Interlingua Wiki
Advertisement

iambic adj

1 LITTERATURA jambisch
metro -- = jambische versmaat
trimetro -- = jambische trimeter


iambico sub

1 LITTERATURA jambisch vers


iambo sub

1 LITTERATURA jambe


+ iatrochimia sub

1 iatrochemie


+ iatrochimic adj

1 iatrochemisch


+ iatrochimico sub

1 iatrochemicus


+ iatrogene adj

1 iatrogeen (door de arts veroorzaakt)


+ iatrogenic adj

1 Vide: iatrogene


+ iatroleptic adj

1 iatroleptisch


+ iatrotechnica sub

1 iatrotechniek


iber adj

1 Iberisch
civilisation -- = Iberische beschaving


Iberia sub n pr

1 Iberia


iberic adj

1 Iberisch
Peninsula -- = Iberisch Schiereiland


+ iberis sub

1 BOTANICA scheefbloem, iberis


ibero sub

1 Iberiër


+ iberoamerican adj

1 Ibero-Amerikaans


ibi adv

1 daar


+ ibice sub

1 ZOOLOGIA steenbok


ibidem adv

1 terzelfder plaats, op de aangehaalde plaats, aldaar, ibidem


+ ibis sub

1 ZOOLOGIA ibis, nijlreiger, koereiger


+ icarian adj

1 van Icarus, als van Icarus


icarie adj

1 Icarisch
Mar Icarie = Icarische Zee


icaro sub n pr

1 MYTHOLOGIA Icarus


iceberg sub ANGLESE

1 ijsberg
le summitate/puncta del -- = het topje van de ijsberg
lactuca -- = ijsbergsla


+ ice-cream sub ANGLESE

1 roomijs


+ icefield sub ANGLESE

1 GEOGRAPHIA ijsveld, ijsvlakte, ijsbank, pakijs


+ ichneumon sub

1 ZOOLOGIA sluipwesp, ichneumon
2 ZOOLOGIA spoorwezel, spoorrat, faraorat, ichneumon


+ ichor sub

1 GEOLOGIA ichor (magma-emanatie der gesteenten)
2 MEDICINA dunne etter, bloederige etter


+ ichorose adj

1 MEDICINA etterig


ichthyic adj

1 ZOOLOGIA vis...


ichthyocolla sub

1 (VITICULTURA) vislijm, ichthyocol


+ ichthyographia sub

1 ichthyografie


+ ichthyographic adj

1 ichthyografisch


+ ichthyoide adj

1 visachtig, visvormig


ichthyol sub

1 PHARMACIA ichthyol, olie uit fossiele vissen


ichthyolitho sub

1 versteende vis, ichthyoliet


ichthyologia sub

1 viskunde, ichthyologie


ichthyologic adj

1 viskundig, ichthyologisch


ichthyologista sub

1 viskundige, ichthyoloog


ichthyologo sub

1 viskundige, ichthyoloog


ichthyophage adj

1 ZOOLOGIA visetend


ichthyophagia sub

1 THEATRO het zich voeden met vis, visvoeding


ichthyophago sub

1 ZOOLOGIA viseter, ichthyofaag


+ ichthyophobia sub

1 ichthyofobie


ichthyosauro sub

1 PALEONTOL ichthyosaurus, vishagedis


+ ichthyose (-osis) sub

1 MEDICINA ichthyose, schubbige uitslag, visschubbenziekte, visschubuitslag


+ icing sub ANGLESE

1 SPORT icing


icone sub

1 icoon, heiligenbeeld


iconic adj

1 iconisch
arte -- = iconische kunst
pictura -- = iconische schilderkunst
sculptura -- = iconische beeldhouwkunst


+ iconicitate sub

1 iconiciteit, icoonkarakter


iconoclasma sub

1 beeldenstorm(erij), iconoclasme


iconoclasta sub

1 beeldenstormer


iconoclastic adj

1 beeldenstormend, iconoclastisch
furia/furor -- = beeldenstorm
mivimento -- = iconoclastische beweging


iconographia sub

1 beeldbeschrijving, iconografie
2 verzameling van prenten (van een bepaalde persoon), iconografie


iconographic adj

1 iconografisch


iconographo sub

1 iconograaf, beeldenbeschrijver


iconolatra sub

1 beeldenvereerder, beeldenaanbidder


iconolatria sub

1 beeldenverering, beeldendienst, iconolatrie


iconologia sub

1 verklaring en beschrijving der beelden, beeldenleer, iconologie


+ iconologic adj

1 iconologisch


+ iconologista sub

1 iconoloog


iconologo sub

1 iconoloog


+ iconometro sub

1 PHOTOGRAPHIA iconometer, raamzoeker


iconoscopio sub

1 TELEVISION iconoscoop, opneembuis


iconostase (-asis) sub

1 iconostase


+ iconotheca sub

1 verzameling van iconen
2 gebouw met een verzameling iconen


+ icosahedro sub

1 MATHEMATICA twintigvlak, icosaeder


+ icteric adj

1 MEDICINA geelzuchtig, icterisch
color -- del pelle = icterische huidkleur


+ icterico sub

1 MEDICINA lijder aan geelzucht, geelzuchtpatiënt


+ ictero sub

1 MEDICINA geelzucht, icterus
-- gravidic = zwangerschapsgeelzucht


+ ictus sub

1 MEDICINA stoot, ictus, aanval
-- apoplectic = attaque, beroerte
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA ictus, heffing
verso con quatro --es = versregel met vier heffingen


id

1 (pron pers het
2 (pron dem dat
-- es, i.e. = dat wil zeggen


idea sub

1 idee, gedachte, begrip, voorstelling, opvatting
le -- del justitia = de idee van het recht
association de --s = gedachtenassociatie
confusion de --s = begripsverwarring
ordine de --s = gedachtengang
currente de --s = gedachtenstroom
movimento de --s = geestesstroming
conformitate de --s = geestverwantschap
association de --s = ideeënassociatie
battalia/lucta/querela de --s = ideeënstrijd
cassa de --s = ideeënbus
-- fixe = idee fixe, dwanggedachte, dwangvoorstelling
-- essential/fundamental = kerngedachte
-- erronee = wanbegrip
-- felice = gelukkig idee
--s avantiate = geavanceerde denkbeelden
non haber -- de un cosa = geen begrip van iets hebben
adoptar un -- = een idee overnemen
facer se/formar se un -- de = zich een idee vormen van
cambiar de -- = van gedachte veranderen
dar un -- a un persona = iemand op een idee brengen
tante testas/capites, tante --s = zoveel hoofden, zoveel zinnen
2 idee, plan, inval
cassa a --s = ideeënbus


+ ideabile adj

1 waarvan men een denkbeeld kan vormen, denkbaar


ideal sub

1 ideaal, volmaaktheid
-- de libertate = vrijheidsideaal
--es utopic = utopische idealen
realisar un -- = een ideaal verwezenlijken/bereiken
persequer un -- = een ideaal nastreven


ideal adj

1 ideaal, volmaakt
imagine -- = ideaalbeeld
2 denkbeeldig
3 PHILOSOPHIA ideëel, conceptueel


+ idealisabile adj

1 wat geïdealiseerd kan worden


idealisar v

1 idealiseren
Dante ha idelisate le figura de Beatrice = Dante heeft de figuur van Beatrice geïdealiseerd


idealisation sub

1 het idealiseren, idealisering
le -- del paisage in le pictura del primitivos = de idealisering van het landschap in de schilderkunst van de primitieven


idealisator sub

1 iemand die idealiseert


idealismo sub

1 PHILOSOPHIA idealisme
-- transcendental de Kant = transcendentaal idealisme van Kant
2 idealisme


+ idealista adj

1 PHILOSOPHIA idealistisch
philosophia -- = idealistische filosofie
monismo -- = idealistisch monisme
dialectica -- de Hegel = idealistische dialectiek van Hegel
2 idealistisch
intentiones -- = idealistische bedoelingen


idealista sub

1 PHILOSOPHIA idealist
2 idealist


+ idealistic adj

1 idealistisch
intentiones -- = idealistische bedoelingen


idealitate sub

1 idealiteit, ideale toestand


idear v

1 een denkbeeld vormen omtrent, uitdenken, verzinnen, bedenken
-- un projecto = een plan opstellen
-- un nove methodo = een nieuwe methode bedenken


+ ideario sub

1 het geheel van denkbeelden van een auteur of van een school


ideation sub

1 PHILOSOPHIA ideatie, het vormen van een denkbeeld, begripsvorming
-- incoherente = incoherente ideatie


idem adv

1 idem, eveneens


+ idempotente adj

1 MATHEMATICA idempotent


+ idempotentia sub

1 MATHEMATICA idempotentie


identic adj

1 identiek, volkomen gelijk (aan), precies hetzelfde (als)
casos -- = identieke geval-len
geminos -- = identieke tweelingen
MATHEMATICA equationes -- = identieke vergelijkingen
iste duo sorores es -- = die twee zusters zijn volko-men gelijk


+ identicitate sub

1 het identiek zijn, het volkomen gelijk zijn
le -- de opiniones = het identiek zijn van meningen


identificabile adj

1 identificeerbaar, te identificeren
le autor del furto ha lassate multe tracias e debera esser facilemente -- = de dader van de diefstal heeft vele sporen

achtergelaten en zal gemakkelijk moeten zijn te identificeren

identificar v

1 vereenzelvigen, gelijkstellen, identificeren
-- duo conceptos = twee begrippen vereenzelvigen
2 de identiteit vaststellen, identificeren
-- un criminal = een misdadiger identificeren
-- le causas de un phenomeno = de oorzaken van een verschijnsel onderkennen
-- un persona como le perpetrator = iemand herkennen als de dader


identification sub

1 identificering, identificatie, vereenzelviging, gelijkstelling
-- de duo conceptos = vereenzelviging van twee begrippen
-- de imagines = beeldherkenning
numero de -- = identificatienummer
processo de -- = identificatieproces
servicio de -- = identificatiedienst


+ identificator sub

1 identificator


identitate sub

1 volkomen gelijkheid, overeenstemming, identiteit
-- judiciari = gerechtelijke identiteit
documento/certificato/carta de -- = identiteitskaart, persoonsbewijs
photo(graphia) de -- = pasfoto
crise/crisis de -- = identiteitscrisis
placa/medalia de -- = identiteitsplaat(je)
relation de -- = identiteitsrelatie


ideogramma sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ideogram, begripsteken
le --s del scriptura chinese {sj} = de ideogrammen van het Chinese schrift


+ ideogrammatic adj

1 ideogrammatisch


ideographia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA beeldschrift, ideografie, begrippenschrift


ideographic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ideografisch
scriptura -- = beeldschrift
signos -- = ideografische tekens


ideologia sub

1 PHILOSOPHIA ideologie, begripsleer, ideeënleer
2 politieke theorie, ideologie
-- marxista = marxistische ideologie
-- liberal = liberale ideologie
-- de gruppo = groepsideologie
conflicto de --s = ideologisch conflict


ideologic adj

1 ideologisch
conflicto -- = ideologisch conflict
lucta -- = ideologische strijd
guerra -- = ideologische oorlogvoering
contrastos -- = ideologische tegenstellingen
systemas politic --amente inconciliabile = politieke systemen die ideologisch onverenigbaar zijn


+ ideologisar v

1 ideologiseren


+ ideologisation sub

1 ideologisering


+ ideologista sub

1 ideoloog


ideologo sub

1 ideoloog


+ idioblasto sub

1 BOTANICA idioblast


+ idiogramma sub

1 idiogram


+ idiolecto sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA idiolect


idioma sub

1 taal, streektaal, dialect


idiomatic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA idiomatisch
phrases -- = idiomatische zinnen
expression -- = idiomatische uitdrukking, gezegde
uso -- = idiomatisch gebruik


IdiomNeutral sub n pr

1 Idiom Neutral


+ idiomorphe adj

1 idiomorf (van kristallen)


+ idiomorphic adj

1 Vide: idiomorphe


+ idiomuscular adj

1 idiomusculair


+ idiopathia sub

1 idiopathie (niet met een andere samenhangende ziekte)


+ idiopathic adj

1 MEDICINA idiopatisch
maladia -- = idiopathische ziekte


+ idiophone adj

1 MUSICA idiofoon


+ idioplasma sub

1 BIOLOGIA idioplasma, plasma genitive/germinal


idiosyncrasia sub

1 idiosyncrasie, persoonlijke eigenaardigheid/gesteldheid/neiging, etc.


idiosyncrasic adj

1 betrekking hebbend op idiosyncrasie, idiosyncratisch


+ idiosyncratic adj

1 Vide: idiosyncrasic


idiota sub

1 MEDICINA idioot, diep zwakzinnige
2 idioot, halve gare
-- del village = dorpsgek


+ idiota adj

1 idioot, zwakzinnig
2 idioot, bespottelijk
question -- = idiote vraag
facer un cosa -- = iets stoms doen


idiotia sub

1 MEDICINA idiotie, diepe zwakzinnigheid
2 stompzinnigheid


idiotic adj

1 idioot


idiotismo sub

1 taaleigenaardigheid, idiotisme
2 stompzinnigheid, idiotisme


+ idiotypo sub

1 idiotype


+ idiovariation sub

1 BIOLOGIA idiovariatie


idista sub

1 Idist


Ido sub n pr

1 Ido


+ ido sub

1 ZOOLOGIA winde (vis)


idolatra sub

1 afgodendienaar
converter le --s al christianismo = de afgodendienaren bekeren tot het christendom


idolatra adj

1 afgodisch
populos -- = afgodische volken
cultos -- = afgodische cultussen
2 FIGURATE verzot (op), idolaat (van)


idolatrar v

1 verafgoden, een afgod maken van
multe populos antique idolatrava le fortias del natura = vele volken van de Oudheid veraf-goodden de

natuurkrachten

idolatria sub

1 afgodendienst, afgoderij, afgodische verering
practicar le -- = afgoderij bedrijven


idolatric adj

1 afgodisch
religiones -- = afgodi-sche godsdiensten
veneration -- = afgodische verering


idolisar v

1 idoliseren, verafgoden, een afgod maken van


+ idolisation sub

1 idolisering, verafgoding


idolo sub

1 afgod, idool, afgodsbeeld
templo de --s = afgodentempel
-- pop (A) = popidool
-- del juvenes/del teenagers (A) = tieneridool
venerar/adorar le --s = de afgoden vereren/aanbidden


+ idonee adj

1 geschikt, passend, deugdelijk
-- al servicio militar = geschikt voor de militaire dienst
ille es le persona -- pro illo = hij is er de geknipte persoon voor
esser -- pro un bursa de studio = in aanmerking komen voor een studiebeurs


+ idoneitate sub

1 geschiktheid, deugdelijkheid
-- de un methodo = geschiktheid van een methode


idyllic adj

1 idyllisch
scena -- = idyllisch tafereel
in un sito -- = idyllisch gelegen


idyllio sub

1 idylle


+ idyllista sub

1 schrijver van idyllen


igitur adv LATINO

1 dan, dus, derhalve, bijgevolg


+ igloo {iglu} sub

1 igloo, sneeuwhut


+ igname sub

1 BOTANICA jam(swortel)


+ ignar adj

1 onkundig, onwetend, dom


igne sub

1 vuur


ignee adj

1 vuurachtig, vurig, vuur..., brandend
2 GEOLOGIA eruptief
petra/rocca -- = oergesteente, stollingsgesteente


ignicola sub

1 vuuraanbidder


+ ignifere adj

1 vuurhoudend
spirito -- = vuurgeest


+ ignifugar v

1 brandwerend maken, brandvrij maken


+ ignifugation sub

1 het brandwerend maken
2 brandwerendheid


+ ignifuge adj

1 brandwerend, brandvrijmakend
materia -- = brandwerende stof
color -- = vuurbestendige verf


+ ignifugo sub

1 brandwerend middel


+ ignipunctura sub

1 brandpunctuur, ignipunctuur


ignir v

1 in brand steken, ontsteken, (doen) ontbranden


ignition sub

1 het (doen) ontbranden, ontbranding, het ontsteken, ontsteking
-- retardate = naontsteking
temperatura de -- = ontstekingstemperatuur
scintilla de -- = ontstekingsvonk
dispositivo de -- = ontstekingsmechanisme


ignivome adj

1 vuurbrakend, vuurspuwend


+ ignivore adj

1 vuuretend


+ ignivoro sub

1 vuureter


ignobile adj

1 van lage geboorte of lage maatschappelijke positie
2 laag, laaghartig, gemeen, verachtelijk
individuo -- = schoft
sentimentos -- = lage gevoelens


ignobilitate sub

1 laagheid, laaghartigheid, gemeenheid, verachtelijkheid


ignominia sub

1 schande, schandelijkheid, schanddaad, oneer, smaad
coperir se -- = zich met schande overladen
le -- de iste offensa = het smadelijke van deze belediging


ignominiose adj

1 schandelijk, onterend, infaam, smadelijk
comportamento -- = schandelijk gedrag
tractamento -- = schandelijke behandeling


ignorabile adj

1 wat men niet behoeft te weten


ignorante adj

1 onwetend, onkundig
massa -- = domme massa
esser completemente/totalmente -- = van toeten noch blazen weten


ignorantia sub

1 onwetendheid, onkundigheid, onkunde
-- del factos = onbekendheid met de feiten
-- simulate = voorgewende onwetensheid
lassar un persona in le -- de un cosa = iemand onkundig van iets laten
mantener un persona in le -- = iemand dom houden, iemand in het ongewisse laten
ille lo ha facite in su -- = hij heeft dat in zijn onwetendheid gedaan
peccar per -- = zondigen uit onkunde/onwetendheid


ignorantismo sub

1 systeem van domhouden


ignorar v

1 onkundig zijn, niet weten
-- un cosa = geen kennis dragen van iets, iets niet weten
que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextre = laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet
2 niet willen weten, niet willen kennen, negeren
-- un prohibition/interdiction = een verbod negeren
non -- = zeker weten, heel goed weten
nos ha ignorate le provocationes = wij zijn niet ingegaan op de provocaties
-- completemente un persona = iemand straal negeren


+ iguana sub

1 ZOOLOGIA kamhagedis, leguaan, iguana


+ iguanodonte sub

1 ZOOLOGIA iguanodon (prehistorische reuzenhagedis)


+ ikebana sub

1 ikebana (Japanse bloemsierkunst)


il sub

1 (ONP pron ) er, het
il ha = er is, er zijn
il gela = het vriest


+ ileal adj

1 ANATOMIA kronkeldarm..., ileaal


+ ileitis sub

1 MEDICINA kronkeldarmontsteking, ileïtis


+ ileo sub

1 MEDICINA darmafsluiting, ileus


+ ileocecal adj

1 MEDICINA kronkel- en blindedarm..., ileocecaal


+ ileon sub

1 ANATOMIA kronkeldarm, ileum


+ ileotomia sub

1 MEDICINA ileotomie


+ iliac adj

1 ANATOMIA darmbeen..., iliacaal
osso -- = darmbeen
fossa -- = darmbeenholte
vena -- = heupader


ilice sub

1 BOTANICA hulst
bacca/fructo de -- = hulstbes


+ ilio sub

1 ANATOMIA darmbeen, ilium


+ iliocostal adj

1 iliocostaal


+ iliodorsal adj

1 iliodorsaal


+ iliofemoral adj

1 iliofemoraal


+ iliospinal adj

1 iliospinaal


+ iliotibial adj

1 iliotibiaal


illa pron pers

1 zij
2 haar (na VZ)


illac adv

1 daar


+ illation sub

1 gevolgtrekking, besluit, conclusie


+ illative adj

1 gevolgtrekkend, illatief
phrase -- = illative zin
argumentar --mente = gevolg-trekkend argumenteren


ille (I)

1 pron dem adjec 1. die, dat, 2 . eerstgenoemd
in -- tempore = toenmaals
de -- tempore = toenmalig
2 pron dem 1. die, dat, 2. eerstgenoemd


ille (II) pron pers

1 hij
2 hem (na VZ)


illegal adj

1 illegaal, onwettig, wederrechtelijk, onrechtmatig
activitates -- = illegale activiteiten
practicas -- = illegale praktijken
importation -- = illegale invoer
discargas -- de residuos toxic = illegale gifstortingen
action -- = onrechtmatige handeling
aborto -- = illegale abortus
salarios -- = zwarte lonen
exercitio -- de un profession = onwettige uitoefening van een beroep
usar medios -- = onwettige middelen gebruiken
ager --mente = illegaal handelen


illegalitate sub

1 illegaliteit, onwettigheid, wederrechtelijkheid
-- de un acto = onwettigheid van een handeling


illegibile adj

1 onleesbaar, niet te lezen, niet te ontcijferen
signatura -- = onleesbare handtekening
scriptor -- = onleesbare schrijver


illegibilitate sub

1 onleesbaarheid
-- de un signatura = onleesbaarheid van een handtekening


illegitime adj

1 onwettig, ongeoorloofd, illegitiem
acto -- = onrechtmatige daad
matrimonio/maritage -- = onwettig huwelijk
2 JURIDIC onecht, buitenechtelijk
infante -- = buitenechtelijk kind
filio -- = buitenechtelijke zoon


illegitimitate sub

1 onwettigheid, onrechtmatigheid, illegitimiteit
-- de un acto = onrechtma-tigheid van een handeling
2 JURIDIC onechtheid


illes sub

1 (pron pers ) 1. zij, ze, 2 hen (na prep )
2 pron dem 1. die, 2. eerstgenoemden


illese adj

1 ongedeerd, niet gewond, zonder letsel
remaner -- in un grave accidente = ongedeerd blijven bij een ernstig ongeluk


illesibile adj

1 niet te verwonden, onkwetsbaar


illiberal adj

1 bekrompen
2 gierig


illiberalitate sub

1 bekrompenheid
2 gierigheid


illic adv

1 daar, op die plaats


illicite adj

1 ongeoorloofd, onwettig, verboden, clandestien
importation -- = illegale invoer
chassator {sj} -- = stroper
chassar {sj} illicitemente = stropen
methodos -- = ongeoorloofde methoden
medios -- = ongeoorloofde middelen
commercio -- = verboden handen
exercitio -- del medicina = onbevoegde uitoefening van de geneeskunde
action -- = onrechtmatige handeling


illimitabile adj

1 onbegrensbaar, grenzeloos


+ illimitabilitate sub

1 grenzeloosheid


illimitate adj

1 onbegrensd, grenzeloos, onbeperkt, onbepaald, ongelimiteerd
poter -- = onbegrensde macht
confidentia -- = onbeperkt vertrouwen
credito -- = onbepaald/onbeperkt krediet
le universo es -- = het heelal is onbegrensd


+ illiquiditate sub

1 FINANCIAS illiquiditeit


illitterate adj

1 ongeletterd
2 analfabetisch, niet kunnende lezen en schrijven


illo pron pers

1 het, hij, zij, dat
con -- le cosa es finite = daarmee is de zaak afgedaan


+ illocution sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, PHILOSOPHIA illocutie (handeling die in het spreken

gebeurt)

illogic adj

1 onlogisch, ongerijmd
rationamento -- = onlogische redenering


+ illogicitate sub

1 onlogisch karakter, het onlogische
le -- de un conclusion = het onlogische van een conclusie
le -- de su affirmationes = het onlogische van zijn beweringen


+ illogismo sub

1 het onlogische, gebrek aan logica


illuder v

1 bedriegen, foppen, er in laten lopen


illuminabile adj

1 wat verlicht kan worden


illuminante adj

1 lichtgevend, verlichtend
corpores -- = lichtgevende lichamen
le gratia -- de Deo = de verlichtende gratie van God


illuminar v

1 verlichten (in het licht zetten)
le sol illumina le terra = de zon verlicht de aarde
2 feestelijk verlichten, illumineren
-- un monumento = een monument (feestelijk) verlichten
3 FIGURATE verlichten (van de geest), klaarheid geven, verhelderen
un radio de sperantia illuminava le prisioneros = er gloorde iets van hoop voor de gevangenen


illuminate adj

1 verlicht
strata -- = verlichte straat
despota -- = verlichte despoot


illumination sub

1 het verlichten, verlichting
-- a/per gas = gasverlichting
-- electric = elektrische verlichting
-- artificial = kunstverlichting
-- stratal/del stratas = straatverlichting
technica de -- = verlichtingstechniek
installation de -- = verlichtingsinstallatie
2 het feestelijk verlichten, feestverlichting
-- del monumentos = (feestelijke) verlichting van monumenten
3 FIGURATE het verlichten (van de geest), het geven van klaarheid, het verhelderen, verheldering
4 illuminatie


illuminative adj

1 verlichtend


illuminato sub

1 illuminaat (persoon die deel uitmaakt van de sekte der illuminaten)


illuminator sub

1 verlichter


illuminismo sub

1 leer van de illuminaten


illuminista sub

1 illuminaat (persoon die deel uitmaakt van de sekte der illuminaten)


illusion sub

1 zinsbedrog, bedrieglijke schijn, waan, illusie
le --es del prestidigitator = de bedrieglijke kunsten van de goochelaar
-- optic = gezichtsbedrog
perder su --es = zijn illusies laten varen
crear --es = illusies wekken
destruer un -- = een illusie in de grond boren/verstoren
facer se/forgiar se --es = zich illusies maken
2 hersenschim, droombeeld


illusionar v

1 een illusie geven aan, begoochelen, verblinden


illusionismo sub

1 het niet geloven aan het objectief bestaan der dingen, illusionisme
2 goochelkunst
spectaculo de -- = goochelvoorstelling


illusionista sub

1 niet-gelover aan de objectiviteit der dingen
2 goochelaar, illusionist


illusori adj

1 bedrieglijk
promissas -- = bedrieglijke beloften
2 denkbeeldig, illusoir
avantage -- = denkbeeldig voordeel
prosperitate -- = schijnbloei


illustrar (I) v

1 verduidelijken, verklaren, ophelderen
-- un cosa con exemplos = iets verduidelijken/toelichten met voorbeelden
2 met illustraties versieren, illustreren
poema illustrate = rijmprent
revista illustrate = geïllustreerd tijdschrift
carta postal illustrate = ansicht


illustrar (II) v

1 beroemd/vermaard maken


illustration(I) sub

1 het verduidelijken, verduidelijking, het verklaren, verklaring, het ophelderen, opheldering
material de -- = illustratiemateriaal
2 illustratie, plaat, prent, afbeelding
-- de moda = modeplaat


illustration(II) sub

1 het beroemd/vermaard maken


illustrative adj

1 illustratief
exemplos -- = illustratieve voorbeelden
designos -- = illustratieve tekeningen


illustrator sub

1 illustrator, tekenaar


illustre adj

1 beroemd, vermaard, doorluchtig, illuster
exemplos -- = illustere voorbeelden
compania -- = illuster gezelschap
artista -- = beroemde kunstenaar
scientista -- = beroemde wetenschapper


+ illustrissime adj

1 allerdoorluchtigst


+ illuvial adj

1 GEOLOGIA illuvium..., accumulatie..., illuviaal
zona -- = illuviale zone


+ illuviation sub

1 GEOLOGIA accumulatieproces (door illuvium)


+ illuvion sub

1 GEOLOGIA illuvium


Illyria sub n pr

1 Illyrië


illyric adj

1 Illyrisch
civilisation -- = Illyrische be-schaving
lingua -- = Illyrische taal


illyrie adj

1 Illyrisch


illyrio sub

1 Illyriër


+ ilmenite sub

1 MINERALOGIA titaanijzer


+ ilota sub

1 heloot


+ ilotismo sub

1 helotendom


imaginabile adj

1 denkbaar, voorstelbaar
tote le servicios -- = alle mogelijke diensten


imaginar v

1 verbeelden, voorstellen
io pote -- me lo multo ben = ik kan het mij zeer goed voorstellen
tu te pote -- le resto = de rest kun je wel raden
imagina te que il non ha iste edificio = denk dat gebouw even weg
2 uitvinden, verzinnen, bedenken, op het idee komen


imaginari adj

1 denkbeeldig, fictief, ingebeeld
periculo -- = denkbeeldig gevaar
maladia -- = ingebeelde ziekte
malado -- = ingebeelde zieke
un mundo -- = een gefingeerde wereld
profito/beneficio -- = imaginaire winst
2 MATHEMATICA imaginair
numero -- = imaginair getal
punctos -- = imaginaire punten
planos -- = imaginaire platte vlakken


imagination sub

1 het verbeelden
2 verbeelding(skracht), voorstellingsvermogen, fantasie
fortia/poter de -- = verbeeldingskracht
-- popular = volksverbeelding
le joco/curso del -- = het spel der verbeelding
excitar le -- = de verbeelding prikkelen


imaginative adj

1 vindingrijk, vernuftig, met een rijke verbeelding, vol verbeeldingskracht
poter/potentia/fortia -- = verbeeldingskracht
spirito -- = vindingrijke geest


imagine sub

1 beeld
--s de archivo = archiefbeelden
qualitate del -- = beeldkwaliteit
ric in --s = beeldrijk
PHOTOGRAPHIA campo del -- = beeldveld
PHOTOGRAPHIA -- negative = negatief beeld
-- virtual = virtueel beeld
plano del -- = beeldvlak
TELEVISION tubo de -- = beeldbuis
creation de un -- = beeldvorming
-- televisate = televisiebeeld
-- stereoscopic = stereoscopisch beeld
-- specular = spiegelbeeld
-- sonor = klankbeeld
-- del futuro = toekomstbeeld
-- del societate = maatschappijbeeld
-- human/del homine = mensbeeld
exprimer se in --s = zich in figuren uitdrukken
2 evenbeeld
illa es le vive -- de su matre = zij is het evenbeeld van haar moeder
3 afbeelding, plaat(je), prent, illustratie
libro de --s = prentenboek
collection de --s = prentenverzameling
historia in --s = beeldverhaal
4 dar un altere -- a un organisation = een organisatie een ander gezicht geven


+ imago sub

1 PSYCHOLOGIA imago
-- paterne/paternal = vaderimago
2 ZOOLOGIA imago (volledig ontwikkeld insekt)


+ imam sub

1 RELIGION imam


+ imamato sub

1 RELIGION imamaat


+ imballage sub

1 het inpakken, het verpakken, verpakking
cassa de -- = pakkist, pakdoos
material de -- = verpakkingsmateriaal
corbe de -- = pakkorf/mand
corda de -- = paktouw
banda de -- = wikkel
tela de -- = paklinnen/doek
aco/agulia de -- = paknaald
papiro de -- = pakpapier
palea de -- = pakstro
tabula de -- = paktafel
costos de -- = verpakkingskosten
modo de -- = verpakkingswijze
-- metallic = blikverpakking
-- a uso unic = eenmalige verpakking
-- alveolate/a alveolos = doordrukverpakking
-- insufficiente/deficiente = gebrekkige verpakking
-- familial = gezinsverpakking
-- recuperabile = retouremballage
-- biodegradabile = milieuvriendelijke verpakking


imballar v

1 (in)pakken, verpakken
-- mercantias/merces = goederen inpakken
hermeticamente imballate = luchtdicht verpakt


+ imballator sub

1 inpakker
2 inpakmachine


imbalsamar v

1 balsemen
2 met balsemgeuren vervullen, lekker ruiken, geuren


+ imbalsamator sub

1 balsemer


imbalsamento sub

1 het balsemen, balseming
2 het lekker ruiken, het geuren


imbarcamento sub

1 inscheping, het aan boord gaan/brengen
jectata de -- = inschepingspier


imbarcar v

1 inschepen, aan boord nemen
-- se = aan boord gaan
FIGURATE -- se in = verwikkeld raken in


imbarcation sub

1 het inschepen, inscheping, het aan boord gaan/nemen
2 boot(je), vaartuig
-- a motor = motorvaartuig
ponte del --es = sloependek


imbarcatorio sub

1 aanlegsteiger, laadsteiger, landingshoofd, pier, havenhoofd


imbarrilar v

1 inkuipen, op fust doen


+ imbattibile adj

1 onverslaanbaar
un campion -- = een onverslaanbare kampioen


+ imbattibilitate sub

1 onverslaanbaarheid


imbecille adj

1 MEDICINA imbeciel, zwakzinnig
2 imbeciel, achterlijk, stom, idioot, onnozel


imbecille sub

1 MEDICINA imbeciel, zwakzinnige
2 imbeciel, stommeling, idioot, onnozeling
banda de --s = stelletje idioten


imbecillitate sub

1 MEDICINA imbeciliteit, zwakzinnigheid
2 imbeciliteit, achterlijkheid, stompzinnigheid, onnozelheid
-- mongoloide = mongolisme
facer un -- = een stomme streek uithalen


imbellimento sub

1 het verfraaien, het mooier maken, het opsmukken
2 verfraaiing, versiering


imbellir v

1 verfraaien, mooier maken, versieren
-- un historia = een verhaal opsmukken
-- un interior = een interieur verfraaien
-- le realitate = de werkelijkheid (te) mooi voorstellen


+ imberbe adj

1 baardeloos


imbiber v

1 drenken (in), doordrenken, nat maken, inzuigen, opzuigen, doorweken
vestimentos imbibite = doorweekte kleren
-- de oleo = inoliën
2 doordrenkt zijn, volgezogen zijn
3 FIGURATE doordrenken, in zich opnemen (ideeën)
esser imbibite de prejudicios = doortrokken zijn van vooroordelen


imbibibile adj

1 ondrinkbaar, niet te drinken
bira -- = ondrinkbaar bier


imbibimento sub

1 het doordrenken, doordrenking, het doorweken, doorweking, het nat worden, het nat maken


imbibition sub

1 het doordreken, doordrenking, het doorweken, doorweking, het nat worden, het nat maken, (TECHNICA

BOTANICA) imbibitie

imboscada sub

1 hinderlaag
esser in -- = in hinderlaag liggen
preparar un -- = een hinderlaag leggen
cader in un -- = in een hinderlaag vallen
attraher le inimico in un -- = de vijand in een hinderlaag lokken


imboscar v

1 in hinderlaag liggen
-- se = in hinderlaag gaan liggen
tirator imboscate = sluipschutter


+ imbottiliamento

1 het bottelen, bottelarij
catena de -- = bottellijn
2 verkeersopstopping


imbottiliar v

1 bottelen, in flessen doen
-- aqua mineral = mineraalwater bottelen
bira imbottiliate = flessebier
vino imbottiliate = wijn op flessen


+ imbottiliator sub

1 iemand die flessen vult, bottelaar
2 instrument dat flessen vult


imbraciamento sub

1 omhelzing, omarming


imbraciar v

1 omhelzen, omarmen
2 aannemen, kiezen (carrière, etc.), zich wijden aan
-- un fide/religion = een geloof/godsdienst aannemen
3 omvatten, bevatten


+ imbricar v

1 overlappen, gedeeltelijk samenvallen


+ imbricate adj

1 dakpansgewijze geplaatst, overlappend
plumas -- = over elkaar heen liggende veren
le duo problemas es strictemente -- = beide problemen staan nauw met elkaar in verband


+ imbricatiflor adj

1 BOTANICA met dakpansgewijs dekkende bloemen


+ imbrication sub

1 overlapping, het gedeeltelijk samenvallen


imbroglio sub ITALIANO

1 imbroglio, verwarring, verwikkeling


imbroliamento sub

1 het verward maken/zijn, verwarring, warboel
-- de parolas = warboel van woorden
-- de ideas = een stel verwarde ideeën
-- de filos = warrige massa draden


imbroliar v

1 in de war maken, in verwarring brengen, verwarren, ingewikkeld maken
-- le cosas = de boel in het honderd sturen
-- le precios = met de prijzen foezelen
ille se imbroliava in su explicationes = hij verwarde zich in zijn uiteenzettingen


imbrunir v

1 bruin maken


imbrutiente adj

1 afstompend


imbrutimento sub

1 het afstompen, afstomping


imbrutir v

1 afstompen
un effortio intellectual prolongate/incessante imbruti le mente = aanhoudende geestelijke arbeid versuft


imbuccamento sub

1 het in de mond stoppen/leggen (voedsel/woorden, etc.)
2 MUSICA het aan de lippen zetten (van een blaasinstrument), het blazen (op een

blaasinstrument)

3 het uitmonden, het uitstromen


imbuccar v

1 in de mond stoppen/leggen (voedsel/woorden, etc.), voeren
-- un bebe/baby (A) = een baby voeren
2 MUSICA aan de lippen zetten (van blaasinstrumenten), blazen (op een

blaasinstrument)

-- le trompetta = de trompet aan de mond zetten
3
-- in = uitmonden in, uitstromen in


imbuccatura sub

1 MUSICA aanzetting aan de mond (van blaasinstrument)
2 MUSICA mondstuk, blaasgat, riet
3 mondstuk (van een bit)
4 (uit)monding, mond (van een rivier)
-- del Mosa = Maasmonding


+ imbuer v

1 doordrenken, doortrekken (anque FIGURATE)
esser imbuite de un idea = geheel van een idee vervuld zijn


+ imburgesamento sub

1 verburgelijking


+ imburgesar v

1 verburgelijken


imbursar v

1 in de buidel/beurs steken (geld)


imitabile adj

1 navolgbaar, na te doen, te imiteren
exemplo -- = na te volgen voorbeeld
su signatura es facilemente -- = zijn handtekening is gemakkelijk na te maken


+ imitabilitate sub

1 navolgbaarheid, imiteerbaarheid


imitar v

1 imiteren, nadoen, navolgen, nabootsen
-- le signatura de un persona = iemands handtekening nabootsen
-- le exemplo de un persona = iemands voorbeeld volgen
-- un modello litterari = een literair model navolgen


imitate adj

1 geïmiteerd, nagemaakt, namaak..., nagebootst


imitation sub

1 het imiteren, imitatie, het namaken, namaak, namaking, het navolgen, navolging, het nabootsen, nabootsing
digne de -- = navolgenswaardig
-- de Rembrandt = nabootsing van rembrandt
-- de un signatura = nabootsing van een handtekening
-- perfecte = volmaakte nabootsing
-- servil = slaafse navolging
-- de pergamena = imitatieperkament


imitative adj

1 imitatorisch, nabootsend, nabootsings...
le instincto -- del simias = het nabootsingsinstinct van de apen


imitator sub

1 nabootser, navolger, imitator
le --es de Boccacio = de nabootsers van Boccacio


imitator adj

1 nabootsend, navolgend, imiterend


immaculate adj

1 onbevlekt, smetteloos, rein, onbezoedeld
nive -- = vlekkeloze/ongerepte sneeuw
papiro -- = vlekkeloos papier
reputation -- = onbezoedelde reputatie/naam
le -- Conception = de Onbevlekte Ontvangenis
comportamento/conducta -- = vlekkeloos gedrag


+ immagazinabile adj

1 wat kan worden opgeslagen


immagazinage sub

1 het opslaan, het bewaren, het bergen, opslag, bewaring, berging
tank (A)/reservoir (F) de -- = opslagtank


immagazinar v

1 opslaan, bewaren, bergen
-- mercantias/merces = goederen opslaan
-- grano = graan opslaan
COMPUTATOR -- datos = gegevens opslaan
COMPUTATOR -- in le memoria = in het geheugen opslaan


immaliar v

1 omstrikken, verstrikken


+ immancabile adj

1 wat niet kan/mag ontbreken
in omne reuniones su presentia es -- = in alle vergaderingen moet hij aanwezig zijn
2 onvermijdelijk, onafwendbaar, onontkoombaar, gewis


immaneabile adj

1 onhandelbaar, moeilijk (of: niet) te hanteren


immanente adj

1 PHILOSOPHIA immanent, in zichzelf besloten
--e gerechtigheid = justitia immanente


immanentia sub

1 PHILOSOPHIA immanentie, imanent karakter
principio de -- = immanentiebeginsel


+ immanentismo sub

1 PHILOSOPHIA immanentisme


+ immanentista sub

1 PHILOSOPHIA aanhager van het immanentisme


immaner v

1 PHILOSOPHIA immanent zijn


+ immangiabile adj

1 oneetbaar, niet te eten


immanicar v

1 een handvat/steel, etc. zetten aan bezem/stuk gereedschap, etc., een heft zetten aan een mes


immarcescibile adj

1 wat niet kan verwelken, onvergankelijk
gloria -- = onverwelkbare/onvergankelijke roem


immaterial adj

1 immaterieel, onstoffelijk
benesser -- = geestelijk welzijn
apparition -- = etherische verschijning
benes -- = immateriële goederen
placer -- = immaterieel plezier


+ immaterialisar v

1 immaterieel maken, vergeestelijken


+ immaterialismo sub

1 PHILOSOPHIA immaterialisme
le -- de Berkeley = het immaterialisme van Berkeley


+ immaterialista sub

1 PHILOSOPHIA immaterialist


+ immaterialista adj

1 PHILOSOPHIA immaterialistisch


+ immaterialistic adj

1 PHILOSOPHIA immaterialistisch


immaterialitate sub

1 onstoffelijkheid
-- del anima = onstoffelijkheid van de ziel


+ immatricular v

1 inschrijven (in een register), registreren, immatriculeren
-- un auto(mobile) een auto registreren
-- un studente/studiante = een student inschrijven


+ immatriculation sub

1 inschrijving (in een register), registratie, immatriculatie, immatriculering
lista de -- = immatriculatielijst
registro de -- = immatriculatieregister


immatur adj

1 onrijp, onvolgroeid, onvoldragen
fructo -- = onrijpe vrucht
un technica ancora -- = een nog niet volledig ontwikkelde techniek


immaturitate sub

1 BIOLOGIA onrijpheid, immaturiteit
FIGURATE
le -- politic de un populo = de poli-tieke onrijpheid van een volk
PSYCHOLOGIA -- affective = affectieve onrijpheid, infantiliteit


immediate adj

1 direct, onmiddellijk, rechtstreeks, dichtstbijzijnd
causa -- = directe oorzaak
vicino -- = naaste buurman
chef (F) -- = directe chef
futuro -- = nabije toekomst
dimission -- = ontslag op staande voet
servicio -- = prompte bediening
de effecto -- = direct werkend
iste casa pote esser occupate immediatemente = deze woning is direct te aanvaarden
immediatemente al arrivata = direct bij aankomst
dimitter immediatemente = op staande voet ontslaan


immedicabile adj

1 niet te genezen, ongeneeslijk
maladia -- = ongeneeslijke ziekte
ferita -- = niet te genezen wond


immemorabile adj

1 onheuglijk, oeroud
in tempores -- = in oeroude tijden


immemorial adj

1 onheuglijk, oeroud
usage -- = oeroud gebruik
desde/depost un tempore -- = sinds onheuglijke tijden, sedert mensenheugenis


immense adj

1 onmetelijk, oneindig, ontzaglijk (groot), enorm, immens
spatio -- = onafzienbare ruimte
ricchessas -- = onmetelijke rijkdommen
un amor -- = een heel grote liefde
illes es immensemente felice = ze zijn eindeloos geluk-kig


immensitate sub

1 onmetelijkheid, oneindigheid, ontzaglijke grootte, uitgestrektheid
-- del universo = onmetelijkheid van het heelal
le -- del genio de Leonardo da Vinci = de ontzaglijke grootte van het genie van Leonardo da Vinci


immensurabile adj

1 onmeetbaar, onmetelijk
profundo -- = onpeilbare diepe plaats/diepte


immensurabilitate sub

1 onmeetbaarheid, onmetelijkheid


immentionabile adj

1 wat niet vermeld kan worden


immerger v

1 (onder)dompelen (in vloeistof/zee), doen zinken
2 overstromen, doen overlopen (land)
le dica es immergite = de dijk loopt over
3 (onder)duiken (duikboot)


+ immeritate adj

1 onverdiend, onterecht
laude -- = onverdiende lof
honores -- = onverdiende eer
reproches {sj} -- = onverdiende verwijten
punition -- = onverdiende straf
victoria -- = onverdiende overwinning


immersion sub

1 het onderdompelen (in vloeistof/zee), onderdompeling, indompeling
banio de -- = dompelbad
baptismo per -- = doop bij/door onderdompeling
baptisar per -- = dopen bij/door onderdompeling
microscopio a/de -- = immersiemicroscoop
objectivo a/de -- = immersieobjectief
thermometro a/de -- = immersiethermometer
2 het onderlopen (land), overstromen
3 ASTRONOMIA intrede in de schaduw van een ster, immersie


immesurabile adj

1 onmeetbaar, onmetelijk


immesurabilitate sub

1 onmeetbaarheid, onmetelijkheid


immigrante sub

1 immigrant
clauder le frontieras al --s = de grenzen voor immigranten sluiten


immigrar v

1 immigreren


immigrate adj

1 travaliator/laborator/obrero
-- = gastarbeider


immigration sub

1 het immigreren, immigratie
unda de -- = immigratiegolf
politica de -- = toelatingsbeleid


immigrato sub

1 immigrant, geïmmigreerde


imminente adj

1 dreigend, naderend, op handen zijnd, zeer nabij, boven het hoofd hangend, zeer binnenkort te verwachten, aanstaande
periculo -- = acuut/dreigend gevaar
eventos -- = ophanden zijnde gebeurtenissen
le guerra es -- = de oorlog kan ieder ogenblik uitbreken
le estate es -- = het is zo zomer


imminentia sub

1 het dreigen (van gevaar), nadering, het naderbij komen, het op handen zijn
-- del morte = nabijheid van de dood
-- de un conflicto = het op handen zijn van een conflict


immiscer v

1 mengen, vermengen
-- se in = zich mengen in, zich bemoeien met, zich inlaten met
io non vole -- me in vostre lites familiar = ik wil me niet mengen in jullie familietwisten


+ immiscibile adj

1 niet (ver)mengbaar
liquidos -- = niet mengbare vloeistoffen


+ immiscibilitate sub

1 on(ver)mengbaarheid


+ immission sub

1 immissie; valvula de -- = inlaatventiel


+ immitigabile adj

1 wat niet kan worden verzacht/getemperd/verlicht/gelenigd


immixtion sub

1 (ver)menging
2 inmenging, bemoeienis
-- del stato = staatsbemoeiing
-- in le vita private de un persona = inmenging in het privéleven van iemand


immobile adj

1 onbeweeglijk, bewegingloos, roerloos, stilstaand, vast, onwrikbaar
dogma -- = onwankelbaar dogma
aqua -- = stilstaand water
JURIDIC benes -- = onroerende goederen


immobile sub

1 JURIDIC onroerend goed, pand
vender un -- = een pand verkopen
comprar un -- = een pand kopen


immobiliari adj

1 JURIDIC onroerend
benes -- = onroerende goederen
mediator -- = makelaar in onroerend goed
agentia -- = makelaardij
societate -- = bouwfonds
mercato -- = huizenmarkt


immobilisar v

1 stopzetten, stilleggen, doen stilstaan, tot staan/stilstand brengen
-- le traffico = het verkeer lamleggen/blokkeren
2 FIGURATE verlammen, verstarren
3 ECONOMIA (kapitaal) vastleggen
4 JURIDIC (roerend goed) onroerend maken


immobilisation sub

1 het blokkeren, stillegging, stopzetting, het stilhouden
2 FIGURATE het verlammen, verlamming, het verstarren, verstarring
3 ECONOMIA het vastleggen (van kapitaal)
4 JURIDIC verandering van roerend goed in onroerend goed


+ immobilismo sub

1 immobilisme, verstarring, stilstand
-- politic = politiek immobilisme
-- economic = economische stilstand


immobilitate sub

1 onbeweeglijkheid, bewegingsloosheid, roerloosheid
le theoria copernican del -- del sol al centro del universo = de Copernicaanse theorie van de onbeweeglijkheid

van de zon in het centrum van het heelal

2 verstarring, stilstand
-- politic = politieke verstarring


immoderate adj

1 onmatig, bovenmatig, buitensporig
expensas/dispensas -- = buitensporige uitgaven
usage -- del alcohol = onmatig alcoholgebruik
desiros/desiderios -- = tomeloze wensen


immoderatessa sub

1 mateloosheid, onmatigheid


immoderation sub

1 mateloosheid, onmatigheid


immodeste adj

1 onbescheiden
2 onbeschaamd, onbetamelijk, onwelvoeglijk


immodestia sub

1 onbescheidenheid
2 onbeschaamdheid, onbetamelijkheid, onwelvoeglijkheid


+ immodificabile adj

1 onveranderbaar


immolar v

1 offeren, doden, slachten, opofferen (anque FIGURATE)
-- un victima = een slachtoffer offeren
-- un vitello = een kalf offeren
-- su vita pro le patria = zijn leven offeren voor het vaderland


immolation sub

1 het offeren, offering
-- de esseres human = mensenoffers


immolator sub

1 offeraar


immoral adj

1 immoreel, onzedelijk, zedeloos, onfatsoenlijk
actos -- = immorele handelingen
conducta/comportamento -- = onfatsoenlijk/immoreel gedrag
libro -- = onzedelijk boek
imagines -- = zedeloze plaatjes
viver -- = immo-reel leven


+ immoralisar v

1 immoreel maken


immoralismo sub

1 immoralisme
2 immoreel gedrag


immoralista sub

1 aanhanger van het immoralisme
2 iemand die zich immoreel gedraagt


+ immoralista adj

1 immoralistisch


immoralitate sub

1 immoraliteit, onzedelijkheid
-- de un conducta/comportamento = onzedelijkheid van een gedrag


immortal adj

1 onsterfelijk
le anima es -- = de ziel is onsterfelijk
poetas -- = onsterfelijke dichters
gloria -- = onsterfelijke roem
2 onvergankelijk, blijvend
amor -- = blijvende liefde
odio -- = blijvende haat


+ immortal sub

1 strobloem


immortalisar v

1 onsterfelijk maken, vereeuwigen
-- su nomine = zijn naam vereeuwigen


+ immortalisation sub

1 vereeuwiging


immortalitate sub

1 onsterfelijkheid
-- del anima = onsterfelijkheid van de ziel
doctrina del -- = onsterfelijkheidsleer
2 onvergankelijkheid
-- del gloria = onvergankelijkheid van de roem


immortificate adj

1 onbekeerlijk, onboetvaardig


immortification sub

1 onbekeerlijkheid, onboetvaardigheid


+ immotivate adj

1 ongemotiveerd
attacco -- = ongemotiveerde aanval


immun adj

1 JURIDIC vrijgesteld (van lasten, etc.), immuun, onschendbaar
-- de un pagamento = vrijgesteld van een betaling
2 onvatbaar (voor ziekten/vergif), immuun
-- al stress (A) = stressbestendig


immunde adj

1 smerig, vuil, vies, onzindelijk
2 onrein
spirito -- = onreine geest
animal -- = onrein dier
3 obsceen


immunditia sub

1 vuil, smerigheid, vuiligheid
--s = straatvuil, afval
--s domestic = huisvuil
-- voluminose = grofvuil
--s de cocina = keukenafval
collector de --s = vuilnisophaler
colliger --s = vuilnis ophalen
receptaculo de --s = vuilnisbak
situla al --s = vuilnisemmer
carro de --s = vuilniswagen
deposito/cumulo de --s = (vuilnis)belt
2 RELIGION onreinheid


immunisar v

1 MEDICINA onvatbaar maken (voor infectieziekten), immuun maken, immuniseren


immunisation sub

1 MEDICINA het onvatbaar maken (voor infectieziekten), immunisatie, immunisering
-- active/passive = actieve/passieve immunisatie


+ immunisator sub

1 immunisator


+ immunitari adj

1 MEDICINA immuniteits...
systema -- = immuunsysteem
reaction -- = immuniteitsreactie, immuunreactie
mechanismo -- = immuunmechanisme


immunitate sub

1 MEDICINA onvatbaarheid (voor infectieziekten), immuniteit
-- natural = natuurlijke immuniteit
-- cellular = cellulaire immuniteit
-- congenital = aangeboren immuniteit
-- acquirite = verworven immuniteit
-- hereditari = overgeërfde immuniteit
-- passive = passieve immuniteit
-- active = actieve immuniteit
-- chimic = chemo-immuniteit
2 JURIDIC vrijstelling, ontheffing, vrijdom
-- de impostos = vrijdom van belasting
-- del servicio militar = vrijgesteld van militaire dienst
3 onschendbaarheid, immuniteit
-- diplomatic = diplomatieke onschendbaarheid
-- parlamentari = parlementaire onschendbaarheid
-- ecclesiastic = kerkelijke immuniteit


+ immunobiologia sub

1 immunobiologie


+ immunochimia sub

1 immunochemie


+ immunodeficientia sub

1 immunodeficiëntie


+ immunodepressivo sub

1 MEDICINA immunodepressivum


+ immunofluorescentia sub

1 MEDICINA immunofluorescentie


+ immunogene adj

1 MEDICINA immunogeen


+ immunogenetic adj

1 immunogenetisch


+ immunogenetica sub

1 immunogenetica


+ immunoglobulina sub

1 BIOLOGIA immunoglobuline


+ immunologia sub

1 immunologie


+ immunologic adj

1 immunologisch
studios -- = immunologische studiën
tolerantia -- = immunotolerantie
reaction -- = immuniteitsreactie, immuunreactie
mechanismo -- = immuunmechanisme


+ immunologista sub

1 immunoloog


+ immunologo sub

1 immunoloog


+ immunomechanismo sub

1 immunomechanisme


+ immunopathia sub

1 MEDICINA immunopathie


+ immunoreaction sub

1 MEDICINA immuunreactie


+ immunoreactive adj

1 MEDICINA immunoreactief


+ immunoreactivitate sub

1 MEDICINA immunoreactiviteit


+ immunosero sub

1 MEDICINA immuunserum


+ immunosuppression sub

1 onderdrukking van de immuniteit


+ immunosuppressive adj

1 immuniteitsonderdrukkend, immunosuppressief


+ immunosuppressivo sub

1 immunosuppressief middel, immunosuppressivum


+ immunosuppressor adj

1 immuniteitsonderdrukkend, immunosuppressief


+ immunosuppressor sub

1 immunosuppressief middel, immunosuppressivum


+ immunotherapia sub

1 immunotherapie, immunogene therapie


+ immunotolerantia sub

1 immunotolerantie


+ immurar v

1 opsluiten door inmetselen
-- un tresor = een schat inmetselen


+ immuration sub

1 opsluiting door inmetseling


immutabile adj

1 onveranderlijk, bestendig, duurzaam, onwankelbaar
decision -- = onwankelbaar besluit
le leges -- de natura = de onveranderlijke wetten van de natuur
felicitate -- = duurzaam geluk


immutabilitate sub

1 onveranderlijkheid, bestendigheid, duurzaamheid
-- de un decision = onveranderlijkheid van een besluit
-- del leges natural = onveranderlijkheid van de natuurwetten


impaccar v

1 inpakken


impaccator sub

1 inpakker


impacchettar v

1 inpakken, inwikkelen
-- mercantias/merces = goederen inpakken


+ impacchettator sub

1 inpakker


impaction sub

1 schok, stoot, botsing, inslag (van projectiel)
puncto de -- = trefpunt


impacto sub

1 effect, uitwerking, gevolg
-- ambiental = milieueffect
2 effect, invloed, indruk
facer -- = effect hebben, indruk maken
3 schok, stoot, botsing, inslag (van projectiel)
-- de meteorites = inslag van meteorieten
crater de -- = inslagkrater
-- de granata = granaattrechter
resistentia al -- = stootweerstand
loco/puncto de -- = trefpunt, plaats van inslag
causar un -- in = een schok veroorzaken in


impagabile adj

1 (niet genoeg te waarderen) onbetaalbaar
collaborator -- = onbetaalbare medewerker


+ impala sub

1 ZOOLOGIA impala


impalamento sub

1 het opspietsen
2 het opgespietst zijn


impalar v

1 spietsen, aan een spiets rijgen, met een spiets doorboren


impaleage sub

1 het verpakken in stro


impalear v

1 in stro verpakken
2 met stro bedekken (dak), matten (stoelen)
3 opzetten (van dieren)


+ impaleator sub

1 opzetter van dieren, taxidermist


impalpabile adj

1 ontastbaar, ongrijpbaar
umbras -- = ontastbare schaduwen


impalpabilitate sub

1 ontastbaarheid, ongrijpbaarheid


+ impaludamento sub

1 Vide: impaludation


impaludar v

1 tot een moeras maken
-- se = een moeras worden


+ impaludation sub

1 het maken tot een moeras, verandering in een moeras, moerasvorming


impanar v

1 gelijktijdig bestaan van het brood en van Jesus' lichaam in het Avondmaalsbrood


impanation sub

1 CATHOLICISMO consubstantiatie, impanatio


impar adj

1 oneven (anque MATHEMATICA)
numero -- = 1. oneven nummer, 2. oneven getal
MATHEMATICA function -- = oneven functie
versos -- = verzen met een oneven aantal lettergrepen
dies -- = oneven dagen
2 BIOLOGIA ongepaard
organo -- = ongepaard orgaan


+ imparabile adj

1 onhoudbaar, onafwendbaar
colpo -- = onhoudbaar schot (bij balsporten)


impardonabile adj

1 onvergeeflijk, onverschoonbaar
error/falta -- = onvergeeflijke fout
gaffe -- = onvergeeflijke blunder
omission/negligentia -- = onvergeeflijke nalatigheid


+ impardonabilitate sub

1 onvergeeflijkheid, onverschoonbaarheid


+ imparidigitate adj

1 ZOOLOGIA onevenhoevig
animales -- = onevenhoevige dieren, oneven-hoevigen


+ imparipennate adj

1 BIOLOGIA oneven geveerd, imparipinnaal


+ imparipinnate adj

1 BIOLOGIA oneven geveerd, imparipinnaal


imparisyllabe adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ongelijklettergrepig, bij de verbuiging één of meer lettergrepen meer hebbend
substantivos -- = ongelijklettergrepige woorden


+ imparisyllabic adj

1 Vide: imparisyllabe


imparisyllabo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ongelijklettergrepig woord, woord dat bij de verbuiging één of meer lettergrepen meer

heeft

imparitate sub

1 onevenheid (anque MATHEMATICA)
-- de fortias = onevenheid van krachten
-- numeric = numerieke onevenheid


impartial adj

1 onpartijdig, objectief
judice -- = onpartijdige rechter
inquesta/examine -- = onpartijdig onderzoek
critico -- = objectieve kritikus


impartialitate sub

1 onpartijdigheid, objectiviteit
-- de un judice = onpartijdigheid van een rechter
judicar con -- = onpartijdig/objectief oordelen


+ impartibile adj

1 ondeelbaar


+ impartibilitate sub

1 ondeelbaarheid


impartir v

1 toewijzen, toekennen, verlenen, toebedelen, geven, schenken, verstrekken
-- le benediction papal = de pauselijke zegen geven
-- le sacramentos = de sacramenten toedienen
le donos que le natura nos ha impartite = de gaven die de natuur uns heeft geschonken


impartitor sub

1 iemand die iets toewijst/toekent/verstrekt, etc.


impasse sub FRANCESE

1 impasse, moeilijke situatie, dood punt, patstelling
trovar se in un -- = zich in een impasse bevinden
le negotiationes es in un -- = de onderhandelingen zijn vastgelopen
superar un -- = uit een impasse komen


impassibile adj

1 onbewogen, ongevoelig, onverstoorbaar, zonder een spier te vertrekken
examinator -- = onverstoorbare/koele examinator
visage -- = ondoorgrondelijk gezicht, stalen gezicht
affrontar --mente le morte = onbewogen de dood trotseren


impassibilitate sub

1 onbewogenheid, ongevoeligheid, onverstoorbaarheid
-- del stoicos = onbewogenheid van de stoïcijnen


+ impastabile adj

1 (samen)kneedbaar (tot deeg)


impastamento sub

1 kneding (van deeg)
2 PICTURA het opleggen van een dikke verflaag
3 PICTURA pasteuse verflaag


impastar v

1 samenkneden tot deeg, kneden
-- le argilla = de klei kneden
2 met deeg bestrijken
3 PICTURA dikke verflagen opbrengen


+ impastator sub

1 kneedmachine
2 kneder, iemand die kneedt


+ impastatori adj

1 kneed...
machina -- = kneedmachine


impatientar v

1 ongeduldig maken, het geduld doen verliezen
su lentor me impatienta = zijn traagheid maakt me ongeduldig
-- se = ongeduldig worden


impatiente adj

1 ongeduldig
2 hunkerend, vol (ongeduldig) verlangen


impatientia sub

1 ongeduld, ongeduldigheid
le -- del juventute = het ongeduld van de jeugd
movimentos de -- = ongeduldige bewegingen
monstrar --, dar signos de -- = tekenen van ongeduld geven
2 sterk verlangen
attender un cosa con -- = iets reikhalzend tegemoet zien


impavide adj

1 onverschrokken, onversaagd, onvervaard, stoutmoedig, koen
soldato -- = onverschrokken soldaat


+ impeachment sub ANGLESE

1 POLITICA impeachment


impeccabile adj

1 RELIGION zondeloos, rein
2 onfeilbaar, feilloos
3 onberispelijk
comportamento/conducta -- = onberispelijk/onbesproken gedrag
traduction/translation -- = vlekkeloze vertaling
vestir se impeccabilemente = zich onberispelijk kleden


impeccabilitate sub

1 RELIGION zondeloosheid, reinheid
2 onfeilbaarheid
3 onberispelijkheid


impecuniose adj

1 zonder geld, om geld verlegen, berooid
un nobile -- = een kale jonker


+ impecuniositate sub

1 geldgebrek, berooidheid


+ impedantia sub

1 PHYSICA impedantie
-- acustic = akoestische impedantie
-- characteristic = karakteristieke impedantie
-- complexe = complexe impedantie
-- copulate = gekoppelde impedantie
-- mutual = wederzijdse impedantie
-- de massa = massa-impedantie
-- de carga = belastingsimpedantie
-- de radiation = stralingsimpedantie
-- de fuga = lekimpedantie
-- de curte circuito = kortsluitimpedantie


