Interlingua Wiki
Advertisement

nabab sub

1 nabob
2 rijkaard, schatrijke man


Nabuchodonosor sub n pr

1 BIBLIA Nebukadnezar


+ nacella sub

1 mand (van luchtballon), schuitje, gondel


nacrar v

1 een paarlemoerkleur/glans geven aan


nacrate adj

1 paarlemoeren, paarlemoerachtig, paarlemoerkleurig
libellulas con alas -- = libellen met paarlemoerkleurige vleugels
2 met paarlemoer ingelegd


nacre sub

1 paarlemoer
buttones de -- = paarlemoeren knopen


nadir sub

1 ASTRONOMIA nadir, voetpunt


+ naga, naja sub

1 ZOOLOGIA brilslang, cobra, naga, naja


+ nagana sub

1 nagana, tsetseziekte


+ naiade sub

1 MYTHOLOGIA waternimf, bronnimf, najade


naive adj

1 naïef, onbevangen, ongekunsteld, argeloos, onnozel
arte -- = naïeve/primitieve kunst


naivitate sub

1 onbevangenheid, eenvoud, argeloosheid, onnozelheid
-- infantin = kinderlijke eenvoud


+ najadaceas sub pl

1 BOTANICA najadaceeën, nimfkruidfamilie


+ najas sub

1 BOTANICA nimfkruid


nam conj

1 want


+ Namibia sub n pr

1 Namibië


+ namibian adj

1 Namibisch


+ namibiano sub

1 Namibiër


nana sub

1 (vrouwelijke) dwerg


+ nandu sub

1 ZOOLOGIA nandoe


+ nanificar v

1 (m.b.t. planten) de groei verhinderen, de groei onmogelijk maken


+ nanismo sub

1 MEDICINA dwerggroei, nanisme


nano sub

1 dwerg, kabouter
-- de jardin = tuinkabouter
stella -- = dwergster
arbore -- = dwergboom
querco -- = dwergeik
gigante e -- = anderhalve cent


+ nanobacterio sub

1 nanobacterie


+ nanocephale adj

1 MEDICINA nanocefaal


+ nanocephalia sub

1 MEDICINA nanocefalie, dwerghoofdigheid


+ nanoelectronica sub

1 nano-electronica


+ nanometro sub

1 nanometer


+ nanoplancton sub

1 nanoplankton


+ nanoprocessor sub

1 nanoprocessor


+ nanosecunda sub

1 nanoseconde


+ napalm sub

1 napalm
bomba al -- = napalmbom


naphtha sub

1 nafta


+ naphthalene sub

1 CHIMIA naftaleen


naphthalina sub

1 naftaline
bolla de -- = mottebal


+ naphthene sub

1 CHIMIA nafteen


+ naphthenic adj

1 CHIMIA
acido -- = nafteenzuur


naphthol sub

1 naftol


+ napoleon sub

1 napoleon (goudstuk van 25 frank)


Napoleon sub n pr

1 Napoleon


+ napoleonic adj

1 Napoleontisch
guerras -- = Napoleontische oorlogen
le strategia -- durante le campania de Russia = de strategie van Napoleon tijdens de Russische veldtocht


+ Napoli sub n pr

1 Napels


+ napolitan adj

1 Napolitaans
cantos -- = Napolitaanse liederen


+ napolitano sub

1 Napolitaan
2 Napolitaans (dialect)


+ nappa sub

1 nappa(leer)


+ narceina sub

1 CHIMIA narceïne


+ narcissic adj

1 narcistisch, ikzuchtig


narcissismo sub

1 narcisme, verliefdheid op zich zelf


+ narcissista sub

1 narcist, zelfingenomene


+ narcissista adj

1 narcistisch, zelfingenomen, ikzuchtig


+ narcissistic adj

1 narcistisch, zelfingenomen, ikzuchtig


narcisso sub

1 BOTANICA narcis
-- silvestre = wilde narcis
-- trompetta = trompetnarcis
-- poetic = dichter(s)narcis, witte narcis
-- minime = dwergnarcis
flor de -- = narcisbloem
bulbo de -- = narcisbol
campo de --s = narcissenveld


Narcisso sub n pr

1 MYTHOLOGIA Narcissus


+ narcoanalyse (-ysis) sub

1 narcoanalyse


+ narcodollar sub

1 drugdollar


+ narcolepsia sub

1 MEDICINA (onbedwingbare) slaapzucht, narcolepsie


+ narcoleptic adj

1 MEDICINA narcoleptisch


+ narcoleptico sub

1 slaapzuchtpatiënt, narcolepticus


+ narcomane adj

1 aan drugs verslaafd


+ narcomania sub

1 narcomanie, verslaving aan verdovende middelen


+ narcomano sub

1 drugsverslaafde


narcose (-osis) sub

1 MEDICINA narcose, verdoving, bedwelming
apparato de -- = narcoseapparaat
masca/mascara de -- = narcosemasker/kapje


+ narcotherapia sub

1 MEDICINA slaapkuur


narcotic adj

1 MEDICINA narcotisch, verdovend, bedwelmend


narcotico sub

1 verdovend middel, narcoticum
traffico de --s = drugshandel
transporto de --s = drugstranport
consumo de --s = druggebruik
abuso de --s = drugsmisbruik
problema del --s = drugsprobleem
ille traffica in --s = hij handelt in drugs


narcotina sub

1 CHIMIA narcotine


narcotisar v

1 onder narcose brengen, "wegmaken", verdoven, bedwelmen


narcotisation sub

1 verdoving, bedwelming


narcotismo sub

1 verdoving(stoestand), bedwelming, roes (door bedwelmende middelen)


+ narcotrafficante sub

1 drugshandelaar


nardin adj

1 nardus..., met nardus bereid


nardo sub

1 BOTANICA nardus, borstelgras
odor de -- = nardusgeur
2 nardusolie


nare sub

1 neusgat, neusvleugel


narghile sub

1 nargileh, (Turkse) waterpijp


+ narrabile adj

1 wat verteld/verhaald kan worden


narrar v

1 vertellen, verhalen
-- un aventura = een avontuur vertellen


narration sub

1 het vertellen, het verhalen
stilo de -- = verteltrant
2 vertelling, verhaal
-- biblic = bijbelverhaal
-- infantin/infantil = kinderverhaal


narrative adj

1 vertellend, verhalend, verhaal..., narratief
genere -- = verhalend genre
prosa -- = verhalend proza
poesia -- = verhalende poëzie
stilo -- = verhaaltrant
technica -- = verhaaltechniek


+ narrativitate sub

1 verhalend karakter, narrativiteit


+ narratologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA narratologie


+ narratologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA narratologisch


narrator sub

1 verteller
un bon -- = een goede verteller


+ narratori adj

1 vertellend, verhalend


+ narthecio sub

1 BOTANICA beenbreek


+ narthrex sub

1 ARTE DE CONSTRUER (voor)portaal (van basiliek), voorhal,

narthrex

+ narval sub

1 ZOOLOGIA narwal


nasal adj

1 van de neus, neus...
cavitates/fossas -- = neusholten
orificio -- = neusopening
obstruction del fossas -- = neusverstopping
affection -- = neusaandoening
cartilagine -- = neuskraakbeen
muco -- = neusslijm, snot
arteria -- = neusslagader
vena -- = neusader
nervo -- = neuszenuw
osso -- = neusbeen
septo -- = neustussenschot
sono -- = neusklank, nasaal geluid
voce -- = neusstem
respiration -- = neusademhaling
orificio -- = neusgat
pilo -- = neushaar
aletto -- = neusvleugel
catarrho -- = neusverkoudenheid
hemorrhagia -- = neusbloeding, bloedneus
polypo -- = neuspoliep
speculo -- = neusspiegel
anello -- = neusring
linea/profilo -- = neuslijn
2 PHONETICA nasaal
consonante -- = nasale medeklinker
vocal -- = nasale klinker


nasal sub

1 neusstuk (van helm, etc.)
2 PHONETICA neusklank, nasaal


nasalisar v

1 nasaleren, door de neus uitspreken
vocales nasalisate = genasaliseerde klinkers


+ nasalisation sub

1 nasalering, het nasaleren


nasalitate sub

1 neusgeluid, neusklank
2 PHONETICA nasaliteit (nasaal karakter van een foneem)


nascente adj

1 aanbrekend, beginnend, wordend, ontluikend
jorno -- = aanbreken van de dag
barba -- = opkomend baardje
CHIMIA stato -- = statu nascendi, wordingsstadium


nascentia sub

1 geboorte
numero de --s = aantal geboorten, geboortecijfer
controlo/regulation de --s = geboortecontrole/regeling
limitation/restriction del --s = geboortebeperking
stimulation del --s = geboortebevordering
statistica del --s = geboortestatistiek
privilegio de -- = geboorteprivilege
curva del --s = geboortecurve
anno de -- = geboortejaar
die de -- = geboortedag, verjaardag
data de -- = geboortedatum
loco de -- = geboorteplaats
registro de --s = geboorteregister
registration de -- = geboorteaangifte
extracto/certificato de -- = geboortebewijs
declaration de -- = geboorteaangifte
acto de -- = geboorteakte
billet de -- = geboortekaartje
de -- illustre = van hoge geboorte
-- virgine = maagdelijke geboorte
-- difficile = moeilijke bevalling
surde/cec de -- = doof/blind geboren
de -- humile = van nederige geboorte
desde su -- = van zijn geboorte af
un nederlandese de -- = een geboren Nederlander
2 ontstaan, wording, begin
-- del primavera = begin van de lente


nascer v

1 geboren worden, ter wereld komen
ille non ha nascite pro isto = daar is hij niet voor in de wieg gelegd
2 FIGURATE ontstaan
facer -- = laten ontstaan, in het leven roepen, oprichten
facer -- le dubita in le spirito de un persona = iemand aan het twijfelen brengen


nascite adj

1 geboren
ben -- = met goede karaktereigenschappen, van goeden huize
mal -- = met slechte karaktereigenschappen, van lage komaf
infante non -- = ongeboren kind
-- morte = dood geboren
recentemente -- = pasgeboren


nasica sub

1 ZOOLOGIA neusaap
2 ZOOLOGIA neusslang (Indiase boomslang)


nasiforme adj

1 neusvormig


+ nasilabie adj

1 BOTANICA met neusvormig verlengde lip


naso sub

1 neus
pannello de -- = zakdoek
-- aquilin = haviksneus
-- ascendente = wipneus
-- recte = rechte neus
-- punctate/punctute = puntneus, spitse neus
-- mucose = snotneus, loopneus
-- de boxator = boksersneus
ala/aletta del -- = neusvleugel
osso del -- = neusbeen
guttas pro le -- = neusdruppels
tumor del -- = neusgezwel
pilos del -- = neushaar
radice del -- = neuswortel
puncta del -- = punt(je) van de neus
haber bon -- = een fijne neus hebben
sufflar (se)/essugar le -- = zijn neus snuiten
perder sanguine del -- = uit zijn neus bloeden
mitter le -- in un cosa = zijn neus in iets steken
conducer/menar un persona per le -- = iemand bij de neus hebben
non vider ultra su -- = niet verder kijken dan zijn neus lang is
torquer le -- = de neus optrekken


+ nasobuccal adj

1 nasobuccaal


+ nasolabial adj

1 nasolabiaal


+ nasopharynge sub

1 neus-keelholte, nasofarynx


+ nassa sub

1 (vis)fuik, (vogel)vangnet
-- de pisca = fuik
-- pro homaros/langustas = kreeftefuik
poner un -- = een fuik uitzetten
levar un -- = een fuik lichten


+ nastic adj

1 BOTANICA nastisch
movimentos -- = nastische bewegingen


nasturtio sub

1 BOTANICA oostindische kers, nasturtium
-- silvestre = akkerkers, boswaterkers


+ nasua sub

1 ZOOLOGIA neusbeer


natal adj

1 van de geboorte, geboorte...
die -- = geboortedag, verjaardag
casa -- = geboortehuis
terra/solo -- = geboortegrond
citate/urbe -- = geboortestad
terra/pais -- = geboorteland
village -- = geboortedorp
loco -- = geboorteplaats
pais -- = geboorteland
solo -- = geboortegrond


Natal sub

1 Kerstmis
canto/cantico de -- = kerstlied/zang
patre -- = kerstman
arbore de -- = kerstboom
decorar le arbore de -- = de kerstboom optuigen
crippa de -- = kerstkribbe
vigilia de -- = kerstavond
nocte de -- = kerstnacht
matinas/matutinas de -- = kerstmetten
festa de -- = kerstfeest
predica/predication de -- = kerstpreek
evangelio de -- = kerstevangelie
narration de -- = kerstvertelling
dono/presente de -- = kerstcadeau
gratification de -- = kerstgratificatie
libro de -- = kerstboek
articulos de -- = kerstartikelen
carta de -- = kerstkaart
campana de -- = kerstklok
repasto/cena de -- = kerstmaal
pan de -- = kerstbrood
cantata de -- = kerstcantate
collecta de -- = kerstcollecte
pastisseria de -- = kerstgebak
salute de -- = kerstgroet
rosa de -- = kerstroos
arrangiamento floral de -- = kerststukje
allocution de -- = kersttoespraak
timbro (postal) de -- = kerstzegel
tempore de -- = kersttijd
conto de -- = kerstverhaal
decorationes de -- = kerstversiering
septimana de -- = kerstweek
vacantias de -- = kerstvakantie
message de -- = kerstboodschap
ambiente/atmosphera de -- = kerststemming/sfeer
felice --! = gelukkig kerstfeest!, prettige kerstdagen!


natalitate sub

1 aantal geboorten, geboortencijfer
limitation del -- = geboortenbeperking
excedente del -- = geboortenoverschot
stimulation del -- = geboortenbevordering
statistica del -- = geboortenstatistiek
curva del -- = geboortenkromme
regression/decrescimento/discrescimento del -- = teruggang van het aantal geboorten


natante adj

1 zwemmend
2 drijvend


natar v

1 zwemmen
-- como un pisce = zwemmen als een vis
-- super le dorso = rugzwemmen
-- sub le aqua = onder water zwemmen
-- in le abundantia = in weelde baden
-- in su proprie sanguine = in zijn bloed baden
2 drijven


natation sub

1 het zwemmen, zwemkunst, zwemsport
schola de -- = zwemschool
curso de -- = zwemcursus, zwemles
exercitio de -- = zwemoefening
movimento de -- = zwembeweging
piscina de -- = zwembassin, zwembad
club (A) de -- = zwemclub
campion de -- = zwemkampioen
campionato de -- = zwemkampioenschap
lection de -- = zwemles
concurso de -- = zwemwedstrijd
cinctura de -- = zwemgordel
-- scholar = schoolzwemmen
-- super le dorso = rugzwemmen
instructor de -- = zwemleraar
practicar le -- = zwemmen (de zwemsport beoefenen)
stabilimento/establimento de -- = zweminrichting


natator sub

1 zwemmer
-- experimentate/trainate = geoefend zwemmer
-- competitive/de competition = wedstrijdzwemmer


natatori adj

1 tot de zwemkust behorend, zwem...
arte -- = zwemkunst
exercitio -- = zwemoefening
movimento -- = zwembeweging
vesica -- = zwemblaas
membrana -- = zwemvlies


natatorio sub

1 zwemgelegenheid, zwembad


nate adj

1 geboren
cec -- = blindgeboren
surde -- = doofgeboren
esser poeta -- = een geboren dichter zijn
artista -- = rasartiest


+ natica sub

1 achterste, achterwerk


+ naticute adj

1 met een dik achterste/achterwerk


nation sub

1 natie, volk, staat
-- marin/maritime = zeenatie
-- commerciante/mercantil = handeldrijvende natie
(Organisation del) Nationes Unite = Verenigde Naties, U.N.O.
Societate/Liga del Nationes = Volkenbond


national adj

1 nationaal, van de staat, van het volk, vaderlands, binnenlands
hymno -- = volkslied
historia -- = vaderlandse geschiedenis
politica -- = nationale politiek, landspolitiek
mercato -- = binnenlandse markt
concilio -- = nationaal concilie
archivo -- = rijksarchief
imposto -- = rijksbelasting
territorio -- = rijksgebied
proprietate -- = staatseigendom
institution -- = rijksinstelling
bibita -- = volksdrank
moneta -- = rijksmunt
museo -- = rijksmuseum
policia -- = rijkspolitie
cammino -- = rijksweg
Assemblea -- = Nationale Vergadering
debita -- = staatsschuld
militia -- = nationale militie
governamento -- = landsregering
defensa -- = landsverdediging
parco -- = nationaal park
capital -- = nationaal vermogen
producto -- brute, P.N.B = bruto nationaal produkt, B.N.P.
campion -- = landskampioen
campionato -- = landskampioenschap


nationalisar v

1 nationaliseren
-- interprisas = bedrijven nationaliseren
sector nationalisate = genationaliseerde sector


nationalisation sub

1 nationalisering, nationalisatie
-- de interprisas = nationalisatie van bedrijven


nationalismo sub

1 nationalisme
-- extreme = extreem nationalisme


nationalista sub

1 nationalist


nationalista adj

1 nationalistisch
politica -- = nationalistische politiek


nationalitate sub

1 nationaliteit
-- nederlandese = Nederlanderschap


+ nationalsocialismo sub

1 POLITICA nationaal-socialisme


+ nationalsocialista sub

1 POLITICA nationaal-socialist


+ nationalsocialista adj

1 POLITICA nationaal-socialistisch


+ nationalsocialistic adj

1 POLITICA nationaal-socialistisch


native adj

1 geboren, geboortig
loco -- = geboorteplaats
puera -- = inlands meisje
pais/terra -- = geboorteland
citate/urbe -- = geboortestad
casa -- = geboortehuis
derecto -- = geboorterecht
ille es -- de Zwolle = hij is in Zwolle geboren
2 aangeboren, ingeboren
inclination -- = aangeboren neiging
3 gedegen, zuiver
auro -- = gedegen goud


nativismo sub

1 neiging de eigen landgenoten te bevoorrechten boven buitenlanders
2 PHILOSOPHIA nativisme


nativista sub

1 iemand die de neiging heeft de eigen landgenoten te bevoorrechten boven buitenlanders
2 PHILOSOPHIA nativist


+ nativista adj

1 PHILOSOPHIA nativistisch


nativitate sub

1 geboorte
Nativitate = geboorte(feest) van Christus, kerstmis


nativo sub

1 inwoner, bewoner
2 inboorling, inlander, autochtoon
quartiero de --s = inboorlingenwijk


natrium sub

1 CHIMIA natrium
lampa a -- = natriumlamp
luce/lumine de -- = natriumlicht
exclaramento/illumination de -- = natriumverlichting
composito de -- = natriumverbinding
carbonato de -- = natriumcarbonaat
nitrato de -- = natriumnitraat
sulfato de -- = natriumsulfaat
bromido/bromuro de -- = natriumbromide


