Interlingua Wiki
Advertisement

a prep

1 (LOCO)
io es -- Bilthoven = ik ben in Bilthoven
2 (DIRECTION)
io va -- Bilthoven = ik ga naar Bilthoven
3 (MANIERA)
io va -- pede = ik ga te voet
4 (TEMPORE)
io arrivara -- quatro horas = ik zal om vier uur aankomen
5 (OBJECTO INDIRECTE)
io da le libro -- mi amico = ik geef het boek aan mijn vriend
6 (inter certe SUBSTANTIVOS e INFINITIVOS)
io ha nulle tempore -- leger = ik heb geen tijd om te lezen
7 (inter certe ADJECTIVOS e INFINITIVOS)
Interlingua es facile -- apprender = Interlingua is gemakkelijk te leren
8 (inter certe VERBOS e INFINITIVOS)
ille me incoragia -- apprender Interlingua = hij moedigt me aan Interlingua te leren
9 (in multe compositiones e expressiones)
vaso -- flores = bloemenvaas
machina -- scriber = schrijfmachine, etc., etc.


ab
prep

1 van, vanaf, uit
traduction -- francese = vertaling uit het Frans
-- initio = van voren af aan


+ abaca sub

1 BOTANICA abaca
2 BOTANICA manillahennep


+ abaco sub

1 telraam, rekenraam, rekenkast, abacus
2 ARTE DE CONSTRUER abacus, dekplaat van een kapiteel


abandonamento sub

1 verlating, achterlating, het in de steek laten
2 het verlaten, het afzien, het opgeven, het prijsgeven
3 verlatenheid, het verlaten zijn


abandonar v

1 verlaten, in de steek laten, aan zijn lot overlaten, opgeven, afstand doen van, prijsgeven
-- su infantes = zijn kinderen in de steek laten
-- un baby A)/bebe = een baby te vondeling leggen
-- su spo(n)sa = zijn vrouw in de steek laten
-- tote/omne sperantia = alle hoop laten varen
-- su deberes = zijn plichten verzaken
-- un function = een functie/ambt neerleggen
-- le lucta = de strijd opgeven, het bijltje er bij neerleggen
-- le studios = ophouden met studeren
-- un hypothese (-esis) = een hypothese opgeven
-- le poter = afstand doen van de macht
-- un region = een streek (voorgoed) verlaten
-- un urbe al inimico = een stad aan de vijand prijsgeven
-- su benes = afstand doen van zijn bezittingen
-- le via recte = van de rechte weg afdwalen
-- se a un vitio = zich overgeven aan een ondeugd
-- un subjecto = van een onderwerp afstappen
-- le domicilio conjugal = de echtelijke woning verlaten
-- le partito = als lid van de partij bedanken
-- un projecto = een plan laten varen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp intrekken/terugnemen
-- le neutralitate = de neutraliteit opgeven
-- al oblido/oblivion = aan de vergetelheid prijsgeven
-- su isolamento = zich losmaken uit zijn isolament
-- un idea = een denkbeeld laten varen, zich losmaken van een denkbeeld
-- su auto(mobile) in le nive = zijn auto in de sneeuw laten staan
differer non significa -- = uitstel is geen afstel
le ordine de -- le nave = het bevel het schip te verlaten
mi fortias me abandona = mijn krachten begeven het
le valor me abandona = de moed ontzinkt me
ille abandona su parte de heritage a su fratre = hij staat zijn erfdeel af aan zijn broer
numerose curritores ha abandonate in le curso de iste etape (F) = talrijke renners hebben het opgegeven in de

loop van deze etappe

+ abandonate adj

1 in de steek gelaten, verwaarloosd
-- de totes = door iedereen in de steek gelaten
-- a se mesme = aan zichzelf overgelaten
-- de Deo e del homines = van God en iedereen verlaten
un infante -- = een verlaten/in de steek gelaten kind
2 verlaten, onbeheerd
un casa -- = een verlaten huis
3 niet meer in gebruik, in onbruik
le altere cammino es -- = de andere weg wordt niet meer gebruikt


abandono sub

1 het verlaten, het opgeven, het afzien, het prijsgeven
le -- del domicilio/tecto conjugal = het verlaten van de echtelijke woning
-- del hostilitates = staking van de vijandelijkheden
le -- de un projecto = het opgeven van een plan
-- de territorio = gebiedsafstand
2 verlatenheid, verwaarlozing
lassar al -- = verwaarlozen, onverzorgd laten
morir in le -- = eenzaam sterven
esser in stato de -- = in staat van verval verkeren
3 ongedwongenheid, losheid, nonchalance, vrijheid
4 COMMUNICATION abandon


+ abasia sub

1 MEDICINA abasie


abassamento sub

1 het neerlaten, het verlagen, de daling, etc.
-- de un muro = het verlagen van een muur
-- del oculos/palpebras = neerslaan van de ogen
-- de un perpendiculo = neerlaten van een loodlijn
-- del velas = strijken van de zeilen
-- del voce = het zachter (gaan) spreken
-- del nivello de un liquido = verlaging van het peil van een vloeistof
-- del nivello del vita = verlaging van het levenspeil
-- del temperatura = verlaging van de temperatuur
-- del salarios = verlaging van de lonen
-- del tarifas = verlaging van de tarieven
-- del poter de compra = verlaging van de koopkracht
-- phreatic = grondwaterdaling
le -- de un cifra = het bijhalen van een cijfer (bij staartdeling)
-- del temperatura = verlagen van de temperatuur
MATHEMATICA le -- de un equation = het herleiden van een vergelijking
2 vernedering, het vernederen


abassar v

1 laten zakken, neerhalen, neerlaten, doen dalen, verlagen
-- un muro = een muur verlagen
-- le oculos = de ogen neerslaan
-- le palpebras = de oogleden neerslaan
-- le capite/testa = het hoofd laten hangen
-- un perpendiculo = een loodlijn neerlaten
-- le velas = de zeilen strijken
-- un cifra = een cijfer bijhalen (bij een staartdeling)
-- le voce = zachter (gaan) spreken
-- le volumine = het geluid wat zachter zetten
-- le nivello del vita = het levenspeil verlagen
-- le temperatura = de temperatuur verlagen
-- le calefaction = de verwarming lager zetten
-- le tarifas = de tarieven verlagen
-- le precios = de prijzen verlagen
le terreno se abassa verso le riviera = het terrein loopt af naar de rivier
MATHEMATICA -- le grado de un equation = de graad van een vergelijking verlagen
MATHEMATICA -- un equation = een vergelijking herleiden
le taxa de mortalitate se ha abassate = het sterftecijfer is gedaald
2 vernederen, verlagen
le miseria abassa le homine = de ellende verlaagt de mens
-- se a compromissos = zich verlagen tot compromissen
BIBLIA quicunque se abassara, essera elevate = wie zich vernedert, zal verheven worden


+ abat-jour sub FRANCESE

1 lampenkap


abatter v

1 neerslaan, vellen, omhakken, slopen, slechten, neerhalen, omverhalen, slachten
-- un casa = een huis slopen
-- un arbore = een boom vellen/omhakken
interdiction de -- = kapverbod
-- un muro = een muur slechten/omverhalen
-- un avion = een vliegtuig neerhalen
le avion se abatte = het vliegtuig stort neer
-- un vacca = een koe slachten
-- un cavallo vulnerate = een gewond paard afmaken
un nube de pulvere se ha abattite super le placia = een wolk van stof sloeg neer op het plein


abattimento sub

1 ontmoediging, moedeloosheid, neerslachtigheid, gedruktheid


abattite adj

1 terneergeslagen, ontmoedigd, neerslachtig, gedrukt, mistroostig


abattitor sub

1 iemand die velt, sloopt, etc., sloper, slachter, etc.
-- de arbores = houthakker
-- de cavallos = paardenslachter


abattitorio sub

1 slachthuis
-- de cavallos = paardenslachthuis
residuos de -- = abattoirafval
personal de -- = abattoirpersoneel


+ abaxial adj

1 BOTANICA latere -- de un folio = achter/onderkant van een blad


abbate sub

1 abt
-- mitrate = gemijterde abt


abbatessa sub

1 abdis


abbatia sub

1 abdijschap
2 abtsgebied
3 abdij
-- de benedictinos = benedictijnenabdij


abbatial adj

1 abtelijk, abts..., abdij...
missa -- = abbatiale mis
ecclesia -- = abdijkerk
schola -- = abdijschool


abbordabile adj

1 toegankelijk, genaakbaar
costa -- = toegankelijke kust
2 enterbaar


abbordage sub

1 entering
croc de -- = enterhaak
hacha {sj} de -- = enterbijl


abbordar v

1 landen, aan land gaan (vanaf schip), aanleggen, een haven aandoen
le vento nos impedi de -- = de wind verhindert ons te landen
2 in aanvaring komen met, aanvaren
le grande nave ha abbordate le barca de pisca = het grote schip heeft de vissersboot aangevaren
3 enteren
-- un nave = een schip enteren
4 aanspreken, aanklampen
-- un persona in le strata = iemand op straat aanspreken
-- un thema/subjecto = aan een onderwerp aansnijden
-- un persona con un cosa = iemand met iets aan boord komen
-- un problema con firmessa = een probleem flink aanpakken


+ abbordator sub

1 iemand die een schip entert


abbordo sub

1 landing
2 entering


abbreviamento sub

1 verkorting, afkorting, inkorting, bekorting, samenvatting, kort begrip, uittreksel
-- de un articulo = samenvatting van een artikel
-- (del tormentos) del agonia = stervensbekorting


abbreviar v

1 verkorten, afkorten, inkorten, bekorten, korter maken, samenvatten, uittrekken
-- un articulo troppo longe = een te lang artikel bekorten
-- un parola = een woord afkorten
-- un texto = een tekst samenvatten
-- su vita = zijn leven verkorten
-- le viage = de reis verkorten
-- le suffrentias de un animal = een dier uit zijn lijden verlossen
pro -- (lo) = om kort te gaan


abbreviate adj

1 kort, klein


abbreviation sub

1 Vide: abbreviamento


abbreviative adj

1 verkortend, afkortend, etc.
signo -- = afkortingsteken
formula -- = korte formule


abbreviator sub

1 verkorter, excerpeerder


abbreviatura sub

1 verkorte vorm van een woord, verkorting


+ abc sub

1 abc, alfabet
2 eerste beginselen (van een wetenschap, vak, enz.), abc
le -- del mestiero = het abc van het vak


+ abdicante adj

1 aftredend


abdicante sub

1 iemand die aftreedt


abdicar v

1 afstand doen, aftreden, neerleggen (ambt, etc.)
-- al throno/corona = afstand doen van de troon/kroon
-- su benes = afstand doen van zijn bezittingen
2 afzien van, laten varen
-- un idea = een idee laten varen
-- su responsabilitates = zijn verantwoordelijkheden van zich afschuiven


+ abdicatari adj

1 aftredend, die afstand doet


abdication sub

1 het aftreden, het afstand doen, het neerleggen (ambt, etc.), abdicatie, (troons)afstand
le -- de Carolo Quinte = de troonsafstand van Karel de Vijfde


+ abdicative adj

1 Vide: abdicatori+ abdicator sub

1 iemand die aftreedt


+ abdicatori adj

1 aftredend, die aftreedt


abdominal adj

1 buik..., van de buik(holte)
dolor(es) -- = pijn in de (onder)buik, buikpijn
affection -- = buikaandoening
operation -- = buikoperatie
haber violente dolores -- = hevige buikpijn hebben
pariete -- = buikwand
respiration -- = buikademhaling
cavitate -- = buikholte
cinctura -- = buikgordel
musculo -- = buikspier
region -- = buikstreek
organo -- = buikorgaan
intestino -- = buikingewanden
aorta -- = buikaorta
vena -- = buikader
arteria -- = buikslagader
hernia -- = buikbreuk, ingewandsbreuk
vasculo -- = ruggevat
2 van het achterlijf
aletta/pinna -- = buikvin


abdomine sub

1 (onder)buik, buikholte
-- pendule = hangbuik
2 achterlijf (van insecten)


+ abdominose adj

1 dikbuikig, corpulent


abducer v

1 wegleiden, wegvoeren
2 PHYSIOLOGIA afvoeren


abduction sub

1 wegleiding, wegvoering
2 PHYSIOLOGIA abductie, buitenwaartse spierbeweging


+ abductor adj

1 wegleidend, wegvoerend
tubo -- = afvoerpijp
2 PHYSIOLOGIA musculo -- = afvoerder, buitenwaarts bewegende spier, abductor


abductor sub

1 PHYSIOLOGIA buitenwaarts bewegende spier, afvoerder, abductor
-- del pollice = afvoerder van de duim


+ abece sub

1 abc, alfabet
2 eerste beginselen (van wetenschap, vak, etc.), abc
ille ignora le -- del mestiero = hij is niet op de hoogte van de eerste beginselen van het vak
le -- del pictura = het abc van de schilderkunst


+ abecedario sub

1 abc-boek, eerste spelboekje


+ abelia sub

1 BOTANICA abelia


+ abelian adj

1 van Abel
MATHEMATICA functiones -- = functies van Abel
MATHEMATICA equation -- = vergelijking van Abel


aberrante adj

1 afwijkend, abnormaal, niet normaal
comportamento/conducta -- = abnormaal/afwijkend gedrag
idea -- = afwijkend idee
LINGUISTICA E GRAMMATICA forma -- = afwijkende vorm
BIOLOGIA specie -- = afwijkende soort
de modo -- = op een afwijkende manier


+ aberrantia sub

1 afwijking, afdwaling


aberrar v

1 afwijken
2 dwalen, zich vergissen


aberration sub

1 afwijking, afdwaling, ASTRONOMIA aberratie
-- mental = geestelijke afwijking, geestesstoornis
-- spheric/de sphericitate = sferische aberratie
-- de radios luminose = afwijking van lichtstralen
-- chromatic = chromatische aberratie
-- chromosomic = chromosomenafwijking
-- in le comptutator/computer (E) = storing in de computer
-- del comportamento = gedragsafwijking
le --es de su juventute = de dwalingen van zijn jeugd


+ abhorrente adj

1 afschuwelijk, weerzinwekkend, afstotend
systema -- = verfoeilijk systeem


+ abhorrentia sub

1 afschuw, gruwel


abhorrer v

1 verafschuwen, verfoeien
-- le dishonest(it)ate = oneerlijkheid verafschuwen
ille abhorre su vicino = hij haat zijn buurman
injustitia abhorrite = gruwelijk onrecht


abhorribile adj

1 afschuwelijk, verfoeilijk, gruwelijk, weerzinwekkend


abhorrimento sub

1 afschuw, gruwel


abiberar v

1 drenken (van vee)
-- su cavallo = zijn paard laten drinken
vaccas que se abibera in le rivo = koeien die uit de beek drinken
2 irrigeren, bevloeien (van land)


abiberatorio sub

1 drenkplaats (voor vee), drinkbak, drenkbak
menar bestial al -- = vee naar de drenkplaats brengen


abiete sub

1 BOTANICA spar
-- blanc/albe/argentee = zilverspar
cono de -- = sparappel, sparrenkegel
resina de -- = sparrenhars
ligno de -- = sparrenhout
bosco de --s = sparrenbos
branca de -- = sparrentak


+ abietin adj

1 BOTANICA bij een spar/den behorend


abiogenese (-esis) sub

1 abiogenese, spontane generatie


abiogenetic adj

1 abiogenetisch


+ abiotic adj

1 BOTANICA niet levend, zonder leven, abiotisch
zona -- = gebied waarin geen leven mogelijk is
natura -- = abiotische natuur
ambiente -- = abiotisch milieu


+ abiotrophia sub

1 MEDICINA abiotrofie


abjecte adj

1 verwerpelijk, verachtelijk, laag, gemeen
sentimentos -- = lage gevoelens
mentita -- = verachtelijke leugen
chantage -- = gemene chantage
creatura/persona -- = gemenerik


abjection sub

1 verwerpelijkheid, laagheid, schande, gemeenheid
le -- in le qual ille ha cadite = de gemeenheid waaraan hij zich heeft overgegeven
viver in le -- = in schande leven


+ abjurabile adj

1 die kan/moet worden afgezworen


+ abjuramento sub

1 Vide: abjurationabjurar v

1 afzweren, afstand doen van, laten vallen, opgeven
-- le heresia = de ketterij afzweren
-- le protestantismo = het protestantisme afzweren
-- un rege = een koning afzweren
ille ha abjurate tote feritate = hij heeft alle trots van zich afgelegd


abjuration sub

1 (het) afzweren, afzwering
le -- del heresia = de afzwering van de ketterij
le -- de Philippe II = de afzwering van Filips II


+ abjurator sub

1 iemand die afzweert


+ abjuratori adj

1 de afzwering betreffend
acto -- = afzweringsacte
formula -- = afzweringsformule


+ ablactar v

1 (mbt kind, dier) spenen, van de borst nemen


+ ablactation sub

1 (mbt kind, dier) ablactatie, het spenen, het van de borst nemen
periodo de -- = speentijd


ablandar v

1 verzachten, zacht maken, week maken
-- le corde de = het hart vermurwen van


+ ablastina sub

1 BIOCHIMIA ablastine


+ ablation sub

1 MEDICINA wegneming van lichaamsdelen
-- de un ren = wegneming van een nier
-- de un tumor = wegneming van een tumor
-- del amygdalas = wegneming van de amandelen
2 GEOLOGIA ablatie, afslijting, afsmelting
-- glaciari = gletsjerafsmelting
-- de un glaciero = afsmelting van een gletsjer


+ ablative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
caso -- = ablatief


ablativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ablatief, zesde naamval
-- absolute = absolute ablatief
mitter un parola al -- = een woord in de ablatief zetten


+ ablaut sub GERMANO

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ablaut, klinkerwisseling, klankwisseling


+ ablegato sub

1 ablegaat (pauselijk gezant)


abluer v

1 wassen, reinigen (anque RELIGION)


ablution sub

1 wassing, reiniging (anque RELIGION)
--es ritual = rituele wassing


abnegar v

1 verloochenen
-- su relegion = zijn geloof afzweren


abnegation sub

1 (zelf)verloochening
spirito de -- = opofferingsgezindheid
acto de -- = daad van zelfverloochening
su -- es admirabile = zijn zelfverloochening is bewonderenswaardig
facer -- de se ipse = zichzelf verloochenen, zich opofferen


abolimento sub

1 afschaffing, opheffing, vernietiging, herroeping, intrekking, annulering, opruiming, kwijtschelding
-- del sclavitude = afschaffing van de slavernij


abolir v

1 afschaffen, opheffen, vernietigen, herroepen, intrekken, annuleren, opruimen, kwijtschelden, een eind maken aan
-- un lege = een wet afschaffen/intrekken
-- un pena = een straf kwijtschelden
-- le pena de morte = de doodstraf afschaffen
-- un decreto = een decreet intrekken
derecto abolite = vervallen recht


abolition sub

1 afschaffing, opheffing, vernietiging, herroeping, intrekking, annulering, opruiming, kwijtschelding
-- del sclavitude = afschaffing van de slavernij
-- del privilegios = afschaffing van de privileges
-- del pena de morte = afschaffing van de doodstraf
-- de un lege = intrekking van een wet


abolitionismo sub

1 abolitionisme (beweging ter afschaffing van de slavernij)


abolitionista sub

1 abolitionist (voorstander van de afschaffing van de slavernij)


+ abolitionista adj

1 abolitionistisch


+ abolitive adj

1 die/dat afschaft
lege -- = wet die iets afschaft
decreto -- = decreet dat iets afschaft


+ abomaso sub

1 lebmaag


abominabile adj

1 afschuwelijk, verfoeilijk, gruwelijk, afgrijselijk, verschrikkelijk, vreselijk, weerzinwekkend
crimine -- = afschuwelijke misdaad
tempore -- = rot weer
gusto/sapor -- = walgelijke smaak
systema -- = verfoeilijk systeem
cappello -- = foeilelijke hoed
--mente fede = foeilelijk
cantar abominabilemente = heel slecht zingen


abominar v

1 verfoeien, verafschuwen, gruwen van
-- le dishonest(it)ate = oneerlijkheid verafschuwen
io abomina le hypocrisia = ik verfoei schijnheiligheid


abomination sub

1 afschuw, afgrijzen, weerzin
2 iets afschuwelijks
iste chantage es un -- = die chantage is iets afschuwelijks
dicer -- = vreselijke dingen zeggen


abonamento sub

1 abonnement
billet de -- = seizoenkaart
tarifa de -- = abonnementstarief
precio de -- = abonnementsprijs
-- de theatro = schouwburgabonnement
-- mensual = maandabonnement
-- hebdomadari/septimanal = weekabonnement
-- trimestral = kwartaalabonnement
-- tramviari = tramabonnement
-- de traino = treinabonnement
-- annual/annue/pro un anno = jaarabonnement
-- de essayo = proefabonnement
prender/subscriber un -- a un jornal = een abonnement op een krant nemen
renovar le -- = het abonnement laten doorlopen, weer een abonnement nemen
disdicer un -- = een abonnement opzeggen


abonar(I) v

1 abonneren
-- se a un revista = zich op een tijdschrift abonneren
-- se a un gruppo in le Internet = lid worden van een (nieuws)groep in het Internet


abonar(II) v

1 verbeteren, beter maken
-- un terreno = een stuk grond verbeteren


+ abonato sub

1 abonné, abonnementshouder
representation reservate al --s = abonnementsvoorstelling


+ aboral adj

1 aboraal


+ aborigine adj

1 inheems, autochtoon
population -- = inheemse bevolking


aborigines sub pl

1 oorspronkelijke bewoners (dier, mens, plant), inboorlingen
le -- de Australia = de oorspronkelijke bewoners van Australië


abortamento sub

1 abortus, miskraam, vruchtafdrijving, ontijdige bevalling
-- spontanee = miskraam
lege super le -- = abortuswet
legislation relative al -- = abortuswetgeving


abortar v

1 ontijdig bevallen
-- se = abortus plegen
facer se -- = zich laten aborteren
2 aborteren, een miskraam veroorzaken
-- un pregnantia = een zwangerschap afbreken/onderbreken
3 mislukken
4 BIOLOGIA onontwikkeld blijven


+ abortator sub

1 aborteur, vruchtafdrijver


abortive adj

1 vruchtafdrijvend, een miskraam veroorzakend
remedio/pharmaco -- = vruchtafdrijvend middel
practicas -- = abortuspraktijken
2 onvoldragen, onrijp, mislukt


+ abortivo sub

1 vruchtafdrijvend middel, abortief


aborto sub

1 abortus, miskraam, vruchtafdrijving, ontijdige bevalling
provocar un -- = afdrijven, een abortus opwekken
-- provocate = abortus provocatus
-- illegal = illegale abortus
lege del -- = abortuswet
clinica pro --s = abortuskliniek
submitter se a un -- = een abortus ondergaan


ab ovo LATINO

1 ab ovo, vanaf het begin


+ abracadabra sub

1 abracadabra, brabbel/wartaal


abrader v

1 (uit)schuren, afschuren, (af)schaven, afslijten, uitslijten
le fluvio abrade le ripa = de rivier schuurt de oever uit
pelle abradite = geschuurde/ontvelde huid


abrasion sub

1 het (uit)schuren, het afschuren, afschuring, afslijting, afschaving
-- fluviatile/fluvial = fluviatiele abrasie
-- marin = mariene abrasie
resistentia al -- = afslijtingsbestendigheid
resistente al -- = slijtvast
test (A) de -- = afslijtingstoets
utensile de -- = slijpwerktuig
2 afgeschaafde plek
-- del pelle = ontvelde plek (op de huid), schaafwond


abrasive adj

1 (uit)schurend, afschurend, (af)schavend, afslijtend, uitslijtend, slijp..., polijst..
papiro -- = schuurpapier
productos -- = schuurmiddelen, slijpmiddelen
tela -- = schuurlinnen
pulvere -- = schuurpoeder, slijppoeder
disco -- = schuurschijf
rolo -- = schuurrol
spongia -- = schuurspons
arena/sablo -- = schuurzand


+ abrasivitate sub

1 (af/uit)schurend/(af)schavend/(uit)slijtend/slijpend/polijstend

vermogen

+ abrasivo sub

1 schuurmiddel, slijpmiddel


+ abreaction sub

1 PSYCHOLOGIA afreagering


+ abreactive adj

1 PSYCHOLOGIA afreagerend


+ abreager v

1 PSYCHOLOGIA afreageren


abrogabile adj

1 intrekbaar, herroepbaar


abrogar v

1 afschaffen, opheffen, intrekken, herroepen
-- un lege = een wet intrekken
-- un regulamento = een reglement afschaffen
-- un disposition = een beschikking/bepaling intrekken


abrogation sub

1 afschaffing, opheffing, intrekking, herroeping
-- de un lege = intrekking van een wet


abrogative adj

1 intrekkend, afschaffend, herroepend
lege -- = wet die iets afschaft/intrekt


abrogator sub

1 iemand die afschaft/intrekt, etc.


abrogatori adj

1 intrekkend, afschaffend, herroepend
clausula -- = clausule/bepaling die in de afschaffing van iets voorziet


+ abronia sub

1 BOTANICA abronia


abrumper v

1 afbreken, (door)klieven, kloven


abrupte adj

1 steil, sterk hellend
rocca -- = steile rots
sentiero --- = sterk hellend pad
2 kortaf, abrupt, bruusk
responsa -- = bruusk antwoord


absceder v

1 een gezwel vormen, zweren, etteren
tumor que abscede = etterende tumor


abscesso sub

1 (etter)gezwel, abces
-- pulmonar = longabces
-- cerebral = hersenabces
-- maxillar = kaakabces
-- del hepate/ficato = levergezwel
-- furunculose = furunkuleus abces
-- matur = rijp gezwel
perciar/aperir un -- = een abces doorprikken
le -- ha perciate = het gezwel is doorgebroken
vacuar un -- = een gezwel uitdrukken


abscinder v

1 afsnijden


abscissa sub

1 MATHEMATICA abscis
-- curvilinee = kromlijnige abscis


+ abscission sub

1 afsnijding, BOTANICA abscissie


+ absconder v

1 verborgen houden


+ absconse adj

1 verborgen, duister, onbegrijpelijk


absentar v

1
-- se = afwezig zijn, wegblijven, weggaan, verlaten
io me absentera de Bilthoven alicun dies = ik ben een paar dagen weg uit Bilthoven


absente adj

1 afwezig
le personas -- habeva torto = de afwezigen hadden ongelijk
reguardo -- = afwezige blik
esser -- al lectiones = afwezig zijn bij de lessen
esser -- de casa = niet thuis zijn


+ absente sub

1 afwezige, absent


absentia sub

1 afwezigheid
-- scholar/in classe/in schola = schoolverzuim
-- justificate = geoorloofd (school)verzuim
-- autorisate = afwezigheid met verlof
-- non justificate = ongeoorloofd (school)verzuim
-- de systema = stelselloosheid
in -- de = bij afwezigheid van, bij gebrek aan
le --s de iste alumno es troppo numerose = die leerling verzuimt te vaak
brillar per su -- = schitteren door afwezigheid


absentismo, absenteismo sub

1 absent(e)isme, voortdurende of vaak voorkomende afwezigheid
-- scholar = schoolverzuim


absentista, absenteista sub

1 iemand die vaak verzuimt
2 grondbezitter die niet op de plaats van zijn bezittingen woont


+ absidal adj

1 ARTE DE CONSTRUER van de abside
cappella -- = straalkapel
ecclesia -- = koorkerk


+ abside sub

1 ARTE DE CONSTRUER abside, absis


+ absidiola sub

1 absidiola, absiskapel


absinthic adj

1 alsemachtig
2 absintachtig


absinthina sub

1 CHIMIA absinthine


absinthio sub

1 BOTANICA alsem
2 absint


absinthismo sub

1 absintverslaafdheid, absintvergiftiging


absolute adj

1 absoluut, onbeperkt, onvoorwaardelijk, definitief, volslagen, totaal, volstrekt
temperatura -- = absolute temperatuur
zero -- = absoluut nulpunt
poter -- = absolute macht
soverano -- = absoluut vorst
majoritate -- = volstrekte meerderheid
obedientia -- = stricte gehoorzaamheid
veritate -- = absolute waarheid
superlativo -- = absolute superlatief
ablativo -- = absolute ablatief
genitivo -- = absolute genitief
valor -- = absolute waarde
alcohol -- = absolute alcohol
silentio -- = volmaakte stilte
ASTRONOMIA magnitude -- = absolute helderheid
musica -- = absolute muziek
promissa -- = onvoorwaardelijke belofte
JURIDIC competentia -- = absolute competentie
MATHEMATICA valor -- de un numero real = absolute waarde van een reëel getal
impossibilitate -- = absolute onmogelijkheid
empleo -- de un verbo transitive = absoluut gebruik van een overgankelijk werkwoord
confidentia -- in le bon senso = onbeperkt vertrouwen in het gezonde verstand


absolution sub

1 absolutie, vergiffenis, vrijspraak, kwijtschelding
dar le -- a un peccator = een zondaar vergiffenis schenken


+ absolutisar v

1 verabsoluteren


+ absolutisation sub

1 verabsolutering


absolutismo sub

1 absolutisme, alleenheerschappij


absolutista sub

1 absolutist, voorstander van absolutisme


+ absolutista adj

1 absolutistisch
governamento -- = absolutistische regering


+ absolutistic adj

1 absolutistisch
principios -- = absolutistische principes
governamento -- = absolutistische regering


+ absolutitate sub

1 absoluutheid, volstrektheid
-- de un principio = absoluutheid van een principe


absolutor sub

1 RELIGION iemand die absolutie schenkt


absolutori adj

1 vrijsprekend, vergevend
judicamento/judicio/sententia -- = vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging
2 RELIGION zonden kwijtscheldend, vergiffenis schenkend (anque JURIDIC)


absolver v

1 vergeven, vrijspreken, kwijtschelden, ontheffen
-- un accusato = een beklaagde vrijspreken


absorbente adj

1 absorberend, opslorpend, inzuigend
capacitate/poter -- = absorptievermogen
papiro -- = vloeipapier
material -- = absorberend materiaal
pariete -- = absorberende wand (voor geluid)
iste spongia es multo -- = deze spons neemt veel water op


+ absorbente sub

1 absorberende stof, absorptiemiddel


absorbentia sub

1 het opslorpen, het absorberen, absorptie, opslorping, 't opgaan in iets


absorber v

1 absorberen, opslorpen, inzuigen, opzuigen, in zich opnemen, geheel in beslag nemen
le plantas verde absorbe le gas carbonic del atmosphera = de groene planten nemen koolzuurgas uit de atmosfeer

op

le spongia absorbe le aqua = de spons zuigt het water op
esser absorbite in un subjecto = in een onderwerp verdiept zijn
su multiple activitates le absorbe integremente = zijn vele bezigheden nemen hem geheel in beslag
absorbite in pensatas/pensamentos = in gedachten verzonken
le tinta es absorbite per le papiro = de inkt trekt in het papier
-- le attention = de aandacht in beslag nemen
-- multe tempore = veel tijd in beslag nemen


absorbibile adj

1 absorbeerbaar, opslorpbaar


+ absorbibilitate sub

1 absorberend vermogen, absorbeerbaarheid


absorption sub

1 het opslorpen, het absorberen, absorptie, opslorping, 't opgaan (in iets)
-- luminose/de luce/de lumine = lichtabsorptie
-- de sono = geluidabsorptie
-- de resonantia = absorptieresonantie
poter/capacitate de -- = absorptievermogen
curva de -- = absorptiecurve
linea de -- = absorptielijn
dynamometro de -- = remdynamometer
banda de -- = absorptieband
spectro de -- = absorptiespectrum
coefficiente de -- = absorptiecoëfficiënt
capacitate de -- = absorptievermogen


+ absorptive adj

1 Vide: absorbente


+ absorptivitate sub

1 absorptievermogen


+ abstemie adj

1 zich van alcoholische dranken onthoudend


+ abstemio sub

1 afschaffer (van alcoholische dranken), geheelonthouder
ille es -- = hij is van de blauwe knoop


abstention sub

1 niet-inmenging, onthouding, blanco stem
-- del voto = stemonthouding
le motion ha essite adoptate per vinti votos e duo abstentiones = de motie is aangenomen met twintig stemmen en twee

onthoudingen

+ abstentionismo sub

1 POLITICA stemonthouding


abstentionista adj

1 voor onthouding in de politiek


abstentionista sub

1 voorstander van onthouding in de politiek, niet-stemmer (thuisblijver)


+ abstergente adj

1 reinigend


+ abstergente sub

1 reinigend middel, reinigingsmiddel


+ absterger v

1 reinigen


+ abstersion sub

1 het reinigen, reiniging


+ abstersive adj

1 reinigend


+ abstersivo sub

1 Vide: abstergente


abstinente adj

1 zich onthoudend, matig, sober


abstinentia sub

1 onthouding, matigheid
-- total = geheelonthouding
-- (sexual) periodic = periodieke onthouding
die/jorno de -- = onthoudingsdag
symptoma de -- = abstinentieverschijnsel, ontwenningsverschijnsel
2 RELIGION vasten


abstiner v

1
-- se = zich onthouden, niet gebruiken, er van afzien
-- se de alcohol = geen alcohol gebruiken
-- se de tabaco = zich van roken onthouden, niet roken
-- se de commentario = zich van commentaar onthouden
-- se de participar = van deelneming afzien
-- se del voto = zich van stemming onthouden, niet stemmen
-- se de tote critica = zich van alle kritiek onthouden


abstracte sub

1 abstract, ontastbaar, onstoffelijk
le blancor es un idea -- = witheid is een abstract idee
notion/concepto -- = abstract begrip
pensatas/pensamentos -- = abstracte gedachten
scientias -- = abstracte wetenschappen
le logica es un scientia -- = logica is een abstracte wetenschap
mathematica -- = zuivere wiskunde
arte -- = abstracte kunst
pictura -- = abstracte schilderkunst
pictor -- = abstracte schilder
exprimer se troppo abstractemente = zich te abstract uitdrukken


abstraction sub

1 het abstraheren, abstractie, abstract begrip, iets abstracts
facer -- de = buiten beschouwing laten, geen rekening houden met
facite -- de = afgezien van


+ abstractismo sub

1 ARTES PLASTIC abstractisme


+ abstractista sub

1 ARTES PLASTIC aanhanger van het abstractisme


+ abstractive adj

1 abstraherend


abstraher v

1 abstraheren, in gedachte afzonderen, onttrekken, aftrekken, scheiden
on debe -- pro generalisar = men moet abstraheren om te generaliseren


abstruder v

1 wegduwen
2 verbergen, geheim houden


abstruse adj

1 diepzinnig, duister, moeilijk te begrijpen, verborgen
rationamento -- = duistere redenering
problema -- = moeilijk te doorgronden probleem
exprimer se in modo -- = zich op duistere wijze uitdrukken


+ abstrusitate sub

1 diepzinnigheid, duisterheid
-- de un theoria = duisterheid van een theorie


absurde adj

1 absurd, ongerijmd, dwaas, zot, belachelijk
theatro -- = absurdistisch toneel
rationamento -- = absurde/dwaze redenering
conducta/comportamento -- = absurd gedrag
hasardo -- = absurd toeval


absurditate sub

1 absurde, ongerijmde, absurditeit, ongerijmdheid
dicer -- = onzin praten
-- del existentia = ongerijmdheid van het bestaan
committer un -- = iets absurds doen
iste refusa es un -- = die weigering is absurd


+ absurdo sub

1 absurde, ongerijmde
rationar per le -- = uit het ongerijmde redeneren
rationamento/demonstration per le -- , reduction al -- = bewijs uit het ongerijmde
theatro del -- = absurdistisch toneel


abuccamento sub

1 het pakken (met de mond)
2 het verbinden (van buizen)
3 onderhoud, gesprek
haber un -- con un persona = een onderhoud met iemand hebben


abuccar v

1 pakken (met de mond)
-- se = tot een gesprek komen, een onderhoud hebben
2 (buizen) verbinden


+ abulia sub

1 PSYCHOLOGIA willoosheid, wilszwakte, aboulie


+ abulic adj

1 PSYCHOLOGIA willoos
comportamento -- = willoos gedrag


+ abulico sub

1 PSYCHOLOGIA willoze


abundante adj

1 overvloedig, ruimschoots voldoende, rijk
pluvia -- = overvloedige regenval
recolta -- = rijke oogst
portion -- = ruime portie
nutrimento/alimentos -- = overvloedig voedsel
capillatura -- = overvloedige haardos
-- in aqua = waterrijk
il pluve/le pluvia cade abundantemente = het regent overvloedig
le factos lo ha abundantemente demonstrate = de feiten hebben het zeer duidelijk aangetoond
salar abundantemente = overvloedig met zout bestrooien


abundantia sub

1 overvloed, grote hoeveelheid
-- de flores = weelde van bloemen, bloemenpracht
le corno de -- = de hoorn des overvloeds
le annos de -- = de vette jaren
-- de detalios = overvloed aan details
societate de -- = welvaartmaatschappij
economia de -- = economie van de overvloed
haber moneta in -- = volop geld hebben
viver in le -- = in overvloed leven


+ abundantista sub

1 ECONOMIA, POLITICA aanhanger van de theorie van de overvloed


abundar v

1 overvloedig zijn, in overvloed voorkomen, talrijk zijn, in overvloed hebben
le cereales abunda = er is een overvloed aan granen
-- in difficultates = vol moeilijkheden zitten
-- in errores = wemelen van de fouten
le errores abunda in iste texto = de fouten zijn talrijk in die tekst
le fructos abunda iste estate = deze zomer is er zeer veel fruit
le pisces abunda in iste aqua = in dit water krioelt het van de vis
le exemplos abunda = de voorbeelden liggen voor het grijpen
ille abunda in anecdotas = hij weet altijd een massa anecdotes te vertellen


abusar v

1 -- de = misbruiken, misbruik maken van
-- del amicitate = misbruik maken van de vriendschap
-- de un juvena = een meisje misbruiken


abusator sub

1 iemand die misbruikt


abusive adj

1 verkeerd, onjuist, misleidend
costume -- = verkeerde gewoonte
empleo/uso -- de un vocabulo/parola = verkeerd/onjuist gebruik van een woord
appropriation -- = wederrechtelijke toeëigening
abusivemente = per abuis, per vergissing, abusievelijk


abuso sub

1 misbruik, verkeerd/onjuist gebruik, misstand
-- de confidentia = misbruik/schending van vertrouwen
-- de alcohol = alcoholmisbruik
-- de bibitas alcoholic = drankmisbruik
-- de poter = machtsmisbruik
-- de derecto = rechtsmisbruik
-- de autoritate = misbruik van gezag
--s flagrante = schreeuwende misstanden
le abuso de somniferos es periculose = misbruik van slaapmiddelen is gevaarlijk
signalar un -- = op een misstand wijzen
denunciar un -- = een misstand aan de kaak stellen
remediar a un -- = een einde maken aan een misbruik
iste -- es un accusation contra le societate = deze misstand is een aanklacht tegen de maatschappij


abysmal adj

1 bodemloos, onpeilbaar
oceano -- = diepzee
zona -- = diepzeezone
fauna -- = diepzeefauna
pisca -- = diepzeevisserij
ignorantia -- = grove onwetendheid


abysmo sub

1 afgrond, peilloze diepte
esser al bordo del -- = aan de rand van de afgrond staan
-- de miseria = poel van ellende
-- de dolor = een onpeilbare smart
le --s del inferno = de afgronden van de hel
il ha un enorme -- inter ille duo = er gaapt een diepe kloof tussen die twee


abyssal adj

1 bodemloos, onpeilbaar
oceano -- = diepzee
zona -- = diepzeezone, abyssale zone
fallia -- = abyssale breuk
rocca -- = abyssaal gesteente
fauna -- = diepzeefauna
pisce -- = diepzeevis
pisca -- = diepzeevisvangst
ignorantia -- = grove onwetendheid


abyssin adj

1 Abessijns


Abyssinia sub n pr

1 Abesssinië


abyssino sub

1 Abessiniër


abysso sub

1 afgrond, peilloze diepte
exploration del --s = diepzeeonderzoek
-- de miseria = poel van ellende


acacia sub

1 BOTANICA acacia
folio de -- = acaciablad
ligno de -- = acaciahout


academia sub

1 academie, school, instituut
-- de dansa = dansinstituut/academie
-- de musica = muziekschool
-- de equitation = rijschool
-- militar = militaire academie
-- de scientias = academie van wetenschappen
-- de (belle) artes = kunstacademie
Academia Royal Nederlandese del Scientias = Koninklijke Academie van Wetenschappen


academic adj

1 academisch
libertate -- = academische vrijheid
anno -- = academisch jaar
grado -- = academische graad
stilo -- = academische stijl
question -- = academische kwestie


academico sub

1 academicus


+ academismo sub

1 academisme


acaju sub

1 cashew
nuce de -- = cashewnoot
2 mahonie


+ acalculia sub

1 MEDICINA acalculie, rekenzwakte


+ acalephe sub

1 ZOOLOGIA schijfkwal


acantha sub

1 BOTANICA stekel, doorn


acanthaceas sub pl

1 BOTANICA acanthaceae, acanthusfamilie


acanthacee adj

1 acanthusachtig


+ acanthisflammee sub

1 ZOOLOGIA barmsijsje, paapje


acantho sub

1 BOTANICA acanthus, bereklauw
2 bladvormig loofwerk ter versiering op Corinthische zuilen
folio de -- = acanthusblad
motivo de -- = acanthusmotief
ornamento de -- = acanthusversiering


+ acanthocarpe adj

1 BOTANICA met stekelvruchten
planta -- = plant met stekelvruchten


+ acanthocephale adj

1 BOTANICA met stekelige of gedoornde hoofdjes


+ acanthocephalo sub

1 ZOOLOGIA haakworm


+ acanthocyto sub

1 acanthocyt


+ acanthopanax sub

1 BOTANICA stekelboompje


acanthophore adj

1 BOTANICA stekelig, doornig


+ acanthopterygios sub pl

1 ZOOLOGIA stekelvinnigen


+ acappella adj

1 MUSICA a cappella
choro -- = a cappellakoor


+ a cappella adv

1 MUSICA a cappella
cantar -- = a cappella zingen


+ acaricida sub

1 mijten verdelgend middel


+ acaro sub

1 ZOOLOGIA mijt
-- de caseo = kaasmijt
-- elephantin = olifantsluis


+ acarophobia sub

1 MEDICINA acarofobie, schurftvrees


+ acarose adj

1 mijterig


+ acarpe adj

1 BOTANICA niet vruchtdragend, steriel


+ acatalectic adj

1 acatalectisch
verso -- = voltallig vers van de Griekse en Latijnse poëzie


+ acatalepsia sub

1 PHILOSOPHIA acatalepsie


+ acataleptic adj

1 PHILOSOPHIA acataleptisch


+ acaule adj

1 BOTANICA stengelloos, zittend
plantas -- = stengelloze planten
gentiana -- = stengelloze gentiaan
cirsio -- = aarddistel


+ accalmia sub

1 METEO korte windstilte


+ accaparamento sub

1 het opkopen, het hamsteren


+ accaparar v

1 opkopen, hamsteren
le trusts (A) ha accaparate le production = de trusts hebben de produktie opgekocht


+ accaparator sub

1 opkoper, hamsteraar
-- de cereales = korenopkoper


+ accastellage sub

1 bovenbouw (van schip)


+ accastellamento sub

1 (een schip) van een bovenbouw voorzien
2 bovenbouw (van schip)


+ accastellar v

1 van een bovenbouw voorzien (schip)


acceder v

1 naderen, toegang hebben (tot)
on accede al cocina per un corridor = men heeft toegang tot de keuken via een gang
-- al poter = tot de macht komen, aan het bewind komen
il es difficile de -- al litteratura super iste subjecto = de literatuur over dit onderwerp is moeilijk

toegankelijk

2 inwilligen, toestaan
-- al desiros/desiderios de un persona = op iemands wensen ingaan
-- a un requesta/petition = een verzoek inwilligen, aan een verzoek gevolg geven


accelerando adv ITALIANO

1 MUSICA accelerando


accelerar v

1 versnellen, bespoedigen, verhaasten
-- le movimento = de beweging versnellen
-- le motor = gas geven
-- le passo = vlugger gaan lopen
-- un reaction chimic = een chemische reactie versnellen
-- le rhythmo cardiac = de hartslag versnellen
-- le travalios/le labores = de werkzaamheden bespoedigen
-- su morte = zijn dood verhaasten


+ accelerate adj

1 versneld, spoed...
curso -- = spoedcursus, stoomcursus
pulso -- = versnelde pols
movimento uniformemente -- = eenparig versnelde beweging
in rhythmo -- = in versneld tempo


acceleration sub

1 versnelling, bespoediging
-- de un movimento = versnelling van een beweging
-- del gravitation/gravitate = versnelling van de zwaartekracht
-- de vibration = trillingsversnelling
-- absolute = absolute versnelling
pumpa de -- = acceleratiepomp
colpo de -- = het ineens gas geven (auto)
PHYSICA -- angular = hoekversnelling
tempore de -- = acceleratietijd
via de -- = inrijstrook


+ accelerative adj

1 Vide: accelerator


accelerator
sub

1 iemand die/iets dat versnelt
-- de particulas = deeltjesversneller, cyclotron
-- de electrones = elektronenversneller, betatron
-- circular = kringversneller
-- del parola = spraakversneller
2 versnelling (van fiets, etc.)
3 (pedal del) -- = gaspedaal (van auto)
premer/pulsar super le -- = gas geven (auto)
appoiar super le -- = het gaspedaal indrukken
laxar le -- = gas terugnemen


+ accelerator adj

1 accelererend, versnellend, bespoedigend
fortia -- = versnellende kracht


+ accelerogramma sub

1 accelerogram


+ accelerographo sub

1 versnellingsmeter


+ accelerometro sub

1 versnellingsmeter


accendalia sub

1 aanmaakhout


+ accendecigarro sub

1 sigarenaansteker


+ accendegas sub

1 gasaansteker


accender v

1 aansteken (vuur, licht), aanmaken (vuur)
-- un flammifero = een lucifer aansteken
-- le estufa = de kachel aansteken/aanleggen
-- un cigarretta = een sigaret aansteken
-- un candela = een kaars aansteken
-- le luce/lumine = het licht aandoen
-- le micca = de lont aansteken, de lont in het kruitvat steken


accendibile adj

1 ontvlambaar, brandbaar


accendimento sub

1 het aansteken (vuur), het aanmaken (vuur), ontsteking
scintilla de -- = ontstekingsvonk
bobina de -- = ontstekingsspoel
dispositivo de -- = ontstekingsmechanisme
temperatura de -- = ontstekingstemperatuur


accenditor sub

1 instrument om iets aan te steken (sigaretten, gas, etc.), aansteker
-- de gas = gasaansteker
-- automatic = zelfontsteker


+ accenditori adj

1 waarmee men iets aansteekt
candela -- = (lange/dunne) kaars


accensibile adj

1 ontvlambaar, brandbaar


accensibilitate sub

1 ontvlambaarheid, brandbaarheid


accento sub

1 accent, nadruk, klemtoon
-- principal = hoofdaccent
-- final = eindaccent
-- initial = beginaccent
-- secundari = bijaccent
-- tonic/tonal = tonisch accent
-- de phrase = zinsaccent
-- musical = muzikaal accent
-- dynamic = dynamisch accent
ubi cade le --? = waar valt het accent?
mitter/poner le -- super = de nadruk leggen op
displaciamento del -- = accentverschuiving
2 accentteken, klemtoonteken
-- circumflexe = "accent circonflex", kapje, dakje
-- acute = "accent aigu"
-- grave = "accent grave"
3 tongval, uitspraak
-- legier = licht accent
haber un -- = een bepaalde tongval hebben
parlar Interlingua con un -- nederlandese = Interlingua spreken met een Nederlands accent
4 toon
-- de reproche {sj} = toon van verwijt
-- planctive = klagelijke (onder)toon


+ accentual adj

1 waar het accent op valt, accent...
cambio/variation -- = accentverschuiving


accentuar v

1 accentueren, benadrukken, beklemtonen, de nadruk leggen op
-- le vocal ante le ultime consonante in interlingua = de klinker voor de laatste medeklinker beklemtonen in

interlingua

-- un syllaba = de klemtoon op een lettergreep leggen
-- su effortio = zich sterker inspannen
-- su argumentos = zijn argumenten kracht bijzetten
-- alicun aspectos de un programma = enige aspekten van een programma benadrukken
2 accent(en) plaatsen op
-- un a = een accent zetten op de a


+ accentuate adj

1 met accent
verso -- = accentvers
syllaba -- = lettergreep die de klemtoom heeft


accentuation sub

1 accentuatie, accentuering, beklemtoning, nadruk
-- de un parola = accentuering van een woord
le regulas del -- russe = de regels van de Russische accentuering
signo de -- = accentteken
2 het plaatsen van accenttekens


acceptabile adj

1 acceptabel, aannemelijk, aanvaardbaar
travalio/labor -- = behoorlijk/redelijk werk
offerta -- = aannemelijk bod
pace -- = aanvaardbare vrede
illa habeva un alibi multo -- = ze had een zeer acceptabel alibi


acceptabilitate sub

1 aanvaardbaarheid, aannemelijkheid
-- de un proposition = aanvaardbaar-heid van een voorstel


acceptar v

1 accepteren, aannemen, aanvaarden
-- un invitation = op een uitnodiging ingaan
-- un donation = een schenking aanvaarden
-- un succession = een nalatenschap aanvaarden
-- telegramma = een telegram aannemen
-- un theoria = een theorie aanvaarden
-- le risco = het risico aanvaarden
-- le periculo = het gevaar aanvaarden
-- per acclamation = bij acclamatie aannemen
io non pote -- vostre proposition = ik kan uw voorstel niet aannemen
illes accepta con resignation le morte de lor infante = ze berusten in het verlies van hun kind


+ acceptate adj

1 aanvaard
methodo -- = aanvaarde/gangbare methode


acceptation sub

1 acceptatie, aanvaarding, aanneming
-- de un dono = aanneming van een gift
-- partial = gedeeltelijke acceptatie
-- conditional = voorwaardelijke acceptatie
-- inconditional = schone acceptatie
-- commercial/de commercio = handelsaccept
-- de un donation = aanvaarding van een schenking
credito de/per -- = acceptkrediet
commission de/pro -- = acceptprovisie
dar su -- = zijn goedkeuring geven, (met iets) instemmen
PSYCHOLOGIA -- de se = zelfaanvaarding


acception sub

1 betekenis (van een woord)
iste parola ha un -- negative = dit woord duidt een ongunstige hoedanigheid aan
-- currente de un parola = gewone betekenis van een woord
-- proprie = eigenlijke betekenis
-- figurate = figuurlijke betekenis


+ acceptor sub

1 iemand die/iets dat ontvangt
2 PHYSICA, CHIMIA, BIOLOGIA ontvanger, acceptor
-- de hydrogeno = waterstofacceptor
3 COMMERCIO iemand die een overeenkomst aanvaardt, acceptant


accessibile adj

1 toegankelijk, bereikbaar FIGURATE ontvankelijk, begrijpelijk
iste region es difficilemente -- = die streek is moeilijk toegankelijk
parco -- al visitatores = park dat toegankelijk is voor bezoekers
esser -- al ration = vatbaar zijn voor rede
-- voor het publiek = accessibile al publico
solo -- pro membros/socios = alleen toegankelijk voor leden
-- a totes = toegankelijk voor ieder, laagdrempelig
le litteratura super iste subjecto non es facilemente -- = de literatuur over dit onderwerp is moeilijk toegankelijk


accessibilitate sub

1 toegankelijkheid, bereikbaarheid, FIGURATE begrijpelijkheid
-- de un loco = bereikbaarheid van een plaats


accession sub

1 toetreding (tot partij, verdrag, etc.), toegang (tot troon, waardigheid, etc.)
-- al throno = troonsbestijging
-- de un pais al Union Europee = toetreding van een land tot de Europese Unie


accesso sub

1 toegang, toegangsrecht, toelating
haber -- = toegang hebben
le -- del terreno es interdicite/prohibite = de toegang tot het terrein is verboden
allée (F) de -- = oprijlaan
-- al jardin = toegang tot de tuin
via/cammino de -- = toegangsweg, invalsweg
scala de -- = toegangstrap
ponte de -- = toegangsbrug
puteo de -- = toegangsput, toegangskoker
tunnel (A) de -- = toegangstunnel
porto de -- facile = gemakkelijk te bereiken haven
persona de -- difficile = moeilijk te benaderen persoon
SPORT corridor de -- del/pro le jocatores = spelerstunnel
difficile de -- = moeilijk toegankelijk
facile de -- = gemakkelijk toegankelijk
de -- facile = gemakkelijk bereikbaar
dar -- a = toegang geven tot
foramine de -- = mangat
COMPUTATOR tempore de -- = toegangstijd
2 aanval, vlaag, opwelling, bui
-- de dolor = pijnaanval
-- de asthma = astma-aanval
-- de febre = koortsaanval
-- epileptic = toeval
-- de furia/furor/ira/rabie/rage/cholera = uitbarsting van woede
-- de tusse = hoestbui
-- de riso = lachbui
-- de hysteria = aanval van hysterie
-- de follia = aanval van waanzin


accessori adj

1 bijkomstig, bijkomend, ondergeschikt, bijbehorend
avantage -- = nevenvoordeel
idea -- = bijkomstig idee
cosa -- = bijzaak
elemento -- = bijkomstigheid
sono -- = bijklank
interesse -- = ondergeschikt belang
phenomeno -- = begeleidingsverschijnsel
empleo -- = nevenbetrekking/baan, bijbetrekking/baan
travalio/labor -- = nevenarbeid
signification/significato -- = bijbetekenis
circumstantias -- = bijkomende omstandigheden
obligation -- = accessoire verbintenis
costos -- = meerdere (on)kosten
MEDICINA symptoma -- = bijverschijnsel


accessorio sub

1 bijzaak, bijkomstigheid
--s = toebehoren, accessoires
--s de auto(mobile) = auto-accessoires
--s de theatro = toneelbenodigdheden
--s de toilette = toiletbenodigdheden
--s de bicycletta = fietsbenodigdheden
apparato photographic con --s = fototoestel met toebehoren


+ acciaccatura sub ITALIANO

1 MUSICA korte voorslag


accidental adj

1 accidenteel, toevallig
incontro -- = toevallige ontmoeting
coincidentia -- = toevallige samenloop
2 bijkomstig
thema -- = neventhema
3 door een ongeluk
morte -- = dood door ongeval


+ accidentate adj

1 GEOGRAPHIA geaccidenteerd, heuvelachtig
terreno -- = geaccidenteerd terrein
region -- = heuvelachtige streek
2 veelbewogen, avontuurlijk
vita -- = veelbewogen leven


accidente sub

1 toeval, toevalligheid
per -- = bij toeval, toevallig, per ongeluk
2 bijzaak, iets bijkomstigs
3 ongeval, ongeluk
-- de auto(mobile) = auto-ongeluk
-- de avion/de aviation = vliegtuigongeluk
-- de circulation/de traffico = verkeersongeluk
-- ferroviari = treinongeluk
-- minerari = mijnongeluk
-- de travalio/labor = arbeidsongeval
-- mortal = dodelijk ongeluk
--s personal/de persona = persoonlijke ongelukken
serie de --s = reeks ongevallen
percentage de --s = ongevallenpercentage
statistica de --s = ongevallenstatistiek
haber un -- = een ongeluk krijgen/hebben
perir in un -- = bij een ongeluk omkomen
assister a un -- = getuige zijn van een ongeluk
assecurantia contra --s = ongevallenverzekering
polissa de assecurantia contra --s = ongevallenpolis
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA uitgang
-- grammatical = grammaticale uitgang


accider v

1 (toevallig) gebeuren


accisia sub

1 accijns
-- de bira = bieraccijns


acclamar v

1 toejuichen, applaudisseren
-- un orator = een spreker toejuichen


acclamation sub

1 acclamatie, toejuiching, bijval, applaus
adoptar per -- = met algemene goedkeuring/bij acclamatie aannemen
eligite per -- = bij acclamatie gekozen


acclamator sub

1 iemand die toejuicht/applaudisseert, toejuicher


+ acclamatori adj

1 toejuichend


+ acclimatabile adj

1 acclimatiseerbaar
iste planta non es -- in nostre pais = die plant is niet acclimatiseerbaar in ons land


acclimatar v

1 acclimatiseren, gewennen (aan een ander klimaat/een andere omgeving)
tu jam te ha acclimatate un pauco/un poco? = ben je al een beetje gewend?


acclimatation sub

1 acclimatisering, gewenning (aan ander klimaat/aan andere omgeving)


accollada sub

1 omhelzing bij verheffing tot ridder
dar le -- a un persona = iemand de ridderslag geven
2 accollada (bij plechtigheid), omhelzing, omarming
dar le -- a un persona = iemand (plechtig) omhelzen
-- fraternal = broederkus
3 accolade (typografisch teken)
-- vertical = verticale accolade
-- horizontal = horizontale accolade


accollar v

1 omhelzen met een accolade


accommodabile adj

1 aanpasbaar


accommodamento sub

1 minlijke schikking, regeling, vergelijk, compromis
tentar un -- = proberen tot een schikking te komen
venir a un -- = tot een vergelijk komen


+ accommodante adj

1 meegaand, inschikkelijk, toegeeflijk, toeschietelijk
persona -- = meegaand persoon


accommodar v

1 aanpassen
-- se al circumstantias = zich naar de omstandigheden schikken
2 schikken, tot een schikking komen, bijleggen, regelen
-- un querela = een ruzie bijleggen
3 accommoderen (van het oog)


accommodation sub

1 schikking, vergelijk, regeling
2 aanpassing
3 accommodatie (van het oog)
poter de -- (del oculo) = accommodatievermogen (van het oog)


accommodator sub

1 iemand die een schikking treft


accommodatori adj

1 PHYSIOLOGIA accommoderend
musculos -- = accommoderende spieren


+ accompaniabile adj

1 te vergezellen, te begeleiden


accompaniamento sub

1 het begeleiden, het vergezellen
littera de -- = begeleidend schrijven
2 gevolg, stoet, aanwezige personen, begeleidend gezelschap
3 MUSICA begeleiding
-- de piano = pianobegeleiding
-- de organo = orgelbegeleiding
-- improvisate = geïmproviseerd accompagnement


accompaniar v

1 vergezellen, begeleiden, meegaan met, (weg)brengen
-- a(l) casa = thuisbrengen
-- al traino = naar de trein brengen
-- un persona al cinema = met iemand naar de bioscoop gaan
-- un persona a su ultime reposo = iemand naar zijn laatste rustplaats brengen
-- un violinista al piano = een violist op de piano begeleiden
esser accompaniate de = gepaard gaan met
iste numero es accompaniate de un supplemento = bij dit nummer hoort een bijvoegsel
accompaniate de su modo de empleo = met gebruiksaanwijzing
littera accompaniante = begeleidend schrijven


accompaniator sub

1 begeleider (anque MUSICA)
-- touristic {oe} = reisleider
iste pianista es le -- de un violinista = die pianist is de begeleider van een violist


accopulamento sub

1 het koppelen, koppeling, schakeling
-- de vocabulos = woordverbinding
-- in serie = serieschakeling
-- in parallelo = parallelschakeling
-- conic/a conos = conuskoppeling, tapse wrijvingskoppeling
-- a/de friction = frictiekoppeling
-- reversibile = omkeerkoppeling
-- rigide = stijve verbinding
-- elastic = elastische verbinding
-- axial = askoppeling
-- a manichetto = mofkoppeling
-- dentate = tandkoppeling
biella de -- = koppelstang
mechanismo de -- = askoppelwerk
flangia de -- = verbindingsflens
2 paring, dekking


accopular v

1 koppelen, verenigen, aaneenschakelen, bijeenvoegen
-- generatores electric = elektrische generatoren koppelen
-- duo naves spatial = twee ruimteschepen aan elkaar koppelen
-- duo ideas disparate = twee niet bij elkaar passende ideeën verenigen
2 doen paren, laten dekken


accordabile adj

1 verenigbaar, verzoenbaar
2 MUSICA stembaar
3 wat kan worden toegestaan, wat kan worden ingewilligd


accordante adj

1 verenigbaar
2 harmonieus


accordar v

1 harmoniëren, in overeenstemming brengen
-- duo adversarios = twee tegenstanders tot elkaar brengen
2 MUSICA stemmen
-- un piano = een piano stemmen
martello a -- = stemhamer
3 toestaan, inwilligen, geven, schenken, verlenen, toekennen
-- un credito = een krediet verlenen
-- un licentia = een licentie afgeven
-- un favor = een gunst schenken
-- facilitates = faciliteiten verlenen
-- un audientia a un persona = iemand audiëntie verlenen
-- un patente/breveto = een patent verlenen
-- un previlegio = een voorrecht verlenen
-- un prorogation a un persona = iemand uitstel verlenen
qual valor debe io -- a iste declaration? = welke waarde moet ik aan deze verklaring toeschrijven?
4 RADIO afstemmen
5 LINGUISTICA E GRAMMATICA doen overeenstemmen (in getal en geslacht)
in francese on accorda le verbo con su subjecto = in het Frans brengt men het werkwoord in overeenstemming met zijn

onderwerp

accordator sub

1 MUSICA stemmer
clave del -- = stemvork
-- de piano(s) = pianostemmer


+ accordatorio sub

1 stemhamer, stelhamer, stemsleutel


accordatura sub

1 MUSICA stemming (van instrument)
2 (toon)hoogte, toon
-- absolute/perfecte = absoluut gehoor


accordion sub

1 accordeon, trekharmonica
-- diatonic = diatonische accordeon
musica de -- = accordeonmuziek
solo de -- = accordeonsolo
porta in -- = harmonicadeur


accordionista sub

1 accordeonist, trekharmonicaspeler


accordo sub

1 overeenstemming, eendracht, eensgezindheid, akkoord
viver in -- = in goede harmonie leven
in -- con = in overeenstemming met
de commun -- = met onderling goedvinden
in commun -- con = in gemeen overleg met
de --! = afgesproken! in orde! akkoord!, aangenomen!
esser de -- = het eens zijn
arrivar/venir a un -- = tot een vergelijk komen
-- tacite = stilzwijgende overeenstemming
concluder un -- = een akkoord sluiten
signar un -- commercial = een handelsakkoord ondertekenen
mitter se/poner se de -- = het eens worden, tot overeenstemming komen
ager in -- con su principios = in overeenstemming met zijn principes handelen
secundo le -- = volgens afspraak
-- de principio = principeovereenkomst/akkord
-- bilateral = bilateraal verdrag
-- governamental = regeerakkoord
-- commercial = handelsakkoord/overeenkomst
-- de tregua = bestandsovereenkomst
-- salarial = loonakkoord
-- doanal = douaneovereenkomst
-- monetari = monetair akkoord
-- de precio = prijsafspraak
-- de clearing = clearingovereenkomst
-- de pagamentos = betalingsverdrag
-- judicial = gerechtelijk akkoord
-- quadro = raamakkoord
-- sector(i)al = deelakkoord
-- verbal = mondelinge overeenkomst
puncto de -- = punt van overeenstemming
2 MUSICA akkoord, samenklank
-- final = slotakkoord
-- dissonante = dissonant akkoord
--s derivate = afgeleide akkoorden
-- de quinta = kwintakkoord
--s polytonal = polytonale akkoorden
toccar un -- = een akkoord aanslaan
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA overeenkomst, regering (in getal en geslacht)


accostabile adj

1 toegankelijk, genaakbaar


accostamento sub

1 benadering


accostar v

1 aanspreken, aanklampen
un persona incognite me ha accostate in le strata = een onbekende heeft me op straat aangesproken