+ impedibile adj

1 wat verhinderd/belet/belemmerd kan worden


impedimento sub

1 het verhinderen, het belemmeren, het beletten
2 hindernis, hinderpaal, belemmering, beletsel
-- de maritage/matrimonio = huwelijksbeletsel
in caso de -- = in geval van/bij verhindering
incontrar un -- = op een hindernis stuiten
remover un -- = een hindernis opruimen


impedir v

1 verhinderen, beletten, belemmeren
le arbores le impedi vider le foreste/le bosco = door de bomen ziet hij het bos niet meer
-- un maritage/matrimonio = een huwelijk tegenhouden
isto me impedi de dormir = dat bezorgt me slapeloze nachten


impeditive adj

1 belemmerend, belettend


impejorar v

1 slechter maken/worden, verslechteren


impellente adj

1 voortdrijvend, aandrijvend, aanzettend
motivo -- = beweegreden
necessitate -- = dringende noodzaak


impeller v

1 voortdrijven, aandrijven, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren
fortia impellente = stuwkracht


+ impellucide adj

1 ondoorschijnend


impenetrabile adj

1 ondoordringbaar, ontoegankelijk
foreste -- = ondoordringbaar woud
blindage -- = ondoordringbare bepantsering
2 ondoorgrondelijk, gesloten
personage -- = gesloten persoon
3 niet te doorgronden, onkenbaar
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie


impenetrabilitate sub

1 ondoordringbaarheid
-- de un foreste = ondoordringbaarheid van een woud
-- de un blindage = ondoordringbaarheid van een bepantsering
2 ondoorgrondelijkheid, geslotenheid
3 ontoegankelijkheid, duisterheid, onkenbaarheid


impenitente adj

1 onboetvaardig, zonder berouw
2 onverbeterlijk, verstokt
bibitor -- = verstokte drinker
jocator -- = verstokt speler
peccator -- = verstokte zondaar


impenitentia sub

1 onboetvaardigheid
2 verstoktheid


+ impensabile adj

1 ondenkbaar, onvoorstelbaar


+ impensate adj

1 ongedacht, onvermoed
possibilitates -- = ongedachte mogelijkheden


imperar v

1 heersen over, regeren
divide e impera/regna = verdeel en heers
povressa imperante = heersende armoede
gusto imperante = heersende smaak


imperative adj

1 gebiedend, bevelend, gelastend, dwingend, imperatief
disposition/prescription -- = dwingend/imperatief voorschrift
tono -- = gebiedende toon
voce -- = gebiedende stem
reguardo -- = gebiedende blik
signo -- = gebiedend teken
attitude -- = gebiedende houding
clausula -- = gebodsbeding
mandato -- = imperatief mandaat
exigentia -- = onafwijsbare eis
precepto -- = dwingend voorschrift
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA
modo -- = gebiedende wijs, imperatief


imperativo sub

1 PHILOSOPHIA gebod, voorschrift, imperatief
-- categoric = categorische imperatief, praktische imperatief
-- hypothetic = hypothetische imperatief
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA gebiedende wijs, imperatief


imperator sub

1 keizer
devote/dedicate al -- = keizersgezind
coronar un -- = een keizer kronen


imperatrice sub

1 keizerin


imperceptibile adj

1 nauwelijks waarneembaar, onmerkbaar, onhoorbaar, onzichtbaar
nuances (F) -- = onmerkbare nuances
sono -- = onhoorbaar geluid
differentia -- = onmerkbaar verschil
cambio/cambiamento -- = ongemerkte verandering
odor -- = onmerkbare geur
progressos -- = nauwelijks merkbare vorderingen
modification -- = onmerkbare wijziging


imperceptibilitate sub

1 onwaarneembaarheid, onmerkbaarheid, onhoorbaarheid, onzichtbaarheid


imperdibile adj

1 niet te verliezen, wat men niet kan verliezen
processo -- = proces dat men niet kan verliezen


imperfecte adj

1 onvolmaakt, onvolledig, onvoltooid, onvolkomen
cognoscentia/cognoscimento/saper -- = onvolledige kennis
instrumentos -- = gebrekkige toestellen
organisation -- = gebrekkige organisatie
crystallo -- = imperfect kristal
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onvoltooid


imperfectibile adj

1 niet te volmaken, niet voor verbetering vatbaar


imperfectibilitate sub

1 onvolmaaktheid, onvoltooidheid, onvolledigheid
le -- human = de menselijke onvolmaaktheid


imperfection sub

1 onvolmaaktheid
le -- del intelligentia human = de onvolmaaktheid van de menselijke intelligentie
2 gebrek, tekortkoming, fout
-- typographic = drukfout


+ imperfective adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA imperfectief
aspecto -- = imperfectief aspect


imperfecto sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA imperfectum. onvoltooid verleden tijd


imperforabile adj

1 niet te doorboren, niet te perforeren


+ imperforabilitate sub

1 onvermogen om doorboord te worden


imperforate adj

1 niet doorboord, niet geperforeerd, ondoorboord


imperforation sub

1 MEDICINA vergroeiing, stresie, afsluiting, verstoptheid


imperial adj

1 keizerlijk, keizer..., keizerrijk...
Su Majestate Imperial = Zijne Keizerlijke Majesteit
familia/casa -- = keizerlijke familie, keizerlijk gezin
corte -- = keizerlijk hof
coronation -- = keizerskroning
dignitate -- = keizerlijke waardigheid, keizerschap
corte -- = keizerlijk hof
corona -- = keizerskroon
throno -- = keizerstroon
culto -- = keizercultus
monogramma -- = keizersmonogram
titulo -- = keizerstitel
autoritate -- = keizerlijk gezag
citate -- = keizersstad
aquila -- = keizerarend
decreto -- = keizerlijk decreet
le latino -- = het Latijn van de Keizertijd
guarda -- = keizerlijke garde
2 van betere kwaliteit
papyro -- = betere papyrus, papyrus van hogere kwaliteit


imperial sub

1 imperiaal (op auto/bus, etc.)


imperialismo sub

1 imperialisme
le -- de Carolo V = het imperialisme van Karel de Vijfde
-- cultural = cultureel imperialisme


imperialista sub

1 imperialist
2 HISTORIA aanhanger van de keizer/het keizerrijk


+ imperialista adj

1 imperialistisch
politica -- = imperialistische politiek


+ imperialistic adj

1 imperialistisch
politica -- = imperialistische politiek


imperibile adj

1 onvergankelijk


impericular v

1 in gevaar brengen, belagen


imperio sub

1 heerschappij, gezag, macht
2 keizerrijk
Imperio Byzantin = Byzantijnse Rijk
Imperio Celeste = Hemelse Rijk (China)
Imperio del Sol Levante = Land van de Rijzende Zon (Japan)
Imperio Perse = Perzische Rijk
Imperio Britannic = Britse Imperium
le Secunde Imperio = het Tweede Keizerrijk
-- industrial = industrieel imperium
mobiles -- = empiremeubels
horologio -- = empireklok
stilo -- = empirestijl
le -- se dismembrava/se disintegrava = het rijk viel uiteen


imperiose adj

1 gebiedend, heerszuchtig, autoritair
character -- = heerszuchtig karakter
tono -- = gebiedende toon
2 dringend, onweerstaanbaar
besonio -- = dringende behoefte
necessitate -- = dringende noodzaak


+ imperite adj

1 onervaren, onbedreven
medico -- = onervaren dokter


+ imperitia sub

1 onervarenheid, onbedrevenheid
-- de un ministro = onervarenheid van een minister


+ impermanente adj

1 tijdelijk, niet-duurzaam, voorbijgaand, onbestendig


+ impermanentia sub

1 tijdelijkheid, voorbijgaande aard


impermeabile adj

1 ondoorlatend (voor water), waterdicht, waterafstotend, waterproof
junctura -- = afdichting
texito -- = waterafstotende stof
papiro -- al grassia = vetvrij papier
mantello -- = regenjas
botta -- = waterlaars
-- al aere = luchtdicht
-- al fumo = rookdicht


impermeabile sub

1 regenjas


+ impermeabilisar v

1 waterafstotend/waterdicht maken
-- un texito = een weefsel water-dicht maken


+ impermeabilisation sub

1 het waterafstotend/waterdicht maken
le -- de un texito = het water-dicht maken van een weefsel


impermeabilitate sub

1 ondoorlatendheid (voor water), waterdichtheid, waterafstotendheid


+ impermissibile adj

1 ontoelaatbaar, ongeoorloofd


+ impermissibilitate sub

1 ontoelaatbaarheid


impermutabile adj

1 onverwisselbaar


impermutabilitate sub

1 onverwisselbaarheid


+ imperscrutabile adj

1 wat niet in detail/nauwkeurig bekenen kan worden


+ imperscrutabilitate sub

1 onmogelijkheid om in detail/nauwkeurig bekeken te worden


impersonal adj

1 onpersoonlijk
gusto -- = onpersoonlijke smaak
stilo -- = onpersoonlijke stijl
verbo -- = onpersoonlijk werkwoord
forma -- del verbo = onpersoonlijke vorm van het werkwoord
linguage -- = onpersoonlijke taal


+ impersonalisar v

1 onpersoonlijk maken (van een werkwoord)


+ impersonalitate sub

1 onpersoonlijkheid, objectiviteit
-- del scientia = objectiviteit van de wetenschap
-- de un critica = objectiviteit van een kritiek
-- de un judicio = objectiviteit van een oordeel


+ impersuadibile adj

1 Vide: impersuasibile


+ impersuasibile adj

1 niet gemakkelijk de overtuigen/te overreden/over te halen


impertinente adj

1 JURIDIC impertinent, irrelevant, niet ter zake dienend (bij)
2 onbeschaamd, onbeschoft, brutaal, impertinent
infante -- = brutaal kind
comportamento/conducta -- = impertinent gedrag
attitude -- = onbeschofte houding
responsa -- = brutaal antwoord


impertinentia sub

1 JURIDIC impertinentie, irrelevantie
2 onbeschaamdheid, onbeschoftheid, brutaliteit, impertinentie


imperturbabile adj

1 onverstoorbaar, onwankelbaar, imperturbabel
confidentia/fiducia -- = rotsvast/onwankelbaar vertrouwen
calma -- = onverstoorbare kalmte
aplomb -- (F) = onverstoorbaar zelfvertrouwen
visage -- = onbewogen gelaat


imperturbabilitate sub

1 onverstoorbaarheid, imperturbabiliteit


impervie adj

1 ondoordringbaar, ontoegankelijk, onbegaanbaar
cammino -- = onbegaanbare weg


+ impervietate sub

1 ondoordringbaarheid, ontoegankelijkheid, onbegaanbaarheid


+ impetiginose adj

1 MEDICINA impetigo..., impetigineus


+ impetigo sub

1 MEDICINA impetigo (huidontsteking met korstvorming), huiduitslag, krentenbaard


impeto sub

1 beweegkracht, drijfkracht, stuwkracht, stoot, aandrift, impuls
-- del vento = beweegkracht van de wind


+ impetrabile adj

1 JURIDIC wat men kan verkrijgen/verwerven (door een verzoek)


impetrar v

1 JURIDIC verkrijgen/verwerven (door een verzoek)
-- gratia pro le condemnatos a morte = gratie verkrijgen voor de terdoodver-oordeelden


impetration sub

1 JURIDIC het verkrijgen, verkrijging/verwerving (door een verzoek)


impetrative adj

1 JURIDIC verkrijgend/verwervend (door een verzoek)


impetuose adj

1 onstuimig, heftig, bruisend, driftig, vurig
orator -- = vurige redenaar
movimento -- = onstuimige beweging
temperamento -- = onstuimig temperament
vento -- = onstuimige wind


impetuositate sub

1 onstuimigheid, heftigheid, geweld, kracht, drift, vuur
-- del juventute = onstuimigheid/vuur van de jeugd
-- de un passion = heftigheid van een hartstocht


+ impetuoso adv ITALIANO

1 MUSICA impetuoso


impie adj

1 goddeloos, godslasterlijk
parolas -- = godslasterlijke taal
action -- = goddeloze daad


impietate sub

1 goddeloosheid, ongelovigheid


impietose adj

1 meedogenloos, liefdeloos


+ impignorabile adj

1 niet beleenbaar, niet verpandbaar


+ impignorabilitate sub

1 onmogelijkheid om beleend/verpand te worden


+ impilabile adj

1 (op)stapelbaar
sedias -- = stapelbare stoelen


+ impilar v

1 opstapelen


+ impilator sub

1 (op)stapelaar


impinger v

1 (toe)slaan, stoten (op), botsen (met)


implacabile adj

1 onverzoenlijk, onverbiddelijk, niet te vermurwen
logica -- = onverbiddelijke logica
adversario -- = onverzoenlijke tegenstander
inimico -- = onverzoenlijke vijand
sorte -- = onverbiddelijk/onafwendbaar lot
odio -- = onverzoenlijke haat


implacabilitate sub

1 onverzoenlijkheid, onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid
le -- de un inimico = de onverzoenlijkheid van een vijand
-- del destino = onafwendbaarheid van het noodlot


implaciamento sub

1 plaats, plek, stand, ligging, plaatsing
2 MILITAR emplacement


implaciar v

1 plaatsen, zetten, op zijn plaats zetten


+ implant sub

1 MEDICINA onderhuids implantaat


+ implantabile adj

1 MEDICINA implanteerbaar


implantar v

1 (in)planten
2 invoeren (gebruik, etc.), in zwang brengen
3 MEDICINA implanteren


implantation sub

1 het (in)planten, inplanting
2 invoering (gebruik, etc.)
3 MEDICINA inplanting, implantatie


+ implantologia sub

1 implantologie


+ implausibile adj

1 onaannemelijk, ongeloofwaardig, niet plausibel


+ implausibilitate sub

1 onaannemelijkheid


+ implementar v

1 implementeren, ten uitvoer brengen/leggen, uitvoeren, volvoeren, effectueren


+ implementation sub

1 implementering, tenuitvoerbrenging/legging, uitvoering


impler v

1 vullen, vol maken


impletion sub

1 het vullen, vulling, het vol maken
2 vulling (resultaat van vullen)
3 vulling (waarmee gevuld wordt)
-- isolante = isolerende vulling


implicar v

1 (iets) impliceren, betekenen, inhouden, willen zeggen
isto implica un grande sacrificio = dit houdt een grote opoffering in
illo implica un grande periculo = daarin schuilt een groot gevaar
-- un contradiction = een tegenstrijdigheid bevatten
2 (iemand) impliceren, betrekken, verwikkelen
-- in un scandalo = in een schandaal betrekken
-- in un processo = in een proces verwikkelen
3 (iets) tot gevolg hebben


implication sub

1 het verwikkeld zijn, het betrokken zijn
2 het impliceren
3 implicatie, gevolg, uitvloeisel, uitwerking, consequentie
isto ha --es politic = dit heeft politieke implicaties
io non me habeva date conto de tote le --es = de draagwijdte hiervan was niet tot me doorgedrongen


implicative adj

1 insluitend


implicite adj

1 impliciet, stilzwijgend
voluntate -- = onuitgesproken wil
condition -- = impliciete/stilzwijgende voorwaarde


+ imploder v

1 imploderen, ineenklappen, ineenploffen


+ implorabile adj

1 wat kan worden afgesmeekt


implorar v

1 smeken, aanroepen
-- le sanctos = de heiligen aanroepen
2 smeken om, afsmeken
-- pardono = om vergeving smeken


imploration sub

1 het aanroepen, aanroeping
2 smeekbede
ceder al --es del matres = bezwijken voor de smeekbeden van de moeders


implorator sub

1 iemand die om iets smeekt/iets afsmeekt


+ implosion sub

1 PHYSICA, PHONETICA implosie


+ implosive adj

1 PHONETICA implosief, door/met implosie uitgesproken
sono -- = implosieve klank
consonante -- = implosief


implumar v

1 van veren voorzien, met veren versieren


+ implumate adj

1 bedekt met veren, voorzien van veren, versierd met veren
cappello -- = met veren versierde hoed
nostre amicos -- = onze gevederde vrienden


impluvio sub

1 HISTORIA ROMAN impluvium


+ impolarisabile adj

1 onpolariseerbaar


+ impolderar v

1 inpolderen


impolite adj

1 niet gepolijst, ruw
2 onbeleefd, onhoffelijk, onwellevend, ongemanierd, lomp
manieras -- = onbehoorlijke manieren
extrememente -- = hoogst onbeleefd


impolitessa sub

1 onbeleefdheid, onhoffelijkheid, onwellevendheid, ongemanierdheid, lompheid
de -- van een antwoord = le impolitessa de un responsa
committer un -- = een onbeleefdheid begaan


impolitic adj

1 onpolitiek, (uit politiek oogpunt) niet verstandig


imponderabile adj

1 PHYSICA onweegbaar
2 FIGURATE ongrijpbaar, onberekenbaar, onvoorspelbaar, niet te voorspellen
factores -- = ongrijpbare factoren


imponderabile sub

1 --s = imponderabilia


imponderabilitate sub

1 PHYSICA onweegbaarheid
2 FIGURATE ongrijpbaarheid, onberekenbaarheid


+ imponderate adj

1 wat niet gewogen is
2 FIGURATE wat niet goed overwogen/overdacht is


imponente adj

1 indrukwekkend, imposant, imponerend, ontzagwekkend groot, geweldig groot
edificio -- = indrukwekkend gebouw
spectaculo -- = indrukwekkend schouwspel
figura -- = imponerende figuur
cognoscentia/cognoscimento/saper -- = eerbiedwekkende kennis


+ imponentia sub

1 imposant/indrukwekkend ka-rakter


imponer v

1 er op leggen, opleggen
RELIGION
-- le manos = de handen opleggen
2 opleggen
-- un mulcta = een boete opleggen
-- silentio = stilte gebieden
le attention se impone = oplettendheid is geboden
le amor non se impone per le fortia = liefde laat zich niet dwingen
-- respecto = eerbied afdwingen/inboezemen
-- deberes = plichten opleggen
-- admiration = bewondering afdwingen
-- se sacrificios = zich opofferingen getroosten
-- un limite = een limiet stellen
-- impostos/taxas = belastingen opleggen
-- regulas = regels opleggen
-- un tributo = een schatting opleggen
-- su voluntate = zijn zin doordrijven
-- un prohibition de conducer a un persona = iemand een rijverbod opleggen
-- a un persona le pagamento de 10 000 florinos = iemand voor f. 10 000 aanslaan
3 imponeren, indruk maken, ontzag inboezemen


+ imponibile adj

1 wat kan worden opgelegd


+ imponibilitate sub

1 mogelijkheid tot het opleggen (van iets)


impopular adj

1 impopulair, niet bemind, niet geliefd
mesuras -- = impopulaire maatregelen
lege -- = impopulaire wet
ministro -- = impopulaire minister
governamento -- = impopulaire regering


impopularitate sub

1 impopulariteit, het onbemind zijn
-- de un ministro = impopulariteit van een minister
-- de un lege = impopulariteit van een wet


importabile adj

1 invoerbaar, wat kan worden ingevoerd, importabel
mercantias/merces -- = goederen die kunnen worden ingevoerd


+ importabilitate sub

1 importeerbaarheid, invoerbaarheid


importante adj

1 belangrijk, gewichtig, bijzonder, aanzienlijk
evento -- = belangrijke gebeurtenis
rolo -- = belangrijke rol


importantia sub

1 gewicht, gewichtigheid, belang, belangrijkheid, importantie
-- vital = levensbelang
question de -- vital = levenskwestie
cosa de minor -- = bijzaak
esser de prime/primari -- = van het allergrootste belang zijn
isto es sin -- = dit heeft niets te betekenen
attachar {sj}/dar/conceder -- a un cosa = gewicht aan iets hechten
isto ha un grande -- pro me = er is voor mij veel aan gelegen


importar v

1 importeren, invoeren
Nederland importa caffe e coton = Nederland importeert koffie en katoen
-- contrabando = smokkelen
2 van belang zijn, er op aankomen
non importa! = het doet er niet toe!
que importa ! = wat kan het schelen !
il importa que = het is van belang dat
il non vos importa = het is uw zaak niet
il me importa multissimo = er is mij veel aan gelegen


importation sub

1 het importeren, import, het invoeren, invoer
-- illegal/clandestin = illegale invoer
articulo de -- = invoerartikel
commercio de -- = invoerhandel
excesso de -- = invoeroverschot
derectos de -- = invoerrechten
credito de -- = importkrediet
permisso/licentia de -- = invoervergunning
valor de -- = invoerwaarde
pais de -- = inportland
casa de -- = importfirma
cigarros de -- = importsigaren
reduction de -- = invoerbeperking
contingente/quota de -- = invoercontingent
prohibition/interdiction de -- = invoerverbod


importator sub

1 importeur, invoerder, importhandelaar


+ importator adj

1 importerend, invoerend
pais -- de petroleo = olie-invoerend land


importun adj

1 lastig, hinderlijk, opdringerig, ongelegen
curiositate -- = hinderlijke nieuwsgierigheid
visita -- = ongelegen bezoek


importunar v

1 lastig vallen, hinderen, ongelegen komen
-- un persona con demandas enoiose = iemand met vervelende vragen lastig vallen


importunitate sub

1 lastigheid, opdringerigheid, hinderlijkheid
2 aanhoudend gevraag, gezeur, gezanik


+ importuno sub

1 lastig persoon, lastpost, lastpak


imposition sub

1 het er op leggen, oplegging
RELIGION -- del manos = handoplegging
2 het opleggen van belasting/boete/een wet, etc.
-- de un mulcta = heffing van een boete
3 opgelegde belasting/boete, etc.


+ impositor sub

1 iemand die oplegt


impossibile adj

1 onmogelijk
aventura -- = onmogelijk avontuur
infante -- = onmogelijk/vervelend kind
solution -- = onmogelijke oplossing
problema -- = onmogelijk probleem, buitengewoon lastig probleem
amor -- = onmogelijke liefde
tentar le -- = het onmogelijke proberen


+ impossibile sub

1 het onmogelijke
facer/demandar/tentar le -- = het onmogelijke doen/vragen/proberen


impossibilitate sub

1 onmogelijkheid
-- practic = practische onmogelijkheid
recognoscer le -- de un cosa = de onmogelijkheid van iets inzien


imposta sub

1 ARTE DE CONSTRUER uitstekende rand, bovenlicht, impost


+ imposto sub

1 belasting
-- municipal = gemeentebelasting
-- national/statal/de stato = rijksbelasting
-- super salarios = loonbelasting
-- super le receptas = inkomstenbelasting
-- super le venditas = omzetbelasting
-- super le dividendo = dividendbelasting
-- directe = directe belasting
-- indirecte = indirecte belasting
-- super le valor adjungite, I.V.A. = B.T.W.
--s onerose = drukkende belastingen
perceptor/receptor de --s = belastingontvanger
exempte de --s = belastingvrij
exemption de --s = belastingvrijdom
systema de --s = belastingstelsel
registro del --s = belastingkohier
administration del --s = belastingadministratie
pagamento de --s = belastingbetaling
transferentia/transferimento de --s = belastingoverdracht
lege de --s = belastingwet
folio de --s = belastingbiljet/formulier
question de --s = belastingkwestie
limite del --s = belastinggrens
tabella del --s = belastingtabel
cifras del --s = belastingcijfers
edificio del --s = belastinggebouw
imponer --s = belastingen opleggen
stabilir/estabilir un -- = een belasting instellen/invoeren
augmentar le --s = de belastingen verhogen


impostor sub

1 bedrieger, huichelaar
dismascar un -- = een bedrieger ontmaskeren
-- de maritage/matrimonio = huwelijkszwendelaar


impostura sub

1 bedrog, huichelarij, veinzerij


impotente adj

1 onmachtig, machteloos, niet in staat
rabie -- = machteloze woede
esser -- ante un disastro = machteloos/hulpeloos staan tegenover een ramp
2 impotent


impotentia sub

1 onmacht, machteloosheid, onvermogen
le -- del ration = de onmacht van de rede
senso de -- = gevoel van onmacht
reducer al -- = machteloos maken
2 impotentie


impovrimento sub

1 het verarmen, verarming
-- economic de un pais = economische verarming van een land
-- cultural = culturele verarming
-- linguistic = taalverarming


impovrir v

1 arm maken, verarmen
le crise/crisis agricole/agricultural ha impovrite le campania = de landbouwcrisis heeft het platteland

verarmt

le solo se impovri = de grond verarmt


+ impovrite adj

1 verarmd
familia -- = verarmde familie


+ impractic adj

1 onpraktisch


impracticabile adj

1 onuitvoerbaar, niet realiseerbaar, onbruikbaar
methodo -- = onbruikbare methode
idea -- = onbruikbaar idee
2 onbegaanbaar, onberijdbaar, onbevaarbaar, onbespeelbaar (sportveld)
cammino/via -- = onbegaanbare/onberijdbare weg


impracticabilitate sub

1 onuitvoerbaarheid
2 onbegaanbaarheid, onberijdbaarheid, onbevaarbaarheid, onbespeelbaarheid (van sportveld)


imprecar v

1 verwensen, vervloeken


imprecation sub

1 het verwensen, het vervloeken, verwensing, vervloeking, vloek, krachtterm, imprecatie
erumper/exploder in --es = in verwensingen uitbarsten


imprecator sub

1 iemand die verwenst/vervloekt


imprecatori adj

1 vervloekend, verwensend, vloek...
formula -- = vloekformule
sonetto -- = vloeksonnet


+ imprecisabile adj

1 niet te preciseren


+ imprecisate adj

1 niet gepreciseerd, niet nader aangegeven
un quantitate -- = een niet nader aangegeven hoeveelheid


imprecise adj

1 vaag, onduidelijk, onnauwkeurig
contornos -- = vage contouren
informationes -- = onnauwkeurige inlichtingen
parolas -- = vage woorden
ideas -- = vage ideeën
tiro/colpo -- = onzuiver schot


imprecision sub

1 vaagheid, onduidelijkheid, onnauwkeurigheid
-- del contornos = vaagheid van de contouren


impregnabile adj

1 te bevruchten, wat bevrucht kan worden
2 doordrenkbaar, impregneerbaar


impregnar v

1 bevruchten, zwanger maken
2 (door)drenken (met), impregneren (met)


impregnation sub

1 het bevruchten, bevruchting, het zwanger maken
2 het (door)drenken, het impregneren


impremeditate adj

1 ondoordacht, onbezonnen


imprendibile adj

1 onneembaar
position -- = onneembare positie
fortalessa -- = onneembare vesting
le citate es -- = de stad is onneembaar


imprendibilitate sub

1 onneembaarheid
-- del citate = onneembaarheid van de stad


impresario sub ITALIANO

1 impresario


imprescriptibile adj

1 JURIDIC onverjaarbaar, blijvend geldig, van verjaring uitgesloten
derecto -- = onverjaarbaar recht


imprescriptibilitate sub

1 JURIDIC onverjaarbaarheid, blijvende geldigheid


+ impresentabile adj

1 ontoonbaar, niet presentabel
un littera -- = een brief die zo niet kan


impression sub

1 het drukken, druk, afdruk
-- digital = vingerafdruk
-- del pede = voetafdruk
-- auditive = gehoorindruk
-- visual = gezichtsindruk
2 indruk, gevoel, impressie, inwerking
facer -- = indruk maken
--es de viage = reisindrukken
-- final = eindindruk
3 TYPOGRAPHIA het (af)drukken, druk
littera de -- = drukletter
-- in colores = kleurendruk
falta de -- = drukfout
proba de -- = drukproef
costos de -- = drukkosten
secunde -- de un libro = tweede druk van een boek
PHOTOGRAPHIA -- al carbon = kooldruk


impressionabile adj

1 ontvankelijk, fijngevoelig, vatbaar voor indrukken


impressionabilitate sub

1 ontvankelijkheid/vatbaarheid/gevoeligheid voor indrukken


impressionar v

1 afdrukken, stempelen, een stempel zetten
2 PHOTOGRAPHIA inwerken op, op fotografisch materiaal vastleggen
3 indruk maken op
voler -- = effect najagen
isto non me impressiona tanto = ik ben daar niet zo stuk van
figura impressionante = indrukwekkende figuur
haber un aspecto -- = er indrukwekkend uitzien


impressionismo sub

1 impressionisme


impressionista sub

1 impressionist
le --s francese = de Franse impressionisten


+ impressionista adj

1 Vide: impressionistic


+ impressionistic adj

1 impressionistisch
scriptor -- = impressionistische schrijver
pictor -- = impressionistische schilder
pictura -- = 1. impressionistische schilderkunst, 2. impressionistisch schilderij
stilo -- = impressionistische stijl
le aspectos -- del musica de Debussy = de impressionistische aspecten van de muziek van Debussy
representar --amente le realitate = op impressionistische wijze de werkelijkheid weergeven


impressive adj

1 indrukwekkend, imponerend
su confidentia (in se ipse) es -- = zijn zelfvertrouwen imponeert


+ impressor sub

1 drukker, typograaf
-- de jornales = krantendrukker
2 COMPUTATOR printer
-- a jecto de tinta = ink-jet printer
-- laser = laserprinter
-- matricial/a matrice de punctos = matrixprinter
-- alphanumeric = alfanumerieke printer


+ imprestar v

1 overnemen, ontlenen
-- un parola a un altere lingua = een woord aan een andere taal ontlenen


+ impresto sub

1 ontlening
-- a un altere lingua = ontlening uit een andere taal


imprevidente adj

1 zorgeloos, onbedachtzaam


imprevidentia sub

1 gebrek aan voorzorg, zorgeloosheid, onbedachtzaamheid


imprevisibile adj

1 onvoorzien, niet te voorzien, onverwacht, onvoorspelbaar
eventos -- = onvoorziene/onverwachte gebeurtenissen
hic le tempore es semper/sempre -- = het weer is hier altijd onvoorspelbaar


+ imprevisibilitate sub

1 onvoorzienbaarheid, onvoorspelbaarheid
-- de un evento = onvoorzienbaarheid van een gebeurtenis
factor de -- = toevalsfactor


impreviste adj

1 onvoorzien, onverwacht
expensas/dispensas -- = onvoorziene uitgaven
casos -- = onvoorziene gevallen
circumstantias -- = onvoorziene omstandigheden
attacco -- = verrassingsaanval


imprimatur sub

1 ECCLESIA imprimatur, verlof tot drukken
obtener le -- = het imprimatur verkrijgen


imprimer v

1 (richting) geven, (beweging) overbrengen
-- movimento a un cosa = iets in beweging brengen
2 (indruk) achterlaten, indrukken
3 TYPOGRAPHIA drukken, in druk doen verschijnen
-- un libro = een boek drukken
-- un stoffa = een stof bedrukken


+ imprimeria sub

1 drukkerij
-- de jornales = krantendrukkerij
-- de libros = boekdrukkerij
-- de musica = muziekdrukkerij
pressa de -- = drukpers
tinta de -- = drukinkt
character de -- = drukletter
rolo de -- = drukrol/wals
technica de -- = druktechniek
2 boekdrukkunst
invention del -- = uitvinding van de boekdrukkunst


imprimibile adj

1 geschikt om gedrukt te worden


+ imprimitor sub

1 drukker, typograaf
-- de jornales = krantendrukker
-- de libros = boekdrukker
-- de musica = muziekdrukker
imprimitor-editor = drukker-uitgever
2 COMPUTATOR printer
-- a jecto de tinta = ink-jet printer
-- laser (A) = laserprinter
-- matricial/a matrice de punctos = matrixprinter
-- alphanumeric = alfanumerieke printer


+ imprimitos sub pl

1 drukwerk
-- publicitari = reclamedrukwerk
tarifa de -- = drukwerktarief
invio de -- = drukwerkzending


imprisionamento sub

1 gevangenhouding, gevangenzetting, opsluiting, gevangenisstraf, hechtenis
-- cellular = celstraf
-- alternative = subsidiaire hechtenis
-- a perpetuitate = levenslange gevangenisstraf
infliger un pena de -- = met hechtenis straffen


imprisionar v

1 gevangen zetten, (in de gevangenis) opsluiten
esser imprisionate = opgesloten/gevangen zitten, achter slot en grendel zitten
FIGURATE -- in regulas stricte = een keurslijf aanleggen aan


+ imprisionator sub

1 iemand die (een ander) gevangen zet


improbabile adj

1 onwaarschijnlijk
historia -- = onwaarschijnlijk verhaal
hypothese (-esis) -- = onwaarschijnlijke hypothese


improbabilitate sub

1 onwaarschijnlijkheid
-- de un hypothese (-esis) = onwaarschijnlijkheid van een hypothese


+ improbation sub

1 afkeuring, improbatie


+ improbative adj

1 afkeurend


improbe adj

1 oneerlijk, onrechtschapen, slecht


improbitate sub

1 onrechtschapenheid, oneerlijkheid, slechtheid


+ improcrastinabile adj

1 niet uit te stellen


+ improcrastinabilitate sub

1 ommogelijkheid van uitstel


+ improducibile adj

1 niet te produceren


improductive adj

1 onproduktief, improduktief, niets opleverend, niets voortbrengend, onvruchtbaar, niet renderend
mina -- = improduktieve mijn
capital -- = renteloos/dood kapitaal
scriptor/autor -- = onproduktieve schrijver
non lassar -- le moneta = het geld niet renteloos laten liggen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA improductief


+ improductivitate sub

1 improduktiviteit
-- de un terreno = improduktiviteit van een terrein
-- de un capital = improduktiviteit van een kapitaal
-- de un interprisa = improduktiviteit van een onderneming


impromptu sub FRANCESE

1 THEATRO een in enkele dagen geschreven toneelstukje, improvisatie
2 MUSICA impromptu


impronunciabile adj

1 onuitspreekbaar, niet uit te spreken
nomine -- = onuitspreekbare naam
le "th" anglese es -- pro multes = de Engelse "th" is voor velen onuitspreekbaar


+ improponibile adj

1 die men niet moet/mag voorstellen
conditiones -- = voorwaarden die men niet moet voorstellen


+ improponibilitate sub

1 onmogelijkheid te worden voorgesteld


improprie adj

1 onjuist, verkeerd
titulo -- = verkeerde titel
expression -- = verkeerde uitdrukking
MATHEMATICA fraction -- = onechte breuk
empleo/uso -- de un parola = verkeerd gebruik van een woord
2 ongeschikt, onbekwaam
-- pro le consumo/consumption = ongeschikt voor consumptie
-- facer un cosa = ongeschikt om iets te doen
3 onbetamelijk, ongepast, onfatsoenlijk


improprietate sub

1 onjuistheid, verkeerd gebruik (woord)


+ improrogabile adj

1 onverlengbaar
2 onverdaagbaar, onuitstelbaar


+ improrogabilitate sub

1 onmogelijkheid tot verlenging
2 onmogelijkheid tot verdaging/tot uitstel


improvisar v

1 improviseren
-- un discurso = onvoorbereid spreken
le actores del commedia dell'arte improvisava lor texto = de acteurs van de commedia dell'arte impriviseerden hun

tekst

improvisation sub

1 (anque MUSICA) het improviseren, improvisatie
capacitate de -- = improvisatietalent
-- musical = muziekimprovisatie


improvisator sub

1 improvisator


+ improvisatori adj

1 improvisatorisch


improvise adj

1 onverwachts, onvoorbereid, plotseling
cambiamento -- del pensamento = gedachtensprong
passage -- = plotseling overgang


imprudente adj

1 onvoorzichtig, onbezonnen, ondoordacht, onnadenkend, onachtzaam
automobilista -- = onvoorzichtige automobilist
projecto -- = onbezonnen plan


imprudentia sub

1 onvoorzichtigheid, onbezonnenheid
su -- le expone a multe periculos = zijn onvoorzichtigheid stelt hem aan vele gevaren bloot
tu ha operate con multe -- = je hebt zeer onvoorzichtig gehandeld
committer un -- = een onvoorzichtigheid begaan


impubere adj

1 nog niet geslachtsrijp
2 JURIDIC de huwbare leeftijd niet bereikt hebbend, niet volwassen


+ impubertate sub

1 geslachtelijke onrijpheid, impuberteit


impublicabile adj

1 niet voor publicatie geschikt, niet publiceerbaar


impudente adj

1 onbeschaamd, schaamteloos, brutaal
vanitate -- = schaamteloze ijdelheid
linguage -- = schaamteloze taal
parolas -- = schaamteloze woorden
gestos -- = schaamteloze gebaren
mentir impudentemente = onbeschaamd liegen


impudentia sub

1 onbeschaamdheid, schaamteloosheid, brutaliteit
mentir con -- = onbeschaamd liegen
le -- de su mentitas = de onbeschaamdheid van zijn leugens
con le -- que le characterisa ille ha negate toto = met de onbeschaamdheid die hem kenmerkt heeft hij alles ontkend


impudic adj

1 onkuis, onzedig, zedeloos, ontuchtig, obsceen
actiones -- = oneerbare handelingen
gestos -- = obscene gebaren
lascivitate/voluptate -- = schaamteloze wellust


+ impudicitate sub

1 onkuisheid, onzedigheid, ontuchtigheid, obsceniteit


+ impudor sub

1 schaamteloosheid, onbeschaamdheid


+ impugnabile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar
sententia -- = aanvechtbaar vonnis


+ impugnabilitate sub

1 betwistbaarheid, aanvechtbaarheid
-- de un sententia = aanvechtbaarheid van een vonnis


impugnar (I) v

1 bestrijden, betwisten, aanvechten
-- un opinion = een mening weerspreken
-- un testamento = een testament aanvechten
-- un these (-esis) = een stelling aanvechten
-- le authenticitate de un documento = de echtheid van een dokument bestrijden
-- un sententia = een vonnis aanvechten


impugnar (II) v

1 grijpen, vastpakken, (beet)pakken
-- le penna = in de pen klimmen


impugnation sub

1 het bestrijden, bestrijding, het betwisten, betwisting, het aanvechten, aanvechting
-- de un sententia = aanvechting van een vonnis


+ impugnator sub

1 iemand die iets betwist/bestrijdt/aanvecht


+ impugnatura sub

1 greep, handvat, gevest
-- del remo = greep van de roeiriem
-- de sabla = sabelgevest
-- de spada = degengreep


+ impulsar v

1 voortdrijven, aandrijven, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren
-- un secteur industrial = een sector in de industrie stimuleren
que le ha impulsate a facer lo? = wat noopte hem daartoe?


impulsator sub

1 iemand die aandrijft/voortdrijft/aanzet/aanspoort/aanmoedigt


impulsion sub

1 het aandrijven, het voortdrijven, het aanzetten, het aansporen, het aanmoedigen
fortia de -- = aandrijfkracht
2 impuls, impulsie, aandrift, drang, prikkel, aansporing
-- de currente = stroomimpuls
dar un -- a = een aanzet geven tot
3
-- acustic = geluidstoot


impulsive adj

1 voortdrijvend, aandrijvend
fortia -- = stuwkracht
2 impulsief, spontaan
infante -- = impulsief kind
movimento -- = impulsieve beweging
comportamento/conducta -- = impulsief gedrag
comprator/emptor -- = impulsieve koper
decision -- = impulsieve beslissing
ille ha agite impulsivemente = hij handelde in een impuls


impulsivitate sub

1 impulsiviteit, impulsief karakter
-- del juventute = impulsiviteit van de jeugd


+ impulsivo sub

1 impulsief individu, driftmens


impulso sub

1 het aandrijven, het voortdrijven, het aanzetten, het aansporen, het aanmoedigen
2 impuls, impulsie, aandrift, drang, prikkel, aansporing
-- instinctive = onbewuste aandrang
-- sexual = geslachtsdrift
reciper un nove -- = een nieuwe impuls krijgen
de mi/tu/su, etc. proprie -- = uit eigen beweging
3 afzet (bij sprong)
4 ELECTRICITATE impuls
5 -- acustic = geluidstoot


+ impulverar v

1 bestoft maken, met stof bedekken
2 -- se = onder het stof raken


+ impulverate adj

1 stoffig


impun adj

1 ongestraft, straffeloos
restar -- = on-gestraft blijven
on non pote facer isto impun-mente = men kan dit niet straffeloos doen


impunctual adj

1 onnauwkeurig
2 niet op één punt gericht


impunctualitate sub

1 onnauwkeurigheid
2 het niet gericht zijn op één punt


impunibile adj

1 straffeloos, wat niet kan worden gestraft, onstrafbaar


+ impunibilitate sub

1 onstrafbaarheid


impunitate sub

1 straffeloosheid, het uitblijven van straf


impunite adj

1 ongestraft
delicto -- = niet bestraft delict
malfactor -- = ongestrafte misdadiger


impur adj

1 onzuiver, onrein, verontreinigd
RELIGION animales -- = onreine dieren
aqua -- = onzuiver/troebel water
2 onkuis, onzedelijk, ontuchtig, immoreel
pensata/pensamento -- = onzedelijke gedachte


impuressa sub

1 onzuiverheid, onreinheid
2 onkuisheid, zedeloosheid, ontuchtigheid, immoraliteit


impuritate sub

1 onzuiverheid, onreinheid
eliminar le --s = de vuil(deeltjes)/ongerechtigheden verwijderen
--s in un crystallo = onzuiverheden in een kristal
2 onkuisheid, zedeloosheid, ontuchtigheid, immoraliteit


imputabile adj

1 toe te schrijven, toerekenbaar, te wijten
errores -- a distraction = fouten die te wijten zijn aan onoplettendheid
iste disveloppamento es -- al politica del governamento = deze ontwikkeling kun je terugvoeren op het

kabinetsbeleid

imputabilitate sub

1 toerekenbaarheid, aanspreekbaarheid, verantwoordelijkheid


imputar v

1 toerekenen, toeschrijven, wijten (aan), de schuld geven, ten laste leggen
-- un accidente al mal pavimento = een ongeluk aan het slechte wegdek toeschrijven


imputation sub

1 aantijging, beschuldiging, verwijt
-- de furto = beschuldiging van diefstal
--es calumniose/infamante = lasterlijke aantijgingen
-- injustificate = ongegronde aantijging


imputrescibile adj

1 niet aan bederf onderhevig
iste ligno es -- = dit hout is tegen rotting bestand


+ imputrescibilitate sub

1 niet-onderhevigheid aan bederf


in prep

1 in
in plus, in fin, etc. = Vide: plus, fin, etc.


+ inabordabile adj

1 ontoegankelijk, niet te bereiken, ongenaakbaar
un persona -- = een ongenaakbaar persoon
in le hiberno iste porto es -- = in de winter is deze haven niet te bereiken


+ inabordabilitate sub

1 ontoegankelijkheid, ongenaakbaarheid


+ inabrogabile adj

1 onherroepelijk, onintrekbaar
leges -- = wetten die niet kunnen worden ingetrokken


+ in absentia LATINO

1 in absentia, bij afwezigheid


+ in abstracto LATINO

1 in abstracto, op zichzelf beschouwd


+ inaccentuate adj

1 PHONETICA onbeklemtoond
syllaba -- = onbeklemtoonde lettergreep
vocal -- = onbeklemtoonde klinker


inacceptabile adj

1 niet acceptabel, niet aanvaardbaar, onaannemelijk, onaanvaardbaar
proposition -- = onaanvaardbaar voorstel
comportamento/conducta -- = onaanvaardbaar gedrag


+ inacceptabilitate sub

1 onaanvaardbaarheid


inaccessibile adj

1 ontoegankelijk, onbereikbaar
foreste -- = ondoordringbaar woud
montanias -- = ontoegankelijke bergen
summitate -- = onbereikbare top
objectivo -- = onbereikbaar doel
-- al publico = niet toegankelijk voor het publiek
2 ongenaakbaar
persona -- = ongenaakbaar persoon


inaccessibilitate sub

1 ontoegankelijkheid
2 ongenaakbaarheid


+ inaccommodabile adj

1 niet aanpasbaar


+ inaccordabile adj

1 wat niet kan worden toegestaan/ingewilligd
2 MUSICA niet stembaar
un vetule piano -- = een niet stembare oude piano


+ inaccostabile adj

1 (anque FIGURATE) niet te genaken, ontoegankelijk


inaccostumate adj

1 ongewoon, ongebruikelijk, abnormaal
zelo -- = ongewone ijver
esser -- a un genere de vita = niet gewend zijn aan een (bepaalde) levensstijl


+ inaccurate adj

1 inaccuraat, onnauwkeurig, onzorgvuldig, slordig


+ inaccusabile adj

1 niet laakbaar, niet afkeurenswaardig


+ inactinic adj

1 niet-actinisch
lumine/luce -- = niet-actinisch licht, "dokalicht"


inaction sub

1 werkeloosheid, ledigheid, het niets doen


+ inactivar v

1 onwerkzaam maken, inactiveren


+ inactivation sub

1 inactivering


+ inactivator sub

1 inactivator


inactive adj

1 inactief, onwerkzaam, niet werkzaam, werkeloos, niets doend, lui, traag, vadsig, passief
vulcano -- = inactieve vulkaan
restar/remaner -- = inactief blijven


inactivitate sub

1 inactiviteit, het niets doen, leegloop, gebrek aan bedrijvigheid
-- noce al organismo = inactiviteit schaadt het organisme
-- de un vulcano = inactiviteit van een vulkaan


+ inactuabile adj

1 wat niet in beweging gebracht kan worden, wat niet in werking gesteld kan worden


+ inactual adj

1 niet actueel
un programma politic -- = een niet actueel politiek programma


+ inactualitate sub

1 het niet actueel (meer) zijn
le -- de un argumento = het niet actueel meer zijn van een argument


inadaptabile adj

1 wat niet kan worden aangepast
iste edificio es -- a usos scholar = dit gebouw kan niet worden aangepast voor onderwijsdoeleinden
2 zich niet kunnend aanpassen, asociaal


+ inadaptabilitate sub

1 onmogelijkheid tot aanpassing


+ inadaptate adj

1 onaangepast


+ inadaptation sub

1 onaangepastheid
2 onaangepastheid, asocialiteit


+ inadaptato sub

1 onaangepast persoon


inadequate adj

1 ontoereikend (voor), ongeschikt (voor), inadequaat (voor), niet

beantwoordend (aan)

iste terreno es -- pro le construction = dit terrein is ongeschikt voor bebouwing


+ inadequation sub

1 ontoereikendheid, inadequatie


inadmissibile adj

1 onaannemelijk, onontvankelijk, niet acceptabel, ontoelaatbaar
attitude -- = onduldbare houding
situation -- = onduldbare toestand
practicas -- = onoorbare praktijken
su comportamento es -- = zijn gedrag is ontoelaatbaar


inadmissibilitate sub

1 onaannemelijkheid, ontoelaatbaarheid


inadmission sub

1 weigering om toe te laten


inadoptabile adj

1 onaannemelijk, niet aanvaardbaar


inadvertente adj

1 onachtzaam, onoplettend, nonchalant


inadvertentia sub

1 onachtzaamheid, onoplettendheid, nonchalance
per -- = bij vergissing, door onachtzaamheid, zonder er bij na te denken
facer un error per -- = door onachtzaamheid een fout maken


+ inagglutinabile adj

1 niet agglutineerbaar, inagglutinabel


+ inaggregabile adj

1 wat niet verenigd/samengevoegd/samengebracht kan worden


inalienabile adj

1 JURIDIC onvervreemdbaar
derectos -- = onvervreemdbare rechten
benes -- = onvervreemdbare goederen


inalienabilitate sub

1 JURIDIC onvervreemdbaarheid
-- de benes dotal = onvervreemdbaarheid van dotale goederen


+ inalienation sub

1 JURIDIC niet-vervreemding


+ inalligabile adj

1 TECHNICA niet allieerbaar, niet samensmeltbaar
metallos -- = niet allieerbare metalen


inalterabile adj

1 onvergankelijk, bestendig, constant, stabiel, permanent
amicitate -- = onwankelbare vriendschap
calma -- = onverstoorbare kalmte
color -- = lichtechte/permanente kleur
humor -- = onverwoestbaar humeur
metallo -- = roestvrije metaalsoort


inalterabilitate sub

1 onveranderlijkheid, bestendigheid, constantheid, kleurechtheid, onaantastbaarheid, onvergankelijkheid, onverstoorbaarheid,

onvervalstheid, permanentheid, roestvrijheid, slijtvastheid, stabiliteit

+ inalterate adj

1 ongeschonden, intact, gaaf, ongerept, puur


inambigue adj

1 ondubbelzinnig


inambiguitate sub

1 ondubbelzinnigheid


inamical adj

1 onvriendelijk, onvriendschappelijk
reguardo -- = onvriendelijke/vijandige blik
gesto -- = onvriendelijk gebaar


+ inammissibile adj

1 THEOLOGIA etc., onverliesbaar


+ inammissibilitate sub

1 THEOLOGIA etc., onver-liesbaarheid


+ inamoramento sub

1 verliefdheid
-- passager = kortstondige verliefdheid


inamorar v

1 verliefd maken
-- se de = verliefd worden op


inamorate adj

1 verliefd


inamovibile adj

1 onafzetbaar, voor het leven benoemd
magistratos -- = onafzetbare overheidspersonen
judice -- = onafzetbare rechter


+ inamovibilitate sub

1 onafzetbaarheid
-- de magistratos = onafzetbaarheid van overheidspersonen


+ inan adj

1 ledig, zinledig, nutteloos, inhoudloos, zinloos, betekenisloos, hol
effortios -- = nutteloze inspanningen


+ inanalysabile adj

1 niet analyseerbaar, niet te analyseren, onontleedbaar


inanimate adj

1 levenloos, ontzield, dood
corpores -- = levenloze dingen
oculos -- = levenloze ogen


+ inanitate sub

1 ledigheid, leegte, betekenisloosheid, zinloosheid, nutteloosheid, ijdelheid
-- del cosas terrestre = ijdelheid der aardse dingen
-- de un remarca = nutteloosheid van een opmerking
-- de un spero = ijdelheid van een hoop


+ inanition sub

1 uitputting, krachteloosheid door gebrek aan voedsel, inanitie
morir/perir de -- = verhongeren


inappaciabile adj

1 onbevredigbaar, niet te stillen (honger), niet te lessen (dorst), niet te bedaren


+ inappaciate adj

1 ongestild, onbevredigd, ongelest (dorst)


inappellabile adj

1 JURIDIC waarvan geen appèl mogelijk is, geen beroep toelatend
sententia -- = vonnis dat geen beroep toelaat


+ inappellabilitate sub

1 JURIDIC onmogelijkheid van appèl/beroep


inappetente adj

1 zonder eetlust


inappetentia sub

1 gebrek aan eetlust
suffrer de -- = aan gebrek aan eetlust lijden


+ inappetibile adj

1 onappetijtelijk


inapplicabile adj

1 niet toepasselijk, niet van toepassing, niet toepasbaar, onuitvoerbaar
methodo -- = niet toepasbare methode
normas -- = normen die niet toepasbaar zijn


inapplicabilitate sub

1 ontoepasselijkheid
le -- de un lege = het niet van toepassing zijn van een wet


inapplication sub

1 gebrek aan ijver, luiheid
-- de un alumno = gebrek aan ijver bij een leerling
2 JURIDIC (het) niet toepassen


inappreciabile adj

1 niet vast te stellen, uiterst klein, uiterst gering, te verwaarlozen
2 onschatbaar, niet genoeg te waarderen


+ inappreciate adj

1 niet-gewaardeerd
un labor modeste e -- = een bescheiden en niet-gewaardeerd werk


+ inapprendibile adj

1 niet leerbaar


+ inapprendibilitate sub

1 onmogelijkheid om geleerd te worden


+ inapprensibile adj

1 niet leerbaar


+ inapprensibilitate sub

1 onmogelijkheid om geleerd te worden


+ inappropriate adj

1 niet geschikt, ongeschikt, niet passend, ongepast
observation/remarca -- = misplaatste opmerking


inapte adj

1 ongeschikt, onbekwaam, onbruikbaar


inaptitude sub

1 ongeschiktheid, onbekwaamheid, onbruikbaarheid


+ inarabile adj

1 onbeploegbaar, onbebouwbaar
terreno -- = onbeploegbaar terrein


+ inargentar v

1 met een laagje zilver bedekken, verzilveren


+ inargentator sub

1 verzilveraar


+ inargentatura sub

1 het verzilveren, verzilvering


+ inarrugabile adj

1 onkreukbaar
seta -- = onkreukbare zijde


inarticulabile adj

1 onuitspreekbaar


inarticulate adj

1 ZOOLOGIA ongeleed, ongeleedpotig
2 ongearticuleerd (woord, geluid), onduidelijk (uitgesproken)
ille non parla, ille emitte solo sonos -- = hij spreekt niet, hij brengt alleen maar ongearticuleerde klanken voort


in articulo mortis sub LATINO

1 in articulo mortis


+ inartificial adj

1 ongekunsteld, natuurlijk


+ inartistic adj

1 onartistiek, onkunstzinnig, zonder gevoel voor kunst


+ inascoltabile adj

1 niet te beluisteren


+ inassimilabile sub

1 niet assimileerbaar, voor assimilatie ongeschikt


inattaccabile adj

1 onaantastbaar, onaanvechtbaar, onweerlegbaar, onomstotelijk
position -- = onaantastbare positie
prova/proba -- = onaanvechtbaar/onomstotelijk bewijs
texto -- = onweerlegbare teksto
su reputation es -- = zijn reputatie staat buiten kijf


+ inattaccabilitate sub

1 onaanvechtbaarheid, onaantastbaarheid, onomstotelijkheid


+ inattente adj

1 onachtzaam, onoplettend
un lectura -- e superficial de un libro = een onop-lettende en oppervlakkige lezing van een boek


inattention sub

1 onachtzaamheid, onoplettendheid


+ inattentive adj

1 onachtzaam, onoplettend
lector -- = onoplettende lezen


+ inattingibile adj

1 onbereikbaar


+ inattingibilitate sub

1 onbereikbaarheid


inaudibile adj

1 onhoorbaar
tono -- = onhoorbare toon


+ inaudibilitate sub

1 onhoorbaarheid


inaudite adj

1 FIGURATE ongehoord
un caso -- = een ongehoord geval
impudentia -- = ongehoorde onbeschaamdheid
violentia -- = buitengewoon geweld


+ inaugural adj

1 inaugureel, inwijdings...
discurso -- = inaugurele rede, openingsrede
session -- = openingszitting
ceremonia/solemnitate -- = inwijdingsplechtigheid


inaugurar v

1 inaugureren, installeren, inwijden, feestelijk openen, onthullen (van een standbeeld,etc.)
-- un exposition = een tentoonstelling feestelijk openen
-- un linea ferroviari = een spoorweg openen
-- le anno academic = het academisch jaar openen


inauguration sub

1 het inaugureren, inauguratie, inwijding, feestelijke opening, onthulling (van een standbeeld, etc.)
-- de un templo = plechtige inwijding van een tempel
-- de un theatro = feestelijke opening van een schouwburg
-- gloriose = glorieuze inhuldiging
-- solemne = plechtige inhuldiging
solemnitate/ceremonia de -- = inhuldigingsplechtigheid
discurso de -- = openingsrede, inaugurale rede


+ inaugurative adj

1 inwijdings..., inauguraal
ceremonia/solemnitate -- = inwijdingsplechtigheid


inaugurator sub

1 inwijder


+ inaugurator adj

1 Vide: inaugurative


inauthentic adj

1 onecht, niet autentiek
reporto -- = niet autentiek rapport


inauthenticitate sub

1 onechtheid, het niet autentiek zijn


+ inbreeding sub ANGLESE

1 BIOLOGIA inteelt
coefficiente de -- = inteeltcoëfficiënt


+ Inca sub n pr

1 Inka


+ inca adj

1 Inka...
civilisation -- = Inkabeschaving
architectura -- = Inkabouwkunst
imperio -- = Inkarijk


incalculabile adj

1 onberekenbaar, talloos, ontelbaar
damno(s) -- = onberekenbare schade
consequentias -- = onberekenbare consequenties
distantia -- = onmeetbare afstand
haber un valor -- = van onschatbare waarde zijn


+ incalculabilitate sub

1 onberekenbaarheid


+ incalmabile adj

1 niet te kalmeren


+ incambiabile adj

1 onverwisselbaar
2 onveranderlijk, niet te veranderen


+ incambiate adj

1 onveranderd, ongewijzigd


incamminar v

1 op de goede weg brengen
-- se = op weg gaan


incanaliar v

1 -- se = zich encanailleren, zich verlagen, zich afgeven met het rapalje


+ incancellabile adj

1 niet nietig verklaarbaar, FIGURATE onuitwisbaar
lassar un memoria/recordation -- = een onuitwisbare herinnering achterlaten
un impression -- = een onuitwisbare indruk


incandescente adj

1 gloeiend, roodgloeiend, roodheet
ferro -- = gloeiend ijzer
tubo -- = gloeibuisje
cathodo -- = gloeikathode
manichetto -- = gloeikousje
spiral -- = gloeispiraal
carbones -- = vurige kolen
render -- = doen gloei-en
restar/remaner/permaner -- = nagloeien


incandescentia sub

1 het gloeien, gloeiing, gloeihitte
lampa a/de -- = gloeilamp
lumine/luce a/de -- = gloeilicht
spiral a/de -- = gloeispiraal


incandescer v

1 witgloeiend maken


incantamento sub

1 het betoveren, betovering
como per -- = als bij toverslag
illo habeva perdite le -- del novitate = het nieuwtje was eraf
2 verrukking, opgetogenheid


incantar v

1 betoveren (anque FIGURATE), beheksen
2 verrukken, bekoren, in vervoering brengen
esser incantate de un cosa = wild enthousiast over iets zijn
le color la incantava = zij was verrukt van de kleur


+ incantate adj

1 betoverd, tover...
palatio = toverpaleis
jardin -- = tovertuin
prince/principe -- = toverprins
pais -- = toverland
castello -- = toverkasteel
flauta -- = toverfluit
anello -- = toverring
speculo -- = toverspiegel
esser -- de un persona = van iemand gecharmeerd zijn


incantation sub

1 bezwering, betovering
formula de -- = bezweringsformule
ceremonia de = bezweringsceremonie
ceremonial de -- = bezweringsceremonieel
dansa de -- = bezweringsdans
2 toverspreuk, bezweringsformule


incantator sub

1 tovenaar, bezweerder
-- de serpentes = slangenbezweerder


incantator adj

1 bezwerend, bezwerings..., tover...
formula -- = bezweringsformule, toverformule
ceremonia -- = bezweringsceremonie
ceremonial -- = bezweringsceremonieel
dansa -- = bezweringsdans
illa habeva un aspecto -- = ze zag er hartveroverend uit


incapabile adj

1 niet in staat, niet bij machte, onbekwaam, onbevoegd


incapabilitate sub

1 onbekwaamheid, onbevoegdheid


incapace adj

1 niet in staat, niet bij machte, onbekwaam, onbevoegd
-- de labor/de travalio = arbeidsongeschikt


+ incapacitar v

1 onbekwaam/onbevoegd verklaren


incapacitate sub

1 onvermogen, ongeschiktheid, onbekwaamheid, onbevoegdheid
-- mental = ontoerekenbaarheid
-- permanente/partial/total de labor/de travalio = blijvende/gedeeltelijke/volledige arbeidsongeschiktheid
lege general super le -- de travalio/de labor = algemene arbeidsongeschiktheidswet


+ incapacitation sub

1 het onbekwaam/onbevoegd verklaren


+ incapistrar v

1 halsteren


incappuciar v

1 de kap/de capuchon over het hoofd trekken


+ incapsulamento sub

1 inkapseling
2 een cap-sule/dop zetten (op flessen, etc.)


