Interlingua Wiki
Advertisement

da capo ITALIANO

1 da capo


+ Dacia sub n pr

1 Dacië


+ dacic adj

1 Dacisch


+ dacron sub

1 dacron


dactylic adj

1 dactylisch
verso -- = dactylisch vers


+ dactylis sub

1 BOTANICA
-- glomerate = kropaar


dactylo sub

1 dadel
-- marin/de mar = zeedadel
semine de -- = dadelpit
oleo de -- = dadelolie
2 LITTERATURA dactylus


+ dactylogramma sub

1 vingerafdruk
-- genetic = genenprint


dactylographar v

1 typen, tikken
-- un reporto = een rapport typen
-- sin reguardar le claviero = blind typen


dactylographia sub

1 het typen, het machineschrijven
error de -- = tikfout


dactylographic adj

1 type..., machineschrift..., dactylografisch


dactylographo sub

1 schrijfmachine
2 typist
un -- experimentate = een geroutineerde typist


dactylologia sub

1 vingeralfabet, vingertaal, dactylologie


+ dactylologic adj

1 dactylogisch


+ dactylorchis sub

1 BOTANICA handekenskruid
-- maculate = gevlekte orchis


dactyloscopia sub

1 dactyloscopie, leer van de vingerafdrukken
le anthropometria utilisa le -- = de anthropometrie maakt gebruik van de dactyloscopie


+ dactyloscopic adj

1 dactyloscopisch


+ dada sub

1 dada


+ dadaismo sub

1 dadaïsme


+ dadaista sub

1 dadaïst


+ dadaista adj

1 dadaïstisch
movimento -- = dadaïstische beweging
schola -- = dadaïstische school


daga sub

1 ponjaard, dagge, lange dolk


dagar v

1 met een dolk (door)steken


+ daguerrotypar v

1 PHOTOGRAPHIA daguerrotyperen


+ daguerrotypia sub

1 PHOTOGRAPHIA daguerrotypie


+ daguerrotypo sub

1 PHOTOGRAPHIA daguerrotype


dahlia sub

1 BOTANICA dahlia
cultura de --s = dahliacultuur
cultor/cultivator de --s = dahliakweker
tubere de -- = dahliaknol
exhibition/exposition de --s = dahliatentoonstelling


+ dalmata sub

1 Dalmatiner, Dalmatische hond


+ Dalmatia sub n pr

1 Dalmatië


+ dalmatian adj

1 Dalmatisch


+ dalmatiano sub

1 Dalmatiër


+ dalmatic adj

1 Dalmatisch
costa -- = Dalmatische kust
lingua -- = Dalmatische taal


+ dalmatica sub

1 dalmatiek, dalmatica


+ dalmatin adj

1
rana -- = springkikker


+ Dalton sub n pr

1 Dalton
principio -- = daltonprincipe
lyceo -- = daltonlyceum
schola -- = daltonschool
systema -- = daltonsysteem
applicar le systema -- = daltoniseren


daltonian adj

1 van Dalton, kleurenblind


daltonismo sub

1 daltonisme, kleurenblindheid


dama sub

1 dame, vrouw van standing
-- de honor = hofdame, eredame
-- de corte = hofdame
-- de compania = gezelschapsdame
2 (JOCO DE DAMAS) dam
joco de --s = damspel
jocar al --s = dammen
tabuliero de --s = dambord
problema de --s = damprobleem
facer un -- = een dam maken
prisa per le -- es obligatori = damslag gaat voor
3 CHACO dame, koningin


+ damajana sub

1 mandfles, korffles


+ damalisco sub

1 ZOOLOGIA bastaardhartebeest, blesbok, bontebok, lierantilope


+ daman sub

1 ZOOLOGIA klipdas


damascar v

1 damasceren


damascen adj

1 van/uit Damascus
BOTANICA nigella -- = juffertje-in-het-groen


damascenage sub

1 damascering


damascenar v

1 damasceren


damascenator sub

1 damasceerder


damasceno sub

1 Damascener, bewoner van Damascus
2 damastpruim, kwets


Damasco sub n pr

1 Damascus


+ damasco sub

1 damast
-- pro mobiles = meubeldamast
serviettas de -- = damasten servetten
fabrica de -- = damastfabriek/weverij
texitor de -- = damastwever


+ damiero sub

1 dambord


+ damisella sub

1 jonkvrouw, jongedame
-- de honor = bruidsmeisje


damnabile adj

1 verwerpelijk, afkeurenswaardig
opinion -- = verwerpelijke mening
habitudes -- = afkeurenswaardige gewoonten
2 RELIGION (ver)doemenswaard, vervloeking oproepend


+ damnabilitate sub

1 verwerpelijkheid, afkeurenswaardigheid
2 RELIGION (ver)doem(ens)waardigheid


damnar v

1 RELIGION verdoemen


damnation sub

1 RELIGION het verdoemen, verdoemenis, hellestraf
-- eterne = eeuwige verdoemenis


damnificar v

1 benadelen, schaden, nadeel toebrengen, beschadigen
le mercantias ha essite damnificate per le aqua del mar = de goederen zijn door het zeewater beschadigd


damno sub

1 schade, beschadiging, nadeel, averij
--(s) insignificante = geringe schade
--(s) irreparabile = onherstelbare schade
--(s) eventual = eventuele schade
--(s) incalculabile = onberekenbare schade
--(s) material = materiële schade
--(s) immaterial = immateriële schade
--(s) de guerra = oorlogsschade
--(s) al motor = motorschade
-- moral = geestelijke schade
facer/causar/originar/occasionar --(s) = schade aanrichten
suffrer --(s) = schade lijden
evalutar le --(s) = de schade taxeren
--(s) de foco/causate per le foco = brandschade
--(s) de gelo/causate per le gelo = vorstschade
--(s) de grandine/causate per le grandine = hagelschade
--(s) causate per le tempesta = stormschade
--(s) de ruptura = breekschade
extension del --(s) = omvang van de schade
servicio del --s = schadeafdeling
qual -- ! = wat jammer !


damnose adj

1 schadelijk, nadelig
animales -- = schadelijke dieren


damnositate sub

1 schadelijkheid


+ Damocles sub n pr

1 Damocles
spada de -- = zwaard van Damocles


+ dan sub

1 SPORT dan


+ danaide sub

1 Danaïde
cupa del --s = Danaïdenvat


+ dancing sub ANGLESE

1 dancing


+ dandy sub ANGLESE

1 dandy


+ dandysmo sub

1 dandysme, fatterigheid, aanstellerij


danese adj

1 Deens


danese sub

1 Deens (taal)
2 Deen
3 Deense dog


Daniel sub n pr

1 Daniël


Danmark sub n pr

1 Denemarken


dansa sub

1 het dansen, dans
-- macabre/del morte = danse macabre, dodendans
-- guerrier = oorlogsdans, krijgsdans
-- popular/folkloric = volksdans
-- choral = koordans, reidans
-- del ventre = buikdans
-- classic = klassieke dans
-- polonese = Poolse dans
-- de Sancte Vito = Sint Vitusdans
-- de character = karakterdans
-- a/in tres tempores = dans in driekwartsmaat
arte del -- = danskunst
facer un -- del ventre = buikdansen
curso de -- = danscursus, dansles
local de -- = dansgelegenheid
pista de -- = dansvloer
maestro de -- = dansleraar
musica de -- = dansmuziek
schola de -- = dansschool
sala de -- = danszaal
passo de -- = danspas
figura de -- = dansfiguur
orchestra de -- = dansorkest
scarpa de -- = dansschoen
scarpetta de -- = dansschoentje
festa de -- = dansfeest, bal
partner (A) de -- = danspartner


dansar v

1 dansen
invitar a -- = ten dans vragen
ille dansa magnificamente = hij danst voortreffelijk


dansator sub

1 danser
copula de --es = danspaar
-- de corda = koorddanser
-- professional = beroepsdanser


+ dantesc adj

1 dantesk
poesia -- = danteske poëzie
vision -- = danteske visie


+ danthonia sub

1 BOTANICA
-- elephantin = olifantsgras


+ dantologia sub

1 studie van Dante, dantologie


+ dantologo sub

1 Dantekenner


danubian adj

1 Donau...
bassino -- = Donaubekken
le principatos -- = de Donauvorstendommen


Danubio sub n pr

1 Donau
-- Inferior = Beneden-Donau


+ daphne sub

1 BOTANICA peperboompje


+ daphnia sub

1 ZOOLOGIA watervlo, dafnia


dar v

1 geven, schenken, verlenen
-- un banchetto = een banket geven
-- un curso = een cursus geven
-- lectiones de Interlingua = les in Interlingua geven
-- conto de = rekenschap geven van
-- le cartas = kaartgeven
-- le alarma = alarm slaan
-- le tono = de toon aangeven
-- un colpo de freno = op de rem trappen
-- un colpo de spongia = de spons halen over
-- le parola a = het woord geven aan
-- chaco {sj} = schaak zetten
-- lustro a = opluisteren
-- corage = moed geven
-- le bon exemplo = het goede voorbeeld geven
-- adjuta = hulp geven/bieden
-- un festa = een feest geven
-- prioritate a un cosa = iets voor laten gaan
-- acceptation = zijn goedkeuring geven, (met iets) instemmen
-- su dimission = zijn ontslag indienen
-- in location = verhuren
-- satisfaction = genoegdoening geven
le fenestra da super le jardin = het raam ziet uit op de tuin
le porta da super le jardin = de deur geeft toegang tot de tuin
date le hora multo avantiate = wegens het vergevorderde uur
date que = gegeven dat, aangenomen dat


dardane adj

1 Dardaans, Trojaans


Dardanellos sub n pr pl

1 Dardanellen


Dardania sub n pr

1 Dardanië


dardano sub

1 Dardaniër, Trojaan


Dardano sub n pr

1 MYTHOLOGIA Dardanus


+ dardo sub

1 werpschicht


+ darico sub

1 HISTORIA daricus (gouden munt van Perzië)


darsena sub

1 open dok, binnenhaven
mitter in -- = (een schip) dokken


darwinian adj

1 darwiniaans
theoria -- = Darwinleer


darwinismo sub

1 darwinisme
le -- se oppone al lamarckismo = het darwinisme staat tegenover het lamarckisme


darwinista sub

1 darwinist


+ darwinista adj

1 darwinistisch


+ dasymetro sub

1 dasymeter


+ dasyuro sub

1 ZOOLOGIA buidelmarter, dasyurus


data sub

1 datum
-- de nascentia = geboortedatum
-- previste/limite/limitar/ultime = tijdslimiet, deadline, uiterste (lever)datum
-- de vendita = verkoopdatum
-- limite de vendita = uiterste verkoopdatum
-- de clausura = sluitingsdatum
-- de publication = verschijningsdatum
le -- del timbro postal = datum postmerk
portar le -- de = gedateerd zijn op
sin -- = ongedateerd
fixar un -- = een datum vaststellen/afspreken
le littera ha como -- le 10 de julio = de brief is gedateerd op 10 juli


+ databile adj

1 dateerbaar
documento facilemente -- = document dat gemakkelijk te dateren is


+ databilitate sub

1 dateerbaarheid
-- de un sito prehistoric = dateerbaarheid van een prehistorische vindplaats


datar v

1 dateren, de datum bepalen van, dagtekenen
-- un strato geologic = een geologische laag dateren
-- su litteras = zijn brieven dateren
iste castello data del medievo = dit kasteel dateert uit de middeleeuwen


dataria sub

1 CATHOLICISMO datarie, pauselijk bureau


datario sub

1 beambte van de datarie


+ datation sub

1 datering, dagtekening
quando habera loco le -- del contracto? = wanneer valt de dagtekening van het contract?
-- improbabile = onwaarschijnlijke datering
-- de un sito prehistoric = datering van een prehistorische vindplaats
-- per le methodo del carbon-14 = koolstofdatering


+ dation sub

1 geving
-- in location = inhuurgeving


dative adj

1 JURIDIC datief, toeziend
tutor -- = toeziend voogd


dativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA derde naamval, datief, dativus
construction de -- = datiefconstructie
forma de -- = datiefvorm


dato sub

1 dobbelsteen
jocar al --s = dobbelen
jocator de --s = dobbelaar
joco de --s = dobbelspel
cornetta a --s = dobbelbeker
jecto de --s = teerlingsworp
2 gegeven, feit
-- fundamental/de base = basisgegeven
--s statistic = statistische gegevens
--s concrete = harde gegevens
--s personal = persoonlijke gegevens
--s plus concrete = nadere gegevens
banca de --s = bestand (verzameling gegevens)


dator sub

1 gever, schenker
-- de sanguine = bloeddonor
-- de sperma = spermadonor, zaaddonor
-- de labor/de travalio = werkgever
-- de caution = borgsteller
cellula -- = donorcel


+ dattiliero sub

1 dadelpalm
foreste de --s = dadelbos


dattilo sub

1 dadel
-- marin/de mar = zeedadel
oleo de -- = dadelolie
semine de -- = dadelpit


+ datura sub

1 BOTANICA doornappel, steekappel


+ dauco sub

1 BOTANICA peen


David sub n pr

1 David
stella de -- = Davidster


+ davidia sub

1 BOTANICA
-- involucrate = zakdoekenboom, parkboom


+ davidic adj

1 BIBLIA van David
psalmos -- = psalmen van David


de (del = de+le) prep

1 (POSSESSION)
le libro de Jan = het boek van Jan
2 (ORIGINE)
pictura de Van Gogh = schilderij van Van Gogh
venir -- Bilthoven = uit Bilthoven komen
originari -- = afkomstig uit
3 (CAUSA)
morir -- fame = sterven van honger
rubie -- cholera = rood van woede
4 (MEDICINA)
viver -- su penna = van zijn pen leven
colpo -- pugno = vuistslag, stomp
tiro -- revolver = revolverschot
5 (MESURA)
billet -- cento florinos = briefje van honderd
6 (PHYSICAURA)
le amor -- Jan = de liefde van Jan
objecto -- luxo = luxevoorwerp
cultello -- cocina = keukenmes
abuso -- confidentia = misbruik van vertrouwen
7 (MATERIAL)
ponte -- ferro = ijzeren brug
8 (CONTENTO, QUANTITATE)
vitro -- aqua = glas water
litro -- lacte = liter water
pacchetto -- cigarrettas = pakje sigaretten
9 (CONCERNENTE)
parlar --l guerra = over de oorlog spreken
10 (SIN TRADUCTION)
le mense -- decembre = de maand december
11 (post certe VERBOS ante un INFINITIVO)
essayar -- (trovar) = proberen te (vinden)
oblidar -- (dicer) = vergeten te (zeggen)
12 (post certe ADJECTIVOS ante un SUBSTANTIVO)
digne -- (fide) = (geloof)waardig


dea sub

1 godin
-- del luna = maangodin
-- marin/del mar = zeegodin


dead heat sub ANGLESE

1 dead heat


deambular v

1 rondwandelen, ronddwalen, dolen, slenteren


deambulation sub

1 het rondwandelen, het ronddwalen, het dolen, het slenteren


deambulatori adj

1 loop..., zwerf...
function -- = loopfunctie


+ deambulatorio sub

1 omgang achter het altaar, kooromgang, deambulatorium


debatter v

1 debatteren (over), betwisten, discussiëren
-- se contra = vechten tegen, te kampen hebben met, zich verzetten tegen


debattibile adj

1 betwistbaar


debatto sub

1 debat, discussie, gedachtenwisseling, woordentwist
-- parlamentari = kamerdebat
-- televisate = televisiedebat
-- marathon = marathondebat
aperir le -- = het debat openen
clausurar/terminar le -- = het debat (af)sluiten
conducer le --s = de debatten leiden


deber v

1 moeten, behoren, verplicht zijn
2 verschuldigd zijn, schuldig zijn, te danken hebben
ille me debe ancora iste summa = dat geld heb ik nog van hem te goed, ik krijg nog geld van hem


deber sub

1 plicht, verplichting
-- de honor = ereplicht
-- religiose = godsdienstplicht
-- de christiano = christenplicht
-- professional = beroepsplicht
-- militar = krijgsplicht
-- conjugal = huwelijksplicht
-- materne/maternal = moederplicht
-- paternal = vaderplicht
-- paternal = ouderplicht
-- fraternal = broederplicht
-- human = mensenplicht
-- electoral = stemplicht
-- statal = staatsplicht
sentimento/senso del -- = plichtsgevoel
complimento de su -- = plichtsvervulling
oblido/oblivion de su -- = plichtsverzaking
fidel a su -- = plichtsgetrouw
mancar a su --es = in gebreke blijven
imponer --es = verplichtingen opleggen
observar su --es con exactitude = zijn plichten nauwgezet waarnemen
relevar un persona de su --es = iemand van zijn verplichtingen ontheffen
abandonar/negliger su --es = zijn plichten verzaken
inobservantia/inobservation del --es = veronachtzaming van zijn plichten
2 INSENIAMENTO huiswerk
-- de schola = huiswerk
dar le --es = huiswerk opgeven
facer le --es = huiswerk maken


debile adj

1 zwak, slap, krachteloos
corpore -- = zwak lichaam
pulso -- = zwakke pols(slag)
memoria -- = zwak geheugen
character -- = zwak karakter
sexo -- = zwakke geslacht
lumine/luce -- = zwak licht
puncto -- = zwak punt
voce -- = zwakke stem
ECONOMIA mercato -- = zwakke markt
-- de mente = zwakzinnig
sentir se -- = zich slap voelen


debilitar v

1 zwak(ker) maken, verzwakken
-- le position de un persona = iemands positie verzwakken
le maladia le ha debilitate = de ziekte heeft hem verzwakt


debilitate sub

1 zwakte, krachteloosheid
-- corporal/corporee = lichaamszwakte
-- muscular = spierzwakte, spierslapte
-- de character = karakterzwakte
-- de spirito = geesteszwakte
-- mental = zwakzinnigheid, debiliteit
-- senil = seniele aftakeling


debilitation sub

1 het verzwakken, verzwakking
-- del democratia = uitholling van de democratie


debita sub

1 schuld
-- de honor = ereschuld
-- fluctuante/flottante = vlottende schuld
-- consolidate = geconsolideerde schuld
-- public = staatsschuld
-- fiscal = belastingschuld
-- bancari = bankschuld
-- hypothecari = hypotheekschuld
-- de guerra = oorlogsschuld
-- hereditari = erfschuld
-- compensabile = compensabele schuld
-- recovrabile = inbare schuld
-- sin interesse = renteloze schuld
-- active = uitstaande schuld
-- de joco = speelschuld
haber --s - schulden hebben
facer --s = schulden maken
pagar un -- = een schuld betalen
extinguer/liquidar/amortisar/compensar un -- = een schuld vereffenen/afdoen
extinction/amortisation/liquidation de un -- = (uit)delging van een schuld
cancellar un -- = een schuld kwijtschelden
contraher/contractar un -- = een schuld aangaan
lassar --s = schulden achterlaten


debitar v

1 debiteren, als debet boeken, op de debetzijde boeken


debite adj

1 verschuldigd, te wijten, toegeschreven, veroorzaakt
le moneta -- = het verschuldigde geld
interesse -- = verschuldigde rente
con le -- respecto = met de verschuldigde eerbied
con le -- orgolio = met gepaste trots
a tempore -- = te zijner tijd
como es -- = naar behoren
fatiga -- al corrosion = corrosievermoeiing


debitemente adv

1 behoorlijk, zoals het behoort, volgens de regels


debito sub

1 debet, debetzijde, debetpost
-- e credito = debet en credit
nota de -- = debetnota
partita de -- = debetboeking
columna/colonna de -- = debetkolom
2 het verschuldigde


debitor sub

1 schuldenaar, debiteur
libro de --es = debiteurenboek
lista de --es = debiteurenstaat
contabilitate de --es = debiteurenboekhouding
administration de --es = debiteurenadministratie
esser -- de un persona = bij iemand in het krijt staan


+ debitori adj

1 debet...
conto -- = debetrekening
saldo -- = debetsaldo
interesse -- = debetrente


début sub FRANCESE

1 debuut (eerste optreden)
illa faceva su -- in le Scala de Milan = zij debuteerde in de Scala van Milaan


débutant sub FRANCESE

1 beginneling, débutant


débutante sub FRANCESE

1 débutante, beginnelinge


debutar v

1 zijn debuut maken, debuteren, aanvangen, beginnen
-- como scriptor = als schrijver debuteren
illa debutava con un collection de versos = ze debuteerde met een bundel verzen


+ decadactyle adj

1 tienvingerig


decade sub

1 decade (periode van tien dagen)
2 boek met tien hoofdstukken


decadente adj

1 decadent, in verval
epocha/periodo -- = tijdperk van verval, decadent tijdperk
civilisation -- = beschaving in verval
arte -- = ontaarde kunst
pictura -- = decadente schilderkunst
scriptor -- = decadente schrijver
gusto -- = decadente smaak


+ decadente sub

1 decadent
poesia de --s = decadentenpoëzie
litteratura de --s = decadentenliteratuur


decadentia sub

1 decadentie, (ver)val, ondergang, ontaarding, teloorgang
-- intellectual = geestelijke aftakeling
-- moral = zedenbederf
-- del occidente = ondergang van het avondland
cader in -- = vervallen, in verval raken
esser in plen -- = volledig in verval zijn


+ decadentismo sub

1 ARTE decadentisme


+ decadentistic adj

1 ARTE decadentistisch


decader v

1 vervallen, decadent worden, in verval raken, ondergaan, ontaarden, teloorgaan
le Imperio Roman ha comenciate a -- post le morte de Augusto = Het Romeinse Rijk begon in verval te raken na de dood

van Augustus

+ decaffeinar v

1 cafeïnevrij maken


+ decaffeinate adj

1 cafeïnevrij
caffe -- = cafeïnevrije koffie, "koffie Hag"


+ decaffeination sub

1 vrijmaking van caffeïne


+ decagonal adj

1 GEOMETRIA tienhoekig
prisma -- = tienhoekig prisma


decagone adj

1 GEOMETRIA tienhoekig
prisma -- = tienhoekig prisma


decagono sub

1 GEOMETRIA tienhoek, decagoon
-- (ir)regular = (on)regelmatige tienhoek


decagramma sub

1 decagram, lood


+ decahedric adj

1 tienvlakkig


decahedro sub

1 GEOMETRIA tienvlak


+ decalcar v

1 decalqueren, overtrekken


+ decalcificar v

1 CHIMIA MEDICINA ontkalken, decalcificeren


+ decalcification sub

1 CHIMIA MEDICINA ontkalking, decalcificatie
-- ossose/del osso = botontkalking


+ decalcomania sub

1 decalcomanie


+ decalina sub

1 CHIMIA decaline


decalitro sub

1 decaliter


decalogo sub

1 decaloog, tien geboden
le preceptos del -- = de geboden van de decaloog


+ decalumen sub

1 decalumen


+ decametric adj

1 decameter...


decametro sub

1 decameter (tien meter)
2 LITTERATURA decameter


+ decanal adj

1 CATHOLICISMO decanaal, het dekenschap betreffend


decanato sub

1 dekenaat, dekenschap, decanaat


decano sub

1 deken, oudste lid van een genootschap
le function/dignitate de -- = het decanale ambt
le -- del corps diplomatique/del corpore diplomatic = deken van het corps diplomatique
le -- del ordine/collegio de advocatos = de deken van de orde van advocaten
le -- del capitulo = de deken van het kapittel
2 hoofd van een faculteit


+ decantar v

1 langzaam overgieten, afgieten (waar bezinksel is), decanteren, klaren
-- vino = wijn klaren


+ decantation sub

1 langzame afgieting, het decanteren, decantatie
bassino de -- = bezinkbekken


+ decapetale adj

1 BOTANICA met tien kroonbladen


+ decapistrar v

1 (een paard) de halster afdoen


decapitar v

1 onthoofden
-- con le guillotina = met de guillotine onthoofden
-- un criminal = een misdadiger onthoofden
2 (af)knotten
-- un salice = een wilg knotten


+ decapitation sub

1 onthoofding
esser condemnate al -- = veroordeeld worden om te worden onthoofd
2 (het) (af)knotten


decapode adj

1 tienpotig


decapodos sub pl

1 ZOOLOGIA decapoda, tienpootkreeften


+ decarboxylase sub

1 BIOCHIMIA decarboxylase


+ decarboxylation sub

1 BIOCHIMIA decarboxylatie


+ decartellisar v

1 dekartelliseren


+ decartellisation sub

1 dekartellisatie, dekartellisering
politica de -- = dekartellisatiepolitiek


decastereo sub

1 decastère


decasyllabe adj

1 tienlettergrepig
verso -- = tienlettergrepig vers


+ decasyllabic adj

1 tienlettergrepig
verso -- = tienlettergrepig vers


decasyllabo sub

1 tienlettergrepige versregel, decasyllabus


+ decathleta sub

1 tienkamper


+ decathlon sub

1 SPORT tienkamp


dece sub num card

1 tien
cervo de -- cornos = tienender


dece-cinque sub num card

1 vijftien


deceder v

1 vertrekken, zich terugtrekken
2 overlijden, sterven


+ decedito sub

1 gestorvene, overledene


dece-duo sub num card

1 twaalf


decelerar v

1 vertragen, langzamer doen lopen, zijn snelheid verminderen
-- se = vertraagd worden, langzamer verlopen
-- lentemente = langzaam vertragen


+ deceleration sub

1 vertraging, snelheidsvermindering, vermindering van vaart, vaartvermindering, afremming
via de -- = uitrijstrook


+ decelerator sub

1 iemand die vaart mindert


+ decelerometro sub

1 vertragingsmeter


decembre sub

1 december
frigido de -- = decemberkou
nocte de -- = decembernacht


+ decemdentate adj

1 BOTANICA tientandig


+ decemfide adj

1 BOTANICA tienspletig


decemviral adj

1 HISTORIA ROMAN decemviraal, de tienmannen betreffend
collegio -- = decemviraal college


decemvirato sub

1 HISTORIA ROMAN decemviraat, tienmanschap


decemviro sub

1 HISTORIA ROMAN decemvir, tienman


+ decena sub

1 tiental


+ decennal adj

1 tienjarig
contracto -- = tienjarig contract
magistratura -- = tienjarige magistratuur
2 tienjaarlijks
exposition -- = tienjaarlijkse tentoonstelling


decennio sub

1 decennium, tijdvak van tien jaar


dece-none adj

1 negentiende
le -- parte = het negentiende (deel)


dece-nono sub

1 negentiende deel


dece-novem sub num card

1 negentien


dece-novesime num ord

1 negentiende


decente v

1 welvoeglijk, gepast, fatsoenlijk, decent
un juvena -- = een fatsoenlijk meisje
comportar se decentemente = zich fatsoenlijk gedragen
2 waardig


decentia sub

1 welvoeglijkheid, gepastheid, fatsoen(lijkheid)
moral/mores de -- = fatsoensmoraal
norma de -- = fatsoensnorm
offensa al/contra le -- = inbreuk op de betamelijkheid
contrari al -- = in strijd met de goede zeden
ultrapasar le limites del -- = de grenzen der welvoeglijkheid oberschrijden
le -- me impone le silentio = het fatsoen gebiedt mij te zwijgen
tu deberea haber le -- de tacer = je zou het fatsoen moeten hebben te zwijgen


+ decentralisar v

1 Vide: discentralisar


+ decentralisation sub

1 Vide: discentralisation


+ decentralisator adj

1 Vide: discentralisator


+ decentramento sub

1 Vide: discentramento


+ decentrar v

1 Vide: discentrar+ decentration sub

1 Vide: discentration


dece-octesime num ord

1 achttiende


dece-octo sub num card

1 achttien


dece-prime num ord

1 elfde
le -- parte, le dece-primo = het elfde (deel)


deception sub

1 bedrog, misleiding


+ deceptive adj

1 bedrieglijk, misleidend
publicitate -- = misleidende reclame
le apparentias son -- = schijn bedriegt


deceptor sub

1 bedrieger, misleider


dece-quarte num ord

1 veertiende


dece-quatro sub num card

1 veertien


dece-quinte num ord

1 vijftiende


decerner v

1 decreteren, verordenen


dece-secunde num ord

1 twaalfde
le -- parte, le dece-secundo = het twaalfde (deel)


dece-septe sub num card

1 zeventien


+ dece-septesime num ord

1 zeventiende


dece-septime num ord

1 zeventiende
le -- parte = het zeventiende (deel)


deceseptimo sub

1 zeventiende deel


dece-sex sub num card

1 zestien


dece-sexte num ord

1 zestiende


decesso sub

1 het overlijden, dood, sterfgeval
le -- de un note scriptor = het overlijden van een welbekende schrijver
causa del -- = doodsoorzaak
acto de -- = overlijdensakte
cifra de --s = sterftecijfer


dece-tertie num ord

1 dertiende


dece-tres sub num card

1 dertien


dece-un sub num card

1 elf


deciar sub

1 deciare


+ decibel sub

1 decibel


decider v

1 beslissen, een beslissing nemen, beslissend zijn, besluiten, vaststellen, bepalen


+ decidibile adj

1 beslisbaar


+ decidibilitate sub

1 beslisbaarheid


+ decidite adj

1 besloten, beslist
isto es un cosa -- = deze zaak is beslist
2 beslist, vastbesloten, resoluut
typo -- = resolute vent


+ deciditor sub

1 beslisser


+ decidua sub

1 (deel baarmoederslijmvlies) decidua


+ decidual adj

1 MEDICINA deciduaal


decifrabile adj

1 te ontcijferen, ontcijferbaar


deciframento sub

1 het ontcijferen, ontcijfering
-- de un scriptura pictographic = ontcijfering van een pictografisch schrift


decifrar v

1 ontcijferen
-- un codice = een code ontcijferen
-- un message in codice = een gecodeerd bericht ontcijferen
-- un scripto = een geschrift ontcijferen
-- un enigma = een raadsel ontsluieren
impossibile de -- = niet te ontcijferen


+ decifration sub

1 Vide: deciframento


decifrator sub

1 iemand die (iets) ontcijfert


+ decigrado sub

1 decigraad


decigramma sub

1 decigram


+ decile sub

1 STATISTICA deciel


decilitro,dl sub

1 deciliter


decima sub

1 tiend(e), tiende deel
2 10-centstuk


decimal adj

1 decimaal
systema -- = decimaal/tientallig stelsel
fraction -- = decimale breuk
numero -- = decimaal getal
logarithmo -- = decimale logaritme
classification -- = decimale classificatie


+ decimal sub

1 decimaal
facer un calculo usque al quinte -- = tot in vijf decimalen berekenen


+ decimalisar v

1 tiendelig maken, decimaliseren
-- un systema de mesuras = een matensysteen decimaliseren


+ decimalisation sub

1 het tiendelig maken, decimalisering
-- del pesos e mesuras britannic = decimalisering van de Britse maten en gewichten


decimar v

1 decimeren, uitroeien, wegmaaien, dunnen
2 tienden heffen


decimation sub

1 het decimeren, het uitroeien, het wegmaaien, het dunnen, decimatie
le morbo ha causate un -- del population = de ziekte heeft de bevolking gedecimeerd
2 het heffen van tienden


decimator sub

1 iemand die decimeert, etc.
2 inner van tienden


decime num ord

1 tiende
le -- parte = het tiende (deel)


+ decimetric adj

1 decimeter...
undas -- = decimetergolven


decimetro,dm sub

1 decimeter
-- quadrate, dm2 = vierkante decimeter
-- cubic, dm3 = kubieke decimeter
duple -- = dubbele decimeter


decimo sub

1 tiende deel


+ decimoctave num ord

1 achttiende


+ decimonone num ord

1 negentiende


+ decimoprime num ord

1 elfde


+ decimoquarte num ord

1 veertiende


+ decimoquinte num ord

1 vijftiende


+ decimosecunde num ord

1 twaalfde


+ decimoseptime num ord

1 zeventiende


+ decimosexte num ord

1 zestiende


+ decimotertie num ord

1 dertiende


deciper v

1 misleiden, bedriegen


decise adj

1 vastbesloten, vastberaden, resoluut
dicer un cosa con un tono -- = iets met aplomb zeggen
2 duidelijk omschreven, precies, scherp


decision sub

1 het beslissen, het besluiten, het bepalen, het vaststellen, beslissing, besluit, vaststelling
prender un -- = een beslissing nemen
reservar su -- = in beraad houden
-- de principio = principebesluit
-- final/definitive = eindbeslissing
-- nefaste = rampzalig besluit
-- irrevocabile = onherroepelijke beslissing
-- hastive/precipitate/prematurate = overijld besluit
-- judicial = gerechtelijke beslissing
-- governamental = regeringsbesluit
-- de nomination/de appunctamento = benoemingsbesluit
duple -- del OTAN = NAVO-dubbelbesluit
provocar un -- = een beslissing uitlokken
executar un -- = aan een besluit gevolg geven
2 beslistheid, vastberadenheid, resoluutheid
spirito de -- = besluitvaardigheid


+ decisional adj

1 decisie..., beslissings...
logique --le = decisielogica


decisive adj

1 beslissend, afdoend, doorslaggevend
combatto -- = beslissende strijd
victoria -- = beslissende overwinning
momento -- = beslissend ogenblik
argumento -- = doorslaggevend argument
proba/prova -- = afdoend bewijs
in mesura -- = in beslissende mate


+ decisori adj

1 JURIDIC decisoir, beslissend
juramento -- = decisoire eed


decistereo sub

1 decistère


+ deck sub ANGLESE

1 dek (van schip)
un nave con quatro --s = een schip met vier dekken


declamar v

1 declameren, reciteren, voordragen
-- versos = verzen declameren
2 hoogdravend spreken, oreren
3
-- contra = afgeven op, uitvaren tegen


declamation sub

1 het declameren, het reciteren, het voordragen, declamatie, voordracht(skunst)
-- de un fragmento de prosa = voordragen van een stuk prosa
-- de un poesia = declamatie van een gedicht
2 hoogdravende taal, holle frasen, bombast


declamator sub

1 declamator, voordrachtskunstenaar
2 bombastische spreker, holle redenaar


declamatori adj

1 declamatorisch, gezwollen, hoogdravend, bombastisch
stilo -- = hoogdravende stijl
leger in tono -- = op hoogdravende toon lezen


declarar v

1 verklaren, bekend maken, kenbaar maken
-- le guerra = de oorlog verklaren
-- sub juramento = onder ede verklaren
-- su amor = zijn liefde verklaren
-- applicabile = van toepassing verklaren
le tribunal se ha declarate competente = de rechtbank heeft zich bevoegd verklaard
-- nulle = nietig verklaren
2 opgeven, aangeven, declareren
-- un nascentia = een geboorte aangeven
-- al doana = bij de douane aangeven
-- se = uitbreken, zich openbaren
-- le costos = de (on)kosten declareren
-- le expensas de viage = de reiskosten declareren
3
un epidemia se declarava = er brak een epidemie uit
un incendio se declarava = er brak brand uit


+ declarate adj

1 inimico -- = verklaarde vijand
adversario -- = verklaarde tegenstander


declaration sub

1 het verklaren, het bekend maken, verklaring, bekendmaking
-- de guerra = oorlogsverklaring
-- de independentia = onafhankelijkheidsverklaring
-- de neutralitate = neutraliteitsverklaring
-- governamental/de governamento = regeringsverklaring
-- de principios = beginselverklaring
-- de urgentia = urgentieverklaring
-- de nascentia = geboorteaangifte
-- jurate = beëdigde verklaring
-- de amor = liefdesverklaring
-- del testes = getuigenverklaring
-- doanal/doaner/de doana = douaneverklaring
Declaration Universal del Derectos del Homine = Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
-- de non-judaicitate = niet-joodverklaring
-- supplementari = aanvullende verklaring
-- preliminar/previe/in avantia = verklaring vooraf
-- solemne = plechtige verklaring
-- scripte = schriftelijke/geschreven verklaring
-- oral = mondelinge verklaring
secundo su proprie -- = zoals hij zelf heeft verklaard
facer un -- = een verklaring afleggen
2 aangifte, opgave, declaratie
-- fiscal/de imposto(s) = belastingaangifte
-- de costos = onkostendeclaratie
-- de un decesso = overlijdensaangifte
formulario de -- = declaratieformulier


declarative adj

1 verklarend, tot verklaring van, uitleggend, declaratief


declaratori adj

1 JURIDIC declaratoir, verklarend, rechtsgeldigheid verlenend
judicamento/judicio/sententia -- = declaratoir vonnis
acto -- = declaratoire akte


+ declassamento sub

1 het deklasseren, deklassering
-- social = sociale deklassering


+ declassar v

1 deklasseren


declinabile adj

1 verwerpelijk
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigbaar


declinar v

1 neerbuigen, hellen, glooien, ondergaan (zon)
2 achteruitgaan, verzwakken, afnemen
le fortias del malado declina = de krachten van de zieke nemen af
le poter de compra del dollar ha declinate = de dollar heeft aan koopkracht ingeboet
le numero de alumnos declina = het aantal leerlingen loopt terug
le vendita declina = de verkoop loopt terug
3 weigeren, verwerpen, afwijzen, afslaan, bedanken voor
-- tote/omne responsabilitate = alle verantwoordelijkheid van de hand wijzen
-- un invitation = een uitnodiging afslaan
-- un candidatura = voor een kandidatuur bedanken
-- le honor = voor de eer bedanken
-- le competentia de un tribunal = de bevoegdheid van een rechtbank niet erkennen
-- le jurisdiction = de rechtsmacht afwijzen
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigen, declineren
5 ASTRONOMIA declinatie hebben
6 afwijken (van magneet/kompasnaald)


declination sub

1 glooiing, helling
2 verval, achteruitgang
3 weigering, afwijzing, verwerping
4 ASTRONOMIA declinatie
-- de un astro = declinatie van een hemellichaam
circulo de -- = declinatiecirkel
5 declinatie (van magneet/kompasnaald)
-- magnetic = magnetische declinatie
6 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuiging, declinatie


declinator sub

1 iemand die iets afwijst/verwerpt, etc.


declinatori adj

1 weigerend, afwijzend
2 JURIDIC declinatoir, wrakings...
medios -- = declinatoire middelen
exceptiones -- = declinatoire uitzonderingen


declino sub

1 het afnemen, het ondergaan (van de zon), verval, achteruitgang, neergang
-- de un civilisation = ondergang van een beschaving
-- del commercio = verval van de handel
-- del medievo = herfsttij der Middeleeuwen
-- del Seculo de Auro = nadagen van de Gouden Eeuw
-- del vita = levensavond


declinometro sub

1 declinometer, afwijkingsmeter


+ declive adj

1 hellend, glooiend
terreno -- = glooiend terrein
le parte -- de un tecto = het hellend gedeelte van een dak


+ declivitate sub

1 helling, glooiing
-- de un terreno = glooing van een terrein
-- de 12 percentos = helling van 12 procent
iste dica ha un -- de 30 percentos = deze dijk heeft een beloop van 30 procent
esser in/formar -- = aflopen (naar), omlaag glooien (naar)


decocer v

1 afkoken, aftrekken


decoction sub

1 het afkoken, het aftrekken, afkooksel, aftreksel
-- de herbas medicinal = kruidenaftreksel/drankje


+ decodabile adj

1 te ontcijferen


+ decodage sub

1 decodering, ontcijfering


+ decodar v

1 decoderen, ontcijferen


+ decodator sub

1 1. decoder, decodeerapparaat, 2. decodeerder


+ decodificar v

1 decoderen, ontcijferen


+ decodification sub

1 decodering, ontcijfering
-- de un message = decodering van een bericht


+ decodificator sub

1 decoder, decodeerapparaat
2 decodeerder


decollar v

1 onthoofden


decollation sub

1 het onthoofden, onthoofding


+ décolleté sub FRANCESE

1 décolleté
-- in le dorso = rugdécolleté
veste con -- = gedecolleteerde japon
vestir se con -- = décolleteren


+ decolonisar v

1 dekoloniseren
pais decolonisate = gedekoloniseerd land


+ decolonisation sub

1 dekolonisering, dekolonisatie
-- del paises del tertie mundo = dekolonisering van de landen van de derde wereld
processo de -- = dekolonisatieproces


+ decolorante sub

1 Vide: discolorante+ decolorar v

1 Vide: discolorar+ decoloration sub

1 Vide: discoloration+ decompensar v

1 MEDICINA gedecompenseerd zijn


+ decompensation sub

1 MEDICINA decompensatie
-- cardiaque = decompensation cardiac


decomponer v

1 ontbinden, ontleden, doen uiteenvallen, analyseren
-- un toto in su elementos = een geheel in elementen ontbinden
MATHEMATICA -- un numero in factores = een getal in factoren ontbinden
PHYSICA -- un fortia = een kracht ontbinden
CHIMIA -- aqua per electrolyse = water ontleden door electrolyse
le prisma decompone le lumine/luce solar in su colores fundamental = het prisma ontleedt het zonlicht in zijn

fundamentele/primaire kleuren

-- un phrase = een zin ontleden
2 tot ontbinding doen overgaan, doen rotten, bederven
le calor decompone le carne = de warmte doet het vlees bederven


decomponibile adj

1 ontleedbaar, ontbindbaar, te ontleden
substantias facilemente -- = gemakkelijk ontleedbare stoffen


+ decomponibilitate sub

1 ontleedbaarheid
-- de un substantia = ontleedbaarheid van een stof


decomposition sub

1 het ontbinden, het ontleden, ontbinding, ontleding, analyse
-- chimic = chemische ontleding
reaction de -- = ontledingsreactie
-- del lumine/luce per un prisma = ontleding van het licht door een prisma
-- de un rationamento = analyse van een redenering
-- de un numero in factores = ontbinding van een getal in factoren
2 ontbinding, bederf, rotting, afbraak
-- aerobie/aerobic = aërobe afbraak
-- lente = langzame ontbinding
producto de -- = afbraakprodukt
processo de -- = verrottingsproces
phenomeno de -- = rottingsverschijnsel
cadavere in stato de -- avantiate = lijk in verregaande staat van ontbinding
FIGURATE -- de un societate = verval van een gemeenschap
FIGURATE le invasiones del populos barbare ha hastate le -- del Imperio roman = de invallen van de

barbaarse volken hebben het uiteenvallen van het Romeinse rijk verhaast

+ decompression sub

1 drukvermindering (van gas/lucht), drukverlaging, decompressie
valvula de -- = decompressieventiel
camera de -- = decompressiekamer/ruimte
tempore/periodo de -- = decompressietijd


+ decomprimer v

1 de druk verlagen
-- aere = de druk van lucht verlagen


+ deconditionamento sub

1 deconditionering


+ deconditionar v

1 deconditioneren


+ decongelamento sub

1 Vide: discongelamento


+ decongelar v

1 Vide: discongelar


+ decongelation sub

1 Vide: discongelation


+ decongestionamento sub

1 bevrijding van congestie


+ decongestionar v

1 van congestie bevrijden, verstopping bestrijden


+ deconstructivismo sub

1 deconstructivisme


decorar v

1 versieren, opsieren, tooien
-- un sala = een zaal versieren
-- un altar = een altaar versieren
-- le arbore de Natal = de kerstboom optuigen
2 onderscheiden (met een medaille/ridderorde/lintje)
ille sera decorate = hij zal een lintje krijgen


decoration sub

1 het versieren, het tooien, het decoreren
2 decoratie, versiering, versiersel, ornament
-- mural = wandversiering
3 onderscheiding, ordeteken, ridderorde, lintje, medaille


decorative adj

1 decoratief, versierend, decoratie..., sier...
motivos -- = siermotieven, ornamenten
pictura -- = decoratieve (be)schildering
plantation -- = sieraanplanting
planta -- = sierplant
arte -- = decoratieve kunst, versieringskunst
scriptura -- = sierschrift
puncto -- = siersteek
anello -- = sierring
barriera -- = sierhek
quadro/inquadramento -- = sierlijst
candela -- = sierkaars
ansa -- = sierhengsel
platto/cuppa -- = sierschaal
vaso -- = siervaas
pluma -- = sierveer
effecto -- = decoratief effect
corco/tappo -- = sierkurk, sierdop
pavimento -- = sierbestrating
haber un rolo/parte -- = een onbelangrijke rol spelen


decorato sub

1 iemand die gedecoreerd/onderscheiden is, gedecoreerde


decorator sub

1 iemand die versiert/decoreert, decorateur
-- de theatro = decorontwerper


decorose adj

1 gepast, net, behoorlijk, betamelijk, fatsoenlijk, welvoeglijk, beschaafd


decorticar v

1 de schors/bast afhalen van, ontschorsen
2 (af)pellen, (af)schillen, doppen
-- crangones = garnalen pellen
-- amandolas = amandels pellen
-- cacahuetes = pinda's doppen


+ decorticate adj

1 ontschorst
2 gepeld, gedopt
ris -- = gepelde rijst
crangones -- = gepelde garnalen
crangones non -- = ongepelde garnalen
amandolas -- = gepelde amandelen
cacahuetes -- = vliespindas


decortication sub

1 het ontschorsen, ontschorsing
2 het (af)pellen, het (af)schillen, het doppen
-- de crangones = het pellen van garnalen


decorum sub

1 decorum, vormen, etiquette, ceremonieel
-- regal/royal/del Corte = protocol, hofetiquette
conservar/respectar le -- = het decorum bewaren


+ decremento sub

1 afneming, demping, MATHEMATICA afname, decrement
-- logarithmic = logarithmisch decrement


decrepitar v

1 uiteenspatten, afknappen


decrepitation sub

1 het uiteenspatten, het afknappen


decrepite adj

1 stokoud, afgeleefd, vervallen, versleten
vetulo -- = afgeleefde grijsaard


decrepitude sub

1 verval, aftakeling, afgeleefdheid


decrescendo ITALIANO

1 MUSICA decrescendo, in sterkte afnemend


decrescentia sub

1 vermindering, afneming, afname
-- del febre = afneming van de koorts


decrescer v

1 verminderen, afnemen, dalen
le febre decresce = de koorts neemt af
le precios decresce = de prijzen dalen
amplitude decrescente = afnemende amplitude
rendimento decrescente = afnemende meeropbrengst
numeration decrescente = aflopende nummering
le riviera decresce = het water in de rivier zakt


decrescimento sub

1 vermindering, afneming, afname, daling
-- del natalitate = daling van het geboortencijfer


decretal sub

1 pauselijk besluit, decretaal


+ decretal adj

1 een pauselijke beslissing betreffend


decretalista sub

1 decretalist, kenner van decretalen


decretar v

1 decreteren, (bij/als decreet) uitvaardigen/afkondigen, verordenen, bevelen, beslissen
-- un lege = een wet afkondigen
-- un prohibition/interdiction de sortir = een uitgaansverbod afkondigen


decreto sub

1 (overheids/regerings/raads)besluit, verordening, bevel, decreet
-- royal/regal = Koninklijk Besluit, K.B.
-- imperial = keizerlijk decreet
-- presidential = presidentieel decreet
-- municipal = raadsbesluit
-- ecclesiastic = kerkverordening, kerkbesluit
-- super le durata/duration de conducta = rijtijdenbesluit
-- de emergentia = noodverordening
constitutionalitate de un -- = grondwettelijkheid van een decreet
promulgar un decreto = een decreet afkondigen/uitvaardigen
promulgation de un -- = afkondiging/uitvaardiging van een decreet
abolir un -- = een decreet intrekken


decretori adj

1 een decreet betreffend
2 beslissend
die -- = kritieke dag in een ziekte


+ dectico sub

1 ZOOLOGIA
-- verrucivore = wrattenbijter


+ decubito sub

1 gestrekte ligging van het lichaam, het neerliggen, liggende houding, decubitus
-- dorsal = rugligging
-- ventral = buikligging
-- lateral = zijligging
haber plagas de -- = doorliggen


+ de cujus sub LATINO

1 JURIDIC erflater, de cujus, testateur
le voluntate del -- = de wil van de erflater


+ decumbente adj

1 BOTANICA kruipend, kruip...
2 ZOOLOGIA liggend (bijv. stekels)


decuplar v

1 vertienvoudigen


decuple adj

1 tienvoudig


decuplicar v

1 vertienvoudigen


+ decuplo sub

1 tienvoud


+ decuria sub

1 HISTORIA ROMAN decuria, afdeling van tien (senatoren/ridders, etc.)


+ decurio sub

1 HISTORIA ROMAN decurio, hoofdman over tien


decurrente adj

1 BOTANICA aflopend (van bladeren)
folio -- = aflopend blad


+ decurrentipetale adj

1 BOTANICA met aflopende kroonbladen


+ decussar v

1 in de vorm van een X snijden


+ decussate adj

1 in de vorm van een X
2 BOTANICA gekruist, kruiselings, kruisgewijs, decussaat


+ decussation sub

1 BIOLOGIA X-vormige kruising; -- chromosomatic = crossing-over


+ dedalo sub

1 doolhof, labyrint, wirwar
-- inextricabile de camminos/de vias = onontwarbare wirwar van wegen
le -- del leges = het doolhof van de wetten
le -- del jurisprudentia = het doolhof van de jurisprudentie
ille se ha disviate in un -- de incertitudes e de contradictiones = hij verdwaalde in een doolhof van onzekerheden en

tegenspraken

dedicar v

1 toewijden, inwijden, wijden, toeleggen
-- un ecclesia al Sancte Virgine = een kerk aan Maria wijden
-- attention a = aandacht schenken aan
-- un pensata/pensamento a un persona = een gedachte aan iemand wijden
-- se a = zich wijden aan
-- se a un arte = een kunst beoefenen
-- se al agricultura = zich op de landbouw toeleggen
2 opdragen (een boek)
-- un libro a un persona = een boek aan iemand opdragen


+ dedicatario sub

1 persoon aan wie de opdracht gericht is


+ dedicate adj

1 toegewijd
collaborator -- = toegewijde medewerker


dedication sub

1 het inwijden (van een kerk), (kerk)wijding
-- de un ecclesia = kerkwijding
-- de un templo = tempelwijding
2 opdracht (boek), opschrift (standbeeld)


+ dedicator sub

1 iemand die (een kunstwerk) opdraagt


dedicatori adj

1 als opdracht, opdracht inhoudend (boek)
epistola -- = opdracht
titulo -- = opdrachtstitel


deducer v

1 afleiden (uit), opmaken (uit), gevolgtrekkingen maken (uit),

deduceren

-- le senso de un parola per le contexto = de betekenis van een woord uit de kontekst opmaken
isto se deduce directemente de lo que precede = dit volgt onmiddellijk uit het voorgaande
2 aftrekken, korten (op), inhouden
on deduce un certe percentage = er wordt een zeker percentage ingehouden
de iste summa io deduce dece florinos = van dit bedrag trek ik tien gulden af


deducibile adj

1 wat afgeleid kan worden, afleidbaar, deduceerbaar
veritate -- de un axioma = waarheid die uit een axioma afgeleid kan worden
2 ECONOMIA aftrekbaar
costos -- = aftrekbare kosten


deductibile adj

1 ECONOMIA aftrekbaar
interesse -- = renteaftrek
costos -- = aftrekbare kosten


+ deductibilitate sub

1 ECONOMIA aftrekbaarheid
-- de costos = aftrekbaarheid van kosten


deduction sub

1 PHILOSOPHIA deductie
2 gevolgtrekking, conclusie
-- erronee = onjuiste gevolgtrekking
3 aftrek(king), korting, mindering
-- de interesse = renteaftrek
-- fiscal = belastingaftrek
previe -- de costos = na aftrek van kosten
tres menses con -- del detention preventive = drie maanden met aftrek


deductive adj

1 afleidend, deductief, uit het algemene tot het bijzondere concluderend
methodo -- = deductieve methode
rationamento -- = deductieve redenering
argumentar --mente = deductief argumenteren


de facto LATINO

1 de facto, feitelijk
recognoscer un governamento -- = een regering de facto erkennen


defaite sub FRANCESE

1 nederlaag, echec, mislukking


defaitismo {e} sub

1 defaitisme


defaitista {e} sub

1 defaitist


+ defaitista {e} adj

1 defaitistisch


defalcar v

1 aftrekken, korten, in mindering brengen
on debe -- le costos del beneficio/profito brute = je moet de kosten van de brutowinst aftrekken


defalcation sub

1 het aftrekken, het korten, aftrek, aftrekking, korting, mindering


defecar v

1 CHIMIA zuiveren, klaren, louteren
2 ontlasten, ontlasting/stoelgang hebben, defeceren


defecation sub

1 CHIMIA zuivering, klaring, loutering
2 het ontlasten, ontlasting, stoelgang, defecatie


defecator sub

1 INDUSTRIA DE SUCRO zuiveringstank


defectibile adj

1 onvolmaakt, met gebreken


defectibilitate sub

1 onvolmaaktheid


defection sub

1 afvalligheid, 't in de steek laten, desertie, 't niet opdagen, 't verstek laten gaan


defective adj

1 onvolkomen, gebrekkig, mankementen vertonend, defectief
auto(mobile) -- = auto met gebreken
soldatura -- = lasfout
material -- = materiaalfout
mentalmente -- = geestelijk onvolwaardig/gestoord
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA defectief
verbo -- = werkwoord waarvan maar één of enkele vormen worden gebruikt


defecto sub

1 defect, gebrek, tekort
-- de stilo = stijlfout
-- de fabrication = fabrieksfout
-- de machina = machinedefect
-- principal = hoofdgebrek
-- corporal/corporee/physic/del corpore = lichaamsgebrek
-- auditive = gehoordefect
-- occulte = verborgen gebrek
haber --s hereditari = erfelijk belast zijn
remediar a un -- = een gebrek herstellen/verhelpen
indicar su --s a un persona = iemand op zijn gebreken/fouten wijzen
clauder le oculos al --s de un persona = blind zijn voor iemands gebreken


defectuose adj

1 gebrekkig, onvolkomen, defect, beschadigd
linguage -- = gebrekkige taal
poema -- = kreupeldicht
rimas -- = kreupelrijm
impression -- = misdruk
pronunciation -- = gebrekkige uitspraak
argumentation -- = gebrekkige argumentatie
machina -- = defecte/kapotte machine, machine die gebreken vertoont
functionamento -- = storing
merce/mercantia -- = ondeugdelijke waar
legislation -- = gebrekkige wetgeving


