Interlingua Wiki
Advertisement

rabbi sub

1 rabbi


rabbin sub

1 rabbijn
-- militar = legerrabbijn


rabbinato sub

1 rabbinaat, rabbijnendom


rabbinic adj

1 rabbijns, rabbinaal, rabbijnen...
schola -- = rabbijnenschool
titulo -- = rabbijnentitel
philosophia -- = rabbijnse wijsbegeerte
caseo -- = rabbinale kaas
sub surveliantia -- = onder rabbinaal toezicht


rabbinismo sub

1 rabbijnse leer, rabbinisme
-- medieval = middeleeuws rabbinisme
-- moderne = modern rabbinisme


rabbinista sub

1 rabbinist, aanhanger van de rabbijnse leer


+ rabelesian, rabelaisian adj

1 rabelaisiaans, vrijgevochten


rabiar v

1 woedend zijn, razend zijn, razen, tieren
2 rabies krijgen, hondsdolheid ontwikkelen


+ rabic adj

1 rabies..., hondsdolheids...


rabide adj

1 woedend, razend
2 (honds)dol


rabie sub

1 hondsdolheid, rabies
2 woede, razernij
accesso de -- = woedeaanval
cec de -- = blind van woede
critar de -- = brullen van woede
exploder de -- = van woede ploffen
3 hevige begeerte, zucht, rage, manie
-- del moneta = zucht naar geld
-- de destruction = vernielzucht


rabiose adj

1 (honds)dol
can -- = dolle hond
2 woedend, razend, dol
homine -- = dolleman


+ racemato sub

1 CHIMIA racemaat


racemic adj

1 CHIMIA racemisch
mixtura -- = racemisch mengsel
acido -- = druivenzuur


racemiforme adj

1 trosvormig


+ racemisar v

1 CHIMIA racemiseren


+ racemisation sub

1 CHIMIA omzetting in een racemisch mengsel


racemo sub

1 tros
-- de uvas = druiventros
-- de bananas = tros bananen
-- de flores = bos bloemen, boeket


racemose adj

1 BOTANICA met een tros of met trossen
cytiso -- = kamerbrem
bromo -- = trosdravik
sambuco -- = bergvlier


+ rachetta sub

1 racket
-- de tennis (A) = tennisracket
oleo pro --s = racketolie
corda de -- = racketsnaar


racia sub

1 ras
-- human = mensenras
-- de negros = negerras
-- caucasian = Kaukasische/blanke ras
-- alpin = alpiene ras
-- felin = katteras
-- bovin = runderras
(a)melioration del -- bovin = rasveredeling van runderen
-- blanc/nigre/jalne = blanke/zwarte/gele ras
-- bastarde = bastaardras
animal/bestia de -- = rasdier
cavallo de -- = raspaard
lucta del --s = rassenstrijd
fusion de --s = rassenvermenging
puressa de -- = raszuiverheid
de -- pur = raszuiver, ras...
can de -- = rashond


racial adj

1 ras..., rassen..., raciaal
politica -- = rassenpolitiek
differentia -- = rassenverschil
paritate -- = rassengelijkheid
theoria -- = rassentheorie
integration -- = rassenintegratie
prejudicio -- = rassenvooroordeel
segregation -- = rassenscheiding
discrimination -- = rassendiscriminatie
odio -- = rassenhaat
guerra -- = rassenoorlog
question -- = rassenkwestie
problema -- = rassenprobleem/vraagstuk
characteristica/tracto -- = raskenmerk
odio -- = rassenhaat
violentia -- = rassengeweld
equalitate -- = rassengelijkheid
distinction -- = rassenonderscheid
lucta -- = rassenstrijd
disordines/disturbantias -- = rassenrellen, rassenonlusten


racialismo sub

1 racisme


+ racismo sub

1 racisme


+ racista sub

1 racist


+ racista adj

1 racistisch


+ racket sub ANGLESE

1 afpersing, bedreiging
2 racket (misdadige organisatie)
membro de un -- = racketeer


+ rad sub

1 PHYSICA rad (eenheid van straling)


+ rada sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES rade, rede, ankerplaats
-- de Brest = rede van Brest


radar sub

1 radar
-- laser (A) = laserradar
-- del porto = walradar
schermo de -- = radarscherm
systema de -- = radarsysteem
installation/equipamento de -- = radarinstallatie
posto de -- = radarpost
station de -- = radarstation
catena de stationes de -- = radarketen
rete de stationes de -- = radarnet
antenna de -- = radarantenne
turre de -- = radartoren
detector de -- = radarverklikker
apparato de -- = radarapparaat/toestel
echo de -- = radarecho
imagine de -- = radarbeeld
unda de -- = radargolf
signal de -- = radarsignaal
controlo (de velocitate per) -- = radarcontrole


+ radarastronomia sub

1 ASTRONOMIA radarastronomie


+ radarista sub

1 radartechnicus


+ radente adj

1 volo -- = scheervlucht


rader v

1 schuren, schrapen, strijken
2 (uit)schrappen, wegschrappen, raderen
-- un cosa de su memoria = iets uit zijn geheugen wissen
-- su passato = een streep door zijn verleden halen
-- un persona del lista = iemand van de lijst schrappen
-- le mention inutile = doorhalen wat niet van toepassing is
gumma pro -- = vlakgummi
machina a/de -- = radeermachine
3 scheren, schampen, rakelings gaan langs
le auto(mobile) ha radite su bicycletta = de auto schampte langs zijn fiets
colpo radente = schampschot


+ radiabilitate sub

1 PHYSICA doorlaatbaarheid voor straling


radial adj

1 radiaal, straal..., straalsgewijs
pneu(matico) -- = radiaalband
ASTRONOMIA velocitate -- = radiale snelheid
corona -- = stralenkrans/kroon
compression -- = radiale samendrukking
2 ANATOMIA spaakbeen...
nervo -- = spaakbeenzenuw
arteria -- = onderarmslagader, polsader


radiano sub

1 MATHEMATICA radiaal


radiante adj

1 uitstralend, uitstralings...
calor -- = (uit)stralingswarmte
puncto -- = radiatiepunt, uitstralingspunt
poter -- = uitstralingsvermogen
energia -- = stralingsenergie
2 stralend, schitterend
surriso -- = stralende glimlach
visage -- = stralend gezicht


+ radiante sub

1 ASTRONOMIA radiant


+ radiantia sub

1 (uit)straling
2 PHYSICA belichtingssterkte, lichtstroom


radiar v

1 stralen, uitstralen
-- joia/gaudio = glunderen van blijdschap
-- felicitate = stralen van geluk
le pace radia ab su facie = de rust schijnt/straalt van haar gezicht


+ radiate adj

1 straalvormig, straal..., stralen..., straalsgewijs
raia -- = sterrog


radiation sub

1 het stralen, straling, het uitstralen, uitstraling
-- solar = zonnestraling
-- de particulas = deeltjesstraling
-- de cyclotron = cyclotronstraling
-- ultraviolette = ultravioletstraling
-- gamma = gammastraling
-- corpuscular = corpusculaire straling, deeltjesstraling
-- atmospheric = atmosferische straling
-- electromagnetic = elektromagnetische straling
-- coherente = coherente straling
-- continue = continue straling
-- nuclear = kernstraling
-- radioactive = radioactieve straling
-- ionisante = ioniserende straling
-- dur = harde straling
-- invisibile = onzichtbare straling
fonte de -- = stralingsbron
energia de -- = stralingsenergie
nivello de -- = stralingsniveau
dose/dosis de -- = stralingsdosis
risco de -- = stralingsgevaar
cinctura de --(es) = radiatiegordel, stralingsgordel
calor de -- = stralingswarmte
resistentia de -- = stralingsweerstand
fuga de -- = stralingslek
impedantia de -- = stralingsimpedantie
syndrome del -- = stralingsziekte
protection contra le -- del sol = bescherming tegen de straling van de zon


+ radiative adj

1 PHYSICA stralings..., straling veroorzakend


radiator sub

1 radiator (kachel)
-- parabolic = parabolische radiator
elementos de un -- = ribben van een radiator
lacca pro --es = radiatorlak
valvula de -- = radiatorkraan
2 radiateur (koeler in automotor)
tappo del -- = radiateurdop


radical adj

1 tot de wortel behorend, wortel...
folio -- = wortelblad
2 POLITICA, MATHEMATICA etc., radicaal
signo -- = wortelteken
MATHEMATICA axe -- = machtlijn
MATHEMATICA centro -- = machtpunt
partito -- = radicale partij
LINGUISTICA E GRAMMATICA
vocal -- = stamklinker
linguas -- = radicale talen
medicina/medicamento -- = radicaal geneesmiddel
curation -- = grondige genezing
modificationes -- = ingrijpende veranderingen
reforma -- = radicale hervorming
mesuras -- = radicale maatregelen


radical sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA stamwoord, stamvorm
vocal del -- = stamklinker
consonante del -- = stammedeklinker
2 POLITICA, MATHEMATICA etc., radicaal
CHIMIA
-- libere = vrije radicaal
CHIMIA
-- acide = zuurrest


+ radicalisar v

1 radicaliseren
-- le lucta politic = de politieke strijd radicaliseren


+ radicalisation sub

1 radicalisering


radicalismo sub

1 POLITICA radicalisme


+ radicalitate sub

1 radicaliteit


+ radicando sub

1 MATHEMATICA radicand, wortelgrootheid


radicante adj

1 BOTANICA hechtwortels bezittend


radicar v

1 wortel schieten
2 wortels vormen


radication sub

1 wortelvorming


radice sub

1 wortel
-- dental/dentari/de dente = tandwortel
-- de naso = neuswortel
-- tuberose = wortelknol
-- aeree = luchtwortel
-- principal = hoofdwortel
-- lateral = bijwortel
extirpar un cosa usque al -- = iets met wortel en tak uitroeien
2 FIGURATE wortel, oorsprong, uitgangspunt
attaccar le mal a su -- = het kwaad in de wortel aantasten
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA wortel, stam, woordkern
4 MATHEMATICA wortel
-- quadrate/quadratic = vierkantswortel
-- cubic = derdemachtswortel
extraher le -- = worteltrekken
extraction del -- = het worteltrekken, worteltrekking
determinar le --s de un equation = de wortels van een vergelijking bepalen
5 radijs
-- nigre = rammenas
fasce de --s = bos radijs
quadro/quadrato de --s = radijsbed
gusto de -- = radijssmaak
semine de -- = radijszaad
seminar --s = radijs zaaien


radicella sub

1 BOTANICA haarwortel, wortelhaar, wortelvezel


+ radiciforme adj

1 wortelvormig


+ radicivore adj

1 worteletend


radicula sub

1 BOTANICA wortelkiem, kiemwortel


radicular adj

1 BOTANICA kiemwortel..., wortel...
tuberculo -- = wortelknol
pilo -- = wortelhaar
systema -- = wortelsysteem
2 MEDICINA wortel..., tandwortel..., ruggenmergswortel..., zenuwwortel..., radiculair


+ radiculitis sub

1 MEDICINA radiculitis


+ radiesthesia sub

1 radiësthesie, ontvankelijkheid voor aardstralen


+ radiesthesic adj

1 wichelroede...


+ radiesthesista sub

1 wichelroedeloper


+ radifere adj

1 radiumhoudend


radimento sub

1 schraping, schuring, schamping


radio (I) sub

1 straal (van licht, etc.)
-- luminose/de lumine/de luce = lichtstraal
-- de luna = manestraal
-- solar/de sol = zonnestraal
-- actinic = actinische lichtstraal
-- de neutrones = neutronenstraal
-- incidente = invallende straal
--s infrarubie = infrarode stralen
--s cosmic = kosmische stralen
--s-X = X-stralen, röntgenstralen
--s alpha = alfastralen
--s gamma = gammastralen
-- laser (A) = laserstraal
-- de sperantia = straal van hoop
corona de --s = stralenkrans
circumferer de --s = omstralen
2 ANATOMIA spaakbeen
3 ZOOLOGIA vinstraal
4 MATHEMATICA straal
-- de un circulo = straal van een cirkel
-- vector = radius vector, voerstraal
5 radius, bereik
-- visual = gezichtskring
-- de action = actieradius, werkterrein, vliegbereik, vaarbereik, etc.
intra un certe -- = binnen een zekere radius
6 spaak (van wiel)
rota a --s = spaakwiel


radio(II) sub

1 radio, radio-omroep
-- scholar = schoolradio
-- de bordo = boordradio
programma de -- = radioprogramma
auditor/ascoltator de -- = radioluisteraar
musica de -- = radiomuziek
orchestra del -- = radio-orkest, omroeporkest
concerto de -- = radioconcert
reporter (A) de -- = radioreporter
collaborator de -- = radiomedewerker
rubrica de -- = radiorubriek
apparato/receptor de -- = radiotoestel
communication per -- = radioverbinding
antenna de -- = radio-antenne
annunciator de -- = radio-omroeper
emission de -- = radio-uitzending
licentia de -- = luistervergunning
choral del -- = radiokoor
iets via de -- verspreiden = diffunder un cosa per le radio
audir un cosa per le -- = iets via de radio horen
2 radio(toestel)
-- de auto(mobile) = autoradio
fabrica de --s = radiofabriek
fabricante de --s = radiofabrikant
fabrication de --s = radiofabricage
button de -- = radioknop
partes de -- = radio-onderdelen
connecter/aperir le -- = de radio aandoen/aanzetten
disconnecter/clauder le -- = de radio uitdoen/afzetten


radioactive adj

1 radioactief
radiation -- = radioactieve straling
elemento -- = radioactief element
carbon -- = radioactieve koolstof
mineral -- = radioactief mineraal
contamination -- = radioactieve besmetting
residuos -- = kernafval
cadita/precipitation/fall-out (A) -- = radioactieve neerslag
campo -- = stralingsveld


radioactivitate sub

1 radioactiviteit
-- natural = achtergrondstraling
-- artificial = kunstmatige radioactiviteit
-- inducite = geïnduceerde radioactiviteit


+ radioaltimetro sub

1 AVIATION radiohoogtemeter


+ radioamator sub

1 radioamateur


+ radioannunciator sub

1 radio-omroeper


+ radioascoltator sub

1 radioluisteraar


+ radioastronomia sub

1 radioastronomie
observatorio de -- = radiosterrenwacht


+ radioastronomic adj

1 radioastronomisch


+ radioastronomo sub

1 radioastronoom


+ radioauditor sub

1 radioluisteraar


+ radiobiologia sub

1 radiobiologie


+ radiobiologic adj

1 radiobiologisch


+ radiobiologista sub

1 radiobioloog


+ radiobiologo sub

1 radiobioloog


+ radiocarbon sub

1 radioactieve koolstof


+ radiochimia sub

1 radiochemie


+ radiochimic adj

1 radiochemisch


+ radiochromatogramma sub

1 radiochromatogram


+ radiochromatographia sub

1 radiochromatografie


+ radiocobalt sub

1 radioactieve kobalt, radiokobalt


+ radiocomedia sub

1 hoorspel, luisterspel


+ radiocommandar v

1 via de radio/op afstand leiden/besturen
missiles radiocommandate = op afstand geleide raketten
un nave radiocommandate = een draadloos bestuurd schip


+ radiocommando sub

1 radiobesturing


+ radiocommunication sub

1 radiocommunicatie, radioverbinding


+ radiocompasso sub

1 AVIATION radiokompas


radioconductor sub

1 PHYSICA coherer


+ radiocrystallographia sub

1 radiokristallografie


+ radiocubital adj

1 ANATOMIA van spaakbeen en elleboog


+ radiodermitis sub

1 MEDICINA radiodermitis


radiodiffunder v

1 (via de radio) uitzenden
-- un message del regina = een boodschap van de koningin uitzenden


radiodiffusion sub

1 het uitzenden (via de radio), radio-omroep, radio
station de -- = radiozender
-- per cablo = radiodistributie
societate/association de -- (e de television) = omroepvereniging
consilio del -- (e del television) = omroepraad


radiodiffusor sub

1 (radio)zender


+ radioelectric adj

1 radio...
unda -- = radiogolf


+ radioelectricitate sub

1 hertzgolventechniek, zendertechniek


+ radioelemento sub

1 PHYSICA radio-element, radioactief element


+ radioemission sub

1 radio-uitzending
interferer un -- = een radio-uitzending storen
installation de -- = radiozendinstallatie


radiofrequentia sub

1 radiofrequentie


+ radiogalaxia sub

1 radiomelkwegstelsel


+ radiogenetica sub

1 radiogenetica


+ radiogenic adj

1 radiogeen, door radioactiviteit ontstaan/veroorzaakt
2 geschikt voor radio-uitzending
voce -- = (goede) radiostem, microfoonstem


+ radiogoniometria sub

1 TECHNICA radiopeiling


+ radiogoniometric adj

1 TECHNICA radiopeil...
antenna -- = peilantenne
quadro -- = peilraam


+ radiogoniometro sub

1 TECHNICA radiopeiler, richtingzoeker


radiogramma sub

1 radio(tele)gram


+ radiogrammophono sub

1 radiogrammofoon


+ radiographar v

1 doorlichten, röntgenen
-- se = zich laten doorlichten
2 draadloos overseinen


+ radiographia sub

1 radiografie
section/departimento de -- = röntgenafdeling (in ziekenhuis)
apparato de -- = röntgenapparaat
2 radiografie, radiogram, röntgenfoto


radiographic adj

1 radiographisch, röntgen...
apparato -- = röntgenapparaat
examine -- = doorlichting, röntgenonderzoek


radiographo sub

1 röntgenfotograaf


+ radioguidar v

1 via de radio/op afstand leiden/besturen
missile radioguidate = op afstand geleide raketten


+ radioheliographo sub

1 radioheliograaf


+ radio-isotopo sub

1 PHYSICA radio-isotoop, radioactieve isotoop


+ radiolalinoide sub

1 BOTANICA dwergvlas


+ radiolaria sub pl

1 ZOOLOGIA straaldiertjes, radiolarieën
fango/limo de -- = radiolariënslik


+ radiolarite sub

1 MINERALOGIA radiolariet


+ radiolesion sub

1 schade door (röntgen)straling


+ radiolocalisation sub

1 radarlocalisatie


radiologia sub

1 radiologie, röntgenologie


radiologic adj

1 radiologisch, röntgen...
examine -- = doorlichting, röntgenonderzoek


radiologista sub

1 radioloog, röntgenoloog


radiologo sub

1 radioloog, röntgenoloog


+ radioluminescentia sub

1 radioluminescentie


+ radiolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA radiolyse


+ radiomanometria sub

1 radiomanometrie


+ radiomensuration sub

1 radiologische meting


+ radiomessage sub

1 (persoonlijke) mededeling via de radio


+ radiometria sub

1 PHYSICA radiometrie


radiometric adj

1 PHYSICA radiometrisch


+ radiometro sub

1 PHYSICA radiometer, stralingsmeter
-- acustic = akoestische stralingsmeter


+ radiomicrometro sub

1 radiomicrometer


+ radiomimetic adj

1 radiomimetisch
substantias/agentes -- = radiomimetische stoffen


+ radiomutation

1 MEDICINA radiomutatie


+ radionavigation sub

1 radionavigatie, radioloodsing


+ radionuclide sub

1 radionuclide (kern van atoom)


+ radio-operator sub

1 radiotelegrafist, marconist


+ radiopac adj

1 PHYSICA ondoorlaatbaar voor straling


+ radiopacitate sub

1 PHYSICA ondoorlaatbaarheid voor straling


+ radiopathologia sub

1 radiopathologie


+ radiopharo sub

1 radiobaken, peilstation


radiophonia sub

1 radio, draadloze omroep


+ radiophonic adj

1 radio... (radio-uitzendingen betreffend)
reception -- = radio-ontvangst
perturbation -- = radiostoring
emission -- = radio-uitzending
programma -- = radioprogramma
discurso -- = radiorede
allocution -- = radiotoespraak
commentario -- = radiocommentaar
commentator -- = radiocommentator
presentator -- = radiopresentator
orchestra -- = radio-orkest
musica -- = radiomuziek
joco -- = radiospelletje
comedia -- = hoorspel, luisterspel
taxa -- = luisterbijdrage, luistergeld
publicitate -- = radioreclame


+ radiophysica sub

1 radiofysica


+ radioprogramma sub

1 radioprogramma


+ radioprotection sub

1 stralingsbescherming


+ radioprotector sub

1 radioprotector


+ radioreception sub

1 radio-ontvangst


+ radioreceptor sub

1 radio-ontvangtoestel


+ radioreportage sub

1 radioreportage


+ radioresistente adj

1 radioresistent


+ radioresistentia sub

1 radioresistentie
-- acquirite = radio-immuniteit


+ radiosarcoma sub

1 MEDICINA radiosarcoom, stralensarcoom


+ radioscopia sub

1 radioscopie, doorlichting
facer un -- = doorlichten
schermo (fluorescente) pro -- = röntgenscherm


+ radioscopic adj

1 radioscopisch
examine -- = doorlichting
schermo (fluorescente) -- = röntgenscherm
submitter a un examine -- = doorlichten
submitter se a un examine -- = zich laten doorlichten


+ radioscopio sub

1 radioscoop


radiose adj

1 stralend
sol -- = stralende zon
tempore -- = stralend weer


+ radiosensibile sub

1 radiosensibil, gevoelig voor straling


+ radiosensibilisar v

1 radiosensibiliseren


+ radiosensibilitate sub

1 radiosensibilitate, stralingsgevoeligheid


+ radiositate sub

1 stralend karakter/aspect
-- del celo = stralend karakter van de hemel


+ radiosonda sub

1 METEO radiosonde


+ radiosondage sub

1 METEO meteorologische bepaling met radiosonde


+ radiospectroscopia sub

1 radiospectroscopie


+ radiostella sub

1 ASTRONOMIA radioster


+ radiostrontium sub

1 radiostrontium


+ radiotechnic adj

1 radiotechnisch


+ radiotechnica sub

1 radiotechniek


+ radiotechnico sub

1 radiotechnicus


+ radiotelegramma sub

1 radiotelegram


radiotelegraphia sub

1 radiotelegrafie, draadloze telegrafie


+ radiotelegraphic adj

1 radiotelegrafisch
messa-ges -- = radiotelegrafische berichten


+ radiotelegraphista sub

1 radiotelegrafist, marconist


+ radiotelegrapho sub

1 radiotelegraaf


+ radiotelemetria sub

1 radiotelemetrie


radiotelephonia sub

1 radiotelefonie, draadloze telefonie


+ radiotelephonic adj

1 radiotelefonisch, mobilofonisch
rete -- = mobilofoonnet
transmitter --amente un message = radiotelefonisch een bericht overbrengen


+ radiotelephono sub

1 radiotelefoon, mobilofoon
rete de --s = mobilofoonnet


+ radiotelescopio sub

1 radiotelescoop


+ radiotelevisate adj

1 door radio en televisie uitgezonden


+ radiotherapeuta sub

1 MEDICINA radiotherapeut


+ radiotherapeutic adj

1 MEDICINA radiotherapeutisch


radiotherapia sub

1 radiotherapie, röntgentherapie


+ radiothorium sub

1 radiothorium


+ radiotoxic adj

1 (van kernenergie) stralingsgevaar bevattend


+ radiotoxitate sub

1 stralingsgevaar (van kernenergie)


+ radiotransparente adj

1 straling doorlatend


+ radio-unda sub

1 radiogolf


radium sub

1 CHIMIA radium
sal de -- = radiumzout
radio/(ir)radiation de -- = radiumstraal
fabrica de -- = radiumfabriek


+ radome sub ANGLESE

1 radarkoepel


radon sub

1 CHIMIA radon


+ radontherapia sub

1 MEDICINA radontherapie


+ radula sub

1 ZOOLOGIA tongrasp, radula
2 BOTANICA schijfjesmos


+ raffia,raphia sub

1 raffia
un parve tela de -- = een kleedje van raffia


+ raffica sub

1 (wind/regen/sneeuw/hagel)vlaag, rukwind, windstoot
-- de pluvia = regenvlaag


+ raffinamento sub

1 het zuiveren, het raffineren, raffinage (suiker/olie, etc.), het kraken (olie)
interprisa de -- = raffinagebedrijf
methodo de -- = raffinagemethode
processo de -- = raffinageproces
2 verfijndheid, raffinement


raffinar v

1 zuiveren, raffineren (suiker/olie), kraken (olie)


+ raffinate adj

1 geraffineerd
petroleo -- = geraffineerde olie
sucro -- = geraffineerde suiker
2 verfijnd
elegantia -- = verfijnde elegantie
manieras -- = verfijnde omgangsvormen
gusto -- = verfijnde smaak
plattos -- = uitgelezen gerechten


+ raffinato sub

1 raffinaat


raffinator sub

1 raffinagespecialist, raffinadeur


raffineria sub

1 raffinaderij (suiker/olie, etc.)
-- de sucro = suikerraffinaderij
-- de sal = zoutraffinaderij


+ rafflesia sub

1 BOTANICA rafflesia


rage {zj} sub

1 woede, razernij
accesso de -- = woedeaanval
2 rage


ragiar {zj} v

1 razend zijn, razen, tieren


ragiose {zjo} adj

1 razend, woedend


raglan sub ANGLESE

1 raglanjas
modello -- = raglanmodel
manica -- = raglanmouw


ragout sub FRANCESE

1 ragoût
panetto al -- = ragoûtbroodje


+ ragtime sub ANGLESE

1 MUSICA ragtime


+ raia sub

1 ZOOLOGIA rog
-- radiate = sterrog
-- spinose = stekelrog
cauda de -- = roggenstaart
pisca de --s = roggenvangst


raid sub ANGLESE

1 raid
-- aeree = luchtraid, luchtaanval
facer un -- = een raid uitvoeren


rail sub ANGLESE

1 rail
-- de protection/de securitate = vangrail
-- de cortina = gordijnrail FERROVIA -- unic/singule = enkelspoor
vehiculo super -- = railvoertuig
ruptura de -- = railbreuk
levator de -- = raillichter
juncto de -- = raillas
profilo de -- = railprofiel
aciero de -- = railstaal
construction de --s = railconstructie
collapso de -- = railverzakking
per -- = per rail, per trein
transporto per -- = railtransport, vervoer per trein
traffico per -- = railverkeer


railway sub ANGLESE

1 spoorweg


raja sub HINDU

1 radja(h)


+ ralinga (I) sub

1 ZOOLOGIA bloedzuiger


+ ralinga (II) sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lijk


+ ralingar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lijken


+ rallentando sub ITALIANO

1 MUSICA rallentando


+ rallo sub

1 ZOOLOGIA ral (vogel)
-- aquatic/de aqua = waterral


+ rally sub ANGLESE

1 rally, sterrit
-- de auto(mobile)s = autorally


+ RAM (=random acces memory) sub ANGLESE

1 COMPUTATOR RAM


ramada sub

1 de takken, takwerk


+ Ramadan sub

1 RELIGION ramadan
festa de -- = ramadanfeest


ramage {azje} sub

1 de takken, takwerk


+ Raman sub n pr

1 Raman
effecto de -- = ramaneffect


+ rametto sub

1 twijg, takje
-- de betula = berkerijs


+ ramifere adj

1 met veel takken


ramificar v

1 doen vertakken
-- se = zich vertakken
cornos ramificate del cervo = vertakt gewei van een hert
organisation ramificate = vertakte organisatie
CHIMIA catena ramificate = vertakte keten


ramification sub

1 het vertakken
2 verdeling in takken, vertakking (anque FIGURATE)
-- de un conspiration = vertakking van een samenzwering
--es de un societate secrete = vertakkingen van een geheim genootschap
organisation con numerose --es = organisatie met vele vertakkingen
--es nervose = zenuwvertakkingen
le --es del zoologia = de vertakkingen van de dierkunde


+ ramiflor adj

1 BOTANICA met bloemen aan de takken
parietaria -- = liggend glaskruid


ramo sub

1 tak
--s sic = rijshout, sprokkelhout
-- lateral = zijtak
-- flexibile = buigzame tak
nove -- = uitloper, scheut, zijtak
Dominica del --s = palmzondag


ramose adj

1 BOTANICA met (veel) takken, vertakt
bromo -- = vertakte dravik
2 FIGURATE
cornamento/cornatura -- = getakt gewei


rampa sub

1 helling, glooiing, hellende rijstrook, afrit, oprit
2 lanceerbasis/toren/baan (voor raketten, etc.)
-- de lanceamento de rocchettas/missiles = lanceerinrichting voor raketten


rampante adj

1 kruipend
animal -- = kruipend dier
planta -- = kruipplant
rosa -- = klimroos
2 HERALDICA op de achterpoten, staand, klimmend


rampar v

1 kruipen
le hedera rampa contra le muros = de klimop kruipt tegen de muren
2 HERALDICA op de achterpoten staan (leeuw)


rana sub

1 ZOOLOGIA kikvors, kikker
-- dalmatin = springkikker
larva de -- = kikkervisje, dikkop(je)
ovos de -- = kikkerdril/rit/eieren
testa/capite de -- = kikkerkop
pata de -- = kikkerpoot
corde de -- = kikkerhart
metamorphoses del -- = gedaanteverwisselingen van de kikvors
homine -- = kikvorsman


+ ranareaction sub

1 MEDICINA kikkertest


ranario sub

1 kikvorsvijver, kikkerpoel


rancer v

1 ranzig worden


ranchero {tsj} sub

1 bezitter van een rancho


rancho sub ESPANIOL

1 hut (voor veehoeders)
2 ranch, boerderij


rancide adj

1 ranzig
butyro -- = ranzige/sterke boter
haber un odor -- = ranzig ruiken


ranciditate sub

1 ranzigheid


rancor sub

1 wrevel, wrok, verbittering, rancune, vete
guardar/haber -- a/contra un persona = rancune blijven koesteren tegen iemand
-- eternal = eeuwigdurende vete


rancorose adj

1 rancuneus, haatdragend


+ randomisar v

1 randomiseren


+ randomisation sub

1 randomisatie


rangiar v

1 op een rij zetten, rangschikken, opstellen
2 opruimen, opbergen
-- libros = boeken opbergen


rango sub

1 MILITAR gelid
sortir del -- = uit het gelid treden
2 plaats, rang, rangorde
al prime/primer -- = op de eerste rang
ascender in -- = in rang opklimmen
3 rang, stand
differentias de -- = standsverschillen
de alte -- = hooggeplaatst


rani sub HINDU

1 rani (vrouwelijke radja of vrouw/weduwe van radja)


ranides sub pl

1 ZOOLOGIA ranidae, kikkers


raniera sub

1 kikkervijver


raniforme adj

1 kikkervormig, kikkerachtig


ranin adj

1 ZOOLOGIA kikvors..., kikker...
2 ANATOMIA
vena -- = kikvorsader


ranina sub

1 ANATOMIA kikvorsader


ranula sub

1 MEDICINA kikvorsgezwel, ranula


ranunculaceas sub pl

1 BOTANICA ranunculaceae, ranonkelfamilie


ranunculacee adj

1 BOTANICA ranonkelachtig


ranunculo sub

1 BOTANICA boterbloem, ranonkel
-- hybride = bastaardboterbloem
-- scelerate = blaartrekkende boterbloem, jeukkruik, kikkerbloempje
-- arvense = akkerboterbloem
-- alpestre = alpenboterbloem
-- repente = kruipende boterbloem
-- bulbose = knolboterbloem
-- glacial = ijsranonkel, gletsjerboterbloem
-- asiatic = tuinranonkel
-- aquatic = waterranonkel


rapa sub

1 raap, knol
campo de --s = knollenland, raapakker


rapace adj

1 roofzuchtig, roofgierig
bestia/animal -- = roofdier
ave -- = roofvogel
2 FIGURATE hebzuchtig, inhalig


rapacitate sub

1 roofzucht, roofgierigheid
2 FIGURATE hebzucht, inhaligheid


raper v

1 met geweld wegnemen, kapen, roven
2 ontvoeren, kidnappen
-- un femina = een vrouw schaken
3 verrukken, in vervoering brengen


+ raphaelesc adj

1 van Raphaël, op de manier van Raphaël, in de stijl van Raphaël


+ raphaelismo sub

1 raphaëlisme, stijl van Raphaël


+ raphano sub

1 BOTANICA radijs


+ rapharustro sub

1 BOTANICA hederik, herik


rapide adj

1 snel, vlug
traino -- = sneltrein
tramvia -- = sneltram
MEDICINA pulso -- = snelle pols

SPORT pista -- = snelle baan

PHOTOGRAPHIA
pellicula -- = snelle/gevoelige film
decision -- = snelgenomen/snelle beslissing
lectura -- = haastige/vluchtige lezing
medicina/medicamento -- = snelwerkend medicijn
tiro -- = snelvuur
a effecto -- = snelwerkend
-- como le fulmine = bliksemsnel
-- como un sagitta = pijlsnel


rapiditate sub

1 snelheid, vlugheid


PHOTOGRAPHIA -- de un pellicula = snelheid/gevoeligheid van een film
con le -- del fulmine = als de (gesmeerde) bliksem


rapido sub

1 stroomversnelling
-- de canal = stroomversnelling in kanaal
2 sneltrein
-- de nocte = nachtsneltrein


+ rapiforme adj

1 BOTANICA knolvormig


rapimento sub

1 roof, diefstal
2 verrukking, vervoering


rapina sub

1 roof, diefstal, buit
appetito de -- = rooflust, roofgierigheid


rapinar v

1 roven, stelen


+ rapineria sub

1 roverij, plundering, het stelen


+ rapistro sub

1 BOTANICA rapistrum


+ rapitor sub

1 onvoerder, schaker, kidnapper, gijzelhouder


rapto sub

1 ontvoering, schaking, kidnapping
-- de virgines = maagdenroof
committer un -- = ontvoeren
2 verrukking, vervoering


raptor sub

1 rover, dief
2 ontvoerder, schaker, kidnapper, gijzelhouder


+ raptus sub

1 PSYCHOLOGIA raptus, plotselinge opwindingstoestand


+ rapunculo sub

1 BOTANICA rapunzel


rar adj

1 zeldzaam, zelden, schaars, dungezaaid
caso -- = zeldzaam geval
objecto -- = zeldzaam voorwerp
planta -- = zeldzame plant
visitatores -- = zeldzame bezoekers
le paneteros son -- in iste quartiero = er zijn maar enkele bakkers in deze buurt
CHIMIA terras -- = zeldzame aardmetalen
FIGURATE ave -- = witte raaf
2 dun, niet dicht op elkaar staand
capillatura -- = dunne haardos
3 ongebruikelijk, vreemd, verbazingwekkend, buitengewoon


+ rara avis sub LATINO

1 FIGURATE witte raaf, zeldzaamheid


rarefacer v

1 verdunnen, dunner/ijler maken
le aere se rareface = de lucht wordt ijler


rarefactibile adj

1 verdunbaar


rarefaction sub

1 het dunner/ijler worden/maken, verdunning (van gas/lucht, etc.)
-- del aere = luchtverdunning
le -- del aere = het ijler worden van de lucht
le -- del nebula = het dunner worden van de mist


rarefactive adj

1 verdunnend


raritate sub

1 zeldzaamheid
2 zeldzaam voorwerp, rariteit, curiosum
collection de --s = rariteitenverzameling
collector de --s = rariteitenverzamelaar


rasar v

1 scheren, afscheren, gladscheren
-- se le mustachio = zijn snorharen afscheren
crema a/de/pro -- = scheercrème
corio/corregia a -- = aanzetriem
villuto rasate = geschoren fluweel
2 slechten, met de grond gelijk maken


rasator sub

1 iemand die scheert, scheerder


rasorio sub

1 scheermes, scheerapparaat
lamina de -- = scheermesje
-- de securitate = veiligheidsscheermes
-- electric = elektrisch scheerapparaat, shaver
corio/corregia a -- = scheerriem, aanzetriem


+ raspa sub

1 rasp


raspar v

1 afschrapen, afkrabben
2 raspen (van kaas, etc.)


raspator sub

1 schraper, krabber, rasp


raspatura sub

1 het afschrapen, het afkrabben
2 het raspen (van kaas, etc.)
3 schraapsel


rastrellage sub

1 het (aan)harken, het bijeenharken


rastrellar v

1 (aan)harken, bijeenharken, losharken
-- le terra = de grond losharken


+ rastrellata sub

1 harkvol


rastrellator sub

1 harker, iemand die harkt
2 hark (voor hooi, etc.)
-- de feno = hooihark/rijf


rastrello sub

1 tuinhark, hekel


rastro sub

1 tuinhark, etc.


rasura sub

1 het scheren
utensiles de -- = scheerspullen
2 het afschrapen, het afkrabben, het afraspen
3 het uitwissen, het uitvegen, het uitvlakken
4 radering, uitwissing, uitgewiste plaats


rata sub

1 aandeel
pagar le prime -- = aanbetalen
pagar per --s = afbetalen
pagamento per --s = afbetaling
in/per -- = op afbetaling


ratafia sub

1 ratafia (vruchtenlikeur)


+ rataplan interj

1 rataplan


+ ratatouille sub FRANCESE

1 CULINARI ratatouille


rate sub

1 vlot
-- de salvamento = reddingsvlot
-- de balsa = balsavlot
-- de ligno = houtvlot
-- de canna = rietvlot
-- pneumatic = rubbervlot, rubberbootje
arrivar super un -- = op een vlot komen aandrijven


rate adj

1 JURIDIC geratificeerd


+ ratel(e) sub

1 ZOOLOGIA ratel


ratificar v

1 ratificeren, bekrachtigen, (officieel) goedkeuren
-- un tractato = een verdrag ratificeren
-- un contracto = een contract geldig verklaren
-- un declaration con un juramento = een verklaring met een eed bevestigen


ratification sub

1 ratificatie, bekrachtiging, (officiële) goedkeuring
-- de un tractato de pace = ratificatie van een vredesverdrag
protocollo de -- = ratificeringsprotocol


ratificator sub

1 iemand die ratificeert


+ ratina sub

1 ratijn, ratiné


+ ratinar v

1 ratineren


ratiocinar v

1 redeneren


+ ratiocination sub

1 redenering


ratiocinative adj

1 (logisch) redenerend


ration sub

1 rede, ratio
-- theoric/pur = theoretische/zuivere rede
2 rede, verstand, oordeel
-- human = menselijke rede, mensenverstand
recovrar su -- = zijn verstand terugkrijgen
matrimonio/maritage de -- = verstandshuwelijk
dotate de -- = met rede begaafd
haber tote su -- = bij zijn volle verstand zijn
annos del -- = jaren des onderscheids
3 oorzaak, reden, grond, drijfveer
-- de esser/de existentia = reden van bestaan
haber mille --es pro = alle aanleiding hebben om
4 gelijk
haber -- = gelijk hebben
tu ha tote le -- del mundo = je hebt schoon gelijk
dar -- a un persona = iemand gelijk geven
5 -- social = firmanaam
6 argument, reden
--es sanitari/de sanitate = gezondheidsredenen
--es fundate = gegronde redenen
-- dominante = voornaamste reden
pro iste/ille -- = daarom, hierom
con -- = met reden
adducer/allegar --es = redenen aanvoeren
7 MATHEMATICA reden, verhouding
a -- de un dollar le hora = tegen de prijs van een dollar per uur
8 rantsoen, portie
-- de carne = portie vlees
-- supplementari = extrarantsoen
-- de reserva = noodrantsoen
un -- extra de verdura = een extra portie groente


rationabile adj

1 redelijk, verstandig
2 redelijk, aanvaardbaar, billijk
su revindicationes esseva -- = hij was redelijk in zijn eisen
precio -- = redelijke/schappelijke prijs


+ rationabilitate sub

1 redelijk karakter (Vide: rationabile)


rational adj

1 rationeel, verstandelijk, verstandig, redelijk, op de rede gegrond
cognoscimento/cognoscentia -- = rationele kennis
esser un spirito -- = rationeel ingesteld zijn
examinar rationalmente un puncto de vista = een standpunt beredeneren
pensar rationalmente = redelijk denken
2 MATHEMATICA rationeel, rationaal (ten volle berekenbaar)
numero -- = rationeel getal


rational sub

1 (ECCLESIAHISTORIA) borstlap, pectorale


rationalisar v

1 (rationeel zijn/handelen) rationaliseren
2 (doelmatig maken) rationaliseren, efficiënter inrichten/opzetten (van bedrijven)
-- le production industrial = de industriële produktie rationaliseren


rationalisation sub

1 (het rationele handelen) rationalisatie
2 (het doelmatig maken) rationalisatie, het efficiënter inrichten/opzetten (van bedrijven)
-- del production = rationalisering van de produktie


rationalismo sub

1 rationalisme


rationalista sub

1 rationalist


rationalista adj

1 rationalistisch
currentes -- = rationalistische stromingen


+ rationalistic adj

1 rationalistisch
movimentos -- = rationalistische bewegingen
doctrina -- = rationalistische leer


rationalitate sub

1 rationaliteit
-- de un principio = rationaliteit van een principe
-- de un systema politic = rationaliteit van een politiek sys-teem
proceder con -- = rationeel te werk gaan


rationamento sub

1 het redeneren, redenering, gedachtengang, bewijsvoering, argumentatie
-- logic = logische redenering
sequer un -- logic = logisch redeneren
-- absurde = absurde/dwaze redenering
-- abstruse = duistere redenering
-- coherente = samenhangende redenering
-- convincente = overtuigende redenering
-- deductive = deductieve redenering
-- futile = oppervlakkige redenering
-- per le absurdo = redenering uit het ongerijmde
2 het rantsoeneren, rantsoenering
-- de sucro = rantsoenering/distributie van suiker
-- de aqua potabile = rantsoenering van drinkwater
ticket (A)/bono de -- = distributiebon
mesura de -- = distributiemaatregel
periodo de -- = distributieperiode
systema de -- = distributiesysteem
regulamento de -- = distributieregeling


rationar v

1 redeneren, argumenteren
-- per le absurdo = uit het ongerijmde redeneren
2 rantsoeneren, op rantsoen stellen
on ha comenciate a -- le sucro = suiker ging op de bon


rationate adj

1 doordacht, overdacht, beredeneerd


rationator sub

1 iemand die redeneert, redeneerder


+ Ratisbona sub n pr

1 Regensburg


rattero sub

1 rattenvanger


ratticida sub

1 rattenverdelgingsmiddel, rattegif


rattiera sub

1 ratteval


ratto sub

1 ZOOLOGIA rat
-- nigre = zwarte rat
-- brun/del cloacas = bruine rat
-- pestose = pestrat
-- de aqua = waterrat
-- de hotel (F) = hotelrat
-- de bibliotheca = boekenwurm
plaga/invasion de --s = rattenplaag
nido de --s = rattennest
veneno pro --s = rattengif
trappa pro --s = rattenval
morsura de -- = rattenbeet
cauda de -- = rattenstaart (anque soort vijl)
chassator {sj} de --s = rattenjager/vanger


rauc adj

1 hees, schor (van stem)
sonos -- = hese geluiden
tusse -- = blafhoest


raucitate sub

1 heesheid, schorheid (van stem)


+ rauwolfia sub

1 BOTANICA rauwolfia (maagdenpalmachtige)


+ ravelin sub

1 FORTIFICATION ravelijn
fossato de -- = ravelijnsgracht


+ ravigote sub

1 ravigote
herbas de -- = ravigotekruiden


ravina sub

1 ravijn


ravioli sub pl ITALIANO

1 CULINARI ravioli


rayon sub ANGLESE

1 rayon, kunstzijde
-- de acetato = acetaatzijde
filo de -- = rayongaren
tela de -- = rayonstof
fibra de -- = rayonvezel


razzia sub

1 strooptocht, inval, (verrassings)aanval
2 politieoverval, razzia


razziar v

1 overvallen, binnenvallen, invallen
2 een razzia uitvoeren


razziator sub

1 overvaller, invaller


re prep

1 betreffende, aangaande, over


re sub

1 MUSICA re, de noot D


+ reabandonar v

1 weer verlaten/in de steek laten, etc. (Vide: abandonar)


+ reabonamento sub

1 het zich opnieuw abonneren


+ reabonar v

1 weer abonneren


+ reabsolver v

1 weer vergeven/vrijspreken/kwijtschelden


reabsorber v

1 weer absorberen, opnieuw opzuigen


reabsorption sub

1 het weer absorberen, het opnieuw opzuigen


+ reacceptar v

1 opnieuw accepteren


+ reacclamar v

1 weer toejuichen


+ reaccompaniar v

1 weer vergezellen/begeleiden


+ reaccrescer v

1 weer (aan)groeien


+ reaccusar v

1 weer beschuldigen


+ reacquirer v

1 wederverkrijgen, wederverwerven, wederbekomen


reactantia sub

1 ELECTRICITATE reactantie, inductieweerstand
bobina de -- = smoorspoel
tension de -- = reactantiespanning
-- de massa = massareactantie
-- de aere = luchtreactantie
-- acustic = akoestische reactantie


reaction sub

1 reactie (anque MEDICINA, PHYSICA, PSYCHOLOGIA , CHIMIA etc.) reflex, respons
-- chimic = scheikundige/chemische reactie
-- endothermic = endotherme reactie
-- nuclear/atomic = kernreactie
-- irreversibile = onomkeerbare reactie
-- catenari/in catena = kettingreactie
-- de defensa = afweerreactie
-- de pavor = schrikreactie
-- affective = gevoelsreactie
action e -- = actie en reactie
tempore/durata/duration de -- = reactietijd/duur
velocitate de -- = reactiesnelheid
provocar --es = reacties opwekken
motor a/de -- = straalmotor
turbina a/de -- = straalturbine
avion a/de -- = straalvliegtuig
bombardero a/de -- = straalbommenwerper
propulsion per -- = straalaandrijving
tubo de -- = reageerbuisje
2 POLITICA reactie, behoudende krachten, conservatieven
partito de -- = conservatieve partij


reactionari adj

1 reactionair, behoudend, conservatief, behoudzuchtig
partito -- = reactionaire partij
puncto de vista -- = reactionair standpunt
zich -- opstellen = adoptar un postura/attitude reactionari


+ reactionario sub

1 reactionair


reactionismo sub

1 reactionaire houding/opvattingen


reactionista sub

1 reactionair


+ reactivar v

1 reactiveren, doen opleven


+ reactivation sub

1 reactivering, het doen opleven


+ reactive adj

1 PHYSICA, CHIMIA etc., reactief
fortia -- = reactiekracht
currente -- = reactieve stroom
substantia -- = reactieve stof
papiro -- = reageerpapier, p.h.-papier


reactivitate sub

1 CHIMIA etc., reactiviteit


reactivo sub

1 CHIMIA reagens


reactor sub

1 CHIMIA reagens
2 reactor
-- nuclear/atomic = kernreactor
-- regenerative = kweekreactor
-- a/de aqua pesante = zwaarwaterreactor
-- a fusion = fusiereactor
-- de plasma = plasmareactievat
accidente de -- = reactorongeval


+ reactualisar adj

1 weer actueel/up-to-date maken
-- un dictionario = een woordenboek weer up-to-date maken


+ reactualisation sub

1 het weer actueel/up-to-date maken
-- de un dictionario = het weer up-to-date maken van een woordenboek


+ readaptabile adj

1 wederaanpasbaar


+ readaptar v

1 wederaanpassen


+ readaptation sub

1 wederaanpassing


+ readjudicar adj

1 heraanbesteden


+ readjudication sub

1 heraanbesteding


readjustamento sub

1 aanpassing, herziening, bijstelling
-- del salarios = aanpassing van de salarissen


readjustar v

1 (weer) aanpassen, herstellen, weer goed/recht zetten, opnieuw instellen, bijstellen, afstellen, herzien
-- le salarios = de salarissen herzien/aanpassen


readjustator sub

1 iemand die herziet/weer aanpast/bijstelt/afstelt, etc.