+ incapsular v

1 inkapselen
2 (flessen, etc.) van een capsule/dop voorzien


+ incapsulation sub

1 het inkapselen, inkapseling
2 een capsule/dop zetten (op flessen, etc.)


incarcerar v

1 gevangen zetten, opsluiten
-- un criminal = een misdadige opsluiten
condemnatos incarcerate = opgesloten veroordeelden


incarceration sub

1 het gevangenzetten, het opsluiten, gevangenzetting, opsluiting


+ incarcerato sub

1 gevangene


+ incardinar v

1 CATHOLICISMO incardineren


+ incardination sub

1 CATHOLICISMO incardinatie


incargar v

1 (be)laden, bevrachten, bepakken, opladen, inladen
2 belasten, opdragen
-- un persona de un cosa = iemand iets opdragen
esser incargate del representation = belast zijn met de vertegenwoordiging
esser incargate del administration = met de administratie belast zijn
esser incargate del vigilantia de = belast zijn met het toezicht op
-- se de facer un cosa = zich tot taak stellen iets te doen


incaritabile adj

1 liefdeloos, onbarmhartig, hard (in oordeel, etc.)


incarnar v

1 RELIGION vlees worden, mens worden
-- se in un corpore human = zich incarneren in een menselijk lichaam
2 belichamen, personifiëren
le diabolo incarnate = de baarlijke duivel
ille es le avaritia incarnate = hij is de geïncarneerde gierigheid


incarnate adj

1 incarnaat, hoogrood, rozerood
trifolio -- = incarnaatklaver


incarnatin adj

1 bleekrood, vleeskleurig


incarnation sub

1 RELIGION menswording, vleeswording
-- de Christo = menswording van Christus
le dogma del -- = het dogma van de menswording (van Christus)
2 incarnatie (het aannemen van een gestalte)
3 FIGURATE belichaming, verpersoonlijking, incarnatie


incassamento sub

1 het inpakken (in doos/kist/krat, etc.)
2 inbedding, indijking, bekading
3 het incasseren, incassering, inning, verzilvering, incasso, invordering, incassatie
banca de -- = incassobank
agentia de -- = incassobureau
section de -- = incassoafdeling
cheque (A) de -- = incassocheque
servicio de -- = incassodienst
credito de -- = incassokrediet
commission de -- = incassoprovisie
costos de -- = incassokosten
effecto de -- = incassowissel
costos de -- = incassokosten
-- de effectos/titulos = verzilvering van effecten
-- de un mandato postal = verzilvering van een postwissel


incassar v

1 in een doos/kist/krat, etc. doen, inpakken
2 inbedden, insluiten, indijken, bekaden
3 incasseren, innen, verzilveren, invorderen
-- effectos/titulos = effecten verzilveren
-- un mandato postal = een postwissel verzilveren
4
-- un goal (A) = een doelpunt incasseren
-- un colpo = een slag/klap incasseren/krijgen


incassator sub

1 kwitantieloper, wisselloper, bankloper, geldophaler, kassier, incasseerder


+ incastrabile adj

1 inbouw...
spot -- = inbouwspot


incastrar v

1 invoegen, inpassen, inbouwen, inzetten
-- un trave/trave in le muro = een balk in de muur zetten
-- a caude de hirundine = zwaluwstaarten, met een zwaluwstaart verbinden
armario incastrate = muurkast
cassa forte incastrate = muurkluis
bulon a testa/capite incastrate = verzonken bout
2 (in)vatten (van edelsteen), inkassen
-- un anello con petras preciose = een ring met edelstenen bezetten


incastratura sub

1 invoeging, inpassing, inbouwing, inzetting, inklemming
2 (in)vatting, inkassing (van edelsteen)


incatenamento sub

1 het ketenen, het aan de ketting leggen
2 het aaneenschakelen, aaneenschakeling, opeenvolging, samenhang
-- logic de factos = logische opeenvolging van feiten


incatenar v

1 (vast)ketenen, aan de ketting leggen
-- le libertate = de vrijheid aan banden leggen
-- un persona = iemand in de boeien slaan
2 (logisch) verbinden, samenvoegen, in samenhang brengen
-- phrases = zinnen aan elkaar lassen
le eventos se incatenava con un logica impressionante = de gebeurtenissen volgden op elkaar met een indrukwekkende

logica

incaute adj

1 onvoorzichtig, onberaden
action -- = onvoorzichtige handeling
dicer parolas -- = onvoorzichtige woorden zeggen
responder --mente = onvoorzichtige antwoorden geven


+ incaviar v

1 in een kooi opsluiten, kooien


incaviliar v

1 met pinnen/pennen vastmaken, vastpinnen


+ incedibile adj

1 wat niet afgestaan/overgedragen/gecedeerd kan worden


incender v

1 aansteken, ontsteken


+ incendiabile adj

1 brandbaar


incendiar v

1 in brand steken
-- se = in brand raken/vliegen
-- un casa = een huis in brand steken


incendiari adj

1 brandveroorzakend, brand...
bomba -- = brandbom
capsula -- = slaghoedje
plachetta -- = brandplaatje
2 opruiend
publicar scriptos/articulos -- = opruiende stukken publiceren
facer discursos -- = opruiende redevoeringen houden


incendiario sub

1 brandstichter
2 opruier


incendiarismo sub

1 brandstichting
2 opruiing


incendio sub

1 brand
pumpa a/de -- = brandpomp/spuit
alarma de -- = brandalarm
focar de -- = vuurhaard
scala de -- = brandladder/trap
damno(s) de -- = brandschade
guarda de -- = brandwacht
assecurantia contra --s = brandverzekering
compania de assecurantia contra --s = brandverzekeringsmaatschappij
assecurantia mutue contra --s = onderlinge brandverzekering
assecurator contra --s = brandverzekeraar
esser assecurate contra --s = tegen brandschade verzekerd zijn
polissa de -- = brandpolis
medios pro extinguer --s = brandblusmiddelen
servicio de --s = brandweer
auto(mobile) del servicios de --s = brandweerauto
extinctor de --s = brandblusser, brandblustoestel
advertitor de --s = brandmelder
periculo/risco de -- = brandgevaar
propagation/progresso del -- = uitbreiding van de brand
a proba/prova de -- = brandvrij
-- interior/interne = binnenbrand
-- con flammas (visibile) = uitslaande brand
-- forestal/de foreste/de bosco = bosbrand
-- de turbiera = veenbrand
-- de fabrica = fabrieksbrand
-- criminal/intentionate/voluntari = brandstichting
extinguer un -- = een brand blussen
le extinction de un -- = het blussen van een brand
provocar un -- = een brand stichten
le -- gania terreno = de brand breidt zich verder uit
il ha periculo de -- = er is gevaar voor brand
le -- se extende/gania terreno = de brand breidt zich uit
cassa forte a prova/proba de --s = brandvrije kluis


+ incensamento sub

1 bewieroking (anque FIGURATE), het zwaaien met het wierookvat


incensar v

1 ECCLESIA bewieroken, met het wierookvat zwaaien
2 uitbundig lof toezwaaien, overmatig prijzen, bewieroken


incensario sub

1 wierookvat


incensation sub

1 bewieroking, het zwaaien met het wierookvat


incensator sub

1 ECCLESIA wierookdrager
2 vleier, flikflooier


incenso sub

1 wierook
altar de -- = reukaltaar
platto de -- = wierookschaal
arbore de -- = wierookboom
fumo de -- = wierookdamp
odor de -- = wierookgeur
navetta de -- = wierookscheepje
offerenda/sacrificio de -- = reukoffer
offerer -- al deos = de goden een reukoffer brengen


incensorio sub

1 wierookvat


+ incensurabile adj

1 onberispelijk
conducta/comportamento -- = onberispelijk gedrag


+ incensurabilitate sub

1 onberispelijkheid
-- de un functionario (public) = onberispelijkheid van een ambtenaar


incentive adj

1 aansporend, prikkelend, stimulerend, motiverend


incentivo sub

1 aansporing, prikkel(ing), impuls, drijfveer, motief


inceptar v

1 beginnen


inception sub

1 begin
le movimento ha plaitate/plaidate pro isto desde su -- = de beweging heeft sinds haar ontstaan hiervoor gepleit
verbo de -- = inchoatief werkwoord


inceptive adj

1 beginnend, begin..., aanvangs...
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA inchoatief, ingressief
verbo -- = inchoatief werkwoord


inceramento sub

1 het met was inwrijven/bestrijken, het in de was zetten


incerar v

1 met was inwrijven/bestrijken, in de was zetten
-- le parquet (F) = het parket in de was zetten
filo incerate = wasdraad
tela incerate = wasdoek
papiro incerate = waspapier


+ inceration sub

1 met was bestrijken, wasachtig maken


inceremoniose adj

1 zonder complimenten, familiaar


incerte adj

1 onzeker, niet vaststaand, onbepaald, twijfelachtig
auxilio -- = hulp waarop men niet kan rekenen, onbetrouwbare hulp
interprisa -- = twijfelachtige/gewaagde onderneming
futuro -- = onzekere toekomst
felicitate -- = wankel geluk
de origine -- = van dubieuze herkomst
2 onzeker, weifelend, besluiteloos, in twijfel
passos -- = onzekere passen, onzekere tred


incertitude sub

1 onzekerheid, twijfelachtigheid
-- del futuro = onzekerheid van de toekomst
lassar un persona in le -- = iemand in het ongewisse/onzekere laten
2 onzekerheid, twijfel, besluiteloosheid
esser in -- = in onzekerheid verkeren, twijfelen
3 PHYSICA, MATHEMATICA onzekerheid, onbepaaldheid
principio de -- de Heisenberg = onzekerheidsprincipe van Heisenberg


+ incerto sub

1 onzekere


+ incessabile adj

1 niet te stoppen, onophoudelijk, voortdurend
le -- mutationes del fortuna = de voortdurende wisselingen van het lot


incessante adj

1 onophoudelijk, voortdurend, aanhoudend
affluentia -- = onophoudelijke toeloop
un effortio intellectual -- imbruti le mente = aanhoudende geestelijke arbeid versuft
le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij


+ incessibile adj

1 JURIDIC onoverdraagbaar, onvervreemdbaar
derecto -- = onvervreemdbaar recht
privilegio -- = onoverdraagbaar privilege


+ incessibilitate sub

1 JURIDIC onoverdraagbaarheid, onvervreemdbaarheid


incestar v

1 incest bedrijven


inceste adj

1 onkuis, wulps, wellustig


incesto sub

1 incest, bloedschande, bloedschennis
committer -- = incest plegen


incestuose adj

1 incestueus, bloedschendig, bloedschennig
relation -- = incestueuze verhouding


+ inch sub ANGLESE

1 inch, duim


+ inchoar v

1 beginnen, aanvangen
-- un labor/travalio = een werk aanvangen


+ inchoation sub

1 begin, aanvang


+ inchoative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA inchoatief
verbo -- = inchoatief werkwoord (werkwoord dat het begin der handeling of werking uitdrukt)


incholerisar v

1 woedend maken, vertoornen
ille se incholerisa facilemente = hij is gauw aangebrand


incidental adj

1 incidenteel, toevallig, terloops
observation -- = terloopse opmerking
mentionar incidentalmente = terloops ter sprake brengen


incidente adj

1 PHYSICA invallend (lichtbundel, etc.), invals...
radio -- = invallende straal
electron -- = invallend elektron
fasce -- = invallende bundel
luce/lumine -- = opvallend licht
unda -- = aankomende golf
2 incidenteel, toevallig, terloops
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussengevoegd, ingelast
proposition -- = tussenzin


incidente sub

1 incident, voorval, (onvoorziene) gebeurtenis
un -- comic = een grappig voorval
passar sin --s = zonder incidenten verlopen
inflar un -- = een voorval opblazen
het -- is gesloten = le incidente es clause
2 LITTERATURA bijkomstige gebeurtenis (in roman, etc.), bijkomstige handeling


incidentia sub

1 PHYSICA invalsrichting (van lichtstralen, etc.), trefrichting
angulo de -- = invalshoek
plano de -- = invalsvlak
puncto de -- = invalspunt
axe de -- = invalsas
linea de -- = invalslijn


incider (I) v

1 snijden in, insnijden, opensnijden, een incisie maken in, kerven
-- un arbore a cauchu = een rubberboom insnijden
-- un vena = aderlaten
isto incide profundemente in le vita social = dat grijpt diep in in het maatschap-pelijk leven


incider (II) v

1 (ver)vallen (in)
-- in un falta = in een fout vervallen


incinerar v

1 (tot as) verbranden, verassen
-- un cadavere = een lijk verbranden


incineration sub

1 het verbranden (tot as), verassing, lijkverbranding, crematie
furno de -- = crematie-oven
-- de cadaveres = lijkverbran-ding


incinerator sub

1 verbrandingsoven
-- pro immunditias/detrito domestic = huisvuilverbrandingsoven


inciper v

1 beginnen


incipiente adj

1 beginnend, begin...
barba -- = vlasbaard
amor -- = ontluikende/prille liefde
talento -- = ontluikend talent
calvitia -- = beginnende kaalhoofdigheid
cancere -- = kanker in een vroeg stadium


+ incirculamento sub

1 omcirkeling, MILITAR omsingeling, insluiting
manovra de -- = omsingelingsbeweging, tangbeweging
battalia de -- = omsingelingsslag
truppas de -- = insluitingstroepen
politica de -- = omsingelingspolitiek
tactica de -- = omsingelingstactiek
rumper le -- = de omsingeling doorbreken


incircular v

1 omcirkelen, omringen, omsluiten, MILITAR omsingelen
-- le bon responsa = het goede antwoord omcirkelen
un cordon del policia ha incirculate le casa = een politiecordon heeft het huis omsingeld


incircumcise adj

1 RELIGION onbesneden


+ incircumcision sub

1 RELIGION onbesnedenheid


incisar v

1 insnijden, opensnijden, incideren, een incisie maken in
-- le cortice de un arbore = de bast van een boom insnijden
-- un plaga = een wond insnijden


incision sub

1 het insnijden, het opensnijden, het incideren
2 incisie, insnijding, snede, keep, kerf
-- crucial = kruissnede, kruisvormige incisie
-- in ligno = houtsnede
un -- in le digito = een jaap in de vinger


incisive adj

1 snijdend, scherp, snij..
dente -- = snijtand
2 FIGURATE scherp, bijtend
critica -- = bijtende kritiek
reguardo -- = vlijmscherpe blik


incisivo sub

1 snijtand


+ inciso sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenzinnetje
2 MUSICA geleding (van een thema)


incisori adj

1 snijdend, snij...
instrumento -- = snijwerktuig


+ incisura sub

1 ANATOMIA insnijding


incitabile adj

1 prikkelbaar


incitabilitate sub

1 prikkelbaarheid


incitamento sub

1 het opwekken, het aanzetten, het aansporen, het prikkelen, opwekking, aansporing, prikkeling, aanzetting, stimulering
2 prikkel, spoorslag


incitar v

1 opwekken, aanzetten, aandrijven, aansporen, prikkelen, stimuleren
-- al victoria = aansporen tot de overwinning
-- un persona al violentia = iemand provoceren tot geweld


incitation sub

1 het opwekken, het aanzetten, het aansporen, het prikkelen, het stimuleren, opwekking, aanzetting, aansporing, prikkeling


+ incitative adj

1 aansporend, prikkelend, aanzettend (tot), aanmoedigend
adjuta -- = als aansporing bedoelde hulp
mesuras -- = aanmoedigende maatregelen


+ incitator sub

1 aanzetter, aanstichter, stimulator, aanspoorder


+ incitator adj

1 Vide: incitative


incivil adj

1 onbeleefd, onheus, onbeschaafd, onwellevend, lomp, ongemanierd
comportamento/conducta -- = lomp gedrag


+ incivilisabile adj

1 niet te beschaven, niet te civiliseren


+ incivilisate adj

1 ongeciviliseerd, onbeschaafd


incivilitate sub

1 onbeleefdheid, onheusheid, onbeschaafdheid, onwellevendheid, lompheid, ongemanierdheid
2 onbeleefde handeling, lompe daad


+ incivismo sub

1 gebrek aan burgerdeugd, incivisme


+ inclassabile adj

1 Vide: inclassificabile


+ inclassificabile adj

1 niet te classificeren
obra -- = werk dat in geen enkele categorie thuishoort
un nove varietate de insectos -- = een nieuwe niet te classificeren variëteit insecten


+ inclassificate adj

1 niet geclassificeerd


inclavar v

1 vernagelen (van een paard)
2 vernagelen (van een kanon)


inclavatura sub

1 vernageling


inclemente adj

1 hardvochtig, onverbiddelijk, onbarmhartig, onmeedogend
judice -- = onverbiddelijke rechter
sententia -- = hard vonnis
2 hard, streng, guur, bar
tempore -- = guur weer
climate -- = guur klimaat
hiberno -- = strenge winter


inclementia sub

1 hardvochtigheid, onverbiddelijkheid, onbarmhartigheid, meedogenloosheid
-- de un sententia = hardheid van een vonnis
2 hardheid, strengheid, guurheid (weer, klimaat)
-- del climate = het harde klimaat
-- del hiberno = strengheid van de winter


+ inclinabile adj

1 te buigen, te neigen, die/dat in een schuine stand gezet kan worden


inclinar v

1 buigen (het hoofd, etc.), neigen, doen hellen
-- se = een buiging maken, buigen
2 doen overhellen (tot), doen neigen (tot), brengen (tot), overhalen,

overreden

le balancia se inclina in favor de = de balans slaat door ten gunste van
3 neigen (tot), overhellen (tot)
-- a un opinion differente = tot een andere mening overhellen
4 geneigd zijn, de neiging vertonen


+ inclinate adj

1 hellend, schuin (aflopend), (mbt hoofd) gebogen
volta -- = schuin gewelf
plano -- = hellend vlak
turre -- de Pisa = scheve toren van Pisa
radios solar -- = schuin invallende zonnestralen
le tabula es -- = de tafel staat scheef
tener un tassa -- = een kopje scheef houden
ir le testa/capite -- = met gebogen hoofd lopen
2 FIGURATE geneigd
esser -- a facer un cosa = geneigd zijn iets te doen
ille es -- a collaborar = hij is tot medewerking genegen


inclination sub

1 het buigen (van het hoofd, etc.), het neigen, het schuin houden, het doen hellen
-- lateral/a un latere = slagzij
2 helling, schuinte, glooiing, overhelling
-- le turre de Pisa = overhelling van de toren van Pisa
3 neiging, lust, trek, voorkeur, voorliefde
haber un certe -- a mentir = een zekere neiging tot liegen hebben
io ha perdite tote -- = de lust vergaat mij
4 buiging, neiging
-- del testa/capite = knik(je) (met het hoofd)
5 MATHEMATICA helling, inclinatie
6 ASTRONOMIA inclinatie
-- del axe terrestre = helling van de aardas
angulo de -- = inclinatiehoek, hellingshoek


inclinometro sub

1 inclinometer, hellingmeter


includer sub

1 omvatten, bevatten, omsluiten, insluiten
-- mesuras de securitate = veiligheidsmaatregelen inbouwen
-- in le vendita = op de koop toegeven
includente = met inbegrip van
2 insluiten
-- un factura in un littera = een factuur bij een brief insluiten
-- dies/jornos libere in le horario = vrije dagen inroosteren
io include vostre nomine in le lista = ik neem uw naam in de lijst op
3 omheinen


incluse adj

1 ingesloten, inbegrepen, tot en met, incluis
toto -- = alles inbegrepen
secundo copia -- = volgens ingesloten afschrift
usque al 10 de januario -- = tot en met 10 januari


inclusion sub

1 het omvatten, het bevatten, het omsluiten, het insluiten
2 het insluiten (van iets bij een brief/pakje, etc.)
3 het omheinen
4 inlassing, opneming, tussenvoeging
le -- de nove parolas in le dictionario = het opnemen van nieuwe woorden in het woordenboek


inclusive adj

1 (alles) omvattend, (alles) insluitend, inclusief
le jovedi proxime -- = a.s. donderdag meegerekend
usque al pagina quatro -- = tot en met bladzijde vier
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA inclusief (de aangesproken persoon omvattend)


incluso sub

1 ingesloten/bijgesloten brief/cheque/foto, etc., bijlage


inclusura sub

1 het omvatten, het bevatten
2 het insluiten
3 het omheinen
4 omheining
5 omsloten ruimte


+ incoagulabile adj

1 oncoaguleerbaar, onstolbaar


+ incoagulabilitate sub

1 oncoaguleerbaarheid, onstolbaarheid


incoercibile adj

1 onbedwingbaar, niet te onderdrukken
ira/cholera -- = onbedwingbare woede
2 PHYSICA onsamendrukbaar


+ incoercibilitate sub

1 onbedwingbaarheid
-- de un desiro/desiderio = onbedwingbaarheid van een wens
2 PHYSICA onsamendrukbaarheid


incoffrar v

1 in een koffer/kist, etc. sluiten
2 beplanking voor betonwerk maken, kisten


+ incognita sub

1 MATHEMATICA onbekende
equation a duo --s = vergelijking met twee onbekenden


incognite adj

1 onbekend
causas -- = onbekende oorzaken
autor -- = onbekende auteur
MATHEMATICA grandor -- = onbekende grootheid
tumba del Soldato Incognite = graf van de Onbekende Soldaat


incognito sub

1 incognito
conservar/guardar/mantener le -- = onbekend willen blijven, het incognito bewaren
viagiar -- = incognito reizen


incognoscibile adj

1 onkenbaar
realitate -- = onkenbare werkelijkheid
veritate -- = onkenbare waarheid


+ incognoscibilitate sub

1 onkenbaarheid
-- del realitate = onkenbaarheid van de werkelijkheid


incoherente adj

1 incoherent, onsamenhangend, verward
discurso -- = warrig betoog
conversation -- = onsamenhangend gesprek
comportamento -- = verward gedrag
football (A) -- = paniekvoetbal
stilo -- = warrige stijl
parlar incoherentemente = verward spreken
PHYSICA fasce de radiationes -- = bundel incoherente stralingen


incoherentia sub

1 incoherentie, onsamenhangendheid, gebrek aan samenhang
-- de stilo = onsamenhangendheid van stijl
-- de un discurso = gebrek aan samenhang van een redevoering
le -- de su comportamento = de verwardheid van zijn gedrag


incolor adj

1 kleurloos, ongekleurd
liquido -- = kleurloze vloeistof
vitro -- = kleurloos glas
vita -- = kleurloos leven
stilo -- = kleurloze stijl


+ incombinabile adj

1 niet te combineren


incombramento sub

1 belemmering, versperring, verstopping, hindernis, stremming


incombrar v

1 belemmeren, versperren, verstoppen, (geheel) bedekken


incombustibile adj

1 onbrandbaar, brandvrij, vuurvast
le amianto es practicamente -- = asbest/steenvlas is praktisch onbrandbaar


incombustibilitate sub

1 onbrandbaarheid, vuurvastheid


incommensurabile adj

1 onmetelijk
2 MATHEMATICA onmeetbaar
numeros -- = onmeetbare getallen


incommensurabilitate sub

1 onmetelijkheid
2 MATHEMATICA onderlinge onmeetbaarheid
-- de duo grandores = onderlinge onmeetbaarheid van twee grootheden


+ incommerciabile adj

1 niet te verhandelen, niet verhandelbaar
benes dominial -- = niet verhandelbare domaniale goederen


+ incommerciabilitate sub

1 het niet verhandelbaar zijn


+ incommodante adj

1 hinderlijk, storend
ruito -- = storend geluid
calor -- = hinderlijke warmte


incommodar v

1 hinderen, storen, lastig vallen
esser incommodate per le calor = gehinderd worden door de warmte
iste ruito me incommoda = dat geluid stoort me


+ incommodator sub

1 iemand die stoort/hindert/lastig valt, verstoorder


incommode adj

1 onhandig, ongemakkelijk, onpraktisch, lastig (te hanteren)
2 oncomfortabel, ongerieflijk, ongemakkelijk
in un postura/position -- = in een ongemakkelijke houding
esser sedite incommodemente = ongemakkelijk zitten
esser in un situation -- = in een ongunstige positie verkeren


incommoditate sub

1 onhandigheid, onpraktischheid
2 hinder, last, ongemak
le -- de habitar lontande su loco de travalio/labor = het ongemak ver van zijn werkplek te wonen


incommunicabile adj

1 onmededeelbaar, onmededeelzaam (niet onder woorden te brengen)
2 onverenigbaar (niet met elkaar te verenigen)


incommunicabilitate sub

1 onmededeelbaarheid, onmededeelzaamheid
2 onvermogen tot communicatie, communicatieprobleem


incommutabile adj

1 onveranderlijk, onverwisselbaar
2 JURIDIC onvervreemdbaar
proprietate -- = onvervreemdbare eigendom


incommutabilitate sub

1 onveranderlijkheid, onverwisselbaarheid
2 JURIDIC onvervreemdbaarheid


incompacte adj

1 niet compact, los


incomparabile adj

1 onvergelijkelijk, weergaloos
duo cosas absolutemente -- = twee volstrekt onvergelijkelijke dingen
beltate -- = weergaloze schoonheid


incomparabilitate sub

1 onvergelijkbaarheid, weergaloosheid


+ incompassibile adj

1 meedogenloos, liefdeloos, hardvochtig


incompatibile adj

1 onverenigbaar, strijdig, niet overeenstemmend, niet te verzoenen, incompatibel
characteres -- = strijdige/(te) uiteenlopende karakters
functiones -- = niet met elkaar te verenigen ambten
le declarationes esseva -- = de verklaringen waren onverenigbaar
le duo cosas non es -- = het een sluit het ander niet uit


incompatibilitate sub

1 onverenigbaarheid, strijdigheid, incompatibiliteit
-- pharmacologic = onverenigbaarheid van geneesmiddelen
factor de -- = incompatibiliteitsfactor


+ incompenetrabile adj

1 wat niet in elkaar kan overgaan, wat elkaar niet wederzijds kan beïnvloeden


+ incompenetrabilitate sub

1 onmogelijkheid in elkaar over te gaan, onmogelijkheid elkaar wederzijds te beïnvloeden


+ incompensabile

1 niet te compenseren


incompetente adj

1 onbekwaam, ongeschikt, ondeskundig, incompetent
esser -- in materia de pictura = ondeskundig zijn op het gebied van de schilderkunst
2 JURIDIC niet bevoegd, onbevoegd
le judice se ha declarate -- = de rechter heeft zich onbevoegd verklaard


incompetentia sub

1 onbekwaamheid, ongeschiktheid, ondeskundigheid, incompetentie
2 JURIDIC onbevoegdheid


incomplete adj

1 incompleet, onvolledig, onvoltallig
definition -- = onvolmaakte/ontoereikende definitie
collection -- = onvolledige verzameling
enumeration -- = onvolledige opsomming
lista -- = incomplete lijst
serie -- = onvolledige serie
labor -- = werk dat niet af is
skeleto incompletemente ossificate = onvolledig verbeend skelet


+ incomplexe adj

1 enkelvoudig, eenledig


+ incomplexitate sub

1 enkelvoudigheid, eenvoud


+ incomplite adj

1 onvervuld, niet nagekomen


incomprehensibile adj

1 onbegrijpelijk, raadselachtig, ondoorgrondelijk
conducta/comportamento -- = onbegrijpelijk/onverklaarbaar gedrag
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie
enigma -- = onbegrijpelijk raadsel
le natura de Deo es -- = de goddelijke natuur is onbegrijpelijk


incomprehensibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, raadselachtigheid, ondoorgrondelijkheid
-- de un mysterio = ondoorgrondelijkheid van een mysterie


incomprehension sub

1 onbegrip, gebrek aan begrip, wanbegrip
un poeta qui suffre del -- del publico = een dichter die lijdt onder het onbegrip van het publiek


+ incomprehensive adj

1 niet-begrijpend, zonder begrip, vol onbegrip


incomprensibile sub

1 onbegrijpelijk, raadselachtig, ondoorgrondelijk
conducta/comportamento -- = onbegrijpelijk/onverklaarbaar gedrag
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie
le natura de Deo es -- = de godddelijke natuur is onbegrijpelijk


incomprensibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, raadselachtigheid, ondoorgrondelijkheid


incomprension sub

1 onbegrip, gebrek aan begrip, wanbegrip


incompressibile adj

1 onsamendrukbaar
corpores -- = onsamendrukbare lichamen


incompressibilitate sub

1 onsamendrukbaarheid
-- de un substantia = onsamendrukbaarheid van een stof


+ incomprimibile v

1 Vide: incompressibile


+ incomprimibilitate sub

1 Vide: incompressibilitate


+ incomputabile adj

1 onberekenbaar
differentias -- = onberekenbare verschillen


+ inconciliabile adj

1 niet te verzoenen, onverzoenbaar, onverenigbaar
interesses -- = strijdige belangen
principios -- = onverenigbare principes
un differentia de opiniones -- = een niet te overbrengen meningsverschil


+ inconciliabilitate sub

1 onverzoenbaarheid, onverenigbaarheid
-- de principios = onverenigbaarheid van principes


inconcipibile adj

1 onbegrijpelijk, ondenkbaar, onvoorstelbaar
mysterio -- = onbegrijpelijk mysterie
iste situation es -- = die situatie is ondenkbaar
le dimensiones del universo es -- = de afmetingen van het heelal zijn niet voorstelbaar


inconcipibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, ondenkbaarheid, onvoorstelbaarheid


+ inconcrete adj

1 niet-concreet, vaag


+ incondite adj

1 (van literair produkt) onverzorgd, verward, slordig
stilo -- = warrige stijl


inconditional adj

1 onvoorwaardelijk
acceptation -- = onvoorwaardelijke aanvaarding
submission -- = onvoorwaardelijke onderwerping
capitulation -- = onvoorwaardelijke overgave
obedientia -- = onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
prestar su appoio -- a un persona = iemand onvoorwaardelijk steunen


+ inconditionalitate sub

1 onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijk karakter


+ inconditionate adj

1 niet aan voorwaarden gebonden, onvoorwaardelijk
approbation -- = onvoorwaardelijke goedkeuring
fiducia -- = onvoorwaardelijk vertrouwen
reflexo -- = onvoorwaardelijke reflex


+ inconfessabile adj

1 wat men niet kan bekennen, waarvoor men zich schaamt
pensata -- = gedachte waarvoor men zich schaamt
peccato -- = zonde die men niet durft bekennen


+ inconfirmate adj

1 ongeconfirmeerd
credito -- = ongeconfirmeerd krediet


+ inconforme adj

1 niet overeenkomstig (met)


+ inconformitate sub

1 gebrek aan overeenstemming


+ inconfortabile adj

1 oncomfortabel, ongeriefelijk, ongemakkelijk
situation -- = onaangename situatie
casa -- = ongeriefelijk huis


+ inconfundibile adj

1 die/dat niet kan worden verward, onmiskenbaar
le stilo -- de un scriptor = de onmiskenbare stijl van een schrijver


+ inconfundibilitate sub

1 onmiskenbaarheid
-- del stilo de un scriptor = onmiskenbaarheid van de stijl van een schrijver


+ inconfutabile adj

1 onweerlegbaar
argumentos -- = onweerlegbare argumenten
demonstrar --mente su innocentia = op onweerlegbare wij-ze zijn onschuld aantonen


+ incongelabile adj

1 onstolbaar, onbevriesbaar
liquidos -- = onstolbare vloeistoffen


incongenial adj

1 niet verenigbaar, niet passend, ongelijksoortig


incongrue adj

1 onverenigbaar, (tegen)strijdig, niet passend
conclusiones -- = strijdige conclu-sies
2 ongepast, misplaatst
tono -- = onwelvoeglijke toon
persona -- = ongemanierd persoon
manieras -- = ongepaste manieren
remarca -- = ongepaste opmerking


incongruente adj

1 incongruent, niet passend, onverenigbaar
conclusiones -- = onverenigbare conclusies


incongruentia sub

1 incongruentie, gebrek aan overeenstemming, wanverhouding, onevenredigheid, tegenstrijdigheid
le deposition del teste es plen de -- = de verklaring van de getuige zit vol tegenstrijdigheden


incongruitate sub

1 gebrek aan overeenstemming, ongelijk(soortig)heid


+ inconjugabile adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onvervoegbaar


inconsciente adj

1 onbewust, onkundig, onwetend
2 bewusteloos


+ inconsciente sub

1 onbewuste


inconscientia sub

1 onbewustheid, onwetendheid
2 bewusteloosheid
remaner in stato de -- = in een toestand van bewusteloosheid verkeren


inconsequente adj

1 inconsequent, onlogisch, onsamenhangend, incoherent, tegenstrijdig
comportamento/conducta -- = inconsequent gedrag
rationamento -- = incoherente redenering


inconsequentia sub

1 inconsequentie, gebrek aan consequentie, gebrek aan logisch verband, onsamenhangendheid, incoherentie
-- de un rationamento = incoherentie van een redenering


inconsequential adj

1 zonder logische samenhang, inconsequent, incoherent


+ inconsiderabile adj

1 onaanzienlijk, onbetekenend, gering, luttel
objection -- = gering bezwaar


inconsiderate adj

1 ondoordacht, onbezonnen, onberaden, onbekookt
zelo -- = onbezonnen ijver
parlar inconsideratemente = onbekookt spreken


+ inconsideration sub

1 onberadenheid, onbedachtzaamheid


inconsistente adj

1 onvast, onbestendig, veranderlijk
2 inconsequent, onlogisch, tegenstrijdig, niet consistent
theoria -- = niet consistente theorie
equationes -- = inconsistente vergelijkingen
isto es -- con lo que illa ha dicite le septimana passate = dat is in strijd met wat zij verleden week zei


inconsistentia sub

1 onvastheid, onbestendigheid, veranderlijkheid
2 inconsistentie, inconsequentie, inconsequentheid, gebrek aan logische samenhang


inconsolabile adj

1 ontroostbaar, troosteloos
vidua -- = ontroostbare weduwe


inconsolate adj

1 ongetroost


inconsonante adj

1 onverenigbaar, niet overeenstemmend


inconspicue adj

1 onopvallend, niet in het oog lopend


inconstante adj

1 onstandvastig, onbestendig, veranderlijk, wispelturig
character -- = onstandvastig/trouweloos karakter
humor -- = wispelturig humeur
temperamento -- = wispelturig temperament
persona -- = wispelturig iemand


inconstantia sub

1 onstandvastigheid, onbestendigheid, veranderlijkheid, wispelturigheid
-- del publico = wispelturigheid van het publiek
-- del destino = het ongestadige lot


+ inconstatabile adj

1 niet constateerbaar


inconstitutional adj

1 JURIDIC ongrondwettig, inconstitutioneel
mesura -- = ongrondwettige maatregel
modificar --mente un lege = een wet op ongrondwettige wijze veranderen


inconstitutionalitate sub

1 JURIDIC ongrondwettigheid
-- de un decreto = ongrondwettelijkheid van een decreet


+ inconsumibile adj

1 ongeschikt voor consumptie, oneetbaar, ondrinkbaar


+ incontaminabile adj

1 wat niet kan worden be-smet


incontaminate adj

1 niet besmet


+ incontemplabile adj

1 wat niet (aandachtig) beschouwd kan worden


incontentabile adj

1 niet tevreden te stellen, veeleisend


+ incontentabilitate sub

1 onmogelijkheid om tevreden te stellen


incontestabile adj

1 onbetwistbaar, onomstotelijk, zeker, ontegenzeggelijk, onweerlegbaar, onweersprekelijk, onaantastbaar, vaststaand
facto -- = onomstotelijk feit
veritate -- = onbetwistbare waarheid
fornir provas/probas -- = iets onweerlegbaar bewijzen
isto es -- = daarover valt niet te twisten


incontestabilitate sub

1 onbetwistbaarheid, onweersprekelijkheid, onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid, onaantastbaarheid


+ incontestate adj

1 onbetwist, onbestreden, onomstreden
derectos -- = onbetwiste rechten


+ inconteste adj

1 onbetwist, onbestreden, onomstreden
derectos -- = onbetwiste rechten


incontinente adj

1 zonder zelfbeheersing, onbeheerst
2 oningetogen, onkuis, ontuchtig
3 MEDICINA incontinent


+ incontinentia sub

1 gebrek aan zelfbeheersing, onbeheerstheid
2 MEDICINA incontinentie
-- del urina = onwillekeurige urinelozing


incontrar v

1 tegenkomen, ontmoeten
-- obstaculos = op bezwaren stuiten
-- un fin ingloriose/obscur/sin gloria = een roemloos einde vinden
2 ondervinden, ontmoeten
-- amabilitate = vriendelijkheid ontmoeten


+ incontrastabile adj

1 wat geen tegenstelling kan/mag vormen
leges -- = wetten die elkaar niet mogen tegenspreken


incontro sub

1 ontmoeting, samenkomst
een -- hebben met iemand = haber un incontro con un persona
ir al -- de un persona = iemand tegemoet gaan
ir al -- de un futuro incerte = een ongewisse toekomst tegemoet gaar
focar de -- = ontmoetingscentrum
loco/puncto de -- = ontmoetingsplaats
-- accidental/fortuite/casual = toevallige ontmoeting
-- sportive = sportontmoeting
-- de tennis (A) = tennisontmoeting


+ incontrolabile adj

1 oncontroleerbaar, niet na te gaan
rumores -- = wilde geruchten
affirmation -- = niet controleerbare bewering
testimonio -- = oncontroleerbaar getuigenis
rabie -- = onbeheerbare woede
su comportamento/conducta -- = zijn onbeheerste optreden
reaction nuclear -- = onbeheerste kernreactie
haber un risada/un accesso de riso -- = een onbedaarlijke lachbui hebben


+ incontrolabilitate sub

1 oncontroleerbaarheid
-- de diverse datos = oncontroleerbaarheid van verschillende gegevens


+ incontrolate adj

1 ongecontroleerd, onbeheerst
movimento -- = dwangbeweging
rumores -- = wilde geruchten


incontrovertibile adj

1 onomstotelijk, onweerlegbaar, spijkerhard
prova/proba -- = spijkerhard bewijs
argumentos -- = spijkerharde argumen-ten


+ incontrovertibilitate sub

1 onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid
-- de un argumento = onweerlegbaarheid van een argument


inconveniente adj

1 ongepast, onbehoorlijk, onbetamelijk, onbeleefd, indecent
question -- = indiscrete vraag
acto -- = onbetamelijke daad
un pauco/poco plus de modestia non esserea -- pro te = wat meer bescheidenheid zou je niet misstaan


inconveniente sub

1 nadeel, schade, hinder, ongemak, ongerief, bezwaar
considerar le avantages e --s de un cosa = de voor- en nadelen van iets tegen elkaar afwegen
le avantages contrabalancia le --s = de voordelen wegen op tegen de nadelen
toto ha su avantages e su --s = alles heeft zijn keerzijden
il existe ancora alicun --s = er kleven nog enkele bezwaren aan
obviar/remediar a un -- = een bezwaar verhelpen


inconvenientia sub

1 ongepastheid, onbehoorlijkheid, onbetamelijkheid, onbeleefdheid, onwelvoeglijkheid
committer un -- = een onbeleefdheid begaan


inconvertibile adj

1 onverwisselbaar
2 PHILOSOPHIA onomkeerbaar
3 COMMERCIO niet converteerbaar, oninwisselbaar
billet/nota de banca -- = oninwisselbaar bankbiljet


inconvertibilitate sub

1 onverwisselbaarheid
2 PHILOSOPHIA onomkeerbaarheid
3 COMMERCIO onconverteerbaarheid, oninwisselbaarheid
-- de un moneta = oninwisselbaarheid van een muntsoort


+ inconvincibile adj

1 niet te overtuigen, onovertuigbaar


+ incoordinabile adj

1 niet te coördineren


+ incoordinate adj

1 ongecoördineerd


+ incoordination sub

1 gebrek aan coördinatie, incoördinatie
-- de operationes militar = gebrek aan coördinatie bij militaire operaties
2 MEDICINA stoornis in de spiercoördinatie


incoragiamento sub

1 aanmoediging, bemoediging, aansporing
premio de -- = aanmoedigingspremie


incoragiar v

1 aanmoedigen, bemoedigen, moed geven, aansporen
2 steunen, stimuleren
-- le participation del obreros = de inspraak van de arbeiders bevorderen


+ incoragiator sub

1 iemand die/iets dat aanmoedigt


+ incorporabile adj

1 wat kan worden opgenomen (in)/ingedeeld (in)/ingelijfd (bij)


incorporal adj

1 onlichamelijk, onstoffelijk, immaterieel
Deo es -- = God is immaterieel
le anima es -- = de ziel is onstoffelijk
benes -- = onstoffelijke goederen


incorporalitate sub

1 onlichamelijkheid, onstoffelijkheid
-- del anima = onstoffelijkheid van de ziel


incorporar v

1 opnemen (in), indelen (bij), inlijven (bij)
-- un persona in un gruppo = iemand in een groep opnemen
-- un recruta in un battalion = een recruut bij een bataljon indelen
-- un territorio in un altere = een gebied bij een ander inlijven
garage (F) incorporate = inpandige garage
camera con exposimetro incorporate = camera met ingebouwde belichtingsmeter
2 vermengen, bijmengen


incorporation sub

1 het opnemen, opneming, het indelen, indeling, het inlijven, inlijving
-- de un persona in un gruppo = opneming van een persoon in een groep
-- de recrutas in un regimento = indeling van recruten in een regiment
-- de un territorio in un altere = inlijving van een gebied in een ander
2 oprichting van een onderneming


+ incorporative adj

1 inlijvend, inlijvings...
processo -- = inlijvingsproces


+ incorporator sub

1 iemand die opneemt (in)/indeelt (bij)/inlijft (bij)


incorporee adj

1 onlichamelijk, onstoffelijk, immaterieel
le anima es -- = de ziel is onstoffelijk


incorporeitate sub

1 onlichamelijkheid, onstoffelijkheid
-- del anima = onstoffelijkheid van de ziel


incorrecte adj

1 incorrect, onnauwkeurig, onjuist, verkeerd, fout
usage linguistic -- = verkeerd taalgebruik
stilo -- = incorrecte stijl
responsa -- = foutief antwoord
termino -- = onjuiste term
solution -- = verkeerde oplossing
interpretation -- del factos = onjuiste interpretatie van de feiten
2 incorrect, ongepast, onbehoorlijk, niet netjes
manieras -- = ongepaste manieren


incorrection sub

1 (in taalgebruik) onjuistheid, slordigheid, incorrectheid
texto plen de --es = tekst vol slordigheden
2 ongepastheid, onbehoorlijkheid, incorrectheid


incorrigibile adj

1 onverbeterlijk, verstokt, aarts.... FIGURATE ongeneeslijk
mentitor -- = verstokte leugenaar, aartsleugenaar
peccator -- = verstokte zondaar
criminal -- = verstokte misdadiger
pigressa -- = ongeneeslijke luiheid
optimista -- = onverbeterlijke optimist
impostor/fraudator -- = aartsbedriger
scelerato -- = aartsbooswicht
fur/robator -- = aartsdief
avaro -- = aartsluiaard
sceptico/dubitator -- = aartstwijfelaar
hypocrita -- = aartshuichelaar
libertino -- = onverbeterlijke losbol


incorrigibilitate sub

1 onverbeterlijkheid, verstoktheid


incorrupte adj

1 onbedorven
2 onomkoopbaar
judice -- = onomkoopbare rechter


incorruptibile adj

1 niet aan bederf onderhevig, duurzaam
ligno -- = duurzaam hout
2 onomkoopbaar, onkreukbaar, integer
judice -- = onomkoopbare rechter


incorruptibilitate sub

1 onvatbaarheid voor bederf, duurzaamheid
-- de un substantia = duurzaamheid van een stof
2 onomkoopbaarheid, integriteit
-- de un judice = integriteit van een rechter


+ incorruption sub

1 onverdorvenheid


+ incorsetar v

1 in een corset rijgen


incortinar v

1 van gordijnen voorzien, gordijnen ophangen in


increate adj

1 ongeschapen


incredibile adj

1 ongelofelijk, onwaarschijnlijk, onvoorstelbaar
historia -- = ongeloofwaardig verhaal
assertion -- = onaannemelijke bewering
numero -- de errores = ongelofelijk aantal fouten
mangiar quantitates -- = verbazend veel eten
haber un imagination -- = iets uit zijn duim zuigen
ille ha facite progressos -- = hij heeft ongelofelijke vorderingen gemaakt
nostre mundo es incredibilemente variate = onze wereld is ongelofelijk gevarieerd


incredibilitate sub

1 ongelofelijkheid, ongeloofwaardigheid
-- de un conto = ongeloofwaardigheid van een verhaal


incredule adj

1 ongelovig, sceptisch
philosopho -- = ongelovige filosoof


incredulitate sub

1 ongelovigheid, ongeloof, scepticisme
un surriso de -- = een sceptisch lachje


+ incremental adj

1 aangroeiend, stijgend, oplopend, incrementeel
integrator -- = incrementele integrator
systema de mesura -- = incrementeel meetsysteem


+ incrementar v

1 vermeerderen, vergroten, verhogen
-- le activitate industrial = de industriële bedrijvigheid opvoeren
-- le volumine de venditas = de omzet vergroten


+ incremento sub

1 aangroeiing (anque MATHEMATICA), toeneming, increment, accres
-- de sparnios = spaaraccres
-- in votos = stemmenwinst
-- salarial/del salario(s) = salarisverhoging
-- demographic = bevolkingsaanwas
promover le -- del production national = de groei van de nationale produktie bevorderen


+ incriminabile adj

1 laakbaar, afkeurenswaardig, berispelijk
action -- = laakbare handeling


incriminar v

1 (van misdaad) beschuldigen, aanklagen, aantijgen, betichten, incrimineren


incrimination sub

1 het beschuldigen (van een misdaad), het aanklagen, beschuldiging (van een misdaad),

aanklacht, aantijging, incriminatie

+ incriminato sub

1 beschuldigde


+ incriticabile adj

1 wat men niet kan/moet kritiseren


incrustar v

1 met een korst/ketelsteen/kalkaanslag, etc. bedekken
-- se = aankoeken
le aqua ric de sales incrusta le caldiera = het water dat rijk aan zouten is vormt een aanslag in de ketel
2 COMMERCIO DE ARTE met inlegwerk versieren, inleggen, incrusteren
marmore incrustate de jaspe = marmer met jaspis ingelegd


incrustation sub

1 het bedekken met een korst/ketelsteen/kalkaanslag, etc., het aankoeken
2 korst, aankorsting, kalkaanslag, ketelsteen
-- de caldiera = ketelsteen
3 COMMERCIO DE ARTE het inleggen, incrustatie
--es de auro = gouden inlegwerk
0un broche (F) con --es de diamantes = een met diamanten ingelegde broche
4 COMMERCIO DE ARTE inlegwerk, ingelegd werk


+ incrystallisabile adj

1 CHIMIA onkristalliseerbaar


incubar v

1 (be)broeden, uitbroeden
-- ovos = eieren uitbroeden
2 zich onmerkbaar ontwikkelen (ziekte)


incubation sub

1 het (be)broeden, het uitbroeden
le -- artificial = het kunstmatig uitbroeden
le -- de ovos = het uitbroeden van eieren
durata/duration de -- = broedduur/tijd
comportamento de -- = broedgedrag
region de -- = broedgebied
terreno de -- = broedterrein
2 MEDICINA onmerkbare ontwikkeling van een ziekte, incubatietijd
periodo de -- de un maladia contagiose = incubatieperiode van een besmettelijke ziekte


+ incubational adj

1 incubatorisch, incubatie..., broed..., (uit)broedings...


incubator sub

1 incubator, broedmachine, broedstoof, kunstmoeder, kuikenbroeder


incubo sub

1 incubus, nachtduivel
2 nachtmerrie, (bij uitbr.) drukkende last, zorg


incude sub

1 aanbeeld
2 ANATOMIA aanbeeldsbeentje (in 't oor)


inculcar v

1 inprenten, inscherpen, instampen
-- a un persona le notion de su deberes = iemand zijn plichten inprenten
-- bon manieras a un persona = iemand goede manieren bijbrengen
on le lo ha inculcate desde su plus tenere infantia = dat is hem met de paplepel ingegeven


inculcation sub

1 het inprenten, het inscherpen, het instampen, inprenting, inscherping, instamping


inculcator sub

1 iemand die een ander iets inprent/inscherpt


inculpabile adj

1 onschuldig, schuldeloos


+ inculpabilitate sub

1 onschuld, onschuldigheid, schuldeloosheid


inculpar v

1 beschuldigen, de schuld geven, aanklagen, ten laste leggen, betichten
-- un persona de un furto = iemand van diefstal beschuldigen


+ inculpate adj

1 beschuldigd, aangeklaagd, beticht


inculpation sub

1 het beschuldigen, het aanklagen, het ten laste leggen, beschuldiging, aanklacht, tenlastelegging, betichting


+ inculpato sub

1 JURIDIC verdachte


inculte adj

1 (mbt terreinen) onbebouwd, onontgonnen, braakliggend, woest
lassar su jardin -- = zijn tuin laten verwilderen
2 (mbt iemand) onbeschaafd, onontwikkeld, grof
3 (mbt uiterlijk) onverzorgd, verwaarloosd, verwilderd
barba -- = woeste baard


+ incultivabile adj

1 onbebouwbaar
terras -- = onbebouwbare gronden


+ incultivate adj

1 onbebouwd, onontgonnen, braakliggend, woest


+ incultura sub

1 onontwikkeldheid, onwetendheid, onkunde
2 (mbt gronden) onbebouwd karakter, woestheid


incumbente adj

1 moreel verplichtend, als plicht opgelegd


incumbentia sub

1 plicht, last
esser del -- de = ressorteren onder
il non es mi -- solver isto = het is niet mijn taak/niet aan mij dit op te lossen
isto non es de mi -- = dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid


incumber v

1 rusten (op), neerkomen (op), opgelegd zijn (aan)
le costos incumbe al proprietario = de eigenaar moet de kosten op zich nemen
le responsabilitates e le deberes que me incumbe = de verantwoordelijkheden en plichten die op mij rusten


+ incunabulista sub

1 kenner van incunabelen, incunabulist, incunabelkenner


incunabulo sub

1 wiegedruk, incubabel


incunar v

1 (een kind) in de wieg leggen


+ incupar v

1 in kuipen doen, inkuipen


incurabile adj

1 ongeneeslijk
maladia/morbo -- = ongeneeslijke ziekte
vulnere -- = blijvend letsel
malado -- = ongeneeslijk zieke
alcoholico/bibitor -- = onverbeterlijke alcoholist


incurabilitate sub

1 ongeneeslijkheid
-- de un maladia = ongeneeslijkheid van een ziekte


incuria sub

1 zorgeloosheid, onachtzaamheid, onoplettendheid, slordigheid


incuriose adj

1 niet nieuwsgierig, onverschillig, zonder belangstelling
2 oninteressant, niet de belangstelling opwekkend


+ incuriositate sub

1 gebrek aan weetgierigheid, gebrek aan belangstelling, onverschilligheid


incurrer v

1 binnenvallen, invallen (in een vijandelijk land)
2 zich op de hals halen, oplopen
-- le critica = zich blootstellen aan kritiek
-- un mulcta = een boete oplopen/krijgen
-- un condemnation = zich een veroordeling op de hals halen
-- le odio de un persona = zich bij iemand gehaat maken
-- le reprobation de un superior = zich de afkeuring van een meerdere op de hals halen
-- expensas = kosten maken


incursion sub

1 inval, strooptocht, militaire expeditie (op vijandelijk terrein), raid
-- aeree = luchtaanval
2 FIGURATE het zich op vreemd terrein wagen


incurvar v

1 naar binnen krommen, buigen, een gebogen/kromme vorm geven aan
-- se = instulpen


+ incurvate adj

1 gekromd, naar binnen gebogen
linea -- = gekromde/gebogen lijn


+ incurvation sub

1 kromming, (in)buiging, instulping


incurvatura sub

1 kromming, buiging, welving


+ indatabile adj

1 niet te dateren
documento -- = niet te dateren dokument


+ indebitamento sub

1 schuld(enlast)


indebitar v

1 met schulden overladen, in de schulden steken
-- se = schulden maken, zich in de schulden steken
esser indebitate usque al collo = tot over de oren in de schuld zitten


indecente adj

1 indecent, onzedig, onfatsoenlijk, onbetamelijk
conversation -- = schunnige praatjes
parola -- = onvertogen woord
comportamento/conducta -- = aanstotelijk gedrag
propositiones -- = oneerbare voorstellen
intentiones -- = oneerbare bedoelingen
actiones -- = oneerbare handelingen
precio -- = schandalige prijs


indecentia sub

1 onzedigheid, onfatsoenlijkheid, onbetamelijkheid


+ indecidibile adj

1 MATHEMATICA onbeslisbaar


+ indecidibilitate sub

1 MATHEMATICA onbeslisbaarheid


indecifrabile adj

1 niet te ontcijferen, onontcijferbaar, onleesbaar, onbegrijpelijk
cryptogramma -- = niet te ontcijferen cryptogram
scriptura -- = onleesbaar handschrift
manuscripto -- = onbegrijpelijk manuscript


indecise adj

1 onbeslist, twijfelachtig, onzeker
pace -- = twijfelachtige vrede
duello -- = onbeslist duel
le question resta -- = de kwestie blijft onbeslist
le victoria es -- = de overwinning is onzeker
2 besluiteloos, aarzelend, weifelachtig
character -- = besluiteloos karakter
-- in su conducta = besluiteloos in zijn gedrag


indecision sub

1 besluiteloosheid, aarzeling, onzekerheid
haber un momento de -- = een ogenblik van besluiteloosheid hebben, even aarzelen


indeclinabile adj

1 onafwijsbaar, wat niet geweigerd kan worden
deber -- = onafwijsbare plicht
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onverbuigbaar
adjectivo -- = onverbuigbaar bijvoeglijk naamwoord


+ indeclinabilitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onverbuigbaarheid


+ indecomponibile adj

1 niet te ontleden, onontleedbaar, onontbindbaar
substantia -- = onontleedbare stof


+ indecoro sub

1 onfatsoen(lijkheid), onwelvoeglijkheid, onbehoorlijkheid, onkiesheid, onverkwikkelijkheid


indecorose adj

1 onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onbetamelijk, onwelvoeglijk, ongepast, onnet
comportamento/conducta -- = onbehoorlijk gedrag


indefectibile adj

1 onvergankelijk, eeuwigdurend
amicitate -- = eeuwigdurende vriendschap
2 onfeilbaar
memoria -- = onfeilbaar geheugen


+ indefectibilitate sub

1 onvergankelijkheid
2 onfeilbaarheid


indefendibile adj

1 onverdedigbaar, onhoudbaar
these/thesis -- = onhoudbare stelling
fortalessa -- = onverdedigbare vesting
position -- = niet te verdedigen positie
affirmationes/assertiones -- = onhoudbare beweringen


+ indefense adj

1 onverdedigd, onbeschermd, weerloos
lassar -- un sector del fronte = een frontsector onverdedigd laten
victima -- = weerloos slachtoffer
esser -- contra le tentation = weerloos tegen de verleiding zijn


indefensibile adj

1 Vide: indefendibile


+ indefensibilitate sub

1 onverdedigbaarheid, onhoudbaarheid


indefinibile adj

1 ondefinieerbaar, niet te definiëren, niet te omschrijven
color -- = ondefinieerbare/onbestemde kleur
sentimento -- = onbestemd gevoel


+ indefinibilitate sub

1 ondefinieerbaarheid
-- de un sentimento = ondefinieerbaarheid van een gevoel


indefinite adj

1 onbegrensd, onbepaald
le spatio -- = de onbegrensde ruimte
prolongar le negotiationes indefinitemente = de onderhandelingen eindeloos rekken LINGUISTICA E

GRAMMATICA

articulo -- = onbepaald lidwoord
pronomine -- = onbepaald voornaamwoord


+ indeformabile adj

1 niet te vervormen, vormvast
vestimento -- = vormvast kledingstuk


+ indeformabilitate sub

1 vormvastheid
-- de un cappello = vormvastheid van een hoed


+ indehiscente adj

1 BOTANICA niet-openspringend
fructo -- = niet-openspringende vrucht


+ indehiscentia sub

1 BOTANICA het niet openspringen


+ indeliberate adj

1 onopzettelijk, onberaden, impulsief, onoverlegd, onoverdacht
acto -- = onberaden daad


+ indeliberation sub

1 onopzettelijkheid


indelibile adj

1 onuitwisbaar, blijvend
impression -- = onuitwisbare indruk
dishonor -- = onuitwisbare schande
tinta -- = onuitwisbare inkt
de color -- = kleurecht
lassar un memoria -- (detra se) = een onuitwisbare herinnering achterlaten
iste evento es gravate indelibilemente in su memoria = die gebeurtenis is onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift


indelibilitate sub

1 onuitwisbaarheid
-- de color = kleurechtheid


indelicate adj

1 onkies, niet fijngevoelig, tactloos, grof
expression -- = onkiese uitdrukking
persona -- = tactloos iemand


indelicatessa sub

1 onkiesheid, tactloosheid, grofheid


indemne adj

1 zonder schade, ongedeerd, zonder kleerscheuren
2 JURIDIC schadeloos (gesteld)


+ indemnisabile adj

1 voor (schade)vergoeding in aanmerking komend


indemnisar v

1 vergoeden, schadeloosstellen


indemnisation sub

1 het vergoeden, het schadeloosstellen, vergoeding, schadeloosstelling
-- del testes = getuigengeld
adjudicar un -- a un persona = iemand een schadevergoeding toekennen


indemnitate sub

1 ongeschonden geheel
2 vergoeding, uitkering, toelage, premie
-- de disoccupation = werkloosheidsuitkering
-- de sojorno/de residentia = verblijfsvergoeding
3 schadevergoeding, schade-uitkering, schadeloosstelling
--s de guerra imponite al vincito = herstelbetalingen opgelegd aan de overwonnene


indemonstrabile adj

1 onaantoonbaar, onbewijsbaar
hypothese (-esis) -- = onbewijsbare hypothese
axioma -- = onbewijsbaar axioma
veritate -- = waarheid die a priori vaststaat


+ indemonstrabilitate sub

1 onbewijsbaarheid
-- de un axioma = onbewijsbaarheid van een axioma
-- de un culpa = onbewijsbaarheid van een schuld


+ indemonstrate adj

1 niet aangetoond, onbewezen
ille se basa super hypotheses -- = hij baseert zich op onbewezen hypothesen


+ indenegabile adj

1 niet te ontkennen, onloochenbaar


indentar v

1 intanden, van tanden voorzien, inkepen
2 TYPOGRAPHIA inspringen
3 (de tanden) in elkaar doen grijpen
4 met een zwaluwstaart verbinden


indentation sub

1 het voorzien van tanden, intanding, het inkepen, inkeping
2 keep, kerf, snede, inkeping
3 TYPOGRAPHIA het inspringen, inspringing
4 het in elkaar doen grijpen (van de tanden)
5 zwaluwstaart (houtverbinding)
6 GEOLOGIA insnijding, inham


independente adj

1 onafhankelijk, zelfstandig, autonoom, op zich zelf staand
stato -- = onafhankelijke staat
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = hoofdzin
habitation/casa -- = vrijstaande woning
artista -- = niet gebonden kunstenaar


independentia sub

1 onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie
-- national = nationale zelfstandigheid
-- economic = economische onafhankelijkheid
-- politic = politieke onafhankelijkheid
sentimento de -- = onafhankelijkheidsgevoel
movimento pro le -- = onafhankelijkheidsbeweging
partito pro le -- = onafhankelijkheidspartij
lucta pro le -- = onafhankelijkheidsstrijd
guerra de -- = onafhankelijksoorlog
proclamation de -- = onafhankelijkheidsverklaring


+ independentismo sub

1 POLITICA onafhankelijkheidsstreven


+ independentista sub

1 POLITICA voorstander van onafhankelijksheidsstreven
-- wallon = wallingant


+ independentista adj

1 POLITICA naar onafhankelijkheid strevend
movimento -- = onafhankelijkheidsbeweging
partito -- = onafhankelijkheidspartij


+ inderogabile adj

1 waarvan niet kan/mag afwij-ken
fixar principios -- = principes vaststellen waarvan men niet mag afwijken


+ inderogabilitate sub

1 onmogelijkheid om (van iets) af te wijken


indescriptibile adj

1 onbeschrijfelijk
un sensation -- = een niet te omschrijven gevoel
confusion -- = onbeschrijfelijke verwarring
disordine -- = onbeschrijfelijke wanorde/chaos
joia/gaudio -- = onbeschrijfelijke vreugde


+ indescriptibilitate sub

1 onbeschrijfelijkheid


indesiderabile adj

1 ongewenst
persona -- = ongewenst persoon
presentia -- = ongewenste aanwezigheid
expeller/expulsar estranieros -- = ongewenste vreemdelingen uitzetten


+ indesiderabilitate sub

1 het ongewenst zijn, ongewenstheid


+ indesiderate adj

1 ongewenst
visita -- = ongewenst bezoek


indesirabile adj

1 ongewenst
persona -- = ongewenst persoon
expeller/expulsar estranieros -- = ongewenste vreemdelingen uitzetten


+ indesirate adj

1 ongewenst
hospite -- = ongewenste gast


indestructibile adj

1 onverwoestbaar, onvernietigbaar, onvergankelijk
materiales -- = onverwoestbare materialen
fide -- = onverwoestbaar geloof


indestructibilitate sub

1 onverwoestbaarheid, onvernietigbaarheid
-- del materia = onvernietigbaarheid van de materie


+ indetectabile adj

1 niet te ontdekken, niet aantoonbaar


indeterminabile adj

1 onbestemd, ondefinieerbaar, onbepaald, niet te bepalen
color -- = ondefinieerbare/onbestemde kleur
periodo -- = onbepaalde periode
capillos de un color -- = haar van een onbestemde kleur


+ indeterminabilitate sub

1 onbepaaldheid, onbeschrijfbaarheid


indeterminate adj

1 onbepaald, onbestemd, ondefinieerbaar
data -- = onbepaalde datum
tempore -- = onbepaalde tijd
prolongar un cosa pro un durata/duration -- = iets onbepaald verlengen
sentimentos -- = onbestemde gevoelens
2 besluiteloos


indetermination sub

1 onbepaaldheid, onduidelijkheid
-- de un texto de lege = onduidelijkheid/vaagheid van een wetstekst
2 besluiteloosheid, aarzeling


indeterminismo sub

1 PHILOSOPHIA indeterminisme


indeterminista sub

1 PHILOSOPHIA indeterminist


+ indeterminista adj

1 PHILOSOPHIA indeterministisch


+ indeterministic adj

1 PHILOSOPHIA indeterministisch


indevote adj

1 ongodsdienstig


indevotion sub

1 ongodsdienstigheid


+ index sub

1 Vide: indice


+ indexar v

1 ECONOMIA indexeren, aan de index aanpassen, aan de index koppelen


+ indexation sub

1 ECONOMIA indexering, koppeling aan de (prijs)index


India sub n pr

1 India
--s Oriental = Oost-Indië
Compania del --s Oriental = Oostindische Compagnie
--s Occidental = West-Indië
Compania del --s Occidental = Westindische Compagnie
gallo de -- = kalkoense haan
gallina de -- = kalkoense hen
junco de -- = rotting


indiabolar v

1 des duivels worden, razend worden


indiabolate adj

1 (des) duivels, razend, woedend


indian adj

1 Indisch, Indiaas
Oceano -- = Indische Oceaan
2 Indiaans


indiana sub

1 sits, fijne Indische bedrukte katoenen stof


Indiana sub n pr

1 Indiana


Indianapolis sub n pr

1 Indianapolis


+ indianismo sub

1 Indiakunde
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA Indiase wending


+ indianista sub

1 Indiakenner


indiano sub

1 Indiër
2 Indiaan
dansa de --s = indianendans
lingua de --s = indianentaal
historia de --s = indianenverhaal
tribo de --s = indianenstam
jocar al --s = indiaantje spelen


+ indic adj

1 Indisch
Oceano -- = Indische Oceaan
canna -- = Indisch bloemriet


indicar v

1 aanwijzen, aanduiden, wijzen, wijzen op, aangeven, voorschrijven, indiceren
-- le cammino a un persona = iemand de weg wijzen
-- a un persona su mal conducta/comportamento = iemand zijn slechte gedrag voorhouden
le horologio indica le hora = de klok wijst de tijd aan
le horologio indica le hora exacte = het horloge loopt gelijk
le thermometro indica 30 grados = de thermometer wijst 30 graden aan
le symptomas indica que = de verschijnselen duiden erop dat


+ indicate adj

1 aangewezen, geschikt, passend
persona -- = aangewezen persoon
diriger se al persona -- = bij de juiste persoon aankloppen


indication sub

1 aanwijzing, aanduiding, indicatie
-- del fontes = bronvermelding
-- scenic = toneelaanwijzing
-- del tempore = tijdaanwijzing
-- del volumine = volumeaanduiding


indicative adj

1 aanwijzend, aanduidend
signo -- de un morbo/maladia = aanwijzing voor het bestaan van een ziekte
precio -- = adviesprijs, richtprijs
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA
modo -- = aantonende wijs, indicativus


indicativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA aantonende wijs, indicativus


indicator sub

1 iemand die aanwijst/aanduidt
2 aanwijzer, bladwijzer, meter, verklikker, peilglas, peilschaal, peilstok, maatstok, gidsboekje, spoorboekje, adresboek,

CHIMIA indicator, etc.

