Interlingua Wiki
Advertisement

+ qat sub

1 BOTANICA qat


qua adv

1 als, in de hoedanigheid van, qua


+ quac! interj

1 kwak! (van eend, enz.)
facer quac-quac = kwaken


quaderno sub

1 schrift, cahier
-- scholar = schoolschrift
-- con anellos = ringband
-- de quitantias = kwitantieboekje
2 katern, aflevering
-- final = slotaflevering


quadrabile adj

1 in het kwadraat te brengen, te kwadrateren


quadragenari adj

1 veertigjarig, in de veertig


+ quadragenario sub

1 veertigjarige, iemand in de veertig


quadragesima sub

1 RELIGION eerste zondag van de vasten


+ quadragesimal adj

1 CATHOLICISMO vasten...


+ quadragesime num ord

1 veertigste
le -- parte = het veertigste (deel)


quadragesimo sub

1 veertigste deel


quadrangular adj

1 MATHEMATICA vierhoekig
pyramide -- = vierhoekige piramide
turre -- = vierhoekige toren


quadrangule adj

1 MATHEMATICA vierhoekig
pyramide -- = vierhoekige piramide
turre -- = vierhoekige toren


quadrangulo sub

1 MATHEMATICA vierhoek
--s equiangule/equiangular = gelijkhoekige vierhoeken
-- tangente = raaklijnenvierhoek


+ quadrantal adj

1 kwadrant...
triangulo -- = kwadrantdriehoek


quadrante sub

1 MATHEMATICA, ASTRONOMIA kwadrant
prime/secunde/tertie/quarte -- = eerste/tweede/derde/vierde kwadrant
2 wijzerplaat
-- de un compasso/bussola = roos van een kompas
-- solar = zonnewijzer
-- solar catoptric = spiegelzonnewijzer
-- luminose = lichtgevende wijzerplaat
horologio con -- digital = klok/horloge met digitale wijzerplaat
barometro a -- = wijzerbarometer


+ quadraphonia sub

1 quadrafonie


+ quadraphonic adj

1 quadrafonisch


quadrar v

1 een vierkante vorm geven
2 MATHEMATICA kwadrateren
3 rechthoekig maken


quadrate adj

1 vierkant
tabula -- = vierkante tafel
jardin -- = vierkante tuin
bandiera -- = vierkante vlag:
mento -- = vierkante kin
vela -- = vierkant zeil, razeil
centimetro -- = vierkante centimeter
radice -- = vierkantswortel, kwadraatwortel
numero -- = kwadraatgetal
bottilia -- = kelderfles
scriptura -- = vierkant handschrift


quadratic adj

1 MATHEMATICA kwadratisch, vierkants..., tweedegraads...
equation -- = vierkantsvergelijking
radice -- = vierkantswortel


quadratino sub

1 TYPOGRAPHIA pasje


quadrato sub

1 vierkant
-- magic = magisch vierkant
2 MATHEMATICA kwadraat, vierkant, tweede macht
numero al -- = getal in het kwadraat
elevar al -- = kwadrateren
3 TYPOGRAPHIA vierkantje, kwadraat
4 bed (in tuin)
-- de lactuca = slabed
-- de verduras = groentebed


quadratura sub

1 MATHEMATICA kwadratuur
FIGURATE -- del circulo = kwadratuur van de cirkel, iets onmogelijks
2 ASTRONOMIA kwadratuur(stand)
3 PHYSICA faseverschuiving van de kwartperiode


+ quadrellar v

1 betegelen
solo quadrellate = tegelvloer
pariete/muro quadrellate = tegelwand/muur


+ quadrellator sub

1 tegelzetter


+ quadrello sub

1 tegel, plavuis
-- mural (decorative) = wandtegel
-- de beton/concreto = betontegel
-- de trottoir (F) = trottoirtegel
sentiero de --s = tegelpad
pavimento/solo de --s = tegelvloer
fabrica de --s = tegelbakkerij
fabricante de --s = tegelbakker
industria de --s = tegelindustrie
revestimento de --s = tegelbekleding
mosaico de --s = tegelmozaïek
pictor de --s = tegelschilder
pavir de --s, poner --s = tegels leggen, betegelen


+ quadrennio sub

1 tijdvak van vier jaar


+ quadribracteate adj

1 BOTANICA met vier schutbladen


+ quadric adj

1 MATHEMATICA tweedegraads..., kwadratisch


+ quadrica sub

1 MATHEMATICA kwadriek
-- degenerate = gedegenereerde kwadriek


+ quadricaudate adj

1 BOTANICA vierstaartig


+ quadricentenario sub

1 vierde eeuwfeest


+ quadrichromia sub

1 vierkleurendruk


+ quadricipite sub

1 ANATOMIA vierhoofdige dijspier, quadriceps


+ quadricolor adj

1 vierkleurig


+ quadricorne adj

1 ZOOLOGIA vierhoornig


+ quadricyclo sub

1 vierwielige fiets, vierwieler


+ quadridentate adj

1 BOTANICA viertandig


+ quadridimensional adj

1 vierdimensionaal


+ quadridimensionalitate sub

1 vierdimensionaliteit


quadriennal adj

1 vierjarig, vierjaren..., vier jaar durend
2 vierjaarlijks, om de vier jaar plaats vindend


