Interlingua Wiki
Advertisement

cabala sub

1 kabbala, geheime joodse leer
2 intrige, kuiperij, gekonkel, kliek, clan saamgezworenen


cabalar v

1 zich wijden aan de kabbala
2 samenspannen, intrigreren, konkelen, kuipen, een complot smeden


cabalista sub

1 kabbalist, ingewijde in de kabbala


+ cabalista sub

1 kabbalist


cabalistic adj

1 kabbalistisch
signos -- = kabbalistische tekens
scriptos -- = kabbalistische geschriften
stilo -- = kabbalistische stijl
interpretation -- = kabbalistische interpretatie


+ cabalistic adj

1 kabbalistisch


cabana sub

1 hut, hokje, stulp, huisje
-- de piscator = vissershut
-- de pastores = herdershut
-- de folios = priëel
-- de palea = strohut


cabaret sub FRANCESE

1 zaal waar voorstellingen gegeven worden en waar gedronken en gedanst wordt, café chantant
2 cabaret (vorm van amusement)
artista de -- = cabaretartiest, cabaretier
representation de -- = cabaretvoorstelling
canto de -- = cabaretlied
3 theeservies, koffieservies, etc.


cabaretero sub

1 cabarethouder, eigenaar van een varieté-restaurant


+ cabaretista sub

1 cabaretier, cabaretartiest


+ cabestan sub

1 kaapstander, windas, lier, gangspil
barra del -- = spaak voor de gangspil, spilboom
testa/capite de -- = spilkop
tambur de -- = liertrommel
levator de -- = lierhefboom
cablo de -- = lierkabel


cabina sub

1
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES hut, kooi
-- de luxo = luxehut
-- de secunde classe = tweede klas hut
2 kleine ruimte, hokje, cabine, bestuurdersruimte (van vrachtauto, etc.)
-- telephonic public/de telephono public = openbare telefooncel
-- electoral/de votation = stemhokje
-- de banio = badhokje
-- de ducha {sj} = douchecel
-- de essayage/essayo/proba/prova = pashokje, paskamer
-- de ascensor = liftkooi
-- spatial = ruimtecabine
-- de navigation = navigatiehut
-- pressurisate/sub pression = drukcabine
-- del pilota = cockpit
-- de transformation = transformatorhuisje
-- de ascolta = luistercabine, luistercel NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- in le proa =

vooronder

cabinetto sub

1 kamertje, hokje, vertrekje, W.C.
-- de lectura = leeskamer
-- de travalio/de labor = werkkamer
-- de studio = studeerkamer
-- de consultation = spreekkamer (van arts)
-- de medalias = penningkabinet
-- de picturas = schilderijenkabinet
-- de curiositates = rariteitenkabinet
2 ministerraad, regering, kabinet
-- majoritari = meerderheidskabinet
-- minoritari = minderheidskabinet
-- (de unitate) national = nationaal kabinet
crise/crisis de -- = kabinetscrisis
durante le -- Kok = onder het kabinet Kok
question de -- = 1. kabinetskwestie, 2 vitale kwestie
formar un -- = een kabinet formeren/vormen
formation de un -- = kabinetsvorming
recomponer un -- = een kabinet reconstrueren
remanear le -- = het kabinet wijzigen
incorporar un persona in su -- = iemand in zijn kabinet opnemen
le -- ha cadite = het kabinet is gevallen


cablar v

1 per kabel berichten, telegraferen


cablo sub

1 kabel, kabeltouw, tros, (elektrische) leiding
-- coaxial = coaxiale kabel
-- unifilar/de un sol filo = eenaderige kabel
-- multifilar/de varie filos = meeraderige kabel
-- telegraphic = telegraafkabel
-- de aciero = staalkabel
-- subterranee = grondkabel
-- submarin = onderzeese kabel
-- antifurto = kabelslot
-- de ancora = ankertros
-- de salvamento = reddingslijn
-- de remolco = sleepkabel
-- de commando = stuurkabel
-- de freno = remkabel
-- a/de alte tension = hoogspanningskabel
-- aeree = luchtkabel
-- sin fin = lusvormige kabel
revestimento de -- = kabelbekleding, kabelmantel
diametro de -- = kabeldoorsnede
haspa de -- = kabelhaspel
telepherico de -- sin fin = lusvormige kabelbaan
radiodiffusion per --(s) = radiodistributie
poner/collocar un -- = een kabel leggen


cablogramma sub

1 kabeltelegram
inviar un -- = een kabeltelegram versturen
reciper un -- = een kabeltelegram ontvangen


+ cabotage sub

1 kustvaart, kusthandel
nave de -- = kustvaarder
commercio de -- = kusthandel
facer -- = kustvaart beoefenen


+ cabotar v

1 kusthandel bedrijven


+ cabotero sub

1 kustvaarder, coaster


+ cabrar v

1 -- se = steigeren (van paard)


cabriolet sub FRANCESE

1 cabriolet, sjees, tilbury
2 cabriolet, open sportauto


+ cacahuete sub

1 aard/olie/apennoot, pinda
-- non pellate/non decorticate = vliespinda
pellar/discorticar --s = pinda's doppen
--s salate = zoute pinda's
pasta/butyro de -- = pindakaas
venditor (ambulante) de --s = pindaman


cacao sub

1 cacaoboom
plantation de -- = cacaoplantage
2 cacaoboon
3 cacao(poeder)
-- in pulvere = cacaopoeder
pulvere de -- = cacaopoeder
butyro de -- = cacaoboter
grano de -- = cacaoboon
residuos de -- = cacaoafval
pressa de -- = cacaopers
fabrication de -- = cacaofabricage


+ cacaoiero sub

1 cacaostruik


+ cacar v

1 poepen, kakken, schijten


+ cacarear v

1 kakelen


+ cacata sub

1 poep, kak, schijt


+ cacatorio sub

1 poepdoos, schijthuis, kakhuis


+ cacatua sub

1 ZOOLOGIA kaketoe


+ cachalote {sj} sub

1 ZOOLOGIA potvis
testa/capite de -- = potvissenkop


+ cachectic {sj} adj

1 MEDICINA cachectisch, verzwakt, uitgeteerd, vervallen
stato -- = uitgeteerde toestand


+ cachet sub FRANCESE

1 cachet


+ cachexia {sj} sub

1 MEDICINA algemene verzwakking, uitgeteerde toestand


cachmir {sj} adj

1 kasjmieren


Cachmir {sj} sub n pr

1 Kasjmir


+ cacique sub

1 cacique (Indiaans stamhoofd)


cacodemone sub

1 boze geest


cacoethe sub

1 slechte gewoonte
2 MEDICINA dwangneurose, manie


cacographia sub

1 kakografie, gebrekkige spelling, knoeierig schrijfwerk, slechte stijl


cacographo sub

1 kakograaf, iemand die slecht schrijft (mbt spelling, stijl), knoeierig schrijver


+ cacolalia sub

1 cacolalie, vuile taal


+ cacologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onjuiste uitdrukking(swijze), verkeerde constructie


cacophone adj

1 kakofonisch, wanluidend, onwelluidend


cacophonia sub

1 kakofonie, geheel van vele wanluidende klanken, onwelluidendheid


cacophonic adj

1 kakofonisch, wanluidend, onwelluidend
un succession -- de syllabas = een kakofonische opeenvolging van lettergrepen


cactaceas sub pl

1 BOTANICA cactaceeën, cactusachtigen


cactacee adj

1 BOTANICA cactusachtig


+ cactiforme adj

1 BOTANICA cactusachtig


cacto sub

1 cactus
-- mamillar = tepelcactus
flor de -- = cactusbloem
estufa de --s = cactuskas
collection de --s = cactusverzameling
collector de --s = cactusverzamelaar


cadavere sub

1 kadaver, dood lichaam, lijk, dode
-- human = mensenlijk
deposito de --s = lijkenhuisje
odor de -- = lijklucht
autopsia del -- = lijkschouwing
mutilation/profanation de -- = lijkschennis
incineration de --es = lijkverbranding
-- in decomposition = lijk in (staat van) ontbinding
-- infeste/fetide = stinkend kadaver
-- vivente/ambulante = levend lijk
inhumar/interrar un -- = een lijk begraven
exhumar un -- = een lijk opgraven
livide/pallide/blanc como un -- = zo bleek als een lijk
2 (van dier) kreng


+ cadaveric adj

1 van een lijk, lijk...
rigiditate -- = lijkstijfheid, rigor mortis
veneno -- = lijkegif
color -- = lijkkleur
odor -- = lijklucht
lividitate -- = lijkvlek


+ cadaverina sub

1 CHIMIA cadaverine, lijkegif


cadaverose adj

1 kadavereus, lijkachtig
odor -- = lijklucht


caddie sub ANGLESE

1 GOLF caddie
2 karretje (in supermarkt)


+ cadente adj

1 vallend
stella -- = vallende ster


cadentia sub

1 ritme, (regel)maat, cadans
dar/marcar le -- = de cadans aangeven
parlar con un marcate -- dialectal = spreken met een opvallend dialectisch ritme
2 MUSICA akkoorden voorafgaand aan het slotakkoord


cadentiar v

1 maat brengen in, ritmisch maken, cadanceren
-- un phrase = een zin ritmisch maken
-- le passo = ritmisch gaan lopen


+ cadentiate adj

1 in cadans
passo -- = ritmische pas (bij het marcheren)
in passo -- = in de pas


cader v

1 vallen, tuimelen
-- a/per terra = op de grond vallen
-- in (le) guerra/in combatto = sneuvelen
-- in pecias/in morsellos = in stukken vallen, kapot vallen
-- in disgratia/in disfavor = in ongenade vallen
-- in le miseria = tot armoede vervallen
-- in decadentia = in verval raken, vervallen
-- in ruina(s) = vervallen
-- in un error = in een dwaling vervallen
-- in repetitiones = in herhalingen vervallen
-- in (le) coma = in coma geraken
-- in spira = in een vrille neerstorten (vliegtuig)
-- in le insidia = er inlopen
-- in disuso/in desuetude = in onbruik geraken
-- in/inter le manos de = in handen vallen van
-- in manos inimic = in vijandelijke handen vallen
-- de bordo = overboord vallen
-- de fatiga = omvallen van vermoeidheid
-- de un excesso in le altere = van het ene uiterste in het andere vervallen
-- evanescente = bewusteloos vallen
-- morte = dood vallen
-- malade = ziek worden
-- como un bomba = als een bom inslaan
le -- del folios = het vallen van de bladeren
lassar -- un malia = een steek laten vallen
ubi cade le accento? = waar valt het accent?
facer -- un persona = iemand onderuit halen


cadette adj

1 jongste, jongere
filio -- = jongere/jongste zoon
fratre -- = jongere/jongste broer


cadetto sub

1 jongere/jongste zoon, jongere/jongste broer, etc.
2 cadet (student van een militaire school)


+ cadi sub

1 kadi (Mohammedaanse rechter)


cadita sub

1 val
le -- de corpores in le vacuo = de val van lichamen in het luchtledige
-- pluvial/de pluvia = regenval
-- de nive = sneeuwval
-- de folios = bladval
-- radioactive = radioactieve neerslag, fall-out
le -- del folios = het vallen van de bladeren
-- de capillos = haaruitval
-- de Adam = Adams val
-- in le peccato = zondeval
-- del dollar = val van de dollar
-- libere = vrije val
-- de fulmine = blikseminslag
-- del governamento = val van de regering
-- del Imperio Roman = val van het Romeinse Rijk
-- de scala = val van de trap
-- de cavallo = val van het paard
-- de bicycletta = val van de fiets
-- del temperatura = sterke daling van de temperatuur
-- del tension = spanningsverlies
facer un -- mortal = een doodsmak maken, doodvallen
-- del bursa = ineenstorting van de beurs, beurskrach
altor/altura de -- = valhoogte
velocitate de -- = valsnelheid


+ cadmiar v

1 vercadmiummen, cadmeren, met een cadmiumlaagje bedekken


+ cadmiatura sub

1 het bedekken met een laagje cadmium
2 laagje cadmium


+ cadmic adj

1 cadmium...


+ cadmifere adj

1 cadmiumhoudend


cadmium sub

1 cadmium
composito de -- = cadmiumverbinding
jalne de -- = cadmiumgeel
sulfido de -- = cadmiumsulfiet
oxydo de -- = cadmiumoxyde


+ caduc adj

1 BOTANICA periodiek afwerpend (van bladeren)
arbore a folios -- = boom die jaarlijks zijn bladeren verliest
2 bouwvallig, vervallen
3 afgeleefd
4 mal -- = vallende ziekte


+ caduceo sub

1 HISTORIA mercuriusstaf, hermesstaf, caduceus
2 MEDICINA esculaap, esculaapteken


+ caducitate

1 verval, bouwvalligheid
2 afgeleefdheid


café sub FRANCESE

1 café, koffiehuis
terrassa de -- = caféterras
-- nocturne = nachtcafé
-- litterari = schrijverscafé
-- artistic = artiestencafé


+ cafeteria sub

1 cafetaria, snackbar, koffiehuis
FERROVIA
wagon -- = buffetrijtuig


caffe sub

1 koffie
-- con lacte = koffie met melk
-- con crema = koffie met room
-- nigre = koffie zonder melk, zwarte koffie
-- (ben) sucrate = koffie met (veel) suiker
-- instantanee/in pulvere = poederkoffie
-- solubile = oploskoffie, instantkoffie
-- filtrate/filtro = filterkoffie
-- torrefacite = gebrande koffie
-- non torrefacite/verde = ongebrande koffie
-- in granos = bonenkoffie, ongemalen koffie
-- forte = sterke koffie
-- legier = slappe koffie
-- del tertie mundo = derde-wereldkoffie
extracto/essentia de -- = koffie-extract
aroma/fragrantia del -- = koffiearoma
gelato al -- = koffie-ijs
crema dulce al -- = koffievla/pudding
mixtura de -- = melange van koffie
coclear a/pro -- = koffielepel(tje)
cassa a/pro -- = koffiebus
tassa a/de/pro -- = koffiekopje
tassa de -- = kopje koffie
pacchetto de -- = pak koffie
deposito/residuo/fundo de -- = koffiedik
filtro de -- = koffiefilter
colatorio de -- = koffiezeefje
servicio a/de -- = koffieservies
balla de -- = baal koffie
baca de -- = koffiebes
grano de -- = koffieboon
arbusto de -- = koffiestruik
mercato del -- = koffiemarkt
molino a -- = koffiemolen
recolta del -- = koffieoogst
plantation de -- = koffieplantage
plantator de -- = koffieplanter
precio del -- = koffieprijs
distributor de -- = koffieautomaat
hora del -- = koffieuur, koffietijd
macula de -- = koffievlek
aqua pro le -- = koffiewater
crema pro le -- = koffieroom
consumo/consumption de -- = koffieverbruik
succedaneo/surrogato de -- = koffiesurrogaat
prender un -- = een kopje koffie drinken
torrefacer -- = koffie branden
torrefactor de -- = koffiebrander
le torrefaction de -- = het koffiebranden
fabrica de torrefaction (de --) = koffiebranderij
moler -- = koffie malen
facer/preparar -- = koffie maken/zetten
filtrar/colar/percolar -- = koffie filtreren/filteren
commerciar in -- = in koffie doen
sucrar su -- = suiker in zijn koffie doen
2 café


+ caffeiero sub

1 koffiestruik
plantation de --s = koffieplantage
plantator de --s = koffieplanter


caffeina sub

1 caffeïne
percentage de -- = cafeïnegehalte
intoxication per -- = cafeïnevergiftiging


caffetero sub

1 koffiehuishouder, caféhouder


caffetiera sub

1 koffiekan, koffiepot
-- electric = elektrisch koffiezetapparaat
-- a filtro = filtreerkoffiekan


+ cafre sub

1 Kaffer
lingua del --s = kaffertaal


+ Cafreria sub n pr

1 Kafferland


caftan sub

1 kaftan


+ caid sub

1 kaïd (hoge Moorse ambtenaar)


+ caiman sub

1 ZOOLOGIA kaaiman, (soort) krokodil


Cain sub n pr

1 BIBLIA Kaïn


Caiphas sub n pr

1 BIBLIA Kajafas


+ caique sub

1 kaïk (vaartuig)


+ cairn sub ANGLESE

1 (Keltische grafheuvel) cairn


+ cairota sub

1 bewoner van Cairo


+ cairota adj

1 van Cairo


caisson sub FRANCESE

1 MILITAR munitiewagen, transportwagen, caisson
2 TECHNICA zinkstuk, caisson
-- flottante = drijvende caisson
3 ARTE DE CONSTRUER vak in plafond, cassette, caisson


+ cake sub ANGLESE

1 cake
pasta a/de -- = cakebeslag
modulo a/de -- = cakeblik
farina a/de -- = cakemeel
-- al fructos = vruchtencake


+ cake-walk sub ANGLESE

1 cake-walk


+ cakile sub

1 BOTANICA
-- maritime = zeeraket


+ cala sub

1 ruim (van schip)
-- frigorific/refrigerate = koelruim
-- de bagage = kofferruimte (in auto), koffer(bak)


+ calabaza sub ESPANIOL

1 kalebas


+ calabrese adj

1 Calabrisch


+ calabrese sub

1 Calabriër
2 Calabrisch (taal)


+ calabrosa sub

1 BOTANICA
-- aquatic = watervlotgras, knobbelgras, brongras


+ calamagrostis sub

1 BOTANICA struisriet
-- lanceolate = pluimriet, pluimstruisriet


+ calamar sub

1 ZOOLOGIA pijlinktvis


+ calamello sub

1 MUSICA herdersfluit, schalmei


+ calamina sub

1 MINERALOGIA kalamijn, galmei, zinkspaat


+ calamintha sub

1 BOTANICA steentijm


calamitate sub

1 grote algemene ramp, catastrofe, calamiteit
-- natural = natuurramp
fundo de --s = rampenfonds
averter un -- = een onheil afwenden
2 ellende, ramp, slag
su morte es un -- pro le familia = zijn dood is een zware slag voor het gezin


calamitose adj

1 vol rampen, rampzalig, rampspoedig
eventos -- = rampzalige gebeurtenissen
guerra -- = rampzalige oorlog


+ calamo sub

1 HISTORIA schrijfriet
2 HISTORIA rietfluit


+ calampelis sub

1 BOTANICA prachtrank


+ calando adv

1 MUSICA calando


+ calandra(I) sub

1 ZOOLOGIA kalanderleeuwerik, ringleeuwerik


+ calandra(II) sub

1 kalander(machine), pers, stofglanzer, mangel
-- a/de friction = frictiekalander
-- a/de satinar = satineerkalander
rolo de -- = mangelrol


+ calandrage sub

1 het kalandreren, het gladpersen, het mangelen


+ calandrar v

1 kalanderen, gladpersen, mangelen
planca a/de -- = mangelplank/bord
tabula a/de -- = mangeltafel


+ calandrator sub

1 kalanderrol
2 kalanderaar


+ calao sub

1 ZOOLOGIA neushoornvogel


+ calcaneo sub

1 ANATOMIA hielbeen, calcaneus


calcar v

1 stampen, met de voet drukken
-- al pedes = met voeten treden
2 schoppen, trappen
SPORT
-- in le rete = in het net schieten
3 overtrekken, overnemen, calqueren
tela a/de -- = calqueerlinnen
papiro a/de -- = overtrekpapier
-- un designo = een tekening overtrekken


+ calcaree adj

1 kalkachtig, kalkhoudend
petra -- = kalksteen
marna -- = kalkmergel
rocca -- = kalkrots
tufo -- = kalktuf
skeleto -- = kalkskelet


calcari adj

1 kalkachtig, kalkhoudend, kalk...
petra -- = kalksteen
rocca -- = kalkrots, kalkgesteente
sal -- = kalkzout
planta -- = kalkplant
montania -- = kalkgebergte
solo -- = kalkgrond
lacte -- = kalkmelk
aqua -- = kalkhoudend/hard water
crusta -- = ketelsteen
concretion -- = kalkafzetting
skeleto -- = kalkskelet
spat -- = kalkspaat
tufo -- = kalktuf
MEDICINA degenerescentia -- = verkalking


calcario (I) sub

1 kalksteen, kalkrots
-- carbonifere = kolenkalk(steen)
-- marnose = mergelkalk
-- corallin/de corallo = koraalkalksteen
-- bituminose = bitumineuze kalksteen
-- fossilifere = fossielen houdende kalksteen


+ calcario(II) sub

1 ZOOLOGIA
-- lapponic = ijsgors, ijsvink
-- nival = strandputter, sneeuwgors, zeeputter


calcator sub

1 calqueerstift


calce (I) sub

1 hiel
-- de Achilles = Achilleshiel
2 voetstuk (van pilaar, mast)
3 kolf (van geweer)


calce(II) sub

1 kalk (calciumoxyde)
de -- = kalken
ovo de -- = kalkei
aqua de -- = kalkwater
sal de -- = kalkzout
-- de conchas/ostreicole = schelpkalk
-- agricole/agricultural = landbouwkalk
furno a/de -- = kalkoven
fossa a/de -- = kalkput
petreria de -- = kalkgroeve
mortero de -- = kalkmortel
-- in pulvere = meelkalk
-- vive = ongebluste kalk
-- morte/extincte = gebluste kalk
-- magre = magere kalk
-- in pulvere = poederkalk
lacte de -- = kalkmelk
blanchir con (lacte de) -- = witten
petra de -- = kalksteen
povre de/in -- = kalkarm
hydratar -- = kalk blussen


calcea sub

1 beenbekleding, kous(en)
-- blau = blauwkous
--(s) de supra = overkousen
-- elastic = enkelkous
pede de un -- = voet van een kous
commercio de --s = kousenhandel
fabrica de --s = kousenfabriek
fabricante de --s = kousenfabrikant
fabrication de --s = kousenfabricage
texitor de --s = kousenwever
sarcir --s = kousen stoppen


calcear v

1 aantrekken (van schoenen/kousen/etc.)
-- se = zijn schoenen/kousen/etc. aantrekken
2 de voet bedekken (van boom, etc.)


calceate adj

1 met laarzen/schoenen/etc. aan, gelaarsd, geschoeid


calceator sub

1 schoenlepel


calceatura sub

1 schoeisel
fabrica de --s = schoenfabriek
fabricante de --s = schoenfabrikant
reparator de --s = schoenhersteller, schoenmaker
magazin/boteca de --s = schoenwinkel


calceiforme adj

1 BOTANICA schoenvormig


+ calcemia sub

1 MEDICINA calcemie


calceo sub

1 schoen
-- a talon alte = schoen met hoge hak
-- a talon platte = schoen met platte hak
-- de homine = herenschoen
-- de femina = damesschoen
-- de infante = kinderschoen
-- a solea orthopedic = steunschoen
-- de football (A) = voetbalschoen
-- de tennis (A) = tennisschoen
-- de gymnastica = gymnastiekschoen
-- de dansa = dansschoen
-- de banio = badschoen
-- de ligno = klomp
-- basse = lage schoen
-- sportive/de sport = sportschoen
-- de ski (No) = skischoen
-- (facite) al mesura = maatschoen
-- a punctas/con clavos = spikes
--s commode/confortabile = gemakkelijke schoenen
lacetto/cordon de --(s) = schoenveter
brossa a/de/pro --s = schoenborstel
forma pro --s = schoenleest
pasta/crema a/de/pro --s = schoenpoets
fabrica de --s = schoenfabriek
fabricante de --s = schoenfabrikant
corio a -- = schoenleer
corno a -- = schoenhoorn
tenditor pro --s = schoenspanner
reparation de --s = het schoenmaken
reparator de --s = schoenmaker, schoenhersteller
magazin/boteca de --s = schoenwinkel
mitter su --s = zijn schoenen aantrekken
cambiar de --s = andere schoenen aantrekken
laciar se le --s = zijn schoenen vastmaken/dichtrijgen
dislaciar se le --s = zijn schoenen losmaken/losrijgen
succuter le pulvere de su --s = het stof van zijn schoenen schudden
solear --s = schoenen verzolen
2 TECHNICA remschoen


calceolaria sub

1 BOTANICA pantoffeltje, pantoffelplant, venusschoen


calceolate adj

1 BOTANICA schoenvormig


calceolo sub

1 schoentje, slipper
2 keg, keil, wig, wigvormig stuk


calceones sub pl

1 onderbroek
2 korte broek
-- de banio = zwembroek


+ calceonettas sub pl

1 dames/herenslip, pijploos onderbroekje


+ calceria sub

1 kalkbranderij


+ calcero sub

1 kalkbrander


calcetta sub

1 kousje, sok
-- de sport (A) = sportkous
tu -- es al inverso = je sok zit binnenste buiten
sarcir --s = sokken stoppen


calcetteria sub

1 kousen en verwante artikelen
2 kousenwinkel


calcettero sub

1 kousenfabrikant, kousenmaker


calcic adj

1 CHIMIA calciumachtig, calcium betreffend, calcium..., kalk...
sal -- = kalkzout, calciumzout
lacte -- = kalkmelk
aqua -- = kalkwater


+ calcicole adj

1 BOTANICA goed op kalkgrond gedijend
planta -- = kalkminnende plant, kalkplant


calcifere adj

1 kalkhoudend


calcificar v

1 verkalken, tot kalk maken


calcification sub

1 het verkalken, verkalking


+ calcifuge adj

1 BOTANICA kalkmijdend
planta -- = kalkmijdende plant


+ calcimetria sub

1 kalkmeting


+ calcimetro sub

1 kalkmeter


calcinar v

1 kalk branden, verkalken door gloeien, calcineren, roosten
furno a/de -- = calcineeroven
zinc calcinate = zinkas


calcination sub

1 het tot kalk maken door gloeiing, het branden van kalk, roosting van kalk, verkalking, calcinatie


calcinatori adj

1 verkalkend, calcinerend


+ calcinose (-osis) sub

1 MEDICINA calcinose, kalkjicht


calcite sub

1 MINERALOGIA calciet, kalkspaat


+ calcitherapia sub

1 MEDICINA calciumbehandeling, calcitherapie


calcium sub

1 CHIMIA calcium
sal de -- = calciumzout
carburo de -- = calciumcarbid
carbonato de -- = calciumcarbonaat
aluminato de -- = calciumaluminaat


+ calciuria sub

1 MEDICINA calciurie


calco sub

1 overgetrokken tekening, etc., copie
papiro de -- = overtrekpapier, calqueerpapier
iste parola es un -- del germano = dit woord is klakkeloos uit het Duits overgenomen


calculabile adj

1 berekenbaar, te berekenen


+ calculabilitate sub

1 berekenbaarheid


calcular v

1 (be)rekenen
-- in florinos = in guldens rekenen
mal -- = misrekenen
machina a/de -- = rekenmachine
quanto calcula vos pro illo? = hoeveel rekent u daarvoor?
-- mentalmente = uit het hoofd rekenen MATHEMATICA
-- per approximation = benaderen
calcula con tres horas de retardo/retardamento = reken op drie uur vertraging


calculation sub

1 het (be)rekenen, berekening, calculatie
-- subsequente/posterior = nacalculatie
methodo de -- = calculatiemethode, rekenmethode


calculator sub

1 (be)rekenaar
2 rekenmachine, calculator, rekenautomaat, zakjapanner
-- analoge = analoge rekenmachine
-- digital = digitale rekenmachine
-- electronic = elektronische rekenmachine
-- de tasca = pocket/zakrekenmachine


+ calculator adj

1 berekenend
egoista -- = berekende egoïst
persona frigide e -- = kil en berekenend persoon


calculo(I) sub

1 steentje, keitje
2 graveel, gruis, steen
-- renal = niersteen
-- biliar = galsteen
-- vesical/urinari = blaassteen


calculo(II) sub

1 het rekenen, berekening, becijfering, MATHEMATICA rekenkunde
-- mental = hoofdrekenen
-- arithmetic = cijferen
-- combinatori = combinatierekening
-- differential/del variationes = differentiaalrekening
-- integral = integraalrekening
-- vectorial = vectorrekening
-- matricial = matrixrekening
-- logarithmic = het rekenen met logaritmen
-- del probabilitates = waarschijnlijkheidsrekening, kansrekening
-- del precios = prijsberekening
-- del costos = kostenberekening
-- del salarios = loonberekening
-- ingeniose = rekenkunstje
secundo mi --s = naar mijn berekeningen
maestro de -- = rekenmeester
lection de -- = rekenles
error de -- = rekenfout
methodo de -- = rekenmethode
regula a/de -- = rekenliniaal


calculose adj

1 MEDICINA steen..., graveel... (mbt nier/blaas/galsteen)
concretion -- = kalkafzetting


+ calculoso sub

1 MEDICINA steenlijder


+ caldario sub

1 ANTIQUITATE caldarium (warm bad)


calde adj

1 warm, heet
paises -- = hete landen
repasto -- = warme maaltijd
fonte -- = hete bron
puncto -- = heet hangijzer
METEO fronte -- = warmtefront
a/de sanguine -- = warmbloedig
motor a aere -- = heteluchtmotor
mangiar -- = warm eten


+ caldera sub

1 GEOLOGIA caldera


caldiera sub

1 waterketel, kookketel, boiler
-- a/de vapor = stoomketel
-- de/pro calefaction = verwarmingsketel
-- de un locomotiva = ketel van een locomotief
-- (multi)tubular = pijpketel, buizenketel
-- sub pression = drukketel
incrustation/scalia del -- = ketelsteen
-- de calefaction central = c.v.-ketel
-- de lavanda = wasketel
revestimento de -- = ketelbekleding
pariete de -- = ketelwand
uncino/croc de -- = ketelhaak
pumpa de -- = ketelpomp
aqua de -- = ketelwater


caldierata sub

1 ketelvol


+ caldiereria sub

1 ketelmakerij


caldierero sub

1 ketelmaker, koperslager


caldieretta sub

1 kleine ketel, keteltje


caldieron sub

1 grote ketel


+ caleche sub FRANCESE

1 kales


+ Caledonia sub n pr

1 Caledonië


+ caledonian sub

1 Caledonisch
GEOLOGIA le plicatura -- = de Caledonische plooiing


+ caledoniano sub

1 Caledoniër


+ calefaceaqua sub

1 geiser


+ calefacebiberon sub

1 zuigflesverwarmer


+ calefaceliquidos sub

1 dompelaar


+ calefaceovo(s) sub

1 eierwarmer


+ calefacepedes sub

1 stoof


+ calefaceplattos sub

1 warmhoudplaatje, schotelwarmer, tafelkomfoor


calefacer v

1 verwarmen, verhitten
-- le lacte = de melk verwarmen
ille se calefaceva juxta un parve estufa = ze verwarmde zich aan een kacheltje
-- se le manos = zijn handen warmen


calefaciente adj

1 verwarmend, verhittend


calefaction sub

1 het verwarmen, het verhitten, verwarming, verhitting
-- central = centrale verwarming
installation de -- central = verwarmingsinstallatie
installator de -- central = verwarmingsinstallateur
caldiera de -- central = c.v.-ketel
-- a/de/per gas = gasverwarming
-- a/de/per vapor = stoomverwarming
-- urban = stadsverwarming
-- per le solo = vloerverwarming
tubo de -- = verwarmingsbuis
costos de -- = verwarmingskosten
caldiera pro -- = verwarmingsketel
elemento de -- = verwarmingselement
camera sin -- = onverwarmde kamer


calefactor sub

1 verwarmingsapparaat, verwarming, heater, kachel
-- a/de alcohol = spiritusbrander
-- de platto = schotelverwarmer
-- de banio = badkachel


+ calefactorio sub

1 verwarmde kamer in een klooster


+ calembour sub FRANCESE

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA woordspeling


calendario sub

1 kalender, tijdrekening
-- mural/de muro = wandkalender
-- ephemeride = dagkalender
-- mensual = maandkalender
-- de tasca = zakkalender
-- a folios mobile = losbladige kalender
-- liturgic = liturgische kalender
-- gregorian = Gregoriaanse kalender/tijdrekening
-- christian = Christelijke tijdrekening
-- julian = Juliaanse kalender/tijdrekening
-- republican = republikeinse kalender
-- perpetue/perpetual = eeuwigdurende kalender
-- solar = zonnekalender
-- lunar = maankalender
-- artistic = kunstkalender
-- sportive = sportkalender
-- del plantas = plantenkalender
-- a bloco = scheurkalender
consultar le -- = op de kalender kijken


calendarista sub

1 kalendermaker


calendas sub pl

1 eerste dag van de maand bij de Romeinen
morar/ajornar al -- grec = op de lange baan schuiven


calendula sub

1 BOTANICA goudsbloem
-- arvense = akkergoudsbloem


+ calepina sub

1 BOTANICA calepina


caler v

1 warm zijn, heet zijn, gloeien


calfatage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het breeuwen, het kalefateren


calfatar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES breeuwen, kalefateren
-- un via de aqua = een lek dichten
ferro a/de -- = breeuwijzer
coton a/de -- = breeuwkatoen
cultello a/de -- = breeuwmes


calfatator sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES breeuwer, kalefateraar


calibrar v

1 het kaliber bepalen van
2 ijken, kalibreren, van een verdeelde schaal voorzien
3 het juiste kaliber/de juiste afmeting geven aan


+ calibration sub

1 het aanbrengen van een schaalverdeling, ijking, kaliberbepaling, kalibermeting


+ calibrator sub

1 ijkinstrument, kalibermeter, kaliberpasser


calibre sub

1 kaliber, grootte, formaat, diameter
2 kaliber (meetinstrument)


calice sub

1 (drink)beker, bokaal, kelk
-- de dolor = lijdensbeker, lijdenskelk
-- de veneno = gifbeker
2 RELIGION miskelk
3 BOTANICA (bloem)kelk
-- dialypetale = losbladige kelk


+ caliciflor adj

1 BOTANICA kelkstandig, kelkbloemig


caliciforme adj

1 ANATOMIA kelkvormig
papillas -- = omwalde papillen


+ calicivirose (-osis) sub

1 MEDICINA niesziekte


calico sub

1 calico(t), kaliko, ongebleekte katoen
fabrica de -- = calico(t)fabriek


+ caliculo sub

1 BOTANICA bijkelk


calide adj

1 warm, heet
paises -- = hete landen
repasto -- = warme maaltijd
fonte -- = hete bron
puncto -- = heet hangijzer
colores -- = warme kleuren
METEO
fronte -- = warmtefront
motor a aere -- = heteluchtmotor
mangiar -- = warm eten
a/de sanguine -- = warmbloedig


califa sub

1 kalief


califato sub

1 kalifaat


+ California sub n pr

1 California


+ californian adj

1 Californisch


+ californiano sub

1 Californiër


+ californium sub

1 CHIMIA californium


+ caligine sub

1 dichte duisternis, dikke verduisterende mist


+ caliginose adj

1 verduisterd, donker


+ calla sub

1 BOTANICA slangewortel


+ call-girl sub ANGLESE

1 call-girl (prostituée)


callicida sub

1 likdoornpleister


+ calliergonella sub

1 BOTANICA
-- cuspidate = puntmos


+ callifugo sub

1 likdoornpleister


+ calligramma sub

1 LITTERATURA kalligram (figuratief gedicht)


calligraphia sub

1 kalligrafie, schoonschrijfkunst, het schoonschrijven
-- chinese (sj) = Chinese kalligrafie
-- de homine = mannenhand


calligraphiar v

1 kalligraferen, in schoonschrift opstellen
-- un littera = een brief kalligraferen
adresse calligraphiate = gekalligrafeerd adres


calligraphic adj

1 kalligrafisch, in schoonschrift
scriptura -- = schoonschrift


calligrapho sub

1 kalligraaf, schoonschrijver


+ calliphora sub

1 ZOOLOGIA bromvlieg


callista sub

1 voetverzorger, chiropedist


+ callitrichaceas sub pl

1 BOTANICA callitrichaceae, sterrekroosfamilie


+ callitriche sub

1 BOTANICA sterrekroos, haarsteng
-- obtusangule = stomphoekig sterrekroos


callo sub

1 eelt
formation de -- = eeltvorming
2 likdoorn
unguento contra (le) --s = likdoornzalf
extirpar un -- = een likdoorn wegsnijden


callose adj

1 eeltig, vereelt, verhard
manos -- = vereelte handen


callositate sub

1 eeltplek, vereelting, verharding, callositeit
manos coperte de --s = vereelte handen
-- sub le pede = verharding onder de voet


+ calluna sub

1 BOTANICA struikheide


calma sub

1 kalmte, rust, beheerstheid
-- interior = innerlijke rust
-- olympie = olympische rust
guardar/conservar/mantener/preservar su -- = zijn kalmte bewaren, kalm blijven
perder su -- = zijn kalmte verliezen
retrovar/recuperar su -- = weer kalm worden
exhortar al -- = tot kalmte aanmanen
2 windstilte
le -- que seque le tempesta = de stilte na de storm


calmante sub

1 pijnstillend/kalmerend middel, pijnstiller


calmar v

1 kalmeren, tot bedaren/kalmte brengen, geruststellen
-- le spiritos excitate = de opgewonden gemoederen kalmeren
-- un querela/disputa = een twist/ruzie sussen
le vento se ha calmate = de wind is gaan liggen


calme adj

1 kalm, rustig, stil
mar -- = kalme zee


+ calmodulina sub

1 BIOCHIMIA calmoduline


+ calocera sub

1 BOTANICA hoornzwam
-- viscose = koraalzwam


calomel sub

1 CHIMIA kalomel, mercurochloride
pulvere de -- = kalomelpoeder
unguento de -- = kalomelzalf


calor sub

1 warmte, hitte, hoge temperatuur
facer -- = warm zijn
dar -- = warmte geven
emaner/emitter/(ir)radiar -- = warmte afgeven/uitstralen
generar -- = warmte ontwikkelen
il face -- = het is warm
il face (un) grande -- = het is heel warm
-- sic = droge warmte
-- humide = vochtige warmte
-- suffocante/asphyxiante = smoorhitte
-- oppressive = drukkende hitte
-- specific = soortelijke warmte
-- radiante/de radiation = (uit)stralingswarmte
-- tropical = tropische hitte
-- de (dis)solution = oploswarmte
-- de condensation = condensatiewarmte
-- de solidification = stollingswarmte
-- latente = latente warmte
-- solar/del sol = zonnewarmte
-- febril = koortshitte
-- de fusion = smeltwarmte
-- del nido = nestwarmte
-- corporee/del corpore = lichaamswarmte
grado de -- = warmtegraad
theoria del -- = warmteleer
fonte de -- = warmtebron
perdita de -- = warmteverlies
cambiator de -- = warmtewisselaar
conductor de -- = warmtegeleider
resistente al -- = hittebestendig
platto resistente al -- = ovenschaal
resistentia al -- = hittebestendigheid
unda de -- = hittegolf
muro del -- = hittebarrière
transmission de -- = warmteoverdracht
in le -- del discussion = in de hitte van de discussie
a prova/proba de --, resistente al -- = hittebestendig
2 loopsheid, krolsheid
in -- = krols, loops
cana in -- = loopse teef
vacca in -- = tochtige koe


caloria sub

1 calorie
grande -- = kilocalorie
povre/basse in --s = caloriearm
dieta basse in --s = calorie-arm dieet


+ caloric adj

1 calorisch, calorieën...
valor -- = calorische waarde
ration -- = (dagelijks) benodigde hoeveelheid calorieën


+ calorifere adj

1 warmtegeleidend


calorifero sub

1 verwarmingsapparaat, verwarmingsketel


calorific adj

1 warmtegevend, warmte..., calorisch
PHYSICA
capacitate -- = warmtehoeveelheid, warmtecapaciteit
valor -- = calorische waarde, stookwaarde
isolation -- = warmte-isolatie
radiation -- = warmtestraling
energia -- = warmte-energie


calorificar v

1 PHYSICA warmte produceren, warmte ontwikkelen


calorification sub

1 PHYSICA BIOLOGIA warmte-ontwikkeling, warmteproductie


+ calorifuge adj

1 niet-warmtegeleidend, (warmte)isolerend
revestimento -- = warmte-isolerende bekleding


+ calorimetria sub

1 calorimetrie, warmtemeting


+ calorimetric adj

1 calorimetrisch
analyse (-ysis) -- = calorimetrische analyse
bomba -- = calorimetrische bom


calorimetro sub

1 calorimeter, warmtemeter


calorose adj

1 heet, warm
estate -- = hete zomer
die/jorno -- = hete dag
parolas -- = warme bewoordingen
applauso -- = warm applaus
diriger parolas -- a un persona = iemand met warmte toespreken
esser recipite calorosemente = een warm onthaal krijgen
dar/offerer un benvenita -- a un persona = iemand een warm onthaal geven


+ calotte sub FRANCESE

1 kalot(je)
-- nigre del prestre = zwart kalotje van de priester
2 horlogedeksel
3
-- glaciari = ijskap


+ caltha sub

1 BOTANICA
-- (palustre) = dotterbloem


+ calumet sub

1 vredespijp
fumar le -- = de vredespijp roken


calumnia sub

1 laster, lastering, lastertaal
-- odiose = afschuwelijke lastering


+ calumniabile adj

1 die/dat belasterd kan worden


calumniar v

1 lasteren, belasteren, kwaadspreken, in een kwaad daglicht stellen


calumniation sub

1 het lasteren, het belasteren, lastering, kwaadsprekerij


calumniator sub

1 lasteraar, kwaadspreker


calumniatori adj

1 lasterend, kwaadsprekend
parolas -- = lastertaal
scripto -- = eerrovend geschrift


calumniose adj

1 lasterlijk, vals
denunciation -- = valse aanklacht
imputationes -- = lasterlijke aantijgingen
insinuation -- = lasterlijke insinuatie
scripto -- = lasterlijk geschrift


+ calvados sub

1 calvados


calvario sub

1 schilderij dat de kruisweg, het lijden van Christus weergeeft
2 FIGURATE lijdensweg, zware beproeving
su vita esseva un longe -- = zijn leven was een lange lijdensweg


Calvario sub

1 BIBLIA Calvarieberg, Kruisberg, Golgotha


calve adj

1 kaal, kaalhoofdig, onbegroeid, onbedekt
cranio -- = kale schedel
capite/testa -- = kale kop, kaalkop
monte -- = kale berg
devenir -- precocemente = vroeg kaal worden


Calvin sub n pr

1 Calvijn


calvinismo sub

1 RELIGION calvinisme


+ calvinista adj

1 RELIGION calvinistisch, gereformeerd
doctrina -- = calvinistische leer
confession -- = calvinistische confessie
scriptor -- = calvinistische schrijver
ecclesia -- = gereformeerde kerk
protestantismo -- = gereformeerd protestantisme
pastor -- = gereformeerde dominee
association de inspiration -- = vereniging op gereformeerde grondslag


calvinista sub

1 RELIGION calvinist


calvinistic adj

1 RELIGION calvinistisch
doctrina -- = calvinistische leer
intransigentia -- = calvinistische onverzettelijkheid


calvitia sub

1 kaal(hoofdig)heid
-- incipiente = beginnende kaalheid
-- precoce = vroegtijdige kaalhoofdigheid


+ calycanthaceas sub pl

1 BOTANICA calycanthaceae, calycanthusfamilie


+ calycantho sub

1 BOTANICA specerijstruik


+ calypso sub

1 MUSICA calypso


+ camarilla sub ESPANIOL

1 HISTORIA camarilla


cambaro sub

1 rivierkreeft


cambiabile adj

1 veranderbaar, die of dat veranderd kan worden, (in)wisselbaar


+ cambiadiscos sub

1 platenwisselaar


+ cambial adj

1 BOTANICA cambium...
cellula -- = cambiumcel
2 GELpart , wissel...
derecto -- = wisselrecht


cambiamento sub

1 het veranderen, het wisselen, verandering, wisseling
-- de adresse = adreswijziging
-- de nomine = naamsverandering
-- de poter = machtswisseling
-- de temperatura = temperatuurswisseling
-- de direction = verandering van richting/koers
-- de climate = klimaatsverandering
-- de tono = verandering van toon
-- de velocitate = snelheidsverandering
-- del tempore = weersverandering
-- de color = kleurverandering, kleuromslag
-- de sexo = geslachtsverandering
-- de pelle = vervelling (dieren)
-- brusc = omslag, plotselinge verandering/wending
-- progressive = geleidelijke verandering
-- remarcabile = opmerkelijke verandering
levator de -- de velocitate = versnellingshandel (auto)
il ha un -- de proprietario = de zaak/het huis/etc. heeft een nieuwe eigenaar


cambiante adj

1 veranderlijk, wisselend, variabel, onstabiel
tempore -- = veranderlijk/onbestendig weer


cambiar v

1 veranderen, anders maken, anders worden, wijzigen
-- de comportamento/conducta = van gedrag veranderen
-- de vestimento(s) = andere kleren aantrekken
-- de scarpas/de calceos = andere schoenen aantrekken
-- de cappello = een andere hoed opzetten
-- de disco = een andere plaat opzetten
-- de berillos = een andere bril opzetten
-- de pelle = vervellen (dieren)
-- de lecto = verbedden
-- se = andere kleren aantrekken
-- de opinion = van mening veranderen
-- de velocitate = schakelen (auto)
-- de vehiculo/de traino/de autobus, etc. = overstappen
-- de proprietario = een andere eigenaar krijgen
-- de medico = een andere dokter nemen
-- de casa/de domicilio = verhuizen
-- de idea = van gedachte veranderen
-- un cosa per incantamento = iets betoveren
-- le oleo = olie verversen
-- le direction del timon = het roer omgooien
-- su voce = zijn stem veranderen
-- le rota de un auto(mobile) = een ander wiel/andere band omleggen
-- su vita = zijn leven veranderen
isto non cambia le cosa = dat maakt geen verschil, dat maakt niets uit
le tempore cambiara = er is ander weer op komst
le vento ha cambiate = de wind is gedraaid
que nos cambia de thema/de subjecto = laten we over iets anders praten
2 inwisselen, (om)ruilen, vervangen
io non volerea -- con ille = ik zou niet met hem willen ruilen
-- de placia con un persona = met iemand van plaats ruilen
3 wisselen (van geld)
-- moneta = geld wisselen
-- in florinos = in guldens omwisselen


cambiator sub

1 iets dat of iemand die verandert/wisselt/etc., wisselaar, regelmechanisme
-- (automatic) de discos = platenwisselaar
-- de discos stereophonic = stereofonische platenwisselaar
-- de cassettas = cassettewisselaar
-- de calor = warmtewisselaar
-- ionic/de iones = ionenwisselaar
-- automatic = automatische wisselaar
2 geldwisselaar


cambio (I) sub

1 het wisselen, omwisseling, het ruilen, ruil, verandering, wijziging
-- de climate = klimaatsverandering
levator de -- = versnellingspook
-- de personas = persoonswisseling, persoonsverwisseling
-- de nomine = naamsverandering
-- de forma = vormverandering
-- de gusto = verandering van smaak
-- de governamento = regeringswisseling
-- de guarda = aflossing van de wacht
-- del marea = kentering van het getij, doodtij
-- de casa/de domicilio = verhuizing
agente de -- de casa/de domicilio = verhuizer
le -- del fortuna = het keren van de kans
-- (de velocitate) = versnelling (van auto/fiets)
-- pro le melior = keer/wending ten goede
-- pro le pejor = keer/wending ten kwade
medio de -- = ruilmiddel
cassa de -- de velocitate = versnellingsbak
ganiar in le -- = een goede ruil doen
perder in le -- = een slechte ruil doen
in -- de = in ruil voor
2 wisselgeld
3 FINANCIAS wisselkoers, tegenwaarde
officio de -- = wisselkantoor
littera de -- = wissel
agente de -- = makelaar in effecten
perdita de -- = koersverlies
taxa de -- = ruilvoet
al -- de = tegen de koers van
4 FERROVIA wissel


+ cambio(II) sub

1 BOTANICA teeltweefsel, cambium
-- fascicular = fasciculair cambium
-- interfascicular = interfasciculair cambium


cambista sub

1 wisselhandelaar


+ Cambodgia {dja} sub n pr

1 Cambodja


+ cambodgian {djan} adj

1 Cambodjaans


+ cambodgiano {djano} sub

1 Cambodjaan
2 Cambodjaans (taal)


+ cambrian adj

1 GEOLOGIA Cambrisch


+ cambriano sub

1 GEOLOGIA Cambrium


+ cambusa sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES kombuis
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES voorraadkamer


+ cambusero sub

1 scheepskok


+ camcorder sub ANGLESE

1 camcorder


camelero sub

1 kameeldrijver


+ camelina sub

1 BOTANICA camelina, vlasdodder, huttentut
-- dentate = aardvlas, vlashuttentut, rijzaad


camellia sub

1 BOTANICA camelia


camelo sub

1 kameel
pilo de -- = kameelhaar
lana de -- = kameelwol
sella de -- = kameelza-del
stomacho de -- = kameelmaag
-- neonate = kameelsveulen


+ camelot sub

1 (textiel) kamelot, kameelhaar, camel
de -- = kamelotten


+ camembert sub FRANCESE

1 camembert


cameo sub

1 camee


camera sub

1 kamer
-- a mangiar = eetkamer
-- a dormir/de lecto = slaapkamer
-- pro duo personas/a duo lectos = tweepersoonskamer
-- individual/pro un persona/a un lecto = eenpersoonskamer
-- de banio = badkamer
-- anterior/de avante = voorkamer
-- posterior/de detra = achterkamer
-- lateral/annexe = zijkamer
-- mobilate = gemeubileerde kamer
-- de labor/de travalio = werkkamer
-- de hotel (F) = hotelkamer
-- de consilio = raadkamer
-- de rhetorica = rederijkerskamer
-- funerari/mortuari = sterfkamer
-- de restos/residuos/antiqualias = rommelkamer
-- obscur = 1. OPTICA camera obscura, 2 PHOTOGRAPHIA donkere kamer, doka
-- de horrores = griezelkamer
-- de oxygeno = zuurstoftent
-- contigue = aangrenzende kamer
-- de malado = ziekenkamer
-- de puerpera = kraamkamer
-- operatori = operatiekamer
-- de machinas = machinekamer
-- de cartas = kaartenkamer
-- de compression = compressiekamer/ruimte
-- de isolamento = isoleervertrek
-- de controlo = controlekamer
-- a/de tortura = folterkamer
-- a/de gas = gaskamer
-- refrigerate/frigorific = vrieskamer, koelruimte
-- forte/blindate = brandkluis
duo --s communicante = twee kamers en suite
camera-cocina = woonkeuken
musica de -- = kamermuziek
choro de -- = kamerkoor
concerto de -- = kamerconcert
orchestra de -- = kamerorkest
locator de --s = kamerverhuurder
roba de -- = ochtendjas, peignoir
veste de -- = kamerjapon
planta de -- = kamerplant
-- de esclusa = sluiskolk
ille vive in un -- locate/de location = hij woont op kamers
facer le -- = de kamer doen
2 JURIDIC kamer
Camera de Agricultura = Landbouwschap
Camera de Commercio e Industria = Kamer van Koophandel en Fabrieken
3 kamer (volksvertegenwoordiging)
Camera de(l) Deputatos/Representantes = Kamer van Afgevaardigden
4 PHOTOGRAPHIA camera, fototoestel
-- reflexe = reflexcamera
-- plicante/plicabile = klapcamera
-- stereoscopic = stereocamera
-- de/pro parve formato = kleinbeeldcamera
-- de/pro grande formato = grootbeeldcamera
-- invisibile = candid-camera
-- cinematographic = filmcamera
-- video = videocamera
-- de television = televisiecamera
-- pro le photographia submarin = onderwatercamera
cargar un -- = een film in de camera doen
5 holte, ruimte, kamer (in vuurwapens, etc.)
-- frigorific/frigorifere/frigide = koelruimte, koelcel
-- de combustion = verbrandingskamer
-- de aere = binnenband


camerada sub

1 kameraad, makker
-- de classe = klasgenoot
-- de joco = speelkameraad/genoot/makker


cameraderia sub

1 kameraadschap


+ cameraman (pl: cameramen) sub ANGLESE

1 cameraman


camerera sub

1 huishoudster in een voorname familie
2 kamermeisje (in hotel)


camerero sub

1 bediende, knecht
2 kamerheer


cameretta sub

1 kamertje


+ camerlingo sub

1 CATHOLICISMO kardinaal-kamerling, camerlengo


+ Camerun sub n pr

1 Kameroen


+ camerunese adj

1 Kameroens


camino sub

1 open haard
foco crepitante del -- = knappend haardvuur
2 schoorsteen, schoorsteenpijp
-- de fabrica = fabrieksschoorsteen
fuligine de -- = schoorsteenroet
tubo de -- = schoorsteenpijp
mantello del -- = schoorsteenmantel
sedia del -- = hoekje bij de haard
foco de/in le -- = schoorsteenbrand
fumar como un -- = roken als een schoorsteen
le vento sufflava in le -- = de wind blies de schoorsteen in
le -- non tira = de schoorsteen trekt niet
nettar/brossar le -- = de schoorsteenvegen


+ camion sub

1 vrachtauto
-- cisterna = tankauto/wagen
-- malaxator = betonvrachtauto
-- a remolco = truck
-- grue = kraanauto/wagen, takelwagen
-- basculante = kiepauto
-- refrigerate/refrigeratori/frigorific = koelauto
-- del lactero = melkauto/wagen
conductor de -- = vrachtwagenbestuurder


+ camionage sub

1 het vervoer per vrachtauto
interprisa de -- = transportbedrijf


+ camionata sub

1 vrachtwagenlading
un -- de merces = een vrachtwagen vol goederen


+ camionero sub

1 bestuurder van een vrachtauto, vrachtrijder
adjuta -- = bijrijder


+ camionetta sub

1 kleine vrachtauto, bestelwagen


+ camionista sub

1 bestuurder van een vrachtauto, vrachtrijder


camisa sub

1 hemd, overhemd, shirt
-- de nocte = nachthemd
-- sportive/de sport = sportshirt
-- jalne = gele trui
-- de fortia = dwangbuis
-- de malias = maliënkolder
-- de infante = kinderhemd
--s brun = bruinhemden (leden van de S.A.)
--s nigre = zwarthemden (leden van de S.S.)
--s rubie = roodhemden (aanhangers van Garibaldi)
-- de flanella = flanellen hemd
button de -- = hemdsknoop
panno de -- = hemdslip
collo de -- = hemdskraag
manica de -- = hemdsmouw
in manicas de -- = in hemdsmouwen
confectionar --s = hemden naaien
2 ARTE DE CONSTRUER pleisterlaag, mortellaag
3 bekleedsel, bekleding, mantel, omslag, hoes, opbergmap, jacket, stofkaft, vlies, huid
-- refrigerante = koelmantel
-- de un fusil = mantel van een geweer
-- de aqua = watermantel
-- de cylindro = cilindermantel


camiseria sub

1 hemdenfabriek, hemdenmakerij
2 hemdenwinkel


camisero sub

1 hemdenmaker
2 hemdenverkoper


camisetta sub

1 hemdje, bloesje met korte mouwen
-- de lana = wolletje


camisola sub

1 borstrok, (nacht)jakje, vestje, buis, lijfje


+ camma sub

1 TECHNICA nok, tand, kam
-- platte = platte nok
-- de arbore = askam, asnok
arbore a/de --s = nokkenas
disco a/de --s = nokkenschijf


camminar v

1 (voort)gaan, (voort)lopen, reizen, trekken


+ camminata sub

1 lange wandeling


+ camminator sub

1 wandelaar (van langere afstanden), loper
un -- infatigabile = een onvermoeibare wandelaar


cammino sub

1 weg
-- principal = hoofdweg
-- del vita = levensweg
-- de accesso/de entrata = toegangsweg
-- national = rijksweg
-- costari = kustweg
-- de pedage = tolweg
-- prioritari = voorrangsweg
-- a/de sensos separate = weg met gescheiden rijbanen
-- secundari = secundaire weg
-- de retorno = terugweg
prender le -- de retorno = de terugtocht aanvaarden
-- sinuose/tortuose/serpentin/in zigzag = kronkelweg
-- rural/de campania = landweg
-- forestal = bosweg
-- de briccas = klinkerweg
-- de terra = onverharde weg
-- transversal/transverse/de transversa = dwarsweg
-- parallel = parallelweg
-- lateral = zijweg
-- interior = binnenweg
-- montante = klimmende weg
-- vicinal = landweg
-- cave = holle weg
-- arenacee/de arena/de sablo = zandweg
-- argillose/argillacee/de argilla = kleiweg
-- de ferro = spoorweg
-- de remolcage = jaagpad
-- super le/un dica = dijkweg
-- circumferential = ringweg, ceintuurbaan
-- pedestre = wandelweg
carta de --s pedestre = wandelkaart
-- pro cavalleros = ruiterpad
-- del cruce = kruisweg
-- del vitio = pad der zonde
-- del virtute = pad der deugd
-- glissante! = slipgevaar!
ille prende le -- del delinquentia = hij gaat het slechte pad op
bordo del -- = kant van de weg
curva del -- = bocht in de weg
axe del -- = as/hartlijn van de weg
cruciata/cruciamento/nodo de --s = kruispunt van wegen
indicator de --(s) = wegwijzer
revestimento del -- = wegdek
profilo del -- = wegprofiel
transporto per -- = wegtransport
construction de --s = wegenbouw
constructor de --s = wegenbouwer
rete de --s = wegennet
parte vehicular del -- = rijbaan
a medie --, a medietate de -- = halverwege, halfweg
indicar le -- = de weg wijzen
esser in -- = op weg zijn
poner se/mitter se in -- = zich op weg begeven, op weg gaan
aventurar se super un -- glissante = zich op glad ijs begeven
aperir se un -- = zich een weg banen
taliar le -- a un persona = iemand de weg afsnijden
le -- torna a dext(e)ra = de weg buigt naar rechts
le -- face un curva = de weg maakt een bocht
prender le -- le plus curte = de kortste weg nemen
sequer le -- del virtute = het pad der deugd bewandelen
cruciar le -- de vita de un persona = iemands levenspad kruisen FIGURATE
facer -- = vooruitkomen


camoce sub

1 gems, klipgeit
-- mascule = gemsbok
-- feminin = gemsgeit
2 zeemleer, chamois


camociar v

1 zeemtouwen


camomilla sub

1 BOTANICA kamille
-- fetide/putente = runderoog, koedille, strijkbloem
infusion/tisana/the de -- = kamillethee


+ camorra sub ITALIANO

1 camorra


+ camorrista sub ITALIANO

1 camorrist


camouflage {oe} sub FRANCESE

1 het camoufleren, camouflage
vestimento de -- = camouflagekleding/pak
rete de -- = camouflagenet, helmnet
equipamento de -- = camouflageuitrusting
color de -- = schutkleur


+ camouflar {oe} v

1 camoufleren
-- un falta = een fout bewimpelen


+ campal adj

1 veld...
battalia -- = veldslag
artilleria -- = veldgeschut


campamento sub

1 het kamperen
material de -- = kampeerbenodigdheden
terreno de -- = kampeerplaats/terrein
2 kampeerplaats, kamp
foco de -- = kampvuur
commandante de -- = kampcommandant
stabilir/establir un -- = een kamp opslaan
levar le -- = het kamp opbreken


campana sub

1 bel, klok
-- de vitro = glazen klok
colpo de -- = klokslag
resonantia/reverberationes de un -- = naklank van een klok
gonna a -- = klokrok
-- de ecclesia = kerkklok
-- de schola = schoolbel
-- de magazin = winkelbel
-- a/de caseo = kaasstolp
-- a/de torta = taartstolp
-- de immersion = duikerklok
-- de alarma/de incendio = brandalarm
-- funebre/a morto = doodsklok
-- antifurto = inbraakalarm
--s de Natal = kerstklokken
al sono del --s = onder klokgelui
in forma de -- = klokvormig
corda de -- = klokketouw
faciada de -- = klokgevel
signal de -- = kloksignaal
bronzo de -- = klokkebrons/spijs
funder --s = klokkengieten
funditor de --s = klokkengieter
funderia de --s = klokkengieterij


+ campanari adj

1 klokken... (m.b.t luid- en beiaarddklokken)


+ campanario

1 klokkentoren


+ campanero sub

1 klokkenluider


+ campanetta sub

1 klokje, belletje, schelletje
corda de -- = bel/schelkoord
transformator de -- = scheltransformator


campania sub

1 open veld
cocina de -- = veldkeuken
artilleria de -- = veldartillerie
batteria de -- = veldbatterij
pharmacia de -- = veldapotheek
altar de -- = veldaltaar
2 platteland (tgov stad)
medico de -- = plattelandsdokter, dorpsdokter
casa de -- = landhuis, buitenhuis
casetta de -- = buitenhuisje
gente de -- = buitenlui
homine de -- = buitenman
gentilhomine de -- = landedelman, landjonker
cammino de -- = landweg
aere de -- = buitenlucht
3 campagne
-- politic = politieke campagne
-- antitabaco = antirookcampagne
-- de propaganda = propagandacampagne
-- de signaturas = handtekeningenactie
-- publicitari/de publicitate = advertentiecampagne, reclamecampagne
-- de mendacios/de mentitas = leugencampagne
-- electoral = verkiezingscampagne
-- antituberculose = tuberculosebestrijding
-- pro le extermination de insectos = insektenbestrijding
-- de pressa = perscampagne
-- de recrutamento = wervingscampagne
-- calumniatori/diffamatori/de diffamation/de calumnias = lastercampagne, hetze
-- de murmuration = fluistercampagne
plano de -- = plan de campagne
initiar un -- = een campagne beginnen
organisar un -- de discredito contra un persona = een campagne tegen iemand op touw zetten
4 veldtocht
-- de conquesta = veroveringstocht
uniforme de -- = marstenue


+ campaniflor adj

1 BOTANICA met klokvormige bloemen


+ campaniforme adj

1 klokvormig
urna -- = klokurn
vaso -- = klokbeker/vaas
civilisation del vaso -- = klokbekercultuur
monte -- = klokberg
gonna/gonnella -- = klokrok
modello -- = klokmodel
manica -- = klokmouw
furno -- = klokoven


campanil sub

1 (vrijstaande) klokketoren, campanile
-- coronate de agulia = klokketoren met spits


campaniol sub

1 ZOOLOGIA veldmuis


+ campanologia sub

1 campanologie, klokkenkunde


+ campanologic adj

1 campanologisch


+ campanologista sub

1 campanoloog


+ campanologo sub

1 campanoloog


campanula sub

1 BOTANICA klokje, campanula
-- rotundifolie = grasklokje, zandklokje
-- isophylle = ster van Bethlehem
-- glomerate = kluwenklokje
-- persicifolie = perzikklokje
-- pyramidal = piramideklokje


campanulaceas sub pl

1 BOTANICA campanulaceae, klokjesfamilie


campanulacee adj

1 BOTANICA van de klokjesfamilie


campanulate adj

1 BOTANICA klokvormig
flores -- = klokvormige bloemen


campar v

1 kamperen
2 in een kamp onderbrengen


+ campator sub

1 kampeerder
carta de -- = kampkaart
-- con bicycletta = fietskampeerder
-- con auto(mobile) = autokampeerder


campestre adj

1 in de open lucht, landelijk, land...
ballo -- = openluchtbal
festa -- = landelijk feest
placeres -- = landelijke genoegens
character -- = landelijkheid
flor -- = veldbloem
vita -- = landleven, boerenleven
guarda -- = veldwachter
cursa -- = veldloop
obrero/laborator/travaliator -- = landarbeider
grillo -- = veldkrekel
acere -- = veldahorn, Spaanse aak
artemisia -- = veldbijvoet
gentiana -- = veldgentiaan
ulmo -- = veldiep
lepidio -- = veldkruidkers
psalliota -- = veldpaddestoel
cuscuta -- = veldwarkruid
antho -- = duinpieper


+ campetto sub

1 veldje


camphora sub

1 kamfer
-- pulverisate = kamferpoeder
odor de -- = kamferlucht


camphorar v

1 met kamfer behandelen, kamferen


camphorate adj

1 kamfer...
oleo -- = kamferolie
alcohol -- = kamferspiritus
aqua -- = kamferwater
sapon -- = kamferzeep


camphorato sub

1 CHIMIA camforaat, zout van kamferzuur


camphoric adj

1 CHIMIA kamfer...
acido -- = kamferzuur


camphoriero sub

1 BOTANICA kamferboom, kamferlaurier
ligno de -- = kamferhout


+ camphorifere adj

1 BOTANICA kamfer voortbrengend


+ campimetria sub

1 MEDICINA campimetrie, gezichtsveldbepaling


+ campimetro sub

1 MEDICINA campimeter


+ camping sub

1 het kamperen
(terreno de) -- = kampeerterrein, camping
gerente/director de -- = campingbeheerder
centro de -- = kampeercentrum
material/equipamento de -- = kampeeruitrusting
facer -- = kamperen


campion sub

1 SPORT kampioen
-- de boxa = bokskampioen
-- de football (A) = voetbalkampioen
-- de natation = zwemkampioen
-- de patinage = schaatskampioen
-- de chacos {sj} = schaakkampioen
-- de scherma = schermkampioen
-- del mundo = wereldkampioen
-- national = landskampioen
-- de autumno = herfstkampioen
-- de periodo = periodekampioen
titulo de -- = kampioenstitel
2 voorvechter
-- del libertate = kampioen van de vrijheid


campionato sub

1 SPORT kampioenschap
-- de boxa = bokskampioenschap
-- de football (A) = voetbalkampioenschap
-- de patinage = schaatskampioenschap
-- de natation = zwemkampioenschap
-- de chacos {sj} = schaakkampioenschap
-- de scherma = schermkampioenschap
-- del mundo = wereldkampioenschap
-- provincial = provinciaal kampioenschap
-- national = landskampioenschap
-- europee = Europees kampioenschap
-- mundial = wereldkampioenschap
-- de periodo = periodekampioenschap
-- aperte = open kampioenschap, open
participar in/a un -- = aan een kampioenschap meedoen
ganiar le -- = het kampioenschap behalen


campo sub

1 veld, akker
flor del -- = veldbloem
fructos del -- = veldvruchten
-- de feno = hooiland
-- de mais = maisveld
-- de tritico/de frumento = tarweveld
-- de lupulo = hopveld
-- de trifolio = klaverveld
-- de avena = haverveld
-- de secale = roggeveld
-- de tabaco = tabaksveld
-- de flores = bloemenveld
-- de bulbos/de flores a bulbo = bloembollenveld
-- de tulipa(ne)s = tulpenveld
-- de patatas = aardappelveld
-- de stupulas = stoppelveld
-- de essayos/de experimentation/de prova/de proba = proefveld
-- de commercio = handelsgebied
-- seminate = ingezaaide akker
2 terrein, gebied, veld
-- de feria = kermisterrein
-- de battalia = slagveld
-- de aviation = vliegveld
-- sportive/de sport(s) (A) = sportterrein/veld
-- de football (A) = voetbalveld
-- de tennis (A) = tennisveld
-- de jocos = speelterrein
-- minate/de minas = mijnenveld
-- de tiro = schietterrein
-- de golf (A) = golfterrein/links
-- de cursa = raceterrein, renbaan
-- de nive = sneeuwveld
-- de honor = veld van eer
-- de labor = arbeidsveld
-- de recercas/investigation = onderzoeksveld
-- del scientia = terrein van de wetenschap
-- del arte = terrein van de kunst
-- de mesura = meetbereik
-- de tension = spanningsveld
-- de action = arbeidsveld, werkingssfeer
-- del operationes = terrein van de werkzaamheden
LINGUISTICA E GRAMMATICA -- notional = begrippenveld
PHOTOGRAPHIA -- del imagine = beeldveld
PHOTOGRAPHIA profunditate de -- = scherptediepte
-- de un antenna = bereik van een antenne
-- de gravitation = zwaartekrachtsveld
-- de fortias = krachtenveld
-- magnetic = magnetisch veld
-- electric = elektrisch veld
-- electromagnetic = elektromagnetisch veld
-- electrostatic = elektrostatisch veld
intensitate del -- = veldsterkte
-- petrolifere = olieveld
-- aurifere = goudveld
-- de gas natural = gasveld
-- visive/visual/de vision/de visibilitate = gezichtsveld, blikveld
sport de -- = veldsport
lecto de -- = veldbed, kampeerbed
3 HERAL veld, fond, ondergrond
-- de un medalia = veld van een penning
4 kamp, kampement
commandante de -- = kampcommandant
-- de vacantias = vakantiekamp
-- de travalio/labor = werkkamp
-- de refugiatos = vluchtelingenkamp
-- de transito = doorgangskamp
-- de prisioneros = gevangenkamp
-- de concentration = concentratiekamp
-- de extermination/del morte = vernietigingskamp
-- disciplinari/penitentiari = strafkamp
-- de tentas = tentenkamp
-- de juvenes = jongerenkamp
-- de nudistas = nudistenkamp
-- de barracas = barakkenkamp
-- de instruction = oefenkamp
foco de -- = kampvuur
direction del -- = kampleiding
director/chef (F)/gerente del -- = kampleider
canto de -- = kamplied
magazin del -- = kampwinkel
een -- opslaan = stabilir/establir un campo
le pais esseva dividite in duo --s = het land was in twee kampen gesplitst
5 campus (van universiteit)


+ campus sub

1 campus
systema de -- = campussysteem
medico de -- = campusarts
consilio de -- = campusraad


can sub

1 hond
-- mascule = reu
-- de guarda = waakhond
-- de racia = rashond
-- eschimese/eschimo = eskimohond
-- de chassa {sj} = jachthond
-- de taxon = dashond
-- de tracto = trekhond
-- de catena = kettinghond
-- de ceco = blindengeleidehond
-- guida (pro cecos) = blindengeleidehond
-- de pastor = herdershond
-- rabiose = dolle hond
--es venatori = meute
-- policiari = politiehond
cursa de --es = hondenrennen
-- lupo, -- lupin = wolfshond
vita de -- = hondenleven
morsura de -- = hondenbeet
pilo de -- = hondenhaar
testa/capite de -- = hondenkop
collar de -- = halsband
catena de -- = hondenketting
carretta a -- = hondenkar
medalia/placa de -- = hondenpenning
exposition de --es = hondententoonstelling
fidelitate de -- = hondentrouw
nutrimento pro --es = hondenvoer
excremento de -- = hondenpoep
tenia de -- = hondenlintworm
pulice de -- = hondenvlo
BOTANICA lingua de -- = hondstong
imposto super le --es = hondenbelasting
temperie/tempore de --es = hondenweer
mestiero de -- = hondenbaan
elevator de --es = hondenfokker
viver como -- e catto = leven als hond en kat
tractar un persona como un -- = iemand honds behandelen
tener le -- al catena = de hond aan de ketting houden
attachar {sj} un -- = een hond vastleggen
2 trekker, haan (van vuurwapens)


+ cana sub

1 teef
-- in calor = loopse teef


Canaan sub n pr

1 BIBLIA Kanaän


canaanita sub

1 BIBLIA Kanaäniet


+ canaanita adj

1 BIBLIA Kanaänitisch


Canada sub n pr

1 Canada


canadian adj

1 Canadees
dollar -- = Canadese dollar


+ canadianismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA Canadese uitdrukking/woord


canadiano sub

1 Canadees


canal sub

1 kanaal, gracht, vaart
-- de navigation = scheepvaartkanaal
-- de junction/de communication = verbindingskanaal
-- de disaquamento/de escolamento = afwateringskanaal
-- irrigatori/de irrigation = bevloeiingskanaal
-- de adduction = toevoerkanaal
-- lateral/secundari = zijkanaal
-- peripheric/circular/de cinctura = ringvaart
-- transversal = kruisvaart
-- maritime = zeekanaal
-- interior = binnengracht
-- exterior = buitengracht
Canal de Panama = Panamakanaal
Canal del Mar del Nord = Noordzeekanaal
--es de Amsterdam = Amsterdamse grachten
pedage de -- = kanaaltol
esclusa de un -- = kanaalsluis
dica de -- = kanaaldijk
fundo de -- = kanaalbodem
porto de -- = kanaalhaven
nivello del -- = kanaalpeil
section de -- = kanaalpand/vak
rete/systema de --es = kanalennet
junction per un -- = kanaalverbinding
guardiano de -- = kanaalwachter
construction de un -- = kanaalaanleg
construer --es = kanalen aanleggen
approfundar un -- = een kanaal uitdiepen
approfundamento de un -- = uitdieping van een kanaal
2 ANATOMIA kanaal, buis
-- digestive/digerente = spijsverteringskanaal
-- lacrimal = traankanaal
-- vertebral/medullar/rachidee = wervelkanaal
-- intestinal = darmkanaal
-- biliari/hepatic = galbuis
-- dentari = wortelkanaal (van tand/kies)
-- seminifere = zaadleider
3 GEOLOGIA zeeëngte
4 GEOGRAPHIA vaargeul (van een haveningang)
5 TECHNICA leiding, buis, pijp, goot
-- de ventilation = ventilatiekanaal
6 RADIO TELEVISION net, kanaal
-- de television = televisiekanaal
-- audio = geluidskanaal
selector de -- = kanaalkiezer
7 middel, weg
-- de distribution = distributiekanaal
8 ARTE DE CONSTRUER spiraalvormige groef


canalia sub

1 gemeen persoon, schoft, ploert, uitschot, gajes, fielt, schobbejak, schoelje, gespuis


+ canaliculo sub

1 BIOLOGIA kanaaltje


+ canaliesc adj

1 schofterig, vuil, gemeen


canaliforme adj

1 kanaalvormig


+ canalisabile adj

1 kanaliseerbaar
fluvio/riviera -- = kanaliseerbare rivier


canalisar v

1 kanaliseren, bevaarbaar maken
riviera/fluvio canalisate = gekanaliseerde rivier
2 van kanalen voorzien


canalisation sub

1 het kanaliseren, kanalisering, bevaarbaarmaking
2 stelsel van kanalen


canalisator sub

1 iemand die kanalen aanlegt


+ cananga sub

1 BOTANICA cananga
essentia de -- = cananga-olie


+ canapé sub FRANCESE

1 canapé, sofa, ligbank, rustbank
cossino de -- = canapékussen
2 CULINARI sneetje brood onder bepaalde gerechten


canari adj

1 Canarisch, van de Canarische Eilanden
Insulas -- = Canarische Eilanden


Canaria sub n pr

1 --s = Canarische Eilanden


+ canaricultura sub

1 het kweken van kanaries


canario sub

1 kanarie
cavia a/pro -- = kanariekooi


+ canasta sub

1 canasta (kaartspel)
jocar al -- = canasta spelen


cancan sub FRANCESE

1 cancan (soort dans)


+ cancellabile adj

1 nietig verklaarbaar, vernietigbaar


+ cancellamento sub

1 Vide: cancellation


cancellar v

1 doorhalen, schrappen, annuleren, opheffen, intrekken, afzeggen, opzeggen
-- un phrase = een zin doorstrepen
-- un reunion = een vergadering afzeggen
-- un appunctamento = een afspraak afzeggen
-- del memoria = uit het geheugen wissen
-- un hypotheca = een hypotheek royeren
-- un cheque (A) = een cheque ongeldig maken
-- un perdita = een verlies afschrijven
-- un debita = een schuld kwijtschelden
-- un concerto = een concert afgelasten


cancellation sub

1 het annuleren, het doorhalen, etc, annulering, opzegging, afzegging, intrekking
-- de un reunion = afzegging van een vergadering
-- de un debita = kwijtschelding van een schuld
data de -- = opzegdatum
termino de -- = opzegtermijn
derecto de -- = opzegrecht


cancellator sub

1 iemand die annuleert/afzegt, etc.


cancelleria sub

1 kanselarij
-- apostolic = pauselijke/apostolische kanselarij
stilo de -- = kanselarijstijl


cancellero sub

1 kanselier
-- federal = bondskanselier


cancello sub

1 traliewerk, hek
clausura a -- = traliehek
2 door traliewerk/hek gescheiden ruimte
3 tochtportaal (aan ingang van kerk, etc.)


