Interlingua Wiki
Advertisement

fa sub

1 MUSICA fa, de noot f
clave de -- = f-sleutel, bassleutel


faba sub

1 boon
farina de --s = bonenmeel
suppa de --s = bonensoep


+ fabianismo sub

1 fabianisme


+ fabismo sub

1 MEDICINA fabisme


+ fabliau sub FRANCESE

1 LITTERATURA fabliau


fabrica sub

1 fabriek
-- de bira = bierfabriek, (bier)brouwerij
-- de scarpas/de calceaturas = schoenfabriek
-- de gas = gasfabriek
-- de butyro = boterfabriek
-- metallurgic = metaalfabriek
-- de pneumaticos = bandenfabriek
-- de auto(mobile)s = autofabriek
fumo de --s = fabrieksrook
precio de -- = fabrieksprijs
obrero/laborator/travaliator de -- = fabrieksarbeider
director de -- = fabrieksdirecteur
chef (F) de -- = fabriekschef
personal de -- = fabriekspersoneel
garantia de -- = fabrieksgarantie
cantina de -- = fabriekskantine
laboratorio del -- = fabriekslaboratorium
equipamento de -- = fabrieksuitrusting/outillage
producto de -- = fabrieksprodukt
butyro de -- = fabrieksboter
sirena de -- = fabriekssirene
installation de -- = fabrieksinstallatie
marca de -- = fabrieksmerk
construction de --s = fabrieksbouw
defecto/vitio de -- = fabrieksfout
residuos de -- = fabrieksafval
contabilitate de -- = fabrieksboekhouding
articulo de -- = fabrieksartikel
comprar a precio de -- = tegen fabrieksprijs kopen
2 smidse, smederij
3 beheerders van kerkvermogen, kerkfabriek


+ fabricabile adj

1 fabriceerbaar


fabricante sub

1 vervaardiger, maker, samensteller, producent
-- de automobiles = autofabrikant
2 fabrikant, fabriekseigenaar
association de --s = fabrikantenvereniging


fabricar v

1 vervaardigen, maken, fabriceren, produceren
-- in serie = in serie/massa produceren
-- automobiles = auto's produceren
2 bouwen (brug, gebouw, etc.)
3 verzinnen (leugens, verhaal), fingeren, uit zijn duim zuigen
-- se un alibi = een smoes bedenken
-- se un nove identitate = een nieuwe identiteit aannemen
-- mentitas = leugens verzinnen
4 namaken, vervalsen
5 bewerken (ijzer, zilver, etc.)


fabrication sub

1 vervaardiging, fabricering, fabricage, fabrikatie, aanmaak
-- in serie = serie/massafabricage
secreto de -- = fabrieksgeheim
defecto/vitio de -- = fabrieksfout
costos de -- = fabricagekosten
methodo de -- = fabricagemethode
datos de -- = fabricagegegevens
de -- nederlandese = van Nederlandse makelij


fabricato sub

1 fabrikaat, makelij, maaksel, produkt


fabula sub

1 fabel
-- de animales = dierenfabel
collection de --s = fabelboek
--s de Esopo = fabels van Esopus
2 historische legende of mythe
3 verzinsel, verdichtsel, fabeltje
4 handeling van een epos of drama, plot
-- de un tragedia = intrige van een tragedie


fabular v

1 fabels vertellen
2 verzinsels vertellen, fantaseren


+ fabulario sub

1 fabelboek, fabelverzameling


fabulista sub

1 fabeldichter


fabulose adj

1 van de fabel, fabel...
animal -- = fabeldier
2 fabelachtig, fabuleus, onwaarschijnlijk, buitengewoon, ongelooflijk
precios -- = onwaarschijnlijk hoge prijzen
summa -- = fabelachtig bedrag
ille es fabulosemente ric = hij is fabelachtig rijk


+ fabulositate sub

1 fabelachtigheid


face sub

1 toorts, fakkel


facer v

1 maken, vervaardigen
2 doen, uitvoeren, verrichten
-- un effortio = zijn best doen
-- toto le possibile = al het mogelijke doen
3 doen, laten, veroorzaken dat
-- venir = laten komen
4 (+ sub ) -- le barba, -- allusion, etc. = Vide: barba, allusion, etc
5 -- se tarde = laat worden
le situation se face explosive = de vlam slaat in de pan


facete adj

1 grappig, geestig


facetia sub

1 grap, mop, geestige opmerking, streek
esser victima de un -- = het slachtoffer van een grap zijn
--s = 1. geestigheden, 2. grof-humoristische boeken


facetiose adj

1 grappig, geestig, snaaks
conto -- = grappig verhaal
2 die geestig is, die grappen maakt
spirito -- = grappenmaker


faciada sub

1 ARTE DE CONSTRUER (voor)gevel, façade, pui
-- de un ecclesia = gevel van een kerk
-- lateral = zijgevel
-- superior = bovenpui
-- posterior/de detra = achtergevel
-- campaniforme/de campana = klokgevel
-- retirate = terugspringende gevel
FIGURATE -- de honest(it)ate = façade van eerlijkheid
bricca de -- = puisteen
muro de -- = gevelmuur
fenestra de -- = gevelvenster
ornamento de -- = gevelversiering
plastica de -- = gevelplastiek
largor del -- = gevelbreedte


facial adj

1 (aan)gezichts..., gelaats..., faciaal, facialis
expression -- = gelaatsuitdrukking
angulo -- = gelaatshoek
indice/index -- = gelaatsindex
massage -- = gezichtsmassage
musculo -- = gelaatsspier
nervo -- = aangezichtszenuw
paralyse -- = aangezichtsverlamming
operation plastic -- = facelift
neuralgia -- = aangezichtspijn


facibile adj

1 doenlijk, uitvoerbaar, mogelijk
un projecto -- = een realiseerbaar project
isto es -- = dat is een haalbare kaart


facibilitate sub

1 uitvoerbaarheid, realiseerbaarheid


facie sub

1 ANATOMIA gezicht, aangezicht, gelaat
-- pallide = bleek gezicht
-- magre = mager gezicht
-- oval = ovaal gezicht
-- de funeral = begrafenisgezicht
-- a -- = tegenover (elkaar), van aangezicht tot aangezicht, oog in oog
-- a -- con le morte = in het aanschijn van de dood
in -- de = tegenover
testa/capite a duple -- = januskop
lavar se le -- = zijn gezicht wassen
perder le -- = gezichtsverlies lijden
salvar le -- = zijn gezicht redden
monstrar/revelar su ver -- = zijn ware gezicht tonen
vider/reguardar le morte in -- = de dood in de ogen zien, de dood voor ogen hebben
2 aanzien, voorkomen, uiterlijk, aspect
le numerose --s de un question = de vele kanten van een kwestie
dar un altere -- a un organisation = een organisatie een ander gezicht geven
3 (opper)vlak, (buiten)kant/zijde
le duo --s de un folio = de twee zijden/kanten van een blad
--s de un prisma = vlakken van een prisma
-- epigraphic = epigrafische zijde
-- externe = buitenzijde


facietta sub

1 vlak, (slijp/splijt/slijtvlakje, facet
--s de un diamante = facetten van een diamant
ZOOLOGIA oculo a --s = facetoog
ANATOMIA -- articular = gewrichtsvlakte


faciettar v

1 met facetten slijpen (diamant), facetteren


facile adj

1 gemakkelijk, licht, vlot, vloeiend, los, moeiteloos
labor/travalio -- = gemakkelijk werk
subjecto/thema -- = gemakkelijk onderwerp
texto -- = gemakkelijke tekst
calculo -- = gemakkelijke berekening
cosa -- a comprender = gemakkelijk te begrijpen zaak


facilitar v

1 gemakkelijk maken, vergemakkelijken, verlichten
-- le digestion = de spijsvertering bevorderen
-- le solution de un problema = de oplossing van een probleem vergemakkelijken
-- le execution de un labor/travalio = de uitvoering van een werk vergemakkelijken
isto non facilita le cosas = dat maakt het er niet gemakkelijker op
-- le progresso = de vooruitgang bevorderen


facilitate sub

1 gemak(kelijkheid)
-- de un labor/travalio = gemakkelijkheid van een werk
-- de un examine = gemakkelijkheid van een examen
le -- de su successos = het gemak waar-mee hij successen behaalt
orator dotate de grande -- de parola = redenaar die heel gemak-kelijk spreekt
2 handigheid, gave, vaardigheid
-- de parola = flux de bouche
ille ha un grande -- de parola = hij is een vlotte prater, hij is welbespraakt
3 --s = faciliteiten
--s de credito = kredietfaciliteiten
--s fiscal = belastingfaciliteiten
--s de pagamento = gemakkelijke betalingsvoorwaarden
--s de transporto = transportmogelijkheden
--s portuari = havenfaciliteiten
--s special pro personas handicapate = speciale voorzieningen voor mensen met een handicap
--s sanitari = hygiënische voorzieningen
accordar --s = faciliteiten verlenen


facilitation sub

1 het vergemakkelijken, vergemakkelijking, steun


facitor sub

1 maker, vervaardiger, iemand die iets doet
-- de versos = verzenschrijver


facsimile sub

1 facsimile, getrouwe nabootsing, reproductie
--s de documentos = facsimiles van documenten
gravure (F) in -- = facsimile-gravure
edition in -- = facsimile-uitgave


facticie adj

1 kunstmatig, nagemaakt, nagebootst, onecht, kunst...
barba -- = valse baard
bottilia -- = fopfles
grotta -- = nagebootste grot
marmore -- = kunstmarmer, marmerimitatie, stucmarmer
simplicitate -- = gekunstelde eenvoud
gaitate -- = gekunstelde vrolijkheid


faction sub

1 factie, actievoerende partij
-- dissidente = dissidente factie
2 schildwacht, wachtpost
esser de/in -- al angulo del strata = op wacht staan op de hoek van de straat
3 vorm, snit
4 wijze, manier


factionario sub

1 actievoerder van een factie


factiose adj

1 oproerig, muitziek, rebels
spirito -- = oproerige geest
partito -- = rebelse partij


+ factitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA factitief
verbo -- = verbo factitive


+ factitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA factitivum


facto sub

1 daad, handeling
2 feit, werkelijkheid, realiteit
-- de experientia = ervaringsfeit
-- historic = historisch feit
-- juridic = rechtsfeit

--s concrete = harde feiten

-- certe = vaststaand feit
-- insolite = ongewoon feit
-- nude/crude = naakt feit
-- delictuose/punibile = strafbaar feit
question de --s = feitenkwestie
relation de --s = feitenrelaas
le --s parla pro se ipse/mesme = de feiten spreken voor zichzelf
cognoscentia/cognoscimento del --s = feitenkennis
de -- = feitelijk, de facto
de -- ille es le culpabile = feitelijk is hij de schuldige
recognoscer un governamento de -- = een regering de facto erkennen
in -- = in feite
3 vias de -- = gewelddadigheden
passar a vias de -- = handtastelijk worden


factor sub

1 zaakgelastigde, makelaar, commissionair
2 factor, element, omstandigheid
-- social = sociale factor
-- economic = economische factor
-- politic = politieke factor
-- rhesus = resusfactor
-- de hereditate = erffactor
-- de crescentia/crescimento = groeifactor
-- climatic = klimaatfactor
le -- clave = de doorslaggevend factor
3 MATHEMATICA factor


factoria sub

1 factorij, handelskantoor (in vreemde landen)


+ factorial adj

1 MATHEMATICA factor...
analyse (-ysis) -- = factoranalyse


+ factorial sub

1 MATHEMATICA factoriaal


+ factoring sub ANGLESE

1 factoring, factorkrediet


+ factorisar v

1 MATHEMATICA in factoren ontbinden
-- polynomios = veeltermen in factoren ontbin-den


+ factorisation sub

1 MATHEMATICA ontbinding in factoren


factotum sub LATINO

1 manusje-van-alles, duvelstoejager, klusjesman


+ factual adj

1 feitelijk, feiten...
cognoscentias/cognoscimentos -- = feitenkennis
datos -- = feitelijke gegevens
consideration -- = overweging/beschouwing/bestudering van de feiten


+ factualitate sub

1 feitelijkheid


factura sub

1 COMMERCIO factuur, rekening
-- specificate/detaliate = gespecificeerde rekening
precio de -- = factuurprijs
data de -- = factuurdatum
numero de -- = factuurnummer
-- de compras = inkoopfactuur
inviar un -- = een rekening sturen
inscriber le --s = de rekeningen inboeken
pagar un -- = een factuur betalen
vender al precio de -- = verkopen tegen factuurprijs
2 makelij, factuur, techniek, opbouw
3 vervaardiging, het maken


facturar v

1 factureren, een factuur opmaken van, op een factuur vermelden
iste articulo non ha essite facturate = dit artikel staan niet op de factuur


+ facturation sub

1 facturering
section/departimento del -- = factureerafdeling


+ facturista sub

1 facturist


facula sub

1 toorts, fakkel
marcha {sj} con/a --s = fakkeloptocht
2 ASTRONOMIA zonnefakkel, facula


facular adj

1 ASTRONOMIA de zonnefakkel/facula betreffend


facultate sub

1 geschiktheid, bekwaamheid, vermogen, eigenschap, gave, talent
--s mental/intellectual = geestvermogens
non esser in plen possession de su --s mental = niet bij zijn volle verstand zijn
-- creative = scheppend/creatief vermogen
illa subestima su --s = zij onderschat haar mogelijkheden
-- de discernimento = onderscheidingsvermogen
-- gustative = smaakvermogen
-- visual/visive = gezichtsvermogen
-- de apperception = apperceptievermogen
2 recht, bevoegdheid, macht
haber le -- de facer un cosa = de bevoegdheid hebben iets te doen
3 faculteit (van een universiteit)
-- de medicina = medische faculteit
-- litterari/del litteras = letterenfaculteit, letterkundige faculteit
-- combinate/pluridisciplinari = interfaculteit
camera de -- = faculteitskamer
presidente de -- = faculteitsvoorzitter
reunion del -- = faculteitsvergadering
consilio de -- = faculteitsraad


facultative adj

1 facultatief, niet verplicht, naar verkiezing
FERROVIA station -- = halte
arresto/halto -- = stopplaats op verzoek
le cognoscentia/cognoscimento de linguas es -- = talenkennis is niet vereist


+ facunde adj

1 welbespraakt, welsprekend
advocato -- = welbespraakte advokaat


+ facundia sub

1 welbespraaktheid, welsprekendheid
orator de grande -- = zeer welsprekende redenaar


+ fading sub ANGLESE

1 RADIO TELEVISION fading, sluiereffect, (ver)sluiering
-- local/de proximitate = lokale fading
facer un -- = faden


+ fado sub PORTUGESE

1 MUSICA fado


+ fagiforme adj

1 BOTANICA van de gedaante van een beuk, beukachtig


fago sub

1 BOTANICA beuk
foreste de --s = beukenwoud
cortice de -- = beukenschors
trunco de -- = beukenstam
branca de -- = beukentak
folio de -- = beukenblad


+ fagopyro sub

1 BOTANICA boekweit


fagottar v

1 tot takkenbossen binden


fagottista sub

1 MUSICA fagottist


fagotto sub

1 (takke)bos
2 MUSICA fagot
-- tenor = tenorfagot


Fahrenheit, Gabriel Daniel sub n pr

1 Fahrenheit
thermometro (de) -- = thermometer volgens/van Fahrenheit
grado -- = graad Fahrenheit
scala (de) -- = schaal volgens/van Fahrenheit


+ faience sub FRANCESE

1 (geglazuurd) aardewerk, plateel(werk), faïence


faisan sub

1 ZOOLOGIA fazant
-- mascule = fazantenhaan
-- dorate/aurate = goudfazant
ovo de -- = fazante-ei
nido de --es = fazantennest
pastata de -- = fazantepastei
ragout (F) de -- = fazanteragoût
chassa {sj} de --es = fazantenjacht


+ faisaneria sub

1 fazantenpark


+ faisanero sub

1 fazantenhouder


+ fait accompli sub FRANCESE

1 fait accompli


+ fakir sub

1 fakir


+ fakirismo sub

1 fakirpraktijken


Falange sub n pr ESPANIOL

1 Falange (Spaans fascistische beweging)


+ falangismo sub

1 falangisme


+ falangista sub

1 falangist


+ falangista adj

1 falangistisch
partito -- = falangistische partij


falcar v

1 maaien, afmaaien, wegmaaien
-- le herba = gras maaien
-- un prato = een weiland maaien
machina a/de -- = maaimachine


+ falcaria sub

1 BOTANICA sikkelkruid


falcata sub

1 zwade, hoeveelheid gras/koren, etc. die met één slag van de zeis of sikkel wordt gemaaid


falcate adj

1 BOTANICA sikkelvormig


falcator sub

1 maaier


falcatura sub

1 het maaien, het af/wegmaaien


falce sub

1 zeis, sikkel
facitor de --s = zeisensmeder
secar con le -- = met de zeis afmaaien
le homine con le -- = de man met de zeis
POLITICA -- e martello = hamer en sikkel
-- del luna = maansikkel


+ falcetto sub

1 kleine zeis, kleine sikkel, pik


+ falcibractee adj

1 BOTANICA met sikkelvormige schutbladen


falcifere adj

1 sikkeldragend, zeisdragend


+ falcifolie adj

1 BOTANICA met sikkelvormige bladeren of blaadjes


+ falciforme adj

1 sikkelvormig, zeisvormig
cellula -- = sikkelvormige cel


+ falcipetale

1 BOTANICA met sikkelvormige kroonbladen


falcon sub

1 ZOOLOGIA valk
-- peregrin = slechtvalk
-- columbari = steenvalk
dressar un -- = een valk africhten
2 (ouderwets kanon) valkenet


falconar

1 op de valkenjacht gaan


falconeria

1 valkerij, valkendressuur, valkenjacht


falconero sub

1 valkenier


falconetto sub

1 ZOOLOGIA smelleken
2 valkenet (ouderwets kanon)


falconides sub pl

1 ZOOLOGIA valkachtigen


+ falconiforme sub

1 ZOOLOGIA valkachtige


+ faldistorio sub

1 ECCLESIA bisschopsstoel, faldistorium


Falia sub n pr

1 Falen (Westfalen


+ Oostfalen)

fallace adj

1 bedriegijk, leugenachtig, vals, misleidend
argumentos -- = drogredenen
promissas -- = valse beloften
sperantia -- = valse hoop
publicitate -- = misleidende reclame
doctrina -- = valse leer


fallacia sub

1 bedrog, valsheid, bedrieglijkheid


faller v

1 falen, te kort schieten, niet beantwoorden aan
2 bankroet gaan, failliet gaan, over de kop gaan


fallia sub

1 GEOLOGIA breuk, verschuiving
-- abyssal = abyssale breuk
-- anticlinal = anticlinale breuk
-- isoclinal = isoclinale breuk
-- clause = afgesloten breuk
-- oblique = scheve breuk
-- radial = radiale breuk
-- passive = uitgewerkte breuk
-- seismogenic = seismogene breuk
-- de compression = samendrukkingsbreuk
-- complexe/composite = samengestelde breuk
-- diagonal = diagonale breuk
-- transverse/transversal = dwarsbreuk
-- longitudinal = langsbreuk
-- de horst (G) = horstbreuk
-- del seismo = aardbevingsbreuk
-- a plica = plooibreuk
linea de -- = breuklijn
movimento del -- = breukbeweging
direction de un -- = strekking van een breuk
depression de -- = slenk
vallea de -- = breukdal


fallibile adj

1 feilbaar, onvolmaakt
le ration human es -- = de menselijke rede is feilbaar


fallibilitate sub

1 feilbaarheid
le -- del ration human = de feilbaarheid van de menselijke rede


fallimento sub

1 mislukking, ineenstorting, ondergang, fiasco
tote iste planos es condemnate al -- = al deze plannen zijn gedoemd te mislukken
le -- del fascismo = de ineenstorting van het fascisme
2 faillissement, failliet, bankroet
procedura/procedimento de -- = faillissementsprocedure
facer -- = failliet gaan
in stato de -- = in staat van faillissement
revocar/annullar/rescinder un -- = een faillissement opheffen
liquidar un -- = een faillissement afwikkelen
liquidation de un -- = afwikkeling van een faillissement


fallito sub

1 bankroetier, iemand die failliet is, FIGURATE mislukkeling


+ Fallopio sub n pr

1 Fallopio
tubo/trompa de -- = eileider (van de mens)


+ fall-out sub ANGLESE

1 fall-out, radio-actieve neerslag


falsar v

1 vervalsen
-- un documento = een dokument vervalsen
apparato que falsa le voce = apparaat dat de stem vervormt
2 verdraaien (van feiten)
3 MUSICA een wanklank vormen, dissoneren


falsario sub

1 vervalser, namaker, falsaris
-- de un signatura = vervalser van een handtekening
-- de moneta = valse munter
un banda de --s = een bende vervalsers


+ falsator sub

1 vervalser
-- del veritate = ver-valser van de waarheid
-- de moneta = valse munter


false adj

1 vals, onwaar, onjuist, verkeerd, nep...
-- clave = valse sleutel, loper
lumine/luce -- = vals licht
costas -- = valse ribben
interpretation -- = verkeerde interpretatie
juramento -- = meineed
2 onwaarachtig, onoprecht, vals, voorgewend, geveinsd
modestia -- = valse bescheidenheid
3 onecht, nagemaakt, vervalst, schijn..., imitatie...
moneta -- = vals geld
propheta -- = valse profeet
4 MUSICA onzuiver, vals


+ falsetto sub

1 falsetstem, faussetstem, kopstem
tonos de -- = falsettonen
cantar in -- = falset zingen
2 falsetzanger, falset


falsificabile adj

1 te vervalsen


falsificar v

1 knoeien met, vervalsen, valselijk namaken, valselijk opmaken, falsifiëren, falsificeren
-- billetes/notas de banca = bankbiljetten vervalsen
-- moneta = geld vervalsen
-- un texto = een tekst vervalsen
-- un contracto = een contract vervalsen
-- un documento = een document vervalsen
-- un passaporto = een paspoort vervalsen
-- un signatura = een handtekening vervalsen
-- le veritate = de waarheid vervalsen
-- le pensata/pensamento de un persona = iemands gedachten verdraaien/verkeerd weergeven
iste diario es falsificate = dat dagboek is gefaked


falsification sub

1 het vervalsen, het valselijk namaken, vervalsing, falsificatie, verdraaiing
-- del veritate = verdraaiing van de waarheid
-- del historia = geschiedvervalsing
-- de scriptos/documentos/textos = schriftvervalsing


falsificator sub

1 vervalser, falsaris, knoeier
-- de moneta = valse munter
-- de scriptos/documentos/textos = schriftvervalser


falsitate sub

1 valsheid, onwaarheid, onjuistheid
-- de un judicio = onjuistheid van een oordeel
-- de un affirmation = onwaarheid van een bewering
demonstrar le -- de un accusation = de valsheid van een beschuldiging aantonen
2 onoprechtheid, oneerlijkheid, veinzerij, hypocrisie, leugenachtigheid
revelar le -- de un persona = de onoprechtheid van iemand aan het licht brengen


falso sub

1 vervalsing, namaak
-- historic = geschiedvervalsing
un -- de Van Gogh = een vervalsing van Van Gogh


falta sub

1 tekortkoming, nalatigheid, onachtzaamheid
a -- de = bij gebrek aan
camouflar {oe} un -- = een tekortkoming/fout bewimpelen
2 fout, vergissing
-- orthographic/de orthographia = schrijffout
scriber sin --s (de orthographia) = zonder fouten schrijven
-- de traduction = vertaalfout
-- de construction = constructiefout
-- de copista = afschrijffout
-- irreparabile = onherstelbare fout
-- initial = beginfout
lista de --s = lijst van drukfouten, errata
sin -- = foutloos, feilloos
3 vergrijp, overtreding, fout, misstap
committer un -- = een overtreding begaan


fama sub

1 gerucht, mare
il curre le -- que = het gerucht/verhaal gaat dat
2 goede naam, reputatie
mal -- = slechte reputatie
de mal -- = berucht
de -- mundial/universe/universal = wereldberoemd
le precio del -- = de prijs van de roem
haber le -- de un sancto = in een geur van heiligheid staan
3 beroemdheid, vermaardheid
predicator de -- = beroemd/vermaard prediker
un medico de grande -- = een beroemd arts


fame sub

1 honger
suffritor de -- = hongerlijder
suffrer -- = honger lijden
morir de -- = doodgaan van de honger
edema de -- = hongeroedeem
exopero de -- = hongerstaking
exoperante de -- = hongerstaker
morte per -- = hongerdood
morir de -- = doodhongeren, sterven van honger, de hongerdood sterven
crepar de -- = van honger omkomen
salario de -- = hongerloon
-- horribile = geweldige honder
-- de lupo = honger als een paard
-- de terra = landhonger
haber -- = honger hebben
comenciar a sentir -- = honger krijgen
facer venir le -- = hongerig maken
satiar/appaciar su -- = zijn honger stillen
-- insatiabile/inappaciabile = niet te stillen honger
le spectro del -- = het spook van de honger
le -- es le expression de un besonio = honger is de uiting van een behoefte
manifestation del -- = hongerbetoging
motin de -- = hongeroproer
isto te da -- = je krijgt er honger van
2 hongersnood


famelic adj

1 hongerig, uitgehongerd
homine -- = hongerlijder
mendicante -- = uitgehongerde bedelaar
catto -- = hongerige kat


familia sub

1 huisgezin, gezin
patre de -- = huisvader
membros del -- = gezinsleden
festa de -- = familiefeest
die de -- = familiedag
drama de -- = familiedrama
derecto de -- = familierecht
cronica de -- = familiekroniek
vita de -- = familieleven, gezinsleven, huiselijk leven
nomine de -- = familienaam
circumstantias de -- = familieomstandigheden
pension de --/pro --s = familiepension
hotel de --/pro --s = familiehotel
portrait {e} de -- = familieportret
relationes de -- = familierelaties/betrekkingen
planification del -- = gezinsplanning
reunion de -- = familiereünie
auto(mobile) de -- = gezinsauto
circulo/sino de -- = familiekring
maladia de -- = familiekwaal
tracto de -- = familietrek
querela de -- = familietwist/ruzie
tradition de -- = familietraditie
orgolio de -- = familietrots
questiones de -- = familiezaken
le Sancte Familia = de Heilige Familie
le -- regal/royal = koninklijke familie, koninklijk huis
-- adoptive = pleeggezin
-- numerose = groot gezin
-- sin patre/sin matre = onvolledig gezin
juvene -- = gezin met kleine kinderen
-- amic = bevriende familie
fundar un -- = een gezin stichten
sustener/sustentar un -- = een gezin onderhouden
ille es de bon -- = hij is van goeden huize
ille es como del -- = hij is er kind aan huis
2 familie (anque BIOLOGIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA)
-- de linguas = taalfamilie
-- de parolas/de vocabulos = woordfamilie
3 geslacht, huis, afstammelingen


familial adj

1 familie..., gezins..., huiselijk
maladia -- = familiekwaal
vita -- = gezinsleven
tracto -- = familietrek
vinculos -- = familiebanden
budget (A) -- = gezinsbegroting
interprisa -- = familiebedrijf
adjuta -- = gezinshulp
carta -- = gezinskaart
credito -- = gezinskrediet
regruppamento -- = gezinshereniging
planification -- = gezinsplanning
servicio social -- = gezinszorg
therapia -- = gezinstherapie
tutor -- = gezinsvoogd
tutela -- = gezinsvoogdij
bottilia/flacon -- = gezinsfles
imballage -- = gezinsverpakking
auto(mobile) -- = gezinsauto
enoios -- = gezinsmoeilijkheden


familiar adj

1 van het huisgezin, huis..., familie...
animal -- = huisdier
auto(mobile) -- = gezinsauto
circulo -- = huiselijke kring
insignia -- = wapenschild, familiewapen
unitate -- de un sol persona = eenpersoonshuishouden
esser acceptate in le circulo -- = bij iemand aan huis komen
vinculos -- = familiebanden
2 ongedwongen, vrij
haber contactos -- con un persona = met iemand gemeenzaam omgaan
3 vrijpostig, te familiair
4 (wel)vertrouwd, bekend, gewoon
ambiente -- = vertrouwde omgeving
linguage -- = omgangstaal, gemeenzaam taalgebruik
expression -- = uitdrukking uit de omgangstaal
esser -- con = vertrouwd/bekend zijn met
tu facie me es -- = je komt me bekend voor


familiar sub

1 huisvriend, goede kennis
2 dienaar van de inquisitie


familiarisar v

1 vertrouwd maken, (ge)wennen
-- un soldato con le maneamento del armas = een soldaat vertrouwd maken met het omgaan met wapens
-- se con un ambiente nove = ver-trouwd raken met een nieuwe omgeving


familiarisation sub

1 het vertrouwd maken, het (ge)wennen, gewenning


familiaritate sub

1 vertrouwdheid, bekendheid
io non ha -- con motores = ik heb geen verstand van motoren
2 vertrouwelijkheid, ongedwongenheid, vertrouwelijke omgang, gemeenzaamheid
3 --s = vrijpostigheden
haber troppo grande -- con un persona = al te familiaar met iemand omgaan
permitter se -- = zich vrijpostigheden veroorloven


famose adj

1 beroemd, befaamd, vermaard, gevierd
poeta -- = gevierd dichter
facer se -- = naam maken


+ fan sub ANGLESE

1 fan


fanal sub

1 (grote) lantaarn, (scheeps)licht, seinlicht
2 vuurtoren, vuurbaak, fanaal, kustlicht
nave -- = lichtschip


fanatic adj

1 fanatiek, dweepziek
zelator -- = fanatieke ijveraar
admirator -- = fanatiek bewonderaar
un secta -- = een fanatieke secte
2 overenthousiast


fanatico sub

1 fanaticus, fanatiekeling, dweper, fan
-- de football (A) = voetbalfan
-- del opera = operafreak
ille es un -- del bandas designate = hij is bezeten van stripverhalen


fanatisar v

1 dweepziek maken, fanatiek maken, opzwepen, ophitsen
-- le publico = het publiek opzwepen


+ fanatisation sub

1 (het) dweepziek maken, ophitsing


fanatismo sub

1 fanatisme, geestdrijverij, dweepzucht
-- cec = blind fanatisme
-- religiose = godsdienstig fanatisme
2 fanatiek gedrag, fanatieke houding


+ fandango sub

1 fandango (Spaanse dans)


fanfar sub

1 fanfare
2 FIGURATE ophef, tamtam


fanfaron sub

1 opschepper, snoever, pocher, opsnijder, windbuil, lefgozer, branieschopper


fanfaronada sub

1 opschepperij, snoeverij, pocherij, opsnijderij, grootspraak


fanfaronar v

1 opscheppen, snoeven, pochen, opsnijden


fango sub

1 modder, slijk, slib
banio de -- = modderbad
macula de -- = moddervlek
vulcano de -- = moddervulkaan
fossato de -- = moddersloot
sentiero de -- = modderpad
gabarra pro -- = modderschuit
currente/fluxo de -- = modderstroom
-- de fundo = bodemslib
-- cloacal/de cloaca = rioolslib
reimpler de -- = aanslibben, dichtslibben
luctar in le -- = modderworstelen
le infante esseva coperte de -- = het kind zat onder de modder
viver in le -- = in de goot leven
traher un persona del -- = iemand uit de goot halen
trainar un persona in le -- = iemands naam door het slijk sleuren


fangose adj

1 modderig, modderachtig, slijkerig, slibachtig
fossato -- = moddersloot
strata -- = modderachtige straat
cammino -- = modderweg
terreno -- = modderig terrein
terra -- = moddergrond
aqua -- = modderwater
botta -- = modderlaars
gusto -- = moddersmaak


fangositate sub

1 modderigheid, slijkerigheid
-- del terreno = modderigheid van het terrein


+ fangotherapia sub

1 MEDICINA fangotherapie, modderbaden


fano sub

1 HISTORIA ROMAN tempel, heiligdom


+ fanon sub

1 ZOOLOGIA baard (van walvis)


farad sub

1 ELECTRICITATE farad


Faraday,Michael sub n pr

1 Faraday
cavia de -- = kooi van Faraday
effecto -- = Faraday-effect, Faraday-draaiing


faradic adj

1 ELECTRICITATE Faraday..., faradisch
currente -- = faradische stroom, inductiestroom


faradisar v

1 MEDICINA faradiseren


faradisation sub

1 MEDICINA faradisering, faradotherapie


+ faradismo sub

1 ELECTRICITATE faradisme, inductie-elektriciteit


+ farandole sub FRANCESE

1 MUSICA farandole


farce sub FRANCESE

1 THEATRO klucht, farce
2 vulsel (voor vlees en gevogelte), farce


+ farcir v

1 CULINARI farceren
pancia de bove farcite = rolpens


+ farcitura sub

1 CULINARI vulling


fardar v

1 schminken, opmaken, blanketten
-- un actor = een acteur schminken
-- se = zich schminken, zich opmaken
-- se discretemente = zich bescheiden opmaken
femina fardate = opgemaakte vrouw


+ fardator sub

1 grimeur


fardello sub

1 last, vracht
-- del annos = last del jaren
-- de su responsabilitates = last van zijn verantwoordelijkheden
portar un pesante -- de suffrentias e de luctos = een zware last van smart en rouw dragen
2 pak, bundel, baal


fardo (I) sub

1 (COSMETICA) opmaak(sel), make-up, maquillage, blanketsel
-- del oculos = oogmake-up


fardo (II) sub

1 pak, bundel, baal
merces in --s = stukgoederen


farina sub

1 meel
-- de tritico = tarwemeel
flor de -- de tritico = tarwebloem
-- de mais = maïsmeel
-- de ris = rijstebloem
-- de avena = havermeel
-- de hordeo = gerstemeel
-- de sago = sagomeel
-- de lino = lijnmeel
-- de patatas = aardappelmeel
-- lactee = kindermeel
-- de pisce = vismeel
-- de ossos = beendermeel
-- de ligno = zaagmeel, zaagsel
-- con levatura = zelfrijzend bakmeel
fabrica de -- = meelfabriek
fabricante de -- = meelfabrikant
commercio de -- = meelhandel
barrica a/de -- = meelvat
balla/sacco a/de -- = meelbaal
flor de -- = meelbloem
pappa de -- = meelpap
tonnello a/de -- = meelton
sacco a/de -- = meelzak
verme de -- = meelworm
pan de -- integral = volkorenbrood
diluer -- = meel beslaan


farinacee adj

1 meelachtig, melig
alimento -- = meelspijs
productos -- = meelprodukten


farinar v

1 met meel bestrooien, in meel wentelen


farinero sub

1 meelfabrikant, meelhandelaar


fariniera sub

1 meeltrog
2 meelpakhuis


farinose adj

1 meelachtig, melig, meelhoudend
alimento -- = meelspijs
pappa -- = meelpap
patatas -- = melige aardappels, afkokers
malo/pomo -- = melige appel
pisos -- = melige erwten
nive -- = poedersneeuw


+ farragine sub

1 rommel(tje), hoop, wanorde
-- de libros = verwarde hoop boeken


+ farraginose adj

1 rommelig, wanordelijk
discurso -- = verward betoog
texto -- = verwarde tekst
exposition -- = verwarde uiteenzetting


farsa sub

1 klucht


farsal adj

1 klucht...


