Interlingua Wiki
Advertisement

o conj

1 of
o ... o .. = of ... of ...


oasis (pl  :oases) sub

1 oase
-- saharian = oase in de Sahara
-- de reposo/de calma = oase van rust


obediente adj

1 gehoorzaam, volgzaam, meegaand, gedwee
infante -- = gehoorzaam kind
animal -- = mak dier


obedientia sub

1 gehoorzaamheid, volgzaamheid, meegaandheid, gedweeheid
-- cec = blinde gehoorzaamheid, kadaverdiscipline
-- servil = slaafse gehoorzaamheid
-- absolute = stricte gehoorzaamheid
-- inconditional = onvoorwaardelijke gehoorzaamheid


obedir v

1 gehoorzamen, luisteren (naar), gehoor geven (aan)
-- a un persona = iemand gehoorzamen
-- al moda = de mode volgen
-- al leges = de wetten in acht nemen
-- cecamente = blindelings gehoorzamen
-- a un ordine = aan een bevel gevolg geven
-- al timon = naar het roer luisteren


obelisco sub

1 obelisk, naaldvormige zuil
-- commemorative = gedenknaald


+ obelo sub

1 overlijdenskruisje (typografisch teken)


+ obese adj

1 zwaar(lijvig), corpulent


+ obesiologo sub

1 specialist op het gebied van verzucht


+ obesitate sub

1 zwaarlijvigheid, corpulentie


obir v

1 overlijden, sterven


obito sub

1 overlijden, dood
certificato de -- = overlijdensakte
2 ECCLESIA jaargetijde (mis voor overledene)


+ obitorio sub

1 lijkenhuis, mortuarium


obituari adj

1 doden..., overlijdens...
registro -- = dodenregister
annuncio -- = overlijdensadvertentie


obituario sub

1 CATHOLICISMO obituarium, necrologium, dodenregister


objectar v

1 tegenwerpen, inbrengen (tegen), bezwaar maken, in het midden brengen

(tegen)

-- bon rationes a/contra un argumento = goede redenen aanvoeren tegen een argument
on nos ha objectate le necessitate de reducer le expensas = men heeft tegen ons de noodzaak ingebracht de uitgaven te

beperken

objection sub

1 bezwaar, tegenwerping, bedenking
-- de conscientia = gewetensbezwaar
-- principal = hoofdbezwaar
--es fundate = gegronde bezwaren
haber --es de principio = principiële bezwaren hebben
facer/formular/sublevar/opponer un -- = een bezwaar opwerpen/inbrengen
poner --es a un cosa = bezwaar tegen iets hebben


+ objectivabile adj

1 objectiveerbaar


objectivar v

1 objectief maken, objectiveren, objectief beschouwen


+ objectivation sub

1 objectivering, het objectief beschouwen


objective adj

1 objectief, onpartijdig, feitelijk
realitate -- = objectieve werkelijkheid
inquesta -- = onpartijdig onderzoek
information -- = objectieve voorlichting
judicio/judicamento -- = objectief oordeel
veritate -- = objectieve waarheid
analyse (-ysis) -- del situation = objectieve analyse van de situatie


objectivismo sub

1 objectivisme (anque PHILOSOPHIA)


+ objectivista sub

1 objectivist (anque PHILOSOPHIA)


+ objectivistic adj

1 objectivistisch (anque PHILOSOPHIA)
le currentes -- del pensata moderne = de objecti-vistische stromingen in het moderne denken


objectivitate sub

1 objectiviteit, onpartijdigheid
-- del scientia = objectiviteit van de wetenschap
-- de un critica = objectiviteit van een kritiek
-- de un jornalista = objectiviteit van een journalist


objectivo sub

1 doel, bedoeling, oogmerk, opzet
-- inaccessibile = onbereikbaar doel
duple -- = tweeledig doel
le -- esseva = de opzet was
con le -- de = teneinde
2 PHOTOGRAPHIA objectief, lens
-- astigmatic = astigmatische lens
-- anastigmatic = anastigmatische lens
-- intercambiabile = verwisselbaar objectief
-- grandangular = groothoekobjectief, groothoeklens
-- zoom = zoomobjectief, zoomlens
-- achromatic = achromatische lens
fabrica de --s = lenzenfabriek
fabricante de --s = lenzenfabrikant
fabrication de --s = lenzenfabricage
achromatisar un -- = een objectief achromatisch maken
achromatisation de un -- = het achromatisch maken van een objectief
planchetta de -- = lensplankje
apertura de -- = lensopening
3 MILITAR doel(wit), operatiedoel


objecto sub

1 voorwerp, ding, artikel, object
--s perdite = gevonden voorwerpen
-- de arte = kunstvoorwerp
-- de excambio = ruilobject
commercio de --s de arte = kunsthandel
mercante/negotiante de --s de arte = kunsthandelaar
collection de --s de arte = kunstverzameling
-- de museo = museumstuk
-- de uso/usage currente = gebruiksvoorwerp
Objecto Volante Non Identificate, O.V.N.I = UFO
2 doel, bedoeling
-- principal = hoofdddoel
-- de mi visita = doel van mijn bezoek
3 onderwerp, voorwerp
-- del discussion = onderwerp van de discussie
-- de su cholera/ira = object van zijn woede
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorwerp
-- directe = direct object, lijdend voorwerp
-- indirecte = indirect object, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp


+ objector sub

1 iemand die bezwaar maakt, opponent, tegenspreker
-- de conscientia = gewetensbezwaarde


+ objurgar v

1 dringend waarschuwen, berispen, gispen, verwijten


+ objurgation sub

1 dringende waarschuwing, berisping, uitbrander, verwijt


+ objurgatori adj

1 berispend, gispend, verwijtend


+ oblata sub

1 oblatie


+ oblatif adj

1 belangeloos, (zelf)opofferend


oblation sub

1 ECCLESIA offerande, offer, oblatie
pan de -- = offerbrood


+ oblational adj

1 als een offer, offer...


+ oblative

1 adj. belangeloos, (zelf) opofferend, zichzelf wegcijferend


+ oblato sub

1 CATHOLICISMO oblaat (kloosterling)


oblidabile adj

1 te vergeten


oblidar v

1 vergeten
-- le titulo de un libro = de titel van een boek vergeten
morir completemente oblidate = volkomen vergeten sterven
-- omne vergonia = alle schaamte van zich af zetten
-- le vinagre in le salata = de azijn in de sla vergeten
-- un parapluvia = een paraplu vergeten
le plano se oblidava sin commentarios ulterior = het plan verdween geruisloos


oblido sub

1 het vergeten, vergetelheid
cader in -- = in vergetelheid geraken
eveller/tirar del -- = aan de vergetelheid onttrekken/ontrukken
abandonar/condemnar al -- = aan de vergetelheid prijsgeven
2 nalatigheid, verzuim
-- de su deber = plichtverzaking


obligante adj

1 attent, voorkomend, vriendelijk, behulpzaam, hulpvaardig
vicino -- = hulpvaardige buurman


obligar v

1 verplichten, verbinden, dwingen, noodzaken
-- un persona a obedir = iemand tot gehoorzaamheid dwingen
obligate per le circumstantias = door de omstandigheden gedwongen
obligate al servicio militar = dienstplichtig
accompaniamento obligate per violino = obligate vioolbegeleiding
vider se obligate a = zich gedwongen zien tot
sentir se moralmente obligate = zich moreel verplicht voelen
2 aan zich verplichten
multo obligate! = dank U zeer!


obligation sub

1 verplichting, plicht
-- professional = beroepsplicht
-- contractual = contractuele verplichting
-- financiari = financiële verplichting
-- moral = morele verplichting
-- legal = wettelijke verplichting
-- scholar = leerplichtigheid
-- de visa = visumplicht
facer honor a/satisfacer a/complir su --es = zijn verplichtingen nakomen
contraher/contractar --es = verplichtingen op zich nemen
exonerar/exemptar/discargar/relevar/disligar un persona de su --es = iemand van zijn verplichtingen

ontheffen/ontslaan

exemption de un -- = ontslag van een verplichting
subtraher se a su --es = zich aan zijn verplichtingen onttrekken
vider se in le -- de = zich gedwongen zien tot
2 JURIDIC verbintenis, contract
contraher/contractar un -- = een verbintenis aangaan
3 COMMERCIO, FINANCIAS obligatie, schuldbrief, schuldbekentenis
-- amortisabile/redimibile = aflosbare obligatie
-- perpetue/perpetual = onaflosbare obligatie
-- nominative = obligatie op naam
-- convertibile = converteerbare obligatie
-- privilegiate/preferential/de prioritate = prioriteitsobligatie
-- del stato = staatsobligatie
-- hypothecari = pandbrief
detentor de --es = obligatiehouder
registro de --es = obligatieregister
presto in --es = obligatielening
emission de --es = obligatieuitgifte
debita in --es = obligatieschuld
interesse de --es = obligatierente
capital in --es = obligatiekapitaal
mercato de --es = obligatiemarkt
emitter --es = obligaties uitgeven
transferer un -- = een obligatie overdragen
-- al portator = obligatie aan toonder
4 verschuldigdheid, schuldplichtigheid


+ obligationista sub

1 obligatiehouder


obligatori adj

1 verplicht, vereist, bindend
servicio militar -- = dienstplicht
inseniamento/instruction -- = leerplicht
suffragio -- = stemplicht
contribution -- = verplichte bijdrage
direction -- = eenrichtingsverkeer
render -- = verplicht stellen
esser obligatorimente assecurate = verplicht verzekerd zijn
vos debe obligatorimente presentar vostre passaporto al frontiera = u bent verplicht uw paspoort te laten zien aan de

grens

+ obligatorietate sub

1 verplichtend karakter
le -- del lege = het verplichtend karakter van de wet
le -- de un comportamento = het verplichtend karakter van een gedrag


+ obliquangule adj

1 MATHEMATICA scheefhoekig


obliquar v

1 schuin of scheef doen gaan of doen lopen
2 schuin of scheef gaan of lopen/uitwijken/afbuigen
-- verso le dext(e)ra = schuin naar rechts afbuigen


oblique adj

1 hellend, schuin, scheef
linea -- = schuine lijn
plano -- = schuin vlak, hellend vlak
angulo -- = scheve hoek
section -- = schuine doorsnede
hyperbola -- = scheve hyperbool
parallelepipedo -- = schuin parallelepipedum
prisma -- = scheef prisma
GEOLOGIA fallia -- = scheve breuk
ANATOMIA musculos -- = schuine spieren
2 van opzij, ontwijkend, indirect
reguardo -- = zijdelingse blik
radios solar -- = schuin invallende zonnestralen
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
caso -- = verbogen naamval


+ obliquemente adv

1 schuin
taliar -- = schuin afwerken, afschuinen


obliquitate sub

1 schuinte, schuine richting, scheefheid, helling
ASTRONOMIA -- del ecliptica = helling van de ecliptica
-- del radios del sol = schuine richting van de zonnestralen


obliterar v

1 doen verdwijnen, uitwissen, doorhalen, vernietigen, onbruikbaar maken, onleesbaar maken, afstempelen

(postzegel, kaartje)

timbros (postal) obliterate = gestempelde postzegels
2 MEDICINA verstoppen, afsluiten


obliteration sub

1 uitwissing, doorhaling, vernietiging, onbruikbaarmaking, afstempeling (postzegel, kaartje)
-- de un timbro postal = afstempeling van een postzegel
2 MEDICINA dichtgroeiing, obliteratie


+ obliterative adj

1 uitwissend, doorhalend, vernietigend


+ obliterator sub

1 uitwisser, doorhaler, vernietiger
2 stempelmachine


oblivion sub

1 het vergeten, vergetelheid
cader in -- = in vergetelheid geraken
abandonar/condemnar/relegar al -- = aan de vergetelheid prijsgeven
eveller/tirar del -- = aan de vergetelheid onttrekken/ontrukken
2 nalatigheid, verzuim
-- de su deber = plichtsverzaking


obliviose adj

1 vergeetachtig, verstrooid, afwezig
-- de = niet lettend op, vergetend


oblonge adj

1 langwerpig, oblong
formato -- = oblongformaat
figura -- = langwerpige figuur
visage - = langwerpig gezicht
folios -- = lang-werpige bladeren


+ oblongibractee adj

1 BOTANICA met langwerpige schutbladen


+ oblongifolie adj

1 BOTANICA met langwerpige bladeren


obnubilar v

1 (de geest) verduisteren, verwarren, benevelen
su spirito/mente esseva obnubilate per le passion = zijn geest werd verduisterd door de hartstocht
le passion obnubila su judicamento = de hartstocht verwart zijn oordeel


obnubilation sub

1 verwarring van de geest, MEDICINA obnubilatie


oboe sub

1 hobo


oboista sub

1 hoboïst


+ obolo sub

1 HISTORIA obolus, obool (klein muntstuk), penninkske
le -- del vidua = het penninkske van de weduwe
2 bescheiden geldelijke bijdrage, kleine gift
apportar su -- = zijn steentje bijdragen


obra sub

1 werk, arbeid
-- human = mensenwerk
poner in -- = ten uitvoer brengen
poner se al -- = aan de slag gaan
poner le mano al -- = de hand aan de ploeg slaan
mano de -- = mankracht, arbeidskracht
--s public = openbare werken
servicio de --s public = dienst openbare werken
2 resultaat van werk: werk, werkstuk, bouwwerk, kunstwerk, boek, muziekstuk, etc.
-- de arte = kunstwerk
-- magistral/(de) maestro = meesterstuk
-- poetic = dichtwerk
-- theatral = toneelwerk
-- musical = muziekwerk
-- historic = geschiedwerk
-- fundamental = standaardwerk
--s de misericordia = werken van barmhartigheid
-- de su vita = zijn levenswerk
--s morte = dood werk (van een schip)
--s vive = onderwatergedeelte (van een schip)


+ obreption sub

1 verschalking, misleiding, verwerving/verkrijging door list/sluwheid


+ obreptitie adj

1 slinks, sluw, arglistig, op sluwe/listige wijze verkregen


+ obrer adj

1 arbeid(s)...
conflicto -- = arbeidsgeschil
population -- = arbeidersbevolking
juventute -- = arbeidersjeugd
movimento -- = arbeidersbeweging
familia -- = arbeidersgezin
massa -- = arbeidersmassa
partito -- = arbeiderspartij
classe -- = arbeidersklasse
ape -- = werkbij


obrero sub

1 werkman, arbeider
prime -- = voorman, ploegbaas
-- portuari = havenarbeider
-- municipal = gemeentewerkman
-- agricole/campestre = landarbeider
-- forestal = bosarbeider
-- manual = handarbeider
-- a domicilio = thuiswerker
-- a tempore partial = deeltijdwerker
-- clandestin/nigre = zwartwerker, beunhaas
-- salariate = loontrekker
-- textile = textielarbeider
-- metallurgic = metaalarbeider, metaalbewerker
-- de fabrica = fabrieksarbeider
-- de transporto(s) = transportarbeider
-- estranie/immigrate = gastarbeider
-- qualificate/specialisate = vakarbeider, geschoolde arbeider
-- sin instruction = ongeschoold arbeider
-- saisonal {e} = seizoenarbeider
studente/studiante -- = werkstudent
licentiar --s = arbeiders ontslaan
ingagiar --s = arbeiders in dienst nemen


obscen adj

1 obsceen, schunnig, onzedelijk, vuil, smerig, schaamteloos
gestos -- = obscene gebaren
parola -- = schuttingwoord
linguage/parolas -- = schuttingtaal


obscenitate sub

1 obsceniteit, schunnigheid, onzedelijkheid, smerigheid, schaamteloosheid
dicer --s = vuile taal uitslaan


obscur adj

1 obscuur, donker, duister (anque FIGURATE)
blau/brun/rubie, etc. -- = donkerblauw/bruin/rood, etc.
PHOTOGRAPHIA camera -- = donkere kamer, doka
practicas -- = duistere praktijken


+ obscurabile adj

1 wat verduisterd kan worden, wat duister/donker gemaakt kan worden, ver-duisterbaar


obscurante sub

1 obscurantist


obscurantismo sub

1 obscurantisme
-- medieval = duistere middeleeuwen
era de -- = tijdperk van duisternis


obscurantista sub

1 obscurantist


+ obscurantista adj

1 obscurantistisch
ideas -- = obscurantistische ideeën


+ obscurantistic adj

1 obscurantistisch
ideas -- = obscurantistische ideeën


obscurar v

1 verduisteren (anque FIGURATE), donker/duister maken
le nubes obscura le celo = de wolken verduisteren de lucht
le prejudicios obscura su intelligentia = de vooroordelen verduisteren zijn verstand
le celo se obscura = de lucht wordt donker
2 verduisteren (in oorlog, bij filmvoorstelling)


obscuration sub

1 (anque FIGURATE) het verduisteren, het duister maken, verduistering
le -- del celo = het donker worden van de lucht
2 ASTRONOMIA verduistering, eclips
3 verduistering (in de oorlog, bij filmvoorstelling)


obscuritate sub

1 het donker, duisternis
-- complete/total/absolute = volslagen duisternis
in le -- del nocte = in het nachtelijk duister
con favor del -- = onder bescherming van de duisternis
2 FIGURATE duisterheid, onduidelijkheid, onbegrijpelijkheid
-- de un texto = duisterheid van een tekst


obsecrar v

1 afsmeken, dringend verzoeken, aanroepen


obsecration sub

1 smeekbede, afsmeking, aanroeping, incantatie


obseder v

1 obsederen, kwellen, achtervolgen, geen rust laten


obsequer v

1 zich neerleggen bij, gehoor geven aan, zwichten voor, toegeven aan, zich onderwerpen aan, het hoofd buigen

voor

obsequiar v

1 voorkomend bejegenen, attenties bewijzen aan


obsequias sub pl

1 begrafenisplechtigheid, uitvaart
-- national = staatsbegrafenis


obsequio sub

1 voorkomende bejegening, voorkomendheid, beleefdheid, vriendelijkheid


obsequiose adj

1 onderdanig, overbeleefd, kruiperig
venditor -- = overbeleefde verkoper
facer reverentias -- = buigen als een knipmes


obsequiositate sub

1 onderdanigheid, overbeleefdheid, kruiperigheid


observabile adj

1 waarneembaar
phenomenos -- = waarneembare verschijnselen
2 die/dat nageleefd kan/moet worden
normas facilemente -- = normen die gemakkelijk nageleefd kunnen worden
3 vermeldenswaard, opmerkelijk


+ observabilitate sub

1 waarneembaarheid, etc. (Vide: observabile)


observante adj

1 nalevend, inachtnemend, opvolgend (voorschrift, gebruik, etc.)


observantia sub

1 naleving, inachtneming
-- del dominica = zondagsheiliging
-- del sabbato = viering van de sabbat
-- stricte/rigorose del regulas = strenge nakoming van de regels
2 RELIGION observantie, gebruik, voorschrift, regel


observar v

1 naleven, in acht nemen, zich houden aan
-- le silentio = het stilzwijgen in acht nemen
-- le regulas = de regels in acht nemen
-- le sabbato = de sabbat vieren
facer -- le lege = de wet doen naleven
2 gadeslaan, waarnemen, observeren, bespieden
3 opmerken, constateren
facer -- un cosa a un persona = iemand op iets opmerkzaam maken


observation sub

1 naleving, inachtneming (van voorschrift, etc.)
-- stricte/rigorose del regulation = stricte inachtneming van de regels
2 waarneming, observatie (anque MEDICINA)
--es astronomic = astronomische waarnemingen
--es barometric = barometrische waarnemingen
--es meteorologic = meteorologische/weerkundige waarnemingen
corriger un -- = een waarneming rechtzetten
satellite de -- = observatiesatelliet
dono de -- = opmerkingsgave
instrumentos de -- = waarnemingsapparatuur
posto de -- = waarnemingspost
turre de -- = uitkijktoren
-- aeree = luchtverkenning
ballon de -- = observatieballon
turre de -- = waarnemingstoren
avion de -- = waarnemingsvliegtuig
methodo de -- = waarnemingsmethode
error de -- = waarnemingsfout
3 opmerking, commentaar
--e insolente = onbeschofte opmerking
-- sarcastic = sarcastische opmerking
-- jocose = grappige/schertsende opmerking
-- acute = puntige/snedige opmerking
-- casual = terloopse opmerking
-- pauco/poco delicate = tactloze opmerking


observator sub

1 iemand die iets naleeft (voorschrift, gebruik, etc.)
2 waarnemer, observator, observeerder
-- official inviate per su pais a un congresso = officiële waarnemer die door zijn land naar een congres is gezonden


observator adj

1 opmerkzaam, aandachtig, alert
talento -- = opmerkingsgave


observatorio sub

1 observatieplaats
2 observatorium
-- astronomic = astronomisch observatorium


obsession sub

1 obsessie, dwangvoorstelling, dwanggedachte, idee-fixe, kwellende gedachte
2 bezetenheid


+ obsessional adj

1 tot een obsessie geworden, dwangmatig
idea -- = dwanggedachte
neurose (-osis)-- = dwangneurose


+ obsessive adj

1 dwangmatig
ideas -- = dwang-matige ideeën
representation -- = dwangvoor-stelling
travaliator -- = workaholic