cancere sub

1 kanker
-- pulmonar/del pulmon(es) = longkanker
-- mammari/del pectore = borstkanker
-- del sanguine = bloedkanker
-- del prostata = prostaatkanker
-- cutanee/del pelle = huidkanker
-- lingual = tongkanker
-- hepatic/del hepate/del ficato = leverkanker
-- del larynge = keelkanker
-- del ren = nierkanker
-- del vesica/vesicula = blaaskanker
-- cervical/del collo uterin/del collo del utero = baarmoederhalskanker
-- gastric/stomachal/del stomacho = maagkanker
mortalitate per -- = kankersterfte
instituto de -- = kankerinstituut
lucta contra le -- = kankerbestrijding
2 ZOOLOGIA kreeft
-- saxatile = steenkreeft
3 ASTRONOMIA Kreeft
Tropico del Cancere = Kreeftskeerkring


+ canceriforme adj

1 kankerachtig


+ cancerisar v

1 kanker veroorzaken
-- se = verkankeren, kankerachtig worden (gezwel)


+ cancerisation sub

1 verkankering


+ cancerogene adj

1 MEDICINA kankerverwekkend
substantia -- = kankerverwekkende stof
disveloppar se de forma -- = zich kankerachtig ontwikkelen


+ cancerogeno sub

1 MEDICINA kankerverwekkende stof


+ cancerologia sub

1 MEDICINA oncologie, carcinologie


+ cancerologic adj

1 MEDICINA cancerlologisch


+ cancerologo sub

1 MEDICINA canceroloog, kankerspecialist


+ cancerophobia sub

1 MEDICINA kankerfobie, kankervrees, cancerofobie, carcinofobie


cancerose adj

1 kankerachtig, kanker...
tumor -- = kankergezwel
cellula -- = kankercel
texito -- = kankerweefsel
mortalitate -- = kankersterfte
disveloppar se de forma -- = zich kankerachtig ontwikkelen


candela sub

1 kaars
-- accenditori = (dunne) kaars
-- stearic/de stearina = stearinekaars
-- de paraffin = paraffinekaars
-- de cera = waskaars
cera de -- = kaarsvet
-- paschal = paaskaars
fabrica de --s = kaarsenfabriek
fabricante de --s = kaarsenfabrikant
fabrication de --s = kaarsenfabricage
lumine/luce de -- = kaarslicht
lanterna con -- = kaarslantaarn
residuo truncate de -- = kaarsstompje
flamma de -- = kaarsvlam
forma de -- = kaarsvorm
supporto pro -- = kaarshouder
accender un -- = een kaars aansteken
sufflar un -- = een kaars uitblazen
modular --s = kaarsen gieten
le joco non vale le -- = het sop is de kool niet waard
2 TECHNICA ontstekingsplug, bougie
brossa a/de -- = bougieborstel
clave a/de -- = bougiesleutel
cablo a/de -- = bougiekabel
3 candela (eenheid van lichtsterkte: cd)


candelabro sub

1 kroonkandelaar, kroonluchter, armluchter, armkandelaar
-- hebraic/a/de septe bracios = zevenarmige kandelaar


candeliero sub

1 kandelaar


+ candeliforme adj

1 BOTANICA kaarsvormig


+ candidar v

1 als kandidaat voorstellen, kandideren
-- se al electiones del consilio communal = zich voor de gemeenteraad kandidaat stellen


candidato sub

1 kandidaat
-- pro le consilio municipal = raadskandidaat
-- del partito adverse = kandidaat van de tegenpartij
-- al throno = troonpretendent
-- al presidentia = presidentskandidaat
-- principal, prime -- = lijstaanvoerder
-- potential = gegadigde
-- approbate = geslaagde
proponer/presentar como -- = kandideren, als kandidaat naar voren schuiven
presentar se -- = zich kandidaat stellen
votar pro un -- = zijn stem uitbrengen op een kandidaat


candidatura sub

1 kandidatuur, kandidaatstelling, kandidatenlijst, voordracht
-- duple = dubbeltal
-- pro le consilio municipal = raadskandidatuur
mitter/poner/presentar su -- = zich kandidaat stellen
renovar su -- = zich herkiesbaar stellen
retirar su -- = zijn kandidatuur intrekken, van zijn kandidatuur afzien
declinar un -- = voor een candidatuur bedanken
eligite per -- unic = verkozen bij enkele kandidaatstelling


candide adj

1 onschuldig, eerlijk, oprecht
esser un anima -- = van de prins geen kwaad weten
2 onnozel, naïef, argeloos


+ candidessa sub

1 rechtschapenheid, oprechtheid
2 naïeveteit


+ candiota sub

1 Kretenzer, Candioot


+ candiota adj

1 van/uit Kreta/Kandia, Kretensisch


+ candir v

1 in suiker leggen, konfijten


candite adj

1 kandij...
sucro/saccharo -- = kandijsuiker
fructos -- = gesuikerde/gekonfijte vruchten, suikervruchten


+ canditor sub

1 apparaat om (vruchten) te konfijten


+ canditura sub

1 het konfijten


candor sub

1 onschuld, oprechtheid, eerlijkheid, rechtschapenheid, openhartigheid
-- infantin = kinderlijke naïveteit
-- virginal = maagdelijke onschuld


+ canephora sub

1 ANTIQUITATE korfdraagster, kanefoor


+ canetto sub

1 hondje
-- de gremio = schoothondje


canevas sub

1 zeildoek, linnen, canvas


canicula sub

1 hondsdagen
le ardor del -- = de hitte van de hondsdagen


Canicula sub n pr

1 ASTRONOMIA Hondsster, Sirius


canicular adj

1 ASTRONOMIA de Hondsster/Sirius betreffend
2 van de hondsdagen
dies/jornos -- = hondsdagen
calor -- = verschrikkelijke hitte


caniculo sub

1 BIOLOGIA kanaaltje


+ canides sub pl

1 Canidae, Hondachtigen


canil sub

1 hondenhok, kennel


canin adj

1 van de hond(en), honden...
exposition -- = hondententoonstelling
racia -- = hondenras
fame -- = razende honger, geeuwhonger
dente -- = hoektand
rosa -- = hondsroos


+ canitie sub

1 MEDICINA canities, het grijs worden, vergrijzing


canna sub

1 BOTANICA riet
-- de sucro = suikerriet
-- de India = rotan, pitriet
-- de junco = rotting
-- de bambu = bamboestaak
panicula de -- = rietpluim
paravento de -- = rietscherm
matta de -- = rietmat
flauta de -- = rietfluit
articulos de -- = rietwaren
cortina de -- = rietgordijn
tecto de -- = rietdak
copertura de -- = rietbedekking
bordatura/bordura de -- = rietkraag
sucro de -- = rietsuiker
tremer/tremular como un -- = beven als een riet
2 stok
-- blanc del ceco = witte stok van de blinde
-- a/de pisca/de piscar = (vis)hengel
-- a/de pisca telescopic = telescoophengel
-- a/de lancear = werphengel
piscar con -- = hengelen
piscator a/de -- = hengelaar
3 BOTANICA bloemriet, canna
-- indic = Indisch bloemriet


cannabe,cannabis sub

1 BOTANICA hennep
oleo de -- = hennepolie
filo de -- = hennepgaren
cultura del -- = hennepteelt
recolta de -- = hennepoogst
corda de -- = henneptouw
fibra de -- = hennepvezel
pedunculo de -- = hennepstengel
semine/grana de -- = hennepzaad
-- nederlandese = nederwiet


cannabero sub

1 hennepkweker


+ cannabic adj

1 hasjiesj..., marihuana...
intoxication -- = marihuanavergiftiging/verslaving


cannabiera sub

1 hennepveld, hennepakker


+ cannabinacea sub

1 BOTANICA hennepachtige


+ cannabismo sub

1 cannabisme, marihuanaverslaving


+ cannaceas sub pl

1 BOTANICA cannaceae, cannaceeën, bloemrietfamilie


cannage sub

1 het matten (van stoelen)


cannar v

1 matten (van stoelen)


+ cannate adj

1 van riet, rieten
sedia -- = rieten stoel


+ cannator sub

1 stoelenmatter


cannella sub

1 ribbel, groef, buisje, kanaaltje
2 kaneel
barra/baston/palo de -- = kaneelstang/pijp/stok
-- in barras/bastones = pijpkaneel
-- in pulvere = fijne kaneel, kaneelpoeder
odor de -- = kaneelgeur
gusto/sapor de -- = kaneelsmaak
color de -- = kaneelkleur
de color de -- = kaneelkleurig
ris al -- = rijst met kaneel
biscuit al -- = kaneelkoekje
sauce al -- = kaneelsaus
sucro/saccharo al -- = kaneelsuiker
oleo/essentia de -- = kaneelolie


cannellar v

1 ribbelen, groeven maken in, groeven, kartelen, canneleren, ritsen
-- carton = karton ritsen
machina a/de -- = kartelmachine
parve rota a/de -- = kartelraadje


cannellate adj

1 geribbeld, gegroefd, gecanneleerd, gekarteld


cannellatura sub

1 ribbeling, groef, gleuf, kartel, ribbel
-- de un polea = gleuf van een katrol
bobina con -- = gleufspoel
profunditate de -- = groefdiepte
facer --s profunde in un planca = een plank diep ingroeven
2 ARTE DE CONSTRUER cannelure (in een pilaar)
-- de un colonna/columna = cannelures van een zuil


cannelliero sub

1 BOTANICA kaneelboom
flor de -- = kaneelbloem
cortice de -- = kaneelbast


+ canneto sub

1 rietveld


cannibal sub

1 kannibaal, menseneter


cannibal adj

1 kannibalistisch, kannibalen..., mensenetend


+ cannibalesc adj

1 van een kannibaal, kannibaals, onmenselijk, wreed
crueltate -- = kannibaalse wreedheid


+ cannibalisar v

1 kannibaliseren, totaal slopen
-- vetule un auto(mobile) = een auto totaal slopen


+ cannibalisation sub

1 kannibalisering, totale sloop


cannibalismo sub

1 kannibalisme, het eten van vlees van soortgenoten


cannon sub

1 kanon, vuurmond, (stuk) geschut
colpo/tiro de -- = kanonschot
-- antiaeree = luchtafweergeschut, luchtafweerkanon
-- antitank = antitankkanon
-- atomic = atoomkanon
-- laser (A) = laserkanon
-- naval = scheepskanon
-- a/de aqua = waterkanon
bronzo de --es = kanonspijs
balla de -- = kanonskogel
tubo de un -- = loop van een kanon
bucca de un -- = mond van een kanon
carne a/de -- = kanonnenvlees
2 loop (van vuurwapen)
-- de fusil = geweerloop
fusil a/de duo --es = dubbelloopsgeweer


cannonada sub

1 kanonnade, kanonvuur


cannonar v

1 met kanonnen beschieten, kanonneren, bombarderen


cannonera sub

1 kanonneerboot


cannoneria sub

1 stel kanonnen, batterij
2 gieterij van kanonnen


cannonero sub

1 kanonnier, artillerist


+ cannoniera sub

1 schietgat (voor kanon)


cannula sub

1 MEDICINA canule, holle (injectie)naald, slangetje, soepel buisje, pijpje
-- de lavamento = lavementcanule


+ cannular v

1 MEDICINA canuleren


canoa sub

1 kano
-- pneumatic = opblaasboot
cossino de -- = kanokussen
ir in -- = kanoën, kanovaren


canoage sub

1 het kanoën


canoar v

1 kanoën, kanovaren


canoero sub

1 kanovaarder
club (A) de --s = kanoclub
societate de --s = kanovereniging


+ canoismo sub

1 SPORT het kanovaren


+ canoista sub

1 kanovaarder, beoefenaar van de kanosport


cañon sub ESPANIOL

1 steile bergkloof, diep erosiedal, cañon


canone sub

1 ECCLESIA kerkelijke leerstelling, door concilie vastgestelde regel
2 ECCLESIA canon, verzameling geschriften die tot de bijbel worden gerekend
3 ECCLESIA canon van de Mis, tweede deel van de Mis
4 ECCLESIA lijst van heiligen
5 norm, regel, standaard
le -- de su fide = het richtsnoer van zijn geloof
6 MUSICA canon
-- retrograde = kreeftcanon
7 TYPOGRAPHIA Kanon (grote drukletter)


+ canonessa sub

1 stiftsdame, domjuffer


canonic adj

1 canoniek, in overeenstemming met de canon
derecto -- = canoniek recht, kerkrecht
lege -- = kerkwet
libros -- = canonieke boeken (van de bijbel)
horas -- = daggetijden
sequer principios -- = canonieke principes volgen
2 normatief, als richtsnoer dienend
3 MATHEMATICA canoniek
equationes -- = canonieke vergelijkingen
forma -- = canonieke vorm
transformation -- = canonieke transformatie


+ canonical adj

1 van de kanunnik, kanunniks..., kanonikaal
habito -- = kanunniksgewaad
capitulo -- = kanonikaal kapittel


canonicato sub

1 kanunnikschap, domheerschap
conferer le -- = het kanunnikschap verlenen
2 gemakkelijk baantje, sinecure


canonicitate sub

1 canoniciteit, wettigheid/echtheid overeenkomstig de kerkelijke voorschriften
-- de un texto = cononiciteit can een tekst


canonico sub

1 kanunnik, domheer, koorheer


+ canonisabile adj

1 die heilig verklaard kan worden


canonisar v

1 heilig verklaren, canoniseren, in de canon of lijst der heiligen opnemen


canonisation sub

1 heiligverklaring, canonisatie


canonista sub

1 kenner van het kerkelijk recht, canonist


+ canopo sub

1 HISTORIA canope, lijkvaas, asurn


canor adj

1 zangerig, klankrijk, melodieus
ave -- = zangvogel
concurso -- = zangwedstrijd
homage -- = zanghulde
manifestation -- = zangfestival
trio -- = vocaal trio


canoritate sub

1 zangerigheid, klankrijkdom


+ Canossa sub n pr

1 Canossa
ir a -- = naar Canossa gaan, een gang naar Canossa maken


+ canota sub

1 bootje
-- a remos = roeiboot


+ canotage sub

1 het roeien
club (A) de -- = roeiclub


+ canotar v

1 roeien


+ canotero sub

1 roeier
club (A) de --s = roeiclub


cantabile sub

1 MUSICA cantabile, zangerig deel van een muziekstuk


cantabile adj

1 te zingen, cantabel
2 MUSICA cantabile


+ cantalupo sub

1 knobbelmeloen, kanteloep


cantar v

1 zingen, kraaien, sjirpen, etc.
-- false = vals zingen
-- in tono basse = laag zingen
le gallo canta = de haan kraait
le grillo canta = de krekel sjirpt
-- le laudes del Senior = Gods lof zingen
-- victoria = victorie kraaien
-- in falsetto = falset zingen


cantata sub

1 MUSICA cantate
-- pro voces infantil = kindercantate
-- choral/con choro = koorcantate
--s de Bach pro organo concertante = cantates van Bach met concerterend orgel


cantator sub

1 zanger
ave -- = zangvogel
-- pop (A) = popzanger
-- ambulante = straatzanger
-- de ecclesia = kerkzanger


cantatrice sub

1 zangeres


+ cantharello sub

1 BOTANICA cantharel, dooierzwam


+ cantharide sub

1 ZOOLOGIA Spaanse vlieg, cantharide


+ cantharidina sub

1 cant(h)aridine, blaartrekkend middel, pepmiddel, aphrodisiacum


+ canthus sub

1 ANATOMIA ooghoek


cantico sub

1 kerklied, lofzang, danklied, PROTESTANTISMO gezang
-- paschal = paasgezang/lied
-- de Natal = kerstlied
le Cantico de Canticos = het Hooglied
Cantico del Virgine = Lofzang van Maria, Magnificat
-- de allegressa = vreugdelied


+ cantier sub

1 werf
-- naval = scheepswerf
-- de construction(es) = bouwplaats, bouwterrein
-- de demolition(es) = sloperij
-- de carpentero = timmerwerf


cantilena sub

1 MUSICA cantilene (zangerige melodie)
2 LITTERATURA cantilene
-- de Sancte Eulalia = cantilene van Sint Eulalia


+ cantilever adj ANGLESE

1 TECHNICA vrijdragend (opgehangen), zwevend (aangebracht)
suspension -- = vrijdragende ophanging
frenos -- = cantileverremmen
ponte -- = cantileverbrug
fenestra -- = klapraam


cantina sub

1 kantine (in kazerne, school, bedrijf, etc.)
-- de officieros = officierskantine
-- mobile/ambulante = kantinewagen
-- scholar = schoolkantine
caffe de -- = kantinekoffie
mobile de -- = kantinemeubel
personal de -- = kantinepersoneel


cantinero sub

1 kantinehouder


+ cantion sub

1 lied
Cantion de Rolando = Roelandslied
autor de --es = liederdichter


+ cantionetta sub

1 liedje


canto sub

1 het zingen, gezang, zangkunst
le -- del aves = het gezang van de vogels
2 lied, zang
-- del gallo = hanengekraai
-- nuptial = bruiloftslied
-- final = slotzang
-- intermediari/intercalate = tussen(ge)zang
-- de amor = minnelied
-- de laude = loflied
-- de victoria = overwinningslied
-- de guerra = krijgszang
-- de campo = kamplied
-- scholar = schoollied
-- de cuna = wiegelied
-- de Natal = kerstlied
-- ecclesiastic = kerkzang/lied
-- triumphal/de triumpho/de victoria = zegezang
-- funebre treurzang, lijkzang
-- alternative/alternate = beurtzang
-- satiric = spotlied
-- infantil = kinderzang
-- melodramatic = smartlap
-- matinal = morgenzang/lied
-- profan/secular = wereldlijk lied
-- religiose/sacrate = geestelijk lied
-- gregorian/plan = het Gregoriaans
-- bucolic = bucolische zang
-- bardic = bardenlied
-- bacchic/a biber = drinklied
-- de joia/de gaudio = vreugdezang
-- choral/del choro = koorzang, koorlied
-- popular = volkslied
-- guerrier/de guerra = krijgslied
-- pop = popsong
-- del cygno = zwanezang
-- del vento = lied van de wind
-- a tres voces = driestemmig lied
ave de -- = zangvogel
arte del -- = zangkunst
professor de -- = zangleraar
lection de -- = zangles
classe de -- = zangklas
methodo de -- = zangmethode
curso de -- = zangcursus
libro/collection de --s = liedboek
cyclo de --s = liedercyclus/krans
exercitio de -- = zangoefening
inseniamento del -- = zangonderwijs
concurso de -- = zangwedstrijd
collection/libro de --s = liedboek, zangboek
recital de -- = liederavond
compositor de --s = liederencomponist
forma de -- = liedvorm
semper/sempre le mesme --, le -- de semper/sempre = altijd hetzelfde liedje
revolver sempre al mesme -- = steeds op hetzelfde aanbeeld hameren
3 LITTERATURA zang, boek (deel van episch gedicht), canto
4 TECHNICA smalle/vlakke zijde
le -- de un cultello = de vlakke kant van een mes


canton sub

1 kanton
le --es federate de Suissa = de gefedereerde cantons van Zwitserland


+ Canton sub n pr

1 Kanton


cantonal adj

1 kantonaal
electiones -- = kantonale verkiezingen
consilio -- = kantonale raad
tribunal -- = kantongerecht
judice -- = kantonrechter


+ cantonamento sub

1 MILITAR kantonnement, kampement, kwartier


+ cantonar v

1 in kantons verdelen
2 kantonneren, legeren, inkwartieren (van troepen)
-- soldatos in un village = soldaten in een dorp legeren


+ cantonese adj

1 Kantonees


+ cantonese sub

1 inwoner van Kanton, Kantonees
2 Kantonees (het in Kanton gesproken Chinees dialect)


+ cantonnero sub

1 kantonnier


cantor sub

1 zanger
-- professional = beroepszanger
-- de ecclesia = kerkzanger
2 ECCLESIA cantor, voorzanger


+ canzone sub ITALIANO

1 LITTERATURA MUSICA canzone


+ canzonetta sub ITALIANO

1 LITTERATURA MUSICA canzonetta, kleine canzone


capabile adj

1 capabel, bekwaam, in staat (tot), geschikt (voor)


capabilitate sub

1 bekwaamheid, geschiktheid, vermogen
exigentia de -- = bekwaamheidseis


capace adj

1 ruim, veelomvattend
2 bekwaam, geschikt, in staat (tot)
creder -- de = in staat achten tot
-- de sacrificio = opofferingsgezind
-- de application = toepasbaar


+ capacitantia

1 PHYSICA capacitieve weerstand


capacitate sub

1 capaciteit, (bevattings)vermogen, inhoud, maat, omvang
-- de un hospital = capaciteit van een ziekenhuis
-- de production = produktiecapaciteit
-- de carga = laadvermogen
-- de stockage = opslagcapaciteit
-- de compra = koopkracht
-- limite = piekvermogen
-- calorific = warmtecapaciteit
mesura de -- = ruimtemaat, inhoudsmaat, maat(beker)
2 vermogen (om iets te doen), het in staat zijn, het kunnen, kunde, capaciteit
--s intellectual = verstandelijke vermogens
-- creator = scheppingsvermogen
-- de labor = arbeidsvermogen
-- de resistentia = weerstandsvermogen
-- elevatori = hefvermogen
-- de mathematica = aanleg voor wiskunde
-- de reager = reactievermogen
-- ascensional = stijgvermogen
-- organisative = organisatiecapaciteit
-- refrigerante = koelend vermogen
in plen possession de su --s = in het volle genot van zijn vermogens


+ capacitive

1 capacitief
componente -- = capacitieve component
resiatentia -- = capacitieve weerstand


caper v

1 pakken, grijpen
-- le attention = de aandacht vasthouden/boeien
2 inhouden, bevatten


capernaita sub

1 bewoner van Kapernaüm


Capernaum sub n pr

1 Kapernaüm


Capet sub n pr FRANCESE

1 Capet (familienaam van Hugue/Hugo, koning van de Franken in de tiende eeuw)


capetian adj

1 Capetingisch, van het huis van Capet
epocha -- = Capetingische tijd
dynastia -- = Capetingische dynastie


capetiano sub

1 Capetinger


Capharnaum sub n pr

1 Kapernaüm


capillacee adj

1 harig


capillar adj

1 haar...
lotion -- = haarlotion
crema -- = haarcrème
tinctura -- = haarverf
artista -- = haarstilist
radice -- = haarwortel
2 capillair
action -- = capillaire werking
attraction -- = capillaire aantrekking
tubo -- = capillair buisje, capillair, haarbuisje
vaso -- = capillair vat, haarvat
ascension -- = capillaire stijghoogte
pression -- = capillaire druk
hygrometro -- = haarhygrometer
correction -- = capillariteitscorrectie


+ capillaria sub

1 BOTANICA vrouwenhaar


+ capillarisar v

1 capillair meken


capillaritate sub

1 capillariteit, capillaire werking, haarvatstuwing, grensvlakwerking


+ capillaritis sub

1 MEDICINA (huid)haarvatenontsteking


+ capillaroscopia sub

1 MEDICINA capillaroscopie


capillatura sub

1 haar(dos), bos haar
-- abundante = overvloedige haardos
-- exuberante = weelderige haardos
moda de -- = haarmode
salon de -- = kapsalon
ordinantia del -- = haardracht


capillo sub

1 haar (één haar)
--s = het haar, haardos
--s undulate = golvend haar
--s hirsute = borstelig haar
(--s in) brossa = bros (kapsel)
--s de angelo = engelenhaar
in --s = blootshoofds
hygrometro a -- = haarhygrometer
tinctura pro --s = haarkleurmiddel, haarverf
bucla de --s = haarkrul/lok
spinula a/de/pro --s = haarspeld
curva in spinula a --s = haarspeldbocht
rete a/de/pro --s = haarnet(je)
taliatura de --s = kapsel
brossa a/de/pro --s = haarborstel
cadita de --s = haaruitval
siccator de --s = haardroger
siccar se le --s = zijn haar drogen, föhnen
modellar le --s = het haar in model brengen
crescita/crescimento de --s = haargroei
taliar se/secar se le --s = zijn haar knippen
facer taliar se/secar se le --s = zijn haar laten knippen
pectinar se le --s = zijn haar kammen
lavar se le --s = zijn haar wassen
lavage del --s = haarwassing
tinger se le --s = zijn haar verven
discolorar se le --s = zijn haar bleken
perder su --s = kaal worden
secar/finder --s in quatro = haarkloven, muggeziften
secator de --s in quatro = haarklover


capillute adj

1 behaard, harig
homine -- = man met grote bos haar


capistro sub

1 halster
2 muilband


capital adj

1 van het hoofd, hoofd...
2 aan het hoofd staand
citate -- = hoofdstad
3 belangrijkst, voornaamst, hoofd...
littera -- = hoofdletter
error -- = kapitale fout
obra -- = hoofdwerk
sententia -- = doodvonnis
crimine -- = halsmisdaad
pena -- = doodstraf
ferma -- = kapitale boerderij
execution -- = voltrekking van een doodvonnis
le septe peccatos/vitios -- = de zeven hoofdzonden


capital sub

1 hoofdstad
-- federal = bondshoofdstad
2 FORTIFICATION bissectrice van een bastion
3 hoofdsom, kapitaal, vermogen, (geld)middelen
evasion/fuga/fugita de --es = kapitaalvlucht
mercato de --es = kapitaalmarkt
exportation de --es = kapitaalexport/uitvoer
investir un -- = een kapitaal beleggen/investeren
investimento de --es = kapitaalinvestering
creation/formation de --es = kapitaalvorming
constitution de un -- = kapitaalvorming
circuito de --es = kapitaalskringloop
interesse de -- = kapitaalrente
scarsitate/insufficientia de --es = kapitaalschaarste/gebrek
emission de -- = kapitaaluitgifte
affluentia/affluxo de --es = kapitaalstroom
concentration de -- = kapitaalconcentratie
destruction de -- = kapitaalvernietiging
accrescimento/incremento del -- = vermogensaanwas
surplus de -- = kapitaalsurplus
augmento/augmentation de -- = kapitaalvermeerdering
reduction de -- = kapitaalvermindering
possession de -- = kapitaalbezit
possessor de -- = kapitaalbezitter
demanda de -- = kapitaalvraag
-- national = nationaal vermogen
-- initial = beginkapitaal
-- de reserva = reservekapitaal
-- in obligationes = obligatiekapitaal
-- de exploitation = bedrijfskapitaal
-- in actiones = aandelenkapitaal
-- fixe/fixate = vast kapitaal
-- de garantia = garantiekapitaal
-- social = maatschappelijk kapitaal
-- flottante/circulante = vlottend/omlopend kapitaal
-- productive/con interesses = rentedragend kapitaal
-- improductive/inactive = renteloos/dood kapitaal
-- de risco = risocodragend kapitaal
-- in libros = kapitaal aan boeken
apportar -- = kapitaal inbrengen/verschaffen
valer un -- = een kapitaal waard zijn
costar un -- = een kapitaal kosten
viver de su -- = van zijn kapitaal leven
4 hoofdletter


+ capitalisabile adj

1 kapitaliseerbaar


capitalisar v

1 het kapitaal laten aangroeien, kapitaal vormen, kapitaliseren
-- le interesses = de rente kapitaliseren


capitalisation sub

1 kapitaalvorming, kapitalisatie, kapitalisering


capitalismo sub

1 kapitalisme
-- de stato = staatskapitalisme


+ capitalista adj

1 kapitalistisch
systema -- = kapitalistisch stelsel
paises -- = kapitalistische landen
societate -- = kapitalistische maatschappij


capitalista sub

1 kapitalist


+ capitalistic adj

1 kapitalistisch
systema -- de production = kapitalistisch produktiesysteem


capitanar v

1 aanvoeren (een troep), leiden


+ capitania sub

1 kapiteinschap


capitano sub

1 kapitein, bevelhebber, aanvoerder
SPORT -- (del equipa) = aanvoerder (van het elftal)
-- de nave = scheepskapitein
-- (del marina) mercante = koopvaardijkapitein
-- del porto = havenmeester
-- de cavalleria = ritmeester
-- de corvetta = korvetkapitein, luitenant ter zee eerste klasse
-- de fregata = fregatkapitein, kapitein-luitenant ter zee
-- de vascello = kapitein-ter-zee
-- de industria = grootindustriëel
uniforme de -- = kapiteinsuniform


capitate adj

1 BOTANICA
flor -- = bloem met bolvormig hoofdje
lactuca -- = kropsla


+ capitation sub

1 HISTORIA hoofdgeld, belasting per hoofd
2 hoofdelijke omslag


capite sub

1 hoofd, kop
dolor/mal de -- = hoofdpijn
mi -- me dole = ik heb hoofdpijn
rumper le -- a un persona = iemand de hersens inslaan
rumper se le -- = zich het hoofd breken
abassar le -- = het hoofd laten hangen
succuter le -- = het hoofd schudden
le -- me torna = het duizelt me, ik ben duizelig
facer tornar le -- a un persona = iemand duizelig maken
batter le -- contra = het hoofd stoten tegen
pender super le -- = boven het hoofd hangen
montar al -- = naar het hoofd stijgen
FIGURATE perder le -- = het hoofd verliezen
haber le -- dur = een harde kop hebben
signo/inclination del -- = knik(je)
voce de -- = kopstem
ornamento del -- = hoofdtooi
station de -- = kopstation
del -- al pedes = van tot tot teen
-- nuclear/atomic = atoomkop
-- calve = kale kop, kaalkop
-- cave = holhoofd
-- punctate/punctute = punthoofd
-- de ponte = bruggenhoofd
-- de morto = doodshoofd
-- de lecto = hoofdeinde van bed
-- de littera = briefhoofd
cossino de -- = hoofdkussen
-- de clavo = spijkerkop
clavo a -- = spijker met kop
clavo sin -- = spijker zonder kop
-- de porco = varkenskop
-- de dracon = drakenkop
-- a duple facie/de Jano = Januskop
del -- al pedes = van top tot teen
sin -- ni cauda = zonder kop of staart
a -- nude/discoperte = blootshoofds
tante --s, tante ideas = zoveel hoofden, zoveel zinnen
-- del peloton = kop van het peloton
peloton/gruppo de -- = kopgroep
ir/currer al -- = op kop liggen, aan de kop gaan
2 chef, hoofd, leider, aanvoerder, baas, directeur
-- de familia = gezinshoofd
-- coronate = gekroond hoofd
-- de stato = staatshoofd


capitello sub

1 ARTE DE CONSTRUER kapiteel
-- doric = Dorisch kapiteel
-- ionic = Ionisch kapiteel
-- corinthie = Corintisch kapiteel


+ capitiera sub

1 hoofdeinde (van bed)


+ capitolin adj

1 HISTORIA capitool...
Jocos -- = Spelen ter ere van Jupiter
Monte -- = Monte Capitulinus
le triade -- = de drie goden van het Capitool


capitolio sub

1 capitool


Capitolio

1 Capitool
le ocas del -- = de ganzen van het Capitool


capitular adj

1 mbt een kapittel, tot het kapittel behorend, kapittel...
ecclesia -- = kapittelkerk
sala -- = kapittelzaal
schola -- = kapittelschool
assemblea -- = kapittelvergadering
die -- = kapitteldag


capitular v

1 capituleren, zich overgeven, zich onderwerpen, zich gewonnen geven


capitulation sub

1 capitulatie, overgave
-- honorabile = eervolle overgave
-- inconditional/sin conditiones = onvoorwaardelijke overgave
conditiones de -- = capitulatievoorwaarden
negotiar le -- = over de capitulatie onderhandelen


capitulo sub

1 ECCLESIA (dom)kapittel
-- provincial = provinciaal kapittel
-- general = generaal kapittel
-- canonical = kanonikaal kapittel
le decano del -- = de deken van het kapittel
haber un voto in -- = een stem in het kapittel hebben
non haber alicun voce in le -- = niets in te brengen hebben
2 hoofdstuk (van boek, etc.)
le prime -- = het eerste hoofdstuk
-- recapitulative = samenvattend hoofdstuk
3 BOTANICA bloemkorf(je), bloemhoofdje


capo sub

1 kaap, voorgebergte
-- tempestuose = stormkaap
Capo Verde = Kaapverdië
Capo de Hornos = Kaap Hoorn
Capo de Bon Sperantia = Kaap de Goede Hoop
le Colonia del Capo = de Kaapkolonie
vino del Capo = Kaapse wijn
diamante del Capo = Kaapse diamant


capon sub

1 kapoen


+ caponar v

1 kapoenen snijden/castreren


caponiera sub

1 mesthok om kapoenen te mesten
2 FORTIFICATION overdekte weg over vestinggracht


caporal sub

1 MILITAR korporaal
galones de -- = korporaalsstrepen


+ capoverdian adj

1 Kaapverdisch


+ capoverdiano sub

1 Kaapverdiër


cappa sub

1 cape, pelerine, cappa (van kardinaal, etc.)
-- purpuree = purperen cappa
mantello con -- = pelerinemantel/jas
2 (van sigaar) dekblad


cappella sub

1 ARTE DE CONSTRUER kapel, kerkje
-- aulic/palatin = paleiskapel, hofkapel
-- lateral = zijkapel
-- absidal = straalkapel
-- monasterial/conventual/de un monasterio/de un convento = kloosterkapel
-- funerari/funebre/mortuari = rouwkapel
-- ardente = "chapelle ardente"
Cappella Sixtin = Sixtijnse Kapel
2 kerkkoor, muzikanten (verbonden aan een kapel)
maestro de -- = koormeester, kapelmeester
-- pontifical = pauselijk koor
a -- = a capella
choro a -- = a-cappellakoor


cappellania sub

1 prebende van een kapelaan


cappellano sub

1 kapelaan
-- private/domestic/de casa = huiskapelaan
-- del corte = hofkapelaan
dignitate de -- = kapelaanschap


cappelleria sub

1 hoedenwinkel
2 hoedenmakerij


cappellero sub

1 hoedenverkoper
2 hoedenmaker


cappelletto sub

1 kleine hoed, hoedje
2 kniegezwel (van paard)


+ cappelliera sub

1 hoedendoos


cappellina sub

1 capeline (breedgerande dameshoed)
2 MEDICINA hoofdverband, hoofdzwachtel


cappello sub

1 hoed
-- de sol = zonnehoed
-- de palea = strohoed
-- de feltro = vilten hoed, vilthoed
-- de pellicia = bonthoed
-- de femina = dameshoed
-- de plagia = strandhoed
-- punctate/punctute = punthoed
-- flexibile/molle = slappe hoed, flaphoed
-- cylindro = hoge hoed
-- cardinalicie/de cardinal = kardinaalshoed
-- coquette = koket hoedje
-- abominabile = foeilelijke hoed
-- de un fungo = hoed van een paddestoel
bordo de -- = hoedrand
spinula a -- = hoedenspeld, hoedenpen
cassa de -- = hoedendoos
banda de -- = hoedenband
moda de -- = hoedenmode
fabricante de --s = hoedenfabrikant
mitter su -- = zijn hoed opzetten
cambiar de -- = een andere hoed opzetten
a basso --! = hoed af!
2 TECHNICA dop
-- de modiolo = naafdop


+ cappero sub

1 BOTANICA kapperstruik
2 CULINARI kapper(tje)


cappotta sub

1 kapothoed
2 dak (van auto)


cappotto sub

1 kapotjas, lange (over)jas
2 motorkap


+ cappucietto sub

1 kapje
Cappucietto Rubie e le lupo feroce = Roodkapje en de boze wolf


cappucina sub

1 BOTANICA Oostindische kers
2 Kapucines, Kapucijner non


cappucino sub

1 ECCLESIA Kapucijn, Kapucijner monnik
2 cappucino (drank)


cappucio sub

1 kap(je), capuchon (kledingstuk), huif (van kar)
-- de plastic = plastic opvouwbaar regenkapje
le -- del penna = het dopje van de pen
carro a -- = huifkar


capra sub

1 geit
-- alpin = alpengeit
pastor de --s = geitenhoeder
caseo de -- = geitekaas
lacte de -- = geitemelk
carne de -- = geitevlees
lana de -- = geitewol
oculo de -- = geiteoog
exhibition/exposition de --s = geitententoonstelling


+ caprella sub

1 ZOOLOGIA spookkreeftje


+ capreola sub

1 ZOOLOGIA reegeit


+ capreoletto sub

1 reekalf


+ capreolo sub

1 ZOOLOGIA reebok
rostito de -- = reegebraad
cotelette (F) de -- = reekotelet


caprero sub

1 geitenhoeder


capretto sub

1 jonge geit, geitje
2 geiteleer, glacé


+ capric adj

1 CHIMIA caprine...
acido -- = caprinezuur


capricio sub

1 plotselinge inval, gril, bevlieging, luim
--s del moda = modegrillen
--s del sorte = spelingen van het lot
-- del natura = speling van de natuur
ceder al --s = aan de grillen toegeven
2 MUSICA, ARTE capriccio


capriciose adj

1 grillig, wispelturig, luimig, veranderlijk, onregelmatig
humor -- = grillig humeur
moda -- = grillige mode
lineas -- = grillige lijnen
arabescos -- = grillige arabesken
le tempore es -- = het weer is onbestendig


capriciositate sub

1 grilligheid, wispelturigheid, veranderlijkheid


capricorno sub

1 ZOOLOGIA boktor


Capricorno sub n pr

1 ASTRONOMIA Steenbok
Tropico del -- = Zuiderkeerkring, Steenbokskeerkring


+ caprificar v

1 bestuiven van vijgebomen


+ caprification sub

1 caprificatie (systeem voor bestuiven van vijgebomen)


+ caprifigo sub

1 BOTANICA wilde vijg


+ caprifoliaceas sub pl

1 BOTANICA caprifoliaceae, kamperfoeliefamilie, vlierachtigen


caprifolio sub

1 BOTANICA kamperfoelie


+ capril sub

1 geitenstal


+ caprimulgo sub

1 ZOOLOGIA nachtzwaluw, geitenmelker


+ caprin adj

1 van de geit, geite...
caseo -- = geitekaas
racia -- = geiteras
lana -- = geitewol


+ capriola sub

1 capriool, luchtsprong, bokkesprong
facer --s = luchtsprongen maken


capro sub

1 bok
-- expiatori = zondebok
barba de -- = sik
carne de -- = bokkevlees


+ caproic adj

1 CHIMIA capron...
acido -- = capronzuur


+ caprylic adj

1 CHIMIA capryl...
acide -- = caprylzuur


+ capsella sub

1 BOTANICA herderstasje


+ capsico sub

1 BOTANICA capsicum


capsula sub

1 BOTANICA doosvrucht, sporehouder, kapsel
-- del papavere = doosvrucht van de papaver
-- sporifere = sporenhouder, sporenkapsel
-- unilocular/monolocular = eenhokkige doosvrucht
2 ANATOMIA omgevend vlies, kapsel
-- articular = gewrichtskapsel, beursband, kapselband
-- renal = nierkapsel, nierbed
-- synovial = slijmbeurs
-- del crystallino = lensbeursje
3 PHARMACIA capsule
4 CHIMIA indampingskom/schaal
5 dop, kroonkurk, capsule
-- fulminante = knalkurk
-- a vite = schroefdop
-- de cartucha {sj} = patroonhuls
-- de clausura = sluitdop
-- dosator/de dosage = doseerdop, maatdop
6 slaghoedje, klappertje
-- incendiari = slaghoedje
7 ruimtecapsule
-- spatial = ruimtecapsule


capsulage sub

1 het afsluiten met een dop/capsule
le -- al machina = het machinaal aanbrengen van doppen/capsules


capsular adj

1 capsulevormig, doosvruchtvormig
fructo -- = doosvrucht


capsular v

1 van een dop/capsule voorzien (flessen, etc.)
-- bottilias al machina = flessen machinaal voorzien van doppen/capsules


+ capsulator sub

1 capsuleermachine
-- de/pro bottilias = flessensluitmachine


+ capsulifere adj

1 BOTANICA doorvruchten dragend


captar v

1 bedriegen, bedotten, behendig winnen, door list verkrijgen, inpalmen
-- le confidentia/fiducia de un persona = op slinkse wijze het vertrouwen van iemand winnen


captation sub

1 het bedriegen, het bedotten, etc.


caption sub

1 het pakken, het grijpen, het vangen


captiose adj

1 bedrieglijk, misleidend, listig
argumento -- = schijnargument
rationamento -- = drogredenenering
question -- = strikvraag
philosopho -- = sofistisch filosoof


captivar v

1 buitmaken, veroveren, innemen, gevangen nemen, vangen
2 boeien, bekoren, betoveren, fascineren
iste libro captiva del principio usque al fin = dat boek boeit van begin tot eind
-- le attention = de aandacht vasthouden


captive adj

1 gevangen, krijgsgevangen
stato -- = gevangenschap
aves -- = kooivogels
animales -- = dieren in gevangenschap
ballon -- = kabelballon
2 veroverd, ingenomen
citate -- = veroverde stad
3 geboeid, bekoord, gefascineerd


captivitate sub

1 gevangenschap
viver in -- = in gevangenschap leven
animales in -- = dieren in gevangenschap
-- babylonian/de Babylon del populo hebraic = Babylonische Ballingschap van het Joodse volk
2 krijgsgevangenschap


captivo sub

1 gevangene
2 krijgsgevangene


captura sub

1 gevangenneming
le -- del robator prendeva tres dies = het kostte drie dagen om de dief te vangen
mandato/ordine de -- = arrestatiebevel
2 het buitmaken, het gevangen nemen, etc., vangst, prijs, buit, jachtbuit
-- de un criminal = buit van een misdadiger
facer un bon -- = een goede vangst doen


+ capturabile adj

1 die gevangen kan worden genomen
2 wat buit gemaakt kan worden


capturar v

1 vangen, gevangennemen, gevangenhouden
-- robatores = dieven vangen
-- un animal = een dier vangen
-- le attention del lectores = de aandacht van de lezers vangen
2 buit maken, veroveren, innemen


+ capybara sub

1 ZOOLOGIA waterzwijn, capibara


car adj

1 dierbaar, geliefd, lief
si te es -- le vita = als het leven je lief is
2 beste (in aanhef van brief)
3 duur, kostbaar, prijzig
pagar -- le lection = leergeld moeten betalen
vender carmente su vita = zijn leven duur verkopen


carabina sub

1 karabijn, buks
colpo de -- = karabijnschot
-- de chassa {sj} = jachtbuks
-- pneumatic/a aere comprimite = luchtbuks


carabinero sub

1 HISTORIA karabinier
2 (ITALIA) carabiniere (gendarme)
3 (ESPANIA) carabinero (douanier)


+ carabo sub

1 ZOOLOGIA loopkever, scharrebijter


+ caraca sub

1 (schip) kraak


+ caracal sub

1 ZOOLOGIA caracal, steppelynx, woestijnlynx, zwartoor


+ caracol sub

1 caracole, snelle zwenking (van paard)


+ caracolar v

1 (mbt paard/berijder) caracoleren, caracoles uitvoeren, snel zwenken
2 FIGURATE dartelen, huppelen, rondspringen


+ caragana sub

1 BOTANICA erwtestruik


carambola sub

1 (BILIARDO) rode bal
2 (BILIARDO) carambole
facer un -- = een bal maken


carambolar v

1 (BILIARDO) caramboleren, een carambole/bal maken


+ carambolina sub

1 (BILIARDO) caramboline


+ caramelisar v

1 (suiker) in caramel veranderen
2 caramel toevoegen


+ caramelisation sub

1 verandering (van suiker) in caramel
2 toevoeging van caramel


caramello sub

1 caramel, gebrande suiker
-- (al butyro) = toffee
-- amar = zuurtje
-- molle = zachte caramel
-- contra le tusse = hoestbonbon
crema dulce al -- = caramelpudding/vla, hopjesvla
sauce (F) al -- = karamelsaus


+ carapace sub

1 ZOOLOGIA schild, pantser, schaal, schelp
-- cornee = hoornig pantser
-- calcari = kalkpantser, kalkschaal
-- chitinose = chitineuze pantser
-- dorsal = rugschild
-- de un tortuca/testudine = schild van een schildpad


+ carassiovulgar sub

1 ZOOLOGIA steenkarper, kruiskarper, kroeskarper


carat sub

1 karaat
-- metric = metriek karaat


caravana sub

1 karavaan
conductor de -- = karavaanbegeleider
route (F) de --s = karavaanroute/weg
SPORT le -- publicitari que seque le Tour de France = de reclamekaravaan die de Tour de France volgt
2 caravan
-- rolante = toercaravan
-- plicante = vouwcaravan
camping pro --s = caravancamping
centro de --s = caravancentrum


+ caravanero sub

1 karavanier, leider van een karavaan


+ caravanning sub ANGLESE

1 het kamperen in een caravan


caravanseralio sub

1 karavanserail


+ caravella sub

1 HISTORIA, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES karveel
le tres --s de Columbo = de drie karvelen van Columbus


+ carbocation sub

1 CHIMIA carbokation


+ carbochimia sub

1 koolstofchemie, carbochemie


+ carbocyclic adj

1 CHIMIA carbocyclisch


+ carboglycerina sub

1 carboglycerine


+ carbohemoglobina sub

1 BIOCHIMIA carbohemoglobine (binding van koolzuur aan hemoglobine)


+ carbohydrato sub

1 CHIMIA koolhydraat


+ carbolic adj

1 carbol...
acido -- = carbolzuur, fenol
sapon -- = carbolzeep


carbon sub

1 kool, steenkool
-- vegetal/de ligno = houtskool
-- animal = beenderkool, dierlijke kool
-- bituminose = vetkool
-- magre = magere steenkool
-- grasse = vette steenkool
-- fossile = steenkool
-- a gas = gaskool
-- blanc = witte steenkool
-- extincte = dove kool
-- de sucro = suikerkool
consumo de -- = kolenverbruik
gas de -- = kolengas
cassa a -- = kolenbak
estufa a/de -- = kolenkachel
locomotiva a -- = kolenlocomotief
cellario a -- = kolenkelder
traino de -- = kolentrein
foco de -- = kolenvuur
wagon a -- = kolenwagon
situla a -- = kolenemmer/kit
sacco a -- = kolenzak
deposito de -- = kolenbergplaats, kolenhok
bassino/jacimento de -- (fossile) = steenkoolbedding
mina de -- = kolenmijn
portator de -- = kolensjouwer
minator de -- = mijnwerker
extraction de -- = kolenwinning
mercante/commerciante de -- = steenkolenhandelaar
production de -- = steenkolenproduktie
exportation de -- = kolenuitvoer, kolenexport
exportator de -- = kolenexporteur
pala a -- = kolenschop
-- minute, pulvere de -- = steenkoolgruis
papiro (de) -- = carbonpapier
designo al/de -- = (houts)kooltekening
schizzo al/de -- = (houts)koolschets
cribro pro -- = kolenzeef
filamento de -- = kooldraad (bijv. van lamp)
electrodo de -- (de lampa ad arco) = koolspits
PHOTOGRAPHIA impression al -- = kooldruk
PHOTOGRAPHIA portrait {e} al -- = kooldrukportret
prender -- = bunkeren
reducer in -- = verkolen
esser super --es ardente = op hete kolen zitten
2 CHIMIA koolstof
cyclo de -- = koolstofcyclus/kringloop
-- radioactive = radioactive koolstof
-- secundari = secundair koolstofatoom
carbon-14 = koolstof-14
methodo del carbon-14 = koolstof-14-methode
atomo de -- = koolstofatoom
isotopo del -- = koolstofisotoop
composito de -- = koolstofverbinding
hydrato de -- = koolhydraat
percentage de -- = koolstofgehalte
catena de -- = koolstofketen
vapor de -- = kolendamp
3 carbon
papiro de -- = carbonpapier


+ carbonado sub

1 (zeer harde diamant) carbonado


carbonatar v

1 CHIMIA carbonateren, koolzuurzout toevoegen, in een koolzuurzout veranderen


+ carbonatation sub

1 CHIMIA carbonatering


carbonato sub

1 CHIMIA carbonaat, zout van koolzuur
-- de calcium = calciumcarbonaat
-- de ferro = ijzercarbonaat
-- de plumbo = loodcarbonaat


carbonero sub

1 kolenbrander
ZOOLOGIA paro -- = koolmees
2 steenkolenhandelaar, kolenboer


carbonic adj

1 kool..., koolzuur..., carbonisch
anhydrido -- = kooldioxyde
acido -- = koolzuur
scuma/spuma -- = blusschuim
gas -- = koolzuurgas


carboniera sub

1 steenkolenmijn


carbonifere adj

1 steenkoolhoudend
terreno -- = terrein dat steenkool bevat
strato -- = steenkolenlaag
bassino/jacimento -- = kolenbekken
mina -- = kolenmijn
calcario -- = kolenkalk(steen)
districto -- = kolendistrict
2 GEOLOGIA van het Carboon
periodo -- = Carboon
fauna -- = fauna uit het Carboon


+ carbonifero sub

1 GEOLOGIA Carboon


carbonisar v

1 verkolen, carboniseren, vercooksen, geheel verbranden, in de as leggen
le incendio ha carbonisate tote le foreste = de brand heeft het hele bos verbrand
corpore carbonisate = verkoold lichaam


carbonisation sub

1 het verkolen, etc., carbonisatie, verkoling, vercooksing, totale verbranding


carbonose adj

1 CHIMIA (steen)kool..., koolstofhoudend
deposito -- = koolafzetting


+ carbonyl sub

1 CHIMIA carbonyl
composito de -- = carbonylverbinding
gruppo de -- = carbonylgroep


+ carborundum sub

1 carborundum, siliciumcarbide
tela de -- = schuurlinnen


+ carbotherapia sub

1 MEDICINA carbotherapie, CO2-behandeling


+ carboxyl sub

1 CHIMIA carboxyl(groep)


+ carboxylase sub

1 carboxylase


+ carboxylic adj

1 CHIMIA mbt de carboxyl(groep), carboxyl...


+ carbuncular adj

1 karbonkelachtig


carbunculo sub

1 rode edelsteen
2 MEDICINA karbonkel, puist


carbunculose adj

1 MEDICINA een puist hebbend


carburante sub

1 brandstof, motorbrandstof
pumpa de -- = brandstofpomp
prender -- = bunkeren
emplear le oleo como -- = olie stoken
indice/index/numero de octano de un -- = octaangetal van een brandstof


carburar v

1 CHIMIA carbureren, met koolstof verbinden
2 (in verbrandingsmotor) vergassen, carbureren


carburation sub

1 CHIMIA het carbureren, het verbranden (bij verbrandingsmotoren), carburatie, verbranding


carburator sub

1 carburator
flottator de un -- = vlotter van een carburator


carburo sub

1 koolstofverbinding, carbid
-- metallic = metaalcarbide
-- de calcium = calciumcarbid


+ carcassa sub

1 geraamte, skelet, karkas (van dier)
-- de nave = (scheeps)casco/romp
-- de/in aciero = staalskelet
pneu(matico) a -- diagonal = diagonaalband
FIGURATE un vetule -- = een oud lijk (auto)


+ carceolaria sub

1 BOTANICA pantoffelplant, pantoffeltje


carcerar v

1 gevangen zetten, in de gevangenis zetten, opsluiten, insluiten


carcerari adj

1 met de gevangenis te maken hebbend, van de gevangenis
le systema -- nederlandese = het Nederlandse gevangenisstelsel
pena -- = gevangenisstraf
vita -- = gevangenisleven


carceration sub

1 het gevangen zetten, het opsluiten, opsluiting


+ carcerato sub

1 gedetineerde, gevangene
-- politic = politieke gevangene


carcere sub

1 gevangenis, kerker
-- penal = strafgevangenis
pena de -- = gevangenisstraf
mitter un persona in le -- = iemand in de gevangenis stoppen
evader del -- = uit de gevangenis ontsnappen
evasion del -- = ontsnapping uit de gevangenis


carcerero sub

1 cipier, gevangenbewaarder
casa del -- = cipierswoning


+ carcerologic adj

1 MEDICINA kanker betreffend, kanker...


+ carcinogene adj

1 kankerverwekkend, carcinogeen


+ carcinolyse (-ysis) sub

1 MEDICINA carcinolyse, kankervernietiging


+ carcinolytic adj

1 MEDICINA carcinolytisch, kankervernietigend


+ carcinolytico sub

1 MEDICINA carcinolyticum


carcinoma sub

1 MEDICINA carcinoom, kankergezwel
-- del hepate/del ficato = levercarcinoom, leverkanker
-- pulmonar = longcarcinoom, longkanker
-- gastric = maagcarcinoom, maagkanker
-- mammari = borstcarcinoom, borstkanker


+ carcinomatose adj

1 MEDICINA
tumor -- = carcinoom, kankergezwel


+ carcinophobia sub

1 MEDICINA kankervrees, kankerfobie, carcinofobie


+ cardamine sub

1 BOTANICA veldkers
-- pratense/del prato = pinksterbloem
-- hirsute = kleine veldkers
-- amar = bittere veldkers
-- flexuose = bosveldkers


+ cardamomo sub

1 cardamom, kardemom (specerij)
pulvere de -- = kardemompoeder


+ cardan sub

1 cardan
juncto/articulation de cardan = kruiskoppeling
transmission a/per cardan = cardanaandrijving


+ Cardan sub n pr

1 Cardanus


cardanic adj

1 cardanisch
TECHNICA juncto/articulation -- = kruiskoppeling
junctura -- = cardanische verbinding
suspension -- = cardanische ophanging


cardar v

1 kaarden (van wol)
-- drappo = laken kaarden
filo cardate = kaardgaren
lana cardate = kamgaren


cardata sub

1 hoeveelheid wol die in één keer gekaard wordt


cardator sub

1 wolkaarder
pectine de -- = wolkam


cardatura sub

1 het kaarden (van wol)
le -- al machina = het machinaal kaarden
2 rol wol van een kaardmachine


carderia sub

1 kaarderij


cardia sub

1 ANATOMIA maagmond, cardia


cardiac adj

1 hart...
arteria -- = kransslagader
attacco/crise/crisis -- = hartaanval
paralyse (-ysis)/collapso -- = hartverlamming
glandula -- = hartklier
musculo -- = hartspier
maladia -- = hartziekte
morte -- = hartdood
affection -- = hartaandoening
infarcto -- = hartinfarct
hypertrophia -- = hartvergroting
pulsation/battimento -- = harteklop
fibrillation -- = fibrillatie van het hart
frequentia -- = hartfrequentie
ruitos/sufflo -- = hart(ge)ruis
valvula -- = hartklep
palpitation -- = hartklopping
massage -- = hartmassage
rhythmo -- = hartritme
cyclo -- = hartcyclus
activitate/action/functionamento -- = hartwerking
arresto/syncope -- = hartstilstand
stimulator -- = hartstimulator, pacemaker
steatose (-osis) -- = hartvervetting
pumpa -- = hartpomp
transplantation/graffo -- = harttransplantatie
catheter -- = hartcatheter
clinica -- = hartcentrum
chirurgo -- = hartchirurg
chirurgia -- = hartchirurgie
tonos/sonos -- = harttonen


+ cardiaco sub

1 hartlijder


+ cardial adj

1 ANATOMIA de cardia/maagmond betreffend


cardialgia sub

1 MEDICINA maagkramp, hartkramp, cardialgie


+ cardialgic adj

1 maagkramp..., hartkramp...


+ cardigan sub ANGLESE

1 gebreid jasje/vestje


cardinal adj

1 voornaamste, belangrijkste, hoofd..., kardinaal
numero -- = hoofdtelwoord
punctos -- = de vier windstreken
virtutes -- = hoofddeugden


cardinal sub

1 ECCLESIA kardinaal
-- papabile = tot paus verkiesbare kardinaal
cappello de -- = kardinaalshoed
collegio del --s = college van kardinalen
dignitate de -- = kardinaalschap
2 ZOOLOGIA kardinaalvogel


cardinalato sub

1 ambt en waardigheid van een kardinaal, kardinaalschap, kardinalaat
2 duur van het ambt van kardinaal


+ cardinalicie adj

1 kardinaals...
sede -- = kardinaalszetel
cappello -- = kardinaalshoed
mantello -- = kardinaalsmantel
anello -- = kardinaalsring
purpura -- = kardinaalspurper
dignitate -- = kardinaalschap
lobelia -- = kardinaalbloem


cardine sub

1 scharnier
--s del porta = scharnieren van de deur
coperculo a -- = klapdeksel
valvula a -- = scharnierklep
compasso a -- = scharnierpasser
levar le --s = uit de hengsels lichten


+ cardiocarpe adj

1 BOTANICA met hartvormige vruchten


+ cardiochirurgia sub

1 hartchirurgie


+ cardiochirurgic adj

1 hartchirurgisch


+ cardiochirurgo sub

1 hartchirurg


+ cardiogramma sub

1 MEDICINA cardiogram
-- acustic = akoestisch cardiogram


cardiographia sub

1 cardiografie, hartbeschrijving


cardiographo sub

1 cardiograaf


+ cardioide sub

1 MATHEMATICA cardioïde


cardiologia sub

1 cardiologie
centro de -- = hartcentrum


+ cardiologic adj

1 cardiologisch
centro -- = hartcentrum


+ cardiologo sub

1 cardioloog, hartspecialist
chirurgo -- = hartchirurg


+ cardiomegalia sub

1 MEDICINA cardiomegalie, hartvergroting


+ cardiopatha sub

1 hartlijder


cardiopathia sub

1 hartziekte, hartaandoening


+ cardiopetale adj

1 BOTANICA met hartvormige kroonbladen


+ cardioplegia sub

1 MEDICINA hartverlamming


+ cardiopulmonar adj

1 MEDICINA
machina -- = hart-longmachine


cardiosclerose (-osis) sub

1 MEDICINA cardiosclerose


+ cardioscopio sub

1 cardioscoop


+ cardiosepale adj

1 BOTANICA met harvormige kelkbladen


+ cardiotomia sub

1 MEDICINA cardiotomie, incisie in het hart
2 MEDICINA operatie van de cardia/maagmond


+ cardiotonic adj

1 cardiotonisch, hartversterkend


+ cardiotonico sub

1 MEDICINA cardiotonicum


+ cardiovascular adj

1 hart- en vaat..., cardiovascular
affectiones/maladias -- = hart- en vaatziekten


+ carditis sub

1 MEDICINA hartontsteking, carditis


cardo sub

1 kaard(e), kaardmachine
lana de -- = kaardwol
2 BOTANICA kaarde, kardoen


+ cardoide adj

1 hartvormig


+ cardoide sub

1 MATHEMATICA cardoïde, hartkromme


+ carduelo sub

1 ZOOLOGIA goudvink, putter


+ carduo sub

1 BOTANICA distel
-- crispe = kruldistel
-- deflorate = alpendistel


carentia sub

1 tekort, gebrek, derving, gemis
-- de aqua = waterschaarste
-- vitaminic = vitaminegebrek
-- affective = affectieve verwaarlozing
-- de personal = personeelsgebrek/tekort
maladia de -- = gebreksziekte


+ carential adj

1 MEDICINA gebrek...
maladia -- = gebreksziekte


carer v

1
-- de = ontberen, een gebrek hebben aan, missen, te kort komen
-- de conviction = niet overtuigend zijn
isto care de senso = dit heeft geen zin
isto care totalmente de valor = dat is van nul en generlei waarde
ille care totalmente del senso de humor = hij is geheel van humor gespeend
persona qui care de sentimento = gevoelsarm mens
le nove ministro care de experientia politic = de nieuwe minister mist een politieke achtergrond
nos non pote carer de vostre adjuta = wij kunnen uw hulp niet ontberen
un interpretation carente de fundamento = een niet gefundeerde interpretatie
un hospital carente de personal = een ziekenhuis met een gebrek aan personeel
ille non care de talento = hij is niet ontbloot van talent


caressa sub

1 liefkozing, streling, aai
nomine de -- = koosnaam


caressar v

1 liefkozen, strelen, aanhalen, aaien
-- le testa/capite de un infante = een kind over zijn bol strijken
-- un infante = een kind aanhalen.
-- le catto = de kat aaien


+ carex,carice sub

1 BOTANICA zegge
-- paniculate = pluimzegge
-- arenari = zandzegge
-- tomentose = behaarde zegge
-- ripari = oeverzegge
-- pilulifere = pilzegge
-- rostrate = snavelzegge
-- pulicari = vlozegge
-- vesicari = blaaszegge, waterrietgras
-- elongate = uitgerekte zegge
-- vulpin = vossezegge


carga sub

1 last, vracht, lading (anque ELECTRICITATE)
bestia/animal de -- = lastdier
cavallo de -- = lastpaard, pakpaard
asino de -- = pakezel
nave de -- = transportschip, vrachtschip
-- de ligno = lading hout
-- explosive = springlading
-- nuclear = kernlading
-- elementari = elementaire lading
tension de -- = laadspanning
currente de -- = laadstroom
portator de -- electric = ladingdrager
capacitate de -- = laadvermogen
teste a/de -- = getuige à charge
principal teste (a/de --) = kroongetuige
le -- del annos = de last der jaren
-- e discarga = laden en lossen
-- con possibile contrabando = besmette lading
2 verplichting, verantwoordelijkheid, last, belasting, opdracht, taak, kosten
-- honorific = ereambt
-- parcellari = deeltaak
-- de prime ministro = premierschap
--s fiscal = belastingdruk
--s social = sociale lasten
-- salarial = loonlasten
--s notarial = notariskosten
--s del stato = staatslasten
--s mensual = maandlasten
assumer un -- = een taak op zich nemen
3 krachtige aanval, bestorming, charge
-- de carros de combatto/de tanks (A) = tankaanval
-- de cavalleria = ruiteraanval
-- de flanco = flankaanval


cargalitteras sub

1 brievenweger


cargamento sub

1 het laden, het bevrachten, het bepakken
ponte de -- = laadbrug
-- de aviones = luchtbevrachting
2 lading, vracht, last
apparato de -- = laadtoestel
-- de viveres = lading/transport levensmiddelen
-- de bombas = bommenlast
3 het laden (van een geweer/accu/fototoestel, etc.)


cargapapiros sub

1 presse-papier


cargar v

1 laden, beladen, opladen, inladen, bevrachten, bepakken, een last leggen op
-- se de = op zich nemen, zich belasten met
-- le accumulator = de accu laden
-- un nave = een schip laden
-- e discargar = laden en lossen
atmosphera cargate = geladen atmosfeer
esser cargate (del direction) de un curso = een leeropdracht hebben
-- un persona de occupar se del plantas = iemand voor de planten laten zorgen
-- un persona con le costos = de kosten op iemand afwentelen
2 laden (een wapen/accu/fototoestel, etc.)
-- un fusil = een geweer laden
-- un camera = een film in een camera doen
3 heftig aanvallen, zich werpen (op), een charge uitvoeren


+ cargate adj

1 beladen, belast
haber un hereditate -- = erfelijk belast zijn
-- de tote le bagages = bepakt en bezakt
excessivemente -- = te zwaar beladen
officiero -- del commandamento = bevelvoerende officier
le functionario -- del dossier = de betrokken ambtenaar
programma -- = druk programma
jornatas -- = drukke dagen


+ cargator sub

1 (persoon en apparaat) lader, belader
-- super erucas = rupslader
-- rotatori = volledig draaibare laadmachine
-- universal = universeel laadwerktuig


+ cargatorio sub

1 laadplaats


cargo sub

1 lading, vracht
-- de carbon = lading kolen
nave/bastimento de -- = vrachtschip


+ cari sub

1 kerrie
pulvere de -- = kerriepoeder
suppa al -- = kerriesoep
ris al -- = kerrierijst
sauce (F) al -- = kerriesaus
preparar al -- = met kerrie bereiden


cariar v

1 MEDICINA aantasten, doen rotten


cariate adj

1 aangetast door cariës, rot, carieus
dente -- = rotte tand


caribe adj

1 Caribisch
Mar Caribe = Caribische Zee
Insulas Caribe = West-Indië, Antillen


caribe sub

1 (persoon) Caribiër
2 (taal) Caribisch


+ caribu sub

1 kariboe, Noordamerikaans rendier


caricatura sub

1 karikatuur, spotprent, satirische beschrijving
un -- de lo que deberea esser le justitia = een aanfluiting van het recht
facer un -- de = een karikatuur maken van


+ caricatural adj

1 karikatuurachtig, karikaturaal
description -- = karikaturale beschrijving
portrait -- = karikaturaal portret
designo -- = spotprent
tractos -- = karikaturale trekken
describer --mente un individuo = een karikaturale beschrijving van iemand geven


caricaturar v

1 een karikatuur maken van, karikaturiseren
-- un persona = een karikatuur van iemand maken


caricaturista sub

1 karikaturist, tekenaar van spotprenten


carie sub

1 cariës, tandbederf, tandwolf
-- dental/dentari = tandbederf
-- ossose/del ossos = beeneter


carillon sub FRANCESE

1 klokkenspel, beiaard, carillon
sonator del -- = beiaardier
claviero de un -- = beiaardklavier
concerto de -- = beiaardconcert
campana de -- = beiaardklok
schola de -- = beiaardschool
2 carillon (op klokkenspel geënt muziekstuk)


carillonamento sub

1 klokgelui, gebeier
2 beiaardbespeling


carillonar v

1 beieren, luiden (van de klok)
le campanas carillona = de klokken luiden
2 een melodie op het carillon spelen


carillonator sub

1 beiaardier, klokkenspeler, klokkenist


carina sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES kiel, romp (onder de waterlijn), levend werk


carinage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES kieling, krenging
porto de -- = dokhaven


carinar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES kielen, krengen, doen overhellen


+ carinate adj

1 ZOOLOGIA gekamd (met kam op het borstbeen)
2 BOTANICA gekield
allio -- = berglook


+ carinatifolie adj

1 BOTANICA met gekielde bladeren


+ carinatisepale adj

1 BOTANICA met gekielde kelkbladeren


+ carinifere adj

1 BOTANICA een kieldragend, gekield


Carinthia sub n pr

1 Karinthië


+ cariogene adj

1 cariës veroorzakend, cariogeen


cariose adj

1 rot, aangetast, aangestoken (kies), carieus


+ cariositate sub

1 MEDICINA aantasting door cariës/tandwolf, rotting


caritabile adj

1 liefdadig, barmhartig, menslievend, goed
action -- = liefdedaad


caritate sub

1 liefdadigheid, barmhartigheid, goedheid, naastenliefde
-- christian = christelijke naastenliefde
le -- es le virtute supreme = liefdadigheid is de hoogste deugd
institutiones de -- = instellingen van liefdadigheid
obras de -- = charitatieve werken
mangiar le pan del -- = genadebrood eten
bazar de -- = fancy-fair
festa de -- = liefdadigheidsfeest
facer/practicar le -- = liefdadigheid bedrijven, aalmoezen geven


+ caritative adj

1 caritatief
institution -- = charitatieve instelling


+ carlina sub

1 BOTANICA driedistel, carlina
-- vulgar = everwortel


+ carlinga sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES zaathout, binnenkiel, tegenkiel, kolsem
2 cockpit (van vliegtuig)


+ carlismo sub

1 (SPANJE) carlisme


+ carlista adj

1 (SPANJE) carlistisch
guerras -- = carlistische oorlogen


+ carlista sub

1 (SPANJE) carlist


+ carmagnole sub FRANCESE

1 HISTORIA carmagnole, revolutiehemd/wambuis
2 HISTORIA carmagnole (lied en dans uit de Franse Revolutie)
dansar le -- = de carmagnole dansen


+ carmelita sub

1 karmeliet
monasterio de --s = carmelietenklooster
2 karmelietes, karmelieter non
-- discalceate = ongeschoeide karmelietes


+ carmesin adj

1 karmozijn(rood)


+ carmesino sub

1 karmozijn(rood)


+ carminative adj

1 MEDICINA windverdrijvend, carminatief


+ carminativo sub

1 MEDICINA windverdrijvend middel, carminativum


+ carminee adj

1 karmijnrood


carmino sub

1 karmijn(rood)
stilo de -- = lippenstift


carnage sub

1 slachting, bloedbad


carnal adj

1 vleselijk, lichamelijk, lijfelijk, zinnelijk, sensueel
placeres -- = vleselijke geneugten
amor -- = lichamelijke/zinnelijke liefde
desiro/desiderio -- = zinnelijke begeerte


carnalitate sub

1 vleselijkheid, lichamelijkheid, lijfelijkheid, zinnelijkheid, sensualiteit


carnation sub

1 teint, gelaatskleur
2 ARTE carnatie, vleeskleur


carnaval sub

1 carnaval, vastenavond, carnavalsfeest
celebrar/festar le -- = carnaval vieren
martedi de -- = vastenavond


carnavalesc adj

1 als bij/van carnaval, carnavals...
costume -- = carnavalspak
carro -- = carnavalswagen
follias -- = carnavalsdwaasheden
spectaculo -- = grotesk schouwspel


carne sub

1 vlees
-- fumate = rookvlees
-- de cavallo fumate = paardenrookvlees
-- salate = gezouten vlees, pekelvlees
-- grasse = vet vlees
-- costal = ribvlees, riblappen
-- cartilaginese = knorvlees
-- magre = mager vlees
-- grilliate = geroosterd vlees
-- hachate {sj} = gehakt
bolletta de -- hachate {sj} = gehaktbal
-- de vitello = kalfsvlees
-- de vitello hachate {sj} = kalfsgehakt
-- frigide = koudvlees
-- de suppa = soepvlees
-- bovin/de bove/de vacca = rundvlees
-- de porco = varkensvlees
-- de ove = schapenvlees
-- de capra = geitenvlees
-- equin/cavallin/de cavallo = paardenvlees
-- in latta = vlees in blik, blikjesvlees
-- gelate/congelate = bevroren vlees
-- rostite = gebraden vlees
-- succulente = sappig vlees
-- coriacee/dur = taai vlees
-- human = mensenvlees
-- vive = levend vlees
-- synthetic = kunstvlees
cultello a/de -- = vleesmes
trencho {sj} de -- = plak vlees
odor de -- rostite = braadlucht
succo de -- = vleesnat, jus
pastata de -- = vleespastei
extracto de -- = vleesextract
producto de -- = vleesprodukt
fabrica de productos de -- = vleesfabriek
industria del -- = vleesindustrie
suppa de -- = vleessoep
platto de -- = vleesgerecht/schotel
ragout (F) de -- = vleesragoût
consumo/consumption de -- = vleesverbruik
precio del -- = vleesprijs
restos de -- = vleesresten
intoxication per -- = vleesvergiftiging
--de un fructo = vruchtvlees
un esser de -- e de sanguine = een mens van vlees en bloed
-- a/de cannon = kanonnenvlees
in -- e osso(s) = in levende lijve
rostir -- = vlees braden
esser in -- = gezet/corpulent zijn
ni -- ni pisce = vlees noch vis


+ carnet sub FRANCESE

1 notitieboekje, opschrijfboekje, agenda, boekje (met zegels, etc.)
-- de timbros (postal) = boekje postzegels
-- de metro = boekje metrokaartjes
-- de ballo = balboekje
-- de bonos = bonboekje
-- de giro = giroboekje
-- de camping = kampeercarnet


+ carniera sub

1 weitas, jachttas, jagerstas


+ carnificarse v

1 MEDICINA vervlezen


+ carnification sub

1 MEDICINA vervlezing
-- del ossos = vervlezing van de beenderen
pulmon carnificate = vervleesde long


carnifice sub

1 beul
hacha {sj} de -- = beulsbijl
spada de -- = beulszwaard
manos de -- = beulshanden


+ carniforme adj

1 vleesvormig


carnivore adj

1 vleesetend, carnivoor
animal -- = vleeseter
planta -- = vleesetende plant
mammiferos -- = vleestende zoogdieren


+ carnivoro sub

1 ZOOLOGIA carnivoor, vleeseter


+ carnophobia sub

1 MEDICINA carnofobie, afkeer van vlees


carnose adj

1 vlezig, met veel vlees
labios -- = dikke lippen
tomate -- = vlezige tomaat, vleestomaat
MEDICINA excrescentia -- = vlezige uitwas


carnositate sub

1 vlezigheid


carnute adj

1 vlezig, met veel vlees


Carola sub n pr

1 Carola


Carolina sub n pr

1 Carolina
-- del Nord = Noord-Carolina
-- del Sud = Zuid-Carolina
le --s = de Carolinen


carolinge adj

1 Karolingisch
renascentia -- = Karolingische renaissance


+ carolingian adj

1 Karolingisch
renascentia -- = Karolingische renaissance
architectura -- = Karolingische bouwkunst
minusculas -- = Karolingische minuskels
epopeia -- = Karolingische epos


Carolo sub n pr

1 Karel
-- Magne = Karel de Grote
le dece-duo pares de -- Magne = de twaalf paladijnen van Karel de Grote


caronia sub

1 kreng, aas, kadaver, bedorven vlees
odor de -- = aaslucht


caroniose adj

1 (ver)rot, als een kreng stinkend


+ carophylliero sub

1 BOTANICA kruidnagelboom


+ carophyllo sub

1 kruidnagel


carosello sub

1 draaimolen, mallemolen
cavallo de -- = draaimolenpaard
2 draaiende transporteur


carota sub

1 wortel, peen
cultor/cultivator de --s = wortelboer
raspar/grattar --s = wortelen schra(p)pen


+ carotide sub

1 ANATOMIA hoofdslagader, halsslagader
-- externe = uitwendige hoofdslagader


+ carotidee adj

1 ANATOMIA hoofdslagader...


+ carotidian adj

1 ANATOMIA hoofdslagader...


carotina sub

1 CHIMIA carotine, caroteen


carpa sub

1 karper
vivario/piscina de --s = karpervijver
suppa de -- = karpersoep


+ carpaccio sub ITALIANO

1 CULINARI carpaccio


carpal adj

1 ANATOMIA handwortel...
osso -- = handwortelbeentje


Carpates sub n pr pl

1 Karpaten


+ carpatic adj

1 Karpaten...


+ carpellar adj

1 BOTANICA mbt het vruchtblad


+ carpello sub

1 BOTANICA vruchtblad


+ carpentar v

1 timmeren


carpenteria sub

1 timmermansambacht
utensiles de -- = timmergereedschap
officina de -- = timmermanswerkplaats
2 timmerwerk
3 timmermanswerkplaats


carpentero sub

1 timmerman
-- naval = scheepstimmerman
apprentisse (de) -- = timmermansknecht
officina de -- = timmermanswerkplaats
utensiles de -- = timmergereedschap
hacha {sj} -- = timmermansbijl
cantier de -- = timmerwerf


+ carpetta sub

1 karpet, (vloer)kleed
-- perse/persian/persic/de Persia = Perzisch tapijt/kleed
-- de bombas = bomtapijt


