICINA schistosomiasis, infectie met parisitaire zuigworm, bilharziosis


+ schizantho sub

1 BOTANICA splitbloem


+ schizocarpio sub

1 BOTANICA splitvrucht


+ schizogamia sub

1 BIOLOGIA voortplanting door deling


+ schizogene adj

1 schizogeen


+ schizogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA schizogenesis


+ schizogenetic adj

1 BIOLOGIA schizogenetisch


+ schizogonia sub

1 ZOOLOGIA schizogonie


+ schizoide adj

1 PSYCHOLOGIA schizoïde


+ schizoidia sub

1 PSYCHOLOGIA schizoïdie


+ schizomyceto sub

1 BOTANICA splijtzwam


+ schizopetale adj

1 BOTANICA met gespletem in slippen verdeelde kroonbladen


+ schizophrene adj

1 PSYCHOLOGIA schizofreen
comportamento -- = schizofreen gedrag
syndrome -- = schizofreen syndroom


schizophrenia sub

1 PSYCHOLOGIA schizofrenie


schizophrenic adj

1 PSYCHOLOGIA schizofreen
reactiones -- = schizofrene reacties
syndrome -- = schizofreen syndroom


schizophrenico sub

1 PSYCHOLOGIA schizofreen


+ schizophreno sub

1 PSYCHOLOGIA schizofreen


+ schizophylle adj

1 BOTANICA met gespleten in slippen verdeelde bladeren of blaadjes


schizophyto sub

1 BOTANICA schizofyt


schizopode adj

1 ZOOLOGIA behorend tot de schizopoda


schizopodos sub pl

1 ZOOLOGIA schizopoda


+ schizothymia sub

1 PSYCHOLOGIA schizothymie


+ schizothymic adj

1 PSYCHOLOGIA schizothym


schizzar {ts} v

1 schetsen, ontwerpen
2 schetsen, tekenen, een schets/schetsen maken van
FIGURATE -- le grande lineas = de hoofdlijnen aangeven


schizzo sub ITALIANO

1 schets, tekening
-- de dimensiones = maatschets


+ schnapps sub GERMANO

1 schnapps


+ schnauzer sub GERMANO

1 schnauzer (hond)


+ schnitzel sub GERMANO

1 schitzel


+ schnorchel sub GERMANO

1 snorkel, snuiver


schola sub

1 school
-- agrari/de agricultura = landbouwschool
-- commercial/de commercio = handelsschool
-- polytechnic = polytechnische school
-- forestal = bosbouwschool
-- de horticultura = tuinbouwschool
-- industrial = nijverheidsschool
-- de scherma = schermschool
-- de navigation = zeevaartschool
-- de aviation/de volo = luchtvaartschool
-- de policia = politieschool
-- de natation = zwemschool
-- veterinari = veeartsenijschool
-- culinari/de cocina = kookschool
-- de cocineros = koksschool
-- de tiro = schietschool
-- de canto = zangschool
-- de musica = muziekschool
-- de dansa = dansschool, dansacademie
-- de arte dramatic = toneelschool
-- de menage/de artes domestic = huishoudschool
-- de studios pedagogic = kweekschool, normaalschool
-- de arte = kunstacademie
-- de equitation = ruiterschool, rijschool
-- hoteler/de hoteleria = hotel(vak)school
-- de stato = rijksschool
-- public = openbare school
-- laic = lekenschool
-- popular = volksschool
-- municipal/communal = gemeenteschool
-- private = particuliere school
-- neutre = neutrale school
-- superior = hogeschool
-- de village = dorpsschool
-- parochial = parochieschool
-- maternal = kleuterschool, bewaarschool
-- al aere libere = openluchtschool
-- elementari/primari = lagere school, basisschool
-- secundari = middelbare school
-- rural = plattelandsschool
-- del die/del jorno = dagschool
-- del vespera/vespere = avondschool
-- del dominica = zondagsschool
-- conventual/monastic/monachal/claustral = kloosterschool
-- de pueros = jongensschool
-- de pueras/de juvenas = meisjesschool
-- mixte = gemengde school
-- confessional = confessionele school
-- protestante = christelijke school
-- catholic = katholieke school
-- de conducta/de guidar = autorijschool
-- de belle artes = school voor schone kunsten
banco de -- = schoolbank
jornal de -- = schoolkrant
construction de --s = scholenbouw
die de -- = schooldag
libro de -- = schoolboek
campana de -- = schoolbel
maestro de -- = schoolmeester
local de -- = schoollokaal
corte/placia de -- = schoolplein
jardin de -- = schooltuin
puero de -- = schooljongen
puera de -- = schoolmeisje
amico de -- = schoolvriend
amica de -- = schoolvriendin
costos de -- = schoolgeld
inspection de -- = schooltoezicht
director de -- = schoolhoofd, hoofd der school, directeur
direction de -- = schoolleiding
ir al -- = naar school gaan
frequentation del -- = schoolbezoek
frequentar un -- = een school bezoeken, schoolgaan, op een school zitten
aperir un -- = een school openen
fundar/eriger un -- = een school stichten/oprichten
fundation de un -- = stichting/oprichting van een school
2 school, stroming
-- de pictura = schilderschool
-- de Rubens = school van Rubens
-- de Praga = Praagse school
-- classic = klassieke school
-- romantic = romantische school
-- poetic = dichterschool
facer -- = school maken


scholar adj

1 school...
etate -- = leerplichtige leeftijd, schoolleeftijd
manual -- = schoolboek
programma -- = leerplan
saper -- = schoolkennis
obligation -- = schoolplichtigheid
absentia -- = schoolverzuim
vacantias -- = schoolvakantie(s)
agenda -- = schoolagenda
atlas -- = schoolatlas
bibliotheca -- = schoolbibliotheek
anno -- = schooljaar
manual/libro -- = schoolboek
mobile -- = schoolmeubel
club (A) -- = schoolclub
commission -- = schoolcommissie
examine -- = schoolexamen
bulletin -- = schoolrapport
festa -- = schoolfeest
excursion -- = schoolexcursie
edificio -- = schoolgebouw
uso -- = schoolgebruik
erudition -- = schoolgeleerdheid
grammatica -- = schoolgrammatica
edition (pro uso) -- = schooluitgave
dictionario (pro uso) -- = schoolwoordenboek
equipa -- = schoolelftal
festa -- = schoolfeest
francese -- = schoolfrans
germano -- = schoolduits
anglese -- = schoolengels
die/jorno -- = schooldag
mobile -- = schoolmeubel
mobiliario -- = schoolmeubilair
communitate -- = schoolgemeenschap
campo -- = schoolkamp
vita -- = schoolleven
orchestra -- = schoolorkest
radio -- = schoolradio
emission -- = schooluitzending
television -- = schooltelevisie
sport (A) -- = schoolsport
querela -- = schoolstrijd
systema -- = schoolsysteem
torneo -- = schooltoernooi
natation -- = schoolzwemmen
test -- = schooltoets
reforma -- = schoolhervorming
hygiene -- = schoolhygiëne
inspection -- = schoolinspectie, schooltoezicht
inspector -- = schoolinspecteur
jardin -- = schooltuin
frequentation -- = schoolbezoek
juventute -- = schooljeugd
canto -- = schoollied
consiliero -- = schooldekaan
local -- = schoollokaal
museo -- = schoolmuseum
inseniamento -- = schoolonderwijs
education -- = schoolopleiding
instruction -- = schoolonderricht
viage -- = schoolreis
quaderno -- = schoolschrift
disciplina -- = schooltucht
labor -- = schoolwerk
cantina -- = schoolkantine
lege -- = schoolwet
legislation -- = schoolwetgeving
medico -- = schoolarts
anno -- = schooljaar
representation -- = schoolvoorstelling
regulamento -- = schoolreglement
population -- = schoolbevolking
fornituras -- = schoolbehoeften
cine/cinema -- = schoolbioscoop
libreria -- = schoolboekhandel
de etate -- = leerplichtig, schoolgaand


scholar sub

1 scholier, schoolkind, leerling
-- externe = dagscholier
-- irregular = leerling met wisselende prestaties


+ scholaritate sub

1 schooljaren, schoolbezoek
-- obligatori = leerplicht
-- partial = partiële leerplicht
annos de -- = schooljaren, schooltijd


scholastic adj

1 scholastiek, scholastisch
philosophia -- = scholastische filosofie
2 school..., schools...


+ scholastica sub

1 scholastiek


scholasticismo sub

1 scholastiek


scholastico sub

1 scholast(icus)


schooner sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES schoener


schottisch sub GERMANO

1 schotse (dans)


+ scialytico sub

1 MEDICINA operatielamp


sciamachia sub

1 schaduwboksen, schijnvechten


sciatic adj

1 heup..., de heup betreffend
nervo -- = heupzenuw
2 heupjicht betreffend


sciatica sub

1 MEDICINA heupjicht, ischias


+ science-fiction sub ANGLESE

1 science-fiction


sciente adj

1 kundig, (goed) geïnformeerd


scientia sub

1 kennis, kunde
BIBLIA arbore del -- del ben e del mal = boom der kennis des goeds en des kwaads
un puteo de -- = een wonder van geleerdheid
2 wetenschap
-- pur = zuivere wetenschap
-- exacte = exacte wetenschap
-- applicate = toegepaste wetenschap
-- experimental = experimentele wetenschap
-- auxiliar = hulpwetenschap
-- juridic/del derecto = rechtswetenschap
--s del spirito = geesteswetenschappen
--s natural/physic = natuurwetenschappen
-- litterari/del litteratura = literatuurgeschiedenis
--s occulte = occulte wetenschappen
-- libresc = boekenwijsheid
--s del terra = aardwetenschappen
-- militar = krijgswetenschap
-- juridic = rechtswetenschap
--s geologic = geowetenschappen
-- actuarial = actuariële wetenschap
--s del comportamento = gedragswetenschappen
--s human/del homine = menswetenschappen
--s social = sociale wetenschappen
-- del nutrition = voedingsleer
homine de -- = wetenschapper
campo/terreno del -- = terrein van de wetenschap
branca del -- = tak van wetenschap
le --s e le artes = kunsten en wetenschappen
impersonalitate del -- = objectiviteit van de wetenschap
Academia Royal Nederlandese del Scientias = Koninklijke Nederlandese Academie van Wetenschappen
consecrar se al -- = de wetenschap beoefenen


scientific adj

1 wetenschappelijk
recerca -- = wetenschappelijk onderzoek
expedition -- = wetenschappelijke expeditie
termino -- = wetenschappelijke term
theoria -- = wetenschappelijke theorie
revista -- = wetenschappelijk tijdschrift
discoperta -- = wetenschappelijke ontdekking
methodos -- = wetenschappelijke methoden
discopertas -- = wetenschappelijke ontdekkingen
congresso -- = wetenschappelijk congres
terminologia -- = wetenschappelijke terminologie
phraseologia/linguage -- = wetenschappelijk taalgebruik/jargon
socialismo -- = wetenschappelijk socialisme


+ scientificitate sub

1 wetenschappelijkheid, wetenschappelijk karakter/gehalte/niveau


+ scientifico sub

1 wetenschapper, wetenschapsbeoefenaar, geleerde
-- de reputation/fama mundial = geleerde van wereldnaam


scientista sub

1 wetenschapper, wetenschapsbeoefenaar, geleerde
-- de reputation/fama mundial = geleerde van wereldnaam


+ scilla sub

1 BOTANICA -- bifolie = sterhyacint, scilla


scimitarra sub

1 kromzwaard


scinder v

1 splijten, (op)splitsen, onderverdelen
-- un problema = een probleem (op)splitsen
-- se in duo = uiteenvallen in twee delen


+ scindibile adj

1 splijtbaar, (op)splitsbaar, (onder)verdeelbaar


+ scintigramma sub

1 scintigram


+ scintigraphia sub

1 scintigrafie
apparato de -- = scintigrafietoestel


+ scintigraphic adj

1 scintigrafisch
methodo -- de diagnose (-osis) = scintigrafische diagnose-methode


scintilla sub

1 vonk
--s electric = elektrische vonken
-- vital/de vita = levensvonk
-- divin = goddelijke vonk
pluvia de --s = vonkenregen
discarga per --s = vonkontlading
foco que jecta --s = vonkend vuur
ille non ha un -- de corage = hij heeft geen vonkje/greintje moed


+ scintillamento sub

1 fonkeling, glinstering, flikkering, flonkering
-- de luces/lumnines = flon-kering van lichten


scintillar v

1 fonkelen, glinsteren, flikkeren, flonkeren
reguardar un persona con oculos scintillante = iemand vurige blikken toewerpen
un lacrima scintillava in su oculo = er glinsterde een traan in haar oog


scintillation sub

1 fonkeling, glinstering, flikkering, flonkering
-- del stellas = flonkering van de sterren
2 PHYSICA scintillatie
crystallo de -- = scintillatiekristal


+ scintillator sub

1 PHYSICA scintillator, flikkerbuis


+ scintillometro sub

1 PHYSICA scintillatiemeter, scintillatieteller


Scipion sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Scipio


+ scirpo sub

1 BOTANICA bies
-- flottante = vlottende bies
-- maritime = zeebies, oeverbies
-- silvatic = bosbies
-- planifolie = vlakke bies


+ scirrho sub

1 MEDICINA scirrhus, harde kanker


+ scirrhose adj

1 MEDICINA scirreus, mbt harde kanker


+ scissibile adj

1 splijtbaar, splitsbaar


scissile adj

1 splijtbaar, splitsbaar


scission sub

1 splitsing, splijting, scheuring
-- in un partito = scheuring in een partij
-- de un communitate religiose = splitsing van een kerkgenootschap


+ scissionismo sub

1 scheurmakerij


+ scissionista sub

1 scheurmaker


+ scissionista adj

1 zich afscheidend, splinter...
activitates -- = scheurmakerij
gruppo -- = splintergroep


scissipare adj

1 BIOLOGIA zich door deling voortplantend


scissiparitate sub

1 BIOLOGIA voortplanting door deling


+ scissura sub

1 spleet, kloof, gleuf, scissuur, fissuur


sciuro sub

1 ZOOLOGIA eekhoorn


sclave adj

1 van de slaaf, slaaf..., slaven..., slaafs


+ sclavista sub

1 voorstander van de slavernij


sclavitude sub

1 slavernij
le jugo del -- = het juk der slavernij, slavenjuk
le catena del -- = slavenketen
abolir le -- = de slavernij afschaffen
abolition/abolimento del -- = afschaffing van de slavernij
reducer in -- = knechten, onderwerpen


sclavo sub

1 slaaf
-- del moda = modegek
commercio de --s = slavenhandel
mercato de --s = slavenmarkt
vita de -- = slavenleven
bracialetto de -- = slavenarmband
catena de -- = slavenketen
moral de -- = slavenmoraal
travalio/labor de -- = slavenarbeid
proprietario/possessor de --s = slavenhouder
trafficator/mercante/negotiante de --s = slavenhandelaar
--s del industria moderne = slaven van de moderne industrie
-- salariate = loonslaaf
esser le -- de su passiones = de slaaf zijn van zijn hartstochten zijn
esser le -- de su routine (F) = een slaaf van zijn gewoonten zijn
le homine es le -- de su habitudes = de mens is een gewoontedier
ille es le -- de su travalio/labor = hij is met zijn werk getrouwd


+ scleradenitis sub

1 MEDICINA klierverharding


sclerantho sub

1 BOTANICA hardbloem


+ scleremia sub

1 MEDICINA weefselverharding


sclerenchyma sub

1 BOTANICA sclerenchym (weefsel van cellen met verdikte verhoute wand)


+ scleroderma sub

1 BOTANICA
-- vulgar = aardappelbovist


+ sclerodermia sub

1 MEDICINA sclerodermie


+ sclerogene adj

1 MEDICINA sclerogeen


scleroma sub

1 MEDICINA tumorachtige weefselverharding


+ sclerometro sub

1 sclerometer, hardheidsmeter


sclerophthalmia sub

1 MEDICINA scleroftalmie


+ sclerophylle adj

1 BOTANICA hardbladig


+ scleroproteina sub

1 BIOLOGIA scleroproteïne


+ sclerosarse v

1 MEDICINA, BOTANICA scleroseren, verharden


+ scleroscopio sub

1 scleroscoop


sclerose adj

1 MEDICINA, BOTANICA sclerotisch, verhard


sclerose (-osis) sub

1 MEDICINA, BOTANICA sclerose, weefselverharding
-- arterial = aderverkalking
-- del cerebro = hersensclerose
-- gastric = maagverharding


sclerotic adj

1 verhard
2 door sclerose aangetast


+ sclerotica sub

1 ANATOMIA harde oogrok


+ scolex,scolice sub

1 ZOOLOGIA scolex (kop van een lintworm)


scolio sub

1 klip
--s = rif
-- invisibile = blinde klip
--s corallifere/de corallos = koraalrif
costa de --s = klipkust
plagia de --s = klippenstrand


scoliose adj

1 vol riffen, vol klippen, klippig
mar -- = klippige zee


+ scoliose (-osis) sub

1 MEDICINA scoliose, hoge schouder


+ scoliotic adj

1 MEDICINA scoliose...


+ scoliotico sub

1 MEDICINA scoliosepatiënt


+ scolopendra sub

1 ZOOLOGIA duizendpoot, scolopender
-- de mar = zeeduizendpoot


+ scolopendrio sub

1 BOTANICA tongvaren


+ scombridos sub pl

1 ZOOLOGIA makreelachtigen


+ scooter sub ANGLESE

1 scooter
pneu(matico) de -- = scooterband
rota de -- = scooterwiel


+ scooterista {oe} sub

1 scooterrijder


scopa sub

1 veger, bezem
-- de setas = borstel (van varkenshaar)
-- mechanic/rotative = rolbezem, rolveger
-- de stabulo = stalbezem
manico de -- = bezemsteel


scopar v

1 (aan)vegen (met bezem/veger)
-- le stratas = straatvegen


scopator sub

1 iemand die of iets dat veegt, straatveger
-- de stratas = straatveger


scopatrice sub

1 (straat)veegster


scopatura sub

1 veegsel


+ scopetta sub

1 vegertje, bezempje


+ scopifere adj

1 BOTANICA bezemachtig vertakt


scopo sub

1 doel, schietschijf
2 plan, voornemen, oogmerk
-- final = einddoel
-- del vita = levensdoel
sin -- lucrative = zonder winstdoel
attinger un -- = een doel bereiken
persequer un -- = een doel najagen
haber un -- fixe = een vast doel hebben


+ scopolamina sub

1 CHIMIA scopolamine


scorbutic adj

1 MEDICINA scheurbuik..., scorbuut...
symptomas -- = symptomen van scheurbuik


+ scorbutico sub

1 MEDICINA scheurbuiklijder


+ scorbutiforme adj

1 scorbuutachtig


scorbuto sub

1 MEDICINA scheurbuik, scorbuut


+ score sub ANGLESE

1 score, stand, uitslag, puntentotaal
-- provisori = tussenstand
-- final = eindstand, einduitslag
-- monstro = monsterscore
-- de zero = nulstand
-- electoral = verkiezingsuitslag
obtener un -- de = een score behalen van


scoria sub

1 INDUSTRIA slak
--s Thomas = thomasslakken
--s de plumbo = loodslakken
-- adherente = hangende slak
bricca de -- = slakkensteen
2 GEOLOGIA slak
--s vulcanic = vulkanische slakken


+ scoriacee adj

1 slakachtig
lava -- = slakachtige lava


scorificar v

1 INDUSTRIA slakken vormen


scorification sub

1 INDUSTRIA slakvorming


+ scorpena sub

1 ZOOLOGIA schorpioenvis


+ scorpioide adj

1 BOTANICA
cyma -- = schicht


scorpion sub

1 ZOOLOGIA schorpioen
-- aquatic/de aqua = waterschorpioen
-- de mar = zeeschorpioen
cauda de -- = schorpioenstaart
piccatura de -- = schorpioensteek
2 ASTRONOMIA, ASTROLOGIA
Scorpion = Schorpioen
Sara es un -- = Sara is een Schorpioen


scorpionides sub pl

1 ZOOLOGIA scorpionidae, schorpioenen


+ scorsonera sub

1 BOTANICA schorseneer
radice de -- = schorseneerwortel
salata de -- = schorseneersla


+ scotch sub ANGLESE

1 scotch, Schotse whisky
un vitro de -- = een glas scotch


scote adj

1 Schots
gonnella -- = kilt


+ scotese adj

1 Schots
gonnella -- = kilt


Scotia sub n pr

1 Schotland
Nove -- = Nova Scotia


scotic adj

1 Schots


+ scoticisar v

1 Schots maken, verschotsen


+ scoticismo sub

1 Schots woord, Schotse uitdrukking/gezegde


+ scotismo sub

1 PHILOSOPHIA scotisme


+ scotista sub

1 PHILOSOPHIA scotist


+ scotista adj

1 PHILOSOPHIA scotistisch


scoto sub

1 Schot


+ scotoma sub

1 MEDICINA scotoom, blinde plek (in het gezichtsveld)


+ scotometria sub

1 MEDICINA scotometrie


+ scotometro sub

1 MEDICINA scotometer


+ scotopia sub

1 PHYSIOLOGIA (het) schemerzien


+ scotopic adj

1 PHYSIOLOGIA mbt het schemerzien


+ scotta sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES schoot
polea de -- = schootblok
apertura/orificio de -- = schootgat
puncto de -- = schoothoorn


+ scout sub ANGLESE

1 verkenner, padvinder
-- marin = zeeverkenner
camisa -- = padvindershemd
cappello -- = padvindershoed
uniforme -- = padvindersuniform


+ scouting sub ANGLESE

1 scouting


+ scoutismo sub

1 scoutisme, padvinderij


+ scrabble sub ANGLESE

1 scrabble
jocar al -- = scrabbelen


scriba sub

1 HISTORIA scriba
2 HISTORIA JUDAIC schriftgeleerde
3 schrijver (niet LITTERATURA), klerk, kopiïst


+ scribano sub

1 HISTORIA schrijver, secretaris


scriber v

1 schrijven
-- un littera = een brief schrijven
-- un libro = een boek schrijven
tabula a/de -- = schrijftafel
tinta a/de/pro -- = schrijfinkt
papiro a/de/pro -- = schrijfpapier
bloco de -- = schrijfblok
ardesia a -- = schrijflei(tje)
penna a/de/pro -- = schrijfpen
arte de -- = schrijfkunst
machina a/de -- = schrijfmachine
passion de -- = schrijfwoede
-- un dissertation = een dissertatie schrijven
-- per le mano sinistre/leve = links(handig) schrijven
-- con tinta rubie = met rode inkt schrijven


+ scribomania sub

1 scribomanie


+ scrinio sub

1 schrijn, (juwelen)kist(je)


+ script sub ANGLESE

1 FILM TELEVISION script


scripte adj

1 geschreven, schrijf..., schriftelijk
lingua -- = schrijftaal
declaration -- = geschreven verklaring
question -- = geschreven vraag
contracto -- = schriftelijk contract
responsa -- = schriftelijk
derecto non -- = ongeschreven recht
lege non -- = ongeschreven wet
tradition -- = schriftelijke overlevering


+ script-girl sub ANGLESE

1 FILM TELEVISION script-girl


scripto sub

1 geschrift, schrijven
-- infame/diffamatori = schotschrift
un -- del secretario = een schrijven van de secretaris
per -- = schriftelijk
accordo per -- = schriftelijke overeenkomst
votation per -- = schriftelijke stemming
responder per -- = schriftelijk antwoorden
confirmar per -- = schriftelijk bevestigen
mitter/poner un cosa per -- = iets op schrift stellen
fixar/stipular un cosa per -- = iets schriftelijk vastleggen


scriptor sub

1 schrijver, auteur
-- in prosa = prozaschrijver
-- erudite = geleerd schrijver
-- calvinistic = calvinistische schrijver
-- spiritual = geestig schrijver
-- humoristic = humoristische schrijver
-- de fabulas = fabeldichter
carriera de -- = schrijversloopbaan
fama de -- = schrijversroem
talento de -- = schrijverstalent
vocation de -- = schrijversroeping
debutar como -- = als schrijver debuteren


scriptorio sub

1 schrijftafel, bureau
sedia de -- = bureaustoel


scriptura sub

1 schrift, het schrijven
2 (hand)schrift, wijze van schrijven
-- phonetic = fonetisch schrift
-- syllabic = lettergreepschrift
-- levogyr/invertite/specular/a speculo = spiegelschrift
-- de catto = krabbelpootje
-- calligraphic = schoonschrift
-- musical = muziekschrift
-- cifrate = cijferschrift
-- secrete/cifrate = geheimschrift
-- decorative = sierschrift
-- illegibile = onleesbaar schrift
-- fin = fijn schrift
-- regular = regelmatig handschrift
-- deformate = verdraaid handschrift
-- currente = lopend schrift
-- nette = duidelijk handschrift
-- Braille = blindenschrift
-- gothic = gotisch schrift
-- arabe = Arabisch schrift
-- chinese = Chinees schrift
-- runic = runenschrift
-- figurative = figuratief schrift
-- demotic = demotisch schrift
-- hieroglyphic = hiëroglyfisch schrift
-- punctute = hoekig handschrift
-- hieratic = hiëratisch schrift
exemplo de -- = schrijfvoorbeeld
character/littera de -- = schrijfletter
exercitio de -- = schrijfoefening
haber un belle -- = een mooie hand hebben
vostre -- es simplemente/francamente illegibile = uw handschrift is gewoonweg onleesbaar
cambiar/disguisar su -- = zijn handschrift verdraaien
3 JURIDIC, COMMERCIO etc., geschrift, document, oorkonde, akte, stuk
-- de vendita = verkoopakte
4 Schrift (Bijbel)
Sacre/Sancte Scriptura, Scriptura Sacre/Sancte = Heilige Schrift
passage del -- = bijbelplaats/tekst
parola del -- = schriftwoord


scriptural sub

1 schriftuurlijk, bijbels
cognoscentia/cognoscimento -- = bijbelkennis
texto/passage -- = bijbelplaats


scrofula sub

1 MEDICINA klierziekte, scrofulose, koningszeer


+ scrofularia sub

1 BOTANICA -- (nodose) = helmkruid, scrofelkruid, waterbetonie
-- vernal = voorjaarshelmkruid


+ scrofulariaceas sub pl

1 BOTANICA scrofulariaceae, scrofulariaceeën, helmkruidfamilie, leeuwebekachtigen


scrofulose adj

1 MEDICINA scrofuleus
tumor -- = kliergezwel


scrofulose (-osis) sub

1 MEDICINA klierziekte, scrofulose


+ scrotal adj

1 van het scrotum, scrotaal
bursa -- = balzak
hernia -- = zakbreuk


+ scrotiforme adj

1 balzakvormig


+ scroto sub

1 ANATOMIA scrotum, balzak


+ scrotocele sub

1 MEDICINA balzakbreuk


+ scrum sub ANGLESE

1 (RUGBY) scrum


scrupulo sub

1 scrupel (oud medicinaal gewicht)
2 scrupule, (gewetens)bezwaar
-- de conscientia = gewetensbezwaar
manco de --s = gewetenloosheid
homine de -- = scrupuleus man
individuo sin --s = gewetenloze schurk
non haber --s = gewetenloos zijn
esser sin --s = geen scrupules hebben, gewetenloos zijn
vincer su --s = zijn scrupules overwinnen, zijn gewetensbezwaren op zij zetten
3 angstvalligheid, nauwgezetheid


scrupulose adj

1 scrupuleus, gewetensvol
probitate -- = onkreukbare rechtschapenheid
2 angstvallig, nauwkeurig, stipt
investigation -- = nauwkeurig onderzoek
sequer scrupulosemente le indicationes = de aanwijzingen stipt opvolgen


scrupulositate sub

1 scrupulositeit
2 angstvalligheid, nauwgezetheid
exequer un labor/travalio con grande -- = een werk heel zorgvuldig uit-voeren


scrutabile adj

1 wat van worden nagevorst/onder-zocht


scrutar v

1 navorsen, onderzoeken
-- le horizonte = de horizon afzoeken
2 peilen, onder de loupe nemen, doorgronden
-- le intentiones de un persona = iemands bedoelingen peilen


+ scrutator sub

1 (na)vorser, onderzoeker, peiler


+ scrutator adj

1 onderzoekend, vorsend, doordringend
reguardo -- = vorsende blik


scrutinar v

1 nauwkeurig bekijken, onderzoeken, navorsen
2 stemmen (met stembriefjes)


scrutinio sub

1 onderzoek, nasporing, navorsing
2 stemming(sprocedure), stemming, FIGURATE stembus
-- secrete = geheime stemming
-- majoritari = verkiezing bij meerderheid van stemmen
-- uninominal = stemming voor één kandidaat


sculper v

1 beeldhouwen, uitsnijden, uitbeitelen, uithakken, graveren
-- un bloco de marmore = een blok marmer bewerken
-- un statua = een standbeeld houwen
-- in ligno = houtsnijden
-- un sculptura = een beeld uithakken


sculpte adj

1 gebeeldhouwd


sculptor sub

1 beeldhouwer
-- in ligno = houtsnijder


sculptrice sub

1 beeldhouwster


sculptura sub

1 beeldhouwkunst, het beeldhouwen
-- gothic = gotische beeldhouwkunst
2 beeldhouwwerk, sculptuur
un -- de Rodin = beeldhouwwerk van Rodin
-- in ligno = houtsnijkunst, houtsnijwerk
-- in basse-relievo = sculptuur in bas-relief
-- funerari = grafsculptuur
exposition de --s = beeldententoonstelling
parco de --s = beeldenpark
sculper un -- = een beeld uithakken


sculptural adj

1 de beeldhouwkunst betreffend, beeldhouw..., beeld(en)...
arte -- = beeldhouwkunst
gruppo -- = beeldengroep


sculpturesc adj

1 de beeldhouwkunst betreffend, beeldhouw...


scuma sub

1 schuim
-- saponacee/de sapon = zeepsop
-- del bira = schuim van het bier
-- de mar = zeeschuim
-- de banio = badschuim
-- carbonic = blusschuim
extinctor a -- carbonic = schuimblusser
extinction con -- = schuimblussing
-- plastic = schuimplastic
strato de -- = schuimlaag


scumar v

1 schuimen (schuim vormen)
-- de furor = schuim(bekk)en van woede
2 afschuimen (schuim wegnemen)
-- le pisos = het schuim van de erwten afscheppen


scumatoria sub

1 schuimspaan
-- a fritura = frituurspaan


scumose adj

1 schuim..., schuimend, met schuim bedekt
crista/cresta -- = schuimkop
gumma/cauchu -- = schuimrubber


+ scumositate sub

1 het schuimend zijn


scuriolo sub

1 ZOOLOGIA eekhoorn


+ scurril adj

1 grof, plat, vulgair


+ scurrilitate sub

1 grofheid, platheid, vulgariteit


scutella sub

1 diep bord


scutellaria sub

1 BOTANICA glidkruid


+ scutellate adj

1 veronica -- = schotelkruid, schildvruchtereprijs


+ scutello sub

1 BIOLOGIA schildje, schubje


scutero sub

1 schildknaap


+ scutiforme adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA schildvormig


scuto sub

1 schild, wapenschild
-- de bronzo = bronzen schild
-- thermic = hitteschild
-- spatial = ruimteschild


Scylla sub n pr

1 Scylla


+ scyphomedusa sub

1 ZOOLOGIA schijfkwal


scytha sub

1 Scyth


Scythia sub n pr

1 Scythië


scythic adj

1 Scythisch


scythico sub

1 Scyth
2 Scythisch (taal)


se pron rec

1 zich, zichzelf


sebacee adj

1 MEDICINA talgachtig, talg...
glandula -- = talgklier


+ sebifere adj

1 sapio -- = talkboom


+ sebo sub

1 vet, smeer
candela de -- = vetkaars
2 MEDICINA talg, huidsmeer


+ sebolitho sub

1 seboliet, talgsteen


+ seborrhea sub

1 MEDICINA overmatige talgafscheiding


+ seborrheic adj

1 MEDICINA vetzuchtig


+ sebose adj

1 vet, vettig
oculo -- = leepoog
-- al oculo = leepogig


secabile adj

1 die/dat kan worden gesneden, snijdbaar


+ secabursas sub

1 beurzensnijder, zakkenroller


secale sub

1 BOTANICA rogge
-- de hiberno = winterrogge
pan de -- = roggebrood
farina de -- = roggemeel
flor de farina de -- = roggebloem
pappa de (farina de) -- = roggepap
vannatura de -- = roggekaf
palea de -- = roggestro
spica de -- = roggeaar
grano de -- = roggekorrel
pedunculo de -- = roggehalm
garba de -- = roggeschoof
stupula de -- = roggestoppel
recolta de -- = roggeoogst
campo de -- = roggeveld/akker
specie de -- = roggesoort


+ secalin adj

1 BOTANICA
bromo -- = strogras, roggedravik


secante adj

1 snijdend
linea -- = snijlijn
circulo -- = snijcirkel
plano -- = snijvlak


secante sub

1 GEOMETRIA secans, snijlijn


secapapiro sub

1 papiersnijder, papiermes


secar v

1 snijden, afsnijden
-- le herba = het gras maaien
-- le gazon = het gazon maaien
-- le capillos = haarknippen
facer -- se le capillos = zijn haar laten knippen
-- le capillos in quatro = haarkloven


+ secator sub

1 iemand die snijdt
-- de herba = grasmaaier
-- de capillos in quatro = haarklover
2 snoeimes
-- a/de haga = heggeschaar
3 maaier, maaimachine
-- rotative = cirkelmaaier


+ seceder v

1 zich afscheiden, zich afsplitsen


secerner v

1 scheiden, afzonderen
2 PHYSIOLOGIA afscheiden


+ secession sub

1 afscheiding, afsplitsing
guerra de -- = secessieoorlog, afscheidingsoorlog
facer -- = zich afscheiden, zich afsplitsen


+ secessional adj

1 afscheidend


+ secessionismo sub

1 secessionisme


+ secessionista sub

1 secessionist


+ secessionista adj

1 secessionistisch
processo -- = afscheidingsproces


+ secessionistic adj

1 secessionistisch
movimento -- = secessionistische beweging


secreta sub

1 CATHOLICISMO secreta, oratio super ablata


secretar v

1 PHYSIOLOGIA afscheiden (vocht), uitscheiden
-- liquido = vocht afscheiden
-- pus/pure = etteren


+ secretaria sub

1 vrouwelijke secretaris, secretaresse
-- particular = privé-secretaresse
-- de direction = directiesecretaresse
-- medical = doktersassistente


+ secretaria sub

1 secretarie
-- municipal/communal = gemeentesecretarie


secretariato sub

1 secretariaat
-- de stato = staatssecretariaat
2 functie/ambt van secretaris
3 gebouw/kantoor van de secretaris


secretario sub

1 HISTORIA geheimschrijver
2 secretaris
-- general = secretaris-generaal
-- municipal = gemeentesecretaris
-- de stato = staatssecretaris
-- de direction = directiesecretaris
-- de ambassada = ambassadesecretaris
-- de legation = gezantschapssecretaris
-- particular = privé-secretaris
-- perpetue/perpetual = secretaris voor het leven
3 ZOOLOGIA secretarisvogel


secrete adj

1 geheim, verborgen, geheim...
agente -- = geheim agent
societate/association -- = geheim genootschap
scriptura -- = geheimschrift
documentos -- = geheime documenten/stukken
session -- = besloten zitting/vergadering
conferentia -- = geheime bijeenkomst
policia -- = geheime politie
scala -- = geheime trap
porta -- = geheime deur
armario -- = geheime kast
numero de telephono -- = geheim telefoonnummer
alliantia -- = geheim verbond
tractato -- = geheim verdrag
servicio -- = geheime dienst
votation/voto -- = geheime stemming
2 onmededeelzaam, gesloten
homine -- = gesloten man


+ secretina sub

1 BIOCHIMIA secretine


secretion sub

1 PHYSIOLOGIA secretie, afscheiding
-- interne = interne secretie
-- lacrimal = traanafscheiding
-- purulente = etterafscheiding
-- sudoral = zweetafscheiding
-- salivari/de saliva = speekselafscheiding
-- de muco = slijmafscheiding
-- de succo gastric = maagsapafscheiding
glandulas a -- interne/externe = klieren met inwendige/uitwendige secretie
2 afscheidingsprodukt, sap
-- pancreatic = alvleessap


+ secretive adj

1 Vide: secretori


secreto sub

1 geheim(houding)
-- del confession = biechtgeheim
-- del stato = staatsgeheim
-- de fabrication = fabrieksgeheim
-- postal/epistolar = briefgeheim
-- bancari = bankgeheim
-- public = publiek geheim, allemansgeheim
--s del natura = geheimen van de natuur
-- professional = beroepsgeheim
-- del corde = hartsgeheim
-- aperte = publiek geheim
-- del confessional = geheim van de biechtstoel
-- commercial/mercantil = handelsgeheim
--s del natura = geheimen van de natuur
divulgar un -- = een geheim onthullen
trair/revelar/disvelar un -- = een geheim prijsgeven/verklappen
divulgation de un -- = onthulling van een geheim
guardar un -- = een geheim bewaren
guardar le -- de su nomine = zijn naam verzwijgen
imponer -- = geheimhouding opleggen
trair un -- = een geheim verraden
violar un -- = een geheim schenden
detener un -- = een geheim bezitten
in -- = in het geheim, onopgemerkt
sub le sigillo del -- = onder het zegel der geheimhouding
ille cognosce le --s del mestiero = hij kent het klappen van de zweep
2 geheime lade/veer/cijfercombinatie, etc.


secretori adj

1 PHYSIOLOGIA secretorisch, afscheidings...
glandulas -- = afscheidingsklieren
organo -- = afscheidingsorgaan
nervos -- = secretorische zenuwen


secta sub

1 sekte
-- religiose = godsdienstige sekte
-- heretic = ketterse sekte
membro de -- = sektelid
fundar un -- = een sekte oprichten
formar un -- = een sekte vormen
formation de -- = sektevorming


sectari adj

1 sektarisch, sekte...
spirito -- = sektegeest
odio -- = sektenhaat
attitude -- = sektarische houding


sectario sub

1 sektariër


+ sectarismo sub

1 sektarisme, sektegeest
-- meschin/pusille = schotjesgeest


+ sectile adj

1 snijdbaar


section sub

1 het snijden (anque MEDICINA), sectie
2 sectie (anque MILITAR), paragraaf, onderdeel, afdeling, baanvak, traject (tram/bus), district,
landsdeel, stadsdeel, etc.
MILITAR chef (F) de -- = sectiecommandant
capitulos dividite in --es = hoofdstukken die in paragrafen zijn verdeeld
-- electoral = kiesdistrict
-- de publicitate = reclameafdeling
-- rhythmic = ritmesectie (van jazzband)
-- local de un partito politic = plaatselijke afdeling van een politieke partij
tote le --es del societate = alle geledingen van de maatschappij
-- de linea = baanvak
3 GEOMETRIA etc., snede, snijvlak, doorsnede
-- conic = kegelsnede
puncto de -- = snijpunt
-- horizontal = horizontale doorsnede
-- vertical = verticale doorsnede
-- transversal = dwarsdoorsnede
-- longitudinal = lengtedoorsnede, langsdoorsnede
-- stratigraphic = stratigrafische doorsnede
-- transverse/transversal del valle/vallea = dalprofiel


sectionar v

1 verdelen in secties
2 doorsnijden, afsnijden


+ sectionate adj

1 snij...
plano -- = snijvlak


sector sub

1 sector (anque GEOMETRIA ,MILITAR), afdeling, (deel)gebied, district, zone, bedrijfstak,
branche
-- circular/de circulo = cirkelsector
-- spheric = bolsector
-- de fronte = frontsector
-- public = publieke sector ECONOMIA -- in expansion = groeisector
in ample --es del population = in brede kringen


+ sector(i)al adj

1 van een sector, per sector, op een sector gericht
accordo -- = deelakkoord


+ sectorisar v

1 verdelen/spreiden in sectoren


+ sectorisation

1 verdeling/spreiding in sectoren


sectura sub

1 snede
un -- in le digito = een snede in de vinger


secular adj

1 honderdjarig, ééns per honderd jaar plaatsvindend/voorkomend ASTRONOMIA perturbationes -- =
seculaire storingen
2 eeuwenoud
querco -- = eeuwenoude eik
costumes/usages -- = eeuwenoude gebruiken
castello -- = kasteel van eeuwen her
3 wereldlijk, werelds
canto -- = wereldlijk lied


secular sub

1 leek, seculier


secularisar v

1 seculariseren, verwereldlijken, in wereldlijk beheer brengen, aan de staat brengen (van kerkelijke goederen)
clero secularisate = verwereldlijkte geestelijkheid


secularisation sub

1 secularisatie, secularisering, verwereldlijking
-- del theatro = verwereldlijking van het toneel


secularismo sub

1 secularisme


secularista sub

1 secularist


secularitate sub

1 het eeuwig bestaan/voortduren
2 wereldlijk karakter


seculo sub

1 eeuw
--s medie = middeleeuwen
-- de auro = gouden eeuw
-- presente = deze eeuw
Seculo del Lumines/del Luces = Eeuw van de Verlichting
bravar le --s = de eeuwen (kunnen) trotseren
durante --s = eeuwenlang
2 wereld, wereldse zaken


secunda sub

1 seconde (tijdseenheid)
in un fraction de -- = in een fractie van een seconde
agulia del --s = secondewijzer, kleine wijzer
2 seconde (1/3600 van de graad van een hoek)
3 MUSICA seconde, interval


secundar v

1 bijstaan, helpen, assisteren


secundari adj

1 secundair, ondergeschikt, bijkomend, bijkomstig, bij..., neven...
industria -- = nevenbedrijf
forma -- = nevenvorm
empleo -- = nevenbaan
labor/travalio -- = nevenarbeid
figura/personage -- = nevenfiguur
rolo -- = nevenrol
effecto -- = bijwerking
significato -- = bijbetekenis
cosa -- = bijzaak
via/cammino -- = secundaire weg
fermentation -- = nagisting
PHYSICA, BOTANICA
axe -- = bijas
circumstantia -- = bijkomstige omstandigheid
de importantia -- = van ondergeschikt belang
2 INSENIAMENTO middelbaar
schola -- = middelbare school


secunde num ord

1 tweede
in -- loco = in de tweede plaats
de -- mano = tweedehands
-- violino = tweede viool
-- intention = bijbedoeling
-- votation = herstemming
omne -- jorno/die = om de andere dag


secundinas sub pl

1 nageboorte


+ secundipara sub

1 vrouw die voor de tweede keer baart


+ secundipare adj

1 voor de tweede keer barend


secundo sub

1 tweede man, assistent, secondant (bij duel)


secundo prep

1 vlak achter
2 langs
3 overeenkomstig, volgens, naar
-- le littera del lege = naar de letter van de wet
-- tote le apparentias = naar alle schijn
-- le besonios = naar behoefte
-- le circumstantias = naar bevind van zaken
-- mi habitude = zoals ik gewoon ben
-- le desiro/le desiderio de = op wens van
-- mi calculos = naar mijn berekening
proceder -- le instructiones = overeenkomstig de instructies handelen
io agera -- mi conscientia = il zal naar eer en geweten handelen
-- que = al naar gelang dat, naarmate dat


+ secundogenite adj

1 als tweede geboren
filio -- = tweede zoon


+ secundogenito sub

1 als tweede geborene, tweede zoon


+ secundogenitura sub

1 status van als tweede (zoon/dochter) geborene


secur adj

1 zeker, veilig, betrouwbaar, feilloos
loco -- = veilige plaats
amico -- = betrouwbare vriend
base -- = solide basis
intuition -- = feilloze intuïtie
in manos -- = in veilige handen
le mano -- del dentista = de vaste hand van de tandarts
2 zeker, overtuigd
3 zeker, vaststaand


+ securiforme adj

1 BOTANICA bijlvormig (van blad)


securitate sub

1 zekerheid, veiligheid, betrouwbaarheid
Consilio de Securitate = Veiligheidsraad
-- public = openbare veiligheid
-- national = nationale veiligheid
-- collective = collectieve veiligheid
-- juridic = rechtszekerheid
-- social = sociale zekerheid
aletta de -- = (van geweer) veiligheidspal
placa de -- = borgplaat
bulon/cavilia de -- = borgbout, borgspie, borgpen
anello de -- = borgring
resorto de -- = borgveer
dispositivo de -- = veiligheidsinrichting
casco de -- = veiligheidshelm
berillos de -- = veiligheidsbril
servicio de -- = veiligheidsdienst
vitro de -- = veiligheidsglas
pessulo de -- = veiligheidsgrendel
caten(ett)a de -- = veiligheidskettinkje
test (A) de -- = veiligheidskeuring
vestimentos de -- = veiligheidskleding
lampa de -- = veiligheidslamp
rasorio de -- = veiligheidsscheermes
serratura de -- = veiligheidsslot
cinctura/cincturon de -- = veiligheidsgordel
margine de -- = veiligheidsmarge
spinula de -- = veiligheidsspeld
valvula/valva de -- = veiligheidsklep
mesura de -- = veiligheidsmaatregel
functionario de -- = veiligheidsfunctionaris
manivella de -- = veiligheidskruk
policia de -- = veiligheidspolitie
guarda/rail (A) de -- = vangrail
scafoltage de -- = schriksteiger
prescription de -- = veiligheidsvoorschrift
loco de -- = vrijplaats
pacto de -- = veiligheidspact
conferentia de -- = veiligheidsconferentie
norma de -- = veiligheidsnorm
rationes de -- = veiligheidsredenen
systema de -- = veiligheidssysteem
controlo de -- = veiligheidscontrole
-- del stato = staatsveiligheid
poner/mitter in -- = in veiligheid brengen
esser in -- = in veiligheid zijn, in behouden haven zijn
pro rationes de -- = veiligheidshalve
2 garantie (waar)borg, onderpand
3 zekerheid
on non jam cognosce con -- le numero de vulneratos = het aantal gewonden is nog onzeker
pro plus de -- = zekerheidshalve


sed conj

1 maar
non solmente -- etiam = niet alleen maar ook


sedar v

1 kalmeren, bedaren, stillen
-- le disordines = de onlusten bedwingen


sedation sub

1 MEDICINA het stillen, het verzachten
-- del dolor = pijnstilling


sedative adj

1 kalmerend, pijnstillend (anque MEDICINA)
pharmaco -- = pijnstillend middel


sedativo sub

1 MEDICINA pijnstillend/verzachtend/kalmerend middel
isto functiona como un -- = dat werkt kalmerend


sede sub

1 zitplaats, zetel, stoel
-- posterior/de detra = achterzitplaats/achterbank/duozitting, buddyseat
-- balanciante/a bascula = schommelstoel
-- de bracios = leunstoel, armstoel
-- giratori = draaistoel
-- presidential = presidentszetel
-- vacante = vacante zetel
haber un -- in le consilio directive = een zetel in het bestuur hebben
repartition del --s = zetelverdeling
2 zetel, (administratief, etc.) centrum, hoofdkantoor
-- central/principal = hoofdzetel/kantoor
Sancte Sede = Heilige Stoel
-- Apostolic = Apostolische Stoel
-- governamental/de governamento = regeringszetel
-- del Statos Provincial = provinciehuis
con -- in = gevestigd te/in
3 ECCLESIA diocees, bisschoppelijk gebied, bisdom


sedece sub num card

1 zestien


+ sedecesime num ord

1 zestiende


sedentari adj

1 (stil)zittend, sedentair
empleo -- = zittend beroep
labor/travalio -- = zittend werk
vita -- = zittend leven
2 ho(n)kvast, sedentair, aan één plaats gebonden
population -- = gezeten bevolking
ave -- = standvogel
pisce -- = standvis


+ sedentari(e)tate sub

1 zittende levenswijze, sedentair bestaan


+ sedentarismo sub

1 zittende levenswijze, sedentair bestaan


sedente adj

1 zittend


seder v

1 zitten
esser sedite = zitten
-- se = gaan zitten
prefere tu -- te hic? = wil je misschien hier zitten?
votar per -- e levar = stemmen door zitten en opstaan
2 zitting hebben
-- in le parlamento = in het parlement zitten
3 passen, zitten (van kleding/schoenen)


+ sedia sub

1 stoel
-- alte = hoge stoel
-- basse = lage stoel
-- cannate = rieten stoel
-- balanciante/a/de bascula = schommelstoel
-- commode/confortabile = gemakkelijke stoel
-- de bracios = armstoel, leunstoel
-- plicante = vouwstoel
-- superponibile = stapelstoel
-- ejectabile/de ejection = schietstoel
-- rolante/a rotas = rolstoel
-- de plagia = strandstoel
-- de cocina = keukenstoel
-- de infante = kinderstoel
-- de piscator = visstoeltje
-- del camino = hoekje bij de haard
-- electric = elektrische stoel
pede/gamba de -- = stoelpoot
tapissar un -- = een stoel bekleden/stofferen


+ sedia gestiatora LATINO

1 CATHOLICISMO sedia gestiatora


sedimentar v

1 sedimenteren, bezinksel vormen, bezinken, afzetten, neerslaan


sedimentari adj

1 GEOLOGIA MEDICINA sedimentair, sediment..., afzettings...
rocca -- = afzettingsgesteente


sedimentation sub

1 GEOLOGIA MEDICINA sedimentatie, bezinking, afzetting, bezinksel, neerslag
-- sanguinee/del sanguine = bloedbezinking
velocitate de -- = sedimentatiesnelheid
bassino de -- = bezinkingsbekken
installation de -- = bezinkingsinstallatie
stagno de -- = bezinkvijver


sedimento sub

1 GEOLOGIA MEDICINA sediment, afzetting, bezinksel, neerslag
-- fluvial/fluviatile = rivierafzetting
-- costari = kustafzetting
-- argillose/argillacee/de argilla = kleiafzetting
-- de glacie = ijsafzetting
-- del sanguine = bloedbezinking
accumulation de -- = sedimentophoping


+ sedimentologia sub

1 sedimentologie


+ sedimentologic adj

1 sedimentologisch


sedition sub

1 oproer, opstand
spirito de -- = oproerigheid
reprimer/comprimer/jugular un -- = een opstand bedwingen/de kop indrukken/onderdrukken


seditionar v

1 tot opstand aanzetten, opruien


seditiose adj

1 opruiend, oproerig, opstandig
manifesto -- = opruiend manifest
scripto/articulo -- = opruiend stuk


+ seditioso sub

1 oproerling, opstandeling


+ sedo sub

1 BOTANICA sedum, vetkruid
-- rupestre = tripmadam
-- acre = muurpeper, bergknop
-- albe = wit vetkruid, schotkruid
-- oppositifolie = rozenvetkruid


seducer v

1 verleiden, verlokken, bekoren, aantrekken, voor zich innemen
-- un femina = een vrouw verleiden
lassar se -- per un cosa = zich door iets laten verlokken
voce seducente = lokstem


seducibile adj

1 te verleiden, te verlokken, verleidbaar, overhaalbaar


seducimento sub

1 het verleiden, het verlokken, verleiding, verlokking


seduction sub

1 het verleiden, het verlokken, verleiding, verlokking
2 iets verleidelijks, iets onweerstaanbaars
le -- del mal = het lokkend kwaad
le --es del vita rural = de aanlokkelijkheden van het buitenleven
exercer un -- irresistibile = een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen


seductive adj

1 verleidelijk, verlokkelijk


seductor sub

1 verleider, verlokker


+ seductor adj

1 verleidelijk, verleidings...
poter -- = verleidingskracht
gratia -- = verleidelijke charme
oculos -- = verleidelijke ogen


+ sedule adj

1 volhardend, ijverig, naarstig


+ sedulitate sub

1 volharding, ijver, naarstigheid


+ sefardi adj

1 sefardisch


+ sefardim sub pl

1 sefarden, sefardim, Zuideuropese joden


+ sefardita adj

1 sefardisch
communitate de origine -- = gemeenschap van sefardische afkomst


+ sefardita sub

1 sefard, Zuideuropese jood
communitate de --s = gemeenschap van sefarden


+ segmental adj

1 segmentaal, segment...
ARTE DE CONSTRUER
arco -- = segmentboog


segmentar v

1 segmenteren, in segmenten verdelen, splijten, klieven, kloven


segmentar adj

1 segmentaal


segmentation sub

1 het segmenteren, segmentatie, verdeling, opsplitsing
-- del mercato = marktsegmentatie


segmento sub

1 GEOMETRIA, BIOLOGIA etc., segment, geleding, lid
-- circular/de circulo = cirkelsegment
-- spheric = bolsegment
--s de un insecto = leden van een insekt
-- del mercato = marktsegment


segregar v

1 scheiden, afzonderen


segregation sub

1 het scheiden, het afzonderen, segregatie, scheiding, afzondering
-- cultural = culturele segregatie
-- racial = rassenscheiding, apartheid
politica de -- racial = politek van rassenscheiding


+ segregationismo sub

1 (leer van de) rassenscheiding


+ segregationista sub

1 voorstander van rassenscheiding


+ segregationista adj

1 neigend naar/voor rassenscheiding
politica -- = apartheidspolitiek


+ segregationistic adj

1 neigend naar/voor rassenscheiding


segregative adj

1 segregatie bevorderend, leidend tot onderscheid, scheidend, afzonderend


+ segregator sub

1 segregator


seismal adj

1 seismisch, aardbevings...


seismic adj

1 seismisch, aardbevings...
succussa -- = aardschok
region -- = aardbevingsgebied
disastro/catastrophe -- = aardbevingsramp
damno(s) -- = aardbevingsschade
fortia -- = aardbevingskracht
unda -- = aardbevingsgolf
foco/hypocentro -- = aardbevingshaard
observation -- = seismische observatie
prospection -- = seismische verkenning


+ seismicitate sub

1 seismiciteit
grado de -- = seismiciteitsgraad
carta/mappa de -- = seismiciteitskaart


seismo sub

1 aardbeving, aardschok
-- submarin = zeebeving
foco/hypocentro de un -- = haard van een aardbeving
resistentia al -- = aardbevingsbestendigheid
prognostico de -- = aardbevingsvoorspelling
frequentia de -- = aardbevingsfrequentie
intensitate de un -- = aardbevingsintensiteit
simulator de -- = aardbevingssimulator
fallia del -- = aardbevingsbreuk


+ seismogenese (-esis) sub

1 seismogenese


+ seismogenic adj

1 seismogeen
fallia -- = seismogene breuk


+ seismogramma sub

1 seismogram


seismographia sub

1 seismografie


seismographic adj

1 seismografisch


seismographo sub

1 seismograaf
-- triaxial = triaxiale seismograaf


seismologia sub

1 seismologie


seismologic adj

1 seismologisch
instituto -- = seismologisch instituut


+ seismologista sub

1 seismoloog


seismologo sub

1 seismoloog


+ seismometria sub

1 seismometrie


+ seismometric adj

1 seismometrisch


+ seismometro sub

1 seismometer


+ seismonastia sub

1 BIOLOGIA seismonastie


+ seismoscopic adj

1 seismoscopisch


+ seismoscopio sub

1 seismoscoop


+ seismotherapia sub

1 seismotherapie


+ selaginella sub

1 BOTANICA Engels mos, selaginella


selecte adj

1 uitgezocht, zorgvuldig gekozen, geselecteerd, select, exclusief
tirator -- = scherpschutter
vino -- = uitgelezen wijn
circulos -- = exclusieve kringen
compania/gruppo -- = select gezelschap


selection sub

1 selectie, keuze, keur
-- aleatori = willekeurige selectie
-- de poesias = keur van gedichten
-- de plattos deliciose = keur van lekkernijen
-- natural = natuurlijke selectie SPORT -- de base = basisopstelling
commission de -- = keuzecommissie
procedura/procedimento de -- = selectieprocedure
regula de -- = selectieregel
match (A) de -- = selectiewedstrijd
test (A) a -- multiple = meerkeuzetoets
question a -- multiple = meerkeuzevraag
BIOLOGIA -- natural = natuurlijke teeltkeus/selectie
criterio de -- = selectiecriterium
methodo de -- = selectiemethode
facer un -- = een selectie maken, selecteren


selectionar v

1 selecteren, selectie toepassen, schiften, uitkiezen
-- athletas pro un campionato = atleten selecteren voor een kampioenschap


+ selectionate adj

1 geselecteerd
SPORT jocator -- = geselecteerde speler, selectiespeler
SPORT equipa -- = selectie, kernploeg


+ selectionator sub

1 iemand die selecteert
-- del equipa national de football (A) = persoon die het nationale voetbalteam selecteert


selective adj

1 uitkiezend, selectief (anque van radio)
memoria -- = selectief geheugen
indignation -- = selectieve verontwaardiging
methodo -- = selectiemethode
interferentia -- = selectieve interferentie
avantage -- = selectievoordeel
proceder selectivemente = selectief te werk gaan


+ selectivitate sub

1 selectiviteit (anque van radio), selectief vermogen


+ selector sub

1 iemand die selecteert
commission/committee (A) de --es = keuzecommissie
2 selectiemechanisme, keuzeschakelaar, RADIO, TELEVISION afstemknop, TELEPHONO kiesschijf
-- de lingua = taalkiezer


+ selector adj

1 selectie..., keuze...
commutator -- = keuzeschakelaar
disco -- = kiesschijf (van telefoon)


Selena sub n pr

1 RELIGION GREC Selene


seleniato sub

1 CHIMIA selenaat


selenic adj

1 CHIMIA
acido -- = seleniumzuur
compositos -- = seleenverbindingen


+ selenifere adj

1 CHIMIA seleenhoudend


seleniose adj

1 CHIMIA seleen..., selenig
acido -- = selenigzuur


selenita sub

1 maanbewoner


selenite sub

1 MINERALOGIA maansteen


selenito sub

1 CHIMIA seleniet


+ selenitose adj

1 seleniet bevattend


selenium sub

1 CHIMIA seleen, selenium
composito de -- = seleenverbinding


selenographia sub

1 selenografie, maanbeschrijving


+ selenographic adj

1 selenografisch
tabulas -- = maantafels
coordinatas -- = selenografische coördinaten
mappa/carta -- = maankaart


selenographo sub

1 (instrument) selenograaf
2 (persoon) selenograaf, maanbeschrijver


+ selenologia sub

1 selenologie, maanwetenschap


+ selenologic adj

1 selenologisch
studios -- = se-lenologische studiën
recercas -- = selenolo-gisch onderzoek


+ selenologo sub

1 selenoloog, maanspecialist


+ selenotopographia sub

1 selenotopografie, studie van de maanbodem


+ selenotypia sub

1 selenotypie


seleri sub

1 selderij, selderie
-- crispe = krulselderij
-- rapa = selderieknol
folio de -- = selderieblad
semine de -- = selderiezaad
suppa al -- = selderiesoep
salata al -- = selderiesalade/sla


+ self-control sub ANGLESE

1 zelfbeheersing


self-service sub

1 s. self-service (A)
restaurant -- = restaurante self-service


seliger v

1 een keuze maken, (uit)kiezen, uitzoeken, selecteren
parlar in terminos ben seligite = spreken in welgekozen bewoordingen


sella sub

1 zadel (van paard/fiets)
-- de femina = dameszadel
-- de bicycletta = fietszadel
animal de -- = rijdier
cavallo de -- = rijpaard
cingula de -- = zadelriem
resorto de -- = zadelveer
levar le -- = afzadelen
tecto in forma de -- = zadeldak
pomo de -- = zadelknop
cossinetta de -- = zadelkussentje


sellar v

1 zadelen
-- un cavallo = een paard (op)zadelen


selleria sub

1 zadelmakersambacht
2 zadelmakerij, zadelmakerswinkel
3 zadelmakerswerk


sellero sub

1 zadelmaker
utensiles de -- = zadelmakersgereedschap
agulia de -- = zadelmakersnaald