+ readjutar v

1 weer helpen


readmission sub

1 het weer toelaten, wederopneming


readmitter v

1 weer toelaten, weer opnemen


+ readornar v

1 weer versieren/verfraaien


reaffirmar v

1 opnieuw verzekeren, opnieuw beweren, opnieuw verklaren, bevestigen


+ reaffrontar v

1 opnieuw trotseren/tarten
-- un situation periculose = opnieuw het hoofd bieden aan een gevaarlijke situatie


reagente sub

1 CHIMIA reagens
-- electrophile = elektrofiel reagens


reager v

1 reageren, een reactie vertonen, CHIMIA een reactie aangaan
-- super un cosa/persona = op iets/op iemand inwerken, zijn weerslag op iets/op iemand hebben
-- adequatemente/de maniera adequate = adequaat reageren
-- contra = reageren tegen, ingaan tegen
capacitate de -- = reactievermogen


+ reaggravar v

1 weer verergeren, weer erger maken


+ reaggruppamento sub

1 het hergroeperen, hergroepering, andere groepering


+ reaggruppar v

1 hergroeperen, anders groeperen


real adj

1 reëel, werkelijk, wezenlijk, tastbaar, echt
avantages -- = tastbare voordelen
facto -- = reëel feit
personage -- = bestaande figuur
placer -- = echt plezier
MATHEMATICA numero -- = reëel getal
THEOLOGIA presentia -- = werkelijke aanwezigheid
2 JURIDIC zakelijk (tgov persoonlijk)
derecto -- = zakelijk recht
imposto -- = zakelijke belasting


+ real sub

1 HISTORIA reaal


+ realgar sub

1 MINERALOGIA realgar, robijnzwavel


realisabile adj

1 realiseerbaar, uitvoerbaar, haalbaar, doenlijk
projecto -- = uitvoerbaar plan


+ realisabilitate sub

1 realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid


realisar v

1 realiseren, uitvoeren, verwezenlijken, bewerkstelligen, tot stand brengen, waar maken
-- un film (A) = een film maken
-- un ideal = een ideaal bereiken
-- su promissas = zijn beloften waar maken
-- beneficios/profitos = winsten maken
SPORT -- un bon tempore = een goede tijd neerzetten
2 te gelde maken, verzilveren, verkopen
-- su possessiones = zijn bezittingen verzilveren


realisation sub

1 realisatie, verwerkelijking, uitvoering
-- de un projecto = uitvoering van een plan
-- de un contracto = afsluiting van een contract
2 realisatie, het te gelde maken, verkoop
-- de su possessiones = verzilvering van zijn bezittingen


+ realisator sub

1 iemand die iets maakt/uitvoert/verwezenlijkt, maker, uitvoerder


realismo sub

1 PHILOSOPHIA, ARTE, LITTERATURA etc., realisme
-- magic = magisch realisme
affrontar un situation con -- = een situatie realistisch tegemoet treden


realista sub

1 realist


+ realista adj

1 realistisch
pictura -- = realistische schilderkunst
libro -- = realistisch boek
description -- = realistische beschrijving


realistic adj

1 realistisch
pictura -- = realistische schilderkunst
libro -- = realistisch boek


realitate sub

1 realiteit, werkelijkheid
senso del --(s) = realiteitszin/gevoel
conscientia del -- = realiteitsbewustzijn/besef
iste representation non corresponde al -- = dit is geen juiste voorstelling van zaken
le dur --s del vita = de harde werkelijkheden van het leven
in -- = inwerkelijkheid, in feite
2 JURIDIC zakelijk karakter (tgov persoonlijk)


+ reallogiamento sub

1 herhuisvesting


+ reallogiar v

1 opnieuw huisvesten


+ realpolitik sub GERMANO

1 realpolitik


+ realtiamento sub

1 ophoging, verhoging
-- de un dica = verhoging van een dijk
2 FIGURATE het sterker doen uitkomen


realtiar v

1 verhogen, hoger plaatsen
-- un dica = een dijk verhogen
2 FIGURATE sterker doen uitkomen


reanimar v

1 reanimeren, doen herleven, nieuw leven inblazen (anque FIGURATE)
-- un persona con aqua frigide = iemand met koud water bijbrengen


+ reanimation sub

1 het reanimeren, reanimatie, het weer opwekken van de levensgeesten
technica de -- = reanimatietechniek
sala de -- = recover-kamer


+ reanimator sub

1 reanimist, intensive care dokter
2 zuurstofapparaat


+ reannunciar v

1 weer aankondigen, weer bekend maken


reaperir v

1 weer openen, heropenen
on reaperiva le debatto = het debat werd heropend


reapertura sub

1 heropening, wederopenstelling
-- de un hotel (F) = heropening van een hotel
-- del debattos = heropening van de debatten
post -- del reunion = na heropening van de vergadering


reapparer v

1 weer/opnieuw verschijnen, weer de kop opsteken
le ancian sentimentos de amicitate ha reapparite = de oude vriendschapsgevoelens kwamen weer boven


reapparition sub

1 het weer/opnieuw verschijnen, wederverschijning, rentree
facer su -- = zijn rentree maken


+ reapplauder v

1 opnieuw applaudisseren


+ reapprender v

1 opnieuw leren


+ reapprovisionamento sub

1 (het) opnieuw provianderen, aanvulling van de voorraad


+ reapprovisionar v

1 opnieuw provianderen, van nieuwe voorraad voorzien


+ reapproximar v

1 weer naderbij brengen


+ reappunctamento sub

1 herbenoeming


+ reappunctar v

1 herbenoemen


+ reargentar v

1 opnieuw verzilveren, opnieuw van een laagje zilver voorzien


rearmamento sub

1 herbewapening
programma de -- = herbewapeningsprogramma
-- moral = morele herbewapening, ethisch reveil


rearmar v

1 herbewapenen, zich opnieuw van wapens voorzien, opnieuw met wapens uitrusten


+ reascoltar v

1 opnieuw luisteren (naar), weer beluisteren
-- un concerto = weer naar een concert luisteren


+ reassalir v

1 weer aanvallen/bestormen


+ reassaltar v

1 weer aanvallen/bestormen


reassecurantia sub

1 geruststelling
2 herverzekering, reassurantie
polissa de -- = herverzekeringspolis
contracto de -- = herverzekeringscontract


reassecurar v

1 geruststellen, weer vertrouwen geven
parolas reassecurante = geruststellende woorden
2 herverzekeren


+ reassecurator sub

1 herverzekeraar


+ reassediar v

1 opnieuw belegeren


reassemblar v

1 (weer) verzamelen, bijeenbrengen
-- su fortias = zijn krachten verzamelen
-- tote su corage = al zijn moed verzamelen


reassumer v

1 weer opnemen, hervatten
-- le poter = de macht weer opnemen
-- le negotiationes = de onderhandelingen hervatten
-- le servicio de ferry (A) = de veerdiensten hervatten


reattaccar v

1 opnieuw/weer aanvallen


reattachamento {sj} sub

1 het opnieuw/weer vastmaken


reattachar {sj} v

1 weer/opnieuw vastmaken/verbinden/aanhechten
-- un button = een knoop weer vastmaken


+ reattisar v

1 weer oppoken
-- le foco = het vuur weer oppoken


+ reattrappar sub

1 (een achterstand) inlopen/wegwerken/inhalen
io le habeva reattrappate in duo menses = in twee maanden was ik met hem gelijk gekomen


reavivar v

1 weer verlevendigen, (weer) opfrissen


rebaptisar v

1 herdopen, wederdopen
-- un nave = een schip herdopen
-- un strata = een straat omdopen


rebaptismo sub

1 wederdoop, herdoop


+ rebarbative adj

1 bars, nors, stuurs, grimmig, afstotend, afstotelijk
visage -- = nors gezicht


+ rebassar v

1 weer dalen
le precio del benzina ha rebassate = de prijs van de benzine is weer gedaald


rebatter v

1 weer/opnieuw slaan
2 terugslaan


+ rebatto sub

1 COMMERCIO rabat, korting, reductie
timbro de -- = spaarzegel
dar/conceder un -- = korting geven


rebellar v

1 tot opstand aanzetten, oproer veroorzaken
-- se = in opstand komen, oproerig worden, rebelleren, aan het muiten slaan


rebelle adj

1 opstandig, oproerig, rebellerend, muitend
fortias -- = opstandige strijdkrachten
2 weerspannig, weerbarstig, onhandelbaar
capillos -- = springerig haar


rebellion sub

1 opstand, oproer, rebellie, muiterij
-- popular = volksopstand
menar un -- = een opstand leiden
reprimer un -- = een opstand onderdrukken
2 opstandigheid, verzet, weerstand
spirito de -- = oproerigheid


rebello sub

1 opstandeling, oproerling, rebel, muiter
banda de --s = opstandelingenbende
general del --s = opstandelingengeneraal
chef (F) del --s = opstandelingenleider
armea de -- = opstandelingenleger


+ rebesoniar v

1 weer nodig hebben, weer behoeven


+ rebobinage sub

1 (het) terugspoelen


+ rebobinar v

1 opnieuw opwinden, terugwinden, terugspoelen
-- un film (A) = een film terugspoelen
-- un cassetta = een cassette terugspoelen


+ reboscamento sub

1 herbebossing


+ reboscar sub

1 herbebossen, weer met bos beplanten


+ rebound sub ANGLESE

1 SPORT rebound
marcar (un goal (A)) post le -- = uit de rebound scoren


+ rebrunir v

1 weer bruineren/polijsten


+ rebuffar v

1 onheus bejegenen, afsnauwen


+ rebuffo sub

1 onheuse bejegening, affront


rebus sub

1 rebus


+ rebuttonar adj

1 weer (dicht)knopen, herknopen


recader v

1 terugvallen, weer vervallen (in), weer instorten
-- in un error = in een fout vervallen
isto recadera super vos = dat zal op uw hoofd neerkomen
-- in le barbaria = terugvallen in de barbarij


recadita sub

1 terugval, wederinstorting (van een zieke)
haber un -- = een terugval hebben


recalcitrante adj

1 recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, koppig, tegenstribbelend
comportamento -- = recalcitrant gedrag


recalcitration sub

1 het weerbarstig/weerspannig/koppig zijn, tegenstribbeling, verzet, weerspannigheid


+ recalcular v

1 overrekenen, opnieuw berekenen, narekenen


+ recalefacer v

1 opwarmen


+ recalefaction sub

1 opwarming


+ recalumniar v

1 weer belasteren


+ recambio sub

1 vervanging
pecia de -- = reserve-onderdeel
rota de -- = reservewiel


+ recancellar v

1 weer annuleren, etc. (Vide: cancellar)


recantar v

1 weer zingen, nog eens zingen
2 (zijn bewering) herroepen, terugkomen op


recantation sub

1 herroeping


recapitular v

1 recapituleren, in 't kort herhalen, samenvatten
-- le punctos de un discurso = de punten van een rede samenvatten


recapitulation sub

1 het recapituleren, recapitulatie, korte herhaling, samenvatting, overzicht


+ recapitulative adj

1 recapitulerend, in het kort herhalend, samenvattend
capitulo -- = samenvattend hoofdstuk
lista -- = verzamelstaat


recapturar v

1 heroveren, weer innemen, weer gevangen nemen


+ recardar v

1 opnieuw kaarden


+ recarga sub

1 (anque ELECTRICITATE) (het) opnieuw (be)laden
station de -- (de accumulatores) = laadstation


+ recargabile adj

1 ELECTRICITATE oplaadbaar
pila -- = oplaadbare batterij


+ recargamento sub

1 (anque ELECTRICITATE) (het) opnieuw (be)laden, herlading


+ recargar v

1 (anque ELECTRICITATE) weer (op)laden
-- un accumulator = een accu weer opladen
-- un arma = een wapen opnieuw laden
-- un camion = een vrachtwagen opnieuw laden


receder v

1 achteruitgaan, terugwijken, zich terugtrekken
muro recedente = inspringende muur


recensente sub

1 recensent
-- de arte = kunstrecensent


recenser v

1 recenseren, een recensie schrijven
exemplar pro -- = recensie-exemplaar


recension sub

1 nauwkeurig onderzoek (van een tekst)
2 recensie, boekbespreking
-- de arte = kunstrecensie


recente adj

1 recent, kort geleden, nieuw, vers
passato -- = jongste verleden
evento -- = recente gebeurtenis
de -- construction = pas gebouwd
casas de -- construction = nieuwbouwhuizen
lacte recentemente cocite = vers gekookte melk
recentemente pingite! = nat!


recepta sub

1 COMMERCIO het ontvangen, ontvangst, inontvangstneming
-- brute = bruto ontvangst
-- nette = netto ontvangst
imposto super le --s = inkomstenbelasting
--s de un match (A) de football (A) = recette van een voetbalwedstrijd
2 ontvangstbewijs, reçu
3 recept (anque FIGURATE), keukenrecept
-- de cocina = keukenrecept
-- vegetarian = vegetarisch recept
-- dietetic = dieetrecept
libro de --s = kookboek
4 MEDICINA recept
repetition del -- = herhalingsrecept
scriber un -- = een recept uitschrijven


receptaculo sub

1 verzamelplaats, vergaarbak, container, stortvat
-- de immunditias = vuilnisbak
2 BOTANICA bloembodem


receptar v

1 helen


+ receptario sub

1 receptenboek, kookboek


+ receptation sub

1 heling


receptator sub

1 heler


reception sub

1 het ontvangen, ontvangst, inontvangstneming
luisterrijke -- = reception magnific
accusar -- de = ontvangst berichten van
centro de -- = opvangcentrum
data de -- = ontvangstdatum
confirmation del -- = ontvangstbevestiging
2 receptie (hotel, etc.)
registro de -- = gastenboek
presentar se al -- = zich melden bij de receptie
3 receptie (feest)
sala de --(es) = receptiezaal, ontvangstzaal
4 ontvangst
RADIO -- radiophonic = radio-ontvangst


+ receptionista sub

1 receptionist


receptive adj

1 receptief, ontvankelijk, gevoelig
-- a nove ideas = voor nieuwe ideeën openstaan
esser -- al beltate de un paisage = ontvankelijk zijn voor de schoonheid van een landschap
nostre facultates/aptitudes -- = onze receptieve vermogens
2 vatbaar (voor ziekte)


receptivitate sub

1 receptiviteit, ontvankelijkheid, gevoeligheid
2 vatbaarheid (voor ziekte)


receptor sub

1 iemand die ontvangt, ontvanger
2 FINANCIAS etc., belastingontvanger, etc
3 RADIO ontvangtoestel, ontvanger
apparato -- = radio-ontvanger
-- a undas curte = kortegolfontvanger
-- stereo(phonic) = stereo-ontvanger
-- heterodyne = heterodyne ontvanger
-- ultrasonic = ultrasonore ontvanger
-- logarithmic = logarithmische ontvanger
4 (telefoon)hoorn
-- de testa/capite = hoofdtelefoon
distachar {sj} le -- = de hoorn van de haak nemen
5 MEDICINA, PHYSICA receptor
-- alpha = alfareceptor


recerca sub

1 het zoeken, nasporing, speurwerk
le -- de un objecto perdite = het zoeken naar een verloren voorwerp
esser al -- de un altere empleo = uitkijken naar een andere baan
2 (wetenschappelijk) onderzoek, research
-- scientific = wetenschappelijk onderzoek
-- atomic/nuclear = kernonderzoek
--s spatial = ruimteonderzoek
-- futurologic = toekomstonderzoek
-- systematic = systematisch onderzoek
resultato del --s = onderzoeksresultaat
centro de --(s) = onderzoekscentrum
laboratorio de --(s) = researchlaboratorium
instituto de --(s) = researchinstituut
programma de --(s) = researchprogramma
projecto de --(s) = researchproject
equipa de --(s) = researchteam


recercar v

1 zoeken (naar), opzoeken, speuren naar
-- le causas del guerra = de oorzaken van de oorlog nasporen
2 uitzoeken, onderzoeken, een onderzoek instellen naar, researchwerk verrichten


+ recercate adj

1 (waar naar gezocht wordt) gezocht
un criminal -- del policia = een door de politie gezochte crimineel
2 gezocht, verfijnd, gekunsteld
usar parolas -- = gekunstelde woorden gebruiken
3 gezocht, gewild, in trek
producto -- = gewild produkt
un architecto -- = een veel gevraagd architect
su compania es multo -- = zijn gezelschap is zeer gewild


recercator sub

1 iemand die iets zoekt/naar iets op zoek is
2 (wetenschappelijke) onderzoeker
-- scientific = wetenschappelijke onderzoeker


recession sub

1 terugtrekking, terugwijking, terugtreding
2 ECONOMIA recessie, economische teruggang, achteruitgang


recessive adj

1 BIOLOGIA recessief, latent
gen -- = recessief gen
characteristica/tracto -- = recessieve eigenschap


+ recessivitate sub

1 BIOLOGIA recessiviteit


recesso sub

1 het terugtrekken, terugtrekking, het terugwijken, het terugtreden, terugtreding
2 plaats waar men zich terugtrekt


+ rechristianisar v

1 herkerstenen


+ rechristianisation sub

1 herkerstening


+ recidiva sub

1 JURIDIC recidive, herhaling (van misdrijf)
2 MEDICINA recidive, herhaling (van ziektegeval)
3 het in dezelfde fout vervallen


+ recidivar v

1 opnieuw in dezelfde fout vervallen
2 JURIDIC recidiveren
3 MEDICINA (mbt ziekte) opnieuw optreden, terugkeren


+ recidivista sub

1 recidivist


recidivitate sub

1 MEDICINA (mbt ziekte) neiging om opnieuw op te treden
2 JURIDIC neiging tot recidive


reciper v

1 ontvangen, in ontvangst nemen, krijgen
-- un littera = een brief ontvangen
-- instructiones = instructies krijgen
-- un colpo = een klap krijgen
-- in presto de = lenen van


recipiente adj

1 ontvangend


recipiente sub

1 CHIMIA recipiënt, kolf
-- graduate = maatbeker
2 bak, kom, container, reservoir
-- isotherme = koelbox
-- de aqua = waterreservoir/bassin
-- de gas = gashouder


reciproc adj

1 wederkerig, wederzijds
amor -- = wederzijdse liefde
relationes -- = wederzijdse betrekkingen
servicio -- = wederdienst
action -- = wisselwerking
amicitate -- = wederzijdse vriendschap
contracto -- = wederzijdse overeenkomst
monopolio -- = wederzijds monopolie
concession -- = geven en nemen
LINGUISTICA E GRAMMATICA
pronomine -- = wederkerig voornaamwoord
testamento -- = wederkerig testament
facer se reproches {sj} -- = elkaar over en weer verwijten maken


reciprocar v

1 reciproceren, (op wensen/gevoelens, etc.) antwoorden


reciprocation sub

1 het reciproceren, het antwoorden (op wensen/gevoelens, etc.), wisselwerking


reciprocitate sub

1 wederkerigheid, wederzijdse betrekking, reciprociteit
-- de sentimentos = wederkerigheid van gevoelens
systema de -- = stelsel van wederkerigheid
principio de -- = reciprociteitsprincipe
coefficiente de -- = reciprociteitscoëfficiënt
JURIDIC clausula de -- = reciprociteitsclausule


+ reciproco sub

1 MATHEMATICA, PHILOSOPHIA tegendeel, omgekeerde


+ recirculator sub

1 recirculator
-- de aqua = waterrondpompinstallatie


+ recitabile adj

1 wat gereciteer/opgezegd kan worden


recital sub ANGLESE

1 MUSICA recital, soloconcert, solo-uitvoering
-- de piano = pianorecital
-- de violino = vioolrecital
-- de canto = liederavond
dar un -- = een recital geven


+ recitalista sub

1 uitvoerder van een recital


recitar v

1 opzeggen (les, etc.)
2 reciteren, voordragen


recitation sub

1 het opzeggen (van les, etc.)
2 het reciteren, het voordragen, voordracht


recitative adj

1 recitativisch
stilo -- = verhalende stijl


recitativo sub

1 MUSICA recitatief, verhalende zang
-- sic = droog recitatief
-- instrumental = instrumentaal recitatief
cantar le -- = het recitatief zingen


+ recitator sub

1 iemand die iets reciteert/opzegt


reclamabile adj

1 opeisbaar


reclamar v

1 opeisen, eisen, verlangen, met aandrang vragen (om), (terug)vorderen
-- contra = protesteren tegen, reclameren tegen, bezwaar maken tegen, protest aantekenen tegen
-- le attention = de aandacht opeisen
-- moneta prestate = te leen gegeven geld opeisen
-- un explication/explanation = een verklaring eisen
-- al ordine = tot de orde roepen


reclamation sub

1 eis, vordering
2 protest, bezwaar, klacht, reclame
-- infundate/immotivate/injustificate = ongegronde klacht
littera de -- = bezwaarschrift
libro/registro de --es = klachtenboek
cassa de --es = klachtenbus
officio de --es = klachtenbureau
derecto de -- = klachtrecht
facer --es = reclames indienen
presentar un -- = een klacht/bezwaarschrift indienen
pro --es, dirige vos al fenestretta numero tres = voor klachten kunt u bij loket drie terecht


reclamator sub

1 iemand die reclameert, eiser


reclamo sub

1 TYPOGRAPHIA custos, bladwachter
2 reclame
-- luminose = lichtreclame
-- per posta = postreclame, mailing
-- fallace/deceptive = misleidende reclame
-- non commercial = ideële reclame
film (A) de -- = reclamefilm
folio de -- = reclameblaadje
officio de -- = reclamebureau
campania de -- = reclamecampagne
codice de -- = reclamecode
brochure (F) de -- = reclamefolder
truco/stratagema de -- = reclamestunt
imprimitos de -- = reclamedrukwerk
columna/colonna de -- = reclamezuil
pagina de -- = pagina de reclamo
avion de -- = reclamevliegtuig
volo de -- = reclamevlucht
precio -- = reclameprijs
facer le -- pro un cosa = reclame voor iets maken


+ reclassificar v

1 weer/opnieuw indelen


+ reclinabile adj

1 wat omgebogen/achterover gebogen kan worden
dorso -- (de un sedia) = verstelbare rugleuning (van een stoel)


reclinar v

1 achterover buigen, laten leunen of rusten, ombuigen


+ reclination sub

1 achteroverbuiging, terugbuiging, ombuiging


recluder v

1 opsluiten, afzonderen, isoleren
-- se in su casa = zich in zijn huis opsluiten


recluse adj

1 teruggetrokken, afgezonderd, geïsoleerd, eenzaam


reclusion sub

1 afzondering, teruggetrokkenheid
2 opsluiting, gevangenschap
-- perpetue/a perpetuitate = levenslange opsluiting/gevangenisstraf
-- in cella de isolamento = eenzame opsluiting


recluso sub

1 kluizenaar, recluse
cabana de -- = kluizenaarshut


recocer v

1 opnieuw koken, opkoken
2 ontlaten (metaal, etc.)


recognition sub

1 herkenning
choc de -- = schok van de herkenning


+ recognoscente adj

1 dankbaar, erkentelijk
un publico -- = een dankbaar publiek


recognoscentia sub

1 herkenning, het herkennen
signo de -- = teken van herkenning
2 het erkennen, erkenning
-- de un stato = erkenning van een staat
-- de facto = de facto erkenning
-- de jure = de jure erkenning
3 het verkennen, verkenning, het onderzoeken
avion de -- = verkenningsvliegtuig
volo de -- = verkenningsvlucht
patrulia de -- = verkenningspatrouille
4 erkentelijkheid, dankbaarheid
exprimer su = zijn dankbaarheid betuigen/uiten
monstrar -- verso un persona = zich erkentelijk betonen tegenover iemand
con -- = met dank


recognoscer v

1 herkennen, onderkennen, identificeren
-- un loco = een plaats herkennen
io le recognosceva per su ambulatura = ik herkende hem aan zijn gang
2 erkennen
-- le superioritate de un persona = iemands superioriteit erkennen
-- un governamento = een regering erkennen
-- le competentia de un tribunal = de bevoegdheid van een rechtbank erkennen
-- su error = zijn fout/dwaling inzien
-- un infante = een kind erkennen
-- de jure le existentia de un stato = het bestaan van een staat de jure erkennen
installator recognoscite = erkend installateur
3 verkennen, onderzoeken
-- un terreno = een terrein verkennen
4 dankbaar zijn, erkentelijk zijn


recognoscibile adj

1 herkenbaar, (gemakkelijk) te herkennen
ille es a pena -- = hij is nauwelijks te herkennen
2 erkenbaar


recolar v

1 weer/opnieuw zeven/filtreren/filteren


recollection sub

1 RELIGION recollectie, bezinning, meditatie
jorno/die de -- = dag van bezinning


recolliger v

1 verzamelen, bijeenbrengen
2 oogsten, vergaren
3 opnemen, ontvangen, herbergen
4 -- se = mediteren, zich aan overpeinzingen overgeven, tot zichzelf keren, RELIGION in stilte bidden


recolligimento sub

1 stille overpeinzing, RELIGION stil gebed


+ recollocar v

1 terugplaatsen, terugzetten, terugleggen
-- le libros = de boeken terugzetten


+ recolonisar v

1 opnieuw koloniseren, herkoloniseren


+ recolonisation sub

1 herkolonisatie


+ recolorar v

1 weer kleuren, weer verven


recolta sub

1 oogst
-- del tabaco = tabaksoogst
-- de cereales = graanoogst, korenoogst
-- del tritico/del frumento = tarweoogst
-- abundante = rijke oogst
-- exuberante = overvloedige oogst
-- disastrose = rampzalige oogst
protection del -- = gewasbescherming
die de -- = oogstdag
saison (F) del -- = oogstseizoen


+ recoltabile adj

1 die/dat geoogst kan worden
fructos -- un augusto = fruit dat in augustus geoogst kan worden


recoltar v

1 oogsten, verzamelen, vergaren
machina a/de -- = oogstmachine


+ recoltator sub

1 oogster
-- de patatas = aardappelrooier
-- de bulbos = bollenrooier


+ recombinante adj

1 recombinant
ADN -- = recombinant D.N.A.


+ recombinar v

1 recombineren


+ recombination sub

1 recombinatie
-- genic/de genes = genrecombinatie
analyse (-ysis) del -- = recombinatie-analyse
frequentia de -- = recombinatiefrequentie


recomenciamento sub

1 het opnieuw beginnen, hervatting, herbegin


recomenciar v

1 weer/opnieuw beginnen


recommendabile adj

1 aanbevelenswaardig, aan te bevelen
poco/pauco -- = onwenselijk
isto non es un exemplo -- = dat voorbeeld verdient geen navolging


recommendar v

1 aanbevelen, aanraden, adviseren
-- un producto = een produkt aanbevelen
io te lo recommenda = dat kan ik je aanbevelen


+ recommendate adj

1 aanbevolen, aangeraden
orthographia -- = voorkeursspelling
calidemente -- = warm aanbevolen


recommendation sub

1 aanbeveling, recommendatie
littera de -- = aanbevelingsbrief


+ recommitter v

1 weer begaan
-- le mesme error = weer dezelfde fout maken


+ recomparer v

1 weer/opnieuw verschijnen (voor de rechtbank)


recompensa sub

1 vergoeding, schadeloosstelling
2 beloning
-- conveniente/appropriate = passende beloning
-- juste/meritate = juiste beloning
-- generose = royale/ruime beloning
-- condigne/ben meritate = welverdiende beloning
promitter/offerer un -- = een beloning uitloven
reciper un -- = een beloning krijgen
in -- de = als beloning voor


recompensar v

1 vergoeden, schadeloosstellen
2 belonen
-- con generositate = gul belonen


recompensator sub

1 iemand die schadeloos stelt/beloont


+ recompilar v

1 opnieuw compileren


+ recompilation sub

1 nieuwe compilatie


recomponer v

1 weer samenstellen, herstellen
-- un cabinetto = een kabinet reconstrueren
-- un pagina = een pagina opnieuw samenstellen


+ recomponibile adj

1 weer samen te stellen, weer op te bouwen


recomposition sub

1 het weer samenstellen, het herstellen


+ recompra sub

1 terugkoop


+ recomprabile adj

1 terug te kopen


+ recomprar v

1 terugkopen


+ reconceder v

1 weer toestaan/verlenen, etc. (Vide: conceder)


+ reconcentrar v

1 weer concentreren
-- le truppas super le lineas de defensa = de troepen weer bijeenbrengen op de verdedigingslinies


reconciliabile sub

1 verzoenbaar, verenigbaar


+ reconciliabilitate sub

1 verenigbaarheid, verzoenbaarheid


reconciliar v

1 verzoenen, tot elkaar brengen
ille vole -- le opponentes = hij wil de tegenstanders verzoenen
2 RELIGION weer verzoenen (met de Kerk)


reconciliation sub

1 verzoening, bijlegging
tentativa de -- = poging tot verzoening
2 RELIGION reconciliatie


reconciliator sub

1 bemiddelaar, verzoener


reconciliatori adj

1 verzoenend, bemiddelend
gesto -- = verzoenend gebaar


+ reconciper v

1 opnieuw een denkbeeld/begrip vormen, etc, (Vide: conciper)


+ recondemnar v

1 weer veroordelen
on le ha condemnate pro le mesme delicto = ze hebben hem weer veroordeeld voor hetzelfde delict


+ reconditionar v

1 opnieuw in goede staat brengen, herstellen, restaureren


reconducer v

1 terugbrengen
-- al calma = weer tot bedaren brengen
-- un persona al ration = iemand weer tot rede brengen
2 JURIDIC verlengen, vernieuwen (huur/pacht, etc.)


+ reconducibile adj

1 terug te brengen
phenomenos -- al mesme causas = verschijnselen die zijn terug te brengen tot dezelfde oorzaken


+ reconduction sub

1 het terugbrengen
2 JURIDIC verlenging, vernieuwing (huur/pacht, etc.)


+ reconfiscar v

1 opnieuw confisqueren


+ reconfortante adj

1 opbeurend
parolas -- = opbeurende woorden
tassa de caffe -- = bakkie troost


reconfortar v

1 sterken, moed geven, bemoedigen, opbeuren
2 versterken, kracht geven


+ reconforto sub

1 troost, steun, toeverlaat
parolas de -- = opbeurende woorden
-- moral = morele steun
-- potente = grote troost
cercar un -- in le religion = troost zoeken in het geloof


+ reconfutar v

1 opnieuw weerleggen


+ recongelar v

1 opnieuw doen bevriezen, weer invriezen, weer diepvriezen


+ recongregar v

1 weer samenbrengen/vergaderen


+ reconjugar v

1 weer koppelen/verbinden


+ reconjunger v

1 weer samenvoegen/verenigen/combineren


+ reconnecter v

1 weer aansluiten, etc. (Vide: connecter)


+ reconquesta sub

1 herovering
-- de un territorio = herovering van een gebied
-- del libertate = herovering van de vrijheid


+ reconquirer v

1 heroveren
-- un fortalessa = een fort heroveren
-- le independentia = de onafhankelijkheid heroveren
-- le titulo europee = de Europese titel heroveren
-- le fiducia de un persona = iemands vertrouwen terugkrijgen


+ reconsentir v

1 weer toestaan/goedkeuren, opnieuw instemmen (met)


reconsiderar v

1 nader overwegen, opnieuw in overweging nemen, heroverwegen
le presidente reconsiderava su candidatura = de voorzitter heroverwoog zijn kandidatuur
-- un question = een kwestie heroverwegen
-- un decision = een beslissing herzien


+ reconsideration sub

1 heroverweging, nadere overweging
-- de un decision = heroverweging van een beslissing


+ reconsolar v

1 weer troosten, etc. (u: consolar)


+ reconsolidar v

1 opnieuw verstevigen, opnieuw consolideren


reconstituer v

1 reconstitueren, opnieuw samenstellen, opnieuw vormen, in vroegere/normale staat terugbrengen


+ reconstituibile adj

1 wat kan worden gereconstitueerd


reconstitution sub

1 het opnieuw samenstellen, het opnieuw vormen, het terugbrengen in vroegere/normale staat
-- economic = economisch herstel


reconstruction sub

1 wederopbouw, herbouw, reconstructie
plano de -- = herbouwplan
le -- del citate = de herbouw van de stad
politica de -- = politiek van wederopbouw
2 reconstructie (van gebeurtenissen, etc.)
designo de -- = reconstructietekening
-- de un crimine = reconstructie van een misdaad


+ reconstructive adj

1 reconstructief
methodo -- = reconstructieve methode
technicas -- = re-constructieve technieken


+ reconstructor sub

1 iemand die reconstrueert (Vide: reconstruer)


reconstruer v

1 weer opbouwen, herbouwen, reconstrueren
2 reconstrueren, weer in scène zetten
-- un crimine = een misdaad reconstrueren


+ reconstruibile adj

1 wat kan worden gerecon-strueerd


+ reconsultar v

1 weer beraadslagen, weer overleg plegen
2 weer raadplegen, weer consul-teren


+ recontar v

1 opnieuw tellen, hertellen
-- un summa = een som weer tellen


+ reconto sub

1 hertelling
-- de un summa = hertelling van een som


+ reconvention sub

1 JURIDIC tegenklacht, tegeneis


+ reconventional adj

1 JURIDIC reconventioneel
demanda -- = tegeneis


+ reconversion sub

1 ECONOMIA omschakeling
-- de un fabrica de tanks (A) in un fabrica de auto(mobile)s = omschakeling van een tankfabriek naar een autofabriek


+ reconverter v

1 ECONOMIA omschakelen


+ reconvocar v

1 weer oproepen, weer bijeen-roepen, weer samenroepen, weer convoceren
-- un teste = een getuige weer oproepen
-- un assemblea = een vergadering weer bijeenroepen


+ reconvocation sub

1 nieuwe oproep, nieuwe bij-eenroeping
-- de un teste = nieuwe oproep van een getuige


recoperir adj

1 weer bedekken, overtrekken
-- un libro = een boek kaften
le tegulas se recoperi partialmente = de dakpannen liggen gedeeltelijk over elkaar


+ recopiar v

1 opnieuw copiëren


record sub ANGLESE

1 record
-- de velocitate = snelheidsrecord
-- de altura/de altitude = hoogterecord
-- mundial/del mundo = wereldrecord
-- europee = Europees record
-- olympic = Olympisch record
-- de pista = baanrecord
-- de patinage = schaatsrecord
-- de durata/de duration = duurrecord
velocitate -- = recordsnelheid
tempore -- = recordtijd, toptijd
numero -- = recordaantal
volo -- = recordvlucht
cifra -- = recordcijfer
temperatura -- = recordtemperatuur
amonta/summa -- = recordbedrag
visita -- = recordbezoek
recolta -- = recordoogst
anno -- = recordjaar, topjaar
mense -- = recordmaand, topmaand
consumo/consumption -- = topverbruik
production -- = recordproduktie
affluentia -- = recorddrukte, topdrukte
tentativa de -- = recordpoging
establir un -- = een record vestigen
detener un -- = een record hebben/houden
detentor de un -- = recordhouder
batter un -- = een record slaan/breken/verbeteren
pulverisar un -- = een record vermorzelen
pulverisation de un -- = vermorzeling van een record
le hiberno de 1963 ha battite tote le --s = de winter van 1963 sloeg alle records


recordar v

1 in herinnering brengen, aan (iets) herinneren
-- un cosa a un persona = iemand aan iets herinneren
-- se = zich herinneren
io non me recorda multo del russo = er is niet veel van mijn Russisch blijven hangen
recorda te mi parolas = let op mijn woorden


+ recordation sub

1 herinnering
-- nebulose/vage = vage herinnering
digne de -- = gedenkwaardig
de felice -- = zaliger gedachtenis


+ recorrection sub

1 hercorrectie


+ recorrector sub

1 iemand die hercorrigeert


+ recorriger v

1 hercorrigeren


recovrabile adj

1 terug te krijgen, recupereerbaar, inbaar
debitas -- = inbare schulden


recovrar v

1 herkrijgen, terugkrijgen, herwinnen, recupereren
-- su fortias = weer op krachten komen, weer op verhaal komen
-- le sanitate = weer gezond worden
-- le vista = het gezichtsvermogen terugkrijgen
-- su benes = zijn bezittingen terugkrijgen
-- su ration = zijn verstand terugkrijgen, weer verstandig worden
-- su splendor = zijn luister herkrijgen
-- le tempore perdite = de verloren tijd inhalen
-- su expensas/costos ab alteres = de kosten op anderen verhalen


recovrator sub

1 iemand die iets herwint/terugkrijgt


recrear v

1 herscheppen, opnieuw vormen, opnieuw opbouwen
2 ontspannen, afleiding/verstrooiing/vermaak geven
-- se = zich ontspannen, recreëren


recreation sub

1 het herscheppen, herschepping
2 recreatie, ontspanning, amusement, vermaak, afleiding, verstrooiing
-- de massa = massarecreatie
corte de -- = speelplaats
hora del -- = speeluur, speeltijd
parco de -- = recreatiepark
centro de -- = recreatiecentrum
zona/region de -- = recreatiegebied/streek
terreno de -- = recreatieterrein
sala de -- = recreatiezaal
local de -- = ontspanningslokaal
loco de -- = ontspanningsoord
plano de -- = recreatieplan
lectura de -- = ontspanningslectuur
programma de -- = ontspanningsprogramma


recreative adj

1 ontspannend, ontspannings..., vermakelijk
film (A) -- = amusementsfilm
lectura -- = ontspanningslectuur
programma -- = ontspanningsprogramma


recrescer v

1 weer groeien, weer aangroeien (haar/staart, etc.)


recrescimento sub

1 het weer groeien/wassen/toenemen


+ recrescita sub

1 Vide: recrescimento


recriminar v

1 tegenverwijten of tegenbeschuldigingen inbrengen tegen, met verwijten of beschuldigingen beantwoorden


recrimination sub

1 tegenverwijt, tegenbeschuldiging
--es mutual = beschuldigingen over en weer


recriminator sub

1 iemand die tegenverwijten of tegenbeschuldigingen inbrengt, iemand die verwijten met verwijten beantwoordt


recriminatori adj

1 een verwijt of beschuldiging met een tegenverwijt of tegenbeschuldiging beantwoordend


+ recrucifiger v

1 opnieuw kruisigen


recrudescente adj

1 oplaaiend
epidemia -- = weer oplaaiende epidemie


recrudescentia sub

1 hernieuwde uitbarsting, het opnieuw oplaaien, toename, verergering
-- del combattos = het weer oplaaien van de gevechten
-- del frigido = verhevigde terugkeer van de koude
-- de un epidemia = hernieuwde uitbarsting van een epidemie


recrudescer v

1 opnieuw uitbreken, opnieuw oplaaien, toenemen, verergeren, heviger terugkeren


recruta sub

1 recrutering, (aan)werving
centro de -- = rekruteringscentrum
2 rekruut


recrutamento sub

1 rekrutering, (aan)werving
campania de -- = wervingscampagne
premio de -- = aanbrengpremie
centro de -- = rekruteringscentrum
agente de -- = werfagent
officio/bureau (F) de -- = werfkantoor/bureau
premio de -- = werfpremie
systema de -- = werfstelsel


recrutar v

1 rekruteren, (aan)werven
-- obreros = arbeiders aannemen
-- marineros = matrozen werven
-- soldatos = soldaten werven
-- nove personal = nieuw personeel aantrekken
-- nove membros/adherentes/socios = nieuwe leden aanbrengen
-- un armea = een leger op de been brengen


recrutator sub

1 werver, ronselaar


+ recrystallisar v

1 herkristalliseren, omkristalliseren


+ recrystallisation sub

1 herkristallisatie, omkristallisering
temperatura de -- = herkristallisatietemperatuur


rectal adj

1 ANATOMIA rectaal
tumor -- = tumor in de endeldarm
speculo -- = rectaalspeculum
prender su temperatura -- = zijn temperatuur rectaal opnemen


+ rectalgia sub

1 MEDICINA rectalgie


rectangular adj

1 rechthoekig, recht
tabula -- = rechthoekige tafel
triangulo -- = rechthoekige driehoek
parallelepipido -- = recht parallelepipidum, balk


+ rectangularitate sub

1 rechthoekigheid


rectangule adj

1 rechthoekig, recht
triangulo -- = rechthoekige driehoek
quadrilatero -- = rechthoekige vierhoek
tabula -- = rechthoekige tafel
parallelepipedo -- = recht parallelepipedum, balk


rectangulo sub

1 rechthoek
le lateres de un -- = de zijden van een rechthoek


recte adj

1 recht (niet gebogen)
linea -- = rechte lijn
angulo -- = rechte hoek
latere de angulo -- = rechthoekszijde
formar un angulo -- = rechthoekig op elkaar staan
ASTRONOMIA ascension -- = rechte klimming
2 rechtvaardig


rectificabile adj

1 herstelbaar, rectificeerbaar, te rectificeren, te corrigeren
iste error essera facilemente -- = die fout zal gemakkelijk te corrigeren zijn


+ rectificabilitate sub

1 rectificeerbaarheid, corrigeerbaarheid, herstelbaarheid


rectificar v

1 rectificeren, rechtzetten, herstellen, corrigeren
-- un procedura = een procedure rectificeren
-- un error = een vergissing herstellen
-- un omission = een verzuim goedmaken
2 CHIMIA rectificeren, verder zuiveren
-- alcohol = alcohol verder zuiveren
3 ELECTRICITATE gelijkrichten


rectification sub

1 rectificatie, rechtzetting, herstel, correctie
-- de un error = herstel van een vergissing
2 CHIMIA tweede zuivering, tweede destillatie
-- de alcohol = tweede zuivering van alcohol
3 ELECTRICITATE gelijkrichting


+ rectificative adj

1 rectificerend, corrigerend, een wijziging aanbrengend
littera -- = rectificerende brief
budget (A) -- = bijstelling van de begroting


rectificator sub

1 hersteller, rectificeerder
2 ELECTRICITATE gelijkrichter


+ rectifolie adj

1 BOTANICA rechtbladig


+ rectiglume adj

1 BOTANICA met rechte kafjes


+ rectilinear adj

1 Vide: rectilinee


+ rectilinearitate sub

1 rechtlijnigheid


rectilinee adj

1 (kaars)recht
litore -- = rechte kustlijn
2 MATHEMATICA recht(lijnig)
movimento -- = rechtlijnige beweging
figura -- = rechtlijnige figuur
trajectoria -- = rechtlijnige baan
angulo -- = standhoek


+ rectinerve adj

1 rechtnervig


+ rectitis sub

1 MEDICINA endeldarmontsteking, rectitis


rectitude sub

1 rechtheid, rechtlijnigheid
-- de un linea = rechtheid van een lijn
2 FIGURATE juistheid
-- de un rationamento = juistheid van een redenering
-- de un judicamento = juistheid van een oordeel
3 rechtschapenheid, onkreukbaarheid, oprechtheid, eerlijkheid


recto sub

1 TYPOGRAPHIA recto, voorzijde (van blad)
al -- = op de voorzijde
2 ANATOMIA endeldarm, rectum
orificio del -- = anus


+ rectogenital adj

1 rectogenitaal


rector sub

1 rector, directeur, leider, chef, hoofd, etc.
-- magnific = rector magnificus


rectoral adj

1 rectoraal
dignitate -- = rectorale waardigheid
discurso -- = rectorale rede


rectorato sub

1 rectoraat


+ rectoscopia sub

1 MEDICINA rectoscopie


+ rectoscopic adj

1 MEDICINA rectoscopisch
examine -- = rectoscopisch onderzoek


+ rectoscopio sub

1 MEDICINA rectoscoop, endeldarmspiegel


+ rectovaginal adj

1 rectovaginaal


+ rectovesical adj

1 rectovesicaal


+ rectrice sub

1 rectrix


reculamento sub

1 het achteruitgaan, het terugwijken
2 FIGURATE het verliezen van terrein, het achteruitgaan
3 het terugkrabbelen
4 het terugslaan, terugslag (van vuurwapens)


recular v

1 achteruitgaan, achteruitlopen, achteruitrijden, terugwijken, terugdeinzen
le cavallo recula = het paard wijkt achteruit
le auto(mobile) recula = de auto rijdt achteruit
non avantiar es -- = stilstand is achteruitgang
2 terrein verliezen, teruggaan, achteruitgaan
le epidemia recula = de epidemie verliest terrein
3 terugkrabbelen, terugschrikken, aarzelen, niet durven
4 terugslaan (van vuurwapens)


+ recunear v

1 hermunten


recuperabile adj

1 terug te krijgen, recupereerbaar
imballage -- = retouremballage


+ recuperabilitate sub

1 recupereerbaarheid
-- del vista = mogelijkheid om gezichtsvermogen terug te krijgen


recuperar v

1 terugkrijgen, herkrijgen, wederbekomen, herwinnen
-- calor = warmte terugwinnen
-- un nave = een schip bergen
2 terugkrijgen (gezondheid/verliezen), herstellen
-- le vista = het gezichtsvermogen terugkrijgen
-- su sanitate = zijn gezondheid terugkrijgen
-- su fortias = aansterken
-- le tempore perdite = de verloren tijd inhalen
-- le sensos = weer tot bewustzijn komen, weer bijkomen
-- se de un perdita = zich van een verlies herstellen
COMPUTATOR -- datos = gegevens opvragen


recuperation sub

1 het terugwinnen, terugwinning, terugkrijging, wederbekoming, recuperatie
-- de un missile = berging van een raket
-- del calor = terugwinning van de warmte
-- de metallos non ferrose = terugwinning van non-ferro metalen
-- del jornos de travalio/de labor = het inhalen van de arbeidsdagen


recuperator sub

1 iemand die iets terugwint/wederbekomt
-- de naves = berger
2 warmte(uit)wisselaar, recuperator


recurrente adj

1 terugkomend, terugkerend, recurrent
febre -- = wisselende/terugkomende koorts (soort typhus)
dolor -- = gedurige pijn
selection -- = recurrente selectie
MATHEMATICA serie/progression -- = teruglopende reeks
BIOLOGIA selection -- = recurrente selectie


recurrentia sub

1 het terugkomen, herhaling


recurrer v

1 weer (hard)lopen
SPORT -- le cento metros = opnieuw de honderd meter lopen
2 zijn toevlucht nemen (tot), zich wenden (tot), de hulp inroepen (van),
overgaan (tot), gebruik maken (van)
-- al intervention de = de bemiddeling inroepen van
-- al violentia/al fortia = tot geweld overgaan
-- al armas = naar de wapens grijpen
-- al armea = het leger inschakelen
-- al adjuta medic = medische hulp inroepen
-- a su sparnios = zijn spaargelden/spaarpot aanspreken
-- a un stratagema = zijn toevlucht nemen tot een list
--a un advocato = een advokaat in de arm nemen
3 JURIDIC in beroep gaan
-- (in appello) contra un persona = tegen iemand in beroep gaan


