Interlingua Wiki
Advertisement

ma conj

1 maar
non solmente... ma alsi = niet alleen ... maar ook


macabre adj

1 macaber, dood...
dansa -- = dodendans
discoperta -- = macabere ontdekking
vista -- = macaber gezicht
burla -- = macabere grap
humor -- = galgenhumor


+ macaca sub

1 ZOOLOGIA makaak, Javaanse aap
-- rhesus = resusaapje


macadam sub ANGLESE

1 macadam


macadamisar v

1 macadamiseren
-- un cammino = een weg macadamiseren
cammino macadamisate = macadamweg


macadamisation sub

1 macadamisering
-- del strata = macadamisering van de straat


macaron sub

1 bitterkoekje, makaron
pudding (A) al -- = bitterkoekjespudding


macaronea sub

1 macaronische tekst


macaroni sub pl

1 CULINARI macaroni
fabrica de -- = macaronifabriek
platto de -- = macaronischotel
pappa de -- = macaronipap
croquette (F) de -- = macaronikroket
suppa de -- = macaronisoep


macaronic adj

1 macaronisch (in koddig Latijn geschreven)
latino -- = potjeslatijn
poesia -- = potsierlijke poëzie
versos -- = macaronische verzen
texto -- = macaronische tekst


+ Macassar sub n pr

1 Makassar
oleo de -- = makassarolie


Maccabeos sub pl

1 BIBLIA Maccabeeërs


macedone sub

1 Macedoniër


macedone adj

1 Macedonisch


Macedonia sub n pr

1 Macedonië


macedonia sub

1 CULINARI macedoine


macedonie adj

1 Macedonisch
phalange -- = Macedonische falanx


+ macellabile adj

1 wat kan worden geslacht


macellar v

1 slachten
-- un vacca = een koe slachten


+ macellation sub

1 (het) slachten, slacht, slachting
masca/mascara de -- = slachtmasker
methodo de -- = slachtmethode
saison (F) de -- = slachttijd
bon/preste pro -- = slachtrijp


+ macellator sub

1 slachter


macelleria sub

1 slagerij, slagerswinkel
-- bovin = runderslagerij
-- porcin/de porcos = varkensslagerij
-- equin/hippophagic = paardenslagerij


macellero sub

1 slager
-- bovin = runderslager
-- porcin/de porcos = varkensslager
-- hippophagic/de cavallos = paardenslager
garson -- = slagersknecht


macello sub

1 slachthuis
banco de -- = slachtbank
bestial de -- = slachtvee
animal de -- = slachtdier, slachtbeest
porco de -- = slachtvarken
FIGURATE carne de -- = kanonnenvlees


+ maceramento sub

1 weking, het laten weken, het laten uittrekken
2 RELIGION zelfkastijding


+ macerar v

1 weken, laten weken, (laten) (uit)trekken, roten (van vlas)
-- pisos = erwten (laten) weken
2 RELIGION kastijden, kwellen


+ maceration sub

1 weking, het laten weken, het laten uittrekken, het roten (van vlas)
aqua de -- = rootwater
bassino de -- = rootbassin
2 RELIGION zelfkastijding
3 MEDICINA verweking, maceratie


+ macerator adj

1 week...


+ macerator sub

1 weekketel
2 vlasroter


+ Mach sub n pr

1 Mach
numero de -- = getal van Mach


+ machaon sub

1 ZOOLOGIA koninginnepage


+ machete {sj} sub

1 machete, kapmes
aperir un cammino in le bosco con le -- = een weg door het bos kappen


machiavellic adj

1 machiavellistisch, sluw, gewetenloos, arglistig
procedimento -- = machiavellistische manier van doen


+ machiavellismo sub

1 machiavellisme, staatsleer van Machiavelli
2 gewetenloosheid, trouweloosheid, sluwheid, list


machiavellista sub

1 sluw politicus, machiavellist


machina sub

1 machine, werktuig, apparaat, instrument, toestel
-- a/de tonder/falcar = maaimachine
-- a/de crampar = nietmachine
-- a/de scriber = schrijfmachine
-- a/de calcular = rekenmachine
-- a/de summar/adder = telmachine
-- a/de suer = naaimachine
-- a/de filar = spinmachine
-- a/de lavar = wasmachine
-- a/de lavar plattos = vaatwasmachine
-- a/de traducer = vertaalmachine
-- a/de tricotar = breimachine
-- a/de vapor = stoommachine
-- electric = elektrische machine
-- partinive/removenive = sneeuwploeg, sneeuwruimer
-- agricole/agrari = landbouwmachine
-- compound (A) = compoundmachine
-- infernal = helse machine
camera/sala/compartimento del --(s) = machinekamer
scriptura a -- = machineschrift
oleo pro --s = machineolie
parco de --s = machinepark
fabrica de --s = machinefabriek
fabricante de --s = machinefabrikant
constructor de --s = machinebouwer, machineconstructeur
montar un -- = een machine monteren
lubrificar/ingrassar un -- = een machine smeren/invetten
examinar un -- = een machine nazien
manear/operar un -- = een machine bedienen
poner in marcha {sj} un -- = een machine aanzetten
linguage de -- = machinetaal


machinal adj

1 machinaal, werktuiglijk, automatisch
reaction -- = automatische reactie
recitar machinalmente = opdreunen


machinar v

1 beramen, smeden, bekonkelen, kuipen
-- un conspiration = samenzweren, een komplot smeden


machination sub

1 intrige, kuiperij, samenzwering, komplot, machinatie


machinator sub

1 smeder van een komplot, aanstoker, intrigant


machineria sub

1 machinerie (samenstel van machines)


machinista sub

1 iemand die machines onderhoudt en repareert
2 machinist
-- de traino = treinmachinist
formation de --s = machinistenopleiding
diploma de -- = machinistendiploma
3 toneelmeester, toneelknecht


+ machismo {tsj} sub

1 machisme, fallocratie


+ machmetro sub

1 machmeter


+ macho {tsj} sub

1 macho, (overdreven) viriele kerel


+ macho {tsj} adj

1 macho, (overdreven) viriel


machopolypo {tsj} sub

1 ZOOLOGIA machopoliep


macie sub

1 slankheid, dunte


+ macis sub

1 foelie (specerij), macis
essentia/oleo de -- = macisolie


+ macla sub

1 holspaat


+ macrame sub

1 macramé


+ macrobiotic adj

1 macrobiotisch
dieta -- = macrobiotisch dieet
nutrimentos -- = macrobiotisch voedsel
restaurante -- = macrobiotisch restaurant


+ macrobiotica sub

1 macrobiotiek


+ macrobiotismo sub

1 macrobiotiek


+ macrocarpe adj

1 BOTANICA met lange of grote vruchten


+ macrocellula sub

1 macrocel


macrocephale adj

1 groothoofdig, megalocefaal
individuo -- = groothoofdig individu


macrocephalia sub

1 groothoofdigheid, megalocefalie, macrocefalie


+ macroclimate sub

1 macroklimaat


macrocosmic adj

1 macrokosmisch
speculationes -- = macrokosmische speculaties


macrocosmo sub

1 macrokosmos


+ macrocrystallin adj

1 macrokristallijn


macrocyste sub

1 BIOLOGIA, BOTANICA macrocyste


+ macrocyto sub

1 BIOLOGIA macrocyt (abnormaal groot rood bloedlichaampje)


+ macrodactyle adj

1 BIOLOGIA langtenig, langvingerig


+ macrodactylia sub

1 BIOLOGIA langtenigheid, langvingerigheid


+ macrodecision sub

1 macro-economische beslissing


+ macrodefinition sub

1 macrodefinitie


+ macroeconomia sub

1 macro-economie


+ macroeconomic adj

1 macro-economisch
recercas/studios -- = macro-economische verkenningen


+ macroeconomista sub

1 macro-econoom


+ macroevolution sub

1 macro-evolutie


+ macroexpansion sub

1 macro-expansie


+ macrofauna sub

1 macrofauna


+ macroflora sub

1 macroflora


+ macrogameta sub

1 BIOLOGIA macrogameet


+ macrogenerator sub

1 macrogenerator


+ macrogeographia sub

1 macrogeografie


+ macrogeographic adj

1 macrogeografisch


+ macroglobulina sub

1 macroglobuline


+ macroglossia sub

1 MEDICINA ongewone vergroting van de tong, macroglossie


+ macrographia sub

1 TECHNICA macrografie


+ macrographic adj

1 TECHNICA macrografisch


+ macrohistoria sub

1 macrohistoria


+ macrolinguage sub

1 macrotaal


+ macrolobe adj

1 BOTANICA met lange of grote lobben


+ macrologia sub

1 omslachtige wijze van uitdrukken


+ macromethodo sub

1 macromethode


+ macromolecula sub

1 CHIMIA macromolecuul


+ macromolecular adj

1 CHIMIA macromoleculair
structura -- = macromoleculaire structuur


+ macromutation sub

1 BIOLOGIA macromutatie


+ macronucleo sub

1 macronucleus


+ macroorganismo sub

1 macro-organisme


+ macrophage adj

1 BIOLOGIA macrofaag


+ macrophago sub

1 BIOLOGIA macrofaag


+ macrophoto sub

1 macrofoto


+ macrophotographia sub

1 macrofotografie
2 macrofoto


+ macrophotographic adj

1 macrofotografisch


+ macrophylle adj

1 BOTANICA met lange of grote bladen


+ macrophylogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA macrofylogenese


+ macroplasia sub

1 MEDICINA macroplasie, ongewone vergroting


+ macropode adj

1 BOTANICA langstelig (mbt mossen)
2 ZOOLOGIA langpotig, langvoetig


+ macropsia sub

1 MEDICINA macropsie


macroscele adj

1 langpotig


macroscelia sub

1 langpotigheid


macroscelide sub

1 ZOOLOGIA springspitsmuis


+ macroscopia sub

1 macroscopie


macroscopic adj

1 macroscopisch
parasito -- = macroparasiet
structura -- = macroscopische structuur


+ macroseismic adj

1 sterke aardschokken betreffend


macroseismo sub

1 (zonder instrumenten) duidelijk waarneembare aardbeving


+ macrosociologia sub

1 macrosociologie


+ macrosociologic adj

1 macrosociologisch


+ macrosociologista sub

1 macrosocioloog


+ macrosociologo sub

1 macrosocioloog


+ macrosomia sub

1 MEDICINA macrosomie


+ macrosomic adj

1 MEDICINA macrosomisch


+ macrospora sub

1 BOTANICA macrospore, megaspore


+ macrosporangio sub

1 BOTANICA macrosporangium (sporenkapsel), megasporangium


+ macrostructura sub

1 macrostructuur


+ macrostructural adj

1 macrostructureel


+ macrotia sub

1 MEDICINA macrotie


+ macuba sub

1 makuba


macula sub

1 vlek
-- de fuligine = roetvlek
-- hepatic = levervlek
-- mongolic = mongolenvlek
-- vinose/de vino = wijnvlek
-- de oleo = olievlek
-- de sudor = zweetvlek
-- de grassia = vetvlek
-- de sanguine = bloedvlek
-- de mucor = schimmelvlek/plek
-- solar/del sol = zonnevlek
cyclo del --s solar/del sol = zonnevlekkencyclus
-- de infamia = schandvlek
-- de tinta = inktvlek
-- luminose/de lumine/de luce = lichtvlek
-- cec del oculo = blinde vlek van het oog
levar un -- = een vlek verwijderen
sin -- = vlekkeloos
reputation sin -- = vlekkeloze reputatie
tu comportamento/conducta es un -- pro le honor del familia = jouw gedrag is een vlek op de eer van de familie


maculabile adj

1 besmettelijk (wat gemakkelijk vuil wordt)


maculamento sub

1 het bevlekken, het maken van vlekken


macular v

1 vlekken, bevlekken, bezoedelen, bevuilen
-- su habitos = zijn kleren vuilmaken
le blanco se macula facilemente = wit is erg besmettelijk
isto macula su bon nomine = dit werpt een smet op zijn goede naam
le bira non macula = bier vlekt niet


maculate adj

1 bevlekt, met vlekken, vuil
orchis -- = gevlekte orchis
collybia -- = roestvlekkenzwam


+ maculation sub

1 bevuiling, bezoedeling, bevlekking, smet, vlek


+ maculator sub

1 iemand die bevlekt/bezoedelt


+ maculatura sub

1 TYPOGRAPHIA maculatuur, misdruk
2 TYPOGRAPHIA doorschietvel, smetvel


+ maculetta sub

1 stip, spikkel, vlekje, stip(je), plekje


+ maculettar v

1 (be)spikkelen


+ maculiflor adj

1 BOTANICA gevlektbloemig


+ maculifolie adj

1 BOTANICA gevlektbladig


+ maculiforme adj

1 BOTANICA vlekvormig


+ maculose adj

1 bevlekt, met (veel) vlekken
salamandra -- = gevlekte landsalamander, vuursalamander


+ Madagascar sub n pr

1 Madagaskar


+ madapolam sub

1 madapolam (Indische stof)


+ madeira sub PORTUGESE

1 madeira(wijn)
bottilia de -- = madeirafles
carrafa de -- = madeirakaraf


madonna sub

1 madonna, Mariabeeld
statua de -- = madonnabeeld
visage de -- = madonnagezichtje


+ madras sub

1 (madras)hoofddoek


+ madrepora sub

1 ZOOLOGIA kalkkoraal, madrepoor


+ madreporic adj

1 ZOOLOGIA madreporen..., kalkkoraal...


Madrid sub n pr

1 Madrid


madrigal sub

1 LITTERATURA MUSICA madrigaal
--es de Monteverdi = madrigalen van Monteverdi


+ madrigalesc adj

1 in de vorm van/als een madrigaal


+ madrigalisar v

1 schrijven of componeren van madrigalen


+ madrigalista sub

1 schrijver of componist van madrigalen


+ madrilen sub

1 van/uit Madrid


+ madrileno sub

1 Madrileen


+ Madura sub n pr

1 Madoera


+ madurese sub

1 bewoner van Madoera, Madoerees
2 Madoerees (taal)


+ madurese adj

1 Madoerees


+ maelstrom {aa} sub

1 maalstroom


+ maestoso adv ITALIANO

1 MUSICA maestoso, langzaam en plechtig


maestra sub

1 meesteres
-- del casa = vrouw des huizes
2 onderwijzeres, schooljuffrouw
-- de schola = schooljuffrouw


maestrabile adj

1 wat kan worden onderricht/onderwezen


maestral adj

1 van de meester, meester..., meesterlijk
obra -- = meesterstuk, meesterwerk


maestramento sub

1 onderricht, opleiding


maestrar v

1 beheersen, machtig zijn
-- Interlingua = Interlingua beheersen
-- su passiones = zijn hartstochten beheersen
-- le massa = de menigte beheersen
ille maestra le situation = hij heeft een goede greep op de zaak
2 onderrichten, opleiden, onderwijzen


maestrative adj

1 instructief, leerzaam


maestria sub

1 meesterschap, bekwaamheid, vakkundigheid, beheersing (van), kennis (van)
-- del lingua = taalbeheersing
-- de un subjecto = stofbeheersing
in le limitation reside le -- = in de zelfbeperking blijkt pas het meesterschap
exequer/executar un pecia musical con grande maestria = een muziekstuk op meesterlijke wijze uitvoeren


maestro sub

1 heer, meester, gebieder, heerser, patroon, baas, leider
-- de ceremonias = ceremoniemeester
-- de un can = baas van een hond
-- de un populo = heerser over een volk
le -- e le sclavo = de meester en de slaaf
-- del casa = heer des huizes
-- del stabulos = stalmeester
-- del choro = koormeester
-- de cappella = kapelmeester
le --s del Kremlin = de heersers in het Kremlin
le oculo del -- = het oog van de meester
esser -- de su decisiones = zelf beslissingen nemen
esser -- de su objecto = zijn onderwerp beheersen
esser -- del situation = de toestand beheersen
esser -- de su destino = het lot in zijn eigen hand hebben
2 onderwijzer, (school)meester
-- de schola = schoolmeester
-- de musica = muziekleraar
-- de ballet = balletmeester
-- de ski = skileraar
-- principal = hoofdonderwijzer
association de --s = onderwijzersbond
diploma de -- = onderwijzersakte
penuria de --s = onderwijzersnood
formation de --s = onderwijzersopleiding
salario de -- = onderwijzerssalaris
3 meester (in bepaalde beroepen)
-- carpentero = meestertimmerman
-- de scherma = schermmeester
obra -- = meesterwerk
mano del -- = meesterhand
grande -- = grootmeester (schaken, etc.)
le grande --s del schola hollandese = de Hollandse meesters
obtener le titulo de -- = de meesterstitel behalen


+ mafia sub

1 maffia


+ mafiose adj

1 maffia...


+ mafiositate sub

1 maffiakarakter
-- de un association = maffiakarakter van een vereniging


+ mafioso sub

1 lid van de maffia


maga sub

1 tovenares
2 heks


magazin sub

1 magazijn, opslagplaats, pakhuis, entrepôt
libro de -- = magazijnboek
incendio de -- = pakhuisbrand
personal de -- = pakhuispersoneel
2 winkel, zaak
-- de flores = bloemenwinkel
-- de discos = platenzaak
-- de vestimentos = kledingzaak
-- de confection = confectiewinkel
-- de calceaturas/de calceos/de scarpas = schoenwinkel
-- de joculos = speelgoedwinkel
-- de musica = muziekwinkel
-- specialisate = speciaalzaak
-- de quartiero = buurtwinkel
-- statal/del stato = staatswinkel
-- car = dure winkel
campana de -- = winkelbel
entrata de -- = winkelingang
porta de -- = winkeldeur
inventario de -- = winkelinventaris
grande -- = warenhuis
catena de --es = winkelketen, winkelbedrijf
robamento/furto de --(es) = winkeldiefstal
robator/fur de --(es) = winkeldief
empleato de -- = winkelbediende
tener un -- = een winkel houden
vendita in --(es) = winkelverkoop
3 MILITAR munitiekamer, munitiedepot
4 tijdschrift, magazine


+ magazinage sub

1 het opslaan in een pakhuis
costos de -- = opslagkosten


magazine sub ANGLESE

1 tijdschrift, magazine
-- septimanal = weekblad
-- mensual = maandblad
-- illustrate = geïllustreerd tijdschrift
-- de radio e television = radiogids, radiobode


magazinero sub

1 magazijnmeester, magazijnbeheerder


+ Magdaleniano sub

1 (tijdperk) Magdalénien


+ Magdeburg sub

1 Maagdenburg
hemispherios de -- = Maagdenburgse halve bollen


+ magenta sub

1 magenta (kleur)


magenta adj

1 magenta (kleur)


+ maggi sub

1 maggi
tabletta de -- = maggitablet
suppa al -- = maggisoep


+ Maghreb sub n pr

1 Maghreb


magia sub

1 magie, toverkunst, toverij, hekserij
-- blanc = witte magie, goochelkunst
-- nigre = zwarte magie/kunst, toverij
mundo del -- = toverwereld
exercer le -- = toveren
como per -- = als bij toverslag
2 FIGURATE betovering, bekoring
le -- del amor = de betovering van de liefde


magic adj

1 magisch, tover..., toverachtig
arte -- = toverkunst
fortia/poter/virtute -- = magische kracht, toverkracht
potentia de attraction -- = magische aantrekkingskracht
lampa -- = toverlamp
speculo -- = magische spiegel, toverspiegel, lachspiegel
fonte -- = toverbron
lanterna -- = toverlantaarn
formula -- = toverspreuk
circulo -- = tovercirkel/kring
numero -- = magisch getal
quadrato -- = magisch vierkant
figura -- = toverfiguur
flauta -- = toverfluit
virga -- = toverstaf
cassa -- = toverdoos
herba -- = toverkruid
parola -- = toverwoord
fortia -- = magische kracht
oculo -- = toveroog, magisch oog
jardin -- = tovertuin
potion -- = toverdrank
realismo -- = magisch realisme


magico sub

1 tovenaar, waarzegger


+ Maginot sub n pr

1 Maginot
le linea (de) -- = de Maginotlinie


magistral adj

1 van de meester
2 meesterlijk, magistraal
colpo -- = meesterlijke zet
obra -- = meesterwerk
tono -- = magistrale toon
3 PHARMACIA medicamento -- = geneesmiddel volgens recept


magistrato sub

1 magistraat, gezagshebber, overheidspersoon, overheid


magistratura sub

1 magistratuur, de magistraten, de hoge gezagsdragers
-- elective = gekozen magistratuur
2 waardigheid/ambt/gebouw/zetel van een magistraat


magistro sub

1 meester, magister


+ magma sub

1 magma


+ magmatic adj

1 magmatisch
roccas -- = magmatische gesteenten, stollingsgesteenten


+ magnalio sub

1 magnalium


magnanime sub

1 grootmoedig, edelmoedig, edel
heroe -- = grootmoedige held
corde -- = edel hart
sentimentos -- = verheven gevoelens
monstrar se -- = zich grootmoedig betonen


magnanimitate sub

1 grootmoedigheid, edelmoedigheid
le -- de un pardono = de grootmoedig-heid van een vergiffenis


magnate sub

1 magnaat (anque HISTORIA)
-- del petroleo = oliemagnaat
-- del industria textile = textielbaron
-- de pressa = persmagnaat, krantenmagnaat


magne adj

1 groot, eminent, beroemd
Alexandro Magne = Alexander de Grote
Carolo Magne = Karel de Grote


magnesia sub

1 CHIMIA magnesia ( = magnesiumoxyde), bitteraarde


magnesian adj

1 CHIMIA magnesium..., magnesiumhoudend
serie -- = magnesiumreeks


magnesic adj

1 CHIMIA magnesium..., magnesiumhoudend


+ magnesifere adj

1 magnesiumhoudend


+ magnesite sub

1 MINERALOGIA magnesiet (magnesiumcarbonaat)


magnesium sub

1 CHIMIA magnesium
composito de -- = magnesiumverbinding
carbonato de -- = magnesiumcarbonaat
sulfato de -- = magnesiumsulfaat
lumine/luce de -- = magnesiumlicht
-- pulverisate, -- in pulvere, pulvere de -- = magnesiumpoeder


magnete sub

1 magneet
-- artificial = kunstmagneet
-- natural = natuurlijke magneet
-- ceramic = keramische magneet
-- in ferro de cavallo = hoefijzermagneet
-- de focalisation = focusseringsmagneet
attraction de un -- = aantrekking van een magneet


magnetic adj

1 magnetisch, magneet..., FIGURATE onweerstaanbaar
attraction -- = magnetische aantrekking
fortia -- = magneetkracht
campo -- = magnetisch veld
declination -- = magnetische declinatie
resonantia -- = magnetische resonantie
axe -- = magneetas
polo -- = magnetische pool, magneetpool
ferro -- = magneetijzer
barra -- = magneetstaaf
detector -- = magneto-detector
mina -- = magneetmijn, kleefmijn
aco/agulia -- = magneetnaald
banda -- = magneetband, bandrecorderband
banda -- video = videoband
spectro -- = magnetisch spectrum
codice -- = magneetcode
grue -- = magneetkraan
cossino -- = magneetkussen
carta -- = magneetkaart
passe/permisso -- = magneetpas
clausura -- = magneetsluiting
equator -- = magnetische evenaar
COMPUTATOR disco -- = magneetschijf
COMPUTATOR memoria a disco
-- = magneetschijfgeheugen
freno -- = magnetische rem
tempesta -- = magnetische storm


+ magnetisabile adj

1 magnetiseerbaar


+ magnetisabilitate sub

1 magnetiseerbaarheid


magnetisar v

1 magnetiseren, magnetisch maken
2 PSYCHOLOGIA magnetiseren, biologeren, fascineren, mesmeriseren


+ magnetisation sub

1 het magnetiseren, magnetisering, magnetisatie
currente de -- = magnetiseringsstroom
curva de -- = magnetiseringskromme


+ magnetisator sub

1 magnetiseur, strijker


magnetismo sub

1 magnetisme
-- permanente = permanent magnetisme
-- remanente = remanent magnetisme
-- terrestre = aardmagnetisme
PSYCHOLOGIA -- animal = dierlijk magnetisme, mesmerisme


+ magnetite sub

1 MINERALOGIA magnetiet, ferroferriet, magneet(ijzer)steen


+ magneto sub

1 inductor, inductiespoel/klos, (auto)bobine


+ magnetocardiogramma sub

1 MEDICINA magnetocardiogram


+ magnetochimia sub

1 magnetochemie


+ magnetodielectrico sub

1 magnetodiëlektricum


+ magnetodynamic adj

1 magneto-dynamisch
elemento -- = magneto-dynamisch element


magnetoelectric adj

1 magneto-elektrisch
induction -- = magneto-elektrische induktie
machina -- = magneto-elektrische machine
generator -- = magneto-elektrische generator


+ magnetoelectricitate sub

1 magneto-elektriciteit


+ magnetogramma sub

1 magnetogram


+ magnetographo sub

1 magnetograaf


+ magnetohydrodynamic adj

1 magnetohydrodynamisch
unda -- = magnetohydrodynamische golf
generator -- = magnetohydrodynamische generator


+ magnetohydrodynamica sub

1 magnetohydrodynamica


+ magnetometria sub

1 PHYSICA magnetometrie


+ magnetometric adj

1 PHYSICA magnetometrisch


+ magnetometro sub

1 PHYSICA magnetometer


+ magnetomotor adj

1 magnetomotorisch
fortia -- = magnetomotorische kracht


+ magneton sub

1 PHYSICA magneton (eenheid)
-- nuclear = kernmagneton


+ magneto-optic adj

1 magneto-optisch


+ magneto-optica sub

1 magneto-optica


+ magnetopausa sub

1 magnetopauze (grens van het aardmagnetische veld)


+ magnetophonic adj

1 geluidsopname...
banda -- = geluidsband


+ magnetophono sub

1 bandrecorder, bandopnameapparaat, magnetofoon


+ magnetoresistive adj

1 magnetoresistive
effecto -- = magnetoresistief effect


+ magnetoscopic adj

1 videorecorder...
banda -- = videotape


+ magnetoscopio sub

1 toestel voor geluids- en beeldopname, videorecorder


+ magnetosphera sub

1 PHYSICA magnetosfeer


+ magnetostatic adj

1 magnetotatisch
unda -- = magnetostatische golf


+ magnetostatica sub

1 magnetostatica


+ magnetostriction sub

1 PHYSICA magnetostrictie


+ magnetostrictive adj

1 magnetostrictief
altoparlator -- = magnetostrictieve luidspreker
microphono -- = magnetostrictieve microfoon
vibrator -- = magnetostrictieve triller


magnetron sub

1 magnetron


magnific adj

1 magnifiek, prachtig, heel mooi, geweldig, fantastisch, prima
spectaculo -- = magnifiek schouwspel
castello -- = prachtig kasteel
reception -- = luisterrijke ontvangst
tempore -- = heerlijk/prima weer
idea -- = schitterend idee
2 vrijgevig, gul, royaal


magnificar v

1 verheerlijken, ophemelen, roemen, prijzen


+ magnificat sub

1 CATHOLICISMO magnificat


magnification sub

1 het verheerlijken, verheerlijking, het ophemelen, ophemeling, het roemen, het prijzen


+ magnificator sub

1 iemand die ophemelt


magnificente adj

1 prachtig, schitterend
defilata/convoyo/procession -- = schitterende optocht
2 gul, royaal, vrijgevig


magnificentia sub

1 pracht, luister, weelderigheid
le -- del firmamento = de pracht van het firmament
con grande -- = met pracht en praal
2 vrijgevigheid, gulheid, mildheid


+ magniloquente adj

1 hoogdravend, gezwollen, bombastisch
stilo -- = hoogdravende stijl
tono -- = hoogdravende toon
discurso -- = bombastische redevoering
orator -- = hoogdravende spreker


+ magniloquentia sub

1 bombastische spreekstijl/wijze van spreken, hoogdravendheid, gezwollenheid
-- de stilo = gezwollenheid van stijl


magnitude sub

1 grootheid, grootte
-- de un poema = omvang van een dichtwerk
un catastrophe de un tal -- = een ramp van een dergelijke omvang
2 ASTRONOMIA magnitude, helderheidsgraad, grootte
-- apparente = schijnbare grootte
-- absolute = absolute grootte
stella del secunde -- = ster van de tweede grootte


+ magnolia sub

1 BOTANICA magnolia
-- stellate = sterbloem-magnolia
-- tripetale = westerse magnolia


+ magnoliaceas sub pl

1 BOTANICA magnoliaceae, magnoliaceeën, tulpeboomfamilie


+ magnum sub

1 magnum (wijnfles van 2,5 liter)


mago sub

1 magiër, tovenaar
le -- Merlino = de tovenaar Merlijn
apprentisse -- = tovenaarsleerling
io non es un -- = ik kan niet heksen
2 BIBLIA wijze (uit het Oosten)


magre adj

1 mager, dun
corpore -- = mager lichaam
2 mager (met weinig vet)
carne -- = mager vlees
lardo -- = mager/doorregen spek
costas de bove -- = magere riblappen
caseo -- = magere kaas
ECCLESIA die -- = vastendag
3 karig, schraal, mager, niet groot
vegetation -- = geringe plantengroei
salario -- = karig/pover salaris
solo -- = onvruchtbare grond
resultatos -- = magere resultaten
consolation -- = magere/schrale troost
character -- = magere drukletter
calce -- = magere kalk
argilla -- = magere klei


magressa sub

1 magerte, magerheid
2 karigheid, schraalheid, geringheid


+ magrimento sub

1 het vermageren, vermagering
cura de -- = vermageringskuur
dieta/regime (F) de -- = vermageringsdieet


magrir v

1 mager(der) worden, vermageren
tractamento pro -- = vermageringskuur
producto pro -- = slankmaker


+ magyar sub

1 Magyaar
2 (taal) Magyaars, Hongaars


+ magyar adj

1 Magyaars, Hongaars


mahagoni sub

1 mahonieboom
2 mahonie (hout of kleur)


maharaja sub HINDU

1 maharadja


maharani sub HINDU

1 maharani (vrouw van een maharadja)


mahatma sub

1 mahatma


mahdi sub

1 mahdi


+ mahdismo sub

1 mahdisme


+ mahdista sub

1 mahdist


+ mahdista adj

1 mahdisten...


+ mah-jong sub

1 mah-jong(spel)


Mahomet sub n pr

1 Mohammed


mahometan adj

1 mohammedaans


mahometanismo sub

1 mohammedanisme


mahometista sub

1 mohammedaan


+ mahonia sub

1 BOTANICA mahonia


+ maieutic adj

1 PHILOSOPHIA maieutisch
methodo -- = maieutische methode


+ maieutica sub

1 PHILOSOPHIA maieutiek


+ mailing sub ANGLESE

1 mailing
facer un -- = een mailing doen


+ mainframe sub ANGLESE

1 COMPUTATOR mainframe


maio sub

1 mei
butyro de -- = meiboter, grasboter
pluvia de -- = meiregen
sol de -- = meizon
arbore de -- = meiboom
nocte de -- = meinacht
mense de -- = meimaand
ceresia de -- = meikers
festa de Prime Maio = meifeest
manifestation de Prime Maio = meibetoging


mais sub

1 maïs
pan de -- = maïsbrood
grano de -- = maïskorrel
campo de -- = maïsveld
spica de -- = maïskolf
pedunculo de -- = maisstengel
farina de -- = maïsmeel
torta de -- = maïskoek
pappa de -- = maïspap
oleo de -- = maïsolie
cultura de -- = maisteelt
cultor/cultivator de -- = maisteler
-- ornamental = siermaïs
-- rostite = gepofte maïs, popcorn


+ maizena sub

1 maïzena, maïsmeel
pappa de -- = maïzenapap


+ majanthemo sub

1 BOTANICA dalkruid


majestate sub

1 majesteit, verhevenheid, grootheid
-- divin = goddelijke majesteit/grootheid
2 majesteit (aanspraaktitel)


majestatic adj

1 majestueus, verheven, groots


majestose adj

1 majestueus, verheven, groots
panorama -- = groots panorama


+ majolica sub

1 majolica, glei(s)werk
vaso de -- = majolicavaas
quadrello de -- = majolicategel


major adj

1 groter, grootst, belangrijkst, voornaamst, gewichtigst
fortia -- = overmacht, force majeur
in -- mesura/grado = in meerdere mate
in su -- parte = grotendeels
le -- parte de = het grootste deel van, de meeste
le -- parte del tempore = meestal
altar -- = hoofdaltaar
bombylio -- = wolvlieg
MILITAR stato -- = generale staf
carta del stato -- = stafkaart
vela -- = grootzeil
valvula -- = hoofdkraan
2 MUSICA majeur
sonar in modo -- = in majeur spelen
3 JURIDIC meerderjarig, volwassen


major sub

1 MILITAR majoor
uniforme de -- = majoorsuniform
2 oudere persoon
3 MUSICA majeur


+ majorana sub

1 BOTANICA marjolein, majoraan
essentia de -- = marjoleinolie


+ majorante sub

1 MATHEMATICA majorant
-- de un function = majorant van een functie


majorar v

1 verhogen, vermeerderen, optrekken, doen opslaan, doen toenemen, doen stijgen, opvoeren
-- le tarifas existente = de bestaande tarieven optrekken/verhogen


+ majoration sub

1 verhoging, vermeerdering, optrekking, opslag, toeslag
-- de imposto = belastingtoeslag


+ Majorca sub n pr

1 Majorca


+ majorchese adj

1 van/uit Majorca


+ majorchin adj

1 van/uit Majorca


+ majorchino sub

1 bewoner van Majorca


majordomo sub

1 majordomus, hofmeester, intendant, hoofdbutler


+ majorette sub ANGLESE

1 majorette
uniforme de -- = majorettenuniform


majoria sub

1 MILITAR rang van majoor
2 meerderjarigheid


+ majoritari adj

1 meerderheids...
esser -- = in de meerderheid zijn
POLITICA systema -- = meerderheidsstelsel
governamento -- = meerderheidsregering
cabinetto -- = meerderheidskabinet
partito -- = meerderheidspartij
participation -- = meerderheidsdeelneming
decision -- = meerderheidsbesluit
reporto -- = meerderheidsrapport
actionista -- = hoofdaandeelhouder
scrutinio -- = verkiezing bij meerderheid van stemmen
obtener le consenso -- del parlamento = de meerderheid van het parlement meekrijgen


majoritate sub

1 meerderheid, merendeel, majoriteit
in le -- del casos = in de meeste gevallen
-- del votos = meerderheid van stemmen
-- absolute = absolute/volstrekte meerderheid
-- relative = betrekkelijke meerderheid
-- qualificate = gekwalificeerde meerderheid
-- simple = eenvoudige meerderheid
-- del tres quartos = drie-vierde meerderheid
-- silente/silentiose = zwijgende meerderheid
-- parlamentari = parlementaire meerderheid, kamermeerderheid
decision del -- = meerderheidsbesluit
obtener le -- = de meerderheid behalen
consilio con supporto del -- = meerderheidscollege
2 meerderjarigheid, mondigheid, majoriteit
-- penal = strafrechterlijke meerderjarigheid
3 MILITAR rang van majoor


majuscula sub

1 hoofdletter
A -- = hoofdletter A
scriptura de --s = majuskelschrift
scriber in --s = in hoofdletters schrijven


majuscule adj

1littera/character -- = kapitale letter, hoofdletter


+ make-up sub ANGLESE

1 make-up


+ maki sub

1 ZOOLOGIA maki (halfaap)


mal adj

1 slecht, kwaad, kwaad...
le -- oculo = het boze oog
le -- via = het slechte pad
-- jocator = slechte verliezer
-- voluntate = onwil
-- pagator = wanbetaler
-- tempores = slechte tijden
-- stato = slechte toestand, verval, bouwvalligheid
de -- fama = een slechte naam/reputatie hebbend, berucht
de -- augurio = onheilspellend, dreigend
de -- in pejor = van kwaad tot erger


mal adv

1 slecht, verkeerd
cader -- = slecht vallen, niet goed uitkomen
sentir se -- = zich onwel/niet goed voelen
comprender/intender -- un cosa = iets verkeerd begrijpen
-- accordate = vals
de -- in pejo = van kwaad tot erger


mal sub

1 het kwade, het slechte
le ben e le -- = goed en kwaad
-- indispensabile = noodzakelijk kwaad
castigar le -- = het kwaad bestraffen
combatter le -- = het kwaad bestrijden
extirpar le -- = het kwaad uitroeien
render le -- pro le -- = kwaad met kwaad vergelden
facer -- a un persona = iemand kwaad doen
facer plus de -- que de ben = meer kwaad dan goed doen
non vider necun -- = ergens geen kwaad in zien
il non ha necun -- in illo = daar steekt geen kwaad in
illa non vole facer -- a nemo = zij bedoelt daar geen kwaad mee
BIBLIA delivra nos del --! = verlos ons van het kwaad!
2 ziekte, kwaal
-- caduc = vallende ziekte
-- de mar = zeeziekte
-- de aere/de aviatores = luchtziekte
-- de pais = heimwee
un remedio contra tote sorta de --es = een geneesmiddel tegen allerlei kwalen
FIGURATE -- del seculo = "Weltschmerz"
3 pijn, smart
-- de capite/de testa = hoofdpijn
-- de gorga/de gurgite = keelpijn
-- de dentes = kiespijn
-- de amor = minnepijn


+ Malacca sub n pr

1 Malakka


malaceas sub pl

1 BOTANICA malaceae


malacee adj

1 BOTANICA behorend tot de malaceae


+ malachio sub

1 BOTANICA watermuur


+ malachite sub

1 MINERALOGIA malachiet, berggroen


+ malacia sub

1 MEDICINA malacie, verweking


+ malacic adj

1 verweekt


+ malacoderme adj

1 ZOOLOGIA weekhuidig


+ malacologia sub

1 malacologie, kennis van de weekdieren


+ malacologic adj

1 malacologisch


+ malacologista sub

1 malacoloog, kenner van weekdieren


+ malacologo sub

1 malacoloog, kenner van weekdieren


malade adj

1 ziek, ongesteld, aangetast, rot
arbore -- = aangetaste boom
dente -- = rotte tand
spirito -- = gestoorde geest


maladia sub

1 ziekte, aantasting, bederf
-- mental = geestesziekte
-- professional = beroepsziekte
-- allergic = allergische ziekte
-- hereditari = familiekwaal
-- epidemic = epidemische ziekte
-- imaginari = ingebeelde ziekte
-- infantil = kinderziekte
-- cardiac/del corde = hartkwaal
-- pulmonar = longziekte
-- hepatic = leverziekte
-- infectuose/infective/contagiose = infectieziekte
-- chronic/prolongate = slepende ziekte
-- nervose/del nervos = zenuwziekte
-- gynecologic = vrouwenziekte
-- vascular = vaatziekte
-- gastric/stomachal/de stomacho = maagkwaal
-- del sanguine = bloedziekte
-- del somno = slaapziekte
-- tropical/del tropicos = tropenziekte
-- del ulmas = iepziekte
-- incurabile/insanabile/immedicabile/irremediabile = ongeneeslijke ziekte
-- simulate = geveinsde ziekte
-- de deficientia = gebreksziekte
-- viral = virusziekte
-- del vetulessa = ouderdomskwaal
caso de -- = ziektegeval
subsidio de -- = ziektegeld
predisposition a un -- = aanleg voor een ziekte
curar --s = ziekten genezen
luctar contra le --s = ziekten bestrijden
attrappar/contraher/contractar un -- = een ziekte oplopen


+ malado sub

1 zieke
-- mental/de mente = geesteszieke
-- imaginari = ingebeelde zieke
camera de -- = ziekenkamer
condemnar un -- = een zieke opgeven


+ malaga sub

1 malaga (wijn)


+ malandrino sub

1 misdadiger, boosdoener, schelm, boef


+ malapteruro sub

1 ZOOLOGIA
-- electric = siddermeerval


+ malar adj

1 ANATOMIA van de wang, wang...
osso -- = jukbeen


malaria sub ITALIANO

1 malaria
malado de -- = malariapatiënt
parasito de -- = malariaparasiet
bacillo de -- = malariabacil
epidemia de -- = malaria-epidemie
infection de -- = malaria-infectie
lucta contra le -- = malariabestrijding


+ malariatherapia sub

1 malariatherapie


malaric adj

1 malaria...
febre -- = malariakoorts
attaccos -- = aanvallen van malaria


+ malato sub

1 CHIMIA malaat, zout van appelzuur


+ Malawi sub n pr

1 Malawi


+ malawian adj

1 Malawisch


+ malawiano sub

1 Malawiër


+ malaxar v

1 kneden, mengen (door kneden)
-- argilla = klei kneden
-- butyro = boter kneden


+ malaxation sub

1 het kneden, het dooreenmengen


+ malaxator sub

1 iemand die kneedt/dooreenmengt
2 kneedmachine, malaxeur
-- a/de beton = betonmolen
-- a/de mortero = mortelmolen
camion -- = betonvrachtauto, truckmixer


+ malaxatori adj

1 kneed...
machina -- = kneedmachine


malay sub

1 Maleier
2 Maleis (taal)


malay adj

1 Maleis
dollar -- = Maleise dollar


Malaya sub n pr

1 Malakka


+ malayo-polynesian adj

1 Maleis-Polynesisch
linguas -- = Maleis-Polynesische talen


+ Malaysia sub n pr

1 Maleisië


+ malaysian adj

1 Maleisisch


+ malaysiano sub

1 Maleisiër


malcontente adj

1 ontevreden, misnoegd


+ Maldivas (le) sub n pr pl

1 Malediven


+ maldivian adj

1 Maledivisch


+ maldiviano

1 Malediviër


maledicente adj

1 kwaadsprekend, lasterend


+ maledicente sub

1 kwaadspreker, lasteraar


maledicentia sub

1 kwaadsprekerij, lasterpraat


maledicer v

1 vervloeken, een vloek uitspreken over, verwensen, verdoemen


maledicte adj

1 vervloekt, verdoemd
casa -- = huis waar een vloek op rust
iste dictionario -- = dat verrekte woordenboek


malediction sub

1 vervloeking, verwensing, vloek, doem
un -- pesa/grava super iste casa = er rust een vloek op dat huis


malefic adj

1 onheilbrengend, noodlottig
signos -- = onheilbrengende tekens
planeta -- = onheilsplaneet
haber un influentia -- = een kwade invloed hebben


maleficentia sub

1 verdorven neiging, boosaardigheid, kwaadwilligheid


maleficio sub

1 schanddaad
2 schade of nadeel door hekserij berokkend


malevole adj

1 kwaadwillig
reguardo -- = boosaardige blik
stupiditate -- = kwaadaardige domheid
intentiones -- = boosaardige bedoelingen


malevolente adj

1 kwaadwillig, kwaadaardig, boosaardig
reguardo -- = boosaardige blik
stupiditate -- = kwaadaardige domheid
intentiones -- = boosaardige bedoelingen
surriso -- = kwaadaardige glimlach
accusation -- = verdachtmaking


malevolentia sub

1 kwaadwilligheid, boosaardigheid


malfacer v

1 misdoen, kwaaddoen


malfaciente adj

1 misdadig, boosaardig, verderfelijk


+ malfacientia sub

1 misdadigheid, boosaardigheid, verderfelijkheid


+ malfacto sub

1 wandaad, euveldaad, misdrijf


malfactor sub

1 misdadiger, boosdoener, kwaaddoener, booswicht
banda de --es = boevenbende


malfamate adj

1 van slechte reputatie, in kwade reuk staand, berucht
quartiero -- = beruchte buurt
le Heydrich -- = de beruchte Heydrich


malformation sub

1 misvorming, afwijking, gebrek
-- congenite/congenital = aangeboren afwijking
-- cardiac/del corde = hartafwijking


malgrado prep

1 ondanks, niettegenstaande
-- toto = ondanks alles


malgratiose adj

1 onbeleefd, boers, ongelikt, lomp


+ Mali sub n pr

1 Mali


malia sub

1 maas (van net/gaas, etc.)
passar inter le --s del rete = tussen de mazen van het net doorglippen
a/de --s fin/stricte = fijnmazig
nodo de un -- = maasknoop
dimension del --s = maaswijdte
rete de parve --s = net met kleine maaswijdte
2 steek (van handwerken), maas (van breiwerk)
--s al inverso = averechtse steken
3 malie (ijzeren ringetje)
cotta de --s = maliënkolder


+ malian adj

1 Malisch


+ maliano sub

1 Maliër


maliar v

1 knopen (van netten), breien (van netten), van maliën voorzien
-- un rete = een net knopen
-- un catena = een ketting aaneenschakelen


malic adj

1 appel...
acido -- = appelzuur


malignar v

1 boosaardig zijn, boosaardig handelen


maligne adj

1 schadelijk, verderfelijk, kwaadaardig (ziekte)
influentia -- = verderfelijke invloed
maladia -- = kwaadaardige/boze ziekte
tumor -- = kwaadaardige tumor
melanoma -- = kwaadaardig melanoom
febre -- = kwaadaardige koorts
placer/gaudio/joia -- = leedvermaak
spirito -- = boze geest
2 kwaadwillig, boosaardig
interpretation -- = boosaardige interpretatie
insinuation -- = kwaadwillige insinuatie


malignitate sub

1 schadelijkheid, verderfelijkheid, kwaadaardigheid (ziekte)
-- de un tumor = kwaadaardigheid van een tumor
2 kwaadwilligheid, boosaardigheid, slechtheid
-- del fortuna = boosheid van het lot


+ malintentionate adj

1 met slechte voornemens, kwaadwillig, slechtgezind
considerar -- le action de un persona = iemand iets als boze opzet aanrekenen


malitia sub

1 kwaadwilligheid, boosaardigheid, slechtheid, arglistigheid
non me reguarda/mira con tante --! = kijk me niet zo kwaadaardig aan!
2 plaagzucht, ondeugendheid, guitigheid, schalksheid


malitiose adj

1 kwaadwillig, boosaardig, arglistig, slecht
placer/gaudio/joia -- = leedvermaak
2 plaagziek, plagerig, ondeugend, guitig, schalks
su oculos brillava malitiosemente = haar ogen tintelden ondeugend


malleabile adj

1 smeedbaar, pletbaar (metaal)
substantia/materia -- = kneedbare stof
-- como le cera = zacht als was
metallo -- = zacht metaal
ferro -- = smeedijzer
2 FIGURATE kneedbaar, buigzaam, meegaand


+ malleabilisar v

1 smeedbaar/pletbaar maken (van metaal)


+ malleabilisation sub

1 (het) smeedbaar/pletbaar maken (van metaal)


malleabilitate sub

1 smeedbaarheid, pletbaarheid (metaal)
2 FIGURATE kneedbaarheid, buigzaamheid, meegaandheid
-- de character = meegaandheid van karakter


mallear v

1 hameren, mokeren
2 dorsen
-- ris = rijst stampen


malleo sub

1 hamer (bij het maliespel), malie
2 maliespel
3 plaats waar malie wordt gespeeld, maliebaan, malieveld
4 voorhamer, plethamer, moker
colpo de -- = mokerslag


+ malleolar adj

1 ANATOMIA enkel..., malleolair
ligamentos -- = enkelbanden
fractura -- = en-kelbreuk


+ malleolo sub

1 ANATOMIA enkel


mallette sub

1 houten hamer
-- de croquet (A) = croquethamer


+ mallophagos sub pl

1 ZOOLOGIA haar- en veerluizen


+ malnutrite adj

1 ondervoed


+ malnutrition sub

1 onjuiste voeding, ondervoeding, malnutritie
edema de -- = hongeroedeem


malo sub

1 appel
-- acide = zure appel
-- dulce = zoete appel
-- silvestre = wilde appel
-- farinose = melige appel
-- a cocer = moesappel
corde de un -- = klokhuis
vino de --s = appelwijn, cider
torta de --s = appeltaart
puree (F)/compota de --s = appelmoes
bolletta de --s = appelbol
melassa de --s = appelstroop
succo de --s = appelsap


malodor adj

1 onwelriekend, stinkend
pedes -- = stinkende voeten
halito -- = stinkende adem


+ malpighia sub

1 BOTANICA malpighia


+ malpighiageas sub pl

1 BOTANICA malpighiaceae


+ malposition sub

1 MEDICINA verkeerde stand/ligging (o.a. van de foetus)


malsan adj

1 ongezond, schadelijk voor de gezondheid
climate -- = ongezond klimaat
2 ongezond, ziekelijk (anque FIGURATE)
curiositate -- = ongezonde nieuwsgierigheid
influentia -- = verderfelijke invloed
lectura -- = ongezonde lectuur


malsonante adj

1 onwelluidend
2 ongepast, aanstootgevend, onbehoorlijk, stuitend, ergerlijk (woord)


malt sub

1 mout
extracto de -- = moutextract
gin (A) de -- = moutjenever
bira de -- = moutbier
flor de -- = moutbloem
caffe de -- = moutkoffie
fabrica de -- = mouterij
sucro de -- = moutsuiker
facer -- = mouten


+ Malta sub n pr

1 Malta
Cruce de -- = Maltezer Kruis
febre de -- = maltakoorts
ordine de -- = Maltezer orde
Cavallero de -- = Maltezer ridder


+ maltage sub

1 moutbereiding, het mouten, mouterij


maltar v

1 mouten
pan maltate = moutbrood


+ maltase sub

1 BIOCHIMIA maltase


maltator sub

1 mouter


+ malteria sub

1 mouterij, mouterijbedrijf


+ maltese adj

1 Maltees, Maltesisch
Cruce -- = Maltezer Kruis
can -- = maltezerhond, Maltezer leeuwtje


+ maltese sub

1 Maltees, Maltezer, inwoner van Malta
2 Maltees (taal)


+ malthusian adj

1 malthusiaans


+ malthusianismo sub

1 malthusianisme


+ malthusiano sub

1 aanhanger van het malthusianisme


+ maltificar v

1 mouten


maltosa sub

1 CHIMIA moutsuiker, maltose


maltractamento sub

1 mishandeling, slechte behandeling, toetakeling
-- de animales = dierenmishandeling


maltractar v

1 mishandelen, slecht behandelen, toetakelen, brutaliseren
-- le grammatica = de grammatica geweld aandoen


+ malva sub

1 BOTANICA kaasjeskruid, malve, maluwe


+ malvaceas sub pl

1 BOTANICA malvaceae, malvaceeën, kaaskruidfamilie


+ malvacee adj

1 BOTANICA malveachtig, maluweachtig


malversar v

1 verduisteren (geld), malverseren, knoeien


malversation sub

1 verduistering (van geld), malversatie, knoeierij, fraude


+ Malvinas sub n pr pl

1 (Argentijnse naam voor:) Falkland Eilanden


+ mambo sub

1 mambo (dans)


+ mameluk sub

1 HISTORIA mammeluk (Egyptische ruiter)


mamilla sub

1 ANATOMIA mamma, melkklier, borstklier, borst, tepel
-- artificial = tepelhoedje
inflammation del -- = tepelontsteking


mamillar adj

1 mamilair, borst..., tepel...
musculo -- = tepelspier
cacto -- = tepelcactus
2 borstvormig, tepelvormig


+ mamillaria sub

1 BOTANICA wratdistel


mamillate adj

1 van de borst, borst..., van de tepel, tepel...
2 met borsten, met tepels


mamilliforme adj

1 borstvormig, tepelvormig


mamillon sub

1 GEOGRAPHIA bult, heuvel(top)


mamma sub

1 ANATOMIA mamma, borstklier, borst
cancere/carcinoma del -- = borstkanker
2 moeder, mama, moe, ma
papa e -- = pa en ma


mammal sub

1 zoogdier


mammalogia sub

1 mammalogie (leer der zoogdieren)


mammalogic adj

1 de mammalogie betreffend


+ mammalogista sub

1 kenner van zoogdieren


+ mammalogo sub

1 kenner van zoogdieren


mammari adj

1 borst..., tepel...
vena -- = borstader
glandulas -- = borstklieren, melkklieren (anque van zoogdieren)
extirpation del glandula -- = mamma-amputatie
carcinoma/carcere -- = mamma-carcinoom, borstkanker


+ mammectomia sub

1 MEDICINA borstamputatie, mamma-amputatie
-- partial = mammasparende behandeling


mammifere adj

1 zoog...
animal -- = zoogdier


mammifero sub

1 zoogdier
ordine del -- = orde der zoogdieren
--s carnivore = vleesetende zoogdieren


mammiforme adj

1 borstvormig, tepelvormig


+ mammitis sub

1 MEDICINA borstontsteking


+ mammogramma sub

1 MEDICINA mammogram (röntgenfoto van de borst)


+ mammographia sub

1 mammografie, het doorlichten van de borst


+ mammographic adj

1 mbt het doorlichten van de borst
examine -- = doorlichting van de borst


mammona sub

1 BIBLIA mammon
servir le -- = de mammon dienen


mammut sub

1 ZOOLOGIA mammoet
projecto -- = mammoetproject
ordine -- = mammoetorder
hall (A)-- = mammoethal
interprisa = monsterbedrijf
processo -- = monsterproces
victoria -- = monsterzege
alliantia -- = monsterverbond


+ Man sub n pr

1le Insula de -- = het Eiland Man


+ management sub ANGLESE

1 management


+ manager sub ANGLESE

1 manager


manar v

1 vloeien, sijpelen, druppelen
2 voortvloeien (uit), voortkomen (uit), uitgaan (van), afkomstig zijn

(van), ontstaan (uit)

manata sub

1 handvol


+ mancamento sub

1 mankement, fout, defect, tekortkoming


+ mancantia sub

1 gebrek, tekortkoming
-- de prole = kinderloosheid
-- de attention = achteloosheid
-- de tempore = tijdgebrek
-- de spatio = ruimtegebrek
-- de fide = trouweloosheid
-- de gusto = smakeloosheid
-- de reposo = gebrek aan rust
-- de somno = gebrek aan slaap
-- de personal = personeelsgebrek
-- de perspicacia/perspicacitate = kortzichtigheid
in -- de melio = bij gebrek aan beter
per -- de spatio = wegens/door plaatsgebrek


mancar v

1 ontbreken, afwezig zijn, verstek laten gaan, verzuimen, te kort schieten
-- de corde = geen hart hebben
-- de corage = gebrek aan moed hebben
-- a su deberes = in gebreke blijven
il non debe -- un iota = er mag geen tittel aan ontbreken
-- su salto = misspringen
-- le occasion = de gelegenheid voorbij laten gaan
-- su traino = zijn trein missen
2 gebrek hebben (aan)


+ manche sub FRANCESE

1 SPORT manche


manchette sub FRANCESE

1 manchet
button de -- = manchetknoop
--s amovibile = losse manchetten


manchu {tsj} adj

1 Mantsjoerijs


manchu {tsj} sub

1 Mantsjoerijer
2 Mantsjoerijs (taal)


Manchukuo {tsj} sub n pr

1 Mantsjoekwo


Manchuria {tsj} sub n pr

1 Mantsjoerije


mancipar v

1 JURIDIC overgeven (van iets) als eigendom


+ mancipation sub

1 JURIDIC overgave (van iets) als eigendom


mancipe sub

1 (in)koper, aankoper


manco sub

1 gebrek, tekort, tekortkoming, lacune, leemte, manco
-- de aqua = watergebrek
-- de gusto = smakeloosheid
-- de interesse = gebrek aan belangstelling
-- de vitaminas = vitaminegebrek
-- de pecunia = geldgebrek
-- de oxygeno = zuurstofgebrek
-- de tempore = tijdgebrek
-- de spatio = ruimtegebrek
-- de memoria = vergeetachtigheid
-- de perspicacia/perspicacitate = kortzichtigheid
-- de viveres/de productos alimentari = gebrek aan levensmiddelen
per -- de provas/probas = wegens gebrek aan bewijs