+ selva sub

1 selva (tropisch regenwoud)


Sem sub n pr

1 Sem


sem(e)iologia sub

1 MEDICINA LINGUISTICA E GRAMMATICA semiologie, semiotiek


sem(e)iologic adj

1 MEDICINA LINGUISTICA E GRAMMATICA semiologisch, semiotisch


sem(e)iotic adj

1 MEDICINA LINGUISTICA E GRAMMATICA semiologisch, semiotisch


sem(e)iotica sub

1 MEDICINA LINGUISTICA E GRAMMATICA semiotiek, semiologie


+ semantema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semanteem


semantic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semantisch
campo -- = semantisch veld
componente -- = semantische component
systema -- = semantisch systeem
disveloppamento -- = semantische ontwikkeling
differentia -- = semantisch verschil


semantica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semantiek, betekenisleer
-- analytic = analytische semantiek
-- structural = structurele semantiek
-- synchronic = synchronische semantiek
-- diachronic = diachronische semantiek
-- cognitive = cognitieve semantiek


semanticista sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semanticus


+ semanticitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semantische waar-de, semantisch aspect


+ semaphoric adj

1 sein...
posto -- = seinpost
station -- = seinstation


semaphoro sub

1 semafoor, seinpaal, seinmast


semasiologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semasiologie


semasiologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semasiologisch


semasiologo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semasioloog


sematographia sub

1 sematografie


+ semblabile adj

1 eender, identiek, dergelijk, zulk
MATHEMATICA triangulos -- = gelijkvormige driehoeken
caso -- = dergelijk geval


semblante sub

1 (uiterlijke) schijn, uiterlijk
-- de solution = schijnoplossing


semblantia sub

1 (uiterlijke) schijn, uiterlijk
sub le -- de amicitate = onder het mom van vriendschap


semblar v

1 schijnen, lijken, de indruk wekken
il me sembla = het schijnt me toe, ik heb de indruk


+ seme sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA seem, semantisch kenmerk


+ semema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA semeem


semestral adj

1 halfjaarlijks, halfjarig
terminos -- = halfjaarlijkse termijnen


+ semestralitate sub

1 semestraliteit, halfjaarlijkse aflossing


+ semestralmente adv

1 om de zes maanden, om het half jaar


semestre sub

1 semester, half jaar
-- de hiberno = winterhalfjaar
-- de estate = zomerhalfjaar
divider in --s = in semesters opdelen


+ semiamplexicaule adj

1 BOTANICA halfstengelomvattend


+ semianalphabete adj

1 halfanalfabeet


+ semianalphabetico sub

1 halfanalfabeet


+ semianalphabetismo sub

1 halfanalfabetisme


+ semiannual adj

1 halfjaarlijks


+ semianular adj

1 BIOLOGIA half ringvormig


+ semiaperte adj

1 half open, op een kier
le porta es -- = de deur staat op een kier
con le bucca -- = met half open mond


+ semiaride adj

1 half droog, semi-aride


+ semiautomatic adj

1 half-automatisch
systemas -- = halfautomatische systemen
arma -- = halfautomatisch wapen
audiometro -- = halfautomatische audiometer


+ semiautonome adj

1 half autonoom


+ semiballistic adj

1 semi-ballistisch


semibarbare adj

1 half barbaars


+ semibarbarismo sub

1 het half barbaars zijn


+ semibischroma sub

1 MUSICA vierenzestigste noot


semibreve sub

1 MUSICA hele noot, semibrevis


+ semic adj

1 semisch
analyse (-ysis) -- = analyse in semen


+ semichroma sub

1 MUSICA zestiende noot


semicircular adj

1 halfcirkelvormig
2
canales -- = halfcirkelvormige kanalen (in het oor)


semicirculo sub

1 halve cirkel, halve kring
2 hoekmeter, grafometer, gradenboog


semicircumferentia sub

1 GEOMETRIA halve cirkelomtrek


+ semicivilisate adj

1 half beschaafd


+ semiclause adj

1 halfgesloten
con le oculos -- = met halfgesloten ogen


+ semicolon sub

1 puntkomma, kommapunt


+ semiconductor sub

1 halfgeleider
-- intrinsec = intrinsieke halfgeleider
-- extrinsec = extrinsieke halfgeleider
-- piezoelectric = piëzohalfgeleider
-- amorphe = amorfe halfgeleider
-- discrete = discrete halfgeleider
-- electronic = elektronische halfgeleider
-- optoelectronic = opto-elektronische halfgeleider
-- polycrystallin = polykristallijne halfgeleider


+ semiconductor adj

1 halfgeleidend
material -- = halfgeleidermateriaal
diodo -- = halfgeleidende diode


+ semiconscie adj

1 halfbewust


+ semiconsciente adj

1 halfbewust
stato -- = schemertoestand


+ semiconscientia sub

1 halfbewustzijn


semiconsonante sub

1 PHONETICA halfklinker, halfvocaal, halfconsonant


+ semiconsonantic adj

1 PHONETICA mbt een halfklinker/halfconsonant


+ semiconvergentia sub

1 halfconvergentie


+ semicoperte adj

1 half bedekt
celo -- = half be-dekte lucht


+ semicrenate adj

1 BOTANICA over de halve lengte gekarteld


+ semicrystallin adj

1 halfkristallijn


+ semicrystallo sub

1 halfkristal


semicupio sub

1 zitbad (kuip)


semicylindric adj

1 halfcilindrisch


semicylindro sub

1 halfcilinder


semidea sub

1 halfgodin


+ semidentate v

1 BOTANICA over de halve lengte getand


semideo sub

1 halfgod


semidiametro sub

1 MATHEMATICA halve diameter


semidiaphane adj

1 halfdoorzichtig


+ semidiscremate adj

1 half ontvet
lacte -- = halfvolle melk


+ semidisintegration sub

1 (het) voor de helft uiteenvallen
periodo de -- = halfwaardetijd, halveringstijd


semiduple adj

1 CATHOLICISMO
festa -- = minder plechtig feest
2 BOTANICA waarbij alleen de buitenste meeldraden in bloembladen zijn veranderd


+ semi-educabile adj

1 gedeeltelijk opvoedbaar


+ semi-erecte adj

1 BOTANICA halfopgericht


+ semi-erudite adj

1 halfgeleerd


+ semifabricate adj

1 producto -- = halfprodukt


+ semifinal sub

1 halve finale, demifinale


+ semifinalista sub

1 deelnemer aan de halve finale


+ semifisse adj

1 halfweg spleten


semiflosculo sub

1 BOTANICA lintbloempje, randbloempje


semiflosculose adj

1 BOTANICA semi-flosculair, met lintbloempjes


semifluide adj

1 halfvloeibaar
un oleo lubrificate -- = een halfvloeibare smeerolie


+ semifluido sub

1 halfvloeibare stof


+ semiformal adj

1 semi-formeel


+ semigovernamental adj

1 parastataal
institution -- = parastatale instelling


+ semigrasse adj

1 halfvet
caseo -- = halfvette kaas
producto -- = halvaprodukt
margarina -- = halvarine


+ semihebdomadari adj

1 halfwekelijks


+ semiliquide adj

1 halfvloeibaar
colla -- = half-vloeibare lijm


+ semilitterari adj

1 semi-literair


+ semilonge adj

1 halflang
vocal -- = halflange klinker


+ semilongitudinal sub

1 half-longitudinaal
GEOLOGIA fallia -- = half-longitudinale breuk


semilunar adj

1 ANATOMIA halvemaanvormig


semilunar sub

1 ANATOMIA halvemaanvormig been, lunatum


+ semilunio sub

1 halve maan


+ semimensual adj

1 halfmaandelijks


+ semimetallo sub

1 halfmetaal


+ semimilitar adj

1 semi-militair


+ semiminima sub

1 MUSICA kwart noot


semimorte adj

1 half dood


+ seminabile

1 die men kan zaaien, etc. (Vide: seminar)


seminal adj

1 van het zaad, zaad..., seminaal
lobos -- = zaadlobben
inveloppe -- = zaadhulsel
globulo -- = zaadbolletje
vesicula -- = zaadblaasje
ducto/tubo -- = zaadbuis
cellula -- = zaadcel
tegumento -- = zaadhulsel
button -- = zaadknop
liquido -- = zaadvloeistof, teeltvocht
cryobiologia -- = seminale cryobiologie


seminar v

1 zaaien, bezaaien, uitzaaien, inzaaien, bezaaien
-- le discordia/discordo = onenigheid zaaien/doen ontstaan
-- odio = haat zaaien
-- (le) panico = paniek zaaien
-- le terror = angst/schrik zaaien
-- morte e destruction = dood en verderf zaaien


seminario sub

1 HORTICULTURA zaaibed
-- cal(i)de = broeikas
2 CATHOLICISMO seminarium (opleidingsschool voor priesters)
bibliotheca de -- = seminariebibliotheek
3 UNIVERSITATE werkcollege, studiedagen, seminar


seminarista sub

1 seminarist, priesterstudent


+ seminasal adj

1 PHONETICA
consonante -- = halfnasaal


semination sub

1 het uit/in/be/zaaien
tempore de -- = zaaitijd


seminator sub

1 zaaier


seminatorio sub

1 zaaimachine


semine sub

1 zaad
-- de trifolio = klaverzaad
-- de coton = katoenzaad
-- de radice = radijszaad


seminifere adj

1 zaadhoudend, zaaddragend
glandula -- = zaadklier
canal -- = zaadleider


+ seminomade sub

1 halfnomade


+ seminomade adj

1 halfnomadisch


+ seminomadismo sub

1 halfnomadisch bestaan


seminude adj

1 half naakt


+ semiobscuritate sub

1 halfduister, schemerdonker


semiofficial adj

1 semi-officieel


semiologia sub

1 MEDICINA, LINGUISTICA E GRAMMATICA semiologie, semiotiek, tekenleer


semiologic adj

1 MEDICINA, LINGUISTICA E GRAMMATICA semiologisch, semiotisch
problemas -- = semiologische proble-men
structuras -- = semiologische structuren


+ semiopac adj

1 half-opaak, enigszins transparant, halfmat


+ semi-opposite adj

1 BOTANICA deels tegenoverstaand, deels niet


+ semiotica sub

1 semiotiek, tekenleer


+ semiotico sub

1 semioticus


+ semiparasito sub

1 halfparasiet


semipelagian adj

1 THEOLOGIA van de semi-pelagianen


semipelagianismo sub

1 THEOLOGIA semi-pelagianisme


semipelagiano sub

1 THEOLOGIA semi-pelagiaan


+ semipellucide adj

1 halfdoorschijnend


+ semipermanente adj

1 semi-permanent


+ semipermeabile adj

1 semi-permeabel, halfdoorlatend
membrana -- = halfdoorlatend membraan


+ semipermeabilitate sub

1 halfdoorlatendheid


+ semiplen adj

1 halfvol
le bottilia es ancora -- = de fles is nog halfvol


+ semipreciose adj

1 half edel
petra -- = halfedelsteen


+ semiprecioso sub

1 halfedelsteen


+ semiproducto sub

1 halfprodukt, halffabrikaat


+ semiprofessional sub

1 SPORT semiprof


+ semiprofessional adj

1 SPORT semi-professioneel


+ semiprofessionalismo sub

1 SPORT semi-professionalisme


+ semipronation sub

1 ANATOMIA semipronatie


+ semiremolco sub

1 oplegger


+ semirigide adj

1 halfstijf, enigszins stijf


+ semironde adj

1 halfrond


+ semirotunde adj

1 halfrond


semisalvage adj

1 half wild, half beschaafd


+ semiseta sub

1 halfzijde


semisomne adj

1 half slapend


+ semispheric adj

1 halfbolvormig


+ semisterile adj

1 BIOLOGIA semi-steriel


+ semisterilitate sub

1 BIOLOGIA semi-steriliteit


+ semisubmersibile adj

1 half onder water drijvend


+ semisupination sub

1 BIOLOGIA semisupinatie


semita (I) sub

1 Semiet


semita (II) sub

1 voetpad
2 ZOOLOGIA zuigworm


semital adj

1 ZOOLOGIA de zuigworm betreffend


+ semitendinose adj

1 semitendineus, halfpezig


semitic adj

1 Semitisch
linguas -- = Semitische talen
populos -- = Semietische volken
studio del cultura -- = semitistiek


semitismo sub

1 semitisme


+ semitista sub

1 semitist


semitono sub

1 MUSICA halve toon


semitransparente adj

1 halfdoorzichtig, halfdoorschijnend


semitransparentia sub

1 halfdoorzichtigheid


+ semitransversal adj

1 Vide: semitransverse


+ semitransverse adj

1 half-transversaal
GEOLOGIA fallia -- = half-transversale breuk


+ semitropic adj

1 subtropisch


semitropical adj

1 subtropisch


+ semitruncate adj

1 BOTANICA half afgeknot, over de halve breedte afgeknot


semiuncial adj

1 scriptura -- = halfunciaal schrift


+ semivestite adj

1 half gekleed


semivive adj

1 half levend


semivocal sub

1 halfklinker, halfvocaal


+ semivocalic adj

1 semi-vocaal
phonemas -- = semi-vocale fonemen
sonos -- = semi-vocale klanken
le function -- del i = de semi-vocale functie van de i


+ semola sub

1 gries(meel)
-- de mais = maïsgries
-- de ris = rijstegries
-- de frumento = tarwegries
pudding (A) de -- = griesmeelpudding
torta de -- = griesmeeltaart
platto de -- = griesmeelschotel/gerecht
pappa de -- = griesmeelpap


+ semoleria sub

1 griesmeelfabriek


+ semolero sub

1 griesmeelfabrikant


semper adv

1 altijd
pro -- = voor altijd
un vice pro -- = eens en voor altijd


semperverde adj

1 altijd groen, groen blijvend
planta -- = altijd groene plant


semperverde sub

1 altijdgroene/groenblijvende plant


+ sempervivum sub

1 BOTANICA huislook


sempiterne adj

1 eeuwig(durend), eindeloos, voortdurend


sempre( =semper) adv

1 altijd
pro -- = voor altijd
un vice pro -- = eens en voor altijd


+ sen sub JAPONESE

1 sen (honderdste deel van een yen)


+ senari adj

1 zestallig
systema/numeration -- = zestallig stelsel


senato sub

1 senaat, Eerste Kamer
presidente del -- = voorzitter van de Eerste Kamer
session del -- = Eerste-Kamerzitting
session del -- = senaatsbesluit


senatoconsulto sub

1 HISTORIA ROMAN senatusconsult, senaatsbesluit


senator sub

1 senator


senatorial adj

1 senatoriaal, senaat(s)...
electiones -- = senaatsverkiezingen
session -- = senaatszitting
commission -- de studio = senatoriale studiecommissie


+ Seneca sub n pr

1 Seneca


+ senecio sub

1 BOTANICA kruiskruid
-- aquatic = waterkruiskruid
-- palustre = moerasandijvie
-- vulgar = kanariekruid


senectute sub

1 ouderdom, hoge leeftijd


Senegal sub n pr

1 Senegal


senegalese sub

1 Senegalees


senegalese adj

1 Senegalees
linguas -- = Senegalese talen


+ Senegambia sub n pr

1 Senegambia


+ senegambian adj

1 senegambiaaans


+ senegambiano sub

1 senegambiaan


+ senescal(c)ato sub

1 rechtsgebied van een seneschalk


+ senescal(co) sub

1 HISTORIA seneschalk, hofmeier, hofmaarschalk


+ senescente adj

1 ouder wordend, verouderend


+ senescentia sub

1 MEDICINA senescentie, het oud worden
le -- de un persona = het oud worden van een persoon
symptoma de -- = verouderingsverschijnsel
FIGURATE -- de un systema politic = veroudering van een politiek systeem


+ senescer v

1 ouder worden, verouderen, vergrijzen


senil adj

1 ouderdom..., door ouderdom veroorzaakt
2 seniel
debilitate -- = seniele aftakeling, seniliteit
dementia -- = kindsheid
vetulo -- = seniele/afgeleefde grijsaard


senilitate sub

1 seniliteit MEDICINA
-- precoce = vroegtijdige ouderdom


senior adj

1 senior, ouder
Jan Jansen -- = Jan Jansen senior


senior sub

1 senior, oudste, oudere
2 SPORT senior
3 RELIGION Heer
Nostre Senior = Onze Lieve Heer
le casa del Senior = het huis des Heren
cantar le laudes del Senior = Gods lof zingen
4 heer, meneer
-- Jansen = meneer Jansen


seniora sub

1 mevrouw, dame
-- Jansen = mevrouw Jansen


senioral adj

1 HISTORIA (lands)heerlijk
derectos -- = heerlijke rechten
terra -- = heerlijkheid
2 heren...
casa -- = herenhuis


senioretta sub

1 (me)juffrouw
-- Jansen = (me)juffrouw Jansen


senioria sub

1 HISTORIA heerlijkheid, heerlijk gebied
le -- de Kortenhoef = de heerlijkheid van Kortenhoef
2 heerlijkheid (titel)
Vostre -- = Uwe heerlijkheid


sensar v

1 (zintuiglijk) waarnemen, gewaar worden


sensate adj

1 redelijk, verstandig, wijs, zinnig, zinvol, doordacht
parolas -- = zinnige woorden
discurso -- = zinnig betoog
rationamento -- = doordachte redenering
proposition -- = doordacht voorstel


sensation sub

1 sensatie, indruk, gewaarwording, gevoel, waarneming
-- auditive = gehoorindruk/waarneming
-- visual = gezichtsindruk/waarneming
-- gustative = smaakgewaarwording
-- de disgusto = gevoel/gewaarwording van afkeer
-- de dolor = pijngewaarwording
-- de satisfaction = voldaan gevoel
-- de benesser = aangenaam gevoel, gevoel van welbehagen
--es hallucinatori = hallucinatorische gewaarwordingen
2 sensatie, beroering, opschudding
facer/causar/producer/suscitar -- = sensatie verwekken, opzien baren
notitia de -- = sensatiebericht
pressa de -- = sensatiepers
roman a -- = sensatieroman


sensational adj

1 sensationeel, opzienbarend, sensatie...
nova -- = sensationeel bericht
film (A) -- = sensatiefilm
pressa -- = sensatiepers
lectura -- = sensatielectuur
historia -- = sensatieverhaal
jornal -- = sensatiekrant
numero -- = sensatienummer


sensationalismo sub

1 sensatiezucht


+ sensationalista sub

1 sensatiezoeker


sensibile adj

1 waarneembaar, merkbaar, aanwijsbaar, voelbaar, gevoelig
differentia a pena -- = nauwelijks waarneembaar verschil
mundo -- = zintuiglijk waarneembare wereld
perdita -- = gevoelig verlies PHOTOGRAPHIA placa -- = gevoelige plaat
facer progressos -- = opmerkelijke vorderingen maken
mi opinion differe sensibilemente del sue = wij verschillen sterk van mening
2 gevoelig, ontvankelijk
-- al colores = kleurgevoelig
-- al vento = windgevoelig
-- al gelo = vorstgevoelig
ille es multo -- al frigido = hij is zeer vatbaar voor kou
puncto -- = gevoelige plek, kwetsbaar punt
haber le aure -- = een goed gehoor hebben
haber le corde -- = meelevend zijn
3 overgevoelig, lichtgeraakt


+ sensibilisar v

1 gevoelig maken (voor), sensibiliseren (anque MEDICINA PHOTOGRAPHIA)
-- le opinion public a un cosa = de publieke opinie ontvankelijk maken voor iets


+ sensibilisation sub

1 sensibilisatie, sensibilisering (anque MEDICINA PHOTOGRAPHIA)


+ sensibilisator sub

1 PHOTOGRAPHIA sensibilisator
--- chromatic = chromatische sensibilisator


sensibilitate sub

1 sensibiliteit, gevoeligheid
organos del -- = gevoelsorganen
BIOLOGIA -- exteroceptive = exteroceptieve sensibiliteit
-- actinic/al lumine/al luce = lichtgevoeligheid, fotosensibiliteit
-- al pression = drukgevoeligeheid
-- vibratori/al vibrationes = trillingsgevoeligheid, vibratiezin
-- dolorose/al dolor = pijngevoel(en), pijnzin
-- tactile = tastsensibiliteit
-- thermic = temperatuurgevoeligheid, warmtegevoeligheid
appellar al -- de un persona = op iemands gevoel werken
non haber -- artistic = geen gevoel voor kunst hebben
-- de un thermometro = gevoeligheid van een thermometer
-- de un balancia = gevoeligheid van een balans
-- de un artista = gevoeligheid van een artiest
-- musical = musicale gevoeligheid
-- de un emulsion photographic = gevoeligheid van een fotografische emulsie
PHOTOGRAPHIA -- chromatic = kleurgevoeligheid
disproviste de -- = gevoelloos
plen de -- = gevoelvol
perder le -- = gevoelloos raken
2 lichtgeraaktheid, overgevoeligheid, prikkelbaarheid


sensitiva sub

1 BOTANICA kruidje-roer-me-niet


sensitive adj

1 gevoels...
organos -- = gevoelsorganen
nervo -- = gevoelszenuw
vita -- = gevoelsleven
2 sensitief, fijngevoelig, (over)gevoelig


+ sensitivismo sub

1 sensitivisme


+ sensitivitate sub

1 sensitiviteit, (fijn)gevoeligheid


+ sensitometria sub

1 PHOTOGRAPHIA sensitometrie


+ sensitometric adj

1 PHOTOGRAPHIA sensitometrisch


+ sensitometro sub

1 PHOTOGRAPHIA sensitometer


senso sub

1 zin, zintuig
le cinque --s = de vijf zintuigen
-- olfactive = reukzin
-- tactile/de tacto = gevoelszin
-- auditori/auditive = gehoorzin
-- visual/del vista = gezichtszin
acuitate/acutessa del --s = scherpte van de zintuigen
perder le --s = het bewustzijn verliezen
reprender/recovrar/recuperar le --s = weer bijkomen, weer tot bewustzijn komen
-- de humor = gevoel voor humor
-- de impotentia = gevoel van onmacht
-- de justitia = rechtsgevoel
-- del realitate(s) = realiteitszin
-- del norma = normbesef
-- del deber = plichtsgevoel
-- de culpa = schuldgevoel
-- de orientation = richtinggevoel
-- rhythmic/del rhythmo/del mesura = maatgevoel
ille non ha le -- del mesura/moderation = hij weet van geen maathouden
2 verstand, onderscheidingsvermogen, oordeelsvermogen
-- commun, bon -- = gezond verstand
3 zin, betekenis
-- de un parola = woordbetekenis
-- del vita = zin van het leven
-- figurate = figuurlijke betekenis
-- principal = hoofdbetekenis
-- accessori/secundari = bijbetekenis
-- original = grondbetekenis
-- proprie = eigenlijke/letterlijke betekenis
-- etymologic = oerbetekenis
-- celate = verborgen betekenis
-- pejorative = ongunstige betekenis
in certe -- = in zekere zin
in le plus large -- del parola = in de ruimste zin van het woord
disproviste de -- = nietszeggend, zonder betekenis
4 zin, richting, kant
-- longitudinal = lengterichting
-- de rotation = draairichting
-- obligatori = verplichte (rij)richting
-- del marcha {sj} = looprichting
in -- inverse/contrari/opposite = in tegengestelde richting
circulation in -- inverse = tegemoetkomend verkeer
-- de un texito = vleug van een stof
in -- horologic = met de wijzers van de klok mee
in -- antihorologic = tegen de wijzers van de klok in
via/cammino/strata de --s separate = weg met gescheiden rijbanen
via/cammino/strata a/de -- unic = weg met éénrichtingsverkeer


+ sensor sub

1 TECHNICA sensor, aftaster, sluimerknop
-- de humiditate = vochtsensor


sensorial adj

1 zintuiglijk, zintuig..., sensorieel, sensorisch
perception -- = zintuiglijke waarneming
cognoscentia/cognoscimento -- = zintuiglijke kennis
perceptibilitate -- = zinnelijkheid
organos -- = gevoelsorganen
amusia -- = sensorische amusie
PSYCHOLOGIA privation -- = sensoriële deprivatie
sensorialmente perceptibile = zinnelijk waarneembaar


+ sensorialitate sub

1 zintuiglijkheid


+ sensorimetria sub

1 sensorimetrie


+ sensorimetric adj

1 sensorimetrisch


+ sensorimotor adj

1 sensomotorisch


sensorio sub

1 centrum van gewaarwording, sensorium


sensual adj

1 sensueel, zinnelijk
bucca -- = sensuele mond
placer(es) -- = zinnelijk genot
amor -- = zinnelijke liefde


sensualisar v

1 sensueel/zinnelijk maken


+ sensualisation sub

1 het sensueel/zinnelijk maken


sensualismo sub

1 PHILOSOPHIA sensualisme


sensualista sub

1 PHILOSOPHIA sensualist


+ sensualista adj

1 sensualistisch


+ sensualistic adj

1 sensualistisch


sensualitate sub

1 sensualiteit, zinnelijkheid


sententia sub

1 JURIDIC vonnis, uitspraak, oordeel
-- judicial/judiciari = gerechtelijk vonnis
-- arbitral = arbitrale uitspraak
-- capital/de morte = doodvonnis
-- declaratori = declaratoir vonnis
-- interlocutori = interlocutoir vonnis
-- provisional = voorlopig vonnis
-- sever = hard vonnis
exequer/executar un -- = een vonnis uitvoeren/voltrekken
execution de un -- = voltrekking van een vonnis
pronunciar un -- = een vonnis vellen/uitspreken/wijzen
annullar/invalidar un -- = een vonnis vernietigen/herroepen
2 sententie, (kern)spreuk, zinspreuk
-- biblic = bijbelspreuk


sententiar v

1 vonnissen, veroordelen
-- un persona a morte = iemand ter dood veroordelen


sententiose adj

1 spreukrijk, vol spreuken


+ sententiositate sub

1 spreukrijkheid


sentiente adj

1 bewust (van)


sentiero sub

1 pad
-- forestal = bospad
-- pro pedones = voetpad
-- de promenada = wandelpad
-- de dunas = duinslag/pad
-- tortuose/sinuose/serpentin/in zigzag = kronkelpad
-- transverse = dwarspad
-- sablose/de sablo/de arena = zandpad
-- herbose = graspad
-- de gravella = grindpad
-- de montania = bergpad
-- cavalcabile = ruiterpad
-- de guerra = oorlogspad
cruciar le -- de vita de un persona = iemands levenspad kruisen
sequer un -- = een pad volgen
sequer le -- del virtute = het pad der deugd bewandelen


sentimental adj

1 sentimenteel
consideration -- = gevoelsoverweging
canto -- = sentimenteel lied


+ sentimentalisar v

1 sentimenteel behandelen/voorstellen/bekijken/doen over


+ sentimentalisation sub

1 sentimentele beschrijving/voorstelling


sentimentalismo sub

1 sentimentalisme


+ sentimentalista sub

1 sentimenteel iemand, sentimentalist, gevoelsmens, romanticus


sentimentalitate sub

1 sentimentaliteit


sentimento sub

1 gevoel, gewaarwording
2 gevoel, besef, bewustzijn
-- de culpa/de culpabilitate = schuldbesef
-- de justitia = rechtsgevoel
-- de amicitate = gevoel van vriendschap
-- de vergonia = schaamtegevoel
-- de vengiantia = wraakgevoel
-- de inferioritate =


minderwaardigheidsgevoel, minusbesef

-- de collectivitate = gemeenschapszin
-- de delivrantia = gevoel van opluchting/bevrijding
-- del natura = natuurgevoel
-- del deber = plichtsgevoel
-- religiose = godsdienstzin
-- occulte = latent gevoel
-- national = nationaliteitsgevoel
-- esthetic/artistic/del arte = kunstgevoel
con --s mixte/contrari = met gemengde gevoelens
exprimer/manifestar/exteriorisar su --s = zijn gevoelens uiten


+ sentina sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES onderruim, hoosgat, pompzode


+ sentinella sub

1 schildwacht
postar --s = schildwachten uitzetten


sentir v

1 voelen, gewaar worden
-- se mal/ben = zich slecht/goed voelen


+ sepalar adj

1 BOTANICA kelkblad...


+ sepalo sub

1 BOTANICA kelkblad


+ sepaloide adj

1 BOTANICA kelkbladachtig


separabile adj

1 scheidbaar, te scheiden
verbos con prefixos -- = scheidbare werkwoorden


+ separabilitate sub

1 scheidbaarheid


separar v

1 scheiden, uit elkaar halen
-- le carne del ossos = het vlees van de beenderen scheiden
usque le morte nos separa = tot de dood ons scheidt
-- duo combattentes = twee vechtenden scheiden
2 scheiden, gescheiden houden
le Pyreneos separa Francia e Espania = de Pyreneeën scheiden Frankrijk en Spanje


separate adj

1 gescheiden, afzonderlijk, apart
pace -- = afzonderlijke vrede
camera -- = aparte kamer
le differente partes pote esser comprate separatemente = de verschillende delen zijn apart verkrijgbaar


separation sub

1 het scheiden, scheiding
linea de -- = scheidslijn, scheidingslijn
muro de -- = scheidsmuur, scheidingsmuur
JURIDIC -- de benes = huwelijkse voorwaarden
-- del ecclesia e del stato = scheiding van Kerk en Staat
-- del poteres = machtenscheiding
PHYSICA -- del isotopos = isotopenscheiding
CHIMIA infundibulo a/de -- = scheitrechter
transformator de -- = scheidingstransformator


separatismo sub

1 separatisme


separatista sub

1 separatist


+ separatista adj

1 separatistisch
movimento -- = afscheidingsbeweging
le tendentias -- de Catalonia = de separatistische neigingen van Catalonië


+ separatistic adj

1 separatistisch
fortias -- = separatistische krachten
currentes -- = separatistische stromingen
movimento -- = afscheidingsbeweging
le longe lucta -- de Irlanda = de lange separatistische strijd van Ierland


separative adj

1 scheidend
linea -- = scheidingslijn, scheidslijn
muro -- = scheidingsmuur, scheidsmuur
tracto -- = scheidingsstreepje


separator sub

1 iemand die scheidt
2 separator, afscheidingstoestel
-- centrifuge = centrifugale separator
-- de crema = roomafscheider
-- de gasolina = benzinefilter (van auto)


+ separatori adj

1 scheidend, scheidings...
linea -- = scheidingslijn
infundibulo -- = scheitrechter


sepe sub

1 heg, haag
-- de spinas = doornhaag
-- verde = groene haag
-- sic = droge heg
SPORT cursa a/de/super --s = hordenloop
ZOOLOGIA rege del -- = winterkoning


+ sepelir v

1 begraven
-- un morto = een dode begraven


+ sepelite adj

1 begraven
morte e -- = dood en begraven


+ sepelition sub

1 het begraven, begrafenis


+ sepelitor sub

1 iemand die begraaft


+ sepia sub

1 ZOOLOGIA sepia, inktvis
tentaculos de un -- = vangarmen van een inktvis
2 sepia (bruine kleurstof)


+ sepiolite sub

1 GEOLOGIA meerschuim, sepioliet
pipa de -- = meerschuimen pijp


sepsis sub

1 MEDICINA sepsis, bacteriële infectie, bloedvergiftiging


septanta sub num card

1 zeventig


septantesime num ord

1 zeventigste
le -- parte = het zeventigste (deel)


septantesimo sub

1 zeventigste deel


septe sub num card

1 zeven


septembre sub

1 september


septemviral adj

1 van de septemvir


septemvirato sub

1 HISTORIA ROMAN septemviraat, college van zeven personen


septemviro sub

1 HISTORIA ROMAN septemvir, zevenman


+ septena sub

1 zevental


+ septenari adj

1 zeventallig, uit zeven delen bestaand


+ septenario sub

1 iets bestaande uit zeven delen: zevenvoetig vers, periode van zeven dagen of zeven jaren


+ septennal adj

1 zevenjarig, zevenjaarlijks, septennaal
plano -- = zevenjarenplan


+ septennato sub

1 zevenjarige periode


+ septennio sub

1 zevenjarige periode, septennium


septentrion sub

1 noorden
2 ASTRONOMIA (Grote) Beer


septentrional adj

1 noordelijk, noorden..., noord...
Europa Septentrional = Noord-Europa
America Septentrional = Noord-Amerika
Brabant Septentrional = Noord-Brabant
Beveland Septentrional = Noord-Beveland
Hollanda Septentrional = Noord-Holland
Italia Septentrional = Noord-Italië
vento -- = noordenwind
latitude -- = noorderbreedte
hemispherio -- = noordelijk halfrond
frontiera -- = noordgrens
costa -- = noordkust


septentrional

1 adj. septentrional
Europe --e = Europa septentrional


+ septetto sub

1 MUSICA septet


septic adj

1 septisch, infectieverwekkend, rottings...
bacterios -- = septische bacteriën
fossa -- = rottingsput, rottingsbak, septictank


septicemia sub

1 MEDICINA septikemie, sepsis, bloedvergiftiging


septicemic adj

1 MEDICINA septi(a)emisch, bloedvergiftigings...


septicitate sub

1 septiciteit, septisch karakter, septische toestand


septico sub

1 infectieverwekkende stof


+ septiforme adj

1 die zeven vormen heeft, zevenvormig


septima sub

1 MUSICA septime (zevende toon van een octaaf)
accordo de -- = septimeaccoord


septimana sub

1 week
le -- proxime = de volgende week
le -- passate = de vorige week, verleden week
fin de -- = weekend
medio del -- = midweek
-- de feria = kermisweek
-- de pascha = paasweek
-- de pentecoste = pinksterweek
-- de Natal = kerstweek
-- Sancte = Goede Week
durante --s e --s = wekenlang


septimanal adj

1 wekelijks, week...
revista/magazine/periodico/publication -- = weekblad
salario -- = weekloon
chronica -- = weekoverzicht
mercato -- = weekmarkt
reporto/bulletin -- = weekrapport/bericht
abonamento -- = weekabonnement
carta -- = weekkaart
location -- = weekhuur


septime num ord

1 zevende


+ septimo sub

1 zevende deel


+ septireme adj

1 met zeven rijen roeiers
nave -- = schip met zeven rijen roeiers


+ septireme sub

1 schip met zeven rijen roeiers


+ septo sub

1 ANATOMIA tussenschot
-- (inter)nasal = neustussenschot


+ septuagenari adj

1 zeventigjarig
vetulo -- = zevenjarige grijsaard


+ septuagenario sub

1 zeventigjarige, zeventiger


+ septuagesima sub

1 CATHOLICISMO Septuagesima


+ septuagesime num ord

1 zeventigste
le -- parte = het zeventigste (deel)


septuagesimo sub

1 zeventigste deel


+ Septuaginta sub

1 Septuagint


septuplar v

1 verzevenvoudigen


septuple adj

1 zevenvoudig


septuplicar v

1 verzevenvoudigen


+ septuplication sub

1 verzevenvoudiging


+ septuplo sub

1 zevenvoud


+ sepulcral adj

1 graf...
monumento -- = grafmonument
inscription -- = grafschrift
ornamento -- = grafversiering
petra -- = grafsteen
flor -- = grafbloem
voce -- = grafstem
odor -- = graflucht
silentio -- = grafstilte
niche (F) -- = grafnis


+ sepulcro sub

1 graf, graftombe
-- a cupola = koepelgraf
Sancte Sepulcro = Heilig Graf
profanation de -- = grafschending/schennis


+ sepultura sub

1 teraardebestelling, begrafenis
-- ecclesiastic = kerkelijke begrafenis
2 graf
aperir un -- = een graf openen
violation/profanation de un -- = grafschennis
violar/profanar un -- = een graf schenden
flor de -- = grafbloem
esser con/haber un pede in le -- = met één been in het graf staan


+ sequace adj

1 gewillig, volgend, volgzaam


+ sequela sub

1 MEDICINA nawerking, nasleep, nawee, restverschijnsel, pijnlijk gevolg (anque FIGURATE)
--s del inebriation = kater


sequente adj

1 volgend
le die/jorno -- = de volgende dag
indorsator -- = volgende endossant


sequentia sub

1 opeenvolging, reeks, serie
-- de collinas = heuvelrug
-- publicitari = reclameblok (op radio en televisie)
-- del numeros = volgorde van de nummers
-- convergente = convergente volgorde
numerar in -- = in volgorde nummeren
2 ECCLESIA sequentie


+ sequential adj

1 sequentieel, opeenvolgend
2 RELIGION van de sequens, sequens(en)...
libro -- = sequensenboek, sequentieboek


+ sequential sub

1 RELIGION sequentieboek


sequer v

1 volgen
-- un persona = iemand volgen, achter iemand aanlopen/rijden, etc.
-- le guida = de gids volgen
-- un cammino = een weg volgen
-- un curso = een cursus volgen
-- un consilio = een raad opvolgen
-- le exemplo de = het voorbeeld volgen van
-- le actualitate = bijhouden wat er gebeurt
-- un match (A) al television = naar een wedstrijd op de televisie kijken
-- le voce de su corde = de stem van zijn hart volgen
-- un linea de conducta = een gedragslijn volgen
-- le instructiones = de instructies volgen
-- un linea dur = een harde lijn/koers volgen
-- un regime (F) pro magrir = een vermageringsdieet volgen
-- un sentiero = een pad volgen
-- le sentiero del virtute = het pad der deugd bewandelen
-- un politica dur = een harde lijn volgen
le cammino seque le fluvio/riviera = de weg loopt langs de rivier


+ sequestrabile adj

1 wat in beslag kan worden genomen, etc.


+ sequestrabilitate sub

1 mogelijkheid tot inbeslagneming


sequestrar v

1 JURIDIC sekwesteren, in beslag nemen
2 (iemand) van zijn vrijheid beroven, (wederrechtelijk) opsluiten


sequestration sub

1 JURIDIC sekwestratie, inbeslagneming
2 (wederrechtelijke) opsluiting/vrijheidsberoving


sequestro sub

1 sekwestratie, inbeslagneming, beslag
levar le -- = het beslag opheffen
2 MEDICINA sekwester (nekrotisch weefsel)


+ sequestrotomia sub

1 MEDICINA sekwestrotomie


+ sequitor sub

1 iemand die volgt, volger


sequoia sub

1 BOTANICA sequoia
-- gigante = mammoetboom
-- sempervirente = sempervirens, redwood


ser ( =esser) v

1 zijn


sera( =essera) v

1 zal/zult/zullen zijn


seralio sub

1 serail


+ seraphic adj

1 serafijns, serafijnen, engelachtig
2 serafijns, Franciscaans


+ seraphin sub

1 seraf(ijn)
visage/facie de -- = serafijnengelaat/gezicht
canto de --s = serafijnengezang
voce de -- = serafstem
ala de -- = serafvleugel
volo de -- = serafvlucht


+ seraphina sub

1 serafine


serbe adj

1 Servisch


Serbia sub n pr

1 Servië


serbo sub

1 Serviër


serbocroate adj

1 Servokroatisch
lingua -- = Servokroatische taal


serbocroato sub

1 Servokroaat
2 Servokroatisch (taal)


serea( =esserea) v

1 zou/zouden zijn


seren adj

1 sereen, helder, klaar, wolkenloos
celo -- = onbewolkte/klare hemel
un colpo de tonitro/un fulmine in un celo -- = een donderslag bij heldere hemel
2 FIGURATE rustig, kalm
resignation -- = kalme berusting


serenada sub

1 serenade
musica de -- = serenademuziek
dar/facer un -- a un persona = iemand een serenade brengen


serenar v

1 sereen maken


+ serendipitate sub

1 gave om toevallig waardevolle dingen te ontdekken, serendipiteit


serenissimo sub

1 doorluchtigheid (titel)


serenitate sub

1 sereniteit, helderheid, klaarheid
-- del celo = helderheid van de lucht
2 rust, kalmte
3 doorluchtigheid (titel)
Su -- = Zijne Doorluchtigheid


sergente {zj} sub

1 MILITAR sergeant
sergente-major = sergeant-majoor
grado de -- = sergeantsrang
uniforme de -- = sergeantsuniform
galones de -- = sergeantsstrepen


serial adj

1 tot een reeks behorend, in een reeks geplaatst, serie..., in serie, opeenvolgend
roman -- = roman in afleveringen, vervolgverhaal, feuilleton
casa -- = rijtjeshuis
construction -- = seriebouw
production -- = serieproduktie
numero -- = serienummer
musica -- = seriële muziek


+ serialisar v

1 een reeks/serie (van iets) maken, COMPUTATOR serieel maken


+ serialisation sub

1 het maken van een serie (van iets)


+ serialitate sub

1 het serie-karakter


seriar v

1 indelen/rangschikken in reeksen
-- problemas = problemen rangschikken naar belangrijkheid


+ seriation sub

1 het in reeksen indelen/rangschikken


+ seric I) adj

1 van zijde, zijden
industria -- = zijde-industrie


+ seric (II) adj

1 serum...
maladia -- = serumziekte
tractamento -- = serumbehandeling
injection -- = seruminspuiting
proteina -- = serumproteïne


+ sericicole, sericole adj

1 van de zijderupsteelt
industria -- = zijdeïndustrie


+ sericicultor, sericultor sub

1 zijderupskweker


+ sericicultura, sericultura sub

1 zijderupsteelt


+ sericigene adj

1 zijde voortbrengend
glandula -- = spinklier
papilion -- = zijdevlinder


+ sericina sub

1 sericine, zijdelijm


serie sub

1 serie, reeks, rij, opeenvolging
-- de timbros = postzegelserie
-- de photo(graphia)s = fotoserie
-- de accidentes = reeks ongevallen
-- de aventuras = serie avonturen
ille me ha prestate un -- de libros = ik heb een stel boeken van hem geleend
fabricar/producer in -- = in serie produceren
fabrication/production in -- = serie/massaproduktie
construction in -- = seriebouw
numero de -- = serienummer
uniforme foras de -- = buitenmodel(uniform)
film (A) de -- B = B-film
ELECTRICITATE in -- = in serie, seriegeschakeld
ELECTRICITATE connexion/accupulamento in -- = serieschakeling
2 MATHEMATICA reeks
-- arithmetic = rekenkundige reeks
-- geometric = serie geometric
-- descendente = afdalende reeks
-- ascendente = klimmende reeks
-- convergente = convergerende reeks
-- recurrente = teruglopende reeks
-- harmonic = harmonische reeks
-- homologe = homologe reeks
-- finite = eindige reeks
-- infinite = oneindige reeks
-- divergente = divergerende reeks


serie adj

1 ernstig, serieus
homine -- = ernstige man
restar -- = ernstig blijven
haber rationes -- pro = gegronde redenen hebben om
un tractamento pauco/poco -- = een onzorgvuldige behandeling
considerar seriemente un cosa = iets ernstig overwegen


+ serietate sub

1 ernst
-- del vita = ernst van het leven
parlar con -- = ernstig spreken
conservar su -- = ernstig blijven
affrontar un cosa con grande -- = ernst met iets maken, iets ernstig aanpakken


+ serigraphia sub

1 TYPOGRAPHIA (techniek en resultaat) zeefdruk, serigrafie
pasta pro -- = zeefdrukpasta
-- a quatro colores = vierkleuren-zeefdruk


+ serigraphic adj

1 TYPOGRAPHIA serigraphisch, zeefdruk...
technica -- = serigrafische techniek


+ serina sub

1 BIOCHIMIA serine


serio sub

1 ernst
conservar su -- = ernstig blijven
in -- = in ernst


seriose adj

1 ernstig, serieus
offerta -- = serieus aanbod


+ seriositate sub

1 seriositeit


sermon sub

1 preek BIBLIA
Sermon super le/del Montania = Bergrede
-- super le Passion = lijdenspreek
-- comminatori = donderpreek
-- moralisator = zedenpreek
-- de quaresima = vastenpreek
collection de --es = prekenbundel
pronunciar un -- = een preek houden


sermonar v

1 preken


+ sermonario sub

1 prekenbundel
2 schrijver van preken


sermonator sub

1 prediker


sermonisar v

1 heftig toespreken, vermanen


sero sub

1 (van melk) hui, wei, serum
-- lactee/de lacte = melkserum
caseo de -- = weikaas
2 serum
-- sanguinee/hematic = bloedserum
-- antirabic = serum tegen hondsdolheid
-- antitetanic = tetanusserum
-- diphteric/antidiphteric = difterieserum
-- antivariolic = pokstof, pokkenserum
-- hypotonic = hypotonisch serum
-- de veritate = waarheidsserum
injicer/injectar -- a un persona = bij iemand serum inspuiten


+ serocultura sub

1 serumkweek, serocultuur


+ sero-immunitate sub

1 MEDICINA sero-immuniteit


serologia sub

1 MEDICINA serologie


+ serologic adj

1 MEDICINA serologisch
diagnose (-osis) serologic


+ serologista sub

1 MEDICINA seroloog


serologo sub

1 MEDICINA seroloog


+ seromembranose adj

1 seromembraneus


+ seromuscular adj

1 seromusculair


+ seronegative adj

1 seronegatief


+ seronegativitate sub

1 seronegativiteit


+ serophysiologia sub

1 MEDICINA serofysiologie


+ serophysiologic adj

1 MEDICINA serofysiologisch


+ seropositive adj

1 seropositief


+ seropositivitate sub

1 seropositiviteit


+ seroreaction sub

1 seroreactie


+ seroresistente adj

1 serumresistent, serumvast


+ seroresistentia sub

1 serumresistentie, serumvastheid


serose adj

1 PHYSIOLOGIA waterig, waterachtig, sereus
glandula -- = sereuze klier
vesicula -- = vochtblaasje


serositate sub

1 PHYSIOLOGIA waterachtigheid, serositeit


+ serotaxonomia sub

1 serotaxonomie


serotherapia sub

1 MEDICINA serotherapie, serumtherapie


+ serotherapic adj

1 MEDICINA serotherapeutisch


+ serotonina sub

1 CHIMIA serotonine, enteramina


+ serotoxina sub

1 serotoxine


+ serovaccination sub

1 MEDICINA serovaccinatie


serpentar v

1 (zich) slingeren, kronkelen


serpentaria sub

1 BOTANICA slangewortel


+ serpentario sub

1 ZOOLOGIA sekretarisvogel, slangenvreter


serpente sub

1 ZOOLOGIA slang
pelle de -- = slangenhuid, slangenleer
-- aquatic = waterslang
-- de mar = zeeslang
-- arboricole = boomslang
-- venenose = gifslang
-- a sonalias = ratelslang
morsura de -- = slangenbeet
partes de un -- = geledingen van een slang
veneno de -- = slangengif
ovo de -- = slangenei
capite/testa de -- = slangenkop
nido de --s = slangengebroed
incantator de --s = slangenbezweerder
homine -- = slangenmens
le -- se occulta inter le flores = er schuilt een addertje onder het gras
FIGURATE -- monetari = muntslang
ASTRONOMIA Serpente = Slang
2 boosaardig wijf, serpent
3 serpent (blaasinstrument)


serpentiforme adj

1 slangvormig


serpentin adj

1 slange..., slangvormig
marmore -- = serpentijn(marmer)
2 slingerend, kronkelend
movimento -- = kronkelbeweging, gekronkel
linea -- = kronkel(lijn), krabbel
cammino -- = kronkelweg MATHEMATICA curva -- = serpentine


serpentino sub

1 HISTORIA MILITAR serpentijn (kanon)
2 MINERALOGIA serpentijn, ofiet
3 spiraalbuis, spiraalslang
4 serpentine (papierstrook)


serper v

1 glijden, kronkelen, wriemelen


serpigine adj

1 MEDICINA serpigo


serpiginose adj

1 MEDICINA lijdend aan serpigo


+ serpula sub

1 ZOOLOGIA kokerworm, buisworm


serra sub

1 zaag
-- a/de mano = handzaag
-- continue/sin fin/a banda = lintzaag
-- ad arco = beugelzaag
-- a dorso = kapzaag
-- tornante = draaizaag
-- pendular = pendelzaag
-- mechanic = zaagmachine
-- a/de ligno = houtzaag
-- a/de ferro = ijzerzaag
-- a/de metallos = ijzerzaag
-- a/de glacie = ijszaag
-- a/de marmore = marmerzaag
-- musical = zingende zaag
colpo de -- = haal met de zaag
lamina de -- = zaagblad
pulvere de -- = zaagsel
pisce -- = zaagvis
liberer un persona con le -- = iemand uitzagen
2 GEOGRAPHIA siërra


+ serrafila sub

1 MILITAR gelidsluiter
2 MILITAR (mbt oorlogstuig) liniesluiter
3 FIGURATE hekkesluiter


+ serrafilo sub

1 draadklem


+ serrafreno sub

1 remmer


+ serrajuncto(s) sub

1 lijmklem, lijmtang


serramento sub

1 het op slot doen (van deur, etc.), het sluiten
2 het (vast)drukken, het (stevig) vasthouden, het (vast)klemmen
-- de mano = handdruk


serrar (I) v

1 zagen
-- ligno = hout zagen
-- plancas = planken zagen
machina a/de -- circular = cirkelzaagmachine


serrar (II) v

1 sluiten (een slot), op slot doen
2 opsluiten, wegsluiten
3 (vast)drukken, (stevig) vasthouden, (vast)klemmen
-- le dentes = de tanden op elkaar klemmen
-- le labios = de lippen samendrukken
-- le manos = de handen samendrukken
-- un vite = een schroef aandraaien
-- le freno = aan de rem trekken
-- le filas = de rijen sluiten
-- troppo = te nauw zijn
-- le cinctura = de broekriem aanhalen
-- le pugno = de vuist ballen
bulones mal serrate = slobberende bouten


+ serrasalmon sub

1 zaagzalm


serrate (I) adj

1 ANATOMIA, ZOOLOGIA, BOTANICA gezaagd


+ serrate (II) adj

1 (aaneen)gesloten
in filas/rangos -- = in gesloten gelederen
pugnos -- = gebalde vuisten


serration sub

1 het zagen
pulvere de -- = zaagsel


serrator sub

1 iemand die zaagt, zager
-- de ligno = houtzager
cavalletto de -- = zaagblok


serratula sub

1 BOTANICA zaagblad


serratura sub

1 slot (van deur, etc.), sluiting
-- fulmine = ritssluiting
oculo/foramine del -- = sleutelgat
mirar/reguardar per le oculo del -- = door het sleutelgat kijken
-- pendente = hangslot
-- a litteras/a combination (de litteras)/a combinationes = letterslot, combinatieslot
-- a cylindro = cilinderslot
-- a cifras = cijferslot
-- a tempore = tijdslot
-- a pessulo = grendelslot
-- a resorto = veerslot
-- de securitate = veiligheidsslot, nachtslot
-- de porta = deurslot
-- de armario = kastslot
fortiar/fracturar un -- = een slot openbreken
introducer/facer entrar le clave in le -- = de sleutel in het slot steken


+ serratureria sub

1 slotenmakersvak
2 slotenmakerij


+ serraturero sub

1 slotenmaker
officina de -- = slotenmakerij


serreria sub

1 zagerij, zaagmolen


+ serriforme adj

1 zaagvormig


+ serrirostros sub pl

1 ZOOLOGIA zaagbekken


serva sub

1 (vrouwelijke) lijfeigene, horige, slavin


servage sub

1 lijfeigenschap, horigheid


+ serval sub

1 ZOOLOGIA serval, boskat


servar v

1 behouden, behoeden
2 bewaren


serve adj

1 onderworpen aan slavernij/horigheid
paisanos -- = horige boeren
2 slaafs, onderdanig


servibile adj

1 dienstig, bruikbaar, nuttig, handig
articulo -- = bruikbaar artikel


servicial adj

1 gedienstig, dienstvaardig, bereidvaardig
homine -- = bereidvaardige man
ille es multo -- = zijn dienstbaarheid is groot


+ servicialitate sub

1 gedienstigheid, dienstvaardigheid, dienstwilligheid, behulpzaamheid


servicio sub

1 het dienen, dienst, dienstplicht, diensttijd, dienstuitoefening
-- militar = krijgsdienst, militaire dienst
obligate al -- militar = dienstplichtig
entrata in -- = indiensttreding
in -- active = in actieve/werkelijke dienst
-- de labor/de travalio = arbeidsdienst
esser in -- pagate = in loondienst zijn
non haber -- = geen dienst hebben, vrij van dienst zijn
-- funebre/mortuari = rouwdienst
-- estive/de estate = zomerdienst
-- de hiberno = winterdienst
-- nocturne/de nocte = nachtdienst
-- dominical/del dominica = zondagsdienst
-- horari = uurdienst
-- de amico = vriendendienst
-- reciproc = wederdienst
-- al solo = gronddienst
-- aulic/del corte = hofdienst
gamma de --s = dienstenpakket
viage de -- = dienstreis
horas de -- = diensturen
porta/entrata de -- = dienstingang
appartamento/domicilio de -- = dienstwoning
ordine de -- = dienstorder, dienstbevel
tempore de -- = diensttijd
regulamento de -- = dienstreglement
zelo in le -- = dienstijver
spirito de -- = dienstopvatting
telephono de -- = diensttelefoon
scala de -- = diensttrap
bicycletta de -- = dienstfiets
auto(mobile) de -- = dienstauto
offerer su --s = zijn diensten aanbieden
entrar in le/al -- de = in dienst treden bij
render/prestar un -- a un persona = iemand een dienst bewijzen
prestation de --s = dienstverlening
mitter/poner foris de/foras de -- = buiten dienst stellen
mantener un persona in su -- = iemand in dienst houden
prender un persona in su -- = iemand in dienst nemen
offerta de --s = dienstaanbieding
2 dienst, instantie, afdeling
chef (F) de -- = hoofd van dienst, afdelingschef
-- de ordine = ordedienst
-- auxiliar/de succurso/de assistentia = hulpdienst
-- de pressa = persdienst
-- de autobus = busdienst
-- de charters (A) = charterdienst
-- de information(es) = inlichtingendienst
-- de documentation = documentatiedienst
-- de spionage = spionagedienst
-- del stato = staatsdienst
-- governamental de information(es) = regeringsvoorlichtingsdienst
-- telephonic/de telephono = telefoondienst
-- telegraphic/de telegrapho = telegraafdienst
-- de expedition = besteldienst
-- de exportation = exportafdeling
-- del clientela = klantendienst
-- del damnos = schadeafdeling
-- de advertimento = waarschuwingsdienst
-- de remolcage = sleepdienst
-- hydrographic = hydrografische dienst
-- de libros = boekendienst
-- sanitari/de sanitate = gezondheidsdienst, geneeskundige dienst
-- de securitate national = binnenlandse veiligheidsdienst, B.V.D.
-- de disinfection = ontsmettingsdienst
-- de passageros = passagiersdienst
-- de linea/regular = lijndienst
-- de propaganda = propagandadienst
-- interior = binnendienst
-- exterior = buitendienst
magazin de libere -- = zelfbedieningswinkel
--s public = openbare diensten
-- de obras public = openbare werken
-- technic = technische dienst
-- postal/de posta = postdienst
-- aeropostal/postal aeree = luchtpostdienst
-- de paccos/pacchettos postal = pakketpost, postpakketdienst
-- de giro = girodienst
-- de labor/de travalio = arbeidsdienst
-- aeree = luchtvaartdienst
-- de incendios = brandweer
auto(mobile) del -- de incendios = brandweerauto
-- de controlo/de surveliantia = controle/bewakingsdienst
-- de surveliantia/vigilantia nocturne/de nocte = nachtveiligheidsdienst
-- secrete = geheime dienst
station de -- = servicestation, benzinestation
3 bediening
-- immediate = prompte bediening
dece percentos de -- = tien procent bediening(sgeld)
primari -- = eerste ronde (maaltijden in trein/kantines)
4 servies
-- de the/de caffe/de tabula = thee/koffie/eetservies
-- de porcellana = porseleinen servies
-- de vitros = glasservies
-- complete = gaaf servies
-- de trenta pecias = 30-delig servies
5 RELIGION dienst
-- divin = kerkdienst
-- paschal = paasdienst
hora de -- divin = kerktijd
-- mortuari/funebre = rouwdienst
6 SPORT serve
haber le -- = aan serve zijn


serviente sub

1 dienaar, bediende, (vr.) dienstbode
2 MILITAR kanonnier


servietta sub

1 servet
-- hygienic/periodic = maandverband
--s de papiro = papieren servetten
anello/rondo de -- = servetring


servil adj

1 slaven...
travalio/labor -- = slavenarbeid
2 slaafs, onderworpen, onderdanig, serviel
obedientia -- = slaafse gehoorzaamheid
interpretation -- = letterknechterij
imitar servilmente = slaafs nabootsen
imitation -- = slaafse navolging
traductor -- = slaafse vertaler
tono -- = onderdanige toon
collaborar --mente con le dictatura = slaafs meewerken met de dicta-tuur
sequer un methodo --mente = een methode schools/slaafs navolgen


servilismo sub

1 servilisme, slaafse onderworpenheid


servilitate sub

1 slaafsheid, onderworpenheid, onderdanigheid, serviliteit
peccar de -- = zich bezondigen aan serviliteit


servir v

1 dienen, bedienen
-- un persona = iemand dienen
-- le interesses de un persona = iemands belangen dienen
-- su patria = zijn vaderland dienen
-- de = dienen als, dienst doen als, fungeren als
-- de combustibile = als brandstof dienst doen
-- de guida = als gids dienen/dienst doen
-- a/pro = dienen voor/tot
isto non servi a/pro nihil = dit dient nergens voor
le fenestras servi a/pro lassar passar le luce/le lumine e le aere = vensters dienen om licht en lucht toe te laten
-- se de = zich bedienen van, gebruik maken van
ille se servi de un serra = hij gebruikt een zaag
2 serveren, opdienen, inschenken
-- un repasto = een maaltijd serveren
-- vino = wijn inschenken


servitor sub

1 dienaar
-- domestic = huisknecht
2 kelner, ober
--, le conto (per favor)! = ober, afrekenen!


+ servitrice sub

1 dienstmeisje, dienstbode
-- au pair (F) = meisje dat au pair werkt
camera de -- = dienstbodenkamer
2 kelnerin, serveerster
-- de theatro/de cinema = ouvreuse


servitude sub

1 onderworpenheid, slavernij, horigheid
2 JURIDIC servituut, erfdienstbaarheid


servo sub

1 lijfeigene, horige, slaaf


+ servoamplificator sub

1 servoversterker


+ servoassister v

1 door servomotor/mechanisme bekrachtigen


+ servoassistite adj

1 door servomotor/mechanisme bekrachtigd
frenos -- = bekrachtigde remmen, rembekrachtiging


+ servocommando sub

1 servobesturing


+ servocontrolo sub

1 servobediening


+ servofreno sub

1 rembekrachtiging


+ servomechanismo sub

1 servomechanisme


+ servomotor sub

1 servomotor
-- de palas = schoepservomotor
-- a duple action = dubbelwerkende servomotor


+ servosystema sub

1 servosysteem


+ sesamo sub

1 BOTANICA sesam(kruid)
oleo de -- = sesamolie
pan al -- = sesambrood
pasta de -- = sesampasta
grana de -- = sesamzaad
2 Sesamo, aperi te! = Sesam, open u!