-- economic = economische indicator
-- ecologic = ecologische indicator
-- de stratas = straatnamenlijst
-- de cammino = wegwijzer
-- de lectura = boekenlegger
-- de direction = richtingwijzer
-- de pression = drukmeter
-- de velocitate = snelheidsmeter
-- del nivello del aqua = peilschaal
-- del horas de marea/del mareas = getijtafel
-- de qualitate = kwaliteitsaanduiding
3 index(cijfer), variabele, veranderlijke grootheid, kencijfer


+ indicatori adj

1 aanwijzend, aanwijs..., aanduidend
baston -- = aanwijsstok
palo -- = handwijzer
lampa -- = verklikkerlichtje


indice sub

1 wijsvinger
2 wijzer, naald
3 index, inhoudsopgave, klapper, register
-- alphabetic = alfabetisch register
4 index (lijst van verboden boeken voor katholieken)
mitter/poner al -- = op de index plaatsen
5 SCIENTIFIC index(cijfer), cijfer, coëfficiënt, percentage, getal
-- colorimetric del hemoglobina = kleurindex van hemoglobine
-- del precios = prijsindex
-- cephalic/cranian = schedelindex
-- facial = gelaatsindex
-- de refraction = brekingsindex
-- del costos del vita = index van de kosten van levensonderhoud
-- de octano = octaangetal
-- de color = kleurindex
-- ponderate = gewogen index
-- Dow Jones = Dow Jones index
-- de audientia = kijkcijfer
6 MATHEMATICA index, subscript, wortelexponent
a -- n = a index n


indicer v

1 aankondigen, bekend maken
-- un referendum = een referendum uitschrijven


+ indiciar v

1 een aanwijzing zijn voor, wijzen op


+ indiciari adj

1 welke een teken is


indicibile adj

1 onzegbaar, onuitsprekelijk
joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde
tristessa -- = onuitspreekbare droefheid
isto es -- = dat is niet in woorden te vatten


indicio sub

1 aanwijzing, teken, symptoom, spoor, aanknopingspunt
-- de un disequilibrio = aanwijzing voor een verstoord evenwicht
haber --s de un cosa = aanwijzingen voor iets hebben
mal -- = veeg teken
-- vage = vage aanduiding
-- significante = belangrijke aanwijzing
--s del primavera = voorboden van de lente
non le minime -- de = geen spoor van
2 JURIDIC grond van vermoeden, indicie


+ indico sub

1 Indiër
2 Indisch (taal)


indiction sub

1 vijftienjarige cyclus, indictie (van de Juliaanse kalender)
2 HISTORIA ROMAN indictie (belasting)
3 CATHOLICISMO bijeenroeping (van een concilie)


indifferente adj

1 onverschillig, onbelangrijk
vostre difficultates non me lassa -- = uw moeilijkheden laten me niet onverschillig
2 PHYSICA indifferent
equilibrio -- = indifferent evenwicht


indifferentia sub

1 onverschilligheid
gesto de -- = achteloos gebaar
operar con -- = achteloos te werk gaan
finger -- = onverschilligheid voorwenden
2 PHYSICA indifferentie
-- magnetic = magnetische indifferentie/ongevoeligheid


indifferentismo sub

1 indifferentisme, onverschilligheid
-- religiose = godsdienstige onverschilligheid
-- politic = politieke onverschilligheid


indifferentista sub

1 indifferentist


+ indifferibile adj

1 wat niet kan worden uitgesteld/opgeschort


+ indifferibilitate sub

1 het feit dat iets niet kan worden uitgesteld/opgeschort


indigena sub

1 inlander, inboorling
population de --s = inboorlingenbevolking
quartiero de --s = inboorlingenwijk


indigena adj

1 inheems, inlands, autochtoon
plantas -- = inheemse planten
population -- = inheemse bevolking
puera -- = inlands meisje
productos -- = inlandse produkten
lingua -- = inheemse taal
derecto -- = inlands recht


indigente adj

1 arm, behoeftig, nooddruftig, noodlijdend
familia -- = behoeftig gezin


+ indigente sub

1 arme, behoeftige, nooddruftige, noodlijdende
succurrer le --s = de behoeftigen bijstaan
adjuta al --s = hulp aan de armen


indigentia sub

1 armoede, behoeftigheid, nooddruft, gebrek
-- intellectual = geestelijke armoede
prova/proba/certificato de -- = testimonium paupertatis
extreme -- = bittere/schrijnende armoede
reducer al -- = tot de bedelstaf brengen
viver in le -- = in armoede leven


indiger v

1 ontberen


+ indigeribile adj

1 onverteerbaar


+ indigeribilitate sub

1 onverteerbaarheid


indigeste adj

1 onverteerbaar, zwaar (van spijzen)
2 FIGURATE verward, niet om door te komen, taai, onverteerbaar
iste poesia es -- = die poëzie is zware kost


indigestibile adj

1 onverteerbaar


indigestibilitate sub

1 onverteerbaarheid


indigestion sub

1 indigestie, bedorven maag, slechte spijsvertering


indignar v

1 verontwaardigd maken, de verontwaardiging opwekken van
su comportamento/conducta ha indignate totes = zijn gedrag heeft de verontwaardiging van allen opgewekt
-- se contra un persona/de un cosa = verontwaardigd zijn over iemand/over iets, zich ergeren aan iemand/aan iets, zich boos

maken over iemand/over iets

indignate adj

1 verontwaardigd, boos, geërgerd
visage -- = geërgerd gezicht
reguardos -- = verontwaardigde blikken
littera -- = boze brief


indignation sub

1 verontwaardiging, boosheid, geërgerdheid
-- nobile = edele verontwaardiging
-- selective = selectieve verontwaardiging
-- general = algemene verontwaardiging
-- sincer = heilige verontwaardiging
exprimer su -- = zijn verontwaardiging uiten
discatenar un tempesta de -- = een storm van verontwaardiging ontketenen


indigne adj

1 onwaardig, niet waardig
spectaculo -- = onwaardig schouwspel
ille es -- de nostre confidentia = hij is ons vertrouwen niet waard
2 verachtelijk, minderwaardig, schandelijk, laag
comportamento/conducta -- = schandelijk gedrag


indignitate sub

1 onwaardigheid, verachtelijkheid, schandelijkheid, laagheid
le -- de su comportamento/conducta = de schandelijkheid van zijn gedrag
2 smaad, hoon, belediging


indigo sub

1 indigo (verfstof)
2 indigo (kleur)
3 indigo (plant)
folio de -- = indigoblad
flor de -- = indigobloem
plantation de -- = indigoplantage
plantator de -- = indigoplanter
cultura de -- = indigocultuur


+ indigofere adj

1 BOTANICA indigo bevattend


indigotina sub

1 CHIMIA indigotine


+ indilatabile adj

1 niet uitzetbaar, niet verwijdbaar


+ indiligente adj

1 achteloos, slordig


+ indiligentia sub

1 achteloosheid, slordigheid


+ indiluite adj

1 onverdund, onvermengd
mixtura -- = onverdund mengsel


indirecte adj

1 niet rechtstreeks, indirect, zijdelings
critica -- = zijdelingse/bedekte kritiek
allusion -- = zijdelingse toespeling
effecto -- = indirect gevolg
imposto -- = indirecte belasting
question -- = indirecte vraag
lumine/luce -- = indirect licht, strooilicht
illumination -- = indirecte verlichting
echo -- = indirecte echo
isto se adressava indirectemente a me = dat was indirect tot mij gericht
via -- = omweg
election/suffragio -- = getrapte verkiezing
SPORT colpo franc -- = indirecte vrije trap
LINGUISTICA E GRAMMATICA
complemento -- = oorzakelijk voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp
pollinisation -- = kruisbestuiving


indiscernibile adj

1 niet te onderscheiden, niet te onderkennen, niet zichtbaar
nuances (F) -- = nauwelijks merkbare nuances


+ indiscernibilitate sub

1 onmogelijkheid (iets) te onderscheiden/onderkennen


+ indisciplina sub

1 tuchteloosheid, bandeloosheid, gebrek aan krijgstucht, insubordinatie
le -- del truppas = het gebrek aan krijgstucht bij de troepen
spirito de -- = bandeloze geest


+ indisciplinabile adj

1 ongezeglijk, onhandelbaar, weerspannig, ongevoelig voor tucht
character -- = onhandelbaar karakter
infante -- = ongezeglijk kind


+ indisciplinabilitate sub

1 ongezeglijkheid, onhandelbaarheid, weerspannigheid, ongevoeligheid voor tucht
-- de un infante = indisciplinabilitate de un infante


+ indisciplinate adj

1 ongedisciplineerd, tuchteloos, bandeloos
un truppa -- = een troep zonder discipline


indiscrete adj

1 onbezonnen, onberaden
2 onbescheiden, indiscreet
commatrages -- = onbescheiden geroddel
disvelar indiscretemente un secreto = op indiscrete wijzen een geheim openbaar maken


indiscretion sub

1 onbezonnenheid
2 onbescheidenheid, indiscretie
le -- de su questiones = de onbescheidenheid van zijn vragen
3 uitgelekte mededeling
secundo alicun --es = naar is uitgelekt


+ indiscriminate adj

1 zonder aanzien des persoons, ongeselecteerd, aselect


indiscutibile adj

1 onbetwistbaar, onweerlegbaar
veritate -- = onbetwistbare/onweerlegbare waarheid
successo -- = onbetwistbaar succes
superioritate -- = onbetwistbare superioriteit
testimonio -- = onweerlegbaar getuigenis
isto es -- = daarover valt niet te twisten
illo es indiscutibilemente le melior roman del anno = dat is onbetwistbaar de beste roman van het jaar
le investigation se ha realisate con un serietate -- = de grondigheid van het onderzoek is onomstreden


+ indiscutibilitate sub

1 onbetwistbaarheid, onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid


+ indismaliabile adj

1 die/dat niet kan ladderen
calceas -- = laddervrije kousen


indispensabile adj

1 onontbeerlijk, onmisbaar, noodzakelijk, essentieel
condition -- = noodzakelijke voorwaarde
cognoscentias/cognoscimentos -- = onontbeerlijke kennis
garantias -- = essentiële garanties
precautiones -- = noodzakelijke voorzorgsmaatregelen
mal -- = noodzakelijk kwaad
strictemente/absolutemente -- = beslist/absoluut onontbeerlijk


indispensabilitate sub

1 onontbeerlijkheid, onmisbaarheid, noodzakelijkheid


indisponer v

1 onwel/niet lekker/misselijk/onpasselijk maken
2 afkerig maken, onwelwillend stemmen, ontstemmen, ergeren
-- un persona contra un persona = iemand tegen iemand anders in het harnas jagen


+ indisponibile adj

1 niet beschikbaar, indisponibel


+ indisponibilitate sub

1 het niet-beschikbaar zijn


indisposite adj

1 onwel, niet lekker, misselijk, onpasselijk
ille se senti -- = hij voelt zich niet lekker
2 misnoegd, ontstemd, onwelwillend
esser -- contra un persona = onwelwillend tegenover iemand staan


indisposition sub

1 onwel zijn, lichte ziekte, ongesteldheid, misselijkheid
ille ha un -- gastric/stomachal = zijn maag is van streek
2 ontstemming, afkerigheid, onwelwillendheid


indisputabile adj

1 onbetwistbaar


+ indisputabilitate sub

1 onbetwistbaarheid


+ indisputate adj

1 onbetwist
su direction -- = zijn onbetwist leiderschap


+ indissociabile adj

1 niet te scheiden, onverbrekelijk, onlosmakelijk verbonden
notiones -- = onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen
-- de su epocha = tijdgebonden


indissolubile adj

1 onoplosbaar
2 onontbindbaar, onverbreekbaar, onverbrekelijk, onopzegbaar
ligamines -- = onverbrekelijke banden
contracto -- = onopzegbare verbintenis
indissolubilemente unite per le maritage/matrimonio = onverbrekelijk door het huwelijk verenigd
questiones indissolubilemente ligate = onverbrekelijk met elkaar verbonden kwesties


indissolubilitate sub

1 onoplosbaarheid
2 onontbindbaarheid, onverbreekbaarheid, onverbrekelijkheid, onopzegbaarheid
-- de un contracto = onontbindbaarheid van een contract
-- del maritage/matrimonio catholic = onontbindbaarheid van het katholieke huwelijk


indistincte adj

1 onduidelijk, vaag, niet goed te onderscheiden, verward
voce -- = onduidelijke stem
le frontieras ha devenite -- = de grenzen zijn verdoezeld
perciper indistinctemente objectos in le penumbra = onduidelijk voorwerpen waarnemen in het halfduister
pronunciar indistinctemente = onduidelijk uitspreken


indistinction sub

1 gebrek aan duidelijkheid, vaagheid


+ indistinguibile adj

1 ononderscheidbaar, niet te onderscheiden
iste cosas es -- = die dingen zijn niet te onderscheiden


+ indistinguibilitate sub

1 ononderscheidbaarheid


+ indisturbate adj

1 ongestoord
2 onverstoord


+ indium sub

1 CHIMIA indium


individual adj

1 individueel, (zuiver) persoonlijk
responsabilitate -- = eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid
initiativa -- = eigen initiatief
camera -- = éénpersoonskamer
libertate -- = persoonlijke/individuele vrijheid
repartition -- = hoofdelijke omslag
2 individueel, afzonderlijk, bijzonder, apart, speciaal
caso -- = bijzonder/apart geval


individualisar v

1 individualiseren, verbijzonderen, een individueel karakter geven aan, (iemand) tot een individu maken,

(van eigenschappen) op het individu/op het bijzondere geval afstemmen

inseniamento individualisate = geïndividualiseerd onderwijs


individualisation sub

1 het individualiseren, individualisering, verbijzondering


individualismo sub

1 individualisme


individualista sub

1 individualist


individualista adj

1 individualistisch
adoptar un attitude -- = zich als een eenling opstellen


+ individualistic adj

1 individualistisch
tendentias -- = individualistische tendenties
ager --amente = individualistisch handelen


individualitate sub

1 individualiteit, persoonlijkheid
2 eigen/bijzonder karakter, eigenaardigheid, oorspronkelijkheid


individuar v

1 tot een individu maken, individueel maken


individuation sub

1 het maken tot een individu, individuatie
2 individualiteit, persoonlijke identiteit


individuo sub

1 enkeling, eenling, persoon, individu
le --s de un formicario = de individuen van een mierenhoop
sacrificar le -- al specie = het individu opofferen aan de soort
le -- e le societate = het individu en de maatschappij
un -- bizarre = een rare vent
un -- periculose = een gevaarlijk sujet


indivise adj

1 onverdeeld, ongedeeld
hereditage -- = onverdeelde nalatenschap
proprietates -- = ongedeelde bezittingen
felicitate -- = ongedeeld geluk


indivisibile adj

1 ondeelbaar, onsplitsbaar, onscheidbaar, onverbrekelijk
momento -- = ondeelbaar ogenblik
numero -- = ondeelbaar getal


indivisibilitate sub

1 ondeelbaarheid, onsplitsbaarheid, onverbrekelijkheid
-- de un numero = ondeelbaarheid van een getal


indivision sub

1 onverdeeldheid
mantener le -- = de onverdeeldheid handhaven


Indo sub n pr

1 Indus


+ indoaryan adj

1 Indo-Arisch


Indochina {sj} sub n pr

1 Indo-China


indochinese {sj} adj

1 Indochinees
linguas -- = Indochinese talen


indocile adj

1 ongezeglijk, ongehoorzaam, weerspannig
infante -- = ongezeglijk kind
alumno -- = ongehoorzame leerling
cavallo -- = weer-spannig paard


indocilitate sub

1 ongezeglijkheid, ongehoorzaamheid, weerspannigheid
-- de un cavallo = weer-spannigheid van een paard


+ indoctrinamento sub

1 het indoctrineren, indoctrinatie


+ indoctrinar v

1 indoctrineren
-- le massas = de massa's indoctrineren
-- le electorato = het electoraat/de kiezers indoctrineren


indoeuropee adj

1 Indo-Europees
linguas -- = Indo-Europese talen
phonetica -- = Indo-Europe-se fonetiek
morphologia -- = Indo-Europese morfologie


indoeuropeo sub

1 Indo-Europeaan


+ indogermanic adj

1 Indogermaans


+ indo-iranian adj

1 Indoïraans


+ indol sub

1 CHIMIA indool, indol


+ indole sub

1 natuurlijke aard, karakter, inborst
haber un -- jovial = een joviaal karakter hebben


indolente adj

1 MEDICINA pijnloos, gevoelloos
2 indolent, lui, traag, gezapig, vadsig, lusteloos, verveeld, apatisch


indolentia sub

1 MEDICINA pijnloosheid, ongevoeligheid
2 indolentie, luiheid, traagheid, gezapigheid, vadsigheid, lusteloosheid, apathie
-- de character = traagheid van karakter


+ indologia sub

1 indologie


+ indologic adj

1 indologisch


+ indologista sub

1 indoloog


indolor adj

1 pijnloos
parto/parturition -- = pijnloze bevalling
tractamento -- = pijnloze behandeling
tumor -- = pijnloze tumor


indomabile adj

1 ontembaar (van dieren)
cavallo -- = ontembaar paard
2 FIGURATE onbedwingbaar, onbuigzaam, onverzettelijk
character -- = onverzettelijk karakter
voluntate -- = ontembare wil


indomabilitate sub

1 ontembaarheid (van dieren)
2 onbedwingbaarheid, onbuigzaamheid, onverzettelijkheid


+ indo-malay sub

1 Indomaleis


indomate adj

1 ongetemd, wild
passiones -- = onbeteugelde/wilde hartstochten
2 onbedwongen, onverzettelijk


+ indomesticabile adj

1 ontembaar


Indonesia sub n pr

1 Indonesië


indonesian adj

1 Indonesisch
Archipelago -- = Indonesische Archipel


indonesiano sub

1 Indonesiër


+ indoor adj ANGLESE

1 indoor..., overdekt, zaal...
sport (A) -- = zaalsport
handball (A) -- = zaalhandbal
football (A) -- = zaalvoetbal
hockey (A) -- = zaalhockey
campionato de tennis (A) -- = indoortenniskampioenschap


+ indophenol sub

1 CHIMIA indofenol


+ indorsabile adj

1 COMMERCIO endossabel


indorsamento sub

1 COMMERCIO endossement
-- complete = volledig endossement
-- conditional = voorwaardelijk endossement
-- restrictive = recta-endossement
-- in blanco = blanco endossement


indorsar v

1 COMMERCIO endosseren
-- in blanco = in blanco endosseren


indorsator sub

1 COMMERCIO endossant
-- anterior/precedente = voorafgaande endossant
-- posterior/sequente = volgende endossant


+ indri sub

1 ZOOLOGIA indri (halfaap van Madagascar)


indubitabile adj

1 ontwijfelbaar, onbetwistbaar, zeker, stellig, overtuigend
veritate -- = onbetwistbare/stellige waarheid
successo -- = overtuigend succes
isto es -- = daaraan valt niet te twijfelen


+ indubitabilitate sub

1 onbetwistbaarheid, stelligheid, zekerheid


indubitate adj

1 ontwijfelbaar, zonder twijfel, buiten twijfel
factos -- = zekere feiten


inducer v

1 bewegen (tot), brengen (tot), overhalen (tot), overreden

(tot)

-- in un error = op een dwaalspoor brengen
-- in tentation = in verzoeking leiden
-- al prostitution = tot prostitutie aanzetten
2 LOGICA afleiden, opmaken (uit)
3 PHYSICA induceren
radioactivitate inducite = geïnduceerde radio-activiteit


+ inductantia sub

1 PHYSICA wisselstroomweerstand, inductantie
-- mutue = wederkerige inductantie
-- acustic = akoestische inductantie
bobina de -- = inductantiespoel


induction sub

1 LOGICA inductie, afleiding, gevolgtrekking
-- apodictic = apodictische inductie
-- mathematic = mathematische inductie
proceder per -- = inductief te werk gaan
2 PHYSICA inductie
bobina de -- = inductieklos/spoel
currente de -- = inductiestroom
electricitate de -- = inductie-elektriciteit
-- magnetic = magnetische inductie
-- electromagnetic = elektromagnetische inductie
-- electrostatic = elektrostatische inductie
-- unipolar/monopolar = eenpolige inductie
motor a -- = inductiemotor


inductive adj

1 die/dat brengt/leidt (tot)
2 LOGICA inductief
methodo -- = inductieve methode
rationamento -- = inductieve redenering
applicar le methodo -- = inductief te werk gaan
3 PHYSICA inducerend, inductie...
currentes -- = inducerende stromen


inductor sub

1 aanstichter, bewerker
2 PHYSICA inductor


inductor adj

1 PHYSICA inductie...
currente -- = inductiestroom


indulgente adj

1 toegeeflijk, vergevingsgezind, inschikkelijk, meegaand, welwillend, clement
matre -- = toegeeflijke moeder
judice -- = welwillende rechter
critica -- = welwillende/milde kritiek
moral -- = losse moraal


indulgentia sub

1 toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, vergevensgezindheid, clementie, begrip
tractar un persona con -- = iemand clement behandelen
haber -- = toegeeflijk zijn
2 CATHOLICISMO vergiffenis, strafontheffing, aflaat
littera de -- = aflaatbrief
traffico de --s = aflaathandel
-- partial = gedeeltelijke aflaat
-- plenari = volle aflaat
-- jubilar = jubilee-aflaat
meritar un -- = aflaat verdienen
conceder/accordar un -- a un persona = iemand aflaat schenken/verlenen


indulgentiar v

1 CATHOLICISMO strafontheffing/aflaat toekennen/verbinden aan


indulger v

1 toegeeflijk/inschikkelijk/clement zijn


+ indulina sub

1 CHIMIA induline


indurabile adj

1 die/dat hard gemaakt kan worden
2 uit te houden, te verdragen, draaglijk


indurar v

1 verharden, hard maken, harden
-- se contra le frigido = zich harden tegen de kou
tumor que se indura = tumor die hard wordt
2 verdragen, verduren, uitstaan, ergens tegen kunnen
deber -- le fame e le sete = honger en dorst moeten verduren
-- privationes = ontberingen lijden
-- privationes terribile = het zwaar te verduren hebben


indurate adj

1 gehard
-- contra le frigido = gehard tegen de kou
celibatario -- = verstokte vrijgezel
criminal -- = verstokte misdadiger
2 (anque MEDICINA) verhard, MEDICINA vereelt
tumor -- = verharde tumor
3 verdragen, gedragen
suffrentia patientemente -- = geduldig gedragen lijden


induration sub

1 het verharden
processo de -- = (ver)hardingsproces
2 FIGURATE verharding, gebrek aan gevoel
3 MEDICINA (weefsel)verharding, vereelting, harde plek, eeltplek
-- glandular = klierverharding
-- renal = nierverharding


+ indusio sub

1 BOTANICA dekvlies, indusium


industria sub

1 handigheid, bekwaamheid
cavallero de -- = oplichter, flessentrekker
2 industrie, nijverheid, industrietak
obrero de -- = industriearbeider
grande -- = grootindustrie
branca de -- = tak van industrie
-- domestic/a domicilio/domiciliari = huisindustrie
-- agricole/agricultural = landbouwindustrie
-- lactee/lactic/de lacte = zuivelindustrie
-- de aciero = staalindustrie
-- metallurgic = metaalindustrie
-- de mobiles = meubelindustrie
-- graphic = grafische industrie
-- de auto(mobile)s = auto-industrie
-- de guerra = oorlogsindustrie
-- de armamento = wapenindustrie
-- de petroleo = olie-industrie
-- petrochimic = petrochemische industrie
-- chimic = chemische industrie
-- ceramic = keramische industrie
-- textile = textielindustrie
-- de ligno = houtindustrie
-- de cauchu = rubberindustrie
-- de papiro = papierindustrie
-- de discos = platenindustrie
-- del carne = vleesindustrie
-- naval = scheepsbouw
-- de ferro = ijzerindustrie
-- de conservas = conservenindustrie
-- cosmetic/de cosmeticos = kosmetische industrie
-- minerari = mijnindustrie
-- pesante = zware industrie
-- legier = lichte industrie
-- de exportation = exportindustrie
-- informatic/de informatica = informatica-industrie
-- del tourismo = toeristenindustrie
-- basic/de base = basisindustrie
-- clave = sleutelindustrie
-- touristic {oe} = toeristenindustrie
discentralisar le -- = de industrie spreiden
discentralisation del -- = spreiding van de industrie
3 onderneming, fabriek, bedrijf
-- secundari = nevenbedrijf
-- continue = continubedrijf


industrial adj

1 industrieel, industrie..., nijverheids...
artes -- = kunstnijverheid
revolution -- = industriële revolutie
banca -- = industriebank
urbe/citate -- = industriestad
schola -- = technische school, nijverheidsschool
producto -- = industrieprodukt
diamante -- = industriediamant
patata -- = fabrieksaardappel
pais -- = industrieland
region -- = fabrieksstreek
politica -- = industriebeleid
complexo -- = industriecomplex
interprisa -- = industriële onderneming
stabilimento/establimento -- = industriële vestiging
centro -- = industrieel centrum
exposition -- = industrietentoonstelling
imperio -- = industrieel imperium
epocha -- = industrieel tijdperk/tijdvak
esthetica -- = industriële vormgeving
decentralisation -- = industriespreiding
porto -- = industriehaven
sector -- = industriesector
progresso -- = industriële vooruitgang
zona/area -- = industriezone/terrein
obrero -- = industriearbeider
spia/spion -- = bedrijfsspion
spionage -- = bedrijfsspionage
residuos -- = industrieafval


industrial sub

1 industrieel, fabrikant
grande -- = grootindustrieel


+ industrialisar v

1 industrialiseren
-- le agricultura = industriële methoden in de landbouw invoeren
-- le production del vino = de wijnproduktie industrialiseren
le region circum Rotterdam es multo industrialisate = rondom Rotterdam is veel industrie


+ industrialisate adj

1 geïndustrialiseerd
un pais altemente -- = een sterk geïndustrialiseerd land


+ industrialisation sub

1 industrialisatie, industrialisering
-- del agricultura = industrialisering van de landbouw
politica de -- = industrialisatiepolitiek
processo de -- = industrialisatieproces


industrialismo sub

1 industrialisme


+ industrialista sub

1 industriëel


industriose adj

1 handig, bekwaam, vaardig, vindingrijk
2 arbeidzaam, werkzaam, nijver, ijverig, vlijtig, naarstig


+ induvia sub

1 BOTANICA vruchthulsel, vruchtvlies


+ inebriante adj

1 dronken makend, bedwelmend, benevelend, koppig
vino -- = koppige wijn


inebriar v

1 dronken maken, beschonken maken
-- se = inebriar se
2 FIGURATE bedwelmen
-- se = zich bedwelmen


+ inebriation sub

1 dronkenschap
sequelas de -- = kater, houten kop
-- extatic/ecstatic = extatische roes


+ ineconomic adj

1 oneconomisch


inedibile adj

1 oneetbaar, niet te eten


inedibilitate sub

1 oneetbaarheid


inedite adj

1 onuitgegeven, niet gepubliceerd
correspondentia -- = onuitgegeven correspondentie
2 ongeredigeerd, ongewijzigd uitgegeven, ongeannoteerd


+ ineducabile adj

1 niet op te voeden, onopvoedbaar
publico -- = onopvoedbaar publiek


+ ineducabilitate sub

1 onopvoedbaarheid


+ ineducate adj

1 onopgevoed


+ ineducation sub

1 onopgevoedheid, ongemanierdheid


+ ineducato sub

1 onopgevoed persoon


ineffabile adj

1 onuitsprekelijk, onverwoordbaar, onzegbaar, onnoembaar, onuitdrukbaar, waar geen woorden voor zijn
joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde
tristessa -- = onuitspreekbare droefheid


ineffabilitate sub

1 onuitsprekelijkheid
-- de un sentimento = onuitsprekelijkheid van een gevoel


+ ineffective adj

1 ineffectief, onwerkzaam, ondoeltreffend


+ ineffectuabile adj

1 onuitvoerbaar, niet realiseerbaar
projecto -- = onuitvoerbaar plan


+ ineffectuabilitate sub

1 onuitvoerbaarheid
-- de un projecto = onuitvoerbaarheid van een plan


inefficace adj

1 ondoeltreffend, niet werkzaam, vruchteloos, niet effectief
remedio/medicamento -- = niet werkzaam geneesmiddel
mesura -- = ondoeltreffende maatregel


inefficacia sub

1 ondoeltreffendheid, het niet werkzaam zijn, het niet effectief zijn, vruchteloosheid


+ inefficacitate sub

1 ondoeltreffendheid, het niet werkzaam zijn, het niet effectief zijn, vruchteloosheid


inefficiente adj

1 ongeschikt, onbruikbaar, geen effect sorterend, ondoeltreffend, inefficiënt
un systema -- = een inefficiënt systeem


inefficientia sub

1 ongeschiktheid, onbruikbaarheid, ondoeltreffendheid, inefficiëntie


+ inelastic adj

1 inelastisch, onelastisch, onrekbaar
collision -- = inelastische collisie


+ inelasticitate sub

1 onrekbaarheid, inelasticiteit


inelegante adj

1 onelegant, onbevallig, lomp, smakeloos


inelegantia sub

1 gebrek aan elegantie, onbevalligheid, smakeloosheid


ineligibile adj

1 niet verkiesbaar, onverkiesbaar
2 ongewenst, niet in aanmerking komend


ineligibilitate sub

1 onverkiesbaarheid
causas de -- = oorzaken van onverkiesbaarheid


+ ineliminabile adj

1 niet te elimineren


+ ineloquente adj

1 niet welsprekend, niet eloquent


ineluctabile adj

1 onvermijdelijk, onontkoombaar, onafwendbaar, onverbiddelijk
destino -- = onontkoombaar lot
necessitate -- = onvermijdelijke noodzakelijkheid
consequentia -- = onvermijdelijke consequentie


+ ineluctabilitate sub

1 onvermijdelijkheid, onontkoombaarheid, onafwendbaarheid, onverbiddelijkheid
-- del morte = onvermijdelijkheid van de dood


+ ineludibile adj

1 onvermijdbaar, onvermijdelijk, onontkoombaar
destino -- = onontkoombaar lot


+ ineludibilitate sub

1 onontkoombaarheid, onvermijdbaarheid


+ inemendabile adj

1 wat niet kan worden verbeterd
vitio -- = onverbeterlijke ondeugd


inenarrabile adj

1 onbeschrijfelijk, onbeschrijfbaar, niet te beschrijven, niet onder woorden te brengen
dolor -- = niet te beschrijven pijn


inepte adj

1 inept, absurd, onzinnig, idioot, dwaas, ongerijmd
rationamento -- = absurde redenering


ineptia sub

1 ineptie, absurditeit, onzinnigheid, dwaasheid, ongerijmdheid
dicer --s = absurde dingen zeggen


ineptitude sub

1 onzinnigheid, domheid, stommiteit, dwaasheid, onzin
2 ongeschiktheid, onbeholpenheid


inequabile adj

1 ongelijk (verdeeld), onevenwichtig


inequal adj

1 ongelijk, ongelijkmatig
versos -- = ongelijke versregels
fortias -- = ongelijke krachten
lucta/combatto -- = ongelijke strijd
adversarios -- = ongelijk(waardig)e tegenstanders
jocatores -- = ongelijke spelers
con un successo -- = met wisselend succes


+ inequalabile adj

1 niet te evenaren, weergaloos, onnavolgbaar
qualitate -- = niet te evenaren kwaliteit


+ inequalifolie adj

1 BOTANICA met ongelijke of ongelijkzijdige bladeren


+ inequaliserrate adj

1 BOTANICA ongelijkmatig gezaagd


inequalitate sub

1 ongelijkheid, ongelijkmatigheid
-- juridic = rechtsongelijkheid
-- social = sociale/maatschappelijke ongelijkheid
-- del pulso = ongelijkmatigheid van de pols(slag)
2 hobbel
plen de --s = vol hobbels en bobbels


+ inequation sub

1 MATHEMATICA voorwaardelijke ongelijkheid
resolver un -- = een voorwaardelijke ongelijkheid oplossen


+ inequilateral adj

1 ongelijkzijdig, ongelijkbenig


+ inequitabile adj

1 onbillijk, onrechtmatig, ongerechtvaardigd


+ inequitate sub

1 onbillijkheid, onrechtvaardigheid


+ inequivoc adj

1 ondubbelzinnig, ontwijfelbaar
in terminos -- = in niet mis te verstane bewoordingen


+ ineradicabile adj

1 niet uit te roeien, niet te verdelgen, onuitroeibaar


+ ineradicabilitate sub

1 onuitroeibaarheid, onverdelgbaarheid


+ inerme adj

1 ZOOLOGIA ongewapend BOTANICA zonder stekels of doornen
tenia -- = ongewapende lintworm
pedunculo -- = stengel zonder stekels of doornen
bromo -- = kweekdravik


inerte adj

1 bewegingloos, onbeweeglijk
2 futloos, lusteloos, traag, slap, vadsig, apatisch
3 PHYSICA CHIMIA inert, niet reagerend
massa -- = trage massa
helium es chimicamente -- = helium is chemisch inert


inertia sub

1 futloosheid, lusteloosheid, traagheid, vadsigheid, slapheid, apathie
-- mental = geestelijke traagheid
2 PHYSICA inertie
-- rotative = rotatietraagheid
-- acustic = akoestische traagheid
axe de -- = traagheidsas
fortia de -- = traagheid(skracht)
massa de -- = traagheidsmassa
pression de -- = traagheidsdruk
resistentia de -- = traagheidsweerstand
tensor de -- = traagheidstensor
starter (A) de -- = traagheidsstarter
principio de -- = wet van de traagheid
momento de -- central = centraal traagheidsmoment


+ inertial adj

1 PHYSICA inertie betreffend, traagheids..., inertiaal
massa -- = trage massa


+ inerudite adj

1 onwetend


+ inerudition sub

1 onwetendheid


+ inerudito sub

1 iemand met weinig kennis, onontwikkeld persoon


+ inescappabile adj

1 onontkoombaar, onvermijdelijk, onafwendbaar


+ inescappabilitate sub

1 onontkoombaarheid, onvermijdelijkheid, onafwendbaarheid


+ inessential adj

1 bijkomstig, onbelangrijk, niet van wezenlijk belang


+ inesthetic adj

1 onesthetisch
cicatrice -- = onesthetisch litteken


inestimabile adj

1 onschatbaar, ontaxeerbaar
servicios -- = onschatbare diensten
pictura de valor -- = schilderij van onschatbare waarde
documento de valor -- = document van onschatbare waarde


+ inevidente adj

1 niet evident, niet vanzelfsprekend


+ inevidentia sub

1 het niet vanzelfsprekend zijn


inevitabile adj

1 onvermijdelijk, onontkoombaar, onafwendbaar, noodzakelijk
periculo -- = onafwendbaar gevaar
disfacta -- = onafwendbare nederlaag
consequentia -- = onvermijdelijk/noodwendig gevolg


+ inevitabilitate sub

1 onvermijdelijkheid, onontkoombaarheid


inexacte adj

1 inexact, incorrect, inaccuraat, onnauwkeurig, onjuist, fout, verkeerd
calculo -- = onjuiste berekening
traduction -- = onnauwkeurige vertaling
informationes -- = verkeerde inlichtingen
dar un version -- de un evento = een onjuiste versie van een gebeurtenis geven


inexactitude sub

1 onnauwkeurigheid, onjuistheid
-- de un calculo = onnauwkeurigheid van een berekening
-- de un testimonio = onjuistheid van een getuigenis


inexcitabile adj

1 onprikkelbaar, voor prikkels ongevoelig


+ inexcitabilitate sub

1 ongevoeligheid voor prikkels


+ inexcogitabile adj

1 wat niet uitgedacht/bedacht/verzonnen kan worden


inexcusabile adj

1 niet te verontschuldigen, onvergeeflijk, niet goed te praten
error/falta -- = onvergeeflijke fout
negligentia -- = onvergeeflijke slordigheid
su conducta/comportamento es -- = zijn gedrag is niet te verontschuldigen


+ inexcusabilitate sub

1 niet te verontschuldigen karakter (van iets)


inexecutabile adj

1 onuitvoerbaar
planos -- = onuitvoerbare plannen
musica -- = onspeelbare muziek


+ inexecutate adj

1 onuitgevoerd
travalios/labores -- = onuitgevoerde werken


+ inexecution sub

1 niet-nakoming, niet-naleving
-- de un contracto = niet-nakoming van een contract


inexhauribile adj

1 onuitputtelijk
fonte -- = onuitputtelijke bron
patientia -- = onuitputbaar/onuitputtelijk geduld


+ inexhauribilitate sub

1 onuitputtelijkheid
le -- de vostre energia = de onuitputtelijkheid van uw energie


inexhauste adj

1 niet uitgeput, onuitgeput


inexhaustibile adj

1 onuitputtelijk
fonte -- = onuitputtelijke bron
patientia -- = onuitputbaar/onuitputtelijk geduld


+ inexhaustibilitate sub

1 onuitputtelijkheid


inexigibile adj

1 onopeisbaar, onopvorderbaar
debita -- = onopvorderbare schuld


+ inexigibilitate sub

1 onopeisbaarheid, onopvorderbaarheid
-- de un debita = onopvorderbaarheid van een schuld


inexistente adj

1 niet bestaand, niet aanwezig
ricchessa -- = niet bestaande rijkdom
le mundo -- del legenda = de niet bestaande wereld van de legende


inexistentia sub

1 het niet-bestaan, afwezigheid
-- de un testamento = afwezigheid van een testament


inexorabile adj

1 onverbiddelijk, onvermurwbaar, meedogenloos, onontkoombaar
judice -- = onverbiddelijke rechter
frigido -- = meedogenloze koude
monstrar se -- = zich onverbiddelijk tonen, zich niet laten verbidden
le maladia evolve inexorabilemente verso le morte = de ziekte ontwikkelt zich onverbiddelijk naar de

dood

inexorabilitate sub

1 onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid
le -- del destino = de onverbiddelijkheid van het lot


+ inexpectate adj

1 onverwacht
successo -- = onverwacht succes
visitator -- = onverwachte bezoeker


inexperientia sub

1 onervarenheid, gebrek aan ervaring
-- juvenil = jeugdige onervarenheid
-- del juventute = onervarenheid van de jeugd
su -- del vita = zijn gebrek aan levenservaring


inexperimentate adj

1 onervaren, ongeoefend
mano -- = ongeoefende hand
amante -- = onervaren minnaar
photographo -- = fotograaf zonder ervaring
alpinista -- = ongeoefende bergbeklimmer
un juvene homine -- = een onervaren jongeman
un arma nove ancora -- = een wapen waarmee men nog geen ervaring heeft


inexperte adj

1 ondeskundig, onervaren, onhandig, onbedreven
mano -- = onbedreven hand


inexpiabile adj

1 onvergeeflijk, niet goed te maken, niet te verzoenen, onverzoenlijk
crimine -- = onvergeeflijke misdaad
odio -- = onverzoenlijke haat


inexpiate adj

1 niet verzoend, straffeloos, ongestraft


+ inexplanabile adj

1 onverklaarbaar, onbegrijpelijk


inexplicabile adj

1 onverklaarbaar, onbegrijpelijk
comportamento/conducta -- = onverklaarbaar/vreemd gedrag
mysterio -- = onverklaarbaar misterie
enigma -- = onbegrijpelijk raadsel
motivo -- = onverklaarbaar motief
phenomeno -- = onverklaarbaar verschijnsel


inexplicabilitate sub

1 onverklaarbaarheid, onbegrijpelijkheid
le -- de su conducta/comportamento surprende totes = zijn onverklaarbaar gedrag verrast allen


inexplicate adj

1 onverklaard, niet opgehelderd, onopgelost
phenomeno -- = onverklaard verschijnsel
crimine -- = onopgeloste misdaad
mysterio -- = onopgelost mysterie
le catastrophe remane/resta -- = de ramp blijft onopgehelderd


+ inexploitabile {plwa} adj

1 niet exploiteerbaar
jacimento -- de mineral = niet exploiteerbare ertslaag


+ inexploitate {plwa} adj

1 niet geëxploiteerd, onontgonnen
ricchessas -- = onontgonnen rijkdommen
ressources (F) -- = onontgonnen hulpbronnen


inexplorabile adj

1 niet te exploreren, onexploreerbaar, ontoegankelijk
foreste -- = ontoegankelijk woud


inexplorate adj

1 niet doorzocht, niet geëxploreerd
camminos -- = onbetreden wegen
possibilitate -- = niet onderzochte mogelijkheid
le fundo del mar es ancora -- = de zeebodem is nog niet doorzocht


+ inexplosive adj

1 onontplofbaar


inexpressive adj

1 nietszeggend, uitdrukkingsloos, zonder expressie
parolas -- = nietszeggende woorden
reguardo -- = uitdrukkingsloze blik
visage -- = uitdrukkingsloos gezicht
oculos -- = weinig sprekende ogen
stilo -- = stijl zonder veel expressie


inexprimibile adj

1 onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk, niet onder woorden te brengen
pensatas/pensamentos -- = niet onder woorden te brengen gedachten
joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde


+ inexprimite adj

1 onuitgesproken, ongeuit
reproches {sj} -- = onuitgesproken verwijten


inexpugnabile adj

1 onneembaar, tegen elke aanval bestand
virtute -- = onwankelbare deugd(zaamheid)
castello -- = onneembaar kasteel
obstaculo -- = onneembare hindernis
defensa -- = onoverwinnelijke verdediging


+ inexpugnabilitate sub

1 onneembaarheid
le -- del castello = de onneembaarheid van het kasteel


inextensibile adj

1 onrekbaar, niet rekbaar, onelastisch
material -- = onelastisch materiaal, materiaal dat niet uitrekt
texito -- = niet rekbaar weefsel
filo -- = onrekbare draad
concession -- = niet rekbare concessie


+ inextensibilitate sub

1 onrekbaarheid


inextension sub

1 gebrek aan uitgestrektheid, beperktheid


+ in extenso LATINO

1 in extenso, in zijn volle lengte, woordelijk, onverkort
publicar un discurso -- = een rede in zijn geheel/onverkort publiceren
reproducer un cosa -- = iets in extenso weergeven


inextinguibile adj

1 on(uit)blusbaar, onlesbaar, onverzadigbaar, onbedaarlijk
foco -- = onblusbaar vuur
odio -- = on(uit)blusbare haat
sete -- = onlesbare dorst
risada -- = onbedaarlijk gelach


inextirpabile adj

1 onverdelgbaar, onuitroeibaar
mal herba -- = onuitroeibaar onkruid
radice -- = onuitroeibare wortel
mal -- = onuitroeibaar kwaad


+ inextirpabilitate sub

1 onverdelgbaarheid, onuitroeibaarheid


in extremis sub LATINO

1 in extremis, in de laatste ogenblikken (van het leven)
disposition testamentari -- = testamentaire beschikking in extremis
2 FIGURATE op het laatste moment, op het nippertje


+ inextricabile adj

1 onontwarbaar
nodo -- = onontwarbare knoop
dedalo -- de camminos/vias = onontwarbare wirwar van wegen
2 uiterst verward, uiterst ingewikkeld
problema -- = uiterst ingewikkeld probleem
confusion -- = chaotische verwarring


+ inextricabilitate sub

1 onontwarbaarheid


infacete adj

1 niet leuk, flauw, zouteloos


infacibile adj

1 ondoenlijk, niet te doen
iste ascension es -- = die bestijging is niet te doen


infacibilitate sub

1 ondoenlijkheid, onuitvoerbaarheid


+ infacunde adj

1 onwelsprekend, weinig spraakzaam


+ infacundia sub

1 onwelsprekendheid


infallibile adj

1 onfeilbaar
instincto -- = onfeilbaar instinct
methodo -- = onfeilbare methode
medicina -- = onfeilbaar geneesmiddel
le papa es -- quando ille parla ex cathedra = de paus is onfeilbaar wanneer hij ex cathedra spreekt


+ infallibilismo sub

1 principe van de pauselijke onfeilbaarheid


infallibilitate sub

1 onfeilbaarheid
dogma del -- pontifical/del papa = dogma van de pauselijke onfeilbaarheid
-- de un judicamento = onfeilbaarheid van een oordeel


+ infalsificabile adj

1 onvervalsbaar
documento -- = document dat niet vervalst kan worden


infamante adj

1 JURIDIC smadelijk, onterend
accusation -- = onterende beschuldiging
imputation -- = smadelijke aantijging
nomine -- = schandnaam
pena -- = smadelijke straf


infamar v

1 onteren, belasteren, bekladden
-- un juvena = een meisje haar eer ontnemen


+ infamation sub

1 ontering, schandvlek


+ infamator sub

1 eerrover, lasteraar


+ infamatori adj

1 onterend, lasterlijk
scripto -- = schandschrift


infame adj

1 verachtelijk, schandelijk, minderwaardig, infaam, eerloos, snood, onterend
traition -- = snood verraad
scripto -- = schotschrift
calumnia -- = smerige laster
mendacio/mentita -- = schandelijke leugen
acto -- = eerloze daad
individuo -- = verachtelijk individu


infamia sub

1 schandelijkheid, schande, gemeenheid, laagheid
-- de un crimine = laagheid van een misdaad
macula de -- = schandvlek
coperir se de -- = zijn goede naam te grabbel gooien
2 schandelijke daad, infamie
committer un -- = een schanddaad begaan


infante sub

1 zuigeling, baby, kleuter
guardiana de --s = kinderjuffrouw, kinderoppas
cochietta {sj} de -- = kinderwagen
2 kind
-- adoptive = pleegkind
-- trovate = vondeling
-- substituite = ondergeschoven kind
-- prodigio = wonderkind
-- illegitime = buitenechtelijk kind
biblia pro --s = kinderbijbel
baptismo de -- = kinderdoop
festa pro le --s = kinderfeest
bicycletta de/pro -- = kinderfiets
vestimentos de/pro --s = kinderkleding
mano de -- = kinderhand
corde de -- = kinderhart
capite/testa de -- = kinderhoofd
choro de --s = kinderkoor
tarifa reducite pro --s = kinderkorting
ticket (A) (a tarifa reducite) pro --s = kinderkaartje
cruciada del --s = kinderkruistocht
litteratura pro --s = kinderliteratuur
programma pro --s = kinderprogramma
judice del --s = kinderrechter
calceo/scarpa de -- = kinderschoen
casa de --s = kindertehuis
hospital de --s = kinderziekenhuis
protection de --s = kinderbescherming
JURIDIC parte de -- = kindsdeel
numero de --s = kindertal
sedia de -- = kinderstoel
educar --s = kinderen opvoeden
adoptar un -- = een kind adopteren/aannemen
isto es un joco de -- = dat is kinderspel, een kind kan de was doen
3 ESPANIA infante


infanteria sub

1 MILITAR infanterie
regimento de -- = infanterieregiment
battalion de -- = infanteriebataljon
brigada de -- = infanteriebrigade
caserna de -- = infanteriekazerne
-- aeroportate = luchtinfanterie
soldato de -- = infanterist


infantia sub

1 kleuterjaren, kleutertijd
desde le plus tenere -- = van jongs af, van kindsbeen af
2 kinderjaren, kindsheid
amico de -- = jeugdvriend
evocar le -- = terugdenken aan zijn kinderjaren


infanticida sub

1 kindermoordenaar


+ infanticida adj

1 matre -- = kindermoordenares
patre -- = kindermoordenaar


infanticidio sub

1 kindermoord


infantil adj

1 kinderachtig, kinderlijk, kinder...
festa -- = kinderfeest
baptismo -- = kinderdoop
choro -- = kinderkoor
biblia -- = kinderbijbel
cruciada -- = kinderkruistocht
corpore -- = kinderlichaam
alimentation -- = kindervoeding
canto -- = kinderzang
anima -- = kinderziel
clinica -- = kinderkliniek
mortalitate -- = kindersterfte
2 MEDICINA kinder...
paralyse (-ysis) -- = kinderverlamming
medico -- = kinderarts
3 PSYCHOLOGIA infantiel


+ infantilisar v

1 infantiliseren


+ infantilisation sub

1 infantilisatie


infantilismo sub

1 PSYCHOLOGIA infantilisme, infantiel gedrag (van volwassene)


+ infantilitate sub

1 kinderlijkheid


+ infantin adj

1 kinderlijk, kind...
amor -- = kinderlijke liefde
canto -- = kinderzang
voce -- = kinderstem
linguage -- = kindertaal
joco -- = kinderspel
festa -- = kinderpartij
pavor -- = kinderangst
naivitate/candor -- = kinderlijke naïveteit
remarca -- = kinderlijke opmerking


+ infarcto sub

1 infarct, verstopping
-- cardiac = hartinfarct
-- cerebral = herseninfarct


+ infarctogene adj

1 MEDICINA infarctogeen


+ infarctual adj

1 mbt een infarct


infarinar v

1 met meel bestrooien/bestuiven


infatigabile adj

1 onvermoeibaar, onverdroten
laborator -- = onvermoeibare/noeste werker
camminator -- = onvermoeibare (lange-afstands)wandelaar
zelo -- = onverdroten ijver


+ infatigabilitate sub

1 onvermoeibaarheid


+ infatigate adj

1 onvermoeid


infatuar v

1 verdwazen, verblinden, overdreven enthousiast maken
-- se = dol worden (op), een dwaze voorliefde opvatten (voor), hoog weglopen

(met) (ook: met zichzelf)

infatuation sub

1 dwaze ingenomenheid (ook: met zichzelf), verdwaasdheid, bevlieging, overdreven en oppervlakkig

enthousiasme

infebramento sub

1 het koortsig maken
2 koortsigheid


infebrar v

1 koortsig maken


+ infectante adj

1 infecterend, aanstekend, besmettend


infectar v

1 MEDICINA infecteren, besmetten, aansteken
-- un plaga = een wond infecteren
2 verpesten (lucht, etc.), bederven, doen stinken
le fabrica de productos chimic infecta le atmosphera = de fabriek van chemische produkten verpest de atmosfeer


infecte adj

1 walgelijk, weerzinwekkend, stinkend
odor -- = walgelijke stank
gusto -- = walgelijke smaak
caronia -- = stinkend kadaver
halito -- = stinkende adem
cloaca -- = stinkend riool


infection sub

1 MEDICINA infectie, besmetting, aansteking
-- cutanee = huidinfectie
-- viral = virusinfectie
-- tetanic = tetanusinfectie
-- aural = oorontsteking
-- del sanguine = bloedvergiftiging
-- intestinal = darminfectie
foco de -- = besmettingshaard
2 verpesting, verrotting, bederf


infectiose adj

1 besmettelijk, infectie...
foco -- = besmettingshaard
maladia -- = infectieziekte


+ infectiositate sub

1 besmettelijkheid, infectiositeit


infective sub

1 besmettelijk, infectie...
maladia -- = besmettelijke ziekte
foco -- = besmettingshaard


+ infectivitate sub

1 besmettingsvermogen, contagiositeit


infecunde adj

1 onvruchtbaar
animal -- = onvruchtbaar dier
solo/terra -- = onvruchtbare grond/aarde


infecunditate sub

1 onvruchtbaarheid
-- de un animal = onvruchtbaarheid van een dier
-- del solo = onvruchtbaarheid van de bodem
-- de un polemica = onvruchtbaarheid van een polemiek


infelice adj

1 ongelukkig
amor -- = ongelukkige liefde
vita -- = ongelukkig leven


+ infelicissime adj

1 doodongelukkig


infelicitate sub

1 het ongelukkig zijn
2 (tegenslag) ongeluk


infere adj

1 BOTANICA onderstandig
ovario -- = onderstandig vruchtbeginsel


inferentia sub

1 het infereren, afleiding, gevolgtrekking, inferentie
-- deductive = deductieve inferentie


inferer v

1 infereren, afleiden, besluiten, opmaken


inferibile adj

1 afleidbaar, op te maken


inferior adj

1 lager, onderst, onder..., beneden...
curso -- de un fluvio = benedenloop van een rivier
etage (F) -- = benedenverdieping
mandibula/maxilla -- = onderkaak
labio -- = onderlip
passage -- = onderdoorgang, tunnel(tje)
planeta -- = binnenplaneet
angulo -- = benedenhoek
latere -- = onderkant
bordo -- = onderrand
strato -- = onderlaag
Egypto Inferior = Beneden-Egypte
Danubio Inferior = Beneden-Donau
Rheno Inferior = Beneden-Rijn
(op schip) ponte -- = benedendek
ASTRONOMIA culmination -- = onderste culminatie
-- al media = beneden het gemiddelde
esser -- a = onderdoen voor
2 kleiner, minder, lager, ondergeschikt, inferieur
tribunal -- = lagere rechtbank
animales -- = lagere dieren
plantas -- = lagere planten
classes -- del societate = lagere maatschappelijke klassen
position -- = ondergeschikte positie
duo es -- a tres = twee is kleiner dan drie


+ inferior sub

1 ondergeschikte


inferioritate sub

1 inferioriteit, minderheid, minderwaardigheid, ondergeschiktheid
complexo de -- = minderwaardigheidscomplex, minusbesef
sentimento de -- = minderwaardigheidsgevoel
-- technic = technische achterstand
nostre -- numeric = onze geringere getalssterkte
2 lagere ligging


infernal adj

1 hels, helle..., duivels
petra --


helse steen (

zilvernitraat)

machina -- = helse machine
potentias -- = helse machten
astutia -- = duivelse list
ruito/strepito/fracasso -- = hels lawaai
2 zeer slecht, afschuwelijk
calor -- = bloedhitte


+ infernalitate sub

1 hels karakter


inferno sub

1 hel, onderwereld, dodenrijk
ruito/fracasso/strepito de -- = hels kabaal
le portas del -- = de poorten der hel
pavor del -- = angst voor de hel
le antecamera/antesala del -- = het voorportaal van de hel
le celo, le purgatorio e le -- = de hemel, het vagevuur en de hel
2 FIGURATE hel, inferno
-- del jungla = groene hel
-- de foco = hel van vuur
le -- de Stalingrad = de hel/het inferno van Stalingrad
converter le vita de un persona in un -- = het leven van iemand tot een hel maken


infertile adj

1 onvruchtbaar, schraal, dor, steriel
terra/solo -- = onvruchtbare grond
campo -- = onvruchtbare akker
discussion -- = steriele discussie
spirito -- = steriele geest


infertilitate sub

1 onvruchtbaarheid, schraalheid, dorheid, infertiliteit


infestar v

1 (mbt ongedierte/plunderaars) teisteren, onveilig maken
le robatores infestava le camminos = dieven maakten de wegen onveilig
infestate de mosquitos = vergeven van de muggen


infestation sub

1 teistering (door plunderaars, ongedierte), plaag


infestator sub

1 teisteraar, plunderaar


infeste adj

1 nadelig, schadelijk
2 vijandig


infeudar v

1 HISTORIA als leengoed geven aan, belenen, met een leen begiftigen, tot leenman maken


infeudation sub

1 HISTORIA het begiftigen met een leengoed


+ infibular v

1 afsluiten van de geslachtsorganen van een dier, ringen


+ infibulation sub

1 het afsluiten van de geslachtsorganen van een dier, infibulatie, het ringen


infidel adj

1 ontrouw, trouweloos, niet getrouw
spo(n)so/marito -- = ontrouwe echtgenoot
2 onbetrouwbaar, onjuist, onnauwkeurig
traductor -- = onnauwkeurige vertaler
traduction -- = onnauwkeurige vertaling
historia -- = onbetrouwbaar/onjuist verhaal
balancia -- = onnauwkeurige balans
3 ongelovig, heidens
populos -- = heidense volken


infidelitate sub

1 ontrouw, trouweloosheid
-- conjugal/nuptial = echtelijke ontrouw
2 onbetrouwbaarheid, onjuistheid, onnauwkeurigheid
-- de un historico = onbetrouwbaarheid/onnauwkeurigheid van een geschiedschrijver


infilada sub

1 aaneengesloten reeks, rij, aaneenschakeling


infilar v

1 (de draad) in de naald steken, (kralen) rijgen (aan een draad)
-- un aco/un agulia = een draad in de naald steken
-- perlas = parels rijgen
2 op een rij plaatsen, een rij vormen, rangschikken (in een rij)


infiltrar v

1
-- se = 1. binnen/doordringen (in), doorsijpelen (in), doorzijgen, inwateren, 2.