+ carpicultor sub

1 karperkweker


+ carpicultura sub

1 karperteelt


+ carpino sub

1 haagbeuk


carpo sub

1 ANATOMIA handwortel
articulation del -- = handwortelgewricht


+ carpocapsa sub

1 ZOOLOGIA appelbladroller


+ carpologia sub

1 carpologie, vruchtenleer


+ carpophora sub

1 BOTANICA vruchthouder, vruchtlichaam


+ carpospora sub

1 BIOLOGIA carpospore


carrafa sub

1 karaf
-- de vitro = glazen karaf


+ carrara sub

1 Carrarisch marmer


carrear v

1 per wagen/kar vervoeren


+ carrero sub

1 wagenmaker


carretta sub

1 wagen(tje), kar(retje)
-- de mano/a bracios = handkar
-- de ferma = boerenkar
-- de panetero = bakkerskar
-- del mercante/venditor de gelatos = ijs(co)kar(retje)
-- al/de verduras = groentenkar
-- a can = hondenkar
-- a bove = ossenkar
-- coperte = huifkar
-- a tres rotas = driewielige kar
-- de plagia = bolderkar
-- basculante = kipkarretje
tirar le -- = de kar trekken
pulsar le -- = de kar duwen


carrettata sub

1 karrevracht, wagenvol, wagenlading
-- de sablo/de arena = kar zand


+ carrettero sub

1 karrevoerder, voerman


carriera sub

1 carrière, loopbaan, levensloop
militar de -- = beroepsmilitair
soldato de -- = beroepssoldaat
diplomate de -- = beroepsdiplomaat
officiero de -- = beroepsofficier
consule de -- = beroepsconsul
-- de actor = acteursloopbaan
-- diplomatic = diplomatieke carriëre
-- jornalistic = journalistieke carrière
-- politic = politieke carrière
-- artistic = kunstenaarsloopbaan
-- vital = levensloop
-- fulmine = bliksemcarrière
-- brillante/luminose = schitterende carrière
apice/culmination de su -- = hoogtepunt van zijn carrière
comenciar un -- = een carrière beginnen
facer -- = carrière maken
2 oefenterrein voor renpaarden


+ carrierismo sub

1 carrièremakerij
-- politic = politieke carrièremakerij


+ carrierista sub

1 carrièremaker, carrièrist


carro sub

1 wagen, kar, rijtuig
-- funebre = lijkkoets
-- de immunditias = vuilniswagen
-- triumphal = zegenkar
-- basculante = kiepkar
-- de combatto = tank
-- blindate = pantserwagen
-- cellular = dievenwagen
-- frigorific/refrigeratori = koelwagen
-- de ferma = boerenwagen/kar
-- a boves = ossenwagen
-- de panetero = broodkar
-- de feno = hooiwagen
-- al/de verduras = groentenkar
-- carnavalesc = carnavalswagen
-- a cappucio = huifkar
grassia de -- = wagensmeer
le quinte rota del -- = het vijfde wiel aan de wagen
2 wagen (van schrijfmachine, etc.)


carrossa sub

1 koets, karos
-- del corte = hofkoets
-- de gala = staatsiekoets
-- discoperte = open rijtuig
-- regal/royal/auree = gouden koets
cavallo de -- = koetspaard


+ carrossata sub

1 aantal mensen dat in een koets vervoerd kan worden, koets vol mensen


carrosseria sub

1 carrosseriefabriek, carrosseriebouw
2 koetswerk, carrosserie
-- aerodynamic = gestroomlijnde carrosserie
reparator de -- = carrosseriehersteller
fabrica de -- s = carrosseriefabriek


carrossero sub

1 wagenmaker, koetsenmaker


+ carrossetta sub

1 kleine koets, koetsje, wagentje


+ carruba adj

1 BOTANICA johannesbrood


+ carrubo sub

1 BOTANICA johannesbroodboom


carta sub

1 kaart, speelkaart, spijskaart, etc.
-- de visita = visitekaartje
-- (postal) = briefkaart
-- (postal) illustrate = ansicht
-- (postal) con responsa pagate = briefkaart met betaald antwoord
-- perforate = ponskaart
-- de Natal = kerstkaart
-- de pisca = visvergunning
-- de stato major = stafkaart
-- geographic = landkaart
-- topographic = topografische kaart
-- pluviometric = regenkaart
-- de Europa = kaart van Europa
-- hydrographic = waterkaart
-- astronomic = sterrenkaart
-- celeste = hemelkaart
-- selenographic/del luna = maankaart
-- touristic {oe} = toeristenkaart
-- geologic = geologische kaart
-- de camminos pedestre = wandelkaart
METEO -- thermic = temperatuurskaart
-- meteorologic = meteorologische kaart
-- del relievos/in relievo = reliëfkaart
-- dialectologic = dialectkaart
-- nautic/maritime/marin = zeekaart
-- bathymetric = dieptekaart
-- hypsometric = hoogtekaart
-- linguistic = taalkaart
-- stratal = plattegrond
-- de identitate = identiteitskaart, persoonsbewijs
-- de abonamento = abonnementskaart
-- de rationamento = bonkaart, distributiekaart
-- de alimentation = levensmiddelenkaart
-- de prioritate = voorrangskaart
-- de reduction = kortingskaart
-- de adherente/de membro = bewijs van lidmaatschap
-- de studente/studiante = collegekaart
-- electoral = kiezerskaart
-- de campator = kampkaart
-- de entrata/de ingresso = toegangskaart
-- de pressa = perskaart
-- de correspondentia = correspondentiekaart
-- de vinos = wijnkaart
-- de credito = credit-card (soort betaalkaart)
-- de cheques (A) = bankkaart
-- familial = gezinskaart
-- annual = jaarkaart
-- septimanal/hebdomadari = weekkaart
-- mural = wandkaart
-- verde = groene kaart
-- marcate = gemerkte kaart
SPORT -- jalne = gele kaart
SPORT -- rubie = rode kaart
camera de --s = kaartenkamer
casa/castello de --s = kaartenhuis
carta-responsa = antwoordcoupon
jocar al --s = kaartspelen
joco de --s = kaartspel, spel kaarten
jocator de --s = kaartspeler
club (A) de jocatores de --s = kaartclub
-- de joco = speelkaart
-- mute = blinde kaart
partita de --s = partijtje kaart(en)
vespere/vespera de --s = kaartavond(je)
dar/distribuer le --s = kaart geven
distribution de --s = het kaartgeven (bij het kaartspel)
dar -- blanc a un persona = iemand carte blanche geven
riscar toto super un -- = alles op een kaart zetten
mangiar al -- = à la carte eten
leger/interpretar le --s = kaart lezen
lectura de --s = het kaartlezen
disrolar/extender un -- = een kaart uitrollen


cartar v

1 van kaarten voorzien
2 op kaart zetten, ficheren
3 in kaart brengen


cartel sub

1 schriftelijke uitdaging
2 overeenkomst tot uitwisseling van gevangenen
3 vereniging van producenten tot regeling van produktie en prijzen, kartel
-- de precios = prijskartel
-- de production = produktiekartel
formar un -- = een kartel vormen


cartelisar v

1 tot een kartel maken


cartelisation sub

1 kartelvorming, kartellering


cartelista sub

1 deelnemer in een kartel


+ carter sub ANGLESE

1 carter (van auto), motorhuis
-- de oleo = oliecarter
-- del differential = differentieelcarter
2 kettingkast (van fiets)


cartero sub

1 kaartenmaker


+ cartesian adj

1 Cartesiaans, van Descartes
coordinatas -- = Cartesiaans assenstelsel
producto -- = Cartesiaans produkt
axe -- = cartesiaanse as, rechthoekige as


+ cartesianismo sub

1 leer van Cartesius (Descartes)


+ cartesiano sub

1 Cartesiaan, aanhanger van Descartes


Carthagine sub n pr

1 Carthago


carthaginese adj

1 Carthaags
thalassocratia -- = Carthaagse zeeheerschappij


Carthaginese sub

1 Carthager


Carthago sub n pr

1 Carthago


+ carthamo sub

1 BOTANICA saffloer, wilde saffraan, verfdistel
color de -- = saffloerkleur


cartiera sub

1 verzamelmap, portefeuille
-- de obras public = portefeuille van openbare werken
poner le -- a disposition de un decision parlamentari = de portefeuillekwestie stellen


cartilagine sub

1 kraakbeen
-- nasal/del naso = neuskraakbeen
-- auricular = oorkraakbeen
-- costal = ribbekraakbeen
-- cricoide = ringkraakbeen (van het strottehoofd)


cartilaginose adj

1 kraakbeenachtig, kraakbenig, kraakbeen...
cellula -- = kraakbeencel
texito -- = kraakbeenweefsel
carne -- = knorvlees
pisces -- = kraakbeenvissen


+ cartogramma sub

1 cartogram


cartographia sub

1 cartografie, het kaarttekenen, kartering
-- aeree = luchtkartering
-- thematic = thematische cartografie
servicio de -- = karteringsdienst
avion de -- = karteringsvliegtuig


cartographic adj

1 cartografisch
projection -- = kaartprojectie
servicio -- = cartografische dienst


cartographo sub

1 cartograaf


cartomante sub

1 kaartlegger


cartomantia sub

1 het waarzeggen uit kaarten, cartomantie


+ cartometria sub

1 cartometrie


+ cartometric adj

1 cartometrisch


carton sub

1 karton, bordpapier
-- undulate/corrugate = golfkarton
-- de palea = strokarton
-- corio = leerkarton
fabrica de -- de palea = strokartonfabriek
-- catranate/bituminate = asfaltpapier
cisorios pro -- = kartonschaar
2 tekening, karton, gekleurd patroon als model voor schilders/tapijtwevers, etc.
--es de Raphael = kartons van Raphaël
3 kartonnen doos
-- de cigarrettas = slof sigaretten


cartonage sub

1 het maken van kartonwerk, kartonwerk
2 LIGATURA DE LIBROS het kartonneren, kartonnage


cartonar v

1 van karton voorzien
2 LIGATURA DE LIBROS kartonneren


cartoneria sub

1 kartonfabricage
2 kartonfabriek


cartonero sub

1 kartonfabrikant


+ cartoon sub ANGLESE

1 cartoon


+ cartoonista {oe} sub

1 cartoonist


cartotheca sub

1 cartotheek, (land)kaartencollectie
2 kaartenzaal/kamer


cartucha {sj} sub

1 MILITAR geweer/etc.patroon
-- a/de gas = gaspatroon
-- blanc/in blanco = losse patroon/flodder
-- de exercitio = oefenpatroon
tubetto/capsula de -- = patroonhuls
fabrica de --s = patroonfabriek


cartucheria {sj} sub

1 patroonfabriek


cartuchiera {sj} sub

1 patroontas, patroongordel, patroonkist


cartulario sub

1 cartularium, verzameling afschriften van bezitstitels/donaties, etc. van een klooster


cartulero sub

1 beheerder van een cartularium


+ cartusan adj

1 karthuizer...
convento/claustro/monasterio -- = karthuizer klooster


Cartusia sub n pr

1 Chartreuse (Frans klooster)
cartusia = kartuizer klooster


cartusian adj

1 karthuizer...


cartusiano sub

1 Karthuizer (monnik)


+ cartusio sub

1 karthuizer


+ caruncula sub

1 ZOOLOGIA vlezige uitwas, halskwab, kam/lel (van hoenderachtige vogels)
2 BOTANICA uitstulping op/nabij de zaadnavel


carvi sub

1 BOTANICA karwij, kummel
granas de -- = karwijzaad


+ carvifolie adj

1 BOTANICA met bladeren als die van karwij


+ carwash sub ANGLESE

1 autowasserette


Caryas sub n pr

1 ANTIQUITATE GEOLOGIA Caryae


caryatide sub

1 ARTE DE CONSTRUER caryatide, vrouwenfiguur op pilaar, schoorbeeld, schraagbeeld


caryocinese (-esis) sub

1 BIOLOGIA celdeling, mitose


caryocinetic adj

1 BIOLOGIA de celdeling betreffend


+ caryogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA caryogenese


+ caryologia sub

1 BIOLOGIA caryologie


+ caryolyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA caryolyse


+ caryophyllaceas sub pl

1 BOTANICA caryophyllaceae, caryophyllaceeën, anjerachtigen


caryophyllo sub

1 BOTANICA anjelier, anjer


+ caryoplasma sub

1 BIOLOGIA kernplasma, karyoplasma


caryopse (-opsis) sub

1 BOTANICA graanvrucht, caryopsis


+ caryotheca sub

1 caryotheek, kernmembraan


+ caryotypo sub

1 BIOLOGIA karyotype


+ casa sub

1 huis, woning, gebouw
in -- de = ten huize van
ir a -- = naar huis gaan
verso -- = thuiswaarts
esser a -- = thuis zijn
esser foris de/foras de -- = van huis zijn, niet thuis zijn
locar un -- = een huis huren
installar se in un -- = in een huis trekken
hypothecar un -- = een huis met een hypotheek bezwaren
evacuar un -- = een huis ontruimen
parte posterior del -- = achterhuis
facite a -- = zelfgemaakt
amico de -- = huisvriend
custode de -- = huisbewaarder
proprietario del -- = huiseigenaar, huisbaas
numero de -- = huisnummer
gruppo de --s = huizenblok
latere del --s = huizenkant
medico de -- = huisarts
retorno a -- = thuiskomst
-- de habitation = woonhuis
-- locative/de location = huurhuis
-- proprie = eigen huis
-- particular = particuliere woning
-- unifamilial/unifamiliar = eengezinswoning
-- a duple appartamento = duplexwoning
-- de angulo = hoekhuis
-- senioral = herenhuis
-- independente/individual = vrijstaand huis
-- de campania = landhuis
-- prefabricate = montagewoning
-- de appartamentos = flatgebouw
-- de detention = huis van bewaring
-- de correction = tuchthuis, opvoedingsgesticht
-- de convalescentia = verpleeghuis, herstellingsoord
-- de banio(s) = badhuis
-- municipal = stadhuis
-- de vacantias = vakantiehuis
-- de infantes = kindertehuis
-- de povres = armenhuis
-- de orphanos = weeshuis
-- native/natal = geboortehuis
-- paterne/paternal = ouderhuis
-- de pupas = poppenhuis
-- mortuari/del defuncto = sterfhuis
-- de the = theehuis
-- editorial = uitgever(sfirma)
-- bancari/de banca = bankiershuis
-- commercial/de commercio = handelshuis
-- parochial = parochiehuis
-- de reposo = rusthuis
-- de chassa {sj} = jachthuis
-- de spectros = spookhuis
-- de joco = speelhuis
-- de joco clandestin = speelhol
-- regal/royal = koningshuis, koninklijk huis
le Casa de Habsburgo = het Habsburgse Huis
fornitor del -- royal/regal = hofleverancier
-- flottante = woonboot/schip
-- rolante = caravan
-- distachate {sj} = losstaand huis
-- pro le feminas battite = blijf-van-mijn-lijf-huis
-- rustic = boerenhuis
-- a demolir = sloophuis
le -- e le mangiar = kost en inwoning
omne -- ha su cruce = ieder huisje heeft zijn kruisje
facer le honores del -- = de honneurs waarnemen
--s nove/de recente construction = nieuwbouwhuizen, nieuwbouw
cambiar/mutar de -- = verhuizen
vender de -- a -- = huis aan huis verkopen
le -- non es habitate = het huis staat leeg
production de --s = woningproduktie
2 veld (van speelbord)


+ casaca sub

1 kazak


+ casamata sub

1 MILITAR kazemat, bunker
-- de beton = betonnen kazemat
--s de un forte = kazematten van een fort


+ casbah sub

1 kasbah (Noord-Afrika)


cascada sub

1 (kleine) waterval
-- de parolas = stortvloed van woorden, spraakwaterval
methodo a --s = cascademethode
connexion a --s = cascadeschakeling


cascadar v

1 als een waterval neerkomen, vallen als een waterval


caschetto sub

1 lichte open helm


casco sub

1 helm
-- integral = integraalhelm
-- protective/protector = veiligheidshelm, valhelm
-- antichoc {sj} = stootvaste helm
-- colonial = tropenhelm
-- de cuirassero = kurassiershelm
-- de pumpero = brandweerhelm
-- de motocyclista = motorhelm
-- de scaphandrero = duikhelm
-- respiratori = rookhelm, rookmasker
-- grilliate = traliehelm
Casco Blau = Blauwhelm
-- (de ascolta) = koptelefoon
articulationes/junctos de un -- = geledingen van een helm
2 (van schip) casco
polissa de -- = cascopolis
assecurantia de --(s) = cascoverzekering


+ caseeria sub

1 kaasmakerij, kaasfabriek
2 kaaswinkel


+ caseero sub

1 kaasmaker


+ caseiera sub

1 kaasstolp


+ caseificar v

1 verkazen, in kaas omzetten


+ caseification sub

1 omzetting in kaas, verkazing


+ caseiforme adj

1 kaasvormig, kaasachtig


caseina sub

1 caseïne, kaasstof
-- vegetal = plantaardige caseïne


caseo sub

1 kaas
-- vetule = oude kaas
-- juvene = jonge kaas
-- de ferma = boerenkaas
-- molle = zachte kaas
-- fundite = smeerkaas
-- raspate = geraspte kaas
-- grasse = volvette kaas
-- semigrasse/de medie crema = halfvette kaas
-- magre = magere kaas
-- cremose/a crema = roomkaas
-- piccante = pikante kaas
-- sin crusta = korstloze kaas
-- de testa = hoofdkaas
-- caprin/de capra = geitekaas
-- de Edam = edammer
-- de Gouda = Goudse kaas
-- de Leerdam = leerdammer
-- de sero = weikaas
-- speciate = kruidkaas
-- blanc = kwark
-- al/con cumino = komijnekaas, kantenkaas
-- al/con clavos = nagelkaas
-- fresc del primavera, -- de herba = graskaas
-- kasher = koosjere kaas
fabrica de --s = kaasfabriek
fabricante de --s = kaasfabrikant
fabrication de --s = kaasbereiding/fabricage
exportation de -- = kaasexport
exportator de -- = kaasexporteur
commercio de --s = kaashandel
commerciante de --s = kaashandelaar
cultello a/de/pro -- = kaasmes
portator de --s = kaasdrager/loper
mercato a/de --s = kaasmarkt
odor de -- = kaaslucht
typo de -- = kaassoort
crusta de -- = kaaskorst
platto al -- = kaasgerecht
biscuit al -- = kaaskoekje
wafla al -- = kaaswafel
pastisseria al -- = kaasgebakje
cracker (A) al -- = kaascracker
sandwich (A) al -- = broodje (met) kaas
pulvere de -- = kaaspoeder
raspa pro -- = kaasrasp
precio de -- = kaasprijs
gusto de -- = kaassmaak
verme/acaro del -- = kaasmade, kaasmijt
magazin a/de -- = kaaspakhuis
planca a -- = kaasplank
sauce [F] al -- = kaassaus
campana a -- = kaasstolp/klok
torta al -- = kaastaart
croquette [F] al -- = kaaskroket
odor de -- = kaaslucht
pressa a/de/pro -- = kaaspers
controlo de -- = kaascontrole


+ caseose adj

1 kaasachtig, kazig (anque MEDICINA)
materia -- = kaasstof


caserna sub

1 MILITAR kazerne
-- de infanteria = infanteriekazerne
-- de cavalleria = cavaleriekazerne
-- de pumperos = brandweerkazerne
-- de locatarios/de casas locate = huurkazerne
muro de -- = kazernemuur
disciplina de -- = kazernediscipline/tucht
vita de -- = kazerneleven
linguage de -- = kazernetaal


casernamento sub

1 het in een kazerne onderbrengen, kazernering, kazernement


casernar v

1 in een kazerne onderbrengen, kazerneren


casernero sub

1 kazernewacht


+ casetta sub

1 huisje
-- de campania = buitenhuisje
-- pro le estate = zomerhuisje


+ cash adv ANGLESE

1 cash, contant
pagar -- = contant betalen
-- and carry (A) = cash-and-carry


+ cash-flow sub ANGLESE

1 cash-flow


+ casino sub

1 casino


caso sub

1 geval, zaak, kwestie
-- de conscientia = gewetensvraag
-- dubitose/de dubita = dubieus geval, twijfelgeval
-- de maladia = ziektegeval
-- exceptional/de exception = uitzonderingsgeval
-- de honor = erezaak
-- de decesso/morte = sterfgeval
-- de invenenamento = vergiftigingsgeval
-- limite = grensgeval
-- isolate = alleenstaand geval
-- real/concrete = bestaand geval
-- urgente = spoedgeval
-- problematic = probleemgeval
-- extreme = extreem geval
-- rar = zeldzaam geval
-- unic/sin exemplo = uniek geval
-- mortal = geval met dodelijke afloop
-- special/particular/individual = speciaal/bijzonder geval
in omne/tote -- = in elk/ieder geval
-- fortuite = toeval
in -- de gelo = bij vorst
in -- de besonio/de necessitate/de emergentia = in geval van nood
in --s de urgentia = in dringende gevallen
in necun/nulle -- = in geen geval
in alicun --s = in sommige gevallen
in -- negative = zo niet
in -- affirmative = zo ja
in -- de negativa = bij weigering
in -- que = voor het geval dat
in -- de impedimento = bij verhindering
in -- de non-pagamento = bij wanbetaling
in -- de contravention = bij overtreding
in -- de confirmitate = bij akkoordbevinding
in le pejor -- = in het ergste geval
in le melior -- = in het gunstigste geval
in novem del dece --s = in negen van de tien gevallen
facer multe -- de = veel ophef/drukte maken van
in vostre -- io non lo facerea = in uw geval zou ik het niet doen
examinar un cosa -- per -- = iets van geval tot geval bekijken
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamval
le germano ha quatro --s = het Duits heeft vier naamvallen
-- genitive = genitief
-- vocative = vocatief
systema de --s = casussysteem


caspie adj

1 Kaspisch
Mar -- = Kaspische Zee


Caspio sub n pr

1 Kaspische Zee


cassa sub

1 kist, doos, trommel, bus, bak, kast, huis, omhulsel
-- postal = brievenbus
-- nigre = zwarte doos, registratiecomputer
-- de latta = blik(je)
-- de imballage = pakkist, pakdoos, etc.
-- de utensiles = gereedschapskist
-- de fusibiles = stoppenkast
-- de velocitates = versnellingsbak
-- de protection del motor = motorkast
-- de horologio = horlogekast
-- de musica = muziekdoos
-- de violino = vioolkast
-- de clavos = spijkerbak
-- optic = kijkkast
-- forte = brandkast, safe
-- metallic = trommel, blik
-- isotherme = koelbox
-- pro le pan = broodtrommel
-- a/pro sapon = zeepdoos
-- a/de/pro butyro = boterdoos
-- a/de/pro caffe = koffiebus
-- a/de/pro munition = munitiekist
-- de collecta = collectebus
-- a/de buttones = knopendoos
-- a ideas = ideeënbus
-- a biscuites = biskwieblik
-- a/de suer = naaidoos
-- a herborisar = botaniseertrommel
-- de botanisar/de herbarista = botaniseertrommel
-- del sufflator = souffleurshokje
-- de morto = doodkist
-- de avena = haverkist
-- de colores = verfdoos
-- de resonantia = klankkast, klankbodem
-- de un horologio = kast van een horloge
-- de luxo = luxedoos
2 kassa, geldlade
bono de -- = kassabon
libro de -- = kasboek
saldo de -- = kassaldo
deficit de -- = kastekort
controlo del -- = kascontrole
registrator de -- = kasregister
-- del stato = staatskas
-- municipal = gemeentekas
-- militar = krijgskas
-- de resistentia = weerstandskas
-- automatic = betaalautomaat
facer le -- = de kas opmaken
tener le -- = de kas beheren, over de kas gaan
partir con le -- = er met de kas vandoor gaan
3 loket (voor betaling), betaalkantoor
4 instelling, bank, etc. waar geld wordt bewaard/ontvangen of betaald
Cassa de Credito = Kredietbank
Cassa de Securitate Social = Sociale Verzekeringsbank
Cassa de Sparnio = Spaarbank
5 MUSICA klankkast, pianokast, orgelkast, etc.
6 lijkkist
7 ANATOMIA holte
-- de tympano = trommelholte


cassar(I) v

1 in een kist doen
2 incasseren


cassar(II) v

1 annuleren, voor nietig verklaren, ongeldig verklaren, vernietigen
-- un testamento = een testament nietig verklaren
-- un sententia = een vonnis vernietigen
2 ontslaan, afzetten (ambtenaar), degraderen (officier)


+ cassata sub ITALIANO

1 cassata(ijs)


cassation sub

1 cassatie, vernietiging (van vonnis, etc.)
Corte de Cassation = Hof van Cassatie
termino de -- = cassatietermijn
medio de -- = middel van cassatie
-- de un testamento = nietigverklaring van een testament
ir/recurrer in -- = in cassatie gaan
2 ontslag, afzetting (ambtenaar), degradatie (officier)


+ cassava sub

1 cassave, manioc
farina de -- = cassavemeel, maniocmeel


casse adj

1 nietig, ongeldig


casseria sub

1 kistenfabriek


cassero sub

1 kassier
-- de banca = bankkassier
-- fugitive/in fuga = voortvluchtige kassier
2 kistenmaker


casserola sub

1 braadpan
-- smaltate = geëmailleerde pan
coperir le -- = het deksel op de pan doen
discoperir le -- = het deksel van de pan nemen


cassetta sub

1 cassette, doosje, kistje
-- a flammiferos = lucifersdoosje
-- de sparnios = spaarpot
-- pharmaceutic = verbanddoosje
-- a/pro pilulas = pillendoosje
-- a/pro guantos = handschoenekastje
2 cassette (van cassetterecorder)
-- de jocos = spelcassette
-- preregistrate = voorbespeelde cassette
magnetophono a --s = cassetterecorder
lector de --s = cassettespeler
banda de -- = cassetteband
lector de bandas de -- = cassettedeck
cambiator de --s = cassettewisselaar
-- de ferrochromo = ferrochroomcassette
rebobinar un -- = een cassette terugspoelen


+ cassettophono sub

1 cassetterecorder


+ cassida sub

1 ZOOLOGIA schildkever, schildtorretje


cassista sub

1 letterzetter


+ cassiterite sub

1 MINERALOGIA kassiteriet, tinsteen


casta sub

1 kaste
(in India) -- del intoccabiles = kaste van de onaanraakbaren
prejudicio de -- = standsvooroordeel
spirito de -- = kastegeest


castania sub

1 kastanje
--s rostite/grilliate = gepofte kastanjes
tirar le --s del foco = de kastanjes uit het vuur halen


+ castanicultura sub

1 het kweken van kastanjes


castanie adj

1 kastanjekleurig


+ castaniero sub

1 BOTANICA kastanje(boom)


+ castanieto sub

1 kastanjebomenbos


castanietta sub

1 castagnet, dansklapper, duimklepper


+ castanio sub

1 BOTANICA kastanje(boom)


caste adj

1 kuis, eerbaar, ingetogen, zedig
stilo -- = gekuiste stijl


castellano sub

1 kasteelheer, burchtheer, slotheer
2 slotvoogd


castello sub

1 kasteel, burcht
facer --s in le aere = luchtkastelen bouwen
fossato de un -- = kasteelgracht
porta de -- = slotpoort
sala de -- = burchtzaal
cappella de -- = burchtkapel
turre de -- = kasteeltoren
muro de -- = kasteelmuur
constructor de --s = kasteelbouwer
construction de --s = kasteelbouw
ruina de -- = kasteelruïne
parco de -- = kasteelpark
camping de -- = kasteelcamping
jardin de -- = kasteeltuin
habitante de -- = kasteelbewoner
-- medieval = middeleeuws kasteel
-- forte = burcht
-- de chassa {sj} = jachtslot
-- de placentia = lustslot
-- de aqua = watertoren, groot waterreservoir
-- de cartas = kaartenhuis
-- de sablo/de arena = zandkasteel


+ castigabile adj

1 wat kan worden gekastijd/getuchtigd, wat een kastijding verdient


castigamento sub

1 kastijding, tuchtiging, afstraffing
-- corporal/corporee/physic = lijfstraf
-- disciplinari = disciplinaire straf
-- exemplar = voorbeeldige straf
-- del celo = straf des hemels
-- leve = lichte straf
imponer/infliger un -- = een straf opleggen


castigar v

1 kastijden, tuchtigen, (af)straffen
-- severmente/con severitate = streng straffen, stevig afstraffen
-- le mal = het kwaad bestraffen
2 verbeteren, polijsten (van tekst), kuisen


castigation sub

1 het kastijden, het tuchtigen, het afstraffen, kastijding, tuchtiging, afstraffing
-- disciplinari = disciplinaire straf
-- corporal = lijfstraf
-- exemplar = voorbeeldige straf
-- del celo = straf des hemels
infliger/imponer un -- = een straf opleggen
dar un -- a un persona = iemand een kastijding toedienen
2 het verbeteren, verbetering, polijsting (van tekst)


castigator sub

1 kastijder, tuchtiger, afstraffer
2 verbeteraar, bijschaver (van tekst)


Castilia sub n pr

1 Castilië


castilian adj

1 Castiliaans


castiliano sub

1 Castiliaan, bewoner van Castilië
2 Castiliaans (taal)


castitate sub

1 kuisheid, eerbaarheid, ingetogenheid
cinctura de -- = kuisheidsgordel
facer voto de -- = de gelofte van kuisheid afleggen
viver in -- = kuis leven


castor (I) sub

1 ZOOLOGIA bever
chassator {sj} de --es = beverjager
chassa {sj} de --es = beverjacht
reserva de --es = beverreservaat
trappa pro --es = beverval
2 beverbont
mantello de -- = bevermantel
cappello de -- = kastoren hoed


Castor (II) sub n pr

1 MYTHOLOGIA Castor, tweelingbroer van Pollux
2 ASTRONOMIA Castor, ster in de Tweelingen


castoreo sub

1 bevergeil, castoreum


+ castrametation sub

1 HISTORIA ROMAN (kunst van) het opslaan van legerkampen


castrar v

1 castreren, ontmannen, lubben, snijden
-- un gallo = een haan castreren/snijden


+ castrate adj

1 gecastreerd, ontmand, gelubd
ove -- = hamel
gallo -- = gesneden haan, kapoen
cavallo -- = ruin


castration sub

1 het castreren, het ontmannen, castratie, ontmanning
-- per ablation del testiculos = castratie door wegneming van de testikels
complexo de -- = castratiecomplex


castrato sub

1 castraat, ontmande, gelubde
voce de -- = castraatstem
le --s del Cappella Sixtin = de castraten van de Sixtijnse Kapel


castrator sub

1 iemand die castreert, castreerder, dierensnijder
-- de porchettos = biggensnijder


+ castrismo sub

1 POLITICA castrisme


+ castrista adj

1 POLITICA castristisch


+ castrista sub

1 POLITICA castrist, aanhanger van Fidel Castro


casual adj

1 toevallig, terloops, casueel
circumstantias -- = toevallige omstandigheden
coincidentia -- = toevallige samenloop
condition -- = casuele voorwaarde
reguardo -- = terloopse blik
remarca -- = terloopse opmerking
incontro -- = toevallige ontmoeting
purmente -- = stomtoevallig
mentionar casualmente = terloops ter sprake brengen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA casus..., naamvals...
desinentia -- = naamvalsuitgang
forma -- = naamvalsvorm, casusvorm


casualitate sub

1 toevalligheid
le -- de un incontro = de toevalligheid van een ontmoeting
audir per -- = toevallig horen/opvangen


+ casuarina sub

1 BOTANICA kasuarisboom


+ casuario sub

1 ZOOLOGIA kasuaris


casuista sub

1 casuïst


+ casuistic adj

1 casuïstisch


casuistica sub

1 (gewetensleer) casuïstiek
2 MEDICINA casuïstiek


+ casula sub

1 kazuifel


+ casus belli LATINO

1 casus belli


cata adj

1 elk, ieder
-- persona/uno = elk, ieder
-- uno a su torno = ieder op zijn beurt
-- uno le sue = ieder het zijne
-- uno pro se = ieder voor zich
-- die = elke dag, dagelijks
-- duo dies = om de andere dag
-- vice = iedere keer, telkens
nostre pan de -- die = ons dagelijks brood
a -- uno de nos on ha date cento florinos = we kregen ieder honderd gulden


+ catabatic adj

1 METEO katabatisch
vento -- = katabatische wind, valwind


+ catabolic adj

1 BIOLOGIA katabool


+ catabolismo sub

1 BIOLOGIA katabolisme, katabolie, dissimilatie


+ catabrosa sub

1 BOTANICA
-- aquatic = brongras


+ catachrese (-esis) sub

1 onlogische toepassing van beeldspraak, catachrese


cataclysmic adj

1 cataclysmisch, desastreus, rampspoedig


cataclysmo sub

1 cataclysme, grote natuurramp
2 geweldige ommekeer, grote omwenteling


catacomba sub

1 catacombe


+ catacombal adj

1 van de catacombe


+ catacustica sub

1 catacoustiek, catafoniek (leer van de echo)


+ catadioptric adj

1 PHYSICA terugkaatsing en breking betreffend


+ catadioptrica sub

1 PHYSICA leer van lenzen en spiegels


+ catadioptro sub

1 PHYSICA reflector, kat(te)oog


+ catadrome adj

1 katadroom


catafalco sub

1 katafalk


catalan adj

1 Catalaans
lingua -- = Catalaans


catalano sub

1 Catalaan, bewoner van Catalonië
2 Catalaans (taal)


+ catalase sub

1 BIOCHIMIA katalase


+ catalectic adj

1 LITTERATURA catalectisch, onvolledig, fragmentarisch
versos -- = catalectische verzen


catalepsia sub

1 PHILOSOPHIA catalepsie
2 MEDICINA catalepsie, verlamming, verstijving, zinvang, starzucht


cataleptic adj

1 MEDICINA stijf, star, verstard, cataleptisch
immobilitate -- = cataleptische bewegingloosheid


cataleptico sub

1 catalepsie-patiënt


+ catalogabile adj

1 te catalogiseren


catalogar v

1 een catalogus maken van, catalogiseren
-- le libros de un bibliotheca = de boeken van een bibliotheek catalogiseren


+ catalogation sub

1 catalogisering
-- de un bibliotheca = catalogisering van een bibliotheek


catalogator sub

1 samensteller van een catalogus, iemand die catalogiseert


catalogo sub

1 catalogus, geordende naamlijst, opsomming, gids
-- de libros = boekencatalogus
-- philatelic/de timbros (postal) = postzegelcatalogus
-- del precios = prijslijst
-- thematic = thematische catalogus
-- del schedario = kaartencatalogus
precio de/in -- = catalogusprijs
numero de -- = catalogusnummer
valor de -- = cataloguswaarde
armario de -- = cataloguskast


Catalonia sub n pr

1 Catalonië


+ catalpa sub

1 BOTANICA catalpa, trompetboom


catalysar v

1 CHIMIA katalyseren


catalysator sub

1 CHIMIA katalysator
-- negative = negatieve katalysator
2 FIGURATE katalysator
functionar como -- = als een katalysator werken


catalyse (-ysis) sub

1 CHIMIA katalyse
-- heterogene = heterogene katalyse
-- homogene = homogene katalyse
-- negative = negatieve katalyse
-- biologic = biologische katalyse


catalytic adj

1 CHIMIA katalytisch
action -- = katalytische werking
reactiones -- = katalytische reacties
oxydation -- = katalytische oxydatie


+ catamaran sub

1 catamaran


+ catamnese (-esis) sub

1 MEDICINA catamnese


+ cataphonica sub

1 catafoniek, catacustiek (leer van de echo)


+ cataphorese (-esis) sub

1 MEDICINA cataforese


cataplasma sub

1 MEDICINA pap(je), brijomslag, cataplasma


+ cataplexia sub

1 MEDICINA cataplexie, schrikverlamming


+ catapodio sub

1 BOTANICA laksteeltje


catapulta sub

1 HISTORIA blijde, katapult
2 AVIATION lanceerinrichting (voor vliegtuigen/raketten, etc.), katapult


+ catapultabile adj

1 wat weggeslingerd/afgeschoten kan worden


+ catapultamento sub

1 wegslingering, afschieting


+ catapultar v

1 wegslingeren, afschieten


cataracta sub

1 (grote) waterval
le --s del Nilo = de watervallen van de Nijl
le --s del celo = de sluizen des hemels
le --s del eloquentia = de sluizen der welsprekendheid
2 MEDICINA grauwe staar, cataract
operation del -- = staarsteek


catarrhal adj

1 catarraal
tusse -- = slijmhoest
febre -- = catarrale koorts
bronchitis -- = catarrale bronchitis


catarrhin adj

1 ZOOLOGIA de smalneusapen betreffend
simias -- = smalneusapen


catarrhino sub

1 ZOOLOGIA smalneusaap
--s = smalneusapen (apen van de Oude Wereld)


catarrho sub

1 MEDICINA catarre, katar
-- forte = zware verkoudheid
-- legier = lichte verkoudheid
-- nasal/del naso = neusverkoudheid
-- del feno = hooikoorts
-- del intestinos = darmcatarre
-- bronchial = bronchiale catarre
-- gastric/stomachal/del stomacho = maagcatarre
contractar/contraher/attrappar un
-- = een verkoudheid oplopen


catarrhose adj

1 MEDICINA aan catarre lijdend


+ catastral adj

1 kadastraal
officio -- = kadaster
registro -- = grondregister, kadaster
mappa/carta/plano -- = kadastrale kaart


+ catastrar v

1 in het kadaster opnemen


+ catastro sub

1 kadaster
functionario del -- = kadasterambtenaar/beambte
designator del -- = kadastertekenaar
inscriber/registrar in le --, facer le -- de = in het kadaster opnemen, kadastreren
inscription/registration in le -- = opneming in het kadaster, kadastrering


catastrophe sub

1 ramp, onheil, ernstig ongeluk, catastrofe
-- ferroviari = treinramp
-- aeree = vliegramp
-- maritime/naval = scheepsramp
-- minerari = mijnramp
-- natural = natuurramp
-- seismic = aardbevingsramp
-- radioactive/nuclear = kernramp
-- national = nationale ramp
-- financiari = financiële ramp, krach
film de --s = rampenfilm
victimas de un -- = slachtoffers van een ramp
accumulation de --s = opeenstapeling van rampen
evitar un -- = een ramp voorkomen
il habera/occurrera un -- = er zal zich een ramp voltrekken
GEOLOGIA BIOLOGIA theoria del --s = catastrofetheorie
2 ontknoping (van treurspel)


catastrophic adj

1 catastrofaal, noodlottig
anno -- = rampjaar
politica -- = noodlottige politiek
guerra -- = rampzalige oorlog
consequentias -- = catastrofale gevolgen


+ catastrophismo sub

1 catastrofisme


+ catatonia sub

1 MEDICINA catatonie


+ catatonic adj

1 MEDICINA catatonisch
in stato -- = in catatonische toestand


+ catatonico sub

1 catatoniepatiënt


+ catch sub ANGLESE

1 SPORT catch


+ catcher sub ANGLESE

1 SPORT catcher


catechese (-esis) sub

1 catechese, catechesatie, catechismus(les), godsdienstonderwijs


catecheta sub

1 catecheet, godsdienstonderwijzer


catechetic adj

1 catechetisch


catechetica sub

1 catechetiek, leer van de catechese


catechisar v

1 ECCLESIA catechisatie geven
2 indoctrineren, opdringen


+ catechisation sub

1 ECCLESIA het catechiseren, het geven van godsdienstonderricht


+ catechisator sub

1 iemand die de catechismus onderwijst, godsdienstonderwijzer


catechismo sub

1 catechisatie, godsdienstonderwijs
2 catechismus, godsdienstig leerboek


catechista sub

1 iemand die catechisatie geeft, godsdienstonderwijzer


catechistic adj

1 catechetisch, catechismus...
methodo -- = catechetische methode
systema -- = catechetisch systeem
inseniamento -- = catechetisch onderwijs


+ catecholamina sub

1 catecholamine


catechumenato sub

1 catechumenaat, periode waarin men catechumeen is


catechumeno sub

1 ECCLESIA catechumeen, catechisant, doopleerling


+ categorema sub

1 PHILOSOPHIA categorema


+ categorematic adj

1 PHILOSOPHIA categorematisch


categoria sub

1 categorie, orde, soort, klasse, afdeling
patinator de tote --s = allrounder
-- professional = beroepsgroep
-- salarial = salarisklasse
-- de peso = gewichtsklasse
classificar per --s = in categorieën indelen
classification in --s = indeling in categorieën
hotel (F) del prime -- = eerste klas hotel
artista del secunde -- = kunstenaar van de tweede rang
de basse -- = derderangs
2 PHILOSOPHIA grondbegrip, basisbegrip, elementaire eigenschap, categorie
le --s de Aristoteles = de grondbegrippen van Aristoteles


+ categorial adj

1 categoriaal


categoric adj

1 stellig, afdoend, onvoorwaardelijk, categorisch
responsa -- = beslist antwoord
affirmar un cosa categoricamente = iets stellig beweren
refusar categoricamente = categorisch weigeren
2 PHILOSOPHIA categoriaal, categorisch, zonder voorwaarde
imperativo -- = categorische imperatief
judicamento/judicio -- = categorisch oordeel


+ categoricitate sub

1 stelligheid, onverbiddelijkheid, afdoendheid, onvoorwaardelijkheid, beslistheid
-- de un responsa = beslistheid van een antwoord


+ categorisar v

1 categoriseren, in categorieën indelen/onderbrengen, naar categorie ordenen


+ categorisation sub

1 het in categorieën onderbrengen


catena sub

1 ketting, keten
-- de bicycletta = fietsketting
-- de horologio = horlogeketting
-- de securitate = deurketting
-- de agrimensor = landmetersketting
-- de freno = remketting
-- de ancora = ankerketting
-- a/de nive = sneeuwketting
-- de remolcage = sleepketting
-- de montanias = bergketen
-- de collinas = heuvelrug
-- de hotels (F) = hotelketen
-- de magazines = winkelketen
-- de snackbars (A) = keten van snackbars
-- de honor = ereketen
-- alpin = Alpengordel
-- de eventos = keten van gebeurtenissen
-- de production = produktieketen/lijn
-- de montage/de fabrication = montageband, lopende band
production al -- = produktie aan de lopende band
labor/travalio al/in -- = werk aan de lopende band
can de -- = kettinghond
rota a -- = kettingrad/wiel
cassa de --s = kettingbak
ingranage a -- = kettingoverbrenging
-- alimentari/de alimentation = voedselketen
-- a/de barrar = sperketting
-- antifurto = kettingslot
-- de auro = gouden ketting
-- de argento = zilveren ketting
friction de -- = kettingwrijving
reaction a/in -- = kettingreactie
collision in -- = kettingbotsing
tenditor de -- = kettingspanner
mitter al -- = aan de ketting leggen
mitter le -- al porta = de deur op de ketting doen
succuter/rumper le --s = de ketens afschudden
fumar al -- = kettingroken
2 televisienet/kanaal
prime -- = eerste net
secunde -- = tweede net


catenar v

1 landmeten


catenari adj

1 kettingvormig, ketting..., keten...
reaction -- = kettingreactie
suspension -- = kettingophanging, catenaire ophanging
ponte -- = kettingbrug
curva -- = kettinglijn


+ catenetta sub

1 kettinkje
-- de securitate = deurkettinkje
puncto de -- = kettingsteek


+ catergol sub

1 catergol


+ catgut sub

1 MEDICINA cargut


+ cathare adj

1 RELIGION katharen...


+ catharic adj

1 kathaars
doctrina -- = leer van de katharen


Catharina sub n pr

1 Catherina, Katrien, Trijn


+ catharismo sub

1 katharisme, leer van de katharen


+ catharo sub

1 RELIGION kathaar


+ catharsis sub

1 PSYCHOLOGIA, LITTERATURA catharsis, loutering


+ cathartic adj

1 MEDICINA purgeer..., reinigings...
2 PSYCHOLOGIA cathartisch, catharsis...
le action -- del arte = de cathartische werking van de kunst
methodo -- = cathartische methode
processo -- = louteringsproces


+ cathartico sub

1 MEDICINA catharticum, purgeermiddel


cathedra sub

1 leerstoel (in universiteit)
-- universitari = leerstoel
-- de anglese = leerstoel van het engels
haber/occupar un -- = een leerstoel bekleden
un decision ex -- = een beslissing ex cathedra
2 kansel, preekstoel, katheder


cathedral sub

1 kathedraal
choro del -- = koor van de kathedraal


cathedral adj

1 bisschoppelijk, kathedraal, dom...
ecclesia -- = kathedrale kerk, domkerk


+ cathepsina sub

1 BIOCHIMIA cathepsine


+ catheter sub

1 MEDICINA catheter, sonde
-- cardiac/del corde = hartcatheter
-- gastric/stomachal/de stomacho = maagcatheter
introducer un -- = een catheter inbrengen


+ catheterisar v

1 MEDICINA catheteriseren, een catheter inbrengen, sonderen


+ catheterisation sub

1 MEDICINA catheterisatie


+ catheterismo sub

1 MEDICINA catheterismus, sondering


+ catheto sub

1 rechthoekszijde


+ cathetometria sub

1 PHYSICA cathetometrie


+ cathetometro sub

1 PHYSICA cathetometer


cathodic adj

1 kathodisch, kathode...
radios -- = kathodestralen
currente -- = kathodestroom
TELEVISION tubo (de radios) -- = beeldbuis
oscillographo -- = kathodestraaloscillograaf
luminescentia -- = kathodeluminescentie


cathodo sub

1 kathode, negatieve electrode
-- incandescente = gloeikathode


+ cathodophono sub

1 kathodofoon


catholic adj

1 katholiek
fide -- = katholieke geloof
religion -- = katholieke godsdienst
dogma -- = katholiek dogma
culto -- = katholieke eredienst
schola -- = katholieke school


catholicisar v

1 katholiciseren, tot het katholieke geloof bekeren


catholicismo sub

1 katholicisme, het katholieke geloof
-- roman = rooms-katholicisme
-- stricte/auster = streng katholicisme


+ catholicitate sub

1 katholieke karakter, roomsheid
le -- de un scriptor = het katholieke karakter van een schrijver
2 katholieke wereld, alle katholieken
3 universaliteit (van de R.K. kerk), katholiciteit


+ catholico sub

1 katholiek
-- roman = Rooms-katholiek
-- stricte/auster = strenge katholiek
-- fervente = vurige katholiek


+ catholisar v

1 katholiek maken


cation sub

1 PHYSICA kation


+ cationic adj

1 PHYSICA van (een) kation(en)


catoptric adj

1 terugkaatsings..., spiegelings...
objectivo -- = spiegelobjectief
telescopio -- = spiegeltelescoop
quadrante solar -- = spiegelzonnewijzer


catoptrica sub

1 PHYSICA leer van de terugkaatsing der lichtstralen, leer der spiegels


catoptromantia sub

1 waarzeggerij door middel van spiegels


catran sub

1 teer
oleo de -- = teerolie
tonnello a -- = teerton/vat
emulsion de -- = teeremulsie
sapon al -- = teerzeep
percentage de -- = teergehalte
caldiera de -- = teerketel
strato de -- = teerlaag
odor de -- = teerlucht
gusto de -- = teersmaak
unguento/pomada al -- = teerzalf
producto de -- = teerprodukt


catranar v

1 (be)teren, met teer insmeren
-- le tecto = het dak beteren


catranate adj

1 met teer, beteerd
tela -- = geteerd zeildoek
aqua -- = teerwater
papiro -- = geteerd papier, teerpapier
carton -- = asfaltpapier


catranator sub

1 teerder
2 teerkoker
3 teersproeimachine


catraneria sub

1 teerfabriek


catranose adj

1 teerhoudend, teerachtig, teer...


catta sub

1 poes


+ cattesc adj

1 katachtig
salto -- = katachtige sprong


+ cattleya sub

1 BOTANICA cattleya


catto sub

1 kat, kater
-- domestic = huiskat
-- silvatic = wilde kat
-- errante/vagabunde = zwerfkat
-- angora = angorakat
-- tigre = tijgerkat
pelle de -- = kattenvel
dorso de -- = kattenrug
cauda de -- = kattenstaart
aure de -- = kattenoor
pata de -- = kattenpoot
excrementos de -- = kattendrek/stront
urina/pissa de -- = kattenpis
exhibition/exposition de --s = kattententoonstelling
le -- con bottas = de gelaarsde kat
viver como can e -- = leven als hond en kat
jocar como un -- con un mus/mure = een spel van kat en muis spelen
le -- le ha date un colpo de pata = de kat haalde naar hem uit


catton sub

1 jonge kat, jonge poes, katje, poesje


+ caucalis sub

1 BOTANICA caucalis


Caucasia sub n pr

1 Kaukasië


caucasian adj

1 de Kaukasus betreffend
2 ANTHROPOLOGIA het Kaukasische ras/blanke ras betreffend
linguas -- = Kaukasische talen
racia -- = Kaukasische ras


caucasiano sub

1 (taal) Kaukasisch
2 Kaukasiër, bewoner van de Kaukasus
3 ANTHROPOLOGIA Kaukasiër


+ caucasic adj

1 Vide: caucasian


Caucaso sub n pr

1 Kaukasus


cauchu {tsj} sub

1 rubber, gummi
-- natural = natuurrubber
-- de plantation =plantagerubber
-- synthetic/artificial = kunstrubber
-- vulcanisate = gevulcaniseerde rubber
-- alveolate/spuma/spongia = schuimrubber
arbore a -- = rubberboom
strato de -- = rubberlaag
pneu(matico) de -- = rubberband
guanto de -- = ubber/gummihandschoen
articulo de -- = rubberartikel
tubo de -- = rubber/gummislang
revestimento de -- = rubber/gummibekleding
matta de -- = rubber/gummimat
galocha {sj}/superscarpa de -- = rubber/gummioverschoen
tela de -- = rubber/gummidoek
pupa de -- = gummipop
impermeabile de -- = gummiregenjas
cablo de -- = rubber/gummikabel
anello de -- = rubber/gummiring
solea de -- = rubber/gummizool
talon de -- = rubber/gummihak
fuste de -- = gummiknuppel
junctura/junction de -- = rubberpakking
balla de -- = rubberkogel
industria de -- = rubberindustrie
fabrica de -- = rubberfabriek
fabricante de -- = rubberfabrikant
fabrication de -- = rubberfabricage
plantation de -- = rubberplantage
plantator de -- = rubberplanter
cultura de -- = rubbercultuur
extraher -- = rubber tappen


cauda sub

1 staart, uiteinde, achterstuk, achtereind
-- de vulpe = vossenstaart
-- de cavallo = paardenstaart (anque BOTANICA)
-- de vacca = koeienstaart
-- de porco = varkensstaart
-- de pavon = pauwenstaart
-- prehensile = grijpstaart
-- de ratto = rattenstaart (soort vijl)
-- spinose = stekelstaart
-- serpentin = kronkelstaart
-- de un cometa = staart van een komeet
in -- = achteraan
mover le -- = kwispelstaarten
piano de -- = vleugel
perrucca a -- = staartpruik
plumas del -- = staartveren
puncta/extremitate del -- = punt(je) van de staart
suppa a -- de bove = ossenstaartsoep
-- de hirundine = zwaluwstaart (houtverbinding)
plano de -- = staartvlak (van vliegtuig)
incastrar a -- de hirundine = met een zwaluwstaart verbinden
isto non ha ni -- ni testa/capite = dit raakt kant noch wal
sin testa/capite ni -- = zonder kop of staart
con le -- inter le gambas = met de staart tussen de benen
iste cosa habera un -- = dit muisje zal nog wel een staartje hebben
2 rij, file
-- de gente = rij wachtenden
mitter se/poner se al -- = achter een rij wachtenden aansluiten
facer -- = in de rij staan
facer un hora de -- = een uur in de rij staan
ir a -- = achteraan lopen
3 sleep (van jurk, etc.)


caudal adj

1 staart..., staartachtig
appendice -- = staartachtig aanhangsel
plumas -- = staartveren
pinna/aletta -- = staartvin
vertebra -- = staartwervel, stuitwervel
filamento -- = staartdraad


+ cauda-rubie sub

1 ZOOLOGIA (gekraagd) roodstaartje
-- nigre = zwarte roodstaart


caudatario sub

1 sleepdrager, slippendrager


caudate adj

1 met een staart, gestaart
animales -- = dieren met een staart
stella/astro -- = staartster, komeet


+ caudatifolie adj

1 BOTANICA met staartvormig toegespitste bladeren


+ caudicula sub

1 BOTANICA staartje


+ caudifere adj

1 BOTANICA een staart dragend


+ caudifolie adj

1 Vide: caudatifolie


+ caudiforme adj

1 staartvormig


+ caudipetale adj

1 BOTANICA met staartvormig toegespitste kroonbladen


caule sub

1 BOTANICA kool
-- de Brussel/Bruxelles = spruitjes
-- de Savoia/de Milano = savoyekool
-- flor = bloemkool
-- blanc = witte kool
-- rubie = rode kool
-- verde = groene kool
-- punctate/punctute = spitskool
-- ornamental = sierkool
suppa de --s = koolsoep
salata de --s = koolsalade/sla
campo de --s = koolland/akker/veld
region del -- = koolstreek
cultor/cultivator de --s = koolverbouwer
cultura de --s = koolverbouw


caulerapa sub

1 BOTANICA koolraap


+ caulescente adj

1 BOTANICA gesteeld, stengeldragend
planta -- = van stengels voorziene plant


+ cauliflor adj

1 BOTANICA met aan de stam geplaatste bloemen


+ caulifloria sub

1 BOTANICA cauliflorie


+ cauliforme adj

1 stengelvormig


+ caulinar adj

1 BOTANICA van de stengel
button/gemma -- = stengelknop
tuberculo -- = stengelknol(letje)


+ cauri sub

1 kauri(schelp)


causa sub

1 oorzaak
-- e effecto = oorzaak en gevolg
-- prime/initial/fundamental = grondoorzaak
-- principal = hoofdoorzaak
-- extrinsec = uitwendige oorzaak
--s externe = externe oorzaken
-- final = doeloorzaak
-- secundari/supplementari/annexe = bijoorzaak
-- de morte/de decesso = doodsoorzaak
a -- de = door, wegens, vanwege
per --s impreviste = wegens/door onvoorziene omstandigheden
2 zaak, rechtszaak
-- penal/criminal = strafzaak
-- de homicidio = moordzaak
intentar un -- contra un persona = een rechtszaak tegen iemand aanspannen
judicar un -- = rechtspreken in een zaak
esser judice in su proprie -- = rechter in eigen zaak zijn
facer -- commun con = gemene zaak maken met


causal adj

1 oorzakelijk, causaal
relation -- = oorzakelijk/causaal verband
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = redengevende bijzin LINGUISTICA E GRAMMATICA
conjunction -- = redengevend voegwoord
LINGUISTICA E GRAMMATICA
adverbio -- = causaal bijwoord


+ causalgia sub

1 MEDICINA brandende pijn, causalgie


causalitate sub

1 oorzakelijkheid, verband tussen oorzaak en gevolg, causaliteit
principio de -- = causaliteitsbeginsel
relation de -- = causaliteitsbetrekking
falta de -- = oorzakelijke fout


causar v

1 veroorzaken, teweegbrengen, verwekken, aanleiding geven tot, berokkenen, aandoen (verdriet)
-- damnos enorme = grote schade aanrichten
-- repugnantia/repulsion = afkeer inboezemen
-- un massacro = een bloedbad aanrichten
-- problemas = problemen geven
-- consternation = ontsteltenis teweegbrengen
-- confusion = verwarring stichten
-- le ruina de un persona = iemand in het ongeluk storten
-- multe/grande molestia a un persona = iemand veel last bezorgen
-- angustia = angst verwekken
-- un maladia = een ziekte verwekken
-- un sensation disagradabile = onaangenaam aandoen
-- perditas sever/importante al inimico = de vijand zware verliezen toebrengen
damno causate per le foco/per le incendio = brandschade


causation sub

1 het veroorzaken, veroorzaking


causative adj

1 oorzakelijk, causatief
LINGUISTICA E GRAMMATICA
conjunction -- = redengevend voegwoord
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = redengevende bijzin
LINGUISTICA E GRAMMATICA
verbo -- = redengevend werkwoord, causatief


+ causativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA causatief, causatiefvorm


causator sub

1 veroorzaker


caustic adj

1 bijtend, scherp, brandend, invretend, caustisch
productos chimic -- = bijtende chemicaliën
liquido -- = bijtende vloeistof
substantia -- = bijtende stof
soda -- = bijtende soda
potassa -- = bijtende potas
remedio -- = bijtmiddel
2 sarcastisch, spottend, bijtend, hekelend, scherp, pinnig
responsa -- = sarcastisch antwoord
3 MATHEMATICA OPTICA caustisch


caustica sub

1 MATHEMATICA PHYSICA brandvlak


causticitate sub

1 inbijtende werking, invretende kracht
2 sarcasme, bijtende spot
-- de un epigramma = sarcasme van een epigram
-- de un satira = bijtende spot van een satire


+ caustico sub

1 caustisch/bijtend middel


caute adj

1 voorzichtig, omzichtig
estimation -- = voorzichtige schatting
proceder cautemente = behoedzaam te werk gaan


+ cautela sub

1 omzichtigheid, behoedzaamheid, voorzorg
proceder con le major -- = de uiterste omzichtigheid in acht nemen
prender tote le --s necessari = alle noodzakelijke voorzorgen nemen
parlar con -- = voorzichtig in zijn spreken zijn


+ cautelar v

1 JURIDIC zekerheid stellen, waarborgen
-- su derectos = zijn rechten veilig stellen


cauterio sub

1 MEDICINA instrument waarmee men cauteriseert, brandijzer, schroei-ijzer


cauterisar v

1 MEDICINA uitbranden, doodbranden, cauteriseren
-- un plaga = een wond cauteriseren


cauterisation sub

1 MEDICINA het uitbranden, het doodbranden, cauterisatie
-- de un verruca = cauterisatie van een wrat


caution sub

1 borg(tocht), waarborg(som), cautie, garantie, onderpand
-- legal = gerechtelijke borgtocht
-- real = zakelijke zekerheid
acto de -- = borgakte
fundo de -- = borgstellingsfonds
deponer/pagar un -- = een borgsom storten
dator de -- = borgsteller
mitter un persona in libertate sub -- = iemand op borgtocht vrijlaten


+ cautional adj

1 borgtochtelijk, borg...
deposito -- = borgstelling
accordo -- = borgtochtelijke overeenkomst


+ cautionar v

1 cautioneren, borgen
-- un persona = zich borg stellen voor iemand


+ cautionario sub

1 borg


cava sub

1 grot, hol
-- de fures/robatores = dievenhol
habitante de un -- = grot/holbewoner


+ cavalcabile adj

1 te berijden
cavallo difficilemente -- = moeilijk te berijden paard
sentiero/pista -- = ruiterpad


cavalcada sub

1 het paardrijden
2 cavalcade, optocht van ruiters, ruiterstoet


cavalcar v

1 paardrijden
-- al trotto = draven
costume de -- = rijkostuum


+ cavalcator sub

1 ruiter


cavalla sub

1 merrie


+ cavalleresc adj

1 chevaleresc, ridderlijk, edelmoedig
romance -- = ridderroman
poesia -- = ridderpoëzie
deber -- = ridderplicht
virtute -- = ridderdeugd
ordine -- = ridderorde
servicio -- = ridderdienst
epopeia -- = ridderepos
ideal -- = ridderideaal
sentimentos -- = ridderlijke gevoelens


cavalleria sub

1 ridderschap, ridderstand, ridderwezen
romances de -- = ridderromans
poesia de -- = ridderpoëzie
ordine de -- = ridderorde
epocha del -- = riddertijd
2 ridderlijkheid, riddergeest
3 MILITAR cavalerie, paardevolk, ruiterij
-- legier = lichte ruiterij
soldato de -- = cavallerist
officiero de -- = cavallerie-officier
capitano de -- = ritmeester
division de -- = cavaleriedivisie
corpore de -- = cavaleriekorps
caserna de -- = cavaleriekazerne
carga/attacco de -- = cavallerieaanval/charge


cavallero sub

1 ridder
-- errante = dolend ridder
-- predator/piliator/bandito = roofridder
-- cruciate = kruisridder
-- de industria = oplichter
-- del triste figura = ridder van de droevige figuur
-- in le ordine de Oranje-Nassau = ridder in de orde van Oranje-Nassau
juramento de -- = riddereed
cruce de -- = ridderkruis
armea de --s = ridderleger
deber de -- = ridderplicht
corona de -- = ridderkroon
2 (galante) heer, (galante) begeleider, cavalier, (dans)partner
3 ruiter, paardrijder
bracas de -- = rijbroek
cammino/pista pro --s = ruiterpad
habito/costume de -- = rijkostuum
mantello de -- = ruitermantel
4 cavalerist
5 FORTIFICATION kat


cavallerose adj

1 ridderlijk, ridder..., edelmoedig
sentimentos -- = ridderlijke gevoelens


cavalletto sub

1 klein paard, paardje
2 folterbank
3 werkbank, (schilders)ezel, schraag, bok, onderstel
-- de serrator = zaagbok
-- de pictor = schildersezel
4 -- de violino = vioolkam


+ cavallin sub

1 van het paard, paarde...
racia -- = paardenras
carne -- = paardenvlees
macellero -- = paardenslachter
macelleria -- = paardenslachterij
traction -- = paardentractie
tramvia a traction -- = paardentram


cavallo sub

1 paard
-- neonate = veulen
-- de sella = rijpaard
-- marin = zeepaardje
stalla/stabulo pro/de --s = paardenstal
stalla/stabulo pro/de --s de sella = stal voor rijpaarden
harnesamento (pro --s de sella) = paardetuig
-- de racia = raspaard
-- de ferma = boerenpaard
-- de cursa = renpaard
-- de tracto = trekpaard
-- de molino = molenpaard
-- de carrossa = koetspaard
-- de circo = circuspaard
-- de carga = last/pakpaard
-- de battalia/de guerra = strijdros
-- de parada = paradepaard
-- de ligno = houten paard
-- castrate = ruin
-- reproductor = fokhengst
-- balanciatori/balanciante/a/de bascula = hobbelpaard
-- arabe = Arabier, paard van Arabisch ras
-- de Frisia = Spaanse ruiter
-- de Troia = paard van Troje
-- alate = gevleugeld paard
-- docile = mak paard
-- focose/ardente = vurig/onstuimig paard
ferro a/de -- = hoefijzer
clavo de ferro a/de -- = hoefnagel
commercio de --s = paardenhandel
commerciante/mercator/mercante de --s = paardehandelaar
abattitorio de --s = paardenslachterij
slitta a --(s) = arreslee
tram/tramvia/tramway (E) a --(s) = paardentram
copertura de -- = paardendeken
corio de -- = paardenleer
amator de --s = paardenliefhebber
mercato de --s = paardenmarkt
cauda de -- = paardenstaart (anque BOTANICA)
beefsteak (A) de -- = paardenbiefstuk
labio de -- = paardenlip
bucca de -- = paardenbek
stomacho de -- = paardenmaag
carne de -- = paardevlees
carne de -- fumate = paardenrookvlees
stercore de -- = paardenmest, paardenvijgen
odor de -- = paardenlucht
pictor de --s = paardenschilder
robator de --s = paardendief
macellero/abattitor de --s = paardenslachter
elevar --s = paarden fokken
elevator de --s = paardenfokker
elevamento de --s = paardenfokkerij, het paardenfokken
pectine/brossa de -- = roskam
tiro a/de quatro --s = vierspan
cadita de -- = val van het paard
cursa de --s = harddraverij
a -- = te paard
ir a -- = paardrijden


cavallo-vapor sub

1 paardekracht (oude eenheid van arbeidsvermogen)


cavar v

1 (uit)graven, uithollen
-- un puteo = een put graven/slaan


+ cavatina sub

1 MUSICA cavatine, korte aria zonder herhaling


+ cavator sub

1 graver


cave adj

1 hol
arbore -- = holle boom
vena -- = holle ader
stomacho -- = holle maag
capite/testa -- = holhoofd
oculos -- = diepliggende/holle ogen
cammino -- = holle weg
muro -- = spouwmuur
parolas -- = holle woorden


caverna sub

1 grot, hol, holte, spelonk
-- de robatores/de brigantes = rovershol
habitantes de --s = hol/grotbewoners
urso del --s = holenbeer
explorar un -- = een grot onderzoeken
2 MEDICINA caverne


+ cavernicola sub

1 ZOOLOGIA holenbewoner


+ cavernicole adj

1 ZOOLOGIA in holen levend, hole(n)...
insectos -- = in holen levende insekten


cavernose adj

1 vol holen
montanias -- = bergen die rijk zijn aan spelonken
MEDICINA
pulmon -- = caverneuze long
2 als een hol/grot, hol(klinkend)
voce -- = holle stem, grafstem


+ cavernositate sub

1 spelonkachtigheid, MEDICINA caverneus karakter


cavia sub

1 kooi (voor dieren), hok
-- a/de aves = vogelkooi
-- a/de conilios = konijnenhok
-- a/de canario = kanariekooi
-- a/de tigre = tijgerkooi
-- de nocte = nachthok
-- a/de ursos = berenkuil
-- a/de leones = leeuwenkooi
-- a/de simias = apenkooi
-- de scalas = trappenhuis
-- de ascensor = liftkoker, liftschacht
-- de Faraday = kooi van Faraday
porta de -- = kooideur
construction de -- = kooiconstructie
2 ZOOLOGIA cavia


caviar sub

1 kaviaar
-- rubie = rode kaviaar


+ cavicorne adj

1 ZOOLOGIA holhoornig
ruminantes -- = holhoornige herkauwers


+ cavicorno sub

1 ZOOLOGIA holhoornige


cavilia sub

1 pen, plug, spie, deuvel, bout, spil
-- a vite = (schroef)bout
-- de pannos lavate = wasknijper
-- del manivella = krukpen
-- anular = ringdeuvel
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de bollardo = bolderpen
2 ELECTRICITATE stekker, plug
-- a banana = banaanstekker
-- bipolar/dipolar = tweepolige plug
-- multiple = verdeelstekker
mitter/insertar/inserer/introducer le -- in le prisa de contacto/de currente = de stekker in het stopcontact

steken

3 enkel, enkelgewricht
ligamento de -- = enkelband


+ cavillar v

1 vitten, muggenziften


+ cavillation sub

1 haarkloverij, muggenzifterij


+ cavillator sub

1 haarklover, muggenzifter


+ cavillose adj

1 muggenzifterig
individuo -- = muggenzifter
negotiar cavillosemente = knibbelen, marchanderen, sjacheren, pingelen


+ cavillositate sub

1 haarkloverige houding/karakter


cavitate sub

1 holte, holle ruimte, uitholling, gat
-- in un dente = gat in een kies
--s nasal/del naso = neusholten
--s del oculos = oogkassen
-- del cerebro = hersenholte
-- abdominal = buikholte
-- maxillar = kaakholte
-- articular = gewrichtsholte
-- axillar = holte onder de arm
-- dentari/dental = tandholte
-- cotyloide = heupgewrichtsholte
-- cranian = schedelholte
-- thoracic = borstholte
-- pelvic = bekkenholte
-- oral/buccal/del bucca = mondholte
-- de tympano = trommelholte
-- spinal = ruggemergsholte
-- branchial = kieuwholte
-- splanchnic = splanchnische holte
-- stomachal/gastric = maagholte
-- sub le bracio = holte onder de arm


+ cavitation sub

1 MEDICINA, PHYSICA cavitatie
-- initial = aanvangscavitatie
mechanismo de -- = cavitatiemechanisme


cavo sub

1 holte, gat
-- de axilla = okselholte
-- de aqua = plas, (modder)poel
-- de unda = golfdal
-- del mano = holte van de hand
-- del genu/geniculo = knieholte


cec adj

1 blind
-- per le nive = sneeuwblind
-- de nascentia = blind geboren
-- de un oculo = blind aan een oog
-- de dolor = blind van pijn
-- de rabie = blind van woede
intestino -- = blinde darm
fide -- = blind geloof
le amor es -- = de liefde is blind
amor -- = apenliefde
fiducia/confidentia -- = blind vertrouwen
odio -- = blinde haat
furor -- = blinde woede
superstition -- = blind bijgeloof
obedientia -- = blinde gehoorzaamheid, kadaverdiscipline
hasardo -- = blind toeval
muro -- = blinde muur
fossato -- = doodlopende sloot
tubo -- = doodlopende buis
flangia -- = blinde flens
esser -- super = blind zijn voor
esser in adoration -- ante = in blinde aanbidding liggen voor
cecamente inamorate = smoorverliefd


+ cecamente adv

1 blindelings
obedir -- = blindelings gehoorzamen


cecar v

1 blind maken, verblinden
se -- super = zich blind staren op
lassar se -- per illusiones = zich laten verblinden door illusies
le pharos del auto(mobile) que approcha {sj} me ha cecate = de koplampen van de tegenligger

verblindden me

+ cecidio sub

1 BOTANICA gal(appel), galnoot, cecidium


+ cecidiologia sub

1 BOTANICA cecidiologie, gallenkunde


+ cecidiologic adj

1 BOTANICA cecidiologisch


+ cecidiologo sub

1 gallenkundige


+ cecidomia sub

1 ZOOLOGIA galmug


cecitate sub

1 blindheid
-- crepuscular/de nocte = nachtblindheid
-- verbal = woordblindheid, leesblindheid
-- congenite = aangeboren blindheid
-- cortical = corticale blindheid
-- chromatic = kleurenblindheid
colpate de -- = met blindheid geslagen


+ ceco sub

1 blinde
-- de un oculo = halfblinde
guidar un -- = een blinde geleiden
can de -- = blindengeleidehond
baston de -- = blindenstok
instituto pro --s = blindeninstituut
schola pro --s = blindenschool
inseniamento pro --s = blindenonderwijs
association de --s = blindenvereniging


ceder v

1 zwichten, wijken, toegeven, afstaan, overgeven, overdragen, cederen
-- a un impulsion = toegeven aan een opwelling
-- al violentia = voor geweld wijken
-- al tentation = voor de verleiding bezwijken
-- a su impulsationes = zijn neigingen volgen
-- al superioritate numeric = voor de overmacht zwichten
-- al pression de = bezwijken voor de druk van
-- su placia a un persona = zijn plaats aan iemand afstaan
-- terreno = terrein prijsgeven
-- le passage = doorgang verlenen
-- al desiros/desiderios de un persona = aan iemands verlangens gevolg geven
on non debe troppo -- al infantes = kinderen moet je niet te veel toegeven
-- tote su derectos a = al zijn rechten overdragen aan


+ cedibile adj

1 wat afgestaan/overgedragen/gecedeerd kan worden
actiones -- = verhandelbare aandelen


+ cedibilitate sub

1 mogelijkheid dat iets afgestaan/overgedragen/gecedeerd kan worden, overdraagbaarheid
-- de un derecto = overdraagbaarheid van een recht
-- de un titulo = overdraagbaarheid van een titel


cedilla sub

1 cedille (tekentje onder de letter c in Franse woorden)


+ ceditor sub

1 iemand die iets afstaat/overdraagt/cedeert


+ cedreto sub

1 cederbos


cedro sub

1 ceder(boom)
resina de -- = cederhars
essentia de -- = cederolie
2 cederhout


Cedron sub n pr

1 Kedron (ravijn oostelijk van Jerusalem)


+ cedula sub

1 ceel, briefje, stukje papier
-- de arrentamento = pachtceel


+ cedular adj

1 JURIDIC
imposto -- = per soort inkomen aangeslagen belasting


+ cegesimal adj

1 PHYSICA centimeter-gram-seconde-
systema -- = centimeter-gram-secondestelsel


celamento sub

1 verborgenheid, geheimhouding
joco de -- = verstoppertje


celar v

1 verbergen, verhullen, verheimelijken, geheim houden, verhelen, verzwijgen
-- se detra le porta = zich achter de deur verstoppen
le sol se cela detra un nube = de zon schuilt achter een wolk
le arbores cela le foreste/le bosco = door de bomen het bos niet meer zien
le casa esseva celate detra le arbores = het huis lag verscholen achter de bomen
-- su disappunctamento = zijn teleurstelling verbergen
-- su intentiones = zijn bedoelingen verbergen
-- su sentimentos = zijn gevoelens verheimelijken


+ celastraceas sub pl

1 BOTANICA celastraceae, kardinaalsmutsfamilie


+ celastroscandente sub

1 BOTANICA boomworger/wurger


+ celate adj

1 verborgen
vitios -- = verborgen gebreken
senso -- = verborgen betekenis
intention -- = bijbedoeling
miseria/paupertate/povressa -- = stille armoede
reserva -- = stille reserve


celator sub

1 iemand die iets verbergt/geheim houdt, etc.


celebrante sub

1 dienstdoend priester, celebrant


celebrar v

1 vieren (feest, overwinning, etc.)
-- un festa = een feest vieren
-- un anniversario = een verjaardag vieren
-- un maritage/un matrimonio/nuptias = bruiloft houden, een bruiloft vieren
2 ECCLESIA opdragen (mis), celebreren
-- le missa = de mis opdragen
3 houden, voltrekken (huwelijk)
4 roemen, prijzen, bezingen, met lof vermelden


celebration sub

1 het vieren (feest, etc.), viering
-- de un festa = feestviering
-- de un anniversario = viering van een verjaardag
-- del sabbato = sabbat(s)viering
2 ECCLESIA het opdragen (mis), celebratie
-- del eucharistia = eucharistieviering
3 het houden, het voltrekken (huwelijk), voltrekking
-- del maritage/matrimonio = huwelijksvoltrekking/inzegening


celebrator sub

1 vierder, feestvierder, feestganger


celebre adj

1 heel bekend, beroemd, vermaard, gevierd
nomine -- = beroemde naam
poeta -- = gevierd dichter
un phrase -- = een bekende uitspraak


celebritate sub

1 roem, bekendheid, beroemdheid, vermaardheid
-- de un actor = roem van een toneelspeler
aspirar al -- = er naar streven beroemd te worden
2 beroemd persoon, beroemdheid, ster, grootheid
-- mundial = wereldberoemdheid
--s del mundo del film (A) = grootheden van de filmwereld
le --s de hodie = de hedendaagse beroemdheden


celerar v

1 versnellen, bespoedigen


celere adj

1 snel, vlug, rap, gezwind
movimento -- = snelle beweging
pulso -- = snelle pols
naves -- = snelle schepen
facer --mente un cosa = iets snel doen


celeritate sub

1 snelheid, vlugheid, rapheid, gezwindheid, spoed
-- del sono = geluidssnelheid
le -- del luce/lumine = de snelheid van het licht
mover se con -- = zich snel bewegen


celesta sub

1 MUSICA celesta


celeste adj

1 van de hemel, hemels, hemel...
corpore -- = hemellichaam
sphera/globo -- = hemelbol
carta/mappa/planispherio -- = hemelkaart
polo -- = hemelpool
equator -- = hemelequator
spatio -- = hemelruimte
blau/azuro -- = hemelsblauw
foco -- = hemelvuur
volta -- = hemelgewelf
regno -- = hemelrijk
lumine/luce -- = hemellicht
beatitude -- = hemelse gelukzaligheid
ecstase (-asis)/extase (-asis) -- = hemelse verrukking
le Patre -- = de hemelse Vader
armea -- = hemelse legerscharen
gaudio/joia -- = hemelse vreugde
le -- Imperio = het Hemelse Rijk (China)
manna -- = hemels voedsel
beltate -- = uitzonderlijke schoonheid
potentias -- = hemelse machten
mechanica -- = hemelmechanica


celestial adj

1 van de hemel, hemels, hemel...
equator -- = hemelequator
sphera/globo -- = hemelbol
axe -- = hemelas
latitude -- = hemelsbreedte
mechanica -- = hemelmechanica
Patre -- = hemelse Vader
musica -- = hemelse muziek
haber un voce -- = een hemelse stem hebben


Celestina sub

1 Celestijn, Celestijner (monnik)


celestite sub

1 Celestijn, Celestijner (monnik)


+ celiac adj

1 ingewands... BIOLOGIA buikholte...
plexo -- = plexus celiacus


+ celibatari adj

1 celibatair
vita -- = vrijgezellenleven/bestaan
matre -- = ongehuwde moeder
matre voluntari(e)mente -- = bommoeder


