Interlingua Wiki
Advertisement

ha (I)

1 PRESENTE DE haber


ha (II) (=hectar) sub

1 hectare


+ habanera sub

1 MUSICA habanera


habeas corpus LATINO

1 JURIDIC habeas corpus


haber v

1 hebben (bezitten)
ille ha un belle casa = hij heeft een mooi huis
ille ha 20 annos = hij is 20 (jaar oud)
2 hebben, zijn
ille ha mangiate = hij heeft gegeten
ille ha arrivate = hij is aangekomen
3-- moeten, behoeven te
4 -- frigido/ration, etc. = Vide: frigido, ration, etc.
5
il ha = er is, er zijn


haber sub

1 bezit(tingen), goed, have, vermogen, fortuin


habile adj

1 handig, bedreven, behendig, knap, vaardig
puero -- = behendige jongen
tactica -- = behendige tactiek
politico -- = handige politicus
ille manea le formas moderne de verso multo habilemente = hij hanteert met groot gemak de gangbare

versvormen

habilitar v

1 JURIDIC bevoegd verklaren, machtigen, habiliteren
-- se = zich kwalificeren (voor betrekking, etc.)


habilitate sub

1 handigheid, behendigheid, bedrevenheid
-- manual = handvaardigheid
-- professional = vakbekwaamheid
2 JURIDIC bevoegdheid, het gerechtigd zijn


habilitation sub

1 kwalificatie (voor betrekking, etc.)
2 JURIDIC bevoegdverklaring, habilitatie


habitabile adj

1 bewoonbaar, leefbaar
un casa a pena -- = een nauwelijks bewoonbaar huis


+ habitabilitate sub

1 bewoonbaarheid


+ habitaculo sub

1 ASTRONAUTICA stuurhut, cockpit
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES kompashuisje
lampa de -- = kompaslamp
3 woning, verblijf


habitante sub

1 inwoner, bewoner, ingezetene
-- urban/del urbe/del citate = stadsbewoner
-- del quartiero = buurtbewoner
-- del litoral = kustbewoner
-- del celo = hemelbewoner
-- aquatic = waterbewoner
--s de cavernas = hol/grotbewoners


habitar v

1 wonen, verblijf houden, huizen
-- (in) un loco = een plaats bewonen, op een plaats wonen
-- al campania = op het platteland wonen


habitat sub LATINO

1 habitat, natuurlijke woon/groeiplaats van dier of plant, woonplaats
iste plantas ha lor -- in turbieras humide = deze planten horen thuis op vochtige veengronden
-- aquatic/aquatile = waterhabitat


habitation sub

1 het wonen, het bewonen
costos fixe ligate al -- = woonlasten
2 woning, woonruimte, verblijf, woonplaats
-- de subsolo = kelderwoning
-- lacustre = paalwoning
-- pro vetule personas = bejaardenwoning
-- de servicio = dienstwoning
quartiero de -- = woonwijk
penuria de --es = woningnood
problema del --es = woningprobleem
cambiar de -- = verhuizen
disdicer un -- = een woning opzeggen


habito sub

1 kleren, kledij, kleding, klederdracht
-- de lucto = rouwkleding
-- de hiberno = winterkleding
-- de marinero = matrozenpak
-- de festa = feestkleding
-- de gala = galakostuum
in -- de ceremonia = in vol ornaat
2 priesterkleed, monnikspij, habijt
-- sacerdotal = priesterkleed
-- monachal = monnikengewaad
le -- non face le monacho = men moet niet naar de schijn oordelen
prender le -- = priester/monnik worden
jectar le -- = de kap over de haag smijten, uit de (klooster)orde treden
3 gewoonte, routine
-- fixe = vaste gewoonte
-- inveterate = ingekankerde gewoonte
prender/adoptar/acquirer un -- = een gewoonte aannemen
(un cosa) se transforma in -- = er treedt gewoontevorming op


habitual adj

1 gewoon, gebruikelijk, vertrouwd
occupationes -- = gewone bezigheden
bireria -- = stamkroeg
cliente -- = stamgast
bibitor -- = gewoontedrinker
maniera -- = gewone manier van doen
gesto -- = gewoontegebaar
delinquente -- = gewoontemisdadiger
como on face habitualmente, como (il) es habitual = zoals (te doen) gebruikelijk is


+ habitualitate sub

1 gewoonheid, gebruikelijkheid


habituar v

1 (ge)wennen (aan)
-- le corpore al fatiga = het lichaam aan vermoeidheid wennen
-- un persona a privationes = iemand aan ontberingen wennen
-- un infante a dicer le veritate = een kind eraan gewennen de waarheid te spreken
-- se a travaliar/laborar methodicamente = zich eraan wennen methodisch te werken
le oculos se habitua al obscuritate = de ogen wennen aan de duisternis
-- se al idea del morte = aan het idee van de dood wennen


+ habituation sub

1 gewenning, aanpassing
-- al somniferos = gewenning aan slaapmiddelen


habitude sub

1 gewoonte, gebruik, traditie
--s de vita = levensgewoonten
-- inveterate = ingekankerde/ingeroeste gewoonte
-- de fumar = rookgewoonte
fortia del -- = macht der gewoonte
mancantia de -- = ongewoonte
prender un -- = een gewoonte aannemen
perder un -- = een gewoonte verliezen
secundo mi -- = zoals ik gewoon ben
nos ha le -- de mangiar a cinque horas = wij eten gewoonlijk om vijf uur
corriger un -- = een gewoonte afleren
ille lo face per -- = hij doet het uit gewoonte
le homine es le sclavo de su --s = de mens is een gewoontedier


habitué sub FRANCESE

1 stamgast, vaste bezoeker


Habsburgo sub n pr

1 Habsburg
le casa de -- = het Habsburgse Huis


hacha {sj} sub

1 bijl
-- de combatto/de guerra = strijdbijl
interrar le -- de guerra = de strijdbijl begraven
-- de mano = handbijl
-- de carnifice = beulsbijl
-- punctate/punctute = puntbijl


hachamento {sj} sub

1 het (fijn)hakken
bloco de -- = hakblok
planca de -- = hakbord


hachar {sj} v

1 (fijn)hakken, met de bijl bewerken
carne hachate {sj} = hakvlees, gehakt
tabaco hachate {sj} = kerftabak
palea hachate {sj} = hakstro


hachatoria {sj} sub

1 hakmes
2 gehaktmolen, vleesmolen
3 hakbord, hakblok


hachetta {sj} sub

1 bijltje


+ hachura {sj} sub

1 arcering
-- duple = kruisarcering


+ hachurar {sj} v

1 arceren


+ hacienda sub ESPANIOL

1 haciënda


+ hack sub ANGLESE

1 COMPUTATOR hack, computerkraak


+ hacker sub ANGLESE

1 hacker, computerkraker


+ hadal adj

1 uit de diepere lagen van de diepzee


+ Hades sub

1 Hades


+ hadj sub

1 hadj (bedevaart naar Mekka)


+ hadji sub

1 hadzji (Mekkaganger)


+ hafnium sub

1 CHIMIA hafnium


haga sub

1 haag, heg
-- de spinas = doornhaag
-- de honor = erehaag
secator a -- = heggeschaar
tonder/secar/taliar le -- = de heg knippen
Haga = Den Haag, 's Gravenhage


+ hagarde adj

1 (van blik/gezicht) wild, woest, verwilderd


+ hagiographia sub

1 hagiografie, levensbeschrijving van heiligen


+ hagiographic adj

1 hagiografisch
legendas -- = hagiografische legenden


+ hagiographista sub

1 hagiograaf, schrijver van heiligenlevens


+ hagiographo sub

1 hagiograaf, schrijver van heiligenlevens


+ hagiolatria sub

1 heiligenverering


+ hagiologia sub

1 hagiologie


+ hagiologic adj

1 hagiologisch


+ hagiologista sub

1 hagioloog


+ hagiologo sub

1 hagioloog


+ hagioscopio sub

1 hagioscoop


+ hahnium sub

1 CHIMIA hahnium (element 105)


+ haiku sub JAPONESE

1 haïkoe (driedelig gedicht)


hairon sub

1 ZOOLOGIA reiger
-- purpuree = purperreiger
-- cineree = blauwe reiger, aalreiger
colonia de --es = reigerkolonie
nido de -- = reigernest
collo de -- = reigerhals
pluma de -- = reigerveer


+ Haiti sub n pr

1 Haïti


+ haitian adj

1 Haïtiaans


+ haitiano sub

1 Haïtiaan


+ halar v

1 voorttrekken, jagen, halen (van schip)


+ halation sub

1 PHOTOGRAPHIA halatie


+ halesia sub

1 BOTANICA sneeuwklokjesboom


+ halibut sub

1 ZOOLOGIA heilbot


+ halicto sub

1 ZOOLOGIA groefbij, halictus


+ halite sub

1 MINERALOGIA haliet


halito sub

1 adem(haling)
-- fresc = frisse adem
-- infecte = stinkende adem
-- vital/del vita = levensadem
de longe -- = van lange adem
suffocar le -- = de adem benemen
perder -- = buiten adem raken
retener le -- = de adem inhouden
reprender -- = weer op adem komen
toto de un -- = in één adem
curte de -- = kortademig
foras de/sin -- = ademloos, buiten adem
ille ha un mal -- = hij ruikt uit zijn mond


+ halitose (-osis) sub

1 MEDICINA halitose, slechte/stinkende adem


hall sub ANGLESE

1 (grote) zaal
-- del arrivatas = aankomsthal
-- del partitas = vertrekhal
-- de jocos = automatenhal
-- de concerto = concertzaal
2 hal, vestibule, gang


+ hallebarda sub

1 HISTORIA hellebaard


+ hallebardero sub

1 HISTORIA hellebaardier


hallelujah {ja}

1 (h)alleluja


hallo! interj

1 hallo!


+ hallucinante adj

1 Vide: hallucinogeen


hallucinar v

1 begoochelen, verbijsteren, hallucineren, hallucinaties veroorzaken
le drogas le habeva hallucinate = hij hallucineerde door het gebruik van drugs


hallucination sub

1 zinsbegoocheling, zinsbedrog, waan(voorstelling), droombeeld, hallucinatie
-- hypnagogic = hypnagogische hallucinatie
-- visual = visuele hallucinatie
-- collective = collectieve hallucinatie
suffrer de --es = aan hallucinaties lijden


hallucinatori adj

1 hallucinatorisch, hallucinatoir
vision -- = hallucinatie, waanvoorstelling
sensationes -- = hallucinatorische gewaarwordingen
psychose (-osis) -- = hallucinatorische psychose


+ hallucinogene adj

1 hallucinogeen, hallucinatieverwekkend, hallucinerend
substantia -- = hallucinogene stof


+ hallucinogenic adj

1 Vide: hallucinogene


+ hallucinogeno sub

1 hallucinerend middel, tripmiddel, hallucinogeen


+ hallucinose (-osis) sub

1 hallucinose


+ halma sub

1 halma (spel)


halo sub

1 METEO (licht)kring, (licht)krans, halo
-- del luna = krans/kring om de maan
FIGURATE haber un -- de mysterio = in duisternis gehuld zijn


+ halochimia sub

1 CHIMIA halochemie


+ halochromia sub

1 CHIMIA halochromie


+ haloflora sub

1 zoutflora


+ halogenation sub

1 CHIMIA halogenering


+ halogene adj

1 CHIMIA zoutvormend, halogeen


+ halogeno sub

1 CHIMIA halogeen


+ halogenuro sub

1 CHIMIA halogenide


+ halographia sub

1 zoutbeschrijving


+ halographic adj

1 de zoutbeschrijving betreffend


+ haloide adj

1 CHIMIA op zout gelijkend


+ halomantia sub

1 waarzeggerij d.m.v. zouten


+ halometria sub

1 zoutmeting (bepaling van de hoeveelheid zout in een oplossing)


+ halometric adj

1 de zoutmeting betreffend


+ halometro sub

1 zoutmeter, halometer


+ halon sub

1 (verbinding van koolwaterstof met fluor, chloor en/of broom) halon


+ halophile adj

1 zoutminnend, halofiel, zout...
planta -- = zoutplant


+ halophyte adj

1 BOTANICA zoutminnend


+ halophytic adj

1 BOTANICA zoutminnend, zout...


+ halophyto sub

1 zoutminnende plant, zoutplant


+ haloplancton sub

1 haloplankton, zoutwaterplankton


+ haloscopio sub

1 haloscoop


+ halotechnica sub

1 halotechniek


+ haltere sub

1 SPORT halter


+ halterophilia sub

1 gewichtheffen
practicar le -- = aan gewichtheffen doen


+ halterophilo sub

1 gewichtheffer


+ haltica sub

1 ZOOLOGIA aardvlo, aardluis


halto sub

1 halte, stop, rust(pauze), stilstand
facer -- = halt houden, stoppen
halto! = stop!, rust!
dicer (le) -- a = een halt toeroepen aan
dicer -- al energia nuclear = nee tegen de kernenergie zeggen
2 stopplaats (bus, etc.), halte
-- facultative = halte op verzoek


hamaca sub

1 hangmat
balanciar se in un -- = schommelen in een hangmat


hamacar v

1 -- se = schommelen in een hangmat


+ hamada sub

1 rotswoestijn, steenwoestijn


+ hamadryade sub

1 HISTORIA boomnimf, bosnimf, hamadryade


+ hamadryas sub

1 ZOOLOGIA mantelbaviaan


+ hamamelidaceas sub pl

1 BOTANICA hamamelidaceeën, toverhazelaarfamilie


+ hamamelis sub

1 BOTANICA toverhazelaar, hamamelis


hamate adj

1 krom, haakvormig, hakig


+ hamatifolie adj

1 BOTANICA met haakvormige bladeren


+ hamburger sub ANGLESE

1 CULINARI hamburger
-- al caseo = kaasburger


+ hamburgese adj

1 Hamburgs


+ hamburgese sub

1 Hamburger, bewoner van Hamburg


hamirostre adj

1 ZOOLOGIA met een haakvormige snavel


+ hamita sub

1 Hamiet


+ hamitic adj

1 Hamietisch, van de Hamieten


hamo sub

1 haak (met weerhaak), vishaak
-- pro anguillas = palinghaak
attachar {sj} le esca al -- = het aas aan de haak doen


hamster sub GERMANO

1 hamster
-- (de pelle) dorate = goudhamster


+ hamulate adj

1 BOTANICA met haakjes, haakvormig


hamulo sub

1 ANATOMIA ZOOLOGIA BOTANICA haakje


hanca sub

1 heup
affection del -- = heupaandoening
articulation del -- = heupgewricht
fractura de -- = heupbreuk
luxation del -- = heupluxatie, heupontwrichting
arthritis del -- = ontsteking van het heupgewricht
2 (van paard) bil, achterdeel


+ handball sub ANGLESE

1 SPORT handbal(spel)


handicap sub ANGLESE

1 handicap


+ handicapar v

1 handicappen (anque SPORT), benadelen, hinderen


+ handicapato sub

1 gehandicapte
-- motor = motorisch gehandicapte
-- visual = visueel gehandicapte
-- mental = debiel
schola pro --s mental = debielenschool
autocar pro --s = rolstoelbus


+ handicapator sub

1 SPORT handicapper


+ hangar sub FRANCESE

1 loods, schuur, hangar


+ hannoverian adj

1 van/uit Hannover, Hannoveriaans


+ hannoveriano sub

1 bewoner van Hannover, Hannoveriaan


+ Hanse sub n pr

1 HISTORIA Hanze


+ hanseatic adj

1 hanze..., hanzeatisch
Liga -- = Hanze (verbond)
citate -- = Hanzestad


+ hapax sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hapax (woord of woordvorm waarvan men slechts één voorbeeld

kent)

+ haplographia sub

1 haplografie (schrijffout)


+ haploide adj

1 BIOLOGIA haploïde
cellula -- = haploïde cel


+ haplolalia sub

1 haplolalie


+ haplologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA haplologie (weglating van één letter/lettergreep bij opeenvolging van twee

gelijke letters/lettergrepen)

+ haploscopic adj

1 MEDICINA haploscopisch


+ haploscopio sub

1 MEDICINA haploscoop


+ happening sub ANGLESE

1 happening, bijeenkomst, manifestatie


+ happyend sub ANGLESE

1 happy end, gelukkig einde, goede afloop


+ happyfew sub ANGLESE

1 happy few


+ haptonomia sub

1 haptonomie


+ haptonomic adj

1 haptonomisch


+ haptonomista sub

1 haptonoom


+ haptonomo sub

1 haptonoom


+ haptotropismo sub

1 haptotropisme


+ haquenea sub

1 hakkenei, telganger


harakiri sub JAPONESE

1 harakiri
facer/committer -- = harakiri plegen


+ haranga sub

1 plechtige of heftige toespraak


+ harangar v

1 een plechtige of heftige toespraak houden
-- le populo = het volk toespre-ken


+ harddisk sub ANGLESE

1 COMPUTATOR harddisk


hardimento sub

1 vermetelheid, stoutmoedigheid, onverschrokkenheid, moed, durf, lef, koenheid


hardir v

1 stoutmoedig/vermetel/moedig/onverschrokken zijn, durf/lef hebben


hardite adj

1 vermetel, stoutmoedig, onverschrokken, koen
spirito -- = onverschrokken geest
comportamento/conducta -- = stoutmoedig gedrag
assertion -- = boude bewering
Philippo le Hardito = Filips de Stoute


harditessa sub

1 vermetelheid, stoutmoedigheid, onverschrokkenheid, moed, durf, lef, koenheid


+ hardrock sub ANGLESE

1 MUSICA hardrock


+ hardware sub ANGLESE

1 COMPUTATOR hardware


harem sub

1 harem
pantalon(es) de -- = harembroek


haringo sub

1 haring
-- verde/fresc = groene haring
-- juvenil = maatjesharing
-- salmuriate = zoute haring
-- fumate = bokking
-- marinate = gemarineerde haring
-- rolate/inrolate = rolmops
nove -- = nieuwe haring
barril/barrica de --s = vaatje haring
rete de -- = haringnet
banco de --s = haringschool
pisca de --s = haringvangst, haringvisserij
piscator de -- = haringvisser
commercio de --s = haringhandel


harmonia sub

1 overeenstemming, harmonie (anque MUSICA)
-- de colores = harmonie van kleuren
-- del contrarios = harmonie der tegendelen
-- del proportiones = evenwicht in de verhoudingen
viver in perfecte -- = in perfecte harmonie leven
viver in bon -- con = in goede verstandhouding leven met
societate de -- = harmoniegezelschap
musica de/pro -- = harmoniemuziek
mitter in -- duo instrumentos de musica = twee muziekinstrumenten in samenklank brengen
2 MUSICA harmonieleer


harmonic adj

1 MUSICA harmonisch
tono -- = harmonische toon, boventoon
unda -- = harmonische golf
distortion/distorsion -- = harmonische vervorming
oscillationes/vibrationes -- = harmonische trillingen
2 harmonisch, harmonieus
formar un unitate -- = een harmonisch geheel vormen
3 MATHEMATICA harmonisch
analyse (-ysis) -- = harmonische analyse
progression -- = harmonische reeks
proportion -- = harmonische evenredigheid
function -- = harmonische functie


harmonica sub

1 harmonieleer, accoordenleer
2 -- a vitros = glasharmonica
3 trekharmonica
4 -- a/de bucca = mondharmonica


+ harmonico sub

1 MUSICA boventoon
-- inferior = ondertoon


harmoniose adj

1 harmonieus, evenwichtig, harmonisch (anque MUSICA), welluidend
canto -- = harmonisch gezang


+ harmoniositate sub

1 harmonieuze/welluidende klank


harmonisar v

1 MUSICA harmoniseren
-- duo instrumentos de musica = twee muziekinstrumenten in samenklank brengen
2 harmoniseren, doen overeenstemmen, op elkaar afstemmen
-- le colores de un pictura = de kleuren van een schilderij op elkaar afstemmen
3 harmoniëren, met elkaar in overeenstemming zijn, goed bij elkaar passen


+ harmonisation sub

1 harmonisatie (anque MUSICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA)


+ harmonisator sub

1 iemand die harmoniseert


harmonista sub

1 harmoniseerder, arrangeur


harmonium sub

1 harmonium


harnesar v

1 optuigen (paard/rijdier)


harnese sub

1 harnas
2 tuig (van paard/rijdier), paardetuig
remover/levar le -- = aftuigen


harpa sub

1 MUSICA harp
-- eolie = windharp
-- chromatic = chromatische harp
-- a pedales = pedaalharp
-- a/de vitro = glasharp
chorda de -- = harpsnaar
musica de -- = harpspel
concerto pro -- = harpconcert (compositie)
concerto de -- = harpconcert (uitvoering)
sonar le -- = harpspelen


harpista sub

1 harpist, harpspeler


harpon sub

1 harpoen
fusil a -- = harpoengeweer


harponage sub

1 harpoenering


harponar v

1 harpoeneren


harponero sub

1 harpoenier


harpyia {ija} sub

1 MYTHOLOGIA harpij


+ haruspical adj

1 mbt de haruspex


+ haruspice sub

1 HISTORIA haruspex, vogelwichelaar


+ haruspicina sub

1 HISTORIA kunst van de haruspex


hasardar v

1 wagen, op het spel zetten, riskeren
-- un speculation = een speculatie wagen
-- su vita/su reputation = zijn leven/goede naam op het spel zetten
-- un opinion = een mening naar voren durven brengen


hasardate adj

1 gewaagd, hachelijk, riskant
responsa -- = gewaagd antwoord
judicio -- = gewaagd oordeel
interprisa -- = riskante onderneming


hasardo sub

1 risico
le --s del guerra = de risico's van de oorlog
2 toeval, kans
-- absurde = absurd toeval
-- felice = gelukkig toeval
-- cec, pur -- = blind toeval
incontro de -- = toevallige ontmoeting
al -- = op goed geluk, in 't wilde weg, willekeurig, lukraak
joco de -- = kansspel, hazardspel
jocator de -- = kansspeler, hazardspeler
imposto super le jocos de -- = loterijbelasting
PHILOSOPHIA leges del -- = wetten van de waarschijnlijkheid
ille lassa nihil al -- = hij is op alles bedacht
eliger uno al -- = iemand er zo maar uitpikken


hasardose adj

1 gewaagd, hachelijk, riskant, hazardeus
interprisa -- = gewaagde onderneming
speculationes -- = gewaagde speculaties