FIGURATE tersluiks/ongemerkt binnendringen, infiltreren

-- in un movimento = in een beweging infiltreren


+ infiltrat sub

1 MEDICINA infiltraat


infiltration sub

1 insijpeling, doorsijpeling, doorzijging, inwatering, langzame indringing, infiltratie
processo de -- = infiltratieproces
velocitate de -- = infiltratiesnelheid
-- anisotrope = anisotrope kwel
2 FIGURATE infiltratie
tentativa de -- = infiltratiepoging


+ infiltrator sub

1 infiltrant


+ infiltrometro sub

1 infiltratiemeter


+ infime adj

1 gering, uiterst klein, miniem, zeer laag
detalio -- = minuscuul detail
differentia -- = miniem verschil
quantitate -- = uiterst kleine hoeveelheid


infinitate sub

1 oneindigheid, oneindig karakter
-- del spatio = oneindigheid van de ruimte
axioma del -- = infiniteitsaxioma
2 oneindig aantal, oneindige hoeveelheid, massa, grote menigte
un -- de personas = een massa mensen
un -- de questiones = ontelbaar aantal vragen


infinite adj

1 oneindig, eindeloos (groot), eeuwig, grenzeloos, mateloos
beatitude -- = eeuwige gelukzaligheid
deserto -- = eindeloze/onafzienbare woestijn
spatio -- = eindeloze ruimte
misericordia -- de Deo = Gods oneindige barmhartigheid
patientia -- = eindeloos/grenzeloos/onuitputtelijk geduld
de -- bontate = algoed, door en door goed
MATHEMATICA numero -- = oneindig getal
MATHEMATICA quantitate -- = oneindige hoeveelheid
MATHEMATICA erie/progression -- = oneindige reeks
MATHEMATICA infinitemente grande = oneindig groot
MATHEMATICA infinitemente parve = oneindig klein
diversitate -- del natura = oneindige verscheidenheid van de natuur


infinitesimal adj

1 oneindig klein, ontzettend klein, minuscuul, zeer gering
2 MATHEMATICA oneindig klein
calculo -- = infinitesimaalrekening, differentiaal- en integraalrekening


infinitesime adj

1 ontzettend klein, minuscuul, miniem, zeer gering


+ infinitival adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt/van de infinitief


infinitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
modo -- = onbepaalde wijs, infinitief, infinitivus


infinitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onbepaalde wijs, infinitief, infinitivus


infinito sub

1 oneindige, oneindigheid, PHOTOGRAPHIA oneindig
-- del oceano = oneindigheid van de oceaan
extender se al -- = zich eindeloos uitstrekken
(usque) al -- = tot in het oneindige
2 MATHEMATICA oneindige hoeveelheid


infinitude sub

1 PHILOSOPHIA oneindigheid, infiniteit


infirmar v

1 ontkrachten, verzwakken, krachteloos maken, ontzenuwen (argumenten)
-- un prova/proba = een bewijs ontzenuwen
-- un testimonio = een getuigenis ontkrachten
-- un declaration = een verklaring ontkrachten
2 JURIDIC vernietigen, nietig verklaren, te niet doen, ongeldig verklaren, ongedaan maken
-- un judicamento = een oordeel nietig verklaren


infirmation sub

1 het ontkrachten, ontkrachting, het verzwakken, verzwakking, het ontzenuwen (van argumenten),

ontzenuwing

-- de un prova/proba = ontzenuwing van een bewijs
2 JURIDIC ongeldige verklaring, nietigverklaring, vernietiging


infirme adj

1 zwak, krachteloos
2 onvast, weifelend
3 invalide, hulpbehoevend, gebrekkig


infirmera sub

1 verpleegster
-- principal = hoofdzuster
-- auxiliar = verpleeghulp
-- de nocte = nachtzuster
-- de jorno = dagzuster
-- geriatric = bejaardenverpleegster
-- obstetrice = kraamverpleegster
diploma de -- = verpleegstersdiploma


infirmeria sub

1 ziekenhuis, ziekenzaal, ziekenboeg


infirmero sub

1 verpleger, (zieken)broeder
-- geriatric = bejaardenverzorger
-- militar = hospitaalsoldaat
-- de jorno = dagverpleger
-- de nocte = nachtverpleger


infirmitate sub

1 gebrek, kwaal, ziekte, zwakte, zwakheid
--s del vetulessa = kwalen van de ouderdom


+ infixo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA infix, tussenvoegsel


+ inflabile adj

1 opblaasbaar
animal -- = opblaasbeest
pupa -- = opblaaspop


inflammabile adj

1 (ont)brandbaar, ontvlambaar, brandgevaarlijk
materia -- = brandbare stof
liquido -- = brandbare vloeistof
2 FIGURATE (licht) ontvlambaar


inflammabilitate sub

1 brandbaarheid, ontvlambaarheid
-- de benzina/gasolina = brandbaarheid van benzine
2 FIGURATE ontvlambaarheid


inflammar v

1 doen branden, doen vlammen, in brand steken, aansteken
2 MEDICINA een ontsteking veroorzaken
3 aanvuren, geestdriftig maken


inflammate adj

1 brandend, vurig
2 MEDICINA ontstoken


inflammation sub

1 ontbranding, ontvlamming
-- spontanee = zelfontbranding
2 MEDICINA ontsteking, brand, vurigheid
-- del retina = netvliesontsteking
-- del aure(s) = oorontsteking
-- del hepate/ficato = leverontsteking
-- del lingua = tongontsteking
-- labial = lipontsteking
-- pulmonar = longontsteking
-- maxillar = kaakontsteking


inflammative adj

1 brandend, ontstekend


inflammatori adj

1 MEDICINA ontstekings..., met ontsteking gepaard gaande
maladia -- = ziekte die met ontstekingen gepaard gaat
2 aanvurend, opwinding beögend


inflar v

1 opblazen, doen zwellen, doen opzetten, vullen, oppompen (fietsband/ballon), FIGURATE

aandikken

-- le voce = de stem doen aanzwellen
-- su genas = zijn wangen opblazen
-- un incidente = een voorval opblazen
2 (kunstmatig) opdrijven, vergroten, inflatie teweegbrengen, inflateren, inflationeren
3 MEDICINA (op)zwellen, opzetten


+ inflate adj

1 opgeblazen, gezwollen
visage -- = opgezet/opgezwollen gezicht
haber le glandulas -- = opgezette klieren hebben
haber le labio -- = een dikke lip hebben
haber un aspecto -- = er opgeblazen uitzien


inflation sub

1 het opblazen, het doen zwellen, het oppompen (fietsband, ballon)
2 FIGURATE overdreven toename
3 ECONOMIA inflatie
-- del precios = prijsinflatie
-- galopante = hollende inflatie
percentage de -- = inflatiepercentage
processo de -- = inflatieproces
risco de -- = inflatiegevaar
unda de -- = inflatiegolf
reducer le -- = de inflatie terugdringen
jugular le -- = de inflatie een halt toeroepen
4 MEDICINA opgeblazenheid, opzetting, opzwelling


inflationismo sub

1 inflationisme


inflationista sub

1 inflationist


+ inflationista adj

1 inflationistisch, inflatoir, inflatoor
politica -- = inflatiepolitiek, inflatiebeleid
processo -- = inflatieproces
spiral -- = inflatiespiraal
fortias -- = inflatore krachten


inflecter v

1 buigen, ombuigen, afbuigen
-- su voce = zijn stem buigen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigen
3 OPTICA
-- se = gebroken worden (van lichtstralen)


inflexibile adj

1 onbuigbaar
metallo -- = onbuigbaar metaal
2 FIGURATE onbuigzaam, onverbiddelijk, onvermurwbaar, onverzettelijk, koppig, star, stug
logica -- = onverbiddelijke logica
voluntate -- = overbiddelijke/ijzeren wil
character -- = onbuigzaam karakter


inflexibilitate sub

1 onbuigbaarheid
-- de aciero = onbuigbaarheid van staal
2 FIGURATE onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid, onverzettelijkheid, koppigheid, starheid,

stugheid

inflexion sub

1 het buigen, buiging, ombuiging, afbuiging, inflexie
-- del voce = stembuiging
salutar de un legier -- del testa/capite = groeten met een hoofdknikje
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA het verbuigen, (ver)buigingsuitgang,

(ver)buigingsvorm

3 OPTICA refractie, breking


infliction sub

1 het opleggen (van straf), het toebrengen (van schade/slag, etc.)
2 strafoplegging, straf


infliger v

1 opleggen (straf, etc.), toebrengen (schade/slag, etc.), doen ondergaan
-- un mulcta = een boete opleggen
-- un pena/un punition = een straf opleggen
-- un punition disciplinari = disciplinair straffen
-- un correction a un infante = een kind straffen
-- un vulnere a un persona = iemand een verwonding toebrengen
-- perditas = verliezen toebrengen


infloramento sub

1 het tooien met bloemen, het bestrooien met bloemen


inflorar v

1 tooien/opsieren/bestrooien met bloemen
FIGURATE -- un discurso = een rede opsieren


inflorescentia sub

1 BOTANICA bloei
2 BOTANICA bloeiwijze
typo de -- = bloeiwijze


inflorescer v

1 BOTANICA in bloei komen


influente adj

1 invloedrijk, (veel) invloed hebbend


influentia sub

1 invloed, inwerking
-- nefaste = schadelijke invloed
-- climatologic = klimatologische invloed
exercer -- = invloed uitoefenen
sensibile al --s del mercato = marktgevoelig
2 invloed, gezag, (persoonlijk) overwicht, macht
sphera/zona de -- = invloedssfeer, machtssfeer
homine de -- = man van invloed
esser sub le -- de un persona, esser submittite al -- de un persona = onder iemands invloed staan
extender su -- a = zijn invloed uitstrekken tot
facer uso de su -- = zijn invloed aanwenden
facer sentir su -- = zijn invloed laten gelden
non haber necun -- = niets in te brengen hebben
lucta de --s = machtsstrijd
emplear su -- in favor de = zijn invloed aanwenden ten gunste van
3 PHYSICA influentie


+ influentiabile adj

1 ontvankelijk voor invloeden, beïnvloedbaar, (gemakkelijk) te beïnvloeden
spirito -- = beïnvloedbare geest


influentiar v

1 beïnvloeden, invloed hebben op, invloed uitoefenen op
-- le opinion public = de openbare mening beïnvloeden
ille se lassa facilemente influentiar = hij laat zich gemakkelijk beïnvloeden


+ influentiation sub

1 beïnvloeding
-- del opinion public = beïnvloeding van de openbare mening


influenza sub ITALIANO

1 influenza, griep
epidemia de -- = griepepidemie
virus de -- = influenzavirus
bacillo de -- =influenzabacil
malado de -- = influenzapatiënt


influer v

1 invloed hebben, invloed uitoefenen, van invloed zijn
-- super un persona = iemand beïnvloeden
-- super un cosa = van invloed zijn op iets
-- favorabilemente = een gunstige invloed hebben


influxo sub

1 het binnenstromen, toevloed, instroom
le -- de capital = het binnenstromen van kapitaal


+ info sub

1 (afkorting van) informatie, info


in-folio sub

1 foliant
un enorme -- = een geweldige foliant


+ informal adj

1 informeel, onofficieel, vrijblijvend
reception -- = informele ontvangst
conversation -- = vrijblijvend gesprek
discurso -- = causerie


+ informalitate sub

1 informaliteit


informante sub

1 informant, zegsman
secundo nostre -- = volgens onze zegsman


informar v

1 vorm geven aan, vormen
2 op de hoogte brengen (van), inlichten (over), in kennis stellen (van),

meedelen, informeren (over)

mal/ben informate = slecht/goed op de hoogte
-- se concernente le projectos de un persona = iemand polsen aangaande zijn plannen


+ informatic adj

1 informatica...
industria -- = informatica-industrie
technologia -- = informaticatechnologie
systema -- = informatiesysteem
centro -- = rekencentrum
linguage -- = computertaal
pirateria -- = computerkraak


+ informatica sub

1 informatica, computerwetenschap
era del -- = informaticatijdperk
industria de -- = informatica-industrie
centro de -- = rekencentrum


information sub

1 het geven van informatie, het informeren, voorlichting, het verstrekken van inlichtingen
servicio de -- = inlichtingendienst
servicio de -- del stato = rijksvoorlichtingsdienst
bulletin de -- = nieuwsbulletin
agentia de -- = informatiebureau
pro vostre -- = te uwer informatie
2 informatie, inlichting, mededeling, bericht (in krant, op radio/t.v.)
--es = nieuws (op radio/t.v.)
--es sportive = sportnieuws, sportberichten
fonte de -- = bron van informatie
mina de -- = schat aan informatie
dar --es = inlichtingen geven
prender --es = inlichtingen inwinnen
transmitter un -- = een informatie overbrengen
-- confidential = vertrouwelijke informatie
-- ulterior/complementari = nadere informatie
BIOLOGIA -- genetic = genetische informatie
3 (het zich verschaffen van) informatie, onderzoek, nasporing, het inwinnen van inlichtingen
4 JURIDIC (gerechtelijk) onderzoek
aperir un -- = een gerechtelijk onderzoek instellen
5 CYBERNETICA COMPUTATOR informatie
theoria de -- = informatietheorie
tractamento de -- = data/informatieverwerking


+ informatisar v

1 met/in de computer verwerken, informatiseren, automatiseren
-- le calculo del salarios = de salarisberekening in de computer verwerken


+ informatisation sub

1 verwerking met/in de computer, informatisering, automatisering
-- del calculo del salarios = verwerking van de salarisberekening in de computer


+ informative adj

1 informatief
littera -- = nieuwsbrief
programma -- = informatief programma
brochure (F) -- = informatieve brochure


informator sub

1 informant, zegsman, berichtgever, informateur
-- de pressa = persvoorlichter
-- del policia = informant van de politie


+ informatori adj

1 informerend, informatief


informe adj

1 vormloos, ongevormd
massa -- = vormloze massa


+ informitate sub

1 vormloosheid


infortuna sub

1 ongeluk, tegenspoed, tegenslag, ramp, ellende
propheta de -- = ongeluksprofeet


infortunate adj

1 ongelukkig, door rampspoed getroffen
fortunate in le joco, -- in amor = gelukkig in het spel, ongelukkig in de liefde


infra prep

1 onder, beneden


infra adv

1 hierna, hieronder, verder(op), beneden, lager
non usar le spatio hic --! = de ruimte hieronder niet beschrijven!


infraction sub

1 inbreuk, schending, afwijking, overtreding
-- al/del lege = wetsovertreding
-- del derectos de autor = schending van het auteursrecht
committer un -- = een overtreding begaan
esser in -- = in overtreding zijn


+ infractor sub

1 overtreder
-- del lege = wetsovertreder


+ infracultura sub

1 ondercultuur


+ infralingual adj

1 MEDICINA infralinguaal


infrangibile adj

1 onbreekbaar
vitro -- = onbreekbaar glas
2 FIGURATE onaantastbaar


infrangibilitate sub

1 onbreekbaarheid
2 FIGURATE onaantastbaarheid


infrarubie adj

1 infrarood
luce/lumine -- = infrarood licht
radio -- = infrarode straal
lampa -- = infraroodlamp, infraroodstraler
photographia -- = infraroodfotografie
spectroscopia -- = infraroodspectroscopie
telescopio -- = infraroodtelescoop
microscopio -- = infraroodmicroscoop
fonte -- = infraroodbron
tomographia -- = infraroodtomografie
siccator -- = infrarooddroger


+ infrascapular adj

1 Vide: subscapular


+ infrasonic adj

1 infrasoon


+ infrasono sub

1 infrasoon


+ infrasonor adj

1 infrasoon


+ infraspinal adj

1 infraspinaal


infrastructura sub

1 infrastructuur
-- de un region = infrastructuur van een streek
-- economic = economische infrastructuur
-- militar = militaire infrastructuur
-- commercial = verkoopapparaat


+ infrastructural adj

1 infrastructureel
organisation -- = infrastructurele organisatie


+ infrenabile adj

1 (anque FIGURATE) niet te remmen
passion -- = niet te remmen hartstocht


infrequente adj

1 zeldzaam, schaars
phenomeno -- = zeldzaam verschijnsel


infrequentia sub

1 zeldzaamheid, het weinig frequent voorkomen


infringer v

1 overtreden, schenden, inbreuk maken op
-- dispositiones legal = wettelijke bepalingen overtreden
-- le lege = de wet overtreden, een wetsovertreding begaan
-- un tabu = een taboe schenden
-- le commandamentos de un persona = iemands geboden overtreden
-- derectos = rechten schenden
-- le leges del grammatica = de grammatica geweld aandoen


infringimento sub

1 inbreuk, schending, afwijking, overtreding
-- del neutralitate de nostre pais = schending van onze neutraliteit
-- del derectos human/del homine = schending van de mensenrechten
-- del derectos de autor = schending van het auteursrecht
-- del lege = schending van de wet
-- del libertate personal = inbreuk op de persoonlijke vrijheid


+ infru(c)tescentia sub

1 BOTANICA wijze van vruchtzetting


+ infructifere adj

1 vruchtloos, onvruchtbaar (anque FIGURATE)
plantas -- = onvruchtbare planten
capitales -- = niet renderende kapitalen


infructuose adj

1 geen vruchten gevend
arbore -- = boom die geen vruchten oplevert
2 FIGURATE vruchteloos, vergeefs, nutteloos, zonder succes
effortios/tentativas -- = vruchteloze pogingen
discussion -- = vruchteloze/onvruchtbare discussie


+ infructuositate sub

1 vruchteloosheid


+ infula sub

1 HISTORIA infula (soort hoofdband)


+ infumabile adj

1 niet te roken (bijv. tabak)
cigarro -- = sigaar die niet te roken is


+ infundate adj

1 verzonken, ingegraven, verlaagd
oculos -- = diepliggende ogen
2 ongefundeerd, ongegrond
affirmation -- = ongegronde bewering
accusation -- = uit de lucht gegrepen beschuldiging
timor/pavor -- = ongemotiveerde/ongegronde vrees


infunder v

1 ingieten, inspuiten, RELIGION uitstorten (genade, Heilige Geest)
-- gutta a gutta = indruppelen
-- sanguine in le venas = bloed inspuiten in de aderen
2 FIGURATE ingeven, inboezemen, inspreken
-- respecto = respect inboezemen
-- confidentia/fiducia = vertrouwen inboezemen
-- ardor a un persona = iemand geestdrift ingeven
-- corage a un persona = iemand moed inspreken
-- pavor/timor a un persona = iemand vrees inboezemen
3 (af)trekken, afkoken
lassar -- le the = de thee laten trekken


+ infundibular adj

1 infundibulair


+ infundibuliforme adj

1 trechtervormig
corolla -- = trechtervormige bloemkroon


infundibulo sub

1 trechter
-- separatori/a separation/a decantation = scheitrechter
orificio de un -- = mond van een trechter
2 ANATOMIA trechter (holte in organen, etc.)


+ infungibile adj

1 JURIDIC ECONOMIA niet fungibel, onvervangbaar, onverwisselbaar


+ infungibilitate sub

1 JURIDIC ECONOMIA onvervangbaarheid


infuriar v

1 razend maken, woedend maken
-- se = in drift ontsteken


infuriate adj

1 razend, woedend


infusibile adj

1 onsmeltbaar


infusibilitate sub

1 onsmeltbaarheid


infusion sub

1 het ingieten, ingieting, het inspuiten, inspuiting
2 uitstorting (van genade, Heilige Geest)
3 FIGURATE het ingeven (moed, etc.), ingeving, het inboezemen (van vrees),

inboezeming, het inspreken

4 het laten trekken (thee), het aftrekken, het afkoken
5 aftreksel
-- de camomilla = (kopje) kamillethee
-- de mentha = muntthee
facer un -- de = aftrekken (van kruiden)
biber un -- de tilia = lindebloesemthee drinken
6 MEDICINA infuus
liquido de -- = infuusvloeistof
poner/introducer un -- = een infuus inbrengen


infusiorial adj

1 infusiediertjes betreffend, infusiediertjes bevattend


infusorio sub

1 infusiediertje, afgietseldiertje, infusorie


ingagiamento sub

1 het in dienst nemen, indienstneming, het inhuren, inhuring, het aanwerven, aanwerving, recrutering
2 begin, aanvang
3 verbintenis, verplichting


ingagiar v

1 in dienst nemen, inhuren, aanwerven
-- un jocator = een speler contracteren
-- obreros = arbeiders in dienst nemen
-- un cocinero = een kok huren
2 beginnen, openen
-- le combatto/le lucta = de strijd beginnen
3 verbinden, verplichten


ingagiator sub

1 iemand die in dienst neemt/inhuurt/aanwerft


ingemmar v

1 met edelstenen versieren


ingeneramento sub

1 het verwekken, verwekking
2 FIGURATE het voortbrengen, het veroorzaken


ingenerar v

1 verwekken
-- infantes = kinderen verwekken
2 FIGURATE doen ontstaan, voortbrengen, veroorzaken
-- odio = haat kweken


ingenerose adj

1 niet edel
2 niet edelmoedig, zelfzuchtig


ingenerositate sub

1 gebrek aan edelmoedigheid, zelfzuchtigheid


ingeniar v

1
-- se = op middelen zinnen, zijn best doen (om), zich het hoofd breken


ingenieria sub

1 engeneering, techniek
-- mechanic = werktuigbouwkunde
-- naval = scheepsbouwkunde
-- hydraulic = waterbouwkunde
-- chimic = chemische techniek
-- genetic = genetische manipulatie
obra de -- = kunstwerk


ingeniero sub

1 ingenieur, technicus
-- in chef (F) = hoofdingenieur
-- agronomo = landbouwkundig ingenieur
-- architecto = bouwkundig ingenieur
-- civil = civiel ingenieur
-- minerari/de minas = mijningenieur
-- chimic/chimista = scheikundig ingenieur
-- de camminos, canales e pontes = ingenieur bij de waterstaat
-- hydraulic = waterbouwkundige
-- naval = scheepsbouwkundig ingenieur, scheepsbouwkundige
titulo de -- = ingenieurstitel
diploma de -- = ingenieursdiploma
officio/firma de --s = ingenieursbureau


ingenio sub

1 genie, aanleg, begaafdheid, vernuft
le -- human/del homine = het menselijk vernuft
2 gerei, inrichting, werktuig, machine, toestel, instrument, tuig
-- spatial = ruimtevoertuig
-- ballistic = ballistisch projectiel
-- guidate = geleid wapen


ingeniose adj

1 vernuftig, schrander, vindingrijk, handig, ingenieus, uitgekiend
solution -- = vindingrijke oplossing
inventor -- = ingenieuze uitvinder
2 vernuftig bedacht, vernuftig gemaakt, ingenieus
invention -- = ingenieuze uitvinding
calculo -- = rekenkunstje


ingeniositate sub

1 vernuft(igheid), vindingrijkheid, handigheid, schranderheid
le -- human/del homine = het menselijk vernuft


ingenue adj

1 HISTORIA ROMAN vrij geboren
2 onbedorven, ongekunsteld, argeloos, naïef, onschuldig, onbevangen
reguardar/mirar ingenuemente circa/circum se = onbevangen om zich heen kijken


ingenuitate sub

1 HISTORIA ROMAN het vrij geboren zijn
2 onbedorvenheid, naïeve eenvoud, ongekunsteldheid, argeloosheid, onschuld
illa dice le cosas con un -- que disarma = ze zegt de dingen met een ontwapenende ongekunsteldheid


ingerentia sub

1 inmenging (in), bemoeienis (met), het ingrijpen (in), tussenkomst

(in)

-- (in)directe = (in)directe inmenging
-- del stato = staatsbemoeienis
politica de non-ingerentia = niet-inmengingspolitiek


ingerer v

1 steken (in), brengen (in)
-- se = zich mengen (in), zich inlaten (met), zich bemoeien (met)
2 in de maag brengen, tot zich nemen (spijzen en dranken), innemen
-- medicamentos = medicijnen innemen
-- alimento(s) = voedsel tot zich nemen


ingestion sub

1 het (in)slikken (van iets), het doorslikken, het opnemen (in het organisme),

inname, opneming, opname

inglobar v

1 omvatten, opnemen (in), verenigen (in), bij elkaar nemen, samenvatten

(in)

-- sub le nomine de = samenvatten onder de naam van
le mesme accusation vos ingloba totes = dezelfde beschuldiging richt zich tegen jullie allemaal


ingloriose adj

1 roemloos
haber un fin -- = een roemloos einde hebben
morir --mente = roemloos sterven
un poter --mente obtenite e --mente perdite = een roemloos verkregen en roemloos verloren macht


inglutimento sub

1 het verzwelgen, het opslokken, het inslikken
2 het verzwolgen worden, het opgeslokt worden


inglutir v

1 verzwelgen, opslokken, inslikken, achterover slaan
FIGURATE le mar ha inglutite le nave e su equipage = de zee heeft het schip en zijn bemanning verzwolgen


+ ingluvie sub

1 krop (bij vogels)


ingorgamento sub

1 verstopping, opstopping
2 MEDICINA stuwing (van bloed), opzwelling


ingorgar v

1 verstoppen, versperren
2 MEDICINA stuwing veroorzaken in


ingovernabile adj

1 onregeerbaar, onbestuurbaar
populo -- = onregeerbaar volk
2 onhandelbaar, weerbarstig


+ ingovernabilitate sub

1 onregeerbaarheid, onbestuurbaarheid
2 onhandelbaarheid, weerbarstigheid


ingranage sub

1 drijfwerk (met tandwielen), tandwieloverbrenging, tandradoverbrenging, stel(sel van)

tandwielen, raderwerk

-- a catena = kettingoverbrenging
-- conic = conische tandwieloverbrenging
-- helicoidal = helicoïdale tandwieloverbrenging
-- cylindric = cilindrische tandwieloverbrenging
-- helicoidal = schroefwieloverbrenging
-- a vite sin fin = wormoverbrenging
-- de rotas dentate = in elkaar grijpende tandwielen


+ ingranamento sub

1 in(een)grijping (van raderen/tandwielen)


ingranar v

1 (raderen/tandwielen) ineen doen grijpen
le dentes del rotas se ingrana = de tanden van de raderen grijpen ineen
2 inschakelen, koppelen (automotor)


ingrassar v

1 smeren, insmeren, doorsmeren, invetten
-- un machina = een machine smeren
oleo pro -- = smeerolie


+ ingrassator sub

1 smeerder, invetter, insmeerder, doorsmeerder
2 smeerapparaat, smeerbus


ingrassiar v

1 vet(ter) maken/worden, dikker worden, vetmesten
bestias a -- = mestvee
porco a -- = mestvarken
vacca a -- = mestkoe
vitello a -- = mestkalf


ingrate adj

1 onaangenaam, onprettig, ondankbaar
subjecto -- = ondankbaar onderwerp
2 ondankbaar (anque FIGURATE), niet lonend
travalio/labor -- = ondankbaar werk
le mundo es -- = ondank is 's werelds loon


ingratiar v

1 aangenaam maken, prettig maken
-- se = zich bemind maken, trachten in de gunst te komen bij


ingratiose adj

1 onaangenaam, onvriendelijk, onheus


ingratitude sub

1 ondankbaarheid, ondank


ingrediente sub

1 bestanddeel, ingrediënt, component
-- principal/essential/fundamental = hoofdbestanddeel
--s active de un detergente = werkzame bestanddelen in een waspoeder


+ ingressar v

1 binnenkomen, zijn intrede doen


ingresso sub

1 het binnentreden, het komen in, intocht, intrede
le rege face su -- = de koning doet zijn intocht
2 ingang, toegang
carta/billet/ticket (A) de -- = toegangsbewijs, entreekaartje
precio de -- = toegangsprijs
visa de -- = inreisvisum
scala de -- = toegangstrap
-- lateral = zij-ingang
dar -- a = toegang verlenen tot
-- prohibite = verboden toegang
-- libere = vrije toegang
test (A) de -- = instaptest


+ ingrossamento sub

1 het dik(ker)/groter worden, vergroting, zwelling


+ ingrossar sub

1 dik(ker)/groter maken/worden


+ in grosso adv

1 engros
negotiante al -- = groothandelaar


+ inguinal adj

1 ANATOMIA lies...
canal -- = lieskanaal
hernia -- = liesbreuk
tumor -- = liesgezwel
glandulas -- = liesklieren
inflammation -- = liesontsteking
granuloma -- = donovaniosis


+ inguine sub

1 ANATOMIA lies
region del -- = liesstreek
plica del -- = liesplooi
inflammation del -- = liesontsteking


inguirlandar {gi} v

1 omkransen, met slingers versieren
-- un arbore de Natal = slingers in een kerstboom hangen


ingummar v

1 met gom bestrijken/insmeren
-- un inveloppe = een envelop gommen


ingurgitar v

1 naar binnen proppen, opslokken, naar binnen zwelgen
facer -- un cosa a un persona = iemand iets in zijn keel proppen


ingurgitation sub

1 het opslokken, het naar binnen proppen, het naar binnen zwelgen


+ ingustabile adj

1 wat men niet kan proeven


ingypsar v

1 (iets) van gips maken
bandage ingypsate = gipsverband
2 bepleisteren


inhabile adj

1 onbekwaam, ondeskundig, onbedreven, onhandig
-- al labor = arbeidsongeschikt


inhabilitate sub

1 onbekwaamheid, ondeskundigheid, onbedrevenheid, onhandigheid
-- al labor = arbeidsongeschiktheid


+ inhabitabile adj

1 onbewoonbaar
casa -- = onbewoonbaar huis
zona -- = onbewoonbaar gebied


+ inhabitabilitate sub

1 onbewoonbaarheid
-- de un zona = onbewoonbaarheid van een gebied
declaration de -- = onbewoonbaarverklaring


+ inhabitate adj

1 onbewoond
casa -- = onbewoond huis


+ inhabitual adj

1 ongewoon, abnormaal, niet alledaags
experientia -- = ongewone ervaring


+ inhalante sub

1 inhalatiemiddel, (drugs)snuifmiddel


inhalar v

1 inhaleren, inademen
-- al fumar = inhaleren bij het roken


inhalation sub

1 MEDICINA het inhaleren, het inademen, inhalering, inademing


inhalator sub

1 iemand die inhaleert
2 inhalatietoestel, inhalator
-- de oxygeno = zuurstofmasker


+ inhalatori adj

1 inhalatie..., inhaleer...
apparato -- = inhalatie/inhaleertoestel


inhardir v

1 aanmoedigen, moedig maken, moed doen vatten


inharmonia sub

1 gebrek aan harmonie/overeenstemming


inharmonic adj

1 onharmonisch, niet bij elkaar passend, niet met elkaar overeenstemmend, onwelluidend


inharmoniose adj

1 onharmonisch, niet bij elkaar passend, niet met elkaar overeenstemmend, onwelluidend
colores -- = kleuren die met elkaar vloeken


inherente adj

1 onafscheidelijk (verbonden aan), samengaand (met), eigen (aan), inherent

(aan)

inherentia sub

1 inherentie, innig verband


inherer v

1 onafscheidelijk verbonden zijn, een noodzakelijk onderdeel vormen, inherent zijn


inhiber v

1 JURIDIC verbieden, ontzeggen, inhiberen
2 MEDICINA PSYCHOLOGIA belemmeren, remmen, stuiten, hinderen
3 TECHNICA vetragen, afremmen


+ inhibite adj

1 PSYCHOLOGIA geremd


inhibition sub

1 JURIDIC verbod, ontzegging
2 MEDICINA inhibitie
3 BIOLOGIA remming
-- enzymatic = enzymremming
4 PSYCHOLOGIA remming, belemmering, geremdheid
-- competitive = competitieve remming


+ inhibitive adj

1 remmend, belemmerend, inhiberend


+ inhibito sub

1 psychisch geremd persoon


+ inhibito sub

1 geremd persoon


+ inhibitor sub

1 inhibitor, remmer, remstof
BIOLOGIA -- enzymatic = enzymremmer
-- de corrosion = corrosiewerend middel, antiroestmiddel
-- de oxydation = oxydatievertrager


inhibitori adj

1 JURIDIC verbiedend, verbods...
2 GEOGRAPHIA, PSYCHOLOGIA, TECHNICA remmend, belemmerend


+ inhomogen(e)itate sub

1 gebrek aan homogeniteit, inhomogeniteit


+ inhomogene adj

1 inhomogeen
campo -- = inhomogeen veld


+ inhonest(it)ate sub

1 onfatsoenlijkheid, onbetamelijkheid


inhoneste adj

1 onfatsoenlijk, onbetamelijk


inhospital adj

1 ongastvrij
gente -- = ongastvrije mensen
population -- = ongastvrije bevolking
2 onherbergzaam (land, etc.)
region -- = onherbergzame streek


inhospitalitate sub

1 ongastvrijheid
2 onherbergzaamheid (land, etc.)


+ inhospite adj

1 onherbergzaam
loco -- = onherbergzaam oord


inhuman adj

1 onmenselijk, wreed, meedogenloos, inhumaan
acto -- = wrede/meedogenloze daad
tractar inhumanmente un prisionero = een gevangene onmenselijk behandelen


inhumanitate sub

1 onmenselijkheid, wreedheid, meedogenloosheid


inhumar v

1 begraven, ter aarde bestellen
-- un morto = een dode begraven


inhumation sub

1 het begraven, begrafenis, teraardebestelling
-- de un cadavere = begrafenis van een lijk
-- solemne = begrafenisplechtigheid


inhygienic adj

1 niet hygiënisch, onhygiënisch


+ inidentificabile adj

1 niet identificeerbaar, niet te identificeren


+ inimaginabile adj

1 onvoorstelbaar, ondenkbaar
luxo -- = onvoorstelbare luxe
pigritia/pigressa -- = onvoorstelbare luiheid
le dimensiones del universo es -- = de afmetingen van het heelal zijn niet voorstelbaar


+ inimaginabilitate sub

1 onvoorstelbaarheid, ondenkbaarheid


inimic adj

1 vijandig
armea -- = vijandelijk leger
offensiva -- = vijandelijk offensief
lineas -- = vijandelijke linies
invasion -- = vijandelijke invasie
avion -- = vijandelijk vliegtuig
intentiones -- = vijandige bedoelingen
2 schadelijk


inimicar v

1 vijanden maken
-- se con = een vijand worden van


inimicitate sub

1 vijandigheid, vijandschap
-- declarate = verklaarde vijandschap


inimico sub

1 vijand
-- mortal = doodsvijand, aartsvijand
-- hereditari = erfvijand
-- del populo = volksvijand
-- potente/forte = machtige vijand
repeller/repulsar le -- = de vijand terugdringen
jectar se/lancear se/precipitar se super le -- = zich op de vijand storten
complotar con le/esser de conniventia con le/esser de accordo con le -- = het met de vijand houden


inimitabile adj

1 onnavolgbaar, niet te evenaren, uniek, zonder weerga
arte -- = onnavolgbare kunst
artista -- = onnavolgbaar kunstenaar
talento -- = uniek talent
producto de un qualitate -- = produkt van ongeevenaarde kwaliteit


+ inimitabilitate sub

1 onnavolgbaarheid, weergaloosheid, onvergelijkelijkheid


+ inimportante adj

1 onbelangrijk


+ ininflammabile adj

1 onontvlambaar, onbrandbaar, vuurvast
substantias -- = onbrandbare stoffen


+ ininflammabilitate sub

1 onontvlambaarheid, onbrandbaarheid, vuurvastheid


inintelligente adj

1 niet intelligent, onverstandig, dom, niet schrander
alumno -- = domme leerling
rationamento -- = domme redenering


inintelligentia sub

1 onverstand, domheid, onwetendheid, onbegrip, gebrek aan schranderheid, gebrek aan inzicht


inintelligibile adj

1 onbegrijpelijk, onverstaanbaar, duister, niet te volgen
parola -- = onbegrijpelijk woord
murmures -- = onverstaanbaar gemompel
murmurar parolas -- = onverstaanbaar mummelen
su rationamento es -- = zijn redenering is niet te volgen
producer/emitter/proferer sonos -- = onverstaanbare klanken uitbrengen/uitstoten


+ inintelligibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, duisterheid


+ inintentionate adj

1 onopzettelijk
joco de parolas -- = onbedoelde woordspeling


+ ininteressante adj

1 oninteressant, niet interessant


+ ininterrumpite adj

1 onafgebroken, ononderbroken, doorlopend
volo -- = non-stopvlucht
sequentia -- = ononderbroken opeenvolging
le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij


ininterrupte adj

1 onafgebroken, ononderbroken, doorlopend
volo -- = non-stopvlucht
le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij


+ ininvestigabile adj

1 niet onderzoekbaar, niet navorsbaar


inique adj

1 zeer onbillijk, zeer onrechtvaardig
judice -- = zeer onrechtvaardige rechter
imposto -- = zeer onbillijke belasting


iniquitate sub

1 grove onbillijkheid, grote onrechtvaardigheid, groot onrecht
-- de un lege = grove onrechtvaardigheid van een wet


initial adj

1 eerste, voorste, aanvangs..., begin..., aanvankelijk, uitgangs..., aanloop...
causa -- = eerste oorzaak, grondoorzaak
littera -- = beginletter
accento -- = beginaccent
periodo -- = beginperiode
phase -- = beginfase
stato -- = aanvangstoestand, begintoestand
puncto -- = beginpunt
salario -- = beginsalaris
position -- = uitgangspositie
velocitate -- = aanvangssnelheid, beginsnelheid
capital -- = beginkapitaal, oprichtingskapitaal
hora -- = aanvangsuur
stadio -- = aanvangsstadium
annos -- = beginjaren
falta -- = beginfout
vocal -- = beginklinker
precio -- = openingsprijs
verso -- = aanvangsregel
costos -- = initiële kosten, aanloopkosten
pavor -- = drempelvrees
balancio -- = openingsbalans
linea -- = beginregel
saldo -- = beginsaldo
temperatura -- = begintemperatuur
vocabulo/parola -- = beginwoord
jecto -- = beginworp
signal -- = beginsignaal


initial sub

1 eerste letter, voorletter, initiaal


+ initialisar v

1 COMPUTATOR initialiseren


initiar v

1 een begin maken met
-- un campania contra = een campagne op touw zetten tegen
-- le offensiva = tot het offensief overgaan
-- un reaction chimic = een chemische reactie in gang zetten
2 inwijden (in) (geheim), inleiden, de grondbeginselen bijbrengen (van)

(wetenschap/methode)

-- un persona in un scientia = iemand de grondbeginselen van een wetenschap bijbrengen
3 RELIGION inwijden, initiëren


+ initiatic adj

1 inwijdings..., initiatie...
ritos -- = initiatieriten


initiation sub

1 inleiding (in) (wetenschap/kunst/spel, etc.), het vertrouwd maken (met),

het leren van de grondbeginselen (van), eerste kennismaking (met)

-- al politica = initiatie in de politiek
-- al pictura = grondbeginselen van de schilderkunst
curso de -- = initiatiecursus
2 RELIGION inwijding, initiatie
rito de -- = initiatierite
solemnitate/ceremonia de -- = initiatieplechtigheid


initiativa sub

1 initiatief, eerste stoot, eerste stap
spirito de -- = ondernemingsgeest
prender le -- = het initiatief nemen
guardar/conservar le -- = het initiatief houden
per/a(l) -- de = op initiatief van
de proprie -- = op eigen initatief
JURIDIC derecto de -- = recht van initiatief


initiative adj

1 de eerste stoot gevend, begin..., inleidend


initiato sub

1 RELIGION ingewijde
2 FIGURATE insider
non -- = buitenstaander


initiator sub

1 inleider, inwijder, initiatiefnemer, wegbereider, baanbreker, gangmaker
2 mystagoog (inwijder in mysteriën)


+ initiatori adj

1 inleidend, aanvangs..., eerste, begin...


initio sub

1 begin, aanvang
al -- del libro = voor in het boek
al -- = in de aanvang, aanvankelijk
desde le -- = van de aanvang af


+ injectabile adj

1 inspuitbaar, injecteerbaar
solution -- = injecteerbare oplossing
scuma/spuma -- = spuitschuim


injectar v

1 inspuiten, injecteren, injiceren
-- le aure = het oor inspuiten
-- sero a un persona = serum bij iemand inspuiten
scuma/spuma a -- = spuitschuim
-- creosoto in ligno = creosoot in hout injecteren


injectate adj

1 ontstoken, gezwollen
2 belopen
oculos -- de sanguine = met bloed belopen ogen


injection sub

1 het inspuiten, inspuiting, injectie
agulia a/de -- = injectienaald
motor a -- = inspuitmotor, injectiemotor
liquido de -- = injectievloeistof
-- rectal = darmspoeling
-- intravenose = intraveneuze injectie
-- subcutanee/hypodermic = onderhuidse inspuiting
-- anticonceptional/contraceptive = prikpil
facer --es de sero a un persona = serum bij iemand inspuiten
-- financiari = financiële injectie


+ injective adj

1 MATHEMATICA injectief


injector sub

1 MEDICINA injectiespuit(je)
2 TECHNICA injector
-- de benzina/gasolina = inspuitmondstuk
orificio del -- = injectoringang
resorto de -- = injectorveer


+ injector adj

1 injectie..., inspuitings...
syringa -- = injectiespuitje


injicer v

1 inspuiten, injecteren, injiceren
-- le aure = het oor inspuiten
-- sero a un persona = serum bij iemand inspuiten


+ injocabile adj

1 onspeelbaar (toneelstuk)


+ injudiciose adj

1 onverstandig, onoordeelkundig, niet slim


injunction sub

1 injunctie, uitdrukkelijk bevel, aanmaning, sommatie, gebod
-- de pagar = betalingsbevel


+ injunctive adj

1 gebiedend, imperatief, bevelend
forma -- del verbo = gebiedende wijs van het werkwoord


injunger v

1 gelasten, bevelen


injuria sub

1 onrecht, onbillijkheid
2 schade, nadeel
-- del tempore = tand des tijds
le --s del sorte = de slagen van het noodlot
3 scheldwoord, belediging, beledigend woord
un fluxo/torrente/bordata de --s = een stortvloed van scheldwoorden
vomer --s = verwensingen uitbraken


+ injuriante adj

1 beledigend


injuriar v

1 beledigen, uitschelden, beschimpen
-- un persona = op iemand schelden, iemand uitschelden
vanitate injuriate = gekrenkte ijdelheid


+ injuriator sub

1 iemand die anderen beledigt


+ injuriator adj

1 beledigend


injuriose adj

1 beledigend, smadelijk, scheld..., schimp...
nomine -- = scheldnaam
appellation -- = beledigende benaming
parola -- = scheldwoord
discurso -- = smaadrede
linguage -- = schimptaal
riso -- = schimplach


injuste adj

1 onrechtvaardig, onbillijk
sorte -- = onrechtvaardig lot
societate -- = onrechtvaardige maatschappij
sententia/judicio/judicamento -- = onrechtvaardig vonnis
exigentias -- = onbillijke eisen
io ha essite -- con ille = ik ben onrechtvaardig tegen hem geweest


injustificabile adj

1 niet te rechtvaardigen, onverdedigbaar, niet goed te praten
politica -- = niet te rechtvaardigen politiek
su modo de comportar se es -- = zijn gedragswijze is niet te recht-vaardigen


injustificate adj

1 ongerechtvaardigd, ongegrond, niet gemotiveerd
mesuras -- = ongerechtvaardigde maatregelen
punition -- = ongerechtvaardigde bestraffing
dubitas -- = ongerechtvaardigde twijfels
diffidentia -- = ongerechtvaardigd wantrouwen
imputation -- = ongegronde aantijging
pavor -- = koudwatervrees


injustitia sub

1 onrecht(vaardigheid), onbillijkheid
facer un -- a un persona = iemand onrecht aandoen
reparar un -- = een aangedaan onrecht weer goed maken
combatter le -- = strijden tegen het onrecht
-- flagrante/critante = schreeuwend onrecht
-- horribile/abhorrite = gruwelijk onrecht


+ inlandsis sub ZWEEDS

1 landijs
le -- de Groenlandia = het landijs van Groenland


+ inlattar v

1 inblikken
verduras inlattate = ingeblikte groenten
musica inlattate = ingeblikte muziek


+ in-line ANGLESE

1 in-line
tractamento -- = in-line-verwerking


in medias res LATINO

1 in medias res, in het midden van de dingen


innate adj

1 aangeboren, ingeboren, ingeschapen
ideas -- = ingeschapen denkbeelden
civilisation -- = innerlijke beschaving
inclination -- = aangeboren neiging
talento -- = natuurlijke aanleg, natuurtalent
aversion -- = ingeboren afkeer


+ innatismo

1 PHILOSOPHIA innatisme


+ innatista

1 aanhanger van het innatisme


innatural adj

1 onnatuurlijk
morte -- = onnatuurlijke dood
ambulatura -- = onnatuurlijke manier van lopen


innavigabile adj

1 onbevaarbaar
canal -- = onbevaarbaar kanaal
2 onzeewaardig


innavigabilitate sub

1 onbevaarbaarheid
2 onzeewaardigheid


+ innegabile adj

1 niet te ontkennen, onloochenbaar, onmiskenbaar
veritate -- = niet te ontkennen waarheid


innervar v

1 BOTANICA nerven krijgen/hebben
2 BIOLOGIA innerveren, van zenuwen voorzien


innervation sub

1 zenuwwerking
2 BIOLOGIA innervatie (voorziening van zenuwen)


+ inning sub ANGLESE

1 SPORT inning


innobilimento sub

1 het verheffen in de adelstand, verheffing in de adelstand
2 (zedelijke) verheffing, het adelen, verlening van een edel karakter
-- linguistic = taalveredeling


innobilir v

1 in de adelstand verheffen
2 (zedelijk) verheffen, adelen, een edel karakter verlenen
le pardono innobili le anima = vergiffenis veredelt de ziel


innocente adj

1 onschuldig, schuldeloos
declarar -- un persona = iemand onschuldig verklaren
2 rein, onschuldig, onverdorven, naïef
3 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig
jocos -- = onschuldige spelletjes
joculos -- = ongevaarlijk speelgoed
passatempore -- = onschuldig tijdverdrijf
mentita/mendacio -- = onschuldig leugentje
distraction/divertimento -- = onschuldig vermaak


innocentia sub

1 onschuld, schuldeloosheid
establir le -- de un persona = establir le innocentia de un persona
ille es le -- personificate/in persona = hij is de onschuld zelve
2 onschuld (van kind), reinheid (van gemoed), onverdorvenheid
conservar le -- = de onschuld bewaren
perder le -- = de onschuld verliezen
3 onschadelijkheid, ongevaarlijkheid, onschuldigheid


innocue adj

1 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig
producto -- = onschadelijk produkt
animal -- = onschadelijk dier
can -- = hond die niet kwaadaardig is


innocuitate sub

1 onschadelijkheid, ongevaarlijkheid, onschuldigheid
-- de un vaccino = onschadelijkheid van een vaccin


innominabile adj

1 onnoemelijk, niet te noemen


innominate adj

1 ongenoemd, niet genoemd
2 onbenoemd, naamloos, zonder naam


innovar v

1 vernieuwen, vernieuwingen invoeren, als nieuwigheid invoeren, lanceren (mode, etc.), innoveren
-- un technica = vernieuwingen in een techniek invoeren
-- un moda = een mode lanceren


innovation sub

1 het vernieuwen, het invoeren van iets nieuws, vernieuwing
-- del constitution = vernieuwing van de constitutie
programma de -- = innovatieprogramma
2 nieuwigheid, iets nieuws
introducer --es = nieuwigheden invoeren
--es technic = technische nieuwigheden


+ innovative adj

1 Vide: innovator


innovator sub

1 invoerder van vernieuwing, baanbreker, wegbereider, vernieuwer


+ innovator adj

1 vernieuwend, innovatief, baanbrekend
attitude -- = vernieuwingsgedachte
recercas -- = baanbrekende onderzoekingen


innumerabile adj

1 niet te tellen, ontelbaar, talloos, legio
turba -- = ontelbare schare
-- exemplos = tal van voorbeelden


innumerabilitate sub

1 een legio aantal, grote menigte


+ inobediente adj

1 ongehoorzaam, ongezeglijk


+ inobedientia sub

1 ongehoorzaamheid, ongezeglijkheid


inoblidabile adj

1 onvergetelijk, om nooit te vergeten


inobservabile adj

1 niet waar te nemen, niet observeerbaar
phenomeno -- = niet waar te nemen verschijnsel
microbio -- sin microscopio = microbe die zonder microscoop niet is waar te nemen
2 niet na te komen/leven
precepto/regula -- = voorschrift/regel die niet is na te komen


inobservante adj

1 veronachtzamend, verwaarlozend, niet nakomend (regel, etc.)


inobservantia sub

1 veronachtzaming, verwaarlozing, het niet waarnemen (plicht), het niet nakomen, niet naleving
-- de un pacto = niet nakoming van een pact


+ inobservate adj

1 niet waargenomen, onopgemerkt, ongezien
2 niet nagekomen, niet nageleefd
remaner -- = een dode letter blijven
un clausula -- del contracto = een niet nageleefde clausule van het contract


+ inobservation sub

1 veronachtzaming, het niet naleven, het niet nakomen
-- de un contracto = niet nakoming van een contract
-- del regulas = verontachtzaming van de regels


+ inoccultabile adj

1 wat niet verborgen/verhuld kan/moet worden
vitios -- = ondeugden die niet verhuld moeten worden


+ inoccupate adj

1 ledig, niets doend
persona -- = iemand die niet te doen heeft
vita -- = ledig leven
2 niet bezet, onbewoond, leeg, niet in gebruik, braak (van terrein)
terreno -- = braakliggend terrein
appartamento -- = lege flat


+ inoccupation sub

1 (van personen) ledigheid, het niets doen
2 (van dingen) het onbezet zijn
le -- de un appartamento = het leegstaan van een flat


inoculabile adj

1 MEDICINA (in)entbaar, inoculeerbaar


+ inoculabilitate sub

1 MEDICINA (in)entbaarheid


inocular v

1 enten (bomen, struiken)
2 MEDICINA inenten, inoculeren
3 (anque FIGURATE) overdragen (op), overbrengen (op), doorgeven

(aan)

-- un virus a un persona = een virus op iemand overdragen


inoculation sub

1 het enten (bomen, struiken), enting
2 MEDICINA het inenten, inenting, inoculatie
-- preventive = preventieve inenting


+ inoculator sub

1 iemand die inent/inoculeert/vaccineert, inenter


inodor adj

1 reukloos, geurloos
liquido -- = reukloze vloeistof
gas -- = reukloos gas
flores -- = geurloze bloemen


+ inodorifere adj

1 niet welriekend, niet geurig


inoffensive adj

1 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig
can -- = ongevaarlijke/goedaardige hond
remedio -- = ongevaarlijk/onschuldig geneesmiddel
joculos -- = ongevaarlijk speelgoed
isto pare -- = dat ziet er onschuldig uit
render -- = uitschakelen


inofficiose adj

1 JURIDIC nietig (van testament)
testamento -- = nietig testament


inofficiositate sub

1 JURIDIC nietigheid (van testament)


+ inomittibile adj

1 wat niet kan worden weggelaten


inope adj

1 hulpeloos, machteloos
2 arm, behoeftig, berooid, verstoken


+ inoperabile adj

1 niet opereerbaar, inoperabel
vulnerato -- = niet opereerbare gewonde
car-cinoma -- = inoperabel carcinoom


+ inoperabilitate sub

1 inoperabiliteit
-- de un malado = inoperabiliteit van een patiënt


+ inoperante adj

1 ondoeltreffend, inefficiënt, onwerkzaam, zonder uitwerking
mesuras -- = ondoeltreffende maatregelen
contos -- = slapende rekeningen


inopia sub

1 hulpeloosheid, machteloosheid
2 gebrek, armoede, nood(druft)
-- de un lingua = armoede van een taal


+ inopinabile adj

1 onvermoed
cosas -- = onvermoede dingen


inopinate adj

1 onverwacht, onvoorzien, plotseling
morte -- = plotselinge dood
nova -- = verrassend nieuws
accidente -- = onverwacht ongeluk
caso -- = onvoorzien geval


inopportun adj

1 ongelegen, niet gelegen komend, ontijdig
visita -- = ongelegen bezoek
a/in un momento -- = op een ongelegen ogenblik


inopportunitate sub

1 ongelegenheid, het ongelegen komen, ontijdigheid
-- de un visita = het ongelegen komen van een bezoek
-- de un mesura = ontijdigheid van een maatregel


+ inoppugnabile adj

1 wat niet bestreden/tegengesproken kan worden
argumentos -- = argumen-ten die niet tegengesproken kunnen worden


+ inoppugnabilitate sub

1 onmogelijkheid tot bestrijding/tegenspraak


+ inordinate adj

1 ongeordend


inorganic adj

1 anorganisch
chimia -- = anorganische scheikunde
materias/substantias -- = anorganische stoffen


+ inorganicitate sub

1 anorganisch karakter
-- de un substantia = anorganisch karakter van een stof


+ inorganisabile adj

1 niet organiseerbaar, niet te organiseren


inorgoliar v

1 trots maken, hoogmoedig maken


inoxydabile adj

1 niet oxydeerbaar
2 roestvrij
aciero -- = roestvrij staal
metallo -- = roestvrij metaal
cultellos -- = roestvrije messen


+ inoxydabilitate sub

1 roestvrijheid


+ in petto adv ITALIANO

1 in petto


+ input sub ANGLESE

1 COMPUTATOR input


inquadramento sub

1 het inlijsten, het omlijsten, het omlijnen, het omringen, inlijsting, omlijning
-- de un pictura = inlijsting van een schilderij
2 omlijsting, lijst, rand, kader
-- del porta = deuropening
-- del pictura = schilderijlijst
-- del speculo = spiegellijst


inquadrar v

1 inlijsten, in een lijst zetten, omlijsten, omlijnen, omgeven, omringen
-- un pictura = een schilderij inlijsten


inquadrator sub

1 lijstenmaker


inqualificabile adj

1 ongehoord, beneden peil, niet te kwalificeren, uiterst kwalijk
su comportamento/conducta es -- = zijn gedrag is beneden peil


inquesta sub

1 onderzoek, navraag, enquête
-- parlamentari = parlementaire enquête
-- policiari = politie-onderzoek
-- objective = onpartijdig onderzoek
-- preliminar/preparatori = vooronderzoek
derecto de -- = enquêterecht
question de -- = enquêtevraag
commission de -- = onderzoekscommissie
aperir un -- = een onderzoek instellen
facer un -- = een enquête houden, enquêteren
2 JURIDIC verhoor, getuigenverhoor, ondervraging


+ inquestar v

1 enquêteren


+ inquestator sub

1 enquêteur


+ inquietante adj

1 onrustbarend, zorgwekkend, verontrustend
phenomeno -- = onrustbarend verschijnsel
novas -- = verontrustende berichten
circumstantias -- = zorgelijke omstandigheden
disveloppamento -- = zorgelijke ontwikkeling


inquietar v

1 verontrusten, ongerust maken, bezorgd maken
su sanitate me inquieta = ik maak me ongerust over zijn gezondheid


inquietator sub

1 rustverstoorder, onruststoker


inquiete adj

1 bezorgd, ongerust
reguardo -- = ongeruste blik
2 onrustig, ongedurig
somno -- = onrustige slaap


inquietude sub

1 ongerustheid, bezorgdheid, zorg
continer su -- = zijn ongerustheid bedwingen
2 onbehagen, gevoel van onzekerheid
momentos de -- = onrustige momenten


+ inquilina sub

1 inquiline


inquirer v

1 onderzoeken, inlichtingen inwinnen, onderzoek doen naar, (na)vragen, informeren


inquiritor sub

1 iemand die (een gerechtelijk) onderzoek naar iets doet/die navraagt, etc., ondervrager, navrager


+ inquisibile adj

1 wat het voorwerp van een onderzoek kan zijn


inquisition sub

1 (gerechtelijk) onderzoek
2 ECCLESIA (streng) onderzoek, opsporing
3 ECCLESIA inquisitie


inquisitor sub

1 iemand die een (gerechtelijk) onderzoek instelt, etc., ondervrager, navrager
2 CATHOLICISMO inquisiteur
grande -- = grootinquisiteur


inquisitori adj

1 van de inquisitie, inquisitie...


inquisitorial adj

1 van de inquisitie, inquisitoriaal, inquisitie...
judices -- = inquisitierechters
tribunal -- = geloofsrechtbank


inrabiamento sub

1 woede, razernij


inrabiar v

1 razend maken
2 razend zijn


inragiamento sub

1 woede, razernij


inragiar v

1 razend maken
2 razend zijn


inraucamento sub

1 schorheid, heesheid


inraucar v

1 schor maken, hees maken
-- se = hees/schor worden


inregimentar v

1 inlijven (in een regiment)


+ inregimentation sub

1 inlijving (in een regiment)


I.N.R.I. LATINO

1 I.N.R.I. (= Iesus Nazarenius Rex Iudaeorum)


inricchimento sub

1 verrijking, uitbreiding, verdieping
-- de su cognoscentias/cognoscimentos = verdieping van zijn kennis
-- del spirito = verrijking van de geest
-- de un collection = verrijking/uitbreiding/aanwinst van een verzameling
-- linguistic = taalverrijking
-- de uranium = uraniumverrijking
-- de residuos radioactive = opwerking van radioactief afval


inricchir v

1 rijk maken, verrijken
le commercio inricchi le pais = de handel verrijkt het land
-- su cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis uitbreiden
-- su vocabulario = zijn woordenschat uitbreiden
2 verrijken (met), overvloedig voorzien (van)
3 het gehalte verhogen (van)
-- uranium = uranium verrijken
-- residuos radioactive = radioactief afval opwerken


inrobar v

1 omhullen, bekleden, dekken


+ inrolabile adj

1 oprolbaar


inrolamento sub

1 MILITAR dienstneming, aanwerving, aanmonstering (matrozen)
contracto de -- = monsterrol
certificato de -- = monsterboekje
centro de -- = rekruteringscentrum


inrolar (I) v

1 MILITAR in dienst nemen, aanwerven, rekruteren, aanmonsteren (matrozen)
-- marineros = matrozen aanmonsteren
-- soldatos = soldaten recruteren
-- se como soldato = dienst nemen in het leger
2 opnemen (in groep/partij)


inrolar (II) v

1 oprollen, inrollen
-- un corda = een touw oprollen
haringo inrolate = rolmops
inrolate in spiral = schroefvormig gewonden


insablamento sub

1 het verzanden (haven, etc.)
2 het bedekken met zand, het vullen met zand
3 het stranden (van schip), het vastlopen in het zand
4 zandbank


insablar v

1 met zand bedekken, met zand vullen
2 (doen) dichtslibben
3 op een zandbank zetten, in het zand laten vastlopen
-- se = 1. dichtslibben, verzanden, 2. stranden, op een zandbank lopen (schip), in het zand vastraken

(auto, etc.)

insaccar v

1 in zakken doen


+ insaccator sub

1 iemand die zakken vult, zakkenvuller


+ insaccharar v

1 met suiker bestrooien


insalar v

1 zouten, inzouten, in de pekel leggen
-- carne = vlees zouten


+ insalivar v

1 BIOLOGIA met speeksel in de mond mengen


+ insalivation sub

1 BIOLOGIA vermenging met speeksel van het voedsel


insalubre adj

1 ongezond
climate -- = ongezond klimaat
alimento -- = ongezond voedsel
aere -- = ongezonde lucht


insalubritate sub

1 ongezondheid, schadelijkheid voor de gezondheid
-- del climate = ongezondheid van het klimaat


+ insalvabile adj

1 niet te redden


insan adj

1 dwaas, gek, zot, onzinnig
planos -- = onzinnige plannen
2 geestelijk gestoord, krankzinnig, waanzinnig


insanabile adj

1 ongeneeslijk
maladia -- = ongeneeslijke ziekte
plaga -- = ongeneeslijke wond


insanabilitate sub

1 ongeneeslijkheid


+ insanguinamento sub

1 bevlekking/besmeuring met bloed


insanguinar v

1 met bloed bevlekken/besmeuren
-- se le manos = zijn handen met bloed bevlekken


+ insanguinate adj

1 met bloed bedekt/bevlekt/besmeurd


insanitate sub

1 dwaasheid, onzinnigheid
dicer --s = onzin uitkramen
2 krankzinnigheid, waanzinnigheid, waanzin
-- moral = afwezigheid van het gevoel voor goed en kwaad


insatiabile adj

1 onverzadigbaar, onverzadelijk, niet te bevredigen, onvervulbaar
sete -- = onlesbare dorst
fame -- = onstilbare/onverzadigbare honger
desiro/desiderio -- = onblusbaar verlangen
aviditate -- = onverzadelijke begeerte
curiositate -- = niet te bevredigen nieuwsgierigheid
su ambition es -- = zijn eerzucht is niet te verzadigen


insatiabilitate sub

1 onverzadigbaarheid, onverzadelijkheid, onvervulbaarheid
-- de un desiro/desiderio = onvervulbaarheid van een wens


insatiate adj

1 onverzadigd
appetito -- = onverzadigde eetlust
sete -- de gloria = onverzadigde dorst naar roem


+ insatisfacte adj

1 onvoldaan, onbevredigd, ontevreden
curiositate -- = onbevredigde nieuwsgierigheid


+ insatisfaction sub

1 ontevredenheid, onvoldaanheid, onbevredigdheid
multe -- = een stuk onvrede
reguardo de -- = onvoldane blik
su -- non esseva sin fundamento = niet zonder grond was hij ontevreden
manifestar su -- = zijn ontevredenheid duidelijk laten blijken


+ insatisfactori adj

1 onbevredigend
qualitate -- = onvoldoende kwaliteit
resultatos -- = onbevredigende resultaten
responsa -- = onbevredigend antwoord


insaturabile adj

1 onverzadigbaar, onverzadelijk


+ insaturate adj

1 onverzadigd
acidos grasse -- = onverzadigde vetzuren
hydrocarburos -- = onverzadigde koolwaterstoffen


inscenar v

1 in scène zetten, ensceneren, regisseren
2 FIGURATE in scène zetten, op touw zetten


inscenation sub

1 het in scène zetten, het ensceneren, het regisseren
2 FIGURATE het in scène zetten, het op touw zetten


inscenator sub

1 regisseur


insciente adj

1 onwetend


inscientia sub

1 onwetendheid, gebrek aan kennis, gebrek aan informatie


+ inscindibile adj

1 niet splijtbaar, niet (op)splitsbaar, niet (onder)verdeelbaar


+ inscindibilitate sub

1 onmogelijkheid tot splijten/(op)splitsen/(onder)verdelen


inscriber v

1 graveren (als opschrift), inbeitelen
2 GEOMETRIA inschrijven (figuur)
-- un triangulo in un circulo = in een cirkel een driehoek tekenen
3 inschrijven, opschrijven, noteren, boeken, op de lijst zetten
-- le facturas = de rekeningen inboeken
-- un participante = een deelnemer inschrijven
-- un persona in un lista = iemand op een lijst zetten
-- se = zich (laten) inschrijven, zich opgeven
facer se -- pro un examine = zich voor een examen laten inschrijven


+ inscribibile adj

1 GEOMETRIA die/dat ingeschreven kan worden


+ inscripte adj

1 GEOMETRIA ingeschreven
angulo -- = ingeschreven hoek, omtrekshoek
polygono -- = ingeschreven veelhoek, koordenveelhoek
pentagono -- = ingeschreven vijfhoek, koordenvijfhoek


+ inscriptibile adj

1 die/dat ingeschreven kan worden, inschrijfbaar
2 GEOMETRIA inschrijfbaar
le polygonos regular es -- in un circumferentia = regelmatige veelhoeken zijn inschrijfbaar in een

cirkelomtrek

inscription sub

1 inscriptie, opschrift
-- sepulcral/funerari/tumbal = grafinscriptie
2 GEOMETRIA het inschrijven (van een figuur)
3 het inschrijven, inschrijving, het opschrijven, het noteren, het boeken, boeking
certificato de -- = bewijs van inschrijving
formulario/scheda/folio de -- = inschrijfformulier
aperir le -- = de inschrijving openen


+ inscriptional adj

1 mbt/van de/een inscriptie


inscrupulose adj

1 zonder scrupules, onscrupuleus, gewetenloos, nietsontziend
criminal -- = nietsontziende misdadiger
politico -- = onscrupuleus politicus


inscrutabile adj

1 ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk, ondoordringbaar, raadselachtig
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie


inscrutabilitate sub

1 ondoorgrondelijkheid, onnaspeurlijkheid, ondoordringbaarheid, raadselachtigheid


insecabile adj

1 ondeelbaar, onscheidbaar, onsplitsbaar


+ insecabilitate sub

1 ondeelbaarheid, onscheidbaarheid, onsplitsbaarheid


insecar v

1 insnijden, inkepen, kerven


+ insectario sub

1 insektarium


insecticida sub

1 insekticide, insektenverdelger, insektendodend middel


+ insecticida adj

1 insektendodend
pulvere -- = insektenpoeder


+ insectifere adj

1 BOTANICA ophrys -- = vliegenorchis


+ insectiforme adj

1 de vorm van een insekt hebbend


+ insectifuge adj

1 insektenwerend


+ insectifugo sub

1 insektenwerend middel, insectifugum


insectivore adj

1 insektenetend, insektivoor
plantas -- = insektenetende planten
animales -- = insektenetende dieren
ave -- = insektenetende vogel


insectivoro sub

1 insekteneter, insektivoor


insecto sub

1 insekt
-- alate = gevleugeld insekt
-- hemiptere = halfvleugelig insekt
punctura/piccatura/morsura de -- = insektenbeet
plaga/flagello de --s = insektenplaag
libro de --s = insektenboek
studio de -- = insektenstudie
societate de --s = insektenstaat
mundo del --s = insektenwereld/rijk


insectologia sub

1 insektenkunde, insektologie, entomologie


+ insectologic adj

1 insektologisch


+ insectologo sub

1 insektenkenner, insektenkundige, insektoloog, entomoloog


insecur adj

1 onveilig
situation -- = onveilige situatie
2 onzeker
homine -- = onzekere man


+ insecurisar v

1 onzeker maken, een gevoel van onzekerheid geven


insecuritate sub

1 onveiligheid
zona de -- = onveilig gebied (in oorlogstijd)
sensation/sentimento de -- = gevoel van onveiligheid
2 onzekerheid
-- juridic = rechtsonzekerheid