+ obsessivitate sub

1 dwangmatigheid


+ obsidiana sub

1 GEOLOGIA obsidiaan, lavaglas


+ obsidional adj

1 belegerings...
moneta -- = noodgeld (tijdens belegering)
arte -- = belegeringskunst


obsolescente adj

1 verouderend, in onbruik gerakend
structuras social -- = verouderende maat-schappelijke structuren


obsolescentia sub

1 veroudering, het in onbruik geraken
-- de structuras social = veroudering van maatschappelijke structuren


obsolescer v

1 verouderen, in onbruik geraken


obsolete adj

1 verouderd, in onbruik geraakt, obsoleet
termino -- = verouderde uitdrukking
traditiones -- = verouderde tradities
articulo -- = winkeldochter


obstaculo sub

1 obstakel (anque FIGURATE), beletsel, hinderpaal, hindernis
poner un -- a un persona = iemand een hinderpaal in de weg leggen
poner --s al planos de un persona = iemand in zijn plannen tegenwerken
incontrar --s = op bezwaren stuiten
contornar le --s = de obstakels omzeilen
remover/eliminar -- = hindernissen uit de weg ruimen
cursa de --s = wedren met hindernissen


obstar v

1 belemmeren, in de weg staan, een hindernis vormen


obstetric adj

1 verloskundig, obstetrisch, vroedkundig
forcipe -- = verlostang
instituto -- = kraaminrichting
clinica -- = kraamkliniek
centro -- = kraamcentrum
thrombose (-osis) -- = kraambeen


obstetrice sub

1 vroedvrouw
adjuta -- = kraamhulp
infirmera -- = kraamverpleegster


obstetricia sub

1 verloskunde, obstetrie, vroedkunde
clinica de -- = kraamkliniek/inrichting


obstetrico sub

1 verloskundige


obstinar v

1-- se = (koppig/hardnekkig) volhouden, vasthouden (aan)
-- se in su error = koppig aan zijn fout vasthouden


obstinate adj

1 koppig, halsstarrig, hardnekkig, obstinaat
-- in su principios = onverzettelijk in zijn principes
travalio -- = onverdroten arbeid
negar obstinatemente = hardnekkig ontkennen
sustener/mantener obstinatemente que un cosa es ver = stokstijf volhouden dat iets waar is


obstination sub

1 vasthoudendheid, volharding, hardnekkigheid, koppigheid, halsstarrigheid


obstruction sub

1 het hinderen, het belemmeren (van het verkeer, etc.)
2 het versperren (van de weg), het blokkeren
SPORT committer -- = obstructie plegen
3 MEDICINA afsluiting, verstopping, obstructie
4 POLITICA obstructie, filibuster
facer -- in un assemblea = obstructie voeren in een vergadering


obstructionismo sub

1 POLITICA het obstructievoeren, obstructionisme


+ obstructionista sub

1 POLITICA obstructionist, obstructievoerder


+ obstructionista adj

1 POLITICA obstructie...
tactica -- = obstructietaktiek
politica -- = obstructiepolitiek


+ obstructionistic adj

1 POLITICA obstructie...


obstructive adj

1 obstructie veroorzakend, obstructie voerend, obstructief
isto es -- pro le commercio = dat is belemmerend voor de handel
esser -- = dwarsliggen


+ obstructor sub

1 iemand die (de doorgang) verspert
2 iemand die (de voortgang) belemmert, obstructionist


obstruer v

1 (het verkeer, etc.) hinderen, belemmeren
-- le passage = de doorgang belemmeren
2 versperren (weg), verstoppen, blokkeren
-- le vista de un persona = iemand het zicht belemmeren
3 MEDICINA afsluiten, verstoppen


obtemperar v

1 gehoorzamen (aan), gevolg geven (aan), voldoen (aan), zich

voegen (naar)

-- a un persona = iemand gehoorzamen
-- a un ordine = een bevel gehoorzamen
-- al desiros/desiderios de un persona = iemand terwille zijn


obtener v

1 verkrijgen, bekomen, verwerven, gedaan krijgen
-- un resultato = een resultaat bereiken
-- un diploma = een diploma behalen
-- le titulo de maestro = de meesterstitel behalen
-- satisfaction = genoegdoening verkrijgen
-- successo = succes boeken


obtenibile adj

1 verkrijgbaar, te verkrijgen, te behalen, te verwerven


obtenimento sub

1 verkrijging, verwerving


obtention sub

1 verkrijging, verwerving
-- de un titulo = verkrijging van een titel
-- de nove terras (del mar) = landaanwinning
le -- de un temperatura constante es difficile = het verkrijgen van een constante temperatuur is moeilijk


obtentor sub

1 verkrijger, verwerver


obtundente adj

1 bot, stomp, afgestompt (anque FIGURATE)


obtunder v

1 stomp/bot worden/maken, afstompen (anque FIGURATE)
iste es un labor que obtunde le mente = dat is geestdodend werk


+ obturante adj

1 afsluitend, (af)dichtend


+ obturar v

1 vullen (van tanden)
-- un dente = een tand vullen
2 (een opening) dichtstoppen, (af)dichten, afsluiten
-- un cavitate = een holte dichtstoppen
-- un apertura = een opening afsluiten
haber le naso obturate = een verstopte neus hebben


+ obturation sub

1 het vullen (van tanden)
2 vulling (van tanden)
-- provisori = noodvulling
-- de un dente cariate = vulling van een rotte kies
3 dichtstopping, dichting, afsluiting
-- de un cavitate = dichtstopping van een holte
-- de un apertura = afsluiting van een opening


+ obturator sub

1 TECHNICA (af)sluiter, obturator
-- de junctura = pakking
2 PHOTOGRAPHIA lensafsluiter, sluiter
-- a/de cortina = gordijnsluiter, spleetsluiter
-- automatic/a/de posa = zelfontspanner
-- a/de iris = kringsluiter
mechanismo de -- = sluitermechanisme
velocitate del -- = sluitersnelheid
tempore de -- = sluitertijd


+ obtusangular adj

1 GEOMETRIA stomphoekig
triangulo -- = stomphoekige driehoek


obtusangule adj

1 stomphoekig
triangulo -- = stomphoekige driehoek
callitriche -- = stomphoekig sterrenkroos


obtuse adj

1 bot, stomp
puncta -- = stompe punt
patin -- = botte schaats
2 GEOMETRIA stomp (van hoek)
3 dom, bot, traag (van begrip)


+ obtusiflor adj

1 BOTANICA met stompe bloemen


+ obtusifoliate adj

1 Vide: obtusifolie


+ obtusifolie adj

1 BOTANICA met stompe bladen, stompbladig
rumex -- = ridderzuring
potamogeton -- = stompbladig fonteinkruid


+ obtusilobe adj

1 BOTANICA stomp gelobd


+ obtusion sub

1 verstomping, afstomping, versuffing


+ obtusipetale adj

1 BOTANICA met stompe kroonbladen


+ obtusisepale adj

1 BOTANICA met stompe kelkbladen


obtusitate sub

1 stompheid, botheid (anque FIGURATE)
-- mental = geestelijke botheid


+ obumbrar v

1 beschaduwen


+ obverso sub

1 obvers (bovenzijde van een penning die geen beeldenaar draagt)


obviar v

1 ondervangen, afwenden, uit de weg ruimen, verhelpen
-- a un inconveniente = een bezwaar ondervangen
-- le necessitate de un cosa = iets overbodig maken


obvie adj

1 duidelijk, zonneklaar, voor de hand liggend, vanzelfsprekend
senso -- = evidente betekenis
mentita -- = doorzichtige leugen
il es -- que = het is duidelijk dat


+ obvietate sub

1 vanzelfsprekendheid


oca sub

1 ZOOLOGIA gans
-- de nive = sneeuwgans
joco del -- = ganzenbord(spel)
pluma de -- = ganzenveer
passo de -- = ganzenpas
mercato de --s = ganzenmarkt
merda de -- = ganzendrek/poep
chassa {sj} de --s = ganzenjacht
ficato de -- = ganzenlever
pastata/pastissa de ficato de -- = ganzenleverpastei
contos del -- = sprookjes van Moeder de Gans


+ ocarina sub

1 MUSICA ocarina


+ ocarinista sub

1 ocarinaspeler


+ occamismo sub

1 PHILOSOPHIA occamisme


+ occamista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van de filosofie van Occam, occamist


occasion sub

1 (gunstige) gelegenheid, kans, mogelijkheid
-- favorabile/propitie = gunstige gelegenheid
al -- = bij gelegenheid
al prime -- = bij de eerste gelegenheid
profitar del -- = van de gelegenheid gebruik maken
fornir le -- de = de gelegenheid geven om
prender/sasir le -- = de gelegenheid aangrijpen
perder/negliger/lassar escappar le -- = de gelegenheid voorbij laten gaan
-- perdite = gemiste kans
le -- es perdite = de kans is verkeken
quando le -- se offere = als de gelegenheid zich voordoet
in omne/tote -- = bij elke gelegenheid
le -- face le fur = de gelegenheid maakt de dief
2 aanleiding, reden
dar -- a = aanleiding geven tot
3 koopje, buitenkansje, occasion
libro de -- = tweedehandsboek
auto(mobile) de -- = tweedehandsauto
venditor de merces de -- = handelaar in tweedehands goederen


occasional adj

1 occasioneel, nu en dan voorkomend, toevallig
poeta -- = gelegenheidsdichter
fur -- = gelegenheidsdief
travalio/labor -- = los werk
incontro -- = toevallige ontmoeting
senso -- de un parola = occasionele betekenis van een woord
pluvias -- = af en toe een bui
occasionalmente = bijwijlen


+ occasionalismo sub

1 PHILOSOPHIA occasionalisme


+ occasionar v

1 veroorzaken, teweegbrengen
-- damno(s) = schade aanrichten
-- costos considerabile = aanzienlijke kosten met zich medebrengen
-- multe/grande molestia a un persona = iemand veel last bezorgen


+ occasionator sub

1 veroorzaker


+ occidemuscas sub

1 vliegenmepper


occidental adj

1 westelijk, west..., westers, occidentaal
frontiera -- = westgrens
costa -- = westkust
latere -- = westkant/zijde
civilisation -- = westerse beschaving
cultura -- = westerse cultuur
democratias occidental = westerse democratieën
potentias -- = westerse mogendheden
longitude -- = westerlengte
Europa -- = West-Europa
fronte -- = westelijk front
platano -- = westerse plataan


occidental sub

1 westerling
2 Occidental (taal van E.de Wahl)


+ occidentalisar v

1 westers maken, verwestersen
-- le mores = de zeden verwestersen


+ occidentalisation sub

1 verwestersing, het verwestersen
-- del mores = verwestersing van de zeden


occidentalista sub

1 occidentalist (gebruiker van Occidental)


occidente sub

1 westen (windstreek), avondland
decadentia del -- = ondergang van het avondland
2 POLITICA Westen (NAVO-landen)


occider v

1 doden
-- con gas = vergassen
-- per strangulation = wurgen
esser occidite in un accidente = bij een ongeluk omkomen
-- duo muscas/aves/conilios, etc. con un petra = twee vliegen in een klap slaan
-- le tempore = de tijd doden
le gelo ha occidite tote mi rosas = al mijn rozen zijn doodgevroren
-- le personalitate de un persona = iemands persoonlijkheid vernietigen
-- se = zelfmoord plegen


+ occiderattos sub

1 rattengif


occipital adj

1 ANATOMIA achterhoofds..., occipitaal
osso -- = achterhoofdsbeen
sutura -- = achterhoofdsnaad
musculo -- = achterhoofdsspier
condylo -- = achterhoofdsknobbel
lobo -- = achterhoofskwab
presentation -- = kruinligging (bij geboorte)


occipite sub

1 ANATOMIA achterhoofd


+ occipitofrontal adj

1 MEDICINA occipitofrontaal


occision sub

1 het doden, doodslag


occisor

1 moordenaar, doder


occitan adj

1 Occitaans
litteratura -- = Occitaanse literatuur


+ Occitania sub n pr

1 gebied in Zuid-Frankrijk waar het Occitaans wordt gesproken


+ occitanic adj

1 Occitaans
lingua -- = Occitaans taal, Occitaans


+ occitanista sub

1 occitanist


+ occitano sub

1 bewoner van Zuid-Frankrijk die Occitaans spreekt
2 Occitaans (taal)


occluder v

1 afdichten, afsluiten (anque PHONETICA), verstoppen (anque MEDICINA)
METEO fronte occludite = occlusiefront
2 CHIMIA absorberen van gassen


occlusion sub

1 afsluiting (anque PHONETICA), verstopping (anque MEDICINA)
-- intestinal = darmafsluiting
2 METEO occlusie(front)
3 CHIMIA gasobsorptie


+ occlusiva sub

1 PHONETICA occlusief, plofklank, ploffer
-- surde = tenuis
-- bilabial = bilabiale occlusief
-- dental = dentale occlusief


+ occlusive adj

1 MEDICINA occlusief, afsluitend
fronte -- = occlusiefront
2 PHONETICA explosief, plof...
consonante -- = occlusief, ploffer
consonante -- sonor = media
3 METEO fronte -- = occlusiefront


+ occultabile adj

1 wat verborgen/verhuld kan/moet worden


occultar v

1 verbergen, bedekken, verschuilen, verhullen, aan het oog onttrekken, maskeren
-- se detra le porta = zich achter de deur verschuilen
le serpente se occulta inter le flores = er schuilt een addertje onder het gras
-- su emotion = zijn ontroering verbergen
non saper -- su joco/su intentiones = zich in de kaart laten kijken
2 ASTRONOMIA verduisteren, bedekken, eclipseren


occultation sub

1 het verbergen, het bedekken, bedekking, het verhullen, verhulling
-- del precios = prijsversluiering
2 ASTRONOMIA verduistering, eclips, occultatie
-- de un stella per le luna = verduistering van een ster door de maan


+ occultator sub

1 iemand die verbergt/bedekt/verhult


occulte adj

1 occult, geheim, verborgen
senso -- = verborgen betekenis
in terminos -- = in bedekte termen
scientias -- = occulte wetenschappen
camera -- = verborgen camera
defecto -- = verborgen gebrek
fortia/virtute -- = stille/verboren kracht
sentimentos -- = latente gevoelens
reserva -- = stille reserve
occultemente = in het geheim/verborgene


occultismo sub

1 occultisme
practicar le -- = aan occultisme doen


occultista sub

1 occultist


occultista adj

1 occultistisch
practicas -- = occul-tistische praktijken


+ occultistic adj

1 occultistisch
practicas --


+ occupabile adj

1 wat bezet, etc. moet/kan worden (Vide: occupar)


occupante sub

1 bewoner, inwonende
JURIDIC prime -- = hoofdbewoner
occupante-proprietario = eigenaar-bewoner
2 bezetter
rebellar se contra le -- = tegen de bezetter opstaan


+ occupante adj

1 bezettend
le fortias -- = de bezettende macht


occupantia sub

1 bewoning (van een huis)
2 inbezitneming, bezetting


occupar v

1 bezetten, in bezit nemen, innemen
-- un pais = een land bezetten
truppas occupante = bezettingstroepen
2 vullen, innemen (ruimte, plaats, tijd)
3 in beslag nemen, bezighouden
le fabrica occupa multe obreros = de fabriek heeft veel arbeiders in dienst
-- se de = zich bezig houden met
4 vervullen, innemen, bekleden (ambt, functie, etc.)
-- un placia prominente = een voorname plaats innemen


occupate adj

1 bezig (met), druk
esser multo -- = het erg druk hebben, druk bezig zijn
2 bezet
territorio -- = bezet gebied
iste placia es -- = deze plaats is bezet
3 (telefoon) bezet, in gesprek
ille es sempre/semper -- = hij is steeds in gesprek


occupation sub

1 het bezetten, bezetting, het in bezit nemen, inbezitneming, het innemen, inneming
-- del territorias capturate = bezetting van de veroverde gebieden
-- de un interprisa = bedrijfsbezetting
post un mense de -- le fabrica ha essite evacuate per le policia = na een bezetting van een maand werd de fabriek door

de politie ontruimd

armea de -- = bezettingsleger
truppas de -- = bezettingstroepen
autoritates de -- = bezettingsautoriteiten
mesura de -- = bezettingsmaatregel
zona de -- = bezettingszone
action de -- = bezettingsactie
costos de -- = bezettingskosten
fortias de -- = bezettingsmacht
tempore de -- = bezettingstijd
periodo de -- = bezettingsperiode
2 bezigheid, werk, betrekking, baan, beroep
ille non ha un -- actualmente = hij heeft geen werk op het ogenblik
esser sin -- = werkloos zijn, niets te doen hebben
ille ha multiple --es = hij houdt zich met vele dingen bezig
--es professional = beroepsbezigheden
--es quotidian = dagelijkse bezigheden
--es habitual = gewone bezigheden
-- favorite = lievelingsbezigheid
-- principal = hoofdbezigheid
--es urgente = drukke bezigheden


+ occupational adj

1 bezigheids...
therapia -- = bezigheidstherapie
therapeuta -- = bezigheidstherapeut


occupator sub

1 bezetter, inbezitnemer
2 iemand die iets of iemand bezighoudt


occurrentia sub

1 gebeurtenis, voorval
in le/al -- = als het geval zich voordoet, als het nodig mocht zijn


occurrer v

1 gebeuren, geschieden, zich voordoen, voorvallen
isto occurre rarmente = dat behoort tot de zeldzaamheden
isto occurre in le melior familias = dat komt in de beste families voor
2 te binnen schieten, invallen


+ oceanauta sub

1 diepzeeonderzoeker


Oceania sub n pr

1 Oceanië


oceanian adj

1 van/uit Oceanië
flora -- = flora van Oceanië


oceaniano sub

1 bewoner van Oceanië


oceanic adj

1 van de oceaan, oceaan..., oceanisch
volo -- = oceaanvlucht
climate -- = zeeklimaat
aere -- = oceaanlucht
METEO depression -- = oceaandepressie
METEO fronte -- = oceaanfront
exploration -- = diepzeeonderzoek
flora -- = oceaanflora
porto -- = oceaanhaven


oceanide sub

1 MYTHOLOGIA oceanide, zeenimf, nereïde


oceano sub

1 oceaan
-- Atlantic = Atlantische Oceaan
-- Pacific = Stille Oceaan, Grote Oceaan
-- Indian = Indische Oceaan
-- Arctic = Noordelijke IJszee
-- Antarctic = Zuidelijke IJszee
fundo del -- = oceaanbodem
de -- oversteken = transversar le oceano


+ Oceano sub n pr

1 Oceanus


oceanographia sub

1 oceanografie


oceanographic adj

1 oceanografisch
nave -- = meetboot, meetschip
studios -- = oceanografische studiën
le museo -- de Monaco = het oceanografisch museum van Monaco


oceanographo sub

1 oceanograaf


+ oceanologia sub

1 oceanologie


+ oceanologic adj

1 oceanologisch


+ oceanologista sub

1 oceanoloog


+ oceanologo sub

1 oceanoloog


+ ocellate adj

1gevlekt
smerintho -- = avondpauwoog
lacerta -- = parelhagedis
agriocharis -- = pauwkalkoen
2 met puntoogjes