+ natrix,natrice sub

1 ZOOLOGIA ringslang


natrolitho sub

1 MINERALOGIA natroliet


+ natrometro sub

1 instrumento voor het meten van het natron/sodagehalte


natron sub

1 natron, (natuurlijke) soda


natura sub

1 natuur, schepping
matre -- = moeder natuur
lege del -- = natuurwet
le cyclo del -- = de kringloop der natuur
conservation/preservation/protection del -- = natuurbescherming, natuurbehoud
poesia del -- = natuurpoëzie
amator/amante/amico del -- = natuurliefhebber, natuurvriend
descriptor del -- = natuurbeschrijver
description del -- = natuurbeschrijving
film (A) de -- = natuurfilm
philosophia del -- = natuurfilosofie
sentimento del -- = natuurgevoel
cognoscentia/cognoscimento del -- = natuurkennis
fortia del -- = natuurkracht
beltate del -- = natuurschoon
prodigalitate del -- = weelde van de natuur
stato de -- = natuurstaat/toestand
phenomeno del -- = natuurverschijnsel
secretos/mysterios del -- = geheimen van de natuur
meravilia del -- = natuurwonder
capricio del -- = speling van de natuur
amor del -- = liefde voor de natuur
religion del -- = natuurgodsdienst
ode/hymno al -- = loflied op de natuur
studio del -- = bestudering van de natuur, natuurstudie
in plen -- = in de vrije natuur
-- virgine = ongerepte natuur
-- morte = stilleven
pagar in -- = in natura betalen
2 natuur, aard, wezen, karakter, temperament
-- human = menselijke natuur
-- orgoliose = trotse natuur
isto es contrari al -- = dat gaat tegen de natuur in
duo --s opponite/opposite/discorde/discordante = twee tegenstrijdige/tegengestelde naturen
le habitude es un secunde -- = gewoonte is een tweede natuur
isto non es in su -- = dat ligt niet in zijn aard
de -- = van aard
le voce del -- = de stem van het bloed
ceder al -- = aan zijn instincten toegeven


natural sub

1 aard, karakter, inborst
ille es de -- dulce = hij heeft een zachtzinnige inborst
le -- cambia de pilo, ma non de -- = een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken


natural adj

1 natuurlijk, natuur...
de talia -- = op ware grootte, levensgroot
filio -- = natuurlijke zoon
morte -- = natuurlijke dood
barriera -- = natuurlijke hindernis
besonios -- = natuurlijke behoeften
logarithmo -- = natuurlijke logaritme
attitude -- = natuurlijke houding
frontiera -- = natuurlijke grens
historia -- = natuurlijke historie
philosophia -- = natuurfilosofie
museo de historia -- = natuurhistorisch museum
monumento -- = natuurmonument
ricchessas -- = natuurlijke rijkdommen
combustibiles -- = natuurlijke brandstoffen
disastro/calamitate/catastrophe -- = natuurramp
foreste -- = natuurbos
region -- = natuurgebied
reserva -- = natuurreservaat
immunitate -- = natuurlijke immuniteit
poesia -- = natuurpoëzie
derecto -- = natuurrecht
petra -- = natuursteen
glacie -- = natuurijs
producto -- = natuurprodukt
cauchu -- = natuurrubber
fibra -- = natuurvezel
lana -- = natuurwol
seta -- = natuurzijde
alimentation -- = natuurvoeding
alimentos -- = natuurvoeding
butyro -- = natuurboter
banio -- = natuurbad
scientias -- = natuurwetenschappen
phenomeno -- = natuurverschijnsel
talento -- = natuurtalent
leges -- = natuurwetten
fortia -- = natuurkracht
gas -- = aardgas
rete de gas -- = aardgasnet
magnete -- = natuurlijke magneet
porto -- = natuurlijke haven
parco -- = natuurpark
numero -- = natuurlijk getal
scala/gamma -- = natuurlijke toonladder
radioactivitate -- = achtergrondstraling
selection -- = natuurlijke selectie/teeltkeus
2 natuurlijk, vanzelfsprekend
3 eenvoudig, spontaan, ongekunsteld


naturalisar v

1 JURIDIC naturaliseren, burgerrecht verlenen aan
--se = zich laten naturaliseren
2 acclimatiseren (van plant/dier)


naturalisation sub

1 JURIDIC naturalisatie
procedura/procedimento de -- = naturalisatieprocedure
2 acclimatisatie (van plant/dier)


naturalismo sub

1 PHILOSOPHIA, LITTERATURA, ARTE etc., naturalisme


naturalista sub

1 natuuronderzoeker, natuurkenner
2 PHILOSOPHIA, ARTE, LITTERATURA etc., naturalist


+ naturalista adj

1 naturalistisch
roman -- = naturalistische roman


naturalistic adj

1 naturalistisch
currentes -- = naturalistische stromingen
roman -- = naturalistische roman
religion -- = naturalistische religie
un interpretation -- del realitate = een naturalistische interpretatie van de werkelijkheid


naturalitate sub

1 natuurlijkheid, natuurstaat
-- de un phenomeno = natuurlijkheid van een ver-schijnsel
ille parlava con multe -- = hij sprak zeer ongedwongen


naturalmente adv

1 op natuurlijke wijze
2 van nature
3 natuurlijk, vanzelfsprekend


+ naturismo sub

1 naturisme, nudisme
2 natuurgeneeswijze, natuurgeneeskunde


+ naturista sub

1 naturist, nudist
camping de/pro --s = nudistencamping
plagia de/pro --s = nudistenstrand
2 natuurgenezer


+ naturista adj

1 naturistisch, nudistisch
revista -- = naturistentijdschrift
medico -- = natuurgenezer


+ naturopathe sub

1 naturopaat, natuurgenezer


+ naturopathia sub

1 natuurgeneeswijze


+ naturopathic adj

1 naturopathisch


naufragar v

1 schipbreuk lijden, vergaan
-- al/in vista del porto, -- con le porto in vista = schipbreuk lijden in het gezicht van de haven
-- al litore = stranden
nave naufragate = wrak


naufrage adj

1 schipbreuk geleden hebbend, vergaan


naufragio sub

1 schipbreuk, het vergaan
facer -- = schipbreuk lijden
facer -- al/in vista del porto = schipbreuk lijden in het gezicht van de haven
-- al litore = stranding
superviventes del -- = overlevenden van de schipbreuk


naufrago sub

1 schipbreukeling
salvamento de --s = redding van schipbreukelingen
piscar --s = schipbreukelingen oppikken


naumachia sub

1 HISTORIA ROMAN naumachie (zeeslag als circusspel)


+ naupathe sub

1 zeezieke


+ naupathia sub

1 MEDICINA zeeziekte


+ naupathic adj

1 MEDICINA zeeziek


+ naupathico sub

1 zeezieke


+ nauplio sub

1 ZOOLOGIA nauplius(larve)


nausea sub

1 misselijkheid
sentir/haber --s = misselijk zijn
isto me da --s = 't is om van te kotsen, daar ga ik van over mijn nek
2 walging


nauseabunde adj

1 misselijkmakend, walgingwekkend, walgelijk, weerzinwekkend
odor -- = misselijkmakende stank
sapor/gusto -- = walgelijke smaak


nausear v

1 misselijk worden, FIGURATE van walging vervuld worden, walgen
su empleo le nausea = hij is (dood)ziek van zijn baan, hij walgt van zijn werk
2 misselijk maken, doen walgen
iste odor me nausea = die lucht maakt me misselijk


nauseose adj

1 misselijkmakend, walgingwekkend, walgelijk, weerzinwekkend
medicamento -- = walgelijk geneesmiddel


nauta sub

1 zeeman


+ nautaphono sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES nautafoon


nautic adj

1 nautisch, zeevaart...
arte -- = zeemanskunst
scientia -- = zeevaartkunde
mappa/carta -- = zeekaart
registro -- = scheepsregister
barometro -- = scheepsbarometer
bussola/compasso -- = zeekompas
termino -- = scheepsterm
museo -- = scheepvaartmuseum
instrumento -- = nautisch instrument
2 water...
club (A) -- = watersportclub
sport (A) -- = watersport
ski -- = het waterskiën
facer ski -- = waterskiën
skiator -- = waterskiër
tourismo {oe} -- = watertoerisme
tourista {oe} -- = watertoerist


nautica sub

1 zeevaartkunde, nautiek


nautilo sub

1 ZOOLOGIA nautilus


+ navaja sub

1 dolkmes


naval adj

1 tot de scheepvaart of het zeewezen behorend, scheeps..., marine..., vloot...
fortia -- = zeemacht, marine
base -- = marinebasis
porto -- = marinehaven
cantier --, sito de constructiones -- = scheepswerf
guerra -- = zeeoorlog
battalia/combatto -- = zeeslag
revista/parada -- = vlootdemonstratie, vlootschouw, vlootrevue
manovras -- = vlootmanoeuvres
artilleria -- = scheepsgeschut
cannon -- = scheepskanon
accordo/tractato -- = vlootverdrag/overeenkomst
conferentia -- = vlootconferentie
catastrophe/disastro -- = scheepsramp
termino -- = scheepsterm
construction -- = scheepsbouw
constructor -- = scheepsbouwer
architectura -- = scheepsbouwkunde
architecto -- = scheepsbouwkundige
traffico -- = scheepvaartverkeer
grue -- = scheepskraan
compasso -- = scheepskompas
hypotheca -- = scheepshypotheek
banca hypothecari -- = scheepshypotheekbank
museo -- = scheepvaartmuseum
medico -- = scheepsarts
attaché (F) -- = marine-attaché
carpentero -- = scheepstimmerman
suprematia -- = zeeheerschappij
stato major -- = marinestaf


navarcha sub

1 ANTIQUITATE navarch, vlootvoogd


nave sub

1 schip
-- a motor = motorschip
-- de passageros = passagiersschip
-- de transporto/de cargo/de carga = transportschip, vrachtschip
-- mercante/mercantil/de commercio = koopvaardijschip, handelschip
-- meteorologic = weerschip
-- pharo/fanal = lichtschip
-- cisterna = tankschip, tanker
-- pirata = zeeroverschip
-- de pisca = vissersschip
-- interlope/de contrabandero = smokkelschip
-- de guerra = oorlogsschip
-- de battalia = slagschip
-- schola = opleidingsschip
-- sanitari/hospital = hospitaalschip
-- de cabotage = kustvaarder
-- de approvisionamento = bevoorradingsschip
-- fluvial = rivierschip
-- a/de vela(s) = zeilschip
-- recuperator = bergingsschip
-- refrigerate/frigorific = koelschip
-- de escorta = escortevaartuig
-- de transporto de truppas = troepentransportschip
-- de rotas = raderboot
-- admiral = admiraalschip
-- de nocte = nachtboot
-- (de) pilota = loodsboot
-- aeree = luchtschip
-- spatial = ruimteschip
-- viking = Vikingschip
-- phantasma = spookschip
-- naufragate = scheepswrak
-- del deserto = schip van de woestijn
-- del stato = schip van staat
carcassa de -- = casco, romp, hulk
ventre de un -- = buik van een schip
interior del -- = scheepsruim
constructor de --s = scheepsbouwer
ammarrar un -- = een schip aanleggen
cargar un -- = een schip laden
discargar un -- = een schip lossen
abordar un -- = een schip enteren
recuperar un -- = een schip bergen
le entrata de un -- = het binnenlopen van een schip
le -- displacia 1000 tonnas = het schip heeft een waterverplaatsing van 1000 ton
in le medio del -- = midscheeps
2 ARTE DE CONSTRUER schip, beuk
-- principal/central = hoofdschip
-- central = middenschip, langschip
-- lateral/collateral = zijbeuk, zijschip
-- transversal = dwarsschip, dwarsbeuk


+ nave(de)pilota sub

1 loodsboot


+ navel sub

1 navelappel, navelsinaasappel


+ naveschola sub

1 opleidingsschip


navetta sub

1 bootje
-- rapide = snelboot
2 RELIGION wierookscheepje
3 weefspoel
4 pendel(voertuig), pendeltrein, ruimteveer
traino -- = pendeltrein
servicio -- = pendeldienst
-- spatial = ruimteveer, space-shuttle
facer le -- = pendelen, heen en weer reizen, forenzen


+ navicert sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES navicert


+ navicula sub

1 BOTANICA navicula (soort kiezelwier)


+ navicular adj

1 BIOLOGIA schuitvormig
osso -- = schuitvormig been, handwortelbeentje


navigabile adj

1 bevaarbaar
fluvio -- = bevaarbare rivier
vias -- = waterwegen
2 zeewaardig


navigabilitate sub

1 bevaarbaarheid
2 zeewaardigheid
certificato de -- = bewijs van zeewaardigheid


+ navigante adj

1 (zee)varend
populo -- = zeevarend volk


navigar v

1 varen (op een schip)
-- al vela = zeilen
-- in convoyo/in convio = in konvooi/onder geleide varen
interdiction de -- = vaarverbod
2 bevaren
3 navigeren


navigation sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES AVIATION het navigeren, navigatie
libro/jornal/diario de -- = logboek
schola de -- = zeevaartschool
permisso de -- = vaarbewijs
systema de -- = navigatiesysteem
2 scheepvaart, scheepsverkeer, luchtvaart
duo horas de -- = twee uur varen
-- al estima = navigation al estima
-- mercante/mercantil/commercial/de commercio = koopvaardij
-- fluvial = rivierscheepvaart
-- interior/interne = binnenscheepvaart
-- de alte mar = grote vaart, (over de oceaan) navigation oceanic
(-- de) cabotage = kleine vaart
-- libere/irregular = wilde vaart
-- a vela = zeilvaart
-- aeree = luchtvaart
-- spatial/interplanetari = ruimtevaart
-- rhenan = Rijnvaart
-- de linea = lijnvaart
canal de -- = scheepvaartkanaal
compania de -- = rederij
compania de -- aeree = luchtvaartmaatschappij
circulos del -- = scheepvaartkringen
retirar del -- = uit de vaart nemen/halen
3 stuurmanskunst, navigatie
instrumento de -- = navigatieinstrument
bussola/compasso de -- = navigatiekompas


navigational adj

1 de zeevaart betreffend
2 de navigatie/stuurmanskunst betreffend


navigator sub

1 zeevaarder, zeeman, zeevarende


+ navigator adj

1 (zee)varend
populo -- = zeevarend volk


nazaren adj

1 van/uit Nazareth


nazareno sub

1 Nazarener, Nazareeër


Nazareth sub n pr

1 Nazareth


nazi {ts} sub

1 nazi


+ nazificar {ts} v

1 nazificeren


+ nazification {ts} sub

1 nazificering, nazificatie


nazismo {ts} sub

1 nazisme


+ nazista {ts} sub

1 nazi


+ nazista {ts} adj

1 nazistisch
methodos -- = na-zistische methoden


+ neanderthaloide adj

1 neanderthaloïed


Neapole sub n pr

1 Napels


neapolita sub

1 Napolitaan


neapolitan adj

1 Napolitaans
allio -- = sierui


neapolitano sub

1 Napolitaan


+ nearctic adj

1 nearctisch
fauna -- = nearctische fauna


+ nearthrose (-osis) sub

1 MEDICINA neartrose


nebula sub

1 mist, nevel
-- dense/spisse = dichte mist
-- legier = dunne mist
-- de fuligine = smog
-- autumnal = najaarsmist
-- basse = grondmist
banco de -- = mistbank
corno/sirena de -- = misthoorn
signal de -- = mistsignaal
velo de -- = nevelsluier
cortina de -- = nevelgordijn
camera de -- = nevelkamer
il face -- = het is mistig, het mist
involver in --s = in nevelen hullen, omnevelen
il pende un -- super le pratos = er hangt een mist boven de weilanden
2 ASTRONOMIA nevel
3 MEDICINA nebula, vlekje in het hoornvlies, troebeling in de urine


nebular adj

1 mbt een nevel/nevels, nevelachtig, nevel...
hypothese (-esis) -- = nevelhypothese (mbt het ontstaan van het zonnestelsel)


+ nebulisar v

1 vernevelen, verstuiven


+ nebulisation sub

1 verneveling, verstuiving


+ nebulisator sub

1 nevelspuit, verstuiver, spuitbus


+ nebulium sub

1 CHIMIA nebulium


nebulosa sub

1 ASTRONOMIA nevel
-- galactic = galactische nevel
-- extragalactic = extragalactische nevel
-- planetari = planetaire nevel
-- spiral = spiraalnevel
-- de Orion = Orionnevel


nebulose adj

1 nevelig
METEO bewolkt
2 FIGURATE vaag, onduidelijk, verward, onbegrijpelijk
projectos -- = onduidelijke plannen
imagines -- = vage beelden


nebulositate sub

1 METEO nevelachtigheid, bewolking, bewolkingsgraad
-- variabile = wisselend bewolkt
scala de -- = bewolkingsschaal
2 FIGURATE duisterheid, verwardheid, vaagheid


nec conj

1 noch
nec ... nec .. = noch... noch ...


necamento sub

1 het verdrinken, verdrinking
morte per -- = verdrinkingsdood


necar v

1 (doen) verdrinken
-- un catto = een kat verdrinken
-- se = verdrinken
ille se ha necate in le mar = hij is in zee verdronken


necessaire sub FRANCESE

1 necessaire
-- de toilette = toiletnecessaire


necessari adj

1 noodzakelijk, nodig, benodigd
estimar -- facer un cosa = het noodzakelijk achten iets te doen
isto non implica/significa necessarimente que = daaruit volgt niet noodzakelijk dat


necesse adj

1 noodzakelijk, nodig, benodigd


+ necessitante adj

1 THEOLOGIA
gratia -- = dwingende genade


necessitar v

1 noodzakelijk maken, nodig maken, vereisen
iste operation necessita un grande maestria del technica = deze operatie vereist een grote beheersing van de

techniek

-- alco urgentemente = zitten te gillen om iets
-- urgentemente esser reimplaciate = hard aan vervanging toe zijn
2 noodzaken, dwingen


necessitate sub

1 noodzakelijkheid, noodzaak
-- imperative/imperiose = gebiedende noodzaak
-- care de lege/non ha lege = nood breekt wet
sentir le -- de = de aandrang/noodzaak voelen om
in caso de -- = in geval van nood(zaak), als het nodig is
facer de -- virtute = van de nood een deugd maken
obligate/fortiate per le -- = noodgedwongen
2 behoefte, nood
-- de credito = kredietbehoefte
--s vital/del vita = levensbehoeften
--s del traffico/del circulation = verkeersbehoeften
--s corporal = natuurlijke behoeften
le --s de nostre tempore = de behoeften/noden van onze tijd
satisfaction de un -- = behoeftebevrediging
expensas de prime -- = uitgaven voor de eerste levensbehoeften
facer su --s = zijn behoefte doen
responder al -- = inspelen op de behoefte


necessitose adj

1 behoeftig, noodlijdend, nooddruftig
ecclesia -- = noodlijdende kerk


nec plus ultra LATINO

1 nec plus ultra, (tot hier toe) en niet verder


+ necrobiose (-osis) sub

1 necrobiose, celafsterving


+ necrobiotic adj

1 necrobiotisch


necrologia sub

1 necrologie, levensbericht, in memoriam
2 necrologie (lijst van gestorvenen)


necrologic adj

1 necrologisch
notitia -- = doodbericht, levensbericht, in memoriam
session -- = rouwzitting