+ defectuositate sub

1 gebrek, defect, gebrekkigheid, fout


defender v

1 verdedigen, opkomen voor, pleiten voor, beschutten (tegen), beschermen (tegen), beveiligen,

bewaren (voor)

-- le patria = het vaderland verdedigen
-- un opinion = een mening verdedigen
-- le interesses de un persona = iemands belangen behartigen
-- se contra le somno = tegen de slaap vechten


defendibile adj

1 verdedigbaar, houdbaar
iste position non es -- sin artilleria = deze stelling is niet verdedigbaar zonder artillerie
iste assertion non es -- = deze bewering is niet houdbaar


+ defendibilitate sub

1 verdedigbaarheid, houdbaarheid


defenditor sub

1 verdediger, beschermer
-- del opprimitos = verdediger van de verdrukkten


defenestrar v

1 uit het raam gooien


defenestration sub

1 het uit het raam gooien


defensa sub

1 het verdedigen, verdediging, verweer, defensie
budget (A) de -- = defensiebegroting
politica de -- = defensiebeleid
le --s de un citate = de verdedigingswerken van een stad
linea de -- = verdedigingslinie
plano de -- = verdedigingsplan
mesura de -- = verdedigingsmaatregel
systema de -- = verdedigingssysteem
turre de -- = verdedigingstoren
guerra de -- = verdedigingsoorlog
arma de -- = verdedigingswapen
medio de -- = verweermiddel, afweermiddel
muro de -- = verdedigingsmuur
consilio de -- = defensieraad
expensas de -- = defensieuitgaven
-- national = landsverdediging
-- antiaeree/contra aviones = luchtverdediging
-- antitank = pantserafweer
-- costari/litoral/del costas = kustverdediging
SPORT -- de zona = zonedekking, plaatsdekking
legitime -- = noodweer
prender le -- de un persona = voor iemand in de bres springen
sin -- = weerloos
2 JURIDIC verdediging, advocaat, advocaten
3 ZOOLOGIA slagtand
-- de un elephante = slagtand van een olifant


defensibile adj

1 Vide: defendibiledefensiva sub

1 verdedigende houding, afwerende houding, defensief
prender le -- de un persona = voor iemand opkomen


defensive adj

1 defensief, verdedigend, verwerend
medio -- = afweermiddel
arma -- = verdedigingswapen
guerra -- = verdedigingsoorlog
battalia -- = afweerslag
plano -- = defensieplan
mesura -- = defensiemaatregel
systema -- = defensiesysteem
linea -- = verdedigingslinie
armas -- = defensieve wapens
strategia -- = defensiestrategie
zona -- = verdedigingszone
attitude -- = afweerhouding
alliantia/liga -- = defensief verbond
muro -- = verdedigingsmuur
joco -- = verdedigend spel


defensor sub

1 verdediger, beschermer
2 JURIDIC verdediger, advocaat


deferente sub

1 afvoerend, wegvoerend (anque PHYSIOLOGIA)
conducto -- = afvoerbuis/leiding
canal/ducto -- = ZOOLOGIA zaadleider, BOTANICA sapleiding
2 hoffelijk, beleefd, eerbiedig, voorkomend


deferentia sub

1 respect, eerbied, achting
monstrar -- = eerbied tonen
tractar un persona con -- = iemand met respect behandelen


deferer v

1 voor de rechter brengen, aangeven bij het gerecht, aanbrengen, aanklagen
-- un furto/robamento = een diefstal aangeven
2 -- a = eerbiedigen, respecteren, zich onderwerpen aan, zich voegen naar
-- al desiro/desidero de un persona = zich voegen naar iemands wens


defia sub

1 uitdaging
reguardo de -- = uitdagende blik
tropheo de -- = wisseltrofee


defiantia sub

1 uitdaging, tarting


defiar v

1 uitdagen, tarten, trotseren
-- le periculo = het gevaar trotseren
-- le morte = de dood trotseren
-- le sorte = het lot tarten
-- un persona a un duello = iemand tot een duel uitdagen
2 blootstellen, zich blootstellen aan


+ defibrillar v

1 MEDICINA defibrilleren


+ defibrillation sub

1 MEDICINA defibrillatie


+ defibrillator sub

1 MEDICINA defibrillator


deficiente adj

1 gebrekkig, onvolkomen, ontoereikend
imballage -- = gebrekkige verpakking
alimentation -- = ontoereikende voeding
qualitate -- = onvoldoende kwaliteit
organisation -- = gebrekkige organisatie
mentalmente -- = geestelijk onvolwaardig
ille parla un francese -- = hij spreekt gebrekkig Frans


deficientia sub

1 gebrek, onvolkomenheid, tekort, tekortkoming
maladia de -- = gebrekziekte
-- nutritive = gebrek aan voedingsstoffen
-- vitaminic = vitaminetekort
-- mental = zwakzinnigheid


deficit sub

1 tekort, deficiet, nadelig saldo
-- budgetari/del budget (A) = begrotingstekort
-- de cassa = kastekort
-- commercial = handelstekort
-- de neutrones = neutronendeficit
remediar a un -- = voorzien in een tekort
suppler/coperir le -- = het tekort aanvullen/bijpassen/dekken


deficitari adj

1 een tekort vertonend, deficitair, onvoldoende, ontoereikend
budget (A) -- = deficitaire begroting
saldo -- = nadelig saldo
alimentation -- = ontoereikende voeding
recolta -- = misgewas


defilar v

1 MILITAR defileren, voorbijtrekken
le truppas ha defilate ante le general = de troepen hebben voor de generaal gedefileerd


+ defilata sub

1 optocht, stoet, defilé
-- fastuose = luisterrijke optocht
-- de modellos/de mannequins (F) = modeshow
carro/carrossa de -- = praalwagen


definibile adj

1 bepaalbaar, omschrijfbaar, definieerbaar


definibilitate sub

1 definieerbaarheid


+ definiendum sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA definiendum


definir v

1 definiëren, omschrijven, een definitie geven van, bepalen
-- un strategia/politica = een beleid uitstippelen
-- su position/su puncto de vista = zijn standpunt bepalen


definite adj

1 omschreven, bepaald, vastgesteld
ben -- = vastomlijnd


definition sub

1 definitie, omschrijving, bepaling
per -- = per definitie, uit de aard der zaak


definitive adj

1 definitief, onherroepelijk, afdoend, uiteindelijk, eind..., slot...
sententia -- = eindvonnis
decision -- = eindbeslissing
resultato -- = eindresultaat
triumpho -- = beslissende overwinning
judicio -- = eindoordeel
nomination -- = vaste aanstelling
SPORT, INSENIAMENTO lista -- = eindlijst
renunciar definitivemente a un cosa = ergens definitief van afzien


+ definitivitate sub

1 definitief karakter
-- de un decision = definitief karakter van een beslissing


definitor sub

1 iemand die iets definieert/omschrijft/bepaalt
le lexicographo debe esser super toto un bon -- = de lexicograaf moet voor alles een goed omschrijver

zijn

+ defiscalisar v

1 geen belasting (meer) heffen op


+ defiscalisation sub

1 (het) niet (meer) heffen van belasting


deflagrar v

1 verbranden met vlam, snel verbranden, explosief verbranden


deflagration sub

1 explosieve verbranding, grote brand
-- de pulvere = kruitontploffing


deflagrator sub

1 TECHNICA ontstekingsapparaat


deflar v

1 lucht/gas, etc. laten uit
2 ECONOMIA deflatie tot stand brengen


deflation sub

1 het laten ontsnappen (van lucht/gas, etc.)
2 ECONOMIA deflatie
-- del precios = prijsdeflatie
politica de -- = deflatiepolitiek
3 GEOLOGIA deflatie
plano de -- = deflatievlak


+ deflationista adj

1 deflatoir, deflationistisch
politica -- = deflatiepolitiek
mesuras -- = deflationistische maatregelen


+ deflecter v

1 afwijken, afbuigen


+ deflective adj

1 afwijking/afbuiging veroorzakend


+ deflector sub

1 TECHNICA deflector


+ deflexion sub

1 afwijking, afbuiging
-- del agulia del compasso/bussola = afwijking van de kompasnaald
-- del radios luminose = straalbreking
-- electrostatic = elektrostatische deflectie
fortia de -- = afwijkingskracht
bobina de -- = afwijkingsspoel
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA deflexie


deflorar v

1 ontmaagden, defloreren
carduo deflorate = alpendistel


defloration sub

1 het ontmaagden, ontmaagding, defloratie


defluente adj

1 afvloeiend, wegstromend


defluer v

1 afvloeien, wegstromen, afstromen


+ defluxo sub

1 afvloeiing, uitloop
fossato de -- = afwaterings/afvoersloot


+ defoliante adj

1 ontbladerings...
producto -- = ontbladeringsmiddel


+ defoliante sub

1 ontbladeringsmiddel, defoliant


+ defoliar v

1 ontbladeren


deforestar v

1 ontbossen
-- un collina = een heuvel ontbossen


+ deforestation sub

1 het ontbossen, ontbossing
-- de un collina = ontbossing van een heuvel


+ deformabile adj

1 deformeerbaar, vervormbaar
zona -- = kreukelzone (van auto)


+ deformabilitate sub

1 deformeerbaarheid, vervormbaarheid


deformar v

1 vervormen, misvormen, mismaken, verdraaien, verkeerd weergeven
-- le signification/le significato de un parola = de betekenis van een woord verdraaien
calceos/scarpas deformate = afgetrapte schoenen
historia deformate = gekleurd verhaal
speculo deformante = lachspiegel
version deformante de un evento = verdraaide versie van een gebeurtenis


deformation sub

1 het vervormen, het misvormen, het mismaken, het verdraaien, het verkeerd weergeven, vervorming, misvorming, mismaking,

verdraaiing, verkeerde weergeving

-- del fundation = vormverandering van de fundering
-- plastic = plastische vervorming
-- elastic = elastische vervorming
-- volumetric = ruimtelijke vervorming
-- professional = beroepstic, vakidiotisme
-- del gusto = smaakbederf
GEOLOGIA --es tectonic = tectonische deformaties
-- de flexion = buigingsdeformatie
isto es un -- del factos = dit is een verdraaiing van de feiten


deforme adj

1 misvormd, mismaakt, wanstaltig
pedes -- = misvormde voeten
een corpore -- = een uitgezakt lichaam


deformitate sub

1 misvormdheid, mismaaktheid, wanstaltigheid


defraudar v

1 bedriegen, te kort doen, bezwendelen, onrechtmatig onthouden
-- un persona de su moneta = iemand (door bedrog) zijn geld afhandig maken
-- le fisco = de belasting ontduiken
sentir se defraudate = zich genomen voelen


defraudation sub

1 het bedriegen, bedrog
-- del fisco = belastingontduiking


defraudator sub

1 bedrieger
-- del fisco = belastingontduiker


defuncte adj

1 overleden, gestorven, wijlen, zaliger
mi patre -- = wijlen mijn vader


defuncto sub

1 overledene
casa del -- = sterfhuis
commemoration del --s = herdenking van de doden
missa de --s = zielmis
oration pro le --s = gebed voor de doden
honorar le --s = de doden eren


+ degasamento sub

1 ontgassing


+ degasar v

1 ontgassen


degenerar v

1 ontaarden, verbasteren, degenereren


degenerate adj

1 ontaard, verbasterd, gedegenereerd
PHYSICA materia -- = ontaarde materie


degeneration sub

1 het ontaarden, het verbasteren, het degenereren, ontaarding, verbastering, degeneratie
-- de familias = degeneratie van families
-- de organos = degeneratie van organen
symptoma/signo de -- = degeneratieverschijnsel
-- consanguinee = inteeltdegeneratie
le -- del traditiones = het verloren gaan van de tradities


degenerative adj

1 degeneratief
phenomeno/symptoma -- = degeneratieverschijnsel
processo -- = degeneratieproces
affectiones -- = degeneratieve aandoeningen
maladia -- = degeneratieziekte


+ degenerescentia sub

1 ontaarding, verbastering
-- de un specie animal = verbastering van een diersoort
2 degeneratie
-- mental = zwakzinnigheid
signo/symptoma de -- = degeneratieverschijnsel
-- consanguinee = inteeltdegeneratie


+ deglaciation

1 (het) terugtrekken van de gletsjers


+ deglutination sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deglutination


deglutir v

1 slikken, inslikken, doorslikken


deglutition sub

1 het slikken, het inslikken, het doorslikken
organo de -- = slikorgaan


+ degradabile adj

1 (chemisch) afbreekbaar


+ degradabilitate sub

1 (chemische) afbreekbaarheid


degradante adj

1 verlagend, degraderend


degradar v

1 degraderen, in rang verlagen, rechten ontnemen
2 verlagen, vernederen, onteren
3 allengs verzwakken (van kleur/licht)


degradation sub

1 het degraderen, het in rang verlagen, degradatie, verlaging in rang
2 het verlagen, het vernederen, vernedering, verlaging, ontering
3 verzwakking, verbleking (van kleuren, etc.), achteruitgang, bederf
-- del ambiente (ecologic) = milieubederf
-- del situation international = verslechtering van de internationale situatie
-- de energia = energiedegradatie


degustar v

1 proeven, testen (wijn, bier, etc.)


degustation sub

1 het proeven, het testen (van wijn, bier, etc.)
-- de vino = wijnproef
sala de -- = proeflokaal


degustator sub

1 proever (van wijn, bier, etc.)


+ deguttar v

1 afdruipen


+ deguttatorio sub

1 afdruiprek


+ dehierarchisar v

1 hiërarchieën afschaffen in


+ dehierarchisation sub

1 afschaffing van hiërarchieën


+ dehiscente adj

1 BOTANICA openspringend
fructo -- = splitvrucht


+ dehiscentia sub

1 BOTANICA het openspringen (van vruchten)
-- longitudinal = het openspringen in de lengte
-- valvar = openspringen van een klep


+ dehiscer v

1 BOTANICA openspringen, openbarsten, opensplijten


dehumanisar v

1 onmenselijk maken, ontmenselijken


+ dehumanisation sub

1 ontmenselijking


deicida sub

1 godsmoordenaar


deicidio sub

1 godsmoord


+ deictic adj

1 deiktisch, aanwijzend, tonend


deific adj

1 goddelijk, aan God toebehorend


deificar v

1 vergoden, vergoddelijken
le romanos deificava plure imperatores = de Romeinen vergoddelijkten verscheidene keizers


deification sub

1 het vergoden, het vergoddelijken, vergoddelijking, verheerlijking
-- del imperatores roman = vergoddelijking van de Romeinse keizers


+ deiforme adj

1 godgelijk


+ deionisar v

1 CHIMIA deïoniseren


deismo sub

1 deïsme


+ deista adj

1 deïstisch
philosophos -- = deïstische filosofen


deista sub

1 deïst


+ deistic adj

1 deïstisch


deitate sub

1 godheid
-- tutelar = beschermgod
-- fluvial = riviergod
--s grec = Griekse godheden


dejection sub

1 PHYSIOLOGIA stoelgang, ontlasting, het ontlasten
2 GEOLOGIA --es = uitstoot, efflata (van vulkaan)
cono de --es = puinkegel (van vulkaan)


de jure adv LATINO

1 de jure, rechtens, volgens het recht
recognoscer -- le existentia de un stato = het bestaan van een staat de jure erkennen


+ delabialisar v

1 PHONETICA delabialiseren


+ delabialisation sub

1 PHONETICA delabialisatie


+ delaminar v

1 delamineren


+ delamination sub

1 delaminering


+ delatar v

1 aanbrengen, aangeven, verklikken


+ delation sub

1 aanbrenging, verklikking


+ delator sub

1 aanbrenger, aangever, aanklager


dele sub LATINO

1 dele, deleatur(teken), wegschrappingsteken (in drukproef)


delectabile adj

1 heerlijk, verrukkelijk, genotvol, lekker, smakelijk
cosa(s) -- = lekkernij
fragas -- = verrukkelijke aardbeien
platto -- = heerlijk gerecht


delectabilitate sub

1 genot, geneugte


delectar v

1 genot verschaffen
-- se in = vreugde beleven aan, zich verlustigen in, een genot vinden in


delectation sub

1 genot, geneugte, lust, verrukking
biber/mangiar con -- = met smaak drinken/eten


delecto sub

1 genot, vreugde, genoegen
--s del amor = geneugten der liefde
loco de --s = lustoord
le Jardin del Delectos = de Tuin der Lusten (Jeroen Bosch)
trovar -- in = behagen scheppen in


delegar v

1 afvaardigen, als afgevaardigde zenden
2 machtigen, overdragen, delegeren


delegation sub

1 het afvaardigen, het als afgevaardigde zenden
2 het machtigen, machtiging, volmacht
ager per -- = bij volmacht handelen
3 groep gedelegeerden, afvaardiging
-- de negotiatores = onderhandelingsdelegatie
4 lastgeving, opdracht (voor gedelegeerde)


delegato sub

1 afgevaardigde, gedelegeerde
-- apostolic = apostolisch delegaat
designation de un -- = aanwijzing/benoeming van een afgevaardigde
2 gemachtigde


deler v

1 verwoesten
2 uitwissen, doorhalen, (weg)schrappen, weglaten, couperen


+ deleterie adj

1 giftig, verderfelijk
gas -- = gifgas
action -- de un substantia = giftige werking van een stof


deletion sub

1 het verwoesten, verwoesting
2 het doorhalen, het uitwissen, het schrappen, doorhaling, coupering, coupure


deliberar v

1 beraadslagen, overleggen, delibereren
-- super = beraadslagen over


+ deliberate adj

1 vastbesloten, weloverwogen, welbewust, opzettelijk
election -- = welbewuste keuze
le action esseva -- = er was opzet in het spel
esser -- a non ceder = vastbesloten zijn om niet toe te geven
matre deliberatemente celibatari = bewust ongehuwde moeder


deliberation sub

1 het beraadslagen, het overleggen, het delibereren, beraadslaging, deliberatie, gedachtenwisseling, overleg
le --es del parlamento = de beraadslagingen van het parlement
post -- matur = na rijp beraad
post multe --es = na lang wikken en wegen
le cosa es ancora in -- = de zaak is nog in beraad
JURIDIC derecto de -- = recht van beraad
durante le --es = hangende het beraad
prender parte a un -- = aan een overleg deelnemen
2 besluit, beslissing


deliberative adj

1 beraadslagend, overleggend
assemblea -- = debatvergadering


deliberator sub

1 iemand die beraadslaagt/overlegt/delibereert


delibile adj

1 gemakkelijk uit te wissen, uitwasbaar, afwasbaar
tinta -- = uitwasbare inkt


delicate adj

1 verfijnd, fijn, delicaat, subtiel, geraffineerd
perfumo -- = geraffineerd parfum
distinctiones -- = subtiele verschillen
2 zacht, teer, fijn, licht
dentella -- = fijne kant
texito/stoffa -- = fijne stof
3 fijngevoelig, fijnbesnaard, kies, tactvol, elegant, scrupuleus
persona -- = (fijn)gevoelig persoon
spirito -- = fijnbesnaarde geest
4 teer, gevoelig, zwak, teer, week, tenger
sanitate -- = zwakke gezondheid
stomacho -- = zwakke maag
pelle -- = gevoelige huid
infante -- = teer, zwak kind
5 netelig, hachelijk, moeilijk, pijnlijk
question -- = netelige zaak
situation -- = netelige situatie
operation chirurgic -- = hachelijke chirurgische ingreep
6 veeleisend, nauwgezet, kieskeurig, lichtgeraakt
conscientia -- = nauwgezet geweten
pauco/poco -- in affaires (F) = weinig scrupuleus in zaken


delicatessa sub

1 fijnheid, verfijndheid, zachtheid, raffinement
-- de un platto = verfijndheid van een gerecht
le -- de un visage = fijne gelaatstrekken
le -- del gusto = fijne smaak
2 fijngevoeligheid, fijnbesnaardheid, tact, discretie, kiesheid, elegantie
con -- = tactvol
manco de -- = tactloosheid
tractar alco con -- = iets delicaat behandelen
alluder un cosa con -- = iets fijntjes opmerken
3 gevoeligheid, teerheid, zwakheid, weekheid
le -- del pelle = de gevoeligheid van de huid
4 neteligheid, moeilijkheid
5 nauwgezetheid, kieskeurigheid, lichtgeraaktheid


delicia sub

1 genot, genieting, vreugde, genoegen, zaligheid, wellust
le --s del amor = de geneugten van de liefde
loco de --s = lustoord
le Jardin del Delicias = de Tuin der Lusten (Jeroen Bosch)
le --s del mundo = de geneugten van de wereld
il es un -- audir la = het is een waar genot haar te horen


deliciose adj

1 (over)heerlijk, verrukkelijk, kostelijk, genotvol, weldadig, zalig, smakelijk, lekker (smaak,

reuk)

fragas -- = heerlijke aardbeien
platto -- = heerlijk gerecht
cosa(s) -- = lekkernij
odor -- = heerlijke geur
isto ha un gusto -- = dit smaakt heerlijk


delicto sub

1 vergrijp, misdrijf, overtreding, delict, strafbaar feit, (wets)overtreding
JURIDIC corpore del -- = corpus delicti
-- civil = civielrechterlijk delict
-- penal = strafrechterlijk delict
-- politic = politiek delict
-- economic = economisch delict
-- de circulation = verkeersovertreding
-- de chassa {sj} = overtreding van de jachtwet
-- de pressa = persdelict
-- de traffico = verkeersdelict
-- de lese majestate = majesteitsschennis
-- prescripte = verjaard vergrijp
le possession de armas de foco es un -- = het in bezit hebben van vuurwapens is strafbaar
in flagrante -- = op heterdaad


+ delictuose adj

1 JURIDIC onrechtmatig, strafbaar
acto -- = onrechtmatige daad
facto -- = strafbaar feit
intentiones -- = strafbare bedoelingen
provocar un facto -- = een strafbaar feit uitlokken


+ delignificar v

1 (de) lignine verwijderen uit


+ delignification sub

1 (het) verwijderen van lignine


delimitar v

1 afbakenen, afpalen, begrenzen, afgrenzen, de grenzen vaststellen van
-- un terreno = een stuk land afbakenen
-- le percurso de marathon = het parcours voor de marathon uitzetten
-- un campo de investigation = een onderzoeksveld afpalen
-- le frontieras inter duo statos = de grenzen vaststellen tussen twee staten
-- le competentias de un commission = de bevoegdheden van een commissie afbakenen


delimitation sub

1 het afbakenen, het afpalen, het begrenzen, het afgrenzen, afbakening, afpaling, begrenzing, grensbepaling
-- de un territorio = afbakening van een territorium
le -- de un percurso = het uitzetten van een parcours


delineamento sub

1 het tekenen van de omtrek, schets


delinear v

1 de omtrek tekenen van, de omtrek schetsen, omlijnen
ben delineate = scherp omlijnd


delineation sub

1 het tekenen van de omtrek, omlijning


delineator sub

1 iemand die de omtrek tekent


delinquente sub

1 overtreder, dader, misdadiger, schuldige
-- professional/de profession = beroepsmisdadiger
-- habitual = gewoontemisdadiger
-- juvenil = jeugdige misdadiger


delinquente adj

1 overtredend, schuldig, misdadig


delinquentia sub

1 misdadigheid, criminaliteit
-- juvenil/de juvenes/de minores = jeugdcriminaliteit
ille prende le cammino del -- = hij gaat het slechte pad op


delinquer v

1 de wet overtreden, misdadig zijn


deliquescente adj

1 CHIMIA vervloeibaar, vervloeiend, versmeltend
substantias = vervloeiende stoffen


deliquescentia sub

1 CHIMIA vervloeibaarheid, vervloeiing, versmelting


deliquescer v

1 CHIMIA vervloeien, versmelten


delirante adj

1 ijlend, verward, krankzinnig
febre -- = ijlende koorts
2 uitbundig, uitgelaten, uitzinnig, dol
gaudio/joia -- = dolle vreugde
publico -- = uitzinnig publiek


delirar v

1 ijlen, raaskallen, krankzinnig zijn
le malado delira = de zieke ijlt
2 verrukt zijn, uitbundig zijn, uitgelaten zijn


delirio sub

1 het ijlen, waan(zin), geestverwarring
-- de persecution = vervolgingswaan
-- de grandor = grootheidswaan
suffrer de -- religiose = lijden aan godsdienstwaanzin
-- alcoholic = delirium tremens
2 hevige opwinding, vervoering, verrukking, geweldige geestdrift, groot enthousiasme
le publico esseva in -- = het publiek was uitzinnig van enthousiasme


delirium tremens LATINO

1 delirium tremens, dronkemanswaanzin


delitescente adj

1 MEDICINA plotseling verdwijnend (gezwel, uitslag)


delitescentia sub

1 MEDICINA plotselinge verdwijning (van gezwel, uitslag)


+ delitterar v

1 spellen


+ delitteration sub

1 het spellen


delivrantia sub

1 het bevrijden, het verlossen, bevrijding, verlossing
sentimento de -- = gevoel van bevrijding/opluchting
2 MEDICINA het verlossen, verlossing
lecto de -- = verlosbed
sala/camera de -- = verloskamer


delivrar v

1 bevrijden, verlossen
-- un prisionero = een gevangene bevrijden
-- un persona de un maladia = iemand van een ziekte verlossen
2 MEDICINA verlossen
le medico ha delivrate le femina = de arts heeft de bevalling gedaan


+ delphic adj

1 Delfisch


+ delphinario sub

1 dolfinarium


+ Delphinato sub n pr

1 Dauphiné


+ delphinina sub

1 delfinine


delphinio sub

1 BOTANICA ridderspoor
-- grandiflor = chinese ridderspoor


delphino sub

1 dolfijn
testa/capite de -- = dolfijn(en)kop
2 HISTORIA FRANCESE dauphin


delta sub

1 delta (4-de letter van het Griekse alfabet)
radios -- = deltastralen
2 GEOGRAPHIA delta
-- de riviera = rivierdelta
-- del Po = Podelta
-- de mar = zeedelta
bracio de -- = delta-arm
insula de -- = delta-eiland
plano Delta = Deltaplan
labores/travalios/obras del (plano) Delta = Deltawerken
ala -- = deltavleugel
avion -- = deltavliegtuig
3 ASTRONOMIA delta (op drie na helderste ster van een sterrebeeld)
4 MATHEMATICA delta (eindige toeneming)
function -- = delta-functie


deltaic adj

1 delta...
zona -- = deltagebied


+ deltaplanista sub

1 (persoon) deltavlieger, zeilvlieger


+ deltaplano sub

1 (toestel) deltavlieger, zeilvlieger, hangglider


deltation sub

1 GEOLOGIA deltavorming


deltoide adj

1 deltavormig
musculo -- = deltaspier (driehoekige armspier)
diantho -- = steenanjer, steenanjelier, heideanjer


deltoide sub

1 ANATOMIA deltaspier, driehoekige armspier
2 MATHEMATICA deltoïde


deltoidee adj

1 ANATOMIA de deltaspier betreffend


deluder v

1 bedriegen, misleiden, foppen, op een dwaalspoor brengen, voorspiegelen


deludimento sub

1 het bedriegen, het misleiden, het foppen


delusion sub

1 (zelf)bedrog, misleiding, waan(voorstelling)


delusori adj

1 bedrieglijk, misleidend


+ delustrar v

1 ontglanzen
-- stoffas = stoffen ontglanzen


+ demagnetisar v

1 demagnetiseren, ontmagnetiseren


+ demagnetisation sub

1 demagnetisering, demagnetisatie, ontmagnetisering
factor de -- = demagnetisatiefactor


demagogeria sub

1 demagogie, volksmisleiding


demagogia sub

1 demagogie, volksmisleiding
le -- de un discurso electoral = de demagogie van een verkiezingstoespraak


demagogic adj

1 demagogisch
politico -- = demagogisch politicus
methodo -- = demagogische methode
discurso electoral -- = demagogische verkiezingstoespraak
comportamento -- = demagogisch optreden
mesura -- = demagogische maatregel


demagogismo sub

1 demagogie, volksmisleiding


demagogo sub

1 HISTORIA volksleider, demagoog
2 volksmenner, demagoog


deman adv

1 morgen
-- (in le) matino = morgenochtend
-- (in le) vespere/vespera = morgenavond
le die de -- = de dag van morgen


demanda sub

1 vraag, verzoek, eis
formulario de -- = aanvraagformulier
procedura/procedimento de -- = aanvraagprocedure
facer un -- = een vraag stellen
responder a un -- = op een vraag antwoorden
-- insidiose = strikvraag
-- de extradition = uitleveringsverzoek
2 JURIDIC eis, vordering
3 ECONOMIA vraag
le offerta e le -- = vraag en aanbod
le -- e le offerta = vraag en aanbod
le -- excede le offerta = de vraag overtreft het aanbod
articulo de multe -- = gezocht artikel
le fabrica non pote satisfacer le -- = de fabriek kan de vraag niet bijhouden
il ha habite un grande -- de verduras in conserva = er ontstond een stormloop op blikgroente
non poter satisfacer le -- = niet aan de vraag kunnen voldoen


demandar v

1 vragen, verzoeken
-- consilio = advies vragen
-- gratia = gratie vragen
-- le parola = het woord vragen
-- le ration de un insulto = naar de reden van een belediging vragen
-- le nomine = (naar) de naam vragen
-- le impossibile = het onmogelijke vragen
precio demandate = vraagprijs
on vos demanda al telephono = er is telefoon voor U
2 eisen, vorderen


demandator sub

1 iemand die iets eist/vordert


+ demaoisation sub

1 demaoïsatie


demarcar v

1 afbakenen, afpalen, de grenzen vaststellen van


demarcation sub

1 het afbakenen, het afpalen, afbakening, afpaling, grens(lijn), begrenzing
linea de -- = demarcatielijn
-- nette = scherpe afbakening
-- del terrenos = terreinafscheiding
-- physiographic = fysiografische begrenzing


+ demarcative adj

1 afbakenings..., grens..., scheidings...


+ demasticar v

1 van stopverf ontdoen


+ dematerialisar v

1 PHYSICA de materiële deeltjes vernietigen van


+ dematerialisation sub

1 ontstoffelijking
2 PHYSICA dematerialisatie


dementar v

1 krankzinnig maken


+ demente adj

1 dement, krankzinnig


dementia sub

1 krankzinnigheid, dementie, dementia
-- senil = ouderdomszwakzinnigheid
-- precoce = dementia praecox
-- paranoide = paranoïde dementie


+ demential adj

1 dementie betreffend


demeritar v

1 blaam verdienen


demerito sub

1 tekortkoming, fout, blaam, gebrek, misslag


demeritori adj

1 afkeurenswaardig


+ demineralisar v

1 demineraliseren


+ demineralisation sub

1 demineralisatie, demineralisering


+ demineralisator sub

1 demineralisator


demiurgo sub

1 PHILOSOPHIA demiurg
2 HISTORIA GREC wereldschepper, demiurg


demo sub

1 HISTORIA GREC het lagere volk
2 HISTORIA GREC deme (gemeente van de stadstaat Athene)


+ demobilisabile adj

1 MILITAR demobiliseerbaar


demobilisar v

1 MILITAR demobiliseren, uit de krijgsdienst ontslaan
-- truppas = troepen demobiliseren
soldatos demobilisate = gedemobiliseerde soldaten


demobilisation sub

1 MILITAR het demobiliseren, demobilisatie, het afzwaaien, afzwaaiing
proceder al -- general = overgaan tot algemene demobilisatie


democrate sub

1 democraat


democratia sub

1 democratie, democratische staatsvorm
principios del -- = beginselen van de democratie
-- popular = volksdemocratie
-- parlamentari = parlementaire democratie
le --s occidental = de Westerse democratieën


democratic adj

1 democratisch
stato -- = democratische staat
partito -- = democratische partij
constitution -- = democratische grondwet
socialismo -- = democratisch socialisme


+ democraticitate sub

1 democratisch karakter, democratisch gehalte
-- de un systema politic = democratisch gehalte van een politiek stelsel


+ democratisar v

1 democratiseren, democratisch maken
-- un pais = een land democratisch maken
-- le systema politic = het politieke stelsel democratiseren


+ democratisation sub

1 democratisering
-- del vita politic = democratisering van het politieke leven


+ demodex sub

1 ZOOLOGIA meeëter, demodex


+ demodulametro sub

1 RADIO detectiemeter


+ demodular v

1 RADIO demoduleren, detecteren


+ demodulation sub

1 RADIO demodulatie


+ demodulator sub

1 RADIO demodulator, detector


demographia sub

1 demografie, statistische volksbeschrijving
-- de Malthus = bevolkingsleer van Malthus


demographic adj

1 demografisch
crescentia/(ac)crescimento -- = bevolkingsaanwas
prognose (-osis) -- = bevolkingsprognose
densitate -- = bevolkingsdichtheid
pression -- = bevolkingsdruk
explosion -- = bevolkingsexplosie
equilibrio -- = bevolkingsevenwicht
structura -- = bevolkingsopbouw
doctrina -- = bevolkingsleer
statistica -- = bevolkingsstatistiek
theoria -- = bevolkingstheorie
studio -- = demografische studie
problema -- = bevolkingsvraagstuk
excesso -- = bevolkingsoverschot
unda -- = geboortengolf


demographo sub

1 demograaf


demolir v

1 afbreken, slopen, slechten, verwoesten, kapot maken
-- un edificio = een gebouw slopen
-- un muro = een muur neerhalen
-- un radio/un auto(mobile), etc. = een radio/auto, etc. kapot maken
-- un systema = een systeem omverwerpen
-- le sanitate de un persona = iemands gezondheid verwoesten
-- un concurrente = een concurrent ruïneren
-- le autoritate de un persona = iemand gezag ondermijnen
-- un doctrina = een leer kraken
casa a -- = sloophuis
auto(mobile) a -- = sloopauto
nave a -- = sloopschip
edificio a -- = slooppand


demolition sub

1 het afbreken, het slopen, het slechten, het verwoesten, het kapot maken, afbraak, sloop, slechting, verwoesting
-- de un ponte = het slopen van een brug
bolla de -- = sloopkogel
interprisa de --(es) = sloperij
interprenditor de --es = sloper
labores/travalios de -- = sloopwerkzaamheden
destinate al -- = voor de sloop bestemd


demolitor sub

1 afbreker, sloper, verwoester
-- de naves = scheepssloper
-- de auto(mobile)s = autosloper
equipa de --es = ploeg slopers


+ demologia sub

1 demologie


+ demologic adj

1 demologisch


+ demologo sub

1 demoloog


demone sub

1 RELIGION GREC daemon, geest
2 duivel, demon, kwade geest, kwelgeest
-- del joco = speelduivel
-- del zelosia = duiveltje van de jaloezie
-- de misimpression = drukfoutenduiveltje


demoniac adj

1 duivels, demonisch, satanisch
projecto -- = duivels plan
fortias -- = duivelse krachten
astutia -- = duivelse list
perfidia -- = duivelse valsheid
2 (van de duivel) bezeten
femina -- = door de duivel bezeten vrouw


+ demoniaco sub

1 (door de duivel) bezetene


demonio sub

1 duivel, demon, kwade geest, kwelgeest
-- del joco = speelduivel
-- nocturne = incubus
-- incarnate/in figura human = duivel in mensengedaante
exorcisar le -- = de duivel uitbannen


+ demonismo sub

1 demonisme, geloof in demonen


demonolatra sub

1 duivelvereerder


demonolatria sub

1 bezetenheid, ziekelijk geloof door de duivel bezeten te zijn, demonolatrie


+ demonologia sub

1 demonologie, demonenleer


+ demonologic adj

1 demonologisch


+ demonologista sub

1 kenner van demonen


+ demonologo sub

1 kenner van demonen


+ demonomania sub

1 demonomanie, bezetenheidswaan


demonstrabile adj

1 aantoonbaar, bewijsbaar


demonstrabilitate sub

1 aantoonbaarheid, bewijsbaarheid
-- de un theorema = bewijsbaarheid van een stelling


demonstrar v

1 aantonen, bewijzen
-- un theorema = een stelling bewijzen
-- su affection = zijn genegenheid tonen
io demonstrara que io ha ration = ik zal aantonen dat ik gelijk heb
2 demonstreren, een betoging/demonstratie houden


demonstration sub

1 het aantonen, het demonstreren
facer le -- de un machina = een machine demonstreren
modello de -- = demonstratiemodel
volo de -- = demonstratievlucht
apparato de -- = demonstratietoestel
machina de -- = demonstratiemachine
material de -- = demonstratiemateriaal
local/sala de -- = demonstratielokaal
2 het bewijzen, bewijs(voering)
MATHEMATICA -- per le absurdo = bewijs uit het ongerijmde
3 uiting, vertoon, demonstratie, betoging
-- de sympathia = blijk van sympathie
--es de amicitate = betuigingen van vriendschap
-- de confidentia = blijk van vertrouwen
-- de gratitude = dankbetuiging
-- de fortia/de poter = machtsvertoon
-- de protesto = protestdemonstratie
-- guerrier = krijgshaftig vertoon
-- politic = politieke demonstratie
libertate de -- = demonstratievrijheid
facer/organisar un -- = een demonstratie organiseren


demonstrative adj

1 aantonend, bewijzend, aanwijzend, betogend, demonstratief
valor -- = bewijswaarde
argumento -- = overtuigend bewijs
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA aanwijzend
pronomine -- = aanwijzend voornaamwoord


demonstrator sub

1 iemand die iets uitlegt/aantoont/demonstreert
2 betoger
3 COMMERCIO demonstrateur
-- de articulos de uso domestic = demonstrateur van huishoudelijke artikelen


+ demonstratrice sub

1 demonstratrice
-- de productos de beltate = demonstratrice van schoonheidsmiddelen/cosmetica


demora sub

1 vertraging, uitstel
sin -- = onverwijld, onmiddellijk
le cosa non admitte -- = de zaak kan geen uitstel lijden
2 woning, huis
ultime -- = laatste rustplaats


demorar v

1 blijven
2 wonen


+ demoscopia sub

1 demoscopie, opinieonderzoek
methodos de -- = methoden van demoscopie


+ demoscopic adj

1 demoscopisch
datos -- = demoscopische gegevens


demotic adj

1 ANTIQUITATE demotisch
le scriptura -- es un simplification del scriptura hieratic = het demotisch schrift is een vereenvoudiging van het hiëratisch

schrift

+ demotivar v

1 demotiveren, ontmoedigen


+ demotorisar v

1 afzien van het bezit van een personenwagen


+ demotorisation sub

1 (het) afzien van het bezit van een personenwagen


+ demystificar adj

1 uit de droom helpen, ontsluieren, ophelderen, ontraadselen, desillusioneren, ontluisteren


+ demystification sub

1 ontsluiering, opheldering, ontraadseling, desillusionering, ontluistering


+ demythificar v

1 THEOLOGIA ontmythologiseren


+ demythification sub

1 THEOLOGIA ontmythologisering


+ demythologisar v

1 THEOLOGIA demythologiseren, ontmythologiseren


+ demythologisation sub

1 THEOLOGIA ontmythologisering


+ denario sub

1 denarius, zilverling


+ denasalisar v

1 PHONETICA de neusklank doen verdwijnen van


+ denasalisation sub

1 PHONETICA denasalisatie, het zonder neusklank uitspreken


+ denatalitate sub

1 daling van het geboortecijfer, vergrijzing van de bevolking, denataliteit


+ denaturalisar sub

1 JURIDIC denaturaliseren


+ denaturalisation sub

1 JURIDIC denaturalisering


denaturar v

1 onbruikbaar maken (voor menselijke consumptie), denatureren


+ denaturation sub

1 denaturatie, onbruikbaarmaking (voor menselijke consumptie)
-- de alcohol = denaturatie van alcohol


+ dendriforme adj

1 in de vorm van een boom


dendrite sub

1 MINERALOGIA dendriet


dendritic adj

1 dendrietvormig, dendriet..., sterk vertakt
crystallo -- = dendrietvormig kristal
structura -- = dendrietvormige structuur


+ dendrochronologia sub

1 dendrochronologie, jaarringenonderzoek


+ dendrochronologic adj

1 dendrochronologisch


+ dendrochronologista sub

1 dendroloog, boomkenner


+ dendrographia sub

1 dendrografie


+ dendrographic adj

1 dendrografisch


+ dendrographo sub

1 dendrograaf


+ dendroide adj

1 boomachtig, zich net als een boom vertakkend


+ dendrolagoursin sub

1 ZOOLOGIA boomkangeroe


+ dendrolatria sub

1 boomaanbidding


+ dendrolitho sub

1 dendroliet


dendrologia sub

1 dendrologie


+ dendrologic adj

1 dendrologische
methodos -- = dendrologische methoden
studios -- = dendrologische studiën


+ dendrologo sub

1 dendroloog, boomkenner


+ dendrometria sub

1 dendrometrie


+ dendrometric adj

1 dendrometrisch
tabellas -- = dendrometrische tabellen


+ dendrometro sub

1 dendrometer, boommeter


+ dendromorphe adj

1 boomvormig, boomachtig


+ denegabile adj

1 te ontkennen, loochenbaar


denegar v

1 ontkennen, betwisten, loochenen
-- su responsabilitate = zijn verantwoordelijkheid ontkennen
2 weigeren, ontzeggen, onthouden
3
-- a un persona le derecto de = iemand het recht ontzeggen om


denegation sub

1 ontkenning, loochening
2 JURIDIC weigering
-- de paternitate = ontkenning van vaderschap


+ dengue sub

1 knokkelkoorts, vijfdaagse koorts, dadelziekte, dandykoorts


denigrar v

1 denigreren, zwart maken, afkammen, afgeven op, kwaadspreken van, beschimpen


denigration sub

1 het denigreren, het zwartmaken, het afkammen, het afgeven (op), het kwaadspreken (van),

het beschimpen

denigrator sub

1 iemand die denigreert/zwartmaakt/afkamt/beschimpt, afkammer, kwaadspreker


+ denigratori adj

1 denigrerend
campania -- = lastercampagne


+ denim sub

1 denim, spijkerstof


+ denitrificar v

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofarm maken


+ denitrification sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofafbraak, denitrificatie


+ denivellamento sub

1 denivellering


+ denivellar v

1 denivelleren


+ denivellation sub

1 denivellering


+ denominal adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van een nomen afgeleid, denominaal


denominar v

1 benoemen, noemen, bij name noemen


denomination sub

1 benoeming, naam, benaming


denominative adj

1 (be)noemend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA van een naamwoord afgeleid, denominatief


denominator sub

1 iemand die iets benoemt
2 MATHEMATICA noemer
-- commun = 1. gemene deler, 2. gemeenschappelijk kenmerk
de/con -- commun, de/con mesme -- = gelijknamig
fractiones sin -- commun = ongelijknamige breuken
reducer al mesme -- = onder dezelfde noemer brengen, gelijknamig maken (mbt breuken)
reduction al mesme -- = gelijknamigmaking (mbt breuken)


denotar v

1 verwijzen, aanduiden, beduiden, duiden op, wijzen op


denotation sub

1 verwijzing, aanduiding, denotatie


denotative adj

1 verwijzend, aanduidend, denotatief


dense adj

1 dicht, compact, dik
population -- = dichte bevolking
bruma/nebula -- = dichte mist
stilo -- = beknopte stijl
2 PHYSICA dicht, met hoog soortelijk gewicht
le auro es un materia -- = goud is een dichte stof


+ densificar v

1 verdichten, dichter maken


+ densification sub

1 verdichting, vergroting van de dichtheid


+ densiflor adj

1 BOTANICA met dicht opeenstaande bloemen, dichtbloemig
lepidio -- = dichtbloemige kruidkers


+ densifolie adj

1 BOTANICA met dicht opeenstaande bladeren


+ densigramma sub

1 densigram


+ densimetria sub

1 PHYSICA dichtheidsmeting, bepaling van de graad van dichtheid van vloeistoffen


+ densimetric adj

1 PHYSICA vochtwegings...


+ densimetro sub

1 densimeter, vochtweger, areometer


densitate sub

1 dichtheid
-- demographic/del population = bevolkingsdichtheid
-- del traffico/del circulation = verkeersaanbod
PHOTOGRAPHIA -- optic = optische dichtheid, zwarting
2 PHYSICA densiteit, soortelijk gewicht, soortelijke massa
le -- de mercurio es 13,55 = het soortelijk gewicht van kwik is 13,55
-- de un liquido = dichtheid van een vloeistof
-- de un gas = dichtheid van een gas
-- gasose = dampdichtheid


+ densitometria sub

1 PHOTOGRAPHIA densitometrie, zwartingsmeting


+ densitometric adj

1 PHOTOGRAPHIA densitometrisch


+ densitometro sub

1 PHOTOGRAPHIA zwartingsmeter, densitometer


dental adj

1 tand...
prosthese (-esis) -- = gebitsprothese, tandprothese
nervo -- = tandzenuw
collo -- = tandhals
cavitate -- = tandholte
carie -- = tandbederf
formula -- = tandformule
technico -- = tandtechniker
chirurgia -- = kaakchirurgie
2 dentaal
phonema -- = tandklank
consonante -- = dentale medeklinker
occlusiva -- = dentale occlusief


+ dentalgia sub

1 MEDICINA tandpijn


dentar v

1 van tanden voorzien, getand maken
2 PHYSIOLOGIA tanden krijgen (van kinderen)


dentari adj

1 tand..., tandheelkundig
prosthese (-esis) -- = gebitsprothese, tandprothese
chirurgia -- = tandheelkunde
prevention -- = tandheelkundige preventie
cavitate -- = tandholte
collo -- = tandhals
nervo -- = tandzenuw
radice -- = tandwortel
systema -- = tandstelsel
formula -- = tandformule
smalt -- = tandglazuur
pulpa -- = tandmerg, tandpulpa
carie -- = tandbederf, wolf
luxation -- = tandluxatie
avulsion -- = tandtrekken
hygiene -- = gebitsverzorging
technico -- = tandtechniker


+ dentaria sub

1 BOTANICA tandkruid


dentate adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA getand, met tanden, met tandingen
camelina -- = aardvlas, rijzaad
2 TECHNICA getand, tand...
rota -- = tandwiel, tandrad
accopulamento -- = tandkoppeling
cultello -- = kartelmes
cisorios -- = kartelschaar
bordo -- de un timbro (postal) = gekartelde rand van een postzegel


dentation sub

1 tanding, tandwerk
2 PHYSIOLOGIA het tanden krijgen


dentatura sub

1 gebit, dentuur
-- de lacte = melkgebit
prime -- = melkgebit
-- inferior = ondergebit
-- superior = bovengebit
-- intacte/complete = gaaf gebit
-- artificial = kunstgebit
-- brillante = schitterend gebit
-- (ir)regular = (on)regelmatig gebit
mal -- = slecht gebit
cura hygienic del -- = gebitsverzorging
2 TECHNICA tanding, tandwerk
a -- duple = dubbel getand
fresa a -- fin = fijntandige frees


dente sub

1 ANATOMIA tand, kies
-- de lacte = melktand
-- de lacte posterior = melkkies
-- permanente = blijvende tand
-- molar = kies, maaltand
-- incisive = snijtand
-- angular/canin = hoektand
-- artificial/posticie/false = valse tand/kies
-- de avante = voortand
-- superior = boventand
-- inferior = ondertand
--s posticie = valse tanden, kunstgebit
-- laxe = losse tand
-- venenose/a veneno = giftand
-- de squalo = haaientand
-- de dracon = drakentand
-- cariate/cariose = rotte kies/tand
mal/dolor de --s = kiespijn
brossa de --s = tandenborstel
martello a --s = klauwhamer
claccamento de --s = het tandenklapperen
tartaro del --s = tandsteen
smalt del --s = tandglazuur
radice de -- = tandwortel
collo de -- = tandhals
cavitate in un -- = gat in een kies
extraction de --s = het trekken van tanden
sin --s = tandloos
armate (usque) al --s = tot de tanden gewapend
brossar se le --s = zijn tanden poetsen/borstelen
batter le --s = klappertanden
serrar le --s = de tanden op elkaar klemmen
monstrar le --s = zijn tanden laten zien, dreigen
occider per un colpo de --s/per colpos de --s = doodbijten
BOTANICA
-- de leon = paardebloem
colpo de --s = beet
inter le --s = binnensmonds
oculo per/pro oculo, -- per/pro -- = oog om oog, tand om tand
2 TECHNICA BOTANICA tand
-- de un pectine/serra/rota/folio/rastrello, etc. = tand van een kam/zaag/wiel/blad/hark, etc.
rota a --s = tandwiel/rad


+ dentelar v

1 (uit)tanden, kartelen


dentella sub

1 kant(werk)
filo a/pro -- = kantgaren
puncto de -- = kantsteek
guarnitura de -- = kanten garneersel
collar de -- = kantkraag, kanten kraag
commercio de --s = kanthandel
fabrica de -- = kantfabriek
fabrication de -- = kantfabricage


+ dentellate adj

1 getand
cresta/crista -- = getande bergkam
folios -- = getande bladeren
timbros postal -- = getande postzegels


+ dentellera sub

1 kantwerkster, kantkloster


+ dentelleria sub

1 kantfabricage
2 kantwerk
3 kantwinkel


+ dentellero sub

1 kantmaker, kantfabrikant


denticulate adj

1 fijn getand
2 ARTE DE CONSTRUER met kalfstanden versierd


denticulo sub

1 tandje
2 ARTE DE CONSTRUER kalfstand


+ dentiforme adj

1 tandvormig


dentifricio sub

1 tandpoeder, tandpasta
tubo/tubetto de -- = tube tandpasta


+ dentilingual adj

1 PHONETICA
consonante -- = tandtongklank


+ dentimetro sub

1 dentimeter


dentina sub

1 tandbeen, tandstof, odontine, dentine


dentirostre adj

1 ZOOLOGIA tandsnavelig


dentirostros sub pl

1 ZOOLOGIA tandsnaveligen


dentista sub

1 tandarts
-- scholar = schooltandarts
chirurgo -- = kaakchirurg
ir al -- = naar de tandarts gaan


dentisteria sub

1 tandheelkunde


+ dentition sub

1 gebit, dentuur, tandstelsel, tandplaatsing
-- de lacte, prime -- = melkgebit
2 het tanden krijgen, dentitie, gebit(s)vorming
le secunde -- = het tandenwisselen
febre del -- = tandkoorts


+ dentolingual adj

1 PHONETICA
consonante -- = tandtongklank


+ denuclearisar v

1 denucleariseren, atoomvrij maken
zona denuclearisate = kernvrije/atoomvrije zone


+ denuclearisation sub

1 denuclearisatie, atoom/kernverbod


denudar v

1 ontbloten, blootleggen, ontdoen van kleding/omhulling, leeghalen, leegvissen, etc.
-- un filo = een draad afstrippen
pincia a -- = draadstripper
-- un terreno = een terrein van vegetatie ontdoen


denudation sub

1 het ontbloten, het blootleggen, het ontdoen van kleding/omhulling, etc., het leeghalen, het leegvissen, etc., ontbloting,

blootlegging, denudatie

-- chimic = chemische denudatie
-- pluvial = pluviale denudatie


denunciar v

1 aankondigen
2 afkondigen, uitvaardigen
3 aangeven, aanbrengen
-- un malfactor al policia = een misdadiger bij de politie aanbrengen
-- un robamento = een diefstal aangeven
-- se = zich bij de politie/justitie aanmelden
-- un abuso = een misstand aan de kaak stellen
4 opzeggen, verbreken, annuleren
-- un tractato = een verdrag opzeggen
-- un tregua = een bestand opzeggen


denunciation sub

1 het aankondigen, aankondiging
2 het afkondigen, het uitvaardigen, afkondiging, uitvaardiging
3 het aangeven, het aanbrengen, aangifte, aanbrenging, aanklacht
-- calumniose = valse aanklacht
4 het opzeggen, het verbreken, opzegging, verbreking
-- de un tractato = opzegging van een verdrag
-- de un tregua = opzegging van een bestand


denunciative adj

1 aankondigend
2 aanbrengend, aanklagend, beschuldigend


denunciator sub

1 iemand die iets aankondigt
2 iemand die aanklaagt/aanbrengt, aanbrenger, aanklager


+ denunciatori adj

1 aanbrengend, aanklagend, beschuldigend


+ denutrir v

1 ondervoeden


+ denutrition sub

1 ondervoeding
edema de -- = hongeroedeem


deo,Deo sub

1 god, God
le Parola de -- = Gods Woord
le Agno de -- = het Lam Gods
existentia de -- = godsbestaan
concepto/conception de -- = godsbegrip
justitia de -- = gerechtigheid Gods
tregua/pace de -- = godsvrede
judicio de -- = godsoordeel, godsgericht
angelo de -- = engel Gods
digito de -- = vinger Gods
inviato de -- = godsgezant
dono de -- = godsgeschenk
regno de -- = godsrijk
secundo le voluntate de -- = van Godswege
statua de -- = godenbeeld
alimento del --s = godenspijs
commandamentos de -- = Gods geboden
le amor de -- = 1. de liefde tot God, 2. Gods liefde
prova/proba ontologic del existentia de -- = ontologisch godsbewijs
observar le commandamentos de -- = de geboden van God nakomen
complir le voluntate de -- = Gods wil doen
le mano de -- = Gods hand
tribunal de -- = Gods rechterstoel
le sanctitate de -- = de heiligheid Gods
creder in -- = in God geloven
invocar -- = God aanroepen
fiducia in -- = Godsvertrouwen
comparer ante -- = voor God verschijnen
in le nomine de -- = in godsnaam
pro le amor de -- = in godsnaam
per (le) gratia de -- = bij Gods gratie
--s olympie = olympische goden
-- del sol = zonnegod
-- del guerra = oorlogsgod
-- marin/del mar = zeegod
-- tribal = stamgod
-- principal/supreme = oppergod
abandonate de -- e del homines = van God en iedereen verlaten
agradabile a -- = godgevallig
consecrate a -- = godgewijd


