Interlingua Wiki
Advertisement

e conj

1 en
-- ... -- = zowel ... als


eau de Cologne sub FRANCESE

1 eau de Cologne


ebenisar v

1 als ebbehout kleuren


ebenista sub

1 meubelmaker, schrijnwerker
banco de -- = schrijnwerkersbank
apprentisse de -- = schrijnwerkersknecht


ebenisteria sub

1 meubelwerk, schrijnwerk
2 meubelmakerij


ebeno sub

1 ebbeboom
2 ebbehout
mobilario de -- = ebbehouten ameublement


+ ebola sub

1 MEDICINA ebola
contamination/infection per -- = ebolabesmetting


+ ebonite sub

1 eboniet, hardrubber


ebore sub

1 ivoor
-- artificial = kunstivoor
color de -- = ivoorkleur
taliar -- = ivoor snijden
retirar se in su turre de -- = zich in zijn ivoren toren terugtrekken


eboree adj

1 ivoorachtig, ivoren, van ivoor
laro -- = ivoormeeuw


ebrie adj

1 dronken
a medietate -- = halfdronken
un pauco/poco -- = lichtelijk aangeschoten
-- de sanguine = bloeddorstig
-- de joia/de gaudio/de allegressa = dronken van vreugde, vreugdedronken


ebrietate sub

1 dronkenschap
in stato de -- manifeste = in kennelijke staat van dronkenschap


ebulliente adj

1 kokend, ziedend


ebullientia sub

1 het koken, koking, het zieden, zieding


+ ebulliometria sub

1 PHYSICA kookpuntsbepaling


+ ebulliometro sub

1 PHYSICA kookpuntmeter


+ ebullioscopia sub

1 PHYSICA kookpuntsbepaling


+ ebullioscopic adj

1 PHYSICA kookpuntsbepaling betreffend


+ ebullioscopio sub

1 PHYSICA kookpuntmeter, ebullioscoop


ebullir v

1 koken, zieden


ebullition sub

1 het koken, koking, kook, het zieden, zieding
puncto/temperatura de -- = kookpunt
elevation del puncto de -- = kookpuntsverhoging
le temperatura de -- varia con le pression = de kooktemperatuur varieert met de druk
esser in -- = aan de kook zijn, koken


+ eburina sub

1 eburine


+ eburnation sub

1 MEDICINA ivoorachtige verkalking van beenderen


+ eburnee adj

1 van ivoor, ivoorachtig, ivoor...


+ ecarté sub FRANCESE

1 ecarté
jocar al -- = ecarteren


+ ecballio sub

1 BOTANICA springkomkommer


ecce adv LATINO

1 ziehier, hier is, hier zijn, kijk


ecce homo LATINO

1 ecce homo (beeld van de lijdende Christus)


+ ecceitate sub

1 PHILOSOPHIA "Dasein"


eccentric adj

1 uitmiddelpuntig, buiten het centrum gelegen, niet centraal, excentrisch
quartiero -- = buitenwijk
2 vreemd, raar, buitenissig, grillig, excentriek, zonderling, ongewoon, extravagant


eccentricitate sub

1 uitmiddelpuntigheid, niet-centrale ligging, ligging buiten het centrum
2 zonderlingheid, buitenissigheid, buitensporigheid, grilligheid, extravagantheid, excentriciteit


+ eccentrico sub

1 excentriek(eling), vreemd iemand


+ ecchymose (-osis) sub

1 MEDICINA bloeduitstorting, kneuzing, blauwe plek, ecchymose


+ ecchymotic adj

1 bloeduitstortings...


ecclesia sub

1 kerk
-- national/de stato = staatskerk
-- Anglican = Anglikaanse Kerk
-- Reformate = Gereformeerde Kerk
-- Oriental = Oosterse Kerk
-- Latin/Roman = Latijnse Kerk
-- suffrente = lijdende kerk
-- militante = strijdende kerk
-- triumphante = zegevierende kerk
-- gothic = gotische kerk
-- conventual = kloosterkerk
-- abbatial = abdijkerk
-- a cupola = koepelkerk
-- a transepto/a cruce/in forma de cruce = kruiskerk
-- parochial = parochiekerk
-- succursal = hulpkerk
-- votive = votiefkerk
-- capitular = kapittelkerk
-- monasterial/conventual = kloosterkerk
-- clandestin = schuilkerk
Consilio Mundial del Ecclesias = Wereldraad van Kerken
banco de -- = kerkbank
administration del -- = kerkbestuur
construction de --s = kerkbouw
cantor/cantator de -- = kerkzanger
musica de -- = kerkmuziek
concerto de -- = kerkconcert
organo de -- = kerkorgel
portal de -- = kerkportaal
benes del -- = kerkelijke goederen
campana de(l) -- = kerkklok
approbation del -- = kerkelijke goedkeuring
horologio del -- = kerkklok (uurwerk)
latino de -- = kerklatijn
membro de -- = kerklid
tresor del -- = kerkschat
placia del -- = kerkplein
incendio de -- = kerkbrand
tecto de -- = kerkdak
porta de -- = kerkdeur
interior de -- = kerkinterieur
exclaramento del -- = kerkverlichting
calefaction del -- = kerkverwarming
cupola de -- = kerkkoepel
mobiliario de -- = kerkmeubilair
robator/fur de -- = kerkdief
patre de -- = kerkvader
principe de -- = kerkvorst
separation del -- e le stato = scheiding van kerk en staat


+ ecclesial adj

1 kerkelijk, geestelijk


ecclesiasta sub

1 geestelijke, priester BIBLIA
Ecclesiasta = Ecclesiasticus, schrijver van het bijbelboek Prediker


Ecclesiastes sub n pr

1 BIBLIA Prediker (bijbelboek)


ecclesiastic adj

1 kerkelijk, geestelijk
vita -- = kerkelijk leven
contribution -- = kerkbelasting
historia -- = kerkgeschiedenis
tribunal -- = kerkelijke rechtbank
provincia -- = kerkelijke provincie
decreto -- = kerkverordening
benes -- = kerkelijke goederen
latino -- = kerklatijn
derecto -- = kerkelijk recht
function -- = kerkambt
approbation -- = kerkelijke goedkeuring
doctrina -- = kerkleer
canto -- = kerkzang
traditiones -- = kerkelijke tradities
autoritate -- = kerkgezag
solemnitate/ceremonia -- = kerkplechtigheid
historico -- = kerkhistoricus
feudo -- = kerkleen


+ ecclesiasticitate sub

1 kerkelijk karakter
-- de un ceremonia = kerkelijk karakter van een plechtigheid


ecclesiastico sub

1 geestelijke


ecclesiologia sub

1 CATHOLICISMO ecclesiologie, kerkleer


+ ecclesiologic adj

1 CATHOLICISMO ecclesiologisch


+ ecclesiologista sub

1 CATHOLICISMO ecclesioloog


+ ecclesiologo sub

1 CATHOLICISMO ecclesioloog


echelon {sj} sub

1 MILITAR echelon


echelonar {sj} v

1 MILITAR (troepen) echelonsgewijs opstellen


+ echeveria {sj} sub

1 BOTANICA echeveria


+ echidna sub

1 ZOOLOGIA mierenegel


+ echinate adj

1 hydractinia -- = zeerasp (kwal)
cynosuro -- = stekelkamgras


echino sub

1 zeeëgel
2 ARTE DE CONSTRUER echinus


+ echinocacto sub

1 BOTANICA egelcactus


echinococco sub

1 ZOOLOGIA blaasworm


echinoderme adj

1 ZOOLOGIA stekelhuidig


echinodermo sub

1 ZOOLOGIA stekelhuidige


echinoides sub pl

1 ZOOLOGIA Zeeëgels, Echinoidea


echo sub

1 echo, weerklank, nagalm
-- artificial = kunstmatige echo
-- indirecte = indirecte echo
-- multiple = meervoudige echo
-- musical = muzikale echo
effecto de -- = echo-effect
microphono de -- = nagalmmicrofoon
suppressor de -- = echo-onderdrukker
sonda a -- = echolood
puteo con -- = echoput
studio sin -- = galmvrije studio
facer -- a = echoën


echoar v

1 echoën, weergalmen
puteo echoante = echoput


+ echocardiogramma sub

1 MEDICINA echocardiogram


+ echocardiographia sub

1 echocardiografie


+ echocardiographic adj

1 echocardiografisch


+ echogramma sub

1 echogram


+ echographia sub

1 echografie


+ echographic adj

1 echografisch


+ echographo sub

1 echograaf


echoic adj

1 behorend tot de echo, echo...


echolalia sub

1 MEDICINA echolalie


+ echolocation sub

1 echolokatie


echometria sub

1 echometrie


echometric adj

1 echometrisch


echometro sub

1 echometer
-- optic = optische echometer
-- acustic = acustische echometer


+ echoscopia sub

1 echoscopie


+ echoscopio sub

1 echoscoop


+ eclampsia sub

1 MEDICINA eclampsie, stuip
-- puerperal = kraamstuipen
-- infantil = kinderstuipen


+ eclamptic adj

1 MEDICINA stuip..., kramp...


eclectic conj

1 eclectisch, vrijelijk uitkiezend, vrijelijk ontlenend aan verschillende bronnen
methodo -- = eclectische methode
theoria -- = eclectische theorie
systema -- = eclectisch systeem
philosophia -- = eclectische filosofie
stilo -- = eclectische stijl


eclecticismo sub

1 eclect(ic)isme
le -- de un scriptor = het eclecticisme van een schrijver


+ eclecticitate sub

1 eclectisch karakter
-- de un methodo = eclectisch karakter van een methode


eclectico sub

1 eclecticus


eclectismo sub

1 eclect(ic)isme
-- ciceronian = Ciceroniaans eclectisme


+ eclecto sub

1 ZOOLOGIA edelpapegaai


eclipsar v

1 ASTRONOMIA verduisteren
le luna eclipsa a vices le sol = de maan verduistert soms de zon
2 FIGURATE eclipseren, verduisteren, onzichtbaar maken
-- se = stilletjes verdwijnen, er tussen uit knijpen, de plaat poetsen
su sperantias se eclipsa = zijn hoop gaat in rook op
su fama eclipsava le de su collega = zijn roem overstraalde die van zijn collega


eclipse (-ipsis) sub

1 ASTRONOMIA eclips, verduistering
-- lunar/del luna = maansverduistering
-- solar/del sol = zonsverduistering
-- total = totale verduistering
-- partial = gedeeltelijke verduistering


ecliptic adj

1 ASTRONOMIA mbt een eclips, tot een eclips behorend, ecliptisch
2 ASTRONOMIA mbt de ecliptica, ecliptica...


ecliptica sub

1 ASTRONOMIA ecliptica, zonneweg, zonnebaan
obliquitate del -- = helling van de ecliptica
axe del -- = as der ecliptica


ecloga sub

1 herdersdicht, herderszang, ecloge
--s de Virgilio = ecloges van Virgilius


+ ecobiotic adj

1 ecobiotisch


+ ecogeographia sub

1 ecogeografie


+ ecogeographic adj

1 ecogeografisch


ecologia sub

1 ecologie, milieukunde
-- vegetal = plantenecologie


ecologic adj

1 ecologisch, milieu...
agricultura -- = ecologische landbouw
partito -- = milieupartij, groene partij
defensa -- = milieudefensie
zona/region -- = natuurgebied
isolation/isolamento -- = ecologische isolatie
equilibrio/balancia -- = ecologisch evenwicht/balans
systema -- = ecologisch systeem
niche (F) -- = ecologische niche
disastro -- = ecologische ramp, milieuramp
isolamento/isaolation -- = ecologisch isolament
damno -- = ecologische schade
crise/crisis -- = ecologische crisis
detersivo/detergente -- = milieuvriendelijk wasmiddel


ecologista sub

1 ecoloog, milieudeskundige, milieubeschermer


ecologo sub

1 ecoloog, milieudeskundige, milieubeschermer


economato sub

1 ambt van (huis)beheerder, rentmeestersambt, ambt van huismeester
assumer le -- de un instituto = het ambt van beheerder van een instituut aanvaarden


+ econometria sub

1 econometrie
-- industrial/de interprisa = bedrijfseconometrie


+ econometric adj

1 econometrisch
datos -- = econometrische gegevens


+ econometrista sub

1 econometrist


economia sub

1 economie
-- mundial = wereldeconomie
-- politic = staathuishoudkunde
-- de guerra = oorlogseconomie
-- planificate/dirigite = geleide economie
-- capitalista = kapitalistische economie
-- socialista = socialistische economie
-- de mercato = markteconomie
-- de abundantia = economie van de overvloed
-- domestic = huishoudkunde
2 zuinigheid, spaarzaamheid
3 besparing
-- de tempore = tijdbesparing
-- de spatio = ruimtebesparing
-- de combustibile/de carburante = brandstofbeparing
-- de energia = energiebesparing
--s = spaarcenten, spaargeld
facer --s = zuinig zijn


economic adj

1 economisch, de economie betreffend
infrastructura -- = economische infrastructuur
structura -- = economische structuur
systema -- = economisch stelsel/systeem
crise/crisis -- = economische crisis
situation/position -- = economische situatie
reconstitution -- = economisch herstel
geographia -- = economische aardrijkskunde
sanctiones -- = economische sancties
politica -- = economische politiek
historia -- = economische geschiedenis
vita -- = economisch leven
delicto -- = economisch delict
schola superior de scientias -- = economische hogeschool
studiar scientias -- = economie studeren
2 economisch, zuinig, spaarzaam, voordelig, goedkoop
motor -- = zuinige motor
gestion -- = zuinig beheer
becco -- = spaarbrander
lampa -- = spaarlamp
un version plus -- = een goedkopere versie/uitvoering
viver economicamente = het zuinig aanleggen


economisar v

1 spaarzaam zijn met, (be)sparen, bezuinigen
-- moneta = geld besparen
-- spatio = ruimte besparen
-- pro su vetulessa = sparen voor zijn oude dag
-- pro comprar un nove bicycletta = sparen voor een nieuwe fiets


+ economisation sub

1 bezuiniging, besparing
mesura de -- = bezuinigingsmaatregel
plano de -- = bezuinigingsplan
proposition de -- = bezuinigingsvoorstel
decreto de -- = bezuinigingsdecreet


economista sub

1 econoom, economist
-- rural/agrari = landhuishoudkundige


economo sub

1 (huis)beheerder, huismeester, rentmeester, administrateur


+ ecophysiologia sub

1 ecofysiologie


+ ecophysiologic adj

1 ecofysiologisch


+ ecosphera sub

1 ecosfeer


+ écossaise sub FRANCESE

1 MUSICA écossaise


+ ecosystema sub

1 ecosysteem, ecologisch systeem
-- forestal = boomgemeenschap
-- aquatic/aquatile = aquatisch ecosysteem
-- del solo = bodemecosysteem
-- del stagno = vijverecosysteem
-- fluvial = fluviaal ecosysteem


+ ecotypo sub

1 BIOLOGIA ecotype


ecstase (-asis) sub

1 extase, geestvervoering, verrukking
-- celeste = hemelse verrukking
-- mystic = mystieke extase


ecstasiar v

1 in vervoering brengen
-- se = in vervoering geraken


+ ecstasy sub ANGLESE

1 ecstasy


ecstatic adj

1 extatisch
vision -- = extatisch visioen
inebriation -- = extatische roes


+ ecstatico sub

1 iemand die vaak in extase is


+ ecthyma sub

1 MEDICINA ecthyma (korstige huidinfectie)


+ ectoblasto sub

1 BIOLOGIA ectoderm


ectoderma sub

1 BIOLOGIA ectoderm


+ ectogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA ectogenese


+ ectoparasito sub

1 ZOOLOGIA ectoparasiet


+ ectopia sub

1 MEDICINA ectopie (abnormale plaats van organen, etc.)


+ ectopic adj

1 MEDICINA ectopisch
pregnantia/graviditate -- = ectopische zwangerschap


ectoplasma sub

1 BIOLOGIA ectoplasma, teleplasma


ectoplasmic adj

1 BIOLOGIA ectoplasma...


+ ectosomatic adj

1 ectosomatisch


+ ectropion sub

1 MEDICINA ectropion


+ ecu sub

1 ecu


Ecuador sub n pr ESPANIOL

1 Ecuador


+ ecuadorian adj

1 van/uit Ecuador


+ ecuadoriano sub

1 bewoner van Ecuador


+ ecumene sub

1 oecumene


ecumenic adj

1 oecumenisch
concilio -- = oecumenisch concilie
movimento -- = oecumenische beweging
servicio -- = oecumenische dienst
ecclesia -- = oecumenische kerk
Consilio Ecumenic del Ecclesias = Wereldraad van Kerken


+ ecumenicitate sub

1 oecumenusch karakter
-- de un concilio = oecumenisch karakter van een concilie


+ ecumenismo sub

1 oecumene, oecumenische beweging


eczema sub

1 eczeem


eczematose adj

1 eczeemachtig, eczeem...


+ eczematoso sub

1 lijder aan eczeem


edace adj

1 vraatzuchtig, gulzig


edacitate sub

1 vraatzucht, gulzigheid


+ Edam sub n pr

1 Edam
(caseo de) Edam = Edammer kaas


+ edaphic adj

1 BIOLOGIA edafisch
factor -- = edafische factor
climax -- = edafische climax


+ edaphologia sub

1 edafologie


+ edelweiss sub GERMANO

1 BOTANICA edelweiss


edema sub

1 MEDICINA oedeem, watergezwel
-- pulmonar/del pulmon = longoedeem
-- cerebral = hersenoedeem
-- de fame/de denutrition = hongeroedeem


+ edematic adj

1 MEDICINA oedeem...
syndrome -- = oedeemsyndroom


edematose adj

1 MEDICINA watergezwelachtig, oedeem...


Eden sub n pr

1 BIBLIA Eden


+ edenic adj

1 paradijselijk, paradijsachtig, paradijs...


eder (I) v

1 eten


eder (II) v

1 uitgeven, publiceren, drukken
2 redigeren (krant, etc.), een uitgave bezorgen van


edibile adj

1 eetbaar
musculo -- = eetbare mossel
ostreas -- = eetbare oesters
grassia -- = spijsvet
champignon (F) -- = eetbare paddenstoel


edibilitate sub

1 eetbaarheid


+ edictal adj

1 JURIDIC edictaal
citation -- = edictale citatie


edicto sub

1 edict, bevelschrift, verordening, plakkaat
Edicto de Nantes = Edict van Nantes
revocation del Edicto de Nantes = herroeping van het Edict van Nantes
Edicto Perpetue/Perpetual = Eeuwig Edict
--s contra le heresia = plakkaten tegen de ketters
een -- uitvaardigen = publicar un edicto


+ edicula sub

1 gebouwtje


edificante adj

1 stichtelijk, zedelijk verheffend
libro -- = stichtelijk boek
lectura -- = stichtelijke lectuur
spectaculo -- = geestverheffend schouwspel
vita -- = zedig leven
conducta -- = zedig gedrag
exemplo -- = lichtend voorbeeld
sermon -- = stichtelijke preek


edificar v

1 bouwen
2 stichten, oprichten, instellen, opzetten
3 stichten, tot godvrucht opwekken
-- su proximo con su exemplo = zijn naaste door zijn voorbeeld stichten


edification sub

1 het bouwen, bouw
2 het stichten, stichting, het oprichten, oprichting, instelling, opzet
3 stichting, vroomheid


edificative adj

1 stichtelijk
exemplo -- = stichtelijk voorbeeld


edificator sub

1 bouwer
2 bouwheer


edificio sub

1 gebouw, bouwwerk
-- scholar = schoolgebouw
-- bancari = bankgebouw
-- de officios = kantoorgebouw/pand
-- universitari = universiteitsgebouw
-- del station = stationsgebouw
-- del stato = rijksgebouw
--s public = openbare gebouwen
-- annexe = bijgebouw, dependance
--s de construction recente = nieuwbouw
ala de un -- = vleugel van een gebouw


+ edil sub

1 HISTORIA ROMAN aedilus
2 HISTORIA gemeenteraadslid
le --es = de vroede vaderen


+ edilitate sub

1 HISTORIA ROMAN aedilitas
2 HISTORIA vroedschap


+ edimburgese adj

1 van/uit Edinburg


+ edipal adj

1 oedipaal


+ edipic adj

1 oedipaal


Edipo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Oedipus
complexo de -- = Oedipuscomplex


+ edison sub ANGLESE

1 edison


editar v

1 uitgeven, publiceren, drukken
2 redigeren (krant, etc.), een uitgave bezorgen van
-- Molière = een uitgave van Molière bezorgen
3 COMPUTATOR editen


edition sub

1 het uitgeven, het publiceren, publicatie
2 uitgave, editie, druk, oplaag
-- principe = editio princeps
-- complete/integral = volledige uitgave
-- de luxo = luxeuitgave
-- popular = volksuitgave
-- scholar = schooleditie
-- portative/de tasca = zakuitgave
-- (pro uso/usage) scholar = uitgave voor schoolgebruik
-- augmentate = vermeerderde druk
-- revidite/revisate = herziene druk
-- corrigite = verbeterde druk
-- critic = kritische uitgave
-- purgate = gekuiste uitgave
-- unic = eenmalige uitgave
-- del vespera/vespere = avondeditie (van krant)
-- del matino = ochtendeditie
-- extra/special = extra editie
-- de tasca = pocketuitgave/editie
prime/secunde/etc. -- = eerste/tweede/etc. druk


editio princeps sub LATINO

1 editio princeps


editor sub

1 uitgever
2 redacteur (van krant, etc.), bezorger van een uitgave


editorial adj

1 van de uitgever
2 van de uitgeverij
casa -- = uitgeverij, uitgever(sfirma)
compania/societate/interprisa -- = uitgeversmaatschappij
centro -- = uitgeverscentrum
fundo -- = uitgeversfonds
successo -- = uitgeverssucces


editorial sub

1 hoofdartikel (in krant)


+ editorialista sub

1 hoofdartikelschrijver


Eduardo sub n pr

1 Eduard
-- le Confessor = Eduard de Belijder


educabile adj

1 opvoedbaar, op te voeden


+ educabilitate sub

1 opvoedbaarheid


educar v

1 opvoeden, opleiden, ontwikkelen, scholen, vormen
-- infantes = kinderen opvoeden
ben educate = welopgevoed, beleefd
mal educate = slecht opgevoed, onbeleefd
infantes difficile de -- = moeilijk opvoedbare kinderen
on le habeva educate in le religion catholic = hij was opgevoed in het katholieke geloof


education sub

1 opvoeding, opleiding, ontwikkeling, educatie, onderwijs, vorming, scholing
-- physic = lichamelijke opvoeding, gymnastiek
-- sexual = seksuele opvoeding
systema de -- = opvoedingssysteem
methodo de -- = opvoedingsmethode
persona con mal -- = onopgevoed persoon
-- civic = opvoeding tot burger
-- religiose = godsdienstige opvoeding
-- scholar = schoolopleiding
-- sever/stricte/rigide = strenge opvoeding
-- solide = gedegen opvoeding
-- coercitive = dwangopvoeding
non haber recipite -- = geen opvoeding genoten hebben


educational adj

1 opvoedings..., scholings..., vormings..., onderwijs...
revista/jornal -- = schoolblad
television -- = televisieonderwijs, tele-televisie
radio -- = schoolradio
specialista -- = onderwijsspecialist
problema -- = onderwijsprobleem
psychologo -- = onderwijspsycholoog
legislation -- = onderwijswetgeving
politica -- = onderwijspolitiek/beleid


educative adj

1 educatief, instructief, leerzaam, vormend, opvoedings..., vormings...
film (A) -- = leerfilm, documentaire (film)
systema -- = opvoedingssysteem
ideal -- = opvoedingsideaal
objectivo -- = opvoedingsdoel
methodo -- = opvoedingsmethode
un elemento -- = een opvoedend element


educator sub

1 opvoeder, pedagoog, leraar


+ edulcorante adj

1 (ver)zoetend


+ edulcorante sub

1 zoetstof, zoetmiddel


edulcorar v

1 zoet maken, verzoeten
-- un tisana = een kruidendrankje verzoeten
bibitas edulcorate = gezoete dranken
2 CHIMIA zuiveren


edulcoration sub

1 het (ver)zoeten, (ver)zoeting, aanzoeting
-- de un tisana = verzoeting van een kruidendrankje
2 CHIMIA zuivering


effabile adj

1 uit te spreken, te uiten


effective adj

1 effectief, werkzaam, doeltreffend, probaat
mesura -- = effectieve maatregel
tension/voltage -- = effectieve spanning
in servicio -- = in effectieve dienst
le innovationes ha essite multo -- = de vernieuwingen waren zeer succesvol
2 werkelijk, wezenlijk, feitelijk, effectief
valor -- = effectieve waarde


+ effectivitate sub

1 effectiviteit


effectivo sub

1 sterkte, bezetting, aantal, grootte, effectief
-- in tempores de pace = vredessterkte
-- de guerra = oorlogssterkte
-- de combatto/de combattentes = gevechtssterkte
-- del battalion = sterkte van het bataljon
-- de un partito = aantal leden van een partij
-- de personal = personeelsbestand, personeelsbezetting


effecto sub

1 gevolg, resultaat, (uit)werking, effect
causa e -- = oorzaak en gevolg
-- Doppler = Dopplereffect
-- placebo = placebo-effect
POLITICA -- domino = domino-effect
-- tampon = bufferwerking
-- de choc = schokeffect
-- luminose/de lumine/de luce = lichteffect
-- optic = optische werking/effect
-- theatral = theatraal effect
-- decorative = decoratief effect
-- e curte termino = kortetermijneffect
-- secundari/colateral = bijwerking, neveneffect/werking
-- retroactive = terugwerkende kracht
con/a -- retroactive = met terugwerkende kracht
-- stimulante = stimulerende werking
-- indirecte = indirect gevolg
-- posterior = nawerking
--s negative = nadelige gevolgen
haber (un) -- posterior = nawerken
haber un -- salutar = gunstig werken
-- prolongate = doorwerking
-- contrari = tegeneffect
-- suspensive = opschortende werking
-- thermic = warmte-effect
FOOTBALL (A) ballon con -- interior = inswinger
BILIARDO -- retrograde = trekeffect, trekstoot
a duple -- = met dubbele werking
de -- immediate, a -- rapide = snelwerkend
-- utile = nuttig effect, rendement
-- scenic = toneeleffect
-- sonor/acustic = geluidseffect
facer -- = effect sorteren
veneno de -- retardate = langzaamwerkend gif
veneno de -- rapide = snelwerkend gif
su tentativa habeva le -- desirate = zijn poging had het gewenste gevolg
in -- = inderdaad
2 effect, wissel, geldswaardig papier
-- documentari/documental = documentaire wissel
incassar --s = effecten verzilveren
-- de incassamento = incassowissel
compra de --s = effectenaankoop
banca de --s = effectenbank
commerciante de --s = effectenhandelaar
angulo del --s = effectenhoek
transaction de --s = effectentransactie
3 --s = spullen, goederen, zaken, voorwerpen, hebben en houden
--s date in deposito = in depot gegeven stukken


+ effector sub

1 PHYSIOLOGIA effector


+ effectuabile adj

1 uitvoerbaar, realiseerbaar


+ effectuabilitate sub

1 uitvoerbaarheid, realiseerbaarheid
-- de un projecto = uitvoerbaarheid van een plan


effectuar v

1 uitvoeren, verwezelijken, bewerkstelligen, tot stand brengen, verrichten, doorvoeren
-- manipulationes = handelingen verrichten
-- un plano = een plan uitvoeren
-- un viage = een reis volbrengen
-- un operation arithmetic = een berekening maken
-- reparationes = reparatiewerkzaamheden verrichten
-- labores/travalios manual = handwerk verrichten
-- reformas social = sociale hervormingen doorvoeren


effectuation sub

1 het uitvoeren, het verwezelijken, het bewerkstelligen, uitvoering, verwezelijking, tot stand brenging
-- de un programma = verwezelijking van een programma


effeminar v

1 verwijfd maken
le ricchessa e le luxo ha effeminate le romanos = de rijkdom en de luxe hebben de Romeinen verwijfd gemaakt


effeminate adj

1 verwijfd
typos -- = verwijfde kerels, nichterige types


effemination sub

1 het verwijfd maken, verwijfdheid


effendi sub TURCO

1 effendi


+ efferente adj

1 PHYSIOLOGIA efferent, wegleidend, afleidend
nervos -- = efferente zenuwen


+ efferentia sub

1 PHYSIOLOGIA efferentie


effervescente adj

1 (op)bruisend, borrelend, gistend
tabletta/comprimito -- = bruistablet
pulvere -- = bruispoeder
2 woelig, onrustig, opgewonden, onstuimig


effervescentia sub

1 opbruising, borreling, gisting
2 onrust, onstuimigheid, opwinding, beroering, woeling
esser in -- = in beroering zijn
mitter in -- = in beroering brengen


effervescer v

1 (op)bruisen, gisten, mousseren
2 woelig worden, onstuimig worden, opgewonden worden, in beroering raken


efficace adj

1 doeltreffend, doelmatig, efficiënt, werkzaam, probaat
mesuras -- = afdoende/krachtige maatregelen
remedio -- = afdoend middel
iste medicamento es -- = dat geneesmiddel helpt
CATHOLICISMO gratia -- = werkzame genade
travaliar/laborar efficacemente al pace = op doelmatige wijze aan de vrede werken


efficacia sub

1 doeltreffendheid, doelmatigheid, efficiëntie, efficiency, rendement, (uit)werking, werkzaamheid
-- curative/medical/therapeutic = geneeskracht
-- de un medicina/remedio = doeltreffendheid van een geneesmiddel


+ efficacitate sub

1 doeltreffendheid, doelmatigheid, efficiëntie, rendement, (uit)werking
-- de un methodo = doeltreffendheid van een methode
-- al combatto = gevechtswaarde
manco de -- = ondoelmatigheid, inefficiëntie


efficiente adj

1 doelmatig, werkzaam, efficiënt
PHILOSOPHIA causa -- = werkende oorzaak


efficientia sub

1 PHILOSOPHIA werking
2 werking, uitwerking, doelmatigheid, doeltreffendheid, efficiency, efficiëntie
-- de un machina = nuttige werking van een machine
-- economic = economische doeltreffendheid


effigiamento sub

1 het afbeelden, afbeelding


effigiar v

1 afbeelden, een afbeelding vervaardigen


effigie sub

1 afbeelding, beeld, beeltenis, portret, beeldenaar (op munt)
in -- = in beeltenis, in effigie


+ efflorescente adj

1 bloeiend, bloesemend
2 verwerend, uiteenvallend
3 salpeter/muuruitslag vormend


efflorescentia sub

1 het ontluiken, ontluiking, aanvang der bloei
2 het verweren, verwering
3 CHIMIA muuruitslag, salpeteruitslag
4 MEDICINA (huid)uitslag


efflorescer v

1 ontluiken, beginnen te bloeien
2 CHIMIA verweren


effluente adj

1 uitstromend, uitvloeiend, effluent
fluvio -- = effluente rivier


+ effluentia sub

1 uitvloeisel, afvloeisel
2 uitvloeiing, uitstroming


effluer v

1 uitstromen, uitvloeien, wegstromen


effluvio sub

1 uitwaseming, uitdamping, damp, wasem
2 fluïdum, fluïde, uitstraling


+ effluxo sub

1 het uitstromen, uitstroming, uitloop


effortiar v

1
-- se = zijn best doen, moeite doen, proberen
tote le participantes se ha effortiate al maximo = alle deelnemers hebben zich volledig ingezet


effortio sub

1 inspanning, kracht(sinspanning) moeite, poging
-- intellectual/mental = geestelijke inspanning
-- supreme = uiterste inspanning
--s commendabile/laudabile = loffelijk streven
--s van/inutile/infructuose = vergeefse pogingen
facer un -- = moeite doen, z'n best doen, zich inspannen
facer un supreme --/tote su --s = alle krachten inspannen
facer un -- special = extra moeite doen
exiger -- = moeite kosten
accentuar su -- = zich sterker inspannen
reduplar su --s = zijn krachten verdubbelen, zich dubbel inspannen
ille debe facer un grande -- pro aperir le porta = hij moet zich flink inspannen om de deur open te krijgen
orientar su --s verso un cosa = zijn inspanningen/krachten op iets richten
unir su --s = de handen ineenslaan, de krachten bundelen
tote -- esseva in van = alle moeite was vergeefs
-- superhuman/suprahuman = bovenmenselijke inspanning
lor --s conjuncte = hun gezamelijke inspanningen
con -- = moeizaam
sin -- = moeiteloos, met gemak
que nos uni nostre --s! = laten we onze krachten verenigen!
2 MEDICINA verrekking, verstuiking


effraction sub

1 braak, inbraak, inbreking, kraak
furto con -- = diefstal met braak
tentativa de -- = inbraakpoging
a proba/prova de -- = inbraakvrij


effractor sub

1 inbreker
instrumento de -- = inbrekerswerktuig
banda de --es = inbrekersbende


+ effrangiar v

1 rafelen
seta effrangiate = rafelzijde


+ effronteria sub

1 onbeschaamdheid, schaamteloosheid, brutaliteit


effunder v

1 uitgieten, vergieten, uitstorten
-- sanguine = bloed vergieten
2 FIGURATE uitstorten (van het hart, etc.), openhartig zijn


effusion sub

1 het uitgieten, het vergieten, het uitstorten, uitstorting
-- de un gas/un liquido = het wegstromen van een gas/vloeistof
-- de sanguine = bloedvergieten
cellula de -- = effusiecel
fustigar usque a -- de sanguine = tot bloedens toe geselen
revolution sin -- de sanguine = onbloedige revolutie
2 ontboezeming, uitstorting (van het hart), openhartigheid, hartelijkheid
con -- = hartelijk, gevoelvol


egee adj

1 Egeïsch
Mar -- = Egeïsche Zee
insulas -- = Egeïsche eilanden


Egeo (I) sub n pr

1 MYTHOLOGIA Aegeus


Egeo (II) sub n pr

1 Egeïsche Zee


egide sub

1 ANTIQUITATE aegis, schild
2 bescherming, beschermheerschap, aegide, protectie
sub le -- de = onder beschermheerschap van


eglefino sub

1 ZOOLOGIA schelvis


ego sub

1 PHILOSOPHIA PSYCHOLOGIA ego, ik
mi altere -- = mijn tweede ik
notion del -- = ik-besef


egocentric adj

1 egocentrisch
character -- = egocentrisch karakter
comportamento -- = egocentrisch gedrag


+ egocentricitate sub

1 egocentriciteit, egocentrisme


+ egocentrismo sub

1 egocentrisme, zelfzucht


egoismo sub

1 egoïsme, zelfzucht
-- de gruppo = groepsegoïsme


egoista sub

1 egoïst, zelfzuchtige


egoista adj

1 egoïstisch, zelfzuchtig, baatzuchtig
sentimentos -- = egoïstische gevoelens


egoistic adj

1 egoïstisch, zelfzuchtig, baatzuchtig
comportamento -- = egoistisch gedrag


egolatria sub

1 zelfverheerlijking, zelfverheffing


+ egomania sub

1 extreem egotisme


+ egomaniaco sub

1 extreem egotistisch persoon


+ egopodio sub

1 BOTANICA zevenblad


+ egotic adj

1 egotisch


egotismo sub

1 egotisme, zelfvergoding, cultus van het ik, narcisme
-- de Rousseau = egotisme van Rousseau


egotista sub

1 iemand die veel en graag over zichzelf praat/met zichzelf bezig is, egotist


egotista adj

1 egotistisch, zichzelf vergodend
character -- = egotistisch karakter
attitude -- = egotistische houding


+ egotistic adj

1 egotistisch, zichzelf vergodend
character -- = egotistisch karakter


+ egotrip sub

1 egotrip
facer un -- = egotrippen


egregie adj

1 voortreffelijk, uitstekend, uitnemend


egresso sub

1 uitgang


+ egretta sub

1 ZOOLOGIA zilverreiger


egyptian adj

1 Egyptisch
archeologia -- = Egyptische archeologie
arte -- = Egyptische kunst
2 zigeuner...


egyptiano sub

1 Egyptenaar
2 Egyptisch (taal)
3 zigeuner
4 zigeunertaal


egyptie adj

1 Egyptisch
2 zigeuner...


egyptio sub

1 Egyptenaar
2 Egyptisch (taal)
3 zigeuner
4 zigeunertaal


Egypto sub n pr

1 Egypte
-- Inferior = Beneden-Egypte


egyptologia sub

1 egyptologie


+ egyptologic adj

1 egyptologisch


+ egyptologista sub

1 egyptoloog


egyptologo sub

1 egyptoloog


eider sub

1 ZOOLOGIA eidereend


eiderdun sub

1 eiderdons
2 donzen deken


+ eidetic adj

1 eidetisch
imagines -- = eidetische beelden
PSYCHOLOGIA
reduction -- = eidetische reductie


+ eidetico sub

1 eideticus, eidetisch waarnemer


+ einsteinian adj

1 van Einstein
le theoria -- del relativitate = de theorie van Einstein van de relativiteit


+ einst&einium sub

1 CHIMIA einsteinium


Eire sub n pr IRLANDESE

1 Ierland


ejacular v

1 uitstoten, uitspuiten, lozen (zaad)


+ ejaculat sub

1 ejaculaat


ejaculation sub

1 het uitstoten, het uitspuiten, het lozen (zaad), uitstoting, uitspuiting, (zaad)lozing
-- precoce = voortijdige zaadlozing


ejaculatori adj

1 PHYSIOLOGIA zaadschietend
canal/ducto/conducto -- = zaadkanaal


+ ejectabile adj

1 actionar le sedia -- = de schietstoel in werking stellen


+ ejectar v

1 uitwerpen
le vulcano ejecta cineres e lava = de vulkaan werpt as en lava uit


ejection sub

1 uitwerping
sedia de -- = schietstoel
-- del pilota = uitwerping van de piloot
2 PHYSIOLOGIA ontlasting, defecatie, uitscheiding


ejector sub

1 TECHNICA uitstoter, uitwerper, ejecteur, ejector


elaborar v

1 uitwerken, bewerken, verwerken
-- un projecto/un plano = een plan uitwerken
-- un theoria = een theorie opstellen


elaboration sub

1 het uitwerken, het bewerken, het verwerken, uitwerking, bewerking, verwerking
-- de un plano = uitwerking van een plan


+ Elam sub n pr

1 Elam


+ elamic adj

1 van Elam
cultura -- = cultuur van Elam
lingua -- = taal van Elam
religion -- = godsdienst van Elam


+ elamita sub

1 bewoner van Elam


+ elan sub FRANCESE

1 vervoering, geestdrift, bezieling, vuur, impuls, opwelling
-- creator = scheppingsdrang/drift


elastic adj

1 rekbaar, elastisch, veerkrachtig, soepel, buigzaam
deformation -- = elastische vervorming
texitos -- = elastische weefsels
banda -- = elastiekje
defensa -- = elastische verdediging
mente -- = soepele geest
notion -- = rekbaar begrip
ille ha un conscientia -- = hij heeft een ruim/rekbaar geweten


elasticitate sub

1 elasticiteit, spankracht, veerkracht, soepelheid, buigzaamheid
-- de forma = vormelasticiteit
-- del musculos = spankracht van de spieren
limite del -- = elasticiteitsgrens


elastico sub

1 elastiek
-- a buttonieras = knoopsgatenelastiek


+ elastina sub

1 elastine


+ elastina sub

1 BIOCHIMIA elastine


+ elastomero sub

1 CHIMIA elastomeer


+ elastometria sub

1 elastometrie


+ elastometric adj

1 elastometrisch


+ elastometro sub

1 elastometer


+ elaterio sub

1 PHARMACIA elaterium


+ elaterite sub

1 MINERALOGIA elateriet


+ elatina sub

1 BOTANICA elatine, glaskroos


+ elatinaceas sub pl

1 BOTANICA elatinaceae, elatinaceeën, elatinefamilie


+ eldorado sub

1 eldorado, land van overvloed, luilekkerland


+ eleagnaceas sub pl

1 BOTANICA eleagnaceae, eleagnaceeën, duindoornfamilie


+ eleagno sub

1 BOTANICA olijfwilg


+ eleatic adj

1 GEOGRAPHIA van Elea, Eleatisch
2 PHILOSOPHIA eleatisch
doctrina -- = eleatische leer
schola -- = eleatische school


electe adj

1 RELIGION uitverkoren, gekozen
populo -- = uitverkoren volk


election sub

1 het kiezen, keuze, keus
-- facile = gemakkelijke keuze
-- de domicilio = domiciliekeuze
le profession de su -- = het vak van zijn keuze
RELIGION
le populo de -- = het uitverkoren volk
vaso de -- = uitverkoren vat
su patria de -- = het land van zijn keus, zijn tweede vaderland
le -- es vostre = aan u de keus
a -- = naar keus
2 het verkiezen, verkiezing, stemming
--es directe = rechtstreekse verkiezingen
--es indirecte = trapsgewijze verkiezingen
--es anticipate = vervroegde verkiezingen
-- secrete = geheime verkiezing
--es presidential = presidentsverkiezingen
-- papal = pauskeuze
-- episcopal = bisschopskeuze
-- municipal = gemeenteraadsverkiezing
resultato del --es = verkiezingsuitslag
die del --es = verkiezingsdag
le prime torno del --es = de eerste ronde van de verkiezingen
invalidar/annullar un -- = een verkiezing nietig verklaren


elective adj

1 door keuze benoemd, door verkiezing verkregen
presidente -- = gekozen president
magistratura -- = gekozen magistratuur
2 keur..., kies..., verkiezings...
systema -- = kiesstelsel
affinitate -- = 1 CHIMIA affiniteit, 2. keurverwantschap, diepe verstandhouding, affiniteit


electivitate sub

1 BIOLOGIA electief vermogen


electo sub

1 uitverkorene, gekozene


elector sub

1 kiezer, stemmer
carta de -- = kiezerskaart
lista de --es = kiezerslijst
association de --es = kiesvereniging
mystification del --es = kiezersbedrog
2 keurvorst
le -- de Bohemia =de keurvorst van Bohemen


electoral adj

1 kies..., verkiezings..., stem..., kiezers..., electoraal
districto -- = kiesdistrict
collegio -- = kiescollege
systema -- = kiesstelsel
registro -- = kiezersregister
quotiente -- = kiesdeler
consilio -- = kiesraad
lege -- = kieswet
legislation -- = kieswetgeving
lista -- = kiezerslijst
reunion -- = verkiezingsbijeenkomst
debatto -- = verkiezingsdebat
slogan (A) -- = verkiezingsleus
victoria -- = verkiezingsoverwinning
disfacta -- = verkiezingsnederlaag
fundo -- = verkiezingsfonds
score (A) -- = verkiezingsuitslag
participation -- = verkiezingsopkomst
programma -- = verkiezingsprogramma
periodo -- = verkiezingstijd
torneo -- = verkiezingstoernee
manifesto -- = verkiezingsmanifest
placard (F) -- = verkiezingsaffiche
propaganda -- = verkiezingspropaganda
discurso -- = verkiezingsrede
lucta -- = verkiezingsstrijd
fraude -- = verkiezingsfraude
urna -- = stembus
deber -- = stemplicht
limine -- = kiesdrempel
circumscription -- = kieskring
reforma -- = kiesrechthervorming
comité (F)/association -- = kiesvereniging
ganio -- = stemmenwinst
2 keurvorstelijk