+ inseducibile adj

1 niet te verleiden, niet te verlokken


insellar v

1 opzadelen
-- un cavallo = een paard opzadelen


insellate adj

1 hol, ingezakt
cavallo -- = paard met een zadelrug


inseminar v

1 insemineren


insemination sub

1 het insemineren, inseminatie
-- artificial = kunstmatige inseminatie
centro de -- artificial = K.I.-station


+ inseminator sub

1 inseminator


inseniabile adj

1 wat onderwezen kan worden


inseniamento sub

1 het onderwijzen, het onderrichten
2 onderwijs, onderricht
-- scholar = schoolonderwijs
-- postscholar = herhalingsonderwijs, vervolgonderwijs
-- preparatori = voorbereidend onderwijs
-- primari = lager onderwijs, basisonderwijs
diploma de -- primari = onderwijzersakte
-- secundari = voortgezet/middelbaar onderwijs
-- superior = hoger onderwijs
-- technic = technisch onderwijs
-- universitari = universitair onderwijs
-- musical/de musica = muziekonderwijs
-- Dalton = Daltononderwijs
-- Montessori = Montessorionderwijs
-- domestic/a domicilio = huisonderwijs
-- a tempore partial = part-time onderwijs
-- popular = volksonderwijs
-- professional = beroepsonderwijs
-- public = openbaar onderwijs
-- laic = lekenonderwijs
-- obligatori = leerplicht
-- gratuite = kosteloos onderwijs
-- programmate = geprogrammerd onderwijs
-- religiose = godsdienstonderwijs
-- de lectura = leesonderwijs
-- terminal = eindonderwijs
-- individualisate = geïndividualiseerd onderwijs
-- per correspondentia = schriftelijk onderwijs
-- commercial/mercantil = handelsonderwijs
-- agrari/agricole = landbouwonderwijs
-- del canto = zangonderwijs
-- de linguas/de un lingua = taalonderwijs
renovation/reforma del -- = onderwijsvernieuwing
renovar le -- = het onderwijs vernieuwen
libro de -- = leerboek
material de -- = leermiddel(en)
materia de -- = leerstof
systema de -- = onderwijssysteem
methodo de -- = onderwijsmethode
lege de -- = onderwijswet
institution/stabilimento/establimento de -- = onderwijsinrichting/instelling


+ inseniante sub

1 onderwijsgevende, leerkracht, onderwijzer, leraar


inseniar v

1 onderwijzen, onderrichten, les geven (in)
illa insenia Interlingua = zij geeft (les in) Interlingua
-- historia = geschiedenis doceren
-- un cosa a un persona = iemand iets leren
-- a leger a un persona = iemand leren lezen


+ inseniator sub

1 onderwijsgevende, onderwijzer, leraar


insensate adj

1 dom, dwaas, onzinnig
interprisa -- = onzinnige onderneming
responsa -- = onzinnig antwoord
garrulada -- = geleuter


insensibile adj

1 gevoelloos, zonder gevoel
membro -- = lichaamsdeel waar geen gevoel meer in zit
2 FIGURATE ongevoelig, koel, onverschillig
-- als criticas = ongevoelig voor kritiek
3 harteloos, ongevoelig
monstrar se -- = zich ongevoelig tonen
4 onmerkbaar, nauwelijks merkbaar
progresso -- = geleidelijke vooruitgang


+ insensibilisar v

1 MEDICINA gevoelloos maken, onder narcose brengen, verdoven
-- le nervos de un dente = de zenuwen van een tand verdoven
-- un malado = een patiënt onder narcose brengen


+ insensibilisation sub

1 MEDICINA het gevoelloos maken, het onder narcose brengen, verdoving


insensibilitate sub

1 gevoelloosheid
-- de un nervo = gevoelloosheid van een zenuw
2 FIGURATE ongevoeligheid, koelheid, onverschilligheid
-- apparente = schijnbare onverschilligheid
3 harteloosheid


+ insensitive adj

1 niet sensitief, niet (fijn)gevoelig


+ insensitivitate sub

1 afwezigheid van sensitiviteit/(fijn)gevoeligheid


inseparabile adj

1 onafscheidbaar, onafscheidelijk, onverbrekelijk/innig verbonden (met)
amicos -- = onafscheidbare vrienden
prefixo -- = onscheidbaar voorvoegsel
verbos con prefixos -- = onscheidbare werkwoorden
inseparabilemente unite = onafscheidelijk verenigd/verbonden
con su -- cigarretta in le bucca = met zijn eeuwige sigaret in zijn mond


inseparabilitate sub

1 onafscheidelijkheid, innige verbondenheid
-- de duo amicos = onafscheidelijkheid van twee vrien-den
-- de duo conceptos = onafscheidelijkheid van twee opvattingen


+ insequestrabile adj

1 wat niet in beslag kan worden genomen


+ insequetrabilitate sub

1 onmogelijkheid tot be-slagneming


inserer v

1 opnemen, invoegen, bijsluiten, inlassen, inschuiven, inzetten, plaatsen
-- un articulo = een artikel plaatsen (in een krant)
-- un clausula = een clausule opnemen
-- un parola = een woord tussenvoegen


insertar v

1 opnemen, invoegen, bijsluiten, inlassen, inschuiven, inzetten, plaatsen
-- un articulo = een artikel plaatsen (in een krant)
-- un clausula = een clausule opnemen
-- un parola = een woord tussenvoegen
2 enten


insertion sub

1 opname, invoeging, bijsluiting, inlassing, plaatsing (in een krant), inworp (in automaat)
-- de un clausula in un contracto = opname van een clausule in een contract
2 ELECTRICITATE tussenschakeling


+ inservibile adj

1 onbruikbaar


+ inservibilitate sub

1 onbruikbaarheid


insidia sub

1 val, valstrik
poner/tender un -- = valstrik spannen
eluder un -- = een val ontlopen
cader in le -- = erin lopen, erin vliegen, erin tuinen, erin tippelen
2 arglistigheid, geniepigheid, verraderlijkheid
le --s del mar = de onbetrouwbaarheid van de zee


insidiar v

1 een hinderlaag leggen, opwachten (om te overvallen)
2 samenspannen, samenzweren, intrigreren


insidiator sub

1 iemand die in hinderlaag ligt, belager
2 samenzweerder


insidiose adj

1 verraderlijk, geniepig, arglistig
question/demanda -- = strikvraag
morbo/maladia -- = verraderlijke/sluipende ziekte


insigne adj

1 beroemd, vermaard
2 voortreffelijk, uitstekend, opmerkelijk


insignia sub

1 onderscheidingsteken, insigne, speldje
--s de un ordine = onderscheidingstekenen van een orde
-- sportive = sportinsigne
-- familiar = familiewapen
2 uithangbord
3 vaandel, vlag, banier
4 vaandeldrager


insignificante adj

1 onbeduidend, onbetekenend, onbelangrijk
detalio -- = onbetekenend detail
cosa -- = bagatel, kleinigheid, wissewasje
parolas -- = nietszeggende woorden
summa -- = luttele som geld
damno(s) -- = geringe schade
quantitate -- = verwaarloosbare hoeveelheid


insignificantia sub

1 onbeduidendheid, onbetekenendheid, nietigheid


+ insilage sub

1 AGRICULTURA het bewaren in een silo, het inkuilen, inkuiling
methodo de -- = inkuilmethode


+ insilar v

1 AGRICULTURA in een silo bewaren, kuilen, inkuilen
-- forrage verde = groenvoer inkuilen
forrage insilate = kuilvoer
herba insilate = kuilgras


insimul adv

1 samen, met elkaar, bij elkaar, tegelijk
toto -- = alles bij elkaar
totes -- = met z'n allen
star -- = bij elkaar staan
mitter -- = bijeenbrengen, verzamelen
viver -- = samenwonen
dormir -- = met elkaar slapen


insimul sub

1 (samenhangend) geheel, totaliteit, alles te zamen
-- coherente = samenhangend geheel
photo(graphia) de -- = overzichtsfoto
MATHEMATICA -- de punctos = puntverzameling
MATHEMATICA theoria del --es = verzamelingenleer
2 ensemble (anque MUSICA), gezelschap, groep
-- de musica de camera = kamermuziekensemble
3 MUSICA samenspel, samenzang
4 pak, kostuum


insincer adj

1 onoprecht, geveinsd
enthusiasmo -- = geveinsde geestdrift


insinceritate sub

1 onoprechtheid, geveinsdheid


insinuante adj

1 indringerig, (zich) indringend
2 vleierig, innemend (door list/vleierij)
voce -- = vleierige stem


insinuar v

1 insteken, inbrengen
2 handig of ongemerkt indringen
-- se in un gruppo = zich handig indringen in een groep
3 insinueren, bedekte toespelingen maken, bedekt te kennen geven, bedekt te verstaan geven
4 JURIDIC inschrijven, betekenen


insinuation sub

1 het insinueren, het maken van bedekte toespelingen
2 het ongemerkt indringen
3 insinuatie, bedekte toespeling, verdachtmaking
--s perfide = perfide/valse insinuaties
4 JURIDIC inschrijving (van akte)


insinuative adj

1 (zich) indringend
2 vleierig


insinuator sub

1 iemand die zich indringt
2 iemand die insinueert


insipide adj

1 flauw, smakeloos, laf
platto -- = smakeloos/flauw gerecht
2 vervelend, saai, zouteloos
film (A) -- = saaie film
libro -- = vervelend boek
spectaculo -- = kleurloze vertoning
persona -- = kleurloze figuur, saaie vent, droogstoppel
conversation -- = zouteloos gesprek


insipiditate sub

1 flauwheid, smakeloosheid, lafheid
-- de un platto = smakeloosheid van een gerecht
2 saaiheid, zouteloosheid
-- de un film = saaiheid van een film


insipiente adj

1 dwaas, onbenullig, dom


insipientia sub

1 dwaasheid, onbenulligheid, domheid


+ insistente adj

1 aanhoudend, nadrukkelijk
supplication -- = aanhoudende smeekbede
toccar --mente = peuteren


insistentia sub

1 het aanhouden, aandrang
-- indiscrete = te ver gaande opdringerigheid
con -- = met nadruk, uitdrukkelijk
al -- de mi patre = op aandringen van mijn vader


insister v

1 de nadruk leggen (op), benadrukken, accentueren
-- in su negativa = bij zijn weigering blijven
2 aandringen, aanhouden
-- pro obtener un cosa = aandringen om iets te krijgen


in situ adv LATINO

1 in situ, ter plaatse, op de plaats van ontstaan, in de oorspronkelijke toestand
studiar un planta -- = een plant in situ bestuderen


insobrie adj

1 onmatig (speciaal mbt drinken)


insobrietate sub

1 onmatigheid (speciaal mbt drinken)


insociabile adj

1 eenzelvig, mensenschuw, teruggetrokken, ongezellig, op zich zelf
haber un character -- = niet gemakkelijk in de omgang zijn


insociabilitate sub

1 eenzelvigheid, ongezelligheid


insolar v

1 aan het zonlicht blootstellen, in de zon zetten
le mediedie insolate = het zonnige zuiden


insolation sub

1 het blootstellen aan de inwerking van de zon
siccar plantas per -- = planten drogen door ze aan de zon bloot te stellen
2 zonnesteek
prender un -- = een zonnesteek oplopen


insolente adj

1 brutaal, onbeschaamd, onbeschoft, impertinent, vrijpostig
responsa -- = brutaal antwoord
tono -- de su parolas = brutale toon van zijn woorden
comportamento/conducta -- = brutaal gedrag
observation/remarca -- = onbeschofte opmerking
esser -- con un persona = brutaal tegen iemand zijn
responder insolentemente = brutaal antwoorden


insolentia sub

1 brutaliteit, onbeschaamdheid, onbeschoftheid, impertinentie
tractar un persona con -- = brutaal tegen iemand zijn
io es lasse de vostre --s = ik ben uw onbeschaamdheden moe


+ insolidari adj

1 niet solidair


+ insolidaritate sub

1 gebrek aan gemeenschapsgevoel/saamhorigheid/solidariteit


+ insolide adj

1 niet solide, niet duurzaam, onvast


insolite adj

1 ongewoon, vreemd, ongebruikelijk
facto -- = ongewoon feit
comportamento/conducta -- = vreemd gedrag
qualcosa de -- = iets bijzonders


insolubile adj

1 onoplosbaar (van een vaste stof in een vloeistof)
-- in aqua = onoplosbaar in water
2 onoplosbaar (probleem, etc.)
mysterio -- = onoplosbaar mysterie
difficultate -- = onoplosbare moeilijkheid


+ insolubilisar v

1 onoplosbaar maken


insolubilitate sub

1 onoplosbaarheid (van een vaste stof in een vloeistof)
-- in aqua = onoplosbaarheid in water
2 onoplosbaarheid (van een probleem, etc.)
-- de un mysterio = onoplosbaarheid van een mysterie
-- de un difficultate = onoplosbaarheid van een moeilijkheid


insolvente adj

1 COMMERCIO niet in staat om te betalen, insolvent
debitor -- = insolvente debiteur


insolventia sub

1 COMMERCIO onvermogen om te betalen, insolventie
declaration de -- = insolventverklaring


insomne adj

1 slapeloos
passar un nocte -- = een nacht slapeloos doorbrengen


insomnia sub

1 slapeloosheid
nocte de -- = slapeloze nacht
pastilla contra le -- = slaappil
suffrer de -- = aan slapeloosheid lijden
isto me causa -- = dat bezorgt me slapeloze nachten


+ insomniac adj

1 slapeloos


+ insomniaco sub

1 lijder aan slapeloosheid


+ insondabile adj

1 grenzeloos, mateloos, onvoorstelbaar
miseria -- = peilloze ellende
2 onpeilbaar, niet te peilen
mysterio -- = ondoorgrondelijk misterie
profunditates -- = diepten die niet te gronden zijn


+ insonor adj

1 geluiddicht, geluiddempend
material -- = geluiddempend materiaal
2 geluidloos


+ insonorisar v

1 geluiddicht maken


+ insonorisate adj

1 geluiddicht
mal -- = gehorig


+ insonorisation sub

1 het geluiddicht maken, geluiddemping


+ insonoritate sub

1 klankloosheid, geluidloosheid


inspectar v

1 inspecteren, controleren
-- le truppas = de troepen inspecteren
2 aandachtig bekijken, goed nakijken, onderzoeken


inspection sub

1 het inspecteren, het controleren, inspectie, controle, nauwkeurig onderzoek, toezicht
-- scholar = schoolinspectie
-- del labor/del travalio = arbeidsinspectie
-- de un nave = inspectie van een schip
-- a fundo = grondige inspectie
consilio de -- = raad van toezicht
servicio de -- = keuringsdienst
viage de -- = inspectiereis
facer un -- = een inspectie houden
facer le -- del dormitorios = de slaapzalen inspecteren
deponer pro -- = ter inzage leggen
2 (persoon/personen) inspection
-- principal = hoofdinspectie


inspector sub

1 inspecteur, opziener, opzichter, controleur
-- fiscal/del impostos = belastinginspecteur
-- de policia = inspecteur van politie
-- de travalio/de labor = arbeidsinspecteur
-- del inseniamento secundari = inspecteur bij het middelbaar onderwijs
-- de assecurantias/de un compania de assecurantia = inspecteur bij een verzekeringsmaatschappij
-- principal = hoofdinspecteur
-- general = inspecteur generaal


+ inspectoral adj

1 inspectie..., inspecteurs...


inspectorato sub

1 ambt van inspecteur, inspecteurschap, inspectoraat, inspectie
-- del labor/del travalio = arbeidsinspectie


insperabile adj

1 niet te hopen, wat men niet mag hopen


insperate adj

1 onverhoopt, onverwacht, plotseling, buiten verwachting
succurso -- = onverwachte hulp
successo -- = onverwacht succes


inspicer v

1 inspecteren, toezicht houden over, controleren


inspirar v

1 inademen
2 FIGURATE inspireren, inblazen, ingeven, bezielen (met)
-- confidentia = vertrouwen inboezemen
-- diffidentia = achterdocht inboezemen/wekken
-- repugnantia/repulsion = afschuw/afkeer inboezemen
-- commiseration = deernis wekken
-- interesse = belangstelling inboezemen
-- respecto = eerbied inboezemen
-- antipathia = antipathie opwekken
-- vergonia a = beschamen


+ inspirate adj

1 geïnspireerd, bezield
poeta -- = bezielde dichter
artista -- = geïnspireerde kunstenaar
propheta -- = geïnspireerde profeet
architectura -- del antiquitate = architectuur die geïnspireerd is door de oudheid


inspiration sub

1 het inademen, inademing
-- e expiration = inademing en uitademing
2 FIGURATE het inspireren, inspiratie, het inblazen, het ingeven, ingeving, bezieling
fonte de -- = inspiratiebron
artista con -- = geïnspireerd kunstenaar
association de -- calvinista = vereniging op calvinistische grondslag
3 inval, (spontaan) idee, ingeving, inspiratie


inspirator sub

1 beademingstoestel, beademingsmachine
2 inspirator, bezieler, initiatiefnemer, aanstichter


+ inspiratori adj

1 de inademing betreffend, inspiratorisch
difficultates -- = ademhalingsmoeilijkheden
capacitate -- = longcapaciteit
consonante -- = inspiratorische medeklinker
2 bezielend, inspirerend


inspissar v

1 dikker maken, indikken, dichter maken


inspissation sub

1 het dikker maken, het indikken, het dichter maken, verdikking, indikking, verdichting
agente de -- = verdikkingsmiddel


instabile adj

1 onstabiel, labiel, onvast, wankelbaar, wisselvallig, onzeker
character -- = wankelmoedig karakter
felicitate -- = wankel geluk
equilibrio -- = wankel/labiel evenwicht
construction -- = labiele constructie
persona -- = wankelmoedig mens
sentimentos -- = veranderlijke gevoelens
tempore -- = veranderlijk/wisselvallig weer
base -- = wankele basis
bursa -- = verdeelde beurs
CHIMIA composito -- = onstabiele verbinding
ille ha un humor multo -- = hij is zeer ongelijk van humeur


instabilitate sub

1 instabiliteit, labiliteit, onvastheid, onstandvastigheid, veranderlijkheid, wisselvalligheid, wankelmoedigheid
-- de un equilibrio = labiliteit van een evenwicht
-- de un situation = het instabiele van een situatie
-- de un character = onstandvastigheid van een karakter
-- de humor = wisselvalligheid van stemming
-- del opiniones = veranderlijkheid van de meningen
-- del tempore = wisselvalligheid/veranderlijkheid van het weer


installar v

1 aanstellen, installeren, in ambt bevestigen
2 plaatsen, een plaats geven, neerzetten, opstellen, installeren, aanleggen, (van leidingen), inrichten

(huis)

-- se = 1. gaan zitten, zich installeren, 2. zich installeren, gaan wonen, zich vestigen
-- le refugiatos in campos = de vluchtelingen in kampen onderbrengen
in iste edificio on va -- botecas = in dat gebouw worden winkels ondergebracht


installation sub

1 het aanstellen, het bevestigen in ambt, het installeren, installatie
solemnitate/ceremonia de -- = inhuldigingsplechtigheid
2 plaatsing, opstelling, aanleg (van leidingen), inrichting (van huis), installatie
-- de un machina a lavar = plaatsing van een wasmachine
prescriptiones de -- = installatievoorschriften
costos de -- = installatiekosten, plaatsingskosten
3 apparatuur, machines, toestellen, installatie
-- de tubos = buizennet
-- de calefaction central = verwarmingsinstallatie
-- electric = elektrische apparatuur
-- stereophonic = stereoapparatuur, stereoinstallatie
-- de fabrica = fabrieksinstallatie
-- industrial = bedrijfsinstallatie
--es portuari/del porto = havenwerken, haveninstallaties
-- frigorific/de refrigeration = vriesinstallatie
--es sanitari = sanitair
-- de radar = radarinstallatie
-- de reserva/de succurso = noodinstallatie
-- de alarma = alarminstallatie
-- de controlo = controle-installatie
material de -- = installatiemateriaal


+ installator sub

1 iemand die iets of iemand installeert/iets plaatst, installateur, aanlegger
-- de calefaction central = verwarmingsinstallateur


instantanee adj

1 kort(stondig), een ogenblik durend, ogenblikkelijk, onmiddellijk
effecto -- = onmiddellijk effect
photo(graphia) -- = momentopname, snapshot
designator -- = sneltekenaar
bascula/balancia -- = snelweger
caffe -- = instantkoffie
instantaneemente = onmiddellijk, stante pede


instantaneitate sub

1 kortstondigheid, ogenblikkelijkheid, korte duur


+ instantaneo sub

1 PHOTOGRAPHIA momentopname, kiekje


instante adj

1 dringend, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op handen zijnd
periculo -- = dreigend gevaar
menacia -- = onmiddellijke bedreiging


instante sub

1 ogenblik, moment
sin perder un -- = zonder een moment te verliezen, onverwijld
le -- ephemere = het vlietende ogenblik
(a) omne/cata -- = telkens, ieder ogenblik, steeds, voortdurend


instantia sub

1 dringend verzoek, aandrang
al --s de mi patre = op aandrang/aandringen van mijn vader
supplicar con -- = bezweren
2 aanleg, instantie, procedure
in prime -- = in eerste instantie/aanleg
in ultime -- = in laatste instantie


instar v

1 aandringen, aanhouden


instaurar v

1 stichten, oprichten, instellen, invoeren, grondvesten
-- le republica = de republiek stichten/vestigen/uitroepen
-- un nove moda = een nieuwe mode invoeren
-- un usage = een gebruik in zwang brengen


instauration sub

1 het stichten, het oprichten, stichting, oprichting, instelling, invoering, grondlegging
le-- del republica = de vestiging van de republiek
le -- del dictatura = het instellen van de dictatuur
le -- de un usage = het invoeren van een gebruik


instaurator sub

1 stichter, oprichter, insteller, grondlegger


instigar v

1 aansporen, ophitsen, aanstoken, aanzetten (tot), aanstichten
-- un persona al vengiantia = iemand aanzetten tot wraak
le ambition le instigava = eerzucht dreef hem aan


instigation sub

1 het aansporen, het ophitsen, instigatie, aansporing, aandrijving, opstoking, ophitsing
per/a -- de = op aansporing/instigatie van


instigator sub

1 instigator, aanstoker, aanzetter, inspirator, bezielende kracht, stuwende kracht
-- de guerra = oorlogsophitser
-- principal = hoofdaanlegger


instigatrice sub

1 aanstookster, aanzetster, inspiratrice, bezielende kracht, stuwende kracht


instillar v

1 indruppelen
-- un oculo = een oog indruppelen
2 FIGURATE geleidelijk inprenten
-- odio in le mente de un persona = iemands geest vergiftigen


instillation sub

1 het indruppelen, indruppeling
2 FIGURATE geleidelijke inprenting


instinctive adj

1 instinctief, instinctmatig
aversion/antipathia -- = instinctieve/gevoelsmatige afkeer
gesto -- = instinctmatig/onwillekeurig gebaar
action -- = instincthandeling
movimento -- = instinctieve/onwillekeurige beweging
comportamento/conducta -- = instinctief gedrag
ille ha reagite instinctivemente = hij heeft instinctief gereageerd


+ instinctivitate sub

1 instinctmatigheid, instincti-viteit
-- del sentimento materne = instinctiviteit van het moedergevoel


instincto sub

1 instinct, (natuur)drift
-- materne/maternal = moederinstinct
-- basse = laag instinct
-- sexual = geslachtsdrift
-- vital = levensinstinct
-- de conservation = instinct tot zelfbehoud
-- animal = dierlijk instinct
-- gregari = kudde-instinct
-- de morte = doodsdrift
-- linguistic = taalgevoel
-- primari = oerinstinct
-- de classe = klasse-instinct
-- territorial = territoriuminstinct
--s bestial = dierlijke instincten
ager per -- = instinctief handelen


+ instinctual adj

1 PSYCHOLOGIA instinctief, instinctmatig
comportamento/conducta -- = instinctmatig gedrag


instituer v

1 instellen, stichten, invoeren
-- un bursa de studio = een studiebeurs instellen
-- un ordine religiose = een religieuze orde stichten
2 JURIDIC aanstellen als, aanwijzen als
-- un persona herede = iemand als erfgenaam benoemen


instituta sub

1 DERECTO ROMAN --s = instituten


institution sub

1 het instellen, het oprichten, het invoeren, het tot stand brengen
2 instelling, stichting, inrichting
-- bancari = bankinstelling
-- de inseniamento/de instruction = onderwijsinstelling
-- de beneficentia = weldadigheidsinstelling
-- de credito = kredietinstelling
-- statal = rijks/staatsinstelling
--es democratic = democratische instellingen
--es international = internationale instellingen
3 instituut
4 ingewortelde gewoonte, gebruik


+ institutional adj

1 institutioneel
investitores -- = institutionele beleggers


+ institutionalisar v

1 institutionaliseren, tot een officiële instelling maken
-- un uso/usage/consuetude = een gebruik institutionaliseren


+ institutionalisate adj

1 geïnstitutionaliseerd


institutionalisation sub

1 institutionalisering, het tot instelling worden/maken
-- de un uso/usage/consuetude = institutionalisering van een ge-bruik


+ institutionalismo sub

1 institutionalisme


+ institutionalista sub

1 institutionalist


instituto sub

1 instituut, instelling, genootschap
-- Pasteur = Pasteurinstituut
-- del cancere, -- pro le lucta contra le cancere = kankerinstituut
-- obstetric = kraaminrichting
-- de clearing (A) = clearinginstituut
-- pro cecos = blindeninstituut
-- pro surdes = doveninstituut
-- de beltate = schoonheidsinstituut
-- de sinologia = sinologisch instituut
-- seismologic = seismologisch instituut


institutor sub

1 stichter, oprichter, grondlegger
2 onderwijzer
-- private = huisleraar
diploma de -- = onderwijzersakte
diploma de -- principal = hoofdakte


instruction sub

1 onderwijs, onderricht, opleiding, vorming
-- primari = lager onderwijs, basisonderwijs
-- public = openbaar onderwijs
-- professional = beroepsopleiding
-- obligatori = leerplicht
-- militar = militaire training
-- religiose = godsdienstonderwijs
-- civic = burgerkunde
-- domestic/a domicilio = huisonderwijs
institution/stabilimento/establimento de -- = onderwijsinstelling/inrichting
volo de -- = oefenvlucht
sin -- = onontwikkeld, zonder enige scholing
conformar se al/sequer le --es = de instructies opvolgen
2 instructie, voorschrift, richtlijn
-- pro le uso = gebruiksaanwijzing
libretto de --(es) = handleiding
executar --es = instructies nakomen
3 JURIDIC (vóór)onderzoek
judice de -- = rechter van instructie, onderzoeksrechter


instructive adj

1 leerzaam, leerrijk, instructief
libro -- = leerzaam boek
conversation -- = leerzaam gesprek
exemplos -- = leerzame voorbeelden


instructor sub

1 opleider, instructeur
-- de autoschola = rijinstructeur
2 JURIDIC
(judice) -- = rechter van instructie, rechter-commissaris


instruer v

1 onderwijzen, opleiden, vormen, les geven aan, instrueren
2 inlichten, op de hoogte brengen, instrueren
3 JURIDIC een vooronderzoek instellen


+ instruite adj

1 ontwikkeld, goed onderricht, op de hoogte
persona pauco/poco -- = iemand zonder scholing


instrumental adj

1 MUSICA instrumentaal
musica -- = instrumentale muziek
recitativo -- = instrumentaal recitatief
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA
caso -- = instrumentalis


+ instrumentalismo sub

1 PHILOSOPHIA instrumentalisme


instrumentar v

1 JURIDIC instrumenteren, akten opmaken
2 MUSICA instrumenteren, orkestreren, zetten


instrumentation sub

1 JURIDIC het instrumenteren, instrumentering
2 MUSICA instrumentering, orkestratie, zetting


instrumentista sub

1 MUSICA instrument(al)ist, musicus, executant
2 PHILOSOPHIA instrumentalist


instrumento sub

1 gereedschap, werktuig, instrument (anque FIGURATE)
FIGURATE devenir le -- de un persona = tot iemands werktuig worden
-- de guerra = oorlogstuig
-- de mesura = meetinstrument
-- de precision = precisie-instrument
-- aratori = landbouwwerktuig
-- chirurgic = chirurgisch instrument
-- astronomic = astronomisch instrument
-- incisori = snijwerktuig
cassa de --s = instrumentendoos
armario de --s = instrumentenkast
quadro/pannello/tabuliero a/de --s = instrumentenbord, dashboard
-- de tormento/tortura/supplicio = folterwerktuig
constructor de --s = instrumentmaker
2 MUSICA instrument
-- musical/de musica = muziekinstrument
-- de percussion = slaginstrument
-- a/de chorda(s) = strijkinstrument
-- de vento = blaasinstrument
-- de ligno = houten blaasinstrument


+ insubmergibile adj

1 onzinkbaar


+ insubmergibilitate sub

1 onzinkbaarheid


insubmersibile adj

1 onzinkbaar
nave -- = onzinkbaar schip


+ insubmersibilitate sub

1 onzinkbaarheid
-- de un nave = onzinkbaarheid van een schip


+ insubmisse adj

1 weerspannig


insubmission sub

1 weerspannigheid, ongehoorzaamheid,
MILITAR dienstweigering


insubordinate adj

1 weerspannig, ongehoorzaam
truppas -- = weerspannige troepen


insubordination sub

1 weerspannigheid, ongehoorzaamheid, verzet, insubordinatie,
MILITAR dienstweigering


+ insubornabile adj

1 onontkoopbaar
judice -- = onomkoopbare rechter


insubstantial adj

1 niet stoffelijk
2 onwerkelijk


insubstantialitate sub

1 onstoffelijkheid
2 onwerkelijkheid


+ insubstituibile adj

1 onvervangbaar
un technico -- = een onvervangbare technicus
creder se -- = zich onvervangbaar achten
necuno es -- = niemand is onvervangbaar


+ insubstituibilitate sub

1 onvervangbaarheid


insuccesso sub

1 mislukking, fiasco, flop
-- de un interprisa = mislukking van een onderneming
-- de un pecia/obra de theatro = fiasco van een toneelstuk


+ insucrar v

1 met suiker bestrooien


insufficiente adj

1 onvoldoende, ontoereikend, gebrekkig
cognoscentia/cognoscimento -- de un lingua = ontoereikende kennis van een taal
imballage -- = gebrekkige verpakking
quantitate -- = onvoldoende hoeveelheid
offerta de labor/travalio -- = onvoldoende aanbod van werk
dar un responsa -- = een vraag onvoldoende beantwoorden
le medios es -- = de middelen zijn niet toereikend
insufficientemente assecurate = onderverzekerd
2 onbekwaam, ongeschikt


insufficientia sub

1 het onvoldoende zijn, ontoereikendheid, tekort, gebrek
-- auditive = hardhorendheid
-- de peso = ondergewicht
-- respiratori = ademnood
-- cardiac/del corde = hartzwakte
-- vitaminic/de vitaminas = vitaminegebrek
-- de capitales = kapitaalschaarste
per -- de provas/probas = bij gebrek aan bewijs
2 onbekwaamheid, ongeschiktheid


insufflar v

1 inblazen (anque MEDICINA)
Deo insufflava le vita a Adam = God blies Adam de levensadem in
2 FIGURATE inblazen (moed), inboezemen (vrees), aanjagen

(angst), ingeven (verlangen)

insufflation sub

1 het inblazen, inblazing
2 MEDICINA inblazing, insufflatie


insufflator sub

1 TECHNICA aanblazer, blaastoestel
2 MEDICINA insufflator


insuffribile adj

1 onduldbaar, ondraaglijk, onuitstaanbaar
individuo -- = onuitstaanbare kerel


+ insuffribilitate sub

1 onduldbaarheid, ondraaglijkheid, onuitstaanbaarheid


insula sub

1 eiland
Insulas Canari = Kanarische Eilanden
Insulas Anglonormanne = Kanaaleilanden
Insula de Man (A) = (het eiland) Man
Insula de Pascha = Paaseiland
Insula del Diabolo = Duivelseiland
Le Insulas Britannic = De Britse Eilanden
-- de forage = booreiland
-- corallin/corallifere = koraaleiland
-- roccose = rotseiland
-- artificial = kunstmatig eiland
-- linguistic = taaleiland
-- ethnic = etnische enclave
viver in un -- = op een eiland wonen
2 blok huizen


insulamento sub

1 isolering, isolatie, het afzonderen, afzondering
2 ELECTRICITATE etc., isolatie


+ insulan adj

1 eiland...


+ insulano sub

1 eilandbewoner


insular v

1 isoleren, afzonderen
2 ELECTRICITATE etc., isoleren


insular adj

1 van een eiland, eiland..., insulair, op een eiland wonend
population -- = eilandbevolking


insulario sub

1 eilandbewoner, eilander


insularitate sub

1 het feit uit eilanden te bestaan
le -- del Regno Unite = Engelands insulaire positie
2 het aan eilandbewoners eigen karakter


insulation sub

1 ELECTRICITATE etc., het isoleren, isolatie


insulator sub

1 ELECTRICITATE etc., isolator, niet-geleider


insulina sub

1 insuline
injection de -- = insuline-injectie


+ insulinase sub

1 BIOCHIMIA insulinase


+ insulinic adj

1 insuline...


+ insulinotherapia sub

1 MEDICINA insulinetherapie


+ insultante adj

1 beledigend, schimp...
crito -- = schimpkreet
riso -- = schimplach
canto -- = schimplied
nomine -- = schimpnaam
linguage -- = schimptaal
discurso -- = schimprede


insultar v

1 aanvallen
2 beledigen, uitschelden, beschimpen, honen
-- un persona = op iemand schelden, iemand uitschelden


insultator sub

1 aanvaller, agressor
2 belediger, beschimper, iemand die uitscheldt/hoont


insulto sub

1 aanval, insult
-- epileptic/de epilepsia = epileptisch insult
-- apoplectic/de apoplexia = apoplectisch insult
2 belediging, smaad, hoon
--s grossier = grove beledigingen
isto es un -- al bon gusto = dit druist tegen de goede smaak in
retornar le --(s) = terugschelden


insuperabile adj

1 onoverkomelijk, onneembaar, onoverwinnelijk
obstaculo -- = onoverkomelijke hindernis
difficultates -- = onoverkomelijke moeilijkheden
aversion -- = onoverwinbare afkeer
2 onovertrefbaar, niet te overtreffen


+ insuperabilitate sub

1 onoverkomelijkheid, onoverwinnelijkheid
2 onovertrefbaarheid


+ insuperate adj

1 onovertroffen


insupportabile adj

1 on(ver)draaglijk, niet te verdragen
dolor -- = ondraaglijke pijn
suffrentia -- = ondraaglijk lijden
odor -- = ondraaglijke stank/lucht
isto es -- = het is niet te harden
le tension se face -- = de spanning is niet langer te dragen


+ insupportabilitate sub

1 on(ver)draaglijk karakter, niet te verdragen karakter


+ insupprimibile adj

1 wat men niet kan onderdrukken


+ insupprimibilitate sub

1 onmogelijkheid om te onderdrukken


insurgente adj

1 oproerig, opstandig
fortias -- = opstandige strijdkrachten


+ insurgente sub

1 oproerling, opstandeling


insurger v

1 -- se = in opstand komen, zich verzetten, opstaan (tegen), muiten
--se contra un tyranno = in opstand komen tegen een tiran
FIGURATE -- se contra un interpretation tendentiose del factos = zich verzetten tegen een tendentieuze

interpretatie van de feiten

insurgite adj

1 oproerig, opstandig
provincias -- = opstandige provincies
population -- = oproerige bevolking


insurgito sub

1 oproerling, opstandeling


insurmontabile adj

1 onoverkomelijk
difficultates -- = onoverkomelijke moeilijkheden
obstaculo -- = onoverkomelijk obstakel
aversion -- = niet te overwinnen afkeer


+ insurmontabilitate sub

1 onoverkomelijkheid


insurrection sub

1 (anque FIGURATE) opstand, oproer, rebellie
-- armate = gewapende opstand
-- popular/del populo = volksopstand
-- de paisanos = boerenopstand
-- del conscientia = opstand van het geweten
foco de -- = verzetshaard, haard van de opstand


insurrectional adj

1 van de opstand, opstand..., opstandig, oproerig
governamento -- = door opstandelingen gevormde regering
movimento -- = opstandige beweging
foco -- = haard van de opstand


+ insusceptibile adj

1 onvatbaar, onontvankelijk, ongevoelig


+ insusceptibilitate sub

1 onvatbaarheid, onontvankelijkheid, ongevoeligheid


+ insuspectabile adj

1 die/dat men niet kan verdenken, boven verdenking verheven


+ insuspectate adj

1 onverdacht


+ insustenibile adj

1 onhoudbaar, onverdedigbaar, niet vol te houden
opinion -- = niet vol te houden mening
position -- = onhoudbare positie
these/thesis -- = onhoudbare stelling


+ insustenibilitate sub

1 onhoudbaarheid, onverdedigbaarheid
-- de un these/thesis = onhoudbaarheid van een stelling


+ insystematic adj

1 onsystematisch


intabulamento sub

1 ARTE DE CONSTRUER kroonwerk


intabular v

1 dichtspijkeren met planken, met planken beleggen, bevloeren
2 ter tafel/te berde brengen, aankaarten


intacte adj

1 intact, gaaf, heel, onbeschadigd, ongeschonden, ongerept, onbedorven (van levensmiddelen)
dentatura -- = gaaf gebit
reputation -- = onbeschadigde reputatie
iste vitreria ha arrivate -- = dat glaswerk is behouden aangekomen
lassar -- un cosa = iets intact laten
su honor remaneva -- = haar eer bleef onaangetast


intactile adj

1 ontastbaar


+ intaliar v

1 inkepen, insnijden, inzagen, inkerven, canneleren, groeven
nomines intaliate in ligno = in hout gekerfde namen


+ intalio sub

1 inkeping, insnijding, snee, sponning, sleuf
il ha un grande -- in le tabula = er is een hele hak uit de tafel


intangibile adj

1 ontastbaar, ongrijpbaar
un gas es -- = een gas is ontastbaar
2 onaantastbaar
principios -- = onaantastbare principes
derectos -- = onaantastbare rechten


intangibilitate sub

1 ontastbaarheid, ongrijpbaarheid
2 onaantastbaarheid
-- de un principio = onaantastbaarheid van een principe
-- de un lege = onaantastbaarheid van een wet


+ intarsia sub

1 intarsia (soort inlegwerk)


intascar v

1 in de zak steken, opstrijken
-- moneta = geld opstrijken


integrabile adj

1 MATHEMATICA integreerbaar
function -- = integreerbare functie


integrabilitate sub

1 MATHEMATICA integreerbaarheid


integral sub

1 MUSICA volledige uitvoering (op band, op plaat)
le integral del symphonias de Beethoven = de complete symfonieën van Beethoven
2 LITTERATURA volledige uitgave
3 MATHEMATICA integraal
-- complete = volledige integraal
-- definite = bepaalde integraal
-- indefinite = onbepaalde integraal
-- improprie = oneigenlijke integraal
-- de action = werkingsintegraal
-- de contorno = contourintegraal
-- de probabilitate = waarschijnlijkheidsintegraal
-- de phase = fase-integral
-- de convolution = convolutie-integraal
-- elliptic = elliptische integraal
-- exponential = exponentiële integraal
signo de -- = integraalteken
calcular le -- = de integraal berekenen


integral adj

1 volledig, integraal, (al)geheel, compleet
edition -- = volledige uitgave
pagamento -- = volledige betaling
reimbursamento -- = volledige terugbetaling
pan -- = volkorenbrood, kropbrood
farina -- = ongebuild meel
salario -- = vol salaris/loon
reforma -- = volledige hervorming
casco -- = gesloten valhelm, integraalhelm
2 MATHEMATICA integraal...
calculo -- = integraalrekening
equation -- = integraalvergelijking
cosinus -- = integraalcosinus


+ integralismo sub

1 integralisme, fundamentalisme


+ integralista sub

1 integralist, fundamentalist


+ integralista adj

1 integralistisch, fundamentalistisch
movimento -- = fundamentalistische beweging


+ integralistic adj

1 integralistisch, fundamentalistisch
movimento -- = fundamentalistische beweging


integralitate sub

1 volledigheid
in su -- = in zijn geheel


integrante adj

1 integrerend
facer/formar parte -- de = een integrerend deel uitmaken van


integrar v

1 integreren, (als bestanddeel) invoegen, (in 't geheel) opnemen, tot één geheel maken
ECONOMIA gestion integrate = geïntegreerd beheer
2 MATHEMATICA integreren, de integraal berekenen van


integration sub

1 het integreren, integratie, opneming (in 't geheel), samensmelting, samenvoeging
-- racial/del racias = rassenintegratie
politica de -- = integratiebeleid
2 MATHEMATICA het integreren, integratie
-- partial = partiële integratie
constante de -- = integratieconstante


+ integrationisme sub

1 integrationisme


+ integrationista sub

1 voorstander van integratie


+ integrationista adj

1 naar integratie strevend


+ integrationistic adj

1 integrationistisch


+ integrative adj

1 integratief
norma -- = integratieve norm


integrator sub

1 MATHEMATICA integrator


integre adj

1 volledig, ongeschonden, geheel, gaaf
lacte -- = volle melk
hora -- = vol uur
le die -- = de ganse/hele dag
durante jornatas -- = dagen aaneen
publicar un articulo integremente = een artikel onverkort publiceren
2 integer, onkreukbaar, rechtschapen, onomkoopbaar
politico -- = onkreukbare politicus
judice -- = onkreukbare rechter


+ integrifolie adj

1 BOTANICA met gave bladeren


+ integrilabie adj

1 BOTANICA gaaflippig


+ integripetale adj

1 BOTANICA met gave kroonbladen


integritate sub

1 integriteit, ongeschonden toestand, volledigheid
conservar le -- del territorio = de integriteit van het grondgebied bewaren
2 integriteit, onkreukbaarheid, rechtschapenheid, onomkoopbaarheid
conservar su -- = zijn integriteit bewaren


+ integumento sub

1 (anque ANATOMIA) bekleedsel, hulsel


intellection sub

1 PHILOSOPHIA het begrijpen, het bevatten, het kennen door het intellect


intellective adj

1 verstandelijk, verstands...
persona -- = verstandsmens


intellecto sub

1 intellect, verstand
un -- acute = een scherp intellect


intellectual adj

1 intellectueel, geestelijk, verstandelijk
facultates/capacitates -- = verstandelijke vermogens
cultura -- = geestesbeschaving
affinitate -- = geestverwantschap
formation -- = intellectuele vorming
decadentia -- = geestelijke aftakeling
paupertate/povressa/indigentia -- = geestelijke armoede
nivello -- = intelligentieniveau
medio -- = intellectueel milieu
effortio -- = geestelijke inspanning
travalio/labor -- = intellectuele arbeid
obrero/laborator/travaliator -- = hoofdarbeider
vita -- = geestelijk leven
quotiente --, Q.I. = intelligentiequotiënt, I.Q.
proletariato -- = intellectueel proletariaat
typo -- = verstandelijk type


intellectual sub

1 intellectueel
-- cryptocommunista = cryptocommunistische intellectueel
classe del --es = klasse van de intellectuelen


+ intellectualisar v

1 intellectueel verwerken


+ intellectualisation sub

1 verwerking door het intellect, intellectualisering


+ intellectualismo sub

1 intellectualisme


+ intellectualista adj

1 intellectualistisch


+ intellectualista sub

1 intellectualist


+ intellectualistic adj

1 intellectualistisch


intellectualitate sub

1 intellectualiteit, verstandelijkheid


intelligente adj

1 intelligent, verstandig, begaafd, schrander
alumno -- = intelligente leerling
can -- = schrandere hond
visage -- = intelligent gezicht
2 begiftigd met verstand
le homine es un esser -- = de mens is een met verstand begiftigd wezen


intelligentia sub

1 intelligentie, (hoog) verstandelijk vermogen, verstand, schranderheid, intellect
test (A) de -- = intelligentietest
quotiente de -- = intelligentiequotiënt
-- human = menselijk verstand
-- artificial = kunstmatige intelligentie
-- practic = practische intelligentie
-- social = sociale intelligentie
-- acute/vive/subtil = scherp/helder verstand
brillar per su -- = door verstand schitteren
2 inzicht, begrip, kennis
haber -- de = kennis hebben van
3 verstandhouding (ook: met de vijand), geheime verbindingen/contacten
reguardo de -- = blik van verstandhouding
signo de -- = teken van verstandhouding
haber -- con le inimico = in geheime verstandhouding staan met de vijand


+ intelligential adj

1 intelligentie...


intelligentsia sub RUSSO

1 intelligentia, intellectuele klasse
le representantes del -- = de vertegenwoordigers van het intellect


intelligibile adj

1 begrijpelijk, verstaanbaar, duidelijk, intelligibel
linguage -- = verstaanbare taal
le mundo -- = de intelligibele wereld
render un cosa -- a un persona = iets duidelijk voor iemand maken
parlar a alte e intelligibile voce = luid en duidelijk spreken
exprimer se intelligibilemente = zich duidelijk uitdrukken


+ intelligibilitate sub

1 begrijpelijkheid, duidelijkheid, verstaanheid
-- de un rationamento = begrijpelijkheid van een redenering


intemperante adj

1 onmatig (van eten en drinken), overmatig, buitensporig
consumo -- de alcohol = overmatig alcoholgebruik


intemperantia sub

1 onmatigheid, overdaad, uitspatting, losbandigheid


intemperate adj

1 onmatig, drankzuchtig
2 overdreven, onbeheerst


+ intemperie sub

1 slecht weer, slechte weersomstandigheden
exponite al -- = blootgesteld aan weer en wind
resistente al -- = bestand tegen slecht weer, weerbestendig


+ intempestive adj

1 ontijdig, op een ongelegen moment komend, inopportuun
question -- = ongepaste vraag
zelo -- = misplaatste ijver
a un hora -- = op een onmogelijke tijd


+ intempestivitate sub

1 het ongelegen komen, ontijdigheid


+ intemporal adj

1 tijdeloos, buiten de tijd staand
2 immaterieel, onwerkelijk


+ intemporalitate sub

1 tijdeloosheid


intendente sub

1 intendant, zaakwaarnemer, rentmeester, beheerder, administrateur


intendentia sub

1 kantoor/bureau van een intendant
2 het ambt van intendant, intendantschap
3 intendance, beheer, bewind, administratie
-- militar = militaire intendance
officiero del -- = intendance-officier


intender v

1 voorhebben, van plan zijn, de bedoeling hebben, bedoelen
2 begrijpen, verstaan
facer --, dar a -- = te verstaan geven
-- se/un altere = elkaar begrijpen, het met elkaar eens zijn/worden, het met elkaar kunnen vinden
-- nihil de nihil = er niets van kunnen begrijpen, ergens geen touw aan vast kunnen knopen


intendimento sub

1 begrip, verstand
-- human = mensenverstand
dur/curte de -- = traag van begrip
aberration del -- = verstandsverbijstering


intenibile adj

1 onhoudbaar
fortalessa -- = onhoudbare/onverdedigbare vesting
situation -- = onhoudbare toestand
position -- = onhoudbare positie
these/thesis -- = onhoudbare stelling


intenibilitate sub

1 onhoudbaarheid
-- de un fortalessa = onhoudbaarheid/onverdedigbaarheid van een vesting
-- de un these/thesis = onhoudbaarheid van een stelling


intense adj

1 intens, zeer sterk, hevig
frigido -- = hevige kou
blau -- = diep blauw
traffico/circulation -- = zeer druk verkeer
gaudio/joia -- = intense vreugde
lumine/luce -- = fel licht
esser laborante/travaliante intensemente = druk aan het werk zijn


intensificar v

1 intensiveren, versterken, verhevigen, heviger maken, krachtiger maken, opvoeren (produktiviteit), uitbreiden

(betrekkingen)

-- attaccos = aanvallen verhevigen
-- le surveliantia = het toezicht verscherpen
-- le sono = het geluid versterken
-- le production = de produktie opvoeren


intensification sub

1 het intensiveren, intensivering, versterking, verheviging, opvoering (produktie), uitbreiding

(betrekkingen)

-- del surveliantia = verscherping van het toezicht


intension sub

1 intensiteit, sterkte, hevigheid, kracht


intensitate sub

1 intensiteit, sterkte, hevigheid, kracht
-- de un currente electric = sterkte van een elektrische stroom
-- luminose/del lumine/del luce = lichtsterkte
-- del vento = windsterkte
-- de un sentimento = hevigheid van een gevoel
-- de un passion = hevigheid van een hartstocht
-- del sono = geluidssterkte
augmentar in -- = in hevigheid toenemen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA nadruk, klemtoon
accento de -- = klemtoon


+ intensitometro sub

1 intensitometer


intensive adj

1 intensief, sterk, hevig, krachtig
propaganda -- = intensieve propaganda
AGRICULTURA cultura -- = intensieve cultuur, intensief bodemgebruik
LINGUISTICA E GRAMMATICA
prefixo -- = versterkend voorvoegsel
LINGUISTICA E GRAMMATICA
verbo -- = intensief werkwoord
utilisar intensivemente un cosa = druk gebruik maken van iets


+ intensivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA intensief werkwoord, intensief


intentar v

1 JURIDIC (een proces) aanspannen, aanhangig maken, aandoen, aanleggen, instellen
-- un processo = een proces aanhangig maken
-- un causa contra un persona = een rechtszaak tegen iemand aanhangig maken


intente adj

1 ingespannen, strak
2 gericht (op), uit (op), geneigd (tot)


intention sub

1 intentie, oogmerk, bedoeling, (vast) voornemen, opzet, doel
con -- = met opzet, opzettelijk
facer/dicer un cosa con bon -- = iets goed bedoelen
iste non esseva mi -- = zo was het niet bedoeld
io habeva le -- de = het lag in mijn voornemen om
animate del melior --es = bezield met de beste voornemens
--es dishoneste = onzuivere bedoelingen
declaration de --(es) = intentieverklaring
-- celate, secunde -- = bijbedoeling
sin mal -- = zonder bijbedoeling
illa non lo face con mal -- = zij bedoelt daar geen kwaad mee, zij meent het niet zo kwaad
facer cognoscer/exponer/revelar su
--es = zijn bedoelingen kenbaar maken
2 ECCLESIA intentie


intentional adj

1 opzettelijk, bedoeld, voorbedacht
JURIDIC delicto -- = met opzet bedreven strafbaar feit
error -- = opzettelijke fout
omission -- = opzettelijke weglating


+ intentionalitate sub

1 opzettelijkheid, gerichtheid, intentionaliteit


intentionate adj

1 gezind
ben -- = goed gezind, met goede bedoelingen, welmenend
mal -- = slecht gezind, kwaadgezind, met slechte bedoelingen, kwaadwillig
incendio -- = brandstichting


intento sub

1 bedoeling, oogmerk, opzet, doel
ager con --s nobile = met edele bedoelingen handelen


inter prep

1 tussen
B es -- A e C = B staat tussen A en C
-- celo e terra = tussen hemel en aarde
2 te midden van, onder
-- altere cosas = onder anderen


+ interacademic adj

1 interacademiaal


+ interaction sub

1 wisselwerking, interactie
-- collective = collectieve wisselwerking
-- forte = sterke wisselwerking
-- debile = zwakke wisselwerking
-- de fortias = krachtenspel
-- electromagnetic = elektromagnetische wisselwerking
-- interatomic = interatomaire wisselwerking
-- intermolecular = intermoleculaire wisselwerking
-- gravitational = gravitatiewisselwerking
-- nuclear = kernwisselwerking
--es acustic = akoestische wisselwerkingen


+ interactive adj

1 interactief, op elkaar inwerkend/reagerend
television -- = interactieve televisie
systema -- = interactiefsysteem
robot -- = interactieve robot
functionar --mente = interactief werken


interacto sub

1 onderbreking, tussenpoos, pauze
2 entr'acte, intermezzo, tussenspel
musica de -- = entr'actemuziek


+ interager v

1 elkaar wederzijds beïnvloeden, op elkaar inwerken


+ interalliate adj

1 intergeallieerd
conferentia -- = intergeallieerde conferentie


+ interalveolar adj

1 interalveolair


+ interamerican adj

1 tussen de Amerikaanse staten onderling


+ interaperir v

1 op een kier zetten/laten staan


+ interaperte adj

1 op een kier
lassar le porta -- = de deur een eindje openlaten


+ interatomic adj

1 interatomair
interaction -- = interatomaire wisselwerking
distantia -- = interatomaire afstand
spatio -- = ruimte tussen de atomen
fortias -- = interatomaire krachten


+ interbancari adj

1 interbancair
accordo -- = interbancaire overeenkomst


intercalar v

1 inlassen, invoegen, tussenvoegen
-- illustrationes in un texto = illustraties in een tekst plaatsen
-- un clausula in un contracto = een clausule invoegen in een contract
passage intercalate = ingelaste passage
on ha intercalate un pausa = er werd een pauze ingelast
ille sapeva -- anecdotas amusante in su discurso = hij wist in zijn rede vermakelijke anecdotes in te weven


intercalari adj

1 ingevoegd, ingelast, tussengevoegd
folio -- = inlegvel
anno -- = schrikkeljaar
die/jorno -- = schrikkeldag
mense -- = schrikkelmaand
cultura -- = bijgewas
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = tussenzin
LITTERATURA
verso -- = herhalingsvers


intercalation sub

1 het inlassen, inlassing, invoeging, tussenvoeging, intercalatie
-- de un syllaba = tussenvoeging van een lettergreep
-- de un pausa = inlassing van een pauze
-- de un clausula in un contracto = invoeging van een clausule in een contract
-- de exemplos in un dictionario = invoeging van voorbeelden in een woordenboek


intercambiabile adj

1 (onderling) verwisselbaar, vervangbaar, fungibel
libro de folios -- = losbladig boek
PHOTOGRAPHIA objectivo -- = verwisselbaar objectief
montatura -- = passe-partout
functionarios -- = verwisselbare functionarissen


+ intercambiabilitate sub

1 (onderlinge) verwisselbaarheid, fungibiliteit
-- de pecias de recambio/distachate {sj} fabricate in serie = verwisselbaarheid van reserve-onderdelen

die in serie zijn vervaardigd

intercambiar v

1 verwisselen, uitwisselen, vervangen
-- experientias = ervaringen uitwisselen
-- professores universitari = hoogleraren uitwisselen


intercambio sub

1 het verwisselen, het uitwisselen
-- commercial = handelsverkeer
-- de mercantias/merces = goederenverkeer
-- intellectual = intellectuele uitwisseling
-- de calor = warmte-uitwisseling
tractato de -- = uitwisselingsverdrag


+ intercapillar adj

1 intercapillair


interceder v

1 tussenbeide komen, zijn invloed aanwenden, een goed woordje doen, in de bres springen
-- in favor de un culpabile = voor een schuldige in de bres springen
-- pro un persona = iemands voorspraak zijn


+ intercellular adj

1 BIOLOGIA intercellulair
liquido/fluido -- = intercellulair vocht
spatio -- = intercellulaire ruimte


+ intercensitaire adj

1 (van) tussen twee volkstellingen


interceptar v

1 onderscheppen, opvangen, tegenhouden
-- un littera = een brief onderscheppen
-- un message = een bericht onderscheppen
-- un balla/ballon = een bal onderscheppen/opvangen
-- le telephono = de telefoon aftappen
-- le communicationes del inimico = de vijand beluisteren
un nube que intercepta le sol = een wolk die de zon tegenhoudt
le policia ha interceptate un grande quantitate de hasch = de politie heeft een grote hasjvangst gedaan


+ interceptation sub

1 Vide: interception


+ interceptator sub

1 onderschepper


interception sub

1 het onderscheppen, onderschepping, het opvangen, het tegenhouden
avion de -- = onderscheppingsvliegtuig
chassator {sj} de -- = onderscheppingsjager
le -- del radios del sol per un nube = tegenhouden van de zonnestralen door een wolk


+ interceptor sub

1 onderschepper, ondervanger, onderscheppingsvliegtuig


intercession sub

1 intercessie, tussenkomst, bemiddeling, voorspraak, RELIGION voorbede
-- del sanctos = tussenkomst van de heiligen
-- del Sancte Virgine = voorspraak van de Heilige Maagd
per -- de Maria = op voorspraak van Maria
facer appello al -- de un persona = iemands tussenkomst inroepen


intercessor sub

1 bemiddelaar, RELIGION middelaar, voorbidder
esser -- pro un persona = bemiddelaar voor iemand zijn


+ intercity sub ANGLESE

1 intercity(trein)


+ intercity adj ANGLESE

1 intercity...
rete ferroviari -- = intercitynet


+ interclavicular adj

1 interclaviculair


+ intercolonial adj

1 interkoloniaal


+ intercommunal adj

1 intergemeentelijk, intercommunaal, interlokaal
servicio telephonic -- = intercommunale telefoondienst
telephonata -- = interlokaal telefoongesprek


+ intercommunicar v

1 onderling communiceren


+ intercommunication sub

1 onderlinge communicatie


+ intercomprehension sub

1 (het) onderling begrijpen


+ intercomprension sub

1 (het) onderling begrijpen


+ interconfederal adj

1 interconfederaal


+ interconfessional adj

1 interconfessioneel
congresso -- = interconfessioneel congres
schola -- = samenwerkingsschool


+ interconfessionalitate sub

1 interconfessioneel karakter


+ interconnecter v

1 met elkaar verbinden, koppelen


+ interconnectibile adj

1 koppelbaar


+ interconnexion sub

1 onderlinge verbinding


+ interconsonantic adj

1 tussen twee medeklinkers staand
vocal -- = klinker die tussen twee medeklinkers staat
position -- de un phonema = positie tussen twee medeklinkers van een foneem


+ intercontinental adj

1 intercontinentaal
missile -- = intercontinentale raket
linea aeree -- = intercontinentale luchtlijn
volo -- = intercontinentale vlucht


+ interconvertibile adj

1 onderling verwisselbaar


intercostal adj

1 ANATOMIA tussenrib..., intercostaal
musculos -- = tussenribspieren
dolor -- = pijn tussen de ribben
spatio -- = ruimte tussen de ribben


+ intercotidal sub

1 linea -- = vloedlijn
zona -- = zone der getijdebewegingen


intercruciar v

1 doen kruisen, elkaar laten kruisen
-- lineas = lijnen elkaar laten kruisen
-- se = elkander kruisen
lineas que se intercrucia = lijnen die elkaar kruisen


+ intercultural adj

1 intercultureel


intercurrente adj

1 tussenkomend
difficultates -- = tussenkomende moeilijkheden
2 MEDICINA intercurrent, bijkomend
maladias -- = intercurrente ziekten
pulso -- = intercurrente hartslag


intercutanee adj

1 MEDICINA tussenhuids, intercutaan


+ interdental adj

1 tussen de tanden liggend
PHONETICA
consonante -- = interdentaal
phonenas -- = interdentale fonemen


+ interdentari adj

1 tussen de tanden liggend
spatio -- = tandkuil


+ interdepartimental adj

1 interdepartementaal, bovendepartementaal
commission -- = interdepartementale commissie


+ interdependente adj

1 onderling afhankelijk, vervlochten
factos -- = feiten die onderling af-hankelijk zijn
phenomenos -- = verschijnselen die samenhangen


+ interdependentia sub

1 interdependentie, onderlinge afhankelijkheid, onderlinge samenhang, vervlechting
-- del eventos = onderlinge samenhang tussen de gebeurtenissen


interdicer v

1 verbieden, ontzeggen
-- le accesso a = de toegang ontzeggen aan
2 schorsen, tijdelijk uit zijn functie ontzeggen, zijn rechten ontnemen
3 ECCLESIA het interdikt uitspreken over, schorsen, suspenderen
-- un prestre = een priester suspenderen


interdiction sub

1 verbod, ontzegging
-- de stationar/de parcar = parkeerverbod
-- de stoppar = stopverbod
-- de construer = bouwverbod
-- de conducer = rijverbod
-- de parlar = spreekverbod
-- de sortir = uitgaansverbod
-- de navigar = vaarverbod
-- de piscar = vangverbod
-- de volar/de volo = vliegverbod
-- de exoperos = stakingsverbod
-- stricte = streng verbod
bravar un -- = een verbod trotseren
levar un -- = een verbod opheffen
2 schorsing, ontzetting uit ambt
3 ECCLESIA schorsing, suspensie, interdikt


interdicto sub

1 ECCLESIA interdict, suspensie, schorsing
promulgar un -- = een interdict uitvaardigen


+ interdiffusion sub

1 interdiffusie


interdigital adj

1 BIOLOGIA interdigitaal (tussen tenen en/of vingers zittend)
spatio -- = ruimte tussen twee vingers
membrana -- = zwemvlies