+ sesamoide adj

1 ANATOMIA osso -- = sesambeentje


+ sesbania sub

1 BOTANICA sesbania


+ sesleria sub

1 BOTANICA blauwgras


sesquialtera sub

1 MUSICA sesquialter (orgelregister)


sesquialtere adj

1 zich als één tot anderhalf verhoudend
tres es -- de duo = drie is anderhalf maal zo groot als twee


+ sesquiflor adj

1 BOTANICA met anderhalve bloem


+ sesquifolie adj

1 BOTANICA met anderhalf blad


sesquioxydo sub

1 CHIMIA sesquioxyde


sesquipedal adj

1 anderhalve voet lang


sesquiplano sub

1 dubbeldekker (vliegtuig) met korte ondervleugels


sessile adj

1 MEDICINA sessiel
polypo -- = sessiele poliep
verruca -- = sessiele wrat
2 BOTANICA ongesteeld
folio -- = ongesteeld blad


+ sessiliflor adj

1 BOTANICA met zittende (ongesteelde) bloemen


+ sessilifolie adj

1 BOTANICA met zittende (ongesteelde) bladen


session sub

1 het zitten, zit
die/jorno de -- = zitdag
-- continue = doorlopende voorstelling (in bioscoop)
2 zitting, zittingsperiode, sessie, vergadering
-- plenari = plenaire zitting
-- secrete = besloten zitting/vergadering
-- nocturne/de nocte = nachtzitting
-- parlamentari/del parlamento = parlementszitting, kamerzitting
-- del tribunal = (ge)rechtszitting
-- inaugural/de apertura = openingszitting
-- final/de clausura, ultime -- = slotzitting
-- urgente/de urgentia/de emergentia = spoedzitting
-- spiritistic = spiritistische séance
reporto de -- = zittingsverslag
aperir le -- = de zitting openen
suspender le -- = de zitting schorsen
levar/clauder/clausurar le -- = de zitting opheffen


+ sestertio sub

1 HISTORIA sestertie (Romeinse munt)


+ sestina sub

1 LITTERATURA sestina


+ set sub ANGLESE

1 TENNIS set
balla de -- = setpoint
2 set (stel bijeenhorende zaken)
-- de utensiles = gereedschapsset


seta sub

1 borstel, lang en stijf haar (van varkens)
scopa de --s = borstel (van varkenshaar)
pincel de --s = kwast (van varkenshaar)
2 zijde
-- crude = ruwe zijde
-- natural = natuurzijde
-- artificial/synthetic = kunstzijde, rayon
-- a/de brodar = borduurzijde
-- a/de crochetar {sj} = haakzijde
-- a/de suer = naaizijde
-- pro buttonieras = knoopsgatenzijde
texitos/stoffas de -- = zijden stoffen
galon de -- = zijdegalon
filo de -- = zijdegaren
papiro de -- = zijdepapier
guarnitura de -- = zijden garneersel
larva/verme a/de -- = zijderups
texitor de -- = zijdewever
tincturero de -- = zijdeverver
tinctureria de -- = zijdeververij
fabrica de -- = zijdefabriek
fabricante de -- = zijdefabrikant
industria de -- = zijde-industrie
filanda/filatura/filanderia de -- = zijdespinnerij


setacee adj

1 borstelig, borstelachtig


+ setaria sub

1 BOTANICA naaldaar


setassar v

1 ziften, builen (meel)


+ setassatura sub

1 (het) zeven, zifting


setasso sub

1 zeef (voor het builen van meel)


sete sub

1 dorst
haber -- = dorst hebben, dorstig zijn
appaciar/satiar su -- = zijn dorst lessen
-- insatiabile/inappaciabile/inextinguibile = onlesbare dorst
iste tempore da -- = dit weer maakt dorstig
morir de -- = van dorst versmachten
2 FIGURATE dorst, begeerte, hevig verlangen
-- de vengiantia = dorst naar wraak
-- de gloria = dorst naar roem
-- de justitia = dorst naar gerechtigheid
-- de saper = dorst naar kennis
-- de auro = gouddorst
-- de sanguine = bloeddorst


seteria sub

1 zijdefabriek, zijdewinkel
2 zijden artikelen/stoffen
mercante de --s = zijdehandelaar


setifere adj

1 ZOOLOGIA borstelhoudend


+ setiflor adj

1 BOTANICA met borstels op of tussen de bloemen


+ setifolie adj

1 BOTANICA met borstelige bladeren


setiforme adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA borstelvormig


seton sub

1 MEDICINA setaceum, seton
vulnere in -- = onderhuids wondkanaal


setose adj

1 zijdeachtig, zijden
brillantia/lustro -- = zijdeglans


+ setositate sub

1 zijdeachtigheid


+ setpoint sub ANGLESE

1 TENNIS setpoint


setter sub ANGLESE

1 setter (hond)
-- irlandese = Ierse setter


sever adj

1 streng, hard
critica -- = scherpe kritiek
mesura -- = strenge maatregel
reguardo -- = strenge blik
tono -- = strenge toon
education -- = strenge opvoeding
verdicto -- = hard vonnis
reprehension -- = scherpe berisping
condemnar un cosa severmente = iets scherp veroordelen
judicar severmente = streng oordelen
2 ernstig, sober
architectura -- = sobere architectuur
beltate -- = ingetogen schoonheid
3 ernstig, zwaar
perditas -- = zware verliezen


severitate sub

1 strengheid, hardheid
castigar con -- = afstraffen
2 strengheid, soberheid
3 ernst, zwaarte
-- de un pena = zwaarte van een straf


+ Sevilla sub n pr

1 Sevilla


+ sevillan adj

1 van/uit Sevilla


+ sevillano sub

1 bewoner van Sevilla


Sèvres sub n pr FRANCESE

1 Sèvres
sèvres = Sèvres (porselein)


sex sub num card

1 zes


+ sexagenari adj

1 zestigjarig


+ sexagenario sub

1 zestigjarige, zestiger


+ sexagesima sub

1 RELIGION Sexagesima (zesde zondag voor pasen)


sexagesimal adj

1 zestigtallig, sexagesimaal
numeration -- = zestigtallig stelsel
minuta -- = boogminuut


sexagesime num ord

1 zestigste
le -- parte = het zestigste (deel)


sexagesimo sub

1 zestigste deel


+ sexangular adj

1 zeshoekig


+ sexangulo sub

1 zeshoek


sexanta sub num card

1 zestig


+ sexantena

1 (een) zestigtal, stuk of zestig, ongeveer zestig


sexantesime num ord

1 zestigste
le -- parte, le sexantesimo = het zestigste (deel)


+ sex-appeal sub ANGLESE

1 sex-appeal


+ sexcentenari adj

1 zeshonderdjarig


+ sexcentenario sub

1 zeshonderdste gedenkdag, zesde eeuwfeest


+ sexdigital adj

1 zesvingerig, zestenig


+ sexdigitari adj

1 zesvingerig, zestenig


+ sexdigitate adj

1 zesvingerig, zestenig


+ sexismo sub

1 seksisme


+ sexista sub

1 seksist


+ sexista adj

1 seksistisch
remarca -- = seksistische opmerking
haber un reaction -- = seksistisch reageren


sexo sub

1 geslacht, kunne, sekse
infante de -- masculin/feminin = kind van het mannelijk/vrouwelijk geslacht
belle --, -- belle = schone geslacht
-- debile = zwakke geslacht
persona del mesme -- = seksegenoot
de ambe --s = van beiderlei kunne
le altere -- = de andere sekse SPORT test (A) del -- = geslachtstest
cambiamento de -- = geslachtsverandering
2 seks
haber -- = aan seks doen
-- de gruppo = groepsseks
-- libere = vrije seks
-- oral = orale seks


+ sexpartite adj

1 zesdelig


+ sexshop sub ANGLESE

1 seksshop, seksboetiek


sexta sub

1 ECCLESIA sexten
2 MUSICA sext, zesde (zesde toon van een octaaf)
accordo de -- = sextakkoord


sextante sub

1 sextant


sexte num ord

1 zesde
le -- parte = het zesde (deel)


sextetto sub

1 MUSICA sextet


+ sextillion sub

1 sextiljoen


sextina sub

1 LITTERATURA sestina


sexto sub

1 zesde deel


+ sextodecimo sub

1 TYPOGRAPHIA sedecimo


+ sextogenite adj

1 als zesde geboren
filio -- = zesde zoon


+ sextogenito sub

1 als zesde geborene


sextuplar v

1 verzesvoudigen


sextuple adj

1 zesvoudig


sextuplicar v

1 verzesvoudigen


+ sextuplication sub

1 verzesvoudiging


sextuplo sub

1 zesvoud


sexual adj

1 seksueel, geslachts...
acto -- = geslachtsdaad
instincto -- = geslachtsdrift
excitation/excitation -- = sexuele opwinding
partes -- = geslachtsdelen
organo -- externe/interne = uitwendig/inwendig geslachtsorgaan
glandulas -- = geslachtsklieren
chromosoma -- = geslachtschromosoom
dimorphismo -- = geslachtsdimorfisme
differentia -- = geslachtsonderscheid
hormon -- = geslachtshormoon
contacto/union -- = geslachtsgemeenschap
maturitate -- = geslachtsrijpheid
vita -- = geslachtsleven
inclination -- = geslachtsneiging
characteres -- = geslachtskenmerken
differentias -- = geslachtelijke verschillen
relationes -- = geslachtsverkeer, seksuele omgang
education -- = sexuele opvoeding
maniaco -- = seksmaniak
revolution -- = seksuele revolutie
contacto -- = seksueel contact
differentias -- = seksuele verschillen
reproduction -- = geslachtelijke voortplanting


+ sexualisar v

1 seks betrekken bij, seksueel maken, erotiseren, seksualiseren


+ sexualisation sub

1 seksualisatie


sexualitate sub

1 seksualiteit, geslachtsleven, geslachtsdrift, seks
2 BIOLOGIA geslachtelijkheid


+ sexuologia sub

1 seksuologie


+ sexuologic adj

1 seksuologisch
test (A) -- = geslachtstest


+ sexuologista sub

1 seksuoloog


+ sexuologo sub

1 seksuoloog


+ sexy adj ANGLESE

1 sexy, opwindend


+ sforzando ITALIANO

1 MUSICA sforzando


+ sfumato ITALIANO

1 ARTES PLASTIC sfumato


+ shah sub

1 shah


+ shaker sub ANGLESE

1 shaker


+ shakespearian adj

1 Shakespeariaans
drama -- = Shakespeariaans drama


shako sub

1 MILITAR sjako


+ shaman sub

1 sjamaan


+ shamanismo sub

1 sjamanisme


+ shampoo sub ANGLESE

1 shampoo
-- sic = droogshampoo
facer un --, lavar con -- = shamponeren, met shampoo reinigen


shampooing sub ANGLESE

1 haarwassing
-- colorante = kleurshampoo, kleurspoeling
-- sic = droogshampoo
-- al/de herbas = kruidenshampoo


+ shantung sub

1 shantoeng(zijde)


+ sharia sub

1 sharia


+ sheik sub

1 sjeik
-- del petroleo = oliesjeik


+ shellac sub ANGLESE

1 schellac


sheriff sub ANGLESE

1 sheriff


+ sherpa sub

1 sherpa


+ sherry sub ANGLESE

1 sherry
vitro a/de -- = sherryglas


+ Shetland sub n pr ANGLESE

1 Shetland
Insulas -- = Shetland Eilanden
pony (A) de -- = Shetlandpony
(lana de) shetland = shetlandwol


+ shiita sub

1 sjiïet


+ shiita adj

1 sjiitisch


shilling sub ANGLESE

1 shilling


+ shimmy sub ANGLESE

1 shimmy (dans)
2 abnormale slingering van de voorwielen (van een auto)


+ Shinto sub n pr

1 RELIGION Sjinto


+ shintoismo sub

1 RELIGION sjintoïsme


+ shintoista sub

1 RELIGION sjinto-aanhanger


+ shintoista adj

1 RELIGION sjinto...


+ shintoistic adj

1 RELIGION sjintoïstisch


+ shock sub ANGLESE

1 MEDICINA shock
-- electroconvulsive = elektroshock


shocking! sub ANGLESE

1 stuitend!, ergerlijk!


shogun sub JAPONESE

1 sjogoen


shophar sub HEBREEUWS

1 sjofar


+ shopping sub ANGLESE

1 het winkelen


+ shorts sub ANGLESE

1 shorts, korte broek
-- de gymnastica = gymnastiekbroekje


+ show sub ANGLESE

1 show, voorstelling


+ show-business sub ANGLESE

1 show-business, amusementsbedrijf


+ showman sub ANGLESE

1 showman


shrapnel sub ANGLESE

1 granaatkartets, schrapnel


shunt sub ANGLESE

1 ELECTRICITATE shunt
generator a -- = shuntgenerator
machina a -- = shuntmachine
motor a -- = shuntmotor
regulator a -- = shuntregulateur


+ shuntar sub

1 PHYSICA shunten, parallel schakelen
-- un amperometro = een ampèremeter shunten


si adv

1 zo, zo zeer
un -- grande casa = zo'n groot huis
ille se monstra sempre/semper -- rebarbative = hij doet altijd zo stug
-- grande como = zo/even groot als


si conj

1 als, indien
si il vos place = alstublieft
-- non = A. zo niet, anders, B. behalve, anders
2 of
io non sape -- mi amico veni = ik weet niet of mijn vriend komt


si sub

1 MUSICA si, de noot B


si interj

1 ja


sia v

1 aanvoegende wijs van "ser"
sia ... sia ... = hetzij ... hetzij ..., of ... of ...
2 gebiedende wijs van "esser"
-- caute! = wees voorzichtig!
non -- tanto disagradabile! = wees niet zo onaardig!
Deo diceva: -- le lumine! = God zei: Daar zij licht!
Sia! = Het zij zo!


sial sub

1 GEOLOGIA sial


sialagoge adj

1 MEDICINA de speekselafscheiding bevorderend


sialagogo sub

1 MEDICINA speekselafscheidend middel


+ sialic adj

1 GEOLOGIA sial...


+ sialorrhea sub

1 MEDICINA speekselvloed, sialorroe


Siam sub n pr

1 Siam


siamese sub

1 Siamees (bewoner van Siam)
2 siamees (kat)


siamese adj

1 Siamees
catto -- = Siamese kat, siamees
geminos -- = Siamese tweelingen


Siberia sub n pr

1 Siberië


siberian adj

1 Siberisch
frigido -- = Siberische koude
climate -- = Siberisch klimaat
lutra -- = Siberische otter
steppa -- = Siberische step-pe
tundra -- = Siberische toendra


siberiano sub

1 Siberiër


siberic adj

1 Siberisch
abiete -- = Siberische spar


sibilante adj

1 fluitend
2 sissend
LINGUISTICA E GRAMMATICA
consonante -- = sisklank, sibilant
voce -- = sissende stem


sibilante sub

1 PHONETICA sisklank


sibilar v

1 fluiten
-- un melodia = een mopje fluiten
2 sissen
le serpente sibila = de slang sist


sibilation sub

1 het fluiten, gefluit
2 het sissen, gesis


sibilator sub

1 iemand die fluit, fluiter


sibilo sub

1 het fluiten, gefluit
2 fluit (niet MUSICA)
-- a vapor = stoomfluit
-- del policiero = politiefluitje
colpo de -- = fluitsein, fluitsignaal
3 het sissen, gesis
-- de serpente(s) = slangegesis


+ sibirea sub

1 BOTANICA trosspirea


sibylla sub

1 MYTHOLOGIA sibille, profetes, waarzegster


sibyllin adj

1 MYTHOLOGIA sibillijns
libros -- = sibillijnse boeken
oraculos -- = sibillijnse orakels
2 raadselachtig, geheimzinnig, duister, verborgen


sic adj

1 droog, gedroogd, uitgedroogd, dor
vino -- = droge wijn
pisce -- = gedroogde vis
pan -- = droog brood
ramos -- = rijshout, sprokkelhout
tusse -- = droge hoest
pelle -- = droge huid
gutture -- = droge keel
stilo -- = dorre stijl
valle -- = droogdal
shampooing (A) -- = droogshampo
le pumpa es -- = de pomp is lens


+ sic adv LATINO

1 sic


+ sicario sub

1 huurmoordenaar


sicca sub

1 zandbank


+ siccacapillos sub

1 haardroger, (haar)föhn


siccante adj

1 drogend
papiro -- = vloeipapier


siccar v

1 drogen, droog maken
corda a -- = drooglijn
-- se le lacrimas, -- su lacrimas = zijn tranen drogen
-- per centrifuge = centrifugeren
-- un marisco = een moeras droogleggen
2 drogen, droog worden, opdrogen
iste lacca sicca in tres horas = deze lak droogt in drie uur


+ siccate adj

1 gedroogd, droog...
flor -- = droogbloem
bouquet (F) de flores -- = droogboeket


siccative adj

1 (snel)drogend
oleos -- = drogende oliën


+ siccativitate sub

1 (snel)drogend karakter


+ siccativo sub

1 droogmiddel, siccatief


+ siccator sub

1 iemand die iets droogt
2 droogapparaat, droger
-- centrifuge = centrifuge
-- infrarubie = infrarooddroger
-- rotative/automatic = droogtrommel
-- a aere cal(i)de = heteluchtdroger
-- de capillos = haardroger
-- de manos = handendroger


siccatorio sub

1 droogkamer, droogruimte, droogzolder
-- a/de tabaco = tabaksschuur


siccitate sub

1 droogte, droogheid, dorheid
2 droogte, droge periode
-- persistente = aanhoudende droogte


Sicilia sub n pr

1 Sicilië


sicilian adj

1 Siciliaans HISTORIA
Vesperas Sicilian = Siciliaanse Vespers


siciliana sub

1 siciliana (Siciliaanse herdersdans)


siciliano sub

1 Siciliaan


+ sickle-cell sub ANGLESE

1 MEDICINA sikkelcel


+ siclo sub

1 sikkel, sjekel


+ sicyo sub

1 BOTANICA
-- angulate = stekelaugurk


+ SIDA sub

1 (syndrome de immunodeficientia acquirite) AIDS


+ sidecar sub ANGLESE

1 zijspan(wagen)


sideral adj

1 sideraal, siderisch, sterre...
revolution -- = siderische omlooptijd
anno -- = sterrenjaar, siderisch jaar
jorno/die -- = sterrendag, siderische dag
tempore -- = sterrentijd
spatio -- = sterrenhemel
horologio -- = sterrenklok


siderar v

1 treffen (door de bliksem)
2 MEDICINA plotseling uitschakelen van vitale functies


sideration sub

1 MEDICINA sideratie, attaque, plotseling optredende verlamming/dood


siderite sub

1 MINERALOGIA sideriet, ijzerspaat


+ sideritis sub

1 BOTANICA ijzerkruid


siderographia sub

1 ARTES PLASTIC staalgravure


+ siderolithic adj

1 siderolithisch


siderolitho sub

1 sideroliet


+ siderophobia sub

1 MEDICINA angst voor natuurelementen


sideroscopio sub

1 sideroscoop


+ siderose (-osis) sub

1 MEDICINA siderose (longaandoening door ijzerafzetting)


siderostato sub

1 siderostaat (soort sterrekijker)


siderurgia sub

1 (ijzer- en) staalindustrie, siderurgie


siderurgic adj

1 (ijzer- en) staal..., siderurgisch
industria -- = (ijzer- en) staalindustrie


+ siderurgista sub

1 arbeider in de (ijzer- en) staalindustrie, staalarbeider
2 (ijzer- en) staalfabrikant


+ sierra sub

1 siërra


+ Sierra Leone sub n pr

1 Sierra Leone


siesta sub

1 siësta, middagslaapje


+ sigillamento sub

1 zegeling, verzegeling


sigillar v

1 zegelen, verzegelen
-- un acto = een akte verzegelen
-- con un sigillo de plumbo = met een loodje verzegelen
-- un casa = een huis verzegelen
anello a/pro -- = zegelring
timbro de/pro -- = lakstempel
2 vastzetten, vastmaken
3 FIGURATE bezegelen
-- un promissa = een belofte bezegelen
-- le sorte de = het lot bezegelen van
-- con un basio = met een kus bezegelen


+ sigillari adj

1 zegel...
anello -- = zegelring
timbro -- = lakstempel


+ sigillaria sub

1 BOTANICA zegelboom, sigillaria


+ sigillate adj

1 gezegeld
papiro -- = gezegeld papier
documento -- = gezegeld stuk
terra -- = zegelaarde


+ sigillation sub

1 zegeling, verzegeling


sigillator sub

1 iemand die verzegelt, verzegelaar


+ sigillatura sub

1 zegeling, verzegeling


sigillo sub

1 zegel
anello de/con -- = zegelring
-- de plumbo = loodje
-- de contracto = contractzegel
lege de --s = zegelwet
cera a/de/pro --s = zegelwas
sub le -- del secreto = onder het zegel der geheimhouding
apponer le --s = de zegels aanbrengen, verzegelen
2 stempel (waarmee gestempeld wordt)
3 stempel(afdruk)
-- discographic = platenlabel


+ sigillographia sub

1 sigillografie, zegelbeschrijving


+ sigillographic adj

1 sigillografisch
studios -- = sigillografische studies


sigma sub

1 sigma (Griekse letter)


+ sigmoide adj

1 sigmoïde, sigmavormig, S-vormig


signal sub

1 signaal, sein, teken
-- luminose/optic = lichtsignaal
-- sonor/acustic = geluidsignaal
-- de nebula = mistsignaal
-- de fumo = rooksignaal
-- bitonal = tweetonig signaal
-- de alarma = alarmsignaal
-- de urgentia = noodsignaal
-- de advertimento = waarschuwingssignaal
-- de partita = startsein/teken/schot
-- de arresto/de stop (A) = stopteken
isto es un -- de pluvia = dat is een teken dat er regen komt
emitter/transmitter un -- = een signaal uitzenden
non dar --es de vita = geen teken van leven geven, taal noch teken geven


signalamento sub

1 het signaleren, signalering
2 signalement


signalar v

1 seinen, een teken geven, signaleren
2 aankondigen, aanduiden, aangeven, signaleren
3 wijzen op, opmerkzaam maken op, doen opmerken
-- un problema = een probleem signaleren
-- un abuso = op een misstand wijzen
-- se = zich onderscheiden, opvallen
4 (ver)melden, gewag maken van
-- le disparition de un persona = iemand als vermist opgeven


signalate adj

1 opmerkelijk, buitengewoon, voortreffelijk


signalator sub

1 seiner, seinwachter


+ signalisar v

1 markeren, onderscheiden, kenbaar maken, bewegwijzeren
-- su intentiones = zijn bedoelingen kenbaar maken


+ signalisate adj

1 gemarkeerd, kenbaar, bewegwijzerd
passage a nivello -- = bewaakte overweg


+ signalisation sub

1 markering, kenbaarmaking, bewegwijzering
-- del passage a nivello = overwegbeveiliging
pannello de -- = seinbord


signar v

1 (onder)tekenen, zijn handtekening plaatsen onder
-- un tractato = een verdrag ondertekenen
-- un contracto = een contract ondertekenen
presentar pro -- = ter tekening voorleggen
adjunger pro -- = ter tekening insluiten
2 signeren
3 -- se = een kruisteken maken, een kruis slaan


+ signatario sub

1 ondertekenaar, ondergetekende, fiatteur
le approbation del -- = de goedkeuring van de ondergetekende


signator sub

1 ondertekenaar, ondergetekende


signatura sub

1 het ondertekenen, ondertekening
-- de un tractato = ondertekening van een verdrag
2 handtekening
-- legal/legalisate = gelegaliseerde handtekening
-- illegibile = onleesbare handtekening
le authenticitate de un -- = de echtheid van een handtekening
poner su -- al pede de = zijn handtekening zetten onder
contrafacer un -- = een handtekening vervalsen
colliger/reassemblar --s = handtekeningen verzamelen
campania de --s = handtekeningenactie
3 TYPOGRAPHIA signatuur


significante adj

1 veelbetekenend, van grote betekenis, veelzeggend, significant
differentia -- = duidelijk verschil
exemplo -- = sterksprekend voorbeeld
indicio -- = belangrijke aanwijzing


significantia sub

1 belang, betekenis, significantie
de -- mundial/global = van wereldomvattende betekenis


significar v

1 mededelen, te kennen geven, kenbaar maken, beduiden
2 betekenen, beduiden, willen zeggen, uitdrukken
isto significa nihil = dit heeft niets te betekenen
3 JURIDIC betekenen, aanzeggen


signification sub

1 het mededelen, het te kennen geven, het kenbaar maken, het beduiden
2 betekenis, zin, strekking
-- currente de un parola = gewone/gangbare betekenis van een woord
-- de base = grondbetekenis
-- accessori = bijbetekenis
3 JURIDIC betekening, aanzegging


significative adj

1 veelbetekenend, van grote betekenis, veelzeggend, significant
differentia -- = significant/duidelijk verschil
cifras -- = veelzeggende cijfers


+ significativitate sub

1 significant/veelbetekenend karakter
-- de un gesto = veelbetekenend ka-rakter van een gebaar
-- de un dato statistic = significant karakter van een statistisch gegeven


significato sub

1 betekenis, zin
-- originari/primitive/etymologic = grondbetekenis
-- accessori/secundari = bijbetekenis


significator sub

1 iemand die van iets kennis geeft/iets aanduidt


significator adj

1 (veel)betekenend, belangrijk, gewichtig


signo sub

1 (merk)teken, merk
--s zodiacal/del Zodiaco = tekens van de Dierenriem
-- de punctuation = leesteken
-- de accentuation = accentteken
-- de exclamation = uitroepteken
-- de interrogation = vraagteken
-- negative = minteken
-- plus/positive = plusteken
-- de equation = gelijkteken
-- orthographic = spellingteken
-- diacritic = klankteken
-- linguistic = taalteken
-- musical = muziekteken
-- plus = plusteken
MATHEMATICA`-- radical = wortelteken
--s characteristic/distinctive = kentekens, kenmerken
studio del --s = tekenstudie, semiotiek
2 teken, aanwijzing
-- precursor = voorteken, voorbode
bon -- = goed teken
-- clinic = klinische verschijnselen
dar --s de impatientia = tekenen van ongeduld geven
3 teken, gebaar, wenk, sein
facer -- = een teken geven, gebaren, wenken
-- de vita = levensteken
non dar un -- de vita = geen teken van leven geven, taal noch teken geven
facer un -- de cruce = een kruis slaan
-- de capite/de testa = hoofdknik
facer un -- affirmative de capite/testa = jaknikken
facer un -- negative de capite/testa = neeschudden
-- plus = plusteken


+ silano sub

1 CHIMIA silaan
pyrolyse (-ysis) de -- = silaan-pyrolyse


+ silao sub

1 BOTANICA weidekervel


+ silene sub

1 BOTANICA silene
-- nutante = knikkende silene, nachtsilene
-- conic = kegelsilene
-- gallic = franse silene


+ silenoidas sub pl

1 BOTANICA anjerfamilie


silente adj

1 stil, geluidloos, stom
alarma -- = stil alarm
2 stil, zwijgend, zwijgzaam
majoritate -- = zwijgende meerderheid
massa -- = zwijgende massa
procession -- = stille omgang
lectura -- = stillezen


silentiar v

1 tot zwijgen brengen, het zwijgen opleggen, stil doen zijn, dempen (van geluid)
-- un cosa = ergens stilzwijgend aan voorbij gaan


silentiario sub

1 HISTORIA, RELIGION rustbewaarder, iemand die stilte gebiedt


silentiator sub

1 knaldemper, knalpot, (op vuurwapen) geluiddemper
pistola con -- = pistool met geluiddemper


silentio sub

1 stilte, geluidloosheid
zona de -- = stiltezone
-- mortal = dodelijke stilte
-- funebre/de morte = doodse stilte
-- sepulcral = grafstilte
-- profunde = diepe stilte
-- elequente = veelzeggende stilte
-- absolute = volmaakte stilte
-- glacial = ijzige stilte
turbar/rumper le -- = de stilte verstoren/verbreken/doorbreken
2 stilte, stilzwijgen
minuta de -- = minuut stilte
-- respectuose = eerbiedige stilte
silentio! = Wees stil!, Stilte!, Stil!
guardar/observar le -- = het stilzwijgen in acht nemen
claustrar se in le -- = zich in stilzwijgen hullen
rumper le -- = het stilzwijgen verbreken
optar pro le -- = er het zwijgen toe doen
imponer -- a un persona = iemand geheimhouding/het zwijgen opleggen
facer le -- super = doodzwijgen
passar in -- un cosa = ergens stilzwijgend aan voorbijgaan
precio del -- = zwijggeld
3 MUSICA rustteken


silentiose adj

1 stil, geluidloos, stom
motor -- = stille motor
ventilator -- = geruisarme ventilator
alarma -- = stil alarm
ille ha disparite/discampate silentiosemente = geluidloos maakte hij zich uit de voeten
2 stil, zwijgend, zwijgzaam
majoritate -- = zwijgende meerderheid
massa -- = zwijgende massa
protesto -- = stil protest
lectura -- = het stillezen
procession -- = stille omgang
salute -- = zwijgende groet


+ silentiositate sub

1 geluidloosheid, stilte
-- de un motor = geluidloosheid van een motor
2 zwijgzaamheid


Silesia sub n pr

1 Silezië
Alte -- = Opper-Silezië
Basse -- = Neder-Silezië


silesian adj

1 Silezisch


silesiano sub

1 Sileziër


silhouettar {oe} v

1 silhouetteren, schetsen


silhouette sub FRANCESE

1 silhouet, schaduwbeeld
su -- se distachava {sj} contra le celo = haar silhouet tekende zich af tegen de hemel


silicato sub

1 kiezelzuurzout, silicaat
petra/rocca de -- = silicaatgesteente
vitro de -- = silicaatglas


silice sub

1 silex, vuursteen
2 kiezel, kiezelaarde, siliciumdioxyde
skeleto de -- = kiezelskelet


silicee adj

1 kiezelachtig, kiezel...
calce -- = kiezelkalk
cupro -- = kiezelkoper
spat -- = kiezelspaat
terreno -- = kiezelgrond
skeleto -- = kiezelskelet


silicic adj

1 CHIMIA
acido -- = kiezelzuur


+ silicicole adj

1 BOTANICA silicicool, goed op kiezel gedijend


+ silicifere adj

1 kiezelhoudend


silicificar v

1 GEOLOGIA in kiezel omzetten, verkiezelen


silicification sub

1 GEOLOGIA omzetting in kiezel, verkiezeling


+ siliciose adj

1 kiezelhoudend, kiezel...
banco -- = kiezelbank
skeleto -- = kiezelskelet


silicium sub

1 CHIMIA silicium
composito de -- = siliciumverbinding


+ siliciura sub

1 CHIMIA silicide, siliciumcarbide


+ silicola sub

1 BOTANICA kiezelplant


+ silicone sub

1 CHIMIA silicone
adhesivo de -- = siliconenlijm
pasta de -- = siliconenkit
grassia de -- = siliconenvet, siliconensmeermiddel
resina de -- = siliconenhars


silicose (-osis) sub

1 MEDICINA silicose, steenlong, stoflong


+ silicotic adj

1 MEDICINA silicose...


+ silicotico sub

1 MEDICINA stoflongpatiënt


silicula sub

1 BOTANICA hauwtje


siliculose adj

1 BOTANICA met hauwtjes


siliqua, silica sub

1 BOTANICA peul, hauw
-- de phaseolo = bonendop


siliquifere adj

1 BOTANICA peul/hauwdragend


siliquose adj

1 BOTANICA met hauwen, met peulen


silo sub ESPANIOL

1 silo, kuil
-- de cereales = graansilo
-- de composto = compostsilo
immagazinar in --s = opslaan in silo's
le immagazinage in --s = het opslaan in silo's


+ silt sub

1 GEOLOGIA silt, sloef
accumulation de -- = siltophoping
concentration de -- = siltconcentratie
suspension de -- = siltsuspensie


+ silurian adj

1 Silurisch


+ siluriano sub

1 GEOLOGIA Siluur


+ siluric adj

1 Silurisch


siluro sub

1 ZOOLOGIA meerval
2 ZOOLOGIA meervalachtige


silva sub

1 woud, bos
-- de coniferos = naaldwoud/bos
-- virgine = oerbos, oerwoud


silvan adj

1 woud..., bos..., bosrijk, bebost


silvanite sub

1 MINERALOGIA silvaniet


Silvano sub n pr

1 MYTHOLOGIA Silvanus


silvatic adj

1 van het woud, van het bos, woud..., bos...
catto -- = wilde kat
fraga -- = bosaardbei
planta -- = bosplant
stachys -- = bosandoorn
myosotis -- = bosvergeet-mij-niet
viola -- = bosviooltje


silvestre adj

1 van het woud, van het bos, woud..., bos..., wild
planta -- = bosplant
flor -- = woudbloem
rosa -- = wilde roos
tulipa(n) -- = bostulp
anthrisco -- = fluitekruid, pijpkruid, schapekervel
nasturtio -- = akkerkers, boswaterkers
pomo/malo -- = wilde appel
promenada -- = boswandeling
paisage -- = bos/woudlandschap
nemobio -- = boskrekel


+ silvicola sub

1 BOTANICA in bossen groeiende plant, bosplant


+ silvicole adj

1 BOTANICA in bossen groeiend


silvicultor sub

1 bosbouwer


silvicultura sub

1 bosbouwkunde
2 bosbouw


silvose adj

1 bosrijk, bebost


+ silybo sub

1 BOTANICA
-- marian = Mariadistel, steekdistel


+ sima sub

1 GEOLOGIA sima


+ simaruba sub

1 BOTANICA kwassi(boom)


+ simarubaceas sub pl

1 BOTANICA simarubaceae, simarubaceeën, hemelboomfamilie


simia sub

1 ZOOLOGIA aap
-- argentate = zilveraap
homine -- = aapmens
--s anthropoide = antropoïde apen
le -- es semper/sempre un --, anque vestite de seta = al draagt de aap een gouden ring, etc.
cavia a/de/pro --s = apenkooi
pilo de -- = apenhaar


simian v

1 ZOOLOGIA aap..., aapachtig, apen...


simiar v

1 naäpen


simieria sub

1 apenstreken


simiesc adj

1 aapachtig, apen..., simiësk
visage -- = apengezicht
grimasse -- = apengrimas
agilitate -- = aapachtige vlugheid


similabile adj

1 gelijk(waardig), eender, gelijk(soortig), soortgelijk, gelijkvormig GEOMETRIA
triangulos -- = gelijkvormige driehoeken


similante sub

1 Vide: similantia


similantia sub

1 gelijkenis, overeenkomst, schijn
forte -- = sterke gelijkenis
-- stilistic = stijlovereenkomst
puncto de -- = punt van overeenkomst
-- surprendente = frappante gelijkenis


similar adj

1 gelijk(waardig), eender, gelijk(soortig), soortgelijk, gelijkvormig
productos -- = soortgelijke produkten
GEOMETRIA triangulos -- = gelijkvormige driehoeken


similaritate sub

1 gelijksoortigheid, gelijkvormigheid, overeenkomst
-- dynamic = dynamische gelijkvormigheid


simile adj

1 gelijk(waardig), eender, gelijk(soortig), soortgelijk, gelijkvormig
in -- casos = in soortgelijke gevallen
GEOMETRIA triangulos -- = gelijkvormige driehoeken


simile sub

1 vergelijking (stijlfiguur)


similitude sub

1 gelijkenis, overeenkomst, gelijkvormigheid (anque GEOMETRIA)
-- de triangulos = gelijkvormigheid van driehoeken
-- de sonos = overeenkomst in klanken
-- dynamic = dynamische gelijkvormigheid
2 vergelijking (stijlfiguur)


+ similor sub

1 pinsbek, kopergoud, similor


Simon sub n pr

1 Simon
-- le Mago = Simon Magus


simonia sub

1 RELIGION simonie (handel in geestelijke goederen)
render se culpabile de -- = zich aan simonie schuldig maken


+ simoniac adj

1 RELIGION schuldig aan simonie


+ simoniaco sub

1 RELIGION iemand die zich schuldig maakt aan simonie


simonisar v

1 zich schuldig maken aan simonie


simonista sub

1 iemand die zich schuldig maakt aan simonie


simple adj

1 enkelvoudig
interesse -- = enkelvoudige rente/interest
2 eenvoudig, niet ingewikkeld, simpel
3 eenvoudig, natuurlijk, gewoon, ongekunsteld
4 eenvoudig, bescheiden
5 argeloos, onschuldig
6 onnozel, naïef


+ simplexo sub

1 MATHEMATICA verzameling deelverzamelingen


simplice adj

1 enkelvoudig
2 eenvoudig, niet ingewikkeld, simpel
3 eenvoudig, natuurlijk, gewoon, ongekunsteld
4 eenvoudig, bescheiden
5 argeloos, onschuldig
6 onnozel, naïef


simplices sub pl

1 geneeskrachtige kruiden


+ simplicicaule adj

1 BOTANICA met onvertakte stengel


+ simplicifolie adj

1 BOTANICA met enkelvoudige bladeren


simplicitate sub

1 eenvoudigheid, ongecompliceerdheid
2 eenvoud, natuurlijkheid, ongekunsteldheid
-- rustic = landelijke eenvoud
3 eenvoud, bescheidenheid
4 argeloosheid, onschuld
5 onnozelheid, naïeveteit, domheid


simplificabile adj

1 vereenvoudigbaar, te vereenvoudigen


simplificar v

1 vereenvoudigen
-- un procedura/procedimento = een procedure vereenvoudigen
-- un fraction = een breuk vereenvoudigen
-- le situation = een vereenvoudigde voorstelling van de toestand geven
2 simplificeren, te zeer vereenvoudigen
-- un plano de construction = een bouwplan uitkleden


+ simplificate adj

1 vereenvoudigd
orthographia -- = vereenvoudigde spelling


simplification sub

1 het vereenvoudigen, vereenvoudiging, simplificatie
-- de un fraction = vereenvoudiging van een breuk
-- del orthographia = vereenvoudiging van de spelling


simplificator sub

1 vereenvoudiger


+ simplificatori adj

1 vereenvoudigend


simplismo sub

1 simplisme


+ simplista sub

1 simplist


+ simplista adj

1 simplistisch


+ simplistic adj

1 simplistisch


simul adv

1 tegelijk(ertijd), samen


+ simulabile adj

1 wat kan worden gesimuleerd


simulacro sub

1 beeld, beeltenis, afbeelding
2 schijnbeeld, drogbeeld, nabootsing
-- de combatto/de battalia = schijngevecht, spiegelgevecht
-- de attacco = schijnaanval
-- de processo = schijnproces
-- de existentia = schijnbestaan


simular v

1 simuleren, veinzen, doen alsof, voorwenden, fingeren
alumno qui simula un maladia = schoolzieke leerling
2 (anque TECHNICA) simuleren, nabootsen


simulate adj

1 gesimuleerd, geveinsd, gefingeerd
maladia -- = geveinsde ziekte
surditate -- = oostindische doofheid
vendita -- = schijnverkoop
pace -- = schijnvrede
contracto -- = schijncontract
gaudio/joia -- = schijnvreugde
ignorantia -- = voorgewende onwetendheid
virtute -- = schijndeugd
attacco -- = schijnaanval
combatto/battalia -- = schijngevecht, spiegelgevecht
manovra -- = schijnmanoeuvre


simulation sub

1 het simuleren, veinzerij, voorwending, simulatie
2 TECHNICA het simuleren, het nabootsen


simulator sub

1 simulant, veinzer
2 TECHNICA simulator, nabootser (toestel)
-- graphic = grafische simulator
-- de climate = klimaatnabootser
-- de volo = vluchtnabootser, vluchtsimulator
-- de seismo = aardbevingssimulator
-- de processo = processimulator
-- del parola = spraaksimulator


simultanee adj

1 gelijktijdig, simultaan
partita -- = simultaanpartij
jocator -- = simultaanspeler
observation -- = simultane waarneming
traduction -- = simultaanvertaling
interpretation -- = simultaantolken, simultaanvertaling
inseniamento -- = klassikaal onderwijs
equationes -- = simultaanvergelijkingen
partir quasi simultaneemente = vrijwel gelijktijdig vertrekken
un flotta que menaciava simultaneemente Anglaterra e le Paises Basse = een vloot die Engeland en tevens Nederland
bedreigde


+ simultaneismo sub

1 simultaneïsme


simultaneitate sub

1 gelijktijdigheid, simultaneïteit
-- de duo actos = gelijktijdigheid van twee han-delingen


+ simun sub

1 simoen, simoem, samoen, samoem (hete zandwind in de woestijn)


sin prep

1 zonder
-- scopo lucrative = zonder winstoogmerk/doel
-- labor/travalio = werkloos


Sinai sub n pr

1 Sinaï
le monte -- = de berg Sinaï
le peninsula del -- = het Sinaï-schiereiland


+ sinaitic adj

1 Sinaïtisch


+ sinanthropo sub

1 sinanthropus, pekingmens


+ sinapina sub

1 BIOCHIMIA sinapine


+ sinapis sub

1 BOTANICA mosterd


+ sinapismo sub

1 MEDICINA mosterdpleister, sinapisme


sincer adj

1 eerlijk, (wel)gemeend, oprecht, ongeveinsd, rondborstig
dar un responsa -- = een eerlijk antwoord geven


sinceritate sub

1 oprechtheid, welgemeendheid, eerlijkheid, openheid
-- de sentimentos = oprechtheid van gevoelens
parlar con -- = oprecht spreken
in tote -- = in alle oprechtheid


sincipital adj

1 ANATOMIA kruin...


sincipite sub

1 ANATOMIA kruin (van de schedel)


sinecura sub

1 sinecure, gemakkelijk baantje


sinecurismo sub

1 stelsel van sinecures


sinecurista sub

1 iemand met een sinecure


sine die LATINO

1 JURIDIC sine die, voor onbepaalde tijd


sine qua non adj LATINO

1 condition -- = conditio sine qua non, absolute voorwaarde


+ Singapore sub n pr

1 Singapore


singular adj

1 enkel(voudig), enig, van één, alleenstaand
LINGUISTICA E GRAMMATICA (numero) -- = enkelvoud
iste verbo es in -- = dit werkwoord staat in het enkelvoud
2 opvallend, bijzonder, eigenaardig, vreemd, ongewoon
typo -- = buitenbeentje, zonderling
un par -- = Jut en Jul


singularisar v

1 onderscheiden, doen opvallen


singularitate sub

1 eigenaardigheid, bijzonderheid
2 ASTRONOMIA singulariteit
-- isolate = geïsoleerde singulariteit


singule adj

1 enkel(voudig), enig, van één, alleenstaand
via -- = enkel spoor
lecto -- = eenpersoonsbed


+ singuliflor adj

1 BOTANICA met een enkele bloem


+ singulifolie adj

1 BOTANICA met een enkel blad


singultar v

1 snikken
2 hikken, de hik hebben


singulto sub

1 snik
erumper in --s = in snikken uitbarsten
2 hik


+ sinistra sub

1 linkerzijde/kant
partito de -- = linkse partij
de tendentia politic de -- = links geörienteerd
votar pro le -- = (op) links stemmen
virar/girar a -- = linksaf slaan
tener le -- = links houden
ab -- verso dext(e)ra = van links naar rechts
a mi -- = links van mij
angulo superior al -- = linkerbovenhoek
illa sedeva a mi -- = ze zat aan mijn linkerzijde


+ sinistral adj

1 linkshandig


+ sinistralitate sub

1 linkshandigheid


+ sinistrar v

1 door een ramp treffen, teisteren
region/zona sinistrate = geteisterd gebied, rampgebied


+ sinistrato sub

1 slachtoffer (van ongeluk)


sinistre adj

1 links, linker
ripa -- = linkeroever
aure -- = linkeroor
gamba -- = linkerbeen
mano -- = linkerhand
bracio -- = linkerarm
spatula/humero -- = linkerschouder
genu/geniculo -- = linkerknie
oculo -- = linkeroog
pede -- = linkervoet
via -- = linker rijstrook
latere -- = linkerzijde, linkerkant SPORT ala -- = linkervleugel
scriber con le mano -- = links(handig) schrijven
2 onheilspellend, sinister
3 boosaardig, onguur


+ sinistro sub

1 ramp, catastrofe
-- ferroviari = treinramp
loco del -- = plaats des onheids


sinistrogyr adj

1 linksdraaiend


sinistromane adj

1 linkshandig


sinistrorse adj

1 BOTANICA linkswindend (van klimplanten)


+ sinistrose adj

1 rampzalig, desastreus


SinnFein sub n pr IRLANDESE

1 Sinn Fein


sino sub

1 (vrouwen)borst, buste, boezem
-- maternal/del matre = moederborst
--s flaccide = slappe borsten
amputation del -- = borstamputatie
dar le -- a un infante = een kind de borst geven
a -- nude = topless
2 FIGURATE boezem, hart, binnenste, schoot
in le -- del familia = in de familiekring
-- del terra = schoot der aarde BIBLIA -- de Abraham = Abrahams schoot
le -- del Ecclesia = de schoot der Kerk
discordia in le -- del gruppo = onenigheid in eigen boezem
3 ANATOMIA sinus, bijholte
-- frontal = voorhoofdsholte
-- maxillar = kaakholte
4 MATHEMATICA sinus


sinojaponese adj

1 Chinees-Japans


sinologia sub

1 sinologie
instituto de -- = sinologisch instituut


+ sinologic adj

1 sinologisch
instituto -- = sinologisch instituut


+ sinologista sub

1 sinoloog


sinologo sub

1 sinoloog


si-nominate adj

1 zogenaamd


+ sinophile adj

1 sinofiel


+ sinophilo sub

1 sinofiel


+ sinople sub

1 HERALDICA sinopel, groen


+ sinuar v

1 kronkelen, slingeren


sinuate adj

1 BOTANICA bochtig, golfswijs ingesneden
folios -- = golfswijs ingesneden bladeren


sinuose adj

1 bochtig, kronkelig, krom
fluvio -- = bochtige rivier
cammino/via -- = bochtige/kromme weg
sentiero -- = kronkelpad, slingerpad
le linea -- del costa = de kronkelige kustlijn
2 FIGURATE slinks, achterbaks, onoprecht


sinuositate sub

1 bochtigheid, kromming, bocht
le --s que describe le riviera = de bochten die de rivier beschrijft


sinus sub

1 MATHEMATICA sinus
-- de un angulo = sinus van een hoek
transformation -- = sinustransformatie
2 ANATOMIA sinus, bijholte
-- frontal = voorhoofdsholte
-- sphenoidal = wiggebeensholte


sinusitis sub

1 sinusitis, bijholteontsteking
-- acute = acute sinusitis
-- chronic = chronische si-nusitis


sinusoidal adj

1 MATHEMATICA sinusvormig, sinusoïdaal
function -- = sinusoïdale functie
movimento -- = sinusoïdale beweging
oscillator -- = sinusoïdale oscillator


sinusoide sub

1 MATHEMATICA sinuslijn, sinusoïde


+ sio sub

1 BOTANICA watereppe
-- latifolie = grote watereppe


Sion sub n pr

1 Sion (heuvel bij Jerusalem)
2 Jerusalem
3 de Kerk
stella de -- = davidster


sionismo sub

1 zionisme


sionista sub

1 zionist
congresso de --s = zionistencongres


sionista adj

1 zionistisch


+ sionistic adj

1 zionistisch


sionita sub

1 ECCLESIA, HISTORIA sioniet


+ siphoide adj

1 sifonvormig, hevelvormig


+ siphomyceto sub

1 BOTANICA wierzwam


siphon sub

1 hevel, sifon
-- de irrigation = irrigatiehevel
barometro a/de -- = hevelbarometer
pumpa a -- = hevelpomp
2 sifon(fles)
3 ZOOLOGIA sipho (adembuis bij plaatkieuwigen en manteldieren)


+ siphonage sub

1 het (over)hevelen (van vloeistof), hevelwerking


+ siphonar v

1 (vloeistof) (over)hevelen


+ siphonogamia sub

1 siphonogamie


siphonophoro sub

1 ZOOLOGIA buiskwal


+ sirdar sub

1 HISTORIA sirdar


sirena sub

1 MYTHOLOGIA sirene, zeemeermin
2 FIGURATE verleidelijk wezen
3 sirene
-- de nebula/de bruma = misthoorn
-- de fabrica = fabriekssirene, fabrieksfluit
-- de alarma/de alerta = alarmsirene
colpo de -- = stoot (van sirene)
le --s ulula = de sirenes huilen


+ sirenia sub

1 ZOOLOGIA zeekoe


sirenie adj

1 ZOOLOGIA de zeekoeachtigen betreffend


sirenios sub pl

1 ZOOLOGIA zeekoeachtigen, lamantijnachtigen


+ sirice,sirex sub

1 ZOOLOGIA houtwesp


sirocco sub

1 sirocco


sirop sub

1 siroop, stroop
-- de sucro = suikerstroop
-- de betas de sucro = beetwortelstroop
-- de fructos = vruchtenstroop
-- de frambeses = frambozensiroop
-- pectoral = abdijsiroop
-- contra le tusse = hoestsiroop
-- expectorante = slijmoplossende siroop
-- ordinari = huishoudstroop


siropose adj

1 stroperig, stroopachtig, siroopachtig


+ siropositate sub

1 stroperigheid


+ sirtaki sub

1 sirtaki (Griekse volksdans)


+ sirvente sub

1 satirisch lied van Provençaalse troubadour


+ sirventese adj

1 de sirvente betreffend


+ sisal sub

1 BOTANICA sisal(plant)
filo de -- = sisalgaren
fibra de -- = sisalvezel


sistro sub

1 ANTIQUITATE sistrum


+ sisymbrifolie adj

1 BOTANICA raketbladig
solano -- = raketbladige nachtschade


+ sisymbrio sub

1 BOTANICA raket


+ Sisypho sub n pr

1 Sisyfus
le mytho de -- = de mythe van Sisyfus
travalio/labor de -- = Sisyfusarbeid


+ sitar sub

1 MUSICA sitar


+ sitarista sub

1 MUSICA sitarspeler


site adj

1 gelegen


sito sub

1 plaats, plek, (geografische) ligging, locatie
-- archeologic = archeologische vindplaats, opgravingsterrein
-- fossilifere = vindplaats van fossielen
-- historic = historische plaats
-- pictoresc = pittoresk plekje
-- del travalios/del labores = bouwplaats
2 (Internet) website


+ sitologia,sitiologia sub

1 voedingsmiddelenleer


sitomania, sitiomania sub

1 PSYCHOLOGIA sitomanie, abnormale vraatzucht


sitophobia,sitiophobia sub

1 PSYCHOLOGIA sitofobie, angst voor of verzet tegen voeding


+ sitosterol sub

1 BIOCHIMIA sitosterol


situar v

1 plaatsen, situeren
-- un scena = een plaats van handeling ergens situeren
Rotterdam es situate al bordos del Mosa = Rotterdam is gelegen aan de Maas
iste remarca se situa in le prolongamento de iste rationamento = die opmerking ligt in het verlengde van deze
redenering


situation sub

1 ligging (van gebouw/stad, etc.)
-- geographic = geografische ligging
2 situatie, toestand, omstandigheden
-- actual = huidige situatie
-- explosive = explosieve situatie, gespannen toestand
-- sin perspectiva = uitzichtloze situatie
-- irremediabile = hopeloze situatie
-- politic = politieke toestand
-- economic = economische toestand
-- financiari = financiële toestand
-- precari/periculose = hachelijke toestand
-- critic = kritieke toestand
-- alarmante = zorgelijke toestand
-- desperate = wanhopige toestand
-- de equilibrio = evenwichtstoestand
-- conflictual = conflictsituatie
-- de crise/crisis = crisissituatie
-- humiliante = vernederende situatie
-- intolerabile/inadmissibile = onduldbare toestand
gravitate del -- = ernst van de toestand
dominar le -- = de toestand beheersen
esser maestro del -- = de toestand beheersen
iste -- appella/require un action immediate = in deze toestand is onmiddellijk handelen geboden
3 (lichaams)houding


+ situational adj

1 situationeel


+ situationismo sub

1 situationisme


situla sub

1 emmer
-- a/pro le carbon = kolenkit
-- pro immunditias = vuilnisemmer
-- de/pro mulger, -- a lacte = melkemmer
-- a champagne (F) = champagnekoeler
-- hygienic = toiletemmer
ansa de un -- = hengsel van een emmer


situlata sub

1 emmervol
-- de aqua = emmer water


+ sixtin adj

1 Sixtijns
Cappella Sixtin = Sixtijnse Kapel


+ skai sub

1 skai
tapissate con -- = met skai bekleed


+ skat sub

1 skaat


+ skateboard sub ANGLESE

1 skateboard, rolschaatsplank


+ skating sub ANGLESE

1 het schaatsen
2 het rolschaatsen


+ skeeler sub ANGLESE

1 skeeler


skeletic adj

1 ANATOMIA van het skelet, skelet...
2 FIGURATE te klein (qua aantal)
3 uitgemergeld


skeleto sub

1 ANATOMIA skelet, geraamte
-- human = mensengeraamte
-- de un pede = voetskelet
-- calcari = kalkskelet
-- cartilaginose = kraakbeenskelet
-- ambulante = wandelend geraamte
-- discarnate = ontvleesd skelet
2 geraamte (van een gebouw, etc.)
-- de un tenta = geraamte van een tent
3 (ruwe) schets, schema


skeletologia sub

1 skeletologie


+ sketch sub ANGLESE

1 sketch, komediestukje


ski sub NOORS

1 ski
-- nautic/aquatic = waterski
cera a/de/pro --s = skiwas
2 skisport, het skiën
telephero de -- = skilift
baston de -- = skistok
calceos/scarpas de -- = skischoenen
berillos de -- = skibril
vestimentos de -- = skikleding
station de -- = ski-centrum
schola de -- = skischool
pista de -- = skipiste
pista de -- artificial = kunststofskipiste
club (A) de -- = skiclub
curso de -- = skiles/cursus
instructor/professor/monitor de -- = skileraar
campion de -- = skikampioen
campionato de -- = skikampioen
saison (F) de -- = skiseizoen
le -- alpin = het alpineskiën
le -- nautic/aquatic = het waterskiën
salto de -- = skisprong
saltar a --s = skispringen
facer le -- aquatic/nautic = waterskiën
apprender le -- = leren skiën


+ skiabile adj

1 voor skiën geschikt, ski...
nive -- = geschikte skisneeuw


skiar v

1 skiën, skilopen


+ skiascopia sub

1 MEDICINA skiascopie


skiator sub

1 skiër, skiloper
-- nautic/aquatic = waterskiër
equipamento de -- = ski-uitrusting
pista pro --es = skipiste


+ skibob sub

1 skibob(sport)


+ skiff sub ANGLESE

1 skiff (éénpersoonsroeiboot)


+ skiffator sub

1 skiffeur


+ skimmia sub

1 BOTANICA skimmia


+ skinhead sub ANGLESE

1 skinhead


+ skipper sub ANGLESE

1 skipper


skunk sub ANGLESE

1 ZOOLOGIA stinkdier
2 stinkdierbont


+ skyeterrier sub ANGLESE

1 skyeterrier


+ slalom sub

1 slalom
-- gigante = reuzenslalom


+ slalomar v

1 slaloms maken


+ slalomator sub

1 slalomskiër


+ slam sub ANGLESE

1 JOCO DE CARTAS slam


+ slang sub ANGLESE

1 slang, bargoens, jargon


+ slapstick sub ANGLESE

1 slapstick


slave adj

1 Slavisch
linguas -- = Slavische talen
populos -- = Slavische volken


+ slavisar v

1 Slavisch maken
-- un pais = een land Slavisch maken


+ slavisation sub

1 het Slavisch maken
le -- de Macedonia = het Slavisch maken van Macedo-nië


slavismo sub

1 slavisme
2 panslavisme


slavista sub

1 slavist


+ slavistica sub

1 slavistiek


slavo sub

1 Slaaf
2 Slavisch (taal)


slavon adj

1 Slavonisch


Slavonia sub n pr

1 Slavonië


slavono sub

1 Slavoniër
2 Slavonisch (taal)


slavophile adj

1 slavofiel


+ slavophilia sub

1 slavofilie


slavophilo sub

1 slavofiel


+ slavophobe adj

1 anti-slavisch gezind


+ slavophobia sub

1 slavofobie


+ slavophobo sub

1 anti-slavisch gezind persoon


+ slavophone adj

1 slavisch talig, slavisch sprekend


+ slavophono sub

1 slavisch talige, slavisch sprekende


sleepingcar sub ANGLESE

1 FERROVIA slaapwagen


+ sling sub

1 lus, (hijs)strop
-- de aciero = staaldraadstrop


+ slip sub ANGLESE

1 slip(je), onderbroek(je)
-- de banio = badslip


slitta sub

1 sleperswagen
2 slede, slee
-- a cavallos = arreslee
ir in -- = sleeën


+ slivovitz sub

1 slivovitsj


slogan sub ANGLESE

1 slogan, slagzin, leus, kreet
-- electoral = verkiezingsleus
--s vacue = loze kreten


sloop sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES sloep


slovac adj

1 Slowaaks


Slovachia {akia} sub n pr

1 Slowakije


slovaco sub

1 Slowaak
2 Slowaaks (taal)


sloven adj

1 Sloveens


Slovenia sub n pr

1 Slovenië


sloveno sub

1 Sloveen
2 Sloveens (taal)


smalt sub

1 email
-- dentari/del dentes = tandglazuur
blau de -- = koningsblauw


smaltar v

1 émailleren
furno a/de -- = émailleeroven
2 glazuren


+ smaltate adj

1 geëmailleerd
casserola -- = geëmailleerde pan
vitro -- = gebrand glas


+ smaltator sub

1 émailleur


+ smaltatura sub

1 émaillering


+ smalteria sub

1 émailschilderen


+ smaltite sub

1 MINERALOGIA smaltiet


smaragdin adj

1 smaragdgroen
le mar -- = de smaragden zee


smaragdite sub

1 MINERALOGIA smaragdiet


smaragdo sub

1 smaragd


+ smash sub ANGLESE

1 SPORT smash


+ smectic adj

1 argilla -- = vollersaarde


+ smegma sub

1 MEDICINA sebum, (huid)smeer, eikelsmeer, vetafscheiding


+ smegmolitho sub

1 smegmasteen


smerilio sub

1 amaril, polijststeen
tela de -- = schuurlinnen
pulvere de -- = schuurpoeder, slijppoeder
disco de -- = amarilschijf
lima de -- = amarilvijl
rota de --, petra de affilar de -- = amarilslijpsteen


+ smerilion sub

1 ZOOLOGIA dwergvalk, smelleken


+ smerintho sub

1 ZOOLOGIA
-- ocellate = avondpauwoog


+ smilodon sub

1 ZOOLOGIA sabeltijger


+ smog sub ANGLESE

1 smog


smoking sub ANGLESE

1 smoking
cravata de -- = smokingdas


+ smörrebröd sub DANESE

1 smörrebröd


+ smorzando ITALIANO

1 MUSICA smorzando, wegstervend


+ Smyrna sub n pr

1 Smyrna
tapete/tapis (F)/carpetta de -- = Smyrnatapijt
lana de -- = Smyrnawol


+ smyrnese adj

1 Smyrnaas
lana -- = Smyrnawol


+ smyrnio sub

1 BOTANICA -- rotundifolie = rondbladkervel


+ smyrniota sub

1 inwoner van Smyrna


+ snackbar sub ANGLESE

1 snackbar


snif! interj

1 snuf!