+ electoralismo sub

1 POLITICA electoralisme


electorato sub

1 kiesbevoegdheid
2 kiezersvolk, kiezerscorps, electoraat
-- nederlandese = Nederlands kiezerscorps
-- flottante = zwevende kiezers
mystification del -- = kiezersbedrog
3 keurvorstelijke waardigheid
4 keurvorstendom


+ electret sub

1 elektreet


electric adj

1 elektrisch
energia -- = elektrische energie
luce/lumine -- = elektrisch licht
succussa -- = elektrische schok
central -- = elektrische centrale
carga -- = elektrische lading
discarga -- = elektrische ontlading/schok
currente -- = elektrische stroom
resistentia -- = elektrische weerstand
propulsion -- = elektrische aandrijving
conductor -- = elektrische geleider
fluido -- = elektrisch fluïdum
traino -- = elektrische trein
sede/sedia -- = elektrische stoel
oculo -- = elektrisch oog
campo -- = elektrisch veld
motor -- = elektrische motor
organo -- = elektrisch orgel
furno -- = elektrisch fornuis
guitarra/gitarra -- = elektrische gitaar
cablo -- = elektrische kabel
illuminate electricamente = elektrisch verlicht


electricista sub

1 electriciën
montator -- = elektromonteur


electricitate sub

1 elektriciteit
-- negative/positive = negatieve/positieve elektriciteit
-- static = statische elektriciteit
-- galvanic = galvanische elektriciteit
-- inducite = geïnduceerde elektriciteit
contator de -- = elektriciteitsmeter
panna de -- = elektriciteitsstoring
compania de -- = elektriciteitsbedrij/maatschappij
production de -- = elektriciteitsproduktie
tarifas del -- = elektriciteitstarieven
consumo de -- = elektriciteitsverbruik
trenchar {sj} le -- = de elektriciteit afsnijden
generar -- = stroom opwekken


electrificar v

1 elektrificeren


electrification sub

1 het elektrificeren, elektrificatie, elektrificering
-- del ferrovias = elektrificatie van de spoorwegen


+ electrisabile adj

1 elektriseerbaar


electrisar v

1 elektriseren
-- per fricamento = elektriseren door wrijven


electrisation sub

1 het elektriseren, elektrisering
-- per fricamento = elektrisering door wrijving
le -- de un baston de vitro = het elektriseren van een glazen staaf


+ electroacustic adj

1 elektro-akoestisch


+ electroacustica sub

1 elektro-akoestiek, elektrogeluidstechniek


+ electroanalyse (-ysis) sub

1 elektro-analyse


+ electrobiologia sub

1 MEDICINA elektrobiologie


+ electrobiologic adj

1 MEDICINA electrobiologisch


+ electrocardiogramma sub

1 MEDICINA elektrocardiagram, ECG


+ electrocardiographia sub

1 MEDICINA elektrocardiografie


+ electrocardiographic adj

1 MEDICINA elektrocardiografisch


+ electrocardiographo sub

1 MEDICINA elektrocardiograaf


+ electrocauterio sub

1 MEDICINA elektrocauter


electrochimia sub

1 elektrochemie


electrochimic adj

1 elektrochemisch
equivalente -- = elektrochemisch equivalent
polarisation -- = elektrochemische polarisatie


electrochimista sub

1 elektrochemicus


+ electrochoc {sjok} sub

1 MEDICINA elektroschok
tractamento al --s = schokbehandeling
le -- utilisate in psychiatria face parte del methodo somatopsychic = de elektroschok maakt deel

uit van de somato-psychische methode

+ electrocinetic adj

1 elektrokinetisch


+ electrocinetica sub

1 PHYSICA elektrokinetica


+ electrocoagulation sub

1 MEDICINA elektrocoagulatie


+ electroconvulsion sub

1 elektroconvulsie, elektroshock


+ electroconvulsive adj

1 elektroconvulsief
shock (A) -- = elektroshock


electrocutar v

1 elektrocuteren, door elektriciteit doden, terechtstellen op de elektrische stoel
-- un condemnato = een veroordeelde elektrocuteren


electrocution sub

1 het elektrocuteren, elektrocutie, terechtstelling door elektriciteit


+ electrodiagnose (-osis) sub

1 MEDICINA elektrodiagnose


+ electrodiagnostica sub

1 MEDICINA elektrodiagnostiek


+ electrodialyse (-ysis) sub

1 elektrodialyse


+ electrodialytic adj

1 elektrodialytisch


electrodo sub

1 elektrode
-- negative = kathode
-- positive = anode
-- de vitro = glaselektrode
-- de soldatura = laselektrode, lasstaaf
-- de deviation = afwijkingselektrode
--s coplanar = coplanaire elektroden
diametro de -- = elektrodediameter


+ electrodomestic adj

1
apparatos -- = huishoudelijke elektrische apparaten


+ electrodynamic adj

1 elektrodynamisch
phenomenos -- = elektrodynamische verschijnselen
microphono -- = elektrodynamische microfoon


electrodynamica sub

1 elektrodynamica


+ electrodynamometro sub

1 elektrodynamometer, galvanometer, stroommeter


+ electroencephalogramma sub

1 MEDICINA elektro-encefalogram, EEG


+ electroencephalographia sub

1 MEDICINA elektro-encefalografie


+ electroencephalographic adj

1 MEDICINA elektro-encefalografisch


+ electroencephalographo sub

1 MEDICINA elektro-encefalograaf


+ electrogene adj

1 elektriciteit voortbrengend/opwekkend
gruppo -- = aggregaat


+ electrographic adj

1 elektrografisch


+ electrographo sub

1 elektrometer


+ electrohydraulic adj

1 elektrohydraulisch
convertitor -- = elektrohydraulische omvormer
regulator -- = elektrohydraulische regulator


+ electrologia sub

1 elektriciteitsleer, elektrologie


+ electrologic adj

1 elektrologisch, de elektrologie betreffend


+ electrologo sub

1 deskundige op het gebied van de elektrologie


+ electroluminescentia sub

1 elektrische luminescentie, elektroluminescentie


+ electrolysabile adj

1 elektrolyseerbaar


electrolysar v

1 elektrolyseren


electrolysation sub

1 het elektrolyseren, elektrolyse


+ electrolysator sub

1 elektrolyse-apparaat


electrolyse (-ysis) sub

1 elektrolyse
decomponer aqua per -- = water splitsen door elektrolyse


electrolytic adj

1 elektrolytisch
condensator -- = elektrolytische condensator
dissociation -- = elektrolytische dissociatie
ionisation -- = elektrolytische ionisatie


electrolyto sub

1 elektrolyt


electromagnete sub

1 elektromagneet
bobina de un -- = magneetspoel


electromagnetic adj

1 elektromagnetisch
unda -- = elektromagnetische golf
campo -- = elektromagnetisch veld
relais (F) -- = elektromagnetisch relais
freno -- = magneetrem
energia -- = elektromagnetische energie
induction -- = elektromagnetische inductie
radiation -- = elektromagnetische straling
oscillationes -- = elektromagnetische trillingen
interaction -- = elektromagnetische wisselwerking
altoparlator -- = elektromagnetische luidspreker
theoria -- del lumine/del luce = elektromagnetische lichttheorie


electromagnetismo sub

1 elektromagnetisme


+ electromechanic adj

1 elektromechanisch
analogia -- = elektromechanische analogie


+ electromechanica sub

1 elektromechanica


+ electrometallurgia sub

1 elektrometallurgie


+ electrometallurgic adj

1 elektrometallurgisch


+ electrometallurgista sub

1 elektrostaalgieter


electrometria sub

1 stroommeting, spanningsmeting


+ electrometric adj

1 elektrometrisch


electrometro sub

1 stroommeter, spanningsmeter, elektrometer
-- a filo = snaarelektrometer


electromotor sub

1 elektromotor


+ electromyogramma sub

1 MEDICINA elektromyogram, EMG


+ electromyographia sub

1 MEDICINA elektromyografie


+ electromyographic adj

1 MEDICINA elektromyografisch


+ electromyographo sub

1 MEDICINA elektromyograaf


electron sub

1 elektron
orbita de --es = elektronenbaan
fasce de --es = elektronenbundel
gruppo de --es = elektronengroep
accelerator de --es = elektronenversneller, betatron
cannon a --es = elektronenkanon
fuga del -- = elektronenvlucht
currente de --s = elektronenstroom
-- libere = vrij elektron
-- rapide = snel electron
-- positive = positief elektron, positron
-- incidente = invallend elektron
-- de valentia = valentie-elektron
-- de conduction = geleidingselektron


+ electronarcose (-osis) sub

1 MEDICINA elektronarcose


+ electronegative adj

1 elektronegatief, elektrisch negatief geladen


electronic adj

1 elektronisch, elektronen...
theoria -- = elektronentheorie/leer
emission -- = elektronenemisssie
transition -- = elektronensprong
musica -- = elektronische muziek
tubo -- = elektronenbuis
fasce -- = elektronenbundel
currente -- = elektronenstroom
flash (A) -- = elektronenflitser
nube -- = elektronenwolk
lente -- = elektronenlens
memoria -- = elektronisch geheugen
ionisation -- = elektronenionisatie
conductibilitate/conductivitate -- = elektronengeleiding
configuration -- = elektronenconfiguratie
microscopio -- = elektronenmicroscoop
cannon -- = electronenkanon
ruitos -- = elektronenlawaai
machina a/de scriber electronic = elektronische schrijfmachine
pagar per via -- = elektronisch betalen
pagamento per via -- = elektronische betaling


electronica sub

1 elektronica
-- molecular = moleculaire elektronica
-- analoge = analoge elektronica


+ electronuclear adj

1 mbt elektriciteit die door kernenergie wordt opgewekt, elektronucleair
central -- = elektronucleaire centrale


+ electronvolt sub

1 elektronvolt


+ electro-optic adj

1 elektro-optisch
effecto -- = elektro-optische effect
technologia -- = elektro-optische technologie


+ electro-optica sub

1 elektro-optiek


+ electro-osmose (-osis) sub

1 elektro-osmose


+ electro-osmotic adj

1 elektro-osmotisch
drainage {e} -- = elektro-osmotische ontwatering


+ electrophile adj

1 elektrofiel
reagente -- = elektrofiel reagens


+ electrophore adj

1 elektrofoor


+ electrophorese (-esis) sub

1 elektroforese


+ electrophoretic adj

1 elektroforetisch


+ electrophoro sub

1 elektrofoor (toestel voor de opwekking van statische elektriciteit)


+ electrophysiologia sub

1 elektrobiologie


+ electrophysiologic adj

1 elektrobiologisch


+ electropneumatic adj

1 elektropneumatisch


+ electropositive adj

1 elektropositief, elektrisch positief geladen


+ electropumpa sub

1 elektrische pomp


+ electropunctura sub

1 elektropunctuur, galvanopunctuur, galvanocaustiek


+ electroradiologia sub

1 MEDICINA elektroradiologie


+ electroradiologista sub

1 MEDICINA electroradioloog


+ electroretinogramma sub

1 elektroretinogram


electroscopia sub

1 elektroscopie


electroscopic adj

1 elektroscopisch


electroscopio sub

1 elektroscoop


electrostatic adj

1 elektrostatisch
machina -- = elektriseermachine
deflexion -- = elektrostatische deflexie
energia -- = elektrostatische energie
carga -- = elektrostatische lading
campo -- = elektrostatisch veld
induction -- = elektrostatische inductie
lente -- = elektrostatische lens
voltimetro -- = elektrostatische voltmeter


electrostatica sub

1 elektrostatica


+ electrostriction sub

1 elektrostrictie


+ electrotechnic adj

1 elektrotechnisch
glossario -- = elektrotechnische woordenlijst


+ electrotechnica sub

1 elektrotechniek


+ electrotechnico sub

1 elektrotechnicus


electrotherapeutica sub

1 elektrotherapie


electrotherapia sub

1 elektrotherapie


+ electrothermia sub

1 elektrothermie, elektrowarmte


+ electrothermic adj

1 elektrothermisch


electrotypia sub

1 TYPOGRAPHIA elektrotypie


+ electrotypic adj

1 TYPOGRAPHIA elektrotypisch


electrotypo sub

1 TYPOGRAPHIA elektrotype


+ electrovalentia sub

1 CHIMIA elektrovalentie


+ electuario sub

1 PHARMACIA electuario


eleemosyna sub

1 aalmoes
cassetta del --s = offerblok, offerbus


eleemosynari adj

1 liefdadigheids..., van aalmoezen levend


elegante adj

1 sierlijk, bevallig, mooi, gracieus, elegant
formas -- = sierlijke vormen
stilo -- = elegante stijl
habito -- = elegante kleding
vaso -- = sierlijke vaas


elegantia sub

1 sierlijkheid, bevalligheid, gratie, elegantie
-- raffinate = verfijnde elegantie
-- del formas = sierlijkheid van de vormen
-- del stilo = zwierige stijl


elegia sub

1 elegie, treurdicht, treurzang, klaagdicht, klaagzang
--s de Ronsard = klaagdichten van Ronsard


elegiac adj

1 elegisch, de elegie betreffend, treur...
poeta -- = treurdichter
poema -- = treurdicht
poesia -- = elegische poëzie
2 weemoedig, melancholiek
accentos -- = weemoedige accenten, weemoedige ondertonen


+ elegiaco sub

1 treurdichter, elegiacus


elemental adj

1 elementair
besonios -- = basisbehoeften
notiones -- = primaire begrippen


elementari adj

1 elementair, wat betrekking heeft op de elementen
analyse (-ysis) -- = elementairanalyse
particulas -- = elementaire deeltjes
carga -- = elementaire lading
2 elementair, grond..., uiterst eenvoudig
notiones -- = grondbegrippen
cognoscentia/cognoscimento -- = elementaire kennis
precautiones -- = meest voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen
geometria -- = beginselen van de meetkunde
curso -- = basiscursus
error/falta -- = elementaire fout


+ elementaritate sub

1 elementair karakter


elemento sub

1 element, (onder)deel, ingrediënt
-- de base = basiselement
--s de un accumulator = accucellen
--s prefabricate = geprefabriceerde elementen
--s del mathematica = grondbegrippen/grondslagen van de wiskunde
le quatro --s = de vier elementen (aarde, water, vuur en lucht)
2 CHIMIA, PHYSICA, PHILOSOPHIA element
-- chimic = chemisch element
-- radioactive = radioactief element
classification del --s = periodiek systeem
3 (kracht der natuur) elemento
defiar le --s = de elementen trotseren
4 esser in su -- = in zijn element zijn


elephante sub

1 olifant
chassa {sj} de --s = olifantenjacht
-- marin/de mar = zeeolifant
defensa de un -- = slagtand van een olifant
memoria de -- = olifantsgeheugen


elephantiasis sub

1 MEDICINA elefantiasis, olifantsziekte, roosbeen


elephantin adj

1 olifant(s)..., olifantachtig
gratia -- = logge gratie
danthonia -- = olifantsgras


+ eleusin adj

1 Eleusinisch


+ elevamento sub

1 het fokken, fokkerij
-- de bestial = veefokkerij
-- de oves = schapefokkerij
-- de cavallos = paardefokkerij


elevar v

1 opheffen, in de hoogte heffen, ophijsen, optillen
-- le voce = zijn stem verheffen
-- un perpendiculo = een loodlijn oprichten
-- un muro = een muur optrekken
-- un persona al nubes = iemand hemelhoog verheffen
-- se = zich verheffen, oprijzen (berg, muur, etc.)
-- se super le mediocritate = zich boven de middelmaat verheffen
le ballon se elevava in le celo/in alto = de ballon steeg op
2 ophogen
-- un dica = een dijk ophogen
-- un (nivello del) terreno = een terrein ophogen
3 verhogen (in rang), verheffen, bevorderen
-- un persona a un rango superior = iemand tot een hogere rang verheffen, iemand bevorderen
4 MATHEMATICA machtsverheffen
-- un numero al quadrato = een getal in het kwadraat verheffen
-- al cubo = tot de derde macht verheffen
5 grootbrengen, opvoeden
-- cattones con biberon = katjes met de fles grootbrengen
6 fokken, houden
-- oves/cavallos = schapen/paarden fokken
-- gallinas = kippen houden


elevate adj

1 hoog, hooggelegen
scafoltage -- = hoge steiger
precio -- = hoge prijs
temperatura -- = hoge temperatuur
2 hoog, verheven, voornaam, edel
posto -- = hoge/leidinggevende positie
stilo -- = verheven stijl


elevation sub

1 het opheffen, het optillen, stijging (temperatuur, waterspiegel, ballon, levenspeil, polsslag, etc.)
apparato de -- = hijswerktuig, hijstoestel
-- del voce = stemverheffing
-- del puncto de ebullition = kookpuntsverhoging
2 verhevenheid, hoogte, heuvel(tje)
-- del terreno = bodem/terreinverheffing
le inimico ha occupate le -- = de vijand heeft de hoogte bezet
3 verhevenheid (mbt gevoelens, karakter, stijl)
4 ASTRONOMIA elevatie
5 MATHEMATICA machtsverheffing
6 RELIGION opheffing (mbt hostie)


elevator sub

1 iemand die of mechanisme dat opheft/optilt/ophijst, elevator, hijsmachine, heftoestel
-- de grano = graanelevator
-- hydraulic = hydraulisch heftoestel
-- a furca = vorkhefwerktuig
-- a vite = vijzel
2 ANATOMIA elevatorium, opheffer, elevateur
3 fokker
-- de oves = schapenfokker
-- de cavallos = paardenfokker
-- de vaccas = koeienfokker


elevatori adj

1 opheffend, optillend, hef..., hijs...
capacitate/potentia -- = hefvermogen
pumpa -- = jaknikker
ANATOMIA musculo -- = hefspier
apparato -- = hijstoestel/werktuig
rota hydraulic -- = scheprad
musculo -- del palpebra = hefspier van het ooglid


elf sub ANGLESE

1 elf, kabouter, dwerg


Elia sub n pr

1 BIBLIA Elia


elider v

1 weglaten (een klinker), elideren


eliger v

1 kiezen, uitkiezen
JURIDIC -- domicilio = domicilie kiezen
-- un profession = een beroep kiezen
un momento mal eligite = een ongelukkig gekozen ogenblik
2 POLITICA (ver)kiezen
-- un persona como membro del parlamento = iemand tot lid van het parlement verkiezen
-- per acclamation = bij acclamatie verkiezen


eligibile adj

1 POLITICA verkiesbaar
candidato -- = verkiesbare kandidaat


eligibilitate sub

1 POLITICA verkiesbaarheid
-- de un candidato = verkiesbaarheid van een kandidaat


+ eligito sub

1 gekozene
multes es le appellatos e pauches/poches es le --s = velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren


eliminar v

1 uitschakelen, uitsorteren, schiften, uitsluiten, verwijderen, weggooien
-- un concurrente/rival = een concurrent verdrijven
-- un adversario = een tegenstander uitschakelen
-- problemas = problemen wegnemen
-- un inconveniente = een bezwaar ondervangen
-- le errores typographic del texto = de drukfouten uit de tekst halen
-- obstaculos = hindernissen uit de weg ruimen
iste possibilitate es eliminate = deze mogelijkheid vervalt
2 MATHEMATICA elimineren


elimination sub

1 het uitschakelen, het verwijderen, verwijdering, eliminatie, eliminering, uitschakeling, opruiming, wegwerking
-- de un adversario = uitschakeling van een tegenstander
SPORT cursa per/de -- = afvalrace
SPORT systema per/de -- = afvalsysteem
2 MATHEMATICA het elimineren, eliminatie
COMPUTATOR -- del zeros = onderdrukking van de nullen


eliminator sub

1 iemand die of iets dat elimineert/verwijdert, etc.


eliminatori adj

1 uitschakelend, selecterend, schiftend
SPORT match (A) -- = afvalwedstrijd
SPORT cursa -- = afvalrace


Elisabeth sub n pr

1 Elisabeth


elisabethan adj

1 Elisabethaans, uit de tijd van Elisabeth I (1533 - 1603) stammend


elision sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA elisie, weglating
signo de -- = weglatingsteken


+ elitari adj

1 elite..., elitair


élite sub FRANCESE

1 elite, bloem, crème de la crème, keur, puikje
corpore de -- = elitecorps
truppas de -- = keurtroepen
tirator de -- = scherpschutter


+ elitismo sub

1 elitarisme


+ elitista adj

1 elitair


elixir sub

1 elixer
-- de longa vita = levenselixer
-- stomachal = maagbitter


ella (=illa) pron pers

1 zij, (na prep ) haar


ellipse (-ipsis) sub

1 ovaal
2 MATHEMATICA ellips
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA ellips, weglating


+ ellipsographo sub

1 ellipspasser, ellipsograaf


+ ellipsoidal adj

1 ellipsoïde, ellipsoidaal


ellipsoide sub

1 MATHEMATICA ellipsoïde
-- de inertia = traagheidsellipsoïde
-- de polarisation = polarisatie-ellipsoïde


ellipsoide adj

1 ellipsoïde, ellipsoïdaal
superficie -- = ellipsoïde oppervlakte


+ ellipsometro sub

1 ellipsometer


elliptic adj

1 MATHEMATICA elliptisch
function -- = elliptische functie
integral -- = elliptische integraal
compasso -- = ellipsograaf, ellipspasser
arco -- = ellipsboog
orbita -- = elliptische baan
axe -- = ellipsas
forma -- = ellipsvorm
puncto -- = elliptisch punt
polarisation -- = elliptische polarisatie
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA elliptisch
phrase -- = elliptische zin
construction -- = elliptische constructie


+ ellipticitate sub

1 ellipticiteit, het ellips zijn, elliptische vorm


+ Elmo sub n pr

1 Elmus
foco de Sancte -- = Sint Elmusvuur


elocution sub

1 uitspraak, voordracht, spreekwijze, spreektrant, wijze van zeggen, elocutie
facilitate de -- = gemakkelijkheid van spreken
illa ha un grande dono de -- = zij is verbaal bijzonder begaafd


+ elodea sub

1 BOTANICA waterpest


elogio sub

1 lof, lofrede, lofspraak, loftuiting, compliment
-- funebre = grafrede
-- del follia = lof der zotheid
digne de -- = lofwaardig
reciper --s = lof oogsten
meritar --s = lof verdienen
facer --s a un persona = iemand lof toezwaaien
facer le -- de un persona = iemand ophemelen/prijzen, vol lof over iemand zijn, de loftrompet over iemand steken
haber parolas de -- pro totes = voor iedereen een prijzend woord hebben
esser superior a tote/omne -- = boven alle lof verheven zijn


elogiose adj

1 lovend, prijzend, waarderend
articulo -- = lovend artikel
parolas -- = waarderende woorden
critica -- = lovende recensie
in terminos -- = in lovende bewoordingen


elogisar v

1 hemelhoog prijzen/loven/ophemelen


elogista sub

1 lofredenaar


elogistic adj

1 prijzend, lovend


+ Elohim sub n pr

1 BIBLIA Elohim


+ Elohista sub n pr

1 BIBLIA Elohist


elongar v

1 verlengen, uitrekken


+ elongate adj

1 verlengd, uitgerekt
terreno -- = langgerekt stuk grond
brassica -- = troskool
carex/carice -- = uitgerekte zegge


elongation sub

1 het verlengen, het uitrekken, verlenging, uitrekking
-- relative = relatieve verlenging
2 ASTRONOMIA afstandshoek, elongatie
3 MEDICINA verrekking, verstuiking
-- muscular = spierverrekking


eloquente adj

1 (wel)bespraakt, eloquent, welsprekend
silentio -- = veelzeggende stilte, welsprekend zwijgen
parolas -- = welsprekende woorden
gesto -- = veelzeggend gebaar
reguardo -- = veelzeggende blik
exprimer se in terminos -- = zich in welsprekende termen uiten


eloquentia sub

1 welbespraaktheid, eloquentie
2 welsprekendheid, retorica, redekunst
-- del pulpito = kanselwelsprekendheid
torneo de -- = wedstrijd in welsprekendheid


eloquer v

1 welbespraakt zijn, zich welsprekend uiten


+ ElSalvador sub n pr

1 El Salvador


elucidar v

1 toelichten, ophelderen, verhelderen, verklaren
-- ambiguitates = onduidelijkheden ophelderen
-- le intention del legislator = de bedoeling van de wetgever toelichten
-- un enigma = een raadsel verklaren


elucidation sub

1 het toelichten, het ophelderen, het verhelderen, toelichting, opheldering, verheldering, uitleg, verklaring, elucidatie
provider un -- = opheldering verschaffen


+ elucidative adj

1 toelichtend, verklarend, ophelderend, verhelderend


+ elucidator sub

1 toelichter, uitlegger, verklaarder


eluctabile adj

1 vermijdbaar


eluctar v

1 zich ontworstelen aan


+ elucubrar adj

1 uitbroeden, bedenken, wrochten
-- un plano = een plan uitbroeden


+ elucubration sub

1 bedenksel, geestesgewrocht, elucubratie


eluder v

1 ontwijken, omzeilen, vermijden, ontduiken, ontsnappen aan, ontgaan
-- difficultates = moeilijkheden omzeilen
-- un lege = een wet ontduiken
-- le controlo del fisco = de controle van de fiscus omzeilen
-- le surveliantia = de bewaking ontwijken


eludibile adj

1 vermijdbaar, ontwijkbaar, ontduikbaar


+ eluer v

1 CHIMIA uitlogen


elusion sub

1 het ontwijken, het vermijden, het ontduiken, ontwijking, vermijding, ontduiking


elusive adj

1 ontwijkend
gesto -- = ontwijkend gebaar
responder --mente = een ontwijkend antwoord geven


+ elution sub

1 CHIMIA uitloging


+ eluvial adj

1 GEOLOGIA eluviaal, eluvium...
formationes -- = eluviale formaties


+ eluvio sub

1 GEOLOGIA eluvium


+ elymo sub

1 BOTANICA
-- arenari = zandhaver


+ elysia sub

1 ZOOLOGIA fluweelslak


elysie adj

1 Elysisch, Elyzees, Elizeïsch


elysio sub

1 Elysium


+ elytro sub

1 ZOOLOGIA dekschild, schildvleugel


+ elzevir sub

1 TYPOGRAPHIA elzevier (uitgave en lettertype)


+ elzevirian adj

1 elzevier...
formato -- = elzevierformaat
editiones -- = elzevieruitgaven


emaciar v

1 doen vermageren, uitmergelen, uitteren
le longe maladia le ha emaciate = de langdurige ziekte teerde hem uit


emaciate adj

1 uitgemergeld, uitgeteerd, sterk vermagerd
visage -- = uitgeteerd gezicht
un cavallo -- = een uitgemergeld paard


emaciation sub

1 het uitmergelen, het uitteren, uitmergeling, uittering, sterke vermagering


émail sub FRANCESE

1 émail(le)


emailliar {emaljar} v

1 emailleren


emanar v

1 voortvloeien (uit), voortkomen (uit), uitgaan (van), afkomstig zijn

(van), ontstaan (uit)

ille emana un influentia positive = er gaat een goede invloed van hem uit
2 PHYSICA vrijkomen (uit), opstijgen (uit), stralen (uit)


emanation sub

1 uitwaseming, uitstroming, uitvloeiing, uitdamping, uitvloeisel
-- de iodo = damp van jodium, jodiumdamp
2 CHIMIA emanatie
3 RELIGION emanatie
theoria del -- = emanatietheorie/leer/stelsel


+ emanatismo sub

1 emanatisme, leer van de emanatie


+ emanatista sub

1 emanatist


+ emanatistic adj

1 emanatistisch


emancipar v

1 emanciperen, mondig verklaren, zelfstandig verklaren, JURIDIC meerderjarig verklaren
-- le feminas = de vrouwen gelijke rechten toekennen
2 vrijmaken (van drukkend gezag), vrijlaten (slaven)
-- un populo = een volk ontvoogden


+ emancipate adj

1 geëmancipeerd
femina -- = geëmancipeerde vrouw


emancipation sub

1 emancipatie, ontvoogding, mondigverklaring, mondigwording, JURIDIC meerderjarigverklaring
politica de -- = emancipatiebeleid
-- del judeos = jodenemancipatie
-- del femina = emancipatie van de vrouw
2 vrijmaking (van drukkend gezag), bevrijding (slaven)
-- de un populo = ontvoogding van een volk


emancipator sub

1 emancipator, bevrijder


+ emancipatori adj

1 emancipatoir
politica de personal -- = emancipatoir personeelsbeleid


emarginar v

1 de marge afsnijden van


emarginate adj

1 ingesneden/ingekerfd aan de top


emascular v

1 ontmannen, castreren, lubben, snijden, emasculeren


emasculation sub

1 het ontmannen, het castreren, het lubben, ontmanning, castratie, lubbing, emasculatie


embarassar v

1 hinderen, belemmeren, versperren, in de weg staan, in de weg liggen
2 in verlegenheid/verwarring/onzekerheid brengen


embarasso sub

1 moeilijkheid, hindernis, hinderpaal, moeilijke situatie, probleem, last, hinder
-- financiari/de moneta = geldverlegenheid
-- gastric = maagstoornis
2 verlegenheid, verwarring, onzekerheid, gêne
mitter in -- = in verlegenheid brengen
isto non me trahe del -- = daarmee ben ik niet gebaat


embarassose adj

1 hinderlijk, moeilijk, lastig
complication -- = lastige complicatie
2 lastig, genant, pijnlijk
silentio -- = pijnlijke stilte
mitter un persona in un situation -- = iemand in een lastig parket brengen


embargo sub ESPANIOL

1 embargo, blokkade
-- de petroleo = olie-embargo
-- de armas = wapenembargo
2 JURIDIC embargo, beslag
-- judicial = gerechtelijk embargo
poner/mitter un -- a = embargo leggen op
levar un -- = een embargo opheffen


+ emberiza sub

1 ZOOLOGIA geelgors
-- rustic = bosgors


emblema sub

1 embleem, zinnebeeld, zinnebeeldig teken
-- de manica = mouwembleem
-- phallic = fallisch embleem
litteratura de --s = emblemataliteratuur
collection de --s = emblematabundel
le balancia e le gladio son le --s del Justitia = weegschaal en zwaard zijn de attributen der Gerechtigheid (van

Vrouwe Justitia).

emblematic adj

1 zinnebeeldig
figura -- = zinnebeeld


+ emblematisar v

1 verzinnebeelden


+ emblematisation sub

1 verzinnebeelding


embolia sub

1 MEDICINA embolie, bloedprop, luchtbel
-- cerebral = hersenembolie
-- pulmonar = longembolie


+ embolic adj

1 MEDICINA embolisch, embolie...


+ embolismo sub

1 MEDICINA embolisme, embolie
2 RELIGION embolisme


+ embracage sub

1 het koppelen, koppeling (auto)
pedal de -- = koppelingspedaal
disco de -- = koppelingsplaat
levator de -- = koppelingshendel
-- de pedal = pedaalkoppeling
-- conic/a cono = conuskoppeling, kegelkoppeling
-- centrifuge = centrifugaalkoppeling
-- hydraulic = hydraulische koppeling
-- automatic = automatische koppeling
-- sic = droge koppeling


+ embracar v

1 koppelen (auto)


+ embroca sub

1 smeersel, liniment, wrijfpommade


+ embrocar v

1 insmeren met wrijfpommade


+ embrocation sub

1 smeersel, liniment, wrijfpommade


embryogenese (-esis) sub

1 embryogenese, embryo-ontwikkeling


embryogenetic adj

1 embryogenetisch


embryogenia sub

1 embryogenese, embryo-ontwikkeling


embryogenic adj

1 embryogenetisch


embryologia sub

1 embryologie


embryologic adj

1 embryologisch


+ embryologista sub

1 embryoloog


embryologo sub

1 embryoloog


embryon sub

1 embryo
-- de ave = vogelembryo
-- de mammifero = zoogdierembryo
in -- = embryonaal, in wording, FIGURATE in de dop


embryonal adj

1 embryonaal, embryo...
stato -- = embryonale toestand
vita -- = embryonaal leven
dente -- = eitand


embryonari adj

1 embryonaal, embryo...
stato -- = embryonale toestand
sacco -- = embryozak
texito -- = embryonaal weefsel
stadio -- = embryonaal stadium


embryonic adj

1 embryonaal, embryo...
stadio -- = embryonaal stadium
texito -- = embryonaal weefsel


+ embryopathia sub

1 MEDICINA embryopathie


+ embryotomia sub

1 MEDICINA embryotomie


+ emendabile adj

1 wat kan worden verbeterd
errores -- = fouten die men kan herstellen


emendamento sub

1 het verbeteren, verbetering, correctie
-- del constitution = grondwetsherziening
-- de un texto = verbetering van een tekst
introducer un -- = een verbetering invoeren
2 POLITICA amendement, voorstel tot wetswijziging
approbar een -- = een amendament aannemen


emendar v

1 verbeteren, beter maken, corrigeren, emenderen
texto emendate = geëmendeerde tekst
-- leges = wetten herzien
2 POLITICA amenderen, bij amendement wijzigen


emendation sub

1 het verbeteren, verbetering, correctie
2 POLITICA amendering


+ emendator sub

1 corrector


+ emendatori adj

1 corrigerend, verbeterend


emer v

1 kopen


+ emeraldina sub

1 emeraldine


emergente adj

1 oprijzend, te voorschijn komend


emergentia sub

1 het oprijzen (uit), het opdoemen (in), het opduiken (uit), het verschijnen,

het aan de dag treden (uit), het verschijnen, het te voorschijn treden (uit), het aan de oppervlakte komen

2 onverwachte gebeurtenis, geval van nood, spoedgeval
caso de -- = spoedgeval
decreto de -- = noodverordening
scala de -- = brandtrap
stato de -- = noodtoestand, uitzonderingstoestand
freno de -- = noodrem
exito/porta de -- = nooduitgang/deur
mesura de -- = noodmaatregel
servicios de -- = nooddiensten
equipa de -- = hulpploeg
telephono de -- = praatpaal
bandage de -- = snelverband, noodverband
operation de -- = spoedoperatie
tractamento de -- = spoedbehandeling
reunion de -- = spoedvergadering
session de -- = spoedzitting


emerger v

1 oprijzen (uit), bovenkomen (in), opdoemen (uit), opdagen

(in), opduiken (uit), uitsteken (boven), aan de oppervlakte komen, aan de dag treden (uit), te voorschijn treden (uit)

le insula emerge a marea basse = het eiland komt bij laagtij boven water
-- del bruma = uit de nevel opdoemen


emerite adj

1 rustend, gepensioneerd, emeritus
medico -- = rustend arts
professor -- = emeritus hoogleraar


emersion sub

1 oprijzing, opduiking
le -- de un submarino = opduiken van een onderzeeër
phase de -- = emersiefase
effectuar le -- = bovenkomen
2 ASTRONOMIA emersie, uittreding


emetic adj

1 MEDICINA braakwekkend, braak...
substantia/pharmaco -- = braakmiddel
gas -- = braakgas
bibita/biberage -- = braakdrank
vino -- = braakwijn
pulvere -- = braakpoeder


emetico sub

1 MEDICINA braakmiddel


+ emetina sub

1 (braakmiddel) emetine


emigrante sub

1 landverhuizer, emigrant
hotel (F) de --s = landverhuizershotel
nave de --s = landverhuizersschip


emigrar v

1 emigreren, uitwijken
2 wegtrekken (dieren)


emigration sub

1 het emigreren, het uitwijken, emigratie, uitwijking
-- de gruppo = groepsemigratie
unda de -- = emigratiegolf
centro de -- = emigratiecentrum
2 gezamelijke emigranten
3 trek, migratie (dieren)


emigrato sub

1 uitgewekene, vluchteling
litteratura de --s = emigrantenliteratuur
pressa de --s = emigrantenpers
governamento de --s = emigrantenregering
nave de --s = emigrantenschip


+ emigratori adj

1 emigratie..., emigranten...
fluxo -- = emigrantenstroom
unda -- = emigratiegolf


eminente adj

1 hoog, verheven
occupar un position -- = een hoge positie innemen
2 uitstekend, voortreffelijk, uitblinkend, uitnemend, buitengewoon (knap), eminent
scriptor -- = voortreffelijk schrijver


eminentia sub

1 bodemverheffing, hoogte, heuvel(tje)
-- del terreno = terreinverheffing
-- thenar = muis van de hand, thenar
2 uitstekendheid, het uitblinken
3 Eminentie (titel van kardinaal)


+ eminentissime adj

1 eminentissime, zeer verheven (aanspreektitel van kardinalen)


+ emir sub

1 emi(e)r


+ emirato sub

1 emiraat
--s del Golfo (Persic) = de Golfemiraten
Emiratos Arabe Unite = Verenigde Arabische Emiraten


+ emissari adj

1 ANATOMIA uitvoer.... afvoer..., uitscheidings


emissario (I) sub

1 afvoerkanaal, afvoerweg, afvoerrivier, afvoerwater, afvoersloot


emissario (II) sub

1 geheime bode, afgezant, afgevaardigde (met geheime missie)


emission sub

1 het uiten, uiting, het uitstoten, uitstoting (klanken)
2 het uitzenden, uitzending RADIO
-- radiophonic = radio-uitzending
-- stereo(phonic)/in stereo = stereo-uitzending
-- scholar = schooluitzending
-- special = special
licentia/permisso de -- = zendvergunning
station de -- = zendstation
tempore de -- = zendtijd
hic termina nostre -- = hiermee besluiten we onze uitzending
3 PHYSICA uitstraling, uitzending, afgifte, emissie
-- electronic = elektronenemissie
-- corpuscular = deeltjesstraling
-- de iones = ionenemissie
linea de -- = emissielijn
spectro de -- = emissiespectrum
potentia de -- = emissievermogen
theoria de -- = emissietheorie
microscopio de -- = emissiemicroscoop
4 lozing (sperma, urine, etc.)
-- de urina = lozing van urine
5 FINANCIAS uitgifte, het in omloop brengen, emissie
banca de -- = emissiebank
mercato de --es = emissiemarkt
precio de -- = emissieprijs
curso de -- = uitgiftekoers
-- de actiones = uitgifte van aandelen
-- de obligationes = obligatieuitgifte
-- de capital = kapitaaluitgifte
-- de un impresto = uitgifte van een lening


+ emissive adj

1 uitstralend, uitzendend
fortia -- = uitstralende kracht


+ emissivitate sub

1 stralingsvermogen, emitterend vermogen, emissiviteit


emissor sub

1 iemand die iets uitzendt/in omloop brengt, etc.
2 radiozender, zendstation
-- a undas curte = kortegolfzender
-- interferente = stoorzender
-- de television = televisiezender
-- pop (A) = popzender
-- estranier = buitenlandse zender
-- clandestin/pirata = piratenzender, clandestiene zender
nave -- = radioschip, zendschip
portata de un -- = zendbereik


+ emissor adj

1
station -- = radiozender


+ emittente sub

1 emittent


emitter v

1 uiten, uitspreken, voortbrengen
-- un opinion = een mening formuleren/uiten
-- un sono = een geluid voortbrengen
2 RADIO uitzenden
-- undas hertzian = hertzgolven uitzenden
iste station cessa de -- a 21 horas = dit station houdt om 21 uur op met uitzenden
3 PHYSICA uitstralen, uitzenden, afgeven
-- lumine/luce = licht uitstralen
-- calor = warmte verspreiden/afgeven
4 uitgeven, in omloop brengen, emitteren
-- un cheque (A) = een cheque uitschrijven
-- un presto = een lening uitschrijven
-- actiones = aandelen uitgeven
-- un communicato = een communiqué uitgeven


+ Emmaus sub n pr

1 BIBLIA Emmaus
discipulos/peregrinos de -- = Emmausgangers


emmenagoge adj

1 MEDICINA menstruatie bevorderend


emmenagogo sub

1 MEDICINA middel tot opwekking van de menstruatie


+ emmenthal sub

1 emmenthaler (kaas)


+ emmetrope adj

1 emmetroop, normaalziend
oculo -- = normaalziend oog


+ emmetropia sub

1 BIOLOGIA emmetropie, lichtbreking van het oog


+ emmetropic adj

1 BIOLOGIA emmetroop, normaalziend
oculo -- = normaalziend oog


emolliente adj

1 verzachtend, weekmakend, verwekend


emolliente sub

1 MEDICINA verzachtend middel


+ emollimento sub

1 weekmaking, zachtmaking, verweking, verzachting
-- cerebral = hersenverweking


emollir v

1 verzachten, week maken


emolumento sub

1 bezoldiging, loon, beloning, emolumenten, bijkomende verdiensten


emotion sub

1 emotie, ontroering, aandoening, gemoedsbeweging
-- violente/forte = heftige emotie
profunde -- = diepe ontroering
occultar su -- = zijn ontroering verbergen
non continer su -- = zijn ontroering niet meer meester zijn
sentir un vive -- = diep geroerd zijn
su voce traduceva un profunde --, in su voce se manifestava un profunde -- = uit zijn stem sprak een diepe bewogenheid


emotional adj

1 gevoels..., gemoeds..., van het gemoed, emotioneel
stato -- = gemoedstoestand
vita -- = gevoelsleven
experientia -- = gevoelservaring
factor -- = gevoelsfactor
unda -- = gevoelsgolf
explosion -- = gevoelsuitbarsting
impression -- = gevoelsuitdrukking
reaction -- = emotionele reactie
tension -- = emotionele spanning
pression -- = emotionele drang
con forte carga -- = emotioneel zeer geladen


+ emotionalitate sub

1 emotionaliteit, geëmotioneerdheid


emotionante adj

1 ontroerend, aangrijpend
spectaculo -- = aangrijpend schouwspel


emotionar v

1 ontroeren
iste puella se emotiona facilemente = dit meisje wordt gemakkelijk ontroerd


+ emotionate adj

1 aangedaan, ontroerd
esser profundemente -- = diep ontroerd zijn


emotive adj

1 emotief, op het gemoed/het gevoel werkend, gevoels..., gemoeds...
vita -- = gevoelsleven
stato -- = gevoelstoestand
crise/crisis -- = emotionele crisis
experientia -- = gevoelservaring
factor -- = gevoelsfactor
explosion -- = gevoelsuitbarsting
expression -- = gevoeluitdrukking


emotivitate sub

1 vatbaarheid voor ontroering, gevoeligheid, emotionaliteit


emover v

1 ontroeren, aangrijpen, treffen
-- le corde de un persona = op iemands gemoed werken
sin -- se = zonder zich druk te maken, kalm, gelaten, onbewogen


empathia sub

1 PHILOSOPHIA, PSYCHOLOGIA empathie


+ empathic adj

1 empathisch


+ empetronigre sub

1 BOTANICA kraaiheide, besheide


emphase (-asis) sub

1 klem, nadruk
mitter/poner le -- super = de nadruk leggen op
2 gezwollenheid, hoogdravendheid, pathos, bombast
discurso plen de -- = gezwollen redevoering
sin -- = eenvoudigweg, simpelweg, zonder enige drukte


emphatic adj

1 nadrukkelijk, met klem, met nadruk
exhortation -- = nadrukkelijke aansporing/oproep
plural -- = emfatisch meervoud
accento -- = emfatisch accent
forma -- = nadrukvorm
2 gezwollen, hoogdravend, bombastisch
stilo -- = gezwollen stijl
tono -- = gezwollen toon
orator -- = hoogdravende spreker
discurso -- = bombastische redevoering