+ quadrifide adj

1 BOTANICA vierspletig


+ quadriflor adj

1 BOTANICA vierbloemig


+ quadrifoliate adj

1 Vide: quadrifolie


+ quadrifolie adj

1 BOTANICA met vier bladen, vierbladig
paris -- = eenbes


+ quadrifolio sub

1 ARTE DE CONSTRUER vierpas, vierblad


+ quadriforme adj

1 met vier vormen


+ quadriga sub

1 ANTIQUITATE quadriga (tweewielig wagentje getrokken door vier paarden)


quadrigemine adj

1 graviditate -- = vierlingszwangerschap


quadrigemino sub

1 één van de vierling
--s = vierling


+ quadriglandulose adj

1 BOTANICA met vier klieren


quadrilateral adj

1 vierzijdig


quadrilatere adj

1 vierzijdig
figura -- = vierzijdige figuur


quadrilatero sub

1 MATHEMATICA vierhoek
-- rectangule = rechthoekige vierhoek
-- spheric = bolviervlak


+ quadrilingual adj

1 viertalig
dictionario -- = viertalig woordenboek


+ quadrilingue adj

1 viertalig
interprete -- = viertalige tolk
texto -- = tekst in vier talen
dictionario -- = viertalig woordenboek


+ quadrilitteral adj

1 van vier letters


+ quadrilittere adj

1 van vier letters


quadrilla sub

1 ARTE DE DANSA quadrille
dansar le -- = quadrilleren
2 (dressuurproef) quadrille
3 (JOCO) quadrille
jocar al -- = quadrilleren


quadrillar v

1 een quadrille dansen
2 quadrille spelen


+ quadrillion sub

1 quadriljoen


+ quadrilobate adj

1 vierlobbig


+ quadrilobe adj

1 Vide: quadrilobate


+ quadrilobo sub

1 ARTE DE CONSTRUER vierpas, vierblad


+ quadrilobulate adj

1 vierlobbig


+ quadrilocular adj

1 vierhokkig


+ quadrimembre adj

1 met vier leden


+ quadrimestral adj

1 viermaandelijks


+ quadrimestre sub

1 viermaandelijks tijdvak


+ quadrimotor adj

1 viermotorig
avion -- = viermotorig vliegtuig


+ quadrimotor sub

1 viermotorig vliegtuig


+ quadrinomio sub

1 MATHEMATICA vierterm


+ quadripale adj

1 met vier bladen, vierbladig
helice -- = vierbladige propeller
rotor -- = vierbladige rotor


+ quadripare adj

1 quadripaar


+ quadripartir v

1 in vieren verdelen
-- un hereditage = een erfenis in vieren verdelen


+ quadripartite adj

1 vierledig, vierzijdig, vierdelig, vierpartijen...
governamento -- = vierpartijenregering
commission -- = vierdelige commissie
accordo -- = akkoord tussen vier partijen
pacto -- = viermogendhedenpact
2 BOTANICA vierdelig
folio -- = vierdelig blad


+ quadripartition sub

1 verdeling in vieren


+ quadripetale adj

1 BOTANICA met vier kroonbladen
flor -- = bloem met vier kroonbladen


+ quadriplegia sub

1 MEDICINA quadriplegie


+ quadriplegic adj

1 MEDICINA quadriplegisch


+ quadripolar adj

1 PHYSICA vierpolig, quadripolair


+ quadripolo sub

1 PHYSICA vierpool


+ quadrireactor sub

1 viermotorig straalvliegtuig


quadrireme adj

1 HISTORIA met vier rijen riemen


quadrireme sub

1 HISTORIA galei met vier rijen riemen


+ quadrisubulate adj

1 BOTANICA met vier priemvormige organen


+ quadrisulcate adj

1 BOTANICA viersporig


quadrisyllabe adj

1 vierlettergrepig
vocabulos -- = vierlettergrepige woorden


+ quadrisyllabic adj

1 vierlettergrepig
vocabulos -- = vierlettergrepige woorden


quadrisyllabo sub

1 vierlettergrepig woord
2 vierlettergrepig vers


+ quadrivalente adj

1 CHIMIA vierwaardig
ele-mento -- = vierwaardig element


+ quadrivalentia sub

1 CHIMIA vierwaardigheid


quadrivio sub

1 HISTORIA quadrivium


quadro sub

1 lijst (van schilderij/spiegel, etc.), omlijsting, kader, raam
-- del fenestra = raamkozijn
-- a brodar = borduurraam
-- de referentia = referentiekader
magazin de --s = lijstenwinkel
in le -- de = in het kader/raam van
TECHNICA -- radiogoniometric = peilraam
mitter un photo(graphia) in un -- = een foto inlijsten
antenna a/de -- = raamantenne
accordo -- = raamakkoord
plano -- = raamplan
lege -- = raamwet, kaderwet
tractar un autor in le -- de su epocha = een schrijver in het raam van zijn tijd behandelen
iste plano entra in le -- del reforma general = dit plan valt in het kader van de algemene hervorming
le bosco es un -- ideal pro un picnic = het bos is een ideale setting voor een piknik
2 frame (van een fiets/bed)
3 ruiten (bij het kaartspel)
asse de -- = ruitenaas
rege de -- = ruitenheer
dece de -- = ruiten tien
4 MILITAR kader
5 staf, kader
formation de --s = kaderopleiding
curso de formation de -- = kadercursus
reunion del -- = kadervergadering
entrar in le -- = tot het kader/de staf toetreden
6 bed (in tuin)
-- de lactuca = slabed
-- de verduras = groentebed