+ necrologista sub

1 necroloog, schrijver van een in memoriam


necrologo sub

1 necroloog, schrijver van een in memoriam


+ necromania sub

1 necromanie


necromante sub

1 dodenbezweerder, geestenbezweerder, necromant


necromantia sub

1 dodenbezwering, necromantie
2 magie, zwartekunst


necromantic adj

1 necromantisch
practicas -- = necromantische praktijken
ritos -- = necroman-tische riten


necrophage adj

1 aasvretend, aasetend, necrofaag
animal -- = aaseter
insecto -- = aasetend insekt


+ necrophagia sub

1 necrofagie


+ necrophago sub

1 aasvreter, aaseter, necrofaag


+ necrophile adj

1 necrofiel


+ necrophilia sub

1 necrofilie


+ necrophilo sub

1 necrofiel


+ necrophobe adj

1 MEDICINA met vrees voor lijken


+ necrophobia sub

1 MEDICINA lijkevrees, necrofobie


+ necrophobo sub

1 MEDICINA iemand met vrees voor lijken


+ necrophoro sub

1 ZOOLOGIA aaskever, aastor, krengtor, doodgraver


necropole (-olis) sub

1 necropolis, necropool, dodenstad
-- subterranee = ondergrondse dodenstad
--s etrusc = Etruskische dodensteden


necropsia sub

1 MEDICINA lijkschouwing, autopsie


+ necrosar v

1 BIOLOGIA (mbt weefsel) doen afsterven, necroseren
le texito se ha necrosate = het weefsel is afgestorven


necroscopia sub

1 lijkschouwing, autopsie


necroscopic adj

1 MEDICINA van de lijkschouwing


necrose (-osis) sub

1 necrose, weefselafsterving, weefselversterf
-- del osso = beenversterf
-- ischemic = ischemische necrose


+ necrotic adj

1 BIOLOGIA die/dat necrose vertoont, necrose..., necrotisch
texito -- = necrotisch weefsel
processo -- = necrotisch proces
stomatitis -- = waterkanker


+ necrotomia sub

1 MEDICINA necrotomie


+ necrotoxina sub

1 BIOCHIMIA necrotoxine


nectare sub

1 MYTHOLOGIA godendrank, mede, nectar
2 BOTANICA nectar, honingsap


+ nectarifere adj

1 honingdragend, nectarvoortbrengend
BOTANICA glandula -- = honingkliertje


nectarin adj

1 nectar..., naar nectar smakend


+ nectarina sub

1 nectarine (vrucht)


nectario sub

1 BOTANICA nectarklier, nectarschijf, nectarschubje, nectarie


+ necton sub

1 nekton


necun indef pron adj

1 geen enkel
illa non ha -- gratia = zij mist alle gratie


necuno indef pron

1 niemand
-- altere = niemand anders
-- de illes = geen van hen
-- del duo = geen van beiden
terra de -- = niemandsland


+ Nederland sub n pr

1 Nederland


+ nederlandese sub

1 Nederlander
2 Nederlands (taal)
-- standard (A) = Aadj , algemeen beschaafd Nederlands
annuncio in -- = nederlandstalige advertentie
parlar un -- defectuose/deficiente, parlar mal le -- = gebrekkig Nederlands spreken


+ nederlandese adj

1 Nederlands
nationalitate -- = Nederlanderschap
lingua -- = Nederlandse taal
grammatica -- = Nederlandse spraakkunst
cannabe/cannabis -- = nederwiet


+ nederlandophone adj

1 nederlandssprekend, nederlandstalig


+ neerlandese adj

1 Nederlands


+ neerlandese sub

1 Nederlander
2 Nederlands (taal)


+ nefaste adj

1 noodlottig, rampzalig, fataal
influentia -- = schadelijke invloed
anno -- = rampjaar
die/jorno -- = ongeluksdag
hasardo -- = noodlottig toeval


+ negabile adj

1 te ontkennen, loochenbaar


+ negabilitate sub

1 het loochenbaar-zijn


negar v

1 loochenen, ontkennen
-- un facto = een feit ontkennen
-- le evidentia = iets niet willen inzien
-- le salute de un persona = iemand opzettelijk niet willen groeten
-- obstinatemente = hardnekkig ontkennen
-- con le testa/capite = nee schudden
on non pote -- que = het valt niet te ontkennen dat
2 ontzeggen, weigeren


negation sub

1 ontkenning, loochening
2 weigering
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA ontkenning
-- duple = dubbele ontkenning


negativa sub

1 ontkenning, loochening
responder a un question con un -- = een vraag ontkennend beantwoorden
2 afwijzing, verwerping, weigering
persister/insister in su -- = bij zijn weigering blijven, in zijn weigering volharden
in caso de -- = bij/ingeval van weigering
reciper un -- a un cosa = nul op zijn rekest krijgen


negative adj

1 ontkennend, negatief
electricitate -- = negatieve elektriciteit
imagine -- = negatief beeld
PHOTOGRAPHIA pellicula -- = negatieffilm
PHOTOGRAPHIA disveloppamento del pellicula -- = negatiefproces
adverbio -- = ontkennend bijwoord
signo -- = minteken
pone iste phrase in le forma -- = zet deze zin in de ontkennende vorm
2 weigerend, negatief
attitude -- = afwijzende houding
responsa -- = afwijzend antwoord
enunciation -- = negatieve verklaring
appreciation -- = negatieve waardering
effectos -- = nadelige gevolgen
responder negativemente a un question = een vraag met nee beantwoorden


negativismo sub

1 negativisme


negativista sub

1 negativist


+ negativista adj

1 negativistisch


+ negativitate sub

1 negatieve houding, negatief karakter, negativiteit
-- de un judicio = negatief karakter van een oordeel
2 PHYSICA negatieve geladenheid


negativo sub

1 PHOTOGRAPHIA etc., negatief
-- in colores = kleurennegatief


+ negator sub

1 loochenaar, iemand die ontkent


+ negatori adj

1 ontkennend


+ negatoscopio sub

1 MEDICINA lichtbak (voor bestudering van röntgenfoto's)


neglecte adj

1 verwaarloosd, slecht onderhouden, slecht verzorgd
verdiero -- = verwilderde boomgaard
2 onverzorgd, slordig, slonzig


négligé sub FRANCESE

1 négligé, ochtendgewaad, huisjapon


negligente adj

1 slordig
2 onachtzaam, achteloos
3 nalatig


negligentia sub

1 slordigheid
-- stilistic = slordigheid van stijl
reprochar {sj} a un persona su -- = iemand zijn slordigheid verwijten
2 onachtzaamheid, achteloosheid
3 nalatigheid, verzuim
committer un -- = een nalatigheid begaan


negliger v

1 veronachtzamen, verwaarlozen, niet goed zorgen voor, geen aandacht schenken aan
-- su sanitate = zijn gezondheid verwaarlozen
-- su deber = zijn plicht verzaken
-- le interesses de un persona = iemands belangen veronachtzamen
iste patre neglige su infantes = deze vader verwaarloost zijn kinderen
-- se = zich verwaarlozen
ille se neglige = hij ziet er onverzorgd uit
2 verzuimen, nalaten
-- de facer un cosa = verzuimen iets te doen
-- un occasion = een gelegenheid voorbij laten gaan
3 geen rekening houden met
MATHEMATICA -- le decimales = de decimalen niet meerekenen


+ negligibile adj

1 te verwaarlozen, niet noemenswaardig, onbelangrijk
quantitate -- = verwaarloosbare hoeveelheid
un factor non -- = een niet te verwaarlozen factor


negotiabile adj

1 COMMERCIO verhandelbaar, inwisselbaar
titulo -- = verhandelbaar stuk
2 voor onderhandeling vatbaar, onderhandelbaar, bespreekbaar


negotiabilitate sub

1 COMMERCIO verhandelbaarheid, inwisselbaarheid
-- de un titulo = verhandelbaarheid van een stuk
2 onderhandelbaarheid, bespreekbaarheid
-- de un accordo = bespreekbaarheid van een overeenkomst


negotiante sub

1 handelaar, koopman, winkelier
-- de/in vinos = handelaar in wijnen, wijnhandelaar
-- de/in granos = graanhandelaar
-- de/in ferramentos = ijzerhandelaar
-- al in grosso = groothandelaar


negotiar v

1 handel drijven
-- in caffee = in koffie doen
-- cavillosemente = marchanderen, sjacheren, pingelen
2 onderhandelen, besprekingen voeren
-- le/del pace = onderhandelen over de vrede
3 verhandelen, inwisselen, verzilveren


negotiation sub

1 onderhandeling
initiar/comenciar/establir/aperir --es = onderhandelingen aanknopen
reassumer le --es = de onderhandelingen hervatten
rumper le --es = de onderhandelingen afbreken
le --es non jam ha date resultato = de onderhandelingen hebben nog niet tot bevredigende resultaten geleid
--s de pace = vredesonderhandelingen
--es super le disarmamento = onderhandelingen over ontwapening
--es salarial = loononderhandelingen
apertura del --es = opening van de onderhandelingen
durante le --es = hangende de onderhandelingen
2 verhandeling, verkoop


negotiator sub

1 onderhandelaar
le --es del tractato de pace = de onderhandelaars van het vredesverdrag
delegation de --es = onderhandelingsdelegatie


negotio sub

1 handel
-- de vinos = wijnhandel
homine de --s = zakenman
gente de --s = zakenlieden
viage de --s = zakenreis
relation de -- = zakenrelatie
mundo del --s = zakenwereld
le --s es le --s = zaken zijn zaken
liquidar un -- = een zaak/handel opdoeken
2 onderhandeling


negrero sub

1 slavenhandelaar
2 slavenschip, slavenhaler


+ negressa sub

1 negerin


+ negrito sub

1 negrito
del --s = negritisch


+ negritude sub

1 het neger-zijn, negerschap


negro sub

1 neger
racia de --s = negerras
lingua de --s = negertaal
musica de --s = negermuziek
cantor/cantator -- = negerzanger
canto de --s = negerlied
sanguine de --s = negerbloed
visage de -- = negergezicht
capillos de -- = negerhaar
rege de --s = negerkoning
cabana de --s = negerhut
litteratura de --s = negerliteratuur
ballo/dansa de --s = negerdans
-- del boscos = bosneger


+ negroafrican adj

1 van zwart Afrika
linguas -- = talen van zwart Afrika


+ negroafricano sub

1 zwarte Afrikaan


+ negroamerican adj

1 zwart-Amerikaans


+ negroamericano sub

1 zwarte Amerikaan


negroide adj

1 negroïde
typo -- = negertype
labios -- = negerlippen


+ negro-spiritual sub ANGLESE

1 negro spiritual, gospelsong


negus sub

1 negus


+ nelumbio sub

1 BOTANICA Indische lotus, nelumbium


nemathelminthe sub

1 ZOOLOGIA ronde worm


+ nematocida sub

1 nematicide


+ nematocysto sub

1 ZOOLOGIA netelkapsel, nematocyste


+ nematodo sub

1 ZOOLOGIA draadworm, spoelworm, reup, nematode


+ nematosepale adj

1 BOTANICA met draaddunne kelkbladen


+ nemesia sub

1 BOTANICA nemesia


Nemesis sub n pr

1 RELIGION GREC Nemesis
nemesis = wreker


nemo indef pron

1 niemand
terra de -- = niemandsland


+ nemobiosilvestre sub

1 ZOOLOGIA boskrekel


+ nenuphar sub

1 BOTANICA waterlelie
-- jalne = plomp


+ neocalvinismo sub

1 neocalvinisme


+ neocapitalismo sub

1 ECONOMIA neokapitalisme


+ neocapitalista sub

1 ECONOMIA neokapitalist, voorstander van het neokapitalisme


+ neocapitalista adj

1 ECONOMIA neokapitalistisch


+ neocapitalistic adj

1 ECONOMIA neokapitalistisch


+ neocatholic adj

1 nieuwkatholiek


+ neocatholicismo sub

1 nieuwkatholicisme


+ neocatholico sub

1 nieuwkatholiek


+ neoceltic adj

1 nieuwkeltisch
linguas -- = nieuwkeltische talen


+ neochristianismo sub

1 nieuw-christendom


+ neoclassic adj

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoklassiek
architectura -- = neoklassieke bouwkunst


+ neoclassicismo sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoklassicisme


+ neoclassicista sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoclassicist


+ neoclassico sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoklassicus


+ neocolonialismo sub

1 POLITICA neokolonialisme


+ neocolonialista sub

1 POLITICA neokolonialist


+ neocolonialista adj

1 POLITICA neokolonialistisch


+ neocolonialistic adj

1 POLITICA neokolonialistisch


+ neocommunista sub

1 neocommunist


+ neoconfucianismo sub

1 neoconfucianisme


+ neoconservatismo sub

1 neoconservatisme


+ neoconservative adj

1 neoconservatief


+ neocorporatismo sub

1 neocorporatisme


+ neocortical adj

1 BIOLOGIA neocorticaal


+ neocortice sub

1 BIOLOGIA neocortex


+ neocriticismo sub

1 PHILOSOPHIA neocriticisme, neokantianisme


+ neodadaismo sub

1 neodadaïsme


+ neodarwinismo sub

1 neodarwinisme


+ neodarwinista sub

1 neodarwinist


+ neodarwinista adj

1 neodarwinistisch


+ neodymium sub

1 CHIMIA neodymium


+ neo-expressionismo sub

1 neo-expressionisme


+ neo-expressionista sub

1 neo-expressionist


+ neo-expressionista adj

1 neo-expressionistisch


+ neofascismo sub

1 POLITICA neofascisme


+ neofascista sub

1 POLITICA neofascist


+ neofascista adj

1 POLITICA neofascistisch


+ neofascistic adj

1 POLITICA neofascistisch


+ neofigurative adj

1 neofiguratief


+ neoformation sub

1 MEDICINA, BIOLOGIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA nieuwvorming


+ neogene adj

1 GEOLOGIA neogeen


+ neogenic adj

1 GEOLOGIA neogeen


+ neogeno sub

1 GEOLOGIA neogeen


+ neogothic adj

1 ARTE DE CONSTRUER neogotisch


+ neogothico sub

1 ARTE DE CONSTRUER neogotiek


+ neogrammatico sub

1 neogrammaticus


+ neogrec adj

1 Nieuwgrieks
lingua -- = Nieuwgriekse taal, Nieuwgrieks
litteratura -- = Nieuwgriekse literatuur


+ neogreco sub

1 Nieuwgrieks (taal)


+ neo-impressionismo sub

1 ARTES PLASTIC neo-impressionisme


+ neo-impressionista sub

1 ARTES PLASTIC neo-impressionist


+ neo-impressionista adj

1 ARTES PLASTIC neo-impressionistisch


+ neokantian adj

1 PHILOSOPHIA neokantiaans


+ neokantiano sub

1 PHILOSOPHIA neokantiaan


+ neokantismo sub

1 PHILOSOPHIA neokantianisme


+ neolamarckismo sub

1 neolamarckisme


+ neolamarckista sub

1 neolamarckist


neolatin adj

1 Neolatijns, Romaans
linguas -- = Romaanse talen


+ neolatinista sub

1 neolatinist


neolatino sub

1 Nieuwlatijn, Neolatijn


+ neoliberal sub

1 neoliberaal


+ neoliberal adj

1 neoliberal


+ neoliberalismo sub

1 POLITICA, ECONOMIA neoliberalisme


+ neoliberalista sub

1 POLITICA, ECONOMIA neoliberalist


+ neoliberalista adj

1 POLITICA, ECONOMIA neoliberalistisch


neolithic adj

1 ARCHEOLOGIA neolithisch
etate/epocha -- = Jongere Steentijd, Neolithicum
civilisation -- = neolithische beschaving


+ neolithico sub

1 ARCHEOLOGIA Neolithicum, Jongere Steentijd


neolitho sub

1 ARCHEOLOGIA stenen voorwerp uit het neolithicum


neologia sub

1 nieuwvorming(sproces), vorming van neologismen


neologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA neologisch
locution/expression -- = nieuwe uitdrukking
formation -- = nieuwvorming


+ neologisar v

1 nieuwe woorden maken


neologismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA neologisme, nieuw woord


neologista sub

1 iemand die nieuwe woorden gebruikt of invoert


+ neomalthusian adj

1 neomalthusiaans


+ neomalthusianismo sub

1 neomalthusianisme


+ neomalthusiano sub

1 aanhanger van het neomalthusianisme


+ neomarxismo sub

1 neomarxisme


+ neomarxista sub

1 neomarxist


+ neomarxista adj

1 neomarxistisch


+ neomercantilismo sub

1 ECONOMIA neomercantilisme


+ neomycina sub

1 PHARMACIA neomycine


neon sub

1 CHIMIA neon
lampa de -- = neonlamp
tubo de -- = neonbuis
lumine/luce de -- = neonlicht
gas -- = neongas
exclaramento/illumination de -- = neonverlichting


+ neonatal adj

1 zuigeling(en)...
medicina -- = zuigelingengeneeskunde
mortalitate -- = zuigelingensterfte
curas -- = zuigelingenzorg


+ neonate adj

1 pasgeboren
cavallo -- = veulen
asino -- = ezelsveulen
vitello -- = nuchter kalf


neonato sub

1 pasgeborene, pasgeboren kind, baby
ir a visitar le matre e le -- = op kraamvisite gaan/komen


+ neonatologia sub

1 neonatologie (kennis mbt pasgeborenen)
clinica de -- = zuigelingenkliniek
section de -- = zuigelingenafdeling
diploma de -- = aantekening/diploma voor kraamverzorging


+ neonatologic adj

1 neonatologisch


+ neonatologo sub

1 neonatoloog


+ neonazi {ts} sub

1 neonazi


+ neonazismo {ts} sub

1 neonazisme


+ neonazista {ts} sub

1 neonazi


+ neonazista {ts} adj

1 neonazistisch


+ neontologia sub

1 neontologie


+ neophobia sub

1 neofobie, vrees voor nieuwigheden


+ neophyto sub

1 nieuwgedoopte, neofiet
2 (monnik, priester) neofiet
3 BOTANICA neofiet


neoplasma sub

1 neoplasma, nieuwvorming, wildgroei


+ neoplastic adj

1 neoplastisch


+ neoplasticismo sub

1 neoplasticisme


neoplatonic adj

1 PHILOSOPHIA neoplatonisch


neoplatonico sub

1 PHILOSOPHIA neoplatonist


neoplatonismo sub

1 PHILOSOPHIA neoplatonisme
-- de Plotino = neoplatonisme van Plotinus
-- chris-tian = christelijk neoplatonisme


+ neoplatonista sub

1 PHILOSOPHIA neoplatonist


+ neopositivismo sub

1 PHILOSOPHIA neopositivisme


+ neopositivista sub

1 PHILOSOPHIA neopositivist


+ neopositivista adj

1 PHILOSOPHIA neopositivistisch


+ neopositivistic adj

1 PHILOSOPHIA neopositivistisch


+ neopreno sub

1 neopreen


+ neopythagoric adj

1 neopythagorisch


+ neopythagorismo sub

1 neopythagorisme


+ neorama sub

1 neorama


+ neorealismo sub

1 neorealisme


+ neorealista sub

1 neorealist


+ neorealista adj

1 neorealistisch
cineasta -- = neorealistische filmmaker
film (A) -- = neorealistische film