+ emphysema sub

1 MEDICINA emfyseem
-- pulmonar = longemfyseem
-- senil = ouderdomsemfyseem


+ emphysematose adj

1 MEDICINA emfysemateus (het karakter van emfyseem bezittend)


+ emphyteose (-osis) sub

1 erfpacht


+ emphyteota sub

1 erfpachter, erfpachthouder


+ emphyteotic adj

1 erfpacht...
contracto -- = erfpachtcontract/overeenkomst
acto -- = erfpachtakte
derecto -- = erfpachtrecht
systema -- = erfpachtstelsel
termino -- = erfpachttermijn
conditiones -- = erfpachtvoorwaarden


empiric adj

1 proefondervindelijk, empirisch, experimenteel
philosophia -- = empirische wijsbegeerte
scientia -- = empirische wetenschap
methodo -- = empirische methode
CHIMIA
formula -- = empirische formule
regula -- = ervaringsregel


empirico sub

1 empiricus


empirismo sub

1 empirisme
le -- de un systema = het empirisme van een systeem


empirista sub

1 empiricus


emplastrar v

1 een pleister leggen op


emplastro sub

1 pleister
-- mercurial = kwikpleister
-- adhesive/collante = kleefpleister
-- vesicante/vesicatori = blaartrekkend pleister
-- a pice = pekpleister


empleabile adj

1 bruikbaar


+ empleabilitate sub

1 bruikbaarheid


emplear v

1 gebruiken, zich bedienen van, aanwenden, besteden
-- un instrumento = een instrument gebruiken
-- materiales = materialen gebruiken
-- tote le medios = alle middelen aanwenden
-- fortia = geweld gebruiken
2 in dienst hebben, werk geven aan, te werk stellen
iste interprisa emplea mille personas = die onderneming heeft duizend mensen in dienst


empleato sub

1 werknemer, beambte, bediende, employé
-- bancari/de banca = bankbediende
-- de bursa = beursbediende
-- ferroviari/de(l) ferrovia(s) = spoorwegbeambte/arbeider
-- de(l) posta(s) = postbeambte
-- de officio/bureau (F) = kantoorbediende
-- de magazin = winkelbediende
-- de pompas funebre = lijkbezorger
-- del stato = staatsbeambte
-- commercial/mercantil/de commercio = handelsbediende
-- a plen tempore = full-timer
participation del --s = medezeggenschap (in bedrijven)


empleator sub

1 werkgever
organisation del --es = werkgeversorganisatie
contribution del --es = werkgeversbijdrage


empleo sub

1 gebruik, besteding, aanwending
modo de -- = gebruiksaanwijzing
notitia de -- = bijsluiter
facer un bon/mal -- de su tempore = zijn tijd goed/slecht gebruiken
-- del tempore = tijdsbesteding
-- de tractores = gebruik van tractoren
facer -- del fortia = geweld gebruiken
preste al -- = gebruiksklaar
2 baan, betrekking, functie, ambt, werk(gelegenheid)
-- temporari = tijdelijke betrekking
-- a tempore partial = deeltijdbaan
-- a plen tempore/a tempore complete = full-timebaan
-- de officio/bureau = kantoorbaan
-- del stato = staatsbetrekking, overheidsbaan
-- secundari/accessori = bijbaan
-- sedentari = zittend beroep
bursa del -- = banenmarkt
sin -- fixe = zonder vaste betrekking
procurar un -- a un persona = iemand een baan bezorgen
dar -- a un persona = iemand in dienst nemen


+ emporio sub

1 HISTORIA emporium, stapelplaats
2 stapelplaats
porto -- = tussenhaven


emption sub

1 het kopen, koop
illa face su --es in le supermercato = zij haalt haar boodschappen bij de supermarkt
poter de -- = koopkracht


emptor sub

1 koper


+ empyema sub

1 MEDICINA empyeem


+ empyemic adj

1 MEDICINA als (van) een empyeem


empyree adj

1 van de hoogste hemel


empyreo sub

1 hoogste hemel, verblijf der gelukzaligen, empyreum


empyreuma sub

1 (sterke) brandgeur en brandsmaak


empyreumatic adj

1 bitter-branderig (mbt smaak, geur), aangebrand


+ emu sub

1 ZOOLOGIA emoe


+ emular v

1 wedijveren, om de voorrang strijden, naar de kroon steken


+ emulation sub

1 wedijver, mededinging, rivaliteit
un san -- regnava in le equipa = er heerste een gezonde wedijver in de ploeg


+ emulative adj

1 wedijverig, wedijverend, eerzuchtig


+ emulator sub

1 mededinger, rivaal


+ emule adj

1 wedijverig, wedijverend, eerzuchtig


emulgente adj

1 PHYSIOLOGIA drainerend, opdrogend
vena -- = drainerende ader


emulger v

1 een emulsie maken, emulgeren


+ emulo sub

1 mededinger, rivaal


+ emulsificar v

1 emulgeren


+ emulsification sub

1 emulgering


emulsina sub

1 CHIMIA emulsine (emulgerend middel uit amandelen)


emulsion sub

1 emulsie
lacte es un -- natural = melk is een natuurlijke emulsie
-- grasse = vetemulsie
2 PHOTOGRAPHIA emulsielaag, gevoelige laag
-- photographic/sensibile = lichtgevoelige laag
3 PHARMACIA dispersie


emulsionabile adj

1 geschikt om er een emulsie van te maken
grassias -- = vetten waarvan (gemakkelijk) een emulsie gemaakt kan worden


emulsionar v

1 emulgeren, dispergeren
substantia -- = emulgator
2 PHOTOGRAPHIA van een gevoelige laag voorzien


+ emulsionator sub

1 emulgeerapparaat


emulsive adj

1 emulsieachtig


+ emulsoide adj

1 emulsoide


emulsor sub

1 toestel om emulsies te maken, emulgeertrommel, emulgator


+ emunctori adj

1 ANATOMIA excretie..., afscheidend


+ emunctorio sub

1 ANATOMIA excretieorgaan, afscheidend orgaan, afvoerkanaal


+ enanthema sub

1 MEDICINA enantheem (uitslag op de slijmvliezen)


+ enantiomorphe adj

1 CHIMIA elkaars spiegelbeeld vormend, symmetrisch, enantiomorf


+ enantiomorphic

1 Vide: enantiomorphe


+ enantiomorphismo sub

1 CHIMIA enantiomorfie


+ enantiotrope adj

1 CHIMIA enantiotroop (twee verschillende fysische vormen hebbend)


enarrabile adj

1 verklaarbaar, uit te leggen


enarrar v

1 vertellen, uiteenzetten, uitleggen, verklaren


enarration sub

1 uiteenzetting, verklaring


+ enarthrose (-osis) sub

1 ANATOMIA kogelgewricht, enarthrose


+ encaustic adj

1 pictura -- = wasschilderkunst
tegula -- = tegel met ingebrande kleuren


+ encaustica sub

1 wasschilderkunst, encaustiek


+ encaustico sub

1 wrijfwas, boenwas


+ encephalic adj

1 ANATOMIA hersen...
massa -- = hersenmassa
trunco -- = hersenstam


+ encephalina sub

1 encefaline


+ encephalitic adj

1 MEDICINA hersenontsteking betreffend, encefalitisch


+ encephalitis sub

1 MEDICINA hersenontsteking, encefalitis
-- lethargic = slaapziekte
-- purulente = etterende encefalitis
-- spongiforme bovin = gekkekoeienziekte, BSE


+ encephalo sub

1 ANATOMIA (grote en kleine) hersenen, encephalon
trunco del -- = hersenstam


+ encephalocele sub

1 hersenbreuk


+ encephalogramma sub

1 MEDICINA encefalogram


+ encephalographia sub

1 MEDICINA encefalografie


+ encephalographic adj

1 MEDICINA encefalografisch


+ encephalographo sub

1 MEDICINA encefalograaf


+ encephalomalacia sub

1 MEDICINA encefalomalacie, hersenverweking


+ encephalomyelitis sub

1 MEDICINA encefalomyelitis (ontsteking van hersenen en ruggemerg)


+ encephalopathia sub

1 MEDICINA encefalopathie
-- bovin spongiforme = BSE gekkekoeienziekte


+ encephalotomia sub

1 MEDICINA hersenoperatie


+ enchondroma sub

1 MEDICINA kraakbeenachtig gezwel


+ enchondromatose adj

1 MEDICINA van/mbt tot/ een kraakbeenachtig gezwel


+ enclave sub FRANCESE

1 enclave, tussengebied


+ enclise (-isis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA enclise, enclisis


enclitic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA enclitisch


enclitico sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA enclitisch woord


+ encomiabile adj

1 prijzenswaard, prijzenswaardig, lovenswaardig, loffelijk, lofwaardig
gesto -- = lofwaardig gebaar
action -- = lovenswaardige daad


+ encomiar v

1 prijzen, loven, roemen
-- un soldato pro su coragiose comportamento


+ encomiasta sub

1 iemand die looft/prijst, lofredenaar


+ encomiastic adj

1 lovend, prijzend
poema -- = lofdicht


+ encomiator sub

1 iemand die looft/prijst, lofredenaar


+ encomio sub

1 lof, lofrede, lofzang, loflied
digne de -- = loffelijk


encyclic adj

1 rondgaand
littera -- = (pauselijke) zendbrief


encyclica sub

1 CATHOLICISMO encycliek
-- pontifical = pauselijk encycliek


encyclopedia sub

1 encyclopedie
-- general = algemene encyclopedie
-- del technica = technische encyclopedie
FIGURATE -- ambulante/vivente = wandelende encyclopedie


encyclopedic adj

1 encyclopedisch
dictionario -- = encyclopedisch woordenboek
saper/cognoscentias/cognoscimentos -- = encyclopedische kennis


encyclopedismo sub

1 het streven naar encyclopedische allesomvattende kennis
2 systeem van de encyclopedisten, encyclopedisme


encyclopedista sub

1 medewerker aan de Encyclopedie van Diderot, encyclopedist
2 maker van een encyclopedie


endemia sub

1 endemie, endemische ziekte


endemic adj

1 endemisch, inheems, plaatselijk
maladia/morbo -- = ziekte die veroorzaakt wordt door plaatselijke omstandigheden
fauna -- = endemische fauna
flora -- = endemische flora
planta = inheemse plant


+ endemicitate sub

1 endemisch karakter, endemicitate


+ endemiologia sub

1 endemiologie


+ endemiologic adj

1 endemiologisch


+ endemismo sub

1 endemisme


+ endermic adj

1 door de huid werkend


endivia sub

1 andijvie
-- crispe = krulandijvie
-- de Bruxelles (F) = witlof
quadro/quadrato de -- = andijviebed
folio de -- = andijvieblad
cultura de -- = andijvieteelt


+ endobuccal adj

1 MEDICINA endobuccaal


endocardio sub

1 endocard(ium) (binnenbekleding van het hart)


endocarditis sub

1 MEDICINA endocarditis


+ endocarp(i)o sub

1 BOTANICA endocarp(ium) (binnenste deel van vruchtwand)


+ endocentric adj

1 endocentrisch


endocrin adj

1 PHYSIOLOGIA endocrien
glandulas -- = endocriene klieren


endocrina sub

1 klier met inwendige secretie


endocrinologia sub

1 endocrinologie


+ endocrinologic adj

1 endocrinologisch


+ endocrinologista sub

1 endocrinoloog


endocrinologo sub

1 endocrinoloog


+ endoderma sub

1 BIOLOGIA endoderm (binnenste deel van een embryo)
2 BOTANICA endodermis (binnenste schorslaag)


+ endodermic adj

1 endoderm


+ endoenzyma sub

1 endoenzym


endogame adj

1 endogaam, endogamie bedrijvend
populationes -- = endogame bevolkingen


endogamia sub

1 endogamie, inteelt


+ endogamic adj

1 BOTANICA endogaam


endogene adj

1 endogeen, inwendig
BOTANICA organo -- = endogeen orgaan
GEOLOGIA petra/rocca -- = endogeen gesteente


+ endometrio sub

1 ANATOMIA baarmoederslijmvlies, endometrium


+ endometritis sub

1 MEDICINA endometritis (ontsteking van het baarmoederslijmvlies)


+ endomorphismo sub

1 endomorfisme


+ endoparasitari adj

1 endoparasitair


+ endoparasito sub

1 BIOLOGIA endoparasiet


+ endophytic adj

1 BOTANICA endofytisch


+ endophyto sub

1 BOTANICA endofyt


+ endophyto sub

1 endofyt


+ endoplasma sub

1 endoplasma


+ endoplasmatic adj

1 Vide: endoplasmic


+ endoplasmic adj

1 BIOLOGIA endoplasmatisch
reticulo -- = endoplasmatisch reticulum


+ endorheic adj

1 GEOLOGIA afvloeiingsloos, endoreïsch
zona/region -- = gebied met interne afwatering, afvloeiingsloos gebied
bassino -- = endoreïsch stroomgebied
le Jordan es un fluvio -- = de Jordaan is een endoreïsche rivier


+ endorheismo sub

1 GEOLOGIA interne afwatering


+ endorphina

1 BIOCHIMIA endorfine


+ endoscopia sub

1 MEDICINA endoscopie


+ endoscopic adj

1 endoscopisch
examine -- = endoscopisch onderzoek


+ endoscopio sub

1 MEDICINA endoscoop


endoskeleto sub

1 ZOOLOGIA endoskelet


+ endosmometro sub

1 PHYSICA endosmometer


endosmose (-osis) sub

1 PHYSICA endosmose


endosmotic adj

1 PHYSICA endosmotisch


endosperma sub

1 endosperma, eerste begin van de kiem in de embryozak bij planten


+ endosymbiose (-osis) sub

1 endosymbiose


+ endothelial adj

1 endotheliaal
cellulas -- = endotheliale cellen


+ endothelio sub

1 ANATOMIA endotheel


+ endothermic adj

1 CHIMIA endotherm, endothermisch
reaction -- = enthotherme reactie
processo -- = endothermisch proces


+ endotoxina sub

1 MEDICINA endotoxine


+ endotrophe,endotrophic adj

1 endotrofisch


+ endymion sub

1 BOTANICA wilde hyacint


Eneas sub n pr

1 MYTHOLOGIA Aeneas


Eneide sub

1 Aeneïde, Aeneïs, Eneïs


+ energetic adj

1 energetisch, energiedragend, energie...
theoria -- = energetica
ressources (F)/fontes -- de un pais = energiebronnen van een land
politica -- = energiebeleid
consumo -- = energieverbruik
nivello -- = energieniveau
2 krachtgevend
alimento -- = krachtvoedsel
valor -- = voedingswaarde


+ energetica sub

1 energetica
-- nuclear = kernenergetica
-- biologic = biologische energetica


energia sub

1 PHYSICA energie, arbeidsvermogen
-- cinetic = arbeidsvermogen van beweging, kinetische energie
-- potential = arbeidsvermogen van plaats, potentiële energie
-- mechanic = mechanische energie
-- thermic = warmte-energie
-- solar = zonneënergie
-- electric = elektrische energie
-- atomic/nuclear = atoomenergie, kernenergie
-- hydric/hydraulic = waterkracht
-- de radiation = stralingsenergie
-- luminose = lichtenergie
ressource (F)/fonte de -- = energiebron
economia de -- = energiebesparing
besonio de -- = energiebehoefte
politica de -- = energiebeleid
scarsitate de -- = energieschaarste
compania de -- = energiebedrijf
crise/crisis de -- = energiecrisis
consumo de -- = energieverbruik
perdita de -- = energieverlies
dilapidation/dissipation de -- = energieverspilling
conservation de -- = energiebehoud
approvisionamento in -- = energievoorziening
2 kracht, geestkracht, veerkracht, werkvermogen, wilskracht, dadendrang, energie
-- vital = levenskracht
con -- = krachtig


energic adj

1 energiek, doortastend, wilskrachtig
facer effortios -- = zich flink weren
prender mesuras -- contra le inflation = energieke maatregelen tegen de inflatie nemen


+ energumeno sub

1 bezetene, fanaticus, woesteling, dolleman


enervante adj

1 verzwakkend, krachteloos makend, afmattend


enervar v

1 verzwakken, afmatten


enervate adj

1 zwak, slap


enervation sub

1 het verzwakken, het afmatten, verzwakking, afmatting


+ enfant terrible sub FRANCESE

1 enfant terrible


+ engramma sub

1 engram, geheugenspoor


+ enharmonia sub

1 MUSICA enharmoniek


enharmonic adj

1 MUSICA enharmonisch


enigma sub

1 raadsel, mysterie, geheim
-- del vita = raadsel van het leven, levensraadsel
esser ante un -- = voor een raadsel staan
exprimer se per --s = in raadsels spreken
(re)solver un -- = een raadsel oplossen
exclarar/elucidar/explanar un -- = een raadsel ophelderen
iste persona es un -- pro me = die persoon is een raadsel voor mij
2 raadseltje, puzzle
-- de parolas cruciate = kruiswoordraadsel
-- cifrate = cijferraadsel
rubrica de --s = raadselrubriek
concurso de --s = raadselwedstrijd


enigmatic adj

1 raadselachtig, mysterieus, duister, ondoorgrondelijk
philosophia -- = duistere filosofie
reguardo -- = raadselachtige blik
persona -- = ondoorgrondelijk iemand
figura -- = raadselachtige figuur
responsa -- = raadselachtig/mysterieus antwoord
linguage -- = raadseltaal
parolas -- = duistere woorden


enigmatisar v

1 raadselachtig maken, tot een raadsel maken


+ enjambement sub FRANCESE

1 enjambement


+ enneade sub

1 negental


+ enneagonal adj

1 MATHEMATICA negenhoekig, negenzijdig
figura -- = negenhoekige figuur
prisma -- = negenhoekig prisma
pyramide -- = negenhoekige piramide


+ enneagone adj

1 MATHEMATICA negenhoekig, negenzijdig
figura -- = negenhoekige figuur
prisma -- = negenhoekig prisma
pyramide -- = negenhoekige piramide


+ enneagono sub

1 MATHEMATICA negenhoek


+ enneaphylle adj

1 BOTANICA negenbladig


+ enneasyllabe adj

1 negenlettergrepig


+ enneasyllabic adj

1 negenlettergrepig


enoiar v

1 hinderen, lastig vallen, overlast bezorgen
2 vervelen, vermoeien
illa enoiava su collegas con historias sin fin = zij verveelde haar collega's met ellenlange verhalen
-- se mortalmente = zich dodelijk/stierlijk vervelen
le orator enoia su auditores = de redenaar verveelt zijn gehoor


enoio sub

1 zorg, probleem
--s = moeilijkheden, problemen, onaangenaamheden
--s familial = gezinsmoeilijkheden
causar --s a un persona = iemand in moeilijkheden brengen
2 verveling, sleur
-- de viver = levensmoeheid


enoiose adj

1 vervelend, saai
un film -- = een saaie film
demandas -- = vervelende vragen


+ enologia sub

1 leer van de aanbouw en de behandeling van wijnen


+ enologic adj

1 enologisch
analyse (-ysis) -- = enologische analyse
medicamento -- = in wijn opgelost geneesmiddel


+ enologista sub

1 enoloog


+ enologo sub

1 enoloog


+ enometro sub

1 enometer


enorme adj

1 enorm, geweldig, onmetelijk, kolossaal, reusachtig
crimine -- = monsterlijke misdaad
successo -- = overweldigend succes
differentia -- = hemelsbreed verschil


enormitate sub

1 buitengewone grootte, reusachtigheid
-- de un travalio/de un labor = enorme omvang van een werk
2
-- de un crimine = monsterlijkheid van een misdaad
-- de un insulto = afschuwelijkheid van een belediging


+ enostose (-osis) sub

1 MEDICINA enostosis (abnormale botweefselvorming)


+ en passant adv FRANCESE

1 en passant


ensemble sub FRANCESE

1 MUSICA ensemble
-- de musica de camera = kamermuziekensemble
2 ensemble, dameskostuum


+ ensifolie adj

1 BOTANICA met zwaardvormige bladeren


+ ensiforme adj

1 ANATOMIA, BIOLOGIA, BOTANICA degenvormig, zwaardvormig
folio -- = zwaardvormig blad


ente sub

1 PHILOSOPHIA ens, iets zijnd, wat is


entelechia sub

1 PHILOSOPHIA entelechie


entente sub FRANCESE

1 entente, goede verstandhouding
-- cordial = entente cordiale (tussen Frankrijk en Engeland in 1904)


enteralgia sub

1 MEDICINA ingewandspijn, buikpijn, enteralgie


+ enteramina sub

1 BIOLOGIA enteramine, serotonina


enteric adj

1 ANATOMIA ingewands..., buik..., darm..., enteraal
succos -- = darmsappen


enteritis sub

1 MEDICINA dunne-darmontsteking, enteritis


+ enterocentese sub

1 MEDICINA enterocentese, darmpunctie


+ enterococco sub

1 MEDICINA enterococcus (darmmicrobe), enterokok


enterocolitis sub

1 MEDICINA dunne- en dikke-darmontsteking, enterocolitis


+ enterogene adj

1 enterogeen
infection -- = enterogene infectie


enterologia sub

1 MEDICINA enterologie


enteron sub

1 ANATOMIA, ZOOLOGIA voedselkanaal


+ enteropathia sub

1 MEDICINA enteropathie


+ enterorenal adj

1 MEDICINA enterorenaal, darmen-en nieren...
syndrome -- = enterorenaal syndroom


enterotomia sub

1 darmsnede, enterotomie


enterotomo sub

1 MEDICINA enterotoom


+ enterotoxemia sub

1 MEDICINA enterotoxemie


+ enterovaccino sub

1 MEDICINA oraal vaccin


+ enterovirus sub

1 MEDICINA enterovirus


+ enthalpia sub

1 PHYSICA enthalpie, warmtefunctie


enthusiasmar v

1 geestdriftig/enthousiast maken, verrukken


enthusiasmo sub

1 geestdrift, enthousiasme, vervoering, hartstochtelijke bewondering
suscitar -- = geestdrift opwekken


enthusiasta sub

1 iemand die snel enthousiast wordt, geestdriftig/enthousiast iemand


+ enthusiasta adj

1 enthousiast, geestdriftig


enthusiastic adj

1 geestdriftig, enthousiast
applauso -- = geestdriftig applaus


+ enthymema sub

1 PHILOSOPHIA enthymema (syllogisme met verzwegen premisse)


+ enthymematic adj

1 PHILOSOPHIA enthymematisch


entitate sub

1 eenheid, (samenhangend) geheel, afgeronde totaliteit
2 PHILOSOPHIA entiteit, wezen(lijk)heid, wezen, essentie


+ entoderme adj

1 BIOLOGIA entoterm


+ entomic adj

1 van insekten, insekten betreffend


+ entomographia sub

1 entomografie, beschrijving van insekten


+ entomographic adj

1 entomografisch


+ entomographo sub

1 entomograaf, beschrijver van insekten


+ entomolitho sub

1 entomoliet


entomologia sub

1 insektenkunde, insektologie, entomologie
-- applicate = toegepaste entomologie


entomologic adj

1 entomologisch
collection -- = insektenverzameling


+ entomologisar v

1 insekten bestuderen
2 insekten verzamelen


entomologista sub

1 insektenkenner, insektoloog, entomoloog


entomologo sub

1 insektenkenner, insektoloog, entomoloog


+ entomophage adj

1 ZOOLOGIA insektenetend, insektivoor, entomofaag


+ entomophago sub

1 ZOOLOGIA insekteneter


+ entomophile adj

1 BOTANICA insektenbloemig, entomofiel
flor -- = insektenbloem


+ entomophilia sub

1 BOTANICA entomofilie, bestuiving door insekten


+ entoscopia sub

1 MEDICINA entoscopie


+ entourage sub FRANCESE

1 entourage


+ entozoic adj

1 BIOLOGIA parisiterend in het lichaam van een dier


entozoon(pl :entozoa) sub

1 ingewandsparasiet


+ entracte sub FRANCESE

1 entr'acte, tussenbedrijf, tussenspel, intermezzo
musica de -- = entr'actemuziek


entranias sub pl

1 ingewanden
2 binnenste, midden
-- del terra = schoot der aarde
-- del citate = kloppend hart van de stad


entrar v

1 binnengaan, ingaan
-- in un casa = een huis binnengaan
-- in function = in functie treden
-- in servicio = in dienst treden
-- in le diplomatia = in diplomatieke dienst treden
-- in functionamento = in gebruik genomen worden
-- in vigor = van kracht worden
-- in action = in actie komen
-- in contacto con = in aanraking komen met
-- in relationes con = relaties aanknopen met
-- in collision con = in botsing komen met
-- in conflicto con = in conflict komen met
FERROVIA -- in le station = het station binnenrijden
-- in le detalios = in bijzonderheden treden
-- in exopero = in staking gaan
-- in possession de un cosa = in het bezit van iets komen
facer -- = binnenlaten
facer -- in le porto = de haven binnenloodsen
facer -- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken
-- in un aure e exir del altere = het ene oor in, het andere uit


entrata sub

1 het binnenkomen, intrede, intocht, entree
-- triumphal = zegevierende intocht
-- de un nave = binnenlopen van een schip
cammino de -- = toegangsweg
visa de -- = inreisvisum
al -- del hiberno/del autumno, etc. = bij het begin van de winter/van de herfst, etc
facer su -- = zijn intocht doen
billet/ticket (A)/carta de -- = entreekaartje
pagar -- = entree betalen
precio de -- = entreeprijs
-- libere = vrij entree, vrije toegang
magazin a -- libere = inloopzaak
-- in servicio = indiensttreding
-- in functiones = ambtsaanvaarding
2 deur, hal, poort, etc. waar men binnenkomt, ingang, toegang
-- del artistas = artiesteningang
porta de -- = huisdeur
-- principal = hoofdingang
-- lateral = zij-ingang
-- posterior/de detra = achteringang
-- de aere = luchttoevoer
-- de porto = havenmond
-- de aqua = waterinlaat
3 titelwoord, trefwoord, lemma, artikel
--s de un dictionario = titelwoorden van een woordenboek
4 COMPUTATOR toevoer, invoer, inbreng, input


+ entravar v

1 (voet)kluisters aanleggen
-- un cavallo pro ferrar lo = een paard de kluisters aandoen om hem te beslaan
2 FIGURATE belemmeren, hinderen, in de weg staan
-- le traffico/circulation = het verkeer belemmeren
-- le planos de un persona = iemands plannen in de weg staan


+ entrave sub

1 (voet)kluister
2 FIGURATE belemmering, hindernis, hinderpaal
--s al commercio = handelsbelemmeringen
liberar se del --s del dictatura = zich van de kluisters van de dictatuur ontdoen


+ entrecote sub FRANCESE

1 CULINARI entrecôte


entrée sub FRANCESE

1 CULINARI entrée, voorgerecht


+ entremets sub FRANCESE

1 CULINARI tussengerecht


entresol sub FRANCESE

1 tussenverdieping, entresol


+ entropia sub

1 PHYSICA entropie
-- conditional = voorwaardelijke entropie
-- negative = negatieve entropie
production de -- = entropieproduktie


+ entropic adj

1 entropisch
diagramma -- = entropisch diagram


+ entropio(n) sub

1 MEDICINA entropion, binnenwaartse omkrulling, instulping naar binnen (van ooglid)


+ enucleabile adj

1 MEDICINA enucleëerbaar


enuclear v

1 schillen, doppen, pellen, ontbolsteren
2 BOTANICA ontpitten
3 MEDICINA uitpellen, enucleëren (van gezwel, oog)


enucleation sub

1 het schillen, het doppen, het pellen, het ontbolsteren
2 BOTANICA het ontpitten, ontpitting
3 het uitpellen (gezwel, oog), enucleatie
-- de un tumor = enucleatie van een tumor


enumerar v

1 opsommen, opnoemen
-- le riscos de un interprisa = de risico's van een onderneming opnoemen


enumeration sub

1 het opsommen, het opnoemen, opsomming, opnoeming, enumeratie
-- limitative = limitatieve opsomming
-- exhaustive/complete/total = uitputtende opsomming
-- enunciative = enuntiatieve opsomming
-- sic = droge opsomming
-- interminabile = eindeloze opsomming
PHILOSOPHIA definition per -- = definitie door opsomming


enumerative adj

1 opsommend, opnoemend, enumeratief
lista -- = opsomming


enumerator sub

1 iemand die opsomt/opnoemt


enunciar v

1 uitdrukken, uiten, formuleren, aanduiden, vermelden
-- un judicio/judicamento = een oordeel uitspreken
-- un problema = een probleem formuleren
-- un theorema = een theorema formuleren


enunciation sub

1 verklaring, verwoording, uiteenzetting, vermelding, formulering
-- del pensata/pensamento = verwoording van gedachten
-- del factos = vermelding van de feiten
-- affirmative = bevestigende verklaring
-- negative = ontkennende verklaring
-- de un clausula in un acto = vermelding van een clausule in een akte


enunciative adj

1 uitdrukkend, verklarend, toelichtend, enuntiatief
proposition -- = verklarende zin
enumeration -- = enuntiatieve opsomming


enunciato sub

1 formulering, bewoordingen, (letterlijke) tekst
-- de un lege = letterlijke tekst van een wet


+ enurese,enuresis sub

1 MEDICINA het bedwateren, enuresis
suffrer de -- nocturne = bedwateren


+ enuretic adj

1 MEDICINA aan bedwateren lijdend
infante -- = bedplasser


+ enuretico sub

1 MEDICINA bedplasser


+ enzootia sub

1 MEDICINA enzoötie, plaatselijke ziekte van dieren


+ enzootic adj

1 enzoötisch


enzyma sub

1 BIOCHIMIA enzym, ferment, diastase, zymase
-- proteolytic = proteolytisch enzym
-- digestive = spijsverteringsenzym
-- constitutive = constitutief enzym
-- repressibile = repressibel enzym
-- aerobie = aëroob enzym
inhibition de --s = enzymremming
inhibitor de --s = enzymremmer


+ enzymatic adj

1 enzymatisch, enzym...
functiones -- enzymatishe functies
systema -- = enzymensysteem
inhibition -- = enzymremming
inhibitor -- = enzymremmer
induction -- = enzyminductie
activitate -- = enzymactiviteit
reaction -- = enzymreactie
catalyse (-ysis) -- = enzymkatalyse
synthese (-esis) -- = enzymsynthese


+ enzymologia sub

1 enzymologie


+ enzymologic adj

1 enzymologisch


+ enzymologista sub

1 enzymoloog


+ enzymologo sub

1 enzymoloog


eoanthropo sub

1 PALEONTOLOGIA eoanthropus


eocen adj

1 GEOLOGIA eoceen
le periodo -- precede le oligoceno = de oecene periode gaat aan het oligoceen vooraf


+ eocenic adj

1 eoceen, uit/van het eoceen
fossiles -- = fossielen uit het eoceen


eoceno sub

1 GEOLOGIA eoceen
le fauna del -- = de dierenwereld van het eoceen


eoe adj

1 van de dageraad, dageraad...
2 van het oosten


eohippo sub

1 PALEONTOLOGIA Eohippus


eolic adj

1 eolisch, wind...
erosion -- = winderosie
rocca -- = eolisch gesteente
deposito -- = eolische afzetting
energia -- = windenergie
fortia -- = windkracht
dynamo -- = winddynamo
pression -- = winddruk


eolie adj

1 eolisch, wind...
harpa -- = windharp, aeolusharp
machina -- = windmachine
fortia -- = windkracht
pression -- = winddruk
energia -- = windenergie
solo -- = eolische grond


eolithic adj

1 eolitisch


+ eolithico sub

1 eolithicum


eolitho sub

1 GEOLOGIA, ARCHEOLOGIA eoliet (onbewerkte brokken steen)


eolo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Aeolus (god van de wind)


+ eon sub

1 aeon, eeuwigheid


+ eonismo sub

1 eonisme, transvestitisme


eos sub n pr

1 MYTHOLOGIA Eos


eosina sub

1 CHIMIA eosine


eosinophile adj

1 BOTANICA, MEDICINA eosinofiel (snel door eosine gekleurd rakend)
leucocytos -- = eosinofiele witte bloedlichaampjes


eosinophilia sub

1 MEDICINA eosinofilie


eosinophilo sub

1 MEDICINA eosinofielcel


+ ep(e)irogenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA epirogenese


+ epacta sub pl

1 epacta, epacten


+ epagoge sub

1 LOGICA epagoge


+ epagogic adj

1 de epagoge betreffend


+ eparcha sub

1 HISTORIA eparch


+ eparchia sub

1 HISTORIA eparchie


epaulette sub FRANCESE

1 epaulet, schouderbedekking, schouderbelegsel


+ epeirogenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA epirogenese


+ epeirogenic adj

1 GEOLOGIA epirogenetisch


+ epenthese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA epenthesis, inlassing


+ epenthetic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ingelast, epenthetisch
phonema -- = bindfoneem
morphema -- = bindmorfeem
vocal -- = bindvocaal


+ eperlano sub

1 ZOOLOGIA spiering
pisca de -- = spieringvangst/visserij
piscator de --s = spieringvisser
hamo de -- = spieringhaak


+ ephebic adj

1 efebisch


+ ephebo sub

1 efebe


ephedra sub

1 BOTANICA ephedra


ephedrina sub

1 PHARMACIA efedrine


ephelide sub

1 (zomer)sproet


ephemere adj

1 kortstondig, voorbijgaand, vluchtig, vergankelijk, efemeer
nostre existentia -- = ons vluchtige bestaan
le gloria es -- = de roem is vergankelijk


ephemeride sub

1 kalender, almanak
2 ASTRONOMIA
--s = efemeriden


+ ephemeritate sub

1 korte duur, kortstondigheid, vluchtigheid
-- del gloria = kortstondigheid van de roem


ephemero sub

1 ZOOLOGIA haft, eendagsvlieg
--s = Ephemera


+ ephod sub

1 RELIGION efod (kledingstuk der Levieten)


ephoro sub

1 ANTIQUITATE efoor (bijv in Sparta)


epic adj

1 episch, helden...
poesia -- = epische poëzie
poema -- = episch gedicht, heldendicht
poeta -- = episch dichter, heldendichter
metro -- = episch metrum
stilo -- = epische stijl
periodo -- = episch tijdvak


+ epica sub

1 LITTERATURA epiek, heldenpoëzie


+ epicantho sub

1 ANATOMIA epicanthus (plooi van bovenste ooglid), mongolenplooi


+ epicardio sub

1 epicardium


epicarpo sub

1 BOTANICA epicarp (buitenste deel van vruchtwand), schil (van vruchten)


+ epicedio sub

1 LITTERATURA GREC treurzang, rouwlied, lijkzang


epicen adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA gemeenslachtig, gemeenkunnig


+ epicentro sub

1 epicentrum
determinar le -- seismic = het epicentrum van een aardbeving bepalen


+ epicitate sub

1 episch karakter


+ epiclastic adj

1 GEOLOGIA epiklastisch


+ epiclese (-esis) sub

1 RELIGION epiclese (aanroeping van de H.Geest)


+ epico sub

1 epicus, episch dichter


+ epicondylitis sub

1 MEDICINA tennisarm


+ epicondylo sub

1 ANATOMIA epycondylus


+ epicontinental adj

1 epicontinentaal
le Mar del Nord es un mar -- = de Noordzee is een epicontinentale zee


+ epicrise (-isis) sub

1 epicrise (gedetailleerde kritische bespreking/analyse)


epicur(e)ismo sub

1 PHILOSOPHIA epicurisme
2 genotzucht


epicuree adj

1 betrekking hebbend op de leer van Epicurus, epicur(ist)isch
philosophia -- = epicur(ist)ische filosofie
doctrina -- = epicur(ist)ische leer
moral -- = epicur(ist)ische moraal
2 genotzuchtig, epicur(ist)isch


epicureo sub

1 aanhanger van het epicurisme, epicurist
2 genotzoeker, epicurist


Epicuro sub n pr

1 Epicurus
le doctrina eudemonistic de -- = de eudemonistische leer van Epicurus


+ epicyclic adj

1 ASTRONOMIA de epicycle betreffend


+ epicyclo sub

1 ASTRONOMIA epicycle, epicykel
le -- ha permittite al grecos de explicar le movimento del planetas = de epicykel maakte het de Grieken mogelijk de

beweging van de planeten uit te leggen

+ epicycloidal adj

1 MATHEMATICA epicycloïdaal
curva -- = epicycloidale curve


+ epicycloide sub

1 MATHEMATICA epicycloïde
-- plan = vlakke epicycloïde
-- spheric = bolepicycloïde


+ epideictic adj

1 RHETORICA epideiktisch, uiterlijk goed verzorgd
discurso -- = pronkrede


epidemia sub

1 epidemie
-- de grippe/de influenza = griepepidemie
-- de peste = pestepidemie
-- variolic/de variola = pokkenepidemie
-- de cholera = cholera-epidemie
-- recrudescente = weer oplaaiende epidemie
localisar un -- = een epidemie indammen


epidemic adj

1 epidemisch
maladia -- = epidemische ziekte
febre -- = epidemische koorts
character -- de un maladia = epidemisch karakter van een ziekte


+ epidemicitate sub

1 epidemisch karakter
-- del typho = epidemisch karakter van tyfus


+ epidemiologia sub

1 epidemiologie


+ epidemiologic adj

1 epidemiologisch
studios -- = epidemiologische studiën
investigation -- = epidemiologisch onderzoek
effectuar un inquesta -- in un region = een epidemiologische enquête uitvoeren in een streek


+ epidemiologista sub

1 epidemioloog


+ epidemiologo sub

1 epidemioloog


+ epidermic adj

1 van de opperhuid
texito -- = weefsel van de opperhuid
cellula -- = cel van de opperhuid
graffo -- = opperhuidtransplantatie


epidermis sub

1 opperhuid, epiderm(is)


+ epidermitis sub

1 MEDICINA epidermitis, ontsteking van de opperhuid


+ epidermophytia sub

1 zwemmerseczeem


+ epidiascopic adj

1 epidiascoop...