+ deontologia sub

1 deontologie, plichtenleer, beroepsethiek
-- medic/medical = medische ethiek


+ deontologic adj

1 deontologisch, plichten..., ethisch
codice -- = beroepscode


+ deontologista sub

1 deontoloog


+ deontologo sub

1 deontoloog


+ deo volente LATINO

1 deo volente, zo god het wil


departimental adj

1 departementaal, van een departement, afdelings...


departimento sub

1 afdeling, sectie
-- de venditas = verkoopafdeling
-- de fabrication = fabricageafdeling
2 departement, ministerie
Departimento del Agricultura = Departement/Ministerie van Landbouw
Departimento del Justitia = Departement/Ministerie van Justitie
Departimento del Affaires Estranier = Departement/Ministerie van Buitenlandse Zaken
Departimento del Interior = Departement/Ministerie van Binnenlandse Zaken
Departimento del Commercio = Departement/Ministerie van Handel
Departimento del Guerra/del Defensa = Departement/Ministerie van Oorlog
Departimento del Financias = Departement/Ministerie van Financiën
Departimento del Instruction Public/del Education (National) = Departement/Ministerie van Onderwijs
Departimento del Labor = Departement/Ministerie van Arbeid
Departimento del Marina = Departement/Ministerie van marine
Departimento del Sanitate = Departement/Ministerie van Gezondheid
Departimento del Obras Public = Departement/Ministerie van Openbare Werken
3 gewest, departement (in Frankrijk bijv.)


departir v

1 in stukken verdelen


depauperar v

1 verarmen, arm maken


depauperation sub

1 het verarmen, verarming


depeche sub FRANCESE

1 officieel bericht
2 telegram
-- cifrate = codetelegram


+ depenalisar v

1 uit de strafrechterlijke sfeer halen


+ depenalisation sub

1 (het) uit de strafrechterlijke sfeer halen


dependente adj

1 afhangend, afhankelijk
2 verslaafd


dependentia sub

1 afhankelijkheid, verband
2 verslaafdheid
que causa/crea -- = verslavend
3 iets dat ergens bijhoort: bijkantoor, bijgebouw, etc.
--s de un hotel (F)/schola = bijgebouwen van een hotel/school


depender v

1 afhangen, afhankelijk zijn
isto depende del circumstantias = dit hangt van de omstandigheden af


deperimento sub

1 het verkommeren, het kwijnen, verkommering, wegkwijning, verzwakking
-- physic = verval van krachten
2 verval, teloorgang, ondergang
-- de un industria = ondergang van een industrie


deperir v

1 verkommeren, kwijnen, achteruitgaan, afnemen
le commercio deperi = de handel kwijnt
lassar -- un infante = een kind laten verkommeren
2 FIGURATE vervallen, te gronde gaan, ineenstorten


+ depersonalisar v

1 het persoonlijke ontnemen aan
2 PSYCHOLOGIA depersonaliseren


+ depersonalisation sub

1 depersonalisatie


+ dephlegmation sub

1 deflegmatie


+ dephlegmator sub

1 deflegmator


+ dephosphorar v

1 fosforvrij maken, verwijdering van fosfor


+ dephosphoration sub

1 verwijdering van fosfor, ontfosforisering


depiction sub

1 (af)schildering, afbeelding, beschrijving, voorstelling


+ depigmentation sub

1 MEDICINA depigmentatie, pigmentverlies


depilar v

1 van haren ontdoen, ontharen, epileren
-- le axillas = de oksels ontharen


depilation sub

1 het ontdoen van haren, het ontharen, het epileren, ontharing, epilering, epilatie, verlies van

(lichaams)beharing

depilatori adj

1 ontharend, ontharings...
crema -- = ontharingscrème, ontharingszalf
lotion -- = ontharingslotion


depilatorio sub

1 ontharingsmiddel, depilatorium


depinger v

1 (af)schilderen, afbeelden, beschrijven, voorstellen


depler v

1 (anque MEDICINA) ledigen, leeghalen


depletion sub

1 (anque MEDICINA) depletie, lediging


depletive adj

1 (anque MEDICINA) depletief, ledigend


deplorabile adj

1 betreurenswaardig, beklagenswaardig, jammerlijk, erbarmelijk, deplorabel, zeer slecht
resultato -- = erbarmelijk resultaat
fin -- = jammerlijk einde
esser in un situation -- = in een deplorabele/deerniswekkende toestand verkeren


deplorar v

1 bedroefd zijn over, betreuren, beklagen, bewenen, jammer vinden
-- le perdita de = het verlies betreuren van
-- un evento = een gebeurtenis betreuren
on deplora multe victimas = er zijn veel slachtoffers te betreuren


deploration sub

1 het betreuren, het beklagen, het bewenen, bewening


depois adv

1 daarna, later
-- que = sinds, vanaf de tijd dat


+ depolarisar v

1 depolariseren (anque PHYSICA), de polariteit opheffen


+ depolarisation sub

1 het depolariseren, depolarisatie


+ depolarisator sub

1 depolarisator


+ depolitisar v

1 van zijn politieke beladenheid ontdoen


+ depolitisation sub

1 depolitisering, het ontnemen van ieder politiek karakter aan


+ depolymerisar v

1 depolymeriseren


+ depolymerisation sub

1 het depolymeriseren, depolymerisatie


deponente sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deponens (Latijns werkwoord met passieve vorm en actieve

betekenis)

+ deponente adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
verbo -- = deponens


deponer v

1 afzetten, van een ambt ontheffen
2 neerleggen, neerzetten
-- un corona = een krans leggen
-- le armas = de wapens neerleggen
-- un carga = een last afleggen
-- su cholera = zijn toorn afleggen
le pulvere se depone super le mobile = het stof zet zich af op de meubels
3 (onder ede) verklaren, getuigen, getuigenis afleggen
4 deponeren, in bewaring geven, in depot geven, storten (geld)
-- un caution = een borgsom storten
-- actiones al banca = aandelen bij de bank deponeren


depopular v

1 ontvolken


depopulation sub

1 het ontvolken, ontvolking


deportar v

1 deporteren, verbannen
ille esseva deportate a Siberia = hij werd naar Siberië verbannen


deportation sub

1 het deporteren, het verbannen, deportatie, verbanning
-- in massa = massadeportatie
-- a Siberia = verbanning naar Siberië


+ deportato sub

1 gedeporteerde


+ depositante sub

1 deposant


depositar v

1 deponeren, in bewaring geven, storten (op een bank), in depot geven
-- in le secretariato judicial = ter griffie deponeren
2 doen neerslaan, een bezinksel doen vormen
le sedimento se ha depositate = het sediment heeft zich vastgezet


depositario sub

1 depositaris, bewaarder, depothouder
le notario es -- del documentos sigillate = de verzegelde stukken berusten bij de notaris


+ depositate adj

1 gedeponeerd
marca -- = wettig gedeponeerd


deposition sub

1 het afzetten, het ontzetten (uit ambt, etc.), afzetting, ontzetting (uit ambt, etc.)
2 het neerleggen, het deponeren
-- de un corona = kranslegging
3 getuigenis, (getuigen)verklaring
recolliger les --es del testes = de getuigenverklaringen vastleggen
4 PICTURA Deposition del Cruce = Kruisafneming


deposito sub

1 het in bewaring geven, het deponeren, het storten (geld), deponering, storting (geld)
costos de -- = bewaargeld
mitter un cosa in -- = iets in bewaring geven, iets deponeren
2 deposito, inleg(geld), storting (geld), pand, toevertrouwd goed, waarborgsom
banca de -- = depositobank, rentebank
-- bancari = bankdeposito
-- de sparnio = spaardeposito
-- cautional = borgstelling
capital de -- = depositokapitaal
interesse de -- = depositorente
conto de --s = depositoconto, depositorekening
libretto/quadernetto de --s = spaarbankboekje
facer un -- = geld in deposito geven
3 pakhuis, depot, entrepot, opslagplaats, (opslag)loods, magazijn, bagageafdeling, bagagebureau
-- de bagages = bagagedepot, bagageafdeling
-- de bicyclettas = fietsenstalling
-- de armas = wapendepot
-- de carbon = kolenbergplaats, kolenhok
MILITAR -- de vestimentos = kledingmagazijn
-- de munition(es) = munitieopslagplaats, munitiedepot
-- frigorific/frigorifere = koelhuis
-- de carbon = kolenopslagplaats
-- de merces/de mercantias = goederenloods
-- de immunditias = vuilstortplaats
-- de ligno = houtstek
-- de oleo = oliereservoir, olietank
-- de benzina/gasolina = benzinereservoir
-- mortuari/de cadaveres = lijkenhuisje
-- central = hoofddepot
4 afzetting, aanslag, neerslag, bezinksel, aangeslibde grond
-- de vino = wijnbezinksel
-- de caffe = koffiedik
-- calcari = kalkafzetting
-- de fuligine = roetaanslag
-- de limo = slijkneerslag
-- salin/de sal = zoutneerslag
-- de casserola = panaanslag
-- adipose = vetafzetting
-- glacial/glaciari = glaciale afzetting
-- stratificate = gelaagde afzetting
-- terrigene = terrigene afzetting
-- alluvial = alluviale afzetting


depost prep

1 na, sinds, sedert, vanaf


depost adv

1 daarna, later
-- que = sinds, vanaf de tijd dat


depravar v

1 bederven, verderven, slecht maken, verloederen, perverteren
-- un adolescente = een puber op het slechte pad brengen
-- le gusto = de smaak bederven
le mores se deprava = de zeden raken in verval


depravate adj

1 verdorven, pervers, verloederd, abnormaal, tegennatuurlijk
gusto -- = wansmaak, geperverteerde smaak
mores -- = verdorven zeden


depravation sub

1 het bederven, het verderven, het verloederen, verdorvenheid, perversiteit, verloedering, ontaarding
-- del mores = verval van de zeden
-- sexual = sexuele perversiteit
-- del gusto = smaakbederf


+ depravato sub

1 verdorven mens


depravator sub

1 bederver, verderver


deprecar v

1 door bidden/smeken trachten af te wenden, afbidden, afsmeken, smeken (om)


deprecation sub

1 het afsmeken, het afbidden, afsmeking, bede tot afwending, smeekbede


deprecative adj

1 afsmekend


deprecator sub

1 iemand die afsmeekt


deprecatori adj

1 afsmekend


depreciar v

1 de waarde/prijs doen dalen van, afprijzen, depreciëren
le installation de un fabrica a proximitate ha depreciate iste terreno = de bouw van een fabriek in de buurt heeft de

waarde van dit terrein doen dalen

le moneta se deprecia = het geld wordt minder waard
2 geringschatten, onderschatten, kleineren
-- un labor = op een werk neerkijken
-- le obra de un confratre = zich denigrerend uitlaten over het werk van een collega


depreciation sub

1 het in waarde/prijs doen dalen, het afprijzen, het depreciëren, waardevermindering, afprijzing, depreciatie, afschrijving
2 geringschatting, afkamming, kleinering


+ depreciative adj

1 geringschattend, vernederend


depreciator sub

1 iemand doe iets in waarde/prijs doet dalen
2 kleineerder, afkammer, vitter


+ depreciatori adj

1 geringschattend, denigrerend, kleinerend
2 dalend in waarde, devaluerend


depredar v

1 plunderen, verwoesten


depredation sub

1 het plunderen, het verwoesten, plundering, verwoesting, roof, beroving, rooftocht


depredator sub

1 plunderaar, verwoester, rover


+ depredatori adj

1 plunderend, verwoestend


depresse adj

1 gedrukt, terneergeslagen, gedeprimeerd


depression sub

1 het neerdrukken, het indrukken, het indeuken, indeuking
2 het gedeprimeerd zijn, neerslachtigheid, gedruktheid, depressie
-- nervose = zenuwinzinking, zenuwinstorting
-- psychotic = psychotische depressie
recuperar se de/superar un -- = een inzinking te boven komen
3 METEO depressie (gebied van lage luchtdruk)
-- oceanic = oceaandepressie
4 GEOGRAPHIA depressie, inzinking
-- del horizonte = kimduiking
-- del terreno = terreininzinking
5 ECONOMIA depressie, inzinking in de conjunctuur, economische crisis
-- del annos trenta = depressie van de jaren dertig


+ depressionari adj

1 METEO lagedruk....
area/zona -- = lagedrukgebied
zona -- de Islanda = lagedrukgebied bij IJsland
currentes -- = lagedrukstromingen


depressive adj

1 neerdrukkend, ontmoedigend, deprimerend
2 depressief, neerslachtig, terneergeslagen, gedrukt
stato -- = depressietoestand
syndrome -- = depressiviteit
ille ha un crise/crisis -- = hij zit in een depressie


depressor sub

1 iemand die/iets dat neerdrukt
-- lingual = tongspatel
2 ANATOMIA neertrekkende spier


+ depressurisar v

1 de (lucht)druk doen wegvallen


+ depressurisation sub

1 het wegvallen van de (lucht)druk


+ deprimente adj

1 deprimerend
le effecto -- de longe jornos/dies de pluvia = het deprimerend effect van dagenlange regen


deprimer v

1 naar beneden drukken, neerdrukken, indrukken, platdrukken, indeuken
2 terneerslaan, terneerdrukken, deprimeren


de profundis LATINO

1 de profundis (klaagzang, boetpsalm)


depurar v

1 zuiveren (bloed, metaal), reinigen, louteren, klaren
-- le aqua = het water zuiveren
que depura le sanguine = bloedzuiverend


depuration sub

1 het zuiveren (bloed, metaal), het reinigen, het louteren, het klaren, zuivering, reiniging, loutering, klaring
-- del sanguine = bloedzuivering
-- del aqua = drinkwaterzuivering
installation de -- = zuiveringsinstallatie


depurative adj

1 zuiverend
le action -- del plantas super le atmosphera = de zuiverende werking van de planten op de atmosfeer
2 MEDICINA bloedzuiverend
medicamento -- = bloedzuiverend middel


depurativo sub

1 MEDICINA depurans
-- del sanguine = bloedzuiverend middel


deputar v

1 afvaardigen
-- representantes a un assemblea = vertegenwoordigers afvaardigen naar een vergadering


deputation sub

1 het afvaardigen
2 gezantschap (als waardigheid)
3 (groep van) afgevaardigden, deputatie


deputato sub

1 afgevaardigde
Camera de Deputatos = Tweede Kamer (Nederland), Lagerhuis (Engeland),

Chambre del Députés (Frankrijk), etc.

+ dequalificar v

1 onder zijn niveau laten werken


+ dequalification sub

1 (het) beneden zijn niveau werken


derailamento {rél} sub

1 het ontsporen, ontsporing


derailar {rél} v

1 ontsporen, derailleren
le traino derailava = de trein liep uit de rails
2 FIGURATE uit de hand lopen
juventute derailate = ontspoorde jeugd


+ derailleur sub FRANCESE

1 derailleur (van fiets)
-- de dece velocitates = derailleur met tien versnellingen
catena de -- = derailleurketting


deramar v

1 -- se = zich vertakken


+ derapage sub

1 het slippen
facer un -- = in een slip geraken, slippen
longor/distantia de -- = slipafstand
schola de -- = slipschool
curso de -- = slipcursus
risco de -- = slipgevaar
marca de -- = slipspoor
-- in/super aqua = aquaplaning
a proba/prova de -- = slipvrij


+ derapar v

1 (van voertuig) slippen, in een slip geraken
le alte velocitate faceva -- le auto(mobile) = door de hoge snelheid is de auto doorgeslipt


+ derapata sub

1 (van voertuig) slip


+ derattisar v

1 ontratten, de ratten bestrijden
-- con medios biologic = ontratten met biologische middelen


+ derattisation sub

1 ontratting, rattenbestrijding
-- de un nave = ontratting van een schip
empleato de -- = rattenvanger
servicio de -- = ontrattingsdienst


Derby sub n pr

1 Derby
EQUITATION, FOOTBALL derby = derby


derecta sub

1 rechterhand
a(l) -- = rechts


derecte adj

1 rechter (tgov linker)
bracio -- = rechterarm
gamba -- = rechterbeen
oculo -- = rechteroog
mano -- = rechterhand
esser le mano -- de un persona = iemands rechterhand zijn
ala -- = rechtervleugel
latere -- = rechterkant/zijde
POLITICA centro -- = centrum rechts
2 rechtvaardig, rechtmatig, gerecht, billijk


derecto sub

1 recht (in vele betekenissen)
-- de citatano = burgerrecht
-- de traducer/de traduction = vertaalrecht
-- de asylo = asielrecht
-- de pedage = tolrecht, tolheffing
-- de autodetermination = zelfbeschikkingsrecht
-- de autor = auteursrecht, copyright
--s de autor = royalties
-- private = privaatrecht
de -- private = privaatrechterlijk
-- processual = procesrecht
-- administrative = administratief recht
-- consultative = adviesrecht
-- de association = verenigingsrecht
-- de exopero = stakingsrecht
-- de voto/de votar = kiesrecht, stemrecht
-- de transito = doorvoerrecht
-- de pisca = visrecht
-- de proprietate/de possession = bezitrecht
-- de labor/travalio = arbeidsrecht
-- international/del gentes = volkenrecht
-- corporative = gilderecht
-- criminal/penal = strafrecht
-- penal de guerra = oorlogsstrafrecht
-- roman = Romeins recht
-- civil = burgerlijk recht
-- public = publiek recht
-- militar = militair recht
-- municipal = gemeenterecht
-- commercial/mercantil = handelsrecht
-- fiscal = belastingrecht
-- de option = optierecht
-- de preemption = recht van voorkoop
-- de exemption = verschoningsrecht
-- de reclamationes = klachtrecht
-- preferential/de preferentia = voorkeursrecht
-- de dissolution = ontbindingsrecht
-- de initiativa = recht van initiatief
-- de interpellation = recht van interpellatie
-- costumari = gewoonterecht
-- de visita = bezoekrecht, omgangsrecht
-- de compensation = compensatierecht
regulamento del -- de visita = omgangsregeling
--s human/del homine = mensenrechten
-- humanitari = humanitair recht
--s del doana = douanerechten
--s de succession = successierechten
-- de succession = erfrecht, opvolgingsrecht
-- de citate = stadsrecht
-- de gratia = recht van gratie
-- native = geboorterecht
-- divin = goddelijk recht
-- canonic/ecclesiastic = canoniek/kerkelijk recht
--s inviolabile = onschendbare rechten
-- de veto = vetorecht
-- de timbro = zegelrecht
--s de importation = invoerrechten
--s de exportation = uitvoerrechten
-- inalienabile = onvervreemdbaar recht
--s acquirite = verworven rechten
-- non scripte = ongeschreven recht
-- de exister/al existentia = bestaansrecht
-- del maxime/plus forte = recht van de sterkste
-- de parlar = recht van spreken
-- de votar/de voto = stemrecht
--s equal pro le femina = gelijke rechten voor de vrouw
stato de -- = rechtsstaat
boteca de -- = rechtswinkel
equalitate de --s = gelijkberechtiging
principio de -- = rechtsbeginsel
regula de -- = rechtsregel
conception del -- = rechtsopvatting
consideration de -- = rechtsoverweging
protection de --s = rechtsbescherming
evolution/disveloppamento del -- = rechtsontwikkeling
scientia del -- = rechtswetenschap
sociologia del -- = rechtssociologie
abuso de -- = rechtsmisbruik
studer/studiar le -- = rechten studeren
studio del -- = studie van het recht, rechtenstudie
historia del -- = rechtsgeschiedenis
restab(i)limento del --s = rechtsherstel
violar/infringer --s = rechten schenden
esser in su -- = in zijn recht staan
-- de conducer un vehiculo a motor = bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen
contestar un -- a un persona = iemand een recht betwisten
facer valer su --s = zijn rechten doen gelden
reservate tote le/omne --s = alle rechten voorbehouden, nadruk verboden
libere/exempte de --s = vrij van rechten
dar -- a un cosa = recht op iets geven
que da vos le derecto de parlar assi? = wat geeft u het recht zo te spreken?
instruer/informar un persona de su --s = iemand op zijn rechten wijzen


+ deregulamentar v

1 dereguleren


+ deregulamentation sub

1 dereguleren


derelicte adj

1 onbeheerd, verlaten, verwaarloosd, vervallen
casa -- = verlaten huis
nave -- = verlaten schip
benes -- = verlaten goederen


+ dereliction sub

1 RELIGION geestelijke eenzaamheid


derelinquer v

1 onbeheerd laten, verlaten, verwaarlozen, laten vervallen


+ deresponsabilisar v

1 iedere verantwoordelijkheid ontnemen (aan)


+ deresponsabilisation sub

1 (het) ontnemen van iedere verantwoordelijkheid


derider v

1 bespotten, bespottelijk maken, honen


derision sub

1 spot, bespotting, hoon
risada de -- = hoongelach
salutar con risadas de -- = op hoongelach onthalen


derisori adj

1 bespottelijk, belachelijk
precio -- = spotprijs
a precio -- = spotgoedkoop
riso -- = spotlach
salario -- = belachelijk (laag) salaris
argumentos -- = belachelijke argumenten
iste proposition es -- = dit voorstel is gewoon een lachertje


+ deriva sub

1 het wegdrijven, drift
mobilitate de -- = driftmobiliteit
velocitate de -- = driftsnelheid
flottar al -- = afdrijven
ir al -- = op drift gaan
un nave al -- = een schip op drift
-- continental/del continentes = drift der continenten
glacie al -- = drijfijs


derivabile adj

1 om te leiden, om te leggen, af te leiden (rivier, etc.)
2 MATHEMATICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidbaar
function -- = afleidbare functie


+ derivabilitate sub

1 afleidbaarheid (van water, van rivier)
2 MATHEMATICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidbaarheid
-- van een functie = derivabilitate de un function


derivar v

1 omleggen, omleiden, afleiden (rivier, etc.)
-- un curso de aqua = een waterloop omleiden
2 afleiden (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), laten voortvloeien (uit), laten voortkomen

(uit)

3 afgeleid worden (van), afgeleid zijn (van), afstammen (van)

(woord)

iste parola deriva del latino = dit woord stamt uit het Latijn
MATHEMATICA -- un function = een functie afleiden
MATHEMATICA function derivate = afgeleide functie


+ derivata sub

1 MATHEMATICA afgeleide
-- de un function = afgeleide van een functie
-- normal = normale afgeleide
-- partial = partiële afgeleide


derivation sub

1 omleiding (rivier, etc.), afleiding, aftakking
canal de -- = omloopkanaal
2 MEDICINA afleiding
abscesso de -- = fixatie-absces
3 MATHEMATICA afleiding
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA afleiding, afgeleide vorm, afgeleid woord
5 ELECTRICITATE aftakking, afleiding, shunt


+ derivational adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidings...
suffixo -- = afleidingssuffix


derivative adj

1 afleidend (anque MEDICINA)
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidings...
suffixo -- = afleidingssuffix
morphologia -- = derivatieve morfologie


derivativo sub

1 MEDICINA afleidend middel, derivans


+ derivato sub

1 dat wat afgeleid is, derivaat
2 CHIMIA derivaat
-- methylic = methylderivaat
-- de petroleo = petroleumderivaat, petroleum-produkt
-- de quinina = kininederivaat
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA afgeleid woord


derma sub

1 ANATOMIA lederhuid, derma
structura del -- = structuur van de lederhuid
affectiones del -- = aandoeningen van de lederhuid


+ derma(to)skeleto sub

1 ZOOLOGIA schild, hard dekschild (van schildpadden, etc.)


+ dermalgia sub

1 MEDICINA nerveuze huidpijn, dermalgie


dermatitis sub

1 MEDICINA dermatitis, huidontsteking
-- papulose = papuleuze dermatitis


+ dermatogramma sub

1 dermatogram, huidafdruk


dermatoide adj

1 MEDICINA dermatoïde


dermatologia sub

1 MEDICINA dermatologie, leer der huidziekten


+ dermatologic adj

1 MEDICINA dermatologisch
clinica -- = dermatologische kliniek


+ dermatologista sub

1 MEDICINA dermatoloog, huidarts, huidspecialist


dermatologo sub

1 MEDICINA dermatoloog, huidarts, huidspecialist


+ dermatoma sub

1 MEDICINA dermatoom


+ dermatomycose (-osis) sub

1 dermatomycose


+ dermatophyto sub

1 (soort huidschimmel) dermatofyt


+ dermatoplastica sub

1 MEDICINA dermatoplastiek


+ dermatoscopia sub

1 dermatoscopie


+ dermatose (-osis) sub

1 MEDICINA huidaandoening, huidziekte, dermatose
-- pellagrose = pellagreuze uitslag
-- squamose = schubhuid


+ dermatovenerologia sub

1 MEDICINA leer der huid- en geslachtsziekten


+ dermeste sub

1 ZOOLOGIA spektor, spek/leer/pelskever


+ dermic adj

1 ANATOMIA van de (leder)huid, huid...
texito -- = huidweefsel
papilla -- = huispapil
maladia -- = huidziekte


+ dermographia

1 dermografie


+ dermoide adj

1 huidachtig


+ dermopathia sub

1 MEDICINA dermopathie, huidziekte


+ derny sub

1 SPORT derny
cursa detra -- = koers achter derny


+ derogabile adj

1 waarvan men kan/mag afwijken, derogeerbaar
prescriptiones non -- = voorschriften waarvan men niet mag afwijken


derogar v

1 afwijken, te kort doen, schenden
-- al lege = van de wet afwijken
-- a un principio = van een principe afwijken
-- a su dignitate = afbreuk doen aan zijn waardigheid


derogation sub

1 het afwijken (van wet/regel, etc.), afwijking, inbreuk, schending
2 bederving, ontaarding


+ derogative adj

1 afwijkend, vernietigend, afschaffend, intrekkend, herroepend


derogatori adj

1 JURIDIC afwijkend, intrekkend, herroepend, vernietigend, afschaffend, derogatoir
clausula -- = derogatoire clausule
procedura -- = afwijkende procedure


deroutar {oe} sub

1 MILITAR totaal verslaan, op de vlucht drijven


deroute sub FRANCESE

1 MILITAR aftocht, verwarde vlucht, nederlaag


+ derrick sub ANGLESE

1 bok, kraan, laadboom, derrickkraan
drijvende -- = derrick flottante
2 (olie)boortoren


+ derris sub

1 BOTANICA derris
pulvere de -- = derrispoeder


+ deruralisation sub

1 leegloop/ontvolking van het platteland


+ deruraliser v

1 leeglopen van het platteland


dervich {sj} sub

1 derwisj


+ desacralisar v

1 ontheiligen, ontwijden, desacraliseren


+ desacralisation sub

1 ontheiliging, ontwijding, desacralisering


descendente sub

1 afstammeling, nakomeling, telg


+ descendente adj

1 dalend, zakkend
vento -- = valwind
linea -- = afdalende lijn
gamma -- = afdalende toonladder
movimento -- = neergaande beweging
MATHEMATICA progression -- = afdalende reeks


descendentia sub

1 afkomst, afstamming, oorsprong, komaf
2 nakomelingschap, nakomelingen, nageslacht, nakroost


descender v

1 naar beneden gaan/komen, dalen, afdalen, neerdalen. (af)zakken, aflopen
-- le scala = de trap afgaan
2 uitstappen (uit auto/trein, etc.), afstappen (van fiets), afstijgen (van paard),

van boord gaan

-- del bicycletta = van de fiets stappen
3 afstammen (van), afkomstig zijn (van)


descendita sub

1 daling, afdaling, neerdaling, het afzakken, het uitstappen (uit trein/auto, etc.), het afstappen (van

fiets), het afstijgen (van paard), het van boord gaan

-- al inferno = hellevaart
-- del cruce = afneming van het kruis
un forte -- del temperaturas = een sterke daling van de temperaturen


descension sub

1 afdaling, neerdaling, het afzakken, het uitstappen (uit trein/auto, etc.), het afstappen (van

fiets), het afstijgen (van paard), van boord gaan)

comenciar le -- = aan de afdaling beginnen


+ deschampsia sub

1 BOTANICA smele
-- flexuose = bochtige smele


describer v

1 beschrijven, een beschrijving geven van
-- un paisage = een landschap beschrijven
-- un cosa in detalio = een zaak uitvoerig beschrijven
2 beschrijven (boog, etc.)
-- un orbita circum le terra = een baan om de aarde beschrijven
le ave describe circulos in le aere = de vogel cirkelt door de lucht
le sinuositates que describe le riviera = de bochten die de rivier beschrijft


descriptibile adj

1 beschrijfbaar, te beschrijven


description sub

1 het beschrijven, beschrijving
-- del natura = natuurbeschrijving
-- exhaustive = volledige beschrijving
-- exacte/precise = nauwkeurige beschrijving
-- de un persona = persoonsbeschrijving
arte del -- = beschrijvingskunst
facer/dar le -- de un persona/de un cosa = iemand/iets beschrijven


descriptive adj

1 beschrijvend
geometria -- = beschrijvende meetkunde
grammatica -- = descriptieve grammatica
linguistica -- = beschrijvende taalkunde
poesia -- = beschrijvende poëzie
stilo -- = beschrijvende stijl


+ descriptivismo

1 descriptivisme


descriptor sub

1 iemand die beschrijft, beschrijver
-- del natura = natuurbeschrijver
-- de un viage = reisbeschrijver


desde prep

1 sinds, sedert, vanaf
-- annos = sedert jaren
-- su arrivata = sedert zijn aankomst
-- heri = sinds gisteren
-- su nascentia = van zijn geboorte af
-- le infantia = van kindsbeen af
-- ille momento = van toen af
-- A usque a Z = van A tot Z


+ desegregation sub

1 het opheffen van rassenscheiding, desegregatie


+ desensibilisar v

1 PHOTOGRAPHIA de gevoeligheid verminderen van
-- un emulsion = de gevoeligheid van een emulsie verminderen


+ desensibilisation sub

1 PHOTOGRAPHIA verlaging van de gevoeligheid


+ desensibilisator sub

1 PHOTOGRAPHIA desensibilisator


deserer v

1 deserteren, weglopen, overlopen, verlaten, in de steek laten


desertar v

1 deserteren, weglopen, overlopen, verlaten, in de steek laten


deserte adj

1 verlaten, onbewoond, uitgestorven, woest, onherbergzaam
insula -- = onbewoond eiland
strata -- = stille straat
plagia -- = eenzaam strand
urbe/citate -- = spookstad


desertic adj

1 woestijnachtig, van de woestijn, woestijn...
zona -- = woestijngebied
paisage -- = woestijnachtig landschap
climate -- = woestijnklimaat
planta -- = woestijnplant


+ desertificar v

1 GEOGRAPHIA tot woestijn maken


+ desertification sub

1 het tot een woestijn maken, verwoestijning, woestijnvorming, desertificatie
-- progressive = progressieve woestijnvorming


desertion sub

1 het deserteren, desertie, het weglopen, het overlopen, het in de steek laten
-- al inimico = het overlopen naar de vijand
-- in tempore de guerra = desertie in tijd van oorlog


deserto sub

1 woestijn, woestenij, wildernis, verlaten gebied
-- sablose/de sablo/de arena = zandwoestijn
-- petrose/roccose = steenwoestijn, rotswoestijn
-- salate = zoutwoestijn
-- arabic = Arabische woestijn
flora del -- = woestijnflora
planta del -- = woestijnplant
vegetation del -- = woestijnvegetatie
fauna del -- = woestijnfauna
animal del -- = woestijndier
habitante del -- = woestijnbewoner
vento del -- = woestijnwind
confinios del -- = rand van de woestijn
viage in le -- = woestijntocht/reis
barca/nave del -- = schip van de woestijn
predicar in le -- = voor dove oren preken


desertor sub

1 deserteur, wegloper, overloper


+ desexualisar v

1 de sexuele kleur ontnemen aan (gedrag/gevoel)


déshabillé sub FRANCESE

1 negligé, deshabillé, bedjasje


desiccar v

1 drogen, opdrogen, uitdrogen, verdrogen
-- un marisco = een moeras droogleggen
-- plantas medicinal = geneeskrachtige planten drogen
le pelle se desicca al sol = het huid droogt uit in de zon


desiccation sub

1 het drogen, het opdrogen, het uitdrogen, het verdrogen, droging, opdroging, uitdroging, verdroging
mumification natural per -- = natuurlijke mummificatie door uitdroging
fissura de -- = uitdrogingsscheur


desiccative adj

1 drogend, opdrogend, uitdrogend, verdrogend


+ desiccativo sub

1 opdrogend middel, droogmiddel


+ desiccator sub

1 droger


desiderabile adj

1 wenselijk, begeerlijk


desiderabilitate sub

1 wenselijkheid, begeerlijkheid


desiderar v

1 wensen, willen hebben, begeren, verlangen naar
lassar (multo) a -- = (veel) te wensen overlaten
-- le retorno de = terugwensen


desiderative adj

1 begerend, verlangend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA wensend, optatief
verbo -- = optatief werkwoord


desideratum (pl: desiderata) sub LATINO

1 desideratum
desiderata = iets dat men zoekt of dat gewenst wordt, eisen, wensen, verlangens, desiderata, verlanglijst


desiderio sub

1 verlangen, wens, begeerte
-- libidinose = sterk verlangen (sexueel), wellust
-- irrealisabile = onvervulbare wens
-- del morte = doodsverlangen
-- de apprender = leergierigheid
-- de placer = behaagzucht
-- del corde = hartewens
exprimer/formular un -- = een wens uiten
secundo le -- de = op wens van


desiderose adj

1 verlangend
-- de = verlangend om
-- de apprender = leergierig
-- de comprar = kooplustig, koopgraag
-- de placer = behaagziek
-- de maritar se = trouwlustig


designar v

1 aanduiden, aanwijzen, aangeven
-- un objecto = een voorwerp aanduiden
-- nominativemente = met name noemen
-- un persona per su nomine = iemand bij de naam noemen
2 benoemen, aanwijzen, bestemmen
-- un successor = een opvolger aanwijzen
esser designate como successor = als opvolger aangewezen worden
3 tekenen, schetsen, ontwerpen
penna de/pro -- = tekenpen
papiro de/pro -- = tekenpapier
tinta de/pro -- = tekeninkt


designation sub

1 het aanduiden, het aanwijzen, het aangeven, aanduiding, aanwijzing
-- de un persona per su nomine = iemand bij de naam noemen
2 het benoemen, het bestemmen, benoeming, bestemming
-- de un successor = aanwijzing van een opvolger
-- de un delegato = benoeming van een afgevaardigde


designative adj

1 die/dat aanduidt, aanduidend


designator sub

1 tekenaar, ontwerper
-- industrial/technic = technisch tekenaar
-- graphic = grafisch tekenaar, graficus
-- de modas = modetekenaar
-- de publicitate = reclametekenaar
-- instantanee = sneltekenaar


designo sub

1 opzet, algemeen plan, ontwerp
2 motief, patroon, dessin
3 het tekenen, tekenkunst
arte del -- = tekenkunst
le -- linear/geometric = het lijntekenen
lection de -- = tekenles
curso de -- = tekencursus
sala de -- = tekenkamer, tekenzaal, tekenlokaal
inseniamento del -- = tekenonderwijs
schola de -- = tekenschool
material/articulos de -- = tekenbehoeften/gereedschap
tabula de -- = tekentafel
tabuliero de -- = tekenbord/plank
libro de -- = tekenboek
bloco (de papiro) a -- = tekenblok
quaderno de -- = tekenschrift
modello de -- = tekenvoorbeeld
professor de -- = tekenleraar
-- marginal = randtekening
-- saturic/caricatural = spotprent
papiro de -- = tekenpapier
penna de -- = tekenpen
stilo de -- = tekenpotlood
4 tekening
-- a penna = pentekening
-- al pastello = pasteltekening
-- al/de carbon = houtskooltekening
-- linear/geometric = lijntekening
-- humoristic = cartoon
film (A) de --s (animate) = tekenfilm
colorar un -- = een tekening kleuren


desinentia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA (ver)buigingsuitgang
-- casual = naamvalsuitgang
-- flexional = buigingsuitgang
-- verbal = werkwoordsuitgang
-- del genitivo = uitgang van de genitief


desinential adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigings...


desirabile adj

1 wenselijk, begeerlijk


+ desirabilitate sub

1 wenselijkheid, begeerlijkheid


desirar v

1 wensen, willen hebben, begeren, verlangen naar
lassar (multo) a -- = (veel) te wensen overlaten
-- le retorno de = terugwensen


desiro sub

1 verlangen, wens, begeerte
-- libidinose = sterk verlangen (sexueel), wellust
-- irrealisabile = onvervulbare wens
-- del morte = doodsverlangen
-- de apprender = leergierigheid
-- de placer = behaagzucht
-- de corde = hartewens
secundo le -- de = op wens van
exprimer/formular un -- = een wens uiten


desirose adj

1 verlangend
-- de = verlangend om
-- de apprender = leergierig
-- de comprar = kooplustig, koopgraag
-- de placer = behaagziek
-- de maritar se = trouwlustig


desistentia sub

1 het afzien (van een onderneming), afstand


desister v

1 ophouden, uitscheiden, stoppen
2 -- se (de) = afzien (van een onderneming), afstand doen (van iets), zich terugtrekken

(uit)

illes ha desistite de lor tentativa = zij hebben hun poging opgegeven


+ desman sub

1 ZOOLOGIA watermol, desman


desolar v

1 diep bedroeven, diep bedroefd zijn
iste fiasco me desola = die mislukking maakt me heel droevig
solitude desolante = troosteloze eenzaamheid
perspectiva desolante = troosteloos perspectief
2 verwoesten, vernietigen, verdelgen, teisteren


desolate adj

1 diep bedroefd, verslagen, ontroostbaar
2 woest, verlaten, eenzaam, troosteloos
paisage -- = troosteloos landschap


desolation sub

1 het verwoesten, het vernietigen, het verdelgen, het teisteren, verwoesting, vernietiging, verdelging, teistering
2 woestheid, verlatenheid
offerer un spectaculo de -- = een troosteloze aanblik opleveren
3 diepe droefheid, diepe bedroefdheid, verslagenheid


desolator sub

1 iemand die verwoest/vernietigt/verdelgt/teistert


+ desorption sub

1 desorptie


despectar v

1 krenken, ergeren, nijdig maken, pesten


despecto sub

1 gekrenktheid, gekwetstheid, spijt, ergernis, nijdigheid
diriger a un persona un reguardo de -- = iemand verachtelijk aankijken
crepar de -- = zich bont en blauw ergeren
in -- de = ondanks, in weerwil van
in -- de tote le bon propositos = trots alle goede voornemens


+ desperado sub ESPANIOL

1 desperado, bandiet


desperantia sub

1 wanhoop, vertwijfeling
con le energia del -- = met de moed der wanhoop


desperar v

1 wanhopen, wanhopig zijn, de hoop opgeven, de moed verliezen
2 ontmoedigen, de moed doen verliezen


desperate adj

1 wanhopig, tot het uiterste gebracht, vertwijfeld, hopeloos
acto/action -- = wanhoopsdaad
tentativa -- = wanhoopspoging
situation -- = hopeloze toestand
gestos -- = wanhopige gebaren
cercar un cosa desperatemente = iets wanhopig zoeken
esser desperatemente inamorate = hopeloos verliefd zijn


desperation sub

1 het wanhopen, desperatie
sentimento de -- = gevoel van wanhoop
crito de -- = wanhoopskreet
acto/action de -- = wanhoopsdaad
reguardo de -- = wanhoopsblik
gesto de -- = wanhoopsgebaar
le corage del -- = de moed der wanhoop
illa esseva proxime al --/al bordo del -- = zij was de wanhoop nabij


despero sub

1 wanhoop, vertwijfeling
crito de -- = wanhoopskreet
acto/action de -- = wanhoopsdaad
reguardo de -- = wanhoopsblik
gesto de -- = wanhoopsgebaar
esser in -- = wanhopig zijn
illa esseva proxime al --/al bordo del -- = zij was de wanhoop nabij


despicer v

1 verachten, versmaden


despoliamento sub

1 beroving, roof, plundering


despoliar v

1 (be)roven, plunderen


despota sub

1 despoot (alleenheerser)
-- illuminate/exclarate = verlichte despoot
2 despoot, heerszuchtig persoon, machtswellusteling
su patre es un ver -- = zijn vader is een echte despoot


despotic adj

1 despotisch, tiranniek
character -- = tiranniek karakter
leges -- = despotische wetten
governar despoticamente = op despotische wijze regeren


despotisar v

1 despotisch optreden, tiranniseren


despotismo sub

1 despotisme (alleenheerschappij)
-- oriental = Oosters despotisme
2 despotisme, tirannie, machtswellust


+ desquamar v

1 MEDICINA, GEOLOGIA afschilferen, doen vervellen
le pelle se desquama post le scarlatina = de huid vervelt na roodvonk


+ desquamation sub

1 GEOLOGIA, MEDICINA afschilfering, vervelling
-- furfuracee = schubachtige huidschilfering
-- del pelle consecutive al scarlatina = vervelling van de huid als gevolg van roodvonk


+ desquamatori adj

1 MEDICINA, GEOLOGIA afschilferend,vervellend


dessert sub FRANCESE

1 dessert, nagerecht, toetje
-- cremose = romig toetje
coclear a/de -- = dessertlepel
cultello a/de dessert = dessertmes
plattetto a/de -- = dessertbordje


+ destabilisar v

1 onstabiel maken, destabiliseren


+ destabilisation sub

1 destabilisatie


+ destabilisator sub

1 destabilisator


+ destalinisar v

1 destaliniseren


+ destalinisation sub

1 destalinisatie, destalinisering


destinar v

1 bestemmen
io destina iste summa al compra de un bicycletta = ik bestem dat bedrag voor het kopen van een fiets
un edificio destinate al culto = een gebouw dat bestemd is voor de eredienst


destinatario sub

1 geadresseerde
-- del littera = persoon waarvoor de brief bestemd is


destination sub

1 het bestemmen, bestemming
iste instrumento non ha un altere -- = dit toestel heeft geen andere bestemming
2 (plaats van) bestemming
loco de -- = plaats van bestemming
porto de -- = haven van bestemming
viagiatores a -- de Bilthoven = reizigers met bestemming Bilthoven


destino sub

1 lot, levenslot, (lots)bestemming
-- ineluctabile/ineludibile = onontkoombaar lot
-- de un civilisation = lot van een beschaving
inconstantia del -- = het ongestadige lot
on non escappa a su -- = men ontkomt niet aan zijn lot
esser maestro de su -- = zijn lot in zijn eigen hand hebben
decider del -- de un persona = over iemands lot beschikken


destituer v

1 afzetten, ontslaan, ontzetten (uit ambt/waardigheid)
-- un functionario public = een ambtenaar ontslaan
-- un soverano = een vorst afzetten
-- un officiero de su commandamento = een officier van zijn commando ontheffen
2 ontbloten, ontdoen, beroven
affirmationes destituite = onbewezen beweringen
destituite de tote probabilitate = hoogst onwaarschijnlijk


+ destituibile adj

1 afzetbaar
functionario -- = afzetbare ambtenaar


destituite adj

1 afgezet, ontslagen, ontheven
2 ontbloot (van), ontdaan (van), beroofd (van)
un imputation -- de provas = een aantijging waarvoor de bewijzen ontbreken
3 behoeftig


destitution sub

1 afzetting, ontslag, ontzetting (uit ambt/waardigheid)
-- de su function = ontzetting/ontheffing uit zijn ambt
2 ontbloting, beroving


+ destroyer sub ANGLESE

1 torpedo(boot)jager, destroyer


destructibile adj

1 vernietigbaar, afbreekbaar, aantastbaar


destructibilitate sub

1 vernietigbaarheid, afbreekbaarheid, aantastbaarheid


destruction sub

1 het verwoesten, het vernielen, het vernietigen, verwoesting, vernieling, vernietiging
-- methodic = stelselmatige uitroeiing
-- in massa = massavernietiging
-- de capital = kapitaalvernietiging
apparato de -- = destructieapparaat
guerra de -- = vernietigingsoorlog
arma de -- = vernietigingswapen
rabie/pulsion/spirito de -- = vernielzucht
causar su proprie -- = zich in het verderf storten


destructive adj

1 verwoestend, vernielend, afbrekend, destructief
bomba de grande potentia -- = bom van groot destructief vermogen
le fortia -- del aqua = de vernietigende kracht van het water
poter -- de un explosivo = verwoestende kracht van een explosief


+ destructivitate sub

1 vernielzucht, destructiviteit


destructor sub

1 iets dat of iemand die verwoest/vernielt/vernietigt/afbreekt, vernieler, vernielal, verwoester, sloper
-- de documentos = destructor de documentos


+ destructurar v

1 de structuur afbreken


+ destructuration sub

1 structuurverlies


destruer v

1 verwoesten, vernielen, vernietigen, afbreken, uitroeien, verdelgen
-- un urbe = een stad verwoesten
-- le reputation de un persona = iemands reputatie vernietigen


desuete adj

1 verouderd, ouderwets, in onbruik (geraakt), uit de mode (geraakt), uit de tijd

(zijnde), verjaard, verlopen

vocabulos -- = in onbruik geraakte woorden
expression -- = verouderde uitdrukking


desuetude sub

1 onbruik
cader in -- = in onbruik raken


+ desulfurar v

1 ontzwavelen


+ desulfuration sub

1 ontzwaveling


+ desynchronisar v

1 het synchronisme verbreken van


+ desynchronisation sub

1 het verbreken van het synchronisme van


detaliar v

1 uitvoerig beschrijven, in bijzonderheden vertellen, opsommen, uitvoerig bekijken, specificeren
-- le total per articulos = het totaalbedrag uitsplitsen per artikel


+ detaliate adj

1 gedetailleerd
reporto -- = gedetailleerd rapport/verslag


detalio sub

1 bijzonderheid, kleinigheid, detail
critica de -- = detailkritiek
question de -- = detailkwestie
puncto de -- = detailpunt
abundantia de --s = overvloed aan details
entrar in --s = in bijzonderheden treden
perder se in le --s = te zeer in details treden
in -- = uitvoerig, tot in bijzonderheden
explicar in -- = omstandig uitleggen
passar del lineas general al --s = van de hoofdlijnen tot de details afdalen
2 COMMERCIO kleinhandel, detailhandel
precio de/al -- = kleinhandelsprijs
vender al -- = in het klein/en detail verkopen
vendita al -- = detailverkoop
commercio de/al -- = detail/kleinhandel
commerciante de/al -- = detaillist, kleinhandelaar


+ detectabile adj

1 opspeurbaar, te ontdekken, te betrappen


+ detectar v

1 ontdekken, opsporen, bespeuren, aan het licht brengen, achter (iets) komen
-- un error in le calculo = een fout in de berekening opsporen


+ detection sub

1 opsporing, aanwijzing, detectie
-- per sonar = echopeiling
-- de fumo = rookdetectie
-- biologic = biologische detectie
microphono de -- = afluistermicrofoon
methodo de -- = detectiemethode
medio de -- = detectiemiddel
apparato de -- acustic = luisterapparaat


detective sub ANGLESE

1 detective, speurder, rechercheur
-- particular/private = particulier detective, privé detective


detector sub

1 detector, sensor, verklikker, opsporingsapparaat, taster, voeler, aanwijzer, melder
-- a crystallos = kristaldetector
-- de minas = mijndetector
-- de tension = spanningzoeker
-- de gas = gasdetector
-- de incendios = branddetector
-- de humiditate = vochtsensor
-- de mentitas/de mendacios = leugendetector
-- de particulas = deeltjesdetector
-- de fugas = lekzoeker
-- magnetic = magneto-detector
-- acustic = akoestische detector
-- ultrasonic = ultrasonore detector
-- de galena = loodglansdetector
-- de fumo = rookmelder
-- de radar = radarverklikker
-- de velocitate = snelheidsdetector


deteger v

1 ontdekken, opsporen, aan het licht brengen, achter (iets) komen
-- un error in le calculo = een fout in de berekening opsporen


detener v

1 hebben, in bezit hebben, houden, bezitten
-- un secreto = een geheim bezitten
-- un record (A) = een record houden
-- un participation in un interprisa = een belang hebben in een onderneming
-- actiones = aandelen bezitten
-- le poter = de macht hebben
2 in hechtenis/opgesloten/gevangen houden


detenimento sub

1 hechtenis, gevangenhouding, gevangenschap, opsluiting, detentie


+ detenito sub

1 gedetineerde


+ detente sub FRANCESE

1 detente, ontspanning


detention sub

1 inbezithouding, bezit, het hebben
-- illicite/abusive de armas = onrechtmatig wapenbezit
le -- de titulos = het hebben van titels
2 hechtenis, gevangenhouding, gevangenschap, opsluiting, detentie
casa de -- = huis van bewaring
-- preventive/provisori = preventieve/voorlopige hechtenis, voorarrest
-- subsidiari = vervangende hechtenis
-- in un fortalessa = vestingstraf
tempore de -- = straftijd
condemnar a un -- de duo annos = tot twee jaar gevangenisstraf veroordelen


detentor sub

1 iemand die bewaart/vasthoudt/onder zich houdt
2 houder, bezitter (van rechten/titels, etc.)
-- del corona = drager van de kroon
-- de marca = merkgerechtigde
-- de polissa = polishouder
-- del titulo = titelhouder
-- de obligationes = obligatiehouder
-- de un record (A) = recordhouder
-- del poter = machthebber


+ detergente sub

1 reinigend middel, schoonmaakmiddel, wasmiddel, detergens
-- ecologic = milieuvriendelijk wasmiddel
-- biodegradabile = afbreekbaar wasmiddel
-- liquide = vloeibaar wasmiddel
-- in pulvere = waspoeder


+ detergente adj

1 schoonmakend, reinigend, zuiverend


+ detergentia sub

1 het schoonmaken, het reinigen
2 detergentie, waskracht


+ deterger v

1 schoonmaken, reinigen, zuiveren


+ deteriorabile adj

1 bederfelijk, aan bederf onderhevig
producto -- = bederfelijk produkt


deteriorar v

1 beschadigen, bederven, vernielen, defect maken, schaden, verslechteren, slecht(er) maken
-- su sanitate = zijn gezondheid schaden
-- un apparato = een apparaat stukmaken


deterioration sub

1 het beschadigen, het bederven, het vernielen, het schaden, beschadiging, verslechtering, bederf, schade, slijtage,

aantasting

-- de un mechanismo = beschadiging van een mechanisme
-- del ambiente (ecologic) = milieubederf
-- mental = achteruitgang van de geestelijke vermogens
esser submittite a -- = aan slijtage onderhevig zijn
presentar/monstrar signos de -- = tekenen van slijtage vertonen
-- del linguage = taalbederf


determinabile adj

1 bepaalbaar, omschrijfbaar
un concepto difficilemente -- = een moeilijk te omschrijven begrip


determinabilitate sub

1 bepaalbaarheid, omschrijfbaarheid


determinante sub

1 determinerend/bepalend element
2 MATHEMATICA determinant
-- de un matrice = determinant van een matrix


+ determinante adj

1 bepalend, beslissend, doorslaggevend


determinar v

1 besluiten, het besluit nemen om te
-- se a facer un cosa = er toe besluiten iets te doen
2 bepalen, vaststellen, precies aangeven, BIOLOGIA determineren
-- un planta = een plant determineren
-- le senso de un parola = de betekenis van een woord bepalen
-- qui es le autor de un texto = bepalen wie de schrijver van een tekst is
iste distantia es difficile a -- = die afstand is moeilijk te bepalen
MATHEMATICA -- le radices de un equation = de wortels van een vergelijking bepalen


determinate adj

1 vastbesloten, resoluut, doortastend, vastberaden
2 bepaald, vastgesteld, precies
ben -- = vastomlijnd
cercar un cosa in un direction -- = iets in een bepaalde richting zoeken


determination sub

1 het bepalen, het vaststellen, het precies aangeven, bepaling, vaststelling
-- del peso specific = bepaling van het soortelijk gewicht
2 BIOLOGIA het determineren, determinering, determinatie
tabella de -- = determineertabel
3 beslissing, besluit
prender un -- = een besluit nemen
4 beslistheid, vastberadenheid, resoluutheid
ager con -- = doortastend optreden


determinative adj

1 (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA, MATHEMATICA) bepalend, determinatief


determinator sub

1 iemand die bepaalt/vaststelt/precies aangeeft


determinismo sub

1 determinisme
-- psychologic = psychologisch determinisme
-- historic = historisch determinisme


determinista sub

1 determinist


+ determinista adj

1 deterministisch
philosophia -- = deterministische filosofie
hypothese (-esis) -- = deterministische hypothese
vision -- del vita = deterministische levenswijze


+ deterministic adj

1 deterministisch
theorias -- = deterministische theorieën


+ detersion sub

1 reiniging, zuivering, het schoonmaken


+ detersive adj

1 reinigend, reinigings...