+ neorealistic adj

1 neorealistisch


+ neorenascentia sub

1 neo-Renaissance


+ neoromanticismo sub

1 neoromantiek


+ neoscholastic adj

1 PHILOSOPHIA neoscholastisch


+ neoscholasticismo sub

1 PHILOSOPHIA neoscholastiek


+ neoscholastico sub

1 PHILOSOPHIA neoscholasticus


+ neostalinista sub

1 neostalinist


+ neostalinista adj

1 neostalinistisch


+ neotenia sub

1 BIOLOGIA neotenie


+ neotenic adj

1 BIOLOGIA neoteen


+ neotestamentari adj

1 RELIGION nieuwtestamentisch


+ neothomismo sub

1 PHILOSOPHIA neothomisme


+ neothomista sub

1 PHILOSOPHIA neothomist


+ neothomista adj

1 PHILOSOPHIA neothomistisch


+ neothomistic adj

1 PHILOSOPHIA neothomistisch


+ neottia sub

1 BOTANICA vogelnestje


+ neovitalismo sub

1 neovitalisme


+ neoyorkese adj

1 Newyorks


+ neoyorkese sub

1 Nieuwyorker


neozelandese adj

1 Nieuwzeelands
population -- = Nieuwzeelandse bevolking


neozelandese sub

1 Nieuwzeelander


+ neozoic adj

1 Neozoïsch


+ neozoico sub

1 GEOLOGIA Neozoïcum


+ Nepal sub n pr

1 Nepal


+ nepalese adj

1 Nepalees


+ nepalese sub

1 Nepalees, bewoner van Nepal
2 Nepalees (taal)


+ nepenthaceas sub pl

1 BOTANICA familie van de bekerplanten


+ nepenthe sub

1 bekerplant, kannetjeskruid, nepent(hes)
-- distillatori = Oostindische bekerplant
2 toverkruid, wondermiddel


+ neper sub

1 PHYSICA neper (eenheid)


+ neperian adj

1 MATHEMATICA nepers, neperiaans
logarithmo -- = neper(iaan)se logaritme


+ nepeta sub

1 BOTANICA kattenkruid


+ nephelogic adj

1 nefelogisch


+ nephelometria sub

1 CHIMIA nefelometrie


+ nephelometric adj

1 CHIMIA nefelometrisch


+ nephelometro sub

1 nefelometer


+ nephologia sub

1 wolkenkunde


+ nephoscopio sub

1 METEO nefoscoop


+ nephralgia sub

1 MEDICINA nierpijn, nefralgie


+ nephrectomia sub

1 MEDICINA nefrectomie (het wegnemen van een nier)


+ nephrite sub

1 nefriet


nephritic adj

1 MEDICINA nier..., renaal
petra -- = niersteen
colica -- = niersteenkoliek
dolores -- = nierpijn
attacco -- = nieraanval
patiente -- = nierlijder, nierpatiënt


+ nephritico sub

1 nierlijder, nierpatiënt


nephritis sub

1 MEDICINA nierontsteking, nefritis


nephrocele sub

1 MEDICINA nierbreuk


+ nephrographia sub

1 MEDICINA nierbeschrijving, röntgenonderzoek van de nieren


+ nephrolithiasis sub

1 niersteenvorming, (kwaal) nierstenen


+ nephrolitho sub

1 niersteen


+ nephrologia sub

1 MEDICINA nefrologie, leer der nierziekten


+ nephrologic adj

1 MEDICINA nefrologisch


+ nephrologista sub

1 MEDICINA nierspecialist, nefroloog


+ nephrologo sub

1 MEDICINA nierspecialist, nefroloog


+ nephropathia sub

1 MEDICINA nieraandoening


+ nephrorrhagia sub

1 MEDICINA nierbloeding


+ nephrose (-osis) sub

1 MEDICINA nierziekte, nefrose


nepote sub

1 kleinkind
2 kleinzoon
3 neef ("oomzegger")


nepotismo sub

1 nepotisme


+ nepotista sub

1 nepotist


nepta sub

1 kleindochter
2 nicht ("oomzegster")


nepto sub

1 kleinkind
2 kleinzoon
3 neef ("oomzegger")


neptunian adj

1 RELIGION ROMAN ASTRONOMIA van Neptunus
2 GEOLOGIA neptunisch, sedimentair


neptunismo sub

1 GEOLOGIA neptunisme


neptunista sub

1 neptunist


neptunium sub

1 CHIMIA neptunium


Neptuno sub n pr

1 RELIGION ROMAN Neptunus
le tridente de -- = de drietand van Neptunus
2 ASTRONOMIA Neptunus


+ nereide sub

1 MYTHOLOGIA zeenimf, waternimf, nereïde


+ neritic adj

1 GEOLOGIA neritisch
zona -- = neritische zone, vlakzeezone
jacimentos -- = neritische afzettingen


+ Neron sub n pr

1 Nero


+ neronian adj

1 van Nero


nerval adj

1 zenuw..., neuraal


nervation sub

1 (blad)nervatuur, bladskelet, (mbt insekten) adering (van

vleugels)

nervatura sub

1 (blad)nervatuur, bladskelet, (mbt insekten) adering (van

vleugels)

+ nervifoliate adj

1 BOTANICA met nervige bladen


+ nervifolie adj

1 Vide: nervifoliate


nervin adj

1 betrekking hebbend op de zenuwen
2 PHARMACIA zenuwsterkend
tonico -- = zenuwsterkend middel


nervo sub

1 ANATOMIA zenuw
fasce de -- = zenuwbundel
guerra del --s = zenuwoorlog
-- acustic/auditive = gehoorzenuw
-- optic/ophthalmic/visual = gezichtszenuw
-- hepatic = leverzenuw
-- olfactive = reukzenuw
-- gustative/del gusto = smaakzenuw
-- sensitive = gevoelszenuw
-- gastric = maagzenuw
-- dentari/dental = tandzenuw
-- thoracic = borstzenuw
-- cervical = halszenuw
-- maxillar = kaakzenuw
-- pulmonar = longzenuw
-- sciatic = heupzenuw
-- dorsal = rugzenuw
-- spinal = ruggemergszenuw
-- costal = ribzenuw
-- otic = oorzenuw
-- cutanee/del pelle = huidzenuw
-- radial = spaakbeenzenuw
-- splanchnic = splanchnische zenuw
-- sensorial/sensitive = gevoelszenuw
-- efferente = efferente zenuw
-- sympathic = sympathische zenuw
--s solide = sterke zenuwen
--s superexcitate = overspannen zenuwen
maladia de --s = zenuwziekte
malado de --s = zenuwzieke
attacco de --s = zenuwaanval
excitar le --s = de zenuwen prikkelen
excitation/excitamento del --s = prikkeling van de zenuwen
2 pees
-- de bove = bullepees
3 pit, energie, kracht


nervose adj

1 van de zenuw(en), zenuw...
collapso/crise/crisis/depression -- = zenuwinstorting/crisis
maladia -- = zenuwziekte
malado -- = zenuwzieke
exaltation -- = zenuwoverspanning
contraction -- = zenuwtrek
texito -- = zenuwweefsel
affection -- = zenuwaandoening
attacco -- = zenuwaanval
febre -- = zenuwkoorts
choc {sj}/succussa -- = zenuwschok
tic -- = zenuwtrek
cellula -- = zenuwcel
systema -- = zenuwstelsel
systema -- vegetative = vegetatief zenuwstelsel
centro -- = zenuwcentrum
tracto -- = zenuwbaan
cordon -- = zenuwstreng
fasciculo -- = zenuwbundel
2 zenuwachtig, nerveus, opgewonden
3 gespierd, krachtig
stilo -- = gespierde stijl


nervosismo sub

1 MEDICINA zenuwachtigheid, nervositeit


nervositate sub

1 zenuwachtigheid, nervositeit


nervura sub

1 (blad)nervatuur, bladskelet, (mbt insekten) adering (van

vleugels)

-- foliar/de folio = bladnerf
-- central = hoofdnerf


nescie adj

1 onkundig, onwetend, dom


nescietate sub

1 onkunde, onwetendheid, domheid


+ neslia sub

1 BOTANICA vinkenzaad


+ Nesso sub n pr

1 Nessus
tunica de -- = nessushemd, nessuskleed


+ Nestor sub n pr

1 Nestor


+ nestorian adj

1 RELIGION nestoriaans
doctrina -- = nestoriaanse leer
heresia -- = nestoriaanse ket-terij
Ecclesia -- = nestoriaanse Kerk


+ nestorianismo sub

1 RELIGION leer van Nestorius


+ nestoriano sub

1 RELIGION nestoriaan


+ nettacamino sub

1 schoorsteenveger


+ nettapenna sub

1 inktlap, pennelap/wisser


+ nettapipa sub

1 pijperager


nettar v

1 reinigen, schoonmaken
-- a sic = chemisch reinigen, stomen
panno a/de/pro -- = poetslap


+ nettation sub

1 het reinigen, het schoonmaken, reiniging
personal de -- = schoonmaakpersoneel, schoonmakers
equipa de -- = schoonmaakploeg
cassetta de -- = reinigingscassette
-- biologic = biologische reiniging


+ nettator sub

1 schoonmaker


+ nettatrice sub

1 schoonmaakster
-- domestic = werkster


nette adj

1 zuiver, schoon, rein, helder, keurig
2 duidelijk, helder, nauwkeurig, scherp
scriptura -- = duidelijk handschrift
contrasto -- = scherpe tegenstelling
distinction -- = scherp onderscheid
photo(graphia) -- = scherpe foto
demarcation -- = duidelijke afbakening
lineas -- = scherpe lijnen
distinguer nettemente = scherp onderscheiden
facer un copia -- = in het net schrijven
3 netto
beneficio/profito -- = netto winst, zuivere winst
precio -- = nettoprijs
peso -- = nettogewicht
frete -- = nettovracht
saldo -- = nettosaldo
tarra -- = nettotarra
tonnage -- = nettotonnage
valor -- = nettowaarde
production -- = nettoproduktie
amonta -- = nettobedrag
salario -- = nettosalaris
salario mensual -- = nettomaandsalaris
illa gania mille euros -- = zij verdient duizend euros netto


nettitate sub

1 helderheid, duidelijkheid, netheid, properheid, schoonheid, scherpte
-- de un photo(graphia) = scherpte van een foto
exprimer se con -- = zich duidelijk uitdrukken


+ neuma sub

1 MUSICA neum


+ neural adj

1 BIOLOGIA neuraal, zenuw...
placa -- = neurale plaat
arco -- = zenuwboog
tubo -- = neurale buis


neuralgia sub

1 MEDICINA zenuwpijn, neuralgie
-- facial = aangezichtspijn
-- intercostal = intercostale neuralgie


neuralgic adj

1 MEDICINA neuralgisch
dolor -- = neuralgische pijn
puncto -- = pijnpunt, gevoelige plek


neurasthenia sub

1 MEDICINA zwaarmoedigheid, neurasthenie


neurasthenic adj

1 MEDICINA zwaarmoedig, neurasthenisch


neurasthenico sub

1 MEDICINA neurasthenicus


neuritis sub

1 MEDICINA zenuwontsteking, neuritis


+ neurobiologia sub

1 neurobiologie


+ neurobiologic adj

1 neurobiologisch


+ neurobiologo sub

1 neurobioloog


+ neuroblasto sub

1 neuroblast


+ neurochimia sub

1 neurochemie


+ neurochimic adj

1 neurochemisch


+ neurochirurgia sub

1 MEDICINA neurochirurgie


+ neurochirurgic adj

1 MEDICINA neurochirurgisch
clinica -- = neurochirurgische kliniek


+ neurochirurgo sub

1 MEDICINA neurochirurg


+ neurocybernetica sub

1 neurocybernetica


+ neurodepressor sub

1 PHARMACIA op het centrale zenuwstelsel werkend middel


neuroendocrin adj

1 MEDICINA neuro-endocrien


+ neuroendocrinologia

1 MEDICINA neuro-endocrinologie


+ neurofibrilla sub

1 neurofibril


+ neurofibroma sub

1 neurofibroom


+ neurogenese (-esis) sub

1 neurogenese, ontwikkeling van het zenuwstelsel


+ neuroglia sub

1 BIOLOGIA zenuwkleefstof, zenuwsteunweefsel


+ neurohormon sub

1 neurohormoon


+ neuroleptic adj

1 zenuwstillend, neuroleptisch
substantia -- = neuroleptische stof


+ neuroleptico sub

1 PHARMACIA zenuwstillend middel, neurolepticum


+ neurolinguistica sub

1 MEDICINA neurolinguïstiek


neurologia sub

1 MEDICINA zenuwleer, neurologie


neurologic adj

1 MEDICINA neurologisch
examine -- = neurologisch onderzoek
clinica -- = neuro-logische kliniek


neurologista sub

1 MEDICINA neuroloog, zenuwarts


neurologo sub

1 MEDICINA neuroloog, zenuwarts


neuroma sub

1 neuroma, neuroom, zenuwgezwel


+ neuromediator sub

1 BIOCHIMIA eurotransmitter


+ neuromuscular adj

1 MEDICINA van zenuwen en spieren


neuron sub

1 zenuwcel, neuron
-- unipolar/monopolar = eenpolig neuron
-- bipolar = tweepolig neuron
--es peripheric = perifere neuronen
-- connective = schakelcel


+ neuronal adj

1 neuronaal


+ neuronic adj

1 neuronaal


+ neuronolyse (-ysis) sub

1 neuronolyse


+ neuropathe sub

1 MEDICINA zenuwlijder, neuropaat


+ neuropathe adj

1 MEDICINA zenuwziek


+ neuropathia sub

1 MEDICINA neuropathie, zenuwziekte, zenuwaandoening


+ neuropathic adj

1 MEDICINA neuropathisch, zenuwziek


+ neuropathico sub

1 zenuwpatiënt


neuropathologia sub

1 MEDICINA neuropathologie


neuropathologic adj

1 MEDICINA neuropathologisch
clinica -- = neuropathologische kliniek


neuropathologico sub

1 MEDICINA neuropatholoog


+ neuropathologista sub

1 neuropatholoog


+ neuropathologo sub

1 neuropatholoog


+ neurophylle adj

1 BOTANICA met opvallend generfde bladeren


+ neurophysiologia sub

1 MEDICINA neurofysiologie


+ neurophysiologic adj

1 MEDICINA neurofysiologisch


+ neurophysiologista sub

1 MEDICINA neurofysioloog


+ neurophysiologo sub

1 MEDICINA neurofysioloog


+ neuroplasma sub

1 neuroplasma


+ neuroplegic adj

1 MEDICINA neuroplegisch


+ neuroplegico sub

1 MEDICINA neuroplegicum


+ neuropsychiatria sub

1 MEDICINA neuropsychiatrie


+ neuropsychiatric adj

1 MEDICINA neuropsychiatrisch


+ neuropsychiatro sub

1 MEDICINA zenuwarts


+ neuropsychologia sub

1 MEDICINA neuropsychologie


+ neuropsychologic adj

1 MEDICINA neuropsychologisch


+ neuropsychologista sub

1 MEDICINA neuropsycholoog


+ neuropsychologo sub

1 MEDICINA neuropsycholoog


+ neurosarcoma sub

1 MEDICINA neurosarcoom


neurose (-osis) sub

1 MEDICINA zenuwstoornis, neurose
-- obsessive = dwangneurose
-- phobic = angstcomplex
-- causate per le cancer = kankerneurose
provocar un -- = neurotiseren


+ neurosepale adj

1 BOTANICA met duidelijk generfde kelkbladen


neurotic adj

1 MEDICINA lijdend aan neurose, neurotisch
comportamento/conducta -- = neurotisch gedrag
affectiones -- = neurotische aandoeningen


+ neurotico sub

1 neuroticus, neuroot


+ neurotomia sub

1 MEDICINA doorsnijding van een zenuw, neurotomie


+ neurotoxic adj

1 neurotoxisch


+ neurotoxina sub

1 neurotoxine


+ neurotrope adj

1 neurotroop (zich op zenuwen vastzettend)
toxicos -- = neurotrope giften
viruses -- = neurotrope virussen


+ neurotropismo sub

1 neurotropisme


+ neurovegetative adj

1 neurovegetatief
systema -- = neurovegetatief systeem


+ neurovirus sub

1 neurovirus


+ neurula sub

1 BIOLOGIA neurula


+ neuston sub

1 BIOLOGIA neuston


neutral adj

1 Vide: neutre


neutral sub

1 neutrale, onpartijdige


+ neutralisabile adj

1 te neutraliseren
influentias -- = invloeden die men kan neutraliseren
CHIMIA solution -- = oplossing die geneutraliseerd kan worden


+ neutralisabilitate sub

1 mogelijkheid om te wor-den geneutraliseerd


neutralisar v

1 neutraliseren (anque CHIMIA)
-- un zona = een zone neutraliseren
-- un solution acide con soda = een zure oplossing met soda neutraliseren
2 neutraliseren, krachteloos maken, onschadelijk maken, onzijdig maken
-- le influentia de un doctrina = de invloed van een leer neutraliseren
-- un adversario = een tegenstander uitschakelen


neutralisation sub

1 neutralisering, het neutraliseren (anque CHIMIA), neutralisatie


+ neutralismo sub

1 neutralisme, niet-gebondenheid, neutraliteitspolitiek, onzijdigheid, afzijdigheid


+ neutralista sub

1 neutralist


+ neutralista adj

1 neutralistisch
attitude -- = neutralistische houding
politica -- = neutralistische politiek


+ neutralistic adj

1 neutralistisch
attitude -- = neutralistische houding
politica -- = neutralistische politiek


neutralitate sub

1 neutraliteit (anque CHIMIA), onpartijdigheid, onzijdigheid, afzijdigheid
politica de -- = neutraliteitspolitiek
tractato de -- = neutraliteitsverdrag
declaration de -- = neutraliteitsverklaring
proclamation de -- = neutraliteitsproclamatie
-- armate = gewapende neutraliteit
guardar/observar un stricte -- = een stricte neutraliteit in acht nemen
garantir le -- = de neutraliteit garanderen
violar le -- = de neutraliteit schenden
abandonar le -- = de neutraliteit opgeven


neutre adj

1 neutraal, onpartijdig, onzijdig
color -- = neutrale kleur
attitude -- = neutrale houding
schola -- = neutrale school
territorio -- = neutraal grondgebied
terreno -- = neutraal terrein
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onzijdig
substantivo -- = onzijdig zelfstandig naamwoord
articulo -- = onzijdig lidwoord
genere -- = onzijdig geslacht
3 ZOOLOGIA, BOTANICA onzijdig
ape -- = werkbij
4 CHIMIA, ELECTRICITATE neutraal


