Interlingua Wiki
Advertisement

+ pabulo sub

1 FIGURATE voedsel
-- mental = voedsel voor de geest, geestelijk voedsel


+ paca sub

1 ZOOLOGIA paca, paka (Cuniculus paca)


paccar v

1 pakken, een pak maken van


pacchettar v

1 inpakken, inwikkelen


+ pacchetto sub

1 pakje, pakketje, pakket
-- actionari/de actiones = aandelenpakket
-- postal = postpakket
servicio de --s postal = pakketpost
-- dono = geschenkpakket
facer un -- = een pakje inpakken
reciper un -- = een pakje aannemen


pacco sub

1 pak, pakket
-- postal = postpakket
-- dono = geschenkpakket
servicio de --s postal = pakketpost
facer un -- = inpakken
disfacer un -- = uitpakken


pace sub

1 vrede
concluder/facer le -- = vrede sluiten
le conclusion del -- = het sluiten van de vrede
-- armate = gewapende vrede
-- separate = afzonderlijke vrede
-- durabile = duurzame vrede
-- religiose = godsdienstvrede
-- mundial/universal = wereldvrede
-- de Deo = godsvrede
-- simulate = schijnvrede
movimento pro le -- = vredesbeweging
osculo de -- = vredeskus
marcha {sj} de -- = vredesmars
homine de -- = vredelievende man
offerta de -- = vredesaanbod
proposition de -- = vredesvoorstel
message de -- = vredesboodschap
offensiva de -- = vredesoffensief
tractato de -- = vredesverdrag
regulamento del -- = vredesregeling
conferentia de -- = vredesconferentie
congresso de -- = vredescongres
judice de -- = vrederechter
angelo de -- = vredesengel
negotiationes de -- = vredesonderhandelingen
Palatio del Pace = Vredespaleis
plano de -- = vredesplan
tentativa de -- = vredespoging
tempore de -- = vredestijd
signo de -- = vredesteken
pipa del -- = vredespijp
processo de -- = vredesproces
conditiones de -- = vredesvoorwaarden
dictar le -- = de vrede dikteren
restaurar/restablir le -- = de vrede herstellen
tractar/negotiar del -- = tractar del pace
firmar le -- = de vrede tekenen
2 rust
-- del anima = gemoedsrust
-- social = arbeidsrust
le -- eterne = de eeuwige rust
viver in -- = in vrede leven
lassar un persona in -- = iemand met rust laten
non trovar -- = geen rust vinden


+ pacemaker sub ANGLESE

1 MEDICINA pacemaker


+ pachycarpe adj

1 BOTANICA dikvruchtig


pachyderme adj

1 dikhuidig
2 de dikhuidige dieren betreffend


+ pachydermia sub

1 MEDICINA dikhuidigheid, pachydermie


pachydermic adj

1 dikhuidig


pachydermo sub

1 ZOOLOGIA dikhuidig dier, pachyderm


+ pachypetale adj

1 BOTANICA met dikke kroonbladen


+ pachyphylle adj

1 BOTANICA dikbladig


pachyptere adj

1 dikvleugelig


pacibile adj

1 vredelievend
2 vredig, rustig, vreedzaam
loco -- = vredig oord
atmosphera -- = vredige stemming
viver pacibilemente = kalmpjes leven


pacific adj

1 naar vrede strevend, vreedzaam
solution -- = vreedzame oplossing
uso/utilisation -- de energia nuclear = vreedzaam gebruik van kernenergie
2 vredelievend, zachtaardig
3 vredig, rustig, vreedzaam
coexistentia -- = vreedzame coëxistentie
Oceano -- = Stille/Grote Oceaan


+ pacificabile adj

1 wat kan worden gepacificeerd


+ pacificamente adv

1 vreedzaam, rustig


pacificar v

1 pacificeren, tot vrede brengen, de rust herstellen
2 kalmeren, bedaren


pacification sub

1 herstel van rust en orde, pacificatie


pacificator sub

1 hij die rust en orde herstelt, vredestichter, pacificateur


+ pacificator adj

1 vrede brengend, vreedzaam, vredes...


+ Pacifico sub n pr

1 Stille/Grote Oceaan


+ pacifismo sub

1 pacifisme


pacifista adj

1 pacifistisch
movimento -- = vredesbeweging
partito -- = vredespartij
theoria -- = pacifistische theorie
manifestation -- = pacifistische betoging


+ pacifista sub

1 pacifist


+ pacifistic adj

1 pacifistisch
manifestation -- = pacifistische betoging


+ pack sub ANGLESE

1 pakijs


+ package sub ANGLESE

1 COMPUTATOR package


+ pacotilia sub

1 HISTORIA kleine hoeveelheid goederen waarvoor geen belasting moet worden betaald (bijv. aan

boord van een schip)

2 pacotille, prullaria, rommel


pacto sub

1 pact, overeenkomst, verdrag
-- de amicitate = vriendschapsverdrag
-- de non-aggression = non-agressiepact, niet-aanvalsverdrag
-- con le diabolo = pact/verbond met de duivel
-- del Atlantico Nord = Noordatlantische Verdragsorganisatie
-- Atlantic/del Atlantico = Atlantisch Pact
-- nuclear = kernverdrag
-- de tregua = bestandsovereenkomst
signar un -- = een pact ondertekenen
concluder un -- = een pact sluiten
rumper un -- = een pact verbreken


paddock sub ANGLESE

1 EQUITATION paddock (omheinde wei)


+ Padua sub n pr

1 Padua


+ paduan adj

1 van/uit Padua


+ paduano sub

1 bewoner van Padua


+ paella sub ESPANIOL

1 CULINARI paella


+ paf! interj

1 paf!, pang!, poef!


paga sub

1 (uit)betaling, loon
-- equal = gelijke betaling
-- mensual = maandelijkse betaling
-- additional/extra = loontoeslag
-- initial/provisional/de entrata = aanbetaling
-- de fame = hongerloon
die/jorno de -- = betaaldag
libro de -- = loonlijst, betaalstaat
traffico de --s = betalingsverkeer


pagabile adj

1 betaalbaar, te betalen
-- al portator = betaalbaar aan toonder


pagaia {ja} sub

1 peddel, paddel, pagaai, schepriem
remar con -- = pagaaien


pagaiar {jar} v

1 peddelen, paddelen, pagaaien


pagaiator {jator} sub

1 pagaaier, peddelaar


pagamento sub

1 het betalen, betaling
facilitates de -- = gemakkelijke betalingsvoorwaarden
-- anticipate = vooruitbetaling
-- posterior = nabetaling
anticipar le -- = de betaling vervroegen, vooruit betalen
-- partial = gedeeltelijke betaling
-- integral = volledige betaling
-- arretrate = achterstallige betaling
-- per partes/per ratas = afbetaling
-- per giro = girale betaling
-- a termino = termijnbetaling
-- per via electronic = elektronische betaling
-- de un supplemento = bijbetaling
-- initial/provisional/de entrata = aanbetaling
jorno/die de -- = betaaldag
-- mensual = maandelijkse betaling
Union Europee de --s = Europese Betalingsunie
accordo de --s = betalingsverdrag/akkoord
termino de -- = betalingstermijn
traffico de --s = betalingsverkeer
systema de --s = betalingssysteem
balancia del --s = betalingsbalans
mandato/ordine de -- = betalingsbevel
medio legitime de -- = wettig betaalmiddel
ordine/mandato de -- = bevel(schrift) tot betaling, betalingsbevel
certificato de -- = betalingsbewijs, stortingsbewijs
formulario de -- = stortingsformulier
facer/effectuar un -- = een betaling doen/verrichten
differer le --s = de betalingen uitstellen
suspender/cessar le --s = de betalingen staken
suspension/cessation de -- = surséance van betaling
scalonar le --s = de betalingen spreiden
2 (betaalde) bedrag


pagan adj

1 heidens
usos/costumes -- = heidense gebruiken
representationes -- = heidense voorstellingen


paganisar v

1 heidens maken, een heidens karakter geven aan


+ paganisation sub

1 het heidens maken, het geven van een heidens karakter aan


paganismo sub

1 heidendom


pagano sub

1 heiden
-- convertite = bekeerde heiden


pagar v

1 betalen, uitbetalen
-- per partes/per ratas = bij gedeelten betalen, afbetalen
-- per via electronic = elektronisch betalen
-- per fortia = gedwongen betalen
-- in natura = in natura betalen
-- in plus/un supplemento = bijbetalen
2 boeten voor
-- su crimines = voor zijn misdaden boeten


+ pagate adj

1 betaald
responsa -- = betaald antwoord


pagator sub

1 betaler
mal -- = wanbetaler
-- prompte = prompte betaler
-- tardive = trage betaler
-- de impostos = belastingbetaler
2 betaalmeester


+ page {zj} sub

1 page


+ pagello sub

1 ZOOLOGIA zeebrasem


pagina sub

1 bladzijde, pagina
-- de titulo = titelpagina
prime -- = frontpagina
-- interior = binnenpagina
-- publicitari/de publicitate = advertentiepagina
-- sportive/del sports (A) = sportpagina
-- de photo(graphia)s = fotopagina
in cyma del -- = boven aan de pagina
al pede del -- = onderaan de bladzijde
numerar le --s = pagineren
tornar --! = zie ommezijde!
annuncio de -- integre = paginagrote advertentie


paginar v

1 pagineren, de bladzijden/pagina's nummeren


+ pagination sub

1 het pagineren, paginering, het nummeren van de bladzijden
error de -- = verkeerde nummering van de bladzijden


+ pagoda sub

1 pagode


+ pagro sub

1 ZOOLOGIA zeebrasem


+ paguro sub

1 ZOOLOGIA heremietkreeft


pais sub

1 land, landstreek
le Paises Basse = 1 de Lage Landen (Nederland, België, Luxemburg), 2 . Nederland
-- amic = bevriend land
-- bilingue = tweetalig land
-- non-alineate = niet-gebonden land
-- montuose/montaniose = bergland
-- natal/native = geboorteland
-- de origine = land van herkomst
-- limitrophe = aangrenzend land
--es subdisveloppate = onderontwikkelde landen
-- del tertie mundo = derde-wereldland
-- del sonios = droomland
-- del vacantias = vakantieland
-- industrial = industrieland
-- de importation = importland
-- de Cocania = land van Kokanje
lingua del -- = landstaal
vino del -- = landwijn
mal de -- = heimwee
governar un -- = een land besturen


paisage sub

1 landschap
-- montuose/montaniose/de montanias = berglandschap
-- de dunas = duinlandschap
-- de steppa = steppelandschap
-- autumnal/de autumno = herfstlandschap
-- hibernal/de hiberno = winterlandschap/gezicht
-- alpestre/alpin = Alpenlandschap
-- lunar = maanlandschap
pictor de --s = landschapschilder
le beltate del -- = het landschappelijk schoon
protection/salveguarda del -- = landschapsbescherming
architectura del -- = landschapsarchitectuur
typo de -- = landschapstype


paisagista sub

1 landschapschilder
architecto -- = landschapsarchitect


paisano sub

1 landman, boer


pajama sub HINDU

1 pyjama
-- de un pecia = hansop


+ Pakistan sub n pr

1 Pakistan


+ pakistani adj

1 Pakistaans
un lingua official -- es le urdu = een officiële Pakistaanse taal is het urdu


+ pakistani sub

1 Pakistaner, Pakistaan


pala sub

1 spade, schop, schep
-- de panetero = bakkersschop, bakkersschotel
-- a carbon = kolenschop
rota a --s = scheprad
2 blad (van roeiriem/schep/schroef, etc.), schoep
-- mobile = beweegbare schoep
-- de helice = propellerblad
-- de rotor = rotorschoep
longor de -- = schoeplengte


paladin sub

1 HISTORIA paladijn
le dece-duo --es de Carolo Magne = de twaalf paladijnen van Karel de Grote
2 voorvechter
eriger se a -- del libertate = zich opwerpen tot voorvechter van de vrijheid


+ palafitta sub

1 HISTORIA paalwoning


+ palafrenero sub

1 stalknecht


+ palamedea sub

1 ZOOLOGIA
-- cornute = struishoen


+ palanquin sub

1 palankijn, (Indische/Chinese) draagstoel
portator de -- = palankijndrager


palar v

1 palen zetten om, ompalen


palata sub

1 schep(vol), schop(vol)
-- de sablo/arena = schep zand
-- de terra = schop aarde


palatal adj

1 PHONETICA palataal
sono -- = palatale klank
consonante -- = palatale medeklinker
vocal -- = palatale klinker, voorklinker
articulation -- = palatale articulatie
2 ANATOMIA gehemelte...
nervo -- = gehemeltezenuw
volta -- = gehemelteboog
ossos -- = gehemeltebeenderen
musculo -- = gehemeltespier


+ palatal sub

1 PHONETICA palataal, verhemelteklank


palatalisar v

1 PHONETICA palataliseren
le vocales prepalatal tende a -- le consonante precedente = de prepalatale klinkers vertonen de neiging de voorgaande

medeklinker te palataliseren

consonantes palatalisate = gepalataliseerde medeklinkers


palatalisation sub

1 PHONETICA palatalisatie, palatalisering, mouillering
-- de un consonante = palatalisatie van een medeklinker
theoria de -- = mouilleringstheorie


palatial adj

1 van het paleis, paleis..., paleisachtig


palatian adj

1 hoofs, verfijnd


palatianismo sub

1 hoofsheid, verfijndheid


palatiano sub

1 hoveling


palatin (I) adj

1 verhemelte..., gehemelte...
osso -- = verhemeltebot
volta -- = verhemelteboog
amygdala -- = verhemelteamandel


palatin (II) adj

1 paleis..., hof...
cappella -- = paleiskapel, hofkapel
scandalo -- = hofschandaal
intriga -- = paleisintrige
2 palts..., paltsgrafelijk
conte -- = paltsgraaf


palatinato sub

1 palatinaat, paltsgraafschap


palatino sub

1 HISTORIA GERMAN paltsgraaf
2 HISTORIA POLONESE woiwode


palatio sub

1 paleis
-- royal/regal/del rege = koninklijk paleis
-- episcopal = bisschoppelijk paleis
-- archiepiscopal = aartsbisschoppelijk paleis
-- presidential/del presidente = presidentieel paleis
-- de hiberno = winterpaleis
-- de sonios = droompaleis
-- del justitia = gerechtsgebouw, paleis van justitie
-- del sports (A) = sportpaleis
Palatio del Pace = Vredespaleis
sala de -- = paleiszaal
guarda de -- = paleiswacht
intriga de -- = paleisintrige
revolution de -- = paleisrevolutie


+ palatitis sub

1 MEDICINA verhemelteontsteking


palato sub

1 verhemelte, gehemelte
-- dur, volta/arcada del -- = hard verhemelte, verhemelteboog
-- molle, velo del -- = zacht verhemelte
-- findite = gespleten gehemelte
-- posterior/de detra = achterverhemelte


+ palatoalveolar adj

1 PHONETICA palatoalveolair


+ palatogramma sub

1 PHONETICA palatogram


palea sub

1 stro
-- de avena = haverstro
-- de tritico/frumento = tarwestro
-- de hordeo = gerstestro
-- de lecto = bedstro
-- de imballage = pakstro
-- hachate {sj} = hakstro
color de -- = strokleur
de color de -- = strogeel
carton de -- = strokarton
fabrica de carton de -- = strokartonfabriek
fabrication de carton de -- = strokartonfabricage
industria de carton de -- = strokartonindustrie
commercio de -- = strohandel
commerciante de -- = strohandelaar
corbe de -- = stromand
corda de -- = strotouw
papiro de -- = stropapier
matta de -- = stromat
matras de -- = stromatras
fasce de -- = strobos, bos stro
lecto de -- = strobed, stroleger
sacco de -- = strozak
cappello de -- = strohoed
homine de -- = stroman
tecto de -- = strodak
copertura de -- = strodek
foco de -- = strovuur
cabana de -- = strohut
FIGURATE separar le grano del -- = het kaf van het koren scheiden
2 strootje, rietje
aspirar un bibita con un -- = een drankje met een rietje opzuigen


+ pale ale sub ANGLESE

1 pale ale


paleario sub

1 stroschuur
2 stromijt
cercar un aco in un -- = een naald in een hooiberg zoeken


paleassa sub

1 stromatras, strozak


paleasso sub

1 paljas, clown, potsenmaker, hansworst
le -- del gruppo = de clown van het gezelschap
facer le -- = de hansworst uithangen


paleate adj

1 strokleurig


+ palemon sub

1 steurgarnaal, steurkrab


+ paleoanthropologia sub

1 paleoantropologie


+ paleoarctic adj

1 paleoarctisch


+ paleobiologia sub

1 paleobiologie


+ paleobotanic adj

1 paleobotanisch


+ paleobotanica sub

1 paleobotanie


+ paleobotanico sub

1 paleobotanicus


+ paleocen adj

1 GEOLOGIA paleoceen


+ paleoceno sub

1 GEOLOGIA paleoceen


+ paleochristian adj

1 vroegchristelijk
litteratura -- = vroegchristelijke letterkunde
arte -- = vroegchristelijke kunst
formas -- del culto = vroegchristelijke vormen van de eredienst


+ paleoclimate sub

1 paleoklimaat


+ paleoclimatologia sub

1 paleoklimatologie


+ paleoecologia sub

1 paleoecologie


+ paleoecologic adj

1 paleoecologisch


+ paleoethnologia sub

1 paleoetnologie


+ paleoethnologic adj

1 paleoetnologisch


+ paleogeographia sub

1 paleogeografie


+ paleogeographic adj

1 paleogeografisch


+ paleogeologia sub

1 paleogeologie


paleographia sub

1 paleografie


paleographic adj

1 paleografisch
characteres -- de un codice = paleografische lettertekens van een codex


paleographo sub

1 paleograaf


paleolithic adj

1 ARCHEOLOGIA paleolithisch
periodo -- = paleolithische periode, paleolithicum
sepultura -- = paleolithisch graf
cultura -- = paleolithische cultuur
civilisation -- = paleoli-thische beschaving


+ paleolithico sub

1 ARCHEOLOGIA paleolithicum


+ paleolitho sub

1 paleoliet


paleomagnetismo sub

1 paleomagnetisme


paleontographia sub

1 paleontografie


+ paleontographic adj

1 paleontografisch


paleontologia sub

1 paleontologie


paleontologic adj

1 paleontologisch


paleontologista sub

1 paleontoloog


paleontologo sub

1 paleontoloog


+ paleopathologia sub

1 paleopathologie


+ paleophytologia sub

1 paleofytologie


paleose adj

1 van stro, stroachtig, met stro vermengd (mest)


+ paleotectonic adj

1 paleotektonisch


+ paleotectonica sub

1 paleotektoniek


+ paleotropical adj

1 paleotropisch
region -- = paleotropisch gebied


+ paleozoic adj

1 GEOLOGIA paleozoïsch
era -- = paleozoïcum
fauna e flora -- = paleozoïsche fauna en flora


paleozoico sub

1 GEOLOGIA paleozoïcum, era paleozoic


paleozoologia sub

1 paleozoölogie


+ paleozoologic adj

1 paleozoologisch
recercas -- = paleozoologische onderzoekingen


palestin adj

1 Palestijns, van/uit Palestina
le question/problema -- = de Palestijnse kwestie


Palestina sub n pr

1 Palestina


palestino sub

1 Palestijn


+ palestra sub

1 HISTORIA palaestra, turnzaal, worstelschool


paletot sub FRANCESE

1 korte overjas


paletta sub

1 schepje, schopje
-- a/de torta = taartschep
2 palet, spatel, strijkmes, blad (van verschillende werktuigen)
-- de ventilator = ventilatorblad
3 (schilder)palet, FIGURATE (kleuren)palet, kleurmenging,

schilderwijze

4 pallet, laadbord, stapelbord
5 SPORT bat(je), slaghout, slagplank


+ palettisar v

1 pallettiseren, op pallets stapelen/vervoeren
2 geschikt maken voor/overschakelen op vervoer met pallets


+ palettisation sub

1 het palletiseren


+ paliforme adj

1 BOTANICA schopvormig, spadevormig


+ paligraphia sub

1 MEDICINA paligrafie


+ palilalia sub

1 MEDICINA palilalie, woordenherhaling


+ palilogia sub

1 MEDICINA palilogie


palimpsesto sub

1 palimpsest


+ palindromic adj

1 palindromisch


palindromo sub

1 palindroom, kreeftdicht


palingenese (-esis) sub

1 PHILOSOPHIA, BIOLOGIA wedergeboorte, hergeboorte, palingenese


+ palingenetic adj

1 PHILOSOPHIA, BIOLOGIA palingenetisch
theorias -- = palingenetische theorieën


palinodia sub

1 palinodie, gedicht waarin een gedane beschimping herroepen wordt
2 verandering van mening, ommezwaai, herroeping
cantar le -- = zijn mening herroepen, omzwaaien, toegeven dat men zich heeft vergist


palinodic sub

1 palinodie betreffend


palinodista sub

1 LITTERATURA schrijver van een gedicht waarin een gedane beschimping herroepen wordt


+ palinographia sub

1 BOTANICA palinografie


+ palinologia sub

1 BOTANICA palinologie


palissada sub

1 omheining, ompaling, palissade, hek, schutting, paalwerk
-- de construction = schutting om bouwterrein


palissadar v

1 omheinen, ompalen, palissaderen, een hek/schutting zetten om


+ palissandro sub

1 palissander(hout)


+ palla sub

1 CATHOLICISMO palla (kledingstuk)


Pallade sub n pr

1 MYTHOLOGIA Pallas
2 ASTRONOMIA Pallas


palladic adj

1 CHIMIA palladium...


Palladio sub n pr

1 MYTHOLOGIA Palladium


palladio sub

1 schild, behoud, toeverlaat


palladium sub

1 CHIMIA palladium


Pallas sub n pr

1 MYTHOLOGIA Pallas
2 ASTRONOMIA Pallas


+ palleal adj

1 ZOOLOGIA
camera/cavitate -- = mantelholte (van weekdieren)


+ pallet sub ANGLESE

1 paletta


+ palliar v

1 MEDICINA verlichten, verzachten, palliëren
2 FIGURATE verdoezelen, vergoelijken


+ palliation sub

1 MEDICINA verlichting, verzachting
2 FIGURATE verdoezeling, verhulling, vergoelijking


+ palliative adj

1 MEDICINA palliërend, verzachtend, verlichtend
remedio/medicamento -- = verzachtend geneesmiddel, palliatief
2 FIGURATE vergoelijkend, verbloemend, verhullend


+ palliativo sub

1 verzachtend geneesmiddel, pijnstiller, palliatief
2 FIGURATE lapmiddel, doekje voor het bloeden


pallide adj

1 bleek, kleurloos, flets, zwak, mat, dof
genas -- = bleke wangen
visage/facie -- = bleekgezicht
luce/lumine -- del luna = bleek maanlicht
sol -- = bleek/waterig zonnetje
-- de ira = bleek van woede
-- de timor = bleek van angst
-- como un morto/le morte = doodsbleek
devenir -- = bleek worden, verbleken
2 onbeduidend, flauw, smakeloos (letterkundig werk, etc.)
imitation -- = kleurloze nabootsing, slap aftreksel
3 licht (mbt kleur)
blau -- = lichtblauw
jalne -- = lichtgeel
rubie -- = lichtrood
violette -- = lichtpaars
verde -- = lichtgroen
gris -- = lichtgrijs


+ pallidessa sub

1 bleekheid, bleke kleur
su -- attrahe le attention = hij ziet opvallend bleek


+ pallidiflor adj

1 BOTANICA met bleke bloemen


+ pallidifolie adj

1 BOTANICA met bleke bladen


pallidir v

1 bleek worden, verbleken
FIGURATE
su stella pallidi = zijn ster verbleekt/taant


+ palliditate sub

1 bleekheid, bleke kleur
su -- attrahe le attention = hij ziet opvallend bleek


+ pallio sub

1 CATHOLICISMO HISTORIA pallium
2 ANATOMIA hersenmantel, pallium
3 pallium, mantel (van weekdieren)


pallor sub

1 bleekheid
-- cadaveric/cadaverose = lijkkleur
su -- attrahe le attention = hij ziet opvallend bleek


palma sub

1 palm (van de hand), vlakke hand
musculo del -- = palmspier
colpo de -- = klap (met de vlakke hand)
colpar con le -- = een klap geven
cognoscer un cosa como le -- del mano = iets kennen als zijn broekzak
2 palmboom
-- de coco = kokospalm
-- de dattilos = dadelpalm
-- a/de oleo = oliepalm
-- flabelliforme = waaaierpalm
jardin de --s = palmentuin
bosco de --s = palmbos
oleo de -- = palmolie
succo de -- = palmsap
vino de -- = palmwijn
ligno de -- = palmhout
nuce de -- = palmpit
plantation de --s = palmaanplanting
3 palmblad, palmtak
-- de honor = erepalm
-- del victoria = zegepalm
Dominica del Palmas = Palmzondag, Palmpasen
-- del martyrio = martelaarskroon
4 (poot/voet met) zwemvlies


+ palmaceas sub pl

1 palmachtige gewassen


+ palmacee adj

1 palmachtig, palm...


palmar v

1 meten in spannen (span = lengtemaat)


palmar adj

1 van de handpalm


palmate adj

1 BOTANICA handvormig, handnervig
le folio -- del acere = het handvormige blad van de esdoorn
2 ZOOLOGIA van zwemvliezen voorzien
pede -- = zwemvoet
patta -- = zwempoot


+ palmatifide sub

1 BOTANICA handspletig


+ palmatilobate adj

1 BOTANICA handlobbig


+ palmatipartite adj

1 BOTANICA handdelig


palmero sub

1 pelgrim (naar het Heilige Land)


+ palmeto sub

1 palmenbos(je)


+ palmetta sub

1 (ornament) palmet
ornamento de -- = palmetversiering
forma de -- = palmetvorm


+ palmifide adj

1 BOTANICA handspletig


+ palmiforme adj

1 columna/colonna -- = palmenzuil
volta -- = palmgewelf


+ palmilobate adj

1 BOTANICA handlobbig


+ palmilobe adj

1 Vide: palmilobate


+ palmina sub

1 palmine


+ palminerve adj

1 BOTANICA handnervig


+ palmipartite adj

1 BOTANICA handdelig


+ palmipede adj

1 ZOOLOGIA met zwempoten
aves -- = vogels met zwempoten


+ palmipede sub

1 ZOOLOGIA zwemvogel


+ palmitato sub

1 CHIMIA palmitaat


+ palmitic adj

1 CHIMIA
acido -- = palmitinezuur


+ palmitina sub

1 CHIMIA palmitine
candela de -- = palmitinekaars
sapon de -- = palmitinezeep


+ palmito sub

1 CULINARI palmmerg


palmo sub

1 span (lengtemaat)


palo sub

1 paal, stok, staak, mast
-- telegraphic/de telegrapho = telegraafpaal
-- telephonic/de telephono = telefoonpaal
-- kilometric = kilometerpaal
-- de frontiera = grenspaal
-- de tenta = tentpaal
-- totemic = totempaal
-- de tortura/tormento = martelpaal, folterpaal
-- tubular = kokerpaal
ponte super --s = paalbrug
molino super --s = paalmolen
serie de --s = paalrij
vallo/reducto de --s = paalschans
ligno pro --s = paalhout
appunctar un -- = een paal spitsen


palpabile adj

1 tastbaar, voelbaar, palpabel
objecto -- = tastbaar voorwerp
prova/proba -- = tastbaar bewijs
veritate -- = tastbare waarheid
resultato -- = tastbaar resultaat
tension -- = voelbare spanning


palpabilitate sub

1 tastbaarheid, palpabiliteit MUSICA
-- de un organo = tastbaarheid van een orgaan
-- de un veritate = tastbaarheid van een waarheid


palpar v

1 betasten, bevoelen
un ceco palpa un objecto pro recognoscer lo = een blinde betast een voorwerp om het te herkennen
2 MEDICINA bekloppen, palperen
le medico palpa un malado = de dokter beklopt een patiënt


palpation sub

1 het betasten, het bevoelen, betasting
2 MEDICINA het bekloppen, het palperen, palpatie
-- bimanual = bimanuele palpatie


+ palpator sub

1 TECHNICA taster, voeler


palpebra sub

1 ooglid
-- superior = bovenste ooglid
-- inferior = onderste ooglid
fardo a --s = oogschaduw
musculo elevatori del -- = hefspier van het ooglid
aperir le --s = de oogleden openen
clauder le --s = de oogleden sluiten
abassar le --s = de oogleden neerslaan
le abassamento del --s = het neerslaan van de oogleden
un batter del --s = een knipperbeweging (met de ogen), knipoog
batter le --s = knipperen met de ogen
a pena ille pote mantener le --s aperte = zijn oogleden worden zwaar


palpebral adj

1 van de oogleden, ooglid...
musculos -- = ooglidspieren
reflexo -- = reflex van de oogleden


palpebrar v

1 knipperen met de ogen, knipogen


palpebration sub

1 het knipperen (met de ogen), het knipogen


palpitante adj

1 bonzend, trillend
dolor -- = kloppende pijn


palpitar v

1 hevig/snel kloppen, (heftig) bonzen (van het hart)
2 trillen (van neusvleugels, etc.)
carne palpitante = lillend vlees


palpitation sub

1 het heftig bonzen (van het hart)
2 het trillen (van neusvleugels, etc.)


+ palpo sub

1 ZOOLOGIA taster (van geleedpotigen), voelspriet, voelhoorn


palude sub

1 drasland, broekland, moeras
planta del --s = moerasplant
gas del --s = moerasgas
drainage de {e} -- = moerasafwatering
exsiccar un -- = een moeras droogleggen


+ paludella sub

1 BOTANICA moerasmos


paludic adj

1 van het moeras, moeras...
febre -- = moeraskoorts, malaria
lucta contra le febre -- = malariabestrijding
2 malaria...


+ paludicola sub

1 BOTANICA in poelen groeiende plant


+ paludicole adj

1 BOTANICA in poelen groeiend


+ paludina sub

1 ZOOLOGIA moeras(hoorn)slak


paludismo sub

1 MEDICINA moeraskoorts, malaria
accesso de -- = aanval van malaria
epidemia de -- = malaria-epidemie


paludose adj

1 drassig, moerassig, sompig
miasma/emanationes -- = moeraslucht
terreno/solo -- = moerasgrond, sompig terrein, somp
region -- = moerassige streek


+ paludositate sub

1 drassigheid, moerassigheid, sompigheid


+ palumbo sub

1 houtduif


+ palustre adj

1 moeras...
vegetation -- = moerasvegetatie
flora -- = moerasflora
planta -- = moerasplant
stachys -- = moerasandoorn
senecio -- = moerasandijvie
comaro -- = moerasvijlblad
myosotis -- = moerasvergeet-me-nietje
parnassia -- = parnassiakruid
ulmaria -- = moerasspirea
euphorbia -- = moeraswolfsmelk
rumex -- = moeraszuring
ledo -- = moerasrosmarijn, moeraspalm
lathyro -- = moeraslathyrus
poa -- = moerasbeemdgras
heleocharis -- = gewone waterbies
hottonia -- = waterviolier
galio -- = waterwalstro, moeraswalstro
cirsio -- = vederdistel
ave -- = moerasvogel
paro -- = poelmees, moerasmees, zwartkopmees
acrocephalo -- = bosrietzanger
crocodilo -- = moeraskrokodil
febre -- = malaria
habitation -- = paalwoning


+ palynologia sub

1 palynologie, stuifmeelanalyse


+ palynologic adj

1 palynologisch


+ palynologista sub

1 palynoloog


+ palynologo sub

1 palynoloog


pampa sub

1 GEOGRAPHIA pampa


pamphletero sub

1 pamfletist, vlugschriftenschrijver


pamphleto sub

1 pamflet, vlugschrift, schotschrift
-- diffamatori = smaadschrift
stilo de -- = pamfletstijl
collection de --s = pamflettenverzameling
litteratura de --s = pamflettenliteratuur


Pan sub n pr

1 RELIGION GREC Pan
flauta de - = panfluit


pan sub

1 brood
-- blanc = witbrood
-- de frumento/de tritico = tarwebrood
-- de secale = roggebrood
-- de mais = maïsbrood
-- de hordeo = gerstebrood
-- al sesamo = sesambrood
-- complete/integral/de tote grano = volkorenbrood, kropbrood
-- de specie = kruidkoek, ontbijtkoek
-- de munition = kazernebrood, kuch
-- de uvas de Corintho = krentenbrood
-- longe = stokbrood
-- tostate = geroosterd brood
-- tenere = zacht brood
-- fresc = vers brood
-- dur = oudbakken brood
-- facite a casa = eigengebakken brood
le -- del vita = het brood des levens
nostre -- quotidian/de cata die = ons dagelijks brood
-- e jocos = brood en spelen
sin -- = brodeloos
sacco a/de = broodzak
cultello de -- = broodmes
trencho {sj} de -- = snede/plak brood
trencho {sj} de -- butyrate/con butyro = gesmeerde boterham
fabrica de -- = broodfabriek
mica de -- = broodkruimel
suppa de -- = broodsoep
cassa pro le -- = broodtrommel
corbe a/de -- = broodmand/korf
corbetta a/de -- = broodmandje/korfje
crusta de -- = broodkorst
consumo de(l) -- = broodverbruik
ganiator del -- = kostwinner
precio de -- = broodprijs
mangiar le -- del caritate = genadebrood eten
mitter a -- e a aqua = op water en brood zetten
2 langwerpig stuk: plak (chocolade), staaf, stuk
-- de sapon = stuk zeep
-- de sucro = suikerbrood (stuk suiker in de vorm van een afgeknotte kegel)


panacea sub

1 panacee, wondermiddel
le -- contra tote le males = de panacee tegen alle kwalen


+ panafrican adj

1 panafrikaans
congresso -- = panafrikaans congres


+ panafricanismo sub

1 panafrikanisme


+ panafricanista sub

1 panafrikanist


Panama sub n pr

1 Panama
Isthmo de -- = Landengte van Panama
Canal de -- = Panamakanaal


panama sub

1 panama(hoed)


+ panamen adj

1 Panamees


+ panameno sub

1 Panamees


panamerican adj

1 panamerikaans
conferentia -- = panamerikaanse conferentie


+ panamericanismo sub

1 panamerikanisme


+ panamericanista sub

1 panamerikanist


panar v

1 paneren


+ panarabe adj

1 panarabisch
union -- = panarabische unie
convocar un conferentia -- = een panarabische conferentie bijeenroepen


+ panarabismo sub

1 panarabisme


+ panarabista sub

1 panarabist


+ panaritio sub

1 MEDICINA fijt, panaritium


+ panasiatic adj

1 panaziatisch
politica -- = panaziatische politiek


+ panasiatismo sub

1 panaziatisme


+ panasiatista sub

1 panaziatist


+ panathenaic adj

1 ANTIQUITATE panathenees


+ panatheneas sub pl

1 ANTIQUITATE Panathenaeën (volksfeesten ter ere van Athena)


+ panchromatic adj

1 PHOTOGRAPHIA panchromatisch


+ pancia sub

1 pens (eerste deel van de maag van herkauwers)
CULINARI -- de bove farcite = rolpens
2 (dikke) pens, dikke buik
3 buik (van fles/vaas)


+ panciute adj

1 dikbuikig, opgeblazen
persona -- = dikbuik
2 buikig (van fles/vaas)
bottilia -- = dikbuikige fles


+ panciuto sub

1 dikbuikig persoon, dikbuik


+ panclastite sub

1 panclastiet (vloeibare springstof)


+ pancratiasta sub

1 HISTORIA deelnemer aan een worstel- en vuistkamp


+ pancratio sub

1 HISTORIA worstel- en vuistkamp, pancratium


pancreas sub

1 ANATOMIA pancreas, alvleesklier


pancreatic adj

1 ANATOMIA alvlees..., pancreas...
canal -- = uitvoergang van de pancreas
succo -- = alvleessap, pancreassap
calculos -- = ste-nen in de pancreas


pancreatina sub

1 CHIMIA pancreatine


pancreatitis sub

1 MEDICINA alvlees/pancreasontsteking, pancreatitis


+ pancreozymina sub

1 pancreozymine


+ panda sub

1 ZOOLOGIA panda
-- gigante = reuzenpanda
-- minor = kleine panda


+ pandanaceas sub pl

1 BOTANICA pandanaceeën


+ pandano sub

1 BOTANICA schroefpalm, schroefboom, pandanus


pandectas sub pl

1 JURIDIC pandecten


pandemia sub

1 MEDICINA pandemie


pandemic adj

1 MEDICINA pandemisch


pandemonio sub

1 (anque FIGURATE) pandemonium


+ pandiculation sub

1 (het) zich uittrekken (bij het gapen), pandiculatie


+ pandit sub HINDU

1 geleerde Hindoe


Pandora sub n pr

1 MYTHOLOGIA Pandora
cassa de -- = doos van Pandora


panegyric adj

1 lof...
discurso -- = lofrede, panegyriek


panegyrico sub

1 panegyriek, lofrede/dicht/spraak/schrift/prijzing
facer le -- de un persona = de loftrompet over iemand steken


panegyris sub

1 MYTHOLOGIA panegyris (feestelijke bijeenkomst ter ere van een god)


panegyrisar v

1 een lofrede houden op, een lofdicht maken op


panegyrista sub

1 lofredenaar, lofdichter


+ panentheismo sub

1 PHILOSOPHIA panentheïsme


+ panentheista sub

1 PHILOSOPHIA panentheïst


paneteria sub

1 broodbakkerij, bakkerswinkel
-- kasher = koosjere bakkerij


panetero sub

1 HISTORIA broodmeester
2 (brood)bakker
furno de -- = bakkersoven
carro/carretta de -- = bakkerskar
apprentisse (de) -- = bakkersleerling
garson de -- = bakkersknecht
corbe de -- = bakkersmand
eczema de -- = bakkerseczeem
pala de -- = bakkersschop/schotel
pantalon(es) de -- = bakkersbroek
guilda/corporation del --s = bakkersgilde


panetto sub

1 broodje, bolletje, kadetje
-- dulce = koffiebroodje
-- al uvas de Corintho = krentenbroodje
-- rotunde al uvas de Corintho = krentenbol
-- a/de gambon = broodje ham
-- al reniones = nierbroodje
-- punctate/punctute = puntbroodje, puntje


+ paneuropee adj

1 paneuropees
federation -- = paneuropese federatie


+ pangen sub

1 BIOLOGIA pangen


+ pangenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA pangenesis


+ pangeometria sub

1 pangeometrie


pangerman adj

1 pangermaans


pangermanismo sub

1 pangermanisme


pangermanista sub

1 pangermanist


+ pangermanista adj

1 pangermanistisch


+ pangolin sub

1 ZOOLOGIA schubdier, pangolin
-- gigante = reuzenschubdier


+ panhellenic adj

1 panhelleens, panhellenistisch
festas -- = panhelleense spelen


panhellenismo sub

1 panhellenisme
-- moderne = modern panhellenisme


+ panhellenistic adj

1 panhellenistisch


panic adj

1 panisch
pavor/terror -- = panische angst/schrik


+ panicitate sub

1 panisch karakter


panico (I) sub

1 paniek, panische schrik
-- de bursa = beurspaniek
atmosphera/ambiente de -- = paniekstemming
seminar/facer (le) -- = paniek zaaien
esser in preda al -- = ten prooi zijn aan paniek


+ panico (II) sub

1 BOTANICA vingergras, wildgras, panikgras
-- molle = paragras
-- linear = glad vingergras


+ panicula sub

1 BOTANICA pluim, panicula
-- spiciforme = schijnaar
-- de canna = rietpluim


+ paniculate adj

1 BOTANICA pluimvormig
herba -- = pluimgras
carex/carice -- = pluimzegge
phlox -- = herfstsering


paniero sub

1 mand, korf
-- a coperculos = klepmand
colar como un -- = zo lek zijn als een mandje


+ panificabile adj

1 waar brood van gemaakt kan worden
cereales -- = broodgraan
farina -- = broodmeel, bakmeel


panificar v

1 brood bakken


panification sub

1 het broodbakken, broodbereiding
tritico/frumento de -- = broodkoren, broodgraan
levatura de -- = bakkersgist
furno pro le -- = bakkersoven


+ panificator sub

1 broodbakker


+ panislamic adj

1 POLITICA panislamitisch
movi-mento -- = pasislamitische beweging


+ panislamismo sub

1 POLITICA panislamisme


+ panislamista sub

1 POLITICA panislamist


+ panislamitic adj

1 POLITICA panislamitisch


+ panlogic adj

1 panlogisch


+ panlogismo sub

1 panlogisme


panna sub

1 panne, pech, stoornis, defect, onderbreking
-- de motor = motorpech, motorstoring
-- de pneu(matico) = bandenpech
-- de electricitate/de currente = stroomstoring
esser in -- = panne hebben, met panne staan, zonder iets zitten


pannello sub

1 slip (van kledingstuk), pand, baan (stof), strook, lap, doek
-- de naso = zakdoek
prender/extraher/retirar un -- de naso de su tasca = een zakdoek uit zijn zak halen
-- de collo = halsdoek, sjaal
-- pectoral = slab(betje)
2 paneel, vak, plaat
-- de controlo = controlepaneel, regelpaneel
-- de commando = bedieningspaneel
-- de mixtion = mengpaneel
-- solar = zonnepaneel
-- de porta = deurpaneel
-- de fibras de ligno = houtvezelplaat, board
-- isolante = isolatieplaat
-- publicitari/de publicitate/de reclamo = reclamebord
-- de instrumentos = instrumentenbord, dashboard
-- lateral = zijpaneel
-- de interdiction/de prohibition = verbodsbord
-- de fibras = vezelplaat
-- de gypso = gipsplaat
porta a/de --s = paneeldeur
supporto de --s = paneeldrager
volta a/de --s = paneelgewelf


panniculo sub

1 ANATOMIA celweefsellaag
-- adipose/grasse = onderhuids vetweefsel


panno sub

1 lap, doek
-- de essugar/de cocina = droogdoek, theedoek
-- de dispulverar = stofdoek
-- pro nettar = poetslap
-- de tabula = tafellaken
--s de lecto = beddegoed
-- de fricar/de fricamento = dweil
-- hygienic/periodic = maandverband


+ panophthalmia sub

1 MEDICINA panofthalmie


panoplia sub

1 panoplie, volledige wapenrusting
FIGURATE tote le -- de mesuras social = het hele pakket van sociale voorzieningen
2 wapenverzameling, wapenrek


panoptic adj

1 panoptisch, alziend


panoptico sub

1 koepelgevangenis
2 panopticum, tentoonstelling van wassen beelden


panorama sub

1 uitzicht in 't rond, panorama (anque PICTURA), vergezicht, overzicht (anque FIGURATE)
-- de Zwolle = gezicht op Zwolle
-- majestose = groots panorama
-- del litteratura contemporanee = volledig overzicht van de hedendaagse letterkunde
admirar le -- = het uitzicht bewonderen
camera a -- = panoramacamera


panoramic adj

1 panoramisch, overzichts..., panorama...
tela/pannello/schermo -- = panoramascherm
vista -- = uitzicht in 't rond, wijds uitzicht
photographia -- = panoramafotografie
photo(graphia) -- = panoramafoto
perspectiva -- = panoramaperspectief
fenestra -- = panoramaraam
speculo -- = panoramaspiegel
reception -- = panoramaontvangst


+ panoramicitate sub

1 het panoramisch zijn, panoramisch karakter


+ panorpa sub

1 ZOOLOGIA schorpioenvlieg, panorpa


+ panorthodoxe adj

1 panorthodox


panotis sub

1 ZOOLOGIA
-- flammee = dennenuil (vlinder)


+ panplegia sub

1 MEDICINA panplegie, volledige verlamming


+ panpneumatismo sub

1 PHILOSOPHIA panpneumatisme


+ panpsychismo sub

1 PHILOSOPHIA panpsychisme, albezielingsleer


panslavismo sub

1 panslavisme


panslavista sub

1 panslavist


+ panslavista adj

1 POLITICA panslavistisch


+ pansophia sub

1 pansofie, alwijsheid


+ pansophic adj

1 pansophisch, alwijs


+ panspermia sub

1 BIOLOGIA panspermie, panspermatisme


Pantagruel sub n pr

1 Pantagruel


pantagruelic adj

1 pantagruelesk, reusachtig, reuzen...
repasto/prandio -- = pantagrueleske/overdadige maaltijd


+ pantagruelismo sub

1 pantagruelisme


pantagruelista sub

1 pantagruelist


+ pantalgia sub

1 MEDICINA pantalgie, algemene pijn


pantalon sub

1 THEATRO hansworst, fratsenmaker
2 --(es) = broek, pantalon
--(es) curte = korte broek
--(es) buffante = pofbroek
--(es) de cyclista = fietsbroek
--(es) de pyjama = pyjamabroek
gamba de --(es) = broekspijp
tasca de --(es) = broekzak
tenditor de --(es) = broekspanner
pincia a --(es) = broekklem


pantalonada sub

1 klucht, fratsen(makerij), lolbroekerij


pantelegrapho sub

1 ELECTRICITATE pantelegraaf


pantheismo sub

1 pantheïsme


pantheista sub

1 pantheïst


pantheista adj

1 pantheïstisch
religiones -- = pan-theïstische religies


pantheistic adj

1 pantheïstisch
religiones -- = pantheïstische religies


pantheon sub

1 ANTIQUITATE pantheon, godendom
2 pantheon, eretempel


panthera sub

1 ZOOLOGIA panter, luipaard
-- nigre = zwarte panter
salto de -- = pantersprong
pelle de -- = pantervel, panterhuid
chassa {sj} de --s = panterjacht


pantofla sub

1 pantoffel, slof
-- de casa = huispantoffel


pantographia sub

1 pantografie


pantographic adj

1 pantografisch


pantographo sub

1 pantograaf, tekenaap


pantometro sub

1 pantometer, hoekmeter


pantomima sub

1 pantomime, gebarenspel
facer un -- = iets weergeven door gebarenspel


pantomimar v

1 een pantomime spelen


pantomime adj

1 pantomimisch


pantomimic adj

1 pantomimisc
arte -- = panto-mimische kunst


pantomimo sub

1 pantomimespeler, pantomimist


+ pantophobia sub

1 MEDICINA pantofobie, algemene angsttoestand


pantothenic adj

1 pantothee...
acido -- = pantotheenzuur, vitamine B5


+ panty sub ANGLESE

1 panty


papa (I) sub

1 paus
visita del -- = pausbezoek
election del -- = pauskeuze
dignitate de -- = pauselijke waardigheid
le -- es infallibile = de paus is onfeilbaar
esser plus catholic que le -- = roomser zijn dan de paus


+ papa (II) sub

1 pappa, pa, vader


papabile adj

1 tot paus verkiesbaar, papabil
cardinales -- = tot paus verkiesbare kardinalen


papagai sub

1 ZOOLOGIA papegaai
ovo de -- = papegaaienei
nido de -- = papegaaiennest
testa/capite de -- = papegaaienkop
pertica de -- = papegaaienschommel
cavia de -- = papagaaienkooi
repeter como un -- = papegaaien


+ papaina sub

1 BIOCHIMIA papaïne


papal adj

1 pauselijk
autoritate -- = pauselijk gezag
corona/tiara -- = tiara
bulla -- = pauselijke bul
colores -- = pauselijke kleuren
territorio -- = pauselijk gebied
corte -- = pauselijk hof
election -- = pauskeuze
guarda -- = pauselijke garde
tractato/convention -- = pauselijk verdrag
benediction -- = pauselijke zegen


+ papalin adj

1 pauselijk


+ papalino sub

1 pauselijk soldaat


+ papalismo sub

1 papalisme, papisme, pausgezindheid


+ papamobile sub

1 pausmobiel


+ paparazzi sub pl ITALIANO

1 paparazzi, agressieve fotografen


paparchia sub

1 pauselijke regering/bestuur


papato sub

1 pausdom, pausschap, pauselijke regering, pauselijke waardigheid


papaveraceas sub pl

1 BOTANICA papaveraceae, papaveraceeën, papaverfamilie, klaproosachtigen


papaveracee adj

1 BOTANICA papaverachtig


papavere sub

1 BOTANICA papaver
-- somnifere = slaapbol
-- oriental = oosterse papaver
-- hybride = bastaardklaproos
flor de -- = papaverbloem
folio de -- = papaverblad
succo de -- = heulsap
oleo de -- = papaverolie
capsula de -- = papaverbol
lacte de -- = papavermelk
granas de -- = papaverzaad


+ papaverina sub

1 CHIMIA papaverine


+ papaya sub

1 BOTANICA meloenboom, papaja


+ paperback sub ANGLESE

1 paperback


papessa sub

1 vrouw die volgens de legende paus is geweest (Papessa Johanna), pausin


+ papiamento sub

1 Papiamento


+ papier-maché sub FRANCESE

1 papier-maché


papilion sub

1 ZOOLOGIA vlinder
-- nocturne/de nocte = nachtvinder
-- diurne/de die/de jorno = dagvlinder
nodo -- = vlinderstrik(je)
collector de --es = vlinderverzamelaar
collection de --es = vlinderverzameling


papilionaceas sub pl

1 BOTANICA papilionaceae, vlinderbloemenfamilie


papilionacee adj

1 BOTANICA vlinderbloemachtig
flor -- = vlinderbloem


papilionar v

1 (heen en weer) fladderen, rondfladderen


papilla sub

1 tepeltje, tepelvormige verhevenheid
2 ANATOMIA papil
-- dermic = huidpapil
-- gustative/del gusto = smaakpapil
-- lingual = tongpapil
-- optic = oogpapil
-- renal = nierpapil
-- pilose = haarpapil
-- lacrimal = traanpapil
-- renal = niertepel
3 BOTANICA papil


papillar adj

1 MEDICINA papillair, van papillen voorzien
stase -- = papilstase, stuwing
reflexo -- = pupilreflex
distantia -- = pupilwijdte
2 papilachtig


papillectomia sub

1 MEDICINA papillectomie


+ papillifere adj

1 papildragend


+ papilliforme adj

1 papilvormig


+ papilloma sub

1 MEDICINA papilloom, papilloma


+ papillose adj

1 bedekt met papillen


+ papillote sub

1 papillot (om krullen te zetten)
2 CULINARI papillot (beboterd papier voor het braden)


+ papiralia sub

1 papierafval


papireria sub

1 kleinhandel in schrijfbehoeften
2 schrijfbehoeften


papirero sub

1 papiermaker, papierfabrikant
2 handelaar/winkelier in schrijfbehoeften


papiro sub

1 papier
-- transparente/de calco = overtrekpapier, calqueerpapier
-- siccante/absorbente = vloeipapier
-- a/de cigarrettas = sigarettenpapier
-- recyclate = kringlooppapier
-- mat = mat papier
-- marmorate/marmorisate = marmerpapier
-- aluminium = aluminiumfolie
-- pergameno = perkamentpapier
-- de seta = zijdepapier
-- de ris = rijstpapier
-- lignose/de ligno = houtpapier
-- satinate = satijnpapier
-- argentate/de argento = zilverpapier
-- de tornasol = lakmoespapier
-- de designo/pro/de designar = tekenpapier
-- de imballage = pakpapier
-- moneta, moneta de --papiergeld
-- a/de littera, -- pro litteras = briefpapier
-- a/de/pro scriber = schrijfpapier
--s de bordo = scheepspapieren
--s de auto(mobile) = autopapieren
-- de musica = muziekpapier
-- carbon = carbonpapier
-- lineate/regulate = gelinieerd papier, lijntjespapier
-- timbrate = gezegeld papier
-- de sablo = schuurpapier
-- impermeabile al grassia = vetvrij papier
-- filtro/de filtro/de/pro filtrar = filtreerpapier
PHOTOGRAPHIA -- sensibile = lichtgevoelig papier, fotopapier
-- hygienic = toiletpapier
rolo de -- hygienic = rol toiletpapier
folio de -- = vel/blad papier
risma de -- = riem papier
fibra de -- = papiervezel
consumo de -- = papierverbruik
corda de -- = papiertouw
crampa/crampetta de --s = paperclip
corbe a -- = papiermand
fabrica de -- = papierfabriek
fabrication de -- = papierfabricage
fabricante de -- = papierfabrikant
industria de -- = papierindustrie
molino de -- = papiermolen
triturator de -- = papierversnipperaar
exhiber su --s = zijn papieren tonen/laten zien
classar/arrangiar --s = papieren rangschikken/ordenen
tapissar con -- = behangen


papiro-smerilio sub

1 schuurpapier


papismo sub

1 papisme, paapsgezindheid


papista sub

1 papist, pausgezinde


+ papista adj

1 paaps, paapsgezind


+ papistic adj

1 Vide: papista


pappa sub

1 pap, moes, puree, pasta, pulp
-- farinose/de farina = meelpap
-- de avena = havermoutpap
-- de mais = maïspap
-- de semola = griesmeelpap
-- al lacte = melkpap


+ pappiforme sub

1 BOTANICA de vorm van een haarkroon hebbend


+ pappo sub

1 BOTANICA haarkroon


paprika sub HUNGARO

1 paprika


+ papu sub

1 Papoea
2 Papoeaas (taal)


+ papu adj

1 Papoe(aa)s


+ papuan adj

1 Papoe(aa)s


+ papuano sub

1 Papoea


+ papula sub

1 MEDICINA, BOTANICA papel, knobbeltje


+ papular adj

1 papel..., pukkelvormig


+ papulose adj

1 MEDICINA papuleus, bedekt met pukkels/knobbeltjes
eruption -- = papuleuze uitslag
dermatitis -- = papuleuze dermatitis


papyracee adj

1 van papyrus, papyrus...


papyro sub

1 BOTANICA papyrus
rolo de -- = papyrusrol
fragmento de -- = papyrusfragment


+ papyrologia sub

1 papyrologie
-- grec = Griekse papyrologie


+ papyrologic adj

1 papyrologisch
studios -- = papyrologische studiën


+ papyrologista sub

1 papyroloog


+ papyrologo sub

1 papyroloog


par adj

1 tweevoudig, gepaard
ANATOMIA organos -- = gepaarde organen
2 MATHEMATICA even
function -- = even functie
numero -- = even getal
casas con numeros -- = even huisnummers


par sub

1 FINANCIAS pari, pariteit, nominale waarde
-- legal = wettelijke pariteit
-- del cambio = wisselpari(teit)
cambio/curso al -- = parikoers
esser al -- = pari staan
esser sub -- = onder pari staan
esser super -- = boven pari staan
2 gelijke
sin -- = zonder weerga, onvergelijkelijk, ongeëvenaard
3 paladijn, pair, peer
dignitate de -- = pairschap
le deceduo --es de Carolo Magne = de twaalf paladijnen van Karel de Grote
Camera de Pares = Hogerhuis (in Engeland)
4 paar, tweetal, koppel, stel
-- principesc = prinselijk paar
-- regal/royal = koninklijk paar
-- con duo salarios = tweeverdieners
un -- de berillos = een bril
un -- de guantos = een paar handschoenen
un -- de cisorios = een schaar


+ para sub

1 para, parachutist


+ paraballas sub

1 kogelvanger


+ parabasal adj

1 parabasaal
apparato -- = parabasaal apparaat


+ parabase (-asis) sub

1 parabase, parabasis


+ parabellum sub

1 parabellum (soort pistool)


+ parabiose (-osis) sub

1 BIOLOGIA parabiose (vereniging/dubbelgroei van organismen)


+ parabiotic adj

1 BIOLOGIA parabiotisch


parabola sub

1 parabel, gelijkenis
-- evangelic = evangelische gelijkenis
2 kogelbaan
3 MATHEMATICA parabool
-- cubic = kubische parabool
-- helicoide = spiraalvormige parabool
parametro de un -- = parameter van een parabool


parabolic adj

1 parabolisch (als in een gelijkenis)
2 parabolisch (anque MATHEMATICA)
linea -- = parabolische lijn
curva -- = parabolische kromme
speculo -- = parabolische spiegel
pharo -- = paraboolkoplamp
reflector -- = parabolische reflector
volta -- = paraboolboog
forma -- = paraboolvorm
movimento -- = parabolische beweging
radiator -- = parabolische radiator
antenna -- = schotelantenne
velocitate -- = parabolische snelheid


+ parabolicitate sub

1 parabolische vorm


+ parabolisar v

1 paraboliseren


paraboloide sub

1 MATHEMATICA paraboloïde
-- elliptic = elliptische paraboloïde
-- hyperbolic = hyperbolische paraboloïde, zadelvlak
-- de revolution = omwentelingsparaboloïde


parabrisa sub

1 tochtruit
2 voorruit (van auto)
calefaction del -- = voorruitverwarming


+ parabuccal adj

1 MEDICINA parabuccaal


paracadita sub

1 parachute, valscherm
-- dorsal = op de rug bevestigde parachute
-- ventral = op de buik bevestigde parachute
saltar con -- = parachutespringen
salto con -- = parachutesprong
displicamento de un -- = ontplooiing van een parachute


+ paracaditismo sub

1 het parachutespringen
club de -- = paraclub
schola de -- = parachutistenschool


paracaditista sub

1 parachutist
truppas --s = parachutetroepen
brigada --s = parachutistenbrigade
division --s = parachutistendivisie
commando de --s = paracommando
club (A) de --s = paraclub


+ paracentese (-esis) sub

1 MEDICINA paracentese, vochtaftapping


+ paracentral adj

1 paracentraal


+ paracentric adj

1 paracentrisch


+ paracetamol sub

1 PHARMACIA paracetamol


+ parachocs {sj} sub

1 bumper (van auto), buffer, stootblok


+ parachronismo sub

1 parachronisme


+ paracleto sub

1 Paracleet (H.Geest)
2 bemiddelaar, trooster, verdediger


paracolpos sub

1 bumper (van auto), stootblok (voor trein, etc.)


+ paracompacte adj

1 MATHEMATICA paracompact


+ paracorolla sub

1 BOTANICA bijkroon


parada sub

1 uiterlijk vertoon, show, vertoning
lecto de -- = praalbed
convoyo de -- = praalstoet
cavallo de -- = paradepaard(je)
(grande) scala de -- = staatsietrap
2 MILITAR parade
-- naval = vlootdemonstratie
passo de -- = paradepas
uniforme de -- = parade-uniform
bandiera de -- = paradevlag
campo de -- = paradeveld
3 het pareren, het afweren, afweerbeweging
le -- de un attacco = het afweren van een aanval


paradar v

1 paraderen, pronken
2 MILITAR paraderen, parade houden


+ paradental adj

1 paradentaal


+ paradentari adj

1 paradentaal


+ paradentose (-osis) sub

1 paradentose


+ paradigma sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, PHILOSOPHIA paradigma, voorbeeld, model


+ paradigmatic adj

1 paradigmatisch


+ paradigmatica sub

1 paradigmatiek


paradisiac adj

1 paradijsachtig, paradijselijk
innocentia -- = paradijselijke onschuld
beatitude -- = paradijselijke gelukzaligheid
vegetation -- = paradijselijke plantengroei
climate -- = paradijselijk klimaat
stato -- = paradijstoestand


paradiso sub

1 paradijs (anque FIGURATE)
le angelos del -- = de engelen des hemels
ave del -- = paradijsvogel
porta del -- = hemelpoort
-- terrestre = aards paradijs
-- fiscal = belastingparadijs
ir in -- = naar de hemel gaan


+ paradontose (-osis) sub

1 peradentose


+ paradoxal adj

1 paradoxaal, tegenstrijdig
idea -- = paradoxaal idee
affirmation -- = paradoxale bewering
situation -- = paradoxale situatie
these/thesis -- = paradoxale these


+ paradoxalitate sub

1 (het) paradoxale
le -- de un circumstantia = het paradoxale van een omstandigheid


+ paradoxar v

1 paradoxen zeggen


paradoxe adj

1 paradoxaal, tegenstrijdig


+ paradoxista sub

1 liefhebber van paradoxen, spreker in paradoxen


paradoxo sub

1 paradox, contradictie, tegenspraak, tegenstrijdigheid
-- logic = logische tegenstrijdigheid
-- hydrostatic = hydrostatische paradox
-- del horologios = klokparadox
-- de Zenon = zenonse paradox
le --s del vita = de paradoxen des levens


+ paraelectrico sub

1 para-elektricum


+ parafango sub

1 spatscherm, spatlap


paraffin sub

1 CHIMIA paraffine
-- liquide = vloeibare paraffine
bloco de -- = paraffineblok
oleo de -- = paraffine-olie
candela de -- = paraffinekaars
banio de -- = paraffinebad
fabrica de -- = paraffinefabriek
fabricante de -- = paraffinefabrikant
fabricage de -- = paraffinefabricage
industria de -- = paraffine-industrie


+ paraffinage sub

1 het paraffineren


+ paraffinar v

1 paraffineren, met paraffine bedekken/bestrijken


+ paraffinate sub

1 geparaffineerd
papiro -- = geparaffineerd papier, paraffinepapier


+ parafiscal sub

1 parafiscaal


+ parafiscalitate sub

1 parafiscaliteit (op belasting lijkende heffingen van de overheid)


+ paraflamma sub

1 vuurscherm, kachelscherm, haardscherm, brandscherm


+ parafoco sub

1 vuurscherm, kachelscherm, haardscherm, ovenscherm, brandscherm


parafulmine sub

1 bliksemafleider


+ paragenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA paragenese


+ parages sub pl

1 streek, buurt, omgeving, zeestreek, zeegebied


+ paragoge sub

1 paragoge, toevoeging van een letter/lettergreep aan het einde van een woord


+ paragogic adj

1 paragogisch


+ paragogisar v

1 trachten te overreden met valse redeneringen


+ paragon,parangon sub

1 vergelijking
-- homeric = Homerische vergelijking
2 model, voorbeeld
-- de virtute = toonbeeld van deugd
-- de patientia = toonbeeld van geduld
-- de diligentia = toonbeeld van ijver
3 TYPOGRAPHIA parangon (lettersoort)


+ paragonabile,parangonabile adj

1 vergelijkbaar


+ paragonar v

1 Vide: parangonar


+ paragonite sub

1 MINERALOGIA paragoniet


+ paragramma sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA paragram


paragraphia sub

1 MEDICINA paragrafie (schrijfstoornis)


paragrapho sub

1 paragraaf, alinea
numero de -- = paragraafnummer
2 paragraafteken


+ Paraguay sub n pr

1 Paraguay


+ paraguayan adj

1 van/uit Paraguay, Paraguayaans


+ paraguayano sub

1 Paraguayaan


+ paraguttas sub

1 morsring


+ parahepatic adj

1 MEDICINA parahepatisch


+ paralalia sub

1 MEDICINA paralalie, zinloos praten


+ paralexia sub

1 MEDICINA paralexie, leesstoornis


+ paralinguage sub

1 parataal (taalbegeleidende verschijnselen, bijv. mimiek)


+ paralinguistic adj

1 paralinguïstisch


+ paralinguistica sub

1 paralinguïstica


+ paralipomenas sub pl

1 BIBLIA paralipomena


+ paralipsis sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA paralipsis


+ paraliturgic adj

1 paraliturgisch


+ parallactic adj

1 PHYSICA parallactisch
angulo -- = parallactische hoek
triangulo -- = parallactische driehoek


parallaxe sub

1 parallax, parallaxis, verschilpunt
correction de -- = parallaxopheffing
error de -- = parallaxfout
-- equatorial = equatoriale parallax
-- horizontal = horizontale parallax
-- diurne = dagelijkse parallax
-- annue/annual/heliocentric = jaarlijkse parallax


parallel adj

1 parallel, evenwijdig
axe -- = parallelas
circulo -- = parallelcirkel, breedtecirkel
curva -- = parallelkromme
classe -- = parallelklas
MATHEMATICA projection -- = parallelprojectie
strata -- = parallelstraat
cammino -- = parallelweg
fossato -- = parallelsloot
canal -- = parallelvaart
barras -- = brug (gymnastiektoestel)
movimento -- = parallelbeweging
section -- = paralleldoorsnede
connexion -- = parallele schakeling
BIOLOGIA mutation -- = parallele mutatie
2 FIGURATE overeenkomend, vergelijkbaar, analoog
passage -- = overeenkomende passage (in tekst)
disveloppamento/evolution -- = parallele ontwikkeling
3 alternatief
medicina -- = alternatieve geneeswijze
pressa -- = alternatieve pers


parallela

1 GEOMETRIA evenwijdige lijn
postulato/axioma des --s = parallellenaxioma, postulaat van Euclides
2 FORTIFICATION parallele loopgraaf


parallelepipedo sub

1 MATHEMATICA parallelepipedum
-- rectangule = balk
-- oblique = schuin parallellepipedum


+ parallelisar v

1 parallel maken


parallelismo sub

1 parallelie, parallelisme (anque PHILOSOPHIA), evenwijdigheid
BIOLOGIA -- morphologic = morfologisch parallelisme
facer --s interessante inter duo religiones = interessante parallellen trekken tussen twee religies


parallelo sub

1 GEOGRAPHIA breedtecirkel, parallelcirkel
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de altitude = hoogteparallel
2 parallel, vergelijking
facer un -- inter = een parallel trekken tussen


parallelogramma sub

1 MATHEMATICA parallellogram
-- de fortias = parallelogram van krachten


+ paralogia sub

1 MEDICINA paralogie (stoornis in de spreeklogica)


paralogisar v

1 paralogiseren, trachten te overreden met valse redeneringen


paralogismo sub

1 paralogisme, valse gevolgtrekking, valse sluitrede, paralogie


+ paralogistic adj

1 van/mbt een paralogisme


+ paralumine sub

1 lampekap


+ paralysante adj

1 verlammend
timiditate -- = verlammende verlegenheid
influentia -- = verlammende invloed
pavor -- = verlammende angst


paralysar v

1 verlammen (anque FIGURATE)
-- le traffico/le circulation = het verkeer verlammen/lamleggen
-- un interprisa = een bedrijf plat leggen
paralysate de pavor/terror = verlamd van schrik
su mano es paralysate = hij heeft een lamme hand
le crise/crisis economic paralysa le commercio = de economische crisis verlamt de handel
isto paralysa le traffico de pagamentos = dat werkt verlammend op het betalingsverkeer


+ paralysation sub

1 het verlammen, verlamming


paralyse (-ysis) sub

1 MEDICINA etc., verlamming
-- infantil = kinderverlamming
-- muscular = spierverlamming
-- vesical = blaasverlamming
-- cardiac/del corde = hartverlamming
-- unilateral = enkelzijdige verlamming
-- bilateral = tweezijdige verlamming
-- del circulation/del traffico = verkeersopstopping
ille ha un -- total/complete = hij is geheel verlamd


paralytic adj

1 verlamming betreffend
2 lijdend aan verlamming
vetulo -- = verlamde oude man


paralytico sub

1 verlamde, lamme


+ paramagnetic adj

1 PHYSICA paramagnetisch
substantia -- = paramagnetische stof


+ paramagnetico sub

1 paramagneet


+ paramagnetismo sub

1 PHYSICA paramagnetisme


paramecio sub

1 ZOOLOGIA pantoffeldiertje, paramecium


+ paramedic adj

1 paramedisch
personal -- = paramedisch personeel
profession -- = paramedisch beroep


+ paramedical adj

1 paramedisch
personal -- = paramedisch personeel
profession -- = paramedisch beroep


+ paramedico sub

1 paramedicus


+ paramentar v

1 versieren, verfraaien, opsieren


paramento sub

1 het versieren, versiering
2 ECCLESIA parament, parement, altaartooi
--s del altar = paramenten van het altaar


+ parametric adj

1 MATHEMATICA parametrisch, parameter...
representation -- = parametervoorstelling
equation -- = parametrische vergelijking
coordinatas -- = parametrische coördinaten
curva -- = parameterkromme


+ parametrisar v

1 de parameter(s) bepalen van


+ parametrisation sub

1 bepaling van de parameter(s)


+ parametro sub

1 MATHEMATICA parameter
-- de un parabola = parameter van een parabool
-- de un conica = parameter van een kegelsnede
spatio del --s = parameterruimte


+ paramidophenol sub

1 PHOTOGRAPHIA para-amidofenol (ontwikkelaar)


+ paramilitar adj

1 paramilitair, semi-militair
education -- = paramilitaire opvoeding
formation -- = paramilitaire formatie
structura -- = paramilitaire structuur


+ paramitose (-osis) sub

1 paramitose


paramnesia sub

1 MEDICINA paramnesie, fausse reconnaissance, déjà vu


+ paramnesic adj

1 paramnesie betreffend


+ paramorphina sub

1 paramorfine, thebaina


+ paramuscas sub

1 vliegengaas
fenestra -- = hor
armario -- = vliegenkast


+ paramylon sub

1 BIOLOGIA paramylon


+ paraneural adj

1 MEDICINA paraneuraal


+ parangon sub

1 Vide: paragon


+ parangonar v

1 vergelijken
2 als model geven
3 TYPOGRAPHIA op één lijn zetten van drukletters, opvullen


+ paranive sub

1 sneeuwscherm, sneeuwschild


+ paranoia sub

1 paranoia, vervolgingswaan


+ paranoiac adj

1 paranoïsch
psychose (-osis) -- = paranoïsche psychose


+ paranoiaco sub

1 MEDICINA paranoïcus


+ paranoic adj

1 MEDICINA paranoïsch
symptomas -- = paranoïsche symptomen


+ paranoico sub

1 MEDICINA paranoïcus


+ paranoide adj

1 MEDICINA paranoïde
dementia -- = paranoïde dementie


+ paranormal adj

1 paranormaal
individuo -- = paranormaal iemand
reaction -- = paranormale reactie
phenomenos -- = paranormale verschijnselen
poteres/facultate -- = paranormale gaven


+ paranormalitate sub

1 het paranormaal zijn, paranormaliteit


+ paranuclear adj

1 paranucleair


+ paranucleo sub

1 paranucleus


+ paranympho sub

1 getuige (bij huwelijk)


+ paraoculos sub

1 oogklep(pen)


+ parapetras sub

1 steenslagbeschermer/rooster


+ parapetto sub

1 (brug)leuning, muurtje
2 borstwering


+ paraphar v

1 paraferen, waarmerken


+ paraphasia sub

1 MEDICINA parafasie, gedeeltelijke afasie
-- litteral = letterverwisseling
-- verbal = woordverwisseling


parapherna sub pl LATINO

1 JURIDIC parapherna


paraphernal adj

1 JURIDIC parafernaal
benes -- = paraphernalia, parafernale goederen


paraphernal sub

1 één van de paraphernalia
--es = 1 JURIDIC paraphernalia, parafernale goederen, 2 persoonlijke bezittingen


+ paraphimose (-osis) sub

1 MEDICINA parafimose, Spaanse kraag


+ parapho sub

1 paraaf, waarmerk
poner su -- = zijn paraaf zetten, paraferen


+ paraphonia sub

1 parafonie, stemafwisseling


paraphrasar v

1 parafraseren, in andere woorden weergeven, omschrijven
-- un sonetto = een sonnet parafraseren


paraphrasator sub

1 iemand die parafrases maakt


paraphrase (-asis) sub

1 parafrase (anque MUSICA), (verklarende) omschrijving
-- de concerto = concertparafrase


+ paraphrasia sub

1 parafrasie


paraphraste sub

1 parafrast, omschrijver


paraphrastic adj

1 parafraserend, verklarend, omschrijvend
traduction -- = omschrijvende vertaling


+ paraphrenia sub

1 MEDICINA parafrenie (geestesstoornis)


+ paraphyse (-ysis) sub

1 BOTANICA parafyse (ééncellig haar bij hogere zwammen)


+ paraphysica sub

1 parafysica


+ paraplasma sub

1 BIOLOGIA paraplasma


paraplegia sub

1 MEDICINA paraplegie


paraplegic adj

1 MEDICINA paraplegisch, verlamd in de onderste ledematen


paraplegico sub

1 MEDICINA paraplegiepatiënt


parapluvia sub

1 paraplu
-- atomic/nuclear = atoomparaplu
-- extensibile = uitschuifbare paraplu
balena de -- = paraplubalein
pomo de -- = parapluknop
tela de -- = paraplustof
seta de -- = parapluzijde
vaina de -- = paraplufoedraal
magazin de --s = parapluwinkel
aperir su -- = zijn paraplu opsteken
clauder su -- = zijn paraplu afzetten


+ parapodio sub

1 parapodium


+ parapophyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA parapofyse


+ parapsychic adj

1 paraphychologisch, paranormaal


+ parapsychologia sub

1 parapsychologie


+ parapsychologic adj

1 parapsychologisch
recercas -- = parapsychologische onderzoekingen


+ parapsychologista sub

1 parapsycholoog


+ parapsychologo sub

1 parapsycholoog


parar v

1 pareren, afweren
-- un attacco = een aanval terugslaan/afweren
-- un colpo = een slag afweren, een klap ontwijken
2 versieren, opschikken, tooien
-- su stilo = zijn stijl verfraaien
-- le tabula de flores = de tafel met bloemen versieren
-- un casa pro un festa = een huis versieren voor een feest
3 toeschrijven
-- un persona de tote le virtutes = iemand alle mogelijke deugden toeschrijven


+ pararectal adj

1 MEDICINA pararectaal


+ parasanga sub

1 parasang (oude Perzische lengtemaat, ong. 6 km)


+ parasceve sub

1 RELIGION dag voor de sabbat


+ parascholar adj

1 buitenschools
activitates -- = buitenschoolse activiteiten


+ parascintillas sub

1 vonkenvanger


+ paraselene sub

1 bijmaan (haloverschijnsel)


+ parasexual adj

1 BIOLOGIA paraseksueel
cyclo -- = paraseksuele cyclus


+ parasexualitate sub

1 BIOLOGIA paraseksualiteit


+ parasitar v

1 als parasiet leven, parasiteren


+ parasitari adj

1 parasitair, parasitisch, woekerend
morbo/maladia -- = parasitaire ziekte


parasite adj

1 parasitisch, parasitair, woekerend
animal -- = parasiet, woekerdier
planta -- = parasiet, woekerplant
FIGURATE ruitos -- = bijgeluiden (van radio)


parasitic adj

1 parasitisch, parasitair, woekerend
vita -- = parasietenleven
organismos -- = parasitische organismen
vibration/oscillation -- = parasitaire trilling


parasiticida sub

1 parasietendodend middel


+ parasiticida adj

1 parasietendodend


parasitismo sub

1 BIOLOGIA parasitisme
-- intermittente = intermitterend parasitisme
-- social = sociaal parasitisme
2 FIGURATE klaploperij, parasitisme


parasito sub

1 BIOLOGIA parasiet
-- animal = dierlijke parasiet
-- vegetal = plantaardige parasiet
-- intestinal = darmparasiet
-- macroscopic = macroparasiet
-- de malaria = malariaparasiet
2 FIGURATE klaploper, parasiet
--s del societate = parasieten van de maatschappij
viver como un -- = parasiteren


parasitologia sub

1 parasitologie


+ parasitologic adj

1 parasitologisch


+ parasitologista sub

1 parasitoloog


+ parasitologo sub

1 parasitoloog


+ parasitophobia sub

1 parasitofobie


+ parasitose (-osis) sub

1 MEDICINA parasitose (aandoening door een parasiet)


parasol sub

1 parasol
2 PHOTOGRAPHIA zonnekap


parastatal adj

1 semi-overheids...
institution -- = semi-overheidsinstelling
interprisa -- = semi-overheidsbedrijf


+ parasympathic adj

1 BIOLOGIA parasympatisch (mbt deel van het zenuwstelsel)
systema nervose -- = parasympathisch zenuwstelsel


+ parasynthese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA samenstelling met een voorvoegsel en een achtervoegsel, parasynthese


+ parasynthetic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA met een voorvoegsel en een achtervoegsel gevormd, parasynthetisch


+ parasynthetico sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA woord dat gevormd is met een voorvoegsel en een achtervoegsel


+ parata sub

1 SCHERMA afweren, het pareren (anque FIGURATE)


+ paratactic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA nevenschikkend


+ parataxis sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA nevenschikking, parataxis


+ parathion sub

1 CHIMIA parathion
invenenamento/intoxication per -- = parathionvergiftiging


+ parathormone sub

1 PHYSIOLOGIA parathormoon


+ parathyroide sub

1 ANATOMIA bijschildklier


+ paratonic adj

1 BOTANICA paratonisch
movimentos -- = paratonische bewegingen


+ paratorpedos sub

1 torpedonet, vangnet (van staaldraad) van torpedo's


+ paratyphic adj

1 paratyfus...
malade -- = malado paratyphic


+ paratyphico sub

1 paratyphuspatiënt


+ paratypho sub

1 MEDICINA paratyfus


paratyphoide adj

1 paratyfus...
febre -- = paratyfus


+ paratyphoide adj

1 MEDICINA paratyfus...
febre -- = paratyfus


+ paratypo sub

1 BIOLOGIA paratype


+ paravariation sub

1 BIOLOGIA paravariatie


paravento sub

1 kamerscherm, windscherm, tochtscherm
-- de canna = rietscherm


+ paraxial adj

1 paraxiaal


+ Parca sub

1 schikgodin
le tres -- = de drie schikgodiomen


+ parcamento sub

1 het parkeren
taxa de -- = parkeergeld
disco de -- = parkeerschijf
banda/via de -- = parkeerstrook
problema de -- = parkeerprobleem
luce/lumine de -- = parkeerlicht
mulcta de -- = parkeerboete
permisso -- = parkeervergunning
-- interdicte = parkeerverbod
-- autorisate = parkeren toegestaan


parcar v

1 parkeren
-- in duple fila = dubbelparkeren
interdiction de -- = parkeerverbod


parcella sub

1 deeltje, stukje, fragmentje
-- de creta = krijtdeeltje
2 perceel, kavel
-- de terreno = stuk/kavel land
-- de foreste = bosperceel
--s in vendita = in kavels te verkopen grond
vender in/per --s = perceelsgewijs verkopen


parcellamento sub

1 het verdelen in (kleine) stukken
2 het verdelen in percelen/kavels, het verkavelen, verkaveling


parcellar v

1 in (kleine) stukken verdelen
2 in percelen/kavels verdelen, verkavelen


parcellari adj

1 deel...
carga -- = deeltaak
2 in percelen, perceelsgewijs, in kavels
regruppamento -- = ruilverkaveling


+ parcellation sub

1 het verdelen in (kleine) stukken
2 het verdelen in percelen/kavels, het verkavelen, verkaveling


+ parcellisar v

1 in kleine stukken opdelen, versnipperen


+ parcellisation sub

1 opdeling in kleine stukken, versnippering


parco sub

1 park, tuin, omheind terrein
-- public = park, openbare wandelplaats
-- natural = natuurpark
-- municipal = stadspark
-- zoologic = dierentuin
-- de cervos = hertenkamp
-- national = nationaal park
-- de attractiones = pretpark, amusementspark
-- de recreation = recreatiepark
-- de sculpturas = beeldenpark
guardiano/guarda de -- = parkwachter
2 parkeerplaats, parkeerterrein
3 voertuigenpark, machinepark, depot, opslagplaats
-- automobile = wagenpark
-- ferroviari/rotari = rollend materieel
-- de munitiones = munitiedepot
-- de grues = kranenpark
-- de machinas = machinepark


+ parcometro sub

1 parkeermeter
vacuar un -- = een parkeermeter lichten


pardonabile adj

1 te vergeven, vergeeflijk, te verontschuldigen
error -- = vergeeflijke vergissing


pardonar v

1 vergeven, vergiffenis schenken
-- le peccatos = de zonden vergeven


pardono sub

1 vergeving, vergiffenis
-- general = generaal pardon
-- del peccatos = vergeving van de zonden
peter -- = om vergeving/genade vragen
implorar -- = om vergeving smeken
le -- innobili le anima = vergiffenis veredelt de ziel
sin -- = zonder pardon
pardono! = pardon!, sorry!