+ hasch sub

1 hasj
le policia ha interceptate un grande quantitate de - = de politie heeft een grote hasjvangst gedaan


haschich {sj}isj sub

1 hasjiesh
fumator de -- = hasjroker


+ haspa sub

1 haspel
-- de cablo = kabelhaspel


+ haspar v

1 haspelen


hastar v

1 verhaasten, bespoedigen, (tot spoed) aanzetten
-- su partita = zijn vertrek bespoedigen
-- se verso le exito = zich haasten naar de uitgang
isto ha hastate su morte = dat heeft zijn dood verhaast
hasta te lentemente = haast je langzaam
ille se hasta de terminar le travalio = hij haast zich het werk af te maken


+ hastate adj

1 BOTANICA spiesvormig


haste sub

1 haast, spoed
-- febril = koortsachtige haast
in grande/tote -- = in allerijl
partir in -- = wegrennen


+ hastifolie adj

1 BOTANICA met spiesvormige bladeren


+ hastilabie adj

1 BOTANICA met spiesvormige lip


+ hastipetale adj

1 BOTANICA met spiesvormige kroonbladen


+ hastisepale adj

1 BOTANICA met spiesvormige kelkbladen


hastive adj

1 (te) haastig, overhaast, overijld
disveloppamento -- = te snelle ontwikkeling
crescentia -- = te snelle groei
conclusion -- = te haastige conclusie


+ hattrick sub ANGLESE

1 SPORT hattrick


+ haubitze sub

1 houwitser
affuste de -- = houwitseraffuit
granata de -- = houwitsergranaat
batteria de --s = houwitserbatterij


haurir v

1 putten, hozen
vaso de -- = hoosvat


haustorio sub

1 BOTANICA haustorium (zuigorgaan van parasitisch levende plant)


+ haute couture sub FRANCESE

1 haute couture


+ haute cuisine sub FRANCESE

1 haute cuisine


Havana sub n pr

1 Havana
havana = havana (tabak, sigaar)


havanese adj

1 Havana...


+ havanese sub

1 bewoner van Havanna


hawaian adj

1 Hawaïaans, Hawaï...


+ Hawaii sub n pr

1 Hawai
Insulas -- = Hawai Eilanden


+ hebdomada sub

1 periode van zeven dagen, week


+ hebdomadari adj

1 wekelijks
revista -- = weekblad
programma -- = wekelijks programma
salario -- = weekloon
abonamento -- = weekabonnement
mercato -- = weekmarkt
reporto -- = weekrapport
consilio -- del ministros = wekelijks kabinetsberaad


+ hebdomadario sub

1 weekblad


+ hebeloma sub

1 BOTANICA radijszwam


+ hebephrenia sub

1 PSYCHOLOGIA hebefrenie, puberteitspsychose


+ hebephrenic adj

1 PSYCHOLOGIA hebefreen, hebefrenie...


+ hebetar v

1 doen afstompen (van geest/intelligentie), dom maken


+ hebetation sub

1 afgestomptheid


+ hebetismo sub

1 afstomping


+ hebetude sub

1 afgestomptheid


hebraic adj

1 Hebreeuws
le lege -- = de Hebreeuwse wet
lingua -- = Hebreeuwse taal
religion -- = Hebreeuwse godsdienst
scriptura -- = Hebreeuws schrift
traditiones -- = Hebreeuwse tradities
Universitate Hebraic de Jerusalem = Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem


hebraisar v

1 hebraïsmen gebruiken
2 zich als Hebreeër gedragen
3 tot Hebreeër maken


hebraismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hebraïsme
2 Hebreeuws karakter, Hebreeuwse gewoonte, etc.


hebraista sub

1 hebraïst, hebraïcus


hebree adj

1 Hebreeuws
populo -- = volk van de Hebreeërs
texto -- = Hebreeuwse tekst


hebreo sub

1 Hebreeër (Israëliet, Jood)
Hebreo Errante = Wandelende Jood
2 Hebreeuws (taal)
-- moderne = Ivriet


+ Hebridas sub n pr pl

1 Hebriden


+ hecatombe sub

1 HISTORIA hecatombe, offer van honderd runderen
2 bloedbad, slachting


hectar sub

1 hectare


+ hectic adj

1 MEDICINA hectisch, teringachtig, slopend
febre -- = hectische koorts


hectogramma sub

1 hectogram


hectographar v

1 hectograferen


hectographic adj

1 hectographisch
papiro -- = hectografisch papier


hectographo sub

1 hectograaf


hectolitro,hl sub

1 hectoliter


+ hectometric adj

1 hectometer...


+ hectometro sub

1 hectometer


+ hectopascal sub

1 hectopascal


+ hectopede adj

1 honderdvoetig


+ hectowatt sub

1 hectowatt


hedera sub

1 BOTANICA klimop
folio de -- = klimopblad
corona de -- = klimopkrans/kroon
le -- involve le querco = de klimop omstrengelt de eik


+ hedonic adj

1 hedonisch


+ hedonismo sub

1 PHILOSOPHIA hedonisme
2 PSYCHOLOGIA hedonisme, luststreving, het genotzoeken


+ hedonista sub

1 hedonist, aanhanger van het hedonisme


+ hedonista adj

1 hedonistisch
philosophia -- = hedonistische filosofie
moral -- = hedonistische moraal


+ hedonistic adj

1 hedonistisch


+ Hegel sub n pr

1 Hegel
philosophia de -- = filosofie van Hegel


+ hegelian adj

1 van Hegel, Hegeliaans
philosophia -- = filosofie van Hegel
dialectica -- = Hegeliaanse dialectiek
le pensata -- = het Hegeliaanse denken


+ hegelianismo sub

1 PHILOSOPHIA hegelianisme, leer van Hegel


+ hegeliano sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van Hegel, hegeliaan


+ hegemonia sub

1 HISTORIA GREC hegemonie, militaire en politieke overheersing van een staat in een statenbond
Sparta aspirava al -- super tote le Grecia = Sparta streefde naar de hegemonie over heel Griekenland
2 opperheerschappij, macht, leiderschap, overwicht, hegemonie
-- militar = militaire hegemonie
-- economic = economische hegemonie
-- naval = hegemonie op zee
conquirer le -- mundial/del mundo = de wereldheerschappij veroveren
lucta pro le -- in le mundo =strijd om de hegemonie in de wereld


+ hegemonic adj

1 naar hegemonie strevend
2 overheersend, leidend, leiders...
le position -- del classe burgese = de leidende positie van de burgerklasse


+ hegemonisar v

1 onderwerpen aan de hegemonie (van een groep/van een klasse, etc.)


+ hegemonisation sub

1 onderwerping aan de hegemonie (van een groep/van een klasse, etc.)
-- un nation = een natie onder zijn heerschappij brengen


+ hegira sub

1 RELIGION hegira


Helena sub n pr

1 Helena


+ heleocharis sub

1 BOTANICA waterbies
-- palustre = gewone waterbies
-- multicaule = veelstengelige waterbies
-- pauciflor = armbloemige waterbies


+ Helgoland sub n pr

1 Helgoland


heliac adj

1 ASTRONOMIA schemerings..., heliakisch


helianthemo sub

1 BOTANICA zonneroosje, veldroosje


+ helianthina sub

1 CHIMIA helianthine, methyloranje


heliantho sub

1 BOTANICA zonnebloem, heliant
-- tuberose = aardpeer


+ heliasta sub

1 ANTIQUITATE heliast (Atheens gezworene)


helice sub 1 spiraal

scala in -- = wenteltrap
BIOLOGIA duple/duplice -- = dubbele helix
2 MATHEMATICA (cirkelvormige) schroeflijn
angulo de -- = schroeflijnhoek
3 ANATOMIA buitenste oorrand
4 ZOOLOGIA huisjesslak
5 schroef, propeller, scheepsschroef, luchtschroef
avion a --s = propellervliegtuig
pala de -- = propellerblad
-- con palas variabile = schroef met verstelbare bladen
-- bipale/de duo palas = tweebladige schroef
-- tripale/de tres palas = driebladige schroef
-- propulsive = duwschroef


+ helichryso sub

1 BOTANICA strobloem


+ helicicultor sub

1 slakkenkweker


+ helicicultura sub

1 het kweken van slakken, slakkenkwekerij


+ heliciforme adj

1 slakkenhuisvormig


+ helicitate sub

1 heliciteit


helicoidal adj

1 schroefvormig, spiraalvormig, schroeflijnig, helix...
movimento -- = schroefbeweging
superficie -- = schroefvlak
ingranage -- = schroefwieloverbrenging
rota -- = schroefrad, wormrad
rota dentate -- = schroeftandwiel
concha -- = ruishoorn
structura -- = helixstructuur
BOTANICA cyma -- = schicht, schroef


helicoide adj

1 schroefvormig, spiraalvormig, schroeflijnig
MATHEMATICA parabola -- = spiraalvormige parabool
scala -- = wenteltrap


helicoide sub

1 MATHEMATICA helicoïde, schroefvlak


helicon sub

1 MUSICA helicon (groot blaasinstrument)


+ Helicon sub n pr

1 Helicon


helicoptere sub

1 helicopter, hefschroefvliegtuig, wentelwiek
pilota de -- = helicopterpiloot
-- de combatto = gevechtshelikopter


heliocentric adj

1 ASTRONOMIA met de zon als middelpunt genomen, heliocentrisch
theoria -- de Copernico = heliocentrische theorie van Copernicus
systema -- = heliocentrisch stelsel
latitude -- = heliocentrische breedte
longitude -- = heliocentrische lengte
parallaxe -- = jaarlijkse parallax


+ heliochromia sub

1 PHOTOGRAPHIA heliochromie


+ heliochromic adj

1 de heliochromie betreffend


+ heliogramma sub

1 heliogram


+ heliographar v

1 heliograferen


+ heliographia sub

1 heliografie


+ heliographic adj

1 heliografisch
reproduction -- de un designo = heliografische reproduktie van een tekening


+ heliographo sub

1 heliograaf


heliogravure sub

1 heliogravure, fotogravure
libro ornate de --s = boek dat versierd is met heliogravures
2 (koper)diepdruk
tinta pro --s = diepdrukinkt
papiro pro --s = diepdrukpapier


+ heliolatra sub

1 zonaanbidder


+ heliolatria sub

1 zonaanbidding


+ heliometro sub

1 ASTRONOMIA heliometer


+ helion sub

1 CHIMIA heliumkern


+ heliophile adj

1 BOTANICA zonminnend
planta -- = zonminnende plant


+ heliophobe adj

1 heliofoob


+ heliophobia sub

1 zonnevrees, heliofobie


+ heliophyto sub

1 BOTANICA heliofiet, zonneplant


Helios sub n pr

1 RELIGION GREC Helios (zonnegod)


+ helioscopic adj

1 helioscopisch
prismas -- = helioscopische prisma's


+ helioscopio sub

1 helioscoop, zonnekijker


heliostatic adj

1 heliostatisch


heliostato sub

1 heliostaat, heliograaf


+ heliotherapia sub

1 MEDICINA heliotherapie, (hoogte)zontherapie


+ heliothermometro sub

1 zonnewarmtemeter


heliotrope adj

1 heliotroop


+ heliotropic adj

1 heliotropisch
curvatura -- = heliotropische krommingen
movimentos -- = heliotropische bewegingen


+ heliotropina sub

1 CHIMIA heliotropine


heliotropio sub

1 BOTANICA heliotroop, kreeftsbloem
-- peruvian = tuinheliotroop


heliotropismo sub

1 heliotropisme


heliotypia sub

1 heliotypie


heliotypo sub

1 heliotype


+ heliporto sub

1 helihaven, heliport


helium sub

1 CHIMIA helium
nucleo a -- = heliumkern
spectometro a -- = heliumspectrometer


Hellade sub n pr

1 Hellas


+ helladic adj

1 Helladisch


+ helleborina sub

1 helleborine


+ helleboro sub

1 BOTANICA nieskruid, nieswortel, kerstroosje
-- nigre = zwart nieskruid
-- viride = wrangkruid
-- fetide = stinkend nieskruid


Hellen sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hellen (stichter van het Griekse volk)


hellenic adj

1 Helleens, Grieks, Oudgrieks
studios -- = Oudgriekse studiën


hellenisar v

1 zich met de studie van het Grieks bezighouden
2 helleniseren, Helleens/Grieks maken
-- un region = een streek helleniseren


hellenisation sub

1 het helleniseren, hellenisatie
-- del litteratura = hellenisering van de literatuur
-- del arte roman = hellenisering van de Romeinse kunst


hellenismo sub

1 typisch Griekse uitdrukking(swijze), hellenisme
latino miscite de --s = latijn vermengd met hellenismen
2 hellenisme (cultuur)
le seculo de Pericles marcava le triumpho del -- = de eeuw van Pericles markeert de triomf van het

hellenisme

hellenista sub

1 hellenist


hellenistic adj

1 hellenistisch
periodo -- = hellenistische periode
civilisation -- = hellenistische beschaving
cultura -- = hellenistische cultuur
litteratura -- = hellenistische literatuur
arte -- = hellenistische kunst
le grande monarchias -- = de grote hellenistische monarchieën


helminthe sub

1 ZOOLOGIA MEDICINA ingewandsworm


+ helminthia sub

1 BOTANICA dubbelkelk


helminthiasis sub

1 MEDICINA wormziekte (veroorzaakt door ingewandsworm)


helminthic adj

1 MEDICINA ingewandsworm...
2 wormverdrijvend


helminthico sub

1 wormverdrijvend middel


+ helminthochoro sub

1 BOTANICA
-- officinal = wormmos


helminthologia sub

1 helminthologie (leer van de ingewandswormen)


helminthologic adj

1 helminthologisch


helminthologo sub

1 helmintholoog


+ helophyto sub

1 helofiet, moerasplant


+ helota sub

1 ANTIQUITATE heloot


+ helotarsoecaudate sub

1 berghaan (soort arend)


+ helotismo sub

1 helotisme


+ helvella sub

1 BOTANICA kluifjeszwam
-- crispe = wittekluifjeszwam
-- lacunose = zwarte kluifjeszwam


Helvetia sub n pr

1 HISTORIA Helvetia


helvetic adj

1 Helvetisch, Zwitsers
le Confederation -- = de Zwitserse Confederatie


helvetio sub

1 Helvetiër


+ helvetismo sub

1 typisch Zwitserde uitdrukking(swijze)


+ hemangioma sub

1 hemangioom


+ hemapoietic adj

1 MEDICINA bloedvorming betreffend


+ hemarthrose (-osis) sub

1 MEDICINA hemartrose, gewrichtsbloeduitstorting


+ hematemesis sub

1 MEDICINA bloedbraking, bloedspuwing, hematemesis


+ hematia sub

1 BIOLOGIA rood bloedlichaampje


hematic adj

1 bloed...
sero -- = bloedserum
pigmento -- = bloedpigment
vesicula -- = bloedblaar
gruppo -- = bloedgroep
proteina -- = bloedeiwit
cyste -- = bloedcyste


+ hematina sub

1 CHIMIA hematine


hematite sub

1 MINERALOGIA hematiet, bloedsteen, roodijzersteen


+ hematocele sub

1 MEDICINA inwendige bloeding, bloedbreuk


+ hematocysto sub

1 netelorgaan


+ hematogenese (-esis) sub

1 hematogenese


+ hematographia sub

1 MEDICINA bloedbeschrijving, hematografie


+ hematographic adj

1 MEDICINA bloedbeschrijvend, hematografisch


+ hematologia sub

1 MEDICINA hematologie, leer van bloed en bloedziekten


+ hematologic adj

1 MEDICINA hematologisch


+ hematologista sub

1 MEDICINA hematoloog


+ hematologo sub

1 MEDICINA hematoloog


+ hematoma sub

1 MEDICINA bloeduitstorting, blauwe plek, blauw oog, bloedgezwel, hematoom, hematoma
-- subcutanee = bloedblaar


+ hematophage adj

1 bloedetend, bloedzuigend
insectos -- = bloedetende insecten


+ hematophagia sub

1 hematofagie


+ hematophago sub

1 organisme dat zich met bloed voedt, hematofaag


+ hematophobia sub

1 s. hematofobie, bloedvrees


+ hematopoiese (-esis) sub

1 MEDICINA bloedvorming, bloedaanmaak


+ hematopoietic adj

1 bloedvormend, bloed makend


+ hematoscopia sub

1 hematoscopie, bloedonderzoek


+ hematoscopic adj

1 hematoscopisch


+ hematoscopio sub

1 hematoscoop


hematose (-osis) sub

1 arterialisering, hematose


+ hematozoarios sub pl

1 hematozoën


+ hematuria sub

1 MEDICINA bloedwateren, bloedwatering


+ hemeralope adj

1 nachtblind


+ hemeralopia sub

1 nachtblindheid


+ hemerobio sub

1 ZOOLOGIA landjuffer


hemerocallide sub

1 BOTANICA daglelie


+ hemerotheca sub

1 kranten- en tijdschriftenarchief, hemerotheek


+ hemialgia sub

1 MEDICINA migraine, schele hoofdpijn, hemialgie, hemicranie


+ hemianopsia sub

1 hemianopsie


+ hemicellulosa sub

1 BIOCHIMIA hemicellulose


+ hemicrania sub

1 MEDICINA migraine, schele hoofdpijn, hemialgie, hemicranie


hemicyclo sub

1 halve cirkel, hemicyclus
-- de un theatro = hemicyclus van een theater
-- de un basilica = hemicyclus van een basiliek


+ hemicylindric adj

1 halfrond, half-cilindervormig, half-cilindrisch


+ hemigrammoocellifere sub

1 ZOOLOGIA lichtvisje


+ hemihedre adj

1 CHIMIA
crystallo -- = hemiëder, halfsymmetrisch kristal


+ hemihedric adj

1 Vide: hemihedre


+ hemina sub

1 MEDICINA hemine


+ hemiparasito sub

1 ZOOLOGIA BOTANICA halfparasiet


hemiplegia sub

1 MEDICINA hemiplegie, eenzijdige/enkelzijdige/halfzijdige verlamming
ille ha un -- del latere dext(e)re = hij is aan de rechterkant verlamd


hemiplegic adj

1 MEDICINA hemiplegisch, aan één zijde verlamd
syndrome -- = hemiplegisch syndroom
alterationes -- del reflexos = hemiplegische veranderingen van de reflexen


+ hemiplegico sub

1 MEDICINA aan een zijde verlamde


hemiprisma sub

1 hemiprisma


hemiprismatic adj

1 hemiprismatisch


hemiptere adj

1 ZOOLOGIA halfvleugelig
insecto -- = halfvleugelig insekt


hemiptero sub

1 ZOOLOGIA halfvleugelige
--s = Halfvleugeligen, Hemiptera


hemispheric adj

1 halfrond, halfbolvormig, hemisferisch
cupola -- = halfbolvormige koepel


hemispherio sub

1 halfrond, halve bol, hemisfeer
-- sud/meridional/austral = zuidelijk halfrond
-- nord/septentrional/boreal = noordelijk halfrond
-- occidental = westelijk halfrond
-- oriental = oostelijk halfrond
-- cerebral = hersenhelft
--s de Magdeburg = Maagdenburger halve bollen
aliseo del -- nord = noordoostpassaat


hemistichio sub 1 hemistiche, halve alexandrijn, halve versregel

le prime/secunde -- de un pentametro = de eerste/tweede hemistiche van een pentameter


hemitrope adj

1 hemitroop


hemitropia sub

1 hemitropie


+ hemochromatose (-osis) sub

1 MEDICINA hemochromatose


+ hemocyanina sub

1 BIOLOGIA hemocyanine


+ hemocyto sub

1 bloedcel, hemociet


+ hemodialyse (-ysis) sub

1 MEDICINA hemodialyse, nierdialyse


+ hemodynamic adj

1 BIOLOGIA hemodynamisch


+ hemodynamica sub

1 MEDICINA hemodynamica (leer van de bloedbewegingen)


hemoglobina sub

1 BIOCHIMIA hemoglobine, (rode) bloedkleurstof


+ hemoglobinemia sub

1 hemoglobinemie


+ hemoglobinometro sub

1 hemoglobinemeter


+ hemoglobinopathia sub

1 MEDICINA hemoglobinopathie


+ hemoglobinuria sub

1 MEDICINA lendeberoerte


+ hemogramma sub

1 MEDICINA hem(at)ogram, bloedbeeld


+ hemolympha sub

1 hemolymfe (lichaamsvloeistof van insecten)


+ hemolyse (-ysis) sub

1 MEDICINA hemolyse, bloedontleding


+ hemolysina sub

1 MEDICINA hemolysine


+ hemolytic adj

1 MEDICINA hemolyserend, bloedvernietigend
toxico -- = hemolyserend vergif
medios -- = hemolyserende middelen


+ hemopathia sub

1 MEDICINA bloedkwaal, bloedziekte


hemophile adj

1 hemofiel


hemophilia sub

1 hemofilie, bloederziekte


+ hemophiliac adj

1 Vide: hemophile


+ hemophiliaco sub

1 Vide: hemophilo


hemophilo sub

1 hemofiliepatiënt, bloeder


+ hemophobia sub

1 hemofobie, hematofobie, bloedvrees


+ hemoptyse (-ysis) sub

1 MEDICINA bloedspuwing, bloedhoest, hemoptyse


+ hemoptysic adj

1 MEDICINA bloedspuwings...


+ hemoptysico sub

1 MEDICINA bloedspuwer


hemorrhagia sub

1 MEDICINA bloeding, hemorragie
-- cerebral = hersenbloeding
-- gastric/stomachal/del stomacho = maagbloeding
-- nasal = neusbloeding, bloedneus
-- interne = inwendige bloeding
-- subcutanee = onderhuidse bloeding
-- arterial = slagaderlijke bloeding
-- labial = lipbloeding
-- pulmonar = longbloeding
-- buccal = mondbloeding
-- splenic = miltbloeding
-- vaginal = vaginale bloeding, vloeiing
arrestar le -- = de bloeding tot staan brengen