+ accostumabile adj

1 waaraan men kan wennen


accostumar v

1 (ge)wennen
-- a un regula = aan een regel wennen
-- se a scriber su litteras in interlingua = zich er aan gewennen zijn brieven in interlingua te schrijven


accostumate adj

1 gewoon, gewend
al hora -- = op het gewone tijdstip, op het gebruikelijke uur
gesto -- = gewoontegebaar


accreditar v

1 van geloofsbrieven voorzien
-- un ambassador = een ambassadeur van geloofsbrieven voorzien
un agente accreditate = een officieel toegelaten agent


accrescer v

1 (aan)groeien, wassen, (doen) toenemen, vermeerderen, vergroten, versterken, uitbreiden,

stijgen

-- su ricchessa = zijn rijkdom vergroten
-- su cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis uitbreiden
-- le valor = de waarde verhogen
le luce/lumine dulce accresceva le effecto = het gedempte licht verhoogde het effect


accrescimento sub

1 het aangroeien, het wassen, aanwas, vermeerdering, vergroting, toeneming, versterking, uitbreiding, verhoging
-- del valor = verhoging van de waarde
-- demographic = bevolkingsaanwas
-- de un fortuna = groei van een fortuin
-- del activo = vermogensaanwas
-- del dolor = toeneming van de pijn


+ accretion sub

1 accretie


accular v

1 met de rug doen leunen tegen, FIGURATE in een hoek laten dringen, in het nauw drijven
-- le inimico al mar = de vijand naar de zee terugdringen


+ acculturar v

1 (aanpassen aan een andere cultuur) accultureren
-- se = inburgeren


acculturation sub

1 (aanpassing aan een andere cultuur) acculturatie, inburgering
-- de un immigrato = de inburgering van een immigrant
processo de -- = acculturatieproces


+ accumulabile adj

1 wat kan worden geaccumuleerd/bijeengebracht/verzameld


accumulamento sub

1 accumulatie, op(een)hoping, opeenstapeling


accumular v

1 accumuleren, op(een)hopen, opeenstapelen, bijeenbrengen, verzamelen
-- provas = bewijzen opeenstapelen
-- tresores = schatten verzamelen
ille accumulava titulos = hij grossierde in titels
le difficultates se accumula = de moeilijkheden hopen zich op
costos que se accumula = oplopende kosten


accumulation sub

1 accumulatie, op(een)hoping, opeenstapeling
-- de ricchessas = opeenhoping van rijkdommen
-- de errores = opeenstapeling van misslagen
-- de catastrophes = opeenstapeling van rampen
-- de benes/capital = bezitsvorming
-- de sedimento = sedimentophoping
puncto de -- = accumulatiepunt
ECONOMIA theoria del -- del capital = accumulatietheorie


+ accumulative adj

1 (ac)cumulerend


accumulator sub

1 iemand die ophoopt, etc
2 accu(mulator)
-- al plumbo = loodaccu
-- hydropneumatic = hydropneumatische accumulator
placa de -- = accuplaat
acido pro --s = accuzuur
cargar un -- = een accu laden
discargar un -- = een accu ontladen
recargar un -- = een accu herladen


+ accurate adj

1 nauwkeurig, zorgvuldig, accuraat


+ accuratessa sub

1 nauwkeurigheid, zorgvuldigheid, accuratesse
scriber con -- = accuraat schrijven


accurrer v

1 toesnellen, toeschieten, toelopen
-- in massa = te hoop lopen
-- impetuosemente = komen aanstormen
-- verso un persona = op iemand toesnellen
-- pro adjutar un persona = iemand te hulp schieten
le gente accurreva de omne partes = de mensen kwamen van alle kanten toelopen


accurtamento sub

1 verkorting, inkorting, afkorting


accurtar v

1 verkorten, inkorten, afkorten, korter maken


+ accurtation sub

1 verkorting, inkorting, afkorting


accusabile adj

1 laakbaar, berispelijk, afkeurenswaardig


accusabilitate sub

1 laakbaarheid, berispelijkheid, afkeurenswaardigheid


accusamento sub

1 beschuldiging, aanklacht


accusar v

1 ten laste leggen, beschuldigen, aanklagen, de schuld geven aan
-- un persona de furto/robamento = iemand van diefstal beschuldigen
2 -- reception de un littera = de ontvangst berichten van een brief


accusation sub

1 beschuldiging, aanklacht, aantijging
-- calumniose = lasterlijke aantijging
-- false = valse beschuldiging
acto de -- = akte van beschuldiging
mitter/poner un persona in stato de -- = iemand in staat van beschuldiging stellen
portar --es contra = beschuldigingen inbrengen tegen
refutar un -- = een beschuldiging van zich af werpen
jectar un -- al testa/capite de un persona = iemand een beschuldiging naar het hoofd slingeren
iste abuso es un -- contra le societate = deze misstand is een aanklacht tegen de maatschappij


+ accusative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van de accusatief, accusatief...
forma -- = accusatiefvorm


accusativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA accusatief, vierde naamval


accusato sub

1 beschuldigde, beklaagde, verdachte
banco del --s = beklaagdenbank
absolver un -- = een beklaagde vrijspreken


accusator sub

1 beschuldiger, aanklager
-- public = openbare aanklager


accusatori adj

1 beschuldigend, aanklagend
reguardo -- = beschuldigende blik
tono -- = beschuldigende toon
digito -- = beschuldigende vinger
littera -- = beschuldigende brief
2 de aanklager/aanklacht betreffend


+ acellular adj

1 BIOLOGIA zonder cellen, zonder celstructuur


+ acephale adj

1 ZOOLOGIA koploos (anque FIGURATE)
le musculos es molluscos -- = mossels zijn koploze weekdieren
monstro -- = monster zonder kop
manuscripto -- = manuscript waaraan de eerste bladzijden ontbreken


+ acephalia sub

1 ZOOLOGIA koploosheid


+ acephalos sub pl

1 ZOOLOGIA koploze dieren


+ aceraceas sub pl

1 BOTANICA esdoornfamilie


+ aceras sub

1 BOTANICA poppenorchis


acerbar v

1 verzuren, zuur maken, verbitteren, bitter maken


acerbe adj

1 (anque FIGURATE) zuur en bitter, wrang, scherp
fructo -- = wrange vrucht
acido -- = scherp zuur
critica -- = scherpe kritiek
parolas -- = scherpe/stekelige woorden
un dolor -- = een scherpe pijn
su tono -- me ha irritate = zijn scherpe toon heeft me geïrriteerd


acerbitate sub

1 (anque FIGURATE) bitterheid, wrangheid, scherpte
reager con -- = scherp reageren


acere sub

1 BOTANICA esdoorn, ahorn
-- saccharin = suikerahorn
-- rubre = zilveresdoorn
-- campestre = veldahorn, Spaanse aak
cortice de -- = esdoornbast
folio de -- = esdoornblad
branca de -- = esdoorntak
trunco de -- = esdoornstam
ligno de -- = esdoornhout
de ligno de -- = esdoornhouten


+ acereto sub

1 esdoornbos(je)


+ acescente adj

1 zuur wordend
bira -- = zuur wordend bier


+ acescentia sub

1 verzuring
-- de vinos = wijnverzuring


acetabulo sub

1 HISTORIA ROMAN acetabulum
2 ANATOMIA acetabulum, heupkom


+ acetaldehyde sub

1 CHIMIA acetaldehyde


acetamido sub

1 CHIMIA acetamide, aethaanamide


acetato sub

1 CHIMIA acetaat, azijnzuurzout
-- amylic = amylacetaat
-- cupric = koperacetaat
-- de plumbo = loodacetaat
-- de cellulosa = cellulose-acetaat
rayon (E) de -- = acetaatzijde


acetic adj

1 CHIMIA van azijn, azijn..., acet...
acido -- = azijnzuur
anhydrido -- = azijnzuuranhydride
fermentation -- = azijnzure gisting
aldehyde -- = acetaldehyde
odor -- = azijnlucht


acetificar v

1 zuur maken, verzuren


acetification sub

1 verzuring, zuurmaking


+ acetificator sub

1 zuurmaker


+ acetimetro sub

1 acetometer, azijnmeter


aceto sub

1 azijn
-- de vino = wijnazijn
-- de plumbo = loodazijn
-- balsamic = balsamicoazijn


acetona sub

1 CHIMIA aceton, propanon, azijngeest


+ acetonemia sub

1 MEDICINA acetonemie (aanwezigheid van aceton in het bloed)


+ acetonemic adj

1 MEDICINA acetonemisch


+ acetonic adj

1 CHIMIA mbt aceton, aceton...


+ acetonuria sub

1 MEDICINA acetonurie (aanwezigheid van aceton in de urine)


acetose adj

1 azijn...
sapor -- = azijnsmaak
aqua -- = azijnwater


+ acetositate sub

1 zuurheid (van azijn)


+ acetyl sub

1 CHIMIA acetyl(rest)


+ acetylcholina sub

1 BIOCHIMIA acetylcholine


acetylen sub

1 CHIMIA acetyleen, aethyn, carbidgas
lampa a/de -- = carbidlamp
lumine/luce a/de -- = acetyleenlicht, licht van een carbidlamp
exclaramento a/de -- = acetyleenverlichting
reservoir (F) de -- = acetyleenreservoir
bottilia de -- = acetyleengasfles
generator de -- = acetyleengasgenerator


+ acetylenic adj

1 CHIMIA acetyleen...


+ acetylsalicylic adj

1 CHIMIA acetylsalicyl...
acido -- = acetylsalicylzuur, aspirine


+ achene sub

1 schaalvrucht


Acheronte sub n pr

1 Acheron


achillea sub

1 BOTANICA achillea, duizendblad
-- ptarmic = velddragon, wilde bertram


Achilles sub n pr

1 MYTHOLOGIA Achilles
calce/talon de -- = Achilleshiel
tendon/tendine de -- = Achillespees
invulnerabilitate de -- = onkwetsbaarheid van Achilles


+ achondroplasia sub

1 MEDICINA achondroplasie


+ achromasia sub

1 MEDICINA achromasie


achromate adj

1 PHOTOGRAPHIA achromatisch, kleurloos


achromatic adj

1 PHOTOGRAPHIA achromatisch, kleurloos
systema -- = achromatisch stelsel
objectivo -- = achromatisch objectief
lente -- = achromatische lens


+ achromatina sub

1 BIOLOGIA achromatine


achromatisar v

1 PHOTOGRAPHIA achromatisch/kleurloos maken
-- un objectivo = een objectief achromatisch maken


achromatisation sub

1 PHOTOGRAPHIA het achromatisch/kleurloos maken
-- de un objectivo = het achromatisch maken van een objectief


achromatismo sub

1 PHOTOGRAPHIA achromatisme, kleurloosheid


+ achromatope adj

1 kleurenblind (voor alle kleuren)


achromatopsia sub

1 kleurenblindheid (voor alle kleuren)


+ achylia sub

1 MEDICINA achylie, afwezigheid van maagsap


+ achyranthes sub

1 BOTANICA kafbloem


acicula sub

1 BOTANICA naald(je), stekel(tje), doorn(tje)


acicular adj

1 BOTANICA etc., naaldvormig, met naaldjes
folio -- = naaldvormig blad
crystallo -- = naaldvormig kristal


acide adj

1 zuur
pluvia -- = zure regen
pomo/malo -- = zure appel
solution -- = zure oplossing
fermentation -- = zure gisting
haber un odor -- = zuur ruiken
haber un sapor/gusto -- = zuur smaken


+ acidemia sub

1 MEDICINA acidemie


+ acidifere adj

1 zuurhoudend


+ acidificabile adj

1 verzuurbaar


+ acidificante adj

1 zuurmakend


+ acidificante sub

1 zuurmaker


+ acidificar v

1 zuur maken, verzuren
-- vino = wijn zuur maken
substantia que se acidifica = stof die zuur wordt


+ acidification sub

1 verzuring
-- del solo = bodemverzuring


+ acidimetria sub

1 acidimetrie, zuurmeting


+ acidimetro sub

1 acidimeter, zuurweger, zuurmeter


+ aciditate sub

1 zuurheid
grado de -- = zuurgraad
-- de un citro = zuurheid van een citroen
-- gastric/de stomacho = maagzuur
suffrer de -- gastric = last van maagzuur hebben
FIGURATE -- de un remarca/observation = zuurheid van een opmerking


acido sub

1 zuur
-- carbonic = koolzuur
-- chlorhydric/hydrochloric = zoutzuur
-- nitric = salpeterzuur
-- oleic = oliezuur
-- cyanhydric/hydrocyanic/prussic = blauwzuur
-- chloric = chloorzuur
-- hypochlorose = onderchlorigzuur
-- picric = picrinezuur
-- arseniose = arsenigzuur
-- arsenic = arseenzuur
-- carbolic/phenic = carbolzuur
-- purpuric = purperzuur
-- oxalic = oxaalzuur
-- ascorbic = ascorbinezuur, vitamine C
-- sulfuric = zwavelzuur
-- sulfuric concentrate = geconcentreerd zwavelzuur
-- hyposulfurose = thiozwavelzuur
-- phosphoric = fosforzuur
-- hypophosphoric = hypofosforzuur
-- hypophosphorose = hypofosforigzuur
-- boric = boorzuur
-- lactic = melkzuur
-- citric = citroenzuur
-- barbituric = barbituurzuur
-- succinic = barnsteenzuur
-- camphoric = kamferzuur
-- quininic = kinazuur
-- xanthic = geelzuur
-- gallic = gallus/galnotenzuur
-- saccharic = suikerzuur
-- malic = appelzuur
-- gluconic = gluconzuur
-- stearic = stearinezuur
-- silicic = kiezelzuur
-- formic = mierenzuur
-- butyric = boterzuur
-- sebacic = talkzuur
-- linoleic = linolzuur
-- humic = humuszuur
-- suberic = kurkzuur
-- fulminante = knalzuur
-- acrylic = acrylzuur
-- racemic = druivenzuur
-- cobaltic = kobaltzuur
-- desoxyribonucleic = D.N.A.
-- grasse = vetzuur
--s grasse saturate = verzadigde vetzuren
--s grasse non-saturate = onverzadigde vetzuren
-- gastric/stomachal/de stomacho = maagzuur
-- polybasic = meerbasisch zuur
-- acerbe = scherp zuur
a proba/prova de --s, resistente a --s = zuurbestendig
libere de --s = zuurvrij
2 koolzuur, kooldioxide


+ acidogene adj

1 acidogeen, zuurvormend


+ acidolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA acidolyse


+ acidophile adj

1 BOTANICA op zure grond gedijend/groeiend, zuurminnend, acidofiel
2 MEDICINA acidofiel


+ acidoresistente adj

1 zuurbestendig, zuurvast


+ acidoresistentia sub

1 zuurbestendigheid, zuurvastheid


+ acidose (-osis) sub

1 MEDICINA acidose, zuurvergiftiging


+ acidulante adj

1 een beetje zuur makend


acidular v

1 een beetje zuur maken (spijs, drank), aanzuren
bonbones acidulate = zuurtjes
-- un tisana = een kruidendrank aanzuren/zurig maken


+ acidulation sub

1 het lichtelijk zuur maken, aanzuring


acidule adj

1 een beetje zuur, lichtelijk zuur, zurig, zuurachtig, rins
gusto/sapor -- = zurige smaak, rinsheid


+ aciduria sub

1 MEDICINA acidurie


acierage sub

1 het aanbrengen van een staallaag(je)
2 omzetting in staal, verstaling


acierar v

1 tot staal maken, stalen
-- ferro = ijzer stalen
2 van een staallaag(je) voorzien, verstalen
patines acierate = verstaalde schaatsen


acieration sub

1 het aanbrengen van een staallaag(je)


acieria sub

1 staalfabriek, staalgieterij


aciero sub

1 staal
-- inoxydabile = roestvrij staal
-- cementate = cementstaal
-- Bessemer = bessemerstaal
-- compound (E) = compoundstaal
-- forgiate/forgiabile = smeedstaal
-- chromate = chroomstaal
-- al manganese = mangaanstaal
-- profilate = profielstaal
-- in barras = staafstaal
-- fin = fijnstaal
-- de qualitate superior = hoogwaardig staal
-- de blindage = pantserstaal
-- a banda = bandstaal
utensiles de -- = stalen gereedschap
catena de -- = stalen ketting
cultello de -- = stalen mes
industria de -- = staalindustrie
fabrica de -- = staalfabriek
fabricante de -- = staalfabrikant
fabrication de -- = staalfabricage
funderia de -- = staalgieterij
funditor de -- = staalgieter
production de -- = staalproductie
producto de -- = staalprodukt
construction in -- = staalconstructie
constructor in -- = staalconstructeur
filo de -- = staaldraad
cablo de -- = staal(draad)kabel
sling (A) de -- = staaldraadstrop
placa de -- = stalen plaat, staalplaat
lamina de -- = staalblik, dun staalplaat
magnete de -- = staalmagneet
lana de -- = staalwol
skeleto de -- = staalskelet
pulmon de -- = ijzeren long
blau de -- = staalblauw
musculos de -- = stalen spieren
duressa de -- = hardheid van staal
trust (A) del -- = staaltrust
temperar -- = staal harden
distemperar -- = staal ontharden
cravata gris -- = staalgrauwe das


+ aciforme adj

1 BOTANICA naaldvormig


+ aciniforme adj

1 BOTANICA druifachtig, trosvormig


+ acino sub

1 BOTANICA vruchtje (van verzamelvrucht), druif
2 ANATOMIA klierblaasje, klierkwabje, acinus


+ acinose adj

1 BOTANICA druifachtig, trosvormig


+ aclinic adj

1 aclinisch (van plaats waar aardmagnetisch veld geen inclinatie heeft)
linea -- = aclinische lijn, magnetische evenaar
puncto -- = aclinisch punt
loco -- = aclinische plaats


+ acme sub

1 hoogtepunt, top(punt)
2 MEDICINA acme, crisis (in ziekteverloop)


+ acne sub

1 MEDICINA acne, vetpuistje
-- juvenil = jeugdpuistjes


+ acneic adj

1 MEDICINA acne hebbend
pelle -- = door acne aangetaste huid


+ acneiforme adj

1 MEDICINA acneïform


aco sub

1 naald
-- magnetic = magneetnaald
-- de machina = machinenaald
-- de sutura = hechtnaald
-- a/de brodar = borduurnaald
-- a/de tricotar = breinaald
-- a/de sarcir = stopnaald
-- a/de suer = naainaald
infilar le -- = de draad in de naald steken
-- hypodermic/de syringa = injectienaald
-- de bussola = kompasnaald
-- de essayo = proefnaald
puncta del -- = punt van de naald
cercar un -- in un pila de feno = een naald in een hooiberg zoeken


+ acoasma sub

1 MEDICINA acoasma, gehoorhallucinatie


acologia sub

1 MEDICINA acologie


acologic adj

1 MEDICINA acologisch


+ acolyt(h)o sub

1 CATHOLICISMO acoliet
2 helper, hulpje, maat, handlanger


+ aconfessional adj

1 niet confessioneel


+ aconfessionalitate sub

1 afwezigheid van een confessioneel karakter


+ aconitina sub

1 BIOCHIMIA aconitine


+ aconito sub

1 BOTANICA akoniet, monnikskap


acordonar v

1 met koorden vastmaken


+ acoro sub

1 BOTANICA kalmoes, zwanebrood
tinctura de -- = kalmoestinctuur


+ acotyledone adj

1 BOTANICA bedektbloeiend, cryptogamisch


acquesto sub

1 het verworvene, aanwinst
nove --s de un bibliotheca = nieuwe aanwinsten van een een bibliotheek


acquiescente adj

1 toestemmend, instemmend, goedkeurend, inschikkelijk


acquiescentia sub

1 toestemming, instemming, goedkeuring, inwilliging, akkoord


acquiescer v

1 toestemmen, instemmen, goedkeuren, inwilligen, aanvaarden
quando io le ha proponite iste solution, ille ha acquiesite = toen ik hem dit voorstel deed, stemde hij er mee in


acquirer v

1 verkrijgen, verwerven, kopen
-- cognoscentias/cognoscimentos = kennis verwerven/vergaren/opdoen
-- un cosa per compra = iets door koop verwerven
-- le conviction = de overtuiging krijgen
-- fortia de lege = kracht van wet krijgen
-- nove energia = nieuwe energie opdoen
-- experientia = ervaring opdoen
-- prestigio = in aanzien stijgen
immunitate acquirite = verworven immuniteit
syndrome de immunodeficientia acquirite = AIDS


acquiribile adj

1 verkrijgbaar


acquiritor sub

1 iemand die iets verkrijgt, etc, koper


acquisition sub

1 het verkrijgen, het verwerven, verworvene, aanwinst, koop
-- de un casa = aankoop van een huis
-- a bon mercato = koopje
-- linguistic/de un lingua = taalverwerving
monstra me tu novelle -- = laat me je nieuwe aanwinst zien
poter de -- = koopkracht
costos de -- = acquisitiekosten


+ acquisitive adj

1 acquisitief
prescription -- = acquisitieve verjaring


acquisitor sub

1 iemand die iets verkrijgt, etc, koper


+ acrania sub

1 acranie


acre adj

1 scherp, bitter, wrang, bijtend
tono -- = bitse toon
fumo -- = snijdende rook
regurgitation -- = zure oprisping


acre sub

1 acre (Engelse landmaat: 4047 m2)


+ acribometro sub

1 acribometer


+ acridina sub

1 CHIMIA acridine


+ acridio sub

1 ZOOLOGIA treksprinkhaan


+ acridulce adj

1 zoetzuur


+ acriflavina sub

1 MEDICINA acriflavine


acrimonia sub

1 vinnigheid, scherpte, bitterheid, bitsheid
parlar con -- = zich bitter uitspreken


acrimoniose adj

1 vinnig, scherp, bitter, bits, pinnig
tono -- = vinnige toon


acritate sub

1 scherpte, bitterheid, wrangheid


+ acritic adj

1 niet kritisch
judicio -- = niet kritisch oordeel


acrobata sub

1 acrobaat, kunstenmaker
--s de un circo = acrobaten van een circus
-- aeree = stuntvlieger


acrobatia sub

1 acrobatiek, acrobatenkunst, acrobatentoer(en)
-- aeree = stuntvliegerij


acrobatic adj

1 acrobatisch
salto -- = acrobatische sprong
volo -- = kunstvlucht, stunt
exercitios -- = acrobatische oefeningen


acrobatismo sub

1 acrobatiek, acrobatenkunst, acrobatentoer(en)
-- aeree = luchtacrobatiek


+ acrocarpe adj

1 BOTANICA met de vrucht op het eind van de steel


+ acrocentric adj

1 acrocentrisch


+ acrocephale adj

1 MEDICINA acrocefaal, torenschedelig, punthoofdig


+ acrocephalia sub

1 MEDICINA acrocefalie, torenschedel, punthoofd


+ acrocephalo sub

1 ZOOLOGIA karekiet
-- palustre = bosrietzanger, wilgesijsje


+ acrocyanose (-osis) sub

1 MEDICINA acrocyanose


+ acroleina sub

1 acroleïne, acrylaldehyde


+ acrolitho sub

1 acroliet


+ acromegalia sub

1 MEDICINA acromegalie, te zwaar beenderstelsel


+ acromegalic adj

1 MEDICINA acromegalisch


+ acromial adj

1 MEDICINA acromion..., schoudertop...
apophyse (-ysis) -- = schouderbladuitsteeksel


+ acromio sub

1 ANATOMIA acromion, schoudertop, schouderbladuitsteeksel


+ acronymo sub

1 acroniem, letterwoord


+ acropathia sub

1 MEDICINA acropathie


+ acropathologia sub

1 MEDICINA acropathologie


+ acropetale adj

1 BOTANICA met spitse kroonbladen


+ acropete adj

1 (van bloeiwijze) zich naar boven toe ontwikkelend


+ acrophobia sub

1 acrofobie, hoogtevrees


acropole sub

1 burchtheuvel, citadel


+ acrosepale adj

1 BOTANICA met spitse kelkbladen


+ acrosoma sub

1 BIOLOGIA acrosoom


acrostichio sub

1 acrostichon, naamvers, naamdicht, letterdicht


+ acroterio sub

1 ARTE DE CONSTRUER acroterie


+ acryl sub

1 CHIMIA acryl


+ acrylato sub

1 CHIMIA acrylaat


+ acrylic adj

1 CHIMIA acryl...
acido -- = acrylzuur
fibra -- = acrylvezel
resina -- = acrylhars
color -- = acrylverf
filo -- = acrylgaren


+ actea sub

1 BOTANICA Christoffelkruid
-- spicate = zwarte gifbes


+ actina sub

1 BIOCHIMIA actine


+ actinia sub

1 ZOOLOGIA zeeanemoon, actinie


+ actinic adj

1 PHYSICA actinisch
lumine/luce non-actinic = dokalicht
radios -- = actinische lichtstralen
sensibilitate -- = lichtgevoeligheid
conjunctivitis -- = lasogen


+ actinicitate sub

1 actiniteit, fotochemische werking van het licht


+ actinismo sub

1 PHYSICA actiniteit, fotochemische werking van het licht


+ actinitis sub

1 MEDICINA huidontsteking door zonlicht


+ actinium sub

1 CHIMIA actinium


+ actinogramma sub

1 actinogram


+ actinographia sub

1 actinografie


+ actinographic adj

1 MEDICINA actinografisch


+ actinologia sub

1 MEDICINA actinologie, stralingswetenschap


+ actinologic adj

1 MEDICINA actinologisch


+ actinometria sub

1 PHYSICA actinometrie, stralingsmeting


+ actinometric adj

1 PHYSICA actinometrisch


+ actinometro sub

1 MEDICINA actinometer, stralingsmeter


+ actinomorphe adj

1 BOTANICA actinomorf, radiair symmetrisch


+ actinomorphia sub

1 BOTANICA actinomorfie


+ actinomycetina sub

1 BIOCHIMIA actinomycetine


+ actinomyceto sub

1 BOTANICA straalzwam, schimmel


+ actinomycina sub

1 BIOCHIMIA actinomycine


+ actinomycose (-osis) sub

1 MEDICINA actinomycose, straalzwamziekte


+ actinomycosic adj

1 actinomycotisch


+ actinotherapia sub

1 MEDICINA actinotherapie, bestralingstherapie


action sub

1 handeling, bedrijvigheid, werking, actie, daad
linea de -- = richtlijn waarnaar gehandeld wordt
homine de -- = man van de daad
-- fulmine = bliksemactie
-- retardatori = vertragende actie
-- meritori = verdienstelijke daad
-- miraculose = wonderdaad
-- magnetic = magnetische werking
-- desperate = wanhoopsdaad
-- de solidaritate = solidariteitsactie
-- de un roman = handeling van een roman
-- de un medicamento = werking van een geneesmiddel
-- curative = geneeskrachtige werking
--es fraudulente = bedrieglijke handelingen
-- demoliente del tempore = tand des tijds
-- politic = politieke actie
-- de massa = massa-actie
-- de succurso = hulpactie
-- salarial = loon/salarisactie
-- militar = gevechtshandeling
-- kamikaze = kamikaze-actie
--es dur = harde acties
-- reciproc = wisselwerking
-- chimic = chemische werking
-- antisportive = onsportief iets, onsportiviteit, onsportief optreden
--es indecente = oneerbare handelingen
--es ceremonial = ceremoniële handelingen
radio de -- = actieradius
committee (A) de -- = actiecomité
gruppo de -- = actiegroep
film (A) de -- = actiefilm
medio de -- = actiemiddel
programma de -- = actieprogramma
libertate de -- = vrijheid van handelen
-- e reaction = actie en reactie
campo de -- = arbeidsveld
sphera de -- = werkingssfeer/gebied
unitate de -- = eenheid van handeling
margine de -- = beleidsruimte
in -- = in actie/werking/bedrijf
mitter/poner in -- = in werking stellen
mitter/poner foris de/foras de -- = buiten werking stellen
entrar in -- = in actie komen
unir le -- al parola = de daad bij het woord voegen
passar al -- = tot actie overgaan, in actie komen
isto esseva un -- isolate = deze handeling stond op zichzelf
2 JURIDIC rechtshandeling
-- civil = civiel proces, burgerrechtelijke rechtshandeling
3 FINANCIAS aandeel
societate per --es = aandelenmaatschappij
pacchetto de --es = pakket aandelen, aandelenpakket
option de --es = aandelenoptie
-- petroler = olieaandeel
-- privilegiate/preferential/de prioritate = preferent aandeel
-- al portator = aandeel aan toonder
-- nominative/nominal/registrate = aandeel op naam
-- ordinari = gewoon aandeel
-- convertibile = converteerbaar aandeel
-- bancari = bankaandeel
-- de minas = mijnaandeel
titulo de -- = aandeelbewijs
tenitor de --es = aandeelhouder
mercato de --es = aandelenmarkt
capital in --es = aandelenkapitaal
emitter --es = aandelen uitgeven
emission de --es = uitgifte van aandelen
cancellar --es = aandelen intrekken
4 MILITAR gevecht, treffen


actionabile adj

1 wat in werking gesteld kan worden
2 JURIDIC vervolgbaar, strafbaar


+ actionamento sub

1 (het) aanzetten (v. machine), aandrijving
-- a distantia = afstandsbediening


actionar v

1 in werking stellen, in beweging brengen, aandrijven
-- le sedia ejectabile = de schietstoel in werking stellen
-- le motor = de motor aanzetten
-- le freno = remmen
le vapor actiona le turbina = de stoom drijft de turbine aan
-- per un motor electric = door een elektromotor aandrijven
-- un tabula de commutatores = een schakelbord bedienen
-- le suffletto = aan de blaasbalg trekken


+ actionari adj

1 aandeel..., aandelen...
titulo/certificato -- = aandeelbewijs
pacchetto -- = aandelenpakket
capital -- = aandelenkapitaal
mercato -- = aandelenmarkt


+ actionariato sub

1 aandeelhouderschap
2 (de) aandeelhouders


actionero sub

1 Vide: actionistaactionista sub

1 aandeelhouder
-- ordinari = gewoon aandeelhouder
-- majoritari = hoofdaandeelhouder
registro de --s = lijst van aandeelhouders
assemblea de --s = aandeelhoudersvergadering
commission de --s = aandeelhouderscommissie
association de --s = aandeelhoudersvereniging
certificato de -- = aandeelhoudersbewijs


activar v

1 actief maken, activeren, aanwakkeren, opwekken, wakker schudden
-- un machina = een machine aanzetten
-- le foco = het vuur oprakelen
-- le circulation del sanguine = de circulatie van het bloed op gang brengen
le vento activava le incendio = de wind wakkerde de brand aan
carbon activate = geactiveerde koolstof


activation

1 het actief maken, het activeren, etc
analyse (-ysis) per -- = activeringsanalyse


+ activator sub

1 activator


active adj

1 actief, werkzaam, werkend
population -- = beroepsbevolking
commercio -- = drukke handel
vita -- = actief/arbeidzaam leven
in servicio -- = in actieve/werkelijke dienst
vulcano -- = werkende vulkaan
immunitate -- = actieve immuniteit
LINGUISTICA E GRAMMATICA
voce/forma -- = bedrijvende vorm
ille se occupa de illo activemente = hij houdt zich er actief mee bezig


+ activismo sub

1 POLITICA etc. activisme


+ activista sub

1 POLITICA etc. activist


+ activistic adj

1 POLITICA etc. activistisch


activitate sub

1 activiteit, werkzaamheid, bedrijvigheid, werking, bezigheid
-- professional = beroepsbezigheid
--s portuari = havenactiviteiten
--s jornalistic = journalistieke werkzaamheden
-- aeree = bedrijvigheid in de lucht
--s quotidian = dagelijkse werkzaamheden
-- cerebral = hersenwerking
-- solar = zonne-activiteit
le -- industrial de un region = de industriële bedrijvigheid van een streek
coefficiente de -- = activiteitscoëfficiënt
sete de -- = dadendrang
sphera de -- = arbeidsveld/terrein
in -- = in actie/werking/bedrijf
le fabrica es in plen -- = de fabriek werkt op volle kracht
morir in plen -- = in het harnas sterven
vulcano in -- = werkende vulkaan
displicar un grande -- = een grote activiteit ontplooien
--s parascholar = buitenschoolse activiteiten


activo sub

1 COMMERCIO actief, bezit, vermogen
le -- e le passivo de un balancia = het actief en het passief van een balans
-- de un succession = vermogen van een nalatenschap
-- liquide = liquide middelen
accrescimento/incremento del -- = vermogensaanwas
stato del -- e del passivo = staat van baten en schulden


acto sub

1 handeling, daad
-- medical = medische verrichting
-- juridic = rechtshandeling
-- de corage = daad van moed
-- de guerra = oorlogsdaad
-- hostil/de hostilitate = vijandige daad
-- de pirateria ferroviari = treinkaping
-- de violentia = gewelddaad
--s de vandalismo = baldadigheid
-- de crueltate = gruweldaad
-- desperate = wanhoopsdaad
-- heroic/de heroismo = heldendaad
-- delictuose/illegitime = onrechtmatige daad
-- religiose = godsdienstige handeling
-- inconveniente = onbetamelijke daad
-- sexual = geslachtsdaad
--s infantil = infantiele handelingen
BIBLIA --s del Apostolos = Handelingen der Apostelen
transformar/converter in --s = in daden omzetten
2 akte, bedrijf (toneel)
tragedia in cinque --s = treurspel in vijf bedrijven
pièce (F) in un -- = eenakter
3 nummer (circus, etc.)
4 akte, verslag, (pl ) handelingen, notulen (anque JURIDIC)
--s del parlamento = handelingen van het parlement
--s del reunion = notulen van de vergadering
scriber/facer/rediger le --s = de notulen maken, notuleren
notar/inscriber/mentionar in le --s = in de notulen opnemen
redactor del --s = notulant, notulist
registro/libro del --s = notulenboek
-- de accusation = akte van beschuldiging
-- del stato civil = akte van de burgelijke stand
-- baptismal = doopakte
-- de nascentia = geboorteakte/oorkonde
-- de decesso/de morte = akte van overlijden
-- de fundation = stichtingsakte
-- de donation = schenkingsakte
-- de vendita = verkoopakte
--s authentic = echte bescheiden
-- de nomination/appunctamento = akte van aanstelling/benoeming
-- juridic = rechtshandeling
-- collusive/collusori = samenspanning, collusie
-- de cession = akte van cessie
--s de un congresso = handelingen van een congres
-- notarial = notariële akte
le ultime -- de un conflicto = de slotscène van een conflict
facer -- de presentia = acte van presence geven


+ actomyosina sub

1 BIOLOGIA actomyosine


actor sub

1 acteur, toneelspeler
-- tragic = treurspelspeler
-- professional = beroepsspeler


actrice sub

1 actrice, toneelspeelster


+ actuabile adj

1 wat in beweging gebracht kan worden, wat in werking gesteld kan worden


actual adj

1 werkelijk, feitelijk
domicilio -- = domicilio actual
2 actueel, tegenwoordig, huidig
principe/prince -- = regerend vorst
governamento -- = tegenwoordige/huidige regering
le juventute -- = de jeugd van tegenwoordig
le presidente -- = de tegenwoordige president
le situation -- = de huidige toestand
le -- tendentias politic = de huidige stromingen in de politiek


actualisar v

1 verwezenlijken, verwerkelijken
2 actueel maken
-- un manual scholar = een schoolboek up to date maken
-- un problema = een oud probleem weer actueel maken
-- le programma de un computator/computer (A) = een computerprogramma updaten
edition actualisate = nieuwe bijgewerkte druk


actualisation sub

1 verwezenlijking, verwerkelijking
2 het actueel maken, het actualiseren
le -- de cognoscentias/cognoscimentos = het actualiseren van kennis


+ actualismo sub

1 PHILOSOPHIA actualisme


+ actualista sub

1 PHILOSOPHIA actualist


+ actualista adj

1 PHILOSOPHIA actualistisch


actualitate sub

1 actualiteit, het gebeuren, huidige situatie, iets dat actueel is
-- quotidian = dagelijks gebeuren
subjecto de -- = actueel onderwerp
-- sportive = sportgebeuren
-- economic = huidige economische toestand
-- mundial = wereldgebeuren
-- politic = politieke gebeuren
-- de un problema = actualiteit van een probleem
--s = RADIO, TELEVISION, CINEMA nieuws, journaal
--s filmate = filmjournaal
ideas que conserva lor -- = ideeën die blijven gelden
sequer le -- = de actualiteit volgen
sublinear le -- de un problema = de actualiteit van een probleem onderstrepen


actualmente adv

1 werkelijk, feitelijk
2 nu, tegenwoordig
le racias existente -- = de thans bestaande rassen


actuar v

1 in beweging brengen, in werking stellen, aandrijven


actuarial adj

1 actuarieel
scientia -- = actuariële wetenschap
mathematica -- = verzekeringswiskunde


actuariato sub

1 actuariaat
2 kantoor van actuaris


actuario sub

1 actuaris


actuation sub

1 het in beweging brengen, het in werking stellen, aandrijving


+ acuitate sub

1 scherpte, intensiteit, hevigheid
-- sensorial = scherpte van de zintuigen
-- visual/del facultate visive/del vista/del vision = scherpte van het gezichtsvermogen
-- auditive/auditori/del audition = scherpte van het gehoor
reduction del -- auditive = gehoorvermindering
-- de un sono = intensiteit van een geluid


aculeate adj

1 ZOOLOGIA angeldragend
insecto -- = angeldragend insect
2 BOTANICA met stekels, stekelig
rusco -- = muisdoorn
polysticho -- = naaldvaren


aculeiforme adj

1 BOTANICA stekelvormig, naaldvormig


aculeo sub

1 ZOOLOGIA angel
-- de vespa = wespenangel
2 BOTANICA stekel, doorn


+ acumetria

1 acumetrie, gehoorscherptemeting


+ acumetric adj

1 acumetrisch


+ acumetro sub

1 gehoorscherptemeter


acuminar v

1 BOTANICA, ZOOLOGIA puntig maken, spits maken, scherp maken


acuminate adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA puntig, spits, scherp
folios -- = puntige bladeren


acumine sub

1 BOTANICA spits toelopend deel van een plant
2 scherpzinnigheid


+ acupressura sub

1 MEDICINA acupressuur


acupunctura sub

1 MEDICINA acupunctuur
-- chinese = Chinese acupunctuur


acupuncturar v

1 MEDICINA acupunctuur toepassen


+ acupuncturista sub

1 acupuncturist, acupuncteur


acustic adj

1 akoestisch
massa -- = akoestische massa
centro -- = akoestisch middelpunt
concentration -- = bundeling van geluid
balancia -- = akoestische balans
fluxo/currente -- = akoestische flux
dispersion -- = akoestische dispersie
resistentia -- = akoestische weerstand
isolation -- = akoestische isolatie
reactantia -- = akoestische reactantie
inductantia -- = akoestische inductantie
interactiones -- = akoestische wisselwerkingen
constante -- de propagation = akoestische voortplantingsconstante
impedantia -- = akoestische impedantie
imagine -- = akoestisch beeld, klankbeeld
viscosimetro -- = akoestische viscosimeter
interferometro acustic = akoestische interferometer
altimetro -- = akoestische hoogtemeter
radiometro -- = akoestische stralingsmeter
lente -- = akoestische lens
amplificator -- = akoestische versterker
detector -- = akoestische detector
sensor -- = akoestische sensor
gitarra/guitarra -- = akoestische gitaar
pannello -- = akoestisch paneel
sonda -- (a echo) = echolood
sondage -- = echopeiling
perception -- = akoestische perceptie
refraction -- = akoestische refractie
resonator -- = akoestische resonator
trauma/traumatismo -- = akoestisch trauma
2 geluids..., gehoor(s)..
signal -- = geluidsignaal
apparato -- = gehoorapparaat
nervo -- = gehoorzenuw
via/ducto/conducto/meato -- = gehoorbuis, gehoorgang, gehoorweg (van het oor)
physiologia -- = toonfysiologie
corno/cornetta -- = oorhoorn, geluidshoorn
tubo -- = spreekbuis
entrata -- = geluidopening
isolamento -- = geluidsisolatie
pollution -- = geluidshinder
umbra -- = geluidsschaduw
transmission -- = geluiddoorlating
attenuation -- = geluiddemping
apparato de detection -- = luisterapparaat
poter/potentia -- = geluidvermogen
impulso/impulsion -- = geluidstoot


acustica sub

1 (geluidsleer) acustica, akoestiek
-- applicate = toegepaste akoestiek
2 (geluidskwaliteit) akoestiek
-- de un sala = akoestiek van een zaal


+ acustoelectric adj

1 akoesto-elektrisch
convertitor -- = akoesto-elektrische omvormer


+ acutangular adj

1 MATHEMATICA scherphoekig
triangulo -- = scherphoekige driehoek


acutangule adj

1 MATHEMATICA scherphoekig
triangulo -- = scherphoekige driehoek


acute adj

1 scherp, puntig, spits
MATHEMATICA v angulo -- = scherpe hoek
con angulos -- = scherphoekig LINGUISTICA E GRAMMATICA
accento -- = "accent aigu"
spina -- = scherpe doorn
bordo -- = scherpe rand
cultello -- = scherp mes
conflicto -- = toegespitst conflict
critica -- = scherpe kritiek
observation -- = puntige opmerking
haber le vista -- = een scherpe blik hebben
dar un responsa -- = een scherp antwoord geven, snedig antwoorden
de vista -- = scherpziend
2 hoog, schel
nota -- = hoge, schelle noot
voce -- = schelle stem
crito -- = krijs
3 hevig, intens, doordringend
dolor -- = felle/hevige pijn
frigido -- = nijpende koude
4 MEDICINA (plotseling opkomend) acuut
maladia/morbo -- = acute ziekte
affection -- = acute aandoening
leucemia -- = acute leukemie
rheumatismo -- = acute reuma
colitis -- = acute colitis
5 scherp, scherpzinnig
intelligentia -- = scherp, helder verstand
6 anate -- = pijlstaarteend


acutessa sub

1 scherpte, puntigheid
-- sensorial = scherpte van de zintuigen
-- visual/del facultate visive/del vista/del vision = scherpte van het gezichtsvermogen
-- auditive/auditori/del audition = scherpte van het gehoor


acutiamento sub

1 het scherp maken, het puntig maken


acutiar v

1 scherp maken, (aan)scherpen
machina a/de -- = slijpmachine
petra de -- = slijpsteen
planca a/de -- = slijpplank
-- le spirito = de geest scherpen


acutiator sub

1 iemand die/iets dat scherp maakt
-- de cisorios = scharenslijper


+ acuticaude adj

1 met puntige staart


+ acutidentate adj

1 BOTANICA spits getand


+ acutiflor adj

1 BOTANICA spitsbloemig
junco -- = bosrus


+ acutifoliate adj

1 Vide: acutifolie+ acutifolie adj

1 BOTANICA spitsbladig
potamogeton -- = spitsbladig fonteinkruid


+ acutipetale adj

1 BOTANICA met spitse kroonbladen


+ acutisepale adj

1 BOTANICA met spitse kelkbladen


+ acutiserrate adj

1 BOTANICA spits gezaagd


+ acyclic adj

1 acyclisch
oscillation -- = acyclische oscillatie
CHIMIA composito -- = acyclische verbinding
BOTANICA flor -- = acyclische bloem


ad prep

1 aan, naar, etc. (wordt wel gebruikt ipv "a" voor een klinker)


+ adactyle adj

1 zonder vingers
crustaceo -- = vingerloos schaaldier


adagio (I) sub ITALIANO

1 MUSICA adagio
-- de Bach = adagio's van Bach


adagio(II) sub

1 adagium, gezegde, spreekwoord
un vetule -- = een oud gezegde


+ adalina sub

1 adaline


Adam sub n pr

1 Adam
pomo de -- = adamsappel
costa de -- = rib van Adam
le vetule -- = de oude Adam
cadita de -- = val van Adam


+ adamante adj

1 diamanten, zo hard als diamant
2 FIGURATE vastbesloten, vastberaden


+ adamantin adj

1 diamanten


adamic adj

1 van Adam, Adams...
costume -- = Adamskostuum


+ adamismo sub

1 RELIGION ketterij der adamieten (naaktlopers)


adamitas sub pl

1 RELIGION adamieten (naaktlopers)


adaptabile adj

1 die/dat zich kan aanpassen, die/dat men kan aanpassen, aanwendbaar, bruikbaar, passend (aan/bij),

instelbaar

adaptabilitate sub

1 aanpassingsvermogen, aanpasbaarheid


adaptar v

1 aanpassen, passend maken, afstellen (op), afstemmen (op), bevestigen

(op)

-- un roman pro le television = een roman bewerken voor de televisie
-- al uso = aan het gebruik aanpassen
-- se al circumstantias = zich aan de omstandigheden aanpassen


adaptation sub

1 aanpassing, bewerking, afstelling, afstemming, bevestiging
-- del inseniamento al etate del alumnos = aanpassing van het onderwijs aan de leeftijd van de leerlingen
facultate de -- = aanpassingsvermogen
-- theatral/scenic de un conto de aventuras = toneelbewerking van een avonturenverhaal
-- cinematographic = filmbewerking
-- in prosa = prozabewerking
-- in Interlingua de iste libro = bewerking in Interlingua van dit boek
processo de -- = aanpassingsproces
difficultates de -- = aanpassingsmoeilijkheden
-- conjunctural del fiscalitate = wiebeltaks


+ adaptator sub

1 iemand die aanpast, bewerkt, etc.
2 adapter, hulpstuk (ring, buis, o.i.d.) voor bevestiging van onderdelen


+ adaptive adj

1 aanpassing...
processo -- = aanpassingsproces
poter -- = aanpassingsvermogen


+ adaptometria sub

1 adaptometrie


+ addax sub

1 ZOOLOGIA addax


addendum (pl: addenda) sub LATINO

1 addendum, toevoeging, aanvulling


adder v

1 toevoegen, bijvoegen, er bij doen
-- un cosa al discussion = iets aan de discussie toevoegen


addition sub

1 het toevoegen, toevoeging, bijvoegen
le -- de un clausula a un contracto = de toevoeging van een clausule aan een contract
2 toegevoegde, bijvoegsel
pan sin -- = brood zonder toevoeging
3 optelling
error de -- = optelfout
le colonna/columna del centenas de un -- = de kolom van de honderden van een optelling
theorema de -- = additietheorema


additional adj

1 toegevoegd, aanvullend, extra..., bij..., additioneel
articulos -- = additionele artikelen
FOOTBALL tempore -- = toegevoegde/extra tijd, blessuretijd
costos -- = extrakosten, bijkomende kosten, meerkosten
imposto -- = belastingtoeslag
salario/paga -- = loontoeslag
function -- = nevenfunctie
mappa -- = bijkaart
lente -- = voorzetlens
information -- = aanvullende informatie
premio -- = extra premie
circumstantias -- = bijkomende omstandigheden


additionar v

1 MATHEMATICA optellen
-- le totales = de totalen bij elkaar tellen
2 toevoegen, bijmengen
ille additiona sempre/semper un pauco/poco de aqua a su vino = hij doet altijd een beetje water bij zijn wijn


+ additionator sub

1 opteller


additive adj

1 additief, toegevoegd
gruppo -- = additiegroep
MATHEMATICA termino -- = door plusteken voorafgegane vorm
colores -- = additieve kleuren


+ additivitate sub

1 additiviteit
-- complete = volledige additiviteit


+ additivo sub

1 toevoeging, additief
-- al budget (A) = suppletoire begroting
-- alimentari = additief voor levensmiddelen
-- aromatic = odorant


addormir v

1 in slaap maken, doen (in)slapen
-- se = in slaap vallen, inslapen, indutten, insluimeren
-- su conscientia = zijn geweten in slaap sussen
cantar pro -- un persona = iemand in slaap zingen
FIGURATE -- le vigilantia de un persona = iemand in slaap zingen


addormite adj

1 in slaap, slapend


adducer v

1 aanvoeren, voeren naar
-- provas/probas = bewijzen aanvoeren
-- argumentos convincente = overtuigende argumenten aanvoeren
2 PHYSIOLOGIA aanvoeren (spier)


+ adducibile adj

1 aanvoerbaar


adduction sub

1 het aanvoeren, het voeren naar, aanvoering
canal de -- = toevoerkanaal
conducto de -- = toevoerleiding
-- de aqua = watertoevoer
-- de gas = gasaanvoer
-- de vapor = stoomaanvoer
2 PHYSIOLOGIA aanvoering, adductie (beweging naar de middellijn van lichaam of lidmaat)


adductor sub

1 iets dat/iemand die aanvoert
2 PHYSIOLOGIA aanvoerder (spier)
-- del pollice = aanvoerder van de duim


+ adductor adj

1 aanvoerend
canal -- = wateraanvoerend kanaal
2 PHYSIOLOGIA adducerend (naar de middellijn van lichaam of lidmaat bewegend)
musculo -- = adductor


+ adelphogamia sub

1 BOTANICA adelfogamie


aden sub GRECO

1 PHYSIOLOGIA klier


+ adenalgia sub

1 MEDICINA pijn in de klieren


+ adeniforme adj

1 kliervormig
appendice -- = kliervormig aanhangsel


+ adenina sub

1 BIOCHIMIA adenine (bouwstof van nucleotiden)


adenitis sub

1 MEDICINA (lymf)klierontsteking


+ adenocarcinoma sub

1 MEDICINA adenocarcinoom, klierkanker


+ adenofibroma sub

1 MEDICINA adenofibroom


adenographia sub

1 adenografie


adenoide adj

1 klierweefsel betreffend, klier..., klierweefsel...
vegetationes -- = adenoïde vegetaties


adenoides sub pl

1 (lymf)klierontsteking


+ adenologia sub

1 MEDICINA adenologie, leer der klieren, klierkunde


adenoma sub

1 MEDICINA adenoma, kliergezwel
-- bronchian = bronchusadenoom
-- prostatic = prostaatadenoom


+ adenomatose adj

1 MEDICINA ademomateus


+ adenopathia sub

1 MEDICINA adenopathie, (lymf)klieraandoening


adenose adj

1 klierachtig, kliervormig


+ adenosina sub

1 BIOCHIMIA adenosine (een nucleotide)


+ adenovirus sub

1 adenovirus


adeo interj

1 vaarwel, tot ziens, goeiedag
dicer -- = afscheid nemen, dag zeggen


adeo sub

1 vaarwel, afscheid
visita de -- = afscheidsbezoek
littera de -- = afscheidsbrief
discurso de -- = afscheidsrede
dinar de -- = afscheidsdiner
spectaculo de -- = afscheidsvoorstelling
dar un basio de -- a un persona = iemand vaarwel kussen


adepto sub

1 ingewijde, volgeling, aanhanger


+ adequabile adj

1 wat geschikt/passend kan worden gemaakt


adequar v

1 geschikt maken, passend maken, aanpassen


adequate adj

1 adequaat, gepast, passend, geschikt
therapia -- = aangewezen therapie
medios -- = geëigende middelen
expression -- = geëigende uitdrukking
responsa -- = passend antwoord
de maniera -- = op passende wijze
trovar un empleo -- = een passende werkkring vinden
nos ha trovate le loco -- = wij hebben de geschikte plaats gevonden


adequation sub

1 aanpassing, geschiktheid


+ adermina sub

1 BIOCHIMIA adermine, vitamina B6


adherente sub

1 aanhanger, volgeling, lid (van vereniging, partij, etc)
-- del partito = partijlid
lista de --s = ledenlijst
numero de --s = ledental
perdita de --s = ledenverlies
recrutar --s = leden werven


+ adherente adj

1 klevend, (vast)hechtend
poter -- = hechtvermogen, kleefkracht
2 bijbehorend, nauw verwant, onafscheidelijk, adherent


adherentia sub

1 aanhechting, vastkleving, het vastzitten, (mbt auto) (vaste) wegligging
un pneu(matico) con bon -- al cammino = een band met een goede grip op de weg


adherer v

1 (vast)gehecht zitten, (vast)kleven, aanhangen, (vast)plakken
le cortice de iste arbore adhere fortemente al ligno = de bast van deze boom zit stevig vast aan het hout
le nave esseva plen de algas e conchas adherite = het schip zat vol aangroei
2 MEDICINA verkleven, vastgroeien
3 trouw blijven , z'n bijval betuigen, lid worden
-- a un partito = zich bij een partij aansluiten
-- al clandestinitate = in het verzet gaan (tijdens de oorlog)
-- se a un puncto de vista = een standpunt onderschrijven


adhesion sub

1 aanklevingskracht
poter de -- = kleefkracht
2 PHYSICA adhesie
fortia de -- = adhesiekracht
3 MEDICINA verkleving, adhesie
4 aansluiting (bij vereniging, etc) toetreding
-- de Svedia al Union Europee = toetreding van Zweden tot de Europese Unie
5 instemming, adhesie
folio de -- = intekenbiljet
dar/manifestar -- a = adhesie betuigen aan, bijval schenken aan
ille ha date su -- al projecto = hij heeft zijn instemming betuigd met het plan
testimonio de -- = adhesiebetuiging


adhesive adj

1 aanhangend, (vast)plakkend, plak..., hecht..., kleef...
substantia -- = plakmiddel
banda -- = plakband
littera -- = plakletter
plastico -- = plakplastic
emplastro -- = kleefpleister
pasta -- = kleefpasta
poter/capacitate -- = kleefkracht, hechtvermogen
attraction -- = adhesieve aantrekking
disco -- = zuigschijf(je)


+ adhesivitate sub

1 hechtvermogen


+ adhesivo sub

1 plakmiddel, lijm
-- de silicone = siliconenlijm


ad hoc adj LATINO

1 ad hoc, speciaal daartoe bestemd
commission -- = voor een speciaal doel ingestelde commissie
judice -- = speciaal met dit geval belaste rechter
solution -- = ad-hocoplossing


ad hominem LATINO

1 ad hominem
argumento -- = tegen de persoon zelf gericht argument


+ adiabatic adj

1 PHYSICA adiabatisch (zonder warmte-uitwisseling plaatsvindend)
apparato -- = adiabatisch apparaat
curva -- = adiabatische curve, adiabaat
compression -- = adiabatische compressie
expansion -- = adiabatische expansie/ontspanning
invariante -- = adiabatische invariant
augmento de temperatura -- = adiabatische temperatuurstijging


+ adianto sub

1 BOTANICA adiantum, venushaar


adieu interj FRANCESE

1 vaarwel, adieu
dicer -- = afscheid nemen


adieu sub FRANCESE

1 vaarwel, afscheid
visita de -- = afscheidsbezoek
littera de -- = afscheidsbrief
discurso de -- = adscheidsrede
dinar de -- = afscheidsdiner
spectaculo de -- = afscheidsvoorstelling
dar un basio de -- a un persona = iemand vaarwel kussen


adipe sub

1 lichaamsvet, dierlijk vet


adipocera sub

1 lijkenvet, vetwas, adipocire


+ adipocyto sub

1 BIOLOGIA vetcel, adipocyt


+ adipolyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA adipolyse


+ adipopexia sub

1 BIOLOGIA adipopexie


+ adipose adj

1 spek..., vet...
strato -- = speklaag, vetlaag
texito -- = vetweefsel
reserva -- = vetreserve
cellula - = vetcel
deposition -- = vetafzetting
un ventre -- = een dikke buik


adiposis sub

1 MEDICINA adipositas, vetzucht, zwaarlijvigheid


adipositate sub

1 MEDICINA adipositas, vetopeenhoping, vetafzetting, vetzucht
-- del corde = hartvervetting


adir v

1 gaan naar, naderen
2 bereiken, verkrijgen
3 aanvaarden (erfenis)


adition sub

1 aanvaarding (erfenis)


adito sub

1 ingang, toegang
le corridor da -- al corte = de gang geeft toegang tot de binnenplaats
le diploma da -- al universitate = het diploma geeft toegang tot de universiteit


adjacente adj

1 aanliggend, aangrenzend, belendend, naburig
-- al jardin = tegen de tuin gelegen
le altere casa es -- = het andere huis staat er vlak tegenaan
stratas -- = nabijgelegen straten
MATHEMATICA angulos -- = aanliggende hoeken, nevenhoeken


adjacentia sub

1 nabijheid, belending, aangrenzing
le -- del citate = de nabijheid van de stad


adjacer v

1 -- a = liggen bij, grenzen aan


adjectival adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA adjectivisch, bijvoeglijk
suffixo -- = adjectivisch achtervoegsel
complemento -- = bijvoeglijke bepaling


+ adjectivar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA als bijvoeglijk naamwoord gebruiken
-- un participio passate = een verleden deelwoord als bijvoeglijk naamwoord gebruiken


adjective adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA adjectivisch, bijvoeglijk
forma -- = bijvoeglijke vorm


adjectivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA adjectief, bijvoeglijk naamwoord
-- numeral ordinal = bijvoeglijk rangtelwoord


adjudicar v

1 toewijzen, gunnen, toekennen (prijs, etc.)
-- actiones = aandelen toewijzen
-- un travalio/labor a un persona = iemand een werk toewijzen
-- un indemnisation a un persona = iemand een schadevergoeding toekennen
-- un rolo/parte a un actor = een acteur een rol toewijzen
-- al melior offerente = aan de hoogste bieder toewijzen
ille se ha adjudicate le melior morsellos = hij heeft zichzelf de beste stukken toebedeeld
(bij verkoping) un vice, duo vices, tres vices, adjudicate! vendite! = één keer, twee keer, drie keer, verkocht!


adjudicatario sub

1 iemand aan wie iets is/wordt toegewezen/toegekend
2 hoogste bieder (op veiling), meestbiedende
3 (mbt aanbesteding) laagste inschrijver


adjudication sub

1 toewijzing, toekenning, gunning
-- judiciari = gerechtelijke verkoping
-- voluntari(e) = vrijwillige verkoping
2 aanbesteding
-- public = openbare aanbesteding
precio de -- = aanbestedingsprijs
summa de -- = aanbestedingssom
organisar un -- = een aanbesteding houden
mitter un cosa in -- = 1. iets aanbesteden 2. iets veilen


adjudicative adj

1 toewijzend, toekennend, gunnend
sententia -- = toewijzend vonnis


adjudicator sub

1 aanbesteder, (mbt verkoping) opdrachtgever, vendumeester


+ adjuncte adj

1 toegevoegd, hulp...
predicator -- = hulpprediker
commissario -- = adjunct-commissaris
director -- = adjunct-directeur
taxa super le valor -- , TVA = belasting op de toegevoegde waarde, BTW
vide/vider le littera -- = zie bijgaande brief


adjunction sub

1 het toevoegen, toevoeging
le -- de un carburator supplementari ha permittite de ameliorar le rendimento del motor = het toevoegen van een

extra carburateur heeft het mogelijk gemaakt het rendement van de motor te verbeteren

--es in le nove edition de un libro = toevoegingen in de nieuwe uitgave van een boek


adjunctive adj

1 toevoegend, toegevoegd, bijkomend


adjuncto sub

1 assistent, medewerker, adjunct
-- technic = technisch medewerker
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA bepaling


adjunger v

1 toevoegen, er bij doen, er bij nemen
-- un annexo/ala a = aanbouwen
-- sal = zout toevoegen
-- un formulario = een formulier insluiten
-- ancora un florino = nog een gulden erbij doen
ille vole -- su jardin al mie = hij wil zijn tuin bij de mijne voegen
ille ha debite -- se duo collaboratores = hij heeft er twee medewerkers bij moeten nemen
-- le augmento del impostos in le precios = de belastingverhoging in de prijzen doorberekenen


adjurar v

1 bezweren, aanmanen, met klem vragen
io vos adjura de dicer le veritate = ik vraag u dringend de waarheid te spreken


adjuration sub

1 smeekbede, klemmend verzoek
ille se obstinava, malgrado le --es de su familia = hij bleef koppig volhouden, ondanks de smeekbeden van zijn gezin


adjustabile adj

1 verstelbaar, instelbaar, afstelbaar
tabula/tabuliero de designo -- = verstelbare tekentafel
lampa -- = verstelbare lamp
lupa -- = instelloep
turbina a palas -- = turbine met verstelbare schoepen


+ adjustabilitate sub

1 verstelbaarheid, instelbaarheid, afstelbaarheid


adjustage sub

1 het passend maken, het op maat maken, het afstellen (motor), het instellen, het justeren, het monteren,

afstelling, instelling, montering, justering (balans)

button de -- = afstelknop
valvula/valva de -- =(af)stelklep


adjustamento sub

1 het passend maken, het op maat maken, het afstellen (motor), het instellen, het justeren