+ paregoric adj

1 kalmerend, pijnstillend, verzachtend


+ paregorico sub

1 MEDICINA pijnstillend middel, paregoricum


+ paremia sub

1 gezegde, spreekwoord


+ paremiographia sub

1 paremiografie, verzameling spreekwoorden en gezegden


+ paremiographo sub

1 paremiograaf


+ paremiologia sub

1 spreekwoordenleer, paremiologie


+ paremiologic adj

1 de kennis van spreekwoorden betreffend
collection -- = spreekwoordenboek


+ paremiologista sub

1 spreekwoordenkenner


+ paremiologo sub

1 spreekwoordenkenner


+ parenchyma sub

1 BIOLOGIA parenchym
-- hepatic = leverparenchym
-- pulmonar = longparenchym
2 BOTANICA parenchym, grondweefsel
cellula -- = parechymcel
-- foliar = bladweefsel
-- aquifere = waterweefsel


+ parenesis sub

1 opwekking tot deugd, zedekundig vertoog


+ parenetic adj

1 opwekkend tot deugd


parental adj

1 ouderlijk
autoritate -- = ouderlijk gezag/macht
deber -- = ouderplicht
possessiones -- = ouderlijke bezittingen
esser sub controlo -- = onder ouderlijk toezicht staan
BIOLOGIA typo -- = parentaal type


+ parentalia sub

1 HISTORIA ROMAN jaarlijkse feesten ter ere van de doden


parentato sub

1 verwantschap
-- generic = geslachtelijke verwantschap
-- spiritual/de spirito = geestverwantschap
-- de linguas = taalverwantschap
relation de -- = verwantschapsbetrekking
termino de -- = verwantschapsterm
2 verwanten, familie(leden)


parente sub

1 (bloed)verwant, familielid
-- lontan = verre bloedverwant
-- proxime = naaste verwant
--es in linea directe = verwanten in de rechte lijn
--s de tertie grado = bloedverwanten in de derde graad
2 ouder
--s adoptive = pleegouders
-- affin = schoonouders
amor/affection del --s = ouderliefde


parentela sub

1 bloedverwantschap
-- legitime = wettige bloedverwantschap
-- natural = natuurlijke bloedverwantschap
-- spiritual = geestelijk verwantschap
grado de -- = graad van bloedverwantschap
vinculos de -- = maagschapsbanden
2 bloedverwanten, familie(leden)


+ parenteral adj

1 MEDICINA parenteraal
administration -- de un medicamento = parenterale toediening van een geneesmiddel


+ parenthese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenzin, inlassing, parenthese
2 TYPOGRAPHIA, MATHEMATICA haakje, boogje, parenthese
--s quadrate = vierkante haakjes
poner in/inter --s = tussen haakjes zetten
aperir le --(s) = de haakjes openen
clauder le --(s) = de haakjes sluiten


parenthetic adj

1 tussen..., parenthetisch
phrase -- = tussenzin


parer (I) v

1 verschijnen, zich vertonen
2 lijken, schijnen
isto pare incredibile = dat klinkt ongelooflijk
il pareva le fin del mundo = het leek wel of de wereld verging


parer (II) v

1 bevallen, baren
2 ter wereld brengen, baren


+ parese (-esis) sub

1 MEDICINA parese (gedeeltelijke verlamming)


+ paresthesia sub

1 MEDICINA paresthesie


+ paresthetic adj

1 MEDICINA paresthesie betreffend


+ paretic adj

1 MEDICINA paretisch, gedeeltelijk verlamd


+ paretico sub

1 pareselijder, gedeeltelijk verlamde


+ pargasite sub

1 MINERALOGIA pargasiet


+ parhelic adj

1 ASTRONOMIA METEO parhelisch
halo/circulo -- = parhelische ring, bijkring


+ parhelio sub

1 ASTRONOMIA METEO bijzon, parhelium


paria sub

1 paria (lid van de laagste kaste in India)
2 verstoteling, outcast, paria
le --s del societate = de paria's van de maatschappij


+ paridigitate adj

1 ZOOLOGIA evenhoevig


parietal adj

1 wand..., muur...
pictura -- = grotschildering
decoration -- = wandversiering
2 ANATOMIA, BOTANICA etc., wand..., pariëtaal
osso -- = wandbeen
lobo -- = pariëtale lob (van de grote hersenen)


+ parietal sub

1 wandbeen


parietari adj

1 wand..., muur..., groeiend op de muur
planta -- = muurplant


parietaria sub

1 BOTANICA parietaria, glaskruid, muurkruid, patrijskruid
-- ramiflor = liggend glaskruid


pariete sub

1 wand, muur
-- posterior/de detra/del fundo = achterwand
-- anterior = voorwand
-- lateral = zijwand
-- interne = binnenwand
-- externe = buitenwand
-- duple = spouwmuur
-- de metallo = metalen wand
-- de vitro = glazen wand
-- de ligno = houeten wand
-- de montania = bergwand
-- roccose/de rocca = rotswand
-- de sustenimento = beschoeiing
le -- suda = de muur slaat door
2 ANATOMIA BOTANICA etc., wand, tussenschot
-- abdominal = buikwand
-- intestinal = darmwand
-- thoracic = borstwand
-- vascular = vaatwand
-- cellulosic = cellulosewand


+ pariforme adj

1 dezelfde vorm hebbend


+ paripennate, paripinnate adj

1 BOTANICA even geveerd, paripennaal


+ Paris sub n pr FRANCESE

1 Parijs
patatas de -- = Parijse aardappeltjes


+ paris sub

1 BOTANICA -- quadrifolie = eenbes


+ parisian adj

1 van/uit Parijs, Parijse


+ parisiana sub

1 Parijse vrouw, Parijs meisje, "Parisienne"


+ parisianismo sub

1 Parijse uitdrukking, Parijse gewoonte/manier


+ parisiano sub

1 Parijzenaar


parisyllabe adj

1 gelijklettergrepig


+ parisyllabic adj

1 gelijklettergrepig


+ paritari adj

1 paritair, gelijkelijk vertegenwoordigd
commission -- = paritaire commissie


paritate sub

1 ECONOMIA, MATHEMATICA, COMPUTATOR etc., pariteit
COMPUTATORcontrolo de -- = pariteitscontrole
ECONOMIA -- de cambio = wisselpariteit
ECONOMIA tabula de --s = pariteitentabel
-- fixe = vaste pariteit
2 gelijkheid, gelijkwaardigheid, pariteit
-- de votos = staking van stemmen
-- racial = rassengelijkheid
-- juridic = rechtsgelijkheid


+ parka sub

1 parka (jas)


+ parking sub ANGLESE

1 parkeerterrein
-- subterranee = ondergrondse parkeergarage
2 het parkeren
taxa de -- = parkeergeld
disco de -- = parkeerschijf
banda/via de -- = parkeerstrook
problema de -- = parkeerprobleem
luce/lumine de -- = parkeerlicht
mulcta de -- = parkeerboete
permisso de -- = parkeervergunning
contravention de -- = parkeerbon
-- autorisate = parkeren toegestaan
-- interdicte/prohibite = verboden te parkeren
-- bilateral = parkeren aan beide zijden van de weg/straat


+ Parkinson sub n pr

1 Parkinson
syndrome de -- = Parkinsonsyndroom


+ parkinsonian adj

1 MEDICINA van Parkinson, Par-kinsonachtig
syndrome -- = syndroom van Par-kinson


+ parkinsoniano sub

1 MEDICINA Parkinson-patiënt


+ parkinsonismo sub

1 MEDICINA ziekte van Parkinson


+ parlabile adj

1 die men kan spreken


parlamentar v

1 onderhandelen, (vredes/wapenstilstands)onderhandelingen voeren


parlamentari adj

1 parlementair, van/in het parlement, parlements...
gruppo -- = fractie
session -- = kamerzitting
reunion -- = parlementsbijeenkomst/vergadering
commission -- = parlementaire commissie, kamercommissie
democratia -- = parlementaire democratie
initiativa -- = parlementair initiatief
inquesta/investigation -- = parlementaire enquête
majoritate -- = parlementaire meerderheid, kamermeerderheid
discussion/debatto -- = debat in de kamer, kamerdebat
immunitate/inviolabilitate -- = parlementaire onschendbaarheid
reporto -- = parlementsverslag
systema -- = parlementair stelsel
monarchia -- = parlementaire monarchie
governamento -- = parlementaire regering
jornalista -- = parlementair journalist
2 parlementair (mbt een onderhandelaar)
3 beleefd, parlementair
exprimer se in un linguage -- = zich parlementair uitdrukken
observar/respectar le formas -- = de parlementaire vormen in acht nemen


parlamentario (I) sub

1 kamerlid, parlementslid, parlementariër


parlamentario (II) sub

1 onderhandelaar (in oorlogstijd), parlementair


parlamentarismo sub

1 parlementarisme, parlementair stelsel


parlamento sub

1 parlement, volksvertegenwoordiging
membro del -- = parlementslid, kamerlid
session del -- = parlementszitting
reunion del -- = parlementsbijeenkomst/vergadering
reporto del -- = parlementsverslag
actos del -- = handelingen van het parlement
Parlamento Europee = Europees Parlement
dissolver le -- = het parlement ontbinden
dissolution del -- = ontbinding van het parlement


+ parlando ITALIANO

1 parlando


parlar v

1 spreken, praten
-- ben/mal de un persona = goed/kwaad over iemand spreken
-- a un muro = tegen een muur spreken
-- inter le dentes = mompelen
-- per le naso = door de neus spreken
derecto de -- = recht van spreken
facer -- de se = van zich doen spreken
le factos parla de se mesme = de feiten spreken voor zichzelf


parlator sub

1 spreker, prater
-- agradabile = gezellige prater
bon -- = goede spreker


parlatorio sub

1 ontvangkamer (in klooster/gevangenis, etc.), spreekkamer


Parma sub n pr

1 Parma


+ parmelia sub

1 BOTANICA soort korstmos
-- sulcate = schildmos


+ parmentiera sub

1 BOTANICA
-- cerifere = kaarsenboom


parmesan adj

1 van/uit Parma, Parmezaans
caseo -- = parmezaanse kaas


parmesano sub

1 Parmezaan (bewoner van Parma)
2 parmezaanse kaas, parmezaan


+ parnassia sub

1 BOTANICA parnassia
-- palustre = parnassiakruid


parnassian adj

1 Parnassisch, van de Parnas(sus), Parnas(sus)...
schola -- = Franse dichterschool in de 19e eeuw


+ parnassio

1 apollovlinder


Parnasso sub n pr

1 GEOGRAPHIA MYTHOLOGIA etc., Parnas(sus)


+ paro sub

1 ZOOLOGIA mees
-- blau = pimpelmees, ringelmees
-- major = koolmees
-- cristate = kuifmees
-- carbonero/nigre = zwarte mees
-- palustre = poelmees, moerasmees, zwartkopmees


parochetto sub

1 ZOOLOGIA parkiet
granas pro --s = parkietenzaad


parochia sub

1 parochie


parochial adj

1 parochiaal, parochie...
domo/casa -- = parochiehuis
schola -- = parochieschool
ecclesia -- = parochiekerk
archivo -- = parochiearchief
libros -- = parochieboeken
bulletin -- = kerkblad
vicario -- = kapelaan


+ parochialisar v

1 parochiaal maken


parochian adj

1 parochiaal, parochie...


parochiano sub

1 parochiaan, parochielid


parocho sub

1 parochiepriester


parodia sub

1 parodie, (bespottelijke) nabootsing
un -- de lo que deberea esser le justitia = een aanfluiting van het recht
ille ha essite fusillate post un -- de processo = hij werd gefusilleerd na een schijnproces


parodiar v

1 parodiëren, een parodie maken op
-- un scena de un autor = een scène van een auteur parodiëren
-- un actor = en acteur pa-rodiëren


+ parodic adj

1 parodiërend, parodistisch
stilo -- = parodiërende stijl


parodista sub

1 schrijver van parodieeën


+ parodistic adj

1 parodiërend, parodistisch
imitar con intentiones -- = nadoen met parodisti-sche bedoelingen


parola sub

1 woord
le -- de Deo = het Woord Gods, de Schrift
-- currente = courant/gewoon/gangbaar woord
nove -- = nieuw woord, neologisme
-- disobligante = onvriendelijk woord
-- componite/composite = samengesteld woord
-- de honor = erewoord
-- biblic = bijbelwoord
-- indecente = onvertogen woord
-- interrogative = vraagwoord
-- final = slotwoord
-- favorite = stopwoord
-- injuriose = scheldwoord
le poter del -- = de macht van het woord
homine de -- = man van zijn woord
libere super -- = vrij op erewoord
tener/mantener su -- = zijn woord houden
mancar a su -- = zijn woord niet houden
ordine/ordinantia/ordination de --s = woord(volg)orde
formation de --s = woordvorming
-- per/pro -- = woord voor woord
familia de --s = woordfamilie
joco de --s = woordspeling
querela de --s = woordenstrijd
cascada de --s = spraakwaterval
enigma de --s cruciate = kruiswoordpuzzle
le ultime -- del scientia = het laatste woord van de wetenschap
in poc/pauc/duo --s = in het kort
in/con altere --s = met andere woorden
in le plus large senso del -- = in de ruimste zin van het woord
biber le --s de un persona = aan iemands lippen hangen
pesar su --s = zijn woorden wikken
mantener/guardar/complir su
-- = zijn woord houden
diriger le -- a un persona = het woord tot iemand richten
dar le -- a = het woord geven aan
conceder le -- a = het woord verlenen aan
violar le -- = zijn woord breken
violation del -- = woordbreuk
unir le action al -- = de daad bij het woord voegen
fluvio/abundantia/fluxo de --s = woordenvloed
divider un -- = een woord afbreken
2 het spreken, spraak, spraakvermogen
analysator de -- = spraak-analysator
haber le dono del -- = een geboren spreker zijn, de gave van het woord hebben
derecto de -- = recht van spreken
facilitate de -- = flux de bouche
organo del -- = spraakorgaan
facer uso del -- = het woord voeren
prender le -- = het woord nemen
demandar le -- = het woord vragen
haber le -- = het woord hebben, mogen spreken
retirar le -- a = het woord ontnemen aan
perder le -- = de spraak verliezen
perdita del -- = spraakverlies


+ paronomasia sub

1 paronamasie, woordspeling


+ paronomastic adj

1 woordspelig


paronyme adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA paroniem (bijna homoniem), klankverwant


+ paronymia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA klankverwantschap


+ paronymic adj

1 paroniem, klankverwant


paronymo sub

1 paroniem, bijna-homoniem woord, klankverwant woord


+ Paros sub n pr

1 Paros
marmore de -- = Parisch marmer


parotide sub

1 ANATOMIA oorspeekselklier, parotis


parotiditis sub

1 MEDICINA oorspeekselklierontsteking, bof


+ paroxysmal adj

1 paroxismaal, paroxistisch


+ paroxysmic adj

1 paroxysmaal, paroxistisch


paroxysmo sub

1 paroxisme (anque MEDICINA), hoogste graad, toppunt, hoogtepunt, hoogste punt
-- de rage = woedeuitbarsting
attinger su -- = zijn toppunt bereiken


+ paroxystic adj

1 paroxysmaal, paroxistisch


paroxytone adj

1parola -- = paroxyton (woord met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep)


+ paroxytonic adj

1 paroxyton...
le italiano es un lingua -- = het Italiaans is een taal met veel woorden waarvan de klemtoon op de voorlaatste lettergreep

valt

+ paroxytono sub

1 paroxyton (woord met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep)


parquet sub FRANCESE

1 parket(vloer)
incerar le -- = de parketwas uitwrijven


+ parquetar v

1 parketteren


+ parquetator sub

1 parketteur, parketlegger


parricida sub

1 vadermoordenaar, moedermoordenaar


parricidio sub

1 vadermoord, moedermoord


+ parsec sub

1 ASTRONOMIA parsec
un -- corresponde a 3,26 annos luce/lumine = een parsec komt overeen met 3,26 lichtjaren


parsi sub

1 pars


+ parsi adj

1 Parsisch
religion -- = Parsische godsdienst


parsimonia sub

1 spaarzaamheid, karigheid, krenterigheid
con -- = mondjesmaat
viver con -- = heel zuinig leven


parsimoniose adj

1 spaarzaam, karig, krenterig
homine -- = krenterige man
vita -- = heel zuinig leven


+ parsismo sub

1 RELIGION parsisme


parte sub

1 deel, gedeelte, portie, part
-- del corpore = lichaamsdeel
-- hereditari/de heritage = erfdeel
-- leonin/del leon = leeuwedeel
-- del mundo = werelddeel
--s genital/vergoniose = schaamdelen
-- inferior = benedenkant, onderkant, onderste gedeelte
-- superior = bovenkant, bovenste deel
-- exterior/externe = buitenkant, buitenzijde
-- interior/interne = binnenkant, binnenzijde
-- posterior = achterzijde
-- central = middengedeelte, middenstuk
-- essential/principal = hoofdbestanddeel
-- integrante = wezenlijk deel
--s equal = gelijke delen
-- alte del citate =bovenstad
mi -- del beneficio = mijn deel van de winst
in grande --, in su major -- = grotendeels
in -- = gedeeltelijk
le major -- del tempore = meestal
LINGUISTICA E GRAMMATICA
--s del discurso/del oration = rededelen
haber -- in = deel hebben in
prender -- in le debatto = deel nemen in het debat
prender -- in un interprisa = deelnemen in een onderneming
facer/formar -- de = deel uitmaken van, (be)horen bij
pagar per --s = bij gedeelten betalen
de -- a --, in omne -- = helemaal, door en door
2 aandeel, bijdrage
3 (anque JURIDIC) kant, zijde, partij
--s interessante = belanghebbende partijen
--s contractante/contrahente = contracterende partijen
--s litigante/in litigio = procederende partijen
-- interveniente = tussenkomende partij
-- contrari = wederpartij
ambe --s = beide partijen
ascoltar le duo --s = het (recht van) hoor en wederhoor laten gelden/toepassen
reconciliar le --s = de partijen tot elkander brengen
esser -- in un conflicto = partij in een conflict zijn
le --s conveni que = de partijen komen overeen dat
ille debeva prender in consideration le interesses de ambe --s = hij moest rekening houden met de belangen van beide

partijen

prender le -- de = de zijde kiezen van, het opnemen voor
de tote le --s = van alle zijden
del altere -- = anderzijds
in nulle -- = nergens
in qualque/alicun -- = ergens
in altere -- = ergens anders, elders
poner se del -- de un persona = zich aan iemands zijde scharen
a -- = apart
a -- isto, isto a -- = dit daargelaten
illes constitue un classe a -- = zij vormen een klasse apart
modestia a -- = bescheidenheid daargelaten
TYPOGRAPHIA tirage a -- = overdruk
4 rol (o.a. van acteur), partij (in muziekstuk)
-- de piano = pianopartij
-- de violino = vioolpartij
-- masculin = mannenrol
facer/jocar/interpretar le -- de Othello = voor Othello spelen
apprender su -- = zijn rol instuderen
repeter un -- = een rol repeteren
-- de benefactor = rol van weldoener
inverter le --s = de rollen omdraaien/omkeren
-- decorative = onbelangrijke rol
-- subalterne = ondergeschikte rol
-- mute = stomme rol
haber un -- importante = een grote rol spelen
distribuer le --s = de rollen verdelen
distribution del --s = rolverdeling, rolbezetting
5 plaats, streek, gebied
in omne -- de Francia = in/door heel Frankrijk
6 MUSICA deel
symphonia in quatro --s = symfonie in vier delen


parterre sub FRANCESE

1 bloembed, bloemperk, tuinbed, parterre
2 parterre (in schouwburg)


parthe adj

1 Parthisch


+ parthenocarpia sub

1 BOTANICA parthenocarpie (vruchtvorming zonder bevruchting)


+ parthenocisso sub

1 BOTANICA wilde wingerd


+ parthenogenese (-esis) sub

1 parthenogenese (voortplanting zonder bevruchting)


+ parthenogenetic adj

1 parthogenetisch


+ parthenologia

1 MEDICINA parthenologie


Parthenon sub n pr

1 Parthenon


+ Parthenope sub n pr

1 Napels


+ parthenopee adj

1 van/uit Napels, Napolitaans


Parthia sub n pr

1 Parthia


partho sub

1 Parth


parthogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA parthogenese, parthogenesis, parthenogonie
reproducer se per -- = zich ongeslachtelijk voortplanten


+ parthogenetic adj

1 BIOLOGIA parthogenetisch


partial adj

1 gedeeltelijk, partieel, onvolledig
pagamento -- = gedeeltelijke betaling
assignation -- = gedeeltelijke toewijzing
revision -- = partiële herziening
acceptation -- = gedeeltelijke acceptatie
empleo/travalio/labor a tempore -- = deeltijdbaan, part-time werk
travaliator/laborator a tempore -- = deeltijdwerker
travaliar/laborar a tempore -- = in deeltijd werken
studio -- = deelstudie
resultato -- = deelresultaat
surditate -- = hardhorendheid
electiones -- = deelverkiezingen
PHYSICA tension -- = deelspanning
ASTRONOMIA eclipse (-ipsis) -- = gedeeltelijke verduistering
scholaritate -- = partiële leerplicht
2 partijdig, vooringenomen
judicamento -- = partijdig oordeel


partialisar v

1 partijdig/vooringenomen maken/zijn


partialitate sub

1 partijdigheid, vooringenomenheid
-- de un judicamento = vooringenomendheid van een oordeel


partibile adj

1 (ver)deelbaar, scheidbaar (bijv. van erfenis)


+ partibilitate sub

1 deelbaarheid, scheidbaarheid (bijv. van erfenis)


participante sub

1 deelnemer, participant
lista de --s = lijst van deelnemrs


participar v

1 deelnemen (aan/in), deel hebben (aan/in), aandeel hebben (aan),

delen (in), participeren (in)

-- al/in le beneficios/profitos = in de winst delen
-- al/in le costos de un persona = iemand financieel tegemoet komen
-- a un festa = aan een feest deelnemen


participation sub

1 aandeel, het deelhebben, deelneming, participatie
-- statal = staatsdeelneming
-- in le beneficios/profitos = aandeel in de winst
-- in le capital de un interprisa = deelneming in het kapitaal van een onderneming
-- electoral = opkomst bij de verkiezingen
-- del empleatos = medezeggenschap (in bedrijven)
certificato de -- = participatiebewijs
abstiner se de -- = van deelneming afzien
procedura/procedimento de -- = inspraakprocedure
haber un -- active a/in un cosa = een actief aandeel hebben in iets
quando il ha un -- sufficiente = bij genoegzame deelneming
comprar un -- in un societate = zich in een genootschap inkopen


participator sub

1 deelnemer, participant


participe adj

1 deelhebbend (aan), deelgerechtigd (aan), deelnemend (aan)


participial adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA participiaal, deelwoord...
construction -- = deelwoordconstructie
forma -- = deelwoordsvorm


participio sub

1 deelwoord, participium
-- presente = onvoltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord
-- passate = voltooid deelwoord, verleden deelwoord


particula sub

1 deeltje, partikel (anque PHYSICA)
-- elementari = elementair deeltje
-- nuclear = nucleair deeltje
-- subatomic = subatomair deeltje
-- cargate = geladen deeltje
-- de massa = massadeeltje
-- neutral = neutraal deeltje
-- alpha = alfadeeltje, heliumkern
-- beta = beta-deeltje
-- de Bose = Bose-deeltje
-- de resonantia = resonantiedeeltje
detector de --s = deeltjesdetector
accelerator de --s = deeltjesversneller
radiation de --s = deeltjesstraling
velocitate de --s = deeltjessnelheid
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA voor- of achtervoegsel


particular adj

1 eigen, persoonlijk, karakteristiek
2 bijzonder, speciaal, specifiek, buitengewoon
un cosa -- = iets aparts, iets bijzonders
nihil de -- = niets bijzonders
in -- = in het bijzonder
caso -- = bijzonder geval
signos -- = bijzondere kentekenen
ille es un typo -- = hij is een aparte figuur
3 privé, particulier
proprietate -- = particulier eigendom
secretario -- = privé-secretaris
secretaria -- = privé-secretaresse
detective -- = particulier detective
casa -- = particuliere woning
adresse -- = privéadres
lection -- = privéles
uso -- = privégebruik
bureau (F)/officio -- = privékantoor
in possession -- = in particulier bezit


particular sub

1 particulier, privé-persoon
le bursa non es aperte al --es = de beurs is niet voor particulieren
2 bijzonderheid, detail, punt


particularisar v

1 onderscheiden, verbijzonderen, nauwkeurig aangeven, specificeren
2 details geven, in bijzonderheden treden


particularisation sub

1 verbijzondering, het nauwkeurig aangeven


particularismo sub

1 particularisme
-- de gruppo = groepsparticularisme


particularista sub

1 particularist


+ particularista adj

1 particularistisch


+ particularistic adj

1 particularistisch


particularitate sub

1 eigenaardigheid, bijzonderheid, merkwaardigheid
2 bijzonderheid, detail
distinguer se per certe --s = zich onderscheiden door bepaalde bijzonderheden


+ partinive sub

1 sneeuwploeg


partir v

1 delen, verdelen
-- le sorte de un persona = iemands lot delen
-- un hereditage = een boedel scheiden
usque a que le morte nos parti = tot de dood ons scheidt
-- un pomo/malo in quatro = een appel in vieren verdelen
2 vertrekken, weggaan, wegrijden, afvaren, afreizen, starten
-- con le cassa = er met de kas vandoor gaan
a -- de = vanaf, vanuit
le magazines aperi a -- de novem horas = de winkels zijn vanaf negen uur open


partisano sub

1 aanhanger, volgeling, partijganger
2 partizaan, guerrillastrijder
chef (F) de --s = partizanenleider


partita sub

1 partij(tje), feest(je), vermaak, uitstapje
-- cynegetic/de chassa {sj} = jachtpartij
2 MILITAR speciale (kleine) eenheid
3 COMMERCIO partij (handelswaren)
-- de stanno = partij tinwerk
le -- non es identic al monstra = de partij is niet gelijk aan het monster
vender in -- = en gros verkopen
4 CONTABILITATE boeking, post
-- de cassa = kaspost
-- de credito = creditpost
(contabilitate in/per) -- simple/simplice = enkel boekhouden
(contabilitate in/per) -- duple/duplice = dubbel boekhouden
5 partij, spel, wedstrijd
-- de tennis (A) = partij tennis
-- de boxa = bokswedstrijd
-- de football (A) = voetbalwedstrijd
-- de badminton (A) = badmintonwedstrijd
-- de chacos {sj} = partij schaak
-- de damas = dampartij
-- nulle = gelijk spel
-- de retorno = returnwedstrijd, revanchepartij
-- simultanee = simultaanwedstrijd, simultaanséance
6 vertrek, afreis, afvaart
-- immediate = onverwijld vertrek
puncto de -- = startpunt
signal de(l) -- = teken van vertrek
hora de -- = vertrektijd
porto de -- = vertrekhaven
sala/hall (A) del --s = vertrekhal
station de -- = station van vertrek
7 MUSICA partita (deel van een variatiecyclus)


partitario sub

1 aanhanger/lid van een partij
-- convincite del philosophia hegelian/de Hegel = overtuigde aanhanger van de filosofie van Hegel
esser -- del mano dur = een harde aanpak voorstaan


partitarismo sub

1 partijgeest


partite adj

1 verdeeld
2 BIOLOGIA gespleten
folio -- = gespleten blad


+ partitic adj

1 mbt/van een partij


partition sub

1 het verdelen, verdeling, het indelen, indeling, partitie
-- de un hereditage = boedelscheiding
-- de un superficie = vlakverdeling
-- de un tractato un capitulos e paragraphos = verdeling van een tractaat in hoofdstukken en paragrafen
BIOLOGIA -- nuclear = kerndeling
2 MUSICA partituur, partitie
-- de orchestra = orkestpartituur


partitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA partitief, een deel aangevend, deelaanduidend
genitivo -- = partitieve genitief
articulo -- = delend lidwoord


partito sub

1 voordeel, nut, profijt
2 besluit, beslissing
prender un -- = een besluit nemen
3 partij, kant, zijde
prender le -- de = partij kiezen voor, het opnemen voor
4 partij (mbt huwelijk)
illa es un bon -- = zij is een goede partij
5 (politieke of religieuze) partij
-- democratic = democratische partij
-- socialista/socialistic = socialistische partij
-- popular = volkspartij
-- radical = radicale partij
-- conservatori = conservatieve partij
-- del centro = centrumpartij
-- governante = regerende partij
-- governamental = regeringspartij
-- del opposition = oppositiepartij
-- clerical = clericale partij
-- unitari = eenheidspartij
-- ecologic = milieupartij, groene partij
apparato del -- = partijapparaat
systema de --s = partijenstelsel
disciplina del -- = partijdiscipline
membro/adherente del -- = partijlid
direction del -- = partijleiding
dirigente/chef (F) del -- = partijleider
secretario del -- = partijsecretaris
functionario del -- = partijfunctionaris
consilio del -- = partijraad
interesse de(l) -- = partijbelang
spirito de(l) -- = partijgeest
programma de(l) -- = partijprogramma
decision del -- = partijbesluit
cassa del -- = partijkas
disciplina del -- = partijdiscipline/tucht
bandiera del -- = partijvlag
lucta de -- = partijstrijd
jornal del -- = partijblad
bonze del -- = partijbonze
reunion del -- = partijbijeenkomst/vergadering
congresso del -- = partijcongres
official/functionario del -- = partijfunctionaris
votar a/pro un -- = op een partij stemmen
appoiar un -- = een partij aanhangen
expeller/expulsar un persona del -- = iemand uit de partij stoten
abandonar le -- = als lid van de partij bedanken


partitor sub

1 iemand die of toestel dat iets verdeelt, verdeler, distributeur
2 ARITHMETICA deler


+ partitura sub

1 MUSICA partituur
-- de un symphonia = partituur van een symfonie
-- de un missa = partituur van een mis
-- pro/de flauta = fluitpartij


+ partner sub ANGLESE

1 partner
--s social = sociale partners
-- commercial = handelspartner
-- de dansa/de ballo = danspartner
practicar le excambio/intercambio de --s = aan partnerruil doen
2 vennoot
-- commanditari = stille vennoot
-- active = werkend vennoot


parto sub

1 bevalling, verlossing, baring
-- natural = parto natural
-- difficile/penibile = moeilijke bevalling
-- sin problemas/sin complicationes = voorspoedige bevalling
-- sin dolor = pijnloze bevalling
-- prematur/precoce = vroegtijdige bevalling
-- artificial = kunstverlossing
-- natural = natuurlijke bevalling/geboorte
-- podical = stuitbevalling
-- a domicilio = thuisbevalling
-- triple = geboorte van een drieling
assistente al -- = kraamhulp, kraamverzorgster
le dolores de -- se intensifica = de weeën zetten door
lecto de -- = verlosbed, kraambed
sala/camera de -- = kraamkamer, verloskamer
adjutar in le -- = een kind halen


parturiente adj

1 barend


parturiente sub

1 kraamvrouw
marito del -- = kraamheer


parturir v

1 ter wereld brengen, bevallen, baren
-- agnos = lammeren werpen


parturition sub

1 bevalling, verlossing, baring
-- natural = natuurlijke bevalling
-- prematur/precoce = ontijdige bevalling
-- sin problemas = voorspoedige bevalling
-- sin dolor = pijnloze bevalling
-- artificial = kunstverlossing
-- podical = stuitbevalling
-- a domicilio = thuisbevalling
clinica/casa de -- = kraamkliniek
lecto de -- = verlosbed
sala/camera de -- = verloskamer
dolores de -- = baringspijnen


+ party sub ANGLESE

1 party, feestje, receptie


+ parulis sub

1 MEDICINA tandvleesabces, parulis


+ parure sub FRANCESE

1 tooi, opschik, sieraden, versierselen


+ parusia sub

1 RELIGION, PHILOSOPHIA parousie


parve adj

1 klein, gering


parvenu sub FRANCESE

1 parvenu


+ parvibracteate adj

1 BOTANICA met kleine schutbladen


+ parvicaule adj

1 BOTANICA kortstelig, kortstengelig


+ parvicellular adj

1 BIOLOGIA kleincellig


+ parvificar v

1 verkleinen


+ parviflor adj

1 BOTANICA met kleine bloemen, kleinbloemig
vaccaria -- = hazenbek


+ parvifolie adj

1 BOTANICA kleinbladig


+ parviglume adj

1 BOTANICA met kleine kafjes


+ parvilabie adj

1 BOTANICA kleinlippig


+ parvilobe adj

1 BOTANICA met kleine lobben


+ parvipetale adj

1 BOTANICA met kleine kroonbladen


+ parvisepale adj

1 BOTANICA met kleine kelkbladen


+ parvispiculate adj

1 BOTANICA met kleine aartjes


+ parvistipulate adj

1 BOTANICA met kleine steunbladen


+ parvitate sub

1 kleinheid, geringheid


+ parvo sub

1 klein kind, dreumes, kleuter
grandes e --s = groot en klein
classe de --s = kleuterklas


+ parvovirus sub

1 parvovirus


+ pascal sub

1 PHYSICA pascal (eenheid)
2 pascal (computertaal)


+ Pascal sub n pr

1 Pascal
triangulo de -- = driehoek van Pascal


+ pascalian adj

1 van Pascal
triangulo -- = driehoek van Pascal


pascer v

1 (laten) grazen, (laten) weiden
2 (af)grazen, weiden


pascha sub

1 Pascha (joods paasfeest)
2 Pasen
jorno/die de -- = paasdag
dominica de -- = paaszondag
lunedi de -- = paasmaandag
sabbato de -- = paaszaterdag
festa de -- = paasfeest
foco de -- = paasvuur
vacantias de -- = paasvakantie
vigilia de -- = paaswake
septimana de -- = paasweek
Insula de Pascha = Paaseiland
ovo de -- = paasei
lepore de -- = paashaas
repasto de -- = paasmaal
data de -- = paasdatum
dono/presente de -- = paasgeschenk/gave
predica/predication de -- = paaspreek
mercato de -- = paasmarkt


paschal adj

1 Pasen of het Pascha betreffend, paas...
agno -- = paaslam
candela/cereo -- = paaskaars
foco -- = paasvuur
ovo -- = paasei
confession -- = paascommunie
cantico -- = paaslied, paasgezang
vacantias -- = paasvakantie
communion -- = paascommunie
officio/servicio -- = paasdienst
data -- = paasdatum
predica/predication -- = paaspreek


+ pasha sub

1 HISTORIA pasja (Turks officier)


+ pasigraphia sub

1 pasigrafie


+ paso doble sub ESPANIOL

1 paso doble (dans)


+ pasquin sub

1 schotschrift, paskwil, pamflet, satire


+ pasquinada sub

1 schotschrift, paskwil, pamflet, satire


+ pasquinar v

1 hekelen (met een schotschrift belachelijk maken), er door halen


passabile adj

1 tamelijk, draaglijk, aanvaardbaar, redelijk, passabel


+ passabilemente adv

1 tamelijk (goed), nogal, vrij


+ passacaglia {alja} sub

1 vrolijke marsmuziek, passacaglia


passada sub

1 het passeren, het doortrekken, het voorbijgaan, het langstrekken, het langsrijden, doortocht


passage sub

1 het passeren, het voorbijgaan, het langskomen, het langstrekken, het langsrijden
ave de -- = trekvogel
2 doorgang, doortocht, overgang
derecto de -- = recht van overpad
-- de frontiera = grensovergang
-- protegite = voorrangskruising
-- interdicite/prohibite = geen doorgang, verboden toegang
FERROVIA -- a nivello (non) guardate/signalisate = (on)bewaakte overweg
-- inferior = onderdoorgang, tunnel(tje)
-- a/pro pedones = voetgangersoversteekplaats
-- zebrate = zebrapad
-- stricte = knelpunt
blocar le -- = de doorgang afsluiten
barrar/obstruer le -- = de doorgang belemmeren/versperren
aperir se un -- = zich een doortocht banen
3 het overgaan (tot), overgang (naar)
examine de -- = overgangsexamen
4 overtocht, oversteek, passage
-- del Rheno = overtocht over de Rijn
agente de --s = passageagent
section de --s = passageafdeling
5 passage, galerij, (lange en smalle) gang
6 vervoersprijs, vervoerskosten
billet de -- = passagebijet
7 passage (in een boek/muziekstuk)
-- del biblia = bijbelplaats
-- parallel = overeenkomende passage
-- intercalate = ingelaste passage
elucidar un -- per le contexto = een passage verduidelijken door de kontekst


passager adj

1 voorbijgaand, vluchtig, kortstondig
inamoramento -- = kortstondige verliefdheid
de character -- = van voorbijgaande aard
mention -- = aanstipping


passagero sub

1 passagier
-- clandestin = blinde passagier, verstekeling
nave de --s = passagiersschip
traino de --s = personentrein
servicio de --s = passagiersdienst
lista de --s = passagierslijst
traffico de --s = personenverkeer
transporto de --s = passagiersvervoer
avion de --s = passagiersvliegtuig


+ passamentar v

1 met passement(werk) versieren


+ passamenteria sub

1 passementerie, passementwerk, (decoratief) boordsel


+ passamentero sub

1 passementwerker/handelaar


+ passamento sub

1 passement, boordsel, boordband
-- de cappellos = hoedegarneersel


passante sub

1 voorbijganger, passant
attraher le attention del --s = de aandacht van de voorbijgangers trekken


passaporto sub

1 paspoort, pas
-- valide = geldig paspoort
-- perimite = verlopen paspoort
-- diplomatic = diplomatiek paspoort
controlar le --s = de paspoorten controleren
controlo del --s = pas(sen)controle
exhiber/presentar su -- = zijn pas laten zien/tonen
prorogar/prolongar/renovar un -- = een paspoort verlengen
falsificar un -- = een paspoort vervalsen
validitate de un -- = geldigheidsduur de un passaporto
facer prorogar le validitate de un -- = een paspoort laten verlengen
le expiration de un -- = het verlopen van een paspoort
mi -- expira = mijn paspoort verloopt
photo(graphia) de -- = pasfoto


passar v

1 oversteken, overtrekken, doortrekken, overgaan, doorkomen, gaan door
-- le frontiera = de grens overgaan
-- le ponte = de brug overgaan
-- un muro = over een muur klimmen/springen
-- un examine = een examen afleggen
facer -- un examine = een examen afnemen
ille ha passate le sexanta = hij is over de zestig
2 aanreiken, overhandigen, aangeven, doorgeven
-- le pipere = de peper doorgeven/aanreiken
-- in altere manos = in andere handen overgaan
3 doorbrengen (tijd)
-- le vacanties = de vakantie doorbrengen
-- le hiberno = overwinteren
-- per un periodo difficile = een moeilijke periode doormaken
io face isto pro -- le tempore = ik doe dit om de tijd door te komen
4 voorbijgaan, passeren, overschrijden, inhalen, te boven gaan
-- un auto(mobile) = een auto inhalen
isto passa mi fortias = dit gaat mijn krachten te boven
-- le mesura/le limites = te ver gaan
-- in silentio super = voorbijgaan aan, zwijgen over
le dolor ha passate = de pijn is over
le periculo ha passate = het gevaar is geweken
5 halen (door/langs/over), strijken (langs), steken (door/in)
-- per un cribro = door een zeef halen, zeven
-- per le exprimitor = door de wringer halen
-- al filo del spada = over de kling jagen
-- le spongia super = de spons halen over
-- un filo = een draad doorhalen
6 JURIDIC opmaken, passeren
-- un contracto = een contract opmaken
7 gaan (door), lopen (door), rijden (door), reizen

(door), passeren (door)

pro que le via es coperite de nive, on non pote -- = omdat de weg is ingesneeuwd, kunnen we er niet door
8 voorbijgaan, voorbijkomen, gaan (langs), passeren
le autobus ha passate a dece horas = de bus is om tien uur voorbijgekomen
9 gaan (van... naar...), overgaan (naar/tot)
-- al ordine del jorno = tot de orde van de dag overgaan
-- al attacco = tot de aanval overgaan
-- al offensiva = tot het offensief overgaan
-- al action = tot actie overgaan
-- al altere vita = het tijdelijke met het eeuwige verwisselen
-- al historia como = de geschiedenis ingaan als
-- in/a altere manos = in andere handen overgaan
-- de mano in mano = van hand tot hand gaan
facer -- le bottilia = de fles laten rondgaan
le bottilia passa = de fles gaat rond
le notitia passa de bucca a bucca = het bericht gaat van mond tot mond
-- de un extremo al altere = van het ene uiterste in het andere vervallen
-- al inimico = overlopen naar de vijand
10 doorgaan (voor), gelden (als)
ille passa pro un homine intelligente = hij gaat door voor een intelligente man
11 voorbijgaan (tijd), verstrijken
le tempore passa = de tijd verstrijkt
-- sin incidentes = zonder incidenten verlopen
12 passen (bij het kaartspel)


+ passarella sub

1 (voetgangers)brug, loopbrug, loopplank, bruggetje, vlonder
retirar le -- = de loopplank intrekken


+ passate adj

1 verleden, voorbijgegaan, vroeger, vorig
le anno/septimana/mense -- = vorig(e) jaar/week/maand
le tempore -- = het verleden
participio -- = verleden/voltooid deelwoord


passatempore sub

1 tijdverdrijf, ontspanning, verstrooiing
-- innocente = onschuldig tijdverdrijf


passato sub

1 verleden
-- remote = verre verleden
-- criminal = misdadig verleden
le memoria del -- = de herinnering aan het verleden
evocar le -- = het verleden oproepen
lassar in pace le -- = het verleden laten rusten
rader su -- = een streep door zijn verleden halen
isto forma parte del -- = dat behoort tot het verleden/de geschiedenis
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verleden tijd


+ passavante sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loopbrug
2 geleibiljet


passe

1 pas, toegangsbewijs
-- magnetic = magneetpas
2 SCHERMA uitval, passe
3 FOOTBALL pas(s)
-- retro = terugspeelbal
-- lateral = breedtepas
4 strijkbeweging (van een magnetiseur)
5 -- a pisces = vispas


passe-partout sub FRANCESE

1 passe-partout, loper
2 passe-partout, omlijsting


passere sub

1 ZOOLOGIA mus
-- montan = ringmus, bergmus, grauwmus, veldmus
nido de -- = mussennest
pluma de -- = mussenveer
ovo de -- = mussenei
volata de --s = zwerm mussen


passeriforme adj

1 musachtig


passibile adj

1 gevoelig, vatbaar, onderhevig (aan), onderworpen (aan)
2 JURIDIC -- de = (wettelijk) aansprakelijk voor


passibilitate sub

1 gevoeligheid, vatbaarheid, onderhevigheid


passiflor sub

1 BOTANICA passiebloem


+ passifloraceas sub pl

1 BOTANICA passifloraceae, passifloraceeën, passiebloemfamilie


+ passiflorina sub

1 passiflorine


passim adv

1 passim, verspreid, hier en daar, op verschillende plaatsen
pagina dece e -- = bladzijde tien en op andere plaatsen


+ passing-shot sub ANGLESE

1 SPORT passeerslag


passion sub

1 hartstocht, (grote) liefde, passie
-- irrepressibile/irreprimibile = onbedwingbare hartstocht
--es indomate = onbeteugelde hartstochten
resister a su --es = zijn hartstochten de baas blijven
constringer su --es = zijn hartstochten intomen
dominar su --es = zijn hartstochten bedwingen
satiar le --es = de hartstochten bevredigen
avivar le --es = de hartstochten opzwepen
-- pro le musica = grote liefde voor muziek
-- de mandar = machtswellust
le foco/ardor del -- = de gloed van de hartstocht
con -- = hartstochtelijk
flor de(l) -- = passiebloem
2 lijden (van Christus), lijdensverhaal, LITTERATURA passiespel
septimana del -- = lijdensweek
musica del -- = passiemuziek
septimana del -- = passieweek
tempore del -- = passietijd
predicar le -- = de passie preken


passional adj

1 hartstochtelijk, bezield, door hartstocht ingegeven
crimine -- = misdaad uit hartstocht/jaloezie begaan


passional sub

1 passieboek, verzameling levensgeschiedenissen van martelaren


+ passionalitate sub

1 hartstochtelijkheid, bezieldheid
-- de un amor = hartstochtelijkheid van een liefde


passionar v

1 de emoties doen oplaaien, passioneren
-- un debatto = de emoties tijdens een debat hoog doen oplaaien
passionate pro le joco = goklustig
discurso passionante = meeslepende redevoering
le chacos {sj} le passiona = hij heeft een passie voor schaken
ille se passiona facilemente = hij is licht ontvlambaar


passionario sub

1 passieboek, verzameling levensgeschiedenissen van martelaren


passionate adj

1 hartstochtelijk, vurig, hevig, heftig, onstuimig
odio -- = felle haat
amor -- = onstuimige liefde
passionatemente amorose = hartstochtelijk verliefd
amar passionatemente un cosa = een hartstochtelijke liefhebber zijn van iets


+ passionista sub

1 passionist (lid van de kloosterorde van het H.Kruis)


passive adj

1 passief, lijdelijk, niet handelend, niet actief
resistentia -- = lijdelijk verzet
debita -- = uitschuld
observar/reguardar passivemente = lijdelijk toezien
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA lijdend, passief
forma/voce -- = lijdende vorm
verbo -- = passief werkwoord


+ passivismo sub

1 passivisme, passiviteit


passivitate sub

1 lijdelijkheid, passiviteit


passivo sub

1 COMMERCIO schulden, lasten
stato del activo e del -- = staat van baten en schulden
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA passief, lijdende vorm, passivum


passo sub

1 pas, stap, schrede
a duo --s = op korte afstand, vlakbij
-- de duo = pas de deux (ballet)
-- a -- = stap voor stap
-- reduplate = versnelde pas
-- cadentiate = ritmische pas (bij het marcheren)
-- de dansa = danspas
-- in avante = stap voorwaarts
non mover un -- = geen stap verzetten
marcar le -- = pas op de plaats maken
decelerar/relentar/reducer le -- = langzamer gaan lopen
sequer le --s de un persona = iemand op de voet volgen
ceder le -- a un persona = iemand laten voorgaan
conducer le --s de un persona = iemand leiden
sequer le --s de un persona = in iemands voetsporen treden
facer -- false = struikelen, uitglijden, FIGURATE een misstap begaan
facer un -- = een stap doen
impedir le -- a un persona = iemand de weg versperren
allongar le -- = flink doorstappen
a omne/cata -- = (op) elk moment, heel vaak, alsmaar
con -- rapide = met gezwinde pas
avantiar con --s de gigante = met reuzenschreden vooruitgaan
precipitar su --s = zich haasten
2 gang, pas, loop, tred, het lopen, stap (van paard, etc.)
-- de limace = slakkengang
-- de oca = ganzenpas
-- de cursa = looppas
-- de parada = paradepas
-- titubante = waggelgang
ir a -- de tortuca = met een slakkegangetje lopen
esser/ir in/al -- = in de pas lopen
3 traptrede, sport (van ladder)
4 pas, doorgang, engte
Passo de Calais = Nauw van Calais
-- de montania = bergpas
-- subterranee = ondergrondse doorgang
5-- de un vite/de un helice/de un rota dentate = slag/wenteling van een schroef/propeller/tandwiel
vite con -- a dext(e)ra = rechtse schroef
vite con -- a sinistra = linkse schroef
vite con -- variabile/adjustabile
vite con -- simple = vaarschroef


pasta sub

1 deeg, beslag
-- foliate = bladerdeeg
-- a/de torta = taartdeeg
--s (alimentari) = deegwaren (vermicelli, spaghetti, macaroni, etc.)
-- al sesamo = sesampasta
-- de amandolas = amandelpers
panetto al -- de amandolas = amandelbroodje
2 pasta
-- adhesive = kleefpasta
-- a polir = slijppasta
-- de ligno = houtpulp
-- de silicone = siliconenkit


pastata sub

1 paté, vleespastei
-- de carne = vleespastei
-- de ficato = leverpastei
-- de ficato de oca = ganzeleverpastei
-- de crangones = garnalenpastei
-- de lepore = hazepastei
-- de pullo = kippepastei


pastellista sub

1 pastellist, pastelschilder, pasteltekenaar


pastello sub

1 pastel (droge kleurstof)
creta de -- = pastelkrijt
2 pastelstift
3 pasteltekening
designo al -- = pasteltekening
portrait (F) al -- = pastelportret
pinger al -- = pastelschilderen
pictor al -- = pastelschilder, pastellist


+ pasteurian adj

1 Pasteur...
doctrina -- = leer van Pasteur


pasteurisar v

1 pasteuriseren
-- lacte = melk pasteuriseren


+ pasteurisate adj

1 gepasteuriseerd
lacte -- = gepasteuriseerde melk


pasteurisation sub

1 het pasteuriseren, pasteurisatie


pasteurisator sub

1 iemand die pasteuriseert


+ pastichar {sj} v

1 een pastiche maken van, pasticheren


+ pastiche sub FRANCESE

1 pastiche, nabootsing, (slechte) kopie, (goedkope) imitatie


+ pastificar v

1 deeg maken/bereiden


+ pastification sub

1 deegbereiding


+ pastificator sub

1 deegbereider


pastilla sub

1 pastille, tablet (anque MEDICINA)
-- a suger = zuigtablet
-- de anis (F) = anijstablet
-- pectoral = borstpastille
-- de quinina = kininetablet
-- de vitaminas = vitaminetablet
-- contra le tusse = hoestpastille
-- vermifuge = wormkoekje
2 pastille, snoepje
-- de chocolate {sj} = chocolaatje, flik(je)
-- de mentha (piperate) = pepermuntje


+ pastinaca sub

1 BOTANICA pastinaak
radice de -- = pastinakewortel
semine de -- = pastinakezaad
2 ZOOLOGIA pijlstaartrog


pastissar v

1 banketbakken


pastisseria sub

1 banketbakkerij, banketbakkerswinkel, koekbakkerswinkel
forma de -- = bakvorm
placa de -- = bakblik
rolo de -- = deegrol
2 gebak(jes), taart
-- al butyro = botergebak
-- legier = luchtig gebak
-- vanillate = vanillegebak
-- al fructos = vruchtengebak/taart
3 gebakje, taartje


pastissero sub

1 banketbakker, koekbakker
garson de -- = banketbakkersknecht


pastisso sub

1 pastei
crusta de -- = pasteikorst


pastor sub

1 herder, scheper
-- de capras = geitenhoeder
-- de oves = schaapherder
can de -- = herdershond
cabana de --es = herdershut
2 zieleherder, priester
-- de anima = zielenherder
le Bon Pastor = de Goede Herder
Pastor Supreme = Opperherder (Christus, paus)
3 dominee, predikant


pastoral adj

1 herders..., pastoraal, landelijk
roman -- = herdersroman
poesia -- = herderspoëzie
litteratura -- = pastorale literatuur
baston/bacula -- = staf van de herder
2 CATHOLICISMO herderlijk, pastoraal
littera/epistola -- = herderlijk schrijven
consilio -- = pastoraal beraad
theologia -- = pastorale theologie


pastoral sub

1 LITTERATURA pastorale, herdersroman, herdersdicht, herdersspel
2 MUSICA pastorale
3 CATHOLICISMO herderlijk schrijven


pastorato sub

1 herdersambt, predikambt, pastoraat
2 domineeschap


pastorella sub

1 LITTERATURA pastourelle (dialoog tussen ridder en herderinnetje)
2 herderslied


pastose adj

1 deegachtig, dik(vloeibaar), papp(er)ig, brijachtig, pasteus


pastositate sub

1 deegachtigheid, papperigheid


pastura sub

1 weideplaats, weide (voor het vee)
-- de oves = schapeweide
-- alpestre = alpenweide
menar le vaccas al -- = de koeien naar de wei brengen
facer cambiar de --s = verweiden
2 (vee)voeder, gras


pasturar v

1 weiden (van vee)


+ pat, patta sub

1 CHACO pat


pata sub

1 poot (van dier)
-- ambulatori = loopvoet
-- de anate = eendepoot
--s de un lepore = lopers van een haas
le catto le ha date un colpo de -- = de kat haalde naar hem uit
a quatro --s = op handen en voeten
dar le -- = pootje geven
un "m" ha tres --s = een "m" heeft drie poten


+ patagio sub

1 huidplooi (tussen vleugels en lichaam), vlieghuid (van vleermuis)


+ patagon adj

1 Patagonisch


+ patagon sub

1 Patagoniër


+ Patagonia sub n pr

1 Patagonië


+ patagonian adj

1 Patagonisch


+ patagoniano sub

1 Patagoniër


+ pataphysica sub

1 patafysica (satire van wetenschappelijk denken, o.a. bij A.Jarry)


+ patarasso sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES pardoen


patata sub

1 aardappel
-- de terra/solo argillose = kleiaardappel
-- de hiberno = winteraardappel
-- industrial = fabrieksaardappel
-- a plantar = pootaardappel
-- pro le consumo/consumption, -- destinate al consumo/consumption = consumptieaardappel
-- pellate = geschilde aardappel
-- farinose = kruimelige aardappel
-- nove/novelle = nieuwe aardappel
--s con pelle = aardappels in de schil
commercio de --s = aardappelhandel
mercante/commerciante de --s = aardappelhandelaar/boer
venditor de --s = aardappelverkoper
mercato de --s = aardappelmarkt
croquette (F) de -- = aardappelkroket
puree (F) de --s = aardappelpurée
salata de --s = aardappelsalade/sla
fecula/farina de --s = aardappelmeel
recolta de --s = aardappeloogst, aardappelcampagne
pelle de -- = aardappelschil
folios de --s = aardappelloof
campo de --s = aardappelveld
suppa de --s = aardappelsoep
torta de --s = aardappelkoek
--s frite = patates frites, friet, frieten
cornetta de --s frite = zakje patat
fecula/amylo de --s = aardappelzetmeel
cultura/cultivation de --s = aardappelteelt
cultor/cultivator de --s = aardappelteler
cocer --s = aardappels koken


+ patchouli {sjoe} sub

1 BOTANICA patchouli


+ patchwork sub ANGLESE

1 patchwork, lapjeswerk


pâté sub FRANCESE

1 paté


patella sub

1 braadpan, koekenpan
-- a/de frir = braadpan
-- chinese {sj} = wok
-- forate = gaatjespan
torta de -- = pannenkoek
torta de -- al lardo = spekpannenkoek
torta de -- con sirop/melassa = pannenkoek met stroop
facer tortas de -- = pannenkoeken bakken
platte como un torta de -- = zo plat als een pannenkoek
2 nap(jes)slak, puntkokkel, schaalhoorn
3 ANATOMIA knieschijf


+ patellar adj

1 ANATOMIA knieschijf...
reflexo -- = knieschijfreflex


patellata sub

1 panvol


patellero sub

1 pannenmaker


patelliforme adj

1 schaalvormig, schotelvormig, napvormig


+ patena sub

1 CATHOLICISMO pateen, hostieschoteltje


patentar v

1 patenteren
2 een patent/octrooi geven of uitreiken aan


patentato sub

1 patenthouder


patente adj

1 open(baar), niet geobstrueerd
2 HISTORIA littera -- = patentbrief, privilegebrief


patente sub

1 vergunning (voor de uitoefening van een beroep of het hebben van een handelszaak)
2 HISTORIA patentbrief, privilegebrief
3 patent, octrooi
demanda de - = octrooiaanvraag
regulamento del --s = octrooireglement
systema de --s = octrooistelsel
proprietario/titular de un -- = patenthouder, octrooihouder


pater familias LATINO

1 HISTORIA pater familias, gezinshoofd


paternal adj

1 van de vader, vader...
amor -- = vaderliefde
casa -- = ouderlijk huis
autoritate -- = vaderlijke autoriteit
patrimonio -- = vaderlijk erfgoed
ascendentia -- = voorgeslacht van vaderszijde
oncle -- = oom van vaderszijde
complexo -- = vadercomplex
imago -- = vaderimago
figura -- = vaderfiguur
deber -- = vaderplicht
latere -- = vaderszijde
feritate -- = vadertrots
instincto -- = vaderinstinct
2 als van een vader, vaderlijk


+ paternalismo sub

1 paternalisme, bevoogding, bevoogdend optreden


+ paternalista adj

1 paternalistisch, bevoogdend
methodos -- = paternalistische methoden


+ paternalistic adj

1 paternalistisch, bevoogdend
methodos -- = paternalistische methodes


paterne adj

1 van de vader, vader...
amor -- = vaderliefde
casa -- = ouderlijk huis
autoritate/poter -- = vaderlijk gezag/macht
patrimonio -- = vaderlijk erfgoed
ascendentia (de latere) -- = voorgeslacht van vaderszijde
granpatre (de latere) -- = grootvader van vaderszijde
oncle -- = oom van vaderszijde
complexo -- = vadercomplex
imago -- = vaderimago
figura -- = vaderfiguur
deber -- = vaderplicht
latere -- = vaderszijde
feritate -- = vadertrots
instincto -- = vaderinstinct
2 als van een vader, vaderlijk


paternitate sub

1 vaderschap (anque FIGURATE)
recerca de -- = vaderschapsonderzoek
congedo de -- = vaderschapsverlof
negar/denegar le -- = het vaderschap loochenen


+ Pater Noster LATINO

1 RELIGION Onze Vader (gebed)


pathetic adj

1 pathetisch, aangrijpend, aandoenlijk
discurso -- = aangrijpende redevoering
un historia -- = een aandoenlijk verhaal
le character -- de un historia = de aandoenlijkheid van een verhaal
describer un cosa patheticamente = iets aandoenlijk beschrijven


+ patheticitate sub

1 pathetisch karakter, aandoenlijkheid
le -- de un historia = de aandoenlijkheid van een verhaal


pathogene adj

1 MEDICINA ziekte verwekkend, ziekte veroorzakend, pathogeen
germine -- = ziektekiem
agente/microbio -- = ziekteverwekker
bacterio -- = ziekteverwekkende bacterie


pathogenese (-esis) sub

1 MEDICINA pathogenese


pathogenetic adj

1 MEDICINA pathogenetisch


pathogenia sub

1 MEDICINA pathogenie


pathogenic adj

1 MEDICINA pathogenetisch


+ pathogenicitate sub

1 MEDICINA pathogeniteit


+ pathogeno sub

1 pathogene stof, ziekteverwekker


pathognomia sub

1 MEDICINA pathognomie


pathognomonic adj

1 Vide: pathognostic


+ pathognostic adj

1 MEDICINA pathognostisch
symptomas -- = pathognostische symptomen


+ pathographia sub

1 ziektebeschrijving, pathografie


pathologia sub

1 pathologie, ziektenkunde, ziektenleer
-- general = algemene pathologie
-- cellular = cellulaire pathologie
-- mental = leer der geestesziekten
-- vegetal = plantenziektenkunde
laboratorio de -- = pathologisch laboratorium


pathologic adj

1 MEDICINA pathologisch, ziektenkundig
laboratorio -- = pathologisch laboratorium
anatomia -- = pathologische anatomie
physiologia -- = pathologische fysiologie
2 MEDICINA pathologisch, ziekelijk
phenomeno -- = pathologisch verschijnsel, ziekteverschijnsel
processo -- = ziekteproces, ziekteverloop


pathologista sub

1 MEDICINA patholoog


pathologo sub

1 MEDICINA patholoog


+ pathomania sub

1 pathomanie, ziekelijk gedrag


+ pathophobia sub

1 pathofobie, ziektevrees


+ pathophysiologia sub

1 MEDICINA pathofysiologie


+ pathophysiologic adj

1 MEDICINA pathofysiologisch


+ pathopsychologia sub

1 MEDICINA pathopsychologie


+ pathopsychologic adj

1 MEDICINA pathopsychologisch


pathos sub

1 medelijden
2 pathos, aandoenlijkheid
3 THEATRO, RHETORICA pathos


+ patibile adj

1 wat geleden kan worden


+ patibular adj

1 van de galg, galgen...
facie/visage -- = galgentronie
humor -- = galgenhumor
loco -- = galgenveld


+ patibulo sub

1 galg, schavot
palo de -- = galgpaal
campo de --s = galgeveld
conducer al -- = naar de galg voeren


patientar v

1 geduld oefenen, geduldig afwachten
facer -- un persona = iemand laten wachten


patiente adj

1 geduldig, lijdzaam


patiente sub

1 patient
association de --s = patiëntenvereniging


patientia sub

1 geduld
-- angelic/de angelo = engelengeduld
-- de Job = jobsgeduld
exemplo/modello/para(n)gon de -- = toonbeeld van geduld
exhortation al -- = aansporing tot geduld
haber -- = geduld hebben
demonstrar -- = gedult oefenen
conservar le -- = het geduld bewaren
perder le -- = het geduld verliezen
un pauco/poco de --, per favor! = even geduld a.u.b.!
2 patience (kaartspel)
joco de -- = patiencespel


patin sub

1 schaats
corregia de -- = schaatsriem
lamina de -- = schaatsijzer
calceo/scarpa de -- = schaatsschoen
-- obtuse = botte schaats
-- de figura = kunstschaats
-- de rotas = rolschaats
poner se/mitter se le --es = de schaatsen aanbinden/onder doen
affilar --es = schaatsen slijpen
affilator de --es = schaatsenslijper


+ patina sub

1 patina, patijn


patinage sub

1 het schaatsen(rijden)
-- super rotas = het rolschaatsen
-- de velocitate = het hardrijden op de schaats
-- de figuras/artistic = het kunstrijden op de schaats
campion de -- = schaatskampioen, kampioen op de schaats
campionato de -- = schaatskampioenschap
club (A) de -- = schaatsclub
pista/area de -- = ijsbaan
pista/area de -- artificial = kunstijsbaan
marathon de -- = schaatsmarathon
saison (F) de -- = schaatsseizoen


+ patinar (I) v

1 patineren, patijnen


patinar (II) v

1 schaatsen(rijden)
-- de velocitate = hardrijden op de schaats
-- super rotas = rolschaatsen
apprender a -- = leren schaatsenrijden


+ patinate adj

1 gepatineerd


+ patination sub

1 patinering


patinator sub

1 schaatser, schaatsenrijder
-- de tote categorias = allrounder
club (A) de --es = schaatsclub, ijsclub


+ patinatorio sub

1 ijsbaan
-- natural = natuurijsbaan
-- artificial = kunstijsbaan
-- coperte/coperite = overdekte (ijs)baan
-- pro debutantes = krabbelbaan
le strata es un ver -- = het is spekglad op straat