+ mandala sub

1 mandala


+ mandamento sub

1 RELIGION herderlijke brief, mandement
2 HISTORIA bevelschrift
3 JURIDIC rechtsgebied (van rechtbank)


mandante sub

1 JURIDIC lastgever, opdrachtgever, mandator


mandar v

1 bevelen, gelasten
passion/fame de -- = machtswellust
2 ontbieden, bij zich laten komen
-- un prestre = een priester laten halen
JURIDIC -- un teste = een getuige oproepen


mandarin sub

1 HISTORIA mandarijn (hoge staatsambtenaar in China)
anate -- = mandarijneend


mandarina sub

1 BOTANICA mandarijn(tje)


mandarinato sub

1 mandarijnendom, waardigheid/status van mandarijn
2 mandarijnendom, gezamelijke mandarijnen


mandariniero sub

1 mandarijnboom


mandarinismo sub

1 mandarinisme


mandatario sub

1 ge(vol)machtigde, lasthebber, mandataris


mandato sub

1 order, bevel, opdracht
-- de perquisition = bevel(schrift) tot huiszoeking
-- de expulsion = ontruimingsbevel
-- contrari = tegenbevel
-- de arresto = arrestatiebevel
-- de pagamento = bevel(schrift) tot betaling, betalingsbevel
-- postal = postwissel
incassar un -- postal = een postwissel verzilveren
non haber recipite -- = geen mandaat hebben
per -- de = op last van
2 JURIDIC, POLITICA mandaat
-- parlamentari = kamerlidmaatschap
renunciar a/deponer su -- = zijn mandaat neerleggen
prorogar un -- = een mandaat verlengen
prorogation de un -- = verlenging van een mandaat
region/territorio sub -- = mandaatgebied
illes recipe lor -- del electorato = zij ontvangen hun mandaat van de kiezers
sub -- del Nationes Unite = onder mandaat van de Verenigde Naties


+ mandator sub

1 JURIDIC lastgever, opdrachtgever, mandator


mandibula sub

1 ANATOMIA (onder)kaak
colpo de -- = kaakslag
2 onderste deel van een vogelsnavel, kauwwerktuig (van een insekt)


mandibular sub

1 ANATOMIA van de kaak
arco -- = kaakboog
musculos -- = kaakspieren
nervo -- = kaakzenuw


mandola sub ITALIANO

1 MUSICA mandola, mandora


+ mandolinista sub

1 mandolinespeler
club (A) de --s = mandolineclub
orchestra de --s = mandoline-orkest


mandolino sub ITALIANO

1 MUSICA mandoline


+ mandragora sub

1 BOTANICA alruin, heksenwortel, mandragora


+ mandril sub

1 ZOOLOGIA mandril


manducabile adj

1 eetbaar


manducar v

1 eten


manducation sub

1 het eten


maneabile adj

1 gemakkelijk te hanteren, handzaam
formato -- = handzaam formaat
2 handelbaar, gemakkelijk bestuurbaar


maneabilitate sub

1 handzaamheid
-- de un formato = handzaamheid van een formaat
2 handelbaarheid


maneamento sub

1 het hanteren (van gereedschap, etc.), het bedienen, het omgaan (met)
le -- de un machina = het bedienen van een machine
le -- del penna = het hanteren van de pen
le -- del pincel = het voeren van het penseel
2 het africhten (van paarden), het dresseren


manear v

1 hanteren (van gereedschap, etc.), bedienen, gebruiken, omgaan (met)
-- le penna = de pen hanteren
-- le pincel = het penseel voeren
-- un machina = een machine bedienen
-- un arma = met een wapen omgaan
difficile/dur a/de -- = moeilijk te hanteren
saper (como) -- un cosa = met iets overweg kunnen
saper (como) -- un persona = iemand weten te bespelen
2 africhten (van paarden), dresseren


maneo sub

1 listig gekonkel, listig gedoe, geknoei, intrige, kuiperij, machinatie
2 rijkunst (paarden)
3 manege, rijschool
cavallo de -- = manegepaard


+ manes sub pl

1 manen (geesten der afgestorvenen bij de Romeinen)
culto del -- = manisme
invocar le -- del ancestres = de geesten der voorvaderen aanroepen


+ manese adj

1 van het eiland Man


+ manese sub

1 taal van het eiland Man
2 bewoner van het eiland Man


manganato sub

1 CHIMIA manganaat


manganese sub

1 CHIMIA mangaan
mineral de -- = mangaanerts
aciero al -- = mangaanstaal
composito de -- = mangaanverbinding


+ manganesifere adj

1 mangaanhoudend
ferro -- = mangaanijzer


manganic adj

1 CHIMIA mangaan..., mangani...
compositos -- = maangaanvebindingen
acido -- = mangaanzuur
oxydo -- = mangaanoxyde, mangani-oxyde


manganifere adj

1 mangaanhoudend


+ manganina sub

1 manganine
filo de -- = manganinedraad


manganite sub

1 MINERALOGIA manganiet


manganose adj

1 CHIMIA mangaan...
oxydo -- = mangaan(di)oxyde, mangano-oxyde


mangiabile adj

1 eetbaar


+ mangiabilitate sub

1 eetbaarheid


+ mangiante sub

1 iemand die eet, eter


mangiar v

1 eten
camera a/de -- = eetkamer
sala a/de -- = eetzaal
-- a satietate = zich rond eten
-- cal(i)de = warm eten
-- se le ungulas = op zijn nagels bijten
invitar a -- = te eten vragen
il es al hora de -- = het is etenstijd
al hora de -- = onder etenstijd


mangiar sub

1 het eten, maaltijd
le -- e le biber = eten en drinken
le casa e le -- = kost en inwoning


mangiator sub

1 eter
-- de homines = menseneter


mangiatoria sub

1 trog, voerbak, etensbak
grillia de -- = ruif


+ mango sub

1 BOTANICA manga


+ mangrove sub

1 BOTANICA mangrove
bosco de --s = mangrovenbos


+ mangusta,mangosta sub

1 ZOOLOGIA mangoeste


mania sub

1 PSYCHOLOGIA manie
-- persecutor/de persecution = vervolgingswaanzin
-- religiose = godsdienstwaanzin
2 manie, (overdreven) voorliefde
-- de luxo = pronkzucht
-- de construer = bouwwoede
-- de comprar = koopzucht, koopziekte
-- de regular = regelzucht
3 stokpaardje, hebbelijkheid
haber le -- de leger = een leeswoede hebben
haber le -- de facer un cosa = een handje van iets hebben


maniac adj

1 PSYCHOLOGIA manisch
euphoria -- = manie
2 maniakaal, overdreven


maniaco sub

1 maniak
-- de exactitude = Pietje Precies
-- del ordine = iemand met een ziekelijke opruimwoede
-- sexual = seksmaniak


+ maniacodepressive adj

1 manisch-depressief
tendentia -- = manisch-depressieve neiging
psychose (-osis) -- = manisch-depressieve psychose


manica sub

1 mouw
-- curte = korte mouw
-- longe = lange mouw
-- medie = halve/halflange mouw
-- tres quartos = driekwart mouw
-- buffante = pofmouw
-- campaniforme = klokmouw
-- festonate = gefestoneerde mouw
-- replicabile = opvouwbare mouw
gilet a --s = mouwvest
relevar le --s = de mouwen omslaan
reverso del -- = omslag van de mouw
foramine del -- = armsgat
longor del -- = mouwlengte
largor del -- = mouwwijdte
emblema de -- = mouwembleem
in --s de camisa = in hemdsmouwen
plicar a supra le --s = de mouwen opstropen
2 slang, buigzame buis/pijp, tuinslang, brandslang
-- refrigerante = koelslang
3 zeeëngte
le (Canal del) Manica = het Kanaal
tunnel sub (le Canal) del Manica = Kanaaltunnel
4 handboei
5 gasgloeikous


+ manicate adj

1 BOTANICA
begonia -- = manchetbegonia


+ manichee adj

1 RELIGION van de Manicheeërs


+ manicheismo sub

1 RELIGION manicheïsme


+ manicheo sub

1 RELIGION Manicheeër


manichetto sub

1 mof
-- conic = verloopmof
accopulamento a -- = mofkoppeling/verbinding
tubo a -- = mofpijp
-- de assemblage = verbindingsmof


+ manichordio sub

1 MUSICA spinet met beklede snaren


manico sub

1 hecht, heft, steel, handvat(sel), greep, hals (van viool)
-- de scopa = bezemsteel
-- de cultello = mesheft
-- de coclear = lepelsteel
-- de hacha {sj} = bijlsteel
-- de martello = hamersteel
-- de pincel = penseelsteel
-- de lima = vijleheft
berillos con -- = face-à-main
patella a -- = steelpan


+ manicura sub

1 manicure, handverzorging


+ manicurar v

1 manicuren, iemands handen en nagels verzorgen


+ manicurista sub

1 manicure (persoon)


manicuro sub

1 manicure (persoon)


maniera sub

1 manier, wijze
adverbio de -- = bijwoord van wijze
--s = manieren
--s vulgar = onbeschaafde manieren
--s raffinate = verfijnde manieren/omgangsvormen
bon/mal --s = goede/slechte manieren
-- de viver = levenswijze
-- de pensar = denkwijze
-- de argumentar = betoogtrant
de -- que = zodat
in qualque -- = enigszins
de nulle -- = op geen enkele manier
del mesme -- = op dezelfde manier
de/per un -- o de/per un altere = op de een of andere manier
de qualcunque -- = hoe dan ook


manierar sub

1 op gekunstelde en gemaakte wijze uitdrukken/weergeven
ille ha alco de manierate = hij heeft iets gekunstelds


manierismo sub

1 maniërisme, gekunsteldheid, gemaaktheid


manierista sub

1 maniërist


+ manierista adj

1 maniëristisch


+ manieristic adj

1 maniëristisch


manierose adj

1 goedgemanierd, beleefd


+ manifestabile adj

1 waarvan blijk kan worden gegeven, wat kan worden geuit
sentimentos difficilemente -- = gevoelens die moeilijk kunnen worden geuit


+ manifestante sub

1 manifestant, demonstrant, betoger
le --s afflue de tote partes al placia = de betogers stromen van alle kanten het plein op
dispersion del --s = verspreiding van de betogers


manifestar v

1 blijk geven van, te kennen geven, betonen, uiten
-- su gaudio/joia = zijn vreugde tonen/uiten
-- su adhesion a = zijn adhesie betuigen aan
-- su accordo con un cosa = zijn instemming betuigen met iets
-- su satisfaction = zijn tevredenheid betuigen
-- signos de fatiga = tekenen van vermoeidheid vertonen
-- su sentimentos = zijn gevoelens uiten
-- su voluntate = zijn wil tonen
-- su intentiones = zijn bedoelingen te kennen geven
2 manifesteren, demonstreren, betogen, een betoging houden
-- pro le pace = betogen voor de vrede


manifestation sub

1 uiting, het aan de dag treden
--es artistic = kunstuitingen
-- sportive = sportmanifestatie
-- theatral = toneelmanifestatie
-- de gaudio/de joia = uiting van vreugde
-- de fortia = machtsvertoon
JURIDIC
-- de voluntate = wilsverklaring
2 manifestatie, demonstratie, betoging
-- de agricultores = betoging van boeren
-- de Prime Maio = meibetoging
-- del fame = hongerbetoging
-- pro le pace = vredesbetoging
libertate de -- = demonstratievrijheid


+ manifestator sub

1 POLITICA demonstrant


manifeste adj

1 duidelijk, zichtbaar, manifest, evident, in 't oog springend
differentia -- = zichtbaar/duidelijk verschil
error -- = duidelijke vergissing
opinion -- = uitgesproken mening
devenir -- = bekend worden
esser in stato de ebrietate -- = in kennelijke staat verkeren


manifesto sub

1 manifest, openbare verklaring
-- electoral = verkiezingsmanifest
-- communista = communistisch manifest
-- seditiose = opruiend manifest


+ maniforme adj

1 handvormig


+ Manila sub n pr

1 Manilla
tabaco de -- = manillatabak
cigarro de -- = manilla sigaar
cannabe/cannabis de -- = manillahennep, abaca
corda de (cannabe/cannabis de) -- = manillatouw


manilla sub

1 armband
catenetta de -- = armbandkettinkje
2 handboei
poner le --s a un persona = iemand de handboeien omdoen


maniluvio sub

1 MEDICINA handbad


+ manioc sub

1 BOTANICA broodwortel, cassave, maniok
radice de -- = maniokwortel
farina de -- = maniokmeel
pan de -- = maniokbrood
raspa de -- = maniokrasp


+ manipetale adj

1 BOTANICA met handvormig ingesneden kroonbladen


+ manipulabile adj

1 manipuleerbaar


manipular v

1 hanteren, behandelen, omgaan met, bezigen, manipuleren
2 de zaken op zijn wijze regelen, knoeien met (tekst/cijfers, etc.), vervalsen, manipuleren
-- un persona = iemand naar zijn hand stellen
-- le electiones = de verkiezingen manipuleren
lassar se -- = zich laten manipuleren


manipulation sub

1 hantering, behandeling, bediening, bewerking, manipulatie
effectuar --es = handelingen verrichten
-- chimic = scheikundige manipulaties
-- genetic = genetische manipulatie
con alicun --es simple on pote dismontar iste bicycletta = met een paar eenvoudige handelingen is die fiets uit elkaar te

halen

2 geknoei, gekuip, gekonkel, manipulatie
--es financiari = financiële manipulaties
-- electoral = geknoei bij de verkiezingen


manipulative adj

1 manipulatief, manipulerend


manipulator sub

1 manipulator, hanteerder, bewerker, bedienings(vak)man, operator


+ manipulatori adj

1 manipulerend


+ manipulo sub

1 manipel


+ manismo sub

1 RELIGION manisme


+ Manitu sub n pr

1 RELIGION Manitoe, Grote Geest, God


manivella sub

1 (hand)kruk, zwengel, slinger, (kruk)arm, draaikruk, hendel, omslag
-- de pumpa = pompzwengel
-- de freno = remkruk
-- de securitate = veiligheidskruk
button/cavilia del -- = krukpen/tap
transmission a -- = krukoverbrenging
transmission sin -- = krukloze overbrenging
movimento de -- = krukbeweging
arbore a -- = krukas, krukstang, drijfstang
tornar/girar le -- = aan de slinger draaien


manivellar v

1 aan de kruk, etc. draaien, de kruk, etc. omdraaien


manna sub

1 BIBLIA manna, hemels voedsel
2 PHARMACIA manna (van de manna-es)


mannequin sub FRANCESE

1 mannequin
defilata de --s = modeshow
2 (etalage)pop


+ mannite sub

1 CHIMIA mannasuiker, manniet, mannitol


+ mannitol sub

1 Vide: mannite


+ mannosa sub

1 CHIMIA mannose, moutsuiker


mano sub

1 hand
--s callose = vereelte handen
palma del -- = handpalm
dorso del -- = rug van de hand
cavo del -- = holle van de hand
le -- del artista = de hand van de kunstenaar
freno a/de -- = handrem
pumpa a/de -- = handpomp
serra a/de -- = handzaag
interruptor a -- = handschakelaar
labor/travalio a -- = handwerk
gesto/movimento de -- = handbeweging
sub -- = onderhands, "in 't handje"
del -- al -- = regelrecht, rechtstreeks
de prime -- = uit de eerste hand
un -- lava le altere = de ene hand wast de andere
-- dext(e)re = rechterhand
scriber per le -- dext(e)re = rechts(handig) schrijven
-- leve/sinistre = linkerhand
scriber per le -- leve/sinistre = links(handig) schrijven
-- infantil = kinderhand
-- sacrilege = schennende hand
--s in alto! = handen omhoog!
movimento de -- = handbeweging
bagage a/de -- = handbagage
basio/osculo de -- = handkus
peso de -- = halter
perforator a/de -- = handboor
carretta de -- = handkar
granata a/de -- = handgranaat
portata de -- = handbereik
haber un cosa al portata del -- = iets bij de hand hebben
esser a portata de -- = voor het grijpen liggen
batter le --s = in de handen klappen
lavar se le --s = zijn handen wassen
venir al --s = op de vuist gaan, handgemeen worden
levar le -- = de hand opsteken
lassar le -- libere a un persona = iemand de vrije hand laten
peter/demandar le -- de = dehand vragen van
passar per multe --s = door de handen van velen gaar
esser in bon --s = in goede handen zijn
dar/stringer le -- a un persona = iemand de hand geven/drukken/schudden
de secunde -- = tweedehands
con -- de ferro = met ijzeren hand
con su proprie -- = eigenhandig
a plen --s = met handenvol
benes in --(s) morte = goederen in de dode hand
haber le --s libere = de handen vrij hebben, de vrije hand hebben, vrij spel hebben
haber le --(s) in un cosa = de hand in iets hebben
haber le --s dur = hardhandig zijn
dar un --/prestar le/tender le -- a un persona = iemand een handje helpen
dar le ultime -- a = de laatste hand leggen aan
mitter le -- super = de hand leggen op
cader inter/in le --s de = in handen vallen van
leger (in) le lineas del -- = de hand lezen
levar le -- contra un persona = de hand tegen iemand opheffen
tender le -- a un persona = iemand de hand reiken/toesteken
prender a duo --s = met beide handen aangrijpen
passar de -- in -- = van hand tot hand gaan
junger/cruciar le --s = de handen vouwen
conducer un persona per le -- = iemand bij de hand leiden
escappar de -- = uit de hand lopen
facite a -- = met de hand gemaakt, handwerk
scribite a -- = met de hand geschreven
suite a -- = met de hand genaaid
sacco a -- = handtas
cambiar/mutar de --s = in andere handen overgaan
passar in altere --s = in andere handen overgaan
demandar le -- de un persona = de hand van iemand vragen
poner in --s de = ter hand stellen
poner le -- al obra = de hand aan de ploeg slaan
poner le -- in le foco pro = zijn hand in het vuur steken voor
votar a -- levate = stemmen bij handopsteken
mangiar un pira con le --s = een peer uit de hand eten
fricar se le --s = zich in de handen wrijven
un pictura del -- de Goya = een schilderij van Goya
con le --s in alto = met opgeheven handen
con -- firme = met vaste hand
prisa de --s = handdruk
-- de obra = mankracht, arbeidskracht
-- de obra disponibile = arbeidsreserve
-- de obra immigrate = gastarbeid, gastarbeiders
-- de obra interimari = uitzendkrachten
cura del --s = manicure
curar le --s = manicuren
a -- armate = gewapenderhand
in un torno de -- = in een handomdraai
2 SPORT handsbal, hands
-- involuntate = aangeschoten hands
3 handschrift
haber un belle -- = een mooi handschrift hebben
4 LIGATURA DE LIBROS katern, boek (25 vel papier)
un -- de papiro = een boek papier


manographo sub

1 TECHNICA (registrerende) manometer, drukmeter, indicateur


+ manometria sub

1 manometrie, druk/spanningsmeting


+ manometric adj

1 manometrisch


manometro sub

1 manometer
-- a aere comprimite = gesloten manometer
-- a aere libere = open manometer
-- a liquido = vloeistofmanometer
-- a gas = gasmanometer
-- a mercurio = kwikmanometer
-- a membrana = membraanmanometer
-- metallic = metaalmanometer
-- registrator = registrerende manometer
-- de Bourdon = buisveermanometer


manomorte sub

1 JURIDIC dode hand
benes de -- = goederen in de dode hand


+ manostato sub

1 manostaat


manovra sub

1 behandeling, bediening, het sturen
2 FERROVIA het rangeren
station de --s = rangeerstation
via de --s = rangeerspoor
locomotiva de --s = rangeerlocomotief
3 zeemanschap
4 kunstgreep, list, manoeuvre
-- de diversion = afleidingsmanoeuvre
-- electoral = verkiezingsmanoeuvre
5 MILITAR
--s = manoeuvres
6 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
--s = tuigage, takelage


manovrabile adj

1 manoeuvreerbaar, (gemakkelijk) bestuurbaar


manovrabilitate sub

1 manoeuvreerbaarheid, bestuurbaarheid
-- de un nave = manoeuvreer-baarheid van een schip
-- de un grue = be-stuurbaarheid van een kraan


manovrar v

1 manoeuvreren, bedienen, besturen
-- un grue = een hijskraan besturen
2 manoeuvreren (van vaar- en voertuigen)
3 FERROVIA rangeren
4 MILITAR manoeuvres houden
5 FIGURATE handig manoeuvreren, handig opereren, slinks handelen
-- un persona = iemand naar zijn hand stellen


manovrator sub

1 iemand die manoeuvreert


mansarda sub

1 ARTE DE CONSTRUER mansardedak (gebroken kap)
2 zolder, zolderruimte, dakkamer, zolderkamertje


mansuete adj

1 tam
2 zachtmoedig, vriendelijk, mild


mansuetude sub

1 tamheid
2 zachtmoedigheid, vriendelijkheid, mildheid
-- evangelic = evangelische zachtmoedigheid


+ mansuk sub

1 mansoek


+ manta sub

1 (vis) manta


mante sub

1 ZOOLOGIA roofsprinkhaan
-- religiose = bidsprinkhaan


mantelletto sub

1 manteltje, jasje
2 FORTIFICATION draagbare borstwering


mantello sub

1 (over)jas, mantel
-- de pluvia = regenjas
-- de hiberno = winterjas
-- de pellicia = pelsmantel/jas
-- de vison = nertsmantel, minkmantel
-- de armenio = hermelijnen mantel
-- de jeans (A) = spijkerjas
-- de/in loden = lodenjas
-- parapulvere = stofjas
-- del camino = schoorsteenmantel
mitter un -- = een jas aantrekken
distachar {sj} su -- = zijn jas losknopen


mantenentia sub

1 handhaving, instandhouding, bewaring, onderhoud
-- del dicas = instandhouding van de dijken
-- del ordine establite = handhaving van de bestaande orde
-- del poter de compra del consumitor = behoud van koopkracht
-- de un computator/computer (A) = onderhoud van een computer
servicio de -- = onderhoudsdienst
contracto de -- = onderhoudscontract
personal de -- = onderhoudspersoneel
mechanico de -- = onderhoudsmonteur
obligation de -- = onderhoudplicht
costos/expensas de -- = onderhoudskosten
2 levensmiddelen, voedsel, levensbehoeften


mantener v

1 handhaven, (in stand) houden, behouden, bewaren, onderhouden
-- su reputation = zijn reputatie ophouden
-- le poter = de macht handhaven
-- le ordine = de orde handhaven
-- le disciplina = de tucht handhaven
-- in marcha {sj} = aan de gang houden
-- se al superficie = bovenblijven (niet zinken)
-- fresc le flores = de bloemen fris houden
-- relationes commercial/mercantil con = handelsbetrekkingen onderhouden met
-- un tradition = een traditie in ere/stand houden
-- un persona in vita = iemand in leven houden
-- un persona in su function = iemand in zijn functie handhaven
-- un familia = een gezin onderhouden
-- un servicio = een dienst onderhouden
-- su jardin = zijn tuin onderhouden
2 volhouden, staande houden (mening)
-- su opinion = bij zijn mening blijven
-- un promissa = een belofte houden
-- su parola = zijn woord houden


+ mantenibile adj

1 handhaafbaar


mantenimento sub

1 handhaving, instandhouding, bewaring, onderhoud
-- del disciplina/ordine = handhaving van de orde
-- del pace = handhaving van de vrede
-- de un computator/computer (A) = onderhoud van een computer
-- arretrate = achterstallig onderhoud
servicio de -- = onderhoudsdienst
contracto de -- = onderhoudscontract
mechanico de -- = onderhoudsmonteur
personal de -- = onderhoudspersoneel
costos/expensas de -- = onderhoudskosten
obligation de -- = onderhoudplicht
travalio/labor benevole con -- de allocution = vrijwilligerswerk met behoud van uitkering
con alte costos de uso e -- = duur in het gebruik
2 levensmiddelen, voedsel, levensbehoeften


mantenitor sub

1 iemand die iets in stand houdt/bewaart/behoudt/handhaaft, instandhouder, handhaver


mantic adj

1 de mantiek betreffend


mantica sub

1 waarzeggerskunst, waarzeggerij, wichelaarskunst, mantiek, divinatie


mantilla sub ESPANIOL

1 mantilla


mantissa sub

1 MATHEMATICA mantisse


+ mantra sub

1 mantra


+ Mantua sub n pr

1 Mantua


+ mantuan adj

1 van/uit Mantua, Mantuaans
cygno -- = Mantuaanse zwaan (bijnaam van Virgilius)


manual sub

1 handboek, leerboek
-- de historia = geschiedenishandboek
-- de mathematica = wiskunde(leer)boek
-- hydrologic = hydrologisch handboek
-- culinari/de cocina = kookboek
consultar le -- = het handboek raadplegen
2 manuaal (van orgel)


manual adj

1 hand..., met de hand gedaan, manueel
obrero/laborator/travaliator -- = handarbeider
labor/travalio -- = hand(en)arbeid
soldatura -- = handmatig lassen
controlo -- = handbediening
pressa -- = handpers
fortia -- = handkracht
therapia -- = manuele therapie
usar fortia -- pro le excavation = handkracht gebruiken voor de graafwerkzaamheden
dictionario -- = handwoordenboek
interruptor -- = handschakelaar
habilitate -- = handvaardigheid


+ manualitate sub

1 manueel karakter
-- de un la-bor/travalio = manueel karakter van een werk


manufactura sub

1 fabriek, bedrijf
-- de fusiles = geweerfabriek
-- de porcellana(s) = porseleinfabriek
2 vervaardiging, bewerking, fabricage, fabricatie


+ manufacturabile adj

1 verwerkbaar, bewerkbaar


manufacturar v

1 vervaardigen, verwerken, (aan)maken, fabriceren, voortbrengen, produceren


manufacturari adj

1 fabrieks..., industrie...
urbe -- = fabriekstad, industriestad


manumission sub

1 JURIDIC vrijlating (van een slaaf/lijfeigene), manumissie


manuscripte adj

1 handgeschreven
character -- = schrijfletter


manuscripto sub

1 manuscript, handschrift
--s medieval/del medievo = middeleeuwse handschriften
catalogo de --s = handschriftencatalogus
collection de --s = handschriftenverzameling
deciframento de un -- = het ontcijferen van een handschrift


+ maoismo sub

1 maoïsme


+ maoista sub

1 maoïst


+ maoista adj

1 maoïstisch


+ maori adj

1 Maori...


+ maori sub

1 Maori
2 Maori (taal)


mappa sub

1 landkaart
-- de Europa = kaart van Europa
-- celeste = hemelkaart, sterrenkaart
-- scholar = schoolkaart
-- topographic = topografische kaart
-- touristic {oe} = toeristenkaart
-- (topographic) del stato major = stafkaart
-- de stratas = plattegrond
-- de camminos = wegenkaart
-- meteorologic = meteorologische kaart
-- geologic = geologische kaart
-- astronomic = astronomische kaart
-- hydrographic = hydrografische kaart
-- nautic/marin/maritime = zeekaart
-- orographic = bergkaart
-- selenographic/del luna = maankaart
-- linguistic = taalkaart
-- regional = streekkaart
-- additional = bijkaart
-- mute = blinde kaart
disrolar/extender un -- = een kaart uitrollen


mappamundi sub LATINO

1 wereldkaart


maquerello sub

1 ZOOLOGIA makreel
pisca de -- = makreelvisserij/vangst
piscator de --s = makreelvisser
rete de --s = makreelnet
filet de -- = makreelfilet
fritura de -- = gebakken makreel


+ maquette sub FRANCESE

1 maquette
-- de un nave = scheepsmodel
construction de --s = maquettebouw
constructor de --s = maquettenbouwer/maker


mar sub

1 zee
-- agitate = onstuimige zee
-- grosse = ruwe zee, hoge zee
-- calme/tranquille = kalme zee
-- platte = gladde zee
-- libere = vrije zee
in alte --, in plen -- = in volle zee
homine de -- = zeeman
gente de -- = zeelui/lieden
aqua de -- = zeewater
mal de -- = zeeziekte
haber le mal de -- = zeeziek zijn
compasso de -- = zeekompas
armea de -- = marine
nivello del -- = zeeniveau
dica de -- = zeedijk
delta de -- = zeedelta
ave de -- = zeevogel
tructa de -- = zeeforel
laro de -- = zeemeeuw
brema de -- = zeebrasem
monstro de -- = zeemonster
combatto de -- = zeegevecht, zeeslag
heroe de -- = zeeheld
viage de -- = zeereis
serpente de -- = zeeslang
limace de -- = zeeslak
scuma/spuma de -- = zeeschuim
pisca de -- = zeevisserij
pisce de -- = zeevis
sablo/arena de -- = zeezand
porto de -- = zeehaven
costa del -- = zeekust
esclusa de -- = zeesluis
stricto de -- = zeestraat, zeeëngte
vento de -- = zeewind
ZOOLOGIA stella de -- = zeester
leon de -- = zeeleeuw
planta de -- = zeeplant
spergula de -- = zeespurrie
ananas de -- = zeeananas
anguilla de -- = zeepaling
tremor -- = zeebeving
fundo del -- = zeebodem
aere del -- = zeelucht
ericio de -- = zeeëgel
bracio de -- = zeearm
lupo de -- = 1 zeewolf, 2 zeebink
hirundine de -- = zeezwaluw
alga de -- = zeewier
currente del -- = zeestroming
latere del -- = zeekant, zeezijde
superficie del -- = zeeoppervlak, zeespiegel
per -- e per terra = te land en ter zee
transporto per -- = vervoer over zee
-- de foco = vuurzee
-- interne/interior = binnenzee
-- polar/glacial = poolzee
Mar Nigre = Zwarte Zee
Mar Morte = Dode Zee
Mar del Nord = Noordzee
Mar de Irlanda = Ierse Zee
Mar de China {sj} Meridional = Zuidchinese Zee
Mar de Bering = Beringzee
Mar de Corallo = Koraalzee
Mar Baltic = Oostzee
Mar Caribe = Caribische Zee
Mar Egee = Egeïsche Zee
Mar de China {sj} = Chinese Zee
Mar Caspie = Kaspische Zee
Mar Adriatic = Adriatische Zee
Mar Jalne = Gele Zee
Mar Blanc = Witte Zee
Mar Rubie = Rode Zee
un -- de sanguine = een grote plas bloed
-- de parolas = woordenvloed
-- de lacrimas = vloed van tranen
-- del vita/del existentia = levenszee
portar aqua al -- = water naar de zee dragen
fructos del -- = eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren, "fruits de mer"
homine in --! = man overboord!
haber le dominio del -- = de heerschappij ter zee hebben


marabu sub

1 ZOOLOGIA maraboe


marabut sub

1 maraboet (mohammedaanse kluizenaar in Noordwest Afrika)


+ maracuja sub

1 BOTANICA maracuja


+ maranta sub

1 BOTANICA maranta, arrownoot


marasca sub ITALIANO

1 BOTANICA maraskijnkers (soort morel)


maraschino sub

1 maraskijn, marasquin
pudding (A) al -- = maraskijnpudding
sauce (F) al -- = maraskijnsaus


+ marasmic adj

1 krachteloos, kwijnend


+ marasmo sub

1 krachteloosheid, inzinking, uittering, kwijning, marasme
-- economic = econo-mische inzinking


+ marathon sub

1 SPORT marathon
cursor/currero de -- = marathonloper
2 FIGURATE marathonzitting, marathonwedstrijd, etc.
-- de dansa = lange danspartij
debatto -- = marathondebat
discurso -- = marathonrede
session -- = marathonzitting
reunion -- = marathonvergadering


marca (I) sub

1 (ken)teken, merkteken, (ken)merk, stempel
-- distinctive = kenmerk, merkteken, herkenningsteken, onderscheidingsteken
-- typographic = drukkersteken
-- figurative = beeldmerk
portar le --s de un cosa = de kenmerken van iets dragen
-- de vino = wijnmerk
-- de auto(mobile) = automerk
-- transparente/de aqua = watermerk
-- de qualitate = keurmerk
-- incognite = onbekend merk
a vostre --(s)! preste! partir! = op uw plaatsen! klaar! af!
2 bewijs, blijk, teken
-- de favor = gunstbetoon/bewijs
-- de respecto = eerbetoon
-- de confidentia = blijk van vertrouwen
le malado ha recipite multe --s de sympathia = de patiënt ontving vele blijken van belangstelling
3 (waar)merk, (keur)merk, waarborg(merk), handelsmerk
producto de -- = merkartikel
-- commercial/de commercio = handelsmerk
-- de fabrica = fabrieksmerk
-- discographic = platenmerk, platenlabel
-- (de fabrica) registrate/depositate = gedeponeerd fabrieksmerk
lege de --s commercial = merkenwet
JURIDIC derecto de --s = merkenrecht
de -- superior = van uitstekende kwaliteit
vino de -- = uitstekende wijn
4 prent, spoor, afdruk, indruk
--s de digitos = vingerafdrukken
--s de passos in le nive = voetsporen in de sneeuw
-- de variola = pokput
--s de vitros in un tabula = kringen van glazen in een tafelblad
5 stempel (instrument), merktang


marca(II) sub

1 mark, grensgewest, grensgebied


+ marcage sub

1 merking
2 SPORT mandekking
error de -- = dekkingsfout


+ marcapaginas sub

1 bladwijzer, boekelegger


marcar v

1 markeren, aanduiden, aangeven, aanwijzen, merken
-- per un cruce = aankruisen
-- per un tracto = aanstrepen
-- per un puncto = aanstippen
-- de tinta = inkten
-- le contornos de un cosa = de contouren van iets aangeven
tinta pro -- = merkinkt
marcate de variolas = pokdalig
SPORT -- un goal (A) = een doelpunt maken


+ marcasite sub

1 GEOLOGIA marcasiet, zwavelijzer


marcate adj

1 duidelijk, uitgesproken, opvallend
differentia -- = duidelijk verschil
preferentia -- = uitgesproken voorkeur
tractos -- = duidelijke trekken
contornos -- = duidelijke contouren
-- per le variola = pokdalig


marcator sub

1 merker, stempelaar
2 SPORT mandekker


marcer sub

1 BOTANICA verwelken, verdorren


marcescente adj

1 BOTANICA verwelkend


marcescentia sub

1 BOTANICA het verwelken, verwelking


marcescer v

1 BOTANICA verwelken, verdorren


marcescibile adj

1 BOTANICA verwelkbaar


marcha {sj} sub

1 mars, gang, tred
duo horas de -- = twee uur lopen
Marcha {sj} de Quatro Dies = Vierdaagse
-- de pace = vredesmars
-- victoriose = zegetocht
-- del fame = hongermars
-- fortiate = geforceerde mars
-- triumphal = triomfmars
-- vive = vlugge tred
ordine de -- = marsbevel
un hora de -- = een uur gaans
facer un -- = een mars maken
continuar le -- = doormarcheren
esser in plen -- = in volle gang zijn
mantener in -- = aan de gang houden
ordine de -- = marsorder
traino in -- = rijdende trein
mitter se/poner se in -- = beginnen te lopen, zich op mars begeven, op weg gaan
mitter/poner un cosa in -- = iets in werking stellen
mitter/poner le motor in -- = de motor starten
functionar a plen --s = op volle toeren draaien
le -- del cosas = de loop der dingen
le -- normal del cosas = de gewone gang van zaken
preste pro le -- = marsklaar
si toto marcha {sj} ben = als alles goed gaat/meezit
frenar le -- de un cosa = iets in zijn vaart stuiten
2 MUSICA mars
-- turc = Turkse mars
-- de Radetsky = Radetsky mars
-- militar = militaire mars
-- funebre = treurmars
-- nuptial = bruiloftsmars
canto de -- = marslied
musica de -- = marsmuziek


marchar {sj} v

1 marcheren, lopen


marchesa sub

1 markiezin, markgravin


marchesato sub

1 markizaat, markgraafschap


marchese sub

1 markies, markgraaf


marcide adj

1 verwelkt, verdord
2 lusteloos, hangerig, slap


marco sub

1 gewicht van 230 gram voor het wegen van goud en zilver
2 mark (munt)


Marco sub n pr

1 Markus
evangelio de/secundo -- = evangelie van Marcus
-- 6, versetto 10 = Marcus 6, vers 10


marcor sub

1 verwelking, verdorring
2 kwijning, lusteloosheid


+ mare (pl: maria) sub LATINO

1 ASTRONOMIA mare (op de maan, op Mars)


marea sub

1 getij(de), tij
-- alte = vloed, hoog water
-- basse = eb, laag water
-- medie = halftij
-- morte = doodtij
-- de equinoctio = springtij
-- contrari = tegentij
-- crescente/ascendente = opkomend/wassend tij
bassino a -- = getijbekken
movimento del -- = getijbeweging
action de -- = getijdenwerking
cambio/cambiamento del -- = keren van het tij
porto a/de -- = getijhaven
fluvio/riviera a/de -- = getijrivier
energia de -- = getijenergie
currente de -- = getijstroom
esclusa de -- = getijsluis
foco/lumine/luce/pharo de -- = getijlicht
bolla de -- = getijbal
indicator del horas de --/del --s = getijtafel
tabula de -- = getijtafel
-- human = stroom mensen


marechal sub FRANCESE

1 maarschalk
baston de -- = maarschalkstaf


marechala {sj} sub

1 maarschalksvrouw


marechalato {sj} sub

1 maarschalksrang


maremma sub

1 moeras, maremma, moerassige kuststreek


+ maremmatic adj

1 moeras...
febre -- = moeraskoorts, malaria


+ marena sub

1 (vis) marene


+ mareogramma sub

1 getijdendiagram


+ mareographo sub

1 getijmeter


+ mareometro sub

1 getijmeter


margaric adj

1 CHIMIA
acido -- = margarinezuur


margarina sub

1 margarine
-- dietetic = dieetmargarine
-- semigrasse = halvarine
-- vegetal = plantaardige margarine
fabrica de -- = margarinefabriek
fabricante de -- = margarinefabrikant
fabrication de -- = margarinefabricage
marca de -- = margarinemerk


margarita sub

1 parel
jectar --s ante le porcos = paarlen voor de zwijnen werpen
2 BOTANICA
parve -- = madelief(je)
3 BOTANICA margriet


Margarita sub n pr

1 Margaretha, Margriet, Griet, Greet


+ margaritifere adj

1 parelhoudend, parel...
ostrea -- = pareloester
margaritana -- = rivierparelmossel


marginal adj

1 rand..., marginaal, in de marge geschreven
phenomeno -- = randverschijnsel
persona -- = randfiguur
adornamento -- = randversiering
cristo/cresta -- = randlijst, opstaande rand
designo -- = randtekening
adjustator -- = margetoets (op schrijfmachine)
nota/glossa -- = kanttekening
existentia -- = marginaal bestaan
2 marginaal, bijkomstig, ondergeschikt, secundair
interprisa -- = marginaal bedrijf
de importantia -- = van ondergeschikt belang
METEO perturbation -- = randstoring
MATHEMATICA valor -- = randwaarde
ECONOMIA costos -- = marginale kosten
ECONOMIA utilitate -- = grensnut
ECONOMIA
compratores -- = marginale kopers
function -- = randfunctie
analyse (-ysis) -- = randanalyse
3 BOTANICA randstandig


+ marginalia sub pl LATINO

1 korte aantekeningen


+ marginalisar v

1 marginaliseren


+ marginalisation sub

1 marginalisatie


+ marginalitate sub

1 marginaliteit, het marginaal zijn


marginar v

1 margineren, de marges instellen, een witte rand laten om
2 kanttekeningen maken bij


marginate adj

1 met een rand, gerand


+ marginator sub

1 margetoets (van schrijfmachine), margesteller


+ marginatura sub

1 het margineren, marginering


margine sub

1 boord, kant, rand
al -- del cammino = aan de kant van de weg
viver in le/al -- del societate = aan de zelfkant van de samenleving leven
2 (witte) rand, marge, kantlijn
-- stricte = smalle marge
-- large = brede marge
linea de -- = kantlijn
nota in/a -- = aantekening in de marge
3 marge, speelruimte, speling
-- stricte = smalle marge TECHNICA
-- de securitate = veiligheidsmarge
TECHNICA -- de tolerantia = tolerantiegrens
COMMERCIO -- beneficiari/de beneficio/de profito = winstmarge
-- de reflexion = bedenktijd
lassar -- al phantasia = ruimte voor fantasie overlaten


+ marginifere adj

1 BOTANICA een rand dragend, gerand


marginose adj

1 met een ruime marge


+ margrave sub

1 HISTORIA markgraaf


+ margraviato sub

1 HISTORIA markgraafschap


Maria sub n pr

1 Maria


+ marial adj

1 CATHOLICISMO van Maria, Maria...
culto -- = Mariaverering
canto -- = Marialied
legenda -- = Marialegende
congregation -- = Mariacongregatie


marian adj

1 Maria...
culto -- = Mariaverering
die -- = Mariadag
anno -- = Mariajaar
congregation -- = Mariacongregatie


marianismo sub

1 (overdreven) Mariaverering


Marianna sub n pr

1 Marianne
GEOGRAPHIA
Mariannas = Marianen


+ maricultura sub

1 zeeteelt (het kweken van zeegewas en zeedieren)


+ marihuana,marijuana sub

1 marihuana
cigarretta de -- = marihuanasigaret


+ marimba sub

1 MUSICA marimba


marin adj

1 zee..., van de zee
millia -- = zeemijl
aere -- = zeelucht
odor -- = zeelucht (geur)
vento -- = zeewind
cura -- = herstellingskuur aan zee
monstro -- = zeemonster
sal -- = zeezout
planta -- = zeeplant
costa -- = zeekust
vacca -- = zeekoe
bivalvo -- = kokkel(schelp)
leon -- = zeeleeuw
blau -- = zeeblauw
animal -- = zeedier
aquila -- = zeearend
cavallo -- = zeepaardje
corvo -- = zeeraaf
ave -- = zeevogel
tortuca -- = zeeschildpad
arenicola -- = zeepier
pisca -- = zeevisserij
pisce -- = zeevis
elephante -- = zeeolifant
flora -- = zeeflora
fauna -- = zeefauna
anemone -- = zeeanemoon
alga -- = zeewier
plancton -- = zoutwaterplankton, haloplankton
scout (A) -- = zeeverkenner
nation -- = zeenatie
collo -- = matrozenkraag
costume -- = matrozenpak
biologia -- = biologie van de zee
ecologia -- = ecologie van de zee


marina sub

1 zeewezen, zeevaart, marine, vloot, zeemacht
-- de guerra = oorlogsvloot, oorlogsmarine
-- mercante/mercantil/commercial/de commercio = handelsvloot, koopvaardij
capitano del -- mercante = koopvaardijkapitein
officiero de -- = marine-officier
attaché (F) de -- = marine-attaché
base del -- = marinebases
ministerio de -- = ministerie van marine
infanteria de -- = mariniers
avion/aeroplano de -- = marinevliegtuig
nave/vascello del -- = marinevaartuig
budget (A) del -- = marinebegroting
recruta del -- = marinerekruut
2 PICTURA zeegezicht
pictor de --s = zeeschilder


marinada sub

1 marinade, marineersaus, pekelsaus, gemarineerd vlees
mitter un cosa in le -- = iets in de marinade zetten


marinar v

1 marineren, inmaken, pekelen


+ marinate adj

1 gemarineerd
haringo -- = gemarineerde haring
cucumbres/cucumeres -- = zure bommen


marinero sub

1 zeeman, matroos
-- de aqua dulce = binnenschipper
apprentisse -- = lichtmatroos
pantalon(es) de -- = matrozenbroek
taverna de --s = zeemanskroeg
blusa de -- = matrozenkiel/buis
habito de -- = matrozenpak
linguage de -- = zeemanstaal


+ marinismo sub

1 LITTERATURA marinisme


+ marinista sub

1 LITTERATURA marinist


Mario sub n pr

1 Marius


+ mariolatria sub

1 ziekelijke verering van Maria, mariolatrie


+ mariologia sub

1 RELIGION mariologie


+ mariologic adj

1 RELIGION mariologisch


+ mariologo sub

1 RELIGION marioloog


Marion sub n pr

1 Marion


marionette sub FRANCESE

1 marionet, ledepop
theatro de --s = marionettentheater
governamento -- = marionettenregering


marionettista sub

1 marionettenspeler


marisco sub

1 moeras
(de)siccar/drainar {e} un -- = een moeras droogleggen


marista sub

1 CATHOLICISMO marist


+ marita sub

1 echtgenote
2 bruid


maritabile adj

1 huwbaar, geschikt voor het huwelijk, van huwbare leeftijd


maritage sub

1 huwelijk, echtverbintenis
certificato/acto de -- = huwelijksakte
contracto de -- = huwelijkscontract
projectos de -- = huwelijksplannen
offerta de -- = huwelijksaanzoek
impedimento de -- = huwelijksbeletsel
promissa de -- = huwelijksbelofte
ceremonia de -- = trouwplechtigheid
annuncio de -- = huwelijksadvertentie
registro del --s = huwelijksregister
photo(graphia) de -- = trouwfoto
-- infantil = kinderhuwelijk
per -- = aangetrouwd
-- civil = burgerlijk huwelijk
-- religiose = kerkelijk huwelijk
-- mixte = gemengd huwelijk
-- legitime = wettig huwelijk
-- illegitime = onwettig huwelijk
legitimitate de un -- = wettigheid van een huwelijk
-- consanguinee = huwelijk tussen bloedverwanten
-- de ration = verstandshuwelijk
-- blanc = platonisch huwelijk
-- per procuration = huwelijk bij volmacht/met de handschoen
-- de gruppo = groepshuwelijk
-- sterile = kinderloos huwelijk
-- fortiate = gedwongen huwelijk
contraher/contractar un -- = een huwelijk sluiten
contraction de un -- = sluiting van een huwelijk
dissolver/disfacer un -- = een huwelijk ontbinden
dissolution de un -- = ontbinding van een huwelijk


marital adj

1 huwelijks..., echtelijk
vita -- = huwelijksleven
fidelitate -- = huwelijkstrouw, echtelijke trouw
problemas -- = huwelijksmoeilijkheden
ligamine/vinculo -- = huwelijksband
2 JURIDIC maritaal
autoritate -- = maritale macht
autorisation -- = machtiging van de echtgenoot


maritar v

1 in de echt verbinden, uithuwelijken, ten huwelijk geven
-- se = trouwen, in het huwelijk treden, huwen
-- se con = trouwen met
-- se religiosemente = in de kerk trouwen
-- se civilmente = voor de wet trouwen
-- se per procuration = met de handschoen trouwen
appetente/desirose/desiderose de - se = trouwlustig


maritime adj

1 zee..., maritiem, scheepvaart...
climate -- = zeeklimaat
commercio -- = zeehandel
compania -- = scheepvaartmaatschappij
agentia -- = scheepsagentuur
agente -- = scheepsagent
assecurantia -- = zeeverzekering, verzekering tegen zeeschade
bursa -- = scheepvaartbeurs
lege -- = scheepvaartwet
derecto/legislation -- = zeerecht
navigation -- = zeevaart
pisca -- = zeevisserij
canal -- = zeekanaal
provincia -- = zeeprovincie
potentia -- = zeemogendheid
nation -- = zeenatie
fortia(s) -- = zeemacht
guerra -- = zeeoorlog
catastrophe/disastro -- = scheepsramp
termino -- = scheepsterm
circulos -- = scheepvaartkringen
museo -- = scheepvaartmuseum
politica -- = scheepvaartpolitiek
planta -- = zeegewas/plant
flora -- = zeeflora
fauna -- = zeefauna
pino -- = zeeden
hordeo -- = zeegerst
eryngio -- = blauwe zeedistel, meerdistel
scirpo -- = zeebies
beta -- = strandbiet, zeebiet
artemisia -- = zeealsem
puccinellia -- = zeevlotgras
rumex -- = zeezuring
matricaria -- = strandkamille, zeekamille, zeekantsmaartel
crambe -- = zeekool
agropyro -- = zeekweek
urginea -- = zeeajuin, zeelook
cakile -- = zeeraket
junco -- = zeerus
alysso -- = zeeschildzaad
batthyergo -- = zandmol
viage -- = zeereis
transporto -- = zeetransport
fortias -- = zeestrijdkrachten
porto -- = zeehaven
flotta -- = zeevloot
via -- = zeeweg
inviar per via -- = verschepen
region/zona -- = kuststreek, kustgebied
mappa/carta -- = zeekaart
atlas -- = zeeatlas
registro -- = scheepsregister
historia -- = zeegeschiedenis
navigation -- = scheepvaartverkeer
servicio postal -- = maildienst
provisiones -- = scheepsbehoeften


marito sub

1 bruidegom
2 echtgenoot
ex-marito = voormalige echtgenoot
trovar un -- = aan de man komen


+ mark sub

1 mark (munteenheid)


+ marketing sub ANGLESE

1 marketing, afzetbevordering, marktanalyse
strategia de -- = marketingstrategie


+ markka sub

1 markka (Finse munteenheid)


+ Marmara sub n pr

1 Marmara
Mar de -- = Zee van Marmara


marmelada sub

1 marmelade, jam, confiture
-- de oranges = oranjemarmelade
-- de prunas = pruimemarmelade


marmita sub

1 kookpot, kookketel, kookpan
-- de suppa = pan soep
ansa de un -- = oor van een pan
2-- autoclave = hogedrukpan, snelkookpan, snelkoker


marmorar v

1 marmeren, (be)spikkelen


marmorari adj

1 marmer...
industria -- = marmerindustrie


+ marmorate adj

1 gemarmerd
papiro -- = gemarmerd papier, marmerpapier
ligno -- = gemarmerd hout


marmorator sub

1 marmersteenhouwer, bewerker van marmer, marmerwerker, marmerslijper


marmore sub

1 marmer
bloco de -- = marmerblok
placa de -- = marmerplaat
statua de -- = marmeren standbeeld
vena de -- = marmerader
tabletta de -- = marmertablet
mosaico de -- = marmermozaïek
relievo de -- = marmerreliëf
de color de -- = marmerkleurig
-- de Carrara = Carrarisch marmer
-- pentelic = Pentelisch marmer
-- salin = zoutmarmer
-- artificial/facticie = stucmarmer, kunstmarmer, marmerimitatie
2 voorwerp van marmer (beeld, etc.)
3 knikker
sacco a/de --s = knikkerzak
joco de --s = knikkerspel, het knikkeren
jocar al --s = knikkeren
saison (F) del joco de --s = knikkertijd


+ marmoree adj

1 marmerachtig, marmer...
petra -- = marmersteen


marmoreria sub

1 marmerbewerking
2 werkplaats van marmerwerker


marmorero sub

1 marmersteenhouwer, marmerwerker, bewerker van marmer, marmerslijper
serra de -- = steenzaag


marmoriera sub

1 marmergroeve


marmorisar v

1 GEOLOGIA in marmer omzetten
2 marmeren, (be)spikkelen
papiro marmorisate = gemarmerd papier


+ marmorisation sub

1 marmering, bespikkeling


+ marmotta sub

1 ZOOLOGIA marmot
pelle de -- = marmottevel
dormir como un -- = slapen als een marmot


+ marna sub

1 GEOLOGIA mergel(aarde)
-- argilose/argillacee = kleimergel, leemmergel
-- calcari/calcaree = kalkmergel
-- sablose/arenari = zandmergel
bloco de -- = mergelblok
extraction/exploitation {plwa} de -- = mergelwinning


+ marnar v

1 mergelen, het land met mergel bestrooien


+ Marne,(Le--) sub n pr

1 de Marne
le battalia del -- = de slag aan de Marne


+ marniera sub

1 mergelgroeve


+ marnose adj

1 mergelhoudend, mergelachtig, mergel...
calcario -- = mergelkalk
petra -- = mergelsteen
gres -- = mergelzandsteen
solo/terra -- = mergelaarde
argilla -- = mergelklei
creta -- = krijtmergel
strato -- = mergellaag


marocchin adj

1 Marokkaans
2 marokijn
corio -- = marokijnleer


marocchin sub

1 marokijnleer


marocchinar v

1 als marokijnleder bewerken


marocchineria sub

1 marokijnfabricage
2 marokijnfabriek
3 handel in marokijnleder


marocchinero sub

1 marokijnwerker, marokijnfabrikant
2 marokijnhandelaar


marocchino sub

1 Marokkaan


Marocco sub n pr

1 Marokko


+ maronita sub

1 RELIGION maroniet


+ maronita adj

1 RELIGION maronitisch
ecclesia -- = maronitische kerk


Marquesas sub n pr pl ESPANIOL

1 Markiezeneilanden


+ marquetar v

1 inleggen
solo marquetate = ingelegde vloer, mozaïekvloer


+ marquetator sub

1 mozaïekwerker


+ marqueteria sub

1 marqueterie, inlegwerk
ligno de -- = inleghout


marquis sub FRANCESE

1 markies


+ marquisato sub

1 markizaat, marklandgraafschap


marquise sub FRANCESE

1 markiezin
2 markies, zonnescherm, luifel, afdak, kap
-- mobile = rolzonnescherm


marron sub

1 tamme kastanje
--es rostite = gepofte kastanjes


marroniero sub

1 tamme kastanjeboom


+ marrubio sub

1 BOTANICA malrove


+ marsala sub

1 marsala (wijn)


+ Marsilia sub n pr

1 Marseille


+ Marsiliesa, (Le--) sub n pr

1 (De) Marseillaise


+ marsiliese adj

1 van/uit Marseille


+ marsupial sub

1 ZOOLOGIA buideldier


+ marsupial adj

1 ZOOLOGIA buidel..., buidelvormig
urso -- = buidelbeer


+ marsupio sub

1 ZOOLOGIA buidel


+ martagon sub

1 BOTANICA Turkse lelie


+ martara sub

1 ZOOLOGIA marter
-- commun = boommarter
pilo de -- = marterhaar
pincel de pilo de -- = marterpenseel
pelle de -- = martervel


Marte sub n pr

1 RELIGION ROMAN Mars
2 ASTRONOMIA Mars


martedi sub

1 dinsdag
-- grasse/de carnaval = vastenavond


+ martellamento sub

1 het hameren, gehamer


martellar v

1 hameren, met een hamer bewerken, behameren
-- clavos in le ligno = spijkers in het hout hameren/slaan
cupro martellate = gehamerd koper


+ martellata sub

1 slag/klap met de hamer, hamerslag
dar se un -- super le digito = met een hamer op zijn vinger slaan


+ martellato adv ITALIANO

1 MUSICA martellato


martellator sub

1 iemand die hamert, hameraar


+ martelletto sub

1 hamertje


martello sub

1 hamer
-- a dentes = klauwhamer
-- rotunde/ronde = bolhamer
-- punctate/punctute = drevelhamer
MEDICINA -- a reflexos = reflexhamer
-- pneumatic = luchthamer, pneumatische hamer
-- a/de vapor = stoomhamer
-- perforator = boorhamer
-- a/de rivetar = klinkhamer
-- a/de percussion = percussiehamer
-- de porta = deurklopper
colpo de -- = hamerslag
testa/capite del -- = hamerkop
manico de -- = hamersteel
in forma de -- = hamervormig
le falce e le -- = hamer en sikkel
lanceamento del -- = kogelslingeren
lanceator del -- = kogelslingeraar
2 hamerkop (van haai)
squalo -- = hamerhaai


+ martensite sub

1 martensiet


+ Martha sub n pr

1 Martha


martial adj

1 krijgs..., de oorlog betreffend
lege -- = krijgswet
corte -- = krijgsraad
artes -- = (Oosterse) vechtsporten
2 martiaal, krijgshaftig
character -- = krijgshaftigheid


+ martialitate sub

1 martialiteit, krijgshaftig vertoon, krijgshaftig uiterlijk


+ martian adj

1 Martiaans, van Mars, Mars...


+ martiano sub

1 Marsbewoner, marsmannetje


Martin sub n pr

1 Martin
ZOOLOGIA martin-piscator = ijsvogel


+ martingala sub

1 martingaal, hulpteugel, polsriempje


+ martini sub

1 martini (drank)


Martino sub n pr

1 Martin


martio sub

1 maart
pluvias de -- = maartse buien


martyre sub

1 martelaar
corona del -- = martelaarskroon
aere de -- = martelaarsgezicht
lista del --s = lijst van martelaars
historia del --s = martelaarsgeschiedenis
sanguine de -- = martelaarsbloed
corona de -- = martel(aars)kroon


martyrio sub

1 martelaarschap, marteldood


martyrisar v

1 de marteldood laten sterven
2 martelen, pijnigen, kwellen (anque FIGURATE)


martyrologio sub

1 geschiedenis der martelaren, martelaarsboek, martyrologium


+ martyrologista sub

1 kenner van de martyrologie


marxismo sub

1 marxisme


+ marxismo-leninismo sub

1 marxisme-leninisme


marxista sub

1 marxist


marxista adj

1 marxistisch
ideologia -- = marxistische ideologie
historismo/historicismo -- = marxistisch historisme


+ marxiste-léniniste adj

1 marxistisch-leninistisch


+ marxiste-léniniste sub

1 marxista-leninista


marzapane sub ITALIANO

1 marsepein


+ Mas(s)ora sub

1 RELIGION Massora


+ mas(s)oreta sub

1 RELIGION massoreet


+ mas(s)oretic adj

1 RELIGION massoretisch


masca sub

1 masker, mombakkes,
FIGURATE dekmantel -- antigas/a gas = gasmasker
-- mortuari/de morto = dodenmasker
-- de apicultor = bijenkap
-- de protection = beschermingsmasker
-- de argilla = kleimasker
-- de gypso = gipsmasker
-- de beltate = schoonheidsmasker
-- de scherma = schermmasker
-- de tiro = schietmasker
-- de un soldator = masker van een lasser
ballo de --s = gemaskerd bal
microphono a -- = maskermicrofoon
sub le -- de amicitate = onder het masker/mom van vriendschap
poner su -- = zijn masker opzetten
remover se le -- = zijn masker afdoen
lassar cader le -- = zijn masker laten vallen
2 gemaskerde persoon, masker


mascar v

1 vermommen, maskeren, een masker opzetten
ille mascava su mal intentiones = hij maskeerde zijn slechte bedoelingen


mascara sub

1 masker, mombakkes, FIGURATE dekmantel
-- antigas/a gas = gasmasker
-- mortuari/de morto = dodenmasker
-- de scherma = schermmasker
-- de tiro = schietmasker
-- de apicultor = bijenkap
-- de protection = beschermmasker
-- de argilla = kleimasker
-- de gypso = gipsmasker
-- de un soldator = masker van een lasser
-- de beltate = masca de beltate
poner su -- = zijn masker opzetten
remover se le -- = zijn masker afdoen
lassar cader le -- = zijn masker laten vallen
ballo de --s = gemaskerd bal
sub le -- de amicitate = onder het masker/mom van vriendschap
2 gemaskerde persoon, masker
3 mascara, oogmake-up, ogenzwart


mascarada sub

1 maskerade, optocht met gemaskerde personen
festa de -- = maskeradefeest
costume de -- = maskeradepak


mascarar v

1 vermommen, maskeren, een masker opzetten
ille mascarava su mal intentiones = hij maskeerde zijn slechte bedoelingen
-- le veritate = de waarheid verbloemen


+ mascaron sub

1 ARTE DE CONSTRUER mascaron


+ mascon sub

1 ASTRONOMIA mascon (massa met grote dichtheid/zwaarte op maan)


mascotte sub FRANCESE

1 mascotte, gelukspoppetje


mascule adj

1 mannelijk
voce -- = mannenstem
fortia -- = mannenkracht
choro -- = mannenkoor
animal -- = mannetjesdier, mannetje
can -- = reu
anate -- = woerd
ape -- = dar
pipion -- = doffer
agno -- = ramlam
filice -- = mannetjesvaren
communitate -- = mannengemeenschap


+ masculiflor adj

1 BOTANICA mannelijke bloemen betreffend


masculin adj

1 mannelijk (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), van de man(nen), mannen..., heren...,

manachtig

moda -- = herenmode
sexo -- = mannelijk geslacht
voce -- = mannenstem
choro -- = mannenkoor
linea -- = mannelijke lijn
substantivo -- = mannelijk zelfstandig naamwoord
rima -- = mannelijk rijm
societate/communitate -- = mannengemeenschap
feudo -- = zwaardleen
parte/rolo -- = mannenrol
labor/travalio -- = mannenwerk
gente -- = mansvolk


masculinisar v

1 mannelijk maken
(anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), vermannelijken, het mannelijk geslacht

geven

+ masculinisation sub

1 het ontwikkelen van man-nelijke trekken en eigenschappen, het mannelijk maken/worden van zelfstandige

naamwoorden

masculinitate sub

1 mannelijkheid, mannelijke hoedanigheid, mannelijke aard, mannelijk karakter
JURIDIC privilegio de -- = bevoorrechting in de mannelijke lijn


+ masculino sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA masculinum


masculo sub

1 mannelijk persoon, mannelijk dier (mannetje)
-- de oca = ganzerik


+ maser sub

1 PHYSICA maser

(ANGLESE: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation = INTERLINGUA: Amplification de microundas mediante emissiones stimulate de radiationes)

+ masochismo sub

1 masochisme


+ masochista sub

1 masochist


+ masochista adj

1 masochistisch
comportamento -- = masochistisch gedrag


+ masochistic adj

1 masochistisch
comportamento -- = masochistisch gedrag


mason sub

1 metselaar
-- apprentisse = leerling-metselaar
adjuta -- = opperman
utensiles/instrumentos de -- = metselaarsgereedschap
filo de -- = metselkoord/draad
2 vrijmetselaar


masoneria sub

1 metselwerk
2 metselvak
3 vrijmetselarij


+ masonic adj

1 vrijmetselaars...
logia -- = vrijmetselaarsloge
symbolo -- = vrijmetselaarsteken
salute -- = vrijmetselaarsgroet
rito -- = vrijmetselaarsrite
emblemas -- = vrijmetselaarsemblemen
assemblea -- = vergadering van vrijmetselaars


+ masora sub

1 masora (Hebreeuwse tekst van het O.T.)