+ interdiocesan adj

1 interdiocesaan
consultation(es) -- = interdiocesaan beraad


+ interdisciplinari adj

1 interdisciplinair
equipa -- = interdisciplinaire werkgroep
character -- del recerca(s) = interdisciplinair karakter van het onderzoek


+ interdisciplinaritate sub

1 interdisciplinair karakter
-- de un problema = interdisciplinair karakter van een probleem
-- de un recerca = inter-disciplinair karakter van een onderzoek


interdum adv

1 somtijds, soms
2 voor enige tijd
3 ondertussen


interea adv

1 ondertussen, onderwijl


interessante adj

1 belangwekkend, boeiend, interessant
2 interessant, voordelig
offerta -- = interessante aanbieding


interessar v

1 interesseren, de belangstelling wekken, belang doen stellen
-- se = zich interesseren


interessate adj

1 geïnteresseerd, belangstellend
2 belanghebbend, betrokken bij
3 op eigen belang uit, baatzuchtig


interessato sub

1 belanghebbende
le contracto debe esser signate per tote le --s = het contract moet door alle belanghebbenden getekend worden
2 belangstellende
tote le --s es benvenite = alle belangstellenden zijn welkom


interesse sub

1 interesse, belangstelling, aandacht
prender -- = zich interesseren
demonstrar -- pro = belangstelling tonen voor
inspirar/suscitar -- pro = belangstelling inboezemen voor
iste articulo suscitava un grande -- = voor dit artikel bestond grote belangstelling
libro sin -- = oninteressant boek
marca/proba/prova de -- = bewijs van belangstelling
manco de -- = gebrek aan belangstelling
campo de -- = aandachtsveld
digne de -- = belangwekkend
-- composite = niet gemeende belangstelling
2 belang, voordeel, eigenbelang
-- commun = gemeenschappelijk belang
-- vital = levensbelang
-- del partito = partijbelang
-- del stato = staatsbelang
-- national/del pais = landsbelang
--s commercial = handelsbelangen
--s personal = persoonlijke belangen
gruppamento de --s = belangengroep
sphera de --s = belangensfeer
concentration de --s = belangenconcentratie
opposition de --s = belangentegenstelling
in le -- de un persona = in iemands belang
--s inconciliabile/contrari/opposite/adverse = strijdige belangen
de -- secundari/subalterne = van ondergeschikt belang
coalition/communitate de --s = belangengemeenschap
collision de --s = botsing van belangen
defender su --s = zijn belangen verdedigen
3 FINANCIAS rente, interest
-- simple/simplice = enkelvoudige interest
-- composite/componite = samengestelde interest, rente op rente
-- debitori = debetrente
-- deductibile = renteaftrek
-- usurari = woekerrente
-- de sparnio = spaarrente
-- de capital = kapitaalrente
-- bancari = bankrente
arbitrage de -- = rentearbitrage
deduction de -- = renteaftrek
pagamento de -- = rentebetaling, rentevergoeding
taxa de -- = rentevoet, rentekoers
die de -- = rentedag
debita sin -- = renteloze schuld
perdita de -- = renteverlied
tarifa de -- = rentetarief
bassa del -- = rentedaling
garantia de -- = rentegarantie
presto a -- = lening tegen rente
avantia/presto sin -- = renteloos voorschot
dar/producer -- = rente opbrengen/dragen
poner/mitter a -- = op rente zetten
perciper un -- = rente trekken


+ interethnic adj

1 tussen de volkeren onderling


+ intereuropee adj

1 intereuropees
commission -- = intereuropese commissie
cooperation -- = intereuropese samenwerking


+ interface sub ANGLESE

1 COMPUTATOR interface


+ interfacial adj

1 CHIMIA PHYSICA grensvlak...


+ interfacie sub

1 CHIMIA, PHYSICA grensvlak (tussen bijv. vast en vloeibaar)
--s refractive = lichtbrekende scheidingsvlakken
2 COMPUTATOR interface (koppeling tussen verschillende systemen)


+ interfacultate sub

1 interfaculteit


+ interfascicular adj

1 interfasciculair
cambio -- = interfasciculair cambium


+ interfederal adj

1 interfederaal
reunion -- = in-terfederale vergadering
pacto -- = interfederaal pact


+ interfemoral adj

1 interfemoraal


+ interferente adj

1 interfererend
sono -- = bijgeluid


interferentia sub

1 interferentie, storing
-- constructive = constructieve interferentie
-- destructive = destructieve interferentie
-- de luce/lumine = lichtinterferentie
colores de -- = interferentiekleuren
TELEVISION barra de -- = ruisbalk
elimination/suppression de -- = storingsonderdrukking
sensibilitate al --s = storingsgevoeligheid
le linea ha/il ha --s = de lijn is gestoord
localisator de --s = storingszoeker
microscopio de -- = interferentiemicroscoop
libere/exempte de -- = storingsvrij
-- del linguas materne e estranier = interferentie van moedertaal en vreemde taal


+ interferential adj

1 interferentie...
filtro -- = interferentiefilter
microscopio -- = interferentiemicroscoop
spectrographo -- = interferentiespectrograaf


interferer v

1 interfereren, storen
-- un radioemission = een radiouitzending storen
lor initiativas risca de -- = hun initiatieven lopen gevaar elkaar te storen


+ interferogramma sub

1 interferogram


+ interferometria sub

1 PHYSICA interferentiemeting, interferometrie
-- holographic = holografische interferometrie


+ interferometric adj

1 PHYSICA interferometrisch
mesurationes -- = interferometrische metingen


+ interferometro sub

1 PHYSICA interferometer
-- acustic = akoestische interferometer


+ interferon sub

1 BIOCHIMIA interferon


+ interfibrose adj

1 interfibreus


+ interfluvio sub

1 GEOGRAPHIA waterscheiding


interfoliar v

1 met wit (papier) doorschieten, interfoliëren


+ interfoliate adj

1 libro -- = doorschoten boek


+ interfoliation sub

1 (het) doorschieten, (het) interfoliëren


+ intergalactic adj

1 intergalactisch
spatio -- = intergalactische ruimte


+ interganglionar adj

1 MEDICINA interganglionair


+ interglacial adj

1 GEOLOGIA interglaciaal
periodo -- = interglaciaal, tussenijstijd


+ interglaciari adj

1 Vide: interglacial


+ interglandular adj

1 MEDICINA interglandulair


+ intergovernamental adj

1 intergouvernementeel


+ intergranular adj

1 korrel...
friction -- = korrelwrijving


+ intergruppo sub

1 intergroep
-- del linguas minoritari in le parlamento europee = intergroep van de minderheidstalen in het Europese

parlement

+ interhemispheric adj

1 interhemisferisch


+ interhuman adj

1 intermenselijk


interim adv

1 ondertussen, intussen, onderwijl


interim sub

1 interim, tussentijd, overgangsperiode, overbruggingstijd
in le -- = ondertussen
ministro ad -- = minister ad interim


+ interimari adj

1 interimair, tijdelijk, waarnemend
function -- = tijdelijke functie
personal -- = tijdelijk personeel
mano de obra -- = uitzendkrachten
2 tussentijds
balancio -- = tussenbalans


interime adj

1 tijdelijk, waarnemend
personal -- = tijdelijk personeel
2 tussentijds
dividendo -- = interimdividend
balancio -- = tussenbalans
producto -- = tussenprodukt
governamento -- = tussenregering


+ interindividual adj

1 intermenselijk
psychologia -- = psychologie van de intermenselijke relaties


+ interinsular adj

1 interinsulair, tussen (de) eilanden
traffico -- = interinsulair verkeer


interior adj

1 binnen..., inwendig, innerlijk
corte -- = binnenplaats
mar -- = binnenzee
porto -- = binnenhaven
dica -- = binnendijk
frontiera -- = binnengrens
porta -- = binnendeur
corridor -- = binnengang
muro -- = binnenmuur
curva -- = binnenbocht
spatio -- = binnenruimte
SPORT pista -- = binnenbaan
latere/facie -- = binnenkant/zijde
angulo -- = binnenhoek
dimension/mesura -- = binnenmaat
citate/urbe -- = binnenstad
aqua -- = binnenwater
cammino -- = binnenweg
tasca -- = binnenzak
dolor -- = inwendige pijn
aure -- = binnenoor
pagina -- = binnenpagina
planeta -- = binnenplaneet
polder (Ne) -- = binnenpolder
navigation -- = binnenscheepvaart
retrovisor -- = binnenspiegel (in auto)
voce -- = innerlijke stem
vita -- = innerlijk leven
lucta -- = innerlijke strijd
joia/gaudio -- = binnenpret
le homine -- = de inwendige mens
2 binnenlands
politica -- = binnenlandse politiek
commercio -- = binnenlandse handel
mercato -- = binnenlandse markt, thuismarkt
consumo -- = binnenlands verbruik
demanda -- = binnenlandse vraag
navigation -- = binnenscheepvaart
fortias armate -- = binnenlandse strijdkrachten


interior sub

1 binnenste, inwendige, binnenzijde, binnenkant
-- del nave = scheepsruim
verso le -- = binnenwaarts
verso le -- del pais = landinwaarts
2 interieur, binnenhuis (anque ARTE)
decorator de --es = interieurontwerper
3 binnenland
Ministerio del Interior = Ministerie van Binnenlandse zaken
telegramma pro le -- = binnenlands telegram


+ interiorisar v

1 verinnerlijken


+ interiorisation sub

1 verinnerlijking


+ interioritate sub

1 innerlijkheid, intimiteit


+ interjacente adj

1 tussenliggend


interjection sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenwerpsel
-- postponite/final = postjectie


interjective adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenwerpsel...
locution -- = als tussenwerpsel gebruikte uitdrukking


+ interlabial adj

1 interlabiaal


+ interlaciamento sub

1 ineenvlechting, verstrengeling
-- de lineas = wirwar van lijnen


+ interlaciar v

1 ineenvlechten, verstrengelen


interlardamento sub

1 CULINARI het doorspekken (met), het larderen
2 FIGURATE het larderen


interlardar v

1 CULINARI doorspekken (met), larderen
2 FIGURATE larderen
-- un texto de/con citationes = een tekst larderen met citaten
un discurso interlardate de expressiones latin = een met Latijn doorspekte redevoering


interlinea sub

1 interlinie, regelafstand
2 interlinie, regel wit


interlinear v

1 tussen de regels schrijven of invoegen
2 interliniëren, met regels wit doorschieten


interlinear adj

1 interlineair, tussen de regels (gedrukt of geschreven)
traduction -- = interliniaire vertaling
glossas -- = glossen tussen de regels
2 interlineair, met regels wit doorschoten


interlineation sub

1 het tussen de regels schrijven of drukken
2 het interliniëren, het doorschieten met regels wit


interlingua sub

1 intertaal (internationale taal)
2 Interlingua
Union Mundial pro Interlingua, U.M.I. = Wereldbond voor Interlingua


interlingual adj

1 de intertaal betreffend
2 tussen talen onderling


interlinguista sub

1 interlinguïst


+ interlinguistic adj

1 interlinguïstisch


interlinguistica sub

1 interlinguïstiek


+ interlobular adj

1 tussen de kwabben gelegen


+ interlock sub ANGLESE

1 interlock


interlocution sub

1 gesprek, bespreking, samenspraak


interlocutor sub

1 deelnemer aan een gesprek, gesprekspartner


interlocutori adj

1 van het geprek, in de vorm van een gesprek
2 JURIDIC interlocutoir
judicamento/sententia -- = tussenvonnis


+ interlope adj

1 illegaal, zwart, smokkel...
commercio -- = zwarte handel, sluikhandel
nave -- = smokkelschip


interloquer v

1 zich in een gesprek mengen, deelnemen in een gesprek
2 JURIDIC een interlocutoir vonnis uitspreken


interludio sub

1 MUSICA interludium, intermezzo
2 THEATRO tussenspel, intermezzo
3 TELEVISION pauzefilmpje


interlunio sub

1 nieuwe maan


intermaxillar adj

1 ANATOMIA tussenkaaks
osso -- = tussenkaaksbeen


+ intermediar v

1 tussenbeide komen, bemiddelend optreden


intermediari adj

1 tussenliggend, tussen..., overgangs..., middel..., midden...
epocha -- = tussenperiode, overgangstijd
position -- = tussenpositie, middenpositie
tempore -- = tussentijd
solution -- = tussenoplossing
forma -- = tussenvorm
commercio -- = tussenhandel
sono -- = tussenklank
color -- = tussenkleur
strato -- = tussenlaag
phase -- = tussenfase
spatio -- = tussenruimte
station -- = tussenstation
hora -- = tussenuur
osso -- = tussenbeentje
atterrage -- = tussenlanding
generation -- = tussengeneratie
qualitate -- = tussenkwaliteit
stato -- = tussentoestand
mesura -- = tussenmaat
producto -- = tussenprodukt
stadio -- = tussenstadium
frequentia -- = middenfrequentie
amplificator -- = tussenversterker


intermediario sub

1 tussenpersoon, bemiddelaar, tussenhandelaar
servir de -- = bemiddelen


+ intermediation sub

1 bemiddeling, tussenkomst


intermedie adj

1 tussenliggend, tussen..., overgangs..., middel..., midden...
epocha -- = tussenperiode, overgangstijd
position -- = tussenpositie, middenpositie
commercio -- = tussenhandel
tempore -- = tussentijd
sono -- = tussenklank
color -- = tussenkleur
strato -- = tussenlaag
spatio -- = tussenruimte
hora -- = tussenuur
osso -- = tussenbeentje
phase -- = tussenfase
solution -- = tussenoplossing
forma -- = tussenvorm
copia -- = lavendelkopie
station -- = tussenstation
atterrage -- = tussenlanding
arbore -- = tussenas
porta -- = tussendeur
porto -- = tussenhaven
qualitate -- = tussenkwaliteit
mesura -- = tussenmaat
climate -- = overgangsklimaat
proposition -- = tussenvoorstel
stadio -- = tussenstadium


intermedio sub

1 THEATRO tussenspel, intermezzo


+ intermembranose adj

1 intermembraneus


+ intermenstrual adj

1 intermenstrueel


intermezzo sub ITALIANO

1 intermezzo
-- de Schubert = intermezzo van Schubert


+ intermigration sub

1 wederzijdse migratie


interminabile adj

1 eindeloos, oneindig
conversationes -- = eindeloze/oeverloze gesprekken
discussion -- = eindeloze discussie
labor/travalio -- = onbegonnen werk


+ interminabilitate sub

1 eindeloosheid


+ interministerial adj

1 interministerieel
projecto -- = interministerieel plan
reunion -- = interministeriële vergadering
commission -- = interministeriële commissie


intermission sub

1 onderbreking, tussenpoos, tussentijd, intermissie
sin -- = zonder onderbre-king, continu


intermittente adj

1 intermitterend, met tussenpozen optredend, onderbroken, discontinu, periodiek, onregelmatig
MEDICINA pulso -- = onregelmatige pols(slag)
MEDICINA febre -- = wisselkoorts
lumine/luce -- = knipperlicht
friction -- = intermitterende wrijving
lampa -- = knipperlamp
signal -- = knipperlichtsignaal
fonte -- = intermitterende bron
exopero -- = prikactie
essugavitros -- = ruitewisser met interval


intermittentia sub

1 intermitterend karakter, intermittentie, periodiciteit
-- de un sono = intermitterend karakter van een geluid
2 tijdelijke onderbreking, tussenpoos


intermitter v

1 (steeds) even ophouden, (regelmatig) onderbreken, (telkens) afbreken,

intermitteren

+ intermodulation sub

1 kruismodulatie
distortion/distorsion de -- = vervorming door kruismodulatie


+ intermolecular adj

1 intermoleculair
fortias -- = intermoleculaire krachten, Van der Waalskrachten
interaction -- = intermoleculaire wisselwerking


+ intermunicipal adj

1 intergemeentelijk


intermuscular adj

1 intermusculair


internamento sub

1 internering, opsluiting, vrijheidsberoving, gevangenzetting, gevangenhouding
campo de -- = interneringskamp
-- de refugiatos politic = internering van politieke vluchtelingen


internar v

1 interneren, opsluiten, gevangen zetten
-- refugiatos politic = politieke vluchtelingen interneren


+ internasal adj

1 ANATOMIA in de neus gelegen
septo -- = neustussenschot


international adj

1 internationaal
match (A) -- = interlandwedstrijd
traino -- = internationale trein
conferentia -- = internationale conferentie


+ International sub

1 Internationale (arbeidersverbond, strijdlied)


internationalisar v

1 internationaliseren
-- un debatto = een debat op internationaal niveau gaan voeren
-- un zona/un territorio = een gebied onder internationaal gezag plaatsen


internationalisation sub

1 internationalisering, internationalisatie
impedir le -- de un conflicto = de internationalisering van een conflict verhinderen


internationalismo sub

1 internationalisme


internationalista sub

1 internationalist


+ internationalista adj

1 internationalistisch


+ internationalistic adj

1 internationalistisch


internationalitate sub

1 het internationaal zijn, internationaal karakter, internationaliteit


internato (I) sub

1 internaat, kostschool
director de un -- = kostschoolhouder
vita de -- = kostschoolleven


+ internato (II) sub

1 geïnterneerde, opgeslotene


interne adj

1 inwendig, binnen..., intern
structura -- = inwendige structuur
GEOMETRIA angulo -- = binnenhoek
medicina -- = interne geneeskunde
medicamento pro uso -- = medicijn voor inwendig gebruik
ANATOMIA aure -- = binnenoor
ANATOMIA organo -- = inwendig orgaan
secretion -- = inwendige secretie
lesion -- = inwendige kneuzing
hemorrhagia -- = inwendige bloeding
navigation -- = binnenscheepvaart
porto -- = binnenhaven
commercio -- = binnenlandse handel
corte -- = binnenhof/plein
piscina -- = binnenbad
scala -- = binnentrap
muro -- = binnenmuur
pariete -- = binnenwand
tasca -- = binnenzak
mar -- = binnenzee
solea -- = binnenzool
voce -- = stem van het geweten
2 inwonend
scholar/alumno -- = inwonende leerling


+ internebular adj

1 ASTRONOMIA zich tussen de nevels bevindend


+ interneuron sub

1 MEDICINA schakelcel


+ internista sub

1 MEDICINA internist


interno sub

1 inwonende leerling
2 inwonend medewerker (in ziekenhuis)


+ internodal adj

1 BIOLOGIA internodaal
cellula -- = internodale cel


internodio sub

1 ruimte tussen twee knopen


+ internuclear adj

1 BIOLOGIA tussen de celkernen gelegen


+ internunciatura sub

1 waardigheid/zetel van een internuntius, internuntiatuur


internuncio sub

1 internuntius


+ interoceanic adj

1 interoceanisch
canal -- = interoceanisch kanaal
linea ferroviari -- = inter-oceanische spoorlijn


+ interoceptive adj

1 BIOLOGIA interoceptief


+ interocular adj

1 ANATOMIA tussen de ogen gelegen


interossee adj

1 ANATOMIA tussenbeen...
musculo -- = tussenbeenspier


+ interpalpebral adj

1 MEDICINA interpalpebraal


+ interparietal adj

1 ANATOMIA tussen de wandbenen gelegen, interpariëtaal
osso -- = interpariëtaal been


+ interparlamentari adj

1 interparlementair
commission -- = interparlementaire commissie
reunion -- = interparlementaire vergadering


+ interpartitic adj

1 mbt/van twee of meer partijen


interpellante sub

1 interpellant


interpellar v

1 (luid) toeroepen, aanroepen
2 aanmanen, sommeren, opheldering vragen
3 interpelleren (in het parlement)


interpellation sub

1 aanroeping, aanspreking
2 aanmaning, sommatie, verzoek (om opheldering)
3 interpellatie (in het parlement)
derecto de -- = recht van interpellatie


interpellator sub

1 interpellant


+ interpenetrar v

1 wederzijds bij elkaar binnendringen, elkaar wederzijds beïnvloeden


+ interpenetration sub

1 wederzijdse doordringing, wederzijdse beïnvloeding, interpenetratie


+ interphase sub

1 BIOLOGIA interfase


+ interphono sub

1 intercom
installation de -- = intercominstallatie
systema de -- = intercomsysteem


+ interplanetari adj

1 interplanetair
spatio -- = interplanetaire ruimte
navigation -- = ruimtevaart
traffico -- = interplanetair verkeer
viages -- = interplanetaire reizen
missile -- = ruimteraket


+ Interpol sub n pr

1 Interpol


+ interpolabile adj

1 interpoleerbaar


interpolar v

1 inlassen, tussenvoegen, inschuiven, interpoleren (anque MATHEMATICA)
glossa interpolate per un copista = glosse die er door een kopiïst tussengevoegd is


interpolation sub

1 inlassing, tussenvoeging, inschuiving, interpolatie (anque MATHEMATICA)
formula de -- = interpolatieformule
-- circular = circulaire interpolatie


interpolator sub

1 iemand die interpoleert, inlasser, tussenvoeger, interpolator


interponer v

1 plaatsen tussen, tussenvoegen
2 FIGURATE
-- se = tussenbeide komen
-- se in un disputa = in een twist bemiddelen


+ interponte sub

1 tussendek
passagero de -- = tussendekspassagier
serie de cannones de -- = tussendeksbatterij


interposition sub

1 het tussenplaatsen, tussenplaatsing
2 JURIDIC tussenkomst, bemiddeling, interpositie


interprendente adj

1 ondernemend


interprender v

1 ondernemen, beginnen, aannemen


interprenditor sub

1 iemand die iets onderneemt, ondernemer, aannemer
-- de transportos = vervoerder, transporteur, transportondernemer
-- de constructiones = bouwondernemer
-- de demolitiones = sloper
risco del -- = ondernemersrisico
combination de --es = ondernemerscombinatie


interpretabile adj

1 interpreteerbaar, interpretabel, uitlegbaar, vatbaar voor uitlegging
iste texto es diversemente -- = die tekst is op verschillende manieren verklaarbaar


+ interpretabilitate sub

1 interpreteerbaarheid, interpretabiliteit


interpretar v

1 verklaren, uitleggen, duiden, interpreteren
-- sonios = dromen uitleggen
-- un texto = een tekst uitleggen/verklaren
-- mal un cosa = iets verkeerd opvatten
-- un cosa a su maniera = een eigen interpretatie aan iets geven
2 vertolken, uitbeelden, voordragen, interpreteren
-- sentimentos = gevoelens vertolken
-- le rolo/parte de Othello = de rol van Othello spelen
3 tolken, vertalen, als tolk fungeren


+ interpretariato sub

1 tolkenberoep
schola de -- = tolkenschool


interpretation sub

1 verklaring, uitleg(ging), duiding, interpretatie, invulling
-- del leges = wetsuitlegging
-- del sonios = droomuitlegging
-- del biblia = bijbelbeschouwing
-- textual/de un/del texto = tekstinterpretatie
-- al pede del littera = letterlijke interpretatie
-- ample = ruime interpretatie
mal -- = foute/verkeerde interpretatie
-- erronee = misvatting
dar un -- multo personal a un cosa = een geheel eigen invulling aan iets geven
in terminos foras de tote mal -- = in niet mis te verstane bewoordingen
2 vertolking, voordracht, uitbeelding, interpretatie, uitvoering
-- servil = letterknechterij
-- integral del concerto = integrale uitvoering van het concert
3 het tolken, het vertalen
le -- simultanee = het simultaan tolken
le -- consecutive = het consecutief tolken


interpretative adj

1 uitleggend, verklarend, interpretatief
declaration -- = interpretatieve verklaring


interprete sub

1 verklaarder, uitlegger
-- del biblia = bijbelverklaarder
-- de sonios = droomuitlegger
2 vertolker, uitbeelder
3 tolk
-- simultanee = simultaan tolk
-- quadrilingue = tolk in vier talen
schola/academia de --s = tolkenschool
ager como -- = als tolk optreden


interprisa sub

1 onderneming, bedrijf
-- agrari/agricole = landbouwbedrijf
-- bancari = bankonderneming
-- de autobus = busonderneming
-- mercantil/commercial = handelsonderneming
-- de location de auto(mobile)s = autoverhuurbedrijf
-- de demolition de auto(mobile)s = autosloperij
-- de demolition(es) = sloperij, sloopbedrijf
-- a travalio continue = continubedrijf
-- familial = familiebedrijf
-- de constructiones = bouwonderneming
-- industrial = industriële onderneming
-- de transportos = transportbedrijf
-- de stockage = opslagbedrijf
-- de remolcage = sleepdienst
-- multinational/plurinational = multinational, wereldconcern
-- statal/del stato = staatsonderneming/bedrijf
-- private = particuliere onderneming
direction del -- = bedrijfsleiding
clausura de un -- = bedrijfssluiting
technico de -- = bedrijfstechnicus
medico de -- = bedrijfsarts
gestion del -- = bedrijfsvoering
consilio del -- = ondernemingsraad
informator de un -- = bedrijfsvoorlichter
auto(mobile) de -- = bedrijfsauto/wagen
spirito de -- = ondernemingsgeest
2 onderneming, werk, plan, poging
-- audace/audaciose = stoutmoedige onderneming
-- periculose = hachelijke onderneming
-- hasardose/incerte = gewaagde onderneming
-- insensate = onzinnige onderneming


+ interprofessional adj

1 verschillende beroepen betreffend


+ interprovincial adj

1 tussen de provincies onderling, interprovinciaal
accordo -- = overeenkomst tussen provincies


+ interpsychologia sub

1 interpsychologie


+ interracial adj

1 bestaande tussen de rassen, interraciaal
communitate -- = interraciale ge-meenschap


interramento sub

1 begrafenis, teraardebestelling
-- civil = burgerbegrafenis
-- militar = begrafenis met militaire eer
habitude de -- = begrafenisgewoonte
repasto de -- = begrafenismaal(tijd)
registro del --s = begrafenisregister, grafboek
assister a un -- = een begrafenis bijwonen


interrar v

1 begraven, ter aarde bestellen, ten grave dragen
-- le hacha {sj} de guerra = de strijdbijl begraven
-- un tresor = een schat begraven/ingraven
esser interrate in un avalanche F) = onder een lawine bedolven liggen
morte e interrate = dood en begraven


+ interregional adj

1 tussen de gewesten onderling, interregionaal
initiativa -- = interregionaal initiatief


interregno sub

1 tussenregering, interregnum


+ interrelatar v

1 met elkaar in verband staan, met elkaar verbonden zijn
2 met elkaar in verband brengen, met elkaar verbinden


+ interrelation sub

1 onderling verband, wederzijdse betrekking, interrelatie
-- de factos = onderling verband van feiten


+ interrenal adj

1 interrenaal


interrogar v

1 ondervragen, verhoren, onderzoeken, examineren
-- un persona pro obtener informationes = iemand ondervragen om inlichtingen te krijgen
le policia interroga un teste ocular = de politie ondervraagt een ooggetuige


interrogation sub

1 het ondervragen, ondervraging, vraag
signo/puncto de -- = vraagteken
submitter un persona a un -- = iemand aan een verhoor onderwerpen


interrogative adj

1 vragend
reguardo -- = vragende blik
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA vragend, vraag...
pronomine -- = vragend voornaamwoord
adverbio -- = vragend bijwoord
phrase -- = vraagzin
parola -- = vraagwoord


interrogator sub

1 ondervrager
2 examinator


interrogatori adj

1 (onder)vragend
reguardo -- = vragende blik


interrogatorio sub

1 JURIDIC ondervraging, verhoor
-- del testes = getuigenverhoor
-- contradictori = kruisverhoor
-- preliminar = voorverhoor
-- sever = streng verhoor
-- de tertie grado = derdegraadsverhoor


interrumper v

1 verbreken, afbreken, onderbreken
-- un conversation = een gesprek afbreken
-- un pregnantia/graviditate = een zwangerschap onderbreken/afbreken
le negotiationes se ha interrumpite = de onderhandelingen zijn afgesprongen
2 (iemand) onderbreken, in de rede vallen, interrumperen
-- un orator = een spreker in de rede vallen
3 storen, hinderen, belemmeren (uitzicht)


interrupte adj

1 onderbroken
linea -- = gebroken lijn
practicar le coito -- = voor het zingen de kerk uit


interruption sub

1 het verbreken, verbreking, afbreking, onderbreking
-- de currente = stroomstoring
-- de labor/de travalio = werkonderbreking
il pluveva sin -- = het regende aanhoudend
2 het in de rede vallen, interruptie


interruptive adj

1 JURIDIC die een opschorting van de procesgang bewerkstelligt


interruptor sub

1 iemand die interrumpeert
2 ELECTRICITATE schakelaar
-- principal = hoofdschakelaar
-- unipolar/monopolar = eenpolige schakelaar
-- del luce = lichtschakelaar/knopje
-- a/de mano = handschakelaar
-- bidirectional = hotelschakelaar
-- a/con cordon/flexo = snoerschakelaar, trekschakelaar
-- a tempore = tijdklok, tijdschakelaar
ubi es le -- del lumine/luce ? = waar zit het knopje van het licht?


+ interscapular adj

1 interscapulair


+ interscholar adj

1 tussen (de) scholen
correspondentia -- = schoolcorrespondentie
torneo -- = schooltoernooi


+ intersecar v

1 (elkaar) snijden, kruisen


intersection sub

1 (door)snijding, kruising
puncto de -- = knooppunt (van wegen)
-- al mesme nivello = gelijkvloerse kruising
-- a nivellos diverse = ongelijkvloerse kruising
2 GEOMETRIA doorsnede, kruising, intersectie
linea de -- = snijlijn
puncto de -- = snijpunt
-- de curvas = krommenkruising
-- de superficies/superfacies = vlakkensnijding


+ intersectional adj

1 kruisings..., snijpunt..., intersectie...
2 tussen afdelingen/secties


+ intersectorial adj

1 intersectorieel


+ intersexo sub

1 BIOLOGIA interseks


+ intersexual adj

1 BIOLOGIA interseksueel
2 tussen de seksen
le relationes -- = de verhouding tussen de seksen


+ intersexualitate sub

1 BIOLOGIA interseksualiteit


+ intersideral adj

1 ASTRONOMIA interstellair
spatio -- = interstellaire ruimte


+ interspecific adj

1 uit (twee) verschillende soorten (gevormd), met de kenmerken van twee soorten


+ interspinal adj

1 MEDICINA tussen twee wervels gelegen, interspinaal


interstellar adj

1 tussen (de) sterren, interstellair
spatio -- = interstellaire ruimte
materia -- = interstellaire materie
distantias -- = interstellaire afstanden
gas -- = interstellair gas


+ intersterilitate sub

1 BIOLOGIA intersteriliteit


interstitial adj

1 MEDICINA, BIOLOGIA interstitieel, tussenliggend, mbt/van een tussenruimte
inflammation -- = interstitiële ontsteking
aqua -- = interstitieel water, hechtwater
cellula -- = interstitiële cel
texito -- = interstitieel weefsel, bindweefsel
2 PHYSICA
atomo -- = interstitieel atoom


interstitio sub

1 tussenruimte, reet, kier, spleet, gleuf
2 RELIGION interstitie (tijdruimte tussen twee opeenvolgende wijdingen)


+ interstratificate adj

1 afgezet in afwisselende lagen, laagsgewijs


+ interstratification sub

1 afzetting in afwisselende/tussen andere lagen


+ intersubjective adj

1 PSYCHOLOGIA intersubjectief


+ intersubjectivitate sub

1 PSYCHOLOGIA intersubjectiviteit


+ intersyndical adj

1 verschillende vakbonden betreffend
reunion -- = vergadering van verschillende vakbonden


intertanto adv

1 intussen, ondertussen, onderwijl, onderhand, inmiddels
tu promitte multo, ma -- tu face lo que te place = je belooft veel, maar onderhand doe je waar je zin in hebt
-- io poterea haber lo facite jam tres vices = ik had het onderhand drie keer zelf kunnen doen


intertener v

1 onderhouden, vermaken, amuseren


intertenimento sub

1 vermaak, amusement
centro de -- = uitgaanscentrum
industria del -- public = vermakelijkheidsindustrie
loco de -- = uitgaansgelegenheid
film (A) de -- = amusementsfilm
servir de -- = tot vermaak dienen


+ intertextual adj

1 intertekstueel


+ intertextualitate sub

1 intertekstualiteit


+ intertextura sub

1 het dooreengewevene, vlechtwerk, weefsel
2 het dooreenweven, vervlechting


+ intertribal adj

1 tussen de stammen, intertribaal
guerra -- = stammenoorlog


+ intertrigo sub

1 MEDICINA doorgelopen huid, roodheid van de huid


intertropical adj

1 intertropisch, tussen de keerkringen liggend/groeiend
zona -- = keerkringsgordel
vegetation -- = tropische plantengroei


+ interurban adj

1 interlokaal
servicio telephonic -- = interlokale telefoondienst
appello (telephonic)/telephonata/communication -- = interlokaal telefoongesprek


+ intervallar adj

1 in de tussenruimte gelegen


+ intervallic adj

1 in de tussenruimte gelegen


intervallo sub

1 tussenpoos, tussentijd, pauze, onderbreking, interval
-- de un hora = pauze/onderbreking van een uur
MATHEMATICA -- aperte = open interval
MATHEMATICA -- clause = gesloten interval
ECONOMIA
-- de acceptation = accepttijd
2 tussenruimte, opening, gaping, interval
3 MUSICA interval
-- musical = muzikaal interval
-- atonal = atonaal interval
-- augmentate = overmatig interval
-- chromatic = chromatisch interval


+ intervalvular adj

1 intervalvulair


+ intervascular adj

1 intervasculair


intervenir v

1 tussenbeide komen, zich mengen, zich bemoeien, ingrijpen, bemiddelen, als bemiddelaar optreden, interveniëren
-- chirurgicamente = operatief ingrijpen
-- con rigor = fors ingrijpen
non -- in un cosa = iets op zijn beloop laten
in illo interveni le interesses personal = daarin spelen persoonlijke belangen mee
io me vidite fortiate/obligate a
-- = ik zag mij genoodzaakt om in te grijpen


intervention sub

1 tussenkomst, inmenging, bemoeiing, bemoeienis, bemiddeling, interventie
-- statal/del stato = staatsinmenging, staatsbemoeiing
recurrer al -- de = de bemiddeling inroepen van
gratias a vostre -- = door uw toedoen
2 ingreep (anque MILITAR), het invallen, interventie
politica de non-intervention = non-interventiepolitiek
le -- russe in Afghanistan = de Russische interventie in Afganistan
-- armate = gewapende interventie
-- chirurgic = chirurgische ingreep
-- operatori/operative = operatief ingrijpen
-- del policia = politieoptreden/ingrijpen


+ interventionismo sub

1 POLITICA, ECONOMIA interventionisme
-- statal = staatsbemoeiing


+ interventionista sub

1 interventionist, voorstander van interventie


+ interventionista adj

1 interventie voorstaand


+ interventricular adj

1 MEDICINA interventriculair


+ interversion sub

1 omkering, omzetting, verwisseling, verplaatsing, verschikking, permutatie, interversie
-- del carga de proba/prova = interversie van de bewijslast
-- de parolas in un phrase = omzetting van woorden in een zin
-- del factores de un multiplication = verwisseling van de factoren van een vermenigvuldiging


intervertebral adj

1 ANATOMIA tussenwervel...
articulation -- = intervertebraal gewricht
disco -- = tussenwervelschijf


+ interverter v

1 omdraaien, omkeren, omzetten, verwisselen, inverteren
-- le parolas de un phrase = de woordvolgorde in een zin omkeren
-- le rolos = de rollen omkeren


intervider v

1 half en half zien, vluchtig zien, onduidelijk zien, ontwaren, in het oog krijgen, een glimp opvangen van


interview sub ANGLESE

1 interview, vraaggesprek
-- con le ministro = vraaggesprek met de minister
peter un -- = een interview vragen
conceder un -- a un persona = iemand een vraaggesprek toestaan


interviewar v

1 interviewen
-- le ministro = de minister interviewen


interviewer sub ANGLESE

1 interviewer


intervista sub

1 samenkomst, onderhoud, interview, vraaggesprek
peter un -- = om een onderhoud vragen
conceder un -- a un persona = iemand een onderhoud toestaan
-- con le ministro = vraaggesprek met de minister


intervocalic adj

1 intervocalisch (tussen twee klinkers geplaatst)
consonante -- = tussen klinkers staande medeklinker
liaison (F) -- = intervocalische verbinding


+ interzonal adj

1 interzonaal


+ intestatario sub

1 intestaat erfgenaam


intestate adj

1 JURIDIC intestaat (zonder geldig testament)
herede/hereditario -- = intestaat erfgenaam


+ intestato sub

1 JURIDIC intestaat
morir/deceder ab -- = zonder testament sterven
succession ab -- = erfopvolging bij versterf


intestin adj

1 inwendig
guerra -- = burgeroorlog


intestinal adj

1 darm..., ingewands...
occlusion -- = darmafsluiting, ileus
succo -- = darmsap
conducto/tubo/canal -- = darmkanaal
pariete -- = darmwand
function -- = darmwerking
verme -- = ingewandsworm, darmworm
bacillo -- = bacillo intestinal
infection -- = darminfectie
maladia -- = ingewandsziekte
cancere -- = darmkanker
tumor -- = darmgezwel, darmtumor
maladia -- = darmziekte
tuberculose (-osis) -- = darmtuberculose
movimento -- = darmbeweging
resection de un segmento -- = darmresectie
paralyse (-ysis) -- = darmverlamming
calculo -- = darmsteen
ulcere -- = darmzweer
fistula -- = darmfistel
colica -- = darmkoliek
volvulo -- = darmkronkel
nervo -- = darmzenuw
dolor/algia -- = ingewandspijn
contento -- = darminhoud
gas(es) -- = darmgas
examine -- = darmonderzoek
parasito -- = darmparasiet
villositates -- = darmvlokken
lavage -- = lavement
perforation -- = darmperforatie
flora -- = darmflora


intestino sub

1 (darm)kanaal, ingewanden
-- rectal/terminal = endeldarm
-- cec = blinde darm
hernia del -- = darmbreuk
catarrho del --s = darmcatarre
infection del -- = darminfectie
cancere del intestino


inthronamento sub

1 het plaatsen op de troon


inthronar v

1 op de troon plaatsen


+ inthronisar v

1 tot de troon verheffen, inhuldigen, installeren


+ inthronisation sub

1 troonsbestijging, intronisatie, inhuldiging, installatie
-- de un rege = troonsbestijging van een koning
-- del papa = installatie van de paus


+ intifada sub

1 intifada


intimar v

1 (van hogerhand) gelasten/bekend maken
2 JURIDIC dagvaarden


intimation sub

1 JURIDIC dagvaarding


intime adj

1 innerlijk, in het binnenste
conviction -- = innerlijke overtuiging
vita -- = gemoedsleven, innerlijk leven
2 intiem, vertrouwelijk
amico -- = boezemvriend
amica -- = boezemvriendin
amicitate -- = boezemvriendschap
relation -- = intieme/nauwe relatie
conversation -- = vertrouwelijk gesprek
repasto -- = intiem etentje
conversation -- = intiem gesprek
angulo -- = intiem hoekje
jornal -- = dagboek
esser -- con un persona = intiem zijn met iemand, vertrouwelijk met iemand omgaan


intimidabile adj

1 te intimideren, van zijn stuk te brengen


+ intimidante adj

1 intimiderend, angstaanjagend


intimidar v

1 intimideren, bang maken, angst aanjagen, vrees inboezemen
-- un persona per menacias = iemand met bedreigingen intimideren


intimidation sub

1 het intimideren, het angst aanjagen, intimidatie
tentativa de -- = intimidatiepoging
methodo de -- = intimidatiemethode


+ intimidator sub

1 iemand die bang maakt/die schrik aanjaagt


+ intimidatori adj

1 intimiderend, intimidatie..., angstaanjagend
littera -- = intimiderende brief
parolas -- = intimiderende woorden


+ intimismo sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimisme


+ intimista sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimist


+ intimista adj

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimistisch
litteratura -- = intimistische literatuur
pictura -- = intimistische schilderkunst


intimitate sub

1 intimiteit, vertrouwelijkheid, intiem karakter, privacy
haber -- con un persona = intiem/eigen zijn met iemand
io vole que on respecta mi -- = ik ben op mijn privacy gesteld
isto es un violation de mi -- = dat is een inbreuk op mijn privacy


+ intinction sub

1 indoping van het Avondmaalsbrood in de wijn


intitular v

1 betitelen, een titel geven aan, noemen
-- un roman = een roman een titel geven
le libro es intitulate "Discussiones de Interlingua" = het boek heet "Discussiones de Interlingua"


intitulation sub

1 het betitelen, het geven van een titel, betiteling
le -- de un libro = het geven van een titel aan een boek


+ intoccabile adj

1 onaanraakbaar, onaantastbaar


+ intoccabile sub

1 onaanraakbare, paria
le casta del --s = de kaste van de onaanraakbaren


+ intoccabilitate sub

1 onaanraakbaarheid, onaantastbaarheid


intolerabile adj

1 ondraaglijk, onverdraaglijk, onuitstaanbaar
calor -- = ondraaglijke hitte
dolor -- = ondraaglijke pijn
2 ontoelaatbaar, onduldbaar
situation -- = onduldbare toestand


intolerabilitate sub

1 ondraaglijkheid, onverdraaglijkheid, onuitstaanbaarheid
2 ontoelaatbaarheid, onduldbaarheid


intolerante adj

1 onverdraagzaam, intolerant
spirito -- = onverdraagzame geest
2 MEDICINA intolerant


intolerantia sub

1 onverdraagzaamheid, intolerantie
-- religiose = godsdienstige intolerantie
-- ideologic = ideologische intolerantie
2 MEDICINA intolerantie


intonar v

1 aanheffen (een lied), inzetten (een toon), de toon aangeven van, intoneren
-- le hymno national = het volkslied aanheffen


intonation sub

1 MUSICA intonatie, het inzetten, inzet, aanhef
-- false = valse inzet
-- juste = zuivere inzet
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA intonatie, stembuiging, verloop van de toonhoogte, zinsmelodie
-- interrogative = vragende intonatie


intonnar v

1 in tonnen doen, inkuipen


intorquer v

1 naar binnen draaien, verdraaien


intorsion sub

1 het naar binnen draaien, het verdraaien, verdraaiing


+ intoxicante adj

1 vergiftigend, bedwelmend
odor -- = bedwelmende geur


intoxicar v

1 vergiftigen, vergeven
-- le sanguine = het bloed vergiftigen


intoxication sub

1 het vergiftigen, het vergeven, vergiftiging
-- alimentari = voedselvergiftiging
-- alcoholic = alcoholvergiftiging
-- saturnin = loodvergiftiging
-- fungic = schimmelvergiftiging
-- mercurial = kwikvergiftiging
-- del sanguine = bloedvergiftiging
-- per monoxydo de carbon = kolendampvergiftiging
-- per parathion = parathionvergiftiging
-- per carne = vleesvergiftiging
-- botulinic = botulismevergiftiging
morir per -- = door vergiftiging sterven


intra prep

1 binnen
-- le frontieras = binnen de landsgrenzen
-- tres menses = binnen drie maanden
-- le terminos del lege = binnen de perken van de wet
-- un radio de dece kilometros = binnen een straal van tien kilometer
-- le possibilitates existente = binnen de bestaande mogelijkheden


intra adv

1 binnen


+ intra-alveolar adj

1 intra-alveolair


+ intra-articular adj

1 ANATOMIA intra-articulair


+ intra-atomic adj

1 PHYSICA intra-atomair
physica -- = intra-atomaire fysica
energia -- = intra-atomaire energie


+ intra-aural adj

1 intra-auraal


+ intrabuccal adj

1 intrabuccaal
basio -- = tongkus


+ intracardiac adj

1 MEDICINA intracardiaal
injection -- = intracardiale injectie


+ intracellular adj

1 intracellulair
parasito -- = intracellulaire parasiet


+ intracerebral adj

1 intracerebraal


+ intracervical adj

1 intracervicaal


+ intracommunitari adj

1 intracommunautair


+ intracranian adj

1 pression -- = hersendruk


+ intracranic adj

1 Vide: intracranian


intractabile adj

1 onhandelbaar, stijfkoppig
persona -- = onhandelbaar persoon
2 onmogelijk/moeilijk te behandelen/bewerken
metallo -- = moeilijk te bewerken metaal
problema -- = moeilijk te behandelen probleem


intractabilitate sub

1 onhandelbaarheid, stijfkoppigheid
2 onmogelijkheid/moeilijkheid om te behandelen/bewerken


+ intradermic adj

1 intradermaal
injection -- = intradermale injectie


intradorso sub

1 ARTE DE CONSTRUER binnenwelfvlak, intrados, soffiek


intraducibile adj

1 onvertaalbaar
expression dialectal -- = onvertaalbare dialectische uitdruk-king
poeta -- = onvertaalbare dichter
joco de parolas -- = onvertaalbare woordspeling


+ intraducibilitate sub

1 onvertaalbaarheid
-- de un expression dialectal = onvertaalbaarheid van een dialectische uitdrukking


+ intraduodenal adj

1 intraduodenaal


+ intragastric adj

1 intragastrisch


+ intralingual adj

1 intralinguaal


+ intramarginal adj

1 BOTANICA tussen de rand geplaatst


+ intramesso sub

1 tussengerecht


+ intramolecular adj

1 BIOLOGIA PHYSICA intramoleculair
fortias -- = intramoleculaire krachten


intramural adj

1 binnen de stadsmuren, intramuraal


+ intramuscular adj

1 MEDICINA intramusculair
injection -- = intramusculaire injectie


+ intranasal adj

1 intranasaal


+ intranquille adj

1 onrustig
haber un somno -- = een onrustige slaap hebben
2 ongerust


+ intranquillitate sub

1 rusteloosheid
2 ongerustheid


intransferibile adj

1 onoverdraagbaar, niet over te dragen


+ intransferibilitate sub

1 onoverdraagbaarheid


intransigente adj

1 onverzettelijk, onbuigzaam, ontoegeeflijk, wars van geschipper, niet tegemoetkomend, star
character -- = onverzettelijk karakter
doctrina -- = strenge leer
moral -- = starre moraal
moralista -- = strenge moralist
monstrar se -- = zich onverzettelijk tonen


intransigentia sub

1 onverzettelijkheid, onbuigzaamheid, ontoegeeflijkheid, het niet tegemoet willen komen, het van geen compromis willen

weten

-- calvinistic = calvinistische onverzettelijkheid


+ intransitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijk, intransitief
verbo -- = onovergankelijk werkwoord
senso -- = onovergankelijke betekenis
construction -- = onovergankelijke conbstructie
empleo -- = onovergankelijk gebruik


+ intransitivitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijkheid
-- de un verbo = onovergankelijkheid van een werkwoord


+ intransitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijk werkwoord


intransmissibile adj

1 onoverdraagbaar


+ intransmissibilitate sub

1 onoverdraagbaarheid


intransmutabile adj

1 niet om te zetten, niet te veranderen, niet transmutabel


+ intransmutabilitate sub

1 het niet kunnen ondergaan van een mutatie


+ intransportabile adj

1 onvervoerbaar, niet te vervoeren
le malado es -- = de zieke kan niet vervoerd worden


+ intranuclear adj

1 PHYSICA intranucleair
fortias -- = intranucleaire krachten


+ intraocular adj

1 ANATOMIA binnen in de ogen


+ intrapelvic adj

1 ANATOMIA in het bekken


+ intrapulmonar adj

1 ANATOMIA in de long(en)


+ intrarectal adj

1 intrarectaal


+ intrarenal adj

1 intrarenaal


+ intrascrotal adj

1 intrascrotaal


+ intraspinal adj

1 intraspinaal


+ intratelluric adj

1 intratellurisch


+ intratesticular adj

1 intratesticulair


+ intrathoracic adj

1 ANATOMIA in de borstkas


+ intratumoral adj

1 intratumoraal


+ intrauterin adj

1 MEDICINA intra-uterien
vita -- = intra-uterien leven
contraceptivos/anticonceptivos -- = intra-uterine voorbehoedsmiddelen
dispositivo -- = spiraaltje


+ intravaginal adj

1 intravaginaal


+ intravascular adj

1 intravasculair


intravenose adj

1 intraveneus
injection -- = intraveneuze injectie
alimentation -- = intraveneuze voeding


+ intraventricular adj

1 intraventriculair


+ intravertebral adj

1 intravertebraal


+ intravesical adj

1 intravesicaal


+ intrazonal adj

1 intrazonal


intrepide adj

1 onverschrokken, onversaagd, stoutmoedig, koen
heroe -- = onverschrokken held
resistentia -- = koen verzet


intrepiditate sub

1 onverschrokkenheid, onversaagdheid, stoutmoedigheid, koenheid
-- de un heroe = onverschrokkenheid van een held


intricar v

1 verwarren, in de war maken, verstrengelen
-- le cordas = de touwen in de war maken
-- se = in de war raken
2 intrigeren, nieuwsgierig maken
3 kuipen, konkelen, intrigeren


intricate adj

1 ingewikkeld, complex, verward
situation -- = complexe situatie


intrication sub

1 ingewikkeldheid, verwardheid, verstrengeling
-- del problemas economic = ingewikkeldheid van de economische problemen


intrico sub

1 ingewikkeldheid, verwardheid, verstrengeling, wirwar
un -- de sensationes confuse = een mengeling van verwarde gewaarwordingen
2 intrige, kuiperij, gekonkel


intriga sub

1 intrige, kuiperij, gekonkel
--s de corte = hofintriges
-- politic = politieke intrige
tramar un -- = een intrige beramen
2 LITTERATURA intrige, plot, verwikkeling
-- amorose/galante = liefdesavontuur
-- romanesc = romanverwikkeling


intrigante adj

1 kuipend, intrigerend, arglistig


intrigante sub

1 intrigant, konkelaar, kuiper


intrigar v

1 nieuwsgierig maken, intrigeren
iste poesia me intriga = dat gedicht intrigeert me
2 kuipen, konkelen, intrigeren
-- pro obtener un posto = intrigeren om een ambt te krijgen


intrinsec adj

1 wezenlijk, innerlijk, intrinsiek
importantia -- de un facto = wezenlijk belang van een feit
valor -- de un moneta = intrinsieke waarde van een munt
viscositate -- = intrinsieke viscositeit
semiconductor -- = intrinsieke halfgeleider
factor -- = intrinsieke factor


+ intrinsecar v

1 intrinsiek maken


+ intrinsecitate sub

1 intrinsiek karakter


intro adv

1 binnen, binnen in, in, naar binnen, inwendig
portar -- = binnenbrengen


introducer v

1 binnenleiden, binnenlaten, introduceren
2 erin doen, erin brengen, erin steken
-- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken
-- le bulon in le perforation = de bout doorsteken
-- un moneta = een muntstuk inwerpen
COMPUTATOR -- datos = gegevens invoeren
3 invoeren, doorvoeren
-- un reforma = een hervorming doorvoeren
-- un nove moda = een nieuwe mode invoeren


+ introducibile adj

1 wat geïntroduceerd kan worden


+ introducibilitate sub

1 hoedanigheid van wat kan worden geïntroduceerd


introduction sub

1 het binnenleiden, het binnenbrengen, het introduceren, introductie
littera de -- = aanbevelingsbrief
precio de -- = introductieprijs
2 inbrenging, het erin doen, het erin steken
le -- de un sonda gastric = het inbrengen van een maagsonde
-- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken
3 invoering, doorvoering
4 introductie, inleiding (van boek/speech, etc.)
-- del Interlingua-English Dictionary = de inleiding van de I.E.D.
5 MUSICA voorspel


introductive adj

1 inleidend, voorbereidend, introductief
discurso -- = inleidende rede
capitulo -- = inleidend hoofdstuk
curso -- = beginnerscursus


introductor sub

1 inleider, binnenleider, initiatiefnemer
le -- de un reforma = de initiatiefnemer van een hervorming


introductori adj

1 inleidend, binnenleidend, preliminair
hymno -- = voorzang
un guida -- = een algemeen oriënterend boek


+ introgression sub

1 BIOLOGIA binnendringing, introgressie (van genen)


+ introgressive adj

1 introgressief
hybridation -- = introgressieve hybridisatie


+ introito sub

1 RELIGION intredezang, introïtus


+ introjection sub

1 PSYCHOLOGIA introjection


intromission sub

1 inmenging, tussenkomst, bemoeienis


intromitter v

1 zich mengen (in), tussenbeide komen, zich bemoeien (met)


+ intron sub

1 BIOCHIMIA intron


+ introrse adj

1 BOTANICA introrse, met een paar naar binnen toe openspringende helmknoppen
stamine -- = introrse meeldraad


introspection sub

1 PSYCHOLOGIA introspectie, zelfbeschouwing, (innerlijke) zelfwaarneming, zelfanalyse,

zelfonderzoek

introspective adj

1 PSYCHOLOGIA introspectief, zelfbeschouwend
psychologia -- = introspectieve psychologie


introspicer v

1 kijken in, onderzoeken
2 PSYCHOLOGIA aan introspectie onderwerpen


introvabile adj

1 onvindbaar, niet te vinden, zoek
persona qui remane/resta -- = iemand die onvindbaar blijft
objecto que es -- = voorwerp dat zoek is


+ introvabilitate sub

1 onvindbaarheid
-- de un persona/objecto = onvindbaarheid van een persoon/voorwerp


introversion sub

1 het in zichzelf gekeerd zijn, opsluiting in zichzelf
2 PSYCHOLOGIA inkering, introversie


introverter v

1 ZOOLOGIA naar binnen keren, instulpen, inkokeren
2 de aandacht/geest naar binnen richten
3 naar binnen gekeerd zijn, in zichzelf gekeerd zijn


introvertite adj

1 PSYCHOLOGIA introvert, in zich zelf gekeerd


introvertito sub

1 PSYCHOLOGIA introverte persoon


intruder v

1 opdringen (aan), indringen (in), (iemand) lastig vallen


intruse adj

1 binnengedrongen


intrusion sub

1 indringing, binnendringing
2 GEOLOGIA intrusie
rocca de -- = intrusiegesteente


+ intrusive adj

1 indringerig, binnendringend
2 GEOLOGIA intrusief
rocca -- = intrusief gesteente


intruso sub

1 indringer, ongenode gast
esser tractate como un -- = als een indringer worden behandeld


+ intubar v

1 MEDICINA inbrengen van een (buigzame) buis, catheteriseren


+ intubation sub

1 MEDICINA inbrenging van een (buigzame) buis, intubatie, het catheteriseren


+ intubator sub

1 intubateur


intuer v

1 bij intuïtie begrijpen, dadelijk doorhebben, aanvoelen, intueren
isto es plus facile de -- que de rationar/que de explicar rationalmente = men kan zo iets beter aanvoelen dan

beredeneren

+ intuibile adj

1 wat bij intuïtie begrepen kan worden, wat men kan aanvoelen


+ intuibilitate sub

1 hoedanigheid van wat bij intuïtie begrepen kan worden


intuition sub

1 intuïtie
-- linguistic = taalgevoel
-- feminin = vrouwelijke intuïtie
-- secur = feilloze intuïtie
per -- = bij intuïtie, gevoelsmatig
refusar un persona per -- = iemand gevoelsmatig afwijzen


+ intuitionismo sub

1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionisme
-- bergsonian/de Bergson = intuïtionisme van Bergson


+ intuitionista sub

1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionist


+ intuitionista adj

1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionistisch


intuitive adj

1 intuïtief
cognoscentia/cognoscimento -- = intuïtieve kennis
methodo -- = intuïtieve methode
veritate -- = intuïtieve waarheid


+ intuitivitate sub

1 intuïtiviteit


intumescente adj

1 MEDICINA opzwellend


intumescentia sub

1 MEDICINA (op)zwelling, opzetting


intumescer v

1 MEDICINA (op)zwellen, opzetten


intus adv

1 binnen, van binnen
2 naar binnen


intussusception sub

1 MEDICINA darminstulping


+ inula sub

1 BOTANICA alant(swortel)


+ inulina sub

1 CHIMIA inuline


+ inunction sub

1 MEDICINA inunctie, inzalving, inwrijving


+ inundabile adj

1 die/dat onder water gezet kan worden, die/dat overstroomd kan worden
terras -- = land dat (gemakkelijk) onder water kan komen te staan


inundar v

1 onder water zetten, inunderen, overstromen
le fluvio ha inundate le plana = de rivier heeft de vlakte overstroomd
terras inundate = verdronken land
vallea inundate = dat dat onder water staat
FIGURATE un nove producto que inunda le mercato = een nieuw produkt dat de markt overstroomt


inundation sub

1 het onder water zetten, het inunderen, het overstromen, onderwaterzetting, inundering, inundatie, overstroming
zona de -- = inundatiegebied
canal de -- = inundatiekanaal
nivello de -- = inundatiepeil
esclusa de -- = inundatiesluis
aqua de -- = inundatiewater
damno(s) de -- = inundatieschade
originar --es = overstromingen veroorzaken
le -- se extende super decenas de kilometros quadrate = de overstroming strekt zich uit over tientallen

vierkante kilometers uit

inurban adj

1 onbeleefd, grof, lomp
comportamento/conducta -- = lomp/grof gedrag


+ inurbanitate sub

1 onbeleefdheid, grofheid, lompheid


inusabile adj

1 onbruikbaar, nutteloos


inusual adj

1 ongewoon, ongebruikelijk
extrememente -- = hoogst ongebruikelijk
2 uitzonderlijk, buitengewoon


inutile adj

1 nutteloos, onnodig, overbodig, vruchteloos, vergeefs
cognoscentia/cognoscimento -- = overbodige/nutteloze kennis
objecto -- = nutteloos voorwerp
tentativas -- = nutteloze pogingen
parolas -- = holle/lege woorden
esser completemente -- = geen enkel nut hebben
rader le mention -- = doorhalen wat niet van toepassing is
il es -- opponer se = verzet is nutteloos


inutilisabile adj

1 onbruikbaar, niet te gebruiken
un vetule machina -- = een oude onbruikbare machine
SPORT declarar -- le campo = het veld afkeuren


+ inutilisabilitate sub

1 onbruikbaarheid


inutilisar v

1 onbruikbaar maken
-- un arma = een wapen onbruikbaar maken


inutilisate adj

1 ongebruikt, onbenut


+ inutilisation sub

1 onbruikbaarmaking
-- de un arma = onbruikbaarmaking van een wapen


inutilitate sub

1 nutteloosheid, onnodigheid, overbodigheid, vruchteloosheid
-- de un effortio = vruchteloosheid van een inspanning


+ invadabile adj

1 niet doorwaadbaar


invader v

1 een inval doen, invallen, binnendringen
FIGURATE le desiro/desiderio me invadeva = het verlangen bekroop mij


invaginar v

1 MEDICINA instulpen (van darm), ineenschuiven


invaginate adj

1 MEDICINA ingestulpt (van darm), ineengeschoven


invagination sub

1 ineenschuiving
2 MEDICINA het ineenstulpen (van darm), instulping, invaginatie


invainar v

1 in de schede steken (zwaard, etc.)