+ patinette sub

1 autoped, step


+ patinose adj

1 gepatineerd


+ patio sub ESPANIOL

1 patio
casa con -- = patiowoning
bungalow (A) con -- = patiobungalow


patir v

1 te lijden hebben, lijden, pijn voelen
su sanitate patira de isto = zijn gezondheid zal eronder lijden
-- del corde = het aan het hart hebben
-- del renes = een nierkwaal hebben
-- de un indigestion = zijn maag bederven
-- de oppression in le pectore = last hebben van beklemming op de borst
-- de vertigo = aan kolder lijden
facer -- fame = uithongeren


patois sub FRANCESE

1 patois, gewesttaal, tongval


patrastro sub

1 stiefvader


patre sub

1 vader
-- adoptive = pleegvader
-- de familia = huisvader
-- natural = natuurlijke vader
-- legal/legitime = wettelijke vader
-- affin = schoonvader
-- spiritual = geestelijke vader
Jan Jansen -- = Jan Jansen senior
2 RELIGION vader, pater
le Sancte Patre = de Heilige Vader, de Paus
Patres Blanc = Witte paters
Patre celestial = hemelse vader
-- del ecclesia = kerkvader
in nomine del Patre, del Filio e del Sancte Spirito = in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest


patrenostre sub

1 onze vader (gebed)
2 grote kraal van de rozenkrans


patria sub

1 vaderland
sin -- = staatloos
-- adoptive/de adoption = aangenomen vaderland, tweede vaderland
amor al/del -- = vaderlandsliefde
trair su -- = zijn vaderland verraden
traitor del -- = landverrader
servir le -- = het vaderland dienen
defender le -- = het land verdedigen
combatter pro le -- = voor het vaderland strijden
cader pro le -- = voor het vaderland vallen
2 geboorteplaats, geboortestreek
FIGURATE
-- del architectura = bakermat van de architectuur
Nederland es le -- del tulip(an)es = Nederland is het land van de tulpen


patriarcha sub

1 ANTIQUE TESTAMENTO aartsvader, patriarch
2 CATHOLICISMO ROMAN CATHOLICISMO GREC patriarch


patriarchal adj

1 patriarchaal, aartsvaderlijk
mores -- = aartsvaderlijke zeden/gebruiken
vita -- = patriarchale levenswijze
basilica -- = patriarchale basiliek
societate -- = patriarchale samenleving
dignitate -- = patriarchale waardigheid


patriarchato sub

1 patriarchaat (tgov matriarchaat)
2 ECCLESIA patriarchaat, waardigheid/zetel/ambtsduur/gebied van een patriarch


patriarchia sub

1 patriarchaat (tgov matriarchaat)


patriciato sub

1 HISTORIA ROMAN patriciaat
le potentia del -- = de macht van het patriciaat


patricie adj

1 HISTORIA ROMAN patricisch
2 patricisch, aanzienlijk, aristocratisch
familia -- = patriciërsgeslacht
casa -- = patriciërshuis


patricio sub

1 HISTORIA ROMAN patriciër
2 patriciër, aristocraat


Patricio sub n pr

1 Patrick


+ patrilineal adj

1 patrilineaal, patrilineair


+ patrilinear adj

1 patrilineair, patrolineaal


+ patrilocal adj

1 patrilokaal


patrimonial adj

1 patrimoniaal, geërfd
benes -- = erfgoederen
derectos -- = erfrechten


patrimonio sub

1 erfdeel, erfgoed, familiegoed, patrimonium
le -- del humanitate = het erfgoed der mensheid
-- architectural = architectonisch erfgoed
-- cultural = cultureel erfdeel, cultuurbezit
-- materne/maternal = moederlijk erfdeel
-- paterne/paternal = vaderlijk erfdeel
-- lexical = taalschat
-- de Sancte Petro = het patrimonium Petri
dissipar su -- = zijn erfdeel verkwisten


patrino sub

1 peetvader, peter, peetoom


patriota sub

1 patriot, vaderlander


patriota adj

1 vaderlands, patriottisch, vaderlandslievend


patriotic adj

1 vaderlands, patriottisch, vaderlandslievend
sentimentos -- = vaderlandslievende gevoelens
cantos -- = vaderlandse liederen
ardor -- = patriotisch vuur


patriotismo sub

1 patriotisme, vaderlandsliefde
acto de -- = vaderlandse daad


patrista sub

1 kenner van de patristiek, patroloog


patristic adj

1 patristisch
traditiones -- = patristische tradities
obras -- = geschriften van kerkvaders, kerkvaders


patristica sub

1 patristiek, patrologie


patristico sub

1 kenner van de patristiek, patroloog


+ patrocinante sub

1 Vide: patrocinator


+ patrocinar v

1 beschermen, begunstigen, sponsoren


+ patrocinator sub

1 beschermer, begunstiger, sponsor


+ patrocinio sub

1 bescherming, begunstiging, patronaat, sponsoring
sub -- de = onder beschermheerschap van


+ patroclin adj

1 BIOLOGIA patroclien


+ patroclinia sub

1 BIOLOGIA patroclinie, vaderlijke erfelijkheid


patrologia sub

1 patrologie, patristiek
-- grec/latin = Griekse/Latijnse teksten der kerkvaders


+ patrologic adj

1 patrologisch
recercas -- = pa-trologisch onderzoek


+ patrologista sub

1 patroloog


+ patrologo sub

1 patroloog


patrona sub

1 patrones, beschermheilige
2 patrones, beschermvrouw


patronage sub

1 patronaat, bescherming, beschermheerschap, beschermvrouwschap


patronal adj

1 patronaal
festa -- = feest op de naamdag van de schutspatroon/patrones


patronato sub

1 patronaat, bescherming, beschermheerschap, beschermvrouwschap


patronessa sub

1 patrones, begunstigster, regentes, actief lid van een liefdadigheidsvereniging


patronisar v

1 beschermheer/vrouw zijn voor, patroniseren, beschermen, steunen, aanbevelen, begunstigen


patrono sub

1 beschermheer, mecenas
2 beschermheilige
3 schipper (kapitein)
4 patroon, voorbeeld, model, vorm
-- de un gonna/gonnella = patroon voor een rok
COMPUTATOR recognition de -- = patroonherkenning
-- de broderia = borduurpatroon
-- de vita = leefpatroon
-- conjunctural = conjunctuurpatroon
5 sjablone, mal


patronymic adj

1 familie..., geslachts...
nomine -- = geslachtsnaam, vadersnaam, familienaam


patronymico sub

1 patronymicum, geslachtsnaam, vadersnaam, familienaam


patrulia sub

1 patrouille
-- de recognoscentia = verkenningspatrouille
-- motorisate = gemotoriseerde patrouille
auto(mobile) de -- = patrouillewagen


patruliar v

1 patrouilleren, de ronde doen, op patrouille gaan


patruliator sub

1 lid van een patrouille
2 (surveillerende) agent
3 patrouilleboot, patrouillevliegtuig
lancha {sj} -- = patrouilleboot


+ patute adj

1 met plompe poten


pauc adj

1 weinig, niet veel
in -- parolas = in het kort
in -- = binnenkort, weldra, spoedig


+ paucidentate adj

1 BOTANICA weinigtandig


+ pauciflor adj

1 BOTANICA weinigbloemig
heleocharis -- = armbloemige waterbies


+ paucifolie v

1 BOTANICA met weinige blaadjes


+ paucinerve adj

1 BOTANICA weinignervig


paucitate sub

1 geringheid, schaarste


pauco adv

1 weinig, niet veel, niet erg, bijna niet
ille es -- intelligente = hij is niet erg intelligent
-- populate = dun bevolkt
-- natural = onnatuurlijk
-- sympathic = onsympathiek
-- san = ongezond
alimentos -- nutritive = slappe kost, liflafjes


+ pauco sub

1 een beetje, een weinig
un -- de aqua = een beetje water
-- a -- = beetje bij beetje, van lieverlede, allengs, langzamerhand, stilaan
un infante se contenta de -- = een kinderhand is gauw gevuld
in -- = binnenkort, spoedig


Paula sub n pr

1 Paula


paulin adj

1 Paulinisch, van de apostel Paulus, Paulus...


Paulina sub n pr

1 Pauline


paulinismo sub

1 THEOLOGIA paulinisme, paulinische leer


+ paulinista sub

1 paulinist


paulista sub

1 CATHOLICISMO paulist (lid van Amerikaanse priesterorde)


Paulo sub n pr

1 Paulus, Paul
le epistolas de Sancte -- = de Paulinische brieven


+ paulownia sub

1 BOTANICA (Anna-Paulowna(boom), kiri(boom)


paupere adj

1 arm, schamel, karig
-- como Job = paupere como Job
le paises -- = de arme landen
solo -- = schrale/onvruchtbare bodem/grond


+ paupere sub

1 arme
casa/asylo de --s = armenhuis
--s de spirito = armen van geest


+ pauperisar v

1 verpauperen, pauperiseren
le quartiero se ha rapidemente pauperisate = de wijk is snel verpauperd
population pauperisate = verpauperde bevolking


+ pauperisation sub

1 verpaupering


pauperismo sub

1 pauperismo, chronische armoede


paupertate sub

1 armoede, armoedigheid
-- del solo = schraalheid/onvruchtbaarheid van de bodem/grond
-- intellectual = geestelijke armoede
-- secrete/celate = stille armoede
-- dorate = vergulde armoede


pausa sub

1 pauze, rust, tussenpoos
-- respiratori = adempauze
-- de mediedie = middagpauze
-- del lunch (A) = lunchpauze
sin -- = aan één stuk, zonder onderbreking
facer un -- de caffe = een koffiepauze houden
2 MUSICA hele maat rust
medie -- = halve maat


pausar v

1 pauzeren, even rust nemen
2 MUSICA een maat rust hebben


+ pausation sub

1 het pauzeren, het even rust nemen


pavage sub

1 het bestraten, het plaveien, het bevloeren, het betegelen
le -- de un cammino = het bestraten van een weg


pavana sub

1 MUSICA, ARTE DE DANSA pavane


pavide adj

1 bevreesd, ontsteld, angstig, timide, bedeesd
reguardo -- = angstige blik


+ paviditate sub

1 bevreesdheid, ontsteldheid, angst


pavilion sub

1 paviljoen, tent, zonnetent
2 gebouwtje
3 ANATOMIA oorschelp


pavimentar v

1 bestraten, plaveien, bevloeren, betegelen


pavimentation sub

1 het bestraten, het plaveien, het bevloeren, het betegelen


+ pavimentator sub

1 iemand die bestraat/plaveit/bevloert/betegelt
-- de stratas = stratenmaker


pavimento sub

1 stenen vloer
-- de mosaico = mozaïekvloer
-- de quadrellos = tegelvloer
-- del banio = badkamervloer
2 bestrating, plaveisel, wegdek
-- asphaltate = asfaltbestrating
-- ornamental/decorative = sierbestrating


pavir v

1 bestraten, plaveien, bevloeren, betegelen
-- un cammino = een weg bestraten


pavitor sub

1 iemand die bestraat/plaveit/bevloert/betegelt
-- de stratas = stratenmaker


+ Pavlov sub n pr

1 Pavlov


+ pavlovian adj

1 reaction -- = pavlovreactie


pavon sub

1 ZOOLOGIA pauw
cauda de -- = pauwenstaart
pluma de -- = pauwenveer
nido de -- = pauwennest
le -- aperi le cauda = de pauw zet zijn staart uit
coperir se del pennas del -- = met andermans veren pronken


+ pavona sub

1 ZOOLOGIA pauwhen


pavonisar v

1 stappen als een pauw, trots doen


pavor sub

1 angst, vrees, ontsteltenis, schrik
-- panic = panische angst
-- del inferno = angst voor de hel
-- infantin/de infante = kinderangst
-- injustificate/infundate/non fundate = koudwatervrees
-- initial = drempelvrees
paralysate de -- = verlamd van schrik
morir de -- = van schrik doodblijven
viver con -- = in angst leven
reaction de -- = schrikreactie
haber -- de un cosa = bang zijn voor iets
haber un -- mortal = doodsbang zijn
tremular de -- = beven van angst
infunder -- a un persona = iemand vrees inboezemen
per -- de = uit vrees voor
de -- que = uit vrees dat


pavorose adj

1 bang, angstig


+ paxillo sub

1 BOTANICA
-- involute = krulzoom


+ pean sub

1 poean, hymne aan Apollo, lofzang, zegezang


+ pebrina sub

1 peperspikkelziekte (van zijderupsen)


+ pecari sub

1 ZOOLOGIA pekari, navelzwijn
2 pekari(leer)
guanto de -- = pekarihandschoen


peccabile adj

1 zondig, schuldig
le natura -- del homine = de zondige natuur van de mens


peccabilitate sub

1 zondigheid


peccadilio sub

1 kleine zonde, pekelzonde, kleine misstap, licht vergrijp


peccante adj

1 zondigend


+ peccar v

1 zondigen
-- de superficialitate = zich bezondigen aan oppervlakkigheid


peccatilio sub

1 kleine zonde, pekelzonde, kleine misstap, licht vergrijp


peccato sub

1 zonde
-- capital = hoofdzonde
-- mortal = doodzonde
-- venial = vergeeflijke zonde
-- irremissibile = onvergeeflijke zonde
-- original/de origine = erfzonde
-- de juventute = jeugdzonde
un vita de --s = een zondig leven
su --s de juventute = de dwalingen van zijn jeugd
remission del --s = vergeving van zonden
expiation de --s = verzoening van zonden
confessar su --s = zijn zonden opbiechten
viver in le -- = een zondig leven leiden


peccator sub

1 zondaar
-- incorrigibile/impenitente = verstokte zondaar


pechblende sub GERMANO

1 MINERALOGIA pechblende


pecia sub

1 stuk, exemplaar, (onder)deel, lap
--s de assemblage = schroeven en moeren
-- de junction = verbindingsstuk, mof, schoen
-- de recambio/distachate {sj} = reserve-onderdeel
-- de museo = museumstuk
-- de labor/de travalio = werkstuk
-- postal = poststuk
-- de reduction = verloopstuk
-- a -- = stuk voor stuk
vender al -- = per stuk verkopen
un euro le -- = een euro per stuk
ille es un homine de un -- = hij is een man uit één stuk (gegoten)
2 stuk, brok, scherf
in --s = in brokken, in stukken, kapot
3 geldstuk, munt
-- de moneta = geldstuk
-- de auro = goudstuk
-- de argento = zilverstuk
-- false = valse munt
4 stuk, muziekstuk, toneelstuk
-- de musica = muziekstuk
-- de theatro = toneelstuk
-- vocal = zangstuk
5 veld, akker
6 MILITAR stuk, kanon, geschut
-- de artilleria = stuk geschut
7 stuk, schaakstuk, damschijf, etc.
-- de chacos {sj} = schaakstuk
8 JURIDIC stuk, document, akte, processtuk
--s de identitate = (identiteits)papieren
-- processual/de processo = processtuk


pecietta sub

1 stukje
-- de ferro = stukje ijzer
2 muntstukje
3 toneelstukje


+ pectase sub

1 BIOCHIMIA pectase


+ pectato sub

1 CHIMIA pectaat


pectic adj

1 BIOCHIMIA pectine...
acido -- = pectinezuur


pectina sub

1 BIOCHIMIA pectine


pectinar v

1 kammen
-- se le capillos = zijn haar kammen
2 kaarden (wol)


+ pectinate adj

1 kamvormig
lana -- = kamwol BOTANICA
folio -- = kamvormig blad
ANATOMIA musculo -- = kamspier


pectinator sub

1 wolkaarder
2 kaardmachine


pectinatura sub

1 kapsel, haardracht
-- punk (A) = punkkapsel
-- coperte = gedekt kapsel
-- neglecte = slordig kapsel


pectine sub

1 kam
-- de tasca = zakkammetje
-- de cavallo = roskam
-- de celluloide = celluloidkam
-- de osso = benen kam
-- fin = fijne kam, stofkam, luizenkam, netenkam
in forma de -- = kamvormig
lisiar con un -- = gladkammen
2 kaarde (voor wol)
-- de cardator = wolkam
3 ZOOLOGIA kamschelp


pectineria sub

1 kammenfabriek


pectinero sub

1 kammenmaker, kammenfabrikant


pectinibranchie adj

1 ZOOLOGIA behorend tot de pectinibranchia


pectinibranchios sub pl

1 ZOOLOGIA pectinibranchia


pectiniera sub

1 kametui


+ pectinifere adj

1 BOTANICA een of meer kamvormige organen dragend


+ pectiniforme adj

1 kamvormig
branchias -- = kamvormige kieuwen


pectoral adj

1 borst...
pastilla -- = borstpastille
sirop -- = abdijsiroop
musculo -- = borstspier
region -- = borststreek
aletta/pinna -- = borstvin
pannello -- = slab(betje)
cruce -- = pectoraal


pectoral sub

1 ECCLESIA pectorale, borstlap
2 borststuk, borstpantser


pectore sub

1 borst
angina del -- = angina pectoris
affection de -- = borstaandoening
cancere del -- = borstkanker
nodulo in le -- = knobbeltje in de borst
largessa del -- = borstwijdte
pilo de -- = borsthaar
voce de -- = borststem
mesura de -- = borstomvang
a altor de -- = op borsthoogte
batter se le -- = zich op de borst slaan
-- pendente = hangborst
2 boezem (van vrouw), borst
-- materne/maternal/de matre = moederborst


+ pectore-blau sub

1 ZOOLOGIA blauwborst


pectore-rubie sub

1 ZOOLOGIA roodborstje


pecular v

1 verduisteren (van overheidsgelden)


peculato sub

1 verduistering (van overheidsgelden)


peculator sub

1 verduisteraar (van overheidsgelden)


peculiar adj

1 eigenaardig, karakteristiek, van anderen verschillend, bijzonder
odor -- = karakteristieke geur
pronunciation -- = eigenaardige uitspraak
2 vreemd, raar


peculiaritate sub

1 eigenaardigheid, bijzonderheid, (typisch) kenmerk
--s rhythmic = ritmische eigenaardigheden
2 vreemde/rare eigenschap


peculio sub

1 privé eigendom
2 spaarpenningen, spaarpot
3 JURIDIC peculium


pecunia sub

1 geld
penuria de -- = geldschaarste
manco de -- = geldgebrek
-- corruptive = smeergeld


pecuniari adj

1 geld..., geldelijk, financieel, pecuniair
adjuta/auxilio -- = geldelijke hulp, financiële steun
pena -- = geldstraf, geldboete
question -- = geldkwestie
valor -- = geldswaarde
interesses -- = pecuniaire belangen
preoccupationes/embarrasso -- = geldzorgen
medios/recursos -- = geldmiddelen
sanction -- = dwangsom
adjutar un persona pecuniarimente = iemand financieel steunen


pecuniose adj

1 over veel geld beschikkend, rijk


pedage sub

1 tol(geld), bruggeld, overzetgeld, etc.
-- fluvial = riviertol
-- de canal = kanaaltol
-- de esclusa = sluisgeld
derecto de -- = tolrecht, tolheffing
ponte a/de -- = tolbrug
cammino/via a/de = tolweg
autovia a/de -- = autosnelweg met tolheffing, autotolweg
tunnel (A) a/de -- = toltunnel
guardiano de -- = tolbaas
barriera de/a -- = tolhek, tolboom
exempte de -- = tolvrij
pagar -- = tol betalen


pedagero sub

1 tolgaarder, tolbaas


+ pedagista sub

1 tolbeambte (langs tolwegen, op tolbruggen), tolgaarder


pedagogia sub

1 pedagogie(k), opvoedkunde
revista de -- = pedagogisch tijdschrift


pedagogic adj

1 pedagogisch, opvoedkundig
systema -- = opvoedingssysteem
museo -- = schoolmuseum
film (A) -- = leerfilm
mesura -- = pedagogische maatregel
revista/jornal -- = schoolblad
ager pedagogicamente = pedagogisch te werk gaan
pedagogicamente acceptabile = pedagogisch verantwoord


pedagogica sub

1 pedagogie(k), opvoedkunde
-- del musica = muziekpedagogiek


pedagogo sub

1 pedagoog, opvoedkundige
2 HISTORIA pedagoog, gouverneur, huisonderwijzer
3 HISTORIA ROMAN dienaar die kinderen naar school begeleidde


pedal adj

1 van de voet, voet...
claviero -- = voetklavier
triangulo -- = voetpuntsdriehoek


pedal sub

1 pedaal, trapper
-- del freno = rempedaal
freno a/de -- = voetrem
-- de acceleration/del accelerator = gaspedaal
-- de embracage = koppeling(spedaal)
--es de un bicycletta = trappers van een fiets
-- de piano = pedaal van een piano
-- de organo = orgelpedaal
-- forte = forte-pedaal
axe de -- = pedaalas
harpa a -- = pedaalharp
situla a -- = pedaalemmer
machina a -- = trapmachine
pumpa con -- = voetpomp
premer un -- = een pedaal indrukken


+ pedalabile adj

1 waar fietsen mogelijk is
strata -- = een straat waar je kunt fietsen


pedalar v

1 het pedaal indrukken, op het pedaal trappen
2 peddelen, fietsen
sin -- = freewheelend


+ pedalator sub

1 fietser, peddelaar


pedante sub

1 pedant iemand, betweter, pietlut, muggezifter


+ pedante adj

1 pedant, betweterig, schoolmeesterachtig, waanwijs
ille me pare assatis -- = hij lijkt me nogal pedant
ille se comportava multo pedantemente = hij deed zo pedant
parlar de maniera -- = dure woorden gebruiken


pedanteria sub

1 pedanterie, betweterij, waanwijsheid, geleerddoenerij
ille es de un -- insupportabile = hij is hinderlijk pedant


pedantesc adj

1 pedant, betweterig, schoolmeesterachtig, waanwijs
erudition -- = schoolwijsheid


pedantismo sub

1 pedanterie, betweterij, waanwijsheid


pede sub

1 voet (van een mens), poot (van een dier)
-- dext(e)re = rechtervoet
-- leve/sinistre = linkervoet
soldato a -- = infanterist
-- equin = horrelvoet
-- palmate = zwemvoet
-- platte = platvoet
esser in --s = op de been zijn, staan
fullar/calcar al --s = met voeten treden
luxar se/disloquar se/distorquer se le -- = zijn voet verstuiken/verzwikken
prender -- = vaste voet onder de voeten krijgen
planta del -- = voetzool
cura del --s = voetverzorging
colpo de -- = schop
freno a/de -- = voetrem
colpar con le -- = schoppen, trappen
ir a -- = te voet gaan, lopen
ir a quatro --s = op handen en voeten lopen
excursion a -- = wandeling, wandeltocht
tourismo {oe} a -- = wandeltoerisme
cursa a -- = wedloop
impression del -- = voetindruk
super le puncta del --s = op de tenen
ir a -- = te voet gaan
mitter -- a terra = voet aan wal zetten
jectar se al --s de = een knieval doen voor
del capite/testa al --s = van top tot teen
haber un -- in le fossa = een been in het graf hebben
secar le herba sub le --s de un persona = iemand het gras voor de voeten wegmaaien
2 voet, voet(en)eind, onderkant, grondvlak, basis
-- de un apparato photographic = statief van een fototoestel
-- de un lecto = voeteneind van een bed
-- de un tabula = poot van een tafel
-- de un sedia = stoelpoot
-- de un arbore = voet van een boom
-- de un montania = voet van een berg
MATHEMATICA -- de un perpendiculo = voetpunt van een loodlijn
al -- del pagina = onder aan de bladzijde
al -- del dica = benedendijks
al -- del littera = letterlijk, naar de letter
interpretar un cosa al -- del littera = iets naar de letter opvatten
sequer le instructiones al -- del littera = de instructies stipt opvolgen
lampa a/de -- = staande lamp
3 voet (lengtemaat)
-- cubic = kubieke voet
4 versvoet


pedemontan adj

1 glaciero -- = voetgletsjer


pedemonte sub

1 GEOGRAPHIA piedmont
Pedemonte = Piëmonte (in Italië)


pedemontese adj

1 Piëmontees, van Piëmonte


+ pedemontese sub

1 Piëmontees


peder v

1 winden/een wind laten
-- sin vergonia = ongegeneerd scheten laten


+ pederasta sub

1 pederast


+ pederastia sub

1 pederastie


+ pederastic adj

1 pederastisch
tendentias -- = pederastische neigingen


pedestallo sub

1 voetstuk, sokkel, pedestal
FIGURATE cader de su -- = van zijn voetstuk vallen
FIGURATE poner un persona super un -- = iemand op een voetstuk plaatsen


pedestre adj

1 voet..., te voet
sport (A) -- = wandelsport
tourismo {oe} -- = wandeltoerisme
circuito -- = rondwandeling, wandelroute
cammino -- = wandelweg
carta de camminos -- = wandelkaart
ponte -- = loopbrug, voetgangersbrug
viage -- = voetreis, voettocht
statua -- = standbeeld te voet
armea -- = leger te voet


+ pediatra sub

1 kinderarts, pediater


+ pediatria sub

1 MEDICINA kindergeneeskunde, pediatrie


+ pediatric adj

1 pediatrisch, kinder...
clinica -- = pediatrische kliniek
section -- de un hospital = kinderafdeling van een ziekenhuis


pedica sub

1 voetboei, kluister
2 strik, val
poner/tender --s = strikken spannen, vallen zetten


pedicellate sub

1 BOTANICA van een steeltje voorzien
folios -- = gesteelde bladeren


+ pedicello sub

1 BOTANICA steeltje, bloemsteeltje, bladsteeltje
-- de un sporangio = steeltje van een sporenkapsel
2 ZOOLOGIA tweede lid (van een voelspriet)
3 MEDICINA steel
-- de un tumor = steel van een gezwel


pedicular adj

1 luizen..., luis..., door luizenbeten veroorzaakt
maladia -- = luisziekte, pediculosis, phthiriasis


+ pedicularis sub

1 BOTANICA kartelblad


+ pediculate adj

1 BOTANICA, BIOLOGIA gesteeld


pediculo (I) sub

1 luis
-- del folios = bladluis
ovo de -- = luizenei, neet


pediculo (II) sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA steel, stengel


+ pediculophobia sub

1 pediculofobie, luizenvrees


pediculose adj

1 luizen dragend, luizen..., luis...


+ pediculose (-osis) sub

1 MEDICINA luisziekte, pediculosis


+ pedicura sub

1 pedicure, voetverzorging
facer le -- = pedicuren


pedicuro sub

1 pedicure, voet(en)verzorger


+ pediforme adj

1 in de vorm van een voet, voetvormig


pedigree sub ANGLESE

1 stamboom


pediluvio sub

1 MEDICINA voetbad


+ pedimano sub

1 ZOOLOGIA zoogdier met grijpvoeten


+ pedipalpo sub

1 ZOOLOGIA pedipalp


pedito sub

1 wind, scheet
-- vaginal = schedewind


+ pedogenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA pedogenese (-esis), bodemvorming
2 BIOLOGIA pedogenese (-esis)


+ pedogenetic adj

1 pedogenetisch
systema de classification -- = pedogenetisch classificatiesysteem


pedologia sub

1 pedologie, bodemkunde


+ pedologic adj

1 pedologisch, bodemkundig
analyse (-ysis) -- = bodemanalyse


+ pedologista sub

1 pedoloog, bodemkundige


+ pedologo sub

1 pedoloog, bodemkundige


pedometro sub

1 pedometer, podometer, hodometer, schredenteller, passenteller


pedon sub

1 voetganger
sentiero pro --es = voetpad
passage a/pro --es = voetgangersoversteekplaats, zebra
ponte pro --es = voet(gangers)brug
strata pro --es = wandelstraat
2 infanterist
3 pion (in schaakspel), schijf (in damspel)
-- del rege = koningspion
-- del roc = randpion
sacrificio de un/del -- = pionoffer


+ pedophile adj

1 pedofiel


+ pedophilia sub

1 pedofilie


+ pedophilo sub

1 pedofiel


+ pedopsychiatria sub

1 pedopsychiatrie


+ pedotherapia sub

1 pedotherapie


peduncular adj

1 BOTANICA, BIOLOGIA steel...


pedunculate adj

1 BOTANICA, BIOLOGIA gesteeld, met (lange) steel
oculo -- = oog op een steeltje


pedunculo sub

1 BOTANICA steel, stengel
-- floral = bloemsteel
-- procumbente = liggende stengel
-- hirsute = behaarde stengel
-- glabre = gladde/onbehaarde stengel
-- herbacee = kruidachtige stengel
-- fructifere = vruchtsteel
-- de rheubarbaro = rabarbersteel


+ peepshow sub ANGLESE

1 peepshow


Pegaso sub n pr

1 MYTHOLOGIA Pegasus, zeedraak
montar super -- = gaan dichten
2 ASTRONOMIA Pegasus


+ pegmatite sub

1 GEOLOGIA pegmatiet


peignoir sub FRANCESE

1 peignoir


pejo adv

1 slechter, erger
tanto -- = zoveel te erger


pejor adj

1 slechter, erger
(le) -- = het slechtst, het ergst
tanto -- = des te erger
de mal in -- = van kwaad tot erger
mi/tu/su, etc. -- inimico = mijn/jouw/zijn, etc. ergste vijand
in le -- del casos = in het ergste/ongunstigste geval


pejorar v

1 erger maken, verergeren, verslechteren
-- se = erger worden, verergeren, verslechteren


pejorative adj

1 pejoratief, ongunstig
senso -- de un parola = ongunstige betekenis van een woord
parola -- = woord met een ongunstige betekenis
adjectivo -- = pejoratief bijvoeglijk naamwoord
suffixo -- = pejoratief achtervoegsel
termino -- = pejoratief
emplear un parola pejorativemente = een woord in ongunstige zin gebruiken


+ pejorativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA pejoratief


+ pekinese adj

1 Pekinees, van/uit Peking


+ pekinese sub

1 Pekinees
2 Pekinees (dialect)
3 pekinees (hondenras)


Peking sub n pr

1 Peking


pekingese adj

1 Pekinees, van/uit Peking


pekingese sub

1 Pekinees (inwoner van Peking)
2 Pekinees (dialect van Peking)
3 pekinees (hondenras)


pelagian adj

1 CATHOLICISMO pelagiaans
heresia -- = pelagiaanse ketterij


pelagianismo sub

1 ECCLESIA pelagianisme


pelagiano sub

1 ECCLESIA pelagiaan, aanhanger van Pelagius


+ pelagic adj

1 van de zee, pelagisch
pisce -- = diepzeevis
fauna -- = diepzeefauna
flora -- = diepzeeflora


Pelagio sub n pr

1 ECCLESIA Pelagius


+ pelagoscopio sub

1 pelagoscoop


+ pelamyde sub

1 (zeeslang) pelamis


+ pelargonio sub

1 BOTANICA pelargonium, geranium
-- zonal = tuingeranium
-- peltate = hanggeranium


+ pelasgian adj

1 HISTORIA Pelasgisch
muros -- = Pelasgische muren
monumentos -- = Pelasgische monumenten


+ pelasgic adj

1 HISTORIA Pelasgisch
muros -- = Pelasgische muren
monumentos -- = Pelasgische monumenten


+ pelearctic adj

1 pelearctisch


pelegrinage sub

1 pelgrimstocht, bedevaart
loco de -- = bedevaartsoord/plaats
cappella de -- = bedevaartskapel
ecclesia de -- = bedevaartskerk


pelegrinar v

1 een pelgrimstocht maken, ter bedevaart gaan
-- a Lourdes = een pelgrimstocht naar Lourdes maken


pelegrino sub

1 pelgrim, bedevaartganger
porto de -- = pelgrimshaven
cappello de -- = pelgrimshoed
baston de -- = pelgrimsstaf/stok
habito de -- = pelgrimsgewaad/kleed
mantello de -- = pelgrimsmantel
sacco de -- = pelgrimstas
choro de --s = pelgrimskoor
-- de Mecca = Mekkaganger


+ pelerina sub

1 pelerine, schoudermanteltje, kraagmanteltje


pelicano sub

1 ZOOLOGIA pelikaan


pellagra sub ITALIANO

1 MEDICINA pellagra


pellagrose adj

1 MEDICINA pellagreus
symptomas -- = pellagreuze symptomen
dermatose (-osis) -- = pellagreuze uitslag


+ pellapatatas sub

1 aardappelmesje, dunschiller


pellar v

1 schillen, doppen, pellen, ontbolsteren
-- malos/pomos = appels schillen
-- patatas = aardappels schillen
hordeo pellate = gepelde gerst
le persica se pella facilemente = de schil van de perzik laat gemakkelijk los
2 villen (anque FIGURATE)


+ pellator sub

1 schiller, dopper


+ pellaturas sub pl

1 schillen
corbe/paniero de -- = schillenmand
cupa de -- = schillenbak


pelle sub

1 huid, vel
maladia del -- = huidziekte
cancere del -- = huidkanker
color del -- = huidskleur
plica del -- = huidplooi
graffo/transplantation del -- = huidtransplantatie
nervo del -- = huidzenuw
crema pro le -- = huidcrème
-- rubie = roodhuid
-- delicate = gevoelige/tere huid
delicatessa del -- = gevoeligheid van de huid
-- irritate = geïrriteerde huid
-- acneic = door acne aangetaste huid
-- lisie = zachte huid
-- flaccide = slappe huid
-- dishydratate/sic = droge huid
-- super le lacte = vel op de melk
-- del salsicia = velletje om de worst
vender car su -- = zijn huid duur verkopen
salvar su -- = zijn huid/hachje redden
riscar le -- = zijn hachje wagen
entrar in le -- de un persona = in iemands huid kruipen
cambiar de --, mutar le -- = vervellen (van dieren)
cambiamento de -- = vervelling (van dieren)
2 vel, leer, vlies
-- de camoce = zeemleer
-- de porco = varkensleer
-- de urso = berevel, berehuid
-- de phoca = zeehondenbont
-- de conilio = konijnebont
-- de agno = lamsvel
-- de Svedia = peau de Suède
3 schil, bast, omhulsel
-- de persica = perzikschil
-- de patata = aardappelschil


pellicia sub

1 pels, pelsmantel/jas, bontjas
-- artificial/synthetic = kunstbont
mantello de -- = pelsmantel/jas
cappello de -- = bonthoed
collo/collar de -- = pelskraag
animal de --s = pelsdier
chassator {sj} de --s = pelsjager
mercante/commerciante de --s = bonthandelaar
bonetto de -- = bontmuts
tinctor/tinturero de --s = bontverver
tinctureria de --s = bontververij
commercio de --s = bonthandel, pelshandel
vendita public/auction de --s = bontveiling


pellicieria sub

1 bontwerkerij
2 bontwerk
3 bontwinkel, bonthandel


pelliciero sub

1 bonthandelaar


pellicula sub

1 huidje (anque BOTANICA), velletje, vliesje
-- de oleo = oliefilm
2 dun laagje, foelie, vliesje, film, (verpakkings)folie
-- cellulosic = cellofaan
3 PHOTOGRAPHIA film(pje)
-- invertibile = omkeerfilm
-- (ultra)sensibile/rapide = gevoelige/snelle film
formato del -- = filmformaat
exponer un -- = een film belichten


pellicular adj

1 vliesachtig, heel dun, pelliculair, blad...
auro -- = bladgoud
effecto -- = skineffect


+ pellucide adj

1 doorschijnend, doorzichtig, transparant
membrana -- = doorschijnend membraan


+ pelluciditate sub

1 doorzichtigheid, transparantie, helderheid


+ pellute adj

1 harig, behaard


+ pelobato sub

1 ZOOLOGIA knoflookpad


Pelope sub n pr

1 MYTHOLOGIA Pelops


+ peloponnesiac adj

1 Peloponnesisch


peloponnesian adj

1 Peloponnesisch


peloponnesiano sub

1 bewoner van de Peloponnesus


Peloponneso sub n pr

1 Peloponnesus
Le Guerras de -- = de Peloponnesische oorlogen


+ peloria sub

1 BOTANICA pelorie


+ peloric adj

1 BOTANICA pelorisch
forma -- de flor = pelorische bloemvorm


+ pelota sub

1 bal, knot, kluwen
-- a spinulas = speldenkussen
-- de filo = kluwen garen
-- de coton = kluwen katoen
-- de lana = kluwen wol
2 SPORT pelotte, pelottebal, kaatsen
joco del -- = pelottespel, kaatsspel
jocator de -- = pelottespeler, kaatser


+ peloton sub

1 MILITAR peloton
commandante del -- = pelotonscommandant
-- de execution = vuurpeloton
2 SPORT peloton
-- de testa/capite = kopgroep
distachar {sj} se/separar se/escappar del -- = zich van het peloton losmaken
ir/currer al testa/capite del peloton = aan de kop van het peloton rijden


+ pelta sub

1 HISTORIA pelta (halvemaanvormig schild)


+ peltasta sub

1 HISTORIA peltast


+ peltate adj

1 BOTANICA schildvormig
le cappucina ha folios -- = de oostindische kers heeft schildvormige bladeren


+ peltifolie adj

1 BOTANICA met schildvormige bladeren


+ peltigera sub

1 BOTANICA
-- canin = leermos


peltro sub

1 alliage van lood, zink en tin, tinalliage


pelve sub

1 ANATOMIA bekken, pelvis
-- renal = nierbekken
fractura del -- = bekkenbreuk, bekkenfractuur


pelvic adj

1 ANATOMIA van het bekken
cavitate -- = bekkenholte
cinctura/cincturon -- = bekkengordel
fractura -- = bekkenfractuur
arteria -- = bekkenslagader
vena -- = bekkenader
aletta/pinna -- = buikvin


+ pelviforme adj

1 bekkenvormig


+ pelvigraphia sub

1 MEDICINA bekkenfotografie, pelvigrafie


+ pelvimetria sub

1 MEDICINA pelvimetrie, bekkenmeting


+ pelvimetric adj

1 MEDICINA pelvimetrisch


+ pelvimetro sub

1 pelvimeter, bekkenmeter


+ pelviperonitis sub

1 MEDICINA bekkenvliesontsteking, pelviperonitis


pemmican sub ANGLESE

1 pemmican (gedroogd en gerookt vlees)


+ pemphigo sub

1 MEDICINA pemphigus, blaarkoorts


+ PEN sub ANGLESE

1 (Afk.: poets, essayists, novellists) P.E.N.
PEN-club = P.E.N.-club


pena sub

1 pijn, smart, kommer, verdriet
dar/causar/facer -- a un persona = iemand verdriet doen
isto me da -- = dat doet me verdriet
anima in -- = veel geplaagd mens
2 straf, bestraffing, tuchtiging
-- sever/rigorose = zware straf
-- pauco/poco sever = lage straf
-- legier = lichte straf
-- pecuniari = geldstraf, geldboete
-- disciplinari = tuchtstraf
-- accessori = bijkomende straf
-- alternative = alternatieve straf
-- physic/corporal/corporee = lijfstraf
-- capital/de morte = doodstraf
-- de prision = gevangenisstraf
-- infamante = smadelijke straf
sub -- de = op straffe van
mesura de -- = strafmaatregel
interruption de -- = strafonderbreking
suffrer un -- = een straf ondergaan
imponer/infliger un -- = een straf opleggen
suspender un -- = een straf onderbreken
suspension de -- = strafonderbreking
moderar/reducer un -- = een straf verminderen
moderation/reduction de -- = strafvermindering
commutar/attenuar un -- = een straf verzachten
commutation/attenuation de un -- = verzachting van een straf
aggravar un -- = een straf verzwaren
aggravation de -- = strafverzwaring
abolir un -- = een straf kwijtschelden
supprimer un -- = een straf afschaffen
suppression del -- de morte = afschaffing van de doodstraf
durata/duration del -- = straftijd
institution de -- = strafinrichting
mesura del -- = strafmaat
infliger un -- = een straf opleggen
complir/expiar un -- = een straf uitzitten
abolir un -- = een straf kwijtschelden
3 moeite, inspanning
a -- = nauwelijks, bijna niet
perder su -- = vergeefse moeite doen
-- perdite = vergeefse moeite
dar se -- = de moeite nemen, zich inspannen
non valer le -- = de moeite niet waard zijn


penal adj

1 straf..., strafrechterlijk
causa -- = strafzaak
lege -- = strafwet
legislation -- = strafwetgeving
codice -- = wetboek van strafrecht
systema -- = strafstelsel
processo -- = strafproces
procedura/procedimento -- = strafprocedure
carcere -- = strafgevangenis
delicto -- = strafrechterlijk delict
majoritate -- = strafrechterlijke meerderjarigheid
disposition/clausula -- = strafbepaling, boetebeding
registro -- = strafregister
colonia -- = strafkolonie


penalisar v

1 (be)straffen, straf/boete opleggen
SPORT
-- un jocator = een speler bestraffen


+ penalisation sub

1 straf, het straffen, strafbaarstelling, bestraffing (anque SPORT)
puncto de -- = strafpunt
minuta de -- = strafminuut
secunda de -- = strafseconde


penalitate sub

1 strafbaarheid
2 SPORT strafbaarheid
zona/area de -- = strafschop/worpgebied
colpo de -- = strafschop/worp/bal
corner de -- = strafcorner
minuta de -- = strafminuut
secunda de -- = strafseconde
puncto de -- = strafpunt
banco de -- = strafbank
3 straf, boete
disposition/clausula de -- = strafbepaling


+ penalty sub ANGLESE

1 SPORT penalty, strafschop, strafworp, strafslag, strafbal
-- corner = strafcorner
area/zona de -- = strafschopgebied
puncto de -- = penaltystip
le arbitro ha ponite le ballon in le puncto de -- = de scheidsrechter legde de bal op de stip
tirar un -- = een penalty nemen


penar v

1 verdriet (aan)doen, bedroeven, pijn doen, leed doen


penates sub pl

1 RELIGION ROMAN huisgoden, penates
lares e -- = huisgoden
2 (huiselijke) haard, (te)huis


+ penchant sub FRANCESE

1 hang, neiging, voorliefde, trek
haber un -- pro un persona = een zwak voor iemand hebben


pendant sub FRANCESE

1 pendant, tegenhanger
como -- = als tegenhanger
facer -- = een pendant vormen


pendente adj

1 (neer)hangend, afhangend
aures -- = hangoren
labio -- = hanglip
mustachio -- = hangsnor
gena -- = hangwang
pectore -- = hangborst
cuna -- = hangwieg
lampa -- = hanglamp
serratura -- = hangslot
ponte -- = hangbrug
jardines -- de Babylon = hangende tuinen van Babylon
2 onbeslist, aanhangig, in behandeling, hangend
questiones -- = hangende kwesties
processo -- = hangend proces


pendente sub

1 iets dat hangt, hanger(tje), draagriem
-- de aure = oorhanger
-- de glacie = ijspegel
-- de spada = degenriem
catena con un -- = ketting met een hangertje


pender v

1 ophangen
-- un criminal = een misdadiger ophangen
2 hangen (hangende zijn), afhangen, overhangen
3 nog hangende zijn, onbeslist zijn


pendiculo sub

1 hangertje


pendula sub

1 pendule, slingeruurwerk
-- mural = hangklok
-- a cucu = koekoeksklok


pendular adj

1 slingerend, schommelend, slinger..., pendel...
migration -- = pendelverkeer, het pendelen
movimento -- = slingerbeweging
serra -- = pendelzaag


pendule adj

1 hangend
pectore -- = hangborst
abdomine -- = hangbuik


pendulo sub

1 slinger, pendel
-- ballistic = ballistische slinger
-- de un horologio = slinger van een uurwerk
-- compensatori/de compensation = compensatieslinger
-- composite = samengestelde slinger
-- simplice = enkelvoudige slinger
-- cycloidal = cycloïdale slinger
-- conic = conische slinger, kegelslinger
-- circular = kringslinger
horologio a -- = slingeruurwerk
movimento de -- = slingerbeweging
lege del -- = slingerwet
suspension a -- = pendelophanging


+ peneplana sub

1 GEOLOGIA peneplain, schiervlakte


+ peneplanation sub

1 vorming van een schiervlakte


penetrabile adj

1 doordringbaar
2 begrijpelijk, bevattelijk, toegankelijk
mysterio difficilemente -- = moeilijk te vatten mysterie


+ penetrabilitate sub

1 doordringbaarheid
2 begrijpelijkheid, toegankelijkheid


+ penetrante adj

1 doordringend, scherp, penetrant
odor -- = doordringende geur
frigido -- = doordringende/nijpende kou
reguardo -- = doordringende blik
crito -- = doordringende kreet
2 scherpzinnig, scherp
analyse (-ysis) -- = scherpzinnige analyse


+ penetrantia sub

1 binnendringing, doordringing, penetrantie


penetrar v

1 (ONOVERG) dringen (in), binnendringen (in), doordringen

(in), binnengaan

-- in le detalios = op de details ingaan
2 (OVERG) dringen in, binnendringen in, doordringen in, binnengaan
-- un cosa = in iets (door)dringen
le pluvia ha penetrate su vestimentos = de regen is door zijn kleding heengedrongen
-- se de un cosa = doordrongen worden van iets, zich iets goed inprenten
3 vervullen, doordringen, treffen, ontroeren
-- le corde de un persona = iemands hart vervullen, iemand hevig ontroeren
-- un persona de recognoscentia = iemand met dankbaarheid vervullen
4 doorgronden, begrijpen, doorzien, (be)vatten
-- un secreto = een geheim doorgronden, achter een geheim komen
-- le intentiones de un persona = iemands bedoelingen doorzien


penetrate adj

1 doordrongen, vol, vervuld, overtuigd
esser -- de su responsabilitate = van zijn verantwoordelijkheid doordrongen zijn
esser -- de pietate = met medelijden vervuld zijn


penetration sub

1 het binnendringen, het doordringen, penetratie
-- pacific = vreedzame penetratie
2 scherpzinnigheid, schranderheid, helder inzicht, begrip
persona de grande -- = zeer scherpzinnig iemand


penetrative adj

1 doordringend, met doordringingsvermogen
capacitate -- de un projectil = doordringingsvermogen van een projectiel
2 scherp(zinnig), intelligent


+ penetrator sub

1 iemand die penetreert, etc. (Vide: penetrar)


+ penetrometro sub

1 TECHNICA penetrometer, hardheidsmeter
-- a agulia = naaldpenetrometer


+ pengö sub HUNGARO

1 pengö


+ penian adj

1 penis...
etui -- = peniskoker


+ penicillate adj

1 BIOLOGIA penseelvormig


penicilliforme adj

1 BIOLOGIA penseelvormig


penicillina sub

1 PHARMACIA penicilline


+ penicillinic adj

1 PHARMACIA penicilline...
preparationes -- = penicillinepreparaten


penicillium sub

1 BOTANICA penseelschimmel, penicillium
-- crustacee = broodschimmel


penicillo sub

1 MEDICINA COSMETICA stift, klein kwastje
2 penseel, kwast
-- a/de barba = scheerkwast


+ penicilloresistente adj

1 MEDICINA penicilloresistente


peninsula sub

1 schiereiland
-- Iberic = Iberisch Schiereiland
-- arabe = Arabisch Schiereiland


peninsular adj

1 van een schiereiland, van een schiereilandbewoner


+ peninsular sub

1 schiereilandbewoner


+ penis sub

1 ANATOMIA penis
-- artificial = kunstpenis
invidia de -- = penisnijd
haber un parve -- = klein geschapen zijn


penitente adj

1 boetvaardig, berouwvol


penitente sub

1 boeteling HISTORIA boetvaardige, penitent
2 CATHOLICISMO biechteling, penitent
absolver un -- = een penitent absolutie geven
registro/lista de --s = biechtregister


penitentia sub

1 berouw, boetvaardigheid
2 boete(doening), straf, penitentie
predicator de -- = boetprediker
psalmo de -- = boetpsalm
precaria de -- = boetgebed
liturgia de -- = boeteliturgie
cinctura de -- = boetegordel
tribunal de -- = biechtstoel
facer -- = boete doen


penitential adj

1 RELIGION boet(e)...
psalmos -- = boetpsalmen
acto -- = boetedoening
propheta -- = boetprofeet
predicator -- = boetprediker
sermon -- = boetpreek, boetpredikatie


penitential sub

1 CATHOLICISMO biechtboek, penitentiaal


penitentiari adj

1 straf..., penitentiair
lege -- = strafwet
colonia -- = strafkolonie
battalion -- = strafbataljon
establimento -- = strafinrichting, penitentiaire inrichting
campo -- = strafkamp
mesura -- = strafmaatregel
schola -- = tuchtschool
complexo -- = gevangeniscomplex
systema/organisation/regime (F) -- = gevangenisstelsel/wezen
scientia -- = penologie


penitentiario sub

1 penitentiaire inrichting, tuchthuis
functionario de --s = penitentiair inrichtingswerker


penitentieria sub

1 CATHOLICISMO ambt en waardigheid van een penitentiarius, penitentiarie


penitentiero sub

1 CATHOLICISMO boetpriester, biechtvader, penitentiaris


penna sub

1 ZOOLOGIA (slag)pen, (slag)veer
coperir se del --s del pavon = met andermans veren pronken
2 schacht (van pijl)
3 pen (om mee te schrijven)
-- de oca = ganzenpen
-- de/pro scriber = schrijfpen
-- de/pro designar = tekenpen
-- stilographic = vulpen
-- a bolla/a sphera = balpen
-- a/de feltro = viltstift
-- tubular = trekpen
tracto de -- = pennenstreek
sub le -- de = in de beschrijving van
viver de su -- = van zijn pen leven
haber un -- mordente = een scherpe pen voeren
molliar le -- in veneno = zijn pen in vergif dopen
impugnar le -- = in de pen klimmen


+ pennachio sub

1 vederbos, pluim(bos), helmbos
un leon con un -- in le cauda = een leeuw met een pluim aan zijn staart
FIGURATE -- de fumo = rookpluim


pennate adj

1 BOTANICA geveerd, veervormig
folio -- = geveerd blad
stipa -- = vedergras


+ penniforme adj

1 BOTANICA geveerd, veervormig
folio -- = geveerd blad


pennon sub

1 pennoen, riddervaantje, vlam (op lans van een edelman)


Pennsylvania sub n pr

1 Pennsylvanië


pennsylvanian adj

1 van/uit Pennsylvanië


pennsylvaniano sub

1 bewoner van Pennsylvanië


penny sub ANGLESE

1 penny (waarde. pl: pence)
2 penny ( muntstukken. pl.: pennies)


+ penologia sub

1 strafwetenschap, penologie


+ penologic adj

1 penologisch


penose adj

1 moeilijk, moeizaam, lastig, bezwaarlijk
viage -- = moeizame reis
2 pijnlijk, smartelijk
situation -- = pijnlijke situatie
un suffrentia longe e -- = een lang en smartelijk lijden


+ penositate sub

1 moeizaamheid, bezwaarlijkheid


+ pensabile adj

1 denkbaar, voorstelbaar


+ pensabilitate sub

1 denkbaarheid, voorstelbaarheid


pensamento sub

1 gedachte, het denken, denkkracht
--s angustiose = angstige gedachten
--s intime de un persona = iemands innigste gedachten
-- clave = kerngedachte
maniera/modo de -- = denkwijze, denkpatroon
exercitio de -- = denkoefening
schema de -- = denkschema
stilo de -- = denkstijl
construction del -- = gedachtenconstructie
nivello de -- = gedachtenniveau
transmission/transferentia/transferimento de --s =
gedachtenoverdracht
serie de --s = gedachtenreeks
disciplina de -- = denktucht
libere -- = vrijdenkerij
cambiar de -- = van gedachten veranderen
ille esseva absorbite in su --s = hij zat in gepeins verzonken


+ pensante adj

1 denkend
esser -- = denkend wezen


pensar v

1 denken, nadenken
-- a = denken aan
modo/maniera de -- = denkwijze
stilo de -- = denkstijl
2 denken, menen, vinden
-- de = denken van, vinden van
3 van plan zijn, zich voornemen
4 veronderstellen, vermoeden, geloven


pensar sub

1 gedachte, het denken


pensata (I) sub

1 gedachte, het denken, denkwijze
forma de -- = denkvorm
claudicar inter duo --s = op twee gedachten hinken
absorbite in --s = in gedachten verzonken
currente/fluxo de --s = gedachtenstroom
maniera/modo de -- = denkwijze, denkpatroon
exercitio de -- = denkoefening
schema de -- = denkschema
construction de --s = gedachtenconstructie
nivello de -- = gedachtenniveau
transmission/transferentia/transferimento de --s = gedachtenoverdracht
serie de --s = gedachtenreeks
stilo de -- = denkstijl
disciplina de -- = denktucht
le --s intime de un persona = iemands innigste gedachten
linea de --s = gedachtengang
mundo del --(s) = gedachtenwereld
lector de --s = gedachtenlezer
libere -- = vrijdenkerij


pensata (II) sub

1 BOTANICA viooltje


pensative adj

1 nadenkend, peinzend, (diep) in gedachten
reguardo -- = nadenkende blik


pensator sub

1 denker
-- acute = scherpe denker
libere -- = vrijdenker


pensile adj

1 in de lucht hangend
jardin -- = hangende tuin, terrastuin
jardines -- de Babylon = hangende tuinen van Babylon
planta -- = hangplant


pension sub

1 uitkering, jaargeld, toelage, pensioen
-- alimentari = alimentatie
-- basic/de base = bodempensioen, basispensioen
-- complementari = aanvullend pensioen
-- statal = staatspensioen
-- annue/annual = jaargeld
-- de invaliditate = invaliditeitspensioen
-- de vetulessa = ouderdomspensioen
-- de viduitate = weduwnaar- of weduwenpensioen
-- de viduo = weduwnaarpensioen
-- de vidua = weduwenpensioen
titular de -- = pensioengerechtigde
habente derecto al -- = pensioengerechtigd
vidua benficiari de un -- = pensioentrekkende weduwe
mitter in -- = met pensioen sturen
ir in -- = met pensioen gaan
reciper un -- = een pensioen ontvangen/krijgen
suppression de un -- = intrekking van een pensioen
suspension de un -- = opschorting van een pensioen
facer valer le derecto al -- = pensioenaanspraak doen gelden
2 kostgeld
3 pension, kosthuis
-- de familia/pro familias = familiepension
-- complete/integre = vol pension
in -- = in pension
medie -- = half pension
-- complete = vol pension
proprietario de -- = pensionhouder, kostbaas


+ pensionamento sub

1 pensionering
-- anticipate = vervroegde pensionering
-- fortiate = gedwongen pensionering


pensionar v

1 pensioneren, op pensioen stellen, een jaargeld toekennen


pensionario sub

1 gepensioneerde
2 pensiongast, kostganger, betalende gast
3 HISTORIA pensionaris
grande -- = raadpensionaris


+ pensionato (I) sub

1 kostschool, internaat, pensionaat
director de -- = kostschoolhouder
vita de -- = kostschoolleven


+ pensionato (II) sub

1 gepensioneerde


+ pensive adj

1 nadenkend, peinzend, in gedachten verdiept
reguardo -- = nadenkende blik


+ pentachordio sub

1 HISTORIA pentachord (vijfsnarige lier)


pentaculo sub

1 vijfpuntige ster, pentagram, pentakel


+ pentadactyle adj

1 vijfvingerig, vijftenig


+ pentadecagone adj

1 MATHEMATICA vijftienhoekig


+ pentadecagono sub

1 MATHEMATICA vijftienhoek


+ pentadelphe adj

1 BOTANICA vijfbroederig


pentagonal adj

1 MATHEMATICA vijfhoekig, pentagonaal
prisma -- = hoekprisma
edificio -- = vijfhoekig gebouw


pentagone adj

1 MATHEMATICA vijfhoekig, pentagonaal


pentagono sub

1 MATHEMATICA vijfhoek, pentagoon
-- regular = regelmatige vijfhoek
-- inscripte = koordenvijfhoek
Pentagono = Pentagon (in V.S.)


pentagramma sub

1 pentagram, notenbalk
2 pentagram, vijfpuntige ster, druïdenvoet


pentahedre adj

1 MATHEMATICA vijfvlakkig


pentahedro sub

1 MATHEMATICA pentaëder, vijfvlak


pentamere adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA vijfdelig, vijfledig


pentameros sub pl

1 ZOOLOGIA pentamera


pentametro sub

1 LITTERATURA vijfvoetig vers, vijfvoet, pentameter
-- iambic = jambische pentameter


+ pentandre adj

1 BOTANICA met vijf meeldraden, vijfhelmig


+ pentano sub

1 CHIMIA pentaan


+ pentanol sub

1 CHIMIA pentanol


+ pentapetale adj

1 BOTANICA met vijf bloembladen, pentapetaal
corolla -- = bloemkroon met vijf bloembladen


+ pentaphylle adj

1 BOTANICA vijfbladig


+ pentapolis sub

1 HISTORIA pentapolis, vijfstedengebied


+ pentaptere adj

1 vijfvleugelig


pentarchia sub

1 pentarchie, vijfmanschap, vijfmansregering, oppermacht van vijf vorsten


+ pentase sub

1 BIOCHIMIA pentase


+ pentasepale adj

1 BOTANICA met vijf kelkbladen


+ pentasperme adj

1 BOTANICA vijfzadig


+ pentasyllabe adj

1 vijflettergrepig


+ pentasyllabic adj

1 vijflettergrepig


+ pentasyllabo sub

1 vijflettergrepig vers


+ pentateuchal adj

1 van de Pentateuch


Pentateucho sub n pr

1 Pentateuch


+ pentathleta sub

1 deelnemer aan een vijfkamp, vijfkamper


pentathlon sub

1 vijfkamp, pentatlon


pentatomic adj

1 CHIMIA vijfatomig


+ pentatonic adj

1 MUSICA pentatonisch, vijftonig
scala/gamma -- = vijftonige (toon)schaal


+ pentavalente adj

1 CHIMIA vijfwaardig, pentavalent


+ pentavalentia sub

1 CHIMIA vijfwaardigheid, pentavalentie


pentecostal adj

1 van pinksteren, pinkster...
movimento -- = pinksterbeweging
communitate -- = pinkstergemeenschap


+ pentecostalismo sub

1 pinksterbeweging


+ pentecostalista sub

1 lid van de pinksterbeweging/van een pinksterkerk, pinkstergelovige


pentecoste sub

1 pinksteren, pinksterfeest
die de -- = pinksterdag
dominica de -- = pinksterzondag, eerste pinksterdag
lunedi de -- = pinkstermaandag, tweede pinksterdag
septimana de -- = pinksterweek
vacantias de -- = pinkstervakantie
corona de -- = pinksterkroon
communitate de -- = pinkstergemeenschap/gemeente
canto de -- = pinksterlied


+ pentelic adj

1 Pentelisch
marmore -- = Pentelisch marmer


+ penthotal sub

1 penthotal (waarheidsserum)


+ pentodo sub

1 PHYSICA, TECHNICA pentode


penultima sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorlaatste lettergreep


penultime adj

1 voorlaatste
die -- del septimana = voorlaatste dag van de week
syllaba -- = voorlaatste lettergreep


penumbra sub

1 schemer(donker), halfdonker
esser sedite in le -- = in de schemer zitten
2 ARTE halfschaduw


+ penumbral adj

1 halfduister, halfdonker
2 van de halfschaduw


+ penumbrose adj

1 halfduister, halfdonker


penuria sub

1 grote armoede, grote behoeftigheid
2 groot tekort, grote schaarste, (nijpend) gebrek
-- de pecunia = geldschaarste
-- de aqua = waterschaarste
-- de capitales = kapitaalschaarste
-- de travalio/de labor = arbeidsschaarste
-- de mano de obra = gebrek aan handarbeiders/arbeidskrachten, krapte op de arbeidsmarkt
-- de habitationes = woningnood
-- de viveres/de productos alimentari = schaarste aan levensmiddelen
-- de personal = personeelsschaarste
-- de datos = gebrek aan gegevens


+ penuriose adj

1 zeer behoeftig, straatarm


Peon sub n pr

1 MYTHOLOGIA Paeon


peonia sub

1 pioen
-- albiflor = chinese pioen


+ pep sub ANGLESE

1 pep, vitaliteit, pit, energie


pepita sub

1 pit (van fruit), zaad(je)
-- de ceresia = kersepit
--s de malos = pitten van appels
mandarinas sin --s = pitloze mandarijnen
fructo de --(s) = kernvrucht, pitvrucht
2 (goud)klomp, nugget


+ peponide sub

1 BOTANICA watermeloen


pepsia sub

1 (spijs)vertering


pepsina sub

1 BIOCHIMIA pepsine, pepsase
solution de -- = pepsine-oplossing


+ pepsinogene adj

1 pepsinogeen


pepsis sub

1 (spijs)vertering


peptic adj

1 BIOCHIMIA peptisch, pepsine betreffend
2 spijsverterings..., peptisch
glandulas -- = spijsverteringsklieren, maagsapklieren
ulcere -- = maagzweer
turbiditates -- = spijsverteringsstoornissen


+ peptidase sub

1 BIOCHIMIA peptidase


+ peptide sub

1 BIOCHIMIA peptide


+ peptidic adj

1 peptide...
catena -- = peptideketen
hormon -- = petidehormoon


+ peptisar v

1 peptiseren


+ peptisation sub

1 peptisatie


+ peptona sub

1 BIOCHIMIA pepton


+ peptonisar v

1 BIOCHIMIA peptoniseren


+ peptonisation sub

1 BIOCHIMIA het oplossen van colloïden, peptonisatie


+ peptotoxina sub

1 peptotoxine


per prep

1 door, dwarsdoor, door...heen, helemaal door, door heel
-- se = op zichzelf gezien, als zodanig
2 door (+ handelende persoon), door middel van, per
dece -- cento = tien procent


+ peracido sub

1 perzuur


+ peramele sub

1 ZOOLOGIA buideldas


+ perborato sub

1 CHIMIA perboraat


perca sub

1 ZOOLOGIA baars
-- fluviatile = rivierbaars
-- saxatile = steenbaars


+ percale sub

1 katoenbatist, perkal


+ percalina sub

1 perkaline, glanskatoen, voeringskatoen


percentage sub

1 percentage
-- fixe = vast percentage
-- de azoto = stikstofgehalte
-- in volumine = volumepercentage


+ percentil adj

1 STATISTICA percentiel


+ percentil sub

1 STATISTICA percentiel


percentual adj

1 procentueel
augmento/augmentation -- = procentuele vermeerdering
diminution -- = procentuele vermindering


+ percept sub

1 PHILOSOPHIA waarnemingsobject


perceptibile adj

1 waarneembaar, merkbaar, zichtbaar, hoorbaar, voelbaar
un ruito/sono -- a grande distantia = een geluid dat op grote afstand hoorbaar is
2 herkenbaar, duidelijk
3 inbaar (belasting, etc.), invorderbaar


perceptibilitate sub

1 waarneembaarheid, (be)merkbaarheid, het kunnen horen/zien/voelen (van

iets)

-- de un sono = hoorbaarheid van een ge-luid


perception sub

1 inning, het innen, belastingheffing
-- del impostos = belastinginning
2 waarneming, gewaarwording, perceptie
-- del mundo = ervaringswereld
-- extrasensorial = buitenzinnelijke waarneming
-- subliminal = subliminale perceptie
-- de colores = kleurwaarneming
-- acustic/sonor/de sonos = geluidswaarneming, akoestische perceptie
-- del spatio = ruimtelijke waarneming
3 concrete voorstelling, beeld


+ perceptional adj

1 waarnemings..., perceptie...