snob sub ANGLESE

1 snob


+ snobic adj

1 snobistisch


snobismo sub

1 snobisme
-- litterari = literair snobisme


+ snobistic adj

1 snobistisch


+ snooker sub ANGLESE

1 SPORT snooker


+ snorkel sub

1 snorkel


+ snowboot sub ANGLESE

1 sneeuwschoen


sobrie adj

1 sober, matig, karig, spaarzaam, eenvoudig, onopgesmukt
stilo -- = sobere/onopgesmukte stijl
vita -- = sober leven
ille se exprime sobriemente = hij is sober in zijn woorden
sobriemente exprimite = in sobere bewoordingen
ille vive multo sobriemente = hij leeft zeer sober
2 nuchter (niet dronken)


sobrietate sub

1 soberheid, matigheid


socco sub

1 ANTIQUITATE comedie, blijspel


socculo sub

1 sokkel, voetstuk
-- de bronzo = bronzen sokkel


sociabile adj

1 gezellig, gemakkelijk/plezierig in de omgang, vriendelijk, sociabel


sociabilitate sub

1 gezelligheid, plezierigheid/gemakkelijkheid in de omgang, vriendelijkheid, sociabiliteit


social adj

1 sociaal, maatschappelijk
animales -- = in groepen levende dieren
assecurantias -- = sociale verzekeringen
cargas -- = sociale lasten
controlo -- = sociale controle
movimento -- = sociale beweging
agitation/perturbation -- = sociale onrust
programma -- = sociaal programma
conflicto -- = sociaal conflict
climate -- = sociaal klimaat
leges -- = sociale wetten
legislation -- = sociale wetgeving
justitia -- = sociale rechtvaardigheid
intelligentia -- = sociale intelligentie
reformas -- = sociale hervormingen
scala -- = maatschappelijke ladder
structura -- = sociale structuur
scientias -- = sociale wetenschappen
critico -- = maatschappijkriticus
critica -- = maatschappijkritiek
societate -- = burgerlijke maatschappij
vita -- = maatschappelijk leven
virtutes -- = maatschappelijke deugden
obligationes/deberes -- = sociale verplichtingen
phenomeno -- = maatschappelijk verschijnsel
reformator (del structura) -- = maatschappijhervormer
adjuta -- = sociale bijstand
travaliator/laborator/assistente -- = sociaal werker
partners (A) -- = sociale partners
Cassa de Securitate Social = Sociale Verzekeringsbank
2 firma..., van een firma
ration -- = firmanaam, handelsnaam
capital -- = maatschappelijk kapitaal
sede -- = hoofdkantoor (van een firma)
anno -- = boekjaar (van een firma)


+ socialdemocrate adj

1 sociaal-democratisch


+ socialdemocrate sub

1 sociaal-democraat


+ socialdemocratia sub

1 sociaal-democratie


+ socialdemocratic adj

1 sociaal-democratisch


socialisar v

1 ECONOMIA socialiseren
2 socialiseren, maatschappelijk aanpassen


socialisation sub

1 ECONOMIA socialisatie, socialisering
2 socialisatie, maatschappelijke aanpassing


socialismo sub

1 socialisme
-- democratic = democratisch socialisme
-- statal/de stato = staatssocialisme


socialista sub

1 socialist


socialista adj

1 socialistisch
politica -- = socialistische politiek
partito -- = socialistische partij
de tendentia -- = socialistisch gezind


+ socialistic adj

1 socialistisch
ideales -- = socia-listische idealen
programma -- = socialistisch programma
conception -- del stato = socialis-tische opvatting van de staat


+ socialitate sub

1 social karakter
-- de un refor-ma = sociaal karakter van een hervorming


sociar v

1 verenigen, samenvoegen


+ sociatria sub

1 sociatrie


societate sub

1 maatschappij, samenleving, gemeenschap
-- de abundantia = welvaartsmaatschappij
-- de consumo/consumption = consumptiemaatschappij
-- de classes = klassenmaatschappij
-- sin classes = klassenloze maatschappij
-- feudal = feodale samenleving
-- matriarchal = matriarchale maatschappij
-- postindustrial = postindustriële maatschappij
-- capitalista = kapitalistische maatschappij
-- social = burgerlijke maatschappij
-- ordinate/organisate = geordende samenleving
-- perverse = verdorven maatschappij
le -- permissive = de tolerante maatschappij
le basse fundo del -- = de onderste lagen van de maatschappij
al margine/al frontiera del -- = aan de zelfkant van de samenleving
typo de -- = maatschappijvorm
imagine de -- = maatschappijbeeld
critica del -- = maatschappijkritiek
2 vereniging, maatschappij, genootschap, club, sociëteit
-- pro Interlingua = Interlingua-vereniging
-- veterinari = maatschappij voor diergeneeskunde
Societate de Jesus Christo = Sociëteit van Jesus
Societate del Nationes = Volkenbond
Societate Historic = Historisch Genootschap
-- sportive = sportvereniging
-- choral = zangvereniging
-- de tiro = schietvereniging
-- secrete = geheim genootschap
-- pro le protection del animales = vereniging voor dierenbescherming
-- litterari = letterkundig genootschap
constituer un -- = een vereniging oprichten/stichten
3 COMMERCIO maatschappij, (handels)vennootschap, onderneming, firma
-- per actiones = vennootschap op aandelen
-- a responsabilitate limitate = besloten vennootschap
-- filial = dochtermaatschappij
-- de financiamento = financieringsmaatschappij
-- de production = produktiemaatschappij
-- immobiliari = bouwfonds
-- armatorial/de armatores = rederij
-- de investimento = beleggingsmaatschappij
-- commanditari = commanditaire vennootschap
-- anonyme/per actiones = naamloze vennootschap, maatschappij op aandelen
-- de disveloppamento regional = gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij
-- horticole = tuinbouwmaatschappij
-- de construction naval/de naves = scheepsbouwmaatschappij
-- petrolifere = petroleummaatschappij
-- maritime/de navigation = scheepvaartmaatschappij
-- (de navigation) aeree = luchtvaartmaatschappij
-- commercial/de commercio = handelsmaatschappij
-- cooperative = coöperatieve vereniging
-- statal/de stato = staatsbedrijf
4 gezelschap, nabijheid
-- heteroclite = bont gezelschap
in le -- de un persona = in iemands gezelschap
joco de -- = gezelschapsspel
5 "society", hogere kringen
le alte -- = de hoogste kringen


+ socinian adj

1 RELIGION sociniaans
movimento -- = sociniaanse beweging


+ socinianismo sub

1 RELIGION socinianisme
-- polac = Pools socinianisme


+ sociniano sub

1 RELIGION sociniaan
--os polac = Poolse socinianen


socio sub

1 deelhebber, vennoot, compagnon
-- commanditari = commanditaire vennoot
-- gerente = beherend vennoot
2 lid (van een vereniging/gezelschap)
-- honorari/de honor = erelid
numero de --s = ledental
perdita de --s = ledenverlies
recrutar --s = leden werven
solo accessibile pro -- = alleen toegankelijk voor leden


+ sociobiologia sub

1 sociobiologie


+ sociobiologic adj

1 sociobiologisch


+ sociobiologista sub

1 sociobioloog


+ sociobiologo sub

1 sociobioloog


+ sociocultural adj

1 socio-cultureel
le valor -- de un dictionario = de socio-culturele waarde van een woordenboek


+ sociodrama sub

1 sociodrama


+ socioeconomic adj

1 sociaal-economisch
contexto -- = sociaal-economische contekst


+ socioéducatif v

1 socioeducative


+ sociogenese (-esis) sub

1 sociogenese, sociale oorsprong


+ sociogéographique adj

1 sociogeographic


+ sociogramma sub

1 sociogram


+ sociographia sub

1 sociografie


+ sociographic adj

1 sociografisch


+ sociographo sub

1 sociograaf


+ sociolecto sub

1 groepstaal, milieutaal, sociolect


+ sociolinguista sub

1 sociolinguïst, taalsocioloog


+ sociolinguistic adj

1 sociolinguïstisch, taalsociologisch


+ sociolinguistica sub

1 sociolinguïstiek, taalsociologie


sociologia sub

1 sociologie
-- del derecto = rechtssociologie
-- del cultura = cultuursociologie
-- linguistic = taalsociologie


sociologic adj

1 sociologisch
analyse (-ysis) -- = sociologische analyse
inquesta -- = sociologische enquête
studio -- = sociologische studie
statistica -- = sociologische statistiek
notion -- = sociologisch begrip


+ sociologismo sub

1 sociologisme


+ sociologista sub

1 socioloog


sociologo sub

1 socioloog


+ sociometria sub

1 sociometrie


+ sociometric adj

1 sociometrisch


+ sociopathe sub

1 sociopaat


+ sociopathia sub

1 sociopathie, gebrekkige aanpassing aan de maatschappij


+ sociopathologia sub

1 sociopathologie


+ sociopathologic adj

1 sociopathologisch


+ sociophobia sub

1 sociofobie, afkeer van sociaal contact


+ sociophysiologia sub

1 sociofysiologie


+ sociopolitic adj

1 sociaal-politiek


+ sociopsych(o)analyse (-ysis) sub

1 sociopsychanalyse, sociale psychoanalyse


+ sociotherapeuta sub

1 sociotherapeut


+ sociotherapia sub

1 sociotherapie


Socrates sub n pr

1 Socrates


socratic adj

1 socratisch
philosophia -- = socratische filosofie
dialogos -- = socratische dialogen
methodo -- = socratische methode
ironia -- = socratische ironie


socratico sub

1 leerling van Socrates


soda sub

1 CHIMIA soda
-- caustic = bijtende soda
-- crystallisate = kristalsoda
crystallo de -- = sodakristal
fabrica de -- = sodafabriek
fabrication de -- = sodafabricage
2 gazeuze, prik, soda
whisky (A) -- = whisky soda


+ sodic adj

1 natrium..., natron...
compositos -- = natriumverbindingen
sal -- = natriumzout
iones -- = natriumionen


sodium sub

1 CHIMIA natrium
chloruro/chlorido de -- = natriumchloride, keukenzout
hydroxydo de -- = natriumhydroxyde, natronloog
bromido/bromuro de -- = natriumbromide
lampa a -- = natriumlamp


Sodoma sub n pr

1 Sodom


sodomia sub

1 sodomie
committer -- = sodomie bedrijven


+ sodomisar v

1 sodomie bedrijven


sodomita sub

1 bewoner van Sodom
2 iemand die sodomie bedrijft


sodomitic adj

1 sodomie...


sofa sub

1 sofa
-- de angulo = hoeksofa


+ soffite sub

1 ARTE DE CONSTRUER soffiet


+ softball sub ANGLESE

1 SPORT softball
jocar al -- = softballen


+ softporno sub ANGLESE

1 soft porno


+ software sub ANGLESE

1 COMPUTATOR software
-- graphic = grafische software


soirée sub FRANCESE

1 avondje, feestje
-- de gala = gala-avond
habito de -- = avondkleding
roba de -- = avondjapon


sojornar v

1 (tijdelijk) verblijven, verblijf houden, vertoeven
permisso de -- = verblijfsvergunning


sojorno sub

1 (tijdelijk) verblijf
costos de -- = verblijfskosten
indemnitate de -- = verblijfsvergoeding
un -- prolongate al campania = een langdurig verblijf op het platteland


sol adj

1 alleen(staand)
viver -- = alleen leven
sentir se -- = zich alleen voelen
2 één, enkel, enig
mi -- preoccupation = mijn enige zorg
un -- vice = één keer
-- in su genere = enig in zijn soort


sol (I) sub

1 MUSICA sol, de noot g
clave de -- = g-sleutel, solsleutel
isto es in -- minor = dat staat in g kleine terts


sol (II) sub

1 zon, zonlicht, zonneschijn
banio de --, exposition al -- = zonnebad
cappello de -- = zonnehoed
berillos de -- = zonnebril
adorator del -- = zonaanbidder
lumine/luce del -- = zonlicht
colpo de -- = zonnesteek
levar del -- = zonsopkomst
poner del -- = zonsondergang
deo del -- = zonnegod
culto del -- = zonnecultus
position del -- = zonnestand
eclipse/eclipsis del -- = zonsverduistering
templo del -- = zonnetempel
calor del -- = zonnewarmte
ardor del -- = zonnebrand, hitte van de zon
radio de -- = zonnestraal
macula del -- = zonnevlek
bronzate per le -- = door de zon verbrand
-- artificial = hoogtezon
-- matinal = morgenzon
-- autumnal/de autumno = herfstzon
-- de medie nocte = middernachtzon
-- primaveral/vernal/de primavera = lentezon
Imperio del Sol Levante/Nascente = Land van de Rijzende Zon
il face -- = de zon schijnt
prender le --, poner/mitter se al -- = in de zon gaan zitten/gaan staan
exponer al -- = op de zon zetten
prender le altor del -- = de hoogte van de zon bepalen


+ sol (III) sub

1 CHIMIA sol, colloïdale oplossing


+ sol (IV) sub

1 sol (munteenheid van Peru)


+ solacio sub

1 troost, vertroosting, verlichting, soelaas
trovar -- in le alcohol = troost vinden in de alcohol


solanaceas sub pl

1 BOTANICA solanaceae, nachtschadefamilie


solanacee adj

1 BOTANICA nachtschadeachtig


+ solanina sub

1 solanine


solano sub

1 BOTANICA nachtschade
-- nigre = zwarte nachtschade
-- rostrate = stekelnachtschade
-- sisymbrifolie = raketbladige nachtschade
-- dulce-amar = bitterzoet, kalfskruid


solar adj

1 van de zon, zon(ne)...zons...
anno -- = zonnejaar
die -- = zonnedag
disco -- = zonneschijf
macula -- = zonnevlek
eclipse/eclipsis -- = zonsverduistering
systema -- = zonnestelsel
quadrante/horologio -- = zonnewijzer
pila -- = zonnebatterij
cyclo -- = zonnecirkel/cyclus
PHOTOGRAPHIA filtro -- = zonnefilter
cura -- = zonnekuur
calor -- = zonnewarmte
corona -- = corona
berillos -- = zonnebril
crema -- = zonnebrandcrème
oleo -- = zonnebrandolie
pannello -- = zonnepaneel
energia -- = zonne-energie
radio -- = zonnestraal
radiation -- = zonnestraling
lumine/luce -- = zonlicht
cellula/cella -- = zonnecel
boiler (A) -- = zonneboiler
furno -- = zonne-oven
spectro -- = zonnespectrum
radiation -- = zonnestraling
plexo -- = zonnevlecht


+ solarimetro sub

1 solarimeter


solario sub

1 solarium, zonnebank


+ solarisar v

1 PHOTOGRAPHIA solariseren


+ solarisation sub

1 PHOTOGRAPHIA solarisatie
-- de un emulsion photographic = solarisatie van een fotografische emulsie


+ soldabile adj

1 lasbaar


+ soldabilitate sub

1 lasbaarheid
test (A)/essayo de -- = lasbaarheidsproef


+ soldanella sub

1 BOTANICA alpenklokje, soldanella


soldar (I) v

1 de soldij (hebben te) betalen van


soldar (II) v

1 solderen
lampa a/de/pro -- = soldeerlamp
ferro a/de/pro -- = soldeerbout
stanno a/de/pro -- = soldeertin
aqua pro -- = soldeerwater
acido pro -- = soldeerzuur
2 lassen
apparato de -- = lasapparaat
furno de -- = lasoven
pistola a/de -- = laspistool
-- per punctos = puntlassen
construction soldate = lasconstructie
3 FIGURATE samenvoegen, aaneenhechten


soldatesc adj

1 soldaten..., ruw, grof
linguage -- = soldatentaal, ruwe taal
manieras -- = grove manieren


soldatesca sub

1 krijgsvolk, soldatenbenden, soldateska
le excessos del -- = de excessen van het krijgsvolk


soldato sub

1 soldaat, militair, krijgsman
-- professional/de mestiero/de carriera = beroepssoldaat
-- de infanteria = infanterist
-- mercenari = huursoldaat
-- simplice = gewoon soldaat
vita de -- = soldatenleven
jocar al -- = soldaatje spelen
le tumba del Soldato Incognoscite/Incognite = het graf van de Onbekende Soldaat


soldator sub

1 soldeerder
2 lasser


soldatura sub

1 het solderen
2 soldeer
-- de stanno = tinsoldeer
-- de argento = zilversoldeer
-- blande = weeksoldeer
3 het lassen
-- autogene = autogeen lassen
-- horizontal = horizontaal lassen
-- per punctos = puntlassen
-- manual = handmatig lassen
electrodo de -- = laselektrode, lasstaaf
transformator de -- = lastransformator
robot de -- = lasrobot
flamma de -- = lasvlam
tabula de -- = lastafel
cabina de -- = lascabine
4 las, lasnaad
-- de angulo = hoeklas
-- discontinue = onderbroken las
-- longitudinal = lasnaad in lengterichting
-- transversal = dwarslasnaad
-- defective = lasfout
axe del -- = as van de lasnaad


soldo sub

1 stuiver
2 soldij, betaling


solea sub

1 zool (van schoen, etc.)
-- de gumma/de cauchu = gummi/rubberzool
-- crepe = spekzool
-- de corda = touwzool
-- interne/interior = binnenzool
-- orthopedic = steunzool
-- de calceo/scarpa = schoenzool
corio a/de -- = zoolleer
scarpa/calceo a -- orthopedic = steunschoen
-- feltrate/de feltro = (losse) vilten zool, viltzool, inlegzool
-- a relievo = profielzool
2 ZOOLOGIA tong, zeetong
filet (F) de -- = tongfilet


solear v

1 van zolen/een zool voorzien, (ver)zolen
-- scarpas/calceos = schoenen verzolen


+ solecismo sub

1 solecisme, taalfout (tegen de syntaxis)


+ soleiforme adj

1 BOTANICA voetzoolvormig, sandaalvormig, de vorm van een tong (platvis) hebbend


solemne adj

1 plechtig, feestelijk, solemneel
communion -- = plechtige communie
procession -- = plechtige ommegang
missa -- = solemnele mis
2 plechtig, ernstig, statig
linguage -- = plechtige taal
inauguration -- = plechtige inhuldiging
declaration -- = plechtige verklaring
in/con tono -- = op gedragen toon
ille entrava solemnemente in le camera = plechtstatig trad hij de kamer binnen


solemnisar v

1 plechtig vieren, een plechtig karakter verlenen aan
-- le missa = de mis vieren


solemnisation sub

1 het plechtig vieren, plechtige viering
-- del missa = plechtige viering van de mis


solemnitate sub

1 plechtigheid, plechtig karakter
2 plechtigheid, plechtig feest, plechtige gelegenheid
-- religiose = godsdienstige plechtigheid
-- commemorative = herdenkingsplechtigheid
-- inaugural/inaugurative = inwijdingsplechtigheid
celebrar con -- = plechtig vieren


+ solen sub

1 ZOOLOGIA messchede, messenheft, kokerdiertje


+ solenocyto sub

1 solenocyt


+ solenoidal adj

1 solenoïdaal, solenoïde...
campo vectorial -- = solenoïdaal vectorveld


+ solenoide sub

1 solenoïde


soler v

1 gewoon zijn, plegen
como io sole facer = zoals ik gewoon ben
como on sole dicer = zoals men pleegt te zeggen
ille soleva venir hic frequentemente = hij placht hier veel te komen
nos sole mangiar a sex horas = wij eten gewoonlijk om zes uur
iste cosa sole finir mal = zo iets loopt meestal verkeerd af


+ solfatara sub

1 GEOLOGIA solfatare, zwaveldampbron


solfeggiar {fedzjiar} v

1 solfegiëren, solmiseren, solmiëren


solfeggio sub ITALIANO

1 solfeggio, solfège, solmisatie


+ solidago sub

1 BOTANICA guldenroede


solidar v

1 hecht en vast maken, versterken, bevestigen


solidari adj

1 solidair, eensgezind, saamhorig, verbonden
2 JURIDIC solidair, hoofdelijk (aansprakelijk)
debitores -- = solidaire schuldeisers


solidarisar v

1 solidair maken
-- se = zich solidair verklaren, zich aansluiten
-- se con le exoperantes = zich solidair verklaren met de stakers


solidaritate sub

1 solidariteit, saamhorigheid, verbondenheid
senso/sentimento de -- = gevoel van verbondenheid, saamhorigheidsgevoel
exopero de -- = solidariteitsstaking
action de -- = solidariteitsactie
spirito de -- = geest van solidariteit
imposto de -- = solidariteitsheffing
-- de classe = klassesolidariteit
-- con un persona = verbondenheid met iemand
2 JURIDIC solidariteit, hoofdelijke verantwoordelijkheid


solide adj

1 PHYSICA vast (niet vloeibaar of gasvormig)
corpore -- = vast lichaam
alimentos -- = vast voedsel
2 ((persoon) stevig, sterk (gebouwd)
haber le corde -- = een sterk hart hebben
3 sterk, stevig, solide, degelijk
education -- = gedegen opvoeding
cognoscentias/cognoscimentos -- = degelijke kennis
amicitate -- = hechte vriendschap
argumento -- = steekhoudend argument
nervos -- = sterke zenuwen
construction -- = stevige constructie
tela -- = solide stof
qualitate -- = solide kwaliteit


solidificar v

1 vast/hard/stijf maken, doen stollen
-- un substantia = een stof laten stollen
lava solidificate = gestolde lava


solidification sub

1 het doen stollen, stolling, het stijf/vast/hard maken/worden
puncto de -- = stol(lings)punt
temperatura de -- = stollingstemperatuur
tempore de -- = stollingstijd
calor de -- = stollingswarmte


soliditate sub

1 PHYSICA vastheid
2 stevigheid, sterkte, degelijkheid, soliditeit
3 FIGURATE betrouwbaarheid, degelijkheid, soliditeit
de de un these (-esis) = de soliditeit van een stelling


+ solido sub

1 PHYSICA vast lichaam, vaste stof


+ solifluction sub

1 GEOLOGIA solifluctie, bodemvloeiing


+ soliloquer v

1 in zichzelf praten, een monoloog houden


soliloquio sub

1 alleenspraak, monoloog
facer --s/un -- = in zichzelf praten


solipede adj

1 ZOOLOGIA éénhoevig


solipede sub

1 ZOOLOGIA éénhoevige


+ solipsismo sub

1 PHILOSOPHIA solipsisme


+ solipsista sub

1 PHILOSOPHIA solipsist


+ solipsista adj

1 PHILOSOPHIA solipsistisch


+ solipsistic adj

1 PHILOSOPHIA solipsistisch


solista sub

1 solist
carriera como -- = solocarrière
voce de -- = solostem


solitari adj

1 (anque BIOLOGIA, ZOOLOGIA) solitair, zonder anderen, alleen(staand), alleenlevend
animales -- = solitaire dieren
persona -- = eenling
2 solitair, eenzaam, eenzelvig, teruggetrokken, alleen
menar un vita --, viver solitarimente = een eenzaam leven leiden
3 eenzaam, verlaten, afgelegen, afgezonderd


solitario sub

1 eenzaam levend mens, kluizenaar
2 eenzaam levend dier
3 patiencespel
4 solitair (alleen gezette diamant)


solitate sub

1 alleen-zijn, eenzaamheid, afzondering
viver in -- = zijn leven in eenzaamheid slijten
ille viveva in le plus complete -- = hij leefde eenzaam en alleen


solite adj

1 gewoon, gewend, geijkt
bireria -- = stamkroeg
semper/sempre le -- cantion = altijd het oude liedje
rumper le -- rhythmo = de sleur doorbreken
le banda sonava le -- melodias = de fanfare speelde de geijkte deuntjes


solitude sub

1 eenzaamheid, afzondering, verlatenheid, alleen-zijn
viver in -- = in eenzaamheid leven
passar su dies in -- = zijn dagen in eenzaamheid doorbrengen
2 eenzaam/verlaten oord


sollicitante sub

1 verzoeker
2 sollicitant


sollicitar v

1 (dringend) verzoeken, een (dringend) beroep doen op
-- votos = lobbyen
2 solliciteren
-- pro un empleo = naar een betrekking solliciteren


sollicitation sub

1 dringend verzoek
2 sollicitatie


sollicitator sub

1 verzoeker
2 sollicitant


sollicite adj

1 bezorgd (om), bekommerd
2 ijverig, nijver, zorgvuldig


sollicitude sub

1 (liefdevolle) zorg, bezorgdheid, toewijding
-- materne/maternal = moederlijke zorg
-- paterne/paternal = vaderzorg
occupar se de un persona con -- = iemand liefderijk verzorgen


solmente adv

1 alleen, slechts, maar
a -- cinque kilometros = op slechts vijf kilometer
non solmente ... sed etiam ... = niet alleen ... maar ook ...


solmisar v

1 MUSICA solmiseren, solmiëren, solfegiëren


solmisation sub

1 MUSICA notenschrift (met do, re, etc.)
2 MUSICA solmisatie, solfège


+ solo adv

1 slechts, pas
ille ha -- cinquanta annos = hij is nog maar vijftig jaar
isto es -- le initio = dit is pas het begin


solo (I) sub

1 solo, solo-optreden
instrumento -- = solo-instrument
concerto -- = soloconcert
voce -- = solostem
soprano de -- = sopraansolo
carriera -- = solocarrière
-- de piano = pianosolo
-- de flauta = fluitsolo
-- de tenor = tenorsolo
cantar un -- = een solo zingen
interpretar un -- = als solist optreden, soleren


solo (II) sub

1 grond, bodem
-- natal = geboortegrond
-- arabile/cultivabile = bouwgrond (voor landbouw geschikte grond)
-- sablose/arenose = zandgrond
-- argillose/argillacee = kleigrond
-- salin = brakke grond
-- humifere = humusgrond
-- terrestre = aardbodem
-- firme = harde/stevige bodem
-- legier = lichte grond
-- petrose = steengrond
-- paupere/povre/sterile/infertile = onvruchtbare/schrale/arme grond
paupertate/povressa/sterilitate del -- = onvruchtbaarheid van de grond
-- fertile = vruchtbare/vette grond
acidification del -- = bodemverzuring
fertilitate del -- = vruchtbaarheid van de grond
humiditate del -- = vochtigheid van de bodem
analyse (-ysis) del -- = grondonderzoek
erosion del -- = bodemerosie
structura del -- = bodemstructuur
exploitation {plwa} del -- = bodemexploitatie
superficie del -- = bodemoppervlak
profilo del -- = bodemprofiel
temperatura del -- = bodemtemperatuur
pollution del -- = bodemverontreiniging/vervuiling
scandalo del pollution del -- = gifschandaal
formation del -- = bodemvorming
servicio al -- = gronddienst
personal al -- = grondpersoneel
exercitio al -- = grondoefening
typo de -- = grondsoort
(a)melioration del -- = grondverbetering
tapis (F)/tapete de -- = grondzeil
bacterio del -- = bodembacterie
producto del -- = bodemprodukt
fauna del -- = bodemfauna
protection del -- = bodembescherming
quitar le -- = opstijgen (van vliegtuigen)
2 vloer (van kamer, etc.)
-- de beton = betonvloer
-- marquetate/de mosaico = mozaïekvloer
calefaction per le -- = vloerverwarming


solstitial adj

1 zonnestilstands..., solstitiaal
puncto -- = zonnestilstandspunt
linea -- = solstitiale lijn
centaurea -- = zomercentaurie, zomerdistel


solstitio sub

1 zonnewende, zonnestilstand, solstitium
-- de estate = zomerzonnewende, langste dag
-- de hiberno = midwinterwende


solubile adj

1 PHYSICA oplosbaar
sucro es -- in aqua = suiker is oplosbaar in water
caffe -- = oploskoffie, instantkoffie
substantias pauco/poco -- = moeilijk oplosbare stoffen
2 FIGURATE oplosbaar
problema -- = oplosbaar probleem


+ solubilisar v

1 oplosbaar maken


+ solubilisation sub

1 het oplosbaar maken


+ solubilitate sub

1 PHYSICA oplosbaarheid
-- de sal in aqua = oplosbaarheid van zout in water
CHIMIA producto de -- = oplosbaarheidsprodukt
2 FIGURATE oplosbaarheid
-- de un problema = oplosbaarheid van een probleem


solution sub

1 PHYSICA het oplossen
calor de -- = oploswarmte
2 PHYSICA oplossing (vloeistof met opgeloste stof)
saturar un -- = een oplossing verzadigen
-- saturate = verzadigde oplossing
-- concentrate = geconcentreerde/sterke oplossing
concentration de un -- = concentratie/sterkte van een oplossing
-- colloidal = colloïdale oplossing
-- de cloruro de calce = bleekwater
-- aquose = oplossing in water
-- tampon = bufferoplossing
-- salin = zoutoplossing
-- de gumma = solutie (plakmiddel)
3 FIGURATE het oplossen (van vraagstuk, etc.)
4 FIGURATE oplossing (van vraagstuk, etc.)
-- del enigma = oplossing van het raadsel
-- alternative = nevenoplossing
-- pacific = vreedzame oplossing
-- provisional/transitori = voorlopige oplossing


+ solutionar v

1 (vraagstuk/moeilijkheid) oplossen


+ solvatar v

1 CHIMIA solvateren


+ solvatation sub

1 CHIMIA solvatatie


+ solvato sub

1 CHIMIA solvaat


solvente adj

1 oplossend
2 COMMERCIO solvent, solvabel, in staat aan zijn verplichtingen te voldoen


solvente sub

1 CHIMIA oplosmiddel
--s chimic = chemische oplosmiddelen
recuperation de un -- = terugwinning van een oplosmiddel


solventia sub

1 COMMERCIO het solvent zijn, solventie, solvabiliteit
reporto de -- = kredietrapport
assecurar se del -- de un comprator = zich verzekeren van de solvabiliteit van een koper


solver v

1 PHYSICA oplossen
2 FIGURATE oplossen (van vraagstuk, etc.)
een raadsel -- = solver un enigma
een probleem -- = solver un problema


soma (I) sub

1 BIOLOGIA soma, lichaam


soma (II) sub

1 RELIGION HINDU soma


+ somali sub

1 Somaliër


+ somali adj

1 Somalisch


+ Somalia sub n pr

1 Somalië


somatic adj

1 MEDICINA, BIOLOGIA, PSYCHOLOGIA somatisch, lichamelijk
cellulas -- = somatische cellen
therapia -- = somatische therapie


+ somatisar v

1 MEDICINA somatiseren


+ somatisation sub

1 MEDICINA somatisering


+ somatogamia sub

1 somatogamie


somatologia sub

1 somatologie, leer van het menselijk lichaam


somatologic adj

1 somatologisch


+ somatometria sub

1 somatometrie


+ somatometric adj

1 somatometrisch


+ somatopsychic adj

1 somato-psychisch
le electrochoc {sj} utilisate in psychiatria face parte del methodo -- = de in de
psychiatrie gebruikte elektroschok maakt deel uit van de somato-psychische methode


+ somatoscopia sub

1 MEDICINA somatoscopie, lichamelijk onderzoek


+ somatotrop(h)e adj

1 BIOLOGIA
hormon -- = groeihormoon


+ somatotrop(h)ina sub

1 somatotropine, groeihormoon


+ sombre adj

1 somber
casa -- = somber huis
paisage -- = somber landschap
predicator -- = zware dominee


+ sombrero sub ESPANIOL

1 sombrero


somnambule adj

1 in slapende toestand sprekend en handelend, somnambuul


+ somnambulic adj

1 in slapende toestand handelend en sprekend, somnambuul


somnambulismo sub

1 het slaapwandelen, somnambulisme


somnambulo sub

1 slaapwandelaar


somnifere adj

1 slaapverwekkend
bibita -- = slaapdrank
tabletta -- = slaaptablet


somnifero sub

1 slaapmiddel
-- potente = krachtig werkend slaapmiddel
le abuso de --s es periculose = misbruik van slaapmiddelen is gevaarlijk


+ somnifuge adj

1 slaapverdrijvend


somniloque adj

1 in slapende toestand sprekend


somniloquio sub

1 het spreken in slapende toestand


somniloquista sub

1 iemand die in slapende toestand spreekt


somno sub

1 slaap
-- eterne/eternal = eeuwige slaap, doodsslaap
-- san = gezonde slaap
-- hypnotic = hypnotische slaap
-- hibernal/hyemal = winterslaap
-- legier = lichte slaap
-- profunde = diepe slaap
-- agitate/intranquille/inquiete = onrustige slaap
mancantia de -- = gebrek aan slaap
maladia/morbo de -- = slaapziekte
haber -- = slaap hebben, slaperig zijn
facer un -- curte/legier = een dutje doen
luctar contra le -- = tegen de slaap vechten
turbar le -- = de slaap verstoren
turbation del -- = verstoring van de slaap
tirar un persona de su -- = iemand uit zijn slaap halen


somnolente adj

1 slaperig, doezelig


somnolentia sub

1 slaperigheid, doezeligheid, loomheid, sufheid, sluimer
eveliar se de su -- = uit zijn sluimer ontwaken


son sub

1 zijn (derde pers, mv, onv. teg. tijd, van "esser")


sonalia sub

1 rammelaar (van kind), koebel
serpente a --s = ratelslang


sonante adj

1 klinkend
moneta -- = klinkende munt
2 PHONETICA stemhebbend
consonante -- = stemhebbende medeklinker


+ sonante sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA sonant


sonar v

1 luiden, klinken, rinkelen, slaan (uurwerk), gaan (bel), schallen
(hoorn/trompet)
le hora de libertate ha sonate = het uur der vrijheid heeft geslagen
su ultime hora ha sonate = zijn laatste uur heeft geslagen
il sona dece horas = het slaat tien uur
su crito sonava in tote le casa = zijn kreet klonk het hele huis door
2 luiden, bellen, slaan
-- le campana = de klok luiden
-- le alarma = alarm slaan
-- le tambur = op de trommel slaan
3 spelen (op een muziekinstrument), bespelen (een muziekinstrument)
-- le piano = pianospelen


+ sonar sub ANGLESE

1 PHYSICA sonar
installation (a) -- = sonarinstallatie
detection per -- = echopeiling


sonata sub

1 MUSICA sonate
-- pro piano = sonate voor piano, pianosonate
-- pro violino = sonate voor viool, vioolsonate
-- de camera = kamersonate
-- solo = solosonate
-- a/pro tres instrumentos = triosonate
--s de Mozart = sonates van Mozart
forma de -- = sonatevorm
een -- spelen = sonar/executar un sonata


sonatina sub

1 MUSICA sonatine
--s de Clementi = sonatines van Clementi


sonator sub

1 iemand die of iets dat luidt/belt, etc.
-- de campanas = klokkenluider
2 (be)speler (van een muziekinstrument)
-- de tambur = drummer
-- de corno = hoornblazer
-- de cornamusa = doedelzakspeler
-- ambulante = speelman
un sonatrice de harpa = een harpspeelster


+ soncho sub

1 BOTANICA melkdistel, melknetel, hazedistel
-- arvense = akkermelkdistel


sonda sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES peillood, dieplood, werplood
-- acustic = echolood
jectar le -- = het dieplood uitwerpen
2 MEDICINA sonde, peilstift
-- gastric = maagsonde
alimentation per -- = sondevoeding
3 MINAS boor
4 METEO radiosonde, weerballon
-- atmospheric/aeree = weersonde
5 ASTRONAUTICA sonde
-- spatial/interplanetari = ruimtesonde
-- lunar = maansonde


sondage sub

1 het peilen, peiling, het loden, loding
-- acustic = echoloding
2 het sonderen, sondering
3 nauwkeurig onderzoek, peiling
-- de opinion = opiniepeiling
-- preelectoral = verkiezingsonderzoek
-- de popularitate = populariteitspoll
-- aleatori = aselecte steekproef
4 MEDICINA onderzoek met de peilstift
-- gastric = maagonderzoek met de peilstift
5 MINAS het boren, boring
turre de -- = boortoren


sondar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES peilen, loden, sonderen
2 nauwkeurig onderzoeken, peilen, polsen
-- le intentiones de un persona = de bedoelingen van iemand peilen
-- le opinion = de (publieke) opinie peilen
-- un persona concernente su projectos = iemand polsen aangaande zijn plannen
-- le terreno = het terrein verkennen
3 MEDICINA sonderen, onderzoeken met de peilstift
4 MINAS boren


sondator sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES de man die peilingen doet
FIGURATE -- de(l) opinion(es) = opiniepeiler
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES peilapparaat
3 MINAS boorder


sonettar v

1 sonnetten schrijven


+ sonettista sub

1 sonnettendichter


sonetto sub

1 sonnet
cyclo/sequentia de --s = sonnettenkrans/cyclus
collection de --s = sonettenbundel
forma de -- = sonnetvorm
-- caudate = staartsonnet
-- invective = scheldsonnet
-- imprecatori = vloeksonnet


soniar v

1 dromen


soniator sub

1 dromer


+ sonic adj

1 sonisch, geluids...
superar le barriera/muro -- = de geluidsbarrière overschrijden
velocitate -- = snelheid van het geluid


sonio sub

1 droom
-- diurne = dagdroom
-- de un nocte estive/de estate = zomernachtsdroom
pais del --s = droomland
palatio de --s = droompaleis
mundo del --s = droomwereld
fabrica de --s = droomfabriek
femina de su --s = vrouw van zijn dromen
explicar/interpretar --s = dromen uitleggen
interprete de --s = droomuitlegger
explication/interpretation de --s = droomuitlegging
facer un -- = een droom hebben
vider un cosa in su --s = iets in z'n dromen zien


sono sub

1 geluid, klank, toon
-- de campana = klokgelui
-- metallic = metaalklank
-- mat = dof geluid
-- nasal = neusgeluid/klank
-- lingual = tongklank
-- imperceptibile = onhoorbaar geluid
-- de gitarras/guitarras = klank van gitaren
-- vocal = spraakklank
--s dulce = zoete klanken
prisa/registration del -- = geluidsopname
technico/ingeniero del -- = geluidstechnicus
technica del -- = geluidstechniek
muro del -- = geluidsmuur
archivo de --s = geluidsarchief
qualitate del -- = geluidskwaliteit
generator del --s = toongenerator
amplificator del -- = geluidsversterker
barriera del -- = geluidsbarriëre
fortia del -- = geluidssterkte
fonte de -- = geluidsbron
celeritate/velocitate del -- = geluidssnelheid
intensitate/fortia del -- = geluidssterkte
reproduction del -- = geluidsweergave
similitude del --s = overeenkomst in klanken
association de --s = klankassociatie
transmission del -- = geluidsoverbrenging
theoria del -- = leer van het geluid
-- articulate/inarticulate = gearticuleerde/ongearticuleerde klank
-- guttural = keelklank
--s audibile = hoorbare klanken
--s discordante = valse tonen
--s musical = muzikale klanken
--s simple = enkelvoudige tonen
--s complexe = meervoudige tonen
emitter/producer/proferer un -- = een geluid voortbrengen
ampliar/intensificar le -- = het geluid versterken
propagar le -- = het geluid voortplanten
propagation del -- = voortplanting van het geluid


+ sonogramma sub

1 stemafdruk, stemplaatje


+ sonologia sub

1 sonologie


+ sonologic adj

1 sonologisch


+ sonoluminescentia sub

1 sonoluminescentie


+ sonometria

1 sonometrie


+ sonometric adj

1 sonometrisch


sonometro sub

1 sonometer, klankmeter, toonmeter


sonor adj

1 welluidend, luid, (helder) klinkend
voce -- = sonore/welluidende stem
2 geluid/klank voortbrengend, geluids...
banda -- = geluidsband
pista -- = geluidsspoor
film -- = geluidsfilm
effectos -- = geluidseffecten
association -- = klankassociatie
expression -- = klankexpressie
volumine -- = klankvolume, geluidsvolume
amplification -- = geluidsversterking
valor -- = klankwaarde
imagine -- = klankbeeld
vibrationes -- = geluidstrillingen
undas -- = geluidsgolven
fonte -- = geluidsbron
supporto -- = geluidsdrager
nivello -- = geluidsniveau
stimulo -- = geluidsprikkel
publicitate -- = geluidsreclame
umbra -- = geluidsschaduw
signal -- = geluidssignaal
spectro -- = geluidsspectrum
intensitate -- = geluidssterkte
isolamento -- = geluidsisolatie
barriera -- = geluidsbarrière
puteo -- = echoput
boia -- = brulboei
boia -- e luminose = lichtbrulboei
3 het geluid goed terugkaatsend, met een goede akoestiek
4 PHONETICA stemhebbend
consonante -- = stemhebbende medeklinker


+ sonorisar sub

1 PHONETICA (een medeklinker) stemhebbend maken
2 geluid aanbrengen (op een film), sonoriseren


+ sonorisation sub

1 PHONETICA het stemhebbend maken (van een medeklinker)
2 het aanbrengen van geluid (op een film), sonorisering


sonoritate sub

1 klank, klankrijkheid, welluidendheid
2 PHONETICA stemhebbend karakter
-- de un phonema = stemhebbend karakter van een fo-neem
3 akoestiek


+ sonorose adj

1 sonoor, met diep/volle klank


+ sonotherapia sub

1 sonotherapie


sophia sub

1 wijsheid


Sophia sub n pr

1 Sofie


sophismo sub

1 sofime, drogreden


sophista sub

1 PHILOSOPHIA sofist
2 sofist, drogredenaar


sophista adj

1 sofistisch, spitsvondig, op drogredenen gegrond


+ sophisteria sub

1 sofisterij, spitsvondigheid


sophistic adj

1 sofistisch, spitsvondig, op drogredenen gegrond
argumentos -- = sofistische argumenten
rationamento -- = sofistische redenering


sophistica sub

1 PHILOSOPHIA sofistiek
-- grecoroman = Grieks-Romeinse sofistiek
2 sofisterij, spitsvondigheid


sophisticar v

1 (met drogredenen) vervalsen


+ sophisticate adj

1 gekunsteld, onnatuurlijk, snobistisch
stilo -- = gekunstelde stijl
2 elegant, verfijnd, geraffineerd
3 geavanceerd, ingewikkeld
technica -- = geavanceerde techniek
technologia -- = geavanceerde technologie


sophistication sub

1 vervalsing, sofisticatie


Sophocles sub n pr

1 Sophocles


+ sophora sub

1 BOTANICA sofora


+ sophrologia sub

1 sofrologie


+ sophrologo sub

1 sofroloog


sopir v

1 in slaap sussen/brengen


sopor sub

1 (diepe) slaap
esser immergite in le -- = in diepe slaap verzonken zijn


soporifere adj

1 slaapverwekkend, slaap...
planta -- = slaapkruid
libro -- = slaapverwekkend boek


soporific adj

1 slaapverwekkend, slaap...
potion/bibita -- = slaapdrank
pilula/comprimito -- = slaappil
proprietates -- del morphina = slaapverwekkende eigenschapppen van morfine
discurso -- = slaapverwekkende rede


soporifico sub

1 slaapmiddel, slaappil, slaaptablet, slaapdrankje


soporose adj

1 slaperig, slaap...
febre -- = slaapkoorts


sopranista sub

1 HISTORIA mannelijke sopraan(stem), castraat


soprano sub ITALIANO

1 sopraan, sopraanstem
-- de solo = sopraansolo
-- puero = jongenssopraan


+ sorba sub

1 BOTANICA lijsterbes(vrucht)


sorber v

1 opslorpen, opzuigen
2 doorslikken. gulzig inslokken, verzwelgen


+ sorbet sub

1 sorbet


+ sorbibile adj

1 opzuigbaar


sorbiero sub

1 BOTANICA lijsterbes(boom)


+ sorbitol sub

1 PHARMACIA sorbitol


+ sorbo sub

1 BOTANICA lijsterbes(boom)
-- domestic = peerlijsterbes
-- sambucifolie = vlierlijsterbes


+ sordide adj

1 vies, vuil, smerig, goor
2 schunnig


+ sordidessa sub

1 vuil, smerigheid
2 schunnigheid


+ sorgho sub

1 BOTANICA sorghum, gierst, kafferkoren, negerkoren


+ soria sub

1 BOTANICA snavelhauwtje


+ sorites sub

1 PHILOSOPHIA kettingsluitrede


+ soro sub

1 BOTANICA sporenhoopje, sorus


soror sub

1 zuster
-- affin = schoonzuster
-- adoptive = pleegzuster
-- gemine = tweelingzuster
-- de matre = halfzuster (van moederszijde)
-- consanguinee/de patre = halfzuster (van vaderszijde)
medie -- = halfzuster
societate/compania -- = zustermaatschappij
organisation -- = zusterorganisatie
BIOLOGIA cellula -- = zustercel
2 ECCLESIA zuster, non
-- laic = lekenzuster
Sorores Blanc = Witte Zusters


sororal adj

1 zusterlijk
amor -- = zusterliefde


+ sororastra sub

1 stiefzuster


+ sororato sub

1 sororaat


+ sororicida sub

1 zustermoordenaar


+ sororicidio sub

1 zustermoord


+ sororitate sub

1 zusterschap


sorta sub

1 soort, slag
cosas del mesme -- = soortgelijke dingen
tote -- de = allerhande, allerlei
de un altere -- = andersoortig
de tres --s = drieërlei
de mille --s = duizenderhande, duizenderlei
de -- que = zo(danig) dat


sorte sub

1 lot, levenslot, lotsbestemming
capricio del -- = speling van het lot
-- implacabile = onverbiddelijk/onafwendbaar lot
-- invidiabile = benijdenswaardig lot
ironia del -- = ironie van het lot
resignar se a su -- = met berusting zijn lot dragen
sigillar le -- de = het lot bezegelen van
defiar le -- = het lot tarten
sequer le mesme -- = hetzelfde lot ondergaan
(a)meliorar su -- = zijn lot verbeteren
meritar un melior -- = een beter lot verdienen
conformar se a su -- = zich in zijn lot schikken
disponer del -- de un persona = over iemands lot beschikken
2 kans
tirar al -- = loten, lootjes trekken
tiramento/tirage al -- = loting


sortilegio sub

1 tovermiddel, toverkunst, betovering


sortir v

1 weggaan, uitgaan, naar buiten gaan, komen (uit)
-- victoriose del combatto = als overwinnaar uit de strijd te voorschijn komen


sortita sub

1 MILITAR uitval
2 MILITAR vlucht (van militair vliegtuig)
3 CIRCULATION afslag
nos prende le sequente -- = we nemen de volgende afslag
4 mantel, jas
-- de banio = badmantel


S.O.S. sub ANGLESE

1 S.O.S (bericht)


Sosia sub n pr

1 Sosia
sosia = dubbelganger


+ sostenuto ITALIANO

1 MUSICA sostenuto, aangehouden


+ soteriologia sub

1 RELIGION soteriologie


+ soteriologic adj

1 RELIGION soteriologisch


sottana sub

1 priesterkleed, soutane, toga, toog
cinctura de -- = priestergordel


+ sotto voce ITALIANO

1 sotto voce, met zachte/ingehouden stem


+ soubrette sub FRANCESE

1 soubrette


soufflé sub FRANCESE

1 CULINARI soufflé
-- al caseo = kaassoufflé


+ soul sub ANGLESE

1 MUSICA soul
musica -- = soulmuziek


soupar {oe} v

1 souperen, de avondmaaltijd/het souper gebruiken


souper sub FRANCESE

1 souper, avondmaaltijd


souvenir sub FRANCESE

1 souvenir, aandenken
collector de --s = souvenirjager


sovente adv

1 van tijd tot tijd, vaak, dikwijls, herhaaldelijk
le plus -- = meestal


soveran adj

1 soeverein, onafhankelijk
stato -- = soevereine staat
potentia -- = soeverein gezag
2 soeverein, oppermachtig, opperst, hoogst, uiterst
remedio -- = krachtige remedie, onfeilbaar/probaat middel
corte -- = opperste gerechtshof
judice -- = opperrechter


soveranitate sub

1 soevereiniteit, onafhankelijkheid
-- del stato = staatssouvereiniteit
-- popular = volkssouvereiniteit
-- del derecto = rechtssouvereiniteit
principio de -- = soevereiniteitsprincipe
2 soevereiniteit, oppergezag, opperheerschappij


soverano sub

1 soeverein, vorst
-- absolute = absoluut vorst
-- legitime = wettige/legitieme vorst
destituer un -- = een vorst afzetten
2 sovereign, soeverein (Engels gouden pondstuk)


soviet sub RUSSO

1 sovjet
presidium del Soviet Supreme = presidium van de Opperste Sovjet


sovietic adj

1 sovjet
Union del Republicas Socialista Sovietic , U.R.S.S. = Sovjetunie, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, U.S.S.R.
Russia Sovietic = Sovjet-Rusland
governamento -- = sovjetregering
stato -- = sovjetstaat
systema -- = sovjetsysteem
bloco -- = sovjetblok
scriptor/autor -- = sovjetschrijver


sovietisar v

1 sovjetiseren


sovietisation sub

1 sovjetisering


sovietismo sub

1 sovjetsysteem


sovietista sub

1 voorstander van het sovjetsysteem


+ sovieto-american adj

1 Russisch-Amerikaans
relationes -- = Russisch-Amerikaanse betrekkingen


+ sovietologia sub

1 sovjetologie


+ sovietologo sub

1 sovjetoloog, sovjetspecialist


+ sovkhoz sub

1 sovchose


+ soya {soja} sub

1 BOTANICA soja(boon)
grano de -- = sojaboon
oleo (de granos) de -- = sojaolie
lacte/filtrato de -- = sojamelk
sauce (F) de -- = sojasaus, tamari
caseo de -- = sojakaas
carne de -- = sojavlees
farina de -- = sojameel
germines de -- = taugé


+ spa sub

1 spa(water)
un vitro de -- = een glas spa


+ space shuttle sub ANGLESE

1 space shuttle


spada sub

1 zwaard, degen
-- a duple talia = tweesnijdend zwaard (anque FIGURATE)
-- nude = blank zwaard
-- trenchante {sj} = scherp zwaard
-- de gala = galadegen
-- de carnifice = beulszwaard
-- de Damocles = zwaard van Damocles
-- de officiero = officiersdegen
-- del justitia = zwaard der gerechtigheid
cinctura/cincturon de -- = degengordel
pomo de un -- = knop van een degen
vaina de -- = degenschede
pisce -- = zwaardvis
homine de -- = houwdegen
mangiator de --s = degenslikker
cinger le -- = het zwaard aangespen
invainar le -- = het zwaard in de schede steken
disvainar/tirar le -- = het zwaard trekken
affilar un -- = een zwaard scherpen
2 schoppen (bij het kaartspel)
asse de -- = schoppenaas
dama de -- = schoppenvrouw


+ spadata sub

1 degenstoot


spadero sub

1 zwaardenmaker, wapensmid


+ spadice sub

1 BOTANICA bloeikolf, spadix


+ spadista sub

1 degenvechter


spadon sub

1 (groot) zwaard, slagzwaard


+ spadrilla sub

1 spadrille, touwschoen


spaghetti sub pl ITALIANO

1 spaghetti
un furchettata de -- = een vork spaghetti
mangiar -- = spaghetti eten
western (A) -- = spaghettiwestern


+ spahi sub

1 spahi


spalier sub

1 latwerk (mbt leibomen), spalier
arbore a -- = leiboom


+ spallation sub

1 PHYSICA spallatie, splintering


+ spaniel sub

1 spaniël


sparadrapo sub

1 (kleef)pleister, hechtpleister
rolo de -- = rolletje pleister


+ spardeck sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bovendek, spardek


+ sparganio sub

1 BOTANICA egelskop


sparger v

1 (be)sprenkelen, besproeien


spargitor sub

1 (tuin)sproeier


+ sparmannia sub

1 BOTANICA
-- african = kamerlinde
sparniar v
1 sparen
-- un summa de moneta = een som geld sparen
-- pro su vetulessa = sparen voor zijn oude dag
-- pro comprar un nove bicycletta = sparen voor een nieuwe fiets
2 besparen (op), bezuinigen (op)
-- super le nutrimento = besparen op het voedsel
3 sparen, ontzien, besparen (iets)
-- fortias = zijn krachten sparen
-- su adversario = zijn tegenstander sparen
-- un cosa a un persona = iemand iets besparen
ille ha sparniate nemo in su critica = hij heeft niemand gespaard in zijn kritiek
io vos sparnia le detalios = de details schenk ik u


+ sparniator sub

1 spaarder


sparnio sub

1 besparing
banca/cassa de -- = spaarbank
libretto/quadernetto de banca/cassa de -- = spaarbankboekje
cassa de -- postal = postspaarbank
deposito de -- = spaardeposito
premio de -- = spaarpremie
interesse de -- = spaarrente
conto de -- = spaarrekening
saldo de -- = spaarsaldo
fundo de -- = spaarfonds
systema de -- = spaarsysteem
plano de --s = spaarplan
plano de --s a premios = premiespaarplan
incremento de --s = spaaraccres
-- de tempore = tijdbesparing
-- de dece florinos = besparing van tien gulden
--s = het opgespaarde geld, spaarpenningen, spaartegoed
viver de su --s - van zijn spaargelden leven
recurrer a su --s = zijn spaargelden/spaarpot aanspreken
2 zuinigheid, spaarzaamheid, spaarzin


+ sparring-partner sub ANGLESE

1 SPORT sparring-partner


sparse adj

1 verstrooid, verspreid, dun, schaars, karig, sporadisch
population -- = schaarse bevolking
annotationes -- = losse aantekeningen
scriptos -- = verspreide geschriften
reciper information -- = mondjesmaat informatie krijgen


+ sparsiflor adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste bloemen


+ sparsifolie adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste bladeren


+ sparsitate sub

1 dunheid, dunte, schraalheid, magerte


Sparta sub n pr

1 Sparta


+ spartacista sub

1 spartacist


+ spartacista adj

1 spartacistisch


+ Spartaco sub n pr

1 Spartacus


spartan adj

1 Spartaans
education -- = Spartaanse opvoeding
hegemonia -- = Spartaande hegemonie
le diarchia -- = de Spartaanse diarchie


spartano sub

1 Spartaan


+ sparteina sub

1 MEDICINA sparteïne


+ spartiata sub

1 Spartaan


+ spartina sub

1 BOTANICA slijkgras


+ sparto sub

1 BOTANICA esparto(gras)


+ sparviero sub

1 ZOOLOGIA sperwer


spasmo sub

1 MEDICINA spasme, (spier)kramp
-- clonic = klonische kramp
-- tonic = tonische kramp
-- vascular = vaatkramp
-- vesical = blaaskramp
-- epileptiforme = epileptiforme kramp
-- del corde = hartkramp
attacco/accesso de --s = krampaanval


+ spasmodermia sub

1 spasmodermie, kippevel


spasmodic adj

1 MEDICINA spasmodisch, spastisch, krampachtig, kramp...
attacco/accesso -- = krampaanval
contraction -- = zenuwtrekking
tic -- = spasmodische tic
dolor -- = kramppijn
tusse -- = kramphoest


+ spasmogene adj

1 spasmogeen
droga -- = spasmogene drug


+ spasmolytic adj

1 MEDICINA spasmolytisch, krampstillend


+ spasmolytico sub

1 MEDICINA krampstillend middel, antispasmodicum, spasmolyticum


+ spasmophile adj

1 MEDICINA spasmofiel


+ spasmophilia sub

1 MEDICINA spasmofilie, neiging tot spasmen


+ spasmophilo sub

1 MEDICINA spasmofiliepatiënt


spastic adj

1 MEDICINA spastisch, spasmodisch, krampachtig, kramp...


+ spasticitate sub

1 MEDICINA spasticiteit, spierhypertonie


+ spastico sub

1 spastisch persoon


+ spat sub

1 GEOLOGIA spaat
-- fluor = vloeispaat
-- calcari/de Islanda = kalkspaat
-- silicee = kiezelspaat
-- pesante = zwaarspaat
-- specular = spiegelspaat


spatha sub

1 BOTANICA bloeischede, bloemschede


spathacee adj

1 BOTANICA met grote bloemscheden


+ spathiforme adj

1 BOTANICA schedevormig


+ spathilabie adj

1 BOTANICA met schedevormige lip


spatial adj

1 ruimte..., ruimtelijk
vehiculo/ingenio -- = ruimtevaartuig/voertuig
capsula -- = ruimtecapsule
cabina -- = ruimtecabine
scaphandro -- = ruimtepak
exploration/investigation/recercas -- = ruimteonderzoek
laboratorio -- = ruimtelaboratorium, skylab
viage -- = ruimtereis
promenada -- = ruimtewandeling
sonda -- = ruimtesonde
telescopio -- = ruimtetelescoop
perspectiva -- = ruimteperspectief
coordinatas -- = ruimtelijke coördinaten
volo -- = ruimtevlucht
navigation -- = ruimtevaart
era -- = ruimtetijdperk
arma -- = ruimtewapen
scuto -- = ruimteschild
station (de investigationes) -- = ruimtestation
physiologia -- = ruimtefysiologie
curva -- = ruimtekromme, ruimtelijke kromme
forma -- = ruimtevorm
rendez-vous (F) -- = ontmoeting in de ruimte
aventura -- = ruimteavontuur
programma -- = ruimteprogramma
effecto -- = ruimtewerking, ruimtelijk effect


+ spatialisar v

1 een ruimtelijk karakter geven aan


+ spatialisation sub

1 het geven van een ruimtelijk karakter, ruimtelijke voorstelling/weergave


+ spatialitate sub

1 ruimtelijkheid


spatiamento sub

1 het uit elkaar plaatsen
-- del plantas = plantwijdte
2 het verdelen over de tijd
3 spatiëring
barra/clave de -- = spatietoets/balk


spatiar v

1 uit elkaar plaatsen
-- arbores = bomen op (zekere) afstand van elkaar zetten
2 over de tijd verdelen
-- le visitas = de bezoeken over de tijd verdelen
3 TYPOGRAPHIA spatiëren


+ spatiator sub

1 regelversteller


+ spatic adj

1 GEOLOGIA spaatachtig
ferro -- = ijzerspaat, staalsteen


spatio sub

1 ruimte, tussenruimte, open plek
-- vital = levensruimte
-- cosmic = kosmische ruimte
-- interstellari/intersideral = interstellaire ruimte
-- interplanetari = interplanetaire ruimte
-- intergalactic = intergalactische ruimte
-- vacue = lege ruimte
-- curve = gekromde ruimte
-- metric = metrische ruimte
-- immense = onmetelijke/onafzienbare ruimte
-- a quatro dimensiones = vierdimensionele ruimte
-- intercostal = ruimte tussen de ribben
-- verde = groenstrook
-- libere = open plek (in het bos, etc.)
-- subterranee = kelderruimte, kruipruimte
-- aeree = luchtruim
-- infinite = eindeloze ruimte
MATHEMATICA -- punctual = puntenruimte
infinitate del -- = oneindigheid van de ruimte
-- pro le gambas = beenruimte (in auto)
un breve -- de tempore = een korte spanne tijds
promenada in le -- = ruimtewandeling
manco/mancantia de -- = ruimtegebrek
economia de -- = ruimtebesparing
concepto del -- = ruimtebegrip
senso del -- = ruimtegevoel
problema de -- = ruimteprobleem
medicina del -- = ruimtevaartgeneeskunde
effecto de -- = ruimtewerking
non usar le -- hic infra! = de ruimte hieronder niet beschrijven!
un quartiero con multe --s verde = een buurt met veel groen
2 TYPOGRAPHIA spatie


+ spationave sub

1 ruimteschip


spatiose adj

1 spatiëus, ruim, wijd, uitgestrekt
casa -- = royale/ruime woning


spatiositate sub

1 omvang, uitgebreidheid, uitgestrektheid


+ spatiotemporal adj

1 ASTRONOMIA tijdruimtelijk
coordinatas -- = tijdruimtelijke coördinaten


+ spatiotempore sub

1 ASTRONOMIA tijdruimte


spatula sub

1 ANATOMIA schouder
-- dextre/dextere/derecte = rechterschouder
-- a -- = schouder aan schouder
movimento de -- =schouderbeweging
largor de -- = schouderbreedte
colpo de -- = schouderduw/stoot
gambon de -- = schouderham
altor de -- = schouderhoogte
fractura de -- = schouderbreuk
luxation del -- = schouderontwrichting
altiar/levar le --s = de schouders ophalen
altiamento del --s = het schouderophalen
con le --s large = breedgeschouderd
fusil al -- = geweer in de aanslag
2 spatel, (op)strijk/plamuur/paletmes
3 ZOOLOGIA lepelaar
-- clypeate = slobeend