+ hemorrhagic adj

1 MEDICINA bloedings..., hemorragisch


+ hemorrhoidal adj

1 aambeien..., hemorroïdaal
venas -- = aambei-aderen


+ hemorrhoidari adj

1 MEDICINA aan aambeien lijdend


+ hemorrhoidario sub

1 MEDICINA aambeienlijder


hemorrhoide sub

1 MEDICINA aambei
--s sic = droge aambeien
--s sanguinante = bloedende aambeien


+ hemoscopia sub

1 hemoscopie, hematoscopie, bloedonderzoek


+ hemoscopic adj

1 hemoscopic


hemostase (-asis) sub

1 MEDICINA bloedstolling, hemostase, bloedstelping


hemostatic adj

1 MEDICINA bloedstelpend, hemostatisch
pincia -- = kocher
medicamento/pharmaco/remedio -- = bloedstelpend middel


+ hemostatica sub

1 MEDICINA hemostatica


+ hemostatico sub

1 MEDICINA bloedstelpend middel, hemostaticum


hemostato sub

1 MEDICINA bloedstelpend middel


+ hemotheca sub

1 bloedbank


+ hemotoxina sub

1 BIOLOGIA MEDICINA hemotoxine


+ hendecagone adj

1 MATHEMATICA elfhoekig, elfzijdig


+ hendecagono sub

1 MATHEMATICA elfhoek


+ hendecagyn adj

1 BOTANICA elfstijlig


+ hendecandre adj

1 BOTANICA elfhelmig


+ hendecasyllabe adj

1 LITTERATURA elflettergrepig
verso -- = elflettergrepige versregel


+ hendecasyllabic adj

1 LITTERATURA elflettergrepig
verso -- = elflettergrepige versregel


+ hendecasyllabo sub

1 LITTERATURA elflettergrepige versregel


+ hendiadys sub

1 LITTERATURA hendiadys


+ henna sub

1 henna (plant, verf)


+ henotheismo sub

1 henotheïsme


+ henotheista sub

1 henotheïst


+ henotheistic adj

1 henotheïstisch


Henrico sub n pr

1 Hendrik


henry sub

1 henry


+ heparina sub

1 CHIMIA heparine


hepatalgia sub

1 MEDICINA hepatalgie, pijn aan de lever


hepate sub

1 ANATOMIA lever
maladia del -- = leverziekte
inflammation del -- = leverontsteking
atrophia del -- = leveratrofie
lobo de -- = leverkwab
color de -- = leverkleur
de color de -- = leverkleurig


hepatic adj

1 ANATOMIA lever...
vena -- = leverader
arteria -- = leverslagader
ducto -- = leverbuis
colica -- = leverkoliek
cirrhose (-osis) -- = levercirrose
punction -- = leverpunctie
maladia -- = leverkwaal
macula -- = levervlek
color -- = leverkleur
affection -- = leveraandoening
parenchyma -- = leverparenchym
epithelioma -- = levercarcinoom
aloe -- = leveraloë
omphalia -- = levertrechtertje (zwam)


hepatica sub

1 BOTANICA gulden leverkruid, leverbloempje
-- stellate = sterleverkruid


+ hepatico sub

1 leverpatiënt, leverlijder


hepatisar v

1 MEDICINA hepatiseren


hepatisation sub

1 MEDICINA hepatisatie (verandering in op lever gelijkend weefsel)


+ hepatitic adj

1 MEDICINA hepatitisch


hepatitis sub

1 MEDICINA hepatitis, leverontsteking
-- viral = virale hepatitis, geelzucht
-- chronic = chronische hepatitis


+ hepatobiliar adj

1 MEDICINA van de lever en de galwegen


+ hepatocele sub

1 MEDICINA leverbreuk


+ hepatocyto sub

1 levercel, hepatocyt


+ hepatolitho sub

1 MEDICINA leversteen


hepatologia sub

1 MEDICINA hepatologie, leer van de leverziekten


+ hepatologic adj

1 MEDICINA hepatologisch


+ hepatologista sub

1 MEDICINA hepatoloog


+ hepatologo sub

1 MEDICINA hepatoloog


+ hepatomegalia sub

1 MEDICINA leververgroting


+ hepatopathia sub

1 MEDICINA hepatopathie


+ hepatotherapia sub

1 MEDICINA hepatotherapie


+ hepatotoxina sub

1 MEDICINA hepatotoxine


+ heptachorde adj

1 MUSICA zevensnarig
lyra -- = zevensnarige lier


+ heptachordo sub

1 MUSICA zevensnarige lier


heptagonal adj

1 MATHEMATICA zevenhoekig
pyramide -- = zevenhoekige piramide


heptagone adj

1 MATHEMATICA zevenhoekig
pyramide -- = zevenhoekige piramide


heptagono sub

1 MATHEMATICA zevenhoek, heptagon


heptahedre adj

1 MATHEMATICA met zeven vlakken, zevenvlakkig


+ heptahedric adj

1 Vide: heptahedre


heptahedro sub

1 MATHEMATICA zevenvlak, heptaëder
-- regular = regelmatig zevenvlak


+ heptametre adj

1 zevenvoetig
verso -- = zevenvoetig vers


heptametro sub

1 LITTERATURA heptameter, zevenvoetige versregel


+ heptandre adj

1 BOTANICA met zeven meeldraden, zevenhelmig


heptangular adj

1 zevenhoekig


+ heptano sub

1 CHIMIA heptaan


+ heptaphylle adj

1 BOTANICA zevenbladig


heptarchia sub

1 HISTORIA heptarchie, heerschappij van de zeven


+ heptasyllabe adj

1 LITTERATURA zevenlettergrepig


heptasyllabic adj

1 zevenlettergrepig


+ heptasyllabo sub

1 LITTERATURA zevenlettergrepige versregel


+ heptateucho sub

1 de eerste zeven boeken van de bijbel, Heptateuch


+ heptathleta sub

1 SPORT zevenkamper


+ heptathlon sub

1 SPORT zevenkamp


heptavalente adj

1 CHIMIA zevenwaardig, heptavalent


+ heptavalentia sub

1 CHIMIA zevenwaardigheid, heptavalentie


+ heracleo sub

1 BOTANICA bereklauw


+ Heraklion sub n pr

1 Heraklion


heraldic adj

1 heraldisch, wapenkundig
colores -- = heraldische kleuren
figura -- = wapenfiguur
scientia -- = wapenkunde, heraldiek
arte -- = wapenkunst


heraldica sub

1 heraldiek, wapenkunde


+ heraldico sub

1 heraldicus, wapenkundige


+ heraldista sub

1 heraldicus, wapenkundige


heraldo sub

1 heraut


herba sub

1 kruid, plant
--s aquatic = waterplanten
--s medicinal = geneeskrachtige kruiden
--s febrifuge = koortskruiden
--s aromatic/odorose = aromatische kruiden, tuinkruiden
-- pro le suppa = soepgroente
bitter (A) al --s aromatic = kruidenbitter
jardin de --s aromatic e medicinal = kruidentuin
mal -- = onkruid
in -- = groen, onrijp, FIGURATE in de dop
artista in -- = aankomend kunstenaar
2 gras
stirpetta de -- = grashalm
secar le -- = het gras maaien
secar le -- sub le pedes de un persona = iemand het gras voor de voeten wegmaaien


herbacee adj

1 kruidachtig
plantas -- = kruidachtige planten
pedunculo -- = kruidachtige stengel
2 grasachtig
savanna -- = grassavanne


herbage sub

1 kruiden
2 gras, groenvoer


herbal adj

1 kruiden...
flora -- = kruidenflora
facer extractos -- = kruiden uittrekken


herbario sub

1 herbarium
-- de folios = bladherbarium


+ herbicida sub

1 herbicide, onkruidverdelger
-- de contacto = contactherbicide


+ herbicida adj

1 onkruid verdelgend
substantia -- = onkruidverdelger


herbivore adj

1 ZOOLOGIA plantenetend, herbivoor
animal -- = plantenetend dier


+ herbivoro sub

1 ZOOLOGIA planteneter, herbivoor


herborisar v

1 planten zoeken, botaniseren, herboriseren
cassa a -- = botaniseertrommel
-- pro studiar le botanica = planten verzamelen om de plantkunde te bestuderen


herborisation sub

1 het planten zoeken, het botaniseren, het herboriseren


herborisator sub

1 kruidenzoeker, plantenverzamelaar


herborista sub

1 kruidenverkoper, drogist


+ herboristeria sub

1 kruidenwinkel, drogisterij


herbose adj

1 grazig, gras...
plana -- = grasvlakte
pratos -- = grazige weiden
sentiero -- = graspad


herculee adj

1 van Hercules, herculisch
fortia -- = herculeskracht, reuzenkracht
haber un statura -- = een herculische gestalte hebben
travalio/labor -- = herculesarbeid


Hercules sub n pr

1 Hercules
Columnas/Colonnas de = Zuilen van Hercules
massa de -- = herculesknots


+ hercynian adj

1 GEOLOGIA hercynisch
plicaturas -- = hercynische plooiingen


herede sub

1 erfgenaam
-- legal = wettelijk erfgenaam
-- universe/universal = universeel erfgenaam
--s collateral = (col)laterale erfgenamen
-- del corona/del throno = troonopvolger


hereditage sub

1 erfenis, nalatenschap, erfgoed, erfdeel
parte de -- = erfdeel
partir un -- = een boedel scheiden
partition de un -- = boedelscheiding
-- indivise = onverdeelde nalatenschap
-- cultural = cultuurbezit
acceptar un -- = een erfenis aanvaarden
repartir un -- inter le heredes = een erfenis onder de erfgenamen verdelen
dilapidar un -- = een erfenis er door jagen


hereditar v

1 erven
ille heredita le castello = hij erft het kasteel
-- un privilegio = een voorrecht vererven


hereditari adj

1 erfelijk, erf..., hereditair
monarchia -- = erfelijk koningschap
inimico -- = erfvijand
maladia -- = familiekwaal
terras -- = erfgrond
prince/principe -- = erfprins, erfvorst
princessa -- = erfprinses, erfvorstin
conte -- = erfgraaf
ben -- = erfgoed
pais -- = erfland
debita -- = erfschuld
possession -- = erfbezit
throno -- = troon met erfopvolging
follia -- = erfelijke krankzinnigheid
syphilis -- = hereditaire syfilis
maladias -- = erfelijke kwalen
tractos -- = erfelijke kenmerken
proprietate -- = erfelijke eigenschap
BIOLOGIA characteres -- = erfelijke kenmerken
BIOLOGIA information -- = erfelijke informatie
BIOLOGIA -- materiaal = material hereditari
JURIDIC derecto -- = erfrecht
haber defectos -- = erfelijk belast zijn


hereditario sub

1 erfgenaam
-- legal = wettelijk erfgenaam
-- universe/universal = universeel erfgenaam
-- presumptive = vermoedelijke erfgenaam
-- lateral = (col)laterale erfgenaam


hereditate sub

1 JURIDIC erfelijkheid, overerving
-- del corona = erfelijkheid van de kroon
2 BIOLOGIA erfelijkheid, herediteit
factor de -- = erffactor
haber un -- cargate = erfelijk belast zijn
lege del -- = erfelijkheidswet
studio del -- = studie van de erfelijkheid
3 BIOLOGIA erfmassa, geheel van overgeërfde kenmerken


+ heredosyphilis sub

1 MEDICINA aangeboren syfilis


+ heredosyphilitic adj

1 MEDICINA aan aangeboren syfilis lijdend


heresia sub

1 ketterij, dwaalleer, valse leer, heresie
-- pelagian = pelagiaanse ketterij
-- nestorian = nestoriaanse ketterij
esser suspecte de -- = verdacht worden van ketterij
processo de -- = ketterproces
le edictos contra le -- = de plakkaten tegen de ketters
abjurar le -- = de ketterij afzweren


heresiarcha sub

1 ketterhoofd, aartsketter, heresiarch


+ heresiologia sub

1 studie van de ketterij, heresiologie


+ heresiologic

1 de ketterij betreffend


+ heresiologo sub

1 kenner van de ketterij, heresioloog


heretic adj

1 ketters
opiniones -- = ketterse meningen
libros -- = ketterse boeken
sectas -- = ketterse sekten
dogmas -- = ketterse leerstellingen
fundator de un secta -- = stichter van een ketterse secte


+ hereticitate sub

1 ketters karakter
-- de un doctrina = ketters karakter van een leer
-- de un movimento = ketters karakter van een beweging


heretico sub

1 ketter
persecutor de --s = ketterjager
excommunicar un -- = een ketter excommuniceren


heri adv

1 gisteren
-- matino = gisterochtend
-- nocte = gisternacht
-- vespera/vespere = gisteravond
-- postmeridie = gistermiddag
le die de -- = de dag van gisteren


+ herma sub

1 Hermeszuil, mijlpaal met Hermeskop


+ herman sub

1 HISTORIA herman, kozakkenhoofdman


hermaphrodite adj

1 BIOLOGIA, PSYCHOLOGIA tweeslachtig, hermafrodiet
animales -- = tweeslachtige dieren
flores -- = tweeslachtige bloemen


+ hermaphroditic adj

1 BIOLOGIA, PSYCHOLOGIA tweeslachtig, hermafrodiet


hermaphroditismo sub

1 tweeslachtigheid, hermafroditisme


Hermaphrodito sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hermaphroditus
2 BIOLOGIA hermaphrodito = hermafrodiet


+ hermeneuta sub

1 beoefenaar van de hermeneutiek, uitlegger, verklaarder


+ hermeneutic adj

1 RELIGION, PHILOSOPHIA hermeneutisch, verklarend, uitleggend
critica -- = hermeneutische kritiek
arte -- = hermeneutische kunst
methodos -- = hermeneutische methoden
problemas -- = hermeneutische problemen


+ hermeneutica sub

1 RELIGION PHILOSOPHIA hermeneutiek, uitlegging van teksten


Hermes sub n pr

1 RELIGION GREC Hermes


HermesTrismegisto sub n pr

1 Hermes Trismegistus


hermetic adj

1 hermetisch (gesloten), luchtdicht
bottilia a clausura -- = fles met een hermetische/luchtdichte sluiting
juncto -- = luchtdichte verbinding
claudite/clause hermeticamente = hermetisch gesloten
2 onbegrijpelijk, gesloten, duister, ontoegankelijk, hermetisch
poesia -- = moeilijk toegankelijk/hermetische poëzie
poeta -- = hermetische dichter
3 hermetisch, van de alchemie, occult
philosophia -- = hermetische filosofie
libros -- = hermetische boeken


+ hermeticitate sub

1 het hermetisch afgesloten zijn, hermetisch karakter
le -- de un clausura = het hermetisch dicht zijn van een sluiting
-- de un scripto = hermetisch karakter van een ge-schrift


+ hermetismo sub

1 PHILOSOPHIA leer van de alchemisten, alchemie, hermetische kunst
2 PHILOSOPHIA hermetische filosofie
3 LITTERATURA hermetisme, moeilijk toegankelijk/duister karakter (van teksten)


+ herminio sub

1 BOTANICA herminium


+ hermitage sub

1 hermitage


+ hernia sub

1 MEDICINA hernia, breuk
-- abdominal = buikbreuk
-- inguinal = liesbreuk
-- discal = discushernia (uitstulping van een tussenwervel)
-- scrotal = zakbreuk
-- del intestino = darmbreuk
-- cicatricial = littekenbreuk
-- strangulate = beklemde breuk
operation de un -- = breukoperatie


+ hernial adj

1 MEDICINA breuk..., hernia...
bandage/cinctura -- = breukband


+ herniari adj

1 breuk..., hernia...
cinctura/bandage -- = breukband
sacco -- = breukzak


+ herniaria sub

1 BOTANICA breukkruid
-- pubescente/hirsute = behaard breukkruid


+ herniose adj

1 MEDICINA aan een breuk lijdend
individuo -- = iemand met een breuk, breuklijder


+ hernioso sub

1 MEDICINA breuklijder


+ herniotomia sub

1 MEDICINA breukoperatie


Herode sub n pr

1 Herodes


Herodiade sub n pr

1 Herodias


herodian adj

1 van Herodes, Herodiaans


heroe sub

1 held
-- del mar = zeeheld
-- del aere = luchtheld
-- guerrier/de guerra = krijgsheld, oorlogsheld
-- romanesc = romanheld
sanguine de -- = heldenbloed
virtute de -- = heldendeugd
fama de -- = heldenroem
facer le -- = de held uithangen
2 ANTIQUITATE heros, halfgod


heroic adj

1 heldhaftig, helden...
epocha -- = heldentijdperk
morte -- = heldendood
spirito -- = heldengeest
saga -- = heldensage
acto -- = heldendaad
anima -- = heldenziel
2 drastisch, draconisch
MEDICINA remedio -- = paardenmiddel
mesuras -- = draconische maatregelen


heroicitate sub

1 heldhaftigheid
-- de un comportamento = heldhaftigheid van een gedrag


+ heroicomic adj

1 LITTERATURA half heroïsch-half komisch


heroificar v

1 als held vereren


heroina (I) sub

1 heldin


+ heroina (II) sub

1 PHARMACIA heroïne
traffico del -- = heroïnehandel
prostituta/puta/putana de -- = heroïnehoer
overdose (A) de -- = overdosis heroïne
linea de -- = heroïnelijn
syringa/injector de -- = heroïnespuit
prender -- = heroïne gebruiken


+ heroinomane adj

1 aan heroïne verslaafd


+ heroinomania sub

1 heroïnegebruik


+ heroinomano sub

1 heroïnegebruiker


heroismo sub

1 heldhaftigheid, heldenmoed, heroïsme
acto de -- = heldendaad


herpete sub

1 MEDICINA herpes
-- zoster = gordelroos
-- labial = lipuitslag, koortsuitslag
-- genital = herpes genitalis
-- facial = herpes facialis


herpetic adj

1 wat met herpes verband houdt, herpes...
eruption -- = (blaasachtige) huiduitslag
angina -- = herpangina
virus -- = herpesvirus


herpetiforme(I) adj

1 MEDICINA herpesachtig


herpetiforme(II) adj

1 ZOOLOGIA kruipend


herpetismo sub

1 MEDICINA aanleg voor huidziekten en ziekten van de slijmvliezen


herpetologia(I) sub

1 MEDICINA herpetologie, studie van herpes


herpetologia(II) sub

1 ZOOLOGIA herpetologie, leer van de kruipende dieren


+ herpetologic adj

1 herpetologisch


+ herpetologo sub

1 herpetoloog


+ herpocaule adj

1 BOTANICA met kruipende stengels


+ hertz sub

1 hertz


+ hertzian adj

1 hertz...
undas -- = hertzgolven
connexion de radio per undas -- = straalverbinding


+ Herzegovina sub n pr

1 Herzegovina


hesitante adj

1 aarzelend, weifelend
voce -- = onzekere stem


+ hesitantia sub

1 aarzeling, weifeling, onzekerheid


hesitar v

1 aarzelen, weifelen
-- ante le consequentias = huiveren voor de gevolgen


hesitation sub

1 aarzeling, weifeling
haber un momento de -- = een ogenblik van aarzeling heb-ben
prender un decision sin -- = zonder aarzelen een besluit nemen


+ Hesperia sub

1 ANTIQUITATE Hesperia
2 Westen, avondland


+ hesperia sub

1 dikkopvlinder


+ hesperide adj

1 van de Hesperiden
2 westers


+ Hesperides sub n pr pl

1 Hesperiden
jardin del -- = tuin van de Hesperiden


+ hesperidina sub

1 MEDICINA hesperidine


+ hesperidio sub

1 BOTANICA vrucht van een citrusplant


+ hesperie adj

1 van/uit Hesperia


+ hesperis sub

1 BOTANICA damastbloem


+ Hespero sub n pr

1 ASTRONOMIA Hesperus, avondster


+ Hesse sub n pr

1 Hessen


+ hessian adj

1 van/uit Hessen, Hessisch
mosquito -- = Hessische mug


+ hetera sub

1 hetaere, prostituée


heteratomic adj

1 CHIMIA heteratomisch


+ heterocarpe adj

1 vruchten van één soort dragend


+ heterocentric adj

1 heterocentrisch


+ heterocerc adj

1 ZOOLOGIA heterocercaal (een assymmetrische staartvorm hebbend)


+ heterochromatic adj

1 heterochromatisch, met verschillende kleuren


+ heterochromatina sub

1 heterochromatine


+ heterochromia sub

1 heterochromie


+ heterochromosoma sub

1 heterochromosoom


+ heterochrone sub

1 heterochroon


+ heterochtone adj

1 heterochtoon
flora -- = heterochtone flora


heteroclite adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onregelmatig verbogen (woord)
2 wisselend, bont, gevariëerd, ongelijk(soortig), uiteenlopend, niet bij elkaar passend, heterocliet
parolas -- = onsamenhangende woorden
confusion -- = mengelmoes
un societate -- = een bont gezelschap


heteroclito sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onregelmatig verbogen woord
2 zonderling/vreemd/bizar ding of persoon


+ heterocyclic adj

1 CHIMIA heterocyclisch
composito -- = heterocyclische verbinding


+ heterocyclo sub

1 CHIMIA heterocyclische verbinding


+ heterodonte adj

1 ZOOLOGIA onregelmatig getand, heterodont
mammiferos -- = heterodonte zoogdieren


heterodoxe adj

1 onrechtzinnig, niet orthodox, heterodox, ketters
opinion -- = heterodoxe mening
libro -- = ketters boek


heterodoxia sub

1 onrechtzinnigheid, heterodoxie
-- religiose = religieuze heterodoxie
-- politic = politieke heterodoxie
esser accusate de -- = van onrechtzinnigheid beschuldigd worden


+ heterodoxo sub

1 onrechtzinnige, ketter


heterodyne adj

1 RADIO heterodyne
receptor -- = heterodyne ontvanger
unda -- = heterodynegolf
generator -- = heterodyne generator


heterogame adj

1 BIOLOGIA heterogaam


+ heterogametic adj

1 BIOLOGIA heterogametisch


heterogamia sub

1 BIOLOGIA heterogamie, voortplanting door mannelijke én vrouwelijke gameten


heterogene adj

1 heterogene, ongelijksoortig, niet bij elkaar passend, ongelijkslachtig
corpore componite de partes -- = lichaam dat uit heterogene delen bestaat


heterogenee adj

1 heterogeen, ongelijksoortig, niet bij elkaar passend, ongelijkslachtig
elementos -- = heterogene elementen
un insimul de objectos -- = een geheel van ongelijksoortige voorwer-pen
un gruppo de individuos -- = een groep niet bij elkaar passende individuen


heterogeneitate sub

1 heterogeniteit, ongelijksoortigheid, verscheidenheid, ongelijkslachtigheid
-- de principios = verscheidenheid van principes
-- de methodos = ongelijksoortigheid van methoden