+ epidiascopio sub

1 epidiascoop


+ epidictic adj

1 Vide: epideictic


+ epididyme sub

1 ANATOMIA bijbal, epididymis


+ epigastric adj

1 ANATOMIA bovenbuik..., epigastrisch
dolores -- = pijn in de bovenbuik
arteria -- = slagader van de bovenbuik


+ epigastrio sub

1 ANATOMIA bovenbuik(streek), epigastrium


+ epigearepente sub

1 BOTANICA aardbeistruik


epigee adj

1 BOTANICA epigeïsch, bovengronds
planta -- = epigeïsche plant


+ epigenese (-esis) sub

1 epigenese


+ epigenetic adj

1 epigenetisch


+ epigenetica sub

1 epigenetica


+ epiglottic adj

1 ANATOMIA van de epiglottis, epiglottis...
mucosa -- = slijmvlies van het strotklepje


epiglottis sub

1 ANATOMIA strotklepje, keelklepje, epiglottis


+ epigonic adj

1 epigonistisch, naäperig, slaafs imiterend


+ epigonismo sub

1 epigonisme


epigono sub

1 epigoon, navolger, nabloeier
MYTHOLOGIA --s = Epigonen


epigramma sub

1 puntdicht, epigram, kort hekeldicht
-- politic = politiek epigram
autor de --s = puntdichter
collection de --s = epigrammenbundel/verzameling


epigrammatic adj

1 van een epigram, kort en zinrijk, scherp, epigrammatisch
stilo -- = epigrammatische stijl
litteratura -- = epigrammatische literatuur
poesia -- = epigrammatische poëzie
genere -- = epigrammatische genre


+ epigrammatica sub

1 het schrijven van punt-dichten, epigrammatica


+ epigrammatico sub

1 puntdichter, schrijver van epigrammen


+ epigrammatisar v

1 puntdichten/epigrammen maken


+ epigrammatista sub

1 puntdichter, schrijver van epigrammen


+ epigraphia sub

1 epigrafie, epigrafiek, epigrafica, opschriftkunde
-- classic = klassieke epigrafie
-- grec = Griekse epigrafie
-- hittita = Hittitiesceh epigrafie
-- assyrie = Assyrische epigrafie
-- babylonian = Babylonische epigrafie
-- christian = Christelijke epigrafie
-- humanistic = humanistische epigrafie
-- moderne = moderne epigrafie


+ epigraphic adj

1 epigrafisch
facie -- = epigrafische zijde
scriptura -- = epigrafisch schrift


+ epigraphista sub

1 epigrafist, epigraficus, epigraafkenner, opschriftkenner


+ epigrapho sub

1 epigraaf, opschrift, inschrift, inscriptie, motto


+ epigyn adj

1 BOTANICA bovenstandig, epigynisch
perianthos -- = bovenstandige bloembekleedsels


+ epilar v

1 ontharen, epileren
facer -- se le gambas = zijn benen laten epileren


+ epilation sub

1 ontharing, epilering, epilatie
-- electric = elektrisch ontharen


+ epilator sub

1 epileerder


+ epilatori adj

1 ontharings...
crema/unguento -- = ontharingscrème/zalf


epilepsia sub

1 epilepsie, vallende ziekte
attacco/accesso/crise/crisis de
-- = epileptische aanval, aanval van epilepsie


epileptic adj

1 epileptic
syndrome -- = epileptisch syndroom
accesso/attacco/crise/crisis -- = aanval van epilepsie, epileptische aanval
convulsiones -- = epileptische stuiptrekkingen
insulto -- = epileptisch insult


epileptico sub

1 epilepticus, toevallijder


+ epileptiforme adj

1 MEDICINA op epilepsie gelijkend, epileptiform
spasmo -- = epileptiforme kramp


+ epileptogene adj

1 MEDICINA epileptogeen


+ epileptoide adj

1 MEDICINA op epilepsie gelijkend


+ epileptologo sub

1 epileptoloog


+ epilobio sub

1 BOTANICA bastaardwederik, epilobium
-- angustifolie = wilgeroosje
-- hirsute = harig wilgeroosje


epilogar v

1 samenvatten, resumeren


+ epilogista sub

1 maker van een epiloog


epilogo sub

1 epiloog, slotwoord, narede, naspel (toneel)


+ epimacho sub

1 ZOOLOGIA kraagkop


+ epimorphose (-osis) sub

1 epimorfose


+ epiopactis sub

1 BOTANICA wespenorchis


+ epipelagic adj

1 epipelagisch
zona -- = epipelagische zone


+ Epiphania sub

1 Driekoningen(feest), Epifanie


+ epiphanic adj

1 Epifanie...


+ epiphenomen(al)ismo sub

1 PHILOSOPHIA epifenomenalisme (theorie van het bewustzijn als randverschijnsel)


+ epiphenomeno sub

1 PHILOSOPHIA randverschijnsel, begeleidend verschijnsel, begeleidingsverschijnsel
2 MEDICINA bijverschijnsel (bij ziekte)


+ epiphonema sub

1 slotuitroep, slotspreuk, uitroep aan het slot van een rede of betoog


+ epiphora sub

1 LITTERATURA epifoor
2 MEDICINA tranenvloed


+ epiphylle adj

1 BOTANICA zich op bladeren ontwikkelend, epiphyllisch


+ epiphyllo sub

1 BOTANICA epiphyllum


+ epiphysari adj

1 epifysair


+ epiphyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA epifyse (dik uiteinde van pijpbeen), pijnappelklier


+ epiphyte adj

1 BOTANICA epiphytisch (op andere planten levend, maar niet parasiterend)
planta -- = gastplant, epifiet


+ epiphytia sub

1 BOTANICA epidemische planteziekte


+ epiphytic adj

1 epifytisch
vegetation -- = epyfytenvegetatie
deserto -- = epifytwoestijn


epiphyto sub

1 BOTANICA epifyt, gastplant
vegetation de --s = epifytenvegetatie
le lianas es --s = lianen zijn epifyten


+ epiploitis sub

1 MEDICINA darmvliesontsteking


+ epiploon sub

1 ANATOMIA darmvlies, darmnet, epiploön
hernia del -- = netbreuk
inflammation de -- = darmvliesontsteking


episcopal adj

1 bisschoppelijk, bisschops..., episcopaal
palatio -- = bisschoppelijk paleis
dignitate -- = bisschoppelijke waardigheid
cruce -- = bisschopskruis
sede -- = bisschopszetel/stoel
throno -- = bisschopstroon
mitra -- = bisschopsmijter
bonetto -- = bisschopsmuts
ordination/consecration -- = bisschopswijding
election -- = bisschopskeuze
synodo -- = bisschopssynode
2 Anglikaans, Episcopaal
Ecclesia -- = Anglikaanse Kerk, Episcopaalse Kerk


episcopal sub

1 anglikaan, lid van de Anglikaanse/Episcopaalse Kerk


+ episcopalismo sub

1 episcopalisme


+ episcopalista adj

1 het episcopalisme aanhangend


+ episcopalista sub

1 aanhanger van het episcopalisme


episcopato sub

1 episcopaat (de gezamelijke bisschoppen)
-- nederlandese = Nederlands episcopaat
2 bisschopsambt, bisschoppelijke waardigheid
3 ambtsperiode van een bisschop


+ episcopia sub

1 episcopie


+ episcopic adj

1 episcopisch
projection -- = opzichtprojectie


+ episcopio sub

1 episcoop


episcopo sub

1 bisschop
-- auxiliar = hulpbisschop
-- missionari = missiebisschop
-- titular = titulaire bisschop
-- suffraganee = suffragaanbisschop


+ episiotomia sub

1 MEDICINA episiotomia, inknipping
facer un -- = inknippen


episodic adj

1 bijkomend, secundair, ondergeschikt, ingeschoven, ingelast, bijkomstig, episodisch
occurrentia -- = ondergeschikte gebeurtenis


+ episodicitate sub

1 episodisch karakter


episodio sub

1 gebeurtenis, feit, voorval, verwikkeling, episode
un -- del vita real = een greep uit het leven
2 LITTERATURA bijhandeling, nevenhandeling, episode
3 deel, aflevering (bij film/roman/radio/tv)
film (A) a --s = seriefilm


+ episoma sub

1 BIOLOGIA episoom


+ epispastic adj

1 MEDICINA blaartrekkend


+ epispastico sub

1 MEDICINA blaartrekkend middel, trekpleister


+ epistasia sub

1 BIOLOGIA epistasie


+ epistatic adj

1 BIOLOGIA epistatisch


+ epistaxis sub

1 MEDICINA neusbloeding


+ epistemologia sub

1 epistemologie, kennisleer, wetenschapsleer


+ epistemologic adj

1 PHILOSOPHIA epistemologisch
problemas -- = epistemologische problemen


+ epistemologista sub

1 PHILOSOPHIA epistemoloog


+ epistemologo sub

1 PHILOSOPHIA epistemoloog


epistola sub

1 brief, epistel
-- dedicatori = opdracht in briefvorm
2 ECCLESIA epistel, (zend)brief (der Apostelen)
-- de Sancte Paulo = brief van Paulus
-- pastoral = pastorale brief


epistolari adj

1 brief..., epistolair
esser in relationes -- con un persona = met iemand in briefwisseling staan
mantener un relation -- = een briefwisseling onderhouden
excambio -- = briefwisseling
arte -- = briefschrijfkunst
stilo -- = briefstijl
forma -- = briefvorm
roman -- = roman in brieven, briefroman
secreto -- = briefgeheim


+ epistolario sub

1 brievenverzameling


epistolero sub

1 brievenschrijver


epistolographia sub

1 epistolografie, kunst van het briefschrijven
le genere litterari del -- = het literaire genre van het brievenschrijven


epistolographic adj

1 epistolografisch


epistolographo sub

1 epistolograaf, briefschrijver (inz. auteur van wie men de verzamelde brieven bezit)


+ epistropheo sub

1 ANATOMIA epistrofeus, draaier


+ epistylio sub

1 ARTE DE CONSTRUER epistyl(us), architraaf


+ epitaphic adj

1 van het grafschrift, het grafschrift betreffend


epitaphio sub

1 grafschrift, epitaaf, epitafium


+ epitase (-asis) sub

1 hoofdhandeling in een Grieks dramatisch werk


+ epitaxia sub

1 epitaxie
-- hydrothermal = hydrothermische epitaxie


+ epitaxial adj

1 epitaxiaal
corpore -- = epitaxiaal lichaam
collector -- = epitaxiale collector
crescentia -- = epitaxiale aangroei


+ epithalamie adj

1 bruilofts...
canto -- = bruiloftslied


+ epithalamio sub

1 bruiloftslied/dicht, epithalamium


+ epithelial adj

1 ANATOMIA epitheel..., epitheliaal
cellula -- = epitheelcel
texito -- = epitheelweefsel
tumor -- = epitheliale tumor


+ epithelio sub

1 ANATOMIA epitheel, epithelium, opperste laag van de huid
-- glandular = klierepitheel


+ epithelioma sub

1 epithelioom (gezwel van epitheelcellen), huidkanker
-- hepatic = levercarcinoom


epithema sub

1 PHARMACIA papkompres


epithetic adj

1 epithetisch
formas -- = epithetische vormen


epitheto sub

1 epitheton, toevoegsel, bijnaam, toenaam


+ epitomar v

1 resumeren, samenvatten, een uittreksel/overzicht/résumé maken van


+ epitomator sub

1 iemand die een uittreksel/overzicht/résumé maakt


+ epitome sub

1 epitoom, kort begrip, uittreksel, kort overzicht, résumé, schets


+ epitomic sub

1 epitoom/overzicht/résumé betreffend


+ epitomista sub

1 iemand die een uittreksel/overzicht/résumé maakt, excerpent


+ epitrope sub

1 epitrope


+ epizoic adj

1 epizoïsch
dissemination -- = epizoïsche verspreiding


epizoon(pl :epizoa) sub

1 insekt dat op of in de huid van dieren leeft, zoals luizen en teken


+ epizootia sub

1 epizoötie (besmettelijke veeziekte), runderpest


+ epizootic adj

1 epidemisch (ziekte onder dieren)
maladia -- = epidemische veeziekte
aphtha -- = epidemische klauwzeer


epocha sub

1 tijdperk, tijdvak, tijd, periode
-- glacial = ijstijd
facer -- = baanbrekend zijn, opgang maken, epoche maken, een nieuw tijdperk inluiden, stof doen opwaaien
-- transitori/de transition = overgangstijd
-- del cavalleria = riddertijd
-- del perrucas = pruikentijd
-- del revolution francese = tijdperk van de Franse revolutie
-- industrial = industriëel tijdperk
-- de gloria = glorietijd
le governamento del -- = de toenmalige regering
Picasso in su -- blau = Picasso in zijn blauwe periode
spirito del -- = geest van de tijd
le exigentias de nostre -- = de eisen des tijds
esser filio de su -- = een kind van zijn tijd zijn
tractar un autor in le quadro de su -- = een schrijver in het raam van zijn tijd behandelen


epochal adj

1 een tijdperk, etc. betreffende


+ epodic adj

1 epodisch
poesia -- = epodische poëzie


epodo sub

1 epode, nazang, slotzang, toezang (v.e. ode)


eponyme adj

1 eponiem, naamgevend


eponymia sub

1 HISTORIA ambt of ambtsduur van een eponieme magistraat


eponymo sub

1 naamgever


epopeia sub

1 epos
-- classic = klassieke epos
-- germanic = Germaanse epos
-- carolingian = Karolingische epos
-- animal = dierenepos
-- cavalleresc = ridderepos
2 heldenfeiten


+ epoptic

1 epoptisch
colores -- = epoptische kleuren


+ epoptica sub

1 epoptica


epos sub

1 epos, heldendicht


+ epoxydo sub

1 CHIMIA epoxide


+ epsilon sub

1 epsilon (vijfde letter van het Griekse alfabet)


+ epsomite sub

1 bitterzout, epsomzout, Engels zout


+ epulide sub

1 MEDICINA tandvleesgezwel, epulis


+ epurar adj

1 zuiveren, reinigen
-- aquas cloacal/de cloaca = rioolwater zuiveren
-- un gas = een gas zuiveren
-- un mineral = een erts zuiveren
FIGURATE -- un partito politic = een politieke partij zuiveren


+ epuration sub

1 zuivering, reiniging
-- del aere = luchtzuivering
-- biologic de aquas residuari = biologische zuivering/reiniging van afvalwater


equabile adj

1 gelijkmatig


+ equabilitate sub

1 gelijkmatigheid


equal adj

1 gelijk, eender, dezelfde, hetzelfde
paga -- = gelijke betaling
respiration -- = regelmatige ademhaling
pulso -- = regelmatige pols(slag)
scriptura -- = regelmatig handschrift
polos -- = gelijknamige polen
repartir in partes -- = gelijkelijk verdelen
2 gelijkmatig, gelijkvormig, in evenwicht, onveranderlijk
3 MUSICA gelijkzwevend


+ equal sub

1 gelijke
beltate sin -- = weergaloze schoonheid
non haber su -- = zijns gelijke niet hebben
tractar un persona de -- a --/como su -- = op gelijke voet met elkaar omgaan


equalar v

1 gelijk maken, effenen, egaliseren
2 gelijkstellen (met), evenaren, gelijk zijn aan, net zo goed, etc. zijn als
un e un equala duo = een en een is twee
-- se a un persona = zich gelijk achten aan iemand anders


equalator sub

1 iemand die of iets dat gelijk maakt/effent/egaliseert
2 SPORT het gelijkmakende doelpunt, gelijkmaker


+ equaliarista sub

1 egalitarist


equalisar v

1 gelijk maken, effenen, egaliseren (grond)
2 FIGURATE nivelleren, gelijkmaken
-- le salarios = de lonen nivelleren
3 SPORT gelijk spelen, gelijkspel maken
post le medie tempore Ajax ha equalisate = na de rust kwam Ajax gelijk


+ equalisation sub

1 het gelijkmaken, het effenen, het egaliseren (grond), gelijkmaking
2 FIGURATE het gelijk maken, het nivelleren, nivellering
-- del cursos = koersnivellering
3 SPORT gelijk spel
goal (A) de -- = gelijkmaker


+ equalisator sub

1 equaliser


+ equalitari adj

1 egalitair
theoria -- = egalitaire theorie
ideologia -- = egalitaire ideologie


+ equalitarismo sub

1 egalitarisme


equalitate sub

1 gelijkheid
-- de derectos = gelijkberechtiging
-- juridic = rechtsgelijkheid
-- racial = rassengelijkheid
-- del homine e del femina = gelijkstelling van man en vrouw
signo de -- = isgelijkteken
2 gelijkmatigheid, regelmatigheid
3 effenheid (grond)


equalmente adv

1 gelijkelijk, in gelijke mate, evenzeer, even
2 ook, eveneens


equanime adj

1 gelijkmoedig, onverstoorbaar


equanimitate sub

1 gelijkmoedigheid, onverstoorbaarheid


equar v

1 gelijkstellen (aan/met)
2 MATHEMATICA in een vergelijking uitdrukken


equation sub

1 MATHEMATICA CHIMIA vergelijking, equatie
-- algebric/algebraic = algebraïsche vergelijking
-- linear/del prime grado = vergelijking van de eerste graad
-- quadratic/del secunde grado = vierkantsvergelijking
-- cubic/del tertie grado = derdemachtsvergelijking
-- de un grado superior = hogeremachtsvergelijking
-- exponential = exponentiële vergelijking
-- differential = differentiaalvergelijking
-- integral = integraalvergelijking
-- trigonometric = goniometrische vergelijking
-- identic = identieke vergelijking
-- chimic = reactievergelijking
-- de regression = regressievergelijking
-- de continuitate = continuïteitsvergelijking
-- canonic = canonieke vergelijking
--es simultanee = simultaanvergelijkingen
-- de Euler = vergelijking van Euler
membro sinistre/leve de un -- = linkerlid van een vergelijking
poner un -- = een vergelijking opstellen
reducer un -- = een vergelijking herleiden
signo de -- = gelijkteken
resolver un -- = een vergelijking oplossen
2 ASTRONOMIA tijdsvereffening


equator sub

1 evenaar, evennachtslijn, linie, equator
-- celeste/celestial = hemelequator
-- magnetic = magnetische evenaar
-- thermic = thermische equator


equatorial adj

1 equatoriaal
zona -- = equatoriale zone
diametro -- = diameter van de equator
currente -- = equatoriale stroom
parallaxe -- = equatoriale parallax
ASTRONOMIA coordinatas -- = equatoriaalcoördinaten


eque adj

1 rechtmatig, billijk, gerechtvaardigd, integer, rechtvaardig
precio -- = redelijke prijs
sententia -- = rechtvaardig vonnis
judice -- = integere rechter
esser -- = rechtvaardig zijn
reciper un tractamento -- = een billijke behandeling krijgen


equestre adj

1 ruiter..., rij..., paarde...
statua -- = ruiterstandbeeld
festa -- = ruiterfeest
exercitio -- = rijoefening
circo -- = paardenspel
sport (A) -- = ruitersport
artista -- = kunstrijder
portrait (F) -- = ruiterportret


+ equeto sub

1 ZOOLOGIA
-- lanceolate = riddervis


+ equiangular adj

1 MATHEMATICA gelijkhoekig
quadrangulos -- = gelijkhoekige vierhoeken


+ equiangularitate sub

1 MATHEMATICA gelijkhoekigheid


+ equiangule adj

1 MATHEMATICA gelijkhoekig
quadrangulos -- = gelijkhoekige vierhoeken


+ equides sub pl

1 ZOOLOGIA paardachtigen


equidifferente adj

1 MATHEMATICA, FIGURATE op gelijke wijze verschillend


+ equidifferentia sub

1 MATHEMATICA, FIGURATE gelijkheid van verschil


equidistante adj

1 MATHEMATICA equidistant, op gelijke afstand
projection -- = equidistante projectie
urbes -- de Paris = steden die op gelijke afstand van Parijs liggen


equidistantia sub

1 MATHEMATICA gelijke afstand, equidistantie


+ equidistar v

1 MATHEMATICA op gelijke afstand liggen


equilateral adj

1 MATHEMATICA gelijkzijdig
non -- = ongelijkzijdig
triangulo -- = gelijkzijdige driehoek
polygono -- = gelijkzijdige veelhoek


+ equilateralitate sub

1 MATHEMATICA gelijkzijdigheid


equilatere adj

1 MATHEMATICA gelijkzijdig
triangulo -- = gelijkzijdige driehoek
hyperbola -- = hyperbool met rechthoekige asymptoten


+ equilibrante adj

1 tegenwicht vormend
peso -- = tegenwicht


equilibrar v

1 in evenwicht brengen
-- le fortias = de krachten in evenwicht brengen
-- le rotas de un auto(mobile) = de wielen van een auto uitlijnen
-- un budget = een begroting sluitend maken
-- le colores = de kleuren op elkaar afstemmen
-- le pression del pneus (F) = de banden op gelijke spanning brengen
un offerta ben equilibrate de programmas televisive/de television = een goed gedoseerd aanbod van tv-

programma's

2 in evenwicht houden, (uit)balanceren, stabiliseren, ondersteunen


equilibrate adj

1 evenwichtig, stabiel, uitgebalanceerd
esser -- = in evenwicht zijn
construction -- = evenwichtige constructie
homine -- = evenwichtig man
carga -- = evenwichtige belasting
fortia -- = evenwichtige kracht
judicio -- = evenwichtig oordeel
critica -- = evenwichtige kritiek


+ equilibration sub

1 MEDICINA evenwichtszin, evenwichtsgevoel
2 balancering, stabilisering, equilibrering


+ equilibrator sub

1 stabilisator, evenwichtsinrichting


equilibre adj

1 in evenwicht


equilibrio sub

1 evenwicht, balans
esser in -- = in evenwicht zijn
guardar/mantener le -- = het evenwicht bewaren
restabilir le -- = het evenwicht herstellen
rumper/perturbar le -- = het evenwicht verbreken/verstoren
perturbation/ruptura del -- = verstoring/verbreking van het evenwicht
perder le -- = het evenwicht verliezen
mitter un cosa in -- = iets in evenwicht brengen
-- de un construction = evenwicht van een constructie
-- politic = politiek/staatkundig evenwicht
-- mental = geestelijk evenwicht
-- hydric = waterbalans
-- europee = machtsevenwicht in Europa
-- strategic = strategisch evenwicht
-- demographic = bevolkingsevenwicht
-- biologic = biologisch evenwicht
-- ecologic = ecologisch evenwicht
-- hydric = waterevenwicht
-- osmotic = osmotisch evenwicht
-- ionic/de iones = ionenevenwicht
stato/situation de -- = evenwichtstoestand
senso de -- = evenwichtsgevoel
organo del -- = evenwichtsorgaan
trave/trabe de -- = evenwichtsbalk
gymnastica de -- = evenwichtsgymnastiek
exercitio de -- = evenwichtsoefening
PHYSICA -- de fortias = evenwicht van krachten
PHYSICA -- dynamic = bewegelijk evenwicht
PHYSICA -- indifferente = indifferent evenwicht
PHYSICA -- stabile = stabiel evenwicht
PHYSICA
-- instabile = instabiel evenwicht
PHYSICA -- labile = labiel evenwicht
CHIMIA -- chimic = chemisch evenwicht
ECONOMIA -- budgetari = begrotingsevenwicht
ECONOMIA -- del balancia del pagamentos = evenwicht op de betalingsbalans


equilibrista sub

1 koorddanser, evenwichtskunstenaar
--s de un circo = koorddansers/evenwichtskunstenaars van een circus


equilibristic adj

1 de koorddanser/evenwichtskunstenaar betreffend


+ equimolar adj

1 CHIMIA equimolair


+ equimolecular adj

1 CHIMIA equimoleculair (evenveel moleculen van elke soort bevattend)


+ equimolecularitate sub

1 CHIMIA equimoleculariteit


equin adj

1 paarde(n)...
pede -- = horrelvoet
racia -- = paarderas
carne -- = paardevlees
testa/capite -- = paardekop
variola -- = paardepokken


equinoctial adj

1 evennachts..., nachtevenings..., equinoctiaal
punctos -- = nachteveningspunten
linea -- = evennachtslijn, evenaar
flor -- = equinoctiale bloem (12 uur geopend)
marea -- = springvloed, springtij
pluvia -- = equinoctiaalregen
tempestas -- = equinoctiaalstormen


equinoctio sub

1 dag-en-nachtevening, aequinoctium, equinox
precession del --s = verplaatsing van de dag-en-nachteveningspunten
-- autumnal/de autumno = herfstnachtevening
-- vernal/de primavera = lentenachtevening
marea de -- = springvloed, springtij


equipa sub

1 team, ploeg (anque SPORT)
sport (A) de -- = teamsport
spirito de -- = teamgeest
labor/travalio in -- = ploegenarbeid
chef (F) de -- = voorman, ploegbaas
-- de salvamento = reddingsploeg
-- de succurso/de emergentia = hulpploeg
-- medic/medical = medisch team
-- ministerial/de ministros = ministersploeg
travaliar/laborar in un -- = in een team/in ploegverband werken
travalio/labor in/de -- = groepswerk, werk in groepsverband
systema de tres --s = drieploegenstelsel
jocator de un -- = teamspeler
-- diurne/de die/de jorno = dagploeg
-- nocturne/de nocte = nachtploeg
-- del matino = ochtendploeg
-- selectionate = kernploeg
-- national = nationale elftal, bondsploeg, bondselftal
-- de football (A) = voetbalelftal
-- feminin = damesploeg
le -- de Nederland = het Nederlands elftal
-- professional = beroepselftal/ploeg
secunde -- = B-ploeg, B-elftal, B-team
-- scholar = schoolelftal
-- complete = volledig elftal
-- homogene = homogene ploeg
classification/classamento per --s = ploegenklassement
etape (F) contra le horologio per --s = ploegentijdrit
formar/componer un -- = een team samenstellen


equipage sub

1 MILITAR legertros, legeruitrusting
2 rijtuig, reistoerusting
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bemanning
rolo de -- = monsterrol
-- de cento homines = bemanning van honderd koppen
perir con tote le -- = met man en muis vergaan
-- de avion = vliegtuigbemanning


equipamento sub

1 het uitrusten, het toerusten, het voorzien (van), het aanbrengen, het installeren
2 uitrusting, toerusting, outillage, gerei, voorziening, inrichting, installatie, apparatuur
-- sonor/audio = geluidsapparatuur, audioapparatuur
-- video = videoapparatuur
-- de combatto = gevechtsuitrusting
-- de skiator = ski-uitrusting
-- de alte fidelitate/de hi-fi (A) = hi-fi-installatie
-- de laboratorio = laboratoriumapparatuur
-- de camouflage {oe} = camouflageuitrusting
-- tropical = tropenuitrusting
-- del scaphandrero = duikeruitrusting
-- sanitari = sanitaire voorzieningen
-- de camping/de campamento = kampeeruitrusting
-- de radar = radarinstallatie
-- portuari = haveninstallaties
COMPUTATOR
-- peripheric = perifere apparatuur, randapparatuur


equipar v

1 uitrusten, toerusten, voorzien (van), inrichten, installeren
-- un armea = een leger uitrusten
-- un flotta = een vloot uitrusten
iste region non es equipate pro le tourismo {0e} = in deze streek zijn geen toeristische voorzieningen
cocina completemente equipate = compleet ingerichte keuken
equipate con le armas le plus moderne = uitgerust met de modernste wapens


+ equipartition sub

1 PHYSICA gelijke verdeling, equipartitie
-- de Boltzmann = Boltzmannverdeling
le -- del energia cinetic de un gas = de gelijke verdeling van de kinetische energie van een gas


+ equipollente adj

1 MATHEMATICA LOGICA aequipollent, equipollent, gelijkwaardig
vectores -- = aequipollente vectoren


+ equipollentia sub

1 MATHEMATICA LOGICA aequipollentie, equipollentie, gelijkwaardigheid
-- de duo vectores = aequipollentie van twee vectoren


equiponderante adj

1 van hetzelfde gewicht, evenveel wegend


equiponderantia sub

1 evenwicht, gelijkheid in gewicht


equiponderar v

1 hetzelfde gewicht hebben, evenveel wegen


+ equipotente adj

1 MATHEMATICA gelijkmachtig


+ equipotential adj

1 PHYSICA equipotentiaal
superficie/superfacie/plano -- = equipotentiaal oppervlak/vlak


+ equisetaceas sub pl

1 BOTANICA equisetaceae, equisetaceeën, paardestaartenfamilie


+ equiseto sub

1 BOTANICA paardestaart, hermoes
-- arvense = akkerpaardestaart
-- hyemal = schaafstro


+ equitabile adj

1 rechtmatig, billijk, gerechtvaardigd
judicamento -- = billijk oordeel
2 rechtschapen, integer, onkreukbaar, onpartijdig
judice -- = onkreukbaar rechter


equitar v

1 paardrijden


equitate sub

1 rechtvaardigheid, billijkheid, onpartijdigheid
-- de un decision = billijkheid van een beslissing
-- de un tractato de pace = rechtvaardigheid van een vredesverdrag
2 rechtsgevoel, (natuurlijke) rechtsovertuiging
sentimento/senso de -- = rechtvaardigheidsgevoel
isto es contrari al -- = dit is in strijd met de rechtvaardigheid


equitation sub

1 het paardrijden, paardrijkunst
-- de alte schola = hogeschoolrijkunst
schola/academia de -- = rijschool, manege
proprietario de un schola/academia de -- = rijschool-houder, manegehouder
lectiones de -- = rij-lessen
botta de -- = rijlaars
virtuoso del -- = meesterlijk ruiter


equite sub

1 HISTORIA ROMAN ridder (iemand die tot de Romeinse middenstand behoorde)


equivalente adj

1 gelijkwaardig (aan), equivalent (met)
MATHEMATICA equationes -- = gelijkwaardige vergelijkingen
MATHEMATICA elementos -- = equivalente elementen
circuito -- = equivalente schakeling
iste duo expressiones es -- = die beide uitdrukkingen zijn gelijkwaardig
lor partes de hereditage es -- = hun erfdelen zijn gelijkwaardig


equivalente sub

1 equivalent, tegenwaarde, synoniem
dar le -- de lo que on recipe = de tegenwaarde geven van wat men ontvangt
-- chimic = chemisch equivalent
-- electrochimic = elektrochemisch equivalent
-- mechanic de calor = mechanisch warmte-equivalent
-- de un vocabulo = equivalent/synoniem van een woord


equivalentia sub

1 gelijkwaardigheid, gelijkstelling
MATHEMATICA relation de -- = equivalentierelatie
MATHEMATICA -- de duo equationes = equivalentie van twee vergelijkingen
PHYSICA principio de -- = equivalentieprincipe


equivaler v

1 gelijke waarde hebben (als), gelijkstaan (met)
le millia marin/nautic equivale a 1852 m. = de zeemijl staat gelijk met 1852 m.
iste responsa equivale a un refusa = dit antwoord komt neer op een weigering


equivoc adj

1 dubbelzinnig, ambigu, meerduidig, duister, onduidelijk
phrase -- = zin die voor tweeërlei uitleg vatbaar is
terminos -- = dubbelzinnige termen
attitude -- = dubbelzinnige houding
joco de parolas -- = gewaagde woordspeling
su responsas esseva -- = zijn antwoorden waren dubbelzinnig
2 verdacht, louche, bedenkelijk
reputation -- = bedenkelijke reputatie
individuo -- = verdacht persoon
reguardos -- = louche blikken


equivocar v

1 dubbelzinnig spreken, draaien, er omheen praten, een slag om de arm houden, een ontwijkend antwoord geven


equivocation sub

1 dubbelzinnigheid
2 het draaien, het geven van een ontwijkend antwoord


+ equivocitate sub

1 dubbelzinnigheid, tweeslachtigheid, meerduidigheid, equivociteit
-- de un termino = dubbelzinnigheid van een term
-- de un phrase = meerduidigheid van een zin


equivoco sub

1 woordspeling, dubbelzinnigheid, onduidelijkheid
declaration sin -- = ondubbelzinnige verklaring


equo sub

1 paard


era sub

1 tijdperk, tijdvak, era, tijd
-- de Roma = tijdperk van Rome
-- del cruciadas = tijd van de kruistochten
-- de prosperitate = tijd van voorspoed
-- atomic = atoomtijdperk
-- spatial = ruimtetijdperk
-- geologic = geologisch tijdperk
-- victorian = Victoriaanse tijdperk
-- del informatica = informaticatijdperk
2 jaartelling, tijdrekening
-- christian = christelijke jaartelling


era = esseva

1 was, waren


+ eradicabile adj

1 te ontwortelen, uit te roeien, te verdelgen


eradicar v

1 ontwortelen, uitroeien, verdelgen


eradication sub

1 het ontwortelen, het uitroeien, het verdelgen, ontworteling, uitroeiing, verdelging


eradicative adj

1 ontwortelend, uitroeiend, verdelgend, uitroeiings..., verdelgings...


eradicator sub

1 iemand die ontwortelt/uitroeit/verdelgt, uitroeier, verdelger


+ eragrostis sub

1 BOTANICA liefdegras
-- mexican = mexicaans liefdegras
-- abyssinic = abyssinisch liefdegras


+ eranthis sub

1 BOTANICA
-- (hyemal) = winterakoniet


+ erasmian adj

1 Erasmiaans
pronunciation -- del greco = Erasmiaanse uitspraak van het Grieks
le ideal -- de tolerantia = het Erasmiaanse ideaal van verdraagzaamheid


+ erastian adj

1 volgens het erastianisme


+ erastianismo sub

1 HISTORIA erastianisme


+ erastiano sub

1 aanhanger van het erastianisme


+ erbium sub

1 CHIMIA erbium


erecte adj

1 opgericht, rechtop(gaand), loodrecht, overeind
aures -- = opstaande oren
star con le testa/capite -- = met geheven hoofd staan


erectile adj

1 wat zich kan oprichten, erectiel
texito -- = erectiel weefsel
pilos -- = haren die opgericht kunnen worden


erectilitate sub

1 erectiliteit, eigenschap om zich te kunnen oprichten


erection sub

1 het oprichten, oprichting, (op)bouw
le -- de un monumento = de oprichting van een monument
2 instelling, stichting
3 het stijf worden (van het manlijk lid), erectie


erector sub

1 oprichter, stichter, grondlegger
2 ANATOMIA oprichtende spier


eremita sub

1 kluizenaar, heremiet
cabana de -- = kluizenaarshut


eremitage sub

1 afgezonderde plaats, eenzame plek, afgelegen woning


eremiteria sub

1 kluizenaarswoning


eremitic adj

1 kluizenaars...
menar un vita -- = een kluizenaarsbestaan leiden


+ eremophilaalpestre sub

1 bergleeuwerik


+ eremuro sub

1 BOTANICA eremurus


+ erepsina sub

1 BIOCHIMIA erepsine (ingewandsenzym)


+ erethic adj

1 erethisch


+ erethismo sub

1 MEDICINA erethisme, overprikkeling, opwinding


erg sub

1 PHYSICA erg (eenheid)


+ ergastoplasma sub

1 ergastoplasma


+ ergastulo sub

1 HISTORIA ROMAN ergastulum (slaventuchthuis in Rome)


ergo adv

1 bijgevolg, dus, derhalve, ergo


+ ergocalciferol sub

1 ergocalciferol, vitamine D2


+ ergodic adj

1 ergodisch
processo -- = ergodisch proces
theorema -- = ergodisch theorema


+ ergographo sub

1 ergometer, ergograaf, spierkrachtmeter


+ ergologia sub

1 ergologie (bestudering van spierarbeid)


+ ergologic adj

1 ergologisch


+ ergometria sub

1 ergometrie (meting van spierarbeid)


+ ergometric adj

1 ergometrisch
MEDICINA bicycletta -- = fietsergometer


+ ergometro sub

1 ergometer, ergograaf, spierkrachtmeter


+ ergonomia sub

1 ergonomie, arbeidsleer


+ ergonomic adj

1 ergonomisch
controlos -- = ergonomische controles


+ ergonomista sub

1 ergonoom


+ ergonomo sub

1 ergonoom


+ ergosterol sub

1 ergosterol, provitamine D2


+ ergot sub

1 moederkoorn


+ ergotamina sub

1 ergotamine


+ ergotherapeuta sub

1 bezigheidstherapeut, ergotherapeut


+ ergotherapeutic adj

1 ergotherapeutisch


+ ergotherapeutica sub

1 Vide: ergotherapia


+ ergotherapia sub

1 ergotherapie, arbeidstherapie


+ ergotina sub

1 CHIMIA ergotine


+ ergotinina sub

1 ergotinine


+ ergotismo sub

1 MEDICINA ergotisme, antoniusvuur, kriebelziekte, moederkoornkramp


+ ergotoxina sub

1 ergotoxine


erica sub

1 BOTANICA erica, dopheide
-- arboree = boomheide
-- scopari = bezemdopheide


ericaceas sub pl

1 BOTANICA ericaceae, ericaceeën, heidekruidfamilie


+ ericacee adj

1 BOTANICA heideachtig


ericiar v

1 overeind zetten (stekels, haren, veren, etc.), opzetten, oprichten, doen opstaan
2 van stekels voorzien
3 volstoppen
esser ericiate de debitas = tot over de oren in de schuld zitten


ericio sub

1 egel
-- de mar = zeeëgel


+ Eridano sub n pr

1 ASTRONOMIA Eridanus


+ Erie sub n pr

1 Erie
Laco -- = Eriemeer


eriger v

1 oprichten, opzetten, bouwen
-- un monumento = een monument oprichten
-- un statua = een standbeeld oprichten
-- un tenta = een tent opzetten
-- un barricada = een barricade opwerpen
2 instellen, stichten, scheppen
-- un tribunal = een rechtbank instellen
-- un schola = een school stichten
3 verheffen
-- in principio = tot principe verheffen
-- se in = zich opwerpen tot, zich voordoen als


+ erigeron sub

1 BOTANICA fijnstraal


+ eriophoro sub

1 BOTANICA wollegras
-- vaginate = eenarig wollegras
-- latifolie = breed wollegras
-- angustifolie = veenpluis
-- gracile = slank wollegras


+ eriosoma sub

1 bloedluis
invasion de --s = bloedluizenplaag


+ eristic adj

1 PHILOSOPHIA disputeer...
arte -- = dispu-teerkunst


+ eristica sub

1 PHILOSOPHIA eristiek, twist/redeneerkunde


+ Eritrea sub n pr

1 Eritrea


+ eritree adj

1 Eritrees


+ erlenmeyer sub

1 phiola/flasco -- = erlenmeyer


eroder v

1 eroderen, aantasten, afknagen, afslijpen, afschuren, uitschuren, invreten, wegvreten, uithollen
le acido erode le metallo = het zuur tast het metaal aan
le aqua erode le lecto del fluvios = water schuurt het bed van de rivieren uit


+ erodibile adj

1 erodeerbaar, gevoelig voor erosie


+ erodio sub

1 BOTANICA reigersbek


erogar v

1 uitdelen, uitreiken


+ erogene adj

1 ero(to)geen
zonas -- del corpore = erogene zones van het lichaam


+ erophila sub

1 BOTANICA vroegeling


eros sub n pr

1 Eros


erosion sub

1 het eroderen, het aantasten, het uitschuren, het uithollen, erosie, aantasting, afslijping, invreting, wegvreting, wegslijping,

afschuring, uitschuring, uitholling

-- del solo = bodemerosie
-- eolic/per le vento = winderosie, deflatie
-- fluvial/fluviatile = riviererosie
-- costari/litoral/marin = kustafslag
-- glaciari = gletsjererosie
-- costari/litoral = kustafslag
-- local = plaatselijke erosie
-- del ripa = oevererosie
-- del dunas = duinafslag
-- monetari = geldontwaarding
cyclo de -- = erosiecyclus
factor de -- = erosiefactor
indice/index de -- = erosie-index
intensitate de -- = erosie-intensiteit
protection contra le -- = erosiebescherming


erosive adj

1 erosie..., eroderend, afslijpend, uitschurend, afschurend, wegvretend, invretend, uithollend
factores -- = eroderende factoren
le action -- del aqua = de eroderende werking van water


+ erosivitate sub

1 erosiviteit


erotic adj

1 erotisch, wellustig, zinnenprikkelend
genere -- = erotisch genre
poesias -- = erotische gedichten
film (A) -- = erotische film
libro/scripto -- = eroticum
litteratura -- = erotische literatuur
arte -- = erotische kunst
instinctos -- = erotische instincten
impulsos -- = erotische impulsen


+ erotica sub

1 erotiek


eroticismo sub

1 erotisch karakter


+ eroticitate sub

1 erotisch karakter, het erotisch zijn


+ erotisar v

1 erotiseren, erotisch kleuren


+ erotisation sub

1 erotisatie, erotisering


erotismo sub

1 erotiek, zinnelijkheid
-- homosexual = homo-erotiek
-- de un roman = erotisch karakter van een roman
le -- in le obras de Baudelaire = de erotiek in de werken van Baudelaire


+ erotologia sub

1 erotologie, beschrijving van liefdestechnieken


+ erotologo sub

1 erotoloog


+ erotomane adj

1 erotomaan, aan seks verslaafd
delirio -- = erotomane vervoering


erotomania sub

1 MEDICINA erotomanie, hyperseksualiteit


+ erotomaniac adj

1 erotomaan, aan seks verslaafd
delirio -- = erotomane vervoering


+ erotomaniaco sub

1 erotomaan


+ erotomano sub

1 erotomaan


+ erotophobia sub

1 erotofobie


errante adj

1 zwervend, dwalend, dolend (op zoek naar avontuur)
tribo -- = nomadenstam
stella -- = dwaalster, planeet
reguardos -- = dwalende blikken
animal -- = zwerfdier
can -- = zwerfhond
catto -- = zwerfkat
cavallero -- = dolende ridder (CERVANTES)
le Hebreo -- = de wandelende Jood


+ errantia sub

1 het (rond)zwerven, zwerftocht, dooltocht


errar v

1 dwalen, dolen, (rond)zwerven
-- in un foreste = door een bos dwalen
lassar -- su pensatas/pensamentos = zijn gedachten de vrije loop laten
lassar -- su reguardo = zijn blik/oog laten gaan
2 dwalen, zich vergissen
-- es human = vergissen is menselijk


erratic adj

1 zwervend, doelloos, ongeregeld
ave -- = zwerfvogel
bloco/rocca -- = zwerfsteen, zwerfkei, zwerfblok


erratum (pl: errata) LATINO

1 erratum, drukfout


erronee adj

1 verkeerd, foutief, onjuist
calculo -- = foutieve berekening
doctrina -- = dwaalleer
idea -- = wanbegrip
responsa -- = foutief antwoord
informationes -- = onjuiste inlichtingen
deduction -- = onjuiste gevolgtrekking
rationamento -- = onjuiste redenering
affirmation -- = onjuiste bewering/verklaring
conclusion -- = onjuiste conclusie
citation -- = verkeerd citaat
indication -- = miswijzing
opinion/interpretation -- = misvatting
linguage -- = verkeerd taalgebruik


+ erroneitate sub

1 het onjuist/verkeerd zijn
le -- de un these (-esis) = het onjuist zijn van een stelling


error sub

1 vergissing, fout, misrekening, abuis, dwaling
-- absolute = absolute fout
-- de calculo = rekenfout
-- judiciari/judicial = gerechtelijke dwaling
-- de grammatica = grammaticale fout
-- linguistic = taalfout
-- orthographic/de orthographia = spelfout
-- de impression = drukfout
-- typographic/de composition = zetfout
-- de typamento/de dactylographia = typefout, tikfout
-- de lectura = afleesfout
-- de commando = bedieningsfout
-- de addition = optelfout
-- de parallaxe = parallaxfout
-- de penna = verschrijving
-- de pensata/pensamento = denkfout
-- nominal = naamsverwisseling
-- de judicio/judicamento/de appreciation = beoordelingsfout
-- de procedura/procedimento = procedurefout, vormfout
-- del arbitro/de arbitrage = scheidsrechterlijke fout
-- impardonabile = onvergeeflijke fout
-- funeste = rampzalige fout
-- evidente = duidelijke fout
-- evitabile = fout die men kan vermijden
salvo --es = vergissingen voorbehouden
facer un -- = een fout maken
coefficiente de -- = foutenmarge
su --es de juventute = de dwalingen van zijn jeugd
isto es un -- evidente/obvie = het is een blijkbare vergissing
per -- = per abuis, abusievelijk, per vergissing
subjecte a -- = onderhevig aan dwaling
committer un -- = een vergissing maken, een fout begaan
corriger/rectificar un -- = een vergissing herstellen, een fout goed maken
recognoscer su -- = zijn fout/dwaling inzien
esser in -- = het mis hebben, het bij het verkeerde eind hebben
recader in un -- = in een oude fout vervallen
collectionar le --es = de ene fout op de andere stapelen
inducer in -- = op een dwaalspoor brengen
salvo -- e omission = vergissingen en weglatingen voorbehouden
le --es pullula in le traduction = de vertaling wemelt van de fouten


+ ersatz sub GERMANO

1 surrogaat, namaak, nep
-- de caffe = koffiesurrogaat


erubescente adj

1 rood wordend, blozend


erubescentia sub

1 het rood worden, het blozen
2 blos


erubescer v

1 rood worden, blozen


eruca sub

1 ZOOLOGIA rups
nido de --s = rupsennest
ovo de -- = rupse-ei
invasion de --s = rupsenplaag
damno(s) causate per --s = rupsenvraat
2 BOTANICA eruca
3 rupsband, rupsketting
rota de -- = rupswiel
vehiculo a --s = rupsvoertuig
tractor a --s = trekker met rupsbanden
grue a --s = rupskraan
carro a --s = rupswagen
bulldozer (A) a --s = rupsbulldozer
excavator super --s = rupsgraafmachine
transmission per --s = rupsaandrijving


+ eruciforme adj

1 ZOOLOGIA rupsvormig
larva -- = rupsvormige larve


eructar v

1 oprispen, oprispingen hebben, boeren


eructation sub

1 het oprispen, het boeren, oprisping, boer
-- acre/acide = zure oprisping


erudir v

1 onderwijzen, instructie geven, instrueren


erudite adj

1 erudiet, geleerd, geletterd, doorwrocht
autor/scriptor -- = geleerd schrijver


erudition sub

1 eruditie, geleerdheid, geletterdheid, doorwrochtheid
-- litterari = literaire eruditie
haber un -- encyclopedic = een encyclopedische geleerdheid hebben
-- false = schijngeleerdheid
-- sterile = steriele geleerdheid


erudito sub

1 geleerde
-- cameral = kamergeleerde
-- false = schijngeleerde


erumper v

1 barsten, springen, splijten
2 uitbarsten, losbarsten, openbarsten, doorbreken
-- in risada/riso = in lachen uitbarsten
-- in lacrimas = in tranen uitbreken
-- in planctos = in klachten uitbarsten
-- in imprecationes = in verwensingen uitbreken
le hostilitates erumpeva de novo in tote intensitate = de vijandelijkheden bastten weer in volle hevigheid los
un pluvia de questiones ha erumpite = een spervuur van vragen brandde los


eruption sub

1 het uitbarsten, het losbarsten, het openbarsten, het doorbreken, uitbarsting, erup-tie
le -- del Vesuvio del anno 79 = de uitbarsting van de Vesuvius van het jaar 79
-- submarin = onderzeese uitbarsting
2 MEDICINA (huid)uitslag
-- febril = koortsuitslag
-- de buttones = uitslag van puistjes


eruptive adj

1 eruptief, door uitbarsting gevormd, vulkanisch
petra/rocca -- = eruptief gesteente
activitate -- de un vulcano = eruptieve activiteit van een vulkaan
2 MEDICINA (huid)uitslag..., met uitslag (gepaard gaand)
febre -- = koorts met uitslag


eruptivitate sub

1 eruptieve toestand


+ ervo sub

1 BOTANICA wikerwt


+ erygnatobarbate sub

1 ZOOLOGIA baardrob


+ eryngio sub

1 BOTANICA kruisdistel, endeloos
-- maritime = zeekruisdistel, blauwe zeedistel, meerdistel
-- campestre = donderdistel, tuimeldistel
-- plan = vlakbladige kruisdistel