+ celibataria sub

1 ongetrouwde vrouw


celibatario sub

1 vrijgezel, ongehuwde, celibatair


celibato sub

1 celibaat, ongehuwde staat, maagdelijke staat
-- ecclesiastic = kerkelijk celibaat
-- del prestre/del sacerdote = priestercelibaat
viver in le -- = in celibaat leven


celibe adj

1 ongetrouwd, ongehuwd


+ celibe sub

1 ongetrouwd/ongehuwd persoon, vrijgezel(lin)


cella sub

1 cel, klein vertrek, kamertje, gevangeniscel, kloostercel
-- refrigerate/frigorific/frigorifere = koelcel/ruimte
-- monachal = kloostercel
-- pro tres personas = driepersoonscel
-- de isolamento = isoleercel
-- solar = zonnecel
porta de -- = celdeur
detention in -- = celstraf
-- del morte = dodencel
2 ANTIQUITATE cella (tempeldeel voor godenbeeld)


cellariero sub

1 keldermeester


cellario sub

1 kelder, provisiekast, provisiekamer
-- viticole/a vinos/de vinos/pro vinos = wijnkelder
-- a/de/pro carbon = kolenkelder
porta de -- = kelderdeur
muro de -- = keldermuur
grillia de -- = kelderrooster
clave de -- = keldersleutel
solo de -- = keldervloer
provider de un --, construer un -- (sub) = onderkelderen


+ cellite sub

1 MINERALOGIA celliet


cellophan sub

1 cellofaan


cellula sub

1 BIOLOGIA cel
division de -- = celdeling
membrana de -- = celvlies
contento del -- = celinhoud
-- glandular = kliercel
-- germinal/germinative = kiemcel
-- muscular = spiercel
-- seminal = zaadcel
-- hepatic = levercel
-- vascular = vaatcel
-- adipose = vetcel
-- nervose = zenuwcel
-- ossose = beencel
-- hemoglobinose = bloedcel
-- gustative = smaakcel
-- epidermic = cel van de opperhuid
-- pigmentari = pigmentcel
-- pyramidal = piramidale cel
--s sorores = zustercellen
-- suberifere = kurkcel
-- cartilaginose = kraakbeencel
-- lignose = houtcel
-- epithelial = epitheelcel
-- cortical = bast/schorscel
-- visual/del retina = gezichtscel
-- cancerose = kankercel
-- stellate = stervormige cel
-- matre = moedercel
2 PHYSICA cel
-- photoelectric = fotoelektrische cel
-- electrolytic = elektrolytische cel
-- solar = zonnecel
3 (deel in een geheel) cellula
-- communista = communistische cel


cellular adj

1 cellulair, cel...
prision/carcere -- = cellulaire gevangenis
systema -- = cellulair stelsel, celstelsel
pena -- = celstraf
isolamento -- = eenzame opsluiting
carro -- = dievenwagen, overvalwagen
2 BIOLOGIA celvormig, cel...
membrana -- = celmembraan
cavitate -- = celholte
pariete -- = celwand
corpore -- = cellichaam
structura -- = celstructuur
organismo -- = cellulair organisme
division -- = celdeling
crescentia -- = celgroei
texito -- = celweefsel
differentiation -- = celdifferentiatie
proliferation/multiplication -- = celvermeerdering
theoria -- = celtheorie
pathologia -- = cellulaire pathologie
physiologia -- = celfysiologie
immunitate -- = cellulaire immuniteit
matrice -- = celmatrix


+ cellulase sub

1 BIOCHIMIA cellulase


+ cellulitis sub

1 MEDICINA celwandontsteking, cellulitis


celluloide sub

1 celluloid
pectine de -- = celluloidkam
plachetta de -- = celluloidplaatje


cellulosa sub

1 cellulose, celstof
-- de ligno = houtcellulose
-- de sulfito = sulfietcellulose
acetato de -- = cellulose-acetaat
producto de -- = celluloseprodukt
production de -- = celluloseproduktie
articulos de -- = celloloseartikelen
fabrica de -- = cellulosefabriek
fascia de -- = celstofluier
lana de -- = celwol


+ cellulosic adj

1 cellulose...
vernisse -- = celluloselak
lacca -- = celluloselak
colla -- = celluloselijm
papiro -- = cellulosepapier
membrana -- = cellulosemembraan
pariete -- = cellulosewand


+ cellulotherapia sub

1 MEDICINA celtherapie


celo sub

1 hemel, lucht
-- stellate = sterrenhemel
-- pur/seren/clar = heldere hemel
-- primaveral = lentelucht
-- coperte = bedekte/betrokken lucht
-- pluviose = regenlucht
-- nubilose = wolkenlucht
al -- discoperte = onder de blote hemel
le -- se coperi = het wordt bewolkt
aqua del -- = hemelwater
le -- se coperi/se obscura = de lucht betrekt
a -- aperte = onder de blote hemel
que tocca le -- = hemelhoog
le cataractas del -- = de sluizen des hemels
altiar le manos al -- = de handen ten hemel heffen
2 hemel(gewelf), uitspansel, firmament
region del -- = hemelstreek
axe del -- = hemelas
porta del -- = hemelpoort
-- de lecto = hemel van bed
volta del -- = hemelgewelf
3 RELIGION hemel
regno del --s = koninkrijk der hemelen
habitante del -- = hemelbewoner
messagero/inviato del -- = hemelbode
parolas del -- = hemelse woorden
dono del -- = gave Gods
in nomine del -- = in 's hemelsnaam
porta del -- = hemelpoort
ir al -- = naar de hemel gaan
montar/ascender al -- = ten hemel varen
ille esseva in le septime -- = hij was in de zevende hemel
ille ha meritate le -- = hij heeft de hemel verdiend
levar le oculos al -- = de ogen ten hemel slaan
mover -- e terra = hemel en aarde bewegen
le -- es mi teste = de hemel is mijn getuige
verso le -- = hemelwaarts
inter -- e terra = tussen hemel en aarde
le -- sia laudate! = de hemel zij geprezen


+ celosia sub

1 BOTANICA hanekam


celse adj

1 hoog, verheven


celsitude sub

1 hoogheid, verhevenheid


celta sub

1 Kelt


+ celtibere adj

1 ANTIQUITATE Kelto-iberisch


+ celtiberic adj

1 ANTIQUITATE Kelto-iberisch


celtibero sub

1 ANTIQUITATE Kelto-Iberiër


celtic adj

1 Keltisch
lingua -- = Keltische taal, Keltisch
arte -- = Keltische kunst
cruce -- = Keltisch kruis
romance -- = Keltische roman
bardo/poeta -- = Keltische bard
populo -- = Keltische volk


+ celtisar v

1 Keltisch(er) maken


+ celtista sub

1 keltist


+ cembalista sub

1 MUSICA cembalospeler, klavecimbelspeler


+ cembalo sub

1 MUSICA cembalo, klavecimbel


cementar v

1 verbinden (mbv cement), cementeren, cementen
-- un muro = een muur cementen
2 aan cementatie onderwerpen (metaal), met cementpoeder bewerken, cementeren


+ cementate adj

1 cement...
aciero -- = cementstaal


cementation sub

1 het verbinden (mbv cement)
2 het cementeren (van metaal), bewerking met cementpoeder, cementatie
-- electrolytic = elektrolytische cementatie


+ cementeria sub

1 cementindustrie, cementfabriek


cemento sub

1 mortel, cement (bouwmateriaal)
fabrica de -- = cementfabriek
fabrication de -- = cementfabricage
hydratation de -- = cementhydratatie
furno a -- = cementoven
mortero de -- = cementmortel
mortero de -- liquide = cementspecie
placa de -- = cementplaat
quadrello de -- = cementtegel
solo de -- = cementvloer
beton de -- = cementbeton
bloco de -- = cementblok
clinker (A) de -- = cementklinker
-- armate = gewapend cement/beton
-- bituminose = bitumencement
-- mixte = gemengd cement
-- al latex = latexcement
-- roman = Romeins cement
2 (tand)cement
3 cement (voor metaalbewerking), cementpoeder, carboneerpoeder, hardingsmiddel


+ cementose adj

1 cementachtig
materia -- = cementachtige stof


cemeterial adj

1 van het kerkhof, kerkhof...


cemeterio sub

1 kerkhof, begraafplaats
-- militar = militaire begraafplaats, ereveld
-- public = algemene begraafplaats
-- judee = jodenkerkhof
-- de honor = erebegraafplaats
-- de auto(mobile)s = autokerkhof


cena sub

1 avondeten, avondmaal
le ultime Cena = het Laatste Avondmaal
le Sancte Cena, le Cena del Senior = het Heilige Avondmaal
liturgia del Cena = Avondmaalsliturgie
pan del Cena = Avondmaalsbrood
-- de Natal = kerstmaaltijd
preparar/apprestar/facer le -- = het avondeten klaarmaken


cenaculo sub

1 eetkamer
2 (literaire, etc.) club/kring/vereniging


cenar v

1 het avondmaal/avondeten gebruiken, eten
invitar a -- = te eten vragen
-- foris = buiten de deur eten


cenobio sub

1 klooster
2 BIOLOGIA kolonie van eencellige organismen


cenobita sub

1 kloosterling, kloostermonnik, cenobiet


+ cenobitic adj

1 RELIGION cenobieten..., kloosterachtig
vita -- = cenobietenleven, kloosterleven
mores -- = kloosterzeden


+ cenobitismo sub

1 RELIGION cenobietenleven, kloosterleven


+ Cenopegias sub pl

1 RELIGION Loofhuttenfeest


cenotaphio sub

1 gedenkteken voor elders begravene(n), cenotaaf


+ cenotho sub

1 BOTANICA caenothus


cenozoic adj

1 GEOLOGIA Kaenozoïsch
fauna -- = Kaenozoïsche fauna
flora -- = Kaenozoïsche flora


cenozoico sub n pr

1 GEOLOGIA Kaenozoïcum


censer v

1 een censuur uitoefenen over, censureren, nazien
2 een volks/verkeers/etc. telling houden


censimento sub

1 het houden van een volks/verkeers/etc. telling
-- del population = volkstelling
2 telling, opsomming


+ censitari adj

1 census...
système electoral -- = systema electoral censitari


censo sub

1 volks/verkeers/etc. telling, opsomming


censor sub

1 ANTIQUITATE censor
2 censor, censuurambtenaar
3 beoordelaar, criticus, recensent, keurmeester (films)
4 conrector (middelbare school)
5 ambtenaar belast met volks/verkeers/etc. telling


+ censorato sub

1 ANTIQUITATE censorsambt
2 ANTIQUITATE waardigheid van censor
3 ANTIQUITATE ambtsperiode van een censor


censorial adj

1 een censor betreffend


censura sub

1 het censureren, censuur, censurering
-- politic = politieke censuur
-- ecclesiatic = kerkelijke censuur
-- cinematographic = filmkeuring
submitter al -- = aan censuur onderwerpen
mitter/poner sub -- = onder censuur stellen/plaatsen
2 groep personen belast met censuur
3 kantoor/bureau van de censor(en)
4 afkeuring, berisping


censurabile adj

1 wat te berispen is, af te keuren, laakbaar, wat gecensureerd kan worden
comportamento/conducta -- = laakbaar gedrag


censurar v

1 aan censuur onderwerpen, censureren
-- un film (A) = een film aan censuur onderwerpen
-- un libro = een boek censureren
2 (in het openbaar) afkeuren, berispen, gispen
-- un acto = een daad afkeuren
-- le comportamento de un persona = iemands gedrag afkeuren


+ censurator sub

1 iemand die censureert


cent (pl: cents) sub ANGLESE

1 cent
moneta de un -- = centstuk


centaurea sub

1 BOTANICA centaurie, duizendguldenkruid
-- montan = bergcentaurie
-- solstitial = zomercentaurie, zomerdistel


+ centauric adj

1 mbt centauren


centauro sub

1 MYTHOLOGIA centaur, paardmens


Centauro sub n pr

1 ASTRONOMIA Centaurus


centavo sub PORTUGESE

1 centavo


+ centena sub

1 honderdtal
plus de un -- de libros = ruim honderd boeken
le colonna/columna del --s de un addition = de kolom van de honderden van een optelling


centenari adj

1 honderdjarig
arbore -- = honderdjarige boom


centenario sub

1 eeuwfeest, honderdste verjaardag, honderdste geboortedag, honderdste sterfdag
celebrar le -- de un citate = het honderdjarig bestaan van een stad vieren
2 honderjarige


centesimal adj

1 honderddelig, centesimaal
grado -- = deelstreep op een honderddelige schaal
division -- = deling in honderd
scala -- = honderddelige schaal
fraction -- = breuk met honderd als noemer
thermometro -- = honderddelige thermometer


centesime num ord

1 honderdste
le -- parte = het honderste deel


centesimo sub

1 honderdste deel


centesimo (pl: centesimi) (II) sub ITALIANO

1 centesimo


centiar sub

1 centiare


+ centibar sub

1 centibar, honderdste deel van een bar


centigrade adj

1 in honderd graden verdeeld
thermometro -- = honderddelige thermometer, thermometer van Celsius


+ centigrado sub

1 centigraad


centigramma, cg sub

1 centigram


+ centil

1 MATHEMATICA centiel


centilitro,cl sub

1 centiliter


centime sub FRANCESE

1 centime (honderdste deel van een frank)


+ centimetrar v

1 in centimeters verdelen


centimetro,cm sub

1 centimeter
-- quadrate, cm2 = vierkante centimeter
-- cubic, cm3 = kubieke centimeter


centimo sub ESPANIOL

1 centimo


+ centipede adj

1 honderdvoetig


centistereo sub

1 centistère


cento sub

1 honderd, hondertal
tres per -- = drie procent


cento num

1 honderd
-- personas = honderd personen


+ centrage sub

1 centrering, het plaatsen in het middelpunt


central adj

1 centraal, in het midden liggend, midden..., hoofd...
problema -- = kernprobleem
director -- = hoofddirecteur
direction -- = hoofddirectie
officio/sede -- = hoofdzetel, hoofdkantoor
officio -- del posta = hoofdpostkantoor
officio/banca -- de giro = centraal girokantoor
autoritate/poter -- = centraal gezag
Bureau Central del Plano = Centraal Planbureau
plano economic -- = centraal economisch plan
calefaction -- = centrale verwarming
station -- = centraal station
Asia Central = Midden-Azië, Centraal-Azië
nave -- = middenschip (van kerk)
systema nervose -- = centraal zenuwstelsel
parte -- = middenstuk
SPORT circulo -- = middencirkel
cammino -- = middenweg
principio -- = grondbeginsel


central sub

1 centrale organisatie van bedrijf/industrie, centrale
-- telephonic/de telephono = telefooncentrale
-- electric = elektrische centrale, krachtcentrale
-- electric conventional = conventionele elektrische centrale
-- hydroelectric = waterkrachtcentrale
-- thermic = thermische centrale, kolencentrale
-- nuclear/atomic = kerncentrale
-- de puncta = pieklastcentrale
-- syndical/syndicalista = vakcentrale, vakverbond
-- de vendita = verkoopcentrale
-- de aqua = waterleidingbedrijf
-- de compra = inkoopcentrale


centralisar v

1 centraliseren
-- le poter = de macht concentreren


centralisation sub

1 het centraliseren, centralisatie
-- politic = politieke centralisatie
politica de -- = centralisatiepolitiek


centralisator sub

1 iemand die/instrument dat centraliseert


+ centralisator adj

1 centristisch, centraliserend
regime -- = centristisch regime


+ centralismo sub

1 centralisme


+ centralista adj

1 centralistisch


+ centralista sub

1 voorstander van centralisme, centralist


+ centralitate sub

1 centrale positie, centrale ligging


+ centrantho sub

1 BOTANICA spoorbloem


centrar v

1 in het middelpunt brengen, het midden bepalen van, centreren
-- le attention a un cosa = de aandacht bij iets bepalen
-- un rota = een wiel uitbalanceren
-- un figura = een figuur in het midden plaatsen
forator a/de -- = centerboor
2 SPORT naar het midden spelen, centeren
-- le ballon ante le goal (A) = een voorzet geven


centric adj

1 centraal
puncto -- = middelpunt


+ centricitate sub

1 centrale positie, centrale ligging


+ centrifuga sub

1 centrifuge
-- electric = elektrische centrifuge
siccar per -- = centrifugeren


centrifugar v

1 in een centrifuge behandelen, centrifugeren


+ centrifugate adj

1 gecentrifugeerd
melle -- = slingerhoning


centrifugation sub

1 het centrifugeren, centrifugering
-- fractionate = gefractioneerde centrifugering
liquido de -- = centrifugeervloeistof


+ centrifugato sub

1 centrifugaat


+ centrifugator sub

1 centrifuge, centrifugeermachine


centrifuge adj

1 middelpuntvliedend, centrifugaal
fortia -- = middelpuntvliedende kracht
pumpa -- = centrifugaalpomp
compressor -- = centrifugaal compressor
separator -- = centrifugale separator
regulator -- = centrifugaalregelaar
machina -- = centrifuge
embracage -- = centrifugaalkoppeling


centripete adj

1 middelpuntzoekend, centripetaal
fortia -- = middelpuntzoekende kracht, centripetaalkracht


+ centrisco sub

1 ZOOLOGIA zeesnip


+ centrismo sub

1 POLITICA neiging om een politieke middenkoers te varen


+ centrista adj

1 tot het politieke midden behorend
candidato -- = centrumkandidaat
gruppo -- = centrumgroep


centro sub

1 centrum, midden, middelpunt, hart
-- de terra = middelpunt van de aarde
-- urban/del urbe/del citate = stadscentrum
-- de gravitate = zwaartepunt
-- de poter = machtscentrum
-- de interesse = belangstellingscentrum, thema
-- de depression = lagedrukgebied
-- de studios = studiecentrum
-- de insemination artificial = K.I.-station
-- de documentation = documentatiecentrum
-- de informatica = rekencentrum
-- de camping = kampeercentrum
-- de recreation = recreatiecentrum
-- de rotation = draaipunt
-- de distribution = verdeelcentrum
-- de formation = vormingscentrum
-- universitari = universiteitsgebouwen
-- de sanitate/medico-social = gezondheidscentrum
-- cardiologic/de cardiologia = hartcentrum
-- industrial = industrieël centrum
-- cultural = cultureel centrum
-- touristic = toeristencentrum
-- de recercas nuclear = atoomcentrum, centrum voor atoomonderzoek
-- de disintoxication = afkickcentrum
-- de respiration artificial = beademingscentrum
-- de experimentation agricole = landbouwproefstation
-- creative = creatief centrum
-- commercial = handelscentrum
-- informatic = computercentrum
-- nervose = zenuwcentrum
-- visual/optic = gezichtscentrum, optisch centrum
-- focal = brandpunt
-- de attraction = aantrekkingspunt
SPORT -- avante = centrumspits, midvoor
partito del -- = centrumpartij
mitter al -- = centreren
in le -- = in het midden
esser al -- de attention general = midden in de belangstelling staan
POLITICA -- derecte = centrum rechts


+ centroafrican adj

1 Centraal-Afrikaans
Republica -- = Centraalafrikaanse Republiek


+ centroamerican adj

1 Midden-Amerikaans


+ centroavante sub

1 SPORT midvoor


+ centroclinal adj

1 centroclinaal
plica -- = centroclinale plooi


+ centroeuropee adj

1 Midden-Europees
statos -- = Midden-Europese staten


+ centroide sub

1 centroïde


+ centromediano sub

1 SPORT middenspeler/velder


+ centromero sub

1 BIOLOGIA centromeer


+ centroscopia sub

1 centroscopie


+ centroscopic adj

1 centroscopisch


+ centrosoma sub

1 BIOLOGIA centrosoom, centrosfeer


centumviral adj

1 op de centumviri betrekking hebbend


centumvirato sub

1 raad der centumviri in het oude Rome, centumviraat


centumviro sub

1 HISTORIA ROMAN centumvir, honderdman


centuplar v

1 verhonderdvoudigen, honderd maal groter maken, met honderd vermenigvuldigen
ille ha centuplate su fortuna = hij heeft zijn fortuin verhonderdvoudigd


centuple adj

1 honderdvoudig, honderd maal groter


centuplicar v

1 verhonderdvoudigen, honderd maal groter maken, met honderd vermenigvuldigen


centuplicate adj

1 honderdvoudig


+ centuplo sub

1 honderdvoud


+ centuria sub

1 HISTORIA ROMAN centurie, krijgsschaar van honderd man


+ centurio sub

1 HISTORIA ROMAN centurio, hoofdman over honderd


cenuro sub

1 ZOOLOGIA bolworm, draaiworm


cepa sub

1 ui


cephalalgia sub

1 MEDICINA cefalalgie, hoofdpijn


+ cephalalgic adj

1 MEDICINA hoofdpijn...


+ cephalanthera sub

1 BOTANICA bosvogeltje
-- rubre = rood bosvogeltje
-- longifolie = wit bosvogeltje
-- albe/grandiflor = bleek bosvogeltje


+ cephalantho sub

1 BOTANICA kogelboom


cephalic adj

1 MEDICINA hoofd...
vena -- = vena cephalica (een armader)
glandula -- = hoofdklier
index/indice -- = schedelindex
massa -- = hersenmassa
dolor -- = hoofdpijn
presentation -- = hoofdgeboorte


+ cephalisation sub

1 cefalisatie


+ cephalogramma sub

1 MEDICINA cefalogram


+ cephaloide adj

1 schedelvormig


+ cephalometria sub

1 schedelmeting, cefalometrie


+ cephalometro sub

1 cefalometer, schedelmeter


cephalopodo sub

1 ZOOLOGIA koppotige, cefalopode


+ cephalorachidian adj

1 ANATOMIA hersen-ruggemergs..., cerebrospinaal
liquido -- = cerebrospinale vloeistof, ruggemergsvocht


+ cephalorhachidee adj

1
liquido -- = ruggemergsvocht


+ cephalosporina sub

1 BIOCHIMIA cefalosporine


+ cephalothorace sub

1 ZOOLOGIA kopborststuk


+ cepheide sub

1 ASTRONOMIA cefeïde (pulserende ster met korte periode)


+ Cepheo sub n pr

1 ASTRONOMIA Cepheus


+ cepula sub

1 uitje


cera sub

1 was
-- vegetal = plantenwas
-- a/de/pro scarpas = schoensmeer
-- a/de/pro skis (No) = skiwas
-- a/de/pro sigillos = zegelwas
-- a/de/pro mobiles = meubelwas
-- a/de modellar = boetseerwas
-- a/de lustrar = boenwas
impression super -- = wasindruk
figurina de -- = wasfiguur
figura de -- = wassenbeeld
museo de figuras de -- = wassenbeeldenmuseum, panopticum
flammifero de -- = waslucifer
candela de -- = waskaars
tabuletta de -- = wastafeltje
pallide como le -- = wasbleek
-- de candela = kaarsvet
-- de aures = oorsmeer
-- virgine = maagdenwas
-- de ape = bijenwas
-- fossile = bergtalk


+ cerambyce,cerambyx sub

1 ZOOLOGIA boktor


ceramic adj

1 keramisch, pottenbakkers...
industria -- = keramische industrie
arte -- = pottenbakkerskunst, keramiek
producto -- = keramisch produkt
magnete -- = keramische magneet


ceramica sub

1 pottenbakkerskunst, vervaardiging van aardewerk/porselein, ceramiek
-- de vitro = glaskeramiek
furno de -- = pottebakkersoven
industria de -- = aardewerkindustrie
2 ceramiek, keramisch produkt, voorwerp van aardewerk
--s de arte = kunstaardewerk
-- rustic = boerenbont
-- de Delft = Delfts aardewerk
-- de vitro = glasceramiek
-- al oxydo de aluminium = aluminiumoxyde-ceramiek


ceramista sub

1 pottenbakker, ceramist, keramist
-- de arte = pottenbakker van kunstvoorwerpen


ceramo sub

1 aardewerk


ceramographia sub

1 wetenschap van de ceramiek


cerar v

1 met was behandelen


+ cerasina sub

1 kersengom, cerasine


+ ceraste sub

1 ZOOLOGIA hoornslang, hoornadder


+ cerastio sub

1 BOTANICA -- (trivial) = hoornbloem
-- arvense = akkerhoornbloem
-- tomentose = viltige hoornbloem


+ cerate adj

1 was...
tela -- = wasdoek
lino -- = gewast linnen
papiro -- = waspapier
filo -- = wasdraad


cerato sub

1 PHARMACIA (was)zalf, pommade, ceraat


+ ceratodo sub

1 kleinvin (soort longvis)


+ ceratophyllaceas sub pl

1 BOTANICA ceratophyllaceae, hoornbladfamilie


+ ceratophylle adj

1 BOTANICA met hoorn- of geweivormige bladeren


+ ceratophyllo sub

1 BOTANICA hoornblad


cerator sub

1 iemand die iets met was behandelt


Cerbero sub n pr

1 MYTHOLOGIA Cerberus
2 norse/strenge portier, grimmige bewaker


cerca sub

1 het zoeken, zoekactie
esser in -- de = op zoek zijn naar
mitter se in -- de = op zoek gaan naar


+ cercabile adj

1 wat kan worden gezocht


cercar v

1 zoeken
-- un objecto = een voorwerp zoeken
-- un persona = iemand zoeken
-- un solution = een oplossing zoeken
ir a -- un medico = een dokter gaan halen
-- asylo = asiel zoeken
-- travalio/labor = werk zoeken
-- in le dictionario = het woordenboek raadplegen
qui cerca trova = wie zoekt zal vinden


cercator sub

1 zoeker
-- de auro = goudzoeker
-- de tresores = schatgraver


+ cercatura sub

1 het zoeken


+ cercis sub

1 BOTANICA judasboom


+ cercopitheco sub

1 ZOOLOGIA meerkat


cereal adj

1 graan...
planta -- = graangewas


cereal sub

1 graan(gewas), graansoort, koren
--es panificabile = broodgraan, broodkoren
grano de -- = graankorrel
molino a/de --es = korenmolen
silo a/de --es = graansilo
nave de --es = graanschip
campo de --es = korenveld
pila/cumulo de --es = korenmijt
recolta de --es = graanoogst
production de --es = graanproduktie
mercato de --es = graanmarkt, korenmarkt
precio de --es = graanprijs
bursa de --es = graanbeurs, korenbeurs
commercio de --es = graanhandel
commerciante/negotiante de --es = graanhandelaar
surplus de --es = graanoverschot
cultivar --es = graan/koren verbouwen
batter --es = koren/graan dorsen


+ cerealicultor sub

1 graanverbouwer, graanboer


+ cerealicultura sub

1 verbouw van graangewassen


cerebellar adj

1 ANATOMIA de kleine hersenen betreffend, cerebellair


cerebello sub

1 ANATOMIA kleine hersenen, cerebellum


cerebellose adj

1 ANATOMIA de kleine hersenen betreffend, cerebellair


+ cerebellospinal adj

1 cerebellospinaal


cerebral adj

1 hersen..., cerebraal, verstandelijk
systema -- = cerebraal systeem
affection -- = hersenaandoening
abscesso -- = hersenabces
commotion -- = hersenschudding
embolia -- = hersenembolie
infarcto -- = herseninfarct
edema -- = hersenoedeem
lesion -- = hersenverwonding
sclerose (-osis) -- = hersensclerose
massa -- = hersenmassa
emollimento -- = hersenverweking
substantia/materia -- = hersenmassa
hemorrhagia -- = hersenbloeding
function -- = hersenfunctie
activitate -- = hersenwerking
circumvolution -- = hersenwinding
ventriculo -- = hersenholte
lobo -- = hersenkwab
membrana -- = hersenvlies
vena -- = hersenader
arteria -- = hersenslagader
cellula -- = hersencel
hemispherio -- = hersenhelft
pulpa -- = hersenmerg
cortice -- = hersenschors
trunco -- = hersenstam
tumor -- = hersentumor, hersengezwel
travalio/labor -- = hersenarbeid
morte -- = cerebrale dood
gymnastica -- = hersengymnastiek
poesia -- = cerebrale dichtkunst
lavage -- = hersenspoeling


+ cerebralisation sub

1 cerebralisatie


+ cerebralitate sub

1 verstandelijkheid, intellectuele instelling
-- frigide = koele verstandelijkheid


cerebrar v

1 de hersens gebruiken, denken


cerebration sub

1 hersenwerking


cerebritis sub

1 MEDICINA hersenvliesontsteking, encefalitis


cerebro sub

1 (grote) hersenen
cavitate/ventriculo del -- = hersenholte
lobo del -- = hersenkwab
circumvolution -- = hersenwinding
functionamento del -- = hersenwerking
affection del -- = hersenaandoening, hersenziekte
tumor del -- = hersentumor, hersengezwel
sclerose (-osis) del -- = hersensclerose
facer le lavage del -- = hersenspoelen
2 brein, verstand


cerebrocardiac adj

1 MEDICINA de hersenen en het hart betreffend


+ cerebroscopia sub

1 cerebroscopie


cerebrospinal adj

1 ANATOMIA de hersenen en het ruggemerg betreffend, cerebrospinaal
systema -- = centraal zenuwstelsel
fluido -- = cerebrospinale vloeistof
meningitis -- = nekkramp


+ cerebrovascular adj

1 MEDICINA cerebrovasculair


ceree adj

1 wasachtig, van was, wassen...


cerefolio sub

1 BOTANICA kervel
sauce al -- = kervelsaus
suppa al -- = kervelsoep


ceremonia sub

1 ceremonie, plechtigheid, ritueel, plichtplegingen
maestro de -- = ceremoniemeester
habito/vestimento de -- = gelegenheidskleding
-- de coronation = kroningsplechtigheid
-- religiose = godsdienstplechtigheid
-- nuptial/de maritage/de matrimonio = huwelijksplechtigheid
-- baptismal/de baptismo = doopplechtigheid
-- funebre = begrafenisplechtigheid
-- commemorative = herdenkingsplechtigheid
-- de apertura = openingsplechtigheid
-- de juramento = beëdigingsplechtigheid
-- de clausura = sluitingsplechtigheid
-- de inauguration/de installation = inhuldigingsplechtigheid
le --s conventional = de gebruikelijke plichtplegingen
sin -- = zonder plichtplegingen, informeel, zonder omhaal
on le interrava sin le minor -- = hij werd in alle eenvoud begraven


ceremonial sub

1 ceremonieel
-- del corte = hofceremonieel
-- ecclesiastic = kerkelijk ceremonieel


ceremonial adj

1 ceremonie betreffend, ceremonieel, plechtig, vormelijk
actiones -- = ceremoniële handelingen
practicas -- = ceremoniële praktijken


+ ceremoniario sub

1 CATHOLICISMO ceremoniarius


ceremoniero sub

1 iemand die de ceremoniën regelt


ceremoniose adj

1 plechtstatig, vormelijk, ceremonieus, overdreven formeel
tono -- = plechtstatige toon


+ ceremoniositate sub

1 het ceremonieus zijn, plechtstatigheid, vormelijkheid


cereo sub

1 waskaars, kerkkaars
-- paschal = paaskaars
-- de Advento = adventskaars
2 BOTANICA zuilcactus, toortscactus, kaarscactus
-- grandiflor = nachtcactus


cereria sub

1 wasfabriek
2 waskaarsenfabriek


cerero sub

1 waswerker, kaarsenmaker


Ceres sub n pr

1 RELIGION ROMAN Ceres


ceresia sub

1 kers
-- de maio = meikers
nucleo/pepita de -- = kersenpit
sirop de --s = kersensap
torta al --s = kersentaart
flan (F) al --s = kersenvlaai
pralina al -- = kersenbonbon
confitura/confectura de --s = kersenjam
compota de --s = kersencompote
saison (F) del --s = kersentijd
recolta del --s = kersenpluk/oogst


+ ceresie adj

1 kersrood


ceresiero sub

1 kersenboom
flor de -- = kersenbloesem
ligno de -- = kersenbomenhout
-- ornamental = sierkers


ceresieto sub

1 kersenboomgaard


+ ceresina sub

1 ceresine, aardwas


+ cerifere adj

1 was opleverend, was voortbrengend
planta -- = wasplant
insecta -- = was voortbrengend insect
parmentiera -- = kaarsenboom


+ cerinthe sub

1 BOTANICA cerinthe, wasbloem


+ cerium sub

1 CHIMIA cerium
composito de -- = ceriumverbinding


cerner sub

1 builen, ziften, door een zeef laten gaan


+ ceroferario sub

1 CATHOLICISMO kaarsdrager


ceromantia sub

1 waarzeggerij uit in water gestolde druppels gesmolten was


+ ceroplastic adj

1 ceroplastisch


+ ceroplastica sub

1 ceroplastiek, wasboetseerkunst


cerose adj

1 washoudend, wasachtig


certe adj

1 zeker, vaststaand, ontwijfelbaar
proba/prova -- = doorslaand bewijs
data -- = vaststaande datum
esser -- de un cosa = iets zeker weten


certe pron adj

1 zeker(e), bepaald(e), sommig(e)
un -- tempore = een bepaalde tijd
un -- senior X = een zekere meneer X
-- die = op zekere dag
de un -- etate = op leeftijd
in -- grado = in zekere mate
in -- senso = in zekere zin


certificar v

1 voor waar/echt verklaren, staven, waarmerken, waarborgen, garanderen, betuigen, verzekeren
io vos certifica que le information es exacte = ik verzeker u dat de informatie klopt
-- un caution = voor een borg instaan
cheque (A) certificate = gecertifieerde cheque
le pagamento es certificate per un recepta = de betaling wordt door een ontvangstbewijs geconstateerd


certification sub

1 het voor waar/echt verklaren, echtverklaring, waarmerking, staving


certificato sub

1 certificaat, getuigschrift, brevet, attest, diploma, akte, bewijs, schriftelijke verklaring
-- de nascentia = geboortebewijs
-- de identitate = identiteitsbewijs
-- medical = geneeskundige verklaring, doktersattest
-- sanitari/de sanitate = gezondheidscertificaat, gezondheidspas
-- de vaccination = inentingsbewijs
-- de travalio/labor = werkverklaring, werkvergunning
-- de nationalitate = nationaliteitsbewijs
-- de garantia = garantiebewijs
-- de indigentia = bewijs van onvermogen
-- de inscription = bewijs van inschrijving
-- de morte = overlijdensakte
-- de maritage/de matrimonio = huwelijksakte, trouwakte
-- de investimento = beleggingscertificaat
-- de bon mores/de bon conducta (moral)/de bon vita e mores = bewijs van goed zedelijk gedrag
-- de origine = bewijs van herkomst
-- de authenticitate = bewijs van echtheid
-- de competentia = getuigschrift van bekwaamheid
-- de disdoanamento = bewijs van inklaring


certificator sub

1 iemand die iets verklaart/getuigt, etc.
-- de caution = iemand die instaat voor een borg


certitude sub

1 zekerheid, (vaste) overtuiging
-- absolute = absolute zekerheid
le -- de un facto = het vaststaan van een feit
dicer un cosa con -- = iets met zekerheid zeggen
cambiar le dubitas in -- = de twijfels in zekerheid doen verkeren
io ha le -- que ille venira = ik weet zeker dat hij komt
secundo un probabilitate confinante/proxime al -- = met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid


certo adv

1 zeker, vast en zeker, ongetwijfeld, stellig


+ certo sub

1 zekere


+ cerulee adj

1 cerulisch, blauw(achtig)


cerumine sub

1 oorsmeer, oorwas, cerumen


ceruminose adj

1 oorsmeer...
glandulas -- = oorsmeerklieren


cerussa sub

1 loodwit, ceruis
color de -- = loodwitverf


cerussite sub

1 MINERALOGIA wit looderts, cerussiet


cerva sub

1 ZOOLOGIA hinde


cervari adj

1 ZOOLOGIA
lupo -- = lynx


cervelata sub

1 cervelaat(worst)


+ cervical adj

1 ANATOMIA nek..., hals..., cervicaal
vertebra -- = halswervel
musculo -- = nekspier
glandula -- = halsklier
nervo -- = halszenuw
plexo -- = halsvlecht
cancere -- = baarmoederhalskanker


+ cervicalgia sub

1 MEDICINA cervicale pijn, hals/nekpijn


+ cervicapra sub

1 ZOOLOGIA Indische antiloop


+ cervice sub

1 ANATOMIA nek


+ cervicitis sub

1 MEDICINA cervicitis


+ cervicodorsal adj

1 MEDICINA cervicodorsaal


+ cervidos sub pl

1 ZOOLOGIA hertachtigen


+ cervin adj

1 van het hert, hertachtig
cornamento/cornatura -- = hertegewei
BOTANICA
lingua -- = hertstong


+ cervino sub

1 reekalf, jong hertje


cervo sub

1 ZOOLOGIA hert
-- volante = vliegend hert, hertshoornkever
-- vulnerate = aangeschoten hert
parco de --s = hertenkamp
corno de -- = hertshoorn
trufa de -- = hertetruffel
2 ZOOLOGIA mannelijk hert


+ cesar sub

1 keizer


Cesare sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Caesar


cesaree adj

1 van de keizer (bij de Romeinen), van het huis Caesar, keizerlijk
MEDICINA operation/section -- = keizersnede
amanita -- = keizerzwam


cesarismo sub

1 HISTORIA ROMAN heerschappij van (de familie) Caesar
2 stelsel van alleenheerschappij, cesarisme


+ cesaropapismo sub

1 cesaropapisme


+ cesaropapista sub

1 cesaropapist


+ cesaropapista adj

1 cesaropapistisch


+ cesium sub

1 CHIMIA cesium
composito de -- = cesiumverbinding


+ cessa-le-foco sub

1 staakt-het-vuren
declarar/proclamar le -- = het staakt-het-vuren afkondigen


cessante adj

1 die ophoudt/stopt


cessar v

1 ophouden, stoppen, uitscheiden, gestaakt worden
le febre ha cessate = de koorts is verdwenen
le pluvia ha cessate = het is weer droog
-- de florar = uitbloeien
2 ophouden met, staken, afbreken
-- le hostilitates = de vijandelijkheden staken
-- le foco = het vuren staken


cessation sub

1 het ophouden, het staken, stilstand, onderbreking, staking
-- del pagamento = staking van de betaling
-- del hostilitates = staking van de vijandelijkheden
-- progressive = afbouw


cessibile adj

1 JURIDIC overdraagbaar, vervreemdbaar
iste actiones non es -- = die aandelen zijn niet overdraagbaar


+ cessibilitate sub

1 JURIDIC overdraagbaarheid, vervreemdbaarheid
-- de un derecto = overdraagbaarheid van een recht


cession sub

1 JURIDIC overdracht, vervreemding, afstand, cessie
acto de -- = overdrachtsakte, akte van cessie, cessieakte
credito de -- = cessiekrediet
-- de benes = boedelafstand
-- de debitas = overdracht van schulden
-- territorial = gebiedsafstand
-- del contracto = contractsoverneming


cessionario sub

1 JURIDIC cessionaris, persoon aan wie iets wordt overgedragen, verkrijger


+ cesto sub

1 ANTIQUITATE caestus, vuistvechtershandschoen


+ cestodos sub pl

1 ZOOLOGIA lintwormachtigen


cesura sub

1 rustpunt in een versregel, verssnede, cesuur
signo de -- = cesuurteken


+ cesural adj

1 van de cesuur


+ cetacee adj

1 walvisachtig


+ cetaceo sub

1 ZOOLOGIA walvisachtige, cetacee


+ cetano sub

1 CHIMIA cetaan
indice/index de -- = cetaangetal


+ ceterach sub

1 BOTANICA schubvaren


cetere adj

1 ander
2 overig


cetero adv

1 op een andere wijze
2 overigens, bovendien, benevens, verder


+ cetunculo sub

1 BOTANICA dwergbloem


+ Ceylon sub n pr

1 Ceylon


+ ceylonese sub

1 Ceylonees


+ ceylonese adj

1 Ceylonees, Ceylons


cg.

1 (Afk.: centigramma) centigram


chacal {sj} sub

1 ZOOLOGIA jakhals


+ cha-cha-cha {sj} sub

1 MUSICA cha-cha-cha (Zuidamerikaanse dans)


+ chachiero {sj}..k sub

1 schaakbord


+ chachista {sj}..k.. sub

1 schaker


chaco {sj} sub

1 schaak
--s = het schaken
jocar al --s = schaken, schaakspelen
jocar al --s sin tabuliero = blind schaken
joco de --s = het schaken, schaakspel
jocator de --s = schaker, schaakspeler
maestro de --s = schaakmeester
club (A) de --s = schaakclub
pecia de --s = schaakstuk
pecia de --s non protegite = ongedekt stuk
tabuliero de --s = schaakbord
partita de --s = partij schaak
match (A) de --s = schaakmatch
problema de --s = schaakprobleem
concurso/torneo de --s = schaaktoernooi
colpo de -- = slag
campion de --s = schaakkampioen
campionato de --s = schaakkampioenschap
café (F) de jocatores de --s = schaakcafé
horologio/pendula de --s = schaakklok
duello de --s = schaaktweekamp
libro de --s = schaakboek
litteratura de --s = schaakliteratuur
genio de --s = schaakgenie
maniaco de --s = schaakmaniak
regula de --s = schaakregel
regulamento de --s = schaakreglement
theoria de --s = schaaktheorie
dar -- = schaak zetten
-- mat = schaakmat
-- duple = dubbelschaak
-- al rege! = de koning schaak!
dar -- e mat = schaakmat geven
facer -- e mat = mat zetten
evitar le -- = zich aan schaak onttrekken


+ chaconne sub FRANCESE

1 MUSICA chaconne


chaise sub FRANCESE

1 stoel
-- longue = ligstoel
-- de bracios = armstoel
-- rolante = rolstoel


chal {sj} sub

1 sjaal


+ chalaza sub

1 hagelsnoer


+ chalcochemigraphia sub

1 chalcochemigrafie


+ chalcographia sub

1 kopergraveerkunst
2 kopergravure


+ chalcographic adj

1 arte -- = kopergraveerkunst


+ chalcographo sub

1 kopergraveur, chalcograaf


+ chalcolithic adj

1 chalcolitisch


+ chalcopyrite sub

1 MINERALOGIA koperkies


+ chalcosina sub

1 chalcosien, koperglans


+ chalcosite sub

1 MINERALOGIA koperglans


+ chaldaic adj

1 Chaldeeuws


+ Chaldea sub n pr

1 Chaldea


+ chaldee adj

1 Chaldeeuws


+ chaldeo sub

1 Chaldeeër
2 Chaldeeuws (taal)


chalet sub FRANCESE

1 chalet, huisje, villaatje
-- de week (-)end A)/de fin de septimana = weekendhuisje


+ challenge sub ANGLESE

1 SPORT titelstrijd


+ challenger sub

1 SPORT uitdager van de titelhouder


chalupa {sj} sub

1 sloep
-- de salvamento/de salvation = reddingssloep


Cham sub n pr

1 BIBLIA Cham


+ chambellan {sj} sub

1 HISTORIA kamerheer


+ chameleon(t)ic adj

1 kameleontisch


chameleonte sub

1 ZOOLOGIA kameleon


chamita sub

1 Hamiet


chamitic adj

1 Hamietisch


Champagne sub n pr FRANCESE

1 Champagne
vino de -- = champagne
champagne = champagne
situla a/de champagne = champagnekoeler
bottilia de champagne = fles champagne


champignon sub FRANCESE

1 champignon
quadro/quadrato de --s = champignonbed
cultura de --s = champignonteelt
suppa de --s = champignonsoep
2 paddenstoel, zwam
-- venenose = giftige paddenstoel
-- comestibile/edibile = eetbare paddenstoel
-- atomic = paddenstoelwolk


champion sub ANGLESE

1 SPORT kampioen


+ chance {sj} sub

1 kans, mogelijkheid
riscar su -- = zijn kans wagen
un bon -- que = een dikke kans dat
non haber le -- de = de kans niet krijgen om
haber un secunde -- = een tweede kans krijgen
su --s se multiplica = zijn kansen stijgen
--s equal pro totes = gelijke kansen voor iedereen


+ chancre {sj} sub

1 MEDICINA sjanker
-- molle = zachte sjanker
-- syphilitic = harde sjanker


+ chanfrenar {sj} v

1 afkanten, schuin afsteken, schuin bijwerken


+ chanfreno {sj} sub

1 afkanting, schuin afgestoken zijde


+ chanson sub FRANCESE

1 chanson


+ chansonnier sub FRANCESE

1 chansonnier


+ chantage {sj} sub

1 chantage, (geld)afpersing
-- abjecte = gemene chantage
caso de -- = chantagegeval
facer -- = chanteren, afpersen, chantage plegen
extorquer per -- = afpersen door middel van chantage


+ chantagista {sj} sub

1 chanteur, afperser, chantagepleger


+ chantilly sub FRANCESE

1 CULINARI chantilly (soort slagroom)


chaos sub

1 chaos, wanorde, warboel, verwarring
-- politic = politieke chaos
-- economic = economische chaos
un -- indescriptibile = een onbeschrijfelijke warboel
poner/mitter ordine in le --, organisar le -- = orde in de chaos brengen


chaotic adj

1 chaotisch, verward, wanordelijk, dwars door elkaar
situation -- = chaotische situatie
un massa -- de blocos de rocca = een chaotische massa rotsblokken
critos -- = een verward geschreeuw


chaperon sub FRANCESE

1 chaperon, begeleider


chaperonage {sj} sub

1 het chaperonneren, het begeleiden


chaperonar {sj} v

1 chaperonneren


+ chaplinesc adj

1 gelijkend op/verband houdend met de kunst van Chaplin


char à bancs sub FRANCESE

1 janplezier


character sub

1 lettertype, letter, drukletter, teken
-- de imprimeria = drukletter
-- manuscripte/de scriptura = schrijfletter
-- cursive/italic = cursieve letter
-- grasse = vette letter
-- magre = magere letter
--es separate/mobile = losse letters
-- runic = runeteken, rune
typo de -- = lettertype, lettersoort
funder --es = lettergieten
funderia de --es = lettergieterij
funditor de --es = lettergieter
2 status, rang
haber un -- strictemente personal = een strikt persoonlijk karakter dragen
3 aard, eigenschap, karakter
tracto de -- = karaktertrek
formation de -- = karaktervorming
falta de(l) -- = karakterfout
fortia/firmitate de -- = karaktervastheid
forte de -- = karaktervast
debilitate de -- = karakterzwakheid
vitio de -- = karakterfout
-- ambivalente = tweeslachtig karakter
-- disloyal = trouweloos karakter
-- recalcitrante = weerbarstig karakter
--es sexual secundari = secundaire geslachtskenmerken
monstrar su -- malitiose = de aap uit de mouw laten komen
4 karakter, persoonlijkheid
formation del -- = vorming van het karakter
rolo de -- = karakterrol
analyse (-ysis) del -- = karakterontleding
--es compatibile = overeenstemmende karakters
compatibilitate de -- = overeenstemming in karakter
5 kenteken, kenmerkende bijzondere eigenschap


characterisar v

1 kenmerken, een kenmerk vormen van, karakteriseren
le session se ha characterisate per violente incidentes = de zitting werd gekenmerkt door heftige incidenten
le symptomas que characterisa un maladia = de symptomen die een ziekte kenmerken
2 kenschetsen, karakteriseren
Proust characterisa su personages con subtilitate = Proust karakteriseert zijn figuren op subtiele wijze
iste responsa characterisa le homine = dit antwoord tekent de man
con le impudentia que le characterisa ille ha negate toto = met de onbeschaamdheid die hem kenmerkt heeft hij alles

ontkend

characterisation sub

1 het kenmerken, het kenschetsen, kenschetsing, typering, karakterisering, karakteromschrijving
un -- perfecte de un persona = een volmaakte typering/karakterisering van iemand


characteristic adj

1 kenmerkend, eigenaardig, karakteristiek
signo -- = kenmerk
le proprietates -- del metallos = de kenmerkende eigenschappen van de metalen
un symptoma -- de un maladia = een kenmerkend symptoom van een ziekte
tracto -- = karakteristieke trek, karaktertrek
fossile -- = gidsfossiel
odor -- = karakteristieke geur
differentia -- = karakteristiek verschil
parlar con un -- accento septentrional = met een karakteristiek noordelijk accent spreken


characteristica sub

1 kenmerkende eigenschap, kenmerk
le --s distinctive de un persona = de onderscheidende kenmerken van iemand
-- principal = hoofdkenmerk
-- racial = raskenmerk
--s exterior/externe = uitwendige kenmerken
-- recessive = recessieve eigenschap
--s rhythmic = ritmische eigenaardigheden
-- directional = richtinggevoeligheidskarateristiek (van geluid)
dar/describer le -- de un cosa = een karakteristiek van iets geven
2 MATHEMATICA karakteristiek, kencijfer (van logaritmen)
-- dynamic = dynamische karakteristiek


+ characterologia sub

1 karakterologie, karakterkunde


+ characterologic adj

1 karakterologisch
studios -- = karakterologische studiën


+ characterologo sub

1 karakteroloog


charade sub FRANCESE

1 charade, lettergreepraadsel


+ charisma sub

1 uitstraling, charisma
un leader (A) politic dotate de -- = een met charisma begiftigd politiek leider
2 RELIGION charisma


+ charismatic adj

1 charismatisch
movimento -- = charismatische beweging
orator -- = charismatische redenaar
donos -- = charismatische gaven


charivari {sj} sub

1 tumult, herrie, ketelmuziek


charlatan sub FRANCESE

1 charlatan, kwakzalver, oplichter, bedrieger, mooiprater
remedio de -- = kwakzalversmiddel


charlataneria {sj} sub

1 charlatanerie, kwakzalverij, zwendel, oplichterij


charlatanesc {sj} adj

1 van een kwakzalver, kwakzalverachtig


charlatanismo {sj} sub

1 kwakzalverij, zwendel, oplichterij


+ charleston sub ANGLESE

1 charleston (dans)


charme sub FRANCESE

1 charme, bekoring, aantrekkelijkheid, liefelijkheid
le -- del paisage limburgese = de liefelijkheid van het Limburgse landschap


+ Charon sub n pr

1 MYTHOLOGIA Charon
le barca de -- = Charons boot


charpa {sj} sub

1 sjerp, halsdoek


charta {sj} sub

1 handvest, charter, voorrecht
Charta del Nationes Unite = Handvest van de Verenigde Naties
Grande Charta = Magna Charta


chartar {sj} v

1 een recht verlenen aan


+ charter sub ANGLESE

1 charter
servicio de --s = charterdienst
volo -- = chartervlucht
avion -- = chartervliegtuig
nave -- = charterschip
tarifa -- = chartertarief


chartismo {sj} sub

1 chartisme (beweging in Engeland 1837 - 1848)


chartista {sj} sub

1 aanhanger van het chartisme, chartist


chartreuse sub FRANCESE

1 chartreuse (likeur)


Charybdis sub n pr

1 Charybdis
inter Scylla e -- = tussen Scylla en Charybdis
cader de Scylla in -- = van Scylla in Charybdis komen/vallen


chassa {sj} sub

1 het jagen, jacht
aventura de -- = jachtavontuur
castello de -- = jachtslot
prisa de -- = jachtbuit
-- de vulpes = vossenjacht
-- de elephantes = olifantenjacht
-- de balenas = walvisjacht
-- de tigres = tijgerjacht
-- de anates = eendenjacht
-- de perdices = patrijzenjacht
-- de phocas = robbenjacht
-- de ocas = ganzenjacht
-- de conilios = konijnenjacht
-- prohibite = gesloten jachttijd
-- furtive = illegale jacht
terreno/territorio de -- = jachtterrein/gebied
partita de -- = jachtpartij
ave de -- = jachtvogel
arma de -- = jachtwapen
casa de -- = jachthuis
scena de -- = jachttafereel
saison (F) del -- = jachtseizoen
fusil de -- = jachtgeweer
bottas de -- = jachtlaarzen
vestimentos de -- = jachtkleding
tropheo de -- = jachttrofee
guarda de -- = jachtopziener
amator de -- = jachtliefhebber
derecto de -- = jachtrecht, jachtgenot
pavillon de -- = jachthuis
placeres de -- = jachtgenoegens
historia de -- = jachtverhaal
can de -- = jachthond
picca de -- = jachtspies
cultello de -- = jachtmes
corno/trompa de -- = jachthoorn
delicto de -- = overtreding van de jachtwet
lege super le -- = jachtwet
le -- es aperte = de jacht is open
le -- es clause = de jacht is gesloten
licentia/permisso de -- = jachtakte
rostito de -- = wildbraat
avion de -- = jachtvliegtuig, jager
esquadra de -- = jachteskader
pilota de -- = jachtpiloot
aperir le -- = de jacht openen
2 jachtbuit
platto de -- = jachtschotel
pastata de -- = wildpastei
sapor/gusto de -- = wildsmaak
abundante in -- = wildrijk


+ chassamuscas sub

1 muggeklapper


chassar {sj} v

1 jagen, jacht maken op
-- illicitemente = stropen
2 achtervolgen
3 verjagen, wegjagen, verdrijven
-- le fumo = de rook verdrijven
-- pensatas/pensamentos triste = sombere gedachten verdrijven


+ chassasubmarinos {sj} sub

1 duikbootjager


chassator {sj} sub

1 jager
-- furtive/illicite = stroper
-- alpin = alpenjager
-- de ursos = berenjager
-- de anates = eendenjager
-- de leones = leeuwenjager
-- de renes = rendierjager
-- de phocas = robbenjager
-- de talpas = mollenvanger
-- de aves = vogelvanger
-- de pellicias = pelsjager
-- de testas/capites = koppensneller
instincto de -- = jagersinstinct
termino de -- = jagersterm
historias/fanfaronadas de -- = jagerslatijn
populo de --es = jagersvolk
2 achtervolger
3 MILITAR torpedojager
-- de submarinos = duikbootjager
-- de minas = mijnenjager
4 MILITAR jachtvliegtuig, jager
-- a/de reaction = straaljager
-- nocturne/de nocte = nachtjager
-- bombardero = jachtbommenwerper


+ chassatorped(in)ero {sj} sub

1 torpedo(boot)jager


chassis sub FRANCESE

1 chassis, raam(werk), frame
numero de -- = chassisnummer


chauffeur sub FRANCESE

1 chauffeur
-- de camion = vrachtwagenbestuurder


chauvinismo {sjo} sub

1 chauvinisme, overdreven vaderlandsliefde


chauvinista {sjo} sub

1 chauvinist


+ chauvinista {sjo} adj

1 chauvinistisch
tendentias -- = chauvinistische neigingen


chauvinistic {sjo} adj

1 chauvinistisch
manifestationes -- = chauvinistische uitingen


+ checklist sub ANGLESE

1 checklist


+ check-up sub ANGLESE

1 MEDICINA algeheel medisch onderzoek, check-up


+ cheddar sub ANGLESE

1 cheddar (kaas)


+ cheddite sub

1 (springstof) cheddiet


chef sub FRANCESE

1 hoofd, leider, aanvoerder, hoofd van een organisatie/firma, etc.: directeur, baas
-- de schola = schoolhoofd
-- de interprisa = bedrijfsleider
-- del campo = kampleider
-- de cocina = chef-kok
chef-cocinero = chef-kok
-- de familia = gezinshoofd
-- de stato = staatshoofd
-- del governamento = regeringsleider
-- de choro = koorleider, koordirigent
-- de tribo = stamhoofd
-- de quartiero = wijkhoofd
-- del protocollo = chef van het protocol
-- de magazin = winkelchef
-- de traino = hoofdconducteur
-- de station = stationschef
-- de(l) partito = partijleider
-- de orchestra = dirigent
-- de orchestra invitate = gastdirigent
-- de gruppo = groepsleider
-- de bureau (F) = bureauchef
-- de servicio = chef van de afdeling, afdelingschef
-- mechanico = chefmonteur
-- del stato major = stafchef, chef-staf
-- de equipa = ploegbaas, voorman
-- de contabilitate = hoofdboekhouder
-- de(l) personal = personeelschef
-- de brigantes/de robatores = roverhoofdman
-- directe/immediate = directe chef
commandante in -- = opperbevelhebber


+ cheirantho sub

1 BOTANICA muurbloem


Cheka sub RUSSO

1 Tsjeka


+ chela sub

1 ZOOLOGIA schaar (van schaaldier)


+ chelate adj

1 ZOOLOGIA met scharen, schaar...
2 CHIMIA chelaat...


+ chelation sub

1 CHIMIA chelation


+ chelato sub

1 CHIMIA chelaat


+ chelator

1 CHIMIA chelaatvormende stof


+ chelicera sub

1 ZOOLOGIA cheliceer (kopaanhangsel van spin, etc.)


+ chelidonia sub

1 BOTANICA stinkende gouwe, goudwortel


+ chelonian adj

1 schildpadachtig


+ cheloniano sub

1 ZOOLOGIA schildpadachtige


+ chemiluminescentia sub

1 chemoluminescentie


+ chemisorption sub

1 chemisorptie


+ chemosorption sub

1 chemisorptie


+ chemotropismo sub

1 chemotropisme


chenille sub FRANCESE

1 chenille


+ chenomeles sub

1 BOTANICA Japanse kwee


+ chenopodiaceas sub pl

1 BOTANICA chenopodiaceae, ganzevoetfamilie


+ chenopodio sub

1 BOTANICA ganzenvoet
-- vulvari = stinkganzenvoet
-- ficifolie = stippelganzenvoet
-- capitate = aardbeispinazie, besmelde
-- urbic = trosganzenvoet
-- foliose = rode aardbeispinazie
-- glauc = zeegroene ganzenvoet
-- rubre = rode ganzenvoet
-- albe = meiganzenvoet


cheque sub ANGLESE

1 cheque
carta de --s = bankkaart
conto de --s = chequerekening
formulario de -- = chequeformulier
libro de --s = chequeboek(je)
costos de -- = chequekosten
numero de -- = chequenummer
-- al portator = cheque aan toonder
-- de viage/de viagiator = reischeque, "traveller's cheque"
-- bancari = bankcheque
-- postal = postcheque, girocheque
-- cruciate = gekruiste cheque
-- coperte = gedekte cheque
-- certificate = gecertifieerde cheque
per -- = per cheque
-- aperte/in blanco = blanco cheque
pagar con -- = per/met een cheque betalen
annullar/cancellar un -- = een cheque ongeldig maken


+ cherophyllo sub

1 BOTANICA ribzaad
-- bulbose/tuberose = knolribzaad, knolkervel


+ cherry brandy sub ANGLESE

1 cherry brandy


+ chersydro sub

1 ZOOLOGIA
-- granulate = korrelslang


cherub sub

1 engel, cherub(ijn)


cherubic adj

1 engelachtig


cherubin sub

1 engel, cherub(ijn)


cherubinic adj

1 engelachtig


+ cherusco sub

1 Cherusk


+ chester sub ANGLESE

1 chester(kaas)


cheta sub

1 ZOOLOGIA doorn, stekel (van egel, etc.), borstel


+ chetodon sub

1 ZOOLOGIA
-- lanceolate = lansvis


chetopode adj

1 ZOOLOGIA borstelpotig


chetopodo sub

1 ZOOLOGIA borstelpotige


+ chewinggum sub ANGLESE

1 kauwgum


+ chianti sub ITALIANO

1 chianti


+ chiasma sub

1 BIOLOGIA chiasma, kruising
-- optic = kruising van de oogzenuwen
-- de compensation = compenserend chiasma


+ chiasmatic adj

1 MEDICINA chiasma...


+ chiasmo sub

1 RHETORICA kruisstelling, chiasme


chic sub FRANCESE

1 goede smaak, elegantie, sierlijkheid, zwier


chic adj FRANCESE

1 elegant, deftig, keurig


+ chicana {sj} sub

1 chicane, muggezifterij
2 (AUTOMOBILISMO) chicane


+ chicanar {sj} v

1 chicaneren


+ chicanero {sj} sub

1 chicaneur


chiffonier sub FRANCESE

1 ladenkast, commode


+ chignon sub FRANCESE

1 haarwrong


Chile {tsj} sub n pr

1 Chili
nitro/nitrato de -- = chilisalpeter


chilen {tsj} adj

1 Chileens


chileno {tsj} sub

1 Chileen


chiliasmo sub

1 chiliasme, leer van het duizendjarig rijk


chiliasta sub

1 chiliast, aanhanger van het chiliasme


+ chiliastic adj

1 chiliastisch


chim(i)otherapia sub

1 MEDICINA chemotherapie


+ chimaphila sub

1 BOTANICA chimaphila


chimera sub

1 MYTHOLOGIA chimaera, monsterdier
2 hersenschim, drogbeeld, droombeeld, utopie, luchtkasteel, illusie
3 ZOOLOGIA draakvis, zeeaap, zeerat, zeedraak, haringkoning


chimeric adj

1 denkbeeldig, fantasie..., hersenschimmig, irreëel, niet bestaand, chimerisch, utopisch
projecto -- = hersenschim, illusie, luchtkasteel
mesuras -- = papieren maatregelen


chimerisar v

1 toegeven aan hersenschimmen/utopieën, etc.


chimerista sub

1 iemand die toegeeft aan hersenschimmen, dromer


chimia sub

1 scheikunde, chemie
-- organic = organische scheikunde
-- inorganic/anorganic = anorganische scheikunde
-- physic = fysische scheikunde
-- analytic = analytische scheikunde
-- synthetic = synthetische scheikunde
-- quantitative = kwantitatieve scheikunde
-- qualitative = kwalitatieve scheikunde
-- experimental = experimentele scheikunde
-- applicate = toegepaste scheikunde
-- theoric = theoretische scheikunde
-- agricole/agricultural = landbouwscheikunde
-- biologic = biologische scheikunde
experimento de -- = scheikundeproef
professor de -- = scheikundeleraar
lection de -- = scheikundeles
formula de -- = scheikundige formule
libro/manual de -- = scheikundeboek
laboratorio de -- = scheikundig laboratorium


chimic adj

1 scheikundig, chemisch
elemento -- = chemisch element
arma -- = chemisch wapen
industria -- = chemische industrie
productos -- = chemische produkten, chemicaliën
reaction -- = scheikundige reactie
equation -- = reactievergelijking
formula -- = chemische formule
composito -- = chemische verbinding
experimento -- = scheikundig experiment
levatura -- = bakpoeder
lavage -- = chemische reiniging
notation -- = chemisch tekenschrift
potential -- = chemische potentiaal
cinetica -- = chemische kinetica
technologia -- = chemische technologie
laboratorio -- = scheikundig laboratorium
proprietates -- de un substantia = scheikundige eigenschappen van een stof


chimico sub

1 chemicus, scheikundige
ingeniero -- = scheikundig ingenieur


+ chimismo sub

1 BIOLOGIA chemisme


chimista sub

1 chemicus, scheikundige
ingeniero -- = scheikundig ingenieur


chimpanze {sj} sub

1 ZOOLOGIA chimpanzee


China {sj} sub n pr

1 China
muralia de -- = Chinese muur
Mar de -- = Chinese Zee
the de -- = Chinese thee
tinta de -- = Chinese/Oostindische inkt


+ chinchilla {sj} sub

1 chinchilla, Chileense wolhaas
-- brevicaudate = kortstaartchinchilla
2 chinchillabont


chinese {sj} sub

1 Chinees
quartiero del --s = Chinezenwijk/buurt
2 Chinees (taal)


chinese {sj} adj

1 Chinees
lingua -- = Chinese taal
scriptura -- = Chinees schrift
cymbalos -- = chinese bekkens
lanterna -- = lampion
ir mangiar al restaurante -- = bij de Chinees gaan eten


+ chionadoxa sub

1 BOTANICA sneeuwroem


+ chionantho sub

1 BOTANICA sneeuwvlokkenboom


+ chip sub ANGLESE

1 COMPUTATOR chip
-- bipolar = bipolaire chip


+ chipolata sub ITALIANO

1 chipolata
crema dulce de -- = chipolatapudding
torta/pastisseria de -- = chipolatataart


+ chips sub pl ANGLESE

1 chips, friet, patat
sacchetto de -- = zakje patat


+ chiralgia sub

1 MEDICINA handpijn, chiralgie


+ chirographia sub

1 handlijnkunde


+ chirographic adj

1 handlijnkundig, chirografisch


+ chirologia sub

1 handen/vingerspraak, chirologie


+ chirologic adj

1 chirologisch


+ chirologo sub

1 handlijnkundige, chiroloog


chiromante sub

1 handlezer, handlijnkijker, chiromant


chiromantia sub

1 het handlezen, handlijnkunst, handkijkerij, chiromantie


+ chiropodista sub

1 chiropodist


+ chiropractica sub

1 MEDICINA chiropractijk, chiropraxis


+ chiropractor sub

1 MEDICINA chiropracticus, (botten)kraker


chiroptere adj

1 ZOOLOGIA handvleugelig


chiroptero sub

1 ZOOLOGIA handvleugelige


+ chiroscopia sub

1 chiroscopie


+ chiroscopic adj

1 chiroscopisch


chirurgia sub

1 chirurgie
-- general = algemene chirurgie
-- plastic/esthetic = plastische chirurgie
-- vascular = vaatchirurgie
-- cardiac/del corde = hartchirurgie
-- thoracic/del thorace = thoraxchirurgie
-- dental/dentari = tandheelkunde
-- gynecologic = gynecologische chirurgie
-- orthopedic = orthopedische chirurgie
-- del arbores = boomchirurgie
-- cosmetic = kosmetische chirurgie


chirurgic adj

1 chirurgisch, operatief
instrumento -- = chirurgisch instrument
intervention/operation -- = chirurgische ingreep
tractamento -- = heelkundige behandeling
methodo -- = chirurgische methode
sterilisation -- = operatieve sterilisatie
clinica -- = chirurgische kliniek
intervenir chirurgicamente = operatief ingrijpen
extirpar chirurgicamente = operatief verwijderen


chirurgo sub

1 chirurg
-- dentista = kaakchirurg
-- cardiologo = hartchirurg
-- orthopedic = orthopedisch chirurg


+ chitina sub

1 BIOLOGIA chitine


+ chitinose adj

1 BIOLOGIA chitine..., chitineus
placa -- = chitineplaat
carapace -- = chitinepantser
revestimento -- = chitineomhulsel


+ chlamyde sub

1 HISTORIA chlamys, mantel


+ chloasma sub

1 MEDICINA chloasma


+ chlora sub

1 BOTANICA bitterling


chloracetic adj

1 CHIMIA chlooracetaat...


chloral sub

1 PHARMACIA chloraal, oplossing van chloor in alcohol (slaapmiddel)
hydrato de -- = chloraalhydraat


+ chloralismo sub

1 MEDICINA chloralisme, cloraalvergiftiging


+ chlorar v

1 chloreren, chloor toevoegen


+ chlorate adj

1 chloorhoudend, gechloreerd, gechloord, chloor...
aqua -- = gechloreerd water, chloorwater


+ chloration sub

1 CHIMIA het chlor(er)en, chlorering


chlorato sub

1 CHIMIA chloraat, zout van chloorzuur
-- de kalium/potassium = kaliumchloraat


+ chlorella sub

1 BOTANICA chlorelle (eencellig groenwier)


chlorhydrato sub

1 CHIMIA chloride, zout van zoutzuur


chlorhydric adj

1 CHIMIA chloorwaterstof...
acido -- = zoutzuur


chloric adj

1 CHIMIA chloor...
acido -- = chloorzuur


chlorido sub

1 CHIMIA chloride
-- de plumbo = loodchloride
-- de zinc = zinkchloride


chlorito sub

1 CHIMIA chloriet, zout van chlorigzuur


chloro sub

1 CHIMIA chloor
gas de -- = chloorgas
aqua de -- = chloorwater
composito de -- = chloorverbinding
invenenamento/intoxication per -- = chloorvergiftiging


chloroacetato sub

1 CHIMIA chlooracetaat


chloroformar v

1 met chloroform verdoven, wegmaken


+ chloroformic adj

1 chloroform..., met chloroform


chloroformisar v

1 met chloroform verdoven, wegmaken


+ chloroformisation sub

1 verdoving met chloroform


+ chloroformismo sub

1 MEDICINA chloroformisme, chloroformvergiftiging


chloroformo sub

1 CHIMIA chloroform, trichloormethaan


+ chlorometria sub

1 chlorometrie


+ chlorometric adj

1 chlorometrisch


+ chloromycetina sub

1 chloromycetine


+ chlorophycea sub

1 BOTANICA chlorophycea


chlorophylla sub

1 bladgroen, chlorofyl


+ chlorophyllian adj

1 chlorofyl...
assimilation -- = koolzuurassimilatie, fortosynthese


+ chlorophyllic adj

1 chlorofyl...
assimilation -- = koolzuurassimilatie, fotosynthese


+ chloropicrina sub

1 MEDICINA chloropicrine, braakgas


chloroplasto sub

1 bladgroenkorrel, chlorofylkorrel, chloroplast


+ chloropseida sub

1 ZOOLOGIA bladvogel


chlorose adj

1 CHIMIA chloorhoudend
acido -- = chlorigzuur


chlorose (-osis) sub

1 MEDICINA BOTANICA bleekzucht, bleekziekte, chlorose


+ chlorotic adj

1 MEDICINA bleekzuchtig, anemisch, clorotisch


+ chlorurar v

1 CHIMIA een stof met chloor of een chloorverbinding behandelen
2 CHIMIA in chloride omzetten


chloruro sub

1 CHIMIA chloride
-- de calce = chloorkalk, bleekpoeder, zoutzure klak
solution de -- de calce = bleekwater
-- de potassium = chloorkalium
-- de plumbo = loodchloride
-- de zinc = zinkchloride


choc {sj} sub

1 schok, botsing, klap, stoot, shock
-- nervose = zenuwschok
-- anaphylactic = anafylactische shock
-- cultural = cultuurschok
stato de -- = shocktoestand
effecto de -- = schokeffect
unda de -- = schokgolf
truppas de -- = stoottroepen
therapia de -- = shocktherapie, shockbehandeling
resistentia a --s = schokweerstand, schokvastheid


choccar {sj} v

1 stoten, botsen, in botsing komen
-- contra un muro = tegen een muur botsen/aanrijden
-- contra un muro de incomprension/incomprehension = op een muur van onbegrip stuiten
2 schokken, kwetsen, aanstoot geven, choqueren
linguage choccante = stuitende taal


chocolate {sj} sub

1 chocolade
-- al lacte = melkchocolade
barra/tabletta/placa de -- = plak chocolade, reep chocolade
pastilla/rondella de -- = chocolaatje, flik(je)
biscuit de -- = chocoladekoekje
-- a liquor = likeurbonbon
-- in pulvere = poederchocolade
-- granulate/vermicelli, granos de -- = chocoladekorrels, hagelslag
crema dulce al -- = chocoladevla
gelato al -- = chocoladeijs
pasta al -- = chocoladepasta
cigarro de -- = chocoladesigaar
littera de -- = chocoladeletter
color de -- = chocoladekleur
2 chocola(demelk)
tassa de -- = kop chocola
-- al aqua = waterchocola
-- al lacte = melkchocola


+ chocolateria {sj} sub

1 chocoladefabriek


chocolatero {sj} sub

1 chocoladefabrikant
2 chocoladeverkoper


chocolatiera {sj} sub

1 chocoladeketel


+ cholagoge adj

1 MEDICINA galdrijvend


+ cholagogo sub

1 MEDICINA galdrijvend middel, cholagogum


+ cholecystitis sub

1 MEDICINA galblaasontsteking, cholecystitis


+ cholecystographia sub

1 MEDICINA röntgenonderzoek van de galblaas


+ cholelithiasis sub

1 MEDICINA galsteenziekte


+ cholelitho sub

1 galsteen


+ cholemia sub

1 MEDICINA cholemie, te hoog galgehalte in het bloed


cholera sub

1 cholera
epidemia de -- = cholera-epidemie
caso de -- = cholerageval
bacillo del -- = cholerabacil
2 woede, toorn, drift
esser in -- = woedend zijn
accesso de -- = woede-aanval, driftbui
-- incoercibile = onbedwingbare woede
-- furibunde = razende woede
-- impotente = machteloze woede
le -- divin = Gods toorn
-- popular/del populo = volkswoede
mitter in -- = kwaad maken
suffocar de -- = stikken van woede
deponer su -- = zijn toorn afleggen


choleric adj

1 MEDICINA cholera..., door cholera aangetast
epidemia -- = cholera-epidemie
2 opvliegend, gemakkelijk door toorn mee te slepen, driftig, cholerisch
temperamento -- = cholerisch temperament
character -- = opvliegend karakter
typo -- = driftig heertje


+ choleriforme adj

1 choleraächtig


cholerina sub

1 MEDICINA cholerine, lichte graad van cholera, eerste verschijnselen van cholera


+ cholesterina sub

1 BIOCHIMIA cholesterol


+ cholesterol sub

1 BIOCHIMIA cholesterol
indice/index de -- = cholesterolgehalte
haber le -- alte = een hoog cholesterolgehalte hebben


+ cholesterolic adj

1 van cholesterol, cholesterol...
compositos -- = cholesterolverbindingen


+ cholic adj

1 mbt de gal, gal...
acido -- = galzuur


+ cholina sub

1 BIOCHIMIA choline, bilineurine


+ choluria sub

1 MEDICINA cholurie


+ chomskyan adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA chomskyaans


+ chondrificar v

1 tot kraakbeen maken


+ chondrification sub

1 kraakbeenvorming


+ chondrilla sub

1 BOTANICA knikbloem


+ chondrina sub

1 chondrine, kraakbeenlijm


+ chondrioma sub

1 BIOLOGIA chondrioom, alle mitochondriën van een cel


+ chondrite sub

1 chondriet (soort meteoriet)


+ chondritis sub

1 MEDICINA kraakbeenontsteking


chondro sub

1 kraakbeen


+ chondroblasto sub

1 BIOCHIMIA kraakbeencel, chondroblast


+ chondrocranio sub

1 kraakbeenschedel


+ chondrogenese (-esis) sub

1 kraakbeenvorming


chondroide adj

1 kraakbeenachtig, op kraakbeen gelijkend


chondrologia sub

1 kennis der kraakbeenderen, chondrologie


+ chondroma sub

1 MEDICINA kraakbeengezwel, chondroma


+ chondroskeleto sub

1 kraakbeenskelet


chop suey sub ANGLESE

1 tjaptjoi


choral adj

1 tot het koor behorend, koor...
canto -- = koorzang, koorlied
musica -- = koormuziek
obra -- = koorwerk
cantata -- = koorcantate
symphonia -- = koorsymfonie
composition -- = koorcompositie
partition/partitura -- = koorpartituur
precaria -- = koorgebed
libro -- = koorboek
phantasia -- = koorfantasie
societate -- = zangvereniging
volta -- = koorgewelf


choral sub

1 MUSICA koraal
-- de organo = orgelkoraal
2 (zang)koor
-- del radio = omroepkoor


chorda sub

1 snaar (van muziekinstrument)
instrumentos a/de --(s) = snaarinstrumenten
orchestra a --s = strijkorkest
quartetto a --s = strijkkwartet
concerto pro --s = concert voor strijkers
-- de violino = vioolsnaar
-- de tripa = darmsnaar
a --s cruciate = kruissnarig
tender --s = snaren spannen
tension del -- = snaarspanning
-- tendite = gespannen snaar
facer vibrar/toccar le -- sensibile de un persona = de gevoelige snaar bij iemand aanroeren
mitter --s a un violino = een viool met snaren bespannen
munir un violino de --s = een viool met snaren bespannen
2 GEOMETRIA koorde (van boog)
-- tangente = raakkoorde
3 ANATOMIA band, streng
-- dorsal = ruggestreng
--s vocal = stembanden


chorea sub

1 dans met koorzang
2 sint-vitusdans, fieteldans, chorea


choreic adj

1 lijdend aan sint-vitusdans


choreographia sub

1 choreografie


choreographic adj

1 choreografisch
arte -- = choreografische kunst


choreographo sub

1 choreograaf


+ choriambic adj

1 LITTERATURA choriambisch


+ choriambo sub

1 LITTERATURA choriambus


+ chorion sub

1 BIOLOGIA chorion (buitenste vlies van de dooierzak)


+ chorionic adj

1 BIOLOGIA chorion...
cavitate -- = chorionholte


+ chorispora sub

1 BOTANICA chorispora


chorista sub

1 koorknaap, koorzanger, korist


+ chorizo sub ESPANIOL

1 CULINARI chorizo


choro sub

1 (zang)koor
-- mascule/masculin/de homines = mannenkoor
-- feminin/de feminas = vrouwenkoor
-- (de voces) mixte = gemengd koor
-- a tres voces = driestemmig koor
-- infantil/de infantes = kinderkoor
-- final = slotkoor
-- parlate = spreekkoor
-- angelic/de angelos = engelenkoor
-- de fundo = achtergrondkoor
canto del -- = koorzang
canto pro -- = koorlied
cantata con -- = koorcantate
maestro/chef (F) de -- = koorleider, koordirigent
a/in -- = in koor
-- a cappella = a-capella-koor
FIGURATE un -- de protestationes = een koor van protesten
2 muziekwerk dat gezongen wordt, koor
3 deel van een kerk, koor
-- del cathedral = koor van de kathedraal


+ chorographia sub

1 landbeschrijving
-- del Peninsula Iberic = beschrijving van het Iberisch Schiereiland


+ chorographo sub

1 chorograaf, landbeschrijver


+ choroide adj

1 BIOLOGIA vliesachtig, choroïdeus, (mbt oog) vaatvlies...


+ choroidea sub

1 vaatvlies (van het oog), adervlies, choroidea


+ choroidee adj

1 (mbt oog) vaatvlies..., choroidea..
membrana -- = vaatvlies


+ choroiditis sub

1 MEDICINA adervliesontsteking, choroiditis


+ chorologia sub

1 chorologie


+ chorologic adj

1 chorologisch


+ chorologista sub

1 choroloog


+ chorologo sub

1 choroloog


+ chorophyto sub

1 sprietenplant


+ chow chow sub ANGLESE

1 chow chow (hond)


chrestomathia sub

1 chrestomathie, bloemlezing, anthologie, bundel


+ chrisma sub

1 chrisma, zalfolie, wijolie


+ chrismal sub

1 chrismale, chrismavat


+ chrismon sub

1 RELIGION chrismon, christogram, christusmonogram


+ christian adj

1 christelijk
dogma -- = christelijk dogma
moral -- = christelijke moraal
misericordia -- = christelijke barmhartigheid
le revelation -- = de christelijke openbaring
festas -- = christelijke feestdagen
era -- = christelijk tijdperk
sclavo -- = christenslaaf
Appello Democratic Christian = Christen-Democratisch Appel (CDA)
predicar le fide -- = het christelijk geloof verkondigen


+ christianisar v

1 kerstenen, tot het christendom bekeren


+ christianisation sub

1 kerstening, bekering tot het christendom


christianismo sub

1 Christendom, Christelijk geloof
converter se al -- = tot het christendom overgaan


christianitate sub

1 Christenheid (alle Christenen)
2 het Christen-zijn


christiano sub

1 christen
--s protestante = protestantse christenen
deber de -- = christenplicht
fide del -- = christengeloof
persecution de --s = christenvervolging


Christo sub n pr

1 Christus
creder in -- = in Christus geloven
testa/capite de -- = Christuskop
monogramma del -- = kruismonogram


+ christolatria sub

1 christolatrie


+ christologia sub

1 christologie


+ christologic adj

1 christologisch
le controversias -- del quinte seculo = de christologische twistpunten van de vijfde eeuw


+ christologo sub

1 christoloog


+ chroma sub

1 MUSICA achtste noot


+ chromage sub

1 het verchromen, het chromeren
2 het chroomlooien, chroomlooiing


+ chromar v

1 verchromen
2 met chroomaluin looien (van leer)


+ chromate adj

1 verchroomd, chroom...
corio -- = chroomleer
aciero -- = chroomstaal


chromatic adj

1 kleur..., kleuren..., chromatisch
filtro -- = kleurenfilter
deviation -- = kleurafwijking
PHOTOGRAPHIA sensibilitate -- = kleurgevoeligheid
circulo -- = kleurencirkel
dispersion -- = kleurschifting
OPTICA aberration -- = chromatische aberratie
BIOLOGIA reticulo -- = chromatinenetwerk
BIOLOGIA reduction -- = reductiedeling
2 MUSICA chromatisch
scala/gamma -- = chromatische toonladder
intervallo -- = chromatisch interval
signos -- = chromatische tekens
movimento -- = chromatische beweging


chromatica sub

1 kleurenleer, chromatica, chromatiek


+ chromaticitate sub

1 kleurkwaliteit


+ chromatidic adj

1 chromatide(n)...
aberration -- = chromatidenaberratie
ponte -- = chromatidenbrug


+ chromatido sub

1 BIOLOGIA chromatide


+ chromatina sub

1 BIOLOGIA chromatine


chromatismo sub

1 BOTANICA chromatisme
2 OPTICA kleurschifting, kleurfout in lens, chromatische aberratie
3 MUSICA chromatiek, chromatisch karakter


chromato sub

1 CHIMIA chromaat, zout van chroomzuur


+ chromatogene adj

1 chromatogeen


+ chromatogramma sub

1 chromatogram


+ chromatographar v

1 chromatograferen


+ chromatographia sub

1 CHIMIA chromatografie
-- de adsorption = adsorptiechromatografie
-- de partition = verdelingschromatographie


+ chromatographic adj

1 chromatografisch


+ chromatographo sub

1 chromatograaf


+ chromatometria sub

1 chromatometrie


+ chromatometro sub

1 chromatometer


+ chromatophile adj

1 chromatofiel


+ chromatophobia sub

1 kleurenvrees


chromatophore adj

1 van de kleurcel, van het kleurlichaam


+ chromatophoro sub

1 kleurcel, kleurlichaam, chromatofoor


+ chromatoplasma sub

1 BIOCHIMIA chromatoplasma


+ chromatoproteina sub

1 BIOCHIMIA chromatoproteïne


+ chromatura sub

1 het verschromen


chromic adj

1 CHIMIA chroom...
acido -- = chroomzuur


+ chrominantia sub

1 TELEVISION chrominantie, kleurtint, kleurtoon


+ chromite sub

1 MINERALOGIA chromiet, chroomijzersteen


chromo (I) sub

1 CHIMIA chroom
composito de -- = chroomverbinding
alligato de -- = chroomlegering


chromo (II) sub

1 kleurenlitho, gekleurde prent, chromo


+ chromogene adj

1 chromogeen, kleurvormend


+ chromogenic adj

1 chromogeen, kleurvormend


chromolithographia sub

1 kleurensteendruk, chromolithografie (procedé)
2 chromo, kleurenlitho(grafie), kleurensteendruk


+ chromolithographiar v

1 gekleurde prenten vervaardigen van


+ chromolithographic adj

1 chromolithografisch


+ chromolithographo sub

1 kleurensteendrukker


+ chromomero sub

1 chromomeer


+ chromonickel sub

1 chroomnikkel
aciero -- = chroomnikkelstaal


chromophore adj

1 CHIMIA chromofoor


chromophoro sub

1 CHIMIA chromofoor


chromophotographia sub

1 kleurenfotografie
2 foto in kleur, kleurenfoto


+ chromophototherapia sub

1 chromfototherapie


+ chromoplasto sub

1 BIOLOGIA chromoplast


+ chromoproteina sub

1 BIOCHIMIA chromoproteïne


chromosoma sub

1 BIOLOGIA chromosoom
-- sexual = geslachtschromosoom
-- bivalente = bivalent chromosoom


+ chromosomic adj

1 BIOLOGIA chromosomen..., chromosoom...
fragmentation -- = deling van de chromosomen
mutation -- = chromosomenmutatie
aberration -- = chromosomenafwijking
duplication -- = chromosomenverdubbeling
fusion -- = chromosoomfusie
carta/mappa -- = chromosomenkaart
par -- = chromosomenpaar
bracio -- = chromosimenarm
ruptura -- = chromosomenbreuk
segmento -- = chromosomensegment
theoria -- del hereditate = chromosomentheorie van de erfelijkheid


+ chromosomina sub

1 BIOCHIMIA chromosomine


chromosphera sub

1 ASTRONOMIA chromosfeer


+ chromospheric adj

1 ASTRONOMIA als/van een chromosfeer


+ chromotherapia sub

1 MEDICINA chromotherapie


+ chromotyp(ograph)ia sub

1 kleurendruk, chromotypie


+ chromotypographic adj

1 de kleurendruk betreffend


+ chronaxia sub

1 MEDICINA chronaxie


+ chronaximetria sub

1 MEDICINA chronaximetrie


chronic adj

1 chronisch, slepend
maladia -- = chronische ziekte
bronchitis -- = slepende bronchitis
bronchitico -- = chronische bronchitispatiënt
colitis -- = chronische colitis
rheumatismo -- = chronische reuma
phosphorismo -- = chronische fosforvergiftiging


chronica sub

1 kroniek, jaarboek
-- del corte = hofkroniek
-- rimate = rijmkroniek
-- del scandalos = roddelrubriek
in le -- del historia = in de gedenkbladen der geschiedenis
2 vaste rubriek (in krant/radio, etc.), kroniek
-- scandalose = roddelpraatjes
-- septimanal = weekoverzicht
-- artistic = kunstkroniek
-- theatral = toneelrubriek
stilo de -- = kroniekstijl


+ chronicisar v

1 chronisch maken


+ chronicisation sub

1 het chronisch maken


chronicitate sub

1 chronisch/slepend karakter
-- de un maladia = chronisch karakter van een ziekte


chronista sub

1 kroniekschrijver
2 redacteur van vaste rubriek (in krant/radio, etc.)