+ recursion sub

1 recursie


+ recursive adj

1 recursief
processo -- = herhalingsproces
LOGICA function -- = recursieve functie
algorithmo -- = recursief algoritme
regulas -- del grammatica generative = recursieve regels van de generatieve grammatica


+ recursivitate sub

1 recursiviteit


recurso sub

1 toevlucht, redmiddel, uitweg
-- al fortia/violentia = toevlucht tot geweld
le ultime -- = het laatste redmiddel
--s primitive = primitieve hulpmiddelen
haber -- al fortia/violentia = geweld gebruiken
haber -- al justitia = gerechtelijke stappen ondernemen
esser le sol -- de un persona = iemands enige toevlucht zijn
ille ha -- pro toto = hij weet overal raad op
2 JURIDIC beroep, appel, regres
obtener -- contra un persona = verhaal op iemand krijgen
rejectar un -- = een beroep verwerpen
derecto de -- = regresrecht
obligation de -- = regresplicht
salvo -- = behoudens regres
sin -- = zonder regres


recurvar v

1 weer buigen
2 terugbuigen, ombuigen, neerbuigen


+ recurvate adj

1 omgebogen, neergebogen


+ recurviflor adj

1 BOTANICA met teruggekromde bloemen of bloeiwijzen


+ recurvifoliate adj

1 BOTANICA met teruggekromde bladeren


+ recurvifolie adj

1 Vide: recurvifoliate


+ recurvimarginate adj

1 BOTANICA met teruggekromde rand


+ recurvirostre adj

1 BOTANICA met teruggekromde snavel
2 (van vogels) met omgebogen snavel


+ recurvivenose adj

1 BOTANICA met teruggekromde aderen


recusabile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar
2 JURIDIC wraakbaar
teste -- = wraakbare getuige


+ recusabilitate sub

1 betwistbaarheid, aanvechtbaarheid
2 JURIDIC wraakbaarheid


recusar v

1 verwerpen, niet erkennen, betwisten, aanvechten, recuseren
-- un carga = een opdracht weigeren
-- le autoritate de un historico = de autoriteit van een historicus betwisten
2 JURIDIC wraken, verwerpen, onbevoegd verklaren
-- un teste = een getuige wraken
-- le judice = de rechter wraken


+ recusation sub

1 JURIDIC recusatie, wraking, verwerping
motivo de -- = wrakingsgrond
-- de un teste = wraking van een getuige


+ recyclabile adj

1 die/dat hergebruikt kan worden, die/dat geschikt is voor recycling/hergebruik
papiro -- = kringlooppapier


+ recyclage sub

1 het weer bruikbaar maken (van gebruikte stoffen), recycling, hergebruik, recirculatie
aqua de -- = water voor hergebruik
2 omscholing
curso de -- = omscholingscursus


+ recyclar v

1 reeds gebruikte grondstoffen weer gebruiken, hergebruiken
2 omscholen


+ recyclate adj

1 weer in gebruik gebracht, kringloop...
papiro -- = kringlooppapier


redaction sub

1 het redigeren, het opstellen, opstelling, redactie
2 redactie, de redacteuren
secretario de -- = redactiesecretaris
reunion del -- = redactievergadering
membro del -- = redactielid
tabula de -- = redactietafel
3 redactie (gebouw, kamer)


+ redactional adj

1 redactioneel, redactie...
officio -- = redactiekantoor
articulo -- = redactioneel artikel
secreto -- = redactiegeheim
commission -- = redactiecommissie


redactor sub

1 opsteller, redacteur
2 redacteur (lid van de redactie)
-- sportive = sportredacteur


+ redan sub

1 ARTE DE CONSTRUER zigzagsgewijze vestingwerk


+ redefinir v

1 herdefiniëren, opnieuw omschrijven
-- le grande lineas de un plano = de grote lijnen van een plan opnieuw omschrijven


redemption sub

1 (anque RELIGION) redding, verlossing, bevrijding
le -- del peccatos = de verlossing van de zonden
2 JURIDIC vrijkoping, afkoping, afkoop, losgeld
exiger un -- = losgeld eisen
pagar un -- = een losprijs betalen


redemptive adj

1 (anque RELIGION) reddend, verlossend, bevrijdend


redemptor sub

1 verlosser, bevrijder, loskoper
2 RELIGION Verlosser, Heiland


+ redemptori adj

1 verlossend, verlossing brengend, zaligmakend, redemptorisch


+ redemptorista sub

1 redemptorist


redente sub

1 FORTIFICATION pijlschans
2 ARTE DE CONSTRUER tandvormig ornament


+ redepinger v

1 opnieuw (af)schilderen, weer afbeelden


redescender v

1 weer naar beneden gaan, weer afdalen
le cammino redescende = de weg gaat weer naar beneden
le barometro redescende = de barometer daalt weer


+ redesignar v

1 opnieuw tekenen, overtekenen


+ redevenir v

1 weer worden


+ redhiber v

1 JURIDIC de koop vernietigen


+ redhibition sub

1 JURIDIC koopvernietiging, redhibitie


redhibitori adj

1 JURIDIC koopvernietigend, redhibitoir
vitio -- = koopvernietigend gebrek


+ rediffusion sub

1 RADIO, TELEVISION heruitzending, herhaling


rediger v

1 redigeren, (op)stellen, schrijven, opmaken
-- un brochure (F) = een brochure samenstellen
-- un processo verbal = een proces verbaal opmaken
2 redigeren, de redactie voeren van


redimer v

1 terugkopen, afkopen
2 aflossen (hypotheek, etc.)
3 vrijkopen, loskopen, bevrijden
-- un persona de su obligation = iemand van zijn verplichting ontslaan
4 RELIGION verlossen, vrijkopen
-- le peccatores = de zondaren vrijkopen


redimibile adj

1 afkoopbaar, aflosbaar, terugkoopbaar
obligation -- = aflosbare obligatie
2 RELIGION te verlossen, te redden


+ redimibilitate sub

1 (anque RELIGION) aflosbaarheid, afkoopbaarheid


+ redina sub

1 teugel, toom, leidsel
sin --s = teugelloos
anello de -- = teugelring
tener le -- = de teugel houden,
FIGURATE de touwtjes in handen hebben)
laxar le --s = de teugels vieren
FIGURATE guidar con le --s = de teugels in handen hebben


redingote sub FRANCESE

1 lange jas


+ redintegration sub

1 PSYCHOLOGIA herstel (van voorbije bewustzijnstoestand)


+ rediscontabile adj

1 herdiscontabel


+ rediscontar v

1 herdisconteren


+ redisconto sub

1 herdisconto


+ rediscoperir v

1 opnieuw ontdekken, herontdekken


+ rediscoperta sub

1 herontdekking


+ rediscuter v

1 nog eens bespreken, weer discussiëren over


+ redisplicamento sub

1 het opnieuw ontvouwen, het weer ontplooien, MILITAR hergroepering, herschikking
-- de truppas = hergroepering van troepen


+ redisplicar v

1 opnieuw ontvouwen, weer ontplooien, MILITAR hergroeperen, herschikken
-- truppas = troepen hergroeperen


+ redistillar v

1 opnieuw distilleren, nog eens distilleren


+ redistribuer v

1 opnieuw uitdelen, opnieuw verspreiden
2 opnieuw indelen, herverdelen


+ redistribution sub

1 nieuwe uitdeling, nieuwe verspreiding
2 nieuwe indeling, herverdeling


+ redivider v

1 opnieuw verdelen, herverdelen, herindelen
-- le lotes = herverkaveling


+ redivisibile adj

1 wat herverdeeld/heringedeeld kan worden


+ redivision sub

1 herverdeling, herindeling


redolente adj

1 geurig, welriekend


redolentia sub

1 geurigheid, geur, welriekendheid


redoler v

1 (lekker) ruiken (naar), geuren (naar)


+ redonar v

1 opnieuw geven, opnieuw schenken
-- fiducia = weer vertrouwen geven
2 teruggeven


+ redormir v

1 weer slapen


+ redowa sub

1 ARTE DE DANSA redowa (soort mazurka)


+ redox adj

1 redox
systema -- = redoxsysteem
potential -- = redoxpotentiaal
reaction -- = redoxreactie


+ redubitar v

1 opnieuw twijfelen, etc. (Vide: dubitar)


reducer v

1 terugbrengen (tot), verminderen, verkleinen, reduceren
-- le precios = de prijzen afslaan/verlagen
-- al minimo = tot een minimum terugbrengen
-- le effortio = de krachtsinspanning verminderen
-- le pression = de druk verminderen
-- un cosa a su proportiones real = iets tot zijn ware proporties terugbrengen
-- le expensas = de uitgaven besnoeien
-- le inflation = de inflatie terugdringen
-- le (intensitate del) luce(s)/lumine(s) = dimmen
-- in morsellos = kleinmaken, fijnmaken
-- le passo = de gang vertragen
iste berillos reduce = deze bril verkleint
2 brengen (tot), dwingen (tot)
-- al sclavitude = knechten, onderwerpen
-- al mendicitate/al miseria = tot de bedelstaf brengen
-- un persona al silentio = iemand het zwijgen opleggen, iemand tot zwijgen brengen
3 terugbrengen, omzetten
-- un fraction = een breuk herleiden/vereenvoudigen
-- fractiones al mesme denominator = breuken onder dezelfde noemer brengen, breuken gelijknamig maken
-- in pulpa = tot moes maken
-- a/in pulvere = tot stof doen vergaan, vernietigen
4 MEDICINA zetten (been)
-- un fractura = een beenbreuk zetten
5 CHIMIA reduceren


reducibile adj

1 herleidbaar, te herleiden, terug te brengen
2 die verminderd/verkleind/verlaagd kan worden
3 CHIMIA reduceerbaar
4 MEDICINA die gezet/op zijn plaats geduwd kan worden
5 MATHEMATICA
fraction -- = breuk die vereenvoudigd kan worden


reducibilitate sub

1 herleidbaarheid
2 verminderbaarheid, verkleinbaarheid
3 CHIMIA reduceerbaarheid


+ reducte adj

1 gereduceerd, verlaagd
a precio -- = tegen gereduceerde prijs, met korting
benzina/gasolina a precio -- = witte benzine
magazin a precios -- = kortingswinkel, discountzaak


reduction sub

1 vermindering, verkleining, verlaging, verkorting, korting, reductie
-- del disconto = discontoverlaging
-- de precios = prijsverlaging
-- de pena = strafvermindering
-- del expensas = bestedingsbeperking
-- de salario = loonsverlaging
-- del luce/del lumine = het dimmen
-- del horas de travalio/de labor = arbeidstijdverkorting
-- del demanda = vermindering van de vraag
-- del proportiones = schaalverkleining
BIOLOGIA division de -- = reductiedeling
carta de -- = kortingskaart
commutator pro le -- del luce/del lumine = dimschakelaar
dar/conceder un -- = een reductie toestaan
2 voorwerp op verkleinde schaal, verkleining
3 terugbrenging, herleiding, omrekening
tabella de -- = herleidingstabel
formula de -- = herleidingsformule
4 MEDICINA zetting (been), inbrenging, induwing
5 CHIMIA reductie
reaction de -- = reductiereactie
6 MATHEMATICA herleiding
-- de un fraction = vereenvoudiging van een breuk


+ reductionismo sub

1 reductionisme


+ reductionista sub

1 reductionist


+ reductionista adj

1 reductionistisch


reductive adj

1 reducerend, verminderend


reducto sub

1 FORTIFICATION schans, reduit
2 casino, speelzaal


reductor sub

1 iemand die/iets dat iets vermindert/verkleint/verlaagt, etc.
-- de ruito = ruisonderdrukker
2 CHIMIA reductiemiddel


+ reduellar v

1 weer duelleren


redundante adj

1 overtollig, overbodig
2 omstandig, wijdlopig, breedsprakig, omslachtig
stilo -- = wijdlopige stijl
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA redundant


redundantia sub

1 overtolligheid, overbodigheid, omhaal (van woorden), nodeloze herhaling
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA redundantie


redundar v

1 overvloedig voorhanden zijn, overvloeien, overlopen
2 bijdragen (tot), ten goede komen (aan), ten deel vallen (aan)


reduplamento sub

1 verdubbeling, vermeerdering, verheviging, versterking, toename


reduplar v

1 verdubbelen, sterker maken, versterken, vermeerderen
-- su fortias/su effortios = zijn inspanningen verdubbelen
2 sterker worden, toenemen, verhevigen


reduplicar v

1 verdubbelen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verdubbelen, herhalen, redupliceren


reduplication sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA reduplicatie, verdubbeling, herhaling
syllaba de -- = reduplicatiesyllabe
2 BIOLOGIA reduplicatie
-- de genes = genreduplicatie


reduplicative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA reduplicerend, reduplicatie vertonend


+ reduvio sub

1 ZOOLOGIA roofwants


+ redynamisar v

1 weer energie geven aan, nieuw leven inblazen


+ reedificabile adj

1 wat kan worden herbouwd


reedificar v

1 weer opbouwen, herbouwen


reedification sub

1 herbouw, wederopbouw, herstel


+ reeditar adj

1 opnieuw uitgeven, opnieuw publiceren
-- un libro = een boek opnieuw uitgeven


+ reedition sub

1 nieuwe uitgave, heruitgave, opnieuw uitgegeven boek


+ reeducabile adj

1 heropvoedbaar
2 revalideerbaar


+ reeducar v

1 heropvoeden, herscholen
2 revalideren


+ reeducation sub

1 heropvoeding, herscholing
-- de delinquentes juvenil = reëducatie van jeugdige delinquenten
2 revalidatie


+ reelaborar v

1 opnieuw uitwerken/bewerken/verwerken


+ reelaboration sub

1 hernieuwde uitwering/bewerking/verwerking


reelection sub

1 herverkiezing
-- de un deputato = herverkiezing van een afgevaardigde
presentar su -- = zich herkiesbaar stellen


reeliger v

1 herverkiezen
-- un deputato = een afgevaardigde herverkiezen


reeligibile adj

1 herkiesbaar
le presidente es -- = de voorzitter is herkiesbaar


+ reeligibilitate sub

1 herkiesbaarheid
-- del presidente = herkiesbaarheid van de voorzitter


+ reemendar v

1 weer emenderen, etc. (Vide: emendar)


+ reemerger v

1 weer oprijzen (uit) (Vide: emerger)


+ reemigrar v

1 weer emigreren


reemplear v

1 opnieuw gebruiken
2 weer in dienst nemen
-- disoccupatos = werklozen weer in dienst nemen


+ reempleo sub

1 hergebruik
materiales de -- = materiales die weer gebruikt kunnen worden
2 (het) weer in dienst nemen
-- de disoccupatos = wederindienstneming van werklozen


+ reemption sub

1 wederinkoop


+ reentrar v

1 weer binnengaan, weer ingaan
2 teruggaan


+ reentrata sub

1 het weer binnengaan
2 het teruggaan


+ reequilibrar v

1 weer in evenwicht brengen, het evenwicht herstellen


+ reestimar v

1 herschatten, herwaarderen


+ reestimation sub

1 herschatting, herwaardering


+ reevalutar v

1 herschatten, herwaarderen


+ reevalutation sub

1 herschatting, herwaardering


+ reevocar v

1 weer inherinnering brengen, weer voor de geest halen


+ reevocation sub

1 het weer in herinnering brengen, het wederon voor de gest halen


+ reexaminar v

1 opnieuw onderzoeken, herkeuren, herexamineren


+ reexamination sub

1 hernieuwd onderzoek, herkeuring, herexaminering


+ reexhumar v

1 weer opgraven


+ reexhumation sub

1 (hernieuwde) opgraving


+ reexilar v

1 opnieuw verbannen


reexpedir v

1 opnieuw verzenden, doorzenden
-- un littera = een brief doorzenden


reexpedition sub

1 het doorzenden
-- de un littera = het doorzenden van een brief


+ reexplorar v

1 opnieuw exploreren, etc. (Vide: explorar)


reexponer v

1 weer uitstallen, weer tentoon-stellen, weer exposeren
2 weer blootstellen (aan)
3 weer uiteenzetten, weer ontvouwen
4 PHOTOGRAPHIA weer belichten


reexportar v

1 weer uitvoeren, weer exporteren, herexporteren


reexportation sub

1 wederuitvoer, heruitvoer, herexport


+ reexprimer v

1 opnieuw uitdrukken, opnieuw uiten


+ reexpugnar v

1 opnieuw veroveren


+ reextinguer v

1 weer (uit)blussen, etc. (Vide: extinguer)


refacer v

1 weer/opnieuw doen/maken
2 herstellen, repareren
-- se = weer op krachten komen, opknappen


+ refacibile adj

1 wat opnieuw gedaan/gemaakt kan worden (Vide: refacer)


refaction sub

1 het opnieuw/weer doen/maken
2 het herstellen, het repareren, herstel(ling), reparatie


refection sub

1 verkwikking, lafenis


refectorio sub

1 eetzaal (van kostschool/ziekenhuis, etc.), refter, refectorium (eetzaal in klooster)
MILITAR
-- militar = kantine


+ refecundar v

1 opnieuw bevruchten, weer vruchtbaar maken


+ referendari adj

1 het referendum betreffend
lege -- = wet op het referendum


referendario sub

1 referendaris
function de -- = refendarisambt


referendum sub

1 POLITICA referendum
organisar un -- = een referendum houden
2 DIPLOMATIA verzoek om (nieuwe) instructies


+ referente sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA referent


referentia sub

1 verwijzing, referentie
-- bibliographic = literatuurverwijzing
systema de -- = referentiesysteem
puncto de -- = referentie/oriëntatie/aanknopingspunt, richtpunt
signo/marca/symbolo de -- = verwijzingsteken
quadro de -- = referentiekader
gruppo de -- = referentiegroep
numero de -- = machtigingsnummer
monstra de -- = referentiemonster
calibre de -- = referentiekaliber
material de -- = vergelijkingsmateriaal
2 --s = referenties, getuigschriften, aanbevelingen
haber bon --s = goede referenties/papieren hebben
3 bron (mbt citaat)
obra/libro de -- = naslagwerk
mention/indication de -- = bronvermelding


+ referential adj

1 referentieel, referentie...
quadro -- = referentiekader
function -- del linguage = referentiële functie van de taal


referer v

1 verslag/rapport uitbrengen, verhalen, vertellen
2 toeschrijven (aan), terugvoeren (tot), verwijzen (naar)
-- se a = A. refereren aan, verwijzen naar, B. zinspelen op, doelen op, C. betrekking hebben op
-- se a un littera = refereren aan een brief
-- un cosa al regno del fabulas = iets naar het rijk der fabelen verwijzen
nos refere a nostre littera del duo de maio = wij verwijzen naar onze brief van 2 mei
-- un persona al secunde rango = iemand naar het tweede plan verwijzen
-- se subtilmente a un cosa = een bedekte toespeling op iets maken


+ referibile adj

1 toe te schrijven (aan), terug te voeren (tot), te verwijzen (naar)


+ referimento sub

1 verwijzing, referentie
--s bibliographic = bibliografische verwijzingen
puncto de -- = referentie/oriëntatie/aanknopingspunt
quadro de -- = referentiekader
gruppo de -- = referentiegroep
monstra de -- = referentiemonster
calibre de -- = referentiekaliber
con -- a = onder vermelding van, o.v.v.
material de -- = vergelijkingsmateriaal
facer -- a un cosa = naar iets verwijzen


+ refiltrar v

1 opnieuw filtreren


+ refinanciamento sub

1 het opnieuw financieren, hernieuwde financiering


+ refinanciar v

1 weer financieren


+ reflar v

1 ECONOMIA reflatie veroorzaken


+ reflation sub

1 ECONOMIA reflatie


reflecter v

1 reflecteren, weerspiegelen, weerkaatsen
le legislation debe -- le opinion public = de wetgeving moet de neerslag zijn van de publieke opinie
2 nadenken, overwegen
-- profundemente = diep nadenken


+ reflective adj

1 reflectief, denk...
psychologia -- = reflectiepsychologie
2 weerspiegelend, reflecterend
schermo -- = reflectiescherm


+ reflectivitate sub

1 reflectievermogen
2 PHYSICA reflectiviteit


+ reflectogramma sub

1 reflectogram


+ reflectographia sub

1 reflectografie


+ reflectographic adj

1 reflectografisch


+ reflectographo sub

1 reflectograaf


reflector sub

1 terugkaatsend voorwerp of vlak, reflector


reflexe adj

1 weerspiegelend, reflecterend
apparato/camera -- = reflexcamera
visor -- = reflexzoeker
2 PHYSIOLOGIA reflex...
movimento -- = reflexbeweging
arco -- = reflexboog


reflexibile adj

1 weerkaatsbaar, reflecteerbaar
radio -- = reflecteerbare straal


reflexibilitate sub

1 reflexibiliteit, weerkaatsbaarheid, reflecteerbaarheid


reflexion sub

1 OPTICA, ACUSTICA weerkaatsing, terugkaatsing, reflectie
-- diffuse = diffuse terugkaatsing
coefficiente de -- = reflectiecoëfficiënt
factor de -- = reflectiefactor
angulo de -- = reflectiehoek
luce/lumine de -- = refelctielicht
puncto de -- = refelctiepunt
plano de -- = reflectievlak
2 het nadenken, overdenking
facite con -- = doordacht
post -- (matur) = bij nader inzien


+ reflexipetale adj

1 BOTANICA met teruggeslagen kroonbladen


+ reflexisepale adj

1 BOTANICA met teruggeslagen kelkbladen


reflexive adj

1 weerspiegelend, reflecterend
schermo -- = reflectiescherm
2 nadenkend, bedachtzaam, reflectief
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA wederkerend
pronomine -- = wederkerend voornaamwoord
verbo -- = wederkerend werkwoord
forma/voce -- = wederkerende vorm
4 MATHEMATICA
relation -- = reflexieve relatie


+ reflexivitate sub

1 het reflexief-zijn, reflexiviteit


+ reflexivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA reflexief werkwoord


reflexo sub

1 weerspiegeling, FIGURATE afspiegeling
un pallide -- del original = een slap aftreksel van het origineel
2 PHYSIOLOGIA reflex, onwillekeurige beweging/reactie
martello a --s = reflexhamer
tempore/durata/duration del -- = reflextijd
-- pupillar = pupilreflex
-- palpebral = reflex van de oogleden
-- rotulee/rotulian = kniereflex
-- conditionate = geconditioneerde/voorwaardelijke reflex
-- incontrolabile = willekeurige reflex


+ reflexogramma sub

1 MEDICINA reflexogram (grafische voorstelling van een reflexbeweging)


+ reflexologia sub

1 MEDICINA reflexologie
-- pedal/del pedes = voetzoolmassage


+ reflexologista sub

1 reflexoloog


+ reflexologo sub

1 reflexoloog


+ reflexometria sub

1 MEDICINA reflexometrie


+ refluente adj

1 terugvloeiend, terugstromend
marea -- = afnemend tij, eb


+ refluentia sub

1 terugvloeiing, terugstroming


refluer v

1 terugvloeien, terugstromen
le aqua reflue = het water stroomt terug
2 eb worden


refluxo sub

1 het terugvloeien, het terugstromen, terugstroming
2 eb, afgaand tij
fluxo e -- = eb en vloed
currente de -- = ebstroom


+ refoderar v

1 opnieuw voeren, opnieuw voe-ring aanbrengen
-- un jachetta = een nieuwe voering in een jack zetten


+ reforar v

1 weer boren, etc. (Vide: forar)


reforestar v

1 herbebossen, weer met bos beplanten


reforestation sub

1 herbebossing


reforma sub

1 hervorming, vernieuwing, (geleidelijke) verbetering
-- constitutional/del constitution = grondwetsherziening
-- monetari/financiari = munt/geldhervorming
-- fiscal = belastinghervorming
-- agrari = landhervorming
-- orthographic/del orthographia = spellinghervorming
-- scholar = schoolhervorming
-- del inseniamento = onderwijsvernieuwing
-- del stato = staatshervorming
-- electoral = kiesrechthervorming
-- integral = volledige hervoming
programma de --s = hervormingsprogramma
projecto de -- = hervormingsplan
--s social = sociale hervormingen
realisar --s = hervormingen doorvoeren
introducer --s = hervormingen invoeren
2 ECCLESIA, HISTORIA Hervorming, Reformatie


reformabile adj

1 hervormbaar, verbeterbaar


reformar v

1 opnieuw formeren, opnieuw vormen/samenstellen
2 hervormen, verbeteren
-- leges = wetten herzien


+ reformatar sub

1 COMPUTATOR opnieuw formateren


reformate adj

1 hervormd, verbeterd
2 ECCLESIA, HISTORIA hervormd, protestants
religion -- = hervormde/protestantste godsdienst
doctrina -- = hervormde leer


reformation sub

1 hervorming, verbetering
2 ECCLESIA, HISTORIA Hervorming, Reformatie


reformative adj

1 hervormend, verbeterend
mesura -- = hervormingsmaatregel


reformator sub

1 hervormer, vernieuwer
-- del mundo = wereldhervormer
-- del inseniamento = onderwijshervorming
-- (del structura) social = maatschappijhervormer
2 ECCLESIA, HISTORIA hervormer, reformator
-- (religiose) = kerkhervormer


+ reformatori adj

1 hervormend, reformatorisch


+ reformatorio sub

1 verbeteringsgesticht, heropvoedingsgesticht, tuchtschool


reformismo sub

1 reformisme


reformista sub

1 reformist


reformista adj

1 reformistisch
mesura -- = hervormingsmaatregel
currentes -- = reformisti-sche stromingen


+ reformistic adj

1 reformistisch
facer un politica -- = een reformistische politiek voeren


+ reformular v

1 herformuleren


+ reformulation sub

1 herformulering


refractar v

1 PHYSICA breken (van lichtstralen)
le prisma refracta le luce/lumine = het prisma breekt het licht
luce/lumine refractate = gebroken licht
radio refractate = gebroken straal
unda refractate = gebroken golf


refractari adj

1 weerspannig, weigerachtig om te gehoorzamen, gekant, wars
-- al autoritate = nietgezagsgetrouw
2 MEDICINA moeilijk te genezen, hardnekkig, refractair
3 vuurvast, hittebestendig
material -- = hittebestendig materiaal
petra/bricca -- = brandsteen
argilla -- = vuurvaste klei


refraction sub

1 PHYSICA (straal)breking, refractie
-- luminose/del lumine/del luce = lichtbreking
-- del colores = kleurbreking
-- multiple = meervoudige refractie
-- atmospheric = atmosferische refractie
-- acustic = akoestische refractie
valor de -- = refractiewaarde
indice/index/coefficiente de -- = brekingsindex, refractiecoëfficiënt
angulo de -- = brekingshoek
superficie de -- = brekend oppervlak
axe de -- = brekingsas
lege de -- = brekingswet


refractive adj

1 PHYSICA brekend, straalbreking veroorzakend
poter -- = straalbrekend vermogen
indice/index -- = brekingsindex, refractiecoëfficiënt
planos de division -- = lichtbrekende scheidingsvlakken


refractivitate sub

1 PHYSICA breekbaarheid (van lichtstralen), refractiviteit


+ refractometria sub

1 PHYSICA refractometrie


+ refractometric adj

1 PHYSICA refractometrisch


+ refractometro sub

1 PHYSICA refractometer


refractor sub

1 refractor, dioptrische kijker


+ refractura sub

1 (het) opnieuw breken


refrain sub FRANCESE

1 refrein
forma de -- = refreinvorm


+ refrangente adj

1 PHYSICA brekend, brekings... (mbt het licht)
poter -- = refractiviteit
planos de division/separation -- = lichtbrekende scheidingsvlakken


refranger v

1 PHYSICA breken (van lichtstralen)


refrangibile adj

1 PHYSICA breekbaar (van lichtstralen)


refrangibilitate sub

1 PHYSICA breekbaarheid (van lichtstralen), refrangibiliteit


+ refrenar sub

1 beteugelen, in toom houden, bedwingen, inhouden, afremmen
-- le enthusiasmo de un persona = iemand in zijn enthousiasme afremmen
-- su impatientia = zijn ongeduld beteugelen


refrescamento sub

1 verfrissing, verkoeling, verkwikking
2 verversing, koel drankje


+ refrescante adj

1 afkoelend, verkoelend, verfrissend
bibita -- = verkoelende drank, frisdrank


refrescar v

1 koelen, afkoelen, verfrissen
2 als nieuw maken, hernieuwen, opfrissen
-- le aere = de lucht verversen
-- le memoria de un persona = iemands geheugen opfrissen


+ refriger v

1 weer bakken, opbakken
-- patatas = aardappels opbakken


refrigerante adj

1 verkoelend, koel...
TECHNICA camisa/inveloppe -- = koelmantel
manica -- = koelslang
tubo -- = koelpijp/buis
aletta -- = koelrib
agente/fluido/liquido -- = koelmiddel
superficie -- = koeloppervlak


refrigerante sub

1 MEDICINA koortswerend middel
2 koelmiddel
-- fluide = koelvloeistof
mixtura -- = koudmakend mengsel
3 koeler, koelapparaat
-- de aere = luchtkoeler


refrigerar v

1 koelen, afkoelen


+ refrigerate adj

1 gekoeld, koel...
butyro -- = gekoelde boter
nave -- = koelschip
cala -- = koelruim
cella/camera -- = koelruimte
camion -- = koelwagen
wagon -- = koelwagon


refrigeration sub

1 het koelen, koeling, het afkoelen, afkoeling
aere de -- = koellucht
-- per aere = luchtkoeling
-- per liquido = vloeistofkoeling
a -- per aere = luchtgekoeld
-- per aqua = waterkoeling
-- fortiate = geforceerde koeling
apparato de -- = koelapparaat
tubo/conducto de -- = koelleiding/pijp/buis
aletta de -- = koelrib
systema de -- = koelsysteem
technica de -- = koeltechniek
superficie de -- = koeloppervlak


refrigerative adj

1 (ver)koelend, afkoelend, koel...


refrigerativo sub

1 MEDICINA koortswerend middel


refrigerator sub

1 ijskast, koelkast, koelruimte, koeler
-- cryogenic = diepvriezer
-- de aere = luchtkoeler


refrigeratori adj

1 (ver)koelend, afkoelend, koel...
machina -- = koelmachine
compartimento -- = koelvak


refrigidar v

1 koelen
2 koel worden, afkoelen


+ refrir v

1 weer bakken, opbakken
-- patatas = aardappels opbakken
patatas refrite = opgebakken aardappels


refugiar v

1 in veiligheid brengen, onderdak verlenen aan
-- se = een toevlucht zoeken, de wijk nemen, schuilen
-- se del pluvia = voor de regen schuilen
loco pro -- se del pluvia = schuilplaats tegen de regen
-- se in un libro = vluchten in een boek


refugiato sub

1 vluchteling
adjuta al --s = vluchtelingenhulp
campo de --s = vluchtelingenkamp
fluxo de --s = vluchtelingenstroom
problema/question del --s = vluchtelingenvraagstuk
installar le --s in campos = de vluchtelingen in kampen onderbrengen


refugio sub

1 toevluchtsoord, schuilplaats, FIGURATE toevlucht, toeverlaat
-- in le montania = berghut
-- alpin = alpenhut
-- antiaeree = schuilkelder
-- antiatomic = atoomschuilkelder
-- fiscal = belastingparadijs
porto de -- = vluchthaven, noodhaven
servir de -- = als schuilplaats dienen
offerer un -- a un persona = iemand een schuilplaats bieden
cercar un -- = een schuilplaats/toevlucht zoeken
2 TRAFFICO vluchtheuvel


refugir v

1 terugvluchten
2 weer vluchten


refulgente adj

1 schitterend, glanzend


refulgentia sub

1 schittering, glans


refulger v

1 schitteren, glanzen


+ refumar v

1 weer roken
le Vesuvio ha comenciate a -- = de Vesuvius is weer begonnen te roken


refunder v

1 opnieuw smelten
2 oversmelten, omsmelten, overgieten, hergieten


refusa sub

1 het weigeren, weigering, het afwijzen, afwijzing, het afslaan
-- de portar le armas = dienstweigering
persister in un -- = in/bij een weigering volharden


+ refusabile adj

1 te weigeren, die/dat men kan weigeren


refusar v

1 weigeren, afwijzen, afslaan
-- de obedir = weigeren te gehoorzamen
-- de accompaniar un persona = weigeren met iemand mee te gaan
-- un candidato = een kandidaat afwijzen
esser refusate a un examine = afgewezen worden, zakken voor een examen
-- un invitation = een uitnodiging afslaan
-- un offerta = een aanbod afslaan
-- un succession = een nalatenschap verwerpen


refusion sub

1 oversmelting, omsmelting


refutabile adj

1 weerlegbaar, te weerleggen
argumento -- = weerlegbaar argument


refutar v

1 weerleggen
-- un these/thesis = een stelling weerleggen
-- un autor = de beweringen van een auteur weerleggen
-- un supposition = een veronderstelling logenstraffen
isto refuta tote critica = dit kan elke kritiek doorstaan


refutation sub

1 het weerleggen, weerlegging
-- de un these/thesis = weerlegging van een stelling
-- de un argumento = weerlegging van een argument


regal adj

1 koninklijk, konings...
familia -- = koninklijke familie
dynastia -- = koningsdynastie
par -- = koningspaar
titulo -- = koninklijke titel, koningstitel
decreto -- = koninklijk besluit
missiva -- = koninklijk schrijven
autoritate -- = koninklijk gezag
poter -- = koningsmacht
palatio -- = koninklijk paleis
diadema -- = koninklijke diadeem
bibliotheca -- = koninklijke bibliotheek
casa -- = koninklijk huis, koningshuis
corona -- = koningskroon
prerogativa -- = regaal voorrecht
sceptro -- = koningsstaf
filio -- = koningszoon
tumba -- = koningsgraf
tigre -- = koningstijger
aquila -- = koningsadelaar
pinguin -- = koningspinguin
CHIMIA aqua -- = koningswater
standardo -- = koninklijke standaard/vlag
obtener le approbation/autorisation -- = de koninklijke goedkeuring krijgen


regal sub

1 koninklijk recht of privilege
--es = regalia, regaliën


regalamento sub

1 het onthalen, onthaal, het vergasten, tractatie, het tracteren


regalar v

1 vergasten (op), onthalen (op), tracteren (op)
-- se = zich te goed doen, smullen, schransen
-- le aure = een streling voor het oor zijn


+ regaleco sub

1 ZOOLOGIA haringhaai


regalitate sub

1 koningschap
-- constitutional = grondwettig koningschap


regalo sub

1 onthaal, tractatie, gastmaal, feest
esser un -- pro le oculos = een lust voor het oog zijn
esser un -- pro le aure = een streling voor het oor zijn


reganiar v

1 herwinnen, terugwinnen
-- su libertate = zijn vrijheid terugkrijgen
-- su sanitate = zijn gezondheid herkrijgen
-- su forma original = zijn oude vorm herkrijgen
-- le amicitate de un persona = iemnds vriendschap terugwinnen
2 weer bereiken


regata sub

1 regatta


rege sub

1 koning
-- tsigan = zigeunerkoning
-- del tiratores = schutterskoning
-- sin corona = ongekroonde koning
le -- del --s = de koning der koningen
coronar un -- = een koning kronen
in nomine del -- = in naam des konings
2 JOCO DE CARTAS koning, heer
-- de quadro = ruitenheer
3 CHACO koning
pedon del -- = koningspion
ala del -- = koningsvleugel
chaco {sj} al --! = de koning schaak!
mitter le -- in chaco {sj} = de koning schaak zetten


+ regelar adj

1 weer bevriezen, herbevriezen


+ regelation sub

1 herbevriezing


regenerar v

1 regenereren, herstellen, hernieuwen, vernieuwen
2 doen herleven, doen opbloeien, nieuw leven inblazen


regeneration sub

1 herstel, vernieuwing
2 FIGURATE wedergeboorte, wederopleving, regeneratie
3 BIOLOGIA regeneratie
capacitate/poter de -- = regeneratievermogen


regenerative adj

1 regenererend, herstellend, regeneratief
reactor -- = kweekreactor
BIOLOGIA capacitate/poter -- = regeneratievermogen


+ regenerator sub

1 regenerator


+ regeneratori adj

1 Vide: regenerative


regentar v

1 onderrichten, les geven
2 besturen (als een regent)


regente sub

1 regent (iemand die het rijksbestuur waarneemt)
prince/principe -- = prins-regent
2 HISTORIA regent (regerend aristocraat)
3 bestuurder (van een ziekenhuis/bank/universiteit, etc.)


regentia sub

1 ambt of waardigheid van regent, regentschap
consilio de -- = regentschapsraad
2 duur van het regentschap


reger v

1 regelen
2 regeren, besturen
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA regeren
iste prepositiones rege le accusativo = deze voorzetsels regeren de vierde naamval
le regulas que rege le construction del phrase = de regels die aan de zinsbouw ten grondslag liggen


+ regerminar v

1 regermineren, weer (ont)kiemen/ontspruiten


+ regermination sub

1 regerminatie, het opnieuw (ont)kiemen/ontspruiten


+ reggae sub

1 MUSICA reggae


regicida sub

1 koningsmoordenaar


+ regicida adj

1 koningsmoord...
complot -- = complot om de koning te vermoorden


regicidio sub

1 koningsmoord


regime sub FRANCESE

1 regime, regeringsstelsel
-- autoritari = autoritair regime
-- totalitari = totalitair regime
-- del colonellos = kolonelsbewind
paises sub -- dictatorial = dictatoriaal geregeerde landen
2 MEDICINA leefregel, dieet, regime, regiem
-- proteic = eiwitrijk dieet
malado a -- = dieetpatiënt
alimentos a -- = dieetvoeding
repasto de -- = dieetmaaltijd
sequer un -- pro magrir/de magrimento = een vermageringsdieet volgen
3 stelsel
-- fiscal = belastingstelsel
-- lingual del Union Europee = taalregiem van de Europese Unie
-- penitentiari = gevangeniswezen/stelsel
prision de -- aperte = open gevangenis


regimental adj

1 regiments...
banda -- = muziekkorps van het regiment
colores -- = regimentskleuren


regimento sub

1 regime, regeringsstelsel
2 MILITAR regiment
commandante de -- = regimentscommandant
-- de infanteria = regiment infanterie
-- del hussares = regiment der huzaren
-- del guardas = garderegiment
standardo del -- = regimentsvlag
cassa del -- = regimentskas
3
-- de muses/mures = een heel regiment muizen


regina sub

1 (anque CHACO) koningin
-- matre = koningin moeder
esser tractate como un -- = als een koningin behandeld worden
(que) vive le --! = leve de koningin!
titulo de -- = koninginnetitel


region sub

1 streek, gebied, gewest, regio
le -- parisian = de regio Parijs
--es arctic = noordpoolgebieden
-- natural = natuurgebied
-- vinicole = wijnstreek
-- horticole = tuinbouwgebied
-- agricole = landbouwstreek/gebied
-- industrial = industriegebied
-- pectoral = borststreek
-- abdominal = buikstreek
-- renal = nierstreek
-- montuose/montaniose = berggebied
-- del dunas = duinstreek
-- atmospheric = luchtstreek
METEO -- de precipitationes = neerslaggebied
-- seismic = aardbevingsgebied
-- de frontiera = grensgebied
-- linguistic = taalgebied
-- sub mandato = mandaatgebied
-- del celo = hemelstreek
--es polar = poolstreken
-- del corde = hartstreek


regional adj

1 streek..., regionaal
jornal -- = streekblad
centro -- = streekcentrum
autobus -- = streekbus
museo -- = streekmuseum
consilio -- = streekraad
roman -- = streekroman
hospital -- = streekziekenhuis
planification -- = streekplan
disconto -- = regiokorting
accento -- = regionaal accent, streekaccent
schola -- = streekschool
transporto -- = streekvervoer
division -- = regionale indeling
radio -- = regionale omroep


+ regionalisar v

1 regionaliseren


+ regionalisation sub

1 regionalisatie


regionalismo sub

1 regionalisme


regionalista sub

1 regionalist, provincialist


+ regionalista adj

1 regionalistisch, provincialistisch
politica -- = regionalistische politiek
scriptor -- = regionalistische schrijver


+ regionalistic adj

1 regionalistisch, provincialistisch
litteratura -- = regionalistische literatuur
haber un vision -- de un problema = een regionalistische kijk op een probleem hebben


+ registrabile adj

1 registreerbaar


registrar v

1 in een register opnemen, registreren, inschrijven, boeken
-- super discos = op de plaat zetten
-- un littera = een brief aantekenen
littera registrate = aangetekende brief
-- resultatos = resultaten boeken


registration sub

1 het registreren, registratie, het inschrijven, inschrijving, boeking
-- super discos = plaatopname
-- super banda = bandopname
-- phonic = geluidsopname
certificato de -- = registratiebewijs
le -- de un littera = het aantekenen van een brief
imposto/taxa de -- = registratiebelasting
bureau (F)/officio de -- = registratiekantoor


registrator sub

1 registrator, inschrijver, boeker
2 registreertoestel
-- de cassa = kasregister


+ registrator adj

1 (zelf)registrerend
barometro -- = zelfregistrerende barometer


registro sub

1 register, lijst, boek, inhoudsopgave
-- criminal/penal = strafregister
-- commercial/mercantil/del commercio = handelsregister
-- catastral = grondregister, kadaster
-- del impostos = belastingkohier
-- del matrimonios/del maritages = huwelijksregister
-- del nascentias = geboortenregister
-- del baptismos = doopregister
-- del population = bevolkingsregister
-- del hypothecas = hypotheekregister
-- del obligationes = obligatieregister
-- del guilda = gildeboek
-- del stato civil = register van de burgelijke stand
-- genealogic = geslachtsregister
-- de bordo/maritime/nautic = scheepsregister
-- de reclamationes = klachtenboek
-- de reception = gastenboek (in hotel)
2 orgelregister
3 MUSICA register (deel van de toonomvang van een instrument/stem)
-- del voce = stemregister
-- basse del clarinetto = laag register van de klarinet
button de -- = registerknop
tirar tote le --s = alle registers opentrekken
4 regelschuif, klep (in oven/kachel, etc.) trekschuif
5 TYPOGRAPHIA register


regnante adj

1 regerend, heersend, die aan de macht is, die aan het bewind is
regina -- = de (nu) regerende koningin
2 (over)heersend, het meest voorkomend, algemeen
vento -- = heersende wind
opinion -- = heersende mening
gusto -- = heersende smaak


+ regnante sub

1 heerser


regnar v

1 regeren, heersen
-- con le sceptro de ferro = met de knoet regeren
divide e regna/impera = verdeel en heers
2 beheersen, meester zijn (over/in)
3 heersen, bestaan, veel voorkomen, in zwang zijn


regnicola sub

1 onderdaan, inwoner


regno sub

1 regering, bewind, bestuur
le -- de Napoleon = de regering van Napoleon
sub/durante le -- de Juliana = onder de regering van Juliana
2 koninkrijk, rijk
-- animal = dierenrijk
-- vegetal = plantenrijk
-- floral = bloemenrijk
-- mineral = delfstoffenrijk
-- de Deo = Godsrijk
-- celeste/del celo = koninkrijk der hemelen
-- millenari = duizendjarig rijk
Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord = Verenigd Koninkrijk van Groot Britannië en Noord-Ierland


+ regrandinar v

1 METEO weer hagelen


+ regratiamento sub

1 het bedanken, dank, dankzegging
littera de -- = dankbrief
psalmo de -- = dankpsalm


regratiar v

1 danken, bedanken, zijn dankbaarheid tonen voor
nos regratia le publico pro su attention = wij danken het publiek voor de aandacht


+ regrattar v

1 weer (af)krabben


regreder v

1 achteruitgaan, teruggaan, teruglopen, afnemen, verminderen


regressar v

1 achteruitgaan, teruggaan, teruglopen, afnemen, verminderen
le delinquentia regressa = de criminaliteit neemt af


regression sub

1 regressie, achteruitgang, teruggang, terugval, retrogressie
-- de un interprisa = achteruitgang/verloop van een bedrijf
-- del criminalitate = daling van de criminaliteit
-- del production = daling van de produktie
-- economic = economische regressie
2 MATHEMATICA, ASTRONOMIA etc., regressie
equation de -- = regressievergelijking
coefficiente de -- = regressiecoëfficiënt
linea de -- = regressielijn


regressive adj

1 regressief, teruggaand, terugwerkend. achteruitgaand, teruglopend, retrograde
LINGUISTICA E GRAMMATICA
assimilation -- = regressieve assimilatie
BIOLOGIA evolution -- = regressieve ontwikkeling
PHILOSOPHIA rationamento -- = regressieve redenering
MATHEMATICA numeration -- = aflopende nummering


regret sub

1 spijt, berouw
plen de -- = vol spijt
exprimer su --es a un persona = iemand zijn leedwezen betuigen


regrettabile adj

1 betreurenswaardig, te betreuren, jammer, spijtig
un error -- = een betreurenswaardige fout
un incidente -- = een betreurenswaardig incident


regrettar v

1 het verlies betreuren, terug verlangen naar, missen
nos regrettara su absentia = node zullen wij hem missen
-- su juventute = terug verlangen naar zijn jeugd
2 betreuren, spijt hebben van
-- un error = een vergissing betreuren
tu va -- lo = daar zul je spijt van krijgen


+ regruppamento sub

1 hergroepering
-- familial = gezinshereniging
-- parcellari = ruilverkaveling
-- de un armea = hergroepering van een leger


+ regruppar v

1 hergroeperen
-- un armea = een leger hergroeperen


reguardar v

1 kijken naar, (be)kijken
-- le horologio = op zijn horloge kijken
-- un persona fixemente = iemand strak aankijken
-- fixemente ante se = strak voor zich uitkijken
2 beschouwen, bekijken, letten op
-- como = beschouwen als
3 betreffen, aangaan
isto non me reguarda = dat gaat me niet aan, dat is ver van mijn bed