+ erysimo sub

1 BOTANICA steenraket


erysipela sub

1 MEDICINA huidroos, belroos, wondroos


+ erysipelatose adj

1 MEDICINA (bel)roosachtig
inflammation -- = roosachtige ontsteking
tumor -- = roosachtige tumor


+ erythema sub

1 MEDICINA rode uitslag, erythema
-- solar = zonnebrand


+ erythematose adj

1 erythema...
eruption -- = rode uitslag


+ erythrea sub

1 BOTANICA duizendguldenkruid


+ erythrina sub

1 BOTANICA koraalboom, koraalstruik
-- umbrose = dadap


+ erythroblasto sub

1 BIOLOGIA erythroblast (onrijp rood bloedlichaampje)


+ erythrocyto sub

1 BIOLOGIA erythrocyt, rood bloedlichaampje


+ erythromycina sub

1 erythromycine (antibioticum)


+ erythrophobia sub

1 MEDICINA bloosangst


+ erythropoetina sub

1 erytropoëtine


+ erythrosina sub

1 erythrosine (rode kleurstof voor voedingswaren)


es v

1 ben, bent, is, zijn, zijt


Esau sub n pr

1 BIBLIA Esau


+ esbossar v

1 een ruwe schets/opzet maken
-- un imagine = een beeld schetsen


+ esbosso sub

1 ruwe schets, ontwerp
album de --s = schetsboek


esca sub

1 (lok)aas, lokspijs, lokstem, verlokking
-- vivente = levend aas
-- artificial = kunstaas
ave de -- = lokvogel
anate de -- = lokeend
pipion de -- = lokduif
attachar {sj} le -- al hamo = het aas aan de haak doen
servir se de un agnetto vive como -- pro le lupos = een levend lam-metje gebruiken als lokaas voor de wolven
2 tondel


+ escalar v

1 escaleren, verhevigen
-- attaccos = aanvallen verhevigen
-- un conflicto = een conflict verscherpen


+ escalation sub

1 escalatie
-- de un conflicto = escalatie/verscherping van een conflict


+ Escalda sub

1 Schelde


escaldar v

1 met een hete vloeistof of stoom branden of uitwassen, met kokend water begieten
2 zich (ver)branden (onopzettelijk), een brandwond oplopen (door heet

water)

escaldatura sub

1 het uitwassen of branden met een hete vloeistof of stoom, het begieten met heet water
2 brandwond (door heet water)


+ escamotage sub

1 weggoocheling, wegmoffeling, ontfutseling
-- de un carta = weggoocheling van een kaart


escamotar v

1 weggoochelen, doen verdwijnen, rollen, (weg)moffelen, ontfutselen, verbergen; verdonkeremanen
un prestidigitator qui escamota cartas = een goochelaar die kaarten weggoochelt
-- un objecto in su tasca = een voorwerp in zijn zak moffelen
-- un passaporto = een pas rollen
-- papiros compromittente = bezwarende papieren doen verdwijnen
-- difficultates = moeilijkheden omzeilen
-- un conflicto = een conflict doodzwijgen


escampar v

1 wegrennen, er vandoor gaan


+ escappabile adj

1 vermijdbaar


escappada sub

1 slippertje, avontuurtje
un homine maritate qui face un -- = een getrouwd man die een slippertje maakt


escappamento sub

1 het ontsnappen, het ontvluchten, het ontkomen, het ontlopen, ontsnapping, ontvluchting
scala de -- = brandtrap
2 echappement (van uurwerk)
3 uitlaat (van motor)
tubo de -- = uitlaat, uitlaatbuis, uitlaatpijp
potto de -- = knalpot
gas de -- = uitlaatgas
valvula de -- = uitlaatklep


escappar v

1 ontsnappen (aan), ontvluchten, ontkomen (aan), ontlopen
lassar -- un prisionero = een gevangene laten ontsnappen
lassar -- le opportunitate = de gelegenheid laten glippen
-- al morte = aan de dood ontkomen
-- a un periculo = een een gevaar ontsnappen
-- al tentation = de verleiding ontvlieden
-- al policia = de politie ontlopen
-- del mano = uit de hand lopen
-- del peloton = zich losmaken van het peloton
-- con le cassa = er met de kas vandoor gaan


escappata sub

1 het ontsnappen, het ontvluchten, het ontkomen, het ontlopen, ontsnapping, ontvluchting


+ escappato sub

1 ontsnapte gevangene, vluchteling


escappatoria sub

1 uitweg (uit moeilijkheid), ontsnapping(smogelijkheid)
2 uitvlucht, voorwendsel, excuus


+ escappismo sub

1 escapisme


+ escappista adj

1 escapistisch
lectura -- = escapistische lectuur


+ escappista sub

1 escapist


escar v

1 van (lok)aas voorzien, beazen
2 lokken (met lokaas)


eschatologia sub

1 RELIGION eschatologie


eschatologic adj

1 RELIGION eschatologisch
doctrina -- = eschatologische leer
studio -- = eschatologische studie
perspectiva -- = eschatologisch perspectief


+ eschatologista sub

1 RELIGION kenner van de eschatologie, eschatoloog


eschatologo sub

1 RELIGION kenner van de eschatologie, eschatoloog


+ eschimese adj

1 eskimo...
can -- = eskimohond
lingua -- = eskimotaal


eschimo sub

1 Eskimo


eschylo sub n pr

1 Aeschylus


esclusa sub

1 sluis
porta de -- = sluisdeur
camera de -- = sluiskolk
derectos de -- = sluisgeld, schutgeld
-- de evacuation = uitwateringssluis, zijl
-- de mar = zeesluis
-- de marea = getijsluis
-- de admission = inlaatsluis
-- de un canal = kanaalsluis
-- a aere = luchtsluis
-- duple = dubbele sluis
construction de --s = sluizenbouw
aperir le --s = de sluizen openen
clauder le --s = de sluizen sluiten
2 afsluiting (in kanaal, rivier)


+ esclusage sub

1 het schutten


+ esclusar v

1 schutten, door een schutsluis brengen


+ esclusata sub

1 schutwater


+ esclusero sub

1 sluiswachter


escolamento sub

1 het doen wegstromen, afwatering, afvoer, afvloeiing, drainering, drainage, lozing
fossato de -- = kolksloot, afwateringsloot
orificio de -- = loosgat
tubo de -- = loospijp, draineerbuis
canal de -- = uitlozingskanaal


escolar v

1 doen wegstromen, doen wegvloeien, doen afvloeien, draineren, lozen


+ escolatorio sub

1 afdruipplaat/plank (van aanrecht)


escorta sub

1 MILITAR escorte, geleide, konvooi
nave de -- = escortevaartuig
flotta de -- = geleivloot
facer -- = geleide verlenen, escorteren
sub -- militar = onder militair geleide
2 stoet, gevolg
-- de honor = erewacht


escortar v

1 MILITAR escorteren, konvooieren, dekken
2 begeleiden, vergezellen


+ escortator sub

1 escortevaartuig


escudo sub PORTUGESE

1 escudo (munt)


Esculapio sub n pr

1 Asklepios
esculapio = dokter


+ esculente

1 eetbaar
cypero -- = aardamandel


+ esculina sub

1 CHIMIA esculine


+ esculo sub

1 BOTANICA paardenkastanje


+ esdras,Ezra sub n pr

1 BIBLIA Ezra


+ eserina sub

1 PHARMACIA eserine


+ eserina sub

1 PHARMACIA eserine


esmeraldin adj

1 smaragden, smaragdgroen
le mar -- = de smaragden zee


esmeraldo sub

1 smaragd, emerald
2 le Insula de Esmeraldo = het Groene Eiland (Ierland)


esophagee adj

1 ANATOMIA de slokdarm betreffend, slokdarm...


+ esophagismo sub

1 MEDICINA slokdarmobstructie, slokdarmvernauwing


+ esophagitis sub

1 slokdarmontsteking


esophago sub

1 ANATOMIA slokdarm
movimento del -- = slokdarmbeweging
pariete del -- = slokdarmwand
cancere/carcinoma de -- = slokdarmkanker


+ esophagoscopio sub

1 slokdarmendoscoop


esopic adj

1 Aesopisch


esopo sub n pr

1 Esopus
fabulas de -- = fabels van Esopus


esoteric adj

1 esoterisch, slechts voor ingewijden bestemd en/of te begrijpen, verborgen, geheim
libros -- = hermetische boeken
poesia -- = esoterische poëzie
ritos -- = esoterische riten
le doctrina -- de Pythagoras = le esoterische leer van Pythagoras


esoterismo sub

1 esoterische leer, geheimleer, geheime wetenschap
le -- del rosacruce = de esoterische leer van de Rozenkruisers


+ espagnolette sub FRANCESE

1 spanjolet


Espania sub n pr

1 Spanje
vinos de -- = Spaanse wijnen
blanco de -- = Spaans wit
musca de -- = Spaanse vlieg


espaniol adj

1 Spaans
lingua -- = Spaanse taal
sauce (F) -- = Spaanse saus
dansa -- = Spaanse dans
musica -- = Spaanse muziek


espaniol sub

1 Spanjaard
2 Spaans (taal)
3 patrijshond, spaniel


+ espaniol-francese adj

1 Spaans-Frans
dictionario -- = Spaans-Frans woordenboek


+ espaniolisar v

1 Spaans maken, verspaansen


+ espaniolisation sub

1 verspaansing


+ espaniolophone adj

1 Spaanssprekend
mundo -- = Spaanssprekende wereld


+ espaniolophono sub

1 Spaanssprekende


espaventaaves sub

1 vogelverschrikker


espaventabile sub

1 verschrikkelijk, vreselijk, ontzettend, afschuwelijk


+ espaventaculo sub

1 vogelverschrikker


espaventar v

1 bang maken, verschrikken, angst aanjagen
-- se = bang worden, schrikken


espavento sub

1 hevige schrik, ontsteltenis, angst, ontzetting
reaction de -- = schrikreactie


esperantismo sub

1 Esperantisme


esperantista sub

1 Esperantist


esperanto sub

1 Esperanto
curso de -- = Esperantocursus
litteratura de -- = Esperantoliteratuur


esplanada sub

1 voorplein, wandelplein, open ruimte, esplanade


+ espressivo ITALIANO

1 MUSICA espressivo


+ espresso adj ITALIANO

1 espresso
caffe -- = espressokoffie


esquadra sub

1 winkelhaak, T-ijzer, verstekhaak
-- de ferro = hoekijzer
-- de agrimensor = landmeterskruis
2 groep, troep, ploeg, afdeling
-- del morte = doodseskader
3 MILITAR eskader
-- de chassa {sj} = jachteskader
-- aeree/de aviones = luchteskader


esquadrar v

1 vierkant snijden/hakken, kanten, vierkanten, kanthouwen, kantrechten
ligno mal esquadrate = wanhout


+ esquadrilia sub

1 escadrille
-- de bombarderos = escadrille bommenwerpers
volo de -- = escadrillevlucht


esquadron sub

1 MILITAR eskadron


esque {eske}

1 PARTICULA INTERROGATIVE
-- ille ha le libro? = heeft hij het boek?


essamage sub

1 het (uit)zwermen, uitzwerming (van bijen, etc.)
2 zwermtijd (van bijen, etc.)


essamar v

1 (uit)zwermen (van bijen, etc.)


essamatura sub

1 het (uit)zwermen, uitzwerming


essame sub

1 zwerm, drom, menigte
-- de apes = bijenzwerm


essayabile adj

1 essaaieerbaar (metaal, erts)


essayage sub

1 het passen (van kleding)
cabina/cubiculo de -- = pashokje/kamer(tje)


essayar v

1 proberen, pogen, een poging doen
-- de provocar un ruptura = op een breuk aansturen
2 (uit)proberen, (be)proeven, keuren, testen
3 (aan)passen (van kleding, schoeisel)
4 keuren (van edele metalen)
-- le auro = goud keuren


essayator sub

1 keurmeester (van edele metalen), essayeur
2 coupeur (van kleding)
3 testrijder


essayista sub

1 essayist, schrijver van essays


essayo sub

1 proef(neming), keuring, test, toets
-- nuclear = kernproef
-- de traction = trekproef
-- de laboratorio = laboratoriumproef
perforation de -- = proefboring
pilota de -- = invlieger, testpiloot
volo de -- = proefvlucht
facer un volo de -- con un avion = een vliegtuig invliegen
pista/percurso de --s = proefbaan, testbaan
auto(mobile) de -- = testauto
abonamento de -- = proefabonnement
colpo de -- = proefschot
ballon de -- = proefballon
banco de -- = proefbank
periodo de -- = proefperiode
aco/agulia de -- = proefnaald
conilio de -- = proefkonijn
reactor de -- = proefreactor
tubo de -- = reageerbuisje
cabina/cubiculo de -- = pashokje
2 poging
--s timide = zwakke pogingen
3 essaai, essai, goudkeuring, zilverkeuring
peso de -- = keurgewicht
4 LITTERATURA essay


+ essenic adj

1 ANTIQUITATE RELIGION van de Essenen
textos -- = teksten van de Essenen


+ esseno sub

1 ANTIQUITATE RELIGION Esseen


essentia sub

1 essentie, wezen, natuur, substantie
-- de un doctrina = essentie van een leer
-- del cosas = wezen der dingen
-- del homine = menselijke natuur
2 essence, extract, olie, (aromatisch) aftreksel
-- de caffe = koffie-extract
-- de lavandula = lavendelolie
-- de rosas = rozenolie
-- de myrto = mirte-olie
-- de pipere = peperolie
-- de salvia = salieolie


essential adj

1 wezenlijk, essentieel, kenmerkend
differentia -- = wezenlijk verschil
character -- de un libro = wezenlijk kenmerk/hoofdkenmerk van een boek
puncto -- de un discussion = kernpunt van een discussie
2 noodzakelijk, fundamenteel, essentieel
pecia -- de un machina = essentieel onderdeel van een machine
le nutrition es -- al vita = voeding is essentieel voor het leven
duo cosas essentialmente differente = twee wezenlijk verschillende zaken
3
oleos -- = etherische oliën


essential sub

1 onontbeerlijk iets, hoofdzaak, kern, het wezenlijke
arrivar al -- = tot de kern komen
oblidar le -- = het belangrijkste vergeten


+ essentialismo sub

1 PHILOSOPHIA essentialisme
le -- de Platon = het essentialisme van Plato


essentialitate sub

1 essentieel karakter, het wezen


esser v

1 (er) zijn, bestaan (zelfstandig v )
2 zijn (koppelv )
3 worden


esser sub

1 PHILOSOPHIA het zijn, het bestaan
dar le -- a = het aanzijn geven aan
2 wezen, persoon, individu, schepsel
-- human = menselijk wezen
le Esser Supreme = het Opperwezen (God)
le homine es un -- rational = de mens is een redelijk wezen


+ essugacapillos sub

1 haardroger, haardroogapparaat


+ essugadiscos sub

1 platenreiniger


+ essugamano(s) sub

1 handdoek


+ essugamobiles sub

1 stofdoek


+ essugapedes sub

1 deurmat


+ essugapenna sub

1 inktlap, pennelap/wisser


essugar v

1 afdrogen (vaatwerk, handen), schoonmaken, afvegen (zweet, bloed, stof, tafel, etc.), afwissen

(bril, tafel, zweet), afstoffen (meubels), drogen (tranen)

-- se le fronte = het voorhoofd afwissen
-- se le manos = zijn handen (af)drogen
-- se le pedes = zijn voeten vegen
panno de -- = droogdoek, theedoek


+ essugator sub

1 droger, afdroger


essugavitros sub

1 ruitenwisser
-- intermittente = ruitewisser met interval


est sub

1 oost, oosten
ir al est = naar het oosten gaan, oostwaarts gaan
vento del -- = oostenwind, oostelijke wind


establimento sub

1 het opstellen, het vaststellen, het opmaken, het vastleggen
-- del factos = vaststelling van de feiten
2 het vestigen, het instellen, het installeren, het stichten, het invoeren
3 etablissement, instelling, inrichting, vestiging, firma
-- commercial = handelsfirma
-- public = openbare instelling
-- industrial/de industria = industriële vestiging
-- bancari/de banca = bankinstelling
-- de credito = kredietinstelling
-- de inseniamento = onderwijsinstelling
-- penitentiari = strafinrichting
-- thermal = kurhaus
JURIDIC
derecto de -- = vestigingsrecht


establir v

1 opstellen, vaststellen, opmaken, vastleggen
-- un processo verbal = een proces verbaal opmaken
-- un precio = een prijs vaststellen
-- un budget (A) = een begroting maken
-- le balancio = de balans opmaken
-- le innocentia de un persona = iemands onschuld aantonen
2 vestigen, instellen, installeren, stichten, invoeren
-- un colonia = een kolonie vestigen
-- un campamento = en kamp opslaan
-- un imposto = een belasting instellen/invoeren
-- un record (A) = een record vestigen
-- un regulamento = een reglement invoeren
-- le fundamentos de = de grondslag leggen voor
interesses establite = gevestigde belangen
practicas establite = gebruikelijke praktijken
reputation ben establite = gevestigde reputatie
prejudicio establite = ingeworteld vooroordeel
conformar se al usos/usages/costumes establite = zich conformeren aan de bestaande gewoonten
ordine establite = gevestigde orde
-- se


zich vestigen

zich vestigen, zich installeren, een (handels)zaak beginnen

ille se ha establite a/in Bilthoven = hij heeft zich in Bilthoven gevestigd
le officio es establite in iste edificio = het kantoor is in dit gebouw gevestigd
3 onderbrengen, een verzekerde positie bezorgen
-- su infantes = zijn kinderen een goede positie bezorgen


+ establishment sub ANGLESE

1 establishment


establitor sub

1 iemand die iets vestigt/opricht/sticht


+ est-african adj

1 Oost-afrikaans


+ est-africano sub

1 Oost-Afrikaan


+ est-asiatic adj

1 Oost-aziatisch


estate sub

1 zomer
-- cal(i)dissime = gloeiend hete zomer
sonio de un nocte de -- = zomernachtsdroom
semestre de -- = zomerhalfjaar
residentia de -- = zomerresidentie, zomerverblijf-(plaats)
solstitio de -- = zomerzonnewende
hora de -- = zomertijd
horario de -- = zomerdienstregeling
curso de -- = zomercursus
die/jorno de -- = zomerdag
medio de -- = midzomer
planta de -- = zomerplant/gewas
vestimentos de -- = zomerkleren/kleding
saison (F) de -- = zomerseizoen
sol de -- = zomerzon
servicio de -- = zomerdienst
festa de -- = zomerfeest
campamento de -- = zomerkamp
mense de -- = zomermaand
temperatura de -- = zomertemperatuur
sport (A) de -- = zomersport
vacantias de -- = zomervakantie
tritico de -- = zomertarwe
-- pluviose = regenachtige zomer
-- calorose = hete zomer
le hirundines annuncia le -- = de zwaluwen kondigen de zomer aan


+ ester sub

1 CHIMIA ester


+ esterase sub

1 CHIMIA esterase


+ esterificar v

1 CHIMIA veresteren, in een ester omzetten
-- un acido = een zuur in een ester omzetten


+ esterification sub

1 CHIMIA verestering


+ esterisar v

1 CHIMIA veresteren, in een ester omzetten


+ est-europee adj

1 Oost-Europees


Estfalia sub n pr

1 Oostfalen


+ est-german adj

1 Oostduits


+ est-germanic adj

1 Oostgermaans
linguas -- = Oostgermaanse talen


+ est-germano sub

1 Oostduitser


esthesia sub

1 BIOLOGIA (prikkel)gevoeligheid, prikkelbaarheid


+ esthesiogene adj

1 BIOLOGIA esthesiogeen, prikkelopwekkend, prikkelvergrotend


esthesiologia sub

1 BIOLOGIA waarnemingsleer, zintuigenleer


+ esthesiologic adj

1 BIOLOGIA esthesiologisch


+ esthesiometria sub

1 BIOLOGIA esthesiometrie, meting van de tastzin


+ esthesiometric adj

1 BIOLOGIA esthesiometrisch


esthesiometro sub

1 esthesiometer


esthesioneurose (-osis) sub

1 MEDICINA esthesioneurose


estheta sub

1 estheet, kunstvriend, schoonheidsaanbidder, kunstgevoelige


esthetic adj

1 esthetisch, kunstzinnig, smaakvol, schoonheids...
emotion -- = schoonheidservaring
placer -- = kunstgenot
gusto -- = esthetische smaak
valor -- = schoonheidswaarde
senso/sentimento -- = kunstgevoel
chirurgia -- = plastische chirurgie


esthetica sub

1 esthetica, esthetiek, schoonheidsleer
le -- dogmatic de Platon = de dogmatische esthetica de Plato
-- industrial = industriële vormgeving


+ estheticitate sub

1 esthetisch karakter/waarde


+ esthetisar v

1 esthetiseren
scriptor esthetisante = esthetiserende schrijver


+ esthetismo sub

1 esthetisme, cultus van de schoonheid
-- de Oscar Wilde = esthetisme van Oscar Wilde


+ esthetista sub

1 iemand met een cultus voor de schoonheid, schoonheidsaanbidder


estima sub

1 achting, respect, waardering
digne de -- = achtenswaardig, eerbaar
monstra/proba/prova material de -- = stoffelijk blijk van waardering
esser in grande -- = in hoog aanzien staan
tener in grande -- = hoogachten
montar in le -- de un persona = in iemands achting stijgen
haber le -- public = de algemene achting genieten
con le plus alte -- = met de meeste hoogachting
crescer in -- = in achting stijgen
gauder de -- general = algemeen geacht zijn
non gauder del -- de un persona = bij iemand niet erg gezien zijn
non haber in multe -- = geen hoge pet ophebben
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES gegist bestek, schatting, gissing
navigation al -- = vaart op gegist bestek


estimabile adj

1 achtenswaardig, prijzenswaardig, lofwaardig


+ estimabilitate sub

1 achtenswaardigheid, prijzenswaardigheid, lofwaardigheid


estimar v

1 schatten, gissen, ramen, begroten
facer -- un joiel = een juweel laten taxeren
-- un servicio a su juste valor = een dienst op zijn juiste waarde schatten
-- le damno(s) = de schade opnemen
2 menen, van mening zijn, vinden, achten
3 (hoog)achten, respecteren, waarderen
-- multo = hoogachten
estimate collega = waarde collega


+ estimate adj

1 geschat, getaxeerd
valor -- = geschatte waarde
2 gewaardeerd


estimation sub

1 het schatten, het gissen, het ramen, het begroten, schatting, gissing, raming, begroting, waardebepaling
-- prudente = voorzichtige raming/schatting
-- del production = produktieraming
-- budgetari/del budget (A) = budgettaire raming
-- de error = foutschatting
secundo mi -- = naar mijn schatting
2 achting, waardering, appreciatie


+ estimative adj

1 schattend, begrotend, ramend


+ estimator sub

1 schatter, taxateur


estivante sub

1 zomergast, zomervakantieganger


estivar v

1 de zomer doorbrengen
ille estiva tote le annos al campania = hij brengt elk jaar de zomer op het platteland door


+ estivation sub

1 zomerslaap


estive adj

1 zomers, zomer...
vacantias -- = zomervakantie
mense -- = zomermaand
jorno/die -- = zomerdag
tempore -- = zomerweer
residentia -- = zomerverblijf(plaats)
horario -- = zomerdienstregeling; tropenrooster
curso -- = zomercursus
flor -- = zomerbloem
temperatura -- = zomertemperatuur
viage -- = zomerreis
pluvia -- = zomerregen
dica -- = zomerdijk
leucojo -- = zomerklokje


Estonia sub n pr

1 Estland


estonian adj

1 Estlands


estoniano sub

1 Estlander
2 (lingua) Estlands


estrade sub FRANCESE

1 verhoging, podium
-- de honor = erepodium


+ estragon sub

1 BOTANICA dragon, klapperkruid
vinagre a -- = dragonazijn


+ estral

1 BIOLOGIA oestrisch
cyclo -- = oestrische cyclus, menstruatiecyclus


estraniamento sub

1 vervreemding


estraniar v

1 vervreemden, verwijderen, afkerig maken


estranie adj

1 vreemd, buitenlands
obrero/laborator/travaliator -- = gastarbeider
2 vreemd, ongewoon, zonderling, verwonderlijk, raar
un phenomeno -- = een vreemd/raar verschijnsel
isto ha un aspecto -- = dat ziet er vreemd uit MEDICINA
corpore -- = vreemd lichaam, "Fremdkörper"
un par -- = Jut en Jul
isto me pare -- = dat komt mij vreemd voor


+ estranier adj

1 buitenlands, vreemd
legion -- = vreemdelingenlegioen
lingua -- = vreemde taal
moneta -- = vreemd geld
sub le dominio -- = onder vreemde heerschappij
le pais suffreva sub domination -- = het land leed onder vreemde overheersing


estraniero sub

1 buitenlander, vreemdeling
2 buitenland
telegramma pro le -- = buitenlands telegram
al -- = in het buitenland
un viage al -- = een buitenlandse reis


+ estranietate sub

1 vreemdheid, vreemd aspect, zonderlingheid, wonderlijkheid, eigenaardigheid


+ estro sub

1 (mbt zoogdieren) oestrus


+ estrogene adj

1 BIOLOGIA eostrogeen


+ estrogeno sub

1 BIOLOGIA oestrogeen


+ estron sub

1 BIOLOGIA oestron


+ estuarial adj

1 mbt/van een estuarium


estuario sub

1 wijde riviermond, trechtermond(ing), estuarium
-- de marea = getijestuarium
porto de - estuariumhaven
pollution de -- = estuariumvervuiling


estufa sub

1 zweetbad, stoombad, dampbad, sauna
2 droogkamer, droogruimte, droogkast
3 ANTIQUITATE thermen
4 broeikas
-- sin calefaction = koude kas
-- de rosas = rozenkas
effecto de -- = broeikaseffect
uva de -- = kasdruif
planta de -- = kasplant
flor de -- = kasbloem
fructos de -- = kasfruit
verduras/legumines de -- = kasgroente
temperatura de -- = kastemperatuur
climate de -- = kasklimaat
construction de --s = kassenbouw
constructor de --s = kassenbouwer
5 kachel
tubo de -- = kachelpijp
-- a/de gas = gaskachel
-- a/de petroleo = petroleumkachel
-- a/de carbon = kolenkachel
-- a/de oleo = oliekachel
-- de disinfection = ontsmettingsoven
-- economic = spaarkachel
fumo de -- = kachelrook
foco de -- = kachelvuur
calor de -- = kachelwarmte
placa de -- = kachelplaat
accender le -- = de kachel aanmaken
le -- functiona ben = de kachel brandt lekker


estufar v

1 CULINARI stoven, smoren, sudderen
anguilla a -- = stoofpaling


+ estufato sub

1 CULINARI stamppot
-- de carotas = hutspot


+ estufatoria sub

1 stoofpan


esturdimento sub

1 verdoving, bedwelming, duizeling


esturdir v

1 verdoven, bedwelmen, doen duizelen, suf maken


esturdite adj

1 verdoofd, bedwelmd
2 onbezonnen, onbesuisd, dolzinnig
responsa -- = ondoordacht antwoord


etage sub FRANCESE

1 etage, verdieping
-- superior = bovenverdieping
-- inferior = benedenverdieping
missile a --s = meertrapsraket


+ étagère sub FRANCESE

1 étagère


+ etape sub FRANCESE

1 etappe, traject
-- de montania = bergetappe, bergrit
cursa per --s = etappewedstrijd
-- contra le horologio per equipas = ploegentijdrit
carta/mappa de -- = etappekaart
2 etappeplaats


etate sub

1 leeftijd, ouderdom
de -- median = van middelbare leeftijd
de medie --, de -- medie = van middelbare leeftijd
major --, -- major = meerderjarigheid
minor --, -- minor = minderjarigheid
-- adulte = volwassen leeftijd
-- matur = rijpere leeftijd
-- avantiate = hoge leeftijd, bedaagdheid
de -- avantiate = van gevorderde leeftijd
-- minime = vereiste leeftijd
in/de -- avantiate = bedaagd
de un certe -- = op leeftijd
a mi -- = op mijn leeftijd
differentia/disproportion/disparitate de -- = leeftijdsverschil
-- competente pro votar = stemgerechtigde leeftijd
-- de discernimento = jaren des onderscheids
gruppo/categoria de (un determinate) -- = leeftijdsgroep
gente de mi -- = mensen van mijn leeftijd
-- scholar = schoolplichtige leeftijd
haber le mesme -- = even oud zijn
que -- ha vos? = hoe oud bent U?
attinger al -- de vinti-un annos = de 21-jarige leeftijd bereiken
morite/decedite al -- de 98 annos = overleden in de leeftijd van 98 jaar
2 tijdperk
-- de auro = gouden tijdperk, gouden eeuw
-- del petra = stenen tijdperk, steentijd
-- del ferro = ijzertijd
-- augustee = augusteïsch tijdvak
-- antique = oudheid


etcetera LATINO

1 en zo voort, enz.


eternal adj

1 eeuwig, eeuwigdurend
vita -- = eeuwig leven
gloria -- = eeuwige glorie
adeo/adieu (F) -- = afscheid voor altijd
discussiones -- = eindeloze discussies
somno -- = eeuwige slaap
rancor -- = eeuwigdurende vete


eterne adj

1 eeuwig, eeuwigdurend
pace/reposo -- = eeuwige rust
vita -- = eeuwig leven
veritate -- = eeuwige waarheid
question -- = slepende kwestie
acquirer gloria -- = eeuwige roem ver-werven
Roma es le Citate Eterne = Rome is de Eeuwige Stad
principios --mente ver = eeuwig ware principes


eternisar v

1 eeuwig/eindeloos laten duren, rekken, op de lange baan schuiven, traineren
-- un discussion = een discussie rekken
le guerra se eternisa = de oorlog duurt maar voort
2 vereeuwigen, onsterfelijk maken
iste discoperta eternisara le memoria de iste grande scientista = deze ontdekking zal de herinnering aan deze

grote geleerde eeuwig doen voortduren

-- le nomine de un poeta = de naam van een dichter onsterfelijk maken


eternitate sub

1 eeuwigheid
le -- del tempore = de eeuwigheid van de tijd
2 heel lange tijd, eeuwigheid
durar un -- = een eeuwigheid duren


ethano sub

1 CHIMIA ethaan


+ ethanol sub

1 CHIMIA ethanol


+ etheno sub

1 CHIMIA etheen


ethere sub

1 hemel (dichterlijk)
2 PHYSICA ether (hypothetische fijne stof)
pollution del -- = ethervervuiling
pirata del -- = etherpiraat, zendpiraat
3 CHIMIA ether
odor de -- = etherlucht
masca/mascara de/a -- = ethermasker/kapje


etheree adj

1 etherhoudend, etherachtig
2 etherisch, vluchtig
corpore -- = etherisch lichaam
3 (POETIC) etherisch, hemels
volta -- = hemelgewelf, uitspansel


etherificar v

1 CHIMIA in een ether omzetten
-- alcohol = alcohol in ether omzetten


etherification sub

1 CHIMIA het omzetten in een ether, ethervorming


etherisar v

1 mengen of verbinden met ether, toevoegen van ether
2 verdoven met ether


etherisation sub

1 het verdoven met ether, ethernarcose
-- local = plaatselijke ethernarcose


+ etherismo sub

1 verdoving door ether


+ etheromane adj

1 etheromaan


+ etheromania

1 etheromanie


+ etheromano sub

1 etheromaan


ethic adj

1 ethisch, moreel, zedelijk
aspecto -- de un problema = ethische zijde van een probleem
judicio -- = ethisch oordeel
norma/regula -- = ethische norm
preceptos -- = ethische voorschriften
valores -- = ethische waar-den
principios -- = ethische principes
concessiones -- de Kant = ethische concessies van ant


ethica sub

1 ethiek, zedenleer
-- de Spinoza = ethiek van Spinoza
-- christian = Christelijke ethiek
-- professional = beroepsethiek
-- cynic = cynische ethiek
-- medic/medical = medische ethiek


+ ethicitate sub

1 ethisch karakter
le -- del stato = het ethische karakter van de staat


ethico sub

1 ethicus, moralist


ethiope sub

1 Ethiopiër
2 (taal) Ethiopisch


ethiope adj

1 Ethiopisch


Ethiopia sub n pr

1 Ethiopië


ethiopic adj

1 Ethiopisch
stato -- = Ethiopische staat
lingua -- = Ethiopische taal
litteratura -- = Ethiopische literatuur
fauna -- = Ethiopi-sche dierenwereld


+ ethmoidal adj

1 ANATOMIA zeefbeen...
cavitate -- = zeefbeenholte


+ ethmoide sub

1 ANATOMIA zeefbeen


+ ethmoide adj

1 ANATOMIA zeefbeen...
osso -- = zeefbeen


+ ethnarcha sub

1 ANTIQUITATE etnarch


+ ethnarchia sub

1 ANTIQUITATE etnarchie


+ ethnia sub

1 etnie, volksgroepbevolkingsgroep


ethnic adj

1 ANTIQUITATE heidens, afgodisch
2 ethnisch, volks..., ras...
musica -- = etnische muziek
gruppo -- = ethnische groep
insula -- = etnische enclave
minoritates -- = ethnische minderheden
differentias -- = etnische verschillen
characteristicas -- = ethnische kenmerken


+ ethniciser v

1 ethnicisar


+ ethnicitate sub

1 etniciteit


+ ethnobotanica sub

1 etnobotanica


+ ethnobotanista sub

1 etnobotanicus


+ ethnocentric adj

1 etnocentric


+ ethnocentricitate sub

1 etnocentrisme


+ ethnocentrismo sub

1 etnocentrisme
le -- del cultura europee = het etnocentrisme van de Europese cultuur


+ ethnocidio sub

1 etnocide


ethnogenia sub

1 etnogenie


ethnographia sub

1 etnografie, beschrijvende volkenkunde


ethnographic adj

1 etnografisch
studios -- = etnografische studiën
recercas -- = etnografische onderzoekingen
museo -- = etnografisch mu-seum


ethnographo sub

1 etnograaf


+ ethnolinguista sub

1 etnolinguïst


+ ethnolinguistic adj

1 etnolinguïstisch


+ ethnolinguistica sub

1 etnolinguïstiek


ethnologia sub

1 etnologie, volkenkunde


ethnologic sub

1 etnologisch, volkenkundig
recerca -- = etnologisch onderzoek


ethnologista sub

1 etnoloog, volkenkundige


ethnologo sub

1 etnoloog, volkenkundige


+ ethnomusicologia sub

1 etnomusicologie


+ ethnomusicologic adj

1 etnomusicologisch


+ ethnomusicologista sub

1 etnomusicoloog


+ ethnomusicologo sub

1 etnomusicoloog


+ ethnopsychiatria sub

1 etnopsychiatrie


ethnopsychologia sub

1 etnopsychologie


+ ethogramma sub

1 ethogram


+ ethographia sub

1 ethografie


+ ethographic adj

1 ethografisch


ethologia sub

1 ethologie, gedragsleer


+ ethologic adj

1 ethologisch
studios -- = etholo-gische studiën


+ ethologista sub

1 etholoog


+ ethologo sub

1 etholoog


ethopeia sub

1 RHETORICA schildering van iemands karakter en zeden


ethos sub

1 PHILOSOPHIA RHETORICA ethos, geest, karakter


ethylamino sub

1 CHIMIA ethylamine


ethyleno sub

1 CHIMIA ethyleen, etheen


ethylic adj

1 CHIMIA ethyl...
alcohol -- = ethylalcohol, ethanol
compositos -- = ethylverbindingen


ethylo sub

1 CHIMIA ethyl


etiam adv

1 ook, eveneens, evenzo
non solmente ... sed -- ... = niet alleen ... maar ook ...
2 zelfs


+ etiologia sub

1 etiologie, leer van de oorzaken
2 MEDICINA etiologie
3 HISTORIA etiologie


+ etiologic adj

1 etiologisch


+ etiopathe sub

1 etiopaat


+ étiopathia sub

1 etiopathie


etiquetta {kè} sub

1 etiket, label, (prijs/naam)kaartje, merk
-- autoadhesive = zelfklevend etiket
-- de garantia = garantielabel
-- de precio = prijskaartje
-- de adresse = adresstrookje
-- de qualitate = keurmerk
applicar un -- = een etiket aanbrengen
2 etiquette, omgangsvormen, ceremonieel, protocol
-- del corte = hofetiquette, hofceremonieel
respectar/observar le -- = de omgangsvormen in acht nemen


etiquettar {kè} v

1 etiketteren, van een etiket voorzien, labelen
-- pacchettos = pakjes etiketteren
machina a/de -- = etiketteermachine
le lattas es etiquettate mechanicamente = de blikken worden mechanisch gelabeld


Etna sub n pr

1 Etna


Etruria sub n pr

1 Etrurië


+ etrusc adj

1 Etruskisch
lingua -- = Etruskisch
civilisation -- = Etruskische beschaving
cultura -- = Etruskische cultuur
necropole (-olis) -- Etruskische dodenstad


etrusco sub

1 Etrusk (bewoner van Etrurië)
civilisation del -- = beschaving van de Etrusken
2 Etruskisch (taal)


+ etruscologia sub

1 etruscologie, studie van de Etrusken


+ etruscologic adj

1 etruscologisch
recercas -- = etruscologische onderzoekingen


+ etruscologo sub

1 etruscoloog, kenner van de Etrusken


etui sub FRANCESE

1 etui, doos, foedraal, koker, hoes
-- de berillos = briletui
-- de passaporto = paspoortetui
-- con serratura fulmine = ritsetui


etymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA etymon, oerwoord
le -- de interlingua "verde" es le "viridis" latin = het etymon van "verde" in interlingua is het latijnse "viridis"


etymologia sub

1 etymologie (wetenschap)
2 oorsprong of afleiding van een woord
-- popular = volksetymologie


etymologic adj

1 etymologisch
dictionario -- = etymologisch woordenboek
senso -- = etymologische betekenis
orthographia -- = etymologische spelling


etymologisar v

1 de etymologie van een woord uitvorsen/nagaan, etymologiseren
-- un familia de paroles = en woordfamilie etymologiseren


etymologista sub

1 etymoloog


etymologo sub

1 etymoloog


+ euarctoamerican sub

1 ZOOLOGIA baribal


+ eubacterio sub

1 eubacterie


+ eubiotica sub

1 eubiotiek


+ eucalypto sub

1 BOTANICA eucalyptus, gomboom, koortsboom
cortice de -- = eucalyptusbast/schors
trunco de -- = eucalyptusstam
oleo de -- = eucalyptusolie
ligno de -- = eucalyptushout
de ligno de -- = eucalyptushouten


+ eucalyptol sub

1 PHARMACIA eucalyptol


+ eucaryote sub

1 BIOLOGIA eukaryoot


+ eucharidio sub

1 BOTANICA eucharidium


eucharistia sub

1 RELIGION eucharistie
celebration del -- = eucharistieviering


eucharistic adj

1 RELIGION eucharistisch
precaria -- = eucharistisch gebed
congresso -- = eucharistisch congres


+ euchromatic adj

1 euchromatisch


+ euchromatina sub

1 euchromatine


+ euchromosoma sub

1 euchromosoom


Euclides sub n pr

1 Euclides
algorithmo de -- = euclidisch algoritme


euclidian adj

1 MATHEMATICA euclidisch
geometria (non) -- = (niet-)euclidische meetkunde
le spatio -- = de euclidische ruimte


+ eucratea sub

1 ZOOLOGIA pijpcelpoliep


eudemonia sub

1 PHILOSOPHIA eudemonie, geluk, welzijn


eudemonismo sub

1 PHILOSOPHIA eudemonisme, leer van de gelukzaligheid
-- de Aristoteles = eudemonismo van Aristoteles


+ eudemonista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van het eudemonisme


+ eudemonistic adj

1 PHILOSOPHIA eudemonistisch
le doctrina -- de Epicuro = de eudemonistische leer van Epicurus


eudiometria sub

1 eudiometrie


+ eudiometric adj

1 eudiometrisch
instrumento -- = eudiometrisch instrument


+ eudiometro sub

1 eudiometer


+ eugenetic adj

1 eugenetisch


+ eugenetico sub

1 eugeneticus


eugenic adj

1 eugenistisch
doctrina -- = eugenistische leer
mesuras -- = eugenistische maatre-gelen
practicas -- = eugenistische praktijken
sterilisation -- = eugenistische sterilisatie


eugenica sub

1 eugenetica, eugenese, eugenetiek


+ eugenista sub

1 eugeneticus


+ euglena sub

1 ZOOLOGIA oogdiertje


+ Euler sub n pr

1 Euler
equation de -- = vergelijking van Euler
axes de -- = Euler-assen


+ eulerian adj

1 MATHEMATICA van Euler
axes -- = assen van Euler
equation -- = vergelijking van Euler


eunucho sub

1 eunuch, haremwachter


+ eupatorio sub

1 BOTANICA leverkruid, boelkenskruid, eupatorium


+ eupepsia sub

1 MEDICINA goede spijsvertering


+ eupeptic adj

1 MEDICINA met/voor goede spijsvertering


+ eupeptico sub

1 middel voor de spijsvertering


euphemia sub

1 eufemisme


euphemic adj

1 eufemistisch, verbloemend, verschonend
expression -- = eufemistische uitdrukking
terminos -- = verbloemende termen


euphemismo sub

1 eufemisme


euphemistic adj

1 eufemistisch, verbloemend, verschonend
expression -- = eufemistische uitdrukking
terminos -- = verbloemende termen


euphone adj

1 eufonisch, welluidend


euphonia sub

1 welluidendheid, eufonie


euphonic adj

1 eufonisch, welluidend
sonos -- = welluidende klanken


+ euphonisar v

1 eufonisch/welluidend maken


+ euphorbia sub

1 BOTANICA wolfsmelk, euphorbia
-- amygdaloide = amandelwolfsmelk
-- palustre = moeraswolfsmelk
-- platyphylle = brede wolfsmelk
-- esule = heksenmelk
-- splendente = christusdoorn


+ euphorbiaceas sub pl

1 BOTANICA euphorbiaceae, euforbiaceeën, wolfsmelkfamilie


+ euphoria sub

1 euforie, opgetogenheid, goede stemming
-- del victoria = overwinningsroes
2 MEDICINA roes, vervoering
-- maniac = manie


+ euphoric adj

1 euforisch, opgetogen
esser in un stato -- = in een euforische staat verkeren
2 MEDICINA euforiserend, roesverwekkend


+ euphorisar v

1 euforiseren


+ euphotic adj

1 euphotisch
zona -- = euphotische zone


+ euphrasia sub

1 BOTANICA ogentroost


Euphrate sub n pr

1 Eufraat


+ euphuismo sub

1 LITTERATURA euphuïsme, gekunstelde stijl


+ euphuista sub

1 LITTERATURA euphuïst, eufuïstische schrijver


+ euphuista adj

1 LITTERATURA euphuïstisch


+ euphuistic adj

1 LITTERATURA euphuïstisch


+ eurafrican adj

1 Europees-Afrikaans


+ eurafricano

1 iemand waarvan de ene ouder Europees is en de andere ouder Afrikaans


Eurasia sub n pr

1 Eurazië


+ eurasian adj

1 Europees-Aziatisch


+ eurasiano sub

1 euraziër, iemand waarvan de ene oude ouder Europees is en de andere ouder Aziatisch, (in Nederlands-Indië)

Indo

eurasiatic adj

1 Euraziatisch
continente -- = Euraziatisch continent


eureka! interj GRECO

1 (h)eureka!


eurhythmia sub

1 evenwicht(igheid), harmonie
-- de colores = evenwichtigheid van kleuren
2 MEDICINA euritmie, regelmatige polsslag


eurhythmic adj

1 evenwichtig, harmonisch
2 MEDICINA euritmisch
pulso -- = euritmische pols-slag


+ euro sub

1 euro


+ Euro,eurus sub n pr

1 Eurus, (zuid)oostenwind


+ eurocentric adj

1 eurocentrisch


+ eurocheque sub

1 eurocheque


+ eurocommission sub

1 eurocommissie


+ eurocommunismo sub

1 eurocommunisme


+ eurocrate sub

1 eurocraat


+ eurodeputato sub

1 europarlementariër


+ eurodollar sub

1 eurodollar
mercato del -- = eurodollarmarkt


+ eurofunctionario sub

1 euroambtenaar


+ Euromercato sub

1 Euromarkt


Europa sub n pr

1 MYTHOLOGIA Europa
2 Europa (werelddeel)
-- Central = Midden-Europa
-- continental = vasteland van Europa
-- Meridional/del Sud = Zuid-Europa
-- Occidental/del West = West-Europa
-- Oriental/del Est = Oost-Europa
-- Septentrional/del Nord = Noord-Europa
carta/mappa de -- = kaart van Europa
Consilio de -- = Raad van Europa
Cuppa de -- = Eurocup
football (A) pro le Cuppa de -- = Europacupvoetbal


+ europarlamentario sub

1 europarlementariër


+ europarlamento sub

1 europarlement


europee adj

1 Europees, van Europa
Russia -- = Europees Rusland
Communitate -- = Europese Gemeenschap
Union -- = Europese Unie
Commission -- = Europese Commissie
Parlamento -- = Europees Parlement
commissario -- = lid van de Europese Commissie
Union -- de Pagamentos = Europese Betalingsunie
mercato -- = europese markt
Banca Europee de Investimentos = Europese Investeringsbank
le nationes/populos -- = de volkeren van Europa


europeisar v

1 vereuropesen, europeanisatie, Europees maken


+ europeisation sub

1 europeanisering, aanpassing aan Europese normen


+ europeismo sub

1 streven naar Europese eenwording


+ europeista sub

1 voorstander van Europese eenwording


+ europeista adj

1 pro-Europees


+ europeitate sub

1 Europees karakter


europeo sub

1 Europeaan


+ europhobia sub

1 eurofobie


europium sub

1 CHIMIA europium


+ eurosceptic adj

1 eurosceptisch


+ eurosceptico sub

1 euroscepticus


+ eurosocialismo sub

1 eurosocialisme


+ eurostrategic adj

1 MILITAR eurstrategisch


+ eurosummite sub

1 eurotop


+ euroterrorismo sub

1 euroterrorisme


+ Eurovision sub n pr

1 Eurovisie
festival de -- = Eurovisiesongfestival


+ eurystomooriental sub

1 dollarvogel


+ euscare adj

1 Baskisch
lingua -- = Baskische taal, Baskisch


+ euscaro sub

1 Bask
2 Baskisch (taal)


+ Eustachian adj

1 van Eustachius
trompa/tuba -- = buis van Eustachius


+ Eustachio sub n pr

1 Eustachius
tubo/trompa de -- = buis van Eustachius


+ eustatic adj

1 GEOLOGIA
movimentos -- = eustatische schommelingen


+ eustatismo sub

1 GEOLOGIA het rijzen en dalen van de zeespiegel, eustatische bewegingen


+ eutectic adj

1 PHYSICA eutectisch (met een vast smeltpunt)
puncta -- = eutectisch punt
mixtura -- = eutectisch mengsel
alligato -- = eutectische legering


+ eutectico sub

1 PHYSICA eutecticum, eutectische legering


+ eutexia sub

1 PHYSICA eutexie
puncto de -- = eutectisch punt


+ euthanasia sub

1 euthanasie, vrijwillige levensbeëindiging
-- active = actieve euthanasie
-- passive = passieve euthanasie
practicar le -- = euthanasie plegen


euthanasic adj

1 euthanasie...