+ ocellifere adj

1 hemigrammo -- = lichtvisje


+ ocello sub

1 ZOOLOGIA puntoog, ocel


+ ocelot sub

1 ZOOLOGIA ocelot, Amerikaanse tijgerkat, katpardel
mantello de -- = ocelotmantel


ochlocrate sub

1 ochlocraat, volksmenner, aanvoerder van het gepeupel


ochlocratia sub

1 ochlocratie, regering van het gepeupel


ochlocratic adj

1 ochlocratisch


+ ochre, ocre sub

1 oker, bergaarde, berggeel
color de -- = okerkleur


+ octachorde adj

1 achtsnarig


octagonal adj

1 MATHEMATICA octogonaal, achthoekig, achtzijdig
pyramide -- = achtzijdige pyramide


octagone adj

1 MATHEMATICA octagonaal, achthoekig, achtzijdig
pyramide -- = achthoekige piramide


+ octagono sub

1 MATHEMATICA octagoon, achthoek
-- spheric = bolvormige achthoek


octahedre adj

1 MATHEMATICA achtvlakkig


+ octahedric adj

1 MATHEMATICA achtvlakkig


+ octahedrite sub

1 MINERALOGIA octaëdriet, anataas


octahedro sub

1 MATHEMATICA achtvlak, octaëder


octametro sub

1 octameter, achtvoetige versregel


+ octandre adj

1 BOTANICA met acht meeldraden


+ octangular adj

1 achthoekig, octogonaal


octano sub

1 CHIMIA octaan
indice/index/numero de -- = octaangetal


octanta sub num card

1 tachtig


octante sub

1 GEOMETRIA, ASTRONOMIA octant


octantesime num ord

1 tachtigste
le -- parte = het tachtigste (deel)


octantesimo sub

1 tachtigste deel


+ octastylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER gebouw met acht frontzuilen


octava sub

1 achttal
2 MUSICA octaaf
-- augmentate = verhoogd octaaf
-- diminuite = verlaagd octaaf
sonar un -- plus alte/plus basse = een octaaf hoger/lager spelen
filtro de -- = octaaffilter
3 CATHOLICISMO octaaf
4 CATHOLICISMO octaafdag
5 LITTERATURA octaaf (twee kwatrijnen van een sonnet)
6 SCHERMA octave


octavar v

1 in acht delen verdelen
2 octaven vormen


octave num ord

1 achtste
le -- parte = het achtste (deel)


octavino sub

1 MUSICA octaaffluitje, piccolo


octavo sub

1 octavo (boek/papierformaat)
2 achtste deel


octesime num ord

1 achtste
le -- parte = het achtste (deel)


octesimo sub

1 achtste deel


octetto sub

1 MUSICA oktet
2 COMPUTATOR acht bit, byte


octo sub num card

1 acht


octobre sub

1 oktober
die de -- = oktoberdag


+ octodecimo sub LATINO

1 TYPOGRAPHIA octodecimo


+ octoflor adj

1 BOTANICA achtbloemig


octogenari adj

1 tachtigjarig
esser -- = in de tachtig zijn


+ octogenario sub

1 tachtigjarige, tachtiger


octogesime num ord

1 tachtigste
le -- parte = het tachtigste (deel)


octogesimo sub

1 tachtigste deel


+ octopetale adj

1 BOTANICA met acht kroonbladen


+ octophylle adj

1 BOTANICA met 8 bladeren of blaadjes bijeen


octopode adj

1 ZOOLOGIA achtpotig, achtarmig


octopodo sub

1 ZOOLOGIA octopus


+ octostyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER achtzuilig


+ octosyllabe adj

1 achtlettergrepig, octosyllabisch


octosyllabic adj

1 achtlettergrepig, octosyllabisch


octosyllabo sub

1 achtlettergrepige versregel


octuplar v

1 verachtvoudigen


octuple adj

1 achtvoudig


octuplicar v

1 verachtvoudigen


+ octuplication sub

1 verachtvoudiging


+ octuplo sub

1 achtvoud


ocular v

1 bekijken, kijken naar, lonken naar


+ ocular sub

1 oculair (lens)
-- periplanatic = periplanatisch oculair


ocular adj

1 oog...
teste -- = ooggetuige
nervo -- = oogzenuw
globo/bulbo -- = oogbol
glandula -- = oogklier
musculo -- = oogspier
transplantation -- = oogtransplantatie
affection -- = oogaandoening


+ ocularista sub

1 kunstogenmaker


oculetto sub

1 klein oog, oogje
2 (kleine opening), oculetto, gaatje


+ oculiera sub

1 oogklep


+ oculiforme adj

1 oogvormig


oculista sub

1 oogarts


oculistic adj

1 oftalmologisch


+ oculistica sub

1 oftalmologie


oculo sub

1 oog
-- (de un agulia, etc.) = oog (van een naald, etc.)
-- (de un planta) = oog (van een plant)
-- del spirito = geestesoog
-- de serratura = sleutelgat
-- artificial = kunstoog
-- de vitro = glazen oog
-- a faciettas = facetoog
--s injectate de sanguine = met bloed doorlopen ogen
--s globulose = uitpuilende ogen
--s irritate = geïrriteerde/branderige ogen
-- prophetic = zienersblik
-- contuse/contusionate = blauw oog
--s cave/infundate/profunde = holle/diepliggende ogen
le -- del maestro = het oog van de meester
globo/bulbo del -- = oogbol
inflammation del --(s) = oogontsteking
inter quatro --s = onder vier ogen
colpo de -- = vluchtige blik, korte blik, oogopslag
saltar al -- = in het oog springen
banda pro le/de --s = blinddoek
bandar le --s = blinddoeken
(anque FIGURATE) aperir le --s = de ogen openen
clauder le --s = de ogen sluiten
FIGURATE clauder le --s a/un -- (a) = de ogen sluiten voor, door de vingers zien
instillar un oculo = een oog indruppelen
guardar le --s ben aperte = zijn ogen goed openhouden, goed opletten
bassar/abassar le --s = de ogen neerslaan
levar le --s = de ogen opslaan, opkijken
levar le --s al celo = de ogen ten hemel slaan
-- per/pro --, dente per/pro dente = oog om oog, tand om tand
PHOTOGRAPHIA -- electronic = foto-elektrische cel
RADIO -- magic = magisch oog, afstemindicator
a(l) -- nude = met het blote oog
a --s aperte = met open ogen
le mal -- = het boze oog
-- de bove = rond venster, patrijspoort, stationsklok
-- de catto = katoog (halfedelsteen)
con -- experte = met kennersblik
lontano del --s, lontano del corde = uit het oog, uit het hart
cec de un -- = blind aan een oog
-- grasse super le suppa = vetoogje op de soep
esser un spina in le -- = een doorn in het oog zijn


+ oculogramma sub

1 MEDICINA oculogram


+ oculomotor adj

1 oculomotorisch
nervo -- = gemeenschappelijke oogspierzenuw


+ oculonasal adj

1 MEDICINA oculonasaal


+ ocytocina sub

1 BIOCHIMIA ocytocine


+ odalisca sub

1 odalisk(e)


ode sub

1 ode, loflied
-- al natura = loflied op de natuur
-- al amor = loflied op de liefde
le --s erotic de Anacreonte = de erotische oden van Anacreon


+ odeletta sub

1 LITTERATURA kleine ode
--s de Nerval = kleine odes van Nerval


+ odeon sub

1 odeon, muziektheater


+ odiabile adj

1 waard om gehaat te worden


odiar v

1 haten
facer se -- de/per = zich gehaat maken bij


+ odiator sub

1 hater


odio sub

1 haat
-- e resentimento = haat en nijd
-- mortal = dodelijke haat
-- amar = bittere haat
-- cec = blinde haat
-- inextinguibile = on(uit)blusbare haat
-- implacabile/inexpiabile = onverzoenlijke haat
-- impotente = machteloze haat
-- latente = smeulende haat
-- racial = rassenhaat
-- de religion = godsdiensthaat
-- de classes = klassenhaat
ingenerar/inspirar -- = haat kweken
seminar -- = haat zaaien
predicar le -- = tot haat aanzetten
nutrir -- contra un persona = een haatgevoel tegen iemand koesteren
sentir -- pro un persona = iemand haat toedragen


odiose adj

1 hatelijk, onuitstaanbaar, verfoeilijk, ergerlijk
rider odiosemente = grijnslachen


+ odiositate sub

1 het verfoeilijk zijn, hatelijk/verfoeilijk karakter/aspect


+ odonates sub pl

1 ZOOLOGIA libellen, odonata


odontalgia sub

1 MEDICINA tandpijn, kiespijn


odontalgic adj

1 MEDICINA tandpijn..., kiespijn...


+ odontalgico sub

1 MEDICINA kiespijnmiddel


+ odontitis sub

1 MEDICINA tandontsteking


+ odontoblasto sub

1 tandkiem, odontoblast


+ odontocarpe adj

1 BOTANICA met getande vruchten


+ odontoceta sub

1 tandwalvis


+ odontogenese (-esis) sub

1 odontogenese


+ odontoide adj

1 tandvormig


+ odontolitho sub

1 tandsteen


odontologia sub

1 tandheelkunde, odontologie
studer/studiar -- = voor tandarts studeren


odontologic adj

1 tandheelkundig, odontologisch
tractamento -- = tandheelkundige behandeling


+ odontologista sub

1 tandheelkundige, odontoloog


odontologo sub

1 tandheelkundige, odontoloog


+ odontometria sub

1 odontometrie


+ odontometric adj

1 odontometrisch


+ odontometro sub

1 odontometer


+ odontopathia sub

1 odontopathie, tandziekte


+ odontoscopio sub

1 tandspiegeltje


+ odontostomatologia sub

1 MEDICINA leer van de tand- en mondziekten


+ odontotechnia sub

1 tandtechniek


+ odontotechnic adj

1 tandtechnisch


+ odontotechnica sub

1 tandtechniek


+ odontotechnico sub

1 tandtechniker


odor sub

1 geur, reuk, lucht
-- de gas = gaslucht
-- de ustion = brandlucht
-- marin/del mar = zeelucht
-- de terra = grondlucht
-- execrabile = walgelijke lucht
-- cadaverose = lijkenlucht
-- de rosas = rozengeur
-- de alcohol = dranklucht
-- de cannella = kaneelgeur
-- de pulvere = kruitlucht
-- de sudor/de transpiration = zweetlucht
-- agradabile = aangename geur
-- aromatic = welriekende geur
-- corporal/corporee = lichaamsgeur
-- putride = rotstank
aqua de -- = reukwater
sapon de -- = reukzeep
viver in (un) -- de sanctitate = in een geur van heiligheid leven
venir al -- de = op de geur afkomen van
sin -- = reukloos


odorante adj

1 welriekend, geurig, geurend
mixtura -- = geurige melange
jasmin -- = welriekende jasmijn


odorar v

1 (geur afgeven) geuren, rieken
2 (geur opnemen) ruiken


+ odorate adj

1 geurig, welriekend
asperula -- = lievevrouwenbedstro
viola/violetta -- = maarts viooltje
lepiota -- = odeurzwam
lathyro -- = pronkerwit


+ odoratiflor adj

1 BOTANICA met geurige bloemen


+ odoratissime adj

1 BOTANICA zeer welriekend


odorifere adj

1 welriekend, geurig
substantia -- = reukstof, geurstof
plantas -- = welriekende planten


odorose adj

1 welriekend, geurig
piso -- = siererwt


Odyssea sub

1 LITTERATURA Odyssee


odyssea sub

1 lange bewogen en moeilijke zwerftocht, odyssee


Odysseus sub n pr

1 MYTHOLOGIA Odysseus


+ oenanthe sub

1 BOTANICA torkruid, druivebloem
-- aquatic = waterkervel, watertorkruid, bothol


+ oersted sub

1 PHYSICA oersted (eenheid)


offender v

1 pijn doen aan, wonden toebrengen aan, kwetsen
2 beledigen, krenken, kwetsen
sentir se offendite = zich beledigd/gekwetst/verongelijkt voelen
-- Deo = God mishagen
parolas offendente = beledigense woorden


offenditor sub

1 belediger


offensa sub

1 het beledigen, belediging
-- al tradition = vergrijp tegen de traditie
-- al pudor = vergrijp tegen de eerbaarheid
-- al decentia public = schennis van de openbare eerbaarheid
le ignominia de iste -- = het smadelijke van deze belediging
attenuar un -- = een belediging afzwakken


offensiva sub

1 offensief, aanval
-- inimic = vijandelijk offensief
-- de pace = vredesoffensief
arma de -- = aanvalswapen
initiar le --, prender le --, passar al -- = tot het offensief overgaan, de aanval inzetten


offensive adj

1 aanvals..., aanvallend, offensief
arma -- = aanvalswapen
guerra -- = aanvalsoorlog
alliantia/liga -- = offensief verbond
football (A) -- = aanvallend voetbal
2 beledigend, grievend, kwetsend, aanstootgevend
linguage -- = kwetsende taal
suspicion -- = grievende verdenking
dar opiniones -- = persoonlijk worden


offensor sub

1 belediger


+ offerenda sub

1 (offer)gave, offer, offerande
-- expiatori = zoenoffer


+ offerente sub

1 die biedt, biedende
le melior -- = de meest biedende


offerer v

1 aanbieden
-- su servicios = zijn diensten aanbieden
-- su adjuta = zijn hulp aanbieden
-- un sedia a un persona = iemand een stoel aanbieden
-- un bracio a un dama = een dame een arm aanbieden
-- se a facer un cosa = zich aanbieden om iets te doen
un bon occasion se offere = er doet zich een goede gelegenheid voor
2 bieden, een bod doen


offerta sub

1 aanbod, aanbieding, offerte, bod, voorstel
le -- e le demanda = vraag en aanbod
acceptar un -- = een aanbod aannemen, op een aanbod ingaan
rejectar/refusar un -- = een aanbod afslaan
annullar/retirar un -- = een offerte/aanbod intrekken/terugnemen
meliorar su -- = zijn bod verbeteren
-- acceptabile = aannemelijk (aan)bod
-- avantagiose = voordelig aanbod
-- special = speciale aanbieding
-- de matrimonio/de maritage = huwelijksaanzoek
-- de pace = vredesaanbod
-- de saison (F) = seizoenaanbieding
precio de -- = aanbiedingsprijs


offertorio sub

1 ECCLESIA offertorium, offerande


official adj

1 officieel, ambtelijk, ambtshalve
candidato --mente designate = officieel aangewezen kandidaat
2 vormelijk, officieel


official sub

1 functionaris, beambte, ambtenaar
-- del partito = partijfunctionaris
2 CATHOLICISMO officiaal


+ officialisar v

1 officieel maken, officieel bekrachtigen
-- un nomination = een benoeming officieel bekrachtigen


+ officialisation sub

1 officialisering, officiële bekrachtiging
-- de un nomination = officiële bekrachtiging van een benoeming


officiante sub

1 ECCLESIA officiant, celebrant, dienstdoend geestelijke


officiar v

1 de mis opdragen, officiëren


officiator sub

1 ECCLESIA officiant, celebrant, dienstdoend geestelijke


officiero sub

1 officier
-- subalterne = subalterne/lagere officier
-- superior = hoofdofficier
-- naval/de marina = marineofficier
-- de reserva = reserveofficier
-- de infanteria = infanterieofficier
-- de stato major = stafofficier
-- cargate del commandamento = bevelvoerend officier
-- del Legion de Honor = officier van het Legioen van Eer
uniforme de -- = officiersuniform
cantina de --s = officierskantine
spada de -- = officiersdegen
salario de -- = officierstraktement


officina sub

1 werkplaats
-- de reparationes = reparatiewerkplaats
-- typographic/de composition = (letter)zetterij
-- de assemblage/montage = montageatelier
-- de lamination = pletterij
2 apothekerswerkplaats, apotheek


officinal adj

1 PHARMACIA officineel, officinaal, in de apotheek verplicht voorhanden
planta/herba -- = geneeskrachtige plant
productos -- = officinalia
veronica -- = mannetjesereprijs
helminthochoro -- = wormmos


officio sub

1 dienst, instantie
-- de tourismo = V.V.V.
-- meteorologic = meteorologisch instituut
offerer su bon --s = zijn goede diensten aanbieden
2 ambt, openbare betrekking, functie
ex/de -- = ambtshalve
assistentia juridic de -- = kosteloze rechtsbijstand
advocato de -- = toegewezen advocaat
assumer un -- = een ambt aanvaarden
3 kantoor, bureau
-- de assecurantias = verzekeringskantoor
-- postal/del posta = postkantoor
-- central del posta = hoofdpostkantoor
-- telegraphic = telegraafkantoor
-- de doana = douanekantoor
-- fiscal = belastingkantoor
-- de cambio = wisselkantoor
-- de stato civil = bureau van de burgelijke stand
-- del labor/del travalio = arbeidsbureau
-- de allogiamento = huisvestingsbureau
-- de reclamationes = klachtenbureau
empleato de -- = kantoorbediende
-- del porto = havenkantoor
-- central/principal = hoofdkantoor/bureau
personal/empleatos de -- = kantoorpersoneel
edificio de --s = kantoorgebouw/pand
articulos de -- = kantoorbehoeften/artikelen
mobiles/mobiliario de -- = kantoormeubelen
computator/computer (A) de -- = kantoorcomputer
administration de -- = kantooradministratie
adresse de -- = kantooradres
almanac de -- = kantooralmanak
travalio/labor de -- = kantoorwerk/arbeid
occupationes de -- = kantoorbezigheden
inventario de -- = kantoorinventaris
armario de -- = kantoorkast
machina de -- = kantoormachine
routine de {oe} -- = kantoorsleur
ir al -- = naar kantoor gaan
4 kerkdienst
-- divin = kerkdienst
-- ferial = doordeweekse kerkdienst
-- pro le morto = lijkdienst
-- paschal = paasdienst
libro de --s = gebedenboek, getijdenboek
assister al -- = de dienst bijwonen


officiose adj

1 gedienstig, hulpvaardig, attent
2 bemoeiziek, opdringerig
3 onofficieel, half-ambtelijk, half-officieel, officieus
nova -- = officieus bericht
jornal -- = half-officiële krant
pressa -- = half-officiële pers
resultatos -- de un election = onofficiële uitslagen van een verkiezing
4mendacio -- = leugentje om bestwil


+ officiositate sub

1 gedienstigheid, hulpvaardigheid, bereidvaardigheid, bereidwilligheid
2 het officieus zijn


+ off-line adj ANGLESE

1 COMPUTATOR off-line


+ offset sub ANGLESE

1 offset(druk), offsetprocédé
papiro -- = offsetpapier
pressa -- = offsetpers
imprimitor -- = offsetdrukker
imprimeria -- = offsetdrukkerij


+ offshore adj ANGLESE

1 offshore
prospection petrolifere -- = olieboring op zee


+ offside sub ANGLESE

1 SPORT offside, buitenspel
position de -- = buitenspelpositie
evitar le trappa de -- = de buitenspelval omzeilen
aperir le trappa de -- = de buitenspelval openzetten


+ offuscamento sub

1 verduistering, beneveling
-- del mente = beneveling van de geest


+ offuscar v

1 verduisteren, benevelen
-- le mente = de geest benevelen


+ offuscation sub

1 verduistering, beneveling
-- del mente = beneveling van de geest


+ offuscator sub

1 die/wat verduistert


+ og(h)am sub

1 ogam


+ ogamic adj

1 ogam...
inscriptiones -- = ogaminscripties


+ oginoismo sub

1 oginoïsme


+ ogiva sub

1 ARTE DE CONSTRUER spitsboog, puntboog, ogief
vertice de --s = kruising van spitsbogen


+ ogival adj

1 ARTE DE CONSTRUER spitsbogen..., spitsboog..., ogief..., ogivaal
arco -- = spitsboog
stilo -- = ogivale stijl, spitsbogenstijl


+ ogressa sub

1 (in sprookjes) menseneetster, reuzin


+ ogro sub

1 (in sprookjes) reus, menseneter


+ oh! interj

1 oh!