+ neutrino sub

1 PHYSICA neutrino


+ neutro sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA neutrum


neutron sub

1 PHYSICA neutron
bomba a/de --es = neutronenbom
granata a/de --es = neutronengranaat
-- retardate = langzaam/vertraagd neutron
-- rapide = snel neutron
-- de fission = splijtingsneutron
-- thermic/thermal = thermisch neutron
nucleo ric in --es = neutronenrijke kern
stella de --es = neutronenster
radio de --es = neutronenstraal
fasce de --en = neutronenbundel
detector de --es = neutronendetector
densitate de -- es = neutronendichtheid
radiation de --es = neutronenstraling
deficit de --es = neutronendeficit
physica del --es = neutronenfysica


+ neutronic adj

1 neutronen...
stella -- = neutronenster
radio -- = neutronenstraal


+ neutrophile adj

1 CHIMIA neutrofiel


+ ne varietur sub LATINO

1 definitief
edition -- = definitieve uitgave
facer paraphar un acto -- = een akte ne variatur laten paraferen


nevo sub

1 MEDICINA pigmentvlek
-- materne = moedervlek


+ nevroptere adj

1 ZOOLOGIA netvleugelig, gaasvleugelig, peesvleugelig


+ nevroptero sub

1 ZOOLOGIA netvleugelige, gaasvleugelige, peesvleugelige


+ new-look sub ANGLESE

1 new-look


+ newton sub

1 PHYSICA newton (eenheid)


+ Newton sub n pr

1 Newton
disco de -- = kleurenschijf
PHOTOGRAPHIA annellos (colorate) de -- = Newton-ringen


+ newtonian adj

1 newtoniaans
le lege -- del gravitation universal = de newtoniaanse wet van de algemene aantrekkingskracht


nexo sub

1 samenhang, verband


ni conj

1 noch
ni ... ni .. = noch ... noch ...
non timer -- Deo -- Diabolo = nergens voor terugschrikken
-- le un -- le altere = noch de een noch de andere
-- un cosa -- le altere = noch het een noch het andere
-- ille -- su marita esseva presente = noch hij noch zijn vrouw waren er


+ niacina sub

1 niacine, nicotinezuur


+ Niagara sub n pr

1 Niagara
cataracto del -- = Niagara-waterval


+ Nicaragua sub n pr

1 Nicaragua


+ nicaraguen adj

1 van/uit Nicaragua


+ nicaragueno sub

1 bewoner van Nicaragua


+ Nicea sub n pr

1 Nicea


+ nicen adj

1 Niceens


nichar {sj} v

1 in een nis zetten


niche sub FRANCESE

1 nis
-- sepulcral/funerari = grafnis
2 (natuurlijk leefmilieu) niche
-- ecologic = ecologische niche
3 FIGURATE stek, plek(je), hoekje


+ nichromo sub

1 TECHNICA nichroom (legering)


nickel sub

1 CHIMIA nikkel
filo de -- = nikkeldraad
composito de -- = nikkelverbinding
alligato de -- = nikkellegering
mineral de -- = nikkelerts
sal de -- = nikkelzout
production de -- = nikkelproduktie
mina de -- = nikkelmijn
recoperir de -- = vernikkelen
2 vijfcentstuk (in Canada en V.S.), nikkelen muntstukje


nickelage sub

1 het vernikkelen, vernikkeling
banio de -- = nikkelbad


nickelar v

1 vernikkelen


+ nickelator sub

1 (ver)nikkelaar


nickelatura sub

1 vernikkeling, het vernikkelen


nickelifere adj

1 nikkelhoudend


+ nicol sub

1 PHYSICA nicol(prisma), polarisatieprisma


Nicolaus sub n pr

1 Nicolaas
Sancte -- = 1 Sinterklaas, 2 Kerstman
Sancte --, homine sancte e bon = Sinterklaas, goedheilig man
vespere/vespera de Sancte -- = sinterklaasavond
canto de Sancte -- = sinterklaasliedje
presente de Sancte -- = sinterklaasgeschenk/cadeau
poema de Sancte -- = sinterklaasgedicht
festa de Sancte -- = sinterklaasfeest
entrata/ingresso de Sancte -- = intocht van Sinterklaas


nicotiana sub

1 tabaksplant, nicotiana
-- alate = siertabak
-- rustic = boerentabak


nicotina sub

1 CHIMIA nicotine
intoxication de -- = nicotinevergiftiging
macula de -- = nicotinevlek
sin -- = nicotinevrij


+ nicotinamido sub

1 CHIMIA nicotinezuuramide


nicotinic adj

1 nicotine... CHIMIA
acido -- = nicotinezuur


nicotinismo sub

1 MEDICINA nicotinevergiftiging


+ nicotinose adj

1 nicotinehoudend


nidata sub

1 broed, legsel, nest eieren, nest met jonge vogels


+ nidation sub

1 MEDICINA nidatie


+ nidicole adj

1 ave -- = nestblijver


nidificar v

1 nestelen, een nest bouwen


nidification sub

1 het nestelen, het bouwen van een nest, nestbouw
instincto de -- = nestdrift


+ nidifuge adj

1 nestvliedend
ave -- = nestvlieder


nido sub

1 nest, hol
-- de aves = vogelnest
-- de aquilas = arendsnest
-- de perdices = patrijzennest
-- de robatores/de brigantes = roversnest, rovershol
-- de piratas = zeeroversnest
calor del -- = nestwarmte
facer un -- = een nest bouwen
vacuar un --, prender le ovos de un -- = een nest uithalen


+ nidulario sub

1 BOTANICA nestbromelia


+ niellar v

1 niëlleren
-- le auro = goud niël-leren
-- un medalia = een medaille niëlleren
argento niellate = geniëlleerd zilver


+ niellator sub

1 niëllograveerder


+ niellatura sub

1 niëllering, niëllowerk, het niëlleren


+ niello sub

1 niëllo


+ nietzschean adj

1 nietzscheaans
pessimismo -- = nietzscheaans pessimisme
ethica -- = nietzscheaanse ethiek
de --e "Übermensch" = le superhomine nietzschean


+ nietzscheanismo sub

1 nietzscheanisme


+ nietzscheano sub

1 nietzscheaan


+ nife sub

1 GEOLOGIA aardkern, ni-fe-kern


+ nigella sub

1 BOTANICA nigelle
-- damascen = juffertje-in-het-groen


+ Niger sub n pr

1 Niger (rivier)
2 Niger (staat)


+ Nigeria sub n pr

1 Nigeria


+ nigerian adj

1 Nigeriaans


+ nigeriano sub

1 Nigeriaan


+ night-club sub ANGLESE

1 nachtclub


nigrar v

1 zwart maken
-- le reputation de un persona = iemands goede naam bekladden


+ nigrastre adj

1 zwartachtig


nigre adj

1 zwart (anque FIGURATE), donker, somber
Mar -- = Zwarte Zee
pan -- = zwart brood
caffe -- = zwarte koffie, koffie zonder melk
tabula -- = schoolbord
humor -- = galgenhumor
travalio/labor -- = zwart werk
obrero/travaliator/laborator -- = zwartwerker, beunhaas
mercato -- = zwarte markt
lista -- = zwarte lijst
continente -- = zwarte werelddeel
salarios -- = zwarte lonen
PHOTOGRAPHIA camera -- = camera obscura, donkere kamer, doka
-- como (le) pice = pikzwart


+ nigriflor adj

1 BOTANICA zwartbloemig


+ nigrilabie adj

1 BOTANICA zwartlippig


nigritia sub

1 zwartheid, zwarte/donkere kleur


+ nigro sub

1 zwart (kleur)
le -- del capillos = het zwart van de haren
photo(graphia) in -- e blanco = zwartwitfoto
2 zwart(sel)
-- animal = beenzwart
-- de fumo = lampzwart
-- de carbon = steenkoolzwart
-- de platino = platinazwart/moor
3 wat zwart is
jocar con le --s = met zwart spelen


nihil,nil sub

1 niets
pro -- = voor niets
-- altere = niets anders
crear del -- = uit het niets te voorschijn roepen
-- nove sub le sol = niets nieuws onder de zon
-- es plus difficile que = niets is moeilijker dan
isto non costa -- = dat kost niets
conducer a -- = op niets uitlopen
in iste vita -- es gratis = voor niets gaat de zon op
timer -- e nemo = voor niets en niemand bang zijn


nihilismo sub

1 nihilisme


nihilista sub

1 nihilist
le attentatos del --s russe = de aanslagen van de Russische nihilisten


+ nihilista adj

1 nihilistisch


+ nihilistic adj

1 nihilistisch


+ nihilitate sub

1 het niets


+ Nilo sub n pr

1 Nijl
-- Azur = Blauwe Nijl
-- Blanc = Witte Nijl
vallea del -- = Nijldal
delta del -- = Nijldelta
cataractas del -- = watervallen van de Nijl


+ nilotic adj

1 van de Nijl, Nijl..., nilotisch
crocodilo -- = nijlkrokodil


+ nilpotente adj

1 nilpotent
gruppo -- = nilpotente groep
operator -- = nilpotente operator


+ nimbar v

1 met een stralenkrans/aureool omgeven
sancto con le capite/testa nimbate = heilige met een stralenkrans om het hoofd


+ nimbo sub

1 halo, stralenkrans, aureool, nimbus
2 METEO nimbus, regenwolk


+ nimbostratus, nimbostrato sub

1 METEO nimbostratus, dicht grijs wolkendek


nimie adj

1 te, al te, te veel, te zeer


+ nimietate sub

1 overdreven precisie, buitensporigheid (van details)]


nimis adv

1 te, al te, te veel, te zeer


Ninive sub n pr

1 Ninive(h)


ninivita sub

1 bewoner van Ninive(h)


+ niobium sub

1 CHIMIA niobium


+ niple sub

1 nippel
-- conic = verloopnippel
-- fresate = verzinknippel


Nippon sub n pr JAPONESE

1 Japan


nirvana sub SANSKRIET

1 nirvana


+ nirvanic adj

1 van het nirvana, nirvana...


nitide adj

1 glanzend, schitterend, helder
2 scherp (grens/foto, etc.)
imagine -- = scherp/duidelijk beeld
photo(graphia)s multo -- = haarscherpe foto's


+ nitidicaude adj

1 BOTANICA met een glanzende staart


+ nitidiflor adj

1 BOTANICA met glanzende bloemen


nitiditate sub

1 glans, schittering, helderheid
2 scherpheid, scherpte (van foto, etc.)


nitor sub

1 glans, schittering, helderheid


+ nitrar v

1 CHIMIA nitreren


+ nitration sub

1 CHIMIA nitrering, nitratie


nitrato sub

1 salpeter
2 -- de Chile {tsj} = Chilisalpeter
3 CHIMIA nitraat
-- de argento = zilvernitraat


nitric adj

1acido -- = salpeterzuur
pulvere -- = salpetermeel


nitrido sub

1 CHIMIA nitride


+ nitriera sub

1 salpetergroeve, salpetermijn
le --s de Chile = de salpetermijnen van Chili


+ nitrificante adj

1 nitraatvormend, salpetervormend
bacterios -- = nitraatvormende bacteriën


nitrificar v

1 omzetten in nitraat/in salpeter


nitrification sub

1 nitraatvorming, salpetervorming, nitrificatie


+ nitrillo sub

1 nitril


nitrito sub

1 CHIMIA nitriet


nitro sub

1 salpeter
-- de Chile = chilisalpeter
composito de -- = nitroverbinding


nitrobacterio sub

1 nitrobacterie


+ nitrobenzene sub

1 CHIMIA nitrobenzeen


nitrobenzina sub

1 nitrobenzeen, nitrobenzol


nitrocellulosa sub

1 nitrocellulose, schietkatoen


nitrogeno sub

1 CHIMIA stikstof
-- liquide = vloeibare stikstof
oxydo de -- = stikstofoxyde
composito de -- = stikstofverbinding
metabolismo del -- = stikstofstofwisseling


nitroglycerina sub

1 CHIMIA nitroglycerine, glyceroltrinitraat


+ nitrometro sub

1 nitrometer


+ nitrophile adj

1 BOTANICA nitraatvergend, nitrofiel
planta -- = nitraatplant


+ nitrophosphato sub

1 nitrofosfaat


nitrose adj

1 salpeterhoudend
2 CHIMIA salpeterig..., nitreus
acido -- = salpeterigzuur
vapores -- = nitreuze dampen


+ nitrotoluene sub

1 CHIMIA nitrotolueen


+ nival adj

1 sneeuw...
precipitation -- = sneeuwval
flora -- = sneeuwflora
BOTANICA galantho -- = sneeuwklokje
calcario -- = strandputter, zeeputter, sneeuwgors


nivar v

1 sneeuwen
il niva = het sneeuwt, er valt sneeuw


+ nivata sub

1 sneeuwval, sneeuwbui


nivate adj

1 besneeuwd, met sneeuw bedekt
paisage -- = sneeuwlandschap


nive sub

1 sneeuw
homine/bonhomo de -- = sneeuwpop
bolla de -- = sneeuwbal
tempore/temperie de -- = sneeuwweer
huragan/tempesta de -- = sneeuwstorm
celo de -- = sneeuwlucht
monticulo de -- = sneeuwhoop
cinctura de -- = sneeuwgordel
oca de -- = sneeuwgans
campo de -- = sneeuwveld
aqua de -- = sneeuwwater
nube de -- = sneeuwwolk
vortice de -- = sneeuwjacht
cadita de -- = sneeuwval
berillos contra le/a -- = sneeuwbril
pala a/de -- = sneeuwschep
aqua de --, -- fundite = sneeuwwater
-- semifundite = sneeuwbrij
-- immaculate/virgine = ongerepte/maagdelijke sneeuw
-- fresc = verse sneeuw
-- minute/pulverose = stuifsneeuw, jachtsneeuw
cec per le -- = sneeuwblind
strato de -- = sneeuwlaag/dek
paisage coperte de -- = sneeuwlandschap
catena a -- = sneeuwketting
flocco de -- = sneeuwvlok
crystallo de -- = sneeuwkristal
si/tanto blanc como le -- = zo wit als sneeuw
--s eterne/perpetue/perpetual/persistente = eeuwige sneeuw
limite del --s eterne/perpetue = sneeuwgrens
remover le -- = sneeuw ruimen


+ niveal adj

1 BOTANICA 's winters bloeiend


nivee adj

1 sneeuwachtig, sneeuwwit
hygrophoro -- = sneeuwzwammetje


nivellamento sub

1 het egaliseren, het nivelleren, het effenen, het vlak maken
le -- del solo = het egaliseren van de grond
2 FIGURATE het gelijk maken, gelijkmaking, nivellering, gelijkschakeling
-- salarial/del salarios = inkomensnivellering
processo de -- = nivelleringsproces
tendentia de -- = nivelleringstendens
mania de -- = nivelleringsmanie
3 waterpassing, het waterpassen
plano de -- = waterpasvlak


nivellar v

1 egaliseren, gelijk maken, nivelleren, effenen, vlak maken
-- un terreno = een terrein egaliseren
2 FIGURATE gelijk maken, nivelleren, gelijkschakelen
-- le salarios = de lonen gelijktrekken
3 waterpassen


nivellator sub

1 nivelleerder, iemand die nivelleert, etc.
2 instrument dat gelijk maakt/effent, etc.


nivello sub

1 waterpas, libel
-- de mason = waterpas
-- agrimensor = landmeterswaterpas
-- de aere, -- a bulla (de aere) = luchtbelwaterpas
verificar le horizontalitate de un superfacie/superficie per medio de un -- = de horizontale stand van een oppervlak

controleren door middel van een waterpas

2 niveau, peil, hoogte, stand, gehalte
-- de aqua = waterstand
indicator del -- de aqua = peilschaal
-- de oleo = oliepeil
-- de mar = zeeniveau
-- phreatic = grondwaterstand/spiegel
-- del salarios = loonpeil FERROVIA
passage a -- (non) guardate/signalisate = (on)bewaakte overweg
-- vital/de vita = levensstandaard
-- intellectual = geestelijk niveau
-- de cultura = cultuurniveau
-- de energia = energieniveau
-- de civilisation = beschavingspeil
-- de subsistentia = bestaansniveau
-- de precios = prijspeil
-- del joco = spelpeil
-- de hiberno = winterpeil
-- sonor = geluidsniveau
-- de audientia = kijkcijfer
investigation de -- = onderzoek van niveau
un alte/elevate -- de civilisation = een hoog peil van beschaving
a -- ministerial = op ministerieel niveau
conversationes al maxime -- = besprekingen op het hoogste niveau


+ nivicola sub

1 BOTANICA in of bij de sneeuw groeiende plant


+ nivicole adj

1 BOTANICA in of bij de sneeuw groeiend


+ niviforme adj

1 sneeuwvormig


+ nivologo sub

1 sneeuw(des)kundige


+ nivometria sub

1 sneeuwvalmeting


+ nivometro sub

1 sneeuwmeter


nivose adj

1 sneeuw..., besneeuwd, met sneeuw bedekt
precipitation -- = sneeuwval
temperie -- = sneeuwweer
celo -- = sneeuwlucht
hiberno -- = winter met (veel) sneeuw
le cyma -- de un monte = de met sneeuw bedekte top van een berg
2 sneeuwwit


nivositate sub

1 sneeuwtoestand, sneeuwhoogte, sneeuwdichtheid
le -- del Alpes = de sneeuwhoogte in de Alpen


nivoso sub

1 sneeuwmaand, nivose (van de Franse republikeinse kalender)


+ nizam sub

1 nizam (titel van de vorst van Haiderabad)


+ nizzarde adj

1 van/uit Nice


no interj

1 nee
no! = neen! (weigering)
no e mille vices no! = nee, nee en nog eens nee!
nunquam dicer -- = nooit nee zeggen
ille diceva -- = hij zei van nee


+ Nobel sub n pr

1 Nobel
premio -- = Nobelprijs


+ nobelium sub

1 CHIMIA nobelium (element 102)


nobile adj

1 van adel, adellijk, edel
familia -- = adellijke familie
titulo -- = adellijke titel
esser de nascentia -- = van adellijke geboorte zijn
facer -- = in de adelstand verheffen
2 nobel, verheven, edel
stilo -- = verheven stijl
tractos -- = edele gelaatstrekken
indignation -- = edele verontwaardiging
aspiration(es)/ambition -- = edel streven
3 gas -- = edelgas


nobile sub

1 adellijk persoon, edelman
un -- impecuniose = een kale jonker
2 HISTORIA nobel (munt)


nobiliari adj

1 van de adel, adellijk
casta -- = adelstand
titulo -- = adellijke titel
orgolio -- = adeltrots


+ nobiliario sub

1 adelboek


nobilitate sub

1 adeldom, verhevenheid, voortreffelijkheid
2 adel (personen), adelstand
-- rural = landadel
privilegios del -- = voorrechten van de adel


noblesse oblige FRANCESE

1 noblesse oblige, adeldom verplicht


nocente adj

1 schadelijk, nadelig


nocer(a) v

1 schaden, schadelijk zijn, benadelen
iste rumores noce a nostre reputation = die geruchten tasten onze goede naam aan
-- a un persona/un cosa = iemand/iets benadelen
-- a su sanitate = zijn gezondheid benadelen
tu te noce a te mesme/ipse = je hebt je er zelf mee
tentar non noce = baat het niet, het schaadt ook niet