+ heterogenese (-esis) sub

1 heterogenesis


+ heterogenetic adj

1 heterogenetisch


+ heterolateral adj

1 heterolateraal


+ heterologe adj

1 MEDICINA heteroloog
texito -- = heteroloog weefsel


+ heterolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA heterolyse


+ heterolytic adj

1 heterolytisch
reaction -- = heterolytische reactie


+ heteromorphe adj

1 heteromorf, polymorf
substantias -- = polymorfe stoffen
crystallos -- = heteromorfe kristallen
plantas -- = heteromorfe planten


+ heteromorphic adj

1 Vide: heteromorphe


+ heteromorphismo sub

1 heteromorfisme, polymorfisme
-- sexual = sexueel heteromorfisme


+ heteronome adj

1 heteronoom
ethica -- = hete-ronome ethiek


+ heteronomia sub

1 PHILOSOPHIA heteronomie
-- del voluntate = heteronomie van de wil
2 gebrek aan autonomie


+ heteronyme adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA MEDICINA heteroniem, ongelijknamig
diplopia -- = gekruiste diplopie


+ heteronymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA heteronym


+ heterophonia sub

1 MUSICA heterofonie (afwijking van de eenstemmigheid)


+ heterophylle adj

1 BOTANICA met verschillende bladen
batrachio -- = ongelijkbladige waterranonkel


+ heterophyllia sub

1 BOTANICA heterofyllie


+ heteroplasma sub

1 heteroplasma


+ heteroplasma adj

1 MEDICINA heteroplasma


+ heteroplastia sub

1 MEDICINA heteroplastiek, heterotransplantatie


+ heteroplastic adj

1 MEDICINA heteroloog (mbt transplantatie)


+ heteropolar adj

1 PHYSICA heteropolair


+ heteroproteina sub

1 CHIMIA heteroproteïne


heteroptere adj

1 ZOOLOGIA van de wantsen


heteropteros sub pl

1 ZOOLOGIA wantsen, heteroptera


heterosexual adj

1 heteroseksueel, heterofiel


+ heterosexual sub

1 heterosexueel, heterofiel


+ heterosexualitate sub

1 heteroseksualiteit, heterofilie


+ heterospecific adj

1 heterospecifiek, met soortvreemde kenmerken


+ heterosporee adj

1 BOTANICA heterospoor
planta -- = heterospore plant


+ heterosporia sub

1 BOTANICA heterosporie


+ heterostructura sub

1 heterostructuur
-- ballistic = ballistische heterostructuur


+ heterosyllabe adj

1 heterosyllabisch


+ heterosyllabic adj

1 heterosyllabisch


+ heterosynapse (-apsis) sub

1 BIOLOGIA heterosynapse


+ heterotaxia sub

1 heterotaxie


+ heterotrophe adj

1 BIOLOGIA heterotroof
nutrition -- = heterotrofe voeding
organismos -- = hete-rotrofe organismen


+ heterotrophia sub

1 BIOLOGIA heterotrofie


+ heterotrophic adj

1 Vide: heterotrophe


+ heterotypic adj

1 BIOLOGIA heterotypisch


+ heterovaccino sub

1 heterovaccin


+ heterozygote adj

1 BIOLOGIA heterozygoot


+ heterozygotic adj

1 BIOLOGIA heterozygoot


+ heterozygoto sub

1 BIOLOGIA heterozygoot


+ hetman sub

1 hetman


+ heuristic adj

1 heuristisch, heuristiek
cognoscentia -- = heuristieke kennis
methodo -- = heuristische methode
programmation -- = heuristische programmering
hypothese (-esis) -- = heuristische hypothese


+ heuristica sub

1 heuristiek


+ hevea sub

1 BOTANICA hevea, rubberboom


hexachordio sub

1 MUSICA zessnarig instrument


hexachordo sub

1 hexachord, systeem van zes diatonische tonen


+ hexadecimal adj

1 hexadecimaal, zestientallig


+ hexadecime adj

1 hexadecimaal
systema/numeration -- = zestientallig stelsel


+ hexaflor adj

1 BOTANICA zesbloemig


hexagonal adj

1 hexagonaal, zeshoekig
pyramide -- = hexagonale piramide
testa/capite -- = zeskante kop
molecula a structura -- = molecuul met een hexagonale structuur


hexagone adj

1 zeshoekig
pyramide -- = zeshoekige piramide


hexagono sub

1 zeshoek, hexagon
-- regular = regelmatige zeshoek


+ hexagramma sub

1 MATHEMATICA hexagram


hexahedre adj

1 MATHEMATICA zesvlakkig, zeszijdig


+ hexahedric adj

1 MATHEMATICA zesvlakkig, zeszijdig


hexahedro sub

1 MATHEMATICA zesvlak
-- regular = regelmatig zesvlak, kubus


+ hexameron sub

1 hexameron


hexametre adj

1 LITTERATURA zesvoetig, hexametrisch
verso -- = zesvoetige versregel


+ hexametric adj

1 LITTERATURA van de hexameter, het zesvoetige vers betreffend


+ hexametrista sub

1 schrijver van hexameters


hexametro sub

1 LITTERATURA hexameter, zesvoetige versregel


+ hexamotor adj

1 zesmotorig


+ hexandre adj

1 BOTANICA met zes meeldraden, zeshelmig


+ hexano sub

1 CHIMIA hexaan


+ hexapetale adj

1 BOTANICA met zes bloembladen
flores --, flores con corolla -- = bloemen met zes bloembladen, bloemen met een kroon van zes bloembladen


+ hexaphylle adj

1 BOTANICA met zes bladeren of blaadjes bijeen


hexapode adj

1 ZOOLOGIA zespotig


hexapodo sub

1 ZOOLOGIA insekt met zes poten


+ hexaptere adj

1 zesvleugelig


+ hexastyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER zeszuilig, met zes zuilen


+ hexastylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER zuilengang met zes zuilen


+ hexasyllabe adj

1 LITTERATURA zeslettergrepig


+ hexasyllabic adj

1 LITTERATURA zeslettergrepig


+ hexasyllabo sub

1 LITTERATURA zeslettergrepig vers


+ hexateuchal adj

1 van de hexateuch


+ hexateucho sub

1 hexateuch


+ hexavalente adj

1 CHIMIA zeswaardig
elemen-to -- = zeswaardig element


hiar v

1 open staan, een opening/hiaat laten, gapen


+ hiatal adj

1 hiataal
hernia -- = maagbreuk


hiato sub

1 gaping, leemte, hiaat, gat, onderbreking
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA hiaat
3 BIOLOGIA opening, hiaat


+ hibernaculo sub

1 BOTANICA winterknop


hibernal adj

1 winter...
somno -- = winterslaap
paisage -- = winterlandschap
frigido -- = winterkou
flor -- = winterbloem
lecto -- = winterbed(ding)
nocte -- = winternacht
die/jorno = winterdag
mense -- = wintermaand
aere -- = winterlucht
sport (A) -- = wintersport
sol -- = winterzon
vespere/vespera -- = winteravond
matino -- = wintermorgen, winterochtend
SPORT tregua -- = winterstop


+ hibernante sub

1 overwinteraar (anque dier)


hibernar v

1 de winter doorbrengen, overwinteren
2 een winterslaap houden


hibernation sub

1 overwintering
-- a Nova Zembla = hibernation a Nova Zembla
2 winterslaap, winterrust


+ hibernator sub

1 overwinteraar
2 dier dat een winterslaap heeft


+ Hibernia sub n pr

1 HISTORIA Ierland


hiberno sub

1 winter
tempore de -- = winterweer
planta de -- = winterplant/gewas
patata de -- = winteraardappel
collection de -- = wintercollectie
sport (A) de -- = wintersport
die/jorno de -- = winterdag
vespera/vespere de -- = winteravond
habito/vestimentos de -- = winterkleding
hora de -- = wintertijd
medio del -- = midwinter
servicio de -- = winterdienst
mantello de -- = winterjas
nutrimento de -- = winterkost
mense de -- = wintermaand
nocte de -- = winternacht
nivello de -- = winterpeil
jocos olympic de -- = olympische winterspelen
curso de -- = wintercursus
semestre de -- = winterhalfjaar
paisage de -- = winterlandschap/gezicht
tritico/frumento de -- = wintertarwe
secale de -- = winterrogge
palatio de -- = winterpaleis
jardin de -- = wintertuin
residentia de -- = winterverblijf
forrage de -- = wintervoer
saison (F) de -- = winterseizoen
frigido de -- = winterkou
temperatura de -- = wintertemperatuur
dica de -- = winterdijk
solsticio de -- = winterzonnestilstand
quartieros de -- = winterkwartieren
-- polar = poolwinter
-- aspere/rigorose = strenge winter
-- benigne = kwakkelwinter
-- precoce = vroege winter
passar le -- = overwinteren


+ hibisco sub

1 BOTANICA chinese roos, heemstroos, hibiscus


hic adv

1 hier
-- e nunc = hier en nu
-- e ibi = hier en daar
de -- a un hora = over een uur
-- juncto = hierbij, ingesloten
usque a -- = 1. tot hier, 2. tot nu toe, tot dusver


hidalgo sub ESPANIOL

1 hidalgo, edelman


+ hieracio sub

1 BOTANICA havikskruid
-- pratense = weidehavikskruid


hierarcha sub

1 hiërarch, opperpriester


hierarchia sub

1 hiërarchie, priesterregering
2 hiërarchie, rangorde, rangschikking, classificering (naar waarde(ring))
grados de -- = treden van de hiërarchie
-- militar = militaire hiërarchie
-- del poter = gezagspatroon
-- de professiones = beroepshiërarchie


hierarchic adj

1 hiërarchisch, hiërarchiek
ordine -- = rangorde
societate hierarchicamente organisate = hierarchisch georganiseerde maatschappij


+ hierarchisar v

1 hiërarchisch indelen/opbouwen/ordenen


+ hierarchisation sub

1 hiërarchische indeling/opbouw/ordening


hieratic adj

1 hiëratisch, priesterlijk
scriptura -- = hiëratisch schrift, priesterschrift
lingua -- = priestertaal
2 star, verstard, stijf, strak, onbeweeglijk, vormelijk
attitude -- = stijve houding


+ hieraticitate sub

1 hiëratisch karakter/aspect


+ hierocratia sub

1 POLITICA priesterheerschappij, hierocratie


+ hierocratic adj

1 POLITICA hierocratisch
governamento -- = hierocratische regering
stato -- = hierocratische staat


hierodulo sub

1 RELIGION GREC tempelslaaf, hiëroduul


hieroglyphic adj

1 hiëroglifisch
scriptura -- = hiëroglifisch schrift
signo -- = hiëroglifisch teken


hieroglyphico sub

1 hiëroglief


hierologia sub

1 hiërologia


hieromantia sub

1 hiëromantie


hierophanta sub

1 hiërofant (opperpriester bij de Eleusisfeesten)


+ hi-fi adj ANGLESE

1 hi-fi


+ highlander sub ANGLESE

1 (in Schotland) hooglander


highlife sub ANGLESE

1 high life, high society, grote wereld


+ hilar adj

1 BIOLOGIA hilus...


+ hilarante adj

1 het lachen opwekkend
gas -- = lachgas
historia -- = komisch verhaal


hilare adj

1 hilarisch, vrolijk, uitgelaten


hilaritate sub

1 hilariteit, grote vrolijkheid, gelach
suscitar/provocar/producer/causar le -- general = algemene hiraliteit veroorzaken


+ hilo sub

1 BOTANICA navel
2 ANATOMIA hilus, poort, steel, navel
-- del pulmon = longhilus, longpoort
-- del ren = hilus van de nier


+ Himalaya sub n pr

1 Himalaya(gebergte)


+ himalayan adj

1 van de Himalaya


+ himantoglosso sub

1 BOTANICA bokkenorchis


+ himation sub

1 HISTORIA himation (kledingstuk zonder mouwen)


hindu adj

1 Hindoes


hindu sub

1 Hindoe


hinduismo sub

1 hindoeïsme


Hindustan sub n pr

1 Hindoestan


hindustani sub

1 Hindoestaans (taal)


hinnimento sub

1 gehinnik
le -- de un cavallo = het hinniken van een paard


hinnir v

1 hinniken


hinterland sub GERMANO

1 achterland


+ hiperlink sub ANGLESE

1 COMPUTATOR hiperlink


+ hipparchia sub

1 HISTORIA hipparchie


+ hipparcho sub

1 HISTORIA hipparch


+ hipparion sub

1 (fossiele paardachtige) hipparion


hippiatra sub

1 paardenarts


hippiatria sub

1 paardenartsenijkunde, hippiatrie


hippiatric adj

1 paardemartsenijkundig, hippiatrisch


hippic adj

1 paarden.., hippisch
club (A) -- = rijvereniging
sport (A) -- = paardensport, hippische sport
concurso -- = concours hippique, springconcours
cursa -- = paardenrennen


+ hippismo sub

1 paardensport, ruitersport


+ hippobosca sub

1 ZOOLOGIA spinvlieg


hippocampo sub

1 MYTHOLOGIA hippocamp
2 ZOOLOGIA zeepaardje
3 ANATOMIA hippocampus


+ hippocastanacea sub

1 BOTANICA paardenkastanjeachtige


hippocentauro sub

1 centaur


Hippocrate sub n pr

1 Hippocrates


hippocratic adj

1 hippocratisch
schola -- = hippocratische school
juramento -- = hippocratische eed, ambtseed van de geneesheer


hippocratismo sub

1 leer van Hippocrates


hippodromo sub

1 renbaan (voor paarden), hippodroom


hippogrypho sub

1 MYTHOLOGIA gevleugeld paard met griffioenkop


hippolitho sub

1 MEDICINA steen/gruis in de ingewanden van een paard


hippologia sub

1 paardenkennis, paardenstudie, hippologie


+ hippologic adj

1 hippologisch, paarde(n)...


hippologo sub

1 hippoloog, paardenkenner


+ hippophae sub

1 BOTANICA duindoorn


hippophage adj

1 paardenvlees etend


hippophagia sub

1 het eten van paardenvlees


hippophago sub

1 paardenvleeseter


+ hippophilo sub

1 paardenvriend


+ hippopotamic adj

1 (als) van/mbt een nijlpaard


hippopotamo sub

1 ZOOLOGIA nijlpaard
pelle de -- = nijlpaardenhuid
carne de -- = nijlpaardenvlees


+ hippotrago sub

1 ZOOLOGIA schimmelantilope
-- nigre = paardantilope


+ hippuric adj

1 CHIMIA
acido -- = hippuurzuur, benzoylglycerol


+ hippy (pl: hippies) sub ANGLESE

1 hippie
movimento -- = hippie-beweging
cultura -- = hippie-cultuur


+ hircin adj

1 (geite)bokken..., bokkig
odor -- = bokkengeur
hyperico -- = bokkenkruid


hirpicar v

1 AGRICULTURA eggen
-- un terreno = een terrein eggen


+ hirpicatura sub

1 AGRICULTURA (het) eggen


hirpice sub

1 AGRICULTURA eg
-- a discos = schijveneg


hirsute adj

1 ruig, ruw(harig), harig, borstelig, behaard
barba -- = ruige baard
epilobio -- = harig wilgeroosje
kochia -- = zoutkruid
cardamine -- = kleine veldkers


+ hirsutismo sub

1 MEDICINA hirsutisme, overmatige beharing


+ hirudina sub

1 BIOCHIMIA hirudine


hirundine sub

1 ZOOLOGIA zwaluw
-- de mar = zeezwaluw
-- ripari = oeverzwaluw
-- domestic = huiszwaluw
-- fulve = rotszwaluw
sterna -- = visdiefje
nido de -- = zwaluwnest
pluma de -- = zwaluwveer
migration del --s = trek van de zwaluwen
le --s annuncia le estate = de zwaluwen kondigen de zomer aan


hispan adj

1 Spaans


Hispania sub n pr

1 Spanje
musca de -- = Spaanse vlieg


hispanic adj

1 Spaans
Instituto de Studios Hispanic = Instituut voor Spaanse Studiën


+ hispanisar v

1 Spaans maken, verspaansen


hispanismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hispanisme


hispanista sub

1 hispanist, hispanoloog


hispano sub

1 Spanjaard
2 Spaans (taal)


hispanoamerican adj

1 Spaans-Amerikaans
guerra -- = Spaans-Amerikaanse oorlog


hispanoamericano sub

1 Spaans-Amerikaan


+ hispanofrancese adj

1 Spaans-Frans
relationes -- = Spaans-Franse betrekkingen


hispanomauresc adj

1 ARTE ARTE DE CONSTRUER etc., Spaans-Moors


+ hispanoparlante adj

1 Spaanssprekend
le mundo -- = de Spaanssprekende wereld


+ hispanophile adj

1 spaansgezind


+ hispanophilia sub

1 spaansgezindheid


+ hispanophilo sub

1 spaansgezinde


+ hispanophobe adj

1 spaansvijandig


+ hispanophobia sub

1 anti-Spaanse gezindheid


+ hispanophobo sub

1 iemand die anti-Spaans gezind is


+ hispanophone adj

1 Spaans sprekend, Spaanstalig


hispanophone sub

1 Spaans sprekende, Spaanstalige


+ hispide adj

1 borstelig, stug, ruig
phoca -- = stinkrob
2 BOTANICA ruig, ruwharig, behaard
planta -- = ruwharige plant
pedunculo -- = behaarde stengel


hissar v

1 hijsen, ophijsen, omhoogtrekken, optrekken
-- un cassa de ligno = een houten kist naar boven hijsen
-- le velas = de zeilen hijsen
-- le bandiera blanc ante de capitular = de witte vlag hijsen alvorens zich over te geven
-- le bandiera a medie mast = de vlag halfstok hijsen


+ histamina sub

1 BIOLOGIA histamine


+ histaminic adj

1 BIOLOGIA histamine...


+ histidina sub

1 CHIMIA histidine


+ histiocyto sub

1 BIOLOGIA histiocyt, macrofaag


+ histo sub

1 BIOLOGIA weefsel


+ histochimia sub

1 histochemie


+ histochimic adj

1 histochemisch


histogene adj

1 BIOLOGIA histogeen


+ histogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA weefselvorming, histogenese


+ histogenetic adj

1 BIOLOGIA weefselvormend, mbt het ontstaan van weefsel


histogenia sub

1 BIOLOGIA histogenie, histogenese, weefselvorming


+ histogramma sub

1 histogram, staafgrafiek, staafdiagram, kolommendiagram


histographia sub

1 BIOLOGIA histografie


+ histographic adj

1 BIOLOGIA histografisch


histographo sub

1 BIOLOGIA histograaf


histoide adj

1 MEDICINA histoïde


histologia sub

1 BIOLOGIA histologie, weefselleer


histologic adj

1 BIOLOGIA histologisch
preparation -- = weefselpreparaat
examine -- = histologisch onderzoek


histologista sub

1 histoloog


histologo sub

1 histoloog


+ histolyse (-ysis) sub

1 histolyse, vernietiging van levend weefsel


+ histolytic adj

1 histolytisch


+ histomorphologia sub

1 histomorfologie


+ histon sub

1 BIOCHIMIA histon


histonomia sub

1 histonomie


+ histopathologia sub

1 histopathologie


+ histopathologic adj

1 histopathologisch


+ histophysiologia sub

1 histofysiologie


+ histophysiologic adj

1 histofysiologisch


+ histoplasmose (-osis) sub

1 MEDICINA histoplasmose


+ historadiographia sub

1 historadiografie


historia sub

1 geschiedenis, historie
-- del Paises Basse = geschiedenis van Nederland
fontes del -- = geschiedbronnen
-- del arte = kunstgeschiedenis, kunsthistorie
-- del civilisation = beschavingsgeschiedenis
-- del cultura = cultuurgeschiedenis
-- del theatro = toneelgeschiedenis
-- militar/del guerra = krijgsgeschiedenis
-- musical/del musica = muziekgeschiedenis
-- litterari/del litteratura = literatuurgeschiedenis
-- maritime = zeegeschiedenis
-- national/del patria = vaderlandse geschiedenis
-- mundial/del mundo/universe/universal = wereldgeschiedenis, algemene geschiedenis
-- ancian = oude geschiedenis, geschiedenis van de Oudheid
-- moderne/contemporanee = moderne/eigentijdse geschiedenis
-- ecclesiastic = kerkgeschiedenis
-- sancte/sacre = bijbelse/gewijde geschiedenis
-- del creation = scheppingsgeschiedenis
-- del vita = levensgeschiedenis
le curso del -- = de loop der geschiedenis
libro de -- = geschiedenisboek
manual de -- = geschiedenisleerboek
lection de -- = geschiedenisles
falsification del -- = geschiedvervalsing
2 verhaal, vertelsel
-- in imagines = beeldverhaal
-- hilarante = komisch verhaal
-- horripilante = griezelverhaal
-- mendace = leugenverhaal
--s de chassator {sj} = jagerslatijn
filo de un -- = draad van een verhaal
3 kennis, historie
-- natural = natuurlijke historie, kennis der natuur


historiar v

1 een verhaal vertellen
2 (bij het vertellen) illustreren met figuren/ornamenten
3 ARTE DE CONSTRUER versieren
capitello historié = versierd kapiteel


historic adj

1 historisch, geschiedkundig
Societate -- = Historisch Genootschap
scientia -- = geschiedwetenschap
obra -- = geschiedwerk
critica -- = historische kritiek
materialismo -- = historisch materialisme
dissertation -- = geschiedkundige verhandeling
narration -- = geschiedverhaal
eventos -- = historische gebeurtenissen
loco/sito -- = historische plaats
methodo -- = historische methode
facto -- = historisch feit
fonte -- = geschiedbron
demonstrar historicamente un cosa = iets historisch bewijzen
2 echt, reëel, echt bestaand hebbend, historisch
roman -- = historische roman
personage -- = historische figuur
3 beroemd, door/in de geschiedenis bekend, historisch
monumento -- = historisch monument


+ historicismo sub

1 historisme
-- marxista = marxistisch historisme


+ historicista adj

1 historistisch, historicistisch


historicitate sub

1 historiciteit, feitelijkheid


historico sub

1 geschiedschrijver
-- del arte = kunsthistoricus
2 kenner van de geschiedenis, historicus


+ historico-critic adj

1 historisch-kritisch


historietta sub

1 verhaaltje, historietje, schets
-- comic/amusante = grappig verhaaltje


historiographia sub

1 geschiedschrijving, historiografie
-- juridic = juridische historiografie
-- del Revolution Francese = geschiedschrijving van de Franse Revolutie


historiographic adj

1 historiografisch


historiographo sub

1 historiograaf (aangestelde geschiedschrijver)


+ historiologia sub

1 historiologie, geschiedkunde


+ historiologic adj

1 historiologisch


+ historiologo sub

1 historioloog, geschiedkundige


+ historisar v

1 historisch situeren, historiseren


+ historismo sub

1 historisme
marxistisch -- = historismo marxista


+ histrion sub

1 HISTORIA kluchtspeler, potsenmaker


+ histrionic adj

1 HISTORIA van de kluchtspeler
2 aanstellerig, gemaakt


+ histriophocafasciate sub

1 ZOOLOGIA bandrob


+ hit sub ANGLESE

1 MUSICA hit


+ hitlerian adj

1 Hitleriaans, Hitler...
movimento -- = hitlerbeweging
juventute -- = Hitlerju-gend
salute -- = hitlergroet


+ hitleriano sub

1 Hitleriaan, volgeling van Hitler, nazi


+ hitlerismo sub

1 Hitler-leer, nazisme


+ hit parade sub ANGLESE

1 MUSICA hit parade


+ hittita sub

1 Hittiet


+ hittita adj

1 Hittitisch
epigraphia -- = Hittitische epigrafie


+ hm! interj

1 hm!