+ masoreta sub

1 masoreet, schriftgeleerde


+ masoretic adj

1 masoretisch


massa (I) sub

1 knots, knuppel, HISTORIA goedendag
colpo de -- = knotsslag
-- de golf (A) = golfclub, golfstok
-- plumbate = ploertendoder
-- de Hercules = herculesknots
2 moker, voorhamer, drijfhamer, klophamer
colpo de -- = mokerslag
3 scepter, staf


massa (II) sub

1 massa, massief stuk, klomp, blok
-- de carne = vleesklomp
-- de aqua = watermassa
-- compacte = dichte massa
-- cerebral/cephalic = hersenmassa
2 PHYSICA massa
-- inerte = trage massa
-- de un puncto material = puntmassa
-- del proton/del neutron/del electron = massa van het proton/van het neutron/ven het elektron
particula de -- = massadeeltje
-- critic = kritische massa
kilogramma-massa = kilogrammassa
numero de -- = massagetal
spectrometro de -- = massaspectrometer
spectrographo de -- = massaspectrograaf
spectrographia de -- = massaspectrografie
3 ELECTRICITATE massa
filo de -- = massadraad
4 massa, menigte, groot aantal
-- human = mensenmassa
-- popular = volksmassa
le grande -- = de grote massa
--s silente/silentiose = zwijgende massa
movimento de -- = massabeweging
destruction in -- = massavernietiging
production in -- = massaproduktie
fabrication in -- = massafabricage
homicidio in -- = massamoord
deportation in -- = massadeportatie
resistentia in -- = massaal verzet
detention in -- = massa-aanhouding
arresto in -- = massa-arrestatie
conversion in -- = massabekering
manifestation de -- = massabetoging
tourismo {oe} de -- = massatoerisme
phenomeno de -- = massaverschijnsel
communication de -- = massacommunicatie
medio de communication de -- = massacommunicatiemiddel
meeting (A) de -- = massabijeenkomst
consumo/consumption de -- = massaconsumptie
instincto del --s = massa-instinct
recreation de -- = massarecreatie
scena de -- = massascène
le -- del electores = de grote meerderheid der kiezers
ille ha un -- de amicos = hij heeft een massa vrienden
psychologia del --s = massapsychologie
perder se/disparer in/inter le -- = in de massa opgaan
5 (totaal)bedrag, fonds, inleg
-- de un patrimonio = totaal van een erfdeel


massacrar v

1 afslachten, afmaken, vermoorden
-- un gruppo de prisioneros = een groep gevangenen afslachten


massacrator sub

1 moordenaar


massacro sub

1 moordpartij, afslachting, bloedbad
causar un -- = een bloedbad aanrichten
-- de juvene phocas = moordpartij op jonge zeehonden
-- de prisioneros = afslachting van gevangenen
-- de un minoritate ethnic = moord op een ethnische minderheid, genocide
HISTORIA Massacro del Sancte Bartholomeo = Bloedbruiloft, Bartholomeusnacht
BIBLIA Massacro de Bethlehem = Kindermoord te Bethlehem


massage sub

1 het masseren, massage
-- cardiac = hartmassage
-- vibratori = vibratiemassage
-- facial = gelaatsmassage
-- de relaxation = ontspannende massage
tabula de -- = massagetafel
instrumento de -- = massagetoestel/werktuig
instituto de -- = massage-instituut
oleo de -- = massage-olie


massar (I) v

1 slaan (met een knots/knuppel)
2 rammen, beuken op


massar (II) v

1 verzamelen, opeendrijven, concentreren, in massa opstellen
MILITAR -- truppas = troepenconcentraties vormen


massar (III) v

1 masseren


+ massé sub FRANCESE

1 BILIARDO massé


massero sub

1 stafdrager


+ masseter sub

1 ANATOMIA kaakspier, kauwspier


massetta sub

1 hamertje


masseur sub FRANCESE

1 masseur


masseuse sub FRANCESE

1 masseuse


+ massic adj

1 massa...
calor -- = soortelijke warmte
densitate -- = massadichtheid
numero -- = massagetal


+ massicot sub

1 loodmonoxyde, loodgeel, massicot


+ massificar v

1 massificeren, tot een (onpersoonlijke) massa maken, op één hoop gooien
le communismo massifica le individuos = het communisme massificeert de individuen


+ massification sub

1 massificatie, het op één hoop gooien


massive adj

1 massief, uit één stuk
joiel de auro -- = juweel van massief goud
2 compact, zwaar
quercos -- = machtige eiken
turre -- = massieve/zware toren
le portas -- del castello = de zware deuren van het kasteel
3 massaal, in groten getale, op grote schaal
attacco -- = grootscheepse aanval
presentia -- de truppas = massale aanwezigheid van troepen
participation -- = massale deelneming/opkomst
effortio -- = massale inspanning
sprint -- = massasprint, massaspurt
disoccupation -- = massawerkloosheid
emigration -- = emigratie op grote schaal
dimission/licentiamento -- = massaal ontslag


+ massivitate sub

1 massiefheid, massiviteit


+ massivo sub

1 massief, berggroep
-- roccose = rotsmassief
-- tabular = tafelland


+ mass media sub pl ANGLESE

1 (massa)media


+ massora sub

1 RELIGION massora


+ massoreta sub

1 RELIGION massoreet


+ massoretic adj

1 RELIGION massoterisch


mast sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES mast
-- de proa = boegspriet
goletta/veliero a/de duo --es = tweemaster
2 paal, stok
-- totemic = totempaal
-- de bandiera = vlaggestok/mast
poner le bandiera a medie - = de vlag halfstok hijsen
grue a -- = mastkraan


+ mastaba sub

1 ARTE DE CONSTRUER mastaba (oudegyptisch graf)


+ mastectomia sub

1 MEDICINA borstamputatie, mamma-amputatie
-- partial = mammasparende behandeling


+ masticabile adj

1 wat gekauwd kan worden


masticar (I) v

1 kauwen, vermalen
gumma a/de -- = kauwgom
tabaco a/de/pro -- = pruimtabak
-- tabaco = tabak pruimen


masticar (II) sub

1 dichten, stoppen (met stopverf/kit, etc.)
-- un fuga = een lek dichtstoppen
cultello a/de -- = stopverfmes


mastication sub

1 het kauwen, kauwing, kauwproces, masticatie


masticator sub

1 kauwer
-- de tabaco = pruimer


masticatori adj

1 kauw...
musculos -- = kauwspieren


mastico sub

1 stopverf, kit, verkitsel, mastiek, plamuur
-- bituminose = bitumenmastiek
revestir con -- = met mastiek bedekken, mastieken
clauder/obturar con -- = met stopverf dichtstoppen


+ mastiff sub

1 Engelse buldog, mastiff


+ mastitis sub

1 MEDICINA borstklierontsteking, mastitis


+ mastocyto sub

1 BIOLOGIA mastcel


mastodonte sub

1 ZOOLOGIA mastodont


+ mastodontic adj

1 enorm, kolossaal
edificio -- = enorm groot gebouw
un -- complexo industrial = een kolossaal industriecomplex


mastoide adj

1 ANATOMIA
tepelvormig
apophyse (-ysis) -- = tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen


+ mastoide sub

1 (tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen) mastoïd


mastoiditis sub

1 MEDICINA mastoïditis (ontsteking van het tepelvormig uitsteeksel bij het oor)


+ masturbar v

1 masturberen


+ masturbation sub

1 masturbatie


+ masturbator sub

1 masturbeerder, onanist


+ masturbatori adj

1 masturbatie...


mat adj

1 (schaak)mat
chaco {sj} e -- = schaakmat
esser chaco {sj} e -- = mat staan
facer chaco {sj} e -- = mat zetten
menacia de -- = matdreiging
action de -- = matvoering
2 mat (anque FIGURATE), dof, ongepolijst
auro -- = dof goud
papiro -- = mat papier
lacca -- = matlak
vernisse -- = matvernis
sono -- = dof geluid
jorno -- = grijze/grauwe dag


matador sub ESPANIOL

1 matador, stierenvechter


matar v

1 (schaak)mat zetten
menacia de -- = matdreiging
2 mat maken, matteren, dof maken


+ mataxa sub

1 kluwen


match sub ANGLESE

1 match, wedstrijd
-- de football (A)/de tennis (A)/de hockey (A)/de boxa = voetbal/tennis/hockey/bokswedstrijd
-- de cuppa = bekerwedstrijd
-- de competition = competitiewedstrijd
-- a domicilio = thuiswedstrijd
-- de retorno = returnwedstrijd
-- amical = vriendschappelijke wedstrijd
-- international = interlandwedstrijd
-- eliminatori = afvalwedstrijd
-- al beneficio de .. = benefietwedstrijd voor ...
-- nulle = remise, gelijk spel


+ mater dolorosa sub LATINO

1 ARTE mater dolorosa, piëta


materia sub

1 materie, stof, grondstof, bouwstof, materiaal (anque FIGURATE)
-- vivente = levende materie/stof
-- fissibile = splijtbaar materiaal
-- plastic = kunststof
-- explosive = springstof
--s organic = organische stoffen
--s inorganic = anorganische stoffen
--s synthetic = synthetische stoffen
--s nutritive = voedingsstoffen
-- brute = onbewerkt/ruw materiaal
-- prime = grondstof
--s grasse = vetten
-- gris = grijze cellen, hersenen
-- cerebral = hersenmassa
-- de inseniamento = leerstof
-- obligatori pro un examine = verplichte stof voor een examen
-- colorante = kleurstof
-- contagiose = smetstof
-- toxic = vergiftige stof, gifstof
-- malleabile = kneedbare stof
nomine de -- = stofnaam
2 PHILOSOPHIA stof, materie
transcender le -- = zich boven het aardse verheffen
3 onderwerp, inhoud, vak, materie
-- de examine = examenstof
dominar le -- = de stof beheersen
tractamento de un -- = behandeling van een onderwerp
tabula de --s = inhoudsopgave
in -- de = op het gebied van, op het stuk van, inzake
in -- de religion = in godsdienstige zaken


material adj

1 materieel, stoffelijk
adjuta -- = materiële hulp
damnos -- = materiële schade
interesses -- = stoffelijke belangen
benes -- = stoffelijke goederen
proba/prova -- de estima = stoffelijk blijk van waardering
unda -- = materiegolf
PHYSICA puncto -- = stoffelijk punt
2 feitelijk, werkelijk, concreet
3tempore -- = tijd die nodig is om iets te doen
4 materieel (tgov formeel)


material sub

1 materiaal (stof)
-- genetic = erfelijk materiaal
-- photographic = fotografisch materiaal
fatiga de --es = materiaalmoeheid
2 materiaal, materieel, uitrusting, gereedschap, gerei, tuig
-- de guerra = oorlogsmaterieel, oorlogstuig
-- de camping/de campamento = kampeerbenodigdheden
-- human = mensenmateriaal
-- scenic = toneelbenodigdheden
FERROVIA
-- rolante = rollend materieel
-- ferroviari = spoorwegmaterieel
--es de construction = bouwmaterialen
-- visual = beeldmateriaal
-- publicitari = reclamemateriaal
-- de propaganda = propagandamateriaal
-- de pisca = vistuig
-- agricole = landbouwwerktuigen
-- isolante/de isolation = isolatiemateriaal
-- de imballage = verpakkingsmateriaal
-- de lectura = leesstof
-- de studio = studiemateriaal
-- statistic = statistisch materiaal
-- didactic/de inseniamento = leermiddelen


materialisar v

1 stoffelijk maken of voorstellen, materialiseren, verwerkelijken, verwezenlijken


materialisation sub

1 het stoffelijk maken of voorstellen, het materialiseren, materialisering, verwezenlijking, verwerkelijking
-- de un idea = verwezenlijking van een idee


materialismo sub

1 materialisme
-- historic = historisch materialisme


materialista sub

1 materialist


+ materialista adj

1 materialistisch
philosophia -- del vita = materialistische levensbeschouwing
monismo -- = materialistisch monisme


materialistic adj

1 materialistisch
philosophia -- del vita = materialistische levensbeschouwing
interpretar --amente le realitate = de werkelijkheid materialistisch interpreteren
viver --amente = materialistisch leven


materialitate sub

1 PHILOSOPHIA stoffelijkheid, materialiteit
-- del anima = stoffelijkheid van de ziel
2 werkelijkheid, stoffelijkheid, stoffelijke zijde


maternal adj

1 moeder..., van een moeder
lacte -- = moedermelk
amor/affection/teneressa -- = moederliefde
deber -- = moederplicht
complexo -- = moedercomplex
instincto -- = moederinstinct
sollicitude/cura -- = moederzorg
pectore/sino -- = moederborst
ligamine -- = moederband
corde -- = moederhart
lingua -- = moedertaal
oncle -- = oom van moederszijde
2 moederlijk, als (van) een moeder
gesto -- = moederlijk gebaar


materne adj

1 moeder..., van een moeder
lacte -- = moedermelk
amor/affection/teneressa -- = moederliefde
sollicitude/cura -- = moederzorg
pectore -- = moederborst
ligamine -- = moederband
lingua -- = moedertaal
oncle -- = oom van moederszijde
2 moederlijk, als (van) een moeder
gesto -- = moederlijk gebaar


maternitate sub

1 moederschap, het moeder zijn
le gaudios/joias del -- = de vreugden van het moederschap
2 kraamkliniek


mathematic adj

1 wiskundig, mathematisch
statistica -- = mathematische statistiek
logica -- = mathematische logica
theorema -- = wiskundige stelling
equation -- = wiskundige vergelijking
problema -- = wiskundevraagstuk
tabulas -- = wiskundige tabellen
induction -- = wiskundige inductie
modello -- = mathematisch model


mathematica sub

1 wiskunde, mathematica
-- applicate = toegepaste wiskunde
-- pur/abstracte = zuivere wiskunde
-- superior, alte -- = hogere wiskunde
-- actuarial = levensverzekeringswiskunde
-- de adresse = adreswiskunde
-- elementari = elementaire wiskunde, beginselen van de wiskunde
problema de -- = wiskundevraagstuk
manual de -- = wiskunde(leer)boek
ille es dotate pro le -- = hij heeft veel aanleg voor wiskunde


mathematico sub

1 wiskundige, mathematicus


+ mathematisar v

1 mathematiseren, wiskundig inkleden/formuleren


+ mathematisation sub

1 mathematisatie, wiskundige inkleding/formulering


Mathusala sub n pr

1 BIBLIA Methusalem


matinal adj

1 ochtend..., morgen...
gymnastica -- = ochtendgymnastiek
tusse -- = ochtendhoest
flores -- = bloemen die 's morgens opengaan
luce/lumine -- = morgenlicht
canto -- = morgenzang/lied
hora -- = morgenuur
missa -- = vroegmis
sol -- = morgenzon
visita -- = morgenbezoek
banio -- = ochtendbad
jornal -- = ochtendkrant/blad
edition -- = ochtendeditie
precaria -- = ochtendgebed
frescor -- = ochtendkoelte
frigido -- = ochtendkoude
crepusculo -- = ochtendschemering
session -- = ochtendzitting
2 matineus, vroeg uit de veren
ille es -- = hij is een vroege opstaander


matinas sub pl

1 CATHOLICISMO metten
2 ANGLICANISMO ECCLESIA ochtenddienst


matinata sub

1 voormiddag, morgen(tijd), ochtend
tote le -- = de hele morgen
un -- plen de appunctamentos = een ochtend vol afspraken
-- primaveral = lentemorgen


matinee sub FRANCESE

1 los vrouwenjak, soort ochtendjapon
2 THEATRO matinee


matinero sub

1 iemand die vroeg opstaat


matino sub

1 ochtend, morgen
heri -- = gisterochtend
-- primaveral = voorjaarsmorgen
jornal del -- = ochtendblad/krant
edition del -- = ochtendeditie
currero del -- = ochtendpost
stella del -- = morgenster (Venus)
precaria del -- = morgengebed
crepusculo del -- = morgenschemering
sol del -- = morgenzon
equipa del -- = ochtendploeg
banio del -- = morgenbad
visita del -- = ochtendbezoek
salute del -- = ochtendgroet
frescor del -- = ochtendkoelte
frigido del -- = ochtendkoude
hora del -- = morgenuur
vigilia del -- = ochtendwake
session del -- = ochtendzitting
vigilia del -- = ochtendwake
hora de puncta del -- = ochtendspits
le -- ha le auro in bucca = de morgenstond heeft goud in de mond
a novem horas del -- = om negen uur 's morgens


+ matitate sub

1 matheid, dofheid


matras sub

1 matras
-- inflabile/pneumatic/de camping = luchtmatras, luchtbed
-- de aqua = waterbed
-- a/de resortos = springveermatras
-- de palea = stromatras
tela de -- = (bedden)tijk
borrar un -- = een matras opvullen


matrassero sub

1 matrassenmaker


matrastra sub

1 stiefmoeder


matre sub

1 moeder
-- de familia = huismoeder
-- affin = schoonmoeder
-- futur = aanstaande moeder
-- adoptive = pleegmoeder
-- de substitution = donormoeder, draagmoeder
-- voluntarimente celibatari = bommoeder
le --s del Plaza de Mayo = de dwaze moeders
COMPUTATOR etc. banda -- = moederband, originele band
regina -- = koningin-moeder
nave -- = moederschip
fabrica -- = moederfabriek
societate -- = moedermaatschappij
ecclesia -- = moederkerk
planta -- = moederplant
cellula -- = moedercel
rocca -- = moedergesteente
festa del --s = moederdag
orphano de -- = moederloos
-- vite = moer (schroef)
-- vite con alettas = vleugelmoer
lingua -- = stamtaal, oertaal
carta -- = stamkaart
sino del -- = moederborst
-- natura = moeder natuur
devenir -- = moeder worden


matreperla sub

1 parelmoer


matriarcha sub

1 vrouwelijk stamhoofd, vrouwelijk gezinshoofd


matriarchal adj

1 matriarchaal
societate -- = matriarchale maatschappij


matriarchato sub

1 matriarchaat


+ matricaria sub

1 BOTANICA kamille
-- discoide = schijfkamille
-- inodor = reukloze kamille
-- maritime = strandkamille


matrice sub

1 ANATOMIA baarmoeder, uterus
2 matrijs, model, gietvorm, persvorm
3 MATHEMATICA COMPUTATOR matrix
-- adjuncte = geadjugeerde matrix
-- correlative = correlatiematrix
-- orthogonal = orthogonale matrix
-- symmetric = symmetrische matrix
-- antisymmetric = antisymmetrische matrix
-- diagonal = diagonaalmatrix
-- conjugate = geconjugeerde matrix
-- complexe-conjugate = complex-geconjugeerde matrix
-- dynamic = dynamische matrix
-- dimensional = dimensiematrix
-- finite = eindige matrix
-- semidefinite = halfgedefiniëerde matrix
-- nulle = nulmatrix
-- modal = modale matrix
-- normal = normale matrix
-- unimodular = unimodulaire matrix
-- del momentos = momentenmatrix
-- non-negative = niet-negatieve matrix
-- non-positive = niet-positieve matrix
-- bipolar = bipolaire matrix
-- cellular = celmatrix
anello del --s = matrixring
norma de un -- = matrixnorm
inversion del --s = matrix-inversie
determinante de un -- = determinant van een matrix
diagonalisation de --s = diagonalisering van matrixen


+ matriceria sub

1 matrijzengietwerk
2 matrijzengieterij


+ matricial adj

1 matrix...
calculo -- = matrixrekening
algebra -- = matrixalgebra
imprimitor/impressor -- = matrixprinter
equation differential -- = matrix-differentiaalvergelijking
mechanica -- = matrixmechanica
theoria -- = matrixtheorie
logica -- = matrixlogica


matricida sub

1 moedermoordenaar


+ matricidal adj

1 mbt moedermoord, moedermoordend


matricidio sub

1 moedermoord


matricula sub

1 inschrijvingsregister, lijst, rol, matrikel, stamboek
porto de -- = thuishaven
2 (registratie)nummer, inschrijvings/leger/stamboeknummer, kenteken (van

auto)

-- gris/commercial = grijs kenteken
placa de -- = nummerbord (van auto)
io ha notate le -- de iste auto(mobile) = ik heb het nummer van die auto genoteerd


matricular adj

1 inschrijving in een register, etc. betreffend


matricular v

1 in een register, etc. inschrijven
-- se = zich laten inschrijven (als student, etc.)


matriculation sub

1 het inschrijven/inschrijving in register, etc. (als student, etc.)
placa de -- = nummerbord (van auto)


+ matrilinear adj

1 matrilineair
filiation -- = matrilineaire afstamming


+ matrilinee adj

1 Vide: matrilinear


+ matrilocal adj

1 matrilocaal
matrimonio -- = matrilocaal huwelijk


matrimonial adj

1 huwelijks..., van het huwelijk, matrimoniaal
agentia -- = huwelijksbureau
agente -- = huwelijksmakelaar
conditiones -- = huwelijkse voorwaarden
vita -- = huwelijksleven
legislation -- = huwelijkswetgeving
derecto -- = huwelijksrecht
contracto -- = huwelijkscontract
festa -- = huwelijksfeest
projecto -- = trouwplan
lecto -- = huwelijksbed
vinculo -- = huwelijksband
altar -- = trouwaltaar
photo(graphia) -- = trouwfoto


matrimonio sub

1 huwelijk, echt(elijke staat)
-- civil = burgerlijk huwelijk
-- religiose = kerkelijk huwelijk
-- mixte = gemengd huwelijk
-- legitime/legal = wettig huwelijk
-- illegitime/illegal = onwettig huwelijk
legitimitate de un -- = wettigheid van een huwelijk
-- mixte = gemengd huwelijk
-- blanc = platonisch huwelijk
-- consanguinee = huwelijk tussen bloedverwanten
per -- = aangetrouwd
die de -- = trouwdag
offerta de -- = huwelijksaanzoek
impedimento de -- = huwelijksbeletsel
annuncio de -- = huwelijksadvertentie
ceremonia de -- = trouwplechtigheid
aviso de -- = ondertrouw
registro del --s = huwelijksregister
-- infantil = kinderhuwelijk
-- de ration = verstandshuwelijk
-- per procuration = huwelijk bij volmacht/met de handschoen
-- de gruppo = groepshuwelijk
-- sterile = kinderloos huwelijk
projecto de -- = trouwplan
certificato de -- = huwelijksakte, trouwakte
conditiones de -- = huwelijkse voorwaarden
contracto de -- = huwelijkscontract
promissa de -- = huwelijksbelofte
ligamine/vinculo del -- = huwelijksband
anello de -- = trouwring
agente de --s = huwelijksmakelaar
agentia de --s = huwelijksbureau
contraher/contractar un -- = een huwelijk sluiten
contraction de un -- = sluiting van een huwelijk
disfacer/dissolver un -- = een huwelijk ontbinden
dissolution de un -- = ontbinding van een huwelijk


matrina sub

1 meter, peettante, peet


matrona sub

1 matrone, deftige bedaagde vrouw


matronal adj

1 van een matrone, matroneachtig


+ matronymic adj

1 (van moederszijde) persoonsnaam..., familienaam..., matronymisch, metronymisch


+ matronymico sub

1 matronymicum, metronymicum


matta sub

1 mat
-- de palea = stromat
-- de porta = deurmat
-- de junco = biezen mat
fabrica de --s = mattenfabriek
fabricante de -- = mattenfabrikant
fabrication de --s = mattenfabricage
batter --s = matten kloppen
2 METALLURGIA (ruw)steen
-- de cupro = kopersteen
-- de plumbo = loodkoning


mattar v

1 met een mat beleggen


Mattheo sub n pr

1 Mattheus
evangelio de/secundo -- = evangelie van Mattheus


matthiola sub

1 BOTANICA violier


matur adj

1 rijp (anque FIGURATE)
fructo -- = rijpe vrucht
abscesso -- = rijp gezwel
homine -- = gerijpt man, volwassen man
etate -- = rijpere leeftijd
judicamento -- = rijp oordeel
troppo -- = overrijp
post reflexion -- = na rijpe overweging


maturar v

1 rijpen, rijp worden, tot rijpheid komen
le piras comencia jam a -- = de peren beginnen al te rijpen
2 rijpen, rijp maken
le sol matura le fructos = de zon rijpt de vruchten
le experientia le ha maturate = de ervaring heeft hem gerijpt


+ maturase sub

1 BIOCHIMIA maturase


maturation sub

1 het rijpen, rijping, rijpwording, maturatie
processo de -- = rijpingsproces
periodo de -- = rijpingsperiode
-- del fructos = rijping van de vruchten
-- de un projecto = rijping van een plan


maturative adj

1 rijpend


maturitate sub

1 rijpheid, volkomen ontwikkeling
-- de un fructo = rijpheid van een vrucht
-- de un abscesso = rijpheid van een gezwel
-- de spirito = rijpheid van geest
-- de judicio/judicamento = rijpheid van oordeel
-- de pensata/pensamento = rijpheid van gedachte
-- precoce = vroegrijpheid
-- sexual = geslachtsrijpheid
-- artistic = kunstzinnige rijpheid


matutin adj

1 ochtend..., morgen...
edition -- = ochtendeditie (van krant)
precaria -- = ochtendgebed
gymnastica -- = ochtendgymnastiek
banio -- = ochtendbad
jornal -- = ochtendkrant/blad
visita -- = ochtendbezoek
salute -- = ochtendgroet
frescor -- = ochtendkoelte
frigido -- = ochtendkoude
crepusculo -- = ochtendschemering
hora -- = ochtenduur
session -- = ochtendzitting
sol -- = ochtendzon


matutinal adj

1 Vide: matutin


matutinas sub pl

1 CATHOLICISMO metten
2 ANGLICANISMO ECCLESIA ochtenddienst


matutino sub

1 ochtend, morgen


+ maurandia sub

1 BOTANICA maurandia


maure adj

1 Moors


mauresc adj

1 Spaans-Moors, Moors
dansa -- = morendans
visage -- = morengezicht


mauresca sub

1 ARTE DE DANSA moreske


Mauretania sub n pr

1 HISTORIA Mauretanië (deel van het Romeinse Rijk in Noord-Afrika)
2 Mauretanië (moderne staat in West-Afrika)


+ mauretaniano sub

1 Mauretaniër


+ mauretarian adj

1 Mauretaniaans


+ mauritiaflexuose sub

1 BOTANICA mauritiuspalm


+ mauritian adj

1 Mauritiaans


+ mauritiano sub

1 Mauritiaan


Mauritio sub n pr

1 Maurits
2 GEOGRAPHIA Mauritius (Ile de France)


mauro sub

1 Moor


mauser sub GERMANO

1 mauser(geweer)


mausoleo sub

1 mausoleum, praalgraf


Mausolo sub n pr

1 ANTIQUITATE Mausolus


mauve sub FRANCESE

1 mauve, zachtpaarse kleur


mauve adj FRANCESE

1 mauve, zachtpaars


+ maxi adj

1 maxi
moda -- = maximode
gonna/gonnella -- = maxirok


+ maxigonna,maxigonnella sub

1 maxirok


maxilla sub

1 kaak, kaakbeen
colpo al -- = kaakslag
fractura del -- = kaakfractuur


maxillar adj

1 van de kaak, kaak...
osso -- = kaakbeen
nervo -- = kaakzenuw
arteria -- = kaakslagader
glandula -- = kaakklier, oorspeekselklier
fistula -- = kaakfistel
abscesso -- = kaakabces
inflammation -- = kaakontsteking
luxation -- = kaakontwrichting
cavitate -- = kaakholte


maxilliforme adj

1 kaakvormig


+ maxillofacial adj

1 MEDICINA maxillofaciaal
chirurgia -- = kaakchirurgie


+ maxillolabial adj

1 MEDICINA maxillolabiaal


maxim sub ANGLESE

1 machinegeweer


maxima sub

1 grondstelling, stelregel, grondbeginsel
--s del politica = grondbeginselen van de politiek
2 (kern)spreuk, uitspraak
-- juridic = rechtsspreuk
-- popular = volksgezegde
--s de un autor celebre = uitspraken van een beroemd schrijver


maximal adj

1 maximaal, hoogst, maximum...
hypotheca -- = tophypotheek
velocitate -- = hoogste snelheid


+ maximalismo sub

1 maximalisme


+ maximalista sub

1 maximalist


+ maximalista adj

1 maximalistisch


+ maximantello sub

1 maxi-jas


maxime adj

1 grootst, hoogst, meest, maximaal, maximum...
precio -- = hoogste prijs, maximumprijs
amonta/summa -- = hoogste bedrag
tarifa -- = hoogste tarief
velocitate -- = maximumsnelheid
capacitate -- = piekvermogen
un mulcta -- de vinti euros = een boete van ten hoogste twintig euros
iste camion ha un carga -- de dece tonnas = deze vrachtauto kan niet meer dan tien ton laden


maxime adv

1 meest
2 zeer, het meest
3 vooral, in het bijzonder


+ maximisar v

1 tot een maximum brengen


+ maximisation sub

1 maximalisering, het tot een maximum brengen


maximo sub

1 maximum, hoogste, hoogtepunt, top
le -- de velocitate = de hoogste snelheid
-- barometric = barometrisch maximum
thermometro a -- = maximumthermometer
augmentar al -- = maximaliseren, tot het uiterste vergroten
tirar le -- de un cosa = er uit halen wat er in zit
iste debe costar al -- dece euros = dit mag hoogstens tien euros kosten
isto pote durar un mense al -- = dit kan op zijn langst een maand duren
effortiar al -- = zich tot het uiterste inspannen
fixar/establir un -- = maximeren, een bovengrens stellen
tense al -- = tot het uiterste gespannen
disveloppar su talento al -- = zijn talent ten volle ontplooien


Maximo sub

1 Maximus


+ maxwell sub

1 PHYSICA maxwell (eenheid)


+ Maxwell sub n pr

1 Maxwell
equationes de -- = Maxwellvergelijkingen


+ maya adj

1 Maya...
civilisation -- = Mayabeschaving


+ maya sub

1 Maya
2 Maya (taal)


mayonnaise sub FRANCESE

1 mayonnaise
patatas frite con -- = patat met


+ mazdaic adj

1 mazdaïstisch


+ mazdeismo, mazdaismo sub

1 RELIGION mazdaïsme


+ mazdeista, mazdaista sub

1 RELIGION mazdaïst


+ mazdeista,mazdaista adj

1 RELIGION mazdaïstisch


mazurka sub POLONESE

1 mazurka


me 1 pron pers e refl me, mij

+ meandric adj

1 meander..., bochtig, kronkelig


+ meandro sub

1 meander, bocht, kronkeling
-- irregular = onregelmatige meander
-- in/de un riviera = bocht in een rivier
-- in/de un cammino = bocht in een weg
--s del pensata/pensamento = kronkelige gedachtengang
le --s del politica = de kronkelwegen van de politiek
2 ARTE DE CONSTRUER randversiering


mear v

1 gaan, lopen


meato sub

1 ANATOMIA gang, buis, opening
-- urinari = pisbuis
-- acustic/auditive/auditori = gehoorbuis, gehoorgang


+ meatoscopia sub

1 MEDICINA meatoscopie


+ Mecca sub n pr

1 Mekka


+ meccano sub

1 meccano


+ mecenas sub

1 mecenas, kunstbeschermer


+ mecenate sub

1 mecenas, kunstbeschermer


+ mecenato sub

1 mecenaat


mechanic adj

1 de bewegingsleer/mechanica betreffend, mechanisch
energia -- = bewegingsenergie
ingeniero -- = werktuigkundig ingenieur
equivalente -- de calor = mechanisch warmte-equivalent
2 mechanisch, werktuigelijk, machinaal, met behulp van apparaten
scala -- = roltrap
serra -- = zaagmachine, zaagmolen
scopa -- = rolbezem, rolveger
traction -- = mechanische trekkracht/aandrijving
arte -- = machinale kunst
production -- = machinale produktie
proprietates -- = mechanische eigenschappen
3 ABSTRACTE machinaal, automatisch, willekeurig
movimento -- = reflexbeweging


mechanica sub

1 mechanica, bewegingsleer
-- hydraulic = hydromechanica
-- quantic = quantummechanica
-- undulatori = golfmechanica
-- applicate = toegepaste mechanica
-- celeste/celestial = hemelmechanica
-- classic/traditional = klassieke mechanica
-- matricial = matrixmechanica
2 werktuigkunde
3 mechanisme (binnenwerk van een machine/apparaat), werking (van een

machine/apparaat)

-- de un horologio = werking van een uurwerk


+ mechanicismo sub

1 PHILOSOPHIA mechanistische theorie


+ mechanicista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van de mechanistische theorie


+ mechanicistic adj

1 PHILOSOPHIA mechanistisch
interpretation -- del realitate = mechanistische inter-pretatie van de werkelijkheid


+ mechanicitate sub

1 FIGURATE mechanisch karakter
-- de un gesto = mechanisch karakter van een gebaar
-- de un labor = mechanisch karakter van een werk


mechanico sub

1 monteur, technicus
chef (F) -- = chef monteur
-- de bordo = boordwerktuigkundige


mechanisar v

1 mechaniseren, door machines vervangen
-- le agricultura = de landbouw mechaniseren
2 MILITAR motoriseren
-- le armea = het leger motoriseren


mechanisation sub

1 mechanisering, mechanisatie
-- del agricultura = mechanisatie van de landbouw


mechanismo sub

1 mechanisme, binnenwerk (van apparaat), inrichting
-- de manovra/de commando = bedieningsmechanisme
-- de frenage = reminrichting
-- de direction = stuurmechanisme, stuurinrichting
-- a resorto = veermechanisme
2 werkwijze, werking, het functioneren
le -- de un machina = de werking van een machine
-- economic = marktmechanisme/de mercato


+ mechanostriction sub

1 mechanostrictie


mechanotherapia sub

1 MEDICINA mechanotherapie, heilgymnastiek


+ meconio sub

1 MEDICINA darmpek, meconium


+ mecopteros sub pl

1 ZOOLOGIA schorpioenvliegen


medalia sub

1 medaille, (ere) penning, munt, plaatje
-- de auro/de argento/de bronzo = gouden/zilveren/bronzen medaille
-- honorari/de honor = erepenning
-- de salvamento = reddingsmedaille
-- commemorative = gedenkpenning
-- olympic = olympische medaille
-- de can = hondepenning
-- de identitate = identiteitsplaatje
reverso del -- = keerzijde/onderzijde van de medaille
obverso del -- = bovenzijde van de medaille
collection/cabinetto de --s = penningkabinet


+ medaliar v

1 met een medaille bekronen, decoreren


medaliario sub

1 medaillecollectie, medaillekast, penningkast
2 penningkabinet


medalion sub

1 medaillon
2 medaillonportret
3 ARTE DE CONSTRUER medaillon


medalista sub

1 medaillist, penningverzamelaar, penningkundige
2 medailleur, penningsnijder


mede adj

1 Medisch, van de Meden


Media sub n pr

1 Medië


media (I) sub

1 gemiddelde
-- arithmetic = rekenkundig gemiddelde
-- geometric = meetkundig gemiddelde
-- ponderate = gewogen gemiddelde
-- horari = uurgemiddelde
-- per die/jorno = daggemiddelde
variante del -- = afwijking van het gemiddelde
calcular le -- = het gemiddelde berekenen
in -- = gemiddeld
inferior al -- = onder het gemiddelde
superior al -- = boven het gemiddelde


media (II) sub pl

1 media


medial adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA in het midden gelegen, middelst, midden...
consonante -- = tussen klinkers geplaatste medeklinker
littera -- = middenletter (midden in een woord)


+ medial sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA middenletter


median adj

1 middel..., midden..., middelst
ARTE DE CONSTRUER
columna/colonna -- = middenzuil
filio -- = middelste zoon
classe -- = middenklasse
linea -- = middenlijn
peso -- = middengewicht
color -- = middenkleur
axe -- = middenas
unda -- = middengolf
vocal -- = middenklinker
aure -- = middenoor
otitis -- = middenoorontsteking
nervo -- = middenzenuw
de etate -- = van middelbare leeftijd
interprisa de importantia -- = middelgroot bedrijf
BOTANICA nervura -- = middelnerf
plano -- = mediaanvlak
SPORT linea -- = halflinie
tener un position -- inter A e B = het midden houden tussen A en B
illa es plus que medianmente dotate = zij is meer dan gewoon begaafd


mediana sub

1 GEOMETRIA zwaartelijn, mediaan
-- de un triangulo = zwaartelijn van een driehoek


+ mediano sub

1 FOOTBALL, etc. midden/halfspeler
-- dext(e)re/derecte = rechtshalf


mediante sub

1 MUSICA mediant(e)


mediar v

1 een verbindende schakel zijn tussen
exprimer se mediante gestos = gebarentaal gebruiken
2 bemiddelen, bemiddelend optreden


mediastino sub

1 ANATOMIA mediastinum (middelste deel van de borstholte)


mediate adj

1 middellijk, niet rechtstreeks, indirect
causa -- = indirecte oorzaak MEDICINA
auscultation -- = auscultatie met een stethoscoop


+ mediatheca sub

1 mediotheek


mediation sub

1 bemiddeling, tussenkomst
tentativa de -- = bemiddelingspoging
centro de -- = bemiddelingscentrum
offerer/proponer su -- = zijn bemiddeling aanbieden
facer appello al -- de un persona = iemands tussenkomst inroepen
gratias a vostre -- = door uw toedoen
per -- de = door tussenkomst van


+ mediatisar v

1 mediatiseren


+ mediatisation sub

1 mediatisatie


mediator sub

1 bemiddelaar, tussenpersoon, scheidsman
-- governamental = rijksbemiddelaar
-- de pace = vredesonderhandelaar
intervention de un -- = tussenkomst van een bemiddelaar
-- immobiliari = makelaar in onroerend goed
-- de effectos = makelaar in effecten
2 ombudsman
3 RELIGION middelaar


+ mediator adj

1 bemiddelend, bemiddelings...
2 mbt/van een bemiddelaar


+ mediatrice (I) sub

1 middelloodlijn


+ mediatrice (II) sub

1 bemiddelaarster, (be)middelares


medic adj

1 medisch, geneeskundig
examine -- = geneeskundig onderzoek
tractamento -- = medische behandeling
assistentia/adjuta -- = medische hulp
practica -- = medische praktijk
consulta -- = medisch consult
tractato -- = medische verhandeling
terminologia -- = medische terminologie
bulletin -- = medisch bulletin
revista -- = medisch/geneeskundig tijdschrift
equipa/team (A) -- = medisch team
technologia -- = medische technologie
tractar un persona medicamente = iemand medisch behandelen


+ medica sub

1 vrouwelijke arts


medicabile adj

1 geneselijk, te genezen
vulnere/ferita -- = te genezen wond


+ medicago sub

1 BOTANICA rupsklaver
-- falcate = sikkelklaver


medical adj

1 medisch, geneeskundig
examine -- = geneeskundig onderzoek
servicio -- = medische dienst
gymnastica -- = heilgymnastiek
thermometro -- = koortsthermometer
prescription -- = doktersvoorschrift
assistentia -- = medische hulp
assistente -- = doktersassistent(e)
tractamento -- = doktersbehandeling
costos -- = ziektekosten
collegio -- = medisch college
isto non es medicalmente impossibile = dat is medisch niet onmogelijk


medicamentar v

1 geneesmiddelen toedienen


medicamento sub

1 geneesmiddel, medicijn, medicament
-- radical = radicaal geneesmiddel
iste -- es efficace = dat geneesmiddel helpt
-- a/pro uso externe/interne = medicijn voor uitwendig/inwendig gebruik


medicamentose adj

1 medicamenteus, met medicijnen
tractamento -- = behandeling met medicijnen


medicar v

1 medisch behandelen
-- un vulnere = een wond behandelen


medicastro sub

1 kwakzalver


medication sub

1 medische behandeling, medicatie
-- compulsori/fortiate = dwangmedicatie
usar -- = medicatie toepassen


medicina sub

1 geneeskunde
facultate de -- = medische faculteit
-- interne = interne geneeskunde
-- infantil = kindergeneeskunde
-- dentari = tandkunde
-- veterinari = diergeneeskunde, veeartsenijkunde
-- preventive = preventieve geneeskunde
-- sportive = sportgeneeskunde
-- judicial/legal = gerechtelijke geneeskunde
-- parallel/non official = alternatieve geneeswijze
doctor de -- = doctor in de geneeskunde/medicijnen
professor de -- = hoogleraar in de geneeskunde
armario del --s = medicijnkast
exercer le -- = de geneeskunde uitoefenen
studiar/studer -- = in de medicijnen studeren
2 geneesmiddel, medicijn, medicament
-- domestic = huismiddel(tje)
prender --s = medicijnen innemen


medicinal adj

1 medicinaal, geneeskrachtig
herbas -- = geneeskrachtige kruiden
fonte -- = geneeskrachtige bron
aquas -- = medicinale wateren
pro uso -- = voor medisch gebruik


medicinar v

1 medicijnen toedienen


medico sub

1 dokter, geneesheer, arts, medicus
-- de familia/de casa = huisarts
-- del quartiero = wijkdokter
-- infantil = kinderarts
-- personal = lijfarts
-- specialista = specialist
-- legista = medisch expert bij het gerecht
-- militar = legerarts, officier van gezondheid
-- scholar = schoolarts
-- naval/de bordo = scheepsarts
-- de interprisa = bedrijfsarts
-- de fiducia/de confidentia = vertrouwensarts
-- sportive = sportarts
-- de controlo = controlerend geneesheer
-- veterinari = dierenarts
visita de -- = doktersvisite
conto de -- = doktersrekening
auto(mobile) de -- = doktersauto
telephono de -- = dokterstelefoon
facer venir un -- = een dokter laten komen


+ medicochirurgic adj

1 medisch-chirurgisch


+ medicolegal adj

1 gerechtelijk geneeskundig
expertise (F) -- = gerechtelijk geneeskundig onderzoek
instituto -- = gerechtelijk geneeskundig instituut


+ medicosocial adj

1 medisch-sociaal


medie adj

1 half
-- peseta = halve peseta
-- hora = half uur
un hora e -- = anderhalf uur
-- luna = halve maan
-- pension = halfpension
-- kilogramma = pond
-- porta = halve deur
a -- precio = voor half geld
a -- mast = halfstok
a -- fortia = op halve kracht
a -- via/cammino/strata = halverwege
a -- repasto = halverwege de maaltijd
a -- matino = halverwege de morgen
a/de -- tempore = halftime
empleato a/de -- tempore = halftimer
usque a -- corpore = tot aan het middel
-- soror/fratre = halfzuster/broer
SPORT
peso -- = halfzwaargewicht SPORT
-- tempore = rust, "half time"
caseo de -- crema = halfvette kaas
2 midden
digito -- = middelvinger
aure -- = middenoor
otitis -- = middenoorontsteking
missile a -- portata = raket voor de middellange afstand
Medie Oriente = Midden-Oosten
evo/etate/seculos -- = middeleeuwen
PHILOSOPHIA, MATHEMATICA
termino -- = middelste term
classe -- = middenklasse, middenstand
unda -- = middengolf
peso -- = middengewicht
vocal -- = middenklinker
axe -- = middenas
color -- = middenkleur
3 gemiddeld
precio -- = gemiddelde prijs
peso -- = doorsneegewicht
temperatura -- = gemiddelde temperatuur
lector -- = gemiddelde lezer
pluviositate -- annual = gemiddelde hoeveelheid regen per jaar
ille travalia/labora in -- tres dies/jornos per septimana = hij werkt gemiddeld drie dagen per week


mediedie sub

1 middaguur, twaalf uur, middag
le deceduo colpos de -- = de twaalf slagen van twaalf uur
pausa de -- = middagpauze
clausura de -- = middagpauzesluiting
a -- = om 12 uur, tussen de middag
ante le -- = voor de middag
verso -- = tegen twaalf uur, tegen de middag
2 zuiden
le -- de Anglaterra = het zuiden van Engeland
le -- insolate = het zonnige zuiden


medienocte sub

1 middernacht, twaalf uur 's nachts
missa de -- = nachtmis
sol de -- = middernachtzon
hora de -- = middernachtsuur


medietate sub

1 helft
le -- del mundo = de halve wereld
a -- = half, voor de helft
a -- de septembre = half september
a -- claudite/clause = half gesloten
a -- cocite = halfgaar
a -- folle = halfgek
a -- obscur = halfduister
a -- del altor = halverhoogte
a -- del cammino = halfweg, halverwege
pro le -- del precio = voor half geld
le labor/travalio es finite a -- = het werk is half af
mi car -- = mijn dierbare wederhelft
reimpler un vitro a -- = een glas halfvol doen


medieval adj

1 middeleeuws, van de middeleeuwen
latino -- = middeleeuws latijn
manuscripto -- = middeleeuws manuscript
archeologia -- = middeleeuwse archeologie
castello -- = middeleeuws kasteel
edificio -- = middeleeuws gebouw
casa -- = middeleeuws huis
poesia -- = middeleeuwse poëzie
Europa -- = Europa in de middeleeuwen
obscurantismo -- = duistere middeleeuwen


+ medievalismo sub

1 mediaevistiek, kennis van de middeleeuwen


+ medievalista adj

1 de mediaevistiek betreffend


+ medievalistic adj

1 Vide: medievalista


+ medievismo sub

1 mediaevistiek, kennis van de middeleeuwen


+ medievista sub

1 madiaevist, kenner van de middeleeuwen


medievo sub

1 middeleeuwen
cultura del -- = cultuur van de middeleeuwen
arte del -- = kunst van de middeleeuwen
manuscriptos del -- = middeleeuwse handschriften
declino del -- = herfsttij der middeleeuwen
le basse -- = de late middeleeuwen
le prime/alte -- = de vroege middeleeuwen


medio adv

1 half
lacte -- discremate = halfvolle melk
-- vacue = halfleeg
-- obscur = halduister
-- folle = halfgek
-- addormite = half slapend, suffig


medio sub

1 midden
le porta de -- = de middelste deur
le juste -- = de gulden middenweg, het juiste midden
-- del estate = midzomer
-- del hiberno = midwinter
in le -- del nave = midscheeps
in le -- del battalia = in het heetst van de strijd
in -- de = te midden van, midden in
2 milieu, omgeving, kring
-- ambiente = leefomgeving, milieu
--s financiari = financiële kringen
--s governamental = regeringskringen
--s (ben) informate = welingelichte kringen
3 middel, manier, procedé, weg
-- legal = rechtsmiddel
-- coercitive/de coercition = dwangmiddel
-- appropriate = geëigend middel
-- efficace = werkzaam middel
-- de pression = drukmiddel, pressiemiddel
-- de combatto = strijdmiddel
-- de proba/prova = bewijsmiddel
--s de fortia = geweldmiddelen
--s de production = produktiemiddelen
--s audiovisual = audiovisuele hulpmiddelen
-- de transporto = vervoermiddel
-- de salvamento = reddingsmiddel
-- de communication = communicatiemiddel
-- expressive/de expression = uitdrukkingsmiddel
-- de propaganda = propagandamiddel
-- de pagamento = betaalmiddel
-- de cambio/excambio = ruilmiddel
--s de publicitate/de reclamo = reklamemedia
--s de existentia/de subsistentia/de vita = middelen van bestaan
-- anticonceptional/contraceptive = anticonceptiemiddel, voorbehoedmiddel
-- auxiliar = hulpmiddel
-- radical = afdoend middel
-- defensive/de defensa = afweermiddel
-- legitime de pagamento = wettig betaalmiddel
--s pecuniari/financiari) = geldmiddelen
le fin sanctifica/justifica le --s = het doel heiligt de middelen
per -- de = door middel van
contribuer secundo su --s = naar vermogen bijdragen
viver secundo su --s = de tering naar de nering zetten
restar sin --s = onverzorgd achterblijven
recurrer a tote le --s = alle middelen in het werk stellen


mediocre adj

1 matig, middelmatig, niet zo goed
scholar -- = zwakke leerling
intelligentia = middelmatige intelligentie
salario -- = bescheiden/laag salaris
prestation -- = niet al te goede prestatie
concerto -- = matig concert


mediocritate sub

1 middelmatigheid, middelmaat
non salir del -- = de middelmaat niet te boven gaan
2 iemand met een laag niveau, iemand van lage intelligentie


+ mediodorsal adj

1 MEDICINA mediodorsaal


+ mediopalatal adj

1 mediopalataal
consonante -- = mediopalatale medeklinker


+ meditabile adj

1 waarover kan worden nage-dacht, wat waard(ig) is om te beschouwen


meditar v

1 nadenken over, overwegen, overdenken, overpeinzen, beschouwen, RELIGION mediteren
-- un veritate = een waarheid overpeinzen
-- un projecto = nadenken over een plan
un rationamento multo meditate = een diepdoordacht betoog


meditation sub

1 overpeinzing, overdenking, overweging, beschouwing, RELIGION meditatie
-- nocturne/del vespera/del vespere = avondwijding, dagsluiting
-- matinal = dagopening
-- transcendente/transcendental = transcendente meditatie
-- philosophic = wijsgerige beschouwing
-- religiose = godsdienstige overdenking


meditative adj

1 nadenkend, peinzend, beschouwend, meditatief
un spirito -- = een meditatieve geest
un vita -- = een beschouwend leven


meditator sub

1 iemand die nadenkt/overweegt/overdenkt/overpeinst/beschouwt/mediteert


mediterranee adj

1 midden in het land gelegen, binnenlands, middellands
Mar -- = Middellandse Zee
2 mediterraan, van de Middellandse Zee of van haar kustlanden
climate -- = mediterraan klimaat
un (persona/homine/femina de) typo -- = een zuidelijk type


mediterraneo sub

1 binnenzee


Mediterraneo sub n pr

1 Middellandse Zee


medium sub LATINO

1 SPIRITISMO medium


mediumnic adj

1 SPIRITISMO mediamiek, mediumiek


+ mediumnitate sub

1 mediamieke aanleg


medo sub

1 Mediër
2 Medisch (taal)


medulla sub

1 merg
-- ossee/ossose = beenmerg
cancere del -- ossee/ossose = beenmergkanker
-- spinal = ruggemerg, verlengde merg
-- renal = niermerg
usque al -- (del ossos) = door merg en been
ille es democrate usque al -- del ossos = hij is tot hart en nieren een democraat
2 merg (van planten), kern, pit (anque FIGURATE)


medullar adj

1 merg..., ruggemerg..., beenmerg..., medullair
spatio -- = beenholte
membrana -- = mergvlies
cordon -- = ruggemerg
osso -- = mergpijp
radio -- (interne) = mergstraal
punction -- = beenmergpunctie
MEDICINA
interruption -- = dwarslaesie
oleo -- = mergolie


+ medullitis sub

1 MEDICINA medullitis, ruggemergontsteking


medullose adj

1 van het (rugge)merg
osso -- = mergpijp
FIGURATE problema -- = kernprobleem


Medusa sub n pr

1 MYTHOLOGIA Medusa


medusa

1 ZOOLOGIA zeekwal
piccatura de -- = kwallenbeet


meeting sub ANGLESE

1 meeting, bijeenkomst
-- electoral = verkiezingsbijeenkomst
-- de massa = massabijeenkomst
-- de propaganda = propagandameeting
-- de protesto/protestation = protestmeeting


+ megabar sub

1 METEO megabar


+ megabyte sub ANGLESE

1 COMPUTATOR megabyte


+ megacaloria sub

1 megacalorie


+ megacarpe adj

1 BOTANICA grootvruchtig


+ megacero sub

1 reuzenhert, megaceros


+ megachip sub ANGLESE

1 COMPUTATOR megachip


+ megacolon sub

1 MEDICINA dikke-darmverwijding, megacolon


+ megacyclo sub

1 TECHNICA megacycle, megahertz


+ megadose/dosis sub

1 zeer grote dosis


+ megadyne sub

1 PHYSICA megadyne


+ megaevolution sub

1 mega-evolutie


+ megafarad sub

1 PHYSICA megafarad


+ megahertz sub

1 TECHNICA megahertz, megacycle


+ mega-interprisa sub

1 miljoenenbedrijf


+ megajoule {zjoel} sub

1 PHYSICA megajoule


+ megalithic adj

1 megalithisch
era -- = megalithisch tijdperk
civilisation -- = megalithische beschaving
monumentos -- = megalithische monumenten


+ megalitho sub

1 reuzensteen, megaliet
le --s de Carnac = de megalieten van Carnac


+ megaloblasto sub

1 MEDICINA megaloblast


+ megalocardia sub

1 MEDICINA hartvergroting


megalocephale adj

1 megalocefaal, groothoofdig


+ megalocephalic adj

1 Vide: megalocephale


megalomane adj

1 megalomaan, lijdend aan grootheidswaan(zin)


megalomania sub

1 megalomanie, grootheidswaan(zin)


+ megalomaniac adj

1 megalomaan...