+ euthanatico sub

1 MEDICINA euthanaticum


+ eutrophia sub

1 eutrofie, voedselrijkdom


+ eutrophic adj

1 eutroof


+ eutrophicar v

1 eutrofiëren


+ eutrophication sub

1 eutrofiëring


+ eutrophisation sub

1 eutrofiëring


Eva sub n pr

1 Eva


+ evacuamento sub

1 het afvoeren, het spuien, het lozen, het legen, het aftappen, het opruimen, het ontruimen, het evacueren, afvoering, spuiing,

lozing, aftapping, opruiming, ontruiming, evacuering, evacuatie

evacuante adj

1 MEDICINA laxatief, purgerend


evacuar v

1 afvoeren, spuien, lozen, legen, aftappen, opruimen, ontruimen, evacueren
-- un casa = een huis ontruimen
-- le aqua = afwateren
iste polder (Ne) evacua su aquas in le canal de cinctura = deze polder spuit/loost op de ringvaart
on faceva -- le tribuna public = men liet de publieke tribune ontruimen
2 MEDICINA uitwerpen, zich ontlasten, wateren, braken, spuwen


evacuation sub

1 het afvoeren, het spuien, het lozen, het legen, het aftappen, het opruimen, het ontruimen, het evacueren, afvoering, spuiing,

lozing, aftapping, opruiming, ontruiming, evacuering, evacuatie

esclusa de -- = uitwateringssluis
orificio de -- = loosgat
tubo de -- = loospijp
2 MEDICINA het uitwerpen, het ontlasten, het wateren, het braken, het spuwen, ontlasting, spuwsel, braaksel
-- urinari = pislozing
-- de feces = stoelgang


evacuative adj

1 MEDICINA ontlastend


evader v

1 ontvluchten, ontsnappen, ontkomen
-- del prision/carcere = uit de gevangenis ontsnappen
facer -- un prisionero = een gevangene laten ontsnappen
2 sluw vermijden, ontduiken, ontwijken (een voorziene moeilijkheid)


evaginar v

1 MEDICINA evagineren, aan een prolaps/uitzakking lijden


evagination sub

1 MEDICINA evaginatie, uitstulping, uitzakking, prolaps


evalutar v

1 schatten, taxeren, ramen, de prijs bepalen van
-- le numero de visitatores = het aantal bezoekers schatten
-- le costos = een schatting van de kosten maken, de kosten ramen
-- le damnos = de schade taxeren
io ha mal evalutate le distantia = ik heb mij op de afstand verkeken
2 nabespreken, evaluëren


evalutation sub

1 het schatten, het taxeren, het ramen, schatting, taxatie, raming
-- del impostos = belastingaanslag
-- del costos = raming van de kosten, kostenraming
-- del production = produktieraming
-- de un distantia = schatting van een afstand
facer un -- global/approximative = een ruwe/globale schatting maken
2 nabespreking, evaluatie


evanescente adj

1 geleidelijk aan verdwijnend, langzaam vervagend, vervliegend
imagines -- = langzaam vervagende beelden


evanescentia sub

1 het geleidelijk aan verdwijnen, het langzaam vaag en onduidelijk worden, het langzaam vervagen
le -- de un imagine = het langzaam verdwijnen van een beeld


evanescer v

1 geleidelijk aan verdwijnen, vervliegen, langzaam vervagen
2 flauwvallen, in zwijm vallen


+ evanescimento sub

1 het geleidelijk verdwijnen, het langzaam vervagen, het langzaam vaag en onduidelijk worden
2 het flauwvallen, flauwte, het bezwijmen


+ evangeliario sub

1 evangeliarium, evangelieboek, evangeliemissaal


evangelic adj

1 evangelisch, christelijk
doctrina -- = evangelieleer
parabola -- = evangelische parabel
mansuetude -- = evangelische zachtmoedigheid
humilitate -- = evangelische nederigheid
perfection -- = evangelische volmaaktheid
virtute -- = evangelische deugd
bontate -- = evangelische goedheid
2 protestants


Evangelina sub n pr

1 Evangelina


evangelio sub

1 evangelie
le quatro --s = de vier evangeliën
-- de/secundo Marco/Mattheo/Lucas/Johannes = evangelie van Marcus/Mattheus/Lucas/Johannes
-- de Natal/del Nativitate = kerstevangelie
-- apocryphe = apocrief evangelie
predicar le -- = het evangelie prediken/verkondigen
predication del -- = evangelieprediking
predicator del -- = verkondiger van het evangelie, evangelieprediker


evangelisar v

1 evangeliseren, het evangelie verkondigen, het evangelie prediken, kerstenen


evangelisation sub

1 het evangeliseren, het verkondigen van het evangelie, evangelieverkondiging, evangelieprediking, kerstening
le -- del populos slave = de kerstening van de slavische volken


evangelisator sub

1 evangelieprediker, evangelieverkondiger, evangelist, evangelisator
le monachos irlandese esseva le --es de Europa occidental = de Ierse monniken waren de evangeliepredikers

van West-Europa

evangelismo sub

1 evangelieleer, blijde boodschap, heilsleer


evangelista sub

1 Evangelist (schrijver van één van de vier evangeliën)
2 evangelist


+ evangelistica sub

1 evangelistiek


evangelo sub

1 evangelist


evaporabile adj

1 verdampbaar, indampbaar


+ evaporabilitate sub

1 het verdampbaar/indamp-baar zijn


evaporar v

1 doen verdampen, indampen, uitdampen
-- un liquido = een vloeistof verdam-pen
-- un solution = een oplossing indampen
-- se = verdampen, vervliegen, vervluchtigen
lacte evaporate = gecondenseerde melk


evaporation sub

1 het verdampen, verdamping, uitdamping, indamping, evaporatie
-- thermal/thermic = thermische verdamping
apparato de -- = verdampingsapparaat


evaporative adj

1 verdampings..., mbt verdamping, door verdamping


+ evaporator sub

1 verdampingstoestel, verdamper, evaporator


evaporatori adj

1 verdampings...


+ evaporite sub

1 MINERALOGIA evaporiet


evasion sub

1 ontsnapping, ontvluchting
-- del prision/carcere = ontsnapping uit de gevangenis
-- de un prisionero de guerra = ontsnapping van een krijgsgevangene
tentativa de -- = ontsnappingspoging
possibilitate de -- = ontsnappingsmogelijkheid
plano de -- = ontsnappingsplan
preparar/tramar un -- = middelen tot de vlucht beramen
2 verdwijning, vlucht, ontduiking
-- fiscal = belastingontduiking
-- de capitales = kapitaalvlucht
-- in le passato = vlucht in het verleden
-- foris del realitate = vlucht uit de werkelijkheid


evasive adj

1 ontwijkend, vaag
dar un responsa -- = een ontwijkend/vaag antwoord geven
gesto -- = vaag gebaar
reguardo -- = ontwijkende blik
remaner/restar -- = zich niet vastleggen, vaag blijven
responder --mente a un demanda = ontwijkend op een vraag antwoorden


+ evasivitate sub

1 het ontwijkend zijn, het vaag zijn
ille responde con -- al question = hij antwoordt ontwijkend op de vraag


+ evasor sub

1 iemand die zich aan iets onttrekt
-- fiscal = belastingontduiker


evection sub

1 ASTRONOMIA evectie (afwijking van de maan uit haar baan door de aantrekking van de zon),

maansvereffening

evelia sub

1 het ontwaken, het wakker worden


eveliar v

1 wekken, wakker maken
-- curiositate/amor/interesse = nieuwsgierigheid/liefde/belangstelling opwekken
-- un cosa in un persona = iets in iemand wakker roepen
-- se = wakker worden, ontwaken
-- se de un sonio = uit een droom ontwaken
-- se de un somnolentia = uit een sluimer ontwaken
soniator eveliate = dagdromer
le ruito non me ha eveliate = ik ben door het lawaai heen geslapen


eveliator sub

1 iemand die wakker maakt
-- de nove ideas = iemand die met nieuwe ideeën komt
2 wekker
-- de viage = reiswekker
-- a/de repetition = repeteerwekker
radio -- = wekkerradio
le -- sona = de wekker loopt af
non audir le -- = door de wekker heen slapen
poner/mitter le -- a sex horas = de wekker op zes uur zetten


eveller v

1 uittrekken, uitscheuren, uitrukken
-- un cosa al oblido/oblivion = iets aan de vergetelheid ontrukken
le morte nos le ha evellite = hij is ons door de dood ontrukt
-- le vestimentos del corpore = de kleren van het lijf rijten


+ evenimential adj

1 die alleen de feiten beschrijft
historia -- = geschiedenis die alleen de losse feiten beschrijft


+ evenimento

1 gebeurtenis, voorval
guardar le memoria d'un -- = de herinnering aan een gebeurtenis houden


evenir v

1 gebeuren, geschieden, plaats vinden


evento sub

1 gebeurtenis, voorval
--s historic = historische gebeurtenissen
-- memorabile = gedenkwaardige gebeurtenis
-- mundial = wereldgebeurtenis
curso del --s = loop der gebeurtenissen
incatenamento de --s = aaneenschakeling van gebeurtenissen
--s precipitate = snel opeenvolgende gebeurtenissen
ille ha passate per multe --s = hij heeft veel meegemaakt
su explanation del --s = haar uitleg van wat er gebeurd is


eventrar v

1 de buik openscheuren van
-- un animal = een dier de buik openscheuren
-- le solo = de grond openrijten


eventration sub

1 het openscheuren van de buik
2 MEDICINA eventratie (het naar buiten treden van ingewanden)


eventual adj

1 eventueel, mogelijk, gebeurlijk, bij vóórkomende gelegenheden
profitos -- = mogelijke winsten
costos -- = eventuele kosten
damno(s) -- = eventuele schade
successor -- = mogelijke opvolger


eventualitate sub

1 eventualiteit, mogelijkheid, gebeurlijkheid
ille es preparate a omne -- = hij is op alles bedacht
esser preste a tote -- = op alle mogelijkheden/eventualiteiten voorbereid zijn
2 mogelijke gebeurtenis, eventualiteit
in le -- = als het geval zich voordoet, eventueel


eversion sub

1 naar-buiten-draaiing
2 MEDICINA uitstulping, eversie
3 omverwerping, vernietiging, verwoesting, vernieling
-- del stato = omver-werping van de staat


everter v

1 binnenste buiten keren


eviction sub

1 JURIDIC evictie, uitwinning, uitzetting, verdrijving
ordine/mandato de -- = uitzettingsbevel


evidente adj

1 klaarblijkelijk, duidelijk, vanzelfsprekend, zonneklaar, evident
con satisfaction -- = met kennelijk genoegen
contrasto -- = schrille tegenstelling
error -- = duidelijke fout
mentita -- = aperte leugen
veritate -- = waarheid als een koe
un caso -- de suicidio = een geheid geval van zelfmoord
isto es un cosa -- = dit spreekt vanzelf, dit ligt voor de hand
il es -- que ille ha mentite = het is zeer duidelijk dat hij heeft gelogen


evidentia sub

1 klaarblijkelijkheid, duidelijkheid, vanzelfsprekendheid, evidentie
le -- del factos = de evidentie van de feiten
mitter/poner in -- = in het (dag)licht stellen, doen uitkomen, onderstrepen, de aandacht vestigen op
negar le -- de un cosa = iets niet willen inzien
demonstrar un -- = een open deur intrappen
le fortia del -- = de kracht van het vanzelfsprekende
render se al -- = zich buigen voor de feiten, zich door de feiten laten overtuigen


+ evidentiar v

1 duidelijk maken, doen blijken


evincer v

1 JURIDIC gerechtelijk hernemen
2 JURIDIC uitwinnen, uitzetten, verdrijven


+ eviscerar v

1 de ingewanden verwijderen


+ evisceration sub

1 verwijdering van de ingewanden


evitabile adj

1 te vermijden, vermijdbaar
error -- = vermijdbare fout
periculo -- = gevaar dat gemakkelijk kan worden vermeden


+ evitabilitate sub

1 vermijdbaarheid


evitar v

1 vermijden, ontwijken, ontlopen, voorkomen
-- le reguardo de un persona = iemands blik ontwijken
-- un discussion = een discussie uit de weg gaan
-- le combatto = de strijd ontwijken
-- difficultates = moeilijkheden uit de weg gaan
-- le apparentias = de schijn vermijden
-- le casa de un persona = iemands huis mijden
-- le mal compania = slecht gezelschap mijden
-- le pena a un persona = iemand de moeite besparen


evitation sub

1 het vermijden, het ontwijken, het ontlopen, het voorkomen, vermijding, ontwijking, voorkoming


+ evitator sub

1 iemand die (iets) vermijdt


evo sub

1 lange tijdsperiode, (historisch) tijdperk
medievo = Middeleeuwen
-- antique = oudheid


evocar v

1 oproepen (o.a. van geesten, van zielen), voor de geest halen, ophalen, in herinnering brengen, doen denken

aan

-- un problema = een probleem aanroeren
-- spiritos = geesten oproepen
-- le passato = het verleden oproepen
-- su vita anterior = op zijn vroegere leven terugzien
-- le infantia = terugdenken aan zijn kinderjaren
2 JURIDIC
-- a un tribunal superior = voor een hogere rechtbank brengen


evocation sub

1 het oproepen (o.a. van geesten, van zielen), het voor de geest roepen, het in het geheugen terugroepen
-- del mortos = het oproepen van de doden
2 JURIDIC het aan zich trekken van een zaak (door een hoger rechtscollege)
-- a un tribunal superior = het brengen voor een hogere rechtbank


+ evocative adj

1 die oproept, die voor de geest roept, die in herinnering roept
musica -- = mu-ziek die iets oproept
linguage -- = beeldende taal


evocatori adj

1 die oproept, die voor de geest roept, die in herinnering roept
stilo -- = beeldende stijl
titulo -- = suggestieve titel
linguage -- = beeldende taal
gesto -- = veelbetekenend gebaar
2 JURIDIC die verwijzing naar een hogere rechtbank met zich meebrengt (mbt hoger beroep)


+ evoluta sub

1 MATHEMATICA evolute


evolution sub

1 ontwikkeling (tot iets anders), (ver)loop, voortgang, verandering
-- del lingua = taalontwikkeling
-- del precios = prijsontwikkeling
-- del tempore = weersontwikkeling
-- del salarios = salarisontwikkeling
-- de un maladia = verloop van een ziekte
-- del eventos = loop der gebeurtenissen
-- del pensata/pensamento = ontwikkeling van het denken
-- linguistic = taalevolutie/ontwikkeling
-- tumultuose = stormachtige ontwikkeling
-- del mercato mundial = ontwikkelingen op de wereldmarkt
le sector del sanitate es in plen -- = de gezondheidszorg is volop in beweging
2 BIOLOGIA evolutie
-- del specie = evolutie van de soort
theoria del -- = evolutietheorie
-- convergente = convergente evolutie
-- continue = geleidelijke evolutie
-- discontinue = sprongsgewijze evolutie
-- regressive = regressieve ontwikkeling
3 MILITAR zwenking van troepen
4 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES verandering van koers
5 ASTRONOMIA omwenteling (van hemellichamen)


+ evolutionari adj

1 evolutionair
stadio -- = evolutiestadium


evolutionismo sub

1 evolutionisme
-- de Spencer = evolutionisme van Spencer
-- de Lamarck = evolutionisme van Lamarck
-- de Darwin = evolutionisme van darwin


evolutionista sub

1 evolutionist, aanhanger van de evolutietheorie


+ evolutionista adj

1 evolutie..., evolutionistisch
doctrina -- = evolutieleer
theoria -- = evolutionistische theorie


+ evolutionistic adj

1 evolutie..., evolutionistisch
doctrina -- = evolutionistische leer
these (-esis) -- = evolutionistische stelling
theoria -- = evo-lutionistische theorie
un interpretation -- del realitate = een evolutionistische interpretatie van de werkelijkheid


evolutive adj

1 ontwikkelings..., veranderend, evolutief
processo -- = ontwikkelingsproces
forma -- = ontwikkelingsvorm
phenomenos -- = ontwikkelingsverschijnselen
stadio -- = ontwikkelingsstadium


evolver v

1 een ontwikkeling doormaken, zich ontwikkelen
2 ontwikkelen, tot ontwikkeling brengen
-- un film (A) = een film ontwikkelen
3 MILITAR manoeuvres uitvoeren
4 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES de steven wenden, van koers veranderen


+ evonymo sub

1 BOTANICA kardinaalsmuts


evulsion sub

1 het uittrekken, het uitscheuren, het uitrukken, uittrekking, uitscheuring
le -- de un molar = het trekken van een kies


ex prep

1 uit, van, van...uit


+ ex sub

1 (Afk.: ex-marito/a) ex


exacerbar v

1 MEDICINA verergeren, erger maken (ziekte, pijn)
le dolor se exacerba = de pijn wordt heviger
2 verscherpen, heftig maken, tot het uiterste prikkelen, verbitteren
odio que se exacerba = haat die feller wordt


exacerbation sub

1 MEDICINA het verergeren, verergering (pijn, ziekte)
-- de un maladia = verergering van een ziekte
-- de un dolor = verergering van een pijn
2 het oplaaien, het verscherpen, het groter worden, verscherping, oplaaiing
-- de un desiro/desiderio = hevig oplaaien van een begeerte


exacte adj

1 nauwkeurig, juist, exact, precies, punctueel, stipt
scientias -- = exacte wetenschappen
copia -- = juiste kopie
traduction -- = nauwkeurige vertaling
description -- = nauwkeurige beschrijving
responsa -- = juist antwoord
venir al hora -- = op de juiste tijd komen
esser -- a un rendez-vous (F) = stipt op tijd komen bij een afspraak
exactemente lo que io ha dicite = juist wat ik zei
observar exactemente le regulas = de regels nauwkeurig in acht nemen


exaction sub

1 het afpersen, het knevelen, afpersing, knevelarij


exactitude sub

1 juistheid, nauwkeurigheid, precisie
-- historic = historische nauwgezetheid
fixar un cosa con -- = iets nauwkeurig vaststellen
2 stiptheid, punctualiteit, nauwgezetheid
observar su deberes con -- = zijn plichten nauwgezet waarnemen
met pijnlijke -- = con exactitude religiose


exactor sub

1 HISTORIA belastinggaarder
2 iemand die geld/betaling vordert, afperser


+ ex aequo LATINO

1 ex aequo


exaggerar v

1 overdrijven, te ver gaan, opblazen, groter maken
-- le sperantias = de verwachtingen (te) hoog spannen
grandemente exaggerate = schromelijk overdreven
exaggeratemente amabile = overdreven vriendelijk


exaggeration sub

1 het overdrijven, overdrijving


exaggerative adj

1 overdrijvend


exaggerator sub

1 iemand die overdrijft, overdrijver


exaltar v

1 verheffen (in rang, macht, etc.)
-- al pontificato = verheffen tot de pauselijke waardigheid
2 verheerlijken, prijzen, roemen, de lof zingen van
-- le virtutes de un sancto = de deugden van een heilige verheerlijken
-- se = in geestdrift geraken, enthousiast worden


exaltate adj

1 geëxalteerd, overspannen, heftig, in vervoering
sentimentos -- = heftige/hartstochtelijke gevoelens
ideas -- = overspannen denkbeelden
imagination -- = overspannen verbeelding
attitude -- = houding die vervoering uitdrukt


exaltation sub

1 het verheffen (in rang, macht, etc.), verheffing
2 het prijzen, het ophemelen, het verheerlijken, prijzing, ophemeling, verheerlijking
-- del (Sancte) Cruce = Kruisverheffing
3 opgewondenheid, overspannenheid, vervoering, verrukking, geëxalteerdheid, dweperij
-- intellectual = geestelijke overspannenheid
-- nervose = zenuwoverspanning
-- mystic = mystieke extase


+ examinabile adj

1 wat onderzocht (anque MEDICINA) kan worden
materiales -- solo al microscopio = materialen die alleen met de microscoop on-derzocht kunnen worden
2 wat geëxamineerd kan worden


examinante sub

1 examinator


examinar v

1 onderzoeken (anque MEDICINA), bekijken, nagaan
-- un machina = een machine nazien
-- un malado = een zieke onderzoeken
-- un texito al microscopio = een weefsel met de microscoop onderzoeken
-- un situation = een situatie onderzoeken
2 examineren, een examen afnemen aan


examinator sub

1 examinator
-- indulgente = wel-willende examinator
-- sever = strenge exami-nator


examine sub

1 onderzoek (anque JURIDIC MEDICINA etc.), beschouwing, analyse
spirito de -- = kritische instelling
-- medical = medisch onderzoek
-- de(l) oculos = oogonderzoek
-- intestinal = darmonderzoek
-- gastric = maagonderzoek
-- radioscopic = doorlichting
-- orthoptic/del function visual = oogmeting
libere -- = vrij onderzoek
-- psychotechnic = psychotechnische keuring
-- de conscientia = gewetensonderzoek
-- objective/impartial = onpartijdig onderzoek
2 examen
preparar se a un -- = zich op een examen voorbereiden
facer inscriber se pro un -- = zich voor een examen laten inschrijven
facer/passar un -- = examen doen/afleggen
refacer un -- = een examen overdoen
passar un -- con successo = met goed gevolg examen doen
esser refusate a un -- = voor een examen afgewezen worden, zakken
-- scholar = schoolexamen
-- del stato = staatsexamen
-- de admission/entrata/ingresso = toelatingsexamen
-- practic = praktijkexamen
-- final = afsluitend examen, eindexamen
-- scripte = schriftelijk examen
-- oral/verbal = mondeling examen
-- suppletive = aanvullingsexamen
-- comparative = vergelijkend examen
-- pro le permisso de conducer = rijexamen
commission de -- = examencommissie
durata/duration del -- = examenduur
periodo del --(s) = examenperiode
resultato del -- = examenuitslag
question de -- = examenvraag
sala de -- = examenzaal/lokaal
edificio de -- = examengebouw


+ exanime adj

1 levenloos, ontzield, dood
cader -- al solo = dood op de grond vallen


+ exanthema sub

1 MEDICINA exantheem


+ exanthematic adj

1 MEDICINA exanthematisch, exanthemateus
typho/febre -- = vlektyfus


+ exanthematose adj

1 MEDICINA exanthemateus, exanthematisch
eruption -- = exanthemateuze uitslag
typho/febre -- = vlektyfus


exarchato sub

1 exarchaat
-- de Ravenna = exarchaat van Ravenna (568-752)


exarcho sub

1 exarch
-- de Ravenna = exarch van Ravenna


exasperar v

1 zeer ergeren, woedend maken, buiten zichzelf brengen, tot wanhoop brengen, radeloos maken
su attitude me exaspera = zijn houding maakt me woedend
2 verergeren (pijn), doen toenemen, heviger doen worden (gevoelens, verlangens)
-- le odio de un persona = de haat van iemand verhevigen


exasperation sub

1 heftige verontwaardiging, verbittering, ergernis, woede
2 het heviger worden, het toenemen, het erger worden (ziekte, pijn, etc.)


+ exaudibile adj

1 wat verhoord (van gebed)/ingewilligd (van verzoek)/vervuld (van wens) kan

worden

desiros/desiderios -- = vervulbare wen-sen


+ exaudibilitate sub

1 verhoorbaarheid, vervulbaarheid


+ exaudimento sub

1 verhoring (van gebed), inwilliging (van verzoek), vervulling (van

wens)

+ exaudir v

1 verhoren (van gebed), inwilligen (van verzoek), vervullen (van wens)


+ exauditor sub

1 verhoorder (van gebed), inwilliger (van verzoek)


excambiabile adj

1 inwisselbaar, ruilbaar


+ excambiabilitate sub

1 ruilbaarheid, ver/in/uitwisselbaarheid


excambiar v

1 (in)ruilen, verruilen, (uit) wisselen, inwisselen
-- litteras = in briefwisseling staan
-- prisioneros de guerra = krijgsgevangenen uitwisselen
-- opiniones = meningen uitwisselen
-- impressiones = indrukken uitwisselen
-- experientias = ervaringen uitwisselen


excambiator sub

1 iets dat of iemand die (uit)wisselt, etc.
PHYSICA -- thermic = warmte(uit)wisselaar
-- ionic/de iones = ionen(uit)wisselaar


excambio sub

1 het (in)ruilen, het inwisselen, het uitwisselen, ruiling, inwisseling, uitwisseling
-- de calor = warmteuitwisseling
-- commercial = handelsverkeer
libere -- = vrijhandel
-- de vistas = gedachtenwisseling
-- epistolari/de litteras = briefwisseling
-- cultural = culturele uitwisseling
-- de prisioneros de guerra = uitwisseling van krijgsgevangenen
-- de datos = uitwisseling van gegevens
tractato de -- = uitwisselingsverdrag
programma de -- = uitwisselingsprogramma
contracto de -- = ruilcontract
offerta de -- = ruilaanbieding
medio de -- = ruilmiddel
objecto de -- = ruilobject
motor de -- = ruilmotor
ordine de -- = ruilorder
valor de -- = ruilwaarde
taxa de -- = ruilvoet
in -- de = in ruil voor


ex cathedra sub LATINO

1 ex cathedra
le papa es infallibile quando ille parla -- = de paus is onfeilbaar wanneer hij ex cathedra spreekt


excavar v

1 graven, uitgraven
-- asparagos = asperges steken
-- un canal = een kanaal graven
-- auro = goud graven


excavation sub

1 het uithollen, het uitgraven, uitholling, uitgraving, ontgraving
-- hydraulic = hydraulische ontgraving
--es de Pompei = opgravingen van Pompeji
2 holte, holle uitgraving, uitholling, putje


excavator sub

1 iemand die uitholt/uitgraaft
2 graafmachine, dragline
-- hydraulic = hydraulische graafmachine
-- pneumatic = pneumatische graafmachine
-- a/de vapor = stoomgraafmachine
-- de trenchea {sj} = sleuvengraafmachine


+ excedente sub

1 overschot, teveel, surplus
-- de production = produktieoverschot
-- de peso = overgewicht
-- demographic/del population = bevolkingsoverschot
-- de natalitate/de nascentias = geboorteoverschot
-- de/in moneta = overschot aan geld
-- migratori = migratieoverschot
-- agricole/agricultural = landbouwoverschot
-- de personal = overbezetting (van personeel)
-- de financiation/financiamento = financieringsoverschot
-- de cassa = kasoverschot
haber un -- de personal = overbezet zijn (met personeel)


exceder v

1 overschrijden (hoeveelheid, prijs, niveau, etc.), te buiten gaan, te boven gaan, groter, etc. zijn dan
-- le etate limite fixate = de leeftijdsgrens overschrijden
-- le limites = te ver gaan
-- le limite del velocitate = de maximumsnelheid overschrijden
-- le budget (A) = de begroting overschrijden
-- in severitate = te streng zijn
le casa es belle, ma excede nostre possibilitates economic = het huis is mooi, maar gaat onze economische

mogelijkheden te boven

le numero de mortes excede le numero de nascentias = de sterfgevallen overtreffen de

geboorten

le importationes non debe -- le exportationes = de import moet de export niet overtreffen
un mulcta que non excede vinti florinos = een boete van ten hoogste twintig gulden
isto excede su fortias = dit eist te veel van zijn krachten


excellente adj

1 voortreffelijk, uitnemend, uitstekend, zeer goed, uitmuntend, excellent
idea -- = zeer goed idee
traduction -- = uitstekende vertaling


excellentia sub

1 uitmuntendheid, voortreffelijkheid, uitstekendheid, uitnemendheid
region cognite pro le -- de su vinos = streek die bekend is om zijn uitstekende wijnen
per -- = bij uitnemendheid, bij uitstek
2 excellentie (titel)
Vostre Excellentia = Uwe Excellentie


exceller v

1 uitmunten, uitblinken
-- in su profession = uitblinken in zijn beroep, zeer goed zijn in zijn beroep
-- in linguas = uitmunten op taalgebied
-- in intelligentia = buitengewoon intelligent zijn
-- in beltate = uitzonderlijk mooi zijn


excelse adj

1 hoog, verheven
araucaria -- = kamerden


+ excelsior adj

1 fraxino -- = woudes


+ excelsitude sub

1 voortreffelijkheid, verhevenheid


+ excentric adj

1 uitmiddelpuntig, buiten het centrum gelegen, niet centraal, excentrisch
quartiero -- = buitenwijk
2 vreemd, raar, buitenissig, grillig, zonderling, excentriek, ongewoon, extravagant


+ excentricitate sub

1 uitmiddelpuntigheid, niet-centrale ligging, ligging buiten het centrum
-- del orbita de un planeta = uitmiddelpuntigheid van de ban van een planeet
2 zonderlingheid, buitenissigheid, buitensporigheid, grilligheid, extravagantheid, excentriciteit


+ excentrico sub

1 excentriek(eling), vreemd iemand


exceptar v

1 uitzonderen, een uitzondering maken van, uitsluiten


excepte prep

1 behalve, uitgezonderd
-- approbation ultime = behoudens nadere goedkeuring
io non sape nihil de ille, -- que ille fuma = ik weet niets van hem, behalve dat hij rookt
totes habeva venite -- ille = allen waren gekomen behalve hij


exception sub

1 het uitzonderen, het uitsluiten, uitzondering, uitsluiting
stato de -- = uitzonderingstoestand
formar/esser un -- = een uitzondering vormen/zijn
facer un -- in favor de = een uitzondering maken voor
le --es confirma le regula = uitzonderingen bevestigen de regel
con/a -- de = met uitzondering van, afgezien van
per -- = bij uitzondering
salvo pauc --es = op een enkele uitzondering na
caso de -- = uitzonderingsgeval
JURIDIC -- peremptori = peremptoire exceptie
JURIDIC -- dilatori = dilatoire exceptie


exceptional adj

1 buitengewoon, een uitzondering vormend, exceptioneel, uitzonderlijk, bijzonder, uiterst
mesura -- = uitzonderingsmaatregel
caso -- = uitzonderingsgeval
evento -- = buitengewone gebeurtenis
occasion -- = buitengewone/bijzondere gelegenheid
circumstantias -- = bijzondere omstandigheden
intelligentia -- = buitengewone intelligentie


+ exceptionalitate sub

1 uitzonderlijkheid, exceptionaliteit
le -- de un prestation = een fantastische prestatie


+ excerper v

1 excerperen, een uittreksel maken uit


+ excerpto sub

1 excerpt, uittreksel
libro de --s = excerptenboek
lista de --s = excerptenlijst
collection de --s = excerptenverzameling


+ excerptor sub

1 iemand die een excerpt/uittreksel maakt


excessive adj

1 excessief, bovenmatig, buitensporig, overdreven, buitengewoon, uitermate groot
joia/gaudio -- = overdreven/bovenmatige vrolijkheid
profitos -- = buitensporige winsten
zelo -- = overmatige ijver
dose -- = overdosis
frigido -- = uitzonderlijke koude
concentration -- = overconcentratie
capacitate -- = overcapaciteit
un carro excessivemente cargate = een zeer zwaar beladen wagen
excessivemente fatigate = oververmoeid
illa es excessivemente radical = zij is overdreven radicaal


+ excessivitate sub

1 excessiviteit, buitensporigheid


excesso sub

1 overdaad, overmaat, overschrijding, overschot, teveel, surplus
-- de zelo = te grote ijver
-- de civilisation = overbeschaving
-- de expensas = overbesteding
-- de fatiga = oververmoeidheid
-- de precaution = overmatige/overdreven voorzichtigheid
-- de velocitate = snelheidsoverschrijding
-- de production = productieoverschot
-- de exportation = exportoverschot
-- de importation = importoverschot
-- de peso = over(ge)wicht
-- de labor/travalio = te veel werk
-- de capacitate = overcapaciteit
-- de costos = meerdere kosten
-- de bagage(s) = teveel aan bagage
surditate per -- de ruito = lawaaidoofheid
passar de un -- in le altere = van het ene uiterste in het andere vervallen
2 buitensporigheid, uitspatting, exces
-- de conducta = losbandigheid
committer --s = zich aan excessen te buiten gaan


excider v

1 MEDICINA uitsnijden, wegsnijden
-- un tumor = een gezwel wegsnijden


excipiente sub

1 PHARMACIA excipiens, vulstof, constituens, vehiculum


excisar v

1 MEDICINA uitsnijden, wegsnijden
-- un tumor = een gezwel wegsnijden


excision sub

1 MEDICINA uitsnijding, wegsnijding


excitabile adj

1 prikkelbaar (anque BIOLOGIA)


excitabilitate sub

1 (anque BIOLOGIA) prikkelbaarheid
-- muscular = prikkelbaarheid van een spier/van spieren


excitamento sub

1 het opwekken (van medelijden, woede, lachen, eetlust, etc.), het prikkelen, het aanzetten

(tot), het aansporen (tot), het aanmoedigen, het aanvuren, het aanhitsen, het opstoken

excitante sub

1 opwekkend middel, stimulerend middel, pepmiddel


excitar v

1 opwekken (van medelijden, woede, lachen, eetlust, etc.), prikkelen, aanzetten (tot),

aansporen (tot), aanmoedigen, aanvuren, aanhitsen, opstoken

-- le curiositate de un persona = iemands nieuwsgierigheid opwekken
-- le imagination = de verbeelding prikkelen
-- le sensualitate = de zinnen prikkelen
-- le nervos = de zenuwen prikkelen
-- su can contra un persona = zijn hond op iemand aanhitsen
-- al rebellion = tot opstand aanzetten
2 ELECTRICITATE bekrachtigen (dynamo)


excitation sub

1 het opwekken (van medelijden, woede, lachen, eetlust, etc.), het prikkelen, het aanzetten

(tot), het aansporen (tot), het aanmoedigen, het aanvuren, het aanhitsen, het opstoken

2 opwinding, opgewondenheid
-- sexual = seksuele opwinding
mitter in -- = in opwinding brengen, opwinden
3 ELECTRICITATE bekrachtiging (dynamo), excitatie
-- in serie = seriebekrachtiging
stato de -- = excitatietoestand
energia de -- = excitatie-energie
tension de -- = opwekkingsspanning
nivello de -- = excitatieniveau
circuito de -- = excitatiecircuit
bobina de -- = excitatiespoel
dynamo de -- = bekrachtigingsdynamo
currente de -- = bekrachtigingsstroom


excitative adj

1 opwekkend, stimulerend, prikkelend


excitator sub

1 aanzetter, aanstoker, aanstichter
2 ELECTRICITATE ontlaadtang, ontlader


exclamar v

1 uitroepen, uitschreeuwen


exclamation sub

1 het uitroepen, uitroeping, uitroep, kreet
--es de surprisa = uitroepen van verbazing
-- admirative = bewonderende uitroep
signo/puncto de -- = uitroepteken


exclamative adj

1 een uitroep aanduidend, uitroepend
signo/puncto -- = uitroepteken
phrase -- = uitroepende zin
tono -- = luide toon


exclaramento sub

1 het verlichten, het licht geven, verlichting
-- electric = elektrische verlichting
-- per gas = gasverlichting
-- del stratas = straatverlichting
technica de -- = lichttechniek
2 FIGURATE opheldering, verklaring


exclarar v

1 licht geven, verlichten
2 FIGURATE ophelderen, verklaren, duidelijk maken, begrijpelijk maken
-- un enigma = een raadsel ophelderen
-- un cosa = iets tot klaarheid brengen, klaarheid brengen in iets
spiritos exclarate = verlichte geesten


+ exclaustrar v

1 exclaustreren


+ exclaustration sub

1 exclaustratie


+ exclave sub

1 exclave


excluder v

1 uitsluiten, buitensluiten, weren, uitzonderen, niet toelaten
-- un possibilitate = een mogelijkheid uitsluiten
-- un persona de un examine = iemand van een examen uitsluiten
un declaration excludeva le altere = de verklaringen waren onverenigbaar
le contrarios se exclude = de tegendelen sluiten elkaar uit


exclusion sub

1 het uitsluiten, het buitensluiten, het weren, uitsluiting, buitensluiting, wering
a -- de = met uitsluiting van


exclusive adj

1 apart, niet alom verkrijgbaar, exclusief
modello -- = exclusief model
esser mutualmente -- = elkaar uitsluiten
-- de = met uitsluiting van
2 (iets anders, andere personen) uitsluitend, alleen...
derecto -- = monopolie
representante -- = alleenvertegenwoordiger
representation -- = alleenvertegenwoordiging
vendita -- = alleenverkoop
mutualmente -- = elkaar uitsluitend
le jovedi proxime -- = a.s. donderdag niet meegerekend


exclusivismo sub

1 geest van uitsluiting, (geest van) stelselmatige uitsluiting, exclusivisme


exclusivista sub

1 exclusivist


+ exclusivista adj

1 exclusivistisch
politica economic -- = exclusivistische economische politiek


exclusivitate sub

1 alleenverkooprecht, alleenvertoningsrecht, alleenrecht op publicatie


+ excogitabile adj

1 wat uitgedacht/bedacht/verzonnen kan worden


excogitar v

1 uitdenken, bedenken, verzinnen


excogitation sub

1 het bedenken, het uitdenken, het verzinnen
2 vinding, dat wat bedacht/uitgedacht is


excogitative adj

1 denk..., vinding...


+ excogitator sub

1 iemand die uitdenkt/bedenkt/verzint


excommunicar v

1 in de (kerk)ban doen, uitstoten, excommuniceren
-- un heretico = een ketter excommuniceren


excommunication sub

1 (kerkelijke) ban, excommunicatie
bulla de -- = banbrief
ruptura de -- = banbreuk


+ excommunicative adj

1 excommunicatie...