(balans), het monteren, afstelling, instelling, montering, justering (balans)

-- del precios = prijsaanpassing
-- de contrasto = contrastregeling
vite de -- = stelschroef
valvula/valva de -- = (af)stelklep
button de -- = afstelknop


adjustar v

1 in orde brengen, monteren, afstellen, instellen, justeren
-- le valvulas = de kleppen bijstellen
-- un motor = een motor afstellen
-- un machina = een machine afstellen
-- le frenos = de remmen afstellen
-- le pharos = de koplampen stellen
-- un balancia = een weegschaal justeren
machina a -- = justeermachine
-- le planos = de plannen bijsturen


adjustator sub

1 iemand die/iets dat instelt/afstelt/monteert/justeert, etc., monteur, fitter
-- marginal = margetoets (op schrijfmachine)


adjuta sub

1 hulp, bijstand, iemand die hulp verleent
-- geriatric = bejaardenhelper/ster, bejaardenhulp
-- familial = gezinshulp, gezinsverzorgster
-- obstetrice = kraamhulp
-- statal/governamental/del stato/del governamento = regeringssteun, staatshulp
-- economic = economische bijstand/hulp
-- social = sociale bijstand/hulp
-- social al juventute = jeugdzorg
-- inter vicinos = burenhulp
-- juridic/judiciari = rechtsbijstand/hulp
-- de cocina = keukenhulp
-- temporari = tijdelijke hulp, noodhulp
-- alimentari = voedselhulp
-- al refugiatos = vluchtelingenhulp
-- domestic = huishoudhulp
-- mutue = wederzijdse/onderlinge hulp
--s audiovisual = audiovisuele hulpmiddelen
critos de -- = hulpgeroep
programma de -- = hulpprogramma
petition de -- = bede/verzoek om hulp
plano de -- = hulpplan
fundo de -- = hulpfonds
con le -- de Deo = met Gods hulp
peter -- = om hulp vragen/verzoeken
dar/prestar -- a un persona = iemand hulp verlenen
offerer su -- = zijn hulp aanbieden
appellar le -- de = de hulp inroepen van
clamar -- = om hulp roepen
io ha mi --s pro isto = daar heb ik mijn mannetjes voor
-- Marshall = Marshallhulp
sin -- = hulpeloos


+ adjutacocinero sub

1 hulpkok, koksmaat


+ adjutacontabile sub

1 assistent-boekhouder


adjutante sub

1 helper, assistent
-- del batellero = schippersknecht
2 MILITAR adjudant


adjutar v

1 helpen, bijstaan, assisteren
-- un persona per su consilios = iemand met raad ter zijde staan
-- un persona a portar un cosa = iemand helpen iets te dragen
-- durante un parto = bij een bevalling assisteren
-- se de = gebruik maken van
-- se mutuemente = elkaar bijstaan
-- al formation de un certe imagine = bijdragen tot een bepaalde beeldvorming
accurrer pro -- un persona = iemand te hulp schieten


adjutor sub

1 helper, hulp (persoon)


adjuvante adj

1 behulpzaam, helpend


adjuvar v

1 helpen, bijstaan


ad libitum, ad lib. LATINO

1 ad libitum, naar believen


administrabile adj

1 administrabel, bestuurbaar


administrar v

1 beheren, besturen, het beheer voeren over, leiden, administreren
2 toedienen, verschaffen
-- medicamentos = geneesmiddelen toedienen
-- un lavamento = een lavement geven/toedienen, klisteren
CATHOLICISMO -- le sacramentos = de sacramenten toedienen


administration sub

1 bestuur, beheer, administratie
-- municipal = gemeentebestuur
-- del ecclesia = kerkbestuur
-- del interprisa = bedrijfsadministratie
-- del stato = staatsbeheer
-- forestal = bosbeheer
-- del salarios = loon/salarisadministratie
systema de -- = administratiesysteem
edificio del -- = administratiegebouw
organisar le -- = de administratie inrichten
2 groep personen die bestuurt/beheert/leidt
-- municipal = gemeentebeheer
-- del ecclesia = kerkbestuur
3 toediening, verschaffing
-- de medicamentos = toediening van medicijnen
CATHOLICISMO -- del ultime sacramentos = het voorzien van de sacramenten der stervenden


administrative adj

1 bestuurlijk, administratief
travalio/labor -- = administratief werk
decision -- = administratieve beslissing
mesuras -- = administratieve maatregelen
costos -- = administratiekosten, bestuurskosten
derecto -- = administratief recht
personal -- = administratief personeel
functionario -- = bestuursambtenaar
reforma -- = bestuurshervorming
division -- = administratieve indeling
prosa -- = ambtenarentaal
per via -- = langs administratieve weg


administrator sub

1 beheerder, bestuurder, manager, administrateur
-- de un libro de cassa = houder van een kasboek
-- del interprisa = bedrijfsadministrateur


admirabile adj

1 bewonderenswaardig
calma -- = bewonderenswaardige kalmte
comportamento/conducta -- = bewonderenswaardig gedrag


admiral sub

1 admiraal
nave -- = admiraalschip
uniforme de -- = admiraalsuniform
2 admiraalvlinder, atalanta


admiralato sub

1 admiraalschap
2 admiraliteit


admiralitate sub

1 admiraliteit


admirar v

1 bewonderen


admiration sub

1 bewondering
imponer -- = bewondering afdwingen
manifestar su -- = zijn bewondering uiten/tonen
excitar le -- de un persona = de bewondering van iemand opwekken


admirative adj

1 bewonderend
gesto -- = gebaar van bewondering
exclamation -- = bewonderende uitroep
reguardos -- = bewonderende blikken


admirator sub

1 bewonderaar
club (A) de --s = fanclub
-- fervente/fanatic = vurig/fanatiek bewonderaar


admiscer v

1 vermengen, bijvoegen, bijdoen
-- vino con aqua = wijn met water vermengen


admissibile adj

1 geoorloofd, aannemelijk, aanvaardbaar, acceptabel
excusas -- = geldige redenen
carga -- = toelaatbare belasting
error -- = toelaatbare fout
comportamento -- = aanvaardbaar gedrag


admissibilitate sub

1 toelaatbaarheid, aanvaardbaarheid


admission sub

1 toelating
examine de -- = toelatingsexamen
condition de -- = toelatingseis/voorwaarde
TECHNICA tubo de -- = toevoer(pijp), inlaat
valvula/valva de -- = inlaatklep
esclusa de -- = inlaatsluis
limite de -- de adherentes/membros/socios = ledenstop
2 erkenning


admitter v

1 toelaten, binnenlaten
-- nove membros = nieuwe leden toelaten
-- le possibilitate = de mogelijkheid openlaten
iste factos admitte un sol interpretation = deze feiten zijn maar voor één interpretatie vatbaar
on ha admittite sex candidatos = zes kandidaten werden toegelaten
2 toegeven, erkennen
-- su minoritate = zijn minderheid erkennen
-- su disfacta = zijn nederlaag erkennen
con vacillationes ille lo ha admittite = hij gaf het schoorvoetend toe


admixtion sub

1 bijmenging, toevoeging, bijmengsel, toevoegsel


admoner v

1 vermanen, aanmanen, berispen, terechtwijzen


admonestar v

1 vermanen, aanmanen, berispen, terechtwijzen


admonestation sub

1 vermaning, aanmaning, berisping, terechtwijzing


admonition sub

1 vermaning, aanmaning, berisping, terechtwijzing


admonitor sub

1 iemand die vermaant, etc.


admonitori adj

1 vermanend, aanmanend, berispend, terechtwijzend
littera -- = vermaanbrief


+ ADN (=acido desoxyribonucleic) sub

1 BIOCHIMIA DNA (desoxyribonucleïnezuur)
-- recombinante = recombinant DNA


+ adobe sub

1 adobe, adobeconstructie/gebouw


adoculamento sub

1 het staren


adocular v

1 staren


adolescente adj

1 opgroeiend, de adolescentie betreffend


adolescente sub

1 adolescent, puber, teenager, tiener, jongeling, jong meisje
comportamento de -- = puberaal gedrag
camera de -- = tienerkamer
vestimento de -- = tienerkleding
programma pro --s = tienerprogramma
amor de -- = kalverliefde
comportar se como un -- = zich onvolwassen gedragen


adolescentia sub

1 adolescentie, puberteit, tienertijd, jongelingsjaren
annos del -- = puberteitsjaren
problema del -- = puberteitsprobleem


+ adolescential adj

1 mbt de adolescentie, puberaal
phase -- = puberteitsfase
comportamento -- = puberaal gedraag
crise/crisis -- = puberteitscrisis


adolescer v

1 adolescent worden, opgroeien


adonic adj

1 Adonisch


adonico sub

1 Adonisch vers


adonie adj

1 Adonisch


adonio sub

1 Adonisch vers


Adonis sub n pr

1 MYTHOLOGIA Adonis


adonis sub

1 BOTANICA adonis(roosje)
-- vernal = voorjaarsadonis
-- autumnal = herfstadonis
2 dandy, knappe jongeman, fat, pronker


adoptabile adj

1 adoptabel, voor adoptie in aanmerking komend
2 wat kan worden aangenomen/ingevoerd/overgenomen, aanvaardbaar


+ adoptabilitate sub

1 mogelijkeid om te worden geadopteerd
2 mogelijkheid om te worden aanvaard


adoptar v

1 adopteren, aanemen, opnemen
-- un infante = een kind adopteren/aannemen
2 aannemen, overnemen, volgen, invoeren
-- un nomine = een naam aannemen
-- un doctrina = een leer aanvaarden
-- un projecto de lege = een wetsontwerp aannemen
-- per acclamation = bij acclamatie aannemen
-- un criterio = een maatstaf aannemen
-- un opinion = een mening overnemen/tot de zijne maken
-- un idea = een idee overnemen
-- le theorias de un philosopho = de theorieën van een filosoof overnemen
-- un tono sarcastic = een sarcastische toon aanslaan
-- un linea de conducta = een gedragslijn volgen
-- como norma = als regel aannemen


adoptator sub

1 iemand die (een kind) adopteert
2 iemand die iets aanneemt/invoert, etc.


adoption sub

1 het adopteren (van een kind), adoptie
2 het aannemen, het invoeren, het overnemen
le -- de un projecto de lege = het aannemen van een wetsontwerp
Anglaterra se ha pronunciate pro le -- del systema metric = Engeland heeft zich uitgesproken voor de invoering van het

metrieke stelsel

Francia ha devenite su patria de -- = Frankrijk is zijn tweede vaderland geworden


adoptive adj

1 aangenomen, pleeg..., adoptief
parentes/genitores -- = pleegouders
infante -- = aangenomen kind, pleegkind
patria -- = tweede vaderland
patre -- = pleegvader
matre -- = pleegmoeder
filia -- = pleegdochter
filio -- = pleegzoon
fratre -- = pleegbroer
soror -- = pleegzuster
familia -- = pleeggezin


adorabile adj

1 aanbiddelijk, verrukkelijk, schattig
infante -- = schattig kind


adorabilitate sub

1 aanbiddelijkheid


adorar v

1 aanbidden, vereren, verafgoden, dol zijn op
-- le chocolate {sj} = dol op chocolade zijn
io adora ir al cinema = ik ga ontzettend graag naar de film
-- Deo = God aanbidden
-- Bach = dwepen met Bach
-- le musica = dol op muziek zijn
-- le vitello de auro = het gouden kalf aanbidden
mi adorate filia = mijn innig geliefde dochter


adoration sub

1 aanbidding, verering, verafgoding
-- del Magos = aanbidding der (drie) Koningen
-- del sol = zonaanbidding
-- del luna = maanaanbidding
-- del foco = vuuraanbidding
esser in -- cec ante = in blinde aanbidding liggen voor


+ adorator sub

1 aanbidder, vereerder
-- del sol = zonaanbidder
-- del luna = maanaanbidder
-- del foco = vuuraanbidder
iste femina ha numerose --es = die vrouw heeft vele aanbidders


+ adoratrice sub

1 aanbidster, vereerster
--s del sol = zonaanbidsters


+ adornabile adj

1 wat verfraaid/versierd kan worden


adornamento sub

1 het versieren, het verfraaien, versiering, verfraaiing
-- marginal = randversiering
-- grottesc = groteske versiering


adornar v

1 versieren, verfraaien
-- un camera = een kamer verfraaien
-- le arbore de Natal = de kerstboom optuigen
-- con perlas = met parels versieren
-- con guirlandas = slingers ophangen


+ adornate adj

1 verfraaid, versierd


adornator sub

1 iemand die versiert/verfraait, versierder


adorsar v

1 met de rugzijde plaatsen
-- le banco al muro = de bank tegen de muur zetten


+ adoxa sub

1 BOTANICA muskuskruid


+ ad patres LATINO

1 inviar -- = doden


ad rem LATINO

1 ad rem, ter zake, raak


adrenal adj

1 bijnier...
glandulas -- = bijnieren


adrenalina sub

1 adrenaline, bijniermerghormoon
-- synthetic = synthetische adrenaline


+ adrenalinic adj

1 adrenaline...


+ adrenochromo sub

1 adrenochroom


+ adrenocortical adj

1 adrenocorticaal


+ adrenogenital adj

1 adrenogenitaal


+ adrenolytic adj

1 adrenolytisch


+ adrenotherapia sub

1 adrenotherapie


+ adrenotoxina sub

1 adrenotoxine


adressar v

1 adresseren, het adres schrijven op
machina a/de -- = adresseermachine
2 wenden (tot), richten (tot)
-- le parola a un persona = het woord tot iemand richten
-- un question al presidente = een vraag tot de voorzitter richten
-- se a = zich wenden/richten tot
isto se adressava indirectemente a me = dat was indirect tot mijn gericht


+ adressario sub

1 adresboek, adressenbestand


adresse sub FRANCESE

1 adres (formele mededeling)
-- destinate al rege = tot de koning gericht adres
2 adres (op brief, etc.)
scriber le -- super le inveloppe = het adres op de enveloppe schrijven
-- postal = postadres
-- telegraphic = telegramadres
-- de vacantias/durante le vacantias = vakantieadres
etiquetta de -- = adresstrookje
cambiamento de -- = adreswijziging
al -- de = aan het adres van, gericht tot, ter attentie van
3
mathematica de -- = adreswiskunde
constante de -- = adresconstante


+ adressographo sub

1 adresseermachine


Adria sub n pr

1 Adria


Adriano sub n pr

1 Adriaan


Adrianopole sub n pr

1 Adrianopel


adriatic adj

1 Adriatisch (behorend bij de stad Adria)
2 Adriatisch (behorend bij de Adriatische Zee)
Mar Adriatic = Adriatische Zee
costa -- = Adriatische kust


Adriatico sub n pr

1 Adriatische Zee
costa del -- = Adriatische kust


+ adsorbente sub

1 PHYSICA adsorberende stof, adsorbent


+ adsorbente adj

1 PHYSICA adsorberend


+ adsorber v

1 PHYSICA adsorberen


+ adsorption sub

1 PHYSICA adsorptie
aqua de -- = adsorptiewater
superficie de -- = adsorptieoppervlak
capacitate de -- = adsorptievermogen
coefficiente de -- = adsorptiecoëfficiënt


+ adstrato sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA adstraat


+ adulabile adj

1 te bewieroken, te vleien
persona -- = iemand die zich laat vleien


adular v

1 pluimstrijken, kruiperig vleien, hielenlikken, bewieroken, ophemelen, flemen


+ adularia sub

1 maansteen (halfedelsteen), wateropaal


adulation sub

1 pluimstrijkerij, ophemelarij, hielenlikkerij, bewieroking, flikflooierij


adulator sub

1 pluimstrijker, vleier, hielenlikker, kruiper, ogendienaar


adulatori adj

1 pluimstrijkerig, vleierig, kruiperig


+ adulatrice sub

1 vleister, pluimstrijkster, hielenlikster


adulciamento sub

1 het zoet maken
2 het zacht(er) maken/worden, het milder maken/worden, het ontharden (van water)
installation pro le -- de aqua = wateronthardingsinstallatie
3 het lenigen, het verlichten, leniging, verlichting


adulciar v

1 zoet(er) maken, verzoeten
2 zacht(er) maken, verzachten, milder maken, minder scherp maken, ontharden (van

water)

3 verzachten, temperen, de scherpe kantjes afhalen van
le ganio adulcia le rigores del labor/travalio = geld verzoet de arbeid


adulte adj

1 volwassen
persona -- = volwassene
etate -- = volwassen leeftijd


adultera sub

1 echtbreekster


adulterar v

1 vervalsen, knoeien met
-- un texto = een tekst vervalsen
-- le veritate = de waarheid vervalsen
-- viveres = met levensmiddelen knoeien
-- le vino = met wijn knoeien
2 overspel plegen, echtbreken


adulteration sub

1 het vervalsen, vervalsing
-- de un texto = vervalsing van een tekst
-- de un medicamento = vervalsing van een geneesmiddel
2 het plegen van overspel, het echtbreken, echtbreuk


adulterator sub

1 vervalser
-- de vino = wijnknoeier
-- de viveres/alimentos = iemand die knoeit met levensmiddelen
-- del veritate = verdraaier van de waarheid
2 pleger van echtbreuk/overspel


adulterin adj

1 onecht, onwettig, overspelig, vervalst
infante -- = onwettig kind
relationes -- = overspelige/buitenechtelijke relaties


adulterio sub

1 overspel, echtbreuk
committer -- = echtbreuk/overspel plegen
prender un persona in flagrante delicto de -- = iemand op overspel betrappen


adultero sub

1 pleger van echtbreuk/overspel, echtbreker
esser -- = overspel plegen


adulterose adj

1 overspelig
pensatas/pensamentos -- = overspelige gedachten


adulto sub

1 volwassene, meerderjarige
le --s = de grote mensen
ni infante ni -- = te klein voor servet en te groot voor tafellaken


+ adumbrabile adj

1 wat kan worden overscha-duwd/beschaduwd


adumbrar v

1 overschaduwen, beschaduwen
le arbores adumbra le placia = de bomen beschaduwen het plein


adumbration sub

1 overschaduwing, beschaduwing


adurer v

1 branden, schroeien
loco adurite = schroeiplek
2 MEDICINA cauteriseren


aduste adj

1 verbrand, verschroeid, verzengd


adustion sub

1 het branden, het schroeien, verbranding, verschroeiing
2 MEDICINA cauterisatie


ad valorem LATINO

1 ad valorem, volgens de waarde, volgens de prijs


+ advection sub

1 METEO advectie, horizontale luchtbeweging


advenimento sub

1 komst, aankomst, intrede, nadering
-- al throno = troonsbestijging
-- de un nove regime (F) = komst van een nieuw regime
-- del Messia = komst van de Messias
-- de un melior mundo = komst van een betere wereld


advenir v

1 gebeuren, plaats hebben


adventicie adj

1 vreemd, toevallig
2 BOTANICA adventief, niet gezaaid, niet in de streek thuishorend, aangevoerd
planta -- = adventieve plant


+ adventismo sub

1 RELIGION adventisme


+ adventista sub

1 RELIGION adventist


+ adventista adj

1 RELIGION adventisten...


Advento sub

1 RELIGION Advent
dominica de -- = adventszondag
corona de -- = adventskrans
cereo de -- = adventskaars
sermon de -- = adventspreek


adverbial adj

1 bijwoordelijk, adverbiaal
empleo/uso -- = bijwoordelijk gebruik
locution -- = bijwoordelijke uitdrukking
complemento -- = bijwoordelijke bepaling


adverbio sub

1 bijwoord
-- temporal/de tempore = bijwoord van tijd
-- de loco = bijwoord van plaats
-- de quantitate = bijwoord van hoeveelheid
-- de qualitate = bijwoord van hoedanigheid
-- de maniera = bijwoord van wijze
-- de negation = ontkennend bijwoord
-- causal = causaal bijwoord
-- interrogative = vragend bijwoord
-- de intensitate = bijwoord van graad


adversar v

1 stellen (tegenover), plaatsen (tegenover), opponeren


adversario sub

1 tegenstander, opponent
-- religiose = godsdienstige tegenstander
-- loyal = eerlijke tegenstander
--s inequal = ongelijk(waardig)e tegenstanders
batter un -- = een tegenstander verslaan
eliminar un -- = een tegenstander uitschakelen
accordar duo --s = twee tegenstanders tot elkaar brengen


adversative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tegenstellend
conjunction -- = tegenstellend voegwoord


adverse adj

1 nadelig, ongunstig
FINANCIAS curso -- = ongunstige koers
aspecto -- = ongunstig aspect
critica -- = ongunstige kritiek
2 tegengesteld, tegenoverliggend
JURIDIC parte -- = tegenpartij
JURIDIC le partes -- = de strijdende partijen
JURIDIC advocato (del parte) -- = advocaat van de tegenpartij
vento -- = tegenwind
currente -- = tegenstroom
fortuna -- = tegenspoed
isto es -- al interesse general = dit is strijdig met het algemeen belang
3 -- a = afkerig/wars van
on non esseva -- a creder le = men was geneigd hem te geloven


adversitate sub

1 tegenspoed, tegenslag, ongeluk
le -- del tempores = de ongunst der tijden
le --s del vita = de tegenslagen van het leven
forgiate per le -- = gelouterd door tegenspoed
non lassar se abatter per le -- = zich niet door tegenspoed laten neerslaan


advertente adj

1 aandacht hebbend, aandachtig, oplettend


advertentia sub

1 verwijzing
2 aandacht, attentie, oplettendheid


adverter v

1 (ver)wijzen naar, de aandacht vestigen op


advertimento sub

1 mededeling (vooraf), korte inleiding, voorbericht
2 waarschuwing
signal de -- = waarschuwingssignaal
tiro/colpo de -- = waarschuwingsschot
servicio de -- = waarschuwingsdienst
isto es un ultime -- = ik waarschuw je voor de laatste keer


advertir v

1 verwittigen, informeren, aankondigen, waarschuwen
-- le policia = de politie waarschuwen


+ advertitor sub

1 iemand die/iets dat waarschuwt
-- de incendios = brandmelder
-- de error = foutmelder


advocar v

1 oproepen, bijeenroepen, ontbieden, inroepen (hulp)


+ advocateria sub

1 advocatenstreek


advocato sub

1 advocaat, raadsman, pleiter
-- del stato/governamento = landsadvocaat
-- (del parte) adverse = advocaat van de tegenpartij
-- del diabolo = advocaat van de duivel
ordine/collegio del --s = orde der advocaten
2 verdediger, pleitbezorger, kampioen
ille se ha facite le -- del opiniones currente = hij heeft zich tot verdediger van de openbare mening gemaakt


+ advocatura sub

1 advocatuur
-- social = sociale advocatuur
exercitar le -- = de advocatuur uitoefenen


adyname adj

1 MEDICINA krachteloos, zwak (van spier)


adynamia sub

1 MEDICINA zwakte (van spier), adynamie


adynamic adj

1 MEDICINA krachteloos, zwak (spieren, etc.)


+ aedo sub

1 HISTORIA GREC zanger, dichter


aerage sub

1 het luchten, het ventileren
puteo de -- = luchtschacht
conducto de -- = luchtkoker
grillia de -- = luchtrooster
conducto de -- = luchtverversingsleiding


aerar v

1 aan de lucht blootstellen, luchten, ventileren
-- le camera = de kamer luchten


+ aerate adj

1 luchtig, goed gelucht
iste schola es ben -- = in deze school is een goede ventilatie
camera mal -- = bedompte kamer


aeration sub

1 het aan de lucht blootstellen, het luchten, het aëreren, aëratie, het ventileren, ventilering, luchtverversing, beluchting
-- del solo = bodembeluchting
conducto de -- = luchtkoker, tochtkanaal
grillia de -- = luchtrooster
valvula/valva de -- = beluchtingsklep
filtro de -- = beluchtingsfilter
bassino de -- = beluchtingsbekken
irrigation per -- = irrigatie door beluchting


+ aerator sub

1 aërator, beluchtingstoestel


aere sub

1 lucht, buitenlucht
-- libere/exterior = buitenlucht
-- fresc = frisse lucht, buitenlucht
-- del vespera/vespere = avondlucht
-- nocturne/de nocte = nachtlucht
-- salubre/salutar = gezonde lucht
-- marin/de mar = zeelucht
-- polar = polaire lucht, poollucht
-- pestilential = pestlucht, peststank
-- oceanic = oceaanlucht
-- de montania = berglucht
-- del boscos = boslucht
-- primaveral = lentelucht
-- del citate = stadslucht
-- vitiate = bedorven lucht
pumpa a/de -- = luchtpomp
-- comprimite = perslucht
pumpa a/de -- comprimite, compressor a/de -- = luchtperspomp
fusil/carabina a/de -- comprimite = luchtbuks
-- conditionate = airconditioning
conditionamento del -- = airconditioning
conditionator del -- = airconditioningsapparaat
motor a -- cal(i)de = heteluchtmotor
filtro a/de -- = luchtfilter
vesicula a -- = luchtblaas (van vis)
bulla de -- = luchtbel
prisa de -- = luchtinlaat
camera a -- = luchtkamer, luchtband
refrigeration per -- = luchtkoeling
a refrigeration per -- = luchtgekoeld
refrigerante/refrigerator de -- = luchtkoeler
cossino de -- = luchtkussen
fuga de -- = luchtlek
pirata del -- = vliegtuigkaper
pollution/contamination del -- =luchtverontreiniging
mal del -- = luchtziekte
vibration del -- = luchttrilling
resistentia del -- = luchtweerstand
columna/colonna de -- = luchtkolom
prender le --, prender un buccata de -- = een luchtje scheppen
jectar in le -- = in de lucht gooien, omhoog gooien
refrescar le -- = de lucht verversen
facer castellos in le -- = luchtkastelen bouwen
currente de -- = tocht
a proba/prova de --, impermeabile al -- = luchtdicht
appurator de -- = luchtreiniger
tubo de -- = luchtbuis
entrata de -- = luchttoevoer
museo al -- libere = openluchtmuseum
schola al -- libere = openluchtschool
joco al -- libere = openluchtspel
sport (A) al -- libere/in plen aere = openluchtsport, buitensport
theatro al -- libere = openluchttheater
representation al -- libere = openluchtvoorstelling
piscina in plen -- = buitenbad
parlar in le -- = onzin praten, zwammen
un sufflo de -- = een zuchtje wind
viver del -- = van de wind leven, arm zijn
iste idea es in le -- = dit denkbeeld zit in de lucht
2 air, uiterlijk, voorkomen, houding, manieren
dar se --s = zich een air geven
dar se -- de importantia = gewichtig doen
ille ha le -- de facer un cosa = hij schijnt iets te willen doen
haber le -- triste/felice, etc. = er bedroefd/gelukkig, etc. uitzien
-- digne = waardige houding
-- de interramento = begrafenisgezicht, doodbiddersgezicht
-- de martyre = martelaarsgezicht
-- de fatuitate = verwaand air
haber un -- distincte = iets aparts hebben
haber le -- de un imbecille = voor joker/gek staan
3 melodie, wijs, deun(tje), lied(je)
io me memora le parolas de iste canto, ma io ha oblidate le -- = ik herinner me de woorden van dat lied, maar ik ben de

melodie vergeten

aeree adj

1 van de lucht, lucht..., in de lucht gebeurend, in de lucht levend
via -- = (voor vliegverkeer) luchtweg
posta -- = luchtpost
timbro de posta -- = luchtpostzegel
servicio postal -- = luchtpostdient
armea/fortias -- = luchtmacht, luchtstrijdkrachten
suprematia -- = overmacht in de lucht
bombardamento -- = luchtbombardement
attacco/incursion -- = luchtaanval
combatto -- = luchtgevecht
activitate -- = bedrijvigheid in de lucht
base -- = vliegbasis, luchtmachtbasis
traffico -- = vliegverkeer
catastrophe -- = vliegramp
taxi -- = luchttaxi
linea -- = luchtlijn
pirateria -- = luchtpiraterij
beton -- = schuimbeton
photographia -- = 1. luchtfotografie, 2. luchtfoto
photo -- = luchtfoto
perspectiva -- = luchtperspectief
circuito -- = rondvlucht
tourismo -- = vliegtoerisme
acrobatia/acrobatismo -- = luchtacrobatiek, stuntvliegerij
acrobata -- = luchtacrobaat, stuntvlieger
mal -- = luchtziekte
vibration -- = luchttrilling
pollution/contamination -- = luchtverontreiniging
rete telephonic -- = bovengronds telefoonnet
spatio -- = luchtruim
ferrovia -- = luchtspoorweg
periculo -- = luchtgevaar
porto -- = luchthaven
navigation -- = luchtvaart
compania/societate de navigation -- = luchtvaartmaatschappij
servicio -- = luchtvaartdienst
servicio national de navigation -- = rijksluchtvaartdienst
communication -- = luchtverbinding
transporto -- = luchtvervoer
ponte -- = luchtbrug
flotta -- = luchtvloot
guerra -- = luchtoorlog
torpedo -- = luchttorpedo
battalia -- = luchtslag
raid (A) -- = luchtraid
viage -- = luchtreis
viagiator -- = luchtreiziger
rete de communicationes -- = luchtnet
corridor -- = luchtcorridor
radice -- = luchtwortel
cartographia -- = luchtkartering
antenna -- = dakantenne
conducto -- = bovengrondse leiding


aerifere adj

1 luchtaanvoerend
ANATOMIA conductos/vias -- = luchtwegen
tubo -- = luchtbuis


aerificar v

1 in gas(vormige toestand) veranderen


aerification sub

1 het veranderen van een vast lichaam in een gas


aeriforme adj

1 luchtvormig
BOTANICA
vesicula -- = luchtvat


+ aerobic adj

1 mbt aërobiose
2 mbt aerobics
3 Vide: aerobie+ aerobica sub

1 aerobics


aerobie adj

1 BIOLOGIA die/dat zuurstof nodig heeft, aëroob
enzyma -- = aëroob enzym
bacterio -- = aërobe bacterie
cultura -- = aërobe cultuur
metabolismo -- = aërobe stofwisseling
decomposition -- = aërobe afbraak


aerobio sub

1 BIOLOGIA aërobe bacterie


+ aerobiologia sub

1 aërobiologie


+ aerobiose (-osis) sub

1 BIOLOGIA aërobiose, zuurstof vergend leven


+ aerobus sub

1 luchtbus, airbus


+ aeroclub sub

1 vliegclub, aëroclub


aerodromo sub

1 luchthaven, vlieghaven, vliegveld
personal de servicio del -- = grondpersoneel
direction del -- = luchthavendirectie


aerodynamic adj

1 aërodynamisch, stroomlijn...
forma -- = stroomlijn(vorm)
carrosseria -- = stroomlijncarrosserie
auto(mobile) -- = gestroomlijnde auto
freno -- = aërodynamische rem
designo -- = aërodynamische vormgeving
profilo/linea -- = stroomlijn
laboratorio -- = aërodynamisch laboratorium
tunnel (A) -- = windtunnel


aerodynamica sub

1 aërodynamica
-- theoric = theoretische aërodynamica
-- experimental = experimentele aërodynamica
-- hypersonic = hypersonische aërodynamica
-- subsonic = subsonische aërodynamica
-- supersonic = supersonische aërodynamica
-- transsonic = transsonische aërodynamica


+ aerodynamicitate sub

1 (totaal van) aërodynamische eigenschappen


+ aerogastria sub

1 opgeblazen maag, aërogastrie


+ aerogenerator sub

1 windgenerator


+ aeroglissator sub

1 luchtkussenvaartuig, hovercraft, zweefboot


+ aerogramma sub

1 luchtpostblad


aerographia sub

1 aërografie, dampkringsluchtbeschrijving


+ aerographic adj

1 aërografisch


+ aerographo sub

1 verfspuit, luchtpenseel, aërograaf


+ aerolinea sub

1 luchtlijn


aerolithic adj

1 aërolitisch, meteoorsteenachtig, meteoorsteen...


aerolitho sub

1 aëroliet, meteoorsteen


aerologia sub

1 METEO aërologie, weerkunde van de hogere luchtlagen


+ aerologic adj

1 METEO aërologisch
instrumentos -- = aërologische instrumenten
observationes -- = aërologische waarnemingen


+ aerologista sub

1 METEO aëroloog


+ aerologo sub

1 METEO aëroloog


+ aeromante sub

1 aëromant


+ aeromantia sub

1 aëromantie (waarzegkunst uit de luchtverschijnselen)


+ aeromantic adj

1 aëromantisch


+ aeromechanic adj

1 aëromechanisch


+ aeromechanica sub

1 aëromechanica


+ aeromedicina sub

1 luchtvaartgeneeskunde


aerometria sub

1 aërometrie


+ aerometric adj

1 aërometrisch


aerometro sub

1 aërometer, luchtmeter


+ aeromodellismo sub

1 vliegtuigmodelbouw


+ aeromodellista sub

1 modelvliegtuigbouwer


+ aeromotor sub

1 windmotor


aeronauta sub

1 luchtvaarder, aëronaut


aeronautic adj

1 luchtvaartkundig, luchtvaart..., aëronautisch


aeronautica sub

1 luchtvaartkunde, aëronautica


+ aeronaval adj

1 marineluchtvaartdienst...
servicio -- = marineluchtvaartdienst
fortias -- = marineluchtvaarttroepen


aeronave sub

1 luchtschip, luchtvaartuig


+ aeronomia sub

1 aëronomie


+ aerophagia sub

1 MEDICINA aërofagie (luchtdoordringing in de maag)


+ aeropharo sub

1 luchtbaken op vliegveld


+ aerophobe adj

1 luchtschuw


+ aerophobia sub

1 PSYCHOLOGIA aerofobie (vrees voor tocht, wind, lucht), luchtschuwheid


+ aerophono

1 aerofoon


+ aerophoto sub

1 luchtfoto


+ aerophotographia sub

1 luchtfotografie
2 luchtfoto


+ aerophyto sub

1 BOTANICA aërofyt


aeroplancton sub

1 aëroplankton


aeroplano sub

1 vliegtuig, vliegmachine
industria de --s = vliegtuigindustrie
fabrica de --s = vliegtuigfabriek
constructor de --s = vliegtuigbouwer
motor de -- = vliegtuigmotor


+ aeroportate adj

1 truppas -- = luchtlandingstroepen
infanteria -- = luchtinfanterie
plancton -- = luchtplankton


aeroporto sub

1 luchthaven, vliegveld
-- alternative = uitwijkhaven
direction del -- = luchthavendirectie


+ aeroportual adj

1 van de luchthaven, luchthaven...
derectos -- = luchthavenrechten


+ aeroportuari adj

1 Vide: aeroportual


+ aeroposta sub

1 luchtpost


+ aeropostal adj

1 luchtpost...
servicio -- = luchtpostdienst


+ aeroscopio sub

1 PHYSICA aëroscoop


+ aerosol sub

1 aërosol, drijfgas, spuitbus


+ aerospatial adj

1 van de ruimtevaart, ruimtevaart...
recercas -- = ruimteonderzoek
scientias -- = ruimtewetenschappen
industria -- = ruimtevaartindustrie


+ aerospatio sub

1 ruimte (dampkring van de aarde plus de ruimte daarbuiten), kosmos, heelal


aerostatic adj

1 aërostatisch
equilibrio -- = aëro-statisch evenwicht
navigation -- = ballonvaart


aerostatica sub

1 aërostatica


aerostation sub

1 luchtnavigatie, luchtscheepvaart, ballonvaart


aerostato sub

1 aërostaat, luchtschip, (bestuurbare) luchtballon


+ aerostylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER zuilengang met veel ruimte tussen de zuilen


+ aerosustentation sub

1 luchtsteun (steun van de luchtmacht)


+ aerotaxi sub

1 luchttaxi


+ aerotechnic adj

1 luchtvaarttechnisch
experimentos -- = luchtvaarttechnische experimenten


+ aerotechnica sub

1 luchtvaarttechniek


+ aerotherapia sub

1 aërotherapie


+ aerothermic adj

1 PHYSICA aërothermisch


+ aerotraino sub

1 luchtkussentrein, aërotrein


+ aerotransportar v

1 MILITAR door de lucht vervoeren


+ aerotransportate adj

1 MILITAR door de lucht vervoerd
truppas -- = luchtlandingstroepen
infanteria -- = luchtinfanterie


+ aerotransporto sub

1 luchttransport, vervoer door de lucht


+ aerotropismo sub

1 aërotropisme


+ aerovia sub

1 luchtcorridor


affabile adj

1 minzaam, beminnelijk, vriendelijk, welwillend
manieras -- = vriendelijke manieren


affabilitate sub

1 minzaamheid, beminnelijkheid, vriendelijkheid, welwillendheid


affaire sub FRANCESE

1 zaak, aangelegenheid, geval
-- de honor = erezaak
2 COMMERCIO (pl ) affaires, zaken
homine de --s = zakenman
discussion de --s = zakenbespreking
littera de --s = zakenbrief
dinar de --s = zakendiner
lunch (A) de --s = zakenlunch
viage de --s = zakenreis
instincto/senso del --s = zakeninstinct
in --s commercial = op handelsgebied


affamar v

1 uithongeren
-- un citate assediate = een belegerde stad uithongeren
esser affamate = hongeren, honger lijden
affamate de gloria = hongerig naar roem


+ affamato sub

1 hongerlijder


affamator sub

1 veroorzaker van voedseltekort


affectabile adj

1 ontvankelijk (voor indrukken, etc.), vatbaar, gevoelig


affectar v

1 houden van, genegenheid hebben voor
2 veinzen, voorwenden, doen alsof
ille affectava indifferentia = hij veinsde onverschilligheid
-- pietate = femelen
3 aanstellen, gekunsteld spreken/kleden/schrijven, etc.


affectate adj

1 gemaakt, gekunsteld, gezocht, geaffecteerd
manieras -- = gekunstelde manieren
modestia -- = valse/geveinsde bescheidenheid
stilo -- = gemaakte stijl
juvena -- = nuf
con voce -- = met een gemaakte stem
con amabilitate -- = gewild vriendelijk
parlar affectatemente = bekakt spreken


affectation sub

1 aanstellerij, gemaaktheid, vertoon, huichelarij, gekunsteldheid, pose
-- de pietate = schijnvroomheid
parlar con -- = geaffecteerd/gemaakt spreken


affectibile adj

1 ontvankelijk, vatbaar, gevoelig


affectibilitate sub

1 ontvankelijkheid, vatbaarheid, gevoeligheid


affection sub

1 gemoedsaandoening, affect
2 genegenheid, liefde
-- maternal = moederliefde
-- filial = kinderliefde
-- del parentes/genitores = ouderliefde
termino de -- = liefkozend woord
monstrar/demonstrar/manifestar su -- = zijn genegenheid tonen
ganiar le -- de un persona = iemands genegenheid verwerven
perder le -- de un persona = iemands genegenheid verliezen
3 MEDICINA aandoening, kwaal
-- chronic = chronische kwaal
-- respiratori = ademhalingsstoornis
-- pulmonar = longaandoening
ille ha un -- pulmonar = zijn longen zijn aangedaan
-- cardiac = hartaandoening
-- cerebral/del cerebro = hersenaandoening
-- hepatic/del hepate/del ficato = leveraandoening
-- ophthalmic/ocular/del oculo(s) = oogaandoening
-- gastric = maagaandoening
-- vascular = vaataandoening
-- de pectore = borstaandoening
-- tuberculose = tuberculeuze aandoening
-- nervose = zenuwaandoening
-- del hanca = heupaandoening
--es rheumatic = reumatische aandoeningen
-- cutanee = huidaandoening
-- acute = acute aandoening
-- fungic = schimmelziekte


affectionar v

1 dol zijn op, veel houden van, verzot zijn op
-- su infantes = veel van zijn kinderen houden
-- le cartas = graag kaarten


affectionate adj

1 liefhebbend, hartelijk, toegenegen
vostre filia -- = Uw toegenegen dochter


affective adj

1 gemoeds..., gevoels..., affectief
vita -- = gemoedsleven, gevoelsleven
stato -- = gemoedstoestand
reaction -- = gevoelsreactie
vinculo -- = gevoelsband
valor -- = gevoelswaarde
mundo -- = gevoelswereld
explosion -- = gevoelsuitbarsting
factor -- = gevoelsfactor
nuance (F) -- = gevoelsnuance
experientia -- = gevoelservaring
argumento -- = gevoelsargument
problemas -- = problemen van emotionele aard


+ affectivitate sub

1 gevoelsleven, affectiviteit
2 gevoeligheid/vatbaarheid voor aandoening en indrukken


affecto sub

1 genegenheid, liefde, vriendschap
tractar con multe -- = koesteren


affectuose adj

1 liefhebbend, lief, hartelijk, vriendelijk
haber un relation -- = innig met elkaar omgaan


+ affectuositate sub

1 vriendelijkheid, hartelijkheid, beminnelijkheid


+ afferente adj

1 PHYSIOLOGIA aanvoerend, toevoerend, afferent
nervo -- = afferente zenuw
vasos -- = afferente vaten


+ afferentia sub

1 PHYSIOLOGIA afferentie


+ affibular v

1 omgespen, aangespen


afficer v

1 effect hebben op, invloed hebben op


+ affiche sub FRANCESE

1 affiche, poster
designator de --s = affichetekenaar
exhibition/exposition de --s = affichetentoonstelling


affidavit sub

1 affidavit, beëdigde gerechtelijke verklaring


affiger v

1 vastmaken, bevestigen
-- un poster (A) super le muro con cimices = met punaises een poster op de muur prikken


+ affilacultellos sub

1 messenslijper


affilamento sub

1 het slijpen, het scherpen, het wetten


affilar v

1 slijpen, scherpen, wetten
petra de/pro -- = slijpsteen
machina a/de -- = slijpmachine
planca a/de -- = slijpplank
-- un cultello = een mes slijpen
-- un spada = een zwaard scherpen
-- patines = schaatsen slijpen
corio/corregia de -- = aanzetriem
cultello affilate = scherp mes
bordo affilate = scherpe rand
le catto affila su ungues = de kat scherpt zijn nagels


+ affilastilos sub

1 puntenslijper


+ affilator sub

1 slijper
-- de cultellos = messenslijper (persoon en instrument)
-- de stilos de graphite = potlood/puntenslijper
-- de patines = schaatsenslijper


affilatoria sub

1 slijpapparaat, slijper, slijpmachine


affiliar v

1 doen toetreden tot, lid maken van, als lid opnemen, aansluiten (bij), affiliëren
-- se con = zich aansluiten bij


affiliate adj

1 aangesloten (bij vereniging, etc.)
paises -- = lidstaten
societate -- = zustermaatschappij


affiliation sub

1 aansluiting, toetreding, opneming, toelating, inschrijving, affiliatie
le club (A) local ha demandate su -- al federation = de plaatselijke club heeft toetreding bij de federatie aangevraagd


affin adj

1 gelijkend, gelijkenis vertonend, verwant
linguas -- = verwante talen
MATHEMATICA transformationes -- = affiene transformaties
MATHEMATICA proprietates -- = affiene eigenschappen
2 verwant door huwelijk, behuwd, aangetrouwd, schoon...
patre -- = schoonvader
matre -- = schoonmoeder
soror -- = schoonzuster
fratre -- = zwager
parentes/genitores -- = schoonouders
familia -- = schoonfamilie


affinamento sub

1 het verfijnen, verfijning
FIGURATE toto ha contribuite al -- del gusto = alles heeft bijgedragen tot verfijning van de smaak
2 TECHNICA het affineren, het zuiveren, het louteren (van metalen)


affinar v

1 verfijnen
2 affineren, zuiveren, louteren (van metalen)
-- cupro = koper louteren


affinator sub

1 affineur (van metalen)


affinitate sub

1 gelijkenis, overeenkomst
-- intellectual/spiritual/de spirito = geestverwantschap
nos ha -- de character = onze karakters lijken op elkaar
2 verwantschap door huwelijk
3 aantrekkelijkheid
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA affiniteit, verwantschap
-- linguistic = taalverwantschap
5 CHIMIA affiniteit
-- electronic = elektronenaffiniteit


affirmabile adj

1 bevestigbaar


affirmar v

1 beweren, verzekeren, verklaren
2 bevestigen
3 stevig maken, stevigheid geven aan, verstevigen


affirmation sub

1 bewering, verzekering, verklaring
--es indefendibile = onhoudbare beweringen
dismentir un -- = een bewering logenstraffen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA bevestiging
adverbio de -- = bevestigend bijwoord


affirmativa sub

1 bevestigende verklaring, bevestigende uitspraak, bevestigend antwoord, etc.


affirmative adj

1 bevestigend
proposition -- = bevestigende zin
in caso -- = zo ja
responder affirmativemente = bevestigend antwoorden


affirmator sub

1 iemand die iets beweert, etc.


+ affirmatori adj

1 Vide: affirmative


+ affixal adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA affix...


affixar v

1 vastmaken, hechten, aanhechten, vasthechten, verbinden
-- un poster (A) super le muro con cimices = met punaises een poster op de muur prikken


affixo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA affix, aanhangsel: voor- of achtervoegsel
-- augmentative = vergrotend affix
-- diminutive = verkleinend affix


affliction sub

1 droefheid, bedroefdheid, droefenis, smart, kommer
-- profunde = diepe smart
2 kwelling, teistering, bezoeking


afflictive adj

1 pijn veroorzakend
pena -- = lijfstraf


affliger v

1 bedroeven, verdrietig maken, smart veroorzaken
2 kwellen, pijn doen, teisteren, bezoeken


affloramento sub

1 GEOLOGIA het aan de oppervlakte komen van een mineraal
-- del aquas subterranee = wateraandrang


afflorar v

1 GEOLOGIA aan de oppervlakte komen van een mineraal


affluente adj

1 (mbt rivier) zij...
2 rijkelijk vloeiend, rijk, overvloedig


affluente sub

1 zijrivier


affluentia sub

1 het stromen (naar)
2 toeloop, toevloed, drukte
hora de -- = spitsuur
-- incessante = onophoudelijke toeloop
-- record (A) = topdrukte
un grande -- de cursistas = een grote toeloop van cursisten
le -- de productos super le mercato = de produkttoevoer op de markt
3 overvloed, rijkdom


affluer v

1 stromen (naar), toestromen, toevloeien
le cholera face -- le sanguine al visage = woede doet het bloed naar het gezicht vloeien
le manifestantes afflue de tote partes al placia = de betogers stromen van alle kanten het plein op


affluxo sub

1 toestroming, toevloed
-- de visitatores = toevloed van bezoekers
le -- de sanguine al testa = de aandrang van bloed naar de hersenen
-- de capitales = kapitaalstroom


affollamento sub

1 radeloosheid, ontreddering, paniek


affollar v

1 radeloos maken, gek maken, ontredderen, doodsbang maken


+ affretamento sub

1 het charteren, het bevrachten, bevrachting
-- a tempore = tijdbevrachting
agente de -- = bevrachtingsagent
mercato de -- = bevrachtingsmarkt
contracto de -- = charterovereenkomst, vrachtovereenkomst, chertepartij
officio de -- = cargadoorskantoor
interprisa de -- = cargadoorsbedrijf
compania de -- = chartermaatschappij
costos de -- = cargadoorskosten
tarifa de -- = cargadoorstarief, chartertarief


+ affretar v

1 charteren, (af)huren, bevrachten


+ affretate adj

1 charter...
nave -- = charterschip
carga -- = chartervracht
avion -- = chartervliegtuig
volo -- = chartervlucht


+ affretator sub

1 bevrachter, cargadoor


+ affricate adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
van een affricaat
consonante -- = affricaat, semi-occlusief


+ affricato sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA affricaat, semi-occlusief


affrontamento sub

1 confrontatie, botsing
2 het beledigen, belediging


affrontar v

1 het hoofd bieden, trotseren, tarten
-- le difficultates = de moeilijkheden het hoofd bieden
-- periculos = gevaren tarten/trotseren
-- le morte = de dood tarten/trotseren
-- le periculo sin timor = het gevaar zonder vrees tegemoet zien
-- un cosa con grande serietate = ernst met iets maken
-- un situation con realismo = een situatie realistisch tegemoet treden
2 beledigen


affrontator sub

1 iemand die beledigt


affronto

1 belediging, smaad, oneer, schande, vernedering, hoon
facer/infliger un -- a un persona = iemand beledigen


+ affundar v

1 tot zinken brengen
-- (se) = zinken
-- le naves inimic = de vijandelijke schepen tot zinken brengen


+ affurcar v

1 verankeren met twee ankers


+ affurco sub

1 verankering met twee ankers


affusar v

1 smal maken, dun maken, toespitsen


+ affusion sub

1 affusie, begieting, besproeiing (bijv. bij doopsel)


+ affuste sub

1 MILITAR affuit
-- cuirassate/blindate = pantseraffuit


+ afghan adj

1 Afghaans


+ Afghanistan sub n pr

1 Afganistan


+ afghano sub

1 Afghaan


+ aficionado sub ESPANIOL

1 fan, supporter, fervent aanhanger, bewonderaar


+ aflatoxina sub

1 CHIMIA aflatoxine


+ afocal adj

1 afocaal


+ a fortiori LATINO

1 a fortiori, met des te meer reden, des te meer


Africa sub n pr

1 Afrika
-- del Nord = Noord-Afrika
-- del Sud = Zuid-Afrika
-- Occidental = West-Afrika
-- Oriental = Oost-Afrika
-- Central = Midden-Afrika
-- equatorial = equatoriaal Afrika
puncta de -- = punt van Afrika


african adj

1 Afrikaans
le continente -- = het Afrikaanse continent
linguas -- = Afrikaanse talen


+ africanisar v

1 afrikaniseren


+ africanisation sub

1 afrikanisering


+ africanismo sub

1 afrikanisme


+ africanista sub

1 afrikanist


+ africanistica sub

1 afrikanistiek


africano sub

1 Afrikaan
2 Afrikaans (taal)


+ afro-american adj

1 zwart-Amerikaans


+ afro-americano sub

1 zwarte Amerikaan


+ afro-asiatic adj

1 Afro-aziatisch
le gruppo -- in le O.N.U. = de Afro-aziatische groep in de Verenigde Naties


+ afro-brasilian adj

1 zwart-Braziliaans


+ afro-brasiliano sub

1 zwarte Brasiliaan


+ afro-cuban adj

1 zwart-Cubaans


+ afro-cubano sub

1 zwarte Cubaan


+ aftershave sub ANGLESE

1 aftershave


+ aftershave adj ANGLESE

1 aftershave...
lotion -- = aftershave-lotion


+ agama sub

1 ZOOLOGIA agame
-- armate = stekelhagedis


+ agame adj

1 Vide: agamic


+ agameto sub

1 BIOLOGIA agameet


+ agami sub

1 ZOOLOGIA agami, trompetvogel


+ agamia sub

1 BIOLOGIA agamie


+ agamic adj

1 BIOLOGIA agaam, geslachtloos
reproducer se agamicamente = zich ongeslachtelijk voortplanten


+ agamobio sub

1 BIOLOGIA agamobium


+ agamogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA agamogenese, geslachtloze voortplanting


+ agamogenetic adj

1 BIOLOGIA agamogenetisch, zich geslachtloos voortplantend


+ agamogonia sub

1 BIOLOGIA agamogonie


+ agamonte sub

1 BIOLOGIA agamont


+ agamospermia sub

1 BIOLOGIA agamospermie


+ agapantho sub

1 BOTANICA agapanthus, sierlelie


+ agape sub

1 RELIGION agape, liefdemaal (bij de eerste christenen)
2 vriendenmaal, feestmaal


agar-agar sub

1 agar-agar, soort gedroogde zeewier


+ agaric adj

1 BOTANICA
clitocybe -- = anijszwam


+ agaricaceas sub pl

1 BOTANICA agaricaceae, plaatjeszwammen


+ agaricacee adj

1 BOTANICA
fungo -- = plaatzwam


+ agarico sub

1 BOTANICA plaatzwam, echte champignon
-- campestre = kampernoelje
le lamellas de un -- = de lamellen van een plaatzwam


agata sub

1 agaat
-- venate = golfagaat
-- nigre = rookagaat
-- arborisate = boomagaat


agatifere adj

1 agaathoudend


agatiforme adj

1 agaatachtig, als agaat


agatin adj

1 uit agaat vervaardigd


+ agave sub

1 BOTANICA agave


agenda sub

1 agenda, notitieboek(je)
-- a folios perforate = ringagenda
-- de tasca = zakagenda
-- scholar = schoolagenda
2 agenda(punten), lijst van werkzaamheden
esser in le -- = op de agenda staan


+ agenesia sub

1 MEDICINA agenesie


agente sub

1 werkzaam bestanddeel, werkzame kracht
-- de blanchimento = bleekmiddel
-- chimic = chemische stof, chemisch middel
-- oxydante = oxydatiemiddel
-- reducente = reductiemiddel
-- refrigerante = koelmiddel
-- impregnante = impregneermiddel
-- pathogene = ziekteverwekker
-- spumante/scumante = schuimvormer
-- de inspissation = verdikkingsmiddel
-- purificante = zuiveringsmiddel
-- antistatic = antistatisch middel
2 iemand die voor iemand anders optreedt, agent
-- principal = hoofdagent
-- exclusive/unic = alleenvertegenwoordiger
-- de bursa/de cambio = effectenmakelaar
-- de pressa = persagent
-- commercial = handelsvertegenwoordiger
-- maritime = scheepsagent
-- duple = dubbelagent, dubbelspion
-- de sponsiones = bookmaker
-- de matrimonios/de maritages = huwelijksmakelaar
-- de viage = reisagent
-- de cambio de domicilio = verhuizer
-- provocator = agent-provocateur
-- secrete = geheim agent
3 politie-agent, agent
-- de policia = politie-agent
-- de quartiero = wijkagent
-- motocyclista = motoragent
-- de circulation = verkeersagent
-- in civil = agent in burger
-- secrete = stille (agent)
-- a cavallo = bereden agent


agentia sub

1 agentschap, agentuur, bureau, kantoor
-- principal/general = hoofdagentschap
-- commercial = handelsagentschap
-- maritime = scheepsagentuur
-- de viages/de tourismo {oe} = reisbureau
-- matrimonial/de matrimonios/de maritages = huwelijksbureau
-- de sponsiones = bureau van een bookmaker
-- de publicitate = reclamebureau
-- immobiliari = makelaardij
-- postal = postagentschap
-- de assecurantias = assurantiekantoor
-- publicitari/de annuncios = reclamebureau, advertentiebureau
-- photographic = foto(pers)bureau
-- de theatro = theaterbureau
-- de location/de casas = woningbureau
-- technic = technische bureau
-- de expedition = expeditiekantoor
-- de pressa/de informationes = persagentschap, nieuwsagentschap
-- de empleamento = arbeidsbureau
-- de investigationes private = detectivebureau
-- de placiamento = uitzendbureau
-- de incassamento = incassobureau


ager v

1 handelen, te werk gaan, inwerken op
-- in function de su interesses = in zijn eigen belang handelen
-- secundo le circumstantias = naar bevind van zaken handelen
-- conformemente a/in accordo con su principios = in overeenstemming met zijn principes handelen
-- con ponderation = bezonnen te werk gaan
-- per conviction = uit overtuiging handelen
-- in le spirito de un persona = in iemands geest handelen
-- habilemente = iets handig doen
-- legalmente/conformemente al lege = wettelijk handelen
-- in complicitate con un persona = met iemand samenspannen
maniera de -- = manier van doen


+ agerato sub

1 BOTANICA ageratum, tuinbalsem, geurkruid


agglomerar v

1 opeenhopen, ophopen, samenklonteren, agglomereren


+ agglomerate adj

1 opeengehoopt, opeengestapeld


agglomeration sub

1 het opeenhopen, het samenklonteren, opeenhoping, samenklontering, agglomeratie
-- parisian/de Paris = Parijse agglomeratie


agglomerato sub

1 agglomeraat, opeenhoping
--s vulcanic = vulkanische agglomeraten


+ agglutinabile adj

1 wat kan worden geaggluti-neerd


+ agglutinante sub

1 bindmiddel
2 hechtpleister
3 kleefmiddel


agglutinante adj

1 klevend, agglutinerend
substantia -- = kleefstof/middel
linguas -- = agglutinerende talen


agglutinar v

1 aaneenlijmen, aaneenhechten, agglutineren


agglutination sub

1 het aaneenlijmen, het aaneenhechten, agglutinering, binding


agglutinative adj

1 klevend, agglutinerend
poter -- = kleefkracht


+ agglutinina sub

1 BIOCHIMIA agglutinine


+ agglutinogene adj

1 BIOCHIMIA agglutinogeen


+ agglutinogeno sub

1 BIOCHIMIA agglutinogeen


aggrandimento sub

1 het vergroten, het uitbreiden, vergroting, uitbreiding
-- de un photo = vergroting van een foto
-- facite al mano = handvergroting
-- del population = bevolkingstoename
-- territorial/de territorio = gebiedsuitbreiding
le -- continue de nostre urbes = het steeds maar groter worden van onze steden
lente de -- = vergrotingslens


aggrandir v

1 groter maken, vergroten, uitbreiden, doen (aan)groeien, verruimen
-- un apertura = een opening groter maken
-- un photo = een foto vergroten


+ aggranditor sub

1 PHOTOGRAPHIA vergroter, vergrotingsapparaat, vergrotingskoker


aggravamento sub

1 het verzwaren, het verergeren, verzwaring, verergering
-- de culpa = schuldverzwaring
-- de cargas = lastenverzwaring


aggravar v

1 verergeren, verzwaren, erger maken
le conflicto se aggrava = het conflict spitst zich toe
le stato del malado se ha aggravate in le nocte = de toestand van de zieke is verslechterd in de nacht
isto aggrava le situation = dat verscherpt de situatie
-- le pena = de straf verzwaren


aggravation sub

1 het verzwaren, het verergeren, verzwaring, verergering
-- del conflicto = toespitsing van het conflict
-- del stato del malado = verslechtering van de toestand van de zieke
-- del situation financiari = verergering van de financiële toestand
-- del pena = strafverzwaring


aggravator sub

1 iemand die iets verergert/verzwaart, etc.


aggreder v

1 aanvallen
-- un inimico non preparate = een onvoorbereide vijand aanvallen


+ aggregabile adj

1 wat verenigd/samengebracht/samengevoegd kan worden


aggregar v

1 verenigen, samenbrengen, samenvoegen


aggregation sub

1 het verenigen, het samenbrengen, vereniging, samenvoeging, aggregatie
stato de -- = aggregatietoestand


aggregative adj

1 verenigend, samenvoegend, samenbrengend
fortias -- = samenbrengende krachten


aggregato sub

1 aggregaat, ophoping, klomp, som, totaal


aggression sub

1 aanval, agressie
guerra de -- = aanvalsoorlog
acto de -- = daad van agressie
-- a mano armate/con violentia = gewelddadige aanslag, roofoverval


aggressive adj

1 agressief, aanvallend
politica -- = agressieve politiek
parolas -- = agressieve woorden
un tono particularmente -- = een bijzonder agressieve toon
un populo bellicose e -- = een oorlogzuchtig en agressief volk
technicas de vendita -- = agressieve verkooptechnieken


+ aggressivitate sub

1 aanvalslust, agressiviteit
temperar le -- de un persona = iemands agressiviteit intomen/beteugelen


aggressor sub

1 aanvaller, agressor


aggruppamento sub

1 het groeperen, groepering
2 groep, groepering


aggruppar v

1 groeperen, verzamelen
-- toto sub un denominator commun = alles onder één noemer brengen
-- se = zich tot een groep aaneensluiten


agibile adj

1 doenlijk, uitvoerbaar
cosas -- = uitvoerbare zaken
2 te hanteren, handelbaar


+ agibilitate sub

1 doenlijkheid, uitvoerbaarheid
2 hanteerbaarheid


agile adj

1 behendig, soepel, kwiek, beweeglijk


agilitate sub

1 behendigheid, vlugheid, soepelheid, kwiekheid, beweeglijkheid
-- del digitos de un pianista = vingervaardigheid van een pianist


agio sub

1 COMMERCIO agio
theoria del -- = agiotheorie
conto de -- = agiorekening


+ agiotage sub

1 COMMERCIO agiotage


agiotar v

1 COMMERCIO speculeren (op de beurs), agioteren


agiotator sub

1 COMMERCIO beursspeculant, agiotator


agitar v

1 bewegen, schudden, (be)roeren
-- le cauda = kwispelen
-- un bottilia = een fles schudden
-- le mano = zwaaien, wuiven
le mar se agitava fortemente = de zee deinde sterk
-- ante de usar = schudden voor gebruik
2 opwinden, onrustig maken, opruien, ophitsen
3 bespreken, behandelen


+ agitate adj

1 bewogen, onstuimig
mar -- = onstuimige zee
vita -- = bewogen/woelig leven
somno -- = onrustige slaap
le mercato esseva -- = de markt was geagiteerd


agitation sub

1 heftige beweging, beroering, agitatie
-- thermic/thermal = warmtebeweging
mitter in -- = in beroering brengen
le -- esseva general = alles was in opschudding
2 opwinding, onrust


+ agitato ITALIANO

1 MUSICA agitato, opgewonden


agitator sub

1 POLITICA agitator, volksmenner, opruier, onruststoker
2 schudmachine, mixer, mengapparaat, agitator
3 CHIMIA roerstaaf


+ agitatori adj

1 agitatorisch, opruiend


+ agnatic adj

1 agnatisch


+ agnato sub

1 JURIDIC agnaat (tgov cognaat), bloedverwant van gemeenschappelijke vaderszijde


+ agnetto sub

1 lammetje


agno sub

1 lam
le Agno de Deo = het Lam Gods
-- paschal = paaslam
-- mascule = ramlam
pelle de -- = lamsvel
tonsion de -- = lamsvacht
carne de -- = lamsvlees
costa de -- = lamsrib
mercato de -- = lammermarkt
macellero de --s = lamsslager
macelleria de --s = lamsslagerij
parturir --s = lammeren werpen