+ megalomaniaco sub

1 megalomaan, lijder aan grootheidswaan(zin)


megalomano sub

1 megalomaan, lijder aan grootheidswaan(zin)


+ megalophylle adj

1 BOTANICA grootbladig


megalopole sub

1 megalopolis (conglomeraat van grote steden)


+ megalopteros sub pl

1 ZOOLOGIA grootvleugeligen


megalosauro sub

1 PALEONTOL megalosaurus, reuzenhagedis


+ megalosperme adj

1 BOTANICA grootzadig


megametro sub

1 megameter


+ megaohm, megohm sub

1 PHYSICA megohm


+ megaohmetro, megohmetro sub

1 PHYSICA megohmmeter (hoge-weerstandsmeter)


megaphono sub

1 megafoon, spreektrompet, scheepsroeper


+ megaphylle adj

1 BOTANICA grootbladig


+ megaptere adj

1 grootvleugelig


+ megaptero sub

1 ZOOLOGIA bultrug


+ megascopio sub

1 megascoop


megasperme adj

1 BOTANICA grootzadig


+ megaspora sub

1 megaspore, macrospore


+ megatherio sub

1 PALEONTOLOGIA reuzenluiaard


+ megatonna sub

1 megaton
un bomba a/de hydrogeno de cinque --s = een waterstofbom van vijf megaton


+ megatonnic adj

1 met de kracht van één megaton


+ megavolt sub

1 megavolt


+ megawatt sub

1 megawatt


+ megohm sub

1 Vide: megaohm


+ megohmetro sub

1 Vide: megaohmetro


+ mehari sub

1 mehari, rijdromedaris


+ meharista sub

1 kameelruiter


+ meiose (-osis) sub

1 BIOLOGIA reductiedeling, meiose


+ meiospora sub

1 BIOLOGIA meiospoor


+ meiotic adj

1 BIOLOGIA meiotisch
reduction -- = reductiedeling
producto -- = meioseprodukt


+ melamina sub

1 CHIMIA melamine


+ melampyro sub

1 BOTANICA zwartkoren


melancholia sub

1 melancholie, zwaarmoedigheid, weemoedigheid, droefgeestigheid, neerslachtigheid
ille ha un tendentia al -- = hij is een melancholisch type
2 MEDICINA melancholie, depressie
accesso de -- = aanval van melancholie


melancholic adj

1 melancholisch, weemoedig, neerslachtig, droefgeestig, zwaarmoedig
temperamento -- = melancholisch temperament
reguardos -- = weemoedige blikken


+ melancholico sub

1 melancholicus


+ melanemia sub

1 MEDICINA aanwezigheid van melanine in het bloed, melanemie


+ Melanesia sub n pr

1 Melanesië


+ melanesian adj

1 Melanesisch
linguas -- = Melanesische talen
cultura -- = Melanesische cultuur


+ melanesiano sub

1 Melanesiër
2 Melanesisch (taal)


+ melanic adj

1 BIOLOGIA MEDICINA melanine
tumor -- = pigmentgezwel, melanoom
sarcoma -- = melanosarcoom
pigmento -- = donker pigment


+ melanina sub

1 BIOCHIMIA melanine, donker pigment


+ melanismo sub

1 BIOLOGIA melanisme
2 MEDICINA donkerkleurigheid (van de huid)


+ melanite sub

1 melaniet


+ melanitta sub

1 ZOOLOGIA zeeëend
-- nigre = zwarte zeeëend


+ melanoblasto sub

1 MEDICINA melanoblast


+ melanoblastoma sub

1 MEDICINA melanoblastoom


+ melanocarpe adj

1 BOTANICA met zwarte vruchten


+ melanocaule adj

1 BOTANICA zwartstengelig


+ melanocephale adj

1 zwarthoofdig, zwartkoppig
laro -- = zwartkopmeeuw


+ melanodermia sub

1 MEDICINA melanodermie


+ melanoma sub

1 MEDICINA pigmentgezwel, pigmentkanker, melanoom
-- benigne = goedaardig melanoom
-- maligne = kwaadaardig melanoom


+ melanophylle adj

1 BOTANICA zwartbladig


+ melanopode adj

1 BOTANICA zwartvoetig, zwartstelig


+ melanoptere adj

1 ZOOLOGIA zwartvleugelig


+ melanosarcoma sub

1 MEDICINA melanosarcoma


+ melanose (-osis) sub

1 MEDICINA zwartzucht, melanose, melanosis


+ melanostimulina sub

1 BIOCHIMIA melanostimuline


+ melanotic adj

1 MEDICINA melanoma...


+ melanuria sub

1 MEDICINA melanurie


+ melasma sub

1 MEDICINA melasma


melassa sub

1 melasse, kandijstroop, (suiker)stroop
-- de pomos/malos = appelstroop
potto de -- = strooppot, stroopkan
fabrica de -- = stroopfabriek


+ melatonina sub

1 BIOLOGIA melatonine


+ meleagrina sub

1 ZOOLOGIA pareloester


+ melée sub FRANCESE

1 handgemeen, schermutseling


+ melena sub

1 MEDICINA zwarte ontlasting


+ melia sub

1 BOTANICA melia (Aziatische boom)


melic adj

1 behorend tot de zang, zangerig


+ melica sub

1 BOTANICA parelgras
-- ciliate = wimperparelgras
-- uniflor = eenbloemig parelgras
-- nutante = knikkend parelgras


+ melilite sub

1 MINERALOGIA meliliet


+ meliloto sub

1 BOTANICA honingklaver
-- blanc = witte honingklaver
-- officinal = akkerhoningklaver


+ melinite sub

1 meliniet (springstof)


melio adv

1 beter
tanto -- = des te beter


melior adj

1 beter
le plus tosto serea -- = hoe eerder/vroeger hoe beter
le -- = het/de beste
in le -- caso = in het gunstigste geval
le -- possibile = zo goed mogelijk


+ meliorabile adj

1 verbeterbaar


meliorar v

1 beter maken, verbeteren
-- le solo = de grond verbeteren
-- su sorte = zijn lot verbeteren
-- su notas del bulletin scholar = zijn rapportcijfers ophalen


melioration sub

1 het beter maken, het verbeteren, verbetering
-- del solo = grondverbetering
-- de su sorte = verbetering van zijn lot


+ meliorative adj

1 melioratief, gunstig
adjectivo -- = melioratief bijvoeglijk naamwoord


+ meliorativo sub

1 melioratief woord


meliorativo sub

1 melioratief woord


meliorator sub

1 iemand die iets beter maakt/verbetert


meliorismo sub

1 de leer dat de wereld beter wordt door menselijke inspanning, meliorisme


+ melisma sub

1 MUSICA melisme


+ melismatic adj

1 MUSICA melismatisch


+ melissa sub

1 BOTANICA melisse(kruid)
folio de -- = melisseblad


+ melituria sub

1 MEDICINA meliturie


mellar v

1 honing maken


+ mellata sub

1 mierenhoning


mellate adj

1 met honing
aqua -- = honingwater
2 honingkleurig
BOTANICA armillaria -- = honingzwam


+ mellatura sub

1 mierenhoning


melle sub

1 honing
-- salvage = wilde honing
-- virgine = maagdenhoning, lekhoning, ongepijnde honing
-- solidificate = stijve honing
-- de flores = bloemenhoning
-- de trifolio = klaverhoning
-- centrifugate = slingerhoning
-- pressate/exprimite = pershoning, gepijnde honing
-- de favo = raathoning
-- de vespa = wespenhoning
-- de extractor = slingerhoning
-- artificial = kunsthoning
odor de -- = honinggeur
torta al -- = honingkoek
potto a/de -- = honingpot
pressa a -- = honingpers
extractor de -- = honingslinger
gusto/sapor de -- = honingsmaak
luna de -- = wittebroodsweken
dulce como le -- = honingzoet
armillaria de -- = honingzwam


mellero sub

1 honingverkoper


+ mellicolor adj

1 honingkleurig, honingeel


mellifere adj

1 honinggevend, honingvoortbrengend, honingafscheidend, honingdragend
insecto -- = honingvoortbrengend insekt
ape -- = honingbij
planta -- = honingplant
flor -- = honingbloem


+ mellific adj

1 honingbereidend
ape -- = honingbij


mellificar v

1 honing maken, honing puren


mellification sub

1 het maken van honing, honingvorming


melliflue adj

1 honingzoet (anque FIGURATE), gemaakt vriendelijk
parolas -- = honingzoete woorden


+ mellifluentia sub

1 honingzoetheid


mellifluitate sub

1 FIGURATE honingzoetheid, gemaakte vriendelijkheid


+ mellino sub

1 ZOOLOGIA
-- arvense = vliegendoder


+ melliphage adj

1 honingetend


+ mellito sub

1 PHARMACIA honingstroop


mellose adj

1 honingachtig, honingzoet
2 FIGURATE honingzoet, zoetvloeiend
parolas -- = honingzoete woorden


+ mellositate sub

1 honingzoetheid
2 poeslief gedrag


+ melocacto sub

1 BOTANICA meloencactus


melodia sub

1 melodie, wijs
-- del phrase = zinsmelodie


melodic adj

1 melodisch
figura -- = melodische figuur
thema -- = melodisch thema
intervallo -- = melodisch interval
linea -- = melodische lijn


melodiose adj

1 melodieus, welluidend, zangerig
lingua -- = zangerige taal
voce -- = welluidende stem
versos -- = zangerige verzen


+ melodiositate sub

1 melodieusheid, welluidendheid, zangerigheid


melodista sub

1 melodieëncomponist


melodrama sub

1 melodrama


melodramatic adj

1 melodramatisch
genere -- = melodramatische genre
gesto -- = melodramatisch gebaar
tono -- = melodramatische toon
canto -- = smartlap
repertorio -- = melodramatisch repertoir


+ melodramatisar v

1 een melodrama maken van, melodramatisch voorstellen


+ meloe sub

1 ZOOLOGIA oliekever, meiworm


+ melolontha sub

1 ZOOLOGIA meikever
larva de -- = engerling
anno de --s = meikeverjaar
plaga/invasion de --s = meikeverplaag


melomane adj

1 melomaan, met hartstochtelijke liefde voor muziek


melomania sub

1 melomanie, hartstochtelijke liefde voor muziek


+ melomaniac adj

1 melomaan, een hartstochtelijke liefde voor muziek hebbend


+ melomaniaco sub

1 melomaan, iemand met een hartstochtelijke liefde voor muziek


+ melomano sub

1 melomaan, hartstochtelijke liefhebber van muziek


melon sub

1 meloen
-- de aqua = watermeloen
semine de -- = meloenzaad
succo de -- = meloensap
compota de -- = meloencompote
cocktail (A) de -- = meloencocktail
cultura de --es = meloenenteelt
cultor/cultivator de --es = meloenenteler/kweker


+ melonero sub

1 meloenenkweker/teler


meloniera sub

1 meloenenbed, meloenenveld, meloenenkas


melopeia sub

1 ANTIQUITATE melopee, recitatief, eentonig gezang


+ melophago sub

1 ZOOLOGIA
-- ovin = schapenluis


+ melopsittaco sub

1 ZOOLOGIA
-- undulate = grasparkiet


+ melotherapia sub

1 MEDICINA melotherapie


membrana sub

1 vlies, membraan, plaatje (anque ANATOMIA)
-- mucose = slijmvlies
-- de cellula = celvlies
-- de polline = stuifmeelvlies
-- vascular = vaatvlies
-- false = pseudomembraan
-- synovial = gewrichtsvlies
-- tympanic = trommelvlies
-- cerebral = hersenvlies
-- arterial = slagadervlies
-- medullar = mergvlies
-- natatori = zwemvlies
-- vitellin = dooiervlies
-- pulmonar = longvlies
-- virginal = maagdenvlies
-- placentari = moederkoekvlies
-- alar = vlieghuid (van vleermuis)
-- vibrante = trilplaatje
-- de protection = beschermende film/vlies
-- semipermeabile = halfdoorlatend membraan
filtro a -- = membraanfilter
manometro a -- = membraanmanometer
microphono sin -- = membraanloze microfoon
permeabilitate de un -- = doorlaatbaarheid van een membraan


membranacee adj

1 vliezig, vliesachtig


+ membranifolie adj

1 BOTANICA met vliezige bladeren


+ membraniforme adj

1 de vorm van een membraan/vlies hebbend


membranose adj

1 uit vliezen bestaand, vliezig, vliesachtig, membraanachtig
alas -- = vliezige vleugels
fructos -- = vliezige vruchten
folios -- = vliezige bladeren
radices -- = vliezige wortels
labyrintho -- del aure = vliezige labyrint van het oor
filtro -- = membraanfilter


+ membranula sub

1 BIOLOGIA vliesje


+ membrato sub

1 lidmaatschap
-- de honor = erelidmaatschap
-- familiar/familial = gezinslidmaatschap


membratura adj

1 geraamte, karkas, skelet, raam(werk)


membro sub

1 (onder)deel, element (van geheel)
MATHEMATICA --s de un equation = leden van een vergelijking
-- del phrase = zinsdeel
2 lidmaat, lid (van vereniging, etc.)
--s de un ecclesia = lidmaten van een kerk
--s de un equipage = bemanning(sleden)
--s de un partito = leden van een partij
-- del parlamento = parlementslid
-- honorari/de honor = erelid
lista de --s = ledenlijst
perdita de --s = ledenverlies
numero de --s = ledental
recrutar --s = leden werven
inscriber un -- = een lid inschrijven
qualitate de -- = lidmaatschap
stato -- = lidstaat
3 lichaamsdeel
-- inferior = benedenste ledematen
-- viril = mannelijk lid


membrute adj

1 grofgebouwd (mbt mensen)


+ memento sub

1 CATHOLICISMO memento


+ memento mori LATINO

1 memento mori


memorabile adj

1 gedenkwaardig
jornata -- = gedenkwaardige dag
evento -- = gedenkwaardige gebeurtenis
facto -- = gedenkwaardig/heuglijk feit
2 gemakkelijk te onthouden


+ memorabilitate sub

1 gedenkwaardigheid
2 onthoudbaarheid


memoralista sub

1 schrijver van gedenkschriften/memoires


memorandum sub

1 notitie, aantekening
2 memorandum, (diplomatieke) nota
3 notitieboekje, opschrijfboekje, agenda


memorar v

1 herinneren aan, in herinnering brengen, memoreren
-- se = zich herinneren


+ memoration sub

1 het terugroepen in het geheugen, herinneringsvermogen


memorative adj

1 ter nagedachtenis, gedenk...


memore adj

1 gedachtig, indachtig


memoria sub

1 geheugen
-- auditive = auditief geheugen
-- visual = visueel geheugen
-- selective = selectief geheugen
-- de locos = plaatsgeheugen
-- verbal = woordgeheugen
-- prodigiose = fabelachtig geheugen
-- photographic = fotografisch geheugen
-- de computator/computer (A) = computergeheugen
COMPUTATOR -- interne = intern geheugen
COMPUTATOR -- operative = werkgeheugen
COMPUTATOR unitate de -- = geheugeneenheid
COMPUTATOR -- magnetic accessibile = bellengeheugen
-- electronic = elektronisch geheugen
mal -- = slecht geheugen, vergeetachtigheid
perdita de -- = geheugenverlies
exercitio de -- = geheugenoefening
lacunas de -- = hiaten in het geheugen
exercer su -- = zijn geheugen oefenen
apprender de -- = uit het hoofd/van buiten leren
cognoscer de -- = uit het hoofd/van buiten kennen
lacunas de -- = gaten in het geheugen
haber un lacuna de -- = er niet op kunnen komen
esser de -- curte, haber le -- curte, non haber -- = vergeetachtig zijn, kort van memorie zijn
esser presente al -- = in het geheugen liggen
retener/guardar un cosa in su -- = iets in zijn geheugen bewaren
isto permanera sempre/semper in mi -- = dat zal me altijd bijblijven
gravar in su -- = in zijn geheugen prenten
cercar in su -- = proberen zich iets te herinneren
perder le -- = alles vergeten
manco de -- = vergeetachtigheid
retener in le -- = onthouden (niet vergeten)
refrescar le -- de un persona = iemands geheugen opfrissen COMPUTATOR
le information es stockate in le -- = de informatie wordt opgeslagen in het geheugen
2 herinnering, nagedachtenis
-- de viage = reisherinnering
--s personal = persoonlijke herinneringen
-- de juventute = jeugdherinnering
-- fugace = vluchtige herinnering
pro -- = pro memorie
item pro -- = memoriepost
lassar un -- indelibile (detra se) = een onuitwisbare herinnering achterlaten
rehabilitar le -- de un persona = de nagedachtenis van iemand in ere herstellen
conservar le -- de = de herinnering levendig houden aan
honorar le -- de = de nagedachtenis eren van
profanar le -- de un persona = iemands nagedachtenis bezoedelen
in/al -- de = ter herinnering aan
facer -- de = gedenken
de -- de homine = sedert mensenheugenis
renovar le -- = oude herinneringen ophalen
tener in -- = in gedachten houden
3 geschrift, verslag, memorie, memorandum
-- explicative = memorie van toelichting


memorial sub

1 gedenkschriften, dagboek, memoires
le -- de Sancte Helena = het dagboek van Sint Helena
2 memorandum
3 gedenkteken


+ memorialista sub

1 schrijver van gedenkschriften


+ memorisar v

1 in het geheugen opnemen, uit het hoofd leren, van buiten leren, memoriseren
2 COMPUTATOR inlezen, in het geheugen opslaan


+ memorisation sub

1 het van buiten leren, het memoriseren
2 COMPUTATOR opslag in het computergeheugen


menacia sub

1 (be)dreiging, dreigement
littera de --s = dreigbrief
-- nuclear = atoomdreiging
-- in le aere = loze dreigementen
-- de guerra = oorlogsdreiging, dreigend oorlogsgevaar
-- permanente = voortdurende dreiging
-- rubie/communista = rode gevaar
-- jalne = gele gevaar
esser sub le -- de = bedreigd worden door
proferer --s = bedreigingen uiten
constituer un -- pro un cosa = een bedreiging vormen voor iets


+ menaciante adj

1 dreigend, bedreigend
tono -- = dreigende toon
aere -- = dreigende houding
postura -- = dreighouding (van dier)
declaration -- = bedreigende verklaring


menaciar v

1 (be)dreigen
-- un pais = een land bedreigen
-- de mulcta = met boete bedreigen
-- de punition = met straf bedreigen


+ menaciate adj

1 bedreigd, in gevaar
sanitate -- = wankele gezondheid


+ menade sub

1 maenade, bacchante (priesteres van Bacchus)


menage sub FRANCESE

1 huishouding, huishouden
schola de -- = huishoudschool
facer le -- = het huishouden doen


+ menagera sub

1 huisvrouw


menagerie sub FRANCESE

1 menagerie


menar v

1 (INTRANSITIVE) leiden (naar/tot), lopen (naar), voeren

(naar)

omne camminos mena a Roma = alle wegen leiden naar Rome
2 (TRANSITIVE) leiden
-- un dama = een dame begeleiden
-- un banda = de leiding over een bende hebben
-- un vita/existentia modeste = een bescheiden leven leiden
-- un rebellion = een opstand leiden
-- bestial al abiberatorio = vee naar de drenkplaats brengen
-- per le naso = bij de neus nemen, er tussen nemen


+ menarche sub

1 MEDICINA menarche, eerste menstruatie


menchevico {sj} sub

1 mensjewiek


+ menchevismo {sj} sub

1 mensjewisme


+ menchevista {sj} sub

1 mensjewiek


+ menchevista {sj} adj

1 mensjewistisch


menda sub

1 gebrek, onvolkomenheid
2 onjuistheid, fout


mendace adj

1 leugenachtig, bedrieglijk
historia -- = leugenverhaal
linguage -- = leugentaal
assertiones -- = leugenachtige beweringen
2 vals, onwaar


+ mendacietta sub

1 leugentje
-- officiose = leugentje om bestwil


mendacio sub

1 leugen, onwaarheid
-- flagrante = besliste leugen
-- infame = schandelijke leugen
-- officiose = leugen om bestwil
detector de --s = leugendetector
campania de --s = leugencampagne
dicer --s a un persona = iemand beliegen


+ mendacitate sub

1 leugenachtigheid
-- de un teste = leugenachtigheid van een getuige


+ Mendel sub n pr

1 Mendel
leges de -- = wetten van Mendel


+ mendelevium sub

1 CHIMIA mendelevium (element 101)


+ mendelian adj

1 van Mendel
theoria -- = theorie van Mendel
leges -- = wetten van Mendel
genetica -- = genetica van Mendel
factor -- = factor van Mendel


+ mendeliano sub

1 volgeling van Mendel


+ mendelismo sub

1 BIOLOGIA mendelisme


mendic adj

1 bedelachtig, bedelend


mendicante sub

1 bedelaar
-- famelic = uitgehongerde bedelaar
baston de -- = bedelstaf
asylo pro --s = bedelaarsgesticht
2 ECCLESIA bedelmonnik


+ mendicante adj

1 bedelend, bedel...
ordine -- = bedelorde


mendicar v

1 bedelen
-- un pan = om een brood bedelen
-- su vita = zijn kostje bij elkaar schooien


mendication sub

1 het bedelen, bedelarij


mendicitate sub

1 bedelarij, bedelstand, armlastigheid
reducer al -- = tot de bedelstaf brengen


mendico sub

1 bedelaar
-- professional/de profession = beroepsbedelaar
baston de -- = bedelstaf
asylo pro --s = bedelaarsgesticht


mendose adj

1 vol gebreken, vol fouten, vol onjuistheden, gebrekkig, onjuist


menestrel sub

1 minstreel, minnezanger
le --es medieval = de middeleeuwse minstreels


+ menhir sub

1 menhir


meninge sub

1 ANATOMIA hersenvlies
-- dur = harde hersenvlies
-- molle = weke hersenvlies


+ meningee adj

1 ANATOMIA hersenvlies...


+ meningioma sub

1 MEDICINA hersenvliesgezwel


+ meningitic adj

1 MEDICINA hersenvliesontstekings...., nekkramp...


meningitis sub

1 MEDICINA meningitis, hersenvliesontsteking
-- spinal = ruggemergsontsteking
-- cerebrospinal = nekkramp


+ meningococco sub

1 MEDICINA meningococcus (nekkrampbacterie)


+ meningoencephalitis sub

1 MEDICINA meningoencefalitis


+ meniscal adj

1 ANATOMIA van de meniscus
lesion -- = meniscusletsel/beschadiging/aandoening


+ menisco sub

1 ANATOMIA meniscus
lesion/luxation del -- = voetbalknie
2 OPTICA meniscus (concaaf-convexe lens)


+ mennonita sub

1 RELIGION doopsgezinde, menist, mennoniet


+ menologio sub

1 martelaarskalender van de Grieks-Katholieke Kerk


+ menopausa sub

1 BIOLOGIA menopauze, climacterium


+ menopausic adj

1 BIOLOGIA van de menopauze, climacterisch


+ menorah sub

1 menora


+ menorrhagia sub

1 MEDICINA menorragie, overvloedige menstruatie


+ menostase (-asis) sub

1 MEDICINA menostase


+ mensa sub

1 tafel
seder a -- con un persona = met iemand aan tafel zitten


mense adv

1 maand
le -- de januario = de maand januari
-- autumnal/de autumno = herfstmaand
-- primaveral/de primavera = lentemaand
-- de hiberno = winternacht
-- currente/presente = lopende maand
le -- anterior = de vorige maand
per -- = per maand
cata tres --s = om de drie maanden
tres --s de hodie = over drie maanden
intra tres --s = binnen drie maanden
2 maandsalaris, maandloon


mensor sub

1 iemand die meet
2 meetinstrument: meter, meetlint, peilglas, maatstok, etc.


menstrual adj

1 menstrueel, menstruaal, menstruatie...
cyclo -- = menstruatiecyclus
sanguine/fluxo -- = menstruatiebloed
dolor -- = menstruatiepijn, ovulatiepijn


menstruar v

1 menstrueren, ongesteld zijn


menstruation sub

1 menstruatie, ongesteldheid, maandbloeding, maandstonden
-- irregular = onregelmatige menstruatie


menstruo sub

1 menstruatie, ongesteldheid, maandbloeding, maandstonden


+ menstruose adj

1 de menstruatie betreffend, menstruaal


mensual adj

1 maandelijks, maand...
salario -- = maandsalaris/loon
reporto -- = maandrapport, maandelijks verslag
paga/pagamento -- = maandelijkse betaling
abonamento -- = maandabonnement
ticket (A) -- = maandkaart (voor trein, bus)
revista -- = maandblad
bulletin -- = maandbericht
cargas -- = maandlasten
location -- = maandhuur
balancio -- = maandbalans
lista -- = maandlijst
receptas -- = maandontvangsten
volumine -- del venditas = maandomzet
production -- = maandomzet
total -- = maandtotaal


mensualitate sub

1 maandelijkse termijn, maandelijkse afbetaling, maandelijkse uitkering
2 maandsalaris/loon


mensura sub

1 maat, afmeting, proportie
precision de -- = meetnauwkeurigheid
le homine es le -- de tote le cosas = de mens is de maat van alle dingen


mensurabile adj

1 meetbaar
MATHEMATICA quantitate -- = meetbare grootheid


mensurabilitate sub

1 meetbaarheid


mensurar v

1 meten, afmeten


mensurate adj

1 gematigd


mensuration sub

1 het meten, meting, het afmeten, afmeting


mensurator sub

1 iemand die meet/afmeet


mental adj

1 mentaal, geestelijk, psychisch
stato -- = geestestoestand
fortia -- = geestkracht
effortio -- = geestelijke inspanning
facultates -- = geestvermogens
equilibrio -- = geestelijk evenwicht
aberration -- = geestesafwijking
handicapato -- = geestelijk gehandicapte
sanitate -- = geestelijke gezondheid
crueltate -- = geestelijke mishandeling
colpo -- = mentale klap
restriction -- = geestelijk voorbehoud
tension -- = gesstesspanning
malado -- = geesteszieke
maladia -- = geestesziekte
deficientia/degenerentia/debilitate -- = zwakzinnigheid
disordine/perturbation -- = geestverwarring
alienation -- = krankzinnigheid
incapacitate -- = ontoerekenbaarheid
pace -- = gemoedsrust
disturbate mentalmente = psychisch gestoord
2 intellectueel, verstandelijk
calculo -- = hoofdrekenen
calcular mentalmente = uit het hoofd rekenen


+ mentalismo sub

1 PHILOSOPHIA, PSYCHOLOGIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA mentalisme


mentalitate sub

1 mentaliteit, geestesgesteldheid, houding, instelling
-- burgese = burgerlijkheid
-- de gruppo = groepsmentaliteit
-- postbellic = naoorlogse mentaliteit
haber un -- commercial = een zakelijke instelling hebben
haber le -- appropriate pro un cosa = de juiste instelling voor iets hebben
ille ha le -- typic del avaro = hij heeft de typische mentaliteit van de vrek
que --! = wat een mentaliteit!


mente sub

1 geest, verstand, gedachten, hoofd
malado de -- = geesteszieke
-- san in corpore san = een gezonde geest in een gezond lichaam
-- aperte = open geest
-- vive = sprankelende geest
-- speculative = speculatieve geest
offuscar le -- = de geest benevelen
venir in -- = te binnen schieten
tener in -- = in gedachten houden
esser presente in le -- = voor de geest staan
instillar odio in le -- de un persona = iemands geest vergiftigen


mentecapte adj

1 zwakzinnig, dom, onnozel


mentha sub

1 BOTANICA munt
-- crispate = kruizemunt
-- aquatic = watermunt
-- arvense = akkermunt, veldmunt
-- piperate = pepermunt
-- salvage = hertsmunt
infusion de -- = muntthee
oleo de -- = muntolie
essentia de -- piperate = pepermuntolie
pastilla de -- (piperate) = pepermuntje


menthol sub

1 menthol


mentholate adj

1 mentholbevattend, met menthol, menthol...


+ mentholic adj

1 menthol...


+ mentifere adj

1 BOTANICA een kin dragend


mention sub

1 vermelding, gewag, aantekening
facer -- de = gewag maken van, vermelden
meritar un -- special = een bijzondere vermelding verdienen
rader le -- inutile = doorhalen wat niet van toepassing is
-- honorific/honorabile = eervolle vermelding
-- del fontes = bronvermelding
con -- multo honorabile = cum laude
digne de -- = vermeldenswaardig


mentionabile sub

1 wat vermeld kan worden


mentionar v

1 vermelden, noemen, gewag maken van
-- casualmente/incidentalmente = terloops ter sprake brengen
le historia non lo mentiona = dat vermeldt de geschiedenis niet
anteriormente mentionate = bovenvermeld
non -- un cosa = iets onvermeld laten


mentir v

1 liegen, onwaarheid spreken
esser incapabile de -- = niet kunnen liegen


mentita sub

1 leugen, onwaarheid
-- infame = schandelijke leugen
-- evidente = aperte leugen
detector de --s = leugendetector
campania de --s = leugencampagne
abhorrer le -- = een hekel aan liegen hebben


mentitor sub

1 leugenaar
-- incorrigibile = ongeneeslijke leugenaar
-- sin vergonia = schaamteloze leugenaar
-- notori = notore leugenaar


mento sub

1 kin
-- duplice/triplice = onderkin
-- glabre = gladgeschoren kin
-- furcate = kin met een kuiltje
-- punctate/punctute = spitse kin
-- quadrate = vierkante kin
-- avantiate = vooruitstekende kin
fossetta del -- = kuiltje in de kin, kinkuiltje


+ mentolabial adj

1 mentolabiaal


+ mentor sub

1 gids, leidsman, raadsman, mentor


menu sub FRANCESE

1 menu
-- touristic {oe}= toeristenmenu
2 COMPUTATOR menu


menuet sub

1 MUSICA menuet


+ menyanthe sub

1 BOTANICA waterdrieblad, bitterklaver


+ Mephistopheles sub n pr

1 Mefistofeles


+ mephistophelic adj

1 mefistofelisch, duivels
riso -- = duivelse lach


+ mephitic adj

1 giftig stinkend, verpestend, mefitisch
odor -- = rioolstank
gas -- = rioolgas
exhalationes -- = stinkende uitwasemingen


+ mephitismo sub

1 verstikkende stanklucht


+ mer adj

1 zuiver, louter, onvervalst, niets anders dan
-- nonsenso = pure onzin
le -- facto = het blote feit al
per -- curiositate = uit louter nieuwsgierigheid
per -- fortuna = door louter geluk


meravilia sub

1 wonder, wonderwerk, mirakel
--s del technica = wonderen van de techniek
--s del natura = wonderen van de natuur
le septe --s del mundo = de zeven wereldwonderen
Alice in le Pais del Meravilias = Alice in Wonderland
esser un -- de precision = ontzettend nauwkeurig zijn
iste apparato face --s = dit apparaat doet wonderen


meraviliose adj

1 verwonderlijk, bewonderenswaardig, bovennatuurlijk, buitengewoon
un homine de un intelligentia -- = een mens met een buitengewone intelligentie
un scriptor -- = een fantastische schrijver
Aladin e le Lampa Meraviliose = Aladin en de Wonderlamp


mercabile adj

1 verhandelbaar


+ mercabilitate sub

1 verhandelbaarheid


+ mercalia sub

1 ramsj, ongeregeld goed
partita de -- = ramsjpartij


mercante adj

1 handels..., koopmans...
nave -- = koopvaardijschip
flotta/marina -- = handelsvloot, koopvaardij
capitano (del marina) -- = koopvaardijkapitein
valor -- del ferralia = schrootwaarde


+ mercante sub

1 handelaar, winkelier, koopman
-- de vinos = wijnhandelaar
-- de antiquitates = antiquair
-- de flores = bloemenman
-- de verduras/de legumines = groenteman
-- de anguillas = palingboer
-- de pellicias = bonthandelaar
-- de patatas = aardappelboer
-- de gelatos = ijscoman
corporation de --s = gilde van kooplui


mercantia sub

1 goederenhandel
2 (koop)waar
-- defectuose/de mal qualitate = ondeugdelijke waar
--s prohibite = verboden waar
traino de --s = goederentrein
bursa de --s = goederenbeurs
station de --s = goederenstation
intercambio/commercio de --s = goederenhandel
--s de exportation = uitvoergoederen
--s de importation = invoergoederen
stock (A) de --s = goederenvoorraad
stockage de --s = goederenopslag
deposito de --s = goederenloods
transporto de --s = goederenvervoer
assecurantia de --s = goederenverzekering
ascensor de/pro --s = goederenlift
wagon de --s = goederenwagon
cargar --s = goederen laden
discargar --s = goederen lossen


mercantil adj

1 handels..., koopmans...
correspondentia -- = handelscorrespondentie
nave -- = koopvaardijschip
flotta/marina -- = koopvaardijvloot
compania -- = handelmaatschappij
citate -- = handelsstad
derecto -- = handelsrecht
interprisa -- = handelsonderneming
spirito -- = handelsgeest
inseniamento -- = handelsonderwijs
registro -- = handelsregister
arithmetica -- = handelsrekenen
termino -- = handelsterm
beneficio -- = handelswinst
transporto -- = goederenvervoer
banca -- = handelsbank
empleato -- = handelsbediende
relationes -- = handelsbetrekkingen
concession -- = handelsconcessie
porto -- = handelshaven
secreto -- = handelsgeheim
planta -- = handelsgewas
monopolio -- = handelsmonopolie
nation -- = handeldrijvende natie
2 geldbelust, op winst uit


mercantilismo sub

1 ECONOMIA mercantilisme
2 winstbejag


+ mercantilista sub

1 ECONOMIA mercantilist


+ mercantilista adj

1 ECONOMIA mercantilistisch
theorias -- = mercantillistische theorieën


+ mercantilistic adj

1 ECONOMIA mercantilistisch


+ mercaptan sub

1 CHIMIA mercaptan, thiol


mercar v

1 handelen, verhandelen, zaken doen


mercato sub

1 markt(plein)
placia de -- = marktplein
2 markt (plaats waar handel wordt gedreven)
die/jorno de -- = marktdag
visitator de mercato = marktbezoeker
-- coperte = markthal
-- floral/de flores = bloemenmarkt
-- de fructos = fruitmarkt
-- de verduras/de legumines = groentemarkt
-- de cereales = graanmarkt, korenmarkt
-- de pisces = vismarkt
-- de bestias/de bestial = veemarkt
-- de cavallos = paardenmarkt
-- de sclavos = slavenmarkt
-- de vaccas = koemarkt
-- de ocas = ganzemarkt
-- septimanal/hebdomadari = weekmarkt
-- annual = jaarmarkt
le -- del venerdis = de vrijdagse markt
precio de -- = marktprijs
superintendente del -- = marktmeester
3 ECONOMIA COMMERCIO markt
-- monetari/de moneta/de capitales = geld/kapitaalmarkt
-- monetari de bursa = beursgeldmarkt
-- de emissiones = emissiemarkt
-- de valores = effectenmarkt
-- del disconto = discontomarkt
-- interior/national = binnenlandse markt
-- de obligationes = obligatiemarkt
-- mundial = wereldmarkt
-- libere = vrije markt
-- in expansion = groeimarkt
-- de exportation = exportmarkt
-- de labor/de travalio = arbeidsmarkt
-- animate = levendige markt
-- stabile = prijshoudende/vaste markt
-- deprimite = gedrukte markt
-- pauco/poco active = luie markt
-- nigre = zwarte markt
saturation del -- = verzadiging van de markt
analyse (-ysis)/investigation del -- = marktanalyse, marktonderzoek
parte del -- = marktaandeel, marktsegment
economia de -- = markteconomie
structura del -- = marktstructuur
curso del -- = marktkoers
mechanismo de -- = marktmechanisme
previsiones del -- = marktprognose
segmentation del -- = marktsegmentatie
situation/position/stato/conditiones del -- = marktsituatie bon -- = goedkoop, (adv) a bon

mercato

acquisition bon -- = koopje
melior -- = goedkoper
Mercato Commun = Gemeenschappelijke Markt
Mercato Europee = Europese Markt
un vacuo in le -- = een gat in de markt
aperir un nove -- = een nieuwe markt openleggen
introducer in le -- = op de markt/in de verkoop brengen
supplantar in le -- = van de markt verdringen
vender sub le precio del -- = onder de markt verkopen
guastar le -- = de markt bederven


mercator sub

1 koopman, handelaar
-- de cavallos = paardehandelaar/koper
-- ambulante = marskramer
-- de antiqualias = uitdrager


+ Mercator sub n pr

1 Mercator
projection de -- = mercatorprojectie


merce sub

1 (koop)waar
--s defectuose/de mal qualitate = ondeugdelijke waar
--s in fardos = stukgoederen
--s de consumo/de consumption = gebruiksgoederen
--s prohibite = verboden waar
station de --s = goederenstation
traino de --s = goederentrein
deposito de --s = goederenloods
wagon de --s = goederenwagon
impacchettar --s = goederen inpakken
immagazinar --s = goederen opslaan
cargar --s = goederen laden
discargar --s = goederen lossen


mercede sub

1 genade, erbarmen, medelijden, willekeur, gunst
esser al -- de = overgeleverd aan de genade/willekeur van
lucta sin -- = genadeloze/meedogenloze/verbeten strijd
haber un persona a su -- = iemand in zijn macht hebben
al -- del inimico = in de greep van de vijand
flottar al -- del vento = stuurloos ronddrijven


mercenari adj

1 ingehuurd, betaald, mercenair, loon..., huur...
truppas -- = huurtroepen
armea -- = huurleger
soldato -- = huursoldaat


mercenario sub

1 gehuurde arbeider, dagloner
2 huurling
armea de --s = huurleger


merceria sub

1 garen en band, fournituren
2 garen en bandwinkel
3 garen en bandhandel


mercerisage sub

1 het merceriseren


mercerisar v

1 merceriseren


mercerisate adj

1 gemerceriseerd


mercerisation sub

1 mercerisatie


mercero sub

1 garen en bandhandelaar/winkelier


mercurial adj

1 kwikhoudend, kwikbevattend, kwik...
vapores -- = kwikdampen
barometro -- = kwikbarometer
columna/colonna -- = kwikkolom
tractamento -- = kwikkuur
emplastro -- = kwikpleister
preparation -- = kwikpreparaat/middel
intoxication -- = kwikvergiftiging
aqua -- = kwikwater
unguento -- = kwikzalf
sal -- = kwikzout
2 kwiek, beweeglijk
3 van Mercurius, Mercurius...


+ mercurialis sub

1 BOTANICA bingelkruid


+ mercurialismo sub

1 MEDICINA mercurialisme, kwikvergiftiging


mercuric adj

1 CHIMIA kwik..., mercuri...
oxydo -- = mercuri-oxyde
fulminato -- = knalkwik


mercuridi sub

1 woensdag
Mercuridi del Cineres = Aswoensdag


+ mercurifere adj

1 kwikhoudend


Mercurio sub n pr

1 MYTHOLOGIA Mercurius
2 ASTRONOMIA Mercurius


mercurio sub

1 CHIMIA kwik, kwikzilver
-- fulminante, fulminato de -- = knalkwik
columna/colonna de -- = kwikkolom
thermometro a/de -- = kwikthermometer
barometro a/de -- = kwikbarometer
mina de -- = kwikmijn
unguento de -- = kwikzalf
vapor de -- = kwikdamp
banio de -- = kwikbad
mineral de -- = kwikerts
composito de -- = kwikverbinding
sal de -- = kwikzout
sulfuro de -- = kwikzwavel
nivello de -- = kwikspiegel


mercuriose adj

1 CHIMIA kwik..., mercuro...
oxydo -- = mercuro-oxyde


+ mercurochromo sub

1 mercurochroom


+ merda sub

1 stront, poep, drek
-- de oca = ganzedrek
-- de can = hondepoep/stront
haber -- in le oculos = stront in de ogen hebben


+ merdivore adj

1 dreketend


+ merdose adj

1 bevuild, bekakt


+ merenda sub

1 lichte maaltijd (in de namiddag)


+ merendar v

1 een lichte maaltijd gebruiken (in de namiddag)


merer v

1 verdienen, waard zijn
iste proposition mereva le approbation de totes = dit voorstel droeg aller goedkeuring weg


meretrice sub

1 publieke/lichte vrouw, prostituée, hoer


meretricie adj

1 van een prostitué, hoeren..., hoerig


merger v

1 duiken (in), wegzinken (in)


+ mergitor sub

1 duiker


+ mergo sub

1 ZOOLOGIA zaagbek (vogel)


+ mericarpo sub

1 BIOLOGIA mericarp


meridian adj

1 middag...
hora -- = middaguur
umbra -- = middagschaduw
2 meridiaan...
plano -- = meridiaanvlak
altor -- = meridiaanshoogte


meridiano sub

1 meridiaan, middaglijn, middagcirkel, lengtecirkel
-- magnetic = magnetische meridiaan
-- terrestre = aardmeridiaan
-- celeste = hemelmeridiaan
prime -- = eerste meridiaan, nulmeridiaan


meridie sub

1 middaguur, twaalf uur
a -- = om twaalf uur, tussen de middag
verso -- = tegen de middag
ante -- = in de voormiddag, voor twaalf uur
post -- = in de namiddag, na twaalf uur
2 zuiden


meridional adj

1 zuidelijk, zuid.., meridional
latitude -- = zuiderbreedte
hemispherio -- = zuidelijk halfrond
costa -- = zuidkust
frontiera -- = zuidgrens
fructos -- = zuidvruchten
Hollanda Meridional = Zuid-Holland


meridional sub

1 bewoner van het zuiden


meringue sub FRANCESE

1 meringue, schuimgebak(je), schuimtaart(je), schuimdeeg


merino sub

1 ZOOLOGIA merinosschaap
2 merinoswol


+ meristema sub

1 BOTANICA deelweefsel, meristeem
-- secundari = secundair meristeem


+ meristematic adj

1 BOTANICA deelweefsel...
cellula -- = meristeemcel


meritar v

1 verdienen, waard zijn
-- un melior sorte = een beter lot verdienen
tu lo ha ben meritate = je hebt het er naar gemaakt
isto merita mi approbation = dit draagt mijn goedkeuring weg
reposo ben meritate = welverdiende rust


merito sub

1 verdienste, waarde
socio/membro de -- = lid van verdienste
homine de -- = man van verdienste
scriptor de -- = verdienstelijk schrijver
digne de -- = verdienstelijk
miscognoscer le --s de un persona = iemands verdiensten miskennen
judicar un cosa secundo su --s = een zaak op zijn merites beoordelen


+ meritocrate sub

1 meritocraat


+ meritocratia sub

1 meritocratie, prestatiemaatschappij


+ meritocratic adj

1 meritocratisch, prestatiegericht
principios -- = meritocratische principes
criterios -- = meritocratische criteria
societate -- = prestatiemaatschappij


meritori adj

1 verdienstelijk
conducta/comportamento -- = verdienstelijk gedrag
action -- = verdienstelijke daad
travalio/labor -- = verdienstelijk werk
effortio -- = verdienstelijke inspanning


merla sub

1 ZOOLOGIA merel
canto de -- = merelzang/gefluit/slag
nido de -- = merelnest


+ merlan sub

1 ZOOLOGIA wijting


+ merlin sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES marlijn, huizing, driedraads touw


+ merlon sub

1 kanteel (van oude stads/burchtmuur), tin(ne)
turre con --es = gekanteelde toren
muro con --es = gekanteelde muur


+ merlucio sub

1 ZOOLOGIA heek
2 CULINARI stokvis


+ merogamia sub

1 BIOLOGIA merogamie


+ meromorphe adj

1 MATHEMATICA meromorf
function -- = meromorfe functie


+ meromorphismo sub

1 MATHEMATICA meromorfisme


meropia sub

1 MEDICINA meropie (gedeeltelijke blindheid)


+ merostomo sub

1 ZOOLOGIA pijlstaartkreeft


+ merovingian adj

1 HISTORIA Merovingisch
dynastia -- = Merovingische dynastie
leges -- = Merovingische wetten


+ merovingiano sub

1 HISTORIA Merovingiër


+ merozygoto sub

1 merozygoot


+ merycismo sub

1 MEDICINA merycisme, (het) herkauwen, (het) rumineren


mésalliance sub FRANCESE

1 mesalliance, huwelijk beneden zijn/haar stand
facer un -- = beneden zijn/haar stand trouwen


+ mescal sub

1 mescal


+ mescalina sub

1 (hallucinogeen) mescaline


meschin adj

1 kleingeestig, bekrompen, benepen
un idea/pensata/pensamento -- = een benepen gedachte
homine -- = kleingeestig mannetje
2 karig, krenterig


meschineria sub

1 bekrompenheid, kleingeestigheid
-- typicamente hollandese = Holland op zijn smalst
2 karigheid, krenterigheid


+ meschinitate sub

1 kleingeestigheid, bekrompenheid, benepenheid


+ mesencephalic adj

1 ANATOMIA van de middenhersenen


+ mesencephalo sub

1 ANATOMIA middenhersenen, mesencefalon


+ mesenchyma sub

1 ANATOMIA mesenchym


+ mesenchymatose adj

1 ANATOMIA mesenchymaal
texito -- = mesenchymaal weefsel


mesenteric adj

1 ANATOMIA darmscheil..., mesenteriaal
vena -- = darmader
arteria -- = darmslagader


mesenterio sub

1 ANATOMIA darmscheil, darmscheel, mesenterium
inflammation del -- = darmscheilontsteking, mesenteritis


mesenteritis sub

1 MEDICINA mesenteritis, darmscheilontsteking


mesme adj

1 zelfde, gelijke
in -- grado = in dezelfde mate
in -- tempore = tegelijkertijd
del -- maniera = evenzo
esser del -- etate = van dezelfde leeftijd zijn
dicer semper/sempre le -- cosa = altijd hetzelfde zeggen
ora -- = nu meteen
2 zelf (ikzelf, jijzelf, hijzelf, etc.)


mesmerian adj

1 mesmeriaans
magnetismo -- = dierlijk magnetisme


+ mesmeric adj

1 mesmerisch


mesmerisar v

1 mesmeriseren


+ mesmerisation sub

1 mesmerisatie


mesmerismo sub

1 mesmerisme


mesmerista sub

1 mesmerist


mesmo adv

1 evenzo, evenzeer
hodie -- = vandaag nog
ora -- = juist nu, nu juist
2 zelfs
non -- zelfs niet


+ mesoblastic adj

1 BIOLOGIA mesoblastisch, mesoblast..., mesoderm...


+ mesoblasto sub

1 BIOLOGIA middelstkiemblad (van embryo), mesoblast, mesoderm


mesocarpio sub

1 BOTANICA vruchtvlees, middelste vruchthulsel, mesocarp


mesocephale adj

1 mesocefaal


+ mesocephalia sub

1 mesocefalie


mesocephalo sub

1 mesocefaal


+ mesoderma sub

1 ANATOMIA middelstkiemblad, mesoblast, mesoderm


+ mesodermic adj

1 ANATOMIA mesoderm..., mesoblast...


+ mesolithic adj

1 ARCHEOLOGIA mesolithisch
etate -- = mesolithisch tijdperk


+ mesolithico sub

1 ARCHEOLOGIA mesolithicum, middensteentijd


+ mesologia sub

1 mesologie


+ mesomorphe adj

1 CHIMIA een tussenvorm zijnd, mesomorf
stato -- = mesomorfe toestand


+ meson sub

1 PHYSICA meson
meson-pi = pi-meson


+ mesonic adj

1 PHYSICA meson...


+ mesopausa sub

1 METEO mesopause


+ mesophyllo sub

1 BOTANICA bladmoes


+ mesophyto sub

1 BIOLOGIA mesofyt


+ mesoplancton sub

1 mesoplankton


Mesopotamia sub n pr

1 Mesopotamië


mesopotamian adj

1 Mesopotamisch, van/uit Mesopotamië


+ mesopotamiano sub

1 Mesopotamiër


+ mesopotamic adj

1 Mesopotamisch, van/uit Mesopotamië


+ mesosphera sub

1 METEO mesosfeer


mesotherapeuta sub

1 mesotherapeut


+ mesotherapia sub

1 mesotherapie


+ mesothorace sub

1 ZOOLOGIA middenborststuk, mesothorax


+ mesothoracic adj

1 ZOOLOGIA het middenborststuk betreffend


+ mesothorium sub

1 CHIMIA mesothorium


+ mesotron sub

1 PHYSICA mesotron


+ mesotrophe adj

1 mesotroof


+ mesotrophic adj

1 mesotroof


mesozoic adj

1 GEOLOGIA mesozoïsch


+ mesozoico sub

1 GEOLOGIA mesozoïcum


+ mespila sub

1 BOTANICA mispel


+ mespiliero sub

1 BOTANICA mispelboom
folio de -- = mispelblad
branca de -- = mispeltak
ligno de -- = mispelhout


+ mess sub ANGLESE

1 mess, officierenkantine


message sub

1 boodschap, mededeling, bericht
-- publicitari = reclameboodschap, reclamespot
-- telephonic = telefonische boodschap
-- regal/royal = koninklijk schrijven
-- de pace = vredesboodschap
-- de Natal = kerstboodschap
-- de Anno Nove = nieuwjaarsboodschap
inviar un -- = een boodschap sturen
reciper un -- = een boodschap ontvangen


messageria sub

1 besteldienst,
FERROVIA snelgoedvervoer, (mbt periodieken) bestelhuis, distributiebedrijf,
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES pakketvaartmaatschappij


messagero sub

1 boodschapper, bode
pipion -- = postduif
-- de pace = vredebode
-- del celo = hemelbode
BIOLOGIA -- A.R.N = boodschapper R.N.A.
FIGURATE --s del primavera = voorboden van de lente


messe sub

1 graanoogst, korenoogst
mense de -- = oogstmaand


Messia sub n pr

1 Messias
le advenimento/venita del -- = de komst van de Messias
prefiguration del -- = voorafschaduwing van de Messias


messianic adj

1 Messiaans
prophetias -- = Messiaanse profetieën
ideologia -- = Messiaanse ideologie


+ messianicitate sub

1 messianiteit


messianismo sub

1 messianisme, geloof aan de Messias, Messiasverwachting
-- christian = Christelijke Messiasverwachting
-- hebraic = Joodse Messiasverwachting


+ messianista sub

1 messianist


messidor sub

1 messidor (Franse Revolutionaire Kalender)


mesticiage sub

1 rassenvermenging
2 ZOOLOGIA BOTANICA (ras)kruising, bastaardering, hybridisatie


mesticiar v

1 ZOOLOGIA BOTANICA kruisen, bastaardiseren


mesticio sub

1 iemand van gemengd ras, halfbloed


mestiero sub

1 beroep, ambacht, vak
armea de -- = beroepsleger
soldato de -- = beroepssoldaat
-- manual = handwerk
-- de arte = kunstambacht
schola de -- = ambachtsschool
homine de -- = vakman
zelosia de -- = broodnijd
saper su -- = zijn vak verstaan
apprender le -- de carpentero = voor timmerman leren
practicar un -- = een ambacht uitoefenen
ille cognosce le secretos del -- = hij kent het klappen van de zweep


mesura sub

1 maat, afmeting, dimensie
--s de un statua = maten/afmetingen van een standbeeld
-- interior = binnenmaat
-- exterior = buitenmaat
un -- de vino = een maat wijn
dar un bon -- = een goede/ruime maat geven
determinar le -- de un cosa = de maat van iets nemen
prender le --s de = de maten nemen van
le homine es le -- de tote le/de omne cosas = de mens is de maat van alle dingen
facer al -- = op maat maken
costume (facite/confectionate) al -- = maatkostuum
vestimentos (facite/confectionate) al -- = maatkleding
que -- ha vos? = wat is uw maat?
2 het meten, meting
instrumento de -- = meetinstrument
apparatos de -- = meetapparatuur
installation de -- = meetinstallatie
zona/campo de -- = meetbereik
technica de -- = meettechniek
precision de -- = meetnauwkeurigheid
-- de vibration = trillingsmeting
3 maat(eenheid), maatstelsel
unitate de -- = maateenheid
--s de longitude/longor = lengtematen
--s de superficie = oppervlaktematen
--s de volumine = inhoudsmaten
-- de pectore = borstomvang
haber duo --s = met twee maten meten
verificator/inspector de pesos e --s = ijkmeester, ijker
4 MUSICA maat
-- binari = tweekwartsmaat
-- ternari/a tres tempores = driekwartsmaat
senso del -- = maatgevoel
barra de -- = maatstreep
batter le -- = de maat slaan
guardar le -- = maat houden
perder le -- = uit de maat raken
5 LITTERATURA (vers)maat
6 mate
in equal/le mesme -- = in gelijke mate
in -- limitate = in beperkte mate
in -- sufficiente = in voldoende mate
in -- modeste = in bescheiden mate
in major -- = in meerdere mate
in minor -- = in mindere mate
in qual -- = in welke mate
in -- considerabile = in aanzienlijke mate
in certe -- = in zekere mate
in -- crescente = in stijgende mate
in -- decisive = in beslissende mate
in large/grande/ample -- = in ruime mate
in -- crescente = in stijgende mate
in -- decisive = in beslissende mate
a -- que = naarmate, naar gelang
ille non ha le senso del -- = hij weet van geen maathouden
7 maatregel
-- punitive/de pena/de sanction = strafmaatregel
-- disciplinari = disciplinaire maatregel
-- sanitari/de hygiene = gezondheidsmaatregel
-- salarial = loonmaatregel
-- administrative = administratieve maatregel
-- discriminatori = discriminerende maatregel
-- draconic/draconian = draconische maatregel
-- impopular = mesura impopular
-- defensive/de defensa = verdedigingsmaatregel
-- de securitate = veiligheidsmaatregel
-- de protection = beschermende maatregel
-- de emergentia/de urgentia = noodmaatregel
-- de guerra = oorlogsmaatregel
-- quarantenari = quarantainemaatregel
-- antidumping = antidumpingmaatregel
-- transitori/transitional/de transition = overgangsmaatregel
-- radical = afdoende maatregel
-- efficace/effective = doeltreffende/effectieve maatregel
-- inefficiente/inefficace/inoperante = ondoeltreffende maatregel
-- restrictive = beperkende maatregel
-- preventive/de precaution = preventieve maatregel, voorzorgsmaatregel
-- governamental = regeringsmaatregel
-- de economia = bezuinigingsmaatregel
-- appropriate = passende maatregel
-- corrective = corrigerende maatregel
-- attentatori al libertate = maatregel die de vrijheid aantast
-- dur/sever/rigorose = harde/strenge maatregel
-- repressive/de repression = repressieve maatregel, repressiemaatregel
-- drastic = ingrijpende maatregel
medie -- = halve maatregel
prender su --s = zijn maatregelen nemen
8 gematigdheid, evenwicht


mesurabile adj

1 meetbaar MATHEMATICA
quantitate -- = meetbare grootheid


mesurabilitate sub

1 meetbaarheid


mesurar v

1 meten, afmeten, opmeten, uitmeten, de maat nemen
-- le febre = de koorts opnemen
-- su parolas = zijn woorden wikken
-- se con un persona = zich met iemand meten
2 meten, de afmeting hebben van


mesurate adj

1 gematigd
2 afgemeten
quantitate -- = afgemeten hoeveelheid
3 FIGURATE afgemeten, omzichtig, behoedzaam, beheerst


mesuration sub

1 het meten, meting
-- de un distantia = meting van een afstand
-- de un spissor = meting van een dikte
--es bathygraphic = bathygrafische metingen


mesurator sub

1 iemand die meet/de maat neemt
2 iets waarmee gemeten kan worden, meetinstrument, meetapparaat
-- de angulos = gradenboog, hoekmeter
-- de spissor = pachometer


+ metabiose (-osis) sub

1 metabiose


+ metabletica sub

1 metabletica, leer van de veranderingen


+ metabolic sub

1 BIOLOGIA stofwisselings..., metabolisch
maladia/affection -- = stofwisselingsziekte
activitate -- = stofwisselingsactiviteit
processo -- = stofwisselingsproces
velocitate -- = stofwisselingssnelheid
energia -- = stofwisselingsenergie
reaction -- = stofwisselingsreactie
metabolicamente active = metabolisch actief
2 ZOOLOGIA metabolisch, gedaanteverwisselend


+ metabolimetro sub

1 metabolimeter


+ metabolisabile adj

1 metaboliseerbaar


+ metabolisar v

1 metaboliseren, verandering (doen) ondergaan door metabolisme


metabolismo sub

1 BIOLOGIA stofwisseling, metabolisme, metabolie
-- muscular = spierstofwisseling
-- del nitrogeno = stikstofstofwisseling
-- del lipides/del grassias = vethuishouding
-- mineral = minerale stofwisseling
-- oxydative = oxydatieve stofwisseling
-- basal = basale metabolie
-- aerobie = aërobe stofwisseling
-- autotrophe = autotrofe stofwisseling
producto terminal/final del -- = eindprodukt van de stofwisseling


+ metabolito sub

1 BIOLOGIA stofwisselingsprodukt, metaboliet


metacarpal adj

1 ANATOMIA middelhands...
osso -- = middelhandsbeentje


+ metacarpian adj

1 ANATOMIA middelhands...
osso -- = middelhandsbeentje


metacarpo sub

1 ANATOMIA middelhand


+ metacentric adj

1 PHYSICA het metacentrum betreffend, metacentrisch


+ metacentro sub

1 PHYSICA zwaaipunt, metacentrum


+ metachromatic adj

1 metachromatisch


+ metachromatismo sub

1 MEDICINA metachromatisme, metachromie


+ metachronismo sub

1 metachronisme


+ metacyclic adj

1 metacyclisch


+ metagenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA metagenesis, gedaanteverwisseling


+ metagenetic adj

1 BIOLOGIA metagenetisch


+ metageometria sub

1 metageometrie


+ metageometric adj

1 metageometrisch


+ metagramma sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metagram


+ metahemoglobina sub

1 BIOCHIMIA metahemoglobine


+ metaldehyde sub

1 CHIMIA metaldehyde


+ metalepse (-epsis) sub

1 metalepsis


+ metaleptic adj

1 metaleptisch


+ metalingua sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metataal


+ metalinguage sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metataal


+ metalinguistic adj

1 metataal...
function -- = zelfnoemfunctie
parolas -- = metataalwoorden


+ metalinguistica sub

1 metalinguïstiek


metallic adj

1 uit metaal vervaardigd, metalen, metaal..., metaalhoudend, metaalachtig, metalliek, metallisch
lucentia/lustro -- = metaalglans
filo -- = metaaldraad
rete/texito/tela -- = (metaal)gaas, afrastering
moneta -- = metaalgeld
revestimento -- = beplating
carburo -- = metaalcarbide
crystallo -- = metallisch kristal
color -- = metaalkleur
sono -- = metaalklank
ruito -- = blikkerig geluid
manometro -- = metaalmanometer
thermometro -- = (bi)metaalthermometer
sal -- = metaalzout
spongia -- = schuurspons, pannespons
imballage -- = blikverpakking
corrosion -- = metaalcorrosie


metallifere adj

1 metaalbevattend, metaalhoudend
vena -- = metaalader
jacimento -- = metaalhoudende laag


+ metalliforme adj

1 metaalachtig


metallin adj

1 van metaal, metalen, metaal...