Ohm sub n pr

1 Ohm
lege de -- = wet van Ohm


ohm sub

1 ELECTRICITATE ohm


+ ohmic adj

1 PHYSICA ohms
resistentia -- = ohmse weerstand
ponte -- = ohmse brugschakeling


ohmmetro sub

1 ohmmeter


+ oidio sub

1 (soort schimmel op druiven) oidio


+ O.K. interj ANGLESE

1 O.K.


+ okapi sub

1 ZOOLOGIA okapi


oleaceas sub pl

1 BOTANICA oleaceae, oleaceeen, olijffamilie


oleacee adj

1 BOTANICA olijfachtig


oleage sub

1 (het) oliën, (het) smeren


oleaginose adj

1 olieachtig, vettig
planta -- = olieplant
fructo -- = olievrucht
grana -- = oliehoudend zaad
gusto -- = oliesmaak
substantia -- = vettige substantia


+ oleaginositate sub

1 olieachtigheid, vettigheid


+ oleandro sub

1 BOTANICA oleander
flor de -- = oleanderbloem
folio de -- = oleanderblad
branca de -- = oleandertak


olear v

1 oliën, smeren


oleastro sub

1 BOTANICA wilde olijfboom, oleaster


+ oleate adj

1 geolied, gesmeerd
machina ben -- = goed geoliede machine
interprisa ben -- = goed geolied bedrijf


oleato sub

1 CHIMIA oleaat (zout van oliezuur)
-- de plumbo = loodoleaat


+ oleator sub

1 oliespuit


+ olecrano sub

1 ANATOMIA ellepijpshoofd


+ olefina sub

1 CHIMIA olefine, alkeen


oleic adj

1 CHIMIA
acido -- = oliezuur, oleïnezuur


+ oleicole adj

1 mbt de olijventeelt


+ oleicultor sub

1 olijvenkweker


+ oleicultura sub

1 olijventeelt


oleifere adj

1 (mbt planten) oliehoudend
planta -- = olieplant, oliehoudende plant


oleina sub

1 CHIMIA oleïne, oleïen, olievet


olente adj

1 geurig, welriekend


olentia sub

1 geur, welriekendheid


oleo sub

1 olie
--s essential = etherische oliën
--s siccative = drogende oliën
--s fixe = niet-vluchtige oliën
-- de colza = koolzaadolie, raapolie
-- de lino = lijnolie
-- de cannabe/cannabis = hennepolie
-- de mustarda = mosterdolie
-- de oliva = olijfolie
-- de sesamo = sesamolie
-- resinose/de resina = harsolie
-- de rosas = rozenolie
-- de balena = walvistraan
-- de ficato de gado = levertraan
-- de catran = teerolie
-- brute/crude = ruwe olie
-- crasse/grasse = vette olie
-- de ricino = ricinusolie, wonderolie
-- de cannella = kaneelolie
-- lubricante/lubrificante = smeerolie
-- combustibile = stookolie
-- solar = zonnebrandolie
-- virgine = maagdenolie
-- vegetal/vegetabile = plantaardige olie
-- de granos de soya = soja-olie
-- pro motor(es) = motorolie
-- mineral = minerale olie
-- contra le mosquitos = muggenolie
-- diesel (G) = dieselolie
-- usate = afgewerkte olie
molino a/de -- = oliemolen
palma a/de -- = oliepalm
pumpa a/de -- = oliepomp
carter (A) de -- = oliecarter
pression de -- = oliedruk
filtro a/de -- = oliefilter
lampa a/de -- = olielamp
extraction de -- = oliewinning
deposito de -- = oliereservoir, olietank
barril/tonnello a de/pro -- = olievat
pression de -- = oliedruk
nivello de -- = oliepeil
indicator del pression de -- = oliedrukmeter
fabrica de -- = oliefabriek
productor/producente de -- = olieproducent
TECHNICA injector de -- = oliespuit
consumo de -- = olieverbruik
color a -- = olieverf
pinger a(l) -- = schilderen met olieverf
pictura a(l) -- = olieverfschilderij
jectar -- super le foco = olie op het vuur gooien
bidon/latta a -- = olieblik
cambiar le -- = olie verversen


+ oleoducto sub

1 oliepijplijding
terminal del -- = olieterminal


+ oleographia sub

1 oleografie


+ oleographic adj

1 oleografisch
reproduction -- = oleografische reproductie


oleomargarina sub

1 margarine bereid met plantaardige oliën


+ oleometro sub

1 TECHNICA oliemeter, oleometer, olieweger


+ oleopneumatic adj

1 oleopneumatisch


+ oleoresina sub

1 vloeibare hars


oleose adj

1 olieachtig
gusto -- = oliesmaak
pelle -- = vettige huid


oleositate sub

1 olieachtigheid


+ oleosolubile adj

1 oplosbaar in olie


oler v

1 ruiken, geuren, rieken
le carne ole mal = het vlees stinkt
il non ole ben hic = het ruikt hier niet fris
-- a caffe = naar koffie geuren
il ole a caule flor hic = het ruikt hier naar bloemkool
isto ole a fascismo = dat ruikt naar fascisme


oleria sub

1 olieslagerij, oliemolen, oliefabriek


+ oleum sub

1 CHIMIA rokend zwavelzuur, oleum


olfacer v

1 ruiken
-- le periculo = lont ruiken


olfaction sub

1 PHYSIOLOGIA het ruiken, reuk, olfactie
centro de -- = reukcentrum


olfactive adj

1 van de reuk, reuk...
nervo -- = reukzenuw
lobo -- = reukkwab
organo -- = reukorgaan
cellula -- = reukcel
senso -- = reukzin
mucosa -- = reukslijmvlies
perception -- = reukwaarneming
sensation -- = reukgewaarwording
stimulo -- = reukprikkel


+ olfactometria sub

1 MEDICINA olfactometrie


+ olfactometro sub

1 MEDICINA olfactometer


olfactori adj

1 van de reuk, reuk...
nervo -- = reukzenuw
lobo -- = reukkwab
organo -- = reukorgaan
senso -- = reukzin
cellula -- = reukcel
mucosa -- = reukslijmvlies
perception -- = reukwaarneming
sensation -- = reukgewaarwording
stimulo -- = reukprikkel


+ olibano sub

1 wierookhars


+ olifant sub

1 olifante
l'-- des Paladins de France = le elefante del Paladines de Francia


oligarcha sub

1 oligarch


oligarchia sub

1 oligarchie


oligarchic adj

1 oligarchisch
regime -- = oligarchisch regeringsstelsel
structura -- = oligarchische structuur


+ oligocarpe adj

1 BOTANICA met weinige vruchten


oligocen adj

1 GEOLOGIA oligoceen
flora e fauna -- = oligocene flora en fauna


+ oligoceno sub

1 GEOLOGIA oligoceen


oligochete adj

1 ZOOLOGIA ringworm..., behorend tot de Oligochaeta


oligochetos sub pl

1 ZOOLOGIA Oligochaeta (bijv. ringwormen)


+ oligochronic adj

1 kortstondig, vluchtig, oligochronisch


+ oligochronometro sub

1 oligochronometer


+ oligoclase sub

1 MINERALOGIA oligoklaas


+ oligocratia sub

1 oligocratie


+ oligodynamic adj

1 oligodynamisch, de groei belemmerend


+ oligopeptido sub

1 BIOCHIMIA oligopeptide


+ oligophrenia sub

1 MEDICINA oligofrenie, zwakzinnigheid


+ oligophrenic adj

1 MEDICINA oligofreen, zwakzinnig


+ oligophylle adj

1 BOTANICA met weinige bladeren of blaadjes


+ oligopolio sub

1 ECONOMIA oligopolie


+ oligopolista sub

1 ECONOMIA oligopolist


+ oligopolistic adj

1 oligopolistisch


+ oligopsonio sub

1 oligopsonie (marktvorm met weinig afnemers)


+ oligosperme adj

1 BOTANICA weinigzadig


+ oligotrophic adj

1 oligotroof


+ oliguria sub

1 MEDICINA zeer geringe urineafscheiding, oligurie


olim adv

1 eens (in het verleden), eertijds, vroeger
2 eens (in de toekomst), eenmaal


oliva sub

1 olijf (vrucht)
-- nigre = zwarte olijf
oleo de -- = olijfolie
pressa a/de --s = olijfpers
2 olijfschelpslak
3 olijfgroene kleur


olivacee adj

1 olijfgroen, olijfkleurig


olivari adj

1 olijfvormig, ovaal
2 ANATOMIA olivair


+ olivastre adj

1 olijfkleurig, olijfgroen


oliveto sub

1 olijfgaard, olijventuin, olijvenplantage


+ olivicultor sub

1 olijvenkweker


+ olivicultura sub

1 het kweken van olijfbomen, olijfboomkwekerij, olijventeelt


+ oliviforme adj

1 BOTANICA olijfvormig


olivina sub

1 MINERALOGIA olivien, olivijn, peridoot


olivo sub

1 olijfboom
branca de -- = olijftak
folio de -- = olijfblad
folio de -- = olijfblad
ligno de -- = olijfhout
Monte de Olivos = Olijfberg


olla sub

1 pot, ketel
-- de carne = vleespot
-- de unguento = zalfpot


olla podrida sub ESPANIOL

1 CULINARI olla podrida (mengsel van vlees, spek, groenten, ham, gevogelte, worst,

etc.)

2 ratjetoe, mengelmoes, allegaartje


+ ollar adj

1 petra -- = serpentijn(steen)


olleria sub

1 pottenbakkerij
2 pottenbakkersgoed, aardewerk, potten en pannen, serviesgoed


ollero sub

1 pottenbakker
torno de -- = pottenbakkerswiel/schijf
2 koopman in aardewerk/potten en pannen


Olympia (I) sub n pr

1 Olympia (plaats in Griekenland)


Olympia (II) sub n pr

1 Olympia (persoonsnaam)


olympiade sub

1 HISTORIA GREC olympiade (tijdvak van vier jaren tussen twee opeenvolgende Olympische

Spelen)

2 HISTORIA GREC olympiade (naam van het feest van de Olympische Zeus)
3 SPORT Olympische Spelen, Olympiade


olympic adj

1 olympisch (van de Olympus)
2 olympisch (van Olympia)
3 olympisch (overeenkomstig de reglementen van de Olympische Spelen)
Jocos Olympic = Olympische Spelen
Jocos Olympic del Hiberno = Olympische Winterspelen
Committee (A) Olympic = Olympisch Comité
campion -- = olympische kampioen
anno -- = olympisch jaar
medalia -- = olympische medaille
stadio -- = olympisch stadion
record (A) -- = olympisch record
flamma -- = olympische vlam/vuur


olympie adj

1 olympisch, tot de Olympus behorend, van de Olympus
deos -- = olympische goden
2 olympisch (als van de goden van de Olympus)
calma -- = olympische rust
3 van/uit Olympia


Olympo sub n pr

1 GEOGRAPHIA, ANTIQUITATE Olympus


+ omagra sub

1 MEDICINA jicht in de schouderstreek, omagra


+ omalgia sub

1 MEDICINA pijn in de schouderstreek, omalgie


+ Oman sub n pr

1 Oman


+ omanita adj

1 Omanitisch


+ omanita sub

1 Omaniet, inwoner van Oman


+ omaso sub

1 ANATOMIA boekmaag, boekpens


+ ombrographo sub

1 ombrograaf, registrerende regenmeter


+ ombrometro sub

1 regenmeter


+ ombudsman sub SVEDESE

1 ombudsman


omega sub

1 omega (laatste letter van het Griekse alfabet)
alpha e -- = het begin en het einde


omelette sub FRANCESE

1 omelet


+ omen sub LATINO

1 omen, voorteken, voorgevoel, teken aan de wand, voorbode
bon -- = goed teken
mal -- = veeg teken


+ omicron sub

1 omicron (Griekse letter)


+ ominose adj

1 onheilspellend, dreigend, veelbetekenend, omineus
silentio -- = onheilspellende stilte
propheta -- = onheilsprofeet


+ omissibile adj

1 wat kan worden weggelaten, etc.


omission sub

1 het weglaten, weglating, het overslaan
2 het verzuimen, verzuim, omissie
-- voluntari = opzettelijk verzuim
corriger un -- = een verzuim goedmaken
JURIDIC crimine/delicto de -- = omissiedelict


omitter v

1 weglaten, uitlaten, overslaan
-- un parola in un littera = een woord uit een brief weglaten
2 verzuimen, nalaten
-- de salutar = verzuimen te groeten


+ ommatidio sub

1 ZOOLOGIA element van samengesteld oog van insekten


omne adj

1 alle, al
-- homines = alle mensen
-- mi libros = al mijn boeken
2 elk, ieder
de -- latere = van elke kant
in -- caso = in ieder geval
-- cosa = alles
a -- costo = ten koste van alles, koste wat het koste
in -- parte = helemaal, door en door
in -- parte de = (helemaal) door, door heel


omnes pron

1 allen


omnibus sub

1 omnibus, autobus, bus
traino -- = stoptrein, boemeltrein


+ omnicolor adj

1 alle kleuren vertonend


+ omnidirectional adj

1 TECHNICA ongericht, omnidirectioneel
microphono -- = ongerichte microfoon
antenna -- = rondstralende antenne
radiation -- = ongerichte straling


+ omnifocal adj

1 omnifocaal


omniforme adj

1 in elke vorm


omnimode adj

1 alzijdig, veelsoortig, veelzijdig, veelvormig


omnipotente adj

1 almachtig, alvermogend, omnipotent
recognoscer le mano -- de un persona = iemands almachtige hand herkennen
le Omnipotente = de Almachtige
assi me assiste Deo -- = zo waarlijk helpe mij God almachtig


omnipotentia sub

1 almacht, alvermogen, omnipotentie
-- divin = goddelijke almacht
-- del stato = staatsalmacht
-- del moneta = almacht van het geld


+ omnipresente adj

1 alomtegenwoordig, overal aanwezig
Deo es -- = God is alomtegenwoordig


+ omnipresentia sub

1 alomtegenwoordigheid
-- de Deo = alomtegenwoordigheid van God


omnisciente adj

1 alwetend
narrator -- de un roman = alwetende verteller van een roman


omniscientia sub

1 alwetendheid
-- divin = goddelijke alwetendheid


+ omnivalente adj

1 omnivalent


omnividente adj

1 alziend
oculo -- = alziend oog


omnivore adj

1 allesetend, omnivoor
le porco es -- = het varken is een alleseter


+ omnivoro sub

1 alleseter, omnivoor


+ omophagia sub

1 het eten van rauw vlees, omofagie


omoplate sub

1 ANATOMIA schouderblad


+ omphalia sub

1 BOTANICA
-- hepatic = levertrechtertje


+ omphalic adj

1 van de navel


+ omphalitis sub

1 MEDICINA navelontsteking


+ omphalo sub

1 navel


+ omphalocele sub

1 MEDICINA navelbreuk


+ omphalorrhagia sub

1 MEDICINA navelbloeding


+ omphalotomia sub

1 MEDICINA doorsnijding van de navelstreng


on indef pron

1 men


+ onagra sub

1 BOTANICA teunisbloem


+ onagraceas sub pl

1 BOTANICA onagraceae, onagraceeën, teunisbloemfamilie


+ onagro sub

1 onager, wilde ezel
2 HISTORIA katapult, blijde


+ onanismo sub

1 onanie


+ onanista sub

1 man die masturbeert, onanist


+ onchocerciasis sub

1 MEDICINA rivierblindheid


oncle sub

1 oom
-- maternal/materne = oom van moederszijde
-- paternal/paterne = oom van vaderszijde
-- affin = behuwdoom
-- prestre/sacerdote = heeroom


+ oncogene adj

1 MEDICINA oncogeen, gezwellen veroorzakend
virus -- = oncogeen virus, tumorvirus


oncogenic adj

1 MEDICINA oncogeen, gezwellen veroorzakend
virus -- = oncogeen virus, tumorvirus


+ oncogenicitate sub

1 MEDICINA oncogeniteit


+ oncogolia sub

1 MEDICINA oncogolie


+ oncogolic adj

1 MEDICINA oncogolisch
instituto -- = oncologisch instituut


+ oncogolista sub

1 MEDICINA oncoloog, kankerspecialist


+ oncologo sub

1 MEDICINA oncoloog, kankerspecialist


+ ondatra sub

1 ZOOLOGIA muskusrat
mantello de -- = jas van muskusratvel


+ oneiric adj

1 droom..., droomachtig, dromerig
stato -- = droomtoestand
atmosphera -- = droomsfeer
imagine -- = droombeeld


+ oneirismo sub

1 MEDICINA onirisme (onirisch delirium)


+ oneirogene adj

1 droomveroorzakend


+ oneirogeno sub

1 middel dat in een droomtoestand brengt


+ oneirologia sub

1 dromenleer


+ oneirologo sub

1 droomkundige


oneiromantia sub

1 droomuitlegging, waarzeggerij uit dromen


+ one-manshow sub ANGLESE

1 one-man show


onerar v

1 belasten, beladen, bezwaren


onerari adj

1 last betreffend


onere sub

1 last, gewicht, druk
--s fiscal = fiscale lasten
2 verplichting


onerose adj

1 onereus, zwaar, belastend, bezwarend, drukkend
impostos -- = drukkende belastingen
contracto -- = onereus contract
conditiones multo -- = zeer bezwarende voorwaarden


onerositate sub

1 last, druk
-- del conditiones contractual = last van de contractvoorwaarden


+ one-step sub ANGLESE

1 one-step (dans)


+ oniric adj

1 droom..., droomachtig, dromerig, onirisch
stato -- = droomtoestand
atmosphera -- = droomsfeer


+ oniromantia sub

1 oniromancie


+ onisco sub

1 ZOOLOGIA pissebed, keldermot


+ on-line adj ANGLESE

1 COMPUTATOR on-line
tractamento -- = on-line-bewerking


+ onoclea (sensibile) sub

1 BOTANICA bolletjesvaren


+ onolatria sub

1 ezelsverering, ezelsdienst


+ onomasiologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onomasiologie


+ onomasiologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onomasiologisch
recercas -- = onomasiologische onderzoekingen


+ onomasiologo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onomasioloog


+ onomastic adj

1 naam..., onomastisch
tabula/lista -- = naamlijst, naamboek, onomasticon
indice/index -- = onomasticon
congresso de scientias -- = congres van onomastische weten-schappen


+ onomastica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamkunde, onomastiek
-- latin = latijnse onomastiek
-- indoeuropee = indo-europese onomastiek


onomatologia sub

1 onomatologie, leer van de eigennamen


onomatomania sub

1 onomatomanie


+ onomatopea sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA klanknabootsing, onomatopee


onomatopeic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA klanknabootsend, onomatopeïsch
parolas -- = klanknabootsende woorden
formation -- = onomatopoësis


+ ononis sub

1 BOTANICA stalkruid
-- spinose = kattedoorn
-- repente = kruipend stalkruid


+ on the rocks adj ANGLESE

1 met ijsblokjes
whisky (A) -- = whisky met ijsblokjes


+ ontic adj

1 PHILOSOPHIA ontisch


ontogenese (-esis) sub

1 ontwikkelingsgeschiedenis, ontogenese, ontogenie


ontogenetic adj

1 ontogenetisch


ontogenia sub

1 ontwikkelingsgeschiedenis, ontogenese, ontogenie


ontogenista sub

1 ontogenist


ontologia sub

1 PHILOSOPHIA ontologie, zijnsleer
-- phenomenologic = fenomenologische ontologie


ontologic adj

1 PHILOSOPHIA ontologisch
proba/prova -- del existentia de Deo = ontologisch godsbewijs


+ ontologisar v

1 PHILOSOPHIA ontologiseren


+ ontologisation sub

1 PHILOSOPHIA ontologisering


+ ontologismo sub

1 PHILOSOPHIA ontologisme


ontologista sub

1 PHILOSOPHIA ontoloog


ontologo sub

1 PHILOSOPHIA ontoloog


onyche sub

1 onyx(marmer)
vaso de -- = oxyxvaas


+ onychia sub

1 MEDICINA onychie, nagelbedontsteking


+ onychophagia sub

1 MEDICINA het nagelbijten


+ onychophago sub

1 MEDICINA nagelbijter


+ oocyto sub

1 BIOLOGIA eicel, oöcyt, ovocyt
fecundation del -- = bevruchting van de eicel


+ oogenese (-esis) sub

1 eicelvorming, oögenese


+ oogonio sub

1 BOTANICA oögonium


+ oolithic adj

1 GEOLOGIA oölitisch, kuitsteenachtig


+ oolitho sub

1 MINERALOGIA eiersteen, kuitsteen, oöliet


+ ooplasma sub

1 oöplasma


+ oosphera sub

1 BOTANICA oösfeer (vrouwelijke voortplantingscel)


+ oospora sub

1 BOTANICA oöspore, (bevrucht) ei van wieren


+ ootheca sub

1 ZOOLOGIA eicocon (van kakkerlakken/bidsprinkhanen)


opac adj

1 ondoorschijnend, ondoorzichtig, lichtdicht
vitro -- = matglas
color -- = dekkende verf
2 donker, somber, mat, dof
3 FIGURATE ondoorgrondelijk, duister


+ opacificar v

1 opacificeren, opacifiëren


+ opacification sub

1 opacificatie


+ opacifolie adj

1 BOTANICA met ondoorschijnende bladeren


+ opacimetria sub

1 PHYSICA opacimetrie


+ opacimetro sub

1 PHYSICA opacimeter


opacitate sub

1 ondoorschijnendheid, ondoorlatendheid, ondoorzichtigheid, lichtdichtheid, opaciteit


opalescente adj

1 opaalachtig gekleurd, opaalachtig, met opaalachtige weerschijn, opaliserend


opalescentia sub

1 opaalachtige weerschijn, opaalachtige glans, opalescentie


opalescer v

1 een opaalachtige glans geven, opaalachtig maken, opaliseren


opalin adj

1 opaalkleurig, opaalachtig, opalen
porcellana -- = opaalkleurig porselein
quarz (G) -- = melkkwarts


+ opalina sub

1 melkglas, witglas, opaalglas, opalinglas
2 opaline (katoenen kostuumstof)


+ opalisar v

1 een opaalglans geven, opaalachtig maken, opaliseren
vitro opalisate = geopaliseerd glas


+ opalisation sub

1 het geven van een opaalglans, het opaalachtig maken, het opaliseren


opalo sub

1 opaal(steen), firmamentsteen
-- de foco = vuuropaal
-- nobile = edelopaal


+ op art sub ANGLESE

1 op art


+ open sub ANGLESE

1 open kampioenschap, open
le -- de Roland-Garros = het open van Roland-Garros


opera sub

1 werk, handeling
-- manual = handwerk
--s de misericordia = werken van barmhartigheid
2 opera
-- comic = komische opera
theatro del -- = operagebouw
compositor de -- = operacomponist
fragmento de -- = operafragment
texto de -- = operatekst
choro de -- = operakoor
sala de -- = operazaal
3 opera(gebouw)


operabile adj

1 doenlijk, uitvoerbaar, realiseerbaar
2 MEDICINA te opereren, opereerbaar, die geopereerd mag/kan worden
tumor -- = opereerbare tumor
malado -- = patiënt die geopereerd mag/kan worden


+ operabilitate sub

1 operabiliteit


operabuffa sub

1 komische opera


operante adj

1 werkzaam, efficiënt, doeltreffend
nostre mesura ha essite -- = onze maatregelen zijn doeltreffend geweest
RELIGION gratia -- = werkzame kracht der genade


operar v

1 werken, uitwerking/effect hebben
2 te werk gaan, een handeling/actie uitvoeren, opereren, handelen
-- con precaution = voorzichtig te werk gaan
-- con indifferentia = achteloos te werk gaan
-- disinteressatemente = onzelfzuchtig handelen
illes opera de commun accordo = zij trekken één lijn
3 verrichten, teweegbrengen, uitvoeren, doen, uitwerken
-- le junction = de verbinding tot stand brengen
-- miraculos = wonderen verrichten
4 MILITAR opereren
-- contra le inimico = tegen de vijand opereren
5 MEDICINA opereren
facer se -- = zich laten opereren
6 TECHNICA bedienen (van apparaten/machines, etc.)
-- un machina = een machine bedienen
-- un apparato = een apparaat sturen


operation sub

1 werking, handeling, verrichting
--es de bursa = beurshandelingen
imposto super le --es de bursa = beursbelasting
le quatro --es arithmetic = de vier rekenkundige bewerkingen
campo del --en = terrein van de werkzaamheden
MATHEMATICA, COMPUTATOR
-- binari = binaire bewerking
2 MILITAR etc., operatie
-- militar/de guerra = krijgsverrichting
-- militar amphibie = militaire amfibie-operatie
-- de commando = commando-actie
--es de disbarcamento/disimbarcation = landingsoperaties
diriger le --es = de operaties leiden
-- de salvamento = reddingsoperatie
3 MEDICINA operatie
-- chirurgic = chirurgische ingreep
-- urgente/de urgentia/de emergentia = spoedoperatie
-- de un hernia = breukoperatie
-- del pulmon = longoperatie
-- explorative/exploratori = kijkoperatie
sala de -- (es) = operatiezaal
-- plastic facial = facelift
submitter se a un -- = een operatie ondergaan


+ operational adj

1 bedrijfsklaar, inzetbaar, operationeel, paraat
amplificator -- = operationele versterker
render -- = operationaliseren
MILITAR base -- = operationele basis
iste methodo non es -- = deze methode is niet werkbaar


operative adj

1 werkend, werkzaam, operatief
MILITAR plano -- = operatieplan
intervention -- = operatieve ingreep
2 MEDICINA de operatie betreffend, operatie...