+ chronobiologia sub

1 chronobiologie


+ chronobiologic adj

1 chronobiologisch


chronogramma sub

1 getalvers, chronogram, jaardicht


+ chronogrammatic adj

1 als/van een chronogram


+ chronographia sub

1 chronografie


+ chronographic adj

1 chronografisch


chronographo sub

1 chronograaf


chronologia sub

1 chronologie, tijdrekenkunde, chronologische volgorde
-- prehistoric = prehistorische chronologie
-- geologic = geochronologie
le -- del obras de un scriptor = de chronologische volgorde van de werken van een schrijver


chronologic adj

1 chronologisch
ordine -- = chronologische volgorde, tijdsorde
tabula -- = tijdtafel, jaartallenlijst
apprender tabulas -- = jaartallen leren


chronologista sub

1 chronoloog, tijdrekenkundige


chronologo sub

1 chronoloog, tijdrekenkundige


+ chronometrage sub

1 tijdwaarneming, tijdopneming, tijdmeting, timing


+ chronometrar v

1 timen, de tijd opnemen van, klokken, chronometreren
-- a mano = met de hand klokken


+ chronometration sub

1 tijdwaarneming, tijdopneming, tijdmeting, timing


+ chronometrator sub

1 tijdwaarnemer, tijdopnemer, klokker, chronometreur


chronometria sub

1 chronometrie, tijdmeting


chronometric adj

1 chronometrisch


chronometrista sub

1 tijdwaarnemer, tijdopnemer, klokker


chronometro sub

1 chronometer


+ chronon sub

1 PHYSICA NUCLEAR chronon


+ chronopathologia sub

1 MEDICINA chronopathologie


+ chronopharmacologia sub

1 chronofarmacologie (studie van de inwerking van geneesmiddelen mbt de tijd)


+ chronophotographia sub

1 chronofotografie (bewegingsanalyse door reeksen foto's)


+ chronoscopic adj

1 chronoscopisch


+ chronoscopio sub

1 chronoscoop


+ chronosticho sub

1 chronostichon


chronostratigraphia sub

1 GEOLOGIA chronostratigrafie


+ chrysalidarse v

1 zich verpoppen


chrysalide sub

1 ZOOLOGIA pop, cocon
cambiar se/transformar se in -- = zich verpoppen
cambiamento/transformation in -- = verpopping


chrysanthemo sub

1 BOTANICA chrysant, ganzebloem
-- vulgar = boerenwormkruid
folio de -- = chrysantenblad
cultivator de --s = chrysantenkweker
exhibition/exposition de --s = chrysantententoonstelling


+ chrysaora sub

1 ZOOLOGIA hoedkwal


chryselephantin adj

1 van goud en ivoor


chrysoberyllo sub

1 MINERALOGIA chrysoberil (edelsteen)


+ chrysocalco sub

1 goudbrons (koperlegering)


+ chrysographia sub

1 chrysografie


+ chrysographic adj

1 chrysografisch


chrysolitho sub

1 MINERALOGIA chrysoliet, goudsteen


+ chrysolopho sub

1 ZOOLOGIA kraagfazant


+ chrysomela sub

1 ZOOLOGIA goudhaantje (insekt), chrysomela


+ chrysomelides sub pl

1 ZOOLOGIA chrysomelidae, bladkevers


+ chrysopa sub

1 ZOOLOGIA gaasvlieg


+ chrysopraso sub

1 GEOLOGIA chrysopraas


+ chrysotypia sub

1 PHOTOGRAPHIA chrysotypie


chthonie adj

1 aard... MYTHOLOGIA
divinitates -- = aardgoden


+ chutney sub ANGLESE

1 CULINARI chutney


+ chylifere adj

1 MEDICINA chyl...
vascello -- = chylvat


+ chylifero sub

1 MEDICINA chijlvat


+ chylificar v

1 tot chyl worden


+ chylification sub

1 chylificatie, chylwording


+ chylo sub

1 BIOLOGIA chyl, chijl, darmlymfe, chylus


+ chymase sub

1 chymase, lebferment


+ chymificar v

1 PHYSIOLOGIA omzetten in spijsbrij, in chymus omzetten


+ chymification sub

1 PHYSIOLOGIA omzetting in spijsbrij, chymusvorming


+ chymo sub

1 BIOLOGIA chijm, spijsbrij, chymus


+ chysosplenio sub

1 BOTANICA goudveil


ci adv

1 hier
de -- (un hora, etc.) = (een uur, etc.) vanaf nu
usque a -- = 1. tot hier, 2 tot nu toe
-- juncto, -- incluse = hier bij


+ cibari adj

1 van het voedsel
ANATOMIA
canal/tubo -- = spijsverteringskanaal


cibolla sub

1 ui
suppa a/de --s = uiensoep
sauce a/de -- = uiensaus
gusto de -- = uiensmaak
odor de -- = uienlucht
corda de --s = rist uien
pan al -- = uienbrood
torta al -- = uientaart
tunica/pelle de un -- = uienschil
folio de -- = uienblad
semine de -- = uienzaad
quadro/quadrato de --s = uienbed
--s crude = rauwe uien
-- a/pro plantar = pootui
plantar --s = uien poten
le --s me face plorar = van uien gaan mijn ogen tranen


+ cibollina sub

1 BOTANICA bieslook


+ ciborio sub

1 hostiekelk
2 HISTORIA altaaroverhuiving, ciborium


cicada sub

1 ZOOLOGIA cicade


cicatrice sub

1 litteken
ruptura de -- = littekenbreuk
lassar --s = littekens achterlaten


+ cicatricial adj

1 litteken...
texito -- = littekenweefsel
hernia -- = littekenbreuk
contractura -- = littekencontractuur


+ cicatricose adj

1 vol littekens


cicatricula sub

1 BIOLOGIA hanetree, kiemblaasje, cicatricula
2 BOTANICA navel, hilus


cicatrisante sub

1 middel dat de heling bevordert


cicatrisar v

1 een litteken vormen
-- se = dichtgaan (van wond), helen, genezen
le vulnere se cicatrisa lentemente = de wond geneest langzaam


+ cicatrisate adj

1 vol littekens


cicatrisation sub

1 het dichtgaan (van wond), heling, genezing
-- de un vulnere = heling/genezing van een wond


+ cicco sub

1 peuk
-- de cigarro = sigarenpeuk


+ cicendiafiliforme sub

1 BOTANICA draadgentiaan


+ cicere sub

1 BOTANICA keker
2 BOTANICA kikkererwt


+ cicero sub

1 TYPOGRAPHIA cicero


Ciceron sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Cicero


cicerone sub ITALIANO

1 cicerone (Italiaanse gids voor de Romeinse Oudheden), gids, wegwijzer, geleider


ciceronian adj

1 op de wijze van Cicero, Ciceroniaans
latino -- = Ciceroniaans Latijn
eclectismo -- = Ciceroniaans eclectisme


+ ciceronianismo sub

1 ciceronianisme


cichorea sub

1 witlof, Brussels lof
2 cichorei


+ cichorio sub

1 BOTANICA cichorei


+ cicindela sub

1 ZOOLOGIA zand(loop)kever, zandroofkever


ciconia sub

1 ooievaar, eiber
-- blanc = witte ooievaar
-- nigre = zwarte ooievaar
ovo de -- = ooievaarsei
nido de -- = ooievaarsnest
copula de --s = ooievaarspaar


cicuta sub

1 BOTANICA scheerling
-- aquatic/virose = waterscheerling
2 sap van de scheerling


+ cicutina sub

1 BIOCHIMIA cicutine (giftige stof van de scheerling)


cidra sub

1 cider, appelwijn
vinagre de -- = appelazijn
-- non fermentate = ongegiste cider
-- de piras = perencider
fabrica de -- = ciderfabriek
fabricante de -- = ciderfabrikant
fabrication de -- = ciderfabricage


cifra sub

1 cijfer, cijferteken
serratura a --s = cijferslot
--s roman = Romeinse cijfers
--s arabic = Arabische cijfers
memoria del --s = getalgeheugen
-- annue/annual = jaarcijfer
-- de decessos = sterftecijfer
-- de nascentias = geboortecijfer
-- del population = bevolkingscijfer
columna/colonna de --s = cijferkolom
2 cijferschrift, geheimschrift, code
scriptura in --s = cijferschrift
3 monogram, naamcijfer, naamletter, naamtekening


cifrar v

1 in cijfers uitdrukken
2 in cijferschrift/code omzetten, in geheimschrift overbrengen, coderen


+ cifrate adj

1 cijfer...
linguage -- = geheimtaal
scriptura -- = geheimschrift
enigma -- = cijferraadsel
telegramma -- = codetelegram
musica -- = cijfermuziek


cigarreria sub

1 sigarenwinkel


cigarrero sub

1 sigarenmaker
2 sigarenwinkelier


cigarretta sub

1 sigaret
-- dulce/suave = milde sigaret
-- legier = lichte sigaret
-- a/con filtro = filtersigaret
-- rolate = shagje
-- opiacee = opiumsigaret
pacchetto de --s = pakje sigaretten
papiro a --s = sigarettenpapier, vloei
etui (F) a --s = sigarettenetui
stirpetto/fin de -- = peuk
fabrica de --s = sigarettenfabriek
fabricante de --s = sigarettenfabrikant
fabrication de --s = sigarettenfabricage
industria de --s = sigarettenindustrie
fumo de --(s) = sigarettenrook
distributor automatic de --s = sigarettenautomaat
tabaco pro --s = sigarettentabak
accender un -- = een sigaret aansteken
fumar un -- = een sigaret roken


cigarriera sub

1 sigarendoos/koker


cigarro sub

1 sigaar
cassa a/de --s = sigarendoos
stirpetto/fin de -- = sigarestompje, peuk
marca de --(s) = sigarenmerk
fabrica de --s = sigarenfabriek
fabricante de --s = sigarenfabriek
fabrication de --s = sigarenfabricage
industria de --s = sigarenindustrie
commercio de --s = sigarenhandel
commerciante de --s = sigarenhandelaar
fumo de --(s) = sigarenrook
cinere de -- = sigareas
tabaco pro --s = sigarentabak
-- explosive/a petardo = klapsigaar
-- de chocolate {sj} = chocoladesigaar
accender un -- = een sigaar aansteken
fumar un -- = sigaar roken


ciliar adj

1 wimper..., ooghaar...., gewimperd, ciliair
corpore -- = ciliair lichaam
musculo -- = wimperspier
movimento -- = wimperbeweging


+ ciliate adj

1 BIOLOGIA, BOTANICA gewimperd, van trilhaartjes voorzien, van oogharen voorzien, van randharen

voorzien

melica -- = wimperparelgras
herniaria -- = gewimperd breukkruid


+ ciliatifolie adj

1 BOTANICA met gewimperde bladeren


+ ciliation sub

1 ZOOLOGIA het met haartjes bedekt zijn


+ ciliatipetale v

1 BOTANICA met gewimperde kroonbladen


+ ciliato sub

1 ciliaat, trilhaardiertje


+ cilicio sub

1 haren boetekleed, boetegordel, boetehemd, cilicium


+ cilifere adj

1 Vide: ciliate


cilio sub

1 wimper, ooghaar
--s posticie = valse wimpers
BOTANICA --s vibratile = trilhaartjes, ciliën


cimicaria sub

1 BOTANICA kruidvlier, hadik


cimice sub

1 wandluis
2 punaise


cimicose adj

1 vol wandluizen


cinchona sub

1 kinaboom
2 kinabast


cinchonina sub

1 cinchonine (alkaloïde uit de kinabast)


cinchonismo sub

1 verschijnselen die het gevolg zijn van het gebruik of misbruik van kinine


cinctura sub

1 riem, gordel, ceintuur, FIGURATE zone, gebied
-- de salvamento = reddingsgordel
-- de auto(mobile) = autogordel
-- de natation = zwemgordel
-- de spada = degengordel
-- de ventilator = ventilatorriem
-- de castitate = kuisheidsgordel
-- de securitate = veiligheidsgordel
-- de nive = sneeuwgordel
-- de radiationes/de Van Allen = stralingsgordel
serrar le -- = de broekriem aanhalen
attachar {sj} su -- = zijn gordel omdoen
attacha {sj} vostre --s! = maak Uw gordels vast! (in vliegtuig)
-- de securitate a tres punctas = driepuntsgordel
-- herniari = breukband
-- orthopedic = orthopedische gordel, orthopedisch corset
-- de judo = judoband
-- verde = groengordel, groengebied
bucla de un -- = gesp van een riem
canal de -- = ringvaart
dica de -- = ringdijk
cammino de -- = randweg
ASTRONOMIA -- del asteroides = asteroïdengordel
ANATOMIA -- scapular = schoudergordel
ANATOMIA -- pelvic = bekkengordel
ANATOMIA -- abdominal = buikgordel
2 middel (van lichaam), taille
-- de vespa = wespetaille
nude usque al -- = halfnaakt


cincturar v

1 een riem omdoen, omgorden, omgespen


cincturon sub

1 brede riem, gordelriem, MILITAR koppel(riem)
-- de spada = degengordel
-- renal = niergordel
-- scapular = schoudergordel
ASTRONOMIA -- de Orion = gordel van Orion


cine sub

1 bioscoop
-- scholar = schoolbioscoop
-- porno(graphic) = seksbioscoop
academia de -- = filmacademie
material de -- = filmapparatuur
actor de -- = filmacteur
festival de -- = filmfestival
amator de -- = filmliefhebber
association de amatores de -- = filmliga
operator de -- = filmoperateur
projector de -- = filmprojector
stella de -- = filmster
revista de -- = filmtijdschrift
studio de -- = filmstudio
sala de -- = filmzaal


+ cineasta sub

1 cineast, filmmaker
-- neorealista = neorealistische filmmaker


cinema sub

1 bioscoop
-- de quartiero = buurtbioscoop
-- scholar = schoolbioscoop
sala de -- = bioscoopzaal
billet de -- = bioscoopkaartje
-- porno(graphic) = seksbioscoop
operator de -- = bioscoopoperateur
publicitate de -- = bioscoopreclame
publico de -- = bioscooppubliek
session cinematographic de -- = filmvoorstelling
io adora ir al -- = ik ga ontzettend graag naar de film
2 film, filmkunst
actor de -- = filmspeler
-- mute = stomme film
-- parlante = sprekende film
stella de -- = filmster
servitrice de -- = ouvreuse
industria del -- = filmindustrie


+ cinemascope sub ANGLESE

1 cinemascope


+ cinematheca sub

1 filmot(h)eek, filmarchief


cinematic adj

1 kinematisch
par -- = kinematisch paar
catena -- = kinematische keten
viscositate -- = kinematische viscositeit


cinematica sub

1 kinematica, bewegingsleer


cinematographia sub

1 filmkunst, cinematografie


cinematographic adj

1 van de film, betrekking hebbend op de film, film..., cinematografisch
arte -- = filmkunst
adaptation -- = verfilming
version -- = filmversie
apparato -- = filmapparaat
camera -- = filmcamera
director de scena -- = filmregisseur
session -- de cinema = filmvoorstelling
compania -- = filmmaatschappij
industria -- = filmindustrie
production -- = filmproduktie
production -- a budget (A) reducite = low-budgetfilmproduktie
historia -- = filmgeschiedenis
archivo -- = filmarchief
derectos -- = filmrechten
censura -- = filmkeuring
pressa -- = filmpers
critica -- = filmkritiek
critico -- = filmkriticus
actor -- = filmacteur
artista -- = filmartiest
festival -- = filmfestival


cinematographo sub

1 filmtoestel, filmprojector
2 bioscoop


+ cinephile adj

1 cinefiel


+ cinephilo sub

1 cinefiel


+ cinerama sub

1 FILM brede projectie, cinerama


cinerar v

1 met as bedekken
2 askleurig maken


cinerari adj

1 as...
urna -- = (as)urn, grafurn


+ cineraria sub

1 BOTANICA askruid, cineraria


+ cinerate adj

1 as...
blonde -- = asblond
gris -- = asgrauw
pista -- = sintelbaan


cinere sub

1 as
-- de ligno = houtas
-- vulcanic = vulkanische as
-- de osso = beenderas
-- de plumbo = loodas
-- de cigarro = sigareas
color de -- = askleur
de color de -- =askleurig
pista de -- = sintelbaan
sentiero de -- = sintelpad
cammino de -- = sintelweg
celo de -- = asgrauwe lucht
Mercuridi del --s = Aswoensdag
renascer de su --s = uit zijn as herrijzen
reducer un citate in --(s) = een stad in de as leggen


+ cineree adj

1 askleurig
luce/lumine -- = askleurig licht
capillos -- = askleurig haar
laro -- = stormmeeuw


cineriera sub

1 asbak(je)
vacuar le -- = het asbakje leeggooien


cineriero sub

1 asemmer, asvat


+ cinerite sub

1 MINERALOGIA tuf(steen)


cinerose adj

1 vol as
2 asgrauw, askleurig


cinese sub

1 bewegingsleer


cinesthesia sub

1 bewegingszin


cinesthetic adj

1 betrekking hebbend op de bewegingszin


cinetic adj

1 de beweging betreffend, van de beweging, bewegings..., kinetisch
friction -- = kinetische wrijving
momento -- = kinetisch moment
energia -- = arbeidsvermogen van de beweging, kinetische energie
theoria -- del gases = kinetische gastheorie, gaskinetische theorie


cinetica sub

1 bewegingsleer, kinetica
-- chimic = chemische kinetica


cinetoscopio sub

1 kinetoscoop


+ cingalese sub

1 (persoon) Singalees
2 (taal) Singalees


+ cingalese adj

1 Singalees


cinger v

1 omdoen, ombinden, omgorden
-- le spada = het zwaard aangespen
2 omgeven, omringen
-- un citate de muralias = een stad met muren/wallen omgeven


cingula sub

1 singel, zadelriem, buikriem
-- de sella = zadelriem


cingular v

1 met een singel vastmaken, singelen (van zadel)


+ cinnabare sub

1 CHIMIA cinnaber, zwavelkwik


+ cinnamomo sub

1 BOTANICA kaneelboom, cinnamomum


cinquanta num

1 sub vijftig


+ cinquantena sub

1 vijftigtal


+ cinquantenari adj

1 vijftig jaar oud, vijftigjarig


+ cinquantenario sub

1 vijftigste verjaardag
le -- del interprisa = het vijftigjarig bestaan van de onderneming


cinquantesime num ord

1 vijftigste
-- parte = vijftigste deel


cinquantesimo sub

1 vijftigste deel


cinque sub num card

1 vijf


cinquefolio sub

1 BOTANICA vijfvingerkruid


+ cintra sub

1 ARTE DE CONSTRUER boog, ronding, booggewelf


+ cipollino sub

1 cipollijn, cipollino


+ cippo sub

1 HISTORIA grafzuil, grenspaal, cippus


circa adv

1 rond, rondom
volar -- = rondvliegen
papilionar -- = rondfladderen
2 ongeveer, omstreeks, circa
-- cento arbores = circa honderd bomen
a -- duo kilometros = op ongeveer twee kilometer


circa prep

1 rondom, om
le un -- le altere = om elkaar


+ circadian adj

1 BIOLOGIA
dagelijks terug/voorkomend; rhythmo -- = 24-uurs-ritme


+ circaeto sub

1 ZOOLOGIA slangenarend, slangenbuizerd


+ Circassia sub n pr

1 Circassië


+ circassian adj

1 Circassisch


+ circassiano sub

1 Circassiër


+ circense adj

1 Circensisch
Jocos -- = Circensische Spelen


+ circinate adj

1 cirkelvormig gebogen
2 BOTANICA opgerold (blad)
3 opgerold (van vlindertong)


+ Circino sub n pr

1 ASTRONOMIA Circinus


circo sub

1 circus
-- equestre = paardenspel
-- ambulante/itinerante = rondreizend circus
artista de -- = circusartiest
musica de -- = circusmuziek
vita de -- = circusleven
numero de -- = circusnummer
cavallo de -- = circuspaard
personal de -- = circuspersoneel
spectaculo de -- = circusvoorstelling
publico de -- = circuspubliek
director de -- = circusdirecteur
direction de -- = circusdirectie
carro de -- = circuswagen
mundo del -- = circuswereld
2 GEOLOGIA keteldal


circuir v

1 rondlopen, lopen om, in een kring gaan


circuition sub

1 het rondgaan


circuito sub

1 rondrit, rondreis, tocht, toer, traject, baan, parcours, circuit
-- aeree = rondvlucht
-- pedestre = rondwandeling, wandelroute
-- pro cyclotouristas {oe} = fietsroute
-- de undece citates = elfstedentocht
-- de Zandvoort = circuit van Zandvoort
-- de television = televisiecircuit
-- clause/claudite de television = gesloten televisiecircuit
-- de capitales = kapitaalskringloop
-- de frenage = remcircuit
facer un -- = een rondreis maken
2 ELECTRICITATE stroomloop, stroomkring, stroomketen, stroomcircuit, schakeling
--s copulate = gekoppelde schakelingen
-- active = actieve schakeling
-- electric = stroomcircuit
-- aperte = open circuit
-- clause = gesloten circuit
clauder un -- = een stroomkring sluiten
curte -- = kortsluiting
curte -- fusibile = smeltveiligheid
-- integrate = geïntegreerde schakeling, I.C.
-- integrate a isolation aeree = IC met luchtisolatie
-- analoge = analoog IC


circular adj

1 cirkelvormig, kringvormig, cirkel..., rond..., kring..., rondgaand
strata -- = ringweg
canal -- = ringvaart
movimento -- = rondgaande beweging, cirkelbeweging, rotatie
diagramma -- = cirkeldiagram
function -- = circulaire functie
sector -- = cirkelsector
segmento -- = cirkelsegment
serra -- = cirkelzaag
rationamento -- = cirkelredenering
viage -- = rondreis
percurso -- = cirkelvormig parcours
excursion -- = rondrit
littera -- = circulaire, rondzendbrief
vallo -- = ringwal, ringmuur
cisorios -- = cirkelschaar
orbita -- = cirkelbaan
polarisation -- = circulaire polarisatie
currente -- = cirkelstroom
machina a/de serrar -- = cirkelzaagmachine


circular sub

1 rondschrijven, rondzendbrief, circulaire


circular v

1 rondlopen, rondgaan, circuleren
bibliotheca circulante = bibliotheekbus
2 in omloop zijn, circuleren
facer -- = in circulatie brengen, laten circuleren


+ circularitate sub

1 circulariteit, cirkelvormigheid
-- de un movimento = circulariteit van een beweging
-- de un phenomeno = circulariteit van een verschijnsel


circulation sub

1 het rondgaan, het rondlopen, het circuleren
-- del aqua = watercirculatie
-- del aere = luchtcirculatie
pumpa de -- = circulatiepomp
-- sanguinee/del sanguine = bloedsomloop
2 omloop, circulatie
-- de billetes/notas de banca = bankbiljettencirculatie
-- monetari/de moneta = geldcirculatie
moneta in -- = gangbaar geld
poner/mitter in -- = in omloop brengen
retirar/retraher del -- = uit de circulatie nemen
3 verkeer
-- automobile = autoverkeer
-- motorisate = gemotoriseerd verkeer
-- stratal = verkeer op straat/in de straten, straatverkeer
-- rapide = snelverkeer
-- animate/intense = druk verkeer
-- contrari/in senso contrari/inverse/opposite = tegemoetkomendnaderend verkeer
-- urban = stadsverkeer
-- local = lokaalverkeer, plaatselijk verkeer
arteria del -- = hartader van het verkeer
delicto del -- = verkeersovertreding
accidente de -- = verkeersongeluk
interdicite al -- automobile = autovrij
policiero/agente de -- = verkeersagent
policia de -- = verkeerspolitie
lumine/luce de -- = verkeerslicht
congestion/paralyse (-ysis) del -- = verkeersopstopping
signal/signo de -- = verkeersteken
augmentation de -- = verkeerstoename
-- de direction unic/de senso unic = éénrichtingsverkeer
-- in le duo sensos = tweerichtingverkeer
diriger/regular le -- = het verkeer regelen
arrestar le -- = het verkeer stopzetten
blocar/paralysar le -- = het verkeer lamleggen
deviar le -- = het verkeer omleiden


circulatori adj

1 van de bloedsomloop
disordine -- = circulatiestoornis


circulo sub

1 MATHEMATICA cirkel
quadratura del -- = kwadratuur van de cirkel
arco de -- = cirkelboog
segmento de -- = cirkelsegment
superficie de -- = cirkeloppervlak
radio de un -- = straal van een cirkel
centro de un -- = middelpunt van een cirkel
circumferentia de un -- = cirkelomtrek
ASTRONOMIA
--s horari = uurcirkels
-- de novem punctos = negenpuntscirkel, cirkel van Feuerbach
-- circumscribite = omgeschreven cirkel
-- tangente = raakcirkel, aangeschreven cirkel
-- secante = snijcirkel
--s concentric = concentrische cirkels
-- puncto/nulle = puntcirkel
-- de declination = declinatiecirkel
-- parallel = parallelcirkel, breedtecirkel
-- vitiose = vicieuse cirkel
-- polar = poolcirkel
-- polar arctic/boreal = noordpoolcirkel
-- polar antarctic/austral = zuidpoolcirkel
-- magic = tovercirkel
-- de giration = draaicirkel
SPORT -- central = middencirkel
describer un -- = een cirkel beschrijven
traciar un -- = een cirkel trekken
2 ring, kring
-- de ferro = ijzeren hoepel/ring
-- de rota = velg
-- de luce/lumine = lichtkring
ASTRONOMIA -- parhelic = parhelische ring
sortir del -- = uit de kring treden
3 club, kring, sociëteit, gezelschap, vereniging
-- litterari = literaire kring
-- de lectura = leeskring
-- francese = Franse club
-- de amicos = vriendenkring
-- de amicas = dameskransje
-- biblic = bijbelkring
-- artistic = kunstkring
-- cultural = culturele kring/club
-- philosophic = kring van filosofen
--s del opposition = oppositiekringen
--s governamental = regeringskringen
in le --s politic de Den Haag = in Haagse politieke kringen
--s professional = vakkringen
-- de consumitores = consumentenkring
-- de relationes/cognoscitos = kennissenkring
-- domestic = huiselijke kring
-- familial/de familia = familiekring
-- de lectores = lezerskring


circum prep

1 rond, rondom, om
le canales -- le urbe = de grachten om de stad
le region -- Rotterdam es multo industrialisate = rondom Rotterdam is veel industrie
il ha boscos magnific -- Bilthoven = er zijn prachtige bossen rondom Bilthoven
describer un orbita -- le terra = een baan om de aarde beschrijven
io ha traciate un quadro -- le texto = ik heb de tekst omlijnd
tornar (--) le angulo = de hoek omgaan/omslaan


+ circumambiente adj

1 omringend, omgevend
le aere -- = de ons omringende lucht


+ circumboreal adj

1 circumboreaal
plantas -- = circumboreale planten


circumcider v

1 besnijden


circumcise adj

1 besneden
persona -- = besnedene


circumcision sub

1 het besnijden, besnijdenis


+ circumciso sub

1 besnedene


+ circumduction sub

1 circumductie, draaiing om een as/centrum


circumerrar v

1 ronddwalen, ronddolen


circumferente adj

1 van de (cirkel)omtrek, een cirkelomtrek vormend


circumferentia sub

1 MATHEMATICA cirkelomtrek
-- de un circulo = omtrek van een cirkel
2 omtrek, omvang
-- de un arbore = omvang van een boom
-- del pectore = borstomvang


circumferential adj

1 van de (cirkel)omtrek
velocitate -- = omtreksnelheid
cammino -- = ringweg, ceintuurbaan


circumferer v

1 omgrenzen, bepalen, omgeven, omringen, omsluiten
-- de radios = omstralen
-- de muralias = omwallen
le corte interior es completemente circumferite de edificios = het binnenplein wordt geheel en al door gebouwen

ingesloten

ille se ha vidite circumferite per un grande gruppo de admiratores = hij werd door een grote groep fans

omzwermd

circumflecter v

1 (om)buigen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA van een "dakje" voorzien


circumflexe adj

1 gebogen, boogvormig
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA met een "dakje"
accento -- = "accent circonflexe"


circumflexion sub

1 het ombuigen, ombuiging


+ circumfluente adj

1 omspoelend, omstromend


+ circuminsular adj

1 circuminsulair


+ circumjacente adj

1 omliggend, omgelegen, rondom gelegen, omringend, naburig


+ circumjacentia sub

1 het rondom gelegen zijn


circumjacer v

1 rondom liggen, liggen om


circumlocution sub

1 omschrijving, omhaal van woorden


+ circumlocutori adj

1 omslachtig, wijdlopig, omschrijvend, met veel omhaal van woorden


circumloquer v

1 met veel omhaal van woorden spreken


+ circumlunar adj

1 ASTRONOMIA om de maan draaiend/staand
satellite -- = maansatelliet


+ circumnavigabile adj

1 omvaarbaar, om te varen


circumnavigar v

1 varen om, omvaren


circumnavigation sub

1 omvaring


+ circumnavigator sub

1 zeevaarder die om de wereld is gevaren
Magellan era le prime -- del globo = Magellan maakte als eerste de reis om de aardbol


circumpolar adj

1 rond de pool geschiedend, zich rond de pool bevindend, circumpolair
stella -- = niet ondergaande ster


circumscriber v

1 omgrenzen, afbakenen, omcirkelen, een lijn trekken om
2 inperken, indammen, tot staan brengen
-- un epidemia = een epidemie tot staan brengen
3 MATHEMATICA ómschrijven
circulo circumscribite = omgeschreven cirkel
polygono circumscribite = omgeschreven veelhoek


circumscription sub

1 afgebakend gebied, district
-- ecclesiastic = kerkdistrict
-- electoral = kieskring
2 MATHEMATICA het omschrijven (van een figuur)


+ circumserrate adj

1 BOTANICA rondom gezaagd


+ circumsolar adj

1 om de zon bewegend/gelegen


circumspecte adj

1 omzichtig, behoedzaam, bedachtzaam, terughoudend, beraden
su conducta -- = zijn beraden optreden


circumspection sub

1 omzichtigheid, behoedzaamheid, bedachtzaamheid, terughoudendheid


circumstante sub

1 omstander


+ circumstante adj

1 omliggend
zona -- = omliggend gebied


circumstantia sub

1 omstandigheid, toestand, situatie
--s de familia = familieomstandigheden
--s de guerra = oorlogsomstandigheden
--s social = maatschappelijke omstandigheden
--s aggravante = verzwarende omstandigheden
--s attenuante = verzachtende omstandigheden
invocar --s attenuante = verzachtende omstandigheden aanvoeren
--s del vita = levensomstandigheden
--s secundari/accidental/accessori/additional = bijomstandigheden, bijkomende omstandigheden
--s casual = toevallige omstandigheden
--s cambiante/alternante = wisselende omstandigheden
a causa de/per certe --s = door/wegens omstandigheden
in le --s date = in de gegeven omstandigheden
in tote le --s = onder alle omstandigheden
in le --s actual = onder de tegenwoordige omstandigheden
sub le pression del --s = onder de drang der omstandigheden
secundo le --s = naar bevind van zaken
cumulo/concurrentia/concurso de --s = samenloop van omstandigheden
poema/poesia de -- = gelegenheidsgedicht
orator de -- = gelegenheidsspreker
accommodar se al --s = zich naar de omstandigheden schikken
obligate per le --s = door de omstandigheden gedwongen
salvo --s impreviste = behoudens onvoorziene omstandigheden
si le --s lo permitte = als de omstandigheden het toelaten
adaptar se al --s = zich aan de omstandigheden aanpassen
claudite pro --s special/personal = wegens omstandigheden gesloten


circumstantial adj

1 van de omstandigheden afhankelijk
2 omstandig, uitvoerig


+ circumstantialitate sub

1 breedvoerigheid, uitvoerigheid, wijdlopigheid


circumstantiar v

1 een omstandig/gedetailleerd verslag geven van, omstandig meedelen


+ circumstantiate adj

1 omstandig, gedetailleerd
un relation -- = een omstandig relaas
narrar --mente un facto = een feit omstandig vertellen


circumstar v

1 in een kring staan, rondom staan
2 ergens in de nabijheid staan, rondhangen


+ circumterrestre adj

1 in de nabijheid van de aarde bevindend, zich rond de aarde bewegend
orbita -- = baan om de aarde


+ circumvagar v

1 rondzwerven, omzwerven


circumvallar v

1 FORTIFICATION omwallen, omschansen
muralia circumvalante = ringmuur


circumvallate adj

1 FORTIFICATION omwald, van wallen voorzien, door schansen omgeven


circumvallation sub

1 FORTIFICATION het omwallen, omwalling, omschansing, circumvallatie
linea de -- = schanslinie


circumvenir v

1 om de tuin leiden, misleiden, listig bepraten
-- su auditorio = zijn gehoor om de tuin leiden


+ circumvesuvian adj

1 GEOLOGIA rond de Vesuvius


circumvicin adj

1 omliggend, naburig, nabijgelegen


circumvolution sub

1 winding, kronkeling, draaiing
-- cerebral = hersenwinding
--es de un concha = windingen van een schelp


circumvolver v

1 winden om, kronkelen om, draaien om


+ circumzenital adj

1 circumzenitaal
stella -- = circumzenitale ster


+ cirrhose (-osis) sub

1 MEDICINA cirrose
-- renal = niercirrose, schrompelnier
-- hepatic/de hepate/ficato = levercirrose
-- alcoholic = alcoholische levercirrose


+ cirrhotic adj

1 MEDICINA cirrose..., cirrotisch, door cirrhose aangetast


+ cirrhotico sub

1 MEDICINA lijder aan cirrose


+ cirrifere adj

1 BOTANICA ranken dragend


+ cirriflor adj

1 BOTANICA aan de ranken bloemen dragend, uit de ranken bloeiend


+ cirriforme adj

1 METEO vederwolkachtig, cirrusachtig


+ cirripedes sub pl

1 ZOOLOGIA rankpotigen


+ cirro sub

1 METEO cirrus, vederwolk
2 BOTANICA hechtrankje
3 ZOOLOGIA gerankt aanhangsel


+ cirrocumulo sub

1 METEO cirrocumulus, schaapjeswolk(en)


+ cirrose adj

1 BOTANICA ranken dragend, windend


+ cirrostrato sub

1 METEO cirrostratus


+ cirsio sub

1 BOTANICA
-- acaule = aarddistel
-- palustre = (moeras)vederdistel, waterdistel
-- arvense = akker(veder)distel, velddistel
-- lanceolate = speerdistel


cisalpin adj

1 cisalpijns, aan deze zijde der Alpen gelegen
Gallia -- = Gallia Cisalpina


+ cisatlantic adj

1 aan deze kant van de Atlantische Oceaan


cisellar v

1 beitelen, met een beitel bewerken, drijven, ciseleren


cisellator sub

1 ciseleur, ciseleerder, graveur


cisellatura sub

1 het ciselleren, ciseleerkunst, graveerkunst, het drijven


cisello sub

1 beitel
-- platte = steenbeitel
-- punctate/punctute = puntbeitel
-- a/de finder = kloofbeitel
lamina de -- = beitelblad
collo de -- = beitelhals
aciero de -- = beitelstaal
incision/intalio de -- = beitelsnede
forma de -- = beitelvorm
travaliar al -- = beitelen


cismontan adj

1 aan deze ( = noord)zijde van de Alpen


cisorios sub pl

1 schaar
-- horticultural = snoeischaar
-- de jardin = tuinschaar
-- pro/de metallo = blikschaar, metaalschaar, plaatschaar
-- pro buttonieras = knoopsgatenschaartje
-- dentate = kartelmes
-- circular = cirkelschaar
un par de -- = schaar
acutiator de -- = scharenslijper
mitter le -- in un cosa = de schaar in iets zetten


+ cissoide sub

1 MATHEMATICA cissoïde, klimoplijn


+ cistaceas sub pl

1 BOTANICA cistaceae, zonneroosjesfamilie


+ cisterciense adj

1 RELIGION cisterciënzer
architectura -- = cisterciënzer bouwkunst
fratre -- = cisterziënzer


+ cisterciense sub

1 RELIGION cisterziënzer
ordine del --s = cisterziënzerorde


cisterna sub

1 tank, (water)tank, reservoir, (regen)bak
-- de naphta = tank nafta
avion -- = tankvliegtuig
FERROVIA wagon -- = tankwagon
nave -- = tankschip, tanker
camion -- = tankauto, tankwagen
tonnello -- = regenton


+ cis-trans adj

1 BIOLOGIA cis-trans effecto = cis-trans effect
cis-trans test = cis-trans test


+ cistron sub

1 BIOLOGIA cistron


citabile adj

1 te citeren, citeerbaar, citabel


citadella sub

1 citadel, burcht, fort


citar v

1 JURIDIC dagvaarden, oproepen
2 aanhalen, citeren, noemen, vermelden
-- un texto de lege = een wetstekst aanhalen
jam/anteriormente citate = voormeld, voornoemd
le ministro citate = de voornoemde minister


+ citatanitate sub

1 staatsburgerschap
derectos de -- = burgerrechten


citatano sub

1 (staats)burger, HISTORIA poorter
derecto de -- = burgerrecht
-- honorari/de honor = ereburger


citate sub

1 stad
centro del -- = stadscentrum
habitante del -- = stadsbewoner
homine de -- = stadsbewoner
aere del -- = stadslucht
porta del -- = stadspoort
derecto de -- = stadsrecht
parco de -- = stadspark
circuito de undece --s = elfstedentocht
-- native/natal = geboortestad
-- interior = binnenstad
-- alte/superior, parte alte del -- = bovenstad
-- basse/inferior, parte basse del -- = benedenstad
-- natal = geboortestad
-- aperte = open stad
-- commercial/mercantil = handelsstad
-- industrial = industriestad
-- imperial = keizersstad
-- de provincia = provinciestad
-- universitari = 1. universiteitsstad, 2 universiteitscomplex, campus
-- episcopal = bisschopsstad
-- hanseatic = Hanzestad
Citate Eterne = Eeuwige Stad, Rome
le Citate Sancte = de Heilige Stad (Jerusalem, Mecca, etc.)
Citate del Vaticano = Vaticaanstad
-- satellite = satellietstad
citate jardin = tuinstad
citate dormitorio = slaapstad
al peripheria del -- = onder de rook van de stad


citation sub

1 het aanhalen, aanhaling, citaat
-- directe/textual/litteral = letterlijke aanhaling
-- erronee = onjuist citaat
un serie de --es multo ben documentate = een serie zeer goed gedocumenteerde citaten
libro/collection de --es = citatenboek
(inter)lardar un texto de/con --en = een tekst larderen met citaten
fin de -- = einde citaat
2 JURIDIC dagvaarding, oproep, citatie
-- edictal = edictale citatie
notificar un -- = een dagvaarding betekenen
reciper un -- = een dagvaarding ontvangen


+ citator

1 iemand die (vaak) citeert


+ citello sub

1 ZOOLOGIA zizel(marmot)


cithera sub

1 MUSICA citer, lier
chorda de -- = citersnaar


citherista sub

1 citerspeler, lierspeler


citrato sub

1 CHIMIA citraat, zout van citroenzuur


citric adj

1 CHIMIA citroen...
acido -- = citroenzuur


+ citricolor adj

1 citroenkleurig, citroengeel


citrin adj

1 citroengeel


citrina sub

1 CHIMIA citrine, citroengeel, flavonhesperidine, vitamine P


+ citrino sub

1 MINERALOGIA citrien, gele kwarts


citro sub

1 citrusboom (citroenboom, sinaasappelboom, etc.)
2 citroen
essentia de -- = citroenolie, citroenessence
succo de -- = citroensap
rondo/rondella de -- = citroenschijfje
sauce (F) al -- = citroensaus
limonada al -- = citroenlimonade
aqua al -- = citroenwater
the al/con -- = citroenthee
crema dulce al -- = citroenvla
sirop de --s = citroenlimonadesiroop
gusto/sapor de -- = citroensmaak
aciditate de un -- = zuurheid van een citroen
raspa de -- = citroenrasp
exprimer/pressar un -- = het sap uit een citroen knijpen
-- pressate = geperste citroen, kwast


+ citronada sub

1 citroenlimonade


+ citronella sub

1 BOTANICA citroenkruid, citronella
essentia de -- = citronella-olie


+ citroniero sub

1 citroenboom


+ citronina sub

1 citronine


cive sub

1 stedeling
2 staatsburger


+ civet sub FRANCESE

1 civet


+ civetta sub

1 ZOOLOGIA civetkat
-- asiatic = Aziatische civetkat


civic adj

1 burgerlijk, van de burger, burger...
guarda -- = burgerwacht, schutterij
derectos -- = burgerrechten
deber/obligation -- = burgerplicht
instruction -- = burgerkunde
education -- = opvoeding tot burger
spirito -- = burgerzin
virtute -- = burgerdeugd
libertate -- = burgervrijheid


civil sub

1 burger (tgov: militair)
in -- = in burger
agente in -- = agent in burger


civil adj

1 burgerlijk, burger..., civiel
codice -- = burgerlijk wetboek
vita -- = burgerleven
population -- = burgerbevolking
maritage/matrimonio -- = burgerlijk huwelijk
disobedientia -- = burgerlijke ongehoorzaamheid
derecto -- = burgerrecht
protection -- = burgerbescherming
vestimentos -- = burgerkleding
interramento -- = burgerbegrafenis
aviation -- = burgerluchtvaart
guerra -- = burgeroorlog
guerra -- in Espania = Spaanse burgeroorlog
tribunal -- = rechtbank voor civiele zaken
procedura/procedimento -- = civiele procedure
stato -- = burgerlijke staat, burgerlijke stand
officio del stato -- = bureau van de burgerlijke stand
registro del stato -- = register van de burgelijke stand
acto del stato -- = akte van de burgelijke stand
ingeniero -- = civiel-ingenieur
orgolio -- = burgertrots
virtute -- = burgerdeugd
guarda -- = burgerwacht
autoritates -- = burgerlijke autoriteiten
societate -- = burgermaatschappij
anno -- = burgerlijk jaar, kalenderjaar
2 wellevend, beleefd, correct
3 burgerlijk, burger... (tgov: militair)


civilisabile adj

1 voor beschaving vatbaar


civilisar v

1 beschaven, doen vooruitgaan, civiliseren
-- un populo = een volk beschaven


+ civilisate adj

1 beschaafd, beleefd, geciviliseerd
populos -- = beschaafde volken


civilisation sub

1 beschaving, vooruitgang, cultuur
area de -- = cultuurgebied
centro de -- = beschavingscentrum
periodo de -- = beschavingsperiode
forma de -- = beschavingsvorm
processo de -- = beschavingsproces
grado/nivello de -- = beschavingspeil
un alte grado/nivello de -- = een hoge trap van beschaving
historia del -- = beschavingsgeschiedenis
-- antique = antieke beschaving
-- occidental = westerse beschaving
-- del vaso campaniforme = klokbekercultuur
le aurora del -- = het ontwaken van de beschaving
excrescentias del -- = uitwassen van de beschaving
excesso de -- = overbeschaving


civilisator sub

1 iemand die beschaving brengt, beschaver


+ civilista sub

1 kenner van het burgerlijk recht, civilist


civilitate sub

1 wellevendheid, beleefdheid
regulas del -- = regels der wellevendheid


+ civilmente adv

1 wellevend, beleefd, correct
2 burgerlijk
maritar se -- = (alleen) op het stadhuis trouwen


civismo sub

1 burgerzin, burgerdeugd, burgertrouw
un acto vermente exemplar de -- = een waarlijk voorbeeldige daad van burgerzin


cl. 1 (Afk.: centilitro) centiliter

+ clac! interj

1 klak!


+ claccamento sub

1 het klapperen
-- de dentes = het klappertanden


+ claccar v

1 klakken, klapperen
-- le lingua = met de tong klakken
-- le dentes = met de tanden klapperen, klappertanden
-- le digitos = met de vingers knippen
-- le flagello = met de zweep knallen


+ cladio sub

1 BOTANICA galigaan


+ cladismo sub

1 cladisme, fylogenese


+ cladistic adj

1 cladistisch


+ cladomania sub

1 cladomanie, heksenbezem


+ cladonia sub

1 BOTANICA beker(korst)mos, o.a. rendiermos


+ claffo sub

1 klap/draai om de oren, oorveeg, muilpeer
dar un -- = een klap geven


clamar v

1 uitroepen, uitschreeuwen, luidkeels kenbaar maken
-- adjuta = om hulp roepen
-- su dolor = zijn pijn uitschreeuwen
-- su innocentia = luidkeels zijn onschuld kenbaar maken
-- sub le armas = onder de wapens roepen
isto clama al celo = dat is ten hemel schreiend
un injustitia que clama al celo = een godvergeten onrecht


+ clamator sub

1 ZOOLOGIA
-- glandari = kuifkoekoek


clamor sub

1 geschreeuw, getier


clamorose adj

1 luid(ruchtig), schreeuwend, schreeuwerig, tierend
un applauso -- = een luid applaus
successo -- = daverend/denderend succes


clan sub

1 clan, stam (bij Keltische volken)
communitate de -- = clangemeenschap
chef (F) de -- = clanhoofd
2 kliek, partij, kamp, coterie, clan


clandestin adj

1 clandestien, heimelijk, geheim, verborgen, onwettig, ondergronds
passagero -- = blinde passagier, verstekeling
viagiar clandestinmente = zwart rijden
viagiator -- = zwartrijder
obrero/travaliator/laborator -- = zwartwerker
labor/travalio -- = zwart werk
emissor -- = clandestiene zender
introduction -- = insluiping
publicitate -- = sluikreclame
vendita -- = clandestiene verkoop
jornal -- = ondergrondse krant
movimento -- = ondergrondse beweging
activitate -- = ondergrondse activiteit
lucta -- = ondergrondse strijd
templo/ecclesia -- = schuilkerk
importation -- = illegale/clandestiene invoer
importar --mente un cosa = iets clandestien invoeren
viagiar --mente = reizen zonder kaartje


clandestinitate sub

1 verborgenheid, heimelijkheid
adherer/passar al -- = in het verzet gaan (tweede wereldoorlog)
viver in le -- = ondergedoken zijn


+ clanic adj

1 van een clan


claque sub FRANCESE

1 THEATRO claque
un -- obediente = een gehoorzame claque


+ claqueur sub FRANCESE

1 THEATRO claqueur


clar adj

1 zuiver, transparant, helder
aqua -- = helder (zuiver) water
celo -- = heldere hemel
flamma -- = heldere vlam
suppa -- = heldere soep
2 klaar, duidelijk, helder, licht
voce -- = heldere stem
oculos -- = lichte ogen
color -- = lichte kleur
verde -- = licht groen
gris -- = licht grijs
brun -- = lichtbruin
rubie -- = lichtrood
jalne -- = lichtgeel
violette -- = lichtpaars
bira -- = licht bier
clar- e concisemente = kort en bondig


clara sub

1 eiwit


Clara sub n pr

1 Clara, Klaar, Klaartje


+ clarabella sub

1 clara-bella (hoog 8-voet orgelregister)


clarar v

1 zuiveren, helder maken, klaren
2 uitleggen, ophelderen, verhelderen


clarette adj

1 licht en helder, lichtgekleurd
vino -- = lichtrode wijn


claretto sub

1 lichtrode wijn, clairet, claret


+ clariera sub

1 open plek (in bos)


+ clarificante adj

1 verhelderend
responsa -- = verhelderend antwoord


clarificar v

1 zuiveren, klaren, helder maken
-- sucro = suiker klaren
-- vino = wijn klaren
-- ambiguitates = onduidelijkheden ophelderen
un tal conversation clarifica le cosas = zo'n gesprek werkt verhelderend


clarification sub

1 het zuiveren, het helder maken, zuivering, klaring
cupa de -- = klaarbak
bassino de -- = klaringsbekken
tank (A)/reservoir (F) de -- = klaringstank
FIGURATE -- de ambiguitates = opheldering van onduidelijkheden


clarificator sub

1 iemand die of iets dat zuivert, etc.


clarinettista sub

1 klarinettist


clarinetto sub

1 klarinet
-- alto = altklarinet
sono de -- = klarinetklank
solo de -- = klarinetsolo
claves de un -- = kleppen van een klarinet


+ clarinista sub

1 klaroenspeler


clarino sub

1 klaroen
colpo de -- = klaroenstoot


Clarissa sub n pr

1 Clarisse


clarissa sub

1 clarisse (non)
convento de --s = clarissenklooster


claritate sub

1 klaarheid, duidelijkheid, zuiverheid, helderheid
-- de expression = uitdrukkingsvaardigheid
explicar/explanar un cosa con -- = iets glashelder uitleggen/uiteenzetten
exprimer se sin -- = zich onduidelijk uitdrukken
pro major -- = ter verduidelijking


clarividente adj

1 met scherpe blik, scherpziend, scherpzinnig
2 helderziend


clarividentia sub

1 scherpe blik, scherpziendheid, scherpzinnigheid
2 helderziendheid


+ clarkia sub

1 BOTANICA clarkia


+ claro sub

1 lichte partij (op schilderij/foto)
le --s de un tapisseria = de lichte gedeelten van een wandtapijt
-- de luna = maneschijn


clarobscuro sub

1 clairobscur (in schilderij), verdeling/afwisseling van licht en donker


clasma sub

1 (brok)stuk, splinter
-- de granata = granaatsplinter
-- de bomba = bomscherf
-- de ligno = houtsplinter
-- de vitro = glassplinter


+ classamento sub

1 indeling, verdeling in klassen, rangschikking, classificatie SPORT klassement, ranglijst, plaats op de ranglijst
-- alphabetic = alfabetische indeling
systema de -- = classificatiesysteem


classar v

1 rangschikken in klassen, indelen, ordenen, classificeren
-- notas = aantekeningen ordenen/rangschikken
-- papiros = papieren rangschikken
-- le plantas = de planten in klassen indelen


classe sub

1 categorie, groep, klasse, afdeling, soort, type, rang
lucta del --s = klassenstrijd
odio de -- = klassenhaat
justitia de -- = klassejustitie
conscientia de -- = klassebewustzijn
odio inter le --s = klassenhaat
societate de --s = klassenmaatschappij
systema de --s = klassenstelsel
opposition de --s = klassentegenstelling
solidaritate de --s = klassensolidariteit
spirito de -- = klassegeest
prejudicio de -- = klassevooroordeel
--s inferior = lagere klassen/standen
-- median/medie = middenklasse
-- obrer = arbeidersklasse
-- rural = boerenstand
-- del reptiles = klasse der reptielen
-- de etate = leeftijdsklasse
-- dominante = heersende klasse
-- dirigente = leidende klasse
-- possessori = bezittende klasse
-- popular = volksklasse
-- tourista/touristic = toeristenklasse
2 (school)klas, leerjaar
die de -- = schooldag
absentia in -- = schoolverzuim
-- terminal = eindexamenklas
-- parallel = parallelklas
--s superior = bovenbouw
camerada de -- = klasgenoot
vespera/vespere/festa de -- = klasseavond
(local/sala de) -- = klas(lokaal)
repeter le -- = blijven zitten
3 schoollokaal, klas
sala de -- = leslokaal


classic adj

1 klassiek (tot de Griekse of Romeinse Oudheid behorend)
linguas -- = klassieke/oude talen
latino -- = klassiek Latijn
education -- = klassieke opvoeding
2 klassiek (tot het Classicisme van de 17e eeuw behorend)
theatro -- = klassieke toneel
3 klassiek, voortreffelijk, uitstekend
exemplo -- = schoolvoorbeeld
musica -- = klassieke muziek
compositor -- = klassiek componist
mobiles -- = klassieke meubelen
4 mechanica -- = klassieke mechanica


+ classicisar v

1 klassiek maken
2 de klassieke stijl imiteren


classicismo sub

1 Classicisme (culturele stroming in de 17e eeuw)
2 klassiek karakter
3 klassieke uitdrukking of zinswending


+ classicistic adj

1 classicistisch


classico sub

1 uitstekend schrijver
ille cognosce ben le --s = hij kent de Klassieken goed
2 uitstekend werk (boek;, etc.)
iste disco es un -- del jazz (A) = deze plaat is één van de klassieke nummers van de jazz
-- cyclistic = wielerklassieker
3 classicus


classificabile adj

1 te rangschikken in klassen, in te delen in klassen, te klassificeren


classificar v

1 rangschikken in klassen, indelen in klassen, ordenen, classificeren
-- documentos = documenten rangschikken
-- le libros del bibliotheca = de boeken van de bibliotheek classificeren
carbon non classificate = niet gesorteerde kolen
articulos classificate secundo mesura e color = op maat en kleur gesorteerde artikelen


classification sub

1 het rangschikken in klassen, het indelen in klassen, rangschikking/indeling in klassen, ranglijst, classificatie, sortering
-- per/in categorias = indeling in categorieën
-- per species = indeling in soorten
-- per equipas = ploegenklassement
-- final/definitive = eindklassering, eindklassement
-- statistic = statistische classificatie
-- de documentos = rangschikking van documenten
le -- periodic del elementos chimic = de periodieke rangschikking van de chemische elementen
camera de -- = sorteerkamer
systema de -- = classificatiesysteem
ille es prime in le -- = hij staat bovenaan in het klassement


classificator sub

1 iemand die of iets dat rangschikt/sorteert, etc., kast met vakken en laden, ordner
mobile -- = archiefkast
-- de litteras = briefordner


+ classificatori adj

1 classificatorisch, classificatie..., sorteer...
machina -- = sorteermachine
cribro -- = sorteerzeef


clastic adj

1 demontabel, uitneembaar
modellos anatomic -- = demontabele anatomische modellen
2 GEOLOGIA klastisch, decritisch, abrasie...
petra/rocca -- = klastisch gesteente


+ clastomania sub

1 MEDICINA clastomanie, vernielzucht


claude adj

1 mank, kreupel


+ claudeporta sub

1 dranger (voor deur)


clauder v

1 dichtstoppen, sluiten, dichtmaken, verstoppen
-- le palpebras = de oogleden sluiten
-- le oculos a = de ogen sluiten voor
-- un oculo = een oogje dichtdoen, iets oogluikend toestaan
-- a/con clave = op slot doen/draaien
-- un strata = een straat afzetten
-- le porta a un persona = iemand buitensluiten
-- le oculos al defectos de un persona = blind zijn voor iemands gebreken
-- le radio/le television = de radio/de televisie afzetten
-- le cortinas = de gordijnen sluiten
-- le umbrella = de paraplu/parasol afzetten
-- le parapluvia = de paraplu afzetten
-- le parenthese (-esis) = de haakjes sluiten
-- le session = de zitting opheffen
-- a/con vite = dichtschroeven
-- con pessulo = grendelen
claudite al traffico = voor het verkeer afgesloten
television in circuito claudite = gesloten televisiecircuit
trovar le porta claudite = voor een gesloten deur komen
a portas claudite = met gesloten deuren
syllaba claudite = gesloten lettergreep
pagar a bursa claudite = met gesloten beurzen betalen
a medietate claudite = half gesloten
claudite hermeticamente = hermetisch gesloten
-- le bucca a un persona = iemand de mond snoeren
2 tot een eind brengen, beëindigen, besluiten, sluiten


+ claudibile adj

1 afsluitbaar


+ claudicante adj

1 mank, kreupel (anque FIGURATE)
prosa -- = kreupel prosa


claudicar v

1 (anque FIGURATE) mank gaan, kreupel gaan, hinken, strompelen, hompelen
-- inter duo pensatas/pensamentos = op twee gedachten hinken
le cavallo claudica = het paard loopt kreupel
-- del mesme defecto = aan hetzelfde euvel mank gaan
le comparation claudica = de vergelijking gaat mank


claudication sub

1 het mank/kreupel lopen/gaan, kreupelheid


clause adj

1 gesloten, dicht
le museo es -- = het museum is dicht/gesloten
le chassa {sj} es -- = de jacht is gesloten
a portas -- = met gesloten deuren
trovar le porta -- = voor een dichte deur komen
con le oculos -- = met gesloten ogen
character -- = gesloten karakter
numero -- = numerus clausus
2 geëindigd, afgelopen, afgesloten, opgeheven
le incidente es -- = het incident is gesloten


+ clausibile adj

1 (af)sluitbaar


+ clausilia sub

1 ZOOLOGIA spoelhoornslak


clauso sub

1 omheind stuk grond


claustral adj

1 klooster..., kloosterachtig, claustraal
schola -- = kloosterschool
regula -- = kloosterregel
vita -- = kloosterleven
vocation -- = kloosterroeping
disciplina -- = kloostertucht
casa -- = claustraal huis


claustrar v

1 opsluiten, afzonderen, isoleren, gevangen houden
-- se in le silentio = zich in stilzwijgen hullen


claustro sub

1 kloostergang, kloostergalerij, kruisgang
2 klooster


+ claustrophobe sub

1 lijdend aan claustrofobie, claustrofobisch


claustrophobia sub

1 claustrofobie, vrees voor besloten ruimten, engtevres


+ claustrophobic adj

1 lijdend aan claustrofobie, claustrofobisch


+ claustrophobo sub

1 claustrofobiepatiënt


clausula sub

1 JURIDIC bijzondere bepaling, clausule
-- penal/de penalitate = strafbepaling
-- principal = hoofdbepaling
-- final = slotbepaling
-- conditional = voorwaardelijke clausule
-- restrictive = beperkende bepaling
-- prohibitive = verbodsbepaling
-- suspensive = opschortende bepaling
-- imperative = gebodsbeding
-- arbitral = arbitraal beding
-- contrari = tegenbeding
-- abrogabile = bepaling die in de afschaffing van iets voorziet
-- de non-concurrentia = concurrentiebeding
-- del tractato = verdragsbepaling
-- fixate in un contracto = clausule neergelegd in een contract


clausura sub

1 omheining, hek(werk), schutting, afsluiting, sluiting
-- de plancas = schutting
-- a cancello = traliehek
-- a sphera = kogelafsluiter
-- a vite = schroefsluiting
-- con un button = knoopsluiting
-- a bayonetta = bajonetsluiting
-- hermetic = hermetische sluiting
-- magnetic = magneetsluiting
anello de -- = sluitring
muro de -- = afsluit(ings)muur
scalar trans un -- = over een schutting klimmen
2 omheinde ruimte
3 het omheinen, het afsluiten
unco de -- = sluithaak, klink, pal
placa de -- = afsluitplaat
4 het beëindigen,het beëindigen, beëindiging
data de -- = sluitingsdatum
hora de -- = sluitingstijd/uur
ceremonia de -- = sluitingsplechtigheid
SPORT sibilata de -- = eindsignaal
discurso de -- = slotrede
-- de un interprisa = bedrijfssluiting
-- dominical = zondagssluiting
-- del mediedie/de meridie = middagsluiting
5 (PARLEMENT) sluiting (van het debat), slot, laatste zitting
session de -- = slotzitting
-- del debattos = sluiting van de debatten


clausurar v

1 omheinen, afsluiten, een hek zetten om
2 besluiten, beëindigen, opheffen (van zitting)
3 PARLEMENTO het debat sluiten


+ clava sub

1 knotspoliep


clavar v

1 inslaan (spijker), (vast)spijkeren, vastnagelen, dichtspijkeren, vernagelen (van

geschut)

ille esseva clavate in/super su sedia = hij zat op zijn stoel genageld
-- un persona al pilori = iemand aan de kaak stellen


+ clavaria sub

1 BOTANICA knotszwam, koraalzwam, clavaris
-- fistulose = pijpachtige knotszwam
-- corniculate = sikkelkoraalzwam
-- fusiforme = spoelvormige knotszwam


clave sub

1 sleutel (voor slot, ook FIGURATE)
-- del casa/del domo/del porta = huissleutel
-- de contacto = contactsleutel
-- de auto = autosleutel(tje)
-- de repartition = verdeelsleutel
-- del enigma = sleutel van het raadsel
-- del secreto = sleutel van het geheim
-- del felicitate = sleutel tot het geluk
anello de --s = sleutelring
clauder a/con -- = op slot doen
question -- = hamvraag
barba del -- = sleutelbaard
ARTE DE CONSTRUER -- de volta/de arco = sluitsteen
ARTE DE CONSTRUER petra de -- = sluitsteen
fasce de -- = sleutelbos, bos sleutels
tabula a --s = sleutelbord
personage -- = sleutelfiguur
parola -- = sleutelwoord, trefwoord
industria -- = sleutelindustrie
interprisa -- = sleutelbedrijf
occupar un position/posto -- = een sleutelpositie innemen
rolo/parte -- = sleutelrol
pensamento/pensata -- = kerngedachte
cifra -- = kerngetal
problema -- = kernprobleem
roman a --s = sleutelroman
-- del accordator = stemsleutel
introducer/facer entrar le -- in le serratura = de sleutel in het slot steken
girar/tornar le -- = de sleutel omdraaien
le -- (non) entra in le serratura = de sleutel past (niet) op het slot
dar duo tornos de -- = de sleutel twee keer omdraaien
2 TECHNICA sleutel
-- anglese/a maxillas mobile/universe/universal = Engelse sleutel
-- pro matre vite = moersleutel
-- forate/tubular/a tubo/de tubo = pijpsleutel, dopsleutel
-- a/de candela = bougiesleutel
-- a cruce = kruissleutel
-- con dente de arresto = ratelsleutel
tender un resorto con un -- = een veer met een sleutel opdraaien
3 MUSICA sleutel
-- de basso = bassleutel
-- de violino = vioolsleutel
-- de sol = g-sleutel
-- de ut/de soprano = sopraansleutel
4 MUSICA klep (van blaasinstrument)
le --s de un clarinetto = de kleppen van een klarinet
5 toets (van piano, orgel, schrijfmachine, etc.)
-- del majusculas = hoofdlettertoets
-- de correction = correctietoets
-- Morse = morsesleutel
-- de tabulator = tabulatortoets


clavero sub

1 iemand die spijkers maakt


clavichordio sub

1 MUSICA clavichord(ium)


clavicula sub

1 ANATOMIA sleutelbeen, clavicula
fractura de -- = sleutelbeenbreuk
luxation del -- = ontwrichting van het sleutelbeen


clavicular adj

1 van het sleutelbeen, sleutelbeen..., claviculair
osso -- = sleutelbeen
musculo -- = sleutelbeenspier
fraction -- = sleutelbeenbreuk


clavicymbalo sub

1 MUSICA clavecimbel


claviera sub

1 spijkerbak


claviero sub

1 MUSICA (toetsen)klavier, toetsenbord, klaviatuur, manuaal
-- superior = bovenmanuaal
instrumento a -- = toetsinstrument
sonator de un instrumento a -- = toetsenist
2 toetsenbord (van schrijfmachine, etc.)
dactylographar sin reguardar le -- = blind typen


+ claviforme adj

1 knuppelvormig, knotsvormig


clavo sub

1 spijker, nagel
-- a testa/capite = spijker met kop
-- sin testa/capite = spijker zonder kop
-- a testa/capite platte = draadnagel
-- a/de scarpa = schoenspijker
-- de ferro a/de cavallo/de ferratura = hoefnagel
-- curve = kromme spijker
-- ardente = gloeiende spijker
testa/capite de -- = spijkerkop
pneu(matico) a --s = spijkerband
cassa de -- = spijkerbak
extractor de --s = spijkertang
fabrica de --s = spijkerfabriek
fabricante de --s = spijkerfabrikant
fabrication de --s = spijkerfabricage
fixar con --s = vastnagelen/spijkeren
introducer un -- = een spijker inslaan
clauder con --s = dichtspijkeren
2 kruidnagel
-- de specie = kruidnagel
caseo al/con --s = nagelkaas
3 MEDICINA steenpuist


+ claytonia sub

1 BOTANICA winterpostelein


clearing sub ANGLESE

1 vereffening, verrekening
accordo de -- = clearingovereenkomst
instituto de -- = clearinginstituut
banca de -- = clearingbank
tractato de -- = clearingverdrag
conto de -- = clearingrekening
systema de -- = clearingsysteem


clearinghouse sub ANGLESE

1 verrekenkantoor
2 doorgangshuis


+ cleistogame adj

1 cleistogaam
plantas -- = cleistogame planten


+ cleistogamia sub

1 cleistogamie


+ cleistogamic adj

1 Vide: cleistogame+ cleistogramma sub

1 BIOLOGIA cleistogram


+ clematis sub

1 BOTANICA bosrank, clematis
-- alpin = alpenbosrank


clemente adj

1 vergevensgezind, welwillend, goedertieren, zachtmoedig, lankmoedig, clement
judice -- = clemente rechter
hiberno -- = milde/zachte winter
monstrar se -- = genade tonen


clementia sub

1 vergevensgezindheid, welwillendheid, goedertierendheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, genade, clementie
monstrar -- = clementie betrachten
tractar un persona con -- = iemand genadig behandelen
optar pro le -- = genade voor recht laten gelden
peter -- a un persona = iemand om genade smeken


+ clementina sub

1 BOTANICA clementine


+ clementiniero sub

1 clementineboom


+ clepsydra sub

1 HISTORIA wateruurwerk, klepsydra


+ cleptomane adj

1 kleptomaan


+ cleptomania sub

1 kleptomanie


+ cleptomano sub

1 kleptomaan


clerical adj

1 de geestelijkheid betreffend, geestelijk, klerikaal
partito -- = klerikale partij
organisationes -- = klerikale organisaties
ordine -- = geestelijke stand


clericalismo sub

1 POLITICA klerikalisme
-- intransigente = star klerikalisme


clericato sub

1 geestelijke stand, clerus


clerico sub

1 geestelijke


clero sub

1 geestelijkheid, de geestelijken, geestelijke stand, clerus
le alte -- = de hoge geestelijkheid
-- regular = reguliere geestelijkheid
-- secular = seculiere geestelijkheid
-- catholic = roomse geestelijkheid
-- protestante = protestantse geestelijkheid
le -- de Belgio/de Belgica = de Belgische geestelijkheid


+ clethra sub

1 BOTANICA clethra


+ clic sub

1 klik, knip


clic! interj

1 klik!


+ cliccar v

1 klikken, aanklikken


+ clic-clac sub

1 geklikklak


+ clic-clac! interj

1 klik-klak!