+ perceptionismo sub

1 PHILOSOPHIA perceptionisme


+ perceptionista sub

1 PHILOSOPHIA perceptionist


perceptive adj

1 waarnemings..., kunnende waarnemen
facultate -- = waarnemingsvermogen


+ perceptivitate sub

1 opmerkzaamheid, oplettendheid, aandacht, perceptiviteit


perceptor sub

1 iemand die waarneemt/gewaarwordt
2 inner, belastingontvanger


percha {sj}sub

1 guttapercha


perchlorato sub

1 CHIMIA perchloraat


perchloric adj

1 CHIMIA
acido -- = perchloorzuur


+ perchlorido sub

1 CHIMIA perchloride


+ perchloruro sub

1 CHIMIA perchloride


perciar v

1 een gat maken in, doorboren, doorsteken, doorprikken
machina a/de -- = boormachine
-- le dicas = de dijken doorsteken
-- le aures = gaatjes in de oren prikken
le sol percia a transverso le nubes = de zon dringt door de wolken


perciforme adj

1 ZOOLOGIA baarsachtig


perciper v

1 innen (belasting, etc.), ontvangen
-- salario = loon ontvangen
-- moneta = geld ontvangen
-- un indemnisation = een schadevergoeding krijgen
2 waarnemen, gewaarworden, merken
-- indistinctemente objectos in le penumbra = onduidelijk voorwerpen waarnemen in het halfduister


+ percipibile adj

1 inbaar (belasting, etc.), te ontvangen
2 waarneembaar, merkbaar


+ percipibilitate sub

1 inbaarheid
2 waarneembaarheid, merkbaarheid


+ percnoptero sub

1 kleine gier, aasgier


percoides sub pl

1 ZOOLOGIA percoidea


percolar v

1 laten sijpelen, doen (door)dringen, doen vloeien
2 door een filter laten lopen
-- caffe = koffie percoleren
caffe percolate = filterkoffie
filtro percolante = percolatiefilter


+ percolation sub

1 doorsijpeling, kwel
-- anisotrope = anisotrope kwel
2 filtrering, percolatie


percolator sub

1 percolator (voor koffie), koffiezetapparaat, filtreerkan


percomorphe adj

1 ZOOLOGIA baarsachtig, behorende tot de percomorphi/baarsachtigen


percomorphos sub pl

1 ZOOLOGIA baarsachtigen, percomorphi


percurrer v

1 doorlopen, doortrekken, rondtrekken in, aflopen, bevaren
-- un strata = een straat doorlopen
-- le mundo = de wereld afreizen
-- un brillante carriera = een schitterende carrière doorlopen
2 afleggen (afstand)
-- un longe distantia = een lange afstand afleggen
3 snel/vluchtig doorlezen, doorbladeren, doornemen
-- le jornales = de kranten doorlezen
-- un lista = een lijst doorlopen


percurso sub

1 parcours, route, afgelegde of af te leggen afstand
-- circular = cirkelvormig parcours
-- de un autobus = busroute
-- aeree = vliegtraject
-- de golf (A) = golfcourse, golfterrein
delimitar un -- = een parcours uitzetten


percussion sub

1 slag, schok, stoot, botsing, percussie
martello a/de -- = percussiehamer
arma a/de -- = percussiewapen
fusil a/de = percussiegeweer
granata a/de -- = percussiegranaat
projectil a/de -- = percussieprojectiel
pistola a/de -- = percussiepistool
tubo de -- = percussiebuis
MUSICA instrumentos a/de -- = slaginstrumenten
2 MEDICINA beklopping, percussie


+ percussionista sub

1 MUSICA percussionist, slagwerker, drummer


+ percussor sub

1 TECHNICA slagpin, hamer(tje)


percutente adj

1 schokkend, treffend, opzienbarend
MILITAR granata -- = schokgranaat


+ percuter v

1 percuteren, kloppen op, bekloppen


+ percutor sub

1 MILITAR slagpen, slagpin, percuteur


+ perdente sub

1 verliezer


+ perdente adj

1 verliezend
le equipa -- = de verliezende ploeg


perder v

1 te gronde richten, ruïneren
2 verliezen, kwijtraken
-- le equilibrio = het evenwicht verliezen
-- halito = buiten adem raken
-- su calma = zijn kalmte verliezen
-- un match (A) = een wedstrijd verliezen
-- le bussola = de kluts kwijtraken
-- le sperantia = de hoop opgeven
-- le cammino/via = de weg kwijtraken, verdwalen
FIGURATE -- le testa/le capite = het hoofd verliezen
-- de vista = uit het oog verliezen
-- le filo del discurso = de draad van een betoog kwijtraken
-- su valor = zijn waarde verliezen
-- de su valor = aan waarde inboeten
-- de su credibilitate = aan geloofwaardigheid inboeten
le fabrica perde moneta con iste productos = de fabriek verliest op deze produkten
-- se = verdwalen, de weg kwijtraken
3 verzuimen, missen
-- un traino = een trein missen
-- le occasion = de gelegenheid voorbij laten gaan
4 (verknoeien) perder
-- su tempore = zijn tijd verknoeien/verdoen


perdibile adj

1 gemakkelijk te verliezen


perdice sub

1 ZOOLOGIA patrijs
-- grec = steenpatrijs, steenhoen
-- mascule = patrijshaan
ovo de -- = patrijzenei
nido de -- = patrijzennest
chassa {sj} de --s = patrijzenjacht
volo de --s = vlucht patrijzen
chassar {sj} --s = op patrijs jagen


perdita sub

1 verlies
-- de tempore = tijdverspilling
sin -- de tempore = onverwijld, op staande voet
-- de sanguine = bloedverlies
-- thermic/de calor = warmteverlies
-- de energia = energieverlies
-- de memoria = geheugenverlies
-- de fortia = krachtverlies
-- de currente = stroomverlies
-- de moneta = geldverlies
-- ponderal/de peso = gewichtsverlies
-- sensibile = gevoelig verlies
-- dolorose = smartelijk verlies
-- del vista = gezichtsverlies, verlies van het gezichtsvermogen
-- del prestigio = gezichtsverlies, verlies van het prestige
MILITAR --s = verliezen
--s sever = ernstige/zware verliezen
MILITAR communicato del --s = verlieslijst
infliger --s = verliezen toebrengen
reparar un -- = een verlies goedmaken
producer --s = verlies opleveren
currer a su -- = zijn ondergang tegemoet gaan


perdition sub

1 ondergang
cammino del -- = de weg die naar de ondergang voert
currer a su -- = zijn ondergang tegemoet gaan
nave in -- = schip in nood
2 THEOLOGIA verderf, verdoemenis
loco de -- = plaats/oord des verderfs


+ perditor sub

1 verliezer
esser un mal -- = een slechte verliezer zijn, niet tegen zijn verlies kunnen
bon -- = goede verliezer


perdurabile adj

1 bestendig, blijvend, eeuwig(durend), langdurig
benes de consumo -- = duurzame gebruiksgoederen


+ perdurabilitate sub

1 bestendigheid, duurzaamheid


perdurar v

1 voortduren, blijven bestaan, altijd duren


peregrin adj

1 zwervend, omzwervend
2 op pelgrimstocht, op bedevaart


peregrinar v

1 zwerven, omzwerven
2 een pelgrimstocht/bedevaart maken
-- a Lourdes = een pelgrimstocht naar Lourdes maken


peregrination sub

1 zwerftocht, omzwerving
2 pelgrimstocht, bedevaart
loco de -- = pelgrimsoord/plaats
cappella de -- = bedevaartskapel
ecclesia de -- = bedevaartskerk


+ peregrinator sub

1 trekker, reiziger


peregrino sub

1 pelgrim, bedevaartsganger
baston de -- = pelgrimstaf/stok
porto de --s = pelgrimshaven
cappello de -- = pelgrimshoed
habito de -- = pelgrimsgewaad/kleed
mantello de -- = pelgrimsmantel
sacco de -- = pelgrimstas
choro de --s = pelgrimskoor
--s de Emmaus = Emmausgangers
-- de Mecca = Mekkaganger


perempte adj

1 verlopen, vervallen, verjaard, ongeldig


+ peremption sub

1 het verlopen, het vervallen, het verjaren, verval, verjaring
data de -- = uiterste gebruiksdatum


peremptori adj

1 (anque JURIDIC) afdoend, beslissend, peremptoir
argumento -- = afdoend argument
tono -- = besliste toon


+ perennal adj

1 het hele jaar blijvend/durend
2 langdurig, altijddurend, eeuwig
3 BOTANICA overblijvend


perenne adj

1 het hele jaar blijvend/durend
2 langdurig, altijddurend, eeuwig, permanent
institution -- = permanente instelling
3 BOTANICA overblijvend
plantas -- = vaste planten
lolio -- = Engels raaigras
rapistro -- = overblijvende rapistrum


+ perennitate sub

1 blijvendheid, duurzaamheid, het voortbestaan, het voortduren


+ perestroika sub RUSSO

1 perestroika


perfecte adj

1 perfect, volmaakt, uitstekend, voortreffelijk, volledig, onberispelijk, foutloos
cognoscentia/cognoscimento -- de Interlingua = perfecte kennis van Interlingua
crimine -- = perfecte misdaad
LINGUISTICA E GRAMMATICA
tempore -- = voltooide tijd


perfectibile adj

1 vatbaar voor volmaking


perfectibilitate sub

1 vatbaarheid voor volmaking
-- del natura human = vatbaarheid voor volma-king van de menselijke natuur


perfection sub

1 het volmaakt maken, volmaking
2 volmaaktheid, perfectie
esser un modello de -- = een model van volmaaktheid zijn
aspirar al -- = naar volmaaktheid streven
cercar le -- = volmaaktheid najagen
le -- non es de iste mundo = volmaaktheid is niet van deze wereld, niemand is volmaakt


+ perfectionabile adj

1 wat perfect(er)/volmaakt(er) kan worden gemaakt, vervolmaakbaar


+ perfectionabilitate sub

1 mogelijkheid tot perfectionering
-- de un methodo = mogelijkheid tot perfectionering van een methode


perfectionamento sub

1 perfectionering, vervolmaking
-- de un technica = perfectionering van een techniek
curso de -- = applicatiecursus
apportar un -- ad un lege = een verbetering in een wet aanbrengen


perfectionar v

1 perfect/volmaakt maken, perfectioneren, vervolmaken
-- un machina = een machine perfectioneren
-- su cognoscentias/cognoscimentos de Interlingua = zich in Interlingua bekwamen
-- su stilo = zijn stijl bijschaven
-- su technica = zijn techniek verfijnen


+ perfectionator sub

1 iemand die perfectioneert


+ perfectionismo sub

1 perfectionisme


+ perfectionista sub

1 perfectionist


+ perfectionista adj

1 perfectionistisch
ille es un autor -- = hij is een perfectionistische schrijver


+ perfectionistic adj

1 perfectionistisch


perfective adj

1 vervolmakend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA perfectief, een voltooide handeling uitdrukkend
verbos -- = perfectieve werkwoorden


perfecto sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA perfectum, voltooid tegenwoordige tijd
forma del -- = perfectumvorm


perfide adj

1 perfide, trouweloos, onbetrouwbaar, vals, verraderlijk
le -- Albion = het perfide Albion


perfidia sub

1 trouweloosheid, onbetrouwbaarheid, valsheid, verraad
-- demoniac = duivelse valsheid


perfidiose adj

1 perfide, trouweloos, onbetrouwbaar, vals, verraderlijk


perfoliate adj

1 BOTANICA doorgroeid
folio -- = doorgroeid blad


perforabile adj

1 gemakkelijk te doorboren, doorboorbaar


+ perforabilitate sub

1 doorboorbaarheid


perforar v

1 perforeren, doorboren, doorprikken
-- un abscesso = een abces doorprikken
-- un tunnel = een tunnel graven
2 ponsen (banden/kaarten)
3 knippen (vervoersbewijs, etc.)
-- un billet de metro = een metrokaartje knippen


perforate adj

1 geperforeerd, met gaatjes
papiro -- = geperforeerd papier
ulcere stomachal -- geperforeerde maagzweer
bordo -- = geperforeerde rand
2 pons...
banda -- = ponsband
scheda/carta -- = ponskaart


perforation sub

1 het perforeren, het doorboren, het doorprikken
2 het ponsen (van banden/kaarten)
3 het knippen (van vervoersbewijs, etc.)
4 pons(gat), ponsing
5 MEDICINA perforatie
-- intestinal = darmperforatie
-- del stomacho = maagperforatie
6il ha un -- in le pneu(matico) = de band lekt


perforator sub

1 perforator, perforeermachine
2 ponsmachine
3 boor(machine)
-- a/de mano = handboor
-- de percussion = drilboor
4 iemand die boort
5 iemand die ponst, ponser, ponstypist


+ perforator adj

1 perforeer..., perforatie...
machina -- = perforeermachine, perforator


performance sub ANGLESE

1 EQUITATION verrichting
2 SPORT, ARTE etc. prestatie
-- solo = solo-optreden
-- aviatori = vliegdemonstratie


perfumar v

1 parfumeren, geurig/welriekend maken


+ perfumate adj

1 geparfumeerd
sapon -- = reukzeep


perfumator sub

1 parfumeur, iemand die parfumerieën maakt of verkoopt


perfumeria sub

1 parfumerie-industrie
2 parfumerie(winkel)
3 parfumerie, reukwerk


+ perfumista sub

1 fabrikant of handelaar in parfumerieën


perfumo sub

1 parfum, reukwerk
-- forte/concentrate = sterk parfum
-- delicate = geraffineerd parfum
vaporisator de -- = parfumverstuiver
poner se -- = parfum opdoen
2 (aangename) geur
-- del flores = bloemengeur
-- de rosas = rozegeur


+ perfunctori adj

1 plichtmatig (handelend), obligaat, werktuigelijk, routine...
visita -- = plichtmatig afgelegd bezoek, routinebezoek
inspection -- = routine-inspectie
inquesta -- = routineonderzoek
controlo -- = routinecontrole
facer un cosa perfunctorimente = iets plichtmatig doen


+ perfusion sub

1 MEDICINA infuus, infusie
-- sanguinee = driptransfusie


pergamena sub

1 perkament
imitation de -- = imitatieperkament
papiro -- = perkamentpapier
rolo de -- = perkamentrol
ligatura de -- = perkamenten band
fabrica de -- = perkamentfabriek/makerij


Pergamo sub n pr

1 Pergamum


pergola sub ITALIANO

1 pergola
-- de rosas = rozenpergola


+ perhydrol sub

1 CHIMIA perhydrol (oplossing van waterstofperoxide in water)


+ peri sub

1 peri


periantho sub

1 BOTANICA bloembekleedsel, periant
--s epigyn = bovenstandige bloembekleedsels


+ periarthritis sub

1 MEDICINA periartritis (ontsteking rond gewricht)


peribile adj

1 wat kan vergaan, vergankelijk
benes -- = vergankelijke goederen
2 bederfelijk, beperkt houdbaar


+ periblema sub

1 peribleem


peribolo sub

1 HISTORIA peribool (ruimte rond Griekse tempel)


+ pericambio sub

1 BIOLOGIA pericambium


+ pericardic adj

1 ANATOMIA pericard(ium)..., pericardiaal
cavitate -- = pericardiale holte


pericardio sub

1 ANATOMIA hartzakje, pericard(ium)


pericarditis sub

1 MEDICINA perdicardontsteking, pericarditis, hartvliesontsteking


+ pericarpio sub

1 BOTANICA pericarp, vruchtwand, zaadvlies


+ pericentric adj

1 pericentrisch


+ perichondrio sub

1 ANATOMIA kraakbeenvlies, perichondrium


+ perichondritis sub

1 MEDICINA perichondritis


+ periclinal adj

1 periclinaal


+ periclitar v

1 op instorten staan, aftakelen, achteruitgaan


+ pericope sub

1 perikoop


+ pericopic adj

1 de perikoop betreffend


+ pericranio sub

1 ANATOMIA schedelvlies, schedelkapsel


periculo sub

1 gevaar
-- imminente = dreigend gevaar
-- imaginari = denkbeeldig gevaar
-- lontan = gevaar op afstand
-- de morte = doodsgevaar, lijfsgevaar
-- de incendio = brandgevaar
-- de(l) guerra = oorlogsgevaar
-- de avalanches {sj} (F) = lawinegevaar
-- jalne = gele gevaar
in le hora del -- = in de ure des gevaars
currer un -- = gevaar lopen
trovar se/esser in -- = in gevaar verkeren
poner/mitter in -- = in gevaar brengen
olfacer le -- = lont ruiken
foris de/foras de -- = buiten gevaar
con -- de = met gevaar voor
exponer se al -- = zich aan gevaar blootstellen
distinguer/recognoscer le -- = het gevaar onderkennen
esser in -- de vita = in levensgevaar zijn


periculose adj

1 gevaarlijk, hachelijk
situation -- = hachelijke toestand
salto -- = gevaarlijke sprong
zona -- = gevarenzone
interprisa -- = hachelijke onderneming
-- pro le stato = staatsgevaarlijk


+ periculositate adj

1 het gevaarlijk zijn, gevaarlijkheid, gevaarlijk karakter
-- del traffico = gevaarlijkheid van het verkeer
limine de -- = gevarendrempel


+ pericyclo sub

1 BOTANICA pericykel, pericambium


+ peridermo sub

1 BOTANICA periderm


+ peridot sub

1 GEOLOGIA peridot, olivien, goudsteen


+ peridotic adj

1 GEOLOGIA peridot...


+ peridotite sub

1 MINERALOGIA peridotiet


+ peridromo sub

1 ARTE DE CONSTRUER (zuilen)galerij


+ periec adj

1 aan de andere kant van de aarde op dezelfde breedtegraad wonend


perigee adj

1 ASTRONOMIA het perigeum betreffend


perigeo sub

1 ASTRONOMIA perigeum


+ periglacial adj

1 periglaciaal
zona -- = periglaciale zone
terrassas -- = periglaciale terrassen


+ periglaciari sub

1 periglaciaal
zona -- = periglaciale zone
terrassas -- = periglaciale terrassen


+ perigonio sub

1 BIOLOGIA perigonium


+ perigyn adj

1 BIOLOGIA perigynisch


+ perigynic adj

1 BIOLOGIA perigynisch


+ perihelio sub

1 ASTRONOMIA perihelium


perimer v

1 verlopen, verjaren, ongeldig worden


+ perimetral adj

1 van de perimeter
strata/cammino/via -- = ringweg
muro -- = ringmuur


+ perimetria sub

1 perimetrie


+ perimetric adj

1 perimetrisch
juncto -- = omtrekvoeg


+ perimetrio sub

1 BIOLOGIA perimetrium


perimetro sub

1 omtrek, zone, gebied, perimeter
-- urban = stadsgebied


+ perimite adj

1 verouderd, uit de tijd, achterhaald
conceptiones -- = achterhaalde opvattingen
2 verlopen, ongeldig
passaporto -- = verlopen paspoort


+ perimysio sub

1 (ANATOMIA) spierschede


+ perinatal adj

1 MEDICINA perinataal (kort voor of na de geboorte gesitueerd)
mortalitate -- = perinatale/verloskundige sterfte


+ perinatalitate sub

1 MEDICINA perinatale periode


+ perinatalogia sub

1 perinatale geneeskunde, perinatalogie


+ perinatologic adj

1 perinatologisch


+ perineal adj

1 ANATOMIA bilnaad..., perineaal
hernia -- = perineale hernia


+ perineo sub

1 ANATOMIA bilnaad, perineum


+ perineocele sub

1 MEDICINA bilbreuk


periodic adj

1 de omloop/kringloop betreffend
2 periodiek, geregeld terugkerend
publication -- = tijdschrift, periodiek
servietta/panno -- = maandverband
continentia -- = periodieke onthouding
pagamentos -- = periodieke betalingen
ventos -- = periodieke winden
3 MATHEMATICA periodiek
function -- = periodieke functie
fraction -- = repeterende breuk
4 CHIMIA
classification/systema -- del elementos = periodiek systeem der elementen


periodicitate sub

1 periodiciteit, periodieke terugkeer


periodico sub

1 periodiek, tijdschrift
-- dominical = zondagsblad
-- septimanal = weekblad
venditor de --s = tijdschriftenverkoper


+ periodisar v

1 in perioden verdelen, periodiseren


+ periodisation sub

1 verdeling in perioden, periodisering


periodo sub

1 stadium, fase
2 periode, tijd, tijdperk, tijdvak
-- electoral = verkiezingstijd
-- del vacantias = vakantietijd
-- de incubation = incubatietijd
-- de validitate = geldigheidsduur
-- de un pendulo = slingertijd
-- geologic = geologisch tijdperk
-- initial = beginperiode
-- de prova/de proba/de essayo = proefperiode, proeftijd
-- blau de Picasso = Picasso in zijn blauwe periode
campion de -- = periodekampioen
campionato de -- = periodekampioenschap
3 periode, omloop(s)tijd
-- de rotation = omwentelingstijd
4 RHETORICA periode
5 MATHEMATICA periode, repetent
-- de un fraction = repetent van een breuk


+ periodontal adj

1 ANATOMIA van het tandwortelvlies
membrana -- = tandwortelvlies


+ periodontitis sub

1 MEDICINA tandwortelvliesontsteking


+ periodonto sub

1 ANATOMIA tandwortelvlies


+ perioptrica sub

1 PHYSICA perioptrica (leer van de straalbreking)


+ periosteo sub

1 ANATOMIA beenvlies, botvlies, pereost(eum)


+ periostitis sub

1 MEDICINA botvliesontsteking, periostitis


+ peripatetic adj

1 peripatetisch, de wijsbegeerte van Aristoteles volgend/betreffend
philosophia -- = peripatetische filosofie


+ peripatetico sub

1 peripateticus, volgeling van Aristoteles


+ peripatetismo sub

1 PHILOSOPHIA filosofie van Aristoteles


+ peripetia sub

1 peripetie, onvoorziene wending, verwikkeling (i.h.b. in literair werk)
--s = (OOK) wederwaardigheden, voorvallen, lotgevallen
post multe --s le heroe es salvate = na vele verwikkelingen wordt de held gered


peripheria sub

1 periferie, (cirkel)omtrek, buitenkant, rand
-- de un circulo = cirkelomtrek
2 buitenwijk (van een stad)
al -- del citate = onder de rook van de stad


peripheric adj

1 rand..., perifeer, periferisch
zona/territorio -- = randgebied
quartiero -- = excentrisch gelegen wijk
arbore -- = randboom
eventos -- = randgebeuren
problema -- = randprobleem
quartiero -- = excentrisch gelegen wijk, buitenwijk
GEOMETRIA linea -- = omtrekslijn
systema nervose -- = perifere zenuwstelsel
COMPUTATOR equipamento -- = perifere apparatuur, randapparatuur
neurones -- = perifere neuronen


+ periphlebitis sub

1 MEDICINA periflebitis (ontsteking rond een ader)


periphrasar

1 (omslachtig) omschrijven


periphrase (-asis) sub

1 perifrase, omschrijving


periphrastic adj

1 perifrastisch, omschrijvend
expression -- = omschrijving
construction -- = perifrastische constructie
stilo -- = perifrastische stijl


+ periplanatic adj

1 OPTICA periplanatisch
ocular -- = periplanatisch oculair


+ periplasma sub

1 BIOLOGIA periplasma


+ periplo sub

1 zeereis, ontdekkingsreis
-- de Magellan circum le mundo = reis om de wereld van Magellan


+ periptere adj

1 ARTE DE CONSTRUER
edificio -- = met zuilengang omgeven gebouw


+ periptero sub

1 ARTE DE CONSTRUER met zuilengang omgeven gebouw, peripteros
La Madeleine, a Paris, es un -- = De Madeleine in Parijs is een peripteros


perir v

1 vergaan, ten onder gaan, te gronde gaan
-- con tote le equipage = met man en muis vergaan
2 omkomen, om het leven komen
-- in un accidente = bij een ongeluk omkomen
-- in/inter le flammas = in de vlammen omkomen
vincer o -- = erop of eronder


periscopic adj

1 periscopisch, periscoop...
vitro -- = periscopisch glas
immersion -- = periscoopdiepte
tubo -- de un submarino = periscoopbuis van een onderzeeër


periscopio sub

1 periscoop
-- de un submarino = periscoop van een onderzeeër


+ perisperma sub

1 perisperm, kiemhulsel


+ perisplenitis sub

1 perisplenitis (ontsteking rond de milt)


+ perissodactylo sub

1 ZOOLOGIA onevenhoevige
le rhinocerote e le tapir es --s = de neushoorn en de tapir zijn onevenhoevigen


+ perissologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA pleonasme, repetitio


peristaltic adj

1 PHYSIOLOGIA peristaltisch, wormvormig, wormachtig, wormsgewijs
movimentos -- = peristaltische bewegingen
undulation -- = peristaltische golfbeweging


+ peristaltismo sub

1 PHYSIOLOGIA peristaltiek, peristaltische bewegingen


+ peristerio sub

1 peristerium


peristole sub

1 PHYSIOLOGIA wormvormige beweging, peristaltiek


+ peristoma sub

1 BIOLOGIA peristoom (omgeving van de mondopening)


+ peristylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER zuilengalerij, zuilenrij, peristyl(i)um
-- del Pantheon = zuilenrij van het Pantheon


+ perithecio sub

1 BOTANICA perithecium (flesvormig vruchtvormend orgaan van paddestoelen)


+ peritoneal adj

1 ANATOMIA buikvlies..., peritoneaal
cavitate -- = buikholte
nervos -- = peritoneale zenuwen


peritoneo sub

1 ANATOMIA buikvlies, peritoneum


peritonitis sub

1 MEDICINA buikvliesontsteking, peritonitis


perjur adj

1 meinedig, trouweloos


perjurar v

1 -- se = meineed plegen, woordbreuk plegen


perjurator sub

1 meinedige, woordbreker


perjurio sub

1 valse eed, meineed, eedbreuk, woordbreuk
committer -- = eedbreuk plegen


perjuro sub

1 meinedige, woordbreker


perla sub

1 parel, kraal
collar/filo de --s = parelsnoer
color de -- = parelkleur
concha de -- = parelschelp
corona de --s = parelkroon
banco de --s = parelbank
-- natural = echte parel
-- false/artificial/de imitation = namaakparel, valse parel
-- de vitro = glasparel, glazen kraal
--s de un rosario = kralen van een rozenkrans
cortina de --s = kralengordijn
corona de --s = parelkroon/krans
anello ornate de un -- = parelring
gris -- = parelgrijs
FIGURATE iste pictura es le -- de mi collection = dit schilderij is de meest kostbare uit mijn collectie
jectar --s al porcos = paarlen voor de zwijnen werpen
ornar de --s = beparelen
pisca de --s = parelvisserij
piscar --s = naar parels duiken, parels vissen
piscator de --s = parelduiker, parelvisser
commercio de --s = parelhandel
commerciante de --s = parelhandelaar
infilar --s = parels rijgen


perlar v

1 parelen, druppelen, druipen


+ perlate adj

1 gepareld, parel...
hordeo -- = parelgerst
tapioca -- = pareltapioca
the -- = parelthee
schermo -- = parelscherm
blanco -- = parelwit


+ perlifere adj

1 parelhoudend, parel...
ostrea -- = pareloester
bancos -- submarin = onderzee-se parelhoudende ondiepten


+ perliforme adj

1 parelvormig


+ perlingual adj

1 MEDICINA via de tong, perlinguaal
medicamento a administrar per via -- = medicijn dat onder de tong dient te worden gelegd


+ perlite sub

1 MINERALOGIA perliet


+ perlitic adj

1 perlitisch


+ permafrost sub

1 GEOLOGIA permafrost
zona de -- = permafrostgebied


+ permanentar v

1 permanenten (van het haar)
facer se -- = zich laten permanenten


permanente adj

1 permanent, duurzaam, blijvend
armea -- = staand leger
correspondente -- = vaste correspondent
collaborator -- = vaste medewerker
appunctamento -- = vaste aanstelling
education -- = permanente educatie
menacia -- = voortdurende dreiging
undulation -- = permanent (kapsel)
magnetismo -- = permanent magnetisme
lesiones -- = blijvend letsel
incapacitate -- de labor/de travalio = blijvende arbeidsongeschiktheid
representante -- al O.N.U = permanent vertegenwoordiger bij de VN
Corte Permanente de Arbitrage = Permanent Hof van Arbitrage
cinema -- = doorlopende (film)voorstelling, Cineac
credito -- = doorlopend krediet
exposition -- = permanente tentoonstelling
commission parlamentari -- = permanente parlementaire commissie
divorciate --mente = duurzaam gescheiden


+ permanente sub

1 permanent (kapsel)
facer se le -- = zich laten permanenten


permanentia sub

1 duurzaamheid, bestendigheid, voortduring, permanentie
le -- del dolor = de voortduring van de pijn


permaner v

1 voortduren, blijven, permanent zijn
sempre/semper isto permanera in mi memoria = dat zal me altijd bijblijven
le plano ha permanite inalterate = het plan bleef ongewijzigd
-- incandescente = nagloeien


permanganato sub

1 CHIMIA permanganaat
-- de kalium/potassium = kaliumpermanganaat (KMNO4)


permanganic adj

1 CHIMIA permangaan...
acido -- = permangaanzuur


permeabile adj

1 (bij vloeistof of straling) doorlatend, doordringbaar
-- al aqua = waterdoorlatend
-- al luce/al lumine = lichtdoorlatend
dica -- = doorlatende dijk
strato -- = doorlatende laag
material -- = doorlatend materiaal
rocca -- = doorlatend gesteente


permeabilitate sub

1 permeabiliteit, doorlatendheid, doordringbaarheid
-- de un membrana = permeabiliteit van een membraan
-- cellular = celpermeabiliteit
-- magnetic = magnetische permeabiliteit
-- relative = relatieve permeabiliteit
-- del solo = doorlatendheid van de bodem
-- de rocca = doorlatendheid van gesteente


+ permeantia sub

1 PHYSICA permeantie, magnetisch geleidingsvermogen


permear v

1 (door)dringen, (door)trekken
le cultura grec ha permeate le cultura latin = de Griekse cultuur is diep doorgedrongen in de latijnse


+ permease sub

1 BIOCHIMIA permease


+ permeation sub

1 doordringing, permeatie


+ permian adj

1 GEOLOGIA permisch


+ permiano sub

1 GEOLOGIA Perm


permissibile adj

1 toelaatbaar, toegestaan, geoorloofd, veroorloofd


+ permissibilitate sub

1 toelaatbaarheid


permission sub

1 toestemming, instemming, goedkeuring, permissie, JURIDIC vergunning


+ permissive adj

1 (al te) toegeeflijk, verdraagzaam, tolerant
societate -- = tolerante maatschappij
genitores/parentes -- = (te) verdraagzame ouders


+ permissivismo sub

1 (te grote) toegeeflijkheid, (te grote) tolerantie


+ permissivitate sub

1 toegeeflijkheid, tolerantie
-- sexual = seksuele vrijheid


permisso sub

1 vergunning, pas(je), officiële toestemming
-- de importation = invoervergunning
-- de construction/de construer = bouwvergunning
-- de travalio/de labor = werkvergunning
-- de chassa {sj} = jachtakte
-- de navigation = vaarbewijs
-- de conducer/guidar = rijbewijs
-- de sojornar = verblijfsvergunning
-- magnetic = magneetpas
peter -- = verlof/vergunning vragen
dar -- = vergunning/toestemming verlenen


permitter v

1 toestaan, toelaten, vergunnen, goed vinden
io te permitte de entrar = ik vind het goed dat je binnen komt
2 mogelijk maken, in staat stellen
le epicyclo ha permittite al grecos de explicar le movimento del planetas = de epicykel maakte het de Grieken

mogelijk de beweging van de planeten uit te leggen

permutabile adj

1 verwisselbaar, verschikbaar, omzetbaar, omwisselbaar


permutabilitate sub

1 verwisselbaarheid, verschikbaarheid, omzetbaarheid, omwisselbaarheid
MATHEMATICA -- de duo elementos = omwisselbaar-heid van twee elementen


permutar v

1 verwisselen, verschikken, omzetten, omwisselen
-- duo parolas in le phrase = twee woorden omzetten in de zin
2 MATHEMATICA permuteren


permutation sub

1 verwisseling, verschikking, omzetting, omwisseling
-- de currente = stroompermutatie
2 MATHEMATICA permutatie


permutator sub

1 iemand die of instrument dat verwisselt/verschikt/omzet/omwisselt


+ permutite sub

1 CHIMIA permutiet


pernicie sub

1 verderf, ondergang


perniciose adj

1 schadelijk, verderfelijk, fataal, fnuikend, pernicieus
anemia -- = pernicieuze anemie
maladia -- = slopende ziekte
doctrina -- = verderfelijke leer
theorias -- = verderfelijke theorieën
libro -- = schadelijk boek
consequentias -- = kwalijke gevolgen
fumar es -- al/pro le sanitate = roken is schadelijk voor de gezondheid


+ perniciositate sub

1 MEDICINA pernicieuse aard (van een ziekte)


+ pernoctamento sub

1 Vide: pernoctation


pernoctar v

1 overnachten, de nacht doorbrengen
-- in un camping = op een camping overnachten


pernoctation sub

1 het overnachten, overnachting
-- in un tenta = overnachting in een tent


+ perone sub

1 ANATOMIA kuitbeen, fibula


+ peroneal adj

1 ANATOMIA kuitbeen...
arteria -- = kuitslagader
vena -- = kuitader


+ peronee adj

1 ANATOMIA kuitbeen...
arteria -- = kuitslagader
vena -- = kuitader
musculo -- = kuitbeenspier


+ peronismo sub

1 peronisme


+ peronista sub

1 peronist


+ peronista adj

1 peronistisch


+ peronosporacea

1 BOTANICA valse meeldauwschimmel


perorar v

1 een hoogdravende redevoering houden, oreren
2 tot het slot/de conclusie van zijn redevoering komen


peroration sub

1 hoogdravende redevoering
2 peroratie, slotrede


peroxydar v

1 CHIMIA zo sterk mogelijk oxyderen


+ peroxydase sub

1 BIOCHIMIA peroxydase


peroxydo sub

1 CHIMIA peroxyde
-- de hydrogeno = waterstofperoxyde


perpendicular adj

1 loodrecht (op elkaar staand), rechtstandig, perpendiculair
linea -- = loodlijn
plano -- = loodrecht vlak
axes -- = assen die elkaar rechthoekig snijden
esser -- a = loodrecht staan op
le muro non es -- = de muur staat niet in het lood
bisecar un linea perpendicularmente = een lijn loodrecht middendoor delen


perpendicularitate sub

1 rechtstandigheid, loodrechte stand/houding


perpendiculo sub

1 MATHEMATICA loodlijn
pede de un -- = voetpunt van een loodlijn
abassar un -- del summitate de un triangulo al latere opposite = een loodlijn neerlaten uit de top van een

driehoek op de overliggende zijde

abassamento de un -- = het neerlaten van een loodlijn
elevar un -- = een loodlijn oprichten
2 schietlood


perpetrar v

1 plegen, bedrijven, begaan, volvoeren
-- un crimine = een misdaad plegen/bedrijven
-- un assassinato = een moord plegen
-- un fraude = een fraude plegen
-- un colpo de stato = een staatsgreep plegen


perpetration sub

1 het plegen, het bedrijven, het begaan, het volvoeren, pleging, volvoering
le -- de un crimine = het plegen van een misdaad
le -- de un colpo de stato = het plegen van een staatsgreep


perpetrator sub

1 pleger, bedrijver, dader
-- de un crimine = pleger van een misdrijf
identificar un persona como le -- = iemand herkennen als de dader


+ perpetuabile adj

1 voort te zetten, te bestendigen, in stand te houden


+ perpetual adj

1 voortdurend, bestendig, blijvend, eeuwig
nive -- = eeuwige sneeuw
calendario -- = eeuwigdurende kalender
lamentationes -- = eeuwig geklaag
Edicto -- = Eeuwig Edict
obligation -- = onaflosbare obligatie
chaco -- {sj} = eeuwig schaak
vite -- = schroef zonder einde, (worm)schroef
2 levenslang
amicitate -- = levenslange vriendschap
juventute -- = eeuwige jeugd
presidente -- = vaste voorzitter, voorzitter voor het leven
secretario -- = secretaris voor het leven


+ perpetualitate sub

1 Vide: perpetuitate


perpetuar v

1 levendig houden, doen voortleven, voortzetten, in stand houden, bestendigen, vereeuwigen
-- un tradition = een gebruik in ere houden, een traditie voortzetten


+ perpetuation sub

1 het voortzetten, voortzetting, het bestendigen, bestendiging, het instandhouden, instandhouding
-- de traditiones = instandhouding van tradities
le -- del specie per le reproduction del individuos = de instandhouding van de soort door de voortplanting van de

individuen

perpetuator sub

1 iemand die iets doet voortbestaan, instandhouder, bestendiger


perpetue adj

1 voortdurend, bestendig, blijvend, eeuwig
nive -- = eeuwige sneeuw
calendario -- = eeuwigdurende kalender
lamentationes -- = eeuwig geklaag
tumba -- = eeuwig graf
Edicto -- = Eeuwig Edict
obligation -- = onaflosbare obligatie
chaco {sj} -- = eeuwig schaak
2 levenslang
carcere -- = levenslange gevangenisstraf
juventute -- = eeuwige jeugd
secretario -- = secretaris voor het leven, vaste secretaris


perpetuitate sub

1 bestendige duur, voortduring, eeuwigheid
detention/imprisionamento/reclusion a -- = levenslange gevangenisstraf
esser condemnate a -- = tot levenslang veroordeeld zijn


perplexe adj

1 perplex, onthutst, verbijsterd, verbluft, verward, besluiteloos, in verwarring, van zijn stuk
lassar -- = versteld doen staan


perplexitate sub

1 onthutsing, verbijstering, verwarring, verwardheid, besluiteloosheid
un momento de -- = een moment van verbijstering


perque conj

1 waarom
2 omdat


perque adv

1 waarom


perquirer v

1 onderzoeken, doorzoeken, navorsen, nasporen
le policia ha perquirite le auto(mobile) = de politie heeft de auto doorzocht
-- le habitation de un persona = bij iemand huiszoeking verrichten


perquisition sub

1 het doorzoeken, onderzoek, speurwerk
2 JURIDIC huiszoeking, perquisitie
mandato/ordine de -- = bevel(schrift) tot huiszoeking
facer un -- al domicilio de un persona = bij iemand huiszoeking verrichten


perquisitor sub

1 onderzoeker, speurder, navorser
2 JURIDIC met huiszoeking belaste ambtenaar


+ perron sub

1 perron
-- de merces/de mercantias = goederenperron
ascensor/lift (A) de -- = perronlift
ticket (A)/billet de -- = perronkaartje
guardiano de -- = perronopzichter
tecto de -- = perronoverkapping
carro de -- = perronwagen
longor del -- = perronlengte


perrucca sub

1 pruik
-- a cauda = staartpruik
epocha/tempore del --s = pruikentijd
portar un -- = een pruik dragen
fabricante de --s = pruikenmaker


perrucchero sub

1 pruikenmaker
2 kapper
salon de -- = kapsalon
-- pro homines = herenkapper


persa sub

1 HISTORIA Pers
2 HISTORIA Perzisch (taal)


+ perscrutabile adj

1 wat in detail/nauwkeurig bekeken kan worden


perscrutar v

1 in detail onderzoeken, nauwkeurig bekijken


perscrutation sub

1 gedetailleerd/nauwkeurig onderzoek


perse adj

1 HISTORIA Perzisch, Oud-Persisch
religion -- = Perzische godsdienst (mazdeïsme)


persecution sub

1 het vervolgen, vervolging, het nazetten, het achtervolgen, achtervolging
follia/mania/delirio de -- = vervolgingswaanzin JURIDIC
-- criminal = strafvervolging
2 vervolging, verdrukking, kwelling
-- religiose = geloofsvervolging
-- antisemitic/del judeos = jodenvervolging
exponer se a --es = zich aan vervolgingen blootstellen
esser victima de un -- = vervolgingsslachtoffer zijn


persecutor sub

1 vervolger, kweller, kwelgeest, verdrukker
-- de hereticos = ketterjager
disfacer se de su --es = aan zijn vervolgers ontkomen


+ persecutor adj

1 vervolgings...
follia/mania/delirio -- = vervolgingswaanzin
zelo -- = vervolgingsijver


perseide sub

1 ASTRONOMIA Perseïde


Perseo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Perseus
2 ASTRONOMIA Perseus


Persepole sub n pr

1 Persepolis


persequer v

1 vervolgen, nazetten, achtervolgen
-- le inimico = de vijand achtervolgen
-- le fur/robator = de dief nazitten
-- un scopo = een doel najagen
-- un persona sur le talones = iemand op de hielen zitten
-- un ideal = een ideaal nastreven
-- le criminales de guerra = jacht maken op oorlogsmisdadigers
iste idea la perseque = die gedachte laat haar niet los
2 vervolgen, verdrukken, kwellen
-- le judeos = de joden vervolgen


+ persequitor sub

1 vervolger


perseverante adj

1 volhardend, standvastig, onverdroten
persona -- = aanhouder, doorzetter, volhouder
esser -- = een volhouder zijn


perseverantia sub

1 volharding, vasthoudendheid, standvastigheid, doorzettingsvermogen
travaliar/laborar con -- = volhardend werken, stug doorwerken


perseverar v

1 volharden, volhouden, doorzetten
-- in lo que on ha comenciate = volharden in wat men begonnen is
-- in su errores = in zijn fouten volharden


+ perseveration sub

1 volharding, vasthoudendheid, standvastigheid, doorzettingsvermogen
2 MEDICINA perseveratie, dwangmatige herhaling


Persia sub n pr

1 Perzië
tapis/tapete/carpetta de -- = Perzisch tapijt


persian adj

1 Perzisch, Nieuw-Perzisch
tapis (F)/tapete/carpetta -- = Perzisch tapijt
bazar -- = Perzische markt


persiana sub

1 buitenblind, luik, zonneblind
bassar le --s = de blinden neerlaten


persiano sub

1 Pers


persic adj

1 Perzisch
Golfo Persic = Perzische Golf
tapis (F)/tapete/carpetta -- = Perzisch tapijt


persica sub

1 perzik
-- vinose = wijnperzik
gelea de --s = perzikgelei
gelato al --s = perzikijs
pepita de -- = perzikpit/steen


persicaria sub

1 BOTANICA perzikkruid


persichiero sub

1 perzikboom
folio de -- = perzikblad


persico sub

1 perzikboom
folio de -- = perzikblad


+ persiflage sub FRANCESE

1 persiflage


persistente adj

1 volhardend, hardnekkig, voortdurend, aanhoudend, blijvend
fatiga -- = hardnekkige vermoeidheid
nive -- = eeuwige sneeuw
odor -- = lucht die blijft hangen
rumor -- = hardnekkig gerucht
tusse -- = hardnekkige hoest
reguardar persistentemente un persona = iemand gedurig aanstaren


persistentia sub

1 het voortduren, het (blijven) voortbestaan, het aanhouden
le -- del mal tempore = het aanhouden van het slechte weer
2 volharding, hardnekkigheid
-- in un error = volharding in een fout
-- tenace = taaie volharding


persister v

1 volharden, blijven (bij)
-- in un error = volharden in een fout
-- in un resolution = bij een besluit blijven
-- in un opinion = bij een mening blijven
ille persisteva a negar su culpabilitate = hij bleef volhouden dat hij niet schuldig was
2 voortduren (van dingen), blijven (bestaan), aanhouden
le febre persiste = de koort houdt aan
le tempesta persisteva = het bleef stormen
le pluvias persiste = het regent aanhoudend, het blijft regenen


persona sub

1 persoon, mens, iemand
-- feminin = vrouwspersoon
-- competente/autorisate = bevoegde
nomine de -- = persoonsnaam
lecto pro un -- = eenpersoonsbed
camera pro un -- = eenpersoonskamer
cambio de --s = persoonsverwisseling
accidentes de -- = persoonlijke ongelukken
le tres --s del Trinitate = de drie personen van de Dieëenheid JURIDIC
-- juridic = rechtspersoon
de -- a -- = onder vier ogen
in -- = in eigen persoon, persoonlijk
le diabolo in -- = de duivel in eigen persoon
per --s interponite = door bemiddeling van derden
ille es le avaritia in -- = hij is de gierigheid zelve
LINGUISTICA E GRAMMATICA
prime/secunde/tertie -- = eerste/tweede/derde persoon


personage sub

1 belangrijk persoon, personage
2 -- principal = hoofdpersoon
3 figuur, karakter, persoon, personage
--s de un roman = figuren van een roman
-- allegoric = allegorische figuur
-- historic = historische figuur
-- secundari = nevenfiguur
-- clave = sleutelfiguur
-- principal = hoofdfiguur


+ persona grata sub LATINO

1 persona grata


personal adj

1 persoonlijk, individueel
interesses -- = persoonlijke belangen
opinion -- = persoonlijke mening
medico -- = lijfarts
union -- = personele unie
sin considerationes -- = zonder aanzien des persoons
iste observation/remarca non es -- = die opmerking is niet persoonlijk bedoeld
strictemente/rigorosemente -- = strict persoonlijk
io le lo ha communicate personalmente = ik heb het hem persoonlijk medegedeeld


personal sub

1 personeel
-- al solo = grondpersoneel
-- de volo = vliegend personeel
-- medic = medisch personeel
-- paramedic = paramedisch personeel
-- directive = leidinggevend personeel
-- superior = hoger personeel
-- subalterne = lager personeel
-- interimari = tijdelijk personeel
-- auxiliar = hulppersoneel
-- de reserva = reservepersoneel
-- administrative = administratief personeel
-- vigilante = toezichthoudend personeel
-- de officio/de bureau (F) = kantoorpersoneel
-- inseniante/docente/del institutores/del professores = onderwijzend personeel, lerarencorps
-- (de servicio) domestic = huispersoneel
-- de guarda = bewakingspersoneel
-- ferroviari/de ferrovia = spoorwegpersoneel
-- de traino = treinpersoneel
-- paramedical = paramedisch personeel
-- domestic = huishoudelijk personeel
-- qualificate = geschoold personeel
association del -- = personeelsvereniging
effectivo de -- = personeelsbestand/bezetting
servicio del -- = personeelsafdeling
director/chef (F) del -- = personeelschef
carentia/mancantia de -- = personeelsgebrek
scarsitate/penuria de -- = personeelsschaarste
exodo de -- = personeelsverloop
problema de -- = personeelsprobleem
consilio del -- = personeelsraad
reunion de -- = personeelsvergadering
licentiar -- = personeel ontslaan


+ personalisar v

1 verpersoonlijken, een persoonlijk karakter geven aan


+ personalisation sub

1 verpersoonlijking, het geven van een persoonlijk karakter aan iets


+ personalismo sub

1 PHILOSOPHIA personalisme


+ personalista sub

1 PHILOSOPHIA personalist


+ personalista adj

1 PHILOSOPHIA personalistisch
psychologia -- = personalistische psychologie


personalitate sub

1 persoonlijkheid, sterk karakter
-- potente = krachtige persoonlijkheid
-- dissociate = gespleten persoonlijkheid
structura del -- = persoonlijkheidsstructuur
formation del -- = persoonlijkheisvorming
culto del -- = persoonsverheerlijking
JURIDIC -- juridic = rechtspersoonlijkheid
--s = 1 belangrijke persoonlijkheden, 2 persoonlijke opmerkingen


+ persona non grata sub LATINO

1 persona non grata
esser declarate -- = persona non grata verklaard worden


personate adj

1 BOTANICA gemaskerd


personificar v

1 personifiëren, verpersoonlijken, belichamen
-- le avaritia = de schraapzucht verpersoonlijken
le sanitate personificate = een toonbeeld van gezondheid
Erasmus esseva le bon senso personificate de su seculo = Erasmus was het belichaamd gezond verstand van zijn

eeuw

tu fratre es le bontate personificate = jouw broer is de goedheid zelf


personification sub

1 verpersoonlijking, personificatie, belichaming
ille es le -- del vanitate = hij is de personificatie van de ijdelheid


perspectiva sub

1 perspectief, vergezicht, verschiet, gezichtshoek
-- aeree = luchtperspectief
-- linear = lineair perspectief, lijnperspectief
-- isomeric = isomerisch perspectief
-- spatial = ruimteperspectief
-- historic = historisch perspectief
-- a vista/volo de ave = vogelperspectief
-- panoramic = panoramaperspectief
-- in relievo = reliëfperspectief
il ha -- in iste designo = er zit perspectief in deze tekening
--s in le futuro = toekomstperspectief
theoria del -- = leer van het perspectief
aperir nove --s = nieuwe gezichtspunten openen
presentar bon --s = goede vooruitzichten bieden
haber in -- = voor ogen hebben
un empleo con perspectivas de futuro = een baan met goede vooruitzichten
il ha bon --s = er zijn goede vooruitzichten, het laat zich gunstig aanzien
iste -- me surride = dit vooruitzicht lacht me toe
in iste -- tu ha ration = als je het vanuit deze gezichtshoek bekijkt, heb je gelijk
vider un cosa in un -- plus large = iets in een breder perspectief zien
considerate ab iste -- = vanuit deze gezichtshoek bekeken


perspective adj

1 perspectivisch
designo -- = perspectivische tekening


+ perspectivismo sub

1 PHILOSOPHIA perspectivisme (van Nietzsche)


+ perspex sub

1 perspex (soort plastic)


perspicace adj

1 scherpzinnig, klaarziend


+ perspicacia sub

1 scherpzinnigheid, inzicht, doorzicht
mancar de -- = kortzichtig zijn


perspicacitate sub

1 scherpzinnigheid, inzicht, doorzicht
mancar de -- = kortzichtig zijn


perspicer v

1 doorzien
2 bekijken, onderzoeken


perspicue adj

1 doorzichtig, doorschijnend, helder
FIGURATE rationamento -- = heldere redenering


perspicuitate sub

1 doorzichtigheid, doorschijnendheid


+ perspirar v

1 transpireren, zweten
2 uitzweten, uitwasemen


+ perspiration sub

1 het transpireren, het zweten, transpiratie
-- cutanee = huiduitwaseming/ademhaling
2 zweet
odor de -- = zweetlucht


persuader v

1 overtuigen, overreden, overhalen
io le ha persuadite de prender le libro = ik heb hem het boek aangepraat
-- a plus grande concessiones = tot grotere toegeving overhalen
su rationamento non me persuade = zijn redenering overtuigt me niet


+ persuadibile adj

1 Vide: persuasibile


+ persuaditor sub

1 iemand die overtuigt, pleitbezorger


persuasibile adj

1 gemakkelijk te overtuigen/te overreden/over te halen


persuasion sub

1 het overtuigen, het overreden, het overhalen
talento/dono de -- = overredingstalent/gave
fortia de -- = overredingskracht
2 overtuiging, mening


persuasive adj

1 overtuigend, overredend
poter/fortia/capacitate -- = overtuigingskracht
dono/talento -- = overredingsgave/talent
exemplo -- = overtuigend voorbeeld
confutation -- = overtuigende weerlegging
tono -- = overtuigende toon


persuasor sub

1 iemand die een ander overtuigt/overreedt/overhaalt


+ persulfato sub

1 CHIMIA persulfaat


pertica sub

1 lange staak/stok/roede
-- de/pro saltar/de salto = polsstok
-- a lupulo = hopstaak
-- de tenta = tentpaal
-- de cargamento/carga = laadboom
saltar al -- = polsstokhoogspringen
saltator al -- = polsstokhoogspringer


+ perticage sub

1-- de travalio = steiger


pertinace adj

1 halsstarrig, hardnekkig, koppig, obstinaat, volhardend


+ pertinacia sub

1 halsstarrigheid, hardnekkigheid, volharding
defender con -- su ideas = zijn ideeën hardnekkig verdedigen


pertinacitate sub

1 halsstarrigheid, hardnekkigheid, volharding


pertinente adj

1 relevant, ter zake doend, adekwaat
factos -- = ter zake dienende feiten
remarca/observation -- = relevante/steekhoudende opmerking
iste question non es -- = die vraag is niet relevant
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA functioneel, distinctief
tractos -- de un phonema = distinctieve kenmerken van een foneem


pertinentia sub

1 toepasselijkheid, deugdelijkheid, gegrondheid
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA functionaliteit


pertiner v

1 -- a = behoren tot, deel uitmaken van
-- al jurisdiction de = ressorteren onder


perturbabile adj

1 wat kan worden verstoord


perturbar v

1 (ver)storen, ontregelen, in de war brengen
-- le equilibrio = het evenwicht verstoren
-- le ordine public = de openbare orde verstoren
-- un reunion = een vergadering in de war gooien


perturbation sub

1 (ver)storing, ontregeling
-- del equilibrio = evenwichtsstoornis
-- radiophonic = radiostoring
-- de un planeta = afwijking van een planeet
-- del ordine public = verstoring van de openbare orde
METEO -es atmospheric = atmosferische storingen
METEO -- marginal = randstoring
ASTRONOMIA --es secular = seculaire storingen
-- permanente del matrimonio/del maritage/del relationes matrimonial = duurzame ontwrichting van het

huwelijk

2 ordeverstoring, onrust, beroering
-- social = sociale onrust


perturbative adj

1 (ver)storend
fortia -- = verstorende kracht


perturbator sub

1 verstoorder
2 ordeverstoorder, onruststoker, herrieschopper


+ perturbator adj

1 (ver)storend
elemento -- = storend element
constituer un factor -- = een storende factor vormen


pertussal adj

1 MEDICINA kinkhoest...


pertusse sub

1 MEDICINA kinkhoest


Peru sub n pr

1 Peru


peruan adj

1 Peruaans


peruano sub

1 Peruaan


Peruvia sub n pr LATINO

1 Peru


peruvian adj

1 Peruaans
heliotropio -- = tuinheliotroop


peruviano sub

1 Peruaan


+ pervader v

1 doordringen (anque FIGURATE), zich verspreiden in
un forte odor de alcohol pervadeva le camera = er hing een sterke dranklucht in de kamer


+ pervasion sub

1 doordringing (anque FIGURATE), verspreiding


+ pervasive adj

1 doordringend (anque FIGURATE), overal verspreidend


+ perveantia sub

1 perveantie


pervenir v

1 bereiken, (aan)komen, aanlanden
-- ad un accordo = een overeenkomst bereiken
2 bereiken, slagen (in)
ille non perveni a oblidar su passato = hij kan niet van zijn verleden loskomen


perverse adj

1 pervers, verdorven, tegennatuurlijk
tendentias -- = perverse neigingen
conducta/comportamento -- = pervers gedrag
gusto -- = perverse smaak
consilios -- = perverse raadgevingen


perversion sub

1 ontaarding, bederf, verval
-- del gusto = smaakbederf
-- del mores = zedenbederf, zedenverwildering
2 MEDICINA perversie
-- sexual = sexuele perversie


perversitate sub

1 verwording, verdorvenheid, perversiteit
-- del mores = verwording van de zeden
2 MEDICINA perversiteit


perverter v

1 verkeerd aanwenden, misbruiken
2 perverteren, corrumperen, bederven, aantasten
-- le gusto = de smaak aantasten
-- le juventute = de jeugd bederven


+ pervertibile adj

1 vatbaar voor corruptie/bederf


pervertimento sub

1 het perverteren, het corrumperen, het bederven, het aantasten
2 degeneratie, verval, bederf
-- del gusto = smaakbederf
-- moral = zedelijk verval


+ pervertite adj

1 verdorven, ontaard


pervertitor sub

1 (zeden)bederver, verderver


+ pervertitor adj

1 verdervend


+ pervibrar v

1 trillen
-- le beton = beton trillen


+ pervibration sub

1 pervibratie


+ pervibrator sub

1 pervibrator


+ pervicace adj

1 halsstarrig, koppig, eigenzinnig


+ pervicacia sub

1 halsstarrigheid, koppigheid, eigenzinnigheid


pervie adj

1 toegankelijk, doorlaatbaar, open (voor ideeën, etc.)
loco -- = toegankelijke plaats


+ pervinca sub

1 BOTANICA maagdenpalm


+ pervitina sub

1 pervitine


+ pesabebe sub

1 babyweegschaal


+ pesabile adj

1 wat gewogen kan worden, weegbaar


+ pesalacte sub

1 melkweger, melkmeter, lactometer


+ pesaliquor sub

1 areometer


+ pesalitteras sub

1 brieveweger


+ pesamonetas sub

1 muntschaaltje


pesante adj

1 zwaar (anque FIGURATE)
aqua -- = zwaar water
labor -- = zwaar werk
spirito -- = logge geest
industria -- = zware industrie
artilleria -- = zware artillerie
armas -- = zware wapens
metallos -- = zware metalen
spat -- = zwaarspaat


+ pesante adv ITALIANO

1 MUSICA pesante


+ pesapersonas sub

1 personenweegschaal


pesar v

1 wegen (het gewicht bepalen van)
-- su parolas = zijn woorden wikken
2 wegen (gewicht hebben)
-- super le conscientia = het geweten belasten
-- super le stomacho = zwaar op de maag liggen
-- in le stomacho como un petra = als een steen op de maag liggen


pesator sub

1 iemand die het gewicht van iets bepaalt, weger, waagmeester
2 weegapparaat, weegmachine, weger


peseta sub ESPANIOL

1 peseta (Spaanse munt)


peso sub

1 zwaarte, gewicht
le -- de un objecto = het gewicht van een voorwerp
determinar le -- = het gewicht bepalen
argumento de -- = zwaarwegend argument
subjecto de -- = gewichtig onderwerp
persona de -- = belangrijk/invloedrijk iemand
le -- del annos = het gewicht/de last der jaren
con tote su -- = met zijn gehele gewicht
argumento de -- = argument van gewicht
augmento/augmentation de -- = gewichtsvermeerdering/toename
perdita de -- = gewichtsverlies
esser in un stato de absentia de -- = in een toestand van gewichtloosheid verke-ren
2 SPORT peso
-- welter = weltergewicht
-- bantam = bantamgewicht
-- pluma = vedergewicht
-- legier = lichtgewicht
-- median/medie = halfzwaargewicht, missengewicht
barra de --s = halter
levator de --s = gewichtheffer
3 (vastgesteld) gewicht, aantal kilo's, etc.
-- atomic = atoomgewicht
-- specific = soortelijk gewicht
-- morte = dood gewicht
-- vive = levend gewicht
-- nette = nettogewicht
-- brute = brutogewicht
-- equilibrante = tegenwicht
-- atomic = atoomgewicht
-- corporal/corporee = lichaamsgewicht
excesso/excedente de -- = over(ge)wicht
in -- toenemen = crescer in peso
vender a -- = bij het gewicht verkopen
ille vale su -- in auro = hij is zijn gewicht in goud waard
4 gewicht (metalen voorwerp om mee te wegen)
-- mobile = schuifgewicht
mesuras e --s = maten en gewichten
unitates de -- = eenheden van gewicht
verificator/inspector de --s e mesuras = ijkmeester, ijker
5 peso (munteenheid)


+ pessario sub

1 pessarium, (baarmoeder)ring, baarmoederkapje


pessime adj

1 ergst, slechtst, heel erg, heel slecht
in le -- caso = in het ergste geval
-- humor = pesthumeur


pessimismo sub

1 pessimisme


pessimista sub

1 pessimist


+ pessimista adj

1 pessimistisch
io es -- super le resultato del electiones = ik ben pessimistisch over de verkiezingsuitslag
haber un vision -- del cosas = een pessimistische kijk hebben


+ pessimistic adj

1 pessimistisch
previsiones -- = pessimistische voorspellingen
haber un vision -- del cosas = een pessimistische kijk hebben


pessulo sub

1 (deur)grendel, schuif
-- de securitate = veiligheidsgrendel
-- de serratura = schoot (van slot)
-- a resorto = veergrendel
serratura a -- = grendelslot
button de -- = grendelknop
orificio de -- = grendelgat
clauder con -- = grendelen
aperir le -- = ontgrendelen
pulsar le -- al porta = de grendel op de deur schuiven


peste sub

1 pest (ziekte)
-- bubonic = builenpest
-- pulmonar = longpest
-- bovin = runderpest
-- porcin = varkenspest
-- aviari = vogelpest
-- nigre = zwarte pest
caso de -- = pestgeval
bacillo de -- = pestbacil
lucta contra le -- = pestbestrijding
epidemia de -- = pestepidemie
foco del -- = pesthaard
2 FIGURATE vervelend persoon/meisje/jongetje, lastpost


+ pesticida sub

1 pesticide, verdelgingsmiddel


+ pesticida adj

1 producto -- = onkruid/ongediertebestrijdingsmiddel


pestifere adj

1 pestveroorzakend, pestverspreidend
bacillo -- = pestbacil
bubon -- = pestbuil
2 verderfelijk, schadelijk, kwaadaardig
3 stinkend, kwalijk riekend


pestilente adj

1 pestveroorzakend, pestverspreidend
2 verderfelijk, schadelijk, kwaadaardig
influentia -- = verpestende invloed
3 stinkend, kwalijk riekend


pestilentia sub

1 pestilentie, pest(epidemie)


pestilential adj

1 pest veroorzakend, pest verspreidend
aere -- = pestlucht
vapor -- = pestdamp/walm
odor -- = peststank
materia -- = peststof
2 verderfelijk, schadelijk, kwaadaardig
3 stinkend, kwalijk riekend


+ pestose adj

1 pest...
bacillo -- = pestbacil
ratto -- = pestrat
focar -- = pesthaard
bubon -- = pestbuil, pestblaar, pestgezwel


+ petaliforme adj

1 in de vorm van een bloemblad


petalismo sub

1 ANTIQUITATE volksgericht in Syracuse


petalo sub

1 BOTANICA bloemblad, kroonblad
-- de rosa = rozenblad
-- unguiculate = genageld bloemblad


+ petalodia sub

1 BOTANICA petalodie


petaloide adj

1 BOTANICA bloemkroonachtig, petaloïd


+ petanca sub

1 jeu de boules


petardo sub

1 MILITAR petarde, springbus
2 rotje, voetzoeker
cigarro a -- = klapsigaar


+ petauro sub

1 ZOOLOGIA buideleekhoorn


+ petechia sub

1 MEDICINA petechie


+ petechial adj

1 MEDICINA petechie..., petechiaal
typho -- = vlektyfus


peter v

1 vragen, eisen, vorderen
2 vragen, verzoeken
-- adjuta/succurso/auxilio/assistentia = om hulp roepen
-- un almosna = om een aalmoes vragen
-- un intervista = om een onderhoud vragen
-- dispensa = dispensatie aanvragen
-- consilio = advies vragen
-- le mano de = de hand vragen van


petiolar adj

1 BOTANICA de bladsteel betreffend


petiolate adj

1 BOTANICA gesteeld


petiolo sub

1 BOTANICA bladsteel


+ petiolulo sub

1 BOTANICA bladsteeltje (steeltje van een blaadje van een samengesteld blad)


+ petit-four sub FRANCESE

1 petit-four (gebakje)


+ petit-gris sub FRANCESE

1 petit-gris (bont)


petition sub

1 verzoek, petitie, verzoekschrift, rekest, petitionnement, adres
LOGICA -- de principio = petitio principii, cirkelredenering
-- de auxilio/adjuta = verzoek/bede om hulp
conforme(mente) a vostre -- = overeenkomstig uw verzoek
a -- general = op algemeen verzoek
derecto de -- = petitierecht
facer un -- = een petitie opstellen
offerer/presentar un -- = een petitie aanbieden
acceder a un -- = een verzoek inwilligen, ingaan op een verzoek


petitionar v

1 petitioneren


+ petitionario sub

1 iemand die een verzoekschrift indient, JURIDIC petitionaris, rekwestrant


petitionero sub

1 iemand die een verzoekschrift indient, JURIDIC petitionaris, rekwestrant


petitori adj

1 JURIDIC petitoir
action -- = eigendomsvordering


+ petomano sub

1 petomaan


petra sub

1 steen, gesteente, rots
-- natural = natuursteen
-- calcari/calcaree/de calce = kalksteen
-- arenari = zandsteen
-- marnose = mergelsteen
-- organogene = organogeen gesteente
-- sepulcral/tumbal = grafsteen
-- sacrificial = offersteen
-- preciose = edelsteen
-- semipreciose = halfedelsteen
-- de construction = bouwsteen
-- de luna = maansteen
-- de tocca = toetssteen (anque FIGURATE)
-- angular/de angulo = hoeksteen (anque FIGURATE)
-- de clave = sluitsteen
-- lithographic = lithografische steen
-- philosophal = steen der wijzen
-- infernal = helse steen, zilvernitraat
-- meteoric = meteoorsteen
-- milliari = mijlpaal
-- de scandalo = steen des aanstoots
-- ollar/de lardo = serpentijn(steen), zeepsteen, speksteen, steatiet
-- de acutiar/de/pro affilar = slijpsteen
-- de molino = molensteen
taliator de --s = steenhouwer
jecto de -- = steenworp
ponte de -- = stenen brug
grandine de --s = hagel van stenen
jectar le prime -- = de eerste steen werpen
collocar/poner le prime -- = de eerste steen leggen
etate de -- = stenen tijdperk, steentijd
un corde de -- = een hart van steen
dur como un -- = keihard, bikkelhard, meedogenloos
non lassar -- super -- = geen steen op de andere laten, met de aardbodem gelijkmaken
2 MEDICINA steen, verstening
-- biliari = galsteen
-- renal/nephritic = niersteen


+ petragenese (-esis) sub

1 petragenese


Petrarca sub n pr

1 Petrarca


+ petrarchisar v

1 Petrarca nabootsen
poeta petrarchisante = dichter die Petrarca imiteert


+ petrarchismo sub

1 petrarkisme, nabootsing van de dichtkunst van Petrarca


petrarchista sub

1 navolger van Petrarca


petrario sub

1 HISTORIA ballista, blijde
2 HISTORIA steenhouwer


+ petrel sub

1 ZOOLOGIA stormvogel
-- fulmar = Noordse stormvogel


petreria sub

1 steengroeve
-- de calce = kalkgroeve


petrific adj

1 verstenend, petrificerend


petrificar v

1 (doen) verstenen (anque FIGURATE), petrificeren


+ petrificate adj

1 versteend, tot steen geworden
ligno -- = versteend hout
animales -- = versteende dieren
plantas -- = versteende planten


petrification sub

1 verstening (anque FIGURATE)


Petro sub n pr

1 Petrus, Peter, Piet(er)
le patrimonio de Sancte -- = het patrimonium Petri


+ petrochimia sub

1 TECHNICA petrochemie


+ petrochimic adj

1 TECHNICA petrochemisch
industria -- = petrochemische industrie


+ petrochimista sub

1 petrochemicus


+ petrodollar sub

1 oliedollar


+ petroglypho sub

1 HISTORIA rotstekening


petrographia sub

1 petrografie, gesteentenleer, lithologie


petrographic adj

1 petrografisch, petrografie...


petrographo sub

1 petrograaf


petroleo sub

1 (aard)olie, petroleum
-- brute/crude = ruwe olie
-- raffinate = geraffineerde olie
puteo de -- = petroleumbron
raffineria de -- = petroleumraffinaderij
industria del -- = petroleumindustrie
extraction de -- = petroleumwinning
production de -- = petroleumproduktie
producto de -- = petroleumprodukt
barril a -- = petroleumvat
bidon/latta a -- = petroleumblik
ethere de -- = petroleumether
vapor de -- = petroleumdamp
gas de -- = petroleumgas
gas de -- liquefacite (GPL) = LPG
derivato de -- = petroleumderivaat
rege de -- = petroleumkoning
magnate de -- = petroleummagnaat
2 (lamp)petroleum, petroleum voor huiselijk gebruik
lampa a/de -- = petroleumlamp
estufa/furno a/de -- = petroleumkachel
radiator a/de -- = petroleumradiator
lumine/luce de -- = petroleumlicht
venditor de -- = petroleumboer


+ petroler adj

1 (aard)olie..., petroleum...
commercio -- = (aard)oliehandel
crise/crisis -- = oliecrisis
geologo -- = oliegeoloog
producto -- = (aard)olieprodukt
action -- = olieaandeel
interprisa -- = oliebedrijf
porto -- = petroleumhaven
societate/compania -- = petroleummaatschappij
politica -- = petroleumbeleid
mercato -- = oliemarkt


petroleria sub

1 olieraffinaderij


petrolero sub

1 petroleumventer, olieman
2 olietanker


petrolifere adj

1 aardoliehoudend
campo -- = olieveld
zona -- = aardoliegebied
puteo -- = oliebron
jacimento -- = aardoliehoudende laag
concession -- = petroleumconcessie
compania/societate -- = petroleummaatschappij
producto -- = aardolieprodukt
industria -- = aardolie-industrie


+ petrologia sub

1 petrologie


+ petrologic adj

1 petrologisch


+ petrologista sub

1 petroloog


+ petrologo sub

1 petroloog


+ petronia sub

1 ZOOLOGIA rotsmus


petrose adj

1 vol stenen
deserto -- = steenwoestijn
2 stenig, steenachtig
solo/terreno -- = steengrond
3 osso -- = rotsbeen


petrosilio sub

1 peterselie
folio de -- = peterselieblad
quadro/quadrato de -- = peterseliebed
sauce (F) al -- = peterseliesaus
odor de -- = peterseliegeur


+ petrositate sub

1 stenigheid, steenachtigheid


+ pettycoat sub ANGLESE

1 pettycoat


petunia sub

1 BOTANICA petunia


+ peucedano sub

1 BOTANICA varkenskervel
-- palustre = melkeppe


+ peziza sub

1 BOTANICA bekerzwam
-- succose = melkbekerzwam
-- onotic = varkensoortje


pfennig (pl: pfennige) sub GERMANO

1 pfennig


Phaethon sub n pr

1 MYTHOLOGIA Phaethon


phaeton sub

1 HISTORIA faëton (soort vierwielig rijtuigje)


+ phagedenic adj

1 MEDICINA invretend, fagedenisch


+ phagedenismo sub

1 MEDICINA fagedenisme (zich voortdurend uitbreidende verzwering)


+ phagocytar v

1 BIOLOGIA fagocyteren


+ phagocytari adj

1 BIOLOGIA fagocytair


phagocyto sub

1 BIOLOGIA fagocyt


+ phagocytose (-osis) sub

1 BIOLOGIA fagocytose


+ phalange sub

1 ANATOMIA lid, kootje (van vinger/teen)
2 HISTORIA schare, slagorde, falanx
-- macedonic = Macedonische falanx


+ phalangetta sub

1 ANATOMIA eindkootje (van vinger/teen), eindfalanx


+ phalangian adj

1 ANATOMIA falanx...


+ phalangina sub

1 ANATOMIA tweede kootje (van vinger/teen)


+ phalansterian adj

1 de falanstère betreffend


+ phalansterio sub

1 falanstère (bijeenwonende werkeenheid)


+ phalaris sub

1 BOTANICA kanariegras
-- minor = klein kanariegras


+ phalarope sub

1 ZOOLOGIA franjepoot (watervogel)


+ phalena sub

1 ZOOLOGIA spanner, spanrupsvlinder, landmeter
-- geometra = landmeter


+ phallic adj

1 fallisch, fallus...
culto -- = fallusdienst
ritos -- = fallische riten
symbolo -- = fallisch symbool
emblema -- = fallisch em-bleem


+ phallicismo sub

1 fallisme


+ phallina sub

1 BIOCHIMIA falline


+ phallo sub

1 fallus, penis
2 BOTANICA stinkzwam
-- impudic = grote stinkzwam


+ phallocentric adj

1 fallocentrisch


+ phallocrate sub

1 fallocraat


+ phallocrate adj

1 fallocratisch, macho


+ phallocratia sub

1 fallocratie, mannenheerschappij


+ phallocratic adj

1 fallocratisch
societate -- = mannenwereld
ideologia -- = fallocratische ideologie


+ phalloide adj

1 falloïd, op een fallus gelijkend BOTANICA
amanita -- = groene knolzwam


phanerogama sub

1 BOTANICA fanerogaam, zaadplant, spermafyt


phanerogame adj

1 BOTANICA fanerogaam


+ phanerophyto sub

1 BOTANICA fanerofyt


phantasia sub

1 verbeelding(skracht), fantasie
-- ferace = vruchtbare fantasie
2 droombeeld, hersenschim
isto es pur -- = dat is maar verbeelding
3 gril, inval, luim
articulos de -- = fantasieartikelen
uniforme de -- = buitenmodeluniform
papiro de -- = fantasiepapier
pan de -- = luxe brood
4 (produkt van iemands) fantasie (anque MUSICA, LITTERATURA)
-- pro piano = fantasie voor piano
-- choral = koorfantasie


phantasma sub

1 hersenschim, waanvoorstelling
2 spook, schim, geestverschijning
nave -- = spookschip
citate -- = spookstad
governamento -- = schijnregering
historia/conto de --s = spookverhaal
dolor -- = fantoompijn
tumor -- = fantoomgezwel
societate -- = zwendelonderneming
in iste casa va --s = in dit huis spookt het


+ phantasmagoria sub

1 fantasmagorie, schimmenspel, toverij
-- de colores = fantasmagorie van kleuren


+ phantasmagoric adj

1 fantasmagorisch
phenomeno -- = fantasmagorisch verschijnsel
illumi-nation -- = fantasmagorische verlichting


+ phantasmatic adj

1 zinsbegoochelend, ingebeeld, waan...


phantasta sub

1 fantast, dromer


phantastic adj

1 door de verbeelding voortgebracht, fantastisch
animal -- = fabeldier
mundo -- = fantasiewereld
2 fantastisch, buitengewoon, geweldig
luxo -- = buitengewone luxe
idea -- = geweldig idee
spectaculo -- = fantastisch schouwspel


+ phantoma sub

1 fantoom
adherente -- = papieren lid
societate -- = zwendelonderneming


+ phantomatic adj

1 spookachtig


pharaon sub

1 HISTORIA farao
2 farao (kaartspel)


pharaonic adj

1 HISTORIA faraonisch
tumbas -- = graven van de farao's


+ pharetra sub

1 pijlkoker


pharisaic adj

1 HISTORIA JUDAIC farizees
2 farizeïsch, schijnheilig, huichelachtig, hypocriet


pharisaismo sub

1 HISTORIA JUDAIC farizeïsme
2 farizeïsme, huichelarij, schijnheiligheid, hypocrisie


phariseo sub

1 HISTORIA JUDAIC farizeeër
2 farizeeër, huichelaar, schijnheilige, hypocriet


pharmaceuta sub

1 farmaceut, artsenijbereider, apotheker


pharmaceutic adj

1 farmaceutisch, artsenijkundig, apothekers...
cassetta -- = verbanddoosje
laboratorio -- = galenisch laboratorium
productos -- = pharmaceutische produkten, officinalia
technologia -- = farmaceutische technologie


pharmaceutica sub

1 farmacie


+ pharmaceutico sub

1 farmaceut, artsenijbereider, apotheker


pharmacia sub

1 farmacie
2 apotheek
-- portative/portabile = reisapotheek
-- de campania = veldapotheek


pharmacista sub

1 apotheker
nota del -- = apothekersrekening


pharmaco sub

1 farmacon, geneesmiddel, medicijn
-- generic = locopreparaat
-- analeptic = analeptisch middel
-- analgesic = pijnstillend middel, pijnstiller
-- antibiotic = antibiotisch middel
-- hemostatic = bloedstelpend middel
-- emetic = braakmiddel
-- hypertensive = bloeddrukverhogend middel, vasocompressor


+ pharmacocinetica sub

1 farmacokinetiek


+ pharmacodependente adj

1 tijdelijk verslaafd aan medicijnen


+ pharmacodependentia sub

1 tijdelijke verslaving aan medicijnen


+ pharmacodynamic adj

1 farmacodynamisch


+ pharmacodynamica sub

1 farmacodynamica


+ pharmacogenetica sub

1 farmagenetica


+ pharmacognosia sub

1 farmacognosie


pharmacologia sub

1 geneesmiddelenleer, artsenijleer, farmacologie


pharmacologic adj

1 farmacologisch
incompatibilitate -- = onverenigbaarheid van geneesmiddelen


pharmacologista sub

1 farmacoloog


pharmacologo sub

1 farmacoloog


+ pharmacomania sub

1 farmacomanie


pharmacopeia sub

1 apothekersboek, farmacopee


+ pharmacotherapia sub

1 farmacotherapie


pharo sub

1 vuurtoren, baken
-- costari = kustlicht
2 koplamp
-- de auto(mobile) = autolamp
-- mobile = bermlamp
-- de bicycletta = fietslamp
-- parabolic = paraboolkoplamp
-- antibruma = mistlamp
adjustar le --s = de koplampen stellen


Pharos sub n pr

1 Pharos


+ pharyngal adj

1 PHONETICA faryng(e)aal, de keel-holte betreffend
sono -- = keelklank


+ pharynge sub

1 ANATOMIA farynx, keelholte
microphono de -- = keelmicrofoon


+ pharyngee adj

1 ANATOMIA de keelholte betreffend
affectiones -- = keelaandoeningen
amygdala -- = keelholteamandel


+ pharyngitis sub

1 MEDICINA faryngitis, ontsteking van de keelholte


+ pharyngolaryngitis sub

1 MEDICINA faryngolaryngitis


+ pharyngologia sub

1 faryngologie


+ pharyngoscopia sub

1 MEDICINA onderzoek van de keel(holte)


+ pharyngoscopio sub

1 MEDICINA faryngoscoop


phase sub

1 fase
-- intermedie/intermediari = tussenfase
-- transitori/de transition = overgangsfase
-- terminal/final = eindfase, slotfase
-- experimental = experimentele fase
--s del luna = maangestalten
-- vital = levensfase
-- initial = beginfase
contrasto de -- = fasecontrast
concordantia de -- = het in fase zijn
regulator de -- = faseregelaar
differentia de -- = faseverschil
salto de -- = fasesprong
divider in --s = faseren
division in --s = fasering


+ phaseolo sub

1 (sperzie)boon
-- multiflor = pronkboon, pronker


+ phaseometro sub

1 PHYSICA fasemeter


+ phasic adj

1 fase...
specificitate -- = fasespecificiteit


+ phasor sub

1 fasor


+ phatic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA fatisch
function -- = fatische functie


+ phegopteris sub

1 BOTANICA beukvaren


+ phellema sub

1 BOTANICA kurk


+ phellodermo sub

1 BOTANICA kurkschors, felloderm


+ phellogene adj

1 BOTANICA kurkvormend
texito -- = kurkcambium, fellogeen


+ phellogenic adj

1 BOTANICA kurkvormend
texito -- = kurkcambium, fellogeen


+ phellogeno sub

1 BOTANICA fellogeen, kurkcambium


+ phenacetina sub

1 CHIMIA, PHARMACIA fenacetine


+ phenato sub

1 CHIMIA fenaat
-- de quinina = kininefenaat


phenic adj

1 CHIMIA
acido -- = fenol, carbol(zuur)
solution/aqua -- = fenoloplossing


phenice sub

1 feniks
renascer/resuscitar como un -- de su cineres = als een feniks uit zijn as verrijzen


Phenicia sub n pr

1 Fenicië


phenicie adj

1 Fenicisch


phenicio sub

1 Feniciër
2 Fenicisch (taal)


phenicoptero sub

1 ZOOLOGIA flamingo


+ phenobarbital sub

1 fenobarbital


+ phenococco sub

1 ZOOLOGIA wolluis


+ phenocopia sub

1 BIOLOGIA fenocopie


+ phenocytologia sub

1 BIOLOGIA fenocytologie


+ phenogenetic adj

1 fenogenetisch


+ phenogenetica sub

1 fenogenetiek


phenol sub

1 CHIMIA fenol, carbol(zuur)
cubo de -- = carbolblokje
solution de -- = carboloplossing
intoxication/invenenamento per -- = carbolvergiftiging


+ phenolato sub

1 CHIMIA fenolaat
-- de calcium = calciumfenolaat


+ phenolic adj

1 CHIMIA phenol...
solution/aqua -- = fenoloplossing
resina -- = fenolhars


+ phenologia sub

1 BIOLOGIA fenologie


+ phenologic adj

1 fenologisch BIOLOGIA
isolation -- = fenologische isolatie


+ phenologista sub

1 BIOLOGIA fenoloog


+ phenologo sub

1 BIOLOGIA fenoloog


+ phenoloxydase sub

1 BIOCHIMIA fenoloxydase


+ phenolphtaleina sub

1 CHIMIA fenolftaleïne


phenomenal adj

1 (anque PHILOSOPHIA) fenomenaal, waarneembaar met de zinnen
mundo -- = fenomenale wereld
2 buitengewoon, wonderbaarlijk, verbazingwekkend, opmerkelijk, opvallend, ongehoord
un homine de un fortia -- = een man met een buitengewone kracht