+ operativitate sub

1 het operatief zijn, mogelijkheid om operatief te zijn


operator sub

1 iemand die machines, etc. bedient, operateur
-- de cinema = filmoperateur, bioscoopoperateur
-- touristic {oe} = touroperator
2 MEDICINA operateur, chirurg
3 LOGICA, MATHEMATICA operator, zinsconstructor


operatori adj

1 MEDICINA de operatie betreffend, operatie..., operatief
medicina -- = chirurgie
sala/camera -- = operatiekamer
tabula -- = operatietafel
intervention -- = operatieve ingreep


+ opercular adj

1 mbt/als een (sluit)klep/(kieuw)deksel/dekvlies/lid


+ operculate adj

1 BIOLOGIA, TECHNICA van een deksel(tje) voorzien, een dekplaatje hebbend


+ operculo sub

1 ZOOLOGIA deksel, operculum
2 ZOOLOGIA kieuwdeksel
3 BOTANICA dekseltje (van sporenhouder van mos)
4 afsluitdeksel (van bijencellen)
5 TECHNICA sluitplaatje, dekseltje, dekplaatje, dekstukje


operetta sub

1 operette
choro de -- = operettekoor
compania de -- = operettegezelschap
texto de -- = operettetekst


+ operettista sub

1 operettecomponist


operose adj

1 arbeidzaam, vlijtig


+ operositate sub

1 arbeidzaamheid, vlijt


+ ophicleide sub

1 MUSICA ophicleïde, basbazuin


+ ophidie adj

1 ZOOLOGIA slangachtig, slangvormig


+ ophioglosso sub

1 BOTANICA addertong, natertong, slangebeet, speerkruid


+ ophiographia sub

1 slangenkunde, slangenleer, ofiologie


+ ophiographo sub

1 slangenkenner, ofioloog


ophiolatra sub

1 slangenaanbidder, slangenvereerder


ophiolatria sub

1 slangenaanbidding, slangenverering


+ ophiologia sub

1 slangenkunde, slangenleer, ofiologie


+ ophiologic adj

1 ofiologisch


+ ophiologista sub

1 slangenkenner, ofioloog


+ ophiologo sub

1 slangenkenner, ofioloog


+ ophiophage adj

1 slangenetend


+ ophiophago sub

1 slangeneter


+ ophite sub

1 GEOLOGIA ofiet, serpentijn
2 slangenaanbidder


+ ophitic adj

1 GEOLOGIA ofiet..., serpentijn...


+ ophiura sub

1 ZOOLOGIA slangster


+ ophrys sub

1 BOTANICA ofrys
-- apifere = bijenorchis
-- aranifere = spinneorchis
-- insectifere/muscifere = vliegenorchis


ophthalmia sub

1 MEDICINA oogontsteking, oogziekte, oftalmie
-- granulose = granuleuze ontsteking van de ogen


ophthalmic adj

1 MEDICINA oog..., oftalmisch
migraine -- = schele hoofdpijn
nervo -- = oogzenuw, gezichtszenuw
vena -- = oogader
arteria -- = oogslagader
unguento/pomada -- = oogzalf
guttas -- = oogdruppels
lotion -- = oogwater
clinica -- = oogkliniek


ophthalmologia sub

1 MEDICINA oogheelkunde, oftalmologie


ophthalmologic adj

1 MEDICINA oogheelkundig
clinica -- = ooglijderskliniek
recercas -- = oogheelkundige onderzoekingen


ophthalmologista sub

1 MEDICINA oogspecialist, oogarts
consultar un -- = naar een oogarts gaan


ophthalmologo sub

1 MEDICINA oogspecialist, oogarts
consultar un -- = naar een oogarts gaan


+ ophthalmometria sub

1 MEDICINA oftalmometrie


+ ophthalmometric adj

1 MEDICINA oftalmometrisch


+ ophthalmometro sub

1 MEDICINA oftalmometer


+ ophthalmoplegia sub

1 MEDICINA oftalmoplegie


+ ophthalmoscopia sub

1 MEDICINA oogonderzoek (met oogspiegel), oftalmoscopie


ophthalmoscopic adj

1 MEDICINA oftalmoscopisch


ophthalmoscopio sub

1 MEDICINA oogspiegel, oftalmoscoop


+ ophthalmotomia sub

1 MEDICINA oftalmotomie


+ opiacee adj

1 opiumhoudend, opium...
odor -- = opiumgeur
cigarretta -- = opiumsigaret
medicamento -- = opiaat


opiate adj

1 opium bevattend


opiato sub

1 opiaat, pijnstiller, slaapmiddel


opinabile adj

1 vatbaar voor discussie, discutabel
solution -- = discutabele oplossing
lo que ille dice es -- = wat hij zegt is vatbaar voor discussie


+ opinabilitate sub

1 vatbaarheid voor discussie


opinar v

1 een mening vormen, menen
2 een mening uiten
-- impartialmente = onbevangen zijn mening zeggen
esser sempre/semper disposite a -- = altijd met zijn mening klaarstaan


opinion sub

1 mening, opinie, gevoelen, oordeel, dunk
esser de -- que = van mening zijn dat
esser del mesme -- = dezelfde mening toegedaan zijn
dar su -- = zijn mening geven
exprimer/emitter un -- = een mening uiten
excambiar --es = meningen uitwisselen
mutar/cambiar de -- = van mening veranderen
haber un alte/bon/mal -- de un persona = een hoge/goede/slechte dunk van iemand hebben
formar se un -- super = zich een mening vormen over
formation del -- = opinievorming
mantener su -- = bij zijn mening blijven
hasardar un -- = een mening naar voren durven brengen
oppugnar un -- = een mening tegenspreken
jornal de -- = opinieblad
libertate de -- = vrijheid van meningsuiting
concordantia de --es = eensgezindheid van meningen
consultar le -- = de opinie peilen
sondage de -- = opiniepeiling, opinieonderzoek
-- public = publieke opinie, openbare mening
-- commun/dominante/regnante/currente = heersende mening
-- popular = volksmening
-- personal = persoonlijke mening
--es divergente/discrepante = afwijkende meningen
-- establite = gevestigde mening
--es opposite = tegengestelde meningen
in/secundo mi -- = volgens mij
esser de -- contrari = het oneens zijn
il ha discrepantia/differentia/divergentia de opinion = er is verschil van mening, de meningen zijn verdeeld


opiniose adj

1 koppig, eigenwijs


+ opiomania sub

1 opiumverslaving, opiomanie


+ opiomano sub

1 opiumverslaafde, opiumschuiver


+ opiophagia sub

1 verslaafdheid aan opium


+ opisthobranchios sub pl

1 ZOOLOGIA achterkieuwigen


+ opisthodomo sub

1 ARTE DE CONSTRUER opisthodomos (portaal aan achterzijde van tempel)


+ opistographe, opisthographic adj

1 TYPOGRAPHIA opistografisch, aan beide zijden bedrukt


opium sub

1 opium
masticar -- = opium kauwen
fumar -- = opium schuiven
fumator de -- = opiumschuiver
fumeria de -- = opiumkit
pipa a -- = opiumpijp
bolletta de -- = opiumballetje
extracto de -- = opiumextract
tinctura de -- = opiumtinctuur
traffico/commercio del -- = opiumhandel
contrabandista de -- = opiumsmokkelaar
consumo de -- = opiumverbruik
fabrica de -- = opiumfabriek
pulvere de -- = opiumpoeder
vendita de -- = opiumverkoop


+ opopanax sub

1 BOTANICA opopanax


opossum sub ANGLESE

1 ZOOLOGIA opossum (Amerikaanse buidelrat)
mantello de -- = opossumjas


+ opotherapia sub

1 MEDICINA opotherapie, hormoonbehandeling


+ opotherapic adj

1 MEDICINA opotherapeutisch


opponente adj

1 zich verzettend, zich verwerend
2 van de tegenpartij


opponente sub

1 tegenstander, opponent
-- religiose = godsdienstige tegenstander
-- del liberalisation del abortamento/aborto = tegenstander van de liberalisatie van abortus
ille vole reconciliar le --s = hij wil de tegenstanders verzoenen


opponer v

1 opponeren, tegenover elkander stellen, tegenover elkander plaatsen
2 met elkaar confronteren
3 opponeren, tegenwerpen, inbrengen (tegen), aanvoeren
-- objectiones = bezwaren inbrengen
-- forte resistentia = krachtig verzet bieden
-- un objection contra = een bezwaar maken tegen
-- se a = zich verzetten tegen, zijn tegen
-- se al difficultates = de moeilijkheden het hoofd bieden


+ opponibile adj

1 tegenoverstelbaar, opponeerbaar
pollice -- = opponeerbare duim
2 JURIDIC inroepbaar (tegen een derde), bestrijdbaar, opponeerbaar


+ opponibilitate sub

1 opponeerbaarheid
-- del pollice = opponeerbaarheid van de duim


opportun adj

1 geschikt, gelegen, gunstig (gekozen), opportuun
momento -- = goed gekozen moment
in hora/tempore --, in le momento -- = te gelegener ure/tijd
arrivar opportunmente = op het juiste/geschikte ogenblik aankomen


opportunismo sub

1 opportunisme
-- politic = po-litiek opportunisme
accusar un persona de -- = iemand van opportunisme beschuldigen


opportunista sub

1 opportunist


+ opportunista adj

1 opportunistisch
conducta/comportamento -- = opportunistisch gedrag
politico -- = opportunistisch politicus


+ opportunistic adj

1 opportunistisch
conducta/comportamento -- = opportunistisch gedrag
politico -- = opportunistisch politicus


opportunitate sub

1 geschiktheid, gepastheid
2 gunstige gelegenheid
sasir le -- = de kans/gelegenheid aangrijpen
profitar del -- = van de gelegenheid profiteren, de kans waarnemen
haber un secunde -- = een tweede kans krijgen
-- de goal (A) = doelkans
un -- date = een gerede aanleiding


opposite adj

1 tegen(over)gesteld, tegenoverstaand, tegenoverliggend
colores -- = contrastkleuren
polo -- = tegenpool
in le direction -- = in tegenovergestelde richting
BOTANICA folios -- = tegenoverstaande bladeren
remar al ripa -- = naar de overkant roeien
2 tegengesteld (aan)
illes ha opiniones diametralmente/totalmente -- = zij staan lijnrecht tegenover elkaar
esser -- a = afwijzend staan tegenover


opposition sub

1 tegenstand, verzet, POLITICA oppositie
partito del -- = oppositiepartij
circulos del -- = oppositiekringen
gruppo de -- = oppositiegroep
pressa del -- = oppositiepers
esser in le -- = in de oppositie zijn
facer -- contra = oppositie voeren tegen
2 verschil, contrast, tegenstelling, tegenspraak
-- de interesses = strijdigheid van belangen
3 ASTRONOMIA oppositie (van twee hemellichamen)


+ oppositional adj

1 oppositioneel, oppositie..., tegen...


+ oppositive adj

1 tegengesteld, tegenstellend, tegenwerkend, tegendraads


opposito sub

1 tegenovergestelde kant/richting
2 tegenovergestelde, tegendeel, het omgekeerde


+ oppositor sub

1 tegenstander, opponent
joco del -- = tegenspel


oppression sub

1 benauwdheid, benauwd gevoel
2 onderdrukking, verdrukking
regime (F) de -- = onderdrukkend regiem
methodo de -- = onderdrukkingsmethode


oppressive adj

1 benauwend, beklemmend
calor -- = drukkende hitte
2 onderdrukkend, verdrukkend
fiscalitate -- = zware belastingdruk
mesuras -- = onderdrukkingsmaatregelen, dwangmaatregelen
leges -- del libertate = wetten die de vrijheid onderdrukken


+ oppresso sub

1 verdrukte, onderdrukte, geknechte


oppressor sub

1 onderdrukker, verdrukker
luctar contra le --es del libertate = strijden tegen de onderdrukkers van de vrijheid
gemer sub le botta del -- = zuchten onder de laars van de onderdrukker


opprimer v

1 drukken op, benauwen, beklemmen
le sporones opprimeva le flancos del cavallo = de sporen drukten het paard in de flanken
2 onderdrukken, verdrukken
-- un populo = een volk onderdrukken


+ opprimito sub

1 onderdrukte, verdrukte, geknechte


+ opprobio sub

1 schande, smaad
esser le -- de su familia = de schande van de familie zijn
jectar le -- super un persona = schande op iemand werpen
coperir un persona de -- = iemand met schande overladen


+ opprobiose adj

1 smadelijk, schandelijk


+ oppugnabile adj

1 wat bestreden/tegengesproken kan worden


+ oppugnabilitate sub

1 mogelijkheid tot bestrijding/tegenspraak


+ oppugnar v

1 bestrijden, tegenspreken
-- un opinion = een mening tegenspreken


+ oppugnation sub

1 bestrijding, tegenspraak
-- de un theoria = bestrijding van een theorie


+ oppugnator sub

1 bestrijder, tegenspreker


+ opsonic adj

1 BIOCHIMIA opsonine...
indice/index -- = opsoninegehalte


+ opsonina sub

1 BIOCHIMIA opsonine
indice/index de -- = opsoninegehalte


+ optante sub

1 iemand die opteert, optant


optar v

1 opteren (voor), kiezen (voor), de voorkeur geven (aan),

prefereren

-- pro = opteren voor
-- pro le libertate = kiezen voor de vrijheid
-- pro le clementia = genade voor recht laten gelden
-- pro un solution intermedie = een tussenweg bewandelen


optative adj

1 optie...
porto -- = optiehaven
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA wensend, optatief
modo -- = wensende wijs, optatief


+ optativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA optatief, wensende wijs


optic adj

1 optisch, gezichts..., oog...
nervo -- = oogzenuw, gezichtszenuw
papilla -- = oogpapil
angulo -- = gezichtshoek
centro -- = optisch centrum
systema -- = optisch systeem
axe -- = optische as, gezichtsas
2 optisch, gezichtkundig
phenomeno -- = optisch verschijnsel
effecto -- = optische werking
instrumento -- = optisch instrument
microscopio -- = optische microscoop
illusion -- = optische illusie, gezichtsbedrog
vitros -- = lensglazen


optica sub

1 optica, optiek, gezichtkunde, leer van het zien/licht
2 FIGURATE gezichtspunt, standpunt, beschouwingspunt, optiek
in iste -- tu ha ration = als je het vanuit deze gezichtshoek bekijkt, heb je gelijk
vidite desde iste --, considerate ab iste -- = vanuit deze gezichtshoek bekeken
3 TECHNICA optiek (van camera/microscoop, etc.)
-- de inversion = omkeeroptiek


optico sub

1 opticus
2 opticien, brillenmaker, brillenverkoper


+ optimal adj

1 optimaal, best, gunstigst, zeer goed, voortreffelijk, uitstekend
functionamento -- = optimale werking
valor -- = optimale waarde
temperatura -- = optimale temperatuur
rendimento -- de un motor = optimaal rendement van een motor


+ optimalisar v

1 optimaliseren


+ optimalisation sub

1 optimalisering


+ optimalitate sub

1 optimaliteit
principio de -- = optimaliteitsprincipe
analyse (-ysis) del -- = optimaliteitsanalyse


optime adj

1 optimaal, best, gunstigst, zeer goed, voortreffelijk, uitstekend
functionamento -- = optimale werking
valor -- = optimale waarde
condition -- = topvorm


+ optimetro sub

1 optimeter


+ optimisar v

1 optimaliseren


+ optimisation sub

1 optimalisatie


optimismo sub

1 optimisme


optimista sub

1 optimist
-- incorrigibile = onverbeterlijke optimist


+ optimista adj

1 optimistisch
attitude -- = optimistische houding
prognose (-osis) -- = gunstige prognose
exprimer un vista -- = zich optimistisch uitlaten


+ optimistic adj

1 optimistisch
exprimer un vista -- = zich optimistisch uitlaten


optimo sub

1 optimum, het optimale, het beste, het gunstigste
-- de production = optimaal produceerniveau
-- thermic/de temperatura = temperatuuroptimum


option sub

1 het opteren (voor), het kiezen (voor), optie
2 optie, keus, voorkeur
3 COMMERCIO optie (recht van keur/voorkeur)
derecto de -- = optierecht
certificato de -- = optiebewijs
bursa/mercato a/de -- = optiebeurs
anno de -- = optiejaar
termino de -- = optietermijn
vendita de -- = optieverkoop


optional adj

1 keuze..., facultatief, optioneel
compra -- = optiekoop
derecto -- = recht van optie
porto -- = optiehaven


+ optoelectronic adj

1 opto-elektronisch
semiconductor -- = opto-elektronische halfgeleider


+ optoelectronica sub

1 opto-elektronica


+ optographia sub

1 MEDICINA optografie


optometria sub

1 MEDICINA optometrie, meting van ooglensafwijking, oogmeetkunde


+ optometric adj

1 MEDICINA optometrisch


optometrista sub

1 MEDICINA optometrist (specialist in de optometrie)


optometro sub

1 MEDICINA optometer, gezichtsmeter


+ optophonia sub

1 optofonie


+ optophono sub

1 optofoon (leesinstrument voor blinden)


+ optotypo sub

1 optotype


opulente adj

1 schatrijk
luxo -- = grote weelde
vita -- = zeer rijk leven
homine -- = zeer rijk man
2 FIGURATE weelderig (van vormen), rijk
pectore -- = weelderige boezem


+ opulentia sub

1 grote rijkdom, weelde
viver in le -- = in weelde leven
natar in le -- = in weelde baden
2 FIGURATE volheid, weelderigheid (van vormen), rijkdom
le -- del nudas de Rubens = de weelderigheid van de naakten van Rubens
-- de stilos = rijkdom aan stijlen


+ opuntia sub

1 BOTANICA opuntia, vijg(e)cactus, vijgdistel


opus (pl: opera) sub LATINO

1 MUSICA etc., opus


opusculo sub

1 werkje, boekje, geschriftje, opusculum
diffunder un -- de propaganda = een pro-pagandageschriftje verspreiden


ora adv

1 nu, nou, heden
a partir de -- = van nu af aan
ora ... ora .. = nu eens ... dan weer ...
que facera nos --? = wat moeten we nou doen?


oracular adj

1 orakel betreffend
2 dubbelzinnig, duister, mysterieus
responsa -- = dubbelzinnig antwoord
dicto -- = orakelspreuk
linguage -- = orakeltaal


+ oracular v

1 orakels uitspreken


oraculo sub

1 orakel (anque FIGURATE)
-- de Delphi = orakel van Delphi
-- de Apollo = orakel van Apollo
--s sibyllin = sibillijnse orakels
consultar le -- = het orakel raadplegen


oral adj

1 mondeling, oraal
examine -- = mondeling examen
declaration -- = mondelinge verklaring
litteratura -- = mondelinge overlevering
tradition -- = mondelinge overlevering
testimonio -- = mondeling getuigenis
tradition -- = mondelinge traditie
transmission -- = mondelinge overdracht
contraceptivo -- = oraal anticonceptiemiddel
interrogar un alumno oralmente = een leerling mondeling ondervragen
2 mond..., oraal
cavitate -- = mondholte
vaccino -- = oraal vaccin
phase -- = orale fase
sexo -- = orale seks
LINGUISTICA E GRAMMATICA
vocal -- = orale klinker