quadrumane adj

1 ZOOLOGIA vierhandig
le simia es un mammifero -- = de aap is een vierhandig zoogdier


quadrupede adj

1 ZOOLOGIA viervoetig


quadrupede sub

1 ZOOLOGIA viervoeter


quadruplar v

1 vier keer zo groot maken, verviervoudigen
-- su capital = zijn kapitaal verviervoudigen
-- le production = de produktie verviervoudigen
2 vier keer zo groot worden, verviervoudigen
le production ha quadruplate in dece annos = de produktie is vier keer zo groot geworden in tien jaar


quadruple adj

1 viervoudig
le Quadruple Alliantia = de Quadruple Alliantie
dispositivo de securitate -- = vierdubbele beveiliging


quadruplicar v

1 verviervoudigen


quadruplication sub

1 verviervoudiging


+ quadruplice adj

1 viervoudig, vierledig
nostre actiones ha un -- scopo = onze acties hebben een vierledig doel


+ quadruplicitate sub

1 viervoudigheid


+ quadruplo sub

1 viervoud


+ quagga sub

1 quagga, steppezebra


quai sub FRANCESE

1 kade
-- del porto = havenkade
grue de -- = havenkraan


quaker sub ANGLESE

1 Kwaker


quakerismo sub

1 kwakerij


qual 1 pron interr pron adj welk(e)

-- hora es il? = hoe laat is het?
2 pron interr welk(e), wat voor (een)


qual pron rel

1 le -- = welke, dewelke, hetwelk, die


qualcosa pron indef

1 iets
-- altere = iets anders
-- de insolite = iets bijzonders


qualcun pron indef adj

1 enige, enkele, een paar


qualcuno pron indef

1 iemand
-- altere = iemand anders


qualcunque pron indef adjec

1 welke dan ook
de -- maniera = hoe dan ook
a -- offerta acceptabile = tegen elk aanemelijk bod
isto excede -- description = dat gaat elke beschrijving te boven
ille non es uno/un persona -- = hij is niet de eerste de beste, hij is niet zomaar iemand
esser preparate pro -- cosa = op alle eventualiteiten voorbereid zijn
ille pote venir a/in -- momento = hij kan elk moment komen
a -- precio = tot elke prijs


+ qualia sub

1 ZOOLOGIA kwartel
chassa {sj} de --s = kwarteljacht
canto de -- = kwartelslag
ovo de -- = kwartelei


+ qualificabile adj

1 wat kan worden gekwalifi-ceerd
un acto -- como un infamia = een daad die als een schanddaad is te kwalificeren


qualificar v

1 kwalificeren, kenschetsen, betitelen
on non pote -- iste sentimento = dat gevoel is niet benoembaar
2 (voor betrekking/voorrecht) kwalificeren, geschikt maken
esser qualificate pro un posto = de gevraagde kwalificaties voor een baan bezitten


qualificate adj

1 bekwaam, bevoegd, aangewezen, geschikt, gerechtigd, gekwalificeerd
obrero/laborator/travaliator -- = geschoold arbeider, vakarbeider
technico -- = gekwalificeerd technicus
personal -- = geschoold personeel
personal non -- = ongeschoold personeel
travalio/labor -- = geschoold werk
2 JURIDIC gekwalificeerd
majoritate -- = gekwalificeerde meerderheid


qualification sub

1 kwalificatie, benaming, betiteling
2 JURIDIC kwalificatie


qualificative adj

1 kwalificerend, kwalificatief
adjectivo -- = kwalificerend adjectief


qualificator sub

1 iemand die kwalificeert
2 CATHOLICISMO geloofsonderzoeker, inquisiteur


qualitate sub

1 kwaliteit, hoedanigheid, gesteldheid
LINGUISTICA E GRAMMATICA adverbio de -- = bijwoord van hoedanigheid
-- del ambiente/milieu (F) = gesteldheid van het milieu
-- del sono = geluidskwaliteit
2 eigenschap, functie, bevoegdheid, titel, aanzien
-- essential = hoofdeigenschap
in -- de = in de hoedanigheid van, als
-- de membro = lidmaatschap
homine de -- = man van aanzien
3 kwaliteit, waarde, 't goede
-- del vita = kwaliteit van het bestaan
de melior -- = kwalitatief beter, beter van kwaliteit
de minor -- = kwalitatief minder, van mindere kwaliteit
vino de -- = zeer goede wijn
carne de prime -- = eerste kwaliteit vlees
-- superfin = extrafijne kwaliteit
de -- superior = van uitmuntende kwaliteit, hoogwaardig
de -- inferior = van slechte kwaliteit
controlo de -- = kwaliteitscontrole
jornal de -- = kwaliteitskrant
indicator de -- = kwaliteitsaanduiding


qualitative adj

1 kwalitatief
factos -- = kwalita-tieve feiten
datos -- = kwalitatieve gegevens
CHIMIA chimia -- = kwalitatieve scheikunde/chemie
CHIMIA analyse (-ysis) -- = kwalitatieve analyse