+ agnosia sub

1 MEDICINA agnosie
-- perceptive = waarnemingsagnosie
-- visual/optic = visuele/optische agnosie
-- auditive verbal congenital = aangeboren doofstomheid
2 PHILOSOPHIA agnosie


agnostic adj

1 agnostisch


agnosticismo sub

1 agnosticisme


agnostico sub

1 agnosticus


+ agogic adj

1 agogisch


+ agogica sub

1 agogiek


+ agogica sub

1 MUSICA agogiek


agon sub

1 HISTORIA GREC agon, wedstrijd


+ agone sub

1 agone


agonia sub

1 doodstrijd, zieltoging, het op sterven liggen
sudor de -- = doodszweet
abbreviamento (del tormentos) del -- = stervensbekorting
esser in -- = op sterven liggen, zieltogen
2 folterende pijn, zielepijn


+ agonic adj

1 MATHEMATICA agonisch
linea -- = agonische lijn
2 mbt de doodstrijd
sudor -- = doodszweet


agonisante adj

1 stervend, zieltogend, op sterven liggend


+ agonisante sub

1 iemand die op sterven ligt, stervende
assistentia al --s = stervensbegeleiding


agonisar v

1 op sterven liggen, zieltogen
2 doodsangsten uitstaan


agonista sub

1 HISTORIA GREC worstelaar, kampvechter


agonistic adj

1 HISTORIA GREC strijdlustig, op effect belust


agora sub

1 HISTORIA GREC agora, centraal plein in oudgriekse steden


agoraphobe adj

1 betrekking hebbend op pleinvrees, pleinvrees...


agoraphobia sub

1 pleinvrees, straatvrees, ruimtevrees, agorafobie


agoraphobo sub

1 iemand die aan pleinvrees lijdt


agradabile adj

1 aangenaam, prettig, plezierig, leuk, aardig
-- de gusto/de sapor = aangenaam van smaak
-- a Deo = godgevallig
-- al audition = aangenaam voor het gehoor
illo me ha surprendite agradabilemente = ik ben er aangenaam door verrast
combinar/junger le utile al/ con le -- = het nuttige met het aangename verenigen


agradamento sub

1 genoegen, plezier, vermaak, welbehagen
le --s del vita = de genoegens van het leven
2 welgevallen, instemming


agradar v

1 -- a = behagen, bevallen, aanstaan


+ agrafar v

1 vasthaken, nieten
apparato a/de -- = nietapparaat, nietmachine


+ agrafe sub

1 haak(je) (sluiting van kledingstukken), klemmetje, nietje, MEDICINA

hechtkram

retirar le --s = de hechtingen verwijderen
clausura a/con --s = haaksluiting


+ agrammatical adj

1 ongrammaticaal


+ agrammatismo sub

1 MEDICINA agrammatisme


+ agrammatismo sub

1 MEDICINA agrammatisme


+ agrapha sub pl

1 agrafa (mondeling overgeleverde uitspraken van Jezus)


+ agraphia sub

1 agrafie, verlies van het schrijfvermogen


agrari adj

1 agrarisch, boeren...
reforma -- = landbouwhervorming
inseniamento -- = landbouwonderwijs
schola -- = landbouwschool
universitate -- = landbouwuniversiteit
organisation -- = landbouworganisatie
machina -- = landbouwmachine
lege -- = akkerwet, landbouwwet
zona -- = landbouwzone
bombo -- = akkerhommel
trifolio -- = akkerklaver


agreste adj

1 landelijk, rustiek
pace -- = landelijke rust
veronica -- = akkerereprijs, veldereprijs
2 grof, ruw, onbeschaafd


agricola sub

1 landbouwkundige, landbouwer


agricole adj

1 landbouwkundig, landbouw...
population -- = landbouwbevolking
labor(es)/travalio(s) -- = landarbeid
laborator/travaliator/obrero -- = landarbeider
laborator/travaliator -- independente = loonwerker
interprisa -- = landbouw/boerenbedrijf
cooperativa/cooperation -- = landbouwcoöperatie
crise/crisis -- = landbouwcrisis
region/area/zona -- = landbouwgebied/streek
producto -- = landbouwprodukt
industria -- = landbouwindustrie
inseniamento -- = landbouwonderwijs
ingeniero -- = landbouwkundig ingenieur, landbouwingenieur
provincia -- = landbouwprovincie
station -- experimental, centro de experimentation -- = landbouwproefstation
exposition/exhibition -- = landbouwtentoonstelling
assecurantia -- = landbouwverzekering
credito -- = landbouwkrediet
precio -- = landbouwprijs
tractor -- = landbouwtrekker
chimia -- = landbouwscheikunde
machina -- = landbouwmachine
banca de credito -- = boerenleenbank
stabilimento/establimento -- = landbouwonderneming/bedrijf
superficie -- = landbouwareaal
politica -- = landbouwpolitiek/beleid
consiliero -- = landbouwconsulent
economia -- = landbouweconomie
experto -- = landbouwdeskundige
planta -- = landbouwgewas
colonia -- = landbouwkolonie
calce -- = landbouwkalk
excedente/surplus (F)-- = landbouwoverschot
organisation -- = landbouworganisatie
pais -- = landbouwstaat
instrumento -- = landbouwwerktuig
feria/bursa -- = landbouwbeurs


agricultor sub

1 landbouwer, boer
esser -- = boeren
association de --es = boerenbond
cooperativa/cooperation de --es = landbouwcoöperatie
village de --es = landbouwdorp


agricultura sub

1 landbouw, akkerbouw
societate de -- = landbouwvereniging
schola de -- = landbouwschool, agrarische school
schola superior de -- = landbouwhogeschool
universitate de -- = landbouwuniversiteit
ministerio del -- = ministerie van landbouw
-- biologic = biologische landbouw
-- ecologic = ecologische landbouw


+ agricultural adj

1 landbouwkundig, landbouw...
cooperativa/cooperation -- = landbouwcoöperatie
universitate -- = landbouwhogeschool
industria -- = landbouwindustrie
colonia -- = landbouwkolonie
credito -- = landbouwkrediet
excedente/surplus (F) -- = landbouwoverschot
producto -- = landbouwprodukt
organisation -- = landbouworganisatie
pais -- = landbouwstaat
exposition -- = landbouwtentoonstelling
labor(es/travalio(s) -- = landarbeid
politica -- = landbouwbeleid/politiek
population -- = landbouwbevolking
consiliero -- = landbouwconsulent
crise/crisis -- = landbouwcrisis
economia -- = landbouweconomie
experto -- = landbouwdeskundige
planta -- = landbouwgewas
chimia -- = landbouwscheikunde
calce -- = landbouwkalk
sal -- = landbouwzout


agrimensor sub

1 landmeter
catena de -- = landmetersketting
jalon de -- = landmetersstok
sextante de -- = landmeterssextant
nivello de -- = landmeterswaterpas
esquadra de -- = hoekspiegel


agrimensura sub

1 opmeting (van land), landmeting, kartering


+ agrimonia sub

1 BOTANICA agrimonie, leverkruid


+ agriocharis sub

1 ZOOLOGIA
-- ocellate = pauwkalkoen


agro sub

1 veld, akker, land


+ agrobiologia sub

1 agrobiologie


+ agrobiologic adj

1 agrobiologisch


+ agrobiologista sub

1 agrobioloog, landbouwkundig bioloog


+ agrobiologo sub

1 Vide: agrobiologista


+ agrochimia sub

1 agrochemie, landbouwscheikunde


+ agrochimic adj

1 landbouwscheikundig


+ agroclimatic adj

1 zona -- = landbouwklimaatzone


+ agroecosystema sub

1 landbouwkundig ecosysteem


+ agrogeologia sub

1 agrogeologie


+ agrogeologo sub

1 agrogeoloog, bodemkundige


+ agrologia sub

1 agrologie, bodemkunde


+ agrologic adj

1 agrologisch, bodemkundig


+ agrometeorologia sub

1 agrometeorologie, landbouwmeteorologie/weerkunde


agronomia sub

1 agronomie, landbouwkunde, landbouweconomie


agronomic adj

1 landbouwkundig, agronomisch
station -- = landbouwkundig proefstation
schola/instituto -- = landbouwschool
universitate -- = landbouwhogeschool
technologia -- = landbouwtechnologie, cultuurtechniek
carta/mappa -- = agronomische kaart


+ agronomista sub

1 Vide: agronomo


agronomo
sub

1 landbouwkundige
ingeniero -- = landbouwkundig ingenieur, landbouwingenieur


+ agropyro

1 BOTANICA kweek
-- maritime = zeekweek
-- littoral = strandkweek


+ agrostemma sub

1 BOTANICA bolderik


+ agrostis,agrostide sub

1 BOTANICA struisgras, veldgras
-- blanc = fioringras


+ agrotechnologia sub

1 landbouwtechnologie, landbouwtechniek


aguerrimento sub

1 harding (in de strijd)


aguerrir v

1 harden (in de strijd), stalen, gehard worden (in de strijd)
ille disponeva de truppas aguerrite = hij beschikte over geharde troepen


agulia sub

1 naald, wijzer (van klok, meetinstrument, etc.)
-- de phonographo = grammofoonnaald
-- del secundas = sekondewijzer, kleine wijzer
-- del horas = urenwijzer, grote wijzer
-- magnetic = magneetnaald
--s de horologio = wijzers van klok/horloge/uurwerk
-- de pino = dennenaald
-- de glacie = ijsnaald
-- hypodermic/a/de injection = injectienaald
-- de balancia = wijzer van een balans
-- de crochet {sj} = haaknaald/pen
-- de imballage = paknaald
-- a/de tricotar = breinaald
-- a/de brodar = borduurnaald/pen
-- a/de sarcir = stopnaald
-- a/de suer = naainaald
-- a/de punction = punctienaald
MEDICINA -- a/de sutura = hechtnaald
-- a/de cravata = dasspeld
le oculo del -- = het oog van de naald
puncta del -- = punt van de naald
testa/capite del -- = naaldenkop
talon -- = naaldhak
cossinetto pro --s = naaldenkussen
fabrica de --s = naaldenfabriek
fabrication de --s = naaldenfabricage
in forma de -- = naaldvormig
infilar un -- = een draad in de naald steken
cercar un -- in un pila de feno = een naald in een hooiberg zoeken
2 FERROVIA wissel
-- manual = handwissel
manovrar/cambiar/mover un -- = een wissel omzetten
3 (toren)spits, piek, punt


aguliata sub

1 dat wat op de (brei)naald zit


agulietta sub

1 tres, nestel, sierkoord (op uniform)


+ aguliettero sub

1 nestelmaker


+ aha-erlebnis sub GERMANO

1 PSYCHOLOGIA aha-erlebnis


aigrette sub FRANCESE

1 aigrette, toefje veren, pluim(pje)


+ ailantho sub

1 BOTANICA hemelboom


+ ailurophilia sub

1 ailurofilie, overdreven voorliefde voor katten


+ ailurophobia sub

1 ailurofobie, ziekelijke angst voor katten


+ airbag sub ANGLESE

1 airbag


aire sub

1 dorsvloer


+ airedale sub ANGLESE

1 airedale terrier (hond)


ajornamento sub

1 uitstel, verdaging
-- de un processo = uitstel van een proces
iste habitude del -- perpetual = die gewoonte om al maar uit te stellen


ajornar v

1 uitstellen, verdagen
-- al calendas grec = op de lange baan schuiven
-- un processo = een proces verdagen
-- le electiones = de verkiezingen uitstellen
-- un debatto = een debat uitstellen


+ ajour sub FRANCESE

1 ajour


+ ajuga sub

1 BOTANICA zenegroen


akela sub

1 akela


+ akinesia sub

1 MEDICINA akinesie


ala sub

1 vleugel (van een vogel/insekt/vliegtuig, etc.)
-- de un ave = vleugel van een vogel
-- de un avion = vleugel van een vliegtuig
volar per su proprie --s = op eigen wieken vliegen, op eigen benen staan, zelfstandig zijn
batter le --s = met de vleugels klapperen, klapwieken
dar --s a = vleugels geven aan, bevleugelen
displicar/extender/aperir le --s = de vleugels uitslaan
con --s paralysate = vleugellam
colpo de -- = vleugelslag
-- de molino = molenwiek
-- del naso = neusvleugel
-- delta = deltavleugel
-- sustentori = draagvleugel
longor de -- = vleugellengte
profilo de -- = vleugelprofiel
2 vleugel (deel van een gebouw, etc.)
-- de un edificio = vleugel van een gebouw
adjunger un -- a = aanbouwen
-- lateral = zijvleugel, zijgebouw
-- de un armea = vleugel van een leger
SPORT
-- leve/sinistre = linkervleugel
-- leve/sinistre exterior = linksbuiten
-- leve/sinistre interior = linksbinnen
-- dext(e)re = rechtervleugel
-- dext(e)re exterior = rechtsbuiten
-- dext(e)re interior = rechtsbinnen
CHACO -- del rege = koningsvleugel


à la adv FRANCESE

1 à la, op de wijze van, op z'n


+ alabandina sub

1 bruinsteen, mangaanblende


+ alabandite sub

1 MINERALOGIA alabandiet


alabastrin adj

1 albasten, van albast, albastachtig


alabastrite sub

1 gipsalbast


alabastro sub

1 albast
-- oriental = oosters albast
-- gypsose = gipsalbast
mina de -- = albastgroeve


à la carte adv FRANCESE

1 à la carte


alacre adj

1 levendig, opgewekt


alacritate sub

1 levendigheid, opgewektheid, vrolijkheid


+ alambic sub

1 destilleerkolf
recipiente de un -- = vat van een destilleerkolf


+ alambicamento sub

1 het destilleren, destillatie, het overkomen


+ alambicar v

1 destilleren, overhalen


+ alanina sub

1 BIOCHIMIA alanine


+ alar adj

1 vleugel..., vlieg...
plumas -- = vleugelveren
membrana -- = vlieghuid (van vleermuis)
apertura -- = spanwijdte (van vleugels)
musculo -- = vleugelspier


alarma sub

1 alarm, noodsein
-- de incendio = brandalarm
-- aeree = luchtalarm
-- antifurto = inbraakalarm
-- false = loos alarm
-- silente/silentiose = stil alarm
campana de -- = noodklok
freno de -- = noodrem
installation/dispositivo de -- = alarminstallatie/inrichting
systema de -- = alarmsysteem
signal de -- = noodsein, alarmsignaal
bandiera de -- = noodvlag
stato de -- = alarmtoestand
sonar/dar le -- = alarm slaan
pistola de -- = alarmpistool
sirena de -- = alarmsirene
tono de -- = alarmtoon
crito de -- = alarmkreet
connecter le -- = het alarm inschakelen/aanzetten
disconnecter le -- = het alarm uitschakelen/afzetten
2 schrik, ontsteltenis


alarmante adj

1 alarmerend, verontrustend, onrustbarend
situation -- = zorgelijke toestand
novas -- = verontrustende berichten
phenomeno -- = onrustbarend verschijnsel


alarmar v

1 alarmeren, te wapen roepen
2 ontstellen, doen schrikken, onaangenaam verrassen
-- le population per rumores = de bevolking door geruchten verontrusten


alarmista sub

1 onruststoker, paniekzaaier, alarmaker


+ alarmistic adj

1 alarmistisch


alate adj

1 gevleugeld
insecto -- = gevleugeld insekt
le cavallo -- = het gevleugelde paard (Pegasus)
pedes -- = gevleugelde voeten
pedunculo -- = gevleugelde stengel
vite -- = vleugelschroef
matre vite -- = vleugelmoer


+ alaterno sub

1 BOTANICA wegedoorn, kruisdoorn


+ alauda sub

1 ZOOLOGIA leeuwerik
-- campestre/arvense = veldleeuwerik
-- cristate = kuifleeuwerik
-- de bosco = boomleeuwerik
-- tataric = steppeleeuwerik
canto de -- = leeuwerik(ge)zang
nido de -- = leeuweriknest


alba sub

1 dageraad, ochtendgloren, aanbreken van de dag, morgenkrieken, ochtendschemering
al alba = bij het gloren van de dag
2 CATHOLICISMO koorhemd


albanese adj

1 Albanees
le populo -- = het Albanese volk


albanese sub

1 (persoon) Albanees
2 (taal) Albanees


Albania sub n pr

1 Albanië


albatros sub

1 ZOOLOGIA albatros


albe adj

1 wit
spino -- = hagedoorn, meidoorn
visco -- = maretak
corno -- = witte kornoelje
poplo -- = zilverpopulier
abiete -- = zilverspar
motacilla -- = witte kwikstaart
sedo -- = wit vetkruid, schotkruid
brunella -- = witte brunel
lamio -- = witte dovenetel
rhynchospora -- = wit snavelbies


+ albedo sub

1 albedo, weerkaatsingsvermogen


albergar v

1 herbergen, onderdak verlenen, huisvesten


+ albergera sub

1 herbergierster


+ albergero sub

1 herbergier


albergo sub

1 herberg, onderdak
-- de/pro le juventute = jeugdherberg


+ albicaule adj

1 BOTANICA witstengelig


albiflor adj

1 BOTANICA witbloemig
spirea -- = sneeuwspirea
peonia -- = chinese pioen


+ albifolie adj

1 BOTANICA witbladig


+ albimaculate adj

1 BOTANICA witgevlekt


albin adj

1 albino


albinismo sub

1 MEDICINA albinisme, witharigheid


albino sub

1 albino
mus/mure -- = witte muis
elephante -- = witte olifant
balena -- = witte walvis


Albion sub n pr

1 Albion
le perfide -- = het perfide Albion


+ albirame adj

1 BOTANICA met witte takken of twijgen


+ albite sub

1 MINERALOGIA albiet, natriumveldspaat


+ albor sub

1 witheid


albricoc sub

1 abrikoos
semine de -- = abrikozensteen/pit
confectura/confitura de albricoches = abrikozenjam
compota de albricoches = abrikozencompote
pastisseria al albricoches = abrikozengebak/taart
crema dulce al albricoches = abrikozenpudding/vla
gelea de albricoches = abrikozengelei


albricochiero sub

1 abrikozenboom


+ albugine sub

1 MEDICINA witte vlek (op hoornvlies, nagel)


+ albuginee adj

1 BIOLOGIA witachtig


album sub

1 album
-- de photo(graphia)s = fotoalbum
-- de bandas designate = stripalbum
-- philatelic/de timbros (postal) = postzegelalbum
-- de esbossos = schetsboek
-- de discos = platenalbum


albumina sub

1 BIOCHIMIA albumine
PHOTOGRAPHIA papiro a -- = albuminepapier
fabrica de -- = albuminefabriek


+ albuminato sub

1 BIOCHIMIA albuminaat


albumine sub

1 wit (van ei), eiwit, kiemwit


albuminoide adj

1 eiwitachtig


albuminoide sub

1 BIOCHIMIA eiwitachtige stof


+ albuminometro sub

1 albuminometer


albuminose adj

1 eiwithoudend


albuminuria sub

1 MEDICINA eiwit in de urine, albuminurie, proteïnurie


+ albuminuric adj

1 MEDICINA aan albuminurie lijdend


+ albumose sub

1 albumose


+ alburno sub

1 BOTANICA spint(hout) (buitenste jaarringen van een boom)
2 ZOOLOGIA alvertje


alc.

1 (afkorting) alcohol, alcoholisch


alca sub

1 ZOOLOGIA alk


+ alcaic adj

1 alcaïsch
verso/strophe -- = alcaïsch vers


alcalde sub ESPANIOL

1 alcalde, burgemeester van een Spaanse stad


+ alcalescente adj

1 CHIMIA alkalisch wordend
2 CHIMIA licht alkalisch


+ alcalescentia sub

1 CHIMIA het alkalisch worden
2 CHIMIA alkaligehalte, alkaliteit, basiditeit


alcali sub

1 CHIMIA alkali
-- volatile = ammonia, geest van salmiak
sapon sin -- = alkalivrije zeep


+ alcalificar v

1 CHIMIA alkalisch worden
2 Vide: alcalisar+ alcalimetria sub

1 CHIMIA alkalimetrie


+ alcalimetric adj

1 CHIMIA alkalimetrisch


alcalimetro sub

1 CHIMIA alkalimeter


alcalin adj

1 CHIMIA alkalisch, basisch
metallo -- = alkalimetaal
solution -- = alkalische oplossing
banio -- de potassa = loogbad
terreno -- = alkalische grond
reaction -- = alkalische reactie


alcalinitate sub

1 CHIMIA alkaliniteit


alcalino sub

1 alkaline


+ alcalino-terrose adj

1 CHIMIA aardalkali...
metallos -- = aardalkalimetalen


alcalisar v

1 CHIMIA alkalisch maken, basisch maken, uitlogen
-- un solution = een oplossing alkalisch maken


alcalisation sub

1 CHIMIA het basisch maken, alkalisatie, alkalisering


+ alcaloidal adj

1 CHIMIA alkaloïdeachtig, alkaloïde...


alcaloide sub

1 alkaloïde


+ alcalose (-osis) sub

1 MEDICINA alkalose, alkalivergiftiging


+ alcanna sub

1 BOTANICA liguster, keelkruid


+ alcano sub

1 CHIMIA alkaan


alce sub

1 ZOOLOGIA eland
-- mascule = elandstier


+ alchemilla sub

1 BOTANICA vrouwemantel
-- arvense = akkerleeuweklauw


alchimia sub

1 alchemie
le chimia ha nascite del -- = de scheikunde is uit de alchemie geboren


alchimic adj

1 alchemistisch


alchimista sub

1 alchemist


+ alchimistic adj

1 alchemistisch


alco adv

1 enigszins
-- suspecte = enigszins verdacht


alco pron

1 iets
ha tu audite --? = hoorde je iets?


alcohol sub

1 alcohol, wijngeest, sterke drank
-- absolute = absolute alcohol
-- de arder = brandspiritus
-- camphorate = kamferspiritus
-- methylic = methylalcohol, methanol
-- ethylic = ethylalcohol, ethanol
-- disnaturate = gedenatureerde alcohol
calefactor a/de -- = spiritusbrander
thermometro a/de -- = alcoholthermometer
abstinentia de -- = geheelonthouding
prohibition del -- = alcoholverbod
consumo/consumption de -- = alcoholgebruik
abuso de -- = alcoholmisbruik
odor de -- = dranklucht
gusto de -- = alcoholsmaak
grado de -- = gehalte aan alcohol
bibitas exempte de --/sin -- = alcoholvrije dranken
le -- le monta al testa = de drank stijgt hem naar het hoofd
suffrer/sentir le effectos del -- = de nawerking van alcohol ondervinden


+ alcoholato sub

1 alcoholaat


+ alcoholemia sub

1 MEDICINA alcoholemie, alcoholgehalte, alcoholpromillage


alcoholic adj

1 alcoholisch, alcoholhoudend
grado -- = alcoholgehalte
intoxication -- = alcoholvergiftiging
fermentation -- = alcoholische gisting
cirrhose (-osis) -- = alcoholische levercirrose


+ alcoholicitate sub

1 alcoholgehalte/percentage


alcoholico sub

1 alcoholicus, alcoholist, drankzuchtige, drankverslaafde
-- inveterate/incurabile = onverbeterlijke alcoholist
illa es un alcoholica = zij is aan de drank verslaafd


+ alcoholisabile adj

1 in alcohol om te zetten
le sucro es -- = suiker kan in alcohol worden omgezet


alcoholisar v

1 in alcohol omzetten
2 alcohol toevoegen aan


+ alcoholisate adj

1 met alcohol, alcoholisch
bibitas -- = alcoholica, alcoholische dranken
bibitas non -- = alcoholvrije dranken


alcoholisation sub

1 omzetting in alcohol, alcoholisering(sproces), alcoholisatie
2 toevoeging van alcohol


alcoholismo sub

1 alcoholisme, drankzucht
problema del -- = alcoholvraagstuk
lucta contra le -- = drankbestrijding
combatter le -- = het alcoholisme bestrijden
-- compensatori = compensatoir alcoholismo
le plaga del -- = de vloek van het alcoholisme


+ alcohologia sub

1 alcohologie


+ alcoholometria sub

1 alcoholometrie


+ alcoholometro sub

1 alcoholmeter


alcova sub

1 alkoof


alcun pron adjec

1 ( = alicun): enige, enkele, een paar


alcuno pron indef

1 ( = alicuno): iemand


+ alcyon sub

1 ZOOLOGIA ijsvogel


+ aldehyde sub

1 CHIMIA aldehyde
-- formic = formaldehyde
-- acetic = acetaldehyde


+ aldehydic adj

1 CHIMIA aldehyde...


+ aldose sub

1 CHIMIA aldose


+ aldosteron sub

1 BIOCHIMIA aldosteron


ale sub ANGLESE

1 ale, Engels bier


+ aleatori adj

1 aleatorisch, aleatoir, onzeker, wisselvallig, van het toeval afhangend
selection -- = willekeurige selectie
error -- = aleatorische fout
sondage -- = aselecte steekproef
contracto -- = aleatoir contract, kansovereenkomst
processo -- discrete = discreet toevalsproces
su successo es ben -- = zijn succes is heel onzeker


+ aleatorietate sub

1 aleatorisch karakter
-- de un prevision = aleatorisch karakter van een verwachting/prognose


+ alemanne adj

1 Alemannisch


+ alemannic adj

1 Alemannisch


+ alemanno sub

1 Aleman


+ alephe sub

1 MATHEMATICA alef


alerta sub

1 Vide: allertaalerte adj

1 kwiek, levendig


+ alesna sub

1 els, priem


+ alesnate adj

1 Vide: subulatealetta sub

1 vleugeltje
2 vleugelvormig uitsteeksel, vin
-- de securitate = veiligheidspal (van geweer)
-- nasal/del naso = neusvleugel
-- caudal = staartvin
-- anal = aarsvin
-- pectoral = borstvin
-- ventral/abdominal/pelvic = buikvin
-- de refrigeration = koelrib
vite ad --s = vleugelschroef
matre vite ad --s = vleugelmoer


+ aleuron sub

1 BOTANICA aleuron (zaadeiwit)


aleut sub

1 Aleoet (bewoner van de Aleoeten)


Aleutas sub n pr pl

1 Aleoeten


aleutian adj

1 Insulas -- = Aleoeten


+ alevin sub

1 visbroed(sel), jonge vis
2 pootvis


+ alevinar v

1 pootvis/jonge vis uitzetten


Alexandra sub n pr

1 Alexandra


Alexandria sub n pr

1 Alexandrië


alexandrian adj

1 Alexandrijns, van de stad Alexandrië


alexandrin adj

1 Alexandrijns, van de stad Alexandrië
2 van Alexander de Grote
3 LITTERATURA alexandrijns
verso -- = alexandrijn


alexandrino sub

1 LITTERATURA alexandrijn


+ alexandrite sub

1 MINERALOGIA alexandriet


Alexandro sub n pr

1 Alexander


+ alexia sub

1 MEDICINA alexie, leesblindheid, woordblindheid


+ alexic adj

1 woordblind, leesblind


+ alexina sub

1 MEDICINA alexine


alga sub

1 alg
--s unicellular = eencellige algen
--s pluricellular = meercellige algen
-- marin/de mar = zeewier
-- verde = groene alg
-- brun = bruine alg
-- rubie = rode alg
-- blau = blauwwier
-- filamentose = draadalg
cenobio de --s = algenkolonie


+ algal adj

1 algen..., algenachtig


algebra sub

1 algebra
-- tensorial = tensorwiskunde
-- commutative = commutatieve algebra
-- a division = verdelingsalgebra
-- superior = hogere algebra


+ algebraic adj

1 algebraïsch
formula -- = algebraïsche formule
function -- = algebraïsche functie
equation -- = algebraïsche vergelijking
problema -- = algebraïsch vraagstuk
numeros -- = algebraische getallen
complemento -- = algebraïsch complement
multiplicitate -- = algebraïsche multipliciteit


algebric adj

1 algebraïsch
function -- = algebraïsche functie
equation -- = algebraïsche vergelijking
formula -- = algebraïsche formule
problema -- = algebraïsch vraagstuk
numeros -- = algebraïsche getallen
complemento -- = algebraïsch complement
multiplicitate -- = algebraïsche multipliciteit


algebrista sub

1 algebraïst


Alger sub n pr

1 Algiers (stad)
le agglomeration de -- = de agglomeratie van Algiers


+ algerese adj

1 van Algiers (stad)
le agglomeration -- = de agglomeratie van Algiers


Algeria sub n pr

1 Algerije


algerian adj

1 Algerijns
le revolution -- = de Algerijnse revolutie
le Sahara -- = de Algerijnse Sahara


algeriano sub

1 Algerijn


+ algerin adj

1 Algerijns
governamento -- = Algerijnse regering


+ algerino sub

1 Algerijn


algesia sub

1 MEDICINA pijngevoel


+ algesimetro sub

1 algesimeter


+ algia sub

1 MEDICINA algie, pijngevoel
-- intestinal = darmpijn
-- tendinose = peespijn
-- vertebral = wervelpijn


+ algic adj

1 MEDICINA pijn...


+ algide adj

1 MEDICINA met gewaarwording van koude gepaard gaande


+ algiditate sub

1 MEDICINA gewaarwording van sterke koude


+ algina sub

1 CHIMIA algine


+ alginato sub

1 CHIMIA alginaat


+ alginic adj

1 CHIMIA algine...
acido -- = alginezuur


+ algohallucinose (-osis) sub

1 MEDICINA fantoompijnen


+ algol, ALGOL sub n pr

1 algol (computertaal)


+ algologia sub

1 algologie, studie der algen


+ algologic adj

1 algologisch


+ algologista sub

1 Vide: algologo+ algologo sub

1 iemand die de algen bestudeert, algoloog


algometria sub

1 PSYCHOLOGIA algometrie


algometric adj

1 PSYCHOLOGIA algometrisch


algometro sub

1 PSYCHOLOGIA algometer


+ algorithmic adj

1 MATHEMATICA, COMPUTATOR algoritmisch
linguage -- = algoritmische taal
calculos -- = algoritmische berekeningen


+ algorithmo sub

1 MATHEMATICA, COMPUTATOR algoritme, berekeningsmethode, calculus
-- normal = normaalalgoritme
-- convergente = convergerend algoritme
-- recursive = recursief algoritme
-- universal = universeel algoritme
-- de controlo = controle-algoritme
-- de calculo = rekenalgoritme
-- de division = verdelingsalgoritme
-- de Euclides = euclidisch algoritme


+ algose adj

1 algen..., algenachtig, vol algen


alia sub pl LATINO

1 andere dingen
inter --, i.a. = onder andere(n), o.a.


alias adv

1 alias, anders genoemd
Ramona, -- le leona = Ramona, alias de leeuwin
2 op een andere manier
3 op een andere tijd


alibi adv

1 ergens anders, elders


alibi sub

1 alibi
-- de ferro = waterdicht alibi
procurar/fornir se un -- = zich een alibi verschaffen
2 excuus, uitvlucht, voorwendsel
fabricar se un -- = een smoes bedenken


alibile adj

1 voedzaam
valor -- = voedzaamheid


alibilitate sub

1 voedzaamheid


alicubi adv

1 ergens


alicun pron adjec

1 enige, enkele, een paar
-- cosa = iets
sin -- reserva = zonder enig voorbehoud


alicuno pron indef

1 iemand
-- de nos = iemand uit ons midden


+ alicyclic adj

1 CHIMIA alicyclisch


+ alidada sub

1 vizierlineaal, diopter, alidade


alie adj

1 ander


alien adj

1 vreemd (aan), verschillend, ongelijksoortig
causas -- = uitwendige oorzaken
con adjuta -- = met vreemde hulp
nihil del humano le es -- = niets menselijks is hem vreemd
vestir se con plumas -- = met andermans veren pronken


alienabile adj

1 JURIDIC vervreemdbaar


alienabilitate sub

1 JURIDIC vervreemdbaarheid


alienar v

1 JURIDIC vervreemden (van bezit), overdragen (van bezit)
-- joieles = sieraden vervreemden
2 afkerig maken


alienatario sub

1 JURIDIC begunstigde van vervreemding (van bezit)


alienate adj

1 krankzinnig, waanzinnig, gek


alienation sub

1 JURIDIC het vervreemden, vervreemding (van bezit)
-- de un usufructo = vervreemding van een vruchtgebruik
2 het vervreemden, het afkerig maken
3 krankzinnigheid, waanzin
-- mental/del spirito = verstandsverbijstering


+ alienato sub

1 krankzinnige, geesteszieke
asylo pro --s = krankzinnigengesticht


alienator sub

1 JURIDIC vervreemder (van bezit)


alienismo sub

1 MEDICINA psychiatrie


alienista sub

1 psychiater
medico -- = krankzinnigenarts


+ alifere adj

1 ZOOLOGIA gevleugeld, vleugeldragend
insectos -- = gevleugelde insekten


+ aliforme adj

1 ZOOLOGIA vleugelvormig, aliform
membranas -- = vleugelvormige vliezen


alimentar v

1 voeden
-- se = zich voeden, voeding tot zich nemen
ille debe -- septe buccas = hij moet zeven monden voeden
le patatas alimenta minus que le ris = aardappelen voeden minder dan rijst
2 bevoorraden, voorzien van
-- le foco = het vuur van brandstof voorzien, het vuur gaande houden
-- un machina = een machine van brandstof voorzien
-- le conversation = het gesprek gaande houden, stof leveren voor het gesprek


alimentari adj

1 voedend, voedings...
substantias -- = voedingsstoffen
productos -- = levensmiddelen
additivo -- = additief (voor levensmiddelen)
colorante -- = kleurstof (in voedsel)
pastas -- = deegwaren
oleo -- = spijsolie
grassia -- = spijsvet
planta -- = voedingsgewas
cereales -- = voedingsgranen
industria -- = voedingsindustrie
habitude/costume -- = voedingsgewoonte, eetgewoonte
adjuta -- = voedselhulp
catena -- = voedselketen
intoxication -- = voedselvergiftiging
bolla -- = braakbal (van uilen, etc.)
tubo/canal -- = spijsverteringskanaal
technologia -- = levensmiddelentechnologie
blocada -- = hongerblokkade, voedselblokkade
2 betrekking hebbend op het levensonderhoud
litteratura -- = broodschrijverij


alimentation sub

1 het voeden, voeding
-- supplementari = bijvoeding
-- artificial = kunstmatige voeding, kunstvoeding
-- intravenose = intraveneuze voeding
-- infantil = kindervoeding
catena de -- = voedselketen
-- equilibrate = evenwichtig samengestelde voeding
articulos de -- = levensmiddelen
le division de -- de VMF-Stork = de divisie voedingsmiddelen bij VMF-Stork
2 toevoer, bevoorrading
-- de carburante = brandstofvoorziening (mbt motoren)


alimentator sub

1 iemand die voedt/bevoorraadt/onderhoudt, etc.


alimento sub

1 voedsel, voedingsmiddel, spijs, kost
-- principal = hoofdvoedsel
-- dynamogene/de fortia = krachtvoedsel
-- farinose = meelspijs
-- natural = natuurvoeding
-- macrobiotic = macrobiotisch voedsel
-- vegetal = plantaardige voeding/voedsel
--s nutritive = voedzame spijzen/kost
--s solide = vast voedsel
-- de gallinas = kippevoer
le lacte es un -- complete = melk is een volwaardig voedingsmiddel
manco/scarsitate de --s = voedselschaarste
approvisionamento de --s = voedselvoorziening
preparar --s = spijzen bereiden
dar -- = voedsel verstrekken
prender/ingerer --(s) = voedsel tot zich nemen
2 --s = toelage, kosten van levensonderhoud
3 --s = levensmiddelen, voeding


alimentose adj

1 voedzaam


alineamento sub

1 het op een rij zetten/zitten/plaatsen/staan, het richten
error de -- = uitlijnfout
marca de -- = uitlijnmerk
2 rooilijn


alinear v

1 op een rij zetten
-- plantas = planten op een rij zetten
-- un compania = een compagnie richten


+ alineate adj

1
paises non -- = niet gebonden landen
le casas es -- = de huizen staan binnen de rooilijn


+ alineation sub

1 Vide: alineamento


+ alipede adj

1 ZOOLOGIA handvleugelig, met gevleugelde voeten


+ aliphatic adj

1 CHIMIA alifatisch
compositos -- = alifatische verbindingen


aliquando adv

1 op de een of andere tijd, eens


aliquanto adv

1 wat, een beetje, enigszins, in enige mate


alique pron

1 iets


alique adv

1 enigszins, wat


+ alisee adj

1 vento -- = passaat(wind)


+ aliseo sub

1 passaat(wind)
-- austral = zuidoostpassaat
-- del hemispherio nord = noordoostpassaat


+ alisma sub

1 BOTANICA waterweegbree


+ alismataceas sub pl

1 BOTANICA alismataceeen, waterweegbreefamilie


alizari sub

1 meekrapwortel, alizari


alizarina sub

1 alizarine, meekraprood (kleurstof uit de meekrapwortel)
colorante de -- = alizarinekleurstof


+ alkylation sub

1 CHIMIA alkylering


allactamento sub

1 het zogen
-- al sino = borstvoeding
-- maternal/al sino = borstvoeding
-- artificial = voeden met de fles
-- mixte = borstvoeding en voeden met de fles


allactar v

1 zogen, de borst geven
illa ha allactate su infante plus de sex menses = zij heeft haar kind meer dan een half jaar de borst gegeven
porchetto allactate = speenvarken


+ Allah sub n pr

1 Allah


allargamento sub

1 verbreding, vergroting, verwijding
-- de un cammino = verbreding van een weg


allargar v

1 verbreden, vergroten
-- un strata = een straat verbreden
-- un vestimento = een kledingstuk wijder maken
-- su vista = zijn blik verruimen
-- su spirito = zijn geest verruimen
-- su horizonte = zijn horizon verruimen
-- possibilitates = mogelijkheden verruimen
-- le governamento = vertegenwoordigers van meer partijen in het kabinet opnemen


+ allargation sub

1 verbreding, vergroting


+ allargator sub

1 iemand die of instrument dat iets verbreedt of vergroot


+ allassotherapia sub

1 MEDICINA allassotherapie


allectar v

1 het bed doen houden, tot bedrust dwingen


allectate adj

1 bedlegerig, in bed


allée sub FRANCESE

1 allée, laan
-- de accesso = oprijlaan
-- coperte = met loofgewelf overdekte laan


+ allegabile adj

1 wat (argumenten, beweringen, etc.) aangevoerd kan worden
documentos -- = stukken die kunnen worden aangevoerd


allegar v

1 beweren, aanvoeren (argumenten, etc.)
-- un cosa in favor de un persona = iets tot iemands verdediging aanvoeren
-- bon rationes = goede redenen aanvoeren
-- un texto de lege = een wetstekst aanvoeren
-- un precedente = zich op een precedent beroepen
-- como pretexto = als voorwendsel aanvoeren
-- circumstantias attenuante = verzachtende omstandigheden aanvoeren
-- autodefensa = zelfverdediging aanvoeren


allegation sub

1 het beweren, het aanvoeren (van argumenten, etc.), bewering, aanvoering


allegoria sub

1 allegorie, zinnebeeldige voorstelling
le -- del caverna in "Le Republica" de Platon = de allegorie van de grot in "De Republiek" van Plato


allegoric adj

1 allegorisch, zinnebeeldig
poema -- = allegorisch gedicht
roman -- = allegorische roman
signification/senso -- = allegorische betekenis
personage -- = allegorische figuur
procession -- = allegorische optocht
pictura -- = allegorisch schilderij
interpretation -- del biblia = allegorische interpretatie van de bijbel


allegorisar v

1 allegorisch voorstellen, zinnebeeldig uitleggen


allegorisation sub

1 het allegorisch/zinnebeeldig voorstellen/uitleggen, zinnebeeldige/allegorische voorstelling/uitleg


allegorista sub

1 allegorist


allegrar v

1 opvrolijken, verblijden, opmonteren
-- un persona con un cosa = iemand blij met iets maken
-- se = zich verheugen


allegre adj

1 vrolijk, blij, opgewekt, verheugd, levendig, kwiek, monter
vidua -- = vrolijke weduwe
facie -- = blij gezicht
surriso -- = blije glimlach


allegressa sub

1 vrolijkheid, opgewektheid, blijheid, levendigheid
-- vital = levensvreugde
lacrima de -- = vreugdetraan
un nota de -- = een vrolijke noot
un -- mal dissimulate = een kwalijk verholen vreugde
su corde saltava de -- = haar hart sprong op van blijdschap
illa dava un crito de -- = zij gaf een gil van blijdschap
il regnava un ambiente de -- = het was er een vrolijke boel
su -- ha durate pauco/poco = zijn vreugde was van korte duur


allegretto ITALIANO

1 MUSICA allegretto


allegro ITALIANO

1 MUSICA allegro


allelismo sub

1 BIOLOGIA allelie


+ allelomorphe adj

1 BIOLOGIA allelomorf
gen -- = allelomorf gen


+ allelomorphismo sub

1 BIOLOGIA allelomorfisme


+ allelopathia sub

1 BIOLOGIA allelopathie


+ allelotypo sub

1 BIOLOGIA allelotype


alleluia sub

1 halleluja


+ allergene adj

1 allergeen
substantia -- = allergene stof


+ allergene sub

1 allergeen, allergene stof


allergia sub

1 MEDICINA allergie, overgevoeligheid
-- de contacto = contactallergie
-- hereditari = aangeboren allergie
-- al pulvere = allergie voor stof


allergic adj

1 MEDICINA allergisch, overgevoelig
phenomenos -- = allergische verschijnselen
maladia -- = allergische ziekte
-- al pilos de catto = allergisch voor katteharen


+ allergico sub

1 allergicus


+ allergisar v

1 allergisch maken, allergische reacties veroorzaken


+ allergista sub

1 allergist, allergiespecialist


+ allergologia sub

1 MEDICINA allergologie


+ allergologic adj

1 MEDICINA allergologisch


+ allergologista sub

1 MEDICINA allergoloog, allergiespecialist


+ allergologo sub

1 MEDICINA allergoloog, allergiespecialist


+ allergopathia sub

1 MEDICINA allergopathie


+ allergopathic adj

1 MEDICINA allergopathisch


allerta sub

1 alarm
-- aeree = luchtalarm
proclamar le stato de -- = de alarmtoestand afkondigen
levar le stato de -- = de alarmtoestand opheffen


allertar v

1 alarmeren, alarm slaan


allerte adj

1 alert, waakzaam, wakker, oplettend
esser -- = op zijn hoede zijn


alleviar v

1 verlichten, lichter maken, verzachten (pijn, etc.)
-- le pena/suffrentia = het leed verzachten
nos respirava alleviate = wij haalden verlicht adem


alleviation sub

1 het verlichten, het verzachten (pijn, etc.), verlichting, verzachting
-- fiscal = belastingverlichting
-- del pena/suffrentia = verzachting van het leed


+ alleviative adj

1 verzachtend, verlichtend


alleviator sub

1 iets dat/iemand die verlicht/verzacht


+ alleviatori adj

1 verzachtend, verlichtend


+ alliacee adj

1 lookachtig, knoflookachtig, knoflook..., uiachtig
plantas -- = lookachtige planten
odor -- = knoflooklucht


alliantia sub

1 alliantie, bondgenootschap, verdrag, verbond, liga
-- secrete = geheim verbond
-- baptismal = doopverbond
-- monstruose = monsterverbond
-- defensive = defensief verbond
-- monstro/mammut = monsterverbond
-- de nationes = volkenbond
Alliantia Triple = Triple Alliantie
contractar/contraher un -- = een verbond sluiten
violar un -- = een verbond schenden
BIBLIA
le Arca del Alliantia = Ark des Verbonds
HISTORIA
Sancte Alliantia = Heilige Alliantie


alliar v

1 verbinden (door verdrag, etc.)
-- se = een alliantie vormen
fortias alliate = geallieerde strijdkrachten


+ alliaria sub

1 BOTANICA look-zonder-look


alliato sub

1 bondgenoot, gealliëerde


+ alligabile adj

1 allieerbaar, samensmeltbaar


alligar v

1 vastbinden, vastmaken
2 CHIMIA alliëren, legeren (metalen)
-- le ferro e le cupro = een legering van ijzer en koper maken
aciero alligate = gelegeerd staal
transistor alligate = gelegeerde transistor


alligato sub

1 legering, alliage
-- cuprose/de cupro = koperlegering
-- typographic = letterspecie/spijs
-- resistente al acidos = zuurvaste legering
-- de funderia = gietlegering
-- eutectic = eutectische legering
elemento/additivo de -- = legeringstoevoegsel
facer un -- de auro e de cupro = goud met koper versmelten


alligator sub

1 alligator, kaaiman
pelle/corio de -- = alligatorleer


allio sub

1 look, knoflook
-- neopolitan = sierui
-- carinate = berglook
folio de -- = knoflookblad
gusto de -- = knoflooksmaak
capite/testa de -- = knoflookbolletje
pressa de -- = knoflookpers
odor de -- = knoflookgeur
butyro al -- = knoflookboter
suppa al -- = knoflooksoep
sauce al -- = knoflooksaus
salsicia al -- = knoflookworst


alliterar v

1 allitereren


alliteration sub

1 stafrijm, alliteratie


+ allobiologia sub

1 allobiologie


+ allobiologic adj

1 allobiologisch


+ allobiose (-osis) sub

1 allobiose


+ allobrogo sub

1 HISTORIA allobroge (volk in Gallia Narbonensis)
2 bewoner van Piemont en Savoye


+ allocar v

1 toewijzen, toebedelen, toekennen


+ allocation sub

1 toekenning, toewijzing, toebedeling, uitkering
-- minimal/de base = bodemuitkering, bodemvoorziening
-- de vetulessa = ouderdomsuitkering
-- mensual = maandelijkse uitkering
travalio/labor benevole con mantenimento de -- = vrijwilligerswerk met behoud van uitkering


+ allochtone adj

1 allochtoon


+ allochtono sub

1 allochtoon


allocution sub

1 toespraak, rede, redevoering
-- de Natal = kersttoespraak
-- radiophonic/radiodiffundite = radiotoespraak


+ allodial adj

1 HISTORIA allodiaal, erfvrij, niet-leenroerig
benes -- = allodiale bezittingen


+ allodificar v

1 allodificeren


+ allodification sub

1 allodificatie


+ allodio sub

1 HISTORIA allodiaal goed, zonneleen


+ allogame adj

1 BOTANICA allogaam


+ allogamia sub

1 BOTANICA kruisbestuiving, allogamie


+ allogamic adj

1 BOTANICA allogaam


+ allogene adj

1 allogeen
persona -- = medelander


+ allogenetic adj

1 BIOLOGIA allogenetisch


+ allogiamento sub

1 herberging, huisvesting, onderdak
problema del -- = huisvestingsprobleem
officio de -- = huisvestingsbureau
spatio de -- = logiesruimte
-- de vetule personas = bejaardenhuisvesting
dar/procurar -- a = huisvesting geven aan, onder dak brengen


+ allogiar v

1 onderbrengen, herbergen, onderdak brengen, huisvesten, huisvesting verschaffen aan, onder dak brengen


+ allogio sub

1 woning, woonruimte, onderkomen, onderdak
-- pro le nocte = slaapplaats
problema del --s = woningprobleem
dar -- a un persona = iemand onderdak geven/verlenen
un bon salario con -- gratuite = een goed salaris benevens vrije woning


+ allohaploide adj

1 BIOLOGIA allohaploide


+ allometria sub

1 BIOLOGIA allometrie


+ allometric adj

1 BIOLOGIA allometrisch


+ allomorphe adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA allomorf


+ allomorphic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA allomorf


+ allongabile adj

1 verlengbaar
tabula -- = uittrekbare tafel


allongamento sub

1 het verlengen, verlenging
-- de un vocal = verlenging van een klinker
-- de un gonna = het verlengen van een rok
le -- del jornos = het lengen der dagen


allongar v

1 verlengen, langer maken
-- un viage = een reis verlengen
-- un discurso = een rede langer maken
-- le vita = het leven verlengen
-- le tabula = de tafel uittrekken
-- le bracio = de arm uitstrekken
village allongate = streekdorp
-- le passo = flink doorstappen


allonge sub

1 GELpart , allonge
2 CHIMIA allonge


+ allontanar v

1 op afstand zetten
-- le sedia del fenestra = de stoel van het raam af zetten
2 verwijderen
irritate ille se allontanava a grande passos = geërgerd beende hij weg


+ allonymo sub

1 alloniem


allopathe sub

1 MEDICINA allopaat


+ allopathia sub

1 MEDICINA allopathie


+ allopathic adj

1 MEDICINA allopathisch
methodo -- = allopathische methode


+ allophone adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA allofoon


+ allophonic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA allofoon


alloquer v

1 een toespraak houden, toespreken


+ allorhythmia sub

1 MEDICINA alloritmie


+ allosyndetic adj

1 BIOLOGIA allosyndetisch


allotrope adj

1 CHIMIA allotropisch
stato -- = allotropische toestand


+ allotropia sub

1 CHIMIA allotropie


+ allotropic adj

1 Vide: allotrope


allotropo sub

1 CHIMIA allotroop, allotropische toestand


+ alloxano sub

1 alloxaan


all right ANGLESE

1 all right


alluder v

1 een toespeling maken, zinspelen, terloops vermelden, doelen (op)
ille alludeva a su situation = hij zinspeelde op zijn situatie
-- un cosa con delicatessa = fijntjes op iets zinspelen


+ allunar v

1 landen op de maan


allusion sub

1 toespeling, zinspeling, verwijzing
-- involuntari(e) = onopzettelijke toespeling
-- indirecte = zijdelingse toespeling
-- transparente = doorzichtige toespeling
-- ben osate = zeer gedurfde toespeling
discurso plen de --es = een rede vol met toespelingen
facer -- a = alluderen, een toespeling maken op
con --es velate/coperte/occulte = in bedekte termen
le -- me escappa = ik weet niet waar u op doelt
2 het toespelen, het toespelingen maken


allusive adj

1 zinspelend, een toespeling bevattend, bedekt, dubbelzinnig
discurso -- = rede met toespelingen
le linguage del poesia es -- = het poëtisch taalgebruik zit vol zinspelingen


+ allusivitate sub

1 zinspelend karakter/waarde
-- de un expression = zinspelend karakter van een uitdrukking


alluvial adj

1 alluviaal, aangeslibd
formation -- = alluviale formatie
deposito -- = alluviale afzetting
plana -- = aanslibbingsvlakte
solo/terrenos -- = alluviale gronden, aangeslibd land


alluvion sub

1 overstroming
un -- de paroles = een stortvloed van woorden
2 GEOLOGIA aanspoelsel, aanslibbing, alluvium, alluviale grond
formar --es = aanspoelen, aanslibben
--es litoral = littorale afzettingen
delta formate per le --es de un fluvio = delta die gevormd is door de aanslibbingen van een rivier


+ alluvional adj

1 mbt een aanspoeling/aanslibbing
terreno -- = aangeslibd land


+ alluvionamento sub

1 aanspoeling, aanslibbing


+ alluvionar v

1 aanspoelen
le fluvio alluviona hic = de rivier spoelt hier voortdurend grond aan


+ allyl sub

1 CHIMIA allyl


+ allylic adj

1 CHIMIA allyl...
alcohol -- = allylalcohol


+ almagesto sub

1 HISTORIA almagest


alma mater sub LATINO

1 alma mater


almanac sub

1 almanak, kalenderboekje, dagwijzer, jaarboekje
-- de Enkhuizen = Enkhuizer almanak
-- de tasca = zakalmanak


+ almandina sub

1 MINERALOGIA almandien


+ almea sub

1 almeh (Egyptische danseres)


almosna sub

1 aalmoes, milde gaven
facer --s = aalmoezen geven
peter un -- = om een aalmoes vragen


almosneria sub

1 aalmoezeniersverblijf, aalmoezenierswoning


almosnero sub

1 iemand die aalmoezen geeft
2 aalmoezenier
-- militar = legeraalmoezenier


almosniera sub

1 beursje (met aalmoezen)


+ almucio sub

1 HISTORIA almucium, koorpels


+ alneto sub

1 BOTANICA elzenbosje


+ alno sub

1 BOTANICA els, elzenboom
-- auree = goudels
amento de -- = elzenkatje
branca de -- = elzentak
folio de -- = elzenblad
sepe/haga de --s = elzenhaag/heg
cortice de -- = elzenbast/schors
trunco de -- = elzenstam


+ aloe sub

1 BOTANICA aloë
-- hepatic = leveraloë
2 PHARMACIA aloëhars
pilula de -- = aloëpil


+ aloetic adj

1 BOTANICA aloëachtig, aloë...
2 PHARMACIA aloïne bevattend


+ alogia sub

1 PSYCHOLOGIA alogie, onmogelijkheid tot spreken


+ alogic adj

1 PHILOSOPHIA alogisch
character -- del arte = alogische karakter van de kunst


+ aloina sub

1 aloïne, aloëbitter


+ alopecia sub

1 MEDICINA haaruitval, kaalhoofdigheid, kaalheid, alopecia


+ alopecuro sub

1 BOTANICA vossenstaart
-- pratense = gewone vossenstaart
-- agreste = beemdvossenstaart, duist
-- bulbose = knolvossenstaart
-- geniculate = geknikte vossenstaart


alora adv

1 op die tijd, dan
2 in dat geval, dan


+ alosa sub

1 ZOOLOGIA elft, meivis


+ alpaca sub

1 alpaca (bergschaap)
2 alpacawol
3 alpaca (legering)


+ alpenstock sub GERMANO

1 bergstok, alpenstok


Alpes sub n pr pl

1 Alpen
-- Occidental = West-Alpen
-- Oriental = Oost-Alpen
-- Bavarese = Beierse Alpen
-- Bernese = Berner Alpen
-- Transsylvan = Transsylvanische Alpen
-- Rhetic = Retische Alpen


alpestre adj

1 Alpen..., alpien
paisage -- = Alpenlandschap
pastura/prato -- = Alpenweide
plantas -- = Alpenbloemen
flora -- = Alpenflora
fauna -- = Alpenfauna
ranunculo -- = alpenboterbloem
eremophila -- = bergleeuwerik


alpha sub

1 alfa (eerste letter van het Griekse alfabet)
le -- e le omega = de alfa en de omega, het begin en het eind PHYSICA
particula -- = alfadeeltje, heliumkern
bombardamento per particulas -- = beschieting met alfadeeltjes PHYSICA
radios -- = alfastralen
PHYSICA
radiation -- = alfastraling
PHYSICA
disintegration -- = alfa-desintegratie, alfa-verval MEDICINA
receptor -- = alfareceptor


+ alpha-active adj

1 alfa-actief


alphabetic adj

1 alfabetisch
classamento/classification -- = alfabetische indeling
tabella -- = alfabetische tabel
catalogo -- = alfabetische catalogus
poner in ordine -- = in alfabetische volgorde zetten
rangiar per ordine -- = in alfabetische volgorde leggen


alphabetisar v

1 in alfabetische volgorde leggen/plaatsen
2 alfabetiseren, leren lezen en schrijven


+ alphabetisation sub

1 het plaatsen/zetten in alfabetische volgorde
2 alfabetisering, het leren lezen en schrijven


+ alphabetisator sub

1 iemand die anderen leert lezen en schrijven


alphabeto sub

1 alfabet
-- phonetic = fonetisch alfabet
-- Morse = morsealfabet
-- runic = runenalfabet
-- Braille = braillealfabet


+ alphanumeric adj

1 COMPUTATOR alfanumeriek
codice -- = alfanumerieke code
impressor/imprimitor -- = alfanumerieke printer


+ alpicole adj

1 in de Alpen groeiend
planta -- = alpenplant


alpin adj

1 alpen..., alpien
capra -- = alpengeit
club (A) -- = alpinistenclub
refugio -- = alpenhut
paisage -- = alpenlandschap
catena -- = alpengordel
vegetation -- = alpiene vegetatie
planta -- = alpenplant
flora -- = alpenflora
fauna -- = alpenfauna
chassator -- = alpenjager
corno -- = alpenhoorn
rosalia -- = alpenboktor
BOTANICA soldanella -- = alpenklokje
anemone -- = alpenanemoon
astere -- = alpenaster
diantho -- = alpenanjer
thesio -- = alpenbergvlas
clematis -- = alpenbosrank
veronica -- = alpenereprijs
armeria -- = alpengras
colchico -- = alpenherfsttijloos
2 ETHNOLOGIA alpien
racia -- = alpiene ras


alpinismo sub

1 alpinisme, bergsport, bergbeklimmen


alpinista sub

1 alpinist, bergbeklimmer


alquando adv

1 ( = aliquando) op de een of andere tijd, eens


alquanto adv

1 ( = aliquanto): wat, enigszins, een beetje, in enige mate
le situation economic -- precari = de enigszins precaire economische situatie


Alsatia sub n pr

1 De Elzas


alsatian adj

1 Elzassisch, van de Elzas
plana -- = vlakte van de Elzas


alsatiano sub

1 Elzasser
2 (taal) Elsassisch


alsi adv

1 ook, eveneens
2 evenzo, insgelijks, verder, voorts


+ alsine sub

1 BOTANICA heggemuur


+ alsinoideas sub pl

1 BOTANICA alsinoideeën, sterremuurfamilie


Altai sub n pr

1 Altai (bergen, streek)


altaic adj

1 Altaïsch
linguas -- = Altaïsche talen


+ altaistica sub

1 altaïstiek


altar sub

1 altaar
-- de ecclesia = kerkaltaar
-- major = hoofdaltaar
-- domestic = huisaltaar
-- lateral = zijaltaar
-- portative/de campania = veldaltaar
-- de incenso = reukaltaar
-- matrimonial = trouwaltaar
tabula de -- = altaartafel
pictura de -- = altaarstuk
paramentos del -- = paramenten van het altaar
consecrar un -- = een altaar heiligen
decorar un -- = een altaar versieren


alte adj

1 hoog
-- de duo metros = twee meter hoog
de -- fidelitate = hi-fi
talones -- = hoge hakken
fronte -- = hoog voorhoofd
febre -- = hoge koorts
marea -- = hoog water, vloed
torbiera -- = hoogveen(grond)
-- mathematica = hogere wiskunde
-- commando = opperbevel
-- commissario = hoge commissaris
-- commissariato = hoge commissariaat
-- functionario = topfunctionaris
-- montania = hooggebergte
-- furno = hoogoven
-- corte de justitia = hooggerechtshof
-- frequentia = hoogfrequentie
le -- citate, le citate --, le parte -- del citate = de bovenstad
le -- Egypto = Opper-Egypte
amplificator a -- frequentia = hoogfrequente versterker
-- mar = open/volle zee
le -- societate = de hoogste kringen
le -- clero = de hoge geestelijkheid
cablo de -- tension = hoogspanningskabel
botta -- con volta = kaplaars
de trunco -- = hoogstammig
-- pression de sanguine = hoge bloeddruk
le -- Rheno = de Boven-Rijn
-- grado de civilisation = hoge trap van beschaving
de -- moralitate = hoogstaand
tonos -- = hoge tonen
2 luid
voce -- = harde/luide stem
in -- voce = luidop, hardop, met luider stemme


alterabile adj

1 veranderlijk, voor wijziging vatbaar


+ alterabilitate sub

1 vatbaarheid voor wijziging


alterar v

1 veranderen, wijzigen
isto altera le situation = zo komt de zaak anders te staan
-- de tactica = van tactiek veranderen
MUSICA accordos alterate = gealtereerde akkoorden
2 bederven, aantasten
le calor altera le fructos = de warmte bederft de vruchten
le sol altera le colores = de zon tast de kleuren aan
le emotion altera su voce = de ontroering versmoort zijn stem


alteration sub

1 verandering, wijziging, het veranderen, het wijzigen
sin -- = onveranderd, ongewijzigd
2 (het) bederven, (het) aantasten, bederf, aantasting


altercar v

1 ruzie hebben, twisten, redetwisten, ruzieën


altercation sub

1 twist, dispuut, woordenwisseling, ruzie


altere adj

1 ander, nog een
da me un -- vitro = geef me nog een glas
2 ander, verschillend
un -- (persona), qualcuno -- = iemand anders
le un le --, le unes le --s = elkaar
un post/detra le -- , unes post/detra le --s = achter elkaar
un(es) al latere del --(s) = naast elkaar
-- vice = nog eens, nogmaals
tote le --s = alle anderen
nemo/necuno -- = niemand anders
nihil -- = niets anders
un -- cosa, qualcosa -- = iets anders
del -- parte = anderzijds
in -- loco = elders
in -- parte = ergens anders, elders
-- mundo = hiernamaals
nusquam --, in nulle -- loco = nergens anders
de un -- sorta = andersoortig
per un maniera/modo o per le -- = op de een of andere manier
ni le un ni le -- = noch de/het een noch de/het andere
al -- latere del dica = buitendijks
al -- latere del oceano = aan gene zijde van de oceaan
passar al -- vita = het tijdelijke met het eeuwige verwisselen
ir/passar de un extremo al -- = van het ene uiterste in het andere vervallen
ir al -- mundo = om zeep gaan
un mano lava le -- = de ene hand wast de andere
con/in -- parolas/terminos = met andere woorden


alter ego sub LATINO

1 alter ego, andere/tweede ik, onafscheidelijke metgezel


+ alteremente adv

1 anders, op een andere wijze


+ alteritate sub

1 PHILOSOPHIA het anders zijn


+ alternante adj

1 alternerend
pulso -- = alternerende puls(slag)