+ nociceptive adj

1 BIOLOGIA nociceptief
reflexos -- = nociceptieve reflexen


+ nociceptor sub

1 BIOLOGIA nociceptor


nocive adj

1 schadelijk, nadelig
residuos -- = schadelijke afvalstoffen
insectos -- = schadelijke insekten
gases -- = schadelijke gassen
influentias -- = schadelijke invloeden
fumar es -- pro le sanitate = roken is schadelijk voor de gezondheid


+ nocivitate sub

1 schadelijkheid. nociviteit
-- de un substantia = schadelijkheid van een stof
-- de un doctrina = schadelijkheid van een leer


noctambule adj

1 die slaapwandelt
2 die nachtbraakt


noctambulismo sub

1 slaapwandelen
2 nachtbraken


+ noctambulo sub

1 slaapwandelaar
2 nachtmens, nachtbraker


noctata sub

1 nacht, een nacht lang (tijdsverloop van een nacht)


nocte sub

1 nacht
heri -- = gisternacht
-- e jorno, jorno e -- = dag en nacht
-- de hiberno = winternacht
-- polar = poolnacht
-- tempestuose = stormnacht
durante le --, de -- = 's nachts
iste -- = vannacht
-- de Natal = kerstnacht
asylo de -- = nachtasiel/verblijf
servicio de -- = nachtdienst
servicio de vigilantia/surveliantia de -- = nachtveiligheidsdienst
-- nigre = pikdonkere nacht
passar le -- = de nacht doorbrengen, overnachten, slapen
bon --! = goede nacht!, welterusten!
volo de -- = nachtvlucht
vaso de -- = po
bonetto de -- = slaapmuts
veste de -- = nachtgewaad
camisa de -- = nachthemd
vestimentos de -- = nachtgoed
crema de -- = nachtcrème
animal de -- = nachtdier
ave de -- = nachtvogel
papilion de -- = nachtvlinder
cavia de -- = nachthok
exercitio de -- = nachtoefening
equipa de -- = nachtploeg
tarifa de -- = nachttarief
licentia de -- = nachtvergunning
session de -- = nachtzitting
traino de -- = nachttrein
travalio/labor de -- = nachtarbeid
allogio pro le -- = slaapplaats
tabula de -- = nachtkastje
representation de -- = nachtvoorstelling
vigilator/guardiano de -- = nachtwaker
infirmera de -- = nachtverpleegster
viagiator de -- = nachtreiziger
viage de -- = nachtreis
sentinella de -- = nachtschildwacht
guarda de -- = 1 nachtwaker, 2 nachtwacht
in le obscuritate del -- = in het nachtelijk duister
al approche {sj} del -- = bij het vallen van de nacht
il se face -- = het schemert


+ noctiflor adj

1 's nachts bloeiend
planta -- = nachtbloeier


+ noctiluca sub

1 ZOOLOGIA
-- miliar = zeevonk


+ noctiluce adj

1 ZOOLOGIA lichtgevend, glim...
animal -- = lichtgevend dier


noctivage adj

1 's nachts bij de weg zwervend, nachtbrakend


+ noctuella sub

1 ZOOLOGIA uil (vlinder)


noctula sub

1 ZOOLOGIA rosse vleermuis


nocturne adj

1 nacht..., nachtelijk
ave -- = nachtvogel
animal -- = nachtdier
papilion -- = nachtvlinder
flor -- = nachtbloem
vita -- = nachtleven
volo -- = nachtvlucht
reposo -- = nachtrust
missa -- = nachtmis
schola -- = avondschool
café (F) -- = nachtcafé
club (A) -- = nachtclub
servicio -- = nachtdienst
servicio de vigilantia -- = nachtveiligheidsdienst
frescor -- = nachtkoelte
aere -- = nachtlucht
traino -- = nachttrein
viage -- = nachtreis
reunion -- = nachtvergadering
temperatura -- = nachttemperatuur
gelo -- = nachtvorst
session -- = nachtzitting
guardiano -- = nachtwaker
guarda -- = 1 nachtwacht (groep), 2 nachtwacht (persoon), nachtwaker
travalio/labor -- = nachtwerk
representation -- = nachtvoorstelling
attacco -- = nachtaanval
chassator {sj} -- = nachtjager
nave -- = nachtboot
cabaret (F) -- = nachtcabaret
tarifa -- = nachttarief


nocturno sub

1 MUSICA nocturne
2 ECCLESIA nocturne


nocue adj

1 schadelijk, nadelig


+ nocuitate sub

1 MEDICINA schadelijkheid, nadeligheid


+ nodal adj

1 (anque MEDICINA) knoop..., nodaal
ASTRONOMIA, PHYSICA
linea -- = knooplijn
puncto -- = knooppunt


nodar v

1 knopen, strikken, binden, vastknopen, dichtknopen
-- un cravata = een das knopen


+ nodicaule adj

1 BOTANICA met geknobbelde stengels of twijgen


+ nodiflor adj

1 BOTANICA met bloemen op de knoppen, knoopbloemig


nodo sub

1 knoop (in touw)
-- platte = platte knoop
-- inextricabile = onontwarbare knoop
-- gordian = gordiaanse knoop
facer un -- = een knoop leggen
disfacer un -- = een knoop losmaken
attachar {sj} duo cordas per un -- = twee touwen aan elkaar knopen
haber un -- in le gurgite/gorga = een brok in de keel hebben
(capillos inrolate in) -- = (haar)knot(je)
2 strik, lint
-- papilion = vlinderstrikje
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES knoop (zeemijl per uur)
4 knoest (in hout), kwast, noest
5 kernpunt, hoofdzaak
vos es al -- del problema = U raakt de kern van het probleem
6 kronkel, kronkeling
-- de viperas = adderkluwen
7 lus
8 ASTRONOMIA knoop
-- ascendente = klimmende knoop
-- descendente = dalende knoop
9 knooppunt, kruispunt
-- ferroviari = knooppunt van spoorwegen
10 knokkel
-- del digito = vingergewricht, knokkel
11 MEDICINA zenuwknoop
-- sinusal = sinusknoop
12 BOTANICA (gelid)knoop
13 PHYSICA ventres/antinodos e --s de un unda = buiken en knopen van een golf
-- de vibration = trillingsknoop


nodose adj

1 knoestig, kwastig, knobbelig
baston -- = knoestige stok
arthritis/gutta -- = knobbeljicht


nodositate sub

1 knoestigheid, kwasterigheid, knobbeligheid
2 MEDICINA knobbel, nodus


nodular adj

1 knobbelachtig, knobbelig, knobbel..., knoesterig, knopig, nodulair


nodulo sub

1 MEDICINA knobbeltje, verdikking, opzwelling, nodulus
-- in le pectore = knobbeltje in de borst
2 GEOLOGIA klomp, kluit
--s de manganese = mangaanknollen


+ nodulose adj

1 knobbel(acht)ig, knoesterig, knopig, nodulair, knobbel...


Noe sub n pr

1 Noach
arca de -- = ark van Noach


+ noema sub

1 PHILOSOPHIA noëma (denkbeeld, voorstelling)


+ noematic adj

1 PHILOSOPHIA noëmatisch, noëma...


+ noesis sub

1 PHILOSOPHIA noësis (denkproces)


+ noetic adj

1 PHILOSOPHIA noëtisch


+ noetica sub

1 PHILOSOPHIA theorie van het denken, noëtica, kenleer


+ nolens volens LATINO

1 nolens volens, goed- of kwaadschiks, tegen wil en dank


nolente adj

1 met tegenzin


nolente adv

1 tegen zijn wil


+ noli me tangere sub LATINO

1 noli me tangere, raak mij niet aan
2 HISTORIA huidzweer


+ noma sub

1 MEDICINA noma, waterkanker


nomade adj

1 nomadisch, nomaden..., zwervend, rondtrekkend
vita -- = nomadenleven, nomadenbestaan
populo -- = nomadenvolk
population -- = nomadenbevolking
tribo -- = nomadenstam


nomade sub

1 nomade
le --s del deserto = de nomaden van de woestijn
2 iemand zonder vaste verblijfplaats, zwerver


nomadismo sub

1 nomandenbestaan, zwervend leven, nomadisme


+ noman's land sub ANGLESE

1 niemandsland


nomenclar v

1 de naamlijst opstellen van, de nomenclatuur maken van


nomenclator sub

1 HISTORIA ROMAN nomenclator
2 naamlijstmaker, naamgever


nomenclatura sub

1 naamregister, naamlijst, terminologie, nomenclatuur
-- botanic = botanische nomenclatuur
BIOLOGIA -- binominal = binominale nomenclatuur
-- chimic = chemische nomenclatuur
-- systematic = systematische nomenclatuur


nomic adj

1 gebruikelijk, gangbaar, nomisch
orthographia -- = gangbare spelling


nominal adj

1 van de naam, naam...
error -- = naamsverwisseling
lista -- = naamlijst
facer le appello -- = de namen aflezen/oplezen
votar per appello -- = hoofdelijk stemmen
votation/voto per appello -- = hoofdelijke stemming
2 in naam (alléén), niet echt
3 ECONOMIA, TECHNICA, PSYCHOLOGIA etc., nominaal
valor -- = nominale waarde
capital -- = nominaal kapitaal
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamwoord..., naamwoordelijk
predicato -- = naamwoordelijk gezegde
parte -- del predicato = naamwoordelijk deel van het gezegde


nominalismo sub

1 PHILOSOPHIA nominalisme
-- medieval de Occam = middeleeuws nominalisme van Oc-cam
-- scientific = wetenschappelijk nominalis-me


nominalista sub

1 PHILOSOPHIA nominalist


+ nominalista adj

1 PHILOSOPHIA nominalistisch
doctrina -- = nominalistische leer


+ nominalistic adj

1 PHILOSOPHIA nominalistisch
doctrina -- = nominalistische leer


nominar v

1 noemen, een naam geven aan, de naam noemen van
-- explicitemente = met name noemen
2 benoemen
-- un persona a/in un posto fixe = iemand vast benoemen
-- un persona director = iemand tot directeur benoemen


nomination sub

1 het noemen, het geven van namen, naamgeving
2 benoeming
acto de -- = akte van benoeming
-- provisional = voorlopige aanstelling
-- definitive = vaste aanstelling


nominative adj

1 de namen bevattend
lista -- del electores = naamlijst van de kiezers
designar/mentionar nominativemente = bij name noemen
2 op naam
action/titulo -- = aandeel op naam
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA nominatief


+ nominativitate sub

1 het nominatief zijn


nominativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA nominatief, eerste naamval


nominator sub

1 noemer, naamgever, benoemer


nomine sub

1 naam
in -- de = in naam van, namens
in -- del rege = in naam des konings
in -- del lege = in naam der wet
in -- de Deo = in godsnaam
a -- de = op naam van
in mi -- = uit mijn naam
sin -- = naamloos
-- de familia = familienaam, achternaam
-- baptismal/de baptismo = doopnaam, voornaam
-- de persona = persoonsnaam
-- de animal = dierennaam
-- de planta = plantennaam
-- de caressa = koosnaam
-- commercial = handelsnaam, firmanaam
-- proprie = eigennaam
-- de loco = plaatsnaam
-- hypocoristic = streelnaam, vleinaam
-- collective = verzamelnaam
-- fingite/fictive = gefingeerde naam
-- injuriose = scheldnaam
cambio/cambiamento de -- = naamsverandering
confusion de --s = naamsverwisseling
non mentionar --s = geen namen noemen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamwoord
-- substantive = zelfstandig naamwoord
-- numeral = telwoord


+ nomismo sub

1 nomisme


nomocratia sub

1 nomocratie


+ nomogramma sub

1 MATHEMATICA nomogram, abacus


+ nomographia sub

1 MATHEMATICA nomografie


+ nomographic adj

1 MATHEMATICA nomografisch


+ nomographo sub

1 MATHEMATICA nomograaf


nomologia sub

1 nomologie, studie van de wetten


+ nomologic adj

1 nomologisch


+ nomothetic adj

1 HISTORIA nomothetisch, wetgevend


+ nomotheto sub

1 HISTORIA wetgever, wettensteller, nomotheet


non adv

1 niet, geen
io -- pote venir = ik kan niet komen
io spera que -- = ik hoop van niet
proque --? = waarom niet?
-- del toto = in het geheel niet, totaal niet
si -- = 1 zo niet, anders, 2 behalve, anders
2 neen!


+ non sub

1 (het) nee
un -- categoric/inconditional = een onvoorwaardelijk nee


+ non-activitate sub

1 non-activiteit


nonagenari adj

1 negentigjarig


+ nonagenario sub

1 negentigjarige (tussen 90 e 99 jaren oud)


+ nonagesime num ord

1 negentigste


non-aggression sub

1 non-agressie
pacto de -- = niet-aanvalsverdrag, non-agressiepact


+ nonagono sub

1 MATHEMATICA negenhoek


+ nonagria sub

1 (vlindersoort) rietuil


+ non-alineamento sub

1 POLITICA niet-gebondenheid


+ non-alineate adj

1 niet-gebonden
statos/paises -- = niet-gebonden landen


+ non-aquose adj

1 niet-waterig
solution -- = niet-waterige oplossing


nonas sub pl

1 HISTORIA ROMAN nonas (negende dag voor de idus)
2 ECCLESIA dienst ter 9-de ure


+ non-belligerente adj

1 niet-oorlogvoerend, non-belligerent
pais -- = niet-oorlogvoerend land


+ non-belligerente sub

1 niet-oorlogvoerende, non-belligerent


+ non-belligerentia sub

1 non-belligerentie


nonchalance sub FRANCESE

1 nonchalance, onverschilligheid, achteloosheid, zorgeloosheid


nonchalant adj FRANCESE

1 nonchalant, onverschillig, achteloos, zorgeloos


+ non-combattente sub

1 niet-strijder, non-combattant


+ non-combattente adj

1 niet-strijdend


+ non-commutativitate sub

1 non-commutativiteit


+ non-comparition sub

1 JURIDIC het niet-verschijnen, non-comparitie


+ non-conformismo sub

1 non-conformisme


non-conformista sub

1 non-conformist
un -- intransigente = een onverzettelijke non-conformist


+ non-conformista adj

1 non-conformistisch
intellectual -- = non-conformistische intellectueel
spirito -- = non-conformistische geest
attitude -- = non-conformistische houding
doctrina -- = non-conformistische leer


+ non-conformistic adj

1 Vide: non-conformista


non-conformitate sub

1 niet-overeenstemming, gebrek aan overeenstemming, non-conformiteit


+ non-constructive adj

1 niet-constructief
definition -- = niet-constructieve definitie


+ non-contradiction sub

1 niet-tegenstrijdigheid
-- absolute = absolute niet-tegenstrijdigheid


+ non-cooperation sub

1 het niet-meewerken, non-coöperatie


+ non-degradabile adj

1 niet (chemisch) afbreekbaar


+ non-dimensional adj

1 dimensieloos


+ non-discrimination sub

1 POLITICA niet-discriminatie


+ non-dissemination sub

1 niet-verspreiding, niet-proliferatie
le -- de armas nuclear = de niet-verspreiding van kernwapens


none numord

1 negende
le -- parte = het negende (deel)
le -- Symphonia de Beethoven = de Negende Symfonie van Beethoven
Ludovico None = Lodewijk de Negende


+ nonetto sub

1 nonet


non-euclidian adj

1 MATHEMATICA niet-euclidisch


+ non-execution sub

1 JURIDIC niet-nakoming, niet-uitvoering
in caso de -- = bij wanprestatie


non-existente adj

1 niet-bestaand


+ non-existentia sub

1 niet-bestaan


+ non-exoperante sub

1 werkwillige


+ non-ferree adj

1 Vide: non-ferrose


+ non-ferrose adj

1 niet ijzerhoudend, non-ferro...


+ non-fiction sub

1 non-fiction


+ non-figurative adj

1 non-figuratief, afiguratief, abstract
arte -- = non-figuratieve kunst
pictura -- = non-figuratieve/abstracte schilderkunst
pictor -- = non-figuratieve/abstracte schilder


+ non-fumator sub

1 niet-roker
compartimento pro/de --es = niet-rokencoupé


+ non-ingerentia sub

1 POLITICA niet-imenging


non-initiato sub

1 niet-ingewijde


+ non-intervention sub

1 POLITICA niet-interventie
politica de -- =
non-interventiepolitiek


+ non-interventionista sub

1 POLITICA voorstander van
non-interventie


+ non-interventionista adj

1 non-interventie...
attitude -- = houding van non-interventie
politica -- = non-interventiepolitiek


+ nonius sub

1 nonius


+ non-lethal adj

1 niet-dodelijk


+ non-linear adj

1 MATHEMATICA niet-lineair


non-me-oblida sub

1 BOTANICA vergeetmijnietje


nonne? interj

1 is 't niet?, niet waar?, hè
isto non es compulsori, --? = het is niet verplicht, nietwaar?


+ non-negative adj

1 niet-negatief
forma -- = niet-negatieve vorm
matrice -- = niet-negatieve matrix


nono sub

1 negende deel


nonobstante adv

1 desondanks, echter


nonobstante prep

1 niettegenstaande, in weerwil van, ondanks


+ non-pagamento sub

1 het niet-betalen
in caso de -- = bij wanbetaling


non plus ultra sub LATINO

1 non plus ultra, verder (kan men) niet, het hoogste niveau
le -- del technica = het non plus ultra van de techniek
le -- del precision = het non plus ultra van precisie
le -- del incompetentia = het non plus ultra van incompetentie


+ non-positive adj

1 niet-positief
forma -- = niet-positieve vorm
matrice -- = niet-positive matrix


+ non-proliferation sub

1 POLITICA non-proliferatie
tractato de -- = non-proliferatieverdrag


+ non-recognition sub

1 het niet erkenen


+ non-residente adj

1 niet-ingezetene zijnde


+ non-residente sub

1 niet-ingezetene


+ non-retorno sub

1 puncto de -- = "point of no return"


+ non-salariato sub

1 niet-loontrekkende


nonsenso sub

1 nonsens, onzin, mallepraat
mer -- = pure onzin


+ non-spheric adj

1 niet-sferisch


+ non-stop adj

1 non-stop, ononderbroken, onafgebroken
concerto -- = non-stop muziekprogramma
volo -- = non-stopvlucht, vlucht zonder tussenlanding(en)


+ non-taxabile adj

1 onschatbaar


nonuplar v

1 met negen vermenigvuldigen, vernegenvoudigen


nonuple adj

1 negenvoudig


+ nonuplo sub

1 negenvoud


+ non-verbal adj

1 non-verbaal
communication -- = non-verbale communicatie


+ non-viabile adj

1 niet levensvatbaar


+ non-violente adj

1 geweldloos
resistentia -- = geweldloos verzet
marcha {sj} de protestation -- = geweldloze protestmars


+ non-violentia sub

1 geweldloosheid


+ nopal sub

1 BOTANICA nopal(cactus)


+ noradrenalina sub

1 noradrenalina


+ norbertino sub

1 RELIGION Norbertijn


nord sub

1 noorden
ir al -- = noordwaarts gaan
vento del -- = noordenwind
-- magnetic = magnetisch noorden
polo -- = noordpool
Capo Nord = Noordkaap
Mar del Nord = Noordzee
America del Nord = Noord-Amerika
Africa del Nord = Noord-Afrika
Beveland del Nord = Noord-Beveland
le -- de Overijssel = de kop van Overijssel


+ nord adj

1 noordelijk, noord...