+ spatulate adj

1 BIOLOGIA spatelvormig
filago -- = spatelviltkruid


+ speaker sub ANGLESE

1 RADIO, TELEVISION omroeper
2 speaker (in het Britse parlement)


special adj

1 speciaal, bijzonder, uitzonderlijk, apart, extra
caso -- = speciaal geval
traino -- = extratrein
edition -- = extra-editie
offerta -- = speciale aanbieding
2 speciaal, specialistisch, vak...
cognoscentias/cognoscimentos -- = specialistische kennis, vakkennis
3 ille es un typo -- = hij is een aparte figuur


specialisar v

1 specialiseren
esser specialisate in un cosa = ergens in gespecialiseerd zijn
-- se in interlinguistica = zich specialiseren in interlinguïstiek
obrero specialisate = vakarbeider


specialisation sub

1 specialisering, specialisatie


+ specialismo sub

1 specialisme, specialisering


specialista sub

1 specialist (anque MEDICINA), vakman, vakgeleerde
consultar un -- in rheumatologia = een reumatoloog raadplegen
-- de questiones estranier/exterior = buitenlandspecialist
tarifa de -- = specialistentarief
honorarios de -- = specialistenhonorarium


+ specialista adj

1 specialistisch
cura medic -- = tweedelijns gezondheidszorg


+ specialistic adj

1 specialistisch


specialitate sub

1 specialiteit (vakgebied)
le interlinguistica es su -- = zijn specialiteit is interlinguïstiek
2 specialiteit (produkt)
un -- de la region = een regionale specialiteit


+ specialmente adv

1 speciaal, in het bijzonder, met name


+ speciate adj

1 kruidig, gekruid, heet
caseo -- = kruidkaas
nutrimento -- = hete kost


specie (I) sub

1 soort, aard, slag, type
2 BIOLOGIA soort, species
-- human = menselijke soort
-- vegetal = plantesoort
-- animal = diersoort
-- arboree/de arbore = boomsoort
evolution del -- = evolutie van de soort
conservation del -- = behoud van de soort
perpetuation del -- = instandhouding van de soort
extinction/disparition de un -- = uitsterving van een soort
3 RELIGION gedaante
le sancte --s = de gedaanten van brood en wijn
4 muntgeld, contant geld, specie
--s in cassa = voorhanden contanten
pagar in -- = contant betalen
paritate de -- = speciepariteit


specie (II) sub

1 specerij, kruiderij, kruid
pan de -- = kruidkoek, ontbijtkoek
nuce de pan de -- = pepernoot
caseo con --s = kruidkaas
commercio de --s = specerijhandel
mitter --s in = kruiden


specieria sub

1 kruidenierswaren
2 kruidenierswinkel


speciero sub

1 kruidenier


specific adj

1 specifiek, bijzonder aan de soort, kenmerkend, karakteristiek, eigen
remedio -- = specifiek geneesmiddel
proteina -- = specifiek eiwit
le riso es un tracto/characteristica -- del homine = lachen is een specifiek kenmerk van de mens
2 PHYSICA soortelijk
calor -- = soortelijke warmte
volumine -- = soortelijk volume
peso/gravitate -- = soortelijk gewicht
resistentia -- = soortelijke weerstand


+ specificabile adj

1 wat kan worden gespecificeerd, te specificeren


specificar v

1 specificeren, in detail vermelden/beschrijven
-- tote le costos = alle kosten specifiek vermelden
factura specificate = gespecificeerde rekening


specification sub

1 specificatie, gedetailleerde beschrijving, precisering
2 JURIDIC specificatie, zaakvorming


specificitate sub

1 specificiteit, specifiek karakter, eigenaardigheid
-- enzymatic = enzymspecificiteit


+ specifico sub

1 MEDICINA specificum


+ specifitate sub

1 specifiteit


specimen sub LATINO

1 specimen, voorbeeld, proef, staal(tje), monster, proefexemplaar, proefnummer
-- del solo = bodemmonster


speciose adj

1 schoonschijnend, bedrieglijk
argumento -- = schijngrond
rationamento -- = bedrieglijke redenering, drogreden
galeopsis -- = dauwnetel
bactris -- = perzikpalm
lilio -- = prachtlelie
vallota -- = septemberlelie


speciositate sub

1 bedrieglijkheid, schone schijn
le -- de un rationamento = de bedrieglijkheid van een redenering


+ spectacular adj

1 spectaculair
resultato -- = verbluffende uitslag
progressos -- = spectaculaire vorderingen
cadita -- = spectaculaire val


+ spectacularitate sub

1 spectaculair karakter


spectaculo sub

1 aanblik, gezicht
offerer un -- de desolation = een troosteloze aanblik opleveren/bieden
-- insipide = kleurloze vertoning
2 schouwspel, vertoning
-- carnavalesc = grotesk schouwspel
-- edificante = geestverheffend schouwspel
-- fascinante = fascinerend schouwspel
-- phantastic = fantastisch schouwspel
3 (toneel)voorstelling, opvoering, vertoning
-- de gala = galavoorstelling
-- de circo = cirkusvoorstelling
-- pyrotechnic = vuurwerk(voorstelling)
-- de varietates = varietévoorstelling
-- in plen aere = openluchtvoorstelling/spel
industria del -- = vermakelijkheidsindustrie, "showbizz"


spectar v

1 kijken naar, toekijken, bekijken


spectator sub

1 kijker, toeschouwer, ooggetuige, waarnemer
-- attente/attentive = oplettende toeschouwer


spectral adj

1 spookachtig, spook...
apparition -- = spookverschijning
2 PHYSICA spectraal, spectrum...
lumine/luce -- = spectraal licht
colores -- = spectrale kleuren
analyse (-ysis) -- = spectraalanalyse
banda -- = spectraalband


spectro sub

1 spook, spookbeeld, schrikbeeld
-- infernal = hellespook
-- del revolution = spook(beeld) der revolutie
-- del guerra = spook/schrikbeeld van de oorlog
-- del fame = spook van de honger
-- del disoccupation = schrikbeeld van de werkloosheid
casa de --s = spookhuis
2 spectrum
-- de absorption = absorptiespectrum
-- de emission = emissiespectrum
-- de massa = massaspectrum
-- de bandas = bandenspectrum
-- de lineas = lijnenspectrum
-- de flexion = buigingsspectrum
-- continue = continu spectrum
-- discontinue = discontinu spectrum
-- atomic = atoomspectrum
-- characteristic = karakteristiek spectrum
-- infrarubie = infraroodspectrum
-- magnetic = magnetisch spectrum
-- molecular = molecuulspectrum
-- prismatic = prismatisch spectrum
-- solar/del sol = zonnespectrum
-- sonor = geluidsspectrum
-- ultraviolette = ultraviolet spectrum
-- de radios X = röntgenspectrum
3 FIGURATE gamma, reeks, spectrum
le position de un partito in le -- politic = de plaats van een partij in het politieke spectrum
-- de possibilitates = waaier van mogelijkheden


+ spectrogramma sub

1 PHYSICA spectrogram
-- del parola = spraakspectrogram


+ spectrographia sub

1 PHYSICA spectrografie
-- de massa = massaspectrografie
-- atomic = atoomspectrografie


+ spectrographic adj

1 PHYSICA spectrografisch
technicas -- = spectrografische technieken


+ spectrographo sub

1 PHYSICA spectrograaf
-- de massa = massapectrograaf
-- interferential = interferentiespectrograaf


+ spectroheliogramma sub

1 spectroheliogram


+ spectroheliographo sub

1 ASTRONOMIA spectroheliograaf


+ spectrohelioscopio sub

1 ASTRONOMIA spectrohelioscoop


+ spectrometria sub

1 PHYSICA spectrometrie
-- de massa = massaspectrometrie


+ spectrometric adj

1 PHYSICA spectrometrisch


+ spectrometro sub

1 PHYSICA spectrometer
-- a crystallo = kristalspectometer
-- a helium = heliumspectrometer


+ spectrophotometria sub

1 PHYSICA spectrofotometrie


+ spectrophotometric adj

1 PHYSICA spectrofotometrisch


+ spectrophotometro sub

1 PHYSICA spectrofotometer


spectroscopia sub

1 PHYSICA spectroscopie
-- molecular = molecuulspectroscopie
-- ultraviolette = ultravioletspectroscopie
-- infrarubie = infraroodspectroscopie


spectroscopic adj

1 PHYSICA spectroscopisch
instrumentos -- = spectroscopische instrumenten


spectroscopio sub

1 PHYSICA spectroscoop
-- a prisma = prismaspectroscoop
-- a rete = roosterspectroscoop


spectroscopista sub

1 spectroscopist


+ speculabile adj

1 wat het voorwerp van speculatie kan zijn


specular adj

1 spiegel...
imagine -- = spiegelbeeld
scriptura -- = spiegelschrift
ferro -- = spiegelijzer
spat -- = spiegelspaat
petra -- = spiegelsteen
2 MEDICINA speculum...


specular v

1 speculeren (anque PHILOSOPHIA), bespiegelen, overpeinzen
-- super = speculeren over, theoretiseren over
-- super le origine del vita = speculeren over de oorsprong van het leven
2 COMMERCIO speculeren
-- in olie = specular in/con petroleo


+ specularia sub

1 BOTANICA spiegelklokje, venusspiegel


speculation sub

1 speculatie (anque PHILOSOPHIA), bespiegeling, overpeinzing
--es metaphysic = metafysische bespiegelingen
2 COMMERCIO het speculeren, speculatie
-- de bursa = beursspeculatie
-- del solo = grondspeculatie
--es hasardose = gewaagde speculaties
capital de -- = risicodragend kapitaal
profito/beneficio de -- = speculatiewinst
compra/acquisition de -- = speculatieaankoop
mania de -- = speculatiewoede


speculative adj

1 speculatief (anque PHILOSOPHIA), bespiegelend, overpeinzend
philosophia -- = bespiegelende wijsbegeerte
philosopho -- = speculatieve wijsgeer
spirito/mente -- = bespiegelende geest
2 COMMERCIO speculatief
capital -- = risicodragend kapitaal


speculator sub

1 speculant
-- de bursa = beursspeculant
-- del solo = grondspeculant
-- professional = beroepsspeculant


speculo sub

1 spiegel
-- plan = vlakke spiegel
-- spheric = sferische spiegel
-- concave = holle spiegel
-- convexe = bolle spiegel
-- parabolic = parabolische spiegel
-- panoramic = panoramaspiegel
-- magic/incantate = magische spiegel, toverspiegel
-- deformante = lachspiegel
-- telescopic = telescopische spiegel
vitro de -- = spiegelglas
inquadramento del -- = spiegellijst
scriptura a -- = spiegelschrift
lisie como un -- = spiegelglad
armario a -- = spiegelkast
fabrica de --s = spiegelfabriek
fabrication de --s = spiegelfabricage
mirar/reguardar in le -- = in de spiegel kijken
brillar como un -- = blinken als een spiegel
2 MEDICINA speculum
-- anal = anaalspeculum
-- nasal = neusspeculum
-- rectal = rectumspeculum
-- vaginal = vaginaalspeculum
-- otologic = oorspeculum


speech sub ANGLESE

1 speech


+ speed sub ANGLESE

1 speed (opwekkend middel)


+ speedboat sub ANGLESE

1 speedboot


+ speedway sub ANGLESE

1 speedway
pista de -- = speedwaybaan
campion de -- = speedwaykampioen
campionato de -- = speedwaykampioenschap


+ speleologia sub

1 speleologie, grot/holenonderzoek


+ speleologic adj

1 speleologisch, holenkundig
exploration -- = grot/holenonderzoek


+ speleologista sub

1 speleoloog, grot/holenonderzoeker


+ speleologo sub

1 speleoloog, grot/holenonderzoeker


+ spelta sub

1 BOTANICA spelt
campo de -- = speltakker
cultura de -- = speltbouw


+ spelunca sub

1 spelonk, hol
FIGURATE -- de robatores/de brigantes = rovershol
FIGURATE -- de jocatores = speelhol


+ spencer sub ANGLESE

1 spencer, korte uniformjas


sperabile adj

1 te hopen
--mente = hopelijk


sperantia sub

1 hoop, verwachting
-- de vita = levensverwachting
-- fugace = vluchtige hoop
-- false = valse hoop
-- secrete = stille hoop
-- e timor = hoop en vrees
-- de curation = hoop op genezing
grande --s = hooggespannen verwachtingen
radio de -- = straal van hoop
fundar su -- super = zijn hoop stellen op
conservar le -- = de hoop niet opgeven
perder le -- = de hoop opgeven
abandonar tote -- = alle hoop laten varen
ruinar le --s de un persona = iemands hoop de grond inboren
su --s converte se/dispare in fumo = zijn hoop gaat in rook op
dar/inspirar -- a un persona = iemand hoopvol stemmen
un radio de -- illuminava le prisioneros = er gloorde iets van hoop voor de gevangenen
exaggerar le --s = de verwachtingen (te) hoog spannen
le -- face viver = hoop doet leven
plen de -- = hoopvol
sin -- = hopeloos
ultra omne -- = boven alle verwachting
Capo de Bon Sperantia = Kaap de Goede Hoop


sperantiose adj

1 hoopvol, vol verwachting


sperar v

1 hopen


+ spergula sub

1 BOTANICA spurrie
-- de mar = zeespurrie
-- vernal = heidespurrie
campo de -- = spurrieveld/akker
cultura de -- = spurriebouw
semine de -- = spurriezaad


+ spergularia sub

1 BOTANICA schijnspurrie, schubkruid
-- rubre = rode schijnspurrie


sperma sub

1 sperma
donator de -- = spermadonor
banca de -- = spermabank
-- de balena = witte amber


spermaceti sub

1 walschot, spermaceet, spermaceti, witte amber


+ spermatheca sub

1 spermatheek, spermabank


spermatic adj

1 zaad...
cellula -- = spermacel
nucleo -- = spermakern
flagello -- = zweepdraad van de spermatozoïde
arteria -- = zaadslagader
vena -- = zaadader
liquido -- = zaadvloeistof, teeltvocht
cordon/funiculo -- = zaadstreng


+ spermatide sub

1 BIOLOGIA spermatide


+ spermatium sub

1 BOTANICA spermatium


+ spermatocele sub

1 MEDICINA zaadaderbreuk


+ spermatocyto sub

1 spermatocyt


+ spermatogene adj

1 BIOLOGIA spermatogeen


+ spermatogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA spermatogenese


+ spermatophoro sub

1 spermatofoor, spermadrager


+ spermatophyto sub

1 BOTANICA spermatofyt, fanerogaam


+ spermatorrhea sub

1 spermatorree, zaadvloed


+ spermatoxina sub

1 spermatoxine


+ spermatozoide sub

1 (menselijke) zaadcel, spermatozoïde
flagello del -- = zweepdraad van de spermatozoïde


spermatozoon sub

1 (dierlijke) zaadcel


+ spermaturia sub

1 MEDICINA spermaturie


+ spermicida sub

1 MEDICINA spermacide


+ spermicida adj

1 MEDICINA zaaddodend, sperma(ti)cide


+ spermina sub

1 BIOCHIMIA spermine


+ spermiogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA spermiogenese (-esis)


+ spermocultura sub

1 spermocultuur


+ spermogramma sub

1 MEDICINA spermogram


spermophilo sub

1 ZOOLOGIA ziesel (soort knaagdier)


spero sub

1 hoop, verwachting
dar/inspirar -- a un persona = iemand hoopvol stemmen


+ sphacelo sub

1 MEDICINA gangreen, koudvuur, sphacelus


+ sphagno sub

1 BOTANICA veenmos


+ sphalerite sub

1 MINERALOGIA sfaleriet


+ sphenodonpunctate sub

1 ZOOLOGIA brughagedis


+ sphenoidal adj

1 ANATOMIA wiggebeens..., wigvormig


+ sphenoide sub

1 ANATOMIA wiggebeen


+ sphenoide adj

1 ANATOMIA wiggebeens..., wigvormig


sphera sub

1 GEOMETRIA, ASTRONOMIA sfeer, bol
-- terrestre = aardbol
-- celeste/celestial = hemelbol
-- armillar = armillarium (in stalen ringen uitgebeeld planetenstelsel)
volumine de un -- = inhoud van een bol
in forma de -- = bolvormig
clausura a -- = kogelafsluiter
cossinetto a/de -- = kogellager
MATHEMATICA
-- puncto/nulle = puntbol
2 FIGURATE sfeer, kring
-- de action = werkingssfeer/gebied
-- de activitate = arbeidsveld
-- de influentia/de interesses = invloedssfeer
-- juridic = rechtssfeer


spheric adj

1 bolvormig, kogelvormig, sferisch
coordinatas -- = bolcoördinaten
triangulo -- = boldriehoek
superficie -- = boloppervlak
segmento -- = bolsegment
sector -- = bolsector
anello -- = bolschil
forma/rotunditate -- = bolvorm
trigonometria -- = boldriehoeksmeting
epicycloide -- = bolepicycloïde
quadrilatero -- = bolviervlak
speculo -- = sferische spiegel
aberration -- = sferische aberratie (van lenzen)
articulation -- = kogelgewricht
penna -- = balpen
compasso -- = holpasser


sphericitate sub

1 bolrondheid, bolvorm(igheid), kogelvormigheid
aberration de -- = sferische afwijking


spheroidal adj

1 sferoïdaal, afgeplat bolvormig
le stato -- = de sferoïdale toestand


spheroide sub

1 sferoïde


spherometro sub

1 PHYSICA sferometer


+ spherula sub

1 kleine bol, bolletje


+ sphincter sub

1 ANATOMIA sluitspier, kringspier, sfincter
-- anal/del ano = sluitspier van de endeldarm
-- del urethra = sluitspier van de urethra


+ sphincteric adj

1 ANATOMIA sluitspier..., kringspier...
controlo -- = beheersing van de sluitspieren
musculo -- = sluitspier, sfincter


sphinge sub

1 sfinx
2 ZOOLOGIA pijlstaart(vlinder)
-- del ligustro = ligusterpijlstaart


+ sphingic adj

1 sfinxachtig


+ sphragistica sub

1 zegelkunde, sigillografie, sfragistiek


+ sphygmic adj

1 MEDICINA sfygmisch, mbt/van de polsslag


+ sphygmogramma sub

1 MEDICINA sfygmogram (registratie van de polsslag)


+ sphygmographia sub

1 MEDICINA sfygmografie


+ sphygmographic adj

1 MEDICINA sfygmografisch


+ sphygmographo sub

1 MEDICINA sfygmograaf


+ sphygmomanometro sub

1 MEDICINA sfygmomanometer, tensiometer, bloeddrukmeter


+ sphygmotensiometro sub

1 MEDICINA tensiometer, sfygmomanometer, bloeddrukmeter


spia sub

1 spion, verspieder
-- maestro, maestro -- = meesterspion
foramine de -- = kijkgat


spiar v

1 (be)spioneren, (be)spieden, loeren
-- verso le interior de un loco = ergens naar binnen spieden


spica sub

1 (koren)aar
-- de frumento/de tritico = tarweaar
--s dorate = gulden aren
leger/colliger --s = aren lezen
disgranar le --s = de aren dorsen
2 MEDICINA korenaarverband, spica


spicanardo sub

1 BOTANICA Indisch baardgras


spicar v

1 aren vormen


spicate adj

1 BOTANICA aren dragend, aarvormig
actea -- = zwarte gifbes
myriophyllo -- = aarvederkruid


+ spicator sub

1 arenlezer


+ spiccato ITALIANO

1 MUSICA spiccato, met springende strijkstok


spicifere adj

1 BOTANICA aren dragend


+ spiciflor adj

1 BOTANICA met tot aren verenigde bloemen


spiciforme adj

1 BOTANICA aarvormig
panicula -- = schijnaar


spicilegio sub

1 het arenlezen
2 verzamelde aren
3 FIGURATE verzameling, bundel, bloemlezing


spicula sub

1 BOTANICA spicula, aartje
2 ASTRONOMIA spicula (sprietvormig uitsteeksel van de zon)


spiculate adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA voorzien van spicula's/aartjes


+ spiculiflor adj

1 BOTANICA met tot aartjes verenigde bloemen


+ spido sub

1 braadspit


+ spin sub ANGLESE

1 PHYSICA spin
-- integre = gehele spin
-- de orbita = baanspin
-- nuclear = kernspin
-- isotopic = isotopenspin
echo de -- = spin-echo
momento de -- = spinmoment


spina sub

1 ruggengraat
-- dorsal = ruggengraat
-- bifide = open rug, spina bifida
2 (vis)graat
3 doorn, stekel (anque ANATOMIA)
-- foliar = bladdoorn
-- piccante = scherpe doorn/stekel
esser un -- in le oculo = een doorn in het oog zijn
esser super le --s = op hete kolen zitten
haga/sepe de --s = doornhaag
-- de omoplate = schouderkam
corona de --s = doornenkroon


+ spinabifida

1 MEDICINA open rug, spina bifida


spinace sub

1 spinazie
quadro/quadrato de -- = spinaziebed
planta de -- = spinazieplant
semine de -- = spinaziezaad
color de -- = spinaziekleur
suppa al -- = spinaziesoep


+ spinachia sub

1 ZOOLOGIA zeestekelbaars


spinacia sub

1 spinazie
quadrato/quadro de -- = spinaziebed
planta de -- = spinazieplant
semine de -- = spinaziezaad
color de -- = spinaziekleur
suppa al -- = spinaziesoep


spinal adj

1 ANATOMIA spinaal
nervo -- = ruggenmergzenuw
canal -- = wervelkanaal
medulla -- = ruggenmerg, verlengde merg
liquido -- = ruggenmergsvocht
meningitis -- = ruggenmergsontsteking
anesthesia -- = verdoving in het ruggenmerg
2 filo -- = prikkeldraad


+ spinar v

1 prikken, steken
collar spinate = prikkelband (voor honden)
filo spinate = prikkeldraad


spinello sub

1 MINERALOGIA spinel, robijn


spineto sub

1 doornbosje, doornhaag


spinetta sub

1 doorntje, stekeltje
2 MUSICA spinet


spinifere adj

1 met doorns, met stekels, doornig, stekelig


+ spiniforme adj

1 doornvormig


+ spinnaker sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES spinnaker


spino sub

1 doornbos, doornstruik
-- albe/blanc = meidoorn, witte haagdoorn


+ spinor sub

1 MATHEMATICA spinor


spinose adj

1 doornig, stekelig, vol doorns, vol stekels
arbore -- = doornboom
planta -- = doornig/stekelig gewas
arbusta -- = doornstruik
folios -- = stekelige bladeren
filo -- = prikkeldraad
genista -- = stekelbrem, gaspeldoorn
apophyse (-ysis) -- = doornuitsteeksel
2 vol (vis)graten
pisce -- = graterige vis
3 netelig, lastig, moeilijk, benard, hachelijk, bedenkelijk
question/problema -- = netelige kwestie, lastig vraagstuk, heet hangijzer
situation -- = benarde situatie


spinositate sub

1 doornigheid, (anque FIGURATE) stekeligheid
-- de un arbusto = doornigheid van een struik
-- de un question = stekeligheid van een kwestie


+ spinothalamic adj

1 MEDICINA
fasce -- = pijnbaan


+ Spinoza sub n pr

1 Spinoza


+ spinozismo sub

1 PHILOSOPHIA spinozisme


+ spinozista sub

1 PHILOSOPHIA spinozist


+ spinozista adj

1 PHILOSOPHIA spinozistisch


+ spinozistic adj

1 PHILOSOPHIA spinozistisch


spinula sub

1 speld
-- a/de/pro capillos = haarspeld
curva in -- de capillos = haarspeldbocht
-- de securitate = veiligheidspeld
-- a/de/pro cappello = hoedenspeld
pelota a --s = speldenkussen
testa/capite de -- = speldenknop
punctura de -- = speldenprik
fabrica de --s = speldenfabriek
fabricante de --s = speldenfabrikant
fabrication de --s = speldenfabricage
2 dorentje, stekeltje


+ spinulose adj

1 met dorentjes
2 stekelvormig, als een stekeltje


spion sub

1 spion
-- duple = dubbelspion
-- industrial = bedrijfspion
-- maestro, maestro -- = meesterspion
avion -- = spionagevliegtuig
satellite -- = spionagesatelliet


spionage sub

1 spionage
-- industrial = bedrijfsspionage
-- economic = economische spionage
rete de -- = spionagenet(werk)
servicio de -- = spionagedienst
roman de -- = spionageroman
historia de -- = spionageverhaal
film (A) de -- = spionagefilm
avion de -- = spionagevliegtuig
satellite de -- = spionagesatelliet


spionar v

1 spioneren, bespioneren
-- le inimicos = de vijanden bespioneren


spira sub

1 winding (van wikkeling/spiraal/schelp), gang (van schroef/moer)
-- circular = kringvormige winding
2 spiraal
3 vrille
cader in -- = in een vrille neerstorten


+ spiraculo sub

1 ZOOLOGIA ademhalingsopening, spuitgat (van walvis)


spiral adj

1 spiraalvormig, spiraalsgewijs, spiraal...
scala -- = wenteltrap
resorto -- = spiraalveer (van uurwerk)
pumpa -- = spiraalpomp
ASTRONOMIA nebulosa -- = spiraalnevel
galaxia -- = spiraal(melkweg)stelsel, balkspiraal
-- salarial/del salarios = loonspiraal


spiral sub

1 schroeflijn, spiraal
-- de precios = prijzenspiraal
-- inflational/inflationista/del inflation = inflatiespiraal
-- del violentia = geweldsspiraal
scala in -- = wenteltrap
lingua in -- = roltong
galaxia a -- = spiraal(melkweg)stelsel, balkspiraal
2 balansveer, spiraal (in uurwerk)


+ spiralate adj

1 spiraalvormig, spiraalsgewijs


+ spiraliforme adj

1 spiraalvormig


spirante adj

1 PHONETICA spirantisch
consonante -- = spirant


spirante sub

1 PHONETICA spirant


spirar v

1 ademen
iste region spira quiete = deze streek ademt rust


+ spirea sub

1 BOTANICA spirea
-- prunifolie = pruimspirea
-- albiflor = sneeuwspirea


+ spirillicida adj

1 MEDICINA spirillendodend


+ spirillo sub

1 BIOLOGIA spiril, schroefbacterie


+ spirillose (-osis) sub

1 MEDICINA spirillose


spiritismo sub

1 spiritisme


spiritista sub

1 spiritist


+ spiritista adj

1 spiritistisch


spiritistic adj

1 spiritistisch
session -- = spiritistische séance


spirito sub

1 geest, verstand, gave
-- de initiativa/de interprisa = ondernemingsgeest
-- human = menselijke geest
-- forte = vrijdenker
-- critic = kritische geest
-- malade = gestoorde geest
-- subtil = scherpe geest
-- stricte = bekrompen geest
-- delicate = fijnbesnaarde geest
-- lente = trage geest, domoor
--s vital = levensgeesten
donos del -- = geestesgaven
maturitate de -- = rijpheid van geest
inricchir su -- = zijn geest verrijken
inricchimento de su -- = verrijking van zijn geest
stato de -- = geestesgesteldheid
presentia de -- = tegenwoordigheid van geest
debilitate de -- = geesteszwakte
vita del -- = geestesleven
oculo del -- = geestesoog
parentato/analogia de -- = geestverwantschap
libertate del -- = geestesvrijheid
scientias del -- = geesteswetenschappen
disposition del -- = gemoedsgesteldheid/stemming
fortia de(l) -- = geestkracht
haber le -- de analyse (-ysis) = een analytische geest hebben
haber le -- logic = logisch denken
haber le -- lucide = helder van geest zijn
2 geest, karakter, wezen
-- del lege = geest/strekking van de wet
-- del epocha = geest van de tijd
-- de corpore = corpsgeest, groepsgevoel
-- de club (A) = clubgeest
-- sectari = sectegeest, sectarisme
-- commercial/mercantil = handelsgeest
-- de contestation/de rebellion/de revolta/de sedition = oproerigheid
-- heroic = heldengeest
-- de casta = kastegeest
-- de sacrificio = opofferingsgezindheid
-- popular = volksgeest
-- de destruction = vernielzucht
ager in le -- de un persona = in iemands geest handelen
3 geest, onstoffelijk/bovennatuurlijk wezen, genius
-- maligne = boze/kwade geest
Spirito Sancte = Heilige Geest
--s vital = levensgeesten
evocar --s = geesten oproepen
4 geest, vluchtige stof, alcohol
5 geest, geestigheid
le -- de Voltaire = de geestigheid van Voltaire


spiritual adj

1 de geest/het verstand betreffend, spiritueel
gaudimento -- = spiritueel genot
2 geestelijk, onstoffelijk, spiritueel
patre -- = geestelijke vader
affinitate/parentato -- = geestverwantschap
director -- = geestelijk leidsman/adviseur
vita -- = geestelijk leven
stato -- = geestestoestand
poter -- = kerkelijk gezag, geestelijke macht
3 geestig, gevat
autor/scriptor -- = geestig schrijver
remarca -- = geestige opmerking
responsa -- = geestig antwoord
anecdota -- = geestige anecdote


spiritualisar v

1 vergeestelijken, geestelijk maken
-- le amor = de liefde vergeestelijken


spiritualisation sub

1 vergeestelijking
-- del amor = vergeestelijking van de liefde


spiritualismo sub

1 PHILOSOPHIA, RELIGION spiritualisme


spiritualista sub

1 PHILOSOPHIA, RELIGION spiritualist


+ spiritualista adj

1 PHILOSOPHIA, RELIGION spiritualistisch


+ spiritualistic adj

1 PHILOSOPHIA, RELIGION spiritualistisch
le aspectos -- del philosophia platonic = de spiritualistische aspecten van de filosofie van Plato


spiritualitate sub

1 geestelijk karakter, onstoffelijkheid
-- del anima = geestelijk karakter van de ziel
2 spiritualiteit, geestelijke levenshouding
-- ascetic = ascetische spiritualiteit


spirituose adj

1 geestelijk, vol geest
2 (sterk) alcoholisch, geestrijk
bibitas -- = geestrijke/alcoholische dranken


spirituositate sub

1 geestrijk karakter, geestrijkheid
2 alcoholgehalte


+ spirituoso ITALIANO

1 MUSICA spirituoso


spirocheta sub

1 BIOLOGIA spiroch(a)ete


+ spirochetose (-osis) sub

1 MEDICINA spirochetose


spiroidal adj

1 spiraalvormig, spiraalsgewijs


spiroide sub

1 op spiraal gelijkende figuur


spirometria sub

1 spirometrie


spirometric adj

1 spirometrisch


spirometro sub

1 spirometer, ademhalingsmeter


+ spiroscopia sub

1 spiroscopie


+ spiroscopio sub

1 spiroscoop


spissar v

1 dikker maken, dikker worden
le mayonnaise (F) spissa = de mayonnaise wordt dikker
su talia a spissate = zijn middel is dikker geworden
2 dichter maken, dichter worden
-- un suppa = een soep dikker maken


spisse adj

1 dik
muro -- = dikke muur
suppa -- = gebonden soep
oleo -- = dikke olie
vitro -- e opac = dik en ondoorzichtig glas
papiro -- = dik papier
2 dicht
foliage -- = dicht gebladerte
capillatura -- = dichte haardos
nebula/bruma -- = dichte mist
fumo -- = dichte rook


spissitate sub

1 dikte
-- del pelle del elephante = dikte van de huid van de olifant
-- del parietes de un vitro = dikte van de wanden van een glas
-- de un strato de nive = dikte van een sneeuwlaag
2 dichtheid
-- del foliage = dichtheid van het gebladerte
-- del nebula/bruma = dichtheid van de mist


spissor sub

1 dikte
-- de un muro = dikte van een muur
-- de un vitro = dikte van een glas
-- de strato = laagdikte
un digito de -- = een vinger dik
compasso de -- = krompasser
2 dichtheid
-- del fumo = dichtheid van de rook
-- del nebula/bruma = dichtheid van de mist
-- de un crema = stijfheid van een pudding


+ splanchnic adj

1 ANATOMIA splanchnisch, mbt tot de ingewanden
cavitate -- = splanchnische holte, ingewandsholte
nervo -- = splanchnische zenuw


+ splanchnologia sub

1 splanchnologie, leer van de ingewanden


+ spleen sub ANGLESE

1 spleen, melancholie, depressie, zwaarmoedigheid
haber le -- = het spleen hebben


+ spleenetic {ie} adj

1 melancholiek, depressief, zwaarmoedig, down


splen sub

1 ANATOMIA milt
hilo del -- = milthilus, miltpoort
inflammation del -- = miltontsteking
abscesso de -- = miltabces


+ splenalgia sub

1 MEDICINA pijn in de milt


splendente adj

1 schitterend, prachtig
un lumine/luce -- = een schitterend licht
sol -- = stralende zon
euphorbia -- = christusdoorn


splender v

1 schitteren


splendide adj

1 schitterend, prachtig
tempore -- = prachtig weer
un -- jornata = een schitterende dag
reception -- = schitterende ontvangst
casa -- = prachtig huis
le film (A) habeva un successo -- = de film had een geweldig succes


+ splendiditate sub

1 Vide: splendor


splendor sub

1 schittering, pracht, luister
-- de colores = kleurenpracht
le -- de un paisage = de pracht van een landschap
in tote su -- = in zijn volle glorie
vestigias de un -- passate = resten van een vergane glorie
in su tempore de su -- = in zijn glorietijd


+ splenectomia sub

1 MEDICINA splenectomie


+ splenetic adj

1 Vide: spleenetic


splenic adj

1 ANATOMIA van de milt, milt...
arteria -- = miltslagader
febre -- = miltvuur
abscesso -- = miltabces


splenitis sub

1 MEDICINA splenitis, miltontsteking


+ splenocele sub

1 MEDICINA miltbreuk


+ splenokeratose (-osis) sub

1 MEDICINA miltverharding


splenologia sub

1 splenologie


+ splenomegalia sub

1 MEDICINA miltuitzetting


splenopathia sub

1 MEDICINA splenopathie, miltziekte


+ splenorrhagia sub

1 MEDICINA miltbloeding


+ splenotomia sub

1 MEDICINA miltuitsnijding


+ spodogramma sub

1 spodogram


+ spoiler sub ANGLESE

1 spoiler


spolia sub

1 afgeworpen huid (van slang)
2 --s = geplunderde/geroofde goederen


spoliamento sub

1 het afwerpen van de huid (door slang), het vervellen
2 beroving, (uit)plundering


spoliar v

1 de huid afhalen (van een dier)
-- se = de huid afwerpen, vervellen (van slang)
2 beroven, (uit)plunderen


spoliation sub

1 beroving, (uit)plundering


spoliator sub

1 rover, plunderaar


spondaic adj

1 LITTERATURA spondeïsch


+ spondalgia sub

1 MEDICINA ruggengraatspijn


spondeo sub

1 LITTERATURA spondeus, versvoet van twee betoonde lettergrepen


sponder v

1 (plechtig) beloven
2 wedden


+ spondylarthritis sub

1 MEDICINA spondylartritis, maladia de Bechterew


+ spondylitis sub

1 MEDICINA spondylitis, wervelontsteking


+ spondylo sub

1 ANATOMIA wervel


+ spondylomyelitis sub

1 MEDICINA spondylomyelitis


+ spondylotomia sub

1 MEDICINA spondylotomie


spongia sub

1 spons
-- metallic = schuurspons, pannespons
-- synthetic/artificial = kunstspons
-- de banio = badspons
-- de platino = platinaspons
-- de ferro = sponsijzer
-- abrasive = schuurspons
piscator de --s = sponzenvisser
pressar un -- = een spons uitknijpen
nos passa le -- super iste error de juventute = wij halen de spons over die jeugdfout
dar un colpo de -- = de spons halen over
nettar/mundar/lavar con un -- = sponsen, afsponsen


spongiar v

1 afsponsen, met een spons afvegen/reinigen


+ spongiarios sub pl

1 ZOOLOGIA sponzen


+ spongicultura sub

1 sponzenteelt, sponzenkwekerij


+ spongiera sub

1 sponzenbakje, sponzendoos


+ spongiforme adj

1 encephalopathia/encephalitis -- bovin = BSE gekkekoeienziekte


+ spongilla sub

1 ZOOLOGIA zoetwaterspons


+ spongina sub

1 spongine


spongiose adj

1 sponsachtig, sponzig
solo -- = sponzige grond
gumma -- = schuimrubber
corpore -- = sponsachtig lichaam
ANATOMIA
osso -- = zeefbeen
ANATOMIA texito -- = sponsachtig weefsel


spongiositate sub

1 sponsachtigheid


spongite sub

1 MINERALOGIA spongiet, spongioliet, sponssteen


sponsa sub

1 bruid
2 echtgenote
-- infidel = ontrouwe echtgenote


sponsal adj

1 van een bruid, bruids..., huwelijks...


sponsalias sub pl

1 huwelijk(sceremonie)


sponsar v

1 ten huwelijk nemen
-- se = huwen, trouwen
-- se per procuration = met de handschoen trouwen
appetente/desirose/desiderose de -- se = trouwlustig
2 steunen, FIGURATE omhelzen (een zaak)


sponsate adj

1 gehuwd, getrouwd


sponsion sub

1 weddenschap
facer un -- = een weddenschap sluiten
ganiar un -- = een weddenschap winnen
perder un -- = een weddenschap verliezen


+ sponso sub

1 bruidegom
2 echtgenoot
le --s = de echtgenoten, man en vrouw
-- infidel = ontrouwe echtgenoot
trovar un -- = aan de man komen


+ sponsor sub ANGLESE

1 sponsor


+ sponsoring sub ANGLESE

1 sponsoring


+ sponsorisar v

1 sponseren


+ sponsorisation sub

1 sponsorisation, sponsering (E)


spontanee adj

1 spontaan, vanzelf, uit zichzelf
generation -- = spontane generatie
mutation -- = spontane mutatie
combustion/inflammation -- = zelfontbranding
exopero -- = wilde staking
abortamento -- = miskraam
pneumothorace -- = spontane klaplong
2 spontaan, vrijwillig, uit eigen beweging
3 spontaan, open, onbevangen, natuurlijk
infante -- = spontaan kind


spontaneitate sub

1 spontaniteit, openheid, onbevangenheid


sponte adj

1 uit eigen beweging, vrijwillig


+ sponton sub

1 HISTORIA MILITAR korte piek, hellebaard


spora sub

1 BOTANICA spore, spoor, kiemcel


sporadic adj

1 sporadisch, doodenkel
facto -- = sporadisch feit
maladias -- = sporadische ziekten
visitante -- = doodenkele bezoeker


sporadicitate sub

1 sporadisch karakter, het sporadisch voorkomen


sporangio sub

1 BOTANICA sporenkapsel, sporenbeurs, sporendoosje, sporangium


+ sporangiophoro sub

1 BOTANICA sporangiëndrager


sporidio sub

1 BOTANICA tweede spore, sporidium


+ sporifere adj

1 BOTANICA sporendragend
capsula -- = sporenhouder


+ sporocarpio sub

1 BOTANICA sporocarpium, sporenvrucht, kiemvrucht


+ sporocyto sub

1 BOTANICA sporocyt


+ sporogenese (-esis) sub

1 BOTANICA sporevorming


+ sporogonio sub

1 sporogonium, sporofyt


+ sporologia sub

1 BOTANICA sporologie


+ sporologic adj

1 BOTANICA sporologisch


+ sporologo sub

1 BOTANICA sporoloog


sporon sub

1 spoor (van haan/ruiter/bloem)
-- de gallo = hanespoor
bottas a --es = laarzen met sporen
ganiar su --es = zijn sporen verdienen
Battalia del Sporones de Auro = Guldensporenslag
2 FIGURATE aansporing, aanmoediging


sporonamento sub

1 het geven van de sporen
2 het aansporen, het aanmoedigen


sporonar v

1 de sporen geven
-- le cavallo = het paard de sporen geven
2 aansporen, aanmoedigen
-- un persona a studiar = iemand aansporen om te studeren


sporonero sub

1 sporenmaker


+ sporophore adj

1 BOTANICA sporendragend


+ sporophoro sub

1 BOTANICA sporendrager


+ sporophyto sub

1 BOTANICA sporofyt, sporogonio


+ sporotricho sub

1 BOTANICA sporotrichum (parasitaire zwam)


+ sporotrichose (-osis) sub

1 MEDICINA sporotrichose


+ sporozoon sub

1 sporozoön


sport sub ANGLESE

1 sport
-- de football (A) = voetbalsport
-- estive/de estate = zomersport
-- de hiberno = wintersport
-- pedestre = wandelsport
-- scholar = schoolsport
-- nautic/equatic = watersport
-- equestre/hippic = paardensport, ruitersport
-- submarin = onderwatersport
-- professional = beroepssport
-- national = volkssport
-- de equipa = teamsport
--s de montania = bergsport
--s de campo = veldsporten
-- de combatto = vechtsport
-- competitive/de competition = wedstrijdsport
-- in sala = binnensport, zaalsport
-- de alte nivello = topsport
terreno/campo de --(s) = sportterrein
avion de -- = sportvliegtuig
bracas de -- = sportbroek
calceo/scarpa de -- = sportschoen
costume de -- = sportkostuum
vestimentos de -- = sportkleding
articulo de -- = sportartikel
auto de -- = sportauto/wagen
bicycletta de -- = sportfiets
photo(graphia) de -- = sportfoto
camisa de -- = sporthemd/shirt
jachetta de -- = sportjasje
rubrica del --s = sportrubriek
calcetta de -- = sportkous
palatio del --s = sportpaleis
jornal/magazine (A)/revista de -- = sportblad
pagina del --s = sportpagina
amator de -- = sportliefhebber
sacco de -- = sporttas
branca del -- = tak van sport
mundo del -- = sportwereld
jornal del -- = sportkrant/blad
facer -- = aan sport doen, sporten
practicar un -- = een sport beoefenen


+ sportista sub

1 sportman, sporter
-- competitive/de competition = wedstrijdsporter


sportive adj

1 sportief, sport...
pauco/poco -- = onsportief
societate/association/club (A) -- = sportvereniging/club
pisca -- = sportvisserij
piscator -- = sportvisser
incontro -- = sportontmoeting, wedstrijd
jornal/revista/magazine (A) -- = sportblad
demonstration -- = sportdemonstratie
manifestation -- = sportmanifestatie
festa -- = sportfeest
jorno/die -- = sportdag
complexo -- = sportcomplex/park
camisa -- = sporthemd, sportshirt
pagina -- = sportpagina
insignia -- = sportinsigne
jornalista -- = sportjournalist
redactor -- = sportredacteur
reportage -- = sportreportage
calceo/scarpa de -- = sportschoen
tropheo -- = sporttrofee
jachetta -- = sportjasje
informationes/novas -- = sportberichten
resultatos -- = sportuitslagen
avion -- = sportvliegtuig
aviation -- = sportvliegerij
aviator -- = sportvlieger
mundo -- = sportwereld
association/societate/club (A) = sportvereniging
federation -- = sportfederatie, sportbond
evento -- = sportevenement
hygiene -- = sporthygiëne
programma -- = sportprogramma
rubrica -- = sportrubriek
medico -- = sportarts
medicina -- = sportgeneeskunde
calendario -- = sportkalender
campo/terreno -- = sportterrein/veld
actualitate -- = sportgebeuren
disciplina -- = tak van sport
modello -- = sportmodel
organisation -- = sportorganisatie
bicycletta -- = sportfiets
vestimentos -- = sportkleding


+ sportivitate sub

1 sportiviteit
manco de -- = gebrek aan sportiviteit, onsportiviteit
saper perder con -- = sportief kunnen verliezen


+ sportivo sub

1 sportbeoefenaar, sporter
-- competitive/de competition = wedstrijdsporter


sportsman sub ANGLESE

1 sportman, sporter


sportswoman sub ANGLESE

1 sportvrouw


+ sportula sub

1 ANTIQUITATE dagelijkse gift van de Romeinse patriciërs aan hun cliënten
2 steekpenningen, smeergeld


+ sporula sub

1 BOTANICA kleine spore, spoortje, sporule


+ sporular v

1 BOTANICA sporen vormen, sporen vrijlaten, sporuleren


+ sporulation sub

1 BOTANICA sporulatie, sporenvorming


sposa sub

1 bruid
2 echtgenote
-- infidel = ontrouwe echtgenote


sposalias sub pl

1 huwelijk(sceremonie)


sposar v

1 ten huwelijk nemen
-- se = huwen, trouwen
-- se per procuration = met de handschoen trouwen
appetente/desirose/desiderose de -- se = trouwlustig
2 steunen, FIGURATE omhelzen (een zaak)


sposate adj

1 gehuwd, getrouwd


sposo sub

1 bruidegom
2 echtgenoot
le --s = de echtgenoten, man en vrouw
-- infidel = ontrouwe echtgenoot
trovar un -- = aan de man komen


+ spot sub ANGLESE

1 spot, reclamefilmpje
-- publicitari = reclamespot
2 spot(light)
-- mural = wandspotje
-- incastrabile = inbouwspot


S.P.Q.R. LATINO

1 senatus populusque romanus, de Romeinse Senaat en het Romeinse volk


+ spratto sub

1 ZOOLOGIA sprot


+ spray sub ANGLESE

1 spray, spuitbus
-- oral = monddouche


+ springbok sub

1 ZOOLOGIA springbok


+ sprinkler sub ANGLESE

1 sprinkler


+ sprint sub ANGLESE

1 SPORT sprint
-- collective/massive = massasprint
comenciar un -- = een eindsprint inzetten
reservar su fortias pro le -- = zijn krachten bewaren voor de sprint


+ sprintar v

1 SPORT sprinten


+ sprintator sub

1 SPORT sprinter


+ sprinter sub ANGLESE

1 SPORT sprinter


+ sprue sub

1 MEDICINA spruw
-- tropical = Indische spruw


spuer v

1 spuwen, spugen


spuma sub

1 schuim
-- de sapon = zeepschuim
-- de mar = zeeschuim
-- del undas = schuim van de golven
-- de banio = badschuim
-- del bira = schuim van het bier
-- carbonic = blusschuim
-- plastic/de plastico = schuimplastic
-- injectabile/a injectar = spuitschuim
coperte de -- = met schuim bedekt
banio de -- = schuimbad
extinctor de -- = schuimblusser
extinction con -- = schuimblussing
cauchu/gumma -- = schuimrubber
facer/formar multe -- = sterk schuimen


spumar v

1 schuimen
-- le grassia del suppa = het vet van de soep afschuimen


+ spumation sub

1 (het) schuimen


+ spumescente adj

1 schuimend, schuimig, schuimachtig


spumifere adj

1 schuimig


spumose adj

1 schuimig, schuimend, schuim...
vino -- = mousserende wijn
cresta/crista -- = schuimkop
cauchu/gumma -- = schuimrubber


spumositate sub

1 schuimigheid


+ spurie adj

1 buitenechtelijk, bastaard...
infante -- = onecht kind
2 onecht, vals, schijn..., pseudo..., nagemaakt
fructo -- = onechte vrucht
costas -- = valse ribben
crup -- = pseudokroep
acto -- = schijnakte
argumentos -- = schijnargumenten
solution -- = schijnoplossing
doctrina -- = valse leer


sputar v

1 spuwen, opgeven (van bloed/slijm)
-- sanguine = bloed opgevenM
-- bile = zijn gal spuwen


sputation sub

1 het spuwen, het opgeven (van bloed/slijm)


sputiera sub

1 spuwbakje, kwispedoor


+ sputnik sub RUSSO

1 ASTRONAUTICA spoetnik


sputo sub

1 spuug, speeksel, sputum


squaliforme adj

1 ZOOLOGIA haaiachtig


squalo sub

1 ZOOLOGIA haai
-- blanc = witte haai
-- tigre = tijgerhaai
dente de -- = haaietand


squalodonte sub

1 PALEONTOLOGIA squalodont


squaloide adj

1 ZOOLOGIA haaiachtig


squama sub

1 schub (van vis)
2 schilfer (van huid, etc.)


squamar v

1 van de schubben ontdoen
2 van de schilfers ontdoen


+ squamifere adj

1 BIOLOGIA schubben dragend, schubbig, schubachtig
lacerta -- = geschubde hagedis


+ squamiforme adj

1 schubvormig, schubachtig
rhytidoma -- = schubachtige bast


squamose adj

1 geschubd
sutura -- = schubbennaad
bulbo -- = geschubde bol
polyporo -- = zadelzwam
2 schilferig


+ squamula sub

1 BIOLOGIA schubje
--s coperi le alas del papiliones = schubjes bedekken de vleugels van de vlinders


+ squamulose adj

1 bedekt met kleine schubben


+ squaratola sub

1 ZOOLOGIA zilverpluvier


+ squash sub ANGLESE

1 SPORT squash
jocar al -- = squashen
jocator de -- = squashspeler
sala/corte/pista de -- = squashhal/baan


+ squatina sub

1 ZOOLOGIA schoerhaai


+ squattage

1 (het) kraken
le -- de un casa = het kraken van een huis
operation de -- = kraakoperatie


+ squattar v

1 kraken
-- un casa = een huis kraken


+ squatter sub ANGLESE

1 kraker


+ squaw sub ANGLESE

1 squaw, Indiaanse vrouw


+ squilla sub

1 ZOOLOGIA zeesprinkhaan


+ stabat mater sub LATINO

1 CATHOLICISMO Stabat Mater


stabile adj

1 stabiel
situation -- = blijvende toestand
equilibrio -- = stabiel evenwicht
pace -- = duurzame vrede
PHYSICA atomo -- = stabiel atoom
ECONOMIA moneta -- = stabiele valuta/munt
de valor -- = waardevast


stabilimento sub

1 het vestigen, het instellen, het opzetten, het installeren, vestiging, instelling, invoering, oprichting, installatie
-- de un societate = oprichting van een maatschappij
2 etablissement, instelling, firma, inrichting, vestiging
-- public = openbare instelling
-- agricole = landbouwonderneming/bedrijf
-- commercial = handelsfirma
-- industrial = industriële vestiging, industrie
-- de inseniamento/de instruction = onderwijsinstelling/inrichting
-- de natation = zweminrichting
-- thermal = kurhaus
-- de surdemutes = doofstommeninstituut


stabilir v

1 stevig/stabiel maken
2 vestigen, instellen, opzetten, oprichten, invoeren, stichten, installeren
-- un campo = een kamp opslaan
-- un imposto = een belasting invoeren
-- le fundamentos de = de grondslag leggen voor
-- se = zich vestigen, zich installeren
3 onderbrengen, een verzekerde positie bezorgen, plaatsen


stabilisar v

1 stabiliseren, stabiel maken, in evenwicht brengen, duurzaam maken
-- le situation = de toestand stabiliseren
-- un moneta = een munt stabiliseren


stabilisation sub

1 het stabiel maken, stabilisering, stabilisatie
-- del precios = prijsstabilisatie
-- del numero de armas nuclear = bevriezing van het aantal kernwapens


stabilisator sub

1 iemand die stabiliseert
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES, CHIMIA stabilisator, (AVIATION)
stabilisatievlak


+ stabilisatori adj

1 stabiliserend, stabilisatie...
plano -- = stabilisatievlak
pinna/aletta -- = stabilisatievin


stabilitate sub

1 stabiliteit
-- de un edificio = stabiliteit van een gebouw
le -- del precios = de stabiliteit van de prijzen
limite de -- = stabiliteitsgrens
minar le -- del governamento = de stabiliteit van de regering ondermijnen
attentar al -- del pace = de stabiliteit van de vrede belagen


stabilitor sub

1 oprichter, stichter


stabular v

1 stallen, op stal zetten


stabulation sub

1 het stallen (van vee, etc.), het op stal zetten/staan (van vee)
stabulo pro -- libere = loopstal
butyro de vaccas in -- = stalboter


stabulo sub

1 stal
-- de/pro cavallos = paardestal
-- de/pro vaccas = koeiestal
-- pro stabulation libere = loopstal
-- de placias individual = ligboxenstal
scopa de -- = stalbezem
lanterna de -- = stallantaren
porta de -- = staldeur
solo de -- = stalvloer
odor de -- = stallucht
maestro del --s = stalmeester
garson de -- = staljongen
personal de -- = stalpersoneel
mitter in le -- = op stal zetten


staccato ITALIANO

1 MUSICA staccato


+ stachys sub

1 BOTANICA andoorn
-- silvatic = bosandoorn
-- palustre = moerasandoorn
-- arvense = veldandoorn
-- annue = zomerandoorn


+ stadia sub

1 afstandsmeetlat


stadio sub

1 SPORT stadion
-- olympic = olympisch stadion
-- de football (A) = voetbalstadion
-- de glacie/patinage = ijsstadion
le tribunas del -- = de tribunes van het stadion
2 stadium, fase, periode
-- evolutive/de evolution = ontwikkelingsstadium, evolutiestadium
-- initial = aanvangsstadium
-- experimental = proefstadium
-- critic = kritiek stadium
un -- avantiate = een gevorderd stadium
le processo se trova al/in le prime -- = het proces bevindt zich in het eerste stadium
3 HISTORIA stadie (afstandsmaat)


+ stadiometro sub

1 AGRIMENSURA afstandsmeter


+ staff sub ANGLESE

1 staf, kader


staffa sub

1 stijgbeugel
corregia del -- = stijgbeugelriem
tener le pede in le -- = de voet in de stijgbeugel houden


staffero sub

1 rijknecht, palfrenier


+ staffetta sub

1 HISTORIA koerier, renbode
expedir un message per -- = een bericht per koerier sturen
2 SPORT estafette
cursa a/de --s = estafetteloop


+ staffettista sub

1 estafetteloper


+ stag sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES stag
vela de -- = stagzeil


+ stage sub

1 stage, proeftijd
-- practic de un anno = praktijkjaar
facer un -- = stage lopen


+ stagflation sub

1 ECONOMIA stagflatie


+ stagirita sub

1 de man uit Stagira, Aristoteles


+ stagnal adj

1 in poelen groeiend


stagnante adj

1 stagnerend, stil(staand), gestremd
stato -- = stilstand, malaise
aqua -- = stilstaand water


stagnar v

1 stagneren, stilstaan, gestremd zijn


stagnation sub

1 stagnatie, stilstand, stremming
-- del commercio = stagnatie in de handel


+ stagnetto sub

1 poel(tje)
-- de anates = eendenkom


stagno sub

1 vijver, plas (met stilstaand water)


+ stakhanovismo sub

1 stachanovisme


+ stakhanovista sub

1 stachanovist


+ stalactifere adj

1 GEOLOGIA met stalactieten
grotta/caverna -- = druipsteengrot


+ stalactiforme adj

1 stalactietvormig


stalactite sub

1 GEOLOGIA stalactiet
-- de glacie = ijspegel
grotta/caverna a/de --s = druipsteengrot
volta de --s = stalactietgewelf


stalactitic adj

1 GEOLOGIA stalactitisch


+ stalag sub

1 stalag, krijgsgevangenenkamp


stalagmite sub

1 GEOLOGIA stalagmiet


stalagmitic adj

1 GEOLOGIA stalagmitisch


+ stalagmometria sub

1 PHYSICA stalagmometrie


+ stalagmometric adj

1 PHYSICA stalagmometrisch


+ stalagmometro sub

1 PHYSICA (meettoestel ter bepaling van de oppervlaktespanning van vloeistoffen) stalagmometer,
druppelmeter


Stalin sub n pr

1 Stalin MILITAR
organo de -- = stalinorgel


+ stalinismo sub

1 stalinisme


+ stalinista sub

1 stalinist


+ stalinista adj

1 stalinistisch
dictatura -- = stalinistische dictatuur
methodos -- = stalinistische methoden


+ stalinistic adj

1 stalinistisch
methodos -- = sta-linistische methoden


+ stalla sub

1 stal (voor vee), box (in paardestal)
--s de Augias = Augiasstal


stallo sub

1 koorstoel, koorbank


stallon sub

1 (dek)hengst
-- arabe = Arabische hengst
-- registrate/inscripte in le stud-book (A) = stamboekhengst


staminal adj

1 BOTANICA meeldraad...


staminate adj

1 BOTANICA alleen meeldraden bezittend
flor -- = meeldraadbloem
amento -- = meeldraadkatje


stamine sub

1 kamgaren, wollen garen
2 BOTANICA meeldraad
-- introrse = introrse meeldraad
-- extrorse = extrorse meeldraad
--s epigyn = bovenstandige meeldraden
a dece --s = tienhelmig


staminifere adj

1 BOTANICA meeldraden bezittend
flores -- = bloemen met meeldraden


staminodio sub

1 steriele meeldraad


stampa sub

1 prent, afdruk, gravure, houtsnede, lithografie, kopersnede, plaat
pressa de --s = plaatpers
collector de --s = prentenverzamelaar
collection de --s = prentenverzameling
colorar un -- = een prent kleuren


stampage sub

1 het stempelen, het stansen, het (in)persen, het opdrukken
-- de monetas = muntslag


stampar v

1 stempelen, stansen, (in)persen, opdrukken, afdrukken, indrukken
machina a/de -- = stempel/stansmachine, stempelpers
ligatura stampate = stempelband
-- monetas = munten snijden


stampator sub

1 ponser, perser, stanser, stempelaar
2 stempel (instrument), ponsmachine, uitstamp/stansmachine


stand sub ANGLESE

1 tribune
2 stand, kraam
-- de plagia = strandtent
-- de bonbones/de cosas dulce = snoepkraam
construction de --s = standbouw


standard sub ANGLESE

1 standaard, peil, niveau, norm, maat
-- de argento = zilveren standaard
-- de vita = levensstandaard


+ standard adj ANGLESE

1 standaard..., eenheids..., model...
modello -- = standaardmodel
precio -- = standaardprijs
nederlandese -- = algemeen beschaafd nederlands
dimension -- = standaardafmeting
deviation -- = standaarddeviatie
linguage -- = standaardtaal
contracto -- = standaardcontract
formulario -- = standaardformulier
MATHEMATICA error -- = standaardfout
mesura -- = standaardmaat
formato -- = standaardformaat, normaal formaat
moneta -- = standaardmunt
repertorio/repertoire (F) -- = standaardrepertoire
equipamento -- = standaarduitrusting
procedura/procedimento -- = bodemprocedure
conditiones -- = standaardvoorwaarden
exemplar -- = standaardexemplaar
collection -- = standaardcollectie
quantitate -- = standaardhoeveelheid
qualitate -- = standaardkwaliteit
polissa -- = standaardpolis
imballage -- = standaardverpakking
typo -- = standaardtype
monstra -- = standaardmonster
error -- = standaardfout


standardisar v

1 standaardiseren, normaliseren
lacte standardisate = gestandaardiseerde melk


standardisation sub

1 standaardisering, standaardisatie, normalisering, normalisatie


standardo sub

1 standaard, vlag, vaandel
-- royal/regal = koninklijke standaard
--del guerra = krijgsbanier
rangiar se/aggruppar se sub le -- de un persona = zich onder iemands vaandel scharen