+ alternantia sub

1 het afwisselen, afwisseling
-- de bancos de sablo/arena e de argilla = afwisseling van zand- en kleibanken
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- vocalic = klinkerwisseling, ablaut
-- del generationes = generatiewisseling
-- de culturas = vruchtwisseling


alternar v

1 afwisselen, alterneren
-- le canto con le violino = zang met vioolspel schakeren
-- studio e reposo = studeren met rusten afwisselen
2 afwisselend plaatsvinden


alternate adj

1 afwisselend
canto -- = beurtzang
rima -- = gekruist rijm
ELECTRICITATE currente -- = wisselstroom


alternation sub

1 het afwisselen, afwisseling
-- del generationes = generatiewisseling


alternativa sub

1 afwisseling, opeeenvolging
2 alternatief, keus (uit twee of meer), andere oplossing, tweede mogelijkheid
non haber altere -- que = voor het feit staan dat
proponer/formular/suggerer un -- = een alternatief inbrengen/stellen
proponer un -- a un persona = iemand voor een alternatief stellen


alternative adj

1 afwisselend, beurtelings, alternatief
currente -- = wisselstroom
motor a currente -- = wisselstroommotor
tension -- = wisselspanning
solution -- = nevenoplossing, alternatieve oplossing
presidentia -- = voorzitterschap bij toerbeurt
rima -- = afwisselend rijm, alternerend rijm
canto -- = beurtzang
pena -- = alternatieve straf
imprisionamento -- = subsidiaire hechtenis
periodos -- de calor e de frigido = afwisselende perioden van warmte en koude


alternativemente adv

1 om de beurt


+ alternativitate sub

1 alternatief karakter
-- de un movimento = alternatief karakter van een beweging


+ alternator sub

1 wisselstroomdynamo/generator


alterne adj

1 MATHEMATICA, BOTANICA wisselend, afwisselend, verwisselend
a jornos/dies -- = om de andere dag
angulos -- externe = verwisselende buitenhoeken
angulos -- interne = verwisselende binnenhoeken
folios --, disposition -- del folios = afwisselend geplaatste bladeren
flores --, disposition -- del flores = afwisselend geplaatste bloemen


+ alterniflor adj

1 BOTANICA met afwisselende of verspreide bloemen


+ alternifolie adj

1 BOTANICA met afwisselende of verspreide bladeren of blaadjes


alterubi adv

1 ergens anders, elders


altessa sub

1 hoogheid
-- Royal/Regal = Koninklijke Hoogheid


+ Alte Volta sub n pr

1 GEOGRAPHIA Opper-Volta


+ althea sub

1 BOTANICA heemst, witte maluw, althaea
-- rosee = stokroos, herfstroos


altiamento sub

1 het hoger maken, het verhogen, het oplichten, verhoging, verheffing
-- del precios = prijsverhoging
-- de spatulas/de humeros = het schouderophalen


altiar v

1 (de positie of het niveau) verhogen
-- le voce = zijn stem verheffen
-- le spatulas/humeros = de schouders ophalen
-- le capite/le testa/le oculos = opkijken
-- le velas = de zeilen hijsen
-- le bandiera = de vlag hijsen
-- le manos = de handen omhoog doen
-- le manos al celo = de handen ten hemel heffen
-- un persona al celo = iemand de hemel inprijzen
-- le tarifas = de tarieven verhogen
-- le cresta/crista = de kam opsteken, zich trots verheffen
-- le volumine = het geluid harder zetten
-- le coperculo = het deksel optillen


+ altimetria sub

1 altimetrie, hoogtemeting


+ altimetric adj

1 hoogtemeting...


altimetro sub

1 hoogtemeter
-- acustic = akoestische hoogtemeter


+ altiplano sub

1 hoogvlakte


altisa sub

1 ZOOLOGIA aardvlo


altisonante adj

1 hoogklinkend, FIGURATE hoogdravend
voce -- = hoogklinkende stem
linguage -- = hoogdravende taal


altisone adj

1 hoogklinkend, FIGURATE hoogdravend
voce -- = hoogklinkende stem
linguage -- = hoogdravende taal


+ altista sub

1 BURSA haussier, speculant à la hausse


+ altista adj

1 BURSA oplopend, willig, rijzend
mercato -- = haussemarkt, stijgende markt


altitude sub

1 hoogte, verhevenheid, hoge plaats
al -- del situation = opgewassen tegen de situatie
al -- de un capo/insula, etc. = ter hoogte van een kaap/eiland, etc.
iste montania ha mille metros de -- = die berg is duizend meter hoog
record (A) de -- = hoogterekord
governaculo/timon de -- = hoogteroer
indicator de -- = hoogtemeter
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES parallelo de -- = hoogteparallel
-- meridian = meridiaanshoogte


alto sub

1 top, hoogste deel
in (le) alto = boven, bovenaan, bovenin
in le -- del armario = boven in de kast
in le -- del scala = boven aan de trap
desde le -- = van boven af
salto in -- = het hoogspringen
saltar in -- = hoogspringen
tener in -- = omhooghouden
le --s e le bassos = de ups en downs
in -- = boven, op de bovenverdieping, etc.
de -- a basso = van boven naar beneden, van top tot teen
verso le/in -- = opwaarts
vista del -- = bovenaanzicht
le ballon se elevava in -- = de ballon steeg op
manos in -- ! = handen omhoog!
2 MUSICA altviool
3 MUSICA altstem


+ altocumulo sub

1 METEO alto-cumulus, schapewolk(je)


altoparlator sub

1 luidspreker
-- coaxial = coaxiale luidspreker
-- dynamic = dynamische luidspreker
-- electromagnetic = elektromagnetische luidspreker
-- magnetostrictive = magnetostrictieve luidspreker
-- directional = gerichte luidspreker
-- piezoelectric/a crystallo = piëzo-elektrische luidspreker
-- ionic = ionenluidspreker
-- a labyrintho = labyrintluidspreker
-- a effecto = effectluidspreker
-- frontal = frontale luidspreker
-- de larynge = strottehoofdluidspreker, keelluidspreker
connexion de -- = uidsprekeraansluiting
installation de --es = luidprekerinstallatie
stoffa de -- = luidsprekerdoek


+ altor sub

1 hoogte
-- de un monte = hoogte van een berg
-- meridian = meridiaanshoogte
-- barometric = barometerstand
-- tonal = toonhoogte
-- del linea = regelhoogte
-- de cadita = valhoogte
record (A) de -- = hoogterecord
a -- de homine = manshoog
a -- de spatula, a -- de su spatulas = ter hoogte van zijn schouders, op schouderhoogte
-- attingite = stijghoogte
usque al -- del geniculo = tot op kniehoogte
-- maximal = doorrijhoogte, doorvaarthoogte
MATHEMATICA -- de un triangulo = hoogte van een driehoek
-- de un sono = hoogte van een toon
prender le -- del sol = de hoogte van de zon bepalen
accento de -- = klemtoon
a medietate de -- = halverhoogte
le turre de cento metros de -- = de honderd meter hoge toren
suffrer de vertigines de -- = aan hoogtevrees lijden


+ altorelievo sub

1 haut-reliëf


+ altostrato sub

1 METEO alto-stratus


altruismo sub

1 altruïsme, onbaatzuchtigheid


altruista sub

1 altruïst


+ altruista adj

1 altruïstisch, onbaatzuchtig
homine -- = onbaatzuchtig mens
sentimentos -- = altruïstische gevoelens


+ altruistic adj

1 altruïstisch, onbaatzuchtig
comportamento -- = altruïstisch gedrag
sentimentos -- = altruïstische gevoelens
ager --mente = onbaatzuchtig handelen


+ altura sub

1 hoogte, heuvel
linea de -- = hoogtelijn
record (A) de -- = hoogterekord
salto de -- = hoogtesprong
volo de -- = hoogtevlucht
differentia de -- = hoogteverschil
-- de homine = manshoogte
-- de polo = poolshoogte
-- meridian = meridiaanshoogte
-- de un astere/astro = sterrehoogte
-- de cadita = valhoogte
-- attingite = stijghoogte
--s vertiginose = duizelingwekkende hoogten


+ aluco sub

1 ZOOLOGIA bosuil


+ alumina sub

1 alumina, aluinaarde, aluminiumtrioxyde


+ aluminar v

1 aluminiseren


+ aluminato sub

1 CHIMIA aluminaat
-- de cupro = koperaluin
-- de calcium = calciumaluminaat


+ alumineria sub

1 aluminiumfabriek


+ aluminifere adj

1 aluminiumhoudend


aluminium sub

1 aluminium
folio/papiro de -- = aluminiumfolie
bronzo al -- = aluminiumbrons
alligato de -- = aluminiumlegering
filo de -- = aluminiumdraad
silicato de -- = aluminiumsilicaat
sulfato de -- = aluminiumsulfaat


+ aluminose adj

1 aluminiumhoudend, aluminiumachtig
cemento -- = aluminiumcement


+ alumno sub

1 leerling
alumno-pilota = leerling vlieger
-- externe = externe/uitwonende leerling


+ alun sub

1 aluin
-- de pluma = pluimaluin
petra de -- = aluinsteen


+ alunar v

1 aluinen, met aluin behandelen
2 op de maan landen


+ aluneria sub

1 aluinfabriek


+ aluniera sub

1 aluingroeve


+ alunite sub

1 MINERALOGIA aluinsteen, aluniet


alveo sub

1 holle ruimte, cel, hokje, trog, bak, badkuip
-- de impastar = baktrog


alveolar adj

1 celvormig, honingraatvormig
structura -- = honingraatvormige structuur
2 ANATOMIA alveolaar
nervo -- = tandkaszenuw
arco -- = boventandkassen
consonante -- = alveolaire medeklinker


alveolate adj

1 alveolaar, celvormig, met holten, met blaasjes
imballage -- = doordrukverpakking, blisterverpakking
plachetta -- = doordrukstrip
cauchu -- = schuimrubber


alveolo sub

1 alveole, holte, blaasje
-- pulmonar = longblaasje
plachetta a --s = doordrukstrip
imballage a --s = doordrukverpakking, blisterverpakking
2 tandkas
3 honingraat


+ alvin adj

1 MEDICINA onderbuik...
fluxo -- = buikloop, diarree


+ alvo sub

1 ANATOMIA onderbuik


+ alysso sub

1 BOTANICA schildzaad


+ alyte sub

1 ZOOLOGIA kettingpad, vroedmeesterpad


amabile adj

1 vriendelijk, beminnelijk, lief, voorkomend
surriso -- = vriendelijke glimlach


amabilitate sub

1 vriendelijkheid, beminnelijkheid, voorkomendheid
con -- fortiate/affectate/fingite = gewild vriendelijk
haberea vos le -- de = zou u zo vriendelijk willen zijn om


amalgama sub

1 amalgaam, kwiklegering
-- de zinc = zinkamalgaam
-- de argento = zilveramalgaam
-- de auro = goudamalgaam
-- de cupro = koperamalgaam
-- de stanno = tinamalgaam


amalgamar v

1 CHIMIA amalgameren, een metaal met kwik verbinden
2 verenigen, samensmelten, combineren


amalgamation sub

1 CHIMIA amalgameren, amalgamatie
2 het verenigen, het samensmelten, het combineren, samensmelting, combinatie


amalgamator sub

1 iemand die amalgameert, etc.


+ amandina sub

1 ZOOLOGIA
-- oryzivore = rijstvogeltje


amandola sub

1 amandel
-- de terra = aardamandel
-- tostate = gebrande amandel
-- amar = bittere amandel
-- dulce = zoete amandel
-- sucrate = gezoete amandel
-- salate = gezouten amandel
--s decorticate = gepelde amandelen
--s e uvas sic = studentenhaver
torta de --s = amandeltaart
pastisseria de --s = amandelgebak
oleo de -- = amandelolie
pasta de --s = amandelpers/spijs
panetto al pasta de --s = amandelbroodje
imitation de pasta de --s = banketbakkersspijs
decorticar --s = amandels pellen


amandoliero sub

1 amandelboom


+ amanita sub

1 BOTANICA amaniet
-- cesaree = keizerzwam
-- bulbose = knolamaniet
-- phalloide = groene knolamaniet


+ amanitina sub

1 BIOCHIMIA amanitine


amante sub

1 minnaar
-- de arte = kunstminnaar


+ amanuense sub

1 klerk, schrijver, kopiïst


amar adj

1 bitter
fructo -- = wrange vrucht
amandola -- = bittere amandel
caramello -- = zuurtje
bibita -- = bittere drank
ironia -- = bijtende spot
pilula -- = bittere pil
cardamine -- = bittere veldkers


amar v

1 liefhebben, houden van, beminnen
-- su proximo = zijn naaste liefhebben
arte de -- = minnekunst
facer se -- de = zich bemind maken bij
ille ama le bottilia = hij is aan de drank
2 prettig vinden, lekker vinden, graag hebben, graag lusten


amarage sub

1 AVIATION het neerdalen op zee, landing op zee


+ amaranthaceas sub pl

1 BOTANICA amaranthaceae, amarantaceeën, amarantenfamilie


+ amaranthin adj

1 amarantachtig, amarant(kleurig) amarantrood, purperen


+ amarantho sub

1 BOTANICA amarant
-- albe = witte amarant
-- silvestre = bosamarant
-- speciose = reuzenamarant
-- retroflexe = papagaaiekruid


amarar v

1 AVIATION op zee neerdalen, een landing op zee maken


amarisar v

1 bitter maken
2 verbitteren


amaritude sub

1 bitterheid, bittere smaak


+ amaryllidaceas sub pl

1 BOTANICA amaryllidaceeën, narcissenfamilie


+ amaryllis,amaryllide sub

1 BOTANICA amaryllis


amassamento sub

1 opeenhoping, opstapeling, verzameling
-- de stercore = mesthoop/vaalt


amassar v

1 opeenhopen, vergaren, verzamelen, opstapelen
-- un fortuna = een fortuin vergaren
-- cognoscentias/cognoscimentos = kennis vergaren


amassator sub

1 iemand die vergaart, etc., hamsteraar


amate adj

1 geliefd, bemind


amateur sub FRANCESE

1 amateur, dilettant
boxator -- = amateurbokser
photographo -- = amateurfotograaf
meteorologo/meteorologista -- = weeramateur
football (A) -- = amateurvoetbal
theatro -- = amateurtoneel, dilettantentoneel
classe de --s = amateurklasse
match (A) de --s = amateurwedstrijd


+ amateurismo sub

1 amateurisme


amator sub

1 liefhebber
-- de cinema = filmliefhebber
-- de arte = kunstliefhebber
-- de libros = boekenliefhebber
-- de flores = bloemenliefhebber
-- de musica = muziekliefhebber
-- de cavallos = paardenliefhebber
-- de sport (A) = sportliefhebber
-- del natura = natuurliefhebber
un -- fervente del patinage = een verwoede schaatsliefhebber


amatori adj

1 liefdes...
joco -- = liefdesspel
poesias -- = liefdesgedichten


+ amaurose (-osis) sub

1 MEDICINA zwarte staar, amaurose


+ amaurotic adj

1 MEDICINA amaurotisch


+ amaxophobia sub

1 MEDICINA wagenvrees


Amazon sub n pr

1 MYTHOLOGIA Amazone
2 Amazone (rivier)


amazon sub

1 paardrijdster, kloeke vrouw
costume/habito de -- = rijkostuum (voor dames)


amazonie adj

1 betrekking hebbend op de Amazones (volk)
2 betrekking hebbend op de Amazone (rivier)


+ amazonite sub

1 MINERALOGIA amazonesteen, amazoniet


+ ambages sub pl

1 omhaal van woorden
sin -- = zonder er omheen te draaien, zonder omhaal, ronduit, kortaf, op de man af


ambassada sub

1 ambassade
secretario de -- = ambassadesecretaris


ambassador sub

1 ambassadeur
-- itinerante = reizend ambassadeur
accreditar un -- = een ambassadeur van geloofsbrieven voorzien
retirar un -- = een ambassadeur terugroepen
ille ha essite un bon -- de su pais = hij heeft voor zijn land veel goodwill gekweekt


+ ambassadorial adj

1 ambassadoriaal


ambe adj

1 beide
io cognosce -- personas = ik ken beide personen
a -- lateres = aan beide zijden
in -- casos = in beide gevallen
de -- sexos = van beiderlei kunne


ambes pron

1 beide, beiden


ambidextre, ambidextere adj

1 links- en rechtshandig, met beide handen even vaardig, evenhandig
schermitor -- = links- en rechtshandige schermer
footballero -- = "tweebenige" voetballer


+ ambidextria sub

1 ambidextrie, links- en rechtshandigheid, dubbelhandigheid


+ ambiental adj

1 van de omgeving, van het milieu, milieu...
factores -- = milieufactoren
conditiones -- = omgevingsomstandigheden
conservation -- = milieubehoud, milieubescherming
degradation -- = milieubederf
pollution/contamination -- = milieuvervuiling, milieuverontreiniging
crimine -- = milieudelict
deterioration -- = milieu-erosie
problema -- = milieuvraagstuk
politica -- = milieubeleid
planification -- = milieuplanning
movimento -- = milieubeweging
defensa -- = milieudefensie
musica -- = muziekbehang, achtergrondmuziek
ruito -- = omgevingslawaai
temperatura -- = omgevingstemperatuur


ambiente sub

1 omgeving, milieu, sfeer, klimaat
-- hostil = vijandig klimaat
-- familiar = vertrouwde omgeving
-- de labor/de travalio = werkklimaat/milieu
-- de vita = leefklimaat
-- festive = feeststemming
conditiones de -- = omgevingscondities
musica de -- = achtergrondmuziek
politica del -- (ecologic) = milieubeleid
contamination/pollution del -- (ecologic) = milieuverontreiniging
conservation/protection del -- (ecologic) = milieubehoud/bescherming
degradation del -- (ecologic) = milieubederf
deterioration del -- (ecologic) = milieu-erosie
crimine contra le -- (ecologic) = milieudelict
crimines contra le -- (ecologic) = milieucriminaliteit
planification del -- (ecologic) = milieuplanning
defensa del -- (ecologic) = milieudefensie
movimento del -- (ecologic) = milieubeweging
ministro pro le -- (ecologic) = milieuminister
consciente del problemas del -- (ecologic) = milieubewust
il regnava un -- de allegressa = het was er een vrolijke boel
animar le -- = de stemming erin brengen


ambiente adj

1 omgevend, omringend
medio -- = leefomgeving, milieu
temperatura -- = omgevingstemperatuur, kamertemperatuur
humiditate -- = omgevende vochtigheid
aere -- = omringende lucht
conditiones -- = omgevingsvoorwaarden
ruito -- = omgevingslawaai
qualitate de aqua -- = omgevende waterkwaliteit


+ ambigenere adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA zowel mannelijk als vrouwelijk
substantivo -- = zelfstandig naamwoord dat zowel mannelijk als vrouwelijk is


ambigue adj

1 dubbelzinnig, vaag, meerduidig, ambivalent, dubbelslachtig
responsa -- = dubbelzinnig/halfslachtig antwoord
sentimentos -- = dubbelslachtige gevoelens
le oraculos soleva esser -- = de orakelen waren meestal voor dubbele uitleg vatbaar


ambiguitate sub

1 dubbelzinnigheid, meerduidigheid, dubbelslachtigheid


+ ambiophonia adj

1 ambiofonie


+ ambipolar adj

1 ambipolair


ambir v

1 om iets heengaan, omringen
2 dringend vragen, dringend verzoeken


+ ambisexual adj

1 BIOLOGIA amboseksueel, biseksueel


ambition sub

1 ambitie, eerzucht
-- nobile = edel streven
-- dismesurate = mateloze eerzucht
grande --es = verreikende ambities


+ ambitionar v

1 ambiëren, streven naar, begeren, wensen
-- un cosa = naar iets streven
ille ambitionava le poter = hij streefde naar macht


ambitiose adj

1 ambitieus, eerzuchtig
politica -- = ambitieuse politiek
projecto/plano -- = groots plan
ille esseva dismesuratemente -- = hij was tomeloos eerzuchtig


+ ambitiositate sub

1 het ambitieus zijn


ambito sub

1 omtrek, circuit
-- de action = actieradius


+ ambivalente adj

1 ambivalent, tweewaardig, dubbelwaardig
sentimentos -- = gemengde gevoelens
character -- = tweeslachtig karakter
libro -- = tweeslachtig boek


+ ambivalentia sub

1 ambivalentie, tweewaardigheid, dubbelwaardigheid


+ ambiversion sub

1 PSYCHOLOGIA het zowel introvert als extrovert zijn van een karakter, ambiversie


ambivertito sub

1 PSYCHOLOGIA iemand die zowel introvert als extrovert is


+ amblar v

1 in telgang lopen


+ amblator sub

1 telganger, hakkenei


+ amblatura sub

1 telgang, pasgang, telpas


+ amblo sub

1 telgang (van viervoeters), pasgang, telpas
ir le -- = in telgang lopen


+ amblygonite sub

1 MINERALOGIAERALOGIA amblygoniet


amblyopia sub

1 MEDICINA gezichtszwakte, amblyopie, lui oog


amblyopic adj

1 MEDICINA aan gezichtszwakte lijdend, met een lui oog


+ amboceptor sub

1 BIOLOGIA amboceptor


+ Amboina sub n pr

1 Ambon


+ amboinese sub

1 Ambonees


+ amboinese adj

1 Ambonees


+ Ambon sub n pr

1 Ambon


+ ambonese sub

1 Ambonees


+ ambonese adj

1 Ambonees


ambra sub

1 amber
2 barnsteen
-- gris = ambergrijs
resina de -- = barsteenhars
tinctura de -- = barnsteentinctuur
vernisse de -- = barnsteenvernis
pisca de -- = barnsteenvisserij
piscator de -- = barnsteenvisser


ambrar v

1 naar amber ruiken


ambrosia sub

1 ambrozijn, godenspijs
2 BOTANICA ganzevoet


ambrosial adj

1 ambrozijnen


ambrosian adj

1 Ambrosiaans
canto -- = Ambrosiaanse hymne
rito -- = Ambrosiaanse rite


ambrosie adj

1 ambrozijn...


Ambrosio sub n pr

1 Ambrosius
Sancte -- = de Heilige Ambrosius, Sint Ambrosius


ambulante adj

1 (rond)trekkend, reizend, zonder vaste woonplaats, ambulant
vita -- = zwervend bestaan
musicos -- = rondtrekkende muzikanten
compania de theatro -- = reizend toneelgezelschap
sonator -- = speelman
mercante/mercator -- = marskramer
venditor -- = colporteur, venter, koopman (op straat), leurder
cantator -- = straatzanger
fructero -- = fruitventer
skeleto -- = wandelend geraamte
cadavere -- = levend lijk
cocina -- = veldkeuken
cantina -- = kantinewagen
hospital -- = veldhospitaal
pharmacia -- = veldapotheek
circo -- = rondreizend circus
exhibition/exposition -- = reizende tentoonstelling
encyclopedia -- = wandelende encyclopedie


ambulantia sub

1 ambulance, veldhospitaal
2 ziekenauto
-- de reanimation = hartambulance


ambular v

1 wandelen, lopen, te voet gaan


+ ambulation sub

1 het wandelen, het lopen, het te voet gaan


ambulatori adj

1 zonder vaste standplaats, veranderlijk, ambulant


ambulatura sub

1 gang, pas, loop, manier van lopen
-- titubante = onvaste/slingerende gang
-- innatural = onnatuurlijke manier van lopen
-- digitigrade = teengang
io le recognosceva per su -- = ik herkende hem aan zijn gang


ameba sub

1 ZOOLOGIA amoebe


+ amebiasis sub

1 MEDICINA amebiasis


amebic adj

1 van een amoebe, amoebe...


amebiforme adj

1 amoebevormig


ameboide adj

1 als van een amoebe, amoebeachtig
movimentos -- = amoebeachtige bewegingen


+ ameiose (-osis) sub

1 BIOLOGIA ameiose


+ ameiotic adj

1 BIOLOGIA ameiotisch


+ amelanchier sub

1 BOTANICA krenteboompje, rotsmispel
-- oval = bergmispel


+ ameliorabile adj

1 verbeterbaar


+ ameliorar v

1 beter maken, beter worden, verbeteren
-- un racia = een ras veredelen
-- le solo = de grond/bodem verbeteren
-- un texto = een tekst herzien
-- su notas del bulletin scholar = zijn rapportcijfers ophalen


+ amelioration sub

1 verbetering
-- del solo = grondverbetering
-- del salarios = loonsverbetering


+ ameliorative adj

1 verbeterend


+ ameliorator sub

1 verbeteraar


+ amelioratori adj

1 verbeterend


amen interj LATINO

1 amen, het zij zo
dicer -- a toto = op alles ja en amen zeggen


+ amene adj

1 vriendelijk, beminnelijk, aardig


+ amenitate sub

1 vriendelijkheid, beminnelijkheid, zachtheid
tractar un persona sin -- = iemand hard aanpakken


+ amentacee adj

1 BOTANICA katjesdragend


+ amentifere adj

1 BOTANICA katjesdragend


+ amentiforme adj

1 BOTANICA katjesachtig, katjesvormig


+ amento sub

1 BOTANICA katje (van wilg, etc.)
-- de salice = wilgekatje
-- de alno = elzekatje
-- staminate = meeldraadkatje
-- pistillate/con pistillo = stamperkatje


America sub n pr

1 Amerika
-- Septentrional/del Nord = Noord-Amerika
-- Meridional/del Sud = Zuid-Amerika
-- Latin = Latijns Amerika
-- Central = Midden-Amerika


american adj

1 Amerikaans (betrekking hebbend op Noord- en Zuid-Amerika)
2 Amerikaans (betrekking hebbend op de Verenigde Staten)


americanisar v

1 Amerikaans maken/worden, amerikaniseren


+ americanisation sub

1 amerikanisering, amerikanisatie


americanismo sub

1 Amerikaanse gewoonte of kenmerk
2 woord of uitdrukking die kenmerkend is voor Amerikaans Engels


+ americanista sub

1 amerikanist


+ americanistica sub

1 amerikanistiek


americano sub

1 Amerikaan (bewoner van Noord- en Zuid-Amerika)
2 Amerikaan (bewoner van de Verenigde Staten)


+ americanophobe adj

1 Amerikahatend


+ americanophobo sub

1 Amerikahater


+ americium sub

1 CHIMIA americium


+ amerindiano sub

1 indiaan


+ amethystin adj

1 amethistkleurig


amethysto sub

1 amethist


+ ametropia sub

1 MEDICINA ametropie


+ ametropic adj

1 MEDICINA ametropisch


+ amianto sub

1 steenvlas, asbest, amiant
-- de platino = platina-asbest
-- cemento = asbestbeton
placa de -- = asbestplaat
corda de -- = asbestdraad
revestimento de -- = asbestbekleding
pulvere de -- = asbeststof
fibra de -- = asbestvezel


amic adj

1 vriendschappelijk, bevriend
nation -- = bevriende natie
chef de stato de nation -- = bevriend staatshoofd
pais -- = bevriend land
familia -- = bevriende familie
relation -- = bevriende relatie
-- del ordine = ordelievend
-- del libertate = vrijheidlievend


amica sub

1 vriendin
-- de schola = schoolvriendin
-- intime = boezemvriendin
-- de infantia/de juventute = jeugdvriendin
circulo de --s = vriendinnenkring, dameskransje


amicabile adj

1 vriendschappelijk, minnelijk
arrangiamento/accordo -- = minnelijke schikking


amicabilitate sub

1 natuurlijke neiging tot het sluiten van vriendschap


amical adj

1 vriendschappelijk, vriendelijk
incontro/match (A) -- = vriendschappelijke wedstrijd
reguardo -- = vriendelijke blik
mantener relationes -- = vriendschappelijk met elkaar omgaan


amicar v

1 tot vrienden maken
-- se = vriendschap sluiten


amicitate sub

1 vriendschap
-- intime = boezemvriendschap
-- firme/solide = hechte vriendschap
-- reciproc = wederzijdse vriendschap
demonstrationes de -- = betuigingen van vriendschap
ligamines de -- = vriendschapsbanden
constantia de un -- = standvastigheid van een vriendschap
tractato de -- = vriendschapsverdrag
disveloppar le -- = vriendschap aankweken
cultivar le -- de un persona = iemand te vriend houden
testimoniar su -- a un persona = iemand zijn vriendschap betuigen
rumper un -- = een vriendschap verbreken
ganiar le -- de un persona = iemands vriendschap winnen


amico sub

1 vriend
-- de casa = huisvriend
-- de infantia/de juventute = jeugdvriend
-- de schola = schoolvriend
-- intime/del corde = boezemvriend
-- loyal/fidel = trouwe vriend
-- del natura = natuurvriend
-- de tote le mundo = allemansvriend
-- del populo = volksvriend
--s inseparabile = onafscheidelijke vrienden
a precio de -- = tegen een vriendenprijs
servicio de -- = vriendendienst
circulo de --s = vriendenkring
precio de -- = vriendenprijs
consilio de -- = vriendenraad
fidelitate/loyalitate de un -- = vriendentrouw


+ amicto sub

1 amict


+ amidar v

1 met stijfsel behandelen, stijven
camisa amidate = gesteven hemd


+ amidase sub

1 amidase


amido sub

1 CHIMIA amide
2 stijfsel
-- lustrose = glansstijfsel
-- in granos = korrelstijfsel
-- in pulvere = poederstijfsel
colla de -- = plakstijfsel
brossa de -- = stijfselkwast
strato de -- = stijfsellaag
fabrica de -- = stijfselfabriek
fabricante de -- = stijfselfabrikant
fabrication de -- = stijfselfabricage


amidogeno sub

1 CHIMIA amidogeen


+ amidopyrina sub

1 PHARMACIA amidopyrine


amino sub

1 CHIMIA amine


aminoacido sub

1 CHIMIA aminozuur


aminophenol sub

1 CHIMIA aminophenol


+ aminoplasto sub

1 CHIMIA aminoplast, aminohars


+ amissibile adj

1 JURIDIC verliesbaar


+ amission sub

1 JURIDIC verlies


amita sub

1 tante


+ amitose (-osis) sub

1 BIOLOGIA amitose


+ ammarra sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES (meer)tros, meertouw, kabel
distachar {sj} le --s = de trossen losgooien
rumper su --s = van zijn ankers slaan


+ ammarrage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het (vast)meren (van een schip),

vastlegging

boia de -- = meerboei
cablo de -- = meerkabel
poste de -- = dukdalf


+ ammarrar v

1 (een schip) (vast)meren, vastleggen
-- un nave = een schip aanleggen


+ ammi sub

1 BOTANICA akkerscherm


Ammon sub n pr

1 ANTIQUITATE Ammon
corno de -- = ammonshoorn, ammoniet


ammoniac adj

1 CHIMIA ammoniak...
gumma -- = ammoniakgom
aqua -- = ammoniakwater, ammonia
gas -- = ammoniak(gas)
sal -- = salmiak


ammoniacal adj

1 CHIMIA ammoniak...
sal -- = ammoniakzout
solution -- = ammoniakoplossing
aqua -- = ammoniakwater


ammoniaco sub

1 CHIMIA ammoniak (NH3)
-- (liquide) = ammonia
fabrica de -- = ammoniakfabriek
invenenamento/intoxication per -- = ammoniakvergiftiging
odor de -- = ammoniaklucht
2 ammoniakgom


ammonic adj

1 ammoniak...


ammonificar v

1 drenken met ammonia, overgieten met ammonia
2 ontbinden/ontleden waarbij ammoniak ontstaat


ammonification sub

1 het drenken met ammonia
2 het ontleden van een stof waarbij ammoniak ontstaat


ammonite sub

1 ammonshoorn, ammoniet


ammonium sub

1 CHIMIA ammonium
chloruro/chlorido de -- = ammoniumchloride, salmiak
carbonato de -- = ammoniumcarbonaat
nitrato de -- = ammoniumnitraat
sulfato de -- = ammoniumsulfaat
composito de -- = ammoniumverbinding


+ ammophila sub

1 BOTANICA (zand)helm
2 ZOOLOGIA zandwesp


+ ammophile adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA zandminnend, ammofiel


amnesia sub

1 geheugenverlies, geheugenzwakte, amnesie
-- lacunar/lacunose = lacunaire amnesie


+ amnesic adj

1 MEDICINA amnesisch, aan geheugenverlies lijdend


+ amnesico sub

1 MEDICINA amnesiepatiënt


amnestia sub

1 amnestie, generaal pardon


+ amnestiabile adj

1 amnestieerbaar


amnestiar v

1 amnestiëren, amnestie verlenen


amnestic adj

1 amnestie...


+ amniocentese (-esis) sub

1 MEDICINA vruchtwaterpunctie


+ amnion sub

1 BIOLOGIA vruchtvlies, amnion


+ amnioscopia sub

1 MEDICINA vruchtwateronderzoek, amnioscopie


+ amnioscopio sub

1 MEDICINA amnioscoop


+ amniotic adj

1 ANATOMIA vruchtvlies..., amniotisch, amnion...
cavitate -- = amnionholte
sacco -- = vruchtwaterzak
liquido -- = vruchtwater
punction del liquido -- = vruchtwaterpunctie


+ amok sub

1 amok
currer/facer -- = amok maken, als een bezetene te keer gaan


amollimento sub

1 weekmaking, verslapping, verzwakking


amollir v

1 week maken, slap maken, verslappen, zacht maken


+ amomo sub

1 BOTANICA amoom


amonta sub

1 bedrag, hoeveelheid
-- colossal = geweldig bedrag
-- astronomic = astronomisch/duizelingwekkend bedrag
-- maxime = hoogste bedrag
-- nette = nettobedrag


amontar v

1 bedragen a
le costos amonta a cento euros = de kosten bedragen honderd euros


amor sub

1 liefde, genegenheid
-- de juventute/juvenil = jeugdliefde
-- materne/maternal = moederliefde
-- fraterne/fraternal = broederliefde
-- al proximo = naastenliefde
-- cortese = hoofse liefde
-- proprie = eigenliefde
-- infantin = kinderlijke liefde
-- de adolescente = kalverliefde
-- libere = vrije liefde
-- lesbian = lesbische liefde
-- physic/carnal = lichamelijke liefde
-- platonic = platonische liefde
-- ardente = brandende liefde
-- passionate = onstuimige liefde
-- incipiente = ontluikende/prille liefde
-- pagate = betaalde liefde
-- de libertate = vrijheidsliefde
-- del natura = liefde voor de natuur
-- del patria = vaderlandsliefde
-- del veritate = waarheidsliefde
-- cec = apeliefde
-- a prime vista = liefde op het eerste gezicht
le -- es cec = liefde is blind
tristessa de -- = liefdesverdriet
monstra/prova/proba de -- = liefdeblijk
canto de -- = liefdeslied
ode/hymno al -- = loflied op de liefde
aventura de -- = liefdesavontuur
flamma de -- = liefdevlam
mal de -- = minnepijn
littera de -- = liefdesbrief
historia de -- = liefdesgeschiedenis
declaration de -- = liefdesverklaring
declarar su -- = zijn liefde verklaren
facer le -- = de liefde bedrijven
pro le -- de Deo = in Godsnaam
per -- o per fortia = goedschiks of kwaadschiks


amoral adj

1 amoreel
vita -- = amoreel leven
comportamento/conducta -- = amoreel gedrag
persona -- = amoreel iemand
le leges del natura es -- = de natuurwetten zijn amoreel


amoralismo sub

1 amoralisme, amoraliteit


+ amoralista sub

1 amoralist


+ amoralitate sub

1 amoraliteit


amoretto sub

1 vluchtig liefdesavontuur, flirt


amorose adj

1 verliefd
passionatemente -- = hartstochtelijk verliefd
reguardar/mirar amorosemente un persona = iemand verliefd aankijken
2 betrekking hebbend op de liefde
vita -- = liefde(s)leven
littera -- = liefdesbrief
relation -- = liefdesrelatie
philtro -- = minnedrank
canto -- = liefdeslied, minnelied
roman -- = liefdesroman
poesia -- = minnepoësie, liefdespoësie
joco -- = liefdesspel
plancto -- = liefdesklacht
febre -- = minnekoorts
foco -- = minnevuur
flamma -- = liefdevlam
dolor -- = liefdesmart
problema -- = liefdesprobleem
fidelitate -- = liefdestrouw
reguardo -- = liefdeblik
jectar reguardos -- a = lonken naar


amorositate sub

1 verliefdheid


amoroso ITALIANO

1 MUSICA amoroso


amorphe adj

1 CHIMIA amorf, niet uit kristallen opgebouwd
materia -- = amorfe stof
stato -- = amorfe toestand
semiconductor -- = amorfe halfgeleider
2 slap, futloos, lusteloos, amorf
individuo -- = slappe figuur


amorphia sub

1 amorfe toestand, vormloosheid


amorphismo sub

1 amorfe toestand, vormloosheid, amorfisme


amortimento sub

1 het doden (van gevoelens, smaak, etc.), demping


amortir v

1 doodmaken (van gevoelens, smaak, etc.), dempen


+ amortisabile adj

1 aflosbaar, delgbaar
obligation -- = aflosbare obligatie
presto -- = aflosbare lening


amortisar v

1 aflossen, afbetalen, delgen, afdoen, amortiseren, afschrijven
-- un debita = een schuld aflossen
-- un hypotheca = een hypotheek aflossen
-- un presto = een lening aflossen
-- un perdita = een verlies delgen


amortisation sub

1 het afschrijven, etc., afschrijving, afdoening, aflossing, delging, amortisatie
termino/periodo de -- = aflossingstermijn
fundo de -- = delgingsfonds
-- del debitas = schulddelging
anticipar le -- = de aflossing vervroegen
-- anticipate = vervroegde/tussentijdse aflossing
-- statutari = statutaire afschrijving
plano de -- = amortisatieplan
syndicato de -- = amortisatiesyndicaat
pro le -- del machinas = voor afschrijving van de machines


+ amortisator sub

1 schokbreker, schokdemper (van auto, etc.)


amover v

1 verwijderen, verplaatsen
2 afzetten (functionaris)


amovibile adj

1 verwijderbaar, afneembaar, los
motor -- = aanhangmotor
manchettes -- = losse manchetten
collar -- = losse boord
fodero -- = losse voering
pariete -- = verplaatsbare wand
prothese (-esis) dentari/dental -- = uitneembaar kunstgebit
2 afzetbaar (functionaris)


amovibilitate sub

1 afzetbaarheid (functionaris)


+ ampelographia sub

1 studie van de wijnstok


+ ampelopsis sub

1 BOTANICA wilde wingerd
-- oriental = kamerwingerd


amperage sub

1 stroomsterkte (in ampères), ampèrage


ampere sub

1 ampère (eenheid van stroomsterkte)


ampere-hora sub

1 ampère-uur (eenheid van hoeveelheid energie)


ampere-torno sub

1 ampèrewinding


+ amperometro sub

1 ampèremeter


+ ampex sub

1 TELEVISION ampex


+ ampexar v

1 TELEVISION op ampex opnemen


+ amphetamina sub

1 amfetamine


+ amphi-aerobie,amphi-aerobic adj

1 amfi-aeroroob
stagno -- = amfi-aëroob bekken


amphibie adj

1 tweeslachtig
animal -- = amfibie
2 MILITAR amfibie..., amfibisch, bruikbaar zowel te land als op het water
operation -- = amfibische operatie
tank (A) -- = amfibietank
avion -- = amfibievliegtuig
vehiculo -- = amfibievoertuig


amphibio sub

1 ZOOLOGIA amfibie
2 amfibievoertuig, amfibievliegtuig
tank (A) -- = amfibietank
avion -- = amfibievliegtuig
vehiculo -- = amfibievoertuig


+ amphibiologia sub

1 amfibieënkunde, amfibiologie


+ amphibiologista sub

1 amfibioloog


+ amphibiologo sub

1 amfibioloog


+ amphibiotic adj

1 amfibiotisch


+ amphibolia sub

1 amfibolie


+ amphibolite sub

1 MINERALOGIE amfiboliet


+ amphibologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA PHILOSOPHIA amfibologie, ambiguïteit, dubbelzinnigheid


+ amphibologic adj

1 PHILOSOPHIA LINGUISTICA E GRAMMATICA dubbelzinnig
termino -- = dubbelzinnige term


+ amphibrachic adj

1 amfibrachisch


+ amphibracho sub

1 amfibrachys (versvoet), trippelmaat


+ amphictyon sub

1 HISTORIA amfictyoon


+ amphictyonia sub

1 HISTORIA amfictyonie


+ amphigouri sub FRANCESE

1 LITTERATURA nonsensgedicht, kolderverhaal


+ amphimixia sub

1 BIOLOGIA amfimixis


+ amphimixis sub

1 BIOLOGIA amfimixis


+ amphioxo sub

1 ZOOLOGIA
-- lanceolate = lancetvisje


+ amphiprostylo sub

1 amfiprostylos (tempel met een zuilenrij aan voor- en achterkant)


amphitheatral adj

1 betrekking hebbend op een amfitheater


amphitheatro sub

1 amfitheater
-- anatomic = snijzaal


+ amphitryona sub

1 gastvrouw


amphora sub

1 amfora, amfoor, kruik


+ amphotere adj

1 CHIMIA amfoteer


+ amphoteric adj

1 CHIMIA amfoteer


+ amphytrion sub

1 gastheer


ample adj

1 wijd, ruim, uitgebreid, uitvoerig, veelomvattend
vestimentos -- = wijde kleren
camera -- = ruime kamer
sala -- = grote zaal
gestos -- = wijdse gebaren
gonna -- = wijde rok
margine -- = ruime marge
-- majoritate = ruime/comfortabele meerderheid
documentation -- = omvangrijke documentatie
biographia -- = uitvoerige biografie
preparationes -- = grootscheepse voorbereidingen
preparar un -- campania = een actie grootschalig opzetten
in le senso le plus -- del parola = in de ruimste zin van het woord
in -- mesura = in ruime mate
sufficer amplemente = ruim voldoende zijn
esser applicate/utilisate amplemente = een ruime toepassing vinden
ille me ha amplemente exponite le cosas = hij heeft mij de zaken uitvoerig uiteengezet


+ amplexicaule adj

1 BOTANICA stengelomvattend
folios -- = stengelomvattende bladeren
lamio -- = hoenderbeet


+ amplexifolie adj

1 BOTANICA met (stengel)omvattende bladeren


ampliar v

1 vergroten, groter maken, verruimen, uitbreiden, versterken
-- un camera = een kamer vergroten
-- su cognoscentias/cognoscimentos linguistic = zijn taalkennis uitbreiden
-- su vocabulario = zijn woordenschat uitbreiden
-- un fabrica = een fabriek uitbreiden
-- le horizontes = de blik verruimen
-- le sono = het geluid versterken
-- le numero de membros a octo = het aantal leden uitbreiden tot acht
edition ampliate = vermeerderde druk


ampliation sub

1 het vergroten, etc., vergroting, verruiming, uitbreiding
-- rectal = verwijding van de endeldarm
-- de un fabrica = uitbreiding van een fabriek
-- del horizonte = verruiming van de horizon
-- de un photo(graphia) = vergroting van een foto
projecto de -- = uitbreidingsplan
costos de -- = uitbreidingskosten
possibilitate de -- = uitbreidingsmogelijkheid


+ ampliative adj

1 uitbreidend, aanvullend


+ amplidyne sub

1 amplidyne


+ amplificante adj

1 vergrotend


amplificar v

1 vergroten, uitbreiden, versterken, aanvullen
-- un sono = een geluid versterken
le crise/crisis economic se amplifica = de economische crisis wordt steeds dieper
2 overdrijven, opblazen


amplification sub

1 het vergroten, het versterken, versterking, uitbreiding, vergroting, overdrijving
-- sonor/acustic = geluidsversterking
factor de -- = versterkingsfactor
-- de currente = stroomversterking


amplificative adj

1 vergrotend, uitbreidend, verruimend, versterkend


amplificator sub

1 versterker
-- del sono = geluidsversterker
-- acustic = akoestische versterker
-- de basse frequentia = laagfrequentversterker
-- compensate = gecompenseerde versterker
-- intermediari = tussenversterker
-- operational = operationele versterker
-- final = eindversterker
-- de microphono = microfoonversterker
2 PHOTOGRAPHIA vergrotingsapparaat, vergroter


+ ampliflor adj

1 BOTANICA grootbloemig, met grote bloeiwijzen


+ amplifolie adj

1 BOTANICA grootbladig


amplitude sub

1 uitgestrektheid, uitgebreidheid, grootte, wijdte, omvang, ruimheid
-- annual = jaaramplitude
2 amplitude, wijdte (van trilling)
modulation de -- = amplitudemodulatie, AM
-- de oscillation = slingerwijdte
-- de resonantia = resonantieamplitude
-- de velocitate = snelheidsamplitude
-- decrescente = afnemende amplitude


ampulla sub

1 MEDICINA blaar, blaasje
2 RELIGION olieflesje, ampulla
3 buikflesje, ampul
4 -- electric piriforme = elektrisch peertje
PHOTOGRAPHIA -- flash = flitslampje


+ ampullose adj

1 gezwollen, hoogdravend, bombastisch
tono -- = gezwollen toon
stilo -- = bombastische stijl
parlar ampullosemente = hoogdravend spreken


+ ampullositate sub

1 gezwollenheid, hoogdravendheid, bombast


+ amputabile adj

1 amputeerbaar


amputar v

1 amputeren, afzetten (van lichaamsdeel)
-- un gamba = een been afzetten


amputation sub

1 het amputeren, het afzetten (van lichaamsdeel), amputatie
-- del sino = borstamputatie


+ amputato sub

1 iemand die een amputatie heeft ondergaan


+ amputator sub

1 iemand die amputeert


+ amsinckia sub

1 BOTANICA amsinckia


+ amsterdamese adj

1 Amsterdams


+ amsterdamese sub

1 Amsterdammer
2 Amsterdams (dialect)


amuleto sub

1 amulet, talisman


amusamento sub

1 amusement, vermaak, genoegen, aangenaam tijdverdrijf, afleiding
-- public = openbare vermakelijkheid
industria del -- public = vermakelijkheidsindustrie


+ amusante adj

1 amusant, leuk
libro -- = leuk boek
historia -- = vermakelijke geschiedenis


amusar v

1 amuseren, aangenaam bezig houden, afleiden
-- se = zich vermaken, plezier hebben


+ amusator sub

1 entertainer, komiek


+ amusia sub

1 amusikaliteit, amusie
-- sensorial = sensorische amusie


+ amygdala sub

1 ANATOMIA amandel
-- palatin = verhemelteamandel
-- pharyngee = keelholteamandel
ablation/extirpation del --s = verwijdering van de amandelen


+ amygdalectomia sub

1 MEDICINA (keel)amandeloperatie, tonsillectomie


+ amygdalin adj

1 ANATOMIA amandel...


+ amygdalina sub

1 CHIMIA amygdaline


+ amygdalitis sub

1 MEDICINA amandelontsteking, amygdalitis


+ amygdaloide adj

1 amandelvormig
euphorbia -- = amandelwolfsmelk


+ amygdalotomia sub

1 MEDICINA tonsillotomie


+ amyl sub

1 CHIMIA amyl


+ amylacee adj

1 zetmeelachtig, zetmeelhoudend


+ amylase sub

1 BIOLOGIA amylase (zetmeel aantastend enzym)


+ amylic adj

1 CHIMIA amyl...
alcohol -- = amylalcohol, pentanol
acetato -- = amylacetaat


+ amylo sub

1 zetmeel, amylum
-- de patatas = aardappelzetmeel
grano de -- = zetmeelkorrel
le cereales contine multe -- = graanprodukten bevatten veel zetmeel


+ amyloide adj

1 zetmeelachtig, zetmeelhoudend


+ amyloide sub

1 amyloïde


+ amylopectina sub

1 amylopectine


+ amyloplasto sub

1 amyloplast


+ amylose (-osis) sub

1 CHIMIA amylose (component van zetmeel)


+ amyotrophia sub

1 MEDICINA amyotrofie, spieratrofie


+ amyotrophic adj

1 MEDICINA amyotrofisch


an conj

1 of
io non sape -- ille veni = ik weet niet of hij komt


an

1 PARTICULA INTERROGATIVE -- ille ha le libro? = heeft hij het boek?


anabaptisar v

1 wederdopen


anabaptismo sub

1 wederdoperij, anabaptisme


anabaptista sub

1 wederdoper, anabaptist


+ anabaptista adj

1 van de wederdopers
doctrina -- = leer van de wederdopers


+ anabaptistic adj

1 van de wederdopers
movimento -- = wederdopersbeweging


+ anabatic adj

1 METEO opstijgend
vento -- = opstijgende wind


+ anabiose (-osis) sub

1 BOTANICA (toestand van) latent leven (bijv. na bevriezing of uitdroging),

anabiose

+ anabiotic adj

1 BOTANICA latent levend, schijndood


+ anabolic adj

1 anabool
processo -- = anabool proces
steroides -- = anabole steroïden


+ anabolisante adj

1 anabool
steroides -- = anabole steroïden


+ anabolismo sub

1 anabolisme, biosynthese


+ anacamptis sub

1 BOTANICA hondskruid


anacardiaceas sub pl

1 BOTANICA anacardiaceae, pruikenboomfamilie


anacardiacee adj

1 BOTANICA van de pruikenboomfamilie


anacardio sub

1 BOTANICA pruikenboom


+ anachoreta sub

1 anachoreet, kluizenaar, (h)eremiet
cabana de -- = kluizenaarshut


+ anachoretic adj

1 kluizenaars...
vita - = kluizenaarsleven/bestaan


+ anachoretismo sub

1 kluizenaarsleven/bestaan


anachrone adj

1 anachronistisch, ouderwets, uit de tijd


anachronic adj

1 anachronistisch, ouderwets, uit de tijd


anachronisar v

1 anachronistisch maken, anachronismen schrijven/uitspreken


anachronismo sub

1 anachronisme


+ anachronistic adj

1 anachronistisch, ouderwets, uit de tijd


+ anacolutho sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA anakoloet


+ anaconda sub

1 ZOOLOGIA koningsslang, anaconda


Anacreonte sub n pr

1 LITTERATURA Anacreon
le odes erotic de -- = de erotische oden van Anacreon


anacreontic adj

1 anacreontisch
poesia -- = anacreontische poësie


+ anacreontismo sub

1 anacreontisme, navolging van de anacreontistische poësie


+ anacrusis sub

1 MUSICA voorslag, opslag, opmaat


+ anacyclic adj

1 verso -- = kreeftdicht, palindroom


+ anaerobe,anaerobic adj

1 BOTANICA anaëroob, zonder vrije zuurstof functionerend
decomposition -- = anaerobe afbraak


anaerobie adj

1 Vide: anaerobic


anaerobio sub

1 BOTANICA anaëroob organisme, organisme dat zonder zuurstof leeft


+ anagallis sub

1 BOTANICA guichelheil
-- arvense = akkerguichelheid


+ anaglyphic adj

1 ARTE DE CONSTRUER anaglyfisch


+ anaglypho sub

1 ARTE DE CONSTRUER anaglyf, bas-reliëf


+ anagoge sub

1 anagoge


+ anagogia sub

1 THEOLOGIA symbolische bijbelverklaring


+ anagogic adj

1 THEOLOGIA symbolisch, mystiek, anagogisch
le senso -- del Scriptura = de anagogische betekenis van de Heilige Schrift


+ anagogista sub

1 iemand die zich bezig houdt met anagogie


anagramma sub

1 anagram, letterkeer


+ anagrammar v

1 Vide: anagrammatisar


+ anagrammatic adj

1 van een anagram, anagram...


+ anagrammatisar v

1 een anagram vormen


+ anagrammatista sub

1 maker van anagrammen


+ anagrammista sub

1 Vide: anagrammatista


anal
adj

1 anaal
orificio -- = aarsopening
aletta/pinna -- = aarsvin
speculo -- = anaalspeculum
sphincter -- = sluitspier van de anus
glandula -- = aarsklier
fistula -- = aarsfistel
reflexo -- = anale reflex
erotica -- = anale erotiek


+ analecta sub

1 analecta, bloemlezing


analectos sub pl

1 analecta, bloemlezing


+ analemma sub

1 analemma, tijdschaal (bv. van zonnewijzer)


+ analepsis sub

1 analepsis, terugkeer van de krachten na een ziekte


+ analeptic adj

1 PHARMACIA versterkend, stimulerend, opwekkend, analeptisch
pharmaco -- = analeptisch middel


+ analeptico sub

1 PHARMACIA analepticum


analgesia sub

1 MEDICINA gevoelloosheid voor pijn, analg(es)ie


analgesic adj

1 MEDICINA betrekking hebbend op analg(es)ie
pharmaco -- = pijnstillend middel, pijnstiller


+ analgesico sub

1 pijnstillend middel, pijnstiller


analgia sub

1 MEDICINA gevoelloosheid voor pijn, analg(es)ie


analgic adj

1 MEDICINA betrekking hebbend op analg(es)ie


analoge adj

1 analoog, gelijksoortig, vergelijkbaar, overeenkomstig
punctos de vista -- = overeenkomstige visies
declarationes -- = overeenkomende verklaringen
2 (van apparaten) analoog
calculator -- = analoge rekenmachine
computator/computer (A) -- = analoge computer


analogia sub

1 analogie, overeenkomst, overeenstemming
offerer/presentar --s = overeenkomst vertonen
-- de spirito = geestverwantschap
-- de character = karakterovereenkomst
-- inter le linguas romanic = verwantschap tussen de Romaanse talen
rationar per --, applicar le -- = bij analogie redeneren, analogiseren
rationamento per -- = redenering bij analogie


analogic adj

1 analoog, overeenkomstig, gelijksoortig
interpretation -- = analoge interpretatie
methodo -- = analoge methode
rationamento -- = redenering bij analogie
2 (van apparaten) analoog
calculator -- = analoge rekenmachine
computator/computer (A) -- = analoge computer


+ analogismo sub

1 analogische redenering


+ analogista sub

1 gebruiker van analogieën, iemand die analoog redeneert


+ analogo

1 s. analogon, analoog geval/object


analphabete adj

1 analfabetisch


analphabetic adj

1 analfabetisch
2 niet alfabetisch
3 zonder alfabet
lingua -- = schriftloze taal


analphabetico sub

1 analfabeet


analphabetismo sub

1 analfabetisme
2 niet alfabetische notatie


+ analycitate sub

1 analytisch karakter


analysabile adj

1 analyseerbaar, ontleedbaar


analysar v

1 analyseren, ontleden, ontbinden, onderzoeken
-- un phrase = een zin ontleden
-- un mineral = een erts analyseren
-- un periodo = periode onderzoeken
-- un problema complexe = een ingewikkeld probleem analyseren


analysator sub

1 toestel dat/iemand die analyseert, etc., analysator, analyst
-- de investimentos = beleggingsanalyst
-- de sono = geluidanalysator
-- de parola = spraak-analysator


analyse (-ysis) sub

1 analyse, ontleding, ontbinding, onderzoek
-- stilistic = stijlanalyse
-- economic = economische analyse
-- structural = structurele analyse
-- thematic = thematische analyse
-- textual/de texto = tekstanalyse
-- graphologic = schriftexpertise
-- de systemas = systeemanalyse
-- qualitative = kwalitatieve analyse
-- quantitative = kwantitatieve analyse
-- spectral = spectraalanalyse
-- calorimetric = calorimetrische analyse
-- del travalio = werkanalyse
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- logic/syntactic = redekundige ontleding
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- grammatical/morphologic = taalkundige ontleding
PHYSICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- del sonos = klankanalyse
MATHEMATICA
-- combinatori = combinatierekening
MATHEMATICA
-- harmonic = harmonische analyse
-- del comportamento/del conducta = gedragsanalyse
-- marginal = randanalyse
-- factorial = factoranalyse
-- del mercato = marktonderzoek
-- del solo = bodemonderzoek
-- del sanguine = bloedonderzoek
-- del polline = stuifmeelonderzoek
per via de -- = langs analytische weg
in le ultime -- = in wezen, in laatste instantie, tenslotte


analysta sub

1 analist
-- chimic = chemisch analist
-- de systemas = systeemanalyst
-- de investimentos = beleggingsanalyst


analytic adj

1 analytisch, ontledend, ontbindend
chimia -- = analytische scheikunde
geometria -- = analytische meetkunde
psychologia -- = analytische psychologie
lingua -- = analytische taal
function -- = analytische functie
methodo -- = analytische methode
spirito -- = analytische geest
balancia -- = analytische balans
pensar --mente = analytisch denken


+ anamnese (-esis) sub

1 MEDICINA (voor)geschiedenis (van een ziekte), anamnese


+ anamnestic adj

1 MEDICINA tot de ziektegeschiedenis behorend, anamnestisch


+ anamorphic adj

1 mbt anamorfose, anamorfotisch, vertekenend
lente -- = vertekenende lens


+ anamorphose (-osis) sub

1 vertekend beeld (in gebogen spiegel), vervorming, drogbeeld, anamorfose


ananas sub

1 BOTANICA ananas
-- de mar = zeeananas
cocktail (A) de -- = ananascocktail
compota de -- = ananascompote
crema dulce al -- = ananaspudding/vla
confectura/confitura al -- = ananasjam
succo de -- = ananassap
gusto de -- = ananassmaak


+ anapestic adj

1 LITTERATURA anapestisch, anapest...
rhythmo -- = anapestritme
verso -- = anapestvers


+ anapesto sub

1 LITTERATURA anapest


+ anaphase sub

1 BIOLOGIA anafase, voorlaatste fase van de kerndeling


+ anaphasic adj

1 BIOLOGIA anafasisch
movimento -- = anafasische beweging


+ anaphora sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA anafoor, stijlfiguur die bestaat uit de herhaling van het beginwoord


+ anaphoric adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA anaforisch, terugwijzend


+ anaphrase sub

1 BIOLOGIA anafrase


+ anaphrodisia sub

1 anafrodisie, frigiditeit


+ anaphrodisiac adj

1 de geslachtsdrift verminderend


+ anaphrodisiaco sub

1 anafrodisiacum, middel dat de geslachtsdrift vermindert


+ anaphylactic adj

1 MEDICINA anafylactisch, overgevoeligheids...
choc -- = anafylactische shock
stato -- = anafylactische toestand


+ anaphylaxia sub

1 MEDICINA overgevoeligheid, allergie, anafylaxie


+ anaplastia sub

1 anaplastiek, plastische chirurgie


+ anaplastic adj

1 anaplastisch


anarchia sub

1 POLITICA anarchie
2 wanorde, wetteloosheid, anarchie


anarchic adj

1 POLITICA anarchistisch
doctrina -- = anarchistische leer
pensator -- = anarchis-tische denker
2 ordeloos, wetteloos, anarchis-tisch


+ anarchisar v

1 anarchie teweeg brengen


anarchismo sub

1 POLITICA anarchisme


+ anarchista adj

1 anarchistisch
doctrina -- = anarchistische leer


anarchista sub

1 POLITICA anarchist


+ anarchistic adj

1 anarchistisch
doctrina -- = anarchistische leer
movimento -- = anarchis-tische beweging


+ anarchosyndicalismo sub

1 anarchosyndicalisme


anarchosyndicalista sub

1 anarchosyndicalist


anarchosyndicalista adj

1 anarchosyndicalistisch


+ anasarca sub

1 MEDICINA (huid)waterzucht, oedeem (in het onderhuidse bindweefsel)


+ anastigmatic adj

1 anastigmatisch
objectivo -- = anastigmatisch objectief, anastigmaat


+ anastigmatismo sub

1 anastigmatisme


+ anastomosar v

1 MEDICINA door middel van anastomose verbinden
-- se = samenkomen, vergroeien


+ anastomose (-osis) sub

1 BIOLOGIA anastomose (natuurlijke verbinding)


+ anastrophe sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA woordomzetting, anastrofe


+ anatase sub

1 MINERALOGIAERALOGIA anataas


anate sub

1 eend
-- clypeate = lepeleend
-- mascule = woerd
-- salvage = wilde eend
-- penelope = smient
-- acute = pijlstaarteend
-- mandarin = mandarijneend
-- de esca/de appello = lokeend, roepeend
ovo de -- = eendenei
pata de -- = eendenpoot
nido de -- = eendennest
stagnetto de --s = eendenkom
racia de --s = eendenras
chassa (sj) de --s = eendenjacht
chassator (sj) de --s = eendenjager
volo de --s = toom eenden


+ anatetto sub

1 ZOOLOGIA eendje
-- fede = lelijk eendje


anathema sub

1 RELIGION anathema, banvloek, excommunicatie
lancear un -- = een vloek uitspreken, vervloeken
levar le -- a un persona = iemand van de ban ontslaan


+ anathematisation sub

1 RELIGION het vervloeken


anathemisar v

1 RELIGION in de ban doen, excommuniceren, vervloeken
-- un gruppo de hereticos = een groep ketters excommuniceren


+ anatife

1 ZOOLOGIA eendenmossel


Anatolia sub n pr

1 Anatolië


+ anatolic adj

1 Anatolisch, van Anatolia
villages -- = Anatolische dorpen


anatomia sub

1 anatomie, ontleedkunde
-- pathologic = pathologische anatomie
-- teratologic = teratologische anatomie
-- macroscopic = macroscopische anatomie
-- microscopic = microscopische anatomie
-- comparative = vergelijkende anatomie
-- descriptive = beschrijvende anatomie
laboratorio de -- = anatomisch laboratorium


anatomic adj

1 anatomisch, ontleedkundig
amphitheatro -- = snijkamer/zaal
laboratorio -- = anatomisch laboratorium
tabula -- = snijtafel
atlas -- = atlas der anatomie


+ anatomisar v

1 MEDICINA anatomiseren, ontleden


+ anatomisation sub

1 MEDICINA anatomisatie, ontleding


anatomista sub

1 anatoom, ontleedkundige


+ anatomopathologia sub

1 MEDICINA pathologische anatomie


+ anatomopathologista sub

1 MEDICINA patholoog-anatoom


+ anatoxina sub

1 anatoxine
-- diphteric = difterieanatoxine


+ anatrope adj

1 BOTANICA anatroop


ancestral adj

1 voorvaderlijk, voorouderlijk, van de voorouders


ancestre sub

1 voorvader, voorouder
culto del --s = voorouderverering


+ anchova {sj} sub

1 ansjovis
filet de -- = ansjovisfilet
pisca de -- = ansjovisvisserij/vangst
piscator de -- = ansjovisvisser
pasta de -- = ansjovispasta