+ hobby (pl: hobbies) sub ANGLESE

1 hobby, liefhebberij
loco pro practicar un -- = hobbyruimte


+ hobbyismo sub

1 hobbyisme


+ hobbyista sub

1 hobbyist


+ hockey sub ANGLESE

1 hockey
balla de -- = hockeybal
equipa de -- = hockeyelftal
club (A) de -- = hockeyclub
terreno/campo de -- = hockeyveld
torneo de -- = hockeytoernooi
jocar al -- = hockey spelen
jocator de -- = hockeyspeler
-- in sala = zaalhockey
-- super glacie = ijshockey


+ hockeyista sub

1 hockeyspeler, hockeyer


hodie adv

1 vandaag, heden, tegenwoordig
le die de -- = de dag van vandaag
octo dies de --, -- in octo dies = (vandaag) over acht dagen/over een week


+ hodierne adj

1 van vandaag
le problemas -- = de problemen van vandaag


hodographo sub

1 PHYSICA, MATHEMATICA hodograaf, snelheidskromme


+ hodologia sub

1 hodologie


+ hodologic adj

1 hodologisch


hodometria sub

1 afstandsmeting, hodometrie


hodometric adj

1 hodometrisch


hodometro sub

1 afstandsmeter, wegmeter, passenteller, hodometer


+ hodonymic adj

1 hodonymisch


+ hodonymo sub

1 hodoniem


hoi polloi sub GRECO

1 hoi polloi, de grote hoop, 't gepeupel, 't janhagel


holarctic adj

1 holarctisch
region/zona -- = holarctisch gebied


+ holco sub

1 BOTANICA witbol
-- molle = zachte witbol


+ holding sub ANGLESE

1 holding, houdstermaatschappij


holismo sub

1 PHILOSOPHIA holisme


+ holista sub

1 holist


+ holistic adj

1 holistisch


holla! interj

1 hola!


Hollanda sub n pr

1 Holland, Nederland
-- septentrional = Noord-Holland
-- meridional = Zuid-Holland
hollanda = 1. Hollands linnen, 2. Hollands porselein
le gloria de -- = Hollands glorie
Miss -- = Miss Holland
le -- verde = het groene hart van Holland


hollandese adj

1 Hollands, Nederlands


hollandese sub

1 Hollander, Nederlander
le Hollandese Volante = de Vliegende Hollander
2 Hollands, Nederlands (taal)


+ Hollerith sub n pr

1 Hollerith
systema -- = hollerithsysteem


+ hollywoodian adj

1 Hollywood...


+ holmium sub

1 CHIMIA holmium


+ holocausto sub

1 brandoffer, holocaust


+ holocen adj

1 GEOLOGIA holoceen, alluviaal


+ holoceno sub

1 GEOLOGIA holoceen, alluvium


+ holocephalo sub

1 draakvis


+ holocrystallin adj

1 holokristallijn


+ holoenzyma sub

1 holoënzym


+ hologame adj

1 hologaam


+ hologamia sub

1 BIOLOGIA hologamie


+ hologenese (-esis) sub

1 hologenese


+ hologramma sub

1 hologram
-- a/de/in colores = kleurenhologram


+ holographar v

1 een hologram maken van


holographe adj

1 holografisch
testamento -- = eigenhandig geschreven/holografisch testament


+ holographia sub

1 holografie
-- in colores = kleurenholografie


+ holographic adj

1 holografisch
photo -- = holografische foto


holographo sub

1 holograaf


+ holomorphe adj

1 MATHEMATICA holomorf
function -- = holomorfe functie


+ holomorphia sub

1 holomorfie


+ holonome adj

1 holonoom


+ holonomia sub

1 holonomie


+ holonomic adj

1 holonoom
systema -- = holonoom systeem


+ holoparasito sub

1 holoparasiet


holophrase sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA holofrase


holophrastic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA incorporerend, polisynthetisch


+ holoproteina sub

1 CHIMIA BIOLOGIA holoproteïne


+ holosteo sub

1 BOTANICA heelbeen
-- umbellate = schermdragend heelbeen


+ holothuria sub

1 ZOOLOGIA zeekomkommer


+ holter sub ANGLESE

1 MEDICINA holter


+ hom(e)otherme adj

1 BIOLOGIA homeotherm, warmbloedig


+ hom(e)othermia sub

1 BIOLOGIA homeothermie, warmbloedigheid


homage sub

1 HISTORIA leenhulde
2 bewijs van toewijding, beleefde begroeting
presentar su --s a un persona = iemand eerbiedig begroeten, bij iemand zijn opwachting maken
3 eerbewijs, hulde, bewijs van bewondering, erkentelijkheid
render -- a = hulde betuigen/brengen aan
4 eerbiedige schenking, opdracht (van schrijver in boek)
-- del autor = opdracht van de schrijver


homalographia sub

1 ANATOMIA homalografie


homalographic adj

1 homalografisch


homaloide adj

1 MATHEMATICA homaloïde, vlak


homarides sub pl

1 ZOOLOGIA kreeftachtigen, homaridae


homaro sub

1 ZOOLOGIA kreeft
-- terrestre = landkreeft
-- vulgar = zeekreeft
cocktail (A) de --s = kreeftcocktail
pisca de --s = kreeftenvisserij
piscator de --s = kreeftenvisser
pincia(s) de -- = kreeftenschaar
pata de -- = kreeftenpoot
salata de -- = kreeftensla
suppa de --s = kreeftensoep
sandwich (A) al -- = kreeftenbroodje
pastata de --s = kreeftenpastei
carne de -- = kreeftenvlees
sauce (F) al/de --s = kreeftensaus
ragout (F) de --s = kreeftenragoût


+ hombre sub

1 omber
jocar al -- = omberen, omberspelen
jocator de -- = omberspeler
partita de -- = omberpartij
tabula de -- = ombertafel


home sub ANGLESE

1 home, thuis, tehuis, huiselijke haard


homeomere adj

1 homeomeer, uit gelijksoortige delen bestaand (anque BOTANICA)


+ homeomorphe adj

1 MATHEMATICA, GEOLOGIA homeomorf


+ homeomorphismo sub

1 MATHEMATICA homeomorfisme, homeomorfie


homeopathe sub

1 MEDICINA homeopaat


homeopathia sub

1 MEDICINA homeopathie


homeopathic adj

1 MEDICINA homeopathisch
pharmacia -- = homeopathische apotheek
medicamento/remedio -- = homeopathisch middel
dose/dosis -- = homeopathische dosis
medico -- = homeopathische arts
tractar homeopathicamente = homeopatisch behandelen


+ homeopathista sub

1 homeopaat


+ homeostase (-asis) sub

1 BIOLOGIA homeostase, zelfregulering


+ homeostatic adj

1 homeostatisch
processos -- = homeostatische processen


+ homeostato sub

1 homeostaat (zelfregulerend mechanisme)


+ home referee sub ANGLESE

1 thuisfluiter


homeric adj

1 homerisch
riso -- = homerisch gelach, onbedaarlijk gelach
lucta -- = homerische strijd, grootse strijd


homeride sub

1 navolger van Homeros


Homero sub n pr

1 Homeros, Homerus


home rule sub ANGLESE

1 home rule, zelfbestuur


+ home-trainer sub ANGLESE

1 home-trainer


homicida sub

1 moordenaar


homicida adj

1 moorddadig, moordzuchtig
arma -- = moordwapen
combatto -- = moorddadig gevecht
plano -- = moordplan
foco -- = moordend vuur
aciero -- = moordend staal
commando -- = moordcommando
impulsion -- = moorddrang


homicidal adj

1 moorddadig, moordzuchtig


homicidio sub

1 moord, doding, manslag
tentativa de -- = poging tot doodslag
committer -- = een moord begaan
esser accusate de -- voluntari = beschuldigd worden van opzettelijke doodslag
-- culpabile = dood door schuld
-- premeditate = moord met voorbedachten rade


+ homiletic adj

1 de homilie betreffend, homiletisch


+ homiletica sub

1 homiletiek, kanselwelsprekendheid


+ homilia sub

1 homilie, kanselrede, preek


+ homiliario sub

1 prekenbundel


+ homilista sub

1 schrijver van homilies, kanselredenaar


hominal adj

1 van de mens, mens...


homine sub

1 mens RELIGION
Filio del Homine = Mensenzoon
--s de bon voluntate = mensen van goeden wille
-- de color = kleurling
pulice del -- = mensenvlo
le -- interior = de inwendige mens
2 man
-- de action = man van de daad
-- de honor = man van eer
-- de guerra/de armas = krijgsman, militair
-- de spada = houwdegen
-- de cavernas = holenmens
-- de ecclesia = geestelijke
-- de gusto = man van smaak
-- de lege = rechtsgeleerde
-- de litteras = letterkundige
-- de mar = zeeman
-- del mundo = man van de wereld
-- de palea = stroman
-- de parola = man van zijn woord
-- de scientia = wetenschapsman
-- del strata = man van de straat
-- de negotios/de affaires (F) = zakenman
-- politic = politicus
-- de character = man van karakter
-- sandwich (A) = sandwichman
-- de nive = sneeuwpop
-- rana = kikvorsman


+ hominide sub

1 BIOLOGIA hominide, mens


hominiforme adj

1 mensachtig, mensvormig


+ hominoide adj

1 hominoïde, mensachtig


homocentric adj

1 gelijkmiddelpuntig, homocentrisch
fasce luminose -- = homocentrische lichtbundel


+ homocentro sub

1 MATHEMATICA gemeenschappelijk middelpunt (van cirkels)


+ homocerc adj

1 ZOOLOGIA een symmetrische staartvin hebbend, homocercaal


homochrome adj

1 ZOOLOGIA homochroom, schutkleuren bezittend


+ homochromia sub

1 ZOOLOGIA homochromie, het bezit van schutkleuren


+ homocinetic adj

1 PHYSICA homokinetisch
juncto -- = kluts, klauwkoppeling, kruiskoppeling


+ homocyclic adj

1 CHIMIA homocyclisch


+ homocysteina sub

1 CHIMIA homocysteïne


+ homodonte adj

1 ZOOLOGIA gelijktands, homodont


+ homofocal adj

1 MATHEMATICA een gelijk brandpunt bezittend


homogame adj

1 BOTANICA homogaam, tweeslachtig


+ homogametic adj

1 homogametisch


homogamia sub

1 BOTANICA homogamie


+ homogamic adj

1 Vide: homogame


homogene adj

1 homogeen, gelijkaardig, gelijksoortig, gelijkmatig verdeeld
lumine/luce -- = homogeen licht
equipa -- = homogene ploeg
catalyse (-ysis) -- = homogene katalyse
reaction -- = homogene reactie
systema -- = homogeen systeem
mixtura -- = homogeen mengsel
2 MATHEMATICA gelijkslachtig
polynomio -- = gelijkslachtige veelterm


homogenee adj

1 homogeen, gelijkaardig, gelijksoortig, gelijkmatig verdeeld
suspension -- = homogene suspensie
luce/lumine -- = homo-geen licht
phenomenos -- = gelijkaardige verschijnselen


+ homogeneisar v

1 homogeniseren, homogeen maken, gelijksoortig maken
-- componentes de diverse natura = componenten van diverse aard homogeen maken


+ homogeneisation sub

1 het homogeen maken, homogenisering
-- del lacte = homogenisering van de melk


homogeneitate sub

1 homogeniteit, gelijkaardigheid, gelijksoortigheid
-- de un substantia = homogeniteit van een stof
-- de un gruppo social = homogeniteit van een sociale groep


+ homogenetic adj

1 homogenetisch


+ homogenisar v

1 Vide: homogeneisar


+ homogenisation sub

1 Vide: homogeneisation


+ homogenisator sub

1 homogenisator


+ homographe adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA homograaf, homografisch (op dezelfde wijze geschreven, maar met

verschillende betekenis)

parolas -- = homografische woorden


+ homographia sub

1 MATHEMATICA LINGUISTICA E GRAMMATICA homografie
-- de duo phonemas diverse = homografie van twee verschillende fonemen


+ homographic adj

1 homografisch
parolas -- = homografische woorden
phenomenos -- = homografische verschijnselen
processos -- = homografische processen


homographo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA homograaf (woord dat hetzelfde gespeld wordt als een ander)


+ homolateral adj

1 homolateral


+ homologar v

1 gerechtelijk bekrachtigen/goedkeuren, homologeren
le tribunal ha homologate le accordo = het akkoord is door de rechtbank gehomologeerd


+ homologation sub

1 homologatie


homologe adj

1 gelijkwaardig (met), equivalent (met), homoloog (met), gelijkwaardig

(met), gelijksoortig (aan), overeenkomstig (met)

MATHEMATICA serie -- = homologe reeks


homologia sub

1 homologie
-- de organos = homologie van organen


+ homologo sub

1 iets dat of iemand die homoloog/evenwaardig/equivalent is (met), evenknie, tegenhanger, equivalent,

pendant

+ homolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA homolyse


homomorphe adj

1 homomorf, gelijkvormig


homomorphia sub

1 homomorfie


+ homomorphic adj

1 Vide: homomorphe


homomorphismo sub

1 homomorfisme


homonyme adj

1 gelijkluidend (met)
nostre nomines es --, ma nos non es parentes = onze namen zijn gelijkluidend, maar we zijn geen familie
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homoniem (met)


homonymia sub

1 gelijknamigheid
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homonymie


+ homonymic adj

1 gelijknamigheid...
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homonymie...


homonymo sub

1 naamgenoot
ille es tu -- = dat is een naamgenoot van je
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homoniem


+ homopetale adj

1 BOTANICA met gelijke bloembladen


+ homophile adj

1 homofiel, homoseksueel


+ homophilia sub

1 homofilie, homoseksualiteit


+ homophilo sub

1 homofiel, homoseksueel


homophone adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA MUSICA homofoon
parolas -- = homofone woorden
syllabas -- = homofone lettergrepen


+ homophonia sub

1 (LINGUISTICA E GRAMMATICA MUSICA) homofonie, gelijkluidendheid
-- de duo signos del alphabeto = homofonie van twee tekens van het alfabet
le rima es un -- = het rijm is een homofonie


+ homophonic adj

1 Vide: homophone


homophono sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA homofoon


+ homoplastia sub

1 MEDICINA homoplastiek, homotransplantatie


+ homoplastic adj

1 BIOLOGIA gelijksoortig (door gelijke evolutie)


+ homopolar adj

1 CHIMIA homopolair


+ homopolaritate sub

1 CHIMIA homopolariteit


homoptere adj

1 ZOOLOGIA gelijkvleugelig


homopteros sub pl

1 ZOOLOGIA gelijkvleugeligen, cicade-achtigen, plantenluizen


homosexual adj

1 homoseksueel
tendentias -- = homosexuele neigingen
erotismo -- = homoerotiek


homosexual sub

1 homoseksueel, homo
mundo del --es = wereldje van de homo's
maltractar --es = potenrammen
aggressor de--es = potenrammer


homosexualitate sub

1 homoseksualiteit


+ homosphera sub

1 METEO homosfeer


+ homothermia sub

1 PHYSICA homothermie (warmte-evenwicht)


+ homothetia sub

1 MATHEMATICA homothetie


+ homothetic adj

1 MATHEMATICA homothetisch


+ homotopia sub

1 MATHEMATICA homotopie


+ homotopic adj

1 MATHEMATICA homotopisch


+ homozygote adj

1 homozygoot


+ homozygoto sub

1 homozygoot


+ homunculo sub

1 homunculus


+ Honduras sub n pr

1 Honduras


+ hondurese adj

1 Hondurees


hondurese sub

1 Hondurese


honestate sub

1 eerlijkheid, integriteit, rechtschapenheid
2 deugdzaamheid


honeste adj

1 eerlijk, rechtschapen, fatsoenlijk, keurig, netjes, beschaafd, fair
isto non es un modo de action -- = dat is geen faire handelwijze
2 deugdzaam, eerbaar
proposition -- = eerbaar voorstel


honestitate sub

1 eerlijkheid, integriteit, rechtschapenheid
2 deugdzaamheid


+ honky-tonky sub ANGLESE

1 MUSICA honky-tonky


honor sub

1 eer
homine de -- = man van eer
dama de -- = hofdame
membro de -- = erelid
catena de -- = ereketen
medalia de -- = erepenning
escorta de -- = ere-escorte
arco de -- = ereboog
deber de -- = ereplicht
codice de -- = erecode
titulo de -- = eretitel
parola de -- = erewoord
debita de -- = ereschuld
haga de -- = erehaag
jury (A) de -- = ereraad
tribuna de -- = eretribune
presidente de -- = erevoorzitter
guarda de -- = erewacht
premio de -- = ereprijs
puncto/affaire (F) de -- = erezaak
sentimento de -- = eergevoel
reparation de -- = eerherstel
conviva/hospite de -- = eregast
palma de -- = erepalm
Legion de -- = Legioen van Eer
scala de -- = staatsietrap
in -- a/de = ter ere van
io te da mi parola de -- = op mijn woord van eer
isto te da -- = daar leg je eer mee in
salvar le -- = de eer redden/hoog houden
facer se -- de = een eer stellen in om
facer -- a su obligationes = zijn verplichtingen nakomen
facer -- a un cheque (A) = een cheque honoreren
ille es le -- de su parentes = hij is de glorie van zijn ouders
refusar un -- = voor een eer bedanken
considerar un cosa como un -- = iets als een eer beschouwen
rehabilitar un persona in su --, reparar le -- de un persona = iemand in zijn eer herstellen
haar -- verliezen = perder su honor
io ha le -- de communicar vos = ik heb de eer u mede te delen
2 (pl ) eerbetoon, hulde
facer le --es (del casa) = de honneurs waarnemen
-- der overwinning = gloria del victoria
render le --es militar a un persona = iemand de militaire eerbewijzen brengen
esser interrate con le --es militar = met militaire eer begraven worden
render le ultime --es = de laatste eer bewijzen
reciper con tote le --es = met veel eerbetoon ontvangen


honorabile adj

1 achtenswaardig, achtbaar, eervol
profession -- = achtenswaardig beroep
mention -- = eervolle vermelding
dimission -- = eervol ontslag
le -- Senior X = de geachte Heer X
2 aanzienlijk, voornaam


honorabilitate sub

1 achtenswaardigheid, achtbaarheid, eerbaarheid, fatsoenlijkheid, goede naam en faam
-- de un profession = achtenswaardigheid van een beroep


honorar v

1 eren, vereren
-- se de = vereerd zijn om, het tot een eer rekenen om
-- un persona con un visita = iemand met een bezoek vereren
sentir se multo honorate = zich zeer vereerd voelen
viver honorate e respectate = in eer en aanzien leven
2 tot eer strekken
iste conducta vos honora = dit gedrag strekt U tot eer
isto te honora = daar leg je eer mee in
3 COMMERCIO nakomen, betalen, honoreren


honorari adj

1 ere..., honorair
posto -- = honorair ambt
presidente -- = erevoorzitter
presidentia -- = erevoorzitterschap
consule -- = honorair consul
citatano -- = ereburger
membro -- = erelid
titulo -- = eretitel


honorario(s) sub

1 honorarium
-- de un medico = honorarium van een dokter
-- de un advocato = honorarium van een advokaat


honorific adj

1 ere..., onbezoldigd
titulo -- = eretitel
presidente a titulo -- = erevoorzitter
mention -- = eervolle vermelding
distinction -- = eervolle onderscheiding, ereonderscheiding, eremetaal
carga -- = ereambt
corona -- = gloriekroon


honoris causa LATINO

1 honoris causa


+ hooligan sub ANGLESE

1 hooligan, relschopper


+ hooliganismo sub

1 hooliganisme, relschopperij


+ hoplia sub

1 ZOOLOGIA schubkever


hoplita sub

1 HISTORIA GREC hopliet (zwaarbewapende krijgsman)


hora sub

1 uur (60 minuten)
septimana de 40 --s de travalio/labor = 40-urige werkweek
un -- e medie = anderhalf uur
quarto de -- = kwartier
agulia del --s = urenwijzer, grote wijzer
de hic a un -- = over een uur
un -- de marcha = een uur gaans
hora-homine = manuur
salario per -- = uurloon
--s de travalio/labor = werkuren, werktijd
--s e --s = urenlang
2 uur (op uurwerk)
le -- exacte = de juiste tijd
que --? = hoe laat?
qual -- es il? = hoe laat is het?
a qualcunque -- = hoe laat dan ook
io non sapeva le -- = ik wist niet hoe laat het was
a tal -- = zo en zo laat
un -- = één uur
duo --s = twee uur
iste duo pendulas indica sempre le mesme -- = die twee klokken gaan altijd gelijk
mitter mi horologio al -- juste = mijn horloge gelijk zetten
3 tijd, tijdstip, moment
de bon -- = vroeg (in de ochtend)
-- de affluentia/de puncta = spitsuur
su ultime -- = zijn laatste uur
-- del the = theetijd
-- de dormir = bedtijd
-- de repasto/de prandio/de cena = etenstijd
-- de recreation = speeltijd, speeluur
--s de servicio = diensturen
-- de clausura = sluitingsuur
-- de orationes = bidstond
CATHOLICISMO -- del missa = kerktijd
-- de estate = zomertijd
-- de hiberno = wintertijd
un -- avantiate = een laat uur
al -- convenite = op het afgesproken tijdstip
in le -- del periculo = in de ure des gevaars
a ultime -- = te(r) elfder ure
4 RELIGION (pl ) getijden
--s canonic = getijden
libro de --s = getijdenboek


horari adj

1 ASTRONOMIA uur...
circulos -- = uurcirkels
angulo -- de un astro = uurhoek van een ster
2 uur..., per uur, tijd...
velocitate -- = snelheid per uur, uursnelheid
tarifa -- = uurtarief
salario/paga -- = uurloon
servicio -- = uurdienst
sabliero -- = zandloper
signal -- = tijdsein


horario sub

1 dienstregeling, tijdschema, lesrooster, werkrooster, dienstrooster
-- ferroviari = dienstregeling van de spoorwegen
-- de estate = zomerdienstregeling
-- de hiberno = winterdienstregeling
-- fixe = vaste dienstregeling
-- del lectiones = lesrooster
-- de labor/de travalio = werkrooster
-- flexibile de labor/travalio = flexibile werktijden
-- de apertura = openingsuren/tijden
includer dies/jornos libere in le -- = vrije dagen inroosteren