+ qualmente adv

1 hoe, op welke wijze


qualque pron indef adjec

1 enige, enkele, een paar
in/a -- parte = ergens
in -- modo = in zekere mate


quamoclit vulgar sub

1 BOTANICA pronkerwinde


quando conj

1 wanneer
justo -- = juist op het ogenblik dat
io esseva un adolescente de dece-sex annos, -- le guerra ha erumpite = ik was een knaap van zestien jaar, toen de oorlog
uitbrak


quando adv

1 wanneer


quandocunque

1 (adv) wanneer dan ook
2 (conj ) wanneer dan ook


quante pron interr adjec

1 hoeveel
-- vices? = hoe vaak
-- tempore? = hoe lang?


+ quantic adj

1 quantum..., quanten...
mechanica -- = quantummechanica
theoria -- = quantumtheorie, quantentheorie
physica -- = quantumfysica
chimia -- = quantumchemie
electronica -- = quantumelektronica
numero -- = quantumgetal
transition/salto -- = kwantumsprong


+ quantificabile adj

1 bepaalbaar, kwantificeerbaar


+ quantificabilitate sub

1 bepaalbaarheid, kwantificeerbaarheid


+ quantificar v

1 (iets) in cijfers uitdrukken, kwantificeren (anque PHILOSOPHIA)
-- datos = gegevens in cijfers vertalen
nos non pote ancora -- le damnos causate/provocate per le incendio = we kunnen schade, die de brand heeft
veroorzaakt, nog niet kwantificeren


+ quantification sub

1 uitdrukking in cijfers, kwantificering (anque PHILOSOPHIA)


+ quantificator sub

1 hoeveelheidsbepaler, kwantiteitsmeter, teller


+ quantile sub

1 MATHEMATICA kwantiel


+ quantisar v

1 PHYSICA kwantiseren


+ quantisation sub

1 PHYSICA kwantisering


quantitate sub

1 hoeveelheid, grootheid, kwantiteit
LINGUISTICA E GRAMMATICA
adverbio de -- = bijwoord van hoeveelheid
PHONETICA -- vocalic = klinkerlengte
in parve --s = in kleine hoeveelheden
in grande --s = in grote hoeveelheden
superpassar in -- = in kwantiteit overtreffen
2 MATHEMATICA, PHYSICA grootheid
-- algebraic/algebric = algebraïsche grootheid
-- cognite/date = bekende grootheid
-- incognite = onbekende grootheid
-- variabile/mutabile = veranderlijke/variabele grootheid
-- invariabile/constante = onveranderlijke grootheid
-- integre = gehele grootheid
--s equal = gelijksoortige grootheden
--s proportional = evenredige grootheden
-- me(n)surabile = meetbare grootheid


quantitative adj

1 kwantitatief
cambiamento = kwantitatieve verandering
analyse (-ysis) -- = kwantitatieve analyse
chimia -- = kwantitatieve scheikunde/chemie


quanto sub

1 kwantum, onbepaalde hoeveelheid
2 PHYSICA quant, quantum
theoria del --s = quantentheorie, quantumtheorie


quanto adv

1 hoe, hoezeer, hoeveel
-- plus vetule tanto plus belle = hoe ouder hoe mooier
-- costa isto? = hoeveel kost dit?
-- calcula vos pro illo? = hoeveel rekent u daarvoor?
-- ha tu mangiate? = hoeveel heb je gegeten?
-- fuma tu? = hoeveel rook jij?
-- a = wat betreft, over, betreffende
-- a me = wat mij betreft, voor mijn part
dicer qualcosa -- a su projectos = iets over zijn plannen zeggen
-- pesa iste machina? = hoe zwaar is/hoeveel weegt deze machine?


+ quantocunque adv

1 hoe ook, hoe zeer ook, hoeveel ook
-- ric ille es = hoe rijk hij ook is, al is hij nog zo rijk


+ quantomechanica sub

1 PHYSICA quantummechanica


quaranta sub num card

1 veertig


quarantena sub

1 veertigtal, een stuk of veertig
un -- de personas = een veertigtal personen
2 quarantaine (sanitaire afzondering)
porto de -- = quarantainehaven
bandiera de -- = quarantainevlag
poner/mitter un nave in -- = een schip in quarantaine plaatsen
levar le -- = de quarantaine opheffen


quarantenar v

1 in quarantaine houden/plaatsen


quarantenari adj

1 quarantaine...
mesuras -- = quarantainemaatregelen


quarantesime num ord

1 veertigste
le -- parte = het veertigste (deel)


quarantesimo sub

1 veertigste deel


quare adv

1 waarvoor, waarom


quaresima sub

1 vasten, vastentijd
mense de -- = vastenmaand
predicator de -- = vastenprediker
sermon de -- = vastenpreek
facer -- = vasten


quaresimal adj

1 van de vasten, vasten...