+ excommunicator sub

1 excommuniceerder, banner


ex-communista sub

1 voormalige communist, excommunist


excoriar v

1 villen
2 ontvellen, schaven, schrammen
io me ha excoriate le mano = ik heb mijn hand geschramd/opengehaald


excoriation sub

1 villing
2 het ontvellen, het schaven, het schrammen, ontvelling, schaving, schram(ming), schaafwond


+ excoriator sub

1 vilder


excremental adj

1 drekkig, drek..., uitscheidings..., ontlastings..., fecaal, fecalisch


+ excremental adj

1 Vide: excrementose


excrementicie adj

1 de uitwerpselen betreffend, wat uitgescheiden wordt
residuos -- = uitwerpselen, derrie


excremento sub

1 uitwerpsel, drek(stof), mest, afgang, ontlasting, gevoeg, beer, excrement
-- de can = hondepoep/keutel
-- de ove = schapekeutel
--s de aves = vogelpoep
carro de --s = beerkar, beerwagen
cupa de --s = beerkuip
tank (A) de --s = beerbak
barril de --s = beerton


excrementose adj

1 drek..., uitscheidings..., ontlastings..., fecaal, fecalisch
materias -- = uitscheidingsprodukten, drekstoffen, fecale stoffen


excrescentia sub

1 uitwas (van planten, aan bomen, op de huid, etc.), uitgroeisel, uitgroeiing, aangroeisel, knoest, gezwel
FIGURATE le --s del civilisation = de uitwassen van de beschaving


+ excrescential adj

1 uitwas..., uitgroeisel...


excrescer v

1 uitgroeien


excretar v

1 zijn gevoeg/behoefte doen
2 PHYSIOLOGIA uitscheiden, afscheiden, uitwerpen


excretion sub

1 uitscheiding, afscheiding, ontlasting, excretie, secretie
-- de urina = urinelozing
-- de materias fecal = ontlasting
producto de -- = uitscheidingsprodukt, secreet
organo de -- = uitscheidingsorgaan, excretieorgaan


excretori adj

1 uitscheidings..., afvoer..., uitscheidend, afscheidend
organo -- = uitscheidingsorgaan, excretieorgaan
producto -- = uitscheidingsprodukt, secreet


+ excruciar v

1 folteren, martelen, pijnigen


+ excruciation sub

1 foltering, marteling, pijniging


+ exculpabile adj

1 te verontschuldigen


+ exculpar v

1 verontschuldigen


+ exculpation sub

1 verontschuldiging


+ exculpatori adj

1 verontschuldigend


excursion sub

1 uitstapje, tocht(je), reisje, excursie
-- scholar = schoolreisje
-- collective = groepsreis
-- de montania = bergwandeling, bergtocht
-- de auto(mobile) = autotochtje
-- a pede = voettocht, wandeltocht, wandeling
-- a bicycletta = fietstocht(je)
-- circular = rondrit
2 afwijking, uitweiding


+ excursionar v

1 op excursie gaan, een tochtje/excursie maken


+ excursionismo sub

1 het maken van excursies of uitstapjes


excursionista sub

1 deelnemer aan een excursie


excusa sub

1 excuus, verontschuldiging, uitvlucht
-- valide/valabile/admissibile = geldige reden
presentar (su) --s = zijn verontschuldigingen aanbieden
avantiar un cosa como -- = iets ter verontschuldiging aanvoeren
acceptar --s = verontschuldigingen aanvaarden
dar/presentar un -- pro un invitation = een uitnodiging afwimpelen
que -- ha ille date? = welk excuus gaf hij op


excusabile adj

1 vergeeflijk, te verontschuldigen


excusar v

1 verontschuldigen, excuseren
-- se = zich verontschuldigen
qui se excusa se accusa = wie zich verontschuldigt beschuldigt zich


excusation sub

1 verontschuldiging, excuus


excusatori adj

1 verontschuldigend, excuserend


execrabile adj

1 walgelijk, afschuwelijk, gruwelijk, verschrikkelijk slecht
delicto -- = afschuwelijk misdrijf
odor -- = walgelijke lucht
manieras -- = afschuwelijke manieren
systema -- = ver-foeid systeem
film (A) -- = heel slechte film


+ execrabilitate sub

1 walgelijk/afschuwelijk ka-rakter


execrar v

1 vervloeken, verwensen
2 verafschuwen, verfoeien, gruwen van, een vreselijke hekel hebben aan


execration sub

1 vervloeking, verwensing
2 afkeer, walging, afschuw, afgrijzen
esser le objecto del -- general = het voorwerp zijn van al-gemene afschuw


execrator sub

1 iemand die verafschuwt/verfoeit


execratori adj

1 verafschuwend, verfoeiend


executabile adj

1 uitvoerbaar, realiseerbaar
projecto facilemente -- = gemakkelijk uitvoerbaar plan


+ executante sub

1 uitvoerder
2 MUSICA uitvoerende
orchestra de cinquante --s = orkest van vijftig uitvoerenden


executar v

1 uitvoeren, realiseren (opdracht, plan, wet, contract, verdrag, etc.)
-- le ordines de un persona = iemands bevelen uitvoeren
-- un concerto = een concert uitvoeren/spelen
-- un decision = aan een besluit gevolg geven
-- un rotation/un giration = een omwenteling maken
2 JURIDIC ten uitvoer leggen, voltrekken
-- un sententia judicial = een rechterlijk vonnis ten uitvoer leggen
3 terechtstellen, ter dood brengen, executeren


execution sub

1 uitvoering, tenuitvoerlegging/brenging, volbrenging, realisering
-- de un sententia = tenuitvoerlegging van een vonnis
-- de un sonata = uitvoering van een sonate
dar -- a = uitvoering geven aan
2 JURIDIC executie, beslaglegging
3 executie, terechtstelling
-- al furca = ophanging, opknoping
poste de -- = executiepaal
peloton de -- = executiepeloton


+ executiva sub

1 dagelijks bestuur, uitvoerend orgaan
Executiva Provincial = Gedeputeerde Staten


executive adj

1 uitvoerend
poter -- = uitvoerende macht
phase -- = uitvoeringsfase
consilio -- del Union Mundial pro Interlingua (U.M.I.) = dagelijks bestuur van de U.M.I.
Consilio Executive del Provincia = Gedeputeerde Staten


executor sub

1 uitvoerder
ille es solo un -- de ordines = hij voert slecht bevelen uit
JURIDIC -- testamentari = executeur-testamentair
2 scherprechter, beul


executori adj

1 uitvoerbaar, invorderbaar, executoir, executoor, executoriaal
render un judicio/judicamento -- = een vonnis uitvoerbaar verklaren


+ exedra sub

1 exedra, spreekkamer, receptiezaal, salon
2 ARTE DE CONSTRUER diepe nis, halfronde ruimte


exegese (--esis) sub

1 tekstverklaring, uitleg, exegese
2 bijbeluitlegging, bijbelverklaring, bijbelexegese
-- historic = historische exegese


exegeta sub

1 tekstuitlegger, exegeet
-- de Homero = tekstuitlegger van Homerus
2 schriftverklaarder, bijbeluitlegger, bijbelexegeet


exegetic adj

1 verklarend, uitleggend, exegetisch
notas -- = verklarende aantekeningen
methodo -- = exegetische methode


exegetica sub

1 wetenschap der exegese, exegetica
-- humanistic = humanistische exegetica
-- moderne = moderne exegetica


exemplar adj

1 voorbeeldig, exemplarisch
infante -- = voorbeeldig kind
marito -- = modelechtgenoot
vita -- = voorbeeldig leven
castigation/castigamento -- = voorbeeldige bestraffing
comportamento/conducta -- = voorbeeldig gedrag
comportar se exemplarmente = zich voorbeeldig gedragen
2 als voorbeeld dienend
punition -- = straf om een voorbeeld te stellen


exemplar sub

1 voorbeeld, model, toonbeeld
2 exemplaar (van boek, tijdschrift, gravure, etc.), stuk, afdruk
-- gratuite = presentexemplaar


+ exemplaritate sub

1 voorbeeldigheid, exemplarisch karakter
-- de un punition = voorbeeldig-heid van een straf


exemplificar v

1 met voorbeelden illustreren, door voorbeelden aantonen
-- un regula grammatical = een grammaticale regel met voor-beelden verduidelijken


exemplification sub

1 het illustreren met voorbeelden, het aantonen door voorbeelden, exemplificatie


+ exemplificative adj

1 een voorbeeld gevend
lection -- = les die een voorbeeld inhoudt


exempli gratia,e.g. adv LATINO

1 exempli gratia, bijvoorbeeld


exemplo sub

1 monster, staal, specimen
2 model, toonbeeld, voorbeeld
facer un -- de un persona = iemand ten voorbeeld stellen
-- de bontate = toonbeeld van goedheid
-- de generositate = toonbeeld van edelmoedigheid
-- contagiose = aanstekelijk voorbeeld
-- de scriptura = schrijfvoorbeeld
sequer le -- de un persona = iemands voorbeeld volgen
prender un cosa como -- = iets tot voorbeeld nemen
dar un -- = een voorbeeld geven
per -- = bijvoorbeeld
sin -- = ongehoord, niet eerder voorgekomen
3 voorbeeld (ter verduidelijking)
-- de grammatica = grammaticaal voorbeeld


exemptar v

1 vrijstellen (van), ontheffen (van), ontslaan (van), dispensatie verlenen

(van)

-- un persona del servicio militar = iemand vrijstellen van de militaire dienst
-- un persona de un pena = iemand een straf kwijtschelden
-- un persona de impostos = iemand vrijstellen van belasting
-- un persona de un obligation = iemand ontslaan van een verplichting
-- del frequentation del lectiones = vrijstellen van het regelmatig bijwonen van de lessen


exempte adj

1 vrij(gesteld) (van), ontheven (van), bevrijd (van)
esser -- de(l) servicio militar = vrijgesteld zijn van de militaire dienst
-- de impostos = belastingvrij
-- de doana = vrij van invoerrechten
-- de pedage = tolvrij
-- de porto = vrij van portokosten
RADIO -- de parasitos = storingsvrij
esser -- del examine de mathematica = een vrijstelling voor wiskunde hebben
2 zonder, verstoken, verschoond (van), gespeend (van)
esser -- de phantasia = geen fantasie hebben, fantasieloos zijn, gespeend zijn van fantasie
-- de alcohol = alcoholvrij


exemption sub

1 het vrijstellen (van), het ontheffen (van), vrijstelling, ontheffing, dispensatie
-- de imposto(s) = belastingontheffing
-- de un obligation = ontslag van een verplichting
-- del servicio militar = vrijstelling van militaire dienst
JURIDIC derecto de -- = verschoningsrecht
conceder -- a un persona = iemand ontheffing verlenen


+ exequatur sub

1 JURIDIC exequatur, bekrachtiging


exequer v

1 uitvoeren, realiseren (opdracht, plan, wet, contract, verdrag, etc.)
-- un concerto = een concert uitvoeren
-- un lege = een wet uitvoeren
-- un ordine - een bevel uitvoeren
-- un testamento = een testament afwikkelen


exequias sub pl

1 uitvaartplechtigheden, plechtige uitvaart, plechtige begrafenis


exercer v

1 oefenen, uitoefenen, beoefenen, bedrijven
-- su memoria = zijn geheugen oefenen
-- controlo super = toezicht uitoefenen op
-- un profession = een beroep uitoefenen
-- le medicina = de geneeskunde uitoefenen
-- le magia = toveren
-- influentia = invloed uitoefenen
un aure exercite = een geoefend oor
le oculo exercite de un observator = het geoefende oog van een waarnemer


exercitar v

1 africhten (dier), oefenen (in), SPORT trainen
-- le gambas = de benen strekken, even een ommetje maken
-- le mente = de geest oefenen
-- le memoria = het geheugen scherpen/trainen
2 uitoefenen (van beroep, praktijk)
-- le advocatura = de advocatuur uitoefenen
-- le profession de pharmacista = apotheek houden


exercitation sub

1 oefening, africhting (dier), SPORT training
-- dur = zware training
granata de -- = oefengranaat
2 het beoefenen, uitoefening (beroep, praktijk)


exercitio sub

1 oefening
-- corporal/corporee/physic = lichamelijke oefening
-- respiratori/de respiration = ademhalingsoefening
-- muscular = spieroefening
-- mnemonic/de memoria = geheugenoefening
-- equestre = rijoefening
--s gymnastic = gymnastische oefeningen
--s militar = militaire oefeningen
--s pro le musculos abdominal = buikspieroefeningen
--s corrective de pronunciation = oefeningen ter verbetering van de uitspraak
-- natatori/de natation = zwemoefening
--s acrobatic = acrobatische oefeningen
facer --s de natation = zich in het zwemmen oefenen
le -- face le maestro = oefening baart kunst
2 oefening, opgave
-- preparatori = vooroefening
-- de traduction = vertaaloefening
-- de grammatica = grammatica-oefening
-- de calculo = rekenopgave
-- de lectura = leesoefening
-- de scriptura = schrijfoefening
-- de stilo = stijloefening
-- de canto = zangoefening
--s de piano = oefeningen in het pianospelen
-- a completar/de completamento = invuloefening
libro de --s = oefenboek
granata de -- = oefengranaat
3 uitoefening (van beroep, functie), bekleding, bediening (van ambt)
-- professional = beroepsuitoefening
-- de un function = ambtsbekleding
-- illegal del medicina = onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde
4 MILITAR exercitie
-- de nocte = nachtoefening
-- de tiro = schietoefening
5 begrotingsjaar


+ exfilar v

1 uitrafelen, uitpluizen
-- se = (uit)rafelen, rafelig worden


+ exfoliar v

1 (doen) ontbladeren
2 (doen) afschilferen, (doen) afbladderen


exfoliation sub

1 het vallen van de bladeren
2 het afschilferen, het afbladderen, afschilfering, afbladdering


exhalar v

1 uitwasemen, uitdampen
paludes que exhala miasmas pestilential/pestifere = moerassen die pestverwekkende dampen uitwasemen
-- fragrantia = geuren
2 uitademen, uitblazen
-- le ultime suspiro = de laatste adem uitblazen
su auto(mobile) exhalava le ultime suspiro = zijn auto gaf de geest


exhalation sub

1 uitwaseming, uitdamping
--es pestilential/pestifere = pest veroorzakende uit-wasemingen
2 damp, geur, reuk


exhauribile adj

1 uit te putten, uitputtelijk


+ exhauribilitate sub

1 uitputtelijkheid


exhaurir v

1 uitputten, verbruiken, uitpompen, leegpompen
2 FIGURATE uitputten
-- un subjecto = een onderwerp uitmelken
nos ha exhaurite nostre stock = we zijn totaal uitverkocht
isto non exhauri le possibilitates = daarmee zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput
-- tote le medios legal = alle rechtsmiddelen beproeven


exhauste adj

1 uitgeput, bekaf, uitgemergeld, krachteloos, verbruikt
mi patientia es -- = mijn geduld is op
2 op, uitverkocht
iste libro es -- = dit boek is niet meer te krijgen


exhaustibile adj

1 uit te putten


exhaustion sub

1 het uitputten, uitputting, uitpomping, afzuiging, leegzuiging
laborar/travaliar usque al -- = werken tot men er bij neervalt
in un stato de -- complete = totaal uitgeput


+ exhaustive adj

1 uitputtend, compleet, uitvoerig, volledig
description -- = volledige beschrijving
enumeration -- = volledige/uitputtende opsomming
lista -- = volledige lijst
bibliographia -- = volledige bibliografie
investigation -- = diepgaand onderzoek
studio -- = diepgaande studie
cultura -- = roofbouw
studer/studiar exhaustivemente un cosa = iets grondig bestuderen
tractar exhaustivemente un cosa = iets uitputtend behandelen


+ exhaustivitate sub

1 volledigheid, compleetheid
-- de un bibliographia = volledigheid van een bibliografie
-- de un lista = volledigheid van een lijst


exheredar v

1 onterven


exheredation sub

1 het onterven, onterving


exhiber v

1 tonen (paspoort, papieren, etc.), vertonen, overleggen, laten zien
-- le licentia de chassa {sj} = zijn jachtakte laten zien
2 te koop lopen met, pronken met, ten toon spreiden
-- su saper/cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis etaleren


exhibition sub

1 uitstalling, vertoning, tentoonstelling
-- flottante = drijvende tentoonstelling
-- itinerante = reizende tentoonstelling
-- de pictura = schilderijententoonstelling
-- horticole/de horticultura = tuinbouwtentoonstelling
sala de -- = tentoonstellingszaal/ruimte
organisar un -- = een tentoonstelling organiseren
inaugurar un -- = een tentoonstelling openen
visitar un -- = een tentoonstelling bezichtigen
2 JURIDIC overlegging (bewijsstukken, etc.)


exhibitionismo sub

1 exhibitionisme


exhibitionista sub

1 exhibitionist


+ exhibitionista adj

1 exhibitionistisch
comportamento -- = exhibitionistisch gedrag
gesto -- = exhibitionistisch gebaar
posa -- = exhibitionistische houding


+ exhibitionistic adj

1
Vide: exhibitionista


exhibitor sub

1 vertoner, exposant


exhibitori adj

1 op vertoon/effect berekend


exhilarante adj

1 opvrolijkend, opbeurend


+ exhilarante sub

1 opbeurend/stimulerend middel


exhilarar v

1 opwekken, opvrolijken, opbeuren, verblijden


exhilaration sub

1 het opvrolijken, het opbeuren, opvrolijking, vrolijkheid, verblijding, opbeuring


+ exhilarative adj

1 Vide: exhilarante


exhortar v

1 (ver)manen, aansporen
io te exhorta a dicer le veritate = ik maan je de waarheid te zeggen
-- un persona al patientia/al calma = iemand tot geduld/tot kalmte manen


exhortation sub

1 vermaning, aansporing
-- al patientia = aansporing tot geduld
-- al penitentia = boetepredicatie


exhortative adj

1 vermanend, aansporend
parolas -- = vermanende woorden


exhortator sub

1 iemand die vermaant/aanspoort


exhortatori adj

1 vermanend, aansporend


exhumar v

1 opgraven, opdelven
-- un cadavere = een lijk opgraven
-- tresores = schatten opgraven
2 FIGURATE opgraven, opdiepen, ophalen, oprakelen, voor de dag halen, aan het licht brengen, doen herleven, aan de

vergetelheid ontrukken

-- memorias = herinneringen ophalen


exhumation sub

1 het opgraven, het opdelven, opgraving, opdelving
-- de un cadavere = opgraving van een lijk
2 FIGURATE het opgraven, het opdiepen, het ophalen, het oprakelen, het voor de dag halen, het aan het licht brengen,

het aan de vergetelheid ontrukken

exigente adj

1 veeleisend, die/dat hoge eisen stelt
malado -- = lastige patiënt
publico -- = veeleisend/verwend publiek


exigentia sub

1 eis, aanspraak, vordering
le --s de nostre epocha = de eisen des tijds
-- minime = minimumeis
-- de aptitude/de capabilitate/de competentia = bekwaamheidseis
non haber le medios pro facer fronte al --s del vita = niet de middelen hebben om het hoofd te bieden aan de eisen van het

leven

imponer --s a = eisen stellen aan
2 verlangen, wens
satisfacer le -- del publico = aan de wens van het publiek voldoen


exiger v

1 eisen, opeisen, vorderen, verlangen
-- satisfaction = genoegdoening eisen
-- le attention = de aandacht opeisen
-- un explication/explanation = een verklaring eisen
-- indemnisation = een eis tot schadevergoeding instellen
-- un redemption = losgeld eisen
-- multo = hoge eisen stellen
2 vereisen, vergen, vragen, noodzakelijk maken
isto exige un precision rigorose = dat luistert heel nauw


exigibile adj

1 opeisbaar, invorderbaar
debita -- = invorderbare schuld


+ exigibilitate sub

1 opvorderbaarheid, opeisbaarheid, invorderbaarheid (van een schuld)
-- de un debita = invorderbaarheid van een schuld


exigue adj

1 (piep)klein, eng, beperkt, smal, krap, gering, karig
appartamento -- = piepklein flatje
medios/ressources (F) -- = karige/beperkte middelen
summa -- = bescheiden bedrag


exiguitate sub

1 kleinheid, engheid, geringheid
le -- del camera = de kleine afmetingen van het vertrek


exiliar v

1 verbannen
Ovidio esseva exiliate per Augusto a Tomi = Ovidius werd door Augustus verbannen naar Tomi


exiliato sub

1 balling, banneling
un gruppo de --s politic = een groep politieke ballingen


exilio sub

1 ballingschap, verbanning, verbanningsoord
loco de -- = verbanningsoord
-- voluntari = zelfverkozen ballingschap
ir in -- = in ballingschap gaan
inviar un persona in -- = iemand in ballingschap sturen
viver in -- = in ballingschap leven
condemnar al -- = tot ballingschap veroordelen


eximer v

1 vrijstellen, ontheffen
-- un persona del secreto professional = iemand van de zwijgplicht ontheffen
-- un persona de un promissa = iemand van een belofte ontslaan
-- un persona del excommunication = iemand van de ban ontslaan
esser eximite de pagar impostos = ontheffing van belasting krijgen


exir v

1 uitgaan, uitkomen, gaan uit, komen uit
-- de casa = de deur uitgaan
-- illese del lucta/battalia = ongehavend uit de strijd komen
entrar in un aure e -- del altere = het ene oor in, het andere oor uit


existente adj

1 bestaand, reëel, werkelijk
leges -- = bestaande wetten
majorar le tarifas -- = de bestaande tarieven optrekken/verhogen


existentia sub

1 bestaan, leven
menar un -- miserabile = een ellendig leven leiden
lucta pro le -- = strijd om het bestaan
ration de -- = bestaansreden
derecto al -- = bestaansrecht
-- marginal = marginaal bestaan
absurditate del -- = ongerijmdheid van het bestaan
-- de Deo = godsbestaan
negar/denegar le -- de Deo = God loochenen
2 bestaan, aanwezigheid
io ignorava le -- de iste testamento = ik wist niet dat dat testament bestond


existential adj

1 van het bestaan, existentieel
philosophia -- = existentiefilosofie, existentialisme
angustia -- = bestaansangst
problema -- = levensvraagstuk
le problematica -- de Kierkegaard = de existentiële problematiek van Kierkegaard


existentialismo sub

1 existentialisme, existentiefilosofie


existentialista sub

1 existentialist, existentiefilosoof


+ existentialista adj

1 existentialistisch
philosopho -- = existentialistische filosoof
philosophia -- = existentialistische filosofie
litteratura -- = existentialistische literatuur
theatro -- = existentialistisch toneel


exister v

1 bestaan, er zijn, leven
io pensa, dunque io existe (Cartesio) = ik denk, dus besta ik (Cartesius)
forma de -- = bestaansvorm
derecto de -- = bestaansrecht


exito sub

1 aftreden (van toneel), vertrek
2 uitgang, deur (naar buiten)
-- de urgentia/de succurso/de emergentia/de securitate = nooduitgang, nooddeur
-- del artistas = artiestenuitgang
via de -- = uitweg
non haber -- = doodlopen
strata sin -- = doodlopende straat
diriger se/ir al -- = zich naar de uitgang begeven


ex-libris sub

1 ex-libris, boekmerk, boekteken


ex-marito sub

1 voormalige echtgenoot


ex-ministro sub

1 voormalige minister


+ exobiologia sub

1 ruimtebiologie, astrobiologie, exobiologie


+ exobiologic adj

1 ruimtebiologisch, astrobiologisch, exobiologisch
experimentos -- = exobio-logische experimenten


+ exobiologista sub

1 ruimtebioloog, astrobioloog, exobioloog


+ exobiologo sub

1 ruimtebioloog, astrobioloog, exobioloog


+ exobuccal adj

1 MEDICINA exobuccal


+ exocentric adj

1 exocentrisch


+ exoceto sub

1 ZOOLOGIA springvis, vliegende vis


+ exocrin adj

1 exocrien
glandulas -- = exocriene klieren


+ exoderma sub

1 ANATOMIA exoderm


exodic adj

1 de exodus betreffend
2 PHYSIOLOGIA efferent, wegleidend, afleidend


exodista sub

1 iemand die deelneemt in een exodus


exodo sub

1 uittocht, trek, vlucht, exodus
Exodo = Exodus, Uittocht (uit Egypte)
-- rural = trek naar de stad, ontvolking van het platteland
-- del personal = personeelsverloop


exogame adj

1 exogaam
matrimonios -- = exoga-mische huwelijken


exogamia sub

1 exogamie


+ exogamic adj

1 exogaam
matrimonios -- = exogame huwelijken


+ exogastrulation sub

1 exogastrulatie


exogene adj

1 MEDICINA, GEOLOGIA van buiten(af) komend, naar buiten (aan)groeiend,

exogeen

factores -- = exogene factoren
intoxication -- = exogene vergiftiging


exonerar v

1 (van belasting, invoerrechten, verplichtingen, etc.) vrijstellen/ontheffen
-- del servicio militar = vrijstellen van militaire dienst
isto le exonera de qualcunque culpa = dit pleit hem vrij van iedere schuld


exoneration sub

1 vrijstelling (van belasting), ontheffing, ontlasting, vrijdom, vrijwaring, exoneratie
-- fiscal pro infantes = belastingaftrek voor kinderen, kinderaftrek


+ exonerative adj

1 vrijstellend


+ exoneratori adj

1 vrijstellend


exoperante sub

1 staker
-- del fame = hongerstaker
manifestation/demonstration de --s = stakersbetoging
se solidarisar con le --s = zich solidair verklaren met de stakers


exoperar sub

1 staken, in staking zijn


exopero sub

1 (werk)staking
-- general = algemene staking
-- de solidaritate = solidariteitsstaking
-- salvage/non official = wilde staking
-- ferroviari/de ferroviarios = spoorwegstaking
-- de fame = hongerstaking
-- de protesto/protestation = proteststaking
-- del zelo = langzaam-aan-staking/actie
-- del minatores = kolenstaking, mijnwerkersstaking
-- pro un salario plus alte, -- pro le augmento del salarios = loonstaking
die/jorno de -- = stakingsdag
unda de --s = stakingsgolf
derecto de -- = stakingsrecht
prohibition/interdiction de --s = stakingsverbod
picchetto de -- = stakingspiket
declarar se in -- indefinite = voor onbepaalde tijd in staking gaan
annunciar un -- = een staking afkondigen
entrar in -- = in staking gaan
arrestar/cessar un -- = een staking beëindigen
rumper un -- = een staking breken


+ exophthalmia sub

1 MEDICINA uitpuiling van de oogbol, koeieoog, exophtalmus


+ exophthalmic adj

1 MEDICINA met uitpuilende ogen gepaard gaande
struma -- = ziekte van Basedow


+ exophthalmo sub

1 MEDICINA uitpuiling van de oogbol


+ exoplaneta sub

1 exoplaneet, planeet in een ander sterrenstelsel


exorabile adj

1 te vermurwen, te verbidden


exorar v

1 vurig bidden/smeken om


exorbitante adj

1 buitensporig, overdreven, te ver gaand, exorbitant, alle perken te buiten gaand
opulentia -- = buitensporige rijkdom
precio -- = buitensporig hoge prijs
expensas -- = buitensporige uitgaven
summas -- = exorbitante sommen
exigentias -- = overdreven eisen
pretentiones -- = mateloze pretenties


exorbitantia sub

1 overdrevenheid, buitensporigheid


exorbitar v

1 overdrijven, buitensporig zijn, te ver gaan


+ exorbitation sub

1 overdrijving


exorcisar v

1 bezweren (duivel), uitdrijven (boze geest)
-- le demonio = de duivel uitbannen


+ exorcisation sub

1 uitbanning van duivels en geesten


exorcismo sub

1 duivel(uit)banning, duivelbannerij, (duivel)bezwering, geesten(uit)banning,

exorcisme

exorcista sub

1 duivelbanner, (duivel)bezweerder, geestenbanner, exorcist


exordial adj

1 inleidend


exordio sub

1 aanhef, begin, aanvang, inleiding (van rede), voorrede, voorspel, proloog, preambule, exordium


exordir v

1 beginnen (rede)
-- un discurso = met een rede beginnen


exoskeleto sub

1 ZOOLOGIA buitenskelet, huidskelet, huidpantser, exoskelet


exosmose (-osis) sub

1 PHYSICA ,CHIMIA exosmose


+ exosphera sub

1 ASTRONOMIA exosfeer (bovenste laag van de atmosfeer)


+ exospheric adj

1 ASTRONOMIA van de exosfeer
temperatura -- = temperatuur in de exosfeer


+ exostose (-osis) sub

1 MEDICINA beenuitwas, beenwoekering, exostose


+ exoteric adj

1 exoterisch
doctrina -- = exote-rische leer


+ exoterismo sub

1 exoterisme
-- de un doctrina philosophic = exoterisme van een filosofische leer


+ exothermic adj

1 CHIMIA exotherm, warmte afgevend


exotic adj

1 uitheems, vreemd, buitenlands, ongewoon, exotisch
plantas -- = uitheemse planten
animales -- = uitheemse dieren
productos -- = exotische produkten


+ exoticitate sub

1 vreemd/uitheems/exotisch ka-rakter
un individuo facilemente recognoscibile per le -- de su accento = iemand die gemakke-lijk herkenbaar is aan het

uitheemse karakter van zijn accent

exotismo sub

1 uitheemsheid, vreemdheid, exotisch cachet, exotisme


+ exotoxina sub

1 BIOCHIMIA, MEDICINA exotoxine (door bacterie afgescheiden toxine)


expander v

1 uitspreiden, uitbreiden, verbreiden, toenemen, (doen) uitzetten, (doen) opzwellen
-- su activitates = zijn werkzaamheden uitbreiden
le epidemia continua a -- se = de epidemie blijft zich verspreiden


expansibile adj

1 PHYSICA uitzetbaar


expansibilitate sub

1 PHYSICA uitzetbaarheid, uitzettingsvermogen


expansion sub

1 uitzetting, uitbreiding, verbreiding, vergroting, toeneming, groei, expansie
politica de -- = expansiepolitiek
mercato in -- = groeimarkt
sector in -- = groeisector
vaso de -- = expansievat
poter de -- = expansievermogen
grado de -- = uitzettingsgraad
spatio de -- = expansieruimte
vapor de -- = expansiestoom
-- del mercato de labor = verruiming van de arbeidsmarkt
-- economic = economische expansie
-- commercial = commerciële expansie
-- industrial = industriële expansie
-- linguistic = taalexpansie
-- del credito = kredietexpansie
-- urban = stadsuitbreiding
-- territorial = territoriale expansie
-- colonial = koloniale expansie
-- del universo = uitdijing van het heelal
-- de un gas = uitzetting van een gas
2 openhartigheid, mededeelzaamheid, uitbundigheid


+ expansionismo sub

1 POLITICA expansionisme
le -- colonial de Anglaterra in le etate/era victorian = het koloniale expansionisme van Engeland in het Victoriaanse

tijdperk

+ expansionista sub

1 POLITICA expansionist


+ expansionista adj

1 POLITICA expansionistisch
politica -- = expansiepolitiek


+ expansionistic adj

1 POLITICA expansionistisch
politica -- = expansionistische politiek


expansive adj

1 PHYSICA expansief, uitzettings...
fortia -- = uitzettende/expansieve kracht
2 open(hartig), mededeelzaam, expansief, extrovert, uitbundig


+ expansivitate sub

1 uitbundigheid, mededeelzaamheid, openheid
2 PHYSICA uitzetting, uitzetbaarheid


expatriar v

1 het (vader)land uitzetten, verbannen
-- se = zijn vaderland verlaten, naar het buitenland gaan, emigreren


expatriation sub

1 verdrijving uit het vaderland, uitwijking uit het vaderland
2 landverhuizing, emigratie


+ expectabile adj

1 te verwachten


expectante adj

1 afwachtend, verwachtend
attitude -- = afwachtende houding
politica -- = afwachtende politiek
medicina -- = geneeswijze die zo min mogelijk ingrijpt


expectar v

1 verwachten
-- multo de un persona = veel van iemand verwachten
tanto expectate = lang verwacht


expectation sub

1 verwachting
-- de vita = vermoedelijke levensduur, levensverwachting
grande --es = hooggespannen verwachtingen
plen de -- = vol verwachting
exceder le --es = de verwachtingen overtreffen
contrari al --(es) = tegen de verwachting in
responder al --es = aan de verwachtingen beantwoorden
in -- de = in afwachting van
2 MEDICINA expectatie, afwachtende houding


+ expectativa sub

1 verwachting, afwachting, afwachtende houding, (voor)uitzicht
haber un cosa in -- = het vooruitzicht op iets hebben, iets in het vooruitzicht hebben
responder al --s = beantwoorden aan de gestelde verwachtingen


expectative adj

1 afwachtend
medicina -- = expectatieve geneeskunde


+ expectator sub

1 iemand die (ver)wacht


expectorante adj

1 MEDICINA slijmoplossend
medicamento/substantia -- = slijmoplossend middel
sirop -- = slijmoplossende siroop


expectorante sub

1 MEDICINA slijmoplossend middel


expectorar v

1 opgeven, ophoesten, spuwen
-- sanguine = bloed opgeven


expectoration sub

1 expectoratie, het opgeven (van slijm, etc.), het ophoesten
-- sanguinolente/de sanguine = bloedspuwing


expedicular v

1 ontluizen


+ expediculation sub

1 ontluizing


expediente adj

1 nuttig, dienstig, passend, van pas, geschikt


expediente sub

1 noodoplossing, uitweg, redmiddel
cercar un -- = een uitweg zoeken
cognoscer mille --s = niet voor één gat te vangen zijn


expedir v

1 verzenden, versturen
-- un littera = een brief (ver)zenden
-- ulteriormente = nazenden (eerdere zending aanvullen)
-- per posta = per post verzenden
2 (snel) afmaken, (snel) afhandelen, afraffelen, zich afmaken van, afdoen


expedition sub

1 het verzenden, het versturen, verzending
servicio de -- = besteldienst
agentia de -- = expeditiekantoor
firma de -- = expeditiefirma
interprisa de -- = expeditiebedrijf
personal de -- = expeditiepersoneel
-- central = bestelhuis
-- per ferrovia = verzending per spoor
-- ulterior = nazending
costos de -- = expeditiekosten, verzendkosten
section/departimento del --es = expeditie-afdeling
modo de -- = verzendingswijze
aviso de -- = bericht van verzending
preste pro le -- = verzendklaar
2 het (snel) afhandelen, (snelle) afhandeling, het afdoen (van zaken)
3 vlugheid (in spreken of handelen), snelle reactie
4 expeditie, onderzoekingstocht
-- de succurso = hulpexpeditie
-- punitive/penal = strafexpeditie
-- polar = poolexpeditie
-- exploratori/explorative = ontdekkingsreis
-- scientific = wetenschappelijke expeditie
-- militar = militaire expeditie


+ expeditionari adj

1 expeditionair, expeditie...
armea/fortia -- = expeditieleger(macht)
truppas -- = expeditietroepen
corps (F)/corpore -- = expeditiecorps


expeditive adj

1 vaardig, vlug, voortvarend, doortastend, snel en doeltreffend


expeditor sub

1 afzender
2 expediteur


expeller v

1 verdrijven, uitdrijven, verbannen, wegzenden, wegjagen, royeren
-- un persona del partito = iemand uit de partij stoten
-- un persona del pais = iemand de grens overzetten
-- le dubitas = de twijfels uitbannen
-- un alumno del schola = een leerling van school sturen


expender v

1 uitgeven, besteden (geld)


expensa sub

1 uitgaaf (van geld), uitgaven, (on)kosten
--s superflue = overtollige uitgaven
--s del Stato = staatsuitgaven
--s pro le collectivitate = collectieve uitgaven
--s de exploitation {plwa} = exploitatiekosten, bedrijfskosten
--s salarial = loonuitgaven
--s impreviste = onvoorziene uitgaven
--s extravagante = buitensporige uitgaven
excesso de --s = overbesteding
reducer/restringer le --s = de uitgaven besnoeien
reduction/restriction del --s = besnoeiing van de uitgaven


experientia sub

1 ervaring, ondervinding
facto de -- = ervaringsfeit
notion/concepto de -- = ervaringsbegrip
dato de -- = ervaringsgegeven
homine de -- = man van ervaring/ondervinding
-- vital/del vita = levenservaring
-- del combatto = gevechtservaring
-- practic = praktijkervaring
-- dolorose = smartelijke ervaring
-- traumatic = traumatische ervaring
-- subjective = subjectieve ervaring
parlar per -- = uit ervaring spreken
per -- proprie = uit eigen ervaring
facer/acquirer -- = ervaring opdoen
excambiar --s = ervaringen uitwisselen
vantar un grande/longe -- = op een rijke ervaring bogen
mancar de -- = onervaren zijn
2 experiment, proef(neming)


+ experimentabile adj

1 waarmee kan worden ge-experimenteerd


experimental adj

1 proefondervindelijk, experimenteel, proef...
methodo -- = experimentele methode
scientia -- = experimentele wetenschap
physica -- = experimentele fysica
chimia -- = experimentele scheikunde
missile -- = proefraket
schola -- = experimenteerschool
interprisa -- = proefbedrijf
stadio -- = proefstadium
phase -- = experimentele fase
animal -- = proefdier


+ experimentalitate sub

1 experimenteel karakter
-- del litteratura de vanguarda = experimenteel karakter van de avant-garde-literatuur


experimentar v

1 beproeven, proeven nemen (met), experimenteren (met)
-- con un nove technica = experimenteren met een nieuwe techniek
2 ondervinden, ervaren, ondergaan
-- le sequelas del guerra = de naweeën van de oorlog ondervinden


experimentate adj

1 ervaren, bedreven, beproefd, geoefend, deskundig, (oordeel)kundig
natator -- = geoefend zwemmer
pianista -- = geoefend pianist


experimentation sub

1 het experimenteren, proefneming, experiment
campo de -- = proefveld


experimentator sub

1 proefnemer, experimentator


experimento sub

1 experiment, proef, proefneming
animal de --s = proefdier
tabula de/pro --s = experimenteertafel
-- chimic/de chimia = scheikundig experiment
-- de laboratorio = laboratoriumproef
facer un -- = een experiment uitvoeren


experir v

1 proberen, beproeven


experte adj

1 kundig, bekwaam, handig, bedreven, ervaren


+ expertise sub FRANCESE

1 expertise
-- graphologic = schriftexpertise
-- medicolegal = gerechtelijk geneeskundig onderzoek
esser submittite a un -- = een expertise ondergaan
reporto de -- = expertiserapport
agentia de --s = expertisebureau
costos del -- = expertisekosten
submitter a un -- = aan een expertise onderwerpen


experto sub

1 deskundige, expert, zaakkundige
-- de arte = kunstkenner
-- de investimento = beleggingsexpert/deskundige
commission/committee A) de --s = stuurgroep
reporto de --s = deskundigenrapport
consultar un -- = een deskundige raadplegen
esser -- in le materia = expert zijn in het vak
esser -- in un campo determinate = expert zijn op een bepaald gebied


expiabile adj

1 verzoenbaar, waarvoor boete gedaan kan worden, waarvoor vergiffenis mogelijk is
culpa -- = verzoenbare schuld


+ expiabilitate sub

1 verzoenbaarheid
-- de un culpa = verzoenbaarheid van een schuld


expiar v

1 boeten voor, boete doen voor, weer goedmaken, RELIGION verzoenen
-- un crimine = voor een misdaad boeten
-- un pena = een straf uitzitten
Jesus Christo ha expiate le peccatos del homines = Jezus Christus heeft de zonden van de mensen verzoend


expiation sub

1 boete(doening), verzoening
-- de peccatos = verzoening van zonden


expiator sub

1 iemand die boete doet, boetedoener


expiatori adj

1 verzoenend, zoen..., boete...
cappella -- = boetkapel
offerenda/sacrificio/victima -- = zoenoffer
altar -- = zoenaltaar
capro -- = zondebok
morte -- = verzoeningsdood
sanguine -- = zoenbloed
tentativa -- = verzoeningspoging
le function -- de un rito = de verzoenende functie van een rite


expirar v

1 uitademen, uitblazen
-- lentemente = langzaam uitademen
2 sterven, de laatste adem uitblazen, de geest geven
3 aflopen (termijn, contract, etc.), verlopen (paspoort), vervallen, verstrijken
le concession expira = de concessie vervalt
le credito expira = het krediet vervalt
lassar -- un ultimatum = een ultimatum laten verlopen


expiration sub

1 het uitademen, uitademing
inspiration e -- = inademing en uitademing
2 sterven, dood
3 het aflopen, afloop, vervaltijd, einde
-- del validitate de un passaporto = einde van de geldigheidsduur van een paspoort
-- de un contracto = het aflopen van een contract
-- de un termino = afloop van een termijn
-- de un tregua = einde van een bestand
data de -- = vervaldatum


+ expiratori adj

1 van de uitademing
dyspnea -- = kortademigheid bij het uitademen
musculos -- = uitademingsspieren
accento -- = expiratorisch accent


+ explanabile adj

1 verklaarbaar, te verklaren


explanar v

1 effen/vlak maken, effenen
2 uitleggen, verklaren, ophelderen, duidelijk maken, toelichten
-- un sonio = een droom uitleggen
-- un enigma = een raadsel ophelderen
-- su puncto de vista = zijn standpunt toelichten


explanation sub

1 het effen/vlak maken, het effenen
2 het uitleggen, het verklaren, het ophelderen, het toelichten, uitlegging, verklaring, opheldering, toelichting


explanator sub

1 iemand die effent/vlak maakt
2 iemand die uitlegt/verklaart, etc.