+ oralitate sub

1 oraliteit
-- de un tradition = oraliteit van een traditie
le -- del processo como principio juridic = oraliteit als juridisch principe


orange sub FRANCESE

1 sinaasappel
-- succose = sappige sinaasappel
succo de -- = sinaasappelsap
gusto de -- = sinaasappelsmaak
gelato al -- = sinaasappelijs
cassa de --s = sinaasappelkist
2 oranje (kleur)


orange {zje} adj

1 oranje


orangeria {zjeria} sub

1 oranjerie


orangiada {zjada} sub

1 sinaasappellimonade, orangeade


orangiero {zjero} sub

1 sinaasappelboom
plantation de --s = sinaasappelplantage/boomgaard


+ orangismo {zjismo}sub

1 orangisme


+ orangista {zjista} sub

1 orangist, prinsgezinde


+ orangista {zjista} adj

1 orangistisch, prinsgezind


+ orang-utan sub

1 ZOOLOGIA orang-oetan(g)


+ orante sub

1 ARTE DE CONSTRUER orante, biddende figuur


orar sub

1 een redevoering houden, oreren
2 bidden


oration sub

1 rede, redevoering, oratie
-- inaugural = inaugurale rede
-- funebre/funeral = lijkrede
2 gebed
-- liturgic = formuliergebed
-- jaculatori = schietgebed
-- de gratias = dankgebed
-- matinal/matutin/matutinal/del matino = morgengebed
die de --es = biddag
hora de --es = bidstond, biduur
libro de --es = gebedenboek
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
le partes del -- = de rededelen


+ oratio pro domo LATINO

1 oratio pro domo


orator sub

1 redenaar, spreker
-- impetuose = vurige redenaar
-- popular = volksredenaar
-- bombastic = bombastische redenaar
-- charismatic = charismatische redenaar
-- invitate = gastspreker
-- stratal/del strata = straatredenaar
talento de -- = redenaarstalent


oratori adj

1 redekunstig, oratorisch, retorisch
arte -- = kunst van de welsprekendheid
talento -- = redenaarstalent
tono -- = redenaarstoon


oratoria sub

1 redenaarskunst, redenaarstalent
le grande maestros del -- grec = de grote meesters van de Griekse redenaarskunst


oratorian adj

1 ECCLESIA oratoriaans


oratorio (I) sub

1 huiskapel, bidvertrek, oratorium
2 oratorium (priestervereniging)


oratorio (II) sub

1 MUSICA oratorium
le --s de Händel = de oratoria van Händel
stilo de -- = oratoriumstijl


orbe sub

1 bol, globe


orbicular adj

1 kringvormig, rond(achtig), cirkelvormig, orbiculair
2 kring..., rondgaand
musculos -- = kringspieren
movimento -- = kringbeweging, kringloop, rondgang


orbita sub

1 oogholte, oogkas
2 ASTRONOMIA, PHYSICA baan
-- circular = cirkelbaan
-- elliptic = elliptische baan
-- circumterrestre = baan om de aarde
-- terrestre/del terra = aardbaan
-- lunar/del luna = maanbaan
-- planetari = planeetbaan
-- del electrones = elektronenbaan
-- de un satellite = satellietbaan
-- atomic = atoombaan
-- de Bohr = Bohr-baan
ASTRONAUTICA -- de parking (A) = parkeerbaan
describer un -- circum le terra = een baan om de aarde beschrijven
3 FIGURATE bereik, kring, kring van invloed


orbital adj

1 ASTRONOMIA baan..., orbitaal
movimento -- = beweging op een planetenbaan
station -- = ruimtestation
volo -- = baanvlucht
velocitate -- = baansnelheid, omloopsnelheid
2 ANATOMIA oogholte..., oogkas...


orbitar v

1 een cirkelvormige baan beschrijven (anque ASTRONOMIA), in een baan ronddraaien, rondcirkelen


orbitari adj

1 ANATOMIA oogholte..., oogkas...
arcada -- = boog van een oogholte
indice/index -- = oogkasindex


orbitelo sub

1 ZOOLOGIA wielspin
orbitelos = orbitelarriae


+ orbitonometria sub

1 orbitonometrie


+ orbitonometro sub

1 orbitonometer


+ orca sub

1 ZOOLOGIA orca


orchestra sub

1 ANTIQUITATE voortoneel, proscenium
2 orkest
-- symphonic = symfonie-orkest
-- de instrumentos de arco = strijkorkest
-- de dansa = dansorkest
-- tsigan = zigeunerorkest
-- radiophonic/del radio = radio-orkest
-- scholar = schoolorkest
-- componite de musicos de valor = sterk bezet orkest
sono de -- = orkestklank
suite (F) de -- = orkestsuite
partition/partitura de -- = orkestpartituur
diriger/conducer un -- = een orkest leiden
director de -- = orkestleider, dirigent
3 THEATRO stalles, voorste rijen


orchestral adj

1 orkestraal, orkest...
composition -- = orkeststuk
musica -- = orkestmuziek
accompaniamento -- = orkestbegeleiding


orchestrar v

1 orkestreren, voor orkest schrijven of bewerken


orchestration sub

1 orkestratie, orkestbewerking, bewerking voor orkest


orchestrator sub

1 bewerker van muziek voor orkest


orchestrion sub

1 orchestrion, kabinetorgel


+ orchidaceas sub pl

1 BOTANICA orchidaceae, orchidaceeën, orchideeënfamilie


orchidea sub

1 BOTANICA orchidee
cultor/cultivator de --s = orchideeënkweker


orchidee adj

1 BOTANICA orchidee...


orchidologia sub

1 orchidologie, studie der orchideeën


orchis sub

1 BOTANICA orchis, standelkruid
-- maculate = gevlekte orchis
-- mascule = mannetjesorchis
-- palustre = moerasorchis
-- latifolie = breedbladige orchis, venusbloem
-- fusc = bruine orchis
-- militar = soldaatje


orchitis sub

1 MEDICINA teelbalontsteking, orchitis


orchotomia sub

1 MEDICINA orchotomie


+ ordalia sub

1 HISTORIA godsoordeel
-- del aqua = waterproef


ordimento sub

1 WEVERIJ het scheren (van de ketting), het aanslaan, het spannen
2 begin, aanvang


ordinal adj

1 rang...
numeral -- = rangtelwoord


+ ordinal sub

1 MATHEMATICA richtgetal
2 (ANGLICANISMO, ECCLESIA) gebedenboek


ordinando sub

1 ECCLESIA wijdeling


ordinante sub

1 ECCLESIA wijbisschop, hulpbisschop


ordinantia sub

1 ordening, opstelling, indeling, volgorde, rangorde, opeenvolging
-- del parolas = woordorde, woordvolgorde
-- de un appartamento = indeling van een flat
-- de un pictura = compositie van een schilderij
-- del capillatura = haardracht
2 regeling, bepalingen, voorschrift, verordening
-- de policia = politieverordening
-- del consilio municipal = raadsverordening
-- de construction = bouwverordening
-- del constitution = bepalingen van de grondwet
-- ecclesiastic = kerkorde
observar un -- = een verordening nakomen
3 MILITAR ordonnans
servicio de -- = ordonnansdienst


ordinar v

1 ordenen, orde of regelmaat brengen in, in orde brengen, groeperen, rangschikken
-- alphabeticamente = alfabetisch rangschikken
2 order/bevel geven, bevelen, gelasten
-- le assalto = bevel geven tot de aanval
3 voorschrijven, opleggen
-- medicamentos = medicijnen voorschrijven
4 bestellen
io ha ordinate caffe = ik heb koffie besteld
5 ECCLESIA wijden (tot), de priesterwijding geven, ordineren


ordinari adj

1 gewoon, normaal, gebruikelijk
le curso/marcha {sj} -- del cosas = de gewone gang van zaken
2 gewoon, alledaags, doorsnee, middelmatig
qualitate -- = doorsneekwaliteit


+ ordinariato sub

1 ordinariaat


ordinario sub

1 dagelijkse zaken, het gewone, het alledaagse
2 ECCLESIA ordinarius, bisschop van dioscees
3 ECCLESIA ordinarium (vastgestelde regel van liturgische plechtigheid)


ordinata sub

1 MATHEMATICA ordinaat
axe del --s = as van de ordinaten


ordinate adj

1 geordend, regelmatig, methodisch
2 gewijd
prestre -- = gewijd priester


ordination sub

1 het ordenen, ordening, het opstellen, opstelling, het indelen, indeling, het rangschikken, rangschikking, volgorde,

rangorde

plano de -- = ordeningsplan
systema de -- = ordeningssysteem
2 het verordenen, verordening
3 ECCLESIA ordinatie, priesterwijding, het ordineren
-- sacerdotal/de sacerdote = priesterwijding
-- episcopal = bisschopswijding


ordinator sub

1 iemand die ordent/regelt, regelaar


ordine sub

1 orde, volgorde, rangorde, ordening, opstelling, indeling
-- de ideas = gedachtengang
-- de battalia = slagorde
-- statal = staatsorde
-- alphabetic = alfabetische indeling
-- invertibile = omkeerbare volgorde
sin -- = ordeloos, door elkaar, chaotisch
per -- chronologic = in chronologische volgorde
per -- alphabetic = in alfabetische volgorde
per -- de reception = in volgorde van ontvangst
pro le bon -- = voor de goede orde
numero de -- = volgnummer
-- del parolas = woordorde, woordschikking
de prime -- = eerste klas, uitstekend, voortreffelijk
de secunde -- = tweederangs, van minder kwaliteit
-- del die/del jorno = orde van de dag, dagorde, agenda
mitter al -- del die/del jorno = aan de orde stellen
passar al -- del die/del jorno = overgaan tot de orde van de dag
perturbar le -- = de orde verstoren
poner in -- = in orde maken
2 ARTE DE CONSTRUER stijl, bouwstijl
-- toscan = Toscaanse bouwstijl
3 orde, openbare orde, ordelijke toestand
-- public = openbare orde
-- establite = gevestigde orde
servicio de -- = orde/bewakingsdienst
fortias del -- = oproerpolitie, mobiele eenheid
mantener le -- = de orde handhaven
reclamar al -- = tot de orde roepen
restabilir/restabilir le ordine = de orde herstellen
mancar de -- = geen systeem hebben, slordig zijn
4 categorie, soort, aard
cosas del mesme -- = soortgelijke dingen
5 BIOLOGIA orde
6 orde, genootschap, vereniging, stand, kloosterorde
-- del medicos = artsengenootschap
-- de advocatos = orde der advocaten
-- cavalleresc/de cavalleria = ridderorde
-- monachal/monastic = kloosterorde
-- de Sancte Benedicto = Benedictijner orde
-- del Tonsion de Auro = orde van het Gulden Vlies
-- mendicante = bedelorde
-- contemplative = beschouwende orde
-- militar = militaire orde
7 orde, ordeteken, insigne
conferer un -- a = met een orde begiftigen
8 bevel, order, opdracht, last
-- de pagamento = bevel tot betaling, betalingsbevel
-- de arresto = bevel tot inhechtenisneming
-- de expulsion = bevel tot ontruiming/uitzetting
-- de perquisition = bevel tot huiszoeking
-- judicial = rechterlijk bevel
-- coercitive = dwangbevel
-- verbal = mondeling bevel
-- del die = dagorder
--s es --s = bevel is bevel
dar -- = bevel/opdracht geven
reciper le -- = het bevel/de opdracht krijgen
complir/executar un -- = een bevel/opdracht uitvoeren
critar un -- = een bevel schreeuwen
io ha sequite le --s = ik heb in opdracht gehandeld
per -- de = op last van
usque a nove -- = tot nader order
MILITAR -- de marcha {sj} = marsorder
obedir a un -- = een bevel opvolgen
COMPUTATOR --s initial = startcommandos
9 COMMERCIO order, bestelling
-- de compra = kooporder
-- de compensation = compensatieorder
-- de excambio = ruilorder
billet de -- = orderbriefje
prender --s = bestellingen opnemen


ordir v

1 (WEVERIJ) de ketting scheren
2 FIGURATE op touw zetten, beramen, bedenken, smeden
-- un conspiration/un complot = een samenzwering beramen
-- planos = plannen smeden
3 beginnen


orditor sub

1 samenzweerder


orditorio sub

1 TEXER spanraam


orditura sub

1 TEXER het scheren (van de ketting), het aanslaan, het spannen


ore sub

1 mond


+ oreade sub

1 MYTHOLOGIA bergnimf, berggodin, oreade


+ oremus sub

1 CATHOLICISMO oremus, gebed


organdi sub

1 organdie (soort mousseline)


+ organello sub

1 organel, cellichaampje


+ organetto sub

1 (straat)orgeltje
sonator de -- = orgeldraaier


organic adj

1 organisch
vita -- = organisch leven
chimia -- = organische chemie/scheikunde
materias/substantias -- = organische stoffen
stercore/fertilisante -- = organische mest
deficientia -- = organisch gebrek
maladia -- = organische ziekte
functiones -- = organische functies
unitate -- = organisch geheel
2 organiek
leges -- = organieke wetten (die door de grondwet zijn voorgeschreven)


+ organicismo sub

1 PHILOSOPHIA organicisme


+ organicista sub

1 PHILOSOPHIA organicist


+ organicista adj

1 PHILOSOPHIA organicistisch


+ organigramma sub

1 organisatieschema
2 COMPUTATOR stroomdiagram, flowchart


organisabile adj

1 te organiseren, te plannen, uitvoerbaar, te doen


organisar v

1 organiseren, samenstellen, inrichten, indelen
-- le empleo del tempore = een werkschema maken
2 organiseren, regelen, plannen, op touw zetten opzetten
-- un festa = een feest op touw zetten
-- un incontro = een ontmoeting tot stand brengen
-- un viage = een reis plannen
-- le administration = de administratie inrichten
-- su vita = zijn leven inrichten
-- un reunion = een vergadering beleggen


organisate adj

1 georganiseerd, gepland
crimine -- = georganiseerde misdaad
criminalitate -- = georganiseerde criminaliteit
2 methodisch, systematisch, coherent
3 bij een organisatie aangesloten


organisation sub

1 het organiseren, organisatie, planning, regeling
-- del labor/del travalio = werkverdeling
-- de un interprisa = bedrijfsvoering, management
-- del production = produktiebeleid
2 organisatie, opzet, structuur, samenstelling, werkwijze
-- del stato = inrichting van de staat
3 organisatie, vereniging, groepering
-- de viages = reisorganisatie
Organisation del Nationes Unite = Organisatie van de Verenigde Naties
Organisation Mundial del Sanitate = Wereldgezondheidsorganisatie
-- de juventute/de juvenes = jeugdorganisatie
-- syndical = vakorganisatie
-- agricole/agricultural = landbouworganisatie


+ organisative adj

1 organiserend, organisatie...
labor/travalio -- = organiserend werk
capacitate -- = organisatiecapaciteit


organisator sub

1 organisator
le --es del festa = de organisatoren van het feest


+ organisator adj

1 organiserend, organisatie...
talento -- = organisatietalent


organismo sub

1 organisme
-- animal = dierlijk organisme
le lingua es un -- vivente/vive = de taal is een levend organisme


organista sub

1 organist


organo sub

1 BIOLOGIA orgaan
-- interne = inwendig orgaan
--s genital/sexual = geslachtsorganen
-- auditive = gehoororgaan
-- del parola = spraakorgaan
-- visual/visive/del vista/del vision = gezichtsorgaan
-- gustative/del gustation/del gusto = smaakorgaan
-- de tacto = tastorgaan
-- olfactive/olfactori = reukorgaan
-- excretori/de excretion = uitscheidingsorgaan
-- digestive = spijsverteringsorgaan
-- luminose = lichtgevend orgaan
transplantation/graffo de -- = orgaantransplantatie
banca de --s = organenbank
2 orgaan, (staats)lichaam, instelling
-- del poter = machtsorgaan
3 FIGURATE orgaan, tolk, vertegenwoordiger
4 orgaan, blad
-- de pressa = persorgaan
5 FIGURATE middel, werktuig, instrument
6 TECHNICA orgaan, (bestand)deel, onderdeel
7 MUSICA orgel
-- electric = elektrisch orgel
-- de ecclesia = kerkorgel
-- portative = buikorgel
-- a cylindro = cilinderorgel, draaiorgel
-- Hammond = hammondorgel
-- hydraulic = waterorgel
MILITAR -- de Stalin = stalinorgel
tubo de -- = orgelpijp
pedal de -- = orgelpedaal
concerto pro -- = orgelconcert (compositie)
concerto de -- = orgelconcert (uitvoering)
musica pro -- = orgelmuziek (compositie)
musica de -- = orgelmuziek (uitvoering)
registro de -- = orgelregister
registro basse del -- = basregister van het orgel
sonar le -- = op het orgel spelen
mover le folles del -- = het orgel trappen
construction de --s = orgelbouw
constructor de --s = orgelbouwer
8 GEOLOGIA orgelpijp


+ organogene adj

1 organogeen
petra/rocca -- = organogeen gesteente


organogenese (-esis) sub

1 orgaanvorming, organogenese


organogenetic adj

1 organogenetisch


organogenia sub

1 orgaanvorming, organogenese


organogenic adj

1 organogenetisch


+ organogramma sub

1 organogram


+ organographia sub

1 MEDICINA organografie


+ organographic adj

1 organografisch


+ organoide adj

1 orgaanachtig


+ organoleptic adj

1 MEDICINA organoleptisch


+ organologia sub

1 MEDICINA organologie, orgaanleer


+ organologic adj

1 MEDICINA organologisch


+ organometallic adj

1 CHIMIA organometalliek, metaal-alkyl..., organo-metaal...
composito -- = organometallieke verbinding


organopathia sub

1 MEDICINA organopathie, orgaanziekte


organoplastic adj

1 BIOLOGIA organoplastisch


organoscopia sub

1 organoscopie


organotherapia sub

1 organotherapie


+ organotrophe adj

1 organotroof, organotrofisch


+ organotrophic adj

1 organotroof, organotrofisch


+ organzino sub

1 kettingzijde, organzinzijde


+ orgasmic adj

1 orgastisch


+ orgasmo sub

1 orgasme
haber un -- = een orgasme hebben, klaarkomen


+ orgastic adj

1 orgastisch


orgia sub

1 HISTORIA orgie (extatische feestelijkheid bij de mysteriën)
2 orgie, zwelgpartij, losbandig feest
3 orgie, (overdadige) weelde, overdaad
-- de colores = orgie van kleuren, overdaad aan kleuren


+ orgiac adj

1 van de orgieën, orgiastisch, wild, woest


orgiasta sub

1 deelnemer aan een orgie


orgiastic adj

1 orgiastisch
musica -- = orgiastische muziek
festas -- = orgiastische feesten


orgolio sub

1 trots, hoogmoed, hovaardigheid
-- de matre = moedertrots
-- de familia = familietrots
-- nobiliari = adeltrots
-- professional = beroepstrots
-- rustic = boerentrots
-- paterne/paternal = vadertrots
illa es le -- de su patre = zij is de trots van haar vader


orgoliose adj

1 trots, hoogmoedig, hovaardig
natura -- = trotse natuur


+ orgoliositate sub

1 trotsheid, hoogmoedigheid


+ orientabile adj

1 verstelbaar, draaibaar, richtbaar
instrumento -- in varie directiones = instrument dat draaibaar is in verschillende richtingen
antenna -- = peilantenne


oriental adj

1 oostelijk, oost...
parte -- de America = het oosten van Amerika
Frisia -- = Oost-Friesland
Indias -- = Oost-Indië
latere -- = oostkant, oostzijde
costa -- = oostkust
frontiera -- = oostgrens
2 oosters, oriëntaals
linguas -- = oosterse talen
populos -- = oosterse volken
splendor -- = oosterse pracht
platano -- = oosterse plataan
romance -- = oosterse roman
ampelopsis -- = kamerwingerd


oriental sub

1 oosterling


orientalisar v

1 een oosters karakter geven aan
-- un region = een oosters karakter geven aan een streek


+ orientalisation sub

1 het geven van een oosters karakter aan


orientalismo sub

1 oriëntalisme


orientalista sub

1 oriëntalist
congresso de --s = oriëntalistencongres


orientalitate sub

1 oosters karakter


orientar v

1 oriënteren, richten
orientate al publico = publiekgericht
orientate al clientes = klantgericht
2 oriënteren, de weg wijzen, inzicht geven, voorlichten


orientation sub

1 oriëntatie
puncto de -- = oriëntatiepunt
instincto de -- = oriëntatievermogen
senso de -- = oriëntatiegevoel
viage de -- = oriëntatiereis
schema de -- = oiëntatieschema


oriente sub

1 oost, oosten
Oriente = Oosten, Oriënt
-- Extreme = Verre Oosten
-- Medie = Midden Oosten
-- Proxime = Nabije Oosten
2 weerschijn (van parel)


orificio sub

1 opening, gat, mond, (uit)monding
-- del corpore = lichaamsopening
-- anal = aarsopening
-- del recto = anus
-- nasal = neusopening
-- buccal = mondopening
-- occipital = achterhoofdsgat
-- del conducto auditive/auditori = gehooropening
-- de un tubo = opening van een buis
-- del injector = injectoringang
-- de un infundibulo = trechteropening
-- de disaquamento/escolamento/evacuation/drainage = loosgat
-- de admission in un motor de explosion = toelaatopening in een explosiemotor