quaresimar v

1 vasten


+ quark sub

1 PHYSICA quark


quarta sub

1 MUSICA kwart
-- augmentate = overmatige kwart
2 SCHERMA vierde wering/parade
3 kompasstreek


quartan adj

1 vierdedaags


quartana sub

1 vierdedaagse koorts


quarte num ord

1 vierde
le -- parte = het vierde (deel)
HISTORIA le -- stato = de vierde stand
matre -- = betoudovergrootmoeder
patre -- = betoudovergrootvader


quarteron sub

1 quarteroom, quadroon (iemand die geboren is uit een mesties en een Spaanse of uit een Spanjaard en een
mesties)


quartetto sub

1 MUSICA kwartet
-- a/de chordas/de instrumentos de arco = strijkkwartet
musica pro -- = kwartetmuziek


+ quartic adj

1 MATHEMATICA van de vierde graad
equation -- = vierdegraadsvergelijking


quartierar v

1 vierendelen, in vier (gelijke) stukken verdelen
2 inkwartieren


+ quartiermaestro sub

1 MILITAR kwartiermeester/maker


quartiero sub

1 vierde deel, kwart
-- de un malo/pomo = kwartappel
2 wijk, buurt, kwartier
cinema/cine de -- = buurtbioscoop
habitante de -- = buurtbewoner
medico del -- = wijkdokter
curas obstetric de -- = wijkkraamverpleging
association de -- = buurtvereniging
agente de -- = wijkagent
jornal de -- = wijkkrant/blad
consilio consultative de -- = wijkraad
magazin de -- = buurtwinkel
centro de magazines del -- = wijkwinkelcentrum
-- de prostitution = rosse buurt
-- animate = drukke buurt
-- obrer = arbeiderswijk
-- popular = volksbuurt
-- judee = jodenbuurt
-- portuari/del porto = havenkwartier, havenwijk
-- residential/de habitation = woonwijk
-- universitari = universiteitswijk
-- de villas = villawijk
-- exterior/peripheric/excentric = buitenwijk
-- isolate = achter(af)buurt
-- paupere/povre = achterbuurt
-- polluite = gifwijk
3 MILITAR kwartier
-- general = hoofdkwartier
--s de hiberno = winterkwartieren
-- de nocte = nachtkwartier


+ quartile sub

1 MATHEMATICA STATISTICA kwartiel


quarto sub

1 kwart, vierde deel
-- de pira = kwart peer
-- de litro = kwart liter
-- de hora = kwartier
cata -- de hora = om het kwartier
septe horas e -- = kwart over zeven
septe horas minus -- = kwart voor zeven
SPORT -- de final = kwartfinale
manica tres --s = driekwart mouw
prime/ultime -- (del luna) = eerste/laatste kwartier (van de maan)
-- de florino = kwartje
-- de seculo = kwarteeuw
formato -- = kwartoformaat


+ quarto adv

1 ten vierde, kwarto


quarz sub GERMANO

1 MINERALOGIA kwarts
crystallo de -- = kwartskristal
horologio (bracialetto) a/de -- = kwartshorloge
lampa a -- = kwartslamp
-- hyalin = bergkristal
-- lactose/opalin = melkkwarts


quarzifere {tsi} adj

1 GEOLOGIA kwarts bevattend, kwartshoudend
rocca/petra -- = kwartsgesteente


quarzite {tsi} sub

1 GEOLOGIA kwartsiet


quarzose {tso} adj

1 kwartsachtig, kwartshoudend, kwarts...
arena/sablo -- = kwartszand
gres -- = kwartszandsteen


+ quasar sub

1 ASTRONOMIA quasar


quasi adv

1 bijna, nagenoeg, zo goed als
-- nigre = bij zwart af
-- que = alsof
il es -- sex horas = het loopt tegen zessen


+ quasi-absentia sub

1 bijna algehele afwezigheid


+ quasi-cecitate sub

1 bijna blindheid


+ quasi-collision sub

1 bijna-botsing, "near-misser"


quasi-contracto sub

1 JURIDIC oneigenlijk contract, stilzwijgende overeenkomst, quasi-contract


quasi-delicto sub

1 JURIDIC (onopzettelijke) onrechtmatige daad, quasi-delict


+ quasimodo sub

1 beloken pasen, eerste zondag na pasen


+ quasi-renta sub

1 ECONOMIA quasi-rente


+ quasi-synonymo sub

1 bijna-synoniem


+ quassia sub

1 BOTANICA kwassi(boom)
tinctura de -- = kwassietinctuur


+ quaterna sub

1 quaterne (serie van vier nummers in een loterij)


+ quaternari adj

1 CHIMIA quaternair
structura -- = quaternaire structuur
atomo de carbon -- = quaternair koolstofatoom
2 GEOLOGIA kwartair
3 MATHEMATICA viertallig
systema/numeration -- = viertallig stelsel
forma -- = quaternair