+ reguardator sub

1 iemand die kijkt, kijker


reguardo sub

1 het kijken, blik
a prime -- = op het eerste gezicht
-- diffidente = argwanende blik
-- frigide = koude blik
-- malevole/malevolente = boosaardige blik
-- interrogatori = vragende blik
-- penetrante = doordringende blik
-- accusatori = beschuldigende blik
-- amical = vriendelijke blijk
-- inamical = onvriendelijke blik
-- imperative/imperiose = gebiedende blik
-- dominator = heersersblik
-- incisive = vlijmscherpe blik
-- anxiose = angstige blik
-- inexpressive = uitdrukkingsloze blik
-- fixe = strakke blik
-- oblique = zijdelingse blik
-- furtive/subrepticie = steelse/verholen blik
-- luminose = stralende blik
-- confidente = blik vol vertrouwen
-- de intelligentia = blik van verstandhouding
-- aquilin = arendsblik
-- timide = schuchtere blik
--s lascive/concupiscente = wellustige blikken
-- sever = strenge blik
-- distracte/absente = afwezige blik
-- de reproche = verwijtende blik
-- scrutator = vorsende blik
con le -- perdite = met de blik op oneindig
attraher tote le --s = veel bekijks hebben
2 zorg, aandacht, egard
sin -- de = ongeacht, zonder rekening te houden met


+ reguidar v

1 weer leiden, etc. (Vide: guidar)


regula sub

1 regel, voorschrift, richtsnoer
--s del joco = spelregels
-- del avantage = voordeelregel
--s del grammatica = spraakkunstregels
-- de orthographia = spellingregel
-- de conducta/comportamento = gedragsregel
-- de selection = selectieregel
-- de vita = levensregel
-- de derecto = rechtsregel
-- mnemonic = ezelsbruggetje
-- fundamental = grondregel
-- principal = hoofdregel
-- monachal/monastic/claustral/religiose = kloosterregel, orderegel, ordevoorschrift
le exceptiones confirma le -- = de uitzonderingen bevestigen de regel
respectar/observar le --s = de regels in acht nemen, zich aan de regels houden
secundo tote le --s del arte = volgens alle regels van de kunst
2 MATHEMATICA bewerking, regel
le quatro -- = de vier hoofdbewerkingen
-- de tres = regel van drieën
3 liniaal, meetlat, duimstok
-- de calculo = rekenliniaal
-- de designo = tekenliniaal
-- adjustabile = stelliniaal
4 --s = menstruatie


+ regulabile adj

1 regelbaar, verstelbaar, instelbaar, reguleerbaar
velocitate -- = regelbare snelheid
lampa -- = verstelbare lamp
turbina a palas -- = turbine met verstelbare schoepen


+ regulabilitate sub

1 regelbaarheid, reguleerbaar-heid, verstelbaarheid, instelbaarheid


+ regulamentabile adj

1 reglementeerbaar


+ regulamentar v

1 reglementeren
-- le commercio = de handel reglementeren
-- un cosa = iets reglementair vastleggen


regulamentari adj

1 reglementair, voorgeschreven, volgens voorschrift
tempore -- (del joco) = reglementaire speeltijd
le durata/duration -- del match (A) = de reglementaire speelduur
in le forma -- = in de voorgeschreven vorm


+ regulamentate adj

1 gereglementeerd
prostitution -- = gereglementeerde prostitutie


+ regulamentation sub

1 reglementering, regeling
-- del precios = prijsregeling


regulamento sub

1 het regelen, regeling
-- legal = wettelijke regeling
-- del visitas = bezoekregeling
-- del derecto de visita = bezoekregeling, omgangsregeling
2 reglement
-- de ordine (interne) = reglement van orde
-- interior/interne = huishoudelijk reglement
-- del bursa = beursreglement
-- portuari = havenreglement
-- de servicio = dienstreglement
-- policiari/de policia = politiereglement
projecto de -- = ontwerp-reglement
3 verordening, voorschrift
-- municipal = gemeenteverordening
-- de construction(es) = bouwverordening


regular adj

1 regelmatig, volgens de regels, volgens de normen, volgens de wet
verbo -- = regelmatig werkwoord
versos -- = gebonden verzen
vita -- = geregeld leven
2 regelmatig, gelijkmatig, met vaste tussenpozen plaats hebbend of bewegend
pulso -- = regelmatige pols(slag)
progresso -- = gestadige vooruitgang
taxi de servicio -- = lijntaxi
volo -- = lijnvlucht
respiration -- = regelmatige ademhaling
pulso -- = regelmatige pols(slag)
scriptura -- = regelmatig handschrift
a intervallos -- = op gezette tijden
3 nauwkeurig, stipt
4 RELIGION, MILITAR regulier, geregeld
armea -- = geregeld leger
truppas -- = geregelde troepen
clero -- = reguliere geestelijkheid, ordegeestelijken


regular v

1 onderstrepen, strepen trekken (onder)
2 regelen, vaststellen, bepalen, organiseren
-- su jorno = zijn dag indelen
-- le circulation/le traffico = het verkeer regelen
mania de -- = regelzucht
3 regelen, bijstellen, aanpassen
-- un motor = een motor afstellen
-- le frenos = de remmen stellen
4 regelen, vereffenen, afwikkelen, bijleggen
-- un querela/un litigio = een geschil beslechten


regularisar v

1 regelen, in orde brengen, in overeenstemming met de voorschriften brengen


regularisation sub

1 het regelen, het in orde brengen, het in overeenstemming met de voorschriften brengen


regularitate sub

1 regelmatigheid, geregeldheid, ordelijkheid
2 regelmaat, gelijkmatigheid, goede verhouding, juiste proportie
met de -- van de klok = con le regularitate de un horologio
3 nauwkeurigheid, stiptheid


regulation sub

1 het regelen, regeling
-- limitative = limitatief voorschrift
-- del nascentias = geboortenregeling
-- thermic = temperatuurregeling
-- del circulation/del traffico = verkeersregeling
2 het bijstellen, het regelen
-- de contrasto = contrastregeling
vite de -- = stelschroef
mechanismo de -- = regelingsmechanisme


+ regulative adj

1 regulatief


regulator sub

1 iemand die regelt, regelaar
2 regelaar, regulateur, regulator, regelmechanisme
-- de velocitate = snelheidsregulateur
-- de currente = stroomregelaar
-- de pression = drukregelaar
-- de voltage/tension = spanningsregelaar
-- de gas = gasregulateur
-- electrohydraulic = elektrohydraulische regulator
vite de -- = regulateurschroef
valvula de -- = regulateurklep
rondella de -- = drukring (op pakking)


regulator adj

1 regelend, regel..., regulerend, regulatorisch
factor -- = regulerende factor
effecto -- = regulerende werking/effect
dispositivo -- = regelmechanisme


reguletto sub

1 liniaaltje
2 ARTE DE CONSTRUER plat lijstje


regulo (I) sub

1 CHIMIA metaalkoning, regulus
2) antifrictiemiddel, regulus


+ regulo (II) sub

1 ZOOLOGIA goudhaantje


regurgitar v

1 oprispen, (uit)braken, overgeven


regurgitation sub

1 oprisping, MEDICINA regurgitatie
-- acre/acide = zure oprisping


+ regustar v

1 weer proeven
2 weer genieten van


+ rehaber v

1 weer hebben


rehabilitar v

1 in eer herstellen, rehabiliteren
-- se = zich rehabiliteren
2 herstellen, restaureren, renoveren, weer opknappen
-- le centro del urbe = de binnenstad saneren
3 MEDICINA revalideren, rehabiliteren


rehabilitation sub

1 eerherstel, rehabilitatie
2 herstelling, renovatie, restauratie
-- del centro del urbe = sanering van de binnenstad
3 MEDICINA revalidatie, rehabilitatie


+ rehabitabile adj

1 te rehabiliteren, rehabiliteerbaar


+ rehabitar v

1 weer bewonen


+ rehabituar v

1 weer laten (ge)wennen
-- se a un travalio/labor = weer aan een werk wennen


+ reharmonisar v

1 (anque MUSICA) opnieuw harmoniseren


+ rehydratar v

1 rehydrateren


Reich sub GERMANO

1 Reich, Rijk


Reichstag sub GERMANO

1 Reichstag, Rijksdag


+ reificar v

1 PHILOSOPHIA omzetten in of beschouwen als een concreet ding, (iemand) tot een object maken


+ reification sub

1 PHILOSOPHIA het omzetten in of het beschouwen als een concreet ding


+ reimbarcamento sub

1 (het) weer inschepen, wederinscheping


+ reimbarcar v

1 weer aan boord gaan, weer inschepen


+ reimbarcation sub

1 (het) opnieuw inschepen, wederinscheping


reimbursabile adj

1 terug te betalen, aflosbaar
obligation -- = aflosbare obligatie


+ reimbursabilitate sub

1 mogelijkheid tot terugbetaling, aflosbaarheid


reimbursamento adj

1 terugbetaling, aflossing
reclamar le -- de un avantia = een voorschot opvragen
2 rembours
inviar contra -- = onder rembours verzenden
invio contra -- = rembourszending
pagamento del -- = remboursbetaling
factura de -- = remboursfactuur
amonta/summa del -- = remboursbedrag


reimbursar v

1 terugbetalen, aflossen
-- un avantia = een voorschot terugbetalen
-- su creditores = zijn schuldeisers terugbetalen


+ reimpermeabilisar v

1 weer waterafstotend/waterdicht maken


+ reimpermeabilisation sub

1 (het) weer waterafstotend/waterdicht maken


+ reimplaciabile adj

1 vervangbaar, te vervangen
un tal empleato es difficilemente -- = zo'n kracht is moeilijk te vervangen


reimplaciamento sub

1 (plaats)vervanging, het vervangen
-- de un vitro rumpite = vervanging van een gebroken ruit
valor de -- = vervangingswaarde
costos de -- = vervangingskosten
producto de -- = vervangingsmiddel


reimplaciante sub

1 (plaats)vervanger, waarnemer, invaller, SPORT invaller, wissel(speler)
esser le -- de = als invaller optreden voor


reimplaciar v

1 vervangen, in de plaats komen van, de plaats innemen van, aflossen, invallen voor
-- un parola per un altere = een woord door een ander vervangen
le traction electric reimplacia de plus in plus le traction a vapor = de elektrische tractie vervangt steeds meer de stoomtractie
necessitar urgentemente esser reimplaciate = hard aan vervanging toe zijn


+ reimplantar v

1 weer inplanten


+ reimplantation sub

1 wederinplanting


reimpler v

1 (weer) vullen
-- un vitro = een glas vullen
2 opvullen
-- de fango = dichtslibben, aanslibben


+ reimportar v

1 COMMERCIO reimporteren, weder invoeren


+ reimportation sub

1 COMMERCIO wederinvoer


reimpression sub

1 het herdrukken
2 herdruk


reimprimer v

1 herdrukken, overdrukken
-- un libro = een boek herdrukken


+ reincarcerar v

1 weer opsluiten
-- un criminal = een misdadiger opnieuw opsluiten


+ reincarceration sub

1 hernieuwde opsluiting


reincarnar v

1 reïncarneren


reincarnation sub

1 reïncarnatie
theoria/doctrina del -- = reïncarnatieleer


reincassamento sub

1 het weer in de kassa/doos, etc. doen, het weer incasseren


reincassar v

1 weer in de kassa/doos, etc. doen, weer incasseren
2 terug ontvangen (geld)


+ reincorporar v

1 weder inlijven
on le habeva reincorporate in le mesme regimento = ze hadden hem weer in hetzelfde regiment ingelijfd
-- se al peloton = zich laten terugzakken in het peloton


+ reincorporation sub

1 wederinlijving


+ reinetta sub

1 renet, reinet
-- dorate = goudrenet


reinfectar v

1 weer infecteren/besmetten/aansteken
le plaga se ha reinfectate = de wond is opnieuw besmet


+ reinfection sub

1 hernieuwde besmetting, herinfectie
-- de un plaga = hernieuwde besmetting van een wond


reinfortiamento sub

1 versterking, versteviging
-- del dica = dijkversterking
truppas de -- = versterkingstroepen


reinfortiar v

1 versterken
het leger -- = reinfortiar le armea
-- un dica = een dijk versterken
-- un persona in su opinion = iemand in zijn mening versterken
angulo reinfortiate = stoothoek


+ reinfortio sub

1 versterking MILITAR
--s = versterkingen
le armea recipe --s = het leger krijgt versterkingen


+ reinfusion sub

1 reïnfusie


reingagiar v

1 opnieuw in dienst nemen


+ reinitiar v

1 weer beginnen, herbeginnen


+ reinjectar v

1 herinjiceren


+ reinjicer v

1 herinjiceren


+ reinocular adj

1 herinenten, revaccineren


+ reinoculation sub

1 herinenting, revaccinatie


+ reinquadrar v

1 opnieuw inlijsten, etc. (Vide: inquadrar)


+ reinscriber v

1 weer inschrijven


+ reinscription sub

1 wederinschrijving


+ reinserer v

1 weer invoegen/bijsluiten, etc. (Vide: inserer)


+ reinsertion sub

1 (het) weer invoegen/bijsluiten, etc. (Vide: insertion)


+ reinspectar v

1 weer inspecteren, weer controleren
2 opnieuw aandachtig bekijken/onderzoeken


+ reinspection sub

1 hernieuwde inspectie/controle/nauwkeurig onderzoek


reinstallar v

1 in ambt/waardigheid/functie herstellen
2 opnieuw inrichten, weer vestigen


reinstallation sub

1 herinstallatie, herstel in ambt/waardigheid/functie
2 hernieuwde vestiging


+ reintegrabile adj

1 reïntegreerbaar


reintegrar v

1 weer in het bezit stellen van, teruggeven, herstellen (in), reïntegreren
-- un persona in su function = iemand in zijn functie herstellen
-- un amonta/summa = een bedrag terugstorten


reintegration sub

1 het weer in het bezit stellen van, het herstellen (in), reïntegratie
-- de un functionario = herstel in ambt van een ambtenaar


+ reintegrator sub

1 iemand die reïntegreert, etc.


+ reinterpretar v

1 herinterpreteren


+ reinterpretation sub

1 herinterpretatie


+ reintroducer v

1 weer invoeren
-- in un texto lo que on habeva removite de illo = weer invoeren in een tekst wat men er uit had verwijderd


+ reintroduction sub

1 het weer invoeren, herinvoering


+ reinventar v

1 weer uitvinden


+ reinvention sub

1 (het) weer uitvinden


+ reinvestimento sub

1 herinvestering


+ reinvestir v

1 herinvesteren


+ reinviar v

1 terugzenden, terugsturen
-- le pacco al expeditor = het pakket retourneren aan de afzender


+ reinvio sub

1 terugzending, retourzending
le -- al expeditor = het terugsturen aan de afzender
inveloppe de -- = retourenvelop


+ reinvitar v

1 opnieuw uitnodigen, hernoden


reiterabile adj

1 wat herhaald kan worden
un therapia non -- = een therapie die niet herhaald kan worden


+ reiterabilitate sub

1 mogelijkheid om herhaald te worden


reiterar v

1 herhalen
-- le promissas = de beloften herhalen


reiteration sub

1 herhaling
-- de un therapia = herhaling van een therapie


reiterative adj

1 JURIDIC reïteratief, nogmaals herhaald


rejectabile adj

1 wat verworpen moet worden, verwerpelijk
un puncto de vista -- = een verwerpelijk standpunt


rejectar v

1 weer werpen, opnieuw gooien
2 terugwerpen, teruggooien
3 uitwerpen, uitbraken, uitspuwen, wegwerpen
4 MEDICINA afstoten (bij transplantatie)
le corde transplantate esseva rejectate = het ruilhart werd afgestoten
5 verwerpen, afslaan, afwijzen
-- un pensata/pensamento = een gedachte verwerpen
-- un offerta = een aanbod afslaan
-- un consilio = een raad in de wind slaan
-- un accusation = een beschuldiging van de hand wijzen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp verwerpen
JURIDIC -- un recurso = een beroep verwerpen


rejection sub

1 verwerping, afkeuring, afwijzing
JURIDIC -- de un recurso = verwerping van een beroep
2 uitwerping, uitspuwing, wegwerping
3 MEDICINA afstoting (bij transplantatie)


+ rejunger v

1 weer samenvoegen, etc. (Vide: junger)
2 inhalen


rejuvenescer v

1 weer jong maken, verjongen
iste pectinatura te rejuvenesce = dit kapsel maakt je jonger
sentir se como rejuvenescite = zich als herboren voelen


rejuvenescimento sub

1 het weer jong maken/worden, verjonging
cura de -- = verjongingskuur


+ relacerar v

1 weer (ver)scheuren


relais sub FRANCESE

1 TECHNICA relais
-- electromagnetic = elektromagnetisch relais
-- de microphono = microfoonrelais
emissor/transmissor de -- = relaiszender
connexion de -- = relaisschakeling
ancora de -- = relaisanker
contacto de -- = relaiscontact
protection per -- = relaisbeveiliging


+ relancear v

1 weer gooien
2 teruggooien


+ relapse adj

1 RELIGION relaps, weder afvallig


+ relapso sub

1 RELIGION relaps


relatar v

1 vertellen, verhalen, weergeven, verslag doen


relation sub

1 relaas, verslag, verhaal, bericht
-- de viage = reisverslag, reisverhaal
interrumper su -- = zijn relaas onderbreken
facer -- de = verslag doen van
2 relatie, betrekking, verband, verhouding
le -- inter le duo eventos = de samenhang van de twee gebeurtenissen
-- causal = causaal/oorzakelijk verband
-- de parentato = verwantschapsbetrekking
in -- con, con -- a = in relatie tot
3 omgang, verkeer, betrekking, relatie
--es amorose = liefdesbetrekkingen
--es sexual = sexuele omgang
--es extramarital = overspel
--es de amicitate = vriendschappelijke betrekkingen
--es cordial = hartelijke betrekkingen
--es diplomatic = diplomatieke betrekkingen
--es cultural = culturele betrekkingen
--es human = intermenselijke betrekkingen
--es politic = politieke betrekkingen
--es public = public relations
--es de familia = familiebetrekkingen
--es de travalio/de labor = arbeidsverhoudingen
--es epistolari = briefwisseling
-- fixe/stabile = vaste relatie
circulo de --es = kennissenkring
entrar in --es con = relaties aanknopen met
mantener bon --es con = goede betrekkingen onderhouden met


+ relational adj

1 van de relatie, relatie..., relationeel
therapia -- = relatietherapie
problema -- = relatieprobleem


+ relationismo sub

1 PHILOSOPHIA relationisme


relative adj

1 relatief, betrekkelijk
humiditate -- = relatieve vochtigheid
majoritate -- = relatieve meerderheid
notion/concepto -- = relatief begrip
JURIDIC competentia -- = relatieve competentie
2 betrekking hebbend (op)
-- a = betreffende
le leges -- al divortio = de wetten betreffende de echtscheiding
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA betrekkelijk, naar een antecedent verwijzend
pronomine -- = betrekkelijk voornaamwoord
proposition -- = betrekkelijke bijzin


+ relativisar v

1 relativeren
-- un concepto = een begrip relativeren
su capacitate de -- = zijn vermogen om te relativeren


+ relativisation sub

1 het relativeren, relativering


relativismo sub

1 relativisme
le -- de Kant = het relativisme van Kant


+ relativista sub

1 relativist


+ relativista adj

1 relativistisch
philosophia -- = relativistische filosofie


+ relativistic adj

1 relativistisch
doctrina -- = relativistische leer
un interpretation -- del realitate = een relativistische interpretatie van de werkelijkheid


relativitate sub

1 betrekkelijkheid, betrekkelijk karakter
concepto/notion de -- = relativiteitsbesef
2 PHYSICA relativiteit
theoria del -- = relativiteitstheorie/leer
principio de -- = relativiteitsbeginsel


relator sub

1 verteller, verhaler


+ relavar v

1 nogmaals wassen


+ relavatura sub

1 het nogmaals wassen


+ relax sub ANGLESE

1 ontspanning, rust, relaxatie, relax


relaxamento sub

1 het ontspannen, ontspanning
-- del musculos = ontspanning van de spieren
politica de -- = ontspanningspolitiek
2 het verslappen, verslapping
-- de disciplina = verslapping van de discipline


+ relaxante adj

1 ontspannend, ontspannen
massage -- = ontspannende massage
un banio -- = een ontspannend bad


relaxar v

1 losser maken, ontspannen, verslappen
-- le musculos = de spieren ontspannen, zich warm lopen
musculos relaxate = ontspannen spieren
moral relaxate = losse moraal
-- le surveliantia = de waakzaamheid verslappen
-- se = 1. slapper worden, verslappen, 2. zich ontspannen, relaxen
le attention se relaxa = de aandacht verslapt
2 in vrijheid stellen
3 ontslaan (van verplichting, etc.)


relaxation sub

1 het ontspannen, ontspanning
politica de -- = ontspanningspolitiek
exercitio de -- = ontspanningsoefening
massage de -- = ontspannende massage
2 het verslappen, verslapping
-- muscular = spierverslapping
3 JURIDIC (gedeeltelijke) kwijtschelding (van straf/plicht, etc.)


+ relaxotherapia sub

1 MEDICINA relaxotherapie, ontspanningstherapie


+ relectura sub

1 herlezing
-- de un articulo interessante = herlezing van een interessant artikel


relegar v

1 verbannen, deporteren
2 verwijzen (naar een lagere positie of klasse)
-- un cosa al regno/region del fabulas = iets naar het rijk der fabelen verwijzen
-- al secunde plano = iets op de achtergrond schuiven
-- al oblido/oblivion = aan de vergetelheid prijsgeven
iste equipa ha essite relegate al secunde division = deze club is naar de tweede divisie gedegradeerd


relegation sub

1 verbanning, deportatie
2 verwijzing (naar lagere positie of klasse), SPORT degradatie
match (A) de -- = degradatiewedstrijd
risco de -- = degradatiegevaar
zona de -- = degradatiezone


releger v

1 herlezen
-- un articulo interessante = een interessant artikel nog eens lezen


relentamento sub

1 vertraging, vermindering, verslapping, verflauwing
-- del production = teruglopen van de produktie


relentar v

1 vaart/snelheid minderen
2 vertragen, matigen, afremmen, doen verflauwen, temperen
-- le expansion economic = de economische groei afremmen
-- le passo = de pas inhouden
-- le production = de produktie afremmen
-- se = langzamer gaan/verlopen, verflauwen, afzwakken, afnemen
le offensiva comencia de -- se = het offensief begint te verflauwen
film (A) relentate = vertraagde film


relevamento sub

1 het weer oprichten, het overeind zetten
2 het verlichten, verlichting, het opluchten, opluchting, het ontlasten, ontlasting
3 het ondersteunen, ondersteuning, het helpen, hulp, het bijstaan, bijstand
4 het aflossen, aflossing


+ relevante adj

1 relevant, van belang, belangrijk


+ relevantia sub

1 relevantie, belang
iste facto non ha -- = dit feit is niet van belang


relevar sub

1 releveren, doen opmerken, de aandacht vestigen op, naar voren brengen, ingaan op
2 verlichten, opluchten, ontlasten
3 ondersteunen, helpen, bijstaan
4 ontslaan (van), ontzetten (uit), ontheffen (van)
-- un persona de su deberes = iemand van zijn verplichtingen ontheffen
5 aflossen
-- le guarda = de wacht overnemen
-- le sentinellas = de schildwachten aflossen
-- un persona = het van iemand overnemen
6 doen uitsteken, naar voren doen springen, opheffen, omhoog doen, opzetten (kraag)
-- le manicas = de mouwen omslaan
7 weer overeind/rechtop zetten, weer overeind helpen
-- un persona qui ha cadite = iemand die gevallen is weer overeind helpen
8 ARTE in relief werken (schilderen/beeldhouwen, etc.)


relevator sub

1 iemand die hulp/steun/bijstand geeft (bijv. aan armen)


+ reliberar v

1 weer bevrijden


relicte adj

1 in onbruik


relievo sub

1 reliëf
-- terrestre = aardreliëf
mappa/carta in --/del --s = reliëfkaart
solea a -- = profielzool
pictura in -- = reliëfschildering
designo in -- = reliëftekening
iste pneu(matico) ha perdite su -- = er zit geen profiel meer op deze band
mitter/poner in -- = doen uitkomen, naar voren brengen, in het licht stellen
gravar in -- = bosseleren, voorzien van reliëfversieringen
alte -- = haut-relief
basse -- = bas-relief
-- in ligno = houtreliëf
-- de un fortalessa = relief van een vestingwerk
perspectiva in -- = reliëfperspectief
lithographia/impression in -- = diepdruk
2 FIGURATE contrast, afwisseling, levendigheid
dar -- a un cosa = een zaak meer relief geven


religar v

1 opnieuw vastbinden


+ religiographia sub

1 religiografie


+ religiographic adj

1 religiografisch


religion sub

1 religie, geloof, godsdienst
libertate de -- = godsdienstvrijheid
-- del natura = natuurgodsdienst
-- de stato = staatsgodsdienst
-- catholic = katholieke godsdienst
-- protestante/reformate = hervormde/protestantse godsdienst
-- revelate = geopenbaarde godsdienst
-- formalista = vormelijk geloof
philosophia del -- = godsdienstfilosofie
psychologia del -- = godsdienstpsychologie
phenomenologia del -- = godsdienstfenomenologie
historia del -- = godsdienstgeschiedenis/historie
historico del -- = godsdiensthistoricus
sociologia del -- = godsdienstsociologie
odio de -- = godsdiensthaat
guerras de -- = godsdienstoorlogen
abjurar un -- = een geloof verzaken
converter se a un -- = zich tot een godsdienst bekeren
professar/practicar un -- = een godsdienst belijden


religiosa sub

1 kloosterlinge, non
habito de -- = nonnengewaad, nonnenkleed
choro de --s = nonnenkoor
tocca de -- = nonnenkap
ordine de --s = nonnenorde
velo de -- = nonnensluier


religiose adj

1 godsdienstig, religieus, geloofs..., kerkelijk
arte -- = religieuze kunst, kerkelijke kunst
festas -- = kerkelijke feesten
institution -- = kerkelijke instelling
autoritates -- = kerkelijke gezagsdragers
reformator -- = kerkhervormer
indifferentia -- = onverschilligheid in godsdienstzaken
coercition/compulsion -- = godsdienstdwang
odio -- = godsdiensthaat
maritage/matrimonio -- = kerkelijk huwelijk
musica -- = gewijde muziek
persecutiones -- = geloofsvervolgingen
scientias -- = godsdienstwetenschappen
secta -- = godsdienstige sekte
deber -- = godsdienstplicht
controversia/disputa/dissension -- = godsdiensttwist
divergentia -- = godsdienstgeschil
pace -- = godsdienstvrede
libertate -- = godsdienstvrijheid
inseniamento/instruction -- = godsdienstonderwijs/onderricht
deber -- = godsdienstplicht
sentimento -- = godsdienstzin
follia/delirio/mania -- = godsdienstwaanzin
crise/crisis -- = geloofscrisis
question -- = geloofskwestie
meditationes -- = godsdienstige overdenkingen
doctrina -- = geloofsleer
vita -- = geloofsleven
servicio -- = godsdienstoefening
fervor/zelo -- = geloofsijver
association -- = godsdienstige vereniging
reunion -- = godsdienstige samenkomst
opponente/adversario -- = godsdienstige tegenstander
ceremonias/ritos -- = godsdienstige plechtigheden
education -- = godsdienstige opvoeding
lor convictiones -- non lo permitte = dat mag niet volgens hun godsdienstige overtuiging
2 van het klooster, klooster...
congregation -- = religieuze congregatie
ordines -- = geestelijke orden
regula -- = kloosterregel
3 scrupuleus, gewetensvol, stipt, nauwgezet
con exactitude -- = met pijnlijke nauwgezetheid
sequer religiosemente le indicationes = de aanwijzingen stipt opvolgen


religiositate sub

1 godsdienstigheid, religiositeit
2 stiptheid, nauwgezetheid, trouw


religioso sub

1 ordegeestelijke, kloosterling, monnik
convento de --s = mannenklooster


relinquer v

1 opgeven, prijsgeven (geloof, etc.)
2 afstand doen van (aanspraak/recht, etc.)


reliquario sub

1 relikwieënschrijn, reliquarium


reliquia sub

1 (anque FIGURATE) relikwie, reliek
--s = overblijfselen, resten


+ relotisar v

1 herverkavelen


+ relotisation sub

1 ruilverkaveling, herverkaveling


+ relucente adj

1 schitterend, stralend, helder


relucer v

1 blinken, glanzen, glimmen, glinsteren, schitteren, stralen
il non es auro tote lo que reluce = het is niet alles goud wat er blinkt


reluctante adj

1 onwillig, weerspannig
--mente = met tegenzin, ongaarne, schoorvoetend


reluctantia sub

1 tegenkanting, tegenzin, weerspannigheid
2 PHYSICA reluctantie, magnetische weerstand
-- specific = soortelijke reluctantie


reluctar v

1 weer strijden
2 weerstand bieden, zich verzetten, vechten (tegen)


+ rem sub

1 PHYSICA, BIOLOGIA rem


+ remage sub

1 het roeien


+ remake sub ANGLESE

1 remake (nieuwe versie van film)


+ remaneabile adj

1 die/dat veranderd kan worden


+ remaneamento sub

1 verandering, wijziging, reorganisatie
-- ministerial = kabinetswijziging
2 herschrijving, omwerking
-- de un texto = omwerking van een tekst


+ remanear v

1 veranderen, wijzigen, reorganiseren
-- le cabinetto = het kabinet wijzigen
-- le constitution = de grondwet wijzigen
2 herschrijven, omwerken, verbeteren
-- un texto = een tekst omwerken


remanente adj

1 achterblijvend, resterend, remanent
le moneta -- = het resterende geld
magnetismo -- = remanent magnetisme


remanentia sub

1 remanentie


remaner v

1 VERBO COPULATIVE blijven
-- san = gezond blijven
2 blijven, verblijven, zich ophouden
3 overblijven, overschieten, over zijn, achterblijven, resten
-- sin medios = onverzorgd achterblijven
-- le bucca aperte = sprakeloos zijn


+ remangiar v

1 weer eten


remar v

1 roeien
-- verso le ripa opponite/opposite = naar de overkant roeien


+ remarca sub

1 opmerking
-- subtil = subtiele opmerking
-- spiritual = geestige opmerking


remarcabile adj

1 opmerkelijk, opvallend
transformation/cambiamento -- = opmerkelijke verandering


remarcar v

1 opnieuw merken, opnieuw van een merk voorzien
2 (op)merken, bemerken, waarnemen, bespeuren, acht slaan op, aandacht schenken aan


+ remaritage sub

1 tweede huwelijk


remaritar v

1 weer uithuwelijken, opnieuw in de echt verbinden
-- se = hertrouwen


remasticar v

1 herkauwen
2 FIGURATE nadenken, overdenken, piekeren over


remate adj

1 met (roei)riemen
barca -- = roeiboot


remator sub

1 roeier
banco del --(es) = roeibank
club (A) de --es = roeiclub


+ rembrandtesc adj

1 rembrandtiek


remediabile adj

1 te verhelpen, waar iets aan te doen is, herstelbaar


remediar v

1 verhelpen, iets vinden op, voorzien in
-- a un defecto = een gebrek verhelpen/herstellen
-- a un deficit = voorzien in een tekort
-- a un abuso = een einde maken aan een misbruik
-- a un inconveniente = een bezwaar verhelpen
2 genezen


remedio sub

1 middel om iets te verhelpen, (hulp)middel, redmiddel, remedie
-- efficace = afdoend middel
-- caustic = bijtmiddel
-- universe/universal = universeel middel
2 (genees)middel, remedie
-- purgative = purgeermiddel
-- specific = specifiek geneesmiddel
-- salutar = heilzaam middel
-- contra le tusse = hoestmiddel
-- domestic = huismiddel(tje)


+ remeditar v

1 weer nadenken over, etc. (Vide: meditar)


+ remembrantia sub

1 herinnering, gedachtenis
in -- de = ter gedachtenis aan


+ remembrar v

1 herinneren, in herinnering brengen


rememorar v

1 weer in herinnering brengen, herinneren
-- un cosa a un persona = iemand aan iets herinneren
-- se = zich herinneren
-- se un festa de anniversario con placer = met genoegen op een verjaardag terugzien


+ rememoration sub

1 het zich weer herinneren, herinnering


+ rememorative adj

1 herinnerend, in herinnering brengend


+ remesurar v

1 hermeten, weer meten


+ remesuration sub

1 hermeting


+ remilitarisar v

1 remilitariseren, herbewapenen


+ remilitarisation sub

1 remilitarisering, herbewapening
-- del zona rhenan = herbewapening van het Rijngebied


+ remineralisar v

1 remineraliseren


+ remineralisation sub

1 remineralisatie


remington sub ANGLESE

1 Remington (geweer)


+ reminiscente adj

1 de herinnering(en) betreffend, herinnerings...


+ reminiscentia sub

1 (vage) herinnering
--s personal = persoonlijke herinneringen
-- de juventute = jeugdherinnering


remissa sub

1 overhandiging, aflevering
2 overschrijving (van geld), overmaking
-- in moneta contante = overmaking in baar geld
3 schuur, loods, koetshuis, garage, remise
-- ferroviari = spoorwegloods
4 SPORT -- in joco = ingooi, inworp
mal -- in joco = verkeerde/foute inworp


remissibile adj

1 verschoonbaar, vergeeflijk
peccato -- = vergeeflijke zonde


remissibilitate sub

1 verschoonbaarheid, vergeeflijkheid


remission sub

1 vergeving, vergiffenis
-- del peccatos = vergeving van zonden
2 strafvermindering
3 MEDICINA verzwakking, remissie
-- del febre = remissie van de koorts


+ remittente adj

1 MEDICINA remitterend, intermitterend
febre -- = remitterende koorts


+ remittentia sub

1 MEDICINA remissie


remitter v

1 weer op zijn plaats zetten, weer/opnieuw leggen
SPORT -- in joco = ingooien
2 overhandigen, overdragen, verzenden, zenden, overmaken
3 kwijtschelden (straf)
4 verslappen, verflauwen, afnemen, verminderen, zwakker worden
le febre remitte = de koorts neemt af
5 uitstellen, opschorten, verdagen JURIDIC -- un judicamento = een uitspraak uitstellen


remo sub

1 (roei)riem
colpo de -- = riemslag
canota/barca a/de --s = roeiboot
impugnatura del -- = greep van de roeiriem


+ remodellar v

1 remodelleren, opnieuw vorm geven aan, omwerken, omvormen


+ remodellation sub

1 het opnieuw vorm geven, omwerking, omvorming


+ remoderar v

1 opnieuw matigen, etc. (Vide: moderar)


+ remolcage sub

1 het slepen, het voorttrekken
servicio/interprisa de -- = sleepdienst
catena de -- = sleepketting
cablo de -- = sleepkabel/lijn, jaaglijn
costos de -- = sleepkosten
cammino/pista de -- = jaagpad
cavallo de -- = jaagpaard
flotta de -- = sleepvloot


+ remolcar v

1 slepen, voorttrekken, op sleeptouw hebben
-- un nave = een schip slepen
convoyo remolcate = sleep (van schepen)


+ remolcator sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES sleepboot
-- a/de vapor = stoomsleepboot
-- a/de rotas = radersleepboot
assistentia de un -- = sleepbootassistentie
auxilio de un -- = sleepboothulp
capitano de un -- = sleepbootkapitein


+ remolco sub

1 aanhangwagen, aanhanger, bijwagen
cablo de -- = sleepkabel
croc de -- = trekhaak
attachar {sj} le -- = de aanhanger vastkoppelen
distachar {sj} le -- = de aanhanger loskoppelen


+ remonetisar v

1 hermunten


+ remonetisation sub

1 hermunting


remonstrantia sub

1 remonstrantie, vermaning, protest


remonstrar v

1 tegenwerpingen maken, tegenwerpen, protesteren


+ remonstrator sub

1 protesteerder


remonta sub

1 MILITAR jaarlijkse aanvulling van de paarden, remonte
cavallo de -- = remontepaard
deposito de -- = remontedepot
commission de -- = remontecommissie


+ remontage

1 hermontage, hermontering
2 (het) opwinden (van een uurwerk)


remontar v

1 weer naar boven gaan, weer stijgen
2 weer monteren, weer in elkaar zetten
3 opwinden (horloge)
button de -- = horlogeknopje


remora sub

1 hinderpaal, obstakel, blok aan het been
2 ZOOLOGIA zuigvis
3 ZOOLOGIA loodsmannetje


remorar v

1 hinderen, ophouden


remorder v

1 opnieuw bijten, weer toehappen
2 wroeging doen gevoelen


+ remorir v

1 FIGURATE weer sterven


remorso sub

1 (gewetens)wroeging, schuldgevoel, zelfverwijt
esser torturate de -- = door wroeging gekweld worden


remote adj

1 ver(weg), verwijderd, afgelegen, lang vervlogen
in tempores multo -- = in oeroude tijden
via -- = achterweg
strata -- = achterafstraat
angulo -- = uithoek
pais -- = ver land
controlo -- = afstandsbediening
le futuro -- = de verre toekomst
le passato -- = het verre verleden
causas -- = verwijderde oorzaken
BOTANICA lolio -- = vlasdolik


+ remotiflor adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste bloemen


+ remotifolie adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste bladeren


remotion sub

1 verplaatsing
2 verwijdering
-- del corco = ontkurking
-- del torto = ontknikking
-- del crusta = ontkorsting
3 afzetting, ontslag, ontheffing (uit functie)


+ remotisepale adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste kelkbladen


+ removenive sub

1 sneeuwschuiver, sneeuwploeg


remover v

1 verplaatsen, een andere plaats geven, anders zetten
2 verwijderen, wegnemen
-- obstaculos = hindernissen uit de weg ruimen
-- del lista = van de lijst afvoeren
-- le stercore = de mest verwijderen, uitmesten
-- le nive = sneeuw ruimen
-- le tappo = de stop/dop verwijderen
-- le causa = de oorzaak wegnemen
3 afzetten, ontslaan, ontheffen (uit functie)


removibile adj

1 verplaatsbaar
2 verwijderbaar
3 afzetbaar


+ removibilitate sub

1 verplaatsbaarheid
2 verwijderbaarheid
3 afzetbaarheid


remunerabile adj

1 te vergelden, te belonen, te bezoldigen


remunerar v

1 honoreren, betalen, bezoldigen
labor/travalio non remunerate = onbetaald werk
2 belonen, vergelden
punir le crimine e -- le virtute = de misdaad bestraffen en de deugd belonen


remuneration v

1 loon, betaling, bezoldiging, honorering, vergoeding
-- per die = dagvergoeding
2 beloning, vergelding


remunerative adj

1 lonend, winstgevend, profijtelijk, voordelig
activitate -- = winstgevend activiteit
2 belonend, vergeldend


remunerator sub

1 iemand die een ander iets vergeldt/voor iets beloont, beloner


remuneratori adj

1 lonend, winstgevend, profijtelijk, voordelig
2 belonend, vergeldend, remuneratoir
dono -- = remuneratoire schenking


ren (I) sub

1 nier
-- mobile/flottante = wandelende nier
-- artificial = kunstnier
cancere del -- = nierkanker
tumor del -- = niertumor
capsula del -- = nierbed
ablation de un -- = wegneming van een nier
renes = (anque) lendenen
patir del --es = het aan de nieren hebben


ren (II) sub

1 ZOOLOGIA rendier
corio de -- = rendierleer
pelle de -- = rendierhuid/vel
cornos/cornamento/cornatura de -- = rendiergewei
carne de -- = rendiervlees
lacte de -- = rendiermelk
vitello de -- = rendierkalf
grege de -- = rendierkudde


renal adj

1 nier..., renaal
tubulo -- = nierbuisje
capsula -- = nierkapsel, nierbed
bassino/pelve -- = nierbekken
region -- = nierstreek
papilla -- = nierpapil
cortice -- = nierschors
arteria -- = nierslagader
vena -- = nierader
plexo -- = niervlecht
lesion -- = nierwond
colica -- = nierkoliek
calculo/petra -- = niersteen
graffo/transplantation -- = niertransplantatie
grassia -- = niervet
medulla -- = niermerg
cinctura -- = niergordel
induration -- = nierverharding
dialyse (-ysis) -- = nierdialyse
cirrhose (-osis) -- = niercirrose
lithiase (-asis) -- = niersteenvorming
tuberculose (-osis) -- = niertuberculose
cinctura/cincturon -- = niergordel


renascente adj

1 herlevend, hernieuwd, opnieuw beginnend, weer oplaaiend (conflict, etc.)
fortias -- = hernieuwde krachten


Renascentia sub

1 Renaissance
-- carolinge/carolingian = Karolingische Renaissance
architectura del -- = renaissance-architectuur
spirito del -- = renaissancegeest
stilo del -- = renaissancestijl
forma del -- = renaissancevorm
pictor del -- = renaissanceschilder


renascentia sub

1 herleving, opleving
2 wedergeboorte


renascer v

1 herleven, opleven, weer tot bloei komen, tot nieuw leven komen
le natura renasce in primavera = in de lente ontwaakt de natuur
le industria renasceva post le guerra = de industrie herleefde na de oorlog
facer -- le passato = het verleden doen herleven
-- como un phenice de su cineres = als een fenix uit zijn as verrijzen
2 herboren worden, herrijzen
-- in Jesus-Christo = in Christus herboren worden
-- de su cineres = uit zijn as herrijzen


render v

1 teruggeven, geven, vergelden
-- le libertate a un persona = iemand de vrijheid teruggeven
-- le mal pro le mal = kwaad met kwaad vergelden
-- le vista a un ceco = een blinde weer ziende maken
-- le salute = teruggroeten
2 overgeven, overleveren, prijsgeven
-- se = zich overgeven, capituleren
-- se sin combatto = zich zonder slag of stoot overgeven
3 weergeven, uitdrukken, vertolken, vertalen
4 (+ adj ) maken
-- felice = gelukkig maken
-- responsabile = aansprakelijk stellen


rendez-vous sub FRANCESE

1 rendez-vous, afspraak, ontmoeting, samenkomst
-- spatial = ontmoeting in de ruimte


rendimento sub

1 opbrengst, produktie, rendement, prestatie, resultaat
-- magre = armoedige opbrengst
-- maxime = maximale opbrengst/rendement
-- de obligationes = rendement van obligaties
-- de un jacimento de petroleo = opbrengst van een olieveld
curva de -- = rendementskromme
ECONOMIA -- marginal = meeropbrengst
ECONOMIA lege del --s non proportional = wet van de afnemende meeropbrengst
2 PHYSICA rendement, nuttig effect
le -- de un machina = het rendement van een machine
-- del turbina = turbinerendement


rendition sub

1 overgave, capitulatie
le Rendition de Breda = de Overgave van Breda (schilderij van Velazquez)


renegamento sub

1 het met nadruk loochenen/ontkennen/weigeren


renegar v

1 met nadruk (ver)loochenen/ontkennen/weigeren
-- su fide = zijn geloof vaarwelzeggen
-- su origines = zijn afkomst verloochenen


renegate adj

1 afvallig, het geloof verzakend


renegato sub

1 RELIGION afvallige, renegaat, geloofsverzaker, apostaat
2 FIGURATE afvallige, verrader, verzaker, verloochenaar


+ renegotiar v

1 opnieuw onderhandelen


+ renegotiation sub

1 nieuwe onderhandeling


+ renifolie adj

1 BOTANICA met niervormige bladeren


reniforme adj

1 niervormig
folios -- = niervormige bladeren


+ renion sub

1 CULINARI niertje
sandwich (A)/panetto al -- = nierbroodje
--es frite = gebakken niertjes
ragout (F) de --es = nierragoût


+ renipetale adj

1 BOTANICA met niervormige kroonbladen


+ renitente adj

1 taai, stevig, resistent


+ renitentia sub

1 weerstand, resistentie


renivar v

1 weer sneeuwen


+ renogramma sub

1 renogram


+ renographia sub

1 renografie


renominar v

1 weer benoemen, herbenoemen
2 bekendheid/faam geven aan


renominate adj

1 beroemd, vermaard, gerenommeerd
le cocina francese es -- = de Franse keuken is beroemd


renomine sub

1 naam, faam, vermaardheid, bekendheid, reputatie
establir su -- = zijn roem vestigen


+ renopathia sub

1 nierziekte


renovabile adj

1 vernieuwbaar, verlengbaar
le passaporto es -- = het paspoort is verlengbaar


+ renovabilitate sub

1 vernieuwbaarheid, verlengbaarheid
-- de un passaporto = verlengbaarheid van een paspoort


renovar v

1 renoveren, herstellen, restaureren
facer -- su casa = zijn huis laten verbouwen
-- un quartiero = een wijk renoveren
-- le inseniamento = het onderwijs vernieuwen
2 vernieuwen, vervangen, hernieuwen
-- le cognoscentia = de kennismaking hernieuwen
-- su promissa = zijn belofte hernieuwen
-- su candidatura = zich herkiesbaar stellen
-- le abonamento = weer een abonnement nemen
-- un passaporto = een paspoort verlengen
-- un stock (A) = een voorraad vervangen
vitalitate/vigor renovate = herwonnen levenskracht
con renovate energia = met hernieuwde kracht, met frisse moed


renovation sub

1 renovatie, herstel, restauratie
travalios de -- = herstelwerkzaamheden, restauratiewerkzaamheden
-- urban = stadsvernieuwing
-- de un quartiero = renovatie van een wijk
-- de casas = renovatie van huizen
2 vernieuwing, vervanging
-- del inseniamento = onderwijsvernieuwing
promover un -- politic = een politieke vernieuwing bevorderen


renovator sub

1 vernieuwer, hervormer, iemand die iets tot nieuw leven brengt


renta sub

1 jaargeld, rente
-- a vita = lijfrente
viver de su --s = rentenieren


+ rentabile adj

1 rendabel, renderend, rentegevend, winstgevend, lonend
interprisa -- = renderend bedrijf
le interprise es pauco/poco -- = de zaak brengt niet veel op
exploitation {plwa} -- = rendabele exploitatie