+ farsar v

1 pret maken


farsator sub

1 grappenmaker


farsista sub

1 schrijver van kluchten


fasce sub

1 bundel, bos
-- luminose/de lumine/de luce = lichtbundel
-- convergente = convergerende bundel
-- divergente = divergerende bundel
-- muscular = spierbundel
-- de nervos = zenuwbundel
-- electronic/de electrones = elektronenbundel
-- del projector = (licht)bundel van de projector
-- de claves = sleutelbos, bos sleutels
-- de brancas = takkenbos
-- de palea = strobos
-- de radices = bos radijs
-- de sagittas/flechas {sj} = pijlenbundel
-- de neutrones = neutronenbundel
-- de radios = stralenbundel


+ fascia sub

1 BIOLOGIA fascia, fascie
2 luier (voor baby)
-- de un sol uso = wegwerpluier
parve pantalon pro -- = luierbroekje
corbe de --s = luiermand
texito pro --s = luierstof
cambiar le -- = een schone luier omdoen
lavage de --s = luierwas
illa habeva ancora un pila de --s a lavar = zij had nog een enorme luierwas staan


fasciate adj

1 BIOLOGIA bandvormig
amadina -- = bandvink


+ fasciation sub

1 BIOLOGIA bandvorming, fasciatie


fascicular adj

1 bundelvormig, in bundels, fasciculair
cambio -- = fasciculair cambium


+ fasciculate adj

1 BOTANICA bundelsgewijs, bundelvormig
radice -- = wortelbundel
2 ARTE DE CONSTRUER bundel...
columna/colonna -- = bundelpijler


+ fasciculation sub

1 fasciculatie


fasciculo sub

1 bundeltje, aflevering (van boek)
-- final = slotaflevering
libro publicate in --s = boek in losse afleveringen
-- nervose = zenuwbundel
2 LIGATURA DE LIBROS signatuur, katernmerk


fascina sub

1 bundel, (takken)bos


fascinante adj

1 fascinerend, onweerstaanbaar, betoverend, boeiend
persona -- = boeiende persoonlijkheid
spectaculo -- = fascinerend schouwspel
musica -- = meeslepende muziek


fascinar v

1 met de blik willoos maken, verlammen, hypnotiseren
2 fascineren, biologeren, betoveren, onweerstaanbaar aantrekken
iste libro fascina del principio usque al fin = dat boek boeit van begin tot eind


+ fascinata sub

1 zinkstuk


fascination sub

1 het fascineren, betovering, aantrekkingskracht, hypnotische kracht, onweerstaanbare invloed


fascinator sub

1 iemand die fascineert/betovert, etc.


+ fascinator sub

1 iemand die fascineert


fascino sub

1 boze oog
2 betovering, aantrekkingskracht, charme
le -- del beltate feminin = de aantrekkingskracht van het vrouwelijk schoon
le -- del montania = de betovering van de bergen


fascismo sub

1 fascisme


fascista sub

1 fascist


+ fascista adj

1 fascistisch
movimento -- = fascistische beweging
partito -- = fascistische partij
governamento -- = fascistische regering
dictatura -- = fascistische dictatuur
usar methodos -- = fascistische methoden gebruiken


+ fascistic adj

1 fascistisch


+ fascistoide adj

1 fascistoïde


fashion sub ANGLESE

1 vorm, trant, snit, mode, aard, manier


fashionable sub ANGLESE

1 modieus, chic, elegant


+ fastidiar v

1 ergeren, vervelen, hinderen, klieren


+ fastidiose adj

1 vervelend, lastig, langdradig, saai
labor/travalio -- = eentonig werk
detalios -- = vervelende details
enumeration -- = saaie opsomming


+ fastidiositate sub

1 vervelend karakter (van iets), langdradigheid, saaiheid
-- de un enumeration = saaiheid van een opsomming


+ fastigiate adj

1 BOTANICA met verticaal groeiende/recht omhooggaande takken, opstaand, opgaand, omhoog wijzend, fastigiaat
brancas -- del poplo = opgaande takken van de populier


+ fastigio sub

1 gevelspits, top
-- de un edificio = gevelspits van een gebouw
FIGURATE attinger le -- del gloria = het hoogtepunt van de roem berei-ken


fasto sub

1 praal, pracht, luister, weelde
-- oriental = oosterse weelde


fastose adj

1 luisterrijk, met pracht en praal


+ fastuose adj

1 luisterrijk, met pracht en praal
ceremonia -- = plechtigheid met veel pracht en praal
defilata -- = luisterrijke optocht
on le ha recipite fastuosemente = men heeft hem luisterrijk ontvangen


+ fastuositate sub

1 pracht, praal, luister
-- de un ceremonia = praal van een ceremonie
le -- del corte de Ludovico XIV = de praal van het hof van Lodewijk XIV


fatal adj

1 door het lot beschikt, voorbeschikt, beslissend
2 rampzalig, funest, fataal, noodlottig, heilloos
colpo -- = dodelijke slag
hora -- = uur van de dood
interprisa -- = heilloze onderneming
femina -- = fatale vrouw


fatalismo sub

1 PHILOSOPHIA fatalisme (leer dat alles is voorbeschikt door het lot)
2 fatalisme (gelaten aanvaarding van het lot), berusting
le -- del religion islamic = het fatalisme van de islam


fatalista sub

1 fatalist, persoon die in het lot berust, gelaten iemand


+ fatalista adj

1 fatalistisch
drama -- = noodlotsdrama
motivo -- = noodlotsmotief
attitude -- = fatalistische houding


+ fatalistic adj

1 fatalistisch
doctrina -- = fatalis-tische leer
attitude -- = fatalistische houding


fatalitate sub

1 fataliteit, het onvermijdelijke, noodwendigheid
le -- del morte = het onvermijdelijke van de dood
2 noodlot, noodlottigheid, ramp, onheil


+ fatamorgana sub

1 fata morgana


fathom sub ANGLESE

1 vadem ( = 1,828 m)


+ fatidic adj

1 voorspellend, fataal, noodlottig


fatiga sub

1 vermoeidheid, moeheid, vermoeienis
-- nervose = zenuwinzinking
-- cerebral/intellectual/mental = overspanning, geestelijke uitputting
-- muscular = spiervermoeidheid
excesso de -- = oververmoeidheid
cader de -- = omvallen van vermoeidheid
manifestar signos de -- = tekenen van vermoeidheid vertonen
esser resistente al -- = niet gauw moe worden
2 vermoeidheid, moeheid (van metalen, etc.)
-- mechanic = mechanische moeheid
-- de materiales = materiaalmoeheid
-- de metallo = metaalmoeheid
resistentia al -- = vermoeidheidssterkte
fissura de -- = vermoeidheidsscheur
ruptura de -- = vermoeidheidsbreuk
symptoma de -- = vermoeidheidsverschijnsel
puncto de -- = vermoeidheidspunt
curva de -- = vermoeidheidskromme
test (A) de -- = vermoeidheidsproef


fatigabile adj

1 geneigd tot vermoeid zijn


+ fatigabilitate sub

1 BIOLOGIA vermoeibaarheid


fatigante adj

1 (moe makend) vermoeiend
labor/travalio -- = vermoeiend werk
jornata -- = vermoeiende dag
stilo -- = vermoeiende stijl
2 vervelend, vermoeiend, lastig


fatigar v

1 (moe maken) vermoeien
iste exercitio fatiga le bracios = die oefening vermoeit de armen
iste longe marcha {sj} me ha fatigate = die longe mars heeft me moe gemaakt
ille non se ha troppo fatigate = hij heeft zich niet al te zeer vermoeid
2 vervelen, vermoeien, lastig vallen, storen
-- su auditores = zijn toehoorders vermoeien
-- se de un cosa = genoeg van iets krijgen


fatigate adj

1 vermoeid, moe, afgemat
visage -- = vermoeid gezicht
musculo -- = vermoeide spier
sentir se -- = zich moe voelen
clauder le oculos -- = de vermoeide ogen sluiten
haber le aere -- = er vermoeid uitzien


fato sub

1 lot, noodlot, fatum
ironia del -- = ironie van het lot
le -- la persecutava = het noodlot achtervolgde haar


+ fatsia sub

1 BOTANICA vingerplant


fatue adj

1 dwaas, dom, onnozel, mal
2 verwaand, kwasterig
3 foco -- = ignis fatuus, dwaallicht, sint-antoniusvuur
BOTANICA avena -- = oot


fatuitate sub

1 dwaasheid, onnozelheid, domme oppervlakkigheid
-- de un conversation = domme oppervlakkigheid van een gesprek
2 verwaandheid, kwasterigheid
un aere de -- = een verwaand air


fauna sub

1 fauna, dierenwereld
-- marin/maritime = zeefauna
-- abyssal = diepzeefauna
-- endemic = endemische fauna
-- de aqua dulce = zoetwaterfauna
-- del solo = bodemfauna
-- alpin/alpestre = alpenfauna
-- steppic = steppefauna
-- forestal = bosfauna
-- tropical = tropische fauna
-- subtropic = subtropische fauna
-- polar = poolfauna
-- antarctic = antarctische fauna
-- paleozoic = paleozoïsche fauna
-- prehistoric = prehistorische fauna
-- fossile = fossiele fauna
-- microscopic = microfauna


+ faunal adj

1 fauna...
region/zona -- = faunagebied


+ faunesc adj

1 faunesk
visage -- = faunesk gezicht


faunic adj

1 fauna...
region/zona -- = faunagebied


+ faunistic adj

1 fauna...
region/zona -- = faunagebied
elemento -- = fauna-element
equilibrio -- = fauna-evenwicht
characteristicas -- de un region = faunakenmerken van een streek


+ faunistica sub

1 faunistiek


fauno sub

1 RELIGION ROMAN faun, bosgod, veldgod
"Le postmeridie de un --" = "De namiddag van een faun" (Mallarmé)
"Preludio al postmeridie de un --" = "Voorspel tot de namiddag van een faun" (Debussy)


+ faustian adj

1 faustisch


+ fauteuil sub FRANCESE

1 THEATRO stalles


+ fauvismo sub

1 fauvisme


+ fauvista sub

1 fauvist


+ fauvista adj

1 fauvistisch


+ favismo sub

1 MEDICINA favisme


favo sub

1 honingraat
melle de -- = raathoning
2 MEDICINA hoofdzeer, kletskop, favus


favor sub

1 gunst, welgezindheid, welwillendheid
-- popular = volksgunst
-- aulic/del corte = hofgunst
con -- del obscuritate = onder bescherming van de duisternis
in -- de = ten gunste van, voor
pronunciar se in -- de un cosa = zich voor iets uitspreken
billet de -- = vrijkaartje
precio de -- = speciale prijs, vriendenprijs
tractamento de -- = voorkeursbehandeling
gauder/haber le -- de un persona = bij iemand in de gunst staan
accordar un -- a un persona = iemand een gunst verlenen
facer un -- a un persona = iemand een gunst bewijzen
ganiar le -- de un persona = bij iemand in de gunst komen
gauder de un -- special = een streepje voor hebben
incontrar le -- del publico = bij het publiek in de gunst vallen
per -- = alstublieft


favorabile adj

1 gunstig, voordelig
occasion -- = gunstige gelegenheid
circumstantias -- = gunstige omstandigheden
responsa -- = gunstig antwoord
saldo -- = batig saldo
le vento esseva -- = de wind was gunstig
2 gunstig gezind, welgezind


favorar v

1 gunstig gestemd zijn (voor), goed gezind zijn
2 begunstigen, steunen, bevoordelen
-- un interprisa = een onderneming steunen
-- le crescentia = de groei bevorderen
-- le artes = de kunsten begunstigen/beschermen
-- un projecto = een plan steunen


favorir v

1 gunstig gestemd zijn (voor), goed gezind zijn
2 begunstigen, steunen, bevoordelen
-- un interprisa = een onderneming steunen
-- le crescentia = de groei bevorderen
-- le artes = de kunsten bevorderen/steunen
-- un projecto = een plan steunen


+ favorita sub

1 favoriete, gunstelinge


favorite adj

1 favoriet, geliefkoosd, lievelings..., lijf...
platto -- = lievelingskost
parola -- = stopwoord
autor -- = lievelingsschrijver
poeta -- = lievelingsdichter
libro -- = lievelingsboek
occupation -- = lievelingsbezigheid
thema/subjecto -- = stokpaardje
loco -- = lievelingsoord/plaats


favoritismo sub

1 vriendjespolitiek, protectiesysteem, (stelsel van) begunstiging


favorito sub

1 gunsteling, lieveling(etje)
un -- del rege = een gunsteling van de koning
2 SPORT favoriet, kanshebber
le grande -- del 5000 metros = de grootste kanshebber op/voor de 5000 meter


favose adj

1 MEDICINA hoofdzeer...
tinea -- = hoofdzeer


+ fax sub

1 fax


+ faxar v

1 faxen


febre sub

1 koorts
-- scarlatin = roodvonk
-- typhoide = tyfus
-- paratyphoide = paratyfus
-- paludic = moeraskoorts
-- nervose = zenuwkoorts
-- rheumatic = reumatische koorts
-- ganglionar = klierkoorts
-- biliose = galkoorts
-- sudoral = zweetkoorts
-- del feno = hooikoorts
-- puerperal = kraamvrouwenkoorts
-- quartan = vierdedaagse koorts (vorm van malaria)
-- jalne = gele koorts
-- mucose = slijmkoorts
-- remittente = remitterende koorts
-- intermittente/recurrente = wisselkoorts
-- tenace = hardnekkige koorts
-- exanthematic/exanthematose = vlektyfus
-- lactee/de lacte = melkkoorts
-- del auro = goudkoorts
-- de gloria/de fama = koorts naar roem
FIGURATE -- del electiones = verkiezingskoorts
ille ha quaranta grados de -- = hij heeft veertig graden koorts
stato sin -- = koortsvrije toestand
button de -- = koortspuistje
accesso/attacco de -- = koortsaanval
curva de -- = koortskromme, koortscurve
mesurar le -- = de koorts opnemen
tremular de -- = rillen van koorts
libere de/sin -- = koortsvrij
le -- augmenta/monta = de koort neemt toe
le -- decresce/discresce/bassa/declina = de koorts neemt af
io es ardente de -- = ik ben gloeierig van de koorts


febricitante adj

1 koortsig, koortsachtig


febricitar v

1 koorts hebben, koortsig zijn


febrifuge adj

1 MEDICINA koortswerend, koortsverdrijvend, antipyretisch
potion -- = koortsdrank
medicamento -- = koortsmiddel


+ febrifugo sub

1 koortswerend middel, koortsverdrijvend middel, antipyreticum
administrar un -- = een koortswerend middel toedienen


febril adj

1 MEDICINA koortsig, koorts...
temperatura -- = koortstemperatuur
convulsion -- = koortsstuip
attacco/accesso -- = koortsaanval
eruption -- = koortsuitslag
stato -- = koortstoestand
calor -- = koortshitte
curva -- = koortskromme
2 koortsig, koortsachtig, onrustig, zenuwachtig, gejaagd, heftig, onstuimig
impatientia -- = koortsachtig ongeduld
haste -- = koortsachtige haast
activitate -- = koortsachtige bedrijvigheid
movimentos -- = koortsige bewegingen
laborar febrilmente = koortsachtig werken


febrilitate sub

1 MEDICINA koortsigheid
2 koortsigheid, koortsachtigheid, nervositeit, zenuwachtigheid, onstuimigheid, opgewondenheid, gejaagdheid, onrust


februario sub

1 februari


fecal adj

1 fecaal
materias -- = uitwerpselen
atonia -- = trage stoelgang
pollution -- = vervuiling/verontreiniging door fecaliën


fece sub

1 uitwerpsel
evacuation de --s = stoelgang
2 PHARMACIA bezinksel, drab, droesem
-- de vino = wijnmoer
3 FIGURATE heffe, uitschot
le -- del populo = de heffe des volks
le -- del societate = het uitschot van de maatschappij


fecula sub

1 zetmeel
-- de patatas = aardappelmeel
grano de -- = zetmeelkorrel
fabrica de -- de patatas = aardappelmeelfabriek


+ fecular v

1 in zetmeel omzetten


feculente adj

1 drabbig, droesemig, troebel
vino -- = drabbige wijn
2 zetmeelhoudend


feculentia sub

1 drabbigheid, troebelheid
2 zetmeelgehalte


feculeria sub

1 zetmeelfabriek, aardappelmeelfabriek
2 zetmeelindustrie, aardappelmeelindustrie


+ feculose adj

1 zetmeelrijk


+ fecundabile adj

1 bevruchtbaar


+ fecundabilitate sub

1 bevruchtbaarheid
-- de un gameta feminin = bevruchtbaarheid van een vrouwelijke gameet


fecundar v

1 bevruchten, vruchtbaar maken
-- un gameta feminin = een vrouwelijke gameet bevruchten
-- un ovo = een ei bevruchten
le sol fecunda le campos = de zon maakt de velden vruchtbaar


fecundation sub

1 het bevruchten, bevruchting
-- artificial = kunstmatige bevruchting, K.I.
-- duple = dubbele bevruchting


fecundator sub

1 bevruchter, inseminator


fecunde adj

1 vruchtbaar
pluvia -- = groeizaam regentje
racia -- = vruchtbaar ras
fonte -- = rijkvloeiende bron
spirito -- = creatieve/vindingrijke geest
subjecto -- = onderwerp dat veel stof oplevert, dankbaar onderwerp
autor -- = auteur die veel produceert


fecunditate sub

1 vruchtbaarheid
etate del -- = leeftijd van de vruchtbaarheid
periodo del -- = periode van de vruchtbaarheid
le -- de un terreno = de vruchtbaarheid van een stuk grond
le -- de un scriptor = de vruchtbaarheid van een schrijver
-- del imagination = rijkdom der verbeelding
culto de -- = vruchtbaarheidscultus
ritos de -- = vruchtbaarheidsritueel


fede adj

1 lelijk
abominabilemente -- = foeilelijk


federal adj

1 bonds..., bondgenootschappelijk, federaal, federatief, federalistisch
organisation -- = federale organisatie
districto -- = federaal district
governamento -- = federale regering, bondsregering
consilio -- = bondsraad
consiliero -- = lid van de bondsraad
stato -- = federale staat, bondsstaat
republica -- = bondsrepubliek


federalismo sub

1 federalisme
-- europee = Euro-pees federalisme
-- mundial = wereldfederalis-me


federalista sub

1 federalist


+ federalista adj

1 federalistisch
systema -- = federalistisch systeem
stato -- = federalistische staat
currentes -- = federalistische stromingen
doctrina -- = federalistische leer


+ federalistic adj

1 federalistisch
ideas -- = federalistische ideeën
programma -- = federalistisch programma


federar v

1 verenigen in een federatie, verenigen in een (ver)bond, federaliseren, tot een

federatie/(ver)bond maken

federate adj

1 (ver)bonds..., deel...
stato -- = deelstaat, bondsland
le cantones -- de Suissa = de gefedereerde kantons van Zwitserland


federation sub

1 federatie, bondsstaat, statenbond, (ver)bond
2 bond, federatie
-- sportive = sportfederatie, sportbond
-- de football (A) = voetbalbond


federative adj

1 federatief, bonds...
stato -- = bondsstaat
principios =federatieve principes
programmas -- = federatieve programma's


+ feditate sub

1 lelijkheid
-- de un edificio = lelijkheid van een gebouw


fee {fee} sub

1 fee
pais del --s = sprookjesland, feeënland
regina del --s = feeënkoningin
conto del --s = sprookje


+ feedback sub ANGLESE

1 feedback, terugkoppeling
dar -- = terugkoppelen


feeria sub

1 sprookjeswereld, toverwereld
2 THEATRO feeërie, sprookjestoneel


feeric adj

1 sprookjesachtig, toverachtig, feëriek
mundo -- = sprookjeswereld
beltate -- = sprookjesachtige schoonheid


+ feldmarechal {sj} sub

1 veldmaarschalk


+ feldspat sub

1 MINERALOGIA veldspaat


+ feldspatic adj

1 veldspaat...
gres -- = veldspaatzandsteen


+ felibre sub

1 felibre (schrijver in het Provençaals)


felice adj

1 gelukkig
render -- = gelukkig maken
un resultato -- = een gelukkige afloop
-- Natal! = gelukkig Kerstfeest!
esser totalmente -- = volmaakt gelukkig zijn
non haber nascite pro esser -- = niet voor het geluk geschapen zijn


felicitar v

1 gelukwensen, feliciteren, complimenten, een compliment maken
tu pote -- te = je mag van geluk spreken


felicitate sub

1 gelukzaligheid
2 geluk, vreugde
-- domestic = huiselijk geluk
-- apparente = schijngeluk
-- incerte/instabile = wankel geluk
sentimento de -- = geluksgevoel
radiante de -- = stralend van geluk
participar in le -- de un persona = in iemands geluk delen


felicitation sub

1 het gelukwensen, het feliciteren, gelukwens, felicitatie
littera de --(es) = felicitatiebrief
telegramma de --(es) = gelukstelegram
visita de -- = felicitatiebeziek
registro de -- = felicitatieregister


+ felides sub pl

1 ZOOLOGIA katachtigen


+ felin adj

1 ZOOLOGIA katachtig, kat...
racia -- = katteras
predator -- = katachtig roofdier
oculo -- = kat(te)oog
exposition/exhibition -- = kattententoonstelling
movimentos -- = katachtige bewegingen
agilitate -- = katachtige beweeglijkheid


+ felinitate sub

1 katachtigheid


+ felino sub

1 ZOOLOGIA katachtige, katachtig roofdier


+ fellah sub

1 fellah


+ fellatio sub

1 fellatio


+ felle sub

1 FIGURATE ZOOLOGIA gal


+ felon adj

1 HISTORIA trouweloos
vassalo -- = trouweloos leenman


+ felon sub

1 HISTORIA felon


felonia sub

1 HISTORIA felonie
accusar de -- = van felonie beschuldigen


feltrar v

1 vervilten, tot vilt maken/worden
2 met vilt bedekken, met vilt opvullen


+ feltrate adj

1 vilten, van vilt


+ feltration sub

1 (het) vilten, vervilting


feltrero sub

1 iemand die vilt verwerkt en bewerkt, viltwerker


feltro sub

1 vilt
papiro -- = viltpapier
revestimento de -- = viltbekleding
fabrica de -- = viltfabriek
fabrication de -- = viltbereiding
cossino de -- = viltkussen
strato de -- = viltlaag
texito de -- = viltweefsel
2 vilthoed
(cappello de) -- = vilthoed
-- flexibile = slappe (vilt)hoed
3 viltpen, viltstift
stilo/penna a/de -- = viltpen, viltstift


+ feluc(c)a sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES feloek


+ femic adj

1 GEOLOGIA femisch


femina sub

1 vrouw
vestimentos de -- = dameskleding
subvestimentos -- = damesondergoed
cappello de -- = dameshoed
bicycletta de -- = damesfiets
sartor pro --s = dameskleermaker
perrucchero pro --s = dameskapper
emancipation del -- = vrouwenemancipatie
-- emancipate = geëmancipeerde vrouw
professor -- = vrouwelijke professor, lerares
-- de mal vita = vrouw van lichte zeden, straatmeid
violar un -- = een vrouw verkrachten
2 vrouwelijk dier, wijfje, vrouwtje
cavallo -- = vrouwelijk paard


feminin adj

1 vrouwelijk, de vrouw eigen, voor de vrouw
labor/travalio -- = vrouwenarbeid
emancipation -- = vrouwenemancipatie
logica -- = vrouwenlogica
intuition -- = vrouwelijke intuïtie
figura -- = vrouwenfiguur
sexo -- = vrouwelijk geslacht
choro -- = vrouwenkoor
rima -- = vrouwelijk rijm
portrait {e} -- = vrouwenportret
voce -- = vrouwenstem
persona -- = vrouwspersoon
vita -- = vrouwenleven
vestimentos -- = dameskleding
subvestimentos -- = damesondergoed
sella -- = dameszadel
moda -- = damesmode
revista -- = dames/vrouwentijdschrift
suffragio -- = vrouwenkiesrecht
linea -- = vrouwelijke lijn
feudo -- = spilleleen
2 BIOLOGIA vrouwelijk, wijfjes..., vrouwtje...
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA vrouwelijk
substantivo -- = vrouwelijk zelfstandig naamwoord
termination -- = vrouwelijke uitgang
genere -- = vrouwelijk geslacht


femininitate sub

1 vrouwelijkheid


feminino sub

1 het vrouwelijke (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA) femininum
le eterne -- = het eeuwig vrouwelijke, "das ewig Weibliche"


feminisar v

1 vrouwelijk maken, vervrouwelijken


+ feminisation sub

1 feminisatie, het vrouwelijk maken


feminismo sub

1 feminisme, vrouwenbeweging


feminista sub

1 feminist(e)
-- militante/active = militante feministe


+ feminista adj

1 feministisch
movimento -- = feministische beweging
theologia -- = feministische theologie
litteratura -- = feministische literatuur


+ feministic adj

1 feministisch


femoral adj

1 ANATOMIA dij..., dijbeen..., femoraal
arteria -- = dijslagader
vena -- = dijader
nervo -- = dijzenuw
musculo -- = dijspier


femore sub

1 ANATOMIA dij, dijbeen
testa/capite del -- = kop van het dijbeen
collo del -- = hals van het dijbeen
fractura (del collo) del -- = dijbreuk


fenar v

1 hooien


+ fenation sub

1 het hooien, hooioogst


+ fenator sub

1 hooier


fenestra sub

1 venster, vensteropening, raam
quadro de -- = raamkozijn
appoio/bordo/tabula de -- = vensterbank
porta -- = openslaande (terras)deur
-- grilliate = tralievenster
-- cantilever (A) = klapraam
-- lateral = zijraam
-- basculante/a bascula = kantelvenster/raam, tuimelraam
-- murate = blind venster
-- paramuscas = hor
-- saliente = erker
-- panoramic = panoramaraam
-- que da super le strata = raam aan de straat
inveloppe a -- = vensterenvelop
aperir un -- = een raam openzetten
reguardar/mirar per le -- = door het raam kijken
jectar per le -- = door het raam gooien


fenestrar v

1 vensters aanbrengen, vensters/openingen maken in


fenestrate adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA met vensterachtige openingen


fenil sub

1 hooischuur, hooizolder, hooiberg


+ fennec sub

1 ZOOLOGIA fennek, woestijnvos


feno sub

1 hooi
-- pressate/comprimite = pershooi
febre del -- = hooikoorts
campo de -- = hooiland
pila de -- = hooiberg
furca de -- = hooivork
rastrellator de -- = hooihark/rijf
pressa de -- = hooipers
machina a/de feno = hooimachine
fermentation del -- = hooibroei


fenuculo sub

1 BOTANICA venkel
-- tuberose = knolvenkel
bulbo de -- = venkelknol
folio de -- = venkelblad
oleo de -- = venkelolie
tisana de -- = venkelthee
semine de -- = venkelzaad
resina de -- = venkelhars


+ fenugreco sub

1 BOTANICA fenegriek


fer adj

1 fel, onstuimig, woest
2 trots
-- como un pavon = zo trots als een pauw


+ ferace adj

1 (anque FIGURATE) vruchtbaar
terra -- = vruchtbare grond
phantasia -- = vruchtbare fantasie


+ feracitate sub

1 (anque FIGURATE) vruchtbaarheid


Ferdinando sub n pr

1 Ferdinand


feretro sub

1 doodkist, (lijk)baar
portator de -- = baardrager
sequer le -- = de baar volgen
isto es un clavo in mi -- = dit is een nagel aan mijn doodkist
le nave esseva un -- flottante = het schip was een drijvende doodkist


feria sub

1 jaarmarkt, kermis
campo de -- = kermisterrein
barraca de -- = kermistent
joco de -- = kermisspel
septimana de -- = kermisweek
visitator del -- = kermisganger
amusamento/distraction/diversion de -- = kermisvermaak
attraction de -- = kermisattractie/vermakelijkheid
-- del vanitate = kermis der ijdelheid
2 (jaar)beurs
-- commercial = handelsbeurs
-- de monstras = monsterbeurs
-- autumnal/de autumno = najaarsbeurs
-- agricole = landbouwbeurs
-- philatelic/pro philatelistas = postzegelbeurs
3 CATHOLICISMO weekdag (behalve zaterdag)
4 --s = vakantie


ferial adj

1 CATHOLICISMO niet op zaterdag of zondag vallend
officio -- = doordeweekse kerkdienst


+ feriante sub

1 iemand die met vakantie is, vakantieganger


feriar v

1 met vakantie zijn, vakantie houden, vakantie hebben, vrije dag(en) hebben


+ feriate sub

1 die/jorno -- = vrije dag


ferimento sub

1 het slaan, het beuken
2 het verwonden, (door slaan)


ferir v

1 slaan, treffen, beuken
-- le adversario con un pugnal = de tegenstander treffen met een dolk
2 verwonden
-- se in le testa/capite = zich aan het hoofd verwonden
-- le amor proprie de un persona = iemands eigenwaarde kwetsen


+ ferita sub

1 wond
-- grave = ernstige wond
-- legier = lichte wond
-- mortal/lethal = dodelijke wond
-- de testa/capite = hoofdwond
-- del carne = vleeswond
-- de balla = schotwond
-- de talia = snijwond
causar un -- = een wond veroorkan
curar un -- = een wond genezen


feritate sub

1 wildheid, onstuimigheid, woestheid
2 trots
-- paternal = vadertrots
-- legitime = gerechtvaardigde trots
illa es le -- de su patre = zij is de trots van haar vader


ferma sub

1 boerderij, hoeve
-- pyramidal, -- in forma de pyramide = stolpboerderij
-- capital = kapitale boerderij
-- de bestial = veeboerderij, veebedrijf
butyro de -- = boerenboter
caseo de -- = boerenkaas
gambon de -- = boerenham
cavallo de -- = boerenpaard
can de -- = boerenhond
carro/carretta de -- = boerenkar


+ fermata sub

1 MUSICA fermate, orgelpunt


fermentabile adj

1 vergistbaar, fermenteerbaar


fermentar v

1 aan het gisten zijn, gisten, vergisten, fermenteren
vinagre fermentate = gistingsazijn
lacte fermentate = zure melk
2 gisting veroorzaken, doen gisten, vergisten, doen fermenteren


fermentation sub

1 het gisten, gisting, fermentatie
-- alcoholic = alcoholische gisting
-- lactic = melkzure gisting
-- butyric = boterzure gisting
-- acetic = azijnzure gisting
-- putride = rottende gisting
-- del feno = hooibroei
-- secundari = nagisting
bacterio de -- = gistingsbacterie
processo de -- = fermentatieproces
gas de -- = gistingsgas
cellario de -- = gistingskelder
phenomeno de -- = gistingsverschijnsel
camera de -- = gistingskamer
cupa de -- = gistingskuip


fermentative adj

1 gisting veroorzakend, gistings..., fermentatief
processo -- = gistingsproces


fermento sub

1 gist, giststof, ferment
-- digestive = verteringsferment


fermero sub

1 boer


+ fermi sub

1 PHYSICA fermi


+ fermion sub

1 PHYSICA fermion


+ fermium sub

1 CHIMIA fermium (element 100)


feroce adj

1 wild, woest, verscheurend
le leon es un animal -- = de leeuw is een wild dier
reguardo -- = woeste blik
2 wreed, meedogenloos
tyranno -- = wrede tiran
persecutiones -- = meedogenloze vervolgingen


ferocitate sub

1 wildheid, woestheid
-- del tigre = woestheid van de tijger
2 wreedheid, meedogenloosheid


ferralia sub

1 schroot, oud ijzer, oud roest, ijzerafval
commercio del -- = schroothandel
pila/cumulo de -- = schroothoop
valor mercante del --, valor como -- = schrootwaarde
precio de -- = schrootprijs
recuperar -- = schroot regenereren
inviar al -- = naar de sloop zenden
jectar al -- = op de schroothoop gooien
vender como -- = als schroot verkopen
iste auto(mobile) es destinate al/pro le -- = deze auto is goed voor de schroothoop


+ ferraliero sub

1 handelaar in schroot/oud ijzer, schroothandelaar


ferramento sub

1 ijzerwerk
negotiante in --s = ijzerhandelaar


ferrar v

1 van ijzer(s) voorzien, met ijzer beslaan
-- un botta = een laars met ijzer beslaan
2 (met hoefijzers) beslaan
-- un cavallo = een paard beslaan
-- un asino = een ezel beslaan


ferrato sub

1 CHIMIA ferrizuurzout, ferraat
-- de sodium = natriumferraat


ferrator sub

1 smid, hoefsmid


ferratura sub

1 het beslaan (van een paard)
clavo de -- = hoefnagel
sin --s = onbeslagen
2 ijzerbeslag, ijzerwerk
-- de fenestra = raambeslag


+ ferredoxina sub

1 ferredoxina


ferree adj

1 ijzeren, van ijzer
corona -- = ijzeren kroon
via -- = spoorbaan
2 als van ijzer, zeer krachtig, hard
haber un voluntate -- = een ijzeren wil hebben
mantener un disciplina -- = een ijzeren discipline handhaven
governar con mano -- = met ijzeren hand regeren


ferreria sub

1 smederij, smidse
2 smeedwerk


ferrero sub

1 smid, hoefsmid
malleo de -- = voorhamer, smidshamer


ferric adj

1 ijzer...
2 CHIMIA ferri...
oxydo -- = ferrioxyde, ijzermenie, dodekop
sal -- = ijzerzout, ferrizout


+ ferricyanido sub

1 CHIMIA ferricyanide


ferrifere adj

1 ijzerhoudend
terreno -- = ijzerhoudend terrein
minerales -- = ijzerhoudende mineralen


+ ferrite sub

1 ferriet
antenna de -- = ferrietantenne


+ ferritic adj

1 ferritisch
aciero -- = ferritisch staal
electrodo (de soldatura) -- = ferritische laselektrode