+ detersivo sub

1 detergent, reinigingsmiddel, wasmiddel


detestabile adj

1 verfoeilijk, afschuwelijk, heel slecht, gemeen, infaam
individuo -- = gemeen individu
sapor/gusto -- = afschuwelijke smaak
que tempore --! = wat afschuwelijk weer!


detestar v

1 verfoeien, verafschuwen, een afschuw hebben van, een hekel hebben aan
-- le dishones(ti)tate = oneerlijkheid verfoeien


detestation sub

1 het verfoeien, het verafschuwen, afschuw
le -- de dishonest(it)ate = het verfoeien van oneerlijkheid


+ detheinate adj

1 zonder theïne
the -- = thee zonder theïne


+ detonante adj

1 ontploffend, ontplofbaar, explosief, knal...
gas -- = knalgas


detonar v

1 ontploffen, knallen, detoneren


detonation sub

1 knal, ontploffing, explosie, detonatie


detonator sub

1 ontsteker, (tijd)schokbuis, detonator, slaghoedje, slagpijpje
-- a retardamento = tijdontsteker


detra adv

1 achter, achteraan, er achter
vista de -- = achteraanzicht
porta de -- = achterdeur
pariete de -- = achterwand
camera de -- = achterkamer
balcon de -- = achterbalkon (van huis)
faciada de -- = achtergevel
tasca de -- = achterzak
vicino de -- = achterbuurman
latere de -- = achterkant/zijde
vento de -- = rugwind
sede de -- = achterzitplaats, achterbank, duo
de avante a -- = van voor naar achter
esser -- = achter liggen
star -- = achter staan
cento metros -- = met een achterstand van 100 meter


detra prep

1 achter
le manos -- le dorso = de handen op de rug
le un -- le altere = achter elkaar
ir -- un persona = iemand achternagaan


detraction sub

1 het afbreken, het afkammen, het afkraken, het kleineren, het zwart maken, het belasteren
-- de un persona = iemand zwart maken
-- un doctrina = een leer afbreken


detractor sub

1 iemand die de verdiensten van anderen verkleint, iemand die afbreekt/afkamt/kleineert/belastert, afkraker, hekelaar


+ detractori adj

1 kleinerend


detraher v

1 afbreken, afkammen, kleineren, afkraken, zwart maken, belasteren
-- le meritos de un persona = iemands verdiensten afkraken


+ detrimental adj

1 schadelijk, nadelig


detrimento sub

1 nadeel, schade
al -- de = ten nadele van, ten koste van


detrimentose adj

1 nadelig, schadelijk


+ detritic adj

1 GEOLOGIA klastisch, gruisvormig, verwerings...
roccas -- = klastische gesteente


detrito sub

1 afval, vuilnis
-- domestic = huisvuil
2 GEOLOGIA detritus, verweringspuin
avalanche de -- = puinlawine


+ detritovoro sub

1 dier dat afval eet, afvaleter


+ deuce ANGLESE

1 TENNIS (A) deuce


deus ex machina LATINO

1 deus ex machina


deuterium sub

1 CHIMIA, PHYSICA deuterium, zware waterstof
oxydo de -- = deuteriumoxyde, zwaar water


+ deuterocanonic adj

1 THEOLOGIA deuterocanoniek
libros -- = deuterocanonieke boeken


deuteron sub

1 CHIMIA, PHYSICA deuteron (kern van deuterium)


Deuteronomio sub n pr

1 BIBLIA Deuteronomium


deuton sub

1 CHIMIA, PHYSICA deuteron (kern van deuterium)


+ deutoplasma sub

1 BIOLOGIA deutoplasma


deutoxydo sub

1 CHIMIA deutoxyde


+ devalorisar v

1 in waarde doen dalen


+ devalorisation sub

1 waardevermindering


devalutar v

1 ECONOMIA devalueren, in waarde (doen) verminderen
-- un moneta = een devalueren


devalutation sub

1 ECONOMIA het devalueren, devaluatie, waardevermindering
-- del florino = devaluatie van de gulden


+ devascularisar v

1 MEDICINA de bloedvatverbinding verbreken


+ devascularisation sub

1 MEDICINA devascularisatie


+ devastante adj

1 verwoestend
maladia -- = verwoestende ziekte
effectos -- = verwoestende effecten
fortia -- = verwoestende kracht


devastar v

1 verwoesten, vernielen, vernietigen, slechten, te gronde richten, met de grond gelijk maken
un tremor de terra ha devastate un integre region = een aardbeving heeft een hele streek verwoest


devastation sub

1 het verwoesten, het vernielen, het vernietigen, het slechten, verwoesting, vernieling, vernietiging, slechting
causar/facer --es = verwoestingen aanrichten
le guerra porta sempre/semper con se -- e luctos = de oorlog brengt altijd verwoesting en rouw met zich mee


devastator sub

1 iemand die verwoest/vernielt/vernietigt, vernieler, verwoester, vandaal


+ devastator adj

1 die verwoest, die vernielt, die vernietigt, verwoestend, vernielend
cyclon -- = verwoestende cycloon


devenir v

1 worden, worden van, terechtkomen
ongevoelig -- = devenir insensibile
-- le preda de = ten prooi vallen aan


+ deverbal adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deverbatief
substantivo -- = deverbatief zelfstandig naamwoord


+ deverbative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van een werkwoord afgeleid, deverbatief
substantivo -- = deverbatief zelfstandig naamwoord


+ deverbativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deverbatief


+ deviabile adj

1 van richting te veranderen


+ deviante adj

1 PSYCHOLOGIA afwijkend (anque FIGURATE), non-conformistisch
comportamento/conducta -- = afwijkend gedrag


+ deviante sub

1 deviant, afwijkend persoon


deviar v

1 afwijken, van richting veranderen, scheefgroeien
-- de su linea de conducta/de comportamento = van zijn gedragslijn afwijken
-- del norma = van de norm afwijken
comportamento deviante = deviant gedrag
2 doen afwijken, van richting doen veranderen
-- le circulation = het verkeer omleiden
-- un riviera = een rivier omleggen


deviation sub

1 het afwijken, afwijking, richtingverandering, koerswijziging, deviatie, scheefgroeiing
-- del bussola = uitslag van het kompas
-- standard (A) = standaardafwijking, standaarddeviatie
-- del columna/colonna vertebral = ruggegraatsverkromming
-- chromatic = kleurafwijking
fortia de -- = afwijkingskracht
bobina de -- = afwijkingsspoel
2 omleiding, wegomleiding
cammino/via/strata de -- = omleiding(sroute)
facer un -- = een omweg maken, omreizen, omrijden, omvaren, omfietsen, omlopen


+ deviationismo sub

1 deviationisme, het afwijken van de partijlijn


+ deviationista sub

1 deviationist, iemand die afwijkt van de partijlijn


+ deviationista adj

1 afwijkend (van de partijlijn), deviationistisch
tendentias -- = afwijkende tendenzen


+ deviationistic adj

1 Vide: deviationista


devie adj

1 afwijkend, omslachtig, wijdlopig


devisa sub

1 leus, zinspreuk, devies, motto, kernspreuk, slagzin, slogan
-- publicitari = reclameslogan
-- de combatto = strijdleus
2 devies, vreemde valuta
-- estranie = vreemde valuta's
mercato del --s = deviezenmarkt
reserva de --s = deviezenreserve
fonte de --s = deviezenbron
contingentation de --s = deviezencontingentering
declaration de --s = deviezenverklaring
compra de --s = valuta-aankoop, deviezenaankoop
economia de --s = deviezenbesparing
controlo de --s = deviezencontrole
traffico de --s = deviezensmokkel
trafficator de --s = deviezensmokkelaar


+ devitalisar v

1 van levenskracht beroven
2 MEDICINA devitaliseren, (een tand/kies) een zenuwbehandeling geven


+ devitalisation sub

1 ontroving van levenskracht
2 MEDICINA devitalisatie, zenuwbehandeling, vernietiging van tand/kieszenuw


+ devitaminisar v

1 MEDICINA het vitaminegehalte verminderen


+ devitaminisation sub

1 MEDICINA vermindering van het vitaminegehalte


+ devitrificar v

1 TECHNICA ontglazen, (glas) ondoorzichtig maken


+ devitrification sub

1 TECHNICA ontglazing, devitrificatie


+ devocalisar v

1 PHONETICA stemloos maken


+ devocalisation sub

1 PHONETICA het stemloos maken


devolution sub

1 het overdragen, het overgaan (op), het toevallen (aan), overdracht, overgang


devolutive adj

1 JURIDIC devolutief


devolver v

1 overdragen, overgaan (op), toevallen (aan)


+ devonian adj

1 Devoon..., devonisch
formation -- = devonische formatie


+ devoniano sub

1 Devoon (geologisch tijdperk)


+ devonic adj

1 Devoon..., devonisch
formation -- = devonische formatie


+ devonico sub

1 Devoon (geologisch tijdperk)


devorante adj

1 vraatzuchtig


devorar v

1 verslinden, verzwelgen, opslokken
Saturno ha devorate su infantes = Saturnus verslond zijn kinderen
ille ha essite devorate per un tigre = hij werd door een tijger verslonden
-- le via = kilometers vreten
-- con le oculos = met de ogen verslinden
-- un libro = een boek verslinden
esser devorate de jelosia = door nijd verteerd worden


devorator sub

1 iemand die verslindt, schrokop, slokop
-- de libros = boekenverslinder, boekenvreter


devotar v

1 (toe)wijden
-- su vita al scientia = zijn leven aan de wetenschap wijden


devote adj

1 vroom, devoot, godvruchtig, vurig
cantos -- = stichtelijke liederen
ille ha un matre -- = hij heeft een godsdienstige moeder
2 toegewijd
collaborator -- = toegewijde medewerker
-- a = toegewijd aan, gehecht aan, verknocht aan


devotion sub

1 RELIGION vroomheid, devotie, godsvrucht
--es = godsdienstplichten
-- popular = volksdevotie
jorno/die de -- = devotiedag
cruce de -- = devotiekruis
acto de -- = daad van devotie
2 toewijding, gehechtheid, verknochtheid


+ devotional adj

1 devotioneel, godsdienstig, gewijd, stichtelijk
imagine -- = bidprent


devoto sub

1 vrome, vroom mens
2 liefhebber (van golf/dammen, etc.)


dextera, dextra sub

1 rechterhand
2 rechterkant
tener le -- = rechts houden
ab sinistra verso -- = van links naar rechts
virar/girar a(l) -- = rechtsaf slaan
3 POLITICA rechts
extreme -- = extreem rechts
-- moderate = gematigd rechts
votar al -- = op rechts stemmen


dextere,dextre adj

1 rechts (tgov links)
bracio -- = rechterarm
gamba -- = rechterbeen
mano -- = rechterhand
scriber con le mano -- = rechtshandig schrijven
spatula -- = rechterschouder
latere -- = rechterkant/zijde
ripa -- = rechteroever
ala -- = rechtervleugel
medietate -- = rechterhelft
2 behendig, handig


dexteritate sub

1 handigheid, behendigheid, vaardigheid
le -- de un chirurgo = de vaardigheid van een chirurg
exercitio de -- = behendigheidsoefening
concurso de -- = behendigheidswedstrijd
acquirer -- = vaardigheid krijgen


dexteromane,dextromane adj

1 rechtshandig


dextra prep

1 rechts van


+ dextral adj

1 rechtshandig, rechtsvoetig


+ dextralitate sub

1 rechtshandigheid, rechtsvoetigheid


dextrina sub

1 dextrine
colla de -- = dextrinelijm
fabrica de -- = dextrinefabriek
fabricante de -- = dextrinefabrikant


dextrogyr adj

1 CHIMIA etc., rechtsdraaiend
crystallo -- = rechtsdraaiend kristal
acido lactic -- = rechtsdraaiend melkzuur
yogurt -- = rechtsdraaiende yoghurt
unda -- = rechtsom lopende (geluids)golf


+ dextrorotation sub

1 dextrorotation, rechtsdraaiing


+ dextrorse adj

1 naar rechts, rechtsdraaiend/windend, met de wijzers van de klok meegaand
vite -- = rechtsdraaiende schroef


+ dextrosa sub

1 dextrose, druivesuiker


+ dey sub

1 HISTORIA dey (titel van de vorsten van Algiers 1600 - 1830)


+ di(s)syllabic adj

1 tweelettergrepig


+ di(s)syllabo sub

1 tweelettergrepig woord


+ dia(cetyl)morphina sub

1 PHARMACIA dia(cetyl)morfine, heroïne


+ diabase sub

1 MINERALOGIA groensteen, dioriet, diabaas


diabete sub

1 suikerziekte, diabetes


diabetic adj

1 suikerziek, aan suikerziekte lijdend, diabetisch
persona -- = suikerziektepatiënt
complicationes -- = diabetische complicaties
coma -- = diabetisch coma


diabetico sub

1 suikerziektepatiënt
ille es -- = hij heeft suiker
pan pro --s = diabetesbrood
pastisseria pro --s = diabetesgebak


+ diabetologia sub

1 diabetologie


+ diabetologic adj

1 diabetologisch


+ diabetologo sub

1 diabetesspecialist


diaboleria sub

1 duivelskunstenarij, tovenarij, hekserij


diabolessa sub

1 duivelin, feeks, helleveeg


+ diaboletto sub

1 duiveltje


diabolic adj

1 duivelachtig, duivels, diabolisch, satanisch
surriso -- = satanische glimlach
poter/potentia -- = duivelse macht
machination -- = duivels komplot
tentation -- = duivelse verleiding
attraction -- = duivelse aantrekkingskracht
influentia -- = duivelse invloed
invention -- = duivelse uitvinding
plano -- = duivels plan
intention -- = duivels voornemen
artes -- = duivelse kunsten
ille ha agite diabolicamente = hij is op duivelse wijze te werk gegaan


+ diabolicitate sub

1 duivelachtigheid


+ diabolismo sub

1 diabolisme, duivelsleer, duivelskunsten, zwarte kunst


+ diabolista sub

1 diabolist, duivelaanbidder


diabolo sub

1 duivel, satan, boze geest, demon
advocato del -- = advocaat van de duivel
pacto con le -- = pact met de duivel
le -- in persona = de baarlijke duivel
le suggestiones del -- = de inblazingen van de duivel
paupere/povre -- = arme drommel, arme bliksem, armoedzaaier
-- incarnate/in figura human = duivel in mensengedaante
ille ha le -- in su corpore = hij is van de duivel bezeten
non timer ni Deo ni -- = nergens voor terugschrikken
va al -- ! = loop naar de bliksem!
Insula del Diabolo = Duivelseiland
2 JOCO diabolo


diacaustic adj

1 MATHEMATICA diacaustisch
linea -- = diacaustische lijn, brandlijn die bij breking van stralen ontstaat


+ diachronia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA diachronische ontwikkeling


+ diachronic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA diachron(ist)isch
linguistica -- = diachronische taalkunde
semantica -- = diachronische semantiek
studio -- = diachronische studie
studiar --amente un phenomeno linguistic = diachronisch een taalverschijnsel bestuderen


+ diaclase sub

1 GEOLOGIA diaklaas


diaconal adj

1 diaconaal, diaconie...


diaconato sub

1 diakenschap, diaconaat


diaconessa sub

1 (VROEGE ECCLESIA) diacones
2 diacones
casa de(l) --s = diaconessenhuis


+ diaconia sub

1 diaconie
casa del -- = diaconiehuis
schola del -- = diaconieschool
orphanato del -- = diaconieweeshuis


diacono sub

1 diaken


+ diacritic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onderscheidend, diacritisch
signo -- = diacritisch teken, klankteken
2 MEDICINA
symptoma -- = typisch verschijnsel van een ziekte


+ diade sub

1 diade


+ diadelphe adj

1 BOTANICA tweebroederig


diadema sub

1 diadeem
-- regal/royal = koninklijke diadeem


+ diadocho sub

1 ANTIQUITATE diadoche


+ diagenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA diagenese


diagnose (-osis) sub

1 MEDICINA BIOLOGIA diagnose
formular/facer un -- = een diagnose stellen


diagnostic adj

1 MEDICINA diagnostisch
methodo -- = diagnostische methode
symptoma -- = diagnostisch symptoom


+ diagnostica sub

1 MEDICINA diagnostiek
-- per radios X = röntgendiagnostiek


diagnosticar v

1 de diagnose stellen van, de diagnose opmaken van, diagnosticeren
-- un pulmonitis = de diagnose van een longontsteking vaststellen
-- le causas del crise/crisis economic = de oorzaken van de economische crisis vaststellen


+ diagnostico sub

1 MEDICINA diagnosesteller


diagonal sub

1 diagonaal


diagonal adj

1 diagonaal
pneu(matico) a carcassa -- = diagonaalband
plano -- = diagonaalvlak
linea -- = diagonaal
matrice -- = diagonaalmatrix


+ diagonalisation sub

1 diagonalisering
-- de matrices = diagonalisering van matrixen


diagramma sub

1 diagram
-- de Wenn = wenndiagram
-- circular = cirkeldiagram
-- linear = lineair diagram
-- synoptic = blokschema
-- a/de blocos = blokdiagram
-- floral = bloemdiagram
-- directional = richtingsdiagram
-- del fortias = krachtendiagram
-- del temperatura = temperatuurdiagram
-- del production = diagram van de produktie


diagrammatic adj

1 diagrammatisch


+ diagraphia sub

1 diagrafie


+ diagrapho sub

1 tekenprisma, camera lucida, diagraaf


dialectal adj

1 dialectisch, dialect...
phenomeno -- = dialectverschijnsel
expression/locution -- = dialectische uitdrukking
poesia -- = poësie in dialect
litteratura -- = literatuur in dialect
forma -- = dialectische vorm
parola -- = dialectisch woord
dictionario -- = dialectwoorden-boek
differentias -- = verschillen in dialect
studio -- = dialectstudie/onderzoek
atlas -- = dialectatlas
carta/mappa -- = dialectkaart


dialectic adj

1 PHILOSOPHIA dialectisch
materialismo -- = dialectisch materialisme


dialectica sub

1 PHILOSOPHIA dialectiek
-- idealista hegelian/de Hegel = idealistische dialectiek van Hegel


dialectico sub

1 PHILOSOPHIA dialecticus


+ dialectismo sub

1 dialectisch woord of uitdrukking, dialectkenmerk, dialectvariant


dialecto sub

1 dialect, streektaal
in pur -- = in onvervalst dialekt


+ dialectologia sub

1 dialectologie, dialectkunde/studie
-- italian = Italiaanse dialectologie


+ dialectologic adj

1 dialectologisch, dialect...
geographia -- = dialectgeografie
carta -- = dialectkaart


+ dialectologista sub

1 dialectoloog


+ dialectologo sub

1 dialectoloog


+ dialectophone adj

1 die gewoonlijk/vaak dialect spreekt


+ dialectophono sub

1 dialectspreker


dialogar v

1 een samenspraak houden, een gesprek hebben, in tweegesprek zijn, zich onderhouden, converseren, praten
2 in dialoog(vorm) brengen
-- un roman = een roman dialogiseren


dialogic adj

1 dialogisch, gespreks..., in de vorm van een dialoog
scripto -- = geschrift in dialoogvorm
poesia -- = poëzie in de vorm van een dialoog


dialogisar v

1 een samenspraak houden, een gesprek hebben, zich onderhouden, converseren, praten
2 in dialoog(vorm) brengen


dialogismo sub

1 gebruik van de dialoog, dialoogkunst


dialogista sub

1 dialoogschrijver


dialogo sub

1 dialoog, samenspraak, tweespraak, conversatie, gesprek
le --s de Platon = de dialogen van Plato
--s socratic = Socratische dialogen
forma de -- = dialoogvorm
participar in/a un --, prender parte in/a un -- = aan een dialoog deelnemen


+ dialypetale adj

1 BOTANICA losbladig
calice -- = losbladige kelk


+ dialysabile adj

1 CHIMIA door dialyse te scheiden, dialyseerbaar


+ dialysar v

1 CHIMIA door dialyse scheiden, dialyseren
-- un solution = een oplossing dialyseren
2 MEDICINA dialyseren
-- un malado = een patient dialyseren


+ dialysato sub

1 MEDICINA dialysepatiënt


+ dialysator sub

1 CHIMIA dialysator


+ dialyse (-ysis) sub

1 MEDICINA CHIMIA dialyse
-- renal = nierdialyse
-- a casa/a domicilio = thuisdialyse


+ dialytic adj

1 CHIMIA etc., dialyse...
phenomenos -- = dialyseverschijnselen


+ diamagnetic adj

1 PHYSICA diamagnetisch


+ diamagnetismo sub

1 PHYSICA diamagnetisme


+ diamantar v

1 de glans van diamant geven
2 met diamanten versieren


+ diamantario sub

1 diamanthandelaar
2 diamantbewerker


+ diamantate adj

1 voorzien van een onderdeel van diamant
mola -- = diamantslijpmachine
2 fonkelend als een diamant, met diamantglans


diamante sub

1 diamant
-- brute = ruwe diamant
taliar --s = diamanten slijpen
-- taliate = geslepen diamant
taliator de --s = diamentslijper
-- nigre = zwarte diamant, carbinaat
-- a forar = boordiamant
-- industrial/synthetic = industriediamant
faciettas de un -- = facetten van een diamant
industria del -- = diamantindustrie
duressa del -- = hardheid van diamant
pulvere de -- = diamantgruis/slijpsel
mina de --s = diamantmijn
nuptias de -- = diamanten bruiloft (zestig jaar)
commercio del --s = diamanthandel
balancia pro --s = diamantbalans


+ diamantifere adj

1 diamanthoudend, diamant...
sablo/arena -- = diamanthoudend zand
terreno/jacimento -- = diamanthoudend veld


+ diamantin adj

1 diamantachtig, diamanten


+ diamantista sub

1 diamantbewerker
2 diamanthandelaar


diametral adj

1 diametraal, middel...
linea -- = middellijn
illes ha opiniones diametralmente opposite = zij staan lijnrecht tegeover elkaar


diametric adj

1 diametraal


diametro sub

1 diameter, doorsnede, middellijn
-- externe = uitwendige diameter
-- interne = inwendige diameter
-- de un circulo = diameter van een cirkel
-- de un arbore = diameter van een boom
un -- de dece centimetros = een diameter van tien centimeter


+ diamido sub

1 CHIMIA diamide


+ diamino sub

1 CHIMIA diamine


+ diaminophenol sub

1 CHIMIA diaminofenol


diana sub

1 reveille
batter le -- = de reveille slaan
sonar le -- = de reveille blazen


Diana sub n pr

1 RELIGION ROMAN Diana


+ diandre adj

1 BOTANICA diandrisch, dubbelhelmig, tweehelmig
flor -- = diandrische bloem


+ diandria sub

1 BOTANICA tweehelmigheid, diandrie


diantho sub

1 BOTANICA anjelier, anjer
-- superbe = prachtanjer
-- deltoide = steenanjelier, steenanjer, heideanjer
-- barbate = duizendschoon


diapason sub

1 MUSICA stemming, stemregister
-- duple = dubbelprestant
2 stemvork, stemfluitje


+ diapausa sub

1 BIOLOGIA diapauze


diaphan(e)itate sub

1 doorschijnendheid, doorzichtigheid, diafanie
-- de un corpore = doorschijnendheid van een lichaam


diaphane adj

1 doorschijnend, lichtdoorlatend, diafaan
velo -- = doorschijnende sluier
blanco -- = doorschijnend wit
le alas -- del libellulo = de doorschijnende vleugels van de libel


+ diaphanometria sub

1 MEDICINA diafanometrie


+ diaphanometro sub

1 MEDICINA diafanometer


+ diaphanoscopia sub

1 MEDICINA diafanoscopie


+ diaphanoscopio sub

1 MEDICINA diafanoscoop


+ diaphonia sub

1 MUSICA diafonie


+ diaphonic adj

1 MUSICA diafonisch


+ diaphora sub

1 diafora


+ diaphorese (-esis) sub

1 MEDICINA uitzweting, uitwaseming, diaforese


+ diaphoretic adj

1 MEDICINA zweetdrijvend
medicamento/pharmaco -- = zweetdrijvend middel


+ diaphoretico sub

1 MEDICINA zweetdrijvend middel, zweetmiddel, diaforeticum


diaphragma sub

1 ANATOMIA middenrif
2 TECHNICA tussenschot
3 PHOTOGRAPHIA lensopening, diafragma
apertura del -- = diafragmaopening
-- a/de cortina = spleet/gordijndiafragma
-- del campo visual = gezichtsvelddiafragma


+ diaphragmar v

1 diafragmeren


diaphragmatic adj

1 het diafragma/tussenschot betreffend, diafragmatisch
2 ANATOMIA middenrif...
respiration -- = middenrifademhaling


+ diaphyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA botschacht, diafyse


diapositiva sub

1 PHOTOGRAPHIA diapositief, dia
-- in colores = kleurendia
inquadrar --s = dia's inramen
projectar/projicer --s = dia's vertonen
projection de --s = diapresentatie
projector pro -- = diaprojector
supporto pro --s = diahouder


+ diarchia sub

1 tweehoofdig bestuur, tweemanschap
le -- spartan = het Spartaanse tweemanschap


diario sub

1 dagboek
-- de Anne Frank = Dagboek van Anne Frank
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- de bordo/de navigation = logboek
stilo de -- = dagboekstijl
nota de -- = dagboekaantekening
fragmento de -- = dagboekfragment
tenitor de -- = dagboekhouder
scriptor de -- = dagboekschrijver


diarrhea sub

1 dunne ontlasting, diarrhee, buikloop, loslijvigheid


diarrheic adj

1 diarrhee..., buikloop..., loslijvig


+ diarthrose (-osis) sub

1 ANATOMIA werkelijk/beweeglijk gewricht, diarthrosis


+ diascopia sub

1 diascopie


+ diascopio sub

1 MEDICINA diascoop


diaspora sub

1 verstrooiing, diaspora


diastase (-asis) (I) sub

1 MEDICINA diastase (het uiteenwijken van beenderen zonder ontwrichting)


diastase (II) sub

1 diastase (enzym)


+ diastasic adj

1 PHYSIOLOGIA diastase..., enzymatisch


+ diastema sub

1 spleetje tussen de voortanden, diastema


diastole sub

1 PHYSIOLOGIA diastole


diastolic adj

1 PHYSIOLOGIA diastolisch
tension -- = diastolische bloeddruk, onderdruk


+ diastrophismo sub

1 GEOLOGIA diastrofisme


+ diatessaron sub

1 diatessaron, evangeliënharmonie


+ diathermantia sub

1 PHYSICA diathermisch/warmtedoorlatend vermogen


diathermia sub

1 MEDICINA diathermie


diathermic adj

1 MEDICINA diathermisch
tractamento -- = diathermische behandeling


+ diathese (-esis) sub

1 diathese
-- uric = uratische diathese


+ diatomea sub

1 diatomee, kiezelalg, kiezelwier


+ diatomic adj

1 CHIMIA binair, met twee atomen
elementos -- = tweeatomige elementen


+ diatomite sub

1 MINERALOGIA diatomiet, kiezelgoer, diatomeeënaarde


diatonic adj

1 MUSICA diatonisch
systema -- = diatonisch systeem
scala/gamma -- = diatonische toonladder
intervallo -- = diatonisch interval
accordion -- = diatonische accordeon


+ diatriba sub

1 scherpe kritiek, hevige aanval, diatribe
pronunciar un -- contra un persona = iemand scherp bekritiseren


+ diazotar v

1 CHIMIA diazoteren


+ diazotation sub

1 CHIMIA diazotering


+ diazotypia sub

1 diazotypie


+ dibasic adj

1 CHIMIA tweebasisch


dica sub

1 dijk
-- de mar = zeedijk
-- fluvial = rivierdijk
-- interior/interne = binnendijk, slaperdijk
-- exterior = buitendijk
-- de cinctura = ringdijk
-- de hiberno = winterdijk
-- de estate = zomerdijk
-- submersibile = overlaat
-- dormiente/secundari/de reserva/de securitate = slaperdijk
-- principal = hoofddijk
-- provisori = nooddijk
-- permeabile = doorlatende dijk
herba de -- = dijkgras
casa de -- = dijkhuis
inspection de --s = dijkschouwing
profilo de -- = dijkprofiel
situate al exterior del -- = buitendijks
situate inter le --s = tussendijks
situate al interior del/intra le --(s) = binnendijks
corpore del -- = dijklichaam
revestimento de -- = dijkbeslag
construction de --s = dijkbouw
construer un -- = een dijk bouwen
ruptura de un -- = dijkbreuk/doorbraak
inspection del --s = 1. heemraadschap, 2. dijkschouw
inspector del --s = 1. heemraad, 2. dijkmeester
elevar/realtiar un -- = een dijk verhogen
elevation/realtiamento de un -- = verhoging van een dijk
clauder per un -- = afdammen
poner un -- = een dijk opwerpen
rumper/perciar le --s = de dijken doorsteken
2 dam, stuwdam
-- de barrage/de isolamento = afsluitdijk


+ dicatalectic adj

1 dicatalectisch
versos -- = dicatalectische verzen


dicer v

1 zeggen, vertellen
-- le veritate = de waarheid spreken
-- le missa = de mis zeggen (lezen)
-- le bon aventura = de toekomst voorspellen
-- mal = kwaadspreken
dicer un cosa a/in alte voce = iets hardop zeggen
modo de -- = manier van zeggen
a -- ver = om de waarheid te zeggen
dicite inter nos = onder ons gezegd
pro si -- = om zo te zeggen
de/per audir -- = van horen zeggen
-- inter quatro oculos = onder vier ogen zeggen
voler -- = 1. willen zeggen, 2 betekenen
haber un belle -- = mooi praten hebben
isto va sin -- = dat spreekt vanzelf


+ dichogame adj

1 BOTANICA dichogaam


+ dichogamia sub

1 BOTANICA dichogamie


+ dichotome adj

1 dichotoom, dichotomisch


+ dichotomia sub

1 (twee)deling, paarsgewijze indeling, binaire indeling
-- inter culturas oriental e occidental = tweedeling tussen Oosterse en Westerse culturen
2 ASTRONOMIA dichotomie, halvemaan
3 BIOLOGIA topsplitsing, het gegaffeld zijn, dichotomie


+ dichotomic adj

1 dichotoom, dichotomisch
division -- = dichotomische verdeling, tweedeling


+ dichroismo sub

1 dichroïsme, tweekleurigheid


+ dichromatic sub

1 PHYSICA BIOLOGIA tweekleurig


+ dichromatismo sub

1 PHYSICA BIOLOGIA tweekleurigheid


+ dichroscopio sub

1 dichroscoop


+ dicibile adj

1 wat gezegd/uitgedrukt kan worden


+ dickensian adj

1 dickensiaans


+ diclin adj

1 BOTANICA diclinisch, eenslachtig
flores -- = diclinische bloemen


+ dicotyl adj

1 BOTANICA tweezaadlobbig


+ dicotyledon sub

1 BOTANICA tweezaadlobbige


+ dicotyledon adj

1 BOTANICA tweezaadlobbig
planta -- = tweezaadlobbige plant


dictamine sub

1 ingeving, mening
sequer le -- de su conscientia = zijn eigen geweten volgen


+ dictamno sub

1 BOTANICA vuurwerkplant
-- albe = essenkruid


+ dictaphonista sub

1 dictafonist, audiotypist


+ dictaphono sub

1 dictafoon, dicteerapparaat


dictar v

1 dicteren, voorzeggen om op te schrijven
2 opleggen, voorschrijven, bepalen, dicteren
-- le pace = de vrede dicteren
-- su conditiones = zijn voorwaarden opleggen
dictate per le circumstantias = door de omstandigheden gedicteerd
-- su proprie sententia de morte = zijn eigen doodvonnis tekenen
sequer lo que le dicta su conscientia = de stem van zijn geweten volgen


dictato sub

1 het dicteren
velocitate de -- = dicteersnelheid
2 dictaat


dictator sub

1 ANTIQUITATE dictator
2 dictator, alleenheerser, tiran, despoot


dictatorial adj

1 dictatoriaal
tono -- = heerszuchtige toon
comportamento -- = dictatoriaal gedrag


dictatura sub

1 ANTIQUITATE dictatuur, dictatorschap
2 dictatuur, alleenheerschappij, absolute macht
-- del proletariato = dictatuur van het proletariaat


diction sub

1 wijze van voordragen, voordracht, wijze van zeggen, dictie
exercitio de -- = spreekoefening


dictionario sub

1 woordenboek
-- manual/portative = handwoordenboek
-- unilingue/monolingue = ééntalig woordenboek
-- bilingue = vertaalwoordenboek
-- polyglotte/plurilingue = veeltalig woordenboek
-- explicative = verklarend woordenboek
-- encyclopedic = encyclopedisch woordenboek
-- specialisate/terminologic = vakwoordenboek
-- geographic = geografisch woordenboek, geografische index/gids
-- bibliographic = bibliografisch woordenboek
-- biographic = biografisch woordenboek
-- de rimas = rijmwoordenboek
-- de proverbios = spreekwoordenboek
-- de parolas cruciate = puzzelwoordenboek
-- (a/pro usage) scholar = schoolwoordenboek
-- de tasca = zakwoordenboek
-- miniatura = miniatuurwoordenboek
-- de/in tres partes/tomos = driedelig woordenboek
-- vivente = lopend woordenboek
cercar in/consultar/compulsar le -- = het woordenboek gebruiken/raadplegen


+ dictionarista sub

1 samensteller van een woordenboek


dicto sub

1 gezegde, spreekwijze, spreuk
-- meteorologic = weerspreuk/rijmpje
transcriber un -- popular = iets uit de volksmond optekenen


didactic adj

1 lerend, leer..., didactisch
poema -- = leerdicht
poesia -- = didactische poëzie
schema -- = leerplan
methodo -- = didactische methode
material -- = leermiddelen
programma -- = didactisch programma
criterio -- = didactisch criterium


didactica sub

1 didactiek


+ didactyle adj

1 ZOOLOGIA tweevingerig, tweetenig, tweehoevig
le avestruthio es -- = de struisvogel is tweetenig


didascalia sub

1 ANTIQUITATE didascalie, toneelaanwijzingen


didascalic adj

1 ANTIQUITATE didascalisch, didactisch
scriptos -- = didascalische geschriften
poesia -- = didascalische poëzie


+ didaxologia sub

1 didaxologie


+ didaxologic adj

1 didaxologisch
recerca -- = didaxologisch onderzoek


+ didaxologo sub

1 didaxoloog


Didon sub n pr

1 MYTHOLOGIA Dido


+ didyme adj

1 BOTANICA gekoppeld, gepaard, tweeling...


die sub

1 dag (tgov nacht), daglicht
luce/lumine del -- = daglicht
equipa del -- = dagploeg
in plen -- = op klaarlichte dag
2 dag, etmaal
tote le sancte -- = de godganse dag
-- de paga/de pagamento = betaaldag
ordine del -- = 1. agenda, 2. dagorder
curso del -- = dagkoers
schola del -- = dagschool
platto del -- = dagschotel
tarifa del -- = dagtarief
valor del -- = dagwaarde
Marcha {sj} de Quatro Dies = de Vierdaagse
-- del Nove Anno = Nieuwjaarsdag
-- de pascha = paasdag
-- de pentecoste = pinksterdag
-- de labor = werkdag
-- de reposo = rustdag
-- de lavage = wasdag
-- de mercato = martktdag
-- disastrose/funeste/fatal/nefaste = ongeluksdag
-- pluviose/de pluvia = regenachtige dag, regendag
-- de autumno = herfstdag
-- del apertura = openingsdag
-- del matre = moederdag
-- festive/de festa = feestdag
-- del electiones = verkiezingsdag
-- de matrimonio/de maritage/de nuptias = trouwdag
-- natal/de nascentia = geboortedag
-- de orationes = biddag
-- del judicio = dag des oordeels
-- intercalari = schrikkeldag
ASTRONOMIA -- solar = zonnedag ASTRONOMIA
-- astronomic/sideral = sterredag
JURIDIC -- utile = dienende dag
-- feriate = algemeen erkende feestdag, vrije dag
un -- = eens, op een dag
le -- sequente = de volgende dag
de -- in --, -- per -- = dag in dag uit, dag aan dag
le -- anterior = de dag te voren, de vorige dag
cata -- = elke dag, dagelijks
cata duo --s = om de andere dag
tres --s de hodie = over drie dagen
intra tres --s = binnen drie dagen


+ dielectric adj

1 niet-geleidend, isolerend, diëlektrisch
substantia -- = diëlektrische stof, diëlektricum
constante -- = diëlektrische constante
perditas -- = diëlektrische verliezen
isolation -- = diëlektrische isolatie
polarisation -- = diëlektrische polarisatie
susceptibilitate -- = diëlektrische susceptibiliteit


+ dielectrico sub

1 diëlektricum, niet-geleidende stof, isolerende stof


+ diencephalon sub

1 tussenhersenen


+ dierese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA klinkerscheiding, diëresis
2 LITTERATURA versscheiding, diëresis
3 MEDICINA weefselscheiding


+ dieretic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, LITTERATURA van de diëresis


+ diesar v

1 MUSICA met een halve toon verhogen


diese (-esis) sub

1 MUSICA kruis, verhogingsteken, diësis
-- duple = dubbel kruis


diesel sub

1
camion -- = dieselvrachtauto
machina -- = dieselmachine
motor -- = dieselmotor
traino -- = dieseltrein
locomotiva -- = diesellocomotief
traction -- = dieseltractie
oleo -- = dieselolie


dies irae LATINO

1 dies irae (oordeelslied)


dieta (I) sub

1 dieet, leefregel
-- lactic/lactee = melkdieet
-- hydric = waterdieet
-- vegetarian = vegetarisch dieet
-- de fructos = fruitdieet
-- absolute/total = hongerdieet
-- pro magrir/de magrimento = vermageringsdieet
-- povre/basse in calorias = calorie-arm dieet
observar un -- rigorose = een streng dieet in acht nemen
esser a -- = op dieet zijn
mitter/poner a -- = op dieet stellen


dieta(II) sub

1 HISTORIA rijksdag, landdag
-- polonese/polac = Poolse landdag


dietar v

1 op dieet stellen, dieet houden


dietetic adj

1 diëtisch, dieet...
cocina -- = dieetkeuken
cocinero -- = dieetkok
recepta -- = dieetrecept
alimentation -- = dieetvoeding
tractamento -- = dieetbehandeling
magazin -- = reformhuis
productos -- = dieetprodukten
margarina -- = dieetmargarine
prescription -- = dieetvoorschrift


dietetica sub

1 dieetleer, diët(et)iek


+ dietetico sub

1 diëtist


+ dietista sub

1 diëtist


diffamar v

1 (be)lasteren, zwartmaken, beledigen, smaden, in opspraak brengen, honen
-- un adversario = een tegenstander belasteren


diffamation sub

1 het (be)lasteren, laster, belastering, smaad, zwartmaking, eerschennis, kwaadsprekerij
-- de un adversario = belastering van een tegenstander
campania de -- = lastercampagne, hetze


+ diffamator sub

1 lasteraar, kwaadspreker, zwartmaker


diffamatori adj

1 lasterlijk, beledigend, eerrovend, onterend, in opspraak brengend
libello/pamphleto/scripto/scriptura -- = smaadschrift
folio -- = schendblad
littera -- = schendbrief
articulo -- = lasterend artikel
discurso -- = lasterrede
campania -- = lastercampagne
imputation -- = lasterlijke aantijging


differente adj

1 verschillend, afwijkend, ander, anders
in modo toto -- = geheel anders


differentia sub

1 verschil, onderscheid
-- de opinion(es) = verschil van mening, meningsver-schil
-- de vista(s) = verschil van inzicht
-- racial = rassenverschil
-- linguistic = taalverschil
-- de color = kleurverschil
-- de nuance (F) = nuanceverschil
-- de pression = drukverschil
-- sexual = geslachtsonderscheid
--s structural = structurele verschillen
-- theoric = theoretisch verschil
-- subtil = subtiel verschil
-- imperceptibele = onmerkbaar verschil
-- significante/significative = significant verschil
-- essential = wezenlijk verschil
-- gradual = gradueel verschil
ELECTRICITATE -- de potential = potentiaalverschil
il non face -- = het maakt geen verschil
isto face un -- de dece cents (A) = dat scheelt een dubbeltje
isto face un grande -- = dat scheelt veel
il non ha un grande -- de etate inter illes = zij schelen niet veel in leeftijd
pagar le -- = bijbetalen
pagamento del -- = bijbetaling


+ differentiabile adj

1 MATHEMATICA differentieerbaar
function -- = differentieerbare functie


+ differentiabilitate sub

1 MATHEMATICA differentieerbaarheid


differential adj

1 differentieel, differentiatie...
possibilitates -- = differentiatiemogelijkheden
derectos -- = differentiële rechten
ECONOMIA costos -- = differentiële kosten
psychologia -- = differentiële psychologie
inseniamento -- = gedifferentieerd onderwijs
levator -- = differentiële hefboom
resistentia -- = differentiaalweerstand
thermometro -- = differentiaalthermometer
galvanometro -- = differentiaalgalvanometer
microphono -- = differentiaalmicrofoon
2 MATHEMATICA differentiaal
calculo -- = differentiaalrekening
equation -- = differentiaalvergelijking
quotiente -- = differentiaalquotiënt
invariante -- = differentiële invariante


differential sub

1 MATHEMATICA differentiaal
quotiente de --es = differentiaalquotiënt
2 gangwissel, differentieel (van auto, etc.)


differentiar v

1 onderscheid/verschil maken (tussen), onderscheiden
-- iste duo nuances (F) es difficile = het is moeilijk onderscheid te maken tussen die twee nuances
iste duo flores se differentia per lor perfumo = die twee bloemen onderscheiden zich door hun geur
2 MATHEMATICA differentiëren


differentiation sub

1 het uiteenlopen, het differentiëren, differentiatie (anque BIOLOGIA)
-- del productos = produktdifferentiatie
-- del precios = prijsdifferentiatie
-- functional = functionele differentiatie
processo de -- = differentiatieproces
BIOLOGIA -- cellular = celdifferentiatie
2 MATHEMATICA het differentiëren, berekening van de differentiaal


differer v

1 uitstellen, opschorten
-- un viage = een reis uitstellen
-- le jorno fixate pro le audientia = de voor de audiëntie vastgestelde dag uitstellen
-- le pagamentos = de betalingen opschorten
-- non significa abandonar = uitstel is geen afstel
2 verschillen, verschillend zijn, anders zijn
mi opinion differe sensibilemente del sue = onze meningen verschillen sterk
ille differe in un puncto = zij verschillen op een punt


+ differibile adj

1 wat kan worden uitgesteld/opgeschort
incontro -- = ontmoeting die uitgesteld kan worden
data -- = datum die verschoven kan worden


difficile adj

1 moeilijk, zwaar, moeizaam, ingewikkeld, lastig
autor -- = moeilijke schrijver
texto -- = ingewikkelde/gecompliceerde tekst
character -- = moeilijk karakter
malado -- = lastige patiënt
render -- = bemoeilijken
ille apprende difficilemente = hij leert moeilijk


difficultate sub

1 moeilijkheid, gecompliceerdheid, ingewikkeldheid
-- de un problema = moeilijkheid van een probleem
--s monetari/financiari = geldzorgen
--s (in)surmontabile/(in)superabile = (on)overkomelijke moeilijkheden
--s de adaptation = aanpassingsmoeilijkheden
-- respiratori/de respirar = benauwdheid, ademnood
evitar --s = moeilijkheden uit de weg gaan
offerer/presentar --s = moeilijkheden opleveren
surmontar/vincer/superar le --s = de moeilijkheden overwinnen/te boven komen
levar/resolver --s = moeilijkheden uit de weg ruimen
opponer se al --s, affrontar le --s = de moeilijkheden het hoofd bieden
luctar con grande --s = met grote moeilijkheden worstelen


diffidente adj

1 wantrouwend, argwanend
reguardo -- = argwanende blik


diffidentia sub

1 wantrouwen, argwaan, gebrek aan vertrouwen
reguardar un persona con -- = iemand wantrouwend aankijken
inspirar -- = achterdocht inboezemen/wekken
proceder con -- = argwanend te werk gaan
monstrar -- verso un persona = zich achterdochtig tonen jegens iemand


diffider v

1 wantrouwig zijn, geen vertrouwen hebben
-- del adulatores = vleiers wantrouwen
-- del intentiones de un persona = iemands bedoelingen wantrouwen


+ diffluente adj

1 vervloeiend, uiteenvloeiend


+ diffluentia sub

1 vervloeiing, uiteenvloeiing


+ diffluer v

1 vervloeien, uiteenvloeien


+ difforme adj

1 misvormd, mismaakt


+ difformitate sub

1 misvormdheid, misvorming, mismaaktheid


diffractar v

1 PHYSICA buigen, breken (van lichtstralen), diffracteren
fasce diffractate = gediffracteerde bundel
unda diffractate = gediffracteerde golf


diffraction sub

1 PHYSICA het buigen, het breken (van lichtstralen), breking, buiging, diffractie
-- luminose = lichtbreking
imagine de -- = diffractiebeeld
grillia de -- = buigingsrooster
-- de Fresnel = Fresnel-diffractie


diffranger v

1 PHYSICA buigen, breken (van lichtstralen)


diffunder v

1 verspreiden, verbreiden
-- ideas = ideeën uitdragen
-- un revista = een tijdschrift verspreiden/in omloop brengen
-- un odor agradabile = een aangename geur afgeven/verspreiden
-- luce/lumine = licht verspreiden
2 RADIO, TELEVISION uitzenden
-- novas per radio = nieuws over de radio uitzenden
3 PHYSICA diffunderen


diffuse adj

1 PHYSICA diffuus, verstrooid, verspreid
lumine/luce/illumination -- = diffuus licht
reflexion -- = diffuse terugkaatsing
sono -- = diffuus geluid
2 wijdlopig, breedsprakig, verward, onduidelijk, duister
ideas -- = vage ideeën
stilo -- = diffuse stijl


diffusibile adj

1 PHYSICA diffunderend, verstrooibaar, verspreidbaar, vluchtig (gas, vloeistof)
hydrogeno -- = diffunderende waterstof


diffusibilitate sub

1 PHYSICA diffusievermogen, verspreidbaarheid, verstrooibaarheid, vluchtigheid (gas, vloeistof)


diffusion sub

1 het verspreiden, het verbreiden, (ver)spreiding, uitbreiding
-- de cognoscentias/cognoscimentos = spreiding van kennis
2 RADIO, TELEVISION het uitzenden, uitzending
3 PHYSICA het diffunderen, diffusie
-- thermal/thermic = thermische diffusie, thermodiffusie
-- turbulente = turbulente diffusie
-- a duo etapes (F) = tweetraps-diffusie
camera de -- = diffusiekamer
fenestra de -- = diffusievenster
coefficiente de -- = diffusiecoëfficiënt
masca/mascara de -- = diffusiemasker
equation de -- = diffusievergelijking
equilibrio de -- = diffusie-evenwicht
pumpa a -- = diffusiepomp
rapiditate de -- = diffusiesnelheid
4 wijdlopigheid, omslachtigheid, verwardheid


+ diffusionismo sub

1 diffusionisme


diffusive adj

1 PHYSICA diffunderend, verstrooiing bewerkend (stralen, etc.)


+ diffusivitate v

1 PHYSICA diffusiviteit


+ diffusor sub

1 (toestel) diffusor, verstrooier
-- de sonos = geluidverstrooier


+ diffusor adj

1 die/dat verspreidt/verstrooit, diffusie...
PHOTOGRAPHIA filtro -- = diffusiefilter


digamma sub

1 digamma, f, letter van het oorspronkelijke Griekse alfabet waaraan in het Latijn vaak F of V beantwoordt, wau


digerer v

1 verteren (van voedsel)
tubo/canal digerente = spijsverteringskanaal
apparato digerente = spijsverteringsapparaat
succos -- = spijsverteringssappen
non poter -- un persona = iemand niet kunnen luchten of zien/niet kunnen uitstaan
2 geestelijk verwerken
saper mal digerite = halfbegrepen wijsheid
3 CHIMIA digereren


+ digeribile adj

1 verteerbaar


+ digeribilitate sub

1 verteerbaarheid


digestibile adj

1 (licht) verteerbaar (van voedsel)
alimentos multo -- = zeer licht verteerbare voedingsmiddelen


digestibilitate sub

1 verteerbaarheid (van voedsel)


digestion sub

1 PHYSIOLOGIA het verteren (van voedsel), (spijs)vertering
succo del -- = verteringssap
facilitar le -- = de spijsvertering bevorderen
2 het (geestelijk) verwerken, het in zich opnemen
3 CHIMIA het digereren, gisting
-- aerobie = aërobe gisting


digestive adj

1 betrekking hebbend op de spijsvertering, spijsverterings...
organo -- = spijsverteringsorgaan
apparato -- = spijsverteringsorganen
succo -- = spijsverteringssap
enzyma -- = spijsverteringsenzym
fermento -- = verteringsferment
processo -- = verteringsproces
canal/tubo -- = darmkanaal
disordine -- = spijsverteringstoornis
2 de spijsvertering bevorderend
liquor -- = likeur die de spijsvertering bevordert


digesto sub

1 JURIDIC pandectas (bundel wetten)
2 digest, uittrekselperiodiek


digestor sub

1 gistingstank
2 CHIMIA digestor, autoclaaf, papiniaanse pot


digital sub

1 vingerhoed
2 BOTANICA vingerhoedskruid


digital adj

1 vinger..., digitaal
impression -- = vingerafdruk
alphabeto -- = vingeralfabet
musculo -- = vingerspier
gutta -- = vingerjicht
2 COMPUTATOR binair, tweetallig
3 COMPUTATOR digitaal, numeriek
horologio -- = digitaal uurwerk


+ digitaliforme adj

1 BOTANICA vingerhoedvormig


digitalina sub

1 CHIMIA digitaline


+ digitalis sub

1 BOTANICA vingerhoedskruid


+ digitalisar v

1 digitaliseren, digitaal maken
-- informationes = informaties digitaliseren


+ digitalisation sub

1 digitalisering


+ digitaria sub

1 BOTANICA vingergras


digitate adj

1 met vingers
2 gevingerd, handvormig
folio -- = handvormig blad


+ digitation sub

1 het gevingerd/geteend zijn
2 MUSICA vingerzetting
exercitio de -- = vingeroefening


+ digitifoliate adj

1 BOTANICA met gevingerde bladeren


digitiforme adj

1 vingervormig, digitiform


digitigrade adj

1 ZOOLOGIA op de tenen lopend
animal -- = teenganger
ambulatura -- = teengang


digitigrado sub

1 ZOOLOGIA teenganger
le can es un -- = de hond is een teenganger


digito sub

1 vinger
-- del pede = teen
--s nodose = knokige vingers
-- accusatori = beschuldigende vinger
junctura/articulation del -- = vingergewricht, knokkel
ungue/ungula del -- = vingernagel
pulpa de -- = tastbal van de vinger
puncta/extremitate del -- = vingertop
-- medie = middelvinger
(--) indice = wijsvinger
(--) anular = ringvinger
(--) auricular = pink
PHYSICA regula del tres --s = kurkentrekkerregel
in forma de -- = vingervormig
levar le -- = de vinger opsteken
extirar le --s = de vingers spreiden
claccar le --s = met de vingers knippen
leccar se le --s = zijn vingers aflikken
non mover un -- = geen vinger uitsteken
agilitate del --s = vingervlugheid
2 vingerdikte, vingerbreedte
un -- de spissor = een vinger dik
duo --s de scuma/spuma = twee vingers schuim
3 cijfer, geheel getal onder de 10
-- binari = binair getal, bit


+ diglossia sub

1 diglossie


+ diglossic adj

1 diglossie...


dignar v

1 verwaardigen
ille non se digna responder = hij verwaardigt zich niet te antwoorden


digne adj

1 waard, waardig, verdienend
attitude -- = waardige houding
persona -- de laudes = prijzenswaardig iemand
objecto -- de interesse = voorwerp dat de belangstelling waard is
-- de un melior causa = een betere zaak waardig
-- de un rege = een koning waardig
-- de fide/de laude/de estima/de admiration/de credito/de compassion =

geloof/prijzens/achtens/bewonderens/krediet/beklagenswaardig

un fonte -- de fide me lo ha dicite = van onverdachte zijde hoorde ik het
2 waardig, deftig
morir dignemente = waardig sterven


dignificar v

1 waardig maken, waardigheid verlenen aan


dignitario sub

1 dignitaris, (hoog)waardigheidsbekleder, (hoge) ambtenaar
-- de corte = hofdignitaris


dignitate sub

1 waardigheid, eerbiedwaardigheid, aanzien
comportar se sin -- = zich onwaardig gedragen
2 waardigheid, aanzienlijke betrekking, hoge post, hoog ambt
-- pontifical = pausschap
-- imperial = keizerschap
-- episcopal = bisschoppelijke waardigheid
-- sacerdotal = priesterlijke waardigheid
conferer un -- = een waardigheid verlenen


+ digramma sub

1 digramma, twee opeenvolgende letters als één klank uitgesproken


digreder v

1 uitweiden, afwijken/afdwalen van zijn onderwerp


digression sub

1 het uitweiden, het afwijken van zijn onderwerp, uitweiding, afdwaling van zijn onderwerp
facer un -- = uitweiden
perder se in un --/in --es = van zijn onderwerp afdwalen
2 ASTRONOMIA digressie


digressive adj

1 uitweidend, afwijkend, afdwalend


dihedre adj

1 MATHEMATICA tweevlakkig, tweevlaks...
angulo -- = tweevlakshoek, standhoek, diëder


+ dihedric adj

1 MATHEMATICA tweevlakkig


dihedro sub

1 MATHEMATICA tweevlakshoek, standhoek, diëder


+ dilaceramento sub

1 VIDE: dilaceration


+ dilacerar v

1 uit elkaar scheuren, in stukken verdelen


+ dilaceration sub

1 losscheuring, vaneenscheuring, verscheuring, dilaceratie


dilapidar v

1 verspillen, verkwisten, er door jagen, opsouperen, verbrassen
-- un hereditage = een erfenis er door jagen


dilapidation sub

1 het verspillen, het verkwisten, het opsouperen, het verbrassen, verspilling, verkwisting
-- de un capital = het opsouperen van een kapitaal
-- de energia = energieverspilling


dilapidator sub

1 verspiller, verkwister, spilziek persoon


dilatabile adj

1 uitzetbaar, verwijdbaar


dilatabilitate sub

1 uitzettingsvermogen, uitzetbaarheid
le grande -- del gases = het grote uitzettingsvermogen van de gassen


dilatar conj

1 doen uitzetten, verwijden, verruimen
le calor dilata le metallos = warmte doet metalen uitzetten
atropina dilata le pupilla = atropine verwijdt de pupil
-- les nares = de neusvleugels opensperren


dilatation sub

1 het verwijden, het verruimen, uitzetting, verwijding
-- cubic = volumevermeerdering
-- linear = lineaire uitzetting
coefficiente de -- (linear/cubic) = (lineaire/kubieke) uitzettingscoëfficiënt
-- del corde = hartvergroting
-- del stomacho = maagvergroting
-- vascular = vaatverwijding
-- cardiac/del corde = hartvergroting
-- pupillar/del pupilla = pupilverwijding
fissura de -- = uitzettingsscheur
juncto de -- = dilatatievoeg


dilatator sub

1 iemand die of iets dat uitzet/verwijdt/verruimt
2 MEDICINA dilatateur, dilatator(ium), verwijdingsinstrument


+ dilatometro sub

1 dilatometer


dilatori adj

1 vertragend, uitstellend, ontwijkend
responsa -- = ontwijkend antwoord (om tijd te winnen)
servir se de medios -- = zich bedienen van vertragende middelen
2 JURIDIC opschortend, dilatorisch, dilatoir, dilatoor


+ dildo sub

1 kunstpenis, dildo


dilection sub

1 genegenheid, aanhankelijkheid, liefde


dilemma sub

1 dilemma, moeilijke keus tussen twee dingen, netelig vraagstuk
-- moral = gewetensnood
esser ante un -- = voor een dilemma staan
poner un persona ante un -- = iemand voor een dilemma stellen
2 PHILOSOPHIA dilemma (redenering die twee elkaar tegensprekende stellingen bevat, maar tot één conclusie

leidt)

+ dilemmatic adj

1 PHILOSOPHIA een dilemma betreffend


dilettante sub ITALIANO

1 liefhebber van muziek/kunst/literatuur, iemand die iets beoefent als amateur, dilettant


dilettantismo sub

1 dilettantisme, amateurisme


diligente adj

1 ijverig, vlijtig, voortvarend


diligentia sub

1 ijver, vlijt
exemplo/modello/para(n)gon de -- = toonbeeld van ijver
2 diligence, postkoets
-- postal = postkoets


+ diluente sub

1 verdunningsmiddel


diluer v

1 verdunnen, verwateren, aanlengen, aanmengen
-- le lacte con aqua = de melk met water aanlengen
-- un solution = een oplossing verdunnen
solution diluite = verdunde oplossing
-- calce = kalk verdunnen
-- farina = meel beslaan


dilution sub

1 het verdunnen, het aanlengen, het aanmengen, verdunning, verwatering, aanmenging, aanlenging
-- de un solution = verdunning van een oplossing
-- de 1 a/pro 10 = verdunning van 1 op 10


diluvial adj

1 diluviaal, dilivium..., ijstijd...


diluvian adj

1 van de zondvloed, (zond)vloed...
epocha -- = tijd van de zondvloed
pluvia -- = stortregen


diluviar v

1 stortregenen, (neer)plenzen


diluvio sub

1 BIBLIA zondvloed
2 overstroming, wolkbreuk
-- de parolas = stortvloed van woorden
3 GEOLOGIA diluvium, pleistoceen


dimension sub

1 MATHEMATICA PHYSICA dimensie
le quarte -- = de vierde dimensie
2 afmeting, omvang, grootte, dimensie
objectos de tote le --es = voorwerpen van allerlei afmetingen
--es de un terreno = afmetingen van een terrein
prender le --es de un cosa = de maten van iets nemen
-- standard (A) = standaardafmeting
-- exterior = buitenmaat, buitenwerkse maat
-- interior = binnenmaat
de --es reducite = van geringe afmetingen


dimensional adj

1 afmetings..., maat..., dimensionaal, dimensioneel, mbt afmetingen
analyse (-ysis) -- = dimensieanalyse
equation -- = dimensievergelijking
function -- = dimensiefunctie
matrice -- = dimensiematrix
constante -- = dimensieconstante
tolerantia -- = maattolerantie


+ dimensionamento sub

1 bepaling van de afmetingen


+ dimensionar adj

1 dimensioneren, afmeten, afpassen


dimere adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, CHIMIA bestaande uit of verdeeld in twee delen, dimeer...