+ standing sub ANGLESE

1 standing, maatschappelijk aanzien, status, prestige


stannar v

1 vertinnen, van een laag(je) tin voorzien


stannato sub

1 CHIMIA stannaat


stannator sub

1 iemand die iets vertint


stannatura sub

1 het vertinnen
2 vertinsel


stannero sub

1 tinnegieter


stannic adj

1 CHIMIA stanni..., tin...
oxydo -- = tinoxyde
acido -- = tinzuur


stannifere adj

1 tinhoudend
vena/filon -- = tinader
mineral -- = tinhoudend mineraal/erts


stanno sub

1 tin
-- a/de/pro soldar = soldeertin
-- in folios = bladtin
folio de -- = tinfolie
mineral de -- = tinerts
amalgama de -- = tinamalgaam
alligato de -- = tinlegering
barra de -- = tinstaaf
residuos de -- = tinafval
commercio de -- = tinhandel
commerciante de -- = tinhandelaar
exportation de -- = tinexport/uitvoer
mina de -- = tinmijn, tingroeve
extraction de -- = tinwinning
productor de -- = tinproducent
production de -- = tinproduktie
soldatura de -- = tinsoldeer
vena de -- = tinader
funditor de -- = tingieter
funderia de -- = tingieterij
funder -- = tin gieten
lot/partita de -- = partij tinwerk


+ stannose adj

1 CHIMIA (éénwaardig) tin..., stanno...


+ stannose (-osis) sub

1 stannosis, tinvergiftiging


+ stante adj

1 staand


stanza sub ITALIANO

1 stanza, strofe, couplet


+ staphylea sub

1 BOTANICA pimpernoot


+ staphylino sub

1 ZOOLOGIA kortschildkever


+ staphylococcia sub

1 MEDICINA stafylococcie, stafylokokkeninfectie


+ staphylococcic adj

1 MEDICINA stafylokokken...


+ staphylococco sub

1 MEDICINA stafylokok


+ staphyloma sub

1 MEDICINA druifgezwel, staphyloom


star v

1 staan
como (vos) sta? = hoe gaat het met U/jullie?
-- de faction = op wacht staan
-- con un pede in le fossa = met een been in het graf staan


+ star sub ANGLESE

1 filmster, ster
-- pop (A) = popster


+ starlet sub ANGLESE

1 (film)sterretje


+ starosta sub

1 HISTORIA starosta (Pools edelman)


starter sub ANGLESE

1 SPORT starter
2 (mbt motor) starter
-- automatic = zelfstarter
-- de inertia = traagheidsstarter
button del -- = startknop
accumulator del -- = startaccu


stase sub

1 MEDICINA stuwing (van lichaamsvocht), stase
-- papillar = papilstase, stuwing


+ statal adj

1 van de staat, staats...
dirigismo -- = staatsdirigisme
institution -- = rijksinstelling
societate/interprisa -- = staatsonderneming/bedrijf
magazin -- = staatswinkel
museo -- = rijksmuseum
universitate -- = rijksuniversiteit
interventionismo -- = staatsbemoeiing
consilio -- = (collège) staatsraad
consiliero -- = (persoon) staatsraad
commission/committee -- (A) = staatscommissie
autoritate -- = staatsgezag
adjuta -- = staatshulp
controlo -- = staatscontrole
organo -- = staatsorgaan
poter -- = staatsmacht
monopolio -- = staatsmonopolie
mina -- = staatsmijn
forma -- = staatsvorm
pension -- = staatspensioen, rijkspensioen
organisation -- = staatsorganisatie
subvention -- = rijkssubsidie, rijksbijdrage
archivista -- = rijksarchivaris
archivo -- = rijksarchief, staatsarchief
imposto -- = rijksbelasting
ordine -- = staatsorde
annuario -- = staatsalmanak
apparato -- = staatsapparaat
socialismo -- = staatssocialisme


+ stater sub

1 HISTORIA stater (muntstuk, gewicht)


+ statholder sub

1 HISTORIA stadhouder
-- hereditari = erfstadhouder
sin -- = stadhouderloos


+ statholderato sub

1 HISTORIA stadhouderschap
-- hereditari = erfstadhouderschap


static adj

1 statisch, evenwichts...
analyse (-ysis) -- = evenwichtsanalyse
arte -- = statische kunst
electricitate -- = statische elektriciteit
fortia -- = statische kracht
senso -- = evenwichtsgevoel
2 statisch, stilstaand, blijvend
societate -- = statische maatschappij


statica sub

1 PHYSICA CHIMIA statica


+ statice sub

1 BOTANICA lamsoor


+ staticitate adj

1 statisch karakter
-- de un equilibrio = statisch karakter van een evenwicht
2 roerloosheid, onbeweeglijkheid


station sub

1 het (stil)staan, pauze, onderbreking
2 halte(plaats), stopplaats, RELIGION statie
FERROVIA -- facultative = halte
descender al sequente -- = bij de volgende halte uitstappen
--es del Cruce = kruiswegstaties
3 station (spoorwegen, radio, t.v., etc.), station (voor benzine, etc.), depot (voor
goederen, etc.)
-- de arrivata = station van aankomst
-- de partita = station van vertrek
-- de benzina/de gasolina = benzinestation
-- (de) servicio = benzinestation, servicestation
-- (de) libere servicio = benzinestation met zelfbediening
-- de autobus = busstation
-- de taxis = standplaats voor taxi's
-- agricole experimental/agronomic = landbouwproefstation
-- de observation = waarnemingsstation
-- experimental/de experimentation = proefstation
-- emissori/radiophonic/de radiodiffusion = radio(zend)station
-- de telediffusion = televisiestation
-- (de investigationes) spatial = ruimtestation
-- ferroviari/de ferrovia = spoorwegstation
-- central/principal = centraalstation, hoofdstation
-- de termino/de capite/de testa = kopstation
-- intermedie/intermediari = tussenstation
-- de frontiera = grensstation
-- de manovra(s) = rangeerstation
-- final/terminal/terminus = eindstation
-- de taxis = taxistandplaats
-- de radar = radarstation
-- balneari = badplaats
-- thermal = kuuroord, badplaats (bij bron)
-- de purification = rioolwaterzuiveringsinrichting
-- emissori/de emission = zendstation
chef (F) de -- = stationschef
functionario de -- = stationsbeambte
portator de -- = stationskruier
strata del -- = stationsstraat
cammino del -- = stationsweg
restaurante/restaurant (F) del -- = stationsrestauratie
4 jaargetijde, seizoen
-- del anno = jaargetijde
le quatro --es = de vier jaargetijden


+ stationamento sub

1 het stilstaan, het wachten, het parkeren
taxa de -- = parkeergeld
disco de -- = parkeerschijf
banda/via de -- = parkeerstrook
problema de -- = parkeerprobleem
luce/lumine de -- = parkeerlicht
mulcta de -- = parkeerboete
permisso de -- = parkeervergunning
-- interdicte/prohibite = parkeerverbod
-- autorisate = parkeren toegestaan
-- unilateral = parkeren aan één zijde (van de straat)


stationar v

1 stilstaan, een bepaalde standplaats innemen
-- in duple fila = dubbelparkeren
interdiction/prohibition de -- = parkeerverbod


stationari adj

1 stationair, niet veranderend, bestendig
stato -- = stationaire toestand
phase -- = stationaire fase
satellite -- = vaste satelliet
METEO fronte -- = stationair front
le stato del malado resta -- = de toestand van de patiënt blijft stationair


+ stationaritate sub

1 het stationair zijn, het constant/onveranderd blijven
-- economic = stationair blijven van de economie


+ station wagon sub ANGLESE

1 stationcar


+ statisar v

1 etatiseren, als overheidsbedrijf beheren, tot staatsbedrijf maken, naasten


+ statisation sub

1 etatisering, overname door de (staats)overheid, overgang op staatsbeheer


statista sub

1 staatsman


statistic adj

1 statistisch
material -- = statistisch materiaal
datos -- = statistische gegevens
extrapolation -- = statistische extrapolatie


statistica sub

1 statistiek
-- demographic = bevolkingsstatistiek
-- mathematic = mathematische statistiek
-- theoric = theoretische statistiek
-- stochastic = stochastische statistiek
-- de Boltzmann = Boltzmann-statistiek
-- de Bose e Einstein = Bose-Einstein-statistiek
-- de morbiditate = morbiditeitsrisico


statistico sub

1 statisticus


stato sub

1 toestand, staat, stand, gesteldheid
-- emotional/de anima = gemoedstoestand
-- on(e)iric = droomtoestand
-- de velia = waaktoestand
-- crepuscular = schemertoestand
-- de su financias = toestand van zijn financiën
-- de equilibrio = evenwichtstoestand
-- de aggregation = aggregatietoestand
-- solide = vaste toestand
-- liquide = vloeibare toestand
-- gasose/gasiforme = gasvormige toestand
-- actual del scientia = huidige stand van de wetenschap
-- del camminos = toestand van de wegen
-- de cosas = stand van zaken
-- de exception/de urgentia/de emergentia = uitzonderingstoestand, noodtoestand
-- de assedio = staat van beleg
-- de guerra = staat van oorlog
-- sanitari/de sanitate = gezondsheidstoestand
-- de gratia = staat van genade
-- nascente = statu nascendi
in bon/mal -- = in goede/slechte staat
le -- del malado/patiente es multo critic = de toestand van de patiënt is zeer kritiek
esser in -- de = in staat zijn om
in un -- de anarchia perfecte = in een toestand van volmaakte anarchie
in -- de ebrietate = in staat van dronkenschap
in -- de intoxication = in benevelde toestand
in -- de arresto = onder arrest
in -- de accusation = in staat van beschuldiging
in -- de fallimento = in staat van faillissement
le vetere edificio esseva ancora in un -- perfecte de preservation = het oude gebouw verkeerde nog in een uitstekende staat
2 POLITICA staat, rijk, land
-- de derecto = rechtstaat
-- affiliate/membro = lidstaat
colpo de -- = staatsgreep
Statos Unite (de America) = Verenigde Staten (van Amerika)
--s baltic = Baltische staten, Oostzeestaten
--s provincial = provinciale staten
-- policiari = politiestaat
-- totalitari = totalitaire staat
-- autoritari = autoritaire staat
-- unitari = eenheidsstaat
-- sovietic = sovjetstaat
-- assistential = verzorgingsstaat
-- tampon/cossinetto = bufferstaat
-- limitrophe = randstaat
-- satellite = satellietstaat
-- costari = kuststaat
-- corporative = corporatieve staat
-- federal = federale staat
-- autonome/independente = onafhankelijke/zelfstandige staat
-- vassallo = vazalstaat
omnipotentia del -- = staatsalmacht
nave del -- = schip van staat
functionario del -- = rijksambtenaar
procurator del -- = officier van justitie
archivo del -- = rijksarchief
banca del -- = staatsbank
presto de -- = staatslening
empleato del -- = staatsbeambte
empleo del -- = staats/rijksbetrekking
exploitation {plwa} forestal del -- = staatsbosbeheer
imposto de -- = rijksbelasting
servicio del -- = staatsdienst, rijksdienst
cassa de -- = staatskas
capite/chef (F) de -- = staatshoofd
examine del -- = staatsexamen
secreto de -- = staatsgeheim
prision de -- = staatsgevangenis
religion de -- = staatsgodsdienst
capitalismo de -- = staatskapitalisme
socialismo de -- = staatssocialisme
credito de -- = staatskrediet
societate/interprisa de -- = staatsbedrijf
apparato de -- = staatsapparaat
interesse del -- = staatsbelang
immixtion/ingerentia del -- = staatsbemoeiing, staatsbemoeienis
proprietate del -- = staatseigendom
fundo de -- = staatsfonds
ecclesia de -- = staatskerk
organo de -- = staatsorgaan
costos del -- = staatskosten
cargas del -- = staatslasten
organisation del -- = staatsinrichting
consilio de -- = staatsraad (college)
consiliero de -- = staatsraad (persoon)
secretario de -- = staatssecretaris
subsecretario de -- = onderstaatssecretaris
soveranitate de -- = staatssouvereiniteit
expensas del -- = staatsuitgaven
forma de -- = staatsvorm
doctrina de -- = staatsleer
homine de -- = staatsman
obligation de -- = staatsobligatie
controlo del -- = staatscontrole
territorio del -- = rijksgebied
edificio del -- = rijksgebouw
museo del -- = rijksmuseum
schola de -- = rijksschool
universitate de -- = rijksuniversiteit
lege de -- = rijkswet
cosas de -- = staatszaken
advocato del -- = landsadvocaat
servicio de securitate de -- = staatsveiligheidsdienst
hostil al -- = staatsvijandelijk
periculose pro le -- = staatsgevaarlijk
al costos del -- = op staatskosten
3 POLITICA
Statos General = Staten Generaal
4 stand, klasse, status, positie
le tertie -- = de derde stand
-- de nobilitate = adellijke stand, adel
-- sacerdotal = priesterstand
-- ecclesiastic/religiose = geestelijke stand
-- major = staf
-- major naval/del marina = marinestaf
officiero de -- major = stafofficier
-- civil = burgelijke stand
officio/bureau (F) de -- civil = bureau van de burgelijke stand
registro del -- civil = register van de burgelijke stand
acto del -- civil = akte van de burgelijke stand
-- conjugal/marital = huwelijkse staat
carta/mappa (typographic) de -- major = stafkaart
5 staat, lijst, register
-- nominal/nominative = naamlijst


+ statoblasto sub

1 BIOLOGIA statoblast


+ statolitho sub

1 otoliet


+ stator sub

1 TECHNICA stator
-- del generator = generatorstator


+ statoreactor sub

1 TECHNICA AVIATION statoreactor


+ statoscopio sub

1 statoscoop


+ statounitese adj

1 van de Verenigde Staten


+ statu(s)quo sub

1 status-quo
mantener le -- = de status-quo handhaven


statua sub

1 (stand)beeld
-- equestre = ruiterstandbeeld
-- pedestre = standbeeld te voet
-- de libertate = vrijheidsbeeld
-- monumental = monumentaal standbeeld
-- de marmore = marmeren standbeeld
-- de gypso = gipsbeeld
-- de sal = zoutpilaar
-- funeral/funerari = grafbeeld
belle como un -- = beeldschoon
disvelar un -- = een standbeeld onthullen
modular un -- = een standbeeld gieten
exponer/monstrar --s = standbeelden tentoonstellen
eriger un -- = een standbeeld oprichten


statuari adj

1 van de beeldhouwkunst, beeldhouw..., statuair
arte -- = beeldhouwkunst
marmore -- = statuair marmer


statuaria sub

1 beeldhouwkunst


statuario sub

1 beeldhouwer


statuer v

1 JURIDIC statueren, uitspraak doen (over), beslissen


statuetta sub

1 beeldje
-- funeral/funerari = grafbeeldje
-- de argilla = kleiplastiek


statura sub

1 gestalte, lichaamslengte
alte -- = lange gestalte
basse -- = korte gestalte
median -- = middelmatige gestalte
-- gigantesc = reuzengestalte


statutari adj

1 statutair, overeenkomstig de statuten
amortisation -- = statutaire afschrijving
reserva -- = statutaire reserve
norma -- = statutaire norm


statuto sub

1 statuut, reglement, voorschrift, verordening
conforme al --s = statutair
2 status, (rechts)positie
-- del femina = rechtspositie van de vrouw
-- de prisionero politic = status van politiek gevangene


+ stauromedusa sub

1 ZOOLOGIA bekerkwal


+ stauroscopio sub

1 stauroscoop


+ stayer sub ANGLESE

1 SPORT stayer


+ steak sub ANGLESE

1 CULINARI steak


steamer sub ANGLESE

1 stoomboot, stoomschip


stear sub

1 talk, ongel
candela de -- = ongelkaars, smeerkaars


stearato sub

1 CHIMIA stearaat


stearic adj

1 CHIMIA
acido -- = stearinezuur
candela -- = stearinekaars


stearina sub

1 stearine
candela de -- = stearinekaars


+ stearineria sub

1 stearinefabriek


steatite sub

1 MINERALOGIA speksteen, talksteen, steatiet, zeepsteen
pulvere de -- = speksteenpoeder


steatoma sub

1 MEDICINA vetgezwel, talkgezwel, lipoom, lipoma, steatoom


+ steatopygia sub

1 MEDICINA steatopygie (overvloedige vetvorming op zitvlak)


steatose (-osis) sub

1 MEDICINA steatose, vervetting
-- cardiac/del corde = hartvervetting


steeple chase sub ANGLESE

1 steeplechase, hindernisren
currer le 3000 metros -- = de 3000 meter hindernisren lopen


+ steganographia sub

1 steganografie


+ steganopode sub

1 ZOOLOGIA roeipotige, roeivoetige


+ stegomyia sub

1 ZOOLOGIA stegomyia (insekt)


+ stegosauro sub

1 ZOOLOGIA stegosaurus


+ stela,stele sub

1 stele (anque BOTANICA)
-- funeral/funerari = grafzuil
-- commemorative = gedenksteen


stella sub

1 ASTRONOMIA ster
-- duple/duplice/binari = dubbelster
-- fixe = vaste ster
-- variabile = veranderlijke ster
-- periodic = periodiek veranderlijke ster
-- nano = dwergster
-- gigante = reuzenster
-- cadente = vallende ster
-- circumpolar = circumpolaire ster
-- circumzenital = circumzenitale ster
-- del matino = morgenster
-- del vespera/vespere = avondster
-- polar = poolster
-- de Bethlehem = ster van Bethlehem
-- neutronic/de neutrones = neutronenster
systema de --s = sterrenstelsel
pluvia de --s = sterrenregen:
association de --s = sterrenassociatie
catalogo de --s = sterrencatalogus
lista de -- = sterrenlijst
in forma de -- = stervormig
movimento/curso del --s = beweging der sterren
2 gesternte
esser nascite sub un bon -- = onder een gelukkig gesternte geboren zijn
3 stervormig voorwerp, stervormig motief, asterisk
-- jalne/de David = gele ster, Davidster
ZOOLOGIA -- de mar = zeester
hotel (F) a/de tres --s = driesterrenhotel
restaurante/restaurant (F) a/de tres --s = driesterrenrestaurant
un general de cinque --s = een generaal met vijf sterren
marcar con un -- = met een sterretje aanduiden
4 ster
-- de cinema = filmster
-- de opera = operaster
-- ascendente = rijzende ster
5 bles (van paard)
cavallo blanc con -- in le fronte = schimmelbles


stellar adj

1 stellair, sterren..., ster..., stervormig
systema -- = sterrenstelsel
lumine/luce -- = sterrenlicht
scintillation -- = stergeflikker
volta -- = stergewelf


stellar v

1 met sterren bezaaien, met sterren versieren


+ stellaria sub

1 BOTANICA sterrenmuur
-- graminee = grasmuur
-- uliginose = moerasmuur
-- glauc/palustre = zeegroene muur


stellate adj

1 met sterren bezaaid
celo -- = sterrenhemel
nocte -- = sterrennacht
le Bandiera -- = de Amerikaanse vlag
2 BIOLOGIA gestraald, ster...
cellulas -- = stervormige cellen
anemone -- = steranemoon
hepatica -- = sterleverkruid


stellifere adj

1 met sterren bezaaid
firmamento -- = sterrenhemel
2 BOTANICA sterren dragend


+ stelliforme adj

1 stervormig


+ stellionato sub

1 JURIDIC stellionaat


+ stellite sub

1 stelliet


+ stemma sub

1 LITTERATURA stemma


stencil sub ANGLESE

1 stencil


+ stencilar v

1 stencillen


+ stengun sub ANGLESE

1 stengun


+ stenocardia sub

1 MEDICINA hartbeklemming, angina pectoris


+ stenocardic adj

1 MEDICINA stenocardisch, angineus


+ stenocarpe adj

1 BOTANICA met smalle vruchten


+ stenocarpo sub

1 BOTANICA plant met smalle vruchten


+ stenocephale adj

1 BOTANICA met smalle hoofdjes


+ stenochromia sub

1 stenochromie


+ stenodactylographia sub

1 stenotypie


+ stenodactylographo sub

1 stenotypist


+ stenogramma sub

1 stenogram


stenographia sub

1 stenografie, snelschrift, kortschrift
curso de -- = stenografiecursus
methodo -- = stenografiemethode
diploma de -- = stenografiediploma
quaderno de -- = stenocahier
bloco de -- = stenoblok
prender notas de alco in -- = iets in steno opnemen


stenographiar v

1 stenograferen, in steno opnemen
-- un conversation = een gesprek stenograferen


stenographic adj

1 stenografisch
signos/symbolos -- = stenografische tekens
notas -- = stenografische aantekeningen
reporto -- = stenografisch verslag


stenographista sub

1 stenograaf, snelschrijver


+ stenographo sub

1 stenograaf, snelschrijver
-- del parlamento = kamerstenograaf


+ stenopetale adj

1 BOTANICA met smalle bloembladen


+ stenophylle adj

1 BOTANICA met smalle blaadjes, smalbladig


+ stenoptere adj

1 smal gevleugeld


+ stenose (-osis) sub

1 MEDICINA stenose, vernauwing


+ stenosepale adj

1 BOTANICA met smalle kelkbladen


+ stenotelegraphia sub

1 stenotelegrafie


+ stenotherme

1 stenotherm


+ stenothermia sub

1 MEDICINA stenothermie


+ stenothermo sub

1 MEDICINA stenotherm


+ stenotypia sub

1 stenotypie


+ stenotypista sub

1 stenotypist


+ stenotypo sub

1 stenografeermachine


Stentore sub n pr

1 ANTIQUITATE Stentor,
iemand met een zeer luide stem


voce de -- =
stentorstem

2. BIOLOGIA trompetdiertje, stentor


stentoree adj

1 stentor...
voce -- = stentorstem


+ stentorphono

1 stentorfoon


Stephano sub n pr

1 Stephanus


+ stephanotis sub

1 BOTANICA stephanotis, bruidsbloem


+ step-in sub ANGLESE

1 step-in


steppa sub

1 steppe
-- de sablo/de arena = zandsteppe
-- de sal = zoutsteppe
-- siberian = Siberische steppe
habitante del --s = steppebewoner
paisage del --s = steppelandschap
zona del --s = steppengordel
animal del --s = steppedier
planta del --s = steppeplant
fluvio del --s = stepperivier
populo del --s = steppevolk


+ steppic adj

1 van de steppe(n), steppe...
flora -- = steppeflora
fauna -- = steppefauna
vegetation -- = steppevegetatie
climate -- = steppeklimaat
animal -- = steppedier
planta -- = steppeplant


+ steradian sub

1 MATHEMATICA steradian


+ steradiante sub

1 MATHEMATICA steradiaal, sr.


sterbordo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES stuurboord
guarda de -- = stuurboordwacht


+ stercobilina sub

1 BIOLOGIA stercobiline


stercoral adj

1 mest...
fistula -- = drekfistel
tumor -- = drekgezwel


stercorar v

1 bemesten


stercorari sub

1 mest...
planta -- = mestplant
scarabeo -- = mestkever
scatophaga -- = strontvlieg


stercorario sub

1 mesthoop


+ stercoration sub

1 bemesting, stercoratie


stercore sub

1 mest
-- organic = organische mest
-- liquide = gier
-- bovin = koeienmest
-- de cavallo = paardenvijgen, paardenmest
-- chimic = kunstmest
cumulo de -- = mesthoop
carro a/de -- = mestkar
puteo/fossata/collector de -- liquide = gierkuil, gierput
surplus (F) de -- = mestoverschot
problema del -- = mestprobleem
transformation de -- = mestverwerking
remover/levar le -- = de mest verwijderen, uitmesten


stereo sub

1 stère, kubieke meter


+ stereobatic sub

1 ARTE DE CONSTRUER stereobatisch


+ stereobato sub

1 ARTE DE CONSTRUER stereobatus (ondermuur zonder versiering)


+ stereochimia sub

1 CHIMIA stereochemie


+ stereochimic adj

1 CHIMIA stereochemisch


stereochromia sub

1 TECHNICA stereochromie


+ stereocomparator sub

1 AGRIMENSURA stereocomparateur


+ stereogramma sub

1 PHYSICA stereofoto, stereoscopische foto
2 ruimtelijk blokdiagram


stereographia sub

1 stereografie


stereographic adj

1 stereografisch
projection -- = stereografische projectie


+ stereoisomere adj

1 CHIMIA stereoïsomerisch


+ stereoisomeria sub

1 CHIMIA stereoïsomerie


+ stereoisomeric adj

1 CHIMIA stereoïsomerisch


+ stereoisomero sub

1 CHIMIA stereoïsomeer


+ stereologia sub

1 stereologie


stereometria sub

1 stereometrie


+ stereometric adj

1 stereometrisch


+ stereomicroscopia sub

1 stereomicroscopie


+ stereophonia,stereo sub

1 stereo(fonie)
emission in -- = stereo-uitzending


+ stereophonic,stereo adj

1 stereo(fonisch)
sono -- = stereofonisch geluid
prisa de sono -- = stereofonische geluidsopname
disco -- = stereoplaat
registration -- = stereo-opname
receptor -- = stereo-ontvanger
microphono -- = stereomicrofoon
cambiator de discos -- = stereofonische platenwisselaar
systema -- = stereofonisch systeem
effecto -- = stereofonisch effect
effecto de reverberation -- = stereo-nagalmeffect
reproduction -- = stereofonische weergave


+ stereophotogramma sub

1 stereofotogram


+ stereophotogrammetria sub

1 stereofotogrammetrie


+ stereophotographia sub

1 stereofotografie


+ stereoradiographia sub

1 stereoscopische radiografie


+ stereoradioscopia sub

1 MEDICINA stereoradioscopie


stereoscopia sub

1 stereoscopie


stereoscopic adj

1 stereoscopisch
imagine -- = stereoscopisch beeld
camera -- = stereocamera
film (A) -- = stereofilm
photo(graphia) -- = stereofoto


stereoscopio sub

1 stereoscoop


stereotomia sub

1 stereotomie, steensnede


stereotomic adj

1 stereotomisch


stereotypar v

1 TYPOGRAPHIA stereotyperen, in stereotypie drukken
2 stereotyperen, in stereotypen indelen


+ stereotypate adj

1 stereotiep
movimentos -- = stereotiepe bewegingen


stereotype adj

1 TYPOGRAPHIA stereotype
2 stereotiep, clichématig, cliché...


stereotypia sub

1 TYPOGRAPHIA stereotypie, stereotypedruk
2 PSYCHOLOGIA, MEDICINA stereotypie


stereotypic adj

1 stereotiep, clichématig, cliché...
expression -- = clichématige uitdrukking


stereotypo sub

1 TYPOGRAPHIA stereotype, styp
2 cliché, stereoptype, stereotiep


+ steric adj

1 CHIMIA sterisch (mbt de ruimtelijke configuratie van atomen)


+ sterigma sub

1 BIOLOGIA sterigma


sterile adj

1 onvruchtbaar, steriel
animal -- = steriel dier
flor -- = steriele bloem
homine -- = onvruchtbare man
femina -- = onvruchtbare vrouw
maritage/matrimonio -- = kinderloos huwelijk
solo -- = onvruchtbare grond
FIGURATE spirito -- = steriele geest
FIGURATE erudition -- = steriele geleerdheid
2 vruchteloos, ijdel, nutteloos, onvruchtbaar
effortio -- = vergeefse poging
discussion -- = vruchteloze discussie
3 MEDICINA steriel, kiemvrij


+ sterilisante sub

1 sterilisatiemiddel


sterilisar v

1 steriliseren, onvruchtbaar maken
2 steriliseren, steriel/kiemvrij maken
-- lacte = melk steriliseren


sterilisate adj

1 gesteriliseerd
lacte -- = gesteriliseerde melk
bandage -- = gesteriliseerd verband


sterilisation sub

1 het steriliseren, het onvruchtbaar maken, sterilisatie, onvruchtbaarmaking
-- chirurgic = operatieve sterilisatie
2 het steriliseren, het kiemvrij maken, sterilisatie
-- de lacte = sterilisatie van melk
caldiera de -- = steriliseerketel


+ sterilisator sub

1 sterilisator, steriliseertoestel


sterilitate sub

1 onvruchtbaarheid, steriliteit
2 schraalheid, dorheid, onvruchtbaarheid
-- de un solo = onvruchtbaarheid van een bodem
3 vruchteloosheid, nutteloosheid, onvruchtbaarheid
-- de un discussion = onvruchtbaarheid van een discussie
4 steriliteit, het steriel/kiemvrij zijn


+ sterlet sub

1 ZOOLOGIA sterlet


+ sterling sub ANGLESE

1 libra -- = pond sterling
area del libra -- = sterlinggebied
bloco del libra -- = sterlingblok


+ sterna sub

1 ZOOLOGIA stern
-- arctic = Noordse stern
-- nigre = zwarte stern, rietzwaluw
-- hirundine = visdiefje


sternal adj

1 ANATOMIA borstbeen..., sternaal
costa -- = ware rib


sternalgia sub

1 MEDICINA sternalgie


sterno sub

1 ANATOMIA borstbeen, sternum
furchetta del -- = vorkbeen (van vogels)


sternocostal adj

1 ANATOMIA sternocostaal


+ sternodorsal adj

1 ANATOMIA sternodorsaal


+ sternovertebral adj

1 ANATOMIA sternovertebraal


sternutamento sub

1 het niezen, genies
accesso de -- = niesbui


sternutar v

1 niezen
herba a -- = nieskruid
pulvere a -- = niespoeder


sternutation sub

1 het niezen, genies
-- convulsive = nieskramp
accesso de -- = niesbui


+ sternutator sub

1 niezer


sternutatori adj

1 nies..., niesverwekkend
pulvere -- = niespoeder
medicamento -- = niesmiddel


+ steroide adj

1 BIOCHIMIA steroïde
hormon -- = steroïde hormoon


+ steroide sub

1 BIOCHIMIA steroïde
--s anabolic/anabolisante = anabole steroïden


+ sterol sub

1 BIOCHIMIA sterol


+ stertor sub

1 gereutel, gerochel, reuteling
dar/haber --es = rochelen, reutelen


+ stertorose adj

1 MEDICINA rochelend, stertoreus
respiration -- = stertoreuze ademhaling, stertor


+ stethographia sub

1 stethografie


+ stethographic adj

1 stethografisch


+ stethographo sub

1 stethograaf


stethoscopia sub

1 stethoscopie


stethoscopic adj

1 stethoscopisch


stethoscopio sub

1 stethoscoop
-- monaural = monaurale stethoscoop


steward sub ANGLESE

1 steward


+ stewardessa sub

1 stewardes


+ sthenia sub

1 vitaliteit, levenskracht, sthenie


sthenic adj

1 MEDICINA stevig gebouwd, stenisch


+ stibina sub

1 CHIMIA spiesglanserts, stibniet


+ stibium sub

1 CHIMIA stibium, antimoon


sticho sub

1 versregel, dichtregel


+ stichometria sub

1 LITTERATURA stichometrie


+ stichometric adj

1 LITTERATURA stichometrisch


stichomythia sub

1 LITTERATURA stichomythie


+ stick sub ANGLESE

1 SPORT stick, stok
2 COSMETICA stick, stift
-- disodorisante = deodorantstick
3 stikkie, drugsigaret
fumar un -- = een stikkie roken


stigma sub

1 brandmerk
-- vergoniose/de vergonia = schandmerk
-- del traition = brandmerk van het verraad
2 litteken, wondteken
3 RELIGION stigma (van Christus)
4 BOTANICA stempel
5 ZOOLOGIA ademhalingsopening (van insecten)


stigmata sub pl

1 RELIGION stigmata


+ stigmatic adj

1 OPTICA stigmatisch


stigmatisar v

1 RELIGION stigmatiseren
2 FIGURATE stigmatiseren, brandmerken, aan de schandpaal nagelen
satirista qui stigmatise le vitios de su tempore = satiricus die de ondeugden van zijn tijd stigmatiseert


stigmatisation sub

1 RELIGION stigmatisatie
2 FIGURATE stigmatisering, brandmerking


+ stigmatismo sub

1 PHOTOGRAPHIA stigmatisme


+ stigmographo sub

1 plaatspasser


stiletto sub

1 stiletto


stilisar v

1 stiliseren, stileren
-- un flor = een bloem stileren


+ stilisate adj

1 gestileerd
flores -- = gestileerde bloemen


stilisation sub

1 stilering


stilista sub

1 stilist


stilistic adj

1 stilistisch
empleo -- de un parola = stilistisch gebruik van een woord
analyse (-ysis) -- = stijlanalyse
grammatica -- = stilistische grammatica
negligentia -- = slordigheid van stijl
concepto -- = stijlbegrip
effecto -- = stijleffect
characteristica -- = stijlkenmerk
nuance (F) -- = stijlnuance
factor -- = stijlfactor
elemento -- = stijlelement
defecto/imperfection -- = stijlfout
variante -- = stijlvariant
difficultates -- = stijlmoeilijkheden
similantia/analogia -- = stijlovereenkomst
periodo -- = stijlperiode
problema -- = stijlprobleem
procedimento -- = stijlprocédé
studio -- = stijlstudie
systema -- = stijlsysteem
differentia -- = stijlverschil
forma -- = stijlvorm


stilistica sub

1 stilistiek, stijlleer
-- classic = klas-sieke stilistiek
-- structuralistic = structuralis-tische stilistiek


stilla sub

1 druppel


stillar v

1 druppelen, druipen


stillation sub

1 het druppelen, het druipen, afdrup, afdrop


+ stilliforme adj

1 druppelvormig


stilo sub

1 stift, ANTIQUITATE stylus
-- (de graphite) = potlood
puncta del -- (de graphite) = punt van de potlood
-- a/de feltro = viltstift/pen/potlood
-- multicolor/pluricolor = meerkleurenpotlood
-- de carmino = lippenstift
-- luminose = lichtpen
-- a retocco = retoucheerstift/potlood
-- a tinta = inktpotlood
2 stijl (manier van schrijven/spreken/bouwen/doen, etc.)
haber -- = stijl hebben
mobiles de -- = stijlmeubelen
-- de vita = levensstijl
-- de action = stijl van handelen
-- epistolari = briefstijl
-- poetic = dichtstijl
-- gothic = Gotische stijl
-- mauresc = Moorse stijl
-- evocatori = beeldende stijl
-- musculate/nervose/energic = gespierde stijl
-- sophisticate = gekunstelde stijl
-- del corte = hofstijl
-- de narration = verteltrant
-- elegante = sierlijke stijl
-- ornamental = decoratieve stijl
-- caste = gekuiste stijl
-- academic = academische stijl
-- culte/ornate/asiatic = beeldrijke/bloemrijke stijl
-- emphatic/declamatori = gezwollen/hoogdravende stijl
-- aphoristic = aforistische stijl
-- archaisante = archaïserende stijl
-- affectate = gemaakte stijl
-- elevate/sublime/nobile = verheven stijl
-- recitative = verhalende stijl
-- sic = dorre stijl
-- burlesc = burleske stijl
-- fluide = vlotte/soepele stijl
-- impersonal = onpersoonlijke stijl
-- redundante = wijdlopige stijl
-- sobrie = sobere stijl
-- julian = Juliaanse stijl
-- concise/dense = beknopte stijl
concision del -- = beknoptheid van stijl
exercitio de -- = stijloefening
fioritura de -- = stijlbloempje
ruptura de -- = stijlbreuk
concepto de -- = stijlbegrip
elemento de -- = stijlelement
defecto/imperfection de -- = stijlfout
variante de -- = stijlvariant
similantia/analogia de -- = stijlovereenkomst
problema de -- = stijlprobleem
procedimento de -- = stijl procédé
typo de -- = stijlsoort
differentia de -- = stijlverschil
in -- telegraphic = in telegramstijl
al -- de = in de stijl van
3 BOTANICA stijl


+ stilographic adj

1 penna -- = vulpen
tinta -- = vulpeninkt


+ stilose adj

1 BOTANICA met (lange) stijl


+ stilton sub

1 stilton (kaas)


stimulante adj

1 stimulerend, opwekkend, prikkelend


stimulante sub

1 opwekkend/stimulerend middel, stimulans


stimular v

1 stimuleren, opwekken, prikkelen, aansporen, aanzetten
-- le appetito = de eetlust stimuleren
-- le vendita = de verkoop stimuleren
-- le zelo de un persona = iemands ijver aanwakkeren
2 opdrijven (van vee met de prikstok)
-- le boves = de runderen opdrijven


stimulation sub

1 stimulering, stimulatie, opwekking, aansporing, prikkeling
-- del appetito = stimulering van de eetlust
-- del vendita = stimulering van de verkoop
2 het opdrijven (van vee met de prikstok)


stimulative adj

1 stimulerend, opwekkend, aansporend, prikkelend


stimulator sub

1 stimulator, gangmaker
-- cardiac = pacemaker


+ stimulatori adj

1 stimulerend


+ stimulina sub

1 BIOCHIMIA stimuline


stimulo sub

1 opwekking, aansporing, prikkel, stimulans
-- sonor = geluidsprikkel
-- gustative = smaakprikkel
-- olfactice/olfactori = reukprikkel
-- luminose = lichtprikkel
-- visive = gezichtsprikkel
parolas de -- = aanmoedigende woorden
compra sub le -- del momento = impulsaankoop
como -- = ter aanmoediging
2 prikstok (voor het aandrijven van vee)


+ stipa sub

1 BOTANICA
-- pennate = vedergras


stipar v

1 ophopen, stuwen, opvullen


+ stipe sub

1 BOTANICA stipe, (takloze) stam, (takloze) stengel


stipendiar v

1 bezoldigen, betalen


stipendiari adj

1 bezoldigd, loontrekkend


stipendiario sub

1 bezoldigd/loontrekkend man


stipendio sub

1 bezoldiging, salaris
-- annual/annue = jaargeld


+ stipula sub

1 BOTANICA steunblad, steunblaadje, stipule


stipular v

1 stipuleren, bedingen, bepalen, vastleggen
-- avantages particular = bijzondere voordelen bedingen


+ stipulate adj

1 salario -- = bedongen loon
2 BOTANICA van steunblaadjes voorzien


stipulation sub

1 stipulatie, beding, bepaling, voorbehoud, voorwaarde
--es de un contracto = bepalingen van een contract
-- contrari = tegenbeding


stirpe sub

1 stam, stronk
2 stam, geslacht, afkomst
de -- divin = van goddelijke afkomst


stivage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het stuwen, het stouwen, het laden
interprisa de -- = stuwadoorsonderneming/bedrijf/firma
costos de -- = stuwadoorskosten


stivar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES stuwen, stouwen, laden


stivator sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES stuwadoor, stouwer, stuwer
labor/travalio de -- = stuwadoorsarbeid/werk


stoa sub

1 ANTIQUITATE stoa


+ stoc(k)fis sub

1 stokvis


+ stochastic adj

1 MATHEMATICA stochastisch
statistica -- = stochastische statistiek
variabile -- = stochastische variabele
processo -- = stochastisch proces
hydrologia -- = stochastische hydrologie


+ stochastica sub

1 MATHEMATICA stochastiek, waarschijnlijkheidsrekening


+ stochasticitate sub

1 stochasticiteit, toevalligheid


stock sub ANGLESE

1 voorraad
-- de merces/de mercantias = goederenvoorraad
-- de auro = goudvoorraad
-- de alimentos = voedselvoorraad
-- de ligno = houtvoorraad
-- de securitate = buffervoorraad
--s existente = aanwezige voorraden
non haber in -- = niet voorradig zijn
le -- diminue = de voorraad slinkt
le -- es exhauste/exhaurite = de voorraad is op
usque al exhaustion del -- = zolang de voorraad strekt
haber in -- = in voorraad hebben
reciper nove --s = nieuwe voorraad aankrijgen


+ stockage sub

1 (goederen)opslag
-- de merces/de mercantias = goederenopslag
-- de grano/de cereales = graanopslag
costos de -- = opslagkosten
interprisa de -- = opslagbedrijf
capacitate de -- = opslagcapaciteit
reservoir (F) de -- = opslagtank


stockar v

1 voorraad inslaan, zich bevoorraden


+ stock-car sub ANGLESE

1 stock-car


+ stockista sub

1 depothouder


stoffa sub

1 stof (weefsel)
-- de seta/de lana/de coton = zijden/wollen/katoenen stof
-- de gobelin = gobelinstof
-- resistente = duurzame stof
--s de bon qualitate = stoffen van goede kwaliteit
pecia de -- = doek, lap
2 stof (grondstof, substantie)


stoic adj

1 PHILOSOPHIA stoïcijns
2 FIGURATE stoïcijns, onverstoorbaar, onbewogen, onaangedaan, gelaten


+ stoichiometria sub

1 CHIMIA stoichiometrie


+ stoichiometric adj

1 CHIMIA stoichiometrisch


stoicismo sub

1 PHILOSOPHIA stoïcisme
2 FIGURATE stoïcisme, onverstoorbaarheid, onbewogenheid


stoico sub

1 PHILOSOPHIA stoïcijn (anque FIGURATE)


stola sub

1 stola


+ stolide adj

1 dom, stompzinnig, bot


+ stolidessa sub

1 botheid, stompzinnigheid


+ stoliditate sub

1 botheid, stompzinnigheid


+ stolon sub

1 BOTANICA uitloper, stoloon


+ stolonifere adj

1 BOTANICA uitlopers vormend, met uitlopers
planta -- = plant die uitlopers vormt


+ stoloniflor adj

1 BOTANICA met op de uitlopers geplaatste bloemen


stoma sub

1 BOTANICA stoma, huidmondje
2 ZOOLOGIA stoma, mondopening
3 MEDICINA stoma


stomachal adj

1 van de maag, maag...
acido/aciditate -- = maagzuur
spasmo/convulsion/crampo -- = maagkramp
cavitate -- = maagholte
function -- = maagfunctie
contento -- = maaginhoud
cancere -- = maagkanker
maladia -- = maagkwaal
succo -- = maagsap
ille ha un disordine -- = zijn maag is van streek
2 maagversterkend


stomacho sub

1 ANATOMIA maag
-- san = gezonde maag
-- delicate = zwakke maag
-- cave/vacue = holle maag
-- bilocular = dubbele maag
-- de ferro = ijzeren maag
-- muscular = spiermaag
con le -- vacue = met een lege maag, op nuchtere maag
dilatation del -- = maagvergroting
haber un -- de struthio = een sterke maag hebben
spasmo/convulsion/crampo de -- = maagkramp
dolor de -- = maagpijn
maladia de -- = maagkwaal
cancere del -- = maagkanker
perforation del -- = maagperforatie
examine del -- = maagonderzoek
suffrer de -- = het aan zijn maag hebben
pesar super le --, cargar le -- = zwaar op de maag liggen
isto causa dolor de -- = daar krijg je buikpijn van
isto servi solo pro dupar le -- = dat is slechts maagvulling


+ stomachoscopia sub

1 MEDICINA stomachoscopie


stomatitis sub

1 MEDICINA stomatitis, mondholteontsteking
-- gangrenose/necrotic/ulcerose = waterkanker
-- aphthose = mond- en klauwzeer


+ stomatologia sub

1 MEDICINA mondheelkunde, stomatologie


+ stomatologic adj

1 MEDICINA mondheelkundig, stomatologisch


+ stomatologista sub

1 MEDICINA stomatoloog, mondarts


+ stomatologo sub

1 MEDICINA stomatoloog, mondarts


+ stomatorrhagia sub

1 MEDICINA mondbloeding


+ stomatoscopia sub

1 MEDICINA stomatoscopie


+ stomatoscopic adj

1 MEDICINA stomatoscopisch


stomatoscopio sub

1 MEDICINA mondspiegel, stomatoscoop


+ stone sub ANGLESE

1 stone ( = 14 Engelse ponden)


stop sub ANGLESE

1 stop, stilstand
lumine/luce/signal de -- = stoplicht
linea de -- = stopstreep
2 (interj ) stop!, halt!. , TELEGRAPHIA stop


stoppa sub

1 werk, hennep/vlaspluis, uitgeplozen touw, poetskatoen


stoppar v

1 met (hennep)werk opvullen, dichtstoppen, breeuwen (van scheepswanden)
2 tot stilstand brengen, (laten) stoppen
-- un machina = een machine stopzetten
-- le inflation = de inflatie een halt toeroepen
3 tot stilstand komen, stoppen
interdiction/prohibition de -- = stopverbod


stoppator sub

1 breeuwer


+ stopper sub ANGLESE

1 SPORT stopper, stopperspil


stoppose adj

1 van (hennep)werk


+ storace, storax sub

1 storax(hars)


+ stotinka sub

1 stotinka


+ stout sub ANGLESE

1 porter, Engels donker bier


strabe adj

1 scheel


+ strabic adj

1 scheel


+ strabico sub

1 scheelziende


strabismo sub

1 het scheelzien, strabisme
-- convergente = het binnenwaarts scheelzien
-- divergente = het buitenwaarts scheelzien
-- accommodative = accommodatiestrabisme
-- bilateral = beiderzijds strabisme
-- unilateral/monolateral = eenzijdig strabisme
-- monocular = aan één oog scheelzien
-- congenital = aangeboren scheelzien
-- periodic = periodiek scheelzien
-- permanente = blijvend scheelzien


+ strabometria sub

1 MEDICINA meting van de scheelzienshoek, strabometrie


+ strabometric adj

1 MEDICINA strabometrisch


+ strabometro sub

1 MEDICINA strabometer


strabotomia sub

1 MEDICINA strabotomie, operatie om scheelzien te verhelpen


+ stradivarius sub

1 MUSICA stradivarius


+ stramonio sub

1 BOTANICA doornappel


strangular v

1 wurgen, worgen
-- un persona = iemand de keel/strot dichtknijpen
-- con un lacio de seta = met een zijden koord worgen
2 MEDICINA beknellen, afklemmen, beklemmen


strangulate adj

1 MEDICINA bekneld, afgeknepen, beklemd
hernia -- = beklemde breuk


strangulation sub

1 wurging, worging
asphyxia per -- = verstikking door wurging
puncto de -- = bottleneck (in het verkeer)
2 MEDICINA beknelling, beklemming
-- de un organo = beknelling van een orgaan
-- herniari = hernia


strangulator sub

1 wurger, worger
2 (van automotor) choke
aperir le -- = choken


+ strangulatori adj

1 wurgend, worgend, dichtknijpend, afknijpend
valvula -- = smoorklep


+ stranguria sub

1 MEDICINA strangurie, pijnlijke urinelozing, druppelpis


+ strappada sub

1 HISTORIA wipgalg


+ strapuntin sub

1 klapstoeltje, klapbankje


strata sub

1 straat, weg
-- principal = hoofdstraat
-- lateral = zijstraat
-- transversal = dwarsstraat
-- circular/perimetral = ringweg
-- de deviation = omleiding
-- parallel = parallelstraat
-- sin exito = doodlopende straat
-- stricte = smalle/nauwe straat
-- large = brede straat
-- deserte = stille/verlaten straat
-- animate = drukke straat
le prime -- a mano dext(e)re = de volgende straat rechts
vita del -- = straatleven
photographo del -- = straatfotograaf
puta/putana/prostituta del -- = straathoer
cruciata de --s = kruispunt
mundification public del --s = straatreiniging
puero/pupo de -- = straatjongen
placa de -- = straatnaambord
carta/mappa de --s = plattegrond
lanterna/lampa de -- = straatlantaarn
combatto/battalia de -- = straatgevecht
musica de -- = straatmuziek
musico de -- = straatmuzikant
al angulo del -- = op de hoek van de straat
scopar le --s = straatvegen
scopator de --s = straatveger
clauder un -- = een straat afzetten
rumper un -- = een straat opbreken
prolongar un -- = een straat verlengen
transversar un -- = een straat oversteken
2 (bewoners van een straat) straat
tote le -- pote vider lo = de hele straat kan het zien


stratagema sub

1 krijgslist
-- del cavallo de Troia = list met het paard van Troie
2 list, truc, kunstgreep
-- publicitari/de publicitate/de reclamo = reclamestunt
-- electoral = verkiezingsstunt
recurrer a un -- = zijn toevlucht nemen tot een list


+ stratal adj

1 van de straat, straat...
aquiero -- = (straat)goot
obrero -- = wegwerker
mappa/carta -- = plattegrond
traffico/circulation -- = verkeer op straat
telephono de succurso -- = praatpaal
musica -- = straatmuziek
musico -- = straatmuzikant
photographo -- = straatfotograaf
orator -- = straatredenaar
artista -- = straatartiest
collecta/questa -- = straatcollecte
scena -- = straatscène, straatbeeld
combatto/battalia -- = straatgevecht
vita -- = straatleven
organetto -- = straatorgeltje
prostitution -- = straatprostitutie
puta/putana/prostituta -- = straathoer


strategia sub

1 strategie
-- naval = strategie op zee
-- de marketing (A) = marketingstrategie
-- electoral = verkiezingsstrategie


strategic adj

1 strategisch
puncto -- = strategisch punt
equilibrio/balancia -- = strategisch evenwicht
position -- = strategische positie
objectivo -- = strategisch doel
armas -- = strategische wapens
aviation -- = strategische luchtmacht
missile -- = strategische raket
victoria -- = strategische overwinning
genio -- = strategisch genie
mesuras -- = strategische maatregelen
de importantia -- = van strategisch belang


+ strategicopolitic adj

1 politiek-strategisch


strategista sub

1 strateeg


stratego sub

1 strateeg, krijgskundige


stratificar v

1 GEOLOGIA etc., laagsgewijze liggen


+ stratificate adj

1 gelaagd, laagvormig
deposito -- = gelaagde afzetting
terreno -- = gelaagd terrein
societate -- = gelaagde maatschappij
representation -- = gelaagde vertegenwoordiging
nubes -- = laagvormige wolken
non -- = ongelaagd


stratification sub

1 GEOLOGIA etc., laagsgewijze ligging, gelaagdheid, stratificatie
-- de rocca = gelaagdheid van gesteente
-- diagonal = diagonale gelaagdheid
discordantia de --es = discordantie
-- social = sociale gelaagdheid


+ stratiforme adj

1 stratiform, gelaagd, uit lagen bestaand


+ stratigraphia sub

1 GEOLOGIA stratigrafie


+ stratigraphic adj

1 GEOLOGIA stratigrafisch
profilo -- = stratigrafisch profiel
section -- = stratigrafische doorsnede
unitate -- = stratigrafische eenheid
paleontologia -- = stratigrafische paleontologie


+ stratiotes sub

1 BOTANICA krabbescheer, ruiterkruid


strato sub

1 laag
-- adipose/de grassia = vetlaag
-- de terra = aardlaag
-- de sablo/de arena = zandlaag
-- argillose/argillacee/de argilla = kleilaag
-- de cauchu/de gumma = rubberlaag
-- de pulvere = laag stof
-- de vernisse = vernislaag
-- de ozono = ozonlaag
-- argillose/de argilla = kleilaag
-- carbonifere = steenkolenlaag
-- aquifere = waterhoudende laag
-- fossilifere = fossielen houdende laag
-- de glacie = ijslaag
-- de nive = sneeuwdek
-- aurifere/de auro = goudlaag
-- humic = humuslaag
-- inferior = onderlaag
-- superior = bovenlaag
-- inclinate = hellende laag
-- intermedie/intermediari = tussenlaag
-- protective = beschermende laag
-- viscose = viskeuze laag
spissor del -- = laagdikte
le varie --s del population = de verschillende lagen in de bevolking
2 METEO stratus, laagwolk


+ stratocirro sub

1 METEO stratocirrus, lage vederwolk


+ stratocratia sub

1 militair bewind


+ stratocumulo sub

1 METEO stratocumulus


+ stratopausa sub

1 PHYSICA stratopauze


stratosphera sub

1 stratosfeer


stratospheric adj

1 stratosferisch
ballon/globo -- = stratosfeerballon
avion -- = stratosfeervliegtuig
temperatura -- = temperatuur van de stratosfeer


+ streaker sub ANGLESE

1 streaker


+ streaking sub ANGLESE

1 het streaken
facer -- = streaken


+ strena sub

1 nieuwjaarscadeau


+ strepente adj

1 lawaai makend, rammelend
joculo -- = rammelaar


streper v

1 lawaai maken, rammelen, ratelen, kletteren, rommelen, etc.


strepitar v

1 kabaal/herrie maken


strepito sub

1 lawaai, kabaal, herrie
-- infernal/de inferno = hels kabaal
le -- del trams (A) = het rumoer van de trams
ille ha cadite del scala con un -- tremende = met veel lawaai donderde hij van de trap af


strepitose adj

1 luidruchtig
ille claudeva le porta strepitosemente = hij sloeg de deur dreunend dicht
un successo -- = een overdonderend succes


+ streptobacillo sub

1 BIOLOGIA streptobacil


+ streptococcia sub

1 MEDICINA streptokokkeninfectie


streptococco sub

1 streptokok, streptococcus, kettingcoccus


+ streptomycina sub

1 PHARMACIA streptomycine


+ streptophylle adj

1 BOTANICA met gedraaide of gewrongen bladeren


+ streptosepale adj

1 BOTANICA met gedraaide of gewrongen kelkbladen


+ stress sub ANGLESE

1 stress
situation de -- = stresssituatie
symptoma de -- = stressverschijnsel
causa de -- = stressoorzaak
immun al -- = stressbestendig
immunitate al -- = stressbestendigheid


+ stressante adj

1 stress veroorzakend


+ stressar v

1 stress veroorzaken, stressen


+ stressate adj

1 gestresst, onder stress, in stress


+ stretch sub ANGLESE

1 (weefsel) stretch


+ stretta sub

1 MUSICA stretta


+ stretto ITALIANO

1 MUSICA stretto


+ stria sub

1 streep, lijn
-- sanguinante = bloedige striem
-- glaciari = gletsjerstreep
texito a/con --s = streepjesgoed


+ striar v

1 strepen zetten/maken


+ striate adj

1 gestreept, met strepen
-- transversalmente = dwars gestreept
texito -- = streepjesgoed
crabro -- = zeefwesp, zandwesp


+ striatiflor adj

1 BOTANICA met gestreepte bloemen


+ striation sub

1 streping, strepen, striatie


stricte adj

1 nauw, smal
bordo -- = smalle rand
strata -- = nauwe straat
passage -- = knelpunt
spirito -- = bekrompen geest
nodo -- = strak aangetrokken knoop
limites -- = nauwe grenzen
margines -- = smalle marges BIBLIA porta -- = nauwe poort BIBLIA le via -- = de smalle
weg
circulo -- de amicos = klein vriendenkringetje
in -- collaboration con = in nauwe samenwerking met
in -- confidentia, strictemente confidential = strikt vertrouwelijk
facer respectar strictemente = streng de hand houden aan
strictemente ligate con = nauw verbonden met
surveliar strictemente un persona = iemand streng in de gaten houden
2 nauw, nauwsluitend, strak
vestimento troppo -- = te nauw kledingstuk
gambas -- = smalle pijpen (van broek)
3 precies, nauwkeurig, strikt, stipt
catholico -- = strenge katholiek
4 streng
education -- = strenge opvoeding
interdiction/prohibition -- = streng verbod
doctrina -- = strenge leer
controlo -- = scherpe controle


strictessa sub

1 nauwte
2 nauwsluitendheid, strakheid
3 striktheid, stiptheid, nauwkeurigheid, precisie
4 strengheid


+ strictiflor adj

1 BOTANICA stijfbloemig


+ strictifolie adj

1 BOTANICA stijfbladig


+ striction sub

1 MEDICINA vernauwing, strictuur
2 PHYSICA snoering, samentrekking, strictie


stricto sub

1 (zee)engte, bergengte
-- de mar = zeestraat
Stricto de Gibraltar = Straat van Gibraltar
Stricto de Messina = Straat van Messina


strictura sub

1 het inrijgen, het insnoeren, het vastsnoeren
2 MEDICINA vernauwing, strictuur
-- urethral = pisbuisvernauwing


stridente adj

1 schel, schril, scherp, krijsend, snerpend, gierend
voce -- = scherpe stem
crito -- = schreeuw die door merg en been gaat
ruito -- = doordringend geluid
frenos -- = gierende remmen


stridentia sub

1 schelheid, schril/doordringend geluid


strider v

1 een snerpend/schril/krijsend/doordringend geluid maken, gillen, gieren, etc.


stridor sub

1 doordringend/schel geluid
2 MEDICINA stridor (gierend ademgeluid bij vernauwing van de luchtwegen)


stridulante adj

1 piepend, sjirpend
ruito -- = piepgeluid, gepiep, gesjirp
respiration -- = piepende ademhaling


stridular v

1 piepen, sjirpen
insecto stridulante = sjirpend insekt


stridulation sub

1 het piepen, gepiep, het sjirpen, gesjirp


stridulator sub

1 pieper, sjirper


stridulatori adj

1 piepend, sjirpend


stridule adj

1 piepend, sjirpend


strige sub

1 ZOOLOGIA (nacht)uil
-- flammee = kransuil, kerkuil, sluieruil


strigides sub pl

1 ZOOLOGIA Strigidae, Uilen


+ strigile sub

1 ANTIQUITATE huidkrabber


+ strilia sub

1 roskam


+ striliar v

1 roskammen


+ striliator sub

1 iemand die roskamt, roskammer


+ stringendo ITALIANO

1 MUSICA stringendo


+ stringente adj

1 stringent
argumentation -- = stringente bewijsvoering


stringer v

1 inrijgen, insnoeren, vastsnoeren
-- un vestimento = een kledingstuk vernauwen
-- un nodo = een knoop aantrekken
-- le vite = vaster aanschroeven
-- le frenos = de remmen aanzetten
-- le filas = de rijen sluiten
-- le vinculos/ligamines/lacios de amicitate = de vriendschapsbanden aanhalen


+ stripper sub ANGLESE

1 stripper


+ strip-tease sub ANGLESE

1 striptease


+ strobiforme adj

1 BOTANICA dennenkegelvormig


+ strobiliforme adj

1 BOTANICA dennenkegelvormig


+ strobilo sub

1 BOTANICA kegel, strobilus
2 BOTANICA sporenaar (bij paardenstaart/wolfsklauw)
3 ZOOLOGIA larve van een kwal
4 ZOOLOGIA proglottis (segment van een lintworm)


+ strobophotographia sub

1 stroboscopische fotografie


+ stroborama sub

1 stroborama


+ stroboscopia sub

1 stroboscopie, stroboscopische waarneming


+ stroboscopic adj

1 stroboscopisch
lampa -- = stroboscooplamp
effecto -- = stroboscopisch effect


+ stroboscopio sub

1 stroboscoop
-- ultrasonic = ultrasonore stroboscoop


+ stroma sub

1 BIOLOGIA steunweefsel, stroma
2 BOTANICA stroma


+ strombo sub

1 ZOOLOGIA vleugelhoornschelp


+ strombolian adj

1 GEOLOGIA stromboli...
vulcano del typo -- = vulkaan van het strombolitype


+ strongylo sub

1 ZOOLOGIA strongylus (soort rondworm)


+ strongylose (-osis) sub

1 strongylose


Strontian sub n pr

1 Strontian (plaats in Schotland en vindplaats van strontianiet)


strontiana sub

1 CHIMIA strontiaan, strontiumoxyde


strontianite sub

1 MINERALOGIA strontianiet


strontium sub

1 CHIMIA strontium


+ strophantina sub

1 CHIMIA strofantine


+ strophanto sub

1 BOTANICA strophanthus


strophe sub

1 LITTERATURA GREC strofe, beurtzang
2 strofe, couplet
poemas -- = strofische gedichten


strophic adj

1 strofisch
poema -- = strofisch gedicht
forma -- = strofenvorm
structura -- = strofenbouw
systema -- = strofensysteem