+ ferritina sub

1 BIOCHIMIA ferritine


ferro sub

1 ijzer
cortina de -- = ijzeren gordijn
circulo de -- = ijzeren hoepel/ring
filo de -- = ijzerdraad
serra a/de -- = ijzerzaag
barra de -- = ijzeren staaf/stang
levator de -- = breekijzer
limatura de -- = ijzervijlsel
mina de -- = ijzermijn
mineral de -- = ijzererts
industria del -- = ijzerindustrie
alligato de -- = ijzerlegering
construction in -- = ijzerconstructie
funderia de -- = ijzergieterij
pugno de -- = ijzeren vuist, boksbeugel
-- angular = hoekijzer
--s = boeien, ketenen
manicas de -- = handboeien
-- de cavallo = hoefijzer
-- de repassar = strijkijzer
-- de calfatar = breeuwijzer
-- de soldar = soldeerbout
-- fundite = gietijzer
-- magnetic = magneetijzer
-- manganesifere = mangaanijzer
-- spatic = ijzerspaat
-- in lamina = plaatijzer
-- in T = T-ijzer
Porta de Ferro = IJzeren Poort
objectos de -- = ijzerwaren
guarnition/guarnitura de -- = ijzerbeslag
carbonato de -- = ijzercarbonaat
oxydo de -- = ijzeroxyde
etate de -- = ijzertijd, ijzeren tijdperk
-- galvanisate = gegalvaniseerd ijzer
-- forgiate = smeedijzer
stomacho de -- = ijzeren maag
mitralia de -- = ijzerschroot
voluntate de -- = ijzeren wil
sanitate de -- = ijzeren gezondheid
disciplina de -- = ijzeren discipline
dur como le -- = ijzerhard
forgiar/batter -- = ijzer smeden
on debe batter le -- quando illo es cal(i)de = men moet het ijzer smeden als het heet is
acierar -- = ijzer verstalen
extraher -- = ijzer delven


+ ferrochromo sub

1 ferrochroom
cassetta de -- = ferrochroomcassette


+ ferrocyanido sub

1 CHIMIA ferrocyanide


+ ferrodoxina sub

1 ferrodoxine


+ ferroelectric adj

1 PHYSICA ferro-elektrisch


+ ferroelectricitate sub

1 PHYSICA ferro-elektriciteit


ferroina sub

1 ferroïne


+ ferromagnetic adj

1 ferromagnetisch


+ ferromagnetismo sub

1 ferromagnetisme


+ ferromanganese sub

1 ferromangaan, mangaanijzer


+ ferrophosphoro sub

1 ferrofosfor


+ ferroproteina sub

1 BIOCHIMIA ferroproteïne


ferrose adj

1 ijzerhoudend
mineral -- = ijzerhoudend erts
metallo non-ferrose = non-ferrometaal
2 CHIMIA ijzer..., ferro
oxydo -- = ijzeroxyde, ferro-oxyde


+ ferrosilicium sub

1 ferrosilicium


+ ferrotypia sub

1 ferrotypie


ferrovia sub

1 spoorweg
station de -- = spoorwegstation
guida de -- = spoorboekje
rete de -- = spoorwegnet
ponte de -- = spoorbrug
linea de -- = spoorlijn
billet/ticket (A) de -- = spoorkaartje
abonamento de -- = treinabonnement
compania de -- = spoorwegmaatschappij
empleato del -- = spoorwegbeambte
tarifa de -- = treintarief
transporto per -- = spoorwegvervoer
-- statal = staatsspoorweg
-- vicinal = buurt-spoorweg
-- suburban = lokaalspoorweg
-- a cremaliera = tandradspoorweg
-- subterranee = ondergrondse spoorweg
construer un -- = een spoorweg aanleggen
viagiar per -- = per trein reizen
expedir per -- = per trein verzen-den


ferroviari adj

1 spoor(weg)...
station -- = (spoorweg)station
guida -- = spoorboekje
billet/ticket (A) -- = spoorkaartje
tarifa -- = treintarief, treinprijzen
linea -- = spoorlijn
connexion/communication -- = spoorverbinding
wagon -- = spoorwagon
viage -- = treinreis
viagiator -- = treinreiziger
empleato -- = spoorwegbeambte
personal -- = spoorwegpersoneel
policia -- = spoorwegpolitie
material -- = spoorwegmaterieel
traffico -- = spoorwegverkeer, treinverkeer
transporto -- = spoorwegvervoer
collision -- = treinbotsing
accidente -- = spoorwegongeluk, treinongeluk
sinistro/disastro/catastrophe -- = treinramp
exopero -- = spoorwegstaking
horario -- = dienstregeling (van de spoorwegen)
nodo -- = spoorwegknooppunt
rete -- dense = dicht spoorwegnet
compania/societate/interprisa -- = spoorwegmaatschappij
ponte -- = spoorbrug


+ ferroviario sub

1 spoorwegman, beambte bij de spoorwegen
exopero de --s = spoorwegstaking


ferrugine sub

1 roest
color de -- = roestkleur
macula de -- = roestvlek


ferruginose adj

1 ijzerachtig, ijzerhoudend, ijzer...
pilula -- = staalpil
medicamento -- = ijzerpreparaat
sapor/gusto -- = ijzersmaak
aqua -- = staalwater
vino -- = staalwijn
guttas -- = staaldruppels
terra -- = ijzeraarde, oergrond
sablo/arena -- = ijzerzand
fonte -- = staalbron
2 roestig
3 roestkleurig


+ ferruginositate sub

1 ijzerhoudendheid


ferry-boat sub ANGLESE

1 veerboot, pont
-- a duo pontes = dubbeldeks veerboot
connexion/communication per -- = pontverbinding
prender le -- = de veerboot nemen


fertile adj

1 vruchtbaar
solo/terra -- = vruchtbare grond, vette grond
anno -- = vruchtbaar jaar
imagination -- = rijke verbeelding


fertilisabile adj

1 bevruchtbaar, bemestbaar, fertiliseerbaar


fertilisante adj

1 vruchtbaar makend, bemestend, groeizaam


fertilisante sub

1 bemestingsmiddel, mest
-- organic = organische mest
-- de calce = kalkmeststof


fertilisar v

1 vruchtbaar maken, bemesten


fertilisation sub

1 het vruchtbaar maken, het bemesten, bemesting
-- del solo = bodemverbetering
-- con calce = kalkbemesting
2 bevruchting
-- duple/duplice = dubbele bevruchting
-- in vitro = in vitrofertilisatie


fertilitate sub

1 vruchtbaarheid, fertiliteit
-- del solo = vruchtbaarheid van de bodem
-- del imagination = rijke verbeelding
culto de -- = vruchtbaarheidscultus
ritos de -- = vruchtbaarheidsritueel


+ ferula sub

1 plak (van schoolmeester) (anque FIGURATE)
esser sub le -- de un persona = bij iemand onder de plak zitten
2 BOTANICA ferula


fervente adj

1 heet
2 vurig, hartstochtelijk
admirator -- = vurig/fanatiek bewonderaar
desiro/desiderio -- = vurig verlangen
repulsion -- = hartstochtelijke afkeer
catholico -- = vurig katholiek
christiano -- = ijverig christen
precaria -- = vurig/krachtig gebed
fide -- = vurig geloof
amator -- del patinage = verwoede schaatsliefhebber


ferventia sub

1 vuur, gloed, innigheid, ferventie


ferver v

1 kokend heet zijn, koken
2 vurig/hartstochtelijk zijn


fervide adj

1 heet, gloeiend, brandend
2 vurig, hartstochtelijk
recommendar --mente = van harte aanbevelen


fervor sub

1 hitte, gloed, vuur
2 vurigheid, hartstocht, gedrevenheid
-- religiose = geloofsijver
in le -- del discussion = in het vuur/heetst van de discussie
con -- = met vuur, vurig, hartstochtelijk
precar con -- = vol overgave bidden
parlar con -- = met gloed spreken


+ fescennin adj

1 grof, obsceen
versos -- = grove spotliederen


festa sub

1 feest, feestelijkheid
jorno/die de -- = feestdag
sala de --/del --s = feestzaal
terreno del --(s) = feestterrein
participante al -- = feestganger
commission/committee (A) de -- = feestcommissie
repasto de -- = feestmaal
platto de -- = feestgerecht
guida de -- = feestgids, feestwijzer
sono de -- = feestklank
discurso de -- = feestrede
orator de -- = feestredenaar
tabula de -- = feesttafel
dinar de -- = feestdiner
habito de -- = feestgewaad, feestkleding
programma del -- = feestprogramma
illumination del -- = feestverlichting
septimana de --(s) = feestweek
-- pop (A) = popfeest
-- del matres = moederdag
-- de familia = familiefeest
-- national = nationale feestdag
-- de flores = bloemenfeest
-- de coronation = kroningsfeest
-- de corte = hoffeest
-- de ramadan = ramadanfeest
-- popular = volksfeest
-- scholar = schoolfeest
-- sportive = sportfeest
-- stratal/in le strata = straatfeest
-- inaugural = inwijdingsfeest
-- de tiro = schuttersfeest
-- de estate = zomerfeest
-- de Natal = kerstfeest
--s christian = christelijke feestdagen
-- commemorative = herdenkingsfeest
-- matrimonial = huwelijksfeest
-- campestre = landelijk feest
-- annual = jaarlijks feest
-- fixe = vaste feestdag
-- mobile = veranderlijke feestdag
celebrar un -- = een feest vieren/houden
celebration de un -- = feestviering
facer -- a un persona = iemand zeer hartelijk ontvangen


festar v

1 vieren (een feest), houden (een feest)
-- su dece annos de servicio = zijn tienjarig dienstverband vieren
2 feestelijk onthalen, fêteren


festear v

1 feestvieren, fuiven


+ festeator sub

1 feestvierder


festinar v

1 feestelijk onthalen, fêteren


festino sub

1 festijn, feestmaal, banket


+ festival sub

1 festival
-- de Cannes = (film)festival van Cannes
-- de jazz (A) = jazzfestival
-- cinematographic = filmfestival
-- pop (E) = popfestival


festive adj

1 feestelijk, in feestelijke stemming, feest...
jorno/die -- = feestdag
septimana -- = feestweek
ambiente -- = feeststemming
occasion -- = feestelijke gelegenheid
repasto -- = feestelijke maaltijd


festivitate sub

1 feestelijkheid, festiviteit
--s annue = jaarlijkse feestelijkheden


feston sub

1 (bloem)festoen, (bloem)slinger
2 ARTE DE SUER festo(e)n, schulpvormig geborduurde rand
puncto de -- = festonsteek, knoopsgatensteek
filo de -- = festoneergaren
ornar con --es = festoneren


festonar v

1 met festoenen versieren, met (bloem)slingers versieren, festoneren
manicas festonate = gefestoneerde mouwen


+ festuca sub

1 BOTANICA zwenkgras, langbloem
-- pratense = beemdlangbloem
-- arundinacee = rietzwenkgras
-- ovin = schapegras, schaapsdravik
-- rubre = rood zwenkgras
-- gigante = reuzenzwenkgras
-- rigide = stijf zwenkgras


+ feta sub

1 CULINARI feta


fetal adj

1 van de foetus, foetus...
vita -- = ongeboren leven
position -- = foetushouding


fetar v

1 jongen voortbrengen


fetation sub

1 dracht(tijd), foetatie


fetiche sub FRANCESE

1 fetisj
2 mascotte, amulet, talisman, gelukspoppetje
3 idool, aanbeden figuur


fetichismo {sj} sub

1 fetisjisme, fetisjdienst
2 afgodische verering, blinde verering, het dwepen


fetichista {sj} adj

1 fetisjistisch, fetisj...
populos -- = fetisjistische volken
ritos -- = fetisjistische riten


+ fetichista {sj} sub

1 fetisjdienaar


+ fetichistic {sj} adj

1 fetisjistisch, fetisj...
formas -- de religiositate = fetisjistische vormen van religiositeit
ritos -- = fetisjistische riten


feticida sub

1 vruchtafdrijver, aborteur


+ feticida adj

1 vruchtafdrijvend


feticidio sub

1 vruchtafdrijving, abortus


+ fetide adj

1 stinkend, walgelijk, verpestend
odor -- = stinklucht
bomba -- = stinkbom
fossato -- = stinksloot
canal -- = stinkkanaal/gracht
cadavere -- = stinkend kadaver
BOTANICA camomilla -- = runderoog, koedille
helleboro -- = stinkend nieskruid


+ fetidessa sub

1 stank, walgelijke lucht, smerige stank


+ fetiditate sub

1 stank, walgelijke lucht, smerige stank


feto sub

1 foetus, onvoldragen vrucht
-- viabile = levensvatbare vrucht
position del -- in le utero = ligging van het kind in de baarmoeder


+ fetor sub

1 stank, walgelijke lucht, smerige stank
-- de cadaveres = lijkenlucht


feudal adj

1 feudaal, feodaal
territorio -- = leengoed
systema -- = leenstelsel, feudalisme, feodalisme
derecto -- = leenrecht
secundo le derecto -- = leenrechtelijk
principato -- = leenvorstendom


feudalisar v

1 leenroerig maken


+ feudalisation sub

1 feodalisering


feudalismo sub

1 leenstelsel, feudalisme, feodalisme


feudalista sub

1 kenner van het feudalisme


feudalitate sub

1 leenroerigheid, feudaliteit, feodaliteit


feudatario sub

1 leenman, vazal


+ feudista sub

1 kenner van het leenrecht


+ feudo sub

1 leen
-- masculin = zwaardleen
-- feminin = spilleleen
-- ecclesiastic = kerkleen
reciper in -- = in leen ontvangen
dar in -- a = als leengoed geven aan


+ feuilleton sub FRANCESE

1 feuilleton


Fez sub n pr

1 GEOGRAPHIA Fez
fez = fez


+ fi interj

1 foei, bah


Fiacre sub n pr

1 Fiacre
fiacre = huurrijtuig, aapje, bakje, fiaker


fiasco sub

1 mislukking, echec, fiasco
le nove film (A) es un -- colossal = de nieuwe film is een geweldig fiasco
facer -- = falen, mislukken, fiasco lijden
finir in un -- = op een mislukking uitlopen


+ fiat sub

1 fiat, toestemming, machtiging


fibra sub

1 vezel, draad, fiber
--s del carne = vezels van het vlees
-- muscular = spiervezel
-- nervose = zenuwvezel
-- vascular = vaatbundel
-- lignose/del ligno = houtvezel
-- de vitro = glasvezel, glasfiber
-- de lino = vlasvezel
-- de coco = kokosvezel
-- de cannabe/cannabis = hennepvezel
-- textile = textielvezel
-- de coton = katoenvezel
-- de polyester = polyestervezel
-- (de origine) vegetal = plantaardige vezel
-- (de origine) animal = dierlijke vezel
-- (de origine) mineral = minerale vezel
-- synthetic = synthetische vezel
-- artificial = kunstvezel
planta a -- = vezelplant
strato de --s = vezellaag
longor de -- = vezellengte
structura de -- = vezelstructuur
producto de --s = vezelprodukt
production de --s = vezelproduktie
pannello de --s = vezelplaat
tractamento de --s = vezelverwerking
toccar le -- sensibile de un persona = iemands gevoelige snaar raken, op iemands gemoed werken


fibrilla sub

1 vezeltje, draadje, fibril
-- muscular = spierfibril
2 wortelhaar


+ fibrillar v

1 MEDICINA fibrilleren


+ fibrillar adj

1 fibrillair


+ fibrillation sub

1 MEDICINA fibrillatie
-- cardiac = fibrillatie van het hart


fibrillose adj

1 vezelachtig


fibrina sub

1 MEDICINA vezelstof, fibrine


+ fibrinogeno sub

1 BIOLOGIA fibrinogeen


+ fibrinolyse (-ysis) sub

1 fibrinolyse


fibrinose adj

1 MEDICINA fibrinerijk


+ fibroblasto sub

1 fibroblast


+ fibrocartilagine sub

1 vezelkraakbeen


+ fibroina sub

1 fibroïne


+ fibroma sub

1 MEDICINA fibroom


+ fibromatose (-osis) sub

1 MEDICINA fibromatose, fibroomontwikkeling


+ fibromyalgia sub

1 MEDICINA fibromyalgie, spierreuma


+ fibrosarcoma sub

1 MEDICINA fibrosarcoma, fibrosarcoom


+ fibroscopia sub

1 fiberscopie


+ fibroscopic adj

1 fiberscopisch


+ fibroscopio sub

1 fiberscoop


fibrose adj

1 vezelig, vezelachtig, vezel..., fibreus
ligno -- = vezelig hout
structura -- = vezelige structuur
planta -- = vezelplant
texito -- = vezelig weefsel, vezelweefsel


+ fibrose (-osis) sub

1 MEDICINA fibrose
-- hepatic = leverfibrose
-- cystic = taaislijmziekte


+ fibrositate sub

1 vezelachtigheid
-- de amianto = vezelachtigheid van asbest/steenvlas


+ fibrositis sub

1 MEDICINA fibrositis


fibula sub

1 ANATOMIA kuitbeen
2 ANTIQUITATE fibula (kledinggesp of -speld)
3 sluitspeld, doekspeld


+ ficaria sub

1 BOTANICA speenkruid


ficato sub

1 ANATOMIA, CULINARI lever
salsicia de (pastata de) -- = leverworst
pastata de -- de oca = ganzeleverpastei
sandwich (A)/panetto al -- = broodje lever
oleo de -- de gado = levertraan
-- de vitello = kalfslever
extracto de -- = leverextract
tumor de -- = levergezwel
cancere de -- = leverkanker
lobo de -- = leverkwab
affection del -- = leveraandoening
maladia del -- = leverziekte
inflammation del -- = leverontsteking
atrophia del -- = leveratrofie
suffrer de -- = last van zijn lever hebben


+ ficedula sub

1 ZOOLOGIA vliegenvanger


+ fiche sub FRANCESE

1 fiche, kaartje, briefje, blaadje, strookje, formulier(tje)
cassa de --s = fichesdoos
tiratorio de --s = ficheslade
2 speelmerk, fiche


fichiero sub

1 vijgeboom
jardin de --s = vijgeboomgaard
bosco de --s = vijgebos


fichu sub FRANCESE

1 sjaal, hoofddoek, halsdoek


+ ficifolie adj

1 chenopodio -- = stippelganzevoet


fico sub

1 vijg (vrucht)
-- elastic = rubberplant


ficoide adj

1 vijgachtig


ficticie adj

1 gefingeerd, verdicht, verzonnen, ingebeeld
historia -- = verzonnen verhaal
profito -- = denkbeeldige winst
matrimonio/maritage -- = schijnhuwelijk
compra -- = schijnkoop
periculo -- = denkbeeldig gevaar
sub un nomine -- = onder een valse naam


fiction sub

1 fictie, verzinsel, verdichtsel, verdichting JURIDIC
-- legal = wettelijke fictie


+ fictional adj

1 fictioneel
litteratura -- = fictionele literatuur


+ fictionalisar v

1 fictionaliseren, als fictie beschrijven
autobiographia fictionalisate = gefictionaliseerde autobiografie


+ fictionalitate sub

1 fictionaliteit


fictive adj

1 fictief, denkbeeldig, verzonnen, gefingeerd
nomine -- = gefingeerde naam
adresse -- = fictief adres
interprisa -- = brievenbusfirma
compra -- = schijnkoop
beneficio -- = gefingeerde winst
ECONOMIA valor -- = aangenomen waarde


+ ficus sub

1 BOTANICA ficus


fidantia sub

1 vertrouwen


fidantiamento sub

1 verloving
anello de -- = verlovingsring
festa de -- = verlovingsfeest
die/jorno de -- = verlovingsdag
rumper un -- = een verloving uitmaken


fidantiar v

1 -- se a = zich verloven met
-- se officialmente = zich officieel verloven
un par fidantiate = een verloofd paar/stel


fidantiato sub

1 verloofde


fide sub

1 geloof, vertrouwen
dar -- = vertrouwen schenken
haber -- in = vertrouwen hebben in
ager de/in bon -- = in goed vertrouwen handelen
2 geloof, het geloven
profession de -- = geloofsbelijdenis
acto de -- = geloofsdaad
heroe de -- = geloofsheld
doctrina del -- = geloofsleer
veritate de -- = geloofswaarheid
curation per -- = gebedsgenezing
propagation del -- = verbreiding van het geloof
propagator del -- = verbreider van het geloof
predicar le -- christian = het christelijk geloof verkondigen
professar un -- = een geloof belijden
perder le -- = het geloof verliezen
repudiar su -- = zijn geloof afzweren
le dece-duo articulos del -- = de twaalf artikelen des geloofs
-- fervente/ardente = vurig geloof
-- false = schijngeloof
-- cec = blind geloof
-- catholic = katholieke geloof
-- protestante = protestantse geloof
viver sin -- ni lege = zich aan God noch gebod storen
3 trouw, gegeven woord
bon -- = goede trouw, oprechtheid, eerlijkheid
mal -- = kwade trouw, onoprechtheid, oneerlijkheid
in bon -- = te goeder trouw
in mal -- = te kwader trouw
-- punic = ontrouw, onbetrouwbaarheid
pauco/poco digne de -- = ongeloofwaardig


fideicommissari adj

1 JURIDIC de fideïcommissaris betreffend, fideï-commissair


fideicommissario sub

1 JURIDIC fideï-commissaris, fideï-commissair erfgenaam, fiduciaris, trustee


fideicommisse adj

1 JURIDIC de erfstelling over de hand betreffend, de fideï-commis betreffend


fideicommisso sub

1 JURIDIC erfstelling over de hand, fideï-commis


fideicommitter v

1 JURIDIC erfstellen over de hand


fideismo sub

1 PHILOSOPHIA fideïsmo


fideista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van het fideïsme


+ fideista adj

1 PHILOSOPHIA fideïstisch


+ fidejussion sub

1 borgstelling


+ fidejussor sub

1 borg


+ fidejussori adj

1 borgtochtelijk


fidel adj

1 trouw, getrouw
servitor -- = trouwe bediende
clientes -- = vaste klanten
le can es un animal -- = de hond is een trouw dier
reproduction -- del texto original = juiste weergave van de originele tekst
-- usque al morte = trouw tot in de dood
esser -- a su principios = trouw zijn aan zijn beginselen
tener fidelmente su promissas = zijn beloften trouw nakomen
restar -- a su principios = trouw blijven aan zijn principes
-- al parola date = zijn gegeven woord nakomen, zijn woord houden
2 betrouwbaar, nauwkeurig, exact
balancia -- = nauwkeurige weegschaal
memoria -- = goed geheugen
traduction -- = exacte vertaling


+ fidel sub

1 getrouwe, aanhanger
2 gelovige


fidelitate sub

1 trouw, getrouwheid
-- conjugal/marital/nuptial = echtelijke trouw, huwelijkstrouw
-- fraternal = broedertrouw
jurar -- = trouw zweren
2 betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, exactheid
-- de un traduction = exactheid/nauwkeurigheid van een vertaling
reproducer un cosa con grande -- = iets met grote nauwkeurigheid reproduceren
alte -- = RADIO, etc. hi-fi, natuurgetrouwe weergave


fider v

1 toevertrouwen
-- un cosa a un persona = iemand iets toevertrouwen
-- se a un persona = op iemand vertrouwen, vertrouwen hebben in iemand


fiducia sub

1 vertrouwen
-- cec = blind vertrouwen
-- inconditionate = onvoorwaardelijk vertrouwen
-- absolute = absoluut vertrouwen
-- in Deo = Godsvertrouwen
-- in le victoria = vertrouwen in de overwinning
posto de -- = vertrouwenspositie
plen -- = volledig vertrouwen
inspirar/infunder -- = vertrouwen inboezemen
medico de -- = vertrouwensarts
homine de -- = vertrouwensman
persona de -- = vertrouwenspersoon
dar -- a un persona = iemand zijn vertrouwen schenken
haber -- in le honestate de un persona = geloven in iemands oprechtheid
perder le -- de un persona = iemands vertrouwen verliezen
perder le -- in un persona = het vertrouwen in iemand verliezen
motion/voto de -- = motie van vertrouwen
poner le question de -- = de vertrouwenskwestie stellen


fiducial adj

1 op vertrouwen berustend
2 TECHNICA vast, ijk...
linea -- = meetlijn
puncto -- = vast punt


fiduciari adj

1 DERECTO ROMAN, ECONOMIA., etc. fiduciair
acto -- = fiduciaire handeling
valores -- = fiduciaire waarden
moneta -- = fiduciair geld
emission -- = ongedekte uitgifte van bankbiljetten
circulation -- = omloop van papiergeld
fundo -- = trustfonds
2 op vertrouwen berustend


+ fifty-fifty adv ANGLESE

1 fifty-fifty


figer v

1 induwen, insteken, indrijven, vasthechten


figura sub

1 gedaante, gestalte, voorkomen, vorm, figuur
-- de cera = wassen beeld
-- de proa = boegbeeld (schip)
-- paternal = vaderfiguur
-- human = menselijke gedaante
-- magic = toverfiguur
MATHEMATICA -- geometric = meetkundige figuur
facer bon/belle -- = een goed figuur slaan
facer un -- ridicule = een gek figuur slaan
brodar --s = figuren borduren
2 afbeelding, illustratie, plaatje, figuur
3 personage, figuur
le grande --s del historia = de belangrijke figuren uit de geschiedenis
-- equestre = ruiterfiguur
--s de un pictura = personnages van een schilderij
le -- del fundo = de figuur op de achtergrond
4 ARTE MUSICA etc., figuur
--s melodic melodische figuren
--s de un tango = figuren van een tango
5 LINGUISTICA E GRAMMATICA beeld, figuur
-- rhetoric = rhetorische figuur
6 DANSA, PATINAGE ARTISTIC figuur
-- de dansa = dansfiguur
--s imponite del patinage artistic = verplichte figuren bij het kunstrijden
-- libere = vrije figuur
7 (lichaamsvorm) figura
un bon -- = een goed figuur
8 wijze (van spreken)
9 gezicht, gelaatsuitdrukking
cavallero del triste -- = ridder van de droevige figuur (CERVANTES: Don Quijote)


+ figurabile adj

1 voorstelbaar


+ figurabilitate sub

1 voorstelbaarheid


+ figural adj

1 figuraal
musica -- = figurale muziek


figurante sub

1 THEATRO figurant, bij-figuur, bij-rol
parte/rolo de -- = figurantenrol


figurar v

1 afbeelden, voorstellen, uitbeelden
-- se = zich voorstellen, zich verbeelden
in le antique Grecia le olivo figurava le pace e le prosperitate = in het oude Griekenland stelde de olijfboom de vrede en

de voorspoed voor

2 voorkomen, vermeld worden
-- in un lista = op een lijst voorkomen
ille figura como guardiano del ordine = hij figureert als ordebewaarder


figurate adj

1 met afbeeldingen, met figuren
vitro -- = gefigureerd glas
2 beeldrijk, beeldend
stilo -- = beeldende stijl
MATHEMATICA numeros -- = figuurlijke getallen
3 MUSICA met figuren, met versieringen
4 figuurlijk, overdrachtelijk
linguage -- = figuurlijk taalgebruik, beeldspraak
senso -- de un parola = figuurlijke betekenis van een woord
expression -- = figuurlijke uitdrukking
parola usate --mente = figuurlijk ge-bruikt woord
exprimer se --mente = zich over-drachtelijk uitdrukken


figuration sub

1 voorstelling, uitbeelding, afbeelding, figuratie
-- de un scena campestre = uitbeelding van een landelijk tafereel


figurative adj

1 figuratief, in beelden
artes -- = beeldende kunsten
scriptura -- = figuratief schrift
alphabeto -- = figuratief alfabet
pictura -- = figuratieve schilderkunst
2 figuurlijk, overdrachtelijk
senso -- = figuurlijke betekenis
linguage -- = beeldspraak


+ figurativitate sub

1 figuratief karakter, het figuratieve


figurina sub

1 beeldje, figuurtje, poppetje
-- de cera = wasfiguur(tje)


+ figurismo sub

1 THEOLOGIA figurisme


+ figurista sub

1 THEOLOGIA aanhanger van het figurisme


fila sub

1 rij, reeks, file
in -- = achter elkaar
in -- indie = in ganzenorde, in ganzenmars
-- de casas = rij huizen
-- de sedias = rij stoelen
duple -- de spectatores = dubbele rij toeschouwers
mantello con duo --s de buttones = jas met twee rijen knopen
-- de octo kilometros = file van acht kilometer
star in/facer -- = in de rij staan
ir in -- = in de rij lopen
mitter/poner in -- = in een rij zetten
parcar/stationar in duple -- = dubbelparkeren
serrar/stringer le --s = de rijen sluiten
illes es sedite in -- = ze zitten op een rijtje
in --s serrate = in gesloten gelederen
rumper le --s = de gelederen breken


+ filabile adj

1 spinbaar
fibras -- = spinbare vezels


+ filago sub

1 BOTANICA viltkruid
-- spatulate = spatelviltkruid


filamento sub

1 draad, gloeidraad, filament, vezel
-- de carbon = kooldraad
-- de tungsten/wolfram = wolfraamdraad
-- incandescente = gloeidraad
-- de mycelio = schimmeldraad
-- caudal = staartdraad
-- nervose = zenuwvezel
lampa de -- metallic/de metallo = metaaldraadlamp
tension de -- = filamentspanning
resistentia de -- = gloeiweerstand


filamentose adj

1 vezelig, draderig, met draden, vezelachtig
structura -- de amianto = vezelach-tige structuur van asbest/steenvlas
algas -- = draadalgen
materia -- = draderige stof


filanda sub

1 spinnerij
-- de seta = zijdespinnerij
-- de coton = katoenspinnerij
-- de stamine/de lana cardate = kamgarenspinnerij


filandera sub

1 spinster


+ filanderia sub

1 spinnerij
-- de seta = zijdespinnerij
-- de coton = katoenspinnerij
-- de stamine/de lana cardate = kamgarenspinnerij


filandero sub

1 spinner
-- de lana = wolspinner
-- de coton = katoenspinner


filar v

1 spinnen, tot draden trekken
machina de -- = spinmachine
-- filos = garen spinnen
-- lana = wol spinnen
-- a mano = met de hand spinnen
-- a machina = machinaal spinnen
sucro filate = suikerspin


filaria sub

1 ZOOLOGIA draadworm, spoelworm, haarworm


+ filariasis sub

1 draadwormziekte


filator sub

1 spinner
-- de lino = vlasspinner
-- de lana = wolspinner
-- de coton = katoenspinner


filatorio sub

1 spinnewiel


filatura sub

1 het spinnen
-- a mano = handmatig spinnen
le -- de fibras synthetic = le spinnen van synthetische vezels
2 spinnerij, spinbedrijf
-- de lino = vlasspinnerij
-- de lana = wolspinnerij
-- de stamine/de lana cardate = kamgarenspinnerij
-- de coton = katoenspinnerij


+ file sub ANGLESE

1 COMPUTATOR bestand
consultar un -- = een bestand opvragen


filet sub FRANCESE

1 (vlees van de ) haas, filet, gefileerd vlees, gefileerde vis
-- de anchova {sj} = ansjovisfilet
-- de pisce = visfilet
-- de solea = tongfilet
-- de bove = ossenhaas, runderhaas


filettar v

1 met een hoofdband/haarband versieren
2 van een schroefdraad voorzien, tappen
machina a/de -- = tapboormachine


filetto sub

1 band, strook, strip, hoofdband, haarband
2 (schroef)draad
-- de vite = schroefdraad
-- de matre vite = moerdraad
-- triangular = driehoekige schroefdraad
-- ronde/rotunde = ronde schroefdraad
-- simple = eengangige schroefdraad
-- multiple = veelvoudige schroefdraad
-- trapezoide = trapezium(schroef)draad
-- triple = driegangige schroefdraad
-- conic = tapse/conische schroefdraad
-- exterior = buitendraad
-- fin = fijne schroefdraad
forator de --s = tapboor
vite a -- fin = schroef met fijne schroefdraad
summitate/cresta/crista del -- = schroefdraadkruin
diametro (interior/exterior) del -- = (inwendige/uitwendige) schroefdraaddiameter


filia sub

1 dochter
-- affin = schoondochter
-- adoptive = pleegdochter
-- regal/royal = koningsdochter


filial adj

1 kinderlijk, kinder...
amor -- = liefde van de kinderen tot de ouders
deber -- = kinderplicht
vinculo -- = filiale band


filial sub

1 filiaal, hulpkantoor, bijkantoor, dochteronderneming, dochtermaatschappij
instituto -- = dochterinstelling


filiar v

1 het leven schenken aan (een kind), baren
2 jongen krijgen/werpen, jongen
-- porchettos = biggen werpen
3 als kind aannemen, adopteren


filiastra sub

1 stiefdochter


filiastro sub

1 stiefzoon, stiefkind


filiation sub

1 het schenken van leven, het baren
saison (F) del -- = werptijd
2 adoptie
3 afstamming, verwantschap
-- natural = onwettige afstamming
-- legitime = wettige afstamming
-- matrilinee/matrilinear = matrilineaire afstamming
4 samenhang, aaneenschakeling, logische verbinding
-- del eventos = aaneenschakeling van de gebeurtenissen
-- de manuscriptos = filiatie van manuscripten


+ filibusteria sub

1 zeeroverij, vrijbuiterij, zeeschuimerij


+ filibustero sub

1 vrijbuiter, zeerover, zeeschuimer, piraat, boekanier, flibustier


filical adj

1 BOTANICA van de varen, varen...


+ filicaule adj

1 BOTANICA met draaddunne stengels


filice sub

1 BOTANICA varen
-- aquilin = adelaarsvaren
-- mascule = mannetjesvaren
folio de -- = varenblad
pedunculo de -- = varenstengel
spora de -- = varenspore
corona de --s = varenkrans
prothallio de -- = varenprothallium
estufa de --s = varenkas
extracto de -- = varenextract