+ phenomenalismo sub

1 PHILOSOPHIA fenomenalisme


+ phenomenalista sub

1 PHILOSOPHIA fenomenalist


+ phenomenalistic adj

1 PHILOSOPHIA fenomenalistisch


+ phenomenalitate sub

1 PHILOSOPHIA fenomenaliteit


phenomeno sub

1 (anque PHILOSOPHIA) verschijnsel, fenomeen
-- natural/del natura = natuurverschijnsel
-- atmospheric = luchtverschijnsel
-- luminose = lichtverschijnsel
-- linguistic = taalverschijnsel
-- cosmic = kosmisch verschijnsel
-- cyclic = cyclisch verschijnsel
-- infrequente = zeldzaam verschijnsel
-- inquietante = onrustbarend verschijnsel
-- vital/de vita = levensverschijnsel
-- paranormal = paranormaal verschijnsel
-- dissimilatori = dissimilatieverschijnsel
-- de crescentia/de crescimento = groeiverschijnsel
-- complexe = complex verschijnsel
-- accessori = begeleidingsverschijnsel
-- conjunctural = conjunctuurverschijnsel
-- social = maatschappelijk verschijnsel
-- de massa = massaverschijnsel
-- de degeneration = degeneratieverschijnsel
--s de fatiga = vermoeidheidsverschijnselen
--s de invenenamento/de intoxication = vergiftigingsverschijnselen
2 iets buitengewoons, wonder


phenomenologia sub

1 PHILOSOPHIA fenomenologie
-- de Hegel = fenomenologie van Hegel


+ phenomenologic adj

1 PHILOSOPHIA fenomenologisch
ontologia -- = fenomenologische ontologie
theoria -- = fenomenologische theorie
descriptiones -- = fenomenologische beschrijvingen
schola -- de Husserl = fenomenologische school van Husserl


+ phenomenologista sub

1 PHILOSOPHIA fenomenoloog


+ phenomenologo sub

1 PHILOSOPHIA fenomenoloog


+ phenoplasto sub

1 CHIMIA fenoplast


+ phenotypia sub

1 BIOLOGIA fenotypie


+ phenotypic adj

1 BIOLOGIA fenotypisch
character -- = fenotypisch karakter


+ phenotypo sub

1 BIOLOGIA fenotype


+ phenylalanina sub

1 BIOCHIMIA fenilalanine


phenylamino sub

1 CHIMIA fenylamino


phenylo sub

1 CHIMIA fenyl
composito de -- = fenylverbinding


+ pheromona sub

1 BIOLOGIA feromoon


+ phiala sub

1 fiool, (medicijn)flesje
-- bolognese = Bolognezer fles
un parve -- de extracto de rosa = een klein flesje rozenolie


Philadelphia sub n pr

1 Philadelphia


+ philadelphocoronari sub

1 BOTANICA boerenjasmijn


philanthrope adj

1 filantropisch, menslievend, liefdadig
instituto -- = filantropische instelling


philanthropia sub

1 filantropie, menslievendheid, liefdadigheid


philanthropic adj

1 filantropisch, menslievend, liefdadig
instituto/association -- = filantropische instelling
initiativa -- = filantropisch initiatief


philanthropismo sub

1 leer van de mensenvrienden


philanthropo sub

1 filantroop, mensenvriend


philatelia sub

1 filatelie


philatelic adj

1 filatelistisch
catalogo -- = postzegelcatalogus
album -- = postzegelalbum
commercio -- = postzegelhandel
exposition -- = filatelistische tentoonstelling
bursa -- = postzegelbeurs


philatelista sub

1 filatelist, postzegelverzamelaar
bursa pro --s = postzegelbeurs


philharmonia sub

1 liefde voor de muziek
2 toonkunstvereniging, muziekvereniging


philharmonic adj

1 filharmonisch
orchestra -- = filharmonisch orkest
societate -- = muziekvereniging


+ philhellene adj

1 filhelleens


+ philhellenic adj

1 filhelleens


+ philhellenismo sub

1 filhellenisme


+ philhelleno sub

1 filhelleen, vriend van de Grieken


+ philina sub

1 ZOOLOGIA zeeamandel


philippense adj

1 van/uit Filippi


philippense sub

1 Filippens
Epistola al Philippenses = Brief aan de Filippenzen


Philippi sub n pr

1 ANTIQUITATE Filippi


philippica sub

1 één der redevoeringen van Demosthenes gericht tegen Philippus, de koning van Macedonië
2 philippica, heftige redevoering, strafrede


philippin adj

1 Filippijns
stato -- = Filippijnse staat
Insulas -- = Filippijnen


+ philippina sub

1 filippine


Philippinas sub n pr pl

1 Filippijnen


philippino sub

1 Filippijn


Philippo sub n pr

1 Philip, Flip


Philistea sub n pr

1 land van de Filistijnen


philistee adj

1 HISTORIA Filistijns
2 gemeen, verachtelijk


+ philisteismo sub

1 filisterij, bekrompenheid


philisteo sub

1 HISTORIA Filistijn
2 filister, niet-student
3 cultuurbarbaar, iemand met benepen opvattingen


philisteria sub

1 filisterij, bekrompenheid


+ philodendron sub

1 BOTANICA philodendron, gatenplant


+ philohelaminor sub

1 ZOOLOGIA bossnip


philologia sub

1 filologie
-- classic = klassieke fi-lologie
-- romance/romanic = Romaanse filo-logie
-- slave = Slavische filologie


philologic adj

1 filologisch
notion/concepto -- = taalbegrip
methodos -- = filologische methoden


philologo sub

1 filoloog


+ philopterodentate sub

1 ZOOLOGIA eendeluis


+ philosophal adj

1 petra -- = steen der wijzen


philosophar v

1 filosoferen


+ philosophastro sub

1 slechte filosoof, filosofaster


+ philosophema sub

1 PHILOSOPHIA filosofeem, filosofische uitspraak/stelling/bewering


philosophia sub

1 filosofie, wijsbegeerte
-- existential/existentialista = existentiefilosofie
-- speculative = bespiegelende wijsbegeerte/filosofie
-- empiric = empirische wijsbegeerte/filosofie
-- determinista = deterministische wijsbegeerte/filosofie
-- hermetic = hermetische wijsbegeerte/filosofie
-- positive = positieve wijsbegeerte/filosofie
-- del natura = natuurfilosofie
-- moral = moraalfilosofie
-- transcendental = transcendentale wijsbegeerte/filosofie
-- del derecto = rechtsfilosofie
ille lo prende con bastante -- = hij neemt het nogal filosofisch op


philosophic adj

1 filosofisch, wijsgerig
systema -- = filosofisch systeem
rationamento -- = filosofische redenering
circulo -- = kring van filosofen


philosophismo sub

1 valse filosofie


philosopho sub

1 filosoof, wijsgeer, denker


+ philotechnic adj

1 kunstlievend


+ philtro sub

1 toverdrank, minnedrank, liefdesdrank
-- amorose = minnedrank


+ phimosis sub

1 MEDICINA fimosis, voorhuidsvernauwing


+ phiola sub

1 flesje, kolf, fiool


phlebitis sub

1 MEDICINA aderontsteking, flebitis


+ phlebogramma sub

1 MEDICINA flebogram


+ phlebographia sub

1 MEDICINA flebografie


+ phlebographic adj

1 MEDICINA flebografisch


+ phlebologia sub

1 MEDICINA flebologie


+ phlebologo sub

1 fleboloog


+ phleborrhagia sub

1 MEDICINA aderbreuk, aderbloeding, fleborragie


phlebotomia sub

1 flebotomie, aderlating


+ phlebotomisar v

1 aderlaten


+ phlebotomista sub

1 aderlater


phlebotomo sub

1 MEDICINA flebotoom, laatmes, lancet, vlijm


Phlegethonte sub n pr

1 MYTHOLOGIA Phlegethon


phlegma sub

1 flegma, lymfe, (hoest)slijm
-- viscose = taai slijm
2 flegma, onverstoorbaarheid, kalmte, bedaardheid
haber un -- imperturbabile = door niets uit zijn evenwicht te brengen zijn, onverstoorbaar zijn
perder le -- = zijn kalmte verliezen


phlegmatic adj

1 MEDICINA voorzien van flegma/lymfe
2 flegmatisch, onverstoorbaar, kalm, bedaard
temperamento -- = flegmatisch temperament
character -- = flegmatisch karakter
attitude -- = flegmatische houding
responsa -- = flegmatisch antwoord


phlegmon sub

1 MEDICINA flegmone, flegmoon, celweefselontsteking


+ phlegmonose adj

1 MEDICINA flegmoneus, met flegmose gepaard gaande


+ phleo sub

1 BOTANICA doddegras
-- arenari = zanddoddegras
-- pratense/del pratos = lammerstaart, timotheegras
-- grec = grieks doddegras
-- subulate = priemvormig doddegras


+ phloema sub

1 BOTANICA floëem, bastweefsel


+ phlogiston sub

1 CHIMIA flogiston


phlox sub

1 BOTANICA flox, vlasbloem
-- paniculate = herfstsering


phobia sub

1 MEDICINA fobie, angst, vrees


phobic adj

1 MEDICINA fobisch
neurose (-osis)/syndrome -- = angstcomplex


+ phobico sub

1 fobiepatiënt


phoca sub

1 ZOOLOGIA zeehond, rob
-- hispide = stinkrob
pelle de -- = robbenhuid, zeehondenbont
oleo de -- = robbentraan
chassa {sj} de --s = robbenjacht
chassator {sj} de --s = robbenjager


+ phocena sub

1 ZOOLOGIA bruinvis


+ phoma sub

1 BOTANICA
-- de betas = wortelbrandzwam


+ phon sub

1 PHYSICA foon (eenheid van luidheid)


+ phonation sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, MEDICINA klankvorming, stemvorming, produktie van

spraakklanken, het voortbrengen van stem, fonatie

organo de -- = spraakorgaan


+ phonatori adj

1 stemvormings..., van de spraakorganen
apparato -- = spraakorgaan
spasmo -- = kramp van de spraakorganen


phonema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA foneem
-- dental = tandklank
-- epenthetic/de ligamento = bindfoneem
systema de --s = foneemsysteem
analyse (-ysis) de -- = foneemanalyse
2 MEDICINA phonema, gehoorshallucinatie


+ phonematic adj

1 fonematisch
systema -- = foneemsysteem
analyse (-ysis) -- = foneemanalyse


+ phonematica

1 fonematica, fonologie


+ phonemic adj

1 fonematisch
systema -- = foneemsysteem
analyse (-ysis) -- = foneemanalyse


phonetic adj

1 fonetisch
scriptura -- = fonetisch schrift
alphabeto -- = fonetisch alfabet
transcription -- = fonetische transcriptie
valor -- = klankwaarde
differentia -- = klankverschil
lege -- = klankwet
systema -- = klankstelsel
methodo -- = klankmethode


phonetica sub

1 fonetiek, fonetica, klankleer
-- ge-neral = algemene fonetiek
-- historic = historische fonetiek
-- descriptive = beschrijvende fonetiek
-- nederlandese = Nederlandse fone-tiek


+ phonetico sub

1 foneticus


phonetismo sub

1 systeem der klankverschijnselen


phonetista sub

1 foneticus


+ phoniatria sub

1 foniatrie


+ phoniatric adj

1 foniatrisch


+ phoniatro sub

1 foniater, spraakarts


phonic adj

1 van het geluid, geluids..., klank..., fonisch
le valores -- del poesia = de fonische waarden van de poëzie
registration -- = geluidsopname
lege -- = klankwet


phonica sub

1 foniek


+ phonobanda sub

1 geluidsband


+ phonocardiographia sub

1 MEDICINA fonocardiografie, registratie van hartgeluiden


+ phonogenia sub

1 geschiktheid voor (geluids)opname


+ phonogenic adj

1 (mbt stem/instrument) voor geluidsopname geschikt
voce -- = microfoonstem


+ phonogramma sub

1 fonogram, geluidsspoor


phonographia sub

1 fonografie, klankopneming, klankweergeving


phonographic adj

1 fonografisch
lector -- = pick-up element


phonographo sub

1 fonograaf
-- a cylindro = cilinderfonograaf
2 grammofoon
-- portative = koffergrammofoon


phonolithic adj

1 GEOLOGIA fonoliet..., klinksteen...


phonolitho sub

1 GEOLOGIA fonoliet, klinksteen


phonologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA fonologie


phonologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA fonologisch
le systema -- del lingua nederlandese = het fonologische systeem van de Nederlandese taal
schola -- de Praga = de Praagse fonologische school


+ phonologista sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA fonoloog


phonologo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA fonoloog


phonometria sub

1 fonometrie, klankmeting


+ phonometric adj

1 fonometrisch


phonometro sub

1 fonometer, foonmeter, geluidmeter, klankmeter


+ phonon sub

1 PHYSICA fonon


+ phonophobia sub

1 MEDICINA fonofobie, angst voor geluiden


+ phonophotographia sub

1 fonofotografie


+ phonoscopio sub

1 fonoscoop


+ phonotheca sub

1 fonoteek


+ phonothecario sub

1 fonotecaris, beheerder van een fonotheek


+ phonotypia sub

1 fonotypie


+ phonotypo sub

1 fonetisch lettertype, fonotype


+ phormio sub

1 BOTANICA Nieuw-Zeelands gras


+ phosgeno sub

1 CHIMIA fosgeen(gas)


+ phosphatase sub

1 fosfatase


phosphatate adj

1 fosfaat..., fosfaathoudend
composito -- = fosfaatverbinding
scorias -- = thomasslakkenmeel


phosphatic adj

1 fosfatisch


phosphato sub

1 CHIMIA fosfaat
mina de -- = fosfaatmijn


+ phosphaturia sub

1 MEDICINA fosfaturie


+ phosphaturic adj

1 MEDICINA fosfaturisch


phospheno sub

1 MEDICINA fosfeen (lichtvlek veroorzaakt door druk op het oog)


+ phosphido sub

1 CHIMIA fosfide


phosphina sub

1 CHIMIA fosfine


phosphito sub

1 CHIMIA fosfiet


+ phosphoproteina sub

1 BIOCHIMIA fosfoproteïne


phosphorate adj

1 fosfor..., fosforhoudend
hydrogeno -- = fosforwaterstof


phosphorescente adj

1 lichtgevend, licht uitstralend
corpore -- = lichtgevend lichaam
animal -- = lichtgevend dier
planta -- = lichtgevende plant
mar -- = oplichtende zee
color -- = lichtgevende verf


phosphorescentia sub

1 fosforescentie


phosphorescer v

1 fosforesceren


phosphoric adj

1 fosforachtig, fosforhoudend, fosfor...
compositos -- = fosforverbindingen
acido -- = fosforzuur
flammifero -- = fosforlucifer


+ phosphorismo sub

1 fosforvergiftiging, fosforisme
-- chronic = chronische fosforvergiftiging


phosphorite sub

1 MINERALOGIA fosforiet


phosphoro sub

1 fosfor
vapor de -- = fosfordamp
bomba a/de -- = fosforbom
granata a/de -- = fosforgranaat
-- blanc = witte fosfor
-- rubie = rode fosfor
flammifero -- = fosforlucifer


+ phosphorolyse (-ysis) sub

1 BIOCHIMIA fosforolyse


+ phosphoroscopio sub

1 fosforoscoop


phosphorose adj

1 CHIMIA
acido -- = fosforigzuur


+ phosphorylar v

1 BIOCHIMIA fosforyleren


+ phosphorylase sub

1 BIOCHIMIA fosforylase


+ phosphorylation sub

1 BIOCHIMIA fosforylering


+ phosphuro sub

1 CHIMIA fosfide
-- de hydrogeno = fosforwaterstof
-- de calcium = calciumfosfide


+ phot sub

1 PHYSICA fot


photic adj

1 van het licht, licht..., fotisch
zona -- = fotische zone


photica sub

1 leer van het licht


+ photismo sub

1 fotisme


photo sub

1 foto
-- in nigro e blanco = zwartwitfoto
-- a/de/in colores = kleurenfoto
-- aeree = luchtfoto, luchtopname
-- de identitate = pasfoto
-- de sport (A) = sportfoto
-- collective/de gruppo = groepsfoto
-- a posa = tijdopname
-- de pressa = persfoto
-- del luna = maanfoto
-- matrimonial = trouwfoto
-- nette = scherpe foto
copia/proba de un -- = afdruk van een foto
album a/de --s = fotoalbum
apparato de -- = fototoestel
serie de --s = fotoserie
concurso de -- = fotowedstrijd
facer/prender un -- = een foto maken
aggrandir un -- = een foto vergroten
aggrandimento de un -- = vergroting van een foto


+ photobacterio sub

1 fotobacterie, lichtbacterie


+ photobiologia sub

1 fotobiologie


+ photocatalysator sub

1 fotokatalysator


+ photocatalyse (-ysis) sub

1 fotocatalyse


+ photocathodo sub

1 fotokathode


+ photocellula sub

1 fotocel, foto-elektrische cel


+ photoceramica sub

1 fotoceramiek


photochimia sub

1 fotochemie


+ photochimic adj

1 fotochemisch
reaction -- = fotochemische reactie, lichtreactie


+ photochromatic adj

1 fotochromatisch


photochromia sub

1 kleurenfotografie, fotochromie


+ photochromic adj

1 fotochromisch
vitro -- = fotochromisch glas


+ photochromismo sub

1 fotochromisme


photocomponer v

1 fotozetten


+ photocomposition sub

1 fototypografie, het fotografisch zetten


+ photocompositor sub

1 fotozetmachine


+ photoconductivitate sub

1 PHYSICA lichtvariabel geleidingsvermogen


+ photoconductor sub

1 fotogeleider


+ photoconductor adj

1 fotogeleidings...
cellula -- = fotogeleidingscel


+ photocopia sub

1 fotocopie


+ photocopiar v

1 fotocopiëren
facer -- un libro = een boek laten fotocopiëren


+ photocopiator sub

1 fotocopiëerapparaat


+ photocurrente sub

1 fotostroom


+ photodegradabile adj

1 afbreekbaar door licht


+ photodegradabilitate sub

1 afbreekbaarheid door licht


+ photodetector sub

1 fotodetector


+ photodiodo sub

1 fotodiode, halfgeleiderdiode


+ photodissociation sub

1 CHIMIA optische dissociatie


+ photodynamic adj

1 fotodynamisch


+ photoelasticitate sub

1 TECHNICA foto-elasticiteit


photoelectric adj

1 foto-elektrisch
cellula -- = foto-elektrische cel
effecto -- = foto-elektrisch effect
detector -- = foto-elektrische detector, fotodetector


+ photoelectricitate sub

1 foto-elektriciteit


+ photoelectron sub

1 foto-elektron, lichtelektron


+ photoelemento sub

1 foto-element


+ photoemission sub

1 foto-emissie


+ photoemulsion sub

1 foto-emulsie


+ photofinish sub ANGLESE

1 fotofinish


+ photogalvanographia sub

1 fotogalvanografie


photogene adj

1 lichtgevend, lichtend, fotogeen
bacterios -- = fotogene bacteriën


+ photogenia sub

1 (het) fotogeniek zijn


photogenic adj

1 lichtgevend, lichtend, fotogeen
bacterios -- = fotogene bacteriën
2 fotogeniek
visage -- = fotogeniek gezicht


+ photogeologia sub

1 fotogeologie


+ photogeologo sub

1 fotogeoloog


+ photogoniometro sub

1 fotogoniometer


+ photogramma sub

1 PHOTOGRAPHIA fotogram


+ photogrammetria sub

1 PHOTOGRAPHIA fotogrammetrie
-- aeree = luchtkartering


+ photogrammetric adj

1 fotogrammetrisch


photographar v

1 fotograferen


photographia sub

1 het fotograferen, fotografie(kunst)
-- in colores = kleurenfotografie
-- aeree = luchtfotografie
-- flash (A) = flitsfotografie
-- de arte = kunstfotografie
-- de pressa = persfotografie
-- infrarubie = infraroodfotografie
-- ultraviolette = ultravioletfotografie
apparato de -- = fototoestel
2 foto, fotografie, opname
-- in colores = kleurenfoto
-- aeree = luchtfoto
-- a posa = tijdopname
-- de pressa = persfoto


photographic adj

1 fotografisch, foto...
material -- = fotografisch materiaal
accessorios -- = fotoartikelen
papiro -- = fotopapier
apparato -- = fototoestel
placa -- = fotografische plaat
film/pellicula -- = fotografische film, filmrol(letje)
emulsion -- = fotografische emulsie, lichtgevoelige laag
densitate -- = fotografische densiteit
reportage -- = fotoreportage
TYPOGRAPHIA composition -- = fotografisch zetsel
nudo/nuda -- = naaktfoto
agentia -- = foto(pers)bureau
memoria -- = fotografisch geheugen
reproducer photographicamente = fotografisch reproduceren


photographo sub

1 fotograaf
-- amateur (F) = amateurfotograaf
-- professional = beroepsfotograaf
-- de pressa = persfotograaf
-- stratal = straatfotograaf
club (A) de --s = fotoclub


photogravure sub

1 fotogravure


+ photoheliographo sub

1 fotoheliograaf


+ photoionisation sub

1 foto-ionisatie


+ photojornalismo sub

1 fotojournalistiek


+ photojornalista sub

1 fotojournalist


photolithographia sub

1 fotolithografie, lichtsteendruk
2 lichtsteendruk (afbeelding)


photolithographiar v

1 fotolithograferen


+ photolithographic adj

1 photolithografisch


+ photoluminescentia sub

1 PHYSICA fotoluminescentie


+ photolyse (-ysis) sub

1 fotolyse (chemische ontleding onder invloed van licht)


+ photolytic adj

1 fotolytisch
reduction -- = fotolytische reductie


+ photomagnetismo sub

1 fotomagnetisme


+ photomasca sub

1 fotomasker
-- metallisate = gemetalliseerd fotomasker
-- transparente = transparant fotomasker


+ photomechanic adj

1 fotomechanisch


+ photomechanica sub

1 fotomechanisch procédé


+ photometeoros sub pl

1 fotometeoren


+ photometrar v

1 fotometreren


+ photometria sub

1 fotometrie, licht(sterkte)meting


+ photometric adj

1 fotometrisch
mesurationes -- = fotometrische metingen
apparatos -- = foto-metrische apparaten


photometro sub

1 fotometer, lichtmeter
-- spheric = kogelfotometer


+ photomicrographia sub

1 fotomicrografie


photomontage sub

1 fotomontage


+ photomorphose (-osis) sub

1 fotomorfose


+ photomultiplicator sub

1 fotovermenigvuldiger


photon sub

1 PHYSICA foton, lichtquant


+ photonastia sub

1 BIOLOGIA fotonastie


+ photonegative adj

1 BIOLOGIA fotonegatief


photonic adj

1 PHYSICA foton(en)...
radiation -- = fotonenstraling


+ photonica sub

1 fotonica, fotoniek


+ photoperception sub

1 BIOLOGIA lichtwaarneming


+ photoperiodic adj

1 BOTANICA, BIOLOGIA fotoperiode...


+ photoperiodicitate sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA fotoperiodiciteit


+ photoperiodismo sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA fotoperiodiciteit


+ photoperiodo sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA fotoperiode, lichtdonkerperiode


+ photopheric adj

1 photosferisch


+ photophobe adj

1 lichtschuw


+ photophobia sub

1 lichtschuwheid, fotofobie


+ photophobic adj

1 lichtschuw


+ photoreceptor sub

1 fotoreceptor


+ photoresiste adj

1 fotoresist


+ photoresistentia sub

1 fotoweerstand


+ photoroman sub

1 fotoroman


+ photosafari sub

1 fotosafari


+ photoscopio sub

1 fotoscoop


+ photosensibile adj

1 lichtgevoelig
emulsion/strato -- = lichtgevoelige laag
superficie -- = lichtgevoelig oppervlak
papiro -- = lichtgevoelig papier


+ photosensibilisation sub

1 fotosensibilisatie, fotosensibilisering


+ photosensibilitate sub

1 lichtgevoeligheid


+ photoserigraphia sub

1 fotoserigrafie


photosphera sub

1 ASTRONOMIA fotosfeer


+ photospheric adj

1 mbt de fotosfeer


photostatic adj

1 een fotocopiëerapparaat of een fotocopie betreffend


photostato sub

1 fotocopiëerapparaat
2 fotocopie


photosynthese (-esis) sub

1 BOTANICA fotosynthese


photosynthetic adj

1 BOTANICA de fotosynthese betreffend, fotosynthetisch


+ phototaxis sub

1 BIOLOGIA fototaxis


+ phototechnic adj

1 fototechnisch
servicio -- = fototechnische dienst


+ phototelegraphia sub

1 beeldtelegrafie, beeldradio


+ phototheca sub

1 fototheek, fotoarchief, verzameling foto's


+ phototheodolite sub

1 fototheodoliet


phototherapia sub

1 MEDICINA fototherapie, lichttherapie, lichtbehandeling


phototherapic adj

1 MEDICINA fototherapeutisch


+ phototransistor sub

1 fototransistor


+ phototropia sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA fototropie


+ phototropic adj

1 BOTANICA BIOLOGIA fototropisch
fluido -- = fototropische vloeistof


+ phototropismo sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA fototropie, fototropisme


phototypia sub

1 lichtdruk(procedé), fototypie, het lichtdrukken


phototypic adj

1 van de fototypie, lichtdruk...
reproduction -- = lichtdrukreproduktie


phototypo sub

1 lichtdruk (afdruk)


phototypographia sub

1 lichtdruk(procédé), fototypie, het lichtdrukken


phototypographic adj

1 van de fototypie


+ photovoltaic adj

1 fotovoltaïsch
effecto -- = fotovoltaïsch effect
cellula -- = fotovoltaïsche cel


+ photozincographia sub

1 lichtzinkdruk, fotozincografie


+ photozincographic adj

1 fotozincografisch


+ phragmitis

1 BOTANICA rietgras


phrasar v

1 MUSICA fraseren


phrase sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA frase, gezegde, (idiomatische) uitdrukking
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA (vol)zin
-- simplice = enkelvoudige zin
-- complexe = samengestelde zin
-- interrogative = vraagzin
-- final = slotzin
-- elliptic = elliptische zin
structura/construction del -- = zinsbouw
melodia del -- = zinsmelodie
rhythmo del -- = zinsritme
balanciar su --s = evenwichtige zinnen maken
--s = (OOK) holle frasen, holle woorden
3 MUSICA frase, muzikale figuur


phraseologia sub

1 fraseologie, woordkeus en zinsbouw eigen aan een bepaald taalgebruik
-- administrative = administratief taalgebruik
-- scientific = wetenschappelijk taalgebruik/jargon
2 fraseologie, gebruik van holle frasen


phraseologic adj

1 met gezegden en uitdrukkingen
dictionario -- = woordenboek met uitdrukkingen en gezegden


+ phrastic adj

1 zins...
analyse (-ysis) -- = zinsontleding


+ phratria sub

1 HISTORIA fratrie


+ phreatic adj

1 freatisch, grondwater...
zona -- = freatische zone
aqua -- = freatisch water
superfacie -- = freatisch oppervlak
cyclo -- = freatische kringloop
unda -- = grondwatergolf
nivello -- = grondwaterspiegel, freatisch vlak
gradiente -- = helling van de grondwaterspiegel


+ phreatologia sub

1 freatologie


+ phreatologic adj

1 freatologisch


+ phrenalgia sub

1 MEDICINA frenalgie, pijnaan het middenrif


phrenesia sub

1 bezetenheid, waanzin, razernij


phrenetic adj

1 (als) bezeten, razend, dol


phrenetico sub

1 waanzinnige


phrenic adj

1 ANATOMIA middenrif..., diafragma...


phrenitis sub

1 MEDICINA frenitis


phrenographo sub

1 frenograaf


phrenologia sub

1 frenologie, schedelleer


phrenologic adj

1 frenologisch


phrenologista sub

1 frenoloog


phrenologo sub

1 frenoloog


phrenopathia sub

1 frenopathie


phrenopathic adj

1 frenopathisch


+ phrygano sub

1 ZOOLOGIA schietmot, watermot, kokerjuffer


Phrygia sub n pr

1 Frygië


phrygie adj

1 Frygisch
berretto/bonetto -- = Frygische muts


phrygio sub

1 Frygiër
2 Frygische taal, Frygisch


+ phrynosoma sub

1 ZOOLOGIA padhagedis


+ phtalato sub

1 CHIMIA ftalaat


+ phtaleina sub

1 ftaleïne
-- de phenol = fenolftaleïne


+ phtalic adj

1 CHIMIA ftaal...
acido -- = ftaalzuur


+ phtalocyanina sub

1 CHIMIA ptalocyanine


+ phthiriasis sub

1 MEDICINA (schaam)luizenziekte


+ phthisic adj

1 MEDICINA teringachtig, tering...


+ phthisico sub

1 MEDICINA teringlijder


+ phthisis sub

1 MEDICINA longtering, longtuberculose


+ phycologia sub

1 BIOLOGIA algenkunde


+ phycomyceto sub

1 BOTANICA wierzwam


+ phycophago sub

1 wiereter


+ phylacterio sub

1 joodse gebedsriem
2 fylacterion, beschermmiddel, amulet, talisman


+ phylactic adj

1 fylactisch


+ phylaxis sub

1 afweervermogen tegen ziekteverwekkers


+ phyletic adj

1 BIOLOGIA fyletisch, fylogenetisch


+ phyllio sub

1 ZOOLOGIA wandelend blad


+ phyllite sub

1 fylliet


+ phyllocacto sub

1 bladcactus


+ phyllodio sub

1 fyllodium (verbrede bladsteel zonder bladschijf)


+ phyllophago sub

1 ZOOLOGIA bladeter
2 ZOOLOGIA bladkever


+ phyllopodo sub

1 ZOOLOGIA bladpootkreeft


+ phyllotaxis sub

1 BOTANICA bladstand


+ phylloxera sub

1 ZOOLOGIA druifluis, wijngaardluis, fylloxera


+ phylloxeric adj

1 fylloxera...


phylo sub

1 ZOOLOGIA elk der hoofdgroepen waarin het dierenrijk verdeeld wordt, fylum, stam, divisio


phylogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA fylogenese, fylogenie


phylogenetic adj

1 BIOLOGIA fylogenetisch
arbore -- = stamboom


+ phylogenetica sub

1 BIOLOGIA fylogenetica, afstammingsleer


phylogenia sub

1 BIOLOGIA fylogenese, fylogenie
2 BIOLOGIA fylogenie (wetenschap)


phylogenista sub

1 BIOLOGIA fylogeneticus


+ physalia sub

1 ZOOLOGIA drijfkwal, blaaskwal, physalia


+ physalis sub

1 BOTANICA jodenster, lampionplant


physic adj

1 fysisch, natuurkundig, natuur...
scientias -- = natuurwetenschappen
astronomia -- = fysische astronomie/sterrenkunde
geographia -- = natuurkundige aardrijkskunde/geografie
chimia -- = fysische chemie/scheikunde
phenomenos -- = natuurkundige verschijnselen
2 fysiek, lichamelijk, lichaam...
education -- = lichamelijke opvoeding
condition -- = fysieke conditie
exercitio -- = lichaamsbeweging
debilitate -- = lichaamszwakte
fortia -- = lichaamskracht
amor -- = lichamelijke liefde
labor/travalio -- = lichaamsarbeid
punition/pena/castigamento/correction -- = lichaamsstraf, lijfstraf
defecto -- del corpore = lichaamsgebrek
deperimento -- = verval van krachten
JURIDIC persona -- = natuurlijke persoon
non apte physicamente = lichamelijk ongeschikt
3 materieel, stoffelijk
le mundo -- = de stoffelijke wereld


physica sub

1 fysica, natuurkunde
-- experimental = experimentele natuurkunde
-- theoric = theoretische natuurkunde
-- applicate = toegepaste natuurkunde
-- molecular = moleculairfysica
instrumentos de -- = natuurkundige instrumenten
laboratorio de -- = natuurkundig laboratorium
libro/manual de -- = natuurkundeboek
professor de -- = natuurkundeleraar


+ physicalismo sub

1 PHILOSOPHIA fysicalisme


+ physicalista sub

1 aanhanger van het fysicalisme


physico sub

1 fysicus, natuurkundige


physicochimia sub

1 fysische chemie/scheikunde


physicochimic adj

1 fysisch-chemisch


+ physicochimico sub

1 fysico-chemicus


+ physicomathemathica sub

1 wiskundige natuurkunde


+ physicomathematic adj

1 fysico-mathematisch


+ physicotheologic adj

1 fysico-theologisch
proba -- del existentia de Deo = fysico-theologisch godsbewijs


physiocrate sub

1 fysiocraat


physiocratia sub

1 fysiocratisme


physiocratic adj

1 fysiocratisch
schola -- = fysiocratische school


physiognomia sub

1 fysiognomiek, gelaatkunde
2 gelaat(suitdrukking)


physiognomic adj

1 fysiognomisch
2 van het gelaat, gelaats...
tractos -- = gelaatstrekken


physiognomista sub

1 gelaatkundige


physiognomonia sub

1 gelaatkunde, fysiognomiek


physiognomonic adj

1 gelaatkundig, fysiognomisch


physiographia sub

1 fysiografie


+ physiographic adj

1 fysiografisch
demarcation -- = fysiografische begrenzing


physiologia sub

1 fysiologie
-- de travalio/de labor = arbeidsfysiologie
-- muscular = spierfysiologie
-- cellular = celfysiologie
-- acustic = toonfysiologie
-- animal = dierfysiologie
-- vegetal = plantenfysiologie
-- spatial = ruimtefysiologie
-- del reproduction = voortplantingsfysiologie
-- general = algemene fysiologie
-- comparate = vergelijkende fysiologie


physiologic adj

1 fysiologisch
studios -- = fysio-logische studiën
phenomenos -- = fysiologische verschijnselen
solution salin -- = fysiologische zoutoplossing


physiologista sub

1 fysioloog


physiologo sub

1 fysioloog


+ physionomia sub

1 gelaat(suitdrukking)


+ physionomic adj

1 van het gelaat, gelaats...


+ physionomista sub

1 fysionomist


+ physionomista adj

1 fysionomistisch


+ physiopathic adj

1 MEDICINA fysiopathisch


+ physiopathologia sub

1 fysische pathologie, fysiopathologie


+ physiopathologic adj

1 MEDICINA fysiopathologisch


+ physiopathologista sub

1 MEDICINA fysiopatholoog


+ physioplastic adj

1 fysioplastisch


+ physiotegia sub

1 BOTANICA scharnierplant


+ physiotherapeuta sub

1 fysiotherapeut


physiotherapia sub

1 fysiotherapie


+ physiotherapista sub

1 fysiotherapeut


physis sub

1 natuur, wezenlijke eigenschap (van persoon of ding), fysis


+ physocarpo sub

1 BOTANICA sneeuwbalspirea


+ physostoma sub

1 ZOOLOGIA fysostoom


+ physostome adj

1 ZOOLOGIA
pisces -- = fysostomen


+ physotegia sub

1 BOTANICA
-- virginian = scharnierplant, draaibloem


+ phytina sub

1 fytine


+ phytobiologia sub

1 fytobiologie, plantenfysiologie


+ phytobiologic adj

1 phytobiologisch, plantenfysiologisch
laboratorio pro recercas -- = laboratorium voor plantenfysiologisch onderzoek


+ phytobiologista sub

1 plantenfysioloog


+ phytobiologo sub

1 plantenfysioloog


+ phytochimia sub

1 fytochemie, plantenscheikunde


+ phytochimic adj

1 fytochemisch, plantenscheikundig


+ phytocida sub

1 BOTANICA fytocide, plantenverdelgingsmiddel


+ phytocida adj

1 BOTANICA plantenverdelgings...


+ phytoecologia sub

1 fyto-ecologie, plantenecologie


+ phytogene adj

1 fytogeen, uit planten ontstaan


+ phytogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA fytogenese


+ phytogenetica sub

1 BOTANICA fytogenetica


+ phytogeographia sub

1 BOTANICA fytogeografie, plantengeografie


+ phytogeographic adj

1 fytogeografisch


+ phytogeographo sub

1 fytogeograaf


+ phytogeologia sub

1 fytogeologie


+ phytoglobulina sub

1 BIOCHIMIA fytoglobuline


phytographia sub

1 fytografie, plantenbeschrijving


+ phytographo sub

1 plantenbeschrijver


+ phytohormon sub

1 BIOLOGIA fytohormoon


+ phytol sub

1 fytol


phytolacca sub

1 BOTANICA karmozijnbes


+ phytolaccaceas sub pl

1 BOTANICA phytolaccaceae, phytolaccaceeën, karmozijnbesfamilie


+ phytologia sub

1 fytologie


+ phytologic adj

1 fytologisch


+ phytopaleontologia sub

1 fytopaleontologie


+ phytoparasito sub

1 BIOLOGIA fytoparasiet


+ phytopathologia sub

1 BOTANICA fytopathologie, plantenziektenkunde


+ phytopathologic adj

1 BOTANICA fytopathologisch, plantenziektenkundig


+ phytopathologista sub

1 fytopatholoog


+ phytopathologo sub

1 fytopatholoog


+ phytophage adj

1 ZOOLOGIA fytofaag, plantenetend
insectos -- = plantenetende insecten


+ phytophago sub

1 ZOOLOGIA fytofaag, planteneter


+ phytopharmacia sub

1 plantenartsenijkunde, fytofarmacie


+ phytophtora sub

1 fytoftora (soort schimmel), aardappelziekte


+ phytophysiologia sub

1 plantenfysiologie


+ phytophysiologic adj

1 plantenfysiologisch


+ phytoplancton sub

1 BIOLOGIA fytoplancton, plantaardig plankton


+ phytosanitari adj

1 fytosanitair
producto -- = spuitmiddel


+ phytosciologic adj

1 fytosociologisch, vegetatiekundig


+ phytosociologia sub

1 fytosociologie, vegetatiekunde


+ phytosterol sub

1 fytosterol


+ phytotherapia sub

1 fytotherapie


+ phytotomia sub

1 fytotomie, plantenanatomie


+ phytotoxic adj

1 giftig voor planten


+ phytotoxina sub

1 BIOLOGIA plantengif


+ phytotoxitate sub

1 BIOLOGIA giftigheid voor planten


+ phytotron sub

1 fytotron (plantenlaboratorium)


+ phytovirologia sub

1 plantenvirologie


+ phytovirus sub

1 plantenvirus


pi sub

1 (Griekse letter) pi
2 MATHEMATICA pi


+ pianino sub

1 pianino


pianissimo adv

1 MUSICA pianissimo, heel zacht


pianista sub

1 pianist


+ pianistic adj

1 piano..., voor piano geschreven
technica -- = pianistiek
litteratura -- = pianoliteratuur


piano sub

1 MUSICA piano
-- mechanic = mechanische piano, pianola
-- a chordas cruciate = kruissnarige piano
-- a/de cauda = vleugel
-- disaccordate = ontstemde piano
cassa de -- = pianokast
parte de -- = pianopartij
musica pro -- = pianomuziek (compositie)
musica de -- = pianomuziek (uitvoering)
concerto pro -- = pianoconcert (compositie)
concerto de -- = pianoconcert (uitvoering)
accompaniamento de -- = pianobegeleiding
recital de -- = pianorecital
fabrica de --s = pianofabriek
fabricante de --s = pianofabrikant
constructor de --s = pianobouwer
professor de -- = pianoleraar
accordator de --(s) = pianostemmer
lection de -- = pianoles
studio del -- = studio del piano
tabouret (F) de -- = pianokruk
sonar le -- = pianospelen


piano adv ITALIANO

1 MUSICA piano, zacht


pianoforte sub

1 MUSICA pianoforte


pianola sub

1 MUSICA pianola


+ piassava sub

1 piassave (stijve borstelvezels uit de bladeren van palmbomen)
brossa in -- = borstel van piassave


piastra sub

1 piaster (munt)


pica sub

1 ZOOLOGIA ekster
ovo de -- = eksterei
nido de -- = eksternest
2 pica (soort letter)


+ picador sub ESPANIOL

1 picador (ruiter bij het stieregevecht)


+ picarde adj

1 Picardisch


+ Picardia sub n pr

1 Picardië


+ picardo sub

1 Picardiër


picaresc adj

1 picaresk, schelmen...
roman -- = schelmenroman
aventuras -- = picareske avonturen


picaro sub ESPANIOL

1 schelm, held uit een schelmenroman


picca (I) sub

1 piek, spies, lans
-- de chassa {sj} = jachtspies
2 schoppen (in 't kaartspel)
dama de -- = schoppenvrouw
asse de -- = schoppenaas


picca (II) sub

1 gepikeerdheid, wrevel


+ piccalilly sub ANGLESE

1 piccalilly
sauce (F) de -- = piccalillysaus


piccante adj

1 bijtend, stekend
sarcasmo -- = bijtend sarcasme
filo -- = prikkeldraad
spina -- = scherpe doorn
gases -- = prikkelende gassen
2 pikant, prikkelend
sapor/gusto -- = pikante smaak
sauce (F) -- = pikante saus
caseo -- = pikante kaas
stilo -- = gekruide stijl
detalios -- = pikante bijzonderheden
lectura -- = prikkelende lectuur


piccar v

1 prikken, steken, lanssteken toebrengen
LUCHTOORLOG -- super le inimico = op de vijand duiken
2 bijten, steken, prikken (insect, reptiel, etc.)
un culice/mosquito me ha piccate = ik ben door een mug gestoken/gebeten
le fumo me picca in le oculos = de rook prikt/prikkelt in mijn ogen
le vino se picca = de wijn wordt zuur
-- se de = zich laten voorstaan op
3 -- se = zich ergeren
4 -- se de = zich laten voorstaan op


+ piccatura sub

1 prik, steek
-- de vespa = wespensteek
-- de pulice = vlooienbeet
-- de ape = bijensteek
-- de insecto = insektensteek
-- de crabro = horzelsteek
-- de mosquito/culice = muggenbeet
-- de medusa = kwallenbeet
2 prik, injectie
-- intravenose = intraveneuze injectie


+ picchettar v

1 met palen afzetten, afbakenen, afpalen
2 posten, postend bewaken


+ picchetto sub

1 piket(paal)(tje)
-- de tenta = tentpen, haring
2 MILITAR piket
3 post(er) (bij staking)


picco sub

1 (pik)houweel, pikhamer
2 bergtop, piek, hoogste punt


+ piccolo sub

1 MUSICA piccolo (fluit)


pice sub

1 pek, pik
petra a -- = peksteen
torcha {sj} a -- = pektoorts
potto a/de -- = pekpot
tonna a/de -- = pekton
emplastro a -- = pekpleister
odor de -- = peklucht
de color de -- = pekkleurig
nigre como (le) -- = pikzwart, pekzwart


+ picea sub

1 BOTANICA spar
cono de -- = sparappel, sparkegel


piciar v

1 met pek bestrijken
brossa a/de -- = pekkwast
filo piciate = pekdraad, pikdraad


piciose adj

1 pekachtig, met pek besmeurd


pickles sub pl ANGLESE

1 pickles
-- al mustarda = mosterdzuur


pickpocket sub ANGLESE

1 zakkenroller
methodos de --s = zakkenrollersmethoden
diffide del --s = pas op voor zakkenrollers


pick-up sub ANGLESE

1 pick-up
prisa/connexion de -- = pick-up-aansluiting


picnic sub ANGLESE

1 piknik
facer (un) -- = piknikken


+ picnicar v

1 piknikken


pico sub

1 ZOOLOGIA specht
-- verde/viride = groene specht
-- nigre = zwarte specht
nido de -- = spechtenest


+ pico...

1 PHYSICA pico...


+ picocurie sub

1 PHYSICA picocurie


+ picofarad sub

1 PHYSICA picofarad


+ picoprocessor sub

1 picoprocessor


+ picosecunda sub

1 picoseconde


+ picot sub FRANCESE

1 picot


+ picrato sub

1 CHIMIA picraat


+ picric adj

1 CHIMIA
acido -- = picrinezuur


+ picris sub

1 BOTANICA bitterkruid


+ picrotoxina sub

1 picrotoxine


+ pictic adj

1 Pictisch


+ picto sub

1 Pict


+ pictogramma sub

1 pictogram


+ pictographia sub

1 beeldschrift, pictografie


+ pictographic adj

1 pictografisch
scriptura -- = beeldschrift
signos -- = pictografische tekens


pictor sub

1 schilder
-- aulic/del corte = hofschilder
-- futurista = futuristische schilder
-- de paisages = landschapschilder
-- de cavallos = paardenschilder
atelier de -- = schildersatelier
modello de -- = schildersmodel
cavalletto de -- = schildersezel
equipamento de -- = schildersbenodigdheden
perspectiva de -- = schildersperspectief


+ pictora sub

1 schilderes


pictoresc adj

1 pittoresk, schilderachtig, kleurrijk
paisage -- = schilderachtig landschap
historia -- = kleurrijk verhaal
personage -- = kleurrijke figuur
sito -- = pittoresk plekje
scena -- = schilderachtig tafereel
description -- = schilderachtige beschrijving
terminos -- = schilderachtige bewoordingen
linguage -- = schilderachtige taal
situation -- del castello = schilderachtige ligging van het kasteel


pictoressa sub

1 schilderes


+ pictoric adj

1 mbt de schilderkunst
stilo -- = schilderstijl


pictura sub

1 schilderkunst
-- gothic = Gotische schilderkunst
-- impressionista = impressionistische schilderkunst
libro de -- = schilderboek
schola de -- = schilderschool
-- figurative = figuratieve schilderkunst
-- abstracte/non-figurative = abstracte schilderkunst
-- romantic = roamntische schilderkunst
le -- nederlandese del XVIIe seculo = de Nederlandse schilderkunst van de 17e eeuw
2 schilderij, schildering
-- a(l) oleo = olieverfschilderij
-- de altar = altaarstuk
-- mural = muurschildering
-- abstracte/non-figurative = abstract schilderij
-- expressionista = expressionistisch schilderij
museo de --s = schilderijenmuseum
ordinantia de un -- = compositie van een schilderij
vendita public de --s = schilderijenveiling
exhibition/exposition de --s = schilderijententoonstelling
cabinetto de --s = schilderijenkabinet
salon de --(s) = galerie
collection de --s = schilderijenverzameling
collector de --s = schilderijenverzamelaar
fixar un -- al muro = een schilderij aan de wand hangen
reproducer un -- = een copie van een schilderij maken
inquadrar un -- = een schilderij inlijsten
inquadramento de un -- = 1 schilderijlijst, 2 inlijsting van een schilderij


pictural adj

1 schilder..., schilderachtig, picturaal
arte -- = schilderkunst
technica -- = schildertechniek
talento -- = schildertalent


+ pidgin sub

1 pidgin (mengtaal op basis van Engels)


pie adj

1 vroom, godvruchtig, devoot
persona -- = vrome, vroom mens


pièce sub FRANCESE

1 toneelstuk
2 muziekstuk


+ pied-à-terre sub FRANCESE

1 pied-à-terre, onderkomen, optrekje, buitenhuis


+ piercing sub ANGLESE

1 piercing


+ pieride sub

1 witje (vlinder)


+ pierrot sub FRANCESE

1 THEATRO pierrot


+ pietà sub ITALIANO

1 ARTE pietà


pietate sub

1 RELIGION vroomheid, godsvrucht, devotie
libros de -- = vrome boeken
affectar -- = femelen
2 eerbied, respect, piëteit
3 mededogen, medelijden
haber -- de = medelijden hebben met
facer -- a un persona = iemands medelijden wekken
inspirar/excitar le -- = medelijden wekken
monte de -- = lommerd, bank van lening
sin -- = meedogenloos, genadeloos


pietismo sub

1 RELIGION piëtisme


pietista sub

1 RELIGION piëtist


+ pietista adj

1 RELIGION piëtistisch


+ pietistic adj

1 RELIGION piëtistisch


pietose adj

1 medelevend, medelijdend
2 beklagenswaardig, meelijwekkend, zielig
esser in un stato -- = in een beklagenswaardige toestand verkeren


+ piezochimia sub

1 piëzo-chemie


+ piezocrystallo sub

1 piëzokristal


+ piezoelectric adj

1 PHYSICA piëzo-elektrisch
cellula -- = piëzo-elektrische cel
crystallo -- = piëzo-electrisch kristal
effecto -- = piëzo-elektrisch effect
semiconductor -- = piëzohalfgeleider
vibrator -- = piëzo-elektrische triller
altoparlator -- = piëzo-elektrische luidspreker


+ piezoelectricitate sub

1 PHYSICA piëzo-elektriciteit


+ piezomagnetismo sub

1 piëzomagnetisme


+ piezometria sub

1 PHYSICA piëzometrie


+ piezometric adj

1 PHYSICA piëzometrisch
nivello -- = piëzometrisch niveau
superfacie -- = piëzometrisch oppervlak


+ piezometro sub

1 PHYSICA piëzometer
orificio del -- = opening van de piëzometer


+ piezoquarz sub

1 piëzokwarts


+ pif! interj

1 pief!


pigmentar v

1 met een pigment kleuren, pigmenteren


pigmentari adj

1 BIOCHIMIA pigment...
cellula -- = pigmentcel
tumor -- = pigmentgezwel


pigmentation sub

1 het kleuren met pigmenten
2 pigmentatie, pigmentering, pigmentvorming


pigmento sub

1 pigment, kleurstof
-- biliar = galkleurstof
-- cutanee = huidpigment
-- sanguinee/hematic = bloedpigment
--s vegetal = plantenkleurstoffen
--s natural = natuurlijke kleurstoffen
--s artificial = chemische kleurstoffen
-- anticorrosive = roestwerend pigment


+ pigmentogene adj

1bacterio -- = pigmentbacterie


+ pignorabile adj

1 beleenbaar, verpandbaar
ben -- = beleenbaar goed


+ pignorabilitate sub

1 beleenbaarheid, verpandbaarheid


pignorar v

1 verpanden, in pand geven, belenen
-- un horologio = een horloge verpanden


+ pignoration sub

1 verpanding, belening
-- super auro = goudbelening
summa de -- = beleensom
valor de -- = beleenwaarde


+ pignorative adj

1 JURIDIC pand...
contracto -- = pandovereenkomst, pandcontract
indorsamento -- = endossement tot pandgeving


pignore sub

1 (onder)pand
prestator super -- = lommerdhouder, pandjesbaas
domo de --s = pandjeshuis, lommerd
joco del --s = pandspel, pandverbeuren


pigre adj

1 lui, traag, vadsig


pigressa sub

1 luiheid, traagheid, vadsigheid


pigritia sub

1 luiheid, traagheid, vadsigheid


pila sub

1 (brug)pijler
-- de ponte = brugpijler
-- de ripa = landpijler
-- mural = muurpijler
ponte super --s = pijlerbrug
2 stapel, hoop, berg, mijt
-- de feno = hooiberg
-- de ligno = houtmijt/stapel
-- de carbon vegetal/de ligno = houtskoolmijt
-- de cereales = korenmijt
-- de composto = composthoop
-- de ferralia = hoop oud roest
3 batterij, zuil
-- sic = droogelement, batterij
-- exhauste/discargate = lege batterij
-- solar = zonnebatterij
-- atomic/nuclear = atoom/kernreactor
ignition/accendimento per --(s) = batterijontsteking
iste radio functiona con --s = deze radio werkt op batterijen
le motor va a --s = de motor loopt op batterijen


pilar sub

1 pilaar, zuil


pilar (I) v

1 opstapelen, ophopen
-- ligno = hout opstapelen


pilar (II) v

1 ontharen


pilastro sub

1 pilaster, pijler
-- de appoio = steunbeer
-- angular = hoekpijler


Pilato sub n pr

1 Pilatus


pilav sub TURCO

1 pilav, pilaw, pilau (scherpe rijstschotel)


pilaw sub PERSA

1 pilaw, pilav, pilau (scherpe rijstschotel)


+ pilchard sub ANGLESE

1 pilchard, pelser


piliage sub

1 het (leeg)plunderen, plundering
expedition de -- = rooftocht, strooptocht


piliar v

1 (leeg)plunderen, leeghalen, (be)roven


piliator sub

1 plunderaar
cavallero -- = roofridder


pilo sub

1 (één) haar, haren, beharing, vacht (van dieren)
-- de pectore = borsthaar
-- del axillas = okselhaar
-- de naso = neushaar
-- de taxon = dassenhaar
-- de simia = apenhaar
-- de can = hondenhaar
bonetto de -- = haren muts
a -- lisie = gladharig
a -- resistente = poolvast
le brossa perde du --s = de borstel haart
le catto perde su --s = de kat haart
montar a -- = zonder zadel (paard)rijden
2 haartje (van plant/vrucht, etc.)
3 pool (van tapijt), draad (van weefsel)


+ pilocarpina sub

1 CHIMIA pilocarpine


+ pilocarpo sub

1 BOTANICA jaborandi


pilori sub

1 kaak, schandpaal


pilose adj

1 haar..., harig, behaard
folliculo -- = haarzakje, haarfollikel
papilla -- = haarpapil
radice -- = haarwortel
genista -- = kruipbrem


+ pilosella

1 BOTANICA muizenoor, havikskruid


+ pilosiflor adj

1 BOTANICA met behaarde bloemen


+ pilosipetale adj

1 BOTANICA met behaarde kroonbladen


pilositate sub

1 het behaard zijn, behaardheid, beharing
-- corporal/corporee/del corpore = lichaamsbeharing
-- pubian = schaamhaar


pilota sub

1 piloot, vlieger, vliegenier
cabina del -- = cockpit
sedia de -- = pilotenstoel
uniforme de -- = vliegeniersuniform
-- militar = oorlogsvlieger
-- de chassa {sj} = jachtvlieger
-- de guerra = oorlogsvlieger
-- de planator = zweefvlieger
-- de essayo = testpiloot, invlieger
-- automatic = automatische piloot
2 loods
-- costari = kustloods
bandiera de -- = loodsvlag
nave/lancha {sj} (de) -- = loodsboot ZOOLOGIA
pisce -- = loodsmannetje
3 bestuurder (van auto)
4 gids, geleider
5 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES stuurman


+ pilota adj

1 model..., experimenteer..., voortrekkers..., proef...
modello -- = proefmodel
processo -- = proefproces
projecto -- = proefproject
fabrica -- = proeffabriek
interprisa -- = proefbedrijf


pilotage sub

1 het besturen (van vliegtuig/auto/schip)
-- automatic = automatische besturing
2 het loodsen, loodswezen, loodsdienst
regulamento de -- = loodsreglement
derectos de -- = loodsgeld
taxa de -- = loodsbelasting
officio de -- = loodskantoor
tarifa de -- = loodstarief
libro de -- = loodsboek
-- compulsori = loodsplicht, loodsdwang
3 begeleiding als gids


pilotar v

1 besturen (van vliegtuig/auto/schip)
2 loodsen
3 (iemand) tot gids dienen


pilula sub

1 PHARMACIA pil
-- ferruginose = staalpil
-- anticonceptional/contraceptive = anticonceptiepil
-- anovulatori = ovulatieremmer
-- antimalaric = malariapil
-- laxative = laxeerpil
-- de quinina = kininepil
-- diuretic = plaspil
-- amar = bittere pil
facer --s = pillen draaien
aurar/dorar le -- = de pil vergulden
prender le -- = de pil gebruiken
cassetta a/pro --s = pillendoosje


pilular adj

1 PHARMACIA pil(len)...
massa -- = pillendeeg


+ pilularia sub

1 BOTANICA pilvaren


+ pilulifere adj

1 BOTANICA bolletjes dragend
carex/carice -- = pilzegge


+ pilum sub

1 ANTIQUITATE werpspies


+ pimenta sub

1 pimentboom/struik


pimentar v

1 (met Spaanse peper) kruiden, peperen
-- un platto = een gerecht kruiden


pimento sub

1 Spaanse peper, piment
oleo de -- = pimentolie
sauce {F} de -- = pimentsaus


+ pimpinella sub

1 BOTANICA pimpernel, bevernel, bokspeterselie


+ pinacea (I) sub

1 pinas (soort sloep)


+ pinacea (II) sub

1 BOTANICA grove den


pinaceas sub pl

1 BOTANICA pinaceae


pinacee adj

1 BOTANICA behorend tot de pinaceae


+ pinacotheca sub

1 pinacotheek, schilderijenkabinet, schilderijenmuseum
-- del Vaticano = pi-nacotheek van het vaticaan


pinastro sub

1 BOTANICA zeeden


pincel sub

1 penseel, kwast
-- a/de barba = scheerkwast
colpo de -- = penseelstreek
designo al -- = penseeltekening
pilo de -- = penseelhaar
manear le -- = het penseel voeren


pincelar v

1 penselen, schilderen


+ pincelata sub

1 penseelstreek
2 penseelvoering
haber un -- legier = een licht penseelvoering hebben


pince-nez sub FRANCESE

1 pince-nez, knijpbril, lorgnet


pincette sub FRANCESE

1 pincet
-- de chirurgico = chirurgisch pincet


+ pincher sub ANGLESE

1 pincher


+ pincia sub pl

1 tang, klem, knijper
-- a pantalon(es) = broekklem
-- de cyclista = broekveer
-- a curvar = buigtang
-- universe/universal = combinatietang
-- a tubo = pijptang
-- a denudar = draadstripper
-- a sutura = hechttang
-- prehensile = grijptang
-- a sucro = klontjestang
-- crocodilo = krokodillenklem
--s de un crabba = scharen van een krab


+ pinciamento sub

1 het knijpen, knijping, kneep


+ pinciar v

1 knijpen, (vast)klemmen


pincion sub

1 ZOOLOGIA vink
-- vulgar = boekvink
canto del -- = vinkeslag
nido de -- = vinkenest


+ pindaric adj

1 LITTERATURA Pindarisch
poesia -- = Pindarische poëzie
ode -- = Pindarische ode
stilo -- = Pindarische stijl


+ pindarismo sub

1 LITTERATURA pindarisme, dichten in de trant van Pindarus


+ Pindaro sub n pr

1 LITTERATURA Pindaro


pinea sub

1 BOTANICA denappel, pijnappel


pineal adj

1 ANATOMIA pineaal
glandula -- = pijnappelklier


pinee adj

1 BOTANICA van de den, den..., van de pijnboom, pijnboom...


pineto sub

1 dennenbos(je), pijnbomenbos(je)
2 pinetum


pinger v

1 schilderen, verven
-- un casa = een huis schilderen
-- un paisage/un portrait (F) = een landschap/een portret schilderen
-- nudos/nudas = naakten schilderen
-- al pincel = met een penseel schilderen
-- al brossa = met een kwast schilderen
-- al rolo = met een roller schilderen
-- al oleo = met olieverf schilderen
-- al tempera = met tempera schilderen
-- al fresco = al fresco schilderen
-- super tela = op doek schilderen
-- super ligno = op hout schilderen
-- alco de blau = iets blauw verven
-- se le ungues/ungulas = zijn nagels lakken
practicar le arte de -- = de schilderkunst beoefenen


pingpong sub ANGLESE

1 pingpong
jocar al -- = pingpongen
jocator de -- = pingpongspeler
tabula de -- = pingpongtafel
balla de -- = pingpongballetje
rachetta de -- = pingpongbatje
campion de -- = pingpongkampioen
campionato de -- = pingpongkampioenschap
partita de -- = pingpongwedstrijd


+ pinguicula sub

1 BOTANICA vetblad


+ pinguifoliate adj

1 BOTANICA vetbladig


+ pinguifolie adj

1 Vide: pinguifoliate


pinguin sub

1 ZOOLOGIA pinguïn
-- royal/regal = koningspinguïn
colonia de --es = pinguïnkolonie
ovo de -- = pinguïn-ei


+ pinifere adj

1 met dennebomen/pijnbomen begroeid


pinion sub

1 pijnappelzaad/pit


pinna sub

1 vin
-- dorsal = rugvin
-- pectoral = borstvin
-- caudal = staartvin
-- abdominal/ventral/pelvic = buikvin
-- anal = aarsvin


pinnaculo sub

1 ARTE DE CONSTRUER top van een gebouw
2 ARTE DE CONSTRUER pinakel, siertorentje


pinnate adj

1 BOTANICA vinnervig, geveerd
equalmente -- = even geveerd


+ pinnatifolie adj

1 BOTANICA gevindbladig


+ pinnifere adj

1 met vinnen


+ pinniforme adj

1 BOTANICA veervormig


pinnion sub

1 tandrad, tandwiel, kamrad
-- de catena = kettingwiel
-- satellite = differentieeltandwiel


+ pinnipede adj

1 vinpotig


+ pinnipede sub

1 ZOOLOGIA zeeroofdier


pinnula sub

1 diopter, vizier (van optisch instrument)
2 BOTANICA (varen)blad


pino sub

1 den(neboom), pijnboom
-- maritime = zeeden
-- silvestre = grove den
-- nigre = zwarte den
-- rigide = doornden
ligno de -- = dennenhout, pijnboomhout
aroma del --s = dennengeur
pomo/cono/fructo de -- = denappel
resina de -- = dennenhars, pijnhars
collina de --s = dennenheuvel
bosco de --s = dennenbos
verdura/brancas/foliage de -- = dennengroen
sentiero de --s = dennenpad
2 (ligno de) -- = dennenhout, vurenhout


+ pinocytose (-osis) sub

1 BIOLOGIA pinocytose


pinta sub

1 pint (inhoudsmaat)
-- de bira = pint bier


pintada sub PORTUGESE

1 ZOOLOGIA parelhoen


+ pin-up sub ANGLESE

1 pin-up, seksbom


+ pion sub

1 PHYSICA pion, meson pi


pionero sub

1 pionier, baanbreker, wegbereider
-- del aviation = luchtvaartpionier
spirito de -- = pioniersgeest
labor/travalio de -- = pionierswerk
2 MILITAR pionier, geniesoldaat


+ pip interj

1 piep


pipa (I) sub

1 fluitje
sonator de -- = fluitspeler
2 pijp, buis, leiding
3 (tabaks)pijp
-- in argilla/de Gouda = stenen (Goudse) pijp
-- de sepiolite = meerschuimen pijp
-- a tabaco = tabakspijp
-- a opium = opiumpijp
tubo de -- = pijpensteel
testa de -- = pijpenkop
coperculo de -- = pijpendop
fabrica de --s = pijpenfabriek
tiratorio a --s = pijpenla
tabaco a/de/pro -- = pijptabak
fumar un -- = een pijp roken
fumar le -- del pace = de vredespijp roken
fumator de -- = pijproker
terra de -- = pijpaarde
fabrica de --s = pijpenfabriek
fabricage de -- = pijpenfabricage
cargar le -- = de pijp stoppen


+ pipa (II)

1 ZOOLOGIA Surinaamse pad, pipa


pipar (I) v

1 piepen, tjilpen (van vogels)


pipar (II) v

1 op een fluitje spelen


pipata sub

1 pijpvol
-- de tabaco = pijp tabak


pipator sub

1 pieper, tjilper


+ pipeline sub ANGLESE

1 pijpleiding


piperaceas sub pl

1 BOTANICA piperaceae, peperachtigen


piperacee adj

1 BOTANICA behorend tot de peperachtigen


piperar v

1 met peper bestrooien, peperen


piperate adj

1 gepeperd, peperig, pittig
pan -- = peperkoek
mentha -- = pepermunt
boleto -- = peperboleet


+ piperazina sub

1 PHARMACIA piperazine


pipere sub

1 peper
molino de -- = pepermolen
grano de -- = peperkorrel
essentia de -- = peperolie
sauce (F) al -- = pepersaus
commercio de -- = peperhandel
commerciante de -- = peperhandelaar
recolta de -- = peperoogst
-- blanc = witte peper
-- in granos = grove peper
-- in pulvere = fijne peper
-- forte = hete peper


piperiera sub

1 peperbus, pepervaatje, peperstrooier


+ piperiero sub

1 peperplant, peperstruik
plantation de --s = peperplantage


piperina sub

1 CHIMIA piperine


+ piperonal sub

1 CHIMIA piperonal, heliotropine


pipetta sub

1 pipet


+ pipettar v

1 pipetteren


+ pipi sub

1 plasje
facer -- = een plasje doen
facer -- al/in le lecto = bedplassen (van kind)
-- de catto = kattenpis


pipion sub

1 ZOOLOGIA duif
-- viagiator/messagero = postduif
-- de rocca = rotsduif
-- mascule = doffer
-- de esca/de appello = lokduif
-- migratori = trekduif
-- palumbo = houtduif
copula de --en = koppel duiven
lacte de -- = duivenmelk
nido de --es = duivennest
copula de --es = duivenpaar
racia de --es = duivenras
pluma de -- = duivenveer
posta per --es = duivenpost
concurso de --es = duivenconcours
mercato de --es = duivenmarkt
laxar un -- = een duif loslaten


+ pipistrello sub

1 ZOOLOGIA dwergvleermuis


piqué sub FRANCESE

1 piqué (katoenen of kunstzijden stof)
gilet de -- = piqué vest
2 (BILJ) piqué


+ piquet sub FRANCESE

1 piket (kaartspel)
jocar al -- = piketspelen
joco de -- = piketspel
carta de -- = piketkaart


pira sub

1 BOTANICA peer
-- a cocer = stoofpeer
-- farinose = melige peer
pepita de -- = perenpit
gusto de -- = perensmaak
succo de -- = perensap
cidra/vino de --s = perencider, perenwijn
sirop de --s = perenstroop
musto de --s = perenmost
recolta de --s = perenoogst/pluk
recoltator de --s = perenplukker
torta de --s = perentaart
trenchar {sj} un -- in duo (partes) = een peer half doorsnijden


+ piranha {ana} sub

1 ZOOLOGIA piranha (vis)


pirata sub

1 piraat, zeerover, kaper
-- aeree/del aere = vliegtuigkaper, luchtpiraat
nave -- = zeeroverschip
nido de --s = piratennest
film (A) de -- = zeeroversfilm
libro de --s = zeeroversboek
edition -- = piratenuitgave
copia -- = illegale kopie


piratar v

1 zeeroverij plegen


pirateria sub

1 piraterij, zeeroverij
-- del aere = het vliegtuigkapen, vliegtuigkaperij
-- litterari = literaire piraterij
-- informatic = computerkraak


+ piratic adj

1 zeerovers..., piraten...


piriero sub

1 pereboom
ligno de -- = perenhout
flor de -- = perenbloesem


+ piriforme adj

1 peervormig
ampulla electric -- = elektrisch peertje
musculo -- = peervormige spier
ballon -- = peerballon
lycoperdon -- = peervormige stuifzwam


pirouettar {oe} v

1 een pirouette/pirouettes maken, pirouetteren


pirouette sub FRANCESE

1 ARTE DE DANSA pirouette, snelle draai
facer --s/un -- = pirouetteren


+ Pisa sub n pr

1 Pisa


+ pis-aller sub FRANCESE

1 pis-aller


+ pisan adj

1 Pisaans


+ pisano sub

1 Pisaan


pisca sub

1 het vissen, visserij, visvangst
BIBLIA le -- miraculose/prodigiose = de wonderbare visvangst
barca de -- = vissersboot
nave de -- = vissersschip
flotta/flottilia de -- = vissersvloot
apparatos/material de -- = vistuig
nassa de -- = fuik
rete de -- = visnet
linea de -- = vissnoer
canna de -- = vishengel
canna de -- telescopic = telescoophengel
derecto de -- = visrecht
saison (F) de -- = visseizoen
carta/licentia de -- = visakte, visvergunning
concurso de -- = viswedstrijd
porto de -- = vissershaven
-- costari = kustvisserij
-- marin/maritime/de mar = zeevisserij
-- de haringos = haringvisserij, haringvangst
-- de ostreas = oestervisserij
-- de homaros/langustas = kreeftenvisserij
-- de salmones = zalmvisserij
-- de succino = barnsteenvisserij
-- de perlas = parelvisserij
politica commun del -- = gemeenschappelijk visserijbeleid
2 vangst (van een visser)
facer un bon -- = een goede vangst doen


piscar v

1 vissen, opvissen, vangen
-- al/con linea = hengelen
-- perlas = naar parels duiken
-- haringo = op haring vissen
canna de -- = vishengel
-- naufragos = schipbreukelingen oppikken
FIGURATE -- in aqua turbide = in troebel water vissen


piscaria sub

1 visgrond(en)


piscator sub

1 visser
-- a/de canna/con linea = hengelaar
-- de balenas = walvisvaarder (persoon)
-- de perlas = parelvisser
-- de conchas = schelpenvisser
-- de corallo = koraalvisser
-- de crangones = garnalenvisser
-- de homaros/langustas = kreeftenvisser
-- de spongias = sponzenvisser
-- fluvial = riviervisser
-- costari = kustvisser
-- sportive = sportvisser
CATHOLICISMO anello/anulo del -- = vissersring
sedia del -- = visstoeltje
village de --es = vissersdorp
population de --es = vissersbevolking


piscatori adj

1 vissend, vis..., vissers...
porto -- = vissershaven
village -- = vissersdorp
population -- = vissersbevolking
barca -- = vissersboot


pisce sub

1 vis
-- blanc = witvis
-- marin/de mar = zeevis
-- de aqua dulce = zoetwatervis
-- pelagic = diepzeevis
-- rapace/predatori/de preda = roofvis
-- sedentari = standvis
-- migratori = trekvis
-- volante = vliegende vis
-- serra = zaagvis
-- pilota = loodsmannetje
-- aurate/dorate/rubie = goudvis
-- ornamental = siervis
-- sic = gedroogde vis
-- fresc = verse vis
-- frite = gebakken vis
-- de april = aprilgrap
conservas de --s = visconserven
rete de -- = visnet
filet de -- = visfilet
colla de -- = vislijm
farina de -- = vismeel
repasto de -- = vismaaltijd
platto de -- = visschotel/gerecht
gusto de -- = vissmaak
suppa de -- = vissoep
croquette (F) de -- = visstick
odor de -- = vislucht
mercato de --s = vismarkt
venditor de --s = vishandelaar, visboer
ni carne ni -- = vlees noch vis
spina de -- = visgraat
oculo de -- = visoog
testa/capite de -- = viskop
bocal de --s = viskom
sentir se como un -- in le aqua = zich voelen als een vis in het water
san como un -- = zo gezond als een vis
como un -- foras del aqua = als een vis op het droge
le --s abunda hic = er zit hier veel vis
natar como un -- = zwemmen als een vis
ASTRONOMIA Pisces = Vissen


pischeria sub

1 visgrond(en)
2 viswinkel, vismarkt


+ piscicole adj

1 visteelt...
establimento -- = viskwekerij


+ piscicultor sub

1 viskweker


piscicultura sub

1 visteelt, viskwekerij
bassino de -- = viskweekvijver


+ pisciculturista sub

1 viskweker


pisciforme adj

1 visvormig
figura -- = visvormige figuur


piscina sub

1 ECCLESIA piscine, waterbekken
BIBLIA -- probatic = reinigingsbad voor offerdienst
2 visvijver
-- de carpas = karpervijver
3 zwembad, zwembassin
-- de natation = zwembad, zwembassin
-- de instruction = instructiebad
-- pro infantes = kinderbad
-- pro homines = mannenbad
-- pro feminas = vrouwenbad
-- scholar = bad bij de school, schoolbad
-- coperite/coperte/interne/interior = overdekt zwembad, binnenbad
-- in plen aere = openluchtbad, buitenbad


piscivore adj

1 ZOOLOGIA visetend


+ piscivoro sub

1 ZOOLOGIA viseter


piscose adj

1 visrijk
canal -- = visrijk kanaal
stagno -- = vijver vol vis
aqua -- = viswater


+ piscositate sub

1 visrijkdom
-- de un laco = visrijkdom van een meer


+ pisicarpe adj

1 BOTANICA met erwtachtige vruchten


pisiforme adj

1 erwtvormig (anque ANATOMIA ZOOLOGIA)
osso -- = erwtbeentje, handwortelbeentje


piso sub

1 erwt
-- odorose = siererwt, lathyrus
suppa de --s = erwtensoep, snert
farina de --s = erwtenmeel

+ pisolithic adj

1 GEOLOGIA pisoliet..., erwtensteen...


+ pisolitho sub

1 GEOLOGIA pisoliet, erwtensteen


+ pissa sub

1 pi(e)s, zeik
-- de catto = kattenpis
-- de cavallo = paardenzeik
odor de -- = pislucht
fascia de -- = pisluier


+ pissar v

1 pissen, piesen, zeiken


+ pissator sub

1 pisser, zeiker


+ pissatorio sub

1 pisplaats, pisbak


pista sub

1 spoor, voetspoor
joco de -- = spoorzoeken
perder le -- de = het spoor bijster raken van
2 baan
-- de atterrage = landingsbaan
-- de autodromo = racebaan (voor auto's)
-- de patinage/de patinar = ijspiste, ijsbaan
commissario de -- = baancommissaris
-- cinerate/de cinere = sintelbaan
-- interior = binnenbaan
-- de essayo = testbaan
sport (A) de -- = baansport
record (A) de -- = baanrecord
cursa super -- = baanrace, baanwedstrijd
bicycletta de -- = baanfiets
3 (ski)piste, skibaan
-- de ski/pro skiatores = skipiste
-- de ski artificial = kunststofskibaan
4 pad
-- cavalcabile/pro cavalleros = ruiterpad
-- (bi)cyclabile/de/pro cyclistas/bicyclettas = fietspad
5 arena (in circus), (boks)ring, etc.
-- de dansa = dansvloer
-- de tennis (A) = tennisbaan
6 spoor (bij opnameapparatuur)
-- sonor = geluidsspoor (op band)
registration a duple -- = dubbelsporige opname


pistacia sub

1 pistacheboom


pistaciero sub

1 pistacheboom


pistacio sub

1 pistache, pimpernoot, groene amandel
gelato al -- = pistache-ijs
2 pistachegroen


pistillar adj

1 BOTANICA van de stamper


+ pistillate adj

1 met stamper, stamper...
flor -- = stamperbloem
amento -- = stamperkatje


pistillifere adj

1 BOTANICA met stamper, voorzien van (een) stamper(s)
flores -- = bloemen met stampers


pistillo sub

1 stamper
2 BOTANICA stamper
flor con -- = stamperbloem
amento con -- = stamperkatje


pistola sub

1 pistool (wapen)
-- automatic = automatisch pistool
-- de alarma = alarmpistool
-- mitraliatrice = machinepistool, mitrailleurpistool
-- pneumatic/a aere comprimite = luchtdrukpistool
balla de -- = pistoolkogel
vaina de -- = pistooltas
2 spuit
-- vaporisator = spuitpistool, verfspuit
-- a lacca = lakspuit
-- de pictor = verfspuit
pinger un auto(mobile) con -- = een auto spuiten
3 pistool (munt)


+ pistoliera sub

1 holster


piston sub

1 zuiger (van motor)
-- de pumpa = pompzuiger
biella de -- = zuigerstang
anello de -- = zuigerring/veer
colpo de -- = zuigerslag
valvula/valva de -- = zuigerklep
motor a/de -- = zuigermotor
motor a/de -- rotative = wankelmotor
pumpa a/de piston = zuigerpomp
compressor a --es = zuigercompressor
pression de -- = zuigerdruk
superficie de -- = zuigeroppervlak
2 piston, drukventiel
trompetta a --es = ventieltrompet
trombon a --es = ventieltrombone


pitantia sub

1 (mager) rantsoen/portie, (schrale) kost
ganiar un magre -- = (met moeite) zijn kostje bijeenscharrelen


+ pitcher sub ANGLESE

1 SPORT werper
monticulo del -- = werpheuvel


+ pithecanthropo sub

1 pithecantropus, mensaap


+ pithiatique adj

1 MEDICINA door overreding te genezen


+ pithiatismo sub

1 MEDICINA pithiatismo


+ pithometro sub

1 pithometer


+ pitocina sub

1 BIOCHIMIA pitotine, oxytocina


+ piton sub

1 BERGSPORT klimhaak


+ pituita sub

1 slijm, snot


+ pituitari adj

1 MEDICINA pituïtair, slijmachtig, veel slijm afscheidend
membrana -- = neusslijmvlies
glandula -- = hypofyse, hersenaanhangsel


+ pityriasis sub

1 MEDICINA zemelenuitslag, pityriasis


+ pivot

1 spil, as, draaipunt, draaipen, dol, riem/roeiklamp
girar super un -- = om een as/spil draaien (anque FIGURATE)
2 FIGURATE spil, middelpunt, stuwende kracht
3 SPORT spil


+ pivotal adj

1 als spil dienend, spil...