+ metallina sub

1 metalline


metallisar v

1 TECHNICA metalliseren, schoperen


metallisation sub

1 TECHNICA metallisering, metallisatie, het schoperen
systema de -- = metalliseringssysteem


metallo sub

1 metaal
-- blanc = witmetaal
--s preciose = edele metalen
--s semipreciose = halfedele metalen
--s legier = lichte metalen
--s pesante = zware metalen
-- malleabile = zacht metaal
-- cuneate = gemunt metaal
cisorios a/de -- = blikschaar
filo de -- = metaaldraad, ijzerdraad
filo (de --) spinate/spinal/spinose/piccante = prikkeldraad
filamento de -- = metaaldraad (in lamp)
serra a/de -- = ijzerzaag, metaalzaag
oxydo de -- = metaaloxyde
residuos de -- = metaalafval
vite a --s = metaalschroef
fatiga de -- = metaalmoeheid
disco de -- = metalen schijf
clasma/fragmento de -- = metaalsplinter
vena de -- = metaalader
construction in -- = metaalconstructie
crystallo de -- = metaalkristal
commercio de --s = metaalhandel
commerciante de --s = metaalhandelaar
massa de -- = metaalmassa
plastica in -- = metaalplastiek
sculptura in -- = metaalsculptuur
articulos de/in -- = metaalwaren
funditor de -- = metaalgieter
CHIMIA composito de -- = metaalverbinding
temperar un -- = een metaal harden


+ metallochimia sub

1 metallochemie


+ metallochromia sub

1 metallochromie


metallographia sub

1 metallografie, studie van metalen
2 TYPOGRAPHIA metallografie


metallographic adj

1 metallografisch, metallografie...


+ metallographo sub

1 metallograaf


metalloide sub

1 CHIMIA metalloïde, niet-metaal


metalloidic adj

1 metalloïde...


+ metalloproteina sub

1 BIOCHIMIA metalloproteïne


metallotherapia sub

1 MEDICINA metallotherapie


metallurgia sub

1 metaalindustrie, metaalverwerkende industrie, metaalnijverheid, metallurgische industrie


metallurgic adj

1 metaalverwerkend, metaal...
obrero/laborator/travaliator -- = metaalarbeider, metaalbewerker, arbeider in de metaal
fabrica -- = metaalfabriek
industria -- = metaalindustrie


metallurgista sub

1 metaalbewerker, metaalarbeider
2 metallurg


metallurgo sub

1 metaalbewerker, metaalarbeider
2 metallurg


+ metalogic adj

1 metalogisch


+ metalogica sub

1 metalogica


+ metamagnetico sub

1 metamagneticum


+ metamathematica sub

1 metamathematica


metamere,metameric adj

1 ZOOLOGIA metameer
2 CHIMIA metameer


+ metameria sub

1 BIOLOGIA CHIMIA metamerie


metamero sub

1 ZOOLOGIA metameer
2 CHIMIA metameer


+ metamitose (-osis) sub

1 metamitose


metamorphe adj

1 metamorf
processos -- = meta-morfe processen
structura -- = metamorfe structuur
rocca -- = metamorf gesteente


metamorphic adj

1 metamorf
structura -- = meta-morfe structuur
processos -- = metamorfe pro-cessen
le micaschisto es un rocca -- = glimmerlei is een metamorf gesteente


metamorphismo sub

1 metamorfisme


+ metamorphosabile adj

1 veranderbaar/verwisselbaar (van gedaante)


metamorphosar v

1 metamorfoseren, (doen) veranderen (van gedaante), transformeren


metamorphose (-osis) sub

1 vormverandering, gedaanteverwisseling, gedaanteverandering, metamorfose
-- complete = volledige gedaanteverwisseling
--s del deos = gedaanteverwisselingen van de goden
--s del ranas = gedaanteverwisselingen van de kikkers


+ metaphase sub

1 BIOLOGIA metafase


metaphora sub

1 beeldspraak, metafoor, (onuitgesproken) vergelijking, overdrachtelijke uitdrukking
ric/abundante in --s = beeldenrijk


metaphoric adj

1 metaforisch, overdrachtelijk, beeldelijk
linguage -- = figuurlijk taalgebruik, beeldspraak
senso -- de un parola = figuurlijke betekenis van een woord
parlar metaphoricamente = in metaforen spreken


metaphorisar v

1 (vaak) metaforen gebruiken


+ metaphosphoric adj

1 CHIMIA
acido -- = metafosforzuur


metaphrasar v

1 letterlijk vertalen


metaphrase sub

1 letterlijke vertaling, metafrase


metaphraste sub

1 iemand die letterlijk/woord voor woord vertaalt


metaphrastic adj

1 metafrastisch


metaphysic adj

1 metafysisch
speculationes -- = metafysische bespiegelingen


metaphysica sub

1 metafysica


+ metaphysicitate sub

1 metafysisch karakter/aspect
-- de un problema


metafysisch aspect van een probleem

-- de un argumentation = metaphysisch karakter van een argumentatie


metaphysico sub

1 metafysicus


+ metaplasia sub

1 MEDICINA metaplasie


+ metaplasma sub

1 MEDICINA metaplasma


+ metapsychic adj

1 parapsychologisch
phenomenos -- = parapsychologische verschijnselen


+ metapsychica sub

1 parapsychologie


+ metapsychologia sub

1 metapsychologie


+ metastabile adj

1 metastabiel
atomo -- = metastabiel atoom
stato -- = metastabiele toestand
equilibrio -- = metastbiel evenwicht
nivello -- = metastabiel niveau


+ metastabilitate sub

1 metastabiliteit


metastase (-asis) sub

1 MEDICINA uitzaaiing, metastase
-- de un tumor = uitzaaiing van een tumor
-- in le hepate/ficato = uitzaaiingen in de lever


+ metastatic adj

1 MEDICINA metastatisch, metastase...


+ metatarsal adj

1 ANATOMIA van de middenvoet
fractura -- = marsfractuur


+ metatarso sub

1 ANATOMIA middelvoet


metathese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metathesis, metathese, klankomzetting


+ metathetic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metathetisch, metathese...
phenomenos -- = metathetische verschijnselen
formas -- = metathetische vormen


+ metathorace sub

1 ZOOLOGIA achterste borststuk (van insekten), metathorax


+ metathoracic adj

1 ZOOLOGIA de metathorax betreffend


+ metempsychosista sub

1 iemand die in zielsverhuizing gelooft


+ metempsychosose (-osis) sub

1 metempsychose, zielsverhuizing


+ metencephalic adj

1 ANATOMIA de achterste hersenen betreffend


+ metencephalo sub

1 ANATOMIA achterhersenen, metencefalon


meteoric adj

1 meteoor..., meteoren...
crater -- = meteoorkrater
petra -- = meteoorsteen, aëroliet
ferro -- = meteoorijzer
pluvia -- = meteorenregen
aqua -- = meteorisch water


+ meteorismo sub

1 MEDICINA windzucht, opgeblazenheid, meteorisme, flatulentie


meteorite sub

1 meteoriet, meteoorsteen, aëroliet
bombardamento de --s = meteorietenbombardement
impacto de --s = inslag van meteorieten


meteoro sub

1 meteoor
pluvia de --s = meteorenregen
2 vallende ster


+ meteorogramma sub

1 meteorogram


+ meteorographia sub

1 meteorografie


+ meteorographic adj

1 meteorografisch
registrationes -- = meteorografische registraties


+ meteorographo sub

1 meteorograaf


+ meteoroide sub

1 meteoroïde


meteorologia sub

1 meteorologie, weerkunde
-- synoptic = synoptische meteorologie


meteorologic adj

1 meteorologisch, weerkundig, weer(s)...
bulletin -- = weerbericht
prediction/prevision(es) -- = weersverwachting
previsiones -- pro plure jornos/dies = meerdaagse weersverwachting
observation -- = meteorologische waarneming
reporto -- = weerrapport
servicio -- = meteorologische dienst
satellite -- = weersatelliet
nave -- = weerschip
mappa/carta -- = weerkaart
situation -- = weersgesteldheid
station/officio -- = meteorologisch instituut, weerstation


meteorologista sub

1 meteoroloog, weerkundige
-- amateur (F) = weeramateur


meteorologo sub

1 meteoroloog, weerkundige
-- amateur = weeramateur


+ meteoropathologia sub

1 meteoropathologie


+ meteoroscopia sub

1 meteoroscopie


+ meteoroscopio sub

1 meteoroscoop


+ meteosat(ellite) sub

1 meteosat, weersatelliet


+ methacrylic adj

1 CHIMIA methacryl...
acido -- = methacrylzuur
resina -- = methacrylhars


+ methadon sub

1 methadon


+ methamphetamino sub

1 methamphetamine


+ methanal sub

1 CHIMIA methanal


+ methanic adj

1 van methaan, methaan...
gas -- = methaangas
fermentation -- = methaangis-ting


+ methanifere adj

1 methaanhoudend


methano sub

1 CHIMIA methaan, moerasgas, mijngas
-- biologic = biogas


+ methanol

1 CHIMIA methanol, methylalcohol


+ methemoglobina sub

1 MEDICINA methemoglobine


+ methionina sub

1 BIOCHIMIA methionine (een aminozuur)


methodic adj

1 methodisch, systematisch
classification -- = methodische classificatie
travalio/labor -- = systematisch werk
spirito -- = methodische geest
ager/proceder methodicamente = methodisch te werk gaan


+ methodica sub

1 methodiek


+ methodicitate sub

1 methodisch/systematisch karakter
-- del recercas = systematisch karakter van de onderzoekingen
laborar/travaliar con -- = methodisch werken


methodisar v

1 orde en methode brengen in, methodisch te werk gaan
-- le recercas = de onderzoekingen methodisch laten verlopen
-- su vita = orde en regelmaat in zijn leven brengen


methodismo sub

1 RELIGION Methodisme


methodista sub

1 RELIGION Methodist


+ methodista adj

1 RELIGION methodistisch
ecclesia -- = methodistische kerk


+ methodistic adj

1 RELIGION methodistisch
ecclesia -- = methodistische kerk
principios -- = me-thodistische principes


methodo sub

1 methode, wijze, systeem, handelwijze
-- de travalio/labor = werkwijze, werkmethode
manco de -- = gebrek aan systeem
-- analytic = analytische methode
-- empiric = proefondervindelijke/empirische methode
-- diagnostic = diagnostische methode
-- genetic = genetische methode
-- curative = geneeswijze
-- synthetic = synthetische methode
-- deductive = deductieve methode
-- iterative = iteratieve methode
-- experimental = experimentele methode
-- del carbon-14 = koolstof-14-methode
-- de investigation = methode van onderzoek, onderzoeksmethode
-- de discussion = discussiemethode
PHILOSOPHIA -- de concordantia = concordantiemethode
-- illicite = ongeoorloofde methode
-- historic = historische methode
-- infallibile = onfeilbare methode
-- de vendita = verkoopmethode
-- de canto = zangmethode
-- de inseniamento/pedagogic = leermethode, onderwijsmethode


methodologia sub

1 methodenleer, methodologie
-- del critica litterari = methodologie van de lite-raire kritiek


+ methodologic adj

1 methodologisch
principios -- = methodologische principes
criterios -- = methodologische criteria
incoherentia -- = me-thodologische incoherentie


+ methodologista sub

1 methodoloog


+ methodologo sub

1 methodoloog


methylamino sub

1 CHIMIA methylamine


+ methylation sub

1 CHIMIA methylering


+ methylbenzene sub

1 CHIMIA methylbenzeen, tolueen


+ methylcellulosa sub

1 CHIMIA methylcellulose


methyleno sub

1 CHIMIA methanol, methylalcohol, houtgeest


methylic adj

1 CHIMIA methyl...
compositos -- = methylverbindingen
derivatos -- = methylderivaten
alcohol -- = methanol, methylalcohol, houtgeest
chlorido -- = methylchloride
iodido -- = methyljodide


+ methylnaphthalene sub

1 CHIMIA methylnaftaleen


+ methylo sub

1 CHIMIA methyl
composito de -- = methylverbinding


meticulose adj

1 angstvallig, zorgvuldig, akelig precies, uiterst nauwgezet, pietluttig
ille es extrememente/excessivemente -- in su travalio/labor = hij is uiterst precies in zijn werk
persona -- = pietlut


meticulositate sub

1 angstvalligheid, akelige precisie, uiterste nauwgezetheid, pietluttigheid
-- exaggerate = overdreven pietluttigheid


metir v

1 meten, afmeten
corda pro -- = maattouw
-- un jardin = een tuin afmeten
-- su fortias con un persona = zijn krachten met iemand meten
-- con un altere criterio/mesura = een andere maatstaf aanleggen
saper -- su tempore = zijn tijd weten af te meten
-- le meritos de duo personas per comparar los = de verdiensten van twee personen tegen elkaar afmeten
2 scanderen (gedicht)
3 opmeten, karteren (terrein)
4-- se = gematigd zijn, matigheid betrachten


+ metonomasia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metonomasie


+ metonyme sub

1 metoniem, metonymisch gebruikt woord


metonymia sub

1 metonymie


metonymic adj

1 metonymisch
expression -- = metonymische uitdrukking
empleo -- = metonymisch gebruik


+ metopa sub

1 ARTE DE CONSTRUER metope (tussenvlak van Dorisch fries)


metrage sub

1 het afmeten, het afpassen, afmeting, het opmeten, opmeting
2 lengte (aantal meters)
-- de un film (A) = lengte/speelduur van een film
(film (A de) -- curte = korte film
(film (A) de) -- longe = avondvullende film


metrar v

1 (op)meten (in meters)
-- un terreno = een terrein opmeten


metric adj

1 metriek
tonna -- = metrieke ton
systema -- = metrieke stelsel
banda -- = meetlint, maatband, "centimeter"
2 MATHEMATICA PHYSICA metrisch
spatio -- = metrische ruimte
geometria -- = metrische meetkunde
3 POESIA metrisch, metrum...
accento -- = metrisch accent
prosa -- = metrisch prosa
poesia -- = metrische poëzie
verso -- = metrische versregel
structura -- = versbouw


metrica sub

1 POESIA metriek, versleer, versbouw, prosodie
un tractato de -- = een verhan-deling over versleer
-- classic = klassieke me-triek


+ metritis sub

1 MEDICINA baarmoederontsteking, metritis


metro (I) sub

1 meter (lengtemaat)
-- international = internationale standaardmeter
-- quadrate, m2 = vierkante meter
-- cubic, m3 = kubieke meter
2 maatstok, meetstok, meetlint
-- plicante/plicabile = duimstok
3 POSESIA metrum, (vers)maat, dichtmaat
-- iambic = jambische versmaat


+ metro (II) sub

1 metro, ondergrondse stadsspoorweg
bucca de -- = metro-ingang
station de -- = metrostation
traino de -- = metrotrein
tunnel de -- = metrotunnel
ticket (A) de -- = metrokaartje
linea de -- = metrolijn
rete de -- = metronet
trajecto de -- = metrotraject
viaducto de -- = metroviaduct


metrologia sub

1 metrologie


+ metrologic adj

1 metrologisch, metrologie...
studios -- = metrologische studiën
problemas -- = metrologische problemen
recercas -- = me-trologische onderzoekingen


+ metrologista sub

1 metroloog


+ metrologo sub

1 metroloog


+ metromania sub

1 rijmwoede, dichtwoede, metromanie


+ metronomic adj

1 metronomisch


metronomo sub

1 metronoom, metrometer, maatmeter


+ metronymic adj

1 metronymisch, matronymisch


+ metronymico sub

1 metronymicum, matronymicum


metropole sub

1 HISTORIA moederstad (van kolonie)
2 ECCLESIA metropolis, aartsbisschopsstad
3 metropool, wereldstad, grote stad, hoofdstad
-- multiracial = metropole multiracial


metropolita sub

1 ECCLESIA GREC metropoliet (orthodoxe aartsbisschop)


metropolitan adj

1 HISTORIA behorend bij de moederstad (van kolonie)
2 ECCLESIA metropolitaans, aartsbisschoppelijk
3 hoofdstedelijk


metropolitano sub

1 ECCLESIA metropolitaan, metropoliet, aartsbisschop
2 stadsspoorweg, metro


+ metrorrhagia sub

1 MEDICINA baarmoederbloeding, metrorragia


+ metzgeriafurcate sub

1 (soort levermos) boomvorkjes


mexican adj

1 Mexicaans
costa -- = Mexicaanse kust
arte -- = Mexicaanse kunst


mexicano sub

1 Mexicaan


Mexico sub n pr

1 Mexico


+ mezzana sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES fok, stagzeil


mezzanin sub

1 tussenverdieping, insteek(verdieping)
2 tussenraampje, halfvenster, insteekvenster


+ mezza voce adv ITALIANO

1 mezza voce, halfluid, met halve stem


mezzosoprano sub ITALIANO

1 mezzosopraan


+ mezzotinto sub ITALIANO

1 ARTES PLASTIC zwartekunst(prent), mezzotint


mi sub

1 MUSICA mi, de noot E


mi pron poss pron adjec

1 mijn


miasma sub

1 miasme, smetstof, uitwaseming, ongezonde damp
-- paludose = moeraslucht


miasmatic adj

1 smetstoffen betreffend, miasmatisch
febre -- = miasmatische koorts
aere -- = miasmatische lucht


miau interj

1 miauw


miau sub

1 gemiauw


miaular v

1 miauwen


+ mibora sub

1 BOTANICA dwerggras


mica sub

1 kruimeltje, beetje
-- de pan = broodkruimel
2 MINERALOGIA mica, glimmer
-- blanc = wit glimmer
folio de -- = glimmerplaat
lamella de -- = dun plaatje mica


micacee adj

1 MINERALOGIA micahoudend, glimmerhoudend, mica..., glimmer...
schisto -- = glimmerlei
petra -- = glimmer
terra -- = glimmeraarde
sablo -- = glimmerzand


micar v

1 tot kruimels maken, (ver)kruimelen
-- pan = brood verkruimelen
le pan se mica = het brood verkruimelt


micaschisto sub

1 MINERALOGIA glimmerlei


micca sub

1 wiek, pit, kousje (van lamp)
coton a -- = pitgaren
2 MILITAR etc., lont, ontsteking


+ micella sub

1 CHIMIA micel


+ micellar adj

1 CHIMIA micellair
structura -- = micellaire structuur


Michael sub n pr

1 Michael, Michiel


+ michetta sub

1 kruimeltje


+ microampere sub

1 microampère


+ microamperometro sub

1 microampèremeter


+ microanalyse (-ysis) sub

1 CHIMIA microanalyse


+ microarchivo sub

1 microarchief


+ microbalancia sub

1 microbalans


+ microbar sub

1 PHYSICA microbar


+ microbarometro sub

1 microbarometer


+ microbic adj

1 microbieel, bacteriologisch


microbicida sub

1 bacteriedodend middel


+ microbicida adj

1 bacteriedodend


microbio sub

1 microbe, bacterie, bacil
-- parthogene = ziekteverwekker
cultura de --s = kweek van microben


microbiologia sub

1 microbiologie, bacteriologie


+ microbiologic adj

1 microbiologisch


+ microbiologista sub

1 microbioloog


microbiologo sub

1 microbioloog
-- specialisate in virologia = microbiolooog die gespecialiseerd is in virologie


+ microcalorimétrie sub

1 microcalorimetria


+ microcamera sub

1 zeer kleine camera, microcamera


+ microcarpe adj

1 BOTANICA met kleine vruchten


+ microcarta sub

1 microkaart, microfiche


+ microcellular adj

1 microcellulair


microcephale adj

1 kleinschedelig, microcefaal


microcephalia sub

1 microcefalie, kleinschedeligheid


+ microcephalic adj

1 Vide: microcephale


+ microchimia sub

1 microchemie


+ microchip sub ANGLESE

1 COMPUTATOR microchip


+ microchirurgia sub

1 microchirurgie


+ microchirurgic adj

1 microchirurgisch


+ microchirurgo sub

1 microchirurg


+ microchromosoma sub

1 microchromosoom


+ microcircuito sub

1 microschakeling


+ microclimate sub

1 microklimaat


+ microclimatic adj

1 microclimatisch


+ microclimatologia sub

1 microklimatologie


+ microclimatologic adj

1 microklimatologisch


+ microclin adj

1 CHIMIA microklien


+ micrococco sub

1 BIOLOGIA mikrokok, micrococcus


+ microcomputator sub

1 microcomputer


+ microcomputer adj ANGLESE

1 microcomputer


+ microcopia sub

1 microkopie


+ microcopiar v

1 microcopiëren


microcosmic adj

1 microkosmisch


microcosmo sub

1 microkosmos


+ microcrystallin adj

1 microkristallijn
minerales -- = microkristallijne mineralen


+ microcrystallo sub

1 microskopisch kristal


+ microcurie sub

1 PHYSICA microcurie


microcyste sub

1 BOTANICA microcyste


+ microcytose (-osis) sub

1 microcytose


+ microdactyle adj

1 BIOLOGIA korttenig, kortvingerig


+ microdactylia sub

1 BIOLOGIA korttenigheid, kortvingerigheid


+ microdialyse (-ysis) sub

1 MEDICINA microdialyse


+ microdispersion sub

1 microdispersie


+ microdissection sub

1 BIOLOGIA microdissectie (ontleding van micro-organismen)


+ microdistillation sub

1 microdistillatie


+ microdocumentation sub

1 microdocumentatie


+ microeconomia sub

1 micro-economie


+ microeconomic adj

1 micro-economisch


+ microelectrodo sub

1 micro-electrode


+ microelectronic adj

1 micro-elektronisch
technologia -- = micro-elektronische technologie
circuito -- = micro-electronische schakeling


+ microelectronica sub

1 micro-elektronika


+ microelemento sub

1 micro-element, sporenelement


+ microevolution sub

1 micro-evolutie


microfarad sub

1 ELECTRICITATE microfarad


+ microfauna sub

1 microfauna
-- del solo = microfauna van de grond


+ microfibra sub

1 microvezel


+ microfiche sub FRANCESE

1 microfiche, microkaart
on pote leger un -- per medio de un lector = een microkaart kan men teruglezen met een leesapparaat


microfilm sub

1 microfilm
lector de --s = leesapparaat


+ microfilmar v

1 microfilmen, op microfilm vastleggen
-- un documento = een document op microfilm vastleggen


+ microfissura sub

1 haarscheurtje


+ microflora sub

1 microflora
-- del solo = microflora van de grond


+ microfossile sub

1 microfossiel


+ microgalvanometro sub

1 microgalvanometer


+ microgameta sub

1 BIOLOGIA microgameet


+ microglossa sub

1 ZOOLOGIA snuitpapegaai


+ microgramma sub

1 microgram


+ micrographia sub

1 micrografie


+ micrographic adj

1 micrografisch
analyse (-ysis) -- = micrografische analyse


+ micrographo sub

1 micrograaf


+ microgravitate sub

1 microzwaartekracht


+ microhabitat sub

1 microhabitat


+ microinformatica sub

1 micro-informatica


+ microinjection sub

1 micro-injectie


+ microinstruction sub

1 micro-instructie, microcode


+ microinterferometro sub

1 micro-interferometer


+ microlector sub

1 leesapparaat (bijv. voor microfilms)


+ microlithic adj

1 microlithisch


+ microlitho sub

1 microliet


+ microlithographia sub

1 microlithografie


+ micrologia sub

1 micrologie


+ micromania sub

1 micromanie, kleinheidswaan


+ micromanipulation sub

1 micromanipulatie


+ micromanipulator sub

1 micromanipulator


+ micromanometro sub

1 micromanometer


+ micrometeorite sub

1 micrometeoriet


+ micrometeorologia sub

1 micrometeorologie


+ micromethodo sub

1 micromethode


+ micrometria sub

1 micrometing


+ micrometric adj

1 micrometrisch
vite -- = micrometerschroef, stelschroef
mesurationes -- = micrometrische metingen


micrometro sub

1 micrometer


+ micromillimetro sub

1 micromillimeter


+ microminiaturisation sub

1 microminiaturisatie, microverkleiningstechniek


+ micromodulo sub

1 micromoduul


+ micromorphologia sub

1 micromorfologie


+ micromorphologic adj

1 micromorphologisch


+ micromutation sub

1 micromutatie


micron sub

1 micron


Micronesia sub n pr

1 Micronesië


micronesian adj

1 Micronesisch


micronesiano sub

1 Micronesiër


+ micronuclear adj

1 micronucleair


+ micronucleo sub

1 microkern, micronucleus


+ micronutriente sub

1 micronutriënt, microbouwstof


+ microorganismo sub

1 micro-organisme


+ micropaleontologia sub

1 micropaleontologie


+ microparasito sub

1 microparasiet


+ micropetale adj

1 BOTANICA met kleine kroonbladen


+ microphago sub

1 BIOLOGIA microfaag


+ microphonia sub

1 microfonie


+ microphonic adj

1 microfonisch, microfoon...
amplificator -- = microfonische geluidversterker
capsula -- = microfoonkapsel
voltage/tension -- = microfoonspanning


microphono sub

1 microfoon
-- a crystallo = kristalmicrofoon
-- a carbon = koolmicrofoon
-- a contacto = contactmicrofoon
-- a masca = maskermicrofoon
-- mobile = beweeglijke microfoon
-- portative = draagbare microfoon
-- de buttoniera = knoopsgatmicrofoon
-- labial = lipmicrofoon
-- stereo(phonic) = stereomicrofoon
-- electrodynamic = elektrodynamische microfoon
-- magnetostrictive = magnetostrictieve microfoon
-- ionic = ionenmicrofoon
-- ultrasensibile = fonofoor
-- directional = gerichte microfoon
-- bidirectional = tweezijdig gevoelige microfoon
-- omnidirectional/multidirectional = ongerichte microfoon
-- differential = differentiaalmicrofoon
-- a banda large = breedbandige microfoon
-- sin membrana = membraanloze microfoon
-- de gradiente = gradiëntmicrofoon
-- a grillia = roostermicrofoon
amplificator de -- = microfoonversterker
supporto de -- = microfoonstatief
relais (F) de -- = microfoonrelais
transformator de -- = microfoontransformator
supercarga del -- = overbelasting van de microfoon
parlar ante le -- = voor de microfoon spreken


+ microphoto sub

1 microfoto


microphotographia sub

1 microfotografie
2 microfoto


+ microphotographic adj

1 microfotografisch


+ microphotometro sub

1 microfotometer


+ microphylle adj

1 BOTANICA met kleine bladeren of blaadjes, kleinbladig


+ microphylogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA microfylogenese


+ microphysica sub

1 microfysica


+ microphyto sub

1 microfiet


+ micropilula sub

1 micropil


+ micropipetta sub

1 micropipet


+ microplancton sub

1 microplankton


+ microprocessor sub

1 COMPUTATOR microprocessor
-- discrete = discrete microprocessor


microprogramma sub

1 COMPUTATOR microprogramma


+ microprogrammation sub

1 COMPUTATOR microprogrammering


+ microprojection sub

1 microprojectie


+ microproteina sub

1 BIOLOGIA microproteïne


+ microptere adj

1 kleinvleugelig


+ micropunction sub

1 MEDICINA micropunctie


+ micropylo sub

1 BIOLOGIA, ANATOMIA, BOTANICA poortje


+ microradiographia sub

1 microradiografie


+ microrobot sub

1 microrobot


microscopia sub

1 microscopie


microscopic adj

1 microscopisch
fauna/animales -- = microfauna
flora -- = microflora
reproduction -- = microreproduktie
organismo -- = micro-organisme
technica -- = microtechniek
theoria -- = microscopische theorie
observationes -- = microscopische waarnemingen


microscopio sub

1 microscoop
-- electronic = elektronenmicroscoop
-- optic = optische microscoop
-- interferential/de interferentia = interferentiemicoscoop
-- de emission = emissiemicroscoop
-- simple/monocular = enkelvoudige miscroscoop
-- binocular = samengestelde microscoop
-- a/de immersion = immersiemicroscoop
-- de dissection = prepareermicroscoop
-- a/de contrasto de phase = fasencontrastmicroscoop
imagine de -- = microscoopbeeld
copertura/camisa de -- = microscoophoes
cassetta de -- = microscoopkistje
lampa de -- = microscooplamp
tabula de -- = microscooptafel


microscopista sub

1 microscopist


+ microsecunda sub

1 microseconde


microseismo sub

1 zeer zwakke aardbeving, microseisme


microseismographo sub

1 microseismograaf


+ microsepale adj

1 BOTANICA met kleine kelkbladen


+ microsocietate sub

1 micromaatschappij


+ microsoma sub

1 microsoom


+ microsonda sub

1 microsonde


+ microspectrophotometria sub

1 microspectrofotometrie


+ microspectrophotometro sub

1 microspectrofotometer


+ microspectroscopio sub

1 micropspectroscoop


+ microsperme adj

1 BOTANICA kleinzadig


+ microsphera sub

1 BIOLOGIA microsfeer


+ microspora sub

1 BOTANICA microspoor


+ microsporangio sub

1 BOTANICA microsporangium


+ microstructura sub

1 microstructuur
-- de un corpore = microstructuur van een lichaam


+ microsulco sub

1 microgroef
disco -- = langspeelplaat


+ microtechnica sub

1 microtechniek


+ microtechnologia sub

1 microtechniek


+ microtomia sub

1 microtomie


microtomo sub

1 microtoom


+ microtono sub

1 MUSICA microtoon


+ microtubulo sub

1 microtubulus


+ microunda sub

1 microgolf
furno --/a --s = magnetronoven


+ microvolt sub

1 microvolt


+ microwatt sub

1 microwatt


+ micruro sub

1 ZOOLOGIA koraalslang


+ miction sub

1 MEDICINA mictie, urinelozing, het wateren
-- dolorose = pijnlijke urinelozing
-- involuntari(e) = onwillekeurige urinelozing


+ Midas sub n pr

1 Midas
aures de -- = midasoren


mie pron poss

1 (de/het) mijne
le -- e le tue = mijn en dijn
le mios = de mijnen


+ migmatite sub

1 MINERALOGIA migmatiet, menggesteente


migraine sub FRANCESE

1 migraine, schele hoofdpijn
accesso/crise/crisis de -- = migraineaanval
-- tenace = hardnekkige migraine


migrainose {gre} adj

1 migraine...


migrante adj

1 trekkend, trek...


+ migrante sub

1 migrant


migrar v

1 migreren, trekken, verhuizen
nostre siderurgia migra verso le portos = onze ijzerindustrie verplaatst zich naar de havens


migration sub

1 migratie, (volks)verhuizing, bevolkingsverplaatsing
HISTORIA le --es del barbaros = de grote volksverhuizing
-- del populos = volksverhuizing
RELIGION -- del anima = zielsverhuizing
--es alternante = pendel(aars)verkeer, het pendelen
surplus de -- = migratiesurplus
2 ZOOLOGIA trek, migratie
-- del anguillas = trek van de palingen
-- del aves = vogeltrek
-- del hirundines = trek van de zwaluwen
periodo/saison (F) del --es = trektijd


migrator sub

1 migrant


migratori adj

1 migratorisch, migratie...
movimento -- = trekbeweging
animal -- = trekdier
ave -- = trekvogel
pipion/columba -- = trekduif
pisce -- = trekvis
formica -- = trekmier
instincto -- = trekinstinct
impulsion -- = trekdrang


mikado sub JAPONESE

1 mikado


+ Milan sub n pr

1 Milaan


+ milanese sub

1 Milanees, inwoner van Milaan


+ milanese adj

1 Milanees, van/uit Milaan


+ milano sub

1 wouw
-- nigre = zwarte wouw
-- royal/rubie = rode wouw


mildew sub ANGLESE

1 meeldauw, witziekte


+ miliar adj

1 MEDICINA miliair, gierstekorrelachtig
febre -- = gierstkoorts
tuberculose (-osis) -- = vliegende tering, granulie


+ miliaria sub

1 MEDICINA miliaria, gierstuitslag


milieu sub FRANCESE

1 (sociaal) milieu, omgeving, leefklimaat
-- social = sociale milieu


+ milio sub

1 BOTANICA milium, sorghum, gierst, gierstgras
pappa de -- = gierstbrij


militante adj

1 militant, strijdend, actief, actievoerend
Ecclesia -- = strijdende Kerk
feminista -- = militante feministe
politico -- = militant politicus
ala -- de un partito = militante vleugel van een partij


+ militante sub

1 actievoerder, strijder
-- homosexual = relnicht


militantia sub

1 strijdlust, strijdbaarheid


militar adj

1 militair, van het leger, krijgs..., oorlogs..., krijgskundig
arte -- = krijgskunde
colpo de stato -- = militaire staatsgreep, putsch
aviation -- = luchtmacht, luchtwapen
servicio -- = militaire dienst
obligate al servicio -- = dienstplichtig
vita -- = soldatenleven
commandante -- = militaire commandant
medico -- = legerarts, officier van gezondheid
infirmero -- = hospitaalsoldaat, "hospik"
hospital -- = militair hospitaal
hospital -- ambulante/mobile = lazaret
policia -- = militaire politie
predicator -- = veldprediker
almosnero -- = legeraalmoezenier
furgon -- = legerwagen
truck (A) -- = legertruck
posta -- = veldpost
base -- = legerbasis
objectivos -- = militaire doelen
expedition -- = militaire expeditie
exercitio -- = militaire oefening
hierarchia -- = militaire hiërarchie
infrastructura -- = militaire infrastructuur
intendentia -- = militaire intendance
attaché (F) -- = militaire attaché
assistentia -- = militaire bijstand
derecto -- = militair recht
instruction -- = militaire training
expedition -- = militaire expeditie
honor(es) -- = militaire eer, krijgseer
interramento -- = begrafenis met militaire eer
judice -- = militaire rechter
tribunal -- = militaire rechtbank
valor -- = gevechtswaarde
cassa -- = krijgskas
fortias -- = krijgsmacht
ostentation de fortias -- = machtsvertoon
tribunal -- = krijgsraad (rechtbank)
disciplina -- = krijgstucht
operation -- = krijgsverrichting
scientia -- = krijgswetenschap
historia -- = krijgsgeschiedenis
strategia -- = krijgskunde
base -- = militaire basis
lege -- = krijgswet
tunica -- = wapenrok
sub escorta -- = onder militair geleide
exemptar del servicio -- = vrijstellen van militaire dienst
exemption del servicio -- = vrijstelling van militaire dienst
exempte del servicio -- = vrijgesteld van militaire dienst
occupar un region militarmente = een gebied met behulp van het leger bezetten


militar sub

1 militair, krijgsman
-- de carriera = beroepsmilitair
-- con permisso = verlofganger


militar v

1 dienen in het leger, soldaat zijn
2 strijden, actie voeren
-- in favor de = strijden voor
-- contra = strijden tegen
-- in un partito revolutionari = actie voeren in een revolutionaire partij
3 pleiten (voor iets)
probas/provas que milita in favor del accusato = bewijzen die voor de beklaagde pleiten


militarisar v

1 militariseren, op militaire leest schoeien
-- un region = een landstreek militariseren
2 een legermacht uitrusten, bewapenen


+ militarisation sub

1 militarisering


+ militarismo sub

1 militarisme


+ militarista sub

1 militarist


+ militarista adj

1 militaristisch


+ militaristic adj

1 militaristisch


+ militaro-communista adj

1 militair communistisch


+ militaro-industrial adj

1 militair-industrieel
complexo -- = militair-industrieel complex


+ military sub ANGLESE

1 SPORT military


milite sub

1 soldaat, krijgsman


militia sub

1 militie, leger, krijgsmacht
-- urban = schutterij
-- popular = volksmilitie
consilio de -- = militieraad


militiano sub

1 militialid


+ milk-shake sub ANGLESE

1 milk-shake


mille sub num card

1 duizend


+ milleflor adj

1 BOTANICA duizendbloemig


mille-flores sub

1 mille-fleurs (soort parfum)


+ millefolie adj

1 BOTANICA duizendbladig


+ mille-folios sub

1 BOTANICA duizendblad
2 (soort gebak) tompoes


+ millenari adj

1 duizendjarig, van een/van het millennium
regno -- = duizendjarig rijk
arbores -- = zeer oude bomen


+ millenario sub

1 duizendjarig bestaan (van een stad, etc.)


+ millenarismo sub

1 RELIGION chiliasme


+ millenarista adj

1 RELIGION van het chiliasme, chiliastisch


+ millenarista sub

1 RELIGION chiliasta


millennio sub

1 millennium, periode van duizend jaar


mille-pedes sub

1 ZOOLOGIA duizendpoot


millesime numord

1 duizendste
le -- parte = het duizendste (deel)


millesimo sub

1 duizendste deel


millia sub

1 mijl
-- marin = zeemijl
-- terrestre = landmijl
-- anglese = Engelse mijl


+ milliampere sub

1 milli-ampère


+ milliardari adj

1 die/dat miljarden bezit


milliardario sub

1 miljardair


milliardesime num ord

1 miljardste


milliardo sub num card

1 miljard


milliari adj

1 mijl...
columna/colonna -- = mijlpaal
petra -- = mijlsteen


+ millibar sub

1 METEO millibar


+ millicurie sub FRANCESE

1 PHYSICA millicurie


+ milliequivalente sub

1 milli-equivalent


+ milligrado sub

1 milligraad


milligramma sub

1 milligram


millilitro sub

1 milliliter


+ millimetrate adj

1 in millimeters verdeeld
papiro -- = millimeterpapier, grafiekenpapier


+ millimetric adj

1 millimeter...
scala -- = millimeterschaal
papiro -- = millimeterpapier, grafiekenpapier


millimetro,mm sub

1 millimeter
-- quadrate, mm2 = vierkante millimeter
-- cubic, mm3 = kubieke millimeter


+ millimicron sub

1 millimicron


million sub num card

1 miljoen
duo --es de homines = twee miljoen mensen


millionari adj

1 miljonair, zeer rijk


millionario sub

1 miljonair


millionesime num ord

1 miljoenste
le -- parte = het miljoenste (deel)


millionesimo sub

1 miljoenste deel


millirad sub

1 millirad


+ millirem sub

1 millirem


+ millivolt sub

1 millivolt


+ milliwatt sub

1 milliwatt


mimar v

1 nabootsen, nadoen, mimeren


mimeographar v

1 stencillen


+ mimeographic adj

1 mimeografisch


mimeographo sub

1 stencilapparaat/machine, mimeograaf


mimese (-esis) sub

1 BIOLOGIA nabootsing, mimicry


mimetic adj

1 BIOLOGIA mimetisch, nabootsend, camouflage...
phenomenos -- = mimetische verschijnselen
reactiones -- = mimetische reacties


mimetismo sub

1 BIOLOGIA nabootsing, mimicry
-- de colores = mimicry van kleuren
-- de formas = mimicry van vormen
-- del chameleonte = mimicry van de kameleon


mimic adj

1 de mimiek betreffend
linguage -- = gebarentaal
2 mimisch, nabootsend


mimica sub

1 mimiek, gebarentaal, gebarenspel


mimo sub

1 mime, pantomime, kluchtspel, gebarenspel
2 mimespeler, mimicus
gruppo de --s = mimegroep
3 imitator, nabootser


mimodrama sub

1 pantomime


mimographo sub

1 mimenschrijver
-- grec = Griekse mimenschrijver


mimologia sub

1 imiteerkunst


mimologo sub

1 mimespeler
2 nabootser, imitator


mimosa sub

1 BOTANICA mimosa(struik), mimosa(bloem)
-- sensitive/pudic = kruidje-roer-me-niet


mimosaceas sub pl

1 BOTANICA mimosaächtigen, mimosaceae, mimosafamilie


mimosacee adj

1 BOTANICA mimosaächtig


+ mimulo sub

1 BOTANICA maskerbloem
-- muscate = muskusplantje


mina sub

1 mijn
-- de carbon/de auro/de argento/de ferro/de cupro/de plumbo/de mercurio/de stanno =

steenkool/goud/zilver/ijzer/koper/lood/kwik/tinmijn

-- carbonifere = (steen)kolenmijn
-- statal = staatsmijn
galeria de -- = mijngang
puteo de -- = mijnschacht
cablo de -- = mijnkabel
ascensor/lift (A) de -- = mijnlift
ligno de -- = mijnhout
director de -- = mijndirecteur
direction de -- = mijndirectie
ingeniero de -- = mijningenieur
schola de --s = mijnschool
exploitation {plwa} de -- = mijnontginning
descender in un -- = in een mijn afdalen
exploitar {plwa} un -- = een mijn ontginnen
2 MILITAR mijn
campo/zona de --s = mijnenveld
barrage de --s = mijnenversperring
blocada de --s = mijnenblokkade
periculo de --s = mijnengevaar
detector de --s = mijndetector
lanceator de --s = mijnenwerper
dragator de --s = mijnenveger
chassator {sj} de --s = mijnenjager
collocar/poner/disseminar --s = mijnen leggen
-- terrestre = landmijn
-- aquatic = watermijn
-- flottante = drijvende mijn
-- magnetic = magnetische mijn
-- submarin = zeemijn
3 (stift van potlood) mina
4 mina (gewicht- en munteenheid in de Oudheid)


minar v

1 ondermijnen, ondergraven, aantasten, uithollen
-- su sanitate = zijn gezondheid ondermijnen
-- su fortias = zijn krachten ondermijnen
-- le bases del societate = de grondslagen van de maatschappij ondergraven
2 mijnen leggen onder, ondermijnen
zona minate = mijnenveld


minaret sub

1 ARTE DE CONSTRUER minaret


minator sub

1 mijnwerker
lanterna/lampa de -- = mijnlamp
village de --es = mijnwerkersdorp
vestimentos de -- = mijnwerkerskleren
exopero del --es = kolenstaking, mijnwerkersstaking
2 mineur, mijnenlegger (persoon)


mineral adj

1 mineraal, tot de delfstoffen behorend
regno -- = delfstoffenrijk
aqua -- = mineraalwater
fonte de aqua -- = minerale bron
oleo -- = minerale olie
grassia -- = mineraal vet
lana -- = steenwol
chimia -- = mineraalchemie
resina -- fossile = fossiele minerale hars


mineral sub

1 mineraal, erts, delfstof
-- aurifere/de auro = gouderts
-- plumbifere/de plumbo = looderts
-- cuprifere/de cupro = kopererts
-- stannifere/de stanno = tinerts
-- platinifere = platina-erts
-- de ferro = ijzererts
-- de manganese = mangaanerts
monstra de -- = ertsmonster
jacimento de -- = ertslaag, ertsafzetting
production de --es = delfstoffenproduktie
extraction/exploitation {plwa} de --es = ertswinning
extraher --es del solo = ertsen uit de grond halen
transporto de --es = ertsvervoer
tractamento/transformation de --es = ertsverwerking
chimia del --es = mineraalchemie
transformar in -- = mineraliseren


mineralisar v

1 mineraliseren, tot erts maken, in erts omzetten
con le tempore le ligno se mine-ralisa = op den duur mineraliseert hout


mineralisation sub

1 verertsing (van metaal), ertsvorming, mineralisering, mineralisatie
processo de -- = mineralisatieproces


mineralisator sub

1 GEOLOGIA ertsvormende stof


+ mineralisator adj

1 GEOLOGIA ertsvormend


mineralogia sub

1 mineralogie, delfstoffenkunde, delfstoffenleer


mineralogic adj

1 mineralogisch, delfstofkundig
collection -- = mineralogische verzameling


mineralogista sub

1 mineraloog, delfstofkundige


mineralogo sub

1 mineraloog, delfstofkundige


+ mineralographia sub

1 mineralografie


+ mineralographic adj

1 mineralographisch


+ minerari adj

1 mijn..., mijnbouw...
industria -- = mijnindustrie
urbe -- = mijnstad
centro -- = mijncentrum
exploitation {plwa}/extraction -- = mijnbouw
ingeniero -- = mijningenieur
scientia -- = mijnbouwkunde
productos -- = mijnbouwprodukten
concession -- = mijnconcessie
pumpa -- = mijnpomp
accidente -- = mijnongeluk
disastro/catastrophe -- = mijnramp


Minerva sub n pr

1 RELIGION ROMAN Minerva


minerval adj

1 Minerva...
culto -- = Minervaverering


+ minestrone sub

1 CULINARI minestrone


+ Ming sub n pr

1 Ming
dynastia -- = Mingdynastie
porcellana -- = Mingporselein


+ mini adj

1 mini, zeer klein
moda -- = minimode


miniar v

1 meniën, met menie verven
2 van illustraties voorzien, illustreren
3 miniaturen schilderen


+ miniaspirator sub

1 kruimeldief (soort stofzuiger)


miniatura sub

1 miniatuur, miniatuurschilderij (beginletter, schildering in handschrift)
--s byzantin = byzantijnse miniaturen
pictor de --es = miniaturenschilder
2 (klein afgebeeld) portret
3 kleine afbeelding, klein model, maquette, etc.
Walcheren in -- = Walcheren in het klein
golf (A) -- = mini-golf, miniatuurgolf
traino -- = miniatuurtrein
dictionario -- = miniatuurwoordenboek
formato -- = miniatuurformaat


miniaturar v

1 met miniaturen verluchten


+ miniaturisar v

1 verkleinen, kleiner maken (anque TECHNICA)
-- un circuito electronic = een elektronisch circuit verkleinen


+ miniaturisation sub

1 het kleiner maken (anque TECHNICA)


miniaturista sub

1 miniaturenschilder


+ minibus sub

1 klein busje, minibus


+ minicalculator sub

1 (klein) zakrekenmachientje, zakjapanner


+ minicassetta sub

1 minicassette


+ minicomputator sub

1 minicomputer


+ minicomputer sub ANGLESE

1 minicomputer


+ minidisco sub

1 diskette


+ miniformato sub

1 miniformaat


+ minigolf sub

1 SPORT minigolf


+ minigonna sub

1 minirok


+ minigonnella sub

1 minirok


minima sub

1 MUSICA halve noot


+ minimal adj

1 minimaal, minimum...
consumo -- = minimumverbruik
temperatura -- = minimumtemperatuur
tarifa -- = minimumtarief
arte -- = "minimal art"


+ minimax sub

1 MATHEMATICA minimax
theorema de -- = minimax-theorema


minime adj

1 kleinste, minste, geringste
precio -- = laagste prijs, minimumprijs
salario -- = minimumloon
formato -- = miniformaat
exigentia/revindication -- = minimumeis
quantitates -- = minimale hoeveelheden
narcisso -- = dwergnarcis
non haber le -- notion/idea de = geen flauwe notie/benul hebben van
2 miniem, gering, onbeduidend, heel klein
le differentia es -- = het verschil is nauwelijks te meten


+ minimicrophono sub

1 dwergmicrofoon


+ minimiflor adj

1 BOTANICA met zeer kleine bloemen


+ minimifolie adj

1 BOTANICA met zeer kleine bladeren


+ minimisar v

1 minimaliseren, bagatelliseren, als onbeduidend voorstellen
-- le differentias = de verschillen minimaliseren
-- le importantia del evento = het belang van de gebeurtenis bagatelliseren
factor que on non pote -- = niet te onderschatten factor


+ minimisation sub

1 minimalisering, bagatellisering, verkleining, verkleind voorstellen


minimo sub

1 minimum, het kleinste, het geringste, het laagste
reducer al -- = tot een minimum terugbrengen
in un -- de tempore = in een minimum van tijd
-- multiple commun = kleinste gemene veelvoud
thermometro a -- = minimumthermometer
-- vital = bestaansminimum
ECCLESIA Minimo = Minderbroeder


minio sub

1 menie
-- de plumbo = loodmenie
fabrica de -- = meniefabriek
fabricante de -- = meniefabrikant
fabrication de -- = meniefabricage
2 BOTANICA sterrenmos


+ minipilula sub

1 minipil


+ miniski sub

1 miniski


+ minislip sub ANGLESE

1 tangaslipje, minislip


ministerial adj

1 ministerieel
equipa -- = ministersploeg
sede -- = ministerszetel
crise/crisis -- = regeringscrisis, kabinetscrisis
remaneamento -- = kabinetswijziging
decision -- = ministeriële beslissing
decreto -- = ministerieel besluit/decreet
departimento -- = ministerieel departement
responsabilitate -- = ministeriële verantwoordelijkheid
a nivello -- = op ministerieel niveau


ministerio sub

1 RELIGION ambt, dienst, officie, functie
-- del evangelio = evenageliebediening
2 ministerie, departement
-- del Agricultura = Ministerie van Landbouw
-- del Justitia = Ministerie van Justitie
-- del Affaires Estranier = Ministerie van Buitenlandse Zaken
-- del Commercio = Ministerie van Handel
-- del Guerra/del Defensa = Ministerie van Oorlog/van Defensie
-- del Financias = Ministerie van Financiën
-- del Instruction Public/del Education (National) = Ministerie van Onderwijs
-- del Interior = Ministerie van Binnenlandse Zaken
-- del Labor = Ministerie van Arbeid
-- del Marina = Ministerie van Marine
-- del Sanitate = Ministerie van Gezondheid
-- del Obras Public = Ministerie van Openbare Werken
3 JURIDIC -- Public = Openbaar Ministerie