+ rentabilisar v

1 rentabiliseren, rendabel maken


+ rentabilisation sub

1 rentabilisering, het rendabel maken


+ rentabilitate sub

1 rentabiliteit, rendabelheid
principio del -- = rentabiliteitsprincipe
valor del -- = rentabiliteitswaarde
calculo/calculation del -- = rentabiliteitsberekening


rentero sub

1 rentenier


+ renumerar sub

1 opnieuw nummeren, hernummeren


renunciamento sub

1 het afstand doen, het opgeven, het afzien


renunciar v

1 afzien (van), opgeven, afstand doen (van), laten varen
-- a su fide = zijn geloof vaarwelzeggen
-- al mundo = de wereld afzweren
2 verzaken (bij het kaartspel)


renunciation sub

1 het afstand doen, het opgeven, het afzien


renunciator sub

1 JURIDIC iemand die afstand doet (van een recht, etc.)


+ reobscurar v

1 weer verduisteren/donker maken


+ reobservar v

1 opnieuw observeren


reoccupar v

1 opnieuw bezetten, weer innemen


reoccupation sub

1 herbezetting


+ reoffender v

1 weer beledigen, etc. (Vide: offender)


+ reofferer v

1 weer aanbieden, etc (  : offerer)


+ reoperar v

1 weer opereren
-- un patiente = een patiente weer opereren


+ reorchestrar v

1 opnieuw orkestreren


+ reorchestration sub

1 herorkestratie


reordinar v

1 ECCLESIA opnieuw wijden, weer ordineren
2 weer in orde brengen, weer schikken, reorganiseren


reordination sub

1 ECCLESIA nieuwe wijding, nieuwe ordinatie
2 hernieuwde schikking, reorganisatie
-- del systema fiscal = hervorming van het belastingstelsel


reorganisar v

1 reorganiseren
-- le servicios public = de openbare diensten reorganiseren
iste interprisa vole -- = dat bedrijf wil reorganiseren


reorganisation sub

1 reorganisatie
-- de un interprisa = reorganisatie van een bedrijf
plano de -- = reorganisatieplan
commission de -- = reorganisatiecommissie


+ reorganisator sub

1 reorganisator


+ reorganisatori adj

1 reorganiserend


reorientar v

1 reoriënteren, heroriënteren, omschakelen, aanpassen


reorientation sub

1 reoriëntatie, heroriëntatie, omschakeling, aanpassing
-- del politica = beleidsombuiging


+ reovirus sub

1 reovirus


+ reoxydar v

1 reoxyderen


+ reoxydation sub

1 reoxydatie


+ reoxygenation sub

1 reoxygenatie


repagamento sub

1 het opnieuw betalen
2 terugbetaling


repagar v

1 weer betalen, nog eens betalen
2 terugbetalen
-- del mesme moneta = met gelijke munt betalen


reparabile adj

1 repareerbaar, herstelbaar, te herstellen
horologio -- = uurwerk dat gerepareerd kan worden
error -- = herstelbare fout
isto es un perdita facilemente -- = dat is een gemakkelijk te herstellen verlies


+ reparabilitate sub

1 repareerbaarheid, herstelbaarheid


reparar v

1 repareren, herstellen, weer in orde brengen, maken
-- un machina = een machine repareren
-- un damno = een schade herstellen
-- un omission = een verzuim herstellen/goedmaken
2 (weer) goed maken, compenseren, vergoeden, schadeloosstellen
-- un perdita = een verlies goedmaken
-- le honor de un persona = iemand in zijn eer herstellen


reparation sub

1 reparatie, herstel(ling)
costos de -- = reparatiekosten
factura/nota de -- = reparatierekening
officina de -- = reparatiewerkplaats
interprisa de --es = reparatiebedrijf
labores/travalios de -- = herstelwerkzaamheden
-- provisori = noodreparatie
-- de honor = eerherstel
--s de guerra = herstelbetalingen
2 het vergoeden, het compenseren, het schadeloosstellen
3 genoegdoening, vergoeding, schadeloosstelling, compensatie


reparator sub

1 reparateur, hersteller
-- de scarpas/de calceos/de calceaturas = schoenmaker
-- de bicyclettas = rijwielhersteller, fietsenmaker
-- de auto(mobile)s = autoreparateur
-- de pupas = poppendokter


+ reparatori adj

1 herstellend


+ reparcellamento sub

1 herverkaveling


+ reparcellar v

1 hetverkavelen


+ reparlar v

1 nog eens spreken, weer spreken


reparo sub

1 herstelling, herstel, reparatie


+ repartibile adj

1 die men kan verdelen/uitdelen/omslaan
summa -- = som (geld) die men kan omslaan


repartir (I) v

1 verdelen, uitdelen, omslaan
-- le riscos = de risico's spreiden
-- le labores = de taken verdelen
-- le poter = de macht spreiden
-- in partes equal = gelijkelijk verdelen
-- in lotes = in percelen verdelen
-- le butino = de buit verdelen
-- de novo = herverdelen
-- colpos = klappen uitdelen
-- ben le peso = het gewicht goed verdelen
-- un programma super plure annos = een programma verdelen over verscheidene jaren


+ repartir (II) (A) v

1 weer vertrekken


repartition sub

1 verdeling, uitdeling, omslag, repartitie
-- individual/per testa/per capite = hoofdelijke omslag
-- proportional = evenredige verdeling
-- del costos = omslag van de kosten
-- del beneficios/del profitos = winstdeling
-- geographic de animales = geografische verspreiding van dieren
-- del sedes = zetelverdeling
-- del labor/travalio = arbeidsverdeling
clave de -- = verdeelsleutel
systema de -- = repartitiestelsel


repartitor sub

1 verdeler, uitdeler


repascer v

1 opnieuw weiden, opnieuw (laten) grazen


+ repassage sub

1 het strijken (met strijkijzer)
die/jorno de -- = strijkdag
resistente al -- = strijkecht
officina de -- = strijkinrichting


repassar v

1 weer voorbijkomen, weer langskomen
passar e -- = heen en weer komen
2 nog eens bestuderen, herhalen, nakijken, nog eens doornemen
-- le contos = de rekeningen nazien
-- un lection = een les nog eens doornemen
tu debe -- iste capitulos a fundo = je moet die hoofdstukken nog eens goed doornemen
3 strijken (met strijkijzer)
ferro de -- = strijkijzer
tabula de -- = strijktafel
planca de -- = strijkplank
le nylon (A) non se repassa = nylon mag (hoeft) niet gestreken te worden


repasto sub

1 maal(tijd), eten
-- de regime = dieetmaaltijd
horo de -- = etenstijd
-- cal(i)de = warme maaltijd
-- frigide = koude maaltijd
-- principal = hoofdmaaltijd
-- legier = lichte maaltijd
-- frugal = sobere maaltijd
-- copiose = overvloedige maaltijd
-- gustose = smakelijke maaltijd
-- substantial = stevige/voedzame maaltijd
-- del vespera/vespere = avondeten
-- de Natal = kerstmaaltijd
-- sacrificial = offermaal
-- sabbatic = sabbat(s)maal
durante le -- = onder het eten
prender un -- = een maaltijd gebruiken
preparar/apprestar/facer le -- = de maaltijd bereiden, het eten klaarmaken/koken
servir le -- = de maaltijd/het eten opdienen


repatriar v

1 repatriëren


repatriation sub

1 repatriëring
-- del prisioneros de guerra = repatriëring van de krijgsgevangenen
nave de -- = repatriëringsschip


+ repavir v

1 opnieuw bestraten/plaveien/bevloeren/betegelen


+ repeciamento sub

1 het verstellen (van kleren), het op/inzetten (van textiel/leer)


+ repeciar v

1 verstellen (van kleren), een stuk (stof/leer, etc.) zetten in, oplappen


+ repellente adj

1 afstotend, afwerend, afwijzend
character -- = afstotend karakter
odor -- = walgelijke lucht


+ repellentia sub

1 afstoting, afwering, afwijzing


repeller v

1 terugdrijven, afweren, terugwerpen, afstoten
-- le inimico = de vijand terugdrijven
-- un attacco = een aanval terugslaan
2 afslaan, weigeren, afwijzen (verzoek)
-- un proposition = een voorstel verwerpen
-- un projecto de lege = een wetsvoorstel verwerpen


+ repente adj

1 BOTANICA kruipend
ranunculo -- = kruipende boterbloem
salice -- = kruipwilg
ononis -- = kruipend stalkruid
tritico -- = leedgras, lidgras, kweek, duinreep
planta -- = kruipende plant, kruiper


repentente adj

1 berouwvol
peccator -- = berouwvolle zondaar


repententia sub

1 berouw
jorno/die de -- = boetedag
2 (gevoel van) spijt


repentir v

1 -- se = 1. berouw hebben, 2. spijt hebben, betreuren


reper v

1 kruipen


+ repercurrer v

1 teruglopen, terugrijden
-- le cammino = dezelfde weg teruglopen


repercussion sub

1 weerkaatsing, terugkaatsing
2 terugslag, terugsprong, terugstoot, weerslag, weerstuit, repercussie
le -- de iste mesura = de weerslag van die maatregel
de -- mundial = wereldschokkend
le -- super le commercio del lege del TVA = de nawerking van de BTW -wet op de handel
3 MEDICINA het terugdrijven, het afweren


repercussive adj

1 terugkaatsend
2 terugstotend
3 MEDICINA terugdrijvend


+ repercussivitate sub

1 terugslagvermogen, repercussiviteit


repercuter v

1 weerkaatsen, terugkaatsen, weerklinken
le sono se repercuta in le sala vacue = het geluid wordt door de lege zaal weerkaatst
2 terugslaan, terugspringen, terugstoten, FIGURATE zijn weerslag hebben
le crise/crisis se repercute super le precios = de crisis heeft zijn weerslag op de prijzen
3 MEDICINA terugdrijven, afweren


repertoire sub FRANCESE

1 repertoire
theatro de -- = repertoiretheater


+ repertorio sub

1 repertoire
theatro de -- = repertoiretheater
cantar tote le -- = het hele repertoire afzingen
isto non forma parte de su -- = dat staat niet op zijn repertoire


+ repesar v

1 nogmaals wegen, weer wegen


repeter v

1 herhalen, repeteren, weer zeggen, opzeggen
-- su rolo = zijn rol repeteren
le historia se repete = de geschiedenis herhaalt zich
2 doorvertellen, weergeven, napraten
-- un nova = een nieuwtje doorvertellen
3 overdoen, herhalen
-- le provas/probas = de proefnemingen herhalen
4 JURIDIC terugeisen, terugvorderen


+ repetibile adj

1 herhaalbaar
parolas non -- = niet herhaalbare woorden


+ repetibilitate sub

1 herhaalbaarheid


+ repetite adj

1 herhaald
a requesta -- = op herhaald verzoek
repetitemente = meermaals, herhaaldelijk


repetition sub

1 herhaling, het terugkeren
fusil de -- = repeteergeweer
mechanismo de -- = repetitiemechanisme
cader in --es = in herhalingen vervallen
2 repetitie, het repeteren
le -- de un rolo/parte = het repeteren van een rol
3 JURIDIC terugvordering
-- contra un creditor = terugvordering tegen een schuldeiser


+ repetitive adj

1 terugkerend, zich herhalend
isto es un labor -- = het is steeds hetzelfde werk
effecto visual -- = droste-effect


repetitor sub

1 iemand die iets herhaalt
2 repetitor


+ repetivitate sub

1 terugkerend/zich herhalend karakter, monotonie
le -- del labor = de monotonie van het werk


+ repigmentation sub

1 repigmentatie


+ repinger v

1 opnieuw schilderen, herschilderen, overschilderen


+ replaciamento sub

1 herplaatsing


+ replaciar v

1 herplaatsen


replantabile adj

1 die/dat kan worden herbeplant
2 die/dat kan worden overgeplant


replantar v

1 weer beplanten, herbeplanten
2 overplanten, verplanten


+ replantation sub

1 herbeplanting
2 overplanting, verplanting


replenamento sub

1 het weer vullen, aanvulling, bijvulling


replenar v

1 weer vullen, aanvullen, bijvullen


repler v

1 weer vullen, aanvullen, bijvullen


+ replete adj

1 dik, gevuld, gezet, propvol
un articulo -- de mentitas = een van leugens bolstaand artikel
strata -- (de gente/de auto(mobile)s) = overvolle straat
sala -- (de publico) = overvolle zaal
programma -- = druk programma


repletion sub

1 gezetheid, zwaarlijvigheid, repletie
2 MEDICINA maagoverlading


replica sub

1 antwoord, repliek, weerwoord
-- lapidari/laconic = bondig antwoord
prompte al -- = gevat
2 ARTE copie, reproduktie, replica
-- in bronzo de un statua in petra = bronzen replica van een stenen beeld


+ replicabile adj

1 opvouwbaar
manica -- = opvouwbare mouw
mechanismo de atterrage -- = intrekbaar landingsgestel


+ replicabilitate sub

1 opvouwbaarheid


replicamento sub

1 het opvouwen, het toevouwen
2 MILITAR terugtrekking


replicar v

1 weer (op)vouwen
-- su jornal = zijn krant weer opvouwen
2 vouwen, opvouwen, toevouwen
le ave replica su alas = de vogel vouwt zijn veren
3 repliceren, antwoorden, weerwoord/bescheid geven, van repliek dienen
-- a un objection = op een tegenwerping antwoorden
4 MILITAR
-- se = zich terugtrekken


+ réplicative adj

1 replicatief


+ repluver v

1 weer regenen


+ repolarisation sub

1 repolarisatie


+ repolir v

1 weer polisten, overpolijsten


+ reponderar v

1 weer overdenken/overwegen


+ repopulamento sub

1 herbevolking


+ repopular v

1 weer bevolken


+ repopulation sub

1 herbevolking


reportage sub

1 reportage, verslag, rapportering
-- filmate/televisate/photographic = film/televisie/fotoreportage
-- sportive = sportreportage
un serie de --s de guerra = een serie oorlogsrepor-tages
auto(mobile) de -- = reportagewagen


reportamento sub

1 het terugbrengen, het terugplaatsen
2 het verslaan, het maken/uitbrengen van een verslag


reportar v

1 terugbrengen, terugplaatsen
2 verslaan, een verslag maken/uitbrengen


reporter sub ANGLESE

1 reporter, verslaggever
-- de radio = radioreporter
-- de guerra = oorlogsverslaggever


reporto sub

1 verslag, rapport
-- annual = jaarverslag
-- septimanal/hebdomadari = weekrapport
-- ben documentate = goed gedocumenteerd rapport
-- succincte/concise = kort/beknopt verslag
-- stenographic = stenografisch verslag
-- metereologic = weerrapport


reposante adj

1 rustgevend, rustig


+ reposapedes sub

1 voet(en)steun


reposar v

1 rusten, uitrusten, liggen
ille non dormi, ille reposa = hij slaapt niet, hij ligt te rusten
hic reposa = hier rust (op grafsteen)
2 (be)rusten (op), steunen (op)
rationamento que reposa super un hypothese = redenering die op een veronderstelling berust
3 laten rusten, rust geven
-- su gamba super un sede = zijn been op een stoel laten rusten


+ reposition sub

1 het op zijn plaats terugbrengen, repositie


+ repositionar v

1 weer in de juiste positie brengen, herpositioneren


+ repositorio sub

1 rustaltaar, repositorium


reposo sub

1 rust, rusttijd, pauze, onbeweeglijkheid, stilte
die/jorno de -- = rustdag
-- dominical = zondagsrust
-- nocturne = nachtrust
RELIGION -- eternal = eeuwige rust
prender -- = rust nemen, gaan rusten
cura de -- = rustkuur
casa de -- = rusthuis
sedia de -- = ruststoel
lecto de -- = rustbed
loco de -- = rustoord
oase de -- = oase van rust
momento de -- = ogenblik rust
jorno de -- = rustdag
hora de -- = rustuur
periodo de -- = rustperiode
tempore de -- = rusttijd
absentia de -- = rusteloosheid
mancantia de -- = gebrek aan rust
position de -- = ruststand
lassar un persona in -- = iemand met rust laten
terra in -- = braakliggende grond
machina in -- = stilstaande machine, machine buiten werking


reprehender v

1 aanmerkingen maken op, berispen, terechtwijzen, laken, gispen
-- asperemente un persona = iemand de mantel uitvegen


reprehensibile adj

1 afkeurenswaardig, berispelijk, laakbaar
comportamento/conducta -- = laakbaar gedrag
puncto de vista -- = verwerpelijk standpunt


reprehensibilitate sub

1 afkeurenswaardigheid, berispelijkheid, laakbaarheid
-- de un puncto de vista = verwerpelijkheid van een standpunt


reprehension sub

1 berisping, blaam, laking, aanmerking


reprehensive adj

1 berispend, afkeurend, lakend


reprender v

1 weer nemen, hernemen, terugnemen, weer opnemen
-- cognoscentia/cognoscimento/le sensos = weer bij (kennis) komen
-- le fortias = weer op krachten komen
-- halito = herademen
le vita reprende su curso = het leven herneemt zijn gewone gang
-- su placia = zijn plaats weer innemen
-- le travalio/le labor = het werk hervatten
-- benzina/gasolina = bijtanken
2 opnieuw beginnen, herhalen
-- le lucta = de strijd opnieuw beginnen/hervatten


represalia sub

1 represaille, weerwraak, vergelding(smaatregel)
attacco de --s = vergeldingsaanval
action de -- = vergeldingsaktie
mesura de -- = vergeldingsmaatregel
derecto de -- = represaillerecht
prender --s = vergeldingsmaatregelen nemen


representabile adj

1 af te beelden, zichtbaar voor te stellen, voorstelbaar
2 te vertonen, op te voeren


+ representabilitate sub

1 voorstelbaarheid


representante sub

1 (anque DIPLOMATIA, POLITICA, JURIDIC) vertegenwoordiger, afgevaardigde, plaatsvervanger
Camera del --s = Kamer van Afgevaardigden
-- de commercio = (handels)vertegenwoordiger
-- exclusive/unic = alleenvertegenwoordiger
-- principal = hoofdvertegenwoordiger/agent
-- popular/del populo = volksvertegenwoordiger
-- del pressa = persvertegenwoordiger
-- del movimento pacifista = vertegenwoordiger van de vredesbeweging


representar v

1 opnieuw aanbieden/voorleggen
2 (anque DIPLOMATIA, POLITICA, JURIDIC) vertegenwoordigen
3 uitbeelden, weergeven, voorstellen
le scena representa un foreste = het toneel stelt een bos voor
-- un periculo = een gevaar opleveren
4 een voorstelling geven van, opvoeren (toneelstuk, etc.), vertonen
-- un ballet (F) = een ballet uitvoeren


representation sub

1 het opnieuw aanbieden/voorleggen
2 uitbeelding, afbeelding, weergave, beeld
-- schematic = schematische voorstelling
-- graphic = grafische voorstelling
--es pagan = heidense voorstellingen
iste -- non corresponde al realitate = dit is geen juiste voorstelling van zaken
3 voorstelling, opvoering, uitvoering
-- theatral/de theatro = toneelvoorstelling
-- de cinema = bioscoopvoorstelling
-- de gala = galavoorstelling
-- pro infantes = kindervoorstelling
-- del passion = passiespel
-- del vespera/vespere = avondvoorstelling
-- nocturne/de nocte = nachtvoorstelling
-- scholar = schoolvoorstelling
-- in plen aere/al aere libere = openluchtvoorstelling
-- al beneficio de ... = benefietvoorstelling
prime -- = première
dar --es in un theatro = een schouwburg bespelen
4 (anque DIPLOMATIA, POLITICA, JURIDIC) het vertegenwoordigen, vertegenwoordiging,
representatie
-- popular = volksvertegenwoordiging
-- proportional = evenredige vertegenwoordiging
-- diplomatic = diplomatieke vertegenwoordiging
COMMERCIO
-- exclusive = lleenvertegenwoordiging


representative adj

1 representatief
persona -- = representatieve figuur
le systema -- = het representatieve stelsel


+ representativitate sub

1 representativiteit
-- de un organisation syndical = representativiteit van een vakorganisatie


representator sub

1 vertegenwoordiger, afgevaardigde


repressibile adj

1 bedwingbaar, te onderdrukken
enzyma -- = repressibel enzym


repression sub

1 repressie, onderdrukking, beteugeling, bedwinging
-- del revolta = onderdrukking van de opstand
-- politic = politieke onderdrukking
-- religiose = religieuze onderdrukking
mesuras de -- = repressiemaatregelen
methodo de -- = onderdrukkingsmethode


repressive adj

1 repressief, onderdrukkend, repressie...
mesuras -- = repressieve maatregelen
tolerantia -- = repressieve tolerantie


repressor sub

1 iemand die beteugelt/onderdrukt, onderdrukker
2 BIOCHIMIA repressor


reprimenda sub

1 berisping (anque JURIDIC), terechtwijzing, uitbrander, reprimande, standje
dar un -- = een reprimande geven
reciper un -- = een reprimande krijgen


reprimendar v

1 berispen, terechtwijzen, een standje geven


reprimer v

1 onderdrukken, bedwingen, beteugelen, betomen
-- un crito = een kreet onderdrukken
-- un riso = een lach onderdrukken
-- le lacrimas = zijn tranen bedwingen
-- un revolta/rebellion/sedition = een opstand onderdrukken
-- le mal = het kwaad beteugelen


+ reprimibile adj

1 bedwingbaar, te onderdrukken
passiones difficilemente -- = moeilijk te onderdrukken hartstochten


+ reprincipiar v

1 weer beginnen, opnieuw aanvangen


reprisa sub

1 het weer nemen, herneming, terugneming, het weer opnemen JURIDIC derecto de -- = recht van
terugneming/reprise
2 hervatting, opnieuw beginnen, herhaling,
MUSICA, FILM reprise
-- del hostilitates = hervatting van de vijandelijkheden
MUSICA signo de -- = herhalingsteken


reprobabile adj

1 verwerpelijk, afkeurenswaardig, laakbaar


reprobar v

1 opnieuw beproeven/testen/toetsen, op de proef stellen
2 afkeuren, veroordelen
3 berispen, terechtwijzen, een standje geven
4 RELIGION verdoemen, verwerpen
-- un doctrina = een leer verwerpen


reprobate adj

1 RELIGION verdoemd


reprobation sub

1 afkeuring, veroordeling, blaam
incurrer le -- de un superior = zich de afkeuring van een meerdere op de hals halen
2 RELIGION verdoemenis, verwerping


reprobative adj

1 afkeurend


reprobato sub

1 RELIGION verdoemde


reprobator sub

1 iemand die iets afkeurt/die iemand anders berispt


+ reprobatori adj

1 afkeurend, lakend


reprochabile {sj} adj

1 verwijtbaar
comportamento/conducta -- = verwijtbaar gedrag


reprochar {sj} v

1 verwijten, kwalijk nemen, voor de voeten werpen, aanrekenen
-- un cosa a un persona = iemand iets verwijten


reproche {sj} sub

1 verwijt
-- mute/silente = stom verwijt
reguardo de -- = verwijtende blik
tono de -- = verwijtende toon
facer un -- a un persona = iemand iets verwijten
cargar un persona de --s = iemand met verwijten overladen/overstelpen
lancear un reguardo de -- a un persona = iemand een verwijtende blik toewerpen
sin -- = onberispelijk


reproducer v

1 weer voortbrengen
2 weergeven
3 reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren
machina a/de -- = kopiëermachine
BIOLOGIA -- se = zich voortplanten, zich vermenigvuldigen


reproducibile adj

1 reproduceerbaar
experimento non-reproducibile = niet herhaalbaar experiment
2 BIOLOGIA voortplantbaar, geschikt voor voortplanting


+ reproducibilitate sub

1 reproduceerbaarheid


reproduction sub

1 het weer voortbrengen
2 het reproduceren, het vermenigvuldigen, het kopiëren, BIOLOGIA voortplanting, het voortplanten
organos de -- = voortplantingsorganen
-- sexual/sexuate = geslachtelijke voortplanting
-- asexuate = ongeslachtelijke voortplanting
instincto de -- = voortplantingsinstinct
3 weergave
-- de alte fidelitate del sono = natuurgetrouw weergave van het geluid
-- stereophonic = stereofonische weergave
-- de colores = kleurweergave
4 heruitgave, herdruk, reprint
-- interdicite/prohibite = herdruk verboden
5 reproductie, kopie
-- a/in colores = kleurenreproductie
-- fidel = (natuur)getrouwe nabootsing
-- photographic = fotografische reproductie
apparato de -- = reproduktieapparaat
processo/procedimento de -- = reproduktieprocédé


reproductive adj

1 reproductief, reproducerend, weergevend
2 BIOLOGIA voortplantings...
organos -- = voortplantingsorganen
phase -- = vruchtbare periode
systema -- = voortplantingssysteem


+ reproductor adj

1 voortbrengend, voortplantings...
organo -- = voortplantingsorgaan
cavallo -- = dekhengst
cellula -- = voortplantingscel
cyclo -- = voortplantingscyclus
systema -- = voortplantingssysteem


+ reprogrammar v

1 herprogrammeren


+ reprogrammation sub

1 herprogrammering


+ reprographar v

1 reprograferen


+ reprographia sub

1 reprografie


+ reprographic adj

1 reprografisch


+ reprographo sub

1 reprograaf


+ repromitter v

1 weer beloven


+ reproponer v

1 weer voorstellen
-- le mesme alternativa = hetzelfde alternatief weer voor-stellen


+ reprovocar v

1 weer provoceren, etc. (Vide: provocar)


+ reps sub

1 rips, geribde stof


+ reptante adj

1 BIOLOGIA kruipend, kruip...


reptar v

1 kruipen


reptation sub

1 het kruipen
exercitios de -- = kruipoefeningen


reptatori adj

1 ZOOLOGIA kruipend


reptile adj

1 kruipend


reptile sub

1 ZOOLOGIA reptiel


republica sub

1 gemenebest, staat, rijk
2 republiek
-- federal = bondsrepubliek
-- popular = volksrepubliek
Republica Arabe Unite = Verenigde Arabische republiek
Republica del Paises Basse Unite = Republiek der Verenigde Nederlanden
instaurar le -- = de republiek vestigen/stichten
proclamar le -- = de republiek uitroepen


republican adj

1 republikeins
partito -- = republikeinse partij
constitution -- = republikeinse regeringsvorm
calendario -- = republikeinse kalender
ideas -- = republikeinse ideeën


republicanisar v

1 republikeins maken, tot een republiek maken


+ republicanisation sub

1 het maken tot een republiek


republicanismo sub

1 republikanisme, republikeinse gezindheid


republicano sub

1 republikein


+ republicar v

1 weer publiceren, etc. (Vide: publicar)


+ republicar v

1 weer publiceren/drukken, herdrukken


+ republication sub

1 herdruk, heruitgave


repudiabile adj

1 verstootbaar (echtgenote)
2 afwijsbaar (erfenis)


repudiar v

1 verstoten (van een echtgenote)
2 verwerpen, afwijzen, verloochenen, opgeven
-- su fide = zijn geloof afzweren
3 JURIDIC verwerpen, afstand doen van, repudiëren
-- su nationalitate = afstand doen van zijn nationaliteit
-- un succession = een nalatenschap verwerpen


repudiation sub

1 verstoting (van zijn echtgenote)
2 het afstand nemen, het opgeven
3 JURIDIC verwerping, het afstand doen, afstand, repudiatie


repudiator sub

1 iemand die (zijn echtgenote) verstoot
2 iemand die van iets afstand doet


repudio sub

1 verstoting (van zijn echtgenote)


repugnante adj

1 tegenstrijdig, strijdig
-- al veritate = strijdig met de waarheid
2 halsstarrig
3 weerzinwekkend, afstotend, walgelijk
scenas -- = weerzinwekkende taferelen
visage -- = afstotend gezicht
facer un travalio/labor -- = een smerig klusje opknappen
isto me es -- = dat stuit me tegen de borst


repugnantia sub

1 tegenstrijdigheid, tegenspraak
2 afkeer, weerzin, tegenzin
-- pro le travalio/le labor = arbeidsschuwheid
sentir -- a facer un cosa = weerzin voelen om iets te doen
facer un cosa con -- = iets met tegenzin doen
causar/inspirar -- = afkeer inboezemen


repugnar v

1 tegenstrijdig zijn
2 een afkeer/tegenzin hebben, tegen de borst stuiten, walgen
isto me repugna = dat stuit me tegen de borst
le violentia me repugna = ik heb een gruwel van geweld


+ repugnatori adj

1 glandula -- = stinkklier


repulsa sub

1 terugdrijving, afstoting
2 afwijzing, weigering, verwerping


repulsar v

1 terugdrijven, terugslaan
-- le inimico = de vijand terugdringen
-- un attacco = een aanval afslaan
2 afslaan (verzoek), afwijzen (hulp/bijstand), verwerpen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp verwerpen
-- un proposition = een voorstel verwerpen


repulsion sub

1 het terugdrijven, het terugslaan (vijand)
2 afwijzing (hulp/aanbod), weigering, verwerping
3 tegenzin, afkeer, walging
-- fervente = hartgrondige afkeer
sensation de -- = gewaarwording van afkeer
causar/inspirar -- = afkeer inboezemen
4 PHYSICA afstoting
le -- reciproc de polos equal = onderlinge afstoting van gelijknamige polen
motor de -- = repulsiemotor
fortia de -- = repulsiekracht


repulsive adj

1 afstotend, afstotelijk, afzichtelijk, weerzinwekkend, walgelijk
crueltates -- = weerzinwekkende wreedheden
2 PHYSICA repulsief, afstotend, terugdrijvend
fortia -- = afstotende kracht


+ repurificar v

1 opnieuw zuiveren, weer reinigen


reputar v

1 achten, oordelen, menen, vinden


+ reputate adj

1 bekend, beroemd, vermaard
un del restaurantes le plus -- del capital = een van de vermaardste restaurants van de hoofdstad
esser -- = bekend staan, de naam hebben


reputation sub

1 reputatie, (goede/slechte) naam
-- sin macula = vlekkeloze reputatie
-- mundial/universal = wereldreputatie
-- dubitose = twijfelachtige reputatie
su -- es inattaccabile/es foras de dubitas = zijn reputatie staat buiten kijf
producto de -- mundial = wereldbefaamd produkt
haber un bon/mal -- = goed/slecht bekend staan
gauder de un bon -- = een goede reputatie genieten
attaccar le -- de un persona = iemand in zijn goede naam aantasten
denigrar/macular le -- de un persona = iemands goede naam bekladden
compromitter le -- de un persona = iemand in diskrediet brengen
ruinar/destruer le -- de un persona = iemand reputatie vernietigen
mantener su -- = zijn reputatie ophouden
haber le -- de un sancto = in een geur van heiligheid staan


+ requalificar v

1 opnieuw kwalificeren, etc. (Vide: qualificar)
-- professionalmente = omscholen


+ requalification sub

1 hernieuwde kwalificatie
-- professional = omscholing


requesta sub

1 verzoek, bede, (aan)vraag, verzoekschrift
acceder a un -- = een verzoek inwilligen, op een verzoek ingaan
al -- de multe personas = op veelvuldig verzoek
al -- urgente de mi patre = op aandringen van mijn vader
a -- repetite = op herhaald verzoek
offerer/presentar un -- = een verzoekschrift aanbieden


requestar v

1 verzoeken, vragen (om)
-- respectuosemente = eerbiedig verzoeken


requiem sub

1 requiem
missa de -- = requiemmis
Requiem de Mozart = Requiem van Mozart
componer un -- = een requiem componeren


requiescat in pace, R.I.P. LATINO

1 requiescat in pace, hij/zij/het ruste in vrede


requirente sub

1 JURIDIC eiser


requirer v

1 nodig hebben, behoeven
on require le participation financiari = financiële deelneming is gewenst
2 vereisen, eisen, vergen, vorderen, verlangen, vragen
isto require multe tempore = dat vereist veel tijd
isto require vostre presentia = dat eist uw tegenwoordigheid
isto require precision = dat luistert nauw
le cognoscentia/cognoscimento de linguas non es requirite = talenkennis is niet vereist
iste situation require un action immediate = in deze situatie is onmiddellijk handelen geboden
isto require certe reserva = enige reserve is hierbij geboden
io vos require de inserer mi rectification = ik eis van u mijn rectificatie op te nemen
3 JURIDIC (op)vorderen, rekwireren, opeisen
-- cavallos = paarden opeisen


requirimento sub

1 behoefte, benodigdheid
2 eis, vereiste
--s legal = wettelijke vereisten


requisite adj

1 vereist, nodig


requisition sub

1 (op)vordering, rekwisitie, beslag


requisitionar v

1 in beslag nemen, opeisen, vorderen, rekwireren
-- bicyclettas = fietsen vorderen


requisito sub

1 vereiste, noodzakelijke voorwaarde
-- essential/fundamental/indispensabile = eerste vereiste, onmisbare voorwaarde
responder a/complir tote le --s = aan alle vereisten voldoen


requisitorio sub

1 JURIDIC FIGURATE requisitoir
iste libro es un -- contra le guerra = dit boek is een requisitoir tegen de oorlog


+ reraffinar v

1 weer/opnieuw zuiveren/raffineren (van bijv. motorolie)


+ rerumper v

1 weer breken


+ resacca sub

1 branding
planca de -- = surfplank, zeilplank


+ resalar v

1 weer zouten/pekelen


+ resalutar v

1 weer groeten
2 teruggroeten


+ resalvar v

1 opnieuw redden


+ resanguinar v

1 weer bloeden


rescinder v

1 afsnijden, verwijderen
2 JURIDIC herroepen, afschaffen, intrekken, annuleren, vernietigen, ongeldig/nietig verklaren (contract,
etc.)
-- un bancarupta = een faillissement opheffen


+ rescindibile adj

1 JURIDIC vernietigbaar, verbreekbaar, annuleerbaar
contracto -- = annuleerbaar contract


+ rescindibilitate sub

1 JURIDIC vernietigbaarheid, verbreekbaarheid, annuleerbaarheid
-- de un contracto = vernietigbaarheid van een contract


+ rescissibile adj

1 JURIDIC vernietigbaar, verbreekbaar, annuleerbaar


rescission sub

1 ongeldig/nietigverklaring (van contract, etc.), vernietiging, annulering
-- de un vendita = vernietiging van een verkoop
-- de un compra = koopontbinding
-- de un bancarupta = opheffing van een faillissement


rescissori adj

1 nietig/ongeldig verklarend, te niet doend (clausule van een contract, etc.)


rescriber v

1 weer schrijven, herschrijven, omwerken


rescripto sub

1 rescript (schriftelijk stuk van een minister/vorst of paus
2 omwerking, bewerkt stuk/boek/artikel


resecar v

1 MEDICINA (gedeeltelijk) verwijderen, uitsnijden, wegsnijden, wegnemen
-- un costa = een rib wegsnijden


resection sub

1 MEDICINA resectie, (gedeeltelijke) verwijdering, wegsnijding, uitsnijding, wegneming
-- de un segmento intestinal = darmresectie
-- de un parte del glandula thyroide = wegneming van een deel van de schildklier
cultello de -- = resectiemes
serra de -- = resectiezaag


+ resectoscopio sub

1 MEDICINA resectoscoop


reseda sub

1 BOTANICA reseda
semine de -- = resedazaad
odor de -- = resedageur
2 reseda(kleur), resedagroen


resedaceas sub pl

1 BOTANICA resedaceae, resedafamilie


resedacee adj

1 BOTANICA resedaäachtig


reseminar v

1 opnieuw zaaien, weer bezaaien
-- un campo = een akker opnieuw bezaaien


resentimento sub

1 verontwaardiging, boosheid, verstoordheid, woede
2 wrok, rancune, gevoel van verbittering
nutrir -- = wrok koesteren
isto excita -- = dat zet kwaad bloed


resentir v

1 diep (ge)voelen, ervaren, ondervinden
-- se de = de nawerking ondervinden van, de nadelige gevolgen ondervinden van, nog lijden aan de gevolgen van
2 kwalijk nemen, verontwaardigd zijn over, zich storen aan


+ reserpina sub

1 reserpine


reserva sub

1 reserve, (nood)voorraad, apart gehouden zaken
-- bancari = bankreserve
-- monetari = monetaire reserve
-- auree/in auro/de auro = gouddekking, goudreserve
-- de devisas = deviezenreserve
-- statutari = statutaire reserve
-- de dividendo = dividendreserve
--s de gas = gasreserves
--s de gas natural = aardgasreserves
-- physic = fysische reserve
-- mental = geestelijke reserve
-- de capitales = kapitaalreserve
-- celate/occulte/latente = stille reserve
capital de -- = reservekapitaal
personal de -- = reservepersoneel
pneu(matico) de -- = reserveband
rota de -- = reservewiel
ancora de -- = noodanker
artilleria de -- = reservegeschut
pumpa de -- = reservepomp
locomotiva de -- = reservelocomotief
material de -- = reservemateriaal
cavallo de -- = reservepaard
conto de -- = reserverekening
installation de -- = noodinstallatie
lampa de -- = reservelamp
viveres/ration de -- = noodrantsoen
generator de -- = noodaggregaat
fundo de -- = bufferfonds, reservefonds
haber/tener un cosa in -- = iets achter de hand houden
recurrer a su --s = zijn reserves aanspreken
il le resta/remane ancora --s = hij heeft nog niet alle reserves aangesproken
-- de mano de obra = arbeidsreserve, reservoir van arbeidskrachten
SPORT jocator de -- = reservespeler
SPORT banco del jocatores de -- = reservebank
BIOLOGIA lipides de -- = reservevetstoffen
2 MILITAR reserve (leger/troepen)
officiero de -- = reserveofficier
capitano de -- = reservekapitein
quadro de -- = reservekader
truppas de -- = reservetroepen
esser de -- = bij de reserves ingedeeld
3 SPORT reserve(speler)
esser de -- = op de reservebank zitten
4 voorbehoud, beding, reserve
con le major -- = met het grootste voorbehoud
con le --s usual/normal = met het gebruikelijke voorbehoud
sin alicun -- = zonder enig voorbehoud
sub -- de modificationes = wijzigingen voorbehouden
facer --s = voorbehoud maken
un certe -- es requirite, isto require un certe -- = enige reserve is hierbij geboden
5 gereserveerdheid, terughoudendheid
6 reservaat
-- natural = beschermd natuurgebied, natuurreservaat
-- ornithologic = vogelreservaat


reservar v

1 reserveren, bewaren, wegleggen, achterhouden, opzij leggen
-- moneta pro le vacantias = geld voor de vakantie reserveren
-- le beneficios del interprisa = de bedrijfswinst reserveren
-- se pro = zich (het recht) voorbehouden om
2 reserveren, bespreken (plaats, etc.)
-- un viage = een reis bespreken
-- un tabula = een tafel reserveren
-- per telephono = telefonisch reserveren


reservate adj

1 terughoudend, gereserveerd, gesloten


reservation sub

1 het reserveren, het bewaren, het wegleggen, het achterhouden, het opzijleggen, het in reserve houden
2 het reserveren, reservering, het bespreken (plaats, etc.), (plaats)bespreking, boeking
annular un -- = een boeking annuleren


reservir v

1 weer dienen


reservista sub

1 MILITAR reservist


reservoir sub FRANCESE

1 opslagplaats
2 reservoir, tank, bekken, bak, vat
-- a/de benzina/gasolina = benzinetank
plenar le -- = de tank volgooien
-- de stockage = opslagtank
3 GEOLOGIA
rocca -- = reservoirgesteente


residente adj

1 woonachtig, residerend


residente sub

1 ingezetene, (vaste) inwoner, bewoner
2 DIPLOMATIA resident
3 resident (hoge bestuursambtenaar in het voormalige Nederlands Indië)


residentia sub

1 woonplaats, verblijfplaats
-- estive/de estate = zomerverblijf(plaats)
-- de hiberno = winterverblijf
-- del corte = hofstad
pais de -- = land van verblijf
permisso de -- = verblijfsvergunning
indemnitate de -- = verblijfsvergoeding
adequate pro un -- permanente = geschikt voor permanente bewoning
2 residentie, residentswoning


+ residential adj

1 woon..., van een woonwijk, residentieel
zona -- = woongebied
quartiero -- = (mooie) woonwijk


resider v

1 resideren, verblijf houden, wonen, zetelen
2 gebaseerd zijn (op), liggen (in), bestaan (in/uit)


residual adj

1 overblijvend, achterblijvend, rest..., residueel, residuaal, residuair
valor -- = residuwaarde, restwaarde
la parte -- de un pagamento = het resterende deel van een betaling


+ residuari adj

1 overblijvend, achterblijvend, rest..., residuair, residueel, residuaal
aquas -- = afvalwater
producto -- = afvalprodukt
calor -- = afvalwarmte


residue adj

1 overblijvend, achterblijvend, rest..., residuair, residueel, residuaal
valor -- = restwaarde
sede -- = restzetel
materiales -- = restmateriaal


residuo sub

1 overschot, overblijfsel, rest
--s de combustion = verbrandingsresten
--s de latta = blikafval
-- truncate = stomp
-- de caffe = koffiedik
--s de cocina = keukenafval
--s nocive = schadelijke afvalstoffen
--s industrial = industrieel afval
--s atomic/nuclear = atoomafval, kernafval
discargatorio de --s toxic = gifbelt, gifstortplaats
PHYSICA --s de fission = splijtingsresten
2 CHIMIA bezinksel, residu
3 MATHEMATICA rest


+ resigillar v

1 weer zegelen, etc. (Vide: sigillar)


resignar v

1 afstand doen van, neerleggen
-- su functiones = zijn functies neerleggen
-- se a = berusten in, zich neerleggen bij
-- se a su sorte = met berusting zijn lot dragen


resignation sub

1 het afstand doen, afstand
2 het berusten
3 berusting, gelatenheid
-- calme/quiete = stille berusting
-- seren = kalme berusting
con -- = berustend, gelaten
illes accepta con -- le morte de lor infante = zij berusten in het verlies van hun kind
suffrer su sorte con -- = met berusting zijn lot dragen


+ resiliente adj

1 veerkrachtig


+ resilientia sub

1 veerkracht
iste resorto ha perdite su -- = die veer is verlamd


resimilante adj

1 (ge)lijkend


resimilantia sub

1 gelijkenis, overeenkomst
monstrar/presentar/offerer -- = gelijkenis/overeenkomst vertonen


resimilar v

1 (ge)lijken op


resina sub

1 hars
oleo de -- = harsolie
gumma -- = gomhars
unguento de -- = harszalf
gutta de -- = harsdruppel
-- vegetal = boomhars
-- gummose = gomhars
-- synthetic/artificial = kunsthars
-- de polyester = polyesterhars
-- de silicone = siliconenhars
-- de color = kleurhars
-- de pino = pijnhars
-- de abiete = sparrehars
-- de cedro = cederhars
-- de ambra (jalne)/succino = barnsteenhars
-- fluide = vloeibare hars
exsudar -- = hars afscheiden
coperir de -- = harsen


+ resinar v

1 hars winnen uit, hars aftappen, hars halen uit
2 met hars doortrekken/kruiden, resineren
vino resinate = geresineerde wijn


+ resinato sub

1 CHIMIA resinaat


+ resinic sub

1 hars... CHIMIA
acido -- = harszuur


resinifere adj

1 harshoudend
plantas -- = harsachtige planten
cellulas -- = hardhoudende cellen


resinificar v

1 harsachtig maken, verharsen CHIMIA in hars omzetten


+ resinification sub

1 harsachtig worden, harsachtig maken, verharsing
CHIMIA omzetting in hars


+ resiniforme adj

1 harsvormig


+ resinite sub

1 MINERALOGIA resiniet


resinose adj

1 harsachtig, harshoudend, harsig, resineus
arbore -- = harsboom
lacca -- = harslak
oleo -- = harsolie
odor -- = harslucht
ligno -- = harsig hout
vernisse -- = harsvernis


+ resinose (-osis) sub

1 harsvloed


+ resipiscentia sub

1 RELIGION inkeer, bekering, berouw, boetvaardigheid


+ resistente adj

1 resistent, weerstand biedend, bestand
-- al calor = hittebestendig
-- al foco = vuurvast
-- al gelo = vorstbestendig, winterhard
-- al vento = windvast
-- al tempesta = stormvast
-- al luce/lumine = lichtecht
-- al intemperie = bestand tegen slecht weer, weerbestendig
-- al ruptura = breukvast
-- al repassage = strijkecht
-- a maladias = resistent tegen ziekten
-- a acidos = zuurbestendig


resistentia sub

1 weerstand, verzet, tegenstand, tegenkanting
-- organisate = georganiseerd verzet
-- armate = gewapend verzet
-- vigorose = krachtig verzet
-- granitic = keihard verzet
-- passive/non-violente = lijdelijk/geweldloos verzet
-- al autoritate = verzet tegen het gezag
opponer/facer -- = weerstand/verzet bieden
opponer forte -- = krachtig weerstand bieden
incontrar -- = op verzet stuiten
rumper le -- = het verzet breken
2 PHYSICA weerstand
-- del aere = luchtweerstand
-- electric/ohmic = elektrische weerstand
-- de filamento = gloeiweerstand
filo de -- = weerstanddraad
-- specific = specifieke/soortelijke weerstand
-- linear = lineaire weerstand
-- de friction = wrijvingsweerstand
-- de fuga = lekweerstand
-- interne = inwendige weerstand
-- de conduction = geleidingsweerstand
-- de inertia = traagheidsweerstand
-- acustic = akoestische weerstand
3 verzet, verzetsbeweging, verzetslieden, ondergrondse
heroe del -- = verzetsheld
gruppo de -- = verzetsgroep
monumento al -- = verzetsmonument
unir se/adherer al -- = in het verzet gaan
4 uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen
5 weerstandsvermogen, bestendigheid, sterkte, hardheid, resistentie
cassa de -- = weerstandskas
capacitate de -- = weerstandsvermogen
-- al calor = hittebestendigheid
-- al foco = vuurvastheid
-- al luce/al lumine = lichtechtheid
-- al torsion = torsiesterkte
-- al flexion = buigvastheid
-- al ruptura = breukvastheid
-- al pression/al compression = drukweerstand
-- al humiditate = vochtbestendigheid


resister v

1 zich verzetten, weerstand/tegenstand/verzet bieden, het hoofd bieden, niet wijken
-- a un persona = zich tegen iemand verzetten
-- al violentia = het hoofd bieden aan geweld
2 weerstaan, niet bezwijken, stand houden, niet meegeven
-- a un cosa = iets weerstaan, niet voor iets bezwijken
-- al tentation = de verleiding weerstaan
3 bestand zijn (tegen), doorstaan, verdragen
-- al foco = vuurbestendig/vuurvast zijn
-- al proba/prova = de proef doorstaan
io non resiste al calor = ik kan niet tegen warmte


resistibile adj

1 weerstaanbaar


+ resistibilitate sub

1 weerstaanbaarheid, weerstandsvermogen


+ resistive adj

1 weerstand biedend (anque ELECTRICITATE), resistent, bestand


+ resistivitate sub

1 weerstandsvermogen
2 PHYSICA soortelijke weerstand


+ resocialisar v

1 resocialiseren


+ resocialisation sub

1 resocialisatie, resocialisering


+ resolear v

1 van nieuwe zolen voorzien, verzolen


resolubile adj

1 oplosbaar
2 ontbindbaar, ontleedbaar


+ resolubilitate sub

1 oplosbaarheid
2 ontbindbaarheid, ontleedbaarheid


resolute adj

1 vastbesloten, vastberaden, beslist, kordaat, resoluut, ferm, koen
attitude -- = ferme houding
decision -- = koen besluit
typo -- = resolute vent
dicer resolutemente le veritate = resoluut de waarheid zeggen


resolution sub

1 het uiteenvallen, het ontbinden
2 oplossing, resolution
capacitate de -- = oplossend vermogen
-- maximal = maximale resolutie
3 besluit, beslissing, resolutie
-- firme = vast besluit
prender un -- = een besluit nemen
persister in/mantener un -- = bij een besluit blijven
4 vastberadenheid, beslistheid
ager con -- = resoluut optreden
5 MEDICINA het verdwijnen (tumor, etc.), resorptie
6 MUSICA oplossing