+ horatian adj

1 Horatiaans


+ Horatio sub n pr

1 Horatius


+ horda sub

1 horde


hordeacee adj

1 BOTANICA gerst..., gerstkorrelachtig


+ hordeiforme adj

1 hordeïform, gerstekorrelvormig


hordeina sub

1 CHIMIA hordeïne (proteïne in gerst)


hordeo sub

1 BOTANICA gerst
-- perlate = parelgerst
-- maritime = zeegerst
-- pellate = gepelde gerst
farina de -- = gerstemeel
bira de -- = gerstebier
pan de -- = gerstebrood
grano de -- = gerstekorrel
sucro de -- = gerstesuiker
palea de -- = gerstestro
recolta de -- = gersteoogst
campo de -- = gersteakker
cultura de -- = gerstebouw/teelt


+ hordeolo sub

1 strontje (zweertje bij het oog)


horizontal adj

1 horizontaal, waterpas
linea -- = horizontale lijn
plano -- = horizontaal vlak
projection -- = horizontale projectie
section -- = horizontale doorsnede


+ horizontalismo sub

1 RELIGION horizontalisme


+ horizontalista adj

1 RELIGION horizontalistisch


+ horizontalista sub

1 RELIGION horizontalist


+ horizontalistic adj

1 RELIGION horizontalistisch


+ horizontalitate sub

1 horizontale stand/ligging
-- de un piano = horizontale stand van een piano
verificar le -- de un superfacie/superficie per medio de un nivello = de horizontale stand van een oppervlak controleren

met een waterpas

horizonte sub

1 horizon, gezichtseinder, verschiet, kim
-- visual/visibile = zichtbare horizon
-- del nord = noorderkim
linea del -- = horizon
-- astronomic = astronomische horizon
-- politic = politieke horizon
de -- afzoeken = explorar/scrutar le horizonte
isto es foris/foras de nostre -- = dat ligt buiten onze gezichtseinder/ons gezichtsveld
ampliar le --s = de blik verruimen


+ hormon sub

1 hormoon
-- de crescentia/crescimento/crescita = groeihormoon
-- lactogene = lactogeen hormoon
-- thyroide = schildklierhormoon
production de --es = hormonenproduktie


+ hormonal adj

1 van de hormonen, hormonaal
production -- = hormonenproduktie
systema -- = hormonaal systeem
equilibrio -- = hormonaal evenwicht
contraception -- = hormonale contraceptie
differentiation -- del sexos = hormonale differentiatie van de seksen


+ hormonogene adj

1 hormonenvormend


+ hormonogenese (-esis) sub

1 hormonogenese, hormonenvorming


+ hormonologia sub

1 MEDICINA hormonologie


+ hormonotherapia sub

1 MEDICINA hormoonbehandeling/kuur


+ hornablende sub

1 CHIMIA hoornblende


+ horologier adj

1 klokken..., uurwerk...
industria -- = klokkenindustrie


horologieria sub

1 klokkenmakerij, uurwerkindustrie
2 klokkenwinkel, horlogewinkel
3 tijdmechanisme
-- de precision = precisieuurwerk
bomba a -- = tijdbom


horologiero sub

1 klokkenmaker, uurwerkmaker, horlogemaker
lupa de -- = horlogemakersloep
utensiles de -- = horlogemakersgereedschap
officina de -- = horlogemakerswerkplaats


horologio sub

1 uurwerk, klok
-- del ecclesia = kerkklok
-- mural = hangklok
-- solar = zonnewijzer
-- digital = digitaal uurwerk
-- a pendulo = slingeruurwerk
-- de compensation = compensatieuurwerk
-- polytopic = polytopisch uurwerk
-- parlante = tijdmelding
-- de turre = torenklok
-- biologic/interne = biologische klok
le -- face tic tac = de klok tikt
con le regularitate de un -- = met de regelmaat van de klok
ille es como un -- = hij is een man van de klok
cursa contra le -- = race tegen de klok, SPORT tijdrit
cursa contra le -- in le montania = berg/klimtijdrit
2 horloge
-- de tasca = zakhorloge
-- ad/de arena/a/de sablo = zandloper
-- ad/de ancora = ankerhorloge
-- de auro = gouden horloge
-- a quarz (G) = kwartshorloge
-- digital = digitaal horloge
resorto de -- = horlogeveer
cassa de -- = horlogekast
catena de -- = horlogeketting
horologio-bracialetto = polshorloge
bracialetto de -- = horlogebandje
mitter mi -- al hora juste = mijn horloge gelijk zetten
reguardar/mirar/consultar su -- = op zijn horloge kijken
mi -- non es juste = mijn horloge gaat niet gelijk


+ horoscopic adj

1 van een horoscoop, horoscoop...


horoscopo sub

1 horoscoop
-- de nascentia = geboortehoroscoop
-- favorabile = gunstige horoscoop
tirar/facer le -- de un persona = iemands horoscoop trekken
consultar/leger su -- = zijn horoscoop raadplegen


+ horosphera sub

1 MATHEMATICA horosfeer


horrende adj

1 vreselijk, afschuwelijk, gruwelijk, afgrijselijk, akelig, verschrikkelijk
crimine -- = afgrijselijke misdaad
situation -- = afgrijselijk nare situatie


horribile adj

1 vreselijk, afschuwelijk, gruwelijk, afgrijselijk, akelig, verschrikkelijk
sete -- = vreselijke dorst
critos -- = akelige kreten
calor -- = verschrikkelijke hitte
tempore -- = afschuwelijk weer
cappello -- = heel lelijke hoed


horribilitate sub

1 afschuw, afkeer, afgrijzen


+ horride adj

1 Vide: horrende


+ horriditate sub

1 afschuwelijkheid, gruwelijkheid, afgrijselijkheid


horrific adj

1 afschuwelijk, afschuwwekkend


horrificar v

1 met afschuw vervullen, afschuw inboezemen


horripilante adj

1 ergerlijk, de rillingen over het lijf jagend
infante -- = kind dat het bloed onder je nagels vandaan haalt
historia -- = griezelverhaal


horripilar v

1 PHYSIOLOGIA kippevel bezorgen, doen rillen
2 op iemands zenuwen werken, dodelijke ergernis geven, ergeren, irriteren
su maniera de parlar me horripila = ik erger me vreselijk aan zijn manier van spreken


horripilation sub

1 kippevel
le frigido provoca le -- = van kou krijg je kippevel
2 ergernis, enorme irritatie


+ horripilatori adj

1 ANATOMIA musculos -- = haarspieren, spieren die de haren oprichten


horrisone adj

1 afschuwelijk klinkend, oorverdovend
producer un strepito/ruito -- = een oorverdovend lawaai maken


horror sub

1 huivering, afgrijzen, afschuw, afkeer, griezeling
crito de -- = schreeuw van afgrijzen
film (A) de -- = griezelfilm
camera de --es = griezelkamer
historia de --es = griezelverhaal
propaganda de --es = gruwelpropaganda
isto me da fremitos de -- = ik griezel ervan
que -- de tempore! = wat afschuwelijk weer!
2 iets afschuwelijks, verschrikking
le --es del guerra = de verschrikkingen van de oorlog
committer --es = afschuwelijke dingen doen
vision de -- = schrikbeeld


hors-d'oeuvre sub FRANCESE

1 CULINARI hors-d'oeuvre, voorgerecht


+ horsepower sub ANGLESE

1 horse-power, paardekracht


+ horst sub GERMANO

1 GEOLOGIA horst
fallia de -- = horstbreuk


hortative adj

1 aan/bemoedigend, stimulerend, vermanend, aansporend


Hortense sub n pr

1 Hortense


hortensia sub

1 BOTANICA hortensia


+ horticole adj

1 tuinbouw..., tuinderij..., tuinders...
region -- = tuinbouwgebied
producto -- = tuinbouwprodukt
planta -- = tuinbouwplant/gewas
solo/terra -- = tuinbouwgrond
societate -- = tuinbouwmaatschappij
exposition/exhibition -- = tuinbouwtentoonstelling
interprisa -- = kwekerij


horticultor sub

1 kweker, tuinbouwer


horticultura sub

1 tuinbouw
-- sub vitro = glastuinbouw
schola de -- = tuinbouwschool
inseniamento de -- = tuinbouwonderwijs
exhibition/exposition de -- = tuinbouwtentoonstelling
interprisa de -- = kwekerij
region de -- = tuinbouwgebied
utensiles/materia de -- = tuinbouwgereedschap


+ horticultural adj

1 de tuinbouw betreffend
cisorios -- = snoeischaar


horto sub

1 tuin
-- botanic = botanische tuin


+ hosanna sub

1 hosanna


+ hosophobia sub

1 smetvrees


hospital adj

1 gastvrij, herbergzaam


hospital sub

1 ziekenhuis, hospitaal
-- psychiatric = psychiatrische inrichting
-- municipal = gemeenteziekenhuis
-- militar = militair ziekenhuis
-- militar ambulante/mobile = lazaret, veldhospitaal
-- de urgentia = noodhospitaal
-- de/pro infantes = kinderziekenhuis
-- regional = streekziekenhuis
-- private = particulier ziekenhuis
-- pro animales = dierenkliniek
die/jorno in le -- = verpleegdag
nave -- = hospitaalschip


hospitalari adj

1 van een ziekenhuis, ziekenhuis..., hospitaal...
traino -- = hospitaaltrein
nave -- = zeehospitaal, hospitaalschip
servicio -- = hospitaaldienst
complexo -- = ziekenhuiscomplex
practica -- = ziekenhuispraktijk


hospitalero sub

1 (zieken)broeder, ziekenverpleger


Hospitalero sub

1 Hospitaalridder
cavalleros --s = Hospitaalridders


+ hospitalisar v

1 (laten) opnemen in een ziekenhuis
-- un vulnerato = een gewonde in het ziekenhuis opnemen


+ hospitalisation sub

1 ziekenhuisopname, opneming in het ziekenhuis, hospitalisatie
-- a domicilio = thuisverpleging
-- fortiate = dwangopname
die/jorno de -- = verpleegdag
costos de -- = verpleegkosten


hospitalitate sub

1 gastvrijheid
dar/offerer -- = gastvrijheid aanbieden/verlenen
reciper -- = gastvrijheid krijgen
gratias pro le -- = bedankt voor de gastvrijheid


hospite sub

1 gastheer
pais -- = gastland
2 herbergier, waard
3 gast (in hotel, etc.)
-- de honor = eregast
-- indesirate = ongewenste gast
-- de ultime hora = late gast


+ hospitio sub

1 hospitium, gastenverblijf, onderdak
2 gesticht, weeshuis, armenhuis, bejaardentehuis


+ hosta sub

1 BOTANICA hosta


hostage,ostage sub

1 gijzelaar, gegijzelde
prender --s = gijzelaars maken


hoste sub

1 HISTORIA leger


+ hostelleria sub

1 hotelwezen, hotelbedrijf
schola de -- = hotel(vak)school


+ hostellero sub

1 hotelhouder


+ hostello sub

1 hotel


+ hosteria sub

1 herberg, hotel


+ hostessa sub

1 gastvrouw
2 hostess, stewardes


+ hostia sub

1 RELIGION hostie, hostiebrood, misbrood
consecration del -- = consecratie van de hostie


hostil adj

1 vijandig, vijandelijk
attitude -- = vijandige houding
reguardos -- = vijandige blikken
-- al stato = staatsgevaarlijk
ille es -- a iste projecto = hij staat afwijzend tegenover dit plan


hostilitate sub

1 vijandigheid, vijandige houding
climate de -- = vijandelijk klimaat
acto de -- = vijandige daad
2 vijandige daad
comenciar/aperir le --s = de vijandigheden openen
reprender le --s = de vijandelijkheden hervatten
cessation/arresto/suspension/abandono del --s = staking van de vijandelijkheden


+ hot-dog sub ANGLESE

1 hot-dog


hotel sub FRANCESE

1 hotel
-- balneari = badhotel
-- de luxo = luxehotel
-- de montania = berghotel
-- pro familias = familiehotel
-- de prime categoria = eerste klas hotel
-- a/de tres stellas = driesterrenhotel
-- complete = volgeboekt hotel
camera de -- = hotelkamer
lecto de -- = hotelbed
guida de --s = hotelgids
inventario de -- = hotelinventaris
catena de --s = hotelketen
registro de -- = hotelregister
nota de -- = hotelrekening
tarifa de -- = hoteltarief
-- restaurante = hotel-restaurant
portero de -- = hotelportier
ratto de -- = hotelrat
lino de -- = hotellinnen
esser allogiate in un -- = in een hotel logeren


+ hoteler adj

1 het hotelbedrijf betreffend, hotel...
industria -- = hotelwezen, hotelbedrijf
schola -- = hotel(vak)school


+ hoteleria sub

1 hotelwezen, hotelbedrijf
schola de -- = hotel(vak)school


hotelier sub FRANCESE

1 hotelier, hotelhouder, hoteleigenaar


+ hot-jazz sub ANGLESE

1 hot-jazz


+ hottentot sub

1 Hottentot


+ hottentot adj

1 Hottentots


+ hottonia sub

1 BOTANICA
-- palustre = waterviolier


+ huerta ESPANIOL

1 GEOLOGIA bevloeide riviervlakte, huerta


huguenot sub

1 hugenoot


huguenot adj

1 hugenoots, hugenoten...
partito -- = hugenotenpartij


huguenotismo sub

1 hugenotisme


+ hulahup sub

1 hoelahoep
jocar al -- = aan hoelahoep doen


+ hum interj

1 hum
dicer -- = hummen


human adj

1 van de mens, menselijk, mensen...
natura -- = menselijke natuur
genere/specie/racia -- = mensengeslacht, mensheid
corde -- = mensenhart
sanguine -- = mensenbloed
fortia -- = mensenkracht
vita -- = mensenleven
material -- = mensenmateriaal
voce -- = mensenstem
fluxo -- = mensenstroom
lingua -- = mensentaal
typo -- = mensentype
sacrificio -- = mensenoffer
deber -- = mensenplicht
ration -- = menselijke rede, mensenverstand
sagessa -- = mensenwijsheid
imagine -- = mensbeeld
anima -- = mensenziel
carne -- = mensenvlees
cadavere -- = mensenlijk
societate -- = mensenmaatschappij
pulice -- = mensenvlo
massa -- = mensenmassa
racia -- = mensenras
derectos -- = mensenrechten
forma/figura -- = mensengedaante
corpore -- = menselijk lichaam
typo -- = mensentype
figura -- = menselijke gedaante
scientias -- = menswetenschappen
litteras -- = humaniora
secundo criterios -- = naar menselijke maatstaven
isto is humanmente impossibile = dat is menselijkerwijs gesproken onmogelijk
2 humaan, menslievend, zachtmoedig
tractamento -- = humane/menselijke behandeling


humanisar v

1 menselijker maken, humaniseren, beschaven
2 een menselijke gedaante geven, vermenselijken


humanisation sub

1 het menselijker maken, beschaving
2 het vermenselijken, vermenselijking


humanismo sub

1 humanisme


humanista sub

1 humanist


+ humanista adj

1 humanistisch


humanistic adj

1 humanistisch
consiliero -- = humanistisch raadsman


humanitari adj

1 humanitair, menslievend
sentimentos -- = humanitaire gevoelens
derecto -- = humanitair recht
organisation -- = humanitaire organisatie
pro rationes -- = om redenen van menselijkheid


humanitario sub

1 (fanatiek) humanitaire persoon


humanitarismo sub

1 (fanatieke) menslievende denkbeelden


humanitate sub

1 mensheid
-- suffrente = lijdende mensheid
2 menselijkheid
3 menselijke natuur
le -- e le divinitate de Jesus Christo = de menselijke en de goddelijke natuur van Jesus Christus
--s = humaniora (studie van Grieks en Latijn)


+ humano sub

1 mens, menselijk wezen, sterveling
nihil del -- le es alien = niets menselijks is hem vreemd


+ humanoide adj

1 mensachtig


+ humanoide sub

1 mensachtige


+ humectabile adj

1 bevochtigbaar


+ humectabilitate sub

1 bevochtigbaarheid


+ humectante sub

1 bevochtigingsmiddel


+ humectante adj

1 bevochtigend


humectar v

1 bevochtigen, natmaken, invochten
-- se le labios = zijn lippen bevochtigen


humectation sub

1 het bevochtigen, bevochtiging, het natmaken, het invochten
2 vochtigheid


+ humectator sub

1 bevochtiger, waterverdamper


humer v

1 vochtig zijn, nat zijn


humeral adj

1 ANATOMIA opperarm..., bovenarm...
arteria -- = opperarmslagader
2 schouder...
ligamento -- = schouderband
ECCLESIA velo -- = schoudervelum


humero sub

1 schouder
movimento de -- = schouderbeweging
luxation del -- = ontwrichting van de schouder
osso del -- = schouderblad
articulo del -- = schoudergewricht
largor del -- = schouderbreedte
altor de -- = schouderhoogte
fractura de -- = schouderbreuk
gambon de -- = schouderham
clausura super le -- = schoudersluiting
sacco de -- = schoudertas
con (le) --s large = breedgeschouderd
levar/altiar le --s = de schouders ophalen
2 ANATOMIA opperarmbeen
testa/capite del -- = gewrichtskop van het opperarmbeen


+ humic adj

1 humus...
CHIMIA acido -- = humuszuur
strato -- = humuslaag


humide adj

1 vochtig, nattig, nat
calor -- = vochtige warmte
muros -- = vochtige muren
climate -- = vochtig klimaat
frigide e -- = waterkoud


humidificar v

1 bevochtigen, vochtig maken, nat maken
-- tabaco = tabak invochten
-- con pincel = penselen


+ humidification sub

1 het bevochtigen, bevochtiging


+ humidificator sub

1 TECHNICA (lucht)bevochtiger


+ humidifuge adj

1 vochtwerend


humiditate sub

1 vochtigheid, nattigheid, vocht
-- del climate = vochtigheid van het klimaat
-- del solo = vochtigheid van de bodem
-- atmospheric = luchtvochtigheid
-- absolute/relative = absolute/relatieve vochtigheid
-- effective = effectieve vochtigheid
-- specific = specifieke vochtigheid
-- ambiente = omgevende vochtigheid
stato de -- = vochtigheidstoestand
macula de -- = vochtvlek
tenor in/grado de -- = vochtgehalte, vochtigheidsgraad
resistentia al -- = vochtbestendigheid


+ humifere adj

1 humushoudend
solo -- = humusgrond


+ humification sub

1 humusvorming


humile adj

1 onderdanig, onderworpen, deemoedig, ootmoedig
reguardo -- = deemoedige blik
peter humilemente pardono = nederig om vergiffenis vragen
confessar/recognescer un cosa humilemente = iets in alle nederigheid bekennen
2 eenvoudig, nederig, bescheiden
mi -- casa = mijn nederige woning
de familia/origine -- = van eenvoudige afkomst
secundo mi -- opinion = volgens mijn bescheiden mening


+ humiliante adj

1 vernederend
situation -- = vernederende situatie


humiliar v

1 vernederen, verootmoedigen, krenken
-- se ante Deo = zich voor God verootmoedigen
esser humiliate = een vernedering ondergaan


humiliation sub

1 vernedering, verootmoediging, krenking
-- ante Deo = verootmoediging voor God
infliger un -- a un persona = iemand een vernedering doen ondergaan


humiliator sub

1 iemand die anderen vernedert/krenkt


+ humilitate sub

1 nederigheid, ootmoed, deemoed
-- evangelic = evangelische nederigheid
confessar/recognoscer un cosa in/con tote -- = iets in alle nederigheid bekennen


humor sub

1 PHYSIOLOGIA (lichaams)vocht, (lichaams)sap
-- aquose/vitree del oculo = glasachtig vocht van het oog
-- synovial = gewrichtsvloeistof
le quatro --es = de vier lichaamsvochten
2 humeur, stemming, luim, gemoedsgesteldheid
esser de bon -- = goed geluimd zijn, goed gemutst zijn
esser de mal -- = slecht gehumeurd zijn, in een slecht humeur zijn
perder su bon -- = uit zijn luim raken
3 humor
-- nigre/patibular = galgehumor
-- vulgar = platte humor
-- e ironia = humor en ironie
-- popular = volkshumor
senso del -- = gevoel voor humor
le -- del situation = de humor van de situatie


humoral adj

1 PHYSIOLOGIA van de lichaamsvochten, humoraal
immunitate -- = humorale immuniteit


humorismo sub

1 MEDICINA humorale pathologie
2 humoristisch karakter, humor


humorista sub

1 MEDICINA aanhanger van de humorale pathologie
2 humorist


+ humorista adj

1 humoristisch


humoristic adj

1 humoristisch, geestig
remarca -- = humoristische opmerking
designo -- = humoristische tekening
scriptor -- = humoristische schrijver
conto -- = humoristisch verhaal
jornal -- = moppenblad


humorose adj

1 MEDICINA humoraal
2 humoristisch, vol humor, geestig


+ humorositate sub

1 geestigheid


humus sub LATINO

1 humus, teelaarde, tuinaarde
strato de -- = humuslaag
formation de -- = humusvorming


hungare adj

1 Hongaars


Hungaria sub n pr

1 Hongarije


hungaro sub

1 Hongaar
2 Hongaars (taal)


hunnic adj

1 van de Hunnen, Hunnen...


hunno sub

1 Hun


+ huppa sub

1 ZOOLOGIA hop, stronthaan


huracan sub

1 orkaan, wervelstorm
-- de nive = sneeuwstorm
-- de sablo/de arena = zandstorm


+ huri sub

1 (ISLAM) hoeri, houri


hurra

1 interj , sub hoera
on le dava le benvenita de tres --s = hij werd met een driewerf hoera begroet