+ pivotar v

1 (om een as/spil) (rond)draaien
tabula pivotante = draaitafel
le portas pivota circum/circa lor axe = de deuren wentelen om hun as


+ pixel sub ANGLESE

1 pixel


+ pizza sub ITALIANO

1 pizza


+ pizzeria sub ITALIANO

1 pizzeria


+ pizzicar {ts} v

1 MUSICA (be)tokkelen


pizzicato ITALIANO

1 MUSICA pizzicato


placa sub

1 plaat, plaatje, plak, blad, ordeteken, speldje
-- de cupro = koperen plaat(je)
-- de vitro = glasplaat
-- de aciero = staalplaat
-- de marmore = marmerplaat
-- de cemento = cementplaat
-- de corco = kurkplaat
-- de blindage = pantserplaat
-- de matricula(tion) = nummerplaat, kentekenplaat
-- de strata = straatnaambord
-- de policia = politiepenning
-- de identitate = identiteitsplaatje
-- de chocolate {sj} = plak chocola
-- commemorative = gedenkplaat
PHOTOGRAPHIA -- sensibile = gevoelige plaat
-- tornatori/giratori = draaitafel (van grammofoon), FERROVIA draaischijf
-- de accumulator = accuplaat
-- de base = grondplaat
-- de clausura = afsluitplaat
-- de furno = ovenplaat, bakplaat
2 MEDICINA plak
-- dentari = tandplak
3 GEOLOGIA schol, plaat
-- eurasian = Euraziatische plaat


placabile adj

1 gemakkelijk tot bedaren te brengen, verzoenbaar


placabilitate sub

1 geschiktheid om tot bedaren/verzoening te komen


+ placage sub

1 het fineren
serra de -- = fineerzaag
pressa de -- = fineerpers
machina de -- = fineermachine
plana de -- = fineerschaaf
2 fineer, fineerplaat, fineerblad


placar (I) v

1 tot bedaren brengen, doen bedaren
-- le ira de un persona = iemands woede doen bedaren
-- le tempesta = de storm doen luwen


placar (II) v

1 voorzien van een laag(je): plat(t)eren, vergulden, verzilveren, fineren, opbrengen

(metaal)

-- auro super cupro = koper met goud plakkeren


placard sub FRANCESE

1 plakkaat, affiche, aanplakbiljet
-- electoral = verkiezingsaffiche


placardar v

1 aanplakken (van plakkaat/affiche)
columna/colonna de -- = reclamezuil


placation sub

1 het (doen) bedaren, het verzoenen


placator sub

1 iemand die doet bedaren/die verzoent


placatori adj

1 bedarend, verzoenend


+ placebo sub

1 MEDICINA placebo, schijnpil, fopmiddel
effecto -- = placebo-effect


+ placenta sub

1 ANATOMIA placenta, nageboorte, moederkoek


+ placental adj

1 mbt de placenta


+ placentari adj

1 moederkoek..., placentair
membrana -- = moederkoekvlies


+ placentation sub

1 placentatie, ontwikkeling van de placenta


placente adj

1 prettig, plezierig, aangenaam


+ placentiforme adj

1 de vorm van een placenta hebbend


+ placentographia sub

1 MEDICINA placentografie


placer v

1 behagen, tevreden stellen, naar de zin maken
-- a un persona = iemand het naar de zin maken
-- al aure = het oor strelen
2 bevallen, behagen, aanstaan, in de smaak vallen, believen
3 si il vos place = alstublieft


placer sub

1 genoegen, plezier, geneugte
--es del vita = geneugten van het leven, aardse genoegens
--(es) culinari = culinair genot
--(es) sensual = zinnelijk genot
--es campestre = landelijke genoegens
--es de tabula = tafelgenoegens
--es cynegetic = jachtgenoegens
--es estive/de estate = zomergenoegens
--es carnal = vleselijke geneugten
--es del glacie = ijsvermaak
-- esthetic/artistic = kunstgenot
avide de --es = genotzuchtig
haber le -- de = het genoegen hebben om
prender -- a un cosa = plezier in iets hebben
facer un -- a un persona = iemand een genoegen doen
con -- = met genoegen, graag
con multe -- = heel graag


placer sub ANGLESE

1 placer, vindplaats van goud


+ placet sub

1 HISTORIA placet
derecto de -- = recht van placet


plachetta sub

1 plaquette, plaatje, dunne plak, schijfje
-- commemorative = gedenkplaatje, gedenkpenning, gedenkplaquette
-- incendiari = brandplaatje
-- alveolate/a alveolos = doordrukstrip
-- de assecurantia = verzekeringsplaatje


placia sub

1 plein
-- del mercato = marktplein
-- del station = stationsplein
-- del bursa = beursplein
-- del schola = schoolplein
-- del ecclesia = kerkplein MILITAR
-- de armas = exercitieterrein
2 plaats, plek, ruimte, positie, situatie
-- de honor = ereplaats
-- stante = staanplaats
tenta a duo --s = tweepersoonstent
ceder su -- = zijn plaats afstaan
facer -- a = plaats maken voor
aperir -- = ruimte maken
prender -- = plaats nemen
3 post, betrekking, baan, ambt, rang
perder su -- = zijn baan verliezen
nos functiona con --s vacante = wij werken in onderbezetting
4-- (forte) = vesting, vestingstad


placiamento sub

1 het plaatsen, het neerzetten
2 het verschaffen van werk, plaatsing
agentia de -- = uitzendbureau


placiar v

1 plaatsen, neerzetten, een plaats geven
-- un persona in le scala del salarios = iemand in de salarisschaal inpassen
2 een betrekking vinden voor


placide adj

1 kalm, rustig, vredig, onverstoorbaar, sereen
mar -- = rustige zee
morte -- = kalme dood
physionomia -- = onverstoorbare gelaatsuitdrukking
surriso -- = serene glimlach


placidement

1 adj. placidemente


placiditate sub

1 kalmte, rust, onverstoorbaarheid, sereniteit


+ plafond sub FRANCESE

1 plafond, zoldering
pictura de -- = plafondschildering
latte de -- = plafondlat/schroot
ventilator de -- = plafondventilator
croc/uncino de -- = plafondhaak


plaga sub

1 (open) wond, snee
-- profunde = diepe wond
-- aperte = open wond
--s curabile/sanabile = heelbare wonden
--s incurabile/insanabile = ongeneeslijke wonden
-- sanguinante = bloedende wond
-- suppurante/purulente = etterende wond
-- contuse = kneuzing, kneuswond
-- superficial = oppervlakkige wond
labio de un -- = rand van een wond
infectar un -- = een wond infecteren
disinfectar un -- = een wond ontsmetten
aseptisar un -- = een wond ontsmetten
incisar un -- = een wond insnijden
mundificar un -- = een wond schoonmaken
bandar un -- = een wond verbinden
poner le digito super le -- = de vinger op de wond(e plek) leggen
2 plaag, ramp, onheil, ellende
-- de locustas = sprinkhanenplaag
-- de rattos = rattenplaag
le -- del alcoholismo = de vloek van het alcoholisme
le septe --s de Egypto = de zeven plagen van Egypte


+ plagal adj

1 MUSICA plagaal
cadentia -- = plagale cadens


plagar v

1 (ver)wonden
2 teisteren


plagia sub

1 strand
-- de arena/sablo = zandstrand
-- lacustre = meerstrand
-- litoral/de mar = zeestrand
-- de scolios = klippenstrand
-- de/pro nudistas = naaktstrand
-- deserte/solitari = eenzaam/verlaten strand
vita de -- = strandleven
moda de -- = strandmode
vestimentos de -- = strandkleding
cappello de -- = strandhoed
sacco de -- = strandtas
stand (A)/barraca de -- = strandtent
cabana de -- = strandhuisje
carretta de -- = bolderkar
vista/scena de -- = strandgezicht
(bon) tempore de -- = strandweer
ir al -- = naar het strand gaan


plagiar v

1 plagiëren, plagiaat plegen, naschrijven


plagiario sub

1 plagiator, plagiaris, letterdief


plagiato sub

1 plagiaat
committer -- = plagiaat plegen, plagiëren, naschrijven


plagio sub

1 plagiaat
committer -- = plagiaat plegen


+ plagioclase sub

1 MINERALOGIA plagioklaas


+ plagiogeotropismo sub

1 BIOLOGIA plagiogeotropisme


+ plagiotropic adj

1 BIOLOGIA plagiotropisch


+ plagiotropismo sub

1 BIOLOGIA plagiotropisme


plaid sub ANGLESE

1 plaid


+ plaidar v

1 JURIDIC pleiten, bepleiten


+ plaitar v

1 JURIDIC pleiten, bepleiten


plan adj

1 vlak, effen, glad, plat
geometria -- = vlakke meetkunde
superficie -- = plat vlak
vitro -- = vlakglas
speculo -- = vlakke spiegel
talon -- = platte hak
2 duidelijk, begrijpelijk
3 BOTANICA vlakbladig
eryngio -- = vlakbladige kruisdistel


plana (I) sub

1 schaaf
-- de mano = handschaaf
-- de placage = fineerschaaf
-- profilate = profielschaaf, sponningschaaf
-- de cornice = kornisschaaf, lijstschaaf
-- a/de cannellar = rabatschaaf, ploegschaaf
ferro de -- = schaafijzer
2 troffel


plana(II) sub

1 vlakte, open veld
-- basse = laagvlakte
-- herbose = grasvlakte
-- alluvial = aanslibbingsvlakte
-- costari = kustvlakte
-- aride = kale vlakte
-- undulose = golvende vlakte
-- extense = uitgestrekte vlakte
-- fertile = vruchtbare vlakte


planar(I) v

1 voorstellen dmv een kaart/diagram, etc.
2 ontwerpen, een plan maken van, plannen maken


planar(II) v

1 effen/vlak/plat glad maken, gladschaven, gladhameren, uitdeuken
martello a/de -- = planeerhamer
machina a/de -- = planeermachine
-- plancas = planken schaven
plancas non planate = ongeschaafde planken


planar(III) v

1 zweven, zeilen (door de lucht), planeren (van vliegtuig/zeilboot)
volo planate = glijvlucht
le aquila plana super su alas = de adelaar zweeft op zijn vleugels


+ planarias sub pl

1 ZOOLOGIA platwormen, plannariën


planator(I) sub

1 iemand die iets vlak maakt
2 INDUSTRIA pletter, polijster, planeerder, platmaker


planator (II) sub

1 zweefvliegtuig
pilota de -- = zweefvlieger


planca sub

1 plank
-- a pan = broodplank
-- a vela/de surfing (A)/de resacca = surfplank
-- de designo = tekenplank/bord
-- de lecto = beddenplank
-- a/de repassar = strijkplank
-- a lavar = wasbord
-- de libros = boekenplank
-- rugose = ruwe plank
clausura/barriera de --s = schutting, hek
pariete de --s = plankenbeschot
2 (leg/boeken)plank


planchetta sub

1 plankje
-- de objectivo = lensplankje


+ planctive adj

1 klaaglijk
voce -- = klaagstem
tono -- = klaagtoon
canto -- = klaaglijk lied


plancto sub

1 (wee)klacht, jammerklacht, gesteun, gekerm
-- amorose = minneklacht
le --s de un vulnerato = het gekerm van een gewonde
le -- del vento = het klaaglijk gehuil van de wind
erumper in --s = in klachten uitbreken
formular --s = klachten uiten


plancton sub

1 plankton
-- vegetal = plantaardig plankton, fytoplankton
-- animal = dierlijk plankton, zoöplankton
-- aeroportate = luchtplankton
-- marin = zoutwaterplankton, haloplankton


+ planctonic adj

1 plankton...
animales -- = planktondieren
organismo -- = planktonorganisme
vita -- = planktonleven


+ planctonophago sub

1 planktoneter, planktonofaag


+ planessa sub

1 vlakheid


planeta sub

1 planeet
orbita de un -- = baan van een planeet
conjunction de --s = conjunctie van planeten
position de un --/del --s = planeetstand
curso del --s = planetenloop
--s interior/inferior = binnenplaneten
--s exterior/superior = buitenplaneten


planetari adj

1 planetair, planeet..., planeten...
systema -- = planetenstelsel
orbita -- = planeetbaan
movimento -- = planetenloop
nebulosa -- = planetaire nevel
anno -- = planeetjaar
2rotas de ingranage -- = planetaire tandwielen


planetario sub

1 planetarium


planetoide sub

1 planetoïde, asteroïde


+ planetologia sub

1 planetologie


+ planetologic adj

1 planetologisch


+ planetologo sub

1 planetoloog,planeetkundige


planger v

1 -- se de = klagen over


+ planicaule adj

1 BOTANICA platstelig, platstengelig


+ planificabile adj

1 wat kan/moet gepland worden


+ planificabilitate sub

1 mogelijkheid dat iets gepland kan/moet worden


+ planificar v

1 plannen, planmatig inrichten
-- le production industrial = de industriële produktie planmatig inrichten


+ planificate adj

1 gepland, plan...
economia -- = geleide economie


+ planification sub

1 planning, het plannen
-- regional = streekplan
-- urban = stadsplanning
-- familial/del familia = gezinsplanning
-- del tempore = tijdschema
politica de -- del salarios = geleide loonpolitiek


+ planificator sub

1 planner, planningdeskundige


+ planiflor v

1 BOTANICA met platte of vlakke bloemen of bloeiwijzen


+ planifolie adj

1 BOTANICA vlakbladig, platbladig
scirpo -- = vlakke bies


+ planigramma sub

1 planigram


planigraphia sub

1 planigrafie


+ planigraphic adj

1 planigrafisch


planimetria sub

1 vlakke meetkunde, planimetrie


+ planimetric adj

1 planimetrisch


planimetro sub

1 vlaktemeter, planimeter


+ planipede adj

1 platvoetig


+ planirostre adj

1 ZOOLOGIA platbekkig


planispheric adj

1 planisferisch


planispherio sub

1 (vlakke) kaart, wereldkaart, planisfeer
-- celeste = hemelkaart


planning sub ANGLESE

1 planning
-- familial = gezinsplanning


plano (I) sub

1 landkaart, plattegrond
-- del urbe = plattegrond van de stad
2 ontwerp, bouwtekening
-- de un edificio = tekening van een gebouw
leger un -- = een tekening lezen
secundo le -- = volgens tekening
3 plan, schema, opzet, programma
-- de travalio/de labor = werkplan
-- de creation de empleos = banenplan
-- de financiamento = financieringsplan
-- economic central = centraal economisch plan
Officio Central del Plano = Centraal Planbureau
-- de volo = vluchtplan, vluchtschema
-- defensive/de defensa = verdedigingsplan
-- offensive/de attacco = aanvalsplan
-- de guerra = krijgsplan
-- de construction = bouwplan
-- de campania = plan de campagne
-- de urbanisation = stadsuitbreidingsplan
-- Delta = Deltaplan
-- de adjuta = hulpplan
-- de urgentia = noodplan
-- anti-inflation = plan ter bestrijding van de inflatie
-- de sparnios = spaarplan
-- de sparnios a premios = premiespaarplan
-- pluriannual = meerjarenplan
-- quinquennal = vijfjarenplan
-- ambitiose = ambitieus/groots plan
-- astutiose = uitgekiend plan
-- irrealisabile = onuitvoerbaar plan
elaborar un -- = een plan opstellen/uitwerken
elaboration de un -- = opstelling/uitwerking van een plan
-- de un roman = opzet/opbouw van een roman
--s univoc = vastomlijnde plannen
ordir --s = plannen smeden
realisar/executar/exequer/effectuar un -- = een plan uitvoeren
realisation/execution/effuctuation de un -- = uitvoering van een plan
nutrir un -- = een plan koesteren
favorar/favorir un -- = een plan steunen, voor een plan zijn
een -- uitdenken = conciper un plano
een -- opperen = proponer un plano


plano (II) sub

1 plat vlak
-- de tabula = tafelblad
-- de cauda = staartvlak (van vliegtuig)
-- stabilisatori = stabilisatievlak
-- de polarisation = polarisatievlak
-- de fractura = breukvlak
OPTICA -- de reflexion = terugkaatsingsvlak
-- perpendicular/normal = loodrecht vlak
-- inclinate = hellend vlak
-- diagonal = diagonaalvlak
-- median = mediaanvlak
-- de projection = projectievlak
-- de oscillation = slingervlak
-- de division = scheidingsvlak
-- de reflexion = reflectievlak
MATHEMATICA -- secante = snijvlak
MATHEMATICA -- tangente/osculatori = raakvlak
MATHEMATICA -- meridian = meridiaanvlak
2 plan (gedeelten waarin men mbt het perspectief een schilderij of vergezicht verdeelt)
prime -- = eerste plan, voorgrond
secunde -- = tweede plan, achtergrond
relegar al secunde -- = op de achtergrond schuiven
mantener se in secunde -- = zich op de achtergrond houden


+ planoconcave adj

1 OPTICA plathol, platconcaaf
lente -- = platholle lens


+ planoconvexe adj

1 OPTICA platbol, planconvex
lente -- = platbolle lens


+ planographia sub

1 planografie, vlakdruk


+ planographic adj

1 planografisch, vlakdruk...


+ planometria sub

1 planometrie


+ planometric adj

1 planometrisch


+ planometro sub

1 planometer


+ planorbis sub

1 ZOOLOGIA posthoornslak


+ plan-parallel adj

1 planparallel
placa -- = planparallele plaat
resonator -- = planparallele resonator


planta sub

1 plant, gewas
-- aquatic = waterplant
-- silvatic/silvestre = bosplant
-- desertic/del deserto = woestijnplant
-- bacifere = besdragende plant
-- de aqua dulce = zoetwaterplant
-- marin/de mar = zeeplant
-- fluvial = rivierplant
-- litoral = littorale plant
-- salin = zoutplant
-- hydrophile = waterminnende plant
-- salvage = wilde plant
-- palustre/del paludes = moerasplant
-- scandente = klimplant
-- volubile = slingerplant
-- pensile = hangplant
-- fibrose/a fibra = vezelplant
-- oleaginose = olieplant
-- caulescente = van stengels voorziene plant
-- lignose = houtige plant
-- hirsute/hispide = ruwharige plant
-- limose = op slijk groeiende plant
-- fluviatile/ripari = fluviatiele plant, oeverplant
-- semperverde = altijd groene plant
-- indigena/endemic = inheemse plant
-- exotic = uitheemse plant
-- lactifere = melkplant
-- grasse = vetplant
-- bulbose/de bulbo = bolgewas
-- tuberose = knolgewas
-- saxicole/rupestre = rotsplant
cultura de --s bulbose = bloembollenteelt
-- parietari = muurplant
-- cultivate = gekweekte plant
-- estive/de estate = zomerplant/gewas
-- hibernal/hyemal/de hiberno = winterplant/gewas
-- exotic = exotische plant
-- spinose = doornige plant
-- monogame/dioic = tweehuizige plant
-- carnivore = vleesetende plant
-- insectivore = insectenetende plant
-- alimentari = voedingsgewas
-- alpin/alpicole = Alpenplant
-- robuste/vigorose = sterke plant
-- febrifuge = koortskruid
-- de camera/de appartamento = kamerplant
-- ornamental/decorative = sierplant
-- commercial/mercantil = handelsgewas
Syndicato de Productores de Plantas Ornamental = Bedrijfschap voor Siergewassen
-- venenose = gifplant
-- de tabaco = tabaksplant
-- textile = textielplant
jardin de --s = botanische tuin, hortus
-- de forrage = voedergewas
-- annual = éénjarige plant
-- pluriannual = meerjarige plant
-- officinal = geneeskrachtige plant
-- de estufa = kasplant
-- matre = moederplant
-- fossile = fossiele plant
--s superior = hogere planten
--s inferior = lagere planten
nomine de -- = plantenaam
cultivar --s = planten kweken
rigar le --s = de planten (be)gieten/water geven
2 voetzool
-- del pede = voetzool


+ plantabile adj

1 wat kan worden geplant
flores -- solo in primavera = bloemen die alleen in het voorjaar kunnen worden geplant


plantaginaceas sub pl

1 BOTANICA plantaginaceae, plantaginaceeën, weegbreefamilie


plantagine sub

1 BOTANICA weegbree
-- maritime = zeeweegbree


plantar adj

1 ANATOMIA voetzool...
nervo -- = voetzoolzenuw
musculo -- = zoolspier
region -- = voetzool


plantar v

1 planten, poten, inplanten, beplanten
-- arbores = bomen planten
-- patatas = aardappels poten
-- un jardin = een tuin aanleggen
2 plaatsen, (neer)zetten, oprichten, vestigen, opstellen, installeren
-- un scala contra un muro = een ladder tegen een muur zetten
-- un tenta = een tent opzetten


plantation sub

1 het planten, het poten, het beplanten
linea de -- = plantlijn
2 aanplant, beplanting
-- decorative/ornamental = sieraanplanting
3 plantage
-- de cacao/de coton/de tabaco(s)/de cauchu = cacao/katoen/tabaks/rubberplantage
cauchu de -- = plantagerubber
sucro de -- = plantagesuiker
proprietario de un -- = planter
administration de un -- = plantagebeheer


plantator sub

1 iemand die plant, planter
-- de arbores = boomplanter
2 planter (bezitter van een plantage)
-- de tabaco(s) = tabaksplanter
-- de cauchu = rubberplanter
-- de caffe/de caffeieros = koffieplanter


plantigrade adj

1 ZOOLOGIA
animal -- = zoolganger


plantigrado sub

1 ZOOLOGIA zoolganger


planton sub

1 stek, loot, (kweek)plantje
-- de rosa = rozestek
2 MILITAR ordonnans


plantula sub

1 BOTANICA zaadkiem, kiemplantje


plasma sub

1 MINERALOGIA donkergroene agaat
2 PHYSICA PHYSIOLOGIA plasma
-- sanguinee/del sanguine = bloedplasma
-- germinative = kiemplasma
banca de -- = plasmabank
physica del -- = plasmafysica


+ plasmagene adj

1 PHYSICA plasmavormend


+ plasmapherese (-esis)

1 BIOLOGIA MEDICINA plasmaferese (onttrekking van plasma)


+ plasmatic adj

1 BIOLOGIA plasma...
proteina -- = plasmaproteïne
membrana -- = plasmamembraan


+ plasmic adj

1 plasma...
massa -- = plasmabol
membrana -- = plasmamembraan


+ plasmido sub

1 BIOCHIMIA plasmide


+ plasmificar v

1 PHYSICA (een gas) plasmificeren (in plasma omzetten)


+ plasmina sub

1 BIOCHIMIA plasmina


+ plasmocyto sub

1 BIOLOGIA plasmocyt, plasmacel


+ plasmodio sub

1 BIOLOGIA plasmodium, syncytium


+ plasmogamia sub

1 BIOLOGIA plasmogamie


+ plasmolysar v

1 BIOLOGIA doen samenkrimpen (van protoplasma)


+ plasmolyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA plasmolyse, celkrimping


+ plasmon sub

1 BIOLOGIA plasmon


+ plasmotomia sub

1 BIOLOGIA plasmotomie


plastic adj

1 plastisch (anque MEDICINA), kneedbaar
argilla -- = boetseerklei
materia -- = kunststof, plastic
material -- = plastisch materiaal
scuma -- = schuimplastic
deformation -- = plastische vervorming
chirurgia -- = plastische chirurgie
2 ARTE beeldend, plastisch
effecto -- = plastisch effect
artes -- = beeldende kunsten
Syndicato de Professionales del Artes Plastic, S.P.A.P = Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars, B.B.K.
description -- = beeldende beschrijving
facer un description -- de un cosa = iets aanschouwelijk beschrijven


plastica sub

1 plastiek, beeldhouwkunst


+ plasticina sub

1 plasticine


plasticitate sub

1 kneedbaarheid, vervormbaarheid, plasticiteit
-- del argilla = kneedbaarheid van klei
describer un cosa con grande -- = iets zeer beeldend omschrijven


plastico sub

1 plastic, plastiek, kunststof
-- (auto)adhesive = plakplastic
sacco/sacchetto de -- = plastic zak
bomba al -- = plasticbom


+ plastificante sub

1 weekmaker


+ plastificar v

1 plastificeren
machina a/de -- = plastificeermachine
quaderno a copertura plastificate = schrift met geplastificeerd kaft
2 in plastic omzetten


+ plastification sub

1 het plastificeren
2 omzetting in plastic


+ plastificator sub

1 weekmaker


+ plastilina sub

1 plastiline


+ plastogamia sub

1 BIOLOGIA plastogamie


plastron adj FRANCESE

1 HISTORIA borstharnas, borststuk
2 borst (van kledingstuk), halfhemd(je), front(je)


platanaceas sub pl

1 BOTANICA platanaceae, platanaceeën, plataanfamilie


platanacee adj

1 BOTANICA plataanachtig


plataneto sub

1 platanenbos(je)


platano sub

1 BOTANICA plataan
-- occidental = westerse plataan
-- oriental = oosterse plataan
folio de -- = plataanblad
ligno de -- = plataanhout


+ platanthera sub

1 BOTANICA nachtorchis


plateau sub FRANCESE

1 plateau, tafelland, hoogvlakte


+ plateresc adj

1 ARTE DE CONSTRUER plateresk
stilo -- = platereske stijl


platessa sub

1 ZOOLOGIA schol
-- fresc = krimpschol
-- pro frir/friger = bakschol
pisca de --s = scholvisserij
piscator de --s = scholvisser


plathelminthe sub

1 ZOOLOGIA platworm, lintworm
--s = platyhelminthes, platwormen


+ platina sub

1 degel (van drukpers)
pressa a -- = degelpers


platinar v

1 platineren


platinatura sub

1 het platineren


+ platinic adj

1 van platina, platina...


platinifere adj

1 platinahoudend
rocca -- = platinahoudend gesteente
mineral -- = platinaerts


+ platinite sub

1 platiniet


platino sub

1 platina
-- laminate = platinablik
mina de -- = platinamijn
aco/agulia de -- = platinanaald
pulvere de -- = platinapoeder
composito de -- = platinaverbinding
filo de -- = platinadraad
nigro de -- = platinazwart/moor
spongia de -- = platinaspons
alligato de -- = platinalegering
amianto/asbesto de -- = platina-asbest


platinoide adj

1 op platina gelijkend, platinaächtig


platinoide sub

1 metaal van de platinagroep (platina, palladium, iridium, etc,)


platinotypia sub

1 platinadruk, platinotypie


platitude sub FRANCESE

1 banaliteit, gemeenplaats, alledaagsheid, platitude


Platon sub n pr

1 PHILOSOPHIA Plato
le dialogos de -- = de dialogen van Plato
le essentialismo de -- = het essentialisme de Plato
le esthetica dogmatic de -- = de dogmatische esthetica van Plato
leger -- in le texto orginal = Plato in de oorspronkelijke tekst lezen


platonic adj

1 platonisch
amor -- = platonische liefde


platonico sub

1 aanhanger van de leer van Plato


platonisar v

1 de leer van Plato volgen
2 platonisch redeneren


platonismo sub

1 platonisme
-- christian = chris-telijk platonisme


platta sub

1 plaat (metaal)
2 PHOTOGRAPHIA plaat


+ plattata sub

1 bordvol


platte adj

1 plat, effen, vlak
pedes -- = platvoeten
nodo -- = platte knoop
lima -- = platte vijl
cisorio -- = steenbeitel
mar -- = gladde zee
2 alledaags, banaal


+ plattebanda sub

1 smal bloemperk, border
2 ARTE DE CONSTRUER gladde richel, bandvormige versiering


platteforma sub

1 verhoging, platform
-- de lanceamento = lanceerplatform
-- giratori/tornante = draaischijf (voor locomotieven)
2 balkon (bus, tram, trein)
-- anterior/posterior = voor/achterbalkon
3 perron (van station)
4 booreiland
-- de forage = boorplatform, booreiland
5 GEOLOGIA plat
-- continental = continentaal plat
6 POLITICA politiek program


platto sub

1 (etens)bord, schotel, schaal
ovo super le -- = spiegelei
lavar le --s = de afwas doen
--s de un balancia = schalen van een weegschaal
-- mural = wandbord
-- a barba = scheerbekken
-- volante = vliegende schotel
2 spijs, gerecht, gang
-- del die/jorno = dagschotel
-- de carne = vleesgerecht
-- de ris = rijstschotel/gerecht
-- crude = rauwkost
-- deliciose = heerlijk gerecht
-- insipide = smakeloos/flauw gerecht
-- saporose = smakelijk gerecht
-- favorite/preferite = lievelingskost
-- exquisite/raffinate = uitgelezen gerecht
-- regional = plaatselijke specialiteit
lista de --s = menu
-- principal = hoofdschotel
-- frigide = koude schotel
delicatessa de un -- = verfijndheid van een gerecht
preparar/apprestar un -- = een gerecht klaarmaken


+ platuro sub

1 ZOOLOGIA platstaart (soort zeeslang)


+ platycarpe adj

1 BOTANICA met platte vruchten


+ platycaule adj

1 BOTANICA breedstelig, platstelig, platstengelig


platycephale adj

1 MEDICINA ANTHROPOLOGIA platkoppig, plathoofdig


platycephalia sub

1 MEDICINA ANTHROPOLOGIA platkoppigheid, plathoofdigheid


+ platycerio sub

1 BOTANICA hertshoornvaren


+ platylobe adj

1 BOTANICA breedlobbig


+ platypetale adj

1 BOTANICA met brede of platte (vlakke) kroonbladen


+ platyphylle adj

1 breedbladig, platbladig, vlakbladig
euphorbia -- = brede wolfsmelk
tilia -- = zomerlinde


platypode adj

1 MEDICINA platvoetig
2 ZOOLOGIA platvoetig


platypodia sub

1 MEDICINA platvoetigheid


platyrrhin adj

1 ZOOLOGIA, ANTHROPOLOGIA breedneuzig


platyrrhinos sub pl

1 ZOOLOGIA platyrrhina, breedneuzen


+ platysperme adj

1 BOTANICA breedzadig, platzadig


platyure adj

1 ZOOLOGIA platstaartig


plauder v

1 applaudisseren


plausibile adj

1 plausibel, geloofwaardig, aannemelijk
explication -- = plausibile uitleg
rationes -- = plausibele redenen


plausibilitate sub

1 plausibiliteit, geloofwaardigheid, aannemelijkheid


+ playback sub ANGLESE

1 playback
cantar in -- = playbacken


+ playboy sub ANGLESE

1 playboy


+ play-off sub ANGLESE

1 SPORT play-off


+ plebano sub

1 CATHOLICISMO plebaan


plebe sub

1 HISTORIA ROMAN plebs
2 gepeupel, grauw, heffe des volks, schuim, plebs


plebeie adj

1 HISTORIA ROMAN plebejisch
2 plebejisch, vulgair, onbeschaafd


plebeio sub

1 HISTORIA ROMAN plebejer
2 plebejer, iemand uit het gepeupel


plebeisar v

1 plebejisch maken, een plebejisch karakter geven aan


plebei&smo sub

1 plebejisch karakter
2 plebejische uitdrukking of stijl


plebeitate sub

1 plebejisch karakter


+ plebiscitar v

1 een volksstemming houden, plebisciteren


plebiscitari adj

1 van/mbt een volksstemming
per via -- = door middel van een volksstemming


plebiscito sub

1 volksstemming, volksbesluit, referendum, plebisciet


+ plectognathos sub pl

1 ZOOLOGIA vastkakigen


plectro sub

1 plectrum


Pleiade sub

1 Pleiade
2 Pleiade (Franse dichtersgroep uit de 16e eeuw)
3 ASTRONOMIA --s = Zevengesternte, Pleiaden


+ pleiocarpe adj

1 BOTANICA vol vruchten


+ pleiopetale adj

1 BOTANICA vol kroonbladen


+ pléiotrope adj

1 BIOLOGIA pleiotroop
gen -- = pleiotroop gen


+ pleiotropia sub

1 BIOLOGIA pleiotropie


pleistocen adj

1 GEOLOGIA pleistoceen
duna -- = donk


pleistoceno sub

1 GEOLOGIA pleistoceen


plen adj

1 vol, gevuld, volledig
a -- manos = met handenvol
a -- voce = met luider stemme
in -- jorno/die = op klaarlichte dag


plenar v

1 vullen, vol maken
-- un fossato = een sloot dichtgooien
-- un lacuna = een lacune vullen
-- un vacuo = een leegte opvullen
-- un vacantia = een vacature vervullen
un canal plenate = een gedempt kanaal
isto me plena de allegressa = dat doet mij machtig veel plezier


plenari adj

1 vol, volledig, voltallig, plenair
reunion/assemblea -- = plenaire vergadering
session -- = plenaire zitting
concilio -- = algemeen concilie
ECCLESIA indulgentia -- = volle aflaat


+ pleniflor adj

1 BOTANICA met volle (gevulde) bloemen


plenilunar adj

1 van de volle maan


plenilunio sub

1 volle maan


plenipotentia sub

1 volmacht


plenipotentiari adj

1 gevolmachtigd, machthebbend
ministro -- = gevolmachtigd minister


plenipotentiario sub

1 gevolmachtigde (minister/gezant, etc.)


plenitude sub

1 totaliteit, volledigheid
-- del vita = levensvolheid
in tote su -- = in zijn volle omvang
in le -- de su beltate = in al haar schoonheid
2 volheid, overvloed
le -- del tempores = de volheid der tijden


+ plenum sub

1 POLITICA plenum
le Plenum de Senato = de volledige Eerste Kamer


+ pleochroismo sub

1 pleochroïsme


+ pleochroitic adj

1 pleochroïtisch


+ pleomorphismo sub

1 pleomorfismo


pleonasmo sub

1 pleonasme


pleonastic adj

1 pleonastisch
expression -- = pleo-nastische uitdrukking


pleonasto sub

1 MINERALOGIA pleonast


+ pleopodo sub

1 pleopode, buikvoet


+ plesiomorphe adj

1 BIOLOGIA voorouderlijk, overgeërfd


plesiosauro sub

1 PALEONTOL plesiosaurus, slanghagedis


+ plethora sub

1 overvloed, overmaat
2 MEDICINA volbloedigheid, plethora


+ plethoric adj

1 overmatig, overvloedig, overvol
classes -- = overbezette klassen
documentation -- = overvloedige documentatie
2 MEDICINA volbloedig, sanguinisch
temperamento -- = sanguinisch temperament


pleura sub

1 ANATOMIA borstvlies, pleura
inflammation del -- = pleuritis


pleural adj

1 ANATOMIA van het borstvlies/pleura
cavitate -- = borstholte


+ pleurapophyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA lenderib


pleuritic adj

1 MEDICINA pleuritisch, pleuris..., aan pleuris lijdend


pleuritis sub

1 MEDICINA borstvliesontsteking, pleuris, pleuritis
-- purulente = etterpleuritis
-- sic = droge pleuritis


+ pleurobranchio sub

1 ZOOLOGIA zijkieuwige


+ pleurodynia sub

1 MEDICINA pijn in de zijde, pleurodynie


+ pleuronecto sub

1 ZOOLOGIA platvis


pleuropneumonia sub

1 MEDICINA pleuropneumonie


+ pleuroscopia sub

1 MEDICINA pleuroscopie


+ pleuroto sub

1 BOTANICA
-- ulmari = iepenzwam
-- ostreate = oesterzwam


+ pleurotomia sub

1 MEDICINA pleurotomie


+ plexiglas sub

1 plexiglas


+ pleximetro sub

1 pleximeter


plexo sub

1 ANATOMIA (zenuw)vlecht, zenuwstreng, plexus
-- solar = zonnevlecht, plexus coeliacus
-- renal = niervlecht
-- cervical = halsvlecht
-- del pulmon = longvlecht


plica sub

1 vouw, plooi
-- del pelle = huidplooi
-- de terreno = terreinplooi
-- de flexion = buigingsplooi
--s de un cortina = plooien van een gordijn
gonna/gonnella a --s = plooirok
cader in --s = in plooien vallen
2 MEDICINA Poolse (haar)vlecht


+ plicabile adj

1 buigzaam, soepel
2 meegaand, gedwee
3 (op)vouwbaar, vouw...
sedia -- = klapstoel
tabula -- = klaptafel
lecto -- = opklapbed
caravana -- = vouwcaravan
bicycletta -- = vouwfiets
porta -- = vouwdeur
banco -- = klapbank
metro -- = duimstok
PHOTOGRAPHIA camera -- = klapcamera


plicante adj

1 buigzaam, soepel
2 meegaand, gedwee
3 opvouwbaar, vouw...
sedia -- = klapstoel
caravana -- = vouwcaravan
bicycletta -- = vouwfiets
tabula -- = vouwtafel, klaptafel
lecto -- = opklapbed
porta -- = vouwdeur
banco -- = klapbank
metro -- = duimstok
cultello -- = knipmes
PHOTOGRAPHIA camera -- = klapcamera


plicar v

1 (op)vouwen, dubbelvouwen, (om)buigen, plooien
-- un folio de papiro = een blad papier (om)vouwen
-- filo de ferro = ijzerdraad ombuigen
-- in duo = dubbelvouwen
-- a supra le manicas = de mouwen opstropen
le fortias que plica le crusta terrestre = de krachten die de aardkorst plooien
le planca se plicava sub le pila de libros = de plank boog door onder de stapel boeken
2 FIGURATE (doen) buigen, (doen) zwichten
-- se = zich voegen (naar), zich schikken (naar), toegeven (aan), buigen

(voor), zwichten (voor)

+ plicate adj

1 gevouwen, geplooid
collo/collar -- = plooikraag
gonna/gonnella -- = plooirok


+ plicator sub

1 iemand die vouwt, vouwer


plicatura sub

1 vouw, plooi, plooiing (anque GEOLOGIA)
-- caledonian = Caledonische plooiing


+ plicifolie adj

1 BOTANICA met gevouwen bladeren, met geplooide bladeren


+ plintho sub

1 ARTE DE CONSTRUER plint, voetlijst, sokkel
-- del solo = vloerplint


pliocen adj

1 GEOLOGIA plioceen
periodo -- = pliocene periode, plioceen
flora e fauna -- = pliocene flora en fauna


plioceno sub

1 GEOLOGIA plioceen


plorar v

1 huilen, wenen
facer -- = aan het huilen maken
-- un pauco/un poco = een deuntje huilen


+ plorator sub

1 huiler, wener


pluche sub FRANCESE

1 pluche
urso de -- = teddybeer


pluma sub

1 veer, veder
-- de gallina = kippeveer
-- de laro = meeuweveer
-- de oca = ganzeveer
-- caudal = staartveer
-- alar = vleugelveer
BOXA peso -- = vedergewicht


plumage sub

1 veren, vederdos, gevederte
-- juvenil = jeugdkleed (van vogel)
gente de diverse -- = mensen van allerlei slag


plumar v

1 plukken (van gevogelte)


+ plumbaginacea sub

1 BOTANICA strandkruidachtige


plumbagine sub

1 grafiet, potlood


+ plumbago sub

1 BOTANICA loodkruid


plumbar v

1 met lood bezwaren
2 in het lood brengen (muur, etc.), (af)loden
3 (met een loodje) verzegelen
4 plomberen (een tand), vullen
un molar plumbate = een gevulde kies


+ plumbato sub

1 CHIMIA loodzout


+ plumbator sub

1 plombeerder


plumbee adj

1 loodachtig, loodkleurig, loodgrijs, lood...
le celo esseva -- = de lucht hing loodgrijs neer
BOTANICA bovista -- = loodgrijze bovist


plumberia sub

1 loodgieterij
2 loodgieterswerk
3 loodgieterswinkel


plumbero sub

1 loodgieter
coclear de -- = loodlepel
-- copertor = looddekker


plumbic adj

1 lood...
color -- = loodverf


plumbifere adj

1 loodhoudend, lood...
vapores -- = looddamp
vena/filon -- = loodader
jacimento -- = loodhoudende laag
mineral -- = looderts
schisto -- = loodlei


plumbo sub

1 lood (metaal)
-- in folios = bladlood
-- in barras = staaflood
-- in blocos = bloklood
-- laminate = platlood
-- a/pro vitros = ruitenlood
morsello de -- = blok lood
avantal de -- = loodschort NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- de sonda = dieplood, peillood
mineral de -- = looderts
composito de -- = loodverbinding
sulfato de -- = loodsulfaat
acetato de -- = loodacetaat
carbonato de -- = loodcarbonaat
nitrato de -- = loodnitraat
filo de -- = looddraad
alligato de -- = loodlegering
cinere de -- = loodas
chloruro/chlorido de -- = loodchloride
sal de -- = loodzout
lana de -- = loodwol
vena/filon de -- = loodader
jacimento de -- = loodlaag
accumulator al -- = loodaccu
soldatos de -- = loden soldaatjes
revestimento de -- = loodbekleding, loodmantel
aceto de -- = loodazijn
tenor in -- = loodgehalte
pesante como le -- = loodzwaar
funderia de -- = loodsmelterij
funder -- = lood smelten/gieten
filo a -- = schietlood
a -- = loodrecht, in het lood
2 (loden) kogel, hagel
--s de chassa {sj} = jachthagel
grano de -- = hagelkorrel
3 loodje, loden zegel


plumose adj

1 vederachtig, gevederd, met veren bedekt BIOLOGIA
antennas -- = gevederde voelsprieten
asparago -- = pluimasperge, sierasperge


plumpudding sub ANGLESE

1 plumpudding


plumula sub

1 BOTANICA zaadpluimpje
2 veertje


plural adj

1 meervoudig
voto -- = meervoudige stem
derecto -- de voto/de votar = meervoudig stemrecht
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA meervouds...
forma/numero -- = meervoudsvorm
subjecto -- = meervoudig onderwerp


plural sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA meervoud
-- emphatic = emfatisch meervoud
-- majestatic = pluralis ma-jestatis
prime persona del -- = eerste persoon meervoud
termination del -- = meervoudsuitgang
forma del -- = meervoudsvorm
formation del -- = meervoudsvorming
mitter in le -- = in het meervoud zetten


pluralisar v

1 meervoud(ig) maken, veelvormig maken, pluraliseren
2 in het meervoud zetten, pluraliseren
-- un substantivo = een zelfstandig naamwoord in het meervoud zetten
3 de meervoudsvorm gebruiken


+ pluralisation sub

1 pluralisatie, pluralisering


pluralismo sub

1 PHILOSOPHIA POLITICA etc., pluralisme


pluralista sub

1 PHILOSOPHIA POLITICA etc., pluralist, voorstander van het pluralisme


+ pluralista adj

1 pluralistisch, veelvormig, pluriform
societate -- = pluralistische maatschappij


+ pluralistic adj

1 pluralistisch, veelvormig, pluri-form
societate -- = pluralistische maatschappij
character -- del pragmatismo moderne = pluralistisch karakter van het moderne pragmatisme


pluralitate sub

1 veelheid, meervoudigheid, pluraliteit
un phenomeno que presenta un -- de manifestationes = een verschijnsel dat een veel-heid aan uitingsvormen

biedt

2 meerderheid
le -- del votos decide = de meeste stemmen gelden


plure adj

1 verscheiden, veel


plures indef pron

1 verscheidene


+ pluriannual adj

1 meerjarig, meerjaren...
plano -- = meerjarenplan
programma -- = meerjarenprogramma
prevision -- = meerjarenraming
contracto -- = meerjarig contract
plantas -- = meerjarige planten


+ pluricaudate adj

1 BOTANICA met verscheidene staarten


+ pluricellular adj

1 BOTANICA meercellig, veelcellig
algas -- = meercellige algen
organismo -- = meercellig organisme


+ pluricellularitate sub

1 veelcelligheid, meercelligheid


+ pluricolor adj

1 meerkleuren...
stilo -- = meerkleurenpotlood
illustration -- = meerkleurenillustratie/plaat


+ pluridecorate adj

1 meermalen onderscheiden/gedecoreerd
militar -- = militair met een aantal onderscheidingen


+ pluridimensional adj

1 meerdimensionaal
spatio -- = meerdimensionale ruimte


+ pluridimensionalitate sub

1 meerdimensionaliteit


+ pluridirectional adj

1 in meer richtingen


+ pluridisciplinari adj

1 multidisciplinair
facultate -- = interfaculteit


+ pluridisciplinaritate sub

1 multidisciplinair karakter


+ pluriethnicitate

1 etnische pluriformiteit


+ pluriethnique adj

1 multi-etnisch


+ plurifilar adj

1 veeladerig
cablo -- = veeladerige kabel


+ pluriflor adj

1 BOTANICA met verscheidene bloemen


+ plurifolie adj

1 BOTANICA met verscheidene bladeren


+ pluriforme adj

1 pluriform, veelvormig
societate -- = pluriforme samenleving


+ plurifunctionalitate sub

1 (het) multifunctioneel-zijn


+ pluriglandulose adj

1 BOTANICA met verscheidene klieren


+ plurilateral adj

1 multilateraal, meerzijdig, veelzijdig


+ plurilateralitate sub

1 multilateraliteit, meerzijdigheid, veelzijdigheid


+ plurilingue adj

1 meertalig, veeltalig
dictionario -- = veeltalig woordenboek


+ plurilinguisme sub

1 plurilinguismo


plurilocular adj

1 ZOOLOGIA BOTANICA multiloculair, pluriloculair, op meer/veel plaatsen voorkomend


+ plurimembre adj

1 veelledig
antennas -- de un insecto = veelledige sprieten van een insekt


+ plurinational adj

1 multinationaal
interprisa -- = multinationale onderneming, multinational


plurinominal adj

1 plurinominaal, met meer/veel namen


+ plurinucleate adj

1 veelkernig


+ pluripartite adj

1 van/met meer partijen, meerpartijen...


+ pluripartitic adj

1 van/met meer partijen, meerpartijen...


+ pluripartitismo sub

1 meerpartijenstelsel


+ pluripresentia sub

1 RELIGION aanwezigheid in meer dan één plaats tegelijkertijd


+ plurisecular adj

1 eeuwenoud


+ plurivalente adj

1 CHIMIA plurivalent, meerwaardig
2 PHILOSOPHIA veelvormig, pluriform
logica -- = meerwaardige logica


+ plurivalentia sub

1 CHIMIA PHILOSOPHIA meerwaardigheid


+ plurivoc adj

1 MATHEMATICA LINGUISTICA E GRAMMATICA veelduidig, meerwaardig


+ plurivocitate sub

1 MATHEMATICA LINGUISTICA E GRAMMATICA veelduidigheid


plus adv

1-- belle que = mooier dan
-- grande que = groter dan
-- tosto = eerder, vroeger
le -- sovente = meestal
-- de vinti annos = meer dan twintig jaren
le -- belle = het mooist
le -- grande = het grootst
le -- possibile = zoveel mogelijk
de -- = verder, voorts, bovendien
de -- in -- = meer en meer, steeds meer
al -- = op zijn hoogst, hoogstens
in -- = bovendien, daarbij
reciper in -- = toekrijgen
saper -- de un cosa = er meer van weten
isto costa -- de lo que io pensava = dat kost meer dan ik dacht
ration de -- pro = reden te meer om
-- de un vice = meer dan eens
isto occurre -- de duo vices per septimana = dit gebeurt meer dan twee keer per week
quanto -- ... tanto -- .. = hoe meer ... des te ...
-- o minus = min of meer
-- (de) moneta = meer geld
non... plus = 1 niet meer, 2 niet langer
2 plus, en
tres -- quatro = drie plus vier


+ plus sub

1 (het teken +) plus
tu ha oblidate le (signo) -- = je hebt de plus vergeten


plusquamperfecto sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA voltooid verleden tijd, plusquamperfectum


plus-valor sub

1 ECONOMIA waardevermeerdering
2 ECONOMIA meerwaarde, overwaarde
le theoria marxista del -- = de marxistische meerwaarde-theorie


plutocrate sub

1 plutocraat


plutocratia sub

1 plutocratie


plutocratic adj

1 plutocratisch


plutologia sub

1 plutologie


plutologic adj

1 plutologisch


plutologo sub

1 plutoloog


Pluton sub n pr

1 ANTIQUITATE Pluto
2 ASTRONOMIA Pluto


pluton sub

1 GEOLOGIA plutoon


plutonic adj

1 GEOLOGIA plutonisch
petra/rocca -- = plutonisch gesteente
tremor de terra -- = plutonische aardbeving


plutonie adj

1 ANTIQUITATE ASTRONOMIA Pluto betreffend
2 GEOLOGIA plutonisch
petra/rocca -- = plutonisch gesteente
tremor de terra -- = plutonische aardbeving


plutonismo sub

1 GEOLOGIA plutonisme, dieptevulkanisme


plutonista sub

1 plutonist


plutonium sub

1 CHIMIA plutonium
bomba a -- = plutoniumbom


plutonomia sub

1 plutonomie


plutonomic adj

1 plutonomisch


pluver v

1 regenen
-- finmente/tenuemente = motregenen
-- torrentialmente = stortregenen, hozen
il pare que il va -- = er zit regen in de lucht


pluvia sub

1 regen, bui
tempore de -- = regenweer
aqua de -- = regenwater
-- primaveral = voorjaarsregen
-- autumnal = herfstregen
-- forte/torrential/abundante = stortregen, stortbui, plensbui, wolkbreuk
-- fin/tenue/minute = motregen
-- fecunde = groeizame regen
-- tropical = tropische regen
-- de stellas = sterrenregen
-- de ballas = kogelregen, regen van kogels
-- meteoric = meteorenregen
-- orographic/de ascendentia = stijgingsregen
-- local = plaatselijke buien, hier en daar een bui
-- frontal = frontregen
--s occasional = af en toe een bui
-- dulce = milde regen
-- acide = zure regen
die/jorno de -- = regendag
vestimentos de -- = regenkleding
gutta de -- = regendruppel
METEO fronte de -- = regenfront, buienfront
cortina de -- = regengordijn
cadita de -- = regenval
nube de -- = regenwolk
assecurantia contra le -- = regenverzekering
povre in --s = regenarm
le --s persiste = het regent aanhoudend, het blijft regenen


pluvial adj

1 van de regen, regen..., pluviaal
aqua -- = regenwater
foreste -- = regenwoud
reservoir (F) -- = regenbak
cadita -- = regenval
periodos -- = regenperioden
denudation -- = pluviale denudatie
indice/index -- = regenindex


pluvial sub

1 ECCLESIA koorkap, pluviale


pluviero sub

1 ZOOLOGIA pluvier, plevier
-- aurate = goudpluvier
-- argentate = zilverpluvier


+ pluvietta sub

1 (regen)buitje


+ Pluvio sub n pr

1 MYTHOLOGIA Pluvius


+ pluviographo sub

1 pluviograaf


+ pluviometria sub

1 regenmeting, pluviometrie


+ pluviometric adj

1 regenmeting betreffend, pluviometrisch
carta/mappa -- = regenkaart
gradiente -- = neerslaggradiënt
coefficiente -- = pluviometrische coëfficiënt
curva -- = pluviometrische kromme


pluviometro sub

1 regenmeter , pluviometer


pluviose adj

1 regenachtig, buiïg, regen...
tempore -- = regenweer
fronte -- = regenfront
estate -- = regenachtige zomer
climate -- = regenrijk klimaat
celo -- = regenlucht
pais -- = regenland, land met veel regen
zona -- = regenzone/gebied


+ pluviositate sub

1 regenval, neerslag
-- medie annual = gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid regen
2 regenachtigheid


+ pluvioso sub

1 CALENDARIO REVOLUTION FRANCESE pluviôse, regenmaand


pneu sub

1 luchtband
-- de auto(mobile) = autoband
-- de bicycletta = fietsband
-- posterior = achterband
-- anterior = voorband
-- radial = radiaalband
-- a carcassa diagonal = diagonaalband
-- a clavos = spijkerband
-- de cauchu = rubberband
-- de reserva/de succursa = reserveband
-- disinflate = lekke band
freno sur -- = bandrem
pression del -- = bandspanning
panna de -- = bandenpech
fabrica de --s = bandenfabriek
fabricante de --s = bandenfabrikant
poner un -- a un rota = een band om een wiel leggen
cambiar un -- = een nieuwe band omleggen


pneuma sub

1 wind, lucht, adem
2 THEOLOGIA pneuma, geest, ziel
3 MUSICA neum


pneumatic adj

1 lucht..., pneumatisch
forator -- = pneumatische boor
freno -- = pneumatische rem, luchtdrukrem
martello -- = pneumatische hamer
excavator -- = pneumatische graafmachine
pumpa -- = luchtpomp
matras -- = luchtbed
rate -- = rubbervlot, opblaasvlot
canoa -- = opblaasboot
cossino -- = luchtkussen, opblaaskussen
suspension -- = luchtvering
2 geestelijk


pneumatica sub

1 pneumatiek


+ pneumaticitate sub

1 pneumaticiteit


pneumatico sub

1 luchtband
-- anterior = voorband
-- posterior = achterband
-- de auto(mobile) = autoband
-- de bicycletta = fietsband
-- disinflate = lege band
-- de reserva/de succurso = reserveband
-- radial = radiaalband
-- a carcassa diagonal = diagonaalband
-- a clavos = spijkerband
-- de cauchu = rubberband
freno super -- = bandrem
panna de -- = bandenpech
fabrica de --s = bandenfabriek
fabricante de --s = bandenfabrikant


pneumatologia sub

1 pneumatologie, geestenleer


pneumatologic adj

1 pneumatologisch


+ pneumatolyse (-ysis) sub

1 GEOLOGIA pneumatolyse


pneumatometro sub

1 pneumatometer


+ pneumatophoro sub

1 BOTANICA ademwortel, pneumatofoor
2 ZOOLOGIA luchtblaas (van sinoforen)


+ pneumatoscopia sub

1 MEDICINA pneumatoscopie


+ pneumatoscopio sub

1 MEDICINA pneumatoscoop


+ pneumectomia sub

1 MEDICINA pneumectomie, verwijdering van (een deel) van een long


+ pneumocele sub

1 MEDICINA longbreuk


+ pneumococco sub

1 MEDICINA pneumococcus, pneumokok


+ pneumoconiose (-osis) sub

1 stoflong(ziekte), pneumoconiose


+ pneumogastric adj

1 ANATOMIA longmaag...
nervo -- = longmaagzenuw


+ pneumographia sub

1 MEDICINA pneumografie


+ pneumographic adj

1 MEDICINA pneumografisch


+ pneumographo sub

1 pneumograaf


+ pneumologia sub

1 MEDICINA pneumologie, pulmonologie, leer van de longziekten


+ pneumologic adj

1 MEDICINA pneumologisch


+ pneumologo sub

1 longarts, longspecialist


+ pneumonalgia sub

1 MEDICINA longpijn


+ pneumonectomia sub

1 MEDICINA longexcisie, wegneming van een long


pneumonia sub

1 MEDICINA longontsteking, pneumonie


pneumonic adj

1 MEDICINA longontsteking betreffend, pneumonisch


+ pneumonico sub

1 patiënt met longontsteking


+ pneumonitis sub

1 MEDICINA longontsteking


pneumonotherapia sub

1 MEDICINA pneumonotherapie


pneumorrhagia sub

1 MEDICINA longbloeding


pneumothorace sub

1 MEDICINA pneumothorax, klaplong
-- spontanee = spontane klaplong


+ poa sub

1 BOTANICA beemdgras
-- alpin = alpenbeemdgras
-- bulbose = knolbeemdgras
-- annue = tuingras, straatgras, pluimgras
-- pratense = veldbeemdgras
-- palustre = moerasbeemdgras


poc (=pauc) adj

1 weinig, niet veel
in -- tempore = in korte tijd


poco (=pauco) sub

1 (een) weinig, (een) beetje
un -- de = een weinig, een beetje
-- a -- = van lieverlede, allengs, langzamerhand
un infante se contenta de -- = een kinderhand is gauw gevuld
in -- = binnenkort, spoedig, weldra


poco (=pauco) adv

1 een weinig, in geringe mate
-- interessante = weinig/niet erg interessant
un question -- importante = een zaak van weinig belang
-- populate = dun bevolkt
-- natural = onnatuurlijk
-- sympathic = onsympathiek
-- san = ongezond


podagra sub

1 MEDICINA podagra, voetjicht, "pootje"
patiente de -- = podagrist


+ podalgia sub

1 MEDICINA podalgie, voetpijn


+ podesta sub

1 HISTORIA podesta


podical adj

1 van het achterwerk
presentation -- = stuitligging
parto -- = stuitbevalling


podice sub

1 achterste, achterwerk


podio sub

1 podium, (voor)toneel
-- de honor = erepodium


+ podoide sub

1 voetpuntskromme


+ podologia sub

1 MEDICINA podologie (bestudering van de voet)


+ podologic adj

1 MEDICINA podologisch


+ podologista sub

1 MEDICINA podoloog


+ podologo sub

1 MEDICINA podoloog


podometro sub

1 podometer, pedometer, hodometer, schredenteller, passenteller


+ podura sub

1 ZOOLOGIA plantevlo


+ podzol sub

1 GEOLOGIA podsol, podzol, schierzand


+ podzolic adj

1 GEOLOGIA podsol..., podzol..., schierzand...
solo -- = podsolgrond


+ podzolisar v

1 GEOLOGIA podzoliseren, (doen) veranderen in podzol


+ podzolisation

1 GEOLOGIA podzolisering


poema sub

1 gedicht, dichtwerk
-- cyclic = cyclisch gedicht
-- epic = episch gedicht, epos, heldendicht
-- lyric = lyrisch gedicht
-- didactic = leerdicht
-- satiric = hekeldicht
-- elegiac = treurdicht
-- bucolic = herdersdicht
-- symphonic = symfonisch gedicht
-- allegoric = allegorisch gedicht
-- in prosa = prozagedicht
-- illustrate = rijmprent
facer/scriber --s = gedichten maken
recitar un -- = een gedicht opzeggen/voordragen
dedicar un -- a un persona = een gedicht aan iemand opdragen


+ poemario sub

1 dichtbundel


poesia sub

1 poëzie, dichtkunst
-- lyric = lyrische poëzie
-- pastoral/bucolic = herderspoëzie
-- natural/del natura = natuurpoëzie
-- burlesc = kolderpoëzie
-- concrete = concrete poëzie
-- cerebral = cerebrale poëzie
-- gnomonic = gnonomische poëzie
le -- del paisage = de poëzie van het landschap
2 gedicht


poeta sub

1 dichter
-- popular = volksdichter
-- lyric = lyrische dichter
-- epic = heldendichter
-- elegiac = treurdichter
-- occasional = gelegenheidsdichter
-- laudatori = lofdichter
-- aulic = hofdichter
-- favorite = lievelingsdichter
anima de -- = dichterziel
prince/principe del --s = prins der dichters
gruppo de --s = dichtersgroep


poetastro sub

1 pruldichter, rijmelaar


poetessa sub

1 dichteres


poetic adj

1 dichterlijk, poëtisch
licentia -- = dichterlijke vrijheid
sensibilitate -- = poëtische gevoeligheid
inspiration -- = poëtische inspiratie
arte -- = dichtkunst, dichtleer
obra -- = dichtwerk
schola -- = dichterschool
vena -- = dichtader
essayo -- = dichtproeve
furor/ardor -- = dichtvuur, dichterlijke vervoering
creation -- = dichterlijke/poëtische schepping
phantasia -- = dichterfantasie
figura -- = dichterfiguur
reguardo -- = dichteroog
fama -- = dichterroem
un tractato in forma -- = een verhandeling in versvorm
2 (poëtisch) mooi, tot de verbeelding sprekend
paisage -- = landschap dat ontroert door zijn schoonheid


+ poetica sub

1 poëtica, theorie/studie van de poëzie
2 dichtkunst, verskunst, verhandeling over dichtkunst


+ poeticitate sub

1 poëtisch karakter, dichterlijkheid


+ poeticomusical adj

1 gewijd aan poëzie en muziek
vespere/vespera -- = poëzie- en muziekavond


poetisar v

1 verzen maken, dichten
2 dichterlijk voorstellen, idealiseren, poëtiseren


+ poetisation sub

1 dichterlijke voorstelling, poëtisering


pogrom sub RUSSO

1 pogrom


+ poikilotherme adj

1 BIOLOGIA koudbloedig


+ poikilothermia sub

1 BIOLOGIA koudbloedigheid


+ poikilothermic adj

1 BIOLOGIA koudbloedig


poilu sub FRANCESE

1 soldaat


+ poinsettia sub

1 BOTANICA kerstster, prachtwolfsmelk, poinsettia


pointer sub ANGLESE

1 staande hond, pointer


pois conj

1 want
-- que = omdat, daar, aangezien


pois adv

1 daarna, vervolgens


+ poise sub FRANCESE

1 PHYSICA poise, eenheid van viscositeit


poker sub ANGLESE

1 poker (kaartspel)
jocar al -- = pokeren
datos de -- = pokerstenen


polac adj

1 Pools
populo -- = Poolse volk
dieta -- = Poolse landdag


polaco sub

1 Pool
2 Pools (taal)


+ polacra sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES polakker


polar adj

1 van de pool, pool..., polair
circulo -- arctic = noordpoolcirkel
circulo -- antarctic = zuidpoolcirkel
axe -- = poolas
hiberno -- = poolwinter
climate -- = poolklimaat
glacie -- = poolijs
vento -- = poolwind
aere -- = polaire lucht
nocte -- = poolnacht
mar -- = poolzee
vulpe -- = poolvos
Stella -- = Poolster
expedition -- = poolexpeditie
urso -- = ijsbeer
flora -- = poolflora
fauna -- = poolfauna
coordinatas -- = poolcoördinaten METEO fronte -- = poolfront
aurora -- = poollicht
nave -- = poolschip
regiones/zonas/terras -- = poolstreken
exploration -- = poolonderzoek
explorator (del regiones) -- = poolonderzoeker, poolreiziger
molecula -- = polair molecuul
curva -- = poolkromme


+ polarimetria sub

1 polarimetrie


+ polarimetric adj

1 polarimetrisch


polarimetro sub

1 polarimeter


+ polarisabile adj

1 polariseerbaar
lumine/luce -- = polariseerbaar licht


+ polarisabilitate sub

1 poliseerbaarheid


+ polarisante adj

1 microscopio -- = polarisatiemicroscoop


polarisar v

1 PHYSICA polariseren
-- un radio luminose = een lichtstraal polariseren
2 FIGURATE polariseren


+ polarisate adj

1 gepolariseerd
lumine/luce -- = gepolariseerd licht


polarisation sub

1 polarisatie (anque PHYSICA)
plano de -- = polarisatievlak
angulo de -- = polarisatiehoek
microscopio de -- = polarisatiemicroscoop
tension/voltage de -- = polarisatiespanning
currente de -- = polarisatiestroom
filtro de -- = polarisatiefilter
-- del luce/lumine = polarisatie van het licht
-- del undas electromagnetic = polarisatie van de elektromagnetische golven
-- partial = gedeeltelijke polarisatie
-- galvanic = galvanische polarisatie
-- electrochimic = elektrochemische polarisatie
-- circular = circulaire polarisatie
-- dielectric = diëlektrische polarisatie
-- elliptic = elliptische polarisatie
-- linear = lineaire polarisatie
-- elliptic = elliptische polarisatie
2 FIGURATE polarisatie


polarisator

1 PHYSICA polarisator (instrument)
2 FIGURATE iemand die polariseert, polarisator


+ polariscopic adj

1 polariscopisch


polariscopio sub

1 polariscoop


polaritate sub

1 polariteit
-- electric = elektrische polariteit
-- magnetic = magnetische polariteit
-- positive = positieve polariteit
-- negative = negatieve polariteit
polos magnetic de -- contrari = ongelijknamige magnetische polen
reversion/inversion del -- = poolwisseling
reverter/inverter le -- = ompolen


+ polarographia sub

1 CHIMIA polarografie


+ polarographic adj

1 CHIMIA polarografisch


+ polarographo sub

1 CHIMIA polarograaf


+ polaroscopia sub

1 polaroscopie


+ polaroscopic adj

1 polaroscopisch


+ polder sub NEDERLANDESE

1 polder
-- interior = binnenpolder
-- exterior = buitenpolder
aquas de un -- = polderwater
fossato de un -- = poldersloot
canal de un -- = poldervaart
esclusa de un -- = poldersluis
dica de clausura de un -- = polderdijk
escolamento/disaquamento/drainage de un -- = polderbemaling
pais de --s = polderland
paisage de --s = polderlandschap
molino de drainage {e} de un -- = poldermolen
nivello del aqua in un -- = polderpeil


polea sub

1 katrol, riemschijf
-- mobile = losse katrol
-- fixe = vaste katrol
-- combinate/composite = samengestelde katrol
-- duple = dubbele katrol
-- de catena = kettingwiel
-- de transmission = riemschijf
cannellatura de un -- = gleuf van een katrol
corda de -- = katrolkoord
bloco de -- = katrolblok


+ polemarcho sub

1 ANTIQUITATE polemarchus


+ polemeto sub

1 ZOOLOGIA
-- bellicose = vechtarend


polemic adj

1 polemisch, twistend, strijdend
scripturas -- = polemische geschriften
scriptor -- = polemische schrijver
attitude -- = polemische houding
stilo -- = polemische stijl


polemica sub

1 het polemiseren
2 polemiek, penne/woordstrijd, twistgeschrijf
-- litterari = literaire polemiek
-- scientific = wetenschappelijke polemiek
entrar in -- con un persona = een polemiek aangaan met iemand
aperir un -- = een polemiek beginnen


+ polemicitate sub

1 polemisch karakter/aard
un discurso de un -- excessive = een betoog met een buitengewoon polemisch karakter


polemisar v

1 polemiseren, disputeren, een pennestrijd voeren
-- super le interpretation de un texto = polemiseren over de interpretatie van een tekst


polemista sub

1 polemist, polemicus


+ polemologia sub

1 polemologie
instituto de -- = polemologisch instituut


+ polemologic adj

1 polemologisch
instituto -- = polemologisch instituut


+ polemologista sub

1 polemoloog


+ polemologo sub

1 polemoloog


+ polemoniaceas sub pl

1 BOTANICA vlambloemfamilie


+ polenta sub

1 CULINARI polenta


policia sub

1 politieapparaat, politiecorps, politie
-- de circulation = verkeerspolitie
-- de securitate = veiligheidspolitie
-- de mores = zedenpolitie
-- fluvial = rivierpolitie
-- militar = militaire politie, marechaussee
-- ferroviari = spoorwegpolitie
-- motorisate = motorpolitie
-- secrete = geheime politie
-- national = rijkspolitie
-- municipal = gemeentepolitie
-- montate = bereden politie
-- auxiliar = hulppolitie
-- portual/del porto = havenpolitie
message/communicato de -- = politiebericht
inspector de -- = politie-inspecteur
commissariato de -- = politiebureau
ordinantia de -- = politieverordening
posto de -- = politiepost
agente de -- = politieagent
placa de -- = politiepenning
intervention del -- = politieoptreden/ingrijpen
cavallo de -- = politiepaard
escorta del -- = politie-escorte, politiebegeleiding
cordo del -- = politieafzetting/cordon
inquesta/investigation del -- = politie-onderzoek
patrulia de -- = politiepatrouille
cella de -- = politiecel
informar/advertir/prevenir le -- = de politie waarschuwen
denunciar le fur/robamento al
-- = de dief bij de politie aangeven
per ordine/mandato del -- = op last van de politie


policiar v

1 toezicht uitoefenen op, de orde handhaven


policiari adj

1 politie...
can -- = politiehond
mesuras -- = politiemaatregelen
methodos -- = politiemethoden
inquesta/investigation -- = politieonderzoek
stato -- = politiestaat
regulamento -- = politiereglement
surveliantia -- = politietoezicht/bewaking
film (A) -- = misdaadfilm
stato -- = politiestaat
historia -- = misdaadverhaal
roman -- = misdaadroman, detective(roman)


policiera sub

1 vrouwelijke politieagent, agente


policiero sub

1 politieman, (politie)agent
-- militar = marechaussee


polimento sub

1 het polijsten, het slijpen, het glanzen, het (op)poetsen
disco de -- = polijstschijf
2 glans