+ clichar {sj} v

1 clicheren
machina a/de -- = clicheermachine


cliché sub FRANCESE

1 gemeenplaats, stereotype uitdrukking, banaliteit, cliché
2 TYPOGRAPHIA drukplaat, cliché
3 PHOTOGRAPHIA negatief, cliché


cliente sub

1 HISTORIA ROMAN beschermeling van een Patriciër
2 cliënt (van notaris/advocaat)
3 klant
-- fidel/habitual = vaste klant
-- regular/habitual = stamgast


clientela sub

1 HISTORIA ROMAN beschermelingen van een Patriciër
2 klantenkring, klanten, cliëntèle
servicio de -- = klantendienst
haber un -- numerose = veel klandizie hebben
facer se/procurar se/crear un -- = een klantenkring opbouwen


+ clientelismo sub

1 cliëntelisme


+ climacteric adj

1 MEDICINA climacterisch
periodo -- = overgangsleeftijd


+ climacterio sub

1 MEDICINA overgangsleeftijd, climacterium


climate sub

1 klimaat
-- dulce = zacht klimaat
-- san/salubre = gezond klimaat
-- rigorose = guur klimaat
-- benigne = mild klimaat
-- de montania = bergklimaat
-- marin/maritime = zeeklimaat
-- torride = heet klimaat
-- humide = vochtig klimaat
-- tropical = tropisch klimaat
-- desertic = woestijnklimaat
-- subtropical = subtropisch klimaat
-- continental = landklimaat
-- monsonic = moessonklimaat
-- temperate = gematigd klimaat
-- polar = poolklimaat
-- intermedie/intermediari = overgangsklimaat
-- fiscal = fiscaal klimaat
-- social = sociaal klimaat, leefklimaat
-- de labor/de travalio = arbeidsklimaat
-- politic = politiek klimaat
-- hostil/de hostilitate = vijandig klimaat
-- pro le investimento = investeringsklimaat
-- preelectoral = verkiezingsklimaat
cambiamento/cambio/mutation de -- = klimaatsverandering
salubritate de un -- = gezondheid van een klimaat
simulator de -- = klimaatnabootser


climatic adj

1 klimaat..., klimatisch
zona -- = klimaatgordel
oscillationes/variationes -- = klimaatschommelingen
influentia -- = klimaatinvloed
factor -- = klimaatfactor
typo -- = klimaattype


climatisar v

1 voorzien van klimaat/luchtregeling, voorzien van air-conditioning, klimatiseren


climatisation sub

1 klimaatregeling, air-conditioning


+ climatisator sub

1 klimaatregelaar, airconditioningapparaat


+ climatogramma sub

1 klimaatdiagram


climatologia sub

1 leer van het klimaat, klimatologie, klimaatkunde


climatologic adj

1 klimatologisch, klimaat...
carta/mappa -- = klimaatkaart


+ climatologista sub

1 klimatoloog


+ climatologo sub

1 klimatoloog


+ climatopathologia sub

1 klimatopathologie


+ climatotherapia sub

1 klimatotherapie


+ climax sub

1 climax


clinar v

1 hellen


clinic adj

1 klinisch
thermometro -- = koortsthermometer
morte -- = klinische dood
clinicamente morte = klinisch dood


clinica sub

1 onderwijs aan een ziekbed, cliniek
2 kliniek, ziekenhuis
-- ophthalmic/ophthalmologic = oogheelkundige kliniek
-- psychiatric = psychiatrische kliniek
-- neurologic = neurologische kliniek
-- infantil/pediatric = pediatrische kliniek, kinderkliniek
-- cardiac = hartcentrum
-- pro abortos = abortuskliniek
-- de neonatologia = zuigelingenkliniek
-- universitari = universiteitskliniek
-- private = privékliniek
medico de -- = kliniekarts
personal de -- = kliniekpersoneel
sala de -- = kliniekzaal


+ clinico sub

1 MEDICINA clinicus


+ clinker sub ANGLESE

1 ARTE DE CONSTRUER klinker
-- de cemento = cementklinker
strata de --s = klinkerstraat
sentiero de --s = klinkerpad
cammino/via de --s = klinkerweg
pavimento de --s = klinkerbestrating


+ clinographo sub

1 clinograaf


clinometro sub

1 clinometer, hellingmeter
-- de un nave = clinometer van en schip
-- de un avion = clinometer van een vliegtuig


+ clinopodio sub

1 BOTANICA borstelkrans


+ clinoscopio sub

1 clinoscoop


+ clintonia sub

1 BOTANICA clintonia


+ clip sub ANGLESE

1 FILM clip
-- video = videoclip
2 papierklem, clip


+ clipper sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES klipper
2 AVIATION clipper (transportvliegtuig voor lange afstanden)


clique sub FRANCESE

1 bende, troep, kliek


+ clitocybe sub

1 BOTANICA trechterzwam
-- agaric = anijszwam


+ clitoridectomia sub

1 MEDICINA clitoridectomie


+ clitoris,clitoride sub

1 ANATOMIA clitoris


+ clitorismo sub

1 MEDICINA clitorisme


+ clivia sub

1 BOTANICA clivia
-- nobile = edele clivia


+ clivicola sub

1 ZOOLOGIA
-- ripari = oeverzwaluw


+ clivina sub

1 ZOOLOGIA vingerkever


cloaca sub

1 ZOOLOGIA cloaca
2 riool, drekput
-- principal = hoofdriool
-- infecte = stinkend riool
aquas de -- = rioolwater
gas de -- = rioolgas
bucca de -- = rioolput, rioolkolk
tubo/conducto de -- = rioolbuis
grillia de -- = rioolrooster
ratto de -- = rioolrat
fango de -- = rioolslib
systema de --s = rioolstelsel
vacuar un -- = een riool leegzuigen
provider de --s = rioleren


cloacal adj

1 ZOOLOGIA betrekking hebbend op de cloaca, cloacaal
apertura/orifice -- = cloaca-opening
2 riool...
aquas -- = rioolwater, afvalwater
gas -- = rioolgas
tubo/conducto -- = rioolbuis
fango -- = rioolslib


+ clon sub

1 BIOLOGIA kloon
-- de transduction = transductiekloon


+ clonage sub

1 BIOLOGIA kloning, het klonen


+ clonal adj

1 BIOLOGIA van/mbt kloon/klonen


+ clonar v

1 BIOLOGIA klonen


+ clonation sub

1 BIOLOGIA kloning, het klonen


+ clonic adj

1 MEDICINA klonisch
convulsiones -- = clonische krampen


+ clonus sub

1 MEDICINA clonus (serie spiersamentrekkingen), klonische kramp


+ close reading sub ANGLESE

1 close reading


clown sub ANGLESE

1 clown, potsenmaker, hansworst
testa/capite de -- = clownskop


+ clowneria sub

1 grappigheid, leukheid, koddigheid, grap, klucht, pots


clownesc adj

1 als (van) een clown, clownesk


club sub ANGLESE

1 club, vereniging, etc.
-- sportive = sportclub/vereniging
-- de canoeros = roeiclub
-- de photographos = fotoclub
-- de natation = zwemclub
-- de patinage/patinatores = schaatsclub, ijsclub
-- de joco de damas = damclub
-- de chacos {sj} = schaakclub
-- de ski (No) = skiclub
-- de golf (A) = golfclub
-- de hockey (A) = hockeyclub
-- de football (A)= voetbalclub
-- de cyclistas = fietsclub
-- hippic = rijvereniging
-- alpin = alpenclub
-- de jocatores de cartas = kaartclub
-- scholar = schoolclub
-- de admiratores = fanclub
-- nocturne = nachtclub
spirito de -- = clubgeest
membro de un -- = clublid


clubista sub

1 clublid


+ clucca sub

1 ZOOLOGIA klokhen, kloek
-- con pullettos = kloek met kuikens


+ cluccar v

1 klokken (van kip)


+ cluniacense adj

1 RELIGION Cluniacenser


+ cluniacense sub

1 RELIGION Cluniacenser monnik


+ clysma sub

1 MEDICINA klisma, klisteer, lavement


clyster sub

1 klisma, klisteer, lavement
syringa a/de -- = klisterspuit
pumpa a/de -- = klisteerpomp


cm.

1 (Afk.: centimetro) centimeter


+ cnidario sub

1 neteldier


coaccusato sub

1 medebeklaagde, medebeschuldigde, medeverdachte


+ coacervation sub

1 BIOLOGIA coacervatie


+ coacervato sub

1 BIOLOGIA coacervaat


coaction sub

1 dwang
-- moral = gewetensdwang
-- religiose = geloofsdwang
-- sacerdotal = priesterdwang


+ coactive adj

1 dwingend


coadjutor sub

1 medehelper, assistent
2 hulpbisschop, coadjutor


coadjuvante adj

1 medehelpend, assisterend, bijstaand


coadjuvar v

1 medehelpen, assisteren, bijstaan


+ coadministrator sub

1 medebeheerder


coager v

1 dwingen


coagulabile adj

1 stolbaar, strembaar, coaguleerbaar


+ coagulabilitate sub

1 stolbaarheid, strembaarheid


coagulante sub

1 stollingsmiddel, stremmingsmiddel, coagulantium


coagular v

1 doen stollen, doen stremmen, doen klonteren
le sanguine se coagula rapidemente = bloed stolt snel


+ coagulase sub

1 coagulase


+ coagulate adj

1 gestold, gestremd
lacte -- = zure melk
sanguine -- = geronnen bloed


coagulation sub

1 het stollen, stolling, stremming, klontering, coagulatie
-- de sanguine = bloedstolling
-- chimic = chemische coagulatie
puncto de -- = stollingspunt
tempore de -- = stollingstijd
temperatura de -- = stollingstemperatuur
limite de -- = coagulatiegrens


coagulator sub

1 stollingsmiddel


coagulo sub

1 stolling, stremming, klontering
2 coagulum, stolsel, stremsel
-- de sanguine = bloedstolsel


+ coalescente sub

1 BIOLOGIA CHIMIA LINGUISTICA E GRAMMATICA vergroeiend, samengroeiend


coalescentia sub

1 BIOLOGIA, CHIMIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA vergroeiing, samengroeiing


coalescer v

1 BIOLOGIA, CHIMIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA vergroeien, samengroeien


coalisar v

1 in een verbond/coalitie samenbrengen/verenigen
le potentias europee se ha coalisate contra Napoleon = de Europese mogendheden hebben zich in een coalitie

verenigd tegen Napoleon

le potentias coalisate = de verbonden mogendheden


coalition sub

1 coalitie, verbond (van partijen/mogendheden)
partito de -- = coalitiepartij
minoritate de -- = coalitieminderheid
guerra de -- = coalitieoorlog
governamento de -- = coalitieregering/kabinet
-- governamental/governative = regeringscoalitie
-- de statos = coalitie van staten
-- de interesses = belangengemeenschap
-- de venditores = prijskartel
interesse del -- = coalitiebelang


coaltar sub ANGLESE

1 koolteer
distilleria de -- = koolteerdistilleerderij
producto de -- = koolteerprodukt


+ coaptation sub

1 MEDICINA coaptatie, samenvoeging (van bijv. gebroken botdelen), het zetten (van een

been)

+ coarctation sub

1 MEDICINA coarctatie, vaatvernauwing
-- aortic/de aorta = vernauwing van de aorta


coarde adj

1 laf, lafhartig


coardia sub

1 lafheid, lafhartigheid


coardo sub

1 lafaard, lafbek


+ coassecurantia sub

1 medeverzekering


+ coassecurar v

1 medeverzekeren
membros de familia coassecurate = medeverzekerde gezinsleden


+ coassecurator sub

1 medeverzekeraar


+ coassociato sub

1 medevennoot


+ coautor sub

1 mede-auteur
le -- de un encyclopedia = de mede-auteur van een encyclopedie
2 mededader


coax sub

1 gekras (van raaf, etc.), gekwaak (van kikker)


coaxamento sub

1 het krassen (van raaf, etc.), het kwaken (van kikker), gekwaak


coaxar v

1 krassen (van raaf, etc.), kwaken (van kikker)


+ coaxial adj

1 TECHNICA coaxiaal
cablo -- = coaxiale kabel
altoparlator -- = coaxiale luidspreker
linea -- = coaxiale lijn


+ cobalamina sub

1 BIOCHIMIA cobalamine, vitamine B12


cobalt sub

1 kobalt
composito de -- = kobaltverbinding
mineral de -- = kobalterts/glans
azuro/blau de -- = kobaltblauw
alligato de -- = kobaltlegering
bomba al/de -- = kobaltbom
-- sexanta/radioactive = kobalt zestig, radioactief kobalt


cobaltic adj

1 van kobalt, kobalt...
sal -- = kobaltzout
acido -- = kobaltzuur
vitro -- = kobaltglas
aciero -- = kobaltstaal


+ cobaltifere adj

1 kobalthoudend


cobaltite sub

1 MINERALOGIA cobaltiet


+ cobea

1 BOTANICA cobaea, klokwinde


+ cobelligerente sub

1 medeoorlogvoerende partij, bondgenoot


+ cobelligerente adj

1 medeoorlogvoerend, geallieerd
armea -- = geallieerd leger


+ cobelligerentia sub

1 het medeoorlogvoeren


Coblenz sub n pr

1 Koblenz


+ cobol sub

1 COMPUTATOR cobol


cobra sub

1 ZOOLOGIA cobra, brilslang


coca sub

1 BOTANICA cocaboom
folio de -- = cocablad


+ coca-cola sub

1 coca-cola
vitro de -- = glas cola


cocaina sub

1 cocaïne
injection de -- = cocaïne-inspuiting


cocainisar v

1 MEDICINA met cocaïne verdoven, cocaïniseren


cocainisation sub

1 MEDICINA het verdoven met cocaïne


cocainismo sub

1 verslaafdheid aan cocaïne, cocaïnevergiftiging, cocaïnisme


cocainomania sub

1 cocaïneverslaving, cocaïnomanie


cocainomano sub

1 cocaïneverslaafde


+ Cocania sub n pr

1 Cokanje
pais de -- = luilekkerland


cocarda sub

1 kokarde, onderscheidingsteken (op hoed), decoratief lintje, strikje, etc.


coccinella sub

1 ZOOLOGIA lieveheersbeestje


+ cocco sub

1 coccus (bakterie)


+ coccyge,coccyx sub

1 ANATOMIA stuit, stuitbeen, staartbeen


+ coccygeal adj

1 ANATOMIA van de stuit
vertebra -- = stuitwervel, staartwervel
glandula -- = stuitklier


cocer v

1 koken (van voedsel), bakken, braden, stoven, bereiden (van voedsel)
-- patatas = aardappelen koken
-- carne = vlees braden
-- in le furno = bakken
-- a foco lente/a foco dulce/a parve foco = stoven, sudderen
-- a foco moderate = op een matig vuur koken
-- a foco vive = een een flink vuur koken
-- le verdura in un pauco/un poco de butyro = groente in wat boter stoven
pira a -- = stoofpeer
malo/pomo a -- = stoofappel
preste a -- = panklaar
gambon cocite = gekookte ham
platto cocite al furno = ovenschotel
bastante cocite = gaar
ben cocite = goed gaar/doorbakken
a medietate cocite = halfgaar
medio cocite = halfgaar
troppo cocite = overgaar
cocite a domo/a casa = eigen gebakken/gemaakt
salsicia cocite = gekookte worst
2 bakken (van aardewerk)


+ cochenillina sub

1 cochenilline, karmijnzuur


cochi {sj} sub

1 koets, wagen, rijtuig


cochiar {sj} v

1 besturen van een koets, etc.


cochiero {sj} sub

1 koetsier, voerman
flagello de -- = koetsierszweep
sedia de -- = koetsiersplaats


+ cochietto {sj} sub

1 wagentje
-- de infante = kinderwagen
-- de pupa = poppenwagen


cochinilia {sj} sub

1 ZOOLOGIA schildluis
2 scharlakenverf, cochinille


cochlea sub

1 slak, slakkehuis
2 ANATOMIA slakkehuis (in oor)


cochlearia sub

1 BOTANICA lepelblad


cocina sub

1 keuken
sal de -- = keukenzout
grassia de -- = bakvet
buffet de -- = keukenkast
porta de -- = keukendeur
solo de -- = keukenvloer
sedia de -- = keukenstoel
tabula de -- = keukentafel
tabouret (F) de -- = keukenkruk
cultello de -- = keukenmes
panno de -- = vaatdoek
utensiles de -- = keukengereedschap/gerei
bascula/balancia de -- = keuken/huishoudweegschaal
campanetta de -- = keukenbel
scopa de -- = keukenbezem
residuos/immunditias de -- = keukenafval
personal de -- = keukenpersoneel
chef (F) de -- = keukenmeester
geyser de -- = keukengeiser
apparato de -- = keukenmachine
inventario de -- = keukeninventaris/uitzet
estufa de -- = keukenkachel
-- habitabile = woonkeuken
-- ambulante/de campania = veldkeuken
-- rolante/mobile = 1. keukenwagen, 2. veldkeuken
-- aperte = open keuken
-- complete = volledig ingerichte keuken
odor de -- = etenslucht
adjuta de -- = keukenhulp
latino de -- = potjeslatijn
con uso del -- = met gebruik van keuken
2 kookkunst, het koken
arte del -- = kookkunst
le -- fin = de fijne keuken
le -- francese = de Franse keuken
-- dietetic = dieetkeuken
manual/libro de -- = kookboek
recepta de -- = (keuken)recept
schola de -- = kookschool
curso de -- = kookcursus
facer le -- = het eten koken


cocinar v

1 koken (van voedsel), bakken, braden, stoven, bereiden (van voedsel)
arte de -- = kookkunst
-- con/al gas = op gas koken
io non sape -- = ik kan niet koken


cocinero sub

1 kok
-- de bordo = scheepskok
chef (F)/maestro --, -- principal = meesterkok
adjuta de -- = koksjongen
vestimentos de -- = kokskleding
tocca/bonetto de -- = koksmuts
schola de --s = koksschool
ingagiar un -- = een kok (in)huren


+ cockney sub ANGLESE

1 cockney (dialect)


+ cocktail sub ANGLESE

1 cocktail
-- de crangones = garnalencocktail
-- de crabbas = krabcocktail
-- de fragas = aardbeiencocktail
-- de fructos = vruchtencocktail
-- molotov = molotovcocktail
2 cocktailparty
offerer un -- = een cocktailparty houden


coclea sub

1 slak, slakkenhuis
concha de -- = slakkenhuis
2 ANATOMIA slakkenhuis (in oor)


coclear sub

1 lepel
-- a/de dessert = dessertlepel
-- a/de the = theelepel(tje)
-- a/de caffe = koffielepel(tje)
-- a/de suppa = soeplepel
-- a/de ovo = eierlepeltje
-- a/de mustarda = mosterdlepel(tje)
-- a/de sauce = sauslepel
-- a/de punch (A) = punchlepel
-- de compota = compotelepel
-- de plumbero = loodlepel
forma de -- = lepelvorm
vacuar con un -- = uitlepelen


+ coclear adj

1 ANATOMIA cochleair


coclearata sub

1 lepelvol
adder/adjunger un -- de sucro = een lepel suiker inscheppen
prender un -- cata hora = ieder uur een lepel innemen


+ coclearetto sub

1 lepeltje, theelepeltje


coclearia sub

1 BOTANICA cochlearia, lepelblad


cocleariforme adj

1 lepelvormig


cocleate, cochleate adj

1 in de vorm van een slakkehuis


coco(I) sub

1 kok
-- de bordo = scheepskok


coco(II) sub

1 kokos, kokospalm
2 kokosnoot
lacte de -- = kokosmelk, klappermelk
oleo de -- = kokosolie
palma de -- = kokospalm
mesocarpo de -- = kokosbast
fibra de -- = kokosvezel
matta de -- = kokosmat
butyro de -- = kokosboter
nuce de -- = kokosnoot
biscuit de nuces de -- = kokoskoekje
macaron de nuces de -- = kokosmakron
pan de nuces de -- = kokosbrood
sucro de -- = klappersuiker
fibra de -- = klappervezel
tapete/tapis (F) de fibras de -- = kokoskleed


cocon sub FRANCESE

1 cocon


+ cocontractante sub

1 medecontractant


+ cocotte sub FRANCESE

1 hoertje


coction sub

1 het koken (van voedsel), het bereiden (van voedsel)
apparato de -- = kooktoestel
tempore de -- = kookduur/tijd
2 spijsvertering


+ cocyclic adj

1 MATHEMATICA op dezelfde cirkel liggend


coda sub ITALIANO

1 MUSICA coda, slotstuk


+ codamina sub

1 codamine


+ codebitor sub

1 medeschuldenaar, mededebiteur


+ codecision sub

1 medebeslissing
derecto de -- = medebeslissingsrecht


+ codeina sub

1 PHARMACIA codeïne


+ codelinquente sub

1 medeovertreder, mededader, medeplichtige


+ codeputato sub

1 medeafgevaardigde


+ codetenito sub

1 medegevangene, medegedetineerde


+ codetentor sub

1 medehouder


codice sub

1 wetboek, code, verzameling regels, verzameling voorschriften
-- del honor = erecode
-- del via = verkeersregels
-- penal = wetboek van strafrecht
-- commercial/de commercio = wetboek van koophandel
-- civil = burgerlijk wetboek
-- electoral = kieswet
-- de procedura/procedimento civil = wetboek van strafvordering
-- del publicitate/del reclamo = reclamecode
-- de comportamento/de conducta = gedragscode
2 code (stelsel van signalen/tekens), geheimschrift
systema de --s = codesysteem
-- postal = postcode
numero de -- postal = postcodenummer
cifra de -- = codecijfer
clave de -- = codesleutel
-- a/de barras = streepjescode
-- genetic = genetische code
-- magnetic = magneetcode
decifrar un -- = een code ontcijferen/kraken
3 apothekersboek, farmacopee
4 codex, (oud) handschrift/manuscript


+ codicillar v

1 een codicil toevoegen


+ codicillar adj

1 codicil...


codicillo sub

1 JURIDIC codicil


+ codicologia sub

1 codicologie, handschriftkunde


+ codicologic adj

1 codicologisch, handschriftkundig


+ codicologo sub

1 codicoloog, handschriftkundige


+ codiffusion sub

1 codiffusie


codificar v

1 in een wetboek bijeenbrengen, onder regels brengen, codificeren
-- le derecto penal = het strafrecht codificeren
-- un uso = een gebruik codificeren


codification sub

1 het in een wetboek bijeenbrengen, het onder regels brengen, het codificeren, codificatie
-- del derecto penal = codificatie van het strafrecht
-- de un uso = codificatie van een gebruik


codificator sub

1 iemand/machine die codificeert, etc.


+ codificator adj

1 codeer...


+ codirection sub

1 medebestuur, mededirecteurschap


+ codirector sub

1 mededirecteur, medebestuurder, codirecteur


+ codominante adj

1 BIOLOGIA codominant


+ codominantia sub

1 BIOLOGIA codominantie


+ codon sub

1 BIOLOGIA codon


+ codonatario sub

1 JURIDIC medebegiftigde


+ coeditar v

1 gezamenlijk uitgeven


+ coedition sub

1 co-editie, gezamenlijke uitgave


+ coeditor sub

1 co-editeur, mede-uitgever


coeducation sub

1 coëducatie


+ coeducational adj

1 coëducatie...


coefficiente sub

1 MATHEMATICA, PHYSICA coëfficiënt
-- de friction = wrijvingscoëfficiënt
-- de correlation = correlatiecoëfficiënt
-- angular = richtingscoëfficiënt
-- de tension = spanningscoëfficiënt
-- de dilatation linear/cubic = lineaire/kubieke uitzettingscoëfficiënt
-- de error = foutenmarge
-- de consolidation = consolidatiecoëfficiënt
-- de friction interne = coëfficiënt van inwendige wrijving


+ coelector sub

1 medekiezer


+ coenzyma sub

1 BIOCHIMIA coenzym


+ coequipero sub

1 SPORT ploeggenoot, medespeler


coercer v

1 dwingen, noodzaken


coercibile adj

1 bedwingbaar
impulsion -- = te onderdrukken drang
un voluntate difficilemente -- = een moeilijk te bedwingen wil
2 PHYSICA samendrukbaar, coërcibel (van gassen)
gas -- = samendrukbaar gas


coercibilitate sub

1 bedwingbaarheid
2 PHYSICA samendrukbaarheid (van gassen)


coercition sub

1 dwang
-- moral = gewetensdwang
-- religiose = geloofsdwang
medio de -- = dwangmiddel
recurrer al -- = zijn toevlucht nemen tot dwang
facer uso del -- = dwang gebruiken


coercitive adj

1 dwingend, dwang...
mesura -- = dwangmaatregel
medio -- = dwangmiddel
ordine -- = dwangbevel
fortia -- = coërcitiefkracht
education -- = dwangopvoeding
leges -- = dwangwetten
campo -- = coërcitiefveld
prender mesuras -- pro frenar le speculation = dwangmatregelen nemen om de speculatie af te remmen


coetanee adj

1 even oud, gelijktijdig


coeterne adj

1 RELIGION medeëeuwig


coeternitate sub

1 RELIGION medeëeuwigheid


+ coeve adj

1 uit dezelfde tijd, van een tijdgenoot, van tijdgenoten, contemporain


+ coexaminator sub

1 bijzitter (bij examen)


coexistente adj

1 gelijktijdig aanwezig zijnde


coexistentia sub

1 het gelijktijdig aanwezig zijn, coëxistentie
-- de systemas politic differente = coëxistentie van verschillende politieke systemen
-- pacific = vreedzame coëxistentie
politica de -- = coëxistentiepolitiek
RELIGION -- del tres personas divin = gelijktijdig bestaan van de drie goddelijke personen


coexister v

1 gelijktijdig bestaan, gelijktijdig voorkomen, coëxisteren


+ coextensive adj

1 PHILOSOPHIA dezelfde extensie bezittend (als)


+ cofactor sub

1 cofactor


+ cofermento sub

1 coferment


+ cofferdam sub

1 cofferdam, kistdam
-- de terra = aarden cofferdam
-- a duo parietes = tweewandige cofferdam


coffretto sub

1 koffertje, kistje, cassette (voor platen, etc.)
-- a/pro joieles = bijouteriekistje
-- a/pro discos = platenkoffer


coffro sub

1 koffer, kist, doos
-- armario = hutkoffer


+ cofia sub

1 (vrouwen)muts, kap(je), bonnet
-- de nocte = slaapmuts
-- de banio = badmuts
2 ANATOMIA (vlies) helm
nascite con le -- = met de helm geboren


+ cofinanciamento sub

1 gezamenlijke financiering


+ cofinanciar v

1 gezamenlijk financieren


+ cofunction sub

1 MATHEMATICA cofunctie


+ cofundator sub

1 medeoprichter, medestichter


+ cogerente sub

1 medebeheerder, medegerant


+ cogerentia sub

1 gemeenschappelijk beheer


+ cogerer v

1 samen met anderen/met een ander beheren


+ cogestion sub

1 medezeggenschap, medebeslissingsrecht, medebewind


cogitar v

1 nadenken, (over)denken, overwegen, overpeinzen


cogitation sub

1 het nadenken, het overdenken, overdenking, het overwegen, overweging, het overpeinzen, overpeinzing


+ cogitative adj

1 overdenkend, overwegend, overpeinzend


Cognac sub n pr

1 Cognac
cognac = cognac
un cuppa de -- = een bel cognac
bottilia de -- = cognacfles


cognate adj

1 verwant


cognation sub

1 (bloed)verwantschap
2 JURIDIC bloedverwantschap (met name van moederszijde)


cognato sub

1 (bloed)verwant
2 JURIDIC bloedverwant (met name van moederszijde)


cognite adj

1 (wel)bekend
-- per le radio e le television = bekend van radio en televisie
mundialmente -- = wereldbekend
MATHEMATICA grandor -- = bekende grootheid
esser -- como = bekend staan als


cognition sub

1 PHILOSOPHIA kenvermogen, het kennen, cognitie
-- transcendental = a priori-kennis


cognitive adj

1 cognitief
facultate -- = kenvermogen
psychologia -- = cognitieve psychologie
semantica -- = cognitieve semantiek
dissonantia -- = cognitieve dissonantie


+ cognitivismo sub

1 PSYCHOLOGIA cognitivisme, cognitiewetenschap


cognoscentia sub

1 kennis, bekendheid
-- sensorial = zintuiglijke kennis
-- preliminar = voorkennis
--s superficial = oppervlakkige kennis
-- elementari = elementaire kennis
-- intuitive = intuïtieve kennis
--s professional = beroeps/vakkennis
--s multiple = veelzijdige kennis
-- experimental = experimentele kennis
--s encyclopedic = encyclopedische kennis
--s linguistic = talenkennis
-- fundamental/de base = basiskennis
-- biblic/del biblia = bijbelkennis
-- del natura = natuurkennis
--s bibliographic = boekenkennis
-- perfecte de Interlingua = perfecte kennis van Interlingua
-- libresc = boekenkennis
--s commercial = handelskennis
FIGURATE
--s pauco/poco practic = boekenkennis
--s del factos = feitenkennis
-- del homines = mensenkennis
-- special = specialistische kennis
PHILOSOPHIA
theoria de -- = kennisleer, kennistheorie
le origines de nostre --s = de bronnen van onze kennis
facer le -- de = kennis maken met
prender -- de = kennis nemen van
prender -- del documentos = de stukken inzien
perder le -- = buiten kennis raken
reprender -- = weer bijkomen
haber --s insufficiente = een tekort aan kennis hebben
haber lacunas in su -- = een tekort aan kennis hebben
haber -- de = kennis dragen van
transferentia de -- = kennisoverdracht
inricchir su --s = zijn kennis verrijken
inricchimento de su --s = verrijking van zijn kennis
approfundar su --s = zijn kennis verdiepen
perfectionar su --s de Interlingua = zich in Interlingua bekwamen
disseminar -- = kennis verspreiden
renovar le -- = de kennismaking hernieuwen
2 bekende, kennis


cognoscer v

1 kennen, weten, op de hoogte zijn, verstand hebben van
-- un persona de vista/de nomine = iemand van gezicht/van naam kennen
-- le veritate = de waarheid kennen/weten
-- un scriptor = een schrijver kennen
-- de memoria = van buiten kennen
-- su limites = zijn beperkingen kennen
-- per experientia = bij/door ervaring weten
facer -- = bekend maken
facer -- su intentiones = zijn bedoelingen kenbaar maken


cognoscibile adj

1 kenbaar
veritates -- = kenbare waarheden


+ cognoscibilitate sub

1 kenbaarheid, waarneembaarheid
le -- del spatio = de waarneembaarheid van de ruimte


cognoscimento sub

1 het kennen, het weten, etc., kennis, kennisneming
theoria del -- = kennistheorie, kennisleer
--s botanic = plantenkennis
--s de un lingua = taalkennis
--s professional = vakkennis
-- del homine = mensenkennis
acquirer/amassar --s = kennis vergaren
inricchir su --s = zijn kennis verrijken
inricchimento de su --s = verrijking van zijn kennis
prender -- de = kennis nemen van
haber -- de = kennis dragen van
isto superpassa mi -- = dat gaat mijn kennis te boven
entrar in -- de = kennis maken met
perder (le) -- = buiten kennis raken
recovrar/reprender le -- = weer bij kennis komen
2 COMMERCIO connossement
-- aeree = luchtvrachtbrief


+ cognoscito sub

1 kennis, bekende
un bon -- = een goede kennis
circulo de --s = kennissenkring
un vetule -- del policia = een oude bekende van de politie


cognoscitor sub

1 kenner, vakman, deskundige
-- de arte = kunstkenner
-- de musica = muziekkenner
-- de cavallos = paardenkenner
-- de aves = vogelkenner
-- del anima/character/natura human = mensenkenner
reguardo de -- = kennersblik, kennersoog


+ cogovernar v

1 gezamenlijk regeren


+ cohabitante sub

1 medebewoner
gruppo de --s = leefgroep, woongroep


cohabitar v

1 samenleven, samenwonen


cohabitation sub

1 het samenleven, het samenwonen, samenwoning


+ coherede sub

1 medeërfgenaam


cohereditar v

1 medeërfgenaam zijn, medeërven


cohereditario sub

1 medeërfgenaam
--s = gezamelijke erfgenamen


coherente adj

1 samenhangend, logisch, coherent
rationamento -- = samenhangende redenering
historia -- = samenhangend verhaal
insimul -- = samenhangend geheel
lumine/luce -- = coherent licht


coherentia sub

1 (innerlijke) samenhang, (logisch) verband, coherentie


coherer v

1 samenhangen, een (logisch) verband vormen


coheritor sub

1 RADIO cohesor, coherer


cohesion sub

1 samenhang, logisch verband, coherentie, cohesie
fortia de -- = cohesiekracht


cohesive adj

1 samenbindend, samenvoegend, cohesie..., cohesief
fortia -- = cohesiekracht


cohesor sub

1 RADIO cohesor, coherer


+ cohomine sub

1 medemens


cohorte sub

1 HISTORIA ROMAN cohort
--s de angelos = legioenen van engelen


+ cohumano sub

1 medemens


+ coimperator sub

1 medekeizer


coincidental adj

1 samenvallend, overeenstemmend
lineas -- = samenvallende lijnen


coincidente adj

1 samenvallend, overeenstemmend, gelijktijdig


coincidentia sub

1 het samenvallen, het gelijktijdig plaatsvinden, coïncidentie, samenloop van omstandigheden, toeval
-- fortuite/casual/accidental = toevallige samenloop
-- felice = gelukkig toeval
-- cec = blind toeval


coincider v

1 samenvallen, gelijktijdig plaatsvinden, overeenstemmen, identiek zijn, gelijkluidend zijn
iste conceptos coincide = die begrippen dekken elkaar
iste duo periodos coincide in parte = deze twee perioden overlappen elkaar gedeeltelijk
ambe festas coincideva = de twee feesten vielen samen


+ coinculpato sub

1 medebeklaagde


cointeressato sub

1 medebelanghebbende


+ coital adj

1 coïtaal


+ coitar v

1 coïteren, copuleren


+ coito sub

1 coïtus, (geslachts)gemeenschap
-- interrupte = coïtus interruptus
practicar le -- interrupte = voor het zingen de kerk uit


coke sub ANGLESE

1 cokes
-- de alte furno = hoogovencokes
furno a -- = cokesoven
residuos de -- = cokesafval
-- (de/pro uso) domestic = huisbrandcokes


+ cokeficabile adj

1 tot cokes verwerkbaar


+ cokeficar v

1 vercooksen


+ cokefication sub

1 vercooksing


+ cokeria sub

1 cokesfabriek


+ colamina sub

1 colamine


colar v

1 zeven, filtreren, filteren
-- lacte = melk zeven
-- le caffe = de koffie laten doorlopen
-- como un paniero = zo lek zijn als een mandje


colatorio sub

1 zeef, filter(apparaat), vergiet
-- de the = theezeefje
-- de lacte = melkzeef(je)
perciate como un -- = zo lek als een mandje


colatura sub

1 het zeven, het filtreren
2 filtraat


+ colback sub

1 MILITAR kolbak, beremuts


+ colchicina {sj} sub

1 colchicina


+ colchico {sj} sub

1 BOTANICA -- (autumnal) = (herfst)tijloos, colchicum
-- alpin = alpenherfsttijloos


+ colcotar sub

1 CHIMIA dodekop


cold-cream sub ANGLESE

1 (COSM) cold cream


+ colegatario sub

1 medelegataris


coleoptere adj

1 ZOOLOGIA schildvleugelig
insecto -- = schildvleugelig insekt


+ coleopterologia sub

1 coleopterologie, leer/studie van de kevers


coleopteros sub pl

1 ZOOLOGIA schildvleugeligen


+ coleoptilo sub

1 BOTANICA coleoptiel, kiemzakje


coler v

1 cultiveren, bewerken (van grond)
2 wonen, vertoeven, verblijven
3 zorgen voor, verzorgen
4 (ver)eren, eerbied hebben voor


+ colibacillo sub

1 BIOLOGIA colibacil


+ colibri sub

1 ZOOLOGIA kolibri
ovo de -- = kolibri-ei
nido de -- = kolibrinest


colic adj

1 koliek...
dolor -- = koliekpijn
phenomeno -- = koliekverschijnsel


colica sub

1 MEDICINA koliek, buikkramp, darmkramp
-- hepatic/biliose/biliari = galsteenkoliek
-- renal/nephritic = niersteenkoliek
-- intestinal = darmkoliek
-- saturnin/de plumbo = loodkoliek


+ colinear adj

1 MATHEMATICA op één rechte liggend, colineair


+ colinearitate sub

1 MATHEMATICA colineariteit


+ colion sub

1 kloot, teelbal


+ colitic adj

1 MEDICINA dikke-darmontstekings..., karteldarmontstekings...
2 MEDICINA lijdend aan colitis, colitis...


+ colitico sub

1 MEDICINA colitispatiënt


+ colitigante sub

1 JURIDIC medelitigant


colitis sub

1 MEDICINA colitis, karteldarmontsteking, dikke-darmontsteking
-- acute = acute colitis
-- chronic = chronische colitis
-- ulcerose = zwerende colitis


colla sub

1 lijm, plaksel, kleefstof
potto de -- = pot lijm, lijmpot
-- de pisce = vislijm
-- de osso(s) = beenderlijm
-- a duo componentes = tweecomponentenlijm
-- a muscas = vliegenlijm
-- a ligno = houtlijm
-- cellulosic = celluloselijm
-- forte = sterke lijm
fabrica de -- = lijmfabriek/kokerij/ziederij
fabricante de -- = lijmfabrikant/koker/zieder
fabrication de -- = lijmfabricage/koking/zieding
flacon de -- = flesje gom (plakmiddel)
iste -- non colla/attacha {sj} ben = deze lijm plakt niet goed
iste -- non tene = deze lijm houdt niet


collaber v

1 ineenstorten, instorten, ineenzakken, inzakken, bezwijken, in elkaar klappen


collaborar v

1 samenwerken, meewerken, een bijdrage leveren (aan krant, etc.)
-- a un jornal = voor een krant schrijven


collaboration sub

1 samenwerking, medewerking
in stricte -- con = in nauwe samenwerking met
con le -- de = met medewerking van


collaborator sub

1 medewerker
-- auxiliar = hulpkracht
-- permanente = vaste medewerker
-- temporari = tijdelijke medewerker
2 iemand die samenwerkt (bijv. met de vijand)


+ collage sub FRANCESE

1 collage, samenlijming


+ collagene adj

1 collageen
fibras/substantias -- = collageenvezels


+ collageno sub

1 BIOLOGIA collageen


+ collante adj

1 kleef..., plak...
emplastro -- = kleefpleister


collapso sub

1 ineenstorting, collaps
-- nervose = zenuwinstorting
-- cardiac = hartverlamming
-- economic = economische ineenstorting
-- de un dica = dijkval
-- de rail {e} (A) = railverzakking
risco de -- = instortingsgevaar


collar v

1 lijmen, plakken
-- un timbro (postal) super un littera = een postzegel op een brief plakken
-- papiro mural = behang plakken
iste papiro colla ben = dit papier plakt goed
pressa pro -- = lijmpers
mi vestimentos me colla al pelle = mijn kleren plakken aan mijn lijf
iste colla non colla = deze lijm plakt niet


collar sub

1 halsketting, halssnoer, collier, kraag, halsband (dieren)
-- de perlas = parelsnoer
-- de corallos = koraalketting
-- de pellicia = bontkraag
-- de can = hondehalsband
-- antipulices = vlooien(hals)band
-- distachabile {sj}/amovibile = losse boord
-- plicate = plooikraag
-- de dentella = kanten kraag
-- spinate = prikkelband
-- rigide = stijve boord
camisa a -- aperte = schillerhemd
colubra a -- = ringslang
mitter le -- al can = de hond de halsband omdoen


+ collargol sub

1 PHARMACIA collargol, colloïdaal zilver


collateral adj

1 bloedverwant in de zijlijn, collateraal
linea -- = zijlinie
succession -- = erfopvolging in de zijlinie
heredes -- = (col)laterale erfgenamen
2 zij aan zij, naast elkaar, parallel lopend
ARTE DE CONSTRUER nave -- = zijbeuk (in kerk)
ARTE DE CONSTRUER altar -- = zijaltaar
arteria -- = nevenslagader, collateraal
effecto -- = nevenwerking
activitates -- = nevenactiviteiten
initiativas -- = bijkomstige initiatieven


+ collation sub

1 collatie, collationering, vergelijking van afschrift en origineel
2 toekenning/begeving van geestelijk ambt
3 lichte maaltijd, collatie
-- de quatro horas = lichte maaltijd om vier uur


+ collationar v

1 (handschriften, tekstversies, etc.) collationeren, controleren, vergelijken
-- un scripto con le original = een geschrift vergelijken met het origineel
-- le copias de un documento = de copieën van een dokument collationeren


+ collator sub

1 collator


colle sub

1 heuvel
le declivitate de un -- = de glooiing van een heuvel


collecta sub

1 het inzamelen, inzameling, collecte
-- stratal/in le strata(s) = straatcollecte
cassa de -- = collectebus
sachetto de -- = collectezakje
organisar/facer un -- = een collecte houden
resultato de un -- = opbrengst van een collecte
2 RELIGION kort gebed, collecte


+ collectar v

1 verzamelen, (fondsen, giften) inzamelen, bijeenbrengen


collection sub

1 verzameling, collectie
-- de timbros (postal) = postzegelverzameling
-- de picturas = schilderijencollectie
-- de medalias = penningkabinet
-- de fabulas = fabelboek
-- de legendas = legendenverzameling
-- de enigmas = raadselboek
-- de monstras = stalenboek
-- (de objectos) de arte = kunstverzameling
-- de modellos de litteras = brievenboek
-- de hiberno = wintercollectie
-- de autumno = najaarscollectie
-- de primavera = voorjaarscollecte
objecto de -- = verzamelobject
facer un -- = een verzameling aanleggen
inricchimento de su -- = uitbreiding van zijn collectie
completar un -- = een verzameling completeren
haber le -- complete de un revista = alle jaargangen van een tijdschrift compleet hebben


+ collectionar v

1 verzamelen, een verzameling aanleggen
-- objectos de arte = kunstvoorwerpen verzamelen
-- picturas = schilderijen verzamelen
-- timbros (postal) = postzegels verzamelen
-- le errores = de ene fout op de andere stapelen


+ collectionator sub

1 verzamelaar
-- de (objectos/obras de) arte = kunstverzamelaar
-- de souvenirs (F) = souvenirjager


collective adj

1 gezamelijk, gemeenschappelijk, groeps..., collectief
excursion/viage -- = groepsreis
photo(graphia) -- = groepsfoto
billet -- = gezelschapsbiljet
travalio/labor -- = groepswerk, teamwork
interesse -- = groepsbelang
notion/idea -- = verzamelbegrip
direction -- = collectief leiderschap
securitate -- = collectieve veiligheid
antenna -- = centraal antennesysteem
responsabilitate -- = collectieve verantwoordelijkheid
dimission -- = collectief ontslag, massa-ontslag
nomine -- = verzamelnaam
sprint -- = massasprint
suggestion -- = massasuggestie
hysteria -- = massahysterie
delirio -- = massawaan
psychose (-osis) -- = massapsychose
conversion -- = massabekering
detention -- = massa-aanhouding
contracto -- de labor/de travalio = collectief arbeidscontract
un manifestation -- de protesto = een gezamelijke protestmanifestatie


+ collectivisar v

1 doen deel uitmaken van het staatseigendom, collectief maken, collectiviseren
-- le terra = de grond collectiviseren
-- le medios de production = de produktiemiddelen collectiviseren


+ collectivisation sub

1 collectivisatie
-- del medios de production = collectivisatie van de produktiemiddelen
-- de industrias = collectivisatie van industrieën


collectivismo sub

1 collectivisme


+ collectivista adj

1 collectivistisch
doctrina -- = collectivistische leer
politica -- = collectivistische politiek
statos -- = collectivistische staten


collectivista sub

1 collectivist


+ collectivistic adj

1 collectivistisch
doctrina -- = collectivistische leer
politica -- = collectivistische politiek


collectivitate sub

1 het collectief zijn
sentimento de -- = gemeenschapszin
2 gemeenschap, groep, het geheel, collectiviteit
--s professional = beroepsgroepen
expensas pro le -- = collectieve uitgaven
al carga del -- = ten laste van de gemeenschap


collectivo sub

1 (samenwerkende) groep, collectief
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verzamelnaam, collectief


collector sub

1 verzamelaar (van postzegels/boeken, etc.)
-- de autographos = handtekeningenverzamelaar
-- de libros = boekenverzamelaar
-- de timbros postal = postzegelverzamelaar
-- de lacte = melkrijder
-- de objectos/obras de arte = kunstverzamelaar
-- de souvenirs (F) = souvenirjager
2 belastinginner
3 ELECTRICITATE collector, stroomwisselaar (van dynamo, etc.)
currente de -- = collectorstroom
tension de -- = collectorspanning


collega sub

1 collega, ambtgenoot, vakgenoot, confrater
estimate -- = waarde collega


collegial adj

1 gemeenschappelijk
poter -- = gezamelijk uitgeoefende macht
2 behorend bij een college
ecclesia -- = collegiale kerk
capitulo -- = collegiaal kapittel


collegio sub

1 groep personen met bepaalde functie/waardigheid
-- de cardinales = kardinalencollege
-- medical/de medicos = medisch college
-- de advocatos = orde van advocaten
-- arbitral = scheidsrechterlijk college
-- electoral = kiescollege
2 middelbare school


+ collenchyma sub

1 BOTANICA collenchijm


collider v

1 botsen, in botsing komen


+ collie sub ANGLESE

1 collie (Schotse herdershond)


colliger v

1 plukken (bloemen, etc.), verzamelen
-- spicas = aren lezen
-- ovos de vanello = kievitseieren rapen
2 een conclusie trekken
3 bijeenbrengen (in een verzameling/bundel), verzamelen
-- immunditias = vuilnis ophalen
on collige le litteras tres vices per jorno = er zijn drie (brief)lichtingen per dag


+ collimar v

1 PHYSICA collimeren, richtingen doen samenvallen
le bordos del duo figuras collima = de randen van beide figuren vallen samen
fasce collimate = gecollimeerde bundel


+ collimation sub

1 ASTRONOMIA collimatie, het (doen) samenvallen van richtingen
linea de -- = gezichtslijn
lente de -- = collimatielens
error de -- = collimatiefout


+ collimator sub

1 collimator, kijkbuis


collina sub

1 heuvel
-- cretacee = krijtheuvel
-- de sablo/arena = zandheuvel
terreno de --s = heuvelachtig terrein
region de --s = heuvelland
sequentia/catena de --s = heuvelrug
summitate de un -- = heuveltop
le septe --s de Roma = de zeven heuvelen van Rome
montar un -- a bicycletta = tegen een heuvel opfietsen


+ collinear sub

1 MATHEMATICA collineair


+ collinearitate sub

1 MATHEMATICA collineariteit


collinetta sub

1 heuveltje
-- artificial = terp, wierde


collinose adj

1 heuvelachtig
region -- = heuvelachtige streek


collinsia sub

1 BOTANICA collinsia


collision sub

1 botsing, aanrijding, aanvaring
-- legier = lichte aanrijding
-- in catena = kettingbotsing
-- de duo auto(mobile)s = botsing tussen twee auto's
entrar in -- con = in botsing/aanvaring komen met
2 conflict, strijd, botsing, collisie
-- de ideas = botsing van ideeën
-- de interesses = botsing van belangen
-- de deberes = collisie van plichten


collo sub

1 hals, nek
-- grasse = speknek
-- de tauro = stierenek
-- musculate/musculose = gespierde nek
-- de bottilia = flessehals
-- del pede = wreef
-- del femore = hals van het dijbeen
-- del utero = baarmoederhals
-- dental/dentari/del dente = tandhals
-- de girafa = giraffehals
-- de un bottilia = hals van een fles
usque al -- = tot aan de hals
linea del -- = halslijn
cancere del -- del utero = baarmoederhalskanker
musculo del -- = halsspier
glandula del -- = halsklier
vena del -- = halsader, keelader
vertebra del -- = halswervel
articulation del -- = halsgewricht
trenchar {sj} le -- = de hals afsnijden
rumper se le -- = zijn hals breken
torquer le -- a un persona = iemand de nek omdraaien
tender le -- = de hals uitstrekken, reikhalzen
extirar le -- = de hals rekken
jectar se al -- de un persona = iemand om de hals vallen
2 (KLEDING) kraag, boord
pannello de -- = sjaal, das
button de -- = boordeknoop
pannello de -- = halsdoek, sjaal
-- de pellicia = bontkraag
-- marin = matrozenkraag
-- rolate = rolkraag, col
-- de camisa = hemdskraag
-- plicate = plooikraag


+ colloblasto sub

1 BIOLOGIA colloblast, kleefcel


+ collocabile adj

1 wat geplaatst/gezet/gelegd kan worden


collocar v

1 (rang)schikken, plaatsen, een plaats geven, zetten, leggen
-- le prime petra = de eerste steen leggen
-- un cablo = een kabel leggen
-- minas = mijnen leggen
-- un statua in un parco = een standbeeld in een park plaatsen
-- un barrage de filo (de ferro) spinate = een prikkeldraadversperring aanbrengen
-- un obra in su ambiente historic = een werk in zijn historische contekst plaatsen


collocation sub

1 het rangschikken, het plaatsen, etc., plaatsing, rangschikking
-- del convivas/invitatos al tabula = tafelschikking
cambiar le -- del libros = de rangschikking van de boeken veranderen
dar un juste -- a un statua = een standbeeld een juiste plaats geven


+ collocutor sub

1 deelnemer aan een gesprek, gesprekspartner


collodio sub

1 CHIMIA collodium


colloidal adj

1 CHIMIA colloïdaal
stato -- = colloïdale toestand
systemas -- = colloïdale systemen
solution -- = colloïdale oplossing, sol
argento -- = colloïdaal zilver
equilibrio -- = colloïdaal evenwicht


colloide adj

1 CHIMIA colloïdaal
substantia -- = colloïdale stof
solution -- = colloidale oplossing, sol


colloide sub

1 CHIMIA colloïde


+ collomia sub

1 BOTANICA collomia


colloquer v

1 een gesprek voeren, converseren


colloquial adj

1 tot de omgangstaal behorend, alledaags, gemeenzaam
lingua/linguage -- = spreektaal, omgangstaal, gemeenzaam taalgebruik
stilo -- = gemeenzame stijl
expression -- = gemeenzame uitdrukking


colloquialismo sub

1 alledaagse uitdrukking


colloquio sub

1 gesprek, conversatie, samenspraak
2 colloquiem, symposium, conferentie


collose adj

1 plakkerig, kleverig


+ collositate sub

1 plakkerigheid, kleverigheid


colluder v

1 samenspannen, samenheulen, onder één hoedje spelen, komplotteren


collusion sub

1 JURIDIC collusie, samenheuling, heimelijke overeenkomst
-- de partitos ideologicamente opposite = heimelijke overeenkomst tussen partijen die ideologisch tegenover elkaar

staan

2 afgesproken werk, doorgestoken kaart


collusive adj

1 heimelijk, onderhands
acto -- = collusie, samenspanning
divortio -- = door bedrieglijke overeenkomst verkregen scheiding
alliantia -- = heimelijke alliantie


+ collusori adj

1 JURIDIC
acto -- = samenspanning, collusie
arrangiamento -- = onderhandse regeling


+ collutorio sub

1 PHARMACIA mond- en keelantisepticum


+ colluvial adj

1 GEOLOGIA colluviaal, neergestort


+ colluvio sub

1 GEOLOGIA colluvium, neergestort puin


+ collybia sub

1 BOTANICA spoelvoet
-- maculate = roestvlekkenzwam


+ collyrio sub

1 PHARMACIA oogwater, oogspoeling, collyrium


colo sub

1 zeef, filter, vergiet


+ colocasia sub

1 BOTANICA colocasia


+ colocatario sub

1 medehuurder


+ colocation sub

1 het gezamenlijk huren


+ cologarithmo sub

1 MATHEMATICA cologaritme
-- de un numero = cologaritme van een getal


+ Colombia sub n pr

1 Colombia


+ colombian adj

1 Colombiaans


+ colombiano sub

1 Colombiaan


colon sub

1 ANATOMIA karteldarm


+ colonato sub

1 het kolonist zijn, de kolonisten
2 HISTORIA horigheid


colonia sub

1 kolonie, nederzetting
le --s anglese = de Engelse koloniën
-- penal/penitentiari = strafkolonie
-- de artistas = kunstenaarskolonie
-- de vacantias = vakantiekolonie
-- agricole/agricultural = landbouwkolonie
-- de aves = vogelkolonie
-- de hairones = reigerkolonie
-- de apes = bijenkolonie
-- del corona = kroonkolonie
establir un -- = een kolonie vestigen


Colonia sub n pr

1 Keulen
aqua de -- = eau de cologne
gres de -- = Keuls aardewerk
potto de gres de -- = Keulse pot


colonial adj

1 koloniaal
systema -- = koloniaal stelsel
casco -- = tropenhelm
truppas -- = koloniale troepen
productos -- = koloniale waren
commercio -- = koloniale handel
politica -- = koloniale politiek
potentia -- = koloniale mogendheid
le imperio -- francese = het Franse koloniale rijk


+ colonial sub

1 koloniaal


+ colonialismo sub

1 kolonialisme


+ colonialista adj

1 kolonialistisch
politica -- = kolonialistische politiek


+ colonialista sub

1 kolonialist


+ colonialistic adj

1 kolonialistisch
politica -- = kolonialistische politiek


+ colonic adj

1 ANATOMIA van de dikke darm


+ coloniese adj

1 van/uit Keulen


colonisabile adj

1 te koloniseren


colonisar v

1 koloniseren


colonisation sub

1 het koloniseren, kolonisatie
-- de Afrika = kolonisatie van Afrika
politica de -- = kolonisatiepolitiek/beleid
systema de -- = kolonisatiesysteem
plano de -- = kolonisatieplan
schema de -- = kolonisatieschema


colonisator sub

1 kolonisator


+ colonisator adj

1 die koloniseert, koloniserend
nation -- = koloniserende natie


+ colonitis sub

1 MEDICINA dikke-darmontsteking, karteldarmontsteking


colonna sub

1 kolom ARTE DE CONSTRUER zuil, pilaar, pijler
-- ionic = Ionische zuil
-- doric = Dorische zuil
-- commemorative = gedenkzuil
-- anellate = geringde zuil
-- triumphal/de triumpho = overwinningszuil
-- annunciatori/de placardage/de placardar/de reclamo = aanplakzuil
-- angular = hoekzuil
le --s de Hercules = de zuilen van Hercules
-- vertebral = ruggegraat
-- de aqua = waterkolom
-- de foco = vuurzuil
-- de fumo = rookkolom
-- de mercurio = kwikkolom
-- de direction = stuurkolom (in auto)
-- basaltic/de basalto = basaltzuil
2 kolom, rij
-- de cifras = cijferkolom
3 MILITAR colonne
-- de marcha {sj} = marscolonne
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = tankcolonne
quinte -- = vijfde colonne
mitter se in --s = zich in colonnes opstellen


colonnada sub

1 zuilengalerij, zuilenrij, colonnade
--s del templos grec = zuilenrijen van de Griekse tempels


colonnello sub

1 kolonel
locotenente -- = luitenant kolonel
governamento del --s = kolonelsbewind


colono sub

1 horige
2 pachter, pachtboer
3 kolonist


+ colopathia

1 MEDICINA aandoening van de karteldarm


+ colophon sub

1 colofon


+ colophonia sub

1 vioolhars, spiegelhars


+ coloquintide sub

1 BOTANICA kolokwint, kwintappel, bitterappel
succo de -- = kolokwintsap


color sub

1 kleur
-- de moda = modekleur
--es primitive/elemental/primari = primaire kleuren, kleuren van de regenboog
--es spectral = spectrale kleuren
--es complementari = complementaire kleuren
--es heraldic = heraldische kleuren
--es pontifical = pauselijke kleuren
-- intermediari = tussenkleur
-- protective/de protection/de camouflage = schutkleur
-- del pelle = huidkleur
--es cambiante/alternante = wisselende kleuren
-- principal = hoofdkleur (meest voorkomende kleur)
-- dominante = hoofdkleur (meest in 't oog springende kleur)
-- neutre/neutral = neutrale kleur
-- vive/brillante = heldere kleur
-- composite = mengkleur
-- additive = additieve kleur
-- cal(i)de = warme kleur
-- frigide = koele kleur
--es prismatic/del prisma = prismatische kleuren
--es contrastante = contrasterende kleuren
-- metallic = metaalkleur
-- sobrie = gedekte kleur
gente de -- = kleurlingen
dispersion del --es = kleurschifting
refraction del --es = kleurbreking
indice/index de -- = kleurindex
impression a/in quatro --es = vierkleurendruk
edition in --es = uitgave in kleurendruk
film (A) a/in --es = kleurenfilm
negativo a/in --es = kleurennegatief
reproduction a/in --es = kleurenreproduktie
designo a/in --es = kleurentekening
creta de -- = kleurkrijt
stilo de -- = kleurpotlood, kleurstift
magnetoscopio a/in --es = kleurenvideorecorder
television a/in --es = kleurentelevisie
televisor a/in --es = kleurentelevisietoestel
gamma/scala de --es = kleurengamma
ricchessa/splendor de --es = kleurenpracht
senso del --es = kleurgevoel
sensibile al --es = kleurgevoelig
orgia de --es = orgie van kleuren
contrasto de --es = kleurencontrast
varietate de --es = kleurschakering
inalterabilitate de --es = kleurechtheid
harmonia de --es = harmonie van kleuren
PHOTOGRAPHIA temperatura de -- = kleurtemperatuur
photo(graphia) a/in --es = kleurenfoto
revelator pro photos in --es = kleurontwikkelaar
dispersion del --es = kleurschifting
differentia de -- = kleurverschil
cambiamento de -- = kleurwisseling, kleurverandering
effecto de --es = kleurwerking
superficie de -- = kleurvlak
homine de -- = kleurling
cambiar de -- = van kleur veranderen
prender/acquirer -- = een kleur aannemen
avivar/refrescar un -- = een kleur ophalen
een -- krijgen = (blozen) rubescer, erubescer, ruber
-- local = lokale kleur, "couleur locale"
-- autumnal/de autumno = herfstkleur
-- hepatic = leverkleur
vitro de -- = gekleurd glas
de -- de palea = strogeel
de -- de sanguine = bloedkleurig
de -- de bronzo = bronskleurig
de -- de cupro = koperkleurig
de -- de crema = roomkleurig
de -- constante/resistente = kleurecht
zijn -- houden = guardar su color
retoccar le -- = bijkleuren
2 kleurstof, verf
-- a oleo = olieverf
-- plumbic = loodverf
-- mat = matverf
-- brillante/lustrose = glansverf
-- pro metallos = metaalverf
-- a relievo = structuurverf
strato de -- = verflaag
tubetto de -- = tube verf
vaso/potto de -- = verfpot
rolo a -- = verfrol(ler)
fabrica de --es = verffabriek
fabricante de --es = verffabrikant
mercante/commerciante de --es = verfhandelaar
magazin de --es = verfwinkel
cassa de --es = verfdoos
-- de aqua = waterverf
-- opac = dekverf
--es de anilina = anilinekleurstoffen


+ colorabile adj

1 wat gekleurd/geverfd kan worden, kleurbaar


+ colorabilitate sub

1 geschiktheid/mogelijkheid om te worden gekleurd/geverfd, kleurbaarheid


+ Colorado sub n pr

1 Colorado
doryphora del -- = coloradokever


+ colorante sub

1 kleurstof, kleurmiddel
-- vegetal = plantekleurstof
--s de anilina = anilinekleurstoffen
-- alimentari = kleurstof (in voedsel)
-- nuclear = kernkleurstof
fabrication de --s = kleurstoffenfabricage
fabrica de --s = kleurstoffenfabriek


+ colorante adj

1 kleurend, kleur...
materia/substantia -- = kleurstof
shampooing (A) -- = kleurshampoo, kleurspoeling


colorar v

1 kleuren, kleur geven aan, verven
-- un designo = een tekening (in)kleuren
-- in verde = groen kleuren, groen verven


+ colorate adj

1 gekleurd
vitro -- = gekleurd glas
superficie -- = kleurvlak
creta -- = kleurkrijt
lampadario in cristallo -- = kroonluchter van gekleurd kristal


coloration sub

1 het kleuren, kleuring
-- artificial de productos alimentari = kunstmatige kleuring van voedingsprodukten
2 kleurspoeling (bij kapper)


+ coloratura sub

1 coloratuur(muziek)
2 coloratuurzangeres


+ colorectal adj

1 mbt de dikke darm en de endeldarm


+ colorimetria sub

1 PHYSICA, CHIMIA colorimetrie


+ colorimetric adj

1 PHYSICA, CHIMIA colorimetrisch
analyse (-ysis) -- de un producto alimentari = colorimetrische analyse van een voedingsprodukt


+ colorimetro sub

1 PHYSICA, CHIMIA colorimeter


colorista sub

1 ARTE kolorist, kleuretser


+ coloristic adj

1 coloristisch


colorito sub

1 ARTE koloriet, kleurgeving, kleurschakering


+ coloscopia sub

1 MEDICINA coloscopie


+ coloscopic adj

1 MEDICINA coloscopisch


+ coloscopio sub

1 MEDICINA coloscoop


colossal adj

1 reusachtig, enorm, kolossaal, gigantisch, immens
statua -- = heel groot standbeeld
obelisco -- = kolossale obelisk
interprisa -- = monsterbedrijf
edificio -- = enorm gebouw


Colosseo sub n pr

1 Colosseum


colosso sub

1 kolos, reusachtig beeld, kolossus, groot sterk persoon of dier, groot machtig persoon of instituut
-- al pedes de argilla = reus op lemen voeten


+ colostro sub

1 colostrum, voormelk, biest
butyro de -- = biestboter


colpar v

1 slaan, toeslaan, kloppen, tikken
-- con le palma = een klap geven
-- con le pede = schoppen, trappen
-- le buccacia a un persona = iemand op zijn smoel slaan
colpate de panico = in paniek
colpate de apoplexia = door een beroerte getroffen
colpate de un fulmine = door de bliksem getroffen
le fulmine ha colpate le ecclesia = de bliksem is in de kerk ingeslagen
colpate de cecitate = met blindheid geslagen


+ colpata sub

1 pak slaag


colpator sub

1 iemand die slaat, etc.


colpo sub

1 slag, klap, steek, tik, (plotselinge, korte, abrupte) beweging
--(s) repetite = gebeuk
de un -- = met één slag
bon -- = treffer
-- de essayo = proefschot
-- de palma = klap
-- mental = mentale klap
MEDICINA -- de flagello = zweepslag, plotselinge spierscheuring
-- de vento = windvlaag, windstoot, rukwind
-- de sol = zonnesteek
-- de gratia = genadeslag
-- de pugno = stomp
-- de spatula = schouderduw
-- de lancea = lanssteek
-- de remo = riemslag
SPORT -- de testa/capite = kopbal
SPORT
-- libere/franc = vrije schop/worp/slag
SPORT -- franc/libere indirecte = indirecte vrije schop
BOXA -- basse = slag onder de gordel
BOXA -- directe = directe stoot
-- de stato = staatsgreep
facer un -- de stato = een staatsgreep plegen
-- de apoplexia = beroerte
-- de mar = stortzee
-- de acceleration = het ineens gasgeven
-- de gong = gongslag
-- de baston = stokslag
-- de martello = hamerslag
-- de cultello = messteek
-- de bayonetta = bajonetsteek
-- de pugnal = dolksteek/stoot
-- de sabla = sabelhouw/slag
-- de ala = vleugelslag
-- de vista = oogopslag
-- de funda = slingerworp
-- de arco = boogschot
-- de serra = haal met de zaag
-- de pincel = penseelstreek
-- de fulmine = blikseminslag
-- de currente = stroomstoot
-- de chaco = (schaak)slag
-- de cymbalo = bekkenslag
-- de archetto = vioolstreek
-- de campana = klokslag
-- de foco = schot (uit vuurwapen)
-- de fusil = geweerschot
fusil a duo --s = dubbelloopsgeweer
-- de cannon = kanonschot
-- de sagitta = pijlschot
TECHNICA -- de piston = zuigerslag
PHONETICA -- de glotta = glottisslag
-- a detra = terugstoot
TENNIS -- reverse = backhand
SPORT -- de penalitate = strafworp, strafschop, strafbal
-- de klaxon = (hoorn)stoot, toet
-- de sibilo = fluitsein, fluitsignaal
-- de clarino = klaroenstoot
dar un -- de klaxon = een toet met de klaxon geven
-- de dentes = beet
TENNIS -- directe = forehand
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de sirena = stoot van de sirene
-- de telephono = telefoontje
-- de fortia = gewelddaad
dar un -- a un persona = iemand een klap geven
repartir --s = klappen uitdelen
reciper un -- = een klap krijgen
il ha habite --s = er vielen klappen
dar un -- de freno = op de rem trappen
dar le -- mortal = de doodsteek toebrengen
dar se un -- de pectine = zich even kammen
-- de oculo = blik
-- de pede = schop, trap
-- de pede mortal = doodschop/trap
-- de tonitro = donderslag
-- de theatro = plotselinge ommekeer, onverwachte wending
-- in le nuca = nekschot
--s del destino = slagen van het noodlot
dar le -- de initio = aftrappen (bij voetbal)
occider a --s = doodslaan


+ colposcopia sub

1 MEDICINA colposcopie


+ colposcopic adj

1 MEDICINA colposcopisch


+ colposcopio sub

1 MEDICINA colposcoop


+ colt sub ANGLESE

1 colt


+ colubra sub

1 ZOOLOGIA gladde slang
-- a collar = ringslang


columba sub

1 duif
-- silvatic = woudduif
-- migratori = trekduif
-- domestic = tamme duif
-- mascule = doffer
-- viagiator/messagero = postduif
posta per --s = duivenpost
pluma de -- = duivenveer
copula de --s = duivenpaar
ovo de -- = duivenei
nido de --s = duivennest
racia de --s = duivenras
mercato de --s = duivenmarkt
occider --s = duiven schieten
laxar un -- = een duif loslaten


columbario sub

1 HISTORIA ROMAN columbarium, bewaarplaats voor urnen


+ columbicultor sub

1 duivenfokker


+ columbicultura sub

1 duivenfokkerij


columbiera sub

1 duiventil, duivenhok


columbin adj

1 tot de duif behorend, op de duif lijkend, duifachtig


Columbina sub n pr

1 THEATRO Colombine


columbite sub

1 MINERALOGIA columbiet, niobiet


columbium sub

1 CHIMIA columbium


Columbo sub n pr

1 Columbus
le ovo de -- = het ei van Columbus


+ columbophile adj

1 die duiven houdt/fokt
association/societate -- = vereniging van (post)duivenhouders


+ columbophilia sub

1 (post)duivenhouderij


columbophilo sub

1 duivenhouder
association/societate de --s = vereniging van (post)duivenhouders


+ columella sub

1 columella (zuilvormige schelpas van slakken)
2 columella (as van het slakkenhuis van het oor)


columna sub

1 kolom ARTE DE CONSTRUER zuil, pilaar, pijler
-- ionic = Ionische zuil
-- doric = Dorische zuil
-- anellate = geringde zuil
-- commemorative = gedenkzuil
-- triumphal/de triumpho = overwinningszuil
-- annunciatori/de placardage/de placardar/de reclamo = reclamezuil
-- angular = hoekzuil
le --s de Hercules = de zuilen van Hercules
-- vertebral = ruggegraat
-- de aqua = waterkolom
-- de foco = vuurzuil
-- de fumo = rookkolom
-- de mercurio = kwikkolom
-- de direction = stuurkolom (in auto)
-- basaltic/de basalto = basaltzuil
2 kolom, rij
-- de cifras = kolom cijfers
3 MILITAR colonne
-- de marcha {sj} = marscolonne
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = tankcolonne
quinte -- = vijfde colonne
mitter se in --s = zich in colonnes opstellen


columnada sub

1 zuilengalerij, zuilenrij, colonnade


+ columniforme adj

1 zuilvormig


+ columnista sub

1 columnist


+ coluro sub

1 ASTRONOMIA coluur, jaargetijdesnede


+ colutea sub

1 BOTANICA blazenstruik


+ colza sub

1 BOTANICA koolzaad
campo de -- = koolzaadveld/akker/land
oleo de -- = raapolie
cultura de -- = koolzaadteelt
cultor/cultivator de -- = koolzaadteler


coma(I) sub

1 MEDICINA coma, diepe bewusteloosheid
-- diabetic = diabetisch coma
-- irreversibile = hersendood
-- profunde = diep coma
esser in stato de --, esser in (le) -- = in coma liggen
entrar/cader in (le) -- = in coma geraken
exir de(l) -- = uit een coma komen


+ coma(II) sub

1 ASTRONOMIA coma (van een komeet)
2 PHOTOGRAPHIA coma (afbeeldingsfout)


+ comandatario sub

1 medegevolmachtigde


+ comaro sub

1 BOTANICA wateraardbei
-- palustre = moerasvijlblad


comatose adj

1 comateus, diep bewusteloos
stato -- = comateuse toestand
patiente -- = comapatiënt


+ comatoso sub

1 patiënt in coma


combattente sub

1 frontsoldaat, strijder, combattant
-- del libertate = vrijheidsstrijder
2 ZOOLOGIA kemphaan


combatter v

1 vechten, strijd leveren
-- pro le libertate = voor de vrijheid strijden
2 vechten met, bevechten, strijden tegen, bestrijden
-- un maladia = een ziekte bestrijden
-- le inimico = tegen de vijand strijden/vechten
-- le alcoholismo = het alcoholisme bestrijden
-- le opposition = de oppositie bestrijden
-- le mal = het kwaad bestrijden
-- le injustitia = tegen het onrecht strijden


combattive adj

1 strijdlustig, strijdbaar, combattief
fortia -- = stootkracht
valor -- = gevechtswaarde
spirito -- = strijdlust
populo -- = strijdbaar volk


combattivitate sub

1 strijdlustigheid, strijdbaarheid


combatto sub

1 gevecht, treffen, strijd
-- singular = strijd van man tegen man
avion de -- = gevechtsvliegtuig
vascello de -- = slagschip
flotta de -- = slagvloot
gas de -- = strijdgas
fortia de -- = gevechtskracht
pausa de -- = gevechtspauze
linea de -- = gevechtslinie
theatro del -- = gevechtstoneel
fronte de -- = gevechtsfront
position de -- = gevechtspositie/stelling
gallo de -- = vechthaan
-- de tiro = vuurgevecht
-- de barricada = barricadegevecht
-- de postos avantiate = voorpostengevecht
-- aeree = luchtgevecht
-- naval/de mar = zeeslag
-- stratal/de strata = straatgevecht
-- de boxa = bokswedstrijd
-- de gallos = hanengevecht
-- simulate/fingite, simulacro de -- = schijngevecht
experientia del -- = gevechtservaring
unitate de -- = gevechtseenheid
gruppo de -- = gevechtsgroep
effectivo de -- = gevechtssterkte
zona de -- = gevechtszone
equipamento de -- = gevechtsuitrusting
position de -- = vechthouding
methodo de -- = vechtmethode
sport (A) de -- = vechtsport
fatigate per le -- = moegestreden
poner foras de -- = buiten gevecht stellen
preparar se al/pro le -- = zich ten strijde rusten
obtener per -- = bevechten
evitar le -- = de strijd ontwijken
preste al/pro le -- = strijdvaardig
morir in -- = sneuvelen


combinabile adj

1 verenigbaar, combineerbaar


+ combinabilitate sub

1 verenigbaarheid, combineerbaarheid
-- de duo elementos chimic = verbindbaarheid van twee chemische elementen


combinar v

1 verenigen, verbinden, samenvoegen, combineren
-- le utile con le agradabile = het nuttige met het aangename verenigen
-- colores = kleuren combineren/mengen
iste sapores combina ben = deze smaken zijn goed te combineren/gaan goed samen
SPORT joco combinate = samenspel


combination sub

1 het verenigen, het samenvoegen, vereniging, verbinding, samenstelling, combinatie
-- politic = politieke combinatie
-- de factores = combinatie van factoren
-- de cifras = cijfercombinatie
-- de colores = kleurencombinatie
serratura a -- = letterslot
in -- con = in combinatie met


+ combinator sub

1 iemand die of een instrument dat combineert
2 TECHNICA walsschakelaar


combinatori adj

1 MATHEMATICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA verbindings..., combinatorisch
MATHEMATICA variante -- = combinatorische variant
MATHEMATICA analyse (-ysis) -- de calculo = combinatierekening
LINGUISTICA E

GRAMMATICA

variation -- = combinatore variatie
tono -- = combinatietoon
logica -- = combinatorische logica


combo sub

1 MUSICA combo


comburente adj

1 CHIMIA oxydatief
substantia -- = oxydatieve stof


+ comburente sub

1 oxydatieve stof, oxydatief


comburer v

1 verbranden
-- vive = levend verbranden
-- ligno = hout stoken
ligno a/de -- = brandhout, kachelhout
continuar a -- = nabranden


+ comburetoto sub

1 allesbrander


combustibile adj

1 brandbaar, ontvlambaar
materia/substantia -- = brandbare stof
oleo -- = stookolie
gas -- = brandbaar gas
mixtura -- = brandbaar mengsel


combustibile sub

1 brandstof, brandbare stof
-- natural = natuurlijke brandstof
-- artificial/synthetic = synthetische brandstof
-- fossile = fossiele brandstof
-- liquide = vloeibare brandstof
-- gasose = gasvormige brandstof
-- nuclear = kernbrandstof, splijtstof
--s domestic = huisbrand(stof)
consumo de -- = brandstofverbruik
economia de -- = brandstofbesparing
reservoir (F) de -- = brandstoftank
mixtura de -- = brandstofmengsel
alimentation de -- = brandstofvoorziening (mbt motoren)
pumpa a -- = brandstofpomp
commerciante de --s = brandstoffenhandelaar
commercio de --s = brandstoffenhandel


combustibilitate sub

1 (ver)brandbaarheid
-- de un gas = brandbaarheid van een gas


combustion sub

1 het (ver)branden, verbranding
-- spontanee = zelfontbranding
-- del immunditias = vuilverbranding
temperatura de -- = verbrandingstemperatuur
velocitate de -- = brandsnelheid
motor a/de -- (interne) = verbrandingsmotor
processo de -- = verbrandingsproces
producto de -- = verbrandingsprodukt
residuos de -- = verbrandingsresten
camera de -- = verbrandingskamer
2 CHIMIA verbranding, oxydatie


combustive adj

1 brandbaar
materia/substantia -- = brandbare stof


+ come back sub ANGLESE

1 come back


+ Comecon sub n pr

1 Comecon


comedia sub

1 blijspel, komedie
-- de intriga = intrigestuk
-- de character = karakterkomedie
-- de mores = zedenspel
-- burlesc = kolderstuk
-- musical = musical
figura de -- = blijspelfiguur
personage de -- = blijspelpersonage
facer le -- = komedie spelen, doen alsof


comediano sub

1 acteur in een blijspel, blijspelspeler
2 schrijver van blijspelen, blijspelschrijver