+ husky sub

1 eskimohond, husky


hussar sub

1 MILITAR huzaar
regimento de --es = huzarenregiment, regiment der huzaren


+ hussita sub

1 RELIGION Hussiet


hyacinthin adj

1 van Hyacinthus
2 hyacintachtig, hyacint...


hyacintho sub

1 BOTANICA hyacint
bulbo de -- = hyacintenbol
quadro/quadrato de --s = hyacintenbed
campo de --s = hyacintenveld
cultor/cultivator de --s = hyacintenkweker
odor de -- = hyacintengeur
2 MINERALOGIA hyacint
carrafa/vitro a -- = hyacintenglas


Hyacintho sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hyacinthus


+ hyades sub pl

1 ASTRONOMIA hyaden, regensterren
2 MYTHOLOGIA beeknimfen


+ Hyades sub n pr

1 Hyades


+ hyalin adj

1 GEOLOGIA glasachtig, helder, doorschijnend, hyalien
quarz (G) -- = bergkristal


+ hyalina sub

1 hyaline


+ hyalite sub

1 MINERALOGIA hyaliet, amiatiet, lavaglas, glasopaal


+ hyalographia sub

1 het glasschilderen, hyalografie


+ hyalographo sub

1 instrument waarmee men op glas schildert, hyalograaf
2 persoon die op glas schildert


+ hyaloide adj

1 BIOLOGIA glasachtig, hyaloïd
membrana -- = glasachtig vlies (van het oog)


+ hyaloma sub

1 MEDICINA hyaloma


+ hyaloplasma sub

1 MEDICINA hyaloplasma


+ hyalotechnia sub

1 glasbewerking


+ hyalotypia sub

1 glasdruk


hybridar v

1 BIOLOGIA hybridiseren, kruisen, bastaarderen


hybridation sub

1 BIOLOGIA het kruisen, hybridisatie, bastaardering
-- introgressive = introgressieve hybridisatie


hybride adj

1 hybridisch, bastaard...
parola -- = hybridisch woord
planta -- = bastaardplant
forma -- = bastaardvorm
vicia -- = bastaardwikke
ranunculo -- = bastaardboterbloem
computator/computer (A) -- = hybride computer


hybridismo sub

1 BIOLOGIA hybriditeit


+ hybriditate sub

1 hybriditeit


hybrido sub

1 hybride, hybridisch wezen (plant of dier), bastaard


+ hydarthrose (-osis) sub

1 MEDICINA gewrichtswaterzucht, hydarthrose


+ hydatic adj

1 MEDICINA blaaswormen bevattend, blaasworm...
cyste -- = blaaswormcyste


+ hydatide sub

1 ZOOLOGIA blaasworm, vin, fin, cystericus, hydatide
2 MEDICINA blaaswormcyste, hydatide


+ hydatitis sub

1 MEDICINA blaaswormziekte


+ hydno sub

1 BOTANICA stekelzwam


Hydra sub n pr

1 Hydra, zevenkoppige slang
FIGURATE
le -- del revolution = de hydra der revolutie
2 ASTRONOMIA Waterslang


hydra sub

1 ZOOLOGIA zoetwaterpoliep
-- fusc = bruine zoerwaterpoliep


hydracido sub

1 CHIMIA waterstofzuur


+ hydractinia sub

1 ZOOLOGIA
-- echinate = zeerasp (kwal)


hydrangea,hydrangea sub

1 BOTANICA hydrangea (soort hortensia)


hydrante sub

1 hydrant, standpijp


+ hydrargyrio sub

1 kwik


+ hydrargyrismo sub

1 MEDICINA kwikvergiftiging


+ hydratabile adj

1 hydrateerbaar, met water verbindbaar


+ hydratante adj

1 vochtinbrengend
crema -- = vochtinbrengende crème
lotion -- = vochtinbrengende lotion


hydratar v

1 CHIMIA hydrateren, met water verbinden
-- calce = kalk blussen


hydratation sub

1 CHIMIA, MEDICINA het hydrateren, hydratatie, hydratering, verbinding met water
-- de cemento = cementhydratatie


hydrato sub

1 CHIMIA hydraat
-- de carbon = koolhydraat


hydraulic adj

1 hydraulisch, water...
energia -- = waterkracht
fortia -- = hydraulische kracht
pression -- = waterdruk
pressa -- = hydraulische pers
freno -- = hydraulische rem
machina -- = hydraulische machine
pumpa -- = waterpomp
turbina -- = hydraulische turbine, waterturbine
cylindro -- = hydraulische cilinder
motor -- = hydraulische motor
pressa -- = hydraulische pers, waterpers
excavator -- = hydraulische graafmachine
grue -- = hydraulische (hijs)kraan
generator -- = waterkrachtgenerator
organo -- = hydraulisch orgel, waterorgel
embracage -- = hydraulische koppeling
transmission -- = hydraulische aandrijving
liquido -- = hydraulische vloeistof
rota -- = waterrad
tunnel -- = watertunnel
2 waterbouwkundig
architectura -- = waterbouwkunde
constructiones/structuras -- = waterwerken


hydraulica sub

1 PHYSICA hydraulica, hydromechanica


+ hydrazina sub

1 CHIMIA hydrazine


+ hydremia sub

1 MEDICINA bloedverdunning, hydremie


+ hydria sub

1 ANTIQUITATE hydria, waterkan


hydric adj

1 water...
dieta -- = waterdieet
equilibrio/balancia -- = waterbalans
rete -- = waternet
energia -- = waterkracht


hydrido sub

1 CHIMIA hydride


+ hydroaerodynamica sub

1 hydroaërodynamica


hydroaeroplano sub

1 watervliegtuig, vliegboot


+ hydroaerostatica sub

1 hydroaërostatica


+ hydroavion,hydravion sub

1 watervliegtuig, vliegboot


+ hydrobiologia sub

1 hydrobiologie


+ hydrobiologic adj

1 hydrobiologisch


+ hydrobiologo sub

1 hydrobioloog


+ hydrocarbonato sub

1 CHIMIA hydrocarbonaat


+ hydrocarburo sub

1 CHIMIA koolwaterstof
-- cyclic = cyclische koolwaterstof
-- acyclic = acyclische koolwaterstof
-- aliphatic = alifatische koolwaterstof
-- saturate = verzadigde koolwaterstof
-- insaturate/non saturate = onverzadigde koolwaterstof
composito de -- = koolwaterstofverbinding
catena de --s = koolwaterstofketen


hydrocele sub

1 MEDICINA waterbreuk, hydrocele
-- bilateral = tweezijdige waterbreuk


hydrocephale adj

1 MEDICINA hydrocephaal, een waterhoofd hebbend


hydrocephalia sub

1 MEDICINA hersenwaterzucht, hoofdwaterzucht, hydrocefalie


hydrocephalo sub

1 MEDICINA waterhoofd, hydrocefalus, hydrocefaal


+ hydrocharis sub

1 BOTANICA kikkerbeet


+ hydrocharitaceas sub pl

1 BOTANICA hydrocharitaceeën, waterkaardefamilie


+ hydrochimia sub

1 hydrochemie


+ hydrochimic adj

1 hydrochimic
recerca -- = hydrochemisch onderzoek


+ hydrochinon sub

1 CHIMIA, PHOTOGRAPHIA hydrochinon


+ hydrochlorato sub

1 CHIMIA hydrochloraat


+ hydrochloric adj

1 CHIMIA
acido -- = zoutzuur


+ hydrocoralliario sub

1 ZOOLOGIA hydrokoraal


+ hydrocortison sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA hydrocortison


hydrocyanic adj

1 CHIMIA
acido -- = blauwzuur


hydrodynamic adj

1 hydrodynamisch
laboratorio -- = waterloopkundig laboratorium
lubrication/lubrification -- = hydrodynamische smering
resistentia -- = hydrodynamische weerstand
carga -- = hydrodynamische belasting
analogia -- = hydrodynamische analogie


hydrodynamica sub

1 PHYSICA hydrodynamica, waterloopkunde


+ hydroecologia sub

1 hydro-ecologie


+ hydroecologic adj

1 hydro-ecologisch


+ hydroeconomia sub

1 hydro-economie


+ hydroeconomic adj

1 hydro-economisch


hydroelectric adj

1 waterkracht..., hydro-elektrisch
energia -- = hydro-elektrische energie, waterkracht
central -- = waterkrachtcentrale


+ hydroelectricitate sub

1 hydro-elektriciteit, door waterkracht opgewekte elektriciteit


+ hydroenergia sub

1 waterkracht


+ hydrofoil sub

1 draagvleugelboot, hydrofoil


+ hydrofugar v

1 waterafstotend/waterdicht maken


+ hydrofuge adj

1 vochtwerend, waterafstotend, waterdicht
additivo -- = waterafstotende toevoeging
membrana -- = waterdicht membraan
strato -- = waterdichte laag


+ hydrogastria sub

1 MEDICINA hydrogastrie, maaguitzetting


+ hydrogel sub

1 hydrogel


hydrogenar v

1 CHIMIA hydrogeneren, hydreren


+ hydrogenation sub

1 CHIMIA hydrogenering


+ hydrogene adj

1 CHIMIA waterstof...
ion -- = waterstofion


+ hydrogenerator sub

1 waterkrachtgenerator


hydrogeno sub

1 CHIMIA waterstof
molecula de -- = waterstofmolecuul
ion de -- = waterstofion
isotopo de -- = waterstofisotoop
composito de -- = waterstofverbinding
ponte de -- = waterstofbrug
acceptor de -- = waterstofacceptor
exponente de -- = waterstofexponent
spectro de -- = waterstofspectrum
nucleo de -- = waterstofkern
bomba a/de -- = waterstofbom
cylindro de -- = waterstofcilinder
concentration del iones de -- = waterstofionenconcentratie


+ hydrogeologia sub

1 hydrogeologie


+ hydrogeologic adj

1 hydrogeologisch
carta/mappa -- = hydrogeologische kaart
unitate -- = hydrogeologische eenheid


hydrographia sub

1 hydrografie, waterbeschrijving
-- de Europa = hudrografie van Europa


hydrographic adj

1 hydrografisch
mappa/carta -- = hydrografische kaart, rivier- en zeekaart, waterkaart
atlas -- = stroomatlas
servicio -- = hydrografische dienst
anno -- = hydrografisch jaar
rete -- = hydrografisch net


hydrographo sub

1 hydrograaf


+ hydrolato sub

1 welriekend gedistilleerd water
-- de rosas = rozenwater


+ hydrolitho sub

1 CHIMIA hydroliet, calciumhydride


+ hydrologia sub

1 hydrologie, waterkunde
-- fluvial = potamologie
-- lacustre = limnologie
-- stochastic = stochastische hydrologie


+ hydrologic adj

1 hydrologisch, waterkundig
analogia -- = hydrologische analogie
apparato -- = hydrologisch apparaat
carta/mappa -- = hydrologische kaart
atlas -- = hydrologische atlas
manual -- = hydrologisch handboek
annuario -- = hydrologisch jaarboek
cyclo -- = hydrologische kringloop
equation -- = hydrologische vergelijking
analyse (-ysis) -- = hydrologische analyse
exploration -- = hydrologische verkenning
factor -- = hydrologische factor
prognostico -- = hydrologische voorspelling
modello -- = hydrologisch model
observation -- = hydrologische waarneming
station -- = hydrologisch station
anno -- = hydrologisch jaar


+ hydrologista sub

1 hydroloog


+ hydrologo sub

1 hydroloog


+ hydrolysabile adj

1 CHIMIA hydrolyseerbaar


+ hydrolysar v

1 CHIMIA hydrolyseren


hydrolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA hydrolyse


hydrolytic adj

1 CHIMIA hydrolytisch
processo -- = hydrolyseproces
dissociation -- = hydrolytische dissociatie
velocitate -- = hydrolysesnelheid


+ hydromachina sub

1 hydraulische machine


+ hydromagnetic adj

1 hydromagnetisch


+ hydromagnetica sub

1 hydromagnetica


+ hydromantia sub

1 waarzeggerij uit het water


+ hydromechanic adj

1 hydromechanisch, hydraulisch


+ hydromechanica sub

1 hydromechanica


+ hydromel sub

1 honingwater, mede, hydromel
-- vinose = honingwijn


+ hydrometeoro sub

1 METEO hydrometeoor


+ hydrometeorologic adj

1 hydrometeorologisch
prognostico -- = hydrometeorolische voorspelling
relation -- = hydrometeorologische betrekking


+ hydrometra sub

1 ZOOLOGIA schaatsenrijder


+ hydrometria sub

1 hydrometrie, watermeetkunde


+ hydrometric adj

1 hydrometrisch, watermeetkundig
ponte -- = meetbrug
instrumentos -- = hydrometrische instrumenten


hydrometro sub

1 hydrometer, vochtweger, areometer, watermeter


+ hydromodulo sub

1 hydromodulus


+ hydronephrose (-osis) sub

1 MEDICINA hydronefrose, waterzaknier


+ hydronymia sub

1 naamkunde van waterlopen


+ hydropatha sub

1 waterdokter


hydropathia sub

1 MEDICINA hydropathie, watergeneeskunde, waterkuur


hydropathic adj

1 MEDICINA hydropathisch


+ hydropedologic adj

1 hydropedologisch
prospection -- =hydropedologische verkenning


+ hydroperoxydo sub

1 CHIMIA hydroperoxyde


+ hydrophile adj

1 wateraantrekkend, hydrofiel
gaza -- = hydrofielgaas
watta/coton -- = verbandwatten
2 BOTANICA in of bij water groeiend, op drassig terrein groeiend
planta -- = water minnende plant


+ hydrophilic adj

1 Vide: hydrophile


+ hydrophilo sub

1 ZOOLOGIA watertor


+ hydrophobe adj

1 waterafstotend, hydrofoob


hydrophobia sub

1 MEDICINA watervrees, hydrofobie
2 CHIMIA hydrofobie


+ hydrophobic adj

1 Vide: hydrophobe


+ hydrophobo sub

1 MEDICINA iemand die aan watervrees lijdt


+ hydrophono sub

1 hydrofoon, onderwatermicrofoon
-- de linea = lijnvormige hydrofoon


+ hydrophyto sub

1 BOTANICA hydrofyt


+ hydropic adj

1 MEDICINA waterzuchtig, hydropisch
ventre -- = waterbuik


+ hydropico sub

1 MEDICINA waterzuchtpatiënt


hydropisia sub

1 MEDICINA waterzucht, hydrop(i)sie, hydropisme, hydrops
-- subcutanee = huidwaterzucht
-- abdominal = buikwaterzucht
-- pulmonar = longwaterzucht


hydroplano sub

1 glijboot


+ hydropneumatic adj

1 hydropneumatisch
suspension -- = hydropneumatische vering
frenos -- = hydropneumatische remmen
accumulator -- = hydropneumatische accumulator


+ hydroponic adj

1 hydroponisch
cultura -- = hydrocultuur


+ hydroponica sub

1 hydroponica, hydrocultuur, watercultuur


+ hydrorrhea sub

1 MEDICINA watervloed


+ hydroscopio sub

1 hydroscoop


+ hydrosequentia sub

1 hydrologische reeks


+ hydrosilicato sub

1 CHIMIA hydrosilicaat


hydrosol sub

1 CHIMIA hydrosol


+ hydrosoluble sub

1 in water oplosbaar


+ hydrosphera sub

1 GEOGRAPHIA hydrosfeer


+ hydrostabilitate sub

1 hydrostabiliteit


hydrostatic adj

1 hydrostatisch
pression -- = hydrostatische druk
balancia -- = hydrostatische balans, waterwaag
paradoxo -- = hydrostatische paradox
equilibrio -- = hydrostatisch evenwicht
carga -- = hydrostatische belasting


hydrostatica sub

1 PHYSICA hydrostatica


+ hydrostructura sub

1 waterbouwkundige constructie


+ hydrotechnic adj

1 hydrotechnisch
recercas -- = hydrotechnisch onderzoek


+ hydrotechnica sub

1 hydrotechniek


+ hydrotherapeuta sub

1 waterdokter


+ hydrotherapeutic adj

1 MEDICINA hydrotherapeutisch


hydrotherapia sub

1 MEDICINA hydrotherapie, watergeneeskunde


+ hydrotherapic adj

1 MEDICINA hydrotherapeutisch
tractamento/cura -- = koudwaterkuur


+ hydrothermal adj

1 GEOLOGIA hydrothermaal


+ hydrothorace sub

1 MEDICINA borstwaterzucht, hydrothorax


+ hydrotimetria sub

1 hardheidsmeting (van water)


+ hydrotimetric adj

1 grado hydrotimetric = hardheidsgraad (van water)


+ hydrotimetro sub

1 hardheidsmeter (voor water)


+ hydrotropismo sub

1 hydrotropisme


hydroxydo sub

1 CHIMIA hydroxyde
-- de calcium = calciumhydroxyde


+ hydroxylamina sub

1 CHIMIA hydroxylamine


+ hydroxylation sub

1 CHIMIA hydroxylering


+ hydroxylo sub

1 CHIMIA hydroxylgroep


+ hydruro sub

1 CHIMIA hydride


+ hyemal adj

1 van de winter, winter...
plantas -- = wintergewassen
somno -- = winterslaap
eranthis -- = winterakoniet
clangula -- = ijseend
equiseto -- = schaafstro


hyena sub

1 ZOOLOGIA hyena
le --s del mundo financiari = de hyena's van het geldwezen


+ hyenidos sub pl

1 ZOOLOGIA hyena-achtigen


+ hyeniforme adj

1 ZOOLOGIA hyena-achtig


+ hyetal adj

1 regen...
coefficiente -- = neerslagcoëfficiënt


+ hyetographic adj

1 hyetografisch
curva -- = regenintensiteitskromme


+ hyetometro sub

1 regenmeter


+ hygiaphono sub

1 hygiafoon


hygiene sub

1 hygiëne, gezondheidsleer
2 hygiëne, zindelijkheid
mesuras de -- = gezondheidsmaatregelen
-- buccal/del bucca = mondverzorging
-- dentari = gebitsverzorging
-- corporal = lichaamshygiëne, lichaamsverzorging
-- mental = geestelijke hygiëne, geestelijke gezondheidszorg
-- scholar = schoolhygiëne
-- sportive = sporthygiëne
prescriptiones de -- = hygiënische voorschriften


hygienic adj

1 hygiënisch
servietta/panno -- = maandverband, damesverband
papiro -- = toiletpapier, closetpapier
rolo de papiro -- = rol closetpapiet
situla -- = toiletemmer


hygienista sub

1 hygiënist
-- dental/buccal = mondhygiënist


hygrographo sub

1 hygrograaf


+ hygrologia sub

1 hygrologie (leer der luchtvochtigheid)


+ hygrologic adj

1 hygrologisch


+ hygroma sub

1 MEDICINA watergezwel, hygroma


+ hygroma sub

1 MEDICINA hygroma


+ hygrometria sub

1 hygrometrie


+ hygrometric adj

1 hygrometrisch
regulation -- = vochthuishouding
carta -- de un zona = hygrometrische kaart van een gebied


+ hygrometricitate sub

1 luchtvochtigheidstoestand


hygrometro sub

1 hygrometer, vocht(igheids)meter
-- capillar/a capillo = haarhygrometer
-- a condensation = dauwpunthygrometer, condensatiehygrometer


+ hygrophile adj

1 vochtaantrekkend
2 BOTANICA op vochtig terrein groeiend
planta -- = vocht minnende plant, vochtplant


+ hygrophobe adj

1 waterafstotend, hygrofoob


+ hygrophobic adj

1 waterafstotend, hydrofoob


+ hygrophoro sub

1 BOTANICA
-- nivee = sneeuwzwammetje


+ hygrophyto sub

1 BOTANICA vochtplant


+ hygroscopia sub

1 vochtmeting, hygrometrie


hygroscopic adj

1 hygrometrisch
2 hygroscopisch, vochtaantrekkend, vochtbindend


+ hygroscopicitate sub

1 hygroscopisch karakter, hygroscopisciteit


hygroscopio sub

1 vocht(igheids)meter, hygroscoop


+ hygrostato sub

1 hygrostaat


+ hylocomio sub

1 BOTANICA woudmos
-- prolifere = etagemos


+ hylomorphismo sub

1 PHILOSOPHIA hylomorfisme


+ hylozoismo sub

1 PHILOSOPHIA hylozoïsme


+ hylozoista sub

1 PHILOSOPHIA hylozoïst


+ hylozoistic adj

1 PHILOSOPHIA hylozoïstisch


+ hymenal adj

1 mbt het hymen/maagdenvlies


Hymene sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hymen


hymene sub

1 huwelijk, echt
2 ANATOMIA maagdenvlies


hymeneo sub

1 huwelijk, echt


Hymeneo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hymen (huwelijksgod)


hymenio sub

1 BOTANICA hymenium (fertiele laag bij een zwam)


+ hymenomycetos sub pl

1 BOTANICA vlieszwammen


hymenoptere adj

1 ZOOLOGIA vliesvleugelig


hymenopteros sub pl

1 ZOOLOGIA hymenoptera, vliesvleugeligen


hymnario sub

1 verzameling hymnen, gezangboek


+ hymnic adj

1 hymnisch


hymno sub

1 hymne, lofzang, loflied, RELIGION kerkgezang
-- al natura = loflied op de natuur
-- al amor = loflied op de liefde
-- national = volkslied
intonar le -- national = het volkslied inzetten
-- triumphal/de triumpho/de victoria = zegezang


hymnographia sub

1 hymnografie


hymnographo sub

1 hymnendichter


hymnologia sub

1 hymnologie


hymnologic adj

1 hymnologisch


+ hymnologista sub

1 hymnoloog


hymnologo sub

1 hymnoloog


+ hyoide adj

1 ANATOMIA
osso -- = tongbeen


+ hyoscina sub

1 MEDICINA hyoscine


+ hyoscyamina sub

1 MEDICINA hyoscyamine (kalmerend middel)


+ hypallage sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypallage (stijlfiguur)