+ polio(myelitis) sub

1 MEDICINA kinderverlamming, polio
-- chronic = chronische polio
vaccino contra le -- = poliovaccin


+ poliomyelitic adj

1 kinderverlammings..., polio..., poliomyelitisch
vaccino -- = poliovaccin


+ poliomyelitico sub

1 poliopatiënt


+ poliorcetica sub

1 ANTIQUITATE belegeringstechniek


polir v

1 polijsten, slijpen, glanzen, (op)poetsen
pasta a -- = slijppasta
pulvere a -- = slijppoeder
lente non polite = ongeslepen lens
2 FIGURATE bijschaven, zorgvuldig bewerken (tekst/stijl)
-- le education de un persona = iemand enige beschaving bijbrengen


polissa sub

1 polis, bewijs (papier)
-- provisional = voorlopige polis
-- de cargamento = vrachtbrief
-- de assecurantia = verzekeringspolis
-- de incendio = brandpolis
-- de bursa = beurspolis
-- continue = doorlopende polis
-- mixte = gemengde polis
-- ancora valide = nog lopende polis
-- integremente pagate = premievrije polis
-- tote riscos = all-risk polis
timbro de -- = poliszegel
costos/derectos de -- = poliskosten
tenitor/detentor de -- = polishouder


Politburo sub RUSSO

1 Politburo


polite adj

1 verfijnd, elegant
2 beleefd, beschaafd, hoffelijk, goed gemanierd


politessa sub

1 beleefdheid, hoffelijkheid
visita de -- = beleefdheidsbezoek
formula de -- = beleefdheidsformule
expression de -- = beleefdheidsuitdrukking
forma de -- = beleefdheidsvorm
leges del -- = wetten der wellevendheid
per -- = beleefdheidshalve


politic adj

1 politiek, staatkundig
homine -- = politicus
corpore -- = diplomatiek corps
economia -- = staathuishoudkunde
situation -- = politieke toestand
prisionero -- = politieke gevangene
scandalo -- = politiek schandaal
demonstration -- = politieke demonstratie/betoging
partito -- = politieke partij
combination -- = politieke combinatie
action -- = politieke aktie
horizonte -- = politieke horizon
equilibrio politic = politiek evenwicht
independentia -- = politieke onafhankelijkheid
considerationes -- = politieke overwegingen
complicationes -- = politieke verwikkelingen
climate -- = politiek klimaat
immobilitate -- = politieke verstarring
actualitate -- = politieke gebeuren
crimine -- = politieke misdaad
assassinato -- = politieke moord
geographia -- = politieke aardrijkskunde/geografie
2 FIGURATE handig, voorzichtig, tactisch, diplomatiek
responsa -- = diplomatiek antwoord


politica sub

1 politiek, staatkunde, politieke wetenschap
2 politiek, beleid, gedragslijn
-- mundial = wereldpolitiek
-- national = landspolitiek
-- de blocos = blokvorming
-- de neutralitate = neutraliteitspolitiek
-- de relaxation/de relaxamento = ontspanningspolitiek
-- de defensa = defensiebeleid
-- de fortia = machtspolitiek
-- monetari = geldpolitiek
-- expansionista/de expansion = expansiepolitiek
-- de coexistentia pacific = politiek gericht op vreedzame coëxistentie
-- de non-ingerentia = niet-inmengingspolitiek
-- racial = rassenpolitiek
-- conjunctural = conjunctuurpolitiek
-- cultural = cultuurpolitiek
-- imperialista/imperialistic = imperialistische politiek
-- colonial = koloniale politiek
-- colonialistic = kolonialistische politiek
-- de colonisation = kolonisatiepolitiek/beleid
-- municipal = gemeentebeleid
-- salarial/del salarios = salarisbeleid
-- de precios = prijspolitiek
-- del salarios e del precios = loon- en prijsbeleid
-- doanal/doaner = douanebeleid
-- exterior = buitenlandse politiek/beleid
-- interior = binnenlandse politiek/beleid
-- national = nationale politiek
-- international = internationale politiek
-- nationalista = nationalistische politiek
-- socialista/socialistic = socialistische politiek
-- ambitiose = ambitieuze politiek
-- commercial = handelspolitiek
-- financiari = financieel beleid
-- ambiental = milieubeleid
-- subsidiari = subsidiebeleid
-- de disconto = discontopolitiek
-- obstructionista/obstructionistic = obstructiepolitiek
-- dur = harde politiek
sequer un -- dur = een harde lijn volgen
-- de (ave)struthio = struisvogelpolitiek
reorientation del -- = beleidsombuiging
conducer un -- = een beleid voeren
lancear se in le politica = zich in de politiek storten
3 vrouwelijke politicus, politica


+ politicastro sub

1 politicaster, slecht politicus


+ politicitate sub

1 politiek karakter
-- de un manifestation = politiek karakter van een betoging


politico sub

1 politicus
-- contestate = omstreden politicus
-- professional = beroepspoliticus
-- integre = onomkoopbare politicus


+ politicologia sub

1 politicologie


+ politicologic adj

1 politicologisch


+ politicologo sub

1 politicoloog


+ politisar v

1 een politiek karakter geven aan, politiseren
-- le electiones syndical = de vakbondsverkiezingen politiseren


+ politisation sub

1 het geven van een politiek karakter, het politiseren
le -- del exoperos = het politiseren van de stakingen


+ politologia sub

1 politologie


+ politologic adj

1 politologisch


+ politologo sub

1 politoloog


politor sub

1 iemand die polijst
-- de vitros = glasslijper
2 instrument waarmee gepolijst wordt


politura sub

1 het polijsten, het glanzen, het slijpen, het (op)poetsen
2 glans


polka sub POOLS

1 polka


polkar v

1 een polka spelen/dansen


+ pollack sub

1 pollack, witte koolvis
-- nigre = zwarte koolvis
-- del Alaska = Alaskakoolvis


pollice sub

1 ANATOMIA duim
articulation/junctura del -- = duimgewricht
ungue/ungula del -- = duimnagel
opponibilitate del -- = opponeerbaarheid van de duim
Parve Pollice = Klein Duimpje
impression de -- = duimafdruk
sugar su -- = duimzuigen, op zijn duim zuigen
2 duim (lengtemaat)


+ pollinario sub

1 BIOLOGIA pollinarium


polline sub

1 BOTANICA stuifmeel
grano de -- = stuifmeelkorrel
membrana de -- = stuifmeelvlies
analyse (-ysis) de -- = stuifmeelonderzoek
sterilitate del -- = steriliteit van het stuifmeel


pollinic adj

1 stuifmeel..., pollen...
analyse (-ysis) -- = pollenanalyse
diagramma -- = pollendiagram
grano -- = stuifmeelkorrel
sacco -- = stuifmeelzakje
tubo -- = stuifmeelbuis
sterilitate -- = steriliteit van het stuifmeel


pollinifere adj

1 stuifmeeldragend


+ pollinio sub

1 BOTANICA pollinium, stuifmeelklompje


pollinisar v

1 BOTANICA bestuiven


pollinisation sub

1 BOTANICA het bestuiven, bestuiving
-- indirecte/cruciate = kruisbestuiving
-- per le vento = bestuiving door de wind
-- per le insectos = bestuiving door insekten


pollinose (-osis) sub

1 MEDICINA hooikoorts


polluer v

1 verontreinigen, vervuilen
le gases de escappamento pollue le urbe = de uitlaatgassen vervuilen de stad
terra polluite = gifgrond
aqua polluite = vervuild water
fluvios polluite per le residuos industrial = door industriëel afval vervuilde rivieren
2 FIGURATE bezoedelen, ontheiligen


pollution sub

1 (milieu)verontreiniging, (milieu)vervuiling, bevuiling
-- del ambiente (ecologic) = milieuverontreiniging
-- atmospheric/aeree/del aere = luchtverontreiniging
-- del solo = bodemverontreinging
-- del aqua(s) = waterverontreiniging
-- del aqua subterranee = grondwaterverontreiniging
-- costari/litoral = kustvervuiling
-- acide = zure verontreiniging
-- fecal = vervuiling door fecaliën
-- acustic = geluidshinder
-- thermic = thermische verontreiniging
-- artificial = kunstmatige vervuiing
-- visual/del horizonte = visuele vervuiling, horizonvervuiling
-- spiritual = verontreiniging van de geest
prevention del -- = voorkoming van vervuiling
lucta contra le -- = vuilbestrijding
2 MEDICINA pollutie
-- nocturne = natte droom


Pollux sub n pr

1 MYTHOLOGIA Pollux
2 ASTRONOMIA Pollux


polo (I) sub

1 pool
-- de un magneto = polen van een magneet
PHYSICA -- negative = negatieve pool, kathode
PHYSICA -- positive = positieve pool, anode
PHYSICA --s del mesme signo = gelijknamige polen
-- terrestre = aardpool
-- celeste = hemelpool
--s geographic = geografische polen
--s magnetic = magnetische polen
-- arctic/boreal/nord = noordpool
-- antarctic/austral/sud = zuidpool
altura de -- = poolshoogte


polo (II) sub

1 SPORT polo
club (A) de -- = poloclub
campion de -- = polokampioen
campionato de -- = polokampioenschap
jocator de -- = polospeler
equipa/team (A) de -- = poloteam


polonaise sub FRANCESE

1 polonaise, Poolse mantel
2 ARTE DE DANSA MUSICA polonaise


polonese adj

1 Pools
populo -- = Poolse volk
dieta -- = Poolse landdag


polonese sub

1 Pool
2 Pools (taal)


Polonia sub n pr

1 Polen


polonium sub

1 CHIMIA polonium


poltergeist sub GERMANO

1 klopgeest


poltron sub

1 lafaard


poltroneria sub

1 lafheid, lafhartigheid, schijterigheid


+ polyacide adj

1 CHIMIA meerzurig


+ polyamido sub

1 CHIMIA polyamide


+ polyamino sub

1 CHIMIA polyamine


polyandre adj

1 BOTANICA veelhelmig, polyandrisch
2 ANTHROPOLOGIA polyandrisch, veelmannig


polyandria sub

1 ANTHROPOLOGIA veelmannerij, polyandrie
2 BOTANICA veelhelmigheid, polyandrie


+ polyandric adj

1 Vide: polyandre


+ polyanthes sub

1 BOTANICA tuberoos


+ polyarchia sub

1 polyarchie


+ polyarchic adj

1 polyarchisch


+ polyarthritis sub

1 MEDICINA polyartritis (ontsteking van meer dan één gewricht)


polyatomic adj

1 CHIMIA veelatomig, uit veel atomen bestaand


+ polybasic adj

1 CHIMIA meerbasisch
acidos -- = meerbasische zuren


+ polycanthe adj

1 BOTANICA veeldoornig


+ polycarpic adj

1 BOTANICA met veel vruchten, polycarpisch
planta -- = polycarpische plant, doorbloeier


+ polycellular adj

1 veelcellig


+ polycentric adj

1 polycentrisch, meerdere centra hebbend


+ polycephale adj

1 veelhoofdig, veelkoppig, meerhoofdig
monstro -- = veelkoppig monster


polychete adj

1 ZOOLOGIA van de borstelwormen


polychetos sub pl

1 ZOOLOGIA polychaeta, borstelwormen


+ polychorde adj

1 veelsnarig
instrumentos -- de musica = veelsnarige muziekinstrumenten


+ polychordo sub

1 polychord, veelsnarig muziekinstrument


+ polychroismo sub

1 PHYSICA polychroïsme, veelkleurigheid


+ polychromar v

1 polychromeren


polychromatic adj

1 Vide: polychrome


polychrome adj

1 veelkleurig, polychromatisch, polychroom
statua -- = veelkleurig standbeeld


+ polychromia sub

1 polychromie, veelkleurigheid


+ polychromographia sub

1 veelkleurendruk


+ polyclinic adj

1 poliklinisch


+ polyclinica sub

1 polikliniek, algemene/niet op specialisatie gerichte kliniek


+ polycnemo sub

1 BOTANICA knarkruid


+ polycondensation sub

1 CHIMIA polycondensatie


+ polycondensato sub

1 CHIMIA polycondensaat


+ polycopia sub

1 het vermenigvuldigen, het stencillen


+ polycopiar v

1 stencillen, vermenigvuldigen
tinta a/de/pro -- = stencilinkt
papiro pro -- = stencilpapier


+ polycrystallin adj

1 polykristallijn
semiconductor -- = polykristallijne halfgeleider


+ polycrystallo sub

1 polykristal


+ polycultura sub

1 polycultuur (in de landbouw tgov monocultuur)


+ polycyclic adj

1 CHIMIA, BIOLOGIA polycyclisch
composito -- = polycyclische verbinding


+ polydactyle adj

1 veelvingerig, veeltenig


+ polydactylia sub

1 polydactylie


+ polydelphe adj

1 BOTANICA veelbroederig


+ polydiplomato sub

1 iemand met veel diploma's


+ polydipsia sub

1 MEDICINA polydipsie


+ polyembryonia sub

1 MEDICINA polyembryonie


+ polyerotic adj

1 polyerotisch


+ polyester sub

1 CHIMIA polyester
fibra de -- = polyestervezel
resina de -- = polyesterhars


+ polyether sub

1 polyether


+ polyethylene sub

1 CHIMIA polyethyleen


+ polyforme adj

1 polyform, veelvormig


+ polyformitate sub

1 polyformiteit, veelvormigheid


+ polyfunctional adj

1 polyfunctioneel, multifunctioneel


+ polyfunctionalitate sub

1 polyfunctionaliteit, multifunctionaliteit


+ polygala sub

1 BOTANICA vleugeltjesbloem


+ polygalaceas sub pl

1 BOTANICA polygalaceae, polygalaceeën, vleugeltjesbloemen


polygame adj

1 polygaam
societate -- = polyga-me samenleving
formas -- de comportamento = polygame gedragsvormen
2 BOTANICA polygaam, gemengdslachtig


polygamia sub

1 polygamie, veelwijverij
2 BOTANICA veelteligheid, polygamie


polygamic adj

1 polygaam
societate -- = polygame samenleving
formas -- de comportamento = polygame gedragsvormen
2 BOTANICA polygaam, gemengdslachtig


polygamo sub

1 polygamist


+ polygenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA polygenese


+ polygenismo sub

1 polygenisme


+ polygenista sub

1 aanhanger van het polygenisme


+ polyglobulia sub

1 MEDICINA polyglobulie (teveel aan rode bloedlichaampjes)


polyglotte adj

1 veeltalig
dictionario -- = veeltalig woordenboek
interprete -- = tolk die een aantal talen beheerst


+ polyglottic adj

1 polyglottisch, veeltalig


+ polyglottismo sub

1 veeltaligheid


polyglotto sub

1 polyglot


+ polygonaceas sub pl

1 BOTANICA polygonaceae, polygonaceeën, duizendknoopfamilie


polygonal adj

1 veelhoekig, polygonaal
terreno -- = veelhoekig terrein
pyramide -- = polygonale piramide


+ polygonalitate sub

1 MATHEMATICA veelzijdigheid


+ polygonation sub

1 veelhoeksmeting


+ polygonato sub

1 BOTANICA salomonszegel
-- multiflor = veelbloemig salomonszegel


polygone adj

1 veelhoekig, polygonaal


polygono sub

1 MATHEMATICA veelhoek, polygoon
-- regular = regelmatige veelhoek
-- irregular = onregelmatige veelhoek
-- inscripte = ingeschreven veelhoek
-- circumscribite = omgeschreven veelhoek
-- equilatere/equilateral = gelijkzijdige veelhoek
-- de fortias = krachtenveelhoek
-- de tiro = schietbaan voor artillerie
-- funicular = kabelveelhoek
2 BOTANICA duizendknoop
-- oriental = oosterse duizendknoop


+ polygraphia sub

1 polygrafie, veelschrijverij


+ polygraphic adj

1 polygrafisch


+ polygrapho sub

1 polygraaf, veelschrijver
2 polygraaf, tekenschijf


+ polygyn adj

1 polygyn


+ polygynia sub

1 polygynie


polyhedre adj

1 MATHEMATICA veelvlakkig
angulo -- = veelvlakshoek


+ polyhedric adj

1 MATHEMATICA veelvlakkig, polyedrisch
angulo -- = veelvlakshoek


+ polyhedricitate sub

1 MATHEMATICA veelvlakkigheid


polyhedro sub

1 MATHEMATICA polyeder, veelvlak
-- regular = regelmatig veelvlak


+ polyhormonal adj

1 polyhormonaal


+ polyhybride adj

1 polyhybride


+ polyhybridismo sub

1 polyhybriditeit


+ poly-insaturate adj

1 meervoudig onverzadigd
acidos grasse -- = meervoudig onverzadigde vetzuren


+ polyinterpretabile adj

1 polyinterpretabel, voor meer uitleg vatbaar


+ polyinterpretabilitate sub

1 polyinterpretabiliteit


+ polylateral adj

1 veelzijdig


+ polylingue adj

1 veeltalig


+ polymerase sub

1 polymerase


polymere adj

1 CHIMIA polymeer
iones -- = polymere ionen


polymeria sub

1 CHIMIA polymerie


+ polymeric adj

1 CHIMIA polymeer


+ polymerisabile adj

1 CHIMIA polymeriseerbaar


polymerisar v

1 CHIMIA polymeriseren, tot een polymeer maken
-- un hydrocarburo = een koolwaterstof polymeriseren
hydrocarburos po-lymerisate = gepolymeriseerde koolwaterstoffen


polymerisation sub

1 CHIMIA polymerisatie


polymero sub

1 CHIMIA polymeer


+ polymetallismo sub

1 ECONOMIA polymetallisme


+ polymetria sub

1 polymetrie


+ polymetric adj

1 polymetrisch


+ polymetro sub

1 polymeter


+ polymorphe adj

1 polymorf, veelvormig


+ polymorphia sub

1 veelvormigheid, polymorfisme, polymorfie


+ polymorphic adj

1 polymorf, veelvormig


+ polymorphismo sub

1 veelvormigheid, polymorfisme, polymorfie


Polynesia sub n pr

1 Polynesië


polynesian adj

1 Polynesisch
linguas -- = Polynesische talen
insula -- = Polynesisch eiland


polynesiano sub

1 Polynesiër
2 Polynesisch (taal)


+ polyneuritis sub

1 MEDICINA polyneuritis


polynomie sub

1 MATHEMATICA veeltermig


polynomio sub

1 MATHEMATICA veelterm
-- homogene = gelijkslachtige veelterm
--s hypergeometric = hypergeometrische veeltermen
factorisar --s = veeltermen in factoren ontbinden


+ polynuclear adj

1 BIOLOGIA veelkernig
cellula -- = veelkernige cel
leucocyto -- = veelkernige leucocyt


+ polynucleotido sub

1 BIOCHIMIA polynucleotide


+ polynya sub

1 open water in ijszee


+ polynyme adj

1 veelnamig


+ polypeptide sub

1 BIOCHIMIA polypeptide


+ polypeptidic adj

1 BIOCHIMIA polypeptide...
catena -- = polypeptideketen


+ polypetale adj

1 met veel kroonbladen, met een veelbladige bloemkroon
corolla -- = veelbladige kroon


+ polyphage adj

1 polyfaag


+ polyphagia sub

1 BIOLOGIA polyfagie
2 MEDICINA ziekelijke vraatzucht, vraatziekte, polyfagie


+ polyphago sub

1 polyfaag


+ polyphasate adj

1 veelfasig
currente -- = meerfasenstroom


+ polyphase adj

1 ELECTRICITATE veelfasig


+ polyphasic adj

1 veelfasig


+ polyphilia sub

1 BIOLOGIA polyfilie


polyphone adj

1 MUSICA, PHONETICA meerstemmig, polyfonisch
musica -- = polyfonische muziek
com-position -- = meerstemmige compositie


polyphonia sub

1 MUSICA, PHONETICA meerstemmigheid, polyfonie


polyphonic adj

1 MUSICA PHONETICA meerstemmig, polyfonisch
musica -- = polyfonische muziek
composition -- = meerstemmige compositie


+ polyphyletic adj

1 polyfyletisch (met meer dan één oorsprong)


+ polyphyletismo sub

1 polyphyletisme


+ polyphylle adj

1 BOTANICA veelbladig, met vele blaadjes


+ polyploide adj

1 BIOLOGIA polyploïde
--e cellen = cellulas polyploide


+ polyploidia sub

1 BIOLOGIA polyploïdie
mutation per -- = mutatie door polyploïdie


+ polypnea sub

1 MEDICINA polypnee (snelle ademhaling)


polypo sub

1 ZOOLOGIA poliep
2 MEDICINA poliep
-- nasal = neuspoliep
-- sessile = ongesteelde/sessiele poliep


+ polypode adj

1 veelpotig


+ polypodio sub

1 BOTANICA eikvaren


+ polypodo sub

1 veelpotig dier


+ polypogon sub

1 BOTANICA baardgras


+ polypolio sub

1 ECONOMIA polypolie


+ polyporo sub

1 BOTANICA gaatjeszwam, buiszwam, polyporus
-- connate = populierzwam
-- betulin = berkenzwam
-- fumose = rookzwam
-- squamose = zadelzwam
-- frondose = eikhaas


+ polypose adj

1 poliepachtig


+ polypropylene sub

1 polypropyleen


+ polyptero sub

1 ZOOLOGIA veelvin, snoeksteur


+ polyptyco sub

1 ARTES PLASTIC polyptiek, veelluik


+ polyreme sub

1 galei/schip met veel roeiers


+ polyrhythmica sub

1 polyritmiek


+ polyribosoma sub

1 BIOCHIMIA polyribosoom


+ polysaccharido sub

1 CHIMIA polysaccharide


+ polysemia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA polysemie


+ polysemic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA polysemisch, meerduidig, veelzinnig


+ polysepale adj

1 BOTANICA met veel kelkbladen


+ polysomia sub

1 polysomie


+ polysomic adj

1 polysomisch


+ polysperme adj

1 BOTANICA veelzadig


+ polyspermia sub

1 BIOLOGIA polyspermie


+ polysticho sub

1 BOTANICA niervaren
-- aculeate = naaldvaren


+ polystyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER veelzuilig
templo -- = veelzuilige tempel


+ polystyrene sub

1 CHIMIA polystyreen (soort plastic)
-- expandite = tempex
scuma de -- = piepschuim


+ polysulfido sub

1 CHIMIA polysulfide


+ polysulfuro sub

1 CHIMIA polysulfide


polysyllabe adj

1 veellettergrepig, meerlettergrepig, polysyllabisch
parola -- = woord van veel lettergrepen


+ polysyllabic adj

1 veellettergrepig, meerlettergrepig, polysyllabisch
parola -- = woord van veel lettergrepen


polysyllabo sub

1 veellettergrepig/meerlettergrepig woord, polysyllabum


+ polysyndetic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA polysyndetisch
coordination -- = polysyndetische nevenschik-king


+ polysyndeton sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA polysyndeton, reeks nevenschikkingen


polysynthese (-esis) sub

1 polysynthese


polysynthetic adj

1 polysynthetisch, incorporerend
linguas -- = incorporerende talen


polytechnic adj

1 polytechnisch
schola -- = polytechnische school, polytechnicum


polytechnico sub

1 polytechnische school, polytechnicum


polytheismo sub

1 veelgodendom, polytheïsme
le -- grec = het Griekse polytheïsme


polytheista sub

1 polytheïst


+ polytheista adj

1 polytheïstisch
religion -- = polytheistische godsdienst
doctrina -- = polytheïstische leer


+ polytheistic adj

1 polytheïstisch
religion -- = polytheïstische godsdienst
doctrina -- = poly-theïstische leer


+ polythene sub

1 polytheen, polyethyleen
sacco de -- = plastic tasje/zak


+ polytonal adj

1 MUSICA pluritonaal, polytonaal
accordos -- = polytonale akkoorden


+ polytonalitate sub

1 MUSICA polytonaliteit, pluritonaliteit
-- medieval = middeleeuwse polytonaliteit
le -- contrapunctista de Wagner = de contrapuntistische polytonaliteit van Wagner


+ polytonia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA polytonie


+ polytonic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA polytonisch
le lituano es un lingua -- = het Litouws is een polytonische taal


+ polytopia sub

1 polytopie


+ polytopic adj

1 polytopisch
horologio -- = polytopisch uurwerk


+ polytraumatic adj

1 MEDICINA polytraumatisch


+ polytricho sub

1 BOTANICA haarmos, pinmos


+ polytypic adj

1 polytypisch


+ polyurethano sub

1 CHIMIA polyurethaan, polyether


+ polyuria sub

1 MEDICINA polyurie, vermeerderde urineafscheiding


+ polyuric sub

1 MEDICINA polyurie...


+ polyvalente adj

1 veelzijdig, polyvalent, omnivalent
antisero -- = polyvalent antiserum


+ polyvalentia sub

1 veelzijdigheid, polyvalentie
-- de un antisero = polyvalentie van een antiserum


+ polyvalve adj

1 ZOOLOGIA veelkleppig (van schelpdier)


+ polyvinyl sub

1 polyvinyl
alcohol de -- = polyvinylalcohol
acetato de -- = polyvinylacetaat
chloruro/chlorido de -- = polyvinylchloride
tubo de chloruro de -- = pvc-buis


+ polyvinylic adj

1 polyvinyl...


+ pomaceas sub pl

1 BOTANICA pomaceae, pomaceeën, appelfamilie


pomacee adj

1 BOTANICA behorend tot de appelfamilie


pomada sub

1 pommade, crème
-- disinfectante = trekzalf
-- boric = boorzalf
-- ophthalmic = oogzalf


pomadar v

1 pommaderen, haarcrème gebruiken


+ pomelo sub

1 grape-fruit


pomeran adj

1 Pommers


Pomerania sub n pr

1 Pommeren


pomerano sub

1 Pommeraan


pomicultor sub

1 fruit(boom)kweker


pomicultura sub

1 ooftteelt, fruitteelt, teelt van pitvruchtbomen


+ pomiero sub

1 appelboom


pomifere adj

1 appelen/peren/kweeperen, etc. dragend, rijk aan appelen/peren/kweeperen, etc.
rosa -- = bottelroos


+ pomiforme adj

1 appelvormig


pomo sub

1 pitvrucht
2 appel
succo de --(s) = appelsap
-- acide = zure appel
-- dulce = zoete appel
-- silvestre = wilde appel
-- farinose = melige appel
-- a cocer = moesappel
-- de Adam = adamsappel
-- de discordo/de discordia = twistappel
vino de --s = appelwijn, cider
succo de --s = appelsap
bolletta de --s = appelbol
torta de --s = appeltaart, appelgebak
puree (F)/compota de --s = appelmoes
melassa de --s = appelstroop
pellar --s = appels schillen
3 knop, bol, bal
-- de un canna = knop van een wandelstok
-- de un spada = knop van een degen


pomologia sub

1 pomologie, vruchtenkunde, ooftkunde


pomologic adj

1 pomologisch
recercas -- = pomo-logisch onderzoek


pomologista sub

1 pomoloog


+ pomologo sub

1 pomoloog


Pomona sub n pr

1 RELIGION ROMAN Pomona (godin van tuin en ooft)


pompa sub

1 praal, staatsie, pracht, luister
--s funebre = begrafenis(plechtigheid)
facer -- de = prijken met
interprisa de --s funebre = begrafenisonderneming
interprenditor/director de --s funebre = begrafenisondernemer
empleato de --s funebre = lijkbezorger
on le interrava sin le minor -- = in alle eenvoud werd hij begraven
con grande apparato e -- = met allerlei toeters en bellen


+ Pompei sub n pr

1 Pompeji


+ pompeian adj

1 Pompeïsch, Pompejaans


+ Pompeiano sub

1 bewoner van Pompeji, Pompejaan


pompelmus sub

1 pompelmoes, grape-fruit
succo de -- = grape-fruitsap
cortice de -- = grape-fruitschil
cocktail (A) de -- = grape-fruitcocktail
2 grape-fruitboom


+ Pompeo sub n pr

1 Pompejus


pompon sub FRANCESE

1 pompon, kwastje


pompose adj

1 statig, luisterrijk, deftig
2 hoogdravend, pompeus, gezwollen, overdreven
tono -- = gezwollen toon
orator -- = hoogdravende redenaar
facer uso de/utilisar un linguage -- = gezwollen taal bezigen
parlar pomposemente = hoogdravend spreken


+ pompositate sub

1 pracht en praal
2 pompeusheid, opzichtigheid
3 hoogdravendheid, gezwollenheid
-- de un stilo = gezwollenheid van een stijl


+ pomposo ITALIANO

1 MUSICA pomposo


+ ponceau adj FRANCESE

1 ponceau


poncho sub ESPANIOL

1 poncho


ponderabile adj

1 weegbaar, wat kan worden gewogen
quantitate -- = weegbare hoeveelheid


ponderabilitate sub

1 weegbaarheid
-- de un quantitate = weegbaarheid van een hoeveelheid


ponderal adj

1 gewichts...
analyse (-ysis) -- = gewichtsanalyse
surplus (F )-- = gewichtsoverschot
perdita -- = gewichtsverlies
augmento/augmentation -- = gewichtstoename
diminution/reduction -- = gewichtsvermindering


ponderar v

1 overwegen, overdenken
-- le pros e le contras = de voor- en nadelen overwegen
ha tu ben ponderate tu decision? = heb je je besluit goed overwogen?


+ ponderate adj

1 gewogen
index/indice -- = gewogen index
2 nuchter, bezadigd, bezonnen, gematigd, kalm
comportamento/conducta -- = bezadigd gedrag


ponderation sub

1 het overwegen, het overdenken


ponderose adj

1 zwaar, zwaarwegend
mercantias -- = zware goederen
argumento -- = zwaarwegend argument


ponderositate sub

1 zwaarte, gewicht
-- de un argumento = zwaarte van een argument


poneminas sub

1 mijnenlegger


poner v

1 plaatsen, (neer)leggen, (neer)zetten
-- minas = mijnen leggen
-- ovos = eieren leggen
-- un cablo = een kabel leggen
-- le fundamentos de = de fundamenten leggen voor
-- le punctos super le i(s) = de puntjes op de i zetten
-- le accento super = de klemtoon/nadruk leggen op
-- le base de = de grondslag leggen voor
-- un pedica = een val(strik) zetten
-- un avion = een vliegtuig aan de grond zetten
-- le regulas = de regels opstellen
-- un question = een vraag stellen
-- limites a = paal en perk stellen aan
-- trabes/traves a = bemoeilijken
MATHEMATICA -- un equation = een vergelijking opstellen
-- su candidatura pro = zich kandidaat stellen voor
-- se a (facer) = beginner te (doen)
le sol se pone = de zon gaat onder
le luna se pone = de maan gaat onder
le -- del sol = de zonsondergang
-- in marcha {sj} /in movimento = op gang brengen
-- le motor in marcha {sj} = de motor starten
-- se al labor/travalio = aan het werk gaan
-- se in marcha {sj} = zich in beweging zetten, op weg gaan
-- in circulation = in omloop brengen
-- extra le lege = buiten de wet stellen
-- in musica = op muziek zetten
-- in scena = ensceneren, op het toneel brengen, de regie voeren
-- se de accordo = het eens worden, tot overeenstemming komen
-- a morte = ter dood brengen, terechtstellen
-- a dieta = op dieet stellen
-- in dubita = in twijfel trekken
-- fin a = een eind maken aan
-- in juxtaposition = naast elkaar plaatsen
-- in periculo = in gevaar brengen
-- in ordine = in orde maken, op orde stellen
-- in evidentia/in relievo = doen uitkomen
-- le tabula = de tafel dekken
-- su veto a = zijn veto uitspreken over
-- un marca = aanstrepen (op lijst, etc.)


pontar v

1 een brug slaan over


ponte sub

1 brug (in vele betekenissen)
-- ferroviari/de ferrovia = spoorbrug
-- suspendite/pendente = hangbrug
-- bascular/basculante/de bascula/de balancia = basculebrug, klapbrug
-- pedestre/pro pedones = voetgangersbrug, loopbrug
-- aeree = luchtbrug
-- fixe = vaste brug
-- mobile = beweegbare brug
-- rolante = rolbrug
-- giratori/tornante = draaibrug
-- levatori = hefbrug
-- flottante/de barcas/de pontones = schipbrug
-- catenari = kettingbrug
-- tubular = kokerbrug
-- provisional/provisori/temporari = noodbrug, hulpbrug
-- volante = gierbrug
-- Bailey = Baileybrug
PHYSICA -- de Wheatstone = meetbrug van Wheatstone
CHIMIA -- de hydrogeno = waterstofbrug
-- posterior = achterbrug (van auto)
-- de cargamento = laadbrug
-- bascula = weegbrug
-- de discargamento = losbrug
-- de asino/del asinos = ezelsbrug
construer --s = bruggen bouwen
construction de --s = bruggenbouw
constructor de --s = bruggenbouwer
jectar un -- super = een brug slaan over, overbruggen
pila de -- = brugpijler
MILITAR testa/capite de -- = bruggenhoofd
guarda/guardiano de -- = brugwachter
transversar/passar un -- = een brug overgaan
servir de -- inter = als brug fungeren tussen
2 brug (in gebit)
3 brug (in muziekinstrument)
4 dek (op schip)
nave con quatro --s = schip met vier dekken
-- de promenada = promenadedek
-- de commando = commandobrug
-- de poppa = achterdek
-- superior = bovendek
-- inferior = benedendek
-- de volo = vliegdek
-- del imbarcationes = sloependek
-- reservate al vehiculos automobile = rijdek


pontero sub

1 brugwachter


pontifical adj

1 HISTORIA opperpriesterlijk
2 pontificaal, pauselijk
dignitate -- = pausschap
encyclica -- = pauselijk encycliek
missa -- = pontificale hoogmis
corona -- = tiara
colores -- = pauselijke kleuren
Statos Pontifical = Kerkelijke Staat


pontifical sub

1 CATHOLICISMO pontificale (liturgisch boek)


pontificar v

1 het pontificaat bekleden
2 pontificeren, belerend optreden, gewichtig doen


pontificato sub

1 pontificaat, pauselijke waardigheid
exaltar al -- = verheffen tot de pauselijke waardigheid


pontifice sub

1 HISTORIA hogepriester, opperpriester, pontifex
2 paus


ponton sub

1 ponton, schuit, praam
ponte de --es = schipbrug
rate de --es = pontonvlot
-- grue = kraaneiland, hefeiland


pontonero sub

1 MILITAR pontonnier


pony sub ANGLESE

1 pony


+ pop adj ANGLESE

1 pop...
concerto -- = popconcert
musica -- = popmuziek
musico -- = popmuzikant/musicus
idolo -- = popidool
artista -- = popartiest
revista -- = popblad
cultura -- = popcultuur
festa -- = popfeest
festival -- = popfestival
gruppo -- = popgroep
opera -- = popopera
station/emissor -- = popzender
canto -- = popsong
cantator -- = popzanger
celebritate/star (A) -- = popster
arte -- = pop art


+ pop sub ANGLESE

1 pop
-- nederlandese = nederpop
-- religiose = relipop
mundo del -- = popwereld


+ pop art sub ANGLESE

1 pop art


+ popcorn sub ANGLESE

1 popcorn, gepofte maïs


pope sub

1 CATHOLICISMO GREC, ECCLESIA pope


+ popelina sub

1 popeline


+ poplite sub

1 ANATOMIA kniekuil, knieholte, knieboog


+ poplitee sub

1 ANATOMIA kniekuil..., knieholte..., knieboog...
musculo -- = kniekuilspier


poplo sub

1 BOTANICA populier
-- blanc/albe = witte populier, witte abeel, zilverpopulier
-- nigre = zwarte populier
-- pyramidal = Lombardische populier
-- tremule = ratelpopulier, esp(eboom), trilpopulier
-- balsamifere = balsempopulier
folio de -- = populierblad
allée (F) de --s = populierenlaan


+ popo sub

1 kont, achterste


+ poppa sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES achtersteven
ponte de -- = achterdek
haber le vente in -- = voor de wind zeilen
haber le currente in -- = de stroom mee hebben
unda de -- = hekgolf
pharo de -- = heklicht


populaceo sub

1 gepeupel, grauw, pleps


popular adj

1 van het volk, volks...
arte -- = volkskunst
concerto -- = volksconcert
divertimento -- = volksvermaak
classe -- = volksklasse
democratia -- = volksdemocratie
republica -- = volksrepubliek
soveranitate -- = volkssouvereiniteit
voluntate -- = volkswil
favor -- = volksgunst
theatro -- = volkstoneel
sagessa -- = volkswijsheid
credentia -- = volksgeloof
festa -- = volksfeest
tribunal -- = volksgericht
universitate -- = volksuniversiteit, volkshogeschool
canto -- = volkslied
militia -- = volksmilitie
partito -- = volkspartij
consultation -- = volksraadpleging
orator -- = volksredenaar
edition -- = goedkope uitgave
lingua/linguage -- = volkstaal
etymologia -- = volksetymologie
fronte -- = volksfront
spirito -- = volksgeest
uso/usage -- = volksgebruik
fortia -- = volkskracht
massa -- = volksmassa
opinion -- = volksmening
inseniamento -- = volksonderwijs
rebellion/sublevamento-- = volksopstand
quartiero -- = volksbuurt
commissario -- = volkscommissaris
schola -- = volksschool
typo -- = volkstype
termino/expression -- = volksuitdrukking
imagination -- = volksverbeelding
assemblea -- = volksvergadering
conto -- = volksverhaal
tono -- = volkstoon
representante -- = volksvertegenwoordiger
representation -- = volksvertegenwoordiging
cholera/ira/furor/rabie -- = volkswoede
anima -- = volksziel
musica -- = volksmuziek
dansa -- = volksdans
poeta -- = volksdichter
movimento -- = volksbeweging
biblitheca -- = volksbibliotheek
maxima -- = volksgezegde
governamento -- = volksregering
2 populair, bij het volk geliefd
canto -- = populair lied


popular v

1 bevolken
-- le terra = de aarde bevolken


popularisar v

1 populariseren, algemeen begrijpelijk maken
-- le scientias = de wetenschap in bevattelijke vorm uiteenzetten
2 populair maken


popularisation sub

1 het populariseren, popularisering, het algemeen begrijpelijk maken
2 het populair maken/worden


popularitate sub

1 populariteit, volksgunst
sondage de -- = populariteitspoll
acquirer un grande -- = zeer populair worden
gauder de grande -- = een grote populariteit genieten


+ populate adj

1 bevolkt
pauco/poco -- = dun bevolkt
multo -- = dichtbevolkt


population sub

1 bevolking
augmento/augmentation/accrescimento/crescentia del -- = bevolkingstoename/aanwas
excesso/surplus/excedente de -- = bevolkingsoverschot
densitate del -- = bevolkingsdichtheid
nucleo de -- = bevolkingskern
registro del -- = bevolkingsregister
censo/censimento del -- = volkstelling
-- dense = dichte bevolking
-- active = beroepsbevolking
-- agricole = agrarische bevolking, boerenbevolking
-- autochthone/indigena inheemse bevolking
-- civil = burgerbevolking
-- urban = stadsbevolking
-- rural = plattelandsbevolking
-- suburban = voorstadbevolking
-- mundial = wereldbevolking
-- costari = kustbevolking
-- sedentari = gezeten bevolking
2 SCIENTIFIC populatie


+ populationismo sub

1 populationisme


+ populationista sub

1 populationist


populator sub

1 iemand die (een land) bevolkt


+ populeo sub

1 PHARMACIA populierzalf


+ populismo sub

1 populisme


+ populista sub

1 populist


+ populista adj

1 populistisch


populo sub

1 volk, natie
le --s de Europa = de volkeren van Europa
le -- nederlandese = het Nederlandse volk
le -- de Deo = het volk Gods
-- civilisate = beschaafd volk
-- primitive = primitief volk
-- nomade = nomadenvolk
-- fratre = broedervolk
-- judee = joodse volk, jodendom
-- pacific = vredelievend volk
voluntate del -- = volkswil
anima del -- = volksziel
representante del -- = volksvertegenwoordiger
le voce del -- = de stem des volks
migration del --s = volksverhuizing
HISTORIA ROMAN tribuno del -- = volkstribuun
2 de mensen, volk(sklasse), gewone volk
-- minute/basse = mindere volk
homine del -- = man uit het volk
femina del -- = volksvrouw


populose adj

1 dichtbevolkt
strata -- = drukke straat
urbes -- = volkrijke steden


porca sub

1 ZOOLOGIA zeug


porcellana sub

1 porselein
fabrica/manufactura de -- = porseleinfabriek
furno a/de -- = porseleinoven
bassino de -- = porseleinen kom
servicio de -- = porseleinen servies
tassa de -- = porseleinen kopje
commercio de --s = porseleinhandel
collector de --s = porseleinverzamelaar
collection de --s = porseleinverzameling
-- Ming = Mingporselein
-- opalin = opaalkleurig porselein
2 ZOOLOGIA porseleinschelp/slak


porcellanari adj

1 van porselein, porseleinen, porselein...
industria -- = porseleinindustrie


+ porcellaneria sub

1 porseleinfabriek


porcellanero sub

1 porseleinfabrikant, porseleinbakker, porseleinmaker
2 porseleinhandelaar


porcellanite sub

1 MINERIA porcelaniet


porcheria sub

1 varkensstal, zwijnenstal
2 FIGURATE zwijnnstal, smeerboel, vuiligheid, vulgaire taal, vuil praatje, rotstreek, etc.


porchero sub

1 varkenshoeder


+ porchetto sub

1 varkentje
-- allactate/de lacte = speenvarken
filiar --s = biggen werpen


porchiera sub

1 varkensstal, zwijnenstal


porcin adj

1 varkens..., varkensachtig
racia -- = varkensras
peste -- = varkenspest
maladia -- = varkensziekte
macellero -- = varkensslager
macelleria -- = varkensslagerij


porco sub

1 varken, zwijn
-- salvage = wild zwijn
-- de India = Guinees biggetje
capite/testa de -- = varkenskop
cauda de -- = varkensstaart
vesica de -- = varkensblaas
macelleria de --s = varkensslagerij
trencho {sj} de -- = varkenslapje
cotelette (F) de -- = varkenscarbonade
carne de -- = varkensvlees
carne hachate {sj} de -- = varkensgehakt
gambon de -- = varkensham
filet de -- = varkensfilet, varkenshaas
ficato de -- = varkenslever
costa de -- = varkensrib
grassia de -- = varkensvet
pelle de -- = varkenshuid, varkensleer
seta de -- = varkenshaar
guardar --s = varkens hoeden


porcospino sub

1 ZOOLOGIA stekelvarken


porifere adj

1 ZOOLOGIA poriën hebbend


poriferos sub pl

1 ZOOLOGIA, porifera


+ porno adj

1 pornografisch, porno
cine/cinema -- = pornobioscoop, seksbioscoop
revista/jornal -- = pornoblad, seksblad
film (A) -- = pornofilm, seksfilm
articulo -- = seksartikel


+ porno sub

1 porno(grafie)
vender -- = porno verkopen
soft (A) -- = soft porno
hard (A) -- = hard porno, porno dur


pornocratia sub

1 pornocratie


pornographia sub

1 pornografie
vender -- = pornografie verkopen


pornographic adj

1 pornografisch
revista/jornal -- = seksblad, pornoblad
photo(graphia) -- = pornografische foto
cine/cinema -- = seksbioscoop, pornobioscoop
film (A) -- = pornofilm, seksfilm
articulos -- = seksartikelen


pornographo sub

1 pornograaf


+ pornolalia sub

1 MEDICINA pornolalie


poro sub

1 porie, huidmondje
-- sudorific = zweetporiën


+ porogamia sub

1 BIOLOGIA porogamie


porose adj

1 poreus, (vocht)doorlatend
solo -- = poreuze grond
potto/vaso -- = poreuze pot


porositate sub

1 poreusheid, porositeit
-- absolute = absolute porositeit
-- effective/dynamic = effectieve/dynamische porositeit
-- critic = kritische porositeit


+ porotypia sub

1 porotypie


+ porphina sub

1 BIOCHIMIA porfine


+ porphyria sub

1 MEDICINA porfyrie (stofwisselingsstoornis)


porphyric adj

1 GEOLOGIA porfierisch, porfier...
textura -- de roccas magmatic = porfiere textuur van stollingsgesteenten


+ porphyrina sub

1 porphyrine


+ porphyrisar v

1 PHARMACIA fijnstampen


porphyro sub

1 GEOLOGIA porfier, purpersteen
-- de quarz GERMANO = kwartsporfier
-- rubie/verde/blau/nigre = rode/groene/blauwe/zwarte porfier
columna/colonna de -- = porfieren zuil
petra de -- = porfierkei
pulvere de -- = porfiergruis


porphyroide sub

1 porfieroïde, pseudoporfier


+ porphyroide adj

1 porfierachtig


porque ( =proque) conj

1 waarom
2 omdat


porque ( =proque) adv

1 waarom


porracee adj

1 preikleurig


porro sub

1 prei
suppa al/de -- = preisoep
quadro/quadrato de -- = preibed
semine de -- = preizaad


porta sub

1 deur, portier (van auto), poort
-- de un auto(mobile) = autoportier
-- de communication = tussendeur
-- de entrata = ingang
-- de corridor = gangdeur
-- del casa/del strata = huisdeur
-- del celo = hemelpoort
-- rolante = schuifdeur
-- interior = binnendeur
-- lateral = zijdeur
-- vitrate = glazen deur
-- anterior/de avante = voordeur
-- posterior/de detra = achterdeur
-- secrete = geheime deur
-- giratori = draaideur
-- basculante = kanteldeur
-- articulate/plicabile/plicante = vouwdeur
-- duple/duplice = dubbele deur
-- de accesso = toegangsdeur/poort
-- in accordion = harmonikadeur
-- fenestra = openslaande (terras)deur
-- de securitate/de succurso/de emergentia/de urgentia = nooddeur, branddeur
-- de esclusa = sluisdeur
-- de castello = slotpoort
le --s del citate = de poorten van de stad
Porta de Ferro = IJzeren Poort
pannello de -- = deurpaneel
matta de -- = deurmat
a --s claudite/clause = met gesloten deuren
martello de -- = deurklopper
limine de -- = drempel
cardine de -- = deurscharnier
cortina de -- = deurgordijn
apertura/inquadramento del -- = deuropening
edificio de -- = poortgebouw
aperir un -- = een deur openen
clauder un -- = een deur sluiten
monstrar le -- a un persona = iemand (het gat van) de deur wijzen


portaaeroplanos sub

1 vliegdekschip


+ portaagulia sub

1 naaldhouder, MEDICINA naaldvoerder


+ portaaviones sub

1 vliegdekschip


+ portabagages sub

1 bagagedrager, bagagerek, imperiaal, bagageaanhanger


+ portabandiera sub

1 vlaggendrager, vaandeldrager


+ portabicycletta sub

1 fietsenstander


+ portabicyclo sub

1 fietsenstander


portabile adj

1 draagbaar
televisor -- = draagbare t.v.
grammophono -- = koffergrammofoon
cuna -- = reiswieg
machina a/de scriber -- = kofferschrijfmachine
generator -- = draagbare generator
lampa -- = looplamp
pharmacia -- = reisapotheek


+ portabilitate sub

1 draagbaarheid, verplaatsbaarheid, vervoerbaarheid


+ portabottilias sub

1 flessenrek


+ portacappellos sub

1 hoedenkapstok


+ portacartas sub

1 kaartentas, kaartenstandaard


+ portacartuchas {sj} sub

1 patroonband


+ portacigarrettas sub

1 sigarettenkoker


+ portacigarros sub

1 sigarenpijpje


+ portacinere sub

1 asbakje


+ portaclaves sub

1 sleutelring, sleutelétui, sleutelhanger


+ portacocleares sub

1 lepelrek


+ portacultello sub

1 messenlegger


+ portadocumentos sub

1 aktentas, diplomatentas


+ portaflammiferos sub

1 lucifersstandaard


portafolio sub

1 portefeuille
ministro sin -- = minister zonder portefeuille
2 koffertje (voor documenten, etc.), map, portfolio
3 brieventas
4 effectenbezit, portefeuille
le gestion de un -- = het beheren van iemands effectenbezit
-- de ordines = orderportefeuille


+ portagarrettieras sub

1 jarretelhouder/gordel


+ portahabito sub

1 klerenhanger


+ portajornales sub

1 krantenhanger, krantenrek


portal sub

1 (ingangs)poort, portaal
-- de ingresso = voorportaal
-- de ecclesia = kerkportaal
casa con -- (commun) = portiekwoning


+ portalampa sub

1 lamphouder, fitting


+ portalente sub

1 lensvatting


+ portaliquores sub

1 likeurstel


portamantello sub

1 hutkoffer
2 kapstok


+ portamento sub

1 het dragen
-- del cruce = kruisdraging


+ portamicca sub

1 pithouder


+ portamina sub

1 vulpotlood


+ portamitra sub

1 mijterdrager


portamoneta sub

1 portemonnee, beurs


+ portamusica sub

1 muziektas


+ portante adj

1 dragend
trave/trabe -- = draagbalk
construction/structura -- = dragende constructie, draagconstructie
muro -- = dragende muur
fortia -- = draagkracht
capacitate/poter -- = draagvermogen


+ portaobjectivo sub

1 objectiefhouder


+ portaobjecto sub

1 objectglaasje (voor microscoop)


+ portaparapluvia sub

1 paraplustander


portapenna sub

1 penhouder


+ portapilulas sub

1 pillendoosje


portapipas sub

1 pijpenrek, pijpenplank


+ portapipettas sub

1 pipettenrek


portar v

1 dragen, hebben, meevoeren, bij zich hebben
-- su cruce = zijn kruis dragen
-- le responsabilitate = de verantwoordelijkheid dragen
-- un insignia = een speldje dragen/ophebben
-- lucto = in de rouw zijn, rouwen
2 brengen
-- via = wegbrengen


+ portarevistas sub

1 tijdschriftenrek/bak


+ portasapon sub

1 zeepbakje


+ portaskis sub

1 skidrager/houder, (op auto) ski-imperiaal


+ portaspada sub

1 degenriem, sabelkoppel


+ portastandardo sub

1 vaandeldrager


+ portastilos sub

1 potloodhouder


portata (I) sub

1 nest jongen, worp


+ portata (II) sub

1 reikwijdte, bereik, actieradius, dracht
-- de un fusil/de un cannon = schootsafstand
-- de un emissor = zendbereik
-- de vista = gezichtsafstand
a -- de = binnen bereik van
a -- de totes = binnen ieders bereik, laagdrempelig
foras/foris de -- de = buiten bereik van
esser a -- del mano = voor het grijpen liggen
-- del voce = stembereik
a -- de voce = binnen stembereik, te beroepen
-- de un proposition = draagwijdte van een voorstel
artilleria de longe -- = verdragend geschut
consequentias de grande -- = verstrekkende gevolgen


+ portative adj

1 dragend, draag...
fortia -- = draagkracht
cargar un ponte pro testar su fortia -- = een brug belasten om de draagkracht te testen
2 draagbaar
organo -- = buikorgel
machina a/de scriber -- = kofferschrijfmachine
bussola/compasso -- = zakkompas
dictionario -- = handwoordenboek
aspirator de pulvere -- = handstofzuiger
mixer (A) -- = handmixer
radio -- = draagbare radio, transistor
microphono -- = draagbare microfoon
computer (A)/computator -- = laptop
telephono -- = mobieltje
pharmacia -- = reisapotheek
cuna -- = reiswieg
generator -- = draagbare generator


+ portato ITALIANO

1 MUSICA portato


+ portatoalia sub

1 handdoekenhaak/rek


portator sub

1 drager, bezorger, besteller, kruier (op station)
-- de aqua = waterdrager
-- de jornales = krantenbezorger
-- de telegrammas = telegrambezorger
-- de carbon = kolensjouwer
-- de germines/bacillos = drager van ziektekiemen/bacillen
-- de torcha {sj} = toortsdrager
missile/rocchetta -- = draagraket
2 houder, bezitter, toonder
-- de un passaporto = houder van een paspoort
-- de berillos = brildrager
-- de effectos = toonderpapier
-- de un licentia = licentiehouder
pagabile al -- = betaalbaar aan toonder
obligation al -- = obligatie aan toonder
action al -- = aandeel aan toonder
cheque (A) al -- = cheque aan toonder


+ portaumbrellas sub

1 paraplustandaard


+ portavento sub

1 windpijp, windkanaal


+ portavestimentos sub

1 klerehanger, knaapje


portavoce sub

1 spreekhoorn, spreektrompet, megafoon, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES scheepsroeper,

FIGURATE zegsman, woordvoerder

-- del governamento = regeringswoordvoerder


portender v

1 voorspellen, beduiden, een (voor)teken zijn van


portento sub

1 voorteken, voorbode, wonderteken
2 wonder
un -- de sapientia = een wonder van geleerdheid


portentose adj

1 wonderbaarlijk, buitengemeen, kolossaal, ontzaglijk
curation -- = wonderbaarlijke genezing


+ porter sub (A)

1 porter


portero sub

1 portier, conciërge
-- automatic = deurtelefoon
camera de -- = portiers/conciërgekamer
casa de -- = portiers/conciërgewoning
uniforme de -- = portiers/conciërge-uniform


portico sub

1 portiek, zuilengang


portiera sub

1 deurgordijn


portion sub

1 portie (deel van een geheel), onderdeel, gedeelte, stuk, hoeveelheid voedsel, portie
-- abundante = ruime portie
-- juste = afgepaste portie
-- de carne = portie vlees
2 (aan)deel
reciper su -- = zijn deel krijgen


+ portland sub (A)

1 portland(cement)


porto (I) sub

1 het dragen, het bij zich hebben, het voeren
le -- de armas = het dragen van wapens
haber un permisso de -- de armas = een wapenvergunning hebben
-- de armas prohibite = verboden wapenbezit
2 vervoer, transport, vracht, tonnage
3 vervoerskosten, frankering, port, porto
costos de -- = portokosten
exempte/franc de -- = franco, portvrij
-- aeree = luchtport
-- pagate = frankering bij abonnement


porto (II) sub

1 haven
-- aeree = luchthaven
-- franc = vrijhaven
-- maritime/de mar = zeehaven
-- fluvial = rivierhaven
-- a/de marea = getijhaven
-- natural = natuurlijke haven
-- artificial = kunstmatige haven
-- de accesso facile = gemakkelijk te bereiken haven
-- de destination = haven van bestemming
-- de origine = haven van herkomst
-- industrial = industriehaven
-- de exportation = uitvoerhaven
-- piscatori/de pisca = vissershaven
-- interne/interior = binnenhaven
-- externe/exterior = buitenhaven
-- de transito = transitohaven
-- de transbordo = overslaghaven
-- a containers (A) = containerhaven
-- de discarga = loshaven
-- emporio/de scala = tussenhaven/aanleghaven
-- de yachts (A) = jachthaven
-- mundial = wereldhaven
-- de quarantena = quarantainehaven
-- de refugio = vluchthaven
-- commercial/mercantil/de commercio = handelshaven
-- militar/naval/de guerra = marinehaven
-- petroler = petroleumhaven
bucca/entrata del -- = havenmond
bassino de un -- = havenbekken/kom
lumines/luces del -- = havenlichten
policia del -- = havenpolitie
officio del -- = havenkantoor
quartiero del -- = havenwijk, havenkwartier
autoritates de -- = havenautoriteiten
capitano de -- = havenmeester
servicio del -- = havendienst
lancha {sj} del -- = havenbootje
derectos de -- = havenkosten/geld
entrar in le -- = de haven binnenlopen
facer entrar in le -- = binnenloodsen
facer scala a un -- = een haven aandoen


+ portorican adj

1 Portoricaans, van/uit Porto Rico


+ portoricano sub

1 bewoner van Porto Rico, Portoricaan


+ PortoRico sub nomine proprie

1 Porto Rico


portrait sub FRANCESE

1 portret
-- caracatural = karikaturaal portret
-- de familia = familieportret
-- juvenil = jeugdportret
-- feminin = vrouwenportret
-- equestre = ruiterportret
-- de copula = dubbelportret
-- fidel = sprekend portret
pinger un -- = een portret schilderen


portraitar {tretar} v

1 portretteren


portraitista {tretista} sub

1 portrettist, portretschilder, portretfotograaf


+ portuari adj

1 haven...
obrero/laborator/travaliator -- = havenarbeider/werker
bassino -- = havenbekken/kom
complexo -- = havencomplex
zona -- = havengebied
installationes -- = haveninstallaties
policia -- = havenpolitie
facilitates -- = havenfaciliteiten
exopero de obreros -- = havenstaking
regulamento -- = havenreglement
citate/urbe -- = havenstad
quartiero -- = havenkwartier/wijk
activitates -- = havenactiviteiten
derectos -- = liggeld
Rotterdam vive de su activitates -- = Rotterdam leeft van zijn haven


Portugal sub nomine proprie

1 Portugal


portugese adj

1 Portugees
lingua -- = Portugese taal, Portugees


portugese sub

1 Portugees (bewoner van Portugal)
2 Portugees (taal)


+ portulaca sub

1 BOTANICA postelein


+ portulacaceas sub pl

1 BOTANICA portulacaceae, portulacaceeën, posteleinfamilie


+ portulano sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES portulaan(kaart), kompaskaart


+ porzana sub

1 ZOOLOGIA porseleinhoentje


posa sub

1 het poseren, het zitten, houding, stand, pose
-- exhibitionista/exhibitionistic = exhibitionistische houding
2 geesteshouding
3 pose, gemaaktheid
4 PHOTOGRAPHIA belichting
tempore de -- = belichtingstijd
tabella de --s = belichtingstabel
photo(graphia) a -- = tijdopname
obturator a/de posa = zelfontspanner


posar v

1 poseren, een houding aannemen


posator sub

1 poseur, aansteller


position sub

1 plaats, ligging, positie, stand, MILITAR stelling
foco de -- = navigatie/boord/parkeerlicht
-- fortiate = dwangpositie
-- del sol = zonnestand
occupar un -- clave = een sleutelpositie innemen
guerra de --es = loopgravenoorlog
position de --s = loopgravenstelling
prisa de -- = stellingname
-- inclinate = scheve stand NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES AVIATION
indicar su -- = zijn positie opgeven
prender -- contra = stelling nemen tegen
2 houding, stand, positie (anque DANSA), ABSTRACTE standpunt
-- de reposo = ruststand
exponer su -- = zijn standpunt uiteenzetten
3 situatie, toestand, staat, stand (van zaken)
-- delicate = hachelijke toestand
-- desperate = wanhopige toestand
-- economic = economische toestand
-- financiari = financiële toestand
4 sociale positie, rang, stand, klasse
occupar un alte -- = een hoge positie innemen, een belangrijke functie hebben


+ positional adj

1 positioneel, stand... MATHEMATICA
valor -- de un cifra = positionele waarde van een cijfer
joco -- = positiespel


+ positionamento sub

1 positionering
-- accurate/de precision = nauwkeurige positionering


+ positionar v

1 positioneren


+ positionator sub

1 positioneerder


positiva sub

1 PHOTOGRAPHIA positief


positive adj

1 positief, bevestigend, gunstig, opbouwend
rolo -- = positieve rol
responsa -- = positief/gunstig antwoord
proposition -- = bevestigende zin
2 positief, zeker, vast(staand), tastbaar, werkelijk, reëel
(a)melioration -- = tastbare/reële verbetering
derecto -- = positief recht, geschreven recht
spirito -- = realistisch/nuchter mens
facto -- = vaststaand feit
LINGUISTICA E GRAMMATICA grado -- = stellende trap
philosophia -- = positieve wijsbegeerte
3 MATHEMATICA ELECTRICITATE etc., positief
electron -- = positief elektron, positron PHOTOGRAPHIA
imagine/proba/prova -- = positief beeld, positief
electricitate -- = positieve elektriciteit
polo -- = positieve pool, anode, pluspool
carga -- = positieve lading
numero -- = positief getal


positivismo sub

1 PHILOSOPHIA positivisme


positivista sub

1 PHILOSOPHIA positivist


+ positivista adj

1 PHILOSOPHIA positivistisch


+ positivistic adj

1 PHILOSOPHIA positivistisch
schola -- = positivistische school


positivitate sub

1 positiviteit
2 PHILOSOPHIA positiviteit
3 PHYSICA positieve geladenheid, positiviteit


positivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA positief, stellende trap


positon sub

1 PHYSICA posit(r)on


+ positonium sub

1 PHYSICA positonium


positron sub

1 PHYSICA posit(r)on


positura sub

1 positie, situatie, staat
2 houding, postuur


+ posologia sub

1 posologie, doseringsleer


+ posologic adj

1 posologisch


posseder v

1 bezitten, hebben, in bezit hebben
-- un fortuna = een fortuin bezitten
-- un bon memoria = een goed geheugen hebben
illa es possedite per un demonio = zij is bezeten door een demon
2 grondig kennen, beheersen
-- Interlingua = Interlingua beheersen


possedite adj

1 bezeten, gek, waanzinnig
-- del diabolo = door de duivel bezeten


possession sub

1 bezit, bezitting, bezitsrecht, eigendom
esser in -- de = in het bezit zijn van
esser in plen -- de su facultates mental = in het volle bezit van zijn geestelijke vermogens zijn
haber in su -- = in zijn bezit hebben
prender -- de = bezit nemen van
venir/entrar in -- de = in bezit komen van
--es ultramarin/de ultramar = overzeese gebiedsdelen
-- hereditari = erfbezit
derecto de -- = bezitsrecht
in -- particular = in particulier bezit
SPORT esser in -- del ballon = in balbezit zijn
2 het grondig kennen, het beheersen
-- de Interlingua = beheersing van Interlingua
3 bezetenheid


possessive adj

1 bezitsaanduidend, bezits..., JURIDIC bezitrechterlijk
instincto -- = bezitsinstinct
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA bezittelijk
pronomine -- = bezittelijk voornaamwoord


possessivitate sub

1 PSYCHOLOGIA bezitsdrang


possessor sub

1 eigenaar, bezitter
-- del casa = eigenaar van het huis
-- de sclavos = slavenhouder


possessori adj

1 JURIDIC bezitrechterlijk, possessoir
action -- = possessoire rechtsvordering
2 bezittend
classe -- = bezittende klasse


possibile adj

1 mogelijk
le melio -- = zo goed mogelijk
le minus -- = zo weinig mogelijk
le plus -- = zo veel mogelijk
le plus presto/tosto -- = zo spoedig mogelijk
le plus rapidemente -- = zo snel mogelijk
le plus tarde -- = zo laat mogelijk
concurrente -- = potentiële concurrent


possibile sub

1 het mogelijke
facer le -- = het mogelijke doen, zijn best doen


+ possibilemente adv

1 mogelijk, misschien


possibilitate sub

1 mogelijkheid, kans
vider le -- de = zijn kans schoon zien om
admitter le -- = de mogelijkheid openlaten
pagar secundo -- = naar vermogen/draagkracht betalen
il ha/existe un grande -- que = de kans is groot dat
vider le -- de = de kans schoon zien om
il non ha necun -- = daar is geen kans op
ille non ha le plus minime -- = hij heeft geen schijn van kans


post prep

1 achter, na
-- reflexion = bij nader inzien


post adv

1 achter, achteraan
2 daarna


post conj

1 -- que = aangezien, daar


posta sub

1 HISTORIA pleisterplaats, wisselplaats (voor postpaarden)
2 post, posterijen
-- restante = poste restante
-- aeree = luchtpost
papiro pro -- aeree = luchtpostpapier
-- militar = veldpost
-- per pipiones = duivenpost
servicio de -- = postdienst
empleato del -- = postbeambte
mandato de -- = postwissel
expedir per (le) -- = per post verzenden
cornetta de -- = posthoorn
museo del -- = postmuseum
3 postkantoor
officio del -- = postkantoor
officio central del --, -- central = hoofdpostkantoor


postal adj

1 post..., van de posterijen
officio -- = postkantoor
distribution -- = postbestelling
servicio -- = postdienst
servicio -- aeree = luchtpostdienst
agentia -- = postagentschap
union -- = postunie
invio -- = postzending
transporto -- = postvervoer
traino -- = posttrein
avion -- = postvliegtuig
diligentia -- = postkoets
lege -- = postwet
cassa -- = brievenbus
codice -- = postcode
numero de codice -- = postcodenummer
tarifa -- = posttarief
convention -- = postverdrag
traffico -- = postverkeer
districto -- = postdistrict
carta -- = briefkaart
cheque (A) -- = girocheque
conto -- = postrekening
pecia -- = poststuk
pacchetto/pacco -- = postpakket
servicio de pacchettos/paccos -- = postpakketdienst
timbro -- = postzegel
mandato/giro -- = postwissel
adresse -- = postadres
sacco -- = postzak
vendita -- = postorder
communication -- = postverbinding
volo -- = postvlucht
prescription -- = postvoorschrift
secreto -- = briefgeheim
empleato -- = postbeambte
cassa de sparnio -- = postspaarbank


postar (I) v

1 posteren, opstellen, plaatsen
-- le sentinellas = de schildwachten uitzetten


postar (II) v

1 posten, op de bus doen


+ postbellic adj

1 naoorlogs
periodo -- = naoorlogse periode
crise/crisis -- = naoorlogse crisis
mentalitate -- = naoorlogse mentaliteit


+ postclassic adj

1 postklassiek
litteratura -- = postklassieke literatuur


+ postcolonial adj

1 postkoloniaal


+ postcombustion sub

1 naverbranding


postcommunion sub

1 CATHOLIC postcommunie


+ postcommunismo sub

1 postcommunisme


+ postcommunista sub

1 postcommunist


+ postcommunista adj

1 postcommunistisch


+ postconciliar adj

1 postconciliair


+ postconsonantic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA na een medeklinker staand
position -- = positie na een mede-klinker


+ postcunabulo sub

1 postcunabel


+ postdata sub

1 postdatering


postdatar v

1 postdateren
-- un littera = een brief postdateren
cheque (A) postdatate = gepostdateerde cheque


+ postdatation sub

1 postdatering
-- de un documento = postdatering van een dokument


+ postdeman adv

1 overmorgen


postdiluvian adj

1 postdiluviaans, na de zondvloed


+ poste sub

1 paal, post, staak
-- de execution = executiepaal
-- de tortura/tormento = folterpaal
-- indicator = wegwijzer
-- telegraphic = telegraafpaal
-- de signalisation = seinpaal
-- de angulo = hoekpaal


postea adv

1 daarna, later
controlar/verificar -- = nachecken


+ postepileptic adj

1 MEDICINA postepileptisch


+ poster sub (A)

1 poster


postere adj

1 volgend


posterior sub

1 zitvlak, achterste, achterwerk
cader super su -- = op zijn gat vallen


posterior adj

1 volgend (op), plaats hebben (na), later (dan), achterste, achter...
le documento es -- a 1900 = het document is van na 1900
a un momento -- = op een later tijdstip
parte -- = achterzijde
parte -- del corpore = achterlijf
parte -- del casa = achterhuis
faciada -- = achtergevel
pariete -- = achterwand
camera -- = achterkamer
lumine/luce -- = achterlicht
gamba -- = achterpoot
porta -- = achterdeur
sedia -- = achterzitplaats, achterbank, duozitting, buddy-seat
axe -- = achteras
rota -- = achterrad/wiel
tasca -- = achterzak
pneu(matico) -- = achterband
platteforma -- = achterbalkon (van tram)
entrata -- = achteringang
effecto -- = nawerking
novas recipite posteriormente = nagekomen berichten
haber un effecto -- = nawerken


posterioritate sub

1 posterioriteit, het later vallen, het van later datum zijn
le -- de un evento = het later vallen van een gebeurtenis


posteriormente adv

1 later, na
venir -- a un persona = na iemand komen


posteritate sub

1 nageslacht, nazaten
le judicio del -- = het oordeel van het nageslacht


posterna sub

1 achterdeur(tje), achteruitgang


+ postexistentia sub

1 THEOLOGIA postexistentie


+ postfacio sub

1 nawoord, nabericht


+ postfebril adj

1 MEDICINA postfebriel


+ postfrontal adj

1 METEOROLOGIA postfrontaal


postglacial adj

1 GEOLOGIA postglaciaal, van na de ijstijd
sedimentos -- = postglaciale afzettingen
periodo -- = postglaciale periode


+ postguerra sub

1 periode na de oorlog, naoorlogse jaren/tijd
de -- = naoorlogs
casas del -- = naoorlogse huizen


+ posthitis sub

1 MEDICINA voorhuidsontsteking


posthume adj

1 postuum, komend/verschijnend na de dood, nagelaten
filio -- = zoon die geboren is na de dood van de vader
obra -- = nagelaten werk
influentia -- = postume invloed
homage -- = postume hulde
gloria -- = posthume glorie


+ posthypophyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA hypofyseachterkwab, posthypofyse


posticie adj

1 vals, onecht, namaak..., kunst...
dentes -- = valse tanden
dentatura -- = kunstgebit
pilo -- = vals haar
capillos -- = haarwerk
cilios -- = valse wimpers
naso -- = feestneus
barba -- = valse baard


postilion sub

1 voorrijder, postrijder, postiljon
cornetta de -- = posthoorn


+ postimpressionismo sub

1 PICTURA postimpressionisme


+ postimpressionista sub

1 PICTURA postimpressionist


+ postimpressionista adj

1 PICTURA postimpressionistisch


+ postindustrial adj

1 postindustrieel
societate -- = postindustriële samenleving
periodo -- = postindustriële periode


postliminio sub

1 JURIDIC postliminium


+ postludio sub

1 MUSICA naspel, postludio


+ postluminescentia sub

1 nalichting


+ postmedieval adj

1 van na de Middeleeuwen


postmeridian adj

1 na de middag plaatshebbend, namiddag...
reunion -- = middagvergadering
concerto -- = middagconcert
programma -- = middagprogramma
session -- = middagzitting
visita -- = middagvisite/bezoek
promenada -- = middagwandeling
prece/precaria/oration -- = middaggebed
edition -- = middageditie


postmeridie sub

1 (na)middag
heri -- = gistermiddag
a tres horas del -- = om drie uur 's middags
edition del -- = middageditie
jornal del -- = middagkrant
oration/prece/precaria del -- = middaggebed
servicio del -- = middagdienst
calor del -- = middaghitte
veste/roba del -- = middagjapon
equipa del -- = middagploeg
programma del -- = middagprogramma
session del -- = middagzitting
reunion del -- = middagvergadering
promenada del -- = middagwandeling


+ postmoderne adj

1 postmodern


+ postmodernismo sub

1 postmodernisme


+ postmodernista adj

1 postmodernistisch


+ postmodernista sub

1 postmodernist


+ postmortal adj

1 postmortaal


+ postnatal adj

1 MEDICINA postnataal
depression -- = postnatale depressie


+ postnuptial adj

1 van na het huwelijk


posto sub

1 post, standplaats, wachthuis, (politie)post, plaats waar bepaalde installaties/machines zijn opgesteld
-- de pumperos = brandweerpost
-- avantiate = vooruitgeschoven post, voorpost
-- de ascolta = (af)luisterpost
-- de observation = observatiepost, waarnemingspost
-- de commandamento = commandopost
-- de policia = politiepost
-- de frontiera = grenspost
-- de succurso = hulppost, E.H.B.O.
-- clave = sleutelpositie
-- de controlo/de surveliantia = controlepost
-- de honor = ereplaats
-- isolate = buitenpost
-- missionari = missiepost, zendingspost
-- de Cruce Rubie = rodekruispost
2 functie, ambt, betrekking, plaats
-- de labor/de travalio = arbeidsplaats
-- de ministro = ministerspost
-- de Secretario General del U.M.I = functie van Secretaris Generaal van de U.M.I.
-- vacante = vakante betrekking, vacaturepost
conservar su -- = zijn betrekking behouden, aanblijven


+ postoperative adj

1 na de operatie plaatsvindend


+ postoperatori adj

1 na de operatie plaatsvindend
tractamento -- = nabehandeling


postponer v

1 uitstellen (tot), opschorten (tot)
-- un reunion = een vergadering uitstellen
-- un appunctamento = een afspraak verschuiven
-- pro tempore illimitate = voor onbepaalde tijd uitstellen
-- un decision = een besluit opschorten
2 achter iets anders plaatsen, achteraan plaatsen


postponimento sub

1 het uitstellen, het opschorten, opschorting


postposition sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA achteropplaatsing, postpositie


postpositive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA achterop geplaatst, postpositief
pronomine -- = postpositief voornaamwoord


+ postprandial adj

1 van na het middagmaal, postprandiaal


+ postpubertate sub

1 postpuberteit


postquam conj

1 nadat


+ postrevolutionari adj

1 postrevolutionair


+ postromantic adj

1 postromantisch
litteratura -- = postromantische literatuur


+ postscholar adj

1 na de leerplicht komend
inseniamento -- = vervolgonderwijs, herhalingsonderwijs


postscripto sub

1 naschrift, postscriptum, P.S.