+ comediante sub

1 komediespeler, komediant
2 komediant, aansteller, huichelaar


comedo sub

1 vetpuistje, meeëter, comedo


comenciamento sub

1 begin, aanvang
-- del fin = begin van het einde


comenciante sub

1 beginner, beginneling


comenciar v

1 beginnen, aanvangen, een begin maken met
-- un discussion = een discussie openen
-- un conversation = een gesprek beginnen
-- un debatto = een debat openen
-- le hostilitates = de vijandelijkheden openen
-- le combatto = het gevecht aangaan
-- un interprisa = een onderneming opzetten
-- un libro = met een boek beginnen
-- a sentir fame = honger krijgen
il comencia a disgelar = de dooi valt in


comenciator sub

1 beginner


+ comencio sub

1 begin, aanvang
le prime -- = het prille begin
-- del estate = voorzomer
-- del hiberno = voorwinter
-- del nove anno scholar = begin van het nieuwe schooljaar
-- del disgelo = invallende dooi
un bon -- = een goed begin
al -- = in de aanvang, in het begin, aanvankelijk
desde le -- = van de aanvang af, van het begin af


comestibile adj

1 eetbaar
fungo/champignon (F) -- = eetbare paddenstoel
musculo -- = eetbare mossel
boleto -- = eekhoorntjesbrood
fructos non -- = oneetbare vruchten


comestibiles sub pl

1 eetwaren, voedings/levensmiddelen
-- fin = fijne eetwaren


+ comestibilitate sub

1 eetbaarheid


cometa sub

1 komeet, staartster
-- (de papiro) = vlieger (speelgoed)
corda de un -- (de papiro) = vliegertouw
cauda de un -- = staart van een komeet


cometari adj

1 komeetachtig, komeet...
trajectoria/orbita -- = kometenbaan
cauda -- = kometenstaart
massa -- = kometenmassa
systema -- = kometensysteem


comic adj

1 blijspel..., komedie...
autor -- = blijspelschrijver
actor -- = blijspelspeler
2 komisch, grappig, koddig
genere -- = komische genre
situation -- = komische situatie
film (A) -- = komische film


+ comicitate sub

1 komische, grappige, grappigheid
le -- de un situation = de grappigheid van een situatie


comico sub

1 blijspelspeler, acteur in blijspel/in komedie


+ comital adj

1 grafelijk
corona -- = grafelijke kroon


+ comité sub FRANCESE

1 comité, commissie
-- consultative = adviescommissie
-- de exopero = stakingscomité


+ comitios sub pl

1 comitiën, comitia, vergadering van het Romeinse volk


comma sub

1 komma
--s invertite = aanhalingstekens
-- decimal = decimaalteken
puncto e -- = puntkomma, kommapunt
bacillo -- = kommabacil
2 MUSICA komma (muzikaal interval)


+ commanda sub

1 bestelling
annullar le -- = afbestellen


commandamento sub

1 bevel, gebod, gezag
-- de un armea = bevel over een leger
alte -- = opperbevel
posto de -- = commandopost
turretta de -- = commandotoren
tono de -- = commandotoon
esser sub le -- de un persona = onder iemands bevel staan
prender le -- = het bevel op zich nemen
sequer le --s de un persona = iemands geboden naleven
applicar le --s de un persona = iemands bevelen/geboden ten uitvoer brengen
infringer le --s de un persona = iemands geboden overtreden
2 RELIGION gebod
Dece Commandamentos = Tien Geboden
-- de Deo = Godsgebod
observar le --s de Deo = de geboden van God nakomen


commandante sub

1 MILITAR commandant, bevelhebber, gezagvoerder
-- in chef (F) = opperbevelhebber
-- militar = militaire commandant
-- de armea = legercommandant
-- de regimento = regimentscommandant
-- de brigada = brigadecommandant
-- de battalion = battaljonscommandant
-- de campo/campamento = kampcommandant


commandar v

1 het bevel voeren, gezag uitoefenen, zeggenschap hebben
-- un armea = het bevel over een leger voeren
-- un expedition = een expeditie aanvoeren
2 bevelen geven, bevelen, commanderen
3 aandrijven, in werking stellen
4 bestellen
-- un repasto = een maaltijd bestellen


commandator sub

1 iemand die gezag uitoefent, commandant


+ commanditari adj

1 commanditair
associato/socio/partner (A) -- = commanditaire vennoot
compania/societate -- = commanditaire vennootschap


+ commanditario sub

1 commanditaris, commanditair


commando sub

1 het commanderen
ponte de -- = commandobrug
2 besturing, bediening
levator de -- = bedieningshefboom, stuurknuppel
cablo de -- = stuurkabel
barra de -- = regelstaaf
-- manual = handbesturing
error de -- = bedieningsfout
button de -- = bedieningsknop
mechanismo de -- = bedieningsmechanisme
tabula/pannello de -- = bedieningspaneel
posto de -- = bedieningspost
3 gezag, commando
-- supreme = opperbevel
alte -- = opperbevel
haber le -- = het bevel voeren
assumer le -- = het bevel op zich nemen
4 gevechtsgroep, commando
operation/action de -- = commandoactie
-- suicidio = zelfmoordcommando
-- de assassinos = moordcommando


commatrage sub

1 geroddel, kletspraatje, bakerpraatje, oudewijvenpraat


commatrar v

1 roddelen, praatjes rondstrooien, kletsen, kletspraatjes/bakerpraatjes verkopen


commatre sub

1 peetmoeder, petemoei
2 kletskous, theetante, roddelaarster


commear v

1 heen en weer lopen, gaan en komen


commeato sub

1 verlof, vrijaf


commedia dell'arte sub ITALIANO

1 commedia dell'arte


+ commelina sub

1 BOTANICA commelina
-- commun = gewone commelina
-- celeste = hemelsblauwe commelina
-- tuberose = knolcommelina


+ commelinaceas sub pl

1 BOTANICA commelinaceae, commelinafamilie


+ commemorabile adj

1 waard om te herdenken/gedenken/vieren


commemorar v

1 herdenken, gedenken, vieren
-- le mortos = de doden herdenken
-- le armistitio = de wapenstilstand herdenken
-- un nascentia = een geboorte feestelijk herdenken


commemoration sub

1 herdenking, viering, het herdenken
-- del mortos = dodenherdenking
-- del armisticio = herdenking van de wapenstilstand
in -- de = ter herinnering aan, ter herdenking van


commemorative adj

1 ter nagedachtenis, gedenk..., herdenkings..., herinnerings...
placa -- = gedenkplaat, plaquette
jorno/die -- = gedenkdag
anno -- = gedenkjaar
placa/plachetta/medalia -- = gedenkpenning
festa -- = herdenkingsfeest
ceremonia/solemnitate -- = herdenkingsplechtigheid
discurso -- = gedenkrede
timbro -- = herdenkings(post)zegel
libro -- = gedenkboek
servicio -- = herdenkingsdienst
lapide/petra/stela/stele -- = gedenksteen
monumento -- = gedenkteken
obelisco/columna/colonna -- = gedenkzuil


+ commemorator sub

1 iemand die gedenkt/herdenkt, spreker (van herdenkingsspeech)


+ commenda sub

1 HISTORIA commende, vruchtgebruik van (kerkelijk) beneficië


commendabile adj

1 prijzenswaardig, aanbevelenswaardig, loffelijk
habitude -- = loffelijke gewoonte
aspiration/effortios -- = loffelijk streven
initiativa -- = lovenswaardig initiatief
comenciar un cosa con energia -- = iets met prijzenswaardige voortvarendheid aanpakken


+ commendabilitate sub

1 prijzenswaardigheid, aanbevelenswaardigheid, loffelijkheid


commendar v

1 prijzen, loven, aanbevelen
-- su anima a Deo = zijn ziel Gode aanbevelen


+ commendatario sub

1 HISTORIA geestelijke die een commende beheert


commendation sub

1 het prijzen, het loven, het aanbevelen, aanbeveling, lof


+ commensal sub

1 gast, disgenoot, tafelgenoot
2 BIOLOGIA commensaal, symbiont, gastorganisme


+ commensalismo sub

1 BIOLOGIA commensalisme


commensurabile adj

1 MATHEMATICA commensurabel, onderling meetbaar


commensurabilitate sub

1 MATHEMATICA (onderlinge) meetbaarheid


commensurar v

1 een gemene maat hebben


commensuration sub

1 het meten


commentar v

1 uitleggen, verklaren, van toelichtingen voorzien, van commentaar voorzien
-- un texto = een tekst verklaren
-- le actualitate = commentaar op het nieuws geven
-- le intention del legislator = de bedoeling van de wetgever toelichten
2 kritiseren, aanmerkingen maken op


commentario sub

1 commentaar, verklaring, verklarende noten, kanttekeningen
-- de pressa = perscommentaar
-- radiophonic = radiocommentaar
le plano se oblidava sin --s ulterior = het plan verdween geruisloos
2 kritische opmerkingen, aanmerkingen
provocar --s = commentaar uitlokken


commentator sub

1 uitlegger, verklaarder, schrijver van een commentaar, commentator
--es del biblia = commentatoren van de bijbel


commento sub

1 verklarende aantekening, uitleg, commentaar


commerciabile adj

1 verhandelbaar, verkoopbaar
producto -- = verhandelbaar produkt
articulo -- = verkoopbaar artikel


+ commerciabilitate sub

1 verhandelbaarheid, verkoopbaarheid
-- de un producto = verhandelbaarheid van een produkt


commercial adj

1 de handel betreffend, handels..., commercieel
banca -- = handelsbank
valor -- = handelswaarde
agente -- = handelsagent
agentia -- = handelsagentschap
tractato/contracto/accordo -- = handelsakkoord, handelsovereenkomst
articulo -- = handelsartikel
balancia -- = handelsbalans
balancia -- excedente = actieve handelsbalans
balancia -- deficitari = passieve handelsbalans
interesses -- = handelsbelangen
intercambio -- = ruilhandel, ruilverkeer
empleato cargate de correspondentia -- = handelscorrespondent
correspondentia -- = handelscorrespondentie
partner -- = handels-partner
spirito -- = handelsgeest
cognoscentias/cognoscimentos -- = handelskennis
credito -- = handelskrediet
marca -- = handelsmerk
lege de marcas -- = merkenwet
citate -- = handelsstad
monopolio -- = handelsmonopolie
inseniamento -- = handelsonderwijs
viage -- = handelsreis
arithmetica -- = handelsrekenen
linguage/terminologia -- = handelstaal
termino -- = handelsterm
transaction -- = handelstransactie
traffico -- = handelsverkeer
politica -- = handelspolitiek/beleid
systema -- = handelsstelsel
concession -- = handelsconcessie
planta -- = handelsgewas
secreto -- = handelsgeheim
jargon -- = handelsjargon
deficit -- = handelstekort
documento -- = handelsdokument
guerra -- = handelsoorlog
porto -- = handelshaven
flotta -- = handelsvloot
navigation -- = koopvaardij
via -- = handelsweg
legislation -- = handelswetgeving
centro -- = handelscentrum
relationes -- = handelsbetrekkingen
empleato -- = handelsbediende
derecto -- = handelsrecht
debita -- = handelsschuld
littera -- = handelsbrief
firma/stabilimento/establimento -- = handelsfirma, handelsonderneming
registro -- = handelsregister
societate -- = handelsmaatschappij
interprisa -- = handelsonderneming
expansion -- = commerciële expansie
entrar in relationes -- con = handelsbetrekkingen aanknopen met


+ commercialisabile adj

1 verkoopbaar, die in de handel gebracht kan worden


commercialisar v

1 verhandelbaar maken, verkoopbaar maken, in de handel brengen, op de markt brengen, commercialiseren


commercialisation sub

1 het in de handel brengen, het verhandelbaar maken, het verkoopbaar maken, het op de markt brengen, commercialisering
-- del arte = commercialisering van de kunst


commercialismo sub

1 handelsgeest, handelsbeginsels


+ commercialista sub

1 iemand die commercieel denkt, handelsman


+ commercialitate sub

1 commercieel karakter


+ commerciante sub

1 handelaar, koopman, winkelier
-- de bulbos = bollenhandelaar
-- de carbon = kolenhandelaar
-- de cavallos = paardenhandelaar, paardenkoper
-- de auto(mobile)s = autohandelaar
-- de detalio = kleinhandelaar
-- al in grosso = groothandelaar
-- intermediari = tussenhandelaar
-- intermediari clandestin = kettinghandelaar
femina -- = zakenvrouw


+ commerciante adj

1 handeldrijvend
nation -- = handeldrijvende natie


commerciar v

1 handel drijven, handelen
-- in caffe = in koffie doen
2 omgaan, omgang hebben


commercio sub

1 handel
bursa de -- = handelsbeurs
codice de -- = Wetboek van Koophandel
-- interne/interior = binnenlandse handel
-- exterior = buitenlandse handel
-- con Africa = handel op Afrika
Camera de Commercio = Kamer van Koophandel
-- intermediari = tussenhandel
-- intermediari clandestin = kettinghandel
-- usurari = woekerhandel
-- colonial = koloniale handel
-- maritime = zeehandel
-- monetari = geldhandel
-- mundial = wereldhandel
-- philatelic = postzegelhandel
-- illicite/clandestin = zwarte handel
-- frumentari = tarwehandel
-- al detalio = detailhandel
-- de the = theehandel
-- de stanno = tinhandel
-- de ferralia = schroothandel
-- de mercantias = goederenhandel
-- de libros ancian = antiquariaat
-- de cereales = graanhandel
-- de armas = wapenhandel
-- de tulipa(ne)s = tulpenhandel
-- de vinos = wijnhandel
-- de flores = bloemenhandel
-- de caseos = kaashandel
-- de cavallos = paardenhandel
-- de bestias = veehandel
-- de sclavos = slavenhandel
-- de lana = wolhandel
-- de ligno = houthandel
-- de corio = lederhandel
-- de fructos = 1. fruithandel, 2. fruitwinkel
-- de objectos de arte = kunsthandel
-- de bursa = beurshandel
-- de exportation = exporthandel
-- de importation = importhandel
-- transitori/de transito = transitohandel
-- active/vive = drukke handel
marina de -- = handelsmarine
balancia de -- = handelsbalans
marca de -- = handelsmerk
registro de -- = handelsregister
producto de -- = handelsprodukt
tribunal de -- = handelsrechtbank
nave de -- = handelsschip, koopvaardijschip
casa de -- = handelshuis
compania de -- = handelmaatschappij
schola de -- = handelsschool
termino de -- = handelsterm
tractato/contracto/accordo de -- = handelstractaat/verdrag
libertate del -- = handelsvrijheid
casa de -- = handelshuis
viagiator de -- = handelsreiziger
horas de -- = kantooruren, kantoortijd, openingsuren
facer le -- de = handel drijven in, handelen in
retirar del -- = uit de handel nemen
liberalisar le -- = de handel vrijgeven
ille se dedica al -- = hij is in de handel
isto es le morte del -- = dit is de dood voor de handel
le -- prospera/floresce = de handel bloeit
2 omgang
-- sexual = sexuele omgang
-- social = maatschappelijk verkeer


+ comminatori adj

1 dreigend, dreig... JURIDIC comminatoir, met straf bedreigend
littera -- = dreigbrief
tono -- = dreigende toon
discurso -- = donderspeech
sermon -- = donderpreek


+ comminuer v

1 verbrijzelen, vermorzelen, vergruizen, verpulveren


+ comminution sub

1 MEDICINA verbrijzeling, vermorzeling, vergruizing, verpulvering


+ comminutive adj

1 MEDICINA splinter..., comminutief, met versplintering gepaard gaand
fractura -- = splinterbreuk


commiscer v

1 (ver)mengen


commiserar v

1 medelijden hebben


commiseration sub

1 medelijden, mededogen, deernis, deelneming
inspirar -- = deernis opwekken


+ commiserative adj

1 meevoelend, medelijdend, mededogend, barmhartig


commissar sub

1 commissaris (U.S.S.R)


commissariato sub

1 commissariaat (ambt, status, kantoor)
-- de policia = politiebureau
alte -- = hoge commissariaat


commissario sub

1 commissaris, gemachtigde
-- de policia = commissaris van politie
-- governamental/del governamento = regeringscommissaris
-- popular/del populo = volkscommissaris
alte -- = hoge commissaris
-- principal = hoofdcommissaris
-- adjuncte = adjunct-commissaris
-- de pista = baancommissaris
-- europee = lid van de Europese Commissie
sede de -- = commissariszetel
2 commissaris (U.S.S.R.)


commission sub

1 opdracht, machtiging, last
dar un -- = een opdracht geven
reciper un -- = een opdracht krijgen
exequer un -- = een opdracht uitvoeren
2 boodschap
ille face su --es in le supermercato = hij haalt zijn boodschappen bij de supermarkt
3 personen belast met een bepaalde opdracht, commissie
-- de examine = examencommissie
-- de studios = studiecommissie
-- de arbitrage = arbitragecommissie
-- de controlo = controlecommissie
-- consultative = adviescommissie
-- de inquesta = enquetecommissie
-- de propaganda = propagandacommissie
-- del financias = financiële commissie
-- statal = staatscommissie
-- scholar = schoolcommissie
-- intereuropee = intereuropese commissie
-- governamental = regeringscommissie
-- parlamentari = parlementaire commissie
-- rogatori = rogatoire commissie
-- paritari = paritaire commissie
-- sanitari = gezondheidscommissie
-- del festa(s) = feestcommissie
-- tripartite = driedelige commissie
membros del -- = commissieleden
facer parte de un -- = deel uitmaken van een commissie
nominar un -- = een commissie benoemen
eliger un -- = een commissie kiezen
constituer/formar un -- = een commissie instellen
dissolver un -- = een commissie ontbinden
4 COMMERCIO commissieloon, provisie, wisselloon
-- de credito = kredietprovisie
calculo de -- = provisieberekening
pagamento de -- = provisiebetaling
reciper -- pro un cosa = provisie krijgen van iets
laborar/travaliar a(l) -- = werken op commissiebasis


+ commissionar v

1 committeren, opdragen


commissionero sub

1 COMMERCIO commissionair, tussenpersoon


commisso sub

1 kantoorbediende, klerk
-- viagiator = handelsreiziger, vertegenwoordiger


+ commissori adj

1 JURIDIC ontbindend
clausula -- = ontbindende voorwaarde


commissura sub

1 voeg, naad, verbinding
2 MEDICINA commissuur, naad
-- del bucca/labios = mondhoek


+ commissural adj

1 mbt de commissuren


+ commissurotomia sub

1 MEDICINA commissurotomie


committee sub ANGLESE

1 comité, commissie
-- de action = actiecomité
-- executive = uitvoerend comité
-- Olympic = Olympisch Comité
-- de festas = feestcomité
-- directive = bestuur
membro del -- directive = bestuurslid
reunion del -- directive = bestuursvergadering
election del -- directive = bestuursverkiezing


+ committente sub

1 opdrachtgever, lastgever


committer v

1 toevertrouwen, toewijzen
-- al terra = aan de (schoot der) aarde toevertrouwen
-- un cosa al papiro = iets aan het papier toevertrouwen
-- un secreto a un persona = iemand een geheim toevertrouwen
-- al mar = aan de zee toevertrouwen
2 begaan, plegen, bedrijven
-- un delicto = een strafbaar feit plegen
-- un crimine = een misdaad begaan/plegen/bedrijven
-- un attentato = een aanslag plegen
-- un assassina(men)to = een moord plegen
-- un transgression/infraction = een overtreding begaan
-- un bassessa = een laagheid begaan
-- un furto con effraction = inbreken
-- un fraude = fraude plegen
-- un peccato = een zonde begaan
-- un traition = een verraad plegen
-- un error = een fout maken, zich vergissen
-- un imprudentia = een onvoorzichtigheid begaan
-- perjurio = eedbreuk plegen
-- enormitates = geweldig stomme dingen uithalen
-- un indiscretion = uit de keuken klappen
-- plagiato = plagiaat plegen
-- homicidio = een moord begaan
-- suicidio = zelfmoord plegen
-- un gaffe = blunderen


commixtion sub

1 mengsel


commoda sub

1 commode, ladenkast


commodar v

1
-- un cosa a un persona = iemand iets lenen, iemand iets ter beschikking stellen


commodato sub

1 JURIDIC commodaat, bruiklening, bruikleen


commode adj

1 practisch, gemakkelijk, gerieflijk, geschikt, comfortabel
calceos/scarpas -- = gemakkelijke schoenen
iste calceos/scarpas es multo -- = deze schoenen lopen lekker
vita -- = geriefelijk leven


commoditate sub

1 gerief, gerieflijkheid, gemak, nut, comfort, voordeel
le --s del vita = de gemakken van het leven
--s = sanitaire voorzieningen


commodore sub ANGLESE

1 commodore (bij Amerikaanse, Engelse en Nederlandse marine)


commotion sub

1 heftige beweging, beroering, schok
-- cerebral = hersenschudding
causar/crear un -- = commotie maken, opschudding verwekken


commover v

1 schokken, aangrijpen, raken, een schok bezorgen
su morte nos ha commovite totes = zijn dood heeft ons allen diep getroffen


commun adj

1 gemeenschappelijk, gezamelijk, collectief
loco -- = gemeenplaats
lingua -- = omgangstaal
sala -- = dagverblijf (in herberg, etc.)
mercato -- = gemeenschappelijke markt
(bon) senso -- = gezond verstand
tractos -- = gemeenschappelijke trekken, overeenkomsten
fossa -- = massagraf
le opinion -- = de heersende mening
puncto -- = punt van overeenkomst
travalio/labor -- = gemeenschappelijk werk
in -- = gemeenschappelijk
de -- accordo = eenstemmig, met algemene stemmen
in -- accordo con = in gemeen overleg met
foris/foras del -- = ongemeen
haber/tener alco de -- con = iets gemeen hebben met
le Fratres del Vita Commun = de Broeders des Gemenen Levens
2 algemeen, publiek, openbaar
--s = gewone volk
Camera del Communes = Lagerhuis
3 veel voorkomend, frequent, geijkt
termino -- = geijkte term
4 vulgair, ordinair, plat


communa sub

1 ADMINISTRATION POLITICA gemeente
-- rural = plattelandsgemeente
-- de frontiera = grensgemeente
-- limitrophe = randgemeente
2
le Communa de Paris (1871) = de Parijse Commune


communal adj

1 gemeentelijk, gemeente...
schola -- = gemeenteschool
impostos -- = gemeentebelastingen
domo/casa -- = gemeentehuis
secretario -- = gemeentesecretaris
consilio -- = gemeenteraad
consiliero -- = gemeenteraadslid
derecto -- = gemeenterecht
territorio -- = gemeentegrond
timbro -- = gemeentezegel
2 van de Commune van Parijs in 1871
3 gemeenschaps..., gemeenschappelijk
benes -- = gemeenschapsbezit


communardo sub

1 Communard, aanhanger van de Parijse Commune van 1871


communicabile adj

1 mededeelbaar, overdraagbaar, communicabel


communicabilitate sub

1 mededeelbaarheid, overdraagbaarheid
le -- de un sentimento = de mededeelbaarheid van een gevoel


+ communicante sub

1 iemand die naar de communie gaat
2 lid van de kerk


communicar v

1 mededelen, kennis geven, overbrengen
-- un information = een informatie verstrekken
-- un movimento = een beweging overbrengen
-- un maladia = een ziekte overbrengen/verspreiden
2 in verbinding/contact staan met, contact onderhouden met, met elkaar in verbinding staan, communiceren
-- per telephono = telefonisch contact hebben
3 RELIGION deelnemen aan het avondmaal


communication sub

1 het mededelen, het kennis geven, het overbrengen
-- de ideas = uitwisseling van ideeën
2 mededeling, kennisgeving, bericht
-- confidential = vertrouwelijke mededeling
-- ulterior = nader bericht
3 contact, verbinding, communicatie
medio de -- = communicatiemiddel
(inter)rumper le -- = de (telefoon)verbinding verbreken
passar le -- a = doorverbinden met
-- directe = directe verbinding
-- telephonic = telefoonverbinding
-- radiophonic/per radio = radioverbinding
-- aeree = luchtverbinding
-- maritime = scheepvaartverbinding
-- ferroviari = treinverbinding
-- de tramvia = tramverbinding
porta de -- = verbindingsdeur, tussendeur
canal de -- = verbindingskanaal
rete de --es aeree = luchtnet
(grande) via de -- = verkeersweg
instrumentos de -- = communicatieapparatuur
processo de -- = communicatieproces
medio de -- = communicatiemiddel
le --es con le urbe son excellente = de verbindingen met de stad zijn uitstekend


communicative

1 mededeelzaam, openhartig
character -- = openhartig karakter
femina pauco/poco -- = nogal gesloten vrouw
riso -- = aanstekelijke lach


communicato sub

1 officiële mededeling, communiqué, kort verslag
-- de policia = politiebericht
-- al pressa = perscommuniqué
-- final = slotcommuniqué
-- del perditas = verlieslijst
-- de guerra = legerbericht
emitter/facer/publicar un -- = een communiqué uitgeven


communicator sub

1 mededeler, zegsman
2 TECHNICA overbrenger, TELECOMMUNICATIONES sleutel


communion sub

1 RELIGION gemeenschap, gemeente, communie
reciper le -- = de communie ontvangen
facer le prime -- = zijn eerste communie doen
-- del sanctos = gemeenschap der heiligen
sancte -- = heilige communie
-- solemne = plechtige communie
-- paschal = paascommunie


communismo sub

1 communisme
combatter le -- = het communisme bestrijden
esser un adherente del -- = het communisme aanhangen


+ communista adj

1 communistisch
movimento -- = communistische beweging
doctrina -- = communistische leer
programma -- = communistisch programma
manifesto -- = communistisch manifest
ideales -- = communistische idealen
Partito Communista Nederland (PCN) = Communistische Partij Nederland (CPN)


communista sub

1 communist
voormalige -- = ex-communista


+ communistic adj

1 communistisch
ideales -- = communistische idealen
programma -- = communistisch programma
movimento -- = communistische beweging
doctrina -- = communistische leer
manifesto -- = communistisch manifest


+ communitari adj

1 gemeenschaps..., communitair
spirito/senso -- = gemeenschapsgevoel
interesse -- = gemeenschapsbelang
normas -- = communitaire normen


communitate sub

1 gemeenschappelijkheid
-- de benes/proprietate = gemeenschap van goederen
-- de interesses = belangengemeenschap
2 gemeenschap, genootschap, broederschap, communiteit
-- linguistic = taalgemeenschap
-- scholar = schoolgemeenschap
-- rural = plattelandsgemeenschap
-- de labor = werkgemeenschap
-- Europee = Europese Gemeenschap
-- Economic Europee (C.E.E.) = Europese Economische Gemeenschap (EEG)
-- pentecostal = pinkstergemeenschap
-- de laicos = lekenbroederschap
interesse del -- = gemeenschapsbelang
formar un -- = een gemeenschap vormen


commutabile adj

1 verwisselbaar, vervangbaar
MATHEMATICA
terminos -- = verwisselbare termen


commutabilitate sub

1 verwisselbaarheid, vervangbaarheid
-- del factores de un multiplication = verwisselbaarheid van de factoren van een vermenigvuldiging


commutar v

1 verwisselen, vervangen, substitueren
2 JURIDIC verzachten (van straf)
3 ELECTRICITATE omschakelen


commutation sub

1 het verwisselen, het vervangen, het substitueren, verwisseling, vervanging, substitutie
2 JURIDIC verzachting
-- de pena = verzachting van straf
3 ELECTRICITATE omschakeling, omkering
circuito de -- = schakelcircuit
4 MATHEMATICA commutatie


commutative adj

1 verwisselbaar, omwisselbaar
2 JURIDIC commutatief, ruil..., vergeldend
lege -- = commutatieve wet
justitia -- = vergeldende rechtvaardigheid
contracto -- = commutatieve overeenkomst
operation -- = cummutatieve operatie
mulcta -- = vervangende/subsidiaire boete
3 MATHEMATICA commutatief
le addition es un operation -- e associative = optellen is een commutatieve en associatieve bewerking
algebra -- = commutatieve algebra


+ commutativitate sub

1 commutativiteit


commutator sub

1 ELECTRICITATE schakelaar, commutator
-- a/de tres directiones = driewegschakelaar
-- a pede = voetschakelaar
-- selector = keuzeschakelaar
-- bidirectional = hotelschakelaar
-- basculante = wipschakelaar
-- pro le reduction del luce/lumine = dimschakelaar
-- a/de alte tension = hoogspanningsschakelaar
tabula de --s = schakelbord


como sub

1 wat!
-- illa es belle! = wat is ze mooi!
2 als, zoals
legier -- un pluma = zo licht als een veertje
povre -- Job = doodarm
natar -- un pisce = zwemmen als een vis
tanto/si grande -- = zo groot als
face -- vos vole = doe zoals U wilt
3 hoe
-- sta vos? = hoe gaat het met U/jou/jullie?
-- se dice isto in Interlingua? = hoe heet dat in Interlingua?


comocunque adv

1 hoe dan ook, op welke manier/wijze dan ook


compactar v

1 samenbinden, samenpakken, samenpersen, verdichten, compact maken, condenseren


+ compactator sub

1
-- de auto(mobile)s = autopletter


+ compact disc sub ANGLESE

1 compactplaat, cd


compacte adj

1 dicht, dicht opeengepakt, vast, ineengedrongen, compact
un massa -- = een dichte massa
corpore -- = compact lichaam
disco -- = compact disc, cd
lector de discos -- = cd-speler


+ compactitate sub

1 compactheid


compaginar v

1 samenvoegen, aaneenvoegen, verbinden
-- le jornal = de krant opmaken


+ compaginator sub

1 opmaakredacteur (van krant)


compania sub

1 omgang, gezelschap
dama de -- = gezelschapsdame
tener -- a un persona = iemand gezelschap houden
mi can me face -- = ik heb gezelschap van mijn hond
con su filia pro unic -- = met alleen haar dochter als gezelschap
2 gezelschap, groep personen
-- de viage = reisgezelschap
-- theatral = toneelgezelschap
-- mixte = bont gezelschap
-- selecte = select gezelschap
in intime -- = in besloten kring
su -- es multo recercate = in gezelschap is hij zeer gewild
3 maatschappij, vennootschap, compagnie, onderneming
-- mercantil/commercial/de commercio = handelmaatschappij
-- anonyme = naamloze vennootschap
-- commanditari = commanditaire vennootschap
-- ferroviari/de ferrovia = spoorwegmaatschappij
-- maritime/de navigation = scheepvaartmaatschappij
-- (de navigation) aeree = luchtvaartmaatschappij
-- de financiamento = financieringsmaatschappij
-- de assecurantia = verzekeringsmaatschappij
-- de assecurantia super le vita = levensverzekeringsmaatschappij
-- cinematographic = filmmaatschappij
-- de transportos = transportmaatschappij
-- editorial = uitgeversmaatschappij
-- de armatores = rederij
-- dramatic/theatral/de theatro = toneelgezelschap
Compania del Indias Oriental = Oostindische Compagnie
Compania del Indias Occidental = Westindische Compagnie
-- de Jesus (Christo) = sociéteit van Jesus
4 MILITAR compagnie
alinear un -- = een compagnie richten
-- disciplinari = strafcompagnie
5
Smith e Compania = Smith en Co


companion sub

1 metgezel, makker, kameraad, vriend
2 iemand die samengaat met iets/iemand anders
-- de studios = studiegenoot
-- de vita = levensgezel
-- de viage = reisgenoot, tochtgenoot
-- de armas = wapenbroeder, strijdmakker
-- de joco = speelkameraad/makker/genoot
-- de (in)fortuna = lotgenoot


comparabile adj

1 vergeljkbaar


comparabilitate sub

1 vergelijkbaarheid
-- de duo situationes = vergelijkbaarheid van twee situaties


comparar v

1 vergelijken, een vergelijking maken tussen
-- duo textos = twee teksten vergelijken
-- plure artistas inter se = verscheidene kunstenaars onder elkaar vergelijken


comparation sub

1 het vergelijken, vergelijking
material de -- = vergelijkingsmateriaal
puncto de -- = vergelijkingspunt
LINGUISTICA E GRAMMATICA
grados de -- = trappen van vergelijking
adverbio de -- = bijwoord van vergelijking
-- homeric = homerische vergelijking
facer un -- = een vergelijking maken
isto non admitte --, isto non ha necun puncto de -- = dat kun je niet vergelijken
per -- = vergelijkenderwijs
in -- con = in vergelijking met


+ comparatismo sub

1 vergelijkende taal- of literatuurwetenschap


+ comparatista sub

1 specialist in de vergelijkende taal- of literatuurwetenschap, comparatist


comparative adj

1 vergelijkend
studio -- = vergelijkende studie
tabella -- = vergelijkingstabel
methodo -- = vergelijkingsmethode
linguistica -- = vergelijkende taalwetenschap
historia -- de litteratura = comparatieve literatuurgeschiedenis
ECONOMIA lege de costos -- = wet van de comparatieve kosten


comparativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA comparatief, vergelijkende trap


+ comparator sub

1 comparateur


compare adj

1 gelijk


+ comparente sub

1 JURIDIC comparant


comparer v

1 verschijnen (voor de rechtbank), compareren
-- ante le tribunal = voor het gerecht verschijnen
-- ante Deo = voor God verschijnen
injunction a -- = dagvaarding


comparition sub

1 het verschijnen (voor de rechtbank), comparitie
le -- del testes = het verschijnen van de getuigen


+ comparsa sub

1 figurant


+ compartimentar v

1 compartimenteren, in compartimenten/hokjes/vakken/aparte ruimtes verdelen


+ compartimentation sub

1 verdeling in compartimenten/hokjes/vakken/aparte ruimtes


compartimento sub

1 afdeling, vak, compartiment
-- del machina = machinekamer
-- refrigeratori = koelvak
2 treincoupé
-- pro/de fumatores = rookcoupé
-- de prime/secunde classe = eerste/tweede klas coupé
-- reservate = gereserveerde coupé


compartir v

1 verdelen in kleinere delen
utilisation compartite = timesharing


compassar v

1 afpassen, afmeten (met een passer), afzetten
2 nauwkeurig doen/maken


compassion sub

1 medelijden, mededogen, deernis, erbarming, ontferming
haber -- de/pro un persona = begaan zijn met iemand
digne de -- = beklagenswaardig
per -- = uit medelijden
io senti un intense -- pro illa = ik heb diep medelijden met haar


compasso sub

1 passer
vite de -- = passerschroef
puncta de -- = passerpunt
etui (F) de -- = passerdoos
gamba/branca de -- = passerbeen
-- a punctas fixe = steekpasser
-- a cardine = scharnierpasser
-- de proportion = verhoudingspasser
-- elliptic = ellipspasser, ellipsograaf
-- spheric = holpasser
-- de spissor = krompasser
2 kompas
-- naval/de mar = zeekompas
-- gyrostatic = tolkompas, gyrokompas
-- gyroscopic = gyroscopisch kompas
-- de inclination = inclinatiekompas
-- portative = zakkompas
quadrante de un -- = roos van een kompas
disorientar un -- = een kompas ontregelen


compatibile adj

1 verenigbaar, bij elkaar passend, overeenstemmend, compatibel, onderling verwisselbaar
systemas -- = compatibile systemen
characteres -- = overeenstemmende karakters
machinas -- = machines die samen kunnen functioneren


+ compatibilisar v

1 compatibel maken
-- systemas = systemen compatibel maken


compatibilitate sub

1 compatibiliteit, verenigbaarheid, overeenstemming
-- de character = overeenstemming in karakter
conditiones de -- = compatibiliteitsvoorwaarden


compatir(a) v

1 medelijden hebben, meevoelen


compatre sub

1 peetoom, peter


compatriota sub

1 landgenoot, volksgenoot


compeller v

1 samendrijven
2 dwingen, afdwingen, verplichten


+ compendiar v

1 een compendium maken


+ compendiator sub

1 iemand die een compendium maakt


compendio sub

1 compendium, overzicht, samenvatting, leidraad, kort begrip
-- del historia moderne = compendium van de moderne geschiedenis


compendiose adj

1 beknopt, bondig
discurso -- = bondige rede
narration -- = beknopte vertelling


+ compenetrabile adj

1 wat in elkaar kan overgaan, wat elkaar wederzijds kan beïnvloeden


+ compenetrabilitate sub

1 het in elkaar kunnen overgaan, het elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden


compenetrar v

1 in elkaar overgaan, elkaar wederzijds beïnvloeden


compenetration sub

1 het elkander doordringen, innig verband


compensabile adj

1 voor vereffening/vergoeding vatbaar, compenseerbaar
debita -- = compensabele schuld


+ compensabilitate sub

1 compenseerbaarheid


compensar v

1 in evenwicht zijn, tegen elkaar opwegen
isto non compensa le costos = dit weegt niet op tegen de kosten
2 vergoeden, schadeloos stellen, goed maken, vereffenen, compenseren
-- un debita = een schuld vereffenen
-- un nota insufficiente = (op school) een onvoldoende ophalen


compensation sub

1 het schadeloosstellen, het vergoeden, etc., schadeloosstelling, vergoeding, vereffening, compensatie
Camera de Compensation = Verrekenkamer, Clearinginstituut
ordine de -- = compensatieorder
derecto de -- = compensatierecht
horologio de -- = compensatieuurwerk
condensator de -- = compensatiecondensator
contracto de -- = compensatiecontract
transaction de -- = compensatietransaktie
reservoir (F) de -- = compensatiebekken


compensative adj

1 vereffenend, compenserend


compensator sub

1 iemand die of iets dat compenseert, etc.


compensatori adj

1 vereffenend, compenserend, compensatorisch
pendulo -- = compensatieslinger
alcoholismo -- = compensatoir alcoholisme
hypertrophia -- = compensatorische hypertrofie
amontas -- monetari = monetair compenserende bedragen


competente adj

1 bekwaam, deskundig, geschikt, capabel, competent
critico -- = competente beoordelaar
esser -- in un materia = competent zijn op een gebied
2 JURIDIC gerechtigd, bevoegd, competent
persona -- = bevoegde
etate -- pro votar = stemgerechtigde leeftijd
functionario -- = bevoegde ambtenaar
autoritates -- = bevoegde autoriteiten
judice -- = bevoegde rechter
corte -- = bevoegd hof
le tribunal se ha declarate -- = de rechtbank heeft zich bevoegd verklaard


competentia sub

1 bekwaamheid, deskundigheid, geschiktheid, kennis van zaken
-- professional = vakbekwaamheid
-- linguistic = taalcompetentie
exigentia de -- = bekwaamheidseis
certificato de -- = getuigschrift van bekwaamheid
2 (rechts)bevoegdheid, competentie
--s extensive = uitgebreide/verregaande bevoegdheden
conflicto de -- = competentiegeschil
question de -- = competentievraag
-- absolute = absolute competentie
-- relative = relatieve competentie
-- de disposition = beschikkingsbevoegdheid
esser del -- de = onder de bevoegdheid/competentie vallen van
isto non es de mi -- = dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid
ultrapassar su --s = zijn boekje te buiten gaan
delimitar le --s = de bevoegdheden afbakenen


competer v

1 wedijveren, mededingen, concurreren
-- pro un premio = mededingen naar een prijs
-- pro le prime placia = om de eerste plaats strijden
-- pro le campionato mundial de football (A) = strijden om het wereldkampioenschap voetbal
2 behoren tot de bevoegdheid (van), onder de bevoegdheid vallen (van), rechtens toekomen

(aan), competeren

un tertio de iste hereditage me es competente = mij competeert een derde deel van die boedel


competition sub

1 mededinging, wedijver, strijd, rivaliteit, concurrentie, wedstrijd, krachtmeting SPORT
match (A) de -- = competitiewedstrijd
-- de football (A) = voetbalcompetitie
-- de dominica = zondagcompetitie
libere -- = vrije mededinging
sport (A) de -- = wedstrijdsport
sportivo/sportista de -- = wedstrijdsporter
natator de -- = wedstrijdzwemmer
programma de -- = competitieprogramma
entrar in -- con un persona = het tegen iemand opnemen
esser in -- con un persona = met iemand concurreren


+ competitive adj

1 in staat om te concurreren, concurrerend, competitief
inhibition -- = competitieve remming
precios -- = concurrerende prijzen
producto -- = concurrerend produkt
interprisa -- = concurrerende onderneming
sport (A) -- = wedstrijdsport
sportivo/sportista -- = wedstrijdsporter
natator -- = wedstrijdzwemmer


+ competitivitate sub

1 competitiviteit, concurrerend vermogen
-- de un industria = concurrerend vermogen van een industrie


competitor sub

1 mededinger, rivaal, concurrent, tegenstrever


compilar v

1 samenstellen, compileren
-- un anthologia = een bloemlezing samenstellen


compilation sub

1 het samenstellen, het compileren, compilatie
le -- de un anthologia = het samenstellen van een bloemlezing


compilator sub

1 iemand die een compilatie maakt, compilator, compiler


complacente adj

1 welwillend, voorkomend, beleefd, gedienstig, inschikkelijk, toegeeflijk
gesto -- = vriendelijk gebaar
character -- = inschikkelijk karakter
un functionario -- = een voorkomende ambtenaar
2 voldaan, verheugd


complacentia sub

1 welwillendheid, voorkomendheid, beleefdheid, gedienstigheid, inschikkelijkheid, toegeeflijkheid
haber le -- de ascoltar me = zo welwillend zijn om naar me te luisteren
2 welbehagen, welgevallen, voldoening


complacer v

1 ter wille zijn, een plezier doen, behagen
-- se in = plezier hebben in, behagen scheppen in, voldoening vinden in


+ complanar adj

1 MATHEMATICA complanair
lineas recte -- = complanaire rechte lijnen


+ complanaritate sub

1 MATHEMATICA complanariteit
-- de duo figuras plan = complanariteit van twee vlakke figuren


complementar v

1 volledig maken, complementeren, aanvullen, toevoegen


complementari adj

1 aanvullend, complementair
esser -- = elkaars complement zijn
notiones -- = complementaire begrippen
colores -- = complementaire kleuren
transistores -- = complementaire transistors
MATHEMATICA angulo -- = complementaire hoek
LINGUISTICA E GRAMMATICA
distribution -- = complementaire distributie
ECONOMIA
articulos/productos -- = complementaire goederen
curso -- = vervolgcursus
assecurantia -- = aanvullende verzekering
informationes -- = nadere/aanvullende gegevens


+ complementaritate sub

1 complementariteit
-- de duo angulos = complementariteit van twee hoeken
principio de -- = complementariteitsprincipe


complemento sub

1 complementering, aanvulling, toevoeging
-- de information = nadere informatie
2 MATHEMATICA complement
-- algebric/algebraic = algebraïsch complement
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA complement, voorwerp, bepaling
-- directe = lijdend voorwerp
-- indirecte = meewerkend voorwerp
-- attributive/adjectival = bijvoeglijke bepaling
-- adverbial (de loco/de tempore, etc.) = bijwoordelijke bepaling (van plaats/van tijd, etc.)


compler v

1 volledig maken, aanvullen (tot geheel)
-- un lacuna = een leemte aanvullen


completa sub

1 RELIGION completen, kerkelijk avondgebed


+ completabile adj

1 wat kan worden gecompleteerd


completamento sub

1 het volledig maken, aanvulling, completering
test de -- = invultest


completar v

1 volledig maken, voltallig maken, aanvullen, completeren
-- un summa = een bedrag aanvullen, bijpassen
-- un collection = een verzameling completeren
-- su formation = zijn opleiding afmaken
-- un formulario = een formulier invullen
-- le parolas de un persona = iemands woorden aanvullen
-- le circulo = de kring sluiten
-- le obra de su vita = zijn levenswerk voltooien
adjunger un detalio pro -- le insimul = een detail toevoegen om het geheel volledig te maken
lor characteres se completa = hun karakters vullen elkaar aan
exercitio a -- = invuloefening


complete adj

1 volledig, voltallig, compleet, totaal, geheel, vol
alimento -- = volwaardig voedsel
pan -- = volkorenbrood
obras -- = volledige werken
edition -- = volledige editie
description -- = volledige beschrijving
successo -- = volledig succes
in un disordine -- = schots en scheef door elkaar
artista -- = all-round kunstenaar
idiota -- = volslagen idioot
traino -- = volledig bezette trein
theatro -- = uitverkochte schouwburg
hotel -- = vol(geboekt) hotel
camping -- = volle camping
equipa -- = volledig elftal
indorsamento -- = volledig endossement
oxydar se completemente = doorroesten
completemente innocente = doodonschuldig
esser completemente de accordo = het volledig/roerend eens zijn
pro esser -- = volledigheidshalve


completion sub

1 het volledig maken, aanvulling, completering
test (A) de -- = invultest
-- de un formulario = invulling van een formulier


completive adj

1 aanvullend, completerend
propositiones -- = aanvullende voorstellen


completori adj

1 aanvullend, completerend


complexe adj

1 samengesteld, ingewikkeld, complex, gecompliceerd
character -- = gecompliceerd karakter
personalitate -- = gecompliceerde persoonlijkheid
problema/question -- = ingewikkeld vraagstuk
subjecto -- = ingewikkeld onderwerp
mechanismo -- = ingewikkeld mechanisme
MATHEMATICA numero -- = complex getal
MATHEMATICA function -- = samengestelde functie
CHIMIA composito -- = complexe verbinding
phenomeno -- = complex verschijnsel
theoria -- = complexe theorie
notion/idea -- = verzamelbegrip


complexion sub

1 lichaamsgesteldheid, gestel, constitutie
-- fragile = zwak gestel
2 geaardheid, aard


complexitate sub

1 samengesteldheid, ingewikkeldheid, complexiteit
-- de un problema = ingewikkeldheid van een probleem
-- de un situation = complexiteit van een situatie


complexo sub

1 samengestelde, samengesteld geheel, complex
tote un -- de regulas = een heel complex van regels
un -- van factoren = een complex van factoren
2 complex (van gebouwen/huizen/installaties)
-- industrial = industriecomplex
-- portuari = havencomplex
-- sportive = sportcomplex
-- hospitalari = ziekenhuiscomplex
-- penitentiari/de prision = gevangeniscomplex
-- de edificios a/de appartamentos = flatcomplex
3 PSYCHOLOGIA, MEDICINA, BIOLOGIA samenstel, groep, complex, combinatie
-- de Edipo = Oedipuscomplex
-- de culpabilitate/de culpa = schuldcomplex
-- materne/maternal = moedercomplex
-- paternal = vadercomplex
-- de castration = castratiecomplex
-- de inferioritate = minderwaardigheidscomplex, minusbesef
-- de angustia = angstcomplex


complicar v

1 ingewikkeld(er) maken, moeilijk(er) maken, compliceren, verwarren, duister maken
-- se le vita = het zichzelf moeilijk maken
isto poterea -- le cosa = dat kon nog wel eens lastig worden


complicate adj

1 ingewikkeld, moeilijk, gecompliceerd, verward
morbo -- = ziekte met complicaties
fractura -- = gecompliceerde breuk
mechanismo -- = ingewikkeld mechanisme
question/subjecto -- = ingewikkelde zaak/materie
problema -- = ingewikkeld probleem
situation -- = gecompliceerde situatie
processo -- = ingewikkeld proces
caso -- = gecompliceerd geval


complication sub

1 ingewikkeldheid, ingewikkelde constructie, gecompliceerdheid, complicatie (bij ziekte)
--es politic = politieke verwikkelingen
-- embarassose = lastige complicatie
salvo --es = als zich geen complicaties voordoen
parto sin --es = voorspoedige bevalling
fractura a --es = gecompliceerde breuk
evitar le --es = de moeilijkheden uit de weg gaan
non face tanto de --es! = doe niet zo moeilijk!


complice sub

1 medeplichtige, medeschuldige, helper, handlanger, complice
le policia ha jam identificate le fur e duo de su --s = de politie heeft al de dief en twee van zijn handlangers

geïdentificeerd

+ complice adj

1 medeplichtig, medeschuldig


complicitate sub

1 medeplichtigheid, compliciteit
-- in un delicto = medeplichtigheid bij een delict
con le -- de un amico = met hulp van een vriend
ager in -- con un persona = met iemand samenspannen
accusar de -- = van medeplichtigheid beschuldigen


complimentar v

1 een compliment maken, complimenteren, gelukwensen


complimentari adj

1 complimenteus, vleiend


complimento sub

1 het voltooien, voltooiing
-- del deber = plichtsbetrachting
-- del servicio militar = vervulling van de dienstplicht
le -- de su sonios = de vervulling van zijn dromen
2 compliment, gelukwens, lof(tuiting), beleefdheidsbetuiging
facer un -- a un persona = iemand een compliment maken
reciper --s = complimenten krijgen
meritar un -- = een compliment verdienen
on le ha date un -- = hij kreeg een compliment/pluim


+ complimentose adj

1 Vide: complimentari


complir v

1 volbrengen, volvoeren, vervullen
-- su parola = zijn woord houden
-- su promissa = zijn belofte houden/nakomen
-- un carga = een taak uitvoeren
-- un viage = een reis volbrengen
-- un lege = een wet uitvoeren
-- un contracto = een contract naleven
-- un mission = een missie volbrengen
-- instructiones = instructies uitvoeren
-- le requisitos = aan de vereisten voldoen
-- su servicio militar = zijn militaire dienstplicht vervullen
-- su obligationes = zijn verplichtingen nakomen
-- su pena = zijn straf uitzitten
-- le voluntate de Deo = Gods wil doen


complite adj

1 volmaakt, voortreffelijk, voorbeeldig, volleerd
facto -- = fait accompli, voldongen feit


complitor sub

1 iemand die iets volbrengt, etc.


+ complot sub

1 komplot, samenzwering
esser implicate in/esser in un -- = in een komplot zitten, bij een komplot betrokken zijn
entrar in un -- = aan een komplot meedoen
tramar un -- = een komplot smeden
discoperir un -- = discoperir un complot
disfacer un -- = een komplot ontrafelen
revelar un -- = een komplot aan het licht brengen


+ complotar v

1 samenspannen, een komplot smeden, een samenzwering beramen
-- con le inimico = het met de vijand houden
-- contra un persona = tegen iemand samenspannen


componente sub

1 samenstellend deel, bestanddeel, component
-- essential/fundamental/basic = hoofdbestanddeel, essentieel onderdeel
-- capacitive = capacitieve component
--s estranie = vreemde bestanddelen
--s de un fortia = componenten van een kracht
--s de un vector = componenten van een vector
colla a duo --s = tweecomponentenlijm


componente adj

1 samenstellend
substantias -- = bestanddelen


componer v

1 samenstellen, vervaardigen, maken, vormen
-- un menu = een menu samenstellen
-- un governamento = een regering samenstellen/vormen
-- un numero (de telephono) = een (telefoon)nummer draaien
orchestra componite de musicos de valor = sterk bezet orkest
-- se de = bestaan uit, samengesteld zijn uit
mi familia se compone de cinque personas = mijn gezin bestaat uit vijf personen
2 componeren (muziek)
3 TYPOGRAPHIA zetten
4 een vergelijk treffen, het op een akkoordje gooien
-- con su creditores = een vergelijk treffen met zijn schuldeisers


+ comportamental adj

1 van het gedrag, gedrags...
psychologia -- = gedragspsychologie
therapia -- = gedragstherapie
disturbantia -- = gedragsstoornis


comportamento sub

1 gedrag, houding, handelwijze, wijze van optreden
-- meritori = verdienstelijk gedrag
-- indecente = aanstotelijk gedrag
-- anomale/aberrante = afwijkend gedrag
-- exemplar = voorbeeldig gedrag
-- asocial = asociaal gedrag
-- ponderate = bezadigd gedrag
-- insolente = brutaal gedrag
-- scandalose = schandalig gedrag
-- correcte = correct/behoorlijk gedrag
-- condemnabile/censurabile = laakbaar gedrag
-- tortuose = achterbaks/slinks gedrag
-- pueril = kinderachtige handelwijze
-- brusc = bruusk optreden
-- electoral = stemgedrag
-- reprochabile {sj} = verwijtbaar gedrag
-- linguistic = taalgedrag
-- de consumitor = consumentengedrag
-- del comprator = koopgedrag
-- de vita = levenswandel
mal -- = wangedrag
linea de -- = gedragslijn
fixar (se) un linea de -- = een gedragslijn bepalen
regulo de -- = gedragsregel
deviar de su linia de -- = van zijn gedragsregel afwijken
indecise in su -- = besluiteloos in zijn gedrag
attestation/certificato de bon -- = (moral) bewijs van goed (zedelijk) gedrag
modo de -- = handelwijze
codice de -- = gedragscode
modello de -- = gedragspatroon
analyse (-ysis) del -- = gedragsanalyse
therapia de -- = gedragstherapie
scientias del -- = gedragswetenschappen
psychologia del -- = gedragspsychologie
haber un -- ridicule = zich bespottelijk aanstellen
haber un -- hysteric = zich hysterisch gedragen


comportar v

1 dragen, toelaten, verdragen, dulden
-- se = zich gedragen
-- se como un adolescente = zich onvolwassen gedragen
-- se de maniera ridicule = zich bespottelijk aanstellen
2 met zich meebrengen, ten gevolge hebben
iste interprisa comporta multe riscos = deze onderneming levert veel risico's op


+ composaceas sub pl

1 BOTANICA familie der composieten, samengesteldbloemigen


+ compositas sub pl

1 BOTANICA familie der composieten, samengesteldbloemigen


composite adj

1 niet gemeend, gespeeld
interesse -- = niet gemeende belangstelling
2 samengesteld
parola -- = samengesteld woord
MEDICINA fractura -- = meervoudige breuk
MATHEMATICA fraction -- = samengestelde breuk
interesse -- = samengestelde interest
flor -- = samengestelde bloem
numero -- = samengesteld getal
function -- = samengestelde functie
phrase -- = samengestelde zin
polea -- = samengestelde katrol
forrage -- = mengvoeder


composition sub

1 het samenstellen, het vervaardigen, samenstelling, vervaardiging, compositie
-- del imagine = beeldopbouw
-- de un substantia = samenstelling van een stof
-- del consilio municipal = samenstelling van de gemeenteraad
-- de un medicina = bereiding van een medicijn
SPORT -- de un equipa = opstelling van een elftal
-- de colores = kleurencompositie
-- floral = bloemstuk
arte de -- floral = bloemschikkunst
2 MUSICA het componeren, compositie
3 MUSICA muziekstuk, compositie
-- orchestral = orkeststuk
-- choral = koorcompositie
4 opstel, verhandeling, etc.
-- excellente = uitstekend opstel
5 TYPOGRAPHIA het zetten, zetsel, zetwerk
-- manual/al mano = het handzetten
-- mechanic = machinezetten
-- photographic = fotografisch zetsel
costos de -- = zetkosten
officina de -- = (letter)zetterij
error de -- = zetfout
machina de -- = zetmachine
6 LINGUISTICA E GRAMMATICA het samenstellen


+ compositive adj

1 samengesteld


composito sub

1 samenstelling, mengsel
2 CHIMIA verbinding
-- chimic = chemische verbinding
-- binari = binaire verbinding
-- complexe = complexe verbinding
-- cyclic = cyclische verbinding
-- acyclic = acyclische verbinding
-- aromatic = aromatische verbinding
-- aliphatic = alifatische verbinding
-- phosphatate = fosfaatverbinding
-- proteic = eiwitverbinding
-- de metallo = metaalverbinding
-- de plumbo = loodverbinding
-- de nitrogeno = stikstofverbinding
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA samenstelling, samengesteld woord


compositor sub

1 componist
-- de cantos = liedcomponist
-- classic = klassiek componist
2 TYPOGRAPHIA zetter
-- manual/al mano = handzetter
officina/sala del --es = zetterij


+ compositorio sub

1 TYPOGRAPHIA zethaak, letterhaak


+ compossibilitate sub

1 PHILOSOPHIA compossibiliteit


compostar v

1 composteren, tot compost verwerken


composto sub

1 compost
pila de -- = composthoop
converter in -- = tot compost verwerken, composteren
conversion in -- = verwerking tot compost, compostering


compota sub

1 compote, vruchtenmoes
-- de pomos = appelmoes
-- de ceresias = kersencompote
-- de fructos de rosa = rozebottelcompote
-- de rheubarbaro = rabarbermoes
-- de albricoches = abrikozencompote
malo/pomo pro -- = stoofappel, moesappel
coclear de -- = compotelepel


+ compotiera sub

1 compoteschaal


+ compound adj ANGLESE

1 compound
dynamo -- = compounddynamo
machina -- = compoundmachine
motor -- = compoundmotor
aciero -- = compoundstaal


+ compra sub

1 koop, aankoop, inkoop, het kopen, aanschaf
precio de -- = koopprijs
bono de -- = aankoopbon
libro de --s = inkoopboek
poter de -- = koopkracht
lista de --s = boodschappenlijstje
mal -- = miskoop
contracto/accordo de -- = koopcontract
factura de --(s) = inkoopfactuur
ordine de -- = kooporder
monstra de -- = koopmonster
-- optional = optiekoop
-- a credito = aankoop op krediet/op de pof
-- de occasion = gelegenheidskoopje, occasion
cooperativa de -- = coöperatieve inkoopvereniging
capacitate/poter de -- = koopkracht
central de -- = inkoopcentrale
facer (le) --s = boodschappen doen, winkelen
facer grande --s = grote aankopen doen
acquirer un cosa per -- = iets door koop verwerven
contraher/contractar/concluder un -- = een koop sluiten
annullar un -- = een koop ongedaan maken


+ comprabile adj

1 wat gekocht kan worden, koopbaar


+ comprar v

1 kopen, inkopen, aankopen, aanschaffen
-- un auto(mobile) = een auto kopen
mania de -- = koopzucht/ziekte
desirose/desiderose/avide de -- = koopgraag, kooplustig
le -- in botecas = het winkelen
-- a credito = op krediet/op de pof kopen


+ comprator sub

1 koper, inkoper, aankoper, aanschaffer
cooperativa de --es = inkoopcoöperatie
comportamento del -- = koopgedrag


comprehender v

1 begrijpen, verstaan, beseffen, duidelijk zien, begrip hebben voor
2 bevatten, omvatten, inhouden
le investigation comprehende un periodo de cinque annos = het onderzoek loopt over een periode van vijf

jaar

comprehensibile adj

1 gemakkelijk te begrijpen, begrijpelijk, duidelijk
attitude -- = begrijpelijke houding


comprehensibilitate sub

1 begrijpelijkheid, verstaanbaarheid, duidelijkheid


comprehension sub

1 het begrijpen, het verstaan, begrip, bevattingsvermogen, verstaanbaarheid, duidelijkheid
isto es superior al -- human = dit gaat het menselijk begrip te boven
lente de -- = traag van begrip
facultate de -- = bevattingsvermogen
2 LOGICA inhoud (van begrip)


comprehensive adj

1 (veel)omvattend, ruim, breed, uitvoerig, uitgebreid
2 begrijpend, vol begrip, ruimdenkend


comprender v

1 begrijpen, verstaan, beseffen, duidelijk zien, begrip hebben voor
2 bevatten, omvatten, inhouden
iste notion comprende duo partes = dit begrip is tweeledig
le investigation comprende un periodo de cinque annos = het onderzoek loopt over een periode van vijf

jaar

comprendite in le precio = in de prijs inbegrepen


comprensibile adj

1 gemakkelijk te begrijpen, begrijpelijk, duidelijk
attitude -- = begrijpelijke houding
un theoria poco/pauco -- = een weinig doorzichtige theorie
su reaction es perfectemente -- = zijn reactie is volkomen begrijpelijk


+ comprensibilitate sub

1 begrijpelijkheid, verstaanbaarheid, duidelijkheid


comprension sub

1 het begrijpen, het verstaan, begrip, bevattingsvermogen, verstaanbaarheid, duidelijkheid
facultate de -- = bevattingsvermogen
isto es superior al -- human = dit gaat het menselijk begrip te boven
lente de -- = traag van begrip
ille non monstra un minimo de -- pro le situation = hij toont geen enkel begrip voor de situatie
2 LOGICA inhoud (van begrip)


comprensive adj

1 (veel)omvattend, ruim, breed, uitvoerig, uitgebreid
2 begrijpend, vol begrip, ruimdenkend
un inseniante -- = een begripvol docent


compressa sub

1 MEDICINA compres, natte gevouwen doek
-- de glacie = ijscompres
-- de gaza = verbandgaas
poner --s super = compressen leggen op


compressibile adj

1 samendrukbaar
un gas -- = een samendrukbaar gas


compressibilitate sub

1 compressibiliteit, samendrukbaarheid
le -- de gas = de samendrukbaarheid van gas


compression sub

1 het samendrukken, het samenpersen, samendrukking, samenpersing, compressie (van motor),

MEDICINA druk

-- adiabatic = adiabatische compressie
-- axial = axiale samendrukking
-- cerebral = hersendruk
pumpa de -- = drukpomp
camera de -- = compressiekamer/ruimte
tension de -- = drukspanning
resistentia al -- = drukweerstand
grado de -- = compressiegraad
fortia de -- = perskracht
resorto a -- = drukveer
unda de -- = verdichtingsgolf
modulo de -- = compressiemodulus
liquefacer un gas per -- = een gas vloeibaar maken door samenpersing


compressive adj

1 samendrukkend
bandage -- = drukverband
fortia -- = drukvastheid


compressor sub

1 ANATOMIA samendrukkende spier
2 TECHNICA compressor, wals
-- a pistones = zuigercompressor
-- centrifuge = centrifugaal compressor
rolo -- = wegenwals
-- de aere = luchtperspomp
-- de ferralia = shredder
-- a/de alte pression = hogedrukcompressor
-- de un motor Diesel (A) = compressor van een Dieselmotor
resorto de -- = compressorveer
piston de -- = compressorzuiger
3 MEDICINA drukverband


comprimer v

1 samendrukken, samenpersen, verdichten, comprimeren, dichtdrukken, platdrukken
-- un gas = een gas samendrukken/samenpersen
-- un arteria pro blocar le hemorrhagia = een slagader dichtdrukken om een bloeding te stelpen
2 onderdrukken, bedwingen, inhouden, beteugelen, intomen
-- un sedition/revolta = een opstand onderdrukken
sentimentos comprimite = onderdrukte gevoelens


+ comprimibile adj

1 samendrukbaar
le aere es -- = le lucht is samendrukbaar


+ comprimibilitate sub

1 samendrukbaarheid
-- de gases = samendrukbaarheid van gassen


+ comprimite adj

1 samengeperst, pers...
aere -- = perslucht
pumpa a/de aere -- = perspomp
machina a/de aere -- = persluchtmachine
feno -- = pershooi


+ comprimito sub

1 PHARMACIA tablet
-- contra le tusse = hoesttabletje
-- de vitaminas = vitaminetablet
-- effervescente = bruistablet
-- sublingual = tabletje om onder de tong te leggen


compromisso sub

1 JURIDIC afspraak om een geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen, arbitrageverdrag
2 schikking, overeenkomst, vergelijk, middenweg, compromis
-- acceptabile/facibile/practicabile = werkbaar compromis
proposition de -- = compromisvoorstel
accordo de -- = compromisovereenkomst
tractato de -- = compromisverdrag
facer un -- = een compromis sluiten/aangaan
pervenir a un -- = tot een vergelijk komen


+ compromissori adj

1 scheidsrechterlijk, compromissoir
clausula -- = compromissoir beding
solution -- = oplossing door middel van een compromis, compromisoire oplossing


+ compromittente adj

1 compromitterend
littera -- = compromitterende brief


compromitter v

1 schaden, in gevaar brengen, op het spel zetten
-- su sanitate/autoritate/carriera, etc. = zijn gezondheid/autoriteit/carrière, etc. schaden/in gevaar brengen
2 in opspraak brengen
-- su reputation = zijn goede naam op het spel zetten, zijn goede naam bezoedelen
3 aan arbitrage onderwerpen


compulsar v

1 dwingen
2 inzien, raadplegen, naslaan, doorbladeren, doorkijken
-- notas pro retrovar un information = aantekeningen raadplegen om een informatie terug te vinden
-- le dictionario = iets in het woordenboek naslaan
3 JURIDIC inzage krijgen in


compulsion sub

1 dwang
-- religiose = geloofsdwang
-- juridic/legal = rechtsdwang


compulsive adj

1 dwingend, dwang...
2 PSYCHOLOGIA obsederend, dwangmatig, compulsief
movimento -- = dwangbeweging
conducta -- = dwangmatig gedrag
fumator -- = dwangroker


compulsori adj

1 gedwongen, verplicht, dwingend, dwang...
mesuras -- = dwangmaatregelen
figuras -- = verplichte figuren (kunstschaatsen)
pilotage -- = loodsdwang, loodsplicht
votation -- = stemplicht
esser compulsorimente assecurate = verplicht verzekerd zijn


compunction sub

1 wroeging, scrupule(s), innig berouw, zelfverwijt


compunger v

1 tot innig berouw/zelfverwijt bewegen
-- se = innig berouw hebben/voelen


computabile adj

1 berekenbaar


computar v

1 (be)rekenen, uitrekenen


computation sub

1 het (be)rekenen, berekening, calculatie, rekenwijze
2 computergebruik/verwerking


+ computational adj

1 reken..., calculatie...
error -- = rekenfout
2 computer..., met behulp van de computer
linguistica -- = computerlinguïstiek


computator sub

1 iemand die (be)rekent
2 computer
-- digital/numeric = digitale computer
-- analogic = analoge computer
-- domestic/familial/personal = homecomputer
-- de officio/de bureau (F) = bureaucomputer, kantoorcomputer
-- de jocos = spelcomputer
-- de volo = vluchtcomputer
-- de bordo = boordcomputer
-- de controlo = controle-computer
fraude per -- = computerfraude
memoria de -- = computergeheugen
output (A) de un -- = output van een computer
programma de -- = computerprogramma
commandate per -- = computergestuurd
mantenentia/mantenimento de un -- = onderhoud van een computer


+ computer sub ANGLESE

1 computer


+ computerisabile adj

1 per computer verwerkbaar, geschikt voor computerverwerking, programmeerbaar


+ computerisar v

1 computeriseren, op (de) computer(s) overgaan, voorzien van een computersysteem
2 verwerken met een computer, opslaan/invoeren in een computer


+ computerisation sub

1 overschakeling op computers, computerisering
2 computerverwerking/gebruik


computista sub

1 berekenaar


computo sub

1 berekening van de veranderlijke feestdagen, tijdrekeningstabel


con prep

1 met, samen met
2 met, door middel van
3 hebbende, dragende, gekenmerkt door


+ conation sub

1 PSYCHOLOGIA conatie, streving


conational adj

1 tot dezelfde natie behorend


conational sub

1 landgenoot


+ conative adj

1 conatief
function -- = conatieve functie


concatenar v

1 aaneenschakelen
connexion concatenate = cascadeschakeling
un serie de eventos concatenate = een reeks samenhangende gebeurtenissen


concatenation sub

1 het aaneenschakelen, aaneenschakeling
-- de ideas = aaneenschakeling van ideeën
-- de causas e affectos = aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen


concausa sub

1 medeoorzaak


concausal adj

1 medeoorzakelijk


+ concausar v

1 een medeoorzaak zijn


+ concavar v

1 concaaf maken/slijpen


concave adj

1 hol, holrond (van spiegels/lenzen, etc.), concaaf
speculo -- = holle spiegel
lente -- = concave/holle lens


concavitate sub

1 holheid (van spiegels/lenzen, etc.), concaviteit
-- de un speculo = holheid van een spiegel
-- de un curva = concaviteit van een kromme


conceder v

1 toestaan, bewilligen, toegeven, verlenen (recht), vergunning geven voor
-- facilitates = faciliteiten verlenen
-- privilegios = voorrechten verlenen
-- un audientia = audiëntie verlenen
-- un rebatto = een korting toestaan
-- un subsidio/un subvention = een subsidie verlenen
-- un credito a un persona = iemand een krediet verlenen/verstrekken
-- un avantia a un persona = iemand een voorschot verlenen
-- le gratia = gratie verlenen
-- le parola a un persona = iemand het woord verlenen
-- un patente/breveto = een patent verlenen
-- su disfacta = zijn nederlaag bekennen/toegeven
-- importantia a = belang hechten aan
-- a un persona le beneficio del dubita = iemand het voordeel van de twijfel gunnen
-- un prorogation a un persona = iemand uitstel verlenen
le tempore que on nos ha concedite = de ons toegemeten tijd


+ concedibile adj

1 wat toegestaan/bewilligd/verleend kan worden


+ concelebrante sub

1 concelebrant


+ concelebrar v

1 concelebreren
-- le missa = de mis concelebreren


+ concelebration sub

1 concelebratie
-- del missa = concelebratie van de mis


+ concentrabile adj

1 concentreerbaar


concentrar v

1 verzamelen, bundelen, samentrekken, verenigen, concentreren (in/op één punt/plaats)
-- tote le fortias = alle krachten bundelen
-- su attention a su travalio/labor = zijn aandacht bij zijn werk bepalen
2 concentreren, de concentratie verhogen
-- succo de fructos = vruchtensap indikken
3 MILITAR samentrekken (troepen, etc.), concentreren


concentrate adj

1 geconcentreerd (van vloeistof)
solution -- = geconcentreerde oplossing
caffe -- = sterke koffie
limonada -- = limonadesiroop
mixtura -- = onverdund mengsel
perfumo -- = sterk parfum
forrage -- = krachtvoer
2 zwijgzaam, gesloten, terughoudend, gereserveerd, geconcentreerd, in gedachten verdiept


concentration sub

1 het verzamelen, het bundelen, het concentreren, samentrekking, bundeling, concentratie
campo de -- = concentratiekamp
-- del population = bevolkingsconcentratie
-- del poter = machtsconcentratie
-- de interprisas = bedrijfsconcentratie
-- de fortias = krachtenbundeling
-- de truppas = troepenconcentratie
-- de capital = kapitaalconcentratie
-- excessive = overconcentratie
facultate de -- = concentratievermogen
perder le -- = de concentratie verliezen
2 CHIMIA concentratie, sterkte van een oplossing
-- de sal = zoutconcentratie, zoutgehalte


+ concentrato sub

1
-- de tomates = tomatenpurée


concentric adj

1 concentrisch, centrumwaarts
circulos -- = concentrische cirkels
movimento -- = concentrische beweging


+ concentricitate sub

1 concentriciteit
-- de duo circulos = concentriciteit van twee cirkels


conceptaculo sub

1 BOTANICA conceptaculum (van blaaswieren)


conception sub

1 BIOLOGIA bevruchting, conceptie, foetatie
le Immaculate Conception = Maria's onbevlekte ontvangenis
2 opvatting, gedachte, mening, denkbeeld, conceptie, ontwerp
-- de Deo = godsbegrip
-- del vita = levensbeschouwing, levensopvatting
-- del mundo = wereldbeschouwing
-- del derecto = rechtsopvatting
-- del arte = kunstopvatting, kunstbegrip
-- original = origineel ontwerp
--es extravagante = onzinnige opvattingen


+ conceptional adj

1 conceptioneel


+ conceptismo sub

1 LITTERATURA conceptisme


conceptive adj

1 ontvankelijk


concepto sub

1 concept, begrip, notie, denkbeeld, voorstelling, opvatting, gedachte, dunk, ontwerp
-- abstracte = abstract begrip
-- philologic = taalbegrip
-- figite = versteend begrip
copula de --s = begrippenpaar
-- fundamental/de base = grondbegrip, grondgedachte
-- de Deo = godsbegrip
-- vital/del vita = levensopvatting
le -- del justitia = de idee van het recht
formar se un -- de = zich een denkbeeld vormen van
haber un -- alte/basse de un persona = een hoge/lage dunk van iemand hebben


conceptual adj

1 het begrip betreffende, van het begrip, begrips..., abstract, theoretisch, uit begrippen bestaand
contento -- = begripsinhoud
nuance (F) -- = begripsnuance
arte -- = conceptuele kunst
artista -- = beoefenaar van de conceptuele kunst
medios -- = conceptuele middelen


+ conceptualisar v

1 begrippen vormen
2 in begrippen vatten


+ conceptualisation sub

1 het vormen van begrippen, begripsvorming
2 het in begrippen vatten, formulering


conceptualismo sub

1 PHILOSOPHIA conceptualisme


+ conceptualista adj

1 PHILOSOPHIA conceptualistisch


conceptualista sub

1 PHILOSOPHIA conceptualist


+ conceptualistic adj

1 PHILOSOPHIA conceptualistisch


concernente prep

1 betreffend, aangaand, omtrent, betrekking hebbend op


concerner v

1 betreffen, aangaan, betrekking hebben op, raken
mi observation concerne tu amico = mijn opmerking geldt jouw vriend


concertante adj

1 MUSICA concertant, concerterend
instrumentos -- = concerterende instrumenten
symphonia -- = concertante symfonie


concertar v

1 overleggen, afspreken, beramen, organiseren, arrangeren, op touw zetten
-- un projecto = een plan op touw zetten


+ concertation sub

1 overleg, raadpleging
base(s) de -- = overlegsituatie


concertina sub

1 MUSICA concertina


+ concertino sub

1 MUSICA concertino


concertista sub

1 iemand die concerten geeft, solist op een concert, concertist


concerto sub

1 concert, muziekuitvoering
-- de radio = radioconcert
-- de ecclesia = kerkconcert
-- de beneficentia = weldadigheidsconcert
-- de piano = pianoconcert
-- de violino = vioolconcert
-- de organo = orgelconcert
-- de harpa = harpconcert
-- vocal = zanguitvoering
-- popular = volksconcert
-- sacre = kerkconcert
-- pop = popconcert
programma de -- = concertprogramma
musica de -- = concertmuziek
instrumento de -- = concertinstrument
violino de -- = concertviool
sala de -- = concertzaal
valse de -- = concertwals
execution de -- = concertuitvoering
dar/executar/exequer un -- = een concert uitvoeren
palatio de -- = concertgebouw
FIGURATE -- de protestationes = koor van protesten
2 concert (muziekstuk), concerto
-- grosso = concerto grosso
-- pro piano = pianoconcert
-- pro violino = vioolconcert
-- pro organo = orgelconcert
-- pro harpa = harpconcert
-- duple = dubbelconcert
-- triple = tripelconcert
aria de -- = concertaria
3 samenwerking, eensgezindheid, harmonie
de -- = in goed overleg, eensgezind, in samenwerking
sin ordine ni -- = lukraak


concessibile adj

1 wat kan worden toegestaan


concession sub

1 bewilliging, inwilliging, verlening, vergunning, concessie
--es mutual/mutue/reciproc = concessies van beide kanten, geven en nemen
-- commercial/mercantil = handelsconcessie
-- minerari = mijnconcessie
-- petrolifere = petroleumconcessie
-- de credito = kredietverlening
demanda de -- = concessie-aanvraag
-- de vendita de un producto = concessie/vergunning voor de verkoop van een produkt
accordar un -- = een vergunning verlenen
facer un -- a su adversario = zijn tegenstander tegemoet komen
le -- expira = de concessie vervalt
2 concessie (stuk grond waarvoor men een concessie heeft)
terreno de -- = concessieterrein
campo de -- = concessieveld


concessionari adj

1 concessie..., concessiehoudend


concessionario sub

1 iemand aan wie iets gegund wordt, vergunninghouder, concessiehouder, concessionaris, dealer
-- FIAT = Fiatdealer


concessive adj

1 toegevend, concessief
proposition -- = toegevende bijzin
conjunction -- = toegevend voegwoord


concessor sub

1 iemand die iets inwilligt, etc.


concha sub

1 schelp
-- de coclea = slakkenhuis
-- de ostrea = oesterschelp
-- de musculo = mosselschelp
-- de nuce = notedop
-- de ovo = eierdop
-- de perla = parelschelp
-- turbinate = kegelschelp
banco de --s = schelpenbank
valvas de un -- = kleppen van een schelp
circumvolutiones de un -- = windingen van een schelp
labios de un -- = randen van een schelp
calce de --s = schelpkalk
collection de --s = schelpenverzameling
collector de --s = schelpenverzamelaar
cammino de --s = schelpenweg
sentiero de --s = schelpenpad
gravella de --s = schelpgrind
piscator de --s = schelpenvisser
pisca de --s = schelpenvisserij
piscar --s = schelpen vissen
(re)colliger --s = schelpen rapen
-- del telephono = ontvanger van de telefoonhoorn
mitter se in su -- = in zijn schulp kruipen
sedia in forma de -- = kuipstoel
2 ANATOMIA oorschelp
-- nasal = neusschelp
3 ARTE DE CONSTRUER gewelf van halfkoepel of nis