+ quaternario sub n pr

1 GEOLOGIA Kwartair


+ quaternifolie adj

1 BOTANICA met vier aan vier bijeengeplaatste bladeren of blaadjes


+ quaternion sub

1 viertal
2 MATHEMATICA quaternion
algebra de --es = algebra van quaterniones


+ quaternitate sub

1 viertal, groep van vier (mensen)


quatrillion sub

1 quadriljoen (getal met 15 nullen of getal met 24 nullen)


quatro sub num card

1 vier
MUSICA pro -- manos = voor vier handen
le -- stationes = de vier jaargetijden
le -- punctos cardinal = de vier windstreken
le -- Grande Potentias = de Grote Vier


quattar v

1 (neer)hurken, zich (laag) bukken, ineenduiken


quatte adj

1 gehurkt, ineengedoken


+ quattrocentista sub

1 ARTE quattrocentist


+ quattrocento sub ITALIANO

1 ARTE quattrocento


quattuor sun num card

1 vier


quattuordece sub num card

1 veertien


+ quattuordecesime num ord

1 veertiende


+ quatuor sub

1 MUSICA kwartet, quatuor
-- vocal = vocaal kwartet


que

1 conj 1. dat
Io sape que il venira = Ik weet dat hij zal komen
2. dan
minus belle que = minder mooi dan
2 pron interr adj welk, wat
a que distantia? = hoever?
que hora es ? = hoe laat is het?
3 pron rel die, dat, welke
le lingua que io apprende = de taal die ik leer
lo que = dat wat, hetgeen
lo que io apprende es un lingua = wat ik leer is een taal


+ Quebec sub n pr

1 Quebec


+ quebracho sub

1 BOTANICA quebracho(boom)


+ Quechua {tsj} sub

1 Quechua-indiaan
2 Quechua (officiële taal in het Incarijk)


quecunque {ke-, kwe-} pron rel

1 wat/welke dan ook, om het even wat/welke


+ querceto sub

1 eikenbos


+ quercitrina sub

1 CHIMIA quercitrine


+ quercitron sub

1 BOTANICA quercitron


querco sub

1 BOTANICA eik
-- palustre = moeraseik
-- rubre = Amerikaanse eik
-- robur = woudeik
-- pubescente = donzige eik
--s massive/enorme = machtige eiken
querco-suber, querco-corco = kurkeik
folio de -- = eikenblad
branca de -- = eikentak
ligno de -- = eikehout
-- natural = blank eiken(hout)
bloco de -- = eikenblok
residuo truncate de -- = eikenstobbe


querela sub

1 klacht, weeklacht
2 JURIDIC aanklacht
3 twist, geschil, onenigheid, ruzie
-- de parolas = woordenstrijd
-- de familia = familietwist
-- inter fratres = broedertwist
-- inter vicinos = burenruzie
-- religiose = kerktwist
-- theologic/doctrinal = leergeschil
-- del investituras = investituurstrijd
calmar un -- = een twist/ruzie sussen
regular un -- = een geschil beslechten


querelar v

1 twisten, ruzie maken


querelator sub

1 twistzoeker, ruziezoeker, ruziemaker


+ querelose adj

1 ruzieachtig, twistziek
in un tono -- = op ruzieachtige toon


querer v

1 zoeken
2 vragen


+ querquedula sub

1 ZOOLOGIA (zomer)taling


+ quesita sub

1 zoektocht, het zoeken, speurtocht


questa sub

1 inzameling, collecte
-- stratal/in le strata(s) = straatcollecte
cassa de -- = collectebus
sachetto de -- = collectezakje
facer/organisar un -- = een collecte houden
2 het zoeken, het speuren, zoektocht, speurtocht
3 queeste (middeleeuws gedicht)


question sub

1 vraag
-- aperte = open vraag
-- intempestive = ongepaste vraag
-- indirecte = indirecte vraag
-- rhetoric = retorische vraag
poner un -- = een vraag stellen
responder a un -- per un -- = een tegenvraag stellen
-- insidiose = strikvraag
2 kwestie, probleem, geschil(punt)
-- de confidentia = kwestie van vertrouwen
-- pecuniari/de moneta = geldkwestie
-- litigiose/de litigio = strijdvraag
-- de bursa = beurskwestie
-- de tempore = kwestie van tijd
-- de gusto(s) = kwestie van smaak
-- linguistic = taalkwestie
-- fundamental = fundamentele kwestie
-- pendente = hangende kwestie
-- delicate = delicate kwestie
-- spinose = netelige kwestie
-- eterne = slepende kwestie
-- racial = rassenkwestie
le persona in -- = de betrokken persoon, de persoon in kwestie
le libro in -- = het bewuste boek
discuter un -- = een kwestie behandelen
3 ondervraging op de pijnbank, foltering, pijniging


questionabile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar, twijfelachtig


+ questionamento sub

1 (het) stellen van vragen


questionar v

1 vraagtekens zetten bij, in twijfel trekken, aanvechten
2 (onder)vragen, vragen stellen aan