+ hypanthoido sub

1 BOTANICA bloemkoek (bloeiwijze)


+ hyperabrupte adj

1 hyperabrupt
profilo -- = hyperabrupt profiel


+ hyperaciditate sub

1 MEDICINA verhoogd zuurgehalte, hyperaciditeit, brandend maagzuur


+ hyperactive adj

1 hyperactief


+ hyperactivitate sub

1 hyperactivitate


+ hyperacusia sub

1 MEDICINA overgevoeligheid voor geluiden


+ hyperalgesia sub

1 MEDICINA hyperalgesie, verhoogde pijngewaarwording


+ hyperalgia sub

1 MEDICINA hyperalgie, overgevoeligheid voor pijn


+ hyperallergic adj

1 hyperallergisch


+ hyperbaton sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbaton, woordverplaatsing, inversie


hyperbola sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbool
2 MATHEMATICA hyperbool
-- oblique = hyperbola oblique
-- equilatere = hyperbool met rechthoekige asymptoten
axe transverse de un -- = transversale as van een hyperbool


hyperbolic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbolisch, overdrijvend
expression -- = hyperbolische uitdrukking
linguage -- = hyperbolische taal
2 MATHEMATICA hyperbolisch
puncto -- = hyperbolisch punt, zadelpunt
curva -- = hyperbolische kromme
functiones -- = hyperbolische functies
paraboloide -- = zadelvlak


+ hyperbolicitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbool/over-drijvend karakter
-- de un phrase = hyperbo-lisch karakter van een zin


+ hyperbolisar v

1 hyperboliseren, overdrijven


+ hyperbolismo sub

1 hyperbolisme, het (overdreven) gebruik van hyperbolen


hyperboloide sub

1 MATHEMATICA hyperboloïde
-- de revolution = hyperboloide de revolution


+ hyperboree adj

1 arctisch, noordelijk, noordpool...
2 BOTANICA in het hoge noorden groeiend


+ hypercarga sub

1 hyperlading


+ hypercatalectic adj

1 hypercatalectisch (van versregel)


+ hyperchlorhydria sub

1 MEDICINA hyperchlorhydrie


+ hyperchrome adj

1 MEDICINA hyperchroom (te sterk gepigmenteerd)


+ hyperchromia

1 MEDICINA overmaat aan pigment


+ hypercomplexe adj

1 hypercomplex
numeros -- = hypercomplexe getallen


+ hyperconjugation sub

1 hyperconjugatie


+ hypercorrecte adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypercorrect
forma -- = hypercorrecte vorm
pronunciation -- = hypercorrecte uitspraak


+ hypercorrection sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypercorrectie, hypercorrectheid


hypercritic adj

1 overdreven kritisch, hyperkritisch


hypercritica sub

1 overdreven kritiek, haarkloverij, letterzifterij, muggenzifterij


hypercritico sub

1 overstreng kritikus, vitter, haarklover, muggenzifter


+ hyperdulia sub

1 CATHOLICISMO hoogste verering (voor de Heilige Maagd)


+ hyperelliptic adj

1 MATHEMATICA hyperelliptisch


+ hyperemia sub

1 MEDICINA hyper(a)emie, bloedaandrang, congestie


+ hyperemotif adj

1 overdreven emotioneel, hypergevoelig


+ hyperemotivitate sub

1 overdreven emotionaliteit, hypergevoeligheid


+ hyperendemic adj

1 hyperendemisch


+ hyperendemicitate sub

1 hyperendemiciteit


+ hyperenthusiasta adj

1 wild enthousiast


+ hyperesthesia sub

1 MEDICINA hyperesthesie, overgevoeligheid


+ hyperexcitabile adj

1 overprikkelbaar


+ hyperexcitabilitate sub

1 overprikkelbaarheid


+ hyperexcitar v

1 overprikkelen


+ hyperexcitation sub

1 overprikkeling


+ hyperexcretion sub

1 MEDICINA hyperexcretie, overmatige uitscheiding


+ hyperextensibile adj

1 overrekbaar


+ hyperextension sub

1 overrekking


+ hyperfatigabilitate sub

1 oververmoeibaarheid


+ hyperfin adj

1 hyperfijn
structura -- = hyperfijne structuur


+ hyperfocal adj

1 PHOTOGRAPHIA hyperfocaal
distantia -- = hyperfocale afstand


+ hyperfrequentia sub

1 hyperfrequentie, hoogfrequentie


+ hypergenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA reuzengroei


+ hypergeometric adj

1 hypergeometrisch
function -- = hypergeometrische functie
serie/progression -- = hypergeometrische reeks
polynomios -- = hypergeometrische veeltermen


+ hyperglobulia sub

1 MEDICINA hyperglobulie


+ hyperglycemia sub

1 MEDICINA suikerziekte


+ hyperglycemia sub

1 hyperglycaemie (te hoge bloedsuikerspiegel)


+ hypergol sub

1 hypergol (raketbrandstof)


+ hyperhormonal adj

1 MEDICINA hyperhormonaal


+ hypericaceas sub pl

1 BOTANICA hypericaceeën, hertshooifamilie


+ hyperico sub

1 BOTANICA hertshooi
-- perforate = sint-janskruid
-- hircin = bokkekruid


+ hyperimmunitate sub

1 MEDICINA hyperimmuniteit


+ hyperinflation sub

1 hyperinflatie


+ hypermatur adj

1 overrijp


+ hypermaturitate sub

1 overrijpheid


+ hypermenorrhagia sub

1 MEDICINA overmatige menstruatiebloeding, hypermenorroe


+ hypermercato sub

1 hypermarkt, grote supermarkt, weidewinkel


+ hypermetamorphose (-osis) sub

1 hypermetamorfose


+ hypermetria sub

1 hypermetrie


+ hypermetric adj

1 hypermetrisch
verso -- = hypermetrisch vers, hypermetro


+ hypermetro sub

1 hypermetrisch vers


+ hypermetrope adj

1 verziend, hypermetroop


+ hypermetropia sub

1 MEDICINA verziendheid, hypermetropie


+ hypermetropo sub

1 verziende


+ hypermnesia sub

1 PSYCHOLOGIA hypermnesie


+ hypernervose adj

1 hypernerveus, zeer zenuwachtig


+ hypernucleo sub

1 hyperkern


+ hypernutrition sub

1 overvoeding


+ hyperon sub

1 PHYSICA hyperon (elementair deeltje)


+ hyperonymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperoniem
"animal" es le -- de "vacca" = "dier" is het hyperoniem van "koe"


+ hyperparasitismo sub

1 BIOLOGIA hyperparasitisme


+ hyperparasito sub

1 BIOLOGIA hyperparasiet


+ hyperpepsia sub

1 MEDICINA hyperpepsie


+ hyperplano sub

1 hypervlak


+ hyperplas(t)ic adj

1 BIOLOGIA hyperplasie betreffend
phenomeno -- = verschijnsel van hyperplasie


+ hyperplasia sub

1 BIOLOGIA reuzengroei, hyperplasie


+ hyperpolarisation sub

1 hyperpolarisatie


+ hyperpyretic adj

1 MEDICINA hyperpyretisch


+ hyperpyrexia sub

1 hyperpyrexie, sterk verhoogde lichaamstemperatuur


+ hyperreactive adj

1 hyperreactief


+ hyperreactivitate sub

1 hyperreactiviteit


+ hyperrealismo sub

1 hyperrealisme


+ hyperrealista adj

1 hyperrealistisch


+ hyperrealistic adj

1 hyperrealistisch


+ hypersalivation sub

1 MEDICINA overvloedige speekselafscheiding


+ hypersecretion sub

1 MEDICINA hypersecretie (overmatige afscheiding)
-- de saliva = speekselvloed
-- lacrimal/de lacrimas = overvloedige traanafscheiding


+ hypersensibile adj

1 overgevoelig


+ hypersensibilisation sub

1 hypersensibilisatie


+ hypersensibilitate sub

1 overgevoeligheid, hypersensibiliteit


+ hypersensitive adj

1 hypergevoelig, hypersensitief


+ hypersensitivitate sub

1 hypergevoeligheid


+ hypersomnia sub

1 MEDICINA slaapzucht


+ hypersomniac adj

1 MEDICINA aan slaapzucht lijdend


+ hypersomniaco sub

1 MEDICINA patiënt die aan slaapzucht lijdt


hypersonic adj

1 hypersonisch, hypersoon, supersonisch
velocitate -- = supersonische snelheid
aerodynamica -- = hypersonische aërodynamica
frequentia -- = hypersonische frequentie


+ hypersono sub

1 hypergeluid


+ hyperspatio sub

1 MATHEMATICA hyperruimte (ruimte met meer dan drie dimensies)


+ hypersphera sub

1 hypersfeer


+ hyperstatic adj

1 hyperstatisch
structura -- = hyperstatische constructie


+ hyperstaticitate sub

1 de eigenschap van hyper-statisch te zijn


+ hypersynchrone adj

1 hypersynchroon


hypertension sub

1 MEDICINA bloeddrukverhoging, hoge bloeddruk, hypertensie


+ hypertensive adj

1 MEDICINA hypertensief, bloeddrukverhogend
medicamento/pharmaco -- = bloeddrukverhogend middel, hypertensivum, vasocompressor


+ hypertensivo sub

1 MEDICINA bloeddrukverhogend middel, hypertensivum, vasocompressor


+ hyperthermia sub

1 MEDICINA hoge koorts, hyperthermie


+ hyperthyroide adj

1 hyperthyroïde


+ hyperthyroidismo sub

1 MEDICINA te sterke werking van de schildklier


+ hypertonia sub

1 MEDICINA hypertonie, verhoogde druk, tonus, spanning


+ hypertonic adj

1 MEDICINA hypertonisch


hypertrophia sub

1 BIOLOGIA BOTANICA hypertrofie, vergroting, reuzengroei
-- cardiac/del corde = hartvergroting
-- del prostata = prostaatvergroting
-- compensatori = compensatorische hypertrofie


hypertrophiar v

1 hypertrofie veroorzaken in (orgaan)
corde hypertrophiate = sporthart


hypertrophic adj

1 MEDICINA hypertrofisch, aange-zwollen, opgezwollen
phenomenos -- = hypertrofische verschijnselen
cellula -- = hypertrofi-sche cel
organo -- = opgezwollen orgaan


+ hyperventilar v

1 MEDICINA hyperventileren


+ hyperventilation sub

1 MEDICINA hyperventilatie


+ hypervitaminose (-osis) sub

1 MEDICINA hypervitaminose


+ hypha sub

1 BOTANICA zwamdraad, hypha


+ hypholoma sub

1 BOTANICA zwavelkopje (een zwam)


+ hyphomycetos sub pl

1 BOTANICA draadzwammen


hypnagogic adj

1 hypnagoog, hypnagogisch
hallucination -- = hypnagogische hallucinatie
imagines -- = hypnagogische beelden


+ hypno sub

1 BOTANICA slaapmos, dekmos, loofmos


+ hypnoide adj

1 PSYCHOLOGIA hypnoïde (op slaap gelijkend)


hypnologia sub

1 hypnologie


hypnologic adj

1 hypnologisch


+ hypnologista sub

1 hypnoloog


hypnologo sub

1 hypnoloog


+ hypnopedia sub

1 hypnopedie


hypnophobia sub

1 hypnofobie


hypnose (-osis) sub

1 hypnose, hypnotische slaap


hypnotherapia sub

1 hypnotherapie, slaaptherapie


hypnotic adj

1 hypnotisch
stato -- = hypnotische toestand
reguardos -- = hypnotische blikken
somno -- = hypnotische slaap
lethargia -- = hypnotische lethargie
2 slaap(ver)wekkend, bedwelmend


hypnotico sub

1 slaap(ver)wekkend middel, bedwelmend middel, hypnoticum


+ hypnotisabile adj

1 (gemakkelijk) te hypnotiseren


hypnotisar v

1 hypnotiseren, onder hypnose brengen


hypnotisation sub

1 het hypnotiseren


hypnotisator sub

1 hypnotiseur


hypnotismo sub

1 hypnotisme


hypnotista sub

1 hypnotiseur


+ hypoacusia sub

1 MEDICINA hardhorendheid, hardhorigheid, hypoacusie


+ hypoalgesia sub

1 hypalgesie, verminderde gevoeligheid voor pijn


+ hypocalorique

1 adj. caloriearm
dieta -- = caloriearm dieet


+ hypocausto sub

1 HISTORIA hypocaustum


+ hypocentro sub

1 GEOLOGIA aardbevingshaard, hypocentrum


+ hypochlorhydria

1 MEDICINA hypochloorhydrie


hypochlorito sub

1 CHIMIA hypochloriet, zout van onderchlorigzuur


hypochlorose adj

1 CHIMIA
acido -- = onderchlorigzuur


hypochondria sub

1 MEDICINA hypochondrie, zwaarmoedigheid


hypochondriac adj

1 MEDICINA hypochondrisch, zwaarmoedig
2 ANATOMIA betrekking hebbend op de helft van de onderbuik
region -- = onderribbestreek


hypochondriaco sub

1 MEDICINA hypochonder, zwaarmoedig mens


hypochondrio sub

1 ANATOMIA helft van de onderbuik


+ hypochrome sub

1 MEDICINA hypochroom
anemia -- = hypochrome anemia


+ hypochromia sub

1 MEDICINA hypochromie


+ hypocoristic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vlei..., koos...
nomine -- = streelnaam, koosnaam, troetelnaam


+ hypocoristico sub

1 streelnaam, koosnaam, troetelnaam


+ hypocotyle sub

1 BOTANICA hypocotyl


hypocrisia sub

1 hypocrisie, huichelarij, schijnheiligheid


hypocrita sub

1 hypocriet, huichelaar, schijnheilige, veinzer
facer le -- = huichelen


+ hypocrita adj

1 hypocriet, huichelachtig, schijnheilig


+ hypocycloide sub

1 MATHEMATICA hypocycloïde


hypodermatic adj

1 onderhuids, subcutaan
injection -- = onderhuidse inspuiting


+ hypoderme sub

1 BIOLOGIA onderhuid, lederhuid, hypodermis


+ hypodermic adj

1 BIOLOGIA onderhuids, subcutaan
injection -- = onderhuidse inspuiting
aco/agulia -- = injectienaald
syringa -- = injectiespuit


+ hypodermose (-osis) sub

1 hypodermose, onderhuids parasitisme


+ hypogastric adj

1 ANATOMIA onderbuik..., hypogastrisch
cinctura -- = buikgordel


+ hypogastrio sub

1 ANATOMIA hypogastrium, onderbuik


hypogee adj

1 BOTANICA onderaards, ondergronds, hypogeïsch
radices -- = ondergronds wortels


hypogeo sub

1 onderaards graf(gewelf), onderaardse grafkelder, hypogeum
-- egyptian = Egyptisch hypogeum


+ hypoglauc adj

1 BOTANICA met blauwgroene onderzijde


+ hypoglosse adj

1 hypoglossaal, ondertongs
nervos -- = tongzenuwen


hypoglosso sub

1 tongzenuw


+ hypoglycemia sub

1 MEDICINA hypoglycaemie, te lage bloedsuikerspiegel


+ hypoglycemic adj

1 MEDICINA hypoglycemisch


+ hypogyn adj

1 BOTANICA onderstandig
corolla -- = onderstandige bloemkroon


+ hypoide adj

1 hypoïd
rota dentate -- = hypoïdrad
ingranage -- = hypoïdoverbrenging


+ hyponymia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyponymie


+ hyponymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyponiem


hypophosphato sub

1 CHIMIA hypofosfaat


hypophosphito sub

1 CHIMIA hypofosfiet


hypophosphoric adj

1 CHIMIA
acido -- = hypofosforzuur


hypophosphorose adj

1 CHIMIA
acido -- = hypofosforigzuur, onderfosforigzuur


+ hypophysari adj

1 BIOLOGIA hypofysair
hormon -- = hypofysair hormoon


+ hypophyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA hypofyse, hersenaanhangsel


+ hypoproteic adj

1 MEDICINA eiwitarm


hyposcenio sub

1 ANTIQUITATE hyposcenium (ruimte onder het toneel)


+ hyposecretion sub

1 MEDICINA verminderde klierafscheiding, hyposecretie


+ hypospadia sub

1 MEDICINA hypospadie


+ hypospado sub

1 MEDICINA hypospadiepatiënt


hypostase (-asis) sub

1 RELIGION PHILOSOPHIA hypostase, zelfstandigheid
2 MEDICINA hypostase (bloedophoping in laag gelegen lichaamsdeel)
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypostase, klasseverhuizing


hypostatic adj

1 RELIGION PHILOSOPHIA MEDICINA hypostatisch
congestion -- = hypostatische congestie
union -- = hypostatische vereniging


+ hypostatisar v

1 PHILOSOPHIA hypostaseren (abstractie tot zelfstandigheid verheffen)


+ hypostatisation sub

1 PHILOSOPHIA hypostatisering


+ hypostyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER hypostyl..., door zuilen geschraagd
sala -- = hypostylzaal


+ hypostylo sub

1 dmv zuilen geschraagd bouwwerk


hyposulfato sub

1 CHIMIA hyposulfaat


hyposulfito sub

1 CHIMIA hyposulfiet


hyposulfurose adj

1 CHIMIA
acido -- = thiozwavelzuur


+ hypotactic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypotactisch, hypotaxis..., onderschikkend


+ hypotaxis sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypotaxis, onderschikking


+ hypotension sub

1 MEDICINA te lage bloeddruk, bloeddrukverlaging, hypotensie


+ hypotensive adj

1 MEDICINA bloeddrukverlagend, hypotensief


+ hypotensivo sub

1 MEDICINA broeddrukverlagend middel


+ hypothalamic adj

1 ANATOMIA hypothalamisch


+ hypothalamo sub

1 ANATOMIA hypothalamus (onderdeel van de tussenhersenen)


hypotheca sub

1 hypotheek
-- naval = scheepshypotheek
-- maximal = tophypotheek
-- crescente = groeihypotheek
-- mobiliari = mobilaire hypotheek
-- con garantia municipal = hypotheek met gemeentegarantie
inscription/registration de un -- = inschrijving van een hypotheek
registro de --s = hypotheekregister
gravate de/con -- = met hypotheek bezwaard/belast
contractar un -- = een hypotheek afsluiten
prender un -- super un casa = een hypotheek nemen op een huis
amortisar un -- = een hypotheek aflossen
pagar un -- = een hypotheek afkopen
prestar moneta super -- = geld op hypotheek geven


+ hypothecabile adj

1 verhypothekeerbaar
benes -- = verhypothekeerbare goederen


+ hypothecabilitate sub

1 het verhypothekeerbaar zijn


hypothecar v

1 (ver)hypothekeren, met een hypotheek belasten/bezwaren
-- un casa = een huis met hypotheek bezwaren
-- le futuro = een wissel op de toekomst trekken
iste casa ha un tecto hypothecate = dit huis heeft een gouden dak


hypothecari adj

1 hypothecair, hypotheek...
banca -- = hypotheekbank
banca -- naval = scheepshypotheekbank
debita -- = hypotheekschuld
littera/schedula/titulo -- = pandbrief
presto -- = hypothecaire lening
sin carga -- = vrij van hypotheek


+ hypothenar sub

1 pinkmuis


hypothenusa sub

1 GEOMETRIA hypotenusa
le quadrato del -- es equal al summa del quadratos del duo altere lateres = het kwatraat van de hypotenusa is gelijk

aan de som van de kwadraten van de twee andere zijden

+ hypothermia sub

1 MEDICINA hypothermie, "koude koorts", onderkoeling
suffrer -- = onderkoeld raken


+ hypothermic adj

1 MEDICINA hypothermisch, onderkoeld


hypothese (-esis) sub

1 hypothese, (ver)onderstelling, aanneming
-- determinista = deterministische hypothese
-- gratuite = uit de lucht gegrepen veronderstelling
partir del -- que = van de veronderstelling uitgaan dat


hypothetic adj

1 hypothetisch, (ver)ondersteld, aangenomen
caso -- = denkbeeldig geval
PHILOSOPHIA imperativo -- = hypothetische imperatief
2 onzeker, twijfelachtig
un responsa a iste littera pare -- = een antwoord op deze brief schijnt onzeker


+ hypothetico-deductive adj

1 PHILOSOPHIA hypothetisch-deductief
le mathematica es un systema -- = de wiskunde is een hypothetisch-deductief systeem


+ hypothymia sub

1 MEDICINA hypothymie


+ hypotonia sub

1 MEDICINA PHYSICA hypotonie, bloeddrukverlaging


+ hypotonic adj

1 BIOLOGIA hypotonisch
solution -- = hypotonische oplossing
sero -- = hypotonisch serum


+ hypotrophia sub

1 BIOLOGIA hypotrofie, onvoldoende groei


+ hypotypose (-osis) sub

1 hypotypose, levendige beschrijving


+ hypovitaminose (-osis) sub

1 MEDICINA hypovitaminose, vitaminetekort


+ hypoxemia sub

1 MEDICINA hypoxemie, verminderd zuurstofgehalte in het bloed


+ hyppuris sub

1 BOTANICA
-- vulgar = lidsteng


+ hypsochromia sub

1 blauwverschuiving


+ hypsographia sub

1 hypsografie, hypsografische beschrijving


+ hypsographic adj

1 hypsografisch
curva -- = kombergingsgrafiek


+ hypsometria sub

1 hoogtemeting, hypsometrie


+ hypsometric adj

1 hoogte..., hypsometrisch
carta/mappa -- = hoogtekaart
curva -- = hypsometrische curve
gradiente -- = hypsometrische gradiënt


+ hypsometro sub

1 PHYSICA hoogtemeter, hypsometer


+ hyssopo sub

1 BOTANICA hyssop


+ hysterascopio sub

1 metroscoop


+ hysterectomia sub

1 MEDICINA hysterectomie, baarmoederextirpatie, het verwijderen van de baarmoeder


+ hysterese (-esis) sub

1 PHYSICA hysterese
cyclo de -- = hysteresecyclus


hysteria sub

1 hysterie
accesso/attacco de -- = hysterische aanval
-- collective = massahysterie


hysteric adj

1 hysterisch
critos -- = hysterisch gekrijs
accesso -- = hysterische aanval
symptomas -- = hysterische symptomen
haber un comportamento/conducta --, comportar se --amente = zich hysterisch gedragen
reager --amente = hysterisch reageren


+ hysterica sub

1 hysterica


hysterico sub

1 hystericus


+ hysteriforme adj

1 MEDICINA hysteriform, op hysterie gelijkend


+ hysterographia sub

1 hysterografie, röntgenogram van de baarmoeder


+ hysterologia sub

1 hysterologie


+ hysterologic adj

1 hysterologisch


+ hysterotomia sub

1 hysterotomie, baarmoedersnede
-- abdominal = keizersnede


+ hystiocyto sub

1 BIOLOGIA hystiocyt, schuimcel
Advertisement