+ explanatori adj

1 verklarend, verhelderend
remarcas -- = verklarende opmerkingen


+ explant sub

1 BIOLOGIA explant(aat), weefselkweek


expler v

1 opvullen


expletive adj

1 aanvullend, opvullend, LINGUISTICA E GRAMMATICA wat niet bepaald nodig is (woord)
parola -- = lapwoord


explicabile adj

1 verklaarbaar, uitlegbaar, uit te leggen


explicar v

1 uitleggen, verklaren, ophelderen, duidelijk maken, toelichten
su maladia explica su absentia = zijn ziekte verklaart zijn afwezigheid
-- un texto = een tekst verklaren
-- un sonio = een droom uitleggen
-- su puncto de vista = zich standpunt toelichten


explication sub

1 het verklaren, het uitlegging, het duidelijk maken, het ophelderen, het toelichten, verklaring, uitleg, opheldering,

toelichting

-- de texto = tekstverklaring


explicative adj

1 verklarend, toelichtend
nota/notitia -- = verklarende noot/toelichting, bijsluiter
annotationes -- = verklarende aantekeningen
dictionario -- = verklarend woordenboek


explicator sub

1 uitlegger, verklaarder, explicateur


+ explicitar v

1 uitdrukkelijk formuleren, verduidelijken, expliciteren
-- su proprie pensatas = zijn eigen gedachten verduidelijken
MATHEMATICA -- un variabile = een variabele expliciteren


+ explicitation sub

1 explicitatie, het expliciteren, het ondubbelzinnig formuleren


explicite adj

1 ondubbelzinnig, uitdrukkelijk, duidelijk, expliciet
condition -- = uitdrukkelijke voorwaarde
critica -- = ondubbelzinnige kritiek
responsa -- = expliciet antwoord
definition -- = expliciete definitie
equation -- = expliciete vergelijking
contra mi prohibition -- = tegen mijn uitdrukkelijk verbod
exprimer se/parlar in terminos -- = zich ondubbelzinnig uitdrukken
formular un cosa explicitemente = iets ondubbelzinnig formuleren
distantiar se explicitemente de un cosa = zich uitdrukkelijk van iets distantiëren
prohiber/interdicer un cosa explicitemente = iets uitdrukkelijk verbieden


exploder v

1 exploderen, ontploffen


exploditor sub

1 ontstekingsmechanisme, ontsteker, exploder


exploitabile {plwa} adj

1 bruikbaar, ontginbaar, tot exploitatie geschikt, exploitabel
2 FIGURATE uitbuitbaar, exploiteerbaar


exploitar {plwa} v

1 ontginnen, exploiteren, winstgevend maken, rentegevend maken, rendabel maken
-- un turbiera = vervenen
2 uitbuiten, misbruiken, misbruik maken van, exploiteren
-- travaliatores/laboratores/obreros = arbeiders uitbuiten


exploitation {plwa} sub

1 het ontginnen, ontginning, het exploiteren, exploitatie
-- del solo = bodemexploitatie
-- de minas = mijnbouw
-- forestal = bosbeheer
compania pro le -- de = maatschappij tot exploitatie van
Exploitation Forestal del Stato = Staatsbosbeheer
terreno de -- = exploitatieterrein
forma de -- = exploitatievorm
resultatos de -- = bedrijfsresultaten/uitkomsten
cifras de -- = exploitatiecijfers
profitos/beneficios de -- = exploitatiewinst
expensas/costos de -- = bedrijfskosten
capital de -- = bedrijfskapitaal
loco de -- = bedrijfsruimte
-- de un rete ferroviari = exploitatie van een spoorwegnet
2 het uitbuiten, uitbuiting, misbruik, exploitatie
-- del homine per le homine = uitbuiting van de mens door de mens
3 onderneming, bedrijf
-- agricole = landbouwbedrijf
-- commercial = handelsonderneming
-- industrial = industriële onderneming


exploitator {plwa} sub

1 ondernemer, ontginner, exploitant
2 uitbuiter, profiteur


explorabile adj

1 wat kan worden onderzocht


explorar v

1 exploreren, ontdekkingsreizen doen, verkennen, afzoeken
-- le horizonte = de horizon afzoeken
2 onderzoeken, verkennen, bestuderen
-- un grotta = een grot onderzoeken
-- le terreno = het terrein verkennen
-- un question = een kwestie bestuderen
3 MEDICINA onderzoeken
-- un organo interne = een inwendig orgaan onderzoeken


exploration sub

1 het exploreren, ontdekking, verkenning, exploratie
-- de Africa Central = verkenning van Centraal Afrika
-- methodic de un caverna = methodisch onderzoek van een grot
-- spatial = ruimteonderzoek
-- polar = poolonderzoek
viage de -- = ontdekkingsreis
2 onderzoek, bestudering
-- del subconsciente = bestudering van het onderbewuste
3 MEDICINA onderzoek
-- radiologic = röntgenonderzoek


+ explorative adj

1 Vide: exploratori


explorator sub

1 ontdekkingsreiziger, onderzoeker
-- del natura = natuuronderzoeker
-- (del regiones) polar = poolreiziger
2 MEDICINA peilstift, sonde


exploratori adj

1 ontdekkings..., verkennings...
expedition -- = ontdekkingsreis
operation -- = kijkoperatie
perforation -- = proefboring


+ explosibile adj

1 ontplofbaar


+ explosibilitate sub

1 ontplofbaarheid


explosion sub

1 ontploffing, uitbarsting, losbarsting, knal, explosie
facer -- = ontploffen, exploderen, uitbarsten
-- de gas = gasontploffing
-- atomic/nuclear = atoomexplosie, kernexplosie
-- demographic = bevolkingsexplosie
-- supersonic = supersonische knal
risco/periculo de -- = ontploffingsgevaar
motor a/de -- = explosiemotor, verbrandingsmotor
2 FIGURATE uitbarsting, felle uiting, losbarsting, uitbreking
-- de ira/de cholera = woede-uitbarsting
-- de riso = lachsalvo


explosive adj

1 ontplofbaar, ontploffings.,.., explosief
situation -- = explosieve situatie, gespannen toestand
atmosphera -- = geladen atmosfeer
unda -- = ontploffingsgolf
progresso -- = onstuimige vooruitgang
carga -- = springlading
cigarro -- = klapsigaar
littera -- = bombrief
bomba -- = brisantbom
granata -- = brisantgranaat
haber un character -- = een explosief karakter hebben
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA explosief
consonante -- = explosieve medeklinker, ploffer


+ explosivitate sub

1 ontplofbaarheid, explosiviteit
-- de un gas = ontplofbaarheid van een gas


explosivo sub

1 springstof, explosief
-- conventional = conventionele springstof
poter destructive de un -- = verwoestende kracht van een explosief


exponente sub

1 MATHEMATICA exponent, machtsaanwijzer
CHIMIA -- de hydrogeno = waterstofexponent
2 representant, vertegenwoordiger
-- del burgesia = representant van de burgerij
-- del classe obrer = vertegenwoordiger van de arbei-dersklasse


exponential adj

1 met een exponent als veranderende grootheid, exponentieel
equation -- = exponentiële vergelijking
function -- = exponentiële functie
curva -- = exponentiële curve
integral -- = exponentiële integraal
(ac)crescimento/crescita/crescentia -- = exponentiële groei
phase -- = exponentiële fase


exponer v

1 uitstallen, tentoonstellen, vertonen, exposeren
-- su mercantias = zijn waren uitstallen
2 blootstellen (aan)
-- su vita = zijn leven in de waagschaal stellen
-- se a persecutiones = zich aan vervolgingen blootstellen
-- un persona al periculo = iemand aan het gevaar blootstellen
-- al sol = op de zon zetten
exponite a reguardos indiscrete/curiose = blootgesteld aan onbescheiden blikken
exponite al criticas = aan kritiek onderworpen
exponite al nord = op het noorden gelegen
exponite al vento = op de wind gelegen
muro exponite al nord = muur die op het noorden ligt
3 uiteenzetten, ontvouwen
-- un subjecto = een onderwerp behandelen
-- su intentiones = zijn bedoelingen kenbaar maken
4 PHOTOGRAPHIA belichten
-- un film (A) /pellicula = een film belichten


exportabile adj

1 exporteerbaar, uitvoerbaar, vatbaar voor uitvoer
productos -- = produkten die uitgevoerd kunnen worden


exportar v

1 exporteren, uitvoeren
-- merces/mercantias = goederen uitvoeren
-- contrabando = smokkelen


exportation sub

1 het exporteren, export, uitvoer
-- de capitales = kapitaalexport
-- de carbon = kolenuitvoer, kolenexport
licentia de -- = uitvoervergunning
articulo de -- = exportartikel
firma/interprisa de -- = exportfirma
commercio de -- = exporthandel
merces/mercantias de -- = exportgoederen
producto de -- = exportprodukt
patata de -- = exportaardappel
derectos de -- = uitvoerrechten
saldo de -- = exploitatiesaldo
prohibition de -- = uitvoerverbod
premio de -- = uitvoerpremie
mercato de -- = exportmarkt
interprisa de -- = exportbedrijf/onderneming
industria de -- = exportindustrie
porto de -- = uitvoerhaven
excesso de -- = exportoverschot
servicio de -- = exportafdeling
2 uitgevoerde goederen, export


exportator sub

1 exporteur, uitvoerder
-- de carbon = kolenexporteur
-- de cereales = exporteur van granen


+ exportator adj

1 uitvoerend, exporterend, uitvoer..., export...
pais -- de petroleo = olie uitvoerend land
Organisation del Paises -- de Petroleo, OPEP = Organisatie van Olie-exporterende Landen, OPEC


+ exposimetro sub

1 PHOTOGRAPHIA belichtingsmeter
camera con -- incorporate = camera met ingebouwde belichtingsmeter


exposition sub

1 uitstalling, tentoonstelling, expositie, beurs
-- mundial/universe/universal = wereldtentoonstelling
-- de picturas = schilderijententoonstelling
-- de sculpturas = beeldenexpositie
-- de auto(mobile)s = autotentoonstelling
-- agricole/agricultural = landbouwtentoonstelling
-- horticole/de horticultura = tuinbouwtentoonstelling
-- de arte = kunsttentoonstelling
-- floral = bloemententoonstelling
-- philatelic = postzegeltentoonstelling
-- industrial = industrietentoonstelling
-- itinerante = reizende tentoonstelling
-- flottante = drijvende tentoonstelling
sala de -- = expositiezaal/ruimte
jorno de -- = kijkdag
organisar un -- = een tentoonstelling organiseren
inaugurar un -- = een tentoonstelling openen
visitar un -- = een tentoonstelling bezichtigen
2 uiteenzetting, betoog, exposé
presentar un -- = een betoog houden
facer un -- = een exposé geven
3 blootstelling (aan gevaar, invloeden, etc.)
-- de un corpore al luce/lumine = blootstelling van een lichaam aan het licht
-- al sol = zonnebad
4 plaatsing, ligging (tov. wind, zon, etc.)
le -- de iste pictura es mal = dit schilderij wordt slecht belicht/hangt ongunstig
5 PHOTOGRAPHIA het belichten, belichting
durata/duration/tempore de -- = belichtingstijd
tabella de --es = belichtingstabel
-- duple = dubbele belichting
6 expositie (toneel, muziek)


expositive adj

1 uiteenzettend, verklarend, beschrijvend, vertolkend


expositor sub

1 iemand die iets verklaart/uiteenzet, verklaarder, uitlegger, commentator
2 tentoonsteller, exposant


+ expositori adj

1 verklarend, uiteenzettend, commentariërend, verhelderend


ex-presidente sub

1 voormalige president, voormalige voorzitter


expresse adj

1 uitdrukkelijk, expliciet
condition -- = uitdrukkelijke voorwaarde
approbation/consentimento -- = uitdrukkelijke goedkeuring
ordine -- = uitdrukkelijk bevel
contra mi desiro/desiderio -- = tegen mijn uitdrukkelijke wens
contra mi prohibition -- = tegen mijn uitdrukkelijk verbod
2 snel..., expres..., spoed...
via -- = snelweg
traino -- = sneltrein, intercity
tramvia -- = sneltram
littera -- = expresbrief
pacchetto -- = spoedzending
servicio -- = sneldienst


+ expressemente adv

1 uitdrukkelijk, nadrukkelijk
mentionar -- = uitdrukkelijk vermelden


expression sub

1 het uitpersen, uitpersing
2 uiting, uitdrukking
-- artistic = kunstuiting
fortia de -- = uitdrukkingskracht
facilitate/claritate de -- = uitdrukkingsvaardigheid
medio de -- = uitdrukkingsmiddel
modo de -- = uitdrukkingswijze
-- facial/del visage = gelaatsuitdrukking
le fame es le -- de un besonio = honger is de uiting van een behoefte
dar -- a = uiting/uitdrukking geven aan, onder woorden brengen
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA uitdrukking, gezegde
-- figurate = figuurlijke uitdrukking
-- currente/usual = gangbare uitdrukking
-- vulgar = vulgaire/platte uitdrukking
-- dialectal = dialectische uitdrukking
-- proverbial = spreekwoordelijke uitdrukking
-- popular = uitdrukking uit de volkstaal
-- consecrate/fixe = geijkte/staande uitdrukking
-- concise = puntig gezegde


expressionismo sub

1 expressionisme


expressionista sub

1 expressionist


+ expressionista adj

1 expressionistisch
pictura -- = expressionistisch schilderij
movimento -- = expressionistische beweging
currente -- = expressionistische stroming


+ expressionistic adj

1 expressionistisch
movimento -- = expressionistische beweging


expressive adj

1 expressief, vol uitdrukking, veelzeggend, veelbetekenend
linguage -- = beeldende taal
gesto -- = veelbetekenende gebaar
silentio -- = veelbetekenend zwijgen
visage -- = expressief/levendig gezicht
fortia -- = uitdrukkingskracht
medio -- = uitdrukkingsmiddel
surrider --mente = veelbetekenend glimlachen


+ expressivitate sub

1 expressiviteit, uitdrukkingskracht
le -- de un locution dialectal = de uit-drukkingskracht van een dialectische manier van zeggen


expresso sub

1 ijlbode
2 sneltrein, intercity, exprestrein


expresso adv

1 expres, met opzet, moedwillig
ille lo ha facite -- = hij heeft het expres gedaan
guastar un cosa -- = iets moedwillig bederven


exprimer v

1 uitpersen
-- le succo de un citro = het sap uit een citroen persen
2 uiten, uitdrukken, uiting geven aan, vertolken, te kennen geven
-- se in un Interlingua impeccabile = zich in een onberispelijk Interlingua uitdrukken
-- clarmente su pensata/pensamento = zijn gedachten duidelijk onder woorden brengen
-- se correctemente = zich correct uitdrukken
-- se per gestos = zich in gebarentaal uitdrukken
-- su recognoscentia = zijn dankbaarheid uiten
-- su sympathia = zijn medeleven tonen
-- su sentimentos = zijn gevoelens uiten
-- su condolentias = condoleren
-- se per enigmas = in raadsels spreken
si io pote -- me assi = als ik het zo mag zeggen


exprimibile adj

1 uit te drukken, onder woorden te brengen
un sentimento non -- in parolas = een gevoel dat niet in woorden is te vatten


+ exprimitor sub

1 toestel dat uitdrukt/uitperst/uitwringt, etc.
-- de aqua = mangel, wringer
passar per le -- = door de mangel/wringer halen (kleren)


+ ex professo sub LATINO

1 beroepshalve, ambtshalve
ille ha tractate iste materia -- = hij heeft deze materie beroepshalve behandeld
2 met kennis van zaken, deskundig


+ expromission sub

1 JURIDIC schuldoverneming, expromissie


expropriar v

1 onteigenen, expropriëren


expropriation sub

1 het onteigenen, onteigening, expropriatie, naasting
-- de un terreno = onteigening van een terrein
procedura/procedimento de -- = onteigeningsprocedure
-- pro utilitate public = onteigening ten algemenen nutte
clausula de -- = naastingsbeding/clausule


expropriator sub

1 onteigenaar, onteigenende instantie


expugnabile adj

1 inneembaar
un position solo -- a costo de grave perditas = een positie die alleen maar is te veroveren ten koste van zware

verliezen

+ expugnabilitate sub

1 inneembaarheid
le -- de un fortalessa = de inneembaarheid van een vesting


expugnar v

1 veroveren, overmeesteren, (stormenderhand) innemen, bedwingen
-- un fortalessa = een vesting innemen
-- le voluntate de un persona = iemands wil breken


+ expugnation sub

1 verovering, overmeestering, inname (van stad, etc.)


+ expugnator sub

1 veroveraar, stedendwinger


+ expugnator adj

1 veroverend


expulicar v

1 ontdoen van vlooien, (anque wel: ontluizen)


+ expulication sub

1 het ontdoen vlooien (en/of luizen), ontluizing


expulicatorio sub

1 plaats waar men van vlooien wordt ontdaan, plaats waar ontluisd wordt, ontluizingsstation


+ expulsar v

1 wegdrijven, uitdrijven, verdrijven, verbannen, wegzenden, wegjagen, royeren
-- un persona del partito = iemand uit de partij stoten
-- un persona del pais = iemand de grens overzetten
le judeos esseva expulsate de Espania in 1492 = de joden werden in 1492 uit Spanje verdreven SPORT

-- un jocator del campo = een speler het veld uitzenden/naar de kleedkamer sturen

expulsion sub

1 uitzetting, uitdrijving, uitstoting, uitwijzing, verdrijving, verjaging, verbanning, ontruiming, expulsie, royering (als

lid)

-- de un locatario qui non paga su location = uitzetting van een huurder die zijn huur niet betaalt
2 MEDICINA uitdrijving


expulsive adj

1 MEDICINA uitdrijvend, uitdrijvings...
dolores -- = uitdrijvingsweeën
medicamento -- = uitdrijvend middel


expunction sub

1 het uitwissen, uitwissing, het schrappen, het uitvegen


expunger v

1 uitwissen, schrappen, verwijderen


+ expurgabile adj

1 (in een boek) wat gezuiverd/gekuist kan worden


expurgar v

1 zuiveren, de aanstootgevende passages (in een boek) schrappen, censureren, kui-sen
edition expurgate del Decamerone = gekuiste uitgave van de Decamerone
-- un societate = een maatschappij van ongewenste elementen ontdoen


expurgation sub

1 het zuiveren, zuivering, het schrappen van aanstootgevende passages (in een boek), het kuisen


+ expurgator sub

1 zuiveraar (van boek, etc.)


+ expurgatori adj

1 reinigend, zuiverend
indice/index -- = lijst van boeken die gezuiverd moeten worden voordat gelovige katholieken ze mogen

lezen

+ exquisitate sub

1 uitgelezenheid, voortreffelijkheid, volmaaktheid, perfectie, verfijndheid, geraffineerdheid


exquisite adj

1 uitgelezen, voortreffelijk, uitstekend, volmaakt, perfect, exquis, verfijnd, geraffineerd
tempore -- = prachtig weer
vino -- = uitgelezen wijn
fragas -- = verrukkelijke aardbeien
morsello -- = verrukkelijk hapje
plattos -- = uitgelezen gerechten
harmonia -- = verfijnde harmonie
humor -- = verfijnde/fijnzinnige humor
pictura -- = prachtig schilderij
collection -- de poemas = uitgelezen gedichtenverzameling


exquisitessa sub

1 uitgelezenheid, voortreffelijkheid, volmaaktheid, perfectie, verfijndheid, geraffineerdheid


exsangue adj

1 bloedeloos, die veel bloed verloren heeft, slap, futloos
labios -- = bloedeloze lippen
vulnerato -- = gewonde die veel bloed heeft verloren
FIGURATE representation -- = bloedeloze voorstelling


+ exsanguinar v

1 MEDICINA bloed aftappen, aderlaten


+ exsanguination sub

1 MEDICINA aderlating, exsanguinatie


exsiccar v

1 droog maken
-- un palude = een moeras droogleggen
2 droog worden, opdrogen, uitdrogen


exsiccation sub

1 droogmaking, drooglegging
-- de un palude = drooglegging van een moeras
2 het opdrogen, het uitdrogen, opdroging, uitdroging
furno de -- = droogoven


exsiccative adj

1 opdrogend, uitdrogend
medios -- = opdrogende middelen


+ exsiccator sub

1 exsiccator


exspuer v

1 uitspuwen


exspuition sub

1 het uitspuwen


exsuction sub

1 het opzuigen, het uitzuigen


exsudar v

1 (uit)zweten (onoverg v )
2 (uit)zweten (overg v ), uitslaan, als zweet uitdrijven
-- resina = hars afscheiden


exsudat sub

1 MEDICINA, BOTANICA exsudaat, zweet
-- purulente = etterig exsudaat
-- mucose = slijmerig uitzweetsel
-- vegetal = plantaardig exsudaat


exsudation sub

1 het uitzweten


+ exsudative adj

1 exsudatief


+ extase (-asis) sub

1 extase, geestvervoering
-- mystic = mystieke extase


+ extasiar v

1 in vervoering brengen
-- se = in vervoering geraken, verrukt/opgetogen zijn


+ extatic adj

1 extatisch, verrukt, opgetogen
inebriation -- = extatische roes


+ extatico sub

1 iemand die vaak in extase is


extemporanee adj

1 geïmproviseerd, voor de vuist weg
discurso -- = voor de vuist weg uitge-sproken rede
poesia -- = geïmproviseerd gedicht
poeta -- = sneldichter


+ extemporaneitate sub

1 geïmproviseerd karakter
-- de un discurso = geïmproviseerd karakter van een redevoering


extender v

1 uitstrekken, uitspreiden, uitspannen, uitleggen
-- le mano = de hand uitsteken/toesteken/ophouden
-- le bracios = de armen uitslaan
le ave extende le alas = de vogel slaat de vleugels uit
-- un tabula = een tafel uitschuiven
-- se super un lecto = op een bed gaan liggen
-- se super le musco = zich op het mos neervlijen
le medievie se extende de 500 usque a 1500 = de middeleeuwen lopen van 500 tot 1500
2 uitsmeren, uitstrijken, uitrekken
iste margarina es facile de -- a qualcunque temperatura = deze margarine is bij elke temperatuur smeerbaar
3 uitbreiden, vergroten, vermeerderen
-- su cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis uitbreiden
-- un hospital = een ziekenhuis uitbreiden


extendibile adj

1 Vide: extensibile


extense adj

1 uitgestrekt, uitgebreid, wijd, ruim
reporto -- = uitvoerig/lijvig verslag
cognoscentias/cognoscimentos -- = omvangrijke kennis
on ha tractate le thema extensemente = het onderwerp kwam uitgebreid aan de orde


extensibile adj

1 wat uitgebreid of vergroot kan worden, te vergroten, uit te breiden, rekbaar, uitzetbaar
materia -- = rekbare stof
concepto -- = rekbaar begrip
tabula -- = uittrektafel
pariete -- = harmonikawand
scala -- = schuifladder
parapluvia -- = uitschuifbare paraplu
definition -- = rekbare definitie


extensibilitate sub

1 rekbaarheid, uitzetbaarheid
-- de certe fibras vegetal = rekbaarheid van bepaalde plantenvezels


+ extensiflor adj

1 BOTANICA met grote bloeiwijzen, met wijd vertakte bloeiwijzen


extension sub

1 het strekken, het (uit)rekken
2 uitzetting, uitbreiding, verspreiding, omvang
-- de un clausula de contracto = uitbreiding van een bepaling in een contract
-- de un concepto = verruiming van de inhoud van een begrip
-- de un epidemia = uitbreiding van een epidemie
le -- del damno = de omvang van de schade
-- urban = stadsuitbreiding
plano de -- = uitbreidingsplan
-- illimitate = onbeperkte omvang
in tote su -- = in zijn volle omvang
3 verlengstuk, verlenging
-- conic = tapse verlenging
4 LOGICA begripsomvang


extensive adj

1 uitgebreid, uitgestrekt, veelomvattend, extensief
competentias -- = uitgebreide/verregaande bevoegdheden
agricultura -- = extensieve landbouw
systema -- de camminos = uitgebreid wegennet
signification -- de un parola = uitgebreide betekenis van een woord


+ extensometro sub

1 rekmeter


extensor sub

1 iemand die of iets dat (uit)strekt/(uit)rekt, SPORT expander
2 strekspier, strekker, extensor
-- del antebracio = strekspier van de onderarm
-- del mano = handstrekker


+ extensor adj

1 strek...
musculo -- = strekspier, strekker, extensor


extenuar v

1 afmatten, uitputten, dodelijk vermoeien
le viage le ha extenuate = de reis heeft hem afgemat
-- se = zich uitputten, zich afmatten
labor/travalio extenuante = afmattende arbeid
calor extenuante = afmattende hitte
sentir se extenuate = zich uitgeput voelen


extenuation sub

1 afmatting, uitputting, (zware) vermoeienis, krachteloosheid, verzwakking
guerra de -- = uitputtingsoorlog
stato de -- = toestand van uitputting


extere adj

1 buitenlands, vreemd
valuta -- = buitenlandse valuta
politica -- = buitenlandse politiek


exterior adj

1 buiten..., uitwendig, buiten, buitenst, uiterlijk, zichtbaar
scala -- = buitentrap
porta -- = buitendeur
muro -- = buitenmuur
canal -- = buitengracht
porto -- = buitenhaven
quartiero -- = buitenwijk
mundo -- = buitenwereld
vista -- = buitenaanzicht
polder (Ne) -- = buitenpolder
lampa -- = buitenlamp
linea -- = buitenlijn
temperatura -- = buitentemperatuur
dica -- = buitendijk
antenna -- = buitenantenne
angulo -- = buitenhoek
galeria -- = buitengalerij
tasca -- = buitenzak
latere/parte -- = buitenkant/zijde
al latere -- = buitenop
commercio -- = buitenlandse handel
politica -- = buitenlandse politiek
dimension/mesura -- = buitenmaat
planeta -- = buitenplaneet
bordo -- = buitenrand
motor -- = aanhangmotor
aspecto -- = uiterlijk aspect
servicio -- = 1. buitendienst, 2. buitenlandse dienst
retrovisor -- = buitenspiegel (van auto)


exterior sub

1 buitenste deel, buitenkant, uiterlijk, voorkomen, het uitwendige
le -- de un casa = de buitenkant van een huis
mitter al -- = buiten zetten
judicar del -- = als buitenstaander beoordelen
travalios/labores al -- = buitenwerk
2 buitenland
Ministerio del Exterior = Ministerie van Buitenlandse Zaken
commercio con le -- = handel met het buitenland


exteriorisar v

1 aan de buitenwereld openbaren/tonen, uiten
-- su sentimentos = zijn gevoelens uiten
-- su joia/gaudio = zijn vreugde uiten
-- su cholera = wijn woede ventileren/uiten
-- un pensata/pensamento = een gedachte uiten


exteriorisation sub

1 het openbaren/tonen aan de buitenwereld, uiting
modo de -- = uitingsvorm, uitingswijze
-- de un sentiment = uiting van een gevoel


exterioritate sub

1 uitwendigheid, uiterlijkheid
-- de un sentimento = uiterlijkheid van een gevoel


+ exterminabile adj

1 uitroeibaar, vernietigbaar, verdelgbaar


exterminar v

1 uitroeien, vernietigen, verdelgen


extermination sub

1 het uitroeien, het vernietigen, het verdelgen, uitroeiing, vernietiging, verdelging
guerra de -- = vernietigingsoorlog


exterminator sub

1 uitroeier, vernietiger, vernieler, verwoester, verdelger (o.a. van ongedierte)


+ exterminatori adj

1 uitroeiend, vernietigend, verdelgings...
angelo -- = engel des verderfs
guerra -- = verdelgingsoorlog


+ externato sub

1 externaat, dagschool


externe adj

1 extern, uitwendig, buiten...
latere -- = buitenkant
aure -- = uitwendig oor
causas -- = externe oorzaken
GEOMETRIA angulo -- = buitenhoek
COMPUTATOR memoria -- = extern geheugen
beltate -- = uiterlijke schoonheid
scholar/discipulo/alumno -- = uitwonende/externe leerling, dagscholier
PHARMACIA pro uso/pro application -- = voor uitwendig gebruik


extero sub

1 buitenland
al -- = 1. in het buitenland, 2. naar het buitenland
io va al -- = ik ga naar het buitenland
io vive al -- = ik woon in het buitenland
commercio con le -- = buitenlandse handel
adjuta pro le -- = hulp aan het buitenland


+ exteroceptive adj

1 BIOLOGIA exteroceptief (prikkels ontvangend van buiten het lichaam)
sensibilitate -- = exteroceptieve sensibiliteit


exterritorial adj

1 ex(tra)territoriaal


exterritorialitate sub

1 ex(tra)territorialiteit


extincte adj

1 (uit)geblust, uitgedoofd, uitgestorven, niet meer bestaand
animal -- = uitgestorven dier
vulcano -- = uitgedoofde vulkaan
carbon -- = doofkool
un reguardo -- = een uitgebluste blik in de ogen
facer un impression -- = een uitgebluste indruk maken


extinction sub

1 (uit)blussing, uitdoving
-- de un incendio = blussing van een brand
material de -- = blusmateriaal
medio de -- = blusmiddel
le travalios de -- ha continuate usque a septe horas = tot zeven uur bleef men nablussen
2 uitsterving, verdwijning, uitroeiing
-- de un specie animal = uitsterving van een diersoort
3 aflossing, delging
-- de un debita = delging van een schuld


extinctive adj

1 uitroeiend, vernietigend, verdelgend, wat doet uitsterven


extinctor sub

1 (brand)blusapparaat, brandblusser
-- a/de scuma/spuma = schuimblusser
-- a mano = handblusapparaat
-- a pulvere = poederblusser
-- a nive carbonic = koolzuursneeuwblusser


extinguer v

1 (uit)blussen, uitdoven
-- le foco = het vuur blussen
-- un candela = een kaars doven
-- le luce/lumine = het licht uitdoen
2 doen verdwijnen, uitroeien, vernietigen, verdelgen
le tempore ha extinguite le memoria de iste factos = de tijd heeft de herinnering aan die feiten uitgewist
3 aflossen, delgen
-- un debita = een schuld aflossen/delgen


extinguibile adj

1 (uit)doofbaar, (uit)blusbaar
2 aflosbaar


+ extinguitor sub

1 iemand die uitdooft/blust


+ extiramento

1 (het) rekken, (het) uitrekken, (uit)rekking, verlenging


+ extirar v

1 rekken, uitrekken
-- se = rekken (van stof), wijder worden
-- le collo = de hals rekken
-- le musculos = de spieren rekken
-- un pauco/un poco le gambas = de benen even strekken


extirpabile adj

1 wegneembaar, uitroeibaar
tumor facilemente -- = tumor die gemakkelijk kan worden weggenomen


+ extirpamento sub

1 Vide: extirpation


extirpar v

1 uitroeien (onkruid), (met wortel) uittrekken, verdelgen
-- le mal = extirpar le mal
-- le urticas = de brandnetels uittrekken
-- le germines del rebellion = de opstand in de kiem smoren
2 geheel en al wegnemen (vooroordeel, misbruik, misverstand, etc.)
3 MEDICINA wegnemen, extirperen
-- un tumor = een gezwel wegnemen
-- un callo = een likdoorn wegsnijden
-- chirurgicamente = operatief verwijderen


extirpation sub

1 uitroeiing, verdelging
-- de un heresia = uitroeiing van een ketterij
-- de un vitio = uitroeiing van een ondeugd
2 onkruidverwijdering
le -- del urticas = het uittrekken van de brandnetels
3 MEDICINA wegneming, extirpatie
-- de un callo = wegsnijding van een likdoorn
-- de un tumor = wegneming van een gezwel
-- del amygdalas = wegneming van de amandelen


extirpator sub

1 verdelger, uitroeier, vernietiger
un inflexibile -- de omne formas de corruption = een onverbiddelijke uitroeier van alle vormen van corruptie
2 wiedmachine


+ extirpator adj

1 uitroeiend, verdelgend


extorquer v

1 afpersen, afdwingen, ontwringen, aftroggelen
-- moneta a un persona = iemand geld afpersen
-- un signatura a un persona = iemand een handtekening afdwingen


+ extorsion sub

1 het afpersen, afpersing
-- de un summa de moneta = afpersing van een geld-som
-- de un signatura = afdwinging van een handtekening


+ extorsive adj

1 afpersend


extra adv

1 aan de buitenkant, buiten
2 bovendien, extra
ganiar -- = bijverdienen


extra prep

1 buiten, zonder
2 uitgezonderd, met uitzondering van
3 benevens


+ extra adj

1 extra, bijkomend, bij..., over..., speciaal
costos -- = extra kosten, bijkomende kosten, meerkosten
salario/paga -- = loontoeslag
paga -- de vacantias = vakantiegeld
edition -- de un jornal = extra editie van een krant
facer horas -- = overuren maken
2 extra fijn, eerste klas, super, prima, buitengewoon goed
vino (de qualitate) -- = wijn van topkwaliteit
confitura -- = superjam


+ extra sub

1 toegift, extra(atje)


+ extrabuccal adj

1 extrabuccaal


+ extrabudgetari adj

1 buiten de begroting om


+ extracellular adj

1 BIOLOGIA extracellulair


+ extraclaustral adj

1 van buiten het klooster


+ extraconjugal adj

1 buitenechtelijk
relation -- = buitenechtelijke relatie


+ extracontractual adj

1 niet-contractueel


+ extracorporal adj

1 extracorporaal


+ extractibile adj

1 uittrekbaar, extraheerbaar


extraction sub

1 het winnen, winning (erts, marmer, steenkool, etc.), (op)delving
-- de oleo = oliewinning
-- de stanno = tinwinning
-- de sal = zoutwinning
-- de carbon = steenkoolwinning, kolenwinning
-- de phosphato = fosfaatwinning
-- de minerales = ertswinning
-- de gas natural = winning van aardgas
2 MEDICINA het (uit)trekken
-- de un dente = het trekken van een tand
-- de un balla = verwijdering van een kogel
3 MATHEMATICA het trekken (van een wortel)
-- del radice cubic = trekking van de derdemachtswortel
4 CHIMIA het extraheren, extractie
5 afkomst, komaf, afstamming, geboorte
esser de basse -- = van lage afkomst zijn


extracto sub

1 aftreksel, extract
-- aquose = waterig extract
-- de carne = vleesextract
-- de caffe = koffie-extract
-- de malt = moutextract
-- hepatic/de ficato = leverextract
2 uittreksel ( = geschrift), extract
-- de baptismo = uittreksel uit het doopboek
-- de nascentia = geboortebwijs
-- mortuari = uittreksel uit het sterfteregister
COMMERCIO -- de conto = (bank)afschrift
-- de conto de giro = giro-overschrijving


extractor sub

1 iemand die uittreksels maakt
2 iemand die aftreksels maakt
3 MEDICINA, CHIMIA etc., extractor, (uittrek)tang
-- de melle = honingslinger
melle de -- = slingerhoning
-- de clavos = spijkertang
4 patroontrekker


extrader v

1 uitleveren
-- un criminal = een misdadiger uitleveren


extradition sub

1 het uitleveren, uitlevering, overlevering (ter berechting)
tractato de -- = uitleveringsverdrag
petition/demanda de -- = uitleveringsverzoek


extradorso sub

1 ARTE DE CONSTRUER buitenwelfvlak, (welf)boogrug, gewelf(boog)rug


+ extraeuropee adj

1 buiteneuropees
--e naties = nationes extraeuropee


extrafin adj

1 extrafijn (erwt), prima, best, fijnst, uitstekend, bijzonder goed
chocolate {sj} -- = eerste kwaliteit chocolade


+ extraforte adj

1 extrasterk
mustarda -- = extrasterke mosterd


+ extragalactic adj

1 ASTRONOMIA buiten de melkweg liggend, extragalactisch
nebulosa -- = extragalactische nevel
materia -- = extragalactische materie


extraher v

1 trekken (uit), halen (uit), winnen uit) (erts, marmer, steenkool,

etc.)

-- le succo de un citro = sap uit een citroen persen
-- mineral del solo = erts uit de grond halen
-- sanguine a un persona = iemand bloed afnemen
-- moneta de un persona = geld van iemand lospeuteren
un nova extrahite de Panorama = een bericht ontleend aan Panorama
-- un secreto a un persona = iemand een geheim ontlokken
2 uittrekken, een uittreksel maken (van een boek, etc.)
3 verwijderen (uit), eruithalen, trekken
-- un dente = een tand trekken
4 CHIMIA extraheren
5 MATHEMATICA (de wortel) trekken (uit)
-- le radice cubic = de derdemachtswortel trekken


+ extrahuman adj

1 bovenmenselijk


+ extrajudicial adj

1 buitengerechtelijk, extrajudicieel
inquesta/investigation -- = buitengerechtelijk onderzoek
procedura/procedimento -- = buitengerechtelijke procedure


+ extrajudiciari adj

1 buitengerechtelijk, extrajudicieel
inquesta/investigation -- = buitengerechtelijk onderzoek
procedura/procedimento -- = buitengerechtelijke procedure


+ extralegal adj

1 buitenwettelijk, extralegaal
problema -- = buitenwettelijk probleem


+ extralegalitate sub

1 buitenwettelijkheid


+ extramarginal adj

1 extramarginaal


+ extramarital adj

1 buitenechtelijk
relationes -- = overspel
haber un relation -- = vreemdgaan


+ extramatrimonial adj

1 buitenechtelijk, extramatrimonieel


+ extramundan adj

1 bovenaards


extramural adj

1 buiten de (stads)muren plaatsvindend
2 buiten de school/instelling/universiteit plaatsvindend


extranee adj

1 vreemd, van buiten, niet behorend (bij)
corpore -- = vreemd lichaam
esser -- a un cosa = niets te maken hebben met iets


+ extraofficial adj

1 buitenambtelijk, niet tot het ambt behorend


extraordinari adj

1 buitengewoon, niet alledaags, ongebruikelijk, afwijkend
assemblea/reunion -- = buitengewone vergadering
qualitates -- = buitengewone kwaliteiten
2 ongewoon, bijzonder
3 opmerkelijk, geweldig, enorm
successo -- = geweldig succes
fortia -- = enorme kracht


+ extraparlamentari adj

1 extraparlementair, buitenparlementair
commission -- = extraparlementaire commissie
opposition -- = buitenparlementaire oppositie


+ extraparochial adj

1 niet tot de parochie behorend, buiten de parochie vallend


+ extrapolabile adj

1 extrapoleerbaar


+ extrapolar v

1 extrapoleren (anque MATHEMATICA)


+ extrapolation sub

1 extrapolatie (anque MATHEMATICA), afleiding, deductie, veralgemening, gevolgtrekking
-- statistic = statistische extrapolatie
-- del politica governamental = extrapolatie van het overheidsbeleid


+ extrapyramidal adj

1 extrapyramidaal


+ extrascholar adj

1 buitenschools
activitates -- = buitenschoolse activiteiten


+ extrasensorial adj

1 buitenzinnelijk
phenomenos -- = buitenzinnelijke verschijnselen
perception -- = buitenzinnelijke waarneming


+ extrasolar adj

1 buiten ons zonnestelsel


+ extrasystole sub

1 MEDICINA extrasystole (ontijdige samentrekking van het hart)


+ extratemporal adj

1 buitentijdelijk


+ extraterrestre adj

1 buitenaards
esser -- = buitenaards wezen


extraterritorial adj

1 ex(tra)territoriaal
diplomates ha derectos -- = diplomaten zijn niet onderworpen aan de rechtspraak van het land waar zij verblijven


extraterritorialitate sub

1 ex(tra)territorialiteit


+ extrauterin adj

1 MEDICINA buitenbaarmoederlijk, extra-uterien
graviditate/pregnantia -- = buitenbaarmoederlijke zwangerschap


extravagante adj

1 buitensporig, overdreven, extravagant
expensas -- = buitensporige uitgaven
un typo -- = een rare klant, een kwibus
modo de vita -- = buitensporige levenswijze
2 mal, dwaas, onzinnig
ideas -- = dwaze ideeën
conceptiones -- = onzinnige opvattingen


extravagantia sub

1 buitensporigheid, extravagantie
2 dwaasheid, dwaze daad, dwaas idee, absurditeit, onzin, onzinnigheid
facer --s = doldwaze dingen doen


extravagar v

1 onzin uitkramen, raaskallen, zwammen, zwetsen


+ extravaginal adj

1 extravaginaal


extravasar v

1 PHYSIOLOGIA
-- se = zich uitstorten, uitvloeien


extravasation sub

1 PHYSIOLOGIA extravasatie (uittreding van lichaamsvocht in het omringende weefsel)
-- de sanguine = bloeduitstorting


+ extravasato sub

1 PHYSIOLOGIA extravasaat


extreme adj

1 uiterst, verst, laagst, hoogst, eerst, laatst
limite -- = uiterste grens
-- unction = Heilig Oliesel
termino -- = uiterste termijn
2 buitengewoon, intens, enorm, ontzettend, hevig
3 bovenmatig, buitensporig, extreem, radicaal
mesuras -- = vergaande maatregelen
caso -- = extreem geval
esser extrememente subestimate = hooglijk onderschat worden


extremismo sub

1 extremisme, extremistische houding, extremistisch gedrag
-- in politica = politiek extremisme
-- de dextera/dextra = extre-misme van rechts
-- de sinistra = extremisme van links
-- de un gruppo extraparlamentari reactionari = extremisme van een buitenparle-mentaire reactionaire groep


+ extremista adj

1 extremistisch
gruppamento -- = extremistische groepering
programma politic -- = extremistisch politiek programma
solution -- = extremistische oplossing


extremista sub

1 extremist, doordrijver, radicaal
-- revolutionari = revolutionaire extremist


+ extremistic adj

1 extremistisch
theoria -- = ex-tremistische theorie
doctrina -- = extremisti-sche leer
proponer un programma -- = een ex-tremistisch programma voorstellen


extremitate sub

1 (uit)einde, uiterste, grens, rand
le --s de un corda = de (uit)einden van een touw
-- superior = boveneinde
-- inferior = ondereinde
-- del cauda = puntje van de staart
le duo --s del ponte = de beide uiteinden van de brug
al altere -- del citate/urbe = aan het andere eind van de stad
2 extremiteit, extreme beslissing, extreme gewelddaad
3 --s = ledematen (handen en voeten)


extremo sub

1 uiterste, extreme situatie, extreem geval
cader/ir de un -- al altere = van het ene uiterste in het andere vallen
le --s se tocca = de uitersten hebben steeds punten van aanraking
le --s se attrahe = de uitersten trekken elkaar aan
augmentar le precio usque al -- = de prijs tot het uiterste opdrijven
2 uiterste grens, toppunt
3 MATHEMATICA uiterste term (van evenredigheid)


+ extricabile adj

1 ontwarbaar, los te maken


+ extricar v

1 ontwarren, uit de knoop halen, losmaken


+ extrication sub

1 het ontwarren, het losmaken


extrinsec sub

1 uitwendig, uiterlijk, van buiten komend, extrinsiek
semiconductor -- = extrinsieke halfgeleider
causas -- de un facto = uitwendige oorzaken van een feit
motivos -- = van buiten komende motieven
valor -- de un moneta = nominale waarde van een munt


+ extrorse adj

1 BOTANICA extrors (naar de buitenzijde van een bloem opengaande)
stamine -- = extrorse meeldraad


extroversion sub

1 PSYCHOLOGIA het (geestelijk) naar buiten gekeerd zijn, extraversie, extroversie


extroverter v

1 naar buiten keren
2 PSYCHOLOGIA zijn geest richten op de dingen buiten zich


extrovertite adj

1 PSYCHOLOGIA extravert, extrovert, (geestelijk) naar buiten gekeerd


extrovertito sub

1 PSYCHOLOGIA iemand wiens geest is gericht op de dingen buiten hem, extraverte/extroverte persoon


+ extruder v

1 TECHNICA extruderen, in een intruder vormen, spuiten
machina a/de -- = extrusiemachine


+ extrusion sub

1 TECHNICA het persen (van metaal), extrusie


exuberante adj

1 overmatig, overvloedig, weelderig
vegetation -- = weelderige plantengroei
recolta -- = overvloedige oogst
production -- = overvloedige produktie
capillatura -- = weelderige haardos
formas -- = weelderige vormen
2 MEDICINA snel groeiend, woekerend
abscesso -- = woekerend abces
3 uitbundig, uitgelaten, opgewonden
gaudio/joia -- = uitgelaten vreugde
persona -- = uitbundig persoon
temperamento -- = uitbundig temperament
linguage -- = exuberant taalgebruik


exuberantia sub

1 overmaat, overvloed, weelderigheid, weelde
-- de parolas = woordenvloed
-- de vegetation = weelderige plantengroei
-- del formas = weelderigheid van de vormen
2 uitbundigheid, uitgelatenheid, opgewondenheid
manifestar/exprimer/exteriorisar su gaudio/joia con
-- = uitbundig zijn vreugde uiten


exuberar v

1 overmatig zijn, overvloedig zijn, weelderig zijn
2 uitbundig zijn, uitgelaten zijn


+ exulcerar v

1 MEDICINA licht verzweren, een lichte verzwering veroorzaken op


+ exulceration sub

1 MEDICINA lichte verzwering


+ exulcerative adj

1 MEDICINA licht verzwerend


exultante adj

1 juichend, jubelend, opgetogen


exultar v

1 juichen, jubelen, heel erg vrolijk zijn


exultation sub

1 het juichen, het jubelen, gejuich, gejubel, uitgelaten vreugde


+ exuvias sub pl

1 BIOLOGIA afgeworpen omhulsels/aanhangsels van het lichaam, afgeschudde overblijfsels, afgegooide delen,

exuviën

+ exuviation sub

1 het afschudden (van exuviën) BIOLOGIA afwerping (van huid/schaal)


+ exvoto sub

1 ex-voto, gelofte, votiefgeschenk


+ eye-liner sub ANGLESE

1 eye-liner (oogmake-up)


+ eyra sub

1 ZOOLOGIA felis eyra (soort poema)


Ezekiel sub n pr

1 BIBLIA Ezechiël


+ Ezra sub n pr

1 BIBLIA Ezra


Advertisement