+ questionario sub

1 vragenlijst, stel vragen, enquêteformulier
preparar un -- = een vragenlijst opstellen


questionator sub

1 iemand die vragen stelt, ondervrager


questor sub

1 HISTORIA ROMAN quaestor
2 CATHOLICISMO collectant
3 IN DIVERSE PAISES quaestor, kwestor


questura sub

1 ambt en waardigheid van een quaestor, quaestuur
2 zetel van de quaestor


+ quetzal sub

1 ZOOLOGIA quetzal (vogel)
2 quetzal (munteenheid van Guatemala)


qui {ki, kwi} pron interr

1 wie
de -- = van wie, wiens, wier


quia conj

1 omdat


quicunque {ki, kwi} pron rel

1 wie dan ook, al wie
-- se abassara, essera elevate = wie zich verlaagt, zal verheven worden


+ quidam sub

1 zomaar iemand


+ quidditate sub

1 het wezen, het essentiële, quidditeit


quiescente adj

1 rustig, stil, kalm


quiescentia sub

1 rust, kalmte


quiescer v

1 rustig worden


quietar v

1 geruststellen
-- su conscientia = zijn geweten geruststellen
2 kalmeren


quiete adj

1 vredig, rustig, kalm, bedaard, stil, zacht
sia --! = wees stil!
sia -- con le pedes! = hou je voeten stil!


quiete sub

1 rust, stilte, kalmte
le -- del mar = de rust van de zee
amar le -- del familia = van de rust van het gezin houden
iste region spira -- = deze streek ademt rust
disturbar le -- public = de openbare rust verstoren


quietismo sub

1 RELIGION quiëtisme, kwiëtisme


quietista sub

1 RELIGION quiëtist, kwiëtist


+ quietista adj

1 RELIGION quietistisch
movimento -- = quietistische beweging


+ quietistic adj

1 quietistisch
movimento -- = quietistische beweging


quietude sub

1 kalmte, (gemoeds)rust, vrede


+ quilla sub

1 kiel (van een schip)
-- plan = plaatkiel
-- posterior/de detra = achterkiel
poner le -- = de kiel leggen
toccar fundo con le -- = met de kiel over de grond schuren
passar sub le -- = kielhalen, kielen


quillia sub

1 kegel (van het kegelspel)
joco de --s = kegelspel
jocar al --s = kegelen


quina (I) sub

1 kinaboom
2 kinabast
guttas de -- = kinadruppels


quina (II) sub

1 LOTTO vijf tegelijk uitgelote nummers
2 dubbel vijf (dobbelstenen)


quinaquina sub

1 kinaboom
2 kinabast


quinari adj

1 door vijf deelbaar
2 vijftallig


+ quinario sub

1 ANTIQUITATE quinarius (Romeinse munt)


quincalia sub

1 ijzerwaren


quincalieria sub

1 ijzerwarenwinkel


quincaliero sub

1 ijzerwarenhandelaar


+ quincunce sub

1 vijfpuntige vorm/rangschikking (als de vijf ogen op een dobbelsteen)
arbores disponite in -- = bomen geplant in groepen van vijf (als de ogen van een dobbelsteen)


+ quincuncial adj

1 in vijfpuntige rangschikking (als de ogen van een dobbelsteen)


quindece sun num card

1 vijftien


+ quindecena sub

1 vijftiental


+ quindecime num ord

1 vijftiende


quinic adj

1 CHIMIA
acido -- = kininezuur


quinina sub

1 CHIMIA kinine
pastilla de -- = kininetablet
pilula de -- = kininepil
sulfato de -- = kininesulfaat
derivato de -- = kininederivaat
fabrication de -- = kininebereiding
fabrica de -- = kininefabriek
cura/tractamento de -- = kininekuur/behandeling
invenenamento/intoxication per -- = kininevergiftiging


quininic adj

1 kinine...
acido -- = kinazuur


quininismo sub

1 MEDICINA verschijnselen door gebruik van kinine, kininevergiftiging


quinismo sub

1 MEDICINA verschijnselen door gebruik van kinine, kininevergiftiging


quinoidina sub

1 CHIMIA quinoïdine


quinoleina sub

1 CHIMIA chinoline


quinon sub

1 CHIMIA chinon


+ quinquagenari sub

1 vijftigjarig


+ quinquagenario sub

1 vijftigjarige


Quinquagesima sub

1 Quinquagesima (zevende zondag voor pasen, vastenavondzondag)


quinquagesime num ord

1 vijftigste
le -- parte = het vijftigste (deel)


quinquagesimo sub

1 vijftigste deel


quinquareme adj

1 met vijf rijen riemen


quinquareme sub

1 HISTORIA galei met vijf rijen riemen


+ quinquecaudate adj

1 BOTANICA vijfstaartig


+ quinquedentate adj

1 BOTANICA vijftandig


+ quinquefide adj

1 BOTANICA vijfspletig


+ quinqueflor adj

1 BOTANICA vijfbloemig


+ quinquefoliate adj

1 BOTANICA met vijf bladen


+ quinquefolie adj

1 Vide: quinquefoliate


+ quinquefurcate adj

1 BOTANICA vijfmaal gevorkt


+ quinquennal adj

1 vijfjaarlijks
2 vijfjarig
plano -- = vijfjarenplan


+ quinquennio sub

1 vijfjarige periode, quinquennium


+ quinquereme sub

1 HISTORIA galei met vijf rijen riemen


+ quinquevenose adj

1 BOTANICA vijfaderig


quinquina sub

1 kinaboom
2 kinabast


quinta sub

1 MUSICA kwint
-- augmentate = overmatige kwint
-- diminuite = verminderde kwint
accordo de -- = kwintakkoord
circulo de --s = kwintencirkel
2 JOCO DE CARTAS serie van vijf kaarten