+ dimere sub

1 dimeer


+ dimerisation sub

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, CHIMIA dimerisatie


dimetro sub

1 twee- of viervoetige versregel


diminuendo ITALIANO

1 MUSICA diminuendo


diminuer v

1 verminderen, verkleinen, verlagen, afnemen, slinken
-- le precio = de prijs verlagen
le precio diminue = de prijs daalt
-- de valor = in waarde dalen
-- le merito de un persona = iemands verdienste verkleinen
le numero de alumnos diminue = het aantal leerlingen loopt terug
ARTE DE CONSTRUER
columna/colonna diminuite = naar boven toelopende zuil


diminution sub

1 het verminderen, het verkleinen, het verlagen, vermindering, verkleining, verlaging, afname
-- de salario = loonsverlaging
-- del precio = prijsverlaging


diminutive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA verkleinend
suffixo/termination -- = verkleiningsuitgang


diminutivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA verkleinwoord
suffixo de -- = diminutiefsuffix


dimission sub

1 ontslag(name), aftreding, terugtreding, aftreding, neerlegging van een ambt, demissie
littera de -- = ontslagbrief
premio de -- = ontslagpremie
-- honorabile = eervol ontslag
-- fortiate = gedwongen ontslag
-- immediate = ontslag op staande voet
-- collective = collectief ontslag
-- massive = massaal ontslag
dar/presentar su -- = zijn ontslag indienen/aanbieden
communicar a un persona su -- = iemand zijn ontslag aanzeggen
2 het opgeven, afstand


+ dimissionari adj

1 demissionair
presidente -- = scheidende voorzitter
ministro -- = demissionaire minister
governamento -- = demissionaire regering


dimitter v

1 ontslaan, wegzenden, afzetten
-- un persona de su functiones = iemand uit zijn ambt zetten
-- immediatemente = op staande voet ontslaan


dimorphe adj

1 tweevormig, dimorf


dimorphismo sub

1 tweevormigheid, dimorfie, dimorfisme
-- sexual = sexueel dimorfisme
-- saisonal = seizoendimorfisme
2 dimorfie (van kristallen)


+ D.I.N. sub

1 PHOTOGRAPHIA etc., DIN


dinar v

1 dineren
-- copiosemente = uitgebreid dineren


+ dinar (I) sub

1 dinar (munt)


dinar (II) sub

1 diner
-- del vespera/vespere = avondeten
-- de adeo/adieu (F) = afscheidsdiner
-- de festa = feestdiner


+ dinaric adj

1 Dinarisch
Alpes -- = Dinarische Alpen


dinator sub

1 (diner)gast, eter


+ dindon! interj

1 bimbam!


+ diner sub

1 (munt van Andorra) diner


+ dinghy sub ANGLESE

1 dinghy


+ dingo sub

1 dingo (Australische hond)


+ dinitrophenol sub

1 CHIMIA dinitrofenol


+ dinosaurian adj

1 mbt dinosaurussen, dinosaurus...


dinosauro sub

1 dinosaurus


diocesan adj

1 diocesaan, een bisdom betreffend
synodo -- = diocesane synode
concilio -- = pastoraal concilie


diocesano sub

1 diocesaan, iemand die tot een bisdom behoort


diocese (-esis) sub

1 HISTORIA ROMAN diocesis (district)
2 ECCLESIA diocees, bisdom, bisschoppelijk gebied


+ dioctahedro sub

1 dioctaëder


+ diodo sub

1 diode
-- luminose = lichtdiode
-- semiconductor = halfgeleidende diode
laser (A) a -- = diodelaser


+ Diogene sub n pr

1 Diogenes
lanterna de -- = diogeneslantaarn


+ dioic adj

1 BOTANICA tweehuizig
plantas -- = tweehuizige planten
bryonia -- = duivelskers
gymnoclado -- = geweiboom, doodsbeenderboom


Dionysia sub n pr pl LATINO

1 ANTIQUITATE Dionysia, feesten ter ere van Dionysos of Bacchus


dionysiac adj

1 dionysisch, behorend bij Dionysos
culto -- = dionysische cultus
festas -- = Bacchusfeesten
2 uitbundig, door vervoering bewogen, onstuimig
poesia -- = extatische dichtkunst


Dionysio sub n pr

1 ANTIQUITATE Dionysius


Dionyso sub n pr

1 RELIGION GREC Dionysos


+ diophantin adj

1 MATHEMATICA diofantisch


+ dioptase sub

1 dioptaas


+ dioptra sub

1 diopter


dioptria sub

1 PHYSICA dioptrie


+ dioptric adj

1 PHYSICA straalbrekings..., dioptrisch
colores -- = dioptrische kleuren
instrumento -- = dioptrisch instrument
le systema -- del oculo = het straalbrekingssysteem van het oog


dioptrica sub

1 PHYSICA dioptrica, straalbrekingsleer


diorama sub

1 diorama (schildering)


+ dioramic adj

1 als een diorama


+ diorite sub

1 MINERALOGIA dioriet, groensteen


+ dioritic adj

1 dioritisch, van groensteen


+ dioscorea sub

1 BOTANICA yamswortel


+ dioscoreaceas sub pl

1 BOTANICA dioscoreaceae, dioscoreaceeën, yamswortelfamilie


Dioscuros sub n pr pl

1 MYTHOLOGIA Dioscuren, Castor en Pollux


+ diospyro sub

1 BOTANICA dadelpruim


+ dioxina sub

1 CHIMIA dioxine
contamination de/per -- = dioxinebesmetting
tenor de -- = dioxinegehalte
norma de -- = dioxinenorm
problema de -- = dioxineprobleem


+ dioxydo sub

1 CHIMIA dioxyde
-- sulfuric/de sulfure = zwaveldioxyde


dipetale adj

1 BOTANICA twee bloembladen bezittend, tweebladig


+ diphasate adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


+ diphasic adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


diphteria sub

1 MEDICINA difterie, difteritus


diphteric adj

1 MEDICINA difterie...
bacterio -- = difteriebacterie
sero -- = difterieserum
anatoxina -- = difterieanatoxine


+ diphteritis sub

1 MEDICINA difterie, difteritis


+ diphteroide adj

1 MEDICINA difteroïd, op difterie gelijkend
symptomas -- = difteroïde symptomen


diphthongar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA diftongeren, in een tweeklank veranderen
vocal diphthongate = gediftongeerde klinker


+ diphthongation sub

1 diftongering
phenomeno de -- = diftongeringsverschijnsel
verbo de -- = gediftongeerd werkwoord


diphthonge adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA een tweeklank betreffend, tweeklank...


diphthongo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tweeklank, diftong
verbo con -- = gediftongeerd werkwoord


+ diplegia sub

1 MEDICINA dubbelzijdige verlamming, diplegie


+ diplochromosoma sub

1 diplochromosoom


+ diplococco sub

1 MEDICINA diplococcus


+ diploide adj

1 BIOLOGIA, BOTANICA diploïde


+ diploidia sub

1 BIOLOGIA, BOTANICA diploïdie, het bezit van dubbeltallen chromosomen


+ diploidisation sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA diploïdisatie


diploma sub

1 diploma, getuigschrift, akte, oorkonde
-- de fin de curso = einddiploma
-- de inseniamento primari = onderwijzersakte
-- de infirmera = verpleegstersdiploma
obtener un -- = een diploma halen


diplomar v

1 diplomeren, een diploma toekennen
le alumnos diplomate per iste schola = de door deze school gediplomeerde leerlingen


diplomate adj

1 gediplomeerd, met diploma
infirmera -- = gediplomeerd verpleegster


diplomate sub

1 diplomaat
-- de carriera = beroepsdiplomaat
-- versate/consummate = doorkneed dipomaat
quartiero del --s = diplomatenwijk


diplomatia sub

1 diplomatie
entrar in le -- = in diplomatieke dienst treden


diplomatic (I) adj

1 tot de diplomatie behorend, diplomatisch
corpore -- = corps diplomatique
immunitate -- = diplomatieke onschendbaarheid
relationes -- = diplomatieke betrekkingen
le ruptura del relationes -- = het verbreken van de diplomatieke betrekkingen
mission -- = diplomatieke missie
servicio -- = diplomatieke dienst
entrar in le servicio -- = in diplomatieke dienst treden
linguage -- = diplomatentaal
passaporto -- = diplomatiek paspoort
valise -- = diplomatenkoffer
per vias/canales -- = langs diplomatieke weg
2 diplomatiek, zeer omzichtig, handig, tactisch
responsa -- = diplomatiek antwoord
declaration pauco/poco -- = ondiplomatieke uitspraak


diplomatic (II) adj

1 volgens oorkonden, authentiek
edition -- = authentieke uitgave


diplomatica sub

1 diplomatie
2 oorkondenleer


+ diplomatista sub

1 diplomaticus


diplopia sub

1 MEDICINA het dubbel zien, diplopie


diplopic adj

1 MEDICINA diplopisch


+ diplotaxis sub

1 BOTANICA zandkool


+ dipnee adj

1 ZOOLOGIA ademhalend door kieuwen en longen


+ dipo sub

1 ZOOLOGIA springmuis


+ dipodia sub

1 LITTERATURA dipodie


+ dipolar adj

1 tweepolig
cavilia -- = tweepolige plug
momento -- = dipoolmoment
antenna -- = dipoolantenne


+ dipolaritate sub

1 tweepoligheid


+ dipolo sub

1 PHYSICA dipool


+ dipsacaceas sub pl

1 BOTANICA dipsacaceae, dipsacaceeën, kaardenfamilie


+ dipsacacee adj

1 BOTANICA behorend tot de dipsacaceae


+ dipsaco sub

1 BOTANICA kaardenbol


dipsomane adj

1 drankzuchtig, dipsomaan


dipsomania sub

1 drankzucht


+ dipsomaniac sub

1 drankzuchtig


+ dipsomaniaco sub

1 drankzuchtige, alcoholist, kwartaaldrinker


dipsomano sub

1 drankzuchtige, alcoholist, kwartaaldrinker


diptere adj

1 ARTE DE CONSTRUER met twee zuilenrijen
templo -- = tempel met twee zuilenrijen
2 tweevleugelig (insect, vruchtje)


dipteros sub n pr pl

1 ZOOLOGIA diptera, tweevleugeligen


+ diptico sub

1 diptiek, tweeluik


directe adj

1 recht, rechtuit, in één lijn
colpo -- = directe stoot (boksen), forehand (tennis)
pensata -- = rechtlijnige gedachte
2 direct, rechtstreeks, regelrecht, zonder onderbreking of afwijking
RADIO, TELEVISION emission -- = live-uitzending
musica -- = live-muziek
traino -- = doorgaande trein
communication -- = snelverbinding
responsa -- = rechtstreeks antwoord
election/suffragio -- = rechtstreekse verkiezing
imposto -- = directe belasting
chef (F) -- = directe chef
directemente proportional = recht evenredig
biber directemente del bottilia = direct uit de fles drinken
directemente del productor al consumitor = rechtstreeks van de producent naar de consument


direction sub

1 het leiden, het besturen, leiding, bestuur, directie
-- multiple = gemengde leiding
-- del schola = schoolleiding
-- del campo = kampleiding
-- del partito = partijleiding
-- central = hoofdbestuur
esser membro del -- = in het bestuur zitten
function in le -- = bestuursfunctie
tubo de -- = stuurkolom (in auto)
2 richting, koers
indicator de -- = richtingaanwijzer
-- del vento = windrichting
-- obligatori = eenrichtingsverkeer
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
timon de -- = richtingroer
in le -- contrari/opposite = in richting
indicar le -- a sequer = de koers aangeven
commutator a/de tres --es = driewegschakelaar


+ directional adj

1 richtings..., gericht
antenna -- = richtantenne
altoparlator -- = gerichte luidspreker
microphono -- = gerichte microfoon
diagramma -- = richtingsdiagram
characteristica -- = richtinggevoeligheidskarakteristiek (van geluid)
non -- = alzijdig


directiva sub

1 richtlijn, richtsnoer, directief, voorschrift
--s curial = richtlijnen van de curie


directive adj

1 leidend, besturend, sturend
principios -- = leidende beginselen
idea -- = leidende gedachte
linea -- = richtlijn
personal -- = leidinggevend personeel
committee (A) -- = bestuur
membro del committee (A) -- = bestuurslid
election del committee (A) -- = bestuursverkiezing
reunion del committee (A) -- = bestuursvergadering


+ directivitate sub

1 PHYSICA gerichtheid
-- de un antenna = gerichtheid van een antenne


director sub

1 directeur, bestuurder, hoofd, leider, chef
-- de schola = schoolhoofd
-- de banca = bankdirecteur
-- de fabrica = fabrieksdirecteur
-- de prision = gevangenisdirecteur
-- de museo = museumdirecteur
-- de orchestra = dirigent
-- de camping = campingbeheerder
-- de pompas funebre = begrafenisondernemer
-- de porto = havenmeester
-- de pensionato = kostschoolhouder
-- spiritual = geestelijk leidsman
-- general = directeur generaal
-- adjuncte = adjunct-directeur


directoral adj

1 directeurs...
2 de leiding betreffend
3 HISTORIA FRANCESE Directoire...


directorato sub

1 directeurschap, leiding, directoraat


directori adj

1 leidend, besturend
classe -- = leidende klasse
principio -- = richtlijn, beginsel waardoor men zich laat leiden
committee (A) -- = bestuur
cosinus -- = richtingscosinus
rota -- = leirad


+ directorial adj

1 directeurs...
2 Directoire...


directorio sub

1 directie, directorium
2 HISTORIA FRANCESE Directoire


+ directory sub ANGLESE

1 COMPUTATOR directory


directrice sub

1 directrice
-- de schola = (vrouwelijk) hoofd der school, schooldirectrice
2 GEOMETRIA richtlijn


directura sub

1 oprechtheid, rechtschapenheid


+ dirham sub

1 dirham (munteenheid van Marokko)


+ dirigente sub

1 leider, bestuurder
le --s del partito liberal = de liberale top
-- syndical = vakbondsleider
-- de alte nivello = topman


diriger v

1 leiden, besturen, dirigeren
-- un schola = aan het hoofd staan van een school
-- un interprisa = een onderneming leiden
-- un association = een vereniging besturen
-- un equipa = een team aanvoeren
-- un debatto = een discussie leiden
-- un orchestra = een orkest dirigeren
economia dirigite = geleide economie
2 sturen, richten
-- un littera a un persona = een brief naar iemand sturen
-- le parola a = het woord richten tot
-- un question al presidente = een vraag richten tot de voorzitter
-- se verso un loco = zich richten naar een plaats, gaan naar een plaats, gaan in de richting van een plaats
-- su oculo a/verso = zijn ogen richten op
-- su passos verso = zijn schreden richten naar


dirigibile adj

1 bestuurbaar


dirigibile sub

1 bestuurbare luchtballon


+ dirigibilitate sub

1 bestuurbaarheid


+ dirigismo sub

1 dirigisme
-- statal = staatsdirigisme


+ dirigista sub

1 dirigist, aanhanger van het dirigisme


+ dirigista adj

1 dirigistisch


dirimente adj

1 JURIDIC ongeldig makend, teniet doend, vernietigend, annulerend
impedimento -- = verhinderend/ongeldig makend beletsel


dirimer v

1 JURIDIC ongeldig maken, teniet doen, vernietigen, annuleren


+ disabonar v

1 bedanken voor een abonnement, een abonnement opzeggen
-- se a un revista = voor een tijdschrift bedanken
-- se a un gruppo in le Internet = het lidmaatschap van een (nieuws)groep in het Internet opzeggen


disabusar v

1 de ogen openen, uit de droom helpen, ontnuchteren


+ disaccharide sub

1 disa(c)charide, disa(c)charose


+ disacclimatar v

1 aan het klimaat ontwennen


+ disaccopulamento sub

1 ontkoppeling, loskoppeling


disaccopular v

1 TECHNICA loskoppelen, ontkoppelen, afkoppelen
-- le tubo del gas = de gasslang loskoppelen


disaccordar v

1 verschillen, het oneens zijn
2 ontstemmen (piano, etc.)
le calor e le humiditate disaccorda le piano = de warmte en de vochtigheid ontstemmen de piano
piano disaccordate = ontstemde/valse piano


disaccordo sub

1 meningsverschil, onenigheid, onmin, verdeeldheid, verschil, discrepantie, strijdigheid, tegenstelling
-- flagrante inter un theoria e le factos = een in het oog springende tegenstelling tussen een theorie en

de feiten

subjecto de -- = onderwerp van onenigheid, strijdpunt
esser in -- con = het oneens zijn met
2 MUSICA ongelijke stemming


disaccostumar v

1 afwennen, ontwennen, afleren


+ disacidificar v

1 ontzuren


+ disacidification sub

1 ontzuring


+ disactivar v

1 inactief/onschadelijk maken, desactiveren
-- minas = mijnen opruimen


+ disactivation v

1 het inactief/onwerkzaam maken, desactivering


+ disadaptate adj

1 SOCIOLOGIA onaangepast


+ disaerar v

1 TECHNICA ontluchten, luchtvrij maken (beton)


+ disaeration sub

1 TECHNICA het ontluchten, het luchtvrij maken (beton)


disaffection sub

1 vervreemding, verkoeling, afkeer, verlies van genegenheid


disaffectionar v

1 vervreemden, afkerig maken, ontrouw maken


+ disaffiliar v

1 (het lidmaatschap) opzeggen


+ disaffiliation sub

1 opzegging (van het lidmaatschap)


disaggregar v

1 ontbinden, doen uiteenvallen, splitsen, scheiden


disaggregation sub

1 het uiteenvallen, het ontbinden, het splitsen, ontbinding, splitsing, ontleding, versnippering, verbrokkeling


+ disagio sub

1 disagio


disagradabile adj

1 onaangenaam, vervelend, naar, onprettig


disagradar v

1 onaangenaam zijn, mishagen, niet bevallen


+ disagrafar v

1 de haakjes losmaken van, loshaken, losmaken
-- su vestimentos = zijn kleding losmaken


+ disalineamento sub

1 het uit de (rooi)lijn brengen, het niet in de rij staan


+ disalinear v

1 uit de (rooi)lijn brengen, niet in de rij staan


+ disalineation sub

1 het uit de (rooi)lijn brengen, het niet in de rij staan


+ disammarrar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ontmeren, (van de wal) losmaken, de trossen

losgooien

-- un nave = een boot losgooien


+ disamor sub

1 verkoeling, breuk, (het) uit-zijn (met de relatie)


disancorar v

1 het anker lichten


disanimar v

1 afschrikken, ontmoedigen, de moed benemen


disanimate adj

1 moedeloos, mat, ongeanimeerd (beurs)


disannidar v

1 uit het nest halen, uithalen
-- ovos = eieren uithalen


disapprender v

1 afleren, verleren, (het geleerde) vergeten
ille ha disapprendite tote lo que ille sapeva = hij is alles vergeten wat hij wist


disapprobar v

1 afkeuren, veroordelen, verwerpelijk achten, laken
-- un projecto = een plan afkeuren
-- le comportamento/conducta de un persona = iemands gedrag afkeuren


disapprobation sub

1 het afkeuren, het veroordelen, het laken, afkeuring, blaam
gesto de -- = gebaar van afkeuring
rumor/murmure de -- = gemompel van afkeuring
signos de -- = blijken van afkeuring


+ disapprobative adj

1 afkeurend, verwerpend
gesto -- = afkeurend gebaar


disapprobator sub

1 iemand die afkeurt/veroordeelt/laakt


+ disapprobatori adj

1 afkeurend, verwerpend
rumor/murmure -- = afkeurend gemompel
tono -- = afkeurende toon
jectar un reguardo -- = een afkeurende blik werpen


disappunctamento sub

1 teleurstelling, teleurgesteldheid
celar/dissimular su -- = zijn teleurstelling verbergen


disappunctar v

1 teleurstellen
ille ha essite disappunctate in su sperantias = hij werd in zijn verwachtingen teleurgesteld


disaquamento sub

1 het ontwateren, het draineren, ontwatering, drainering, drainage, lozing
tubo de -- = afvoerpijp, draineerbuis, loospijp
canal de -- = afwateringskanaal
plano de -- = droogleggingsplan
-- del Zuiderzee = drooglegging van de Zuiderzee


disaquar v

1 ontwateren, draineren, lozen


disargentar v

1 van de zilverlaag ontdoen, ontzilveren
le cocleares e le furchettas se disargenta al longe = de lepels en vorken verliezen op den duur hun zilverlaagje


+ disargentation sub

1 ontzilvering
banio de -- = ontzilveringsbad


disarmamento sub

1 het ontwapenen, ontwapening
politica de -- = ontwapeningspolitiek/beleid
accordo de -- = ontwapeningsovereenkomst
conferentia del -- = ontwapeningsconferentie
negotiationes super le -- = onderhandelingen over ontwapening
-- nuclear = kernontwapening
-- unilateral = eenzijdige ontwapening
-- bilateral = tweezijdige ontwapening
2 (van schepen) aftakelen, aftuigen


disarmar v

1 ontwapenen
surriso disarmante = ontwapenende glimlach
2 (van schepen) aftakelen, aftuigen


+ disarrugar v

1 ontrimpelen


disarticular v

1 ontwrichten, uit het lid doen gaan
le osso del spatula se ha disarticulate = het schouderblad is ontwricht
haber un bracio disarticulate = een arm uit het lid hebben
2 uit elkaar nemen (machine)


disarticulation sub

1 het ontwrichten, ontwrichting, het uit het lid zijn
-- de un membro = ontwrichting van een ledemaat
2 het uit elkaar nemen (machine)


+ disassemblage sub

1 het uiteennemen, het uiteenhalen, het losmaken, het demonteren, demontage


+ disassemblar v

1 uiteennemen, uiteenhalen, losmaken, demonteren


disassimilar v

1 PHYSIOLOGIA dissimileren, afbreken, uitscheiden


disassimilation sub

1 PHYSIOLOGIA het dissimileren, dissimilatie, afbraak, uitscheidingsproces


disassociar v

1 scheiden, losmaken, ontbinden
2 CHIMIA dissociëren


disastro sub

1 ramp, onheil, catastrofe, volledige mislukking, ondergang
-- financiari = volledige financiële ineenstorting, krach
-- aviatori = vliegtuigramp
-- ferroviari = treinramp
-- minerari = mijnramp
-- seismic = aardbevingsramp
-- maritime/naval = scheepsramp
-- natural = natuurramp
-- radioactive/nuclear = kernramp
--s del guerra = rampen van de oorlog
anno de --s = rampjaar
zona/area del -- = rampgebied
film (A) de --s = rampenfilm


disastrose adj

1 rampzalig, rampspoedig, heilloos
recolta -- = rampzalige oogst
anno -- = rampjaar
die/jorno -- = rampdag, ongeluksdag
fin -- = noodlottige afloop
guerra -- = rampzalige oorlog
projecto -- = heilloos plan
interprisa -- = heilloze onderneming


disaurar v

1 van de goudlaag ontdoen


disavantage sub

1 nadeel, bezwaar, ongunstige omstandigheid, ongemak, handicap
iste situation presenta alicun --s = in deze situatie heb je een paar nadelen
2 SPORT achterstand
esser in -- = achterstaan
recuperar le -- = de achterstand inlopen


+ disavantagiar v

1 benadelen, nadeel/schade toebrengen
-- un herede/hereditario al profito de un altere = een erfgenaam te gunste van een andere benadelen
illa es disavantagiate de su etate = zij heeft haar leeftijd tegen
2 SPORT op achterstand zetten


disavantagiose adj

1 nadelig, onvoordelig, ongunstig, schadelijk
esser in un position -- = in een onvoordelige positie verkeren, in het nadeel zijn


disbandamento sub

1 het opbreken, het opheffen, opheffing, ontbinding, het uiteengaan (bijv van troepen)


disbandar v

1 opbreken, uit elkaar doen gaan, opheffen
-- un club (A) = een club opheffen
-- se = uiteengaan, ontbonden worden (bijv van troepen)


disbarbar v

1 scheren


disbarbate adj

1 baardeloos


disbarcamento sub

1 het ontschepen, ontscheping, het landen, landing, lossing, debarkement
truppas de -- = landingstroepen
testa de -- = bruggehoofd
lancha {sj} de -- = landingsboot
flotta de -- = landingsvloot
manovra de -- = landingsmanoeuvre
-- aeree (de truppas) = luchtlanding
operation de -- aeree (de truppas) = luchtlandingsoperatie
-- super le luna = maanlanding


disbarcar v

1 landen, aan land/wal gaan, ontschepen, debarkeren
2 aan land zetten, aan land/wal brengen
-- un persona super un insula = iemand op een eiland afzetten


disbarcatorio sub

1 losplaats, (los)kade, aanlegsteiger
2 loopplank


disblocar v

1 losmaken, loszetten, losdraaien, vrijmaken, vrijgeven, deblokkeren
-- creditos = kredieten vrijgeven
-- le frenos = de remmen deblokkeren
2 de blokkade opheffen, deblokkeren


+ disbobinar v

1 afwinden, afspoelen, afwikkelen


disbordamento sub

1 het overstromen, het overlopen, overstroming
-- de un fluvio = overstroming van een rivier


disbordar v

1 overstromen, overlopen, overvol zijn, buiten de oevers treden, overkoken
le riviera ha disbordate = de rivier is buiten haar oevers getreden
le pluvias ha facite -- le stagno = de regens hebben de vijver doen overlopen
le situla disborda = de emmer stroomt over
le lacte disborda (bulliente) = de melk kookt over
-- de enthusiasmo = overlopen van enthousiasme


+ disboscamento sub

1 ontbossing
le --s a ultrantia ha provocate glissamentos de solo = de zeer sterke ontbossingen hebben aardverschuivingen

veroorzaakt

+ disboscar v

1 ontbossen
-- un collina = een heuvel ontbossen


+ disbridamento sub

1 het aftomen (paard), het aftuigen


disbridar v

1 aftomen (paard), aftuigen
2 MEDICINA excideren, opensnijden (wond/abces)


disbuccamento sub

1 het uitkomen (op), het uitlopen (op), het uitmonden (in), uitmonding


disbuccar v

1 uitkomen (op), uitlopen (op), uitmonden (in)
le fluvio disbucca in le mar = de rivier mondt/stroomt in zee uit
le parve strata disbucca in/super le mercato = het straatje loopt op de markt uit


disbuclar v

1 ontkrullen, de krul doen verliezen
2 afgespen, losgespen, ontgespen


disbursamento sub

1 het uitbetalen, het uitgeven (geld), uitbetaling


disbursar v

1 uitbetalen, uitgeven (geld), neertellen
-- cinquanta florinos pro un libro = vijf tientjes voor een boek neertellen


disbuttonar v

1 losknopen, de knopen losmaken
-- su mantello = zijn jas losknopen


disbutyrar v

1 afromen
-- lacte = melk afromen


+ disbutyrate adj

1 afgeroomd
lacte -- = afgeroomde melk, ondermelk, taptemelk


+ disbutyration sub

1 afroming


discalceamento sub

1 het uittrekken van schoenen/kousen, etc.


discalcear v

1 (iemands) schoenen/kousen, etc, uittrekken
-- se = zijn schoenen/kousen, etc. uittrekken


discalceate adj

1 ongeschoeid, barrevoets, blootsvoets
pede -- = ongeschoeide voet
carmelitas -- = ongeschoeide karmelietessen


discalceator sub

1 laarzenknecht


discamminar v

1 doen verdwalen, op een dwaalspoor brengen, van het spoor brengen


discampamento sub

1 het opbreken van het kamp
2 het uit de voeten maken, het snel vertrekken


discampar v

1 het kamp opbreken
2 er van door gaan, zich uit de voeten maken, zijn hielen lichten, snel vertrekken, zijn biezen pakken, 'm smeren, de plaat poetsen,

spankeren

discantar v

1 contrapuntisch zingen


discanto sub

1 MUSICA bovenstem, hoge tonen van het register, sopraan
2 MUSICA diskantsleutel


discapillar v

1 het haar in de war brengen


discapillate v

1 met verwarde haren


+ discappottabile adj

1 een afneembaar/opvouwbaar dak bezittend
auto(mobile) -- = auto met afneembaar dak/open dak/vouwdak
2 een afneembare/opvouwbare kap bezittend


+ discappottar v

1 het (auto)dak openmaken/afnemen/opvouwen van
2 de kap opvouwen/afnemen van


+ discapsulage sub

1 het openwippen (van een fles met kroonkurk), het openen, ontkapseling


+ discapsular v

1 (een fles) openwippen, de kroonkurk afnemen van, decapsuleren, ontkapselen


+ discapsulator sub

1 flessenopener, flessenwipper


discarbonatar v

1 decarbonateren, koolstofdioxyde onttrekken aan
calce discarbonatate = gedecarbonateerde kalk


discarburar v

1 (ijzer/staal) ontkolen, van koolstof ontdoen, koolvrij maken


discarburation sub

1 het koolvrij maken (van ijzer), ontkoling (van ijzer)


discardinar v

1 uit de hengsels lichten
-- un porta = een deur uit zijn hengsels lichten


discarga sub

1 het afladen, het uitladen, het lossen, het storten, storting
tubo de -- = afvoerpijp/buis
trappa de -- = stortluik
porto de -- = loshaven
installation de -- = losinstallatie/inrichting
fossato de -- = afvoersloot
costos de -- = loskosten
-- de productos toxic = gifstorting/lozing
carga e -- = laden en lossen
permisso de -- = loscedel
die/jorno de -- = losdag
2 het afschieten (van een wapen), slag, klap
3 ELECTRICITATE ontlading, ladingverlies
-- electric = elektrische ontlading/schok
-- de un condensator = ontlading van een condensator
currente de -- = ontladingsstroom
tension/voltage de -- = ontladingsspanning
tubo a/de -- = ontladingsbuis, flikkerbuis
reciper un -- de 1000 volts = een schok krijgen van 1000 volt
4 lastvermindering, verlichting, opluchting, ontspanning
5 afdoening, delging, kwijting, decharge
6 JURIDIC ontlasting, ontheffing, vrijstelling, decharge
teste a/de -- = getuige à décharge
dar -- a un persona = iemand decharge verlenen
7 ARTE DE CONSTRUER ontlasting, stut, schoor
arco/volta de -- = ontlastingsboog


discargamento sub

1 het afladen, het uitladen, het lossen, het storten, storting
-- de un nave = het lossen van een schip
tubo de -- = afvoerpijp/buis
trappa de -- = stortluik
grue de -- = stortkraan
-- de productos toxic = gifstorting/lozing
permisso de -- = loscedel
die/jorno de -- = losdag


discargar v

1 de last afnemen van, afladen, uitladen, lossen, storten
-- un nave = een schip lossen
2 ontladen (batterij, etc.)
-- un accumulator = een accu ontladen
3 afschieten (wapen), lossen (een schot)
-- un cannon = een kanon afschieten
-- un tiro = een schot lossen
le fusil se discarga = het geweer gaat af
4 verlichten, ontlasten
-- su corde = zijn hart luchten
-- su furor = uitrazen
-- su conscientia = zijn geweten ontlasten
-- le tresorero = de penningmeester dechargeren
-- su ira a/contra un persona = zijn woede op iemand afreageren/koelen
5 ontslaan, opheffen, vrijstellen
-- un persona de un obligation = iemand van een verplichting ontslaan
6 JURIDIC
-- un accusato = een ontlastende getuigenis ten gunste van een beschuldigde afleggen


discargator sub

1 losser, dokwerker
2 TRANSPORTO zelflosser


discargatorio sub

1 losplaats
2 stortplaats, dump, belt
-- de productos/residuos toxic = gifbelt, gifstortplaats


discarnar v

1 het vlees van het been verwijderen, ontvlezen
2 uitmergelen, doen vermageren, uitteren
le maladia le ha discarnate = de ziekte teerde hem uit


discarnate adj

1 uitgemergeld, ontvleesd, uitgeteerd, zeer vermagerd
skeleto = ontvleesd skelet
visage -- = uitgeteerd gezicht
un cavallo -- = een uitgemergeld paard


+ discartellisar v

1 dekartelliseren


+ discartellisation sub

1 dekartellisatie, dekartellisering


discassage sub

1 het uit het pak/de doos halen, het uitpakken


discassamento sub

1 het uit het pak/de doos halen, het uitpakken
2 het uitbetalen, uitbetaling


discassar v

1 uit het pak/de doos halen, uitpakken
-- mercantias = goederen uit de doos halen, goederen uitpakken
2 uitbetalen


+ discatenamento sub

1 ontketening, uitbarsting (bijv. van woede/haat)
-- del violentia = uitbarsting van geweld


+ discatenar v

1 (anque FIGURATE) de kettingen/ketens losmaken, ontketenen
-- se = losbreken, losbarsten, uitbarsten, woeden, razen
le tonitro se discatena = het onweer barst los
-- un tempesta de indignation = een storm van verontwaardiging ontketenen
-- le hilaritate general = de algemene vrolijkheid ontketenen


+ discentralisabile adj

1 wat kan worden gedecentraliseerd


discentralisar v

1 decentraliseren
-- le poter = de macht spreiden


discentralisation sub

1 het decentraliseren, decentralisatie
-- politic = politieke decentralisatie
-- administrative = administratieve decentralisatie
-- del poter = spreiding van de macht
-- del industria = spreiding van de industrie


+ discentralisator adj

1 decentraliserend


+ discentramento sub

1 decentrering


+ discentrar v

1 verplaatsen uit het middelpunt, decentreren


+ discentration sub

1 decentrering


discerner v

1 onderscheiden, bespeuren, waarnemen, (in)zien
-- le presentia de un persona in le umbra = de aanwezigheid van iemand in het donker waarnemen
io discerne mal le colores = ik onderscheid de kleuren slecht
-- le intentiones de un persona = iemands bedoelingen doorzien
-- le ben del mal = verschil maken tussen goed en kwaad


discernibile adj

1 te onderscheiden, waarneembaar


+ discernibilitate sub

1 waarneembaarheid


discernimento sub

1 het onderscheiden, het (in)zien, onderscheiding(svermogen)
le -- del nuances (F) = het onderscheiden van de nuances
facultate de -- = onderscheidingsvermogen
etate de -- = jaren des onderscheids
2 doorzicht, gezond verstand
ager sin -- = zonder doorzicht te werk gaan


discernitor sub

1 iemand die onderscheidt/(in)ziet


+ dischetto sub

1 COMPUTATOR diskette


+ dischetto sub

1 COMPUTATOR diskette


+ dischlorurar v

1 MEDICINA zoutloos maken
dieta dischlorurate = zoutloos dieet


+ dischristanisar v

1 ontkerstenen


+ dischristianisation sub

1 ontkerstening


+ disciflor sub

1 BOTANICA schijfbloem


+ discifloral adj

1 BOTANICA schijfbloem...


discincte adj

1 ontgordeld


discinger v

1 ontgordelen, de gordel afnemen, afgespen


disciplina sub

1 discipline, tucht, orde
-- ecclesiastic = kerkelijke leertucht
-- monachal/monastic/claustral = kloostertucht
-- scholar = schooltucht
-- militar = krijgstucht
-- del partito = partijdiscipline
-- ferree/de ferro = ijzeren discipline
-- stricte = strenge tucht
-- de caserna = kazernediscipline/tucht
-- del precios = prijsbeheersing
mesura de -- = tuchtmaatregel
consilio de -- = tuchtraad
mantener le -- = de tucht handhaven
esser submittite al -- = onder tucht staan
on debe haber -- = discipline moet er zijn
2 vak, tak van wetenschap, discipline
le logica e le linguistica son --s contigue = logica en taalkunde zijn verwante vakken
-- sportive = tak van sport
--s technic = technische vakken
-- principal = hoofdvak
--s auxiliar = ondersteunende disciplines
3 RELIGION (boete)gesel, roede, zweep


+ disciplinabile adj

1 aan discipline/tucht te wennen


+ disciplinabilitate sub

1 mogelijkheid om aan discipline/tucht te wennen


disciplinar v

1 discipline bijbrengen, onder tucht brengen, disciplineren
soldatos -- = gedisciplineerde soldaten
2 geselen (boeteling)


disciplinari adj

1 disciplinair, de tucht betreffend
campo -- = strafkamp
battalion -- = strafbataljon
mesura -- = tuchtmaatregel
autoritate -- = disciplinair gezag
organo -- medic = medisch tuchtcollege
investigation -- = disciplinair onderzoek
punition/pena/castigation -- = disciplinaire straf
infliger un punition -- = disciplinair straffen


discipulo sub

1 leerling, volgeling, aanhanger, discipel
-- de Rabelais = volgeling van Rabelais
--s de Emmaus = Emmausgangers


+ disc jockey sub ANGLESE

1 disc jockey


disclavar v

1 de spijkers uittrekken uit
-- plancas = spijkers uit planken haken


disco sub

1 schijf
-- (inter)vertebral = tussenwervelschijf
COMPUTATOR -- magnetic = magneetschijf
COMPUTATOR -- flexibile = floppydisk
COMPUTATOR -- dur = harde schijf
COMPUTATOR memoria a --s (magnetic) = (magneet)schijfgeheugen
COMPUTATOR

unitate de --s = magneet)schijfeenheid, disk-drive, diskette-eenheid

-- selector/numerate = kiesschijf (van telefoon)
-- solar/del sol = zonneschijf
-- lunar/del luna = maanschijf
-- de freno = remschijf
-- de stationamento/de parcamento/de parking = parkeerschijf
freno a/de -- = schijfrem
-- a/de friction = frictieplaat
-- volante = vliegende schotel
rota a -- = schijfwiel
in forma de -- = schijfvormig
2 discus
lancear --s = discus werpen
le lanceamento de --s = het discuswerpen
lanceator de --s = discuswerper
3 grammofoonplaat
-- stereo(phonic) = stereoplaat
-- de microsulco/de/a longe duration/durata = langspeelplaat
-- de trenta-tres revolutiones = drieëndertig toeren plaat
-- compacte = compactplaat, cd
-- video = videoplaat
-- de auro = gouden plaat
-- de platino = platinaplaat
musica -- = discomuziek
presentator de --s = disc jockey
mitter/poner -- = een plaat opzetten
cambiar de -- = een andere plaat opzetten
registrar super --(s) = op de plaat zetten
registration super --(s) = plaatopname
industria del -- = platenindustrie
fabricante de --s = discograaf
magazin de --s = platenwinkel/zaak
mercato del --s = platenmarkt
collection de --s = platencollectie
armario de --s = platenkast
tornar un -- = een plaat (af)draaien
lancear un -- = een plaat uitbrengen


+ discobolo sub

1 discuswerper (anque HISTORIA)


+ discocaule adj

1 BOTANICA met schijfvormige stengel


+ discographia sub

1 discografie


+ discographic adj

1 discografisch
registration -- = discografische registratie
2 platen...
industria -- = platenindustrie
societate/compania -- = platenmaatschappij
sigillo/marca -- = platenmerk, platenlabel
un grande successo -- = een groot platensucces


+ discoidal adj

1 schijfvormig


+ discoide adj

1 schijfvormig
folio -- = schijfblad
matricaria -- = schijfkamille


discollar v

1 losmaken (van iets dat gelijmd is)
-- un etiquetta = een etiket losmaken
le copertura del libro se discolla = het kaft van het boek laat los


+ discolorante sub

1 ontkleuringsmiddel


discolorar v

1 ontkleuren, van kleur beroven
-- se = verschieten (van kleur)
-- se le capillos = zijn haar bleken
stoffa discolorate = verschoten stof


+ discoloration sub

1 het ontkleuren, ontkleuring
le -- del capillos = het bleken van het haar
2 verkleuring, verschieting


+ discombros sub pl

1 puin, bouwafval


discompletar v

1 incompleet maken
le perdita de iste pecia ha discompletate su collection = het verlies van dat stuk heeft zijn verzameling

incompleet gemaakt

+ discomyceto sub

1 BOTANICA schijfzwam


disconcertamento sub

1 het van de wijs brengen, het van streek brengen, verwarring, onthutsing, verbijstering
2 het verijdelen, verijdeling, het verhinderen, verhindering, het in de war sturen


disconcertar v

1 van de wijs brengen, van streek brengen, doen ontstellen, onthutsen, verbijsteren
iste rationamento me habeva disconcertate = die redenering heeft me van de wijs gebracht
2 verijdelen, verhinderen, in de war sturen
isto disconcerta tote mi projectos = dat stuurt al mijn plannen in de war


disconcertate adj

1 onthutst, verbijsterd, ontsteld
2 verijdeld, verhinderd


+ discongelamento sub

1 ontdooiing


+ discongelar v

1 ontdooien
-- carne = vlees ontdooien


+ discongelation sub

1 ontdooiing
-- de carne = ontdooiing van vlees


+ discongestion sub

1 het vrijmaken, ontlasting (van de wegen)
-- de centrales telephonic = ontlasting van telefooncentrales
-- de un arteria de traffico = ontlasting van een drukke verkeersader


+ discongestionar adj

1 van congestie bevrijden
-- le pulmones = de longen van congestie ontdoen
2 vlotter doen verlopen (van het verkeer), doen doorstromen, ontlasten (van weg)
-- un arteria de traffico = een drukke verkeersader ontlasten


+ disconnecter v

1 losmaken, loskoppelen, verbreken (van verbinding), uitschakelen, uitdraaien, uitdoen
-- le radio/television = de radio/televisie uitdoen
-- le alarma = het alarm uitschakelen/afzetten


+ disconnexion sub

1 het losmaken, het loskoppelen, het verbreken (van een verbinding), uitschakeling, het uitdraaien, het

uitdoen

+ disconsiliar v

1 afraden, ontraden
ille me lo ha disconsiliate multo = hij heeft het mij ten sterkste ontraden
disconsiliate a un publico non adulte = niet geschikt voor jeugdige kijkers


disconsolate adj

1 troosteloos, ontroostbaar, mistroostig, diep bedroefd, verslagen


discontabile adj

1 (ver)disconteerbaar, discontabel


discontaminar v

1 ontsmetten, desinfecteren


discontamination sub

1 het ontsmetten, het desinfecteren, ontsmetting, desinfectie


discontar v

1 (ver)disconteren, in disconto nemen
2 korten, aftrekken, verrekenen


discontator sub

1 disconteerder, discontonemer


discontentamento sub

1 ontevredenheid, misnoegen, ontstemming
provocar le -- de un persona = iemands ontevredenheid opwekken
manifestar su -- super = zijn misnoegen uiten over
attraher le -- de un persona = zich iemand misnoegen op de hals halen


discontentar v

1 ontstemmen, ontevreden maken


discontente adj

1 ontevreden, misnoegd, ontstemd


discontento sub

1 ontevredenheid, misnoegen, ontstemming
provocar le -- de un persona = iemands misnoegen opwekken
manifestar su -- super = zijn ongenoegen uiten over
attraher le -- de un persona = zich iemands ongenoegen op de hals halen


discontinuar v

1 ophouden met, niet voortgaan, niet doorgaan, afbreken, onderbreken, uitscheiden met, haperen
-- le production de un cosa = iets uit de produktie nemen
-- un jornal = de publicatie van een krant staken
-- un servicio de ferry (A) = een veerdienst opheffen
-- un club (A) = een club opheffen
-- un subscription = een abonnement beëindigen
il pluve sin -- desde heri vespere/vespera = het regent aanhoudend sinds gisteravond


discontinuation sub

1 het ophouden, het afbreken, het uitscheiden, onderbreking


discontinue adj

1 niet doorlopend, onderbroken, afgebroken, discontinu
MATHEMATICA function -- = discontinue functie
BIOLOGIA variation -- = sprongvariatie
soldatura -- = onderbroken las
labor -- = los-vast werk


discontinuitate sub

1 onderbrokenheid, onderbreking, discontinuïteit
-- de un phenomeno = discontinuïteit van een verschijnsel
studiar con -- = met onderbrekingen studeren


disconto sub

1 COMMERCIO disconto, korting
banca de -- = discontobank, disconteringsbank
-- bancari = bankdisconto
-- regional = regiokorting
mercato de -- = discontomarkt
carta de -- = kortingskaart
systema de -- = kortingstelsel
augmento del -- = discontoverhoging
reduction del -- = discontoverlaging
modification del -- = discontowijziging
credito de -- = discontokrediet
politica de -- = discontobeleid
societate de -- = disconteringsmaatschappij
methodo de -- = disconteringsmethode
percentage de -- = discontopercentage
dar/conceder/facer un -- = een korting geven/toestaan
on me faceva un -- = ik kreeg korting
il ha un -- de dece euros = de aftrek bedraagt tien euros


+ disconveniente adj

1 niet bij elkaar passend, ongelijksoortig


disconvenientia sub

1 ongelijksoortigheid, ongelijkheid, het niet bij elkaar passen


disconvenir v

1 ongelijk zijn, ongelijksoortig zijn
-- a = ongeschikt zijn voor, niet passen bij


+ discopathia sub

1 MEDICINA discopathie


discoperir v

1 de bedekking nemen van, het deksel er af nemen
-- le casserola = het deksel van de pan nemen
-- se = zijn hoed afnemen
2 ontdekken, zien, ontwaren, (iets) vinden
-- un secreto = achter een geheim komen
-- nove fontes de imposto = nieuwe belastingbronnen aanboren


discoperitor sub

1 ontdekker


discoperta sub

1 ontdekking
viage de -- = ontdekkingsreis
-- scientific = wetenschappelijke ontdekking
-- de un vaccino = ontdekking van een vaccin
-- de un tresor = ontdekking van een schat
--s prehistoric = prehistorische vondsten
facer/realisar un -- = een ontdekking doen


+ discoperte adj

1 onbedekt, open, (ont)bloot, ongedekt, onbeschut
con le testa/capite -- = met ontbloot hoofd
2 COMMERCIO ongedekt


+ discophile adj

1 discofiel


+ discophilia sub

1 het verzamelen van (grammofoon)platen


+ discophilo sub

1 discofiel, platenverzamelaar, platenenthousiast


discoragiamento sub

1 ontmoediging, moedeloosheid


discoragiar v

1 ontmoedigen, afschrikken, ontraden, de lust ontnemen
-- se = de moed verliezen


+ discorcar v

1 ontkurken
-- un bottilia = een fles ontkurken


+ discorcator sub

1 ontkurker


discordante adj

1 niet overeenstemmend, niet bij elkaar passend, tegenstrijdig, (met elkaar) vloekend
naturas -- = tegenstrijdige naturen
characteres -- = uiteenlopende karakters
versiones -- = strijdige lezingen
2 MUSICA niet harmoniërend, slecht klinkend, vals
voce -- = valse stem
sonos -- = vals klinkende klanken
3 GEOLOGIA discordant


discordantia sub

1 gebrek aan overeenstemming, disharmonie, het uiteenlopen, tegenstrijdigheid, discrepantie
-- de opiniones = tegenstrijdige meningen
-- de gustos = verschillen van smaak
-- de characteres = uiteenlopende karakters
-- de colores = kleuren die niet bij elkaar passen
-- inter theoria e practica = discrepantie tussen theorie en praktijk
2 MUSICA dissonantie, wanklank, ontstemdheid
3 GEOLOGIA discordantie
-- angular = hoekdiscordantie
-- de stratificationes = discordantie (van gelaagdheid)


discordar v

1 niet bij elkaar passen, disharmoniëren
2 niet harmoniëren, ongelijk gestemd zijn, vals zijn, vals klinken


discorde adj

1 niet overeenstemmend, niet bij elkaar passend, tegenstrijdig, (met elkaar) vloekend
naturas -- = tegenstrijdige naturen
2 niet harmoniërend, slecht klinkend, vals


discordia sub

1 onenigheid, verdeeldheid, tweedracht, geschil, tweespalt
viver in -- = in onmin leven
le semine del -- = het zaad van de tweedracht
seminar le -- in un familia = onenigheid zaaien in een familie
pomo de(l) -- = twistappel, geschilpunt
viver in le -- = in onenigheid leven
-- in le sino del gruppo = onenigheid in eigen boezem
sufflar/fomentar le (foco del) -- = het vuur van de tweedracht aanblazen


discordo sub

1 onenigheid, verdeeldheid, tweedracht, geschil, tweespalt
pomo de(l) -- = twistappel, geschilpunt
fonte perpetual de -- = gedurige bron van onenigheid
le semine del -- = het zaad van de tweedracht
seminar le -- = tweedracht zaaien
sufflar/fomentar le (foco del) -- = het vuur van de tweedracht aanblazen


discornar v

1 van zijn hoorns ontdoen


+ discoromanento sub

1 beroving van de troon, onttroning


discoronar v

1 van zijn kroon beroven, onttronen
-- un rege = een koning onttronen


discortese adj

1 onhoffelijk, onbeleefd, lomp, bot
linguage -- = onhoffelijke taal
parolas -- = onbeleefde woorden
manieras -- = onbeleefde manieren
responsa -- = onbeleefd antwoord


discortesia sub

1 onhoffelijkheid, onbeleefdheid, lompheid, botheid


+ discotheca sub

1 discotheek


+ discothecario sub

1 discothecaris, discotheekbeheerder


+ discount sub ANGLESE

1 discount
magazin -- = discountzaak


discreditar v

1 in diskrediet brengen, het vertrouwen ontnemen, verdacht maken
-- un adversario = een tegenstander in opspraak brengen


discredito sub

1 diskrediet, het verliezen van vertrouwen, het dalen in achting
cader in -- = in diskrediet geraken, een slechte naam krijgen
organisar un campania de -- contra un persona = een campagne tegen iemand op touw zetten
jectar le -- super un persona = iemand in diskrediet brengen


+ discremar v

1 afromen
-- le lacte = de room van de melk afschenken
lacte discremate = afgeroomde melk


+ discremation sub

1 het afromen, afroming
temperatura de -- = ontromingstemperatuur


+ discremator sub

1 afromer


discrepante adj

1 niet overeenstemmend, strijdig
opiniones -- = afwijkende meningen


discrepantia sub

1 discrepantie, gebrek aan overeenstemming, tegenstrijdigheid, verschil, wanverhouding
il ha -- de opinion = er heerst verschil van opvatting/mening
il ha/existe un -- considerabile inter le duo versiones = er is een aanmerkelijke afwijking tussen de twee

versies

discrepar v

1 verschillen, verschillend zijn, uiteenlopend zijn, ongelijksoortig zijn
le duo versiones discrepa considerabilemente = er is een aanmerkelijk verschil tussen de twee versies


discrescer v

1 verminderen, dalen, afnemen, korter worden (dagen), zakken (water)
le febre discresce = de koorts neemt af
le precios discresce = de prijzen dalen
le luna discresce = de maan neemt af