+ oriflamma sub

1 vaan, wimpel, (sier)vlag, standaard


+ origami sub JAPONESE

1 origami


+ origano sub

1 BOTANICA oregano, marjolein


+ Origenes sub n pr

1 Origenes


+ origenismo sub

1 leer van Origenes


+ origenista sub

1 aanhanger van (de leer van) Origenes


original adj

1 origineel, oorspronkelijk, de oorsprong of de oudste vorm uitmakend
copia -- = kopie van het origineel
edition -- = eerste uitgave
peccato -- = erfzonde
pecia -- = origineel stuk
texto -- = originele tekst
senso -- de un parola = oorspronkelijke betekenis van een woord
proprietario -- = oorspronkelijke eigenaar
le color esseva originalmente rubie = de kleur was oorspronkelijk rood
2 origineel, nieuw, fris, verrassend, oorspronkelijk
artista -- = oorspronkelijk kunstenaar
idea -- = origineel denkbeeld
conception -- = origineel ontwerp
3 zonderling


original sub

1 origineel, oorspronkelijk stuk/versie/taal, eerste stuk
copia conforme al -- = eensluidende copie van het origineel
2 zonderling (persoon)


originalitate sub

1 originaliteit, oorspronkelijkheid
-- de un artista = oorspronkelijkheid van een kunstenaar
2 bijzondere, nieuwe, nieuwe eigenschap
3 zonderlingheid


originar v

1 veroorzaken, doen ontstaan
-- inundationes = overstromingen veroorzaken
-- costos = (on)kosten veroorzaken
2 een begin hebben, beginnen
le aorta origina al ventriculo sinistre del corde = de aorta begint bij de linker hartkamer


originari adj

1 afkomstig (uit/van), geboortig (uit)
io es -- de Bilthoven = oorspronkelijk kom ik uit Bilthoven
2 oorspronkelijk
fonte -- = oerbron
significato -- = grondbetekenis
le slogan esseva originarimente un crito de guerra = de slogan was oorspronkelijk een oorlogskreet


+ origination sub

1 ontstaan, opkomst, oorsprong, begin


originator sub

1 voortbrenger, schepper, grondlegger


origine sub

1 oorsprong, afkomst, herkomst, afstamming
nederlandese de -- = Nederlander van geboorte
de -- francese = van Franse afkomst
pais de -- = land van herkomst
esser de -- nobile = van adellijke afkomst zijn
sin distinction de -- = zonder onderscheid naar afkomst
certificato de -- = bewijs van herkomst
porto de -- = haven van herkomst
2 oorsprong, bron, aanvang, begin, aanleiding, oorzaak
-- del tempores = begin der tijden
-- de un conflicto = oorzaak van een conflict
le foco habeva su -- in le sala de machinas = de brand ontstond in de machinekamer


oriolo sub

1 ZOOLOGIA wielewaal


+ Orion sub

1 ASTRONOMIA Orion


orlar v

1 omboorden, omzomen
FIGURATE -- de auro = met goud omranden


+ orlaya sub

1 BOTANICA straalscherm


orleanista sub

1 HISTORIA orleanist


+ orleanista adj

1 orleanistisch
partito -- = orleanistische partij


Orleans sub n pr

1 GEOGRAPHIA Orleans
2 Orleans (vorstenhuis)


orlo sub

1 rand, zoom
littera con un -- nigre = brief met een zwarte rand
-- de lucto = rouwrand
2 zoom, zelfkant, boordsel, belegsel
-- reinfortiate = stootkant
un mantello con -- de pelle = een jas afgezet met bont
3 HERALDICA zoom
4 ARTE DE CONSTRUER kapiteelring


ornamental adj

1 ornamenteel, sier..., decoratief
planta -- = sierplant
plantation -- = sieraanplanting
arbusto -- = sierheester
jardin -- = siertuin
mais -- = siermaïs
bordo -- = sierrand
pisce -- = siervis
stilo -- = decoratieve stijl
arte -- = versieringskunst
pictor -- = decoratieschilder
foliage -- = lofwerk
pavimento -- = sierbestrating
caule -- = sierkool
ceresiero -- = sierkers
corco/tappo -- = sierkurk, sierdop
littera -- = sierletter
barriera -- = sierhek
cucurbita -- = sierkalebas
candela -- = sierkaars
inquadramento/quadro -- = sierlijst
anello -- = sierring
vaso -- = siervaas
pluma -- = sierveer
platto/cuppa -- = sierschotel
ansa -- = sierhengsel


ornamentalista sub

1 decorateur


ornamentar v

1 ornamenteren, versieren


ornamentation sub

1 het ornamenteren, het versieren, het aanbrengen van ornamenten, ornamentatie


+ ornamentator sub

1 iemand die versieringen aanbrengt, ornamenteur


ornamento sub

1 versiering, sieraad, tooi, ornament (anque ARTE DE CONSTRUER MUSICA)
-- de capite/testa = hoofdtooi


ornar v

1 versieren, verfraaien, tooien
-- le veritate = de waarheid verbloemen
-- un parco de statuas = een park verfraaien met stand-beelden
-- un discurso de citationes = een speech doorspekken met citaten
-- con festones = festoneren
-- de perlas = beparelen


ornate adj

1 bloemrijk (stijl), overladen, barok


+ ornithina sub

1 ornithine
cyclo del -- = ornithinecyclus


+ ornithogalo sub

1 BOTANICA vogelmelk
-- nutante = knikkende vogelmelk
-- tenuifolie = smalbladige vogelmelk


+ ornithographia sub

1 ornithografie, vogelbeschrijving


+ ornithographic adj

1 ornithografisch


+ ornithographo sub

1 ornithograaf, vogelbeschrijver


ornithologia sub

1 vogelkunde, ornithologie


ornithologic adj

1 ornithologisch
reserva -- = vogelreservaat
population -- de un region = vogelstand van een streek
posto de observation -- = vogelwachtpost


ornithologista sub

1 vogelkenner, ornitholoog


ornithologo sub

1 vogelkenner, ornitholoog


ornithomantia sub

1 vogelwichelarij


ornithophile adj

1 de vogelliefhebbers betreffend


ornithophilo sub

1 vogelliefhebber


+ ornithopo sub

1 BOTANICA vogelpootje
-- sative = serradella


ornithorhynche adj

1 ZOOLOGIA de bek van een vogel hebbend


ornithorhynco sub

1 ZOOLOGIA vogelbekdier


+ ornithose (-osis) sub

1 MEDICINA ornithosis (vogelziekte)


+ orobanchaceas sub pl

1 BOTANICA orobanchaceae, orobanchaceeën, bremraapfamilie


+ orobanche sub

1 BOTANICA bremraap


+ orogenese (-esis) sub

1 orogenese, gebergtevorming


+ orogenetic adj

1 orogenetisch
phenomenos -- = orogenetische verschijnselen


+ orogenia sub

1 orogenese, gebergtevorming


+ orogenic adj

1 orogenetisch
phenomenos -- = orogenetische verschijnselen


+ orographia sub

1 orografie, bergbeschrijving
-- de Europa = bergbeschrijving van Europa


+ orographic adj

1 orografisch
mappa/carta -- = bergkaart
pluvia -- = stijgingsregen
bassino -- = orografisch bekken


+ orographo sub

1 bergbeschrijver


+ orologia sub

1 orologie, vergelijkende gebergtenleer


+ orologic adj

1 orologisch


+ orologista sub

1 oroloog


+ orologo sub

1 oroloog


+ oronymia sub

1 naamkunde (van bergnamen)


+ oropharynge sub

1 ANATOMIA mond-keelholte, orofarynx


+ orophobia sub

1 bergvrees


+ orphana sub

1 weesmeisje


orphanato sub

1 weeshuis
-- del diaconia = diaconieweeshuis


+ orphane adj

1 wees...


orphano sub

1 wees(kind), weesjongen
-- de guerra = oorlogswees
-- de matre = moederloos
casa/asylo de --s = weeshuis


Orpheo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Orpheus


orphic adj

1 ANTIQUITATE orfisch
mysterios -- = orfische mysteriën
poesia -- = orfische poëzie


+ orphismo sub

1 ANTIQUITATE orfisme
2 PICTURA orfisme


+ orpimento sub

1 auripigment, operment, koningsgeel


+ orthese (-esis) sub

1 MEDICINA orthese


+ orthicon sub

1 orthicon (opneembuis van een televisiecamera)


+ orthobiotic adj

1 orthobiotisch


+ orthocarpe adj

1 BOTANICA met rechte vruchten


+ orthocentric adj

1 MATHEMATICA hoogtepunt betreffend, orthocentrisch


+ orthocentro sub

1 MATHEMATICA hoogtepunt, snijpunt van de hoogtelijnen


+ orthocephale adj

1 orthocefaal


+ orthocephalic adj

1 orthocefaal


+ orthochromatic adj

1 PHOTOGRAPHIA orthochromatisch


orthoclase sub

1 MINERALOGIA orthoklaas, kaliveldspaat


+ orthodactyle adj

1 rechtvingerig


+ orthodonte adj

1 rechttandig


+ orthodontia sub

1 orthodontie, gebitsregulatie


+ orthodontic adj

1 orthodontisch
apparato -- = beugel (mbt gebit)


+ orthodontista sub

1 orthodontist, tandorthopedist


orthodoxe adj

1 orthodox, rechtzinnig
doctrina -- = orthodoxe leer
theologo -- = orthodoxe theoloog
predicator -- = rechtzinnige predikant
conception -- = orthodoxe opvatting
-- in le fide = orthodox in het geloof
rigorosemente/strictemente -- = streng orthodox
2 orthodox, Grieks-katholiek
Ecclesia -- = Grieks-katholieke Kerk
le clero -- = de orthodoxe geestelijkheid


orthodoxia sub

1 orthodoxie, rechte leer, rechtzinnigheid
-- catholic = katholieke orthodoxie


orthodoxo sub

1 orthodoxe persoon
2 lid van de Grieks-katholieke Kerk


+ orthodromia sub

1 orthodromische lijn, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES rechte koers


+ orthodromic adj

1 orthodromisch


+ orthoepia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthoëpie, leer van de juiste uitspraak


+ orthoepic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthoëpisch


+ orthoepista sub

1 uitspraakkundige


+ orthofrenia sub

1 MEDICINA orthofrenie


+ orthogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA orthogenesis, gerichte evolutie


+ orthogenetic adj

1 BIOLOGIA orthogenetisch
evolution -- = gerichte evolutie


+ orthognathe adj

1 MEDICINA orthognaat


+ orthognathismo sub

1 MEDICINA orthognatie, normale kaakstand


+ orthogonal adj

1 MATHEMATICA orthogonaal, loodrecht op elkaar staand, rechthoekig, rechtstandig
projection -- = orthogonale projectie
coordinatas -- = orthogonale coördinaten
functiones -- = orthogonale functies
matrice -- = orthogonale matrix
representation -- = orthogonale voorstelling
vectores -- = orthogonale vectoren
planos -- = orthogonale vlakken


+ orthogonalitate sub

1 MATHEMATICA het loodrecht op elkaar staan, orthogonaliteit


orthographia sub

1 spelling, orthografie, (juiste) schrijfwijze
-- nomic = gangbare spelling
-- simplificate = vereenvoudigde spelling
-- recommendate = voorkeursspelling
-- etymologic = etymologische spelling
reforma del -- = spellingshervorming
reformator del -- = spellingshervormer
simplification del -- = spellingsvereenvoudiging
problema/question de -- = spellingskwestie
regula de -- = spellingsregel
manual del -- nederlandese = groene boekje
isto non es le -- correcte = dat is niet de juiste spelling
2 MATHEMATICA orthografie, orthografische projectie


orthographiar v

1 (volgens de regels) spellen
ille orthographia correctemente = hij spelt correct
su nomine se orthographia con duo r = zijn naam schrijf je met twee r's


orthographic adj

1 spelling(s)..., orthografisch, spel...
falta/error -- = spelfout
regula -- = spellingsregel
systema -- = spellingsysteem
reforma -- = spellingshervorming
signo -- = spellingteken, leesteken
imagine -- = spellingsbeeld
norma -- = spellingnorm
simplification -- = spellingvereenvoudiging
modification -- = spellingswijziging
distinction -- = spellingsonderscheid(ing)
2 MATHEMATICA orthografisch
projection -- = orthografische projectie, orthografie


orthologia sub

1 orthologie (kunst om zich wél uit te drukken)


orthologic adj

1 de orthologie betreffend


+ orthometria sub

1 orthometrie


+ orthonormal adj

1 MATHEMATICA orthonormaal
functiones -- = orthonormale functies
base -- = orthonormale basis


+ orthonormate adj

1 MATHEMATICA georthonormeerd


+ orthopanchromatic adj

1 PHOTOGRAPHIA orthopanchromatisch


+ orthopedagogia sub

1 orthopedagogie


+ orthopedagogo sub

1 orthopedagoog


orthopedia sub

1 MEDICINA orthopedie


orthopedic adj

1 orthopedisch
calceo/scarpa -- = orthopedische schoen
solea -- = steunzool
calceo/scarpa a solea -- = steunschoen
cinctura -- = orthopedische gordel/corset
bracio -- = kunstarm
gamba -- = kunstbeen
chirurgia -- = orthopedische chirurgie


+ orthopedico sub

1 MEDICINA orthopedist, orthopeed


orthopedista sub

1 orthopedist, orthopeed


+ orthopetale adj

1 BOTANICA met opgerichte kroonbladen


+ orthophonia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthofonie
2 MEDICINA orthofonie, logopedie


+ orthophonic adj

1 MEDICINA orthofonisch, logopedisch
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthophonisch


+ orthophonista sub

1 logopedist


+ orthopnea sub

1 MEDICINA orthopnoe (ademnood bij het liggen)


+ orthopsychiatria sub

1 MEDICINA orthopsychiatrie, preventieve psychiatrie


+ orthopsychiatric adj

1 MEDICINA orthopsychiatrisch


orthoptere adj

1 ZOOLOGIA rechtvleugelig


orthopteros sub pl

1 ZOOLOGIA rechtvleugeligen, orthopteria


+ orthoptic adj

1 MEDICINA orthoptisch (betreffende de juiste oogstand)


+ orthoptica sub

1 MEDICINA orthoptica (behandeling van het scheelzien)


+ orthoptista sub

1 MEDICINA orthoptist


+ orthorhombic adj

1 CHIMIA, MINERALOGIA orthorombisch
crystallo -- = orthorombisch kristal
systema -- = orthorombisch stelsel


+ orthoscopia sub

1 PHOTOGRAPHIA orthoscopie


+ orthoscopic adj

1 PHOTOGRAPHIA orthoscopisch


+ orthosepale adj

1 BOTANICA met opgerichte kelkbladen


+ orthosympathic adj

1 BIOLOGIA orthosympatisch


+ orthotrope adj

1 BOTANICA orthotroop


+ orthotropic adj

1 BOTANICA orthotroop


+ orthotropismo sub

1 orthotropisme


+ ortolan sub

1 ZOOLOGIA ortolaan, korengors


+ orwellian adj

1 Orwelliaans


+ orycteropo sub

1 ZOOLOGIA aardvarken


+ oryx,oryce sub

1 ZOOLOGIA oryxantilope


+ oryziphage adj

1 rijstetend


+ oryzivore adj

1amandina -- = rijstvogeltje


osar v

1 durven, wagen


osate adj

1 gedurfd, gewaagd, vermetel, stoutmoedig, koen, driest
tentativa -- = gedurfde poging
burla -- = gewaagde grap
conclusion -- = gedurfde conclusie
vestimentos -- = gedurfde kleren
allusion ben -- = zeer gedurfde toespeling


+ osato sub

1 waaghals, durfal


+ oscar sub

1 FILM oscar


oscillar v

1 schommelen, slingeren
2 FIGURATE weifelen, aarzelen
3 PHYSICA oscilleren
circuito oscillante = trillingskring


oscillation sub

1 schommeling, slingering
FIGURATE -- del precios = schommeling van de prijzen
-- climatic = klimaatschommeling
2 oscillatie, slingering, trilling
-- acyclic = acyclische oscillatie
-- periodic = periodieke oscillatie
--es copulate = gekoppelde trillingen
--es elastic = elastische trillingen
--es electric = elektrische trillingen
--es electromagnetic = elektromagnetische trillingen
--es harmonic = harmonische trillingen
--es isochrone = isochrone trillingen
--es synchrone = synchrone trillingen
--es longitudinal = longitudinale trillingen
--es del aere = luchttrillingen
amplitude de -- = slingerwijdte
plano de -- = slingervlak
duration/durata de -- = slingertijd
amortisator de --es = trillingsdemper


+ oscillator sub

1 TECHNICA oscillator, trillingsgenerator
-- electric = elektrische oscillator
-- electronic = elektronische oscillator
-- a crystallo = kristaloscillator
-- harmonic = harmonische oscillator
-- sinusoidal = sinusoïdale oscillator


oscillatori adj

1 PHYSICA oscillatie...
phenomeno -- = oscillatieverschijnsel
systema -- = oscillatiesysteem
movimento -- del pendulo = schommelbeweging van de slinger


oscillo sub

1 ANTIQUITATE oscillum (klein masker aan een boom gehangen om de boze geesten af te

weren)

+ oscillogramma sub

1 PHYSICA oscillogram


+ oscillographic adj

1 oscillografisch
curva -- = oscillografische curve
representation -- de un phenomeno = oscillografische voorstelling van een verschijnsel


+ oscillographo sub

1 PHYSICA oscillograaf
-- mechanic = mechanische oscillograaf
-- electric = elektrische oscillograaf
-- electronic = elek-tronische oscillograaf
-- cathodic = kathode-straaloscillograaf


+ oscillometria sub

1 oscillometrie


+ oscillometric adj

1 oscillometrisch


+ oscillometro sub

1 PHYSICA oscillograaf, oscillometer


+ oscilloscopio sub

1 oscilloscoop


oscitar v

1 gapen, geeuwen
-- de fatiga = geeuwen van vermoeidheid


oscitation sub

1 het gapen, het geeuwen, geeuw
supprimer un -- = een geeuw onderdrukken


+ osco-umbre adj

1 Osco-Umbrisch


oscular v

1 kussen
2 GEOMETRIA raken, osculeren


osculation sub

1 het kussen
2 GEOMETRIA het raken, raking, osculatie
plana de -- = osculatievlak
linea de -- = osculatielijn


osculatori adj

1 van een kus, vergezeld gaand van een kus
2 GEOMETRIA osculatie..., raak...
plano -- = raakvlak
circulo -- = krommingscirkel


osculatorio sub

1 ECCLESIA Christus/Mariabeeld (vroeger gekust voor de communie)


osculo sub

1 ZOOLOGIA osculum, uitstroomopening (van sponsdieren)
2 kus
-- de pace = vredeskus
-- fraternal = broederkus
-- de Judas = Judaskus


osmanli sub

1 Ottoman, Osmaan, Turk


osmic adj

1 osmium...
regulation -- = osmoregulatie CHIMIA
acido -- = osmiumzuur


+ osmiridium sub

1 osmiridium (legering van osmium en iridium)


osmium sub

1 CHIMIA osmium (element 76)
filo de -- = osmiumdraad


+ osmolaritate sub

1 osmolariteit


osmologia sub

1 osmologie (leer der riekende stoffen)


+ osmometria sub

1 osmometrie


+ osmometro sub

1 PHYSICA osmometer
2 MEDICINA osmometer, reukzinmeter


+ osmoreceptor sub

1 osmoreceptor


+ osmoregulation sub

1 osmoregulatie


osmose (-osis) sub

1 osmose
-- inverse = omgekeerde osmose


osmotic adj

1 osmotisch
pression -- = osmotische druk
equilibrio/balancia -- = osmotisch evenwicht
coefficiente -- = osmotische coëfficiënt
valor -- = osmotische waarde


+ osmunda sub

1 BOTANICA koningsvaren, osmunda


ossario sub

1 ossuarium, hoop beenderen, knekelhuis, militaire begraafplaats


ossatura sub

1 gebeente, beendergestel, skelet, geraamte
-- robuste = stevige botten
-- de un volta = ribben van een gewelf
-- metallic = staalskelet
2 frame, geraamte, structuur, schema
-- de un discurso = grote lijnen van een redevoering


ossee adj

1 been..., bot..., benig
gelatina -- = beenderlijm
medulla -- = beenmerg
texito -- = botweefsel


osseina sub

1 BIOCHIMIA osseïne


+ Ossian sub n pr

1 LITTERATURA Ossian


+ ossianic adj

1 LITTERATURA Ossian...


+ ossianismo sub

1 LITTERATURA ossianisme


ossiculo sub

1 ANATOMIA beentje, koot(je)
-- auricular/auditive/del aure = gehoorbeentje
jocar al --s = bikkelen
joco del --s = bikkelspel


+ ossifere adj

1 beenhoudend


+ ossific adj

1 beenvormend


ossificar v

1 PHYSIOLOGIA verbenen, in been doen overgaan, tot been worden
cartilagine que se ossifica = kraakbeen dat verbeent
skeleto incompletemente ossificate = onvolledig verbeend skelet


ossification sub

1 PHYSIOLOGIA beenvorming, verbening, vergroeiing van het bot
-- del cartilagines de un articulation = verbening van het kraakbeen van een gewricht
-- del fontanella = vergroeiing van de fontanel