+ ministrabile adj

1 ministeriabel


ministrar v

1 (geestelijk) bijstaan/verzorgen
2 uitoefenen van het ambt van geestelijke of predikant


ministro sub

1 agent, vertegenwoordiger
2 minister (in regering)
consilio del --s = ministerraad
function/carga de -- = ministerschap
posto de -- = ministerspost
equipa de --s = ministersploeg
presidente del consilio del --s, prime ministro = premier, minister president, eerste minister
voormalige -- = ex-ministro
salario de -- = ministersalaris
-- plenipotentiari = gevolmachtigd minister
-- sin portafolio = minister zonder portefeuille
-- del Agricultura = minister van Landbouw
-- del Justitia = minister van Justitie
-- del Affaires Estranier


minister van Buitenlandse Zaken

-- del Guerra/del Defensa = minister van Oorlog/van Defensie
-- del Instruction Public/del Education (National) = minister van Onderwijs
-- del Financias = minister van Financiën
-- del Interior = minister van Binnenlandse Zaken
-- del Labor = minister van Arbeid
-- del Marina = minister van Marine
-- del Obras Public = minister van Openbare Werken
-- del Sanitate = minister van Gezondheid
-- del Commercio = minister van Handel
-- pro le ambiente (ecologic) = milieuminister
3 DIPLOMATIA diplomatiek vertegenwoordiger, gezant
4 PROTESTANTISMO predikant, dominee, pastor
-- del evangelio = evangeliedienaar
5 CATHOLICISMO (be)dienaar, priester
-- del Evangelio = bedienaar des Woords


+ minitrip sub ANGLESE

1 minitrip


minoan adj

1 ANTIQUITATE Minoïsch (uit de tijd van Koning Minos)
civilisation -- = Minoïsche beschaving
scriptura -- = Minoïsch schrift


minoano sub

1 ANTIQUITATE bewoner van Kreta (uit de tijd van Koning Minos)


minor adj

1 minder, kleiner, geringer
problema -- = minder belangrijk probleem
profitos/beneficios -- = verminderde winsten
in -- mesura/grado = in mindere mate
cosa de -- importantia = bijzaak
al -- contacto = bij de minste aanraking
Asia Minor = Klein-Azië
ECCLESIA ordines -- = lagere geestelijke orden
2 JURIDIC minderjarig
etate -- = minderjarigheid, onmondigheid
infantes -- = minderjarige kinderen
3 MUSICA kleine terts...
intervallo -- = kleine-terts-interval
gamma/scala -- = kleine-terts-toonladder, moltoonschaal, mineurtoonladder
isto es in sol -- = dat staat in g kleine terts


+ minor sub

1 minderjarige
labor/travalio de --es = kinderarbeid
maltractamento de --es = kindermishandeling
protection de --es = kinderbescherming
Consilio de Protection de Minores = Raad voor de Kinderbescherming
judice de --es = jeugdrechter


+ minorante sub

1 MATHEMATICA minorant


+ minorar v

1 verminderen, verkleinen, reduceren
-- le expensas = de uitgaven verminderen


+ minoration sub

1 vermindering, verkleining, afname, reductie


+ minorative adj

1 ondergewaardeerd, te laag geschat


+ Minorca sub n pr

1 Minorca


+ minorchin adj

1 van/uit Minorca


+ minorchino sub

1 bewoner van Minorca


Minorita sub

1 CATHOLICISMO Minderbroeder, Franciscaner monnik


+ minoritari adj

1 minderheids..., van de minderheid
partito -- = minderheidspartij
governamento -- = minderheidsregering
cabinetto -- = minderheidskabinet
interesse -- = minderheidsbelang
gruppo -- = minderheidsgroepering
nota -- = minderheidsnota
reporto -- = minderheidsrapport
problema -- = minderheidsprobleem
position -- = minderheidspositie
proposition -- = voorstel van de minderheid


minoritate sub

1 minderheid
--s ethnic = ethnische minderheden
-- linguistic = taalminderheid
politica del --s = minderhedenbeleid
problema del --s = minderhedenprobleem
nota del -- = minderheidsnota
opinion/puncto de vista del -- = minderheidsstandpunt
reporto del -- = minderheidsrapport
interesse del -- = minderheidsbelang
recognoscer/admitter su -- = zijn minderheid erkennen
esser in -- = in de minderheid zijn
illes esseva un multo parve -- = zij waren ver in de minderheid
2 JURIDIC minderjarigheid


Minos sub n pr

1 MYTHOLOGIA Minos


Minotauro sub

1 MYTHOLOGIA Minotaurus


minuendo sub

1 MATHEMATICA aftrektal


minuer v

1 verminderen, verkleinen


minus adv

1 minder, (met BEP LIDW) minst
ille mangia -- = hij eet minder
ille mangia le -- = hij eet het minst
-- belle que = minder mooi dan
le -- belle = het minst mooi
plus o -- = meer of minder
tanto -- = des te minder
-- de dece annos = minder dan tien jaar
a -- que = tenzij
al -- = minstens, op z'n minst
-- de moneta = minder geld
quatro -- tres = vier min drie
totes -- ille = allen behalve hij
totes -- un = allen op één na
haber duo annos de -- = twee jaar jonger zijn
nos ha terminate in -- de un hora = binnen een uur waren we klaar


minuscula sub

1 kleine letter, minuskel
a -- = kleine letter a
--s carolingian = Karolingische minuskels


minuscule adj

1 minuscuul, (zeer) klein
littera/character -- = kleine letter


minuspreciar v

1 verachten, minachten, geringschatten, kleineren


+ minuspreciator sub

1 verachter, minachter


minusprecio sub

1 verachting, minachting, geringschatting, kleinering
-- del morte = doodsverachting


minuta sub

1 minuut (tijdseenheid)
2 GEOMETRIA minuut (zestigste deel van een graad)
3 JURIDIC minuut, oorspronkelijk stuk, oorspronkelijke akte, origineel
registro del --s = minutenregister, minutenboek
facer le -- de = minuteren, de minuut maken van


minutar v

1 JURIDIC de minuut maken (van een akte), minuteren


+ minutari adj

1 JURIDIC in minuutvorm, oorspronkelijk
acto -- = minuut


minute adj

1 klein, dun, fijn, nietig, gering, onbeduidend
pluvia -- = fijne regen, motregen
gambas -- = dunne benen
voce -- = fijn stemmetje
carbon -- = kolengruis
nive -- = jachtsneeuw
moneta -- = kleingeld, wisselgeld
laro -- = dwergmeeuw
mus -- = dwergmuis
litteras/scriptura multo -- = kriebelschrift
2 uitvoerig, in bijzonderheden, gedetailleerd, minutieus
inquesta/investigation -- = gedetailleerd onderzoek
description -- = uitvoerige beschrijving


minutia sub

1 minutiositate, exactitude
2 bijzonderheid, detail, kleinigheid, bagatel
-- exaggerate = pietepeuterigheid


minutiar v

1 in kleine stukjes verdelen, fijnhakken


+ minutiflor adj

1 BOTANICA met zeer kleine bloemen


+ minutifolie adj

1 BOTANICA met zeer kleien bladeren


minutiose adj

1 nauwkeurig, uiterst precies, zeer nauwgezet
description -- = zeer nauwkeurige beschrijving
inquesta/investigation -- = minutieus onderzoek
submergite in -- observationes = in aandachtige beschouwing verdiept


+ minutiositate sub

1 (uiterste) zorgvuldigheid, nauwgezetheid, nauwkeurigheid


+ minutipetale adj

1 BOTANICA met zeer kleine kroonbladen


miocen adj

1 GEOLOGIA mioceen...


mioceno sub n pr

1 GEOLOGIA Mioceen


mira sub

1 het mikken, het richten, het aanleggen
puncto de -- = mikpunt
2 doel, bedoeling, oogmerk
3 vizierkorrel (van geweer, etc.)
angulo de -- = vizierhoek
linea de -- = vizierlijn
intalio de -- = vizierkeep


+ mirabella sub

1 BOTANICA mirabel, kroosje
2 mirabel(pruim)
confitura/confectura de --s = mirabeljam
3 mirabel(le), pruimenbrandewijn
un parve vitro de -- = een glaasje pruimenbrandewijn


mirabile dictu LATINO

1 mirabile dictu, wonderlijk om te zeggen, wonderlijk genoeg


+ mirabilis sub

1 BOTANICA nachtschone


miraculo sub

1 wonder, mysterie, mirakel
credentia in le --s = wondergeloof
le amor face --s = de liefde doet wonderen


miraculose adj

1 miraculeus, wonderbaarlijk, bo-vennatuurlijk, verbazingwekkend, buitengewoon, wonder...
curation -- = wonderbaarlijke genezing
apparition -- = bovennatuurlijke verschijning
remedio -- = wondermiddel
BIBLIA le pisca -- = de wonderbare visvangst


+ miraculositate sub

1 miraculeus karakter


+ mirador sub

1 mirador, belvedère, uitkijkpost, uitkijktoren


mirage sub

1 luchtspiegeling, fata morgana
2 FIGURATE gezichtsbedrog, zinsbegoocheling, bedrieglijke schijn, illusie


mirar v

1 oplettend bekijken, aankijken
-- un cosa = naar iets kijken
-- un persona fixemente = iemand strak aankijken
-- fixemente ante se = strak voor zich uitkijken
-- per le fenestra = uit het raam kijken
-- (a) retro = terugkijken
--, ma non comprar = kijken, maar niet kopen
2 mikken, richten, aanleggen


mirific adj

1 wonderbaarlijk, verbazingwekkend, buitengewoon
promissas -- = fantastische beloften


+ mirliton sub

1 mirliton


+ misandria sub

1 misandrie, mannenhaat


+ misandrista sub

1 mannenhaatser


misanthrope adj

1 misantropisch, mensenschuw, eenzelvig


misanthropia sub

1 misantropie, mensenhaat, mensenschuwheid, eenzelvigheid
accesso de -- = aanval van misanthropie


misanthropic adj

1 misantropisch, mensenschuw, eenzelvig
habitudes -- = misantropische ge-woonten


+ misanthropisar v

1 tot misantroop maken


misanthropo sub

1 misantroop, mensenhater, eenzelvig mens


+ misapplicar v

1 verkeerd/onjuist toepassen


+ misapplication sub

1 verkeerde/onjuiste toepassing


+ misaventura sub

1 tegenslag, tegenspoed, pech


+ misavisar v

1 verkeerd adviseren
2 verkeerd inlichten


+ miscalcular v

1 verkeerd berekenen, misrekenen


+ miscalculation sub

1 misrekening, rekenfout


miscellanea sub pl

1 miscellanea, verzamelbundel (met opstellen van allerlei aard), mengelwerk
-- litterari = letterkundige mengelingen


miscellanee adj

1 gemengd, gevarieerd
essayos -- = essays over uiteenlopende onderwerpen


miscer v

1 mengen, vermengen
cupa a/de -- = mengbak
ovos miscite = roereieren
-- le cartas = de kaarten schudden
le colores se misce = de kleuren lopen ineen


miscibile adj

1 mengbaar
liquidos -- = mengbare vloeistoffen


miscibilitate sub

1 mengbaarheid
-- de liquidos = mengbaarheid van vloeistoffen


+ miscitor sub

1 iemand die mengt, menger
-- de sonos = mixer, schakeltechnicus


+ miscognoscer v

1 miskennen


+ miscognoscimento sub

1 miskenning


+ miscolorar v

1 een verkeerde kleur geven


+ miscommunication sub

1 communicatiestoornis


+ miscomprension sub

1 misverstand


+ misconception sub

1 verkeerde opvatting, verkeerd begrip


+ misconciper v

1 verkeerd opvatten, verkeerd begrijpen


miscontente adj

1 ontevreden, misnoegd


miscredente adj

1 ongelovig


miscredente sub

1 ongelovige


miscredentia sub

1 ongelovigheid


+ miscreder v

1 niet geloven (in)
-- in Deo = niet in God geloven


+ misdatar v

1 verkeerd dateren


+ misdescriber v

1 een verkeerde beschrijving geven


mise en scène sub FRANCESE

1 mise en scène, enscenering, regie


+ misemplear v

1 verkeerd gebruiken


miserabile adj

1 beklagenswaardig, zielig, droevig
2 ellendig, ongelukkig
existentia -- = ellendig bestaan
3 armoedig, behoeftig
vestimentos -- = armoedige kleren
menar un vita -- = een armelijk leven leiden
viver in conditiones -- = leven in ellendige omstandigheden
4 verachtelijk, laag, verdorven


+ miserabilitate sub

1 beklagenswaardigheid, zieligheid
2 ellendigheid
3 armoedigheid, behoeftigheid
4 verachtelijkheid, laagheid


miserar v

1 betreuren, bewenen, bejammeren
-- se = jammeren (over), zich beklagen (over)


misere adj

1 beklagenswaardig, zielig, droevig
2 ellendig, ongelukkig
existentia -- = ellendig bestaan
3 armoedig, behoeftig
vestimentos -- = armoedige kleren
menar un vita -- = een armelijk leven leiden
ganiar un salario -- = een hongerloontje verdienen
4 verachtelijk, laag, verdorven


miserere sub

1 ECCLESIA MUSICA miserere (50-ste psalm)


miseria sub

1 ellende, armoede, gebrek (anque FIGURATE), misère
-- secrete/celate = stille armoede
-- dorate/aurate = vergulde armoede
un complete -- = een en al doffe ellende
esser/viver in le -- = gebrek lijden
esser in grande -- = zich in de allergrootste armoede bevinden
reducer un persona al -- = iemand tot de bedelstaf brengen
2 ellende, verdriet, ongeluk, nood


misericorde adj

1 barmhartig, genadig, goedertieren
Patre -- = goedertieren Vader


misericordia sub

1 (anque CATHOLICISMO) barmhartigheid, erbarmen, genade, goedertierenheid
haber -- con un persona = erbarmen met iemand hebben
-- christian = christelijke barmhartigheid
obras de -- = werken van barmhartigheid
--! = genade!
2 steunblokje aan een koorbank
3 dolk (om de genadestoot mee toe te brengen)


misericordiose adj

1 barmhartig, genadig, goedertieren
action -- = barmhartige daad


+ misfacer v

1 verkeerd doen, misdoen


+ misguidar v

1 verkeerd leiden, op een dwaalspoor brengen, misleiden


+ misguidator sub

1 iemand die (iemand) op een dwaalspoor brengt, misleider


+ misgurno sub

1 ZOOLOGIA modderkruiper


+ misinformar v

1 verkeerd informeren/inlichten


+ misinformation sub

1 verkeerde inlichting, onjuiste informatie


+ misinformator sub

1 iemand die onjuiste informatie geeft


misinterpretar v

1 verkeerd interpreteren


misinterpretation sub

1 verkeerde interpretatie/uitleg
aperte a -- = voor verkeerde uitleg vatbaar


+ misjudicamento sub

1 verkeerd oordeel/beoordeling


+ misjudicar v

1 verkeerd (be)oordelen


misogame adj

1 het huwelijk hatend, misogaam


misogamia sub

1 afkeer van het huwelijk, misogamie


misogamo sub

1 huwelijkshater, misogaam


misogyne adj

1 vrouwenhatend, misogyn


misogynia sub

1 misogynie, afkeer van vrouwen, vrouwenhaat


misogyno sub

1 vrouwenhater, misogyn


+ misologia sub

1 afkeer van kennis/wijsheid


misoneismo sub

1 afkeer van nieuwigheden, behoudzucht, conservatisme


misoneista sub

1 hater van nieuwigheden, behoudend persoon, conservatief


+ misoneista adj

1 afkerig van nieuwigheden, behoudend, conservatief


+ misoneistic adj

1 Vide: misoneista


+ mispickel sub

1 GEOLOGIA mispickel


misplaciar v

1 misplaatsen, verkeerd plaatsen


+ mispunctuar v

1 verkeerd interpungeren


+ misreportar v

1 verkeerd rapporteren, verkeerd verslaan


missa sub

1 CATHOLICISMO mis
-- basse = stille mis
-- solemne = hoogmis
-- pontifical = pontificale mis
-- gregorian = Gregoriaanse mis
-- de requiem/del mortos = dodenmis
-- votive = votiefmis
-- nocturne/de medienocte = nachtmis
-- matinal, prime -- = vroegmis
-- abbatial = abbatiale mis
-- del angelos = engelenmis
-- nuptial = huwelijksmis
(R.K.) hora del -- = kerktijd
vino de -- = miswijn
libro de -- = misboek, missaal
sacrificio del -- = misoffer
celebrar/dicer le -- = de mis opdragen
le celebration del -- = het opdragen van de mis
ir al -- = naar de mis gaan


missal sub

1 missaal, misboek


+ missile sub

1 (geleid) projectiel, raket
-- portator = draagraket
-- de freno/de frenage = remraket
-- nuclear = kernraket
-- strategic = strategische raket
-- tactic = tactische raket
-- de cruciera = kruisraket
installar/displicar --s de cruciera = kruisraketten plaatsen/opstellen
installation/displicamento de --s de cruciera = plaatsing/opstelling van kruisraketten
-- a medie portata = middellange-afstandsraket
-- ballistic = ballistische raket
-- intercontinental = intercontinentale raket
-- antimissile = antiraketraket
-- teleguidate/autoguidate/autodirigite = geleide raket
-- a etages (F) = meertrapsraket
-- triple/triplice/a tres etages = drietrapsraket
-- propulsive/de propulsion = stuwraket
-- spatial/interplanetari = ruimteraket
-- lunar = maanraket
-- antiaeree = luchtdoelraket
base de --s = raketbasis
arma -- = raketwapen
combustibile pro --s = rakerbrandstof
lancear un -- = een raket lanceren


mission sub

1 opdracht, taak, roeping
-- del artista = roeping van de kunstenaar
-- diplomatic = diplomatieke missie
MILITAR -- de interception = onderscheppingsvlucht (vliegtuig)
prender conscientia de su -- = zich van zijn roeping bewust worden
sequer su -- = aan zijn roeping gehoor geven
complir un -- = een roeping vervullen
2 missie, afvaardiging
3 RELIGION missie, zending
paises de -- = missielanden


+ missionari adj

1 missie..., zendings...
posto -- = missiepost, zendingspost
obra -- = missiearbeid/werk
ordine -- = missieorde


missionario sub

1 missionaris
-- (protestante) = zendeling


+ missionologia sub

1 zendingswetenschap


Mississippi sub n pr

1 Mississippi (rivier)
2 Mississippi (staat)


missiva sub

1 missive, officieel schrijven
-- regal/royal = koninklijk schrijven


+ mistella sub

1 mistella


+ mistral sub

1 METEO mistral


misusage sub

1 verkeerd gebruik
2 misbruik


misusar v

1 verkeerd gebruiken
2 misbruiken


misuso sub

1 verkeerd gebruik
2 misbruik


+ Mithra sub n pr

1 RELIGION Mithras
culto de -- = Mithrasdienst


+ mithra(c)ismo sub

1 RELIGION Mithrasdienst, Mithrasverering


+ mithraic adj

1 RELIGION Mithras...
culto -- = Mithrasdienst


+ Mithridates sub n pr

1 Mithridates


+ mithridatisar v

1 MEDICINA immuun maken (door gewenning)


+ mithridatisation sub

1 MEDICINA mithridatisering, gewenning aan gif


+ mithridatismo sub

1 MEDICINA mithridatisering, gewenning aan gif


+ mithridato sub

1 universeel tegengif


+ mitigabile adj

1 wat kan worden verzacht/getemperd/verlicht/gelenigd


mitigar v

1 verzachten, temperen, verlichten, lenigen
-- le dolor = de pijn verzachten
-- le pena = de straf verzachten
-- le tristessa de un persona = iemands droefheid temperen
-- le lumine/luce = het licht temperen


mitigation sub

1 verzachting, tempering, verlichting, leniging
-- del miseria human = leniging van de menselijke ellende


+ mitigatori adj

1 lenigend, verlichtend, verzachtend


+ mitochondrial adj

1 mitochondriaal


+ mitochondrio sub

1 BIOLOGIA mitochondrium


+ mitogenetic adj

1 BIOLOGIA mitogenetisch


miton sub

1 want (handschoen zonder vingers)
2 SPORT vanghandschoen (honkbal, etc.)


+ mitose (-osis) sub

1 BIOLOGIA mitose, (cel)kerndeling


+ mitosoma sub

1 mitosoom


+ mitotic adj

1 BIOLOGIA mitose...
division -- = mitotische deling, mitose
stadio -- = mitosestadium
cyclo -- = mitotische cyclus


mitra sub

1 mijter
-- episcopal = bisschopsmijter
reciper le -- = bisschop worden


+ mitral adj

1 mijtervormig, mitraal
valvula -- = mitraalklep, mijtervormig klapvlies


mitralia sub

1 schroot, metaalafval
-- de ferro = ijzerschroot
2 MILITAR mitrailleurvuur, mitrailleurbeschieting
3 MILITAR kartets, schro(o)t


mitraliar v

1 beschieten (met mitrailleur), mitrailleren


mitraliator sub

1 mitrailleurschutter


mitraliatrice sub

1 mitrailleur, machinegeweer
pistola -- = machinepistool, pistoolmitrailleur
-- antiaeree = luchtdoelmitrailleur
banda de -- = mitrailleurband
cartucha {sj} de -- = mitrailleurpatroon
salva de -- = mitrailleursalvo
nido de --s = mitrailleurnest
foco/tiro de --s = mitrailleurvuur
position de -- = machinegeweerstelling


mitrar v

1 de mijter opzetten, tot bisschop maken


mitter v

1 zetten, leggen, plaatsen
-- le naso in un cosa = zijn neus in iets steken
-- se in cammino = zich op weg begeven, op weg gaan
-- le rege in chaco {sj} = de koning schaak zetten
-- a puncto = tot een einde brengen, afronden
-- in periculo = in gevaar brengen
-- in practica = in praktijk brengen
-- in fuga = op de vlucht jagen
-- in pension = pensioneren, met pensioen sturen


+ mixage (sonor) sub ANGLESE

1 geluidsmenging


+ mixer sub ANGLESE

1 mixer, mengtoestel, mengapparaat
-- portative = handmixer


+ mixotrophe adj

1 BOTANICA mixotroof


mixte adj

1 gemengd, samengesteld, gecombineerd
commission -- = gemengde commissie
matrimonio/maritage -- = gemengd huwelijk
traino -- = personentrein waarmee ook goederen worden vervoerd
nave -- = vrachtschip met passagiersaccommodatie
economia -- = gemengde economie
choro -- = gemengd koor
interprisa -- = gemengd bedrijf
compania -- = bont gezelschap
schola -- = gemengde school
sauna -- = gemengde sauna
numero -- = gemengd getal
lingua -- = mengtaal
structura -- = mengvorm
forrage -- = mengvoeder
cemento -- = gemengd cement
con sentimentos -- = met gemengde gevoelens
de sanguine -- = van gemengd bloed
INSENIAMENTO
duple -- = gemengd dubbel


mixtelinee adj

1 GEOMETRIA gemengdlijnig (gevormd door een rechte en een gebogen lijn)
figuras geometric a contorno -- = geometrische figuren met gemengdlijnige omtrek


mixtion sub

1 het mengen, menging
calor de -- = mengwarmte
proportion de -- = mengverhouding
pannello de -- = mengpaneel
2 mengsel


mixtura sub

1 mengsel, mixtuur, melange, mengeling
-- de carburante = brandstofmengsel
-- (pro motor a duo tempores) = mengsmering
-- de caffe = koffiemelange
-- fragrante/odorante = geurige melange
-- indiluite/concentrate = unverdund mengsel
-- de liquidos = vloeistofmengsel
-- refrigerante/frigorific/cryogene = koudmakend mengsel
-- gasose = gasmengsel
-- racemic = racemisch mengsel
-- homogene = homogeen mengsel
-- multicolor/de colores = mengeling van kleuren
-- confuse/heteroclite/disparate = allegaartje, mengelmoes


mnemogenese (-esis) sub

1 mnemogenese


mnemonic adj

1 geheugen...
exercitio -- = geheugenoefening
regula -- = ezelsbruggetje
codice -- = mnemocodice


mnemonica sub

1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst


+ mnemonicitate sub

1 geheugenkarakter


mnemotechnia sub

1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst


mnemotechnic adj

1 mnemotechnisch
medio -- = geheugensteun(tje)
joco -- = geheugenspel
methodo -- = mnemotechnische methode


mnemotechnica sub

1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst


mnesic adj

1 het geheugen betreffend
function -- = geheugenfunctie
disturbantia -- = geheugenstoornis


moa sub

1 moa


+ moabita sub

1 Moabiet


+ moabitic adj

1 Moabitisch


mobilar v

1 meubileren, van meubels voorzien
-- un casa = een huis inrichten
casa mobilate = gemeubileerd huis
camera mobilate = gemeubileerde kamer


mobile adj

1 beweeglijk, veranderlijk, los, verplaatsbaar
scala -- = 1
ECONOMIA glijdende loonschaal, 2 roltrap
guarda -- = mobiele eenheid
FERROVIA material -- = rollend materieel
ponte -- = beweegbare brug
benes -- = roerende goederen, tilbare have
arena/sablo -- = drijfzand
dunas -- = zandduinen, zandverstuiving
ren -- = wandelende nier
peso -- = schuifgewicht
polea -- = losse katrol
pharo -- = bermlamp (van auto)
terra -- = losse grond
RELIGION festas -- = veranderlijke feestdagen
cantina -- = kantinewagen
cocina -- = keukenwagen, veldkeuken
bibliotheca -- = rijdende bibiliotheek, bibliobus
imprimeria -- = mobiele drukkerij
a folios -- = losbladig


mobile sub

1 meubel(stuk)
--s = meubels, meubilair
-- scholar = schoolmeubel
--s imperio = empiremeubels
-- classificator = archiefkast
--s classic = klassieke meubelen
--s de stilo = stijlmeubelen
--s de officio = kantoormeubelen
-- pro le equipamento stereo(phonic) = stereomeubel
fabrica de --s = meubelfabriek
industria de --s = meubelindustrie
magazin de --s = meubelzaak/winkel
cera pro --s = meubelwas
revestimento pro --s = meubelovertrek/bekleding
commercio de --s = meubelhandel
commerciante de --s = meubelhandelaar
deposito de --s = meubelopslagplaats
pluche (F) pro --s = meubelpluche
2 mobile, mobiel (decoratief voorwerp)


mobiliari adj

1 roerend, roerende goederen betreffend, mobilair
benes -- = roerende goederen
hypotheca -- = mobilaire hypotheek


mobiliario sub

1 meubilair, de meubelen
-- scholar = schoolmeubilair


mobilisabile adj

1 mobiliseerbaar, inzetbaar


mobilisar v

1 beweeglijk maken, actief maken, vrijmaken (van kapitaal)
2 MILITAR etc., mobiliseren
-- un armea = een leger mobiliseren
-- le opinion public = de openbare mening mobiliseren
-- le electores = de kiezers optrommelen
ille ha mobilisate tote su familia = hij heeft zijn hele familie gemobiliseerd/opgetrommeld


mobilisation sub

1 het beweeglijk maken, het actief maken, het vrijmaken (van kapitaal)
2 MILITAR het mobiliseren, mobilisatie
plano de -- = mobilisatieplan
centro de -- = mobilisatiecentrum


+ mobilisator adj

1 MILITAR mobiliserend
centro -- = mobilisatiecentrum


mobilitate sub

1 mobiliteit, beweeglijkheid
-- horizontal = horizontale mobiliteit
-- vertical = verticale mobiliteit
-- de deriva = driftmobiliteit
-- social = sociale mobiliteit
2 veranderlijkheid, onbestendigheid
-- del voluntate = wispelturigheid


+ mobilophonic adj

1 mobilofonisch
rete -- = mobilofoonnet


+ mobilophono sub

1 mobilofoon
rete de --s = mobilofoonnet


+ mocar v

1 spotten


mocassin sub

1 mocassin


moda sub

1 mode, trend, gebruik
--s = damesmode
-- masculin = herenmode
-- capriciose = grillige mode
-- nostalgic = nostalgische mode
-- de capillatura = haarmode
in/al -- = in de mode
le -- in voga = de heersende mode
esser del -- = in de mode zijn
passar de -- = uit de mode raken
foras/passate de -- = uit de mode, ouderwets
al/secundo le ultime -- = naar/volgens de laatste mode
articulo de -- = modeartikel
novitate de -- = modesnufje
creator de -- = mode-ontwerper
revista/jornal de -- = modeblad
illustration de -- = modeplaat
libro de --s = modeboek
cappello de -- = modehoed
magazin/boteca de --s = modewinkel/zaak
color de -- = modekleur
capricio del -- = modegril
casa de -- = modehuis
sclavo del -- = modegek
introducer un nove -- = een nieuwe mode invoeren
esser subjecte al -- = aan de mode onderhevig zijn
sequer le -- = de mode volgen, zich naar de mode richten


modal adj

1 PHILOSOPHIA modaal
logica -- = modale logica
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA modaal, modus...
verbo auxiliar -- = modaal hulpwerkwoord
forma -- = modale vorm
3 MUSICA modaal
musica -- = modaal genoteerde muziek


modalitate sub

1 modaliteit
precisar le --s de pagamento = de betalingswijzen nauwkeurig aangeven
LINGUISTICA E GRAMMATICA
adverbio de -- = bijwoord van modaliteit


+ modellabile adj

1 modelleerbaar, kneedbaar


+ modellage sub

1 het modelleren, het vormen, het boetseren


+ modellamento sub

1 het modelleren, het vormen, het boetseren


modellar v

1 modelleren, vormen, boetseren
-- se super = zich richten naar, een voorbeeld nemen aan
-- un statua in argilla = een beeld uit klei vormen
un visage/facie ben modellate = een fraai gevormd gelaat


+ modellation sub

1 het modelleren, het vormen, het boetseren


modellator sub

1 modelleur, vormer, vormgever, boetseerder
-- in argilla = kleiwerker


+ modellista sub

1 modelmaker
2 modelbouwer


modello sub

1 model, voorbeeld, toonbeeld
-- de fidelitate = toonbeeld van trouw
-- de virtute = toonbeeld van deugd
-- de pictor = schildersmodel
-- de designo = tekenvoorbeeld
-- de gypso = gipsmodel
-- de fabrica = prototype
-- experimental = proefmodel
-- de littera = briefmodel
-- de correction = correctiemodel
-- de scriptura = schrijfvoorbeeld
-- conflictual = conflictmodel
marito -- = modelechtgenoot, voorbeeldige echtgenoot
infante -- = voorbeeldig kind
action -- = modelactie
libro de --s = model(len)boek
collection de --s de litteras = brievenboek
maritage/matrimonio -- = modelhuwelijk
interprisa -- = modelonderneming
ferma -- = modelboerderij
cocina/culina -- = modelkeuken
village -- = modeldorp
2 (foto)model, mannequin
agentia de --s = modellenbureau
defilata de --s = modeshow
3 TECHNICA (giet)vorm


+ modem sub ANGLESE

1 COMPUTATOR modem


moderante adj

1 matigend, temperend


moderantismo sub

1 POLITICA gematigdheid, politiek van schipperen


moderantista sub

1 POLITICA voorstander van gematigdheid


moderar v

1 matigen, verminderen, verzachten, temperen
-- le velocitate = de snelheid matigen, zachter gaan rijden
-- un pena = een straf verminderen
-- su ira/cholera = zijn woede temperen
-- le expensas = de uitgaven beperken
-- su marcha {sj} = zijn vaart minderen
-- le salarios = de lonen matigen
-- le enthusiasmo de un persona = iemands enthousiasme temperen/intomen


moderate adj

1 gematigd, matig
attitude -- = gematigde houding
precios -- = matige prijzen
vento -- = matige wind
velocitate -- = matige snelheid
bibitor -- = matige drinker
calor -- = matige warmte
successo -- = matig succes
partito politic -- = gematigde politieke partij
esser -- in su desiros/desiderios = gematigd in zijn wensen zijn
exprimer se in terminos -- = zich gematigd uitdrukken
biber moderatemente = maat houden met drinken


moderatessa sub

1 gematigdheid


moderation sub

1 gematigdheid, matiging
-- del consumos = bestedingsbeperking
-- del velocitate = matiging van de snelheid
-- salarial = loonmatiging
-- de un pena = verzachting van een straf
-- in le biber e le mangiar = matiging in eten en drinken
ille non ha le senso del -- = hij weet van geen maathouden
usar un cosa con -- = een karig gebruik maken van iets


+ moderatismo sub

1 moderantisme


+ moderato ITALIANO

1 MUSICA moderato


moderator sub

1 iemand die of iets dat matigt/verzacht/tempert
esser le -- inter duo personas = als buffer fungeren tussen twee personen
2 gespreksleider, discussieleider, moderator
3 TECHNICA regelaar, regelmechanisme, regulator, regulateur, moderateur
-- de un horologio = onrust van een uurwerk


moderne adj

1 modern, hedendaags
lingua -- = moderne taal
armas -- = moderne wapens
litteratura -- = moderne literatuur
scriptores/autores -- = moderne schrijvers
historia -- = moderne geschiedenis
theologia -- = moderne theologie
greco -- = Nieuwgrieks
haber un aere -- = modern aandoen
hospital equipate modernemente = modern ingericht ziekenhuis


modernisar v

1 moderniseren, vernieuwen
-- un casa = een huis moderniseren
-- un methodo = een methode vernieuwen
-- le legislation social = de sociale wetgeving vernieuwen
-- le technica = de techniek moderniseren


modernisation sub

1 het moderniseren, modernisering
le -- de un casa = de modernisering van een huis
le -- de un methodo = de vernieuwing van een methode


+ modernisator sub

1 iemand die vernieuwt, vernieuwer


modernismo sub

1 modernisme, voorkeur voor het moderne
2 RELIGION modernisme


modernista sub

1 modernist, iemand met voorkeur voor het moderne
2 RELIGION modernist


+ modernista adj

1 modernistisch


+ modernistic adj

1 modernistisch


modernitate sub

1 het moderne, modern karakter, het nieuwe


modeste adj

1 bescheiden, eenvoudig
salario -- = bescheiden salaris
location -- = niet al te hoge huur
in mesura -- = in bescheiden mate
de origine -- = van eenvoudige komaf
menar un vita -- = een gematigd leven leiden
comportar se modestemente = zich bescheiden gedragen


modestia sub

1 bescheidenheid, eenvoud
-- false/affectate = valse bescheidenheid
-- a parte = bescheidenheid daargelaten


modic adj

1 bescheiden, gering, matig
precio -- = matige prijs
salario -- = bescheiden salaris


modicitate sub

1 geringheid, kleinheid, laagheid
le -- del precios = de lage prijzen


modificabile adj

1 voor wijziging vatbaar, veranderbaar


+ modificabilitate sub

1 vatbaarheid voor wijziging, veranderbaarheid


+ modificante adj

1 wijzigend, veranderend


modificar v

1 wijzigen, veranderen
-- su habitudes = zijn gewoonten wijzigen
-- su planos = zijn plannen wijzigen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp wijzigen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA de betekenis wijzigen van, nader aanduiden


modification sub

1 het wijzigen, wijziging, verandering
-- del disconto = discontowijziging
-- del lege = wetswijziging
-- imperceptibile = onmerkbare wijziging
-- rapide = snelle wijziging
-- brusc = plotselinge wijziging
-- in le stato de sanitate de un persona = verandering in iemands gezondheidstoestand
subjecte a --es = wijzigingen voorbehouden
sub reserva de --es = wijzigingen voorbehouden


modificative adj

1 wijzigings....
nota -- = wijzigingsnota
texto -- = wijzigingstekst
lege -- = wijzigingswet, novelle
propositiones -- = wijzigingsvoorstellen


modificator sub

1 iemand die wijzigt
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA wijzigende factor


+ modificatori adj

1 wijzigend, veranderend


modio sub

1 modius (Romeine korenmaat: 9 liter)
2 BIBLIA korenmaat


modiolo sub

1 naaf (van wiel)
-- de freno = remnaaf
-- de cambio/cambiamento de velocitate = versnellingsnaaf
-- de rota = wielnaaf
cappello de -- = naafdop


modista sub

1 (dames)hoedenmaker/ster, (dames)hoedenverkoper/ster
2 dameskleermaker/ster, naaister, modiste


modo sub

1 MUSICA toonaard
-- major = majeur, dur
-- minor = mineur, mol
2 manier, wijze
-- de empleo = gebruiksaanwijzing
accompaniate de su -- de empleo = met gebruiksaanwijzing
-- de expedition = verzendingswijze
-- de expression = uitdrukkingswijze
-- de parlar/dicer = manier van spreken
-- de vider = zienswijze
-- de viver = levenswijze
-- de vita = manier van leven, levensstijl
per/de un -- o per/de un altere = op de een of andere manier
in qualque -- = enigermate
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA wijs
-- conditional = voorwaardelijke wijs, conditionalis
-- infinitive = onbepaalde wijs, infinitief
-- imperative = gebiedende wijs, imperatief
-- indicative = aantonende wijs, indicatief
-- conjunctive/subjunctive = aanvoegende wijs, conjunctief
verbos auxiliar de -- = modale hulpwerkwoorden


+ modulabile adj

1 modelleerbaar, kneedbaar
so-nos -- = modelleerbare klanken


modular v

1 vormen, kneden, modelleren
-- candelas = kaarsen gieten
modulate a mano = handgevormd
2 gieten (van een beeld)
-- un statua = een standbeeld gieten
3 iets (soepel) aanpassen, buigen (van stem)
4 TECHNICA moduleren, regelen, afstemmen
oscillationes modulate = gemoduleerde trillingen
unda modulate = gemoduleerde golf
5 MUSICA moduleren


+ modular adj

1 modulair, moduul..., modulus...
angulo -- = modulaire hoek


+ modularitate sub

1 modulariteit


modulation sub

1 aanpassing, verandering
2 stembuiging, intonatie, modulatie
3 MUSICA modulatie
4 TECHNICA modulatie
-- transversal = transversale modulatie
-- complete/total = volledige modulatie
-- del amplitudo = amplitudemodulatie, A.M.
-- de frequentia = frequentiemodulatie, F.M.
frequentia de -- = modulatiefrequentie
convertitor de -- = modulatieomvormer
distortion/distorsion de -- = modulatievervorming
ruito de -- = modulatieruis
suppression de -- = modulatieonderdrukking


modulator sub

1 iemand die vormt/kneedt/modelleert
2 TECHNICA modulator
-- de luce/lumine = lichtmodulator


modulatura sub

1 ARTE DE CONSTRUER lijstwerk, profiel


modulo sub

1 vorm, mal, matrijs
-- de gypso = gipsvorm
2 model, voorbeeld
3 ARTE DE CONSTRUER bouwmodulus, modu(u)l, canon
4 MATHEMATICA modulus
5 maateenheid, standaardmaat, coëfficiënt
-- de elasticitate = elasticiteitsmodulus
6 module, eenheid, element
-- lunar = maanlander


+ modus vivendi LATINO

1 modus vivendi, voorlopige schikking


+ mofeta sub

1 GEOLOGIA mofette, gasbron


+ moffetta sub

1 ZOOLOGIA stinkdier


+ Mogol sub n pr

1 HISTORIA Mogol
le Grande -- = de Grootmogol


mohair sub ANGLESE

1 mohair, angorawol


Mohammed sub n pr

1 Mohammed


mohammedan adj

1 mohammedaans


mohammedanismo sub

1 mohammedanisme


mohammedano sub

1 mohammedaan


+ mohicanos sub pl

1 Mohikanen
le ultime del -- = de laatste del Mohikanen


+ moiré adj FRANCESE

1 moiré, gevlamd, gewaterd


+ moiré sub FRANCESE

1 moiré


+ moka sub

1 mokka(koffie), mokka(smaak)
tassa a/de -- = mokkakopje
torta/pastisseria al/de -- = mokkataart
gelato al -- = mokkaijs
gusto de -- = mokkasmaak


+ mol sub

1 CHIMIA mol (grammolecule)


mola sub

1 maalsteen, molensteen
2 slijpsteen
axe de -- = slijpspil


+ molal adj

1 CHIMIA mbt/van één mol


+ molalitate sub

1 Vide: molaritate


molar adj

1 de kiezen betreffend
dente -- = (ware) kies, molaar, maaltand
-- del judicio = verstandskies
2 CHIMIA molair
solution -- = molaire oplossing
volumine -- = molair volume
fraction -- = molaire fractie
concentration -- = molariteit
3petra -- = maalsteen


molar sub

1 (ware) kies, molaar, maaltand
-- inferior = onderkies
-- superior = bovenkies
-- plumbate = gevulde kies
anesthesiar un -- = een kies verdoven
extraher un -- = een kies trekken


+ molaritate sub

1 CHIMIA molariteit


+ Moldava sub n pr

1 Moldau


+ moldave adj

1 Moldavisch


+ Moldavia sub n pr

1 Moldavië


+ moldavo sub

1 Moldaviër


mole sub

1 massa, hoop, stapel
2 havenhoofd, pier, strekdam


molecula sub

1 molecuul
-- gigante = reuzenmolecuul


molecular adj

1 moleculair, molecuul...
attraction -- = moleculaire aantrekkingskracht
fortias -- = moleculaire krachten
peso -- = muleculairgewicht
tenor/concentration -- = molariteit
spectro -- = moleculairspectrum
crystallo -- = moleculairkristal
massa -- = molecuulmassa
modello -- = molecuulmodel
formula -- = molecuulformule
structura -- = moleculaire structuur
tamis -- = molecuulzeef
biologia -- = moleculaire biologie
physica -- = moleculairfysica
spectroscopia -- = molecuulspectroscopie


+ molecular-cinetic adj

1 moleculairkinetisch
theoria -- = moleculairkinetische theorie


+ molecularitate sub

1 CHIMIA moleculariteit


moler v

1 malen
-- caffe = koffie malen
-- grano/cereales = graan malen
machina a/de -- = maalmachine


+ moleskin sub ANGLESE

1 leerdoek, imitatieleer


molestar v

1 molesteren, lastig vallen
-- un persona sexualmente = iemand seksueel lastig vallen
me permitte vos -- vos un momento? = mag ik u even plagen?


molestation sub

1 het molesteren, molestatie, hinder, overlast


+ molestator sub

1 iemand die anderen lastig valt


moleste adj

1 vervelend, lastig, hinderlijk, storend
vicino -- = lastige buurman
creditor -- = hinderlijke schuldeiser


molestia sub

1 storing, hinder, overlast
le -- del vento = de hinder van de wind
--s sexual = seksueel misbruik
procurar/causar/occasionar grande/multe -- a un persona = iemand veel last/hinder bezorgen


moletta sub

1 kleine molensteen
2 kleine slijpsteen
axe de -- = slijpspil
3 wrijfsteen


molinar v

1 malen (in een molen)


molinero sub

1 molenaar


+ molinetto sub

1 kleine molen, molentje
-- de utensiles = gereedschapsmolen


molinismo sub

1 molinisme (leer van Luis Molinos)


+ molinista sub

1 molinist (aanhanger van Luïs Molinos)


+ molinista adj

1 de leer van Luïs Molinos aanhangend


+ molinistic adj

1 Vide: molinista


molino sub

1 molen, maalderij
-- de vento = windmolen
combatter le --s de vento = tegen windmolens vechten
-- a galeria = stellingmolen
-- de aqua = watermolen
-- de caffe = koffiemolen
-- de oleo = oliemolen
-- de pipere = pepermolen
-- de mustarda = mosterdmolen
-- de papiro = papiermolen
-- de cereales = korenmolen
-- a precarias = gebedsmolen
-- giratori/a pivot = standerdmolen
cavallo de -- = molenpaard
ala de -- = molenwiek
petra de -- = molensteen
rota de -- = molenrad
dica de -- = molendam
collina del -- = molenwerf
rivo de -- = molenbeek/vliet
freno/arresto de -- = molenvang
constructor de --s = molenmaker


molinosismo sub

1 molinisme (leer van Miguel de Molinos)


molinosista sub

1 aanhanger van Miguel de Molinos


+ molitura sub

1 het malen, maling
2 maalsel, het gemalene
-- fin = snelfiltermaling


molle adj

1 zacht, week, slap
sapon -- = zachte zeep
caseo -- = smeerkaas
2 soepel, buigzaam, slap
cappello -- = slappe hoed


mollessa sub

1 weekheid, zachtheid
2 slapheid, gebrek aan wilskracht
3 soepelheid, buigzaamheid


+ molleton sub

1 molton
-- blanc = wit molton
coperturas de -- = dekens van molton, molton dekens


+ molliabile adj

1 bevochtigbaar


+ molliabilitate sub

1 bevochtigbaarheid


molliamento sub

1 het nat maken, het bevochtigen, bevochtiging
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA palatalisering, mouillering
theoria del -- = mouilleringstheorie


molliar v

1 nat maken, bevochtigen
-- de ros/rore = bedauwen
facer se -- per le pluvia = zich laten natregenen
-- se le pedes = natte voeten krijgen
-- se le labios = zijn lippen natmaken
le bebe/baby (A) se ha molliate = de baby is nat
molliate usque al ossos = doornat, doorweekt, kletsnat
-- un biscocto in lacte = een beschuitje in de melk dopen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA palataliseren


+ molliator sub

1 bevochtiger, invochter
-- pro timbros postal = postzegelbevochtiger


molliatura sub

1 het nat maken, het bevochtigen, bevochtiging
2 vocht, vochtigheid, nattigheid


+ mollicaule adj

1 BOTANICA zachtstengelig, zachtstelig


mollificar v

1 zacht maken, verzachten, week maken, weken


mollification sub

1 het zacht maken, het week maken, weking


+ molliflor adj

1 BOTANICA met zachte bloemen


+ mollifolie adj

1 BOTANICA met zachte bladeren


+ mollipile adj

1 BOTANICA zachtharig


mollir v

1 zacht worden, week worden, slap worden


mollusco sub

1 ZOOLOGIA weekdier, mollusk
-- univalve = eenschalig weekdier
-- nude = weekdier zonder schaal
-- lithophage = steeneter


+ molluscum sub

1 MEDICINA molluscum (fibreus huidgezwel)


+ moloch sub

1 ZOOLOGIA moloch, bergduivel, woestijnduivel


+ molotov sub

1 cocktail (A)/bomba/bottilia -- = molotovcoctail


molto adv ITALIANO

1 MUSICA molto
-- espressivo = molto espressivo


+ moluccan adj

1 Moluks


+ moluccano sub

1 Molukker
-- del sud = Zuid-Molukker


+ Moluccas sub n pr pl

1 Molukken
-- del sud = Zuid-Molukken


+ molucco sub

1 Molukker
-- del sud = Zuid-Molukker


+ molybdato sub

1 CHIMIA molybdaat


+ molybdenite sub

1 molybdeniet


+ molybdeno sub

1 CHIMIA molybdeen
composito de -- = molybdeenverbinding
trioxydo de -- = molybdeentrioxyde


+ molybdic adj

1 CHIMIA
acido -- = molybdeenzuur


momentanee adj

1 kortstondig, een ogenblik durend, voorbijgaand, vluchtig, momentaan
joia/gaudio -- = kortstondige vreugde
un calma -- = een ogenblik van kalmte
effortios -- = kortdurende inspanningen


momento sub

1 moment, ogenblik
le moda del -- = de mode van het moment
le -- psychologic = het psychologisch juiste ogenblik
le ultime --s de un persona = iemands laatste ogenblikken
a cata -- = ieder ogenblik, voortdurend
in un -- date = op een gegeven moment
in un -- determinate = op een bepaald moment
in le -- adequate = op het goede moment
post un -- de hesitation = na enige aarzeling
desde iste -- = vanaf dit ogenblik
le -- opportun = het geschikte ogenblik
al ultime -- = op het nippertje
desde ille -- = van toen af
tu ha un --? = heb je een ogenblikje?
in le -- que = op het moment dat
2 PHYSICA moment
-- de un fortia = moment van een kracht
-- de flexion = buigmoment
-- magnetic = magnetisch moment
-- de inertia = traagheidsmoment
matrice del --s = momentenmatrix
theorema del --s = momentenstelling
curva del --s = momentencurve
problema del --s = momentenprobleem


momentose adj

1 gewichtig, ernstig, belangrijk
decisiones -- = gewichtige beslissingen


+ momordica sub

1 BOTANICA momordica


+ mon(o)aural adj

1 BIOLOGIA TECHNICA monauraal, één oor betreffend
stethoscopio -- = monaurale stethoscoop


monacha sub

1 non
habito de -- = nonnengewaad, nonnenkleed
tocca de -- = nonnenkap
choro de --s = nonnenkoor
ordine de --s = nonnenorde
velo de -- = nonnensluier


monachal adj

1 monniken..., klooster..., monachaal, monastiek
vita -- = kloosterleven
ordine -- = kloosterorde
regula -- = kloosterregel
disciplina -- = kloostertucht
habito -- = monnikspij
bibliotheca -- = kloosterbibliotheek
archivo -- = kloosterarchief
schola -- = kloosterschool
vocation -- = kloosterroeping
cella -- = kloostercel
vita -- = monnikenleven


monachato sub

1 monnikendom


monachismo sub

1 monnikenwezen, monnikenleven


monacho sub

1 monnik
convento de --s = mannenklooster


+ Monaco sub n pr

1 Monaco
principato de -- = vorstendom Monaco


monade sub

1 PHILOSOPHIA MATHEMATICA ZOOLOGIA etc., monade


monadelphe adj

1 BOTANICA eenbroederig, monadelf
flores -- = eenbroederige bloemen


monadelphia sub

1 BOTANICA eenbroederigheid


monadic adj

1 monadisch


monadismo sub

1 PHILOSOPHIA monadisme, monadenleer


+ monadista sub

1 PHILOSOPHIA monadist


monadologia sub

1 PHILOSOPHIA monadologie


+ monadologic adj

1 PHILOSOPHIA monadologisch


monandre adj

1 BOTANICA eenhelmig, monandrisch
flor -- = eenhelmige bloem
2 ANTHROPOLOGIA monandrisch


monandria sub

1 BOTANICA eenhelmigheid, monandrie
2 ANTHROPOLOGIA monandrie


monarcha sub

1 monarch, vorst


monarchia sub

1 monarchie
-- constitutional = constitutionele monarchie
-- hereditari = erfelijke monarchie
-- parlamentari = parlementaire monarchie
-- de julio = julimonarchie


monarchic adj

1 monarchaal, eenhoofdig
2 monarchistisch, de monarchie toegedaan


monarchismo sub

1 monarchisme


monarchista sub

1 monarchist


+ monarchista adj

1 monarchistisch
doctrina -- = doctrina monarchista, monarchisme


monasterial adj

1 van het klooster, klooster..., monniken...
vita -- = kloosterleven
ecclesia -- = kloosterkerk
cappella -- = kloosterkapel
bibliotheca -- = kloosterbibliotheek
benes -- = kloostergoed(eren)


monasterio sub

1 klooster
-- cartusian = karthuizer klooster
-- prioral = priorij
-- de trappistas = trappistenklooster
-- de benedictinos = benedictijnenklooster
superior de un -- = abt


monastic adj

1 monastiek, klooster..., monachaal
ordine -- = kloosterorde
vita -- = kloosterleven
regula -- = kloosterregel
vocation -- = kloosterroeping
disciplina -- = kloostertucht
virtute -- = kloosterdeugd
canto -- = kloosterzang
schola -- = kloosterschool
habito -- = monnikspij
bibliotheca -- = kloosterbibliotheek
archivo -- = kloosterarchief


monasticismo sub

1 kloosterleven


monatomic,monoatomic adj

1 CHIMIA éénatomig
elemento -- = éénatomig element


+ monazite sub

1 GEOLOGIA monaziet


+ monedula sub

1 ZOOLOGIA kauw
nido de --(s) = kauwenest


+ monegasc adj

1 van/uit Monaco, Monegaskisch
population -- = Monegaskische bevolking


+ monegasco sub

1 bewoner van Monaco, Monegask


+ monema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA moneem


moner v

1 vermanen


+ monergol sub

1 (soort raketstuwstof) monergol


Moneta sub n pr

1 RELIGION ROMAN Moneta


moneta sub

1 munt (waar munten worden geslagen)
2 munt, geldstuk
-- de auro = goudstuk
-- de argento = zilverstuk
titulo de un -- = gehalte van een munt
stampage de --s = muntslag
pecia de -- = geldstuk
collector de --s = muntverzamelaar
batter -- = munten slaan
3 geld
tempore es -- = tijd is geld
papiro -- = papiergeld
falsario/falsificator de -- = valse munter
summa de -- = geldsom, bedrag
contator de -- = geldtelmachine
-- de papiro = papiergeld
-- de auro = goudgeld
-- de argento = zilvergeld
-- cuneate = gemunt geld
-- currente = gangbaar geld
-- fiduciari = fiduciair geld
-- false = vals geld
-- de tasca = zakgeld
-- divisionari = pasmunt
-- minute = kleingeld, wisselgeld
-- forte = harde valuta
-- contante = contant geld
-- sonante = klinkende munt
-- legal = wettig betaalmiddel
-- stabile = stabiele munt
avide de -- = geldzuchtig
aviditate de -- = gelddorst, geldzucht
question de -- = geldkwestie
mercato de -- = geldmarkt
problema de -- = geldprobleem
perdita de -- = geldverlies
invio de -- = geldzending
esser curte de -- = krap bij kas zijn
cambiar -- = geld wisselen
acceptar -- = geld aannemen
imprimer -- = geld drukken
prestar -- a un persona = aan iemand geld lenen
investir -- in un cosa = geld in iets steken
reservar -- = geld reserveren
pagar con le mesme -- = met gelijke munt betalen
jectar le -- del fenestra = het geld over de balk smijten
isto es -- perdite = dit is weggegooid geld
-- face -- = met geld maakt men geld


monetage sub

1 het (aan)munten, aanmunting
derecto de -- = muntrecht
2 HISTORIA recht voor aanmunting betaald aan de vorst


monetar v

1 (aan)munten, munten slaan


monetari adj

1 monetair, munt..., geld...
esser in difficultates -- = financiële problemen hebben
politica -- = geldpolitiek
accordo -- = monetair akkoord
Fundo Monetari International, F.M.I = Internationaal Monetair Fonds, I.M.F.
systema -- = muntstelsel, monetair stelsel
unitate -- = munteenheid
reforma -- = munt/geldhervorming
union -- = muntunie
convention -- = muntconventie
stabilisation -- = muntstabilisatie
lege -- = muntwet
mercato -- = geldmarkt
valor -- = geldswaarde
fluxo -- = geldstroom
pressa -- = muntpers
reserva -- = monetaire reserve
equilibrio -- = monetair evenwicht
interesses -- = pecuniaire belangen
amontas compensatori -- = monetair compenserende bedragen


+ monetarismo sub

1 ECONOMIA monetarisme


+ monetarista adj

1 ECONOMIA monetaristisch


+ monetarista sub

1 ECONOMIA monetarist


monetero sub

1 munter, muntslager
-- false = valse munter


monetisar v

1 tot munten verwerken, aanmunten


+ monetisation sub

1 het aanmunten, aanmunting


mongol adj

1 Mongools


mongol sub

1 Mongool
2 Mongools


Mongolia sub n pr

1 Mongolië


mongolic adj

1 Mongools
macula -- = mongolenvlek
brida -- = mongolenplooi
linguas -- = Mongoolse talen


mongolico sub

1 Mongoliër
2 Mongools (taal)
3 mongool (ras)


mongolismo sub

1 MEDICINA mongol(oïd)isme, ziekte van Down


mongoloide adj

1 MEDICINA mongoloïde
tractos -- = mongoloïde trekken
imbecillitate -- = mongoloïde imbecilliteit, mongolisme


+ monilia sub

1 vruchtrot


monismo sub

1 PHILOSOPHIA monisme
-- materialista = materialistisch momisme
-- idealista = idealistisch monisme


monista sub

1 PHILOSOPHIA monist


+ monista adj

1 PHILOSOPHIA monistisch
doctrina -- = monistische leer


monistic adj

1 PHILOSOPHIA monistisch
doctrina -- de Spinoza = monistische leer van Spinoza


monition sub

1 vermaning, berisping


monitor sub

1 vermaner, waarschuwer
2 MEDICINA bewakingsapparaat, monitor
esser ligate/connectite al --, esser surveliate per un -- = aan de monitor liggen
vigilantia con --es = bewaking met monitoren
3 TECHNICA monitor
4 instructeur, trainer, mentor, groepsleider
-- de ski = skileraar
5 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES monitor (soort oorlogsschip)


monitori adj

1 waarschuwend, vermanend
littera -- = maanbrief


monitorio sub

1 waarschuwing, vermaning (anque CATHOLICISMO)