+ filicifolie adj

1 BOTANICA met varenachtige bladeren


filiciforme adj

1 BOTANICA varenachtig, varenvormig


filiera sub

1 TECHNICA trekplaat, trekbank, draadbus


+ filifolie adj

1 BOTANICA met draadvormige bladeren


filiforme adj

1 draadvormig, filiform
tentaculo -- = draadvormig tentakel
cicendia -- = draadgentiaan
junco -- = draadrus


filigrana sub

1 filigraan, fijn draadwerk, filigraanwerk
filo de -- = filigraandraad
vitro de -- = filigraanglas
2 watermerk


filigranar v

1 van filigraanwerk voorzien
2 van een watermerk voorzien
papiro filigranate = papier met watermerk


filio sub

1 zoon
Pietersen -- = Pietersen junior
-- affin = schoonzoon
-- adoptive = pleegzoon
-- primogenite = stamhouder
-- bastarde = bastaardzoon
-- legitime = wettige zoon
-- regal/royal = koningszoon
-- de mamma = moederszoontje
-- de su tempore = kind van zijn tijd
-- del populo = zoon van het volk
BIBLIA -- del Homine = Zoon des Mensen


filiola sub

1 peetdochter


filiolo sub

1 petekind
2 peetzoon


+ filipendula sub

1 BOTANICA moerasspirea


+ filipendule adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA aan een draad hangend (mbt spin of zaad)


film sub ANGLESE

1 TECHNICA dun laagje, vliesje, film
-- de oleo = oliefilm
-- de liquido = vloeistoffilm
-- aquee = watervliesje
2 (anque PHOTOGRAPHIA) film
-- in rolo = rolfim
-- in color = kleurenfilm
-- principal = hoofdfilm
-- in nigre e blanc = zwart-wit film
-- burlesc = gooi-en-smijtfilm
-- educative = leerfilm
-- educative/documentari = leerfilm, documentaire (film)
-- mute = stomme film
-- parlante/sonor = sprekende film
-- de animation = animatiefilm
-- de horror = griezelfilm
-- de aventuras = avonturenfilm
-- de riso/comic/burlesc = lachfilm
-- juvenil/pro juvenes = jeugdfilm
-- sensational = sensatiefilm
-- de disastros/de catastrophes = rampenfilm
-- bellic/de guerra = oorlogsfilm
-- de actualitates = (bioscoop)journaal
-- publicitari/de reclamo = reklamefilm
-- de propaganda = propagandafilm
-- recreative/de intertenimento = amusementsfilm
-- a episodios = seriefilm
-- retardate/relentate = vertraagde film
-- video = videofilm
-- fixe, banda de -- = filmstrook
musica de -- = filmmuziek
scenario de -- = filmscenario
presentar/projectar/projicer un -- = een film vertonen
synchronisar un -- = een film synchroniseren
synchronisation de un -- = synchronisatie van een film


+ filmabile adj

1 geschikt voor verfilming
roman -- = roman die verfilmd kan worden
un scena facilmente -- = gemakkelijk te verfilmen scène


filmar v

1 filmen, verfilmen
-- un libro = een boek verfilmen
2 draaien (van een film)


+ filmation sub

1 verfilming
-- de un libro = verfilming van een boek
2 (het) filmen, (het) draaien (v.e. film)


+ filmic adj

1 filmisch


+ filmographia sub

1 lijst van films (v.e. auteur, school, etc.)


filmographic adj

1 filmhistorisch


+ filmographo sub

1 filmhistoricus


+ filmologia sub

1 filmologie


+ filmologic adj

1 filmologisch


+ filmotheca sub

1 filmotheek


filo sub

1 draad, garen, snoer, lijn
-- de aciero/de ferro/de cupro/de argento/de auro = staal/ijzer/koper/zilver/gouddraad
-- metallic/de metallo = metaaldraad
-- de lana = wollen draad
-- de cannabe/cannabis = hennepgaren
-- telegraphic = telegraafdraad
-- telephonic = telefoondraad
-- de Ariadna = draad van Ariadne, leidraad
-- electric = snoer
-- de suer a machina = machinegaren
-- piccante/spinose/spinal = prikkeldraad
-- electrificate = schrikdraad
-- de perlas = parelsnoer
-- de plumbo = loodkoord, loodveter
-- a/de suer = naaigaren
-- a/de alte tension = hoogspanningsdraad
-- de un historia = draad van een verhaal
rete de -- metallic = kippegaas
bolla/pelota de -- = kluwen garen
resorto a -- = draadveer
passar un -- = een draad doorhalen
trenchar {sj} le -- del vita = de levensdraad doorsnijden
su vita pende a un -- = zijn leven hangt aan een zijden draadje
perder le -- = de draad/kluts kwijtraken
2 snede, scherpte (van lemmet)
passar al -- del spada = over de kling jagen


+ filoguidate adj

1 TECHNICA met draadbesturing


filon sub

1 ader, ertsader
-- principal = hoofdader
-- aurifere/de auro = goudader
-- argentifere/de argento = zilverader
-- plumbifere/de plumbo = loodader
-- stannifere/de stanno = tinader
-- carbonifere/de carbon = kolenader
-- metallifere = metaalader
-- de sal = zoutader


+ filopluma sub

1 BIOLOGIA haarveer


+ filovirus sub

1 filovirus


filtrabile adj

1 filtreerbaar
substantia -- = filtreerbare stof


+ filtrabilitate sub

1 filtreerbaarheid
-- de un virus = filtreerbaarheid van een virus


filtrar v

1 filtreren
-- caffe = koffie filtreren/filteren
le luce/lumine filtrava a transverso le cortinas = het licht filterde door de gordijnen


filtration sub

1 het filtreren, filtratie


+ filtrato sub

1 filtraat
-- sterile/sin germines = kiemvrij filtraat


+ filtrator sub

1 filter


filtro sub

1 filter
-- a/de aere = luchtfilter
-- a/de oleo = oliefilter
-- a membrana = membraanfilter
-- solar = zonnefilter
-- de polarisation = polarisatiefilter
-- (reductor) de ruito = ruisfilter
-- pro caffe = koffiefilter
-- de luce/lumine = lichtfilter
-- de ruitos parasite = storingsfilter/zeef
-- biologic = biologisch filter
-- bipolar = bipolair filter
-- sub pression = drukfilter
papiro -- = filtreerpapier
cigarretta con/a -- = filtersigaret
PHOTOGRAPHIA -- chromatic = kleurfilter
PHOTOGRAPHIA -- blau/verde/jalne, etc. = blauw/groen/geel, etc.-filter
PHOTOGRAPHIA -- de contrasto = contrastfilter


+ filtropressa sub

1 filterpers


fimbria sub

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., zoom, rand


fimbriar v

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., omzomen, een zoom maken om


fimbriate adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., omzoomd, met een zoom


fimbriation sub

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., het omzomen, het voorzien van een zoom,

omzoming

2 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., zoom


fin sub

1 einde, slot
-- del die/jorno = einde van de dag
-- de un roman = einde van een roman
-- de septimana = weekeinde, weekend
-- disastrose = noodlottige afloop
al -- del anno = aan het eind van het jaar
poner -- a = een eind maken aan
conducer a bon -- = tot een goed einde brengen
al -- = aan het einde, ten slotte, uiteindelijk
esser al -- de su latino = aan het eind van zijn latijn zijn
in -- = 1. tenslotte (als conclusie), 2. kortom
serra sin -- = lintzaag
2 doel, doeleinde, doelwit, oogmerk
--es de guerra = oorlogsdoeleinden
pro --es militar = voor militaire doeleinden
pro --es pacific = voor vreedzame doeleinden
le -- justifica le medios = het doel heiligt de middelen
a -- de = teneinde, om
a -- que = opdat
isto es pro un bon -- = het is voor een goed doel


fin adj

1 fijn, zuiver, van eerste kwaliteit
auro -- = zuiver goud
argento -- = fijn zilver
2 fijn, dun, klein, slank, spits, puntig, scherp
pluvia -- = motregen
farina -- = fijn meel
pectine -- = fijne kam
aciero -- = fijnstaal
scriptura -- = fijn schrift
lana -- = fijne wol
visage -- = fijn gezicht(je)
puncta -- = 1. fijne punt, 2. fijnschrijver
a grano -- = fijnkorrelig
pluver finmente = motregenen


final adj

1 laatst, eindigend, aan het einde, slot..., eind...
victoria -- = eindoverwinning
decision -- = eindbeslissing, eindbesluit
conclusion -- = eindconclusie
lucta -- = eindstrijd
clausula -- = slotbepaling
communicato -- = slotcommuniqué
choro -- = slotkoor
parola -- = slotwoord
remarca -- = slotopmerking
scena -- = slotscène
impression -- = eindindruk
precaria -- = slotgebed
protocollo -- = eindprotocol
littera -- = eindletter
station -- = eindstation
puncto -- = eindpunt
accento -- = eindaccent
sono -- = eindklank
consonante -- = slotmedeklinker
vocal -- = slotklinker
syllaba -- = eindlettergreep
scopo/objectivo; -- = einddoel, eindoogmerk
phase -- = eindfase
resultato -- = eindresultaat, einduitslag, eindscore
controlo -- = eindcontrole
calculo -- = eindberekening
nivello -- = eindniveau
opinion -- = eindmening
salario -- = eindsalaris
forma -- = eindvorm
termino -- = eindtermijn
classification -- = eindklassering, eindklassement
resultato -- = eindresultaat, einduitkomst
rima -- = eindrijm
MUSICA accordo -- = slotakkoord
velocitate -- = eindsnelheid
producto -- = eindprodukt
cadentia -- = eindcadens
formula -- = eindformule
PHILOSOPHIA causa -- = doeloorzaak
finalmente = ten slotte


final sub

1 MUSICA finale
2 finale, eindrit, eindrace, slotrace, eindwedstrijd, beslissende wedstrijd
-- del cuppa = bekerfinale
quarto del -- = kwartfinale
qualificar se pro le -- = zich plaatsen voor de finale


+ finalisar v

1 voltooien, beëindigen, afmaken (werk)


+ finalisation sub

1 het voltooien, het beëindigen, het afmaken, voltooiing, beëindiging


finalismo sub

1 PHILOSOPHIA finalisme, teleologie, doelmatigheidsleer


finalista sub

1 PHILOSOPHIA finalist, aanhanger van het finalisme
2 SPORT finalist
-- de un campionato de tennis (A) = finalist van een tenniskam-pioenschap


+ finalista adj

1 PHILOSOPHIA finalistisch


+ finalistic adj

1 PHILOSOPHIA finalistisch
theoria -- = finalistische theorie


finalitate sub

1 finaliteit, doelgerichtheid
PHILOSOPHIA principio de -- = finaliteitsprincipe


financero sub

1 financier, geldman, geldmagnaat


financia sub

1 geldhandel, geldwezen
--s = financiën, geld(middelen)
-- communal/municipal = gemeentefinanciën
le controlo del --s = het beheer over de geldmiddelen
ministro del --s = minister van financiën
ministerio del --s = ministerie van financiën
commission de --s = financiële commissie


+ financiamento sub

1 het financieren, financiering
-- de un industria per le stato = financiering van een industrie door de staat
societate/compania de -- = financieringsmaatschappij
banca de -- = financieringsbank
plano/projecto de -- = financieringsplan
saldo de -- = financieringssaldo
deficit de -- = financieringstekort
surplus (F)/excedente de -- = financieringsoverschot
maniera/modo de -- = financieringswijze
methodo de -- = financieringsmethode
obtener un -- del banca = financiering van de bank krijgen


financiar v

1 financieren, bekostigen, geld uitgeven voor
-- un plano/projecto = een plan financieren
-- un partito politic = een politieke partij financieren


financiari adj

1 financieel, geldelijk, geld...
crise/crisis -- = geldcrisis
reforma -- = geldhervorming
mercato -- = geldmarkt
damno -- = geldelijke schade
gruppo -- = financiële groep
embarasso -- = geldverlegenheid
situation/position -- = financiële toestand
difficultates -- = geldzorgen
assistentia -- = financiële bijstand
injection -- = financiële injectie
collapso -- = financiële ineenstorting


+ financiation sub

1 Vide: financiamento


+ financiator sub

1 iemand die iets bekostigt, financier
-- de un interprisa = financier van een onderneming


finder v

1 splijten, splitsen
-- ligno = hout klieven
-- diamante = diamant klieven
cultello a -- = kloofmes, kliefmes
le ave finde le aere = de vogel klieft de lucht
le nave finde le aquas = het schip klieft (door) de golven
iste ligno se finde facilemente = dit hout laat zich gemakkelijk splijten
-- le movimento pro le pace = een scheuring veroorzaken in de vredesbeweging
-- capillos in quatro = haarkloven, muggeziften


+ findimento sub

1 splijting, splitsing, klieving


+ finditor sub

1 klover, kliever, splijter
-- de capillos in quatro = haarklover, muggezifter
utensiles de -- = kloversgereedschap


+ finditura sub

1 splijting, splitsing, klieving
resistentia al -- = splitsingsweerstand


finessa sub

1 finesse, fijnheid, dunte, slankheid, bevalligheid
2 sluwheid, handigheid, listigheid, spitsvondigheid


finger v

1 fingeren, veinzen, huichelen, voorwenden, doen alsof, simuleren
-- interesse = belangstelling veinzen
-- amor = liefde veinzen
-- amicitate = vriendschap veinzen
-- indifferentia = onverschilligheid voorwenden
alumno qui finge un maladia = schoolzieke leerling
attacco fingite = schijnaanval
combatto fingite = schijngevecht
nomine fingite = gefingeerde naam
virtute fingite = schijndeugd
indifferentia fingite = voorgewende onverschilligheid
somno fingite = schijnslaap
manovra fingite = schijnmanoeuvre
con amabilitate fingite = gewild vriendelijk


+ fingibile adj

1 wat gefingeerd/geveinsd kan worden


fingimento sub

1 veinzerij, huichelarij
2 bedrieglijk voorwendsel, list, smoes, misleiding


fingitor sub

1 veinzer, huichelaar


+ finibile adj

1 wat kan worden beëindigd


finir v

1 eindigen, ophouden, uitscheiden
-- mal = slecht aflopen
non -- plus = eindeloos zijn
le sentiero finiva bruscamente = het pad hield plotseling op
2 (be)eindigen, afmaken, voltooien
io ha finite de leger le libro = ik heb het boek uitgelezen
3 -- in le prision = in de gevangenis terechtkomen


+ finish sub ANGLESE

1 finish


+ finissime adj

1 ragfijn


+ finitate sub

1 PHILOSOPHIA eindigheid


finite adj

1 af, voltooid, voorbij
producto -- = eindprodukt
2 MATHEMATICA eindig
numero -- = eindig getal
serie -- = eindige reeks
quantitate -- = eindige hoeveelheid


+ finition sub

1 afwerking, nabewerking
fresa de -- = eindfrees


finitor sub

1 afwerker, iemand die iets afmaakt/voltooit
2 afwerkmachine


+ finitude sub

1 PHILOSOPHIA eindigheid, begrensdheid


+ finlandese adj

1 Fins


+ finlandese sub

1 Fin


Finlandia sub n pr

1 Finland


+ finlandisar v

1 finlandiseren


+ finlandisation sub

1 finlandisering


+ finnese adj

1 Fins
lingua -- = Finse taal
litte-ratura -- = Finse literatuur


+ finnese sub

1 Fins (taal)


finno sub

1 Fin


finno-ugrian adj

1 Fins-Oegrisch, Finoegrisch
linguas -- = Finoegrische talen


finno-ugriano sub

1 Fins-Oegriër, persoon die een Finoegrische taal spreekt


+ finta sub

1 SPORT schijnbeweging


+ fintar v

1 SPORT een schijnbeweging maken


fiord sub NOORS

1 fjord
--es norvegian = Noorse fjorden
costa de --es = fjordenkust


+ fioritura sub ITALIANO

1 MUSICA versiering, fiorituur


+ firewall sub ANGLESE

1 COMPUTATOR firewall


firma sub

1 handtekening, ondertekening
-- legalisate = gelegaliseerde handtekening
-- illegibile = onleesbare handtekening
-- false = valse handtekening
mitter le -- = de handtekening zetten, tekenen
colliger/reassemblar --s = handtekeningen verzamelen
2 firma, onderneming, bedrijf
-- commercial = handelsfirma
-- de expedition = expeditiefirma
-- de exportation = exportfirma
-- de demolition(es) = sloopbedrijf, sloperij
-- bancari = bankfirma


firmamento sub

1 uitspansel, hemelgewelf, firmament
-- stellifere = sterrenhemel
le stellas del -- = de sterren van de hemel


firmar v

1 vast maken, stevig maken, stabiel maken
2 zijn handtekening zetten, ondertekenen, tekenen
adjunger pro -- = ter tekening insluiten
presentar pro -- = ter tekening voorleggen
-- un tractato = een verdrag ondertekenen
-- un decreto = een decreet ondertekenen


firme adj

1 stevig, vast, hard, sterk, hecht
un mano -- = een vaste hand
solo -- = harde bodem
terra -- = vaste wal
-- como un rocca = rotsvast
esser -- super su gambas = stevig op zijn benen staan
2 standvastig, vastberaden, volhardend, ferm
resolution/decision -- = vast/kloek besluit
attitude -- = ferme houding
tener -- = standhouden
star -- = pal staan
-- in su principios = beginselvast
prender un decision -- = een kloek besluit nemen
3 GELpart , stabiel, prijshoudend


+ firmessa sub

1 vastberadenheid, standvastigheid
abordar un problema con -- = een probleem flink aanpakken
ager con -- = vastberaden handelen
ille ha demonstrate -- = hij heeft getoond standvastig te zijn
2 vastheid, stevigheid, stabiliteit


firn sub

1 firn
campo de -- = firnveld


fiscal adj

1 fiscaal, belasting...
consiliero -- = belastingconsulent/adviseur
cargas/oneres -- = fiscale lasten
politica -- = fiscale politiek
legislation = fiscale wetgeving
pression -- = belastingdruk
debita -- = belastingschuld
systema -- = belastingstelsel
balancio -- = fiscale balans
avantage -- = belastingvoordeel
derecto -- = belastingrecht
lege -- = belastingwet
inspector -- = belastinginspecteur
officio -- = belastingkantoor
timbro -- = belastingzegel
fraude/defraudation -- = belastingontduiking
defraudator -- = belastingontduiker
reforma -- = belastinghervorming
anno -- = belastingjaar
transferentia/transferimento -- = belastingoverdracht
contabilitate -- = belastingboekhouding
administration -- = belastingadministratie
consilio -- = belastingadvies
deduction -- = belastingaftrek
facilitates -- = belastingfaciliteiten
tabella -- = belastingtabel
obligation -- = belastingverplichting
franchitia -- = belastingvrijdom
registro -- = belastingkohier
(formulario del) declaration -- = belastingbiljet
paradiso/refugio -- = belastingparadijs
vite -- = belastingschroef
serrar le vite -- = de belastingschroef aandraaien


+ fiscal sub

1 fiscaal


+ fiscalisar v

1 fiscaliseren
-- le oneres/cargas social del industria = de sociale lasten van de industrie fiscaliseren


+ fiscalisation sub

1 fiscalisering
attenuar le -- del oneres/cargas social = de fiscalisering van de sociale lasten verminderen


+ fiscalitate sub

1 fiscaliteit


fisco sub

1 fiscus
functionario del -- = belastingambtenaar
fraudator del -- = belastingontduiker
fraudar le -- = de belasting ontduiken
declarar su salario al -- = zijn salaris aan de belasting opgeven


+ fishburger sub ANGLESE

1 CULINARI visburger


+ fish-eye sub ANGLESE

1 OPTICA fish-eye


fisse adj

1 gespleten, gesplitst


+ fissibile adj

1 splijtbaar, splitsbaar
materia -- = splijtbaar materiaal, splijtstof


+ fissifolie adj

1 BOTANICA met gespleten bladeren


fissile adj

1 splijtbaar, splitsbaar
materia -- = splijtbaar materiaal, splijtstof
nucleo -- = splijtbare kern, splijtkern


+ fissilitate sub

1 splijtbaarheid, splitsbaarheid
-- de un nucleo = splijtbaarheid van een kern


fission sub

1 BIOLOGIA ,PHYSICA etc., het splijten, het splitsen, splijting, splitsing
-- nuclear/de atomos = kernsplijting, kernsplitsing
reaction de -- = splijtreactie
neutron de -- = splijtingsneutron
producto de -- = splijtingsprodukt
residuos de -- = splijtingsresten
rendimento de -- = splijtingsopbrengst
test (A) de -- = splijtproef
fungo de -- = splijtzwam
-- binari = binaire celdeling


+ fissipare adj

1 BIOLOGIA fissipaar


+ fissiparitate sub

1 BIOLOGIA voortplanting door deling


fissipede adj

1 ZOOLOGIA met gepleten hoeven, tweehoevig
le urso es un animal -- = de beer is een tweehoevig dier


+ fissipetale adj

1 BOTANICA met gespleten kroonbladen


fissirostros sub pl

1 ZOOLOGIA spleetsnaveligen


fissura sub

1 spleet, barst, scheur
-- de un muro = scheur in een muur
-- de glaciero = gletscherspleet
-- buccal/del bucca = mondspleet
-- cranian/cranial = schedelfissuur
-- branchial = kieuwspleet
-- de desiccation = uitdrogingsscheur
-- de dilatation = uitzettingsscheur
-- longitudinal = scheur in lengterichting
-- transversal = dwarsscheur
-- de fatiga = vermoeidheidsscheur


+ fissural adj

1 barst..., spleet..., scheur...


+ fissurar v

1 doen openbarsten, doen openscheuren


+ fissuration sub

1 (haar)scheurtjesvorming, het optreden van (haar)scheurtjes


+ fistula sub

1 MEDICINA fistel, pijpzweer, pijpgezwel
-- gastric = maagfistel
-- biliar = galfistel
-- intestinal = darmfistel
-- lacrimal = traanfistel
-- maxillar = kaakfistel
-- stercoral = drekfistel
-- anal/del ano = aarsfistel
-- complete = volkomen fistel
incision de -- = fistelsnede/snijding


+ fistular adj

1 MEDICINA fistelachtig, fistel...


+ fistulation sub

1 MEDICINA fistelvorming, fistulatie


+ fistulina sub

1 BOTANICA
-- hepatic = biefstukzwam


+ fistulose adj

1 MEDICINA fistelachtig, fistel..., fistuleus
ulcere -- = fistelzweer
clavaria -- = pijpachtige knotszwam


+ fitis sub

1 ZOOLOGIA fitis


+ fitness sub ANGLESE

1 fitness, fitnestraining


fixabile adj

1 bevestigbaar, te bevestigen


+ fixa-cravata sub

1 dashouder


fixar v

1 vastmaken, bevestigen, vasthechten, vastzetten
-- un pictura al muro/pariete = een schilderij aan de muur hangen
-- le oculos super = de ogen vestigen op
-- le attention super un cosa = de aandacht op iets richten
2 vaststellen, bepalen
-- le precio del butyro = de prijs van de boter bepalen
-- le conditiones = de voorwaarden vaststellen
-- le hora = de tijd vaststellen
-- un limite = een limiet stellen
-- un norma = een norm vaststellen
clausula fixate in un contracto = clausule neergelegd in een contract
3 CHIMIA -- un gas = een gas binden
4 PHOTOGRAPHIA fixeren
sal pro -- = fixeerzout


fixation sub

1 het vastmaken, het bevestigen, het vasthechten, het vastzetten, bevestiging, vasthechting
-- a bayonetta = bajonetsluiting
crampa de -- = bevestigingshaakje
bulon de -- = bevestigingsbout
vite de -- = bevestigingsschroef
2 het vaststellen, het bepalen, vaststelling, bepaling
3 CHIMIA -- de oxygeno = zuurstofbinding
4 PHOTOGRAPHIA het fixeren
tempore de -- = fixeertijd
platto de -- = fixeerschaal


fixative adj

1 bevestigend, vastmakend, fixerend, fixeer...


fixativo sub

1 fixatief, haarplakmiddel, fixeermiddel (voor tekeningen)


fixator sub

1 iemand die bevestigt/vastmaakt
2 fixeerspuit, fixatiespuit
3 MEDICINA fixator
4 PHOTOGRAPHIA fixeer, fixeerbad
5 -- pro le capillos = haarversteviger


fixe adj

1 vast, onbeweeglijk, onveranderlijk, bestendig, aanhoudend
stella -- = vaste ster
idea -- = idee-fixe, obsessie
reguardo -- = strakke blik
capital -- = vast kapitaal
puncto -- = vast punt
ponte -- = vaste brug
polea -- = vaste katrol
domicilio -- = vaste woonplaats
salario -- = vast inkomen
empleo -- = vaste betrekking
costos -- = vaste kosten
terra -- = vaste grond, vaste wal
festa -- = vaste feestdag
tarifa -- = vast tarief
amonta/summa -- = vast bedrag
data -- = vaste datum
grue -- = vaste kraan
expression -- = staande uitdrukking
a precio -- = tegen een vaste prijs
sin domicilio -- = zonder vaste verblijfplaats
mirar/reguardar fixemente in le flammas/foco = in het vuur staren


+ fixismo sub

1 BIOLOGIA fixisme (leer van de onveranderlijkheid van de soorten), creationisme


+ fixista sub

1 BIOLOGIA aanhanger van het fixisme


fixitate sub

1 vastheid, onbeweeglijkheid, onveranderlijkheid, bestendigheid
BIOLOGIA doctrina del -- del species = leer van de onveranderlijkheid van de soorten


+ fjeld sub NORVEGIANO

1 GEOGRAPHIA fjeld


flabellar v

1 waaieren, koelte toewaaien


flabellate adj

1 waaiervormig
folios -- del palma = waaiervormige bladeren van de palm


flabellation sub

1 het waaieren, het toewaaien van koelte


+ flabellifere adj

1 waaierdragend


flabelliforme adj

1 waaiervormig
folios -- del palma = waaiervormige bladeren van de palm
palma -- = waaierpalm


flabello sub

1 waaier
-- japonese = Japanse waaier
pictor de --s = waaierschilder
forma de -- = waaiervorm
2 flabellum (grote waaier van pauwe- of struisveren die in processies naast de paus wordt gedragen)


flaccide adj

1 slap, week, zacht
pelle -- = slappe huid
musculos -- = slappe spieren
sinos -- = slappe borsten


flacciditate sub

1 slapheid, weekheid, zachtheid


flacon sub FRANCESE

1 flacon, fles
-- a/de perfumo = reukflesje
-- de pilulas = flesje pillen
-- familial = gezinsfles
-- platte = zakfles, platvink


flagellante sub

1 geselbroeder, flagellant, geselaar


+ flagellantismo sub

1 flagellantisme


+ flagellantista adj

1 flagellantistisch
litteratura -- = flagellantistische literatuur


flagellar v

1 geselen, kastijden
le soldatos de Pilato ha flagellate Jesus = de soldaten van Pilatus hebben Jezus gegeseld
2 hekelen, aan de kaak stellen
-- le vitios = de ondeugden aan de kaak stellen
3 dorsen


flagellate adj

1 BIOLOGIA van een zweepdraad voorzien
cellula -- = zweepcel


flagellation sub

1 het geselen, het kastijden, geseling, kastijding
le -- de Christo = de geseling van Christus
palo de -- = geselpaal


+ flagellato sub

1 ZOOLOGIA geseldiertje


flagellator sub

1 geselaar, folteraar


flagellifere adj

1 BIOLOGIA van een zweepdraad voorzien


+ flagelliflor adj

1 BOTANICA met aan rankachtige twijgen geplaatste bloemen


+ flagelliforme adj

1 BIOLOGIA zweepvormig


flagello sub

1 gesel, zweep, roede
-- de cavallero = rijzweep
-- de Deo = gesel Gods
choccar {sj} le -- = met de zweep knallen
dar colpos de -- a un cavallo = een paard de zweep geven
colpo de -- = 1. zweepslag, 2. MEDICINA zweepslag, plotselinge spierscheuring
2 BIOLOGIA zweepdraad, zweephaar, flagellum
3 dorsvlegel


+ flageolet sub FRANCESE

1 MUSICA flageolet
sonator de -- = flageoletblazer/speler


flagrante adj

1 flagrant, overduidelijk, zonneklaar, in het oog springend
injustitia -- = schreeuwend onrecht
violation -- del derectos humnan = flagrante schending van de mensenrechten
in --e tegenspraak met = in contradiction flagrante con
JURIDIC in -- delicto = op heter daad


flagrantia sub

1 het op heter daad ontdekt zijn (van een misdaad), flagrant karakter (van een misdaad)


flagrar v

1 fel branden, vlammen


flair sub FRANCESE

1 flair, fijn instinct, voorgevoel, intuïtie, fijne "neus"


+ flairar {e} v

1 (be)ruiken, (be)snuffelen
2 FIGURATE vermoeden, een voorgevoel hebben, lucht krijgen van, in de smiezen hebben


+ flambar v

1 CULINARI flamberen


+ flamboyant adj FRANCESE

1 flamboyant
gothico -- = flamboyante gothiek
stilo -- = flamboyant-stijl


+ flamenco sub ESPANIOL

1 flamenco


flaminge adj

1 Vlaams
movimento -- = Vlaamse beweging
lingua -- = Vlaamse taal, Vlaams
paisage -- = Vlaams landschap
le schola -- = de Vlaamse school
pictores -- = Vlaamse schilders
stilo -- = Vlaamse stijl


+ flamingisar v

1 vervlaamsem
-- le universitate de Gent = de Gentse universiteit vervlaamsen


+ flamingisation sub

1 vervlaamsing
le -- del universitate de Gent = de vervlaamsing van de Gentse universiteit


flamingo(I) sub

1 ZOOLOGIA flamingo
collo de -- = flamingohals
pata de -- = flamingopoot


flamingo(II) sub

1 Vlaming
2 Vlaams (taal)


flamma sub

1 vlam
-- clar = heldere vlam
-- de gas = gasvlam
-- pilota/de securitate = waakvlam
-- del vita = levensvlam
-- amorose/de amor = liefdevlam
mar de --s = vlammenzee
jecto de -- = steekvlam
tubo de -- = vlampijp
in -- = in brand
toto in --s = in lichterlaaie
esser le preda del --s = een prooi van de vlammen zijn
perir in/inter le --s = in de vlammen omkomen
esser consumite/devorate per le --s = in vlammen opgaan


+ flammabile adj

1 ontvlambaar, brandbaar


+ flammabilitate sub

1 brandbaarheid, ontvlambaarheid


flammante adj

1 vlammend, fel brandend
2 fonkelnieuw, splinternieuw, gloednieuw
auto(mobile) -- = gloednieuwe auto


flammar v

1 fel branden, vlammen, laaien
un foco clar flammava in le camino = in de haard brandde een helder vuur
le foco flammava vivemente = het vuur laaide helder op


flammee adj

1 vlammend
2 gevlamd (kleur)
ligno -- = gevlamd hout
fringilla -- = brandsijs
strige -- = kransuil, kerkuil
acanthis -- = barmsijsje, paapje


+ flammetta sub

1 kleine vlam, vlammetje


flammifero sub

1 lucifer
-- de cera = waslucifer
-- de securitate = veiligheidslucifer
-- svedese = Zweedse lucifer
cassa/cassetta a --s = luci-fersdoosje
capite/testa de un -- = kop van een lucifer
fabrica de --s = lucifersfabriek
fabrication de --s = lucifersfabricage
accender un -- = een lucifer aansteken


+ flan sub FRANCESE

1 flan, puddinkje, vla
-- de caramello = karamelpudding/vla


flanar v

1 (rond)slenteren, flaneren, kuieren


+ flanator sub

1 s. slenteraar, flaneur


flancar v

1 MILITAR van terzijde dekken, in de flank dekken
-- un colonna = een colonne in de flank dekken
2 flankeren, zich bevinden naast, staan naast, liggen naast
le duo turres flancava le castello = er stonden twee torens naast het kasteel


flanco sub

1 flank, zijde, kant
le -- dextre del strata = de rechterkant van de straat
-- de collina = helling (van de heuvel)
foco de -- = flankvuur
movimento de -- = flankbeweging
defensa del --s = flankverdediging
copertura/protection del --s = flankdekking
attaccar de -- = in de flank aanvallen
attacco/carga de -- = flankaanval
mitter se le manos super le --s = de handen in de zijden doen


Flandra sub n pr

1 Vlaanderen
-- Occidental = West-Vlaanderen
-- Oriental = Oost-Vlaanderen
le Leon de -- = de Leeuw van Vlaanderen


flanella sub

1 flanel
tabula de -- = flanelbord
camisa de -- = flanellen hemd
drappos de -- = flanellen lakens
puncto de -- = flanelsteek
-- de coton = katoenflanel
-- cruciate = keperflanel
-- pro camisas = hemdenflanel


+ flangia sub

1 TECHNICA flens, radkrans, opstaande rand, opstaande kraag
-- de rota = radflens
-- cec = blinde flens
bulon de -- = flensbout
anello a -- = flensring
tubo a -- = flenspijp
accopulamento per --s = flenskoppling
juncto de -- = flensverbinding
largor de -- = flensbreedte
altor de -- = flenshoogte
diametro de -- = flensdikte


flaon sub

1 CULINARI flan, vla, puddinkje
-- de caramello = karamelpudding/vla
2 TYPOGRAPHIA matrijs, flan, styp


flar v

1 blazen


flasco sub

1 (platte) fles
-- de aqua = fles water
-- de vino = fles wijn
-- de duo litres = twee-litersfles
-- con tappo de vitro = stopfles
-- pro le pulvere = kruithoorn


+ flash sub ANGLESE

1 PHOTOGRAPHIA flits, flitslicht
ampulla -- = flitslampje
-- cubo = flitsblokje
lampa -- = flitslamp
photographia -- = flitsfotografie
durata/duration del -- = flitstijd
-- electronic = elektronenflitser


+ flash-back sub ANGLESE

1 flash-back


flato sub

1 wind, scheet, veest, flatus


flattar v

1 vleien, naar de mond praten
iste musica flatta le aure = deze muziek streelt het oor
2 flatteren, mooier doen lijken
un imagine flattate del situation = een geflatteerd beeld van de situatie


flattator sub

1 vleier


flatteria sub

1 vleierij, gevlei


flatulente adj

1 winderig
2 winden veroorzakend


flatulentia sub

1 winderigheid, flatulentie


flatuose adj

1 winderig


flatuositate sub

1 winderigheid


flauta sub

1 MUSICA fluit
sonar le -- = op de fluit spelen, fluitspelen
-- transverse/transversal = dwarsfluit
-- dulce = blokfluit
-- dulce basse = basblokfluit
-- alto = altfluit
-- magic/incantate = toverfluit
-- de Pan = panfluit
-- de canna = rietfluit, mirliton
solo de -- = fluitsolo
registro de -- = fluitregister
musica scribite pro -- = voor fluit geschreven muziek


flautar v

1 fluiten, op de fluit spelen, fluitspelen
2 fluiten (met de mond)


flautista sub

1 fluitist, fluitspeler


flave adj

1 (goud)geel
motacilla -- = gele kwikstaart
thalictro -- = poelruit


+ flavescente adj

1 geel wordend, geelachtig, gelig
cypero -- = geel cypergras
avena -- = goudhaver