+ strophoide sub

1 MATHEMATICA strofoïde


stropiar v

1 kreupel maken, verminken
-- le parolas = krompraten
-- Interlingua = Interlingua radbraken


stropiato sub

1 kreupele, verminkte, invalide


+ stroppo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES strop


structura sub

1 structuur, (op)bouw, organisatie
-- de un obra litterari = structuur van een letterkundig werk
-- corporal/corporee/del corpore = lichaamsbouw
-- de superficie = oppervlaktestructuur
-- del solo = bodemstructuur
-- social = sociale structuur
-- economic = economische structuur
-- molecular = moleculaire structuur
-- demographic = bevolkingsopbouw
-- subjacente = dieptestructuur
-- crystallin/de crystallos = kristalstructuur
-- crystalloide = kristalachtige structuur
-- interne = inwendige structuur
-- nuclear = nucleaire structuur
-- del poter = gezagspatroon
-- del phrase = zinstructuur
cambio de -- = structuurverandering
differentia de -- = structuurverschil
2 bouwwerk, constructie


+ structurabile adj

1 die/dat gestructureerd kan worden


structural adj

1 structureel
disoccupation -- = structurele werkloosheid
reformas -- = structurele hervormingen
violentia -- = structureel geweld
psychologia -- = structuurpsychologie
2 structuur..., van de/een structuur
analyse (-ysis) -- = structuuranalyse
formula -- = structuurformule
characteristica -- = structuurkenmerk


+ structuralismo sub

1 structuralisme


+ structuralista sub

1 structuralist


+ structuralista adj

1 structuralistisch
theorias -- = structuralistische theorieën
linguistica -- = structuralistische taalkunde
linguista -- = structuralistische linguïst


+ structuralistic adj

1 structuralistisch
stilistica -- = structuralistische stilistiek


+ structurar v

1 structureren, een structuur geven


+ structurate adj

1 gestructureerd


+ structuration sub

1 het structureren, structurering


strudel sub GERMANO

1 CULINARI strudel


struer v

1 schikken, in orde maken, voorbereiden
2 bouwen, construeren


struma

1 klierzwelling
2 MEDICINA struma, krop
-- endemic = endemische struma
-- exophthalmic = ziekte van Basedow


+ strumigene adj

1 kropverwekkend


strumose adj

1 lijdend aan klierzwelling
2 lijdend aan krop/struma


struthio sub

1 ZOOLOGIA struisvogel
pluma de -- = struisveer
politica de -- = struisvogelpolitiek
haber un stomacho de -- = een sterke maag hebben


+ struthioniforme sub

1 ZOOLOGIA loopvogel


+ struthiopteris sub

1 BOTANICA struisvaren


strychnic adj

1 strychnine...


strychnina sub

1 CHIMIA strychnine


strychninismo sub

1 MEDICINA verschijnselen veroorzaakt door het gebruik van strychnine


strychno sub

1 BOTANICA strychnos, braaknoteboom


stuccar v

1 (be)pleisteren, stuken, stukadoren
-- un pariete = een wand stuken


stuccator sub

1 stukadoor, stucwerker
utensiles de -- = stukadoorsgereedschap
scala de -- = stukadoorsladder


stuccatura sub

1 stucwerk, pleisterwerk


stucco sub ITALIANO

1 stuc, pleisterkalk


+ stud-book sub ANGLESE

1 stamboek (voor paarden)
stallon inscripte in le -- = stamboekhengst


studente sub

1 student
-- del mesme anno = jaargenoot
-- del tertie anno = derdejaarsstudent
-- laborator/travaliator/obrero = werkstudent
-- de derecto = student in de rechten
-- de medicina = medisch student
-- de germano = student Duits
association de --s = studentenvereniging
syndicato de --s = studentenvakbond
camera de -- = studentenkamer
movimento de --s = studentenbeweging
motin del --s = studentenoproer


studer v

1 studeren, bestuderen, instuderen, leren
-- scientias economic = economie studeren


+ studiabile adj

1 wat kan worden bestudeerd/ge-studeerd


studiante sub

1 student
-- de derecto = student in de rechten
-- de medicina = student in de medicijnen, medisch student
-- de germano = student Duits
-- laborator/travaliator/obrero = werkstudent
-- del mesme anno = jaargenoot
-- del tertie anno = derdejaarsstudent
association de --s = studentenvereniging
movimento de -- = studentenbeweging:
syndicato de --s = studentenvakbond
camera de -- = studentenkamer
motin del --s = studentenoproer


studiar v

1 studeren, bestuderen, instuderen, leren
-- scientias economic = economie studeren


studio sub

1 studie, het (be)studeren, het instuderen, het leren
-- del derecto = studie van het recht, rechtenstudie
-- del piano = pianostudie
-- del natura = bestudering van de natuur, natuurstudie
-- biblic = bijbelstudie
-- linguistic = taalstudie
-- de fontes = bronnenstudie
-- profunde/exhaustive = grondige studie
-- preliminar = voorstudie
-- preparatori = voorbereidende studie
-- comparative = vergelijkende studie
--s universitari = universitaire stuies
sala de --(s) = studiezaal
centro de --s = studiecentrum
libro de -- = studieboek
gruppo de -- = studiegroep
material de -- = studiemateriaal
commission de -- = studiecommissie
consiliero de --s = studiementor
bursa de -- = studiebeurs
anno de -- = studiejaar
viage de --(s) = studiereis
durata/duration del --s = studieduur
plano/programma del --s = leerplan, studieprogramma
certificato/diploma de fin de --s = einddiploma
applicar se al -- = zich op de studie toeleggen
prosequer/continuar su --s = zijn studie voortzetten
reprender su -- = zijn studie weer opvatten
abandonar le --s = de studie staken/opgeven
terminar su --s = afstuderen, de studie afronden
2 studeerkamer
3 ARTE LITTERATURA studie
4 studio, werkplaats, atelier (van kunstenaar)
5 radiostudio, studio
discussion in le -- = studiogesprek
invitato in le -- = studiogast


studiose adj

1 leergierig, ijverig, vlijtig
alumno -- = leergierige leerling


+ studiositate sub

1 leergierigheid


+ stuka sub GERMANO

1 stuka, Duitse duikbommenwerper


+ stulte adj

1 dwaas, zot


+ stultessa sub

1 dwaasheid, zotheid


+ stulto sub

1 dwaas, zot


+ stupa sub

1 stoepa (boeddistisch grafmonument)


stupefacer v

1 bedwelmen, verdoven
2 verbluffen, verbijsteren, versteld/verstomd doen staan
le nova de su morte nos ha stupefacite = het nieuws van zijn dood heeft ons verbijsterd


stupefaciente adj

1 bedwelmend, verdovend
2 verbluffend, verbijsterend
resultato -- = verbluffende uitslag


stupefaciente sub

1 bedwelmend/verdovend middel
traffico del --s = handel in verdovende middelen


+ stupefacte adj

1 verbluft, verstomd, stomverbaasd, versteld


stupefaction sub

1 bedwelming, verdoving
2 stomme verbazing, sprakeloosheid, verbluffing
reguardar/mirar con -- = verbluft staan kijken


stupefactive adj

1 bedwelmend, verdovend


stupende adj

1 verbluffend, verbijsterend, fantastisch
stupiditate -- = geweldige stommiteit


stupide adj

1 sprakeloos, versteld, verstomd, verbluft
2 dom, stompzinnig, stupide


stupiditate sub

1 domheid, stompzinnigheid, stupiditeit
-- malevole/malevolente = kwaadaardige domheid
-- de un rationamento = stupiditeit van een redenering
dicer --s = domme dingen zeggen
committer --s enorme/stupende = geweldige stommiteiten uithalen


stupor sub

1 verbijstering, ontsteltenis
2 (toestand van) verdoving/bedwelming


+ stuprar sub

1 verkrachten


+ stuprator sub

1 verkrachter


+ stupro sub

1 verkrachting, stuprum


stupula sub

1 stoppel
campo de --s = stoppelveld
-- de secale = roggestoppel


sturion sub

1 ZOOLOGIA steur
-- salmonate = zalmsteur
ovos de -- = steurkuit
pisca de --es = steurvisserij


sturno sub

1 ZOOLOGIA spreeuw
volata de --s = zwerm spreeuwen
ovo de -- = spreeuwenei
nido de --s = spreeuwennest


Styge sub n pr

1 MYTHOLOGIA Stix


stygie adj

1 MYTHOLOGIA van de Stix


+ stylite sub

1 zuilheilige, pilaarheilige, styliet


+ stylobato sub

1 ARTE DE CONSTRUER stylobaat, zuilenstoel


+ stylomatophoro sub

1 ZOOLOGIA landslak


+ styptic adj

1 MEDICINA samentrekkend, bloedstelpend, styptisch


+ stypticitate sub

1 MEDICINA samentrekkende kracht


+ styptico sub

1 MEDICINA bloedstelpend middel, stypticum


+ styrax sub

1 BOTANICA styrax(boom)
2 PHARMACIA styrax(balsem)


+ styrene sub

1 CHIMIA styreen


+ Styria sub n pr

1 Stiermarken


styrian adj

1 Stiermarks


+ styriano sub

1 Stiermarker, bewoner van Stiermarken


+ Styx sub

1 MYTHOLOGIA Styx


su pron poss adjec

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA zijn, haar


suabe adj

1 Zwaab..., Zwaben..., Zwabisch


Suabia sub n pr

1 Zwabenland


suabo sub

1 Zwaab
2 Zwabisch (taal)


suader v

1 overreden, overtuigen


suasibile adj

1 overreedbaar, te overtuigen


suasion sub

1 overreding


suasive adj

1 overredend, overtuigend
fortia/poter/capacitate -- = overredingskracht
dono/talento -- = overredingsgave/talent


suave adj

1 zacht, lieflijk, heerlijk
odor -- = verrukkelijke geur
voce -- = lieflijke stem
curva -- = flauwe bocht
pluvia -- = mals regentje
cigaretta -- = milde sigaret
-- como le villuto = fluweelzacht
insistente suavemente = met zachte drang
il comencia a nivar suavemente = het begint zachtjes te sneeuwen


suaviloquente adj

1 zoetklinkend, welluidend


suavitate sub

1 zachtheid, mildheid, lieflijkheid, aangenaamheid
-- del formas = lieflijkheid van de vormen
-- de un melodia = melodie die een streling voor het oor is


sub prep

1 onder, beneden
-- le nivello del mar = beneden de zeespiegel
le catto es -- le sedia = de kat zit onder de stoel


+ subacaule adj

1 BOTANICA vrijwel stengelloos


+ subacute adj

1 MEDICINA subacuut


+ subaeree adj

1 bovengronds, aan het aardoppervlak


+ subaffluente sub

1 zijrivier van een zijrivier


+ subagente sub

1 subagent, onderagent


+ subagentia sub

1 subagentschap, filiaal, bijkantoor


+ subalgebra sub

1 onderalgebra


subalimentar v

1 ondervoeden


+ subalimentate adj

1 ondervoed


subalimentation sub

1 ondervoeding, slechte voeding


+ subalpestre adj

1 Vide: subalpin


+ subalpin adj

1 vrij hoog in het gebergte groeiend, subalpien
vegetation -- = subalpiene vegetatie


+ subalternar v

1 ondergeschikt maken


+ subalternate adj

1 ondergeschikt, afhankelijk


+ subalternation sub

1 het ondergeschikt maken


subalterne adj

1 ondergeschikt, subaltern, minder
personal -- = lager personeel
empleo -- = ondergeschikt baantje
rolo/parte -- = ondergeschikte rol
officiero -- = subalterne officier


+ subalternifolie adj

1 BOTANICA met min of meer afwisselen bladeren of blaadjes


+ subalternitate sub

1 ondergeschiktheid, afhankelijkheid


+ subalterno sub

1 ondergeschikte, mindere, subaltern
2 subalterne officier


+ subamendamento sub

1 subemendement


+ subantarctic adj

1 subantarctisch
flora e fauna -- = subantarctische flora en fauna


+ subaquatic adj

1 onderzees, onderzee...
vita -- = onderwaterleven


+ subarboree adj

1 BOTANICA enigszins boomachtig


+ subarctic adj

1 subarctisch
zona -- = subarcti-sche zone


+ subarrentamento sub

1 onderpacht


+ subarrentar v

1 onderpachten


+ subarrentator sub

1 onderpachter


+ subartesian adj

1 subartesisch
puteo -- = subartesische put
aqua -- = subartesisch water


+ subassecurantia sub

1 onderverzekering


+ subassecurar v

1 onderverzekeren


+ subatlantic adj

1 GEOLOGIA subatlantisch
periodo -- = subatlantische periode, subatlanticum


+ subatomic adj

1 PHYSICA subatomair
particulas -- = subatomaire deeltjes


+ subaxillar adj

1 MEDICINA subaxillair


+ subboreal adj

1 GEOLOGIA subboreaal
periodo -- = subboreale periode, subboreaal


+ subbosco sub

1 onderhout


+ subbracio sub

1 sousbras


+ subbracteate adj

1 BOTANICA weinig ontwikkelde schutbladen dragend


subbullimento sub

1 gesudder, suddering, gepruttel, prutteling


subbullir v

1 sudderen, pruttelen


subcamisa sub

1 onderhemd


+ subcapitalisar v

1 onderkapitaliseren


+ subcapitalisation sub

1 onderkapitalisatie


+ subcarpatic adj

1 aan de voet van de Karpaten gelegen


+ subcategoria sub

1 subcategorie


+ subcaudal adj

1 ANATOMIA onder de staart


+ subcaudate adj

1 BOTANICA min of meer gestaart, min of meer staartvormig toegespitst


+ subcellular adj

1 subcellulair


+ subcentral sub

1 ondercentrale


+ subcentro sub

1 ondercentrum


+ subcerebral adj

1 MEDICINA subcerebraal


+ subchef sub

1 onderchef, souchef


+ subclasse sub

1 BIOLOGIA onderklasse, subklasse


+ subclavian adj

1 Vide: subclavie


+ subclavie adj

1 ANATOMIA onder het sleutelbeen, ondersleutelbeen...
arteria -- = ondersleutelbeenslagader
musculo -- = ondersleutelbeenspier


subclavio sub

1 ANATOMIA subclavius


+ subclimax sub

1 subclimax


+ subcollector sub

1 TECHNICA subcollector


+ subcommandante sub

1 onderbevelhebber


+ subcommissario sub

1 ondercommissaris


+ subcommission sub

1 subcommissie


+ subcommittee sub ANGLESE

1 subcommissie


+ subconic adj

1 bijna kegelvormig


+ subconscie adj

1 Vide: subconsciente


subconsciente adj

1 PSYCHOLOGIA onderbewust


subconsciente sub

1 PSYCHOLOGIA onderbewuste
exploration del -- = bestudering van het onderbewuste


subconscientia sub

1 PSYCHOLOGIA onderbewustzijn


+ subconsumo sub

1 onderconsumptie


+ subcontinente sub

1 subcontinent
le -- indian = het Indisc he subcontinent


+ subcontract(at)or sub

1 onderaannemer


subcontractar v

1 onderaannemen


+ subcontractation sub

1 onderaanneming


+ subcontracto sub

1 onderaannemings/toeleveringscontract


subcontrari adj

1 PHILOSOPHIA tegen(over)gesteld in bepaalde opzichten, subcontrair


+ subcopertura sub

1 onderdeken


+ subcortical adj

1 ANATOMIA subcorticaal
structuras -- = subcorticale structuren


+ subcostal adj

1 ANATOMIA onder de ribben gelegen
musculo -- = onderribspier


+ subcrenate adj

1 BOTANICA zwak gekarteld


+ subcultura sub

1 subcultuur
-- del homosexuales = wereldje van de homo's


+ subcultural adj

1 mbt een subcultuur, subcultureel


subcuppa sub

1 schotel(tje)
-- volante = vliegende schotel


+ subcurrente sub

1 onderstroom


+ subcurvate adj

1 BOTANICA zwak gekromd


subcutanee adj

1 MEDICINA onderhuids, subcutaan
implant/implantation -- = onderhuids implantaat
injection -- = onderhuidse injectie
hemorrhagia -- = onderhuidse bloeding
hydropisia -- = huidwaterzucht


+ subcyclo sub

1 ondercyclus


+ subcylindric adj

1 bijna cilindrisch


+ subdeitate sub

1 ondergod


subdelegar v

1 subdelegeren, ondervolmacht geven aan, in zijn plaats afvaardigen


subdelegation sub

1 volmachtgeving aan een ondergeschikte


+ subdentate adj

1 BOTANICA ietwat getand, onduidelijk getand


+ subdesertic adj

1 GEOGRAPHIA halfdroog, halfdor, semi-aride


+ subdeveloppate adj

1 Vide: subdisveloppate


+ subdiaconato sub

1 RELIGION onderdiakonaat


+ subdiacono sub

1 RELIGION subdiaken, onderdiaken


+ subdirection sub

1 functie van onderdirecteur


+ subdirector sub

1 onderdirecteur, adjunct-directeur


+ subdisciplina sub

1 deeldiscipline, deelwetenschap


+ subdistinction sub

1 fijnere onderscheiding


+ subdistinguer v

1 fijner onderscheiden


+ subdisveloppamento sub

1 onderontwikkeling


+ subdisveloppate adj

1 onderontwikkeld, achtergebleven
region -- = achtergebleven gebied


subdivider v

1 onderverdelen, onderafdelingen maken in
-- un capitulo in paragraphos = een hoofdstuk in paragrafen verdelen


subdivisibile adj

1 onder te verdelen


+ subdivisibilitate sub

1 mogelijkheid om onder te verdelen


subdivision sub

1 onderverdeling, subdivisie, onderafdeling, subafdeling


+ subdivisionari adj

1 van een onderafdeling


subdominante sub

1 MUSICA subdominant, onderdominant, kwart boven de grondtoon


+ subdorsal adj

1 ANATOMIA bij de rug gelegen


+ subdosage sub

1 onderdosering


+ subduction sub

1 GEOLOGIA, BIOLOGIA subductie


+ subempleate adj

1 ECONOMIA onderbezet


+ subempleo sub

1 ECONOMIA onderbezetting


+ subepidermic adj

1 onderhuids, subcutaan


+ subequatorial adj

1 subequatoriaal
flora e fauna -- = subequatoriale flora en fauna


+ subequipamento sub

1 ECONOMIA onvoldoende toerusting


+ suber sub

1 kurk(weefsel)
querco-suber = kurkeik


+ suberic adj

1 kurkachtig, kurk...
acido -- = kurkzuur


+ subericultor sub

1 kweker van kurkeiken


+ subericultura sub

1 het kweken van kurkeiken


+ suberifere adj

1 kurkhoudend, kurk...
cellula -- = kurkcel


+ suberificar v

1 BOTANICA suberine/kurkstof vormen


+ suberification sub

1 BOTANICA vorming van suberine/kurkstof


+ suberina sub

1 suberine, kurkstof


+ suberisar v

1 Vide: suberificar


+ suberisation sub

1 Vide: suberification


+ suberose adj

1 kurkachtig, kurk...
cellula -- = kurkcel
texito -- = kurkweefsel


+ subestimar v

1 onderschatten, te laag inschatten
-- un adversario = een tegenstander onderschatten
-- un cosa enormemente = iets schromelijk onderschatten
tu non debe -- isto = dat moet je niet onderschatten, daar moet je niet te min over denken
esser extrememente subestimate = hooglijk onderschat worden


+ subestimation sub

1 onderschatting


+ subevalutar v

1 onderschatten, te laag schatten


+ subevalutate adj

1 ondergewaardeerd


+ subevalutation sub

1 onderschatting


+ subexponer v

1 PHOTOGRAPHIA onderbelichten
-- un negativo = een negatief onderbelichten


+ subexponite adj

1 PHOTOGRAPHIA onderbelicht
photo(graphia) -- = onderbelichte foto


+ subexposition sub

1 PHOTOGRAPHIA onderbelichting


+ subfamilia sub

1 BIOLOGIA onderfamilie


+ subfebril adj

1 MEDICINA subfebriel, lichtjes koortsig


+ subfermentation sub

1 ondergisting


+ subfeudatari adj

1 van de achterleenman


+ subfeudatario sub

1 achterleenman


+ subfeudo sub

1 achterleen


+ subfriger v

1 CULINARI aanfruiten


+ subfrir v

1 CULINARI aanfruiten


+ subfrutescente adj

1 BOTANICA halfheesterachtig, halfstruikachtig


+ subgen sub

1 subgen


+ subgenere sub

1 BIOLOGIA ondersoort


+ subgeneric adj

1 BIOLOGIA mbt een ondersoort


+ subglauc adj

1 blauwgroenachtig, zeegroenachtig


subgonnella sub

1 onderjurk


+ subgovernator sub

1 vice-gouverneur, onderlandvoogd


+ subgruppo sub

1 ondergroep, subgroep


+ subharmonic adj

1 subharmonisch
responsa -- = subharmonische responsie
vibrationes/oscillationes -- = subharmonische trillingen
resonantia -- = subharmonische resonantie


+ subhepatic adj

1 ANATOMIA onder de lever


+ subhomine sub

1 inferieur mens, "Untermensch"


subhuman adj

1 minder dan menselijk, dierlijk


subinde adv

1 onmiddellijk daarna, spoedig
2 van tijd tot tijd
3 vaak, dikwijls, herhaaldelijk


+ subingeniero sub

1 adjunct-ingenieur


+ subinsimul sub

1 MATHEMATICA deelverzameling


+ subinspection sub

1 functie van onderinspecteur


+ subinspector sub

1 onderinspecteur, adjunct-inspecteur


+ subintendente sub

1 onderintendant, adjunct-intendant


+ subintender v

1 stilzwijgend bedoelen, laten doorschemeren, er onder verstaan, bedekt aangeven, er bij denken


+ subintendimento sub

1 stilzwijgende bedoeling


+ subintervallo sub

1 deelinterval


+ subintrante sub

1 MEDICINA
febre -- = veelvuldige koortsaanvallen


+ subirrigar v

1 ondergronds irrigeren


+ subirrigation sub

1 ondergrondse irrigatie


subitanee adj

1 plotseling
apparition -- = plotselinge verschijning
movimento -- = plotselinge beweging


subitaneitate sub

1 het plotseling optreden (van iets)
le -- de un reaction = het plotseling op-treden van een reactie


subite adj

1 plotseling, onverwacht, subiet
cambiamento -- = plotselinge verandering
morte -- = plotselinge/onverwachte dood


subito adv

1 plotseling, opeens, onverwachts


subjacente adj

1 onderliggend, lager gelegen
structura -- = dieptestructuur
LINGUISTICA E GRAMMATICA
structura -- de un phrase = onderliggende structuur van een zin
2 FIGURATE verborgen, dieper gelegen
idea -- = idee in het achterhoofd
sentimentos -- = latente gevoelens


subjacer v

1 -- a un cosa = onder iets liggen (anque FIGURATE)


subjectar v

1 blootstellen (aan), onderwerpen (aan), doen ondergaan


subjecte adj

1 onderworpen
populo -- = onderworpen volk
-- a impostos = belastingplichtig
-- al leges del natura = onderworpen aan de wetten van de natuur
non -- a regulas = niet gebonden aan regels
2 onderhevig, blootgesteld, vatbaar
-- a error = onderhevig aan dwaling
-- a cambiamentos = vatbaar voor wijzigingen
precios -- a grande variationes = sterk variërende prijzen
isto es -- a un mulcta grave = daar staat een zware boete op
3 afhankelijk
-- a modificationes = wijzigingen voorbehouden
tractato -- a ratification = overeenkomst die alleen geldig is na ratificatie


subjection sub

1 blootstelling, onderwerping, het onderwerpen
2 afhankelijkheid


subjective adj

1 behorend bij een onderwerp/thema/stof, etc
2 subjectief, persoonlijk, partijdig, bevooroordeeld
experientia -- = subjectieve ervaring
critica -- = subjectieve/bevooroordeelde kritiek
judicio/judicamento -- = subjectief oordeel
vision -- = persoonlijke visie
3 PHILOSOPHIA PSYCHOLOGIA subjectief
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA onderwerps..., mbt het onderwerp
proposition -- = onderwerpszin


subjectivismo sub

1 subjectivisme


subjectivista sub

1 subjectivist


+ subjectivista adj

1 subjectivistisch
theorias -- = subjectivistische theorieën
attitude -- = subjectivistische houding


+ subjectivistic adj

1 subjectivistisch
theorias -- = subjectivistische theorieën
attitude -- = subjectivistische houding


subjectivitate sub

1 subjectiviteit, persoonlijke opvatting
-- de un rationamento = subjectiviteit van een redenering


subjecto sub

1 onderwerp, stof, thema
-- complexe = ingewikkeld onderwerp
-- de disaccordo = onderwerp van onenigheid
-- de actualitate = actueel onderwerp
abordar un -- = een onderwerp aansnijden
esser maestro de/dominar su -- = zijn onderwerp beheersen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onderwerp, subject
-- grammatical = grammaticaal onderwerp
3 PHILOSOPHIA subject
4 onderdaan
5 persoon, figuur


+ subjugabile adj

1 te onderwerpen, overwinbaar


subjugar v

1 onderwerpen, onder het juk brengen, overwinnen
2 FIGURATE bedwingen, beheersen


subjugation sub

1 onderwerping


subjugator sub

1 onderwerper


subjunctive adj

1 verbindend, koppelend, aaneensluitend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA aanvoegend
modo -- = aanvoegende wijs


subjunctivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA aanvoegende wijs
presente del -- = tegenwoordige tijd van de aanvoegende wijs


subjunger v

1 (er aan) toevoegen, bijvoegen


+ sublabial adj

1 sublabiaal


+ sublanate adj

1 BOTANICA enigszins wollig


+ sublethal adj

1 subletaal


+ sublevabile adj

1 op te tillen, tilbaar


sublevamento sub

1 het optillen, het oplichten, het opheffen
-- de pesos = gewichtheffen
2 opstand, oproer
-- popular = volksopstand
reprimer/jugular un -- = een opstand onderdrukken


sublevar v

1 optillen, oplichten, opheffen
-- pesos = gewichtheffen
le tempesta sublevava le undas = de storm zweepte de golven op
-- nubes de pulvere = stofwolken opjagen
-- objectiones = tegenwerpingen maken/opwerpen
2 opruien, oproerig maken, tot opstand aanzetten
-- se = in opstand komen, muiten


sublevation sub

1 het optillen, het oplichten, het opheffen
2 oproer, opstand
diriger un -- = een opstand aanvoeren


+ sublevator sub

1 iemand die optilt/oplicht/opheft
-- de pesos = gewichtheffer


sublimar v

1 verheerlijken
2 vergeestelijken, sublimeren
-- un passion = een drift sublimeren
3 CHIMIA sublimeren
4 PSYCHOLOGIA sublimeren


sublimation sub

1 verheerlijking
2 vergeestelijking, sublimering
-- del instinctos = sublimering van de natuurdriften
3 PHYSICA sublimatie
pumpa de -- = sublimatiepomp
4 PSYCHOLOGIA sublimatie


sublimato sub

1 produkt van een sublimering, sublimaat


sublime sub

1 verhevene, grootsheid


sublime adj

1 subliem, verheven, groots
paisage -- = schitterend landschap
stilo -- = verheven stijl
HISTORIA Porta Sublime = Verheven Poort


subliminal adj

1 onbewust, subliminaal
perception -- = subliminale perceptie
imagine -- = subliminaal beeld
activitate psychic -- = subliminale psychische activiteit


sublimitate sub

1 verhevenheid, voortreffelijkheid, sublimiteit


+ sublineamento sub

1 onderstreping, onderlijning


sublinear v

1 onderstrepen, onderlijnen
-- un cosa in blau = iets blauw onderstrepen
-- le errores de un texto = de fouten in een tekst onderstrepen
-- le actualitate de un problema = de actualiteit van een probleem onderstrepen


sublingual adj

1 ANATOMIA onder de tong gelegen, sublinguaal
glandula -- = tongklier
comprimito -- = tabletje om onder de tong te leggen


+ sublitoral adj

1 nabij de kust gelegen, in de kustwateren, sublitoraal
zona -- = sublitorale zone


sublobular adj

1 sublobulair


sublocar v

1 onderverhuren
2 onderhuren


+ sublocatario sub

1 onderhuurder
-- de un appartamento = onderhuurder van een apparte-ment


sublocation sub

1 het onderverhuren, onderverhuring, onderverhuur
2 het onderhuren, onderhuring, onderhuur


+ sublocator sub

1 onderhuurder
2 onderverhuurder


sublocotenente sub

1 MILITAR tweede luitenant, onderluitenant


sublunar adj

1 ondermaans, aards
iste mundo -- = dit ondermaanse


+ subluxation sub

1 MEDICINA subluxatie


+ submano sub

1 onderlegger, vloeilegger, sousmain


+ submarginal adj

1 submarginaal


submarin adj

1 onderzees, onderwater...
cablo -- = onderzeese kabel
mina -- = zeemijn
bomba -- = dieptebom
camera -- = onderwatercamera
photographia -- = onderwaterfotografie
sport (A) -- = onderwatersport
archeologia -- = onderwaterarcheologie
seismo -- = zeebeving
exploration -- = diepzeeonderzoek
exploitation {plwa} minerari -- = onderwatermijnbouw


+ submarinero sub

1 bemanningslid van onderzeeboot


submarino sub

1 onderzeeboot, onderzeeër, duikboot
-- atomic/nuclear = kernonderzeeër
base de --s = duikbootbasis
guerra de --s = duikbootoorlog
chassator {sj} de --s = duikbootjager
lucta/combatto contra le --s = duikbootbestrijding
commandante de -- = duikbootcommandant
equipage de -- = duikbootbemanning


+ submatrice sub

1 deelmatrix


submaxillar adj

1 ANATOMIA onder de kaak gelegen, onderkaaks...
glandula -- = onderkaaksklier
nervo -- = onderkaakszenuw
osso -- = onderkaaksbeen
fractura -- = onderkaaksbreuk


+ submental adj

1 ANATOMIA onder de kin


submerger v

1 overstromen, onder water zetten, onderdompelen
le fluvio submerge le pratos = de rivier overstroomt de weilanden
esser submergite in pensatas/pensamentos = diep in gedachten verzonken zijn
area submergite = ondergelopen gebied, overstromingsgebied
-- se = onder water gaan, kopje ondergaan
-- ovos dur in aqua frigide = harde eieren laten schrikken
-- se in un problema = zich op een probleem storten


submergibile adj

1 onderwater..., die/dat onder water kan staan, die/dat overstroomd kan worden


submerse adj

1 overstroomd, onder water (staand)


submersibile adj

1 onderwater..., die/dat onder water kan staan, die/dat overstroomd kan worden
certe plantas aquatic es -- = sommige waterplanten groeien onder water
dica -- = overlaat


submersibile sub

1 onderzeeboot, onderzeeër, duikboot
-- atomic/nuclear = kernonderzeeër
base de --s = duikbootbasis
guerra de --s = duikbootoorlog
chassator {sj} de --s = duikbootjager
commandante de -- = duikbootcommandant
equipage de -- = duikbootbemanning
lucta/combatto contra --s = duikbootbestrijding


submersion sub

1 overstroming, onderdompeling, het onder water zetten, onderwaterzetting
-- artificial = kunstmatige onderwaterzetting
morte per -- = dood door verdrinking


+ submicroscopic adj

1 submicroscopisch (klein)


subministrar v

1 leveren, verschaffen, voorzien van


submisse adj

1 onderworpen, onderdanig, nederig, ootmoedig
-- al deber = plichtsgetrouw


submission sub

1 onderwerping, onderdanigheid, onderworpenheid, ootmoed, nederigheid, submissie
-- inconditional = onvoorwaardelijke onderwerping


submissive adj

1 onderworpen, onderdanig, nederig, ootmoedig


submitter v

1 onderwerpen, onder zijn gezag brengen
-- al lege = onder de wet brengen
-- un region revoltate = een opstandig gebied onderwerpen
-- se al formalitates = zich aan de formaliteiten onderwerpen
-- se a un ordine = aan een bevel gevolg geven
-- se docilemente al fatalitate = zich gedwee aan het noodlot onderwerpen
2 voorleggen (aan), aan het oordeel onderwerpen (van)
-- un projecto a un persona = iemand een plan voorleggen
-- un question a un persona = iemand een vraag voorleggen
-- pro approbation = ter goedkeuring voorleggen
-- a arbitrage = aan een scheidsrechterlijke uitspraak onderwerpen
-- un cosa a un tribunal = iets bij de rechtbank aanhangig maken
-- a votation = over iets laten stemmen
-- un cosa al judicio/judicamento de un persona = iets aan iemands oordeel onderwerpen
3 onderwerpen, doen ondergaan
-- un producto a un analyse (-ysis) = de samenstelling van een produkt onderzoeken
-- un persona a un interrogation = iemand aan een verhoor onderwerpen
-- a un examine radioscopic = doorlichten
-- a un test (A) = aan een toets onderwerpen
-- se a un aborto = een abortus ondergaan
-- se a un tractamento medic = zich aan een medische behandeling onderwerpen


+ submultiple adj

1 MATHEMATICA factor..., factoren...


+ submultiplo sub

1 MATHEMATICA deelgetal, factor (bij het ontbinden)


+ subnasal adj

1 ANATOMIA onder de neus gelegen


subnavigar v

1 onder water varen


subnegar v

1 JURIDIC achterhouden (informatie)


subnegation sub

1 JURIDIC het achterhouden (van informatie)


+ subnivello sub

1 onderniveau


+ subnodulose adj

1 BOTANICA zwak-knopig


+ subnormal adj

1 subnormaal, ondernormaal, beneden de norm


+ subnormal sub

1 subnormaal/achterlijk persoon


+ subnormalitate sub

1 subnormaliteit, achterlijkheid


+ subnutrir v

1 ondervoeden


+ subnutrite adj

1 ondervoed


+ subnutrition sub

1 ondervoeding


+ suboccipital adj

1 ANATOMIA onder het achterhoofd gelegen, suboccipitaal
punction -- = suboccipitale punctie


+ subocular adj

1 ANATOMIA onder de ogen gelegen


+ subodorar v

1 de lucht krijgen van, voorvoelen, vermoeden


+ subofficiero sub

1 onderofficier
grado de -- = onderofficiersrang
uniforme de -- = onderofficiersuniform
cantina del --s = onderofficierskantine


+ subopposite adj

1 BOTANICA nagenoeg tegenoverstaand


+ suborbital adj

1 ANATOMIA onder de oogkas/holte gelegen
2 geen volledige baan beschrijvend


+ suborbitari adj

1 ANATOMIA onder de oogkas/holte gelegen


+ subordinal adj

1 mbt een suborde/onderorde, suborde...


+ subordinante adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onderschikkend
conjunction -- = onderschikkend voegwoord


subordinar v

1 onderschikken, ondergeschikt maken, subordineren
-- toto a su projectos = alles dienstbaar aan zijn plannen maken


subordinate adj

1 afhankelijk, ondergeschikt
function -- = ondergeschikte functie, randfunctie
LINGUISTICA E GRAMMATICA proposition -- = ondergeschikte zin


subordination sub

1 ondergeschiktheid, onderworpenheid, subordinatie
-- de un armea = subordinatie/hërarchie van een leger
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onderschikking
conjunction de -- = onderschikkend voegwoord


+ subordinative adj

1 onderschikkend


subordinato sub

1 ondergeschikte


+ subordine sub

1 BIOLOGIA suborde, onderorde


+ subornabile adj

1 omkoopbaar, corrupt


subornar v

1 JURIDIC omkopen
-- un teste = een getuige omkopen


subornation sub

1 JURIDIC omkoping
-- de testes = omkoping van getuigen


subornator sub

1 JURIDIC omkoper


+ subpagar v

1 onderbetalen


+ subpeltate adj

1 BOTANICA enigszins schildvormig


+ subplatto sub

1 onderzettertje, tafelmatje


+ subpolar adj

1 onder de pool gelegen
tundra -- = onder de pool gelegen toendra


+ subpopulate sub

1 onderbevolkt


+ subpopulation sub

1 onderbevolking


subprefecto sub

1 onderprefect


+ subprefectoral adj

1 op een onderprefect(uur) betrekking hebbend


subprefectura sub

1 onderprefectuur


+ subpression sub

1 onderdruk


subprior sub

1 onderprior, onderoverste


subpriora sub

1 onderpriores, onderoverste


+ subproduction sub

1 onderproduktie


subproducto sub

1 bijprodukt, nevenprodukt


+ subprogramma sub

1 COMPUTATOR subprogramma
bibliotheca de --s = bibliotheek van subprogrammas


+ subproletari adj

1 subproletarisch


+ subproletariato sub

1 lompenproletariaat


+ subproletario sub

1 subproletariër


+ subpubian adj

1 ANATOMIA onder het schaambeen gelegen


+ subqualificate v

1 ondergekwalificeerd


+ subracemose adj

1 BOTANICA min of meer tot trossen verenigd


+ subrecurvate adj

1 BOTANICA ietwat teruggekromd


+ subregional adj

1 subregionaal


+ subremunerar v

1 onderbetalen


+ subremunerate v

1 onderbetaald


+ subreption sub

1 JURIDIC bedrog, subreptie, verkrijging door vervalsing


+ subreptitie adj

1 heimelijk, arglistig, steels
reguardo -- = verholen blik
2 JURIDIC door bedrog/zwendel verkregen


subrogar v

1 JURIDIC in de plaats stellen van, vervangen, subrogeren


subrogate adj

1 JURIDIC in de plaats gesteld
esser -- in le derectos de un persona = in iemands rechten gesteld worden


subrogation sub

1 JURIDIC subrogatie, (plaats)vervanging, in-de-plaats-stelling


+ subrogative adj

1 JURIDIC plaatsvervangend, subrogerend


+ subrogatori adj

1 JURIDIC plaatsvervangend, subrogerend


+ subrostrate adj

1 BOTANICA onduidelijk gesnaveld, zeer kort gesnaveld


+ subroutine {oe} sub

1 COMPUTATOR subroutine


+ subsaturate adj

1 bijna verzadigd


+ subsaturation sub

1 onderverzadiging


+ subscapular adj

1 ANATOMIA onder het schouderblad gelegen
musculo -- = onderste schouderbladspier


subscriber v

1 ondertekenen, zijn naam zetten onder
2 FIGURATE onderschrijven, instemmen
3 intekenen, inschrijven
-- a un nove edition = op een nieuwe uitgave intekenen
capital subscribite = geplaatst kapitaal


subscription sub

1 ondertekening
2 intekening
lista de -- = intekenlijst
precio de -- = intekenprijs


subscriptor sub

1 ondertekenaar
2 intekenaar, abonnee


+ subsecretariato sub

1 ondersecretariaat


+ subsecretario sub

1 ondersecretaris
-- de stato = onderstaatsecretaris


+ subsection sub

1 onderafdeling


+ subsector sub

1 onderafdeling


subsequente adj

1 (daarop) volgend, nakomend, subsequent
discussion -- = nabespreking
calculation -- = nacalculatie
condition -- = later te vervullen voorwaarde


subsequentia sub

1 vervolg, voortzetting


subsequer v

1 er op volgen


+ subserrate adj

1 BOTANICA zeer oppervlakkig gezaags, onduidelijk gezaagd


+ subsessile adj

1 BOTANICA nagenoeg zittend


+ subsidentia sub

1 GEOLOGIA (ver)zakking (van de aardkorst)
2 METEO subsidentie


subsider v

1 verminderen, afnemen, afzwakken


subsidiar v

1 subsidiëren, financieel ondersteunen, een subsidie toekennen


subsidiari adj

1 (onder)steunend, versterkend, aanvullend, bijkomend, hulp... MILITAR truppas -- =
hulptroepen
via/cammino -- = secundaire weg
politica -- = subsidiebeleid
2 JURIDIC subsidiair, aanvullend, vervangend
detention -- = vervangende hechtenis
caution -- = subsidiaire borgstelling, tweede borgstelling
conclusiones -- = subsidiaire conclusies (naast de hoofdconclusies)


subsidio sub

1 subsidie, toelage, (geldelijke) steun
accordar un -- = een toelage verlenen
systema de --s = subsidiesysteem/stelsel/regeling
politica de --s = subsidiebeleid/politiek
attribution de un -- = subsidieverlening
-- statal/del stato = rijkssubsidie
-- de maladia = ziektegeld


+ subsignar v

1 ondertekenen


+ subsignate adj

1 ondergetekend


+ subsignato sub

1 ondergetekende


subsistente adj

1 bestaand, voortbestaand, blijvend
le parte -- = het gedeelte dat er nog over is


subsistentia sub

1 (levens)onderhoud, bestaan
medios de -- = middelen van bestaan
nivello de -- = bestaansniveau
contribuer al -- del familia = bijdragen in het onderhoud van het gezin
pro su -- = om den brode


subsister v

1 blijven bestaan, voortbestaan, nog bestaan
iste costume subsiste = die gewoonte bestaat nog
2 in zijn onderhoud voorzien
travaliar/laborar pro -- = werken om in zijn onderhoud te voorzien


+ subsolo sub

1 ondergrond, onderhuis


+ subsonic adj

1 subsonisch, subsoon
avion -- = subsoon vliegtuig
aerodynamica -- = subsonische aërodynamica
velocitate -- = subsonische snelheid


+ subsparse adj

1 BOTANICA vrij ver uiteengeplaatst


+ subspatio sub

1 MATHEMATICA deelruimte


subspecie sub

1 BIOLOGIA ondersoort, subspecies


subspecific adj

1 BIOLOGIA mbt een ondersoort


+ subspicate adj

1 BOTANICA min of meer tot aren verenigd


substantia sub

1 PHILOSOPHIA substantie
2 substantie, materie, stof
-- organic = organische stof
-- inorganic/anorganic = anorganische stof
-- synthetic = synthetische stof
-- combustibile = brandstof
-- nutritive/alimentari = voedingsstof
-- liquide = vloeistof
-- solide = vaste stof
-- volatile = vluchtige stof
-- malleabile = kneedbare stof
-- proteic = eiwitstof
-- agglutinante = kleefstof, kleefmiddel
-- toxic = gifstof
--s componente = bestanddelen
composition de un -- = samenstelling van een stof
3 materiële bezittingen, eigendommen
4 hoofdinhoud, hoofdzaak, hoofdbestanddeel, kern, pit
-- de un discussion = kern van een discussie
in -- = in hoofdzaak, in wezen


substantial adj

1 wezenlijk, substantieel (anque PHILOSOPHIA)
differentia -- = substantieel verschil
2 aanzienlijk, substantieel, rijk (van inhoud), belangrijk
avantages -- = aanzienlijke voordelen
damno -- = aanzienlijke schade
le impostos se ha reducite substantialmente = de belastingen zijn drastisch omlaag gebracht
3 voedzaam
repasto -- = voedzame/stevige maaltijd
nutrimento/alimento(s) -- = degelijke kost, krachtvoedsel
jentaculo/jentar -- = stevig ontbijt


substantialitate sub

1 het substantiële


+ substantival adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA substantivisch


+ substantivar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA substantiveren, zelfstandig gebruiken
-- un infinitivo = een infinitief zelfstandig gebruiken
-- un verbo = een werkwoord zelfstandig gebruiken
adjectivo substantivate = zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord


+ substantivation sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA substantivering
-- de un infinitivo = substantivering van een infinitief


substantive adj

1 zelfstandig, substantief
le verbo -- "esser" = het zelfstandig werkwoord "esser"


substantivo sub

1 zelfstandig naamwoord, substantief
le uso como -- (de un verbo) = het zelfstandig gebruik (van een werkwoord)
-- verbal = als zelfstandig naamwoord gebruikt werkwoord
-- deverbal/deverbative = deverbatief substantief
-- contabile = telbaar zelfstandig naamwoord


+ substation sub

1 TECHNICA onderstation


substituer v

1 in de plaats stellen, vervangen, substitueren
-- un parola a un altere = een woord vervangen door een ander


+ substituibile adj

1 vervangbaar


+ substituibilitate sub

1 vervangbaarheid


+ substituite adj

1 in de plaats gesteld
infante -- = ondergeschoven kind


+ substitute adj

1 (plaats)vervangend
chef -- = plaatsvervangend hoofd


substitution sub

1 vervanging, het in de plaats stellen, substitutie
le -- de un jocator = de vervanging van een speler
producto de -- = vervangingsmiddel
valor de -- = vervangingswaarde
costos de -- = vervangingskosten
matre de -- = donormoeder, draagmoeder
un -- de 24 horas per septimana = een vervanging voor 24 uur per week


+ substitutive adj

1 vervangings..., vervangend, plaatsverwisselend
vergonia/pudor -- = plaatsvervangende schaamte


+ substitutivo sub

1 vervangingsmiddel, surrogaat


substituto sub

1 (plaats)vervanger, invaller (anque SPORT)
2 vervangmiddel, surrogaat
-- de vitro = kunstglas
-- de carne = kunstvlees


+ substratal adj

1 substraat...


substrato sub

1 onderlaag, basis, grondslag
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA, BIOCHIMIA, GEOLOGIA substraat
cultura in -- = substraatteelt
-- nutritive = voedingssubstraat
LINGUISTICA E GRAMMATICA phenomeno de -- = substraatverschijnsel
influentia del -- prehellenic super le greco = invloed van de prehelleense substraat op het Grieks


substruction sub

1 onderstructuur, fundering, grondslag, fundament, onderbouw
facer un -- de palos pro = onderheien


substructura sub

1 onderstructuur, fundering, grondslag, fundament, onderbouw, substructuur


substruer v

1 ARTE DE CONSTRUER de fundering/onderbouw aanbrengen, onderbouwen


+ subsubulate adj

1 BOTANICA vrijwel priemvormig


+ subsumer v

1 PHILOSOPHIA rangschikken (onder), brengen (onder), subsumeren


+ subsumption sub

1 PHILOSOPHIA MATHEMATICA subsumptie


+ subsystema sub

1 subsysteem, ondergeschikt systeem


subtangente sub

1 MATHEMATICA subtangens, subraaklijn, onderraaklijn


+ subtecto sub

1 vliering
scala del -- = vlieringtrap
solo del -- = vlieringvloer


subtender v

1 GEOMETRIA onderspannen (een boog), de koorde vormen van


subtensa sub

1 GEOMETRIA koorde


+ subtension sub

1 ELECTRICITATE onderspanning


subterfugio sub

1 uitvlucht, list, trucje, achterdeurtje
inventar un -- = een uitvlucht bedenken
usar --s = slinks te werk gaan
recurrer a --s = zijn toevlucht nemen tot trucjes


subterfugir v

1 uitvluchten verzinnen


subterranee adj

1 onderaards, ondergronds
aqua -- = grondwater
cablo -- = grondkabel, landkabel
passage -- = onderdoorgang
ferrovia -- = ondergrondse spoorweg
rete de galerias -- = ondergronds gangenstelsel
prision -- = kerker
volta -- = onderaards gewelf
spatio -- = kelderruimte, kruipruimte
personal -- de un mina = ondergrondse bezetting van een mijn
rete telephonic -- = ondergronds telefoonnet


subterraneo sub

1 onderaardse ruimte, onderaardse gang/tunnel, souterrain


+ subthermal adj

1 subthermaal


subtil adj

1 fijnzinnig, scherp(zinnig), fijn onderscheidend, fijn, licht, nauwelijks merkbaar, subtiel
spirito -- = scherpe geest
intelligentia -- = scherp verstand
question -- = subtiele vraag
responsa -- = subtiel antwoord
remarca -- = subtiele opmerking
differentia -- = subtiel/haarfijn verschil
distinction -- = fijn onderscheid
presentar un cosa subtilmente = iets subtiel brengen
referer se subtilmente a un cosa = een bedekte toespeling op iets maken


subtilisar v

1 subtiel maken, verfijnen
2 muggenziften


subtilisation sub

1 het subtiel maken, het verfijnen, verfijning
2 muggenzifterij


subtilitate sub

1 subtiliteit, subtiel onderscheid, scherpzinnigheid
-- de un analyse (-ysis) = subtiliteit van een analyse


+ subtitular v

1 ondertitelen, van ondertitels voorzien
-- un film (A) = een film ondertitelen


subtitulo sub

1 ondertitel(ing), bijtitel, subtitel


+ subtotal sub

1 subtotaal


+ subtotal adj

1 onvolledig, incompleet


+ subtoxic adj

1 MEDICINA subtoxisch


subtraction sub

1 het wegnemen, wegneming, het ontvreemden, ontvreemding
2 het onttrekken (aan), onttrekking
3 MATHEMATICA aftrekking
problema de -- = aftreksom, aftrekking


+ subtractive adj

1 PHOTOGRAPHIA subtractief
2 MATHEMATICA aftrek...
termino -- = af te trekken term


+ subtrahendo sub

1 MATHEMATICA aftrekker


subtraher v

1 wegnemen, ontvreemden
-- moneta a un persona = iemand geld afhandig maken
2 onttrekken (aan)
-- al reguardos de un persona = aan iemands oog onttrekken
-- se a un obligation = zich aan een verplichting onttrekken
-- al vista = aan het gezicht onttrekken
3 MATHEMATICA aftrekken


subtropical adj

1 subtropisch
climate -- = subtropisch klimaat
regiones -- = subtropische streken, subtropen
fructo -- = zuidvrucht
flora -- = subtropische flora
fauna -- = subtropische fauna


+ subtruncate adj

1 BOTANICA vrijwel afgeknot


subtus adv

1 van onderen, beneden


subula sub

1 els, priem


+ subularia sub

1 BOTANICA
-- aquatic = priemkruid


subulate adj

1 puntig (als een els/priem), spits, scherp, BOTANICA subulaat
folios -- = puntige bladeren
sagina -- = priemvetmuur
phleo -- = priemvormig doddegras


+ subuniflor adj

1 BOTANICA merendeels eenbloemig, merendeeld met alleenstaande bloemen


suburban adj

1 in/van de voorstad, voorstad(s)..., in de nabijheid van de stad gelegen
campania -- = onder de rook van de stad gelegen platteland
population -- = voorstadbevolking
ferrovia -- = lokaalspoorweg
traino -- = lokaaltrein
servicio -- = lokaaldienst


+ suburbanisar v

1 tot voorstad maken, suburbaniseren


+ suburbanisation sub

1 vervoorstedelijking, suburbanisatie


suburbicari adj

1 ECCLESIA suburbicair (tot de zeven dioceses van Rome behorend)
episcopos -- = suburbicaire bisschoppen


suburbio sub

1 voorstad, buitenwijk
-- parisian = buitenwijk van Parijs
-- dormitorio = slaapstad


+ subvalutar v

1 onderschatten


+ subvalutation sub

1 onderschatting


subvenir v

1 (de kosten verlichten voor) helpen, bijstaan, steunen
-- al costos = bijdragen in de kosten


subvention sub

1 subsidie, bijdrage, (geldelijke) steun, toelage
politica de --es = subsidiebeleid/politiek
systema de --es = subsidiestelsel/systeem/regeling
attribution de un -- = subsidieverlening
-- statal/del stato = rijkssubsidie/bijdrage
con le -- del stato = met financiële steun van het Rijk
accordar un -- a un schola = een school subsidie verlenen
fundo pro --es = steunfonds


+ subventionabile adj

1 subsidiabel


+ subventional adj

1 subsidie..., als subsidie


subventionar v

1 subsidiëren, financieel steunen
casa subventionate del categoria A = premie-A-woning


subversion sub

1 omverwerping, ontwrichting, ondermijning
tentativa de -- del stato = poging tot een staatsgreep


subversive adj

1 subversief, ondermijnend, ontwrichtend
linguage -- = opruiende taal
scriptos -- = opruiende geschriften


subversor sub

1 omverwerper, ondermijner, ontwrichter


subverter v

1 omverwerpen, ondermijnen, ontwrichten


subvestimentos sub pl

1 onderkleren, ondergoed
-- feminin/pro feminas = damesondergoed
--s de lino = linnen ondergoed


succedanee adj

1 vervang...


succedaneo sub

1 vervangmiddel, vervangingsprodukt, surrogaat
-- de caffe = koffiesurrogaat


succeder v

1 slagen, gelukken, succes hebben
-- a distachar {sj}/disfacer le nodo = de knoop loskrijgen
2 (op)volgen, komen na
le colpos de tonitro se succedeva = de ene donderslag volgde op de andere
le nocte succede al jorno = de nacht volgt op de dag


succedite adj

1 succesvol


+ successibile adj

1 JURIDIC erfgerechtigd
prince/principe -- = erfgerechtigde vorst


+ successibilitate sub

1 JURIDIC erfgerechtigdheid
-- de un prince/principe = erfgerechtigdheid van een vorst


succession sub

1 opeenvolging, serie, reeks
-- de incidentes = reeks voorvallen
-- de festas = opeenvolging van feesten
2 (erf)opvolging, successie
-- al throno = troonopvolging
-- collateral = erfopvolging in de zijlinie
-- apostolic = apostolische successie
derectos de -- = successierechten
derecto de -- = opvolgingsrecht
Guerra de Succession de Espania = Spaanse Successie-oorlog
3 nalatenschap
acceptar un -- = een nalatenschap aanvaarden
refusar/repudiar un -- = een nalatenschap verwerpen
revindicar un -- = een nalatenschap opeisen
liquidar un -- = een nalatenschap afwikkelen


successive adj

1 opeenvolgend, achtereenvolgend, successief
tres generationes -- = drie achtereenvolgende generaties


successivemente adv

1 successievelijk, achtereenvolgens


successo sub

1 resultaat, gevolg, uitslag
2 succes, welslagen, goed resultaat, goede uitslag
-- clamorose = daverend/denderend succes
-- enorme = overweldigend succes
-- complete = volledig succes
con -- = succesvol
con -- cambiante = met wisselend succes
desirar/desiderar -- a un persona = iemand succes wensen
terminar con (bon) -- = met succes afsluiten
obtener/haber -- = succes boeken/hebben


successor sub

1 opvolger
-- eventual = mogelijke opvolger
-- al/del throno = troonopvolger
-- in derectos = rechtsopvolger
designar un -- = een opvolger aanwijzen
proponer/recommendar un -- = een opvolger voordragen


+ successoral adj

1 JURIDIC erfrechtelijk, successierechtelijk, (erf)opvolgings...
lege -- = successiewet
devolution -- = erfopvolging


succinato sub

1 CHIMIA succinaat, barnsteenzuurzout


succincte adj

1 beknopt, kort, bondig
discurso -- = korte/bondige toespraak
reporto -- = kort verslag
description -- = beknopte beschrijving
tractar un subjecto succinctemente = een onderwerp sober behandelen


+ succinea sub

1 ZOOLOGIA amberhoornslak


succinger v

1 omgorden


succinic adj

1 CHIMIA
acido -- = barnsteenzuur, ethaandicarbonzuur


succino sub

1 barnsteen, gele amber
resina de -- = barnsteenhars
tinctura de -- = barnsteentinctuur
vernisse de -- = barnsteenvernis
pisca de -- = barnsteenvisserij
piscator de -- = barnsteenvisser


+ succisa sub

1 BOTANICA blauwe knoop


succo sub

1 sap, vocht, nat
-- de carne = vleesnat
-- de un fructo = sap van een vrucht
-- vegetal = plantesap
-- de pira = peresap
-- de citro = citroensap
-- de frambese = frambozesap
-- de tomate = tomatesap
-- de uva = druivesap
-- de papavere = heilsap
--s nutritive = voedingssappen
-- digestive/del digestion = verteringssap
-- intestinal = darmsap
-- gastric/stomachal = maagsap
-- pancreatic = pancreassap
-- de malos/de pomos = appelsap
plen de -- = sappig, saprijk
exprimer le -- de un citro = het sap uit een citroen knijpen
2 het wezenlijke, het essentiële, het beste


succose adj

1 sappig, saprijk
peziza -- = melkbekerzwam


+ succositate sub

1 sappigheid, saprijkheid


succubar v

1 onderliggen, liggen onder


succubo sub

1 succubus, demon


succulente adj

1 sappig, smakelijk
carne -- = sappig vlees
repasto -- = smakelijke maaltijd
plantas -- = succulenten


succulentia sub

1 sappigheid, smakelijkheid


succumber v

1 bezwijken, sterven
-- a (causa de) su vulneres = aan zijn wonden bezwijken
-- sub le peso = onder de last bezwijken
2 FIGURATE bezwijken, overweldigd worden, niet kunnen weerstaan, zwichten, het afleggen (tegen)
-- al somno = door slaap overmand worden
-- al tentation = voor de verleiding bezwijken
-- sub le peso = onder de last bezwijken
finalmente ille ha succumbite al pression = hij is tenslotte voor de druk bezweken


succurrer v

1 te hulp komen, hulp bieden, helpen, bijstaan
-- le indigentes = de behoeftigen bijstaan


succurribile adj

1 die/dat kan worden geholpen


succursal adj

1 hulp..., bij..., filiaal...
ecclesia -- = hulpkerk
banca -- = filiaalbank


succursal sub

1 filiaal, depot(winkel), bijkantoor, hulpkantoor, bijbank, bijkerk, hulpinrichting
interprisa/magazin a --es multiple = filiaalbedrijf
-- de banca = bijbank
-- del bibliotheca = filiaal van de bibiliotheek
gerente de -- = filiaalhouder
aperir un -- = een filiaal openen


succurso sub

1 hulp, steun, ondersteuning, bijstand
fundo/cassa/association de -- mutual = onderling steunfonds/hulpfonds
-- primari, prime -- = eerste hulp
-- mutue = onderlinge hulp
-- in natura = hulp in natura
posto de -- = hulppost
cercar -- = hulp zoeken
dar/prestar -- = hulp bieden/verlenen
crito/appello de -- = hulpkreet
critos de -- = hulpgeschreeuw, hulpgeroep
programma de -- = hulpprogramma
critar al -- = om hulp roepen
peter -- = om hulp vragen/verzoeken
trappa de -- = noodluik
action de -- = hulpactie
freno de -- = noodrem
installation de -- = noodinstallatie
porta/exito de -- = nooduitgang, nooddeur
scala de -- = noodtrap
lampa de -- = noodlamp
rota de -- = reservewiel
pneu(matico) de -- = reserveband
equipa de -- = hulpploeg
expedition de -- = hulpexpeditie
armea de -- = hulpleger
truppas de -- = hulptroepen
scala de -- = brandladder/trap
servicio de -- = hulpdienst
succurso! = help!
private de tote -- = van alle hulp verstoken


succussa sub

1 schudding, schok, stoot
-- telluric/seismic = aardschok
-- electric = elektrische schok
-- nervose = zenuwschok
transportator automatic a --s = schudgoot
a/per --s = schoksgewijs, met horten en stoten
sin --s = geleidelijk, zonder schokken


succussion sub

1 MEDICINA samentrekking
-- muscular = spiersamentrekking


succuter v

1 schudden, uitschudden, afschudden, doen schudden
-- le salata = de sla uitslaan
-- le tapis (F)/tapete/carpetta = het kleed (uit)kloppen
-- le capite/testa = het hoofd schudden
-- le catenas = de ketens afschudden
-- le coperturas = de dekens uitschudden
-- se = zich uitschudden (hond)
-- le pulvere de su calceos/scarpas = het stof van zijn schoenen schudden
-- le cinere del cigarro = de as van zijn sigaar kloppen
-- le nive de su vestimentos = de sneeuw van zijn kleren schudden
-- le jugo del sclavitude = het juk van de slavernij van zich afschudden


sucrage sub

1 het toevoegen van suiker, het suikeren, het zoeten


sucrar v

1 suiker toevoegen, zoeten
-- su caffe = suiker in zijn koffie doen


sucrate adj

1 gesuikerd, gezoet, zoet
aqua -- = suikerwater
vino -- = zoete wijn
caffe ben -- = koffie met veel suiker
amandolas -- = gezoete amandelen


sucreria sub

1 suikerfabriek


sucrero sub

1 arbeider in een suikerfabriek
2 suikerproducent/fabrikant


sucriera sub

1 suikerpot


sucro sub

1 suiker
-- brute/crude = ruwe suiker
-- raffinate = geraffineerde suiker
-- de beta(rapa) = bietsuiker
-- de canna = rietsuiker
-- de lacte = melksuiker
-- de malt = moutsuiker
-- in pulvere = poedersuiker
-- in cubos = suikerklontjes/blokjes
morsello/cubo de -- = suikerblokje
-- crystallisate = kristalsuiker
-- vanillate = vanillesuiker
-- de hordeo = gerstesuiker
-- candite = (stukje) kandij
-- de saturno = loodsuiker
gusto de -- = suikersmaak
solution de -- = suikeroplossing
sirop de -- = suikerstroop
beta de -- = suikerbiet
canna de -- = suikerriet
fabricante de -- = suikerfabrikant
fabrica de -- = suikerfabriek
production de -- = suikerproduktie
raffineria de -- = suikerraffinaderij
consumo/consumption de -- = suikerverbruik
campo de -- = suikerveld
crystallo de -- = suikerkristal
carbon de -- = suikerkool
glacie de -- = suikerglazuur
sacchetto de -- = suikerzakje
pincia(s) a -- = klontjestang
clarificar -- = suiker klaren


sucrosa sub

1 CHIMIA sucrose, sacharose


suction sub

1 het aan/in/op/uitzuigen
ruito de -- = zuigend geluid
rostro de -- = zuigsnuit
organo de -- = zuigorgaan
attachar {sj} se per -- = zich vastzuigen
extraher per -- = afzuigen


sud sub

1 zuiden
le -- de Anglaterra = Zuid-Engeland
ir al -- = naar het zuiden gaan
vento del -- = zuidenwind
vicino del -- = zuiderbuur
europeo del -- = Zuideuropeaan
Corea del Sud = Zuid-Korea
Vietnam del Sud = Zuid-Vietnam
Moluccas del Sud = Zuid-Molukken
molucco/moluccano del -- = Zuidmolukker
polo -- = zuidpool
latitude -- = zuiderbreedte
frontiera -- = zuidgrens
ASTRONOMIA
Cruce del Sud = Zuiderkruis


+ sud adj

1 zuidelijk, zuid...
polo -- = zuidpool


+ Sudafrica sub n pr

1 Zuid-Afrika


+ sudafrican adj

1 Zuid-Afrikaans


+ sudafricano sub

1 Zuid-Afrikaan


+ sudamerican adj

1 Zuid-Amerikaans


+ sudamericano sub

1 Zuid-Amerikaan


Sudan sub n pr

1 Soedan


sudanese adj

1 Soedanees


sudanese sub

1 Soedanees


sudar v

1 zweten
-- sanguine = bloed zweten
le pariete suda = de muur slaat door


sudario sub

1 zweetdoek
le Sancte Sudario = de Zweetdoek des Heren


sudation sub

1 het (bovenmatig) zweten


sudatori adj

1 met zweten gepaard gaand, zweet...