+ discrescimento sub

1 vermindering, afneming, afname, daling
-- del natalitate = achteruitgang van het geboortencijfer


discrete adj

1 afzonderlijk, los van elkaar staand
2 voorzichtig, omzichtig, terughoudend, bescheiden, fijngevoelig, tactvol, discreet
facer un uso -- de = een gepast gebruik maken van
povressa -- = stille armoede
3 PHYSICA discreet, niet continu
microprocessor -- = discrete microprocessor
semiconductor -- = discrete halfgeleider
IC -- = discreet IC


discretion sub

1 bescheidenheid, terughoudendheid, kiesheid, tact, discretie
a -- = naar believen
-- garantite = geheimhouding verzekerd
con le debite -- = met gepaste bescheidenheid
2 etate del -- = jaren des onderscheids


discretional adj

1 aan iemands discretie overgelaten, naar goeddunken, naar eigen oordeel


discretionari adj

1 JURIDIC discretionair, willekeurig, onbeperkt
poter -- = discretionaire macht, vrije macht (van de rechter)


discretive adj

1 onderscheidend


+ discriminante sub

1 MATHEMATICA discriminant
-- de un equation algebric/algebraic = discriminant van een algebraïsche vergelijking


+ discriminante adj

1 analyse (-ysis) -- = discriminantanalyse


discriminar v

1 (onder)scheiden, onderscheid/verschil maken, discrimineren


discrimination sub

1 het maken van onderscheid, het discrimineren, discriminatie
-- racial = rassendiscriminatie
-- salarial = loondiscriminatie
-- reverse = positieve discriminatie
forma disguisate de -- = verkapte vorm van discriminatie
iste lege se applica a totes sin -- = deze wet is van toepassing op iedereen zonder onderscheid


+ discriminative adj

1 discriminerend


+ discriminatori adj

1 discriminerend
mesuras -- = discriminerende maatregelen
leges -- = discriminerende wetten
criterios -- = discriminerende criteria


+ disculpabile adj

1 vergeeflijk, te vergeven, te verontschuldigen


disculpar v

1 de onschuld aantonen, vrijpleiten, ontlasten, van alle blaam zuiveren, verontschuldigen, disculperen
-- un amico = een vriend vrijpleiten
-- se = zich verontschuldigen
disculpa mi retardo = neemt u mij niet kwalijk dat ik te laat ben


+ disculpation sub

1 het aantonen van onschuld, verontschuldiging
acceptar un -- = een verontschuldiging aannemen


discurrer v

1 spreken, praten, redeneren, lang uitweiden


discursive adj

1 (be)redenerend, logisch, discursief
linguage -- = discursief taalgebruik
methodo -- = discursieve methode
le contrario del pensata/pensamento -- es le pensata/pensamento intuitive = het tegenovergestelde van de

beredenerende/discursieve denken is het gevoelsmatig denken

2 wijdlopig, met veel omhaal, onsamenhangend, verward


+ discursivitate sub

1 discursief karakter


discurso sub

1 rede(voering), speech, toespraak, betoog
-- inaugural/de apertura = inaugurale rede
-- commemorative = gedenkrede
-- annual = jaarrede
-- laudatori/laudative = lofrede
-- diffamatori/injuriose/ultragiose = smaadrede
-- demagogic = demagogische rede
-- conciliatori = verzoenende rede
-- apologetic = verdedigingsrede
-- electoral = verkiezingsrede
-- politic = politieke redevoering
-- radiodiffundite = radiorede
-- de tabula = tafelrede
-- del throno = troonrede
-- de adeo/de adieu (F) = afscheidsrede
-- funebre/funeral = lijkrede
-- eloquente = welsprekend betoog
-- linear = rechtlijnig betoog
-- copiose/fluvio = eindeloos lange toespraak
improvisar un -- = onvoorbereid spreken
facer/pronunciar un -- = een rede(voering) houden
partes del -- = rededelen
2 uiteenzetting, verhandeling
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- directe = directe rede
-- indirecte = indirecte rede


discussion sub

1 discussie, bespreking, beraadslaging
-- de un projecto de lege = behandeling van een wetsontwerp
mitter un cosa in --, submitter un cosa a -- = iets ter discussie stellen
esser objecto de -- = ter discussie staan
gruppo de -- = discussiegroep
methodo de -- = discussiemethode
puncto de -- = discussiepunt
technica de -- = discussietechniek
torno de -- = rondvraag
centro de -- = gesprekscentrum
thema de -- = gespreksthema
programma de -- = discussieprogramma
-- preparatori/preliminar = voorbespreking
-- ulterior = nabespreking
-- sterile = onvruchtbare discussie
in le fervor del -- = in het vuur van de discussie
aperir le -- = de discussie openen
clauder le -- = de discussie sluiten


discuter v

1 (be)discussiëren, praten over, bespreken
susceptibile de esser discutite = bespreekbaar
-- un question = een kwestie bediscussiëren
-- un projecto de lege = een wetsontwerp bespreken
-- ulteriormente = nabespreken


discutibile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar, discutabel
gusto -- = twijfelachtige smaak
character -- = betwistbaarheid
theoria -- = discutabele theorie
ration -- = betwistbare reden
methodo -- = discutabele methode
opiniones -- = aanvechtbare meningen


+ discutibilitate sub

1 betwistbaarheid, aanvechtbaarheid
-- de un ration = aanvechtbaarheid van een reden
-- de un theoria = betwistbaarheid van een theorie


disdicer v

1 (iets) herroepen, loochenen, intrekken, opzeggen
-- se = niet nakomen (belofte), zijn woorden intrekken
ille non poteva -- se de iste promissa = aan die belofte zat hij nu eenmaal vast
-- un appunctamento = een afspraak afzeggen
-- un abonamento = een abonnement opzeggen
-- per telephono = afbellen
-- un habitation = een woning opzeggen


disdicimento sub

1 herroeping, intrekking, opzegging
-- del contracto de location = huuropzegging


+ disdignabile adj

1 te versmaden
iste offerta non es -- = dat aanbod is niet te versmaden


disdignar v

1 versmaden, neerzien op, verachten, beneden zich achten, geen waarde hechten aan
-- le insinuationes = de insinuaties negeren


disdigno sub

1 geringschatting, laatdunkendheid, minachting, verachting
surriso de -- = laatdunkend lachje
-- ironic = ironische geringschatting
-- del morte = doodsverachting
tractar un persona con -- = iemand uit de hoogte behandelen
parlar con -- = sneren
responder con -- = een laatdunkend antwoord geven
ille la reguardava/mirava con -- = hij keek haar misprijzend aan


disdignose adj

1 geringschattend, laatdunkend, minachtend, verachtelijk
responsa -- = laatdunkend antwoord
un bontate legiermente -- = een enigszins geringschattende goedheid


+ disdoanamento sub

1 (bij de douane) inklaring, uitklaring
certificato de -- = bewijs van inklaring
formalitates de -- = inklaringsformaliteiten
costos de -- = inklaringskosten


+ disdoanar v

1 inklaren, uitklaren, dedouaneren


+ disdoanate adj

1 inclusief invoerrechten


disduplamento sub

1 het openvouwen (in tweeën)
-- de un jornal = openvouwing van een krant
-- del personalitate = schizofrenie


disduplar v

1 openvouwen (in tweeën)
-- le jornal = de krant openslaan


+ disebriamento sub

1 het ontnuchteren, ontnuchtering


+ disebriar v

1 ontnuchteren


disembarassar v

1 ontruimen, vrijmaken, ontdoen (van), bevrijden (van)
-- un cellario = een kelder opruimen
-- se de = zich ontdoen van, lozen
-- se de un persona per vage promissas = iemand met een kluitje in het riet sturen


+ disembracage sub

1 het ontkoppelen, ontkoppeling (auto)
arbore/axe de -- = ontkoppelingsas
pedal de -- = ontkoppelingspedaal
manichetto de -- = ontkoppelingsmof


+ disembracar v

1 ontkoppelen (auto)


+ disempleo sub

1 INDUSTRIA overtolligheid, ontslag (wegens overtolligheid)


+ disentravar v

1 ontkluisteren, van de kluisters ontdoen


disequilibrar v

1 uit zijn evenwicht brengen, het evenwicht doen verliezen
FIGURATE le morte de su filio le ha completemente disequilibrate = de dood van zijn zoon heeft hem volledig

uit zijn evenwicht gebracht

disequilibrate adj

1 uit zijn (geestelijk) evenwicht gebracht, onevenwichtig
mentalmente/psychicamente -- = psychisch gestoord


+ disequilibrio sub

1 afwezigheid van evenwicht, onevenwichtigheid, onbalans
-- psychic = geestelijke gestoordheid/onevenwichtigheid
indicio de un -- = aanwijzing voor een verstoord evenwicht


+ disescalar v

1 deëscaleren


+ disescalation sub

1 deëscalatie


disestima sub

1 gebrek aan achting, minachting


disestimar v

1 minachten


disfacer v

1 losmaken, losknopen
-- un nodo = een knoop losmaken
-- le lecto = het bed afhalen
-- le valise = de koffer uitpakken
-- un pacchetto = een pakje openmaken
-- se de = zich ontdoen van
-- se de cargas = taken afstoten
-- se de su persecutores = aan zijn vervolgers ontkomen
2 afbreken, uit elkaar halen, kapot maken
-- un contracto = een contract ongedaan maken
-- le reputation de un persona = iemands reputatie omlaag halen
-- se in pulvere = tot stof vergaan
3 verslaan, op de vlucht drijven
-- su adversario = zijn tegenstander verslaan


disfacta sub

1 het losmaken, het losknopen
2 nederlaag, echec, mislukking
-- militar = militaire nederlaag
-- sensibile = gevoelige nederlaag
-- vergoniose = schandelijke nederlaag
-- electoral = verkiezingsnederlaag
suffrer un -- = een nederlaag lijden
admitter/conceder su -- = zijn nederlaag bekennen/toegeven
infliger un -- al inimico = de vijand een nederlaag toebrengen


disfacte adj

1 losgeraakt, in de war, in wanorde
mundo -- = ontredderde wereld
2 ontdaan (gezicht)


disfalsar v

1 recht trekken, rechtzetten, in de juiste stand brengen


+ disfardar v

1 afschminken


disfavor sub

1 ongunst, ongenade
cader in -- = in ongenade vallen


disfavorabile adj

1 ongunstig
conditiones -- = ongunstige omstandigheden
criticas -- = ongunstige kritieken
cambio -- = verandering ten kwade
parlar de un persona in terminos -- = zich ongunstig over iemand uitlaten


disfavorar v

1 niet meer begunstigen, zijn gunst onthouden, benadelen


disferrar v

1 het (ijzer)beslag afnemen van, (een gevangene) ontketenen, het hoefijzer(s)

er af halen (paard)

le cavallo se disferra = het paard verliest een hoefijzer


+ disfiguramento sub

1 het misvormen, het verminken, het mismaken, misvorming, verminking, mismaking, verdraaiing
le -- de un texto traducite = de verminking van een vertaalde tekst


disfigurar v

1 misvormen, verminken, verdraaien
-- le veritate/factos = de waarheid/feiten verdraaien
-- le voce = zijn stem verdraaien
-- le intentiones de un persona = iemands bedoelingen verdraaien
esser disfigurate per le variola = door de pokken misvormd worden


disfiguration sub

1 het misvormen, het verminken, misvorming, verminking, verdraaiing
-- del factos/del veritate = verdraaiing van de feiten/van de waarheid


+ disfilar v

1 uithalen (van draden), uitrafelen


disfloramento sub

1 het uitbloeien, het vallen van de bloemen
2 het ontmaagden, ontmaagding


disflorar v

1 van zijn bloemen beroven/ontdoen
le gelo ha disflorate le albricochieros = de vorst heeft de abrikozenbomen van zijn bloemen beroofd
2 ontmaagden, defloreren


+ disfloration sub

1 het uitbloeien, het vallen van de bloemen
2 het ontmaagden, ontmaagding


+ disflorescer v

1 uitbloeien


+ disfoliante sub

1 ontbladeringsmiddel


+ disfoliante adj

1 ontbladerings...; producto -- = ontbladeringsmiddel


disfoliar v

1 ontbladeren
-- le ramos de un salice = de bladeren van een wilgentak afstropen


disfoliation sub

1 het ontbladeren, ontbladering
producto de -- = ontbladeringsmiddel
2 het (af)vallen van de bladeren


disfoliator sub

1 iemand die/stof die/apparaat dat ontbladert


disfrenar v

1 (paard) van de teugel ontdoen
2 de rem(men) losgooien, ontketenen, losbreken


disfructar v

1 pellen, (af)schillen


disgelar v

1 ontdooien, doen smelten
2 (ont)dooien, smelten
il comencia a -- = de dooi valt in


+ disgelator sub

1 ijsbestrijdingsmiddel (bv in spuitbus)
-- posterior = achterruitverwarming


disgelo sub

1 dooi, ontdooiing
aqua de -- = dooiwater
tempore de -- = dooiweer
comencio del -- = invallende dooi
-- diplomatic = diplomatieke ontspanning


disgorgamento sub

1 het uitstromen (in), het lozen (op), uitstorting, lozing
2 het overgeven, het uitbraken, het opgeven, het uitspugen, het uitstoten


disgorgar v

1 uitstromen (in), lozen (op), uitstorten
2 uitbraken, opgeven, uitspugen, overgeven, uitstoten


disgranamento sub

1 het dorsen (van graan), pellen


disgranar v

1 dorsen, pellen


disgranator sub

1 iemand die dorst (graan), dorser
2 dorsmachine
3 iemand die of apparaat dat pelt, peller, pelmachine


+ disgrassar v

1 vetvrij maken, ontvetten
-- le capillos = de haren ontvetten


disgrassiar v

1 het vet afhalen van, ontvetten


disgratia sub

1 ongenade, ongunst, onwelwillende gezindheid
le -- de Fouquet = de ongenade van Fouquet
esser in -- = uit de gratie zijn
cader in -- = in ongenade vallen
incurrer se le -- royal = zich de koninklijke ongenade op de hals halen
2 schande
3 tegenspoed
un -- nunquam veni sol = een ongeluk komt zelden alleen
4 onbevalligheid, grofheid, lelijkheid


disgratiar v

1 in ongenade doen vallen
-- un favorito = een gunsteling in ongenade doen vallen
2 een blaam werpen op


disgratiose adj

1 onbevallig, onsierlijk, onbehoorlijk, lelijk, onaangenaam
visage -- = lelijk gezicht
ornamento -- = lelijke versiering
gestos -- = onsierlijke gebaren
proportiones -- = lompe/onharmonische verhoudingen
elocution -- = onbeholpen manier van uitdrukken


disgregar v

1 scheiden, doen uiteenvallen, ontbinden, desintegreren
le rivalitate personal ha disgregate le partito = persoonlijke rivaliteit heeft de partij uiteen doen vallen
2 CHIMIA, PHYSICA splijten (atoomkernen), splitsen, afbreken


disgregation sub

1 het scheiden, het ontbinden, scheiding, ontbinding, desintegratie
le gelo e le disgelo causa le -- del roccas = het vriezen en dooien veroorzaakt het uiteenvallen van de rotsen
periodo de -- social = periode van maatschappelijke ontbinding
2 CHIMIA, PHYSICA het splitsen, splitsing, splijting (atoomkernen)


disguisamento sub

1 het vermommen, het verkleden, het verhullen, vermomming, verkleding, verhulling, camouflage
-- de cowboy (A) = vermomming als cowboy


disguisar v

1 vermommen, verkleden, onherkenbaar maken, verbergen, verhullen, camoufleren
-- le veritate = de waarheid verhullen
-- su scriptura = zijn handschrift verdraaien
-- su sentimentos = zijn gevoelens verbergen


+ disguisate adj

1 vermomd, verhuld
forma -- de discrimination = verkapte vorm van discriminatie
augmentation de salario -- = verkapte loonsverhoging
aversion a pena -- = kwalijk/nauwelijks verborgen afkeer


disgustar v

1 doen walgen, afkerig maken, afkeer inboezemen, afstoten
esser disgustate de un cosa = iets zat zijn
il me disgusta viagiar = ik heb een tegenzin in reizen


+ disgustate adj

1 vol afkeer, walgend


disgusto sub

1 walging, weerzin, tegenzin, afkeer, afschuw
-- del vita = levensmoeheid
sensation de -- = gewaarwording van afkeer
inspirar -- a un persona = bij iemand weerzin opwekken
a -- = met grote tegenzin, tegen wil en dank


disgustose adj

1 walgelijk, onsmakelijk, FIGURATE stuitend
linguage -- = stuitende taal
odor -- = walgelijke lucht
sapor -- = walgelijke smaak


dishabituar v

1 ontwennen, afwennen, afleren
-- un persona del alcohol/del vitio de biber = iemand van de drank afhelpen
-- se = de gewoonte verliezen
-- se de fumar = het roken opgeven


+ dishabituation sub

1 het ontwennen, het afwennen, het afleren
cura de -- = ontwenningskuur


disharmonia sub

1 gebrek aan harmonie, gebrek aan overeenstemming, disharmonie
-- de characteres = karakters die niet overeenstemmen
-- de colores = kleuren die niet op elkaar zijn afgestemd
-- de sonos = niet bij elkaar passende klanken


disharmonic adj

1 niet met elkaar overeenstemmend, niet op elkaar afgestemd
colores -- = niet bij elkaar passende kleuren


disharmoniose adj

1 niet met elkaar overeenstemmend, niet op elkaar afgestemd


disharmonisar v

1 niet op elkaar zijn afgestemd, niet met elkaar overeenkomen, niet bij elkaar passen, disharmoniëren


disharnesar v

1 aftuigen (van paarden)


disherbar v

1 wieden, onkruid verdelgen, van onkruid zuiveren
-- le jardin = de tuin wieden


disheritar v

1 onterven, van zijn erfdeel beroven


dishonestate sub

1 oneerlijkheid, onoprechtheid
2 onbetamelijkheid, ongepastheid, onbehoorlijkheid


dishoneste adj

1 oneerlijk, onoprecht
intentiones -- = onzuivere bedoelingen
2 onbetamelijk, ongepast, onbehoorlijk, oneerbaar
propositiones -- = oneerbare voorstellen


dishonestitate sub

1 oneerlijkheid, onoprechtheid
2 onbetamelijkheid, ongepastheid, onbehoorlijkheid


dishonor sub

1 oneer, eerverlies, schande
2 schanddaad, eerloze handeling


dishonorabile adj

1 onterend, oneervol


dishonorante adj

1 onterend, schandelijk


dishonorar v

1 onteren, schenden, schandelijk bejegenen
-- su familia = zijn familie schande aandoen
-- un juvena = een meisje onteren, een meisje haar eer ontnemen


+ dishuman adj

1 onmenselijk


+ dishumanisar v

1 ontmenselijken, onmenselijk maken


+ dishumanisation sub

1 het ontmenselijken, ontmenselijking, het onmenselijk maken


dishydratar v

1 water onttrekken aan (een stof), dehydreren
verduras dishydratate = gedroogde groenten
lacte dishydratate = melkpoeder
pelle dishydratate = droge huid


+ dishydratation sub

1 ontwatering, ontvochting, dehydra(ta)tie


+ dishydrogenar v

1 CHIMIA dehydrogeneren (waterstof onttrekken aan)


+ dishypothecar v

1 vrij van hypotheek maken


+ disilluder v

1 Vide: disillusionar


disillusion sub

1 teleurstelling, ontgoocheling, desillusie
-- amar = bittere teleurstelling
-- profunde = diepe teleurstelling
dissimular/celar su -- = zijn teleurstelling verbergen
haber superate le -- = over de teleurstelling heen zijn


disillusionamento sub

1 het teleurstellen, het ontgoochelen, teleurstelling, ontgoocheling
-- amar = bittere teleurstelling
-- profunde = diepe teleurstelling


disillusionar v

1 teleurstellen, ontgoochelen, de illusie ontnemen
-- profundemente = diep teleurstellen


+ disimballage sub

1 het uitpakken, uitpakking


disimballar v

1 de verpakking verwijderen, uitpakken
-- mercantias/merces = goederen uitpakken


disimbarcar v

1 ontschepen, landen, lossen, aan land zetten, debarkeren


disimbarcation sub

1 het ontschepen, het landen, het lossen, het aan land zetten, ontscheping, landing, lossing
armea de -- = landingsleger
truppas de -- = landingstroepen
lancha {sj} de -- = landingsboot
flotta de -- = landingsvloot
operationes de -- = landingsoperaties
manovra de -- = landingsmanoeuvre


disincantamento sub

1 teleurstelling, ontgoocheling, desillusie
-- amar = bittere teleurstelling
-- profunde = diepe teleurstelling


disincantar v

1 de betovering wegnemen
2 teleurstellen, ontgoochelen, desillusioneren


disincantator sub

1 iemand die de betovering wegneemt, iemand die ontgoochelt


disincantator adj

1 ontgoochelend, ontnuchterend


disincarcerar v

1 uit de gevangenis ontslaan, vrijlaten, in vrijheid stellen


disincarceration sub

1 het ontslaan uit de gevangenis, het vrijlaten, het in vrijheid stellen, vrijlaten


+ disincarnar v

1 (de geest) van het lichaam scheiden


disincassamento sub

1 het uit het pak/de doos halen, het uitpakken


disincassar v

1 uit het pak/de doos halen, uitpakken


+ disinclinar v

1 afkerig maken


+ disinclinate adj

1 afkerig, niet genegen, onwillig


+ disinclination sub

1 afkeer, tegenzin


+ disincombramento sub

1 het op/af/wegruimen


+ disincombrar v

1 op/af/wegruimen


+ disincrustar v

1 ketelsteen verwijderen (uit stoomketel), ketelsteen afbikken


+ disincrustation sub

1 ketelsteenverwijdering


+ disincrustrante sub

1 ketelsteenwerend middel


+ disinebriar v

1 ontnuchteren, nuchter maken
-- se = nuchter worden


disinfamar v

1 de laster wegnemen


disinfectante adj

1 ontsmettend, desinfecterend
producto -- = desinfecterend produkt
substantia -- = ontsmettende stof
pomada -- = trekzalf


disinfectante sub

1 ontsmettingsmiddel, desinfectiemiddel, desinfectans


disinfectar v

1 ontsmetten, desinfecteren
-- un plaga = een wond ontsmetten
-- instrumentos chirurgic = chirurgische instrumenten ontsmetten
-- le camera de un malado contagiose = de kamer van een besmettelijk zieke ontsmetten


disinfectator sub

1 ontsmettingstoestel, (persoon) ontsmetter


disinfection sub

1 het ontsmetten, het desinfecteren, ontsmetting, desinfectie
-- de un plaga = ontsmetting van een wond
servicio de -- = ontsmettingsdienst
estufa de -- = ontsmettingsoven
apparato de -- = ontsmettingstoestel
technica de -- = desinfectietechniek


+ disinfestar v

1 zuiveren (van luizen/ratten, etc.)


+ disinfestation sub

1 zuivering (van luizen/ratten, etc.)


+ disinfestator sub

1 iemand die ongedierte verdelgt


disinflammar v

1 de ontsteking wegnemen van


disinflar v

1 doen slinken, de gezwollenheid wegnemen van
2 slinken, minder gezwollen zijn
3 deflatie tot stand brengen
4 le pneu(matico) se ha disinflate = de band is leeggelopen


+ disinflate adj

1 pneu(matico) -- = lekke band


+ disinflation sub

1 teruggang van de inflatie, desinflatie, deflatie


+ disinformar v

1 opzettelijk verkeerde informatie verstrekken


+ disinformation sub

1 desinformatie, bedrieglijke/verkeerde informatie


disingranar v

1 vrijmaken, ontkoppelen, uit het raderwerk losmaken


+ disinhiber v

1 vrijmaken van complexen, ontremmen


+ disinhibition sub

1 vrijmaking van complexen, ontremming


+ disinhibitori adj

1 bevrijdend van complexen, ontremmend


+ disinquadramento sub

1 (het) uit zijn lijst halen


+ disinquadrar v

1 uit zijn lijst halen


disinraucamento sub

1 het verdwijnen van de heesheid


disinraucar v

1 de heesheid laten verdwijnen


+ disinrolar v

1 ontrollen
-- se = zich ontrollen


disintegrar v

1 zijn samenhang (doen) verliezen, uit elkaar vallen, ontbinden, desintegreren
le imperio se disintegrava = het rijk viel uiteen
2 CHIMIA, PHYSICA splitsen, splijten, afbreken, ontbinden


disintegration sub

1 het uit elkaar vallen, het ontbinden, het desintegreren, ontbinding, desintegratie
processo de -- = ontbindingsproces
-- del personalitate = splitsing van de persoonlijkheid
2 CHIMIA, PHYSICA het splitsen, het splijten, het ontbinden, splitsing, splijting, ontbinding
-- atomic/del atomo = atoomsplitsing
-- alpha = alfa-desintegratie, alfa-verval
-- beta = beta-desintegratie, beta-verval
-- gamma = gamma-desintegratie, gamma-verval
tempore de -- = vervaltijd
calor de -- = ontbindingswarmte


+ disinteressamento sub

1 gebrek aan belangstelling
monstrar -- pro le studio = gebrek aan belangstelling voor de studie tonen
2 belangeloosheid, onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid
3 schadeloosstelling, uitkoping


disinteressar v

1 de belangstelling doen verliezen, onverschillig maken
-- se de = zich niet meer interesseren voor, geen belang meer stellen in
2 schadeloos stellen, uitkopen


disinteressate adj

1 belangeloos, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig
amicitate -- = onbaatzuchtige vriendschap
adjuta -- = belangeloze hulp
2 geen belangstelling hebbend


+ disinteresse sub

1 gebrek aan belangstelling
2 ongeïnteresseerdheid, belangeloosheid


+ disinterramento sub

1 opgraving, opdelving, uitgraving


+ disinterrar v

1 opgraven, opdelven, uitgraven
-- tresores = schatten uitgraven


+ disintoxicar v

1 van een vergiftiging genezen
-- un alcoholico/toxicomano = een aan alcohol/drugs verslaafde ontwennen
-- se = een ontwenningskuur ondergaan, afkicken
cura/tractamento disintoxicante = ontwenningskuur


+ disintoxication sub

1 MEDICINA ontgifting
cura de -- = ontwenningskuur
centro de -- = afkickcentrum
symptomas de -- = ontwenningsverschijnselen


+ disintricar v

1 ontwarren


+ disintrication sub

1 ontwarring


disinveloppar v

1 loswikkelen, openmaken


+ disinvenenamento sub

1 ontgifting


+ disinvenenar v

1 ontgiften


+ disinvestimento sub

1 ECONOMIA investeringsbeknotting, investeringsbeperking, desinvestering


+ disinvestir v

1 ECONOMIA desinvesteren, de investeringen beknotten, niet meer investeren


+ disinvirgar v

1 (een schip) van zijn raas ontdoen


disinvolte adj

1 ongedwongen, onbevangen, op zijn gemak, vrij
gesto -- = achteloos gebaar
stilo -- = achteloze stijl
attitude -- = ongedwongen houding
2 te vrij, ongeremd


disinvoltura sub

1 ongedwongenheid, onbevangenheid
2 vrijpostigheid


disinvolver v

1 ontwarren


disjejunar v

1 stoppen/ophouden met vasten


+ disjuncte adj

1 gescheiden, los
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA disjunct


disjunction sub

1 het losmaken, het uit elkaar halen, scheiding, splitsing
-- de duo preceduras = scheiding van twee procedures
-- de un articulo de un projecto de lege = loskoppeling van een artikel van een wetsontwerp
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA disjunctie


disjunctive adj

1 scheidend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA scheidend, uitsluitend, disjunctief, tegenstellend
conjunction -- = tegenstellend voegwoord


+ disjunctor sub

1 onderbreker, stroomonderbreker, stroomafsluiter, uitschakelaar


disjunger v

1 uit elkaar halen, losmaken, demonteren, uitspannen (trekdier, paard)
le petras del muro comencia a -- se = de stenen van de muren beginnen los te gaan
2 FIGURATE van elkaar scheiden, afzonderlijk behandelen
-- duo causas = twee oorzaken van elkaar scheiden
-- un idea de su realisation practic = een idee scheiden van zijn practische verwezenlijking
-- un articulo de un projecto de lege = een artikel van een wetsontwerp apart behandelen


+ diskette sub ANGLESE

1 COMPUTATOR diskette


+ dislaciar v

1 losmaken (korset/veters van schoenen, etc.), losrijgen
-- se le scarpas/calceos = zijn schoenen losrijgen


dislactar v

1 spenen


disligamento sub

1 het losbinden, het losmaken, het losknopen


disligar v

1 losmaken, losbinden, losknopen
-- un pacchetto = een pakje openmaken
-- le lingua de un persona = iemand aan het praten krijgen
2 FIGURATE ontheffen, ontslaan (van verplichting/eed, etc.)
-- un persona de un promissa = iemand van een belofte ontslaan


dislocar v

1 verplaatsen, verzetten, verschuiven
2 ontwrichten, verstuiken, verrekken, verzwikken
-- se le pede = z'n voet verstuiken
-- se le bracio = zijn arm uit de kom draaien
-- se le columna vertebral = zich overtillen


+ dislocate adj

1 verplaatst
personas -- = ontheemden
2 ontwricht, uit het lid
3 GEOLOGIA verschoven, gestoord


dislocation sub

1 verplaatsing, verschuiving
2 ontwrichting, verstuiking, verrekking, verstuiking
-- de un membro = ontwrichting van een ledemaat
3 GEOLOGIA onderbreking in het verloop van aardlagen, verschuiving, dislocatie
linea de -- = breuklijn
-- horizontal = horizontale dislocatie


disloyal adj

1 trouweloos, ontrouw, oneerlijk, onoprecht, vals
amico -- = ontrouwe vriend
concurrentia -- = oneerlijke concurrentie
joco -- = vals spel


disloyalitate sub

1 trouweloosheid, ontrouw, verraad, oneerlijkheid, valsheid


+ dislustrar v

1 ontglanzen


dismacular v

1 de vlekken verwijderen, schoonmaken


dismaculator sub

1 reiniger, schoonmaker
2 reinigingsmiddel, vlekkenmiddel


dismaculatura sub

1 schoonmaak


+ dismaliar v

1 uithalen (breiwerk), losmaken (schakels van ketting)
-- se = ladderen (van dameskousen)
calcea dismaliate = kous met een ladder


+ dismaliatura sub

1 ladder (in kous)


dismanicar v

1 het handvat/steel/kruk/hendel, etc. er afhalen


dismantellamento sub

1 het ontmantelen (vesting, etc.), ontmanteling, het onttakelen (schip), onttakeling
-- de armas nuclear = ontmanteling van kernwapens


dismantellar v

1 ontmantelen (vesting, etc.), onttakeling (schip)
-- armas nuclear = kernwapens ontmantelen


dismarcar v

1 het merk(teken) verwijderen


dismascar v

1 (anque FIGURATE) het masker wegnemen, het masker afdoen, ontmaskeren
-- un impostor = een bedrieger ontmaskeren
ille sapeva -- le pretendite prince/principe = hij wist de vermeende prins te ontmaskeren
-- se = zijn masker afdoen


dismembramento sub

1 het aan stukken scheuren/snijden, het splitsen, het verbrokkelen, splitsing, verbrokkeling, versnippering, verkaveling


dismembrar v

1 aan stukken scheuren/snijden, verbrokkelen, versnipperen, verkavelen, uiteen doen vallen
-- un animal = een dier in stukken snijden
le Imperio se dismembrava = het Rijk viel uiteen
-- un familia = een gezin uiteen doen vallen


dismensurate adj

1 bovenmatig groot, kolossaal, gigantisch, enorm
prestar un attention -- a un cosa = iets onevenredig veel aandacht geven


dismentir v

1 weerleggen, tegenspreken, logenstraffen, in tegenspraak zijn met
-- un affirmation = een bewering logenstraffen
le factos dismenti su parolas = de feiten logenstraffen zijn bewering
2 ontkennen, loochenen, niet erkennen
le accusato dismenti = de verdachte ontkent


+ dismentito sub

1 logenstraffing, loochening, dementi


+ dismesura sub

1 mateloosheid, overdrevenheid, buitensporigheid


dismesurate adj

1 bovenmatig groot, kolossaal, gigantisch, enorm
ambition -- = mateloze eerzucht
orgolio -- = excessieve hoogmoed
prestar un attention -- a un cosa = iets onevenredig veel aandacht geven
aperir dismesuratemente le oculos = grote ogen opzetten


dismilitarisar v

1 demilitariseren, ontwapenen, troepen terugtrekken, versterkingen afbreken


dismilitarisation sub

1 het demilitariseren, demilitarisering, ontwapening


dismobilar v

1 meubels weghalen
-- un camera = de meubels uit een kamer halen


+ dismodate adj

1 ouderwets, verouderd, uit de mode
cappello -- = ouderwetse hoed
theorias -- = verouderde theorieën


dismonetisar v

1 ECONOMIA demonetiseren, (geld) buiten omloop brengen
-- le pecias de auro = goudstukken uit de circulatie brengen


dismonetisation sub

1 ECONOMIA het demonetiseren, demonetisatie


dismontabile adj

1 uitneembaar, afneembaar, verwijderbaar, demonteerbaar, demontabel
joculos -- = demontabel speelgoed


dismontage sub

1 het demonteren, het uit elkaar nemen, het afbreken, demontering, demontage
2 het ontmantelen (vesting, etc.), ontmanteling, het onttakelen (schip), onttakeling


+ dismontapneu sub

1 bandlichter, bandafnemer


dismontar v

1 afstijgen (paard/fiets)
2 uit het zadel werpen/lichten
le cavallo ha dismontate su cavallero = het paard heeft zijn ruiter uit het zadel geworpen
cavallero dismontate = zandruiter
3 demonteren, uit elkaar halen, ontmantelen (vesting, etc.), onttakelen (schip)
-- un tenta = een tent afbreken/opbreken
-- un machina = een machine demonteren
ille habeva dismontate le radio de un auto(mobile) = hij had de radio uit een auto gesloopt
per/con qualque manipulationes simple on pote -- le bicycletta = met een paar eenvoudige handelingen kan men de

fiets uit elkaar halen

+ dismontator sub

1 -- de pneumaticos = bandenlichter, bandafnemer


dismoralisar v

1 demoraliseren, het moreel aantasten van, ontmoedigen
le insuccesso le ha dismoralisate = het fiasco heeft hem gedemoraliseerd


dismoralisation sub

1 het demoraliseren, demoralisatie, ontmoediging
2 moedeloosheid


dismoralisator sub

1 iemand die demoraliseert


disnationalisar v

1 denationaliseren
-- un interprisa = een onderneming weer in particuliere handen brengen
2 de nationaliteit ontnemen


+ disnationalisation sub

1 denationalisatie


disnaturante sub

1 denatureermiddel, denaturant


disnaturante adj

1 denaturerend


disnaturar v

1 denatureren, onbruikbaar maken (voor menselijke consumptie)
alcohol disnaturate = gedenatureerde alcohol


disnaturation sub

1 denaturatie, onbruikbaarmaking (voor menselijke consumptie)
-- de alcohol = denaturatie van alcohol


disnazificar {ts} v

1 van nazi-invloeden ontdoen/zuiveren


disnazification {ts} sub

1 het ontdoen/zuiveren van nazi-invloeden, denazificering, denazificatie


+ disnebular v

1 van mist bevrijden


+ disnebulation sub

1 bevrijding van mist


+ disnebulisar v

1 van mist bevrijden


+ disnebulisation sub

1 bevrijding van mist


+ disnickelar v

1 het nikkel verwijderen van


+ disnicotinisar v

1 van nicotine ontdoen, het nicotinegehalte verlagen


+ disnicotinisation

1 verlaging van het nicotinegehalte


+ disnicotinisator sub

1 nicotinefilter


+ disnitrificar v

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofarm maken


+ disnitrification sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofafbraak, denitrificatie


+ disnodamento sub

1 ontknoping, afloop, einde
-- de un roman = ontknoping van een roman

disnodar v

1 losknopen, losmaken, ontknopen
-- un corda = een touw losknopen
2 FIGURATE ontknopen, ophelderen, ontwarren


disnodose adj

1 glad, zonder bobbels, zonder knopen


disobediente adj

1 ongehoorzaam


disobedientia sub

1 ongehoorzaamheid
-- civil = burgerlijke ongehoorzaamheid


disobedir v

1 niet gehoorzamen, overtreden (regel/wet)
-- a un persona = iemand niet gehoorzamen
-- al timon = niet meer naar het roer luisteren


disobligante adj

1 onwelwillend, onaardig, onvriendelijk, onheus, kwetsend
parola -- = onvriendelijk woord
un replica -- = een kwetsend wederwoord
remarca -- = onaardige opmerking


+ disobligantia sub

1 onvriendelijkheid


disobligar v

1 onvriendelijk bejegenen, onheus behandelen, kwetsen, voor het hoofd stoten


+ disobstruction sub

1 ontstopping (van een buis), doorsteking, vrijmaking
resorto de -- = ontstoppingsveer
-- de un passage = vrijmaking van en doorgang
2 MEDICINA desobstructie, wegneming van een verstopping


+ disobstruer v

1 (een buis) ontstoppen, doorsteken, vrijmaken
-- un tubo = een buis ontstoppen
-- un passage = doorgang vrijmaken
2 MEDICINA desobstrueren, de verstopping wegnemen


disoccupar v

1
-- se de = met werken ophouden


disoccupate adj

1 werk(e)loos, niet bezig, ledig


disoccupation sub

1 lediggang, het niets doen, werkloosheid
lucta contra le -- = werkloosheidsbestrijding
problema del -- = werkloosheidsvraagstuk
indemnitate de -- = werkloosheidsuitkering
assecurantia contra le -- = werkloosheidsverzekering
spectro del -- = schrikbeeld/spook van de werkloosheid
cifra de -- = werkloosheidscijfer
-- structural = structurele werkloosheid
-- juvenil/del juvenes = jeugdwerkloosheid
-- massive = massawerkloosheid
-- saisonal = seizoenwerkloosheid
-- disguisate/invisibile = verborgen werkloosheid
-- prolongate/de longe durata/de longe duration = langdurige werkloosheid
-- partial = gedeeltelijke werkloosheid
-- (in)voluntari(e) = (on)vrijwillige werkloosheid
reducer le -- = de werkloosheid terugdringen


+ disoccupato sub

1 werkloze


+ disodorante sub

1 deodorant, reukverdrijvend middel


disodorante adj

1 reukloos makend, reuk verdrijvend


+ disodorisar v

1 desodoriseren, de kwalijke geur wegnemen van


+ disodorisation sub

1 verdrijving van kwalijke geur, desodorisatie
apparato de -- = luchtreiniger


+ disopercular v

1 de honingcellen openen van


+ disorbitar v

1 ASTRONOMIA uit zijn baan brengen


+ disorbitation sub

1 ASTRONOMIA (het) uit zijn baan raken


disordinar v

1 verwarren, in de war brengen


disordinate adj

1 in verwarring, door elkaar, ordeloos, slordig
fuga -- = ordeloze vlucht
vita -- = ongeregeld leven
puero -- = slordige jongen
structura -- = ongeordende structuur


disordine sub

1 wanorde, warboel, bende, chaos, troep
un -- indescriptibile = een onbeschrijfelijke warboel
in un -- complete = schots en scheef door elkaar
toto es in -- = het is een bende
mitter in -- = in de war brengen
rumper se le collo a causa del -- = zijn nek breken over de rommel
ille ha un -- stomachal = zijn maag is van streek
2 verwarring, onsamenhangendheid, ongeordendheid
-- del pensata = onsamenhangende gedachten
stato de -- mental = toestand van geestverwarring
-- intestinal = ingewandsstoornis
3 oproer, onlusten
--s racial = rassenonlusten, rassenrellen


disorganisar v

1 desorganiseren, in de war sturen, ontwrichten
-- le planos de un persona = iemands plannen in de war sturen


disorganisation sub

1 het desorganiseren, desorganisatie, verwarring, ontreddering, ontwrichting, ordeloosheid
-- de un armea = ontreddering van een leger


disorganisator sub

1 iemand die desorganiserend werkt, rustverstoorder


+ disorganisatori adj

1 desorganiserend, ontwrichtend, storend
elemento -- = storend element


disorientar v

1 uit de koers brengen, doen verdwalen
-- un compasso/bussola = een kompas ontregelen
le tempesta ha disorientate le nave = de storm heeft het schip uit de koers geslagen
2 van zijn stuk brengen, van de wijs brengen, in de war brengen
ille se sentiva ancora alco disorientate in su nove ambiente = hij voelt zich nog wat onwennig in zijn nieuwe

omgeving

disorientation sub

1 het uit de koers raken
2 het van zijn stuk brengen, het van de wijs brengen, het in de war brengen


+ disossamento sub

1 uitbening (van vlees), ontgrating (van vis)


disossar v

1 uitbenen, het been halen uit (vlees/wild, etc.), ontgraten (vis)
un gallo de India disossate e farcite = een uitgebeende en gefarceerde kalkoen


+ disoxydante adj

1 CHIMIA desoxyderend, reducerend, zuurstof onttrekkend


+ disoxydante sub

1 CHIMIA desoxydant, reductiemiddel


disoxydar v

1 CHIMIA zuurstof onttrekken aan, reduceren, desoxyderen
2 roestvrij maken, roest afbikken
-- un catena = een ketting roestvrij maken


disoxydation sub

1 CHIMIA het onttrekken van zuurstof, zuurstofonttrekking, reductie, desoxydatie
2 het roestvrij maken
le -- de un catena = het roestvrij maken van een ketting


+ disoxygenante sub

1 CHIMIA desoxydant, reductiemiddel


+ disoxygenante adj

1 CHIMIA desoxyderend, reducerend, zuurstof onttrekkend


+ disoxygenar v

1 CHIMIA zuurstof onttrekken aan, reduceren, desoxyderen


+ disoxygenation sub

1 CHIMIA het onttrekken van zuurstof, zuurstofonttrekking, reductie, desoxydatie


+ disoxyribonucleic adj

1 BIOLOGIA
acido -- = D.N.A.


+ disoxyribose sub

1 BIOLOGIA desoxyribose


+ dispacchettage sub

1 het uitpakken, uitpakking


dispacchettar v

1 uitpakken, uit de verpakking halen


dispaisar v

1 (iemand) uit zijn land zetten, ontheemden
-- se = emigreren


dispaisate adj

1 ontheemd, in vreemde omgeving


disparate adj

1 ongelijk, niet bij elkaar passend, uiteenlopend, niet uniform, met elkaar vloekend
colores -- = met elkaar vloekende kleuren
confusion -- = mengelmoes


dispare adj

1 verschillend, uiteenlopend, ongelijksoortig
opiniones -- = uiteenlopende meningen
trichocephalo -- = platworm
lymantria -- = stamuil (soort vlinder)


disparer v

1 verdwijnen, weggaan
-- sub le aqua = kopje-onder gaan
civilisation disparite = verdwenen beschaving


disparitate sub

1 ongelijkheid, het uiteenlopen, verschil, discrepantie, verscheidenheid
-- de characteres = uiteenlopende karakters
-- de etate = leeftijdsverschil
-- de opiniones = uiteenlopende meningen
-- de tractamento = ongelijkheid van behandeling


disparition sub

1 het verdwijnen, het weggaan, verdwijning
-- de un cultura = ondergang van een cultuur
-- del specie = het uitsterven van de soort
-- del sol al horizonte = verdwijning van de zon aan de horizon
-- de species prehistoric = verdwijning van prehistorische soorten
signalar le -- de un persona = iemand als vermist opgeven


dispeciamento sub

1 het in stukken breken, verbrokkeling


dispeciar v

1 in stukken breken, verbrokkelen
le ripas se dispecia = de oevers kalven af


dispender v

1 uitdelen, rijkelijk geven
2 verkwisten, verspillen


dispendio sub

1 onnodige kosten, geldverspilling
-- de energia = energieverspilling
-- de tempore = tijdverspilling


dispendiose adj

1 kostbaar, duur
besonios -- = behoeften die veel geld kosten
gusto -- = dure smaak
viver dispendiosemente = een duur leven leiden


dispensa(I) sub

1 het uitgeven (van geld)
--s de viage = reiskosten
2 provisiekast, provisiekamer


dispensa(II) sub

1 ontheffing, vrijstelling, dispensatie
obtener un -- = een ontheffing verkrijgen
-- del servicio militar = vrijstelling voor de militaire dienst


dispensabile adj

1 ontbeerlijk
2 verschoonbaar (anque ECCLESIA), vatbaar voor dispensatie
3 JURIDIC dispenseerbaar, dispensatie...
caso -- = dispensatiegeval


dispensar v

1 uitdelen, uitgeven, geven, toedienen
-- multe moneta = veel geld uitgeven
2 vrijstellen, ontheffen, dispensatie verlenen
-- un persona de impostos = iemand van belasting vrijstellen


dispensario sub

1 plaats waar geneesmiddelen worden verstrekt, apotheek, consultatiebureau, polikliniek, medische hulppost


dispensation sub

1 het uitdelen, het uitgeven, het geven, het toedienen, uitdeling, toediening
2 vrijstelling, ontheffing, dispensatie


dispensative adj

1 dispensatie verlenend


dispensator sub

1 uitdeler


dispensero sub

1 butler, steward


disperger v

1 verspreiden, verstrooien, uiteenjagen
le vento disperge le bruma = de wind verspreidt de mist


dispersar v

1 verspreiden, verstrooien, uiteenjagen
le vento dispersa le bruma = de wind verspreidt de mist
le vento dispersa le folios morte = de wind verspreidt de dorre bladeren
-- le massa/multitude = de menigte uiteendrijven
dispersar su -- = zijn aandacht versnipperen
-- le armea inimic = het vijandelijk leger verstrooien
-- su fortias/effortios = zijn krachten versnipperen
scriptos dispersate = verspreide geschriften


dispersion sub

1 het verspreiden, het verstrooien, verstrooiing, verbrokkeling, versnippering
-- su fortias = zijn krachten versnipperen
-- del attention = versnippering van de aandacht
-- del massa = verspreiding van de menigte
-- del manifestantes = verspreiding van de betogers
-- del populo judee = verstrooiing van het joodse volk
-- del nubes per le vento = verspreiding van de wolken door de wind
2 CHIMIA, PHYSICA, MATHEMATICA dispersie
-- chromatic/de colores = kleurschifting
-- angular = hoekdispersie
-- de luce/lumine = lichtdispersie
-- acustic = akoestische dispersie
grado de -- = dispersiegraad
tension de -- = lekspanning
currente de -- = lekstroom
resistentia de -- = lekweerstand


dispersive adj

1 verstrooiend, verspreidend
poter -- = dispersievermogen


+ dispignoramento sub

1 het inlossen (van pand)


+ dispignorar v

1 inlossen (pand)


displacente adj

1 onaangenaam, onsympathiek, ergerlijk, naar
typo -- = nare vent


displacentia sub

1 misnoegen, ongenoegen, onbehagen, ontstemming


displacer v

1 onaangenaam zijn, mishagen, niet aanstaan, tegenstaan
il me displace de facer lo = het lust mij niet dat te doen
su comportamento me displace = zijn manier van doen bevalt me niet
-- a un persona = iemand niet bevallen


+ displaciabile adj

1 verplaatsbaar, verzetbaar, verlegbaar, verschuifbaar


displaciamento sub

1 het verplaatsen, het verzetten, het verschuiven, het verleggen, verplaatsing, verschuiving, verlegging
-- del accento = accentverschuiving
-- de truppas = troepenverplaatsing
-- angular = hoekverplaatsing
-- violette = blauwverschuiving
2 overplaatsing, verandering van woonplaats
-- de un functionario (public) = overplaatsing van een ambtenaar
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES waterverplaatsing
-- de un nave = waterverplaatsing van een schip


displaciar v

1 verplaatsen, verzetten, verschuiven, verleggen
-- un tabula = een tafel verschuiven
-- un problema = een probleem verleggen, van het thema afwijken
2 overplaatsen, van woonplaats doen veranderen
-- un functionario (public) = een ambtenaar overplaatsen
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES waterverplaatsing hebben
le nave displacia 1000 tonnas = het schip heeft een waterverplaatsing van 1000 ton


+ displaciate adj

1 verplaatst
persona -- = ontheemde


displantar v

1 uit de grond halen
2 (o)verplanten, verpoten
3 FIGURATE uit zijn (vertrouwde) omgeving rukken


+ displantation sub

1 het uit de grond halen
2 (o)verplanting, verpoting
3 FIGURATE het uit zijn (vertrouwde) omgeving rukken


+ displantator sub

1 iemand die iets ontwortelt/(o)verplant/verpoot


+ display sub ANGLESE

1 display, beeldscherm
-- de un computator/computer (A) = display van een computer


+ displicabile adj

1 ontvouwbaar, uitvouwbaar


displicamento sub

1 het ontvouwen, het ontplooien, ontplooiing
le -- de un paracadita = het ontvouwen van een parachute
-- de fortias = krachtsontplooiing
-- de missiles de cruciera = plaatsing/opstelling van kruisraketten


displicar v

1 ontvouwen, uitvouwen, uitspreiden
-- le bandiera = de vlag ontrollen
-- un jornal = de krant openslaan/uitspreden
-- le alas = de vleugels uitbreiden/uitslaan
a bandieras displicate (e tambur battente) = met vliegende vaandels (en slaande trom)
-- le velas = de zeilen losgooien
2 ontplooien, ontwikkelen, verspreid opstellen (soldaten/politie)
-- zelo = ijver aan de dag leggen
-- un grande activitate = een grote activiteit ontplooien
-- un grande habilitate = een grote behendigheid ontvouwen
-- un grande poter = een grote macht ontplooien
-- missiles de cruciera = kruisraketten plaatsen/opstellen


displumar v

1 plukken, de veren uittrekken
-- un persona = iemand kaal plukken, iemand een poot uitdraaien


+ displumate adj

1 zonder veren, kaal, geplukt
ave -- = vogel zonder veren
gallina -- = geplukte kip


+ displumation sub

1 het plukken, het uittrekken van de veren


+ dispoetisar v

1 de poësie ontnemen aan, van poëzie ontdoen


+ dispoetisation sub

1 het ontnemen van poëzie, het ontdoen van poëzie


dispolarisar v

1 depolariseren


dispolarisation sub

1 depolarisatie


+ dispolarisator sub

1 depolarisator


+ dispolimento sub

1 (het) mat/dof maken


dispolir v

1 mat/dof maken, ontglanzen
vitro dispolite = matglas


disponer v

1 (rang)schikken, ordenen, plaatsen, opstellen
-- flores in un vaso = bloemen in een vaas schikken
-- le sedias circum le tabula = de stoelen om de tafel schikken
-- in tabulas = tabelleren
-- in laminas = als lamellen leggen, lamelleren
-- estheticamente le flores = bloemschikken
2 voorbereiden, er toe brengen, overreden
-- un persona in favor de un cosa = iemand gunstig stemmen voor iets
3 beslissen, beschikken, maatregelen nemen
homine propone, Deo dispone = de mens wikt, God beschikt
-- de = 1. beschikken over, tot zijn beschikking hebben, 2. JURIDIC beschikken over (bezit)
-- de un auto(mobile) = over een auto beschikken
-- liberemente de = de vrije beschikking hebben over


disponibile adj

1 disponibel, beschikbaar, vrij, niet gebonden, ten dienste staand, openstaand
mano de obra -- = arbeidsreserve
medios -- = beschikbare middelen
-- a demanda = op afroep beschikbaar


disponibilitate sub

1 beschikbaarheid
-- immediate = op afroep beschikbaar


dispopulamento sub

1 het ontvolken, ontvolking


dispopular v

1 ontvolken


disposite adj

1 bereid
-- al pardono = vergevensgezind
esser -- a facer un cosa = bereid zijn iets te doen
esser -- a adjutar = bereid zijn om te helpen
ille es -- a collaborar = hij is bereid mee te werken
io es -- a pagar le costos = ik heb er de kosten voor over
sempre/semper ille es -- a prestar un servicio = hij is altijd even bereidvaardig
esser sempre/semper -- a opinar = altijd met zijn mening klaarstaan
publico -- a comprar = kooplustig publiek


disposition sub

1 inrichting, schikking, indeling, verdeling
-- typographic = lay-out
-- provisori = noodvoorziening
-- del folios = bladplaatsing
2 beschikking (anque JURIDIC), bepaling
derecto de -- = beschikkingsrecht
competentia de -- = beschikkingsbevoegdheid
libertate de -- = beschikkingsvrijheid
JURIDIC
-- imperative = imperatief voorschrift
JURIDIC -- limitative = limitatief voorschrift
--es (del lege) super le abortamento = abortusregeling
esser al -- de = ter beschikking staan van
poner/mitter al -- de = ter beschikking stellen van
haber le libere -- de = de vrije beschikking hebben over
le billetes es a vostre -- = de biljetten liggen voor u gereed
observar un -- = een verordening nakomen
-- legal/del lege = wetsbepaling
--es tarifari = tariefbepalingen
--es testamentari = testamentaire beschikkingen
-- statutari = statutaire bepaling
-- penal = strafbepaling
-- prohibitive = verbodsbepaling
-- transitori/transitional = overgangsbepaling
-- salarial = salarisbepaling, loonbepaling
3 geschiktheid, aanleg, begaafdheid
-- artistic = kunstzinnige aanleg
4 stemming, neiging, zin, instelling
-- de spirito = gemoedsgesteldheid/stemming
-- materialistic = materialistische instelling


dispositive adj

1 beschikkend, voorschriften gevend


+ dispositivo sub

1 inrichting, apparatuur, voorziening, mechanisme, toestel, installatie
-- de alarma = alarminrichting
-- regulator = regelmechanisme
-- de signalisation = seininrichting
-- de frenage = reminrichting
-- de ascolta = afluisterinstallatie
-- antifurto = inbraakbeveiliging
-- automatic = automatische inrichting
-- de securitate = veiligheidsinrichting, borg
-- de clausura = sluitinrichting
-- de controlo = controle-inrichting
-- de securitate = veiligheidsvoorziening, beveiliging
RADIO, TELEVISION
-- de preselection = voorinstelling
-- intrauterin = spiraaltje


dispositor sub

1 iemand die beschikt
2 iemand die inricht


disposseder v

1 uit het bezit stoten, bezit ontnemen, onteigenen, beroven, vervallen verklaren, ontheffen (van), afzetten