+ quintal sub

1 kwintaal, centenaar


quintan adj

1 vijfdedaags


quintana sub

1 MEDICINA vijfdedaagse koorts


quintar v

1 in vijf (gelijke) delen verdelen
2 een vijfde deel nemen van


+ quintar sub

1 quintar (munteenheid van Albanië)


quinte num ord

1 vijfde
le -- parte = het vijfde (deel)
-- columna/colonna = vijfde colonne
Carolo Quinte = Karel de Vijfde
in -- loco = ten vijfde, in de vijfde plaats
le -- rota del carrossa/del carro/del carretta = het vijfde wiel aan de wagen


quintessentia sub

1 kwintessens


+ quintessential adj

1 van de kwintessens


+ quintettista sub

1 iemand die deel uitmaakt van een kwintet


quintetto sub

1 MUSICA kwintet


quintillion sub

1 quintiljoen (getal met 18 nullen of getal met 30 nullen)


quinto sub

1 vijfde deel


+ quinto adv

1 quinto, ten vijfde, in de vijfde plaats


quintuplar v

1 vervijfvoudigen


quintuple adj

1 vijfvoudig


quintuplicar v

1 vervijfvoudigen


+ quintuplication sub

1 vervijfvoudiging


+ quintuplice adj

1 vijfvoudig


+ quintuplo sub

1 vijfvoud


+ quipu sub

1 knopenschrift (Incaschrift)


+ quirite sub

1 HISTORIA ROMAN Romeinse burger


+ quisling sub

1 quisling


quitantia sub

1 kwitantie, kwijting, kwijtbrief
timbro de -- = kwitantiezegel
quaderno de --s = kwitantieboekje
talon de -- = kwitantiestrookje
dar un -- = een kwitantie geven
facer un -- = een kwitantie schrijven
incassar un -- = een kwitantie innen


quitar v

1 ontheffen (van verplichting), JURIDIC, ECONOMIA kwiteren
2 verlaten, weggaan uit
-- le governamento = uit de regering treden
-- le solo = opstijgen (vliegtuig)


quite adj

1 vrij, verlost, bevrijd
2 quitte
jocar -- = quitte spelen
nos es -- = wij staan quitte


quixoteria {kisjo, kicho} sub

1 overdreven ernstig optreden


quixotic {kisjo, kicho} adj

1 belachelijk ernstig (als Don Quichot)


quixotismo {kisj, kicho} sub

1 overdreven ridderlijke gevoelens


+ quiz sub ANGLESE

1 quiz


quod erat demonstrandum, Q.E.D. LATINO

1 MATHEMATICA quod erat demonstrandum, hetgeen te bewijzen was


+ quodlibet sub

1 quodlibet


+ quorum sub LATINO

1 quorum
-- constitutive = constitutief quorum


quota sub

1 quotum, evenredig deel, aandeel, contingent
-- de importation = invoerquotum/contingent
-- de haringo = haringquotum
-- del mercato = marktaandeel
JURIDIC -- legitime = legitieme portie
assignar/fixar --s = quoteren


quotar v

1 noteren (beurskoersen)
actiones quotate in le bursa = aan de beurs genoteerde aandelen


quotation sub

1 notering (op de beurs)
bulletin/lista de --es = koerslijst
-- de apertura = openingsnotering
registrate in le -- official = in de officiële notering opgenomen


quotidian adj

1 dagelijks, alledaags
le vita -- = het dagelijks leven
nostre pan -- = ons dagelijks brood
febre -- = alledaagse koorts
viagiator -- = forens, pendelaar
travalio/labor -- = dagelijkse arbeid
occupationes -- = dagelijkse bezigheden
preoccupationes -- = dagelijkse beslommeringen
existentia -- = dagelijks leven
leger quotidianmente le jornales = dagelijks de kranten lezen


+ quotidianitate sub

1 het dagelijkse, alledaagsheid
le -- del travalio/labor = de alledaagsheid van het werk


+ quotidianmente adv

1 dagelijks


+ quotidiano sub

1 dagblad


quotiente sub

1 quotiënt (anque MATHEMATICA)
-- differential/de differentiales = differentiaalquotiënt
-- electoral = kiesdeler
-- de intelligentia/intellectual/mental = intelligentiequotiënt
BIOLOGIA -- respiratori = ademhalingsquotiënt


quotisar v

1 een bijdrage laten betalen
-- se = bijdragen, lappen, botje bij botje leggen


quotisation sub

1 bijdrage, contributie


+ quotitate sub

1 JURIDIC quotiteit, evenredig bedrag
-- disponibile = beschikbare quotiteit


Advertisement