+ invalidabile adj

1 die/dat ongeldig gemaakt/verklaard kan worden
un testamento non -- = een testament dat niet ongeldig verklaard kan wor-den


+ invalidabilitate sub

1 mogelijkheid tot ongeldig maken/verklaren


invalidar v

1 (anque JURIDIC) ongeldig maken, ongeldig/krachteloos verklaren, nietig verklaren
iste clausula non invalida mi derectos = deze clausule tast de geldigheid van mijn rechten niet aan
-- un contracto = een contract ongeldig verklaren
-- un bono de transporto public = een strippenkaart afstempelen
-- un goal (A) = een doelpunt afkeuren
-- un election = een verkiezing ongeldig verklaren
2 krachteloos maken, ontzenuwen
-- argumentos = argumenten ontzenuwen


invalidation sub

1 (anque JURIDIC) ongeldigverklaring, nietigverklaring
-- de un contracto = ongeldigverklaring van een contract
-- de un election = ongeldigverklaring van een verkiezing
2 het krachteloos maken, het ontzenuwen, ontzenuwing
le -- de un argumento = de ontzenuwing van een argument


invalide adj

1 ongeldig
bulletin de voto -- = ongeldig stembiljet
2 invalide, arbeidsongeschikt, gebrekkig


invaliditate sub

1 JURIDIC ongeldigheid
-- de un contracto = ongeldigheid van een contract
-- de un bulletin de voto = ongeldigheid van een stembiljet
2 invaliditeit, arbeidsongeschiktheid
pension de -- = invaliditeitspension
assecurantia contra le -- = invaliditeitsverzekering


invalido sub

1 invalide
-- de guerra = oorlogsinvalide
village de --s = invalidendorp
cura de --s = invalidenzorg


+ invar sub

1 invar (ijzer-nikkellegering)


invariabile adj

1 onveranderlijk, steeds dezelfde, steeds hetzelfde, invariabel
leges -- = onveranderlijke wetten
ille es -- in su opinion = hij blijft bij zijn mening


invariabilitate sub

1 onveranderlijkheid
-- del leges = onveranderlijkheid van de wetten


+ invariante adj

1 onveranderlijk, invariant
ele-mento -- = onveranderlijk element


+ invariante sub

1 invariant
-- adiabatic = adiabatische invariant
-- de flexion = buigingsinvariante
-- differential = differentiële invariante
theoria del --s = invariantentheorie


+ invariantia sub

1 onveranderlijkheid, invariantie


+ invariate adj

1 onveranderd


invasar v

1 in bakken/vaten/bussen/blikken, etc. doen


invasion sub

1 het binnendringen, invasie, (vijandelijke) inval
-- inimic = vijandelijke invasie
truppas/fortias de -- = invasietroepen
via/cammino de -- = invalsweg
plano de -- = invalsplan, invasieplan
flotta de -- = invasievloot
2 plaag
-- de locustas = sprinkhanenplaag
-- de culices/de mosquitos = muggenplaag
-- de erucas = rupsenplaag
-- de rattos = rattenplaag


invasive adj

1 invallend, binnendringend


invasor sub

1 invaller, binnendringer, overweldiger, binnendringende vijand
le -- estranier = de vreemde overweldiger


invectiva sub

1 scheldwoord, scheldpartij, gescheld
fluxo/torrente de --s = stortvloed van scheldwoorden


+ invectivar v

1 uitschelden, schelden
-- (contra) un persona = iemand uitschelden


invective adj

1 scheld..., schimp..., smaad...
sonetto -- = scheldsonnet


inveher v

1 (heftig) uitvaren, schelden, schimpen


inveloppamento sub

1 het omhullen, het omwikkelen, het inpakken
2 omhulsel, bekleding, mantel


inveloppar v

1 omhullen, wikkelen (in), hullen (in), verpakken, omsluiten
-- un persona in un cappa = iemand een cape omhangen
le fructero inveloppa le oranges in un jornal = de fruitverkoper pakt de sinaasappelen in een krant


inveloppe sub

1 omhulsel, wikkel, hoes, verpakking, bekleedsel, mantel, envelop, briefomslag, couvert
-- de un littera = envelop van een brief
-- de reinvio = retourenvelop
-- a fenestra = vensterenvelop
-- gummate = gegomde envelop
TECHNICA -- refrigerante = koelmantel
TECHNICA -- de plumbo = loodmantel
BOTANICA -- floral = bloembekleedsel
ingummar un -- = een envelop gommen
le corpore es le -- del anima = het lichaam is het stoffelijk omhulsel van de ziel


invendibile adj

1 onverkoopbaar
libros -- = onverkoopbare boeken


+ invendibilitate sub

1 onverkoopbaarheid


+ invendite adj

1 onverkocht, niet verkocht
mercantias -- = onverkochte goederen
jornales -- = onverkochte kranten


invenenamento sub

1 het vergiftigen, vergiftiging
symptomas/signos de -- = vergiftigingsverschijnselen
-- de sanguine = bloedvergiftiging
-- per parathion = parathionvergiftiging
-- per gas = gasvergiftiging


invenenar v

1 vergiftigen, vergeven
-- un bibita = een drank vergiftigen
-- un can = een hond vergiftigen
-- le vita de un persona = iemand het leven vergallen
sagitta/flecha {sj} invenenate = vergiftige pijl


+ invenenator sub

1 gifmenger


+ invengiate adj

1 ongewroken


inventar v

1 uitvinden, ontdekken
-- un nove typo de motor = een nieuw type motor uitvinden
ille non ha inventate le pulvere = hij heeft het buskruit niet uitgevonden
2 bedenken, uitdenken, verzinnen
-- un subterfugio = een uitvlucht bedenken
le accusato ha inventate toto = de verdachte fantaseerde alles


inventariar v

1 inventariseren, een boedelbeschrijving maken van


+ inventariation sub

1 inventarisatie


inventario sub

1 inventaris, inventarisatie, boedelbeschrijving
-- annual = jaarlijkse inventarisatie
lista de -- = inventarislijst
libro de -- = inventarisboek
numero de -- = inventarisnummer
JURIDIC beneficio de -- = voorrecht van boedelbeschrijving
facer le -- = de inventaris opmaken, inventariseren
2 FIGURATE opsomming, lijst, overzicht
facer le -- del damno(s) = de schade opnemen


invention sub

1 het uitvinden, het ontdekken, het verzinnen, het bedenken
RELIGION Invention del Cruce = Kruisvinding
spirito de -- = vindingrijke geest
2 uitvinding, ontdekking, ontwerp, vondst, (artistieke) schepping
3 verzinsel, bedenksel, verdichtsel


+ inventiva sub

1 vindingrijkheid


inventive adj

1 inventief, vindingrijk
imagination -- = rijke fantasie


+ inventivitate sub

1 vindingrijkheid, inventiviteit, fantasie


inventor sub

1 uitvinder, bedenker, ontdekker, ontwerper
-- ingeniose = ingenieuze uitvinder
-- del telescopio = uitvinder van de telescoop
-- del imprimeria = uitvinder van de boekdrukkunst


+ inverificabile adj

1 niet verifieerbaar, niet te verifiëren, niet na te gaan, niet te controleren
affirmation/assertion -- = niet controleerbare bewering
hypothese (-esis) -- = niet te verifiëren hypothese


inverisimile,inverosimile adj

1 onwaarschijnlijk, ver gezocht
supposition -- = onwaarschijnlijke veronderstelling
historia -- = onwaarschijnlijk/sterk verhaal


inverosimilante adj

1 onwaarschijnlijk


inverosimilantia sub

1 onwaarschijnlijkheid
historia plen de --s = verhaal vol onwaarschijnlijkheden


inverse adj

1 omgekeerd, tegengesteld, tegenovergesteld
dictionario -- = retrograde woordenboek
logarithmo -- = inverte logaritme
in direction/senso -- = in tegengestelde richting
in ordine -- = in omgekeerde volgorde
inversemente proportionate/proportional = omgekeerd evenredig


+ inversiflor adj

1 BOTANICA met omgekeerde bloemen


inversion sub

1 het omkeren, omkering, omzetting, inversie
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- del subjecto = omzetting van het onderwerp
METEO -- thermic/del temperatura = temperatuurinversie
METEO strato de -- = inversielaag
-- del polaritate/del polos = poolwisseling
theorema del -- = inversietheorema
symmetria del -- = inversiesymmetrie
prisma de -- = omkeerprisma
2 PHOTOGRAPHIA
omkeerontwikkeling, omkeerprocedé
disveloppator/revelator de -- = omkeerontwikkelaar
optica de -- = omkeeroptiek


inversive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA inversie...
construction -- = inversie(constructie)


inverso sub

1 omgekeerde, tegengestelde, tegenovergestelde
mitter su calceas al -- = zijn kousen verkeerd aantrekken
cader al -- = ruggelings vallen, achterover vallen
-- de un soldatura = achterkant van een las


inversor sub

1 ELECTRICITATE stroomwisselaar, om(keer)schakelaar


+ invertase sub

1 CHIMIA invertase


invertebrate adj

1 ZOOLOGIA ongewerveld
animales -- = ongewervelde dieren


invertebrato sub

1 ZOOLOGIA ongewerveld dier


inverter v

1 omkeren, verwisselen, omzetten
-- le currente electric = de stroom omschakelen
-- le rolos/partes = de rollen omdraaien
-- le ordine = de volgorde omdraaien
scriptura invertite = spiegelschrift
2
-- se = kapseizen
le nave se ha invertite = het schip kapseisde
3 CHIMIA inverteren (suiker)


+ invertibile adj

1 omkeerbaar
ordine -- = omkeerbare volgorde
movimento -- = omkeerbare beweging
PHOTOGRAPHIA pellicula -- = omkeerfilm


+ invertibilitate sub

1 omkeerbaarheid
-- de factores = omkeerbaarheid van factoren


invertina sub

1 BIOCHIMIA invertine, invertase, saccharase


+ invertito sub

1 homoseksueel


+ investibile adj

1 investeerbaar
capitales -- = kapitalen die geïnvesteerd kunnen worden


+ investibilitate sub

1 investeerbaarheid


investigabile adj

1 onderzoekbaar, navorsbaar


investigar v

1 onderzoeken, navorsen, nasporen
-- un cosa a fundo = iets tot op de bodem uitzoeken


investigation sub

1 het onderzoeken, het navorsen, onderzoek, navorsing, research
-- scientific = wetenschappelijk onderzoek
-- biologic = biologisch onderzoek
-- extrajudicial = buitengerechtelijk onderzoek
-- spatial = ruimteonderzoek
-- nuclear = kernonderzoek
-- del solo/del terreno = bodemonderzoek
ECONOMIA -- del mercato = marktonderzoek
-- a fundo = diepgaand/grondig onderzoek
methodo de -- = methode van onderzoek
laboratorio de --(es) = researchlaboratorium
instituto de --(es) = researchinstituut
programma de --(es) = researchprogramma
equipa de --(es) = researchteam
aperir un -- = een onderzoek instellen


investigator sub

1 onderzoeker, vorser
-- scientific = wetenschappelijk onderzoeker


+ investigator adj

1 onderzoekend, onderzoeks..., nasporings..., speur..., research...


investimento sub

1 het bekleden (met ambt/waardigheid, etc.)
2 het omsingelen, het belegeren, omsingeling, belegering, insluiting
3 FINANCIAS het beleggen, het investeren, belegging, investering
societate de -- = beleggingsmaatschappij
climate favorabile pro le/al --s = gunstig investeringsklimaat
fundo de -- = beleggingsfonds
costos de -- = investeringskosten
benes de -- = investeringsgoederen
banca de --s = investeringsbank
trust (A) de investimentos = beleggingstrust
compra de -- = beleggingsaankoop
consiliero de -- = beleggingsadviseur
consilio de -- = beleggingsadvies
experto de -- = beleggingsexpert/deskundige
analysta/analysator de --s = beleggingsanalyst
forma de -- = beleggingsvorm
certificato de -- = beleggingscertificaat
politica de -- = investeringsbeleid
credito de -- = investeringskrediet
programma de -- = investeringsprogramma
-- productive = rentedragende investering
-- de capitales = kapitaalinvestering
attraher nove --s = nieuwe investeringen aantrekken
diversificar le --s = de investeringen spreiden


investir v

1 bekleden (met ambt/waardigheid, etc.)
2 omsingelen, belegeren, insluiten
3 FINANCIAS beleggen, investeren
-- un capital = een kapitaal beleggen
-- moneta in un cosa = geld in iets steken
4 -- multe tempore in un cosa = ergens veel tijd in investeren


+ investitor sub

1 investeerder, (geld)belegger
--es institutional = institutionele beleggers


investitura sub

1 het bekleden (met ambt/waardigheid, etc.), plechtige bevestiging (in ambt/waardigheid,

etc.)

lucta/querela del --s = investituurstrijd


inveterar v

1 verouderen
mi patre ha inveterate multo desde le anno passate = mijn vader is sinds verleden jaar erg verouderd
2 inwortelen, inkankeren, erger worden


inveterate adj

1 ingeworteld, ingekankerd, verstokt, onverbeterlijk, aarts...
habitude -- = ingekankerde/ingeroeste gewoonte
vitio -- = ingekankerde ondeugd
bibitor/alcoholico -- = verstokte dronkaard
fur -- = verstokte dief


+ inviabile v

1 levensonvatbaar
feto -- = levensonvatbare vrucht


inviar v

1 (ver)zenden, (ver)sturen
-- un littera = een brief (ver)sturen
-- un message = een bericht (ver)sturen
-- un infante al schola = een kind naar school sturen
SPORT -- le ballon in le rete = de bal in het net trappen
-- truppas al fronte = troepen naar het front sturen


inviato sub

1 afgezant, boodschapper, koerier
-- special = speciale verslaggever
2 gezant
-- de Deo = Godsgezant


invicte adj

1 onoverwonnen
un equipa de football (A) -- = een ongeslagen voetbalelftal


invide adj

1 afgunstig, jaloers, naijverig


invidia sub

1 begeerte, hebzucht
2 afgunst, jaloezie, naijver, nijd
-- professional = broodnijd
reguardos (plen) de -- = afgunstige blikken
per pur -- = uit louter nijd
isto es pur -- = dat is de kif
dar -- a un persona = iemands afgunst opwekken
esser devorate per le -- = verteerd worden door jaloezie


invidiabile adj

1 benijdenswaardig, begerenswaardig
sorte -- = benijdenswaardig lot
appetito -- = gezegende eetlust


invidiar v

1 begeren
2 benijden, jaloers zijn, misgunnen


invidiose adj

1 afgunstig, jaloers, naijverig
-- de qualcuno = jaloers zijn op iemand
-- de qualcosa = jaloers zijn op iets
reguardos -- = af-gunstige blikken


invincibile adj

1 onoverwinnelijk, niet te verslaan
corage -- = onoverwinnelijke moed
armea -- = onoverwinnelijk leger
Armada Invincibile = Onoverwinnelijke Vloot
2 onoverkomelijk, onweerlegbaar
argumento -- = onweerlegbaar argument
obstaculo -- = onoverkomelijk obstakel
timiditate -- = onoverkomelijke verlegenheid


invincibilitate sub

1 onoverwinnelijkheid
2 onoverkomelijkheid


+ invindicate adj

1 ongewroken


invio sub

1 het (ver)zenden, verzending, het (ver)sturen
modo de -- = verzendingswijze
-- per via maritime = verzending per schip, verscheping
2 zending, pakje
-- postal = postzending
-- assortite/a vista = zichtzending
-- urgente = spoedzending
-- de fructos = zending fruit
reciper un -- = een zending binnenkrijgen
completar le -- de un cosa = iets nazenden


inviolabile adj

1 onschendbaar, onaantastbaar, inviolabel
asylo -- = onschendbaar asiel
derectos -- = onschendbare rechten
le rege es -- = de koning is onschendbaar


inviolabilitate sub

1 onschendbaarheid, onaantastbaarheid
-- parlamentari = parlementaire onschendbaarheid
-- del domicilio = onschendbaarheid van de woning


inviolate adj

1 ongeschonden, maagdelijk, onaangetast, niet overtreden
foreste -- = onbetreden woud
sepultura -- = ongeschonden graf
interdiction -- = niet overtreden verbod


invirgar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES (een zeil) aanslaan, aanhalen, aan de ra

bevestigen

invirgatura sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het aanslaan (van een zeil)
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES aangeslagen zeil
3 spanwijdte, vleugelwijdte, vleugelspanning
-- de un ave = vleugelwijdte van een vogel


invisibile adj

1 onzichtbaar, niet te zien, niet waarneembaar
le mundo -- = de onzichtbare wereld
periculo -- = verborgen gevaar
tinta -- = onzichtbare inkt
radiation -- = onzichtbare straling


invisibilitate sub

1 onzichtbaarheid
le -- de undas sonor = de onzichtbaarheid van geluidsgolven


+ invitante adj

1 uitnodigend
pais -- = gastland


invitar v

1 uitnodigen, (iemand) vragen (voor), inviteren
-- a dansar = ten dans vragen
ille me ha invitate a dinar = hij nodigde mij uit voor een etentje
orator invitate = gastspreker
le tempore non invita a un promenada = het weer noodt niet tot een wandeling


invitation sub

1 uitnodiging, invitatie
carta de -- = invitatiekaart
acceptar un -- = op een uitnodiging/invitatie ingaan
refusar/declinar un -- = een uitnodiging afslaan
reciper un -- = een uitnodiging ontvangen
inviar un -- = een uitnodiging ontvangen
a(l) -- de = op uitnodiging van


invitato sub

1 gast, genodigde
-- de honor = eregast
-- al nuptias = bruiloftsgast
lecto pro --s = logeerbed
nos expecta nostre --s iste vespera/vespere = wij verwachten onze gasten vanavond


invitator sub

1 iemand die uitnodigt


invitatori adj

1 uitnodigend, uitnodigings...
2 RELIGION intrede...


invitatorio sub

1 RELIGION intrede-antifoon, aanvangspsalm


+ in vitro LATINO

1 BIOLOGIA in vitro, in een reageerbuis
fecundation/fertilisation -- = in vitrofertilisatie


+ invivibile adj

1 onleefbaar
existentia -- = onleefbaar bestaan
circumstantias -- = onleefbare omstandigheden
situation -- = onleefbare situatie


+ invivo

1 BIOLOGIA in vivo, op het levende organisme


invocar v

1 aanroepen, inroepen
-- Deo = God aanroepen
-- le sanctos = de heiligen aanroepen
-- le misericordia de Deo = Gods ontferming inroepen
-- le adjuta de un persona = iemands hulp inroepen
2 zich beroepen op, aanvoeren, aanhalen
-- un precedente = zich op een precedent beroepen
-- circumstantias attenuante = verzachtende omstandigheden aanvoeren


invocation sub

1 het aanroepen, het inroepen, aanroep, inroeping
2 aanhaling, aanvoering, beroep


+ invocative adj

1 aanroep..., om aan te roepen
formula -- = aanroepformule


+ invocator sub

1 aanroeper, inroeper


invocatori adj

1 aanroepend, inroepend, aanroep..., om aan te roepen
formula -- = aanroepformule


+ involucello sub

1 BOTANICA omwindseltje


+ involucrate adj

1 BOTANICA voorzien van een omwindsel van kelkblaadjes
davidia -- = zakdoekenboom, parkboom


+ involucro sub

1 BOTANICA omwindsel
-- floral = bloemomwindsel
-- de un inflorescentia = omwindsel van een bloeiwijze


involuntari(e) adj

1 onopzettelijk, onwillekeurig, automatisch
2 onopzettelijk, ongewild, zonder het te willen, onvrijwillig
allusion -- = onopzettelijke toespeling
consequentia -- = ongewild gevolg


involute adj

1 ingewikkeld
2 BOTANICA naar binnen gekruld
paxillo -- = krulzoom (soort paddenstoel)


involution sub

1 het inwikkelen, inwikkeling
2 teruggang, teruggaande ontwikkeling, regressie, involutie
3 BOTANICA het ingerold zijn
4 MATHEMATICA involutie
5 MEDICINA involutie, inschrompeling (van een orgaan)
-- uterin = baarmoederinvolutie
-- senil = ouderdomsinvolutie
maladia de -- = involutieziekte


+ involutive adj

1 BOTANICA naar binnen gekruld
2 MATHEMATICA MEDICINA involutie...


involver v

1 (in)wikkelen, hullen, omhullen
-- in nebulas/brumas = in nevelen hullen, omnevelen
esser involvite in un disputa = strijd hebben (over iets)
-- in mysterio = in mysterie hullen
-- un contradiction = een tegenstrijdigheid bevatten
2 verwikkelen, verwarren
3 (indirect) te kennen geven of aanduiden, impliceren


invulnerabile adj

1 onkwetsbaar


invulnerabilitate sub

1 onkwetsbaarheid
-- de Achilles = de onkwetsbaarheid van Achilles


io pron pers

1 ik


iodar v

1 joderen
aqua iodate = gejodeerd water
2 met jodium(tinctuur) behandelen


iodato sub

1 CHIMIA jodaat


+ iodhydric adj

1 CHIMIA
acido -- = joodwaterstof(zuur)


iodic adj

1 CHIMIA jodium..., jood...
acido -- = jodiumzuur
unguento -- = jodiumzalf


+ iodido sub

1 CHIMIA jodide
-- de kalium = kaliumjodide, joodkalium


+ iodifere

1 jodiumhoudend


iodismo sub

1 MEDICINA jodiumvergiftiging


iodo sub

1 jodium, jood
tinctura de -- = jodiumtinctuur
vapor/emanation de -- = jodiumdamp
composito de -- = jodiumverbinding
oxydo de -- = jodiumoxide
sal de -- = jodiumzout
solution de -- = jodiumoplossing
odor de -- = jodiumlucht


iodoformo sub

1 jodoform


iodometria sub

1 CHIMIA jodometrie


iodometric adj

1 CHIMIA jodometrisch


iodose adj

1 jodiumhoudend, gejodeerd, jood...


+ iodurar v

1 PHOTOGRAPHIA met een jodiumlaag bedekken


+ ioduration sub

1 PHOTOGRAPHIA het bedekken met een jodiumlaag


+ ioduro sub

1 CHIMIA jodide
-- de argento = zilverjodide
-- de plumbo = loodjodide


ion sub

1 PHYSICA ion
-- negative = negatief ion, anion
-- positive = positief ion, kation
-- hydrogene = waterstofion
-- atomic = atoomion
--es polymere = polymere ionen
emission de --es = ionenemissie
theoria del --es = ionentheorie
(ex)cambiator de --es = ionenwisselaar
concentration de --es = ionenconcentratie
equilibrio de --es = ionenevenwicht
reaction de --es = ionenreactie
antagonismo de --es = ionenantagonisme
transporto de --es = ionentransport
nube de --es = ionenwolk


ionic adj

1 Ionisch
ordine -- = Ionische bouworde
capitello -- = Ionisch kapiteel
dialecto -- = Ionisch dialect
colonia -- = Ionische kolonie
2 PHYSICA ionisch, ionen...
pumpa -- = ionenpomp
missile -- = ionenraket
microphono -- = ionenmicrofoon
altoparlator -- = ionenluidspreker
theoria -- = ionentheorie
temperatura -- = ionentemperatuur
equilibrio -- = ionenevenwicht
concentration -- = ionenconcentratie
bombardamento -- = ionenbombardement
antagonismo -- = ionenantagonisme


+ ionico sub

1 Ionisch (taal)


+ ionisabile adj

1 ioniseerbaar
gas -- = ioniseerbaar gas


+ ionisante adj

1 ioniserend
radiation -- = ioniserende straling


ionisar v

1 PHYSICA ioniseren


ionisation sub

1 PHYSICA ionisering, ionisatie
-- multiple = meervoudige ionisatie
-- electronic = elektronenionisatie
-- electrolytic = elektrolytische ionisatie
-- thermal/thermic = thermische ionisatie
-- per radiation = stralingsionisatie
grado de -- = ionisatiegraad
energia de -- = ionisatie-energie
potential de -- = ionisatiepotentiaal
camera de -- = ionisatiekamer/vat


+ ionisator sub

1 ionisator


+ ionium sub

1 CHIMIA ionium (element 90)


+ ionogramma sub

1 ionogram


+ ionometria sub

1 ionometrie


+ ionometric adj

1 ionometrisch


+ ionometro sub

1 ionometer


+ ionophono sub

1 ionofoon


+ ionosphera sub

1 METEO ionosfeer


+ ionospheric adj

1 METEO ionosferisch
strato -- = ionosferische laag


iota sub

1 jota, iota (negende letter van het Griekse alfabet)
2 iets onbeduidends, ietsje, kleinigheid, tittel
il non debe mancar un -- = er mag geen jota aan ontbreken


+ iotacismo sub

1 PHONETICA i(o)tacisme


+ ipecacuanha sub

1 BOTANICA braakwortel, ipecacuanha
sirop de -- = braakwortelsiroop


Iphigenia sub n pr

1 MYTHOLOGIA Iphigenie


ipse sub

1 zelf
io -- = ikzelf
hodie -- = vandaag nog


+ ipso facto LATINO

1 ipso facto, feitelijk, door de daad zelf, noodzakelijkerwijs


+ ipso jure sub LATINO

1 ipso jure, door dit recht zelf


ir v

1 gaan
-- e venir = heen en weer lopen
2 (kledingstuk, etc.) staan
iste cappello me va ben = die hoed staat me goed


ira sub

1 toorn, woede
accesso de -- = woede-aanval, woede-uitbarsting


+ iracunde adj

1 driftig, opvliegend


+ iracundia sub

1 drift, opvliegendheid


+ Irak sub n pr

1 Irak


+ irakian adj

1 Iraaks
population -- = Irakese bevolking


+ irakiano sub

1 Irakees


+ Iran sub n pr

1 Iran


+ iranian adj

1 Iraans
lingua -- = Iraanse taal
population -- = Iraanse bevolking


+ iraniano sub

1 Iraniër


irascer v

1 toornig/woedend worden


irascibile adj

1 prikkelbaar, opvliegend, lichtgeraakt, driftig
humor -- = prikkelbaar humeur
character -- = opvliegend karakter, driftkop
persona -- = driftkop


irascibilitate sub

1 prikkelbaarheid, opvliegendheid, lichtgeraaktheid, driftigheid


irate adj

1 boos, woedend, toornig, verbolgen
esser -- contra un persona = boos zijn op iemand


+ irenic adj

1 irenisch, vredestichtend


+ irenismo sub

1 irenisme


iridaceas sub pl

1 BOTANICA iridaceae, iridaceeën, lissenfamilie


iridacee adj

1 BOTANICA lisachtig


Iride sub n pr

1 MYTHOLOGIA Iris


iride sub

1 regenboog
2 ANATOMIA iris (van het oog), regenboogvlies
PHOTOGRAPHIA diaphragma -- = irisdiafragma
3 BOTANICA iris, lis


+ iridectomia sub

1 MEDICINA irisverwijdering, iridectomie


iridescente adj

1 met regenboogkleuren, iriserend, iridescent


iridescentia sub

1 regenboogachtige weerschijn, iridescentie


iridescer v

1 de kleuren van de regenboog hebben/uitstralen


+ iridic adj

1 CHIMIA iridium...
composito -- = iridiumverbinding


iridium sub

1 CHIMIA iridium
composito de -- = iridiumverbinding


+ iridotomia sub

1 MEDICINA irisverwijdering, iridotomie


iris sub n pr

1 MYTHOLOGIA Iris


iris sub

1 regenboog
2 ANATOMIA iris (van het oog), regenboogvlies
PHOTOGRAPHIA
diaphragma -- = irisdiafragma
PHOTOGRAPHIA
obturator a/de iris = kringsluiter
3 BOTANICA iris, lis
-- fetidissime = stinkende lis
-- germanic = duitse lis
-- florentin = florentijnse lis
-- pallide = bleke lis


irisar v

1 de kleuren van de regenboog geven aan, iriseren
le luce/lumine solar irisa le faciettas de un crystallo = het zonlicht iriseert de slijpvlakjes van een kristal


+ irisate adj

1 regenboogkleurig, geïriseerd, iris...
vitro -- = geïriseerd glas
quarz -- = geïriseerd kwarts
TYPOGRAPHIA impression -- = irisdruk


irisation sub

1 irisering, irisatie
-- de un prisma = irisatie van een prisma


+ irish coffee sub ANGLESE

1 irish coffee


iritis sub

1 MEDICINA regenboogvliesontsteking, iritis


Irlanda sub n pr

1 Ierland
-- del Nord = Noord-Ierland


irlandese adj

1 Iers
lingua -- = Ierse taal
setter (A) -- = Ierse setter


irlandese sub

1 Ier
2 Iers (taal)


ironia sub

1 PHILOSOPHIA ironie
-- socratic = Socratische ironie
2 ironie, spot
-- mordente = bijtende spot
-- amar = bittere ironie
-- del sorte = ironie van het lot


ironic adj

1 ironisch, spottend
tono -- = spottende toon
surriso -- = ironische glimlach
rider ironicamente = grijnslachen


ironisar v

1 ironiseren, spottende opmerkingen maken


ironista sub

1 spotter, ironisch schrijver


+ iroquese adj

1 Irokees


+ iroquese sub

1 Irokees


irradiante adj

1 uitstralend


irradiar v

1 uitstralen, stralen uitzenden
-- calor = warmte uitstralen/afstralen
-- lumine/luce = licht uitstralen
2 FIGURATE stralen, uitstralen (ook: pijn), zich verspreiden (naar)
-- de gaudio/joia = stralen van vreugde
-- confidentia in se mesme = zelfvertrouwen uitstralen


irradiation sub

1 het uitstralen, uitstraling, straling
le -- del sol a transverso le nubes = de straling van de zon door de wolken
2 uitstraling (toestand)
MEDICINA -- dolorose/de un dolor = uitstraling van pijn
3 OPTICA irradiatie


irradiator sub

1 uitstraler


irrationabile adj

1 strijdig met de rede, irrationeel
2 onverstandig


irrational adj

1 strijdig met de rede, irrationeel
pavor/angustia -- = onberedeneerde angst
comportamento/conducta -- = irrationeel gedrag
2 niet met rede begaafd, redeloos
esseres -- = redeloze wezens
3 MATHEMATICA irrationeel, onmeetbaar
equation -- = irrationele vergelijking
numero -- = irrationeel/onmeetbaar getal


+ irrationalismo sub

1 irrationalisme


+ irrationalista adj

1 irrationalistisch


irrationalitate sub

1 redeloosheid, onverstand
2 onredelijkheid, irrationaliteit
3 MATHEMATICA irrationaliteit


irreal adj

1 irreëel, onwerkelijk, niet bestaand
un periculo -- = een denkbeeldig gevaar


irrealisabile adj

1 niet te realiseren, niet te verwezelijken, onverwezenlijkbaar, onuitvoerbaar, onvervulbaar
projecto -- = onuitvoerbaar plan
desiro/desiderio -- = onvervulbare wens


+ irrealisabilitate sub

1 onverwezenlijkbaarheid, onuitvoerbaarheid, onvervulbaarheid


+ irrealisate adj

1 niet verwezenlijkt, niet uitgevoerd, niet verwerkelijkt, onvervuld


+ irrealismo sub

1 gebrek aan realisme/werkelijkheidszin
-- de un politica = gebrek aan werkelijkheidszin van een politiek


+ irrealista sub

1 niet-realistisch aangelegd mens


+ irrealista adj

1 irrealistisch


irrealitate sub

1 irrealiteit, onwerkelijkheid
le -- del sonio = de onwerkelijkheid van de droom


+ irrecipibile adj

1 niet-ontvankelijk
declarar -- un recurso = een beroep niet-ontvankelijk verklaren


+ irrecipibilitate sub

1 niet-ontvankelijkheid
-- de un recurso = niet-ontvankelijkheid van een beroep


irreclamabile adj

1 niet opeisbaar, onopeisbaar, niet terug te vorderen, onopvorderbaar


+ irreclamabilitate sub

1 onopeisbaarheid, onopvorderbaarheid


+ irrecognoscibile adj

1 onherkenbaar


+ irrecognoscibilitate sub

1 onherkenbaarheid


irreconciliabile adj

1 onverzoenlijk
adversario -- = onverzoenlijke tegenstander
inimico -- = onverzoenlijke vijand
attitude -- = onverzoenlijke houding
le declarationes esseva -- = de verklaringen waren onverenigbaar


irreconciliabilitate sub

1 onverzoenlijkheid


+ irrecovrabile adj

1 niet terug te krijgen, niet recuperabel
debitas -- = ininbare schulden
amonta -- = oninbaar bedrag
aqua subterranee -- = niet-herwinbaar grondwater


irrecuperabile adj

1 niet meer te gebruiken, niet meer terug te winnen
debitas -- = oninbare schulden
ferralia -- = niet meer te gebruiken/waardeloos schroot


+ irrecuperabilitate sub

1 onmogelijkheid om weer te gebruiken of om terug te winnen


irrecusabile adj

1 onweerlegbaar, onweersprekelijk
signos -- = onweersprekelijke tekenen
2 JURIDIC onwraakbaar, irrecusabel
testimonio -- = onwraakbare getuigenis
judice -- = onwraakbare rechter


+ irrecusabilitate sub

1 onweerlegbaarheid, onweersprekelijkheid
2 JURIDIC onwraakbaarheid
-- de un testimonio = onwraakbaarheid van een getuigenis


irredenta sub ITALIANO

1 irredenta (verkorting van 'Italia irredenta')


irredentismo sub

1 irredentisme


irredentista sub

1 irredentist


+ irredentista adj

1 het irredentisme voorstaand, irredentistisch


irredimibile adj

1 onafkoopbaar, onaflosbaar, onopzegbaar
hypotheca -- = onopzegbare hypotheek
derectos -- = onafkoopbare rechten


+ irredimibilitate sub

1 onafkoopbaarheid, onaflosbaarheid, onopzegbaarheid


irreducibile adj

1 niet herleidbaar, onherleidbaar (anque MATHEMATICA)
fractiones -- = onherleidbare breuken
equation -- = onherleidbare vergelijking
2 CHIMIA niet reduceerbaar
oxydo -- = niet reduceerbaar oxyde
3 onbuigzaam, onwrikbaar, onvermurwbaar, onverzettelijk
opposition -- = onwrikbaar verzet
voluntate -- = onbuigzame wil


irreducibilitate sub

1 onherleidbaarheid (anque MATHEMATICA)
-- de fractiones = onherleidbaarheid van breuken
-- de un equation = onherleidbaarheid van een breuk
2 CHIMIA niet-reduceerbaarheid
-- de un oxydo = niet-reduceerbaarheid van een oxyde
3 onbuigzaamheid, onwrikbaarheid, onvermurwbaarheid, onverzettelijkheid
-- de un voluntate = onbuigzaamheid van een wil


+ irreductibile adj

1 Vide: irreducibile


+ irreductibilitate sub

1 Vide: irreducibilitate


irreflexion sub

1 onnadenkendheid, onbezonnenheid
momento de -- = ogenblik van onbedachtzaamheid


+ irreflexive adj

1 ondoordacht, onnadenkend, klakkeloos
judicamento -- = onbekookt oordeel
decision -- = onberaden beslissing
reaction -- = ondoordachte reactie
actos -- = onbezonnen/roekeloze daden


+ irreflexivitate sub

1 ondoordachtheid, onnaden-kendheid
-- del juventute = ondoordachtheid van de jeugd


irreformabile adj

1 onveranderlijk
2 JURIDIC onherroepelijk
judicamento -- = onherroepelijk oordeel


+ irrefragabile adj

1 onweerlegbaar, onwraakbaar, waartegen niets valt in te brengen
testimonio -- = onweerlegbaar getuigenis


+ irrefragabilitate sub

1 onweerlegbaarheid


irrefrangibile adj

1 onverbreekbaar, onschendbaar
2 OPTICA onbreekbaar (van lichtstralen)


irrefrangibilitate sub

1 onverbreekbaarheid, onschendbaarheid
2 OPTICA onbreekbaarheid (van lichtstralen)


+ irrefrenabile adj

1 niet te breidelen, teugelloos
ille ha habite un attacco de riso -- = hij had een onbedaarlijke lachbui


+ irrefrenabilitate sub

1 teugelloosheid


+ irrefrenate adj

1 ongeremd


irrefutabile adj

1 onweerlegbaar
probas/provas -- = harde/onweerlegbare bewijzen
veritates -- = onomstotelijke waarheden
su argumentation es -- = zijn argumentatie is niet weerlegbaar


irrefutabilitate sub

1 onweerlegbaarheid


irrefutate adj

1 niet weerlegd, onweersproken


irregular adj

1 onregelmatig, ongelijk(matig), ongeordend
scriptura -- = onregelmatig handschrift
forma -- = onregelmatige vorm
pulso -- = onregelmatige pols(slag)
verbo -- = onregelmatig werkwoord
polygono -- = onregelmatige veelhoek
vita -- = ongeregeld leven
menstruation -- = onregelmatige menstruatie
dentatura -- = onregelmatig gebit
horas de labor/travalio -- = onregelmatige werktijden
2 onregelmatig, onbevoegd, onwettig
detention -- = wederrechtelijke vrijheidsberoving
situation -- = onwettige toestand
3 (van personen) niet regelmatig, wisselvallig, ongelijk
alumno -- = leerling met wisselende prestaties
4 ongeregeld, irregulier
MILITAR truppas -- = ongeregelde/irreguliere troepen


irregularitate sub

1 onregelmatigheid, ongeregeldheid, ongelijkheid
le -- del figura = de onregelmatigheid van de figuur
-- del intervallos = ongelijkheid van de tussenpozen
2 onregelmatigheid, iets wat niet in de haak is, iets wat niet door de beugel kan
-- administrative = administratieve onregelmatigheid
committer un -- = iets doen wat niet door de beugel kan


+ irreimplaciabile adj

1 onvervangbaar
cata instante de nostre vita es -- (André Gide) = elk oogenblik van ons leven is onvervangbaar
collaborator -- = onvervangbare medewerker


+ irrelevante adj

1 niet relevant, niet ter zake dienend, irrelevant
facto -- = irrelevant feit
observation/remarca -- = irrelevante opmerking
detalio -- = onbeduidend detail
iste question es -- = die vraag is niet relevant


+ irrelevantia sub

1 ontoepasselijkheid, het niet ter zake zijn, irrelevantie


irreligion sub

1 ongodsdienstigheid, ongeloof, buitenkerkelijkheid


irreligiose adj

1 ongodsdienstig, buitenkerkelijk
scriptor/autor -- = ongodsdienstige schrijver


irreligiositate sub

1 ongodsdienstigheid, ongeloof, buitenkerkelijkheid


irremediabile adj

1 onherstelbaar, ongeneeslijk, zonder uitweg, hopeloos, niet meer ongedaan te maken
disastro -- = onherstelbare ramp
falta -- = onherstelbare fout
morbo -- = ongeneeslijke ziekte
mal -- = onverbeterlijk kwaad
situation -- = hopeloze toestand
aggravation -- de un stao de sanitate = hopeloze verergering van een gezondheidstoestand
irremediabilemente perdite = onherroepelijk verloren


+ irremediabilitate sub

1 onherstelbaarheid


irremissibile adj

1 onvergeeflijk
falta/error -- = onvergeeflijke fout
peccato -- = onvergeeflijke zonde


irremissibilitate sub

1 onvergeeflijkheid
-- de un culpa = onnvergeeflijkheid van een schuld


+ irremovibile adj

1 niet verplaatsbaar
2 niet verwijderbaar
3 niet afzetbaar


irremunerabile adj

1 niet te belonen


+ irremunerate adj

1 onbezoldigd


+ irrenunciabile adj

1 waarvan men niet kan afzien


+ irrenunciabilitate sub

1 onmogelijkheid om (van iets) af te zien


irreparabile adj

1 onherstelbaar (anque FIGURATE)
perdita -- = onherstelbaar verlies
falta -- = onherstelbare fout
damno -- = onherstelbare schade
disastro -- = onherstelbare ramp
auto(mobile) -- = auto die niet te repareren is, auto die total loss is
pronunciar parolas -- = dingen zeggen die niet ongedaan zijn te maken


irreparabilitate sub

1 onherstelbaarheid (anque FIGURATE)
-- de un error = onherstelbaarheid van een fout


+ irrepetibile v

1 niet voor herhaling vatbaar, onherhaalbaar, eenmalig
tentativa -- = een poging die niet herhaald kan worden


+ irrepetibilitate sub

1 onherhaalbaarheid
-- de un experimento = onherhaalbaarheid van een expe-riment


irreprehensibile adj

1 onberispelijk, waar geen kwaad in steekt
comportamento/conducta -- = onberispelijk gedrag
placeres -- = onschuldige genoegens


+ irreprehensibilitate sub

1 onberispelijkheid
-- del stilo = onberispelijkheid van de stijl


irrepressibile adj

1 niet te onderdrukken, niet in toom te houden, onbedwingbaar, niet te beteugelen
passion -- = onbedwingbare hartstocht
riso -- = niet in te houden lach


+ irreprimibile adj

1 niet te onderdrukken, niet in toom te houden, onbedwingbaar, niet te beteugelen
passion -- = onbedwingbare hartstocht
riso -- = niet in te houden lach
progresso -- = onstuitbare vooruitgang
impulso -- = niet te onderdrukken impuls


irreprochabile {sj} adj

1 onberispelijk, onbesproken, waar niets op aan te merken valt, keurig
comportamento/conducta -- = onberispelijk gedrag, onbesproken gedrag
vestimentos -- = onberispelijke kleding
viver irreprochabilemente = keurig leven


+ irreprochabilitate {sj} sub

1 onberispelijkheid
-- de su comportamento/conducta = onberispelijkheid van zijn gedrag


+ irreproducibile adj

1 niet reproduceerbaar
un photo(graphia) -- = een niet reproduceerbare foto


+ irreproducibilitate sub

1 onmogelijkheid om (iets) te reproduceren


irresistibile adj

1 onweerstaanbaar
fortia -- = onweerstaanbare kracht
necessitate -- = onweerstaanbare noodzaak
eloquentia -- = onweerstaanbare welsprekendheid


irresistibilitate sub

1 onweerstaanbaarheid


irresolubile adj

1 onoplosbaar
problema -- = onoplosbaar vraagstuk


+ irresolubilitate sub

1 onoplosbaarheid
-- de un problema = onoplosbaarheid van een probleem


irresolute adj

1 besluiteloos, aarzelend, weifelend, onzeker, wankelmoedig
character -- = besluiteloos/aarzelend karakter


irresolution sub

1 besluiteloosheid, wankelmoedigheid


+ irrespecto sub

1 gebrek aan respect


+ irrespectuose adj

1 oneerbiedig
manieras -- = oneerbiedige manieren
parlar irrespectuosemente a un superior = op oneerbiedige wijze tegen een meerdere spreken


+ irrespectuositate sub

1 oneerbiedigheid


irrespirabile adj

1 moeilijk in te ademen, verstikkend
atmosphera -- = bedompte atmosfeer


+ irrespirabilitate sub

1 moeilijkheid om in te ademen


irresponsabile adj

1 onbezonnen, onbedachtzaam, onnadenkend, onvoorzichtig, roekeloos
gente -- = onbezonnen lieden
2 ontoerekeningsvatbaar, ontoerekenbaar, niet aansprakelijk, niet verantwoordelijk


irresponsabilitate sub

1 gebrek aan verantwoordelijksgevoel
2 ontoerekeningsvatbaarheid, ontoerekenbaarheid, onverantwoordelijkheid


+ irrestaurabile adj

1 niet te restaureren, niet restaureerbaar


+ irretractile adj

1 onsamentrekbaar


+ irretractilitate sub

1 onsamentrekbaarheid


+ irrevelabile adj

1 wat niet kan/mag worden ont-huld/geopenbaard
un secreto -- = een geheim dat niet mag worden onthuld


+ irrevelabilitate sub

1 onmogelijkheid van iets dat niet kan/mag worden onthuld


+ irrevelate adj

1 ongeopenbaard


irreverente adj

1 oneerbiedig
allusion -- = oneerbiedige toespeling
responder irreverentemente = een oneerbiedig antwoord geven


irreverentia sub

1 oneerbiedigheid
un -- impardonabile = een onvergeeflijke oneerbiedigheid
comportar se con -- = zich oneerbiedig gedragen


+ irreversibile adj

1 onomkeerbaar, irreversibel
processo -- = onomkeerbaar proces
cyclo -- = onomkeerbare cyclus
transformation -- = onomkeerbare transformatie
deformation -- = blijvende vervorming
coma -- = hersendood
CHIMIA reaction -- = aflopende reactie


+ irreversibilitate sub

1 onomkeerbaarheid, irreversibiliteit
lege del -- = onomkeerbaarheidswet
-- del evolution = onomkeerbaarheid van de evolutie


irrevocabile adj

1 onherroepelijk, niet terug te draaien
decision -- = onherroepelijke beslissing
sententia/judicio/judicamento -- = onherroepelijk vonnis
refusa -- = onherroepelijke weigering


irrevocabilitate sub

1 onherroepelijkheid
-- de un decision = onherroepelijkheid van een beslis-sing
-- del passato = onherroepelijkheid van het verleden


irrider v

1 bespotten, belachelijk maken


irrigabile adj

1 bevloeibaar, irrigeerbaar
terreno/terra -- = bevloeibaar land
area/region -- = bevloeibaar gebied


+ irrigabilitate sub

1 mogelijkheid om te irrigeren


irrigar v

1 bevloeien, irrigeren
-- terras = land bevloeien
2 MEDICINA irrigeren, uitspoelen


irrigation sub

1 het bevloeien, bevloeiing, irrigatie
-- artificial = kunstmatige bevloeiing/irrigatie
systema de --es = irrigatiesysteem, bevloeiingssysteem
fossato de -- = irrigatiesloot
canal de -- = irrigatiekanaal
systema de canales de -- = irrigatiekanalenstelsel
esclusa de -- = irrigatiesluis
rete de -- = irrigatienet
nivello de -- = irrigatiepeil
periodo de -- = irrigatieperiode
travalios/labores de -- = irrigatiewerken
carro/auto(mobile) de -- = sproeiwagen
avion de -- = sproeivliegtuig
puteo de -- = irrigatieput
tubo de -- = irrigatiebeuis
2 MEDICINA irrigatie, uitspoeling
3 MEDICINA doorstroming
-- sanguinee = doorbloeding, bloeddoorstroming


irrigator sub

1 (be)sproeier, sproeitoestel
2 MEDICINA irrigator


irrigatori adj

1 sproei..., bevloeiings...
canal -- = bevloeiingskanaal
installation -- = sproei/regeninstallatie
labores -- = bevloeiingswerken


irrision sub

1 bespotting, spot


irrisor sub

1 spotter, spotvogel


irrisori adj

1 bespottelijk, belachelijk
argumentos -- = belachelijke argumenten
salario -- = belachelijk laag loon
precio -- = spotprijs
spectaculo -- = schertsvertoning


irritabile adj

1 lichtgeraakt, prikkelbaar, irritabel
2 BIOLOGIA prikkelbaar, irritabel


irritabilitate sub

1 lichtgeraaktheid, prikkelbaarheid, irritabiliteit
2 BIOLOGIA prikkelbaarheid, irritabiliteit


irritante adj

1 hinderlijk, ergerniswekkend, irritant


irritante sub

1 irriterend middel (anque MEDICINA)


irritar v

1 irriteren, prikkelen, boos maken, ergeren
tu conducta me irrita = jouw gedrag irriteert me
ille se irrita facilemente = hij wordt gauw boos
2 MEDICINA irriteren, prikkelen, licht doen ontsteken, schrijnen
iste sapon irrita le pelle = de huid wordt door deze zeep geïrriteerd
3 PHYSIOLOGIA (zenuw/spier) prikkelen


+ irritate adj

1 MEDICINA geïrriteerd, geprikkeld
pelle -- = branderige huid
oculos -- = branderige ogen
2 (boos) irritate, geprikkeld
esser profundemente -- = zich dood ergeren


irritation sub

1 geprikkeldheid, geërgerdheid, boosheid, irritatie
exprimer su -- = zijn irritatie uitspreken
2 irritatie, prikkeling, branderigheid
-- del gorga = prikkeling in de keel
3 PHYSIOLOGIA prikkeling


+ irritative adj

1 MEDICINA irritatie..., prikkelend
tusse -- = prikkelhoest


+ irritator sub

1 iemand die irriteert, iets dat irriteert


irrite adj

1 JURIDIC ongeldig


+ irrorabile adj

1 wat kan worden besprenkeld/bevochtigd


irrorar v

1 bedauwen
2 nat maken, besprenkelen, bevochtigen


irroration sub

1 bedauwing
2 het nat maken, het bevochtigen, het besprenkelen, bevochtiging, besprenkeling


+ irrorator sub

1 iemand die/iets dat besprenkelt/bevochtigt


irrumper v

1 (plotseling) binnenvallen, (plotseling) binnendringen, binnenstormen
-- in le casa de un persona = bij iemand binnendringen


+ irrumpibile adj

1 onbreekbaar, onverbreekbaar
objectos -- = onbreekbare voorwerpen
vitro -- = onbreekbaar glas
catenas -- = onverbreekbare boeien


+ irrumpibilitate sub

1 onbreekbaarheid, onverbreekbaarheid


irruption sub

1 het plotseling binnenvallen, het plotseling binnendringen, het binnenstormen
--es del barbaros = invallen der barbaren
-- del manifestantes in le ambassada = het binnendringen van de betogers in de ambassade
facer -- in = binnenstormen, binnenstuiven


+ irruptive adj

1 invallend, binnenvallend, binnendringend


Isaac sub n pr

1 Isaäc


+ isagoge sub

1 inleiding, isagoge


+ isagogic adj

1 inleidend, isagogisch


Isaia sub n pr

1 BIBLIA Jesaja


+ isallobare adj

1 METEO isallobaar


+ isallobaro sub

1 METEO isallobaar (lijn tussen gelijke drukveranderingen)


+ isallotherma sub

1 METEO isallotherm


+ isatis sub

1 BOTANICA -- tinctori = wede


+ isba sub

1 sparrenhouten hutje (Rusland)


+ ischemia sub

1 MEDICINA ischemie, plaatselijke bloedeloosheid


+ ischemic adj

1 MEDICINA ischemisch
necrose (-osis) ischemic = ischemische necrose


+ ischiatic adj

1 ANATOMIA zitbeens...
osso -- = zitbeen
tuberositate -- = zitbeensknobbel


+ ischio sub

1 ANATOMIA zitbeen


+ isentropic adj

1 PHYSICA isentropisch


+ isiac adj

1 ANTIQUITATE Isis...
mysterios -- = Isismysteriën


+ isiaco sub

1 Isispriester


islam sub

1 islam


islamic adj

1 islamitisch, mohammedaans
studios -- = islamitische studiën
fundamentalismo -- = islamisch fundamentalisme
le mundo -- = de wereld van de islam


islamisar v

1 islamiseren, tot de islam bekeren
regiones islamisate de Africa nigre = geïslamiseerde streken van zwart Afrika


+ islamisation sub

1 islamisering
-- de partes de Espania post le octave seculo = islamisering van gedeelten van Spanje na de achtste eeuw


islamismo sub

1 islam, islamisme, mohammedanisme


islamita sub

1 islamiet, mohammedaan


islamita adj

1 islamitisch, mohammedaans


islamitic adj

1 islamitisch, mohammedaans


+ islamologo sub

1 islamkenner, islamoloog


Islanda sub n pr

1 IJsland
spat de -- = kalkspaat
crystallo de -- = IJslands kristal
zona depressionari de -- = lagedrukgebied bij IJsland


islandese adj

1 IJslands
lingua -- = IJslandse taal, IJslands
litteratura -- = IJslandse literatuur
sagas -- = IJslandse sagen


islandese sub

1 IJslander
2 IJslands (taal)


islandic adj

1 IJslands


+ ismaelita adj

1 Ismaëlitisch


+ ismaelita sub

1 Ismaëliet


+ ismo sub

1 isme


+ isoagglutinisation sub

1 MEDICINA iso-agglutinatie


isobare adj

1 METEO, GEOLOGIA isobarisch
superficie -- = isobarisch oppervlak
linea/curva -- = isobaar


isobaric adj

1 METEO, GEOLOGIA isobarisch
linea/curva -- = isobaar


isobaro sub

1 METEO GEOLOGIA isobaar


+ isobarometric adj

1 METEO isobarometrisch
lineas -- = isobarometrische lijnen


+ isobatha adj

1 GEOGRAPHIA diepte...
linea/curva -- = dieptelijn, isobaat


+ isobatha sub

1 GEOGRAPHIA dieptelijn, isobaat


+ isocahedro sub

1 MATHEMATICA twintigvlak, icocaëder


+ isocardia sub

1 ZOOLOGIA ossehart, hartschelp


+ isocellular adj

1 isocellulair


+ isochore adj

1 PHYSICA isochoor, een gelijk volume hebbend


+ isochromatic adj

1 isochroom, van gelijke kleur, gelijkkleurig, isochromatisch
lente -- = isochromatische lens


+ isochrome adj

1 Vide: isochromatic


isochrone adj

1 isochroon
oscillationes -- = isochrone trillingen


isochronismo sub

1 isochronisme, gelijkheid van duur


+ isochrono sub

1 isochroon


+ isoclinal adj

1 GEOLOGIA isoclinaal
plica -- = isoclinale plooi
fallia -- = isoclinale breuk
stratos geologic -- = isoclinale geologische la-gen


isocline adj

1 PHYSICA GEOLOGIA isoclinisch
linea -- = isoclinische lijn, isocline


isoclino sub

1 PHYSICA GEOLOGIA isocline


+ isocoagulabilitate sub

1 isocoagulabiliteit


+ isodiametric adj

1 isodiametrisch


+ isodynamia sub

1 isodynamie


isodynamic adj

1 isodynamisch


+ isoelectric adj

1 PHYSICA iso-elektrisch


+ isoenergetic adj

1 PHYSICA iso-energetisch


+ isoete sub

1 BOTANICA biesvaren


isogame adj

1 BIOLOGIA isogaam


isogameta sub

1 BIOLOGIA isogameet


isogamia sub

1 BIOLOGIA isogamie


+ isoglossa sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA isoglosse


+ isoglosse adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA isoglossen...
linea -- = isoglosse


+ isogonal adj

1 gelijkhoekig


isogone adj

1 gelijkhoekig, isogonisch


+ isogonic adj

1 gelijkhoekig


+ isohedric adj

1 gelijkvlakkig


+ isohyete sub

1 isohyeet
carta del --s = isohyetenkaart


+ isohypsa sub

1 GEOGRAPHIA isohypse, hoogtelijn


+ isohypse adj

1 GEOGRAPHIA hoogte...
linea -- = hoogtelijn, isohypse


+ isoionic adj

1 PHYSICA een gelijk aantal ionen bezittend


+ isolabile adj

1 isoleerbaar, afzonderbaar


isolamento sub

1 eenzaamheid, afzondering, isolement, het isoleren
-- cellular = eenzame opsluiting
camera de -- = isolatiekamer
dica de -- = afsluitdijk
2 afzondering, afgelegenheid, eenzame ligging
3 ELECTRICITATE etc., isolatie, isolering
-- sonor/acustic = geluidsisolatie


+ isolante adj

1 isolerend
material -- = isolatiemateriaal
placa -- = isolatieplaat
strato -- = isolerende laag, isolatielaag


isolar v

1 isoleren, afzonderen
-- un cosa de su contexto = iets uit zijn verband rukken
-- se de un gruppo = zich van een gezelschap afzonderen
isolar le vaccas malade (del vaccas san) = de zieke koeien afzonderen
2 ELECTRICITATE etc., isoleren


isolate adj

1 afgezonderd, afgelegen, geïsoleerd (anque ELECTRICITATE)
casa -- = afgelegen huis
caso -- = alleenstaand geval
posto -- = buitenpost
tabulas -- = aparte tafels
factos -- = losse feiten


isolation sub

1 het isoleren, het afzonderen, isolering, isolatie, afzondering
2 ELECTRICITATE etc., het isoleren, isolering, isolatie
-- thermic = warmte-isolatie
-- dielectric = diëlektrische isolatie
material de -- = isolatiemateriaal


+ isolationismo sub

1 isolationisme


+ isolationista sub

1 isolationist


+ isolationista adj

1 isolationistisch


+ isolator adj

1 ELECTRICITATE etc., niet-geleidend, isolerend, isolatie...
2 lingua -- = isolerende taal


isolator sub

1 iemand die of iets dat isoleert
2 ELECTRICITATE etc., niet-geleider, isolator


+ isoleucina sub

1 isoleucine


+ isologe adj

1 CHIMIA isoloog (dezelfde koolstofketen hebbend)


isomere adj

1 CHIMIA isomerisch, isomeer...


+ isomeria sub

1 PHYSICA, CHIMIA isomerie
-- nuclear = kernisomerie


+ isomeric adj

1 CHIMIA isomerisch, isomeer...


+ isomerisation sub

1 PHYSICA, CHIMIA isomerisatie


isomerisme sub

1 CHIMIA isomerie


+ isomero sub

1 isomeer


+ isometria sub

1 isometrie


isometric adj

1 CHIMIA, MEDICINA etc., isometrisch
crystallos -- = isometrische kristallen
perspectiva -- = isomerisch perspectief
spatios -- = isomerische ruimten


isomorphe adj

1 gelijkvormig, isomorf


+ isomorphic adj

1 isomorf


isomorphismo sub

1 SCIENTIFIC isomorfisme, isomorfie


+ isonomia sub

1 CHIMIA gelijke kristallisatiewijze


+ isoperimetric adj

1 MATHEMATICA isoperimetrisch, van gelijke omtrek
polygono -- = isoperimetrische veelhoek


+ isophylle adj

1 BOTANICA met gelijke bladen, gelijkbladerig
campanula -- = ster van Bethlehem


+ isopode sub

1 ZOOLOGIA gelijke poten hebbend


+ isoptere adj

1 met onderling gelijke vleugels


isoscele adj

1 GEOMETRIA gelijkbenig
triangulo -- = gelijkbenige driehoek
trapezio -- = gelijkbenig trapezium
non -- = ongelijkbenig


+ isoscelia sub

1 GEOMETRIA gelijkbenigheid
-- de un triangulo = gelijkbenigheid van een driehoek


+ isosensibilisation sub

1 isosensibilisatie


+ isospin sub

1 PHYSICA isospin, isotopische spin


+ isostasia sub

1 GEOLOGIA isostasie


+ isostatic adj

1 isostatisch


+ isostaticitate sub

1 eigenschap van isostatisch te zijn


+ isosyllabe adj

1 met een gelijk aantal lettergrepen


+ isosyllabic adj

1 met een gelijk aantal lettergrepen


+ isosyllabismo sub

1 isosyllabisme


isotherma sub

1 METEO isotherm


+ isothermal adj

1 Vide: isothermic


isotherme adj

1 METEO etc., isothermisch
linea -- = isotherm
recipiente -- = koelbox
sacco -- = koeltas


+ isothermia sub

1 isothermie


+ isothermic adj

1 METEO etc., isothermisch
transformationes -- de un gas = isothermische veranderingen van een gas


+ isotonia sub

1 PHYSICA, BIOLOGIA isotonie


+ isotonic adj

1 PHYSICA, BIOLOGIA isotonisch, isotoon


isotope adj

1 CHIMIA, PHYSICA isotopisch, isotopen...
spin (A) -- = isotopische spin, isospin
separation -- = isotopenscheiding


+ isotopic adj

1 CHIMIA PHYSICA isotopisch, isotopen...
spin (E) -- = isotopische spin, isospin
separation -- = isotopenscheiding
analyse (-ysis) -- = isotopische analyse


isotopo sub

1 CHIMIA PHYSICA isotoop
separation del --s = isotopenscheiding
-- radioactive = radioactieve isotoop
-- stabile = stabiele isotoop
-- del uranium = uraniumisotoop
-- del carbon = koolstofisotoop


+ isotransplant sub

1 isotransplantaat


+ isotransplantation sub

1 MEDICINA isotransplantatie


+ isotron sub

1 isotron


+ isotrope adj

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop


+ isotropia sub

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotropie


+ isotropic adj

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop


+ isotropo sub

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop


+ isotypo sub

1 isotype


Israel sub n pr

1 Israël


+ israeli sub

1 Israëli


israeli adj

1 van/uit Israël, Israëlisch


+ israelian adj

1 van/uit Israël, Israëlisch


+ israeliano sub

1 Israëli, Israeliër


israelita sub

1 Israëliet


israelita adj

1 Israëlitisch
festa -- = Israëlitisch feest
calendario -- = joodse tijdrekening


+ israelo-arabe adj

1 Israelisch-Arabisch


+ israelo-palestinian adj

1 Israelisch-Palestijns


iste

1 pron dem adjec 1. deze, dit, 2. laatstgenoemd
2 pron dem 1. deze, 2. (de/het) laatstgenoemde


isthmic adj

1 istmisch
jocos -- = istmische spelen


isthmo sub

1 GEOLOGIA landengte, istmus


+ isto pron dem

1 dit, dat
a parte -- = afgezien daarvan


Italia sub n pr

1 Italië


italian adj

1 Italiaans


italianisar v

1 italianismen gebruiken
2 Italiaans maken, veritaliaansen, een Italiaans karakter geven aan


+ italianisation sub

1 het geven van een Italiaans karakter aan, veritaliaansing


italianismo sub

1 italianisme, Italiaanse trek, Italiaanse uitdrukking


+ italianitate sub

1 Italiaans karakter
2 eenheid van de Italiaanse natie


italiano sub

1 Italiaan
2 Italiaans (taal)


italic adj

1 Italisch
derecto -- = Italisch recht
lingua -- = Italische taal, Italisch
populo -- = Italische volksstam
2 TYPOGRAPHIA cursief
littera/character -- = cursiefletter, italiek


+ italica sub

1 italiek


italico sub

1 TYPOGRAPHIA cursieve (druk)letter


+ italophone adj

1 Italiaans sprekend


+ italophono sub

1 Italiaans sprekende


item adv

1 op dezelfde wijze, evenzo, en ook


+ item sub

1 onderdeel, bestanddeel, (programma)punt, item
-- pro memoria = memoriepost


iterabile adj

1 in staat herhaald te worden, voor herhaling vatbaar, herhaalbaar


iterar v

1 herhalen, opnieuw doen
2 herhalen, opnieuw zeggen


iteration sub

1 PSYCHOLOGIA, MATHEMATICA, COMPUTATOR herhaling, iteratie


iterative adj

1 herhaald, herhalend, iteratief, frequentatief
MATHEMATICA methodo -- = iteratieve methode
MATHEMATICA operation -- = iteratieve bewerking
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA iteratief, frequentatief
verbo -- = iteratief/frequentatief werkwoord, iteratief, frequentatief, werkwoord van herhaling
prefixo -- = herhalingsaanduidend prefix


+ iterativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA iteratief/frequentatief werkwoord, iteratief, frequentatief


iterator sub

1 iemand die herhaalt


itero adv

1 weer, opnieuw, nog eens
-- e -- = nog eens en nog eens, steeds opnieuw


+ ithyphallia sub

1 ithyfallie


+ ithyphallic adj

1 ithyfallisch
statuas -- = ithyphallische beelden


itinerante adj

1 (rond)reizend, rondtrekkend
ambassador -- = reizend ambassadeur
exposition/exhibition -- = reizende tentoonstelling
circo -- = rondreizend circus
predicator -- = rondreizend prediker


itinerantia sub

1 het rondreizen, het rondtrekken


itinerar v

1 rondreizen, rondtrekken


itinerari adj

1 de reisweg betreffend, de routebeschrijving betreffend


itinerario sub

1 reisweg, route
-- touristic {oe} = toeristische route
sequer un -- = een route volgen
2 routebeschrijving, reisgids


itinere sub

1 (reis)route, (reis)weg
sequer un -- = een route volgen


+ ition sub

1 (het) gaan
cammino de -- = heenweg


+ Ivan sub n pr

1 Iwan
-- le Terribile = Iwan de Verschrikkelijke


+ ixia sub

1 BOTANICA ixia, zwaardlelie


+ ixobrycho sub

1 ZOOLOGIA
-- minute = wouwaapje (vogel)


Advertisement