+ monoacide adj

1 CHIMIA éénzurig


+ monobasic adj

1 CHIMIA éénbasisch, monobasisch
acido -- = éénbasisch zuur


+ monoblasto sub

1 monoblast


+ monobloco adj

1 uit één heel bestaand
W.C. -- = uit één stuk gegoten W.C. met rugspoeling


monocâble

1 s. monocablo


+ monocameral adj

1 POLITICA éénkamer...
systema -- = éénkamerstelsel
parlamento -- = uit één kamer bestaand parlement


monocarpic adj

1 BOTANICA slechts één keer bloeiend, monocarpisch
plantas -- = monocarpische planten


+ monocarpo sub

1 BOTANICA plant die slechts één keer bloeit


+ monocaule adj

1 BOTANICA eenstengelig


+ monocausal adj

1 monocausaal


+ monocellular adj

1 BIOLOGIA ééncellig
organismos -- = ééncellig organismen


+ monocephale adj

1 éénhoofdig


+ monochorde adj

1 éénsnarig


+ monochordista sub

1 monochordiumspeler


monochordo sub

1 monochord(ium)


+ monochromasia sub

1 monochromasie


monochromatic adj

1 monochromatisch, éénkleurig
luce/lumine -- = monochromatisch licht


+ monochromaticitate sub

1 éénkleurigheid


+ monochromatisar v

1 monochromatiseren


+ monochromatisation sub

1 monochromatisatie


+ monochromatismo sub

1 monochromatisme


+ monochromator sub

1 monochromator


monochrome adj

1 monochroom, éénkleurig, éénkleuren...
pictura -- = monochroom schilderij
televisor -- = zwartwittelevisie(toestel)


+ monochromia sub

1 monochromie, éénkleurigheid


+ monoclinal adj

1 GEOLOGIA monoclinaal
structura -- = monoclinale structuur


+ monoclinic adj

1 CHIMIA monoklien
crystallos -- = monokliene kristallen


+ monoclonal adj

1 BIOLOGIA monoclonaal


+ monococco sub

1 monokok, monococcus


+ monocotyledon adj

1 BOTANICA eenzaadlobbig, monocotyl


+ monocotyledon sub

1 BOTANICA eenzaadlobbige, monocotyl


+ monocrate sub

1 monocraat


+ monocratia sub

1 POLITICA alleenheerschappij, monocratie


+ monocratic adj

1 POLITICA monocratisch


+ monocrystallin adj

1 monokristallijn
semi-conductor -- = monokristallijne halfgeleider
film (A) -- = monokristallijne laag


+ monocrystallo sub

1 CHIMIA monokristal, eenkristal


+ monocular adj

1 één oog betreffend, voor één oog bestemd
strabismo -- = scheelheid aan één oog
lente -- = lens voor één oog
microscopio -- = microscoop voor één oog


monoculo sub

1 monocle, oogglas
2 ZOOLOGIA schildvlo, eenoog


+ monocultura sub

1 monocultuur
-- de ris = monocultuur van rijst


+ monocycle adj

1 éénwielig


+ monocyclic adj

1 monocyclisch


+ monocyclo sub

1 fiets met één wiel, éénwieler


+ monocylindric adj

1 TECHNICA ééncilinder...
motor -- = ééncilindermotor


+ monocyto sub

1 BIOLOGIA monocyt


+ monodactyle adj

1 eenvingerig


+ monodia sub

1 MUSICA monodie, éénstemmig gezang


+ monodic adj

1 MUSICA de monodie betreffend, monodisch


+ monodrama sub

1 monodrama


+ monodromia sub

1 MATHEMATICA monodromie


+ monofactorial adj

1 monofactorieel


+ monofilamento sub

1 monofilament


monogame adj

1 monogaam
2 BOTANICA monogaam, tweehuizig


monogamia sub

1 monogamie
2 BOTANICA monogamie, tweehuizigheid


monogamic adj

1 monogaam
familia -- = monogaam gezin
societate -- = monogame maatschappij


+ monogamista sub

1 monogamist


monogamo sub

1 monogamist


+ monogenese (-esis) sub

1 monogenesis, afstamming der mensen van één enkel paar


+ monogenetic adj

1 monogenetisch


+ monogenia sub

1 monogenesis, afstamming der mensen van één enkel paar


+ monogenic adj

1 monogenetisch


+ monogenismo sub

1 leer van de monogenesis


+ monogenista sub

1 aanhanger van de monogenesis


+ monogerminal adj

1 BIOLOGIA eenkiemig


+ monogonia sub

1 monogonie


monogramma sub

1 monogram
-- del Christo = kruismonogram


+ monogrammista sub

1 monogrammist


+ monogranular adj

1 monogranulair
structura -- = monogranulaire structuur


monographia sub

1 monografie
scriber un -- = een monografie schrijven


monographic adj

1 monographisch
scripto -- = monografisch geschrift
studio -- = monografi-sche studie


monographo sub

1 schrijver van een monografie


+ monohybride adj

1 monohybride


+ monoic adj

1 BOTANICA éénhuizig
planta -- = éénhuizige plant
character -- = éénhuizigheid


+ monoideismo sub

1 monoïdeaisme (het zich fixeren op één denkbeeld)


+ monokini sub

1 monokini, topless zwemkleding


+ monolingue adj

1 eentalig
individuo -- = iemand die maar één taal kent
inscription -- = inscriptie in één taal
dictionario -- = eentalig woordenboek


+ monolinguismo sub

1 eentaligheid


monolithic adj

1 monolithisch, uit één blok steen
bloco -- = monolietblok
crystallo -- = monokristal
construction -- = monolietbouw/constructie
systema politic -- = monolietisch politiek systeem


+ monolithismo sub

1 onwrikbaarheid, onbuigzaamheid, monolithisme


monolitho sub

1 monoliet


+ monolocular

1 Vide: unilocular


monologar v

1 een alleenspraak houden, een monoloog voordragen, in zichzelf praten, hardop denken, monologiseren


+ monologic adj

1 monologisch
forma -- = monologische vorm


monologo sub

1 monoloog, alleenspraak


+ monomane adj

1 monomaan


+ monomania sub

1 monomanie, dwangvoorstelling, obsessie, idee-fixe


+ monomaniac adj

1 monomaan


+ monomaniaco sub

1 monomaan


+ monomano sub

1 monomaan, lijder aan dwangvoorstellingen


+ monomere adj

1 CHIMIA monomeer


+ monomero sub

1 CHIMIA monomeer


monometallismo sub

1 ECONOMIA monometallisme


monometallista sub

1 ECONOMIA monometallist


+ monometallista adj

1 ECONOMIA monometallistisch


monometric adj

1 monometrisch


monometro sub

1 monometer (uit slechts één voet bestaand vers)


+ monomial adj

1 MATHEMATICA eentermig, monomoniaal
matrice -- = monomiale matrix


monomie adj

1 MATHEMATICA eentermig


monomio sub

1 MATHEMATICA eenterm


+ monomolecular adj

1 monomoleculair


+ monomorphe adj

1 monomorf
gruppos animal -- = monomorfe diergroepen


+ monomorphia sub

1 monomorfie


+ monomotor adj

1 éénmotorig
avion -- = éénmotorig vliegtuig


+ mononuclear adj

1 BIOLOGIA mononucleair, éénkernig
leucocyto -- = eenkernige leukocyt


+ mononucleose (-osis) sub

1 MEDICINA
mononucleose (toeneming van het aantal eenkernige witte

bloedlichaampjes)

-- infectiose = klierkoorts, ziekte van Pfeiffer


+ monoparental adj

1 éénouder...
familia -- = éénoudergezin


+ monopetale adj

1 BOTANICA met één bloemblad


+ monophage adj

1 monofaag


+ monophago sub

1 monofaag


+ monophasate adj

1 Vide: monophasic


+ monophase adj

1 éénfasig
currente -- = éénfasige stroom


+ monophasic adj

1 éénfasig
currente -- = éénfasige stroom


+ monophobia sub

1 monofobie


+ monophonematic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA monofonematisch


+ monophonia,mono sub

1 mono-geluidsproductie, mono
emission in -- = uitzending in mono
2 MUSICA homofonie


+ monophonic,mono adj

1 MUSICA eenstemmig, gelijkluidend, homofoon
2 TECHNICA mono..., monauraal, monofonisch
registration -- = mono-opname
magnetophono -- = monorecorder


+ monophthongal adj

1 PHONETICA monoftongisch


+ monophthongar v

1 PHONETICA monoftongeren


+ monophthongation sub

1 PHONETICA monoftongering


+ monophthonge adj

1 PHONETICA één klinker betreffend


+ monophthongisar v

1 PHONETICA monoftongeren


+ monophthongisation sub

1 PHONETICA monoftongering


+ monophthongo sub

1 PHONETICA monoftong, enkele klinker


+ monophyletic adj

1 BIOLOGIA monofyletisch


+ monophylle adj

1 BOTANICA maar één blad hebbend, éénbladig


monophysita sub

1 THEOLOGIA monofysiet


+ monophysita adj

1 THEOLOGIA monophysita


+ monophysitismo sub

1 THEOLOGIA monofysitisme


monoplano sub

1 eendekker, monoplaan


+ monoplegia sub

1 MEDICINA monoplegie (verlamming van een lidmaat)


+ monoplegic adj

1 MEDICINA monoplegisch


+ monopolar adj

1 Vide: unipolar


monopolio sub

1 monopolie, alleenrecht, alleenhandel, alleenverkoop(recht)
-- commercial/mercantil/de commercio = handelsmonopolie
-- legal = wettelijk monopolie
-- natural = natuurlijk monopolie
-- mundial = wereldmonopolie
-- statal/del stato = staatsmonopolie
-- bilateral/reciproc = wederzijds monopolie
-- de vendita = alleenverkoop
precio de -- = monopolieprijs
situation de -- = monopoliepositie
ille crede haber le -- de isto = hij meent daarvan het monopolie te hebben


monopolisar v

1 monopoliseren
-- le industria pesante = de zware industrie monopoliseren
-- le arte = de kunst monopoliseren


monopolisation sub

1 het monopoliseren, monopolisering


+ monopolisator sub

1 monopoliseerder


monopolismo sub

1 monopolisme


monopolista sub

1 monopolist


+ monopolista adj

1 monopolistisch, monopolie...
situation -- = monopoliepositie
systema -- = monopoliesysteem


+ monopolistic adj

1 monopolistisch, monopolie...
systema -- = monopoliesysteem
situation -- = monopoliepositie
economia -- = monopolistische economie
gruppos -- = monopolisti-sche groepen
industria -- = monopolistische industrie


+ monopolo sub

1 monopool


+ monoproduction sub

1 voortbrenging van één enkel produkt


+ monopsonio sub

1 ECONOMIA monopsonie
grado de -- = monopsoniegraad


+ monoptere adj

1 éénvleugelig
2 ARTE DE CONSTRUER
templo -- = tempel die op één zuilenrij rust


+ monorail {reel} sub

1 monorail(baan), monorail(rijtuig)


+ monorhythmic adj

1 met één en hetzelfde ritme


+ monorime adj

1poema -- = gedicht met één rijm


+ monorimo sub

1 slagrijm, eenrijm


+ monosaccharido sub

1 CHIMIA monosacharide


+ monosepale adj

1 BOTANICA met één kelkblad
flor -- = bloem met één kelkblad


+ monoski sub

1 monoski


+ monoskiator sub

1 iemand die aan monoski doet


+ monosoma sub

1 monosoom


+ monosperme adj

1 BIOLOGIA éénzadig
fructo -- = éénzadige vrucht


+ monospermia sub

1 BIOLOGIA monospermie


monosticho sub

1 éénregelig gedicht


+ monostrophic adj

1 monostrofisch


+ monostyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER
columna/colonna -- = zuil met één schacht


monosyllabe adj

1 eenlettergrepig


+ monosyllabic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA éénlettergrepig


+ monosyllabismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA éénlettergrepigheid


monosyllabo sub

1 eenlettergrepig woord, monosyllabe


monotheismo sub

1 monotheïsme


monotheista sub

1 monotheïst


monotheista adj

1 monotheïstisch
populo -- = monotheïstisch volk


monotheistic adj

1 monotheïstisch
populo -- = monotheïstisch volk


+ monothelismo sub

1 THEOLOGIA monothelisme


+ monothelita sub

1 THEOLOGIA monotheliet


+ monothelita adj

1 THEOLOGIA monothelitisch


+ monothematic adj

1 monothematisch


monotone adj

1 monotoon, eentonig, lijzig, eenvormig, saai
quartiero -- = saaie wijk
paisage -- = eentonig landschap
parla con voce -- = lijzig spreken
cantar monotonemente = psalmodiëren
2 MATHEMATICA monotoon


monotonia sub

1 monotonie, eentonigheid, eenvormigheid, saaiheid
-- de un paisage = saaiheid van een landschap
rumper le -- = voor afwisseling zorgen
rumper le -- del vita = afwisseling brengen in het leven


+ monotonic adj

1 MUSICA monotonisch


+ monotrema sub

1 ZOOLOGIA snaveldier, vogelbekdier, monotrema


+ monotropa sub

1 BOTANICA stofzaad


+ monotropia sub

1 monotropie


+ monotropic adj

1 monotropisch


monotypo sub

1 TYPOGRAPHIA monotype


+ monovalente adj

1 CHIMIA monovalent, eenwaardig
radicales -- = eenwaardige radicalen
metallos -- = eenwaardige metalen


+ monovalentia sub

1 CHIMIA eenwaardigheid


+ monoxydo sub

1 CHIMIA monoxyde


+ monoxyle adj

1 uit één stuk hout vervaardigd


+ monozygote sub

1 monozygoot


+ monozygote adj

1 monozygoot


+ monozygotic adj

1geminos -- = ééneiige tweelingen


+ monsenior sub

1 RELIGION monseigneur


+ monson sub

1 moesson (wind)
2 moesson (jaargetijde)
-- sic/del estate = zomermoesson, oostmoesson, regenmoesson
-- pluviose = natte moesson
pluvia de -- = moessonregen


+ monsonic adj

1 moesson...
climate -- = moessonklimaat
pluvia -- = moessonregen


monstra sub

1 vertoon, tentoonspreiding, blijk
-- de amor = liefdeblijk
-- de habilitate = kunststukje
mitter in -- = uitstallen
facer -- de corage = blijk geven van moed
facer -- de su ricchessas = pronken met zijn rijkdom
2 uitstalkast, uitstalling, etalage
3 (proef)monster, staal, voorbeeld
collection/libro de --s = stalenboek, stel monsters
carta de --s = staalkaart
-- gratuite = gratis monster
-- sin valor = monster zonder waarde
-- de compra = koopmonster
-- de aqua = watermonster
-- de sanguine = bloedproef
offerta accompaniate de --(s) = bemonsterde offerte
secundo le -- = volgens het monster
sala de --s = monsterzaal
feria de --s = monsterbeurs
sacchetto de --s = monsterzakje
lot de --s = monsterpartij
esser equal al -- = met het monster overeenkomen
esser inferior al -- = slechter zijn dan het monster
prender --s = monsters trekken/nemen
examinar --s = monsters keuren


monstrabile adj

1 toonbaar


+ monstrantia sub

1 CATHOLICISMO monstrans


monstrar v

1 tonen, laten zien
-- un libro a un persona = iemand een boek laten zien
-- su dentes = zijn tanden laten zien
-- lacunas = leemten vertonen
-- le cammino a un persona = iemand de weg wijzen
-- le lingua a un persona = de tong tegen iemand uitsteken
-- le pugno a un persona = iemand een vuist tonen
-- un visage dolorose = een pijnlijk gezicht zetten
2 laten zien, uitleggen


monstrator sub

1 iemand die iets toont/laat zien
-- de marionnettes = marionettenspeler
2 iemand die uitleg geeft


monstravento sub

1 windwijzer, windvaan


monstro sub

1 monster, monstrum, wanschepsel, gedrocht, ondier
le --s del mythologia = de monsters van de mythologie
-- bicephale = tweekoppig monster
-- marin/de mar = zeemonster
alliantia -- = monsterverbond


monstro adj

1 monster..., immens, kolossaal, reusachtig
travalio/labor -- = immens werk
meeting (A) -- = monstermeeting
interprisa -- = monsterbedrijf
processo -- = monsterproces
score (A) -- = monsterscore
victoria -- = monsterzege


monstruose adj

1 monstrueus, monsterachtig, gedrochtelijk, wanstaltig
alliantia -- = monsterverbond
2 monsterlijk, afschuwelijk, vreselijk
idea -- = afschuwelijk idee
3 enorm, reusachtig
le cosa prende proportiones -- = de zaak neemt enorme proporties aan


monstruositate sub

1 monsterachtigheid, wanstaltigheid
2 monsterlijkheid, afschuwelijkheid
-- de un crimine = afschuwelijkheid van een misdaad
3 reusachtigheid, enormiteit


montacargas sub

1 goederenlift, hijstoestel


montage sub

1 het monteren, het in elkaar zetten, montage, montering, assemblage, constructie, installatie
catena de -- = montagelijn/band, lopende band
sala de -- = montageruimte
officina de -- = montageatelier/werkplaats
terreno de -- = montageterrein
defecto de -- = montagefout
le -- de un film (A) = het monteren van een film
designo de -- = montagetekening
photo(graphia) de -- = montagefoto


montan adj

1 van de berg, berg..., montaan
plantas -- = montane planten
flora -- = montane flora
fringilla/passere -- = ringmus, grauwvink, veldmus
2 bergachtig, berg...


montania sub

1 berg, gebergte
alte -- = hooggebergte
catena de --s = bergketen
pariete de -- = bergwand
picco de -- = bergspits
dorso de -- = bergrug
valle de -- = bergdal
passo de -- = bergpas
scarpas/calceos de -- = bergschoenen
guida de -- = berggids
--s cretose/cretacee/de creta = krijtgebergte
--s costari/litoral = kustgebergte
Montanias Roccose = Rotsgebergte, Rocky Mountains
-- calcari = kalkgebergte
--s russe = roetsjbaan, achtbaan
-- lunar = maanberg
-- del tabula = tafelberg
-- de butyro = boterberg
BIBLIA Sermon super le -- = Bergrede
baston de -- = bergstok
SPORT cursa/etape (F) de -- = bergrit
scalator de --s = bergbeklimmer
village de -- = bergdorp
gente de -- = bergbewoners
aere de -- = berglucht
sport(s) (A) de -- = bergsport
hotel (F) de -- = berghotel
refugio in le -- = berghut
sentiero de -- = bergpad
cammino de -- = bergweg
foreste de -- = bergwoud
al summitate de un -- = boven op een berg
scalar --s = bergen beklimmen
facer un -- de un grano de sablo/arena = van een mug een olifant maken


+ montanic adj

1 CHIMIA montaan...
acido -- = montaanzuur


montaniero sub

1 bergbewoner


montaniose adj

1 bergachtig, berg...
pais -- = bergland, bergachtig land
region -- = bergstreek
systema -- = gebergtestelsel


+ montanismo sub

1 RELIGION montanisme


+ montanista sub

1 RELIGION montanist


+ montanista adj

1 RELIGION montanistisch


+ montante adj

1 stijgend
gamma -- = stijgende toonladder


+ montante sub

1 post (van deur), stijl (van raam/ladder)


+ montaplattos sub

1 bordenlift, etenslift, keukenlift, spijslift


montar v

1 naar boven gaan, klimmen, stijgen
le barometro monta = de barometer stijgt
su gloria monta = zijn roem neemt toe, zijn ster stijgt
le mar monta = het wordt vloed
le precios monta = de prijzen stijgen
le cursos monta = de koersen stijgen
le temperatura monta = de temperatuur stijgt
-- in/per ascensor = met de lift naar boven gaan
-- super un sedia = op een stoel klimmen
- super un cavallo = een paard bestijgen
2 bestijgen, beklimmen, opgaan, instappen
-- in le traino = in de trein stappen
-- a bordo de un avion = in een vliegtuig stappen
-- un scala = een trap opgaan
-- un cavallo = paardrijden
policia montate = bereden politie
3 monteren, in elkaar zetten
-- un guida super un cyclomotor = een stuur op een bromfiets monteren
-- un diamante = een diamant zetten/monteren
-- un film (A) = een film monteren
-- un tenta = een tent opzetten
4 dekken (een koe, etc.), bespringen


montata sub

1 het klimmen, klim, beklimming
2 helling, omhooggaande weg, oprit
-- abrupte = steile helling


+ montator sub

1 TECHNICA monteur
2 FILM cutter


montatura sub

1 het monteren, het in elkaar zetten, montage, montering, assemblage, constructie
2 montering, montuur
-- de berillos = brilmontuur


+ montbretia sub

1 BOTANICA montbretia


monte sub

1 berg
le -- Etna = de Etna
-- de Olivos = Olijfberg
-- del luna = maanberg
-- campaniforme = klokberg
-- de pietate = bank van lening, lommerd, pandjeshuis
-- de Venus/de Venere = Venusberg/heuvel
a -- = A. bergop, B. stroomopwaarts
per --s e per valles = over bergen en dalen, langs berg en dal
promitter --s de auro = gouden bergen beloven


+ montenegrin adj

1 Montenegrijns, van/uit Montenegro


+ montenegrino sub

1 Montenegrijn


+ Montenegro sub n pr

1 Montenegro


+ Montessori sub n pr

1 Montessori
schola -- = Montessorischool
methodo -- = Montessorimethode
inseniamento -- = Montessori-onderwijs


+ montessorian adj

1 van Montessori, Montessori...
schola -- = Montessorischool
inseniamento -- = Montessori-onderwijs


+ monticole adj

1 in de bergen levend/groeiend
plantas -- = montane planten
flora -- = montane flora


monticulo sub

1 bergje, hoogte, heuveltje
-- de talpas = molshoop
-- de nive = sneeuwhoop, berg sneeuw
SPORT -- del lanceator/pitcher (A) = werpheuvel


montuose adj

1 bergachtig, heuvelachtig, sterk golvend
region -- = bergstreek
pais -- = bergland
paisage -- = berglandschap


+ montuositate sub

1 bergachtigheid, heuvelachtigheid
le -- del Peninsula Balkanic = de berg-achtigheid van het Balkanschiereiland


monumental adj

1 van de monumenten, monumentaal, FIGURATE imposant, enorm
statua -- = monumentaal standbeeld
scala -- = monumentale trap
arte -- = monumentale kunst
plano -- de Roma = plattegrond met de monumenten van Rome


+ monumentalitate sub

1 monumentaliteit
-- de un edificio = monumentaliteit van een gebouw


monumento sub

1 monument
protection del --s = monumentenzorg
-- commemorative = gedenkteken
-- sepulcral/funeral/funebre/funerari = grafmonument
-- natural = natuurmonument
-- historic = monumento historic
-- national = nationaal monument
lista/registro/catalogo del --s = monumentenlijst
eriger un -- = een monument oprichten


+ moon boot sub ANGLESE

1 moon boot


+ moquette sub FRANCESE

1 trijp, moquette
2 vloerbedekking, (vast) vloertapijt


+ mor(pho)phonologia sub

1 morfonologie


+ mor(pho)phonologic adj

1 morfonologisch


mora (I) sub

1 uitstel, vertraging


mora (II) sub

1 BOTANICA moerbei(bes)
gelea de --s = moerbeigelei
succo de -- = moerbeisap
-- de rubo = braam


+ moraceas sub pl

1 BOTANICA moraceae, moerbeiachtigen


+ moracee adj

1 BOTANICA moerbeiachtig, moracee


moral adj

1 de zedenleer betreffend, zedekundig
lege -- = zedewet
theologia -- = moraaltheologie
philosophia -- = moraalfilosofie
theoria -- = moraaltheorie
2 moreel, zedelijk, deugdzaam
obligation -- = morele verplichting
conscientia -- = zedelijk bewustzijn
culpabilitate -- = morele schuld, morele verantwoordelijkheid
victoria -- = morele overwinning
appoio -- = morele steun
rearmamento -- = morele herbewapening, ethisch reveil
dilemma -- = gewetensnood
isto es moralmente irresponsabile = dat is moraliter onverantwoordelijk
sentir se moralmente obligate = zich moreel verplicht voelen


moral sub

1 moraal, heersende zeden en gebruiken, zedelijke beginselen
-- conjugal = huwelijksmoraal
-- laic = lekenmoraal
-- de sclavo = slavenmoraal
-- de gruppo = groepsmoraal
-- de classe = klassemoraal
-- intransigente/rigorose = strenge/starre moraal
attentato al -- = aanslag op de goede zeden
2 zedeles, moraal, lering
-- de un fabula = moraal van een fabel
isto es le -- del historia = dat is de moraal van het verhaal
3 moreel, stemming
le -- es bon = de stemming is goed
mantener le -- = het moreel op peil houden
levar le -- = het moreel opkrikken
sappar le -- = het moreel ondermijnen
4 zedenleer, moraal, ethiek


moralisar v

1 zedelijk verheffen, zedelijk verbeteren, zedelessen geven
2 moraliseren, zedelijke beschouwingen houden


moralisation sub

1 het zedelijk verbeteren, het zedelijk verheffen
2 moralisatie, zedelijke bespiegeling


moralisator sub

1 zedenpreker


+ moralisator adj

1 moraliserend, stichtelijk
sermon -- = zedenpreek


moralismo sub

1 moralisme
-- kantian = kanti-aans moralisme


moralista sub

1 moralist


+ moralista adj

1 moralistisch


+ moralistic adj

1 moralistisch


moralitate sub

1 moraliteit, zedelijkheid
-- discutibile = discutabele moraliteit
principio de -- = moraliteitsbeginsel
conscientia de -- = moraliteitsbesef
apostolo del -- = zedelijkheidsapostel
examinar le -- de un cosa = de zedelijkheid van iets onderzoeken
2 moraal, zedeles (van een fabel, etc.)
3 zinnespel


morar v

1 uitstellen, treuzelen, talmen, dralen, op zich laten wachten


moratori adj

1 JURIDIC moratoir, moratoor, achterstalligheids...
interesses -- = wettelijke interesses


moratorio sub

1 uitstel (van schuldbetaling), opschorting, moratorium
-- bancari = bankmoratorium
-- de armas nuclear/atomic = moratorium van kernwapens
promulgar un -- = een moratorium afkondigen
levar un -- = een moratorium opheffen


+ morave adj

1 Moravisch
fratres -- = Moravische broeders, hernhutters


+ Moravia sub n pr

1 Moravië
fratres de -- = Moravische broeders, hernhutters


+ moravo sub

1 Moraviër


morbide adj

1 ziekelijk, ongezond, morbide, pathologisch
germine -- = ziektekiem
impulsion -- = ziekelijke neiging
interesse -- = morbide belangstelling
curiositate -- = ziekelijke nieuwsgierigheid
2 ARTE week, zacht, mollig


morbiditate sub

1 ziekelijkheid, ongezondheid, morbiditeit
risco de -- = morbiditeitsrisico
2 ziektecijfer, aantal ziektegevallen, morbiditeit
statistica de -- = morbiditeitsstatistiek


morbifere adj

1 ziekmakend


morbific adj

1 ziekteveroorzakend, ziektebrengend, ziekteverspreidend


+ morbillo sub

1 MEDICINA mazelen


+ morbillose adj

1 MEDICINA mazelen...


morbo sub

1 ziekte, kwaal
-- acute = acute ziekte
-- insidiose = verradelijke ziekte
-- complicate = ziekte met complicaties
-- contagiose/transmissibile = besmettelijke ziekte
-- chronic/prolongate = slepende ziekte
-- latente = sluimerende ziekte
-- del sanguine = bloedziekte
-- de somno = slaapziekte
le -- ha causate la decimation del population = de ziekte heeft de bevolking gedecimeerd


+ morbose adj

1 ziekte...
symptoma -- = ziekteverschijnsel
processo -- = ziekteproces


+ morbositate sub

1 het ziek zijn


mordace adj

1 bijtend, invretend, corrosief
2 FIGURATE bijtend, scherp, vinnig, bits
critica -- = bijtende kritiek
lingua -- = scherpe tong


mordacia sub

1 mondprop, mondbal


mordacitate sub

1 inbijtende kracht, corrossief vermogen
-- de acido sulfuric = corrossief vermogen van zwavelzuur
2 FIGURATE scherpte, vinnigheid, bitsheid
-- de un critica = scherpte van een kritiek


mordente adj

1 bijtend, corrossief
2 FIGURATE bijtend, vinnig, scherp, bits
ironia -- = bijtende spot
haber un penna -- = een scherpe pen voeren


+ mordente sub

1 bijtend middel


morder v

1 bijten
-- in un fructo = in een vrucht bijten
-- le pulvere = in het stof bijten, languit vallen, FIGURATE een nederlaag lijden
mi can le ha mordite = mijn hond heeft hem gebeten


+ mordettar v

1 knabbelen
aan -- un pecia de caseo = op een stukje kaas knabbelen
op een koekje -- = mordettar un biscuit


more sub

1 gewoonte, gebruik
--s = zeden, mores
-- patriarchal = aartsvaderlijke zeden
description de --s = zedenschildering
corrumper/depravar le --s = de zeden bederven
corruption/depravation/dissolution/gangrena del --s = zedenbederf
le --s se corrumpe/se deprava = de zeden raken in verval
crimine contra le --s = zedenmisdrijf
certificato de bon --s = bewijs van goed zedelijk gedrag


+ morella sub

1 BOTANICA morel
-- salvage = wilde morel


morena sub

1 GEOLOGIA morene
-- terminal = eindmorene
-- lateral = zijmorene, randwal


+ morendo adv ITALIANO

1 MUSICA morendo


+ morenic adj

1 GEOLOGIA morene(n)...


+ morganatic adj

1 morganatisch
matrimonio/maritage -- = morganatisch huwelijk


morgue sub FRANCESE

1 lijkenhuis, lijkkamer


moribunde adj

1 stervend, zieltogend, wegkwijnend (anque FIGURATE)
industria -- = op zijn eind lopende industrie


+ moribundo sub

1 stervende
assister le --s = de stervenden ter zijde staan
assistentia al --s = stervenshulp/begeleiding


moriente adj

1 stervend


+ moriente sub

1 stervende
assister le --s = de stervenden ter zijde staan
assistentia al --s = stervenshulp/begeleiding


+ moriero sub

1 BOTANICA moerbeiboom
folio de -- = moerbeiblad
ligno de -- = moerbeihout
bosco de --s = moerbeibos
bombyce del -- = moerbeivlinder


+ morilla sub

1 BOTANICA morielje, morille


+ morinda sub

1 BOTANICA inktwortel


+ morion sub

1 HISTORIA stormhoed


morir v

1 sterven, overlijden, doodgaan
-- in plen activitate = in het harnas sterven
-- se = langzaam sterven, stervende zijn, op sterven liggen
-- de fame = doodhongeren
-- de vergonia = zich dood schamen
-- de rider/de risada = zich doodlachen
-- congelate = doodvriezen
pavor de -- = doodsangst
malade a -- = doodziek
lasse a -- = stervensmoe


+ morisco sub

1 (in Spanje) bekeerde moslim, morisco, morisk


Mormon sub n pr

1 Mormon
le libro de -- = het boek van Mormon


mormon sub

1 mormoon


mormonic adj

1 mormoons
doctrina -- = mor-moonse leer
ritos -- = mormoonse riten


mormonismo sub

1 mormonengeloof


moro sub

1 moerbei(boom)
-- nigre = zwarte moerbei
ligno de -- = moerbeihout


morose adj

1 zwaarmoedig, somber, traag
2 humeurig, gemelijk, sikkeneurig


morositate sub

1 zwaarmoedigheid, somberheid, traagheid, laksheid, inertie
2 humeurigheid, gemelijkheid, sikkeneurigheid


+ morphema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA morfeem (kleinste betekeniseenheid)
-- grammatical = grammaticaal morfeem
-- lexical = lexicaal morfeem
analyse (-ysis) de -- = morfeemanalyse
structura de -- = morfeemstructuur


+ morphematic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van/mbt een morfeem


Morpheo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Morfeus


morphina sub

1 morfine
syringa de -- = morfinespuitje
injection de -- = morfine-inspuiting
intoxication per -- = morfinevergiftiging


morphinismo sub

1 morfinisme, morfineverslaving


+ morphinista sub

1 morfinist


+ morphinomane adj

1 aan morfineverslaving lijdend


morphinomania sub

1 morfineverslaving, het morfinespuiten, morfinisme


morphinomano sub

1 morfinespuiter, morfineverslaafde, morfinist


+ morphismo sub

1 morfisme


+ morphogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA morfogenese, (leer van de) vormontwikkeling bij organismen


+ morphogenetic adj

1 BIOLOGIA morfogenetisch
studio -- de un embryon = morfogenetische studie van een embryo


+ morphogenia sub

1 BIOLOGIA morfogenese


+ morphogenic adj

1 BIOLOGIA morfogenetisch


morphologia sub

1 morfologie


morphologic adj

1 morfologisch
LINGUISTICA E GRAMMATICA
valentia -- = morfologische valentie
LINGUISTICA E GRAMMATICA
variante -- = vormvariant
LINGUISTICA E GRAMMATICA
analyse (-ysis) -- = taalkundige ontleding


morphologista sub

1 morfoloog


morphologo sub

1 morfoloog


+ morphopsychologia sub

1 morfopsychologie


+ morsa sub

1 ZOOLOGIA walrus
dente de -- = walrustand
pelle de -- = walrushuid
chassa {sj} de --s = walrussenjacht
chassator {sj} de --s = walrussenjager


Morse sub n pr

1 Morse
alphabeto -- = morse-alfabet
apparato -- = morsetoestel
clave -- = morsesleutel
signo -- = morseteken
telegrapho -- = morsetelegraaf
codice -- = morsecode


+ morsellabile

1 opdeelbaar, verkavelbaar


+ morsellamento sub

1 verdeling, verkaveling, versnippering


morsellar v

1 (in stukken) verdelen, verbrokkelen, versnipperen, verkavelen (grond)
-- se = in brokken uiteenvallen


morsello sub

1 stuk, hap, brok, gedeelte
sucro in --s = suikerklontjes, suikerblokjes
-- de terra = stuk grond
-- de ligno = houtspaan(der)
cader in --s = in stukken vallen, kapot vallen
in mille --s = in/aan gruis
un bon -- = een lekker hapje
vole tu mangiar un -- con nos? = wil je ook een hapje meeëten?
-- exquisite = verrukkelijk hapje
-- saporose = lekker hapje
2 stuk, fragment, gedeelte, passage, onderdeel (van programma)
-- de piano = muziekstuk voor piano


morso sub

1 bit (van paard)
poner/mitter le -- = bitten


morsura sub

1 het bijten
2 beet (wond)
-- de serpente = slangenbeet
-- de vipera = adderbeet
-- de can = hondenbeet
-- de can rabiose = dollehondsbeet
-- de ratto = rattenbeet
-- de mosquito = muggenbeet
-- de crabro = horzelbeet
-- de becco = snavelbeet


+ mortadello sub

1 boterhamworst


mortal adj

1 sterfelijk
2 dodelijk, doods..., noodlottig
inimico -- = doodsvijand
peccato -- = doodzonde
colpo -- = doodsteek, genadeslag
dar le colpo -- = de doodsteek toebrengen
colpo -- de pede = doodtrap
odio -- = dodelijke haat
cadita -- = dodelijke val
sudor -- = doodszweet
vulnere -- = dodelijke verwonding
lesiones -- = dodelijk letsel
accidente -- = dodelijk/noodlottig ongeluk
angustia -- = doodsangst
silentio -- = dodelijke stilte
calor -- = moordende hitte
salto -- = salto mortale
restos -- = stoffelijk overschot
veneno -- = dodelijk gif
caso -- = geval met dodelijke afloop
haber un pavor -- = doodsbang zijn
esser mortalmente pallide = doodsbleek zijn


mortal sub

1 sterveling


mortalitate sub

1 sterfelijkheid, sterfelijke natuur
2 sterfte
(taxa de) -- = sterftecijfer
tabellas/tabulas/graphicos de -- = sterftetabellen
-- infantil = kindersterfte
-- perinatal = verloskundige sterfte
-- cancerose/per cancere = kankersterfte
regression del -- = teruggang van de sterfte
accrescimento del -- = toename van de sterfte
statistica del -- = sterftestatistiek


+ mortasa sub

1 pengat
juncto per -- e tenon = pen-en-gatverbinding


morte sub

1 dood, het overlijden, het sterven
certificato de -- = overlijdensakte
sententia de -- = doodvonnis
pronunciar le sententia de -- contra = het doodvonnis uitspreken tegen
condemnar a -- = ter dood veroordelen
condemnation a -- = terdoodveroordeling
batter a -- = doodslaan
mitter/poner a -- = ter dood brengen
pena de -- = doodstraf
risco/periculo de -- = doodsgevaar
hora del -- = doodsuur
angelo de -- = doodsengel
crito de -- = doodskreet
sudor de -- = doodszweet
somno del -- = doodsslaap
desiro/desiderio del -- = doodsverlangen
causa de -- = doodsoorzaak
caso de -- = sterfgeval
lecto de -- = sterfbed
angustia/pavor de -- = doodsangst
instincto de -- = doodsdrift
esquadra de -- = doodseskader
minusprecio/contempto/disdigno del -- = doodsverachting
dansa del -- = dodendans
silentio de -- = doodse stilte
tranquille como le -- = doodstil
fidel usque al -- = trouw tot in de dood
-- cardiac = hartdood
-- de cruce = kruisdood
-- per suffocation/per asphyxia = verstikkingsdood
-- per hypothermia = bevriezingsdood
-- natural = natuurlijke dood
-- violente = gewelddadige dood
-- apparente/in apparentia = schijndood
-- clinic = klinische dood
-- heroic = heldendood
-- expiatori = verzoeningsdood
pallide como le -- = doodsbleek
fluctuar/esser inter le vita e le -- = tussen dood en leven zweven
sanguinar a -- = doodbloeden
torturar a -- = doodmartelen
escappar al -- = aan de dood ontkomen
bravar le -- = de dood tarten/trotseren
trovar le -- = de dood vinden
seminar -- e destruction = dood en verderf zaaien
vider le -- in le facie = de dood in de ogen zien, de dood voor ogen hebben
facie a facie con le -- = in het aanschijn van de dood
a vita o -- = op leven of dood


morte adj

1 dood, gestorven, overleden
-- e interrate = dood en begraven
-- o vive = dood of levend
plus -- que vive = meer dood dan levend
2 zonder leven, levenloos, dood
corpore -- = lijk
nascite -- = dood geboren
natura -- = stilleven
aqua -- = stilstaand water
JURIDIC littera -- = dode letter
remaner littera -- = een dode letter blijven
moneta -- = dood geld
puncto -- = dood punt
citate -- = dode stad
folios -- = dorre bladeren
angulo -- = dode hoek
lingua -- = dode taal
Mar Morte = Dode Zee


mortero sub

1 vijzel, mortier
2 MILITAR mortier
-- de trenchea {sj} = loopgraafmortier
batteria de --s = mortierbatterij
3 mortel, metselspecie
-- de construction = bouwspecie
-- de calce = kalkmortel
calce de -- = mortelkalk
-- de cemento = cementmortel
-- de cemento liquide = cementspecie
-- argillose = leemmortel
cupa de -- = mortelbak, speciekuip
malaxator a/de -- = mortelmolen


mortifere adj

1 dodelijk, de dood veroorzakend, verderfelijk
foco -- = moorddadig vuur
veneno -- = dodelijk gif


mortificar v

1 RELIGION versterven, kastijden, tuchtigen
2 vernederen, kwetsen, krenken
3 MEDICINA doen afsterven
gangrena mortifica le carne = koudvuur doet het vlees afsterven


mortificate adj

1 bestorven, adellijk
2 vernederd


mortification sub

1 RELIGION versterving, kastijding, tuchtiging
2 vernedering, kwetsing, krenking
3 MEDICINA afsterving (van weefsel), necrose


mortificator sub

1 iemand die vernedert/kwetst/krenkt


+ mortinatalitate sub

1 aantal doodgeborenen, mortinataliteit


morto sub

1 dode, gestorvene, overledene, lijk
-- vivente/ambulate = levend lijk
lista de --s = dodenlijst
masca/mascara de -- = dodenmasker
cassa de -- = doodkist
testa/capite de -- = doodshoofd
numero de --s = dodental
die del --s = allerzielen
culto del/al --s = dodenverering
commemoration del --s = dodenherdenking
liturgia del --s = dodenliturgie
missa del --s = dodenmis
ossos de --(s) = doodsbeenderen
evocar le --s = de doden oproepen
evocation del --s = het oproepen van de doden
livide/pallide/blanc como un -- = zo bleek als een lijk, doodsbleek, lijkbleek
2 blinde (bij het kaartspel)


mortuari adj

1 doden..., sterf..., overlijdens...
corona -- = grafkrans, lijkkrans
drappo -- = lijkwade, baarkleed
tapis (F)/tapete -- = rouwkleed
registro -- = dodenregister, doodboek
masca/mascara -- = dodenmasker
ceremonia -- = uitvaartplechtigheid
servicio -- = rouwdienst
camera -- = sterfkamer
casa -- = sterfhuis
deposito -- = lijkenhuis
annuncio -- = overlijdensadvertentie
poema -- = lijkdicht


+ morula sub

1 BIOLOGIA moerbeistadium, morula


+ Mosa sub n pr

1 Maas
porto del -- = Maashaven
urbe del -- = Maasstad
imbuccatura del -- = Maasmonding
gravella del -- = Maasgrind
ripa del -- = Maasoever
aqua del -- = Maaswater


mosaic adj

1 Mozaïsch, van Mozes
le Lege -- = de Wet van Mozes


+ mosaicista sub

1 mozaïekwerker


mosaico sub

1 mozaïek, inlegwerk
-- de/in folios = bladmozaiek
pavimento/solo de -- = mozaïekvloer
quadrello de -- = mozaïektegel


mosaismo sub

1 Mozaïsche leer


+ mosan adj

1 van de Maas, Maas...
arte -- = Romaanse stijl in het Maasbekken


+ mosasauro sub

1 PALEONTOL mosasaurus, maashagedis


moschea sub

1 moskee


Moscova sub n pr

1 Moskou
2 Moskva (rivier)


Moscovia sub n pr

1 Moscovië


moscovita sub

1 Moscoviet


+ moscovita adj

1 Moskous


+ Mosella sub n pr

1 Moezel
vino del -- = moezelwijn
region del -- = Moezelstreek


+ mosellan adj

1 van de Moezel


Moses sub n pr

1 Mozes


moslem sub

1 mohammedaan


moslem adj

1 mohammedaans


+ mosqueton sub

1 musketonhaak


mosquitiera sub

1 muggegordijn, muggescherm, muskietennet, klamboe


mosquito sub ESPANIOL

1 mug, muskiet
oleo contra le --s = muggenolie
plaga/invasion de --s = muggenplaag
rete de --s = klamboe
piccatura/morsura de -- = muggebeet, muskietebeet
nube de --s = muggenzwerm
un -- me ha piccate = ik ben door een mug gestoken/gebeten


+ mosso adv ITALIANO

1 MUSICA mosso


+ motacilla sub

1 ZOOLOGIA kwikstaart
-- flave = gele kwikstaart
-- albe/blanc = witte kwikstaart


+ motel sub

1 motel


motetto sub

1 MUSICA motet
--s de Palestrina = motetten van Palestrina


+ motile adj

1 BIOLOGIA bewegend, beweegbaar


+ motilitate sub

1 BIOLOGIA beweeglijkheid, bewegingsvermogen, motiliteit
-- del protoplasma = motiliteit van het protoplasma


motin sub

1 muiterij, opstand, oproer
-- de fame = hongeroproer
reprimer un -- = een oproer onderdrukken/beteugelen


motinar v

1 een muiterij veroorzaken
-- contra = in opstand komen tegen
le soldatos ha comenciate a -- se = de soldaten sloegen aan het muiten


motinero sub

1 muiter


motinose adj

1 muitend, opstandig


motion sub

1 beweging
mitter se in -- = zich in beweging zetten
2 POLITICA motie, voorstel
-- de ordine = ordevoorstel, motie van orde
-- de censura = motie van wantrouwen
-- de fiducia/de confidentia = motie van vertrouwen
facer/rediger un -- = een motie opstellen
presentar un -- = een motie indienen
votar un -- = over een motie stemmen
acceptar/approbar un -- = een motie aannemen
rejectar un -- = een motie verwerpen
retirar un -- = een motie intrekken
commentar un -- = een motie toelichten
supportar/appoiar un -- = een motie steunen


+ motivabile adj

1 wat kan worden gemotiveerd. te motiveren


motivar v

1 motiveren, redenen aanvoeren voor, met redenen omkleden
2 een aanleiding vormen, een beweegreden opleveren


motivation sub

1 motivering, motivatie
-- de voto = motivation de voto
analyse (-ysis) del -- = motivatie-analyse
perder su -- = gedemotiveerd raken
ille non ha -- = het ontbreekt hem aan motivatie


+ motivational adj

1 de motivatie betreffend
recerca -- = motievenonderzoek
studio -- = motievenstudie


motive adj

1 beweging veroorzakend
poter -- = beweegkracht, drijfkracht


motivo sub

1 motief, (beweeg)reden, drijfveer, grond
-- urgente = dringende reden
-- principal = hoofdmotief
pro --s personal = om persoonlijke redenen
dar -- a = aanleiding geven tot
JURIDIC -- de recusation = wrakingsgrond
sin -- = zonder reden
con -- = met reden
2 motief (vorm, figuur)
-- floral = bloemenmotief
3 (leid)motief, (grond)thema, MUSICA motief


+ motobarca sub

1 motorboot


+ motocross sub

1 SPORT motorcross


+ motocrossista sub

1 SPORT motorcrosser


motocultura sub

1 gemechaniseerde landbouw


motocycletta sub

1 motorrijwiel, motor(fiets)
-- con sidecar (A) = motor met zijspan


+ motocyclismo sub

1 het motorrrijden


motocyclista sub

1 motorrijder
agente -- = motoragent


motocyclo sub

1 tweewielig motorrijwiel
-- legier = lichte motor


+ motolancha {sj} sub

1 motorboot


+ motonautic adj

1 speedboat...


+ motonautica sub

1 (het) speedboatracen


+ motonautismo sub

1 (het) speedboatracen


+ motonave sub

1 motorschip


+ motopropulsor adj

1 voortstuwings...
gruppo -- = voortstuwingseenheid


+ motopumpa sub

1 motorspuit


motor sub

1 motor
-- economic = zuinige motor
-- hydraulic = hydraulische motor
-- a/de combustion interne = verbrandingsmotor
-- a/de explosion = explosiemotor
-- a/de currente alternative/alternate = wisselstroommotor
-- a/de piston = zuigermotor
-- a/de piston rotative = draaizuigermotor, wankelmotor
-- a/de quatro tempores = 4-taktmotor
-- a/de duo tempores = 2-taktmotor
-- a/de gas = gasmotor
-- a/de benzina = benzinemotor
-- de frenage = remmotor
-- auxiliar = hulpmotor
-- exterior = buitenboordmotor
-- a/de jecto = straalmotor
-- de avion = vliegtuigmotor
-- rotative = rotatiemotor
-- amovibile/distachabile/auxiliar/exterior = aanhangmotor
-- compound (A) = compoundmotor
-- electric = elektrische motor, elektromotor
-- diesel (G) = dieselmotor
-- synchrone = synchroonmotor
-- asynchrone = asynchrone motor
-- con cylindros in linea = lijnmotor
-- silentiose = stille motor
suspension del -- = motorophanging
propulsion per -- = motoraandrijving
vehiculo a -- = motorvoertuig
bicycletta a/con -- = bromfiets
imbarcation a -- = motorvaartuig
yacht (A) a -- = motorjacht
barca a -- = motorboot
fabrica de --es = motorenfabriek
panna de -- = motorpech, panne
damno al -- = motorschade
oleo pro --es = motorolie
coperculo del -- = motorkap
cassa de protection del -- = motorkast
ronco/ruito de -- = motorgeronk
FIGURATE esser le -- del interprisa = de stuwende kracht van de onderneming zijn
fortia -- = motorkracht, motorische kracht
nervos -- = motorische zenuwen
mitter/poner le -- in marcha = de motor aanzetten/starten
arrestar le -- = de motor afzetten
adjustar/regular un -- = een motor afstellen
adjustage/adjustamento de un -- = afstelling van een motor
le arresto del -- = het stilvallen van de motor
le -- es disregulate = de motor loopt onregelmatig
ille es le -- de tote isto = hij is de drijvende kracht achter het geheel


+ motor adj

1 motorisch
fortia -- = motorische kracht
catena -- = aandrijfketting
disco -- = aandrijfschijf
mechanismo -- = aandrijfmechanisme
combination calefaction-fortia
-- = warmte-krachtkoppeling
handicapato -- = motorisch gehandicapte


motorcyclista sub

1 motorrijder


motorcyclo sub

1 tweewielig motorrijwiel


motorisar v

1 motoriseren
-- le armea = het leger motoriseren
truppas motorisate = gemotoriseerde troepen
policia motorisate = motor-politie
patrulia motorisate = gemotoriseerde patrouille
traffico/circulation motorisate = gemotoriseerd verkeer


motorisation sub

1 motorisering
-- del armea = motorisering van het leger


+ motoslitta sub

1 motorslee


+ mototractor sub

1 motortrekker, tractor


motto sub

1 motto, devies, lijfspreuk


+ motu proprio LATINO

1 eigener beweging


+ mouse sub ANGLESE

1 COMPUTATOR muis


+ mousse sub FRANCESE

1 CULINARI mousse


+ movente adj

1 bewegend
sablo/arena -- = stuifzand
terreno de sablo/arena -- = stuifzand(gebied)
partes -- = loopwerk


mover v

1 bewegen, in beweging zetten/brengen, van plaats doen veranderen, verroeren (van

lichaamsdelen)

-- le cauda = kwispelstaarten
-- celo e terra = hemel en aarde bewegen
-- un machina = een machine aandrijven
-- de un latere al altere = heen en weer bewegen
non -- un passo = geen stap verzetten
2 aansporen, aanzetten, aandrijven


movibile adj

1 beweegbaar, beweeglijk, verplaatsbaar, verstelbaar


+ movimentar v

1 levendig maken, verlevendigen
-- un conto = een verhaal levendig maken
un vita multo movimentate = een veelbewogen leven


movimento sub

1 het bewegen, beweging, plaatsverandering
-- accelerate = versnelde beweging
-- apparente = schijnbeweging
-- ascensional = stijgbeweging
-- aspiratori = zuigbeweging
-- serpentin = kronkel/wriemelbeweging
-- curvilinee/curviforme = kromlijnige beweging
-- rectilinee = rechtlijnige beweging
-- circular/orbicular = cirkelgang
-- retardate = vertraagde beweging
-- pendular = slingerbeweging
-- retrograde = achterwaartse beweging, kreeftegang
-- absolute = absolute beweging
-- in avante = voorwaartse beweging
MILITAR -- de truppas = troepenverplaatsing
-- del testa/del capite = (hoofd)knik
-- del precios = prijsbeweging
-- perpetue = altijddurende beweging
-- reflexe/mechanic = reflexbeweging
-- del astros = beweging der hemellichamen
-- ferroviari = treinenloop
-- undulatori/de undas = golfbeweging
-- rotatori/giratori = draaiende beweging
-- conjunctural = conjunctuurbeweging
-- uniforme = eenparige beweging
-- uniformemente accelerate/retardate = eenparig versnelde/vertraagde beweging
-- brownian = Brownse beweging
-- vive = vlugge beweging
mechanismo de -- = bewegingsmechanisme
stilo de -- = bewegingsstijl
turbation de -- = bewegingsstoornis
stato de -- = bewegingstoestand
guerra de -- = bewegingsoorlog
--s del anima = zielroerselen
libertate de -- = bewegingsvrijheid
communicar un -- = een beweging overbrengen
-- giratori = draaiende beweging
imprimer -- a un cosa = iets in beweging brengen
poner in -- = op gang brengen
poner se in -- = zich in beweging zetten
2 stroming, beweging, partij
-- de protesto(s) = protestbeweging
-- de resistentia = verzetsbeweging
-- de liberation = bevrijdingsbeweging
-- pacifista/pro le pace = vredesbeweging
-- de ideas = geestesstroming
-- popular = volksbeweging
-- de independentia = onafhankelijkheidsbeweging
-- separatista = afscheidingsbeweging
-- revolutionari = revolutionaire beweging
-- clandestin = ondergrondse beweging
-- syndical/syndicalista = vakbeweging
-- feminista = feministische beweging
-- social = sociale beweging
-- de massa = massabeweging
-- litterari = literaire beweging
-- antialcoholic = geheelonthoudersbeweging
-- juvenil/del juventute = jeugdbeweging
-- ecumenic = oecumenische beweging
-- ecologic/ambiental/del ambiente (ecologic) = milieubeweging


Moyse sub n pr

1 Mozes


+ Mozambique {mozambik} sub n pr

1 Mozambique


mozarabe sub

1 HISTORIA Spaanse Christen onder moors bestuur in Spanje


+ mozarabe adj

1 mozarabisch
arte -- = mozarabische kunst
rito -- = mozarabische rite


mozarabic adj

1 mozarabisch
arte -- = mozarabische kunst
rito -- = mozarabische rite


+ mozartian adj

1 van Mozart, in de trant van Mozart


+ mozzarella sub ITALIANO

1 CULINARI mozzarella


+ mozzetta sub ITALIANO

1 mozzetta, schoudermanteltje


+ mu sub

1 mu (Griekse letter)


mucer v

1 muf zijn, schimmelig zijn, schimmelen


+ mucic adj

1 acido -- = slijmzuur


mucide adj

1 muf, schimmelig
iste pan ha un gusto -- = dat brood smaakt schimmelachtig


+ mucigene adj

1 mucigeen, slijmvormend


mucilagine sub

1 BOTANICA slijm
producer/formar -- = slijm afscheiden


mucilaginose adj

1 BOTANICA slijmig, slijmachtig
substantia -- = slijmstof


mucina sub

1 BIOCHIMIA mucine, slijmstof


+ mucinose adj

1 mucineus, slijmerig


mucipare adj

1 BOTANICA slijm veroorzakend, slijm voortbrengend
cellulas -- = slijmproducerende cellen


muco sub

1 slijm (van slijmvliezen)
-- nasal = neusslijm, snot
secretion de -- = slijmafscheiding
producer/formar -- = slijm afscheiden
haber un naso plen de -- = een snotneus hebben


+ mucolytic adj

1 mucolytisch


mucor sub

1 mufheid, schimmelachtigheid
macula de -- = schimmelvlek/plek
damno(s) causate per le -- = schimmelschade
2 BOTANICA knopschimmel


mucosa sub

1 ANATOMIA slijmvlies
-- olfactive = reukslijmvlies
-- buccal = mondslijmvlies
-- intestinal = darmslijmvlies
-- nasal = neusslijmvlies
-- vaginal = vaginaal slijmvlies
-- epiglottic = slijmvlies van het strotklepje


mucose adj

1 slijm afscheidend, slijm...
secretion -- = slijmafscheiding
membrana -- = slijmvlies
glandula -- = slijmklier
febre -- = slijmkoorts
naso -- = snotneus


mucositate sub1 slijmerigheid, slijm (van slijmvliezen)

-- sanguinolente = bloederig slijm
le cavitate nasal secreta -- = de neusholte scheidt slijm af