+ flavina sub

1 flavine, lyochromo


flavipede adj

1 ZOOLOGIA geelvoetig, geelpotig


+ flavipunctate adj

1 BOTANICA lichtgeel gestippeld


+ flavoproteina sub

1 BIOLOGIA flavoproteina


+ flebile adj

1 MUSICA flebile


flecha {sj} sub

1 pijl, schicht
fasce de --s = pijl(en)bundel
puncta de -- = pijlpunt
colpo de -- = pijlschot
-- invenenate/venenose = gifpijl
-- amorose/de amor = minneschicht
2 GEOMETRIA pijl (in een cirkelsegment)


flechar {sj} v

1 met een pijl schieten op (iemand), met pijlen wonden toebrengen of doden
2 versieren met pijlen
cruce flechate = pijlkruis


flechator {sj} sub

1 boogschutter


+ flechetta {sj} sub

1 pijltje (van spel), pluimpje (van windbuks)
joco de --s = dartspel, darts


+ flechiera sub

1 pijl(en)koker


flecter v

1 doen buigen, buigen, krommen


fleur de lis sub FRANCESE

1 fleur de lis, Franse Lelie (Frans Koninklijk Wapen)


flexibile adj

1 flexibel, buigzaam, soepel
transmission -- = flexibile verbinding/koppeling
cablo -- = buigzame kabel
cappello -- = slappe hoed
horarios (de labor/travalio) -- = glijdende werktijden
haber un corpore -- = een lenig lichaam hebben
2 gedwee, meegaand
persona -- = flexibel persoon
character -- = meegaand karakter


+ flexibilisar v

1 lexibel(er)/buigz(a)am(er)/soepel(er) maken,

flexibiliseren

flexibilitate sub

1 flexibiliteit, buigzaamheid
-- de un cablo = buigzaamheid van een kabel
FIGURATE -- del precios = prijsflexibiliteit
2 meegaandheid, aanpassingsvermogen


flexion sub

1 het buigen, het krommen, buiging, kromming
tension de -- = buigspanning
resistentia al -- = buigvastheid
invariante de -- = buigingsinvariante
plica de -- = buigingsplooi
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA (ver)buiging, vervoeging, flexie
perder le -- = deflecteren


flexional adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA buigings..., met verbuigingen
lingua -- = flecterende taal
desinentias -- = buigingsuitgangen
morphologia -- = buigingsleer


flexo sub

1 elektrisch snoer
tenditor de -- = snoerspanner
interruptor a/con -- = snoerschakelaar, trekschakelaar


+ flexographia sub

1 flexografie, offsetdruk


+ flexographic adj

1 flexografisch


+ flexor adj

1 ANATOMIA buig...
musculo -- = buigspier


+ flexor sub

1 ANATOMIA buigspier


flexuose adj

1 vol krommingen, in bochten gewrongen
curso -- de un fluvio = bochtige loop van een rivier
BOTANICA deschampsia -- = bochtige smele


flexuositate sub

1 bochtigheid
-- de un linea = bochtigheid van een lijn


flexura sub

1 het buigen, het krommen
2 buiging, kromming


+ flicflac sub

1 GYMNASTICA) flick-flack, handstandoverslag achterover


+ flight-recorder sub ANGLESE

1 flight-recorder


flint sub ANGLESE

1 kei, vuursteen


+ flint-glass sub ANGLESE

1 flintglas, loodglas


+ flip-flop sub ANGLESE

1 ELECTRICITATE flip-flop


+ flippar v

1 flipperen, op de flipperkast spelen


+ flipper sub ANGLESE

1 flipperkast


flirt sub ANGLESE

1 het flirten, flirt
2 scharrel, vlam


flirtar v

1 flirten
-- con un persona = een scharrel hebben met iemand
FIGURATE ministro qui flirta con le opposition = minister die met de oppositie flirt


flirtation sub

1 het flirten, geflirt


floccate adj

1 bedekt met vlokken


flocco sub

1 pluk(je) (wol, haar), toefje
-- de capillos = toefje haar
2 kwast(je)
3 vlok, pluimpje, donsje
-- de nive = sneeuwvlok
-- de lana = wolvlok
-- de sapon = zeepvlok
--s de avena = havermout
--s de frumento = tarwevlokken
--s de ris = rijstvlokken
--s de mais = maïsvlokken


floccose sub

1 vlokkig
sedimento -- = vlokkig sediment


+ floccular v

1 MEDICINA, CHIMIA uitvlokken
sedimento flocculate = vlokkig sediment


+ flocculation sub

1 MEDICINA, CHIMIA flocculatie
reaction de -- = flocculatiereactie


+ floppy sub ANGLESE

1 floppy
-- disk = floppy disk


flor sub

1 bloem
-- de lilio = leliebloem
-- de prato = weidebloem
-- del campo(s) = veldbloem
-- de primavera = lentebloem
-- estive = zomerbloem
HERALDICA -- de lis = fleur de lis
--es taliate/secate = snijbloemen
--es de pruina = ijsbloemen
-- nocturne = nachtbloem
-- tubulate/tubulose = buisbloem
-- artificial = kunstbloem
-- siccate = droogbloem
-- de cucu = koekoeksbloem
-- cyclic = cyclische bloem
-- acyclic = acyclische bloem
corona de --es = bloemenkrans
guirlanda de --es = bloemslinger
racemo/bouquet (F) de --es = boeket, bos bloemen
bouquet de --es siccate = droogboeket
potto a/de --es = bloempot
vaso a/de --es = bloemvaas
bulbo de -- = bloembol
profusion de --es = bloemenweelde
corbe de --es = bloemenmand
commercio de --es = bloemenhandel
mercato de --es = bloemenmarkt
odor/perfumo de --es = bloemengeur
melle de --es = bloemenhoning
jardin de --es = bloementuin
campo de --es = bloemenveld
festa de --es = bloemenfeest
mercante/venditor de --es = bloemenverkoper, bloemenman
venditora/venditrice de --es = bloemenverkoopster
magazin de --es = bloemenwinkel
caule -- = bloemkool
arrangiamento de --es = bloemstuk
a -- de = aan de oppervlakte van
in forma de -- = bloemvormig
disponer --es in un vaso = bloemen in een vaas schikken
le serpente se occulta inter le --es = er schuilt een addertje onder het gras
2 bloesem, bloei
3 in -- = in bloei, bloeiend
le -- del vita/del etate = de bloei van het leven/der jaren
4 bloeiende plant
5 het beste, keur, puik, bloem
6 bloem (van meel, etc.), poeder
-- de farina = bloem (van meel)
-- de farina de tritico = tarwebloem
-- de malt = moutmeel
CHIMIA -- de sulfure = bloem van zwavel
CHIMIA -- de cupro = kopergroen
7 maagdelijkheid


Flora sub n pr

1 RELIGION ROMAN Flora
2 Flora, Floor


flora sub

1 flora (plantenwereld)
-- forestal = bosflora
-- alpestre = Alpenflora
-- montan/monticola = montane flora
-- herbal = kruidenflora
-- steppic = steppeflora
-- marin/maritime = zeeflora
-- del flora = bodemflora
-- polar = poolflora
-- de aqua dulce = zoetwaterflora
-- subequatorial = subequatoriale flora
-- subtropical = subtropische flora
-- endemic = endemische flora
-- intestinal = darmflora
-- microscopic = microflora
2 flora (boek met opsomming en beschrijving der plantenwereld)


floral adj

1 bloem..., bloemen..., floraal
exposition -- = bloemententoonstelling
composition/arrangiamento -- = bloemstuk
arte de composition -- = bloemschikkunst
mercato -- = bloemenmarkt
formula -- = bloemformule
folio -- = bloemblad
button/gemma -- = bloemknop
axe -- = knopas
regno -- = bloemenrijk
tributo -- = bloemenhulde
jocos -- = dichtersjuweel
motivos -- in le ornamentos = florale motieven in de versiering


florar v

1 bloeien, in bloei staan, bloesemen
cessar de -- = uitbloeien
2 floreren, bloeiend zijn, bloeien, gedijen, tieren, hoogtij vieren


floration sub

1 het bloeien, bloei, bloeitijd
-- del arbores fructifere/fructal = bloei van de vruchtbomen
le -- approcha {sj} = de bloeitijd nadert
periodo de -- = bloeiperiode
axe de un -- = as van een bloeiwijze
planta a/de -- nocturne = nachtbloeier


+ floreal sub

1 floreal, bloeimaand (van de Franse Republikeinse Kalender)


Florentia sub n pr

1 Florence


florentin adj

1 Florentijns
flasco -- = florentijnse fles
iris/iride -- = florentijnse lis


florentino sub

1 Florentijn


florer v

1 bloeien, in bloei staan, bloesemen
branca florite = bloesemtak
2 floreren, bloeiend zijn, bloeien, gedijen, tieren, hoogtij vieren


+ floreria sub

1 bloemenwinkel


+ florescentia sub

1 bloei


florescer v

1 bloeien, in bloei staan, bloesemen
2 floreren, bloeiend zijn, bloeien, gedijen, tieren, hoogtij vieren
le commercio floresce = de handel bloeit
le artes floresceva in le Seculo de Auro = de kunsten bloeiden in de Gouden Eeuw


floretta sub

1 bloempje


+ florettista sub

1 floretschermer


floretto sub

1 floret, schermdegen
button de -- = floretknopje
scherma al -- = floretschermen
schermitor al -- = floretschermer, florettist


+ floribunde adj

1 met een overvloed van bloemen, rijkbloeiend
oxalide -- = rijkbloeiende klaverzuring


+ floribunditate sub

1 bloemrijkheid, bloemenpracht


+ floricole adj

1 in/op bloemen levend
insecto -- = insekt dat op bloemen leeft


+ floricultor sub

1 bloemenkweker, bloemist


+ floricultura sub

1 bloementeelt, bloemisterij


Florida sub n pr

1 Florida


floride adj

1 bloeiend, in bloei, vol bloemen
2 bloemrijk (taalgebruik, stijl, etc.)
prosa -- = bloemrijk prosa
linguage -- = bloemrijke taal
stilo -- = bloemrijke stijl


floriditate sub

1 bloemenweelde
2 bloemrijkheid (taalgebruik, stijl, etc.)


+ floriera sub

1 bloemenbak, plantenbak


+ florifere adj

1 bloemdragend
plantas -- = bloemdragende planten
axe -- = bloemspil


+ florilegio sub

1 bloemlezing, florilegium


florimento sub

1 bloei, het in bloei staan
2 florering, gedijing, bloei


florino sub

1 florijn, gulden
quarto de -- = kwart-je
-- de auro = goudgulden


florista sub

1 bloemist
boteca de -- = bloemenwinkel
kiosque (F) de -- = bloemenstalletje
2 maker van kunstbloemen


+ floristic adj

1 floristisch


+ floristica sub

1 floristiek


+ floritura sub

1 MUSICA versiering, fiorituur


floron sub

1 ARTE DE CONSTRUER fleuron (bloemvormige versiering), kruisbloem


flosculo sub

1 BOTANICA (schijf)bloempje (der samengesteldbloemigen)


flosculose adj

1 BOTANICA schijfbloemig
flor -- = schijfbloem


+ flossa sub

1 seta de -- = vloszijde, floretzijde


+ flotar v

1 CHIMIA floteren


+ flotation sub

1 CHIMIA flotatie


flotta sub

1 vloot
-- mercantil/commercial/de commercio = handelsvloot, koopvaardijvloot
-- de argento = zilvervloot
-- de pisca = vissersvloot
-- de remolcage = sleepvloot
-- fluvial = riviervloot
-- de tankers (E) = tankervloot
2 (oorlogs)vloot
-- de guerra = oorlogsvloot
-- de combatto = slagvloot
-- de convoyo = geleidevloot
-- de disbarcamento/disimbarcation = landingsvloot
-- auxiliar = hulpvloot
-- aeree = luchtvloot
-- de escorta = geleivloot


flottabile adj

1 vlotbaar, drijfbaar
2 bevlotbaar (rivier)


flottabilitate sub

1 drijfvermogen
2 bevlotbaarheid (rivier)


flottante adj

1 drijvend
rete -- = drijfnet
ligno -- = drijfhout
glacie -- = drijfijs
bloco de glacie -- = ijsschots
mina -- = drijvende mijn
casa -- = woonboot
ponte -- = schipbrug
boia -- = drijvende boei
grue/derrick (A) -- = drijvende bok
scirpo -- = vlottende bies
presto -- = vlottende lening
2 (zwevend (in de lucht), vlottend
costas -- = zwevende ribben
ren -- = wandelende nier
electorato -- = zwevende kiezers
moneta -- = zwevende valuta
capital -- = vlottend kapitaal
polissa -- = vlottende polis
population -- de un schola = vlottende schoolbevolking
linguage -- = zwevend taalgebruik


flottar v

1 drijven, dobberen
venir flottante = komen aandrijven
-- al mercede del undas = ronddobberen
2 zweven (in de lucht)
bruma que flotta super le campos = mist die boven de velden zweeft
3 wapperen
facer -- un bandiera = een vlag laten wapperen
capillos flottante = wapperende haren


flottation sub

1 het drijven, het dobberen
2 het zweven (in de lucht)
3 het wapperen
le -- de un bandiera = het wapperen van een vlag


flottator sub

1 iemand die drijft
2 drijver, dobber (van hengel), vlotter
valvula/valva de -- = vlotterklep
-- de un carburator = vlotter van een carburator
3 PHYSICA drijvend lichaam


flottilia sub

1 flottielje, smaldeel
2 vloot (kleine schepen)
-- de pisca = vissersvloot


flucto sub

1 vloed, overstroming


fluctuante adj

1 fluctuerend, schommelend, veranderlijk, onbestendig
debita -- = vlottende schuld
precios -- = schommelende prijzen
temperatura -- = schommelingen in de temperatuur
electorato -- = zwevende kiezers
ille es -- in su opiniones = hij verandert nog al eens van mening


fluctuar v

1 heen en weer gaan, golven
-- inter le vita e le morte = tussen dood en leven zweven
-- inter le pavor/timo e le spero/sperantia = tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd worden
2 fluctueren, schommelen, wisselen
le precios fluctua = de prijzen schommelen


fluctuation sub

1 het heen en weer gaan, het golven
2 fluctuatie, schommeling, onbestendigheid, veranderlijkheid
-- del precios = prijsschommeling
-- del opinion public = veranderlijkheid van de publieke opinie
-- de temperatura = temperatuurschommeling
--s thermic/thermal = thermische fluctuaties
sensibile al --es del moda = modegevoelig
3 MEDICINA golving


fluente adj

1 vloeiend, stromend
stilo -- = losse stijl


fluentia sub

1 het vloeien, het stromen


fluer v

1 vloeien, stromen
le sanguine flueva del ferita = het bloed stroomde uit de wond
le parolas flueva de su labios = de woorden stroomden uit haar mond


fluide adj

1 vloeibaar, niet vast, vloeiend (anque FIGURATE)
resinas -- = vloeibare harsen
refrigerante -- = koelvloeistof
stilo -- = vlotte/soepele stijl
movimento -- = vloeiende beweging
linea -- = vloeiende lijn
2 vluchtig, vliedend, ongrijpbaar, ondoorzichtig
situation politic -- = onbestendige politieke situatie


+ fluidica sub

1 fluïdica, fluïdiek


+ fluidificabile adj

1 vloeibaar te maken


fluidificar v

1 vloeibaar maken, fluïdiseren


fluidification sub

1 het vloeibaar maken, vloeibaarmaking, fluïdisering


fluiditate sub

1 vloeibaarheid, dunne toestand (van vloeistof)
le -- de oleo = de vloeibaarheid van olie
2 vlotheid, soepelheid (stijl, etc.)
3 veranderlijkheid, ongrijpbaarheid, onbestendigheid, instabiliteit
-- de un situation politic = instabiliteit van een politieke situatie


fluido sub

1 niet-vaste stof, gas, vloeistof
-- refrigerante/frigorigene = koelvloeistof, koelmiddel
-- non viscose = niet-viskeuse vloeistof
-- intercellular = intercellulair vocht
mechanica del --s = vloeistoffenmechanica
2 fluïdum, stroom, uitstraling
-- electric = elektrisch fluïdum
-- magnetic = magnetisch fluïdum


fluor sub

1 CHIMIA fluor
spat -- = vloeispaat
composito de -- = fluorverbinding


+ fluorar v

1 fluoreren


+ fluorate adj

1 gefluoreerd, fluorhoudend
aqua -- = gefluoreerd water


fluoresceina sub

1 CHIMIA fluoresceïne


fluorescente adj

1 fluorescerend, fluorescentie..., fluorescent
lampa -- = fluorescentielamp
tubo -- = fluorescentiebuis, TL-buis
illumination -- = TL-verlichting
schermo -- = lichtscherm
corpore -- = fluorescerend lichaam
luce/lumine -- = fluorescentielicht


fluorescentia sub

1 fluorescentie
-- de crystallos de fluorite = fluorescentie van fluorietkristallen
rendimento de -- = fluorescentieopbrengst


fluorescer v

1 fluoresceren


+ fluorescopia sub

1 fluorescopie


+ fluorescopio sub

1 fluorescoop


fluoric adj

1 CHIMIA fluor...


+ fluorifere adj

1 fluorhoudend


+ fluorimetria sub

1 fluorimetrie


+ fluorimetric adj

1 fluorimetrisch


+ fluorimetro sub

1 fluorimeter


fluorina sub

1 MINERALOGIA vloeispaat, calciumfluoride


+ fluorisar v

1 fluorideren


+ fluorisation sub

1 fluoridering
-- de aqua potabile/pro biber = fluoridering van drinkwater


fluorite sub

1 MINERALOGIA fluoriet
fluorescentia de crys-tallos de -- = fluorescentie van fluorietkristallen


fluoroscopia sub

1 fluoroscopie


fluoroscopic adj

1 fluoroscopisch


fluoroscopio sub

1 fluoroscoop


+ fluorose (-osis) sub

1 MEDICINA fluorose, fluorvergiftiging


fluoruro sub

1 CHIMIA fluoride
-- de calcium = calciumfluoride


+ flush sub ANGLESE

1 JOCO DE CARTAS flush (serie kaarten van dezelfde kleur)


+ flute sub FRANCESE

1 fluitglas


fluvial adj

1 rivier...
lecto -- = rivierbedding
dica -- = rivierdijk
porto -- = rivierhaven
planta -- = rivierplant
pedage -- = riviertol
argilla -- = rivierklei
sablo/arena -- = rivierzand
sedimento -- = riviersediment
nave -- = rivierschip
flotta -- = riviervloot
rete/systema -- = rivierstelsel
erosion -- = riviererosie
abrasion -- = fluviatiele abrasie
aqua -- = rivierwater
navigation -- = riviervaart, binnen(scheep)vaart
pisca -- = riviervisserij
piscator -- = riviervisser
policia -- = rivierpolitie
deitate -- = riviergod
vallea -- = rivierdal
esclusa -- = riviersluis
paisage -- = rivierlandschap
urbe/citate -- = rivierstad
derecto -- = rivierenrecht


fluviatile adj

1 GEOLOGIA rivier..., fluviatiel sedimento -- = rivierafzetting
petra/rocca -- = fluviatiel gesteente
deposito -- = fluviatiele afzetting
abrasion -- = fluviatiele abrasie
erosion -- = fluviatiele erosie, riviererosie
planta -- = fluviatiele plant
perca -- = rivierbaars
lampreda -- = rivierprik
locustella -- = rivierrietzanger


+ fluviation sub

1 fluviatie


fluvio sub

1 rivier
-- sinuose = bochtige rivier
-- a marea = getijrivier
-- glaciari/glacial = gletsjerrivier
-- costari = kustrivier
-- limitrophe/de frontiera = grensrivier
bracio de -- = rivierarm
rete/systema de --s = rivierstelsel
le --s conflue illac = de rivieren vloeien daar samen


+ fluvioglacial adj

1 fluvioglaciaal
riviera -- = fluvioglaciale rivier


+ fluvioglaciari adj

1 fluvioglaciaal
riviera -- = fluvioglaciale rivier


+ fluviologia sub

1 fluviologie


+ fluviologic adj

1 fluviologisch


+ fluviometria sub

1 fluviometrie


+ fluviometric adj

1 fluviometrisch
scala -- = peilschaal (in rivier)


+ fluviometro sub

1 fluviometer


+ fluviomorphologia sub

1 riviermorfologie


fluxion sub

1 MATHEMATICA fluxie
2 MEDICINA (op)zwelling, stuwing (van bloed)
-- del pectore = longontsteking
-- ganglionari = lymfeklierzwelling


fluxo sub

1 stroom, vloed, stroming, (uit)vloeiing
-- de emigrantes = vloed(stroom) van emigranten
-- oratori/de parolas = woordenvloed, verbaal geweld
-- de invectivas/injurias = stortvloed van scheldwoorden
-- de pensatas/pensamentos = gedachtenstroom
-- de energia = energiestroom
-- luminose = lichtstroom
-- magnetic = magneetstroom
-- monetari = geldstroom
-- de lava = lavastroom
-- de fango = modderstroom
-- de armas = wapenstroom, wapentoevoer
2 vloed (tgov eb), opkomend tij
-- e refluxo = eb en vloed
3 MEDICINA vloed, bloeding
-- blanc = witte vloed
-- menstrual = menstruele bloeding
-- de sanguine = bloeduitstorting
-- alvin/de ventre = buikloop


+ fluxometro sub

1 fluxmeter


+ foc sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES fok(zeil)
-- de artimon = bezaansstagzeil
plicar le -- = de fok zwichten
grande -- = kluiver, kluiffok


focage sub

1 (soort) personele belasting (afhankelijk van het aantal haarden)


focal adj

1 van het brandpunt, brandpunts...
distantia -- de un lente = brandpuntsafstand van een lens
puncto -- = brandpunt
plano -- = brand(punts)vlak


focalisar v

1 PHYSICA (lichtbundel, stralen) in een brandpunt verenigen, doen samenkomen, bundelen,

focusseren, PHOTOGRAPHIA scherpstellen

-- radios solar = zonnestralen focussen
-- un camera = een fototoestel scherp stellen
2 FIGURATE (verschillende elementen) concentreren, in/op één punt verenigen/samentrekken
-- le attention super un cosa = de aandacht op iets concentreren


+ focalisation sub

1 (anque FIGURATE) het focusseren, het verenigen in een brandpunt, PHOTOGRAPHIA scherpstelling
le -- de un camera = het scherpstellen van een camera
bobina de -- = focusseringsspoel
magnete de -- = focusseringsmagneet


focar sub

1 haard, haardvuur, stookplaats
-- de incendio = vuurhaard
2 -- (domestic) = huiselijke haard, gezin, tehuis, haardstede
-- de incontro = ontmoetingscentrum


+ fochero sub

1 stoker


foco sub

1 vuur
prender -- = vlam vatten
mitter/poner -- a = in brand steken
jocar con (le) -- = met vuur spelen
-- artificial/de artificio = vuurwerk
-- de Sancte Elmo = Sint Elmusvuur
-- de Sancte Antonio = Sint Antoniusvuur
Terra de Foco = Vuurland
-- de Bengala = Bengaals vuur
-- de campo/de campamento = kampvuur
-- celeste/de celo = hemelvuur
-- de ligno = houtvuur
-- de carbon = kolenvuur
-- de palea = strovuur (anque FIGURATE)
-- fatue = dwaallicht, FIGURATE ongrijpbaar persoon, hersenschim
-- grec = Grieks vuur
-- nude = open vuur
-- de marea = getijlicht
-- del passion = de gloed van de hartstocht
mar de -- = vuurzee
columna/colonna de -- = vuurzuil
adorator del -- = vuuraanbidder
lingua de -- = vuurtong
proba/prova de -- = vuurproef
HISTORIA ordalia del -- = vuurproef, vuur-ordale
resistente al --, que resiste al -- = vuurbestendig, vuurvast
resistentia al -- = vuurvastheid
temperamento de -- = gloedvol temperament
accender le -- = het vuur aansteken
extinguer le -- = het vuur doven/blussen
attisar le -- (del discordia) = het vuur opstoken
vomitar -- = vuur spuwen
esser in -- = in brand staan
seder se circa/circum le -- = om het vuur gaan zitten
vider se/trovar se/esser inter duo --s = tussen twee vuren zitten
illes son como le aqua e le -- = zij zijn water en vuur
tirar le castanias del -- = de kastanjes uit het vuur halen
il non ha fumo sin -- = er is geen rook zonder vuur
mitter le mano in le -- = zijn hand in het vuur steken
isto es jectar oleo in le -- = dit is olie op het vuur gooien
mitter/poner -- al pulvere = de lont in kruitvat steken
cocer a -- lente = koken op een zacht vuurtje/op een laag pitje
propagar se como -- grec = als een lopend vuurtje rondgaan
village de cento --s = dorp van honderd huizen
parlar con -- = met gloed spreken
2 geweer/kanon/etc.-vuur
arma a/de -- = vuurwapen
bucca a/de -- = vuurmond
-- de artilleria = kanonvuur
-- de carros de combatto/de tanks (A) = tankvuur
-- de barrage = spervuur
-- cruciate = kruisvuur
linea de -- = vuurlijn, vuurlinie
baptismo del -- = vuurdoop
aperir le -- contra = het vuur openen op
cessar le -- = het vuren staken
sub le -- del inimico = onder vijandelijk vuur
3 brandpunt, focus
-- virtual/imaginari = denkbeeldig/virtueel brandpunt
-- anterior = voorbrandpunt
objectivo a curte -- = lens met korte brandpuntsafstand, groothoeklens
4 haard, middelpunt, brandpunt, zetel
-- de arte = kunstcentrum
-- de civilisation = brandpunt van een beschaving
-- del incendio = brandhaard
-- infectuose/de infection/de contagion = besmettingshaard
-- de peste = pesthaard
-- de un revolta = haard van een opstand
-- de cultura = cultuurcentrum
-- seismic/de un seismo = haard van een aardbeving


+ focometria sub

1 OPTICA focometrie


+ focometric adj

1 OPTICA focometrisch
mesurationes -- = focometrische metingen


+ focometro sub

1 OPTICA focometer


+ focose adj

1 vurig, onstuimig, hartstochtelijk, wild, driftig
character -- = onstuimig karakter
discurso -- = hartstochtelijke/meeslepende redevoering
cavallo -- = vurig/onstuimig paard
amante -- = onstuimige minnaar
reguardo -- = vurige blik
temperamento -- = gloedvol temperament


+ focositate sub

1 vurigheid, onstuimigheid, hartstochtelijkheid


foder v

1 graven, uitgraven, uithollen


foderar v

1 voeren, voering aanbrengen (in een kledingstuk)
-- un mantello = een mantel voeren
non foderate = ongevoerd


foderatura sub

1 het voeren, het aanbrengen van voering (in een kledingstuk)


fodero sub

1 voering (in een kledingstuk)
-- distachabile {sj}/amovibile = losse voering


+ föhn sub GERMANO

1 (valwind) föhn


foliacee adj

1 BOTANICA bladachtig, bladvormig, blad...
arbore -- = loofboom
le partes -- del plantas = de bladachtige plantendelen


foliage sub

1 gebladerte, loof, lover, lommer
-- de ulmo = olmeloof
-- ornamental = loofwerk
-- vernal/primaveral/de primavera = lentegroen


foliar v

1 bladeren krijgen, in blad komen, foliëren
2 bladeren in
-- un libro = in een boek bladeren


foliar adj

1 BOTANICA blad...
glandula -- = bladklier
vaina -- = bladschede
apice -- = bladpunt
nervura -- = bladnerf
spina -- = bladdoorn
parenchyma -- = bladweefsel
disposition -- = bladschikking
transpiration -- = bladtranspiratie
maladia -- = bladziekte


foliate adj

1 bebladerd, met bladeren, blader...
pasta -- = bladerdeeg
torta -- = gebak van bladerdeeg
ARTE DE CONSTRUER friso -- = rankenfries


foliation sub

1 het krijgen van bladeren, het in blad komen, bladvorming


+ folic adj

1 BIOCHIMIA acido -- = folinezuur, foliumzuur


folio sub

1 blad (van boom, plant)
-- de herba = grasspriet
corona de --s = bladerkrans
axilla del -- = bladoksel
-- floral = bloemblad
-- composite = samengesteld blad
verduras de -- = bladgroenten
in forma de -- = bladvormig
2 blad (van boek, zaag, etc.)
-- de un libro = blad van een boek
-- de un serra = blad van een zaag
-- intercalari = inlegvel
-- transparente = transparant(je)
-- de presentia = presentielijst
3 blad (krantje)
-- publicitari/de annuncios = advertentieblad
4 folio (formaat)
in -- = in folio
5 ARTE DE CONSTRUER blad
-- de acantho = acanthusblad
6 folie, blad, lamel
-- de stanno/de auro/etc. = tinfolie, goudfolie, etc.


foliolo sub

1 BOTANICA blaadje (van samengesteld blad), foliolum


foliose adj

1 BOTANICA met (veel) bladeren, bladerrijk


folklore sub ANGLESE

1 folklore


+ folkloric adj

1 folkloristisch
dansa -- = volksdans
gruppo -- = volksdansgroep
musica -- = folkmuziek


folklorista sub

1 folklorist


+ folkloristic adj

1 folkloristisch
dansa -- = folkloristische dans


folle adj

1 gek, dwaas, idioot
esser -- de gaudio/joia = gek van vreugde zijn


folle sub

1 balg, blaasbalg, orgeltrapper
pumpa a -- = balgpomp
mover le --s del organo = het orgel trappen
2 PHOTOGRAPHIA balg


follero sub

1 maker van blaasbalgen


follia sub

1 waanzin, krankzinnigheid, dwaasheid, zotheid
accesso de/colpo de -- = aanval van waanzin
-- religiose = godsdienstwaanzin
-- collective = massawaanzin
-- del tropicos = tropenkolder
-- de persecution = achtervolgingswaanzin
-- hereditari = erfelijke krankzinnigheid
--s carnavalesc = carnavalsdwaasheden
--s de juventute = jeugdige dwaasheden
elogio del -- = lof der zotheid


follicular adj

1 ANATOMIA folliculair
hormon -- = folliculair hormoon
2 mbt/als/met/van (een) kokervrucht(en)


+ folliculina sub

1 BIOLOGIA follikelhormoon, oestron


+ folliculitis sub

1 MEDICINA ontsteking van het haarzakje, folliculitis


folliculo sub

1 ANATOMIA zakje, follikel
-- ovarian/de De Graaf = eifollikel van de Graaf
-- dentari = tandzakje
-- pilose = haarzakje
2 BOTANICA zaadhuls, zaadvlies
3 BOTANICA kokervrucht


folliculose adj

1 voorzien van follikels


+ follo sub

1 gek, dwaas, idioot


fomentar v

1 MEDICINA fomenteren, met warme pappen behandelen
2 aanstoken, aanwakkeren, aanzetten tot, zaaien (onrust, tweedracht)
-- le (foco del) discordo/discordia = het vuur van de tweedracht aanblazen


+ fomentari adj

1 ungulira -- = tondelzwam, vuurzwam


fomentation sub

1 MEDICINA het aanbrengen van warme omslagen, het pappen
2 het aanstoken, het aanwakkeren, het aanzetten tot


fomentator sub

1 MEDICINA warm omslag
2 aanstoker, (onrust)stoker


fomento sub

1 MEDICINA warm omslag
2 aansporing, stimulering, aanmoediging, prikkeling, FIGURATE voedsel (tot)


fomite sub

1 tondel, zwam
2 MEDICINA infecterende stof
3 beweegkracht, drijfkracht


fondant sub FRANCESE

1 fondant, borstplaat, zacht suikergoed


+ fondue sub FRANCESE

1 CULINARI fondue
-- al caseo = kaasfondue
casserola de -- = fonduepan
furchetta de -- = fonduevork
joco de -- = fondueset


fontal adj

1 van/uit de bron
2 eerste, oorspronkelijk
3 doop...


fontana sub

1 bron, wel
2 fontein
tubo de -- = fonteinbuis
aperir le --s = de fonteinen in werking stellen


fontanari adj

1 van de bron, bron...


fontanella sub

1 ANATOMIA fontanel
grande --, -- anterior/bregmatic = grote fontanel
parve --, -- posterior/lambdatic/occipital = kleine fontanel
ossification del -- = vergroeiing van de fontanel


fontanero sub

1 waterfitter
2 maker/onderhoudsman/toezichthouder van fonteinen


fonte sub

1 bron
--s del Nilo = bronnen van de Nijl
-- de calor = warmtebron
-- de energia = energiebron
-- de radiation = stralingsbron
-- de gas = gasbron
-- de gas natural = aardgasbron
-- de currente = stroombron
-- luminose/de lumine/de luce = lichtbron
-- sonor = geluidbron
aqua de -- = bronwater
-- saliente = springbron
-- de aqua dulce = zoetwaterbron
-- sulfurose/de sulfure = zwavelbron
-- medicinal = geneeskrachtige bron
-- thermic/thermal/cal(i)de = hete bron, warmwaterbron
-- intermittente = intermitterende bron
--s de nostre saper = bronnen van onze kennis
-- de information = bron van informatie
-- de inspiration = inspiratiebron
-- de discordo = bron van onenigheid
mention/indication del --(s) = bronvermelding
studio del --s = bronnenstudie
critica del --s = bronnenkritiek
-- de joia/gaudio = bron van vreugde
-- de suffrentia = bron van lijden
2 (doop)vont
-- baptismal = doopvont


football sub ANGLESE

1 voetbal
match (A) de -- = voetbalwedstrijd
torneo de -- = voetbaltoernooi
campion de -- = voetbalkampioen
campionato de -- = voetbalkampioenschap
jocar al -- = voetballen
jocator al -- = voetballer
terreno/campo de -- = voetbalveld
termino de -- = voetbalterm
jersey (A) de -- = voetbaltrui/shirt
stadio de -- = voetbalstadion
resultatos de -- = voetbaluitslagen
sport (A) de -- = voetbalsport
scarpa/calceo de -- = voetbalschoen
-- feminin = damesvoetbal
-- professional = beroepsvoetbal
jocator professional de -- = beroepsvoetballer
-- amateur (F) = amateurvoetbal
-- pro le Cuppa de Europa = Europacupvoetbal
-- offensive = aanvallend voetbal
-- incoherente = paniekvoetbal
-- total = totaalvoetbal
-- in sala = zaalvoetbal
-- de tabula = tafelvoetbal


+ footballero {foet} sub

1 voetballer


+ footballista {foet} sub

1 voetballer


+ forage sub

1 boring
-- de un puteo = putboring
-- offshore (A)/in mar = zeeboring
loco/terreno de -- = boorlocatie
material de -- = boormaterieel
manivella de -- = booromslag, boorzwengel
equipa de -- = boorploeg
concession de -- = boorvergunning