(uit ambt)

-- un persona de su benes = iemand van zijn bezittingen beroven


dispossession sub

1 het onteigenen, het vervallen verklaren, het ontheffen, onteigening, ontheffing, vervallenverklaring, beroving (van

bezit)

-- de un privilegio = ontneming van een privilege


+ dispreciante adj

1 kleinerend, geringschattend, smalend, minachtend
in tono -- = op smalende toon


+ dispreciar v

1 kleineren, geringschatten, verachtelijk spreken over


+ dispreciative adj

1 geringschattend, smalend, minachtend, kleinerend
riso -- = schampere lach


+ dispreciator sub

1 verachter, minachter, kleineerder


+ disprecio sub

1 minachting, verachting
-- de se mesme/ipse = zelfverachting
diriger a un persona un reguardo de -- = iemand verachtelijk aankijken


disproportion sub

1 wanverhouding, onevenredigheid, ongelijkheid, verschil, disproportie
-- de etate = groot leeftijdsverschil
le -- del fortias de duo adversarios = het grote krachtsverschil tussen twee tegenstanders


disproportionar v

1 ongelijk/onevenredig maken


disproportionate adj

1 niet evenredig (met), onevenredig (aan), niet overeenkomend (met)
recompensa -- al merito = beloning die niet evenredig is met de verdienst


+ disproportionation sub

1 disproportionatie


disprovider v

1 ontbloten (van het nodige), verstoken worden (van), ontdoen (van), beroven

(van)

disproviste adj

1 -- de = verstoken van, zonder, ontbloot van, gespeend van, ontdaan van
-- de interesse = oninteressant
-- de moneta = zonder geld
-- de riscos = safe
-- de senso = zinloos, nietszeggend
-- de tacto = taktloos
-- de cauda = staartloos
-- de equivoco = ondubbelzinnig


+ dispruinar v

1 ontijzelen, ontdooien


+ dispruination sub

1 ontijzeling, ontdooiing


+ dispruinator sub

1 ontijzelaar, ontdooier


+ dispulpar v

1 tot pulp snijden


+ dispulpator sub

1 pulpmachine


+ dispulveramento sub

1 het afstoffen, het stof afnemen


dispulverar v

1 stofvrij maken, afstoffen, van stof ontdoen
-- un tapis (F)/tapete/carpetta = een tapijt stofzuigen
pannello de -- = stofdoek


disputa sub

1 dispuut, onenigheid, ruzie, twist, woordenstrijd, geschil
-- religiose = godsdiensttwist
-- theologic/doctrinal = leergeschil
tono de -- = ruzietoon
isto es un puncto de -- = daar bestaat/is strijd over
conciliar un -- = een onenigheid beslechten
interponer se in un -- = in een twist bemiddelen
illes ha un -- violente = zij hebben hooglopende ruzie


disputabile adj

1 betwistbaar, bestrijdbaar, disputabel


+ disputabilitate sub

1 betwistbaarheid, bestrijdbaarheid


disputante sub

1 disputeerder, twister, redetwister


disputar v

1 discussiëren, redetwisten
2 betwisten, twisten over
-- se un hereditage = elkaar een erfenis betwisten
-- le legalitate de un acto = de wettigheid van een acte betwisten


disputation sub

1 het discussiëren, het redetwisten, dispuut, woordentwist


disputative adj

1 twistziek, geneigd tot redetwisten


disputator sub

1 disputator, twister, redetwister


disqualificar v

1 diskwalificeren, uitsluiten (van wedstrijd/examen, etc.)
-- un boxater pro un colpo basse = een bokser diskwalificeren wegens een te lage stoot
-- un persona como un teste = iemand als getuige diskwalificeren


disqualification sub

1 het diskwalificeren, het uitsluiten (van wedstrijd/examen, etc.), diskwalificatie, uitsluiting


disquisition sub

1 onderzoek, navorsing


disrangiamento sub

1 storing, stoornis, afwijking, defect, onregelmatigheid
-- intestinal = darmstoornis


disrangiar v

1 in de war brengen, door elkaar gooien, verstoren, ontregelen, storen


disrationabile adj

1 strijdig met de rede, irrationeel, onredelijk


disregulamento sub

1 het in ongerede brengen, het in de war brengen, het storen, storing, onregelmatigheid, ongeregeldheid
-- del evolution natural = verstoring van de natuurlijke ontwikkeling
-- de un mechanismo = ontregeling van een mechanisme
2 losbandigheid, liederlijkheid, losbandige levenswijze


disregular v

1 in het ongerede brengen, storen, in de war brengen, ontregelen
-- un mechanismo = een mechanisme ontregelen
-- se = in het ongerede raken, slecht lopen (uurwerk/machine, etc.)
-- un evolution natural = een natuurlijke ontwikkeling storen


+ disregulate adj

1 ongeregeld, ontregeld
mechanismo -- = ontregeld mechanisme
menar un vita -- = een ongeregeld leven leiden
le motor es -- = de motor loopt onregelmatig


+ disrolamento sub

1 afhaspeling, afwikkeling, afspoeling


+ disrolar v

1 ontrollen, afrollen, uitrollen
-- le tapis (F)/tapete/carpetta rubie ante un persona = de rode loper voor iemand uitleggen


disrumper v

1 uiteenrukken, scheuren, splitsen, splijten, scheiden, verbreken, ontwrichten


disruption sub

1 het uiteenrukken, het scheuren, het splitsen, het scheiden, splitsing, scheuring, scheiding, verbreking, ontwrichting


disruptive adj

1 disruptief, verbrekend
tension/voltage -- = doorslagspanning
BIOLOGIA selection -- = disruptieve selectie


disruptor sub

1 iemand die uiteenrukt/splitst/ontwricht


+ dissalar v

1 van zout ontdoen, ontzouten, ontzilten
-- le aqua del mar = het zeewater ontzilten


+ dissalation sub

1 ontzouting, ontzilting


dissecar v

1 ontleden, uit elkaar nemen
-- un flor = een bloem ontleden
2 MEDICINA ontleden, (open)snijden, openen, seceren
-- un animal = een dier ontleden
cultello a/de -- = ontleedmes


dissection sub

1 het ontleden, ontleding
sala de -- = snijkamer
tabula de -- = ontleedtafel, snijtafel
microscopio de -- = prepareermicroscoop
2 MEDICINA sectie, lijkopening


dissector sub

1 ontleder
2 MEDICINA sectie-arts, ontleder


dissellar v

1 ontzadelen, afzadelen


disseminar v

1 verspreiden, verstrooien, uitzaaien
-- armas atomic = atoomwapens verspreiden
-- minas = mijnen leggen
-- cognoscentia/cognoscimento = kennis verspreiden
-- un maladia = een ziekte verspreiden


dissemination sub

1 het verspreiden, het verstrooien, het uitzaaien, verspreiding, verstrooiing, uitzaaiing
-- de armas nuclear = verspreiding van kernwapens
le libere -- de information = de vrije verspreiding van informatie
un populo disseminate = een verstrooid volk


disseminator sub

1 verspreider, verbreider


dissension sub

1 conflict, ruzie, geschil, twist, (scherpe) tegenstelling
puncto de -- = geschilpunt
-- religiose = godsdiensttwist
--es familial = familieruzies
--es domestic = huiselijke onenigheden
-- civil = burgertwist
appaciar le --es = de geschillen sussen


dissentimento sub

1 meningsverschil, conflict, onenigheid
il ha -- inter nos super iste puncto = er bestaat onenigheid tussen ons op dat punt


dissentir v

1 verschillen (in gevoelen/godsdienstige overtuiging), afwijken


+ dissepimento sub

1 BIOLOGIA septo, tussenschot (b.v. in de neus)


disserer v

1 een verhandeling houden, een uiteenzetting/een exposé geven/schrijven/houden, uitvoerig behandelen, uitweiden,

bediscussiëren

+ disserramento sub

1 (het) loskomen, (het) losraken


disserrar v

1 losmaken (das/knoop), losdraaien (schroef/moer)
-- un vite = een schroef losdraaien
iste vite se disserra = die schroef laat los
mi lacetto se disserra = mijn veter gaat los
le rota se ha disserrate = het wiel is losgelopen
2 laten verslappen
-- su prisa = zijn greep laten verslappen


dissertar v

1 een verhandeling houden, een uiteenzetting/een exposé geven/schrijven/houden, uitvoerig behandelen, uitweiden,

bediscussiëren

-- super un subjecto politic = een uiteenzetting geven over een politiek onderwerp


dissertation sub

1 verhandeling, studie, dissertatie
-- historic = geschiedkundige verhandeling
scriber un -- = een dissertatie schrijven
-- doctoral/de doctorato = proefschrift


dissertator sub

1 iemand die een verhandeling/een studie/een dissertatie schrijft


disservicio sub

1 slechte dienst


disservir v

1 een slechte dienst bewijzen, benadelen
ille se ha disservite per su franchitia = hij heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door zijn openhartigheid


dissidente sub

1 afvallige, separatist, dissident
movimento de --es = dissidentenbeweging
partito -- = dissidente partij


dissidente adj

1 afgescheiden, afvallig, ontrouw
(parve) partito -- = splinterpartij
faction -- = dissidente factie


dissidentia sub

1 afscheiding, scheuring, verdeeldheid, dissidentie
--s religiose = kerkelijke twisten


dissider v

1 verschillen (in gevoelen/godsdienstige overtuiging), afwijken


+ dissigillamento sub

1 (het) ontzegelen


dissigillar v

1 ontzegelen, het zegel verbreken, openen
-- un littera = het zegel van een brief verbreken


dissimilantia sub

1 ongelijkheid, verscheidenheid, verschil


dissimilar adj

1 ongelijk, verschillend
-- in forma = ongelijkvormig


dissimilar v

1 ongelijk/verschillend maken


+ dissimilaritate sub

1 Vide: dissimilitude


dissimilation sub

1 PHONETICA dissimilatie, differentiatie


dissimile adj

1 ongelijk, verschillend
haber opiniones -- = andere meningen hebben


dissimilitude sub

1 ongelijkheid, gebrek aan overeenkomst, verscheidenheid, verschil


+ dissimulabile adj

1 te verbergen, te verheimelijken
un sentimento non -- = een niet te verbergen gevoel


dissimular v

1 verbergen, verheimelijken, verhelen, versluieren, maskeren
-- su joia/gaudio = zijn vreugde verbergen
-- un cosa al fisco = iets voor de belasting verzwijgen
ille dissimulava su mal intentiones = hij maskeerde zijn slechte bedoelingen
-- su disappunctamento/disillusion = zijn teleurstelling verbergen


dissimulate adj

1 verborgen, geveinsd, achterbaks, huichelachtig
surriso -- = verholen glimlach


dissimulation sub

1 achterhouding, verzwijging
2 veinzerij, geveinsdheid, achterbaksheid, huichelarij


dissimulator sub

1 veinzer, huichelaar


dissipabile adj

1 zich gemakkelijk verspreidend


dissipar v

1 verstrooien, verdrijven, verjagen
-- le massa/multitude = de menigte uiteendrijven
le vento dissipa le nubes = de wind doet de wolken wegtrekken
-- se in fumo = in rook opgaan
2 verkwisten, verspillen, er door brengen
-- su fortuna = zijn geld er door jagen
-- su patrimonio = zijn erfdeel verkwisten
-- energia = energie verspillen
-- su tempore = zijn tijd verspillen


dissipate adj

1 losbandig, liederlijk, verdorven, wulps, geil, losgeslagen


dissipation sub

1 het verstrooien, het verdrijven, het verjagen, verstrooiing, verdrijving, verjaging
le -- de un nube = het verdwijnen van een wolk
2 het verkwisten, het verspillen, verkwisting, verspilling
-- de energia = energieverspilling
-- de tempore = tijdsverspilling
3 losbandigheid, liederlijkheid


dissipator sub

1 verkwister, verspiller


dissociabile adj

1 scheidbaar, ontbindbaar
vostre responsabilitate non es -- del nostre = uw verantwoordelijkheid staat niet los van de onze
2 CHIMIA dissocieerbaar


dissociabilitate sub

1 scheidbaarheid, ontbindbaarheid
2 CHIMIA dissociatiegraad


dissociar v

1 scheiden, ontbinden, splitsen, van elkaar losmaken, doen uiteenvallen
-- le moleculas = de moleculen splitsen
-- duo questiones = twee kwesties van elkaar scheiden
2 CHIMIA ontleden, dissociëren
-- un corpore chimic = een chemische stof ontleden


+ dissociate adj

1
personalitate -- = gespleten persoonlijkheid


dissociation sub

1 het scheiden, het ontbinden, het splitsen, scheiding, splitsing, ontbinding, uiteenvalling
-- mental = schizofrenie
2 CHIMIA ontleding, dissociatie
-- electrolytic = elektrolytische dissociatie
-- hydrolytic = hydrolytische dissociatie
-- thermic = thermische dissociatie
constante de -- = dissociatieconstante
grado de -- = dissociatiegraad
curva de -- = dissociatie-curve


+ dissociative adj

1 dissociatief


dissoldar v

1 (het gesoldeerde) losmaken
2 ontbinden, uit elkaar halen, losmaken


dissolubile adj

1 ontbindbaar, opzegbaar
assemblea -- = vergadering die ontbonden kan worden
2 oplosbaar
substantia -- = oplosbare stof


dissolubilitate sub

1 ontbindbaarheid
-- de un assemblea = ontbindbaarheid van een vergadering
2 oplosbaarheid
-- de un substantia = oplosbaarheid van een stof


dissolute adj

1 losbandig, liederlijk, verdorven, ontuchtig
juventute -- = losbandige jeugd
habitudes -- = liederlijke gewoonten
mores -- = verdorven zeden
menar un vita -- = een losbandig/ontuchtig leven leiden


dissolution sub

1 het ontbinden, ontbinding, het opheffen, opheffing
derecto de -- = ontbindingsrecht
-- del parlamento = ontbinding van het parlement
-- del maritage/del matrimonio = ontbinding van het huwelijk
pronunciar le -- de un assemblea = de ontbinding van een vergadering uitspreken
2 CHIMIA het oplossen, oplossing
calor de -- = oploswarmte
3 losbandigheid, uitspatting
-- del mores = zedenverwildering
viver in le -- = in losbandigheid leven


dissolutive adj

1 ontbindend
fortias -- = ontbindende krachten
2 oplossend
liquido -- = oplossende vloeistof


dissolvente sub

1 oplosmiddel


dissolvente adj

1 ontbindend
2 oplossend
liquido -- = oplossende vloeistof


dissolver v

1 ontbinden, opheffen
-- le parlamento = het parlement ontbinden
-- un matrimonio/maritage = een huwelijk ontbinden
-- un commission = een commissie ontbinden
-- un societate/compania = een maatschappij opheffen
2 oplossen
-- sucro in aqua = suiker in water oplossen
liquido que dissolve un substantia = vloeistof die een stof oplost
le sucro se dissolve in aqua = suiker lost op in water
substantias difficile a -- = moeilijk oplosbare stoffen


dissonante adj

1 MUSICA wanluidend, dissonant
accordo -- = dissonant akkoord
2 tegenstrijdig, uiteenlopend, disharmonisch


dissonantia sub

1 MUSICA dissonantie, dissonant, wanluidendheid, wanklank
resolver un -- = een dissonantie oplossen
resolution de un -- = oplossing van een dissonantie
2 tegenstrijdigheid, tegenstelling, onenigheid, verschil, dissonantie
-- de colores = schreeuwend kleurcontrast
-- inter le principios e le conducta = tegenstrijdigheid tussen opvattingen en gedrag
PSYCHOLOGIA -- cognitive = cognitieve dissonantie


dissonar v

1 wanluidend zijn, onaangenaam klinken
2 niet bij elkaar passen, vloeken


dissone adj

1 wanluidend, dissonant
2 strijdig, afwijkend, niet passend


dissuader v

1 uit het hoofd praten, afraden, ontraden, overhalen iets niet te doen
2 MILITAR afschrikken
-- le inimico = de vijand afschrikken


dissuasion sub

1 het uit het hoofd praten, het afraden, het ontraden
2 het afschrikken
arma de -- = afschrikkingswapen
fortia de -- = intimidatiestrijdmacht
politica de -- = afschrikkingspolitiek


+ dissuasive adj

1 ontradend, afradend, weerhoudend
2 afschrikkings...
le menacia de destruction mutue habeva un effecto -- = de dreiging van wederzijdse vernietiging werkte

drempelverhogend

dissuasor sub

1 iemand die afraadt/ontraadt/uit het hoofd praat
2 MILITAR krijgsmacht die/wapen dat afschrikt


+ dissuer v

1 lostornen
parve cultello a/de/pro -- = tornmesje
cisorios a/de/pro -- = tornschaar
parte dissuite = torn
un gonna dissuite = een torn in een rok


+ dissymmetria sub

1 asymmetrie, gebrek aan symmetrie
-- molecular = moleculaire asymmetrie


+ dissymmetric adj

1 asymmetrisch, onsymmetrisch
atomo de carbon -- = asymmetrisch koolstofatoom
crystallo -- = asymmetrisch kristal


distachabile {sj} adj

1 verwijderbaar, afneembaar, uitneembaar, afknipbaar, afsnijdbaar
motor -- = aanhangmotor
collar -- = losse boord
fodero -- = losse voering


distachamento {sj} sub

1 het verwijderen, het afnemen, het uitnemen, het afknippen, het afsnijden
2 MILITAR detachement


distachar {sj} v

1 losmaken, verwijderen, afscheuren, afknippen, afsnijden
-- le can = de hond losmaken
-- un wagon = een wagon loskoppelen
-- le remolco = de aanhanger loskoppelen
-- su mantello = zijn jas losknopen
-- un anello de un catena = een schakel uit een ketting halen
-- se del peloton = zich van het peloton losmaken
-- le receptor = de (telefoon)hoorn van de haak nemen
-- torquente = losdraaien
-- per rumper = losbreken
le corda se ha distachate = het touw is losgeschoten
le papiro mural se distacha = het behang gaat los
2 MILITAR detacheren, uitzenden
3 scherp aftekenen, scherp doen uitkomen


+ distachate {sj} adj

1 los, alleenstaand
casa -- = losstaand huis
paccos -- = stukgoed


+ distal adj

1 ANATOMIA distaal, van de oorsprong/het aanhechtingspunt/het midden verwijderd


distante adj

1 verwijderd, ver, op afstand
futuro -- = verre toekomst
iste duo urbes es -- le un del altere de circa vinti kilometros = deze twee steden liggen ongeveer twintig kilometer van

elkaar

2 afstandelijk, koel, op een afstand
ille se ha monstrate -- verso nos = hij toonde zich afstandelijk tegenover ons


distantia sub

1 afstand, verwijdering, tussenruimte, distantie
commando a -- = afstandsbediening
a -- respectabile/respectuose = op eerbiedige afstand
a breve -- = op geringe afstand
a un metro de -- = op een meter afstand
tener un persona a -- = iemand op afstand/van het lijf houden
prender -- de un persona = afstand nemen van iemand
percurrer/coperir un -- = een afstand afleggen
-- de frenage/de arresto


remweg

-- de visibilitate = zicht
-- auditive = gehoorsafstand
-- focal = brandpuntsafstand
-- attingite = reikwijdte
-- zenital = zenitafstand
-- in linea recte = hemelsbreedte
a grande -- = in de verte
tabella del --s = afstandstabel
cursa de longe -- = afstandsrit
estimar un -- = een afstand schatten


distantiar v

1 achter zich laten, op afstand zetten, afscheiden
ille se ha distantiate del nove orientation de su partito = hij heeft zich gedistantieerd van de nieuwe richting van zijn

partij

-- se de su adversario = de tegenstander op afstand zetten


+ distantiometro sub

1 afstandsmeter


distar v

1 ver zijn (van), verwijderd zijn (van), afliggen (van), afgelegen zijn
-- 10 kilometros del urbe = op een afstand van 10 kilometer liggen van de stad


distemperar v

1 (ver)storen, in de war brengen
2 uitgloeien, temperen, ontharden (van metalen)


distemperate adj

1 onmatig, buitensporig


distender v

1 (doen) uitzetten, (uit)rekken, opzwellen
2 losser maken, ontspannen
-- le arco = de boog ontspannen
-- le corda = het touw laten vieren
3 verrekken
-- un musculo = distender un musculo


+ distensibile adj

1 uitzetbaar
2 rekbaar


+ distensibilitate sub

1 uitzetbaarheid
2 rekbaarheid


distension sub

1 het uitzetten, uitzetting
2 het uitrekken, uitrekking
3 het ontspannen, ontspanning
-- de un arco = ontspanning van een boog
4 het verrekken, verrekking
-- de un musculo = verrekking van een spier


+ disthronabile adj

1 onttroonbaar


disthronamento sub

1 het onttronen, onttroning


disthronar v

1 onttronen
-- le rege = de koning afzetten


disticho sub

1 distichon, tweeregelig couplet of gedicht
-- elegiac = elegisch distichon


distillabile adj

1 distilleerbaar, te distilleren


distillar v

1 afdroppelen, in druppels neervallen, doorsijpelen
le sanguine distilla del vulnere = het bloed druppelt uit de wond
2 distilleren, overhalen, branden, stoken
-- vino = wijn distilleren
aqua distillate = gedistilleerd water


distillation sub

1 het distilleren, distillatie, overhaling, branding, stoking
-- fractionate = gefractioneerde distillatie
-- sic = droge distillatie
-- molecular = moleculaire distillatie
-- de plantas aromatic = distillatie van aromatische planten
producto de -- = distillatieprodukt
curva de -- = distillatiecurve/kromme
methodo de -- = distillatiemethode
apparato de -- = distillatieapparaat/toestel
caldiera de -- = distilleerketel
recipiente de -- = distilleerkolf
purificar per -- = zuiveren door distillatie


+ distillato sub

1 CHIMIA distillaat, distillatieproduct


distillator sub

1 distillatie-apparaat
2 iemand die distilleert/brandt/stookt, distillateur, distilleerder, korenbrander


distillatori adj

1 distilleer..., distillatie...
apparato -- = distilleerapparaat
2 nepenthas -- = Oostindische bekerplant


distilleria sub

1 distilleerderij, branderij, stokerij
-- de liquores = likeurstokerij


distincte adj

1 onderscheiden, verschillend, apart
emplear -- medios = verschillende middelen beproeven
parlar distinctemente = verstaanbaar spreken
2 duidelijk waarneembaar
formas -- = duidelijk waarneembare vormen


distinction sub

1 het onderscheiden, onderscheid, verschil
-- juridic = rechtsonderscheid
-- nette = scherp onderscheid
-- subtil = fijn onderscheid
-- de classe = klasseonderscheid
-- del ben e del mal = onderscheid tussen goed en kwaad
sin -- de persona = zonder aanzien des persoons
sin -- de origine = zonder onderscheid naar afkomst
facer un -- subtil = een subtiel/fijn onderscheid maken
2 onderscheiding
eervolle -- = distinction honorific
conceder un -- = een onderscheiding verlenen
obtener un -- = een onderscheiding krijgen
3 distinctie, voornaamheid, aanzien
persona de -- = voornaam iemand


distinctive adj

1 onderscheidend, kenmerkend
signo/tracto/marca -- = onderscheidingsteken, distinctief, kenmerk


+ distinctivo sub

1 onderscheidingsteken, kenmerk, distinctief
-- de policia = politiepenning


distinger v

1 verkleuren, ontkleuren, verschieten
iste stoffa distinge facilemente = deze stof verschiet gemakkelijk


distinguer v

1 zien, onderscheiden, opmerken
-- se per un cosa = zich door iets onderscheiden
-- nettemente = scherp onderscheiden/zien
-- le periculo = het gevaar onderkennen
2 onderscheiden, onderscheid maken, uit elkaar houden
le ration distingue le homine del animales = de rede onderscheidt de mens van de dieren
-- inter le possibile e le probabile = onderscheid maken tussen het mogelijke en het waarschijnlijke


distinguibile adj

1 goed te ontwaren, goed te onderscheiden
2 te onderscheiden, verschillend


+ distinguibilitate sub

1 mogelijkheid om te onderscheiden


distinguite adj

1 voornaam, gedistingeerd, deftig
manieras -- = deftige manieren
apparentia -- = gedistingeerd voorkomen
quartiero -- = voorname buurt
2 vooraanstaand, eminent, prominent


distinguitor sub

1 iemand die onderscheid maakt/die onderscheidt


+ distobuccal adj

1 MEDICINA distobuccaal


+ distolingual adj

1 MEDICINA distolinguaal


+ distoma sub

1 egelworm
-- hepatic = leverbot


+ distomatose (-osis) sub

1 MEDICINA egelwormziekte, leverbotziekte, distomatose


distorquer v

1 verdraaien, verwringen, vervormen
-- se le pede = zijn voet verstuiken
-- le parolas de un persona = iemands woorden verdraaien
-- le realitate = de werkelijkheid vervormen, iets door een gekleurde bril zien
2 losdraaien


+ distorte adj

1 (anque FIGURATE) verdraaid, verwrongen, vertrokken
visage -- = vertrokken gezicht
gambas -- = o-benen
ideas -- = verwrongen/perverse ideeën


distortion, +distorsion sub

1 het verdraaien, het verwringen, het vervormen, verdraaien, verwringing, vervorming (van geluid van radio,

etc.)

nivello de -- = vervormingspeil (van geluid)
-- linear = lineaire vervorming
-- de sono = geluidvervorming
-- harmonic = harmonische vervorming
PHOTOGRAPHIA -- in forma de barril = tonvormige vertekening/distorsie
PHOTOGRAPHIA -- in forma de cossino = kussenvormige vertekening/distorsie
2 verstuiking, verzwikking, verdraaiing, distorsie
3 het losdraaien


distracte adj

1 verstrooid, onoplettend
responder distractemente = verstrooid antwoorden
ascoltar distractemente = met een half oor luisteren


distraction sub

1 verstrooidheid, onoplettendheid
su -- es proverbial = zijn verstrooidheid is spreekwoordelijk
in un momento de -- = in een ogenblik van afwezigheid
2 verstrooiing, ontspanning, afleiding
-- innocente = onschuldig vermaak
manovra de -- = afleidingsmanoeuvre
centro de -- = vermaakcentrum
procurar -- = voor afleiding zorgen
cercar -- = verstrooiing zoeken
servir de -- = ter afleiding dienen
il ha multe -- hic = er is hier veel vertier


distractive adj

1 verstrooiend, onderhoudend, amusement biedend, ter amusering
iste libro es multo -- = dit boek is zeer onderhoudend geschreven


distraher v

1 afleiden, afhouden, van zijn werk houden
-- le inimico = de vijand afleiden
io le distraheva de su labor/travalio = ik leidde hem af van zijn werk
2 verstrooiing verschaffen, afleiding bezorgen, vermaken, ontspannen


+ distressar v

1 losvlechten


distribuer v

1 verdelen, ronddelen, uitdelen, verstrekken
-- prospectos = folders uitdelen/verspreiden
-- le cartas = kaartgeven
-- repastos = eten ronddelen
-- surrisos = tegen iedereen glimlachen
-- le rolos/partes = de rollen verdelen
2 bestellen, bezorgen, leveren
-- le currero = de post bezorgen/bestellen
3 TYPOGRAPHIA letters in zetkast terugzetten


+ distribuibile adj

1 verdeelbaar
2 bestelbaar


distribution sub

1 het verdelen, het ronddelen, het uitdelen, het verstrekken, verdeling, ronddeling, uitdeling, verstrekking
-- de gas = gasdistributie
-- de gas natural = aardgasdistributie
-- del currente = stroomverdeling
centro de -- = verdeelcentrum
interprisa de -- = distributiebedrijf
ECONOMIA circuito/canal de -- = distributiekanaal
-- de premios = prijsuitdeling
THEATRO -- del rolos/partes = rolverdeling
-- del population = spreiding van de bevolking
INGUISTICA E GRAMMATICA
-- del phonemas = distributie van de fonemen
2 het bestellen, het bezorgen, bezorging, bestelling
-- postal/del currero = postbestelling
-- de litteras = bezorging van brieven
livrar post le -- normal = nabestellen
3 TYPOGRAPHIA het terugzetten van letters in de zetkast


+ distributional sub

1 mbt distributie/verdeling/indeling
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA distributioneel


distributive adj

1 uitdelend, verdelend, ronddelend
justitia -- = verdelende rechtvaardigheid
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA, MATHEMATICA distributief
numeros -- = distributieve getallen
proprietate -- = distributieve eigenschap


+ distributivitate sub

1 distributiviteit


distributor sub

1 verdeler, uitdeler, ronddeler, bezorger, verspreider, besteller
-- de films (A) = filmverhuurder
-- de litteras = postbode, besteller
2 mechanisme/machine om te verdelen, automaat
-- de currente = stroomverdeler
-- de cigarrettas = sigarettenautomaat
-- de caffe = koffie-automaat
-- de timbros = postzegelautomaat
-- de benzina/gasolina = benzinepomp
-- de notas/billetes de banca = geldautomaat
-- de preservativos/condomes = condoomautomaat
-- de tickets (A) de parking (A) = parkeerautomaat


districto sub

1 district, kring, gebied, afdeling
-- electoral = kiesdistrict, kieskring
-- urban = stedelijk district
-- rural = plattelandsdistrict
-- postal = postdistrict
commissario de -- = districtscommissaris
systema de --s = districtenstelsel
medico de -- = districtsarts
campion de -- = districtskampioen
campionato de -- = districtskampioenschap


+ disturbantia sub

1 opschudding, beroering
--s racial = rassenonlusten, rassenrellen
2 stoornis, verstoring, storing, verwarring
-- de crescentia/crescimento = groeistoornis
-- del tranquillitate = verstoring van de rust
-- del ordine public = verstoring van de openbare orde
--s atmospheric = atmosferische storingen
-- del equilibrio = evenwichtsstoornis


disturbar v

1 verstoren, in beroering brengen, verontrusten
-- le ordine public = de openbare orde verstoren
-- le tranquillitate = de rust verstoren
-- le equilibrio = het evenwicht verstoren
-- le stomacho = de maag van streek brengen


disturbator sub

1 verstoorder (van rust, etc.)
le --es esseva removite del sala = de ordeverstoorders werden uit de zaal verwijderd


+ distyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER twee zuilen hebbend
templo -- = tempel met twee zuilen


+ disuncar v

1 van de haak nemen, afhaken


disunion sub

1 scheiding, verbreking van de eenheid
-- del corpore e del anima = scheiding van lichaam en ziel
2 verdeeldheid, onenigheid, tweedracht, twist


disunir v

1 uit elkaar halen, scheiden
un familia disunite = een verdeeld gezin
2 tweedracht zaaien, verdelen


disunitate sub

1 verdeeldheid, gespletenheid, onenigheid, tweedracht, tweespalt


disusar v

1 niet meer gebruiken


+ disusate adj

1 buiten gebruik
fabrica -- = leegstaande fabriek
2 verouderd, in onbruik (geraakt), ouderwets
parola -- = verouderd woord


disuso sub

1 onbruik
cader in -- = in onbruik geraken, buiten gebruik raken
iste procedimento/processo ha cadite in -- = men heeft dit procédé verlaten


+ disutile adj

1 niet nuttig


disvainar v

1 uit de schede trekken (zwaard/sabel/mes/pistool)
-- le spada = het zwaard trekken


+ disvelamento sub

1 ontsluiering


disvelar v

1 ontsluieren, onthullen
-- un statua = een standbeeld onthullen
-- un mysterio = een mysterie onthullen
-- secretos = geheimen prijsgeven/verklappen


+ disveloppabile adj

1 ontwikkelbaar (anque MATHEMATICA), voor ontwikkeling vatbaar
MATHEMATICA superficie -- = ontwikkelbaar vlak


disveloppamental adj

1 ontwikkelings....


disveloppamento sub

1 het ontwikkelen, ontwikkeling, groei
le -- del scientias = het voortschrijden van de wetenschappen
-- intellectual = verstandelijke ontwikkeling
-- del spirito = geestesontwikkeling
phase de -- = ontwikkelingsfase
nivello de -- = ontwikkelingsniveau/peil
linea de -- = ontwikkelingslijn
stato de -- = ontwikkelingstoestand
accelerar un -- = een ontwikkeling bespoedigen
societate de -- = ontwikkelingsmaatschappij
projecto de -- = ontwikkelingsproject
Organisation de Cooperation e de Disveloppamento Economic, OCDE = Organisatie voor Economische Samenwerking

en Ontwikkeling, OESO

societate de -- = ontwikkelingsmaatschappij
appoiar/promover le -- technic de un pais = een land op tehnisch gebied ontwikkelen
2 PHOTOGRAPHIA het ontwikkelen, ontwikkeling
cuppa de -- = ontwikkeltank
bassino de -- = ontwikkelbak
banio de -- = ontwikkelbad


disveloppar v

1 ontwikkelen, tot ontwikkeling brengen
-- un nove medicamento = een nieuw geneesmiddel ontwikkelen
-- un methodo didactic = een leermethode ontwikkelen
-- su personalitate = zijn persoonlijkheid ontwikkelen
-- le amicitate = vriendschap aankweken
-- un spirito de resistentia = een geest van verzet aankweken
-- le capacitate intellectual = de geestvermogens ontwikkelen
pais disveloppate = ontwikkeld land
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelen


disveloppator sub

1 iemand die of iets dat ontwikkelt, etc.
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelstof, ontwikkelaar
-- pro photo(graphia)s in colores = kleurontwikkelaar
-- de inversion = omkeerontwikkelaar


disvestir v

1 uitkleden, ontkleden


disviar v

1 afwijken, van richting veranderen, uit de koers drijven
-- se = afwijken, uit de koers (ge)raken, verdwalen


+ disviation sub

1 afwijking


+ disvitabile adj

1 afschroefbaar


+ disvitamento sub

1 het afschroeven, het losschroeven


+ disvitar v

1 afschroeven, losschroeven, opendraaien
-- le coperculo de un potto = de deksel van een pot opendraaien


disyllabe adj

1 tweelettergrepig


disyllabo sub

1 tweelettergrepig woord/vers


+ dithyrambic adj

1 dithyrambisch, vol lof
poema -- = dithyrambisch gedicht
laudes -- = dithyrambische loftuitingen
2 geestdriftig, vurig, bezield


+ dithyrambo sub

1 dithyrambe (loflied op Bacchus)


ditto sub

1 hetzelfde, idem, dito
signo de -- = aanhalingsteken
2 duplicaat, copie


+ dittographia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA dittografie, dubbel schrijven van letters, lettergrepen, woorden of zinsdelen


+ dittographic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt dittografie


+ dittologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA dittologie, herhaling van een woord of een (gedeelte van een)

zin

+ dittologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt dittologie


+ diurese (-esis) sub

1 MEDICINA (overvloedige) urineafscheiding, diurese


+ diuretic adj

1 MEDICINA urine(af)drijvend, diuretisch
pilula -- = plaspil


+ diuretico sub

1 urinedrijvend middel, diureticum, plaspil


+ diurnal sub

1 RELIGION diurnaal, gebedenboek


diurne adj

1 dag..., overdag..., dagelijks, overdag zichtbaar
salario -- = dagloon
volo -- = dagvlucht
luce/lumine -- = daglicht
a luce/lumine -- = bij daglicht
flor -- = dagbloem
animal -- = dagdier
ave -- = dagvogel
ave rapace -- = dagroofvogel
papilion -- = dagvlinder
equipa -- = dagploeg
traino -- = dagtrein
nave -- = dagboot
sonio -- = dagdroom
vita -- = dagleven
curso -- = dagcursus
tractamento -- = dagbehandeling
2 een etmaal durend
ASTRONOMIA movimento -- = dagelijkse beweging
ASTRONOMIA arco -- = dagboog


+ diurno sub

1 RELIGION diurnaal, gebedenboek


+ diva sub

1 diva, prima donna, ster


divagar v

1 afdwalen, ronddwalen
2 uitweiden


divagation sub

1 het afdwalen, het ronddwalen, afdwaling
2 het uitweiden, uitweiding
ille se perdeva in --es sin fin = hij verloor zich in eindeloze uitweidingen


divan sub

1 divan
divan-lecto, lecto-divan = divanbed


dive adj

1 goddelijk


diveller v

1 uit elkaar scheuren, afscheuren, losscheuren


divergente adj

1 uiteenlopend, afwijkend, verschillend, divergerend
lente -- = divergerende lens
undas -- = divergerende golven
radios -- = divergerende stralen
lineas -- = wijkende lijnen
interpretationes -- = tegengestelde verklaringen
opiniones -- = afwijkende meningen
principios -- = afwijkende principes
MATHEMATICA serie -- = divergerende reeks
strabismo -- = het buitenwaarts scheelzien
evolution -- = divergerende evolutie


divergentia sub

1 het uiteenlopen, het uiteenwijken, afwijking, verschil, divergentie
-- de opiniones = meningsverschil, verschil van opvatting
-- de interesses = tegengestelde belangen
-- de ideas = afwijkende opvattingen
-- de radios luminose = divergentie van lichtstralen
-- de judicamentos = strijdigheid van vonnissen
-- religiose = godsdienstgeschil
MATHEMATICA -- de un vector = divergentia van een vector
puncto de -- = geschilpunt


diverger v

1 uiteenlopen, uiteenwijken, afwijken, divergeren,
FIGURATE niet overeenstemmen
le opiniones diverge super iste puncto = de meningen lopen uiteen wat dat punt betreft


diverse adj

1 onderscheidend, verschillend, veelsoortig, divers
colores -- = gevarieerde kleuren
le -- sensos de un parola = de verschillende betekenissen van een woord
-- personas me ha parlate de illo = verschillende personen hebben mij er over gesproken
facto diversemente interpretate per le commentatores = feit dat op verschillende wijze door de commentatores wordt

geïnterpreteerd

+ diversificabile adj

1 wat afwisselend gemaakt kan worden


diversificar v

1 afwisselen, afwisseling/verscheidenheid brengen in, verschillend maken
-- su exemplos = zijn voorbeelden variëren
-- le programmas de television = meer afwisseling in de tv-programma's brengen
-- le investimentos = de investeringen spreiden


+ diversification sub

1 diversifiëring, diversificatie, verscheidenheid, afwisseling


+ diversiforme adj

1 verschillend van vorm


diversion sub

1 afleiding, verstrooiing, ontspanning, vermaak, amusement
-- popular = volksvermaak
--es super le glacie = ijsvermaak, ijspret
interprisa de -- = amusementsbedrijf
2 MILITAR afleidingsmanoeuvre


diversitate sub

1 verscheidenheid, veelsoortigheid, afwisseling, diversiteit
-- de opinion = meningsverschil
-- infinite del natura = oneindige verscheidenheid van de natuur
-- de culturas = verscheidenheid aan culturen


diverter adj

1 afleiden, afhouden, aftrekken, verwijderen (van)
2 afleiding/ontspanning bezorgen, vermaken, opvrolijken
lectura divertente = ontspanningslectuur
isto me diverte = dat vind ik leuk
-- se agradabilemente = zich aangenaam vermaken/ontspannen/amuseren


+ diverticular adj

1 ANATOMIA mbt een divertikel


+ diverticulitis sub

1 MEDICINA ontsteking van een divertikel, diverticulitis


+ diverticulo sub

1 ANATOMIA uitstulping, divertikel


divertimento sub

1 ontspanning, afleiding, vermaak, plezier, tijdverdrijf, verzetje
-- public = openbare vermakelijkheid
-- popular = volksvermaak
-- costose = dure liefhebberij
-- innocente = onschuldig vermaak
centro de -- = vermaakcentrum
industria del -- public = vermakelijkheidsindustrie
le lectura es su sol -- = lezen is zijn enige liefhebberij
2 MUSICA divertimento


dividendo sub

1 MATHEMATICA deeltal
2 COMMERCIO dividend
coupon (F) de -- = dividendbewijs
-- interime = interimdividend
-- final = slotdividend
fixar un -- = een dividend vaststellen
annunciar un -- = een dividend aankondigen
dar/pagar/repartir/distribuer un -- = een dividend uitkeren
distribution/repartition/pagamento de --s = dividenduitkering/betaling
proposition de -- = dividendvoorstel
imposto super le -- = dividendbelasting
reserva de -- = dividendreserve
blocamento de --s = dividendstop
deduction de -- = dividendaftrek


divider v

1 delen, verdelen, indelen, opdelen
-- un terreno = een stuk land verdelen
-- un parola = een woord afbreken
-- le spiritos = de geesten scheiden
-- le butino = de buit verdelen
divide e regna/impera = verdeel en heers
le Rheno se divide in plure brancas/ramos = de Rijn splitst zich in verschillende takken
le organisation se divide in tres gruppos = de organisatie valt uiteen in drie groeperingen
2 MATHEMATICA delen
-- in quatro = in vieren delen


+ dividivi sub

1 dividivi


divin adj

1 goddelijk
revelation -- = goddelijke openbaring
providentia -- = Gods voorzienigheid
culto -- = eredienst
natura -- = goddelijke natuur
bontate -- = goddelijke goedheid
servicio/officio -- = kerkdienst
hora de servicio -- = kerktijd
musica -- = hemelse muziek
scintilla -- = goddelijke vonk
le justitia -- = het hemelse gerecht
comparer ante le Tribunal Divin = voor Gods Vierschaar verschijnen


divinar v

1 raden, gissen, voorspellen
divina qui me ha scribite = raad eens wie me heeft geschreven
-- le futuro = de toekomst voorspellen
2 vermoeden, een voorgevoel hebben
-- le intentiones de un persona = een vermoeden hebben van iemands bedoelingen
-- le pensamentos/pensatas de un persona = iemands gedachten lezen


divination sub

1 waarzeggerij, voorspelling
-- del futuro = voorspelling van de toekomst


divinator sub

1 waarzegger, wichelaar


divinatori adj

1 wichel..., waarzeggers..., wichelaars...


divinisar v

1 vergoddelijken, vergoden


divinisation sub

1 het vergoddelijken, vergoddelijking, het vergoden, vergoding, verheerlijking


divinitate sub

1 goddelijkheid, goddelijke natuur
le -- de Jesus = de goddelijke natuur van Jesus
2 godheid, god
-- aquatic = watergod
-- del montanias = berggod


divino sub

1 waarzegger, voorspeller, ziener, helderziende


+ divise adj

1 verdeeld
un familia -- = een verdeeld gezin
proprietates -- = verdeelde eigendommen
esser -- super un cosa = over iets verdeeld zijn


divisibile adj

1 deelbaar, verdeelbaar, splijtbaar
MATHEMATICA numero -- = deelbaar getal
le numeros par es -- per duo = de even getallen zijn deelbaar door twee


divisibilitate sub

1 deelbaarheid
MATHEMATICA characteres del -- = kenmerken van deelbaarheid
PHYSICA -- del materia = deelbaarheid van de stof


division sub

1 het delen, het verdelen, deling, verdeling
-- del die = dagverdeling
-- in duo = tweedeling
-- in syllabas = verdeling in lettergrepen
BIOLOGIA -- cellular/de cellula = celdeling
-- del labor/del travalio = werkverdeling
-- de un superficie = vlakverdeling
-- administrative = administratieve indeling
plano de -- = scheidingsvlak
linea de -- = scheidingslijn
-- del poteres = machtenscheiding
2 MILITAR divisie
general de -- = divisiegeneraal, generaal majoor
-- motorisate = gemotoriseerde divisie
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = pantser/tankdivisie
3 MATHEMATICA het delen, deling
le -- da un resto, le -- non es exacte = de deling gaat niet op
4 gedeelte, afdeling, deel, onderdeel, divisie
-- de chirurgia = afdeling chirurgie
FOOTBALL (A) jocar in le prime -- = spelen/uitkomen in de hoogste afdeling


divisional adj

1 de (ver)deling betreffend, deel...
2 afdelings..., (anque MILITAR) divisie...
director -- = leider van een afdeling


+ divisionari adj

1 Vide: divisional
moneta -- = pasmunt


+ divisionismo sub

1 ARTE divisionisme


+ divisionista sub

1 ARTE divisionist


divisive adj

1 verdelend, verdeling zaaiend, scheidend


divisor sub

1 MATHEMATICA deler
-- prime = priemdeler
(maxime) commun -- = (grootste) gemene deler
-- normal = normale deler
-- de tension/voltage = spanningsdeler


+ divisori adj

1 scheidings..., scheidend
traciar un linea -- = een scheidingslijn trekken
GEOLOGIA linea -- de aquas = waterscheiding
muro -- = scheidsmuur, tussenmuur


divo sub

1 (POEZIE) godheid, god


divorciar v

1 scheiden, het huwelijk ontbinden
divorciate permanentemente = duurzaam gescheiden
2 scheiden, verwijderen


divorcio sub

1 echtscheiding
comenciar/initiar un procedura/procedimento de -- = een echtscheidingsprocedure aanspannen
sententia de -- = echtscheidingsvonnis
legislation super le -- = echtscheidingswetgeving
2 scheiding, breuk, kloof, scherpe tegenstelling
il ha -- inter le theoria e le practica = er is een scherpe tegenstelling tussen de theorie en de

praktijk

+ divulgabile adj

1 wat verspreid/onthuld kan worden, wat openbaar gemaakt kan worden


divulgar v

1 verspreiden, openbaar maken, onthullen, ruchtbaar maken
-- un nova = een nieuwtje bekend maken


divulgation sub

1 het verspreiden, het openbaar maken, het onthullen, het ruchtbaar maken, verspreiding, openbaarmaking, onthulling
-- de un secreto = onthulling van een geheim


+ divulgator sub

1 iemand die iets openbaar maakt/bekend maakt/onthult


+ divulgatori adj

1 verspreidend, openbaar makend, onthullend


divulsion sub

1 het uit elkaar scheuren, het afscheuren, het losscheuren, afscheuring, losscheuring, uittrekking


+ dixieland sub ANGLESE

1 dixieland, oude-stijl-jazz
musica -- = dixielandmuziek


+ dizygote adj

1 BIOLOGIA twee-eiïg


+ djellaba sub

1 djellaba (lang Noord-Afrikaans opperkleed)


+ djinn sub

1 djinn, luchtgeest


do sub

1 MUSICA do, de noot C


doana sub

1 douane, tolwezen
derectos del -- = douanerechten
tarifa de -- = douanetarief
officio de -- = douanekantoor
declarar al -- = bij de douane aangeven
controlo del -- = grenscontrole
agente de -- = konvooiloper
formalitates de -- = douaneformaliteiten
2 in- en uitvoerrechten
exempte de -- = vrij van invoerrechten
costos de -- = douanekosten
3 douanekantoor, tolkantoor, douanehuisje
-- de un porto = douanekantoor van een haven
-- de un aeroporto = douanekantoor van een vliegveld


+ doanal adj

1 douane..., tol...
tarifa -- = douanetarief
visita -- = douaneonderzoek
controlo -- = douanecontrole
accordo -- = douaneovereenkomst
union -- = douane-unie
politica -- = douanebeleid
barrieras -- = tolmuren
franchitia -- = vrijdom van invoerrechten
costos -- = douanekosten
formalitates -- = douaneformaliteiten


+ doaner adj

1 douane...
tarifa -- = douanetarief
visita -- = douaneonderzoek
controlo -- = douanecontrole
accordo -- = douaneovereenkomst
union -- = douane-unie
politica -- = douanebeleid
barrieras -- = tolmuren
costos -- = douanekosten
franchitia -- = vrijdom van invoerrechten
formalitates -- = douaneformaliteiten


doanero sub

1 douane(beambte), douanier, kommies


+ Dobermann sub GERMANO

1 Dobermann (hond)


+ docente sub

1 docent
-- de mathematica = wiskundeleraar
sala/camera del --s = leraarskamer


+ docente adj

1 onderwijsgevend, onderwijzend, onderrichtend, docerend
personal -- = onderwijsgevend personeel, de docenten
reunion del personal -- = docentenvergadering


+ docentia sub

1 docentschap


docer v

1 onderwijzen, lesgeven, onderrichten


+ docetismo sub

1 RELIGION docetisme


docile adj

1 leergierig
2 meegaand, gedwee, gewillig, gezeglijk, volgzaam, onderdanig
persona -- = volgzaam iemand
infante -- = gezeglijk kind
animal -- = gewillig dier
cavallo -- = mak paard
character -- = meegaand karakter
monstrar se --, haber un attitude -- = zich gewillig tonen


docilitate sub

1 leergierigheid
2 meegaandheid, inschikkelijkheid, volgzaamheid, gewilligheid, gedweeheid


+ docimasia sub

1 HISTORIA, CHIMIA, MEDICINA docimasie, onderzoek, toetsing


+ docimastic adj

1 docimastisch


+ docimologia sub

1 docimologie


+ docimologic adj

1 docimologisch
theorias -- = docimologische theorieën
methodos -- = docimologische methoden


+ docimologo sub

1 docimoloog


+ dock sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES dok
entrar in -- = dokken
-- flottante = drijvend dok
derectos de -- = dokgeld


+ docker sub ANGLESE

1 dokwerker, havenarbeider
equipa de --s = walploeg


docte adj

1 geleerd, kundig, bekwaam
parlar doctemente = geleerd spreken


+ docto sub

1 geleerde


doctor sub

1 doctor (iemand in het bezit van de hoogste academische graad)
-- in medicina = doctor in de medicijnen
titulo de -- = doctorstitel
2 iemand die een wetenschap of kunst onderwijst, leraar
-- del Ecclesia = kerkleraar
3 dokter, arts, geneesheer


doctoral adj

1 doctoraal, doctors..., van een doctor
these/thesis/dissertation -- = proefschrift
grado -- = doctorsgraad
examine -- = doctoraal examen


doctorando sub

1 doctorandus


doctorar v

1 de doctorsgraad verlenen aan
-- se = tot doctor promoveren, de doctorsgraad behalen


doctorato sub

1 doctorsgraad, waardigheid van doctor, doctoraat
these/thesis/dissertation de -- = proefschrift
dar/conferer le -- = de doctorsgraad verlenen
illa ha un -- honorari = zij is doctor honoris causa


doctoressa sub

1 vrouwelijke dokter/arts


doctrina sub

1 leer, leerstelling, doctrine
-- de vita = levensleer
-- de stato = staatsleer
-- christian = christelijke leer
-- ecclesiastic = kerkleer
-- calvinista = leer van Calvijn
-- del predestination = predestinatieleer
-- catholic = katholieke leer
-- reformate = hervormde leer
-- biblic = bijbelleer
-- religiose/del fide = geloofsleer, godsdienstleer
-- evangelic = evangelieleer
-- eschatologic = eschatologische leer
-- demographic = bevolkingsleer
-- orthodoxe = orthodoxe leer
-- del gratia = genadeleer
-- del Trinitate = leer van de Drieëenheid
-- evolutionista = evolutieleer
-- brahmanic = brahmaanse leer
-- anabaptista = leer van de wederdopers
-- catharic/del catharos = leer van de Katharen
-- animista = animistische leer
-- del immortalitate del anima = de leer van de onsterfelijkheid van de ziel
-- de reincarnation = reïncarnatieleer
-- anarchista = anarchistische leer
-- perniciose = verderfelijke leer
-- stricte/intransigente = strenge leer
-- false/spurie/fallace = valse leer, dwaalleer
libertate de -- = leervrijheid
adoptar un -- = een leer aanvaarden
reprobar un -- = een leer verwerpen


doctrinal adj

1 leerstellig, de leer(stelling) betreffend
autoritate -- = leergezag
libertate -- = leervrijheid
disputa/querela/controversia -- = ruzie over de leer, leergeschil


doctrinari adj

1 leerstellig, vasthoudend aan een leerstelling, doctrinair
opinion/conception -- = doctrinaire opvatting
inseniamento -- = doctrinair onderwijs


doctrinario sub

1 doctrinair


doctrinarismo sub

1 doctrinarisme


+ docudrama sub

1 docudrama


+ documentabile adj

1 documenteerbaar, wat kan worden gedocumenteerd


documental adj

1 documental, op documenten gebaseerd, op documenten betrekking hebbend
proba/prova -- = op documenten gebaseerd bewijs
effecto/tratta -- = documentaire wissel
probar/provar un cosa documentalmente = iets met de stukken bewijzen


+ documentalista sub

1 documentalist


documentar v

1 documenteren, van bewijsstukken voorzien, van documentatiemateriaal voorzien, met bewijsstukken staven
-- un persona super un question = iemand documenteren over een kwestie
-- se = zich documenteren, zich op de hoogte stellen


documentari adj

1 documentair
studio -- = documentaire studie
effecto/tratta -- = documentaire wissel
film -- = documentaire


+ documentario sub

1 documentaire
-- super le animales = documentaire over dieren


+ documentarista sub

1 documentarist


+ documentate adj

1 gedocumenteerd
un reporto ben -- = een goed gedocumenteerd rapport


documentation sub

1 het documenteren, documentatie, documentatiemateriaal, bewijsstukken, dossier
-- ric = rijke documentatie
-- variate = gevarieerde documentatie
centro de -- = documentatiecentrum
servicio de -- = documentatiedienst
folio de -- = documentatieblad
systema de -- = documentatiesysteem
le labor de -- = het verzamelen van documentatiemateriaal
reunir un -- de/super = een dossier aanleggen/opstellen van


documento sub

1 document, stuk, bescheid, bewijsstuk, geschrift, akte, oorkonde, schriftuur
-- sigillate = gezegeld stuk
-- commercial = handelsdocument
-- scientific = wetenschappelijk dokument
-- historic = historisch document
-- de identitate = identiteitsbewijs
-- processual/de processo = processtuk
--s de bordo = scheepspapieren
copia de un -- = afschrift van een document
prender cognoscentia/cognoscimento del --s = de stukken inzien