+ conchiflor adj

1 BOTANICA met schelpvormige bloemen


+ conchifolie adj

1 BOTANICA met schelpvormige bladeren


conchiforme adj

1 schelpvormig


conchoidal adj

1 schelpvormig, schelp...


conchoide sub

1 GEOMETRIA schulplijn, conchoïde


+ conchoide adj

1 MATHEMATICA schulp...
curva -- = schulplijn, conchoïde


+ conchyfere adj

1 schelpen bevattend
calcario -- = schelpkalk
terra -- = schelpaarde


conchyle sub

1 zeeschelp


+ conchylicultura sub

1 schaaldierenteelt, oester- en mosselcultuur


conchyliologia sub

1 conchyliologie, schelpenkunde


+ conchyliologic adj

1 conchyliologisch, schelpenkundig


conchyliologista sub

1 conchylioloog, schelpenkenner/kundige


conchyliologo sub

1 conchylioloog, schelpenkenner/kundige


+ concierge sub FRANCESE

1 conciërge, portier, huisbewaarder, beheerder
camera de -- = conciergekamer
casa de -- = conciergewoning


+ conciliabile adj

1 (met elkaar) verenigbaar, verzoenbaar
punctos de vista non -- = onverenigbare gezichtspunten
iste opiniones non es -- = die meningen zijn niet te verenigen


+ conciliabilitate sub

1 verzoenbaarheid, verenigbaarheid
-- de diverse punctos de vista = verenigbaarheid van verschillende gezichtspunten


+ conciliabulo sub

1 HISTORIA CATHOLICISMO onwettige/schismatieke vergadering
2 geheime/verdachte vergadering/bespreking


+ conciliante adj

1 verzoenend, conciliant
proposition -- = conciliant voorstel
attitude -- = verzoenende/conciliante houding
de character -- = schikkelijk van aard
monstrar se -- = zich conciliant tonen
pronunciar parolas -- = verzoenende woorden spreken


+ conciliar adj

1 concilie..., conciliair
patres -- = concilievaders
decisiones -- = conciliebesluiten


conciliar v

1 (met elkaar) verzoenen, in overeenstemming brengen, tot elkaar brengen
-- un disputa = een onenigheid beslechten
-- duo adversarios = twee tegenstanders met elkaar verzoenen
-- duo opiniones divergente = een verschil van opvatting overbruggen
-- se le confidentia de un persona = iemands vertrouwen winnen


+ conciliarismo sub

1 conciliarisme


conciliation sub

1 het verzoenen, verzoening, bemiddeling, beslechting, schikking, overeenstemming
procedura/procedimento de -- = verzoeningsprocedure
tentativa de -- = verzoeningspoging, bemiddelingspoging
proposition de -- = bemiddelingsvoorstel
commission de -- = verzoeningscommissie
spirito de -- = verzoeningsgezindheid
politica de -- = verzoeningspolitiek
tractato de -- = verzoeningsverdrag


conciliative adj

1 verzoenend, tot elkaar brengend
parolas -- = verzoenende woorden


conciliator sub

1 bemiddelaar, verzoener
judice -- = vrederechter
-- del governamento = rijksbemiddelaar


conciliatori adj

1 tot verzoening, verzoenend, bemiddelend
procedura/procedimento -- = verzoeningsprocedure
proposition -- = bemiddelingsvoorstel
discurso -- = verzoenende rede
parolas -- = verzoenende woorden
politica -- = verzoeningspolitiek


concilio sub

1 concilie, kerkvergadering
-- ecumenic = oecumenisch concilie
-- general = generaal concilie
-- national = nationaal concilie
-- plenari = plenair concilie
session del -- = conciliezitting
convocation de un -- = bijeenroeping van een concilie
patres de un -- = concilievaders


conciper v

1 een denkbeeld/begrip vormen, zich voorstellen, uitdenken, bedenken, ontwerpen, concipiëren
le spirito concipe le ideas = de geest vormt de ideeën
-- un plano = een plan uitdenken/ontwerpen
2 zwanger worden, ontvangen
-- un infante = een kind ontvangen


concipibile adj

1 denkbaar, voorstelbaar, begrijpelijk


+ concipibilitate sub

1 denkbaarheid, voorstelbaarheid


concipimento sub

1 bevruchting, conceptie


concise adj

1 beknopt, kort, bondig
stilo -- = beknopte stijl
expression -- = puntig gezegde
in terminos -- = kort en bondig
clar- e concisemente = kort en bondig


concision sub

1 beknoptheid, kortheid, bondigheid
-- del stilo = beknoptheid van de stijl
exprimer se con -- = zich beknopt uitdrukken


+ concitatano sub

1 medeburger


conclave sub

1 ECCLESIA conclaaf, vergadering der kardinalen om een paus te kiezen
convocation del -- = bijeenroeping van het conclaaf
durata del -- = duur van het conclaaf
entrar in -- = in conclaaf gaan


conclavista sub

1 ECCLESIA conclavist, deelnemer aan een conclaaf


concludente adj

1 overtuigend, afdoend, beslissend, concludent
argumentation -- = overtuigende argumentatie


concluder v

1 afsluiten, beëindigen, een eind maken aan, besluiten
-- un discurso = een rede afsluiten
pro -- = tot besluit
2 afsluiten, sluiten (koop, overeenkomst, etc.)
-- le pace = vrede sluiten
-- un accordo = een akkoord sluiten
-- un alliantia = een verbond aangaan
-- un compra = een koop sluiten
3 een gevolgtrekking maken, opmaken, afleiden, een conclusie trekken


conclusion sub

1 het afsluiten, het sluiten, sluiting, slot, einde, besluit
2 het afsluiten, het sluiten (koop, overeenkomst, etc.)
le -- del pace = het sluiten van de vrede
le-- de un contracto = het afsluiten van een contract
3 gevolgtrekking, slotsom, conclusie
-- final = eindconclusie
-- logic = logische conclusie
-- prematur = voorbarige gevolgtrekking
arrivar al -- = tot de slotsom komen


conclusive adj

1 afsluitend, afrondend
remarca/observation -- = slotopmerking
paragrapho -- = slotalinea
discurso -- = slotwoord
2 afdoend, overtuigend, beslissend
phase -- = beslissende fase
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA conclusief
conjunctiones -- = conclusieve voegwoorden


+ concomitante adj

1 concomitant, begeleidend, bijkomend, bijkomstig
causa -- = begeleidende oorzaak
le vetulessa e su infirmitates -- = de ouderdom en de daarmee gepaard gaande gebreken
RELIGION gratia -- = begeleidende gratie
MEDICINA symptomas -- = concomiterende symptomen
MATHEMATICA
variationes -- = gelijktijdige veranderingen


+ concomitantia sub

1 het samengaan, het gelijktijdig bestaan, simultaneïteit


concordante adj

1 overeenstemmend, overeenkomstig, concordant
versiones -- = eensluidende versies
GEOLOGIA plica -- = concordante plooi


concordantia sub

1 overeenstemming, overeenkomst, concordantie
-- temporal = gelijktijdigheid
-- de opiniones = eensgezindheid van meningen
PHILOSOPHIA methodo de -- = concordantiemethode
PHYSICA -- de phases = het in fase zijn
mitter un cosa in -- con un altere cosa = iets met iets anders in overeenstemming brengen
2 concordantie (van de Bijbel, etc.)
-- del biblia = concordantie van de Bijbel
methodo de -- = concordantiemethode


concordar v

1 (met elkaar) overeenstemmen, overeenkomen (met)
-- con le factos = kloppen met de feiten
precio concordate = overeengekomen prijs
lor characteres non concorda = hun karakters passen niet bij elkaar
facer -- con = in overeenstemming brengen met
su actiones non concorda con su parolas = zijn daden zijn niet in overeenstemming met zijn woorden
le verbo concorda con le subjecto del phrase quanto al persona e numero = het werkwoord komt overeen

met het onderwerp van de zin wat betreft persoon en getal

concordatari adj

1 van het concordaat, concordaats...


concordato sub

1 concordaat


concorde adj

1 van een zelfde gevoelen, eenstemmig, overeenstemmend
ager concordemente = eensgezind handelen


concordia sub

1 eensgezindheid, eendracht, eenstemmigheid, harmonie
-- de ideas = gelijkgestemdheid
un spirito de -- = een geest van eensgezindheid
viver in -- = in eendracht/harmonie leven


concrear v

1 samen scheppen


+ concrescente adj

1 MEDICINA, BOTANICA samengegroeid, vergroeid
petalos -- = samengegroeide bloembladen


+ concrescentia sub

1 MEDICINA, BOTANICA samengroeiing, vergroeiing, concrescentie
-- de petalos = samengroeiing van bloembladen


+ concrescer v

1 samengroeien, vergroeien


concrescibile adj

1 wat kan stollen, stolbaar
2 BOTANICA wat kan samengroeien/vergroeien


concretar v

1 (doen) stollen, verharden, hard maken


concrete adj

1 vast, hard
2 concreet, werkelijk bestaand, tastbaar
resultatos -- = tastbare resultaten
in modo -- = op tastbare wijze
notion -- = concreet begrip
musica -- = concrete muziek
poesia -- = concrete poëzie
caso -- = bestaand geval
datos -- = harde gegevens
factos -- = harde feiten
concretemente = in concreto


concretion sub

1 het hard worden, het stollen, verharding, stolling
2 samengegroeide/samengepakte massa, samengroeisel, concrement, klomp, klont
-- calculose/calcari = kalkafzetting
-- arthritic = jichtknobbel


concretisar v

1 een vaste(re) vorm geven aan, in concrete vorm brengen, concretiseren


+ concretisation sub

1 concretisering
-- del planos = concretisering van de plannen


+ concreto sub

1 beton
-- vibrate = schokbeton
-- versate = stortbeton
-- premiscite = voorgemengd beton
-- fin = fijn beton
-- dur = hard beton
-- porose = poreus beton
-- de tufo = tufsteenbeton
trabe/trave de -- = betonbalk
tubo de -- = betonbuis
tubo de -- = betonbuis
volta de -- = betongewelf
quadrello de -- = betontegel
mortero de -- = betonspecie
barrage in -- = betondam
versar -- = beton storten


concubina sub

1 concubine, bijzit


concubinage sub

1 concubinaat
viver in -- = in concubinaat leven


concubinato sub

1 concubinaat
viver in -- = in concubinaat leven


concubino sub

1 man die in concubinaat leeft, concubijn


concupiscente adj

1 vol zinnelijke begeerten, wellustig
reguardos -- = wellustige blikken


concupiscentia sub

1 zinnelijke begeerte, vleselijke lust, wellust


concupiscer v

1 zinnelijk begeren


+ concupiscibile adj

1 wat het zinnelijk begeren kan opwekken


concurrente adj

1 samenlopend, tot hetzelfde doel bijdragend
2 GEOMETRIA convergerend, convergent


concurrente sub

1 mededinger, rivaal, concurrent
eliminar un -- = een concurrent verdrijven
2 deelnemer in een wedstrijd/prijsvraag, etc.


concurrentia sub

1 het samenlopen, het samentreffen, het samenkomen, samenkomst, samenloop
-- de circumstantias = samenloop van omstandigheden
2 overeenstemming
3 het samenwerken, het medewerken, samenwerking, medewerking
4 wedijver, mededinging, concurrentie
-- vital = strijd om het bestaan
entrar in -- con un persona = met iemand gaan wedijveren
facer -- a = concurreren met
facer fronte al -- = de concurrentie het hoofd bieden
clausula de limitation de -- = concurrentiebeding


+ concurrential adj

1 concurrerend, concurrentieel
precios -- = concurrerende prijzen
mercato -- = concurrerende markt


+ concurrentialitate sub

1 het concurrerend zijn


concurrer v

1 zich naar hetzelfde punt richten, samenkomen, samentreffen, samenlopen
2 het eens zijn, van hetzelfde gevoelen zijn, overeenstemmen
3 samenwerken, medewerken
4 wedijveren, mededingen, concurreren
-- pro un premio = voor een prijs meedingen


concurso sub

1 toeloop, samenloop van mensen, menigte
-- de gente = (volks)oploop
2 samenloop
-- de circumstantias = samenloop van omstandigheden
3 medewerking, steun, hulp, bijstand
peter le -- de un persona = iemands medewerking inroepen
prestar/dar su -- = zijn medewerking verlenen/geven
promitter -- = medewerking toezeggen
con le -- de = met medewerking van
4 vergelijkend examen
5 wedstrijd, concours
-- hippic = concours hippique
-- de pipiones = duivenconcours
-- de pisca = hengelwedstrijd
-- de scherma = schermwedstrijd
-- de tiro = schietwedstrijd
-- de photo(graphia) = fotowedstrijd
-- de canto = zangwedstrijd
-- de natation = zwemwedstrijd
-- de beltate = schoonheidswedstrijd
-- benefic/de beneficentia/de caritate = liefdadigheidswedstrijd
foris de -- = buiten mededinging


concussion sub

1 het heen en weer schudden, schudding, hevige schok, bons
2 knevelarij, afpersing door ambtenaar


concussionari adj

1 knevelend, afpersend


concussionario sub

1 knevelaar, afperser


concussive adj

1 wat kan schudden, schuddend


concuter v

1 hevig schudden, hevig schokken
2 knevelen, afpersen


condemnabile adj

1 afkeuringswaardig, verwerpelijk, te veroordelen
comportamento/conducta -- = laakbaar gedrag
action -- = afkeurenswaardige handeling
attitude -- = afkeurenswaardige houding
opinion -- = verwerpelijke mening


condemnar v

1 veroordelen, schuldig verklaren
-- in contumacia = bij verstek veroordelen
-- a un anno de prision = tot een jaar gevangenisstraf/cel veroordelen
-- al supplicio = tot lijfstraf veroordelen
-- a morte = ter dood veroordelen
-- a perpetuitate = tot levenslang veroordelen
-- al inferno = tot de hel verdoemen
-- un malado = een zieke opgeven
-- al oblido = aan de vergetelheid prijsgeven
esser condemnate al inactivitate = tot nietsdoen gedwongen zijn
condemnate al insuccesso = tot mislukking gedoemd
2 buiten gebruik stellen, afsluiten
-- un porta = een deur dichttimmeren/vernagelen
-- un fenestra = een raam dichtmetselen


condemnation sub

1 veroordeling, vonnis
annullar un -- = een vonnis vernietigen
pronunciar un -- = een veroordeling uitspreken, een vonnis vellen
incurrer un -- = zich een veroordeling op de hals halen
commutar un -- = een vonnis verzachten
-- a morte = veroordeling tot de doodstraf
-- per contumacia = veroordeling bij verstek


+ condemnato sub

1 veroordeelde
--s incarcerate = opgesloten veroordeelden
un -- a morte = un ter dood veroordeelde
repasto del -- = galgemaal
gratiar un -- = een veroordeelde genade schenken
electrocutar un -- = een veroordeelde elektrocuteren


condemnator sub

1 iemand die veroordeelt/vonnist


condemnatori adj

1 veroordelend, afkeurend, verdoemend, vonnissend
sententia -- = veroordeling


condensabile adj

1 verdichtbaar, wat te condenseren is, condenseerbaar


condensabilitate sub

1 verdichtbaarheid, samendrukbaarheid, condenseerbaarheid
-- del vapor = condenseerbaarheid van damp


condensar v

1 verdichten, verdikken, concentreren, condenseren
2 uiterst beknopt uitdrukken, samenvatten
-- un libro in un articulo = een boek in een artikel samenvatten


+ condensate adj

1 verdicht, gecondenseerd
lacte -- = gecondenseerde melk
aqua -- = condens
2 verkort, ingekort
texto -- = samenvatting
summario -- = verkort overzicht
balancio -- = verkorte balans
in forma -- = in verkorte vorm


condensation sub

1 het verdichten, het concentreren, het condenseren, verdichting, verdikking, condensatie
aqua de -- = condenswater
calor de -- = condensatiewarmte
nucleo/centro de -- = condensatiekern
temperatura de -- = condensatietemperatuur
grado de -- = condensatiegraad
processo de -- = condensatieproces
producto de -- = condensatieprodukt
2 samenvatting


+ condensato sub

1 condensaat


condensator sub

1 PHYSICA condensator, (optische) condensor, concentrerende lens
-- electric = elektrische condensator
-- electrolytic = elektrolytische condensator
-- rotative/rotatori/giratori = draaicondensator
-- optic = optische condensator
-- adjustabile = instelcondensator, afregelcondensator
-- (a capacitate) fixe = vaste condensator, blokcondensator
-- de arresto = sluitcondensator
-- de compensation = compensatiecondensator
placa del -- = condensatorplaat
rete de --es = condensatornetwerk


+ condescendente adj

1 neerbuigend
surriso -- = smalende glimlach


condescendentia sub

1 neerbuigende welwillendheid, minzaamheid, neerbuigendheid, arrogantie
parlar con -- de = smalend spreken over


condescender v

1 zich verwaardigen, zo goed willen zijn, niet beneden zich achten


condigne adj

1 welverdiend
recompensa -- = welverdiende beloning


condimentar v

1 kruiden


+ condimentate adj

1 gekruid
nutrimento -- = hete kost
vinagre -- = kruidenazijn
plattos fortemente -- = sterk gekruide spijzen


+ condimentation sub

1 het kruiden


condimento sub

1 kruiderij, specerij


condir v

1 kruiden


+ condiscipulo sub

1 medeleerling, klasgenoot, schoolkameraad, schoolvriend


condition sub

1 voorwaarde, conditie
-- principal = hoofdvoorwaarde
-- primordial = grondvoorwaarde
-- vital/de vita = levensvoorwaarde
--es de livration = leveringsvoorwaarden
--es de location = huurvoorwaarden
--es de un contracto = voorwaarden van een contract
--es de capitulation = capitulatievoorwaarden
--es de vendita = verkoopvoorwaarden
--es de pagamento = betalingsvoorwaarden
--es del pace = vredesvoorwaarden
--es de travalio/labor = arbeidsvoorwaarden
--es matrimonial/de matrimonio/de maritage = huwelijkse voorwaarden
--es multo onerose = zeer bezwarende voorwaarden
--es atmospheric = weersomstandigheden, weersgesteldheid
--es ambiente = omgevingsvoorwaarden
-- sine qua non = onvermijdelijke voorwaarde, conditio sine qua non
-- de admission = toelatingseis
-- resolutori = ontbindende voorwaarde
-- suspensive = opschortende voorwaarde
-- explicite/tacite = stilzwijgende/expliciete voorwaarde
stipular --es = voorwaarden bedingen
poner su --es = zijn voorwaarden stellen
dictar/imponer su --es = zijn voorwaarden opleggen
satisfacer al --es = aan de voorwaarden voldoen
reimpler le --es exigite = aan de gestelde voorwaarden voldoen
reunir tote le --es exigite = aan alle eisen beantwoorden
a -- que = op voorwaarde dat, mits
a necun -- = onder geen voorwaarde
2 toestand, conditie, vorm, gesteldheid
le -- feminin/del femina = de positie van de vrouw
-- physic/corporal/corporee = fysieke conditie/vorm
-- mental = geestestoestand
-- del terreno = grondgesteldheid
--es del vita = levensomstandigheden
in bon -- = in goede conditie
esser in -- de = in een positie verkeren om
3 stand, rang, klasse, (hoge) afkomst
persona de -- = iemand van stand/van hoge afkomst
familia de -- humile/modeste = familie van eenvoudige afkomst


conditional sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorwaardelijke wijs, conditionalis


conditional adj

1 voorwaardelijk
liberation -- = voorwaardelijke invrijheidsstelling
ingagiamento -- = voorwaardelijke verbintenis
contracto -- = voorwaardelijk contract
clausula -- = voorwaardelijke clausule
promissa -- = belofte onder voorbehoud
acceptation -- = voorwaardelijke acceptatie
entropia -- = voorwaardelijke entropie
probabilitate -- = voorwaardelijke waarschijnlijkheid
risco -- = voorwaardelijk risico


+ conditionalitate sub

1 voorwaardelijkheid


+ conditionamento sub

1 het conditioneren
-- del aere = airconditioning


conditionar v

1 een voorwaarde zijn voor, bedingen
le desiro/desiderio conditiona nostre pensatas = de wens is de vader van de gedachte
2 in de gewenste conditie brengen
-- le aere = van airconditioning voorzien


conditionate adj

1 aan bepaalde voorwaarden onderworpen, geconditioneerd
reflexo -- = voorwaardelijke reflex/reflexbeweging
objecto ben -- = deugdelijk voorwerp
objecto mal -- = ondeugdelijk voorwerp
ordine de vendita -- = stop-loss-order
a/de/con aere -- = air-conditioned


condolentia sub

1 rouwbeklag, rouwbetoon, deelneming, condoleantie
littera de -- = condoleancebrief
visita de -- = rouwbezoek
registro de -- = condoleantieregister
presentar/exprimer/offerer su --s = condoleren


condoler v

1 condoleren, deelneming betuigen


+ condom sub

1 condoom
distributor de --es = condoomautomaat


condominio sub

1 gezamelijke heerschappij, medeheerschappij, condominium


+ condonabile adj

1 wat kan worden kwijtgescholden


+ condonar v

1 JURIDIC kwijtschelden
2 vergeven, niet aanrekenen, door de vingers zien


+ condonation sub

1 kwijtschelding van schuld
2 vermindering van straf


condor sub

1 condor (roofvogel)
2 gouden munt van Colombia
3 gouden munt van Chili


conducer v

1 (ge)leiden, begeleiden, brengen
-- un persona per le mano = iemand bij de hand leiden
-- un persona al station = iemand naar het station brengen
-- per le naso = bij de neus nemen
-- un politica = een beleid voeren
-- le passos de un persona = iemand leiden
-- a bon fin = tot een goed einde brengen
-- le aqua al citate/urbe = het water naar de stad leiden
-- un persona ante le judice = iemand voor de rechter leiden
-- un persona per le naso = iemand bij de neus nemen, iemand om de tuin leiden
lassar se -- = zich laten leiden
-- a su ruina = te gronde richten
-- se = zich gedragen
2 leiden, besturen, aanvoeren, het bevel voeren over
-- un delegation = aan het hoofd van een delegatie staan
-- un orchestra = een orkest leiden
-- le debattos = de debatten leiden
3 rijden (auto), mennen (paard), hoeden (schapen)
derecto de -- un vehiculo a motor = bevoegdheid om een motorrijtuig te besturen
-- un auto(mobile) = een auto besturen
saper -- = kunnen rijden
-- in stato de ebrietate = onder invloed rijden
interdiction de -- = rijverbod
ille conduce multo ben = hij rijdt uitstekend
permisso de -- = rijbewijs
examine pro le permisso de -- = rijexamen
mi permisso de -- ha perimite = mijn rijbewijs is verlopen
4 PHYSICA geleiden (warmte/electriciteit)


conducta sub

1 het (ge)leiden, het begeleiden, het brengen, begeleiding
2 leiding, aanvoering, bevelvoering
sub le -- de = onder aanvoering/leiding van
3 het rijden (auto), het mennen (paard), het hoeden (schapen)
schola de -- = (auto)rijschool
lection de -- = rijles (in auto)
experientia del -- = rijervaring
velocitate de -- = rijsnelheid
decreto super le durata/duration de -- = rijtijdenbesluit
iste auto(mobile) ha le -- a sinistra = bij deze auto zit het stuur links
4 gedrag, houding, handelwijze
-- meritori = verdienstelijk gedrag
-- indecente = aanstotelijk gedrag
-- anomale/aberrante = afwijkend gedrag
-- asocial = asociaal gedrag
-- tortuose = achterbaks/slinks gedrag
-- reprochabile {sj} = verwijtbaar gedrag
-- de vita = levenswandel
-- exemplar = voorbeeldig gedrag
-- ponderal = bezadigd gedrag
-- insolente = brutaal gedrag
-- scandalose = schandalig gedrag
-- correcte = correct/behoorlijk gedrag
-- censurabile/condemnabile = laakbaar gedrag
-- pueril = kinderachtige handelwijze
-- brusc = bruusk optreden
-- electoral = stemgedrag
-- linguistic = taalgedrag
-- de consumitor = consumentengedrag
-- de comprator = koopgedrag
modo de -- = handelwijze
codice de -- = gedragscode
modello de -- = gedragspatroon
therapia de -- = gedragstherapie
scientias del -- = gedragswetenschappen
psychologia del -- = gedragspsychologie
haber un -- ridicule = zich belachelijk aanstellen
haber un -- hysteric = zich hysterisch aanstellen
mal -- = wangedrag
linea de -- = gedragslijn
fixar (se) un linea de -- = een gedragslijn bepalen
regula de -- = gedragsregel
deviar de su linea de -- = van zijn gedragslijn afwijken
indecise in su -- = besluiteloos in zijn gedrag
attestation/certificato de bon -- (moral) = bewijs van goed (zedelijk) gedrag
legitimar/justificar le -- de un persona = iemands gedrag billijken


+ conductantia sub

1 geleiding(svermogen) (voor electriciteit)


conductibile adj

1 geleidend
le cupro es un metallo -- = koper is een goed geleidend metaal


conductibilitate sub

1 geleidingsvermogen (warmte, electriciteit), geleiding
-- thermic/calorific = warmtegeleiding
-- electronic = elektronengeleiding


+ conductimetric,conductometric adj

1 conductimetrisch, conductometrisch
methodo -- = conductometrische methode
titration -- = conductometrische titratie


conduction sub

1 JURIDIC het pachten
2 PHYSICA geleiding (warmte, electriciteit)
3 MEDICINA geleiding


conductive adj

1 geleidend


conductivitate sub

1 geleidingsvermogen (warmte, electriciteit)
-- thermic/thermal = thermische geleiding, warmtegeleidingsvermogen
-- electronic = elektronengeleiding


conducto sub

1 buis, pijp, kanaal, leiding
-- principal = hoofdleiding, hoofdbuis
-- de aqua = waterleiding
-- de gas = gasleiding
-- de gas natural = aardgasleiding
-- cloacal/de cloaca = rioolbuis
-- de fumo = rookkanaal
-- de refrigeration = koelleiding, koelbuis
-- de ventilation/de aeration/de aerage = luchtverversingsleiding
-- subterranee = ondergrondse leiding/buis
-- aeree = bovengrondse leiding/buis
-- provisori = noodleiding
-- de entrata/de adduction/de admission = toevoerleiding
-- lacrimal = traanbuis
-- intestinal = darmkanaal
-- sudorifere = zweetkanaaltje
-- urinari = urineleider
-- hepatic = leverbuis
-- auditive/auditori = gehoorgang, gehoorbuis
-- auditive/auditori externe = uitwendige gehoorgang
-- auditive/auditori interne = inwendige gehoorgang
--s respiratori/aerifere = luchtwegen
orificio de -- auditive/auditori = gehooropening


conductor sub

1 (ge)leider, hoeder
-- de travalio/labor = opzichter, werkbaas
-- de bestial/de bestias = veehoeder
-- de caravana = karavaanbegeleider
-- de urso = bereleider
2 chauffeur, bestuurder (auto/trein/bus)
-- de autobus = buschauffeur
-- de taxi = taxichauffeur
-- de camion = vrachtwagenbestuurder
-- auxiliar = bijrijder
-- sin licentia/sin permisso = zwartrijder (auto)
-- de grue = kraanbestuurder, kraandrijver
examine de -- = rijexamen
placia del -- = bestuurdersplaats, plaats van de chauffeur
3 PHYSICA geleider (electriciteit, warmte)
-- thermic/de calor = warmtegeleider
-- electric = elektrische geleider
bon/mal -- = goede/slechte geleider
-- de currente = stroomgeleider


+ conductor adj

1 geleidend, gelei(d)...
filo -- = geleidraad, leidraad
cablo -- = geleidingskabel
rail {e} -- = geleidingsrail
polea -- = geleischijf

+ condylo sub

1 ANATOMIA gewrichtsuitsteeksel, gewrichtsknobbel, condylus
-- occipital = achterhoofdsknobbel


+ condyloma sub

1 MEDICINA condyloma, vijgwrat, knoopgezwel


+ condylura sub

1 ZOOLOGIA
-- cristate = stermol


+ conestable sub

1 HISTORIA connétable


confabular v

1 kouten, keuvelen, babbelen


confabulation sub

1 het kouten, het keuvelen, het babbelen, kout, gekeuvel, gebabbel


confabulator sub

1 keuvelaar, babbelaar


confecteria sub

1 suikerbakkerij, handel/verkoop van suikergoed


confectero sub

1 suikerbakker, confiseur


confection sub

1 het vervaardigen, het samenstellen, het bereiden (van gerechten), het maken, vervaardiging, bereiding
illa ha offerite biscuites de su -- = zij presenteerde koekjes van eigen maaksel/eigengemaakte koekjes
2 PHARMACIA het klaarmaken (van drankjes, etc.)
3 confectie (kleding)
vestimentos de -- = confectiekleding
costume de -- = confectiepak
magazin de -- = confectiewinkel
articulo de -- = confectieartikel
interprisa de -- = confectiebedrijf
fabrica de -- = confectiefabriek
fabricante de -- = confectiefabrikant
-- de senioras = damesconfectie


confectionar v

1 vervaardigen, samenstellen, maken, bereiden (van gerechten)
-- un platto = een gerecht bereiden
facer -- un vestimento = een kledingstuk laten maken
-- camisas = hemden naaien
2 PHARMACIA klaarmaken (drankjes, etc.)


+ confectionator sub

1 maker, vervaardiger


confecto sub

1 suikergoed


confectura sub

1 jam, vruchtengelei, marmelade, confituur
-- de fragas = aardbeienjam
-- de ceresias = kersenjam
-- de fructos de rosa = rozenbotteljam
potto a/de/pro -- = jampot


+ confederal adj

1 confederaal, van de bondsstaat, bonds...


+ confederalismo sub

1 confederalisme


+ confederalista sub

1 confederalist


confederar v

1 (in een statenbond) verenigen/samenbrengen/verbinden


confederate adj

1 in een statenbond verenigd


confederation sub

1 confederatie
-- de statos = statenbond
le Confederation helvetic = de Zwitserse Confederatie


confederative adj

1 verbonden (in een statenbond), bonds..., confederatief
union -- = confederatieve unie


confederato sub

1 verbondene, bondgenoot
Le Confederatos = De Zuidelijken (tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog)


conferentia sub

1 bespreking, beraadslaging, bijeenkomst, conferentie
Conferentia International de Interlingua = Internationale Interlingua-Conferentie
-- de(l) pace = vredesconferentie
-- de disarmamento = ontwapeningsconferentie
-- de pressa = persconferentie
-- al summitate = topconferentie
-- mundial = wereldconferentie
seder se al tabula de -- = aan de conferentietafel gaan zitten
sala de -- = conferentiezaal
-- secrete = geheime bijeenkomst
esser in -- = in bespreking zijn
convocar un -- = een conferentie beleggen
2 lezing, voordracht
dar/facer un -- super = een voordracht houden over


conferential adj

1 conferentie...., de conferentie betreffend
sala -- = conferentiezaal
le urbe -- = de stad waar de conferentie wordt gehouden


conferer v

1 vergelijken
2 bespreken, beraadslagen, gedachten uitwisselen, confereren
nos debera -- super iste cosa = we zullen over deze zaak moeten overleggen
3 toekennen (titels/onderscheidingen/eerbewijzen, etc.), verlenen, schenken
le privilegios conferite al etate = de voorrechten verbonden aan de ouderdom
-- le doctorato = de doctorsgraad verlenen
-- un titulo = een titel verlenen
-- un ordine a = met een orde begiftigen
-- un dignitate = een waardigheid verlenen
-- le derectos de citatanitate a un persona = iemand burgerrechten verlenen
-- valor a un cosa = waarde aan iets toekennen


+ conferva sub

1 BOTANICA draadwier, watermos, conferve


+ confervaceas sub pl

1 BOTANICA (familie van de) draadwieren


+ confessabile adj

1 die/dat opgebiecht kan worden


confessar v

1 biechten, opbiechten, bekennen, erkennen, toegeven
-- su peccatos = zijn zonden opbiechten
-- le veritate = de waarheid bekennen/opbiechten
-- su error = zijn fout toegeven
2 de biecht (laten) afnemen
ir a -- se = te biecht gaan
3 belijden
-- su fide = zijn geloof belijden


confesse adj

1 zijn schuld bekend hebbend


confession sub

1 bekentenis, verklaring, erkenning
facer un -- = een bekentenis afleggen
2 CATHOLICISMO biecht
-- general/private/public = generale/private/openbare biecht
-- paschal = paasbiecht
-- auricular = oorbiecht
secreto de -- = biechtgeheim
audir le -- = de biecht horen/afnemen
3 PROTESTANTISMO (geloofs)belijdenis, confessie, gezindte, kerk, godsdienst
-- de Augsburg = Augburgse confessie
de -- lutheran/calvinista = behorend tot de lutherse/calvinistische gezindte
-- de fide = geloofsbelijdenis


confessional sub

1 biechtstoel
le secreto del -- = het geheim van de biechtstoel


confessional adj

1 van de biecht, biecht...
2 confessioneel, van de geloofsbelijdenis, van een bepaalde godsdienstige richting
schola -- = confessionele school
partito -- = confessionele partij
querela -- = godsdiensttwist


+ confessionalismo sub

1 confessionalisme


+ confessionalista sub

1 confessionalist


+ confessionalitate sub

1 confessioneel karakter
-- de un schola = confessioneel karakter van een school
-- de un partito = confessioneel karakter van een partij


confessionario sub

1 biechtstoel


confessor sub

1 biechtvader
-- exigente = veeleisende biechtvader
-- sever = strenge biechtvader
2 belijder
Eduardo le Confessor = Eduard de Belijder (1042-1066)


confetti sub ITALIANO

1 confetti
jectar -- = met confetti strooien


confidente sub

1 vertrouweling, vertrouwensman, confident


confidente adj

1 vol vertrouwen
reguardo -- = blik vol vertrouwen
2 vol zelfvertrouwen, zelfverzekerd


confidentia sub

1 vertrouwen
-- in Deo = Godsvertrouwen
-- illimitate/absolute = onbeperkt vertrouwen
-- total = volledig vertrouwen
-- imperturbabile = rotsvast/onwankelbaar vertrouwen
-- cec = blind vertrouwen
abuso de -- = misbruik van vertrouwen
medico de -- = vertrouwensarts
homine de -- = man van vertrouwen
crise/crisis de -- = vertrouwenscrisis
voto/motion de -- = vertrouwensvotum, motie van vertrouwen
voto/motion de non -- = motie van wantrouwen
posto de -- = vertrouwenspositie
homine/persona de -- = vertrouwensman
marca/demonstration de -- = blijk van vertrouwen
digne de -- = betrouwbaar
inspirar/infunder -- = vertrouwen inboezemen
que inspira -- = vertrouwenwekkend
dar su -- a un persona = iemand zijn vertrouwen schenken
haber tote le -- de un persona = iemands volledige vertrouwen hebben
ganiar le -- de un persona = iemands vertrouwen winnen
trair le -- de un persona = iemands vertrouwen beschamen
retirar le -- a un persona = zijn vertrouwen in iemand opzeggen
poner le question de -- = de vertrouwenskwestie stellen
le governamento ha obtenite le -- del parlamento = de regering kreeg het vertrouwen van het parlement
parlar in -- = vertrouwelijk praten
dicer un cosa in -- = iets vertrouwelijk zeggen
haber multe -- = goed van vertrouwen zijn
in stricte -- = strikt vertrouwelijk
2 vertrouwelijke mededeling
facer un -- a un persona = iemand iets in vertrouwen zeggen


confidential adj

1 vertrouwelijk
littera -- = vertrouwelijke brief
communication -- = vertrouwelijke mededeling
information -- = vertrouwelijke informatie
tono -- = vertrouwelijke toon
character -- = vertrouwelijkheid
strictemente -- = strikt vertrouwelijk


+ confidentialitate sub

1 vertrouwelijkheid


confider v

1 toevertrouwen, vertrouwelijk mededelen, in vertrouwen vertellen
-- un cosa a un persona = iemand iets toevertrouwen, iemand iets in vertrouwen mededelen
-- un message a un persona = iemand een boodschap meegeven
2 vertrouwen
-- in un persona = in iemand vertrouwen hebben
-- in le proprie fortias = op eigen kracht vertrouwen


configurar v

1 een bepaalde vorm geven aan, vormen


configuration sub

1 uiterlijke vorm, uiterlijke gedaante, bouw, configuratie
-- electronic = elektronenconfiguratie


confin adj

1 aangrenzend


confinamento sub

1 het begrenzen, het beperken, begrenzing, beperking
2 het opsluiten, het afzonderen, opsluiting, afzondering, isolement


confinar v

1 grenzen (aan), vlak bij liggen
Francia confina a/con Espania = Frankrijk grenst aan Spanje
su dolor confina con le/al despero = zijn smart grenst aan wanhoop
2 opsluiten, afzonderen, isoleren
-- un persona in un camera = iemand in een kamer opsluiten
confinate inter quatro muros = aan huis gekluisterd
confinate al lecto = bedlegerig
-- se = zich opsluiten, zich afzonderen, zich terugtrekken


confinio sub

1 --s = uiterste grenzen, uiterste gebieden, grensgebied(en)
--s del deserto = rand van de woestijn
usque al --s del terra = tot aan de uiteinden van de wereld
le --s inter realitate e fiction = de grens tussen fictie en werkelijkheid


+ confirmando sub

1 CATHOLICISMO confirmandus, vormeling


confirmar v

1 bevestigen (nieuws/feit, etc.), bekrachtigen
le exceptiones confirma le regula = de uitzonderingen bevestigen de regel
-- un persona in su opinion = iemand in zijn mening versterken
2 CATHOLICISMO vormen
3 PROTESTANTISMO bevestigen


+ confirmate adj

1 bevestigd
secundo ruitos non -- = volgens onbevestigde geruchten
FINANCIAS credito -- = geconfirmeerd krediet
2 CATHOLICISMO gevormd


confirmation sub

1 het bevestigen (nieuws/feit, etc.), het bekrachtigen, bevestiging, bekrachtiging
dar -- a un cosa = iets bevestigen
-- de un promissa = bevestiging van een belofte
su attitude actual es le -- de lo que nos habeva supponite = zijn huidige houding is de bevestiging van wat wij hadden

verondersteld

2 CATHOLICISMO vormsel
administrar le -- = het vormsel toedienen
le unction del -- = de zalving bij het vormsel
3 PROTESTANTISMO geloofsbelijdenis, bevestiging


confirmative adj

1 bevestigend, bekrachtigend


confirmator sub

1 iemand die iets bevestigt/bekrachtigt


confirmatori adj

1 bevestigend, bekrachtigend, confirmatoir
juramento -- = confirmatoire eed


confiscabile adj

1 wat verbeurd verklaard kan worden, verbeurbaar, confisqueerbaar


confiscar v

1 verbeurd verklaren, confisqueren, beslag leggen op, in beslag nemen
-- le arma del delicto = het wapen van het delict confisqueren
-- mercantias = goederen verbeurd verklaren
-- le benes de un persona = beslag leggen op iemands goed


confiscation sub

1 het confiqueren, confiscatie, verbeurdverklaring, in beslagneming, beslaglegging
-- de mercantias = verbeurdverklaring van goederen


confiscator sub

1 beslaglegger


confiscatori adj

1 confiscatoir


confitente sub

1 iemand die zijn schuld bekent


+ confiteor sub

1 CATHOLICISMO confiteor, schuldbelijdenis


+ confitura sub

1 jam, vruchtengelei, confituur
-- de prunas = pruimenjam
-- de frambeses = frambozenjam
-- de ceresias = kersenjam
-- de fragas = aardbeienjam
-- albricoches = abrikozenjam
-- de fructos de rosa = rozenbotteljam
-- ordinari = huishoudjam
-- facite a casa = zelfgemaakte jam
potto de -- = pot jam, jampot
fabrica de --s = jamfabriek
fabricante de --s = jamfabrikant


+ confitureria sub

1 jambereiding
2 jamhandel
3 jamfabriek


+ confiturero sub

1 jamfabrikant


conflagrar v

1 in brand steken, aansteken


conflagration sub

1 grote brand
-- mundial = wereldbrand
2 grote beroering


conflicto sub

1 conflict, botsing, strijd, geschil
-- obrer/de travalio/de labor = arbeidsgeschil
-- salarial = loonconflict
-- armate = gewapend conflict
-- acute = toegespitst conflict
-- aperte = open conflict
-- emotive = gevoelsconflict
-- vital = levensconflict
-- de interesses = belangenconflict, botsende belangen
-- de frontiera = grensconflict
-- de competentia = competentiegeschil
-- del generationes = generatieconflict
-- de judicamentos = strijdigheid van vonnissen
aggravation del -- = toespitsing van het conflict
le -- se aggrava = het conflict spitst zich toe
restar/remaner foras del -- = er buiten blijven
entrar in -- con un persona = in conflict komen met iemand
localisar un -- = een conflict indammen
il ha surgite un -- = er is een conflict gerezen


+ conflictual adj

1 conflict..., confligerend, botsend
modello -- = conflictmodel
situation -- = conflictsituatie
psychologia -- = conflictpsychologie
materia -- = conflictstof
comportamento in situationes -- = conflictgedrag


+ conflictualitate sub

1 conflicttoestand, conflictsituatie


confliger v

1 strijden, in conflict komen/zijn, strijdig zijn
theorias confligente = conflicterende theorieën
interesses confligente = belangen die in botsing komen


confluente adj

1 samenvloeiend, samenkomend (anque MEDICINA)


confluente sub

1 zijrivier
2 samenvloeiing, plaats van samenvloeiing
al -- del Mosa e del Waal = aan de samenloop van Maas en Waal


confluentia sub

1 samenvloeiing (rivieren), confluentie
2 plaats van samenvloeiing van rivieren
al -- del Mosa e del Waal = aan de samenvloeiing van Maas en Waal
3 FIGURATE het samengaan
-- de ideas = samengaan van ideeën
-- de opiniones = samengaan van meningen


confluer v

1 samenvloeien, samenstromen
le duo fluvios conflue hic = de twee rivieren verenigen zich hier
2 FIGURATE samengaan


+ confocal adj

1 MATHEMATICA confocaal


conformar v

1 vormen, een vorm geven
2 conformeren, aanpassen, in overeenstemming brengen (met)
-- su comportamento al situation = zijn gedrag aanpassen aan de situatie
-- se al circumstantias = zich aanpassen aan de omstandigheden
-- se al instructiones = de instructies opvolgen
-- se al ordines = zich aan de orders houden
-- se al traditiones de un loco = zich bij de tradities van een plaats aanpassen


+ conformate adj

1 gevormd
ben -- = welgeschapen
mal -- = misvormd, mismaakt


conformation sub

1 conformatie, (op)bouw, structuur, gedaante, vorm, vorming, samenstel(ling)
-- anatomic = anatomische bouw
-- del skeleto = bouw van het skelet
presentar un vitio de -- = een lichaamsgebrek vertonen


conforme adj

1 gelijkvormig, gelijkluidend, overeenkomstig, conform
copia -- = conforme copie
-- al modello = net als het voorbeeld
-- al regulamento = volgens het reglement
-- al statutos = statutair
-- a su gusto(s) = passend bij zijn smaak
-- a vostre petition = overeenkomstig uw verzoek
pauco/poco -- al biblia = onbijbels
non -- al veritate = bezijden de waarheid
-- a nostre politica = beleidsmatig
-- al lege = overeenkomstig de wet
ager conformemente a su principios = in overeenstemming met zijn principes handelen


+ conformismo sub

1 conformisme


conformista sub

1 conformist, meeloper


+ conformista adj

1 conformistisch
moral -- = conformistische moraal


+ conformistic adj

1 conformistisch


conformitate sub

1 gelijkvormigheid, overeenstemming
-- perfecte = nauwkeurige overeenstemming
-- de ideas = geestverwantschap
in caso de -- = bij akkoordbevinding
in -- con = overeenkomstig


confortabile sub

1 gemakkelijke stoel, zorg


confortabile adj

1 comfortabel, gerieflijk, gemakkelijk, lekker, aangenaam, plezierig, behaaglijk
scarpas/calceos -- = gemakkelijke schoenen
sedia -- = gemakkelijke/lekkere stoel
un avantia -- = een confortabele voorsprong
menar un vita -- = een gemakkelijk leventje leiden


confortar v

1 versterken, sterken, bevestigen
esser confortate in su opinion = in zijn mening gesterkt worden
2 troosten, opbeuren


confortation sub

1 het troosten, het opbeuren, vertroosting, opbeuring


conforto sub

1 comfort, gemak, gerieflijkheid, het zich behaaglijk voelen
-- intellectual = geestelijk welzijn
appartamento con tote -- = appartement met alle comfort
amar su -- = op zijn gemak gesteld zijn
haber tote le -- = van alle gemakken voorzien zijn


confraternal adj

1 (ambts)broederlijk, collegiaal
rivalitate -- = ambtsbroederlijke rivaliteit
amicitate -- = broederlijke vriendschap


confraternitate sub

1 broederschap, broederlijke vriendschap


confratre sub

1 collega, ambtgenoot, vakgenoot, confrater


+ confrontabile adj

1 wat/dat/die men kan confronteren, vergelijkbaar


confrontar v

1 confronteren
vider se/esser confrontate con difficultates = met moeilijkheden te kampen hebben
vider se/esser confrontate a su proprie limites = zichzelf tegenkomen
-- su ideales al realitate = zijn idealen aan de werkelijkheid toetsen
2 vergelijken (van teksten, etc.)
-- un copia con le original = een copie met het origineel vergelijken
-- le declarationes de un persona con su scriptos = de verklaringen van iemand vergelijken met wat hij heeft

geschreven

confrontation sub

1 het confronteren, confrontatie, het gelijktijdig verhoren (van getuigen), botsing
-- de testes e accusatos = confrontatie van getuigen en verdachten
2 het vergelijken, vergelijking (van teksten, etc.)
-- de duo textos = vergelijking van twee teksten


+ confrontational adj

1 confrontatie...
politica -- = confrontatiepolitiek


confucian adj

1 volgens Confucius, confuciaans


confucianismo sub

1 confucianisme


+ confucianista sub

1 confucianist


+ confucianista adj

1 de leer van Confucius betreffend, confucianistisch
theologia -- = confucianistische theologie


confuciano sub

1 confucianist


Confucio sub n pr

1 Confucius


confunder v

1 (ver)mengen, verenigen, doen samenvallen, bijeenvoegen
le fluvios confunde lor aquas = de rivieren stromen samen
2 verwarren, verwisselen, door elkaar halen
-- duo cosas = twee dingen met elkaar verwisselen
vos le confunde con su fratre = U verwart hem met zijn broer
-- le cosas = de boel in het honderd sturen
3 weerleggen, in het nauw drijven, tot zwijgen brengen, ontmaskeren
4 in verwarring brengen, verbluffen, versteld doen staan, verbijsteren


+ confundibile adj

1 wat verward kan worden


confuse adj

1 ongeordend, verward, onduidelijk, onbestemd, vaag
spirito -- = verwarde geest, warhoofd
parolas -- = verwarde woorden
discurso -- = verward betoog
mixtura -- = allegaartje
massa -- = chaos
memoria -- = vage herinnering
le situation es -- = de situatie is onduidelijk
2 confuus (van personen), beschaamd, beduusd, beteuterd, verlegen, in de war


confusion sub

1 wanorde, verwarring, warboel, troep, chaos
-- del linguas = spraakverwarring
-- babylonian = Babylonische spraakverwarring
-- mental = zinsverbijstering
-- de ideas = begripsverwarring
-- de nomines = naamsverwisseling
-- politic = politieke verwarring
-- del battalia = strijdgewoel
-- inextricabile = chaotische verwarring
-- mental = geestelijke verwarring
causar/crear/generar -- = verwarring stichten
facer -- de nomines = namen verwarren
jectar -- in le spiritos = verwarring zaaien in de geesten
le -- esseva total = de verwarring was compleet
2 verwarring, ontsteltenis, verbouwereerdheid, verlegenheid
3 JURIDIC confusie, tenietgaan van rechten


+ confusionismo sub

1 PSYCHOLOGIA toestand van verwarring


+ confutabile adj

1 weerlegbaar
argumento -- = weerlegbaar argument


+ confutabilitate sub

1 mogelijkheid om te worden weerlegd


confutar v

1 weerleggen
-- un opinion = een mening weerleggen
-- un these/thesis = een stelling weerleggen
-- un doctrina = een leer weerleggen


confutation sub

1 het weerleggen, weerlegging
-- de un theoria = weerlegging van een theorie
-- de un doctrina = weerlegging van een leer
-- persuasive = overtuigende weerlegging


+ confutator sub

1 iemand die weerlegt


+ conga sub ESPANIOL

1 MUSICA conga (Spaanse dans)
ballar le -- = de conga dansen


congedar v

1 wegsturen, er uit gooien, ontslaan, op straat zetten
-- un scholar = een leerling van school sturen
esser congedate = ontslag krijgen


congedo sub

1 verlof, vrijaf, (korte) vakantie
die/jorno de -- = vrije dag
-- de maladia/de convalescentia = ziekteverlof
-- de maternitate = zwangerschapsverlof
-- paternal = ouderschapsverlof
esser in -- = met verlof zijn
2 afscheid
visita de -- = afscheidsbezoek
prender -- con dignitate = waardig afscheid nemen


+ congelabile adj

1 bevriesbaar
liquido facilemente -- = vloeistof die men gemakkelijk kan laten bevriezen


+ congelabilitate sub

1 bevriesbaarheid


congelamento sub

1 bevriezing
-- del aqua = bevriezing van het water
-- del creditos = bevriezing van de kredieten
-- del situation politic = bevriezing van de politieke situatie
MEDICINA presentar symptomas de -- = tekenen van bevriezing vertonen
puncto de -- de un liquido = vriespunt van een vloeistof


congelar v

1 doen bevriezen, invriezen, diepvriezen
le frigido intense ha congelate le superficie del laco = de intense kou heeft de oppervlakte van het meer doen

bevriezen

-- un credito = een krediet bevriezen
-- le salarios = de lonen bevriezen


congelate adj

1 bevroren, diepvries...
carne -- = bevroren vlees
productos -- = diepvriesprodukten
verduras -- = diepvriesgroente
creditos -- = bevroren credieten


congelation sub

1 het doen bevriezen, het invriezen, het diepvriezen, bevriezing, invriezing
puncto de -- = vriespunt
morte per -- = bevriezingsdood
-- del salarios = bevriezing van de lonen, loonstop
-- del precios = prijzenstop, prijsstop
le -- de un planta = het bevriezen van een plant


congelator sub

1 ijsmachine, vriesapparaat
2 diepvriezer, freezer


+ congenere adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA van dezelfde soort, gelijkslachtig


+ congenere sub

1 BOTANICA ZOOLOGIA soortgenoot


+ congeneric adj

1 Vide: congenere


congenial
adj

1 geestverwant, gelijkgestemd, gelijkgezind, congeniaal


congenialitate sub

1 geestverwantschap, gelijkgestemdheid, gelijkgezindheid, congenialiteit


+ congenital adj

1 aangeboren, van de geboorte af, congenitaal, congeniaal
character -- = aangeboren karakter
defecto physic --, malformation/anomalia -- = aangeboren afwijking
idiota -- = geboren idioot
maladia -- = aangeboren ziekte
optimismo -- = ingeschapen optimisme


congenite adj

1 aangeboren, van de geboorte af, congenitaal, congeniaal
malformation/anomalia -- = aangeboren afwijking
idiota -- = geboren idioot
maladia -- = aangeboren ziekte
cecitate -- = aangeboren blindheid
dystrophia -- = aangeboren dystrofie
optimismo -- = ingeschapen optimisme


congerer v

1 ophopen, opstoppen, verstoppen, een opstopping veroorzaken
2 MEDICINA bloedstuwing veroorzaken


congerie sub

1 opeenhoping, hoop, verzameling
-- de errores = opeenhoping van fouten
-- de factos =hoop feiten
-- de nive = sneeuwhoop, opgewaaide sneeuw


congestion sub

1 (anque MEDICINA) opstopping (van verkeer, etc.), ophoping
-- del circulation/traffico = verkeersopstopping
le -- del traffico stratal = het vastlopen van het wegverkeer


congestionar v

1 (anque MEDICINA) ophopen, opstoppen, verstoppen, een opstopping veroorzaken
strata congestionate de vehiculos = met voertuigen verstopte straat
a iste hora le traffico se congestiona = op dit uur loopt het verkeer vast


congestive adj

1 (anque MEDICINA) verstoppend, congestief, congestie...


+ congio sub

1 HISTORIA ROMAN congius ( = inhoudsmaat van ong. 3 liter)


+ conglobar adj

1 tot een bol/bolvormig maken, tot een bol vormen


+ conglobation sub

1 vorming tot een bol, conglobatie


conglomerar v

1 samenballen, samenklonteren, conglomereren


conglomeration sub

1 het samenballen, het samenklonteren, samenballing, samenklontering, conglomeratie


conglomerato sub

1 GEOLOGIA, ECONOMIA, TECHNICA etc., conglomeraat
-- de ideas absurde = conglomeraat van dwaze ideeën


+ conglutinante adj

1 kleef..., hecht...


conglutinar v

1 doen samenkleven, aaneenhechten, aaneenlijmen, conglutineren


conglutination sub

1 het doen samenkleven, het aaneenhechten, het aaneenlijmen, het conglutineren


conglutinative adj

1 aaneenlijmend, aaneenhechtend, kleef..., hecht...


+ conglutinina sub

1 conglutinine


Congo sub n pr

1 Congo
-- Belge = Belgische Congo
-- Francese = Franse Congo


congolese sub

1 Congolees


congolese adj

1 Congolees
le stato -- = de Congolese staat
le territorio -- = het Congolese grondgebied


congratular v

1 gelukwensen, feliciteren


congratulation sub

1 het gelukwensen, het feliciteren, gelukwens, felicitatie
telegramma de --es = gelukstelegram
littera de -- = felicitatiebrief
registro de -- = felicitatieregister
visita de -- = felicitatiebezoek
--s! = gefeliciteerd!


+ congratulator sub

1 feliciteerder, gelukwenser


congratulatori adj

1 gelukwensend, feliciterend, felicitatie...
littera -- = felicitatiebrief
telegramma -- = gelukstelegram
registro -- = felicitatieregister
visita -- = felicitatiebezoek


congregar v

1 samenbrengen, vergaderen, samenkomen, verenigen


congregation sub

1 vergadering, bijeenkomst, samenkomst
2 PROTESTANTISMO gemeente
3 CATHOLICISMO congregatie, orde
-- monastic/religiose = kloostercongregatie
-- marial = Mariacongregatie
4 CATHOLICISMO curiedepartement


congregational adj

1 de congregatie betreffend


congregationalismo sub

1 PROTESTANTISMO congregationalisme


congregationalista sub

1 PROTESTANTISMO congregationalist


+ congressional adj

1 een congres betreffende


congressista sub

1 deelnemer aan een congres, congressist
2 lid van het Amerikaanse Congres, Congreslid


congresso sub

1 samenkomst, vergadering, bijeenkomst, conferentie, congres
-- del pace = vredescongres
-- linguistic/de linguistas = taalcongres
reporto de -- = congresverslag
sala de -- = congreszaal
2 Wetgevende Vergadering (U.S.A., etc.)


+ congro sub

1 ZOOLOGIA zeepaling, kongeraal


congrue adj

1 gepast, adequaat, toereikend


congruente adj

1 overeenstemmend, passend
2 MATHEMATICA congruent


congruentia sub

1 overeenstemming
2 MATHEMATICA congruentie


congruer v

1 samenvallen, harmoniëren


congruitate sub

1 overeenstemming, harmonie


conic adj

1 kegelvormig, taps, conisch
esser -- = conisch verlopen
ingranage -- = conische tandwieloverbrenging
pendulo -- = conische slinger
filetto -- = tapse/conische schroefdraad
bulon -- = conische bout
tubo -- = conische buis, verloopstuk
forma -- = kegelvorm
fructo -- = kegelvormige vrucht
rota -- = kegelwiel/rad
cossinetto -- = kegellager
speculo -- = kegelspiegel
tecto -- = kegeldak
filtro -- = kegelfilter
volta -- = kegelgewelf
isolator -- = kegelisolator
turbina -- = conische turbine
puncta -- = kegelpunt
resistentia -- = conusweerstand
MATHEMATICA section -- = kegelsnede
MATHEMATICA superficie -- = kegeloppervlak
MATHEMATICA projection -- = kegelprojectie, conische projectie


+ conica sub

1 MATHEMATICA kegelsnede
parametro de un -- = parameter van een kegelsnede
vertice de un -- = top van een kegelsnede


conicitate sub

1 kegelvorm, tapsheid, coniciteit


+ conicoide sub

1 MATHEMATICA conicoïde


+ conidio sub

1 BOTANICA conidie (exogene spore van paddenstoelen)


+ conidiophore adj

1 BOTANICA conidien dragend


+ conidiophoro sub

1 BOTANICA drager van conidiën


conifera sub

1 BOTANICA conifeer, naaldboom
bosco/foreste/silva de --s = naaldbos/woud
vegetation de --s = coniferenvegetatie


conifere adj

1 BOTANICA kegeldragend


coniforme adj

1 kegelvormig, taps, conisch


+ coniina sub

1 coniine, dollekervelgif


+ coniliera sub

1 konijnenberg
2 konijnenhok


conilio sub

1 konijn
-- domestic = tam konijn
-- mascule = rammelaar
pelle de -- = konijnenvel/bont
carne de -- = konijnenvlees
chassa {sj} de --s = konijnenjacht
mangiar/forrage de --s = konijnenvoer
merda de -- = konijnenkeutels
plaga/invasion de --s = konijnenplaag
racia de --s = konijnenras
muso de -- = konijnesnuit
pata de -- = konijnenpoot
pilo de -- = konijnenhaar
-- de essayo = proefkonijn
occider un -- = een konijn schieten
occider duo --s con un petra = twee vliegen in een klap slaan
cavia a --s = konijnenhok


+ conina sub

1 Vide: coniina


+ coniomaculate sub

1 BOTANICA gevlekte scheerling


+ coniometro sub

1 coniometer


conirostre adj

1 ZOOLOGIA kegelsnavelig


conirostro sub

1 ZOOLOGIA kegelsnavelige, kegelbek


conjectura sub

1 gissing, vermoeden, veronderstelling, hypothese
facer --s = naar iets raden
lassar se guidar per --s = op vermoedens afgaan
perder se in --s = zich in gissingen verliezen, maar in het wilde weg raden


+ conjecturabile adj

1 wat men kan gissen/vermoeden/veronderstellen


conjectural adj

1 verondersteld, op gissingen berustend, hypothetisch, conjecturaal
scientia -- = conjecturale wetenschap
critica -- = conjecturale kritiek
un affirmation -- = een op gissingen berustende bewering


conjecturar v

1 gissen, vermoeden, veronderstellen


conjicer v

1 gissen, vermoeden, veronderstellen


conjugabile adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vervoegbaar, conjugabel


+ conjugabilitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vervoegbaarheid


conjugal adj

1 echtelijk, huwelijks...
union -- = echtverbintenis
amor -- = echtelijke liefde
vita -- = huwelijksleven
moral -- = huwelijksmoraal
deber -- = huwelijksplicht
fidelitate -- = echtelijke trouw
domicilio -- = echtelijke woning
lecto -- = huwelijksbed
stato -- = echtelijke staat


+ conjugalitate sub

1 huwelijkse/echtelijke staat


conjugar v

1 koppelen, verbinden, samenvoegen
effortios conjugate = vereende krachten
matrice conjugate = geconjugeerde matrix
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA vervoegen
-- un verbo = een werkwoord vervoegen


+ conjugata sub

1 BOTANICA jukwier, bandwier, conjugata


conjugate adj

1 BOTANICA, MATHEMATICA, CHIMIA etc., gepaard, paarsgewijs
folios -- = gepaarde bladeren
nervos -- = gepaarde zenuwen
matrice complexe-conjugate = complex-geconjugeerde matrix
systema -- = geconjugeerd systeem
machinas -- = aan elkaar gekoppelde machines


conjugation sub

1 bundeling, samenvoeging, vereniging
le -- de nostre effortios = de bundeling van onze inspanningen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA het vervoegen, vervoeging, conjugatie
-- regular = regelmatige vervoeging
-- irregular = onregelmatige vervoeging
3 BIOLOGIA conjugatie


conjugational adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vervoegings...


conjuge sub

1 echtgenoot, gade


conjuncte adj

1 verenigd, gezamelijk, mede..., met elkaar verbonden
nota -- = gezamelijke nota
effortios -- = vereende krachten
action -- = gezamenlijke actie
interprisa -- = gezamenlijke onderneming


conjunctemente adv

1 samen (met), tegelijk(ertijd), gezamelijk, gemeenschappelijk
ager -- = gezamenlijk optreden
laborar/travaliar -- = gezamenlijk werken


conjunction sub

1 het samentreffen, het samengaan, ontmoeting, verbinding, combinatie
2 ASTRONOMIA, ASTROLOGIA conjunctie
-- superior = bovenconjunctie
-- del planetas = conjunctie van de planeten
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA voegwoord, conjunctie
-- de subordination = onderschikkend voegwoord
-- copulative/de coordination = nevenschikkend voegwoord
-- causal = redengevend voegwoord
-- concessive = toegevend voegwoord
-- consecutive = gevolgaanduidend voegwoord
-- de tempore = voegwoord van tijd


conjunctiva sub

1 ANATOMIA bindvlies (van het oog), conjunctiva


+ conjunctival adj

1 ANATOMIA bindvlies..., conjunctivaal


conjunctive adj

1 verbindend, koppelend, bind...
2 MEDICINA bind...
texito -- = bindweefsel
membrana -- = bindvlies, conjunctiva
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA voegwoordelijk
adverbio -- = voegwoordelijk bijwoord
modo -- = aanvoegende wijs
locution -- = voegwoordelijke uitdrukking


conjunctivitis sub

1 MEDICINA bindvliesontsteking, conjunctivitis
-- granulose = trachoom
-- catarrhal = catarrale conjunctivitis
-- acute = acute conjunctivitis
-- chronic = chronische conjunctivitis
-- actinic = lasogen


conjunctivo sub

1 aanvoegende wijs


conjunctor sub

1 ELECTRICITATE schakelaar


conjunctura sub

1 ANATOMIA gewricht
2 (combinatie van) omstandigheden, situatie, toestand, staat, conjunctuur
basse -- = laagconjunctuur
alte -- = hoogconjunctuur
-- favorabile = gunstige conjunctuur
-- economic = economische conjunctuur
tension del -- = overspanning van de conjunctuur
sensibile al -- = conjunctuurgevoelig
profitar del -- = gebruik maken van de conjunctuur
EC barometro de -- = conjunctuurbarometer


+ conjunctural adj

1 conjunctuur...
politica -- = conjunctuurpolitiek
movimento -- = conjunctuurbeweging
phenomeno -- = conjunctuurverschijnsel
sensibilitate -- = conjunctuurgevoeligheid
analyse (-ysis) -- = conjunctuuranalyse
crise/crisis -- = conjunctuurcrisis
controlo -- = conjunctuurbeheersing
patrono -- = conjunctuurpatroon
cyclo -- = conjunctuurcyclus
unda -- = conjunctuurgolf
theoria -- = conjunctuurtheorie
cambio -- = conjunctuurwisseling, conjunctuuromslag
fluctuation -- = conjunctuurschommeling
tension -- = overspanning van de conjunctuur
adaptation -- del fiscalitate = wiebeltaks


conjunger v

1 samenvoegen, verenigen, combineren
-- le manos = de handen ineenslaan


conjurar v

1 samenzweren, samenspannen
-- contra le stato = tegen de staat samenzweren
2 dringend verzoeken, smeken
io vos conjura de non facer lo = in godsnaam, doe het niet
3 bezweren
-- un periculo imminente = een dreigend gevaar bezweren
-- le demone/diabolo = de duiven uitbannen


conjuration sub

1 het samenzweren, het samenspannen, samenzwering, samenspanning, komplot
2 dringend verzoek
3 het bezweren, bezwering


+ conjurato sub

1 samengezworene


+ conjurator sub

1 samenzweerder
2 geestenbezweerder


+ con moto ITALIANO

1 MUSICA con moto, levendig, met beweging


connatural adj

1 aangeboren


+ connaturalitate sub

1 aangeboren karakter, het aangeboren zijn


connecter v

1 aansluiten, verbinden, verenigen, aaneenschakelen, inschakelen
iste factos es strictemente connectite = deze feiten zijn nauw met elkaar verbonden
-- le salarios al index/indice de precios = de lonen koppelen aan de prijsindex
ELECTRICITATE -- al terra = aarden
-- le radio = de radio aanzetten
-- le television = de televisie aanzetten
-- le luce/lumine = het licht inschakelen/aandoen
-- le alarma = het alarm inschakelen/aanzetten
-- un casa al rete de gas = een huis op het gasnet aansluiten
-- al rete de television per cablo = op het kabelnet aansluiten
esser connectite al monitor = aan de monitor liggen


connective adj

1 koppelend, in elkaar grijpend, (ver)bindings...
ANATOMIA texito -- = bindweefsel


+ connectivo sub

1 verbinding(stuk)
2 BOTANICA helmbindsel
3 MATHEMATICA voegteken, operator
4 BIOLOGIA zenuw die twee zenuwknopen verbindt


+ connector sub

1 TECHNICA verbindings/aansluit/koppelstuk


connexe adj

1 met elkaar in verband staand, samenhangend, verbonden
un problema -- = een hiermee samenhangend probleem


+ connexion sub

1 samenhang, verband, verbinding
-- ferroviari = spoorverbinding
-- aeree = vliegverbinding
-- inter le ripas = oeververbinding
-- causal = oorzakelijk verband
-- inter le factos = verband tussen de feiten
-- del salarios al index/indice de precios = koppeling van de lonen aan de prijsindex
2 ELECTRICITATE aansluiting, schakeling
puncto de -- = contact/aansluitpunt
schema de -- = schakelschema
cassa de --es = schakelkast
rete de -- = koppelnet
-- de altoparlator = luidsprekeraansluiting
-- provisori/provisional = noodaansluiting
-- in serie = serieschakeling
-- bifurcate = gaffelverbinding


+ connexional adj

1 mbt tot een samenhang/verbinding


+ connexitate sub

1 connexiteit
le -- inter ambe artistas = de connexiteit tussen de beide kunstenaars
2 JURIDIC verknochtheid


connexive adj

1 verbindend


+ connivente adj

1 BIOLOGIA BOTANICA naar elkaar gebogen, sluitend (van blad), plooien vormend


conniventia sub

1 samenspanning, verstandhouding, het oogluikend toelaten, het door de vingers zien, medeplichtigheid door niet te beletten
reguardo de -- = blik van verstandhouding
esser de -- con le inimico = het met de vijand houden
ille ha agite con le -- del autoritates = hij heeft gehandeld met oogluiking van de autoriteiten


conniver v

1 oogluikend toelaten, door de vingers zien, medeplichtig zijn door niet te beletten


+ connotar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, PHILOSOPHIA een bijbetekenis en een hoofdbetekenis hebben


+ connotation sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, PHILOSOPHIA connotatie, bijbetekenis, gevoelswaarde, bijklank,

associatie

iste parola ha --es bastante forte = dat woord heeft nogal een zware lading


+ connotative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, PHILOSOPHIA connotatief


connubial adj

1 echtelijk (poëtisch), huwelijks...


+ connubialitate sub

1 echtelijke staat (poëtisch)


connubio sub

1 echt (poëtisch), huwelijk


cono sub

1 MATHEMATICA kegel, conus
-- truncate = afgeknotte kegel
-- scalen = scheve kegel
-- de revolution = omwentelingskegel
-- luminose/de lumine/de luce = lichtkegel
-- de umbra = schaduwkegel
-- vulcanic = vulkaankegel
in forma de -- = kegelvormig
TECHNICA embracage a --s = conuskoppeling
2 BOTANICA kegel(vrucht)
-- de abiete = sparappel
-- de pino = denappel
-- de lupulo = hopbel
3 kegelslak


+ conoide adj

1 kegelvormig, conisch
MATHEMATICA superficie -- = conoïde, kegeloppervlak


+ conoide sub

1 MATHEMATICA conoïde, lichaam dat door de aswenteling van een kegelsnede wordt gevormd


+ conopeo sub

1 CATHOLICISMO conopeum


+ conophtero sub

1 ZOOLOGIA dennekever


conquesta sub

1 het veroveren, verovering, FIGURATE verworvenheid
-- de un mercato = verovering van een markt
-- de un pais = verovering van een land
-- del poter = verovering van de macht
plano de -- = veroveringsplan
campania de -- = veroveringstocht
guerra de -- = veroveringsoorlog
2 het veroverde, veroverd(e) gebied(en)


conquirente sub

1 veroveraar


conquirer v

1 veroveren, onderwerpen, winnen
-- un pais = een land veroveren
-- un mercato = een markt veroveren
-- pro se le publico = de zaal plat krijgen


conquisitor sub

1 veroveraar
-- del mundo = wereldveroveraar
Guilhelmo/Guilielmo le Conquisitor = Willem de Veroveraar


consanguinee adj

1 in den bloede verwant (van vaderszijde)
fratre -- = halfbroer
soror -- = halfzuster
maritage -- = inteelt
BIOLOGIA selection -- = inteelt
dgeneration/degenerescentia -- = inteeltdegeneratie
population -- = inteeltpopulatie


+ consanguineo sub

1 bloedverwant (van vaderszijde)


consanguinitate sub

1 bloedverwantschap (van vaderszijde)
grado de -- = graad van bloedverwantschap


conscie adj

1
-- de = bewust van
-- del proprie valor = zelfbewust
-- de haber peccate = schuldbewust
-- de se mesme = zelfbewust
esser plenmente -- de = zich ten volle bewust zijn van


consciente adj

1 (zelf)bewust, besef hebbend
-- de culpa = schuldbewust
-- del problemas del ambiente (ecologic) = milieubewust
esser plenmente/perfectemente -- de = ten volle bewust zijn van
esser -- del necessitate de un cosa = de noodzaak van iets inzien


conscientia sub

1 bewustzijn, bewustheid, besef
-- de su (del) proprie valor = zelfbewustzijn
-- de se mesme = zelfbewustzijn
-- de culpabilitate/de culpa = schuldbesef
-- de classe = klassebewustzijn
-- del realitate = werkelijkheidsbesef
-- linguistic = taalbewustzijn
-- del deber = plichtsbesef
limine de -- = bewustzijnsdrempel
contento del -- = bewustzijnsinhoud
nivello de -- = bewustzijnsniveau
structura del -- = bewustzijnsstructuur
stato del -- = bewustzijnstoestand
limitation del -- = bewustzijnsvernauwing/verenging
con plen -- = willens en wetens
prender -- de un cosa = zich iets bewust worden
prisa de -- = bewustwording
perder -- = het bewustzijn verliezen
2 geweten
caso de -- = gewetenszaak
drama de -- = gewetensdrama
tortura del -- = gewetenskwelling
libertate de -- = gewetensvrijheid, geloofsvrijheid
voce del -- = stem van het geweten
sin -- = gewetenloos
objection/scrupulo de -- = gewetensbezwaar
examine de -- = gewetensonderzoek
-- stricte = nauwgezet/streng geweten
-- cargate = bezoedeld/belast geweten
-- maculate = bevlekt geweten
-- artistic = artistiek geweten
remorso de -- = gewetenswroeging
objector de -- = dienstweigeraar
facer tacer le (voce del) -- = zijn geweten sussen
cargar le -- = het geweten belasten
pesar super le -- = het geweten belasten
discargar le -- = alles opbiechten
non haber -- = gewetenloos zijn
liberar su -- = zijn geweten ontlasten
quietar/tranquillisar/appaciar su -- = zijn geweten geruststellen
haber le -- tranquille/in pace = een gerust geweten hebben
non esser in pace con su -- = met zijn geweten overhoop liggen
transiger con su -- = het met zijn geweten op een akkoordje gooien
violentar su -- = zijn geweten geweld aandoen
contra le proprie -- = tegen beter weten in
haber le -- elastic, esser large de -- = een ruim geweten hebben
io agera secundo mi -- = ik zal naar eer en geweten handelen
sequer (le dictamine de) su -- = zijn eigen geweten volgen


conscientiose adj

1 nauwgezet, plichtsgetrouw, serieus, nauwkeurig, zorgvuldig, conciëntieus
labor/travalio -- = nauwgezet werk
recerca -- = grondig onderzoek
tractar un cosa conscientiosemente = een zaak consciëntieus behandelen


+ conscientiositate sub

1 nauwgezetheid, plichtsgetrouwheid, nauwkeurigheid, zorgvuldigheid


conscriber v

1 voor de dienstplicht aanwijzen, inschrijven voor de dienstplicht


conscription sub

1 het inschrijven voor de dienstplicht, inschrijving voor de dienstplicht, conscriptie
-- general = algemene dienstplicht
systema de -- = conscriptiestelsel


conscripto sub

1 MILITAR dienstplichtige, rekruut


consecrar v

1 (in)wijden, heiligen, inzegenen
-- un ecclesia = een kerk inwijden/inzegenen
-- un altar = een altaar heiligen
-- un prestre = een priester inwijden
2 wijden (aan), besteden (aan)
-- se al studio = zich aan de studie wijden
3 bekrachtigen, bevestigen, sanctioneren


+ consecrate adj

1 gewijd
terra -- = gewijde aarde
terra non -- = ongewijde aarde
prestre -- = gewijd priester
pan -- = wijbrood
2 geijkt, aloud
expression -- = geijkte uitdrukking
termino -- = geijkte term


consecration sub

1 het (in)wijden, het inzegenen, (in)wijding, heiliging, inzegening, consecratie
-- episcopal = bisschopswijding
2 het bekrachtigen, het bevestigen, het sanctioneren, bekrachtiging, bevestiging, sanctionering


consecrator sub

1 iemand die (in)wijdt, etc.


+ consecratori adj

1 mbt de consecratie, inwijdings..., inzegenings...


+ consecution sub

1 opeenvolging, aaneenschakeling


consecutive adj

1 achtereenvolgend, opeenvolgend, consecutief
septe jornos/dies -- = zeven dagen achtereen/achter elkaar, zeven opeenvolgende dagen
-- a un cosa = als gevolg van iets, voortvloeiend uit iets
le interpretation -- = het consecutief tolken
numerar consecutivemente = in volgorde nummeren
il habeva consecutivemente duo accidentes = er vonden achter elkaar twee ongelukken plaats
JURIDIC sententia -- = consecutief vonnis
2 gevolgaanduidend, voortvloeiend
conjunctiones -- = gevolgaanduidende voegwoorden


consenso sub

1 overeenstemming, consensus, gelijkheid (van opvatting)
con le/mutue -- de = met onderling goedvinden van
con -- reciproc = met onderling goedvinden
obtener le -- majoritari del parlamento = de meerderheid van het parlement meekrijgen


consensual adj

1 JURIDIC consensueel, op consensus berustend
accordo/contracto -- = contract met wederzijdse toestemming, consensuele overeenkomst


consentimento sub

1 toestemming, goedkeuring, instemming
-- expresse = uitdrukkelijke goedkeuring
-- tacite = stilzwijgende toestemming
signos de --