+ foraminate adj

1 BIOLOGIA poriën hebbend, gaatjes hebbend


foramine sub

1 opening, gat, doorgang
-- del serratura = sleutelgat
-- de mures/muses = muizengat
-- de accesso = mangat (van stoomketel, etc.)
-- de spia = kijkgat
-- del manica = armsgat


foraminiferos sub pl

1 ZOOLOGIA foraminiferen, foraminifera


foraminose adj

1 geperforeerd, poreus, met gaatjes


+ foranee adj

1 vreemd


forar v

1 een gat/gaten maken in, boren, aanboren, uitboren, doorboren
- un puteo = een put slaan
-- le billet = het kaartje knippen


foras prep

1 -- de = buiten, aan de andere kant van
-- de bordo = buitenboord
-- de concurso = buiten mededinging
-- de dubita = buiten/zonder twijfel, ongetwijfeld
-- de uso = fuiten gebruik
SPORT -- de joco = buitenspel
-- de matrimonio = buitenechtelijk
-- del casa = buitenshuis
-- del citate/del urbe = buiten de stad, uitstedig
-- del lege = buiten de wet, vogelvrij
-- del portata de = buiten het bereik van
-- de se = buiten zichzelf
-- de isto = buitendien
mitter/poner -- de combatto = buiten gevecht stellen
mitter/poner -- de servicio = buiten dienst stellen
restar -- del conflicto = buiten het conflict blijven, er buiten blijven


foras adv

1 buiten (de deur), weg
verso -- = naar buiten, buitenwaarts
2 van buiten


+ forastero sub

1 vreemdeling


+ forate adj

1 met gaatjes
patella -- = gaatjespan


forator sub

1 iemand die boort
2 boor (instrument)
-- pneumatic = pneumatische boor
-- rotative = roterende boor
-- punctate/punctute = puntboor
-- a vite = schroefboor
-- a/de centrar = centerboor
-- de filettos = tapboor
puncta del -- = boorpunt


foratura sub

1 boorgat, booropening


forcipe sub

1 MEDICINA verlostang, forceps


forense adj

1 gerechtelijk, (ge)rechts..., forensisch, van de balie
medico -- = medische deskundige bij een strafproces
medicina -- = gerechtelijke/forensische geneeskunde
termino -- = rechtsterm, juridische term
expertise (F) -- = gerechtelijk geneeskundige expertise


forestal adj

1 van de bossen, bos..., woud...
schola -- = bosbouwschool
guarda -- = boswachter
inspector -- = houtvester
obrero/laborator/travaliator -- = bosarbeider
functionario -- = bosbouwkundig ambtenaar
flora -- = bosflora
incendio -- = bosbrand
exploitation {plwa} -- = bosbeheer
Exploitation {plwa} Forestal del Stato = Staatsbosbeheer
perfumo -- = bosgeur
cammino -- = bosweg
sentiero -- = bospad
producto -- = bosprodukt
ecosystema -- = boomgemeenschap


forestar v

1 met bos(sen) beplanten, bebossen


foreste sub

1 woud, bos
-- virgine = maagdelijk woud, oerwoud, oerbos
-- natural = natuurbos
-- de coniferes = naaldwoud
-- pluvial/pluviose/tropical/de pluvia = regenwoud
-- umbrose = lommerrijk/lommerig woud
Foreste Nigre = Zwarte Woud, Schwarzwald
parcella de -- = bosperceel
incendio de -- = bosbrand
le arbores cela le -- = door de bomen het bos niet meer zien


foresteria sub

1 bosbouw, bosbedrijf, houtvesterij


forestero sub

1 boswachter
2 houtvester


+ forfait sub FRANCESE

1 forfait
pagar a -- = à forfait betalen


forfeit sub ANGLESE

1 EQUITATION boete


+ forficula sub

1 ZOOLOGIA
-- auricular = oorworm


forgia sub

1 smederij, smidse
martello de -- = smeedhamer


+ forgiabile adj

1 smeedbaar
aciero -- = smeedstaal


+ forgiabilitate sub

1 smeedbaarheid
le -- del ferro = de smeedbaarheid van ijzer


forgiar v

1 smeden (door hameren bewerken)
-- argento = zilver smeden
-- armas = wapens smeden
ferro forgiate = smeedijzer
aciero forgiate = smeedstaal
FIGURATE -- un character = een karakter vormen
2 smeden, beramen, bedenken (plan, etc.)
-- se illusiones = zich illusies maken


+ forgiator sub

1 iemand die smeedt


+ forgiatura sub

1 het smeden
2 resultaat van het smeden


+ forint sub

1 forint


foris prep

1 Vide: foras


foris adv

1 Vide: foras


forma sub

1 vorm, gedaante, gestalte
prender le -- de = de vorm/gedaante aannemen van
in debite -- = in de vereiste vorm
vitio/defecto de -- = vormfout
-- de cultura = cultuurvorm
-- artistic/de arte = kunstvorm
-- poetic = dichtvorm
-- dialectal = dialectische vorm
-- juridic/judiciari = rechtsvorm
-- de pensata/pensamento = denkvorm
-- de politessa/cortesia = beleefdheidsvorm
-- de governamento = regeringsvorm
-- de transition = overgangsvorm
-- secundari = nevenvorm
-- de exister = bestaansvorm
-- intermedie/intermediari = tussenvorm
-- cylindric = cilindervorm
-- aerodynamic = stroomlijn(vorm)
-- crystallin = kristalvorm
-- ogival = ogiefvorm
-- spheric/de sphera/de globo = bolvorm
-- statal = staatsvorm
in -- spheric/de sphera/de globo = bolvormig
-- verbal = werkwoordsvorm
-- active = bedrijvende vorm
-- passive = lijdende vorm
-- plural/del plural = meervoudsvorm
-- epistolari = briefvorm
-- de dialogo = dialoogvorm
-- corporee = lichaamsvorm
-- del cranio = schedelvorm
-- del visage/facie = gezichtsvorm
-- benigne/maligne de un maladia = goedaardige/kwaadaardige vorm van een ziekte
2 vorm, gietvorm, leest, matrijs
-- de caseo = kaasvorm
-- a/de pastisseria = bakvorm
-- pro scarpas/calceos = (schoen)leest
mesura de un -- = leestmaat
3 SPORT vorm, conditie, fitheid
esser in -- = in vorm/conditie zijn
guardar le --, mantener se in -- = in conditie blijven
poner se in -- = een conditie opbouwen


+ formabile adj

1 wat gevormd kan worden, vormbaar


formal adj

1 duidelijk, uitdrukkelijk, stellig
ordine -- = uitdrukkelijk bevel
distantiar se formalmente de = zich uitdrukkelijk distantiëren van
2 vormelijk, de vorm betreffend, volgens de vormen, formeel
logica -- = formele logica
3 JURIDIC formeel


+ formaldehyde sub

1 CHIMIA formaldehyde


+ formalina sub

1 CHIMIA formaline


+ formalisar v

1 formaliseren


+ formalisation sub

1 formalisering


formalismo sub

1 formalisme, vormelijkheid


formalista sub

1 formalist


+ formalista adj

1 formalistisch, vormelijk
religion -- = vormelijk geloof
christianismo -- = vormelijk christendom


+ formalistic adj

1 formalistisch, vormelijk
currentes -- = formalistische stromingen
schola -- = formalistische school


formalitate sub

1 formaliteit, voorgeschreven vorm, formeel gebaar, uiterlijke vorm
sin --s = zonder plichtplegingen
2 JURIDIC vormvoorschrift, voorgeschreven vorm, formaliteit, formele procedure


formar v

1 vormen, maken, scheppen, voortbrengen, formeren
-- se un idea de = zich een idee vormen van
2 opstellen, samenstellen, formeren
-- un numero de telephono = een telefoonnummer draaien
-- un cabinetto = een kabinet samenstellen
-- un armea = een leger op de been brengen
3 vormen, een element zijn van, een bestanddeel zijn van, uitmaken
-- parte de = deel uitmaken van


formation sub

1 vorming, formering, het vormen, opstellen
-- de precios = prijsvorming
tentativa de -- = formatiepoging
2 (opleiding) formation
centro de -- professional = opleidingscentrum
-- universitari = universitaire opleiding
-- preliminar/preparatori = vooropleiding
-- medie = middelbare opleiding
-- superior = hogere opleiding
-- professional = beroepsopleiding
3 formatie, groep, partij-organisatie
4 MILITAR formatie, opstellingsvorm
-- de 18 chassatores {sj} a reaction = formatie van 18 straaljagers
volar in -- = in formatie vliegen
5 GEOLOGIA formatie
-- tertiari = tertiaire formatie
-- geologic = geologische formatie
-- devonian = devonische formatie


formative adj

1 vormgevend, vormend
influentia -- = vormende invloed
valor -- = vormende waarde
studios -- = vormende studiën
-- del character = karaktervormend


formato sub

1 formaat, afmetingen, grootte
-- de tasca = zakformaat, pocketformaat
-- folio = folioformaat
-- quarto = kwartoformaat
-- standard (A) = standaardformaat, normaal formaat
film (A) de -- standard (A) = normaalfilm


formator sub

1 vormer, samensteller, schepper, formeerder, formateur
2 machine of apparaat waar iets mee wordt gevormd/gemaakt/vervaardigd


+ formattar v

1 TYPOGRAPHIA COMPUTATOR formatteren


+ formiato sub

1 CHIMIA formiaat, mierenzuurzout
-- de sodium/natrium = natriumformiaat


formic adj

1 CHIMIA
acido -- = mierenzuur
aldehyde -- = formaline
oleo -- = mierenolie


formica sub

1 ZOOLOGIA mier
-- rubie = rode (bos)mier
-- blanc = witte mier, termiet
-- obrera = werkmier
-- migratori = trekmier
piccatura de -- = mierebeet
colonia de --s = mierenkolonie


+ formica sub

1 formica


+ formica-leon sub

1 ZOOLOGIA mierenleeuw


formicamento sub

1 gekrioel, gewriemel, gewemel (van mensen, etc.)
2 gekriebel, jeuk
3 MEDICINA jeuk


formicante adj

1 MEDICINA
pulso -- = zwakke pols


formicar v

1 zwermen, krioelen, wemelen
2 jeuken


formicario sub

1 mierenhoop/nest


+ formication sub

1 MEDICINA kriebeling, jeuk


formichero sub

1 ZOOLOGIA miereneter


formicida sub

1 mierendoder


formicivore adj

1 mierenetend


formidabile adj

1 geducht, gevreesd, ontzagwekkend
2 formidabel, geweldig, enorm


+ formidabilitate sub

1 formidabel karakter


+ formol sub

1 formol, formaline, sterkwater
conservar un cosa in -- = iets op sterk water zetten
pastilla de -- = formolpastille


formula sub

1 formule, model, voorgeschreven vorm, voorgeschreven methode
-- de cortesia/de politessa = beleefdheidsformule
-- floral = bloemformule
-- dentari/dental = tandformule
-- magic = toverformule
-- runic = runenspreuk
-- de juramento = eedsformule
2 recept, voorschrift
3 MATHEMATICA formule
-- algebric/algebraic = algebraïsche formule
4 CHIMIA formule
-- chimic = scheikundige formule
-- structural = structuurformule
le -- de aqua es H2O = de formule van water is H2O


formular v

1 formuleren, duidelijk onder woorden brengen
-- un theoria = een theorie opstellen


formulario sub

1 formularium, formulierenboek, modellenboek
2 formulier
-- de inscription = inschrijvingsformulier
-- de demanda = aanvraagformulier
-- baptismal/de baptismo = doopformulier
-- de telegramma = telegramformulier
-- de pagamento/versamento = stortingsformulier
plenar/completar un -- = een formulier invullen


+ formulation sub

1 het formuleren, formulering
le -- de un problema = het formuleren van een probleem


fornace sub

1 oven
-- de vitro = glasoven
-- a cupola = koepeloven
2 smoorhete plaats, vuurgloed, vuurzee


+ fornibile adj

1 leverbaar
merces -- = leverbare goederen


+ fornicar v

1 ontucht plegen


+ fornication sub

1 ontucht


+ fornicator sub

1 iemand die ontucht pleegt, ontuchtpleger


+ fornicatori adj

1 ontucht...


fornimento sub

1 het leveren, het verschaffen, levering, verschaffing
-- de viveres = levensmiddelenvoorziening
-- de aqua potabile = drinkwatervoorziening
-- de electricitate = elektriciteitsvoorziening
-- de lectura = lectuurvoorziening


fornir v

1 leveren, verschaffen, voorzien (in/van), uitrusten
-- adjuta a un persona = iemand hulp verschaffen
-- in le besonios de un persona = in iemands behoeften voorzien
-- se un alibi acceptabile = zich een aanvaardbaar alibi verschaffen


fornitor sub

1 leverancier, iemand die iets levert/verschaft/in iets voorziet
-- de capital = kapitaalverschaffer
-- del corte/del casa regal/del casa royal = hofleverancier


fornitura sub

1 het verschaffen, het leveren, verschaffing, levering
-- de armas = wapenlevering
-- de benzina/gasolina = levering van benzine
contracto de -- = leveringscontract
data de -- = leveringsdatum
mense de -- = leveringsmaand
precio de -- = leveringsprijs
termino de -- = leveringstermijn
porto de -- = leveringshaven
obligation de -- = leveringsplicht
conditiones de -- = leveringscondities/voorwaarden
2 --s = fournituren, toebehoren, benodigdheden
--s scholar = schoolbehoeften


foro sub

1 forum, panel
membro de -- = forumlid, lid van een panel
2 rechtbank


+ forometria sub

1 forometrie


+ forometric adj

1 forometrisch


+ forometro sub

1 forometer


+ foronomia sub

1 foronomie


forrage sub

1 veevoer, veevoeding
-- sic = droogvoer
-- mixte/composite = mengvoeder
-- verde = groenvoer
-- grossier = ruwvoer
insilar -- verde = groenvoer inkuilen
-- de hiberno = wintervoer
-- concentrate/multo nutritive = krachtvoer
-- pro conilios = konijnenvoer
cereales de -- = voedergranen
beta de -- = voederbiet, mangel(wortel)
hordeo de -- = voedergerst
avena de -- = voederhaver
herba de -- = voedergras
caule de -- = voederkool
patatas de -- = voeraardappelen
pisos de -- = voererwten
2 het leveren van veevoer


forragiar v

1 foerageren, op foerage gaan, foerage verschaffen


forragiator sub

1 MILITAR foerageur


forsan adv

1 misschien


forsythia sub

1 BOTANICA forsythia


fortalessa sub

1 vesting, fort, bolwerk
-- de montania = bergvesting
-- de frontiera = grensvesting
-- a cupola = koepelfort
-- defensibile = weerbare vesting
-- imprendibile = onneembare vesting
-- volante = vliegend fort
commandante de -- = fortcommandant
cinctura/cincturon de --s = fortengordel
linea de --s = fortenlinie
le relievo de un -- = het relief van een vestingwerk
detention in un -- = vestingstraf
expugnar un -- = een vesting (stormenderhand) innemen


forte adj

1 sterk, krachtig, hard
tabaco -- = zware tabak
caffe -- = sterke koffie
stato -- = sterke/machtige staat
liquores -- = sterke dranken
sexo -- = sterke geslacht
bracio -- = sterke arm (politie)
vento -- = harde wind
colpo -- = harde slag/klap/schop
filo -- = sterke draad
papiro -- = stevig papier
armea -- = sterk leger
mustarda -- = scherpe mosterd
stoffa -- = sterke stof
moneta -- = harde valuta
-- pluvia = stortbui, plensbui
esser -- in historia, etc. = goed zijn in geschiedenis, etc.


forte sub

1 fort, sterkte, vesting
-- a cupola = koepelfort
cinctura/cincturon de --s = fortengordel
linea de --s = fortenlinie
commandante de -- = fortcommandant
2 (van persoon) sterkste zijde, sterkste gedeelte, fort
le amibilitate non es su -- = le amabilitate non es su forte
3 MUSICA forte


forte adv

1 sterk, hard
2 MUSICA forte, sterk, luid, krachtig


+ forte-piano sub

1 forte-piano


fortia sub

1 kracht, sterkte, macht, geweld
per -- brutal = met bruut geweld
--s armate = gewapende macht, strijdkrachten
--s maritime = zeestrijdkrachten
--s aeree = luchtstrijdkrachten
-- terrestre/de terra = landstrijdkrachten
medios de -- = geweldmiddelen
position de -- = machtspositie
politica de -- = machtspolitiek
-- public = openbaar gezag, politie
-- expressive/de expression = uitdrukkingskracht
-- numeric = getalssterkte
camisa/jachetta de -- = dwangbuis
-- de traction = trekkracht
-- propulsori = drijfkracht
-- aspiratori = zuigkracht
-- portative = draagkracht
-- mechanic = mechanische kracht
-- electric = elektrische kracht
-- magnetic = magnetische kracht
-- del argumento = bewijskracht van het argument
-- de lege = kracht van wet
-- de compression = perskracht
-- cohesive/de cohesion = cohesiekracht
-- persuasive/convincente/de persuasion = overtuigingskracht
-- corporal/corporee = lichaamskracht
-- manual = handkracht
-- human = mensenkracht
-- de sono = geluidssterkte
-- muscular = spierkracht
-- vegetative = groeikracht
-- del vento = windkracht/sterkte
-- major = overmacht, "force majeur"
-- del voluntate = wilskracht
-- vital = levenskracht
-- mental/de spirito = geestkracht
-- magic = magische kracht
-- occulte = verborgen/stille kracht
alimento de -- = krachtvoedsel
perdita de -- = krachtverlies
con tote su -- = met alle kracht
a medie -- = op halve kracht
isto es superior a mi --s = dit gaat mijn krachten te boven
recovrar su --s = weer op krachten komen
reprender le --s = aansterken
confider in le proprie --s = op eigen kracht vertrouwen
equilibrar le --s = de krachten in evenwicht brengen
a -- de = door maar steeds, dankzij heel veel, met behulp van veel, door (middel van)
le union es/face le -- = eendracht maakt macht
traher -- de = kracht putten uit
2 geestelijke druk, dwang
mesura de -- = dwangmaatregel
travaliator/laborator/obrero de -- = dwangarbeider
3 PHYSICA kracht
-- de inertia = traagheid
-- centrifuge = middelpuntvliedende kracht
-- de Lorentz = Lorentzkracht
-- centripete = middelpuntzoekende kracht
lineas de -- de un campo magnetic = krachtlijnen van een magnetisch veld
campo de --s = kracht(en)veld
triangulo de --s = krachtendriehoek


fortiamento sub

1 het forceren, etc.
le -- de un serratura = het forceren van een slot


fortiar v

1 openbreken, forceren, geweld gebruiken
-- un porta = een deur forceren
-- un serratura = een slot openbreken
2 met geweld nemen, overweldigen
3 druk uitoefenen, dwingen, noodzaken (tot), verplichten
-- a facer, etc. = dwingen om te doen, etc.


+ fortiate adj

1 gedwongen
labor(es)/travalio(s) -- = dwangarbeid
atterrage -- = noodlanding
position -- = dwangpositie
vendita -- = noodverkoop
presto -- = gedwongen lening
hospitalisation -- = dwangopname
matrimonio/maritage -- = gedwongen huwelijk, moetje
surriso -- = krampachtige glimlach
dimission -- = gedwongen ontslag
con amabilitate -- = gewild vriendelijk
-- del necessitate = noodgedwongen
prender un banio -- = een nat pak halen


fortiato sub

1 galeislaaf, galeiboef
2 dwangarbeider


fortiator sub

1 iemand die forceert, etc.
-- de cassas forte = brandkastkraker


fortificabile adj

1 wat kan worden versterkt, versterkbaar
position facilemente -- = positie die gemakkelijk kan worden versterkt


fortificante sub

1 opwekkend middel, versterkend middel


fortificar v

1 sterk(er) maken, versterken
-- le corpore = het lichaam sterken
le labor/travalio nos fortifica = werken maakt ons sterker
2 FORTIFICATION van versterkingen voorzien
urbe fortificate = versterkte stad


fortification sub

1 FORTIFICATION het versterken, vestingbouw
2 FORTIFICATION vestingwerk
--es maritime = kustversterking(en)


fortino sub

1 klein fort, schans, bunker


fortissimo adv

1 MUSICA fortissimo, zeer luid, zeer krachtig


fortitude sub

1 geestkracht, kloekmoedigheid, vastberadenheid, standvastigheid


fortuite sub

1 toevallig, onverwacht
JURIDIC caso -- = toeval
incontro -- = toevallige ontmoeting
coincidentia -- = toevallige samenloop


fortuna sub

1 fortuin, vermogen, bezit, rijkdom
facer -- = fortuin maken
le union de duo --s = het samengaan van twee vermogens
2 kans, (gelukkig) toeval, gelukkige omstandigheid
le cambio del -- = het keren van de kans
3 lot, fortuin, Fortuna, geluk
capricios del -- = grillen van het lot
anello de -- = geluksring
le rota del -- = het rad van Fortuin
cercar le -- = het geluk zoeken
tentar le -- = het geluk beproeven
probar/provar le -- = het fortuin beproeven
-- cec = blind geluk
esser filio del -- = veel geluk hebben
esser le joculo del -- = de speelbal der fortuin zijn
-- adverse = tegenspoed


fortunate adj

1 fortuinlijk, gelukkig
victoria -- = fortuinlijke zege
le vincitor -- = de gelukkige winnaar
in terminos pauco/poco -- = in ongelukkig gekozen bewoordingen
2 gefortuneerd, welgesteld, rijk


fossa sub

1 kuil, groeve, put, gat, graf(kuil)
-- commun = massagraf, algemeen graf
-- aperte = geopende groeve
star con/esser con/haber un pede in le -- = een been in het graf hebben
portar un persona al -- = iemand ten grave dragen
-- del leones = leeuwenkuil
-- del serpentes = slangenkuil
-- del ursos = berenkuil
-- de calce = kalkput
-- de stercore = mestput
-- septic = septictank, rottingsput
-- del generator = generatorput
-- de fundation = funderingsput
-- de reparationes = werkkuil, smeerkuil (in garage)
2 ANATOMIA holte
-- nasal = neusholte
obstruction del --s nasal = neusverstopping
-- orbital = oogholte
-- frontal = voorhoofdsholte


fossar v

1 graven (kuil, groeve, etc.)


fossato sub

1 sloot, gracht
-- de un castello = kasteelgracht
-- fangose/de fango = moddersloot
-- de defluxo/de escolamento/de drainage {e} = afvoergeul/sloot
-- antitank = tankval
-- circular/peripheric/de cinctura = ringsloot
-- lateral = zijsloot
-- transversal = dwarssloot
-- parallel = parallelsloot
-- cec = doodlopende sloot
aqua de -- = slootwater
fango de -- = slootmodder
bordo del -- = slootkant
excavar un -- = een sloot graven
plenar un -- = een sloot plempen
2 GEOLOGIA slenk


fossetta sub

1 kuiltje
-- del gena = kuiltje in de wang, wangkuiltje
-- del mento = kuiltje in de kin, kinkuiltje


fossile adj

1 fossiel, versteend
planta -- = fossiele plant
fauna -- = fossiele fauna
corallo -- = koraalverstening
combustibiles -- = fossiele brandstoffen
cera -- = bergtalk
resina mineral -- = fossiele minerale hars
restos -- = fossiele resten
ideas -- = ideeën uit het jaar nul


fossile sub

1 fossiel
-- eocen/eocenic = fossiel uit het eoceen
-- marin = zeefossiel
--es index/indice/characteristic/guida = gidsfossielen
-- false = schijnfossiel
-- vivente = levend fossiel


fossilifere sub

1 fossielen bevattend, fossielen houdend
sitos -- = vindplaatsen van fossielen
strato -- = fossielen houdende laag
sedimento -- = fossielen houdend sediment
calcario -- = fossielen houdende kalksteen


fossilisar v

1 fossiliseren, verstenen
le glacie ha fossilisate multe animales prehistoric = het ijs heeft vele prehistorische dieren gefossiliseerd
ligno fossilisate = kienhout
traditiones fossilisate = verstarde tradities


fossilisation sub

1 het fossiliseren, het verstenen, fossilisatie, verstening


fossor sub

1 geestelijke die begrafenissen in de catacomben leidt
2 doodgraver, grafdelver


fossori adj

1 graaf..., (aangepast/uitgerust) om te graven
vespa -- = graafwesp


foulard sub FRANCESE

1 halsdoek, hoofddoek


+ fovea sub

1 fovea centralis (putje/kuiltje in gele vlek van het oog)


fox-terrier sub ANGLESE

1 foxterrier (hond)


+ foxtrott sub ANGLESE

1 foxtrott


foyer sub FRANCESE

1 foyer, lobby, koffiekamer (in bioscoop, schouwburg)


+ frac sub

1 smoking, rok(kostuum)
jachetta de -- = rokjas
gilet (F) de -- = rokvest
cravata de -- = rokdas
camisa de -- = rokoverhemd
-- de gala/de ceremonia = staatsierok


fracassar v

1 verbrijzelen, vermorzelen, stukslaan
-- le cranio = de schedel inslaan
-- un vitro = een raam verbrijzelen
-- se le gambas = zijn benen breken
le barca se ha fracassate super un scolio = de boot sloeg te pletter op een klip


fracasso sub

1 hevig gekraak, hevig geweld, lawaai, geraas
-- de armas = wapengekletter
-- terribile = geweldige herrie
-- infernal = hels lawaai


fracassura sub

1 het verbrijzelen, het vermorzelen, het stukslaan, verbrijzeling, vermorzeling


+ fractal sub

1 fractal


fraction sub

1 het breken, breking, het stukmaken
2 breuk, deel, gedeelte, onderdeel, fractie
in un -- de secunda = in een fractie van een seconde
3 CHIMIA fractie
4 MATHEMATICA breuk
-- algebric/algebraic = algebraïsche breuk
-- ordinari = gewone breuk
-- decimal = decimale/tiendelige breuk
-- periodic = repeterende breuk
-- composite = samengestelde breuk
-- reducibile = herleidbare breuk
-- irreducibile = onherleidbare breuk
--es del mesme denominator/a denominator commun = gelijknamige breuken
--es sin denominator commun = ongelijknamige breuken
simplificar/reducer un -- = een breuk vereenvoudigen


+ fractionabile adj

1 wat kan worden verdeeld


fractional adj

1 gebroken, fractioneel, gedeeltelijk
differentias -- = fractionele verschillen
MATHEMATICA numero -- = gebroken getal


fractionamento sub

1 het verdelen, het opdelen, het opsplitsen, (op)splitsing, opdeling, verdeling, verbrokkeling, versnippering
2 CHIMIA het fractioneren, trapsgewijze distillatie
tubo de -- = fractioneerbuis
recipiente de -- = fractioneerkolf
3 MATHEMATICA verdeling (in breuken)


+ fractionar v

1 opdelen, verbrokkelen, fractioneren, splitsen in fracties, verdelen
le assemblea se ha fractionate in tres gruppos = de vergadering is in drie groepen uiteengevallen
2 CHIMIA fractioneren, gefractioneerd distilleren
distillation fractionate = gefractioneerde distillatie


fractionari adj

1 gebroken, in delen, in stukken MATHEMATICA
numero -- = gebroken getal
gruppo -- = splintergroep
partito -- = splinterpartij


fractura sub

1 (open)breking, braak, breuk
furto con -- = inbraak
-- in le relationes international = breuk in de internationale betrekkingen
2 MEDICINA breuk, fractuur
-- simplice = enkelvoudige breuk
-- composite/a complicationes = gecompliceerde breuk
-- aperte = open breuk
-- cranian/cranial/del cranio = schedelbreuk
-- del bracio = armbreuk, gebroken arm
-- clavicular/del claviculo = sleutelbeenbreuk
-- del femore = dijbreuk
-- del gamba = beenbreuk
-- del osso = botbreuk
-- pelvic/del pelve = bekkenfractuur
-- del base cranian = schedelbasisfractuur
-- del maxilla = kaakfractuur
-- metatarsal = marsfractuur
-- comminutive = splinterbreuk
superficie/plano de -- = breukvlak


fracturar v

1 openbreken
-- un porta = een deur openbreken/forceren
-- un serratura = een slot openbreken/forceren
2 breken (botten, etc.)
-- se un gamba = een been breken
-- se le cranio = een schedelbreuk oplopen


fraga sub

1 aardbei
-- silvatic/del bosco = bosaardbei
--s cultivate sub vitro = glasaardbeien
confectura/confitura de --s = aardbeienjam
gelato al --s = aardbeienijs
cocktail (A) de --s = aardbeiencocktail
gelea de --s = aardbeiengelei
crema dulce al --s = aardbeienpudding/vla
cultor/cultivator de --s = aardbeienkweker
cultura de --s = aarbeienteelt
saison (F) del --s = aardbeientijd
campo de --s = aardbeienveld
semine de -- = aardbeizaadje/pitje


+ fragaria sub

1 BOTANICA aardbei(plant)


fragero sub

1 aardbeienverkoper


frageto

1 aardbeienveld, aardbeienbed


fragiero sub

1 aardbeiplant


+ fragifere adj

1 BOTANICA
trifolio -- = aardbeiklaver


fragile adj

1 breekbaar, broos
-- como vitro = breekbaar als glas
pacco -- = pak met breekbare inhoud
2 teer, zwak, kwetsbaar
constitution -- = zwak/teer gestel
corpore -- = zwak lichaam
sanitate -- = zwakke/tere gezondheid
prosperitate -- = onzekere welvaart
felicitate -- = broos geluk
illa es un femina -- = zij is een teer poppetje
theoria -- = slecht gefundeerde theorie
3 (moreel) zwak


+ fragilisar v

1 breekbaar(der) maken
alkalische zeep maakt het haar breekbaarder = le sapon alcalin fragilisa le capillos


+ fragilisation sub

1 het breekbaarder maken/worden


fragilitate sub

1 breekbaarheid, broosheid
-- del vitro = breekbaarheid van glas
2 teerheid, zwakte, kwetsbaarheid
-- de su sanitate = kwetsbaarheid van zijn gezondheid
3 morele zwakheid


fragmentar v

1 in stukken verdelen, in fragmenten verdelen, fragmenteren
-- le publication de un obra = een werk in gedeelten uitgeven
-- un bloco de petra = een blok steen in stukken hakken


fragmentari adj

1 fragmentarisch, in brokstukken, stuksgewijs
manuscripto -- = fragmentarisch manuscript
ille habeva un vista -- del situation = hij had een onvolledig beeld van de situatie


fragmentation sub

1 het in stukken verdelen, het in fragmenten verdelen, het fragmenteren, fragmentatie
bomba a/de -- = fragmentatiebom
granata a/de -- = fragmentatiegranaat, granaatkartets
BIOLOGIA -- chromosomic = deling van de chromosomen


fragmento sub

1 brokstuk, scherf, splinter, overblijfsel
--s de un vaso = scherven van een vaas
2 fragment, gedeelte, deel
--s de un littera = gedeelten van een brief
--s de lor conversation = flarden van hun gesprek


fragrante adj

1 geurig, welriekend
mixtura -- = geurige melange


+ fragrantia sub

1 geur, geurigheid, parfum, aroma
-- de rosas = rozengeur
-- de flores = geur van bloemen
-- de caffe = koffiearoma
-- dulce = zoete geur
exhalar -- = geuren


+ fragrantissime adj

1 BOTANICA zeer geurig, sterk geurend


fragrar v

1 geuren, rieken


frambese sub

1 framboos
confitura/confectura de --s = frambozenjam
gelato al --s = frambozenijs
limonada de -- = frambozenlimonade
succo de -- = frambozensap
sirop de -- = frambozensiroop


frambesia sub

1 MEDICINA framboesia


frambesiero sub

1 frambozestruik


franc (I) adj

1 vrij
porto -- = vrijhaven
citate -- = vrijstad
SPORT colpo -- = vrije schop, vrije worp
-- de porto = franco
-- a bordo = f.o.b., free on bord
2 frank, vrij, vrijmoedig, rondborstig, oprecht, open
visage -- = open gezicht
homine -- = franke/rondborstige man
conversation -- = open gesprek
io essera -- = ik zal het maar eerlijk zeggen
parlar francamente = vrijuit spreken
dicer francamente le veritate a un persona = iemand openlijk de waarheid zeggen
francamente, io non lo crede = eerlijk gezegd geloof ik het niet
iste carne es francamente non mangiabile = dat vlees is gewoon niet te eten


franc(II) adj

1 Frankisch
lingua -- = Frankische taal
tribos -- = Frankische stammen
2 lingua -- = lingua franca


+ francar v

1 frankeren
-- un littera = een brief frankeren


+ francatura sub

1 frankering
costos de -- = frankeerkosten
valor de -- = frankeerwaarde
maniera/modo de -- = frankeringswijze


francese sub

1 Fransman
2 Frans (taal)


francese adj

1 Frans
le version -- del accordo = het Franse exemplaar van het verdrag


francesismo sub

1 gallicisme


franchitia sub

1 vrijstelling, vrijdom, franchise
-- fiscal = belastingvrijdom
-- postal/de porto = vrijdom van port
littera de -- = vrijbrief
2 vrijmoedigheid, rondborstigheid, ongedwongenheid
3 burgerrecht, privilege
-- de un citate = stadsrecht