+ nord-african adj

1 Noordafrikaans


+ nord-africano sub

1 Noordafrikaan


+ nord-american adj

1 Noordamerikaans


+ nord-americano sub

1 Noordamerikaan


+ nord-corean adj

1 Noordkoreaans


+ nord-coreano sub

1 Noordkoreaan


nord-est sub

1 noordoosten
nord-nord-est = noord-noord-oost


+ nord-europee adj

1 Noordeuropees


+ nord-europeo sub

1 Noordeuropeaan


nordic adj

1 noords, noordelijk
populos -- = noordse volken
mythologia -- = noordse mythologie


+ nord-vietnamese sub

1 Noord-Vietnamees


+ nord-vietnamese adj

1 Noord-Vietnamees


nord-west sub

1 noordwesten
nord-nord-west = noord-noord-west


+ noria sub

1 noria, emmerladder, jakobsladder


+ noric adj

1 Norisch
Alpes -- = Norische Alpen


norma sub

1 norm, regel, maatstaf, standaard
-- de productivitate = produktiviteitsnorm
--s de fabrication = fabricagenormen
--s in vigor = heersende normen
-- de vita = levensnorm
-- de conducta/de comportamento = gedragsnorm
-- juridic = rechtsnorm
-- linguistic = taalnorm
-- ethic = ethische norm
-- de tempore = tijdnorm
-- de judicio/judicamento = beoordelingsnorm/maatstaf
senso del -- = normbesef
systema de --s = normenstelsel
applicar un -- = een criterium aanleggen
deviar del -- = van de norm afwijken
fixar un -- = een norm vaststellen
acceptar como -- = als norm aanvaarden
valer como --, esser considerate como -- = als norm gelden


normal adj

1 normaal, gewoon, natuurlijk, regelmatig
die -- de labor/travalio = normale arbeidsdag
ir toto normalmente = normaal verlopen
2 MATHEMATICA loodrecht (staand op raaklijn of rakend vlak)
linea -- = loodlijn, normaal
plano -- = loodrecht vlak, normaalvlak
3 CHIMIA normaal...
solution -- = normaaloplossing


normal sub

1 GEOMETRIA normaal, loodlijn


+ normalisabile adj

1 normaliseerbaar
function -- = normeerbare functie
nucleo -- = normeerbare kern


normalisar v

1 normaliseren


+ normalisation sub

1 normalisatie
factor de -- = normalisatiefactor
-- del relationes diplomatic = normalisatie van de diplomatieke betrekkingen


+ normalisator sub

1 normalisator


normalitate sub

1 het normaal zijn, normale toestand
2 CHIMIA normaliteit


+ normande adj

1 Normandisch
costa -- = Normandische kust
insulas -- = Normandische eilanden, Kanaaleilanden
conquesta -- = Normandische verovering


Normandia sub n pr

1 Normandië


+ normandisar v

1 Normandisch maken


+ normando sub

1 Normandiër


normanne adj

1 Normandisch
costa -- = Normandische kust
conquesta -- = Normandische verovering
Insulas -- = Normandische eilanden, Kanaaleilanden


normanno sub

1 Noorman
2 Normandiër


normar v

1 aan een norm aanpassen, normaliseren


normative adj

1 normatief
valor -- = normatieve waarde
criterios -- = normatieve criteria
principios -- = normatieve principes
moral -- = normatieve moraal
scientias -- = normatieve wetenschappen
linguistica -- = normatieve taalkunde
grammatica -- = normatieve grammatica


+ normativitate sub

1 het normatief zijn, normativiteit
-- de un principio = normativiteit van een principe


+ normographo sub

1 normograaf


+ norton adj

1 norton
puteo -- = nortonput
pumpa -- = nortonpomp
tubo -- = nortonbuis


Norvega sub n pr

1 Noorwegen


+ Norvegia sub n pr

1 Noorwegen


norvegian adj

1 Noors, Noorweegs


norvegiano sub

1 Noor
2 Noors (taal)


nos

1 pron pers wij, ons
2 pron recip ons


+ nosocomial adj

1 nosocomiaal, ziekenhuis...
infection -- = in het ziekenhuis opgelopen infectie


+ nosographia sub

1 MEDICINA nosografie, beschrijving der ziekten


+ nosographic adj

1 MEDICINA nosografisch


+ nosologia sub

1 MEDICINA nosologie, ziektenleer


+ nosologic adj

1 MEDICINA nosologisch


+ nosophobe adj

1 MEDICINA nosofoob


+ nosophobia sub

1 MEDICINA nosofobie, ziektevrees


nostalgia sub

1 nostalgie, heimwee


nostalgic adj

1 nostalgisch, vol heimwee, vol verlangen
canto -- = nostalgisch lied
moda -- = nostalgische mode
reguardo -- = nostalgische blik
pensatas/pensamentos -- = nostalgische gedachten


+ nostoc sub

1 (soort blauwwier) nostoc


nostre

1 pron poss pron adjec ons, onze
-- bicyclettas = onze fietsen
2 pron poss (het/de) onze
lor bicyclettas e le nostres = hun fietsen en de onze


nota sub

1 aantekening, notitie
prender -- de = nota nemen van
prender --s = aantekeningen maken
tener -- de = aantekening houden van
bloco de --s = notitieblok
carnet (F)/libretto de --s = aanteken/notitieboekje
quaderno de --s = aantekenschrift
poner un -- critic a un cosa = ergens een kritische noot plaatsen
transcriber/recopiar --s = aantekeningen uitschrijven
2 annotatie, (voet)noot, aantekening
-- explicative = verklarende noot/aantekening
-- marginal = kanttekening
-- al pede del pagina = voetnoot
3 DIPLOMATIA nota, memorandum
-- diplomatic = diplomatieke nota
-- de protesto = protestnota
-- responsive = nota van antwoord
excambio de --s = notawisseling
4 MUSICA noot
-- musical/de musica = muzieknoot
5 INSENIAMENTO cijfer, beoordeling
-- insufficiente = onvoldoende
-- final = eindcijfer
6 rekening, nota
-- del gas = gasrekening
-- del electricitate = stroomrekening
-- de energia = energienota
-- de telephono = telefoonrekening
-- de hotel (F) = hotelrekening
-- de credito = creditnota
7 biljet, briefje
-- bancari/de banca = bankbiljet


+ nota bene LATINO

1 nota bene, let wel


+ notabilato sub

1 de gezamenlijke notabelen


notabile adj

1 opmerkelijk, belangrijk
progresso -- = aanzienlijke vooruitgang
differentia -- = aanzienlijk verschil
2 opmerkelijk, opvallend
3 aanzienlijk, voornaam
persona -- = aanzienlijk persoon, notabel


notabiles sub pl

1 notabelen, aanzienlijken


notabilitate sub

1 gewicht, betekenis, belangrijkheid
2 notabel, prominente figuur, vooraanstaand persoon


notacanthe adj

1 ZOOLOGIA met een stekelrug


notacantho sub

1 notacanthus (vis)


notal adj

1 ZOOLOGIA van de rug, rug...


notar v

1 opschrijven, optekenen, noteren, aantekeningen maken
-- le cursos = de koersen noteren
esser ben notate presso = goed aangeschreven staan bij
2 nota nemen van, bespeuren, waarnemen, opmerken
-- un irritation legier = een lichte ergernis bespeuren
3 (met een teken) aangeven, een (merk)teken zetten bij, aanstrepen


notarial adj

1 notarieel, notaris...
acto -- = notariële akte
archivo -- = notarisarchief
cargas -- = notariskosten
functiones -- = notariële functies
lege -- = wet op het notarisambt


notariato sub

1 notarisambt, notariaat


notario sub

1 notaris
officio/studio de -- = notariskantoor
empleato de -- = notarisklerk
ante un -- = ten overstaan van een notaris


notation sub

1 het opschrijven, het noteren, het optekenen MUSICA, CHIMIA notatie, schrijfwijze
-- musical = notenschrift
-- chimic = chemisch tekenschrift


note adj

1bekend
ben -- = goed aangeschreven, wel bekend
mal -- = slecht aangeschreven, berucht


+ notebook sub ANGLESE

1 COMPUTATOR notebook


notificar v

1 aanzeggen, bekend maken, aankondigen, mededelen
-- judicialmente = gerechtelijk aanzeggen


notification sub

1 aanzegging, bekendmaking, aankondiging, kennisgeving
-- judicial = gerechtelijke aanzegging


+ notificative

1 ter kennisgeving, bij wijze van aanzegging, als notificatie
littera -- = communicatiebrief


notificator sub

1 iemand die aanzegt/bekend maakt/aankondigt/mededeelt


notion sub

1 notie, begrip, idee, besef
-- de tempore =- tijdsbesef
-- fundamental/de base = basisbegrip, grondbegrip
-- abstracte = abstract begrip
-- concrete = concreet begrip
--es relative = betrekkelijke begrippen
--es (general) = grondbeginselen
--es de mathematica = inleiding in de wiskunde
-- philologic = taalbegrip
--es elemental = elementaire beginselen
-- false = wanbegrip
copula de --es = begrippenpaar
non haber -- de un cosa = geen begrip van iets hebben
haber perdite omne -- del tempore = alle besef van tijd kwijt zijn


notional adj

1 behorend bij het begrip/notie
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA notioneel
campo -- = begripsveld


notitia sub

1 bericht, tijding, kennisgeving, nieuws
-- de pressa = persbericht
-- de sensation = sensatiebericht
--s variate = gemengd nieuws
-- biographic = levensbericht
previe/prior -- = voorafgaande kennisgeving
2 korte uiteenzetting, mededeling, handleiding
-- biographic = korte levensbeschrijving
-- necrologic = in memoriam
-- technic = technische instructie (handleiding)
-- explicative/de empleo = bijsluiter


noto sub

1 ZOOLOGIA notum, rug (van insekt)


notochordo sub

1 ZOOLOGIA rudimentaire ruggengraat/ruggenmerg


notonecta sub

1 ZOOLOGIA rugzwemmer, waterwants, bootsmannetje


+ notonectal adj

1 ZOOLOGIA
insecto -- = rugzwemmer


notori adj

1 algemeen bekend, notoir, notoor
mentitor -- = notore leugenaar
bibon/bibulo -- = notore dronkaard


notorietate sub

1 het algemeen bekend zijn, faam, reputatie
-- de un facto = algemeen bekend zijn van een feit
acto de -- = akte van notoriteit


+ nougat sub FRANCESE

1 noga
-- dur = taaie noga
bloco de -- = nogablok
barra/tabletta de -- = nogareep
biscuit de -- = nogakoekje


+ noumenal adj

1 PHILOSOPHIA noumenaal


+ noumeno sub

1 PHILOSOPHIA noumenon


nova sub

1 (nieuws)bericht, tijding
--s = nieuws, nieuwsberichten (anque RADIO, TELEVISION etc.)
--s sportive = sportberichten
bulletin de --s = nieuwsbulletin, nieuws (op RADIO, TELEVISION)
2 ASTRONOMIA nova


noval adj

1 pas ontgonnen (land)


novanta sub num card

1 negentig


+ novantena sub

1 groep van negentig


novantesime num ord

1 negentigste
le -- parte = het negentigste (deel)


novantesimo sub

1 negentigste deel


novar v

1 JURIDIC vernieuwen (contract), noveren


novation sub

1 JURIDIC het vernieuwen (van contract), vernieuwing


+ novator sub

1 vernieuwer


+ Nova Zembla sub n pr

1 Nova Zembla
hibernation a -- = overwintering op Nova Zembla


nove adj

1 nieuw (vroeger niet bestaand), nieuw (ongebruikt), pas verschenen
anno -- = nieuwjaar
message de anno -- = nieuwjaarsboodschap
vigilio de anno -- = Oudejaarsavond
-- luna, luna -- = nieuwe maan
urbe -- = moderne/pas gebouwde stad
libro -- = nieuw/pas verschenen boek
vino -- = nieuwe wijn
-- mundo = Nieuwe Wereld
Nove Testamento = Nieuwe Testament
de -- = opnieuw, weer
facer de -- = overdoen
usque a -- aviso = tot nader order
-- venito = nieuwkomer
-- ramo = uitloper, scheut
ille es -- hic = hij is hier nieuw
nihil -- sub le sol = niets nieuws onder de zon
esque isto es alco --? = is dat iets nieuws?


Nove-Caledonia sub n pr

1 Nieuw-Caledonië


NoveGuinea sub n pr

1 Nieuw Guinea


novella sub

1 novelle, kort verhaal
collection de --s = novellenbundel
2 DERECTO ROMAN, JURIDIC novelle


novelle adj

1 nieuw, onbekend, ongekend


novellista sub

1 novellist


novellitate sub

1 nieuwheid, nieuwigheid, nieuws, iets onbekends


+ novem sub num card

1 negen
Ludovico Novem = Lodewijk de Negende
MATHEMATICA circulo de -- punctos = negenpuntscirkel, cirkel van Feuerbach
proba/prova del -- = negenproef


novembre sub

1 november


+ novemlobate adj

1 negenlobbig


+ novemnervate adj

1 BOTANICA negennervig


novena sub

1 ECCLESIA noveen, novene


Nove Orleans sub n pr

1 New Orleans


novesime num ord

1 negende
le -- parte = het negende (deel)


novesimo sub

1 negende deel


NoveYork sub n pr

1 New York


Nove Zelanda sub n pr

1 Nieuw Zeeland


+ Nove Zelanda sub n pr

1 Nieuw Zeeland


Novial sub

1 Novial (taal van Jespersen)


novialista sub

1 novialist, aanhanger van Novial


+ novicia sub

1 ECCLESIA novice, kloosterlinge in de proeftijd
2 beginnelinge, nieuwelinge


noviciato sub

1 ECCLESIA noviciaat, proeftijd van kloosterling
2 FIGURATE proeftijd, leertijd


novicio sub

1 ECCLESIA novice, kloosterling in de proeftijd
maestro del --s = novicenmeester
maestra del novicias = novicenmeesteres
2 beginneling, beginner, nieuweling, groentje


+ novilunar adj

1 van de nieuwe maan


novilunio sub

1 nieuwe maan


novitate sub

1 nieuwheid, nieuwe, nieuwigheid, nieuws, iets onbekends
le -- de un methodo = het nieuwe van een methode
le ultime -- = het nieuwste snufje
le attraction del -- ha disparite = het nieuwe is eraf
2 nieuw artikel, pas verschenen boek, mode-artikel, etc.
-- de moda = modesnufje


+ novo

1de -- = opnieuw, weer


+ novocaina sub

1 PHARMACIA novocaïne


nuance sub FRANCESE

1 nuance, schakering
--s imperceptibile = onmerkbare nuances
-- de color = kleurnuance
-- de ironia = vleugje ironie
-- conceptual = begripsnuance
-- de lumine/de luce = lichtschakering


+ nuanciar v

1 nuanceren


nube sub

1 wolk
-- de pluvia = regenwolk
-- de nive = sneeuwwolk
-- de grandines = hagelwolk
-- de fumo = rookwolk
-- de gas = gaswolk
-- de pulvere = stofwolk
-- de saltatores = wolk sprinkhanen
-- electronic = elektronenwolk
-- toxic = gifwolk
-- artificial = rookgordijn
--s superior = hoge wolken
--s medie = middelbare wolken
--s inferior/basse = lage wolken, laaghangende bewolking
--s cosmic = kosmische wolken
formation de --s = wolkenformatie
cortina de --s = wolkengordijn
strato de --s = wolkenlaag/dek
esser in le --s = in de wolken zijn, in hogere sferen zijn
elevar un persona al --s = iemand hemelhoog verheffen


Nubia sub n pr

1 Nubië


+ nubian adj

1 Nubisch


+ nubiano sub

1 Nubiër


nubie adj

1 Nubisch


nubifere adj

1 wolken dragend, wolken brengend


nubile adj

1 huwbaar
etate -- = huwbaarheid


nubilitate sub

1 huwbaarheid
2 huwbare leeftijd


nubilo sub

1 donderwolk, onweerswolk


nubilose adj

1 bewolkt, bedekt met wolken


+ nubilositate sub

1 bewolktheid, bewolking


nubio sub

1 Nubiër


+ nuca sub

1 nek
rigiditate del -- = nekstijfheid
tiro al -- = nekschot
rumper le -- = de nek breken
torquer le -- = de nek omdraaien
rasar le -- = de nek uitscheren


+ nucal adj

1 ANATOMIA van de nek, nek...


nuce sub

1 BOTANICA noot, (in 't bijzonder) walnoot
-- de coco = kokosnoot
-- de palma = palmpit
-- de galla = galnoot
-- vomic = braaknoot
concha de -- = notedop
-- muscate = 1 muskaatnoot, 2 notemuskaat
-- vacue = loze noot
ligno de -- = notehout


+ nucello sub

1 BOTANICA zaadknopkern, nucellus


+ nuciero sub

1 BOTANICA (wal)notenboom
ligno de -- = notehout
bosco de --s = notebomenbos


+ nucifere adj

1 BOTANICA noten of daarop gelijkende vruchten voortbrengend, nootdragend


nuciforme adj

1 nootvormig


nucleal adj

1 nucleair


nuclear v

1 de kern vormen
2 tot kern maken


nuclear adj

1 PHYSICA kern..., nucleair, atoom...
bomba -- = kernbom, atoombom
chimia -- = kernchemie
energia -- = kernenergie, atoomenergie
fission -- = kernsplitsing, atoomsplitsing
fusion -- = kernfusie
interaction -- = kernwisselwerking
physica -- = kernfysica, atoomfysica
reaction -- = kernreactie, atoomreactie
fortia -- = kernkracht, atoomkracht
theoria -- = atoomtheorie
reactor/pila -- = kernreactor, atoomreactor, atoomzuil
central -- = atoomcentrale
structura -- = kernstructuur, atoomstructuur
particula -- = kerndeeltje
BIOLOGIA partition -- = kerndeling
residuos -- = kern/atoomafval
carga -- = kernlading
proba/prova/essayo -- = kernproef
parapluvia -- = atoomparaplu
explosion -- = kernontploffing
capite/testa -- = atoomkop
armamento -- = kernbewapening
disarmamento -- = kernontwapening
pacifismo -- = atoompacifisme
guerra -- = kernoorlog, atoomoorlog
attacco -- = atoomaanval
arma -- = kernwapen
missile -- = kernraket
combustibile -- = kernbrandstof
parapluvia -- = atoomparaplu
disastro/catastrophe -- = kernramp
rejectar responsabilitates -- = kerntaken afstoten
propulsion -- = kernaandrijving
menacia -- = atoomdreiging
potentia -- = kernmogendheid
pacto -- = kernverdrag
recerca/investigation -- = kernonderzoek
centro de recercas -- = atoomcentrum
2 BIOLOGIA (cel)kern...
membrana -- = kernmembraan


+ nuclease sub

1 BIOCHIMIA nuclease


+ nucleato sub

1 CHIMIA nucleaat (zout van nucleïnezuur)


+ nucleic adj

1 BIOCHIMIA
acido -- = nucleïnezuur


+ nucleido sub

1 PHYSICA nucleido, nuclido


+ nucleiforme adj

1 kernvormig


nucleina sub

1 CHIMIA nucleïne, nucleoptroteïne


nucleo sub

1 kern, pit, steen
-- de pruna = pruimepit
-- de ceresia = kersepit
apparato a extirpar le --s = kersenontpitmachine
2 BIOLOGIA, ASTRONOMIA etc., nucleus, kern
-- terrestre/del terra = aardkern
-- urban = stadskern
-- de population = bevolkingskern
-- de un magnete = magneetkern
-- de condensation = condensatiekern
-- de crystallisation = kristallisatiekern
BIOLOGIA -- generative = generatieve kern
BIOLOGIA partition/division del -- = kerndeling
FIGURATE -- de veritate = kern van waarheid


+ nucleolar adj

1 BIOLOGIA nucleolair, mbt de nucleolus


+ nucleolina sub

1 nucleoline


nucleolo sub

1 BIOLOGIA kernlichaampje, nucleolus


+ nucleolyse (-ysis) sub

1 MEDICINA nucleolyse, kerndestructie


+ nucleoma sub

1 nucleoom


+ nucleon sub

1 PHYSICA nucleon, kerndeeltje


+ nucleonic adj

1 PHYSICA mbt een nucleon
2 PHYSICA mbt de nucleonica


+ nucleonica sub

1 PHYSICA nucleonica, kernenergietechniek


+ nucleophile adj

1 CHIMIA nucleofiel


nucleophilo sub

1 CHIMIA nucleofiel


+ nucleoplasma sub

1 nucleoplasma


+ nucleoplasmic adj

1 nucleoplasma...