+ resolutive adj

1 een oplossing biedend, beslissend (anque JURIDIC)
clausula/condition -- = ontbindende voorwaarde/beding
2 MEDICINA oplossend (het einde van het ziekteproces bevorderend)


+ resolutori adj

1 JURIDIC ontbindend, opheffend, vernietigend
clausula/condition -- = ontbindend beding/voorwaarde


resolvente adj

1 oplossend
poter -- de un objectivo = oplossend vermogen van een lens
2 MEDICINA die/dat een tumor, etc. doet verdwijnen


resolvente sub

1 MEDICINA oplossend middel, middel dat een tumor, etc. doet verdwijnen
2 MATHEMATICA resolvente
-- de un equation = resolvente van een vergelijking


resolver sub

1 uiteenvallen, zich ontbinden
2 oplossen, een oplossing vinden voor
-- difficultates = moeilijkheden uit de weg ruimen
-- un enigma = een raadsel oplossen
-- un problema mathematic = een wiskundig vraagstuk oplossen MATHEMATICA -- un equation = een
vergelijking oplossen
3 besluiten, beslissen
-- se a = besluiten om, een besluit nemen om
-- le perdita de un persona = tot iemands ondergang besluiten
4 MEDICINA doen verdwijnen (tumor, etc.)
-- un tumor = een tumor doen verdwijnen
5 MUSICA oplossen
-- un dissonantia = een dissonantie oplossen


resonante adj

1 weerklinkend, weergalmend, PHYSICA resonantie...
cassa -- = klankbodem, klankkast
camera -- = resonantieruimte
frequentia -- = resonantiefrequentie
obtener un triumpho -- = een daverend succes boeken


resonantia sub

1 resonantie, (weer)klank, (weer)galm, nagalm, echo
-- de un campana = naklank van een klok
tecto de -- = galmdak
cassa de -- = klankbodem, klankkast
2 FIGURATE weerklank, uitwerking, indruk
3 PHYSICA resonantie
-- magnetic = magnetische resonantie
phenomeno de -- = resonatieverschijnsel
oscillationes de -- = resonantietrillingen
curva de -- = resonantiekromme
particula de -- = resonantiedeeltje
absorption de -- = resonantieabsorptie


resonar v

1 weerklinken, weergalmen, galmen, resoneren


+ resonation sub

1 weerklinking, weergalming


resonator sub

1 resonator, klankbodem, klankkast
-- acustic = akoestische resonator
-- plan-parallel = planparallele resonator
-- de Helmholz = Helmholz-resonator


resorber v

1 doen verdwijnen, wegnemen, opzuigen
2 MEDICINA resorberen, opzuigen, in het lichaam opnemen


+ resorcina sub

1 CHIMIA resorcine, resorcinol


+ resorcinol sub

1 CHIMIA resorcinol, resorcine


resorption sub

1 verdwijning, oplossing, opheffing
2 MEDICINA resorptie


resortir v

1 weer uitgaan, weer naar buiten gaan, weer uitkomen


resorto sub

1 veer, springveer
--s dur = stugge vering
-- laminate/a laminas = bladveer
-- a filo = draadveer
-- (a) spiral = spiraalveer
-- a (com)pression = drukveer
-- de traction = trekveer
-- de securitate = borgveer
-- de horologio = horlogeveer
-- de freno = remveer
-- anterior = voorveer
-- giratori/rotatori = draaiveer
lamina de -- = veerblad
suspension a -- = veerophanging
mechanismo a -- = veermechanisme
propulsion a -- = veeraandrijving
serratura a -- = veerslot
pessulo a -- = veergrendel
cardine a -- = veerscharnier
matras a/de --s = springveermatras


respectabile adj

1 achtenswaardig, eerbiedwaardig, respectabel
femina -- = achtenswaardige vrouw
2 aanzienlijk, behoorlijk, respectabel
haber un numero -- de decorationes = een respectabel aantal onderscheidingen hebben


respectabilitate sub

1 achtenswaardigheid, eer(bied), fatsoen


respectar v

1 respecteren, eerbiedigen, eren, (hoog)achten
-- su parentes = zijn ouders eren, eerbied voor zijn ouders hebben
-- le tradition = de traditie in ere houden
2 respecteren, eerbiedigen, naleven, in acht nemen, zich houden aan
-- le regulas = zich aan de regels houden
-- le formas/le convenientias = de vormen/de fatsoensnormen in acht nemen
facer -- le lege = het gezag handhaven
3 respecteren, ontzien, sparen, rekening houden met, ongemoeid laten


respective adj

1 respectief, respectievelijk
lor nomines -- = hun respectieve namen
lor duo filios ha respectivemente vinti e vinti-duo annos = hun beide zonen zijn respectievelijk twintig en tweeëntwintig
jaar


respecto sub

1 eerbied, (hoog)achting, ontzag, respect
-- al/pro le vita = eerbied voor het leven
imponer/infunder -- = eerbied afdwingen
con tote -- = met alle eerbied
con le debite -- = met verschuldigde eerbied
haber -- pro = eerbied hebben/koesteren voor
illa merita mi -- = ik ben haar eerbied verschuldigd
2 --s = betuigingen van hoogachting, (beleefde) groeten
presentar su --s a un persona = iemand de groeten doen
3 betrekking, relatie, verhouding, opzicht
in omne --s = in alle opzichten
in iste -- = in dit opzicht
con -- a, in -- de = met betrekking tot, wat betreft


respectuose adj

1 eerbiedig, respectvol
silentio -- = eerbiedige stilte
restar a distantia -- = op eerbiedige afstand blijven


respicer v

1 terugkijken, achteromkijken
2 toezien op, passen op, zich bekommeren om
3 nauwkeurig onderzoeken, controleren


respirabile adj

1 (geschikt om) in te ademen, geschikt voor inademing


respirabilitate sub

1 geschiktheid voor inademing, inadembaarheid


respirar v

1 (in)ademen, ademhalen
-- aere = lucht inademen
-- constantemente = doorademen
-- per le bucca = door de mond ademen/ademhalen
-- de novo = herademen
-- profundemente = diep ademhalen
difficultate de -- = benauwdheid
iste vulnerato respira ancora = die gewonde ademt nog
reguardar sin -- = ademloos toekijken
su parolas respira amor e sinceritate = zijn woorden ademen liefde en oprechtheid
2 weer op adem komen, uitblazen
da me le tempore de -- un pauco/un poco = laat me nou even op verhaal komen
3 herademen, zich opgelucht voelen
4 uitwasemen, uitdampen, exhaleren


respiration sub

1 het ademhalen, ademhaling
-- thoracic/costal = borstademhaling
-- cutanee = huidademhaling
-- nasal/per le naso = neusademhaling
-- abdominal = buikademhaling
-- pulmonar = longademhaling
-- artificial = kunstmatige ademhaling
-- regular/equal = regelmatige ademhaling
-- tranquille = rustige ademhaling
-- agitate = onrustige ademhaling
-- bucca a bucca = mond-op-mond beademing
tubo de -- = luchtpijp
organos del -- = ademhalingsorganen
exercitios de -- = ademhalingsoefeningen
centro de -- artificial = beademingscentrum
perder le -- = de adem kwijtraken, buiten adem raken
reprender su -- = weer op adem komen
retener su -- = zijn adem inhouden


respirator sub

1 ademhalingstoestel, respirator
2 snorkel
3 gas/rook/stofmasker


respiratori adj

1 ademhalings..., respiratorisch
organos -- = ademhalingsorganen
vias/conductos -- = luchtwegen
insufficientia/difficultate -- = ademnood
intensitate -- = ademhalingsintensiteit
rhythmo -- = ritme van de ademhaling
exercitio -- = ademoefening
pausa -- = adempauze
apparato -- = ademhalingsapparaat
casco -- = rookhelm, rookmasker
centro -- = beademingscentrum
accento -- = respiratorisch accent
quotiente -- = respiratorisch quotiënt


+ respirometria sub

1 respirometrie


+ respirometric adj

1 respirometrisch


+ respirometro sub

1 respirometer


resplendente adj

1 schitterend, FIGURATE stralend, prachtig
beltate -- = stralende schoonheid
lumine/luce -- = hel licht


resplendentia sub

1 schittering, flonkering, glans, FIGURATE pracht, praal


resplender v

1 vonkelen, schitteren, flonkeren, FIGURATE fonkelen, stralen


respondente adj

1 overeenkomstig, passend, conform


responder v

1 antwoorden, antwoord geven
-- evasivemente = een ontwijkend antwoord geven
2 beantwoorden, antwoorden (op), beantwoorden (aan)
-- a un persona/un littera/un question = iemand/een brief/een vraag beantwoorden
-- al amor de un persona = iemands liefde beantwoorden
-- a un besonio = in een behoefte voorzien
-- a un description = met een beschrijving overeenkomen
-- a un invitation = aan een uitnodiging gehoor geven
3 instaan (voor), garant staan (voor), borg staan (voor)
-- del debitas de un persona = voor iemands schulden garant staan
-- pro un debitor = borg staan voor een debiteur


+ responditor sub

1 telefoonbeantwoorder, antwoordapparaat


responsa sub

1 antwoord
-- exacte = juist antwoord
-- directe = rechtstreeks antwoord
-- premeditate = weloverwogen antwoord
-- ambigue = dubbelzinnig antwoord
-- discortese = onbeleefd antwoord
-- evasive/dilatori = ontwijkend antwoord
-- laconic = laconiek antwoord
-- insolente = brutaal antwoord
-- pagate = betaald antwoord
-- affirmative/positive/favorabile = bevestigend/gunstig antwoord
-- negative = ontkennend antwoord
-- clarificante = verhelderend antwoord
-- explicite = expliciet antwoord, klaar en duidelijk antwoord
-- caustic = sarcastisch antwoord
-- brusc = bars antwoord
-- argute = snedig antwoord
-- spiritual = geestig antwoord
-- diplomatic/politic = diplomatiek antwoord
in -- a = in antwoord op
carta -- = antwoordkaart
coupon (F) -- = antwoordcoupon
inveloppe -- = antwoordenveloppe


responsabile adj

1 verantwoordelijk, rekenschap verschuldigd
le ministro -- = de verantwoordelijke minister
esser -- del bon marcha {sj} del cosas = verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken
esser -- del infantes = de verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben
2 JURIDIC aansprakelijk
render un persona -- = iemand aansprakelijk stellen


+ responsabilisar v

1 verantwoordelijk maken/stellen
-- le opinion public = de openbare me-ning verantwoordelijk stellen


+ responsabilisation sub

1 het verantwoordelijk maken/stellen


responsabilitate sub

1 verantwoordelijkheid
-- moral = morele verantwoordelijkheid
-- contractual = contractuele verantwoordelijkheid
-- ministerial = ministeriële verantwoordelijkheid
senso/sentimento de -- = verantwoordelijkheidsgevoel
prender/assumer le -- de un cosa = de verantwoordelijkheid voor iets op zich nemen
portar le -- de un cosa = verantwoordelijk voor iets zijn
declinar omne/tote -- = alle verantwoordelijkheid afwijzen
cargar un persona con le -- = de verantwoordelijkheid op iemand afschuiven
rejectar --s nuclear = kerntaken afstoten
isto non es de mi -- = dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid
2 JURIDIC aansprakelijkheid
-- legal = wettelijke aansprakelijkheid
-- excludite = uitgesloten aansprakelijkheid
question/problema del -- = schuldvraag


responsive adj

1 dat/die antwoordt, antwoordend
nota -- = nota van antwoord
-- a vostre littera = in antwoord op uw brief


responso sub

1 ECCLESIA responsorie, responsorium


responsorio sub

1 ECCLESIA responsorie, responsorium


resposar v

1 opnieuw (iemand) trouwen
-- se = hertrouwen


ressource sub FRANCESE

1 (hulp)middel, redmiddel, uitweg
--s = middelen (van bestaan), bronnen (van inkomsten)
--s natural de un pais = natuurlijke hulpbronnen van een land
--s de aqua = watervoorkomens
--s de aqua subterranee = grondwatervoorkomens
conservation de --s = behoud van hulpbronnen
exploitation {plwa} de --s = exploitatie van hulpbronnen
gestion de --s = beheer van hulpbronnen


restab(i)limento sub

1 herstelling, herstel, het weer instellen, het terugbrengen in de vroegere staat
-- del ordine = herstel van de orde
-- del derectos = rechtsherstel
-- de un texto = reconstructie van een tekst
-- del financias = sanering van de financiën
2 herstel, genezing, beterschap


restab(i)lir v

1 herstellen, weer instellen, weer invoeren, weer in de vroegere toestand plaatsen/terugbrengen
-- le communicationes = de verbindingen herstellen
-- le equilibrio = het evenwicht herstellen
-- le ordine = de orde herstellen
-- le pace = de vrede herstellen
-- un persona in su derectos = iemand in zijn rechten herstellen
-- se = weer hersteld worden, weer ingevoerd worden, weer in de vroegere toestand komen
2 -- le sanitate de = gezond maken, genezen
-- le sanitate de un persona = iemand beter maken/genezen
-- se = beter worden, genezen, herstellen


+ restante sub

1 restant, overschot, rest
qui compra le --? = wie maakt me los?


+ restante adj

1 resterend, overblijvend
categoria -- = restcategorie
gruppo -- = restgroep
sede -- = restzetel


restar v

1 VERBO COPULATIVE blijven
2 blijven, verblijven, zich ophouden
3 overblijven, overschieten, over zijn, resten
-- sin medios = onverzorgd achterblijven
-- le bucca aperte = sprakeloos zijn


+ restaurabile adj

1 herstelbaar, te restaureren, restaureerbaar


+ restaurabilitate sub

1 herstelbaarheid, herstelvermogen


restaurant sub FRANCESE

1 restaurant, eetgelegenheid
-- vegetarian = vegetarisch restaurant
-- del station = stationsrestauratie
-- stellate/con stella(s) = sterrenrestaurant
personal de -- = restaurantpersoneel


restaurante sub

1 restaurant, eetgelegenheid
-- vegetarian = vegetarisch restaurant
-- macrobiotic = macrobiotisch restaurant
-- universitari = mensa
-- stellate/con stella(s) = sterrenrestaurant
-- a tres stellas = driesterrenrestaurant
-- del station = stationsrestauratie
personal de -- = restaurantpersoneel


restaurante adj

1 herstellend, restaurerend


restaurar v

1 restaureren (gebouw/kunstwerk)
-- picturas = schilderijen restaureren
-- un edificio = een gebouw restaurer
-- un monumento = een monument restaureren
-- le centro del urbo = de binnenstad saneren
2 herstellen, weer invoeren, weer tot bloei brengen
-- un costume = een gewoonte weer invoeren
-- le pace = de vrede herstellen
3 op de troon herstellen
-- un dynastia = een vorstengeslacht op de troon herstellen


restauration sub

1 restauratie
-- de un pictura = restauratie van een schilderij
-- de un edificio = restauratie van een gebouw
travalios/labores de -- = restauratiewerkzaamheden
budget (A de -- = restauratiebudget
costos de -- = restauratiekosten
plano de -- = restauratieplan
2 het in ere herstellen, het weer tot bloei brengen
le -- del religion catholic = het in ere herstellen van de katholieke godsdienst
3 restauratie (van vorstengeslacht op de troon)
-- del Stuarts = restauratie van de Stuarts


restaurative adj

1 herstellend, versterkend
technicas -- = herstellende technieken


restaurator sub

1 restaurateur, iemand die restauraties verricht
2 restaurateur, restauranthouder
3 iemand die herstelt/weer invoert/in ere herstelt/weer tot bloei brengt


restauribile adj

1 te restaureren


restituer v

1 teruggeven, terugbetalen, terugbezorgen, vergoeden, restitueren
-- le costos = de kosten terugbetalen
-- le precio de entrata/ingresso = de toegangsprijs terugbetalen
-- le libertate a un (h)ostage = een gijzelaar de vrijheid teruggeven
2 in zijn vroegere vorm herstellen (tekst/gebouw/fresco, etc.)
-- un inscription mutilate = een verminkte inscriptie in zijn vroegere staat terugbrengen


restituibile adj

1 te restitueren, terug te betalen, terug te geven
un presto -- intra un anno = een binnen een jaar terug te betalen lening
2 wat in zijn vroegere vorm hersteld kan worden


restitution sub

1 teruggave, terugbetaling, terugbezorging, vergoeding, restitutie
exiger le -- de un presto = te leen gegeven geld opeisen
2 herstel in de vroegere vorm
-- de un fresco = herstel van een fresco


restitutor sub

1 iemand die iets teruggeeft/restitueert
2 iemand die iets in de vroegere vorm herstelt


restitutori adj

1 JURIDIC restitutie...
decision -- = restitutiebesluit


restive adj

1 weerspannig, onhandelbaar, dwars
cavallo -- = weerspannig paard


resto sub

1 rest, overblijfsel, overschot, restant
-- del material utilisate = rest van het gebruikte materiaal
tu divina le -- = de rest kun je wel raden
del -- = overigens
2 -s = overblijfselen, ruïnes, resten
3 -s (mortal) = stoffelijk overschot
4 MATHEMATICA rest
le division es sin --, le division non lassa un -- = de deling gaat op


restriction sub

1 restrictie, voorbehoud, beperking, beperkende bepaling
-- del nascentias = geboortenbeperking
-- del expensas = bestedingsbeperking
-- del production = produktiebeperking
-- del libertate = vrijheidsbeperking
-- mental = reservatio mentalis, geestelijk/innerlijk voorbehoud
-- del campo visual = blikvernauwing
-- de credito = kredietbeperking
politica de --es = restrictiepolitiek
acceptar con -- = onder voorbehoud aanvaarden
facer --es = restricties maken
sin -- = zonder voorbehoud, zonder restrictie


restrictive adj

1 beperkend, een voorbehoud bevattend, restrictief
condition -- = beperkende voorwaarde
clausula -- = beperkende bepaling
mesuras -- = restrictiemaatregelen
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = bijwoordelijke bijzin van beperking
dar un interpretation -- de un lege = een restrictieve interpretatie van een wet geven


restringer v

1 kleiner maken, beperken, inperken, beknotten
-- un derecto = een recht beperken
-- le libertate de un persona = iemands vrijheid inperken/beknotten
le possibilitates de successo se restringe = de kansen op succes nemen af
-- su expensas/dispensas = zijn uitgaven beperken
haber un opinion restringite = beperkt in zijn oordeel zijn


+ restringimento sub

1 (het) krimpen, (het) smaller worden


restringitor sub

1 iemand die/iets dat iets beperkt, beperker
-- de velocitate = snelheidsbeperker


+ restructurar v

1 herstructureren
-- un industria = een industrie herstructureren


+ restructuration sub

1 herstructurering
-- del centro de un urbe = herstructurering van een stadscentrum


+ restuccar v

1 opnieuw (be)pleisteren


+ restudiar v

1 opnieuw studeren, etc. (Vide: studiar)


resultante adj

1 die/dat voortkomt/volgt (uit)
2 MATHEMATICA PHYSICA resulterend
(fortia) -- = resulterende kracht, resultante


+ resultante sub

1 MATHEMATICA FIGURATE resultante
-- de duo fortias = resultante van twee krachten


resultar v

1 resulteren, volgen (uit), voortvloeien (uit), resulteren (uit/in)
-- de un cosa = uit iets voortvloeien, een gevolg zijn van iets
-- in un cosa = iets tot gevolg hebben, in iets resulteren
de illo resulta que = dat heeft tot gevolg dat


resultato sub

1 uitkomst (van rekensom)
2 resultaat, uitkomst, uitslag, afloop
-- felice = gelukkige afloop
-- final = eindresultaat, einduitslag, eindscore
-- previste = verwacht resultaat
--s sportive = sportuitslagen
--s de football (A)= voetbaluitslagen
--s de exploitation {plwa} bedrijfs resultaten
-- del electiones = verkiezingsuitslag
3 resultaat, gevolg, effect, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
registrar --s = resultaten boeken
-- palpabile = tastbaar resultaat
-- magre = mager resultaat
sin -- = zonder resultaat, vruchteloos, tevergeefs
isto da como -- = daaruit vloeit voort


résumé sub FRANCESE

1 resumé, samenvatting, beknopt overzicht, korte inhoud
facer/rediger un -- = een samenvatting maken/opstellen, excerperen
facer le -- de un cosa = iets kort samenvatten
facer le -- de un libro = een boek uittrekken
in -- on pote dicer = samenvattend/resumerend kunnen we zeggen


resumer v

1 beknopt/kort samenvatten, resumeren
-- le contento de un libro = de inhoud van een boek kort weergeven


resumitor sub

1 iemand die iets kort samenvat/resumeert


resurger v

1 opnieuw oprijzen/verschijnen/te voorschijn komen
2 doen herleven, doen herrijzen
economia resurgente = oplevende economie
fascismo resurgente = herlevend fascisme
3 uit de dood verrijzen, weder opstaan


+ resurgimento sub

1 opleving, herleving, herstel
un -- economic = een oplevende economie


resurrection sub

1 herleving, opleving, opbloei, hernieuwde bloei
2 RELIGION opstanding, verrijzenis
le miraculo del -- de Lazaro = het wonder van de opwekking van Lazarus
-- del carne = verrijzenis des vleses
festa/celebration del -- (de Nostre Senior) = feest van de Verrijzenis (des Heren)


+ resurrectional adj

1 de opstanding betreffend


resuscitar v

1 herleven, weer opleven, weer tot leven komen
2 opstaan (uit de dood), verrijzen
-- de su cineres como un phenice = als een feniks uit zijn as herrijzen
3 doen herleven, doen opleven, nieuw leven inblazen, weer tot leven brengen
-- memorias = oude herinneringen ophalen
-- un persona = bij iemand de levensgeesten weer opwekken
4 opwekken (uit de dood), doen opstaan (uit de dood)
5 MEDICINA reanimeren


resuscitation sub

1 het herleven, het weer opleven, herleving, opleving
2 het doen herleven, het doen opleven
3 het opstaan (uit de dood)
4 het opwekken (uit de dood), het doen opstaan (uit de dood)


resuscitor sub

1 iemand die doet herleven, etc.


retabulo sub

1 ECCLESIA retabel


retaliar (I) v

1
opnieuw snijden, oversnijden

retaliar (II) v

1
wraaknemen, represailles nemen, terugslaan

retaliation sub

1 wraak, vergelding
action de -- = vergeldingsaktie
mesura de -- = vergeldingsmaatregel


retalio sub

1 afknipsel, snipper, reepje, stukje
-- de jornal/de pressa = krantenknipsel
jornal con --s de pressa = knipselkrant
album de --s de jornal/de pressa = knipselalbum
--s de ligno = houtspanen


retardamento sub

1 vertraging, oponthoud, uitstel
bomba a -- = tijdbom
detonator a -- = tijdontsteker
button a -- de un apparato de photo = zelfontspanknop van een fototoestel


retardar v

1 ophouden, langzamer doen lopen
2 vertragen, uitstellen, opschorten
3 later komen, later zijn, achter zijn
4 achterlopen (van uurwerk)
5 achteruitzetten (van uurwerk)


retardatario sub

1 laatkomer


+ retardate adj

1 vertraagd
movimento uniformemente -- = eenparig vertraagde beweging
film (A) -- = vertraagde film
bomba -- = tijdbom
ignition -- = naontsteking
expedition -- = vertraagde verzending
traino -- = vertraagde trein
littera -- = vertraagde brief


retardation sub

1 vertraging, oponthoud, uitstel


retardative adj

1 vertragend, terughoudend, ophoudend


retardator sub

1 iemand die of toestel dat vertraagt
-- de cemento = verhardingsvertrager (van cement)


+ retardatori adj

1 vertragend
action -- = vertragende actie
friction -- = vertragende wrijving
fortia -- = vertragende kracht


retardo sub

1 vertraging, oponthoud, achterstand
un hora de -- = een uur vertraging
-- de un hora = vertraging van een uur
-- de un traino = vertraging van een trein
arrivar/venir in -- = te laat komen
-- mental = geestelijke achterstand
-- linguistic = taalachterstand
tempore de -- = vertragingstijd
esser in -- a un rendez-vous (F) = te laat komen op een afspraak
disculpa mi -- = neemt u mij niet kwalijk dat ik te laat ben
haber travalio/labor in -- = achterstallig werk hebben
sin -- = zonder oponthoud, zonder dralen, onverwijld
con -- = met vertraging
isto non admitte -- = het kan geen uitstel lijden
2 het achterlopen (van uurwerk)


+ retata sub

1 haal, trek, vangst (in het net)


rete sub

1 net, draagnetje, haarnetje, bagagenet
-- de pisca/de pisce = visnet
-- a/de/pro le capillos = haarnetje
-- flottante = drijfnet
-- de tennis (A) = tennisnet
-- lateral = zijnet
-- a/de/pro bagages (F) = bagagenet
-- a crangones = garnalennet
-- de camouflage {oe} = helmnet
balla in/de -- = netbal
prender in un -- = in een net vangen
malias de un -- = mazen van een net
maliar un -- = een net knopen/breien
SPORT inviar le ballon in le -- = de bal in het net trappen
2 netwerk, net
-- de camminos/de vias = wegennet
-- de canales = kanalennet
-- fluvial/de fluvios = rivierstelsel
-- de lineas = lijnennet
-- ferroviari/de ferrovia = spoorwegennet
-- urban = stadsnet
-- de television = t.v.-zendernet
-- telephonic = telefoonnet
-- telephonic aeree/subterranee = bovengronds/ondergronds telefoonnet
-- telegraphic = telegraafnet
-- de connexion = koppelnet
-- electric = elektrisch net
connexion al -- electric = netaansluiting
-- de basse tension/voltage = laagspanningsnet
-- del luce/de lumine electric = lichtnet
-- de condensatores = condensatornetwerk
-- de communicationes aeree = luchtnet
-- commercial = verkoopapparaat
-- de spionage = spionagenet(werk)
-- de intrigas = netwerk van intriges
-- de tubos = buizennet, buizenstelsel
-- de filo metallic = kippegaas
spectroscopio a -- = roosterspectroscoop


+ retelephonar v

1 weer opbellen, nog eens telefoneren, terugbellen
io te retelephonara in le vespere/vespera = ik bel je vanavond wel terug


retemperar v

1 INDUSTRIA opnieuw temperen (van staal)


retener v

1 tegenhouden, terughouden, weerhouden
-- su respiration/sufflo/halito = zijn adem inhouden
2 behouden, in stand houden, bewaren, vasthouden
-- un cosa pro se ipse = iets voor zichzelf houden
3 onthouden
-- un cosa in le memoria = iets in gedachten houden
4 in bedwang houden, weerhouden, inhouden
-- se = zich inhouden, zich bedwingen


retenibile adj

1 wat kan worden tegen gehouden/behouden/onthouden, etc.


retention sub

1 JURIDIC retentie
derecto de -- = retentierecht
2 het vasthouden, het behouden, het bewaren
3 het onthouden, geheugen (anque COMPUTATOR)
4 MEDICINA retentie
-- de urina = urineretentie
symptoma de -- = retentieverschijnsel


retentive adj

1 goed kunnend onthouden, sterk (van geheugen)
memoria -- = goed geheugen
potentia -- = herinneringsvermogen


retentivitate sub

1 herinneringsvermogen


retentor sub

1 iemand die iets onder zich houdt
2 iemand die iets bewaart/in stand houdt, handhaver, behoeder


retiario sub

1 HISTORIA ROMAN retiarius (kampvechter met net en drietand)


reticente adj

1 die iets verzwijgt, die iets achterhoudt
teste -- = zwijgende getuige
2 terughoudend, gereserveerd
responsa -- = terughoudend antwoord


reticentia sub

1 verzwijging, achterhouding
2 terughoudendheid, reserve, gereserveerdheid
parlar sin --s = ronduit zeggen waar het op staat
3 JURIDIC reticentie (het achterhouden van feiten/informatie)


reticular v

1 een netwerk maken, reticuleren


reticular adj

1 netvormig, reticulair, raster...
PHYSICA NUCLEAR structura -- = rasterstructuur
BIOLOGIA texito -- = reticulair weefsel
BIOLOGIA membrana -- = reticulair membraan


reticulate adj

1 netvormig, reticulair
python -- = netpython


reticulation sub

1 netwerk, raster
2 PHOTOGRAPHIA reticulatie


+ reticulina sub

1 reticuline


reticulo sub

1 BIOLOGIA reticulum, netwerk (van vezeltjes in cellen/intracellulaire elementen)
-- chromatic = chromatinenetwerk
-- endoplasmic = endoplasmatisch reticulum
2 ZOOLOGIA netmaag (van herkauwers)
3 damestasje, netje
4 dradenkruis (in optische instrumenten), raster
-- de lineas = lijnenraster
-- de un microscopio micrometric = dradenkruis van een micrometrische microscoop
5 raster
-- crystallin = kristalrooster


+ reticulocyto sub

1 BIOLOGIA reticulocyt


+ reticuloendothelial adj

1 BIOLOGIA systema -- = reticulo-endothelial systeem


+ reticulosarcoma sub

1 MEDICINA reticulosarcoom


+ retiforme adj

1 netvormig


retina sub

1 ANATOMIA netvlies, retina
cellula del -- = gezichtscel
inflammation del -- = ontsteking van het netvlies
tumor del -- = netvliesgezwel
hemorrhagia del -- = netvliesbloeding


retinaculo sub

1 BOTANICA hechtschijfje


+ retinic adj

1 van het netvlies
lesiones -- = letsel aan het netvlies


+ retinite sub

1 MINERALOGIA retiniet


retinitis sub

1 MEDICINA netvliesontsteking, retinitis


+ retinopathia sub

1 MEDICINA netvliesaandoening, retinopathie


+ retinoscopia sub

1 MEDICINA retinoscopie


+ retinoscopic adj

1 MEDICINA retinoscopisch


+ retinoscopio sub

1 MEDICINA retinoscoop


+ retirabile sub

1 die/dat uitgedaan/afgenomen, etc. kan worden, afneembaar, wegneembaar


retirada sub

1 FORTIFICATION verschansing


retiramento sub

1 het terugtrekken, terugtrekking
2 toevluchtsoord, rustig hoekje, rustplaats


retirar v

1 afnemen, ontnemen, wegnemen, onttrekken
-- al circulation = aan de circulatie onttrekken
-- le parola a = het woord ontnemen aan
-- se = A. zich verwijderen, weggaan, zich terugtrekken, B zich terugtrekken (uit zaken), met pensioen gaan,
MILITAR zich terugtrekken
-- un libro del vendita = een boek uit de handel nemen
-- le agrafes = de hechtingen verwijderen
-- un motion/voto = een motie intrekken
-- su parolas = zijn woorden terugnemen
-- un offerta = een offerte terugnemen
-- del uso = buiten gebruik stellen
vita retirate = afgezonderde levenswijze
viver retirate del mundo = van de buitenwereld afgezonderd leven


retiro sub

1 het terugtrekken, terugtrekking, pensioen
etate de -- = pensioengerechtigde leeftijd
prender su -- anticipate = in de vut gaan, gaan vutten
2 MILITAR het terugtrekken, terugtrekking, aftocht
-- libere = vrije aftocht
-- honorabile = eervolle aftocht
FIGURATE coperir le -- de un persona = iemands aftocht dekken
3 toevluchtsoord, rustig hoekje, rustplaats


retoccar v

1 opnieuw aanraken
2 omwerken (tekst), verbeteren, corrigeren
-- le color = bijkleuren
on ha retoccate multo iste texto = er is flink aan deze tekst gesleuteld
3 retoucheren
-- un photo(graphia) = een foto retoucheren


retoccator sub

1 retoucheur


retocco sub

1 omwerking (van tekst), verbetering, correctie
2 retouche
stilo a/de -- = retoucheerstift/potlood


+ retornabile adj

1 terug te geven/te brengen/te sturen, te retourneren
bottilia non -- = wegwerpfles


retornar v

1 teruggeven, terugbrengen, terugsturen, retourneren
2 terugkeren, teruggaan, terugkomen
-- currente = terugrennen
-- volante = terugvliegen
-- al fide = tot het geloof terugkeren
-- a su occupationes = zijn werkzaamheden hervatten
-- super su passos = op zijn schreden terugkeren
io va -- a isto = straks meer hierover


retorno sub

1 het terugkeren, terugkeer, terugkomst, terugreis
viage de -- = terugreis, reis terug
volo de -- = retourvlucht
esser de -- = terug zijn
via de -- = terugweg
-- a casa = thuiskomst
puncto de non-retorno = point of no return, punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is
billet de -- = retourbiljet, retourkaartje
SPORT match (A)/partita de -- = returnwedstrijd
per -- del currero/del posta = per kerende post, per ommegaande
desi(de)rar le -- de = terugwensen
2 beloning, vergoeding


retorquer v

1 weer verdraaien, weer (ver)wringen, terugdraaien
2 weerleggen met eigen bewijsgronden


retorsion sub

1 het weer (ver)draaien, het weer (ver)wringen, het terugdraaien
2 weerlegging met eigen bewijsgronden
mesura de -- = retorsiemaatregel


retorsive adj

1 met eigen bewijsgronden weerleggend, met eigen wapens bestrijdend, met dezelfde middelen bestrijdend


retorta sub

1 CHIMIA retort, kromhals, destillatiekolf
-- de gas = gasretort
-- tubulate = woulfefles


retraciar v

1 herleiden, terugvoeren tot
2 weer nagaan (in het geheugen)


+ retractabile adj

1 JURIDIC herroepbaar
2 intrekbaar (bijv. nagels), optrekbaar, die/dat ingetrokken kan worden


retractabilitate sub

1 intrekbaarheid (nagels van kat, etc.)
2 herroepbaarheid


retractar v

1 weer/opnieuw behandelen
2 herroepen, intrekken, terugnemen
-- un promissa = een belofte herroepen/intrekken
-- lo que on diceva = zijn woorden terugnemen
3 samentrekken, intrekken, terugtrekken
-- le antennas = de voelsprieten intrekken


retractile adj

1 intrekbaar (nagels van kat, etc.)
ungues -- = intrekbare nagels
antennas -- = intrekbare voelsprieten


+ retractilitate sub

1 intrekbaarheid (nagels van een kat, etc.)
-- de ungues = intrekbaarheid van nagels
-- de antennas = intrekbaarheid van voelsprieten


retraction sub

1 het herroepen, herroeping, het intrekken, intrekking, retractatie
2 het terugtrekken, terugtrekking, het intrekken (van nagels, etc.)


retractive adj

1 terugtrekkend, intrekkend


+ retraducer v

1 opnieuw vertalen (van een tekst die een vertaling is), hervertalen


+ retraduction sub

1 het opnieuw vertalen (van een tekst die een vertaling is), hervertaling


retraher v

1 wegtrekken, terugtrekken
-- del circulation = uit de circulatie nemen
-- le mano = de hand wegtrekken
-- se = zich terugtrekken
-- le ungues = de nagels intrekken
-- le antennas = de voelsprieten intrekken
2 herroepen, intrekken


retraite sub FRANCESE

1 het terugwijken, achterwaartse beweging
2 MILITAR terugtocht, aftocht
sonar le -- = de aftocht blazen


+ retranscriber v

1 opnieuw overschrijven, een afschrift maken van


+ retranscription sub

1 nieuwe overschrijving, retranscriptie


+ retransfusion sub

1 retransfusie


+ retransmission sub

1 RADIO heruitzending, relayering


+ retransmissor sub

1 RADIO heruitzender, relaiszender


+ retransmitter v

1 RADIO heruitzenden, relayeren


+ retransplantation sub

1 retransplantatie


+ retransversar v

1 weer oversteken, weer overgaan, weer overtrekken


+ retribuer v

1 betalen, belonen, bezoldigen, honoreren, vergoeden
nostre interprisa retribuera vostre collaboration = ons bedrijf zal voor uw medewerking betalen
non retribuite = onbezoldigd


retribution sub

1 betaling, beloning, bezoldiging, honorering, vergoeding


retro adv

1 achter, achteruit
a -- = naar achteren, achterwaarts
reguardar (a) -- = terugkijken, terugblikken
tener se a -- = zich op de achtergrond houden
2 geleden
multe annos -- = vele jaren geleden
pauc/poc tempore -- = onlangs, kort geleden
3 terug
dar -- = teruggeven
a --! = terug!, ga achteruit!
billet de ir e -- = retourbiljet, retourkaartje


retroaction sub

1 terugwerking, achterwaartse beweging
2 terugkoppeling, "feedback"
systema de -- del informationes = informatie-terugkoppelingssysteem


retroactive adj

1 terugwerkend, retroactief
con effecto/con vigor -- = met terugwerkende kracht
le lege non es -- = de wet heeft geen terugwerkende kracht
iste lege es --/ha un effecto -- usque a 1960 = deze wet werkt terug tot 1960


retroactivitate sub

1 terugwerkende kracht, retroactiviteit
-- de un lege = terugwerkende kracht van een wet
-- de un clausula contractual = terugwerkende kracht van een contractuele clau-sule


retroager v

1 terugwerkende kracht hebben, terugslag hebben


retroceder v

1 achteruitgaan, achteruitlopen, terugdeinzen, wijken
-- ante le consequentias = huiveren voor de gevolgen
2 weer afstaan, teruggeven
-- un derecto = een recht teruggeven


retrocession sub

1 het achteruitgaan, het achteruitlopen, het terugdeinzen, het wijken, retrocessie
2 het weer afstand doen, teruggave, retrocessie


+ retrocessive adj

1 achteruitgaand, teruggaand, retrocessief
2 teruggevend, retrocessief


+ retrococina sub

1 bijkeuken


+ retrodatar v

1 antedateren


+ retrofeudo sub

1 achterleen


+ retroflexe adj

1 MEDICINA, PHONETICA achterwaarts omgebogen
consonante -- = retroflexe medeklinker (met omgekrulde tongpunt gearticuleerd)
2 BOTANICA teruggebogen
amarantho -- = papagaaienkruid


+ retroflexion sub

1 MEDICINA PHONETICA achterwaartse ombuiging
-- del utero = achterwaartse ombuiging van de baarmoeder


retrogradar v

1 achteruitgaan, teruggaan
ille ha facite progressos, ma ora ille retrograda = hij heeft vorderingen gemaakt, maar nu gaat hij achteruit
-- del tertie acceleration al secunde = terugkoppelen van de derde naar de tweede versnelling
2 ASTRONOMIA teruglopen


retrogradation sub

1 het achteruitgaan, achteruitgang, teruggang
2 ASTRONOMIA het teruglopen


retrograde adj

1 achteruitgaand, achterwaarts, retrograde
movimento -- = rugwaartse beweging
MEDICINA amnesia -- = retrograde geheugenverlies
LITTERATURA verso -- =
kreeftdicht
BILIARDO effecto -- = trekeffect, trekstoot
MUSICA imitation -- = retrograde imitatie
dictionario -- = retrograde woordenboek
action -- = terugkoppeling
2 tegen de vooruitgang gekant, reactionair
politica -- = reactionaire politiek
ideas -- = reactionaire ideeën
3 ASTRONOMIA teruglopend
movimento -- = retrograde beweging


retrogression sub

1 teruggang, terugval
2 MEDICINA, BIOLOGIA retrogressie
3 MATHEMATICA, ASTRONOMIA retrogressie


retroguarda sub

1 MILITAR achterhoede


+ retrogusto sub

1 nasmaak, afdronk


+ retrolingual adj

1 retrolinguaal


+ retronasal adj

1 retronasaal


+ retropedal sub

1 terugtrappedaal
freno a/de -- = terugtraprem


+ retropedalage sub

1 het terugtrappen (mbt fiets)
freno a/de -- = terugtraprem


+ retropedalar v

1 terugtrappen


+ retroposition sub

1 MEDICINA retropositie, achterwaartse verplaatsing( van een orgaan)


+ retroprojector sub

1 overheadprojector
transparente pro -- = overheadsheet


+ retrorectal adj

1 retrorectaal


+ retrorocchetta sub

1 remraket


+ retrosaltar v

1 terugspringen, terugkaatsen, ketsen
iste balla retrosalta ben = deze bal kaatst goed


+ retrosapor sub

1 nasmaak


+ retrospection sub

1 het terugblikken, terugblik, retrospectie


+ retrospectiva sub

1 retrospectief
in -- = in retrospectief
reguardate in -- = achteraf beschouwd
2 overzichtstentoonstelling (van kunstenaar)


retrospective adj

1 terugblikkend, retrospectief
reguardo -- = terugblik
scena -- = flash-back
sagessa -- = wijsheid achteraf
exposition -- = retrospectieve tentoonstelling


retrospecto sub

1 het terugblikken, terugblik


+ retrovabile adj

1 terug te vinden


+ retrovar v

1 hervinden, terugvinden
-- su calma = weer kalm worden


+ retrovender v

1 terugverkopen


+ retrovendita sub

1 terugverkoop


+ retroversion sub

1 MEDICINA retroversie, achteroverkanteling
-- del utero = achteroverkanteling van de baarmoeder


+ retroviral adj

1 retroviraal


+ retrovirus sub

1 retrovirus


+ retrovisive adj

1 dat achteruitkijkt, waarmee men achteruitkijkt
speculo -- = achteruitkijkspiegel


retrovisor sub

1 achteruitkijkspiegel
-- exterior = buitenspiegel (van auto)
-- interior = binnenspiegel (van auto)


+ returbar v

1 weer verstoren, etc. (Vide: turbar)


+ reunificar v

1 herenigen
-- un pais = een land herenigen
-- un partito politic = een politieke partij herenigen


+ reunification sub

1 hereniging
le -- de Germania = de hereniging van Duitsland
-- de un partito politic = hereniging van een politieke partij


reunion sub

1 samenvoeging, bijeenbrenging, verzameling
2 bijeenkomst, samenkomst, vergadering
derecto de -- = recht van vergadering
libertate de -- = vrijheid van vergadering
loco de -- = vergaderplaats
sala de --es = vergaderzaal
-- electoral = verkiezingsbijeenkomst
-- annual = jaarvergadering
-- plenari = plenaire vergadering
-- urgente/de urgentia/de emergentia = spoedvergadering
-- extraordinari = buitengewone vergadering
-- de protestation = protestvergadering
-- de section = sectievergadering
-- religiose = godsdienstige samenkomst
-- marathon = marathonvergadering
-- del matino = ochtendvergadering
convocar un -- = een vergadering bijeenroepen/uitschrijven
facer/tener un -- = een vergadering houden
presider un -- = een vergadering voorzitten
aperir un -- = en vergadering openen
clauder un -- = een vergadering sluiten
prorogar un -- = een vergadering verdagen


reunir v

1 (weer) verenigen, herenigen
2 verenigen, samenvoegen, bijeenbrengen, verzamelen
-- truppas = troepen samenbrengen
-- se = A. bijeenkomen, samenkomen, vergaderen, B. zich herenigen, zich bij elkaar voegen
-- se circum le foco = zich om het vuur scharen
-- un summa = een bedrag bij elkaar krijgen
-- information = informatie verzamelen
-- datos pro un recerca = gegevens verzamelen voor een onderzoek


+ reusabile adj

1 geschikt voor hergebruik


+ reusar v

1 weer gebruiken, hergebruiken


+ reutilisabile adj

1 weer te gebruiken, weer te benutten, weer aan te wenden


+ reutilisar v

1 weer gebruiken, weer gebruik maken van, weer benutten, weer aanwenden


+ reutilisation sub

1 het hergebruiken, hergebruik


revaccinar v

1 opnieuw vaccineren, opnieuw inenten


revaccination sub

1 het opnieuw vaccineren, het opnieuw inenten, hervaccinatie, hernieuwde vaccinatie


+ revalidar v

1 weer geldig maken


+ revalidation sub

1 wedergeldigmaking


revalorisar v

1 FINANCIAS opwaarderen, herwaarderen, revaloriseren
-- un moneta = een munt opwaarderen


+ revalorisation sub

1 FINANCIAS revalorisatie, opwaardering, herwaardering, waardestijging
-- de un moneta = opwaardering van een munt


+ revalutar v

1 revalueren, herwaarderen, opwaarderen
-- un moneta = een munt opwaarderen
-- un autor minor = een minder bekende auteur herwaarderen


+ revalutation sub

1 revaluering, herwaardering, opwaardering


+ revanchar {sj} v

1 -- se = zich wreken, wraak nemen, revanche nemen


+ revanche sub FRANCESE

1 revanche
guerra de -- = revanche-oorlog
conceder le -- a un persona = iemand revanche geven


+ revanchismo {sj} sub

1 POLITICA revanchisme, revanchepolitiek


+ revanchista {sj} sub

1 revanchist


+ revanchista {sj} adj

1 revanchistisch


+ revascularisar v

1 revasculariseren


+ revascularisation sub

1 revascularisatie


+ revelabile adj

1 wat kan/mag worden onthuld/geopenbaard
veritate -- = waarheid die mag worden onthuld


+ revelabilitate sub

1 mogelijkheid om onthuld/geopenbaard te worden


revelamento sub

1 onthulling, openbaarmaking


revelar v

1 openbaren, onthullen, aan het licht brengen, kenbaar maken
-- su ver facie = zijn ware gezicht tonen
-- se como un homine de character = zich een man van karakter betonen
-- su intentiones = zijn bedoelingen kenbaar maken
-- secretos = geheimen prijsgeven/verklappen
-- un complot = een komplot aan het licht brengen
iste odor revela le presentia de gas = deze geur verraadt de aanwezigheid van gas
illes se ha revelate como ver leaders = ze hebben zich als echte leiders ontpopt
le veritate revelate per Deo = de door God geopenbaarde waarheid
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelen


+ revelate adj

1 onthuld, geopenbaard
religion -- = geopenbaarde godsdienst


revelation sub

1 onthulling, openbaarmaking
-- de un secreto = onthulling van een geheim
facer --es surprendente = opzienbarende onthullingen doen
2 RELIGION openbaring
Revelation = Openbaring, Apocalyps
-- christian = christelijke openbaring
-- divin = goddelijke openbaring
3 ontwikkeling
PHOTOGRAPHIA
banio de -- = ontwikkelbad
cuppa de -- = ontwikkeldoos
bassino de -- = ontwikkelbak
4 iste jocator ha essite le -- del match (A) = deze speler is de openbaring van de wedstrijd geweest


revelator sub

1 onthuller, openbaarder
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelaar
-- pro photo(graphia)s in colores = kleurontwikkelaar
-- de inversion = omkeerontwikkelaar


+ revelator adj

1 onthullend
phenomeno -- = onthullend verschijnsel
signo -- = onthullend teken
sonio -- = droom waarin iets geopenbaard wordt
isto esseva alco -- pro me = dat was een openbaring voor mij


reveller v

1 MEDICINA naar buiten afleiden (van een ziekte)


revender v

1 doorverkopen, weder verkopen, in 't klein verkopen
-- como nove un cosa = iets voo nieuw doorverkopen


+ revendibile adj

1 doorverkoopbaar, wederverkoopbaar


+ revendibilitate sub

1 doorverkoopbaarheid, wederverkoopbaarheid


revendita sub

1 wederverkoop, doorverkoop
prijs bij -- = precio de revendita


revenditor sub

1 wederverkoper, kleinhandelaar, detaillist


revenir v

1 opnieuw komen
2 terugkomen, terugkeren


reverberar v

1 weerkaatsen (geluid/licht/hitte), terugkaatsen, terugstralen, echoën
le mur blanc reverberava le calor = de witte muur straalde de warmte terug


reverberation sub

1 weerkaatsing (geluid/licht/warmte), weerschijn, terugstraling
--es de un campana = naklank van een klok
effecto de -- stereophonic = stereo-nagalmeffect


reverbero sub

1 reflector
furno a/de -- = vlamoven, roeroven


reverende adj

1 achtenswaardig, eerwaardig
multo -- = hoogeerwaard


+ reverendissime adj

1 hoogeerwaard, zeereerwaard


reverendo sub

1 eerwaarde (titel van geestelijke/predikant)


reverente adj

1 zeer eerbiedig, respectvol


reverentia sub

1 ontzag, eerbied, respect
2 hoffelijke buiging, revérence
facer un -- = een buiging maken
facer --s obsequiose = buigen als een knipmes


reverentiose adj

1 eerbiedig, vol eerbied, respectvol
tono -- = eerbiedige toon


+ reverentiosemente

1 eerbiedig, respectvol


reverer v

1 eren, vereren, eerbied/ontzag/respect hebben voor
-- Deo = God eren
-- le memoria de un persona = iemands nagedachtenis eren


+ revergoniarse v

1 zich weer schamen


rêverie sub FRANCESE

1 dromerij, mijmerij
2 MUSICA rêverie


+ reverificar v

1 opnieuw verifiëren


+ revernissar v

1 opnieuw lakken, overlakken


reverse adj

1 tegen(over)gesteld, omgekeerd
in ordine -- = in omgekeerde volgorde
discrimination -- = positieve discriminatie


reversibile adj

1 omkeerbaar
le historia non es -- = je kunt de klok niet terugzetten
2 CHIMIA, PHYSICA reversibel, omkeerbaar
reaction -- = omkeerbare reactie
accopulamento -- = omkeerkoppeling
PHOTOGRAPHIA film (A) /pellicula -- = omkeerfilm
3 JURIDIC overdraagbaar, terugvallend (aan de vorige eigenaar)
terras -- = aan de eigenaar terugvallende grond


reversibilitate sub

1 omkeerbaarheid
-- de un reaction chimic = omkeerbaarheid van een chemische reactie


+ reversiflor adj

1 BOTANICA met omgekeerde bloemen


reversion sub

1 terugkeer (tot eerdere toestand), het terugvallen (in gewoonte)
2 JURIDIC het terugkeren (van bezit aaan schenker/diens erfgenamen)
3 BIOLOGIA reversie, atavisme


reverso sub

1 tegengestelde, tegenovergestelde
2 achterkant, achterzijde, keerzijde, rug
-- del mano = rug van de hand
-- de un folio = achterkant van een blad
-- del medalia = keerzijde van de medaille
obverso e -- = bovenzijde en onderzijde (van een munt/penning)
3 tegenslag, tegenspoed
-- del fortuna = tegenspoed, klap
4 omslag, revers
-- del manica = omslag van de mouw
-- de un botta = kap van een laars
bottas a -- = kaplaarzen
guanto a -- = kaphandschoen


reverter v

1 draaien, omkeren, omwerpen
-- un turre de cubos = een blokkentoren omgooien
-- le governamento = de regering ten val brengen
-- le situation = de situatie terugdraaien
-- se = kantelen, omslaan


revestimento sub

1 het opnieuw kleden (van iemand)
2 bekleding, bedekking, mantel, beschoeiing, voering (van machine)
-- mural = wandbekleding
-- del cammino = wegdek
-- in gypso = bepleistering
-- in zinc = zinkbedekking
-- metallic = beplating
-- de mobiles = meubelbekleding
-- de caldiera = ketelbekleding
-- de ligno = lambrizering, paneelwerk
-- de petras = steenbekleding
-- de argilla = kleibekleding
-- de plumbo = loodmantel
-- de dica = dijkbeslag
-- de un tubo de aciero = mantel van een stalen buis
-- de solo = vloerbedekking
ligno de -- = bekistingshout
planca de -- = bekistingsplank, schoeibord


revestir v

1 (iemand) opnieuw kleden
2 (be)kleden, aandoen, hullen, tooien met
3 bekleden met, in het bezit stellen van, voorzien van
4 bekleden, bedekken, beschieten, beschoeien


+ revibrar v

1 weer vibreren


revider v

1 weerzien, terugzien
a --! = tot ziens!
2 opnieuw onderzoeken, opnieuw bekijken
3 herzien, verbeteren, corrigeren
-- leges = wetten herzien


+ revigorar v

1 nieuwe kracht geven
-- un institution = een instelling nieuw leven inblazen


+ revigoration sub

1 het geven van nieuwe kracht


+ revincer v

1 weer overwinnen/zegevieren


revindicar v

1 eisen, opeisen, aanspraak maken op
le obreros revendica un augmentation de salario = de arbeiders eisen een loonsverhoging
-- le responsabilitate = de verantwoordelijkheid opeisen
-- un attentato = een aanslag opeisen
-- un succession = een nalatenschap opeisen


revindication sub

1 het opeisen, eis
--es salarial/de salario = looneisen
--es legitime = rechtmatige eisen
-- minime = minimumeis
lista de --es = eisenpakket


+ revindicative adj

1 eisen stellend


+ revindicator adj

1 eisend
littera -- = brief waarin eisen worden gesteld


+ revindicator sub

1 iemand die eisen stelt, eiser


+ revisar v

1 herzien (een tekst), bewerken, heroverwegen, reviseren, nazien, controleren, wijzigen, verbeteren, corrigeren
-- un conto = een rekening nazien
edition revisate = herziene uitgave
le accordo governamental essera revisate = het regeerakkoord zal worden bijgesteld
2 JURIDIC revideren
3 repeteren (een les), herhalen, opnieuw bestuderen
4 (een auto) reviseren


revision sub

1 herziening, revisie
-- partial = partiële herziening
-- constitutional/del constitution = grondwetsherziening
-- del lege = wetsherziening
-- del contos = herberekening
le contracto es subjecte a -- cata dece annos = het contract wordt elke tien jaar herzien
2 correctie, bewerking, revisie
-- de un proba/prova de impression = revisie van een drukproef
3 JURIDIC revisie, nieuw onderzoek
-- de un processo = revisie van een proces
4 onderhoudsbeurt
facer un -- = een onderhoudsbeurt geven


+ revisional adj

1 revisie..., herzienings...
procedura -- = revisieprocedure


+ revisionismo sub

1 revisionisme


revisionista sub

1 revisionist


+ revisionista adj

1 revisionistisch
theses -- = revisionistische stellingen


+ revisionistic adj

1 revisionistisch
principios -- = revisionistische principes
facer un politica -- = een revisionistische politiek voeren


+ revisitar v

1 opnieuw bezoeken


revisor sub

1 corrector, revisor
-- de contos = accountant


revista sub

1 het opnieuw onderzoeken, het opnieuw bekijken
2 het inspecteren
passar in -- = de revue (laten) passeren, één voor één bekijken, inspectie
3 MILITAR parade, wapenschouw
-- naval = vlootrevue, vlootschouw
4 tijdschrift, magazine, revu
-- septimanal/hebdomadari = weekblad
-- mensual = maandblad
-- bimensual = halfmaandelijks tijdschrift
-- bimestr(i)al = tweemaandelijks tijdschrift
-- illustrate = geïllustreerd tijdschrift
-- litterari = letterkundig tijdschrift
-- scientific = wetenschappelijk tijdschrift
-- medic = medisch tijdschrift
-- de arte = kunsttijdschrift
-- de musica = muziektijdschrift
-- de programmation = programmablad
-- de modas = modeblad
-- de opinion = opinieblad
-- sportive = sportblad
-- professional = vakblad/tijdschrift
-- porno(graphic) = pornoblad
-- pop (A) = popblad
diffunder un -- = een tijdschrift verspreiden
abonar se a un revista = zich op een tijdschrift abonneren
disabonar se a un -- = een tijdschrift opzeggen
5 THEATRO revue
star de -- = revuester
artista de --s = revue-artiest
dansator de --s = revuedanser
texto de -- = revuetekst


+ revitalisar v

1 nieuwe (levens)kracht geven, oppeppen


+ revitalisation sub

1 het opnieuw tot leven brengen


+ revitar v

1 weer aanschroeven


+ revival sub ANGLESE

1 revival


reviver v

1 herleven, weer opleven, tot nieuw leven komen, opbloeien
facer -- le passato = het verleden doen herleven
sentir se -- = zich voelen herleven
-- un experientia = een ervaring herbeleven


revivificar v

1 doen opleven, verlevendigen, opfrissen, reactiveren


revivification sub

1 het tot nieuw leven wekken, het weer doen opleven


reviviscente adj

1 herlevend, weer opbloeiend


reviviscentia sub

1 het weer levendig worden (van herinneringen), herleving, wederopleving (van dieren en
planten)


reviviscer v

1 herleven, tot nieuw leven komen


revocabile adj

1 (anque JURIDIC) herroepbaar
credito -- = herroepbaar krediet
sententia -- = herroepbare uitspraak
concession -- = herroepbare concessie


revocabilitate sub

1 (anque JURIDIC) herroepbaarheid
-- de un decision = herroepbaarheid van een be-sluit


revocar v

1 opnieuw roepen, terugroepen
2 herroepen, intrekken, opzeggen
-- un decision = een besluit herroepen
-- su parolas = zijn woorden terugnemen


revocation sub

1 terugroeping
2 herroeping, intrekking, opzegging
-- de un edicto = herroeping van een edict
-- del fallimento = opheffing van het faillissement
usque a -- = tot wederopzegging


+ revocative adj

1 herroepend


revocator sub

1 iemand die iets herroept/intrekt/opzegt


revocatori adj

1 JURIDIC herroepend
decision -- = herroepend besluit


revoco sub

1 herroeping, intrekking, opzegging, annulering


revolar v

1 opnieuw vliegen
2 terugvliegen


revolta sub

1 opstand, oproer, rebellie
incitation al -- = opruiing
spirito de -- = oproerigheid
reprimer/comprimer/jugular/suffocar un -- = een oproer dempen/onderdrukken/de kop indrukken


+ revoltante adj

1 schandelijk, ergerlijk, aanstotelijk, weerzinwekkend, stuitend
spectaculo -- = weerzinwekkend schouwspel
injustitia -- = schandelijk onrecht(vaardigheid)
contar un historia -- = iets onsmakelijks vertellen


revoltar v

1 in opstand brengen, oproerig maken
-- se = in opstand komen, opstaan, rebelleren, muiten


revolute adj

1 BOTANICA omgekruld, opgerold, achterwaarts/naar buiten gekruld


revolution sub

1 omwenteling (van een voorwerp om zijn as)
ASTRONOMIA (periodo de) -- = omlooptijd
ASTRONOMIA -- sideral = siderische omlooptijd
ASTRONOMIA -- synodic = synodische omlooptijd
ASTRONOMIA -- tropic = tropische omlooptijd
-- del terra = omwenteling van de aarde
contator de --es = toerenteller
numero de --es = toerental
velocitate de -- = omloopsnelheid
MATHEMATICA cono de -- = omwentelingskegel
disco de trenta-tres --es = drieëndertig toeren plaat
2 (anque POLITICA) revolutie, omwenteling, ommekeer, algehele verandering
-- de palatio = paleisrevolutie
-- cultural = culturele revolutie
-- industrial = industriële revolutie
-- de octobre = oktoberrevolutie
-- de julio = julirevolutie
-- verde = groene revolutie
spectro del -- = spook(beeld) der revolutie


revolutionar v

1 een omwenteling teweeg brengen, radicaal veranderen
-- un scientia = een wetenschap totaal veranderen
le machina a vapor ha revolutionate le industria = de stoommachine heeft een omwenteling in de industrie
teweeg gebracht
2 een regering omverwerpen


revolutionari adj

1 revolutionair
movimento -- = revolutionaire beweging
fortias -- = revolutionaire strijdkrachten
ideas -- = revolutionaire ideeën
innovation -- = revolutionaire vernieuwing
extremista -- = revolutionaire extremist


revolutionario sub

1 revolutionair


+ revolutionarismo sub

1 revolutionarisme


revolver sub ANGLESE

1 revolver
vaina de -- = revolvertas
heroe del -- = revolverheld
tiro/colpo de -- = revolverschot
balla de -- = revolverkogel
cartucha {sj} de -- = revolverpatroon
torno a/de -- = revolverdraaibank
diaphragma a/de -- = revolverdiafragma


revolver v

1 doen (rond)wentelen, (rond)draaien
2 (goed) overwegen, overpeinzen, overdenken


+ revomitar v

1 weer braken/overgeven


+ revotar v

1 opnieuw stemmen
le electores debera -- = de kiezers zullen opnieuw moeten stemmen


+ revulsar

1 MEDICINA een revulsie toepassen op


revulsion sub

1 MEDICINA revulsie, gebruik van een afleidend middel


revulsive adj

1 MEDICINA afleidend


+ rewriter sub ANGLESE

1 rewriter


+ rewriting sub ANGLESE

1 rewriten, het herschrijven


+ rexismo sub

1 POLITICA rexisme


+ rexista sub

1 POLITICA rexist


+ rhabdocarpe adj

1 BOTANICA met gestreepte vruchten


+ rhabdologia sub

1 rabdologie, rekenkunst met staafjes


+ rhabdologic adj

1 rabdologisch


+ rhabdomante sub

1 wichelroedeloper


+ rhabdomantia sub

1 het wichelroedelopen


+ rhabdomantic adj

1 van het wichelroedelopen


+ rhabdomantico sub

1 wichelroedeloper


+ rhabdophylle adj

1 BOTANICA met een streep of strook (van andere kleur) over de bladeren


+ rhachialgia sub

1 MEDICINA rachialgie, wervelkolompijn


+ rhachidee adj

1 ANATOMIA wervelkolom..., ruggengraats...
canal -- = wervelkanaal
nervo -- = ruggenmergszenuw


rhachis

1 ANATOMIA wervelkolom, ruggengraat
2 BOTANICA spil (van een aar), nervatuur
3 (van een veer) schacht


rhachitic adj

1 rachitisch, aan Engelse ziekte lijdend


+ rhachitico sub

1 lijder aan rachitis


rhachitis sub

1 rachitis, Engelse ziekte


+ rhachitismo sub

1 rachitis, Engelse ziekte


rhachitomia sub

1 MEDICINA rachitomie


+ rhamnaceas sub pl

1 BOTANICA rhamnaceae, rhamnaceeën, wegedoornfamilie


+ rhamno sub

1 BOTANICA wegedoorn


rhapsodia sub

1 HISTORIA GREC door rapsode voorgedragen epische fragmenten
2 LITTERATURA mengelwerk
3 MUSICA rapsodie
le Rhapsodias Hungare de Liszt = de Hongaarse Rapsodieeën van Liszt


rhapsodic adj

1 rapsodisch
le arte -- del Grecia antique = de rapsodische kunst van het oude Griekenland
litteratura -- = rapsodische lite-ratuur
le compositiones -- pro piano de Franz Liszt = de rapsodische composities voor piano van Franz Liszt


rhapsodista sub

1 HISTORIA GREC rapsode
2 iemand die rapsodieën maakt


rhapsodo sub

1 HISTORIA GREC rapsode, volkszanger


+ rhapsodomantia sub

1 rapsodomantie


rhenan adj

1 Rijnlands
navigation -- = Rijnvaart
frontiera -- = Rijngrens
region -- = Rijnstreek
provincia -- = Rijnprovincie
bassino -- = stroomgebied van de Rijn
gravella -- = rijngrind


Rhenania sub n pr

1 Rijnland
-- Palatinato = Rijnland-Palts


+ rhenium sub

1 CHIMIA rhenium


Rheno sub n pr

1 Rijn
-- Inferior = Beneden-Rijn
Basse -- = Nederrijn
curso del -- = loop van de Rijn
aqua del -- = Rijnwater
valle/vallea del -- = Rijndal
vino del -- = Rijnwijn
tructa del -- = Rijnforel
salmon del -- = Rijnzalm
ponte del -- = rijnbrug
delta del -- = Rijndelta
dica del -- = Rijndijk
navigation del -- = Rijnvaart
Statos ripari del -- = Rijnoeverstaten
bucca/imbuccatura del -- = Rijnmond
bassino del -- = stroomgebied van de Rijn
al altere -- del -- = aan de overzijde van de Rijn


+ rheogramma sub

1 reogram


+ rheologia sub

1 PHYSICA reologie, stromingsleer


+ rheologic adj

1 PHYSICA reologisch, de stromingsleer betreffend


+ rheologo sub

1 PHYSICA specialist in de reologie


+ rheometro sub

1 PHYSICA reometer


+ rheophile adj

1 BIOLOGIA reofiel


rheophoro sub

1 PHYSICA stroomgeleider


+ rheoscopic adj

1 reoscopisch


+ rheoscopio sub

1 PHYSICA reoscoop, stroomaanwijzer


+ rheostatic adj

1 PHYSICA reostatisch, reostaat...


+ rheostato sub

1 PHYSICA reostaat, regelbare weerstand
-- a cursor = schuifweerstand


rheotomo sub

1 PHYSICA onderbreker, interruptor, reotoom


+ rheotropismo sub

1 rheotropisme


+ rhesus sub

1 ZOOLOGIA resusaap
2 BIOLOGIA
(factor) -- = resusfactor


Rhetia sub n pr

1 Rhaetië


rhetian adj

1 Rhaetisch, de provincie Rhaetië betreffend


rhetic adj

1 Retisch, de provincie Retië betreffend
Alpes Rhetic = Retische Alpen
2 GEOLOGIA retisch


rhetico sub

1 GEOLOGIA Retien


rheto sub

1 bewoner van Retië


rhetor sub

1 retor
2 fraseur, praatjesmaker


rhetoric adj

1 retorisch, redekundig, redekunstig
poesia -- = retorische dichtkunst
question -- = retorische vraag
figura -- = stijlfiguur, stijlmiddel


rhetorica sub

1 retorica, welsprekendheid
camera de -- = rederijkerskamer
figura de -- = redekunstige figuur
maestro de -- = rederijker
festa de -- = rederijkersfeest
tractato de -- = verhandeling over retorica
2 bombast, holle frazen, retoriek
-- vacue = holle retoriek


rhetorico sub

1 leraar voor retorica
2 rederijker
litteratura del --s = rederijkersliteratuur
poesia del --s = rederijkerspoëzie
stilo del --s = rederijkersstijl
guilda del --s = rederijkersgilde


rhetoroman adj

1 Reto-romaans


rhetoromano sub

1 Reto-romaans (taal)


rheubarbaro sub

1 BOTANICA rabarber
compota de -- = rabarbermoes/compote
marmelada de -- = rabarbermarmelade
succo de -- = rabarbersap
sirop de -- = rabarberstroop
vino de -- = rabarberwijn
radice de -- = rabarberwortel
pedunculo de -- = rabarbersteel
folio de -- = rabarberblad


rheuma sub

1 (neus)verkoudheid
attrappar un -- = verkouden worden


rheumatic adj

1 catarraal, (neus)verkouden
2 reumatisch
arthritis -- = reumatische artritis
affectiones -- = reumatische aandoeningen
dolores -- = reumatische pijnen
febre -- = reumatische koorts


rheumatico sub

1 reumapatiënt


rheumatisar v

1 reumatisch maken
2 verkouden maken
-- se = verkouden worden, kouvatten


rheumatismo sub

1 MEDICINA reuma(tiek)
-- articular = gewrichtsreumatiek
-- nodose = knobbelreumatiek
-- muscular = spierreumatiek
-- chronic = chronische reuma
lucta contra le -- = reumabestrijding


+ rheumatoide adj

1 MEDICINA reumatoïde


+ rheumatologia sub

1 MEDICINA reumatologie


+ rheumatologic adj

1 MEDICINA reumatologisch


+ rheumatologista sub

1 MEDICINA reumatoloog


+ rheumatologo sub

1 MEDICINA reumatoloog


rhinal adj

1 van de neus, neus...


rhinalgia sub

1 MEDICINA neuspijn, rhinalgie


+ rhinantho sub

1 BOTANICA ratelaar


+ rhinencephalo sub

1 ANATOMIA rhinencefalon (reuklob van de hersenen)


rhinitis sub

1 MEDICINA rhinitis, neuscatarre


rhinocerote sub

1 ZOOLOGIA rinoceros, neushoorn
-- lanose = wollige neushoorn
-- unicorne = eenhoornige neushoorn


+ rhinolaryngitis sub

1 MEDICINA rhinolaryngitis, neuskeelholte-ontsteking


rhinologia sub

1 MEDICINA rhinologie, neusheelkunde
specialista de -- = neusspecialist


rhinologic adj

1 MEDICINA rhinologisch, neusheelkundig


rhinologista sub

1 MEDICINA neusspecialist


rhinologo sub

1 MEDICINA neusspecialist


+ rhinolopho sub

1 ZOOLOGIA hoefijzerneus


+ rhinopharynge sub

1 ANATOMIA neuskeelholte, nasofarynx


+ rhinopharyngee adj

1 MEDICINA neus-keelholte...


+ rhinopharyngitis sub

1 MEDICINA neus-keelholte-ontsteking


rhinoplastia sub

1 MEDICINA rhinoplastiek


rhinoplastic adj

1 MEDICINA rhinoplastisch


rhinorrhea sub

1 MEDICINA rhinorrhoea


rhinoscopia sub

1 MEDICINA rhinoscopie, geneeskundig onderzoek van de neusholten


rhinoscopic adj

1 MEDICINA rhinoscopisch


rhinoscopio sub

1 MEDICINA rhinoscoop, neusspiegel


+ rhinovirus sub

1 BIOLOGIA rhinovirus


+ rhizobio sub

1 BIOLOGIA rizobium (geslacht van de knolletjesbacterie)


+ rhizocarpe adj

1 BOTANICA met (schijnbaar) uit de wortels ontspruitende vruchten


+ rhizocaule adj

1 BOTANICA met wortelende stengels


+ rhizogenese (-esis) sub

1 BOTANICA rhizogenese, wortelvorming


rhizoide sub

1 BOTANICA rizoïde (wortel van lagere plantensoorten)


+ rhizoma sub

1 BOTANICA wortelstok, rizoom
-- de gingibre = gemberwortel
-- del filice = varenwortel


+ rhizomatose adj

1 BOTANICA met wortelstok
plantas -- = planten met een wortelstok


rhizophage adj

1 zich met wortels voedend


+ rhizophoro sub

1 BOTANICA rizofoor, luchtwortelboom


+ rhizophylle adj

1 BOTANICA met wortels voortbrengende bladeren


rhizopode adj

1 ZOOLOGIA wortelpotig


rhizopodo sub

1 ZOOLOGIA wortelpotige


+ rhizosphera sub

1 BIOLOGIA rizosfeer (groeimiddel van bomen/planten)


+ rhizostoma sub

1 ZOOLOGIA wortelkwal, knolkwal


+ rhizotomia sub

1 rhizotomie


+ rho sub

1 rho (Griekse letter)


+ rhodamina sub

1 rodamine (rode, fluorescerende kleurstof)


Rhodano sub n pr

1 Rhône
canal del -- al Rheno = Rijn-Rhônekanaal


+ rhodeo sub

1 ZOOLOGIA
-- amar = bittervoorn


+ Rhodesia sub n pr

1 Rhodesië
-- del Nord = Noord-Rhodesië
-- del Sud = Zuid-Rhodesië


+ rhodesian adj

1 Rhodesisch


+ rhodesiano sub

1 Rhodesiër


+ rhodian adj

1 van Rhodos


+ rhodiano sub

1 bewoner van Rhodos


rhodic adj

1 CHIMIA rhodium...


rhodie adj

1 van Rhodos


rhodio sub

1 bewoner van Rhodos


rhodium sub

1 CHIMIA rhodium


+ rhodobractee adj

1 BOTANICA met rozerode schutbladen


+ rhodocarpe adj

1 BOTANICA met rozerode vruchten


+ rhodochrosite sub

1 rodochrosiet, mangaanspaat, dialogiet


rhododendro sub

1 BOTANICA rhododendron
-- hirsute = alpenroos
folio de -- = rhododendronblad
flor de -- = rhododendronbloem
button de -- = rhododendronknop
arbusto de -- = rhododendronstruik


rhodonite sub

1 MINERALOGIA rhodoniet


+ rhodopetale adj

1 BOTANICA met rozerode kroonbladen


+ rhodophylle adj

1 BOTANICA met rozerode bladeren


+ rhodophytos sub pl

1 rode algen


+ rhodopsina sub

1 MEDICINA rodopsine, staafjesrood


+ rhodora sub

1 BOTANICA Canadese azalea


Rhodos sub n pr

1 Rhodos


+ rhodosepale adj

1 BOTANICA met rozerode kelkbladen


+ rhodosperme adj

1 BOTANICA met rozerode zaden


+ rhombencephalo sub

1 ANATOMIA rhombencefalon, achterhersenen, ruithersenen


rhombic adj

1 rombisch, ruitvormig
sulfure -- = rombische zwavel
systema -- = rombische stelsel


+ rhombifoliate adj

1 BOTANICA met ruitvormige blaadjes


+ rhombifolie adj

1 Vide: rhombifoliate


+ rhombiforme adj

1 ruitvormig, rombisch


+ rhombipetale adj

1 BOTANICA met ruitvormige kroonbladen


rhombo sub

1 GEOMETRIA ruit
2 ZOOLOGIA tarbot
pisca de --s = tarbotvisserij
piscator de --s = tarbotvisser


+ rhombododecahedro sub

1 MATHEMATICA rombendodecaëder


rhombohedric adj

1 MATHEMATICA, CHIMIA romboëdrisch
crystallos -- = romboëdrische kristal-len
systema -- = rombiëdrische stelsel


rhombohedro sub

1 MATHEMATICA romboëder, scheve kubus


rhomboidal adj

1 ruitvormig, romboidaal
campanula -- = bergklokje


+ rhomboide adj

1 ruitvormig, rhomboidaal
musculo -- = ruitvormige spier


rhomboido sub

1 MATHEMATICA romboïde


+ rhotacismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA rotacisme
le -- latin = het rotacisme van het Latijn
2 MEDICINA verkeerde uitspraak van de letter r


+ rhumbo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES windstreek (op kompasroos), kompasstreek,
kompasrichting
cambiar de -- = het roer omgooien


+ rhynchite sub

1 ZOOLOGIA snuitkever


+ rhynchocarpe adj

1 BOTANICA met gesnavelde vruchten


+ rhynchophylle adj

1 BOTANICA met gesnavelde bladeren


+ rhynchospora sub

1 BOTANICA snavelbies
-- albe = wit snavelbies
-- fusc = bruine snavelbies


+ rhyolite sub

1 MINERALOGIA ryoliet


rhythmar v

1 ritmeren, ritmisch maken, een bepaald ritme geven aan
-- le passo = in de maat lopen
-- su marcha {sj} al sono del tambur = zijn pas aan het ritme van de trommel aanpassen


rhythmic adj

1 ritmisch, het ritme betreffend, ritme hebbend, gebaseerd op ritme
dansa -- = ritmische dans
musica -- = ritmische muziek
gymnastica -- = ritmische gymnastiek
peculiaritates/characteristicas
-- = ritmische eigenaardigheden


rhythmica sub

1 ritmiek, leer der ritmen


+ rhythmicitate sub

1 ritmisch karakter, het ritmisch zijn, ritmiek
-- de versos = ritmiek van verzen
-- de un movimento = ritmisch karakter van een beweging


rhythmo sub

1 ritme, tempo, maat
-- cardiac = ritme van de hartslag, hartritme
-- respiratori = ritme van de ademhaling
-- vital/del vita = levensritme
sequer le -- = het tempo volgen
augmentar le -- = het tempo verhogen
marcar le -- = het ritme aangeven
mantener le -- = het tempo volhouden
al -- de = op de maat van


+ rhytidoma sub

1 BOTANICA rytidoma, schors, bast, schil
-- squamiforme = schubachtige bast


+ rhyton sub

1 HISTORIA ryton


+ ria sub

1 GEOLOGIA ria (door zee overstroomd rivierdal), brede riviermond
costa a --s = riaskust


+ rial sub

1 rial (munteenheid van Perzië)


ribes sub

1 (de plant) ribes, (aal)bes
sirop de -- = bessensap
baca de -- = (de bes zelf) aalbes
-- nigre = zwarte bes
-- rubre/rubie = aalbes
-- sanguinee = sieraalbes


+ ribesiaceas sub pl

1 BOTANICA ribesiaceeën, aalbessenfamilie


+ riboflavina sub

1 BIOCHIMIA riboflavine, lactoflavine, vitamina B2


+ ribonuclease sub

1 BIOCHIMIA ribonuclease


+ ribonucleic adj

1 BIOCHIMIA
acido -- = ribonucleïnezuur


+ ribonucleoproteina sub

1 BIOCHIMIA ribonucleoproteïne


+ ribosa sub

1 BIOCHIMIA ribose


+ ribosoma sub

1 BIOCHIMIA ribosoom


+ ribosomal adj

1 BIOCHIMIA ribosomaal


+ ribosomic adj

1 BIOCHIMIA ribosomaal


+ ribovirus sub

1 ribovirus


+ ribozyma sub

1 BIOCHIMIA ribozym


ric adj

1 rijk, vermogend, welgesteld
pais -- = rijk land
2 rijk, weelderig, overvloedig
lingua -- = rijke taal
iste casa es riccamente mobilate = dat huis is rijk gemeubileerd
3 rijk, kostbaar


Ricardo sub n pr

1 Richard
-- Corde de Leon = Richard Leeuwehart


ricchessa sub

1 rijkdom
2 kostbaarheid, weelde, pracht
-- de colores = weelde van kleuren, kleurenpracht
3 kostbaar voorwerp
--s natural de un pais = natuurlijke rijkdommen van een land
amassar --s = rijkdommen vergaren
repartition del --s = verdeling van de rijkdommen
--s de un museo = schatten van een museum


ricco sub

1 rijke (persoon)
nove -- = nouveau riche


+ ricercare sub ITALIANO

1 MUSICA ricercare


+ Richter sub n pr

1 Richter
scala (de) -- = schaal van Richter


+ ricina sub

1 ricine


+ ricinismo sub

1 MEDICINA ricinisme


+ ricino sub

1 ricinus(boom)
oleo de -- = ricinusolie, wonderolie, castorolie


+ rickettsia sub

1 BIOLOGIA rickettsia (bacterie)


+ rickettsiose (-osis) sub

1 MEDICINA rickettsiose (vlektyphusachtige ziekte)


+ ricochetar {sj} v

1 keilen, laten opspringen, afschampen, ricocheren


+ ricochete {sj} sub

1 het keilen, het laten opspringen, het afschampen, het ricocheren


+ ricotta sub ITALIANO

1 CULINARI ricotta


+ rictus sub

1 grijns, grimas, vertrokken mond
-- de dolor = vertrokken gezicht van de pijn
torquer le bucca in un -- = de mond tot een grijns vertrekken


rider v

1 lachen
-- (se) de un persona = iemand uitlachen
facer -- un persona = iemand aan het lachen maken
torquer se de -- = zich kromlachen
morir de -- = zich doodlachen
pro -- = voor de grap


ridicule adj

1 bespottelijk, belachelijk, ridicuul
precio -- = belachelijke (lage) prijs
render un persona -- = iemand belachelijk maken
illa es ridiculemente vestite = zij heeft belachelijke kleren aan


+ ridiculessa sub

1 belachelijkheid, bespottelijkheid, absurditeit


+ ridiculisar v

1 belachelijk maken, in het belachelijke trekken, voor joker zetten
ille se ridiculisa = hij maakt zich belachelijk
on le ha ridiculisate in publico = men heeft hem publiekelijk voor schut gezet


+ ridiculitate sub

1 belachelijkheid, bespottelijkheid, absurditeit


ridiculo sub

1 het belachelijke, belachelijke toestand, iets belachelijks
2 spot, hoon


+ riel sub

1 riel (munt van Cambodja)


riemannian adj

1 geometria -- = meetkunde van Riemann, elliptische meetkunde
spatio -- = ruimte van Riemann


+ riesling sub

1 riesling(druif)
2 riesling(wijn)


rift sub

1 GEOLOGIA rift(dal), slenk


+ riga sub

1 scheiding (in het haar)
ille porta/ha le -- in le medio = hij draagt de scheiding in het midden


+ rigar v

1 nat maken, bevochtigen, begieten
-- le plantas = de planten gieten/water geven


+ rigatorio sub

1 gieter


rigaudon sub FRANCESE

1 rigaudon (dans)


rigide adj

1 stijf, hard, onbuigzaam
corio -- = stug leer
tela de lino -- = stijflinnen
collar -- = stijve boord
movimentos -- = stijve bewegingen
2 streng, star, onverbiddelijk, rigide
education -- = strenge opvoeding


+ rigidicaule adj

1 BOTANICA stijfstengelig, stijfstelig


+ rigidificar v

1 stijf/stijver maken


+ rigidiflor adj

1 BOTANICA stijfbloemig


+ rigidifolie adj

1 BOTANICA stijfbladig


+ rigidir v

1 stijf maken
-- se = stijf worden


rigiditate sub

1 stijfheid, onbuigzaamheid, hardheid
-- cadaveric = lijkstijfheid
-- muscular = spierstijfheid
-- de un construction = stijfheid van een constructie
2 starheid, strengheid, onverbiddelijkheid
-- de mores = strengheid van zeden


rigor sub

1 strengheid, hardheid, onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid
-- del hiberno = strengheid van de winter
esser de -- = volstrekt noodzakelijk/vereist/verplicht zijn
intervenir con -- = fors ingrijpen
2 strengheid, stiptheid, striktheid, uiterste nauwkeurigheid
-- de un calculo = uiterste nauwkeurigheid van een berekening
3 strengheid, wreedheid
4 MEDICINA, PHYSIOLOGIA stijfheid (van spieren), rigor


rigorismo sub

1 rigorisme, overdreven strengheid/striktheid
-- religiose = religieus rigorisme


rigorista sub

1 rigorist


+ rigorista adj

1 rigoristisch
attitude -- = rigoristische houding
conceptos -- = steile begrippen
calvinista -- = steile Calvinist


+ rigoristic adj

1 rigoristisch
moral -- = rigoristische moraal
le character -- del calvinismo = het rigoristische karakter van het calvinisme


rigorose adj

1 streng, onverbiddelijk, onbuigzaam
hiberno -- = strenge winter
moral -- = strenge/starre moraal
mesuras -- = strenge maatregelen
dieta -- = streng dieet
su medico la controla rigorosemente = zij staat onder strenge controle van haar arts
rigorosemente orthodoxe = streng orthodox
2 stipt, strikt, uiterst nauwkeurig
analyse (-ysis) -- = uiterst nauwkeurige analyse
neutralitate -- = strenge neutraliteit
logica -- = onweerlegbare logica
isto exige un precision -- = dat luistert heel nauw
3 streng, wreed


+ rigorositate sub

1 (ge)strengheid, hardheid
2 strengheid, stiptheid, uiterste nauwkeurigheid


+ rigoroso ITALIANO

1 MUSICA rigoroso


rima sub

1 rijm
-- final = eindrijm
-- cruciate/alternate/alternante/alternative = gekruist rijm
-- masculin = mannelijk rijm
-- feminin = vrouwelijk/slepend rijm
-- ric = rijk rijm
-- duple/duplice = dubbelrijm
-- assonante = assonerend rijm, halfrijm
-- alternante = alternerend rijm
dictionario de --s = rijmwoordenboek
ordine/schema de --s = rijmschema
arte de facer --s = rijmkunst


rimar v

1 rijmen, dichten, verzen maken
2 berijmen, op rijm zetten, in verzen brengen


rimario sub

1 rijmwoordenboek


+ rimate adj

1 berijmd, rijm...
biblia -- = rijmbijbel
chronica -- = rijmkroniek
littera -- = rijmbrief


rimator sub

1 rijmer, verzenmaker


+ rinciage sub

1 het spoelen, het omspoelen


+ rinciamento sub

1 het spoelen, het omspoelen


+ rinciar v

1 spoelen, omspoelen, uitspoelen
-- bottilias = flessen spoelen
-- se le bucca = zijn mond spoelen


+ rinciator sub

1 iemand die spoelt
2 spoeler, spoelapparaat
-- de/pro bottilias = flessenspoelmachine


+ rinforzando ITALIANO

1 MUSICA rinforzando


+ ring sub ANGLESE

1 (boks)ring


ripa sub

1 oever, waterkant
-- dextere/dextre/derecte = rechteroever
-- leve/sinistre = linkeroever
pila/pylon de -- = landpijler
le --s se dispecia = de oevers kalven af
protection del --s = oeververdediging
erosion del -- = oevererosie
connexion inter le --s = oeververbinding


ripari adj

1 oever...
planta -- = oeverplant
hirundine/clivicola -- = oeverzwaluw
carex/carice -- = oeverzegge
stato -- = oeverstaat
le Statos -- del Rheno = de Rijnoeverstaten


+ ripicola sub

1 BOTANICA aan de waterkant groeiende plant


+ ripicole adj

1 BOTANICA aan de waterkant groeiend
vegetation -- = oeverbegroeiing


+ riposta sub

1 gevat/vinnig antwoord
2 SCHERMA riposte, tegenstoot, nastoot


+ ripostar v

1 vinnig/gevat antwoorden, riposteren


+ ripple-mark sub ANGLESE

1 ribbeling in het zand (door kabbelend water)


+ ripuari adj

1 HISTORIA Ripuarisch


ris sub

1 rijst
-- decorticate = gepelde rijst
-- integre/integral/non decorticate = ongepelde rijst
-- con/al lacte/bullite in lacte = rijstebrij
-- safranate = saffraanrijst
-- al cari/curry (A) = kerrierijst
farina de -- = rijstemeel
flor de farina de -- = rijstebloem
torta al/de -- = rijstetaart
floccos de -- = rijstvlokken
pasta de -- = rijstedeeg
biscuit al -- = rijstkoekje
crema dulce al/de -- = rijstpudding
suppa al/de -- = rijstsoep
aqua al/de -- = rijstwater, rijstnat
bolla de -- = rijstbal
platto de -- = rijstschotel/gerecht
grano de -- = rijstkorrel
recolta de -- = rijstoogst
palea de -- = rijststro
cultura del -- = rijstcultuur
campo de -- = rijstveld
papiro de -- = rijstpapier
tabula de -- = rijsttafel
mallear -- = rijst stampen


risada sub

1 (schater)lach, schaterend gelach
-- convulsive, convulsion de -- = lachstuip, lachkramp
-- inextinguibile/irresistibile = onbedaarlijke lach
explosion de -- = lachsalvo
salutar con --s de derision = op hoongelach onthalen


riscar v

1 riskeren, wagen, het risico lopen van
-- le morte = de dood riskeren
-- le pelle = zijn hachje wagen
-- toto super un carta = alles op een kaart zetten
-- multo = grote risico's nemen
ille risca tote su fortuna = hij riskeert zijn hele vermogen
ille risca un dimission = hij riskeert ontslag
interprisa riscate = gewaagde onderneming, gok


risco sub

1 risico, gevaar, kans op gevaar
currer le -- = het risico/de kans lopen
-- professional = beroepsrisico
--s del mar = gevaren van de zee
-- de morte = doodsgevaar
-- de incendio = brandgevaar
-- de inflation = inflatiegevaar
-- de transporto = transportrisico
-- de radiation = stralingsgevaar
-- conditional = voorwaardelijk risico
disproviste de --s = safe
a -- de = op gevaar af van
a -- del vita = met levensgevaar
al -- del proprietario = voor het risico van de eigenaar
al -- del expeditor = op risico van de afzender
gruppo a/de alte -- = risicogroep
assecurantia contra --s = risicoverzekering
assecurantia (contra) tote --s = all-riskverzekering
exponer se a un -- = zich aan een risico blootstellen
coperir le -- = het risico dekken
repartition/distribution del --s = risicospreiding
repartir le --s = de risico's spreiden


riscose adj

1 riskant, gewaagd, gevaarlijk, hachelijk, gedurfd
interprisa -- = riskante onderneming
isto es troppo -- pro me = dat is mij te riskant


riseria sub

1 rijstmolen, rijstpellerij


risibile adj

1 kunnend lachen, tot lachen in staat
2 belachelijk, lachwekkend, bespottelijk


risibilitate sub

1 lachvermogen
2 belachelijkheid, lachwekkendheid, bespottelijkheid


+ risicultor sub

1 rijstverbouwer, rijstteler


+ risicultura sub

1 rijstbouw, rijstcultuur, rijstteelt


risiera sub

1 rijstveld


+ risma sub

1 riem
-- de papiro = riem papier


riso sub

1 het lachen, gelach, lach
-- sardonic = sardonische lach
-- irresistibile = onbedaarlijke lach
-- contagiose = aanstekelijke lach
-- convulsive = lachstuip
-- reprimite = onderdrukte lach
-- de Judas = judaslach
-- mephistophelic = duivelse lach
film de -- = lachfim
accesso de -- = lachbui
explosion de -- = lachsalvo
reprimer/continer un -- = een lach onderdrukken
non poter tener le -- = zijn lachen niet kunnen houden


+ risorio sub

1 ANATOMIA lachspier


+ risotto sub ITALIANO

1 CULINARI risotto


+ rissole sub

1 CULINARI rissole


+ ritardando ITALIANO

1 MUSICA ritardando


+ ritenuto ITALIANO

1 MUSICA ritenuto


rito sub

1 ritus, geheel van rituele/godsdienstige gebruiken
--s druidic = duïdische riten
--s masonic = vrijmetselaarsriten
--s esoteric = esoterische riten
--s de initiation = inwijdingsritueel
--s de fertilitate/fecunditate = vruchtbaarheidsritueel


+ ritornello sub ITALIANO

1 MUSICA ritornel


ritual adj

1 ritueel
prescriptiones -- del liturgia = rituele voorschriften van de liturgie
cantos -- = rituele liederen
le dansa -- de foco = de rituele vuurdans (Manuel de Falla)


ritual sub

1 ritueel, geheel van gebruiken en gewoonten
-- funeral/funebre = begrafenisritueel
-- de benediction = inzegeningsritueel
observar/respectar le -- = het ritueel in acht nemen
2 rituaal (boek beschrijvingen van rituelen)


+ ritualisar v

1 ritualiseren


+ ritualisation sub

1 ritualisatie (het aannemen van de vorm van een rite)


ritualismo sub

1 hang naar rituelen
2 RELIGION ritualisme


ritualista sub

1 ritualist


ritualista adj

1 ritualistisch


+ ritualistic adj

1 ritualistisch


+ ritualitate sub

1 ritueel karakter/aspect
-- de un gesto = ritueel karakter van een gebaar


rival adj

1 mededingend, wedijverend, rivaliserend, concurrerend


rival sub

1 rivaal, mededinger, concurrent


rivalisar v

1 wedijveren, om de voorrang strijden, mededingen, concurreren
-- con un persona = met iemand wedijveren


rivalitate sub

1 rivaliteit, wedijver, mededinging, concurrentie
-- politic = politieke rivaliteit
-- del linguas = taalstrijd
-- inter duo villages = rivaliteit tussen twee dorpen


rivetage sub

1 het klinken (met klinknagels), klinkwerk


rivetar v

1 klinken, vastklinken, vastnagelen
martello a/de -- = klinkhamer
machina a/de -- pneumatic = pneumatische klinkmachine
juncto rivetate = klinknaad


rivetator sub

1 iemand die (vast)klinkt, klinker
2 klinkhamer


rivete sub

1 klinknagel
-- tubular = popnagel
testa/capite de -- = klinknagelkop
unir con --s = samenklinken


+ rivetto sub

1 beekje


riviera sub

1 rivier, stroom
-- crescite = gezwollen rivier
-- de marea = getijrivier
bracio de -- = rivierarm
tructa de -- = rivierforel
arena/sablo de -- = rivierzand
FIGURATE -- de lacrimas = stortvloed van tranen


rivo sub

1 beek, stroompje
-- de bosco = bosbeek
valle de -- = beekdal


+ rivularia sub

1 BOTANICA rivularia


+ rixa sub

1 vechtpartij, knokpartij


+ rixar v

1 vechten, knokken, plukharen


+ rixdale sub

1 HISTORIA rijksdaalder


+ RNA sub

1 RNA (acido ribonucleic), ribonucleïnezuur


roastbeef sub ANGLESE

1 rosbeef


roba sub

1 kleding, kledingstuk
-- de camera = kamerjas/japon
-- de vespera/vespere = avondjapon
-- de graviditate = positiejurk
-- de banio = badmantel
2 (ambts)gewaad
-- de advocato = toga
-- de prestre = soutane


robamento sub

1 diefstal, roof
-- con fractura = diefstal met braak
-- con violentia = diefstal met geweldpleging
assassinato pro/sequite de -- = roofmoord
committer un -- = een diefstal plegen
denunciar un -- = een diefstal aangeven
suspectar un persona como autor de un --, suspectar que un persona ha committite un -- = iemand van diefstal
verdenken


robar v

1 stelen, roven
-- un banca = een bank beroven
objectos robate = gestolen voorwerpen


robator sub

1 dief, rover
-- habitual = gewoontedief
banda/gang (A) de --es = rovers/dievenbende
nido de --es = roversnest
cava/spelunca/caverna de --es = rovershol
-- de cavallos = paardendief
-- de ecclesia = kerkdief
capturar/attrappar un -- = een dief grijpen/pakken
denunciar un -- = een dief aangeven
persequer le -- = de dief nazitten