Francia sub n pr

1 Frankrijk


+ francic adj

1 Frankisch
lingua -- = Frankische taal, Frankisch


+ francico sub

1 Frankisch


francisar v

1 verfransen, franciseren


francisation sub

1 het verfransen, verfransing, francisering


francisca sub

1 HISTORIA Frankische strijdbijl


Francisca sub n pr

1 Francisca


franciscan adj

1 franciscaans
mystica -- = fran-ciscaanse mystiek


franciscano sub

1 franciscaan, franciscaner monnik, minderbroeder


Francisco sub n pr

1 Franciscus, Frans


+ francitate sub

1 Franse cultuurgemeenschap


+ francium sub

1 CHIMIA francium


francmason sub

1 vrijmetselaar


francmasoneria sub

1 vrijmetselarij


+ francmasonic adj

1 vrijmetselaars..., maçonniek


+ franco adv

1 franco, portvrij


franco (I) sub

1 frank
billet de dece --s = briefje van tien


franco (II) sub

1 HISTORIA Frank


+ franco-belge adj

1 Frans-Belgisch


+ franco-canadian adj

1 Frans-Canadees


+ franco-german adj

1 Frans-Duits
guerra -- = Frans-Duitse oorlog


+ franco-italian adj

1 Frans-Italiaans
coproduction -- = Frans-Italiaanse coproduktie


+ francolin sub

1 ZOOLOGIA frankolijn (soort patrijs)


Franconia sub n pr

1 Frankenland


franconian adj

1 Frankisch


franconiano sub

1 Frank, bewoner van Frankenland


francophile adj

1 pro-Frans, Frans gezind, francofiel


+ francophilia sub

1 francofilie, pro-Franse gezindheid


francophilo sub

1 Frans gezinde, francofiel


francophobe adj

1 anti-Frans, francofoob, Fransen hatend


+ francophobia sub

1 anti-Franse gezindheid


francophobo sub

1 francofoob, iemand met anti-Franse gezindheid


+ francophone adj

1 Frans sprekend, Franstalig, francofoon


+ francophonia sub

1 gemeenschap van Frans sprekenden, Franstalig deel van de wereld


+ francophono sub

1 Franssprekende
le --s de Canada = de Franssprekenden van Canada


franger v

1 doen breken, breken


+ frangeundas sub

1 golfbreker


+ frangia, sub

1 franje
-- de cortina = gordijnfranje
ornamentar con -- = met franje versieren
2 pony(haar)


frangiar v

1 met franje(s) versieren


frangiate adj

1 met franje versierd, van franje voorzien


frangiatura sub

1 franje, rand, zoom


frangibile adj

1 breekbaar
ligno -- = breekbaar hout


frangibilitate sub

1 breekbaarheid


frangiero sub

1 iemand die franje maakt/verkoopt


+ frangula sub

1 BOTANICA vuilboom


+ frankfurter sub GERMANO

1 Frankfurter worstje


fraternal adj

1 broederlijk, broeder...
amor -- = broederliefde
exhortationes -- = broederlijke vermaningen
fidelitate -- = broederlijke trouw
servicio -- = broederdienst
deber -- = broederplicht
osculo/accollada -- = broederkus


fraterne adj

1 broederlijk, broeder...
amor -- = broederliefde


fraternisar v

1 (zich) verbroederen, vriendschappelijk omgaan met


+ fraternisation sub

1 het verbroederen, verbroedering


fraternitate sub

1 verwantschap tussen broers en zusters
2 broederschap, (gevoel van) saamhorigheid, (gevoel van) verbondenheid,

kameraadschap

-- de armas = wapenbroederschap


fratrastro sub

1 stiefbroeder


fratre sub

1 broer
-- cadette = jongste/jongere broer
-- de lacte = zoogbroeder
-- adoptive = pleegbroer
-- affin = zwager
-- consanguinee = halfbroer (van vaderszijde)
-- uterin = halfbroer (van moederszijde)
-- de armas = wapenbroeder
querela inter --s = broedertwist
2 CATHOLICISMO (klooster)broeder, frater
-- laic = lekebroeder
-- morave = hernhutter
Fratres del Vita Commun = Broeders del Gemenen Levens


fratricida sub

1 broedermoordenaar, zustermoordenaar


fratricida adj

1 de broeder/zustermoordenaar betreffend


fratricidal adj

1 de broeder/zustermoordenaar betreffend


fratricidio sub

1 broedermoord


fraudar v

1 frauderen, bedrog plegen, knoeien
-- le fisco = de belasting ontduiken
jocator fraudante = valsspeler
2 bedriegen, benadelen, oplichten, bedonderen


fraudator sub

1 fraudeur, bedrieger, knoeier
-- del fisco = belastingontduiker
-- de maritage/matrimonio = huwelijkszwendelaar


fraude sub

1 fraude, bedrog
committer/perpetrar un -- in un examine = fraude plegen bij een examen
-- electoral = verkiezingsfraude
-- fiscal = belastingfraude, belastingontduiking
-- per computator/computer (A) = computerfraude


fraudulente adj

1 frauduleus, bedrieglijk, met bedrog
commercio -- = sluikhandel
bancarupta -- = bedrieglijke bankbreuk, frauduleus bankroet
jocator -- = valsspeler
actiones/activitates -- = bedrieglijke handelingen


+ fraudulentia sub

1 bedrag, bedrieglijkheid, valsheid


fraxinella sub

1 BOTANICA essenkruid


fraxineto sub

1 essenbos(je), essenlaan


fraxino sub

1 BOTANICA es, es(sen)boom
-- excelsior = woudes
folio de -- = essenblad
branca de -- = essentak
trunco de -- = essenstam
ligno de -- = essenhout
de ligno de -- = essenhouten, essen


Frederico sub n pr

1 Frederik


+ free-lance adj ANGLESE

1 free-lance
collaborator -- = free-lance medewerker
traductor -- = free-lance vertaler


+ free-lance sub ANGLESE

1 free-lancer


+ freesia sub

1 BOTANICA fresia


+ freezer sub ANGLESE

1 diepvriesvak (in koelkast)


+ fregar v

1 kuitschieten, paaien


+ fregata sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES fregat
2 ZOOLOGIA fregatvogel, zeegier


+ fregola sub

1 het kuitschieten
tempore/saison (F) del -- = paartijd van de vissen
loco del -- = paaiplaats
region del -- = paaigebied
le pisca es interdicite durante le -- = gedurende de paaitijd is het vissen verboden


+ fregolo sub

1 visbroed(sel)


+ Freinet sub n pr

1 Freinet
methodo (de inseniamento) -- = Freinetonderwijs


fremer v

1 rillen (van kou, koorts), beven (van angst), huiveren (van afschuw)
iste pensata/pensamento me face fremer = die gedachte doet me ijzen
2 ruisen (van bladeren, stoffen), trillen (van lucht, snaar), gonzen (van

insekten)

3 bulderen (van de zee), razen (van de wind)


fremito sub

1 het rillen, rilling, het beven, het huiveren, huivering
-- de febre = koortshuivering/rilling
isto me da --s de horror = ik griezel ervan
2 MEDICINA fremitus
3 het bulderen (van de zee), het razen (van de wind)


frenabile adj

1 wat kan worden (af)geremd/gebreideld
non -- = ongebreideld, onstuitbaar


+ frenage sub

1 het remmen
dispositivo/mechanismo de -- = reminrichting
catena de -- = remketting
motor de -- = remmotor
pedal de -- = rempedaal
cablo de -- = remkabel
systema de -- = remsysteem
luce/lumine de -- = remlicht
circuito de -- = remcircuit
distantia de -- = remafstand, remweg
missile de -- = remraket
tracia de -- = remspoor
prova/proba de -- = remproef
test (A) de -- = remproef
defecto de -- = remdefect
potentia de -- = remvermogen
radiation de -- = remstraling
momento/copula de -- = remmoment


frenar v

1 teugelen, optomen (van paard)
2 (af)remmen, aan de rem trekken
-- le bicycletta = de fiets afremmen
-- le enthusiasmo de un persona = iemand remmen


+ frenator sub

1 iemand die (af)remt, remmer


freno sub

1 breidel, bit (van paard)
2 TECHNICA rem
-- mechanic = mechanische rem
-- hydraulic/ aere comprimite = hydraulische rem
-- hydropneumatic = hydropneumatische rem
-- a/de disco = schijfrem
-- a/de tambur = trommelrem
-- al janta = velgrem
guarnitura/guarnition de -- = remvoering
-- a pression de oleo = oliedrukrem
-- de alarma/de succurso/de emergentia = noodrem
-- de mano = handrem
-- de pede/a pedal = voetrem
-- (del rota) anterior = voorrem
-- super pneu(matico) = bandrem
-- pneumatic = pneumatische rem, luchtdrukrem
-- (electro)magnetic = magneetrem
-- a retropedalage/a retropedal/a contrapedal = terugtraprem
--s cantilever (E) = cantilerremmen
systema de --s = remsysteem
tuberia del -- = remleiding
banda de -- = remband
liquido/fluido de -- = remvloeistof, remolie
levator de -- = remhandel/hendel
tirar/serrar le -- = aan de rem trekken
dar un colpo de -- = krachtig remmen
pedal de -- = rempedaal
manivella de -- = remkruk
cablo de -- = remkabel
modiolo de -- = remnaaf
disco de -- = remschijf
catena de -- = remketting
tambur de -- = remtrommel
bloco de -- = remblok
resorto de -- = remveer
apparato de -- = remtoestel
paracadita -- = remparachute
adjustar/regular le --s = de remmen bijstellen
le --s ha essite blocate = de remmen zijn geblokkeerd
3 FIGURATE breidel
4 MEDICINA fraenum
-- del lingua = tongriem
-- del preputio = voorhuidbandje


+ frenulo sub

1 ANATOMIA band, riem
-- lingual/del lingua = tongriem
-- del preputio = voorhuidbandje


+ freon sub

1 freon


+ frequentabile adj

1 die men kan bezoeken
2 waarmee men kan omgaan


frequentar v

1 frequenteren, veel komen (bij), vaak bezoeken, regelmatig gaan naar (plaats, schouwburg, kerk, café,

etc.)

-- le schola = schoolgaan
-- determinate circulos = in bepaalde kringen verkeren


+ frequentate adj

1 (veelvuldig) bezocht
loco multo -- = veel bezochte plaats


frequentation sub

1 het regelmatig bezoeken, het regelmatig bezoeken, het gaan naar (schouwburg, kerk, school, café, etc.),

veelvuldig gebruik (van)

-- scholar/del schola = schoolbezoek
-- del obras classic = regelmatig lezen van de klassieke literatuur
2 omgang, relatie


frequentative adj

1 herhalend, herhalings..., frequentatief, iteratief
verbo -- = frequentatief werkwoord
prefixo -- = frequentatief voorvoegsel
suffixo -- = frequentatief achtervoegsel


+ frequentativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA frequentatief


frequentator sub

1 iemand die iets vaak gebruikt, iemand die vaak ergens komt, trouw bezoeker, stamgast
-- de theatros = (regelmatige) schouwburgbezoeker
-- de bursa = beursganger


frequente adj

1 herhaald, veelvuldig, frequent, gebruikelijk, veel voorkomend (woord, verschijnsel)
un problema -- = een veel voorkomend probleem


frequentemente adv

1 herhaaldelijk, vaak, dikwijls


frequentia sub

1 frequentie, menigvuldigheid, talrijkheid, overvloed
-- de un parola/vocabulo = frequentia van een woord
lista de -- = frequentielijst
cifra de -- = frequentiecijfer
scala de -- = frequentieschaal
con -- = vaak, veelvuldig, dikwijls
con bastante -- = vrij vaak
2 PHYSICA frequentie, trillingsgetal
-- cumulative = cumulatieve frequentie
-- cyclic = cyclische frequentie
-- de entrata = ingangsfrequentie
-- intermediari = middenfrequentie
gamma de -- = frequentiebereik
alte -- = hoge frequentie
bandas de --s = frequentiebanden
amplificator a alte -- = hoogfrequente versterker
curva de -- = frequentiekromme
basse -- = laagfrequentie
de basse -- = laagfrequent
3 MEDICINA frequentie
-- del pulso = polsfrequentie, frequentie van de hartslag
-- respiratori = frequentie van de ademhalingsbewegingen
-- cardiac = hartfrequentie


+ frequential adj

1 frequentie...
characteristica -- = frequentiekarakteristiek


+ frequentimetro sub

1 frequentie-indicator


+ fresa sub

1 TECHNICA MEDICINA frees, soevereinboor
-- a/de profilar = profielfrees
-- a/de disco = schijffrees
-- a/de mano = handfrees
-- spheric = kogelfrees
-- a dentatura fin = fijntandige frees
-- de finition = eindfrees
modulo de -- = freesmal


+ fresar v

1 (uit)fresen, (uit)boren, opboren
machina a/de -- = freesmachine
forator a/de -- = freesboor
lima a/de -- = freesvijl
serra a/de -- = freeszaag
utensiles a/de -- = freesgereedschap


+ fresator sub

1 iemand die freest


+ fresatrice sub

1 freesmachine
-- automatic = freesmachine
-- horizontal = horizontale freesmachine
-- vertical = verticale freesmachine


+ fresatura sub

1 freeswerk


fresc adj

1 fris, koel
aqua -- = koel helder water
halito -- = frisse adem
brisa -- = frisse bries
2 vers, fris, recent, nieuw, pas (aangevoerd)
ovos -- = verse eieren
butyro -- = verse boter
pan -- = vers brood
lacte -- = verse melk
verduras -- = verse groenten
colores -- = frisse kleuren
3 fris (onbedorven)
4 vers (niet kunstmatig geconserveerd)
fructos -- e fructos sic = verse en gedroogde vruchten


+ freschista sub

1 schilder van fresco's


fresco sub

1 koelte, frisse lucht, buitenlucht
prender le -- = een luchtje scheppen, een frisse neus halen
2 fresco (grote muurschildering)
arte del -- = frescokunst
pictor de --s = frescoschilder, fresquist
pinger al -- = al fresco schilderen


frescor sub

1 frisheid, koelte
-- nocturne/del nocte = nachtkoelte
-- matinal/matutin/matutinal/del matino = morgenkoelte
2 frisheid, versheid


+ fretamento sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bevrachting
contracto de -- = bevrachtingscontract, chertepartij
agente de -- = bevrachtingsagent
mercato de -- = bevrachtingsmarkt


+ fretar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bevrachten, vervrachten, charteren


+ fretator sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bevrachter, vervrachter


+ frete sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES vracht
tonna de -- = scheepston, vrachtton
-- aeree = luchtvracht
-- nette = nettovracht
-- de retorno = retourvracht, thuisvracht
mercato del --s = scheepsvrachtenmarkt
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES vrachtprijs


+ freudian adj

1 freudiaans
lapso/lapsus (L) -- = freudiaanse vergissing/verspreking


+ freudiano sub

1 Freudiaan


+ freudismo sub

1 freudisme


+ friabile adj

1 bros, brokkelig, kruimelig


+ friabilitate sub

1 brosheid, brokkeligheid, kruimeligheid


+ friar v

1 (doen) brokkelen, (doen) kruimelen


fricamento sub

1 het wrijven, het schuren, wrijving, schuring
panno de -- = dweil
electrisation per -- = elektrisering door wrijving


fricar v

1 wrijven, schuren
-- se le oculos = zijn ogen uitwrijven
-- se le manos = in zijn handen wrijven
panno de -- = dweil


fricassar v

1 fricassee (ragoût) maken van


fricassear v

1 fricassee (ragoût) maken van


fricassee sub FRANCESE

1 fricassee, ragoût (van gevogelte, vlees)
-- de vitello = kalfsfricassee


fricativa sub

1 PHONETICA fricatief, schuurklank, glijder


fricative adj

1 PHONETICA schuur...
consonante -- = fricatief, schuurklank, glijder


friction sub

1 het wrijven, het schuren, wrijving, schuring
2 PHYSICA, TECHNICA wrijving, frictie
-- del catena = kettingwrijving
-- del chorda = snaarwrijving
-- interne = inwendige wrijving
-- glissante = slepende wrijving
-- rolante/de rolamento = rollende wrijving
-- intermittente = intermitterende wrijving
-- cinetic = kinetische wrijving
-- de contacto = contactwrijving
coefficiente de -- = wrijvingscoëfficiënt
angulo de -- = wrijvingshoek
accopulamento a/de -- = frictiekoppeling
disco a/de -- = frictieplaat
calandra a/de -- = frictiekalander
rolo a/de -- = frictierol
superficie de -- = wrijvingsvlak/strijkvlak
resistentia al -- = wrijvingsweerstand
3 FIGURATE wrijving, onenigheid, strubbeling, botsing, geschil
causar/provocar --es = wrijving/onenigheid veroorzaken
--es politic = politieke strubbelingen
4 haarwassing
5 haarwater


+ frictional adj

1 wrijvings..., (ECONOMIA) frictie..., frictioneel
perdita -- = wrijvingsverlies
disoccupation -- = frictionele werkloosheid


frictionar v

1 (in)wrijven, masseren, met een friction behandelen


friger v

1 bakken, braden
solea pro -- = baktong
platessa pro -- = bakschol


frigidar v

1 koelen, koel maken
2 afkoelen, koel worden


frigidarium sub

1 HISTORIA ROMAN frigidario


frigide adj

1 koud, koel, kil (anque FIGURATE)
guerra -- = koude oorlog
repasto/plattos -- = koude maaltijd
platto -- = koude schotel, koud gerecht
tono -- = koele toon
colores -- = koele kleuren
METEO
fronte -- = koufront
cella -- = koelcel
sudor -- = angstzweet, klamme zweet
a/de sanguine -- = koudbloedig
-- e humide = waterkoud
tractar un persona frigidemente = iemand koel bejegenen
2 MEDICINA frigide, seksueel ongevoelig, koel


frigiditate sub

1 kou(de)
2 koelheid, onverschilligheid, onbewogenheid
3 MEDICINA frigiditeit, seksuele ongevoeligheid


frigido sub

1 koude, kou
-- hibernal/de hiberno = winterkoude
-- intense = hevige kou
-- penetrante = snerpende/felle kou
-- pungente = nijpende/bittere kou
uitzonderlijke -- = frigido excessive
unda de -- = koudegolf
haber -- = het koud hebben, koud zijn
esser armate contra le -- = gewapend zijn tegen de kou
prender -- = 1. het koud krijgen, 2 kou vatten
il face -- = het is koud (weer)
fremer/tremer/tremular de -- = huiveren/rillen van koude
indurar le -- = de koude verduren
2 verkoudheid
prender -- = kou vatten, verkouden worden
3 FIGURATE koelheid, onverschilligheid


frigitoria sub

1 braadpan, koekepan


frigor sub

1 koelte, koude, kou


+ frigoria sub

1 PHYSICA frigorie


frigorifere adj

1 koudmakend
deposito -- = koelhuis
camera -- = koelruimte
cella -- = koelcel
nave -- = koelschip


frigorific adj

1 koudmakend, koel...
camera -- = koelkamer, koelruimte
deposito -- = koelhuis
cella -- = koelcel
apparato -- = koelapparaat
installation -- = koelinstallatie
machina -- = koelmachine
camion -- = koelauto
nave -- = koelschip
carro/wagon -- = koelwagon
mixtura -- = koudmakend mengsel


+ frigorificar v

1 in de koelkast bewaren, koelen


+ frigorigene adj

1 koudmakend
fluido -- = koelmiddel


+ frimario sub

1 frimaire, rijpmaand (Franse Republikeinse Kalender)


+ fringilla sub

1 ZOOLOGIA vink
-- flammee = brandsijs
-- montan = ringmus, grauwvink, veldmus
-- domestic = huismus


+ fringillides sub pl

1 ZOOLOGIA vinkachtigen


frir v

1 bakken, braden, frituren
grassia a/pro -- = braadvet
grillia de -- = braadrooster
patella de -- = braadpan
pisce a/pro -- = panvis
platessa pro -- = bakschol
solea pro -- = baktong
pisce frite = gebakken vis


+ frisbee sub ANGLESE

1 frisbee
jocar al -- = frisbeeën


+ Frisia sub n pr

1 Friesland
-- occidental = West-Friesland
lacos de -- = Friese meren
cavallo de -- = Spaanse ruiter


+ frisismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA frisisme


+ frisista sub

1 frisist, frisicus


+ friso sub

1 ARTE DE CONSTRUER ARTE fries
-- foliate = rankenfries


+ frison sub

1 (persoon) Fries


+ frison adj

1 Fries


frite adj

1 gebakken, gefrituurd
ovo -- = gebakken ei
pisce -- = gebakken vis
patatas -- = friet
salsicia -- = braadworst


+ fritillaria sub

1 BOTANICA kievitsbloem
-- imperial = keizerskroon


fritoria sub

1 bakpan


fritura sub

1 het bakken, het braden, het frituren
scumatoria a/de -- = frituurspaan
casserola a/de/pro -- = frituurpan
oleo a/de -- = frituurvet
odor de -- = baklucht
2 gebakken/gefrituurde spijzen (vis, aardappelen), frituur


frivole adj

1 onbeduidend, oppervlakkig, beuzelachtig, luchtig, nietszeggend
lectura -- = luchtige/oppervlakkige lectuur
persequer placeres -- = onbenullige pelziertjes najagen
2 frivool, lichtzinnig, luchthartig, wuft
tono -- = luchthartige toon
character -- = lichtzinnig karakter


frivolitate sub

1 onbeduidenheid, oppervlakkigheid, beuzelachtigheid, nietszeggendheid
2 frivoliteit, lichtzinnigheid, luchthartigheid, wuftheid


+ Fröbel sub n pr

1 Fröbel
schola -- = fröbelschool
methodo -- = fröbelmethode


+ fronda sub

1 gebladerte, tak met bladeren
arbore de -- = loofboom
bosco/foreste de arbores de -- = loofbos


+ fronde sub

1 HISTORIA fronde


+ frondifere adj

1 BOTANICA bladeren dragend
arbore -- = loofboom
bosco/foreste de arbores -- = loofbos


+ frondose adj

1 BOTANICA loofrijk, bladerrijk
cucumaria -- = zeebuidel
polyporo -- = eikhaas


frontal adj

1 ANATOMIA
voorhoofds...
osso -- = voorhoofdsbeen
sino/sinus/fossa -- = voorhoofdsholte
musculos -- = voorhoofdsspieren
arteria -- = voorhoofdslagader
vena -- = voorhoofdsader
lobo -- = voorhoofdskwab
cresta/crista -- = voorhoofdskam
2 frontaal
attacco -- = frontale aanval
attaccar frontalmente = frontaal aanvallen
pagina -- = frontpagina
altoparlator -- = frontale luidspreker
METEO perturbation -- = frontale storing, golfstoring
METEO zona -- = frontale zone
pluvia -- = frontregen


+ frontal sub

1 voorhoofdsriem, frontstuk, frontaal, frondeel


fronte sub

1 voorhoofd
-- lisie = glad voorhoofd
-- alte = hoog voorhoofd
arrugar/corrugar le -- = het voorhoofd fronsen
corrugation del -- = fronsing van het voorhoofd
essugar se le -- = zijn voorhoofd afwissen
in le sudor de su -- = in het zweet zijns aanschijns
facer -- al concurrentia = de concurrentie het hoofd bieden
2 voorzijde, gevel, front
-- de un edificio = voorkant van een gebouw
balcon de -- = voorbalkon (van huis)
3 MILITAR front, voorste gelid
-- de battalia = front, voorste gelid
-- oriental/del est = oostfront, oostelijk front
sector de -- = frontsector
cambio de -- = frontverandering
rectification del -- = frontcorrectie
partir al -- = naar het front gaan
4 front (partij, beweging)
-- de liberation = bevrijdingsfront
-- popular = volksfront
5 METEO front
-- frigide = koufront
-- cal(i)de = warmtefront
-- polar = poolfront
-- pluviose/de pluvia = regenfront
-- oceanic = oceaanfront
-- stationari = stationair front
passage de un -- = frontpassage


frontiera sub

1 grens
-- francese = Franse grens
-- natural = natuurlijke grens
-- terrestre = landgrens
-- interior = binnengrens
-- linguistic = taalgrens
-- septentrional = noordgrens
-- meridional = zuidgrens
-- artificial = kunstmatige grens
passage de -- = grensovergang
palo/poste de -- = grenspaal
incidente de -- = grensincident
posto de -- = grenspost
station de -- = grensstation
rectification de -- = grenscorrectie
linea de -- = grenslijn
urbe de -- = grensstad
litigio/conflicto/controversia de -- = grensconflict/geschil
forte/fortalessa de -- = grensvesting
violation de -- = grensschending
region de -- = grensstreek
traffico de -- = grensverkeer
communa de -- = grensgemeente
fluvio/riviera de -- = grensrivier
passar le -- = de grens overgaan
aperir le --s = de grenzen openstellen
clauder le --s = de grenzen sluiten
viver al -- del humanitate = aan de zelfkant van de maatschappij leven


frontispicio sub

1 ARTE DE CONSTRUER fronton, frontispice, geveldriehoek
2 versierd titelblad (van boek)


+ frontogenese (-esis) sub

1 METEO frontogenese


+ fronton sub

1 ARTE DE CONSTRUER fronton, geveldriehoek


+ frontonasal adj

1 frontonasaal


+ frottis sub FRANCESE

1 MEDICINA uitstrijkje
-- vaginal = vagina-uitstrijkje


fructar v

1 vruchten dragen, vruchten voortbrengen


fructeria sub

1 fruitwinkel, fruithandel


fructero sub

1 fruitkoopman, fruithandelaar
-- ambulante = fruitventer


+ fructicultor sub

1 fruitkweker


+ fructicultura sub

1 fruitteelt
interprisa de -- = fruitkwekerij


fructidor sub

1 Fructidor (12e maand van de Franse Republikeinse kalender)


fructiero sub

1 bewaarplaats voor fruit, fruitschuur, fruitkelder, fruitzolder


fructifere adj

1 vruchtdragend, vruchten voortbrengend
arbore -- = vruchtboom
corpore -- = vruchtlichaam
pedunculo -- = vruchtsteel
2 FIGURATE winstgevend, voordelig


fructificar v

1 vrucht dragen, vruchten voortbrengen
arbore que fructifica tardivemente = boom die laat vrucht zet
2 FIGURATE nut afwerpen, voordeel/winst opleveren, gedijen
idea que fructifica = vruchtdragend idee


fructification sub

1 vruchtvorming, vruchtzetting


+ fructivore adj

1 vruchtenetend
animal -- = vruchteneter, fructivoor


+ fructivoro sub

1 vruchtenetend dier, vruchteneter, fructivoor


fructo sub

1 vrucht
cultura de --s = fruitteelt
succo de --s = vruchtensap
pulpa de --s = vruchtenpulp, vruchtvlees
salata de --s = vruchtensalade
compota de --s = vruchtenmoes/puree
cocktail (A) de --s = vruchtencocktail
conservas de --s = vruchtenconserven
gelato de --s = vruchtenijs
pastisseria al/de --s = vruchtentaart/gebak
vino de --s = vruchtenwijn
pressa a --s = vruchtenpers
jardin de --s = boomgaard
boteca de -- = fruitwinkel
stand (A) de --s = fruitstalletje
auction de --s = fruitveiling
cuppa a/de --s = fruitschaal
commercio de --s = fruithandel
venditor de --s = fruitverkoper/handelaar
mercato de --s = fruitmarkt
production de --s = fruitproduktie
corbe a/de --s = fruitmand
cultello a/de --s = fruitmes(je)
--s meridional/subtropical = zuidvruchten
-- aquose = waterige vrucht
-- acerbe/amar = wrange vrucht
-- conic = kegelvormige vrucht
-- immatur/verde = onrijpe vrucht
-- matur = rijpe vrucht
-- de pepita(s) = kernvrucht, pitvrucht
-- de rosa = rozebottel
--s guastate = stek
-- de estufa = kasvrucht
--s de estufa = kasfruit
--s siccate = gedroogde vruchten
--s candite = suikervruchten
2 opbrengst, vrucht (van de arbeid, etc.), resultaat, produkt
le -- de su labor = de vrucht van zijn arbeid
dar --s = vruchten afwerpen
--s de mar = eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren, "fruits de mer"


+ fructosa sub

1 CHIMIA fructose


fructuose adj

1 vruchten voortbrengend, vruchtbaar
2 succesvol, winstgevend, lucratief, voordelig, profijtelijk
recercas -- = succesvolle onderzoekingen
commercio -- = lucratieve handel
speculation -- = winstgevende speculatie
laborar/travaliar fructuosemente = succesvol werken


+ fructuositate sub

1 vermogen om vruchten voort te brengen
2 winstgevendheid


fruer v

1 genieten, vreugde beleven
-- de = in het genot zijn van
-- de un pension = van een pensioen genieten


frugal adj

1 matig, eenvoudig, ingetogen, sober (in spijs en drank, leven, etc.), karig
repasto -- = sober maal
vita -- = sober/eenvoudig leven
viver frugalmente = sober leven


frugalitate sub

1 soberheid, matigheid, eenvoud, karigheid
-- de un repasto = soberheid van een maaltijd


+ frugifere adj

1 vruchtendragend


+ frugilego sub

1 ZOOLOGIA roek
colonia de --s = roekenkolonie


+ frugivore adj

1 ZOOLOGIA vruchtenetend


+ frugivoro sub

1 ZOOLOGIA vruchteneter


+ fruibile adj

1 waarvan genoten kan worden


+ fruibilitate sub

1 mogelijkgeid om van iets te genieten


fruition sub

1 genot
-- de un pension = genot van een pensioen
con -- = vergenoegd


+ fruitor sub

1 iemand die van iets geniet


+ frullania sub

1 BOTANICA
-- ditatate = roestmos


+ frumentaceas sub pl

1 BOTANICA tarwegrassen


frumentacee adj

1 tarweachtig
plantas -- = tarwe-achtige planten


frumentari adj

1 tarwe...
commercio -- = tarwehandel
mercato -- = tarwemarkt
HISTORIA ROMAN
lege -- = lex frumentaria, korenwet


frumento sub

1 tarwe
-- de hiberno = wintertarwe
farina de -- = tarwemeel
pan de -- = tarwebrood
semola de -- = tarwegries
spica de -- = tarweaar
pedunculo de -- = tarwehalm
fasce de -- = tarweschoof
germine de -- = tarwekiem
bran de -- = tarwezemel
recolta de -- = tarweoogst
floccos de -- = tarwevlokken
cultura de -- = tarweteelt/bouw
campo de -- = tarweveld
precio del -- = tarweprijs
vannatura de -- = tarwekaf
quotation de -- = tarwenotering (op de beurs)
exportation de -- = tarwe-export/uitvoer
importation de -- = tarwe-import/invoer
exportator de -- = tarwe-exporteur
importator de -- = tarwe-importeur


frustanee adj

1 niet het gewenste effect opleverend, teleurstellend
resultatos -- = teleurstellende resultaten


frustrar v

1 frustreren, teleurstellen, beschamen, te kort doen
-- se = gefrustreerd raken
-- le sperantias de un persona = iemands hoop teleurstellen, iemand in zijn verwachtingen teleurstellen
amor frustrate = teleurgestelde liefde
2 verijdelen, doen mislukken, te niet doen
-- le projectos de un persona = iemands plannen verijdelen


frustration sub

1 het frustreren, frustratie, teleurstelling


frustratori adj

1 JURIDIC nodeloos, overbodig, frustratoir


+ frustulo sub

1 BOTANICA diatomeeënschelp


+ frutescente adj

1 struikachtig
planta -- = struikachtige plant


+ frutice sub

1 BOTANICA struik
-- de ribes rubre/rubie = aalbessenstruik


fuchsia sub

1 BOTANICA fuchsia


fuchsina sub

1 CHIMIA fuchsine


+ fuchsite sub

1 fuchsiet, chroomglimmer


+ fuco sub

1 BOTANICA zeewier
-- vesiculose = blaaswier


+ fuegian adj

1 Vuurlands


+ fuegiano sub

1 Vuurlander


fuga sub

1 het weglopen, het (weg)vluchten, het ontvluchten, vlucht
mitter/poner in -- = op de vlucht drijven
mitter se/poner se in -- = op de vlucht gaan
prender le -- = de vlucht nemen, op de vlucht slaan
cercar le salvation in le -- = zijn heil in de vlucht zoeken
-- del electron = elektronenvlucht
-- de capitales = kapitaalvlucht
-- precipitose = overhaaste vlucht
-- disordinate = ongeregelde vlucht
tentativa de -- = ontsnappingspoging
plano de -- = ontsnappingsplan
possibilitate de -- = ontsnappingsmogelijkheid
comportamento de -- = vluchtgedrag
-- (foris) del realitate = vlucht uit de werkelijkheid
2 het ontsnappen, ontsnapping (vloeistof, gas), lekkage, lek
-- de gas = gaslek
-- de aere = luchtlek
-- de radiation = stralingslek
currente de -- = lekstroom
resistentia de -- = lekweerstand
impedantia de -- = lekimpedantie
voltage/tension de -- = lekspanning
detector de --s = lekzoeker
tappar un -- = een lek dichten
3 gloed, ijver, onstuimigheid, elan, verve
4 MUSICA fuga
choral e -- = koraalfuga
-- duple = dubbele fuga


fugace adj

1 vluchtig, kortstondig, snel voorbijgaand, snel vervliegend, vergankelijk
sperantia -- = vluchtige hoop
joia/gaudio -- = kortstondige vreugde
memoria -- = vluchtige herinnering
impression -- = vluchtige indruk


fugacitate sub

1 vluchtigheid, vergankelijkheid
-- del vita = vergankelijkheid van het leven
-- de un illusion = kortstondigheid van een illusie
-- de un impression = vluchtigheid van een indruk


+ fugato adj

1 MUSICA fugato


fugir v

1 (weg)vluchten, weglopen, ontvluchten, er vandoor gaan
-- del carcere/del prision = uit de gevangenis ontvluchten
-- de un persona como del peste = iemand mijden als de pest
-- a tote velocitate = zich snel uit de voeten maken
instincto de -- = vluchtinstinct


fugita sub

1 het (weg)vluchten, het weglopen, het ontvluchten, vlucht
-- de capitales = kapitaalvlucht
poner se/mitter se in -- = op de vlucht slaan


fugitive adj

1 voortvluchtig, op de vlucht, vluchtend
soldato -- = vluchtende soldaat
2 vluchtig, vergankelijk, snel voorbijgaand, kortstondig
beltate -- = vergankelijke schoonheid
emotion -- = voorbijgaande emotie
joia/gaudio -- = kortstondige vreugde
vision -- = kortstondig visioen


fugitivo sub

1 vluchteling, voortvluchtige


+ fugitor sub

1 vluchter, wegloper


+ fuina sub

1 ZOOLOGIA steenmarter, edelmarter


+ fulcro sub

1 draaipunt (van hefboom), dol, riem/roeiklamp
2 BOTANICA fulcrum, aanhangsel


fulgente adj

1 schitterend


fulger v

1 schitteren, glanzen


fulgide adj

1 schitterend
stellas -- = schitterende sterren


fulgiditate sub

1 schittering, glans


fulgor sub

1 schittering, glans
-- argentin = zilverglans


fulgural adj

1 van de bliksem, bliksem...
2 schitterend


fulgurante adj

1 lichtend, flitsend (anque FIGURATE), bliksemend
idea -- = flitsend idee
2 bliksemsnel
progresso -- = bliksemsnelle vooruitgang
carriera -- = bliksemcarrière
le progression -- del computator/computer (A) = de zegetocht van de computer
3 MEDICINA stekend
dolor -- = stekende pijn, pijnscheut


fulgurar v

1 schitteren, lichten, flitsen, bliksemen
2 uitstralen


fulguration sub

1 weerlicht, bliksem
2 het inslaan van een bliksem, blikseminslag
3 MEDICINA bliksemslag, fulguratie


fulgure sub

1 bliksemflits


fulgurite sub

1 GEOLOGIA dondersteen, bliksempijp, fulguriet


+ fulgurose adj

1 Vide: fulgurante-1


+ fulica sub

1 ZOOLOGIA meerkoet


fuligine sub

1 roet
macula de -- = roetvlek
color de -- = roetkleur
odor de -- = roetlucht
nebula de -- = smog
gusto/sapor de -- = roetachtige smaak
deposito de -- = roetaanzetting
particula de -- = roetdeeltje
flocco de -- = roetvlok
nigre como -- = roetzwart
formation de -- = roetvorming
producer -- = roeten


fuliginose adj

1 roetachtig, roeterig, roet..., roetkleurig
carbon -- = roetkool
gusto/sapor -- = roetachtige smaak
odor -- = roetlucht
flamma -- = roetende vlam


+ fuliginositate sub

1 roetachtigheid, roeterigheid


fullar v

1 vollen, persen, kneden, touwen
-- drappo = laken vollen
-- le pasta = het deeg kneden
2 betreden, de voet zetten op, treden op, vertrappen
-- al pedes = met voeten treden
-- flores al pede = bloemen vertrappen
3 uitpersen (van druiven)


fullator sub

1 (laken)voller, touwer
2 druivenperser


fullatorio sub

1 stamper, persmachine (voor druiven)


fullatura sub

1 het vollen, etc.
2 het trappen op, etc.