+ ossiforme adj

1 beenvormig, ossiform


ossifraga sub

1 ZOOLOGIA visarend


osso sub

1 bot, been
-- longe = pijpbeen
-- curte = koot(je)
-- nasal = neusbeen
-- lacrymal = traanbeen
-- navicular = schuitvormig been
-- maxillar = kaakbeen
-- occipital = achterhoofdsbeen
-- iliac/coxal = heupbeen
-- pubic = schaambeen
-- pisiforme = erwtbeentje, handwortelbeentje
-- medullose = mergpijp
-- del mano = handbeen
-- temporal = slaapbeen
-- frontal/coronal = voorhoofdsbeen
-- parietal = wandbeen
-- ethmoide/spongiose = zeefbeen
-- cuneiforme/sphenoide/pyramidal = wiggebeen
-- intermedie/intermediari = tussenbeentje
fractura de -- = botbreuk
colla de --(s) = beenderlijm
cinere de -- = beenderas
carie del --s = beeneter
inflammation del -- = beenbrand
pectine de -- = benen kam
--s de morto(s) = doodsbeenderen
usque al medulla del --s = door merg en been
roder un -- = aan een been knagen, een been afknagen


ossose adj

1 been..., bot..., benig
systema -- = beenderstelsel
medulla -- = beenmerg
texito -- = bot/beenweefsel
manos -- = knokige handen
maladia -- = beenaandoening
carie -- = beeneter


ossuario sub

1 ossuarium, hoop beenderen, knekelhuis, militaire begraafplaats


ossute adj

1 benig, knokig, sterk
manos -- = knokige handen


ostage,hostage sub

1 gijzelaar, gegijzelde
prisa/captura de --(s) = gijzeling


+ ostealgia sub

1 MEDICINA botpijn, ostealgie


+ ostealgic adj

1 MEDICINA botpijn...


osteitis sub

1 MEDICINA botontsteking, beenontsteking, osteïtis
-- septic = beenbederf


ostender v

1 vertonen, laten zien, te koop lopen met, pralen met


ostensibile adj

1 ostentatief, in 't oog lopend, opvallend, opzichtig
caritate -- = ostentatieve liefdadigheid
rider ostensibilemente = breeduit lachen


+ ostensive adj

1 ostensief, aanschouwelijk, aantonend


ostensorio sub

1 ECCLESIA ostensorium, monstrans


ostentar v

1 vertonen, laten zien, te koop lopen met, pralen met, geuren met
-- su cognoscentias = geuren met zijn kennis


ostentation sub

1 (uiterlijk) vertoon, tentoonspreiding, ostentatie
-- de fortias militar = machtsvertoon
facer -- de su cognoscentias = te koop lopen met zijn kennis


ostentatiose adj

1 opzichtig, praalziek, protserig
concentration/demonstration -- de poter = machtsvertoon
auto(mobile) -- = protserige auto


ostentator sub

1 praler, patser


+ ostentator adj

1 Vide: ostentatiose


+ osteoarthritis sub

1 MEDICINA osteoartritis


+ osteoblasto sub

1 BIOLOGIA osteoblast, beenmoedercel, beenweefselvormende cel


+ osteoclasia sub

1 MEDICINA osteoclasie (het chirurgisch breken van botten)


+ osteoclaste sub

1 MEDICINA osteoclast


+ osteocyto sub

1 osteocyt, beencel, beenlichaampje


+ osteogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA botvorming, osteogenese


+ osteographia sub

1 beenderbeschrijving


+ osteoide adj

1 osteoïd, benig, beenachtig


osteolitho sub

1 versteend been, osteoliet


osteologia sub

1 beenderleer, osteologie


osteologic adj

1 van de beenderleer, osteologisch


+ osteologista sub

1 beenderkenner, osteoloog


osteologo sub

1 beenderkenner, osteoloog, beenderspecialist


+ osteoma sub

1 MEDICINA osteoma, beengezwel


+ osteomalacia sub

1 MEDICINA osteomalacie, beenverweking


+ osteomalacic adj

1 MEDICINA osteomalacisch


+ osteometria sub

1 osteometrie


+ osteomuscular v

1 osteomusculair


+ osteomyelitis sub

1 MEDICINA osteomyelitis, beendermergontsteking


+ osteopathe sub

1 MEDICINA osteopaat


+ osteopathia sub

1 MEDICINA osteopathie, beenderziekte


+ osteopathic adj

1 MEDICINA osteopathisch


+ osteopathologia sub

1 osteopathologie


osteoplastia sub

1 osteoplastiek (vervanging van verloren gegane stukken been)


osteoplastic adj

1 osteoplastisch


+ osteoporose (-osis) sub

1 MEDICINA osteoporose, botontkalking


+ osteoporotic adj

1 MEDICINA osteoporose...


+ osteoporotico sub

1 osteoporosepatiënt


+ osteosarcoma sub

1 MEDICINA osteosarcoom, botsarcoom


osteotomia sub

1 osteotomie (het doorbeitelen van botten), beenafsnijding


ostiero sub

1 portier, plaatsaanwijzer (in bioscoop)
-- municipal = stadhuisbode, raadhuisbode
2 ECCLESIA broeder portier
3 gerechtsdienaar


+ ostinato ITALIANO

1 MUSICA ostinato


ostio sub

1 deur
2 ingang


+ ostiolo sub

1 BIOLOGIA, ANATOMIA openingetje, huidmondje


+ ostitis sub

1 MEDICINA ostitis


ostracisar v

1 uitstoten, uitsluiten


ostracismo sub

1 ANTIQUITATE schervengerecht, ostracisme
2 het streng weren van iemand uit ambt/vereniging, etc., uitsluiting


ostracodermo sub

1 PALEONTOLOGIA, ZOOLOGIA ostracoderm


ostracodes sub pl

1 ZOOLOGIA ostracoda, mosselkreeftjes


ostracon sub

1 HISTORIA ostrakon, potscherf


ostrea sub

1 ZOOLOGIA oester
-- perlifere/margaritifere = pareloester
-- edibile = eetbare oester
juvene --s = oesterbroed
concha/scalia de -- = oesterschelp
pisca de --s = oestervisserij
banco de --s = oesterbank
platto de --s = oesterschotel/gerecht
cocktail (A) de --s = oestercocktail
pastata de --s = oesterpastij
commercio de --s = oesterhandel
pisca de --s = oestervisserij
piscator de --s = oestervisser
restaurante de --s = oesterrestaurant
venditor de --s = oesterverkoper


ostreacee adj

1 ZOOLOGIA oesterachtig, oester...


+ ostreate adj

1pleuroto -- = oesterzwam


ostreicola adj

1 oesters kwekend
industria -- = oesterbedrijf


ostreicultor sub

1 oesterkweker


ostreicultura sub

1 oesterteelt, oestercultuur


ostreiera {jéra} sub

1 oesterkwekerij, oesterbank


+ ostreiforme adj

1 oestervormig


ostrero sub

1 oesterhandelaar, oesterverkoper


+ ostrogothic adj

1 Oostgotisch


+ ostrogotho sub

1 Oostgoot


+ ostrya sub

1 BOTANICA hopbeuk


+ otalgia sub

1 MEDICINA otalgie, oorpijn


+ otalgic adj

1 MEDICINA otalgisch, oorpijn...


+ otaria sub

1 ZOOLOGIA oorrob


otiar v

1 niets doen, vrije tijd hebben, ledig gaan, leeglopen, niksen


+ otic adj

1 ANATOMIA oor...
nervo -- = oorzenuw


otide sub

1 ZOOLOGIA grote trapgans


otio sub

1 vrije tijd, het leeglopen, lediggang, ledigheid
viver in -- = een lui leven leiden
le -- es le patre del vitios/de tote le vitios = ledigheid is des duivels oorkussen


+ otiorrhyncho sub

1 ZOOLOGIA lapsnuittor


otiose adj

1 niets doend, zonder bezigheid
2 nutteloos, nergens toe dienend


otiositate sub

1 het niets doen, ledigheid, leegloperij


otitis sub

1 MEDICINA oorontsteking, otitis
-- medie/median = middenoorontsteking


+ otocyon sub

1 grootoorvos, lepelhond, grootoorhond


+ otographia sub

1 otografie


+ otographic adj

1 otografisch


+ otolitho sub

1 ANATOMIA otoliet, oorsteentje, evenwichtssteentje


+ otologia sub

1 MEDICINA otologie, leer van het oor


+ otologic adj

1 MEDICINA otologisch
speculo -- = oorspeculum


+ otologista sub

1 otoloog, oorspecialist, oorarts


+ otologo sub

1 MEDICINA otoloog, oorspecialist, oorarts


+ otophotographia sub

1 otofotografie


otorhinolaryngologia sub

1 MEDICINA keel-, neus- en oorheelkunde


otorhinolaryngologic adj

1 MEDICINA keel-, neus- en oorheelkunde betreffend


otorhinolaryngologista sub

1 keel-, neus- en oorarts, K.N.O.-arts


+ otorhinolaryngologo sub

1 keel-, neus en oorarts, K.N.O.-arts


+ otorrhagia sub

1 MEDICINA oorbloeding, otorragie


+ otorrhea sub

1 MEDICINA oorvloed, loopoor, lopend oor, otorree


+ otoscopia sub

1 MEDICINA otoscopie


+ otoscopic adj

1 MEDICINA otoscopisch


+ otoscopio sub

1 MEDICINA oorspiegel, otoscoop


Ottoman sub n pr

1 HISTORIA Ottoman


ottoman adj

1 Ottomaans
Imperio -- = Ottomaanse Rijk


ottomana sub

1 ottomane (soort lage sofa)


ottomano sub

1 ottoman


+ out adj ANGLESE

1 SPORT uit, out
le balla/ballon es -- = de bal is uit


out! interj ANGLESE

1 SPORT uit!, out!


+ outcast sub ANGLESE

1 outcast


+ output sub ANGLESE

1 COMPUTATOR output
le -- de un computator/computer (E) = de output van een computer
potentia de -- = uitgangsvermogen


outsider sub ANGLESE

1 EQUITATION, etc. outsider


oval adj

1 ovaal, eirond, eivormig
facie -- = ovaal gelaat
profilo -- = eiprofiel


oval sub

1 ovaal


+ ovalbumina sub

1 BIOCHIMIA ovalbumine


+ ovalifolie adj

1 BOTANICA met eironde bladeren of blaadjes


+ ovalipetale adj

1 BOTANICA met eironde kroonbladen


+ ovalisar v

1 ovaal maken


+ ovalisation sub

1 het ovaal maken


+ ovalisepale adj

1 BOTANICA met eironde kelkbladen


+ ovalitate sub

1 ovaalvormigheid


ovante adj

1 zegevierend, jubelend, juichend, dolblij


ovar v

1 bejubelen, toejuichen
2 HISTORIA ROMAN een ovatie brengen aan


ovarian adj

1 ANATOMIA eierstok..., ovariaal
cyclo -- = oestrische cyclus


+ ovaric adj

1 van de eierstok


+ ovariectomia sub

1 MEDICINA wegneming van de eierstok(ken), ovariectomie


ovario sub

1 ANATOMIA eierstok, ovarium
inflammation del --s = eierstokontsteking
tumor del -- = eierstokgezwel/tumor
extirpar le -- = de eierstokken wegnemen
2 BOTANICA vruchtbeginsel, ovarium
-- infere = onderstandig vruchtbeginsel
-- unilocular/monolocular = eenhokkig vruchtbeginsel
-- trilocular = driehokkig vruchtbeginsel
-- supere/superior = bovenstandig vruchtbeginsel


ovariotomia sub

1 MEDICINA wegneming van de eierstok(ken), ovariotomie, ovariëctomie


+ ovaritis sub

1 MEDICINA eierstokontsteking, ovaritis


ovate adj

1 eivormig, eirond


ovation sub

1 HISTORIA ROMAN ovatie, zegevierende intocht
2 ovatie, huldiging, hulde
un -- spontanee = een open doekje
-- de pede = staande ovatie


+ ovationar v

1 een ovatie brengen aan, toejuichen
ille se ha facite -- = hij heeft zich laten toejuichen


ove sub

1 schaap
pelle de -- = schapenvacht
lana de -- = schapenwol
carne de -- = schapenvlees
costa de -- = schapenrib
pectore de -- = schaapsborst
grassia de -- = schapenvet
lingua de -- = schapentong
capite/testa de -- = schapenkop
cauda de -- = schapenstaart
lacte de -- = schapenmelk
butyro (de lacte) de -- = schapenboter
caseo (de lacte) de -- = schapenkaas
excremento de -- = schapenkeutel
mulgitor de --s = schapenmelker
grege de --s = kudde schapen
pastor de --s = schaapherder
tonsor de --s = schaapscheerder
tonder un -- = een schaap scheren
elevamento de --s = schapenfokkerij
elevator de --s = schapenfokker
pastura de --s = schapenweide
-- tineose = schurftig schaap
conducer --s = schapen hoeden
le -- nigre del familia = het zwarte schaap in de familie
2 ooi
3 schapevlees


+ overdose sub ANGLESE

1 overdosis (van drugs), te grote dosis
-- de heroina = overdosis heroïne
morir per un -- = sterven door een overdosis


+ overdrive sub ANGLESE

1 overdrive


overtura sub

1 voorstel
2 MUSICA ouverture


oviario sub

1 schaapskooi


ovibos sub

1 ZOOLOGIA muskusos, muskusstier


oviducto sub

1 ANATOMIA eileider


+ oviero sub

1 eierdopje


+ ovifere adj

1 eierdragend


+ oviforme adj

1 eivormig


+ ovil sub

1 schaapskooi


ovin adj

1 schaaps..., schapen...
racia -- = schapenras
bestial -- = schaapsstapel
festuca -- = schapengras, schaapsdravik
melophago -- = schapenluis


ovipare adj

1 ZOOLOGIA eierleggend, ovipaar
reproduction -- = voortplanting door het leggen van eieren


oviparitate sub

1 ZOOLOGIA voortplanting door het leggen van eieren


+ oviposition sub

1 ZOOLOGIA ei-afzetting, eilegging


+ ovipositor sub

1 ZOOLOGIA legbuis, legboor (van insekten)


+ oviscapto sub

1 ZOOLOGIA legbuis, legboor (van insekten)


+ ovivore adj

1 ZOOLOGIA eieretend


ovo sub

1 ei
--s miscite = roereieren
--s frite = gebakken eieren
--s (cocite) dur = hard(gekookt)e eieren
--s (cocite) molle = zacht(gekookte) eieren
-- super le platto = spiegelei
--s putrite = rotte eieren
-- crude = rauw ei
-- fresc = vers ei
-- de Pascha = paasei
--s in pulvere = eipoeder
-- con scalia rupte = kneus
-- de anate = eendenei
-- de serpente = slangenei
--s de rana = kikkerdril
le -- de Columbo = het ei van Columbus
plen como un -- = eivol
in forma de -- = eivormig
blanco de -- = eiwit
jalno de -- = eigeel
concha/scalia de -- = eierschaal, eierdop
pastisseria al --s eiergebak
torta de patella al --s = eierpannenkoek
production de --s = eierproduktie
mercante de --s = eierboer
commercio de --s = eierhandel
platto al --s = eiergerecht
collection de --s = eierverzameling
collector de --s = eierverzamelaar
battitor de --s = eierklutser, eiergarde
batter --s = eieren kloppen
poner/facer --s = eieren leggen
vacuar/sufflar un -- = een ei uitblazen
2 BIOLOGIA ovum, ei(tje), eicel


+ ovoblasto sub

1 ovoblast


+ ovocyto sub

1 BIOLOGIA eicel, oöcyt, ovocyt


+ ovogenese (-esis) sub

1 ovogenese


+ ovoglobulina sub

1 ovoglobuline


ovoide adj

1 eivormig, ovaal, eirond
cranio -- = eihoofd
fructo -- = ovale vrucht


+ ovomucina sub

1 ovomucine


+ ovoscopio sub

1 ovoscoop


ovovivipare adj

1 ZOOLOGIA eierlevendbarend, ovovivipaar


+ ovoviviparitate sub

1 ZOOLOGIA ovovivipare voortplanting


ovular adj

1 BOTANICA, PHYSIOLOGIA eicel...


ovular v

1 BIOLOGIA ovuleren


ovulation sub

1 BIOLOGIA ovulatie, eisprong


ovulo sub

1 BOTANICA, PHYSIOLOGIA eitje, eicel


oxalamido sub

1 CHIMIA oxaalamide, oxamide


oxalato sub

1 CHIMIA oxalaat, zuringzout


oxalic adj

1 CHIMIA oxaal...
acido -- = oxaalzuur, zuringzuur


oxalidaceas sub pl

1 BOTANICA oxalidaceae, zuringachtigen, klaverzuringfamilie


oxalidacee adj

1 BOTANICA zuringachtig


oxalide sub

1 BOTANICA klaverzuring
-- floribunde = rijkbloeiende klaverzuring


+ oxalismo sub

1 MEDICINA oxalisme


oxalite sub

1 MINERALOGIA oxaliet


oxamido sub

1 CHIMIA oxamide, oxaalamide


+ oxyacetylen sub

1 acetyleen-zuurstofmengsel


+ oxyacetylenic adj

1 apparato -- = snijbrander
flamma -- = acetyleen-zuurstofvlam


+ oxycarpe adj

1 BOTANICA met puntvormige vruchten


oxycocco sub

1 BOTANICA cranberry, Amerikaanse veenbes


oxydabile adj

1 oxydeerbaar


+ oxydabilitate sub

1 CHIMIA vatbaarheid voor verbinding met zuurstof, oxydeerbaarheid


+ oxydante adj

1 oxyderend, zuurstof afstaand
agente -- = oxydatiemiddel


+ oxydante sub

1 oxydeermiddel, oxydatiemiddel, oxydans


oxydar v

1 oxyderen
le aere oxyda le plus grande parte del metallos = lucht oxydeert de meeste metalen
-- se = geöxydeerd worden, roesten
iste auto(mobile) se ha oxydate completemente = deze auto is helemaal weggeroest


+ oxydase sub

1 BIOCHIMIA oxydase


oxydation sub

1 het oxyderen, oxydatie


+ oxydative adj

1 oxydatief
metabolismo -- = oxydatieve stofwisseling


+ oxydimetria sub

1 CHIMIA oxydimetrie


oxydo sub

1 CHIMIA oxyde
-- cupric = cupri-oxyde, koperoxyde, kopergroen
-- cuprose = cupro-oxyde, koperoxyde


+ oxydoreductase sub

1 oxydoreductase


+ oxydoreduction sub

1 oxydoreductie, redox
reaction de -- = redoxreactie
potential de -- = redoxpotentiaal
systema de -- = redoxsysteem


oxygenar v

1 met zuurstof verbinden


oxygenation sub

1 verbinding met zuurstof, zuurstoftoevoer, oxygenatie
2 zuurstofopname


oxygeno sub

1 zuurstof
composito de -- = zuurstofverbinding
BIOLOGIA absorption de -- = zuurstofopname
bottilia/cylindro de -- = zuurstoffles/cilinder
consumo/consumption de -- = zuurstofverbruik
balancia de --


zuurstofbalans

manco de -- = zuurstofgebrek


+ oxygenotherapia sub

1 MEDICINA oxygenotherapie


+ oxyhemoglobina sub

1 BIOCHIMIA oxyhemoglobine


+ oxyluminescentia sub

1 oxyluminescentie


+ oxymetria sub

1 oxymetrie


+ oxymetric adj

1 oxymetrisch


+ oxymoron sub

1 RHETORICA oxymoron


+ oxyopia sub

1 MEDICINA oxyopie


+ oxypetale adj

1 BOTANICA met spitse kroonbladen


+ oxyphylle adj

1 BOTANICA spitsbladig


+ oxyptere adj

1 spitsvleugelig


+ oxysepale adj

1 BOTANICA met spitse kelkbladen


oxysulfido sub

1 CHIMIA oxysulfide


+ oxytocina sub

1 BIOCHIMIA oxytocine


+ oxyton sub

1 PHONETICA oxytonon


oxytone adj

1 PHONETICA oxytoon


+ oxytonisar v

1 PHONETICA oxytoon maken


+ oxyuro sub

1 ZOOLOGIA springworm
-- vermicular = wormslak


ozena sub

1 MEDICINA stinkneus, ozaena


ozocerite sub

1 MINERALOGIA aardwas, ozokeriet, ceresine


+ ozonifere adj

1 ozonhoudend


ozonisar v

1 CHIMIA ozoniseren


+ ozonisation sub

1 CHIMIA het ozoniseren, ozonisatie


+ ozonisator sub

1 ozonisator


ozono sub

1 ozon
strato de -- = ozonlaag
odor de -- = ozonlucht
percentage de -- = ozongehalte
contator de -- = ozonometer


+ ozonometria sub

1 CHIMIA ozonometrie


+ ozonometric adj

1 CHIMIA ozonometrisch


+ ozonometro sub

1 CHIMIA ozonometro


+ ozonosphera sub

1 ozonsfeer, ozonlaag


+ ozonotherapia sub

1 MEDICINA ozontherapie


Advertisement