+ anchusa sub

1 BOTANICA ossentong


+ ancia sub

1 MUSICA riet(je) (van blaasinstrument)


ancian adj

1 oud, voormalig, ex...
-- combattente = oud-strijder
Ancian Testamento = Oude Testament
le Ancianos = de Ouden


ancianitate sub

1 ouderdom, oudheid
2 anciënniteit, dienstjaren


+ ancillar adj

1 van dienstmeisjes
2 FIGURATE ondergeschikt, bijkomstig, aanvullend, helpend
industria -- = toeleveringsbedrijf


ancora adv

1 nog, nog steeds, nog altijd
sanguinar -- = nabloeden
vibrar -- = natrillen


ancora interj

1 bis, nog eens


ancora sub

1 anker
-- flottante = drijfanker
-- de fluxo = vloedanker
-- de reserva = noodanker
-- de terra = landanker
esser al -- = voor anker liggen
levar le -- = het anker lichten/hieuwen/ophalen
jectar le -- = het anker werpen
catena de -- = ankerketting
cablo de -- = ankertros
anello de un -- = ankerring
horologio de/ad -- = ankerhorloge


ancorage sub

1 verankering
-- de cablo = kabelverankering
cablo de -- = verankeringskabel
barra de -- = ankerstaaf
dispositivo de -- = verankeringsmiddel
2 het ankeren, het voor anker gaan
3
(placia de) -- = ankerplaats
4 ankergeld


ancorar v

1 ankeren, voor anker gaan
esser ancorate = voor anker liggen
2 verankeren


andaluse adj

1 Andalusisch


Andalusia sub n pr

1 Andalusië


+ andalusite sub

1 MINERALOGIA andalusiet


andaluso sub

1 Andalusiër
2 (taal) Andalusisch


andante ITALIANO

1 MUSICA andante


andantino ITALIANO

1 MUSICA andantino


andes sub n pr

1 Andes (gebergte)
Cordillera del -- = Andesgebergte


+ andesite sub

1 GEOLOGIA andesiet


+ andin adj

1 Andes...


+ andino sub

1 Andesbewoner


+ Andorra sub n pr

1 Andorra


+ andorran adj

1 Andorrees


+ andorrano sub

1 Andorrees


+ andradite sub

1 andradiet (granaatsteen)


+ andragogia sub

1 andragogie


+ andragogic sub

1 andragogisch


+ andragogo sub

1 andragoog


Andreas sub n pr

1 Andreas, André
cruce de Sancte -- = Andreaskruis


+ andrena sub

1 ZOOLOGIA aardbij


+ androcephalic adj

1 androcefaal


+ androgene adj

1 BIOLOGIA androgeen


+ androgenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA androgenese


+ androgenic adj

1 BIOLOGIA androgeen


+ androgeno

1 BIOLOGIA androgene stof


androgyne adj

1 tweeslachtig, hermafroditisch
animales -- = tweeslachtige dieren
flores -- = tweeslachtige bloemen


androgynia sub

1 tweeslachtigheid, androgynie


androgyno sub

1 tweeslachtig dier/plant


+ androhermaphrodite sub

1 BIOLOGIA androhermafrodiet


androide sub

1 robot, beweegbare pop, ledenpop


+ androide adj

1 androïde, mensvormig


+ andrologia sub

1 MEDICINA andrologie


+ andromeda sub

1 BOTANICA rotsbes, lavendelheide


+ Andromeda sub

1 LITTERATURA, ASTRONOMIA Andromeda
Nebulosa de -- = Andromedanevel


+ andropausa sub

1 BIOLOGIA andropauze, climacterium (van de man)


androphobia sub

1 mensenvrees


+ androsteron sub

1 BIOLOGIA androsteron (mannelijk geslachtshormoon)


anecdota sub

1 anekdote
-- spiritual = geestige anekdote


+ anecdotario sub

1 anekdotenverzameling


anecdotic adj

1 anekdotisch
pictura -- = anecdotische schilderkunst


+ anecdotica sub

1 anekdotiek


anecdotista sub

1 verteller van anekdotes


anellar v

1 krullen, in krullen leggen, krullen aanbrengen in
2 ringen (van varkens, vogels, etc.), van een ring voorzien


+ anellate adj

1 geringd ARTE DE CONSTRUER
columna/colonna -- = geringde zuil HISTORIA
cotta -- = maliënhemd
vermes -- = ringwormen


anellides sub pl

1 ZOOLOGIA ringwormen


anello sub

1 ring, schakel (van ketting)
-- nuptial/de maritage/matrimonial/de matrimonio = trouwring
-- con un petra preciose = ring met een steen
-- del piscator = vissersring
-- sigillari/de sigillo/con sigillo/pro sigillar/a sigillar = zegelring
-- episcopal = bisschopsring
-- cardinalicie = kardinaalsring
--s de Saturno = ringen van Saturnus
--s (de gymnastica) = ringen
-- spheric = bolschil
-- nasal = neusring
-- annual = jaarring
-- mancante = ontbrekende schakel
-- de junctura = pakkingring
-- de piston = zuigerveer/ring
-- de cortina = gordijnring
-- de claves = sleutelring
-- de un ancora = ankerring
-- magic = toverring
-- de suspension = ophangring/oog
-- lisie = gladde ring
ANATOMIA le --s del larynge = de ringen van het strottenhoofd
vite de -- = schroefring
quaderno al/con --s = ringband
PHOTOGRAPHIA
--s (colorate) de Newton = Newtonringen
SPORT cursa al -- = ringsteken
in forma de -- = ringvormig


anemia sub

1 MEDICINA bloedarmoede, anemie
-- perniciose = pernicieuze anemie


anemic adj

1 MEDICINA anemisch, bloedarm, lijdend aan bloedarmoede


anemographia sub

1 METEO anemografie


+ anemographic adj

1 METEO anemografisch


anemographo sub

1 METEO zelfregistrerende wind(snelheids)meter, anemograaf


+ anemologia sub

1 METEO anemologie


+ anemometria sub

1 METEO anemometrie


+ anemometric adj

1 METEO anemometrisch
scala -- = anemometrische schaal


anemometro sub

1 METEO wind(snelheids)meter, anemometer


anemone sub

1 anemoon
-- marin/del mar = zee-anemoon
-- salvage/del boscos = bosanemoon
-- alpin = alpenanemoon
-- stellate = steranemoon


+ anemophile adj

1 BOTANICA windbloemig, anemofiel
planta -- = windplant


+ anemophilia sub

1 BOTANICA windbestuiving, windbloemigheid, anemofilie


anemoscopio sub

1 windvaan, anemoscoop


+ aneroide adj

1 aneroide
barometro -- = aneroide barometer


anesthesia sub

1 MEDICINA verdoving, narcose
-- local = plaatselijke verdoving
-- total = algehele verdoving
-- superficial = lichte verdoving
-- spinal = verdoving in het ruggemerg


anesthesiar v

1 MEDICINA verdoven, onder narcose brengen, gevoelloos maken, anestheseren
-- localmente = plaatselijk verdoven


+ anesthesiologia sub

1 MEDICINA anesthesiologie, narcoseleer


+ anesthesista sub

1


anesthetista


anesthetic adj

1 MEDICINA verdovend, anesthetisch


anesthetico sub

1 MEDICINA verdovingsmiddel, narcoticum


+ anesthetista sub

1 MEDICINA anesthesist, narcotiseur


+ anetho sub

1 BOTANICA dille


+ aneurina sub

1 aneurine, vitamine-B


+ aneurisma sub

1 MEDICINA (slag)aderverwijding, aneurisma
ruptura de -- = slagaderbreuk


+ aneurismal adj

1 MEDICINA aneurismaal, aneurismatisch, aneurisma...


+ aneurismatic adj

1 MEDICINA aneurismatisch, aneurismaal, aneurisma...


+ anfractuose adj

1 kronkelig, kronkelend, krom, bochtig


+ anfractuositate sub

1 kromme holte, kronkelgang/weg, kronkel(ing)
2 diepe groef, rotsspleet, scheur (in ijs)


+ angaria sub

1 JURIDIC angarie
derecto de -- = recht van angarie, recht van beslagneming op vreemde schepen


angela sub n pr

1 Angela


angelic adj

1 van de engelen, engelachtig, engelen...
patientia -- = engelengeduld
choro -- = engelenkoor
voce -- = engelenstem


angelica sub

1 BOTANICA engelwortel, angelica


Angelica sub n pr

1 Angelica, Angelique


+ angelicitate sub

1 engelachtigheid


+ angelisar v

1 CATHOLICISMO verengelen


angelo sub

1 engel
-- de Deo = engel Gods
-- tutelar/custode = beschermengel, schutsengel, engelbewaarder
-- del pace = vredesengel
-- consolatori = troostende engel
-- de morte = doodsengel
-- exterminatori = engel des verderfs
patientia de -- = engelengeduld
capillos de -- = engelenhaar
visage de -- = engelengelaat
choro de --s = engelenkoor
missa del --s = engelenmis
cohortes de --s = legioenen van engelen


+ angelolatria sub

1 engelenverering


+ angelologia sub

1 engelenleer, angelologie


angelus sub

1 (gebed) angelus
2 angelusklok


+ angerona

1 ZOOLOGIA
-- prunari = iepentakvlinder


angina sub

1 MEDICINA angina
-- de pectore = angina pectoris, hartbeklemming
-- herpetic = herpangina


anginose adj

1 MEDICINA angineus


+ angiocardiogramma sub

1 MEDICINA angiocardiogram


+ angiocardiographia sub

1 MEDICINA angiocardiografie


+ angiocardiopathia sub

1 MEDICINA angiocardiopathie, hart- en vaatziekte


+ angiogramma sub

1 MEDICINA angiogram


angiographia sub

1 MEDICINA angiografie, beschrijving van de bloedvaten


angiologia sub

1 MEDICINA angiologie, leer van de bloedvaten


+ angiologo sub

1 MEDICINA angioloog


+ angioma sub

1 MEDICINA angioom, vaatgezwel


+ angiopathia sub

1 MEDICINA vaatziekte


+ angiosarcoma sub

1 MEDICINA angiosarcoom


+ angiospasmo sub

1 MEDICINA vaatkramp


angiosperma sub

1 BOTANICA bedektzadige plant, angiosperm


angiosperme adj

1 BOTANICA de bedektzadige plant betreffend, angiosperm


+ angiotensina sub

1 BIOCHIMIA angiotensine


Anglaterra sub n pr

1 Engeland


anglese adj

1 Engels
lingua -- = Engelse taal
clave -- = Engelse sleutel
corno -- = Engelse hoorn


anglese sub

1 Engels (taal)
medie -- = middelengels
-- scholar = schoolengels
2 Engelsman


Anglia sub n pr

1 HISTORIA Anglia


anglic adj

1 Anglisch, van Anglia
2 van de Angelen


anglican adj

1 ECCLESIA anglicaans
Ecclesia -- = Anglicaanse Kerk, Engelse Kerk, Church of England


anglicanismo sub

1 ECCLESIA anglicaanse godsdienst


anglicano sub

1 ECCLESIA Anglicaan


anglicisar v

1 verengelsen, engels maken/worden


anglicismo sub

1 engels kenmerk of traditie/gewoonte
2 anglicisme, ontlening aan het Engels


+ anglicista sub

1 anglist


+ anglismo sub

1 Vide: anglicismo+ anglista sub

1 anglist


+ anglistica sub

1 anglistiek


angloamerican adj

1 Anglo-amerikaans


angloamericano sub

1 Anglo-amerikaan


anglocatholic adj

1 ECCLESIA anglo-katholiek


anglocatholico sub

1 ECCLESIA Anglo-katholiek


+ anglocentricitate sub

1 het gericht zijn op Engeland


+ anglomane adj

1 anglomaan


anglomania sub

1 anglomanie


+ anglomaniac adj

1 anglomaan


+ anglomaniaco sub

1 anglomaan


anglomano sub

1 anglomaan


+ anglonormanne adj

1 Anglo-Normandisch


+ anglonormanno sub

1 Anglo-Normandiër
2 Anglo-Normandisch (taal)


anglophile adj

1 anglofiel, engelsgezind


+ anglophilia sub

1 anglofilie, pro-engelse gezindheid


anglophobe adj

1 afkerig van al wat engels is, anti-engels


anglophobia sub

1 anglofobie


anglophobo sub

1 iemand die afkerig is van al wat engels is, anti-engels gezind persoon


+ anglophone adj

1 engelstalig, engelssprekend
canadiano -- = engelsprekende Canadees


+ anglophono sub

1 engelstalige, engelsprekende


Anglos sub n pr pl

1 HISTORIA Angelen (volk)


anglosaxone adj

1 Angelsaksisch


anglosaxono sub

1 Angelsakser
2 Angelsaksisch, Oudengels


+ Angola sub n pr

1 Angola


+ angolan adj

1 Angolees


+ angolano sub

1 Angolees


+ angora sub

1 angora
catto -- = angorakat
conilio -- = angorakonijn
capra -- = angorageit
lana -- = angorawol


+ angostura sub

1 angostura
cortice de -- = angosturabast
elixir de -- = angostura-elixer


+ angström sub

1 angström (lengte-eenheid)


angue sub

1 slang
-- fragile = hazelworm


anguiforme adj

1 slangvormig


anguilla sub

1 aal, paling
-- de mar = zeepaling
-- electric = sidderaal
-- fumate = gerookte paling
-- glissante = gladde/glibberige paling/aal
-- argentate = schieraal, schierpaling
rete pro --s = aalnet, palingnet
nassa pro --s = aalfuik, palingkorf
vivario pro --s = aalkaar, palingkaar
glissar como un -- = zo glad als een aal zijn
mercante de --s = palingboer
venditrice/venditora de --s = palingvrouw
migration de --s = palingtrek


+ anguilliera sub

1 palingvijver, aalvijver


anguilliforme adj

1 aalvormig, slangvormig, palingachtig


+ anguillula sub

1 aaltje, draadworm


anguin adj

1 slangvormig, slangachtig


angular adj

1 hoekig, hoekvormig, gehoekt, hoek...
petra -- = hoeksteen,
FIGURATE grondslag
ferro -- = hoekijzer
pilar/pilastro -- = hoekpijler
turre -- = hoektoren
muro -- = hoekmuur
columna/colonna -- = hoekzuil
dente -- = hoektand
PHYSICA
distantia -- = hoekafstand
PHYSICA
velocitate -- = hoeksnelheid
PHYSICA
acceleration -- = hoekversnelling
PHYSICA
dispersion -- = hoekdispersie
MATHEMATICA
transmission -- = hoekoverbrenging
MATHEMATICA PHYSICA
coefficiente -- = richtingscoëfficiënt


angularitate sub

1 hoekigheid, hoekige vorm


angulate adj

1 hoekig
sicyo -- = stekelaugurk


angulo sub

1 hoek
-- acute = scherpe hoek
con --s acute = scherphoekig
-- obtuse = stompe hoek
-- recte = rechte hoek
-- oblique = scheve hoek
-- platte/plan = gestrekte hoek
-- interne/interior = binnenhoek
-- superior = bovenhoek
-- inferior = benedenhoek
-- externe/exterior = buitenhoek
--s alterne interne = verwisselende binnenhoeken
--s alterne externe = verwisselende buitenhoeken
--s correspondente = overeenkomstige hoeken
-- contigue/adjacente = aanliggende hoek, nevenhoek
-- complementari = complementshoek
-- supplementari = supplementaire hoek
-- del vertice = tophoek
-- de base = basishoek
-- polyhedre = veelvlakshoek
-- visual = gezichtshoek
-- de polarisation = polarisatiehoek
-- de tiro = schootshoek
-- del bucca = mondhoek
-- remote = uithoek
-- de 30 grados = hoek van 30 graden
divider un -- in duo, bisecar un -- = een hoek in tweeën delen
-- optic = beeldhoek
-- facial = gelaatshoek
-- de incidentia = hoek van inval
-- de reflexion = hoek van terugkaatsing
-- de refraction = brekingshoek
-- de inclination = hellingshoek
-- rotatori/giratori = draaiingshoek
-- intime = zithoek, zitje
-- horari de un astro = uurhoek van een ster
mesurator de --s = hoekmeter, gradenboog
tornar (circum) le -- = de hoek omgaan
domo/casa de -- = hoekhuis
muro de -- = hoekmuur
poste de -- = hoekpaal
sofa de -- = hoeksofa
turre de -- = hoektoren
petra de -- = hoeksteen
SPORT
colpo de -- = hoekslag/schop, corner
sutura de -- = hoeknaad
supporto de -- = hoeksteun


+ angulometro sub

1 hoekmeter


angulose adj

1 (anque FIGURATE) hoekig
visage -- = hoekig gezicht
character -- = hoekig karakter
corpore -- = hoekig lichaam
linea -- = hoekige lijn


+ angulositate sub

1 (anque FIGURATE) hoekigheid


angustia sub

1 MEDICINA beklemdheid, benauwdheid
2 angst
critos de -- = angstgeschrei
sonio de -- = angstdroom
sudor de -- = angstzweet
dies de -- = bange dagen
-- mortal/de morte = doodsangst
-- vital = levensangst
complexo de -- = angstcomplex
esser tormentate de --s mortal = doodsangsten uitstaan
causar/crear -- = angst verwekken


angustiar v

1 MEDICINA beklemd/benauwd maken
2 angstig maken


angusticlavia sub

1 HISTORIA angusticlavia


+ angustiflor adj

1 BOTANICA smalbloemig, met smalle bloeiwijzen


+ angustifoliate adj

1 Vide: angustifolie+ angustifolie adj

1 BOTANICA smalbladig
epilobio -- = wilgeroosje
typha -- = kleine lisdodde
eriophoro -- = veenpluis


angustiose adj

1 benauwd, beklemd
sensation -- = benauwd gevoel
2 angstig, bang, benauwd
resentimento -- = angstig voorgevoel
sonio -- = benauwde droom


+ angustipartite adj

1 BOTANICA in smalle slippen gedeeld


+ angustipetale adj

1 BOTANICA met smalle kroonbladen


+ angustirostros sub pl

1 ZOOLOGIA smalbekken


+ angustisepale adj

1 BOTANICA met smalle kelkbladen


+ angustivalve adj

1 BOTANICA met smalle kleppen


+ anharmonic adj

1 anharmonisch
oscillationes -- = anharmonische trillingen


anhelante adj

1 kortademig, hijgend, achter adem, aamborstig


anhelar v

1 hijgen, met moeite adem halen, kortademig zijn
-- de fatiga = hijgen van vermoeidheid
su pectore anhelava = zijn borst hijgde


anhelation sub

1 het hijgen, kortademigheid, aamborstigheid


anhydre adj

1 CHIMIA watervrij


anhydrido sub

1 CHIMIA anhydride
-- carbonic = kooldioxide, koolzuur
-- acetic = azijnzuuranhydride


anhydrite sub

1 MINERALOGIAERALOGIA anhydriet


+ anhydrose (-osis) sub

1 MEDICINA anhydrose, sterke vermindering van de zweetafscheiding


+ aniconic adj

1 aniconisch
symbolo -- = aniconisch symbool
culto -- = aniconische cultus


anil sub

1 indigo (plant)
2 indigo (kleur, verf)


anilic adj

1 betrekking hebbend op indigo
2 betrekking hebbend op aniline


anilina sub

1 CHIMIA aniline
colores/colorantes de -- = anilinekleurstoffen
tinta de -- = aniline-inkt
stilo de -- = anilinepotlood


+ anilinismo sub

1 MEDICINA anilinevergiftiging


anima sub

1 ziel, geest
-- de poeta = dichterziel
-- infantil = kinderziel
-- human = mensenziel
-- popular = volksziel
-- heroic = heldenziel
-- del populo = volksziel
salvation del -- = heil van de ziel
tranquillitate de -- = zielerust, gemoedsrust
pastor de -- = zieleherder
cura de -- = zielzorg
immortalitate del -- = onsterfelijkheid van de ziel
immaterialitate del -- = onstoffelijkheid van de ziel
movimento de -- = gemoedsbeweging
render le -- = de geest geven
stato de -- = gemoedstoestand
migration/transmigration del -- = zielsverhuizing
nulle -- vive = geen levende ziel
excitar le --s = de gemoederen in beroering brengen
dar -- a = bezielen
dar se -- e corpore a un cosa = zich met hart en ziel aan iets wijden
ille esseva le -- del conspiration = hij was de ziel van de samenzwering
2 MILITAR stootbodem (van een kanon)
3 stapel (van muziekinstrument)


animadversion sub

1 blaam, berisping, afkeuring, kritiek, aanmerking


animadverter v

1 aanmerkingen maken op, afkeuren, kritiseren


animal sub

1 dier, beest
-- terrestre = landdier
-- aquatic = waterdier
-- amphibie = amfibie
-- arboree = boomdier
-- domestic = huisdier
-- salvage = wild dier
-- de preda = roofdier
-- marin = zeedier
-- gregari = kuddedier
-- crepuscular/nocturne/de nocte = nachtdier
-- a/de sanguine fixe/cal(i)de = warmbloedig dier
-- a/de sanguine variabile/frigide = koudbloedig dier
-- de pellicias = pelsdier
-- de carga = lastdier
-- rapace = roofdier
-- sacrificial = offerdier
--es damnose = schadelijke dieren
--es solitari = solitaire dieren
--es reproductor = fokvee
-- phosphorescente = lichtgevend dier
-- immunde = onrein dier
--es captive = dieren in gevangenschap
--es superior = hogere dieren
--es inferior = lagere dieren
-- bisulce = tweehoevig dier
-- ungulate = hoefdier
--es articulate = gelede dieren
--es fossilisate = fossiele/versteende dieren
-- de tracto = trekdier
-- experimental/de experimentos/de laboratorio = proefdier
-- fabulose = fabeldier
protection de --es = dierenbescherming
protector de --es = dierenbeschermer
societate pro le protection de --es = vereniging voor dierenbescherming
crueltate contra --, maltractamento de --es = dierenmishandeling
persecutor de --es = dierenbeul
sacrificio de --es = dierenoffer
hospital pro --es = dierenkliniek
pension pro --es domestic = dierenpension
nomine de -- = dierennaam
vita de --es = dierenleven
pictor de --es = dierenschilder
die del -- = dierendag


animal adj

1 dierlijk, dieren..., der dieren, animaal
vita -- = dierlijk leven
calor -- = dierlijke warmte
carbon -- = beenderkool
organismo -- = dierlijk organisme
functiones -- = animale functies
instinctos -- = animale driften
specie -- = diersoort
psychologia -- = dierenpsychologie
physiologia -- = dierfysiologie
systema nervose -- = animale zenuwstelsel
regno -- = dierenrijk
mundo -- = dierenwereld
epopea -- = dierenepos
grassias -- = dierlijke vetten
veneno/toxico -- = dierlijk gif
traction -- = dierlijke trekkracht


animalculo sub

1 microscopisch klein diertje


animalesc adj

1 dierlijk, op dierenmanier, kenmerkend voor een dier


animalisar v

1 verdierlijken, tot een dier maken, animaliseren


animalisation sub

1 het verdierlijken, verdierlijking


+ animalista sub

1 schilder of beeldhouwer van dieren


animalitate sub

1 dierlijkheid, dierlijke aard, dierlijke natuur


animar v

1 bezielen, aansporen, aanvuren, prikkelen, stimuleren, opwekken, verlevendigen
-- le conversation = het gesprek verlevendigen
-- un figura = een figuur tot leven wekken
animate del melior intentiones = bezield met de beste voornemens


animate adj

1 druk (van stad, straat, etc.), bedrijvig, levendig, opgewekt, geanimeerd
conversation -- = druk gesprek
traffico -- = druk verkeer
quartiero -- = drukke buurt
commercio -- = levendige handel
mercato -- = levendige markt
bursa -- = levendige beurs
bursa pauco/poco -- = zwakke beurs
parlar animatemente = druk praten
2 levend
un esser -- = een levend wezen


animation sub

1 het bezielen, etc., bedrijvigheid, beweging, activiteit, drukte (op straat, in de stad, etc.)
-- de bursa = beursopleving
film de -- = animatiefilm
discuter con -- = levendig discussiëren


+ animato ITALIANO

1 MUSICA animato, levendig, opgewekt


animator sub

1 animator, gangmaker, stuwende kracht
-- de quartiero = buurtwerker


animismo sub

1 animisme


+ animista adj

1 animistisch
doctrina -- = animistische leer


animista sub

1 animist


+ animistic adj

1 animistisch
doctrina -- = animistische leer


animo sub

1 animo, energie, lust


animositate sub

1 animositeit, vijandigheid


animoso ITALIANO

1 MUSICA animoso


anion sub

1 PHYSICA anion
excambio de --es = anionenwisseling


+ anionic adj

1 PHYSICA anionisch


anis sub FRANCESE

1 anijs
bonbon al -- = anijssnoepje
liquor al -- = anijslikeur
biscocto al -- = anijsbeschuit
liqueritia al -- = anijsdrop
bibita/biberage al -- = anijsdrank
pastilla de -- = anijstablet
granas de -- = anijszaad
granos de -- = muisjes
odor de -- = anijsgeur


anisar v

1 met anijs kruiden, een anijssmaak geven


+ anisate adj

1 met anijs, anijs...
lacte -- = anijsmelk


+ anisette sub FRANCESE

1 anijslikeur, anisette


+ anisic adj

1 CHIMIA anijs...


+ anisogamia sub

1 BOTANICA ongelijkslachtigheid, heterogamie


+ anisometropia sub

1 MEDICINA anisometropie


+ anisoptere adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA met ongelijke vleugels


anisotrope adj

1 PHYSICA anisotroop, met verschillende eigenschappen in verschillende richtingen
infiltration/percolation -- = anisotrope kwel
solo -- = anisotrope grond
material -- = anisotroop materiaal
conolidation -- = anisotrope consolidatie


+ anisotropia sub

1 PHYSICA anisotropie
-- uniaxe/uniaxial = eenassige anisotropie


+ ankylosar v

1 de gewrichten verstijven/stijf maken
-- se = aaneengroeien van botten van gewricht, stijf worden van gewricht


+ ankylose (-osis) sub

1 MEDICINA ankylose, gewrichtsverstijving


+ ankylostoma sub

1 mijnworm


+ ankylostomiasis sub

1 MEDICINA mijnwormziekte


Anna sub n pr

1 Anna


anna sub

1 HISTORIA anna (Indiase munt)


annal adj

1 éénjarig, één jaar geldig


annales sub pl

1 annalen, kronieken
in le -- del historia = in de gedenkbladen der geschiedenis


+ annalista sub

1 schrijver van annalen/kronieken, annalist


+ annalitate sub

1 annaliteit, eenjarigheid


+ Annam sub n pr

1 Annam


+ annamita sub

1 Annamiet


+ annamita adj

1 Annamitisch


annecter v

1 toevoegen, bijvoegen


annexar v

1 annexeren, inlijven
2 toevoegen, bijvoegen, bijsluiten
-- documentos a un dossier = stukken bij een dossier voegen


+ annexation sub

1 aanhechting, bijvoeging
2 annexatie, inlijving


+ annexationista sub

1 annexionist, voorstander van annexatie


+ annexe adj

1 bijgevoegd, bij...
edificio -- = bijgebouw, dependance
camera -- = zijkamer
causa -- = bijoorzaak
function -- = nevenfunctie
producto -- = nevenproduct
labores/travalios -- = nevenwerkzaamheden
le documentos -- de un reporto = de bij een rapport gevoegde stukken


annexion sub

1 annexatie, inlijving
le -- de Savoya a Francia = de inlijving van Savoie bij Frankrijk
plano de -- = annexatieplan
politica de -- = annexatiepolitiek


+ annexionismo sub

1 annexionisme


+ annexionista sub

1 annexionist


+ annexionista adj

1 annexionistisch
politica -- = annexionistische politiek
movimento -- = inlijvingsbeweging


+ annexionistic adj

1 Vide: annexionista


annexo sub

1 bijlage, aanhangsel
in -- de = als aanhangsel bij
2 bijgebouw, dependance
adjunger un -- a = aanbouwen


annidar v

1 nestelen, een nest bouwen


annihilabile adj

1 wat kan worden vernietigd
2 wat nietig/ongeldig kan worden verklaard


annihilar v

1 vernietigen, te niet doen
le destino ha annihilate su effortios = het lot heeft zijn inspanningen te niet gedaan
2 nietig verklaren, te niet doen, ongeldig verklaren, annuleren
-- un derecto = een recht nietig verklaren


annihilation sub

1 het vernietigen, vernietiging
2 PHYSICA annihilatie
3 het nietig/ongeldig verklaren, annulering


anniversari adj

1 jaarlijks, jaar...
festa -- = jaarfeest


anniversario sub

1 verjaardag, gedenkdag, jaarfeest
festa de -- = verjaarsfeest
dono/presente de -- = verjaarscadeau
festar/celebrar su -- = zijn verjaardag vieren
le cinquantesime -- de lor maritage/matrimonio = de vijftigste verjaardag van hun huwelijk, hun vijftigjarig

huwelijksfeest

anno sub

1 jaar
-- de nascentia = geboortejaar
-- de vita = levensjaar
-- de construction = bouwjaar
-- de transition = brugjaar
-- bissextil/intercalari = schrikkeljaar
-- record (E) = topjaar, rekordjaar
-- sabbatic = sabbatjaar
-- pluviose = regenjaar
le --s sexanta = de jaren zestig
(Die del) Anno Nove = Nieuwjaarsdag
Vigilia de Anno Nove = Oudejaarsavond
ultime die del -- = oudejaar(sdag)
message de Anno Nove = nieuwjaarsboodschap
Guerra de Trenta Annos = Dertigjarige Oorlog
serie/sequentia de --s = reeks jaren
-- budgetari = begrotingsjaar
-- commemorative = gedenkjaar
-- jubilar = 1. RELIGION jubeljaar 2. jubileumjaar
-- luce/lumine = lichtjaar
-- lunar/synodic = maanjaar
-- solar = zonnejaar
-- planetari = planeetjaar
-- sideral = siderisch jaar, sterrejaar
-- olympic = olympisch jaar
-- scholar = schooljaar
-- fiscal = belastingjaar
-- de guerra = oorlogsjaar
-- universitari = academiejaar
-- ecclesiastic = kerkelijk jaar
-- sancte = heilig jaar
-- nefaste = ongeluksjaar
-- catastrophic/disastrose/de disastro = rampjaar
-- de lucto = rouwjaar
--s de servicio = dienstjaren/tijd
--s juvenil/de(l) juventute = jeugdjaren
studente/studiante de tertie -- = derdejaarsstudent
-- de prova = proefjaar
-- de apprentissage = leerjaar (van leerjongen)
per -- = per jaar
plen de --s = der dagen zat
le -- passate = verleden jaar
le -- proxime = volgend jaar
le -- currente/presente = het lopende jaar
cata tres --s = om de drie jaar
desde --s = sedert jaren
intra un -- = binnen een jaar
le -- in curso = het lopende jaar
plus de un anno = een dik jaar
quasi un -- = een klein jaar
de -- in -- = jaar in jaar uit, jaar op jaar, van jaar tot jaar
con le avantiar/crescer del --s = met het klimmen der jaren
ante un -- = een jaar geleden
haber duo --s de minus = twee jaar jonger zijn


annoctar v

1 donker worden
il annocta = het wordt donker


anno Domini LATINO

1 anno Domini, in het jaar onzes Heren


annotar v

1 annoteren, van aantekeningen voorzien
-- un texto = een tekst annoteren
un edition annotate de Erasmus = een uitgave van Erasmus met aantekeningen


annotation sub

1 het annoteren
2 annotatie, verklarende aantekening, noot
--es explicative = verklarende aantekeningen
--es detaliate = uitvoerige aantekeningen


annotator sub

1 maker van verklarende aantekeningen, tekstverklaarder, annotator, commentator


annual adj

1 jaarlijks, jaarlijks terugkerend, jaar...
circulo -- = jaarring (van boom)
planta -- = éénjarige plant
salario -- = jaarsalaris/loon
balancio -- = jaarbalans
statistica -- = jaarcijfers
reporto -- = jaarverslag
mercato -- = jaarmarkt
premio -- = jaarpremie
abonamento -- = jaarabonnement
festa -- = jaarfeest, jaarlijks feest
renta -- = jaargeld
stipendio -- = jaargeld
carta -- = jaarkaart
anello -- = jaarring
revenito(s) -- = jaarinkomen
discurso -- = jaarrede
conto -- = jaarrekening
location -- = jaarhuur
reunion/assemblea -- = jaarvergadering
pluviositate -- = jaarlijkse hoeveelheid regen
sur un base -- = op jaarbasis


annuario sub

1 jaarboek, jaaroverzicht, jaargids
-- telephonic = telefoonboek
-- statal = staatsalmanak
-- hydrologic = hydrologisch jaarboek


annue adj

1 jaarlijks, eens per jaar voorkomend
cifra -- = jaarcijfer
premio -- = jaarpremie
festivitates -- = jaarlijkse festiviteiten
BOTANICA
mercurialis -- = smeerwortel
2 een jaar durend
abonamento -- = jaarabonnement
conto -- = jaarrekening
salario -- = jaarsalaris/loon


annuitate sub

1 annuïteit
systema de --s = annuïteitensysteem
amortisation in --s = annuïteitenaflossing
2 aantal dienstjaren (bijv. bij pensioenberekening)


annullabile adj

1 vernietigbaar, nietig verklaarbaar, annuleerbaar, opzegbaar
contracto -- = contract dat geannuleerd kan worden


+ annullabilitate sub

1 annuleerbaarheid, opzegbaarheid, vernietigbaarheid


+ annullamento sub

1 Vide: annullationannullar v

1 annuleren, vernietigen, te niet doen, afzeggen, ongedaan maken, intrekken, ongeldig verklaren
-- un ordine = een bestelling afzeggen, afbestellen
-- viage = een reis annuleren
-- un testamento = een tetament nietig verklaren
-- un cheque (A) = een cheque ongeldig maken
-- per telephono = afbellen
-- un reservation = een boeking annuleren
-- un compra = een koop ongedaan maken
-- un bancarupta = een faillissement opheffen


annullation sub

1 het annuleren, etc, annulering, nietigverklaring, afbestelling, herroeping
-- de un election = nietigverklaring van een verkiezing
-- de un bancarupta = opheffing van een faillissement


annullative adj

1 annulerend, te niet doend, herroepend


annunciar v

1 aankondigen, doen weten, mededelen, bekend maken
-- un dividendo = een dividend aankondigen
-- le arrivata del traino = de aankomst van de trein aankondigen
-- su visita = zijn bezoek aankondigen
iste flor annuncia le primavera = deze bloem is een voorbode van de lente
iste nubes nigre annuncia le pluvia = deze donkere wolken zijn een voorteken van de regen
facer se -- = zich laten aandienen
entrar sin facer se -- = onaangediend binnenkomen


annunciation sub

1 aankondiging, bekendmaking, mededeling RELIGION
Le Annunciation = Maria Boodschap


annunciator sub

1 iemand die/iets dat iets aankondigt, etc., aankondiger, adverteerder
-- (de radio) = (radio)omroeper
-- de error = foutmelder


+ annunciatori adj

1
columna/colonna -- = aanplakzuil


annuncio sub

1 aankondiging, bekendmaking, mededeling, bericht
facer un -- = een mededeling doen, iets bekend maken
2 advertentie, annonce
-- obituari/mortuari/de decesso = overlijdensadvertentie
-- de maritage/de matrimonio = huwelijksadvertentie
colonna/columna del --s = advertentiekolom
tarifa del --s = advertentietarief
folio de --s = advertentieblad
agentia de --s = advertentiebureau
facer inserer/insertar un -- = een advertentie plaatsen


ano sub

1 ANATOMIA anus
sphincter del -- = sluitspier van de anus
tumor del -- = aarsgezwel
inflammation del -- = aarsontsteking
fistula del -- = aarsfistel
prolapso del -- = aarsuitzakking


+ anobio sub

1 ZOOLOGIA klopboorkever


+ anocarpe adj

1 BOTANICA de vruchten (of sporangiën) aan de bovenkant dragend


anodic adj

1 PHYSICA betrekking hebbend op de anode, anode...
currente -- = anodestroom
tension/voltage -- = anodespanning, plaatspanning
radios -- = anodestralen


+ anodin adj

1 onschuldig, onschadelijk, ongevaarlijk, onbeduidend
critica -- = milde kritiek
vulnere toto -- = geheel onbetekenende wond
remedios -- = lapmiddelen


+ anodino sub

1 pijnstillend middel


+ anodisar v

1 anodiseren


+ anodisation sub

1 anodisering


anodo sub

1 ELECTRICITATE anode
currente de -- = anodestroom
batteria de -- = anodebatterij


+ anodontia sub

1 ZOOLOGIA zwanemossel


anomale adj

1 afwijkend, onregelmatig
comportamento -- = atwijkend gedrag
flor -- = afwijkende bloem
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA anomaal


anomalia sub

1 afwijking, onregelmatigheid
--s psychotic = psychotische afwijkingen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA anomalie


+ anomalistic adj

1 anomalistisch
mense -- = anomalistische maand
anno -- = anomalistisch jaar


+ anomia sub

1 wetsloochening, wetteloosheid, wetsverkrachting, anomie


+ anomic adj

1 anomisch, wetteloos, regelloos, losgeslagen


+ anonymato sub

1 naamloosheid
le donator generose ha volite guardar/mantener le -- = de gulle gever wilde anoniem blijven


anonyme adj

1 anoniem, onbekend, naamloos
autor -- = onbekend schrijver, anonymus
pamphletario -- = anonieme pampfletist
littera -- = ongetekende brief, anonieme brief
libro -- = anoniem boek
compania/societate -- = naamloze vennootschap


anonymitate sub

1 anonimiteit
guardar le -- = anoniem blijven


+ anonymo sub

1 anonymus, onbekende


+ anopetale adj

1 BOTANICA met opwaarts gerichte kroonbladen


+ anophele sub

1 ZOOLOGIA malariamug, anofeles


+ anorak sub

1 anorak, windjack (met capuchon)


+ anorectal sub

1 MEDICINA anorectaal


+ anorectic adj

1 Vide: anorexic+ anorexia sub

1 anorexie, gebrek aan eetlust, magerzucht


+ anorexic,anorectic adj

1 anorexie..., anorectisch


+ anorexico,anorectico sub

1 anorexiepatiënt


+ anorganic adj

1 anorganisch
chimia -- = anorganische scheikunde
materias/substantias -- = anorganische stoffen


anorgasmia sub

1 anorgasmie


anormal adj

1 abnormaal, ongewoon, afwijkend


anormalitate sub

1 abnormaliteit, afwijking
-- de un comportamento = abnormaliteit van een gedrag
-- de un organo = afwijking van een orgaan


+ anortite sub

1 MINERALOGIA anortiet


+ anosmia sub

1 MEDICINA anosmie, gebrek aan reukvermogen


+ anovulation sub

1 MEDICINA (het) uitblijven van de ovulatie


+ anovulatori adj

1 MEDICINA anovulatoir
cyclo -- = anovulatoire cyclus
pilula -- = ovulatieremmer


+ anoxemia sub

1 MEDICINA anoxemie, ontbreken van zuurstof in slagaderlijk bloed


+ anoxia sub

1 MEDICINA zuurstofgebrek, anoxie


+ anoxic adj

1 zuurstofloos
aqua -- = zuurstofloos water


anque adv

1 ook, eveneens


ansa sub

1 handvat, hengsel, oor, greep
-- del tassa = oor van het kopje
-- de un situla = hengsel van een emmer
-- de un corbe = hengsel van een mand
2 ANATOMIA lus


ansate adj

1 voorzien van een oor/handvat/hengsel/greep
Cruce Ansate = Hengselkruis


ansere sub

1 gans
guardar --s = ganzen hoeden


anserin adj

1 van een gans, ganze...
hepate/ficato -- = ganzelever
potentilla -- = zilverschoon


antagonisar v

1 tegenwerken, ingaan tegen, bestrijden


antagonismo sub

1 antagonisme, tegenstelling, rivaliteit
-- linguistic = taalstrijd
-- politic = politiek antagonisme
-- ionic/de iones = ionenantagonisme


antagonista adj

1 tegenwerkend
musculos -- = spieren met tegengestelde werking
resorto -- = contraveer


antagonista sub

1 tegenstander, iemand die tegenwerkt
-- directe = directe tegenstander


antagonistic adj

1 tegenwerkend
fortia -- = tegenkracht


antarctic adj

1 antarktisch, zuidpool...
polo -- = zuidpool
circulo (polar) -- = zuidpoolcirkel
Oceano Antarctic = Zuidelijke IJszee
fauna -- = antarctische fauna
climate -- = zuidpoolklimaat
regiones -- = zuidpoolgebieden


+ Antarctica sub n pr

1 Zuidpoolgebied


ante prep

1 voor (plaats, tijd, rangorde)
-- multe tempore = lang geleden
-- un anno = een jaar geleden
-- meridie = voormiddags
-- toto = voor alles
-- un notario = ten overstaan van een notaris


ante adv

1 voor, vroeger


antea adv

1 vroeger, te voren


antebracio sub

1 onderarm, voorarm


antecamera sub

1 voorvertrek, wachtkamer (van dokter, etc.)
facer -- = in de wachtkamer wachten, antichambreren
le -- del inferno = het voorportaal van de hel


antecedente sub

1 LOGICA antecedent, premisse, veronderstelling
2 MATHEMATICA voorgaande term van een evenredigheid
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA antecedent
-- del pronomine relative = antecedent van het betrekkelijk voornaamwoord
4
le --s de un persona = iemands antecedenten/verleden
ille non habeva --s penal = hij had een blanko strafblad
le mal --es del accusato = de slechte antecedenten van de verdachte


+ antecedente adj

1 voorafgaand


+ antecedentia sub

1 het voorafgaan, voorrang, prioriteit, antecedentie


anteceder v

1 antecederen, voorafgaan, de voorrang hebben (op)


antecessor sub

1 voorganger


+ antechoro sub

1 koorruimte tussen koorhek en hoofdaltaar


+ antecorte sub

1 voorhof


antedata sub

1 vervroegde dagtekening, antidatering
-- de un littera = antidatering van een brief


antedatar v

1 te vroeg dateren, antidateren, antedateren
-- un decreto = een decreet antidateren
-- un littera = een brief antidateren


antediluvian adj

1 van voor de zondvloed
animales -- = dieren van voor de zondvloed
2 zeer ouderwets


antefixa sub

1 ARTE DE CONSTRUER antefix (gevelversiering langs de dakgoten van antieke tempels)


+ anteguerra sub

1 tijd van voor de oorlog
del -- = vooroorlogs
moda del -- = vooroorlogse mode
precios de -- = vooroorlogse prijzen


+ antegusto sub

1 voorproef(je)
dar un -- de = een voorproefje geven van


anteheri adv

1 eergisteren


+ ante litteram LATINO

1 "avant la lettre"


antemeridian adj

1 van de voormiddag


+ antemeridie sub

1 voormiddag


antemural sub

1 FORTIFICATION buitenwerk, dubbele wachttoren


+ antemuro sub

1 FORTIFICATION voormuur


+ antenatal adj

1 prenataal
clinica -- = kliniek voor aanstaande moeders
mortalitate -- = prenatale mortaliteit/sterfte


antenna sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES spriet
2 ZOOLOGIA spriet, tastspriet, voelspriet, voelhoorn
--s retractile = intrekbare voelsprieten
--s plurimembre = veelledige sprieten
3 RADIO TELEVISION antenne
-- de reception = ontvangantenne
-- televisive/de television = televisie-antenne
-- de emission = zendantenne
-- directional/dirigite = gerichte antenne
-- omnidirectional = rondstralende antenne
-- exterior = buitenantenne
-- interior = kamerantenne
-- collective, systema de -- central = centraal antennesysteem
-- de ferrite = ferrietantenne
-- parabolic = schotelantenne
-- radiogoniometric = peilantenne
-- de radar = radarantenne
-- telescopic = telescopische antenne


+ antennal sub

1 ZOOLOGIA van de voelhoorn/voelspriet/tastspriet


+ antennate adj

1 Vide: antennifere+ antennifere adj

1 ZOOLOGIA BOTANICA voelsprieten of iets daarop gelijkends dragend


+ antenuptial adj

1 van voor het huwelijk, voorechtelijk


antepenultima sub

1 op twee na laatste lettergreep


antepenultime adj

1 op twee na laatst
syllaba -- = op twee na laatste lettergreep


anteponer v

1 voorop zetten, voorplaatsen
-- un adjectivo = een bijvoeglijk naamwoord voorplaatsen
-- le deber al placer = de plicht boven het plezier stellen


+ anteponte sub

1 voordek


+ anteporta sub

1 voordeur, voorpoort


+ anteporto sub

1 voorhaven, buitenhaven


anteposition sub

1 het vooropzetten/staan, voorplaatsing


+ anteprogramma sub

1 voorprogramma


+ anteprojecto sub

1 voorontwerp


anteque conj

1 voordat


anterior adj

1 (mbt plaats en tijd) voorafgaand, vroeger, vorig, voor...
esser -- a = voorafgaan aan
un scriptor -- a Dante = een schrijver voor Dante
vita -- = vorig leven
le die -- = de vorige dag, de dag ervoor, daags tevoren
parte -- del casa = voorste gedeelte van het huis
gamba -- = voorpoot
platteforma -- = voorbalkon (van tram)
traction/transmission -- = voorwielaandrijving
facie -- del omoplate = voorkant van het schouderblad
pariete -- = voorwand
axe -- = vooras
rota -- = voorwiel
furca -- = voorvork
pneu(matico) -- = voorband
vocal -- = voorklinker
vela -- = voorzeil


anterioritate sub

1 het eerder zijn, het vroeger zijn, prioriteit


anteriormente adv

1 eerder, vroeger
-- mentionate = bovenbedoeld
-- describite/descripte = bovenbeschreven


+ antesala sub

1 voorzaal
in le -- de un nove tempore = op de drempel van een nieuwe tijd
FIGURATE le -- del inferno = het voorportaal van de hel


+ antetemplo sub

1 voortempel


+ anthelio sub

1 tegenzon


anthelminthic adj

1 wormdodend


anthelminthico sub

1 wormdodend middel


+ anthemio sub

1 ARTE DE CONSTRUER anthemion (bloem/bladvormig ornament)


+ anthemis sub

1 BOTANICA Roomse kamille
-- arvense = akkerkamille
-- austriac = Oostenrijkse kamille


+ anthera sub

1 BOTANICA helmknop


+ antherico sub

1 BOTANICA graslelie


+ antheridio sub

1 BOTANICA antheridium


+ anthese (-esis) sub

1 BOTANICA het ontluiken, ontluiking


+ anthidio sub

1 ZOOLOGIA wolbij


+ antho sub

1 ZOOLOGIA pieper
-- pratense = graspieper
-- trivial = boompieper
-- campestre = duinpieper


anthocyanina sub

1 CHIMIA anthocyanine


anthographia sub

1 anthografie


anthologia sub

1 anthologie, bloemlezing
compilar un -- = een bloemlezing samenstellen


+ anthologic adj

1 anthologisch


+ anthologisar v

1 in een bloemlezing samenbrengen, een bloemlezing maken


anthologista sub

1 samensteller van een anthologie


+ anthomyia sub

1 ZOOLOGIA
-- antique = uievlieg


+ anthoxantho sub

1 BOTANICA reukgras


anthrace sub

1 MEDICINA negenoog, steenpuist, karbunkel, bloedzweer
-- maligne = kwaadaardige steenpuist
2 miltvuur (veeziekte)
epidemia de -- = miltvuurepidemie
bacillo de -- = miltvuurbacil


anthracen sub

1 CHIMIA antraceen
colorante de -- = antraceenkleurstof


anthracic adj

1 MEDICINA betrekking hebbend op een negenoog/steenpuist/karbunkel/bloedzweer
2 miltvuur...


anthracifere adj

1 anthraciethoudend


anthraciforme adj

1 antracietachtig


anthracite sub

1 antraciet


anthracitic adj

1 antracietachtig, antracietkleurig


anthracitose adj

1 antraciethoudend, antracietachtig


anthracometro sub

1 antracometer


+ anthracose (-osis) sub

1 MEDICINA ant(h)racose, stoflong door steenkool, koollong


anthraquinon sub

1 CHIMIA antrachinon


+ anthrax sub

1 Vide: anthrace


+ anthreno sub

1 ZOOLOGIA tapijtkever, museumkever


+ anthrisco sub

1 BOTANICA kervel
-- silvestre = fluitekruid, pijpkruid, schapekervel


+ anthropobiologia sub

1 antropobiologie


+ anthropocentric adj

1 antropocentrisch
philosophia -- = antropocentrische filosofie
systema -- = antropocentrisch systeem
theoria -- = antropocentrische theorie


+ anthropocentrismo sub

1 antropocentrismo


+ anthropode adj

1 ZOOLOGIA de geleedpotigen betreffend


anthropodo sub

1 ZOOLOGIA geleedpotige
anthropodos = anthropoda, geleedpotigen


anthropogenese (-esis) sub

1 antropogenese


+ anthropogenia sub

1 antropogenie


+ anthropogenic adj

1 antropogeen


+ anthropogeographia sub

1 antropogeografie


+ anthropographia sub

1 antropografie


anthropoide sub

1 mensaap


anthropoide adj

1 mensachtig, mensvormig, antropoïde
simias -- = antropoïde apen, mensapen


anthropologia sub

1 antropologie
-- biologic = antropobiologie


anthropologic adj

1 antropologisch


anthropologista sub

1 antropoloog


anthropologo sub

1 antropoloog


anthropometria sub

1 antropometrie
-- judiciari = gerechtelijke antropometrie


anthropometric adj

1 antropometrisch
datos -- = antropometrische gegevens
recercos -- = antropometrisch onderzoek


anthropomorphe adj

1 antropomorf, mensvormig
robot -- = antropomorfe robot, mensrobot


+ anthropomorphic adj

1 Vide: anthropomorphe


+ anthropomorphisar v

1 antropomorfiseren


+ anthropomorphisation sub

1 antropomorfisering


anthropomorphismo sub

1 antropomorfisme, mensvormigheid


anthropomorphista sub

1 antropomorfist


+ anthropomorphista adj

1 antropomorfistisch
conception -- de Deo = antropomorfistische opvatting van God


+ anthropomorphologia sub

1 antropomorfologie


+ anthroponymia sub

1 antroponymie, naamgeving


+ anthroponymic adj

1 antroponymisch
modellos -- = antroponymische modellen
studios -- = antroponymische studiën


+ anthroponymo sub

1 antroponiem, persoonsnaam


anthropophage adj

1 mensenetend
tribo -- = kannibalenstam


anthropophagia sub

1 antropofagie, kannibalisme


anthropophago sub

1 menseneter, kannibaal


+ anthropophile adj

1 ZOOLOGIA BOTANICA antropofiel


+ anthropophobia sub

1 antropofobie


+ anthropopitheco sub

1 ZOOLOGIA aapmens, anthropopithecus


+ anthroposcopia sub

1 antroposcopie


anthroposophe adj

1 antroposofisch


anthroposophia sub

1 antroposofie


anthroposophic adj

1 antroposofisch


anthroposopho sub

1 antroposoof


+ anthropotomia sub

1 antropotomie, anatomie van het menselijk lichaam


+ anthurio sub

1 BOTANICA anthurium, flamingoplant
flor de -- = flamingobloem


+ anthyllis sub

1 BOTANICA
-- vulnerari = wondklaver


+ antiabortista sub

1 iemand die tegen abortus is


+ antiabortista adj

1 tegen abortus
medico -- = dokter die tegen abortus is


+ antiacide adj

1 MEDICINA maagzuurbestrijdend, tegen maagzuur
preparato -- = middel tegen maagzuur


+ antiacido sub

1 MEDICINA middel tegen maagzuur


+ antiacne adj

1 tegen acne, antiacne...


+ antiacneic adj

1 tegen jeugdpuistjes


+ antiadhesive adj

1 agente -- = antikleefmiddel


antiaeree adj

1 MILITAR luchtafweer..., luchtdoel...
artilleria/cannones -- = luchtdoelartillerie, luchtdoelgeschut
defensa -- = luchtafweer, luchtverdediging
protection -- = luchtbescherming
servicio -- = luchtbeschermingsdienst
refugio -- = schuilkelder
batteria -- = luchtafweerbatterij
cannon -- = luchtafweerkanon


+ antialcoholic adj

1 drankbestrijdend, de drankbestrijding betreffend, geheelonthouders...
liga/societate -- = geheelonthoudersvereniging, "blauwe knoop"
movimento -- = geheelonthoudersbeweging


+ antialcoholismo sub

1 strijd tegen het alcoholisme


+ antialcoholista adj

1 Vide: antialcoholic+ antiallergic adj

1 MEDICINA anti-allergisch


+ antiallergico sub

1 MEDICINA anti-allergicum


+ antiamericanismo sub

1 anti-amerikanisme


+ antianemic sub

1 MEDICINA anti-anemisch
factor -- = anti-anemische factor


+ antianemico sub

1 MEDICINA medicijn tegen bloedarmoede


+ anti-apartheid sub NEDERLANDESE

1 anti-apartheid


+ antiarabe sub

1 adj. anti-Arabisch


+ antiarabismo

1 s. anti-Arabische houding


antiasthmatic adj

1 anti-astmatisch


+ antiatomic adj

1 anti-atoom...
refugio -- = atoomschuilkelder
defensa -- = verdediging tegen kernwapens


+ antibacterial adj

1 antibacterieel, bacteriëndodend


+ antiballas adj

1 kogelvrij
vitro -- = kogelvrij glas, pantserglas
gilet (F) -- = kogelvrij vest


+ antibiblic adj

1 onbijbels


+ antibiose (-osis) sub

1 BOTANICA antibiose, parasitisme waarbij een van de partners te gronde gaat


+ antibiotic adj

1 antibiotisch
producto -- = antibiotisch produkt
pharmaco -- = antibiotisch middel
proprietates -- del penicillina = antibiotische eigenschappen van penicilline


+ antibiotico sub

1 antibioticum, remstof
-- bacteriostatic = bacteriostatisch antibioticum


+ anticalcari adj

1 ontkalkings...
producto -- = waterontharder


+ anticancerose adj

1 kankerbestrijdend, kankerwerend, kankerbestrijdings...
centro -- = kankerbestrijdingscentrum
lucta -- = kankerbestrijding


+ anticanonic adj

1 in strijd met de kerkelijke voorschriften


+ anticapitalista adj

1 antikapitalistisch


+ anticarie adj

1 tegen cariës, tegen tandbederf
dentifricio -- = anticariëstandpasta


+ anticatarrhal adj

1 MEDICINA de catarre bestrijdend


+ anticathodo sub

1 anticathode


+ anticatholic adj

1 anti-katholiek


+ anticatholico sub

1 anti-katholiek, papenvreter


+ antichoc {sj} adj

1 tegen schokken, stootvast
casco -- = stootvaste helm
protection -- = schokbeveiliging
horologio -- = schokvrij horloge


+ anticholeric adj

1 tegen de cholera
potion/biberage -- = choleradrank


+ antichrese (-esis) sub

1 antichrese, antichresis, pandgenot


antichristian adj

1 antichristelijk


+ antichristianismo sub

1 leer die het christendom bestrijdt


Antichristo sub n pr

1 Antichrist


anticipar v

1 anticiperen, vooruit lopen op, vervroegen
-- un pagamento = een betaling vervroegen
-- le amortisation = de aflossing vervroegen
-- propheticamente = met profetische blik voorzien


+ anticipate adj

1 vervroegd, voortijdig, van te voren
joia/gaudio -- = voorpret
pagamento -- = vooruitbetaling
amortisation/liquidation -- = vervroegde aflossing
premio de partita -- = oprotpremie
ignition -- = voorontsteking (auto)
sapor/gusto -- = voorsmaak
liberation -- = vervroegde invrijheidstelling
electiones -- = tussentijdse/vervroegde verkiezingen
prender su retiro -- = in de vut gaan, vutten
anticipatemente = bij voorbaat
pagar anticipatemente = vooraf betalen
terminar anticipatemente = voortijdig eindigen


anticipation sub

1 het anticiperen, het vooruit lopen op, vervroeging, anticipatie
-- del pagamento = vervroegde betaling
per -- = bij voorbaat, van tevoren
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA prolepsis


+ anticlassicismo sub

1 anticlassicisme


+ anticlastic adj

1 MATHEMATICA antiklastisch


anticlerical adj

1 anticlericaal


anticlericalismo sub

1 anticlericalisme


+ anticlimax sub

1 anticlimax


+ anticlinal adj

1 GEOLOGIA anticlinaal
plica -- = anticlinale plooi
fallia -- = anticlinale breuk
strato -- = anticlinale aardlaag


+ anticlinal sub

1 GEOLOGIA anticlinaal
axe de un -- = as van een anticlinaal


+ anticoagulante adj

1 MEDICINA de bloedstolling vertragend
pharmaco -- = de bloedstolling vertragend middel


+ anticoagulante sub

1 MEDICINA (mbt bloed) antistollingsmiddel, anticoagulans


+ anticoincidentia sub

1 anticoïncidentie


+ anticolonial adj

1 antikoloniaal


+ anticommunismo sub

1 anticommunisme


+ anticommunista adj

1 anticommunistisch


+ anticommunista sub

1 anticommunist


+ anticommutative adj

1 MATHEMATICA anticommutatief


+ anticommutativitate sub

1 MATHEMATICA anticommutativiteit


anticonception sub

1 anticonceptie


anticonceptional adj

1 anticonceptioneel, anticonceptie..., voorbehoed...
medio -- = anticonceptiemiddel
pilula -- = anticonceptiepil
injection -- = prikpil
propaganda -- = propaganda voor anticonceptie


+ anticonceptive adj

1 Vide: anticonceptional


+ anticonceptivo sub

1 voorbehoedsmiddel
--s intrauterin = intra-uteriene voorbehoedsmiddelen


+ anticonformismo sub

1 anticonformisme


+ anticonformista sub

1 anticonformist


+ anticonformista adj

1 anticonformistisch


+ anticonformistic adj

1 anticonformistisch


+ anticongelante sub

1 antivries


+ anticongelante adj

1 tegen bevriezen
substantia -- = antivries


+ anticonjunctural adj

1 de (laag)conjunctuur bestrijdend


anticonstitutional adj

1 ongrondwettig, anticonstitutioneel
lege -- = wet die in strijd met de grondwet is
mesura -- = ongrondwettige maatregel


+ anticonstitutionalitate sub

1 anticonstitutioneel karakter, ongrondwettigheid
-- de un lege = anticonstitutioneel karakter van een wet


+ anticonvulsive adj

1 krampwerend, anticonvulsief


+ anticonvulsivo sub

1 anticonvulsivum


+ anticorpore sub

1 BIOLOGIA antilichaam


+ anticorrosion sub

1 anticorrosie, bescherming tegen corrosie


+ anticorrosive adj

1 corrosiewerend, roestwerend, antiroest..., tegen roest
producto -- = corrosiewerend/roestwerend middel
pigmento -- = roestwerend pigment


+ anticorrosivo sub

1 corrosiewerend/roestwerend middel


+ anticrepusculo sub

1 tegenschemering


+ anticryptogamic adj

1 schimmelwerend


+ anticyclic adj

1 anticyclisch


anticyclon sub

1 METEO hogedrukgebied, anticycloon


+ anticyclonal adj

1 METEO hogedruk..., anticyclonaal
area -- = gebied met hoge luchtdruk
circulation atmospheric -- = anticyclonale luchtbeweging


+ anticyclonic adj

1 METEO hogedruk..., anticyclonaal


+ antidemocrate sub

1 antidemocraat


+ antidemocratic adj

1 antidemocratisch
mesuras -- = antidemocratische maatregelen
leges -- = antidemocratische wetten


+ antidepressive adj

1 PHARMACIA kalmerend


+ antidepressivo sub

1 PHARMACIA antidepressivum


+ antiderapante adj

1 slipwerend, antislip...
pneu(matico)s -- = antislipbanden
catenas -- = sneeuwkettingen
dispositivo -- = antislipinrichting
medio -- = antislipmiddel


+ antidetonante sub

1 antiklopmiddel, antiklopstof


+ antidetonante adj

1 klopvast, klopwerend


+ antidiabetic adj

1 tegen diabetes/suikerziekte


+ antidiabetico sub

1 PHARMACIA middel tegen diabetes/suikerziekte


+ antidiaphoretic adj

1 PHARMACIA tegen het zweten
preparato -- = middel tegen het zweten


+ antidiaphoretico sub

1 PHARMACIA middel tegen het zweten


+ antidiphtheric adj

1 PHARMACIA antidifterie...
sero -- = antidifterieserum
vaccino -- = antidifterievaccin


+ antidiuretic adj

1 MEDICINA antidiuretisch


+ antidiuretico sub

1 MEDICINA antidiureticum


+ antidogmatic adj

1 ondogmatisch, antidogmatisch
scripto -- = antidogmatisch geschrift


+ antidogmatismo sub

1 antidogmatisme


+ antidoping adj

1 doping...
controlo/test (A) -- = dopingcontrole, dopingtest


+ antidotal adj

1 antidotaal, gifwerend, als tegengif dienend


antidotar v

1 tegengif geven


+ antidotario sub

1 antidotarium


antidoto sub

1 tegengif


+ antidroga(s) adj

1 tegen drugs
can -- = drugshond, hasjhond
brigada -- = drugsbrigade
lege -- = antidrugwet


+ antidumping adj

1 tegen dumping
lege -- = antidumpingwet
mesura -- = antidumpingmaatregel


+ antidysenteric adj

1 MEDICINA antidysenterisch


+ antidysenterico sub

1 MEDICINA middel tegen dysenterie, antidysentericum


+ antieconomic adj

1 oneconomisch


+ antiemetic adj

1 MEDICINA het braken tegengaand


+ antiemetico sub

1 MEDICINA middel tegen het braken


+ antienzyma sub

1 BIOCHIMIA antiënzym


+ antiepileptic adj

1 MEDICINA tegen vallende ziekte/tegen epilepsie


+ antiepileptico sub

1 MEDICINA middel tegen vallende ziekte/tegen epilepsie, anti-epilepticum


+ antievangelic adj

1 tegen de leer van het evangelie


+ antiexopero adj

1 antistakings...
lege -- = antistakingswet


+ antifading adj

1 tegen fading


+ antifascismo sub

1 antifascisme


antifascista sub

1 antifascist


antifascista adj

1 antifascistisch


+ antifascistic adj

1 antifascistisch


+ antifatiga adj

1 tegen vermoeidheid
pilula -- = peppil


+ antifebril adj

1 koortsverdrijvend
medicina -- = medicijn tegen de koorts


+ antifeminismo sub

1 antifeminisme


+ antifeminista adj

1 antifeministisch


+ antifeminista sub

1 antifeminist


+ antifeministic adj

1 antifeministisch


+ antifermento sub

1 antiferment


+ antiferromagnetismo sub

1 PHYSICA antiferromagnetisme


+ antiferrugine sub

1 roestwerend middel


+ antiferrugine adj

1 roestwerend
producto -- = roestwerend middel


+ antifibrina sub

1 CHIMIA antifibrine


+ antifrancese adj

1 anti-Frans


+ antifriction adj

1 antifrictie...
metallo -- = antifrictiemetaal
proprietate -- = antifrictie-eigenschap


+ antifungic adj

1 schimmelwerend, schimmeldodend


+ antifurto adj

1 tegen diefstal
cablo -- = kabelslot
campana -- = inbraakalarm
prevention -- = inbraakpreventie
dispositivo -- = inbraakbeveiliging
catena -- = kettingslot


+ antigas adj

1 tegen (gif)gas
masc(ar)a -- = gasmasker
alarma -- = gasalarm


+ antigelo adj

1 antivries...
substantia/producto/liquido -- = antivries(middel)
pumpa -- = antivriespomp


+ antigelo sub

1 antivries(middel)


+ antigene adj

1 BIOLOGIA antigene


+ antigenic adj

1 BIOLOGIA antigeen


+ antigeno sub

1 BIOLOGIA antigeen


+ antigovernamental adj

1 tegen de regering gekant, in oppositie
jornal -- = oppositieblad


+ antigovernamentalismo sub

1 anti-regeringsgezinde houding


+ antigravitation sub

1 anti-zwaartekracht


+ antigravitational adj

1 de zwaartekracht tegengaand, anti-g


+ antigrippal adj

1 tegen griep, antigriep...
vaccino -- = griepvaccin, griepprik
comprimito -- = grieptablet


+ antiguttose adj

1 jichtwerend


+ antihallucinatori adj

1 antihallucinatoir


+ antihalo sub

1 PHOTOGRAPHIA antihalo


+ antiheroe sub

1 antiheld


+ antiherpetic adj

1 MEDICINA tegen herpes
medicamento -- = middel tegen herpes


+ antiherpetico sub

1 MEDICINA middel tegen herpes


+ antihistaminic adj

1 BIOLOGIA histaminewerend
pharmaco -- = middel tegen histamine


+ antihistaminico sub

1 MEDICINA antihistaminicum


+ antihormon sub

1 antihormoon


+ antihorologic adj

1 in senso -- = tegen de wijzers van de klok


+ antihygienic adj

1 onhygiënisch


+ anti-imperialismo sub

1 anti-imperialisme


+ anti-imperialista sub

1 anti-imperialist


+ anti-imperialista adj

1 anti-imperialistisch


+ anti-imperialistic adj

1 anti-imperialistisch


+ anti-incendio adj

1 tegen brand
dispositivo -- = apparaat dat brand moet voorkomen


anti-inflammatori adj

1 ontstekingswerend


+ anti-inflation adj

1 tegen de inflatie
plano -- = plan ter bestrijding van de inflatie


+ anti-inflationista adj

1 anti-inflationistisch
politica -- = anti-inflatiepolitiek


+ anti-islamic adj

1 anti-islamitisch, anti-Mohammedaans


+ anti-isolationista adj

1 anti-isolationistisch


+ antilegal adj

1 onwettig, tegen de wet


Antilibano sub n pr

1 Anti-Libanon


+ antiliberal adj

1 antiliberaal


+ antillan adj

1 Antilliaans


+ antillanismo sub

1 antillanisme


+ antillano sub

1 Antilliaan


+ Antillas sub n pr pl

1 De Antillen


+ antilogarithmo sub

1 MATHEMATICA antilogaritme, numurus


+ antilogia sub

1 antilogie, tegenstrijdigheid


+ antilogic adj

1 antilogisch, tegenstrijdig


antilope sub

1 antiloop
-- silvatic = bosantiloop


+ antiluetic adj

1 PHARMACIA tegen syfilis
preparato -- = middel tegen syfilis


+ antiluetico sub

1 PHARMACIA middel tegen syfilis


+ antimafia adj

1 tegen de maffia
lege -- = antimaffiawet


+ antimagnetic adj

1 antimagnetisch


+ antimalaric adj

1 tegen malaria, antimalarisch
pilula -- = malariapil


+ antimalarico sub

1 middel tegen malaria


+ antimateria sub

1 PHYSICA antimaterie


+ antimephitic adj

1 MEDICINA stankverdrijvend/werend


+ antimetabolite sub

1 antimetaboliet


+ antimetaphysic adj

1 tegen de metafysica


+ antimetaphysico sub

1 iemand die zich verzet tegen de metafysica


+ antimilitarismo sub

1 antimilitarisme


+ antimilitarista sub

1 antimilitarist


+ antimilitarista adj

1 antimilitaristisch
movimento -- = antimilitaristische beweging
ideologia -- = antimilitaristische ideologie


+ antimilitaristic adj

1 antimilitaristisch


+ antiministerial adj

1 antiministerial


+ antimissile adj

1 antiraket...
missile -- = anti-raket-raket
defensa -- = raketafweer


+ antimissile sub

1 antiraket


+ antimitotic adj

1 MEDICINA antimitotisch


+ antimitotico sub

1 MEDICINA antimitoticum


+ antimonarchic adj

1 antimonarchistisch, tegen de monarchie gekant


+ antimonarchismo sub

1 antimonarchisme


+ antimonarchista sub

1 antimonarchist, tegenstander van de monarchie


antimonial adj

1 antimoon..., antimoonhoudend
medicamento -- = antimoonhoudend medicijn


+ antimoniato sub

1 CHIMIA antimoniaat


+ antimonic adj

1 CHIMIA antimoon
acido -- = antimoonzuur


antimonio sub

1 antimoon, spiesglans


+ antimonite sub

1 MINERALOGIA antimoniet


+ antimonopolista adj

1 antimonopolistisch


+ antimonopolistic adj

1 antimonopolistisch


antinational adj

1 antinationaal, onvaderlandslievend


+ antinationalismo sub

1 antinationale stroming


+ antinatural adj

1 tegennatuurlijk, onnatuurlijk
tendentias -- = onnatuurlijke/perverse neigingen


+ antinaturalitate sub

1 tegennatuurlijkheid, onnatuurlijkheid


+ antinaupathic adj

1 tegen zeeziekte


+ antinaupathico sub

1 middel tegen zeeziekte


antinephritic adj

1 tegen nierziekten


+ antineuralgic adj

1 MEDICINA antineuralisch


+ antineuralgico sub

1 MEDICINA antineuralgicum


+ antineutrino sub

1 PHYSICA antineutrino


+ antineutron sub

1 PHYSICA antineutron


+ antinodo sub

1 PHYSICA buik (van trilling)
--s de un unda = buiken van een golf


antinomia sub

1 antinomie, innerlijke tegenstrijdigheid, tegenspraak


antinomic adj

1 antinomisch, tegenstrijdig, met elkaar in tegenspraak
iste conceptiones es -- = die opvattingen zijn met elkaar in strijd


antinomio sub

1 antinomiaan


antinomismo sub

1 antinomisme


+ antinuclear adj

1 anti-nucleair, anti-kernwapen, anti-kerncentrale
movimento -- = anti-atoombeweging


Antiochia sub n pr

1 Antiochië


+ antiovulatori adj

1 MEDICINA ovulatieremmend


+ antioxydante sub

1 antioxydant


+ antioxydante adj

1 oxydatieremmend, die/dat oxydatie bestrijdt
strato -- = antioxydatielaag


+ antipaludic adj

1 malariawerend
le lucta -- = de strijd tegen de malaria


antipapa sub

1 tegenpaus


+ antipapal adj

1 van de tegenpaus, tegenpaus...