+ documentotheca sub

1 verzameling documenten


dodecagonal adj

1 twaalfhoekig, twaalfzijdig


dodecagone adj

1 twaalfhoekig, twaalfzijdig


dodecagono sub

1 twaalfhoek


dodecahedric adj

1 twaalfvlakkig


dodecahedro sub

1 twaalfvlak, dodecaëder
-- regular = regelmatig twaalfvlak


+ dodecandre adj

1 BOTANICA twaalfhelmig


Dodecaneso sub n pr

1 Dodecanesus


dodecapetale adj

1 BOTANICA dodecapetaal


+ dodecaphonia sub

1 MUSICA twaalftoonstelsel, dodecafonie


+ dodecaphonic adj

1 MUSICA twaalftonig, dodecafonisch
systema -- = twaalftonig stelsel
musica -- = twaalftonige muziek


+ dodecaphonismo sub

1 MUSICA twaalftoonstelsel, dodecafonie


+ dodecaphonista sub

1 MUSICA dodecafonist


+ dodecastyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER twaalf zuilen tellend


dodecasyllabe adj

1 twaalflettergrepig
verso -- = twaalflettergrepig vers


dodecasyllabo sub

1 twaalflettergrepig vers
un alexandrino es un = een alexandrijn is een twaalflettergrepig vers


+ dodo sub

1 ZOOLOGIA dodo


+ dogaressa sub

1 HISTORIA echtgenote van de doge


+ doge sub

1 HISTORIA doge


dogma sub

1 dogma, leerstelling, leerstuk
-- christian = christelijk dogma
-- catholic = katholiek dogma
-- del Trinitate = dogma/leer van de Drieëenheid
--s heretic = ketterse leerstellingen
--s politic = politieke dogma's
promulgar/proclamar un -- = een dogma afkondigen


dogmatic adj

1 dogmatisch, leerstellig
theologia -- = dogmatische theologie (theologie die de dogma's tot onderwerp heeft)
philosophia -- = dogmatische filosofie


dogmatica sub

1 dogmatiek
-- thetic = thetische dogmatiek


dogmatisar v

1 dogmatiseren


dogmatisation sub

1 het dogmatiseren


dogmatisator sub

1 iemand die op leerstellige toon spreekt, iemand die zaken op leerstellige wijze behandelt


dogmatismo sub

1 dogmatisme


dogmatista sub

1 dogmatist


+ dogo sub

1 dog
-- danese = Deense dog


+ dolabriforme adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA bijlvormig


+ dolby sub

1 dolby (mechanisme voor ruisonderdrukking)
systema -- = dolbysysteem


+ dolcevita sub ITALIANO

1 luizeleventje


doler v

1 zeer doen, pijn doen
le capite/le testa me dole = ik heb hoofdpijn
le gorga me dole = ik heb keelpijn
-- se de = berouw hebben over


dolichocephale adj

1 langschedelig, langhoofdig, dolichocefaal
typos -- = langschedelige typen


+ dolichocephalia sub

1 langschedeligheid, langhoofdigheid, dolichocefalie


+ dolichocephalo sub

1 langschedelige, langhoofdige, dolichocefaal


+ dolichomorphe adj

1 dolichomorf


+ dolichopetale adj

1 BOTANICA met lange kroonbladen


+ dolichopode adj

1 ZOOLOGIA langbenig


+ dolina sub

1 GEOLOGIA doline (klein, komvormig dal)
--s karstic = dolinas karstic


dollar sub ANGLESE

1 dollar
-- american = Amerikaanse dollar
-- canadian = Canadese dollar
-- liberian = Liberiaanse dollar
-- malay = Maleise dollar
zona -- = dollargebied
curso del -- = dollarkoers
cadita del -- = val van de dollar


+ dolman sub

1 Turkse mantel
2 dolman, huzarenbuis
3 damesjasje, huisjasje


+ dolmen sub

1 dolmen (soort hunebed)


dolo sub

1 smart, droefheid
2 JURIDIC dolus


+ Dolomitas (Le--) sub n pr pl

1 De Dolomieten


+ dolomite sub

1 MINERALOGIA dolomiet, bitterkalk, bitterspaat


+ dolomitic adj

1 MINERALOGIA dolomiet..., dolomiet bevattend


dolor sub

1 (lichamelijke) pijn
-- de dentes = kiespijn
-- de capite/de testa = hoofdpijn
-- de ventre = buikpijn
-- de aure = oorpijn
-- abdominal/ventral = buikpijn
-- lumbar/de lumbos = pijn in de rug, rugpijn
-- stomachal/de stomacho = maagpijn
-- menstrual = menstruatiepijn
--es de parto = barensweeën
--es muscular = spierpijn
--es articular = pijn in de gewrichten
--es rheumatic = reumatische pijnen
-- intestinal = ingewandspijn
-- dorsal/in le/del dorso = rugpijn
-- spasmodic = kramppijn
-- pulsative = pulserende/kloppende pijn
-- acute = felle, intense pijn
-- atroce = vreselijke pijn
-- insupportabile = ondraaglijke pijn
sensibilitate al -- = pijngevoel(en), pijnzin
accesso de -- = pijnaanval
parto/parturition sin -- = pijnloze bevalling
attenuation de -- = verzachting van pijn
suffrer -- = pijn lijden
2 smart, kommer, droefheid, droefenis
le joia/gaudio e le -- = vreugde en verdriet
calice de -- = lijdensbeker


dolorose adj

1 pijnlijk (pijn veroorzakend), gevoelig
vulnere -- = pijnlijke wond/verwonding
gamba -- = zeer been
maladia -- = pijnlijke ziekte
operation -- = pijnlijke operatie
puncto -- = pijnpunt
sensibilitate -- = pijngevoel(en), pijnzin
monstrar un visage -- = een pijnlijk gezicht zetten
2 pijnlijk, smartelijk, vervuld van smart/leed
corde -- = hart vol leed
experientia -- = smartelijke ervaring
perdita -- = smartelijk verlies
separation -- = smartelijke scheiding
memoria -- = smartelijke herinnering
reguardo -- = blik vervuld van leed
necessitate -- = pijnlijke noodzakelijkheid


+ dolorositate sub

1 pijnlijkheid


domabile adj

1 tembaar
animales -- = tembare dieren


+ domabilitate sub

1 tembaarheid


domar v

1 temmen, tam maken
-- leones = leeuwen temmen


domator sub

1 (dieren)temmer
-- de cavallos = paardentemmer
-- de leones = leeuwentemmer
-- de urso = berenleider


domestic adj

1 huiselijk, huishoudelijk, huis...
animal -- = huisdier
catto -- = huiskat
grillo -- = huiskrekel
glycophago -- = huismijt
pace -- = huisvrede
circulo -- = huiselijke kring
vita -- = huiselijk leven
altar -- = huisaltaar
personal (de servicio) -- = huispersoneel
servitor -- = huisknecht
nettatrice -- = schoonmaakster, werkster
adjuta -- = huishoudelijke hulp
industria -- = huisindustrie
tyranno -- = huistiran
economia -- = huishoudkunde
aranea -- = huisspin
martara -- = huismarter
cappellano -- = huiskapelaan
immunditias/detrito -- = huisvuil
felicitate -- = huiselijk geluk
labores/travalios -- = huishoudelijke werkzaamheden
inseniamento/instruction -- = huisonderwijs
remedio/medicina -- = huismiddel(tje)
pro (le) de/uso/usage -- = voor huishoudelijk gebruik (van dingen)
pro (le) de/consumo/consumption -- = voor huishoudelijk gebruik (van eetwaren)
2 tam, mak
conilio -- = tam konijn
columba -- = tamme duif
anate -- = tamme eend
aves -- = pluimvee
numero de aves -- = pluimveestapel


+ domestica sub

1 dienstbode, gedienstige


+ domesticabile adj

1 tot huisdier te maken


domesticar v

1 temmen, tam/mak maken, tot huisdier maken


domestication sub

1 het temmen, het tam/mak maken, het tot huisdier maken, domesticatie
-- de animales salvage = domesticatie van wilde dieren


domesticator sub

1 temmer


domesticitate sub

1 huiselijkheid, huiselijke omgeving
2 staat van huisdier, tamheid, makheid


domestico sub

1 (huis)bediende, (huis)knecht


domiciliar v

1 zijn domicilie hebben, domicilie kiezen, zich metterwoon vestigen
esser domiciliate = woonachtig zijn
2 COMMERCIO domiciliëren, betaalbaar stellen
-- un littera de cambio = een wissel domiciliëren


domiciliari adj

1 huis..., woning..., domicilie...
perquisition -- = huiszoeking
arresto -- = huisarrest
labor/travalio -- = huisarbeid
industria -- = huisindustrie


domicilio sub

1 woonplaats, verblijfplaats, domicilie, woning
banca a -- = thuisbank
banchero a -- = thuisbankier
bancar a -- = thuisbankieren
cambiar de -- = verhuizen
livrar a -- = thuis bezorgen
livration a -- = thuisbezorging
franc a -- = franko thuis(bezorgd)
con -- in Bilthoven = gevestigd in Bilthoven
-- de un societate = zetel van een vereniging/genootschap, etc.
-- conjugal = echtelijke woning
abandono del -- conjugal = het verlaten van de echtelijke woning
violation de -- = huisvredebreuk
cambio de -- = domicilieverandering, verhuizing
travalio/labor a -- = huisarbeid, thuiswerk
travaliator/laborator/obrero a -- = thuiswerker
industria a -- = huisindustrie
parto/parturition a -- = thuisbevalling
visita a -- = huisbezoek
hospitalisation a -- = thuisverpleging
cura a -- = thuiszorg
sin -- fixe = zonder vaste verblijfplaats
ille ha su -- in Bilthoven = hij woont in Bilthoven
sin -- fixe = zonder vaste woonplaats


domina sub

1 vrouw des huizes


+ dominabile adj

1 wat kan worden beheerst, wat in toom kan worden gehouden


dominante adj

1 overheersend, heersend, hoofd..., uitstekend boven
vento -- = meest voorkomende wind
opinion -- = heersende mening
classe -- = heersende klasse
position -- = machtspositie
ration -- = voornaamste reden
character -- = dominerend karakter
accordo -- = dominant akkoord
frequentia -- = dominante frequentie
2 BIOLOGIA dominant
gen -- = dominant gen


dominante sub

1 MUSICA hoofdtoon, grote kwint, dominant


dominantia sub

1 overheersing, dominantie, overwicht, overheersende positie
2 BIOLOGIA overheersing (van een gen), dominantie
-- apical = apicale dominantie


dominar v

1 domineren, overheersen, beheersen, heersen, in toom houden, onder de knie hebben
-- un populo = een volk overheersen
-- su passiones = zijn hartstochten bedwingen
-- le situation = de toestand meester zijn
-- su subjecto = zijn onderwerp beheersen
-- Interlingua = Interlingua beheersen
ille non ancora domina le arte de scriber = hij is de schrijfkunst nog niet machtig
il existe pauc/poc dansatores qui domina iste salto = er zijn maar weinig dansers die deze sprong beheersen
2 uitsteken boven


domination sub

1 het overheersen, het beheersen, het heersen, heerschappij, overheersing, gezag
le pais suffreva sub -- estranier = het land leed onder vreemde overheersing
-- tyrannic = tyrannieke overheersing
-- spiritual = geestelijke overheersing


dominator sub

1 heerser, overheerser


+ dominator adj

1 overheersend, heersend, heerszuchtig
reguardo -- = heersersblik


dominial adj

1 domaniaal, tot het domein behorend, domein...
benes -- = domeingoederen
derecto -- = domeinrecht


dominica sub

1 zondag
-- de pascha = paaszondag
-- de pentecoste = pinksterzondag
servicio de -- = zondagsdienst
schola del -- = zondagschool
jornal del -- = zondagblad/krant
competition del -- = zondagcompetitie
le --s e dies feriate = op zon- en feestdagen
Dominica del Palmas = palmzondag
sanctification del -- = zondagsheiliging


dominical adj

1 zondags..., zondags, de zondag betreffend
promenada -- = zondagse wandeling
habito/vestimentos -- = zondagse kleren
schola -- = zondagschool
reposo -- = zondagsrust
servicio -- = zondagsdienst
missa -- = zondagsmist
2 RELIGION aan de Heer gewijd
oration -- = gebed des Heren


dominican adj

1 CATHOLICISMO dominikaner, dominikaans
2 Dominikaans
Republica Dominican = Dominikaanse Republiek


dominicano sub

1 CATHOLICISMO dominikaan, predikheer
monasterio de --s = dominikanenklooster
2 bewoner van de Dominikaanse Republiek


Dominico sub n pr

1 Dominicus


dominio sub

1 eigendomsrecht JURIDIC
-- public = publiek eigendom
2 gezag, heerschappij
-- mundial/universal = wereldheerschappij
haber le -- del mares = de heerschappij ter zee hebben
-- de se ipse = zelfbeheersing
recovrar le -- de se ipse/mesme = zichzelf weer meester worden
3 domein, (land)goed, gebied
-- rural = landgoed
-- de un cavallero = riddergoed
-- national = staatsdomein
4 FIGURATE (geestelijk) gebied, terrein, afdeling, branche, bevoegdheid
-- del spirito = rijk van de geest
-- linguistic = taalgebied
iste studio aperi un nove -- = deze studie ontsluit een nieuw terrein
iste activitates non es de nostre -- = deze activiteiten vallen buiten ons terrein
5 dominion


domino sub

1 heer, meester
2 domino (mantel met kap)
3 dominosteen
joco de --s = dominospel
jocar al --s = domino spelen, dominoën
tabuliero de -- = dominoplankje
POLITICA effecto -- = domino-effect
POLITICA theoria -- = domino-theorie


domo(I) sub

1 huis
-- de correction = tuchthuis
-- de detention = huis van bewaring
-- de angulo = hoekhuis
-- serial = rijtjeshuis
-- municipal/communal = gemeentehuis
-- de moda = modehuis
-- parochial = parochiehuis
-- de Deo = godshuis
-- de reposo = rusthuis
-- de povres/pauperes = armenhuis
-- natal = geboortehuis
-- del defuncto = sterfhuis
-- de campania = landhuis
-- locative/de location = huurhuis
-- proprie = eigen huis
clave del -- = huissleutel
a -- = 1. naar huis, huiswaarts, 2. thuis
verso -- = naar huis, huiswaarts
in -- de = in het huis van, bij


domo(II) sub

1 koepel, koepeldak
-- de ecclesia = kerkkoepel
-- del Pantheon = koepel van het Pantheon
-- de foliage = bladerdak
-- del sal = zoutkoepel


+ donabile adj

1 wat kan worden geschonken


+ donacia sub

1 ZOOLOGIA rietkever


donar v

1 schenken, geven, een schenking doen, begiftigen


donatario sub

1 JURIDIC begiftigde


donation sub

1 schenking, gift, donatie, begiftiging
-- generose = milde gift
facer -- de = schenken
acto de -- = schenkingsakte
acceptar un -- = een schenking aanvaarden
--es inter vivos = schenking onder levenden


+ donatismo sub

1 RELIGION donatisme


+ donatista sub

1 RELIGION donatist


donativo sub

1 gift, schenking
facer un -- = een gift doen, doneren


donator sub

1 schenker, gever, begiftiger, donateur, donor
-- liberal/generose = gulle gever
-- de sanguine = bloeddonor
-- de sperma = spermadonor, zaaddonor
-- de organo = orgaandonor
cellula -- = donorcel


+ donia sub

1 BOTANICA prachtbloem


donjon sub

1 donjon, slottoren, vestingtoren


+ donjuanesc adj

1 verleidersachtig


+ donjuanismo sub

1 donjuanisme


donna sub

1 vrouw, dame


dono sub

1 gift, schenking, cadeau
pacco -- = geschenkpakket
-- de moneta = gift in geld
-- de anniversario = verjaarscadeau
-- de Natal = kerstcadeau
-- de nuptias = huwelijksgeschenk/cadeau
-- de Deo/del celo = gave/geschenk van God
contribuer al -- = meedoen met het cadeau
2 gave, talent, aanleg, begaafdheid
--s del spirito = geestesgaven
--s charismatic = charismatische gaven
-- de observation = opmerkingsgave
-- del eloquentia = gave der welsprekendheid
-- del/pro le linguas = aanleg voor talen
-- del parola = gave des woords


+ dopar v

1 doping toedienen, een stimulerend middel geven aan
-- se = doping gebruiken


+ doping sub ANGLESE

1 doping
-- de sanguine = bloeddoping


+ Doppler sub n pr

1 Doppler
effecto -- = Dopplereffect


+ dorar v

1 vergulden
-- le pilula = de pil vergulden


+ dorate adj

1 verguld, als van goud
bronzo -- = goudbrons
faisan -- = goudfazant
hamster -- = goudhamster
pisce -- = goudvis
quadro -- = gouden lijst
miseria/povressa/paupertate -- = vergulde armoede
spicas -- = gulden aren
le radios -- del sol = de gulden stralen van de zon


+ dorator sub

1 vergulder
cultello de -- = verguldersmes, verguldmes
brossa de -- = verguldkwast
pincel de -- = verguldpenseel
pressa de -- = verguldpers


+ doratura sub

1 het vergulden
2 verguldsel


+ dorian adj

1 Dorisch


+ doriano sub

1 Doriër
2 Dorisch (taal)


+ doric adj

1 Dorisch
dialecto -- = Dorisch dialect
columna/colonna -- = Dorische zuil
capitello -- = Dorisch kapiteel
ordine -- = Dorische bouworde


+ dorico sub

1 Dorisch (taal)


+ doris sub

1 ZOOLOGIA sterreslak


+ dormettar v

1 sluimeren, licht slapen, doezelen


+ dormiente adj

1 slapend
infante -- = slapend kind
dica -- = slaperdijk


dormir v

1 slapen
sacco de -- = slaapzak
hora de -- = bedtijd
-- profundemente = diep slapen
-- troppo longemente = zich verslapen
passar le nocte sin -- = de nacht slapeloos doorbrengen
isto me impedi de -- = dat bezorgt me slapeloze nachten
-- al pertica = op stok zitten (van vogels), roesten


dormitive adj

1 slaapverwekkend, soporitief
bibita -- = slaapdrank
pilula/comprimito -- = slaappil


dormitivo sub

1 slaapmiddel, slaappil, slaapdrank


+ dormitor sub

1 slaper
grande -- = langslaper


dormitorio sub

1 slaapzaal
citate/suburbio -- = slaapstad


+ doronico sub

1 BOTANICA voorjaarszonnebloem, schorpioenwortel


Dorothea sub n pr

1 Dorothea, Door


dorsal adj

1 rug(ge)..., dorsaal
spina -- = ruggegraat
vertebra -- = rugwervel
musculo -- = rugspier
nervo -- = rugzenuw
arteria -- = rugslagader
latere -- = rugzijde
pinna -- = rugvin
dolor -- = rugpijn
position -- = rugligging
appoio -- = rugleuning
paracadita -- = op de rug bevestigde parachute


+ dorsalgia sub

1 MEDICINA pijn in de rug, rugpijn, rugklachten


+ dorsiventral adj

1 MEDICINA dorsiventral


+ dorsiventralitate sub

1 MEDICINA dorsiventraliteit


dorso sub

1 rug (van mens/dier)
sacco a/de -- = rugzak
-- curvate = kromme rug
-- voltate = hoge rug
-- de catto = katterug
dolores in le -- = rugklachten
mal de -- = rugpijn
appoio in le -- = rugsteun
décolleté in le -- = rugdécolleté
natar super le -- = rugzwemmen
natation super le -- = het rugzwemmen
curvar le -- = de rug krommen
tornar le -- a un persona = iemand de rug toekeren
cader super le -- = op de rug vallen
-- a -- = rug aan rug, ruggelings
2 rugzijde, achterzijde, achterkant
protection in le -- = rugdekking
3 rug (van hand/boek/kledingstuk, etc.)
-- del mano = rug van de hand
-- de un sedia = rug van een stoel
-- de montania = bergrug
serra a -- = kapzaag


+ dorsoventral adj

1 ANATOMIA BOTANICA dorsoventraal


+ doryphora sub

1 ZOOLOGIA
-- (del Colorado) = coloradokever


+ dosabile adj

1 doseerbaar


dosage sub

1 het doseren, dosering, afmeting, afpassing, menging, mengverhouding
coclear de -- = doseerlepel
capsula de -- = doseerdop, maatdop
balancia de -- = doseerweegschaal
installation de -- = doseerinstallatie


dosar v

1 doseren, afmeten, afpassen, afwegen
2 mengen in de juiste verhoudingen
3 een dosis toedienen


+ dosator sub

1 iemand die doseert
2 doseerapparaat
-- automatic = doseerautomaat
capsula dosator de un flacon = doseerdop/maatdop van een fles


dose,dosis sub

1 dosis, deel, portie
-- excessive/troppo forte = overdosis
-- lethal/mortal = dodelijke dosis
-- maximal/maxime = maximale dosis
diminuer le -- = de dosis verkleinen
augmentar le -- = de dosis vergroten
un bon -- de vanitate = een flinke dosis ijdelheid


+ dosimetria sub

1 PHYSICA, MEDICINA dosimetrie


+ dosimetric adj

1 PHYSICA, MEDICINA dosimetrisch


+ dosimetro sub

1 PHYSICA, MEDICINA (stralings)dosimeter


dossier sub FRANCESE

1 dossier, map
-- suspendite = hangmap
armario de --s = dossierkast
numero de -- = dossiernummeer
systema de --s = dossiersysteem


dotal adj

1 de bruidsschat betreffend, JURIDIC dotaal
benes -- = dotale goederen


dotar v

1 als bruidsschat meegeven, een uitzet geven aan
2 begiftigen, verrijken (met), voorzien (van), uitrusten (met), schenken
-- un persona generosemente = iemand ruim bedelen
un concurso dotate de un premio de mille florinos = een met duizend gulden gedoteerde wedstrijd
ille es multo ben dotate = hij is rijk bedeeld
dotate de ration = met rede begaafd
ille es dotate pro le mathematica = hij heeft veel aanleg voor wiskunde
ille non es dotate pro le patinage = hij is een kruk op schaatsen


dotation sub

1 schenking, dotatie, toelage, subsidie, gift
-- a un institution caritative = dotatie/gift aan een liefdadige instelling


+ dotator sub

1 iemand die iets schenkt, schenker


dote sub

1 bruidsschat, uitzet, huwelijksgift


dova sub

1 duig
ligno de --/pro --s = duighout, vathout
modulo de -- = duigmal


doxologia sub

1 PHILOSOPHIA doxologie
2 RELIGION lofprijzing, verheerlijking, doxologie


+ doxologic adj

1 doxologisch


dozena sub

1 dozijn, twaalf stuks, twaalftal
un medie -- de ovos = een half dozijn eieren


+ draba sub

1 BOTANICA hongerbloempje


+ dracena sub

1 BOTANICA drake(bloed)boom


drachma sub

1 drachma (Griekse munt)
2 drachma (medicinaal gewicht = ruim 3,5 gram)


+ dracocephalo sub

1 BOTANICA drakekop


dracon sub

1 MYTHOLOGIA draak, monster
testa/capite de -- = drakekop
dente de -- = draketand
-- con alas = gevleugelde draak
2 ZOOLOGIA boomhagedis
3 BOTANICA slangenkruid


Dracon sub n pr

1 HISTORIA GREC Draco


draconian adj

1 draconisch, zeer streng, rigoureus
lege(s) -- = draconische wet(ten)
mesuras -- = draconische maatregelen
un severitate vermente -- = een waarlijk draconische strengheid


+ draconic adj

1 draconisch, zeer streng, rigoureus
lege(s) = draconische wet(ten)
mesuras -- = draconische maatregelen


+ draconitic adj

1 ASTRONOMIA draconitisch
mense -- = draconitische maand
anno -- = draconitisch jaar


draga sub

1 baggermolen
-- de vapor = stoombaggermolen
-- aspirante = zandzuiger
excavar con un -- = uitbaggeren
2 sleepnet, schrobnet
pisca al -- = schrobnetvisserij


+ dragage sub

1 het (uit)baggeren, baggerwerk
le -- de un porto = het uitbaggeren van een haven
platteforma de -- = baggereiland
labores de -- = baggerwerken
interprisa/compania de -- = baggerbedrijf


dragaminas sub

1 mijnenveger


dragar v

1 (uit)baggeren
-- un porto = een haven uitbaggeren


+ dragator sub

1 baggeraar
2 baggermolen
-- de minas = mijnenveger


+ dragline sub ANGLESE

1 dragline, sleepgraver, trekgraver


+ dragon sub

1 dragonder
officiero de --es = dragonderofficier
uniforme de -- = dragonderuniform
cavallo de -- = dragonderpaard


+ dragona sub

1 degenkwast


+ drain sub ANGLESE

1 drain


+ drainabile {e} adj

1 draineerbaar
porositate -- = draineerbare porositeit


+ drainabilitate {e} sub

1 draineerbaarheid, ontwateringsvermogen


+ drainage {e} sub

1 drainage, drainering, drooglegging, afwatering, ontwatering
-- biologic = biologische ontwatering
-- electro-osmotic = elektro-osmotische ontwatering
-- de palude = moerasafwatering
fossato de -- = afvoergeul/sloot, tochtsloot
orificio de -- = loosgat
tubo de -- = draineerbuis, loospijp
2 MEDICINA het draineren, het afvoeren van vocht (uit holte/absces)


+ drainar {e} v

1 draineren, afwateren, droogleggen
-- un marisco = een moeras droogleggen
2 MEDICINA (een holte/absces) draineren, het vocht laten weglopen van


drama sub

1 drama
-- musical = muziekdrama
-- de familia = familiedrama


dramatic adj

1 dramatisch
situation -- = dramatische toestand
2 toneel...
autor -- = toneelschrijver
poeta -- = toneeldichter
poesia -- = toneelpoëzie
arte -- = toneelkunst
genere -- = toneelgenre
schola de arte -- = toneelschool
critico -- = toneelkriticus
critica -- = toneelkritiek
carriera -- = toneelloopbaan
compania -- = toneelgezelschap
tenor -- = heldentenor
artista -- = toneelkunstenaar
litteratura -- = toneelliteratuur
technica -- = toneeltechniek


+ dramatica sub

1 dramatiek


+ dramaticitate sub

1 dramatische spanning/kracht (van een kunstwerk)
2 dramatisch karakter
le -- del situation = het dramatische karakter van de situatie


dramatisar v

1 dramatiseren, dramatisch voorstellen
tu non debe --, le situation non es perdite = je moet niet dramatiseren, de toestand is niet hopeloos
2 als drama bewerken


+ dramatisation sub

1 dramatisering, overdreven voorstelling
2 toneelbewerking, dramatisering
-- de un roman = toneelbewerking van een roman


dramaturgia sub

1 dramaturgie, toneelschrijfkunst


+ dramaturgic adj

1 dramaturgisch


dramaturgo sub

1 dramaturg, toneelschrijver


drappar sub

1 draperen, bekleden, omhullen


drapperia sub

1 lakenindustrie, lakenhandel, handel in manufacturen, stoffenwinkel
2 draperie, geplooide stof, gordijn


drappero sub

1 lakenfabrikant, lakenhandelaar, manufacturier


drappo sub

1 laken (wollen) stof, laken
commercio del -- = lakenhandel
commerciante/mercante de -- = lakenhandelaar
fabrica de -- = lakenfabriek
fabricante de -- = lakenfabrikant
fabrication de -- = lakenfabricage
tinctor/tincturero de -- = lakenverver
tinctura de -- = (het) verven van laken
tinctureria de -- = lakenververij
-- de auro = goudlaken, goudbrokaat
-- mortuari = lijkkleed, baarkleed
2 (voor bed) laken
-- de lecto = beddelaken
-- superior = bovenlaken
-- de flanella = flanellen laken


drastic adj

1 MEDICINA drastisch, snelwerkend
2 drastisch, krachtig, ingrijpend, doortastend
mesuras -- = ingrijpende maatregelen
modificationes -- = ingrijpende veranderingen


+ drasticitate sub

1 drastisch karakter
-- de un remedio = drastische werking van een middel


+ dravidic adj

1 Dravidisch
linguas -- = Dravidische talen


+ dravidologia sub

1 dravidologie


dreadnought sub ANGLESE

1 groot pantserschip


+ drepanocyto sub

1 MEDICINA drepanocyt, sikkelcel


+ drepanocytose (-osis) sub

1 MEDICINA drepanocytose, sikkelcelziekte


+ dressage sub

1 dressuur, africhting


+ dribblar v

1 FOOTBALL dribbelen
-- le ballon circum le keeper = de keeper omspelen


+ dribblator sub

1 FOOTBALL dribbelaar


+ dribble sub ANGLESE

1 FOOTBALL dribbel, het dribbelen


+ drifter sub ANGLESE

1 drifter (schip met drijfnetten)


+ drive sub ANGLESE

1 drive (slag bij sommige sporten)


+ drive-in sub ANGLESE

1 drive-in (bioscoop in de open lucht voor automobilisten)


+ drizza sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES hijstouw (voor vlag/zeil)


droga sub

1 drogerij, kruid
2 bedwelmend middel, drug
--s dulce/legier = softdrugs
--s dur/forte = harddrugs
--s psychedelic = geestverruimende middelen
traffico del --s = drugshandel
problema del --(s) = drugsprobleem
prender --s = drugs gebruiken
ille traffica in --s = hij handelt in drugs


+ drogar v

1 verdovende middelen/drugs toedienen aan, aan de drugs brengen
-- se = drugs/verdovende middelen gebruiken, aan de drugs zijn


+ drogato sub

1 drugsverslaafde


drogeria sub

1 drogisterij


drogista sub

1 drogist


+ drogman sub

1 drogman, dragoman, tolk (bij Oosterse volken)


+ drolle adj

1 grappig, leuk
un parola -- = een grappig woord


+ drolleria sub

1 grappigheid, geestigheid


dromedario sub

1 dromedaris


+ dromia sub

1 ZOOLOGIA
-- vulgar = sponskrab


+ dronte sub

1 ZOOLOGIA walgvogel, dodaars, dodo


+ dropshot sub ANGLESE

1 TENNIS dropshot


+ drosera sub

1 BOTANICA drosera, zonnedauw
-- rotundifolie = ronde zonnedauw


+ droseraceas sub pl

1 BOTANICA zonnedauwachtigen


+ drosometria sub

1 drosometrie, dauwmeting


+ drosometric adj

1 drosometrisch


+ drosometro sub

1 drosometer, dauwmeter


+ drosophila sub

1 ZOOLOGIA bananevlieg, drosophila
-- funebre = azijnvliegje


+ drososcopio sub

1 dauwmeter, drososcoop


druida sub

1 druïde
templo de --s = druïdentempel


druidessa sub

1 vrouwelijke druïde


druidic adj

1 druïde(n)..., druïdisch
culto -- = druïdencultus
ritos -- = druïdische riten
monumento -- = druïdisch monument
sacrificios -- = druïdische offers


druidismo sub

1 druïdenleer, druïdendienst


+ drupa sub

1 steenvrucht (bijv. perzik, kers, pruim, etc.)


+ drupacee adj

1 als/van een steenvrucht


+ drusa sub

1 MINERALOGIA holte in gesteente, geode


+ dryade sub

1 bosnimf, woudnimf, dryade


+ dry farming sub ANGLESE

1 AGRICULTURA dry farming


dual adj

1 tweedelig, dubbel
canal -- = tweelingkanaal
modulation -- = dubbele modulatie
iste notion es -- = dit begrip is tweeledig
LINGUISTICA E GRAMMATICA
numero -- = dualis
analogia -- = duale analogie


dualismo sub

1 dualisme, dualiteit, tweeheidsleer


dualista sub

1 dualist (aanhanger van het dualisme)


dualista adj

1 dualistisch
theoria -- = dualistische theorie
systema -- = dualistisch systeem
philosophia -- = dualistische filosofie
religion -- = dualistische godsdienst


dualistic adj

1 dualistisch
theoria -- = dualistische theorie
systema -- = dualistisch systeem
philosophia -- = dualistische filosofie
religion -- = dualistische godsdienst
interpretar --amente le realitate = de werkelijkheid op dualistische wijze interpreteren


dualitate sub

1 dualiteit, tweeheid, dubbelheid
principio de -- = dualiteitsprincipe


dubita sub

1 twijfel, aarzeling, onzekerheid
esser in -- = in twijfel verkeren, zijn twijfels hebben, in dubio staan
sin -- = zonder twijfel, ongetwijfeld
foris de -- = aan geen twijfels onderhevig, buiten kijf
isto non admitte -- = daarover is geen twijfel mogelijk
mitter/poner un cosa in -- = iets in twijfel trekken
esser subjecte a/susceptibile de -- = aan twijfel onderhevig zijn
facer nascer le -- in le spirito de un persona = iemand aan het twijfelen brengen
lassar un persona in -- = iemand in twijfel laten
-- justificate = gerechtvaardigde twijfel
cambiar le --s in certitude = de twijfels in zekerheid doen verkeren
in caso de -- = bij twijfel


dubitabile adj

1 twijfelachtig, onzeker, dubieus


dubitar v

1 twijfelen, betwijfelen, in twijfel trekken, niet vertrouwen
-- del veracitate del historia = twijfelen aan de juistheid van het verhaal
io dubita de haber dicite isto = ik twijfel er aan dat te hebben gezegd


dubitation sub

1 het twijfelen, twijfel, onzekerheid, aarzeling
2 rhetorische figuur van de twijfel


dubitative adj

1 twijfelend, weifelend, twijfelachtig, in dubio staand, dubbend
gesto -- = weifelend gebaar
responsa -- = weifelend antwoord
responder dubitativemente = weifelend antwoord geven


dubitator sub

1 twijfelaar


dubitose adj

1 twijfelachtig
caso -- = dubieus geval, twijfelgeval
reputation -- = twijfelachtige reputatie
de qualitate -- = van twijfelachtige kwaliteit


+ dublinese sub

1 bewoner van Dublin


+ dublinese adj

1 van Dublin


+ duc(pl :duches) sub

1 hertog


ducal adj

1 hertogelijk, hertogs...
corona -- = hertogelijke kroon
titulo -- = hertogelijke titel
palatio -- = hertogelijk paleis
decision -- = hertogelijk besluit


ducato sub

1 hertogdom
-- de Parma = hertogdom Parma
-- de Normandia = hertogdom Normandïe
2 hertogelijke waardigheid
3 dukaat


ducaton sub

1 dukaton


ducer v

1 (ge)leiden, begeleiden, brengen
iste parve strata duce al mercato = dit straatje loopt op de markt uit
un parola duceva a un altere = het ene woord lokte het andere uit
2 besturen, de leiding hebben van, aanvoeren, het bevel voeren over


ducha {sj} sub

1 douche, stortbad
sala/local de --s = douchelokaal
cabina de -- = douchecel/hokje
cortina de -- = douchegordijn
valvula de -- = douchekraan
tubo de -- = doucheslang
aqua de -- = douchewater
(anque FIGURATE) un -- frigide = een koude douche
un -- cal(i)de = een warme douche
un -- tepide = een lauwe douche
prender un -- = een douche nemen
dar se un -- = onder de douche gaan


+ duchar {sj} v

1 douchen
-- un infante pro lavar le = een kind laten douchen om hem te wassen
io va -- me = ik ga douchen


duchessa sub

1 hertogin
-- de Windsor = hertogin van Windsor


ductile adj

1 smeedbaar, pletbaar, ductiel
metallo -- = smeedbaar metaal
ferro -- = modulair gietijzer
ruptura -- = ductiele breuk
2 handelbaar, inschikkelijk, plooibaar


ductilitate sub

1 smeedbaarheid, pletbaarheid, ductiliteit
-- del auro = smeedbaarheid van goud
test (A) de -- = ductiliteitsproef
le -- del auro permitte de extirar lo in filos multo fin = de ductiliteit van goud maakt het mogelijk het uit te trekken to zeer

fijne draden

2 inschikkelijkheid, plooibaarheid


ducto sub

1 ANATOMIA kanaal, buis
-- lacrimal = traanbuis
-- seminal = zaadbuis


+ duecento sub ITALIANO

1 duecento


duellar v

1 duelleren


+ duellator sub

1 duellist


duellista sub

1 duellist, vechtersbaas


duello sub

1 duel, tweegevecht
-- de artilleria = artillerieduel
-- oratori = woordenstrijd
-- judiciari = gerechtelijk duel
pistola de -- = duelleerpistool
testes in un -- = getuigen bij een duel


duettista sub

1 lid van een duo
--s comic = komisch duo


duetto sub

1 duet


+ dug out sub ANGLESE

1 SPORT dug-out


dulce adj

1 zoet (als suiker)
pomos -- = zoete appels
vino -- = zoete wijn, most
panetto -- = zoet bolletje, koffiebroodje
aqua -- = zoet water
aroma/fragrantia -- = zoete geur
-- como le melle = honingzoet
-- amar = bitterzoet
2 zacht, mild, teer, fijn
musica -- = zachte, lieflijke muziek
ruito -- = zacht geluid
pelle -- = zachte, tere huid
memoria -- = zoete herinnering
LINGUISTICA E GRAMMATICA
consonante -- = stemhebbende medeklinker
lima -- = gladvijl
brossa -- = zachte borstel
ferro -- = weekijzer
temperatura -- = milde temperatuur
poner dulcemente le testa/capite = het hoofd neervlijen
atterrage -- = zachte landing
3 zacht, vriendelijk, meegaand
femina -- = zachtaardige/vriendelijke vrouw
reguardo -- = vriendelijke blik


+ dulciastre adj

1 zoet(achtig), zoetig, wee (anque FIGURATE)
bibita -- = zoetige drank
gusto/sapor -- = zoetige smaak


+ dulcificante sub

1 zoetstof, zoetmiddel


dulcificar v

1 zoeten, verzoeten, zoet maken
-- le caffe con saccharina = koffie zoet maken met sacharine
2 zacht maken, verzachten
-- aqua = water zacht maken, water ontharden


dulcification sub

1 het zoet maken, verzoeting
le -- de bibitas = het zoet maken van dranken
2 het zacht maken, het verzachten, verzachting
le -- de aqua = het zacht maken van water, het ontharden van water


dulcor sub

1 het zoet zijn, zoetheid (van smaak)
2 zoetheid, zachtheid, mildheid
-- de un cigarretta = mildheid van een sigaret
3 zachtheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid
tractar un persona con -- = iemand zacht behandelen


+ dulia sub

1 CATHOLICISMO
culto de -- = heiligenverering, dulia


dum conj

1 terwijl, zo lang als
2 totdat
3 mits, als maar


duma sub RUSSO

1 doema


dumdum sub ANGLESE

1 dumdumkogel


dumping sub ANGLESE

1 dumping, prijsbederf
facer -- = onder de prijs duiken, dumpen


duna sub

1 duin
-- litoral = kustduin
-- maritime = zeeduin
-- transversal = dwarsduin
terreno de --s = duingrond
sentiero de --s = duinpad/slag
region del --s = duinstreek
bosco de --s = duinbos
valle de --s = duindal
vallea de --s = duinvallei
serie de --s = duinenrij, duinregel
flora del --s = duinflora
fauna del -- = duinfauna
conilio del --s = duinkonijn
lepore del --s = duinhaas
paisage de --s = duinlandschap
terreno de --s = duinterrein
altura/altor del --s = duinhoogte
latere del --s = duinkant
palude/marisca/maremma del --s = duinmoeras
aqua del --s = duinwater
costa de --s = duinkust
stagno in le --s = duinvijver/meer
vista super le --s = duingezicht
declivitate del dunas = duinhelling/glooiing
erosion del --s = duinafslag
stabilisation/fixation del --s per plantationes = duinbeplanting
applanar un -- = een duin afgraven


Dunkerque sub n pr FRANCESE

1 Duinkerken


dunque adv

1 daarom, om die reden, dus


duo (I) sub num card

1 twee
divider in duo = in tweeën delen, halveren
tote (le) -- = beide(n), alle twee
-- a -- = twee aan twee, paarsgewijs
cata -- minutas = om de twee minuten
Guilhelmo Duo = Willem de Tweede


duo (II) sub

1 MUSICA duo, duet, tweestemmig gezang, tweestemmig stuk
2 duo
komisch -- = duo comic


duodece sub num card

1 twaalf


+ duodecesime num ord

1 twaalfde


duodecimal adj

1 twaalftallig, duodecimaal
MATHEMATICA
systema de numeration --, systema/numeration -- = twaalftallig stelsel


duodecime num ord

1 twaalfde


duodenal adj

1 duodenum..., de twaalfvingerige darm betreffend
ulcere -- = zweer aan de twaalfvingerige darm


duodenitis sub

1 duodenumontsteking, ontsteking aan de twaalfvingerige darm


duodeno sub

1 ANATOMIA duodenum, twaalfvingerige darm


dupar v

1 bedriegen, beetnemen, er in laten lopen, een kool stoven
-- le confidentia de un persona = misbruik maken van iemands vertrouwen
lassar se -- = zich laten beetnemen


dupe sub

1 bedrogene, slachtoffer van bedrog, dupe


+ duperia sub

1 bedriegerij, oplichterij


+ duplage sub

1 FILM nasynchronisatie


duplamento sub

1 het verdubbelen, verdubbeling


duplar v

1 verdubbelen
-- le numero = het aantal verdubbelen
2 FILM nasynchroniseren
-- un film (A) = een film nasynchroniseren
duplate in Interlingua = in Interlingua nagesynchroniseerd
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- un capo = een kaap ronden


duple adj

1 dubbel, tweevoudig, tweeledig
stella -- = dubbelster
nodo -- = dubbele knoop
vitro -- = dubbele beglazing/ramen
contabilitate in partita -- = dubbel boekhouden
vita -- = dubbelleven
spia/spion -- = dubbelspion
candidatura -- = dubbeltal
fundo -- = dubbele bodem
filo -- = dubbele draad
CHIMIA sal -- = dubbelzout
hacha {sj} -- = tweezijdige bijl
lecto -- = tweepersoonsbed
lectos -- = lits-jumeaux
chaco {sj} -- = dubbelschaak
concerto -- = dubbelconcert
porta -- = dubbele deur
cortina -- = overgordijn
PHOTOGRAPHIA exposition -- = dubbele belichting
rima -- = dubbelrijm
negation -- = dubbele ontkenning
hernia -- = dubbele breuk
modulation -- = dubbele modulatie
via ferree -- = dubbel spoor
a via ferree -- = tweesporig, dubbelsporig
-- v = (de letter) w
vitros a -- foco = dubbelfocusglazen
-- decision del OTAN = NAVO-dubbelbesluit
-- de longitude = dubbel zo lang
MATHEMATICA curva -- = dubbelkromme
BIOLOGIA helice -- = dubbele helix
vider -- = dubbel zien
SPORT -- mixte = gemengd dubbel


dupletto sub

1 doublet, stel, koppel, paar (voorwerpen)
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA doublet, dubbelvorm
3 valse (edel)steen
4 CHIMIA, PHYSICA elektronenpaar
5 OPTICA doublet


+ duplex sub

1 duplexsysteem, duplexverbinding
2 duplexwoning


+ duplex adj

1 duplex, dubbel, tweevoudig
papiro -- = duplexpapier
pumpa -- = duplexpomp
casa -- = duplexwoning


+ duplicabile adj

1 wat kan worden verdubbeld/gedupliceerd


duplicar v

1 verdubbelen, dupliceren, in duplo maken, stencillen
-- le numero = het aantal verdubbelen
-- un syllaba = een lettergreep verdubbelen
-- un documento = een dokument dupliceren
papiro pro -- = stencilpapier


duplication sub

1 het verdubbelen, verdubbeling, het dupliceren, duplicering, het stencillen
-- chromosomic = chromosomenverdubbeling
-- de un documento = duplicering van een dokument
-- de un syllaba = verdubbeling van een lettergreep


duplicative adj

1 verdubbelend


duplicato sub

1 afschrift, duplicaat, tweede exemplaar
in -- = in tweevoud
administration de --s = schaduwadministratie
archivo de --s = schaduwarchief


duplicator sub

1 duplicator, copiëermachine


duplicatura sub

1 het dupliceren
2 duplicaat, eensluidend afschrift
3 ANATOMIA duplicatuur, verdubbeling, angulatie


duplice adj

1 dubbel, tweevoudig, duplex...
lectos -- = lits-jumeaux
in -- copia = in duplo
a via ferree --, a rail {e} -- = tweesporig, dubbelsporig


duplicitate sub

1 tweevoudigheid, dubbelheid
-- de causas = dubbelheid van oorzaken
2 dubbelhartigheid, valsheid, schijnheiligheid


dur adj

1 hard (tgov zacht)
lecto -- = hard bed
crusta -- = harde korst
brossa -- = harde borstel
stilo de graphite -- = hard potlood
ovo -- = hard(gekookt) ei
droga -- = harddrug
-- de ventre = hardlijvig
-- de aure = hardhorend
-- de corde = hardvochtig
-- como le ferro = ijzerhard
ille ha le testa/capite -- = hij heeft een harde kop
2 hard, streng, bars, moeilijk, zwaar, ruw, ongevoelig, wreed, etc.
hiberno -- = strenge winter
persona -- = hard/streng persoon
parolas -- = harde woorden
linea -- = harde lijn
lege -- = harde wet
voce -- = harde/ruwe stem
durmente provate = zwaar beproefd
colpo -- = zware slag
verdicto -- = hard vonnis
mesura -- = harde maatregel


durabile sub

1 duurzaam, blijvend, bestendig, permanent
stato/situation -- = duurzame toestand
amicitate -- = blijvende vriendschap
pace -- = duurzame/bestendige vrede
colores -- = vaste kleuren
benes de consumo -- = duurzame gebruiksgoederen


durabilitate sub

1 duurzaamheid, bestendigheid, houdbaarheid
-- del amicitate = bestendigheid van de vriendschap
-- del pace = bestendigheid van de vrede


+ duraluminium sub

1 duraluminium


+ dura mater sub LATINO

1 ANATOMIA dura mater, hard hersenvlies


+ duramen sub

1 BOTANICA kernhout, harthout, rijphout


durante prep

1 gedurende
-- le die/jorno = overdag
-- le nocte = 's nachts
-- le horas de schola = onder schooltijd
-- le negotiationes = hangende de onderhandelingen
-- le deliberationes = hangende het beraad
-- mi absentia = tijdens mijn afwezigheid
-- que = terwijl


durar v

1 duren, voortduren, in stand blijven
le spectaculo ha durate duo horas = de voorstelling heeft twee uur geduurd
le belle tempore dura = het mooie weer duurt voort
isto ha assatis durate = dat heeft lang genoeg geduurd
que dura septe dies = zevendaags


+ durata sub

1 duur
-- del die/jorno = lengte van de dag
-- de vita = levensduur
-- de un oscillation = trillingstijd
-- (del jornata/del horas) de travalio/labor = werkduur/tijd, arbeidsduur
-- de validitate = geldigheidsduur, looptijd
-- de utilisation de un colla = levensduur van een lijm
-- de functionamento de un machina = levensduur van een machine
de curte/breve -- = van korte duur
de longe -- = van lange duur
record de -- = duurrecord
PHOTOGRAPHIA -- del flash (A) = flitstijd
PHOTOGRAPHIA -- de posa/de exposition = belichtingstijd
pro un -- illimitate = voor onbepaalde tijd
augmentar le -- = de duur verlengen


duration sub

1 het voortduren
2 duur
-- del vita = levensduur
-- (del jornata/del horas) de labor/de travalio = werktijd/duur, arbeidsduur
-- de oscillation = trillingstijd
-- del validitate = geldigheidsduur, looptijd
-- del pena = straftijd
disco a/de longe -- = langspeelplaat, lp
de curte/breve -- = kortstondig


+ durative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA duratief
forma -- = duratieve vorm
verbo -- = duratief werkwoord, duratief
aspecto -- = duratief aspect


+ durativitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA duratief karakter/aspect


+ durativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA duratief werkwoord, duratief


duressa sub

1 hardheid
le -- del aciero = de hardheid van staal
-- del diamante = hardheid van diamant
-- del aqua = hardheid van het water
scala/grado de -- = hardheidsgraad/schaal
test (A) de -- = hardheidsproef
2 hardvochtigheid, ruwheid
ager con -- = hardvochtig optreden


+ duro sub

1 zware jongen


duumviral adj

1 HISTORIA ROMAN duumviraal, tweemans...
functiones -- = duumvirale functies


duumvirato sub

1 HISTORIA ROMAN duumviraat, tweemanschap


duumviro sub

1 HISTORIA ROMAN duumvir, tweeman


+ dyade sub

1 tweetal, paar


+ dyadic adj

1 behorend tot een tweetal, tweetallig, tweeledig, tweewaardig, tweevoudig, dyadisch


dynamic adj

1 PHYSICA dynamisch
equilibrio -- = dynamisch evenwicht
pression de aqua -- = dynamische waterdruk
altoparlator -- = dynamische luidspreker
2 dynamisch, voortvarend, ijverig, bedrijvig, doortastend, energiek
personalitate -- = dynamische persoonlijkheid
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA dynamisch
-- dynamic = dynamisch accent


dynamica sub

1 PHYSICA dynamica, krachtenleer
equation de -- = dynamicavergelijking
2 MUSICA dynamica


+ dynamicitate sub

1 dynamiek, dynamisch karakter, voortvarendheid, doortastendheid, energie, vitaliteit
-- de un persona = voortvarendheid van een persoon
-- del vita moderne = dynamisch karakter van het moderne leven
le -- del phenomenos economic = het dynamisch karakter van de economische verschijnselen


+ dynamisar v

1 dynamisch maken


+ dynamisation sub

1 het dynamisch maken


dynamismo sub

1 PHILOSOPHIA dynamisme, vitalisme
-- de Leibniz = dynamisme van Leibniz
-- de Bergson = vitalisme van Bergson
2 dynamiek, voortvarendheid, energie, vitaliteit


dynamista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van het dynamisme


dynamitar v

1 (met dynamiet) opblazen, laten springen, doen ontploffen
-- un ponte = een brug opblazen


dynamite sub

1 dynamiet
explosion de -- = dynamietontploffing/explosie
cartucha {sj} de -- = dynamietpatroon
carga de -- = dynamietlading


+ dynamiteria sub

1 dynamietfabriek


dynamitero sub

1 dynamiteur, pleger van dynamietaanslagen


dynamitic adj

1 dynamiet betreffend, dynamiet...


dynamo sub

1 dynamo, generator
-- compound (A) = compounddynamo
-- a currente alternative = wisselstroomdynamo
-- de bicycletta = fietsdynamo
-- de alte tension/voltage = hoogspanningsdynamo
-- de basse tension/voltage = laagspanningsdynamo
regulator de -- = dynamoregelaar


dynamoelectric adj

1 dynamo-elektrisch
machina -- = dynamo-elektrische machine


+ dynamogene adj

1 kracht opwekkend, spankracht verhogend, kracht...
alimento -- = krachtvoedsel


+ dynamographo sub

1 dynamograaf


+ dynamometria sub

1 dynamometrie, krachtmeting


+ dynamometric adj

1 dynamometrisch
essayo/test (A) -- = dynamometrische proef


dynamometro sub

1 dynamometer, krachtmeter, veerbalans
-- de absorption = remdynamometer


dynasta sub

1 ANTIQUITATE heerser, vorst, dynast


dynastia sub

1 dynastie, vorstenhuis, vorstengeslacht
-- regal/royal = koningshuis
-- merovingian = Merivingische dynastie
-- capetian = Capetingische dynastie


dynastic adj

1 dynastiek, dynastie...


+ dyne sub

1 PHYSICA dyne (eenheid van kracht)


+ dysarthria sub

1 MEDICINA dysartrie


+ dysbarismo sub

1 ASTRONAUTICA onderdrukziekte


+ dyscalculia sub

1 rekenstoornis


+ dyscalculic adj

1 dyscalculie..., rekenzwak...
infante -- = rekenzwak kind


+ dyschromatopsia sub

1 MEDICINA kleurenblindheid


+ dyschromia sub

1 MEDICINA pigmentatiestoornis


dysenteria sub

1 MEDICINA dysenterie


dysenteric adj

1 dysenterisch, dysenterie...
bacillo -- = dysenteriebacil
colica -- = dysenteriekoliek


+ dysfunction sub

1 MEDICINA dysfunctie, functiestoornis
-- gastric/stomachal = gestoorde maagfunctie


+ dysfunctional adj

1 disfunctioneel


+ dysgraphia sub

1 (functionele) schrijfzwakte


+ dyslexia sub

1 MEDICINA woordblindheid, leesblindheid, dyslexie


+ dyslexic adj

1 MEDICINA dyslexie betreffend, dyslexie..., leesblind, woordblind


+ dysmnesia sub

1 MEDICINA geheugenstoornis


+ dysmorphia sub

1 MEDICINA dysmorfie, misvorming, mismaaktheid


+ dysorexia sub

1 MEDICINA dysorexie, eetluststoornis


dyspepsia sub

1 MEDICINA dyspepsie, gestoorde spijsvertering


dyspeptic adj

1 MEDICINA dyspeptisch


dysphasia sub

1 MEDICINA dysphasie, spraakstoornis


+ dysphonia sub

1 stemstoornis MEDICINA dysfonie


+ dyspnea sub

1 MEDICINA ademnood, kortademigheid, aamborstigheid, dispnoe
-- cardiac = cardiale dyspnoe


+ dyspneic adj

1 MEDICINA kortademig, aamborstig


+ dysprosium sub

1 CHIMIA dysprosium


+ dystrophia sub

1 MEDICINA dystrofie
-- muscular = spierdystrofie
-- congenite = aangeboren dystrofie


+ dystrophic adj

1 MEDICINA dystrofisch


+ dysuria sub

1 MEDICINA dysurie, pijnlijke urinelozing, druppelpis


+ dytisco sub

1 ZOOLOGIA geelgerande watertor


Advertisement