+ mucoviscidose (-osis) sub

1 MEDICINA mucoviscidose


+ mucron sub

1 BOTANICA stekelpunt


+ mucronate adj

1 BOTANICA met stekelpunten


muezzin sub

1 RELIGION moëddzin, gebedsomroeper


+ muffin sub ANGLESE

1 CULINARI muffin


+ mufla sub

1 moffel


+ muflon sub

1 ZOOLOGIA moeflon


mufti sub

1 RELIGION moefti


mugir v

1 loeien (van koeien)
2 gieren, huilen (wind), bulderen (zee)


+ mugito sub

1 het loeien, geloei, het huilen, gehuil (van de wind), het bulderen, gebulder (van de

zee)

+ muguette sub

1 BOTANICA lelietje-van-dalen


mula sub

1 wijfjesmuildier


mulatto sub

1 mulat


mulcta sub

1 (geld)boete
-- commutative = vervangende boete
-- de parking (A)/stationamento/parcamento = parkeerboete
clausula de -- = strafbeding, strafbepaling
imponer/dar un -- = een boete opleggen
imposition de un -- = heffing van een boete
menaciar de -- = met boete bedreigen
pagar un -- = een boete betalen


+ mulctabile adj

1 beboetbaar


+ mulctabilitate sub

1 beboetbaarheid


mulctar v

1 beboeten, een boete geven, een boete opleggen
esser mulctate = een boete krijgen


mulero sub

1 muildierdrijver


+ muleta sub ESPANIOL

1 muleta, rode lap


mulger v

1 melken (koe, etc.)
situla de/pro -- = melkemmer
tabouret (F)/scabello de/pro -- = melkstoeltje


+ mulgition sub

1 het melken
hora de -- = melktijd


mulgitor sub

1 melker
-- de vaccas = koeiemelker
-- de oves = schapemelker


mulgitura sub

1 het melken


mullah sub

1 RELIGION mulla(h)


mulo sub

1 muildier


mulsion sub

1 het melken


mult(i)articulate adj

1 ZOOLOGIA uit veel geledingen bestaand


multe adj

1 veel
ante -- tempore = lang geleden


+ multiangular adj

1 met veel hoeken


+ multibracteate adj

1 BOTANICA met veel schutbladen


+ multicanal adj

1 multikanaal...
altoparlator -- = luidsprekercombinatie


multicapsular adj

1 BOTANICA multicapsulair


+ multicaudate adj

1 BOTANICA veelstaartig


multicaule adj

1 BOTANICA veelstengelig
planta -- = plant met veel stengels


multicellular adj

1 BOTANICA veelcellig, meercellig
organismo -- = veelcellig organisme
TECHNICA altoparlator -- = meercellige luidspreker


+ multicellularitate sub

1 BOTANICA, TECHNICA veelcelligheid, meercelligheid


+ multicentric adj

1 Vide: polycentric


+ multicephale adj

1 veelhoofdig


multicolor adj

1 veelkleurig, bont, polychroom
aves -- = bonte vogels
impression -- = meerkleurendruk
stilo -- = meerkleurenpotlood
illustration -- = meerkleurenillustratie/plaat
mixtura -- = mengeling van kleuren
con plumas -- = bontgevederd
con nuances (F) -- = bontgeschakeerd


+ multiconfessional adj

1 multiconfessioneel


+ multicultural adj

1 veel verschillende culturele elementen hebbend


+ multiculturalismo sub

1 het naast elkaar bestaan van verschillende culturen in een land


multicuspide adj

1 BOTANICA met veel scherpe punten
2 ANATOMIA met veel knobbelpunten (kies)


+ multidentate adj

1 BOTANICA veeltandig


+ multidimensional adj

1 MATHEMATICA meerdimensionaal


+ multidimensionalitate sub

1 meerdimensionaliteit


+ multidirectional adj

1 ongericht
microphono -- = ongerichte microfoon


+ multidisciplinari adj

1 multidisciplinair
un inseniamento -- = een multidisciplinaire onderwijsvorm


+ multiethnic adj

1 multi-etnisch


multifide adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA in vele delen gespleten, veelspletig
corolla -- = veelspletige bloemkroon


+ multifilar adj

1 meerdraads..., meeraderig
cablo -- = meeraderige kabel


multiflor adj

1 BOTANICA veelbloemig
pedunculo -- = steel met veel bloemen
phaseolo -- = pronkboon, pronker
polygonato -- = veelbloemig salomonszegel


+ multifocal adj

1 multifocaal
berillos -- = multifocale bril


+ multifoliate adj

1 met veel bladen, veelbladig


+ multifolie adj

1 Vide: multifoliate


multiforme adj

1 veelvormig, pluriform
societate -- = pluriforme gemeenschap


multiformitate sub

1 veelvormigheid, pluriformiteit


+ multifunctional adj

1 multifunctioneel
furno -- = combioven


+ multifunctionalitate sub

1 multifunctionaliteit


+ multiglandulose adj

1 BOTANICA veelklierig


+ multigrade adj

1 multigrade
oleo -- = multigrade olie


+ multilateral adj

1 multilateraal, meerzijdig, veelzijdig
accordo -- = multilaterale overeenkomst
fortia -- = multilaterale strijdmacht
commercio -- = multilaterale handel


+ multilateralitate sub

1 veelzijdigheid


multilatere adj

1 veelzijdig, meerzijdig, multilateraal


+ multilinear adj

1 MATHEMATICA veellijnig


multilineate adj

1 veelstrepig


+ multilingual adj

1 veeltalig
dictionario -- = veeltalig woordenboek


+ multilingue adj

1 veeltalig
dictionario -- = veeltalig woordenboek


+ multilinguismo sub

1 veeltaligheid


multilobate adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veellobbig


multilobe adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veellobbig


multilocular adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelcellig, veelhokkig, meerhokkig


multiloque adj

1 praatgraag, praatziek


multiloquente adj

1 praatgraag, praatziek


multiloquentia sub

1 praatziekte


+ multimedia sub pl

1 multimedia


+ multimedial adj

1 multimediaal


+ multimetro sub

1 multimeter


+ multimilliardari adj

1 vele miljarden bezittend


+ multimilliardario sub

1 multimiljardair


+ multimillionari adj

1 vele miljoenen bezittend


multimillionario sub

1 multimiljonair


+ multimodal adj

1 multimodaal


+ multimotor adj

1 meermotorig, veelmotorig
avion -- = meermotorig vliegtuig


+ multinational adj

1 multinationaal, vele naties omvattend, over veel landen verspreid
interprisa -- = multinational


+ multinational sub

1 multinational


+ multinerve adj

1 BOTANICA veelnervig


+ multinodular adj

1 multinodulair


+ multinomial adj

1 MATHEMATICA veeltermig, multinomiaal
coefficiente -- = multinomiale coëfficiënt


multinomie sub

1 MATHEMATICA veeltermig, multinomiaal


multinomio sub

1 MATHEMATICA veelterm


+ multinuclear adj

1 veelkernig


+ multinucleate adj

1 veelkernig


multipara sub

1 vrouw die meermaals heeft gebaard
2 vrouw die meer kinderen tegelijk baart
3 ZOOLOGIA dier dat veel jongen tegelijk voortbrengt


multipare adj

1 meermaals gebaard hebbend
2 meer dan één kind tegelijk barend
3 ZOOLOGIA veel jongen tegelijk voortbrengend


multiparitate sub

1 eigenschap om veel jongen tegelijk voort te brengen


multipartite adj

1 in vele delen verdeeld, meerdelig


multipede adj

1 die vele voeten heeft, veelvoetig, veelpotig


+ multipetale adj

1 BOTANICA met veel kroonbladen


+ multiphase adj

1 ELECTRICITATE veelfasig


multiple adj

1 meervoudig, veelvoudig (anque MATHEMATICA)
CHIMIA lege del proportiones -- = wet van de multiple proporties
assassino -- = massamoordenaar
refraction -- = meervoudige refractie
test (A) a selection -- = meerkeuzetest
question a selection -- = meerkeuzevraag
minimo -- commun = kleinste gemene veelvoud
echo -- = meervoudige echo
2 velerlei, verschillend, herhaald, talrijk, gevarieerd
causas -- = velerlei oorzaken
pro usages -- = voor verschillende doeleinden


+ multiplet sub

1 PHYSICA, OPTICA, COMPUTATOR multiplet


+ multiplex sub

1 COMMUNICATION multiplex


+ multiplex adj

1 COMMUNICATION multiplex...
systema -- = multiplexsysteem


multiplicabile adj

1 MATHEMATICA vermenigvuldigbaar


+ multiplicabilitate sub

1 MATHEMATICA mogelijkheid om te worden vermenigvuldigd


multiplicando sub

1 MATHEMATICA vermenigvuldigtal


multiplicar v

1 verveelvoudigen, vermeerderen, uitbreiden
-- se = zich verveelvoudigen, zich vermeerderen, toenemen in aantal
-- le tentativas = herhaalde pogingen doen
-- le contactos = de contacten uitbreiden
2 MATHEMATICA vermenigvuldigen
-- per mille = verduizendvoudigen
-- se = vermenigvuldigd worden


multiplication sub

1 verveelvoudiging, vermeerdering, toeneming in aantal
BIOLOGIA -- vegetative = vegetatieve vermeerdering
-- asexual/asexuate = ongeslachtelijke voortplanting
-- cellular = celvermeerdering
BIBLIA le -- del panes (e del pisces) = de wonderbare spijziging
2 MATHEMATICA vermenigvuldiging
tabulas de -- = tafels van vermenigvuldiging
factor de -- = vermenigvuldigingsfactor
3 verzet, fietsversnelling
-- de 48 a 24 = verzet van 48:24


multiplicative adj

1 vermenigvuldigings..., multiplicatie...
signo -- = vermenigvuldigingsteken


multiplicator sub

1 iemand die/iets dat vermenigvuldigt/verveelvoudigt/vermeerdert
-- electronic = elektronenvermenigvuldiger
2 MATHEMATICA vermenigvuldiger, multiplicator


multiplice adj

1 veelvoudig, veelzijdig, talrijk
2 MATHEMATICA multipel, veelvoudig


+ multiplicitate sub

1 veelvuldigheid, multipliciteit
-- algebric/algebraic = algebraïsche multipliciteit
2 het grote aantal, de veelheid, menigte
le -- del sensationes confunde le anima = veelheid aan indrukken brengt de ziel in verwarring


multiplo sub

1 MATHEMATICA veelvoud
minime commun -- = kleinste gemene veelvoud, K.G.V.


multipolar adj

1 ANATOMIA, ELECTRICITATE meerpolig, multipolair
cellula -- = meerpolige cel
dynamo -- = meerpolige dynamo


+ multipolaritate sub

1 ANATOMIA ELECTRICITATE meerpoligheid, multipolariteit


+ multipolo sub

1 multipool


+ multiprogrammation sub

1 multiprogrammering


+ multiracial adj

1 veelrassig, multiraciaal, waar meer rassen samenleven
societate -- = multiraciale samenleving
metropole -- = wereldstad met vele rassen


+ multiradiate adj

1 veelstralig


+ multiramose adj

1 BOTANICA met vele takken of twijgen, sterk vertakt


+ multiregional adj

1 multiregionaal


+ multiresistente adj

1 multiresistent
virus -- = multiresistent virus


+ multiresistentia sub

1 multiresistentie


+ multisecular adj

1 eeuwenoud, eeuwendurend


multisense adj

1 vele betekenissen hebbend


+ multisiliquose adj

1 BOTANICA met vele peulen of hauwen


multisone adj

1 vele klanken voortbrengend


+ multispicate adj

1 BOTANICA veelarig


+ multisyllabe adj

1 Vide: polysyllabe


multitubular adj

1 TECHNICA met vele pijpen
caldiera -- = pijpketel


multitude sub

1 massa, groot aantal, menigte
-- de spectatores = groot aantal toeschouwers
2 (mensen)menigte
dissipar/dispersar le -- = de menigte uiteendrijven
aperir se un passage a transverso le -- = door de menigte dringen
perder se/disparer in/inter le -- = in de menigte opgaan
le circo attrahe semper/sempre un -- = het circus trekt altijd veel volk/mensen aan


+ multiungulate adj

1 veelhoevig


multivage adj

1 die veel rondzwerft


+ multivalente adj

1 CHIMIA veelwaardig, polyvalent


multivalve adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelkleppig


multivalvular adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelkleppig


+ multivariabile adj

1 multivariabel, multivariaal


+ multivariate adj

1 multivariabel, multivariaal


+ multivibrator sub

1 multivibrator


multivie adj

1 vele wegen hebbend


+ multivoc adj

1 meerduidig, met veel betekenissen


multo adv

1 zeer, erg
-- populate = dicht bevolkt


multungulate adj

1 ZOOLOGIA met veel nagels


multungule adj

1 ZOOLOGIA met veel nagels


mumia sub

1 mummie
masca/mascara de -- = mummiemasker


mumificar v

1 mummificeren
cadavere mumificate = gemummificeerd lijk


mumification sub

1 mummificering, mummificatie
-- natural per desiccation = natuurlijke mummificatie door uitdroging


+ mumificator sub

1 iemand die mummificeert


+ mundabile adj

1 wat gereinigd kan worden


mundadentes sub

1 tandenstoker


mundan adj

1 wereldlijk, van de wereld
2 werelds, mondain
chronica -- = societynieuws


mundanitate sub

1 wereldsgezindheid, mondaniteit
2 wereldse ijdelheid


mundapipa sub

1 pijperager


+ mundapista(s) sub

1 (op ijsbaan) baanveger


mundar v

1 schoonmaken, reinigen, zuiveren
sablo/arena de -- = schuurzand
-- con sablator = zandstralen
FIGURATE -- un lista de abonatos = een lijst van abonnees opschonen


munde adj

1 schoon, helder, rein, zuiver
copia -- = netschrift, net


mundial adj

1 van de (gehele) wereld, wereld...
de fama -- = wereldberoemd
actualitate -- = toestand in de wereld
guerra -- = wereldoorlog
crise/crisis -- = wereldcrisis
conferentia -- = wereldconferentie
congresso -- = wereldcongres
consilio -- = wereldraad
revolution -- = wereldrevolutie
federalismo -- = wereldfederalisme
conflagration -- = wereldbrand
die/jorno -- del precaria = wereldgebedsdag
die/jorno -- del sanitate = wereldgezondheidsdag
organisation -- del sanitate = wereldgezondheidsorganisatie
record (A) -- = wereldrecord
reputation -- = wereldvermaardheid
opinion -- = wereldopinie
politica -- = wereldpolitiek
situation -- = wereldsituatie
consumo -- = wereldverbruik
flotta -- = wereldvloot
pace -- = wereldvrede
commercio -- = wereldhandel
banca -- = wereldbank
economia -- = wereldeconomie
hegemonia/dominio -- = wereldheerschappij
historia -- = wereldgeschiedenis
production -- = wereldproduktie
marca -- = wereldmerk
evento -- = wereldgebeurtenis
potentia -- = wereldmacht
porto -- = wereldhaven
celebritate -- = wereldberoemdheid
population -- = wereldbevolking
reputation -- = wereldreputatie
campionato -- = wereldkampioenschap
campion -- = wereldkampioen
litteratura -- = wereldliteratuur
mercato -- = wereldmarkt
Union -- pro Interlingua, U.M.I = Wereldbond voor Interlingua
de repercussion -- = wereldschokkend


+ mundialisar v

1 mondialiseren, globaliseren


+ mundialisation sub

1 mondialisatie, globalisatie


mundificar v

1 schoonmaken, reinigen, zuiveren


mundification sub

1 het schoonmaken, schoonmaak, het reinigen, reiniging, het zuiveren, zuivering
servicio de -- public = reiniging(sdienst)
-- public del stratas = straatreiniging
personal de -- = schoonmaakpersoneel, schoonmakers
equipa de -- = schoonmaakploeg


+ mundificative adj

1 schoonmakend, reinigend


munditia sub

1 zindelijkheid, netheid


mundo sub

1 wereld, heelal, kosmos, sfeer, kring van verschijnselen
-- animal = dierenwereld
-- vegetal = plantenwereld
-- habitate = bewoonde wereld
-- litterari = literaire wereld
-- del spiritos = geestenwereld, geestenrijk
-- commercial/del negotios = zakenwereld
-- del sonios = droomwereld
-- sensibile = zintuiglijk waarneembare wereld
2 wereld, aarde, aardbol, gedeelte van de aarde
vetule -- = oude wereld
nove -- = nieuwe wereld
tertie -- = derde wereld
pais del tertie -- = derde-wereldland
le cinque partes del -- = de vijf werelddelen
le altere -- = de andere wereld, het hiernamaals
campion del -- = wereldkampioen
campionato del -- = wereldkampioenschap
record (A) del -- = wereldrecord
-- sportive/del sport = sportwereld
cuppa del -- = wereldbeker
meravilia del -- = wereldwonder
religion del -- = wereldgodsdienst/religie
hegemonia/dominio del -- = wereldhegemonie/heerschappij
3 wereld, maatschappij
homine del -- = man van de wereld
femina del -- = vrouw van de wereld
le -- libere = de vrije wereld
le -- antique = de oudheid
le joias/gaudios del -- = de aardse vreugden
conception del -- = wereldbeschouwing
-- incantate = toverwereld
4 tote le -- = iedereen


munerar v

1 schenken, geven


+ Munich sub n pr

1 München


municipal adj

1 gemeentelijk, gemeente...
electiones -- = gemeenteraadsverkiezingen
consilio -- = gemeenteraad
consiliero -- = gemeenteraadslid
budget (A)-- = gemeentebegroting
autoritates -- = stadsbestuur
theatro -- = stadsschouwburg
secretario -- = gemeentesecretaris
architecto -- = gemeentearchitect
functionario -- = gemeenteambtenaar
ostiero -- = stadhuisbode, raadhuisbode
casa -- = raadhuis, stadhuis
parco -- = stadspark
derecto -- = gemeenterecht
archivo -- = gemeentearchief
administration -- = gemeentebeheer
imposto -- = gemeentebelasting
cassa -- = gemeentekas
museo -- = gemeentemuseum
politica -- = gemeentepolitiek
decreto -- = raadsbesluit
regulamento -- = gemeenteverordening
schola -- = gemeenteschool
bibliotheca -- = stadsbibliotheek
theatro -- = stadsschouwburg
cammino -- = gemeenteweg
obrero/laborator/travaliator -- = gemeentewerkman
lege -- = gemeentewet
hospital -- = gemeenteziekenhuis
servicios e industrias -- = gemeentebedrijven
distribution -- del aqua = stadswaterleiding


municipalisar v

1 onder beheer van de gemeente brengen
-- un fabrica de gas = een gasfabriek onder gemeentebeheer brengen


+ municipalisation sub

1 het onder gemeentelijk beheer brengen
le -- del servicios de transporto urban = het in gemeentelijke handen brengen van het stadsvervoerbedrijf


municipalitate sub

1 (grondgebied van de) gemeente
travalios/labores public (del --) = gemeentewerken
2 gemeentebestuur
3 gemeentehuis, raadhuis


municipe sub

1 inwoner van een gemeente


municipio sub

1 HISTORIA ROMAN municipium
2 grondgebied van de gemeente, gemeente
-- limitrophe/peripheric = randgemeente
3 gemeentebestuur


munificente adj

1 vrijgevig, gul, royaal


munificentia sub

1 vrijgevigheid, gulheid, munificentie


munir v

1 versterken (een stad, etc.)
2 voorzien (van), verschaffen
-- de personal = bemannen
-- un violino de chordas = een viool met snaren bespannen


munition sub

1 krijgsvoorraad, krijgsbehoeften
2 (am)munitie
deposito/magazin de --es = munitiedepot, munitiemagazijn
nave de --es = (am)munitieschip
traino de --es = (am)munitietrein
cassa a/de munition = munitiekist
pan de -- = kuch, kazernebrood


munitionar v

1 van (am)munitie voorzien


munitionero sub

1 munitieleverancier


+ muon sub

1 PHYSICA muon


mural adj

1 muur..., wand...
planta -- = klimplant
pictura -- = muurschildering
mappa -- = wandkaart
calendario -- = wandkalender
jornal -- = muurkrant
decoration -- = muurversiering
revestimento -- = wandbekleding
tapis (F)/tapete -- = wandtapijt
armario -- = wandkast
horologio/pendula -- = hangklok
platto -- = wandbord
mobile -- = wandmeubel
modello -- = wandmodel
quadrello -- decorative = wandtegel
lampa -- = wandlamp
spot (A) -- = wandspotje
cassa forte -- = wandkluis
molino a/de caffe -- = wandkoffiemolen


muralia sub

1 FORTIFICATION vestingmuur, stadsmuur
-- circular/circumvallante = ringmuur
le Grande Muralia de China = de Chinese Muur
le Muralia del Lamentos/del Lamentationes = de Klaagmuur
cinger un citate de --s = een stad met muren/wallen omgeven


+ muralista sub

1 muurschilder


murar v

1 ommuren
-- un citate = een stad bemuren
2 dichtmetselen
-- un porta = een deur dichtmetselen
ille habeva murate su tresor = hij had zijn schat ingemetseld


mure sub

1 Vide: mus


+ murena sub

1 ZOOLOGIA moeraal, murene


+ murex sub

1 stekelhoornslak, purperslak, murex


muria sub

1 pekelwater, brijn, brem


muriate adj

1 zoutzuurhoudend


muriatic adj

1 zoutzuur bevattend, muriatisch
fontes -- = muriatische bronnen
acido -- = zoutzuur


muriato sub

1 zoutzuurzout, chloride


+ murice sub

1 Vide: murex


murides sub pl

1 ZOOLOGIA muisachtigen, muridae


+ murin adj

1 ratten...
plaga -- = rattenplaag
2 muizen...


murmurar v

1 murmelen (water), ritselen (bladeren), ruisen (bomen), kabbelen

(beek), etc.

2 mompelen, zachtjes praten
-- parolas inintelligibile = onverstaanbaar mummelen
3 mopperen, pruttelen, morren


murmuration sub

1 gemurmel (water), geritsel (bladeren), het ruisen (bomen),

gekabbel (beekje), etc.

2 gemompel, zacht gepraat
campania de -- = fluistercampagne
3 gemopper, gemor, afkeurend commentaar


murmurator sub

1 mompelaar, prevelaar
2 mopperaar, brompot, knorrepot


murmure sub

1 gemurmel (water), geritsel (bladeren), het ruisen (bomen),

gekabbel (beekje), etc.

-- cardiac = hartgeruis
2 gemompel, zacht gepraat
-- approbatori/de approbation = goedkeurend gemompel
-- inintelligibile = onverstaanbaar gemompel
un -- se ha elevate in le sala = er ging een gemompel in de zaal op
3 gemopper, gemor, afkeurend commentaar
tono de -- = moppertoon


murmurear v

1 murmelen (water), ritselen (bladeren), ruisen (bomen), kabbelen

(beekje), etc.

2 mompelen, zacht praten
3 mopperen, pruttelen, morren


murmurose adj

1 murmelend, ritselend, ruisend, kabbelend
2 mompelend, zachtjes pratend
3 mopperend, morrend


muro sub

1 muur, wand, wal
-- exterior/externe = buitenmuur
-- interior/interne = binnenmuur
-- de sustenimento = schoormuur, steunmuur
-- divisori = tussenmuur, tussenwand, scheidingswand
-- separative/de separation = scheidingsmuur, scheidsmuur
-- transversal = dwarsmuur
-- refractari = brandmuur
-- angular/de angulo = hoekmuur
-- urban = stadsmuur
-- cec = blinde muur
-- de terra = aarden wal
-- del sono = geluidsbarrière
-- de calor = hittebarrière
-- antiruito = geluidsmuur/wal
Muro del Lamentos/del Lamentationes = Klaagmuur
Muro de Berlin = Berlijnse Muur
Muro de Hadriano = Hadrianusmuur
choccar {sj} contra un -- de incomprension/incomprehension = op een muur van onbegrip

stuiten

le --s audi, le --s ha aures = de muren hebben oren


mus sub

1 ZOOLOGIA muis
-- minute = dwergmuis
foramine de --es = muizegat
trappa a/pro --es = muizeval
nido de --es = muizenest
veneno de --es = muizegif
merda/excrementos de --es = muizendrek
plaga/invasion de --es = muizenplaag
chassator {sj} de --es = muizenvanger
jocar como un catto con un -- = een spel van kat en muis spelen
2 COMPUTATOR muis


musa sub

1 muze
montania del --s = muzenberg
dedicar se al --s = zich aan de muzen wijden


musaranea sub

1 ZOOLOGIA spitsmuis


musca sub

1 ZOOLOGIA vlieg
-- domestic = huisvlieg, kamervlieg
-- carnivore = aasvlieg
-- tsetse = tsetsevlieg
-- de carne = vleesvlieg
-- de Espania/Hispania = Spaanse vlieg
-- artificial = kunstvlieg (voor het vissen)
MEDICINA --s volante = beweeglijke punten voor de ogen
larva de -- = vliegenlarve
corpore de -- = vliegenlijf
merda/cacata de -- = vliegenstront
colla a --s = vliegenlijm
plaga/invasion de -- = vliegenplaag
BOXA peso -- = vlieggewicht
non facer mal a un -- = geen vlieg kwaad doen
facer de un -- un elephante = van een mug een olifant maken
2 vlokje baard (op de onderlip), kinbaardje, sikje
3 schoonheidsvlekje (in 't gezicht)


+ muscardino sub

1 ZOOLOGIA hazelmuis


+ muscari sub

1 BOTANICA druifhyacint


+ muscarina sub

1 BIOCHIMIA muscarine


+ muscario sub

1 BOTANICA vliegenzwam


muscate adj

1 muskus...
ratto -- = muskusrat
pira -- = muskuspeer
confitura -- = muskuscitroenjam
odor -- = muskusgeur
2 muskaat...
nuce -- = muskaatnoot, nootmuskaat
rosa -- = muskaatroos
uva -- = muskaatdruif
capricorno -- = rozenboktor


muscatello sub

1 muskadeldruif
2 muskaatwijn, muscadelwijn


muscato sub

1 muscadeldruif
2 muskaatwijn, muscadelwijn


+ muscheton sub

1 (haak) musketon


muschettero sub

1 musketier


muschetto sub

1 musket


muscides sub pl

1 ZOOLOGIA Vliegenfamilie, Muscidae


+ muscifere adj

1 ophrys -- = vliegenorchis


+ muscivore adj

1 vliegen etend


musco (I) sub

1 mos
extender se super le -- = zich op het mos neervlijen


musco (II) sub

1 muskus
-- artificial = kunstmuskus
2 muskusgeur, muskusreuk


muscologia sub

1 muscologie, studie van de mossen


muscose adj

1 bemost, mossig, mos...
muros -- = mosachtige muren
rosa -- = mosroos


muscular adj

1 van de spieren, spier...
fortia -- = spierkracht
exercitio -- = spieroefening
travalio/labor -- = spierarbeid
contraction/succussion -- = spiersamentrekking
action -- = spierwerking
activitate -- = spierwerking
crampo -- = spierkramp
texito -- = spierweefsel
stomacho -- = spiermaag
rheumatismo -- = spierreumatiek
rigiditate -- = spierstijfheid
metabolismo -- = spierstofwisseling
fibra -- = spiervezel
fibrilla -- = spierfibril
fasce -- = spierbundel
systema -- = spierstelsel
cellula -- = spiercel
dolores -- = spierpijn
atrophia -- = spieratrofie
relaxation -- = spierverslapping
elongation -- = spierverrekking
atonia -- = slapheid van de spieren
dystrophia -- = spierdystrofie
paralyse (-ysis) -- = spierverlamming
physiologia -- = spierfysiologie


+ muscularitate sub

1 gespierdheid


musculate adj

1 gespierd (anque FIGURATE), krachtig, stevig
bracios -- = gespierde armen
collo -- = gespierde nek
stilo -- = gespierde stijl


musculatura sub

1 spierstelsel, musculatuur


musculina sub

1 BIOCHIMIA musculine


musculo (I) sub

1 spier
-- abdominal = buikspier
-- pectoral = borstspier
-- cervical = nekspier
-- facial = gelaatsspier, aangezichtsspier
-- labial = lipspier
-- dorsal = rugspier
-- clavicular = sleutelbeenspier
-- intercostal = tussenribspier
-- del gena = kniespier
-- del collo = halsspier
-- deltoide = deltaspier
-- palatal = gehemeltespier
-- masticatori = kauwspier
-- tracheal = luchtpijpspier
-- plantar = zoolspier
-- zygomatic = wangspier
-- coracoide = ravenbekspier
-- pectinate = kamspier
-- cubital = elleboogspier
-- lisie = gladde spier
-- extensori = strekspier, strekker
-- contractile = samentrekbare spier
-- flexori = buigspier
-- triangular = driehoeksspier
-- piriforme = peervormige spier
-- rotatori = draaispier, draaier, rotator
--s laxe = slappe spieren
--s accommodatori = accommoderende spieren
-- lumbrical = wormvormige spier
-- trapezio = monnikskapspier
--s de aciero = stalen spieren
contraction de un -- = samentrekking van een spier
elasticitate del --s = spankracht van de spieren
distender un -- = een spier verrekken


musculo (II) sub

1 mossel
le --s es molluscos acephale = mossels zijn koploze weekdieren
-- comestibile/edibile = eetbare mossel
concha de -- = mosselschelp
pisca de --s = mosselvisserij
banco de --s = mosselbank
venditor de --s = mosselman
saison (F) del --s = mosselseizoen
2 tweekleppig schelpdier


musculose adj

1 (sterk) gespierd, spier...
gambas -- = gespierde benen
collo -- = gespierde nek


musculositate sub

1 gespierdheid
2 de spieren


+ museal adj

1 museum..., museaal


musellar v

1 muilkorven, muilbanden
-- le pressa = de pers breidelen/muilkorven


+ muselliera sub

1 muilkorf, muilband


musello sub

1 muilkorf, muilband


museo sub

1 museum
-- de antiquitates = museum van oudheden
Museo de Arte Moderne = Museum voor Moderne Kunst
-- naval/maritime/nautic = scheepvaartmuseum
-- de picturas = schilderijenmuseum
-- de archeologia = oudheidkundig museum
Museo (de Figuras) de Cera = Wassenbeeldenmuseum
-- de aviation = luchtvaartmuseum
-- al aere libere = openluchtmuseum
-- municipal = stedelijk museum, gemeentemuseum
-- regional = streekmuseum
-- scholar/pedagogic = schoolmuseum
-- national/statal = rijksmuseum
director de -- = museumdirecteur
direction de -- = museumdirectie
functionario de -- = museumbeambte
personal de -- = museumpersoneel
surveliante/custode de -- = suppoost in een museum
guida de -- = museumgids
visitante/visitator de -- = museumbezoeker
objecto de -- = museumstuk
catalogo de -- = museumcatalogus


+ museographia sub

1 museografie


+ museographic adj

1 museografisch


+ museographo sub

1 museograaf


+ museologia sub

1 museologie, museumkunde


+ museologic adj

1 museologisch, museumkundig


music adj

1 gevoel hebbend voor kunst, muzisch
education -- = muzische vorming
2 van de muziek, muziek...
poter -- = muziekvermogen


musica sub

1 muziek
-- pop (A) = popmuziek
-- beat (A) = beatmuziek
-- punk (A) = punkmuziek
-- soul (A) = soulmuziek
-- disco = discomuziek
-- dixieland (A) = dixielandmuziek
-- instrumental = instrumentale muziek
-- vocal = vocale muziek
-- religiose/sacre = gewijde muziek
-- legier = lichte muziek
-- popular = populaire muziek
-- excitante = meeslepende muziek
-- classic = klassieke muziek
-- baroc = barokmuziek
-- symphonic = symfonische muziek
-- moderne = moderne muziek
-- romantic = romantische muziek
-- concrete = concrete muziek
-- atonal = atonale muziek
-- de jazz (A) = jazzmuziek
-- tsigan = zigeunermuziek
-- funebre = treurmuziek
-- de/pro harmonia = harmoniemuziek
-- de dansa/de ballo/pro dansar/pro ballar = dansmuziek
-- de camera = kamermuziek
-- de tabula = tafelmuziek
-- de ambiente/de fundo = achtergrondmuziek
-- radiophonic/de radio = radiomuziek
-- de circo = cirkusmuziek
-- sacrate/liturgic/de ecclesia = kerkmuziek
-- tonal = tonale muziek
-- de film (A) = filmmuziek
-- de negros = negermuziek
-- pro piano/pro organo/pro violino = piano/orgel/vioolmuziek (compositie)
-- de piano/de organo/de violino = piano/orgel/vioolmuziek (uitvoering)
libro de -- = muziekboek
folio de -- = muziekblad
amator de -- = muziekliefhebber
critico de -- = muziekkritikus
critica de -- = muziekkritiek
cassa de -- = muziekdoos
historia del -- = muziekgeschiedenis
instrumento de -- = muziekinstrument
lection de -- = muziekles
papiro de -- = muziekpapier
schola/academia de -- = muziekschool
sala de -- = muziekzaal
morsello/pecia de -- = muziekstuk
kiosque (F) a/de -- = muziektent
professor/maestro de -- = muziekleraar
festa/festival de -- = muziekfeest, muziekfestival
curso de -- = muziekcursus
magazin/boteca de -- = muziekwinkel
societate de -- = muziekgezelschap
cognoscitor de -- = muziekkenner
inseniamento del -- = muziekonderwijs
theatro de -- = muziektheater
stilo de -- = muziekstijl
facer -- = muziek maken
mitter/poner in -- = op muziek zetten


+ musicabile adj

1 op muziek te zetten
un poema facilemente -- = een gedicht dat gemakkelijk op muziek is te zetten


+ musicabilitate sub

1 mogelijkheid om (iets) op muziek te zetten


musical adj

1 muzikaal, muziek..., tot de muziek behorend
aure -- = muzikaal gehoor
emission -- = muziekuitzending
comedia -- = musical
historia -- = muziekgeschiedenis
voce -- = welluidende stem
inseniamento -- = muziekonderwijs
nota -- = muzieknoot
vita -- = muziekleven
festa/festival -- = muziekfeest
programma -- = muziekprogramma
accento -- = muzikaal accent
talento -- = muziektalent
nota -- = muzieknoot
notation/scriptura -- = muziekschrift, notenschrift
vespera/vespere -- = muziekavond
instrumento -- = muziekinstrument
societate -- = muziekgezelschap
theoria -- = muziekleer
bibliotheca -- = muziekbibliotheek
critico -- = muziekkritikus
critica -- = muziekkritiek
obra -- = muziekwerk
drama -- = muziekdrama
signo -- = muziekteken
fundo -- = achtergrondmuziek


+ musical sub ANGLESE

1 musical


+ musicalitate sub

1 muzikaliteit
-- de un melodia = muzikaliteit van een melodie
-- de un lingua = muzikaliteit van een taal


musicante sub

1 muzikant, musicus


musicar v

1 musiceren, muziek maken
2 op muziek zetten
-- un poesia = een gedicht op muziek zetten


+ musicassetta sub

1 cassettebandje, musicassette


+ musicastro sub

1 slecht musicus


+ music hall sub ANGLESE

1 music-hall
artista de -- = music-hallartiest


musichetta sub

1 pretentieloze muziek, muziekje


musico sub

1 musicus, muzikant
-- ambulante/stratal = straatmuzikant
-- pop (A) = popmuzikant/musicus
corpore de --s militar = militair muziekkorps


+ musicographia sub

1 musicografie


+ musicographo sub

1 musicograaf


musicologia sub

1 musicologie, muziekwetenschap


+ musicologic adj

1 musicologisch
problemas -- = musicologische problemen


+ musicologista sub

1 musicoloog, muziekwetenschapper


musicologo sub

1 musicoloog, muziekwetenschapper


+ musicomane adj

1 een overdreven liefde voor muziek hebbend


musicomania sub

1 overdreven liefde voor muziek


musicomano sub

1 hartstochtelijk liefhebber van muziek


+ musicotheca sub

1 verzameling platen/banden/C.D.'s


+ musicotherapia sub

1 muziektherapie


+ müsli sub GERMANO

1 müsli


muso sub

1 snuit (van dieren)
-- de can = hondesnuit
-- de cavallo = paardebek


musselina sub

1 mousseline, neteldoek


+ mussitation sub

1 MEDICINA lipbewegingen zonder geluid, mussitation


+ mussive adj

1 mussief
auro -- = mussiefgoud, tinbisulfide
argento -- = mussiefzilver


+ Mussolini sub n pr

1 Mussolini


+ mussolinian adj

1 van Mussolini


mustachio sub

1 snor, knevel, snorharen
rasar se le -- = zijn snorharen wegscheren
lassar se crescer le -- = zijn snor laten staan


mustang sub ANGLESE

1 mustang


mustarda sub

1 mosterd
-- forte = scherpe/sterke mosterd
-- extraforte = extrasterke mosterd
fabrica de -- = mosterdfabriek
fabricante de -- = mosterdfabrikant
molino de -- = mosterdmolen
sauce (F) de -- = mosterdsaus
coclear a/de -- = mosterdlepel(tje)
oleo/essentia de -- = mosterdolie
pulvere de -- = mosterdpoeder
grana de -- = mosterdzaad
gas de -- = mosterdgas


mustardero sub

1 mosterdmaker, mosterdfabrikant


mustardiera sub

1 mosterdpot


mustela sub

1 ZOOLOGIA wezel
pellicia de -- = wezelbont


mustelides sub pl

1 ZOOLOGIA marterachtigen


musto sub

1 most, wijnmost, appelmost, perenmost


musulman sub

1 muzelman, mohammedaan


+ musulman adj

1 mohammedaans, islamitisch, moslim...
arte -- = islamitische kunst
mundo -- = mohammedaanse wereld
religion -- = mohammedaanse godsdienst
population -- = mohammedaanse bevolkingsgroep


muta (I) sub

1 het ruien, rui, het verharen, verharing, haarwisseling, het vervellen, vervelling
2 verandering, verwisseling, omwisseling
-- de voce = stemwisseling


+ muta (II) sub

1 CHASSA meute (anque FIGURATE)
un -- de creditores = een horde schuldeisers


mutabile adj

1 veranderbaar, mutabel
vento -- = veranderlijke wind
gen -- = mutabel gen
MATHEMATICA quantitate -- = veranderlijke grootheid


+ mutabilitate sub

1 veranderbaarheid, verwisselbaarheid, mutabiliteit
-- de un specie = veran-derbaarheid van een soort
MATHEMATICA -- de un quantitate = veranderlijkheid van een grootheid


+ mutagene adj

1 BIOLOGIA mutageen (mogelijk mutaties veroorzakend)
factores -- = mutagene factoren
agentes/substantias -- = mutagene stoffen
specificitate -- = mutagene specificiteit
stabilitate -- = mutagene stabiliteit


+ mutagenese (-esis) sub

1 mutagenese


+ mutagenic adj

1 Vide: mutagene


+ mutageno sub

1 stof/stralen die mutaties kan/kunnen veroorzaken, mutageen


+ mutante sub

1 BIOLOGIA mutant


mutar v

1 ruien, verharen, vervellen
-- le pelle = vervellen (slang)
le serpentes muta de pelle cata anno = slangen werpen jaarlijks hun huid af
2 veranderen, verwisselen, omwisselen
-- de opinion = van mening veranderen
-- de domicilio/de casa/de domo/de habitation = verhuizen
-- le disco = een andere plaat opzetten
-- de tactica = van tactiek veranderen
-- de lecto = verbedden
-- de color = van kleur veranderen
3 BIOLOGIA muteren


mutation sub

1 verandering, verwisseling, omwisseling
-- del voce = stemwisseling
PHONETICA -- consonantic = klankverschuiving
2 BIOLOGIA mutatie
-- progressive = progressieve mutatie
-- spontanee = spontane mutatie
-- punctual = puntmutatie
-- parallel = parallele mutatie
-- saltatori/subite = sprongvariatie, sprongmutatie
-- chromosomic = chromosomenmutatie
-- lethal = letale mutatie
factor de -- = mutatiefactor
pression de -- = mutatiedruk


+ mutational adj

1 mutatie...
equilibrio -- = mutatie-evenwicht


+ mutationismo sub

1 BIOLOGIA mutatieleer, mutatietheorie


+ mutationista sub

1 BIOLOGIA aanhanger van de mutatietheorie


+ mutationista adj

1 BIOLOGIA de mutatietheorie aanhangend


mutatis mutandis LATINO

1 mutatis mutandis, met de voor de toepassing in een ander geval nodige veranderingen


+ mutative adj

1 mutatief


+ mutator sub

1 mutator


mute adj

1 stom, zwijgend, sprakeloos, stil
cinema/film -- = stomme film
parte/rolo -- = stomme rol
can de chassa {sj} -- = stomme jachthond
PHONETICA vocal -- = stomme klinker
syllaba -- = toonloze lettergreep
surde e -- = doofstom
carta/mappa -- = blinde kaart
animal/bestia -- = stom dier/beest


mutescer v

1 stil worden, stom worden


+ mutilante adj

1 misvormend, verminkend
gangrena -- = verminkend gangreen
plaga -- = verminkende wond


mutilar v

1 misvormen, verminken (anque FIGURATE)
-- un texto = een tekst verminken
-- le veritate = de waarheid geweld aandoen


mutilate adj

1 verminkt
telegramma -- = verminkt telegram


mutilation sub

1 het verminken, verminking
le telegramma non ha arrivate sin -- = het telegram is niet onverminkt overgekomen


mutilato sub

1 verminkte, invalide
-- de guerra = oorlogsinvalide


mutilator sub

1 verminker


+ mutilator adj

1 verminkend
cultello -- = mes waarmee de verminking is toegebracht


mutile adj

1 verminkt, geschonden


mutismo sub

1 het stilzwijgen, stomheid
-- de nascentia = aangeboren stomheid


+ mutitate sub

1 stomheid


+ muto sub

1 stomme


mutual adj

1 wederzijds, wederkerig, onderling
amor -- = wederzijdse liefde
responsabilitate -- = wederzijdse verantwoordelijkheid
incompre(he)nsion -- = wederzijds onbegrip:
compre(he)nsion -- = wederzijds begrip
recriminationes -- = beschuldigingen over en weer
relationes -- = wederzijdse betrekkingen
influentia -- = wederzijdse beïnvloeding
adjuta/succurso/assistentia -- = wederzijdse hulp
concessiones -- = concessies van beide kanten
societate de assecurantia -- = onderlinge verzekeringsmaatschappij
con assentimento/consentimento -- = met onderling goedvinden
facer se reproches {sj} -- = elkaar over en weer verwijten maken


+ mutualismo sub

1 mutualisme


+ mutualista sub

1 mutualist


+ mutualista adj

1 onderling
societate -- = onderlinge maatschappij


mutualitate sub

1 wederkerigheid
2 onderlinge verzekeringsmaatschappij, "onderlinge"


mutue adj

1 wederzijds, wederkerig, onderling
con -- consenso/consentimento de = met onderling goedvinden van
adjuta/assistentia/succurso -- = onderlinge/wederzijdse hulp
compre(he)nsion -- = wederzijds begrip
relationes -- = wederzijdse betrekkingen
influentia -- = wederzijdse beïnvloeding
securitate -- = wederzijdse veiligheid
cassa de succurso -- = ondersteuningskas
fundo de succurso -- = ondersteuningsfonds
inductantia -- = wederkerige inductantie
tender se le mano mutuemente = elkaar de hand reiken


+ mutulo sub

1 ARTE DE CONSTRUER balkhoofd, balkkop, kraagsteen


muzhik sub RUSSO

1 moesjiek


+ mya sub

1 -- arenari = strandgaper


+ myalgia sub

1 MEDICINA spierpijn, myalgie


+ myalgic adj

1 spierpijn...


+ myasthenia sub

1 MEDICINA spierzwakte, myasthenie


+ myasthenic adj

1 MEDICINA spierzwakte..., myasthenisch


+ mycelian adj

1 BOTANICA mycelium..., zwamvlok...


+ mycelio sub

1 BOTANICA zwamvlok, mycelium


+ mycenee adj

1 HISTORIA Mykeens, Myceens


+ myceneo sub

1 HISTORIA Mycener


+ Mycenes sub n pr

1 Mycene


+ mycenian adj

1 HISTORIA Mykeens, Myceens


+ myceniano sub

1 HISTORIA Mycener


+ myceto sub

1 schimmel


+ mycetologia sub

1 mycetologie


+ mycetoma sub

1 MEDICINA madoeravoet (schimmelinfectie)


+ mycobacterio sub

1 BIOLOGIA mycobacterie


+ mycoderma sub

1 BOTANICA mycoderma


+ mycodermic adj

1 BOTANICA mycoderma...


+ mycologia sub

1 myc(et)ologie, kennis van zwammen en paddenstoelen


+ mycologic adj

1 mycologisch
studios -- = mycologische studiën


+ mycologista sub

1 mycoloog, paddenstoelenkenner


+ mycologo sub

1 mycoloog, paddenstoelenkenner


+ mycophage adj

1 paddenstoelenetend


+ mycoplasma sub

1 BIOLOGIA mycoplasma


+ mycorrhiza sub

1 BOTANICA zwamwortel, wortelschimmel, mycorrhiza


+ mycorrhizal adj

1 BOTANICA mycorrhizaal


+ mycose (-osis) sub

1 MEDICINA mycose, wortelbrand (schimmelaandoening)


+ mycotrophia sub

1 BOTANICA mycotrofie


+ mycotrophic adj

1 BOTANICA mycotroof


+ mydriasis sub

1 MEDICINA pupilverwijding, mydriasis


+ mydriatic adj

1 MEDICINA pupilverwijdend


+ mydriatico sub

1 MEDICINA pupilverwijder, mydriaticum


+ myelencephalo sub

1 ANATOMIA nahersenen, myelencefalon


+ myelina sub

1 BIOLOGIA myeline


+ myelitis sub

1 MEDICINA ruggemergontsteking, myelitis


+ myeloblasto sub

1 MEDICINA myeloblast


+ myelocyto sub

1 MEDICINA beenmergcel, myelocyto


+ myelographia sub

1 MEDICINA myelografie


+ myeloma sub

1 MEDICINA myeloom, tumor van het beendermerg
-- multiple = multiple myeloom, ziekte van Kahler


+ myelopathia sub

1 myelopathie, ruggemergsziekte


+ mygale sub

1 ZOOLOGIA vogelspin


+ myiasis sub

1 MEDICINA myiasis (infestatie van vliegenlarven)


+ myoblastic adj

1 myoblastisch


+ myoblasto sub

1 myoblast


+ myocardio sub

1 ANATOMIA hartspier, myocard(ium)


+ myocardiopathia sub

1 MEDICINA myocardiopathie


+ myocarditis sub

1 MEDICINA hartspierontsteking, myocarditis


+ myocyto sub

1 spiercel


+ myofibrilla sub

1 myofibril, spierfibril


+ myofibroma sub

1 MEDICINA myofibroom


+ myoglobina sub

1 BIOCHIMIA myoglobine


+ myogramma sub

1 MEDICINA myogram


+ myographia sub

1 myografie, spierbeschrijving


+ myographo sub

1 MEDICINA myograaf


+ myologia sub

1 MEDICINA myologie, spierleer, spiertheorie


+ myologic adj

1 MEDICINA myologisch


+ myologo sub

1 MEDICINA myoloog


+ myoma sub

1 MEDICINA spiergezwel, vleesboom, myoom


+ myomero sub

1 myomeer


+ myonecrose (-osis) sub

1 MEDICINA myonecrose, spiernecrose


+ myopathia sub

1 MEDICINA spierziekte, spieraandoening, myopathie


+ myopathic adj

1 MEDICINA myopathisch


myope adj

1 bijziend, kippig


myopia sub

1 bijziendheid, kippigheid


+ myopic adj

1 Vide: myope


+ myoplasma sub

1 PHYSIOLOGIA myoplasma


+ myopotamo sub

1 ZOOLOGIA beverrat, moerasrat


+ myose (-osis) sub

1 MEDICINA pupilvernauwing, myosis


+ myositis sub

1 MEDICINA spierontsteking, myositis


myosotis sub

1 BOTANICA vergeet-mij-nietje
-- versicolor = veelkleurig vergeet-mij-nietje
-- palustre = moerasvergeet-mij-niet
-- silvatic = bosvergeet-mij-niet


+ myosuro sub

1 BOTANICA muizestaart


+ myotic adj

1 MEDICINA pupilvernauwend, miotisch


+ myotomo sub

1 myotoom


myriade sub

1 HISTORIA tienduizendtal, myriade
2 ontelbare menigte, myriade


myriagramma sub

1 myriagram


+ myrialitro sub

1 myrialiter


myriametro sub

1 myriameter


myriapode sub

1 duizendpotig


myriapodo sub

1 ZOOLOGIA duizendpoot
--s = duizendpoten, myriapoda


+ myrica sub

1 BOTANICA gagel


+ myricaceas sub pl

1 BOTANICA myricaceae, myricaceeën, gagelfamilie


+ myringitis sub

1 MEDICINA trommelvliesontsteking


+ myriocarpe adj

1 BOTANICA met zeer vele vruchten


+ myriocephale adj

1 BOTANICA met zeer vele hoofdjes


+ myriophylle adj

1 BOTANICA met zeer vele bladeren of blaadjes


+ myriophyllo sub

1 BOTANICA vederkruid, waterduizendblad
-- spicate = aarvederkruid


+ myrmecologia sub

1 studie van mieren, myrmecologie


+ myrmecologic adj

1 myrmecologisch
recercas -- = myrmecologische onderzoekingen


+ myrmecologo sub

1 mierenkenner


+ myrmecophage adj

1 zich voedend met mieren


+ myrmecophile adj

1 myrmecofiel, mieren...
planta -- = mierenplant, myrmecofiele plant


+ myrmecophilia sub

1 voorkeur voor mieren


+ myrmecophilo sub

1 iemand met voorkeur voor mieren


+ myrmeleon sub

1 ZOOLOGIA mierenleeuw


+ myrobalano sub

1 PHARMACIA myrobalaan, zalfnoot


+ myrosina sub

1 BIOCHIMIA myrosine


myrrha sub

1 mirre
balsamo de -- = mirrebalsem
tinctura de -- = mirretinctuur


myrrhar v

1 met de geur van mirre omgeven


myrrhic adj

1 mirre...


+ myrrhis sub

1 BOTANICA roomse kervel


myrtaceas sub pl

1 BOTANICA mirteachtigen, myrtaceae, myrtefamilie


myrtacee adj

1 BOTANICA mirteachtig


myrtiforme adj

1 ANATOMIA mirtebladvormig


myrtillo sub

1 bosbes, blauwbes
-- rubie = veenbes, vossebes
gelea de --s = bosbessengelei
confitura/confectura de --s = bosbessenjam
succo de --s = bosbessensap


myrto sub

1 BOTANICA mirt(e), mirtestruik, mirteboom
corona de --s = mirtekrans, mirtekroon
folio de -- = mirteblad
branca de -- = mirtetak
bacca de -- = mirtebes
odor/fragrantia de -- = mirtegeur
bosco de --s = mirtenbos
essentia/oleo de -- = mirte-olie


mysta sub

1 RELIGION GREC myste (ingewijde in een mysterie)


mystagogia sub

1 RELIGION GREC mystagogie (inwijding in de mysteriën)


+ mystagogic adj

1 RELIGION GREC mystagogisch


mystagogo sub

1 RELIGION GREC mystagoog


mysterio sub

1 RELIGION GREC mysterie
--s grec = Griekse mysteriën
2 ECCLESIA geloofsgeheim, mysterie
-- del Trinitate = mysterie van de H. Drieëenheid
3 geheim, raadsel, mysterie
--s del natura = geheimen van de natuur
-- insondabile/impenetrabile/incompre(he)nsibile = ondoorgrondelijk mysterie
disvelar un -- = een mysterie onthullen
Frits es un -- complete pro me = Frits is een volslagen mysterie voor mij
haber un halo de -- = in duisternis gehuld zijn
4 LITTERATURA mysteriespel


mysteriose adj

1 geheimzinnig, raadselachtig, mysterieus, geheim
dossier (F) -- = geheim dossier
comportamento -- = mysterieus optreden
disparition -- = mysterieuze verdwijning
figura -- = geheimzinnige gestalte
ager --mente = geheimzinnig te werk gaan


+ mysteriositate sub

1 mysterieusheid, geheimzinnigheid, raadselachtigheid


mystic adj

1 mystiek
fide -- = mystiek geloof
experientia -- = mystieke ervaring
union -- = mystieke eenwording
ecstase (-asis)/extase (-asis) -- = mystieke extase


mystica sub

1 mystiek
-- christian = christelijke mystiek
-- franciscan = franciscaanse mystiek


+ mysticeto sub

1 ZOOLOGIA baardwalvis


mysticismo sub

1 mysticisme, mystiek
-- christian = christelijke mystiek


mysticitate sub

1 mystiek karakter, mystieke vervoering


mystico sub

1 mysticus
--s = mystieken


mystificar v

1 misleiden, bedotten, foppen, om de tuin leiden
lassar se -- per un propaganda demagogic = zich om de tuin laten leiden door een demagogische propaganda


mystification sub

1 misleiding, fopperij
-- litterari = literaire vervalsing
-- del electorato/del electores = kiezersbedrog
esser victima de un -- = slachtoffer van een misleiding zijn


mystificator sub

1 misleider, bedotter, fopper


+ mystificatori adj

1 misleidend, bedottend, foppend
intentiones -- = misleidende bedoelingen


mythic adj

1 mythisch
heroe -- = mythische held
tradition -- = mythische traditie


+ mythicisar v

1 mythisch maken, mythisch behandelen/uitleggen


+ mythicisation sub

1 het mythisch maken, mythische behandeling/uitleg


+ mythicitate sub

1 mythisch karakter
-- de un tradition = mythisch karakter van een traditie


+ mythificar v

1 tot een mythe maken
Carolo Magne ha essite mythificate = Karel de Grote is een mythe geworden


+ mythification sub

1 (het) tot eenmythe maken


mytho sub

1 mythe
-- de Sisypho = mythe van Sisyphus
-- de Faust = mythe van Faust
-- vive = levende mythe
le -- del superioritate germanic = de mythe van de Germaanse superioriteit


mythographia sub

1 mythografie
-- medieval = middeleeuwse mythografie


+ mythographic adj

1 mythografisch


mythographo sub

1 mythograaf


mythologia sub

1 mythologie


mythologic adj

1 mythologisch
traditiones -- = mythologische tradities
poema -- = mythologisch gedicht
factos --amente interpretate = feiten die mythologisch worden geïnterpreteerd


+ mythologisar v

1 mythologiseren


mythologista sub

1 mytholoog


mythologo sub

1 mytholoog


+ mythomane adj

1 mythomaan


+ mythomania sub

1 leugenzucht, mythomanie


+ mythomaniac adj

1 mythomaan


+ mythomaniaco sub

1 mythomaan, ziekelijke leugenaar, leugenmaniak, fantast


+ mythomano sub

1 mythomaan, ziekelijke leugenaar, leugenmaniak, fantast


+ mytilicultor sub

1 mosselkweker


+ mytilicultura sub

1 mosselcultuur, mosselkwekerij


+ mytilin adj

1 ZOOLOGIA mossel..., mosselachtig


+ mytilo sub

1 ZOOLOGIA mossel


+ mytilotoxina sub

1 BIOCHIMIA mosselengif
intoxication per -- = mosselvergiftiging


+ myxedema sub

1 MEDICINA myxoedeem


+ myxofibroma sub

1 myxofibroom


+ myxoma sub

1 MEDICINA myxoom, myxoma


+ myxomatose adj

1 myxomateus


+ myxomatose (-osis) sub

1 myxomatose


+ myxomyceto sub

1 BOTANICA slijkzwam


+ myxovirus sub

1 MEDICINA myxovirus


Advertisement