+ antipapismo sub

1 antipapisme


+ antipapista sub

1 antipapist


+ antipapista adj

1 antipaaps


+ antiparallelo sub

1 antiparallel


antiparlamentari adj

1 antiparlementarisch
movimento -- = antiparlementarische beweging


+ antiparlamentarismo sub

1 POLITICA oppositie tegen het parlementaire stelsel


+ antiparticula sub

1 PHYSICA antideeltje


antipathia sub

1 antipatie, afkeer
-- instinctive = gevoelsmatige afkeer
inspirar -- = antipathie opwekken


antipathic adj

1 antipathiek, afkeerwekkend, afstotend
individuo -- = antipathieke figuur
puero -- = akelige jongen


+ antipatriota sub

1 onvaderlandslievend man


+ antipatriotic adj

1 onvaderlandslievend
comportamento/conducta -- = onvaderlandslievend gedrag


+ antipatriotismo sub

1 onvaderlandslievende houding of opvatting


+ antiperiodic adj

1 antiperiodisch
function -- = antiperiodische functie


+ antiperiodo sub

1 MATHEMATICA antiperiode


+ antiperistaltic adj

1 MEDICINA antiperistaltisch


antiperistase (-asis) sub

1 antiperistasis, werking van twee tegenovergestelde elkander versterkende eigenschappen


+ antipersonal adj

1 MILITAR tegen personen gericht, antipersoneel
arma -- = antipersoneelwapen
mina -- = antipersoneelmijn


+ antipestilential adj

1 pestwerend


+ antipestose adj

1 tegen de pest, pestwerend


+ antipetrarchismo sub

1 antipetrarkisme


+ antiphilosophic adj

1 antifilosofisch


+ antiphlogistic adj

1 MEDICINA antiflogistisch


antiphona sub

1 ECCLESIA antifoon, beurtzang, wisselzang, tegenzang


antiphonal adj

1 antifonaal, de beurtzang betreffend
canto -- = beurtzang


antiphonario sub

1 antifonarium, antifonenboek, koorboek


+ antiphonic adj

1
canto -- = koorgebed


antiphrase (-asis) sub

1 antifrase


antiphrastic adj

1 de antifrase betreffend


+ antipodal adj

1 Vide: antipodicantipode sub

1 tegenvoeter
2 tegendeel, tegenovergestelde


antipodic adj

1 antipodisch
2 lijnrecht tegengesteld


+ antipodista sub

1 antipodist


+ antipoetic adj

1 ondichterlijk, onpoëtisch


+ antipoliomyelitic adj

1 tegen polio
vaccino -- = poliovaccin


+ antipollution adj

1 tegen de milieuvervuiling
policia -- = milieupolitie
lucta -- = de bestrijding van de milieuvervuiling


+ antipolo sub

1 tegenpool, antipool


+ antipropaganda sub

1 antipropaganda


+ antiprotectionista adj

1 ECONOMIA antiprotectionistisch


+ antiproton sub

1 PHYSICA antiproton


+ antipruriginose adj

1 jeukwerend


+ antipruriginoso sub

1 middel tegen jeuk, jeukmiddel


+ antipsychiatria sub

1 antipsychiatrie


+ antipsychiatric adj

1 antipsychatrisch


+ antipsychiatro sub

1 antipsychiater


+ antipsychotic adj

1 psychose bestrijdend


+ antipsychotico sub

1 antipsychoticum


+ antipublicitari adj

1 tegen reclame


+ antipulices adj

1 tegen de vlooien
collar -- = vlooien(hals)band


+ antipulvere adj

1 stofwerend


+ antiputride adj

1 bederfwerend


+ antiputrido sub

1 bederfwerend middel


+ antipyretic adj

1 MEDICINA koortswerend, antipyretisch


+ antipyretico sub

1 PHARMACIA koortswerend middel


+ antipyrina sub

1 PHARMACIA antipyrine


antiqualia sub

1 oude rommel, ouderwetse prullaria
camera de --s = rommelkamer
boteca/commercio de --s = uitdragerij
mercator de --s = uitdrager


antiquar v

1 doen verouderen, een ouder(wets) voorkomen geven


+ antiquariato sub

1 antiquariaat


antiquario sub

1 oudheidkenner
2 antiquair


+ antiquark sub

1 PHYSICA antiquark


antiquate adj

1 verouderd, ouderwets, in onbruik geraakt, in onbruik
parola -- = verouderd woord
conceptiones -- = verouderde opvattingen


antique adj

1 antiek, oud, ouderwets
2 tot de klassieke Oudheid behorend
arte -- = oude kunst
vaso -- = antieke vaas
civilisation -- = antieke beschaving


antiquitate sub

1 oudheid, hoge ouderdom
le -- de un monumento = de oudheid van een monument
2 Oudheid
-- grec = Griekse Oudheid
-- roman = Romeinse Oudheid
-- greco-roman = Grieks-Romeinse Oudheid
3 antiquiteit, oud voorwerp
boteca de --s = antiekwinkel
mercante de --s = antiquair
collection de --s = verzameling oudheden
museo de --s = museum van oudheden
vendita public/auction de --s = antiekveiling


Antiquos sub pl

1 le -- = de Ouden


+ antirabic adj

1 tegen hondsdolheid
vaccination -- = inenting tegen hondsdolheid
sero -- = serum tegen hondsdolheid
vaccino -- = vaccin tegen hondsdolheid
tractamento -- = behandeling tegen hondsdolheid


+ antiracismo sub

1 antiracisme


+ antiracista adj

1 antiracistisch


+ antiracista sub

1 tegenstander van het racisme, antiracist


+ antiradar adj

1 antiradar
systema -- = antiradarsysteem


+ antiradar sub

1 antiradar


+ antiradiation adj

1 tegen straling(en) beschermd


+ antiradicalismo sub

1 antiradicalisme


antireligiose adj

1 antireligieus, antigodsdienstig, tegen de godsdienst gericht/gekant
scripto -- = antireligieus geschrift
spirito -- = antigodsdienstige geest
le polemica -- de Voltaire = de antireligieuze polemiek van Voltaire


+ antirepublican adj

1 antirepublikeins


+ antirepublicano sub

1 antirepublikein


+ antiresonantia sub

1 antiresonantie


+ antirevisionismo sub

1 antirevisionisme


+ antirevisionista sub

1 antirevisionist


+ antirevisionista adj

1 antirevisionistisch


+ antirevisionistic adj

1 antirevisionistisch


+ antirevolutionari adj

1 antirevolutionair


+ antirevolutionario sub

1 antirevolutionair, iemand die tegen de revolutie is


+ antirhachitic adj

1 rachitis bestrijdend


+ antirheumatic adj

1 tegen reuma(tiek)
pharmaco -- = middel tegen reuma
campania -- = reumabestrijding


+ antiroman sub

1 antiroman


+ antiroyalismo sub

1 antiroyalisme


+ antiroyalista sub

1 antiroyalist


+ antiroyalista adj

1 antiroyalistisch


+ antiroyalistic adj

1 antiroyalistisch


+ antirrhino sub

1 BOTANICA leeuwebek


+ antiruga(s) adj

1 kreukherstellend, kreukvrij


+ antiruito adj

1 tegen geluid
muro -- = geluidsmuur/wal
filtro -- = ruisfilter


+ antisatellita adj

1 antisatelliet...
arma -- = antisatellietwapen


+ antiscabiose adj

1 schurftwerend


+ antiscabioso sub

1 middel tegen schurft


+ antiscientific adj

1 onwetenschappelijk


antiscios sub pl

1 tegenwoners


antiscorbutic adj

1 MEDICINA scheurbuikwerend
vitamina -- = scheurbuikwerend vitamine, vitamine C
plantas -- = scheurbuikwerende planten


+ antiscorbutico sub

1 scheurbuikmiddel


+ antisegregationista sub

1 tegenstander van apartheidspolitiek


+ antisegregationista adj

1 tegen apartheidspolitiek


+ antiseismic adj

1 tegen aardbevingen bestand
edificio -- = gebouw dat bestand in tegen aardbevingen
construction -- = aardbevingbestendige bouw


antisemita sub

1 antisemiet, jodenhater


antisemitic adj

1 antisemitisch, antijoods
persecution -- = jodenvervolging
attitude -- = antijoodse houding
doctrina -- = antisemitische leer
propaganda -- = antisemitische propaganda


antisemitismo sub

1 antisemitisme, antijoodse gezindheid


antisepsis sub

1 MEDICINA antisepsie, antisepsis


antiseptic adj

1 antiseptisch
watta -- = antiseptische/bederfwerende watten
tractamento -- = antiseptische behandeling
liquido -- = antiseptische vloeistof


antiseptico sub

1 antiseptisch/ontsmettend middel, antisepticum


+ antiseptisar v

1 antiseptisch maken


+ antisero sub

1 MEDICINA antiserum
-- polyvalente = polyvalent antiserum


+ antisionismo sub

1 antizionisme


+ antiskating adj ANGLESE

1 compensation/correction -- = dwarskrachtcompensatie (van pickup-arm)


antisocial adj

1 antisociaal
principios -- = antisociale principes
mesuras -- = antisociale maatregelen
conducto/comportamento -- = antisociaal gedrag


+ antisocialista adj

1 antisocialistisch


+ antisocialista sub

1 antisocialist


+ antisocialistic adj

1 antisocialistisch


+ antisol adj

1 tegen de zon
berillos -- = zonnebril
crema -- = zonnebrandcrème


+ antisolar adj

1 tegen de zon
berillos -- = zonnebril
crema -- = zonnebrandcrème


+ antisovietic adj

1 anti-sovjet...


+ antisovietismo sub

1 anti-sovjet houding


antispasmodic adj

1 MEDICINA krampstillend, antispasmodisch, antispastisch


+ antispasmodico sub

1 MEDICINA krampstillend middel, antispasmodicum


+ antispasto sub

1 antispastus


+ antisportive adj

1 onsportief
attitude -- = onsportieve houding
action -- = onsportief iets, onsportiviteit
comportar se de maniera -- = zich onsportief gedragen


+ antistalinista adj

1 antistalinistisch


+ antistatic adj

1 antistatisch
agente -- = antistatisch middel
sacco -- = antistatische hoes
guantos -- = antistatische handschoenen
tractamento -- = antistatische behandeling


+ antistatico sub

1 antistatisch middel


+ antistrophe sub

1 LITTERATURA antistrofe, tegenzang


+ antisudoral adj

1 MEDICINA anti-transpiratie..., antisudoraal


+ antisymmetria sub

1 antisymmetrie, scheefsymmetrie


+ antisymmetric adj

1 antisymmetrisch
matrice -- = antisymmetrische matrix


+ antisyphilitic adj

1 MEDICINA syfilisbestrijdend


+ antitabaco adj

1 antirook...
campania -- = antirookcampagne


+ antitank adj

1 tegen tanks gericht
arma -- = antitankwapen
missile -- = antitankraket
cannon -- = tankafweerkanon, antitankkanon
defensa -- = pantserafweer
fossato -- = tankval/gracht
barriera/obstaculo -- = tankversperring


+ antiterrorista adj

1 antiterroristisch, gericht tegen het uitoefenen van terreur
mesuras -- = antiterroristische maatregelen


+ antiterroristic adj

1 Vide: antiterrorista


+ antitetanic adj

1 MEDICINA antitetanus...
sero -- = antitetanusserum
vaccino -- = antitetanusserum


+ antithermic adj

1 antithermisch, koortswerend


antithese (-esis) sub

1 het tegenover elkaar stellen, antithese, tegenstelling
2 RHETORICA antithese


+ antithetic adj

1 antithetisch, op tegenstelling berustend, tegenstellend
argumentos -- = antithetische argumenten


+ antithrombina sub

1 BIOCHIMIA antitrombine


+ antitoxic adj

1 MEDICINA de werking van een tegengif hebbend, antitoxisch


antitoxina sub

1 antitoxine, tegengif


antitrinitari adj

1 antitrinitarisch


+ antitrust adj

1 antitrust...
politica -- = antitrustpolitiek
lege -- = antitrustwet


+ antitrypsina sub

1 BIOCHIMIA antitrypsine


+ antituberculose adj

1 MEDICINA antituberculose...
vaccino -- = vaccin tegen tuberculose
vaccination -- = vaccinatie tegen tuberculose
lucta -- = tuberculosebestrijding


+ antitussive adj

1 MEDICINA hoestwerend


+ antitussivo sub

1 MEDICINA hoestmiddel, antitussivum


+ antityphic adj

1 tegen tyfus
vaccination -- = inenting tegen tyfus


+ antitypo sub

1 antitype, tegenbeeld, pendant, tegenhanger


+ antivariolic adj

1 tegen de pokken
vaccination -- = pokkeninenting
vaccino -- = pokkenprik
sero -- = pokkenserum, pokstof


+ antiveneno sub

1 tegengif, slangepoeder


+ antivenenose adj

1 gif bestrijdend


+ antivibrator sub

1 trillingsdemper


+ antiviral adj

1 MEDICINA tegen virussen/virusziekten


+ antivirus sub

1 MEDICINA antivirus


+ antivitamina sub

1 BIOLOGIA antivitamine


+ antivivisectionista sub

1 tegenstander van vivisectie


Antonio sub n pr

1 Antonius, Anton, Toon, Ton


+ antonomasia sub

1 LITTERATURA antonomasia, naamsverwisseling


antonyme adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tegengesteld


antonymia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA antonymie, tegenstelling


antonymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA antoniem, woord met tegengestelde betekenis


+ antro sub

1 hol, schuilplaats
le -- del leon = het hol van de leeuw


anular adj

1 ringvormig
digito -- = ringvinger
eclipse -- del luna = ringvormige maansverduistering
ANATOMIA
ligamento -- = ringband
cavilia -- = ringdeuvel
vite -- = ringbout, ringschroef
volta -- = ringgewelf
contacto -- = ringcontact
chromosoma -- = ringchromosoom


+ anular sub

1 ringvinger


anuletto sub

1 kleine ring, ringetje


anulo sub

1 ring, ringvormig voorwerp
-- piscatori = vissersring
-- de junctura = pakkingring


anulose adj

1 ZOOLOGIA ringvormig, geringd


+ anuria sub

1 MEDICINA anurie


anxie adj

1 angstig, bezorgd, ongerust
2 vurig verlangend


anxietate sub

1 angst, bezorgdheid, ongerustheid
2 vurig verlangen


+ anxiose adj

1 angstig, beangst, bevreesd, bang, ongerust
reguardo -- = angstige blik


+ aoristic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA aoristisch
aspecto -- = aoristisch aspekt
formas -- = aoristische vor-men


+ aoristo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA aoristus


aorta sub

1 ANATOMIA aorta
-- abdominal = buikaorta
-- thoracic = borstaorta


aortic adj

1 van de aorta, aorta...
arco -- = aortaboog


+ aortitis sub

1 MEDICINA aortitis, ontsteking van de aorta


à outrance FRANCESE

1 à outrance, tot het uiterste


+ apagoge sub

1 apagoge


+ apagogia sub

1 apagogische redenering, redenering uit het ongerijmde


+ apagogic adj

1 apagogisch


+ apanage sub

1 HISTORIA apanage, FIGURATE erfdeel, voorrecht


+ aparte sub

1 THEATRO terzijde
le --s es frequente in le comedias = de terzijdes komen veel voor in blijspelen


+ apartheid sub NEDERLANDESE

1 apartheid


apathia sub

1 apatie, lusteloosheid, onverschilligheid


apathic adj

1 apatisch, lusteloos, onverschillig


+ apatite sub

1 MINERALOGIA apatiet


ape sub

1 bij
-- mellifere/mellific = honingbij
-- operari/obrer/neutre = werkbij, werkster
-- matre/regina/femina = koningin
-- mascule = dar
essame de --s = bijenzwerm
nido de --s = bijennest
piccatura/punctura de -- = bijensteek
cera de -- = bijenwas
mercato de --s = bijenmarkt
aculeo de -- = bijenangel
dansa del -- = bijendans
veneno de -- = bijengif
regina del --s = bijenkoningin
linguage del --s = bijentaal


apena adv

1 ( = a pena): nauwelijks


apennin adj

1 Apennijns


Apenninos sub n pr pl

1 Apennijnen


apepsia sub

1 MEDICINA apepsie


+ apera sub

1 BOTANICA windhalm


+ aperibile adj

1 wat men kan openen, wat geopend kan worden
auto(mobile) a/con tecto -- = auto met open dak


+ aperibottilias sub

1 flesopener


aperiente adj

1 laxerend


+ aperilattas sub

1 blikopener


+ aperilitteras sub

1 briefopener


+ aperiodic adj

1 PHYSICA, MATHEMATICA aperiodisch
movimento -- = aperiodische beweging
function -- = aperiodische functie


+ aperiodicitate sub

1 PHYSICA, MATHEMATICA aperiodiciteit
-- de un phenomeno = aperiodiciteit van een verschijnsel


+ aperiostreas sub

1 oestermes(je)


aperir v

1 openen
-- un porta = een deur openen
-- un littera = een brief openen
-- un bottilia = een fles openen/aanbreken
-- un schola = een school openen
-- le oculos = de ogen openen
-- le oculos a un persona = iemand de ogen openen
-- le bursa = in de beurs tasten
-- le palpebras = de oogleden opslaan
-- un cammino/un via pro/a = een weg banen voor
-- se un cammino/un via = zich een weg banen
-- le radio = de radio aanzetten
-- le pessula = ontgrendelen
-- un vena = een ader openen
-- le parenthese(s) = de haakjes openen
-- le parapluvia = de paraplu opsteken
-- le umbrella = de paraplu/parasol opsteken
-- le starter (A) = choken
su nomine aperi le lista = zijn naam staat bovenaan de lijst
FIGURATE -- un brecha {sj} in = een bres schieten in
2 beginnen
-- un inquesta = een onderzoek instellen
-- un reunion = een vergadering openen MILITAR
-- le foco contra = het vuur openen op
-- un nove era = een nieuw tijdperk openen
-- un conto = een rekening openen
-- le discussion = de discussie openen
-- nove mercatos = nieuwe markten openen
-- un succursal = een filiaal openen


aperitive adj

1 laxerend


aperitivo sub

1 laxeermiddel
2 aperitief
hora del -- = bitteruurtje


aperitor sub

1 iemand die opent/begint
2 instrument dat opent, opener


aperte adj

1 open, opengesteld
-- al publico = open/toegankelijk voor het publiek
littera -- = open brief
fractura -- = open breuk
plaga -- = open wond
syllaba -- = open lettergreep
question -- = open vraag
character -- = open karakter
mente -- = open geest
fossa -- = geopende groeve
prision -- = open gevangenis
universitate -- = open universiteit
hospital psychiatric -- = open psychiatrische inrichting
porto -- = open haven
bottilia -- = aangebroken fles
operation a corde -- = open hartoperatie
negociationes -- = open overleg
applauso a scena -- = open doekje
precipitio -- = gapende afgrond
conversation -- = openhartig/open gesprek
le chassa (sj) es -- = de jacht is open
a bucca -- = met open mond
remaner le bucca -- = sprakeloos zijn
con le gambas -- = wijdbeens
citate -- = open stad
secreto -- = publiek geheim
cheque (A) -- = blanco cheque
a celo -- = in de open lucht
toto -- = wijd open
tener -- = open houden
reciper un persona a bracios -- = iemand met open armen ontvangen
parlar a corde -- = openhartig spreken
a oculos -- = met open ogen
guardar le oculos ben -- = zijn ogen goed open houden
lassar -- un porta = een deur open laten
le porta remane -- a = de deur blijft open voor
nos dormi con le fenestras -- = wij slapen met open ramen


apertura sub

1 het openen, opening
-- buccal = mondopening
-- del porta = deuropening
-- lateral = zijopening
-- de objectivo = lensopening
-- alar = spanwijdte (van vleugels) PHOTOGRAPHIA
-- maximal = lichtsterkte
-- de vena = aderlating
-- de un testamento = opening van een testament
-- del frontieras = openstelling van de grenzen
curso de -- = beginkoers, openingskoers
horas de -- = openingstijden
die del -- = openingsdag
precio de -- = openingsprijs
ceremonia de -- = openingsplechtigheid
reunion de -- = openingsvergadering
session de -- = openingszitting
discurso de -- = openingsrede
concerto de -- = openingsconcert
representation de -- = openingsvoorstelling
2 het beginnen, begin
-- del anno parlamentari = opening van het parlementaire jaar


apetale adj

1 BOTANICA bloemkroonloos, zonder bloemblad
flor -- = bloem zonder bloemkroon


+ aphanes sub

1 BOTANICA leeuwenklauw


aphasia sub

1 MEDICINA afasie


aphasic adj

1 MEDICINA afatisch
un vetulo -- = een afatische oude man


aphasico sub

1 MEDICINA afasiepatiënt


+ aphelio sub

1 ASTRONOMIA aphelium


+ apheresis sub

1 PHONETICA aferesis, weglating van een letter aan het begin van een woord


+ aphide sub

1 ZOOLOGIA bladluis


aphone adj

1 stemloos, zonder stem, geen stem hebbend, hees, MEDICINA afoon


+ aphonia sub

1 MEDICINA verlies van stem, volkomen heesheid, afonie


aphonic adj

1 stemloos, zonder stem, geen stem hebbend, hees, MEDICINA afoon


aphorisar v

1 spreken/schrijven in aforismen


aphorismo sub

1 aforisme, kort gezegde, kernspreuk


aphorista sub

1 iemand die schrijft/spreekt, etc. in aforismen


aphoristic adj

1 aforistisch
stilo -- = aforistische stijl
poeta -- = spreukdichter
tractamento -- de un scientia = aforistische behandeling van een wetenschap


aphrodisiac adj

1 zinnenprikkelend


aphrodisiaco sub

1 afrodisiacum, middel dat de geslachtsdrift prikkelt, minnedrank


Aphrodite sub n pr

1 MYTHOLOGIAOLOGIA Aphrodite, Afrodite


aphroditic adj

1 Afroditisch


+ aphtha sub

1 MEDICINA aphta, aft, mondzweertje
-- epizootic = mond- en klauwzeer


+ aphthose adj

1 MEDICINA aphta...
febre -- = mond- en klauwzeer


+ aphylactic adj

1 afylactisch


+ aphylle adj

1 BOTANICA bladerloos


+ aphyllia sub

1 BOTANICA bladerloosheid


apiario sub

1 iemker, bijenhouder
2 bijenstal


+ apical adj

1 top...
angulo -- = tophoek
2 BOTANICA apicaal
cellula -- = apicale cel
3 PHONETICA tongpunt..., apicaal
r-apical = tongpunt-r


apice sub

1 top, toppunt
-- del pulmon = longtop
-- del corde = hartpunt
-- foliar = bladpunt
-- radicular = wortelpunt
angulo del -- = tophoek
arrivar al -- = de top bereiken
esser al -- del gloria = op het toppunt van zijn roem staan
esser al -- del carriera = op de top van zijn carrière staan
esser al -- de su poter = op het toppunt van zijn macht zijn


+ apiciflor adj

1 BOTANICA met aan de top geplaatste bloemen


apicula sub

1 honingbij


apiculario sub

1 bijenkast, bijenkorf


+ apiculate adj

1 BOTANICA met een korte scherpe punt


apicultor sub

1 iemker, bijenhouder
masca/mascara de -- = bijenkap


apicultura sub

1 bijenhouderij, bijenteelt, iemkerij


+ apicultural adj

1 van/mbt de bijenteelt


+ apifere adj

1 BOTANICA
ophrys -- = bijenorchis


+ apio sub

1 BOTANICA selderie
suppa al -- = selderijsoep
salata al -- = selderiesalade/sla
tuberculo de -- = selderieknol
folio de -- = selderieblad
semine de -- = selderiezaad


apivore adj

1 bijenetend
ave -- = bijenetende vogel


+ aplanat sub

1 OPTICA aplanaat


+ aplanatic adj

1 OPTICA aplanatisch, zonder sferische aberratie
systema optic -- = aplana-tisch optisch stelsel


+ aplasia sub

1 MEDICINA aplasie


+ aplasic adj

1 MEDICINA aan aplasie lijdend


+ aplomb sub FRANCESE

1 loodrechte stand, evenwicht
le muro ha perdite su -- = de muur is uit zijn evenwicht geraakt
2 FIGURATE zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen
-- imperturbabile = onverstoorbaar zelfvertrouwen


apnea sub

1 MEDICINA ademstilstand, apneu


+ apneic adj

1 lijdend aan apneu


+ apo(ph)thegma sub

1 zedespreuk, kernspreuk, bondig gezegde, apofthegma


+ Apocalypse (-ypsis) sub

1 het laatste boek van de bijbel, Openbaring van Johannes, (bij uitbreiding) profetie betreffende de ondergang

van de wereld, het Laatste Oordeel, etc.

2 FIGURATE tijdperk dat de ondergang van de wereld voor de geest roepen, reeks gebeurtenissen die de ondergang van

de wereld voor de geest roepen

+ apocalyptic adj

1 apocalyptisch, onheilspellend
paisage -- = apocalyptisch landschap
scenas -- = apocalyptische taferelen
2 BIBLIA apocalyptisch
vision -- = apocalyptische visie
symbolos -- = apocalyptische symbolen
litteratura -- = apocalytische literatuur


+ apocarpe adj

1 BOTANICA apocarp (met niet-vergroeide vruchtbladen)


+ apocarpic adj

1 Vide: apocarpe


+ apochromatic adj

1 apochromatisch
objectivo -- = apochromatisch objectief


+ apochromatismo sub

1 PHYSICA apochromatisme


+ apocopar v

1 PHONETICA afkappen d.m.v apocope, apocoperen


+ apocope sub

1 PHONETICA apocope, afkapping van een letter aan het einde van een woord


apocryphe adj

1 apocrief, niet-autentiek
documento -- = niet-autentiek document/stuk
2 ECCLESIA apocrief
evangelios -- = apocriefe evangeliën


apocrypho sub

1 apocrief geschrift
--s = apocriefen, apocriefe boeken van de bijbel


+ apocynaceas sub pl

1 BOTANICA apocynaceeën, maagdenpalmfamilie


+ apode adj

1 zonder voet, zonder poot
vaso -- = vaas zonder voet
2 ZOOLOGIA zonder poten, pootloos
larva -- = pootloze larve


+ apodictic adj

1 LOGICA apodictisch, stellig, onweerlegbaar, onbetwistbaar, noodzakelijk waar
judicio -- = apodictisch oordeel
induction -- = apodictische inductie


+ apodose (-osis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA apodose


+ apogamia sub

1 BOTANICA apogamie, zaadvorming uit een andere cel dan de eicel van de embryozak


apogee adj

1 het toppunt betreffend, van het toppunt
2 ASTRONOMIA het apogeum betreffend
distantia -- = apogeumafstand


apogeo sub

1 hoogtepunt, toppunt
-- de su gloria = hoogtepunt van zijn roem
2 ASTRONOMIA apogeum


+ apographo sub

1 apograaf


+ apolitic adj

1 apolitiek, niet-politiek, afkerig van politiek


+ apoliticitate sub

1 afkerigheid van politiek, apo-litiek karakter


Apolline sub n pr

1 MYTHOLOGIA Apollo


apollinee adj

1 Apollinisch


Apollon sub n pr

1 MYTHOLOGIA Apollo


+ apologeta sub

1 geloofsverdediger, apologeet


apologetic adj

1 apologetisch
discurso -- = verdedigingsrede


apologetica sub

1 apologetica, leer van de geloofsverdediging


apologia sub

1 apologie, verdedigingsrede, verweerschrift
le -- de Socrates = de apologie van Socrates


+ apologic adj

1 apologisch


+ apologisar v

1 verdedigen (via een geschrift, rede, etc.)


apologista sub

1 apologeet, (geloofs)verdediger


apologo sub

1 apoloog (fabel met moraal)


+ apomecometro sub

1 apomecometer, afstandsmeter


+ apomeisose (-osis) sub

1 BIOLOGIA apomeiose


+ apomixia sub

1 BOTANICA apomixie, voortplanting zonder bevruchting


+ apomorphina sub

1 PHARMACIA apomorfine


+ aponeurose (-osis) sub

1 aponeurose


+ apophonia sub

1 PHONETICA klankwisseling, ablaut
-- qualitative = kwalitatieve klankwisseling
-- quantitative = kwantitatieve klankwisseling


+ apophonic adj

1 PHONETICA mbt klankwisseling/ablaut


+ apophthegma sub

1 apofthegma, kernspreuk, zedespreuk


+ apophysari adj

1 ANATOMIA apofyse...


apophyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA apofyse, beenuitsteeksel
-- spinose = doornuitsteeksel
-- coracoide = ravenbeksuitsteeksel
-- transverse = dwarsuitsteeksel
-- zygomatic = jukbeenuitsteeksel


apoplectic adj

1 apoplectisch
colpo/attacco -- = beroerte
insulto -- = apoplectisch insult


apoplexia sub

1 apoplexie, beroerte, hersenbloeding, attaque
attacco de -- = beroerte
colpate de -- = door een beroerte getroffen


+ aporema sub

1 PHILOSOPHIA aporema


+ aporetic adj

1 PHILOSOPHIA aporetisch
philosophos -- = aporetische filosofen


+ aporetica

1 PHILOSOPHIA aporieëntheorie


+ aporia sub

1 PHILOSOPHIA aporie


+ aporogamia sub

1 aporogamie


+ aposematic adj

1 BIOLOGIA aposematisch, waarschuwings...
color -- = waarschuwingskleur


+ aposiopese (-esis) sub

1 LITTERATURA (het plotseling afbreken van een zin) aposiopesis, verzwijging


apostasia sub

1 RELIGION apostasie, afval, geloofsverzaking


apostata sub

1 RELIGION apostaat, afvallige, geloofsverzaker, renegaat


+ apostatar v

1 apostaseren, zijn geloof verzaken, afvallig worden


apostatic adj

1 RELIGION afvallig


a posteriori LATINO

1 (adv, adj ) a posteriori, achteraf
rationamento -- = redenering a posteriori


+ apostilla sub

1 apostille, kanttekening
poner --s = kanttekeningen maken


+ apostillar v

1 apostilleren, kanttekeningen maken


apostolato sub

1 apostolaat, apostelschap, apostelambt
-- laic = lekenapostolaat


apostolic adj

1 apostolisch, apostoliek, van de apostelen, volgens de leer der apostelen
Ecclesia -- = Apostolische Kerk
traditiones -- = apostolische overleveringen
zelo -- = apostolische ijver
succession -- = apostolische successie
2 pauselijk, van de Heilige Stoel
nuntio -- = apostolische nuntius, pauselijk gezant
delegato -- = apostolisch delegaat
benediction -- = apostolische zegen
littera -- = apostolische brief
cancelleria -- = apostolische/pauselijke kanselarij


apostolicitate sub

1 het apostolisch zijn, apostoliciteit
-- del Ecclesia catholic = apostoliciteit van de katholieke Kerk


apostolo sub

1 apostel
Actos del --s = Handelingen der Apostelen
-- del gentiles = apostel der heidenen
-- del pace = vredesapostel


apostrophar v

1 uitvaren tegen, uitschelden, uitfoeteren
2 een apostroof plaatsen


apostrophe sub

1 apostroof, aanspreking, boze uitval


+ apostrophic adj

1 mbt een apostroof


apostropho sub

1 apostroof, afkappingsteken, weglatingsteken


apotheca sub

1 apotheek


apothecario sub

1 apotheker


+ apothegma sub

1 Vide: apophthegma


+ apothema sub

1 MATHEMATICA apothema


apotheose (-osis) sub

1 HISTORIA vergoddelijking, apotheose
2 apotheose, grandioos slottoneel, hoogtepunt


appaciabile adj

1 tot bedaren/kalmte/rust te brengen


appaciamento sub

1 het tot bedaren, etc. brengen, geruststelling, kalmering, bedaring
-- del sete = lessing van de dorst
-- del desiro/desiderio = stilling van het verlangen


appaciar v

1 tot bedaren/rust brengen, kalmeren, sussen
-- su sete = zijn dorst lessen
-- su fame = zijn honger stillen
-- su conscientia = zijn geweten geruststellen/paaien
-- le dissensiones = de geschillen sussen
pronunciar parolas appaciante = sussende woorden spreken


appaciator sub

1 iemand die kalmeert/sust, etc.


+ apparar v

1 voorbereiden, gereedmaken, inrichten


apparato sub

1 apparaat, toestel, werktuig, instrument, installatie
-- de radio = radiotoestel
-- de television = televisietoestel
-- cinematographic/pro filmar = filmapparaat, filmcamera
-- pro uso domestic = huishoudelijk apparaat
-- respiratori = ademhalingsapparaat
-- frigorific = koelapparaat
-- de oxygeno = zuurstofapparaat
-- distillatori = distilleerapparaat
-- photographic/de photographia = fotocamera, fototoestel
-- (photographic) plicante = klapcamera
-- reflexe = (spiegel)reflexcamera
-- acustic/de correction auditive = gehoorapparaat
-- orthodontic = beugel (mbt gebit)
-- telephonic/de telephono = telefoontoestel
-- telegraphic/de telegrapho = telegraaftoestel
-- de presentia = prikklok
-- Morse = Morsetoestel
--s de ascolta = afluisterapparatuur
--s de mesura = meetapparatuur
--s periphere = randapparatuur
-- de coction = kooktoestel
-- de freno = remtoestel
-- de Kipp = Kipptoestel
-- auxiliar = hulpapparaat
-- semi-automatic = halfautomaat
-- governamental = regeringsapparaat
-- de(l) stato = staatsapparaat
-- del partito = partijapparaat
-- de projectiones = projectietoestel
-- de gymnastica = gymnastiektoestel
-- de elevation = hijswerktuig/toestel
-- de controlo = controleapparaat
-- de calefaction electric = elektrisch verwarmingstoestel
-- de signales = seintoestel
-- de production = produktieapparaat
-- a/de calcular = rekenmachine
-- genital = geslachtsapparaat
--s de pisca = vistuig
2 pracht, praal, pronk
vestimento de -- = prachtkleed
costume de -- = pronkgewaad
sala de -- = pronkkamer
con multe -- = met pracht en praal
FIGURATE con grande -- e pompa = met allerlei toeters en bellen


apparentar v

1 vermaagschappen, verzwageren, door verwantschap verbinden
ille vole -- su filia a un familia ric = hij wil dat zijn dochter door haar huwelijk in een rijke familie komt


+ apparentate adj

1 verwant


apparente adj

1 zichtbaar, in het oog vallend, in het oog springend
horizonte -- = zichtbare horizon
defectos -- = zichtbare gebreken
sin motivo/ration -- = zonder duidelijke reden
2 schijnbaar, schijn..., quasi
movimento -- = schijnbeweging
felicitate -- = schijngeluk
morte -- = schijndood
prova/proba -- = schijnbewijs
prosperitate -- = schijnbloei
movimento -- del sol circum le terra = schijnbare beweging van de zon om de aarde
diametro -- del sol = schijnbare diameter van de zon
fortia -- = schijnkracht
victoria -- = schijnoverwinning
somno -- = schijnslaap
variabile -- = schijnvariabele
apparentemente surprendite = quasi verrast
un postura/attitude apparentemente indifferente = een schijnbaar onverschillige houding


apparentia sub

1 uiterlijk, voorkomen, schijn, uiterlijke indruk, uiterlijke verschijning
-- distinguite = gedistingeerd voorkomen
-- de justitia = schijn van recht
-- de libertate = schijnvrijheid
mantener/guardar/salvar le --s = de schijn ophouden/bewaren
evitar le --s = de schijn vermijden
dar se un -- = een façade optrekken
secundo tote --/tote le --s = naar alle schijn
le --s illude/es deceptive = schijn bedriegt
non le minime -- de = geen spoor van
in -- = in schijn, kwansuis
morte in -- = schijndood


apparer v

1 verschijnen, zichtbaar worden, te voorschijn komen
in iste obra appare le maestria del artista = in dit werk wordt het meesterschap van de kunstenaar zichtbaar
vostre nomine non appare in le lista = uw naam komt niet op de lijst voor


apparition sub

1 het verschijnen, verschijning
-- de un cometa = verschijning van een komeet
-- de un phenomeno = optreden van een verschijnsel
-- de buttones super le pelle = het opkomen van puistjes op de huid
-- de fumo = rookontwikkeling
-- del Virgine a Sancte Catharina = verschijning van de Heilige Maagd aan Sint Catharina
facer su -- = verschijnen, zijn intrede doen
2 spook, geest
-- spectral = spookverschijning
-- immaterial = etherische verschijning


appartamento sub

1 het scheiden, scheiding
2 appartement, flat
casa de --s = flatgebouw
-- de duo cameras = tweekamerflat
-- al etage (F) = bovenwoning
casa a duple -- = duplexwoning
-- locative/de location = huurwoning
-- de servicio = dienstwoning
planta de -- = kamerplant
temperatura de -- = kamertemperatuur


appartar v

1 scheiden, opzij leggen
-- alicun objectos = enige voorwerpen opzij leggen
-- se del vita politic = zich losmaken van het politieke leven


+ appassionate adj

1 hartstochtelijk


+ appassionato ITALIANO

1 MUSICA appassionato, hartstochtelijk


appellabile adj

1 JURIDIC appèl toelatend, appellabel
sententia -- = vonnis dat appèl toelaat


+ appellabilitate sub

1 appellabiliteit
-- de un decision judicial = appellabiliteit van een gerechtelijk besluit


appellante sub

1 JURIDIC appellant, degene die in beroep gaat


appellar v

1 roepen, noemen
-- un taxi = een taxi aanroepen
-- le adjuta de = de hulp inroepen van
-- sub le armas = onder de wapenen roepen
si appellate = zogenaamd
iste situation appella un action immediate = in deze situatie is onmiddellijk handelen geboden
2 JURIDIC in beroep gaan, appelleren
-- de un sententia = tegen een uitspraak in beroep gaan
3 een beroep doen, appelleren
-- a un persona = een beroep doen op iemand
-- al senso/sentimento de responsabilitate de un persona = een beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van

iemand

appellation sub

1 beroep
2 JURIDIC appèl, beroep
3 benaming, aanduiding
-- injuriose = beledigende benaming


appellative adj

1 aanduidend, benoemend, naamgevend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA
nomine -- = soortnaam


appellativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA soortnaam


+ appellato sub

1 geroepene
multes es le --s e pauches/poches es le eligitos = velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren


+ appellator sub

1 roeper, aanroeper, inroeper


appello sub

1 roep, oproep, beroep
ave de -- = lokvogel
-- nominal = afroepen van namen
-- de succurso = hulpgeroep
-- telephonic = telefoontje
-- urban = stads(telefoon)gesprek
-- interurban = interlokaal telefoongesprek
-- del conscientia = stem van het geweten
signal de -- = oproepsignaal
corno de -- = roephoorn, signaalhoorn
votation/voto per -- nominal = hoofdelijke stemming
votar per -- nominal = hoofdelijk stemmen
lancear un -- = een oproep doen
facer -- a = een beroep doen op
facer -- a tote su intelligentia = al zijn verstand bijeenrapen
commission de -- = hoorcommissie
Appello Democratic Christian, ADC = Christen-Democratisch Appèl, CDA
2 JURIDIC appèl, beroep
motivo de -- = beroepsgrond
Corte de Appello = Hof van Beroep/Appèl


appender v

1 ophangen (schilderij, etc.)
-- un pictura al muro/pariete = een schilderij aan de muur hangen
2 (aan)hechten, (bij)voegen, bevestigen
-- un sigillo a un documento = een zegel aan een dokument bevestigen


appendice sub

1 aanhangsel, toevoegsel, appendix (van boek, etc.)
-- bibliographic = bibliografische appendix
2 ANATOMIA
-- (vermiforme/vermicular) = appendix, wormvormig aanhangsel van de blinde darm
-- adeniforme = kliervormig aanhangsel


appendicectomia sub

1 MEDICINA verwijdering van de appendix, blindedarmoperatie


appendicitis sub

1 MEDICINA blindedarmontsteking
gemaskeerde -- = appendicitis larvate
acute -- = appendicitis acute


appendicula sub

1 klein aanhangsel, klein bijvoegsel


appendicular adj

1 MEDICINA de appendix betreffend


apperception sub

1 PSYCHOLOGIA apperceptie, bewuste waarneming
facultate de -- = apperceptievermogen


+ apperceptive adj

1 apperceptief


apperciper v

1 (be)merken, waarnemen, gewaarworden, ontdekken, inzien, begrijpen, zich rekenschap geven


appertinente adj

1 (bij)behorend


appertinentia sub

1 het behoren (bij), het deel uitmaken (van)
2 JURIDIC aanhangsel, bijvoegsel


appertiner v

1 toebehoren


appestar v

1 pest veroorzaken, met pest besmetten, verpesten
-- un pais = een land met pest besmetten


appetente adj

1 verlangend, begerend, begerig
-- de maritar/spo(n)sar se = trouwlustig


appetentia sub

1 begeerte, wens, verlangen
2 eetlust


appeter v

1 begeren, verlangen naar


appetibile adj

1 begeerlijk


+ appetibilitate sub

1 begeerlijkheid


appetitive adj

1 appetijtelijk, lekker/smakelijk uitziend, aantrekkelijk


appetito sub

1 eetlust, trek
-- enorme = geweldige eetlust
-- invidiabile = gezegende eetlust
stimular/avivar/excitar le -- = de eetlust opwekken
dar -- a = de eetlust opwekken, hongerig maken
2 begeerte, zin
-- de viver = levenshonger
--s sexual = geslachtsdriften, seksuele lusten
-- de poter = machtswellust
-- de rapina = rooflust, roofgierigheid


+ appetitose adj

1 appetijtelijk, lekker/smakelijk uitziend, aantrekkelijk
platto -- = smakelijk gerecht
torta -- = taart die er heerlijk uitziet
isto ha un aspecto pauco/poco -- = dat ziet er onsmakelijk uit


+ applanabile adj

1 wat vlak/effen/uitgedeukt kan worden


applanamento sub

1 het vlak maken, het effen maken, het uitdeuken


applanar v

1 vlak/effen maken, egaliseren, uitdeuken
-- un terreno = een terrein egaliseren
-- difficultates = moeilijkheden wegvlakken
-- camminos = wegen slechten


+ applattamento sub

1 platmaking, afplatting, pletting


applattar v

1 plat maken/slaan, afplatten, pletten
-- un sutura = een naad gladstrijken


applauder v

1 applaudisseren, in de handen klappen, toejuichen
post le concerto le auditorio ha applaudite durante plure minutas = na het concert hebben de toehoorders minutenlang

geapplaudisseerd

-- un orator = een spreker toejuichen


+ applaudimetro sub

1 applausmeter


applauditor sub

1 iemand die applaudisseert, etc.


applauso sub

1 applaus, handgeklap, toejuiching
con -- general = onder algemene goedkeuring
-- a scena aperte = open doekje
-- calorose = warm applaus
--s phrenetic, salva de --s = geweldig applaus, storm van applaus


applicabile v

1 toepasbaar, toepasselijk, bruikbaar, geschikt
methodo -- = bruikbare methode
iste articulo de lege es -- hic = dit wetsartikel is hier toepasselijk
le lege es -- a totes = de wet geldt voor iedereen
declarar -- = van toepassing verklaren
iste regula non es -- hic = deze regel geldt hier niet
2 aan te brengen


applicabilitate sub

1 toepasbaarheid, geschiktheid
-- de un principio = toepasbaarheid van een principe


applicar v

1 toepassen, in practijk brengen
-- un theoria = een theorie toepassen
-- un technica = een techniek toepassen
-- un lege = een wet toepassen
-- le commandamentos de un persona = iemands geboden ten uitvoer brengen
-- sanctiones = sancties toepassen
-- se al studio = zich toeleggen op de studie
-- un norma/criterio = een maatstaf aanleggen
iste articulo de lege se applica hic = dit wetsartikel is hier toepasselijk
2 aanbrengen, neerzetten, plaatsen
-- un etiquetta = een etiket aanbrengen
-- un strato de color = een verflaag aanbrengen


+ applicate adj

1 vlijtig, ijverig
2 toegepast
artes -- = toegepaste kunsten
scientias -- = toegepaste wetenschappen
mathematica -- = toegepaste wiskunde
mechanica -- = toegepaste mechanica
physica -- = toegepaste natuurkunde
chimia -- = toegepaste scheikunde


application sub

1 het toepassen, toepassing
-- interne = inwendig gebruik
-- externe = uitwendig gebruik
-- de articulos de lege = toepassing van wetsartikelen
-- de pannos humide in caso de febre = gebruik van natte doeken op het hoofd bij koorts
methodo de -- = toepassingsmethode
mitter un theoria in -- = een theorie toepassen
un material con multe --es = een materiaal met vele toepassingsmogelijkheden
2 het aanbrengen, het neerzetten
prime -- = grond(verf)laag
3 ijver, toewijding
-- al travalio/labor = arbeidzaamheid
laborar/travaliar con -- = naarstig werken
-- al deber = plichtsbetrachting
4 PHYSICA puncto de -- = aangrijpingspunt (van kracht)


+ applicative adj

1 bruikbaar, geschikt, toepasselijk


+ applicator sub

1 iemand die (iets) toepast


+ appoggiatura sub ITALIANO

1 MUSICA lange voorslag, pralltriller


+ appoiabracio sub

1 armsteun, armleuning
-- plicante = opklapbare armsteun


+ appoialibros sub

1 boekensteun


+ appoiamano sub

1 schildersstokje


+ appoianuca sub

1 neksteun


appoiar v

1 steunen, leunen, rusten
-- se contra = aanleunen tegen
-- super le button = op de knop drukken, de knop indrukken
-- super le accelerator = het gaspedaal indrukken
2 steunen, steun verlenen, helpen, bijstaan
-- se mutuemente = elkaar steunen
io appoia tu opinion = ik steun je in die opvatting


+ appoiatesta sub

1 hoofdsteun


appoio sub

1 het steunen, het leunen, steun, stut
prestar un -- financiari = een geldelijke steun verlenen
offerer su -- = zijn steun aanbieden
adjutar un persona con -- e consilios = iemand met raad en daad ter zijde staan
demandar le -- de un persona = iemands steun vragen
obtener le -- de un persona = iemands steun verwerven, iemand op zijn hand krijgen
-- moral = morele steun
muro de -- = schoormuur
puncto de -- = steunpunt, MILITAR basis
puncto de -- pro le pede = voetensteun
vocal de -- = hulpklinker
-- de fenestra = vensterbank
-- in le dorso = ruggesteun
ARTE DE CONSTRUER pilastro de -- = steunbeer
al -- de = ter ondersteuning van
2 steun(verlening), hulp, bijstand


apponer v

1 aanbrengen, zetten op
-- un affiche [F] super un muro = een affiche op een muur aanbrengen
-- le sigillos = de zegels aanbrengen, verzegelen
-- su signatura = zijn handtekening zetten


+ apponibile adj

1 wat aangebracht/(neer)gezet kan worden


apportar v

1 (mee)brengen, aanbrengen, inbrengen
esser apportate per le vento = aanwaaien
-- capital = kapitaal inbrengen/verschaffen
-- un valisa plus tarde = een koffer nabrengen
ille apporta su violino = hij brengt zijn viool mee
ille apporta su contribution = hij levert zijn bijdrage
-- un modification al programma = een wijziging in het programma aanbrengen
con le reserva de -- modificationes = wijzigingen voorbehouden


+ apportator sub

1 brenger, inbrenger


apportionamento sub

1 toebedeling, verdeling, uitdeling, distribuering, omslag


apportionar v

1 toebedelen, verdelen, uitdelen, distribueren, omslaan


+ apporto sub

1 inbreng, bijdrage, aandeel
-- de Francia al civilisation = Frankrijks bijdrage aan de beschaving
le -- de nove ideas = het aandragen van nieuwe ideeën
-- in natura = inbreng in natura
-- in numerario = inbreng in contanten
BIOLOGIA -- de oxygeno = zuurstoftoevoer


apposite adj

1 geschikt, voegzaam, passend, relevant


apposition sub

1 het erbij plaatsen, bijvoeging
le -- del sigillos = het aanbrengen van de zegels, verzegeling
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA bijstelling, appositie
in -- = als bijstelling, appositioneel


+ appositional adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA appositioneel, van een/als bijstelling


appositive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA de bijstelling betreffend


appreciabile adj

1 schatbaar, taxeerbaar
le differentia es a pena -- = het verschil is nauwelijks te schatten
2 te waarderen


appreciamento sub

1 schatting, taxatie, waardebepaling
2 waardering, appreciatie


appreciar v

1 schatten, taxeren
-- un distantia = een afstand schatten
2 waarderen, op prijs stellen, appreciëren
saper -- un cosa = iets naar waarde weten te schatten
-- multo un persona = iemand heel erg waarderen
-- le bon vino = goede wijn weten te waarderen


appreciation sub

1 schatting, waardebepaling
le -- del experto es troppo alte/elevate = de schatting van de deskundige is te hoog
un -- false del distantia = een onjuiste schatting van de afstand
2 waardering, appreciatie
-- negative = negatieve waardering
signos de -- = blijken van waardering
monstra/proba/prova material de -- = stoffelijk blijk van waardering


appreciator sub

1 schatter, taxateur
2 iemand die waardeert/apprecieert


apprehender v

1 gevangen nemen, arresteren, aanhouden
2 bevatten, begrijpen
3 vrezen, duchten


apprehensibile adj

1 bevattelijk, begrijpelijk


apprehensibilitate sub

1 het bevatten, het begrijpen, bevattelijkheid, begrijpelijkheid
2 vrees


apprehension sub

1 het begrijpen, het bevatten
2 vrees, beduchtheid
-- mal fundate = koudwatervrees
-- de ir al schola = schoolvrees
arrivar plen de -- = met lood in de schoenen aankomen
ille ha un poco/pauco de -- ante su examine = hij is een beetje bang voor zijn examen


apprehensive adj

1 vreesachtig, bang


apprender v

1 leren
-- Interlingua = Interlingua leren
-- un technica = een techniek aanleren
-- de memoria = van buiten/uit het hoofd leren
-- a leger = leren lezen
iste poema se apprende facilemente = dat gedicht is gemakkelijk te leren
desi(de)rio de -- = leergierigheid
desi(de)rose de -- = leergierig
2 vernemen, ter ore komen
-- un nova = een bericht vernemen
-- un cosa de fonte ben informate = iets uit welingelichte bron vernemen


+ apprendibile adj

1 leerbaar
notiones facilemente -- = gemakkelijk leerbare begrippen


+ apprensibile adj

1 leerbaar


+ apprensibilitate sub

1 leerbaarheid


apprentissage sub

1 leertijd, scholing, vorming, opleiding
contracto de -- = leercontract
esser in --, facer su -- = in de leer zijn
anno de -- = leerjaar


apprentisse sub

1 leerjongen, leerling
juvene -- = jongmaatje
-- mago = tovenaarsleerling
-- (de) mason = leerling-metselaar
-- (de) sartor = kleermakersknecht
-- (de) marinero = lichtmatroos
-- (de) panetero = bakkersleerling
-- (de) carpentero = timmermansleerling, krullenjongen
-- typographic = drukkersleerling


apprestar v

1 gereedmaken, klaarmaken, bereiden, toebereiden, voorbereiden
-- un repasto = een maaltijd bereiden
-- un platto = een gerecht klaarmaken
-- su armas = zijn wapens gereed maken
-- un expedition = voorbereidingen treffen voor een expeditie
-- se pro le viage = aanstalten maken voor de reis
-- se pro le lucta = zich aangorden voor de strijd
2 (TEXT) appreteren


appresto sub

1 voorbereiding
-- defensive = defensieve voorbereiding
--s de un viage = toebereidselen voor een reis
2 (TEXT) appretuur


approbabile adj

1 goed te keuren, aanvaardbaar
projecto -- = aanvaardbaar plan
su conducta non es -- = zijn gedrag is niet goed te keuren


approbar conj

1 goedkeuren, goedvinden, waarderen, instemmen
-- le ideas de un persona = iemands ideeën onderschrijven
-- un contracto = een contract goedkeuren
-- al unanimitate = eenstemmig goedkeuren
-- inconditionalmente un cosa = iets onvoorwaardelijk goedkeuren


approbation sub

1 het goedkeuren, goedkeuring, instemming
-- ecclesiastic/del ecclesia = kerkelijke goedkeuring
-- tacite = stilzwijgende goedkeuring
-- expresse = uitdrukkelijke goedkeuring
-- del signatario = goedkeuring van de ondergetekende
excepte -- ultime = behoudens nadere goedkeuring
signo de -- = teken van goedkeuring
dar su -- a = zijn goedkeuring geven/hechten aan
obtener le -- regal = de koninklijke goedkeuring krijgen
submitter a/pro -- = ter goedkeuring voorleggen
meritar le -- general/unanime = ieders instemming verdienen


approbative adj

1 goedkeurend
gesto -- = goedkeurend gebaar
signo de testa/capite -- = goedkeurend knikje


approbator sub

1 iemand die iets goedkeurt, etc.


approbatori adj

1 goedkeurend, instemmend
rumor -- = goedkeurend gemompel


approchabile {sj} adj

1 toegankelijk, genaakbaar, aanspreekbaar
ille es difficilemente -- = hij is moeilijk aanspreekbaar