+ nucleoproteina sub

1 BIOCHIMIA nucleoproteïne, nucleïne


+ nucleosido sub

1 BIOCHIMIA nucleoside


+ nucleotidic adj

1 BIOCHIMIA nucleotide...


+ nucleotido sub

1 BIOCHIMIA nucleotide


+ nucleotoxic adj

1 nucleotoxisch


+ nuclido sub

1 nuclide


+ nuda sub

1 ARTE (vrouwelijk) naakt
-- photographic = naaktfoto
photographia de --(s) = naaktfotografie
photo(graphia) de un -- = naaktfoto
photographo de --s = naaktfotograaf
pictor de --s = naaktschilder
pinger --s = naakten schilderen
scena con --s = naaktscène


nude adj

1 naakt, bloot, kaal, onbedekt
arbore -- = kale boom
cranio -- = kale schedel, kale kop
pedes -- = blote voeten
muro -- = kale muur
spada -- = blank zwaard
molluscos -- = weekdieren zonder schaal
limaces -- = naaktslakken
parietes -- = naakte muren
roccas -- = naakte rotsen
factos -- = naakte feiten
cavallo a dorso -- = ongezadeld paard
le veritate -- = de naakte waarheid
mitter a -- = blootleggen
a capite/testa -- = blootshoofds
-- usque al cinctura = halfnaakt
a oculo -- = met het blote oog
a pedes -- = blootsvoets
ir -- = naakt rondlopen


+ nudicaule adj

1 BOTANICA met naakte/bladerloze stengel


+ nudiflor adj

1 BOTANICA naaktbloemig
jasmin -- = winterjasmijn


+ nudiglume adj

1 BOTANICA met naakte (onbehaarde) kafjes


nudismo sub

1 nudisme


+ nudispiculate adj

1 BOTANICA met kale aartjes


nudista sub

1 nudist
campo de/pro --s = nudistenkamp
camping de/pro --s = nudistencamping
plagia de/pro --s = naaktstrand


+ nudista adj

1 nudistisch
natation -- = naaktzwemmen


nuditate sub

1 naaktheid, kaalheid
coperir/velar su -- = zijn naaktheid bedekken/verhullen
le miseria in tote su -- = de ellende in al haar naaktheid


+ nudo sub

1 ARTE (mannelijk) naakt
-- photographic = naaktfoto
photographia de --(s) = naaktfotografie
photo(graphia) de un -- = naaktfoto
photographo de --s = naaktfotograaf
pictor de --s = naaktschilder
scena con --s = naaktscène


+ nudophobia sub

1 nudofobie, naaktvrees


nulle indef pron adj

1 geen, geen enkel
illa non ha -- gratia = zij mist alle gratie
-- e sin valor = nul en generlei waarde
de -- maniera = op geen enkele wijze


nulle adj

1 nietig, waardeloos, ongeldig
bulletin de voto -- = ongeldig stembiljet
esser -- = ongeldig zijn
declarar -- = ongeldig verklaren
2 MATHEMATICA nul...
curva -- = nulkromme
matrice -- = nulmatrix
spatio -- = nulruimte
tensor -- = nultensor
transformation -- = nultransformatie
vector -- = nulvector
3 SPORT

partita/match (A) -- = gelijk spel

nullemente adv

1 geenszins, helemaal niet


nullificar v

1 nietig verklaren, ongeldig verklaren
su dimission ha essite nullificate = zijn ontslag is ongeldig (verklaard)
2 opheffen, tenietdoen


nullification sub

1 nietigverklaring, ongeldigverklaring
-- formal = formele nietigverklaring
-- de un contracto = nietigverklaring van een contract
-- de un dimission = ongeldigverklaring van een ontslag
2 opheffing, het tenietdoen


+ nullipara sub

1 nullipara, vrouw die geen kinderen heeft gebaard


+ nullipare adj

1 nullipaar, geen kinderen gebaard hebbende


+ nulliparitate sub

1 nullipariteit, toestand van een vrouw die nog geen kinderen heeft gebaard


+ nullipore sub

1 BOTANICA roodwier


+ nullisomia sub

1 nullisomie


nullitate sub

1 nietigheid, ongeldigheid
-- de un contracto = ongeldigheid van een contract
-- de un argumento = ongeldigheid van een argu-ment
-- de un election = ongeldigheid van een verkiezing
2 onbetekende persoon, (grote) nul


+ numantin adj

1 Numantijns


+ numantino sub

1 Numantijn


numerabile adj

1 telbaar


+ numerabilitate sub

1 telbaarheid


numeral adj

1 van getallen, getal(s)..., numeriek
systema -- = numeriek systeem
symbolo -- = getalsymbool
littera -- = getalletter
valor -- = numerieke waarde


numeral sub

1 telwoord
-- cardinal = hoofdtelwoord
-- ordinal = rangtelwoord
-- (in)definite = onbepaald telwoord


numerar v

1 tellen
2 nummeren, nummers geven, pagineren
-- le paginas = pagineren
-- consecutivemente/in sequentia = in volgorde nummeren
disco numerate = kiesschijf (van telefoon)


+ numerari adj

1 numerair
valor -- de pecias de moneta = numeraire waarde van munten


numerario sub

1 gemunt geld, baar geld, klinkende munt, specie
pagar in -- = met contant geld betalen


+ numerate v

1 genummerd
edition -- = genummerde uitgave


numeration sub

1 het tellen
systema de -- = talstelsel
-- binari = tweetallig stelsel
-- quaternari = viertallig stelsel
-- quinari = vijftallig stelsel
-- duodecimal = twaalftallig stelsel
-- vigesimal = twintigtallig stelsel
2 nummering


numerator sub

1 MATHEMATICA teller
-- de un fraction = teller van een breuk
2 iemand die of iets dat telt/nummert, teller, teltoestel, pagineertoestel, nummerstempel


numeric adj

1 numeriek, getals..., cijfer...., aantal...
fortia -- = numerieke sterkte, getalsterkte
superioritate -- = getalsoverwicht
esser superior numericamente = numeriek overtreffen
valor -- = getalswaarde
systema -- = getalstelsel
2 COMPUTATOR digitaal
calculo -- = digitale berekening
horologio -- = digitaal uurwerk
computator/computer (A) -- = digitale computer


+ numerisar v

1 COMPUTATOR digitaliseren


+ numerisation sub

1 COMPUTATOR digitalisering


numero sub

1 cijfer
-- roman = Romeins cijfer
-- arabe/arabic = Arabisch cijfer
2 getal
-- natural = natuurlijk getal
-- negative = negatief getal
-- positive = positief getal
-- integre = geheel getal
-- decimal = decimaal getal
-- indivisibile = ondeelbaar getal
-- fractional/fractionari = gebroken getal, breuk
-- composite = samengesteld getal
-- complexe = complex getal
-- mixte = gemengd getal
-- algebric/algebraic = algebraïsch getal
-- imaginari = imaginair getal
-- rational = rationaal getal
-- irrational = irrationaal getal
-- triangular = driehoeksgetal
-- abstracte = abstract getal
-- proportional = verhoudingsgetal
--s distributive = distributieve getallen
-- par = even getal
-- impar = oneven getal
-- binari = binair getal
-- massic/de massa = massagetal
-- de octano = octaangetal
-- de Mach = getal van Mach
-- indice/index = indexgetal
serie de --s = getallenreeks
3 nummer
-- telephonic/de telephono = telefoonnummer
-- atomic = atoomnummer
-- de casa = huisnummer
-- de auto(mobile) = autonummer
-- de ordine = rangnummer
-- de circo = circusnummer
-- serial/de serie
4 tal, aantal, menigte, hoeveelheid
-- maximal/maxime = maximumaantal
-- de tornos/rotationes/revolutiones = toerental
-- de bestial = veestapel
-- del membros/adherentes = ledental
in -- de = ten getale van
in grande --, sin -- = in groten getale, talloos
-- fixe = numerus fixus
-- clause = numerus clausus
5 telwoord
-- cardinal = hoofdtelwoord
-- ordinal = rangtelwoord
6 LINGUISTICA E GRAMMATICA getal
-- plural = meervoud
-- singular = enkelvoud
7 POESIA, MUSICA cadans, ritme, harmonie, welluidendheid


+ numerologia sub

1 getallensymboliek, numerologie


+ numerologic adj

1 numerologisch


+ numerologo sub

1 numeroloog


numerose adj

1 talrijk, in groten getale
familia -- = groot gezin
2 POESIA, MUSICA ritmisch, harmonisch, welluidend
sonos -- = harmonische klanken


numerositate sub

1 talrijkheid, het talrijk zijn
2 POESIA, MUSICA) harmonie, welluidendheid


+ numerus clausus LATINO

1 numerus clausus


+ numerus fixus LATINO

1 numerus fixus


numida sub

1 Numidiër


Numidia sub n pr

1 Numidië


numidic adj

1 Numidisch
populos -- = Numidische volken


+ numinose adj

1 numinose


+ numinositate sub

1 numinositeit


numisma sub

1 munt, penning


numismatic adj

1 van de munt- en penningkunde, numismatisch
arte -- = penningkunst
collection -- = munten/penningkabinet
collector -- = munten/penningverzamelaar


numismatica sub

1 munt- en penningkunde, numismatica
cabinetto de -- = penningenkabinet


numismatico sub

1 munt- en penningdeskundige, numismaticus


+ numismatographia sub

1 muntbeschrijving


+ numismatographic adj

1 numismatografisch


+ numismatographo sub

1 muntbeschrijver


+ nummularia sub

1 BOTANICA penningkruid, muntkruid


+ nummulite sub

1 GEOLOGIA nummuliet, penningsteen


+ nummulithico sub

1 nummulithicum


+ nummulitic adj

1 GEOLOGIA nummulitieten...


nunc adv

1 nu (op dit ogenblik)
usque a -- = tot nu (toe)
justo -- = juist nu
hic e -- = hier en nu
nunc ... nunc .. = nu eens ... dan weer ...


nunciatura sub

1 ambt of waardigheid van de nuntius, nuntiatuur
2 paleis van de nuntius, nuntiatuur


nuncio sub

1 bode, boodschapper
2 pauselijk gezant, nuntius
-- apostolic = apostolische nuntius, pauselijk gezant


+ nuncupation sub

1 JURIDIC mondelinge aflegging van een testamentaire verklaring


+ nuncupative adj

1 JURIDIC nuncupatief, mondeling
testamento -- = mondeling testament


nunquam adv

1 nooit, nimmer
-- dicer no = nooit nee zeggen
ora o -- = nu of nooit


nuper adv

1 onlangs, kortgeleden, pas


+ nuphar sub

1 BOTANICA gele plomp


nuptial adj

1 van het huwelijk, huwelijks..., bruilofts..., bruids...
viage -- = huwelijksreis
anello -- = trouwring
festa -- = huwelijksfeest, bruiloft
ceremonia -- = huwelijksplechtigheid
sala -- = trouwzaal
fidelitate -- = huwelijkstrouw
marcha {sj} -- = bruiloftsmars
velo -- = bruidssluier
lecto -- = bruidsbed
corona -- = bruidskrans
camera -- = bruidskamer
canto -- = bruiloftslied
missa -- = huwelijksmis
banchetto -- = bruiloftsmaal
torta -- = bruidstaart
dote -- = bruidsschat
procession -- = trouwstoet
benediction -- = huwelijkszegen
dar le benediction -- = het huwelijk inzegenen


+ nuptialitate sub

1 huwelijkscijfer, aantal huwelijken


nuptias sub pl

1 huwelijk, echt
-- de argento = zilveren bruiloft
-- de auro = gouden bruiloift
viage de -- = huwelijksreis
dono de -- = huwelijksgeschenk/cadeau
die de -- = trouwdag
invitato/convitato al -- = bruiloftsgast
celebrar -- = een bruiloft vieren


+ Nuremberg sub n pr

1 Nuremberg


+ nurse sub ANGLESE

1 kindermeisje


nursery sub ANGLESE

1 kinderkamer


+ nursing sub ANGLESE

1 verpleegkunde


nusquam adv

1 nergens
-- altere = nergens anders


+ nutantiflor adj

1 BOTANICA met knikkende bloemen


+ nutantifolie adj

1 BOTANICA met knikkende bladeren


nutar v

1 knikken (met het hoofd)
2 ASTRONOMIA, BOTANICA etc., knikken, slingeren, schommelen
silene nutante = knikkende silene, nachtsilene


nutation sub

1 het knikken, knikbeweging (met het hoofd)
2 ASTRONOMIA, BOTANICA etc., nutatie
-- del axe de un astro = nutatie van de as van een hemellichaam
-- polar/del polo = poolschommeling


+ nutria sub

1 ZOOLOGIA beverrat
2 nutria, beverbont


+ nutribile adj

1 wat gevoed kan worden


nutrice sub

1 voedster, min


nutriente adj

1 voedzaam, voedend
le ris es plus -- que le patatas = rijst is voedzamer dan aardappelen


+ nutriente sub

1 nutriënt, voedzame stof


+ nutrimental adj

1 van/mbt de voeding


nutrimento sub

1 voedingsmiddel, voeding
-- principal = hoofdvoedsel
-- substantial = degelijke kost
-- macrobiotic = macrobiotisch voedsel
-- vegetal = plantaardige voeding
-- de gallinas = kippevoer
-- de hiberno = winterkost
-- speciate/condimentate = hete kost
-- del spirito = geestelijk voedsel


nutrir v

1 voeden, zogen, de borst geven
2 voeden (anque FIGURATE), voeren, van voedsel voorzien
-- un projecto = een plan koesteren
-- odio/resentimento contra un persona = een haatgevoel tegen iemand koesteren
-- un foco = een vuur onderhouden
-- se de = zich voeden met, leven van


nutrition sub

1 het voeden, voeding, voedselopname
scientia del -- = voedingsleer


+ nutritional adj

1 voedings..., nutritioneel
composition -- del lacte = voedingsbestanddelen van melk


nutritive adj

1 voedzaam, voedend, voedings...
solo -- = voedingsbodem
materias -- = voedingsstoffen
succos -- = voedingssappen
valor -- = voedingswaarde
grassia -- = voedingsvet
alimentos -- = voedzame spijzen/kost
suppa -- = krachtige soep, maaltijdsoep
parte -- = voedselbestanddeel
sal -- = voedingszout
substrato -- = voedingssubstraat
deficientia -- = gebrek aan voedingsstoffen
forrage multo -- = krachtvoer


+ nutritivitate sub

1 voedzaamheid


nutritor sub

1 iemand die voedt


+ nyctaginaceas sub pl

1 BOTANICA nyctaginaceeën, nachtschonefamilie


+ nyctalgia sub

1 MEDICINA nyctalgie, nachtelijke pijn


+ nyctalis sub

1 BOTANICA
-- asterophore = sterzwammetje


+ nyctalope adj

1 dagblind, nachtziend, nyctaloop
ave -- = dagblinde vogel


nyctalopia sub

1 MEDICINA dagblindheid, nyctalopie, het nachtzien


+ nyctalopo sub

1 dagblinde, nachtziende


+ nycthemeral adj

1 vierentwintiguurs...


nycticorace sub

1 ZOOLOGIA kwak (reigerachtige)


+ nyctinastia sub

1 BOTANICA nyctinastische beweging, planteslaap


+ nyctinastic adj

1 BOTANICA nyctinastisch
movimento -- = nyctinastische beweging, planteslaap


nyctiphobia sub

1 MEDICINA nyctifobie, vrees voor de nacht


+ nyctitante adj

1membrana/palpebra -- = derde ooglid (van vogels), knipvlies


+ nyctitation sub

1 MEDICINA, ZOOLOGIA geknip(per) (met

oogleden/knipvlies)

+ nycturia sub

1 MEDICINA nycturie (nachtelijke urinelozing)


nylon sub ANGLESE

1 nylon
brossa de -- = nylonborstel
calceas de -- = nylonkousen
calcettas de -- = nylonsokken
filo de -- = nylondraad


nympha sub

1 MYTHOLOGIA, ZOOLOGIA nimf


nymphal adj

1 MYTHOLOGIA, ZOOLOGIA van de nimf, nimf...
stadio -- = nimfstadium


+ nymphea sub

1 BOTANICA waterlelie


+ nympheaceas sub pl

1 BOTANICA nympheaceae, nympheaceeën, waterleliefamilie


nymphee adj

1 MYTHOLOGIA nimf...


nymphomana sub

1 nymfomane, lolita, mannengek


nymphomane adj

1 nymfomaan, manziek


nymphomania sub

1 nymfomanie, manziekte


+ nymphomaniac adj

1 nymfomaan, manziek


+ nymphomaniaca sub

1 nymfomane, lolita, mannengek


+ nymphose (-osis) sub

1 ZOOLOGIA nymfose


+ nyroca sub

1 ZOOLOGIA duikeend, duikereend


+ nystagmo sub

1 MEDICINA oogtrilling, oogsiddering, nystagmo


Advertisement