+ fulmaro sub

1 ZOOLOGIA
-- glacial = Noordse stormvogel


fulmicoton sub

1 schietkatoen


fulminante adj

1 CHIMIA knallend, knal...
pulvere -- = knalpoeder
auro -- = knalgoud
argento -- = knalzilver
mercurio -- = knalkwik
capsula -- = knalkurk
bonbon -- = knalbonbon


fulminar v

1 bliksemen (tijdens onweer)
2 CHIMIA knallen, ontploffen, exploderen
3 FIGURATE fulmineren, heftig uitvaren, foeteren, donderen, van leer trekken, uitpakken
4 ECCLESIA in de ban doen, de banvloek uitspreken


fulmination sub

1 CHIMIA het knallen, het ontploffen, het exploderen, ontploffing, explosie
2 FIGURATE het heftig uitvaren, het foeteren, het donderen
3 ECCLESIA afkondiging van een banvloek


fulminato sub

1 CHIMIA fulminaat, knalzuurzout
-- de argento = knalzilver, zilverfulminaat
-- de mercurio = knalkwik, kwik(zilver)fulminaat


fulminator sub

1 iemand die fulmineert/heftig uitvaart


fulminatori adj

1 bliksem slingerend, knallend, ontploffend, donderend
2 fulminant, heftig uitvarend, tierend
3 CATHOLICISMO ban...
sententia -- = banvloek


fulmine sub

1 weerlicht, bliksem, bliksemstraal
colpo de -- = blikseminslag
le -- ha colpate le ecclesia = de bliksem is in de kerk ingeslagen
rapide como le/un -- = bliksemsnel
guerra -- = blitzkrieg
serratura -- = ritssluiting
curso -- = stoomcursus
action -- = bliksemactie
visita -- = bliksembezoek
carriera -- = bliksemcarrière
operation -- = bliksemoperatie


fulminee adj

1 van de bliksem, bliksem...


fulminic adj

1 CHIMIA knal..., ontploffings...
acido -- = knalzuur


+ fulve adj

1 getaand, taankleurig, geelbruin
hirundine -- = rotszwaluw


+ fulvicaule adj

1 BOTANICA met geelbruine stengel of steel


+ fumabile adj

1 rookbaar, te roken
tabaco -- = rookbare tabak


fumar v

1 roken (van schoorsteen, vuur, as, vulkaan, etc.), walmen (van lamp), dampen
2 roken (tabak, pijp, opium, etc.)
tabaco a/de/pro -- = rooktabak
prohibition/interdiction de -- = rookverbod
salon de -- = rooksalon, rookkamer
habitude de -- = rookgewoonte
3 roken (vlees, vis, etc.)
4 ziedend zijn, razend zijn
-- de cholera = schuimbekkend van woede zijn


+ fumarato sub

1 CHIMIA fumaraat


+ fumaria sub

1 -- officinal = duivenkervel


+ fumaric adj

1 CHIMIA acido -- = fumaarzuur


fumarola sub

1 GEOLOGIA fumarole


+ fumarolic adj

1 fumarole...


+ fumate adj

1 gerookt
anguilla -- = gerookte paling
haringo -- = bokking
salmon -- = gerookte zalm
salsicia -- = rookworst
carne -- = rookvlees
gambon -- = gerookte ham
lardo -- = gerookt spek, rookspek
vitro -- = gerookt glas, rookglas


fumator sub

1 roker (van tabak, pijp, etc.)
-- de opium = opiumschuiver
-- de tabaco = tabaksroker
-- compulsive = verslaafd roker
-- inveterate = kettingroker
tusse de --es = rokershoest
non-fumatores = niet-rokers, (opschrift) niet-roken, verboden te roken
compartimento pro/de --es = rookcoupé
tabuletta pro --es = rooktafeltje
articulos pro --es = tabaksartikelen, rookartikelen
2 roker (voor vlees, vis, etc.)
3 rookapparaat


+ fumeria sub

1 opiumkit


+ fumifuge adj

1 rookverdrijvend


fumigar v

1 beroken, uitroken, ontsmetten (d.m.v. rook)


fumigation sub

1 het beroken, het uitroken, het ontsmetten (d.m.v. rook), beroking, uitroking, ontsmetting

(d.m.v.) rook, fumigatie

apparato de -- = fumigeerapparaat


fumigator sub

1 iemand die berookt/uitrookt
2 fumigeerapparaat


fumigatori adj

1 voor beroking dienend, fumigeer...
apparato -- = fumigeerapparaat


+ fumigene adj

1 rook veroorzakend, rookvormend
bomba -- = rookbom
granata -- = rookgranaat
cortina -- = rookgordijn
potto -- = rookpot/bus


+ fumigeno sub

1 rookontwikkelaar


fumista sub

1 kachelsmid
2 schoorsteenveger


+ fumisteria sub

1 beroep van schoorsteenveger en kachelsmid
2 fopperij, bedotterij


+ fumivore adj

1 rookverbrandend, rookverterend
apparato -- = rookverdrijver, rookverbrandingstoestel, rookvang


+ fumivoro sub

1 rookverdrijver, rookverbrandingstoestel, rookvang


fumo sub

1 rook (van schoorsteen, kaars, vuur, vulkaan, etc.)
-- de tabaco = tabaksrook
-- grasse = walm
-- de fabricas = fabrieksrook
impermeabile al -- = rookdicht
sin -- = rookvrij
odor de -- = rooklucht
nube de -- = rookwolk
cortina de -- = rookgordijn
signal de -- = rooksignaal
intoxication/invenemento per le -- = rookvergiftiging
converter se/disparer/ir in -- = in rook opgaan
chassar {sj} le -- = de rook verdrijven
ARTE DE CONSTRUER conducto de -- = rookkanaal
2 damp, walm


fumose adj

1 rokerig, walmend
flamma -- = walmende vlam
candela -- = walmende kaars
polyporo -- = rookzwam


+ fumositate sub

1 rokerigheid
-- de un lampa a/de oleo = rokerigheid van een olielamp


fumoterra sub

1 BOTANICA duivenkervel


fun sub

1 touw, koord
scala de -- = touwladder


+ funambulesc adj

1 koorddansers...


funambulo sub

1 koorddanser


function sub

1 functie, taak, rol, ambt, beroep, post, betrekking, bezigheid
-- legislative = wetgevende functie
-- honorific = onbezoldigd ambt
-- additional/annexe = nevenfunctie
-- de un condensator = functie van een condensator
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- de subjecto = functie van onderwerp
BIOLOGIA
-- del corde = functie van het hart
BIOLOGIA --es de reproduction = voortplantingsfuncties
-- stomachal/gastric disturbate = gestoorde maagfunctie
--es vital = levensfuncties
ager in -- de su interesses = in zijn eigen belang handelen
in -- de = terwille van, ten behoeve van
in -- de lo que precede = op grond van het voorafgaande
le -- de secretario = de functie van secretaris
examine del -- visual = oogmeting
occupar un -- = een functie bekleden
relevar un persona de su --(es) = iemand van zijn functie ontheffen
entrar in -- = in functie treden
2 MATHEMATICA functie
-- algebraic/algebric = algebraïsche functie
-- circular = circulaire functie
-- analytic = analytische functie
-- composite = samengestelde functie
-- derivate = afgeleide functie
-- harmonic = harmonische functie
x es un -- de y = x is een functie van y


functional adj

1 een functie hebbend, functioneel, praktisch, doelmatig (anque ANATOMIA, MATHEMATICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA, etc.)
MATHEMATICA calculo -- = functionaalrekening
MATHEMATICA equation -- = functionaalvergelijking, functievergelijking
LINGUISTICA E GRAMMATICA
grammatica -- = functionele grammatica
psychologia -- = functiepsychologie
architectura -- = functionele bouwkunst
mobiles -- = functionele meubels


functionalismo sub

1 functioneel karakter, functionalisme
-- de Le Corbusier = functionalisme van Le Corbusier


functionalista sub

1 functionalist


+ functionalista adj

1 functionalistisch


+ functionalitate sub

1 functioneel karakter, func-tionaliteit
-- de un edificio = functioneel karak-ter van een gebouw
-- de un organo = functionaliteit van een orgaan
-- de un schema = functionaliteit van een schema


functionamento sub

1 het functioneren, werking (van machine), loop, gang, werkwijze
le -- de un motor = het functioneren van een motor
le -- de un interprisa = het functioneren van een onderneming
io non cognosce le -- del computer (A)/computator = ik weet niet hoe een computer werkt
-- defectuose = gebrekkige werking, storing
-- del corde = hartwerking
-- cerebral/del cerebro = hersenwerking
mitter/poner in -- = in werking stellen
esser in plen -- = in volle werking/gang zijn
verificar le -- de = proefdraaien


functionar v

1 functioneren, dienst doen, werken, draaien (machine), lopen (werktuig), in beweging zijn, in

werking zijn

facer -- = laten bewegen, aanzetten, aandoen (apparaat, etc.)
iste auto(mobile) functiona con benzina/gasolina = deze auto loopt op benzine
iste machina functiona mal = deze machine loopt slecht
non functiona! = buiten dienst (lift, automaat, etc.)!


functionario sub

1 functionaris
-- de securitate = veiligheidsfunctionaris
-- (public) = ambtenaar
-- municipal = gemeenteambtenaar
-- de stato = rijksambtenaar
-- del fisco = belastingambtenaar
bosbouwkundig -- = functionario forestal
-- del partito = partijfunctionaris
alte -- = hoge ambtenaar
-- competente = bevoegde ambtenaar
le -- cargate del dossier (F) = de betrokken ambtenaar
Syndicato general de --s (public) = Algemene Bond van Ambtenaren, ABVA
corrupte/omkoopbare -- = functionario corruptibile
een -- omkopen = corrumper un functionario
omkoping van een -- = corruption de un functionario
reintegrar un -- = een ambtenaar in zijn functie herstellen
reintegration de un -- = herstel in functie van een ambtenaar


funda sub

1 slinger (wapen)
colpo de -- = slingerworp
lanceator de -- = slingerwerper


fundamental adj

1 fundamenteel, de grondslag uitmakend, essentieel, grond...
sono -- = grondtoon
MUSICA accordos -- = grondakkoorden
critica -- = fundamentele kritiek
petra -- = grondsteen
idea -- = grondgedachte, basisgedachte
veritate -- = grondwaarheid
lege -- = fundamentele wet
question -- = kernvraag
regula -- = grondregel
obra -- = standaardwerk


+ fundamentalismo sub

1 fundamentalisme


+ fundamentalista sub

1 fundamentalist


+ fundamentalista adj

1 fundamentalistisch


fundamento sub

1 fundament, basis, grondslag, grondvesten
-- de un theoria = grondprincipe van een theorie
poner/stabilir/establir le --s de = de grondslagen leggen voor
tremular super su -- = op zijn grondvesten schudden
2 grond, reden, oorzaak
iste affirmation es disproviste de tote -- = deze bewering mist alle grond
sin -- = ongegrond, ongefundeerd
su insatisfaction non esseva sin -- = niet zonder grond was hij ontevreden


fundar (I) v

1 funderen, stichten, oprichten, instellen, opstellen
-- un casa super palos = een huis op palen funderen
-- un schola = een school stichten
-- un partito = een partij stichten
-- un colonia = een kolonie stichten
-- un familia/un focar = een gezin stichten, trouwen
2 baseren, funderen
-- se super = zich baseren op
-- un puncto de vista theoricamente = een standpunt theoretisch funderen


fundar (II) v

1 werpen met een slinger (wapen)


fundate adj

1 gegrond, gerechtvaardigd
un plancto -- = een gegronde klacht
objectiones -- = gegronde bezwaren
rationes -- = gegronde/geldige redenen
pavor non -- = ijdele vrees


fundation sub

1 fundament(en), fundering, fundatie
fossa/puteo de -- = funderingsput
trabe/trave de -- = fundatiebalk
palo/poste de -- = funderingspaal
placa de -- = funderingsplaat
muro de -- = funderingsmuur
trenchea {sj} de -- = funderingssleuf
-- de grilliage = roosterfundering
le ruptura del -- = het bezwijken van de fundering
2 het stichten, het oprichten, het instellen, stichting, oprichting, instelling
acto de -- = stichtingsakte/brief
-- de un partito = stichting van een partij
-- de un casa de commercio = oprichting van een handelsfirma
reunion de -- = stichtingsbijeenkomst
costos de -- = stichtingskosten
capital de -- = stichtingskapitaal
die de -- = stichtingsdag
anno de -- = stichtingsjaar
data de -- = stichtingsdatum
3 stichting, instelling
-- Rockefeller = Rockefellerstichting


fundator sub

1 stichter, oprichter, grondlegger
-- de un partito = stichter van een partij
-- del Imperio Perse = stichter van het Perzische Rijk


funder v

1 smelten, versmelten
-- como nive in le sol = smelten als sneeuw voor de zon
-- ferro = ijzer smelten
-- auro con cupro = goud met koper versmelten
-- grassia = vet smelten
-- se in le population local = in de plaatselijke bevolking opgaan
-- se = samengevoegd worden, samensmelten
isto funde in le bucca = het is zo zacht/mals als boter
2 gieten (metaal)
-- campanas = klokkengieten
-- characteres/litteras = lettergieten
aciero fundite = gietstaal
ferro fundite = gietijzer


funderia sub

1 gieterij, (metaal)gieterij, (metaal)smelting
-- de arte = kunstgieterij
-- de ferro = ijzergieterij
-- de cupro = kopergieterij
-- de aciero = staalgieterij
-- de campanas = klokkengieterij
-- de characteres/de litteras = lettergieterij
-- de oleo de balena = traankokerij
alligato de -- = gietlegering


+ funditor sub

1 smelter, gieter
-- de metallo = metaalgieter
-- de ferro = ijzergieter
-- de stanno = tingieter
-- de cupro = kopergieter
-- de aciero = staalgieter
-- de campanas = klokkengieter
-- de characteres/de litteras = lettergieter


fundo sub

1 bodem
-- del mar = zeebodem
-- de un fossato = bodem van een sloot
-- de un bottilia = bodem van een fles
-- de torta = taartbodem
fango de -- = bodemslib
ir al -- = zinken
sin -- = bodemloos
puteo sin -- = bodemloze put
a -- = grondig, tot op de bodem
examinar un cosa a -- = iets tot de bodem uitzoeken
articulo de -- = achtergrondartikel, hoofdartikel (in krant)
in le -- = eigenlijk, in wezen
basse -- = ondiepte
duple -- = dubbele bodem
-- de un conflicto = achtergronden van een conflict
isto veni del -- de su corde = dat komt uit de grond van zijn hart
comprender le -- del cosas = de grond van de dingen begrijpen
cognoscer un cosa a -- = iets onder de knie hebben
discuter un question a -- = een kwestie goed doorspreken
2 achterste gedeelte, verste gedeelte
al/in le -- del sala = achter in de zaal
camera in -- del corridor = kamer achter in de gang
al/in le -- de mi tasca = onder in mijn zak
le basse -- del societate = de onderste lagen van de maatschappij
le basse --s de Amsterdam = de achterbuurten van Amsterdam
in le -- de su corde = diep in zijn hart
pariete del -- = achterwand
3 TECHNICA fundering, fundament
4 achtergrond, ondergrond
restar/remaner in -- = op de achtergrond blijven
musica de -- = achtergrondmuziek
choro de -- = achtergrondkoor
-- sonor = achtergrondmuziek, achtergrondgeluiden
-- musical = achtergrondmuziek
-- historic de un legenda = historische achtergrond van een legende
ruitos de -- = ruis (op de achtergrond)
5 fonds
--s public = overheidsfondsen
-- de stato = staatsfonds
-- de calamitates = rampenfonds
-- de investimento = beleggingsfonds
-- de reserva = reservefonds/kas, bufferfonds
-- de succurso/de adjuta = steunfonds, hulpfonds
-- de garantia = garantiefonds
-- de amortisation = delgingsfonds
-- de presto = leningsfonds
-- salarial = loonfonds
-- electoral = verkiezingsfonds
--s disponibile = beschikbare fondsen
-- editorial = uitgeversfonds
-- de sparnio = spaarfonds
-- fiduciari = trustfonds
Fundo Monetari International, FMI = Internationaal Monetair Fonds, IMF
summa (versate) a -- perdite = som (geld) waarvan niet verwacht wordt dat deze terug betaald wordt
prestator de --s = geldgever
crear/instituer/establir un -- = een fonds stichten
transferer a un -- = in een fonds storten
procurar a un persona le --s necessari = iemand de nodige gelden verstrekken


funebre adj

1 begrafenis..., rouw..., lijk..., doods...
carro -- = lijkkoets
ceremonia -- = begrafenisplechtigheid
marcha -- = treurmars
musica -- = treurmuziek
poesia -- = lijkdicht
cappella -- = rouwkapel
velia -- = dodenwacht
servicio -- = rouwdienst
oration -- = lijkrede
missa -- = dodenmis
convoyo -- = rouwstoet, begrafenisstoet
pompa -- = begrafenisplechtigheid
interprisa de pompas -- = begrafenisonderneming
empleato de pompas -- = lijkbezorger, lijkdrager
2 somber, treurig, luguber
silentio -- = doodse stilte


funeral adj

1 begrafenis..., lijk..., graf..., doods...
monumento -- = grafmonument
columna/colonna -- = grafzuil
petra -- = grafsteen
urna -- = lijkurn, grafurn
carro -- = lijkkoets
corona -- = grafkrans, lijkkrans
discurso/oration -- = lijkrede
convoyo -- = rouwstoet, begrafenisstoet


funerales sub pl

1 begrafenis, ter aarde bestelling, bijzetting
-- national = staatsbegrafenis
su -- esseva strictemente private = hij is in alle stilte begraven


funerari adj

1 begrafenis..., lijk..., doods..., graf..., funerair
monumento -- = grafmonument
columna/colonna -- = grafzuil
statua -- = grafbeeld
statuetta -- = grafbeeldje
petra -- = grafsteen
inscription -- = grafinscriptie
camera -- = grafkamer
cappella -- = grafkapel
urna -- = lijkurn, grafurn
flor -- = grafbloem
niche (F) -- = grafnis
sculptura -- = grafsculptuur
centro -- = rouwcentrum
costos -- = begrafeniskosten
poesia -- = funeraire poëzie


funere sub

1 begrafenis
--s = begrafenisplechtigheid


funero sub

1 touwslager


funeste adj

1 rampzalig, verderfelijk, schadelijk, funest, noodlottig, heilloos
error -- = rampzalige/noodlottige vergissing
projecto -- = heilloos plan
interprisa -- = heilloze onderneming
haber un influentia -- = een funeste invloed hebben


funger v

1 fungeren, in functie zijn, zijn ambt of betrekking waarnemen
-- de presidente = als president fungeren


+ fungia sub

1 sponskoraal


fungibile adj

1 JURIDIC, ECONOMIA fungibel, vervangbaar, verwisselbaar


+ fungibilitate sub

1 JURIDIC, ECONOMIA fungibiliteit, verwisselbaarheid


+ fungic adj

1 paddenstoel...
flora -- de un foreste = paddenstoelenflora van een woud
vegetation -- = schimmelachtige groei
intoxication -- = schimmelvergiftiging
affection -- = schimmelziekte
damno(s) -- = schimmelschade


fungicida adj

1 schimmelwerend, schimmeldodend, fungicide


fungicida sub

1 schimmelwerend middel, schimmeldodend middel


+ fungicultor sub

1 paddenstoelenkweker


+ fungicultura sub

1 het kweken van paddenstoelen
2 paddenstoelenkwekerij


fungiforme adj

1 paddenstoelvormig, fungoïd
nube -- del explosion de un bomba atomic = paddenstoelvormige wolk van een atoombomexplosie


+ fungivore adj

1 zwammenetend, fungivoor


+ fungivoro sub

1 zwammeneter, fungivoor


fungo sub

1 BOTANICA paddenstoel, zwam
-- venenose = giftige paddenstoel
-- comestibile/edibile = eetbare paddenstoel
-- de fission = splijtzwam
-- symbiotic = trawant
cappello de un -- = hoed van een paddenstoel
crescer/surger como --s = als paddenstoelen uit de grond schieten
2 MEDICINA sponsgezwel, sponsachtige uitwas


+ fungoide adj

1 op een paddenstoel gelijkend


fungologia sub

1 fungologie, studie van de paddenstoelen


fungologista sub

1 fungoloog, kenner van paddenstoelen


+ fungologo sub

1 fungoloog, kenner van paddenstoelen


fungose adj

1 zwamachtig, paddenstoelachtig


fungositate sub

1 zwamachtigheid, schimmelachtigheid
2 MEDICINA wildvlees, granulatieweefsel


funicular adj

1 kabel...
ferrovia -- = kabelspoor(weg)
polygono -- = kabelveelhoek
2 ANATOMIA van de navelstreng
3 BOTANICA van de zaadstreng


funicular sub

1 kabelspoor(weg), funiculair


funiculo sub

1 (dun) touwtje
2 ANATOMIA navelstreng
3 BOTANICA zaadstreng


funiforme adj

1 touwvormig, touwachtig


fur sub

1 dief
-- de magazin(es) = winkeldief
-- occasional = gelegenheidsdief
-- de bestias = veedief
-- de gallinas = kippendief
-- de bicyclettas = zwijntjesjager
jargon de --es = dieventaal
banda de --es = dievenbende
cava de --es = dievenhol
denunciar un -- = een dief aangeven
persequer le -- = de dief nazitten
capturar/attrappar un = een dief grijpen/pakken
le occasion face le -- = de gelegenheid maakt de dief


furar v

1 stelen
een diamant -- = furar un diamante
-- le corde de un persona = iemands hart stelen


furbir adj

1 (op)poetsen, polijsten, bruineren


furbitor sub

1 iemand die polijst/(op)poetst/bruineert


furca sub

1 (landbouw)vork, vork, gaffel
-- de bicycletta = vork van een fiets
-- a/de feno = hooivork
-- a/de stercore = mestvork
elevator a -- = vorkhefwerktuig
2 vorkvormig voorwerp
3 vork (om mee te eten)
4 tweesprong
5 galg
executar un persona al -- = iemand ophangen
condenmar un persona al -- = iemand tot de galg/strop veroordelen


furcar v

1 met een vork bewerken, op de vork nemen
2 de vorm van een vork geven/hebben/krijgen


furcata sub

1 vorkvol, hooivorkvol, mestvorkvol


furcate adj

1 gevorkt, vorkvormig, gaffelvormig, gespleten
mento -- = kin met een kuiltje
pede -- = gespleten hoef, bokkepoot
cammino -- = weg die zich splitst
TECHNICA biella -- = gevorkte drijfstang/krukstang
metzgeria -- = boomvorkjes (soort levermos)


furchetta sub

1 vork (om mee te eten)
-- a dessert = dessertvorkje
-- de sterno = vorkbeen (van vogel)


+ furchettata sub

1 vorkvol
un -- de spaghetti (It) = een vork spaghetti


furer v

1 woedend zijn, buiten zich zelf zijn


furetto sub

1 ZOOLOGIA fret
chassa {sj} con -- = frettejacht
chassar {sj} con -- = fretten


furfuracee adj

1 MEDICINA schubachtig, roosachtig
desquamation -- = schubachtige huidschilfering


furfure sub

1 zemelen
2 MEDICINA huidschilfer, roos (op het hoofd)


+ furfurol sub

1 CHIMIA furfurol


furfurose sub

1 MEDICINA schilferig, roosachtig


+ furgon sub

1 wagen (voor goederen, etc.)
-- de bagage = bagagewagen
-- militar = legerwagen
-- cellular = boevenwagen
-- postal = postwagen


furia sub

1 MYTHOLOGIA Furie, wraakgodin
2 (razende) woede, razernij, furie
-- discatenate = uitzinnige woede
le -- del passiones = de woede der hartstochten
accesso de -- = woedeuitbarsting


furiar v

1 woedend maken


furibunde adj

1 woedend, razend, woest, wild, verwoed
cholera -- = razende woede
assalto -- = verwoede aanval
lancear reguardos -- a un persona = iemand woedende blikken toewerpen
2 FIGURATE verwoed


furiose adj

1 woedend, razend, woest, wild
parolas -- = boze woorden
littera -- = boze brief
reguardos -- = woedende blikken
tauro -- = dolle stier
critar furiosemente a un persona = woedend tegen iemand uitvaren


furiositate sub

1 woede, razernij


furnata sub

1 ovenvol (brood, etc.)


furnero sub

1 bakker
2 ZOOLOGIA ovenvogel


furno sub

1 oven, fornuis, kachel
-- a petroleo = petroleumkachel
-- a gas = gasoven
-- a micro-undas = magnetronoven
tubo de -- = fornuispijp
grillia de -- = fornuisrooster
placa de -- = ovenplaat, bakplaat
oleo de -- = huisbrandolie
temperatura del -- = oventemperatuur
2 (smelt)oven
-- de fusion = smeltoven
-- de aurifice = goudsmidoven
alte -- = hoogoven
-- a/de cemento = cementoven
-- a/de coke (A) = cokesoven
-- a/de briccas = steenoven
-- a/de calce = kalkoven
-- a/de vitro = glasoven
-- de soldar = lasoven
-- de pottero/ceramica = pottebakkersoven
-- campaniforme = klokoven
laccar al -- = moffelen


furor sub

1 (hevige) woede, razernij
-- popular/del populo = volkswoede
-- cec = blinde woede
accesso de -- = aanval van woede, woedeaanval
discargar su -- = uitrazen
scumar/spumar de -- = schuimbekken van woede
2 verwoedheid, hartstocht, vervoering, verbetenheid, wild enthousiasme
-- poetic = dichtvuur, dichterlijke vervoering
-- creative = scheppingsdrift
-- del joco = hartstocht voor het spel
3 facer -- = opgang maken, succes hebben, furore maken


furtive adj

1 steels, heimelijk, tersluiks
gesto -- = tersluikse beweging, onopvallend gebaar
lacrima -- = onopvallende traan
reguardo -- = verholen/tersluikse/steelse blik
edition -- = clandestiene uitgave
chassator {sj} -- = stroper
entrar furtivemente = binnensluipen
introduction -- = insluiping


furto sub

1 het stelen, diefstal
-- de magazin(es) = winkeldiefstal
-- de arte = kunstdiefstal
-- con effraction = diefstal met braak
committer un -- = een diefstal plegen
committer un -- con fractura = een diefstal met inbraak plegen, inbreken
assecurar se contra le -- = zich tegen diefstal verzekeren
assecurantia contra --s = inbraakverzekering
accusar un persona de -- = iemand van diefstal beschuldigen
suspectar un persona como autor de un --, suspectar que un persona ha committite un -- = iemand van diefstal

beschuldigen

2 gestolen goed(eren)


furunculo sub

1 MEDICINA steenpuist, furunkel
eruption de -- = uitslag van steenpuisten
aperir un -- = een steenpuist openen


+ furunculose adj

1 MEDICINA steenpuist..., furunkuleus
abscesso -- = furunkuleus abces


furunculose (-osis) sub

1 MEDICINA steenpuistziekte, furunculose


+ furunculoso sub

1 MEDICINA steenpuistlijder


+ fusario sub

1 BOTANICA voetrot (plantenziekte)
-- nival = sneeuwschimmel


+ fusc adj

1 donker, duister
2 donkerbruin
arion -- = tuinaardslak
cypero -- = bruin cypergras
rhynchospora -- = bruin snavelbies


+ fusciflor adj

1 BOTANICA met donkerbruine bloemen


+ fuscina sub

1 HISTORIA drietand


fuselage sub FRANCESE

1 AVIATION (vliegtuig)romp, geraamte


+ fuselar v

1 een spilvorm geven aan, stroomlijnen


+ fuselate sub

1 ZIE: fusiforme


fusero sub

1 iemand die spoelen/klossen/spillen maakt


fusibile adj

1 smeltbaar, smelt... ELECTRICITATE
(filo/curte circuito) -- = smeltdraad, smeltveiligheid, stop, zekering
clavo -- = loodnagel


+ fusibile sub

1 smeltveiligheid, zekering, stop
cassa de --s = stoppenkast
cambiar un -- = een nieuwe stop indraaien


fusibilitate sub

1 smeltbaarheid
-- de metallos = smeltbaarheid van metalen
grado de -- = graad van smeltbaarheid


fusiforme sub

1 spoelvormig, spilvormig, fusiform
concha -- = spoelvormige schelp
clavaria -- = spoelvormige knotszwam


fusil sub

1 vuurslag
petra a -- = vuursteen
2 geweer
arresto de un -- = pal van een geweer
cannon de -- = geweerloop
colpo de -- = geweerschot
tiro de -- = geweervuur
cargar un -- = een geweer laden
discargar un -- = een geweer afschieten
le discarga de un -- = het afschieten van een geweer
portata de un -- = schootsafstand van een geweer
poner le -- al spatula/humero = het geweer schouderen
-- de chassa {sj} = jachtgeweer
-- a/de repetition = repeteer/snelvuurgeweer
-- a/de percussion = percussiegeweer
-- a/de duo colpos/cannones = dubbelloopsgeweer
-- a/de vento = windbuks
-- automatic = automatisch geweer
-- semi-automatic = halfautomatisch geweer
-- al spatula = geweer in de aanslag


fusilada sub

1 schietpartij, vuurgevecht
2 geweervuur
3 het fusilleren, fusillering, fusillade


fusilar v

1 neerschieten, doodschieten, fusilleren, met geweerschoten neerschieten


fusilero sub

1 fuselier
-- de assalto = stormfuselier


fusion sub

1 het smelten, smelting, fusie, (metaal)gieting
temperatura de -- = smelttemperatuur
calor de -- = smeltingswarmte
velocitate de -- = smeltsnelheid
aqua de -- = smeltwater
furno de -- = smeltoven
agente de -- = smeltmiddel
puncto de -- = smeltpunt
elevation del puncto de -- = smeltpuntsverhoging
abassamento del puncto de -- = smeltspuntsverlaging
determination del puncto de -- = smeltpuntsbepaling
2 samensmelting, versmelting, vermenging, fusie
-- de interprisas = fusie van bedrijven
-- bancari = bankfusie
-- de duo populos = versmelting van twee volken
-- de racias = rassenvermenging
accordo de -- = fusieovereenkomst
plano de -- = fusieplan
conditiones de -- = fusievoorwaarden
BIOLOGIA -- chromosomic = chromosoomfusie
-- (thermo)nuclear = kernfusie


fusionar(se) v

1 een fusie aangaan (met), fuseren (met), (door een fusie) samenvoegen,

samensmelten

le duo partitos (se) ha fusionate = de twee partijen zijn samengesmolten


+ fusionismo sub

1 POLITICA, ECONOMIA neiging tot fuseren, fusionisme


+ fusionista sub

1 POLITICA, ECONOMIA fusionist


+ fusionista adj

1 POLITICA, ECONOMIA fusionistisch
politica -- = fusionistische politiek


+ fusionistic adj

1 POLITICA, ECONOMIA fusionistisch
tendentias -- = fusionistische tendensen


fuso sub

1 spil, klos, spoel
2 GEOMETRIA bolvlakgedeelte


fusta sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES feloek (tweemaster)


+ fustanella sub

1 fustanella (Albanese of Griekse mannenrok)


+ fustaniero sub

1 fusteinwever


+ fustanio sub

1 fustein, bombazijn


fuste sub

1 knuppel, knots, stok
-- de gumma/cauchu = gummiknuppel
2 schacht (van zuil, schoorsteen)
3 schacht (van speer, lans, harpoen, etc.)
-- de lancea = lansschacht
4 lade (van geweer, pistool, etc.)


fustigar v

1 geselen, tuchtigen, afrossen, een pak rammel geven
-- usque a effusion de sanguine = tot bloedens toe geselen


fustigation sub

1 het geselen, het tuchtigen, het afrossen, geseling, tuchtiging, afrossing, pak rammel
esser condemnate al -- = tot geseling veroordeeld worden


+ fustigator sub

1 afranselaar, afrosser


futile adj

1 onbeduidend, nietszeggend, oppervlakkig, beuzelachtig
occupar se de cosas -- = zich met onbeduidende dingen/futiliteiten bezighouden
pretexto -- = onbeduidend smoesje/voorwendsel
rationamento -- = oppervlakkige redenering


futilitate sub

1 futiliteit, ondeduidendheid, nietszeggendheid, oppervlakkigheid, beuzelachtigheid
-- de un rationamento = oppervlakkigheid van een redenering
-- de un objection = onbeduidendheid van een bezwaar
perder se in --s = zich in oppervlakkigheden verliezen


+ futuer v

1 neuken, naaien


futur adj

1 toekomstig, aanstaand
matre -- = aanstaande moeder
sposo -- = toekomstige echtgenoot
sposa -- = toekomstige echtgenote
generationes -- = komende generaties
pro uso -- = voor toekomstig gebruik
LINGUISTICA E GRAMMATICA
tempore -- = toekomende tijd


futura sub

1 toekomstige echtgenote


futurismo sub

1 ARTE futurisme


futurista sub

1 ARTE futurist


+ futurista adj

1 futuristisch
pictor -- = futuristische schilder
litteratura -- = futuristische lite-ratuur
arte -- = futuristische kunst


+ futuristic adj

1 futuristisch


futuro (I) sub

1 toekomst
-- proxime/immediate = nabije toekomst
-- radiante = zonnige toekomst
-- lontan/remote/distante = verre toekomst
haber ante se un -- incerte/insecur = een onzekere toekomst tegemoet gaan
promissa pro le -- = toekomstbelofte
sonio del -- = toekomstdroom
musica del -- = toekomstmuziek
perspectivas del -- = toekomstperspectief
planos/projectos de -- = toekomstplannen
confidentia in le -- = toekomstvertrouwen
le -- es del juvenes = wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
iste interprisa non ha -- = dit bedrijf heeft geen toekomst
iste profession ha -- = er zit toekomst in dat beroep
il non ha -- in iste empleo = er zit geen toekomst(perspectief) in die baan
su -- es assecurate, ille ha un -- assecurate = zijn kostje is gekocht, zijn bedje is gespreid
io vide un grande -- pro iste producto = ik zie grote mogelijkheden voor dit produkt
carriera con -- = loopbaan met mogelijkheden
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA toekomende tijd


futuro (II) sub

1 toekomstige echtgenoot


+ futurologia sub

1 futurologie, toekomstkunde


+ futurologic adj

1 futurologisch, toekomst...
recerca -- = toekomstonderzoek


+ futurologista sub

1 futuroloog


+ futurologo sub

1 futuroloog


Advertisement