+ sudatorio sub

1 sudatorium, sauna


+ sudcorean adj

1 Zuidkoreaans


+ sudcoreano sub

1 Zuidkoreaan


sud-est sub

1 zuidoosten


+ sudista sub

1 aanhanger van de zuidelijken in de Amerikaanse burgeroorlog
2 bewoner van het zuidelijke deel van een land(streek)


+ sudista adj

1 van de zuidelijken (in de Amerikaanse burgeroorlog)
armea -- = zuidelijke leger


sudor sub

1 zweet
-- de axilla = okselzweet
-- mortal/de morte/de agonia = doodszweet
-- de angustia/de pavor = angstzweet
con/in le -- de su fronte = in het zweet zijns aanschijns
facie coperite de -- = met zweet bedekt gezicht, bezweet gezicht
gutta de -- = zweetdruppel
odor de -- = zweetlucht
macula de -- = zweetvlek
le -- frigide = het koude/klamme zweet
coperte de --, in -- = bezweet
mitter se in -- = zich in het zweet werken


+ sudoral adj

1 zweet...
secretion -- = zweetafscheiding
febre -- = zweetkoorts


sudorifere adj

1 zweetafscheidend, zweet...
ANATOMIA conducto -- = zweetkanaaltje
glandula -- = zweetklier


sudorific adj

1 MEDICINA zweetdrijvend
tractamento -- = zweetkuur
bibita -- = zweetdrank
processo -- = zweetproces


sudorifico sub

1 PHARMACIA zweetmiddel, zweetdrijvend middel, sudorificum


sudoripare adj

1 zweetsafcheidend, zweet...
glandula -- = zweetklier


sud-sud-est sub

1 zuidzuidoosten


+ Sudvietnam sub n pr

1 Zuid-Vietnam


+ sudvietnamese sub

1 Zuid-vietnamees


+ sudvietnamese adj

1 Zuid-vietnamees


sudvietnamita sub

1 Zuid-vietnamees


+ sudvietnamita adj

1 Zuid-vietnamees


sud-west sub

1 zuidwesten


sue pron poss

1 zijne, hare


suer v

1 naaien, stikken
filo a/de -- = naaigaren
seta a/de -- = naaizijde
machina a/de -- = naaimachine
aco/agulia a/de -- = naainaald
curso a/de -- = naaicursus
cassa a/de -- = naaidoos
-- un button = een knoop aannaaien/aanzetten
-- un manica = een mouw aanzetten


sufficer v

1 genoeg/voldoende zijn, volstaan, voldoen
-- amplemente = ruim voldoende zijn
il suffice un gesto e ille veni = ik hoef maar te kikken en hij komt


sufficiente adj

1 voldoende, toereikend, genoeg
quantitate -- = voldoende hoeveelheid
ration -- = voldoende reden
in mesura -- = in voldoende mate
quando il ha un participation -- = bij genoegzame deelneming
esque io ha essite sufficientemente clar? = ben ik duidelijk genoeg geweest
esser sufficientemente habile pro = handig genoeg zijn om
2 geschikt, bekwaam, competent
3 zelfingenomen, zelfvoldaan


sufficientia sub

1 voldoende hoeveelheid
2 geschiktheid, bekwaamheid, competentie
3 zelfingenomenheid, zelfvoldaanheid
prender un aere de -- = een air van zelfingenomenheid aannemen


+ suffixal adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA dienend als achtervoegsel
elemento -- = suffixelement
derivation -- = afleiding door middel van achtervoegsels


suffixar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorzien van een achtervoegsel, suffigeren


+ suffixation sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA woordvorming door middel van achtervoegsels, suffigering


suffixo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA achtervoegsel, suffix
-- diminutive = verkleinwoordsuffix
-- adjectival = adjectivisch achtervoegsel
-- derivative/derivational = afleidingssuffix


sufflar v

1 blazen, uitblazen, opblazen
-- un candela = een kaars uitblazen
-- un ballon = een ballon opblazen
-- al aures de un persona = iemand in de oren fluisteren
-- (se) le naso = zijn neus snuiten
-- vitro = glasblazen
-- un ovo = een ei uitblazen
-- via = wegblazen
-- le (foco del) discordo/discordia = het vuur van de tweedracht aanblazen
2 blazen, waaien
le vento suffla = de wind waait
le vento suffla del est = de wind is oost
le vento suffla in le camino = de wind blaast in de schoorsteen
ille reguarda/mira de qual latere suffla le vento = hij kijkt de kat uit de boom
3 souffleren
4 (DAMSPEL) blazen


sufflator sub

1 iemand die of iets dat blaast, blazer
2 souffleur
cassa del -- = souffleurshokje


suffletto sub

1 blaasbalg
actionar le -- = aan de blaasbalg trekken


sufflo sub

1 adem, ademhaling
in/de un --, in le mesme -- = in één adem
perder le -- = buiten adem raken
retener le -- = de adem inhouden
-- vital/del vita = levensadem
-- cardiac = hart(ge)ruis
2 zuchtje, het blazen (van de wind), luchtstroom


suffocante adj

1 verstikkend, benauwd, drukkend
calor -- = verstikkende hitte
atmosphera -- = benauwde atmosfeer


suffocar v

1 doen stikken, verstikken, benauwen, smoren
-- un persona con un cossino = iemand onder een kussen smoren
-- in germine = in de kiem smoren
2 stikken, naar adem snakken, naar lucht happen
-- de rabie/de ira/de furor/de cholera = stikken van woede


suffocation sub

1 (aanval van) benauwdheid
2 verstikking


+ suffocative adj

1 (ver)stikkend


suffraganee adj

1 CATHOLICISMO aan een ander onderworpen, van een ander afhankelijk, suffragaan, hulp...
episcopo -- = suffragaanbisschop, wijbisschop
ecclesia -- = suffragaankerk, wijkerk


+ suffragante sub

1 suffragaanbisschop, wijbisschop


suffragar v

1 kiezen (dmv stemming)
2 helpen, bijstaan, begunstigen
3 ECCLESIA voorbede doen


suffragette sub ANGLESE

1 suffragette


suffragio sub

1 stem, stemrecht, stemming
derecto de -- = stem/kiesrecht
-- directe = rechtstreekse verkiezing
-- indirecte = getrapte verkiezing
-- universe/universal = algemeen kiesrecht
-- obligatori = stemplicht
2 bijval, goedkeuring, instemming, steun
accordar su -- a un persona = zijn steun aan iemand verlenen
3 ECCLESIA voorbede


suffragista sub

1 voorstander van kiesrecht
2 voorstander van vrouwenkiesrecht, suffragette


+ suffrente adj

1 lijdend
Ecclesia -- = lijdende Kerk
humanitate -- = lijdende mensheid


suffrentia sub

1 het lijden, leed, smart, pijn
un fonte de -- = een bron van lijden
historia del --s de un persona = iemands lijdensgeschiedenis
attenuar un -- = een lijden verzachten
-- patientemente indurate = geduldig gedragen lijden
-- longe e penose = lang en smartelijk lijden
-- insupportabile = ondraaglijk lijden
abbreviar le --s de un animal = een dier uit zijn lijden verlossen


suffrer v

1 lijden, ondergaan, ondervinden
-- le mesme sorte = hetzelfde lot ondergaan
-- le consequentias de un cosa = de onaangename gevolgen ondervinden van, de wrange vruchten plukken van
2 verdragen, dulden
deber -- le fame e le sete = honger en dorst moeten verdragen
non poter -- un persona = iemand niet kunnen verdragen
3 pijn/verdriet hebben, te lijden hebben (van), lijden (aan)
-- dolor = pijn lijden
-- in silentio = in stilte lijden
4 lijden, schade lijden, beschadigd worden


suffribile adj

1 draaglijk, duldbaar, te verdragen


suffritor sub

1 iemand die lijdt, etc., lijder
-- de fame = hongerlijder


suffumigar v

1 (be)roken, doorroken


suffumigation sub

1 (be)roking, doorroking


+ suffusion sub

1 MEDICINA (onderhuidse) bloeduitstorting, bloedblaar, suffusio


+ sufi adj

1 soefi...


+ sufi sub

1 soefi, aanhanger van het soefisme


+ sufic adj

1 soefistisch


+ sufismo sub

1 soefisme


suger v

1 zuigen, opzuigen, uitzuigen
pastilla a -- = zuigtablet
-- su pollice = duimzuigen, op zijn duim zuigen


suggerer v

1 suggereren, doen denken aan, ingeven, opperen, voorstellen
-- un idea = een denkbeeld opperen
-- un nomine = een naam laten vallen
-- un supposition = een vermoeden opperen
-- a un persona que ille es malade = iemand een ziekte aanpraten
-- le idea de partir = de suggestie doen om te vertrekken


suggestibile adj

1 suggestief, suggestibel, beïnvloedbaar, vatbaar voor suggestie


suggestibilitate sub

1 vatbaarheid voor suggestie, suggestibiliteit


suggestion sub

1 suggestie, ingeving, voorstel, denkbeeld, idee
-- hypnotic = hypnotische suggestie
le --es del diabolo = de inblazingen van de duivel
-- collective = massasuggestie
proponer un -- = een suggestie inbrengen


+ suggestionabile adj

1 wat zich gemakkelijk laat suggereren


+ suggestionabilitate sub

1 geneigdheid om zich (iets) te laten suggereren


suggestionar v

1 onder suggestie brengen, suggereren


suggestive adj

1 suggestief, bepaalde gedachten/beelden oproepend


+ suggestivitate sub

1 suggestiviteit


suicida sub

1 zelfmoordenaar
pilota -- = zelfmoordpiloot


suicidal adj

1 zelfmoord..., zelfmoordenaars..., suïcidaal, tot zelfmoord neigend
tendentias/impulsos -- = zelfmoordneigingen
pensata/pensamento -- = zelfmoordgedachte


suicidar v

1 -- se = zelfmoord plegen, zich van het leven benemen


suicidio sub

1 zelfdoding, zelfmoord
tentativa de -- = poging tot zelfmoord
projectos de -- = zelfmoordplannen
commando -- = zelfmoordcommando
avion -- = kamikazevliegtuig
un caso evidente de -- = een geheid geval van zelfmoord
adjuta al -- = hulp bij zelfdoding
committer -- = zelfmoord plegen


+ sui generis sub LATINO

1 sui generis, met een eigen aard, specifiek
un stilo -- = een bijzondere stijl
ideas -- = aparte ideeën


+ suillo sub

1 BOTANICA
-- granulate = melkboleet


+ Suissa sub n pr

1 Zwitserland
2 Schwyz


+ suisse adj

1 Zwitsers
caseo -- = Zwitserse kaas
chocolate {sj} -- = Zwitserse chocolade


+ suisso sub

1 Zwitser (bewoner van Zwitserland)
2 soldaat van de Zwitserse garde (in het Vaticaan)
3 HISTORIA Zwitser (huursoldaat)
4 kerkdienaar, kerkbewaarder
5 Zwitsers (taal, dialect)


suite sub FRANCESE

1 gevolg, stoet
2 MUSICA suite
3 suite (kamer(s))
-- nuptial = bruidssuite
locar un -- in un hotel (F) = een suite huren in een hotel


+ sula sub

1 ZOOLOGIA jan-van-gent (vogel)


+ sulcabile adj

1 waarin sporen/voren gemaakt kunnen worden


sulcar v

1 voren/sporen maken, (door)ploegen


+ sulcate adj

1 gegroefd
-- de rugas = doorgroefd met rimpels
visage -- (de rugas) = gegroefd gezicht
2 BOTANICA gevoord
parmelia -- = schildmos


+ sulcatura sub

1 GEOLOGIA (diep/recht) spoor, vore, groef


+ sulciforme adj

1 gleufvormig, groefvormig, voorvormig


sulco sub

1 vore, spoor, groef
2 (kiel)zog (van schip)


+ sulfamido sub

1 CHIMIA sulf(on)amide, sulfapreparaat


+ sulfanilamido sub

1 MEDICINA sulfanilamide


+ sulfatar v

1 met (koper)sulfaat behandelen


sulfato sub

1 CHIMIA sulfaat
-- de cupro = kopersulfaat
-- de plumbo = loodsulfaat
-- de calcium = calciumsulfaat


sulfhydric adj

1 CHIMIA
acido -- = waterstofsulfide, zwavelwaterstof
gas -- = zwavelwaterstofgas


+ sulfhydrismo sub

1 vergiftiging door zwavelwaterstof


sulfhydro sub

1 CHIMIA sulfhydraat


sulfido sub

1 CHIMIA sulfide


sulfito sub

1 CHIMIA sulfiet
cellulosa de -- = sulfietcellulose


+ sulfocarbonato sub

1 zout van zwavelkoolzuur, thiocarbonaat, sulfocarbonaat


+ sulfocarbonic adj

1 CHIMIA
acido -- = zwavelkoolzuur, thiocarbonzuur


+ sulfocarbonismo sub

1 zwavelkoostofvergiftiging


sulfon sub

1 CHIMIA sulfon


sulfonal sub

1 MEDICINA sulfonal


sulfurar v

1 met zwavel behandelen, zwavelen


sulfuration sub

1 het zwavelen, zwaveling, zwavelbehandeling


sulfurator sub

1 iemand die iets met zwavel behandelt


sulfure sub

1 CHIMIA zwavel
-- in barras = pijpzwavel
-- de plumbo = loodglans
chloruro de -- = chloorzwavel
lacte de -- = zwavelmelk
flor de -- = zwavelbloem
fonte de -- = zwavelbron
dioxydo de -- = zwaveldioxyde
odor de -- = zwavellucht
color de -- = zwavelkleur


sulfuree adj

1 zwavelachtig, zwavelig, zwavelhoudend, zwavel...
vapor -- = zwaveldamp


sulfuric adj

1 zwavel...
acido -- = zwavelzuur
dioxydo -- = zwaveldioxyde
ethere -- = zwavelether
cyanuro -- = rhodaan


sulfuriera sub

1 zwavelgroeve, zwavelmijn


+ sulfuro sub

1 CHIMIA sulfide
-- de carbon = zwavelkoolstof, koolzwavel
-- de mercurio = kwikzwavel
-- de plumbo = loodsulfide, loodglans


sulfurose adj

1 zwavelhoudend, zwavelachtig, zwavelig
acido -- = zwaveligzuur
fonte -- = zwavelbron
banio -- = zwavelbad
vapor -- = zwaveldamp
odor -- = zwavellucht


sulky sub ANGLESE

1 sulky (tweewielig voertuigje bij harddraverijen)


+ sulpician adj

1 tot de congregatie van Sint Sulpicius behorend


+ sulpiciano sub

1 lid van de congretatie van Sint Sulpicius


sultan sub

1 sultan


sultana sub

1 sultane
2 HISTORIA Turkse galei
3 soort toga


sultanato sub

1 sultanaat
le Sultanato de Oman = het Sultanaat Oman


+ sultanina sub

1 sultana(rozijn)


+ Sumatra sub n pr

1 Sumatra
habitante de -- = Sumatraan
tabaco de -- = sumatratabak


+ sumatran adj

1 Sumatraans


+ sumatrano sub

1 Sumatraan


sumer v

1 nemen


+ Sumer sub n pr

1 Sumer


+ sumerian adj

1 ANTIQUITATE sumerisch
arte -- = Sumerische kunst
scriptura -- = Sumerisch schrift


+ sumeriano sub

1 Sumeriër
2 Sumerisch (taal)


+ sumerologia sub

1 studie van de sumerische cultuur, sumerologie


summa sub

1 MATHEMATICA som, optelling
facer le -- de = optellen
2 som, bedrag
-- de moneta = geldsom
-- total = totaalbedrag
-- colossal/enorme = geweldig bedrag
-- fabulose = fabelachtig bedrag
-- maxime = hoogste bedrag
-- capital = kapitale som
3 hoofdinhoud, kort begrip, samenvatting
in -- = alles samengenomen, per slot van rekening, kort gezegd
4 som, totaal, geheel


+ summabile adj

1 optelbaar


+ summabilitate sub

1 optelbaarheid


summar v

1 MATHEMATICA optellen, samentellen
machina de -- = telmachine


summari adj

1 beknopt, kort (samengevat), bondig, summier
examine -- = oppervlakkig/vluchtig onderzoek
explication -- = korte/beknopte uitleg
describer summarimente = summier beschrijven
tractar un subjecto summarimente = een onderwerp vluchtig behandelen
2 zonder vorm van proces, standrechtelijk
justitia -- militar = standrecht
judicio -- = standrechtelijk vonnis
execution -- = lynchgerecht


summario sub

1 beknopt overzicht, samenvatting, korte inhoud, uittreksel


summarisar v

1 samenvatten, resumeren


summarisation sub

1 het samenvatten, samenvatting, résumé


+ summation sub

1 MATHEMATICA optelling, som


summator sub

1 iemand die optellingen maakt


summe adj

1 (aller)hoogste, opperste
in grado -- = in de hoogste mate
de -- importantia = van het hoogste belang
con -- placer = volgaarne
detalio de -- interesse = saillant detail
summemente amusante = hoogst amusant
summemente surprendite = hoogst verbaasd


summista sub

1 middeleeuwse schrijver van een "summa" (bijv. Thomas van Aquino)


+ summital adj

1 aan de top, top...


summitate sub

1 uiteinde, punt, top
angulo del -- = tophoek
-- de un triangulo = top van een driehoek
al -- de un monte/de un montania = boven op een berg
-- de su gloria = hoogtepunt van zijn roem
conferentia al -- = topconferentie
-- del filetto = schroefdraadkruin
esser al -- del lista de candidatos = als nummer één op de kandidatenlijst staan
2 kopstuk, man van invloed/aanzien, topfiguur, topman
-- del medicina = prominente figuur uit de medische wereld
-- de Unilever = topman van Unilever


+ summum sub LATINO

1 summum, hoogtepunt, toppunt
le -- de stupiditate = het summum van dwaasheid


sumpto sub

1 uitgave, kosten


sumptuari adj

1 weelde..., overmatig
HISTORIA
lege -- = wet op de weelde(uitgaven)
expensas -- = buitensporige uitgaven


sumptuose adj

1 luxueus, rijk, weelderig, kostbaar, prachtig
reception -- = luisterrijke ontvangst
convoyo -- = luisterrijke optocht
sumptuosemente vestite = prachtig uitgedost
dinar sumptuosemente = uitgebreid dineren


sumptuositate sub

1 luxe, weelde(righeid), pracht (en praal)


+ sundanese sub

1 Soendanees, bewoner van West-Java
2 Soendanees (taal)


+ sundanese adj

1 Soendanees


+ Sunna sub

1 RELIGION Soenna (uit overlevering stammende Islamitische leefregels)


+ sunnismo sub

1 RELIGION soennisme


+ sunnita sub

1 RELIGION soenniet


super prep

1 op
2 boven, over
-- toto = boven alles, vooral
3 over, betreffende


super adv

1 boven, bovenaan


+ super adj

1 van uitstekende kwaliteit
benzina -- = super(benzine)


+ super(e)valutar v

1 overschatten, overwaarderen


+ super(e)valutation sub

1 overschatting, overwaardering


superabile adj

1 overkomelijk
difficultates -- = overkomelijke moeilijkheden
2 overtrefbaar, te overtreffen


+ superabilitate sub

1 overkomelijkheid
-- de difficultates = overkomelijkheid van moeilijk-heden
2 overtrefbaarheid


superabundante adj

1 overvloedig, overtollig, overbodig
detalios -- = overmaat aan details
recolta -- = overvloedige/bijzonder rijke oogst


superabundantia sub

1 overvloed, overmaat, buitensporige hoeveelheid
-- de productos super le mercato = overschot op de markt


superabundar v

1 er in grote overvloed zijn, zeer overvloedig zijn, zeer talrijk zijn, veel te talrijk zijn


+ superactive adj

1 overactief


superalimentar v

1 overvoeden


superalimentation sub

1 overvoeding


+ superamabile sub

1 overvriendelijk


superar v

1 overwinnen, te boven komen, de baas worden
haber superate le disillusion = over de teleurstelling heen zijn
2 overtreffen, uitsteken boven
-- le sperantias = de verwachtingen overtreffen
isto supera mi fortias = dat gaat mijn draagkracht te boven


+ superarmamento sub

1 overbewapening


+ superarmar v

1 overbewapenen


+ superassecurantia sub

1 oververzekering


+ superassecurar v

1 oververzekeren


superbe adj

1 arrogant, aanmatigend, hoogmoedig
2 schitterend, fantastisch, geweldig, prachtig
urbe -- = prachtige stad
tempore -- = prachtig weer


+ superbeneficio sub

1 superwinst


superbia sub

1 trots, trotse zelfverzekerdheid, hoogmoed, arrogantie


+ superbomba sub

1 atoombom van zeer zwaar kaliber, superbom


+ supercalefacer v

1 oververhitten
-- vapor = stoom oververhitten


+ supercalefaction sub

1 oververhitting
-- de vapor = oververhitting van stoom


+ supercapacitate sub

1 overcapaciteit


+ supercapitalisar v

1 overkapitaliseren


+ supercapitalisation sub

1 overkapitalisatie


+ supercarburante sub

1 super(benzine)


+ supercarcere sub

1 extra beveiligde inrichting, ebi


supercarga sub

1 overbelasting, te zware belasting, overwicht, overvracht
-- de currente = stroomoverbelasting
-- del microphono = overbelasting van de microfoon
2 overdruk (op een postzegel)
3 strafport, toeslag


supercargar v

1 te zwaar belasten, overbelasten
2 (postzegels) van een overdruk voorzien


+ supercargate adj

1 overbelast, overbeladen
programma -- = overladen programma


+ supercavitation sub

1 supercavitatie


+ supercellula sub

1 supercel


+ superchip sub ANGLESE

1 COMPUTATOR superchip


superciliar adj

1 wenkbrauw...


supercilio sub

1 wenkbrauw
--s spisse = zware wenkbrauwen
arcada del -- = wenkbrauwboog
levar le --s = de wenkbrauwen optrekken
levar/rugar/arrugar/corrugar le --s = de wenkbrauwen fronsen


superciliose adj

1 met zware/borstelige wenkbrauwen
2 hautain, hooghartig, uit de hoogte, verwaand, laatdunkend


supercingula sub

1 buikriem (van paard)


+ supercivilisate adj

1 overbeschaafd


+ superclasse sub

1 superklasse


+ supercompensar v

1 overcompenseren


+ supercompensation sub

1 overcompensatie


+ supercompression sub

1 sterke samenpersing (van een volume)


+ supercomprimer v

1 sterk samenpersen


+ supercomputator sub

1 supercomputer


+ superconcentration sub

1 overconcentratie


+ superconductibile adj

1 PHYSICA supergeleidend


+ superconduction sub

1 PHYSICA supergeleiding


superconductivitate sub

1 PHYSICA supergeleiding(svermogen)


+ superconductor sub

1 PHYSICA supergeleider


+ superconsumo sub

1 overconsumptie


+ superconsumption sub

1 overconsumptie


supercostal adj

1 ANATOMIA boven de ribben gelegen


+ superdecorate adj

1 meermalen gedecoreerd


+ superdecorato sub

1 iemand die meermalen gedecoreerd is


+ superdosage sub

1 overdosering


+ superdose (-osis) sub

1 overdosis


+ superdotate adj

1 hoogbegaafd, overbegaafd


supere adj

1 hoger, hoogst
2 BOTANICA bovenstandig
ovario -- = bovenstandig vruchtbeginsel


+ superego sub

1 PSYCHOLOGIA superego, boven-ik


supereminente adj

1 boven alles verheven, zeer voortreffelijk


supereminentia sub

1 iemand van zeer hoge rang


+ superempleo sub

1 overspannen arbeidsmarkt, krapte op de arbeidsmarkt


supererogar v

1 meer doen dan nodig/verplicht is


supererogation sub

1 het meer doen dan nodig/verplicht is, overdadigheid


supererogatori adj

1 meer dan nodig/verplicht


+ superestimar v

1 te hoog schatten, overschatten, overwaarderen


+ superestimation sub

1 overschatting, overwaardering


+ superevalutar v

1 overwaarderen


+ superevalutation sub

1 overwaardering


+ superexcitabile adj

1 overprikkelbaar


superexcitar v

1 overprikkelen, sterk prikkelen, erg opwinden


+ superexcitate adj

1 overspannen
nervos -- = overspannen zenuwen


superexcitation sub

1 overprikkeling, grote opwinding


+ superexponer v

1 PHOTOGRAPHIA overbelichten


+ superexposition sub

1 PHOTOGRAPHIA overbelichting


superfacie sub

1 oppervlak(te), bovenkant
-- conoide/conic = kegel(opper)vlak/mantel


+ superfamilia sub

1 BIOLOGIA superfamilie


+ superfecundation sub

1 BIOLOGIA overbevruchting, superfecundatie


superfetation sub

1 PHYSIOLOGIA superfoetatie, overbezwangering
2 overtolligheid, overbodigheid


+ superfibra sub

1 supervezel


superficial adj

1 van de oppervlakte, oppervlakte..., oppervlakkig (anque FIGURATE)
plaga/vulnere -- = oppervlakkige wond
tension -- = oppervlaktespanning
gelo -- = oppervlaktebevriezing
cognoscentias/cognoscimentos -- = oppervlakkige kennis
observator -- = oppervlakkige waarnemer
contactos -- = losse contacten


superficialitate sub

1 oppervlakkigheid
-- de un lesion = oppervlakkigheid van een kwetsuur
-- de un judicio = oppervlakkigheid van een oordeel


superficie sub

1 oppervlak(te), buitenzijde, vlak
-- plan = plat vlak
-- curve = gebogen vlak
-- convexe = convex vlak
-- disveloppabile = ontwikkelbaar vlak
-- spheric = boloppervlak
-- circular/de circulo = cirkeloppervlak
-- cylindric = cilinderoppervlak
-- de friction = wrijf/strijkvlak
-- de fractura = breukvlak
-- de contacto = loopvlak
-- del mar = zeespiegel
-- del solo = bodemoppervlak
-- del aqua = waterspiegel/oppervlak
-- terrestre/del terra = aardoppervlak
-- lunar/del luna = maanoppervlak
-- de appoio = steunvlak, draagvlak
-- rugose = oneffen/ongelijk oppervlak
AVIATION
-- sustentori = draagvlak
mesura de -- = oppervlaktemaat
pression de -- = oppervlaktedruk
tension de -- = oppervlaktespanning
aquas de -- = oppervlaktewater
structura de -- = oppervlaktestructuur
mantener se al -- = bovenblijven (niet zinken)


superfin adj

1 extrafijn, zeer fijn
qualitate -- = extrafijne kwaliteit


superflue adj

1 overbodig, overtollig
expensas -- = overbodige uitgaven
pilos -- = overtollige haargroei
il es -- dicer = het behoeft geen betoog
facer costos -- = onnodige kosten maken


+ superfluer v

1 overstromen, overlopen
le situla superflue = de emmer loopt over


+ superfluide sub

1 PHYSICA superfluïde


+ superfluiditate sub

1 PHYSICA superfluïditeit


+ superfluido sub

1 PHYSICA superfluïdum


superfluitate sub

1 overbodigheid, overtolligheid
-- de bon cosas = teveel van het goede


+ superfortalessa sub

1 MILITAR superfort
-- volante = vliegend superfort


+ supergalaxia sub

1 ASTRONOMIA reuzenmelkwegstelsel


+ supergelar v

1 diepvriezen


+ supergelate adj

1 diepvries...
producto -- = diepvriesprodukt


+ supergelation sub

1 het diepvriezen


+ supergelator sub

1 diepvriezer, diepvriesinstallatie


+ supergen v

1 BIOLOGIA supergen


+ supergonnella sub

1 overrok


+ superhabito sub

1 overkleed


+ superheterodyne adj

1 RADIO superheterodyn
receptor -- = superheterodyne ontvanger


superhomine sub

1 supermens


superhuman adj

1 bovenmenselijk
effortio -- = bovenmenselijke inspanning
con un fortia -- = met meer dan mensenkracht


+ superhumanitate sub

1 bovenmenselijkheid


+ superimponer v

1 bovenop/overheen leggen, opleggen


+ superinfection sub

1 superinfectie


superintendente sub

1 hoofdadministrateur, hoofdopzichter, superintendant
-- del mercato = marktmeester


superintendentia sub

1 (opper)toezicht, supervisie


superintender v

1 toezicht houden/hebben (op), toezien (op), controleren


+ superinvestimento sub

1 overinvestering


+ superinvestir v

1 overinvesteren


superior adj

1 boven..., bovenste, hoogste
parte -- = bovendeel, bovenste gedeelte
parte -- del bracio = bovenarm
drappo -- = bovenlaken
claviero -- = bovenmanuaal
Laco Superior = Bovenmeer
MATHEMATICA
plano -- = bovenvlak
etages -- de un casa = bovenverdiepingen van een huis
labio -- = bovenlip
ponte -- = bovendek
extremitate -- = boveneinde
angulo -- = bovenhoek
passage -- = viaduct
mandibula -- = bovenkaak
parte/latere -- = bovenzijde/kant
dente -- = boventand/kies
ponte -- = bovendek (op schip)
limite -- = bovengrens
strato -- = bovenlaag
bordo -- = bovenrand
citate/urbe -- = bovenstad
vento -- = bovenwind
strato -- = bovenlaag
curso -- de un fluvio = bovenloop van een rivier
-- al media = boven het gemiddelde
isto es -- a mi fortias = dat gaat boven mijn macht
sentir se -- a un persona = zich de meerdere voelen van iemand
2 FIGURATE hoger
animales -- = hogere dieren
inseniamento -- = hoger onderwijs
mathematica -- = hogere wiskunde
officiero -- = hoofdofficier
corte -- = hogere rechtbank
isto es -- a mi fortias = dit gaat mijn krachten te boven
-- a omne elogio = onvolprezen
3 beter, superieur, uitstekend
intelligentia -- = uitmuntend verstand
producto de qualitate -- = produkt van uitstekende kwaliteit
un vino -- = een uitgelezen wijn


superior sub

1 meerdere, superieur, hogere in rang, chef
2 overste, superieur
-- de un monasterio = abt
matre --a = moederoverste


superioritate sub

1 superioriteit, grotere kracht/bekwaamheid, hogere kwaliteit
-- numeric = numerieke meerderheid, overmacht
-- militar = militaire overmacht
-- intellectual/mental = geestelijk overwicht
sentimento de -- = superioriteitsgevoel, machtsgevoel
illusion de -- = superioriteitswaan
complexo de -- = superioriteitscomplex
haber le sentimento de su -- = zich de meerdere voelen
recognoscer le -- de un persona = in iemand zijn meerdere erkennen


+ superjacente adj

1 liggend boven of op (iets), bovenliggend


superlative adj

1 superlatief, ongeëvenaard, van de hoogste graad/beste soort, voortreffelijk, prachtig
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA overtreffend


superlativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA overtreffende trap, superlatief (anque FIGURATE)
-- absolute = absolute superlatief
-- relative = relatieve superlatief
esser profuse in --s = zich uitputten in superlatieven


+ supermarket sub ANGLESE

1 supermarkt


+ supermatur adj

1 overrijp


+ supermercato sub

1 supermarkt


+ superministro sub

1 superminister


+ supermortalitate sub

1 (te) hoog sterftecijfer


supermundan adj

1 bovennatuurlijk


+ supernal adj

1 hemels, verheven, bovenaards, etherisch, goddelijk


+ supernatalitate sub

1 (te) hoog geboortecijfer


+ supernatar v

1 bovendrijven
le oleo supernata = de olie drijft boven


+ supernational adj

1 Vide: supranational


+ supernationalista sub

1 supernationalist


+ supernationalitate sub

1 Vide: supranationalitate


supernatural adj

1 bovennatuurlijk
poter -- = bovennatuurlijke macht
esseres -- = bovennatuurlijke wezens


+ supernatural sub

1 bovennatuurlijke


+ supernaturalismo sub

1 supernaturalisme


+ supernaturalista sub

1 supernaturalist


+ superne adj

1 hemels, verheven, bovenaards, etherisch, goddelijk
le cosas -- = de hemelse zaken


supernominar v

1 een bijnaam geven


supernomine sub

1 bijnaam


+ supernormal adj

1 boven het normale liggend, supernormaal, bovennormaal


+ supernova sub

1 ASTRONOMIA supernova


supernumerari adj

1 overtollig, boventallig, extra


+ supernumerario sub

1 extra, reserve


+ supernutrition sub

1 overvoeding


+ superofferer v

1 overbieden (op verkoping)


+ superordine sub

1 BIOLOGIA superorde, onderklasse


superpaga sub

1 overbetaling


superpagar v

1 overbetalen, te veel (loon) betalen


superpassar v

1 overtreffen, voorbijstreven
-- un persona in beltate = iemand in schoonheid overtreffen
-- tote le alteres = boven alle anderen uitsteken
2 te boven gaan
-- le fortias de un persona = boven iemands krachten gaan
le disoccupation ha superpassate le barriera de dece percentos = de werkloosheid heeft de grens van tien procent overschreden


+ superpetrolero sub

1 supertanker, mammoettanker


+ superphosphato sub

1 CHIMIA superfosfaat


+ superpisca sub

1 overbevissing


+ superplasticitate sub

1 superplasticiteit


superponer v

1 stapelen, opstapelen, op elkaar leggen
-- libros = boeken opstapelen
2 MATHEMATICA tot dekking brengen


+ superponibile adj

1 op te stapelen, stapelbaar
cassa -- = stapeldoos/kist
sedia -- = stapelstoel
tabula -- = stapeltafel


+ superponite adj

1 opgestapeld
lectos -- = stapelbed


+ superpopulate adj

1 overbevolkt


+ superpopulation sub

1 overbevolking


superposition sub

1 opeenstapeling, superpositie
2 MATHEMATICA dekking


+ superpotente adj

1 extra krachtig


+ superpotentia sub

1 supermacht, wereldmacht


+ superpression sub

1 overdruk
valva/valvula de -- = overdrukventiel


+ superproducer v

1 overproduceren


superproduction sub

1 overproduktie
2 FILM superproduktie


+ superprofito sub

1 overwinst


+ superqualificate adj

1 overgekwalificeerd


+ superqualification

1 overscholing, overgekwalificeerdheid


+ superrepresentation sub

1 STATISTICA oververtegenwoordiging


+ superreservation sub

1 TOURISMO overboeking


+ supersalto sub

1 plotselinge schok, het plotseling opspringen/opschrikken, schrikreactie
-- de indignation = schok van verontwaardiging
un ultime -- = een laatste krachtsinspanning


supersaturar v

1 oververzadigen


+ supersaturate adj

1 oververzadigd
vapor -- = oververzadigde stoom


supersaturation sub

1 oververzadiging


superscarpa sub

1 overschoen


+ superscriber v

1 boven (iets) schrijven
2 COMPUTATOR overschri&jven


+ superscription sub

1 superscriptie, opschrift


superseminar v

1 opnieuw bezaaien


+ supersensibile adj

1 overgevoelig


+ supersensibilitate sub

1 overgevoeligheid


+ supersimplificar v

1 oversimplificeren


+ supersimplification sub

1 oversimplificatie


+ supersonic adj

1 supersonisch, supersoon
velocitate -- = supersonische snelheid
avion -- = supersonisch vliegtuig
bang -- = supersonische knal
aerodynamica -- = supersonische aërodynamica


+ superstar sub ANGLESE

1 grote ster, beroemdheid, superstar


superstition sub

1 bijgeloof
-- popular = volksbijgeloof


superstitiose adj

1 bijgelovig
culto -- = bijgelovige cultus
practica -- = bijgelovige praktijk


+ superstitiositate sub

1 bijgelovigheid
le traditional -- del chassatores {sj} = de traditionele bijgelovigheid van jagers


+ superstrato sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA superstraat


superstructura sub

1 bovenbouw, superstructuur
-- de un ponte = bovenbouw van een brug
-- de un nave = opbouw van een schip


+ supertanker sub ANGLESE

1 supertanker, mammoettanker


supertaxa sub

1 extra belasting
-- postal = strafport
2 AGRICULTURA superheffing


+ supertaxar v

1 extra belasten, extra aanslaan


+ supertension sub

1 te hoge spanning, spanningsoverbelasting
lampa de -- = overspanningslamp


supertoto sub

1 overjas
2 overall
-- athletic = trainingspak
-- de baby (A)/de bebe = kruippakje


+ supertrainamento sub

1 overtraining


+ supertrainar v

1 overtrainen


supervenientia sub

1 onvoorziene komst, het plotseling komen


supervenir v

1 (onverwachts/plotseling) komen, (onverwachts/plotseling) gebeuren/plaatsvinden
il ha supervenite un obstaculo/impedimento = er is iets tussen gekomen
le crise/crisis ha supervenite in 1929 = de crisis brak in 1929 uit


+ supervider v

1 overzien


+ supervisar v

1 de supervisie hebben, in laatste instantie controleren, aan het hoofd staan van


+ supervision sub

1 supervisie
esser sub -- = onder toezicht staan


+ supervisor sub

1 supervisor, opzichter, controleur, inspecteur


+ supervista sub

1 overzicht


supervivente sub

1 overlevende
--s del naufragio = overlevenden van de schipbreuk
2 langstlevende


superviventia sub

1 overleving, voortbestaan
problema de -- = overlevingsprobleem
problematica de -- = overlevingsproblematiek
curva de -- = overlevingscurve
chance {sj}/possibilitate de -- = overlevingskans
valor de -- = overlevingswaarde
index/indice de -- = overlevingsindex


superviver v

1 overleven, in leven blijven, voortbestaan, het leven er afbrengen, voortleven
-- a un persona = iemand overleven
-- a un catastrophe = een ramp overleven
-- a su gloria = zijn roem overleven


+ superwelter sub

1 (BOKSEN) zwaarweltergewicht


+ supinar v

1 BIOLOGIA supineren, kantelen, buitenwaarts draaien (been), de palm naar boven draaien
(hand)


+ supination sub

1 BIOLOGIA ligging op de rug (van het lichaam), ligging van de hand met de palm naar boven
2 BIOLOGIA achteroverkanteling, supinatie


+ supinator sub

1 ANATOMIA buitenwaartsdraaier, supinator (spier)


+ supine adj

1 BIOLOGIA achterover liggend, op de rug liggend, ruggelings, rug..., gekanteld
position -- = rugligging


+ supino sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA supinum


suppa sub

1 soep
-- de patatas = aardappelsoep
-- de fabas/de phaseolos = bonensoep
-- de pisos = erwtensoep, snert
-- de legumines/de verdura = groentesoep
-- de tomates = tomatensoep
-- de carne = vleessoep
-- de pan = broodsoep
-- de allio = knoflooksoep
-- de cibollas = uiesoep
-- de tortuca = schildpadsoep
-- de bira = biersoep
-- al cari/curry (A) = kerriesoep
-- spisse = gebonden soep
-- clar = heldere soep
-- grasse = vette soep
platto a/de -- = soepbord
cub(ett)o a -- = soepblokje
coclear a/de -- = soeplepel
carne de -- = soepvlees
herbas pro le -- = soepgroente


suppiera sub

1 soepterrine


supplantar v

1 verdringen, vervangen
-- un rival = een rivaal verdringen
-- in le mercato = van de markt verdringen


supplantation sub

1 verdringing, vervanging


supplantator sub

1 verdringer, vervanger


+ supplemental adj

1 supplementair, aanvullend, extra


supplementar v

1 aanvullen


supplementari adj

1 supplementair, aanvullend, extra
MATHEMATICA angulos -- = supplementaire hoeken
credito -- = aanvullend krediet
declaration -- = aanvullende verklaring
horas -- = extra uren, overuren
facer horas -- = overuren maken
traino -- = extra/ingelaste trein
autobus -- = volgbus
profession -- = bijbaantje
alimentation -- = bijvoeding
ration -- = extra rantsoen
folio -- = inlegvel
sede -- = duozit (op motor, etc.)
causa -- = bijoorzaak
taxa -- = toeslag
portion -- = extra portie
costos -- = meerkosten


supplementation sub

1 het aanvullen, aanvulling


supplemento sub

1 aanvulling, toevoegsel
un -- de moneta de tasca = extra zakgeld
pagar un -- = bijbetalen
pagar un -- de dece euros, pagar dece euros de -- = tien euro bijbetalen
pagante un -- de = tegen bijbetaling van
2 bijvoegsel, bijblad, supplement
-- litterari = letterkundig bijvoegsel
-- cultural = cultureel supplement
-- artistic = kunstbijlage
-- gratuite = gratis bijvoegsel
3 MATHEMATICA supplement
-- de un angulo = supplement van een hoek


+ supplente sub

1 (plaats)vervanger, tijdelijke leerkracht
-- de geographia = vervanger aardrijkskunde


+ supplentia sub

1 vervanging, waarneming


suppler v

1 leveren, verschaffen, bezorgen, voorzien (van)
2 aanvullen, bijvoegen, er bij leggen, bijpassen, suppleren
-- le deficit = het tekort aanvullen/wegwerken
3 vervangen, waarnemen
maestro supplente = waarnemende onderwijzer
4 een vervanger zijn van


suppletion sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA de aanwezigheid van extra vormen in een paradigma, suppletie


suppletive adj

1 aanvullend, suppletoir
articulo -- = aanvullend artikel
examine -- = aanvullend examen
conclusiones -- = aanvullende conclusies
truppas -- = aanvullingstroepen


suppletor sub

1 leverancier
2 plaatsvervanger, waarnemer


suppletori adj

1 aanvullend
2 JURIDIC suppletoir
juramento/sermento -- = suppletoire eed


supplica sub

1 smeekschrift, verzoekschrift, suppliek
presentar un -- a un magistrato = een magistraat een verzoekschrift aanbieden


supplicante sub

1 verzoeker, smekeling


supplicar v

1 smeken, dringend verzoeken
-- con instantia = bezweren
parolas supplicante = smekende woorden


supplication sub

1 smeekbede
facer ceder un persona per --es = iemand door smeekbeden vermurwen
restar/remaner insensibile al --es = ongevoelig voor de smeekbeden blijven


supplicator sub

1 verzoeker, smekeling


supplicatori adj

1 smekend, smeek...


supplice adj

1 smekend, smeek...


suppliciar v

1 terechtstellen, ter dood brengen (door foltering)
-- un criminal = een misdadiger terechtstellen
2 folteren, kwellen


suppliciato sub

1 terechtgestelde
2 iemand die gefolterd wordt


supplicio sub

1 foltering, lijfstraf
-- del aqua = waterproef
-- de Tantalo = Tantaluskwelling
-- del cruce = kruisdood
le -- del rota = het radbraken
instrumentos de -- = folterwerktuigen
le ultime -- = de doodstraf
RELIGION --s eternal = eeuwige hellepijnen
iste infante es un ver -- = dat kind is een ware kwelgeest


supponer v

1 veronderstellen, menen, aannemen, vermoeden, geloven, denken
on suppone que ille es morte = men neemt aan dat hij dood is
2 vooronderstellen
cata effecto suppone un causa = elk effect vooronderstelt een oorzaak


+ supponibile adj

1 wat kan worden verondersteld


supportabile adj

1 draaglijk, te verdragen
dolor -- = draaglijke pijn
su conducta/comportamento nos es -- = zijn gedrag is onuitstaanbaar
2 houdbaar, verdedigbaar


+ supportabilitate sub

1 draaglijkheid
2 houdbaarheid, verdedigbaarheid


+ supportalibros sub

1 boekensteun


supportar v

1 dragen, steunen, stutten, steun verlenen
pilares supporta le volta = pilaren dragen het gewelf
le pavimento non supporta camiones pesante = het wegdek is niet bestand tegen zware vrachtauto's
-- un motion = een motie steunen
2 (ver)dragen, dulden, door/weer/uitstaan
-- torturas = martelingen verdragen
poter -- le frigido e le calor = kou en hitte kunnen verdragen
non -- (le) contradiction = geen tegenspraak dulden
illa non supporta vider le sanguine = zij kan niet tegen het zien van bloed
saper -- un burla = tegen een grap kunnen


+ supporter sub ANGLESE

1 supporter
legion de --s = supporterslegioen
autobus special de --s = supportersbus
traino special de --s = supporterstrein
club (A)/association de --s = supportersvereniging


supporto sub

1 steun, stut, drager, houder, voet, statief, console, draagbalk, FIGURATE hulp
-- de un statua = voetstuk van een standbeeld
-- del angulo = hoeksteun
-- de/pro bicyclettas = fietsenrek/stander
-- de imagine(s) = beelddrager
-- de microphono = microfoonstatief
-- de lampa = lamparm
-- de planca = plankdrager
-- de/pro tubos de essayo = reageerbuishouder
-- sonor/audio = geluidsdrager
-- in U = zwaanshals, zwanenhals
abonamento de -- = steunabonnement
action de -- = steunactie
dar -- moral a un persona = iemand morele steun geven


supposition sub

1 veronderstelling, vermoeden, gissing
refutar un -- = een veronderstelling logenstraffen
suggerer un -- = een vermoeden opperen
partir del -- que = van de veronderstelling uitgaan dat


suppositive adj

1 onderstellend


suppositorio sub

1 MEDICINA zetpil, suppositorium


supposticie adj

1 (ver)ondersteld, verzonnen, vermeend


suppression sub

1 onderdrukking, bedwinging, beteugeling, achterhouding (van brief), het doen verdwijnen, afschaffing,
opheffing, intrekking
-- del pena de morte = afschaffing van de doodstraf
-- progressive = afbouw
methodo de -- = onderdrukkingsmethode


suppressive adj

1 onderdrukkend, onderdrukkings..., suppressief


+ suppressor sub

1 onderdrukker, verdringer
-- de odor = reukverdrijver
-- de ruito = ruisonderdrukker
-- de ruitos parasite = storingsfilter
-- de echo = echo-onderdrukker


supprimer v

1 onderdrukken, bedwingen, beteugelen, doen verdwijnen, achterhouden (brief), afschaffen, opheffen, intrekken
-- obstaculos = hindernissen uit de weg ruimen
-- le tabaco = het roken afschaffen
-- un visa = een visum afschaffen
-- le moneta = het geld afschaffen
-- le dolor = de pijn doen verdwijnen


+ suppurabile adj

1 wat kan etteren/zweren


suppurante adj

1 MEDICINA etterend, etterig, purulent
plaga -- = etterende wonde


suppurante sub

1 MEDICINA suppurans


suppurar v

1 MEDICINA etteren, zweren
su digito suppura = zijn vinger zweert


suppuration sub

1 MEDICINA ettering, suppuratie
-- del aure(s) = oorvloed


suppurative adj

1 MEDICINA ettervormend, etterend, suppuratief


supputar v

1 ramen, schatten, begroten, een schatting maken van


+ supputation sub

1 schatting, raming, begroting
-- del production = produktieraming


supra prep

1 boven, over


supra adv

1 boven, bovenaan
plicar a -- = opstropen (mouwen)


+ supraauricular adj

1 ANATOMIA supraauriculair, boven het oor


+ supraaxillar adj

1 ANATOMIA supraaxillair, boven de oksel


+ supracitate adj

1 boven geciteerd, bovenvermeld


+ supraclavicular adj

1 ANATOMIA supraclaviculair, boven het sleutelbeen


+ supraconductibile adj

1 PHYSICA supergeleidend


+ supraconductibilitate sub

1 PHYSICA supergeleidingsvermogen


+ supraconduction sub

1 PHYSICA supergeleiding


+ supraconductive adj

1 PHYSICA supergeleidend


+ supraconductivitate sub

1 PHYSICA supergeleiding


+ supraconductor sub

1 PHYSICA supergeleider


+ supracostal adj

1 ANATOMIA supracostaal, boven de ribben


+ supraglottal adj

1 ANATOMIA supraglottisch, boven het strottenhoofd


+ supramentionate adj

1 bovenvermeld


+ supramunicipal adj

1 bovengemeentelijk


+ supranasal adj

1 ANATOMIA boven de neus gelegen


+ supranational adj

1 supranationaal
organo -- = supranationaal orgaan


+ supranationalitate sub

1 supranationaliteit


+ supranatural adj

1 bovennatuurlijk


+ supranaturalitate sub

1 bovennatuurlijk karakter


+ supranominar v

1 een bijnaam geven


+ supranomine sub

1 bijnaam


+ supranormal adj

1 bovennormaal


+ supraorbital adj

1 ANATOMIA boven de ogkas


suprarenal adj

1 ANATOMIA boven de nieren gelegen
capsulas/glandulas -- = bijnieren
cortice -- = bijnierschors


+ suprascapular

1 ANATOMIA boven het schouderblad


suprasensibile adj

1 PHILOSOPHIA bovenzinnelijk
2 PHOTOGRAPHIA zeer gevoelig


+ supraterrestre adj

1 bovenaards
un mundo -- = een bovenaardse wereld


+ supravital adj

1 supravitaal
coloration -- = supravitale kleuring


suprematia sub

1 suprematie, oppermacht, oppergezag, overmacht, superioriteit
-- militar = militair overwicht
-- naval = zeeheerschappij
-- aeree = overmacht in de lucht
-- economic de un pais = economische suprematie van een land


+ suprematismo sub

1 ARTE suprematisme


+ suprematista sub

1 ARTE suprematist


+ suprematista adj

1 ARTE suprematistisch


supreme adj

1 opper...opperst, hoogst, grootst, uiterst
autoritate -- = oppergezag
corte/tribunal -- = oppergerechtshof, hooggerechtshof
Esser Supreme = Opperwezen
Judice Supreme = Opperste Rechter
poter -- = oppermacht, hoogste macht
Soviet Supreme = Opperste Sovjet
le -- ben, le ben -- = het hoogste goed
in le -- grado = in de hoogste mate, uiterst
disdigno/contempto -- = supreme minachting
2 laatst, uiterst
effortio -- = uiterste inspanning
hora -- = laatste uur
honores -- = laatste eer
voluntate -- = laatste wil
-- tentativa = uiterste poging
facer un -- effortio = alle krachten inspannen


sur prep

1 op
2 boven, over
3 over, betreffende


sura (I) sub

1 ANATOMIA kuit (van onderbeen)
--s ben formate = welgevormde kuiten


sura (II) sub

1 sura, soera (hoofdstuk van de Koran)


sural adj

1 van de kuit, kuit...
musculo -- = kuitspier
vena -- = kuitader
arteria -- = kuitslagader
crampo -- = kuitkramp
banda -- = puttees


surde adj

1 doof, slechthorend
-- nate/de nascentia = doofgeboren
-- de un aure = doof aan één oor
facer le aure -- a = doof zijn voor, niet willen luisteren naar
2 dof
sono/ruito -- = dof geluid, geroezemoes
colpo -- = doffe klap
dolor -- = doffe/vage pijn
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA stemloos
consonante -- = stemloze medeklinker


surdemute adj

1 doofstom


+ surdemutismo sub

1 doofstomheid


+ surdemuto sub

1 doofstomme
stabilimento/establimento de --s = doofstommeninstituut
alphabeto pro --s = doofstommenalfabet
inseniamento pro --s = doofstommenonderwijs


+ surdimutitate sub

1 doofstomheid


surdina sub

1 MUSICA demper, sordino, sourdine
mitter un -- a su pretentiones/pretensiones = inbinden, een toontje lager zingen


surditate sub

1 doofheid
-- complete = volledige doofheid
-- binaural = doofheid aan beide oren
-- partial = hardhorendheid
-- legier = doofachtigheid
-- verbal = woorddoofheid
-- al sonos = klankdoofheid
-- crescente = toenemende doofheid
-- simulate = oostindische doofheid


+ surdo sub

1 dove
parlar pro --s = voor doven spreken


+ surf sub

1 SPORT het surfen
planca de -- = surfplank
facer -- = surfen
facer -- super glacie = ijssurfen


+ surfar v

1 SPORT surfen
-- super glacie = ijssurfen


+ surfer sub ANGLESE

1 SPORT surfer
-- super glacie = ijssurfer


+ surfero sub

1 SPORT surfer
-- super glacie = ijssurfer


+ surfing sub ANGLESE

1 SPORT het surfen, surfing
planca de -- = surfplank, zeilplank
-- super glacie = ijssurfen


surgente adj

1 te voorschijn komend, opduikend


surger v

1 opwellen, ontspringen, te voorschijn komen (water)
2 plotseling verschijnen, opduiken, oprijzen
il ha surgite un conflicto = er is een conflict gerezen
il ha surgite tote sorta de problemas = allerlei problemen kwamen om de hoek kijken
il surgeva difficultates ubique = overal ontstonden er moeilijkheden
un difficultate ha surgite = er deed zich een moeilijkheid voor
questiones que surge al leger del texto = vragen die opkomen bij het lezen van de tekst
-- como fungos = als paddestoelen uit de grond schieten


+ suricata sub

1 ZOOLOGIA stokstaartje


+ Surinam sub n pr

1 Suriname


+ surinamese adj

1 Surinaams


+ surinamese sub

1 Surinamer
2 Surinaams (taal)


+ surinamisar v

1 surinamiseren


+ surjection sub

1 MATHEMATICA surjectieve afbeelding


+ surjective adj

1 MATHEMATICA surjectief


+ surmenage sub FRANCESE

1 overwerktheid


surmontabile adj

1 overkomelijk
difficultates -- = overkomelijke moeilijkheden


surmontar v

1 uitstijgen boven
2 geplaatst zijn boven/op
cappella surmontate de un domo = kapel met een koepel
3 overwinnen, te boven komen, de baas worden
-- difficultates = moeilijkheden overwinnen
-- un obstaculo = een hinderpaal uit de weg ruimen
-- su timiditate = zijn schroom overwinnen
-- su depression = zijn neerslachtigheid te boven komen


+ surplace sub FRANCESE

surplace
facer -- = surplace maken


surplicio sub

1 ECCLESIA superpli(e), superpellicum, koorhemd


surplus sub FRANCESE

1 overschot, surplus(voorraad)
-- de grano/cereales = graanoverschot
-- agricole/agricultural = landbouwoverschot
-- de stercore = mestoverschot
-- de capital = kapitaalsurplus


surprendente adj

1 verrassend, verbazingwekkend, opmerkelijk, opzienbarend
facto -- = verrassend feit
evento -- = verrassende gebeurtenis
effecto -- = verrassend effect
historia -- = wonderlijke/verrassende geschiedenis
nova -- = verrassend nieuws/bericht
similantia -- = frappante gelijkenis
facer progressos -- = verrassend goede vorderingen maken
le resultato esseva -- = het resultaat was verbazingwekkend
facer revelationes -- = opzienbarende onthullingen doen


surprender v

1 verrassen, betrappen, (toevallig) ontdekken
-- un secreto = een geheim (bij toeval) ontdekken
-- un fur/un robator = een dief betrappen
2 overvallen, overrompelen
-- le inimico = de vijand overrompelen
3 verbazen, verwonderen, verrassen
su comportamento/conducta non me surprende = zijn optreden verwondert me niet
isto surprende = dat wekt verbazing


surprisa sub

1 verrassende gebeurtenis, verrassing
exopero de -- = onaangekondigde staking
MILITAR attacco de/per -- = verrassingsaanval
effecto de -- = verrassingseffect
per -- = bij verrassing
2 verrassing, verwondering, verbazing
exclamation de -- = uitroep van verbazing
-- (dis)agradabile = (on)aangename verrassing
ir de -- in -- = van de ene verbazing in de andere vallen
exprimer su -- = zijn verwondering te kennen geven
a su grande -- = tot zijn grote verbazing
3 surprise, onverwacht geschenk


surprofit

1 s. superprofito, superbeneficio


surrealismo sub

1 surrealisme


surrealista sub

1 surrealist


+ surrealista adj

1 surrealistisch
pictor -- = sur-realistische schilder


+ surrealistic adj

1 surrealistisch
litteratura -- = surrealistische literatuur


+ surrenal adj

1 ANATOMIA bijnier...
cortice -- = bijnierschors


surreption sub

1 JURIDIC bedrog, subreptie, verkrijging door vervalsing


surreptitie adj

1 heimelijk, arglistig, steels
2 JURIDIC door bedrog/zwendel verkregen


surrider v

1 glimlachen
facer -- un persona = iemand een glimlach ontlokken
-- ironicamente = grijnzen, meesmuilen
iste perspectiva me surride = dit vooruitzicht lacht me toe


surriso sub

1 glimlach
-- condescendente = smalende glimlach
-- ironic/sardonic = grijns
-- cynic = cynisch lachje
-- constringite = gedwongen lachje
-- de disdigno = laatdunkend lachje
-- beate = gelukzalige glimlach
-- dissimulate = verholen glimlach
-- radiante = surriso radiante
-- disarmante = ontwapenende glimlach
-- a