+ robinia sub

1 BOTANICA robinia (soort acacia)


+ roborante adj

1 versterkend
medicamentos -- = versterkende middelen, roborantia


+ roborante sub

1 versterkend middel


roborar v

1 versterken, sterk maken


+ roboration sub

1 versterking


+ roborative sub

1 krachtgevend
remedio -- = krachtgevend middel


robore sub

1 BOTANICA Britse of rode eik
2 sterkte


roboreto sub

1 bosje met Britse of rode eiken


robot sub TCHECO

1 robot
photo(graphia) -- = compositiefoto
-- culinari/de cocina = foodprocessor
-- administrative = administratieve robot
-- hydraulic = geheel hydraulische robot
-- agricole/agricultural = landbouwrobot
-- industrial = industrierobot
-- marin = waterrobot
-- anthropomorphe = antropomorfe robot, mensrobot
-- universal/multifunctional = universele robot
-- a alte velocitate = hoge-snelheidsrobot
-- de soldatura = lasrobot


+ robotic adj

1 robotachtig, robot...
technologia -- = robottechnologie


+ robotica sub

1 robotica, robottechnologie
-- avantiate = geavanceerde robotica


+ robotisar v

1 robotiseren
-- un catena de montage = een montageband robotiseren
equipamento robotisate = robotuitrusting
installation robotisate = robotinstallatie
linea robotisate = robotlijn
systema robotisate = robotsysteem


+ robotisation sub

1 robotisering


+ robotomorphic adj

1 robotachtig


+ roburite sub

1 roburiet (springstof)


robuste adj

1 robuust, sterk, krachtig, stevig (gebouwd), gespierd
motor -- = krachtige motor
homine -- = robuuste/stevig gebouwde man
planta -- = sterke plant
sanitate -- = sterke gezondheid
stilo -- = krachtige stijl


robustessa sub

1 robuustheid, sterkte, kracht, stevigheid
-- de corporatura = robustheid van lichaamsbouw
-- de un edificio = robuustheid van een gebouw


+ robustitate sub

1 Vide: robustessa


roc sub

1 toren (van het schaakspel)
pedon del -- = randpion
sacrificio de un -- = torenoffer


+ rocaille sub FRANCESE

1 rocaille (grotwerk)
2 rocaille (decoratieve stijl)


+ rocambolesc adj

1 fantastisch, ongelofelijk, onwaarschijnlijk


+ rocambula sub

1 BOTANICA slangelook


+ rocar v

1 CHACO rocheren


rocca (I) sub

1 (spin)rokken


rocca (II) sub

1 rots, gesteente
-- nude = naakte rots
-- punctate/punctute = puntige rots
-- cretacee/calcari/calcaree = kalkgesteente
-- clastic = klastisch gesteente
-- endogene = endogeen gesteente
-- fluviatile = fluviatiel gesteente
-- sedimentari = sedimentgesteente
-- eruptive = eruptief gesteente
-- vulcanic = vulkanisch gesteente
-- abyssal = abyssaal gesteente
-- granitic = granietrots
-- quarzifere {ts} = kwartshoudend gesteente
-- de intrusion = intrusiegesteente
-- plutonic/plutonie = plutonisch gesteente
-- organogene = organogeen gesteente
-- aquifere = waterhoudend gesteente
-- permeabile = doorlatend gesteente
-- matre = moedergesteente
Rocca de Gibraltar = Rots van Gibraltar
stratification de -- = gelaagdheid van gesteente
firme como un -- = rotsvast
bloco de -- = rotsblok
puncta de -- = rotspunt
crystallo de -- = bergkristal
lana de -- = steenwol
pariete de -- = rotswand
pipion de -- = rotsduif
corde de -- = hart van steen
formation de --s = rotsvorming
scalar le --s = bergbeklimmen
scalada de --s = het bergbeklimmen
scalator de --s = bergbeklimmer
paisage de --s = rotslandschap


roccata sub

1 (spin)rokkenvol


rocchetta sub

1 raket
-- lunar = maanraket
-- portator/propulsori = draagraket
-- luminose = lichtraket
-- vernier/de controlo = stuurraket
propulsion per --s = raketaandrijving
base de --s = raketbasis
avion a/de -- = raketvliegtuig
arma -- = raketwapen
motor a -- = raketmotor
combustile pro --s = raketbrandstof


+ rocchetto sub

1 rochet


roccose adj

1 rotsachtig, steenachtig
insula -- = rotseiland
solo -- = rotsbodem
costa -- = rotskust
pariete -- = rotswand
montania -- = rotsgebergte
massivo -- = rotsmassief
deserto -- = rotswoestijn, steenwoestijn
formation -- = steenformatie


+ rock sub ANGLESE

1 rock
musica -- = rockmuziek
opera -- = rockopera
cantator de -- = rockzanger
-- symphonic = symfonische rock
-- latino-american = latinrock
ballar/dansar le -- = rocken
jocar -- = rocken


+ rock and roll sub ANGLESE

1 MUSICA rock (and roll)
cantator de -- = rockzanger


rococo sub

1 rococo(stijl)


rococo adj

1 rococo...
mobile -- = rococomeubel
mobiliario -- = rococo-ameublement
architectura -- = rococo-architectuur
litteratura -- = rococoliteratuur
musica -- = rococomuziek
ornamento -- = rococo-ornament
palatio -- = rococopaleis
parco -- = rococopark
jardin -- = rococotuin
pictor -- = rococoschilder
periodo -- = rococotijd


+ rodage sub

1 (van auto) het inrijden
periodo de -- = inrijperiode, aanloopperiode, beginfase


+ rodar v

1 inrijden (van auto)


rodente adj

1 knaag..., knagend


+ rodente sub

1 knaagdier


+ rodeo sub

1 rodeo


roder v

1 (af)knagen
-- un osso = aan een been knagen, een been afknagen
-- se le ungulas = op zijn nagels bijten
2 invreten, corrosie veroorzaken


+ rodimento sub

1 geknaag, knaging


+ roditor sub

1 ZOOLOGIA knaagdier, knager


rodomontata sub

1 opschepperij, pocherij, snoeverij


Rodomonte sub n pr

1 Rodomonte (figuur bij Ariosto)
rodomonte = pocher, snoever, opschepper


rogar sub

1 vragen (om), verzoeken


rogation sub

1 JURIDIC verzoek
2 ECCLESIA
--es = (plechtigheden tijdens de) kruisdagen
dies del --es = kruisdagen
Septimana del --es = Kruisweek


rogatori sub

1 JURIDIC verzoekend, rogatoir
formula -- = rogatoire formule
commission -- = rogatoire commissie


rolamento sub

1 het rollen, het voortrollen, het doen rollen, het oprollen
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het slingeren
3 het roffelen, geroffel
-- del tambures = tromgeroffel
-- del tonitro = rollen van de donder


+ Rolando sub

1 Roeland
como un -- furiose = als een razende Roeland


+ rolante adj

1 rollend, rol...
scala -- = roltrap
ponte -- = rolbrug
tabula -- = serveertafel, serveerboy
sedia -- = rolstoel
material -- = rollend materieel
boteca -- = rijdende winkel


rolar v

1 OVERG doen rollen, rollen, voortrollen, oprollen
-- un cigarretta = een sigaret rollen
2 ONOVERG rollen, voortrollen
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES slingeren
le nave rola = het schip slingert
4 rollen, roffelen, grommen
le tambur rola = de trom roffelt
le tonitro rola = de donder rolt


+ rollmops sub ANGLESE

1 rolmops


+ roll-on-roll-off sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roll-on-roll-off
systema -- = roll-on-roll-off-systeem
nave -- = roll-on-roll-off-schip


rolo sub

1 rol (iets dat is opgerold)
-- de tabaco = rolletje tabak
-- de papiro = rol papier
-- de papiro hygienic = rol closetpapier
-- de papyro = papyrusrol
-- de pellicula (photographic) = fotorolletje
-- de liquiritia = rolletje drop
-- de mentha piperate = rolletje pepermunt
2 rol, cylinder, wals
-- de un machina a/de scriber = schrijfmachinerol
-- de un piano mechanic = rol van een pianola
-- de imprimeria = drukrol/wals
-- a vapor = stoomwals
-- a color = verfrol(ler)
3 deegrol
-- de pastisseria = deegrol
4 rol, register, lijst
-- de equipage = scheepsrol
5 rol, functie, taak
-- secundari = nevenrol
-- subalterne = ondergeschikte rol
-- preponderante = overwegende rol
-- decorative = onbelangrijke rol
-- clave = sleutelrol
-- de Judas = judasrol
le -- de benefactor = de rol van weldoener
attribuer un -- = een rol toewijzen
inverter le --s = de rollen omdraaien/omkeren
6 THEATRO rol
-- principal = hoofdrol
-- secundari = nevenrol
-- masculin = mannenrol
-- de figurante = figurantenrol
-- mute = stomme rol
facer/jocar/interpretar un -- = een rol spelen
apprender su -- = zijn rol instuderen
distribuer le --s = de rollen verdelen
distribution del --s = rolverdeling, rolbezetting


Roma sub n pr

1 Rome
Tractato de -- = Verdrag van Rome


Romagna sub n pr

1 Romagna


romagnol adj

1 van/uit de Romagna


romagnolo sub

1 bewoner van de Romagna


romaic adj

1 Nieuwgrieks
lingua -- = Nieuwgriekse taal, Nieuwgrieks


romaico sub

1 Nieuwgrieks (taal)


+ roman sub

1 LITTERATURA roman
-- regional = streekroman
-- historic = historische roman
-- rustic = boerenroman
-- serial = roman in afleveringen, vervolgverhaal, feuilleton
-- amorose = liefdesroman
-- de guerra = oorlogsroman
-- a sensation = sensatieroman
-- psychologic = psychologische roman
-- social = sociale roman
-- terrificante = griezelroman
-- epistolari = roman in brieven
personage de -- = romanfiguur
plano/construction de un -- = opzet/opbouw van een roman
action de un -- = handeling van een roman
intriga de un -- = romanverwikkeling


roman adj

1 Romeins, Latijns
Imperio Roman = Romeinse Rijk
Antiquitate Roman = Romeinse Oudheid
derecto -- = Romeins recht
cifra/numero -- = Romeins cijfer
characteres -- = Latijnse letters
lactuca -- = bindsla
balancia -- = Romeinse balans, unster


+ romance adj

1 Romaans
linguas -- = Romaanse talen
philologia -- = Romaanse filologie


romance sub

1 roman, romance (episch gedicht)
-- cavalleresc/de cavalleria = ridderroman
-- cortese = hoofse roman
-- celtic = Keltische roman
-- oriental = oosterse roman
-- del Graal = graalroman
2 MUSICA romance
3 LITTERATURA roman
-- historic = historische roman
-- rustic = boerenroman
-- psychologic = psychologische roman
-- social = sociale roman
-- epistolari = roman in brieven
-- serial = roman in afleveringen, vervolgverhaal, feuilleton
-- amorose = liefdesroman
-- de guerra = oorlogsroman
-- regional = streekroman
-- terrificante = griezelroman
-- a sensation = sensatieroman
personage de -- = romanfiguur
plano/construction de un -- = opzet/opbouw van een roman
action de un -- = handeling van een roman


romancero (I) sub

1 schrijver van romances
2 romanschrijver


romancero (II) sub ESPANIOL

1 romancero (verzamelbundel van Spaanse epische poëzie)


romancio sub

1 Romanche (taal)


+ romande adj

1 van/uit Frans(talig) Zwitserland
Suissa -- = Frans-Zwitserland


romanesc adj

1 van de romance
2 van de roman, roman...
heroe -- = romanheld
litteratura -- = romanliteratuur
intriga -- = romanverwikkeling


Romania sub n pr

1 Roemenië
2 Romeinse/Latijnse wereld


romanian adj

1 Roemeens


romaniano sub

1 Roemeen
2 Roemeens (taal)


+ romanic adj

1 Romaans
linguas -- = Romaanse talen
philologia -- = Romaanse filologie
2 ARTE DE CONSTRUER Romaans
stilo -- = Romaanse stijl, rondbogenstijl


romanisar v

1 romaniseren
-- Gallia = Gallië romaniseren


+ romanisation sub

1 romanisering
-- de Gallia = romanisation de Gallia


romanismo sub

1 romanisme


romanista sub

1 romanist (kenner van het Romeinse recht)
2 romanist (kenner van de Romaanse talen en letterkunde)


romano sub

1 Romein (inwoner van Rome)


romantic adj

1 (anque LITTERATURA) romantisch
litteratura -- = romantische literatuur
pictura -- = romantische schilderkunst
loco -- = romantisch plekje
musica -- = romantische muziek
ille es de character -- = hij is romantisch van aard
haber un vision -- de un cosa = een romantische kijk op iets hebben


romanticismo sub

1 (anque LITTERATURA) romantiek
-- del juventute = romantische aard van de jeugd
le -- francese = de Franse romantiek
le -- in le litteratura = de romantiek in de literatuur
le -- del 19-me seculo = de Romantiek van de 19-de eeuw


romantico sub

1 romanticus


+ romantisar v

1 romantiseren
biographia romantisate = geromantiseerde biografie


+ römertopf sub GERMANO

1 römertopf


Romulo sub n pr

1 Romulus


roncar v

1 snurken
2 ronken
motor que ronca = ronkende motor


roncator sub

1 snurker


ronco sub

1 het snurken, gesnurk
2 het ronken, geronk
-- del motor = geronk van de motor, motorgeronk


ronda sub

1 ronde, omgang, rondgang, MILITAR patrouille, wacht, (tractatie) rondje
-- de surveliantia = controleronde
facer su -- = zijn ronde doen, wachtlopen
pagar un -- = een rondje geven
un -- del casa = een rondje van de zaak
Ronda de Nocte = Nachtwacht (schilderij van Rembrandt)


ronde adj

1 rond, bol(vormig)
ventro -- = dikke buik, bolbuik
genas -- = bolle wangen
2 rond, cirkelvormig
tabula -- = ronde tafel
3 rond, gebogen, gewelfd
arco -- = rondboog


rondeau sub FRANCESE

1 LITTERATURA rondeel, rondeau
2 MUSICA rondo, rondeau


+ rondella sub

1 TECHNICA ringetje, onderleg/sluit/drukring
rondella-resorto = veerring
2 schijfje
-- de citro = schijfje citroen
-- de salsicia = plakje worst
-- de chocolate {sj} = chocoladeflik
taliar/trenchar {sj} in --s fin = fijnsnijden


+ rondello sub

1 LITTERATURA rondeel, rondeau
2 MUSICA rondo, rondeau


rondo sub

1 bolvormig voorwerp
2 cirkel, kring, ring, schijf
tornear in -- = in een kringetje ronddraaien
seder se in -- = in een kring gaan zitten
facer --s de fumo = kringetjes blazen (bij het roken)
-- de servietta = servetring
-- de citro = schijfje citroen
-- de salsicia = plakje worst


+ ronron sub

1 gespin (van kat), gesnor (van kat)


+ ronronar v

1 spinnen (van kat), snorren (van kat)


Röntgen sub n pr

1 Röntgen
radios -- = röntgenstralen


röntgen sub

1 PHYSICA röntgen (eenheid van stralingshoeveelheid)


röntgenogramma sub

1 röntgenfoto


röntgenologia sub

1 röntgenologie


röntgenologista sub

1 röntgenoloog


+ röntgenologo sub

1 röntgenoloog


+ röntgenotherapia sub

1 röntgentherapie, röntgenbehandeling


+ Roquefort sub n pr

1 Roquefort
caseo de -- = roquefort


+ roquefort sub FRANCESE

1 roquefort (kaas)


roral adj

1 van de dauw, dauw...


rore sub

1 dauw
gutta de -- = dauwdruppel
METEO puncto de -- = dauwpunt
formation de -- = dauwvorming
le -- baniava le campos, le campos esseva coperite de -- = over de velden lag dauw
con un celo coperite il ha pauc/poc -- = bij betrokken hemel dauwt het weinig


roriflue adj

1 dauwend


+ rorippa sub

1 BOTANICA waterkers
-- sylvestre = akkerkers
-- islandic = moeraskers
-- austriac = oostenrijkse waterkers


+ rorqual sub

1 ZOOLOGIA vinvis
-- blau = blauwe vinvis


+ Rorschach sub n pr GERMANO

1 Rorchach
test (A) de -- = rorschachtest


ros sub

1 Vide: rore


rosa sub

1 roos (bloem), rozeplant, rozestruik
-- rugose = rimpelroos
-- tomentose = viltroos
-- canin = hondsroos
-- de the = theeroos
-- de Natal = kerstroos
-- pomifere = bottelroos
aqua de -- = rozenwater
jardin de --s = rozentuin
button de -- = rozenknop
odor/perfumo/flagrantia/aroma de --s = rozengeur
folio de -- = rozenblad
fructo de -- = rozenbottel
galla de -- = rozengal, rozenspons
planton de -- = rozenstek
corona de --s = rozenkrans
cultivator de --s = rozenkweker
cultura de --s = het rozenkweken, rozenkwekerij
oleo/essentia de --s = rozenolie
saison (F) del --s = rozentijd
mense de --s = rozenmaand
guerra del duo --s = Rozenoorlog
fresc como un -- = zo fris als een hoentje
FIGURATE esser super un lecto de --s = op rozen zitten
2 rozegeur, rose
3 roosvormig voorwerp
-- del ventos = windroos
-- nautic = kompasroos
4 ARTE DE CONSTRUER roosvenster, vensterrozet, rozetvenster, radvenster
5 MEDICINA erysipelas, roos, belroos, wondroos
6 diamantroosje


rosaceas sub pl

1 BOTANICA rosaceae, rozenfamilie


rosacee adj

1 BOTANICA roosachtig


+ rosacruce sub

1 genootschap der Rozenkruizers
2 lid van de Rozenkruizers, Rozenkruizer


+ rosacruce adj

1 rozenkruizers...


+ rosacrucian adj

1 rozenkruizers...


+ rosacruciano sub

1 lid van de Rozenkruizers, Rozenkruizer


+ rosalia sub

1 ZOOLOGIA
-- alpin = alpenboktor


+ rosalina sub

1 rosaline (kant)


+ rosanilina sub

1 CHIMIA rosaniline


rosar v

1 roze kleuren


rosario sub

1 ECCLESIA rozenkrans
perlas de un -- = kralen van een rozenkrans
recitar/dicer su -- = de rozenkrans bidden
2 rozenstruik
3 rozentuin, rosarium


rosate sub

1 rozerood, rooskleurig
2 roos.., rozen..., rosé
vino -- = rosé(wijn)
unguento -- = rozenzalf


rosee adj

1 roze
althea -- = stokroos, herfstroos


+ roseibractee adj

1 BOTANICA met rozenrode schutbladen


+ roseiflor adj

1 BOTANICA met rozenrode bloemen


roseina sub

1 CHIMIA rosaniline


roseola sub

1 MEDICINA roseola, rodehond


+ roseto sub

1 rozentuin, rozenperk, rosarium


rosetta sub

1 roosje
2 rozet (anque BOTANICA)
3 ARTE DE CONSTRUER rozetvenster, roosvenster, radvenster


+ rosicultor sub

1 rozenkweker


+ rosicultura sub

1 rozenkwekerij


+ rosiflor adj

1 BOTANICA met roosachtige bloemen


rosmarino sub

1 BOTANICA rozemarijn
folio de -- = rosmarijnblad


+ rossastre adj

1 rossig, roodharig


+ rosse adj

1 rossig, roodharig


rossiniolo sub

1 ZOOLOGIA nachtegaal
-- major = noordse nachtegaal
nido de -- = nachtegaalnest
canto de -- = nachtegaalzang/slag
cantar como un -- = kwinkeleren als een nachtegaal


rostimento sub

1 het braden, het bakken, het grillen, het roosteren


rostir v

1 braden, bakken, grillen, roosteren
-- carne = vlees braden


+ rostite adj

1 gebraden, gebakken, gegrild, geroosterd
carne -- = gebraden vlees
mais -- = popcorn
castanias -- = gepofte kastanjes


+ rostito sub

1 gebraden vlees, gebraad
-- de bove = rosbeef
-- de vitello = gebraden kalfsvlees
-- de capreolo = reegebraad
-- de chassa {sj} = wildbraad


rostral adj

1 snavelvormig
2 snebvormig


rostrate adj

1 voorzien van een snavel (anque BOTANICA)
carex/carice -- = snavelzegge
solano -- = stekelnachtschade
2 voorzien van een sneb


+ rostrifere adj

1 een snavel dragend, gesnaveld


+ rostriforme adj

1 snavelvormig, snebvormig


rostro sub

1 snavel, bek
-- de suction = zuigsnuit
2 HISTORIA ROMAN (scheeps)sneb
3 HISTORIA ROMAN --s = rostra, spreekgestoelte (op het Forum)


rota sub

1 wiel, rad
-- dentate/a dentes = tandrad, tandwiel
-- helicoidal = schroefrad
-- dentate helicoidal = schroeftandwiel
-- cylindric = cilinderrad
-- a radios = spaakwiel
-- a catenas = kettingrad
-- a palas = scheprad
-- a/de filar = spinnewiel
-- del fortuna = rad van fortuin
-- de recambio/de reserva/de succurso = reservewiel
-- posterior = achterwiel
traction del --s posterior = voorwielaandrijving
-- anterior = voorwiel
traction del --s anterior = voorwielaandrijving
-- volante = vliegwiel
-- de molino = molenrad
-- del timon = stuurrad
-- libere = freewheel
ir a -- libere = freewheelen
circulo de -- = velg
nave/vapor a/de --s = raderboot, raderschip
remolcator a/de --s = radersleepboot
grassia/lubricante/lubrificante pro --s = radersmeer
flangia de -- = radflens
radio de -- = spaak
sedia a/de --s = rolstoel
tracia de -- = wagenspoor, karrespoor
suspension del --s = wielophanging
transmission per --s = raderoverbrenging
centrar un -- = een wiel uitbalanceren
equilibrar le --s = de wielen uitlijnen
mitter un baston in le -- = een spaak in het wiel steken
patin de --s = rolschaats
patinar super --s = rolschaatsen
patinage super --s = het rolschaatsen
cambiar un -- = een wiel verwisselen (van auto)
quinte -- del carrossa/carro/carretta = vijfde wiel aan de wagen
2 rad (folterwerktuig)
le supplicio del -- = het radbraken
submitter al supplicio del -- = radbraken
3 rota (middeleeuws tokkelinstrument)
4 CATHOLICISMO Rota


+ rotacee adj

1 BOTANICA radvormig
corolla -- = radvormige bloemkroon


rotar v

1 roteren, om een as draaien, wentelen
porta rotante = draaideur


rotarian adj

1 rotary...


rotariano sub

1 rotarylid


Rotary sub ANGLESE

1 Rotary
-- Club (A) = Rotary Club
-- International = Rotary International


rotation sub

1 omwenteling, draaiing, rotatie, draaiende beweging
axe de -- = draaias
-- del terra = draaiing van de aarde
movimento de -- = ronddraaiende beweging
senso de -- = draairichting
angulo de -- = draaiingshoek
plano de -- = draaiingsvlak
velocitate de -- = omwentelingsnelheid
axe de -- = rotatieas
vector de -- = rotatievector
pressa de -- = rotatiepers
periodo de -- = omwentelingstijd
numero de --es = toerental
contator de --es = toerenteller
executar un -- = een omwenteling maken


+ rotational adj

1 rotatie..., roterend, omwentelings..., om zijn as draaiend, wentelend
velocitate -- = omwentelingssnelheid
symmetria -- = omwentelingssymmetrie


rotative adj

1 rotatie..., roterend, omwentelings..., om zijn as draaiend, wentelend
movimento -- = draaiende beweging, rotatie
inertia -- = rotatietraagheid
forator -- = roterende boor
scopa -- = rolbezem, rolveger
pressa -- = rotatiepers
pumpa -- = rotatiepomp
motor -- = rotatiemotor
motor a piston -- = draaizuigermotor, wankelmotor
systema agrari -- = wisselbouw


+ rotator sub

1 rotator


rotatori adj

1 rotatie..., omwentelings..., draai..., draaiend
poter -- = draaiingsvermogen
musculo -- = draaispier, draaier, rotator
luce/lumine -- = zwaailicht
movimento -- = ronddraaiende beweging
palo -- = draaipaal, rolpaal
grue -- = draaikraan
on ha installate un parte superior -- = het bovenstuk is draaibaar bevestigd


rotifero sub

1 ZOOLOGIA raderdiertje


+ rotiforme adj

1 wielvormig


rotisserie sub FRANCESE

1 grill(restaurant), grillroom


rotogravure sub

1 koperdiepdruk, rasterdiepdruk, rotogravure


rotor sub

1 rotor, schoepenrad, anker (van een dynamo), draaischroef (van helicopter)
-- tripale = driebladige rotor
-- quadripale = vierbladige rotor
-- de cauda = staartschroef
-- de generator = generatorrotor
ala del -- = rotorblad
axe de -- = rotoras


+ rotterdamese adj

1 Rotterdams


+ rotterdamese sub

1 Rotterdammer
2 Rotterdams (dialect)


+ rottweiler sub GERMANO

1 Rottweiler (hond)


rotula sub

1 ANATOMIA knieschijf
ligamento de -- = kniepees


+ rotulee adj

1 ANATOMIA knie...
ligamentos -- = kniebanden
reflexo -- = kniereflex


+ rotulian adj

1 ANATOMIA knie...
ligamentos -- = kniebanden
reflexo -- = kniereflex


rotunda sub

1 ARTE DE CONSTRUER rond gebouw, ronde hal
2 verkeersplein, rotonde


rotundar v

1 rond maken
-- un bloco de ligno = een stuk hout rond maken
le precios se rotunda in florinos = de prijzen worden op een gulden afgerond


rotunde adj

1 rond, cirkelvormig
un numero -- = een rond getal


+ rotundiflor adj

1 BOTANICA met ronde bloemen, rondbloemig


+ rotundifoliate adj

1 Vide: rotundifolie


+ rotundifolie adj

1 BOTANICA met ronde bladen
campanula -- = grasklokje, zandklokje
geranio -- = rondbladige ooievaarsbek
smyrnio -- = rondbladkervel
drosera -- = ronde zonnedauw


+ rotundilobe adj

1 BOTANICA rondlobbig


rotunditate sub

1 rondheid, ronding, het rond zijn, ronde vorm
-- del terra = het rond zijn/de rondheid van de aarde
-- spheric = bolvorm


rotundo sub

1 iets dat rond is, rond voorwerp


rouge sub FRANCESE

1 rouge, lippestift


+ roulade sub FRANCESE

1 MUSICA roulade


roulette sub FRANCESE

1 roulette
-- russe = Russische roulette
tabula de -- = roulettetafel
joco de -- = roulettespel
jocator de -- = roulettespeler
jocar al -- = roulette spelen


+ round sub ANGLESE

1 BOXA ronde, round


route sub FRANCESE

1 route, koers, richting
-- transpolar = poolroute
-- aeree = luchtroute, vliegroute
-- de navigation = vaarroute


routinari {oe} adj

1 uit gewoonte handelend, routinematig, gewoonte..., routine...
labor/travalio -- = sleurwerk


routine sub FRANCESE

1 routine, gewoonte, sleur, gebruikelijke procedure
inquesta de -- = routineonderzoek
inspection de -- = routine-inspectie
cosa de -- = routinezaak
visita de -- = routinebezoek
travalio/labor de -- = routinewerk
controlo de -- = routinecontrole
gesto de -- = routinegebaar
procedura/procedimento de -- = routineprocedure
esser sclavo de su -- = een slaaf van zijn gewoonten zijn
2 routine, vaardigheid, handigheid, slag


routinero {oe} sub

1 gewoontemens, routinier


+ roux sub FRANCESE

1 CULINARI roux


royal adj

1 koninklijk, konings...
casa -- = koningshuis
familia -- = koninklijke familie
par -- = koningspaar
titulo -- = koninklijke titel
autoritate -- = koninklijk gezag
poter -- = koningsmacht
dynastia -- = koningsdynastie
diadema -- = koninklijke diadeem
Altessa Royal = Koninklijke Hoogheid
corona -- = koningskroon
prince/principe -- = kroonprins
question -- = koningskwestie
mantello -- = koningsmantel
sceptro -- = koningstaf
throno -- = koningstroon
palatio -- = koninklijk paleis
decreto -- = koninklijk besluit
missiva -- = koninklijk schrijven
guarda -- = koninklijke garde
pinguin -- = koningspinguin
tigre -- = koningstijger
bibliotheca -- = koninklijke bibliotheek
standardo -- = koninklijke standaard/vlag
BIOLOGIA gelea -- = koninginnenbrood
obtener le approbation/autorisation -- = de koninklijke goedkeuring krijgen


royalismo sub

1 royalisme, koningsgezindheid


royalista sub

1 royalist, koningsgezinde


royalista adj

1 royalistisch, koningsgezind


+ royalties sub pl ANGLESE

1 royalties


+ Ruanda sub n pr

1 Rwanda


+ ruandese sub

1 Rwandees


+ ruandese adj

1 Rwandees


+ rubato ITALIANO

1 MUSICA rubato


+ rubeastre adj

1 roodachtig


+ rubecula sub

1 ZOOLOGIA roodborstje


rubee adj

1 rood, roodachtig


rubefacer v

1 MEDICINA rood maken, irriteren, rode vlekken veroorzaken op


rubefaciente adj

1 MEDICINA (huid) roodmakend, een brandend gevoel veroorzaken (in de huid)


rubefaction sub

1 MEDICINA het rood worden, huidirritatie


+ rubellite sub

1 rode toermalijnsteen


+ rubenesc adj

1 Rubens...
figura -- = Rubensfiguur


rubeola sub

1 MEDICINA mazelen


ruber v

1 rood worden
2 blozen


rubescente adj

1 rood wordend
2 blozend


rubescer v

1 rood worden
2 blozen


+ rubeto sub

1 braambos
-- ardente = brandende braambos


rubia sub

1 BOTANICA meekrap
cultura de -- = meekrapteelt
campo de -- = meekrapakker/veld


rubiaceas sub pl

1 BOTANICA rubiaceae, sterbladigen


rubiacee adj

1 BOTANICA sterbladig


+ Rubicon sub n pr

1 Rubicon
FIGURATE transversar/passar le -- = de Rubicon overtrekken


rubicunde adj

1 hoogrood (van gelaatskleur), met rood gelaat
facie -- = hoogrood gezicht
naso -- = jeneverneus


rubide adj

1 (donker)rood


+ rubidiflor adj

1 BOTANICA met donkerrode bloemen


rubidium sub

1 CHIMIA rubidium


rubie adj

1 rood
-- clar/pallide = lichtrood
cupro -- = rood/zuiver koper
auro -- = rood goud
corallo -- = roodkoraal, bloedkoraal
crusta -- = roodkorst
pisce -- = goudvis
Cruce Rubie = Rode Kruis
Armea Rubie = Rode Leger
Cappucietto Rubie = Roodkapje


+ rubie sub

1 rood, rode kleur
-- de chromo = chromaatrood
2 rode, rooie (socialist, communist)
ille vota le --s = hij stemt rood


rubificar v

1 rood maken


+ rubigine sub

1 roest (plantenziekte)


+ rubiginose adj

1 (mbt planten) roestig, met roest bedekt
2 (mbt planten) roestkleurig, roestbruin
rosa -- = egelantier


rubino sub

1 robijn
vitro -- = robijnglas
laser (A) a -- = robijnlaser


+ rubirostre adj

1 roodsnavelig
ave -- = roodsnavel


rublo sub

1 roebel
curso/cambio del -- = roebelkoers


rubo sub

1 BOTANICA (struik) braam
-- arctic = poolbraam
-- saxatile = steenbraam
mora de -- = (vrucht) braam
saison (F) de moras de -- = bramentijd


rubor sub

1 roodheid, rode kleur
2 blozing


rubre adj

1 rood
acere -- = zilverahorn


+ rubribractee adj

1 BOTANICA met rode schutbladen


rubrica sub

1 JURIDIC rubriek, titel (van hoofdstuk van wetboek)
2 categorie, klasse
3 rubriek (in krant/radio/t.v., etc.)
-- litterari = letterkundige rubriek
-- sportive/del sports (A) = sportrubriek
-- de arte = kunstrubriek
-- de enigmas = raadselrubriek
-- del femina = vrouwenrubriek
-- de actualitates = actualiteitenrubriek
4 ECCLESIA rubriek (liturgisch voorschrift)
--s liturgic = liturgische rubrieken
5 rood merkteken
6 rode oker, roodaarde


rubricar v

1 rubriceren, indelen


+ rubrication sub

1 rubricering, indeling


rubricator sub

1 iemand die rubriceert


+ rubricaule adj

1 BOTANICA roodstelig, roodstengelig


rubricista sub

1 iemand die een rubriek in een krant verzorgt
2 ECCLESIA kenner der rubrieken (liturgische voorschriften)


+ rubriflor adj

1 BOTANICA roodbloemig


+ rubrifolie adj

1 BOTANICA met rode bladen


+ rubripede adj

1 roodvoetig


+ ruche sub FRANCESE

1 strook(je), plooisel


+ rucksack sub GERMANO

1 rugzak


ructar v

1 boeren, oprispen
2 uitbraken


ructator sub

1 iemand die boert/oprispingen heeft


ructo sub

1 boer, oprisping


+ rudbeckia sub

1 BOTANICA rudbeckia


rude adj

1 ruw, grof, plomp, bars, onbeleefd, onbehouwen
voce -- = barse stem
observation -- = botte opmerking
homine -- = kinkel
2 ruw, onbewerkt


+ ruderal adj

1 BOTANICA ruderaal
lepidio -- = steenkers


+ rudessa sub

1 ruwheid, grofheid, hardheid, barsheid
le -- del hiberno = de strengheid van de winter
tractar un persona con -- = iemand ruw behandelen


+ rudimentari adj

1 oppervlakkig, summier
2 ANATOMIA rudimentair
organo -- = rudimentair orgaan


+ rudimento sub

1 rudiment, onderontwikkeld lichaamsdeel
2 rudiment, aanvangsgrond, eerste begin, eerste aanzet
--s del economia = grondbeginselen van de economie


+ ruffianar v

1 souteneur zijn, pooieren


+ ruffianeria sub

1 souteneurschap
2 schurkerij


+ ruffianesc adj

1 pooierachtig
2 schofterig


+ ruffiano sub

1 souteneur, pooier
2 schurk, schoft
banda de --s = schurkentroep


ruga sub

1 rimpel, plooi, kreukel
-- del fronte = plooi van het voorhoofd
facie coperte de --s = doorgroefd gelaat
vetula plen de --s = rimpelig oudje
iste camisa es plen de --s = er zitten veel kreukels in dit overhemd


rugar v

1 rimpelen, plooien
-- le fronte = het voorhoofd fronsen
-- le supercilios = de wenkbrauwen fronsen


+ rugby sub ANGLESE

1 SPORT rugby
jocar al -- = rugby spelen
jocator de -- = rugbyspeler
club (A) de -- = rugbyclub
equipa de -- = rugbyploeg
match (A) de -- = rugbywedstrijd


+ rugbyista sub

1 SPORT rugbyspeler


rugir v

1 brullen, schreeuwen, bulderen


rugito sub

1 gebrul, geschreeuw, gebulder


rugose adj

1 oneffen, hobbelig, ruw
planca -- = ruwe plank
superficie -- = oneffen/ongelijk oppervlak
2 rimpelig
rosa -- = rimpelroos
rapistro -- = eenjarige rapistrum


rugositate sub

1 oneffenheid, hobbeligheid, ruwheid, ruwe plek
-- relative = relatieve ruwheid
2 rimpeligheid
le -- es le prime symptoma del vetulessa = rimpeligheid is het eerste symptoom van ouderdom


ruina sub

1 ruïne, bouwval
cader in --(s) = vervallen, instorten
converter se in --s = verkrotten
2 verval, neergang, ondergang, ineenstorting
ir a su -- = zich te gronde richten
causar le -- de un persona = iemand te gronde richten
esser menaciate de un -- total = door een totale ondergang bedreigd worden
salvar del -- = van de ondergang redden


ruinamento sub

1 het ruïneren, het te gronde richten, het ten onder gaan, het verwoesten


ruinar v

1 de ondergang veroorzaken van, ruïneren, te gronde richten, verwoesten, vernietigen
-- le sperantias de un persona = iemands hoop de grond inboren
-- su sanitate = zijn gezondheid ruïneren
-- le reputation de un persona = iemands reputatie vernietigen


+ ruiniforme adj

1 op een ruïne gelijkend (door erosie)
roccas -- = rotsen die er als ruïnes uitzien


+ ruinista sub

1 schilder van ruïnes


ruinose adj

1 vervallen, ingestort, bouwvallig
edificio -- = vervallen gebouw
2 verderfelijk, schadelijk, ruïneus


ruitar v

1 geluid maken


ruito sub

1 geluid, gedruis, lawaai
-- surde = zacht geluid, geroezemoes
-- legier = zwak geluid
-- de un motor = motorgeronk
-- stridente = doordringend geluid
-- metallic = blikkerig geluid
-- de sablas = sabelgekletter
--s cardiac = hart(ge)ruis
-- assurdante = oorverdovend lawaai
-- infernal/de inferno = hels lawaai
filtro (reductor) de -- = ruisfilter
facer -- = lawaai maken
coperir le -- = het lawaai overstemmen
a proba/prova de --s = geluiddicht
2 gerucht, praatje(s)
facer circular un --, propagar un -- = een gerucht verbreiden
secundo --s non confirmate = volgens niet bevestigde geruchten


ruitose adj

1 lawaaiig, luidruchtig


rum sub ANGLESE

1 rum
distilleria de -- = rumstokerij
distillator de -- = rumstoker
bonbon al/con -- = rumboon
crema/pudding (A) al -- = rumpudding
gelea al -- = rumgelei
gusto de -- = rumsmaak
bottilia de -- = rumfles
un gutta de -- in le caffe = een scheutje rum in de joffie


+ ruman adj

1 Roemeens


+ Rumania sub n pr

1 Roemenië


+ rumano sub

1 Roemeen
2 Roemeens (taal)


+ rumba sub

1 MUSICA, ARTE DE DANSA rumba


+ rumbo sub

1 Vide: rhumbo


+ Rumelia sub n pr

1 Roemelië


+ rumeliota sub

1 bewoner van Roemelië


+ rumex sub

1 BOTANICA zuring
-- acetose = veldzuring
-- hydrolapathe = waterzuring
-- palustre = moeraszuring
-- obtusifolie = ridderzuring
-- salicifolie = wilgebladzuring
-- maritime = zeezuring
-- crispe = kruizuring
-- conglomerate = kluwenzuring


ruminante sub

1 ZOOLOGIA herkauwer
-- cavicorne = holhoornige herkauwers


+ ruminante adj

1 herkauwend


ruminar v

1 herkauwen
2 piekeren, nadenken, overwegen
-- un idea = broeden op een idee


rumination sub

1 het herkauwen
2 het piekeren, het nadenken, het overwegen


rumine sub

1 kauwmaag (van herkauwers)


rumor sub

1 gerucht, praatje(s)
--es de pace = vredesgeruchten
le -- curre que = het gerucht gaat dat
facer currer un -- = een gerucht de wereld insturen
facer circular un --, propagar un -- = een gerucht verspreiden
iste --es noce a nostre reputation = die geruchten tasten onze goede naam aan
2 gerucht, verward geluid van stemmen, gedruis, geluid, rumoer
-- approbatori/de approbation = goedkeurend gemompel
-- disapprobatori/de disapprobation = gemompel van afkeuring


rumorar v

1 geruchten verspreiden, praatjes rondstrooien


rumorose adj

1 vol geluiden, rumoerig, luidruchtig
un strata -- = een lawaaierige straat
biber rumorosemente = slurpen


+ rumorositate sub

1 luidruchtigheid


+ rumpecapite sub

1 hoofdbrekend werk, onontwarbaar probleem, breinbreker


+ rumpeexoperos sub

1 stakingsbreker


rumpeglacie sub

1 ijsbreker


rumpente sub

1 roller, breker (zware golf)


rumpenuces sub

1 notekraker


rumper v

1 breken, stuk maken, verbreken
-- le capite/cranio a un persona = iemand de hersens inslaan
-- se le capite/le testa = zich het hoofd breken
-- se le collo = zijn hals breken
-- le silentio = de stilte verbreken/doorbreken
-- le equilibrio = het evenwicht verbreken
-- le filas = de gelederen breken
-- con un persona = met iemand breken
-- con un habitude = met een gewoonte breken
-- le strata = de straat opbreken
-- le pan = het brood breken
-- le contacto = het contact verbreken
-- un pacto = een pact verbreken
-- le communication/connexion = de (telefoon)verbinding verbreken
-- le negotiationes = de onderhandelingen afbreken
-- (se) = stuk gaan, stuk vallen, etc., breken
-- con le dentes = stukbijten
-- un exopero = een staking breken
-- un fidantiamento = een verloving uitmaken
-- le relationes diplomatic = de diplomatieke betrekkingen verbreken
-- su catenas = zijn ketenen/boeien verbreken
-- un sigillo = een zegel verbreken
-- le barriera del sono = de geluidsbarrière doorbreken
-- le corde de un persona = iemands hart breken
-- le solite rhythmo = de sleur doorbreken
distachar {sj} per -- = losbreken


+ rumpeundas sub

1 golfbreker


+ rumpevento sub

1 windsingel, windscherm (van haag, bomen)


+ rumpibile sub

1 (door)breekbaar


rumpimento sub

1 het breken, breuk


+ rumpitor sub

1 iemand die (door)breekt, instrument dat (door)breekt


+ rumpsteak sub ANGLESE

1 lendebiefstuk


runa sub

1 rune


runic adj

1 runisch, rune(n)...
scriptura -- = runenschrift
alphabeto -- = runenalfabet
character -- = runeteken, rune
inscription -- = opschrift in runen
petra/lapide -- = runensteen
formula -- = runenspreuk


+ runologia sub

1 runologie


+ runologic adj

1 runologisch


+ runologista sub

1 runoloog


+ runologo sub

1 runoloog


+ rupestre adj

1 rots...
planta ... = rotsplant
arte -- = holenkunst
pictura ... = rotsschildering
sedo -- = tripmadam


rupia sub

1 roepia (munteenheid)
2 MEDICINA soort huidziekte


+ rupicola sub

1 BOTANICA op rotsen groeiende plant
2 ZOOLOGIA rotshaan


+ rupicole adj

1 rotsen bewonend, op rotsen groeiend, steen..., rots...


+ rupophobia

1 MEDICINA besmettingsangst


+ ruppia sub

1 BOTANICA ruppia


rupte adj

1 gebroken
un gamba -- = een gebroken been


ruptura sub

1 het breken, breuk
-- de un contracto = contractbreuk
-- de parola = woordbreuk
-- de axe = asbreuk
-- de dica = dijkbreuk, dijkdoorbraak
-- del equilibrio = verstoring van het evenwicht
-- del relationes diplomatic = verbreking van de diplomatieke betrekkingen
-- inter amicos = breuk tussen vrienden
-- inter le passato e le presente = breuk tussen heden en verleden
-- de tono = plotselinge verandering van toon
-- del electricitate = stroomstoring
-- del corde = hartscheur
puncto de -- = breekpunt
linea de -- = breuklijn
limite de -- = breukgrens, breekpunt
damnos de -- = breekschade
resistente al -- = breukvast
resistentia al -- = breukvastheid
essayar de provocar un -- = op een breuk aansturen


rural adj

1 plattelands..., landelijk, ruraal
exodo -- = trek van het platteland naar de stad
communa -- = plattelandsgemeente
schola -- = plattelandsschool
mores -- = plattelandsgebruiken
vita -- = leven op het platteland
dominio -- = landgoed
population -- = plattelandsbevolking
districto -- = plattelandsdistrict
cammino -- = landbouwweg


+ rural sub

1 plattelander


ruralisar v

1 landelijk maken


+ ruralisation sub

1 (het) landelijk maken


+ rusco sub

1 BOTANICA
-- aculeate = muisdoorn


+ rush sub ANGLESE

1 rush


russe adj

1 Russisch
lingua -- = Russische taal
capital -- = Russische hoofdstad
parlamento -- = Russische parlament
roulette (F) -- = Russische roulette


Russia sub n pr

1 Rusland
corio de -- = Russisch leer
the de -- = Russische thee
-- Sovietic = Sovjet-Rusland
-- europee = Europees Rusland
-- Blanc = Wit-Rusland


russificar v

1 russificeren, Russisch maken, een Russisch karakter geven aan


+ russification sub

1 russificatie


russo sub

1 lid van het Russische/Oostslavische volk
2 Rus (bewoner van Rusland)
3 Russisch (taal)


+ russomania sub

1 russomanie


russophile adj

1 russofiel, Russisch gezind


+ russophilia sub

1 Russische gezindheid, russofilie


russophilo sub

1 russofiel, Russisch gezinde


+ russophobe adj

1 anti-Russisch(gezind)


+ russophobia sub

1 russofobie


+ russophobo sub

1 iemand die anti-Russisch(gezind) is


+ russophone adj

1 Russischtalig


+ russophono

1 iemand die Russischtalig is


+ russula sub

1 BOTANICA russula


rustic adj

1 rustiek, landelijk, van het platteland
vita -- = leven op het platteland
village -- = boerendorp
orgolio -- = boerentrots
vestimentos -- = boerenkleding
2 eenvoudig, ongekunsteld


rusticar v

1 op het platteland wonen
2 ARTE DE CONSTRUER in rustiek werk uitvoeren


rusticitate sub

1 landelijke eenvoud, boersheid, ruwheid


rustico sub

1 plattelander, buitenman, boer


+ ruta sub

1 BOTANICA wijnruit


+ rutabaga sub

1 BOTANICA Zweedse koolraap


rutaceas sub pl

1 BOTANICA rutaceae, wijnruitfamilie


+ rutacee adj

1 BOTANICA wijnruitachtig


Ruth sub n pr

1 Ruth


ruthen adj

1 Rutheens


Ruthenia sub n pr

1 Ruthenië


ruthenic (I) adj

1 Rutheens


ruthenic( II) adj

1 CHIMIA ruthenium...


ruthenium sub

1 CHIMIA ruthenium


rutheno sub

1 Rutheen


+ rutherford sub ANGLESE

1 PHYSICA rutherford (eenheid)


rutilante adj

1 rood fonkelend, schitterend


rutilar v

1 rood stralen, schitteren, fonkelen


rutile adj

1 schitterend rood, fonkelend


rutilo sub

1 MINERALOGIA rutiel, rutilium
2 ZOOLOGIA blankvoren


Advertisement