+ postsonorisar v

1 FILM postsonoriseren


+ postsonorisation sub

1 FILM postsonorisatie


+ postsynaptic adj

1 BIOLOGIA postsynaptisch


+ postsynchronisar v

1 FILM nasynchroniseren, indubben
film (A) postsynchronisate = nagesynchroniseerde film


+ postsynchronisation sub

1 FILM nasynchronisatie, indubbing
-- de un film (A) = nasynchronisatie van een film


+ posttransfusional adj

1 sida -- = aids als gevolg van een een (bloed)transfusie


+ posttraumatic adj

1 posttraumatisch
crise (-isis) -- = posttraumatische crisis


+ postulante sub

1 postulant, kandidaat, sollicitant
2 CATHOLIC postulant, proponent


+ postular v

1 PHILOSOPHIA MATHEMATICA etc., postuleren, als waar aannemen


+ postulation sub

1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA etc., postulering, vooronderstelling


+ postulato sub

1 PHILOSOPHIA MATHEMATICA etc., postulaat, aanname, veronderstelling


+ postulator sub

1 iemand die iets postuleert
2 CATHOLIC, postulator


+ postuniversitari adj

1 postuniversitair, postacademiaal, postdoctoraal
cursos -- = postacademiale cursussen
studio -- = postuniversitaire studie


postura sub

1 (lichaams)houding, postuur
-- menaciante = dreigende houding, dreighouding (van dier)
-- inexplicabile = onverklaarbare houding
-- fortiate = dwangligging
adoptar le -- adequate = zich in postuur stellen
adoptar un -- reactionari = zich reactionair opstellen
in un -- multo incommode = in een ongemakkelijke houding
cambiar de -- = van houding veranderen


+ postural sub

1 postureel, met de lichaamshouding verband houdend


posturar v

1 een (gemaakte) houding aannemen, poseren


+ postvaccinal adj

1 MEDICINA, postvaccinaal


+ postvocalic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, postvocalisch, volgend op een klinker


potabile adj

1 drinkbaar, geschikt om te drinken
aqua -- = drinkwater
-- non potabile! = geen drinkwater!
vino -- = drinkbare wijn
2 auro -- = vloeibaar goud (goudchloride opgelost in een etherische olie)


+ potabilisar v

1 drinkbaar maken, zuiveren (water)


+ potabilisation sub

1 het drinkbaar maken, het zuiveren (van water)


potabilitate sub

1 drinkbaarheid (van water)


+ potamogeton sub

1 BOTANICA fonteinkruid
-- acutifolie = spitsbladig fonteinkruid
-- obtusifolie = stompbladig fonteinkruid


+ potamogetonaceas sub pl

1 BOTANICA fonteinkruidfamilie


+ potamologia sub

1 potamologie, studie van rivieren


+ potamologic adj

1 potamologisch


potar v

1 drinken


potassa sub

1 CHIMIA, potas, kaliumcarbonaat, kali
-- caustic = bijtende potas, kaliumhydroxyde
sulfato de -- = zwavelzure potas
bromuro de -- = kaliumbromide
percentage de -- = kaligehalte
lixivia de -- = kaliloog
cupa a -- = potaskuip
banio alcalin de -- = loogbad
fabrication de -- = potasbereiding
fabrica de -- = potasbranderij


potassic adj

1 CHIMIA, kalium..., kali..., potas...
sal -- = kali(um)zout, potaszout
cyanuro -- = cyaankali


potassium sub

1 CHIMIA, kalium
chloruro de -- = kaliumchloride
cyanuro de -- = cyaankali
chlorato de -- = kaliumchloraat
mina de -- = kalimijn


potentato sub

1 potentaat, FIGURATE iemand die zich zeer laat gelden


potente adj

1 machtig, invloedrijk, machthebbend
rege -- = machtige koning
personage = invloedrijk personnage
2 krachtig, sterk, doeltreffend
armea -- = sterk leger
motor -- = krachtige motor
frenos -- = krachtige remmen
remedio -- = sterk/krachtig geneesmiddel
voce -- = krachtige stem
somnifero -- = krachtig werkend slaapmiddel
personalitate -- = krachtige/sterke persoonlijkheid
reconforto -- = grote troost
3 (sexueel) potent


+ potente sub

1 machtige
le --s del terra/de iste mundo = de machtigen der aarde


potentia sub

1 macht, kracht, vermogen, sterkte, potentie
-- de imagination = verbeeldingskracht, fantasie
-- de travalio/de labor = werkcapaciteit
-- de un armea = sterkte van een leger
-- de un machina = vermogen van een machine
-- de 60 c.v./h.p = vermogen van 60 pk
-- real = werkelijk vermogen
-- elevatori = hefvermogen
-- indicate = aangegeven vermogen
-- de frenage = remvermogen
--s occulte = verborgen krachten/machten
-- paterne = vaderlijke macht
-- parental = ouderlijke macht
-- electric = electrische kracht
--s celeste = hemelse machten
--s infernal = helse machten
-- diabolic = duivelse macht
sentimento de su -- = machtsgevoel
2 MATHEMATICA, macht
--s homogenee = gelijksoortige machten
elevar un numero al tertie -- = een getal tot de derde macht verheffen
serie de --s = machtreeks
3 POLITICA, mogendheid, macht
le grande --s = de grote mogendheden
-- mundial = wereldmogendheid, wereldmacht
-- maritime = zeemogendheid
-- colonial = koloniale mogendheid
-- occidental = westerse mogendheden
--s del axe = spil/asmogendheden
--s belligerente = oorlogvoerende mogendheden


potential adj

1 potentieel, mogelijk, in potentie/aanleg aanwezig
LINGUISTICA E GRAMMATICA
modo -- = potentialis
cliente -- = potentiële klant
criminal -- = potentiële crimineel
adversario -- = potentiële tegenstander PHYSICA
energia -- = potentiële energie
PHYSICA differentia -- = potentiaalverschil


potential sub

1 potentieel, beschikbaar vermogen
-- de guerra = oorlogspotentieel
-- de destruction excessive = overkill
2 PHYSICA potentiaal, spanning
unitate de -- = potentiaaleenheid
-- attractive/de attraction = aantrekkingspotentiaal
differentia de -- = potentiaalverschil
differentia de -- de contacto = contactpotentiaal
3 CHIMIA, exponent
-- de hydrogeno = waterstofexponent, pH
4 MATHEMATICA, potentiaalfunctie
5 LINGUISTICA E GRAMMATICA, potentialis


potentialitate sub

1 potentialiteit, latente kracht, potentieel vermogen
-- economic de un interprisa = economisch potentieel vermogen van een onderneming


potentilla sub

1 BOTANICA ganzerik, vijfvingerkruid
-- erecte = tormentil
-- argentee = zilverganzerik, viltganzerik
-- anserin = zilverschoon
-- rampante = kruipende ganzerik


+ potentiometria sub

1 ELECTRICITATE, potentiometrie


+ potentiometric sub

1 ELECTRICITATE, potentiometrisch
filo -- = meetdraad
titration -- = potentiometrische titratie
analyse (-ysis) -- = potentiometrische analyse


+ potentiometro sub

1 ELECTRICITATE, potentiometer, spanningsmeter


poter v

1 kunnen, in staat zijn, vermogen
2 mogen, toestemming hebben, het recht hebben
3 kunnen, mogelijk zijn


poter sub

1 vermogen, kracht
-- absorbente/de absorption = absorptievermogen PHYSICA
-- calorific = verwarmingsvermogen, calorische waarde
-- rotatori = draaiingsvermogen
-- creator = scheppingsvermogen
-- acustic = geluidvermogen
-- de accommodation = aanpassingsvermogen
-- de observation = waarnemingsvermogen, opmerkingsgave
-- refractive = straalbrekend vermogen
-- de assimilation = assimilatievermogen
-- imaginative = verbeeldingskracht
-- seductor = verleidingskracht
-- persuasive = overredingskracht
-- nutritive = voedingswaarde
2 macht, gezag
aviditate de -- = machtsbegeerte
monopolio de -- = machtsmonopolie
formation del -- = machtsvorming
usurpation del -- = machtsusurpatie
plen --(es) = blanco volmacht
dar plen --(es) a un persona = iemand onbeperkte volmacht geven
abuso de -- = machtsmisbruik
excesso de -- = machtsoverschrijding
bloco de -- = machtsblok
apparato del -- = machtsapparaat
organo del -- = machtsorgaan
separation/division del --es = machtenscheiding
-- statal = staatsmacht
-- central = central gezag, centrale overheid
-- constituente = grondwetgevende macht
-- executive = uitvoerende macht
-- judiciari/judicial = rechterlijke macht
-- legislative = wetgevende macht
-- absolute = absolute macht/gezag
-- temporal = wereldlijke macht (van de paus)
-- de decision = beslissingsbevoegdheid
arrogantia del -- = arrogantie van de macht
acceder al -- = tot de macht komen
aspirar al -- = naar macht streven
centralisar le -- = de macht concentreren
discentralisar le -- = de macht spreiden
discentralisation del -- = spreiding van de macht
avide de -- = begerig naar macht
appetito/aviditate de -- = machtswellust
equilibrio/balancia de -- = machtsevenwicht
detentor del -- = machthebber
prender/assumer le -- = de macht overnemen/grijpen
esser al -- = aan de macht zijn
esser al apice de su -- = op het toppunt van zijn macht zijn


potestate sub

1 macht, gezag


+ potestative adj

1 JURIDIC, potestatief
condition -- = potestatieve voorwaarde


potion sub

1 MEDICINA, drankje
-- febrifuge = koortsdrankje
-- purgative = purgeerdrankje
-- soporific = slaapdrankje
-- magic = wondermiddel
prescriber un -- = een drankje voorschrijven
prender/ingerer un -- = een drankje innemen


+ potomania sub

1 MEDICINA, drankzucht


+ potometro sub

1 potometer


potpourri sub FRANCESE

1 MUSICA, potpourri, medley


+ potteria sub

1 aardewerk
-- brute = grof aardewerk
argilla de -- = pottenbakkersklei
2 aardewerkfabricage
3 pottenbakkerij


pottero sub

1 aardewerkfabrikant/handelaar
2 pottenbakker
furno de -- = pottenbakkersoven
torno de -- = pottenbakkersschijf/wiel


+ potto sub

1 pot, (stop)fles(je)
-- pro confitura/pro confectura = jampot
-- a/de flores = bloempot
-- a/de bira = bierpul
-- de vitro = glazen pot
-- de gres = aarden pot
-- de gres de Colonia = Keulse pot
-- de crema = pot crème
-- de escappamento = knalpot, uitlaat
-- fumigene = rookpot/bus
planta in -- = potplant
diantho in -- = potanjer
cambiar de -- = verpotten


+ poujadismo {oe} sub

1 poujadisme


+ poujadista {oe} sub

1 poujadist


+ poujadista {oe} adj

1 poujadistisch


pourboire sub FRANCESE

1 fooi
systema de --s = fooienstelsel
prender/acceptar un -- = een fooi aannemen
un florino de -- = een gulden fooi
dece florinos includite le -- = tien gulden inclusief fooi


+ pousse-café sub FRANCESE

1 pousse-café


povre adj

1 arm, behoeftig, schamel, karig, sjofel, pover
quartiero -- = achterbuurt, armenwijk
-- in calorias = caloriearm
-- in proteinas = eiwitarm
2 arm, zielig, beklagenswaardig


+ povre sub

1 arme BIBLIA
--s de spirito = armen van geest
domo/casa/asylo de --s = armenhuis


povressa sub

1 armoede, armoedigheid, behoeftigheid, schraalheid
-- del solo = schraalheid/onvruchtbaarheid van de grond/bodem
-- intellectual = geestelijke armoede
-- secrete/celate = stille armoede
-- dorate = vergulde armoede
-- imperante = heersende armoede
reducer al -- = tot de bedelstaf brengen


povretto sub

1 arme ziel, arm kleintje, stakkertje


practic adj

1 praktisch, bruikbaar, op de praktijk gericht, utilitair
experientia -- = praktijkervaring
examine -- = praktijkexamen
formation -- = praktijkopleiding
exemplo -- = praktijkvoorbeeld
2 gemakkelijk, handig, gunstig, doelmatig
3 realistisch, praktisch
4 practicamente necuno = praktisch niemand


practica sub

1 praktijk, ervaring, oefening, vaardigheid
theoria e -- = theorie en praktijk
in le -- = in de praktijk
in le -- isto es difficile de realisar = dat is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar
poner/mitter in -- = in praktijk brengen, toepassen
perder le -- de = afleren
un representante con multe -- = een geroutineerde vertegenwoordiger
le -- face le maestro = oefening baart kunst
facer --s = stage lopen
2 uitoefening, beoefening, het uitoefenen, het beoefenen
3 toepassing, aanwending, gebruik
--s criminal = misdadige praktijken
--s illegal = illegale praktijken
--s ceremonial = ceremoniële praktijken
--s obscur = duister praktijken
-- obsolete/antiquate = verouderd gebruik
-- establite = gebruikelijke praktijk


practicabile adj

1 uitvoerbaar, doenlijk, haalbaar, werkbaar
projecto -- = uitvoerbaar plan
iste methodo non es -- = deze methode is niet werkbaar
compromisso -- = werkbaar compromis
2 bruikbaar, toepasbaar
3 begaanbaar, berijdbaar, bevaarbaar
cammino -- = begaanbare weg


practicabilitate sub

1 uitvoerbaarheid, haalbaarheid
2 bruikbaarheid, toepasbaarheid
3 begaanbaarheid, berijdbaarheid, bevaarbaarheid
-- de un sentiero = begaanbaarheid van een pad


practicante sub

1 praktikant, student die praktiseert, etc.


practicar v

1 uitoefenen, beoefenen, in praktijk brengen, praktiseren
-- un sport (A) = een sport beoefenen
-- un profession = een beroep uitoefenen
-- un mestiero = een ambacht uitoefenen
-- le piano = piano studeren
-- le arte de pinger = de schilderkunst beoefenen
-- le virtute = de deugd beoefenen
-- le caritate = liefdadigheid bedrijven, aalmoezen geven
2 voortdurend gebruiken, in de praktijk toepassen
-- Interlingua = Interlingua gebruiken


+ practicitate sub

1 praktisch karakter/waarde/aspect
-- de un methodo de inseniamento = praktische waarde van een onderwijsmethode


Praga sub nomine proprie

1 Praag


+ pragese sub

1 Prager


+ pragese adj

1 Praags, van Praag


pragmatic adj

1 pragmatisch, praktisch, praktijkgericht, nuchter
activitate -- = pragmatische activiteit
decision -- = pragmatische beslissing
2 PHILOSOPHIA pragmatisch
3 HISTORIA sanction -- = pragmatieke sanctie


pragmatica sub

1 PHILOSOPHIA pragmatiek
2 HISTORIA pragmatieke sanctie


pragmatismo sub

1 pragmatisme


pragmatista sub

1 pragmaticus
2 PHILOSOPHIA pragmatist


+ pragmatista adj

1 PHILOSOPHIA pragmatistisch
philosophia -- = pragmatistische filosofie


+ pragmatistic adj

1 PHILOSOPHIA pragmatistisch
currentes -- = pragmatistische stromingen


prairie sub FRANCESE

1 weide, grasvlakte, prairie
foco/incendio de -- = prairiebrand


+ prakrite adj

1 het Prakrit betreffend


+ prakrito sub

1 Prakrit (Oud-indisch dialect)


+ pralina sub

1 praline
-- al ceresia = kersenbonbon
-- al liquor = likeurpraline


prander v

1 eten, het middagmaal gebruiken, lunchen


prandio sub

1 middagmaal, lunch
-- legier = lichte maaltijd
-- abundante = overvloedige maaltijd
-- pantagruelic = zeer overvloedige maaltijd
-- de labor/travalio = werklunch
hora de -- = etenstijd
servir le -- = het middagmaal opdienen


+ praseodymium sub

1 CHIMIA praseodymium (element 59)


+ pratense adj

1 BOTANICA in de weiden groeiend
flor -- = weidebloem
trifolio -- = akkerklaver, beemdklaver
poa -- = veldbeemdgras
lathyro -- = veldlathyrus
salvia -- = veldsalie
thesio -- = weidebergvlas
gagea -- = weidegeelster
hieracio -- = weidehavikskruid
avena -- = beemdhaver
geranio -- = beemdooievaarsbek
phleo -- = lammerstaart


prateria sub

1 weide, grasvlakte


praticultor sub

1 boer die weidegras kweekt, weideboer


praticultura sub

1 grasbouw, weidecultuur
interprisa de -- = weidebedrijf


prato sub

1 weide, weiland
-- alpestre = alpenweide
-- communal = meent
flor de -- = weidebloem
--s herbose = grazige weiden
falcar un -- = een weiland maaien


+ prau sub

1 prauw


prave adj

1 verdorven, verkeerd, slecht, pervers


pravitate sub

1 verdorvenheid, verkeerdheid, slechtheid, perversiteit


+ praxis sub

1 praxis, het handelen, gebruik, praktijk (anque PHILOSOPHIA)


+ preadamismo sub

1 RELIGION preadamismo


+ preadamita sub

1 RELIGION preadamiet


+ preadamita adj

1 RELIGION preadamitisch, van voor Adams tijd


+ preadamitic adj

1 RELIGION preadamitisch, van voor Adams tijd


+ Prealpes sub nomine proprie plural

1 Voor-Alpen


+ prealpin adj

1 pre-alpien, pre-alpijns, tot de Voor-Alpen behorend
valleas -- = valleien van de Voor-Alpen
relievo -- = pre-alpien reliëf


preambular v

1 een inleiding maken voor, preambuleren


+ preambular adj

1 inleidend, voorafgaand


preambulo sub

1 inleiding, uitweiding vooraf, voorwoord, preambule, considerans
sin --s = zonder omwegen, onomwonden


+ preamplification sub

1 TECHNICA voorversterking


+ preamplificator sub

1 TECHNICA voorversterker


+ preanesthesia sub

1 MEDICINA preanesthesie


+ preannunciar v

1 van te voren aankondigen


+ preannunciation sub

1 vooraankondiging


+ preannunciator sub

1 iemand die van te voren aankondigt


+ preavisar v

1 van te voren informeren


+ preaviso sub

1 voorafgaande kennisgeving/aankondiging
un visita sin -- = een onaangekondigd bezoek


+ prebellic adj

1 van voor de oorlog, vooroorlogs
periodo -- = vooroorlogse periode
mentalitate -- = vooroorlogse mentaliteit
economia -- = vooroorlogse economie


+ prebenda sub

1 CATHOLIC prebende


+ prebendal adj

1 van een prebende
2 van een prebendaris/domheer


+ prebendario sub

1 prebendaris, domheer


+ precalefacer v

1 voorverwarmen, voorverhitten


+ precalefaction sub

1 voorverwarming, voorverhitting


+ precalefactor sub

1 voorverwarmer, voorverhitter


+ precambrian adj

1 mbt het Precambrium, precambrisch


+ precambriano sub

1 GEOLOGIA Precambrium


+ precancerose adj

1 MEDICINA precancereus


precar v

1 bidden
precar con fervor = vurig bidden
2 bidden (om), dringend verzoeken


precari adj

1 JURIDIC precair, ter bede bezeten
2 precair, wankel, onzeker, onbestendig, hachelijk, bedenkelijk, broos, zorgelijk
situation -- = zorgelijke/hachelijke toestand
sanitate -- = broze gezondheid


+ precaria sub plural

1 gebed
-- matutin/del matino = ochtendgebed, morgengebed
-- del vespera/vespere = avondgebed
-- ardente/fervente = vurig/krachtig gebed
-- eucharistic = eucharistisch gebed
-- jaculatori = schietgebedje
-- final = slotgebed
-- choral = koorgebed
libro de -- = gebedenboek
sedia de -- = bidstoel
precaria de -- = boetgebed
molino a --s = gebedsmolen
curation per (le) -- = gebedsgenezing
dicer un -- = een gebed uitspreken
psalmodiar --s = gebeden eentonig opzeggen
exaudir un -- = een gebed verhoren


precarietate sub

1 broosheid, onbestendigheid, vergankelijkheid, onzekerheid, hachelijkheid, het precaire
le -- del situation = de hachelijkheid van de situatie


+ precatori adj

1 verzoekend, biddend


precaution sub

1 voorzorg, voorzorgsmaatregel
prender mesuras de -- = voorzorgsmaatregelen nemen
2 voorzichtigheid, behoedzaamheid, omzichtigheid
excesso de -- = overmatige/overdreven voorzichtigheid
per -- = uit voorzorg
con -- = voorzichtig, met voorzichtigheid
sin -- = onvoorzichtig
ager con -- = voorzichtig te werk gaan


+ precautional adj

1 mbt voorzorg
mesura -- pro le mantenimento del ordine public = voorzorgsmaatregel voor het handhaven van de openbare orde
2 mbt voorzichtigheid


+ precautionar (se) v

1 voorzorgsmaatregelen nemen


+ precautionari adj

1 Zie: precautional


prece sub

1 gebed, bede, smeekbede
-- jaculatori = schietgebed


precedente sub

1 precedent
crear un -- = een precedent scheppen
invocar/allegar un -- = zich op een precedent beroepen
servir de -- = als precedent dienen
sin -- = zonder precedent, zonder weerga, uniek, ongekend, nog nooit vertoond


+ precedente adj

1 voorafgaand
pagina -- = voorafgaande bladzijde
como nos lo ha dicite precedentemente = zoals wij dat van te voren hebben gezegd


precedentia sub

1 het voorafgaan
2 voorrang, prioriteit, het voorgaan
derecto de -- = voorrangsrecht
cammino de -- = voorrangsweg
haber -- = voorrang hebben
dar -- = voorrang geven/verlenen
dar -- al politica de empleo = voorrang geven aan het werkgelegenheidsbeleid
matrice de -- = precedentiematrix
3 groter belang


preceder v

1 voorgaan, vooraf (laten) gaan, de voorrang hebben
facer -- = doen voorafgaan
le fama del artista le habeva precedite = de roep van de kunstenaar was hem vooruitgegaan
recapitulation de lo que precede = korte inhoud van het voorafgaande
le existentia precede le essentia = de existentie gaat vooraf aan de essentie (Sartre)


preceptive adj

1 voorschriften gevend
disposition -- = gebodsbepaling


precepto sub

1 voorschrift, regel, gebod (anque RELIGION)
-- del ecclesia = kerkgebod
-- legal = wettelijk voorschrift
-- imperative = dwingend voorschrift
--s ethic = ethische voorschriften
le --s del moral = de regels van de moraal


preceptor sub

1 leermeester, leraar
2 huisonderwijzer, gouverneur


+ preceptoral adj

1 als een leermeester


precession sub

1 ASTRONOMIA precessie
-- lunisolar = lunisolaire precessie
-- del equinoctios = precessie van de dag- en nachteveningspunten


+ precessional adj

1 van/mbt de precessie


+ prechristian adj

1 voorchristelijk
religiones -- del mundo classic = voorchristelijke religies van de klassieke wereld


preciar v

1 prijzen (de prijs vaststellen)
2 waarderen, appreciëren, op prijs stellen


precider v

1 afsnijden


precio sub

1 prijs, waarde
augmentar/altiar le --s = de prijzen verhogen
augmento/augmentation/altiamento del --s = prijsverhoging EC
formation del --s = prijsvorming
bassar/reducer/diminuer le --s = de prijzen verlagen/afslaan
reduction/diminution del --s = prijsverlaging
blocar le --s = een prijzenstop afkondigen
le --s monta = de prijzen stijgen
a medie -- = voor half geld
a -- de costo = tegen kostprijs
a -- reducite = tegen gereduceerde prijs, met korting
benzina/gasolina a -- reducite = witte benzine
magazin a --s reducite = discountzaak, kortingswinkel
catalogo/lista de --s = prijslijst
nivello de --s = prijspeil
politica de --s = prijspolitiek
battalia del --s = prijzenslag
oscillation/variation/fluctuation de --s = prijsschommeling
movimento de --s = prijsbeweging
cartel de --s = prijskartel
index/indice de --s = prijzenindex
etiquetta de -- = prijskaartje
mechanismo del --s = prijsmechanisme
evolution del --s = prijsontwikkeling
spiral del --s = prijsspiraal
stabilisation del --s = prijsstabilisatie
blocamento de --s = prijsstop
accordo de/super le --s = prijsafspraak
calculo del --s = prijsberekening
adjustamento del --s = prijsaanpassing
-- avantagiose = voordelige/gunstige prijs
-- exorbitante = buitensporige/exorbitante prijs
--s competitive/concurrential = concurrerende prijzen
-- fixe = vaste prijs
-- maximal/maxime = hoogste prijs
-- minimal/minime = minimumprijs
-- de favor = speciale prijs
-- medie = gemiddelde prijs
-- moderate = matige prijs
-- astronomic = zeer hoge prijs
-- de fabrica = fabrieksprijs
-- de location = huurprijs
-- de bursa = beursprijs
-- de tritico = tarweprijs
-- de benzina/gasolina = benzineprijs
-- indicative/consiliate = richtprijs, adviesprijs
-- global = totaalprijs
-- de introduction = introductieprijs
-- de garantia = garantieprijs
-- de reclamo = reclameprijs
-- demandate = vraagprijs
-- unic/unitari = eenheidsprijs
-- de taxation = taxatieprijs
-- de catalogo = catalogusprijs
-- agricole/agricultural = landbouwprijs
-- de inscription = intekenprijs
-- nette = nettoprijs
-- brute = brutoprijs
-- de apertura = openingsprijs
-- de entrata/ingresso = entreeprijs
-- de vendita = verkoopprijs, winkelprijs
-- de factura = factuurprijs
-- de emission = emissieprijs
-- de mercato = marktprijs
-- unitari = eenheidsprijs
-- usurari = woekerprijs
--s autumnal = najaarsprijzen
-- de limine = drempelprijs
-- currente = geldende prijs
-- derisori/irrisori = spotprijs
a -- vil = voor/tegen een spotprijs
comprar a -- de fabrica = tegen fabrieksprijs kopen
a medietate de -- = tegen/voor halve prijs
a qualcunque -- = tot elke prijs
a necun -- = voor geen prijs
al/pro le -- de = tegen de prijs van
2 prijs, beloning, premie
-- Nobel = Nobelprijs
distribution del --s = prijsuitreiking
conceder un -- = een prijs toekennen
een -- halen/winnen = ganiar un premio


preciose adj

1 kostbaar, waardevol
objectos -- = kostbaarheden
petra -- = edelsteen
metallos -- = edele metalen
tempore -- = kostbare tijd
2 gemaakt, gezocht, geaffecteerd


preciositate sub

1 kostbaarheid
2 gekunsteldheid, onnatuurlijkheid, geaffecteerdheid, precieusheid


+ precipitabile adj

1 CHIMIA precipitabel, vatbaar voor neerslaan


precipitante sub

1 CHIMIA stof waardoor een neerslag ontstaat, precipitant


precipitar v

1 naar beneden gooien/storten
-- se super le inimico = zich op de vijand storten
le feminas se ha precipitate super le occasiones = de vrouwen vlogen op de koopjes af
2 naar beneden vallen
-- del scala = van de trap vallen
3 versnellen, verhaasten, bespoedigen
-- su passos/su marcha {sj} = sneller gaan lopen
-- le eventos = de gebeurtenissen verhaasten
-- le ruina = de ondergang verhaasten
io non vole -- me = ik wil niet voorbarig zijn
4 CHIMIA neerslaan
5 METEOROLOGIA condenseren en neervallen (als sneeuw en regen)


precipitate adj

1 snel, haastig, overhaast, overijld
decision/conclusion -- = overhaast besluit
partita -- = overhaast vertrek
decision -- = overhaaste beslissing
eventos -- = snel opeenvolgende gebeurtenissen
con passo -- = met haastige schreden


precipitation sub

1 het neerstorten, het voorover vallen
2 val (voorover)
3 het verhaasten, verhaasting, het overhaasten, overhaasting
4 CHIMIA het neerslaan, precipitatie
5 METEOROLOGIA neerslag
-- atmospheric = atmosferische neerslag
-- pluvial/pluviose = regenval
-- nival/nivose = sneeuwval
quantitate de -- = neerslaghoeveelheid
-- annual = jaarlijkse hoeveelheid neerslag
excedente de -- = neerslagoverschot
curva de -- = neerslagkromme


precipitato sub

1 CHIMIA neerslag, precipitaat
-- de sal = zoutneerslag


precipite adj

1 overijld, haastig, hals over kop


+ precipitina sub

1 precipitine


precipitio sub

1 afgrond, steile rots, klif
--s in le montanias = steile rotsen in de bergen
-- multo scarpate = zeer steile afgrond
-- aperte = gapende afgrond
cader in un -- = in een afgrond vallen
2 FIGURATE ondergang, verderf


precipitose adj

1 zeer steil


precisar v

1 preciseren, nauwkeurig(er) weergeven, verduidelijken
-- su opinion = zijn mening verduidelijken
-- su intention = zijn bedoeling nader toelichten


precise adj

1 precies, nauwkeurig, duidelijk
a duo horas -- = om klokslag twee uur
traduction -- = nauwkeurige vertaling


precision sub

1 nauwkeurigheid, duidelijkheid, precisering, precisie
-- de mesura = meetnauwkeurigheid
balancia de -- = precisieweegschaal
instrumento de -- = precisie-instrument
horologieria de -- = precisieuurwerk
travalio/labor de -- = precisiewerk
tirator de -- = scherpschutter
con -- = duidelijk, nauwkeurig, exact


+ precisitate sub

1 preciesheid, nauwkeurigheid


precitate adj

1 voornoemd, bovengenoemd, bovenvermeld, zojuist genoemd
le autor -- = de voornoemde auteur
in le articulo -- = in het zojuist genoemde artikel


+ preclassic adj

1 preklassiek
litteratura -- = preklassieke literatuur


+ preclinic adj

1 preklinisch


+ precluder v

1 uitsluiten, voorkomen, beletten, verhinderen
-- errores = vergissingen uitsluiten


+ preclusion sub

1 voorkoming, verhindering, het beletten, uitsluiting


+ preclusive adj

1 belettend, verhinderend, voorkomend, preventief


precoce adj

1 vroegrijp, vroegtijdig, voortijdig
primavera -- = vroege lente
maritage/matrimonio -- = jong huwelijk
infante -- = voorlijk/vroegrijp kind
maturitate -- = vroegrijpheid
calvitia -- = vroegtijdige kaalhoofdigheid
fructo -- = vroegrijpe vrucht
fragas -- = vroege aardbeien
uvas -- = vroege druiven
senilitate -- = vroegtijdige ouderdom
MEDICINA dementia -- = dementia praecox, kindsheid
parto -- = ontijdige bevalling
ejaculation -- = voortijdige zaadlozing


+ precocer v

1 voorkoken, voorbakken


+ precocinar v

1 voorkoken, voorbakken
patatas precocinate = voorgebakken patat


precocitate sub

1 vroegrijpheid, vroegtijdigheid
-- sexual = vroege geslachtsrijpheid


+ precocite adj

1 voorgekookt, voorgebakken


+ precognite adj

1 van de voren bekend/geweten
factos -- = van te voren bekende feiten


precognition sub

1 voorkennis, voorwetenschap, het van te voren weten
-- de eventos futur = voorwetenschap van toekomstige gebeurtenissen


+ precognitive adj

1 mbt voorkennis/voorwetenschap


+ precolumbian adj

1 precolumbiaans
arte -- = precolumbiaanse kunst
civilisation -- = precolumbiaanse beschaving
America -- = precolumbiaans Amerika


+ precombustion sub

1 voorverbranding (in dieselmotor)


preconception sub

1 vooropgezette mening, vooroordeel


preconciper v

1 van te voren opzetten, vooronderstellen
comenciar sin plano preconcipite = zonder vooropgezet plan beginnen
idea preconcipite = prejudicie
con judicio preconcipite = vooringenomen


+ preconisar v

1 preconiseren, (bisschop) bevoegd verklaren
2 aanbevelen, aanprijzen, aanraden
-- un remedio = een geneesmiddel aanbevelen


+ preconisation sub

1 CATHOLIC preconisatie (bekrachtiging van een bisschopsbenoeming)
2 aanbeveling, aanprijzing, aanrading


+ preconisator sub

1 paus/kardinaal die een bisschop bevoegd verklaart
2 iemand die iets aanprijst/aanbeveelt


+ preconjugal adj

1 voorechtelijk, voorhuwelijks


+ precordial adj

1 ANATOMIA precordiaal, zich voor het hart bevindend


+ precordialgia sub

1 MEDICINA precordiale pijn


+ precortesian adj

1 precortesiaans


precursor sub

1 voorloper, wegbereider, baanbreker
le --es de humanismo = de voorlopers van het humanisme


+ precursor adj

1 voorafgaand, aankondigend
le signos -- de un catastrophe = de voortekenen van een ramp


preda sub

1 buit, roof, prooi
animal/bestia de -- = roofdier
ave de -- = roofvogel
pisce de -- = roofvis
cader/esser -- de, devenir le -- de = ten prooi vallen aan
esser in -- al panico = ten prooi zijn aan paniek
esser le -- del flammas = een prooi van de vlammen zijn
chassar {sj} su -- = op zijn prooi jagen
devorar su -- = zijn prooi verslinden


predar v

1 op rooftocht gaan, buitmaken, roven, plunderen


+ predation sub

1 ZOOLOGIA het leven van roof, predatie
2 het plunderen, plundering, roof


predator sub

1 plunderaar, rover
un banda de --es = een bende rovers
cavallero -- = roofridder
2 ZOOLOGIA roofdier, predator
-- felin = katachtig roofdier
dentatura de -- = roofdiergebit


+ predatori adj

1 ZOOLOGIA van roof levend, roof...
ave -- = roofvogel
pisce -- = roofvis


predecessor sub

1 voorloper, voorganger
haber un -- illustre = een illustre voorganger hebben
2 voorvader, voorouder


predefinir v

1 vooraf bepalen/vastleggen


predefinition sub

1 het vooraf bepalen/vastleggen


+ predella sub

1 ARTE DE CONSTRUER predella


predestinar v

1 voorbestemmen, voorbeschikken, predestineren
ille se crede predestinate a grande cosas = hij denkt dat hij voorbestemd is voor grote dingen


predestination sub

1 voorbestemming, voorbeschikking, predestinatie
doctrina del -- = predestinatieleer


predeterminar v

1 vooraf bepalen, vooraf vastleggen
2 THEOLOGIA voorbeschikken


+ predetermination sub

1 PHILOSOPHIA, RELIGION, BIOLOGIA voorbeschikking, voorbestemming, het vooraf bepalen,

predeterminatie

le theoria del -- divin = de theorie van de goddelijke voorbeschikking


+ predeterminismo sub

1 PHILOSOPHIA leer van het voorbeschikken door God


predica sub

1 preek, predikatie, prediking
torno de -- = predikbeurt
facer un -- = een preek houden


+ predicabile adj

1 geschikt om te worden verkondigd
2 geschikt om te worden gepreekt


predicamento sub

1 PHILOSOPHIA categorie (in logica van Aristoteles)


predicante sub

1 prediker
2 predikant, dominee


predicar v

1 verkondigen, afkondigen, bekend maken
-- le fide christian = het christelijk geloof verkondigen
-- le evangelio = het evangelie verkondigen
2 preken, prediken
-- in le deserto = voor dove oren preken


predication sub

1 verkondiging, prediking
-- del evangelio = evangelieprediking


+ predicative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA predicatief
function -- = predicatieve functie
adjectivo -- = predikaatsadjectief
uso -- = predicatief gebruik


predicato sub

1 LOGICA predikaat
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA predikaat, gezegde
-- grammatical = grammaticaal gezegde
-- nominal = naamwoordelijk gezegde
parte nominal del -- = naamwoordelijk deel van het gezegde
-- verbal = werkwoordelijk gezegde
parte verbal del -- = werkwoordelijk deel van het gezegde
proposition -- = predikaatszin


predicator sub

1 prediker, verkondiger, predikant
-- penitential/de penitentia = boetprediker
-- aulic/del corte = hofprediker
-- adjuncte/auxiliar = hulpprediker
-- del evangelio = verkondiger van het evangelie
talento de -- = preektalent
designar un persona como -- pro = iemand als predikant beroepen naar


predicer v

1 voorspellen, voorzeggen, als verwachting opgeven
-- le futuro = de toekomst voorspellen
-- un eclipse (-ipsis) = een eclips voorspellen
le prophetas ha predicite le venita del Messia = de profeten hebben de komst van de Messias voorspeld


+ predicibile adj

1 voorspelbaar, voorzegbaar


prediction sub

1 het voorspellen, voorspelling
-- del futuro = voorspelling van de toekomst
-- del tempore = weersvoorspelling
facer --es = voorspellingen doen


+ predictive adj

1 voorspellend
test (A) -- = voorspellende test


predictor sub

1 voorspeller
-- del futuro = toekomstvoorspeller


+ predigerite adj

1 MEDICINA voorverteerd
alimento -- = voorverteerd voedsel


predilection sub

1 voorliefde, voorkeur
libro de -- = lievelingsboek, lijfboek
haber un -- pro le musica = een voorliefde voor muziek hebben
-- pro le passato = hang naar het verleden
su angulo de -- = zijn uitverkoren hoekje/plekje


predisponer v

1 predisponeren, voorbereiden, vatbaar maken voor
-- in su favor = gunstig stemmen


predisposition sub

1 predispositie, gepredisponeerdheid, neiging, aanleg, vatbaarheid, ontvankelijkheid
-- criminal/al criminalitate = criminele/misdadige aanleg
-- psychic = psychische aanleg


+ predissociation sub

1 predissociatie


+ prednisone sub

1 PHARMACIA prednison


predominante adj

1 overheersend, dominerend, belangrijkst, hoofd...
le question -- = de alles beheersende kwestie
le partito -- = de bovenliggende partij


predominantia sub

1 overheersing, overwicht
-- absolute = absoluut overwicht


predominar v

1 overheersen, domineren, de overhand hebben


predomination sub

1 het overheersen, het domineren


+ preelection sub

1 voorverkiezing


+ preelectoral adj

1 van voor de verkiezingen
periodo -- = periode voor de verkiezingen
climate -- = verkiezingsklimaat
sondage -- = verkiezingsonderzoek
promissa -- = verkiezingsbelofte


+ preeliger v

1 vooruit (ver)kiezen, voorverkiezen


preeminente adj

1 uitblinkend, uitnemend, uitstekend, voortreffelijk, superieur, bij uitstek


preeminentia sub

1 superioriteit, voortreffelijkheid, uitstekendheid, overhand, voorrang


+ preemption sub

1 JURIDIC voorkoop
derecto de -- = recht van voorkoop


preestablir v

1 vooruit vaststellen, vooruit bepalen
programma preestablite = van te voren vastgesteld programma
realisar un plano preestablite = een van te voren opgesteld plan verwezenlijken


preexistente adj

1 preëxistent, vooraf bestaand


preexistentia sub

1 preëxistentie, het bestaan van iets voor iets anders, voorbestaan
le theoria del -- del anima = de theorie van het voorbestaan van de ziel


preexister v

1 preëxisteren, vooraf bestaan, bestaan vóór


+ prefabricar v

1 prefabriceren


+ prefabricate adj

1 voorgefabriceerd, geprefabriceerd, prefab
producto -- = geprefabriceerd produkt
construction -- = systeembouw
casa -- = montagewoning
unitate -- = prefab-eenheid


+ prefabrication sub

1 prefabricatie, het prefabriceren, montagebouw


prefaciar v

1 van een voorwoord/inleiding voorzien, inleiden
-- un libro = een voorwoord voor een boek schrijven


prefacio sub

1 CATHOLIC prefatie (mis)
2 voorwoord, inleiding
scriber le -- = een voorwoord schrijven, van een voorwoord voorzien


prefecto sub

1 prefect


prefectoral adj

1 van de prefect


prefectura sub

1 ambt van prefect, prefectuur
2 prefectuur (gebouw)


+ prefectural adj

1 van de prefectuur


preferentia sub

1 voorkeur
--s musical = muzikale voorkeur
-- marcate/clar = duidelijke/uitgesproken voorkeur
isto es de mi -- = dit geniet mijn voorkeur
dar le -- a = de voorkeur geven aan
a/de -- = bij voorkeur
derecto de -- = voorkeursrecht
tarifa de -- = voorkeurstarief
voto de -- = voorkeursstem
per ordine de -- = in volgorde van voorkeur
dar le -- a = de voorkeur geven aan
tractar un persona con -- = iemand met voorrang behandelen


preferential adj

1 voorkeurs..., voorkeur gevend/hebbend
dar un tractamento -- = een voorkeursbehandeling geven, met voorrang behandelen
voto -- = voorkeursstem
derecto -- = voorkeursrecht
action -- = preferent aandeel
tarifa -- = voorkeurstarief
presto -- = prioriteitslening
obligation -- = prioriteitsobligatie
creditor -- = preferente crediteur


preferentialismo sub

1 het verlenen van preferentiële rechten


preferentialista sub

1 aanhanger van het verlenen van preferentiële rechten


preferer v

1 verkiezen, de voorkeur geven aan, prefereren
-- un cosa super qualcunque altere cosa, -- un cosa a toto = iets boven alles verkiezen
nos prefere partir = wij gaan liever weg


preferibile adj

1 verkieslijk, te prefereren
isto es -- = dat is te prefereren
isto es -- a illo = dit heeft de voorkeur boven dat
iste es le solution -- = dit is de oplossing die de voorkeur verdient


preferibilitate sub

1 verkieslijkheid


+ preferite adj

1 lievelings..., favoriet, uitverkoren
libro -- = lievelingsboek
platto -- = lievelingsgerecht
su color -- es blau = haar favoriete kleur is blauw


+ preferito sub

1 uitverkorene


prefiger v

1 van een voorvoegsel voorzien
2 van te voren bepalen, vooruit vaststellen


prefigurar v

1 prefigureren, voorafschaduwen, doen vermoeden, aankondigen


prefiguration sub

1 het prefigureren, het voorafschaduwen, prefiguratie, voorafschaduwing
-- del Messia = voorafschaduwing van de Messias
2 eerste vorm, ontwerp, prototype


+ prefigurative adj

1 voorafschaduwend, aankondigend


+ prefinanciamento sub

1 voorlopige financiering, voorfinanciering
obtener un -- statal = een voorfinanciering door de staat verkrijgen


+ prefinanciar v

1 voorlopig financieren, voorfinancieren
-- un interprisa = een onderneming voorfinancieren


prefinir sub

1 een datum vooraf vaststellen, een tijdslimiet bepalen


+ prefixal adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorvoegsel..., prefix...
derivation -- = prefigering


prefixar v

1 van te voren bepalen, vooruit vaststellen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorvoegen, plaatsen voor, van een voorvoegsel voorzien
verbos prefixate = geprefigeerde werkwoorden


+ prefixation sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA woordvorming door voorvoegsels
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA gebruik van voorvoegsels


prefixo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA prefix, voorvoegsel
-- productive = productief voorvoegsel
-- intensive = versterkend voorvoegsel
-- separabile = scheidbaar voorvoegsel
-- inseparabile = onscheidbaar voorvoegsel


prefloration sub

1 BOTANICA estivatie, prefloratie, kelkplooiing


prefoliation sub

1 Vide: vernation


+ preformar v

1 preformeren, vooraf vormen, voorvormen


+ preformate adj

1 voorgevormd
sustenepectore -- = voorgevormde beha


+ preformation sub

1 het preformeren, het vooruit vormen, voorvorming, preformatie
doctrina del -- = preformatieleer
theoria del -- = preformatietheorie


+ preformista sub

1 preformist, aanhanger van de preformatieleer


+ prefrir v

1 voorbakken
patatas prefrite = voorgebakken patat


+ prefrontal adj

1 MEDICINA prefrontaal
lobotomia -- = prefrontale lobotomie
2 METEOROLOGIA prefrontaal


+ preganglionar adj

1 preganglionair


preglacial adj

1 preglaciaal


+ pregnandiol sub

1 pregnandiol


pregnante adj

1 zwanger, drachtig
2 veelbetekenend, vol ideeën


pregnantia adj

1 zwangerschap, drachtigheid
-- extrauterin = buitenbaarmoederlijke zwangerschap
corset de -- = positiekorset
illa es in le tertie mense de su -- = zij is in haar derde maand
abortar/interrumper/terminar un -- = een zwangerschap onderbreken/afbreken
interruption del -- = zwangerschapsonderbreking
periodo de -- = zwangerschapsperiode
toxemia de -- = zwangerschapsvergiftiging
hypertension de -- = zwangerschapshypertensie
congedo de -- = zwangerschapsverlof
2 pregnantie, het vol betekenis zijn


pregnar v

1 zwanger maken


+ pregrec adj

1 van voor de oude Grieken
2 van voor de Griekse taal


+ preguerra sub

1 periode voor de oorlog, vooroorlogse jaren/tijd
de -- = vooroorlogs


+ pregustar v

1 voorproeven
2 een voorproefje hebben, voorpret hebben, bij voorbaat genieten van
-- le momento = bij voorbaat van het moment genieten


+ pregustation sub

1 het voorproeven


+ pregustator sub

1 voorproever


+ prehellenic adj

1 HISTORIA prehelleens, van voor de hellenen


prehensibile adj

1 geschikt om mee te grijpen, grijp...
cauda -- = grijpstaart


+ prehensile adj

1 grijp...
organo -- = grijporgaan
cauda -- = grijpstaart
bracio -- = grijparm
pincia(s) -- = grijptang


+ prehensilitate sub

1 geschiktheid om mee te grijpen


prehension sub

1 aangrijping, het grijpen, het aanvatten
organos de -- = grijporgamen
manos de -- = grijphanden


prehistoria sub

1 prehistorie, voorgeschiedenis


prehistoric adj

1 prehistorisch, voorhistorisch
tempores -- = prehistorische tijden
homine -- = oermens
animales -- = prehistorische dieren
grotta -- = prehistorische grot
sito -- = prehistorische plaats
monumento -- = prehistorisch monument
discopertas -- = prehistorische vondsten
archeologia -- = prehistorische archeologie


+ prehistorico sub

1 prehistoricus


+ prehuman adj

1 voormenselijk


+ preignition sub

1 voorontsteking (auto)


+ preimballate adj

1 voorverpakt


+ preindustrial adj

1 van voor de industrialisering


prejudicar v

1 vooruitlopen op, voorbarig oordeel vellen over
2 schaden, afbreuk doen aan, benadelen
-- le reputation de un persona = iemands goede naam schaden


prejudicial adj

1 leidend tot vooroordeel
2 nadelig, schadelijk
exercer un influentia -- = een nadelige invloed uitoefenen
3 JURIDIC prejudicieel
question -- = prejudiciële kwestie


prejudiciar v

1 schaden, afbreuk doen aan, benadelen
2 innemen, voorinnemen


prejudicio sub

1 schade, nadeel, afbreuk
2 vooroordeel, vooringenomenheid, vooropgezet idee
-- establite, -- multo/solidemente radicate = ingeworteld vooroordeel
-- racial = rassenvooroordeel
-- de classe = klassevooroordeel
haber un -- contra un persona = een vooroordeel tegen iemand hebben
absentia de --s = onbevooroordeeldheid
exempte de/libere de/sin --s = onbevooroordeeld


prelatia sub

1 prelaatschap, ambt van prelaat


prelatic adj

1 van de prelaat


+ prelatin

1 adj. van voor de latijnse taal


prelato sub

1 prelaat
-- minor = lagere prelaat
-- major = hogere prelaat
-- domestic = huisprelaat


prelatura sub

1 prelaatschap, ambt van prelaat
2 gezamelijke prelaten


+ prelavage adj

1 het voorwassen, voorwas
programma de -- = voorwasprogramma


+ prelavar v

1 voorwassen


+ prelection sub

1 (instructieve) lezing, college


+ prelector sub

1 iemand die een (instructieve) lezing houdt, voorlezer, spreker


+ prelibar v

1 voorproeven


+ prelibation sub

1 het voorproeven, voorproef


+ prelibator sub

1 voorproever


preliminar adj

1 voorafgaand, inleidend, voorbereidend, preliminair
discurso -- = inleiding(srede)
cognoscentia/cognoscimento -- = voorkennis
studio -- = voorafgaande studie, voorstudie
designo -- = schetsontwerp
schizzo (I) -- = voorlopige schets
inquesta/investigation -- = voorbereidend onderzoek, vooronderzoek
formation -- = vooropleiding
travalios/labores -- = voorbereidende werkzaamheden
vista -- = voorvertoning
aviso/reporto -- = preadvies
condition -- = prealabele voorwaarde
interrogatorio -- = voorverhoor
plano -- = voorlopig plan
conversationes -- = inleidende besprekingen


preliminar sub

1 voorbereiding, inleiding
--es = preliminairen (van een vredesverdrag), voorbereidsels, voorwerk


+ preliminaritate sub

1 preliminair karakter
-- de un question formal = preliminair karakter van een formele kwestie


+ prelogic adj

1 prelogisch
le pensata -- = het prelogische denken
mentalitate -- = prelogische mentaliteit


preluder v

1 als inleiding/voorspel dienen van, aankondigen, inleiden, inluiden


preludiar v

1 MUSICA een voorspel spelen, preluderen
2 (+ a) inleiden, aankondigen, vooraf gaan, een voorbode zijn
scaramucias ha preludiate al battalia = schermutselingen gingen aan de slag vooraf


preludio sub

1 prelude, inleiding, begin, voorbode, voorbereiding, voorspel
-- al Secunde Guerra Mundial = aanloop tot de Tweede Wereldoorlog
2 MUSICA muzikale inleiding, prelude, preludium, voorspel
-- de Bach = prelude van Bach
3 MUSICA (onafhankelijk muziekstuk) prelude
le --s de Chopin = de preludes van Chopin


+ premarital adj

1 van voor het huwelijk, voorechtelijk, premaritaal


+ premasticar v

1 voorkauwen


+ prematrimonial adj

1 van voor het huwelijk, voorechtelijk
periodo -- = voorhuwelijkse periode


prematur adj

1 prematuur, voortijdig, vroegtijdig, voorbarig, ontijdig, te vroeg
nascentia -- = premature geboorte
parturition/parto -- = ontijdige bevalling
bebe/baby (A)/infante -- = te vroeg geboren kind
vetulessa -- = voortijdige ouderdom
conclusion -- = voorbarige gevolgtrekking
morte -- = ontijdige dood
retirar se prematurmente = vervroegd met pensioen gaan, vervroegd uittreden
morir prematurmente = vroegtijdig sterven, een vroegtijdig graf hebben


prematuritate sub

1 prematuriteit
-- de un parto = prematuriteit van een bevalling
-- de un decision = prematuriteit van een besluit


+ premedicar v

1 premediceren


+ premedication sub

1 premedicatie


premeditar v

1 (van te voren) beramen, uitdenken, plannen, voorbereiden
-- un homicidio = een moord beramen


premeditate adj

1 beraamd, opzettelijk, weloverwogen, vooropgezet, met de vooropgezette bedoeling
crimine -- = misdaad met voorbedachten rade
homicidio/assassinato -- = moord met voorbedachten rade
responsa -- = weloverwogen antwoord
occider un persona premeditatemente = iemand met voorbedachten rade doden


premeditation sub

1 premeditatie, opzet, beraming
con -- = met voorbedachten rade


+ premenstrual adj

1 MEDICINA premenstrueel, aan de menstruatie voorafgaand
syndrome -- = premenstrueel syndroom
dolores -- = premenstruele pijnen


premer v

1 drukken, druk uitoefenen op
il es sufficiente -- le button = een druk op de knop is voldoende


+ premiabile adj

1 in aanmerking komend voor een prijs


premiar v

1 een prijs toekennen aan, belonen
-- un poeta = een prijs toekennen aan een dichter
poesia premiate = prijsvers
-- le effortio = de inspanning belonen
le numero (de lotteria) premiate = het winnende lot
poema premiate = prijsgedicht


+ premiation sub

1 toekenning/uitreiking van een prijs
ceremonia del -- = plechtigheid van de prijsuitreiking


+ premiato sub

1 iemand die een prijs heeft gekregen, bekroonde


première sub FRANCESE

1 THEATRO, MUSICA etc., première
-- de gala = galapremière


premio sub

1 premie, prijs, beloning
-- annue/annual = jaarpremie
-- Nobel = Nobelprijs
laureato del -- Nobel = winnaar van de Nobelprijs
-- de honor = ereprijs
-- de consolation = troostprijs
-- de exportation = uitvoerpremie
-- de recrutamento = aanbrengpremie
-- de incoragiamento = aanmoedigingspremie
-- de sparnio = spaarpremie
prime -- = eerste prijs
exemplar -- = premie-exemplaar
reciper/obtener un -- = een prijs krijgen
attribuer un -- = een prijs toekennen
attribution de un -- = toekenning van een prijs
2 (verzekerings)premie
-- de base = basispremie
amonta del -- = premiebedrag
periodo del -- = premieperiode/tijdvak
augmento/augmentation del -- = premieverhoging
reduction/diminution del -- = premieverlaging/reductie


premissa sub

1 LOGICA premisse
partir del -- que = van de premisse uitgaan dat


premitter v

1 vooropstellen (anque LOGICA)


+ premolar sub

1 ANATOMIA voorkies, valse kies, premolaar
--es superior = bovenste premolaren
--es inferior = benedenste premolaren
--es anterior = voorste premolaren
--es posterior = achterste premolaren


premoner v

1 (van te voren) waarschuwen


premonition sub

1 voorkennis, waarschuwing vooraf, voorgevoel


+ premonitor sub

1 iemand die (van te voren) waarschuwt


premonitori adj

1 waarschuwings..., waarschuwend, MEDICINA premonitoir
signos -- de un maladia = voortekenen van een ziekte


+ premonstratense sub

1 premonstratenzer


+ premonstratense adj

1 premonstratenzer
convento -- = premonstratenzer klooster
abbate -- = premonstratenzer abt


premunir v

1 beschermen, beveiligen
-- se contra un cosa = zich tegen iets beschermen/wapenen


+ premunitate sub

1 MEDICINA premunitie


+ premunition sub

1 bescherming, beveiliging


+ premutation sub

1 premutatie


prenatal adj

1 prenataal
vita -- del feto = prenataal leven van de foetus
disveloppamento -- = prenatale ontwikkeling
cura -- = prenatale zorg
gymnastica/exercitios -- = zwangerschapsgymnastiek


prender v

1 nemen, grijpen, pakken
-- le armas = naar de wapens grijpen, de wapens opvatten
-- un decision/un determination/un partito = een beslissing/een besluit nemen
-- mesuras = maatregelen nemen
-- le initiativa = het initiatief nemen
-- le mano de un persona = iemand bij de hand nemen
-- un medicamento/medicina = een medicijn innemen
-- le parola = het woord nemen
-- un photo(graphia) = een foto maken
-- position = stelling nemen
-- le poter = de macht overnemen
-- precautiones = voorzorgsmaatregelen nemen
-- multe tempore = veel tijd in beslag nemen
-- un repasto = een maaltijd gebruiken
-- un attitude/un posa = een houding aannemen
-- le defensa de = de verdediging op zich nemen van
-- parte in = deelnemen aan/in
-- cura de = de zorg op zich nemen voor
-- le parte/le partito de = de zijde kiezen van, het opnemen voor
-- in location = huren (van)
-- con un rete = vangen in een net
-- le mesuras de un persona = iemand de maat nemen
-- frigido = kou vatten
-- al hamo = aan de haak slaan
-- le offensiva = tot het offensief overgaan, in het offensief gaan
-- effecto = in werking treden, ingaan (wet, etc.)
-- notas = aantekeningen maken
-- le sol = in het zonnetje gaan zitten
-- de assalto = stormenderhand (in)nemen
-- ballast = ballast innemen
-- aqua = water innemen
-- un banio = een bad nemen
-- carbon = kolen innemen, bunkeren
-- carga/cargo = lading innemen
-- corage = moed vatten
-- le cosas como illos son = de zaken nemen zoals ze zijn
-- exemplo de = een voorbeeld nemen aan
-- femina = tot vrouw nemen
-- le fuga = op de vlucht slaan
-- un persona per le gorga = iemand bij de keel grijpen
-- un persona per le collo = iemand bij de kraag grijpen
-- le habitude = de gewoonte aannemen
-- lectiones = les(sen) nemen
-- su nomine de = zijn naam ontlenen aan
-- le occasion = de gelegenheid aangrijpen
-- pavor = bang worden
-- al serio = ernstig nemen
-- le tauro per le cornos = de koe bij de horens vatten
-- le temperatura de un persona = de temperatuur van iemand opnemen
-- le traino = de trein nemen
-- un forte/un urbe = een fort/een stad innemen
-- le velo = het klooster ingaan, non worden
-- le vela = onder zeil gaan, uitzeilen
-- vindicantia super = wraak nemen op
ir a -- un bottilia = een fles (gaan) halen


prendibile adj

1 MILITAR inneembaar, te nemen
le fortalessa non es -- = de vesting is onneembaar


+ prendibilitate sub

1 MILITAR mogelijkheid om in te nemen, inneembaarheid


prenditor sub

1 iemand die of een toestel dat neemt, nemer, overnemer, afnemer


+ prenegotiation sub

1 --es = voorbesprekingen


+ prenominate adj

1 met de voornaam
2 voornoemd, bovengenoemde, eerder vermeld
le autor -- = de voornoemde auteur


prenomine sub

1 voornaam
-- usual = roepnaam


+ prenotion sub

1 eerste opvatting/idee


+ prensile adj

1 grijp...
organo -- = grijporgaan
cauda -- = grijpstaart
bracio -- = grijparm


prension sub

1 het nemen, het grijpen, het pakken


+ prenuptial adj

1 aan het huwelijk voorafgaand, prenuptiaal
examine -- = medisch onderzoek voor het huwelijk
certificato -- = gezondheidsverklaring voor het huwelijk
volo -- = bruidsvlucht (van bijen)


preoccupar v

1 bevooroordeeld maken, vooringenomen maken
2 vooraf bezetten, iets eerder bezetten dan een ander
3 geheel in beslag nemen, voortdurend bezighouden, preoccuperen
esser preoccupate per un cosa = gepreoccupeerd worden door iets
-- se de = zich (uitsluitend) bezighouden met, (voortdurend) streven naar
non plus se -- de = zijn handen aftrekken van


preoccupate adj

1 geheel in beslag genomen, bezorgd


preoccupation sub

1 vooringenomenheid, vooroordeel
2 het vooraf bezetten
3 gepreoccupeerdheid, het geheel in beslag genomen zijn, zorg
--es quotidian = dagelijkse beslommeringen/zorgen
--es pecuniari = geldzorgen


+ preoperative adj

1 MEDICINA voor de operatie plaatsvindend


+ preoperatori adj

1 MEDICINA voor de operatie plaatsvindend


preopinante sub

1 iemand die het eerst zijn opinie uitbrengt, vorige spreker


preopinar v

1 het eerst zijn opinie uitbrengen, de eerste spreker zijn


+ preoral adj

1 ZOOLOGIA voor de mond gesitueerd, preoraal


preordinar v

1 voorbeschikken


preordination sub

1 het voorbeschikken, voorbeschikking


+ prepagamento sub

1 vooruitbetaling


+ prepagar v

1 vooruit betalen


+ prepalatal adj

1 PHONETICA prepalataal
consonante -- = prepalatale medeklinker
articulation -- = prepalatale articulatie


preparar v

1 gereedmaken, klaarmaken, voorbereiden, (toe)bereiden
-- le the/le caffe = thee/koffie zetten
-- un repasto = een maaltijd bereiden
-- se a/pro un examine = zich voorbereiden op een examen
-- un attentato = een aanslag beramen
-- le via = de weg bereiden
tener preparate = gereed houden


preparation sub

1 het gereedmaken, het klaarmaken, het voorbereiden, voorbereiding, (toe)bereiding
tempore de -- = voorbereidingstijd
in -- = in voorbereiding
le tertie edition es in -- = de derde druk is in bewerking
facer --es = voorbereidingen treffen
servir de -- = ter voorbereiding dienen
2 preparaat
-- mercurial = kwikpreparaat


preparative adj

1 voorbereidend
labor/travalio -- = voorarbeid
exercitios -- = warming-up


preparativo sub

1 --s = voorbereidingen, toebereidselen
--s de un festa = voorbereidingen voor een feest
--s de guerra = oorlogsvoorbereidingen
--s de un offensiva = voorbereidselen voor/tot een offensief
facer --s = toebereidselen maken, voorbereidingen treffen
isto exige multe --s = dat vraagt veel voorbereiding


preparator sub

1 iemand die iets voorbereidt/toebereidt/prepareert, preparator


preparatori adj

1 voorbereidend
inseniamento -- = aanvangsonderwijs
studio -- = voorbereidende studie
lectiones -- = voorbereidende lessen
exercitio -- = vooroefening
discussion -- = voorbespreking
periodo -- = voorbereidingstijd
travalio/labor -- = voorbereidend werk, voorarbeid
inquesta -- = vooronderzoek
formation -- = vooropleiding
curso -- = opleidingscursus
JURIDIC judicamento -- = preparatoir vonnis


+ prepension sub

1 vervroegd pensioen


+ prepensionamento sub

1 voortijdige pensionering, vervroegd pensioen, vut


+ prepensionato sub

1 iemand die met vervroegd pension is gegaan, vervroegd gepensioneerde, vutter


preponderante adj

1 overheersend, overwegend, hoofd...
placia -- = voorrangspositie
voto -- = doorslaggevende stem, beslissende stem
influentia -- = overheersende invloed
rolo/parte -- = overwegende rol
interesses -- = overheersende belangen


preponderantia sub

1 overwicht, preponderantie, dominantie, doorslaggevende invloed
-- quantitative = kwantitatief overwicht
-- qualitative = kwalitatief overwicht
-- numeric = numeriek overwicht
-- militar = militair overwicht
le -- del inimico = het overwicht van de vijand


preponderar v

1 zwaarder wegen, overwegen, overheersen, de overhand hebben, een beslissende invloed hebben


preponer v

1 voorplaatsen, plaatsen vóór, stellen vóór


preposition sub

1 het voorplaatsen, voorplaatsing
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorzetsel, prepositie
-- van plaats = preposition locative


+ prepositional adj

1 prepositioneel, voorzetsel...
complemento -- = voorzetselbepaling


prepositive adj

1 prepositioneel, voorzetsel...
locution -- = voorzetselgroep
adverbio empleate prepositivemente = als voorzetsel gebruikt bijwoord


preposterar v

1 de rangorde omzetten, de gewone rangorde verstoren


prepostere adj

1 achterstevoren


prepotente adj

1 zeer machtig


prepotentia sub

1 overmacht, overwicht, dominantie


+ preprandial adj

1 preprandiaal


+ preprogrammar v

1 COMPUTATOR voorprogrammeren


+ prepubertate sub

1 prepuberteit


+ prepublication sub

1 voorpublicatie


+ preputial adj

1 ANATOMIA voorhuids...


+ preputio sub

1 ANATOMIA voorhuid
frenulo/freno de -- = voorhuidbandje


+ preraphaelismo sub

1 preraphaëlisme


+ preraphaelista adj

1 van voor Raphaël


+ preraphaelista sub

1 preraphaëlist


+ preraphaelita sub

1 preraphaëliet


+ preraphaelita adj

1 preraphaëlitisch
pictores -- = preraphaëlitische schilders


+ prerefrigeration sub

1 voorkoeling


+ preregistrate adj

1 voorbespeeld
cassetta -- = voorbespeelde cassette


+ preregulabile adj

1 van te voren instelbaar/regelbaar


+ preregular v

1 vooraf inregelen/instellen


+ preregulation sub

1 voorafgaande inregeling


prerogativa sub

1 prerogatief, voorrecht, privilege
-- del Corona = prerogatief van de Kroon
-- regal = regaal (voor)recht
--s diplomatic = diplomatieke voorrechten


+ preroman adj

1 van voor de Romeinen
le Italia -- = het Italië van voor de Romeinen


+ preromanic adj

1 preromaans
ecclesia con elementos architectonic -- = kerk met preromaanse architectonische elementen


+ preromantic adj

1 LITTERATURA preromantisch
litteratura -- = preromantische literatuur


+ preromanticismo sub

1 LITTERATURA preromantiek
le -- francese = de Franse preromantiek


+ preromantico sub

1 LITTERATURA preromanticus
Rousseau es un -- francese = Rousseau es un preromantico francese


+ preromantismo sub

1 LITTERATURA preromantiek
le -- francese = de Franse preromantiek


presage adj

1 een voorteken of voorspelling bevattend, voorziend, voorspellend


+ presagibile adj

1 voorspelbaar, voorzienbaar


presagio sub

1 voorteken, omen, voorspelling
un bon -- = een goed voorteken
un mal -- = een slecht voorteken
-- funeste = onheilsvoorspelling
creder al --s = aan voortekens geloven
2 voorgevoel, vermoeden
sentir un -- = een voorgevoel hebben


presagir v

1 voorspellen, voorzien, vermoeden
2 de voorbode zijn van


presbyopia sub

1 MEDICINA verziendheid, presbyopie


presbyopic adj

1 MEDICINA verziend, presbyoop


presbyte adj

1 MEDICINA verziend, presbyoop


presbyte sub

1 MEDICINA verziend mens, verziende


presbyteral adj

1 presbyteraal, priesterlijk


presbyteran adj

1 presbyteraans


presbyterato sub

1 presbyterambt, priesterschap


+ presbyterian adj

1 presbyteriaans


presbyterianismo sub

1 presbyterianisme


presbyteriano sub

1 presbyteriaan


presbyterio sub

1 priesterkoor, presbyterium
2 pastorie


presbytero sub

1 presbyter, priester


presbytia sub

1 MEDICINA verziendheid, presbyopie


presbytismo sub

1 MEDICINA verziendheid, presbyopie


+ prescholar adj

1 van voor de schoolplichtige leeftijd, van voor de schooltijd
activitates -- = bezigheden die jonge kinderen schoolrijp moeten maken


presciente adj

1 vooruitwetend, kennis van de toekomst hebbend


prescientia sub

1 voorkennis, het vooruit-weten, kennis van de toekomst
-- divin = goddelijke voorkennis


+ prescientific adj

1 voorwetenschappelijk


+ prescinder v

1 afsnijden, scheiden, afsplitsen
2 afzonderlijk beschouwen, abstraheren, isoleren
-- le theoria del praxis = de theorie van het gebruik (onder)scheiden


prescriber v

1 voorschrijven, voorschriften geven, richtlijnen/bevelen geven
-- un linea de conducta = een gedragslijn voorschrijven
le lege prescribe ... que = de wet schrijft voor dat ...
le regulamento non prescribe isto = het reglement schrijft dit niet voor
2 MEDICINA voorschrijven
-- un potion = een drankje voorschrijven
-- banios = baden voorschrijven
-- reposo = rust voorschrijven
3 door verjaring verkrijgen, laten verjaren, prescriberen
-- se = verjaren
un dividendo pote -- se = een dividend kan verjaren


+ prescripte adj

1 voorgeschreven, vastgesteld, bepaald
mesuras -- = voorgeschreven maatregelen
2 JURIDIC verjaard
debita -- = verjaarde schuld
delicto -- = verjaarde misdaad


prescriptibile adj

1 JURIDIC aan verjaring onderhevig, verjaarbaar
derectos -- = verjaarbare rechten
pena -- = verjaarbare straf


+ prescriptibilitate sub

1 JURIDIC verjaarbaarheid, het onderhevig zijn aan verjaring
-- de un derecto = verjaarbaarheid van een recht
-- de un pena = verjaarbaarheid van een straf


prescription sub

1 voorschrift, instructie, recept (van dokter)
-- medical = doktersvoorschrift
-- legal = wettelijk voorschrift
-- ritual = ritueel voorschrift
-- dietetic = dieetvoorschrift
-- de securitate = veiligheidsvoorschrift
--es de hygiene = hygiënische voorschriften
conformar se al --es del medico = de instructies van de dokter opvolgen
2 JURIDIC verjaring(stermijn), prescriptie
-- extinctive = bevrijdende verjaring
-- acquisitive = acquisitieve verjaring
derecto de -- = verjaringsrecht
termino/periodo de -- = verjaringstermijn


+ prescriptive adj

1 voorschrijvend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA prescriptief, normatief
grammatica -- = prescriptieve grammatica


+ prescriptivismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ETHICA prescriptivisme


+ prescriptivista sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ETHICA aanhanger van het prescriptivisme


+ prescriptor sub

1 iemand die iets voorschrijft


+ preselection sub

1 voorselectie, preselectie, eerste selectie, voorkeus
cassa de velocitate a -- = voorkeuzeversnellingsbak
RADIO, TELEVISION dispositivo de -- = voorinstelling


+ preselectionar v

1 voorselecteren


+ preselector sub

1 voorkiezer
button del -- = voorkeuzeknop


+ preseliger v

1 voorselecteren


presenescentia sub

1 MEDICINA presenescentie


presentabile adj

1 presentabel, toonbaar
aspecto -- = presentabel uiterlijk
le texto con tote iste correctiones non es -- = de tekst met al die correcties is niet presentabel


+ presentabilitate sub

1 presenteerbaarheid, toonbaarheid


presentar v

1 presenteren, (aan)bieden, aangeven, voorleggen, uiteenzetten, tonen
-- le armas = het geweer presenteren
-- un projecto = een plan ontvouwen/uiteenzetten/voorleggen
-- un petition/un requesta = een verzoekschrift indienen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp indienen
-- un motion = een motie indienen
-- le nota = de rekening aanbieden
-- su felicitationes = zijn gelukwensen aanbieden
-- su excusas = zijn verontschuldigingen maken
-- su condolentias = zijn deelneming betuigen
-- le bracio a un persona = iemand een arm aanbieden
-- su permisso de conducer = zijn rijbewijs laten zien
-- un attestation = een verklaring overleggen
-- le armas = het geweer presenteren
-- un sedia a un persona = iemand een stoel aanbieden
2 bieden, opleveren
-- difficultates = moeilijkheden opleveren
-- differentias = verschillen vertonen
-- avantages = voordelen vertonen
3 voorstellen, aankondigen, voordragen, aanmelden, vertonen
-- un persona a un altere = iemand aan iemand anders voorstellen
-- un film (A) = een film vertonen
-- un emission = een uitzending aankondigen
-- un persona pro un empleo = iemand voordragen voor een baan
ille se ha presentate sin cravata = hij verscheen zonder das
-- se candidato = zich kandidaat stellen
-- se al electiones municipal = zich voor de gemeenteraad kandidaat stellen


presentation sub

1 het tonen, presentatie, uitvoering, het aanbieden
-- de modellos = modeshow
2 het voorstellen, voordracht (van ambt), inleiding, introductie, presentatie
3 MEDICINA
-- de facie = aangezichtsligging
-- occipital = kruinligging


presentator sub