+ approchabilitate {sj} sub

1 toegankelijkheid, genaakbaarheid, aanspreekbaarheid


approchar {sj} v

1 naderen, dichterbij komen, nabij komen, gaan (naar)
le hora approcha = het uur nadert
le tempesta de tonitro approcha = het onweer komt opzetten


approche {sj} sub

1 het naderen, nadering, benadering, aanpak
modo de -- = wijze van benadering
-- scientific = wetenschappelijke benadering/aanpak
-- ludic = speelse aanpak
-- thematic = thematische aanpak
-- del hiberno = nadering van de winter
al -- del nocte = bij het vallen van de nacht
obra de -- difficile = moeilijk toegankelijk werk
isto exige un altere -- = hier is een andere aanpak nodig
haber un -- moderne del doctrina protestante = de protestantse leer modern benaderen


approfundamento sub

1 het dieper maken/worden, het verdiepen, verdieping
-- de un canal = uitdieping van een kanaal
2 diepgaande bestudering, grondig onderzoek, doorgronding
le question require un -- ulterior = het vraagstuk behoeft nadere bestudering


approfundar v

1 dieper maken, uitdiepen, verdiepen
-- un canal = een kanaal uitdiepen
-- su cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis verdiepen
-- un question = een kwestie verdiepen
2 diepgaand bestuderen, grondig onderzoeken, doorgronden


appropriabile adj

1 dat geschikt is te maken
2 aanpasbaar


appropriar v

1 aanpassen, geschikt maken
-- su stilo al subjecto = zijn stijl aanpassen aan het onderwerp
appropria le education del homine al homine (ROUSSEAU) = pas de opvoeding van de mens aan bij de mens
2 toeëigenen
-- se le ben de alteres = zich het goed van anderen toeëigenen


appropriate adj

1 geschikt, passend
medios -- = geëigende middelen
recompensa -- = passende beloning
mesura -- = passende maatregel
termino -- = geijkte term
proverbio -- = toepasselijk spreekwoord
responsa -- = raak antwoord
un presente multo -- = een erg toepasselijk cadeautje
de maniera -- = op passende wijze
-- al circumstantias = aangepast aan de omstandigheden


appropriation sub

1 het geschikt maken, aanpassing
2 het toeëigenen, toeëigening
derecto de -- = toeëigeningsrecht
-- abusive = wederrechtelijke toeëigening


approvisionamento sub

1 het bevoorraden, het voorzien van, bevoorrading
-- de un magazin = bevoorrading van een winkel
-- de alimentos/viveres/victualias = levensmiddelenvoorziening
-- de energia = energievoorziening
-- de carbon = kolenvoorziening
-- del armea = bevoorrading van het leger
-- de aqua potabile = drinkwatervoorziening
furgon de -- = proviandwagen
nave de -- = proviandschip, bevoorradingsschip
porto de -- = aanvoerhaven
via de -- = aanvoerweg/route


approvisionar v

1 bevoorraden, voorzien van, leveren, aanvoeren
-- un magazin/boteca de tote le mercantias necessari = een winkel bevoorraden met alle noodzakelijke goederen
-- le armea = het leger bevoorraden
-- se de bibitas = drank inslaan
-- se de ligno pro le hiberno = hout inslaan voor de winter


+ approvisionator sub

1 iemand die bevoorraadt, leverancier


approximar v

1 naderbij brengen
approxima tu platto! = houd je bord bij!
-- se = naderen
le tempesta de tonitro se approxima = het onweer komt opzetten


approximation sub

1 het naderbij brengen, benadering
2 benadering, schatting, approximatieve/benaderde waarde
MATHEMATICA
calcular per -- = benaderen
methodo/maniera de -- = benaderingswijze
per/con -- = bij benadering
con un -- de un percento = met een marge van één procent


approximative adj

1 approximatief, benaderend, ruw geschat
calculo -- = grove/globale berekening
cifras -- = globale cijfers
valor -- = approximatieve waarde, ruw geschatte waarde
exprimer se in terminos -- = zich in vage bewoordingen uiten


+ approximativemente adv

1 bij benadering, ongeveer, circa, ten naaste bij, grofweg, uit de losse pols
calcular -- = op de gis af berekenen


appunctamento sub

1 afspraak, rendez-vous
haber un -- con un persona = een afspraak hebben met iemand
postponer un -- = een afspraak verschuiven
disdicer/annullar un -- = een afspraak afzeggen
2 aanwijzing, aanstelling, benoeming
-- temporari/provisional = tijdelijke aanstelling
-- permanente/definitive = vaste aanstelling


appunctar v

1 aanwijzen, benoemen (tot)
2 scherp maken, puntig maken, aanpunten, toespitsen
-- un palo = een paal aanpunten
-- un stilo de graphite = een potlood slijpen, een punt aan een potlood slijpen


appuramento sub

1 zuivering
2 het nazien, verificatie


appurar v

1 zuiveren, louteren
2 in het reine/in orde brengen
3 nazien, verifiëren


+ apraxia sub

1 MEDICINA apraxie


april sub

1 april
al fin de -- = eind april
pisce de -- = aprilgrap


a priori sub LATINO

1 a priori, van te voren, vooraf
judicar -- = aprioristisch oordelen


apriorismo sub

1 apriorisme


apriorista sub

1 apriorist


aprioristic adj

1 aprioristisch
judicio -- = aprioristisch oordeel
rationamento -- = aprioristische redenering
attitude -- = aprioristische houding


+ aprioritate sub

1 aprioriteit


apsidal adj

1 ASTRONOMIA de apsis betreffend
2 ARTE DE CONSTRUER de abside betreffend


apside sub

1 ASTRONOMIA apsis
linea del --s = grote as van een planetenbaan, apsidenlijn
2 ARTE DE CONSTRUER abside, absis, koornis


aptar v

1 aanpassen


apte adj

1 bekwaam, in staat, gepast, geschikt, doelmatig
facer un cosa -- pro = iets bruikbaar maken voor


aptere adj

1 ZOOLOGIA ongevleugeld (insecten)


+ apterologia sub

1 apterologie, studie van de ongevleugelde insekten


+ apterologo sub

1 apteroloog, kenner van de ongevleugelde insekten


apteros sub pl

1 ZOOLOGIA ongevleugelde insecten


+ apteryx sub

1 ZOOLOGIA kiwi


aptitude sub

1 geschiktheid, bekwaamheid, vaardigheid
-- professional = beroepsbekwaamheid
--s theatral = toneelaanleg
--s technic = technische vaardigheden
--s social = sociale vaardigheden
exigentia de -- = bekwaamheidseis
nostre --s receptive = onze receptieve vermogens
test (A) de -- = vaardigheidstest/proef
in caso de -- = bij gebleken geschiktheid


apud prep

1 bij


+ Apulia sub n pr

1 Apulië


+ apyre adj

1 onontvlambaar, onbrandbaar, vuurvast


+ apyretic adj

1 MEDICINA koortsvrij


+ apyrexia sub

1 MEDICINA koortsvrije toestand


aqua sub

1 water
-- pur/clar = helder water
-- dur = hard water
-- potabile = drinkwater
-- del tappo = kraanwater, leidingwater
-- gasose = spuitwater
-- pluvial/de pluvia = regenwater
-- pro le the = theewater
-- pro le caffe = koffiewater
-- de tabula = tafelwater
-- de ris = rijstwater
-- de Colonia = eau de cologne
-- de rosas = rozewater
-- de fusion = smeltwater
-- odorose = reukwater
-- mineral = mineraalwater
-- de calce = kalkwater
-- catranate = teerwater
-- turbide = troebel water
piscar in -- turbide = in troebel water vissen
-- currente = stromend water
-- salate = zout water
-- sucrate = suikerwater
-- glaciate = ijswater
-- bulliente = kokend water, heet water
-- boric = boorwater
-- subterranee = grondwater
-- de infiltration = kwelwater
-- lacustre = meerwater
--s torrential = woest stromend water
--(s) usate/residuari = afvalwater
--s de superficie = oppervlaktewater
-- terrose = gronderig water
-- a barba = scheerwater
-- de condensation = condenswater
-- de disgelo = dooiwater
-- saponose/de sapon = zeepwater
-- de chloro = chloorwater
-- dismaculatori = vlekkenwater
-- de Javelle = bleekwater
-- salmastre = brak water
-- ferruginose = staalwater
-- de pumpa = pompwater
-- de fonte = bronwater
-- de celo = hemelwater
-- de banio = badwater
-- del dunas = duinwater
-- thermal = warm bronwater
-- fluvial = rivierwater
-- de(l) mar = zeewater
-- baptismal/de baptismo = doopwater
-- sancte/benedicte = heilig water
CHIMIA
-- crystallin = kristalwater
-- morte = doodtij
--s interne/interior = binnenwateren
--s territorial = territoriale wateren
color de -- = waterverf
bucca/prisa de -- = brandkraan
matras de -- = waterbed
vena de -- = bronader, waterader
displaciamento de -- = waterverplaatsing
lilio de -- = waterlelie
melon de -- = watermeloen
pan al -- = waterbrood
chocolate {sj} al -- = waterchocolade
filtro a -- = waterfilter
penuria/manco/scarsitate/carentia de -- = watergebrek, waternood
conducto de -- = waterbuis
tonnello de -- = waterton
pulice de -- = watervlo
macula de -- = watervlek
nivello del -- = waterpeil
refrigeration per -- = waterkoeling
circulation del -- = watercirculatie
colla al -- = waterlijm
massa de -- = watermassa
superficie del -- = wateroppervlak(te)
pistola a -- = waterpistool
vapor de -- = waterdamp
portator de -- = waterdrager
a proba/prova de --, resistente al -- = waterdicht
gutta de -- = waterdruppel
consumo/consumption de -- = waterverbruik
undulation de -- = watergolf
undular al -- = watergolven
evacuar le -- = afwateren
saltar al -- = in het water springen
cader al -- = in het water vallen
jectar al -- = in het water gooien
facer bullir -- = water koken
mitter a pan e -- = op water en brood zetten
portar -- al mar = water naar de zee dragen
transporto per -- = vervoer te water
columna/colonna de -- = waterkolom
ordalia del -- cal(i)de = heetwaterproef
calefaction al -- cal(i)de = heetwaterverwarming
botta de -- = waterlaars
linea de -- = waterlijn
linea de --s = waterlinie
contator de -- = watermeter
molino de -- = watermolen
horror del -- = watervrees
-- pesante = zwaar water, deuteriumoxide
facer -- = water maken, lekken
via de -- = 1. waterweg, 2. (water)lek
facer -- = water maken, lekken
calfatar un via de -- = een lek dichten
curso de -- = waterloop, stroom
jecto de -- = waterstraal
-- ammoniac = ammonia
-- ammoniacal = ammoniakwater
vacuar le -- = (leeg)hozen (van een boot)
-- dulce = zoet water
pisce de -- dulce = zoetwatervis
fauna de -- dulce = zoetwaterfauna
flora de -- dulce = zoetwaterflora
planta de -- dulce = zoetwaterplant
tortuca de -- dulce = zoetwaterschildpad
laco de -- dulce = zoetwatermeer
exprimitor de -- = mangel, wringer
cavo de -- = plas, (modder)poel
epuration/depuration/purification del -- = drinkwaterzuivering
--s cloacal = rioolwater
pollution del --(s) = watervervuiling/verontreiniging
nivello de -- de Amsterdam = A.P. (Amsterdams Peil)
turre/castello de -- = watertoren
ratto de -- = waterrat
rallo de -- = waterral
abundante in -- = waterrijk
portator de -- = waterdrager
linea divisori de --s = waterscheiding
central de -- = waterleidingbedrijf
tubo de -- = water(leiding)pijp
serreria ad -- = zaagmolen
BOTANICA cresson de -- = witte waterkers
le --s del utero = vruchtwater
trenchar {sj} le -- = de waterleiding afsnijden


+ aquabob sub

1 SPORT aquabob


+ aquacultura sub

1 Vide: aquicultura


+ aquacultural adj

1 Vide: aquicultural


+ aquaforte sub

1 ets
gravar al -- = etsen
gravure al -- = ets


+ aquafortista sub

1 etser, kopergraveur
placa de -- = etsplaat


aquamarin adj

1 aquamarijn


aquamarina sub

1 aquamarijn (edelsteen)
2 aquamarijn (kleur, verf)


+ aquanauta sub

1 aquanaut


+ aquaplanar v

1 waterskiën (op één plank)


+ aquaplaning sub ANGLESE

1 aquaplaning


+ aquaplano sub

1 waterskiplank


aquar v

1 water geven, met water begieten, besprenkelen
-- le vino = de wijn aanlengen


aquarella sub

1 waterverf
pinger al -- = met waterverf schilderen, aquarelleren
2 aquarel, waterverfschilderij
pincel de -- = aquarelpenseel
technica del -- = aquareltechniek
tinta de -- = aquareltint
vernisse de -- = aquarelvernis


+ aquarellar v

1 aquarelleren


aquarellista sub

1 aquarellist


aquario sub

1 aquarium
-- maritime = zeeaquarium
-- de aqua dulce = zoetwateraquarium
pisce de -- = aquariumvis
planta de -- = aquariumplant
2 ASTRONOMIA, ASTROLOGIA Waterman


+ aquariologia sub

1 aquariologie


aquatic adj

1 water..., in/bij het water levend
organismo -- = waterorganisme
animal -- = waterdier
tortuca -- = moerasschildpad
salamandra -- = watersalamander
serpente -- = waterslang
monstro -- = watermonster
pulice -- = watervlo
ave -- = watervogel
scorpion -- = waterschorpioen
asello -- = (zoet)waterpissebed
calabrosa -- = watervlotgras, brongras
jardin -- = watertuin
flor -- = waterbloem
mollusco -- = waterslak
planta -- = waterplant
senecio -- = waterkruiskruid
glyceria -- = kantergras, piekgras
mina -- = watermijn
ecosystema -- = aquatisch ecosysteem
habitat -- = waterhabitat


aquatile adj

1 water..., in/bij het water levend
habitat -- = waterhabitat
ecosystema -- = aquatisch ecosysteem
batrachio -- = gewone waterranonkel


+ aquatinta sub

1 ARTE aquatint
gravure (F) al -- = aquatintprent
le --s de Goya = de aquatinten van Goya


+ aquatintista sub

1 aquatint-graveur


+ aquavit sub

1 aquavit


aqueduc

1 s. aqueducto


aqueducto sub

1 ARTE DE CONSTRUER aquaduct, waterleiding


aquee adj

1 waterig, waterachtig, water bevattend
vapor -- = waterdamp
ANATOMIA humor -- = waterig vocht (oog)


+ aquicole adj

1 in het water levend


+ aquicultura sub

1 watercultuur (mbt vissen), aquicultuur
-- de aqua dulce = zoetwateraquicultuur


aquiero sub

1 afvoerbuis, afwatering, draineringsbuis
-- stratal/de strata = goot


+ aquifere adj

1 GEOLOGIA waterhoudend
strato -- = waterhoudende laag
rocca -- = waterhoudend gesteente


+ aquifoliaceas sub pl

1 BOTANICA aquifoliaceeën, hulstfamilie


+ aquifolio sub

1 BOTANICA hulst


aquila sub

1 ZOOLOGIA arend, adelaar
nido de --s = arendsnest
ovo de -- = adelaarsei
oculo de -- = adelaarsoog
pluma de -- = adelaarsveer
ala de -- = adelaarsvleugel
ungula de -- = adelaarsklauw
-- marin/de mar = zeearend
-- piscator = visarend
-- de Bonelli = haviksarend
-- audace = wigstaartarend
ille non es un -- = hij is geen hoogvlieger
2 HERAL adelaar
-- imperial = keizerlijke adelaar
-- regal/royal = koninklijke adelaar
-- bicephale/bicipite = dubbele adelaar


aquilegia sub

1 BOTANICA akelei


aquilin adj

1 arends..., adelaars...
naso -- = arendsneus, haviksneus
reguardo -- = arendsblik
BOTANICA filice -- = adelaarsvaren


+ aquilon sub

1 noordenwind, gure wind (uit het noorden)


Aquisgrano sub n pr

1 Aken


aquose adj

1 waterig, waterhoudend
fructo -- = waterige vrucht
extracto -- = waterig extract
solution -- = waterige oplossing
humor -- del oculo = oogvocht
strato -- = waterlaag
film -- = watervliesje


aquositate sub

1 waterigheid, watergehalte
-- de un fructo = waterigheid van een vrucht


ar sub

1 are


+ ara sub

1 ZOOLOGIA ara


arabe adj

1 Arabisch
lingua -- = Arabische taal, Arabisch
scriptura -- = Arabisch schrift
numeros -- = Arabische cijfers
arte -- = Arabische kunst
religion -- = Arabische godsdienst
cavallo -- = Arabier, paard van Arabisch ras
stallon -- = Arabische hengst
Emiratos Arabe Unite = Verenigde Arabische Emiraten


arabe sub

1 Arabier
2 Arabisch (taal)


arabesc adj

1 arabesk, arabeskachtig


+ arabescar v

1 versieren met arabesken


arabesco sub

1 ARTE MUSICA arabeske
--s capriciose = grillige arabesken
ornamento de --s = arabeskenversiering


Arabia sub n pr

1 Arabië
-- Saudi/Saudita = Saoedi-Arabië


arabic adj

1 Arabisch
cifras -- = arabische cijfers
gumma -- = arabische gom
deserto -- = Arabische woestijn
tribo -- = Arabische stam


+ arabidopsis sub

1 BOTANICA zandraket


arabile adj

1 beploegbaar, bebouwbaar
campo/terra -- = bouwland, akkerland
solo -- = voor landbouw geschikte grond


+ arabis sub

1 BOTANICA scheefkelk, randjesbloem, arabis
-- arenose = zandscheefkelk
-- hirsute = ruige scheefkelk
-- sagittate = pijlscheefkelk


+ arabisar v

1 arabiseren, aan de Arabische cultuur onderwerpen/aanpassen
-- Espania meridional = Zuid-Spanje arabiseren


+ arabisation sub

1 het arabiseren, het Arabisch maken, het onderwerpen/aanpassen aan de Arabische cultuur
le -- del populos de Africa septentrional = de arabisering van de volken van Noord-Afrika


arabismo sub

1 woord/uitdrukking/constructie naar het Arabisch gevormd
2 eigenaardigheid van de Arabische cultuur


arabista sub

1 kenner van de Arabische cultuur, arabist


+ arabitate sub

1 (het) Arabisch-zijn


+ araboamerican adj

1 Arabisch-Amerikaans


+ araboislamic adj

1 Arabisch-islamitisch


+ arabophone adj

1 Arabisch sprekend
populos -- = Arabisch sprekende volkeren


+ araceas sub pl

1 BOTANICA Araceeën, Aronskelkfamilie


arachide sub

1 BOTANICA aardnotenplant
2 pinda
butyro de -- = pindakaas
oleo de -- = arachide-olie


arachidic adj

1 arachide...


+ arachnoide sub

1 MEDICINA spinnewebvlies, middelste hersenvlies


+ arachnoido sub

1 ZOOLOGIA spinachtige


+ arachnologia sub

1 ZOOLOGIA arachnologie, studie van spinnen


+ aractic adj

1 MEDICINA onbeheerst, onregelmatig


+ Aragon sub n pr

1 Aragon


+ aragonese sub

1 Aragonees


+ aragonese adj

1 Aragonees


+ aragonite sub

1 MINERALOGIA aragoniet


+ arak sub

1 arak, rijstbrandewijn
distillator de -- = arakstoker/brander
distilleria de -- = arakstokerij


+ aralia sub

1 BOTANICA aralia


+ araliaceas sub pl

1 araliaceeën, klimopfamilie


+ aramaic adj

1 Aramees


+ aramaico sub

1 (taal) Aramees


+ arameo sub

1 Aramees (bewoner)
2 Aramees (taal)


aranea sub

1 spin
tela de -- = spinnenweb, spinrag
filo de -- = spinseldraad
morsura de -- = spinnenbeet
veneno/toxico de -- = spinnengif
-- domestic = huisspin
-- cruciate/diademate = kruisspin
-- rubie = spintmijt
-- fumigate = rookspin
-- venenose = giftige spin
-- marin/de mar = zeespin


+ aranifere adj

1 BOTANICA
ophrys -- = spinnenorchis


arar v

1 ploegen
-- un campo = een akker ploegen
campo arate = geploegde akker


arator sub

1 iemand die ploegt, ploeger


aratori adj

1 landbouw...
instrumentos -- = landbouwwerktuigen


aratro sub

1 ploeg
-- a nive = sneeuwploeg
axe de -- = ploegas


aratura sub

1 het ploegen
salario pro le -- = ploegloon
2 geploegde akker


+ araucaria sub

1 BOTANICA apenboom, slangenden, araucaria
-- excelse = kamerden


+ araucariaceas sub pl

1 BOTANICA araucariaceeën


+ arbitrabile adj

1 die/dat kan worden voorgelegd aan een scheidsrechter


arbitrage sub

1 arbitrage, scheidrechterlijke uitspraak, werkzaamheid van arbiters, arbitrale leiding
tribunal de -- = arbitragehof, scheidsgerecht
Corte Permanente de Arbitrage = Permanent Hof van Arbitrage
commission de -- = arbitragecommissie
tractato de -- = arbitrageverdrag
error de -- = arbitrale dwaling, SPORT fout van de scheidsrechter
submitter un litigio al -- de un tertie persona = een geschil aan de scheidsrechterlijke uitspraak van een derde

onderwerpen

clausula de (submission a) -- = arbitraal beding, arbitrageclausule
2 (bank, etc.) arbitrage
-- de interesse = rentearbitrage


+ arbitral adj

1 arbitraal
judicio/judicamento/sententia -- = arbitraal vonnis/uitspraak
tribunal -- = scheidsgerecht
collegio -- = scheidsrechterlijk college
clausula -- = arbitraal beding


arbitramento sub

1 arbitrage, scheidsrechterlijke uitspraak


arbitrar v

1 als scheidsrechter optreden, scheidsrechterlijk beslissen, arbitreren
-- un controversia = en geschil door arbitrage beslissen
-- un partita/match (A) de football (A) = een voetbalwedstrijd fluiten
un match (A) de football (A) mal arbitrate = een slecht geleide voetbalwedstrijd


arbitrari adj

1 willekeurig, door willekeur bepaald, eigenmachtig
election -- = willekeurige keuze
decision -- = willekeurige beslissing
iste regula es toto -- = deze regel is geheel willekeurig


arbitrarietate sub

1 willekeur


arbitration sub

1 arbitrage, het scheidsrechterlijk beslissen


arbitrator sub

1 scheidrechter, arbiter, scheidsman, bemiddelaar
-- del governamento = rijksbemiddelaar


+ arbitrio sub

1 wil
libere -- = vrije wil


arbitro sub

1 scheidsrechter, arbiter, TENNIS umpire
error de -- = scheidsrechterlijke dwaling
submitter un question al decision de --s = een zaak aan arbitrage/een scheidsrechterlijke beslissing onderwerpen


arbore sub

1 boom
-- genealogic = stamboom
-- de Natal = kerstboom
-- fructifere/fructal = vruchtboom
-- gigantesc = reuzenboom
-- nano = dwergboom
-- cave = holle boom
-- del vita = levensboom
-- resinose = harsboom
-- a cauchu = rubberboom
-- gummifere/gummose = gomboom
-- del libertate = vrijheidsboom
-- de maio = meiboom
-- frondifere/de fronda = loofboom
BIBLIA
-- (del scientia) del ben e del mal = boom (der kennis) van goed en kwaad
folio de -- = boomblad
branca de -- = boomtak
fructo de -- = boomvrucht
cortice de -- = boomschors
specie -- = boomsoort
sin --s = boomloos
coperte de --s = boomrijk
abatter --s = bomen rooien
taliar/putar un -- = een boom snoeien
abattitor de --s = houthakker
chirurgia de -- = boomchirurgie
specialista de --s malade = boomchirurg
limite del zona del --s = boomgrens
2 TECHNICA as, boom, spil, stang, balk
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- del helice = schroefas
-- intermedie = tussenas
-- de transmission = transmissieas, drijfwerkas
-- de disembracage = ontkoppelingsas
-- del generator = generatoras
-- motor/propulsori = aandrijfas
-- a cammas = nokkenas
-- a manivella = krukas
cavilia de -- = asbout


arboree adj

1 met bomen, boomrijk
2 van de boom, boom...
animal -- = boomdier
serpente -- = boomslang
specie -- = boomsoort
plantation -- = boomaanplanting
vegetation -- = boomgroei
erica -- = boomheide
lullula -- = boomleeuwerik
limite del vegetation -- = boomgrens
LINGUISTICA E GRAMMATICA
diagramma -- = boomdiagram


arborescente adj

1 BOTANICA boomvormig, boomachtig, net als een boom
filice -- = boomvaren
vegetation -- = boomgroei
limite del vegetation -- = boomgrens


arborescentia sub

1 BOTANICA het zich vertakken als een boom, vertakking


arborescer v

1 BOTANICA zich als een boom vertakken


arboreto sub

1 bosje, arboretum, (wetenschappelijke) bomentuin


arboretto sub

1 boompje


+ arboricole adj

1 op/in bomen levend
serpente -- = boomslang


+ arboricultor sub

1 boomkweker


+ arboricultura sub

1 boomkwekerij


+ arboricultural adj

1 van/mbt. de boomkwekerij


+ arboriculturista sub

1 boomkweker


arborisar v

1 er als een boom uit laten zien


arborisate adj

1 MINERALOGIA vertakt
agata -- = boomagaat


arborisation sub

1 MINERALOGIA afzetting van kristallen in boomvormige figuren, vertakking, dendriet


arborista sub

1 boomkweker, boomspecialist, boomchirurg


+ arbusteto sub

1 struikgewas


+ arbustive adj

1 struik.., heester...., heesterachtig
cultura -- = het kweken van struiken en heesters


arbusto sub

1 struik, heester
-- spinose = doornstruik
-- ornamental = sierheester
-- de coton = katoenstruik
-- de caffe = koffiestruik


arca sub

1 ark
Arca de Noe = Ark van Noach
Arca de Alliantia = Ark des Verbonds


arcada sub

1 booggewelf, bogengang, arcade, boog
--de un aqueducto = bogen van een aquaduct
--s del rue de Rivoli = bogengang van de rue de Rivoli
-- dentari = tandboog
-- de palato = gehemelteboog
ponte a --s = boogbrug


Arcadia sub n pr

1 Arcadië


arcadian adj

1 Arcadisch


arcan adj

1 geheim(zinnig), mysterieus, esoterisch


+ arcaniflor adj

1 BOTANICA met verborgen bloemen


arcano sub

1 (diep) geheim, mysterie, geheim middel
--s del politica = geheimen van de politiek
-- del scientia = geheimen van de wetenschap


arcar v

1 een boog maken, buigen tot een boog
-- un pecia de ferro = een stuk ijzer buigen
2 van bogen voorzien


+ arcate adj

1 boog...
fenestra -- = boogvenster/raam
construction -- = boogconstructie
porta -- = boogdeur
tecto -- = boogdak
trabe/trave -- = boogspant
gambas -- = o-benen


+ arcella sub

1 ZOOLOGIA schaalamoebe


archaic adj

1 archaïsch, verouderd
arte -- = archaïsche kunst


+ archaicitate sub

1 archaïsch karakter
-- de un tradition = archaïsch karakter van een traditie


+ archaisante adj

1 archaïserend, archaïsmen gebruikend
scriptor -- = schrijver die veel archaïsmen gebruikt
stilo -- = archaïserende stijl


archaisar v

1 archaïseren


+ archaisation sub

1 archaïsering


archaismo sub

1 archaïsme, verouderde uitdrukking


archaista sub

1 gebruiker van verouderde taal


+ archaistic adj

1 archaïstisch


+ archangelic adj

1 aartsengelachtig
anima -- = aartsengelachtige ziel


archangelo sub

1 aartsengel


+ archeologia sub

1 archeologie, oudheidkunde
-- prehistoric = prehistorische archeologie
-- egyptian = Egyptische archeologie
-- oriental = oosterse archeologie
-- grec = Griekse archeologie
-- medieval = middeleeuwse archeologie
-- submarin = onderwaterarcheologie
museo de -- = oudheidkundig museum


archeologic adj

1 archeologisch, oudheidkundig
prospection -- = oudheidkundig bodemonderzoek
sito -- = archeologische vindplaats, opgravingsterrein


+ archeologista sub

1 archeoloog, oudheidkundige


archeologo sub

1 archeoloog, oudheidkundige


+ archeomagnetismo sub

1 archeomagnetisme


+ archeopterix sub

1 (voorhistorische vogel) archeopterix


+ archeozoico sub

1 archeozoïcum


archero sub

1 boogschutter


archetto sub

1 strijkstok (van viool, etc.)
colpo de -- = vioolstreek


+ archetypic adj

1 archetypisch


archetypo sub

1 archetype, oerbeeld, oervorm, grondvorm


+ archiblasto sub

1 archiblast


+ archicancellero sub

1 aartskanselier, grootkanselier


archidiacono sub

1 aartsdiaken


+ archidiocese (-esis) sub

1 RELIGION aartsdiocees, aartsbisdom


archiduc sub

1 aartshertog


archiducal adj

1 aartshertogelijk
titulo -- = aarts-hertogelijke titel


archiducato sub

1 aartshertogdom


archiduchessa sub

1 aartshertogin


archiepiscopal adj

1 aartsbisschoppelijk
palatio -- = aartsbisschoppelijk paleis
dignitate -- = aartsbisschoppelijke waardigheid


archiepiscopato sub

1 ambt van aartsbisschop
2 aartsbisdom


archiepiscopo sub

1 aartsbisschop


+ archimandrita sub

1 RELIGION archimandriet


Archimedes sub n pr

1 Archimedes
principio de -- = hydrostatische wet
axioma de -- = Archimedisch axioma
spiral de -- = Archimedische spiraal
vite de -- = tonmolen


+ archimedian adj

1 van Archimedes, Archimedisch


archipelago sub

1 archipel, eilandengroep
-- indonesian = Indonesische Archipel


+ archiphonema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA archifoneem


+ archipresbyteral adj

1 aartpriesterlijk


archipresbytero sub

1 aartspriester
dignitate de -- = aartspriesterschap


architecto sub

1 architect, bouwmeester
-- municipal = gemeentearchitect, stadsarchitect
-- de jardines = tuinarchitect
-- paisagista = landschapsarchitect
-- naval = scheepsbouwkundige
ingeniero -- = bouwkundig ingenieur
honorarios de -- = architectenhonorarium
Luther esseva le -- del reforma(tion) = Luther was de architect van de hervorming


architectonic adj

1 architectonisch
regulas -- = architectonische regels
stilo -- = bouwstijl
structura -- = architectonische structuur


architectonica sub

1 bouwkunde, bouwkunst


architectura sub

1 architectuur, bouwkunst, bouwtrant, bouwstijl
-- grec = Griekse bouwkunst
-- carolingian = Karolingische bouwkunst
-- baroc = barokke bouwkunst
-- neoclassic = neoklassieke bouwkunst
-- urban = stedebouwkunde
-- naval = scheepsbouwkunde
-- industrial = industriële bouwkunst
-- de jardines = tuinarchitectuur
regulas e technica del -- = regels en techniek van de architectuur
photographia de -- = architectuurfotografie
historia del -- = architectuurgeschiedenis


+ architectural adj

1 architecturaal, bouwkundig, architectuur..., bouw...
forma -- = architecturale vorm
motivo -- = bouwmotief


architrave, architrabe sub

1 ARTE DE CONSTRUER architraaf, peristyl, impostlijst, gevellijst, ribbe, graat


archival adj

1 het archief betreffend


archivamento sub

1 het archiveren, archiefverwerking


archivar v

1 archiveren, in een archief opnemen
-- un documento = een document archiveren


archivista sub

1 archivaris, archiefbeambte
-- statal = rijksarchivaris
-- del interprisa = bedrijfsarchivaris


+ archivistic adj

1 archivistisch, archief...


+ archivistica sub

1 archiefstudie, archiefwetenschap


archivo sub

1 archief
-- national/del stato = staatsarchief, rijksarchief
-- municipal = gemeentearchief
-- monachal/monastic = kloosterarchief
-- familiar = familiearchief
-- personal = persoonlijk archief
-- notarial = notarisarchief
-- de sonos = geluidsarchief
-- del interprisa = bedrijfsarchief
cassa de --s = archiefdoos
imagines de -- = archiefbeelden
deposito de --s = archiefdepot
exemplar de -- = archiefexemplaar
numero de -- = archiefnummer
documento de -- = archiefstuk


archivolta sub

1 ARTE DE CONSTRUER archivolt, boogversiering, kroonboog


+ archontato sub

1 HISTORIA GREC archontschap


archonte sub

1 HISTORIA GREC archont


arcion sub

1 zadelboog


arco sub

1 boog, cirkelboog
-- de circulo = cirkelboog
ASTRONOMIA -- diurne = dagboog
-- graduate = gradenboog
serra a -- = beugelzaag
in forma de -- = boogvormig
2 boog, gewelf
-- de honor = ereboog
volta ad -- = booggewelf
-- triumphal/de triumpho = triomfboog
-- ronde/rotunde = rondboog
-- ogival = spitsboog
ponte ad/de --(s) = boogbrug
fenestra ad -- = boogvenster
-- luminose = lichtboog
-- del celo = regenboog
lampa de/ad --s, -- voltaic = booglamp
TECHNICA
-- de tension = spanningsboog
-- de contacto = beugel (van de tram)
clave de -- = sluitsteen
-- branchial = kieuwboog
-- neural = zenuwboog
-- vertebral = wervelboog
-- zygomatic = jukbeenboog
-- aortic = aortaboog
3 boog (wapen)
corda de -- = boogpees
tender le -- = de boog spannen
distender le -- = de boog ontspannen
tirar con le/al -- = boogschieten
tiro con le/al -- = het boogschieten
tirator al -- = boogschutter
colpo/tiro de -- = boogschot
armate de un -- e de sagittas = gewapend met pijl en boog
4 strijkstok (van viool, etc.)
quartetto de instrumentos de --, quartetto de --s = strijkkwartet
orchestra de instrumentos de -- = strijkorkest


arcoballista sub

1 kruisboog (wapen)


+ arcoballistero sub

1 kruisboogschutter


+ arcosolio sub

1 arcosolium


arctic adj

1 arktisch, noordpool...
polo -- = noordpool
regiones/terras/zonas -- = noordpoolgebieden
circulo (polar) -- = noordpoolcirkel
Oceano Arctic = Noordelijke IJszee
steppa -- = toendra
vulpe -- = poolvos
fauna -- = arktische fauna
flora -- = arctische flora


+ arctio sub

1 BOTANICA klis, klit, kliskruid


+ arctotaphylos sub

1 BOTANICA beredruif


Arcturo sub n pr

1 ASTRONOMIA Arcturus


+ Ardennas (le) sub n pr pl

1 (de) Ardennen


+ ardennese adj

1 van de Ardennen;
gambon -- = Ardenner ham


ardente adj

1 brandend, gloeiend, heet
sol -- = brandende zon
cappella -- = "chapelle ardente"
rubeto -- = brandende braambos
carbones -- = gloeiende kolen
esser super carbones -- = op hete kolen zitten
clavo -- = gloeiende spijker
le suppa es -- = de soep is heet
2 vurig, hartstochtelijk
conviction -- = stellige overtuiging
precaria -- = vurig/krachtig gebed
fide -- = vurig geloof
amor -- = brandende liefde
discussion -- = heftige discussie
lucta -- = vurige strijd


+ ardeola sub

1 ZOOLOGIA
-- ralloide = nachtreiger, ralreiger, kwak


arder v

1 (ver)branden, in brand staan
-- sin flamma = smeulen
ardite per le sol = zonverbrand
alcohol de -- = brandspiritus
-- como un torcha (sj) = branden als een fakkel


ardesia sub

1 MINERALOGIA lei(steen)
montania de -- = leisteengebergte
plateau (F) de -- = leisteenplateau
2 lei (als dakbedekking)
tecto de -- = leien dak
placa de -- = lei(plaat)
copertura de -- = leibedekking
copertor de -- = leidekker
finditor de -- = leiklover
3 (schrijf)lei(tje)
-- a quadros = ruitjeslei
stilo de -- = griffel
taliar un stilo de -- = een punt aan een griffel slijpen
-- a scriber = lei(tje)


ardesiera sub

1 leisteengroeve


ardesiero sub

1 bezitter van een leisteengroeve, arbeider in een leisteengroeve


ardesiose adj

1 leisteenhoudend, leisteenachtig, leisteen...


ardimento sub

1 het branden, het in brand staan


+ ardite adj

1 (aan)gebrand
repasto -- = aangebrand eten


arditura sub

1 gevolg van branden: brandwond, brandgat, brandvlek, etc.
-- del sol = zonnebrand (roodverbrande huid)
-- de secunde grado = tweedegraadsverbranding
unguente/linimento pro (le) --s = brandzalf


ardor sub

1 hitte, gloed
-- del sol = gloed van de zon, zonnebrand
le -- del canicula = de hitte van de hondsdagen
sentir -- de stomacho = een branderig gevoel in de maag hebben
2 hartstocht, vurigheid, geestdrift, ijver, onstuimigheid
-- poetic = dichtvuur
-- juvenil = jeugdig vuur
-- del passion = gloed van de hartstocht
desirar/desiderar con -- un cosa = iets hartstochtelijk wensen
excitar le -- de un persona = iemands ijver aanvuren


ardorose adj

1 vurig, brandend, vol vuur


ardue adj

1 steil
un -- sentiero de montania = een steil bergpad
2 moeilijk, zwaar
carga -- = moeilijke taak
lucta -- = zware strijd


arduitate sub

1 moeilijkheid, zwaarte


area sub

1 open ruimte, oppervlak(te), gebied, terrein
-- de construction = bouwplaats
-- urban = stadsgebied
-- de vision = gezichtsveld
SPORT -- de penalitate/de penalty = strafschopgebied
-- de patinage = ijsbaan
-- cyclonic = gebied met lage luchtdruk
-- de commercio = handelsgebied


+ areca sub

1 areka(palm), pinang(boom)
ligno de -- = pinanghout
nuce de -- = arekanoot, pinang, betelnoot


+ areic adj

1 GEOGRAPHIA zonder vloeiend water


+ areligiose adj

1 areligieus, ongodsdienstig


arena sub

1 zand
-- mobile = drijfzand
-- movente = stuifzand
-- fluvial = rivierzand
-- fin = fijn zand
-- abrasive = schuurzand
collina de -- = zandheuvel
grano de -- = zandkorrel
carrettata de -- = kar zand
-- del mar = zeezand
tempesta/huracan de -- = zandstorm
deserto de -- = zandwoestijn
horologio de -- = zandloper
transporto/transportation de -- = zandvervoer/transport
-- de nettar/mundar = schuurzand
2 arena, strijdperk, piste, ring
-- del circo = circusarena
le -- politic = het politieke strijdperk
entrar/descender in le -- = in het krijt treden
3 MEDICINA graveel


arenacee adj

1 zandhoudend, zandig, zanderig, zand...
cammino -- = zandweg
rocca -- = zandsteen
GEOLOGIA sedimento -- = zandhoudend sediment


arenamento sub

1 het stranden, stranding, het aan de grond lopen


arenar v

1 met zand bedekken
2 met zand wrijven
3 -- se = stranden, aan de grond lopen


arenari adj

1 zand..., van zand
petra -- = zandsteen
phleo -- = zanddoddegras
elymo -- = zandhaver
viola -- = zandviooltje


+ arenaria sub

1 BOTANICA zandmuur, zandkruid


arenario sub

1 zandgroeve, zandkuil


+ arenavirus sub

1 MEDICINA arenavirus


arenero sub

1 zandhandelaar


+ arenicola sub

1 ZOOLOGIA
-- marin = zeepier


+ arenicole adj

1 ZOOLOGIA in het zand levend


+ arenifere adj

1 zandhoudend


+ areniforme adj

1 zandvormig


arenose adj

1 zandhoudend, zanderig, zandig
solo -- = zandgrond


+ arenositate sub

1 zandhoudendheid, zanderigheid


+ areola sub

1 ANATOMIA tepelhof, areola, bruin kringetje om een tepel


+ areolar adj

1 ANATOMIA tepelhof..., areolair
2 GEOLOGIA areolair
erosion -- = areolaire erosie


+ areometria sub

1 PHYSICA areometrie, bepaling van het soortelijk gewicht van vloeistoffen


+ areometro sub

1 PHYSICA areometer


areopagita sub

1 HISTORIA GREC lid van de Areopagus


+ areopagitic adj

1 HISTORIA GREC mbt de Areopago en de leden ervan


Areopago sub

1 HISTORIA GREC Areopagus, hoogste gerechtshof in het oude Athene


+ areostilo sub

1 ARTES PLASTIC zuilengang met veel ruimte tussen de zuilen


ares sub n pr

1 MYTHOLOGIA Ares


argentano sub

1 nieuwzilver, nikkelkoper, wit koper, argentaan
-- laminate/in folios = nieuwzilverblik
filo de -- = nieuwzilverdraad


argentar v

1 verzilveren, met een laagje zilver bedekken
2 verzilveren, zilver kleuren


argentate adj

1 verzilverd, bedekt met een laagje zilver
2 verzilverd, zilverkleurig
vulpe -- = zilvervos
laro -- = zilvermeeuw
anguilla -- = schieraal, schierpaling
simia -- = zilveraap
papiro -- = zilverpapier
capillos -- = zilverkleurige haren
gris -- = zilvergrijs


+ argentation sub

1 het verzilveren, verzilvering


argentator sub

1 verzilveraar


+ argentatura sub

1 het verzilveren, verzilvering
2 laagje zilver


argentee adj

1 zilverachtig, zilverkleurig
vulpe -- = zilvervos
abiete -- = zilverspar
potentilla -- = zilverganzerik, viltganzerik
bryo -- = zilvermos
salvia -- = zilversalie


argenteria sub

1 verzameling zilveren voorwerpen, zilverwerk
-- de tabula = tafelzilver
-- sacrate = offerzilver
vitrina de --s = zilverkast


argentero sub

1 zilversmid


+ argentic adj

1 CHIMIA zilver...
nitrato -- = zilvernitraat


argentifere adj

1 zilverhoudend
filon/vena -- = zilverader
monte -- = zilverberg
mineral -- = zilvererts
arena/sablo -- = zilverhoudend zand, zilverzand
plumbo -- = zilverlood


argentin adj

1 zilverachtig, zilver...
fulgor -- = zilverglans
sono -- de un campanetta = zilveren klank van een klokje
2 zilverkleurig
3 Argentijns


argentina sub

1 ZOOLOGIA zilvervis
2 BOTANICA zilverschoon, zilverkruid


Argentina sub n pr

1 Argentinië


argentino sub

1 Argentijn


+ argentite sub

1 MINERALOGIA argentiet, natuurlijk zilversulfide, zilverglans


argento sub

1 zilver
-- pur = louter zilver
-- vive = kwikzilver
-- in barras = staafzilver
-- colloidal = colloïdaal zilver
-- fin = fijn zilver
-- fulminante = knalzilver
-- in laminas = zilverblik
vena de -- = zilverader
mineral de -- = zilvererts
mina de -- = zilvermijn
jacimento de -- = zilverbedding
papiro de -- = zilverpapier
catena de -- = zilveren ketting
pecia de -- = zilverstuk
flotta de -- = zilvervloot
filo de -- = zilverdraad
tresor de -- = zilverschat
barra/lingoto de -- = zilverstaaf
composito de -- = zilververbinding
bromido/bromuro de -- = zilverbromide, broomzilver
iodido/ioduro de -- = zilverjodide
sulfido/sulfuro de -- = zilversulfide
amalgama de -- = zilveramalgaam
pulvere de -- = zilverpoeder
soldatura de -- = zilversoldeer
sal de -- = zilverzout
banio de -- = zilverbad
moneta de -- = zilvergeld
titulo/percentage de -- = zilvergehalte
nuptias de -- = zilveren bruiloft
standard (A) de -- = zilveren standaard
extracto de -- = zilverwinning
cuppa in -- = zilveren bokaal
forgiar -- = zilver smeden


argentose adj

1 zilverhoudend


argilla sub

1 klei, leem
-- fluvial = rivierklei
-- marin = zeeklei
-- legier = lichte klei
-- grasse = vette/zware klei
-- magre = magere klei
-- calcari = kalkklei
strato de -- = kleilaag
tabletta de -- = kleitablet
tabuletta de -- = kleitafeltje
solo/terra de -- = kleigrond
dica de -- = kleidijk
crusta de -- = kleikorst
odor de -- = kleilucht
revestimento de -- = kleibekleding
-- plastic = boetseerklei
-- smectic = vollersaarde
-- blanc = porseleinaarde, kaolien
masca/mascara de -- = kleimasker
-- refractari = chamotte (vuurvaste klei of steen)
pipa in -- = stenen (Goudse) pijp
colosso/gigante con pedes de -- = reus op lemen voeten


+ argillacee adj

1 Vide: argillose


argillaria sub

1 kleiput, kleikuil, kleigroeve, leemkuil


argillose adj

1 kleihoudend, kleiachtig, kleiig, leemachtig, lemig, klei...
terreno -- = kleigrond (terrein met kleigrond)
terra -- = klei(aarde)
marna -- = kleimergel, leemmergel
grano -- = kleikorrel
sablo -- = zavel
region -- = kleigebied
patata de terra/solo -- = kleiaardappel
strato -- = kleilaag
mineral -- = kleimineraal
sedimento -- = kleisediment
gres -- = kleihoudende zandsteen


+ arginase sub

1 arginase


+ arginina sub

1 BIOCHIMIA arginine


Argo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Argo (schip van de Argonauten)


argon sub

1 CHIMIA argon


argonauta sub

1 pionier, onderzoeker
2 ZOOLOGIA argonaut (soort inktvis)


Argonauta sub n pr

1 MYTHOLOGIA Argonaut


+ argonautic adj

1 mbt de Argonauten


argot sub FRANCESE

1 argot, slang, bargoens, boeventaal


argotic adj

1 van het argot, etc.
expression -- = argotuitdrukking
parola/termino -- = argotwoord


+ argotismo sub

1 argotisme, argot-woord/uitdrukking


arguer v

1 argumenteren, bewijsgronden aanvoeren
2 tonen, bewijzen
3 een gevolgtrekking maken, afleiden, concluderen


arguibile adj

1 betwistbaar


+ argumentabile adj

1 waarvoor argumenten kunnen worden aangevoerd


argumentar v

1 argumentar, bewijsgronden/argumenten aanvoeren
-- contra un adversario = tegen een tegenstander argumenteren
maniera de -- = betoogtrant
-- in favor de un these (-esis) = een pleidooi houden voor een stelling
il es inutile de -- contra isto = daartegen valt/is niet te redeneren


argumentation sub

1 argumentatie, bewijsvoering, betoog
-- logic = logische argumentatie/redenering
-- concludente = overtuigende argumentatie


argumentative adj

1 LITTERATURA verklarend
2 logisch, beredeneerd


+ argumentator sub

1 iemand die argumenteert


argumento sub

1 argument, bewijsgrond
adducer/avantiar --s = argumenten aandragen
-- probante = sterk argument
-- consistente = steekhoudend/pertinente/solide argument
-- pauco/poco solide = ondeugdelijke argumenten
-- confutabile = weerlegbaar argument
-- contrari/opposite = tegenargument
2 korte inhoud, samenvatting


+ argus,argos sub

1 HISTORIA GREC honderdogige wachter
oculos de -- = argusogen


argute adj

1 helder, duidelijk (voor het oor), schril, doordringend
2 pienter, spits, gevat, vlug van begrip
responsa -- = snedig antwoord
mente -- = spitse geest
3 spitsvondig
parolas -- = spitsvondige woorden


argutia sub

1 gevatheid, pienterheid
2 spitsvondigheid, haarkloverij
3 geestigheid, geestige opmerking, kwinkslag


argutiar v

1 spitsvondig redeneren, haarkloven


argyranthe adj

1 met zilverachtige bloemen


argyric adj

1 zilverachtig


+ argyrismo sub

1 MEDICINA zilververgiftiging, argyrisme


argyrite sub

1 MINERALOGIA argyriet


+ argyrocarpe adj

1 BOTANICA met zilverwitte vruchten


argyroneta sub

1 ZOOLOGIA waterspin


+ argyrophylle adj

1 BOTANICA met zilverwitte bladeren, zilverbladig


+ arhythmia sub

1 verstoord hartritme, ritmestoornis (van het hart), aritmie, hartblok
suffrer de -- = een onregelmatige polsslag hebben


+ arhythmic adj

1 een verstoord hartritme vertonend
pulso -- = onregelmatige pols


aria sub

1 MUSICA aria
-- de concerto = concertaria


Ariadna sub n pr

1 MYTHOLOGIA Ariadne
filo de -- = draad van Ariadne


+ arian adj

1 RELIGION ariaans
heresia -- = ariaanse ketterij


+ arianisar v

1 RELIGION ariaans maken


+ arianismo sub

1 RELIGION arianisme


+ ariano sub

1 RELIGION ariaan


aride adj

1 dor, droog, onvruchtbaar, aride
climate -- = droog klimaat
deserto -- = dorre woestijn
terra -- = schraal land


+ aridicola sub

1 BOTANICA op dorre plaatsen groeiende plant


+ aridicole adj

1 BOTANICA op dorre plaatsen groeiend


ariditate sub

1 dorheid, droogte, onvruchtbaarheid, ariditeit
le -- del deserto = de dorheid van de woestijn


aries sub n pr

1 ASTRONOMIA Aries, Ram


+ arietanive sub

1 sneeuwploeg, sneeuwschuiver


arietar v

1 met een stormram bewerken, rammeien, rammen
-- le muros del citate assediate = de muren van de belegerde stad rammeien


arietari adj

1 van een ram, van een stormram


arietation sub

1 het rammeien, het rammen


ariete sub

1 ZOOLOGIA ram
tonsion de -- = ramsvacht
cauda de -- = ramsstaart
pelle de -- = ramsvel
lana de -- = ramswol
2 stormram
-- hydraulic = waterram


Ariete sub n pr

1 ASTRONOMIA Aries, Ram


arietta sub

1 MUSICA ariette, arietta, kleine aria


+ arillate adj

1 BOTANICA van een zaadrok voorzien


+ arillo sub

1 BOTANICA zaadrok


+ arion sub

1 ZOOLOGIA
-- fusc = tuinaardslak


arioso sub ITALIANO

1 MUSICA arioso


+ arisar v

1 reven
-- un vela = een zeil reven


+ arista sub

1 MATHEMATICA rib(be)
le --s de un tetrahedro = de ribben van een vierzijdige piramide
2 BOTANICA baard (van korenaar)


+ aristifolie adj

1 BOTANICA met genaalde bladeren, met naaldvormige bladeren


aristocrate sub

1 aristocraat


aristocratia sub

1 (vorm van bestuur) aristocratie
2 (personen) aristocratie
le -- de Francia = de aristocratie van Frankrijk
le -- anglese = de Engelse aristocratie
3 FIGURATE -- del sentimentos = aristocratie der gevoelens


aristocratic adj

1 aristocratisch
governamento -- = regering van aristocraten
manieras -- = aristocratische manieren


+ aristocraticitate sub

1 het aristocratisch zijn


+ aristolochia sub

1 BOTANICA pijpbloem, holwortel


+ aristolochiaceas sub pl

1 BOTANICA aristolochiaceeën, pijpbloemfamilie


+ aristolochiacee adj

1 pijpbloemig


Aristotele sub n pr

1 Aristoteles


+ aristoteliano sub

1 Aristoteliaan


aristotelic adj

1 aristotelisch
philosophia -- = aristotelische filosofie
le tres unitates -- = de drie eenheden van Aristoteles


aristotelismo sub

1 aristotelisme, wijsbegeerte van Aristoteles


arithmetic adj

1 arithmetisch, rekenkundig
calculo -- = rekenkundige berekening
problema -- = rekenkundig vraagstuk
le quatro operationes -- = de vier rekenkundige bewerkingen
serie/progression -- = rekenkundige reeks
proportion -- = rekenkundige evenredigheid


arithmetica sub

1 arithmetica, rekenkunde, (het) rekenen
-- mercantil/commercial = handelsrekenen
lection de -- = rekenles
libro de -- = rekenboek
maestro de -- = rekenmeester
problema de -- = rekenopgave
methodo de -- = rekenmethode


arithmetico sub

1 rekenkundige


+ arithmetisation sub

1 arithmetisatie


+ arithmographo sub

1 HISTORIA aritmograaf, rekenmachine


+ arithmogripho sub

1 aritmogrief, cijferraadsel


+ arithmologia sub

1 getallenleer


arithmomantia sub

1 waarzeggerij uit getallen, aritmomancie


arithmometro sub

1 HISTORIA rekenmachine


arlequin sub

1 harlekijn, nar, hansworst


Arlequin sub n pr

1 Harlekijn


arlequinada sub

1 harlekinade, klucht, zotte streek


arma sub

1 wapen
--s de guerra = oorlogstuig, wapentuig
--s chimic = chemische wapens
--s bacteriologic = bacteriologische wapens
--s biologic = biologische wapens
--s thermonuclear = thermonucleaire wapens
--s conventional = conventionele wapens
-- defensive/de defensa = verdedigingswapen
-- offensive/de offensiva/de attacco = aanvalswapen
--s strategic = strategische wapens
-- homicida = moordwapen
-- spatial = ruimtewapen
-- a curte portata = kortedrachtwapen
-- a puncta = steekwapen
-- blanc = blank wapen
-- a/de percussion = percussiewapen
-- a/de foco = vuurwapen
-- a/de foco portative = handvuurwapen
-- de bordo = boordwapen
-- rocchetta = raketwapen
-- antisatellita = antisatellietwapen
-- de mano = handwapen
--s legier = lichte wapens
--s pesante = zware wapens
-- de jecto = slingerwapen
al --s! = te wapen!
facto de --s = wapenfeit
sala de --s = wapenzaal
fluxo de --s = wapenstroom/toevoer
deposito de --s = wapendepot
production de --s = wapenproduktie
industria de --s = wapenindustrie
fabrica de --s = wapenfabriek
fabricante de --s = wapenfabrikant
commercio de --s = wapenhandel
exportation de --s = wapenuitvoer
fornitura/livration de --s = wapenlevering
ordine de --s = wapenorder/bestelling
embargo super le exportation de --s = wapenembargo
le porto de --s = het dragen van wapens
permisso de porto de --s = wapenvergunning
homine de --s = krijgsman
fratre/companion de --s = wapenbroeder, strijdmakker
fraternitate de --s = wapenbroederschap
appellar/clamar sub le --s = onder de wapenen roepen
prender le --s = naar de wapenen grijpen, de wapens opvatten
render le --s = de wapenen neerleggen
obtener per le --s = bevechten, vechtend verkrijgen
manear un -- = met een wapen omgaan
fortuna del --s = krijgskans
placia de --s = exercitieterrein
detention illicite de --s = onrechtmatig wapenbezit
sin --s = ongewapend
2 wapen (legeronderdeel)


+ armada sub

1 oorlogsvloot, krijgsvloot
Armada Invincibile = Onoverwinnelijke Vloot


+ armadillo sub

1 ZOOLOGIA gordeldier, schildvarken, armadillo


+ armageddon sub

1 armageddon


+ armamentario sub

1 armamentarium


armamento sub

1 het bewapenen, bewapening, wapens, vuurkracht
industria de --s = wapenindustrie
fabrica de --s = wapenfabriek
fabricante de --s = wapenfabrikant
effortio de --s = bewapeningsinspanning
expensas de --s = bewapeningsuitgaven
-- del avion = boordwapens
-- nuclear = kernbewapening
-- conventional = conventionele bewapening
2 het reden, het uitrusten (van een schip)


armar v

1 bewapenen, van wapens voorzien
-- se de/con un pistola = zich met een pistool wapenen
2 verstevigen
-- beton = beton wapenen
3 uitrusten (met), voorzien (van)
-- se patientia = geduld oefenen
4 -- un persona cavallero


armario sub

1 kast
-- a speculo = spiegelkast
-- mural/de pariete = wandkast
-- de libros = boekenkast
-- vitrate = glazen kast
-- frigorific = ijskast, koelkast
-- a incastrar = inbouwkast
-- incastrate = (ingebouwde) wandkast
-- secrete = geheime kast
-- paramuscas = vliegenkast
lecto-armario = bedstee


armate adj

1 gewapend
beton -- = gewapend beton
vitro -- = gewapend glas, draadglas
a mano -- = gewapenderhand
aggression a mano -- = gewelddadige aanslag
sub escorta -- = onder gewapend geleide
fortia(s) -- = gewapende macht, strijdkrachten
conflicto -- = gewapend conflict
resistentia -- = gewapend verzet
neutralitate -- = gewapende neutraliteit
pace -- = gewapende vrede
esser -- contra le frigido = gewapend zijn tegen de kou
-- de un arco e de sagittas = gewapend met pijl en boog
-- usque al dentes = tot de tanden gewapend
agama -- = stekelhagedis


+ armator sub

1 reder
compania/societate de --es = rederij
association de --es = redersvereniging


+ armatori adj

1 reder...
compania/societate -- = rederij


+ armatorial adj

1 van de rederij
compania/societate -- = rederij


armatura sub

1 wapening, versterking, armatuur, harnas
-- de cavallo = harnas voor het paard
2 frame, geraamte (van een gebouw, etc.), gebinte
-- del tecto = dakgebinte
le edificio ha un -- solide = het gebouw is stevig in zijn gebinte
3 TECHNICA anker van een magneet, wikkeling van een elektrische kabel
-- de un magnete = magneetanker


armea sub

1 leger, legercorps, krijgsmacht
-- permanente/active = staand leger
-- terrestre/de terra = landleger
-- federal = bondsleger
-- de mestiero = beroepsleger
-- aeree = luchtmacht
-- inimic = vijandelijk leger
-- auxiliar = hulpleger
-- de occupation = bezettingsleger
-- expeditionari = expeditieleger
-- de invasion = invasieleger
-- de succurso = hulpleger
-- de liberation = bevrijdingsleger
-- mercenari = huurleger
-- de voluntarios = vrijwilligersleger
-- regular = geregeld/regulier leger
-- de disimbarcation = landingsleger
-- celeste = hemelse legerscharen
Armea Rubie = Rode Leger
ala de un -- = vleugel van een leger
tenta de -- = legertent
bulletin de -- = legerbericht
commandante de -- = legercommandant
unitate del -- = legeronderdeel
servicio de informationes del -- = legervoorlichtingsdienst
fortia numeric/potentia de un -- = sterkte van een leger
museo del -- = legermuseum
base del -- = legerbasis
truck (A) del -- = legertruck
commandar un -- = een leger aanvoeren
equipar un -- = een leger uitrusten
recrutar/formar/levar un -- = een leger op de been brengen


Armenia sub n pr

1 Armenië


armeniaca sub

1 abrikoos


armenie adj

1 Armeens


armenio(I) sub

1 Armeniër
2 Armeens (taal)


armenio(II) sub

1 hermelijn
2 hermelijnbont
mantello de -- = hermelijnen mantel


+ armeria sub

1 BOTANICA strandkruid
-- alpin = alpengras


+ armeria sub

1 wapenkamer, rustkamer


armero sub

1 wapensmid
2 ambtenaar belast met bewapening


+ armilla sub

1 ARTE DE CONSTRUER kapiteelring


+ armillar adj

1 sphera -- = armillarium (in stalen ringen uitgebeeld planetenstelsel)


+ armillaria sub

1 BOTANICA
-- mellate/de melle = honingzwam


+ armillario sub

1 armillarium


+ arminiano sub

1 RELIGION arminiaan


armipotente adj

1 machtig door de wapenen


+ armistitial adj

1 mbt de wapenstilstand


armistitio sub

1 wapenstilstand
die del -- = wapenstilstandsdag
negotiationes de -- = wapenstilstandsonderhandelingen
tractato de -- = wapenstilstandsverdrag
concluder un -- = een wapenstilstand sluiten
signar un -- = een wapenstilstand tekenen
commemorar le -- = de wapenstilstand herdenken


+ armoracia sub

1 BOTANICA mierik


+ armorial sub

1 HERAL armoriaal, wapenboek


+ armorial adj

1 HERAL wapen...
libro -- = wapenboek
scute -- = wapenschild


+ Armorica sub n pr

1 Armorica (oude naam van Bretagne)


+ armorican adj

1 Armoricaans, Bretons
gres -- = Armoricaanse zandsteen


+ ARN (acidoribonucleic) sub

1 BIOCHIMIA R.N.A. (ribonucleïnezuur)


+ arnebia sub

1 BOTANICA arnebia


+ arnica sub

1 BOTANICA valkruid, wolverlei, arnika


+ arnoseris sub

1 BOTANICA korensla


+ aro sub

1 BOTANICA aronskelk
-- maculate = gevlekte aronskelk
-- blanc = witte aronskelk
-- italic = italiaanse aronskelk


aroma sub

1 aroma, geur
-- de pinos = dennegeur
-- de caffe = koffiearoma
-- de tabaco = geur van tabak
-- de vino = geur van wijn
-- de flores = bloemengeur
-- de thymo = tijmgeur
-- dulce = zoete geur


aromate sub

1 aroma, aromaat, aromatische stof


aromatic adj

1 aromatisch, geurig, welriekend
vinagre -- = aromatische azijn, kruidenazijn
herbas -- = aromatische kruiden
planta -- = aromatische plant
substantia -- = aromatische stof
bitter (A) al herbas -- = kruidenbitter
mixtura -- = geurige melange
CHIMIA compositos -- = aromatische verbindingen
odor -- = welriekende geur


+ aromaticitate sub

1 geurigheid, welriekendheid


aromatisante sub

1 smaakstof


aromatisar v

1 aromatiseren, een aroma geven
-- un bibita = een drank aromatiseren


+ aromatisate adj

1 gearomatiseerd
vino -- = kruidenwijn


aromatisation sub

1 het aromatiseren, aromatisering
-- de un bibita = aromatisering van een drank


+ aromorphose (-osis) sub

1 BIOLOGIA aromorfose


+ aronia sub

1 BOTANICA appelbes


+ arpeggiar v

1 MUSICA arpeggiëren


arpeggio sub ITALIANO

1 MUSICA arpeggio
facer --s = arpeggiëren


+ arpenta sub

1 HISTORIA morgen (oude landmaat)


+ arquebuse sub

1 HISTORIA haakbus


+ arquebusero sub

1 HISTORIA haakschutter, arkebus(s)ier
2 HISTORIA haakbusmaker


arrangiamento sub

1 rangschikking, regeling, ordening
-- alphabetic = alfabetische indeling
-- clar = overzichtelijke indeling
-- floral/de flores = bloemstuk
-- musical = muzikaal arrangement
-- theatral = toneelbewerking
-- collusori = onderhandse regeling
-- amicabile = minnelijke schikking
cercar un -- = een regeling zoeken
trovar un -- = een schikking vinden
venir a un -- = tot een schikking komen
2 plan


arrangiar v

1 rangschikken, in orde brengen, organiseren
-- papiros = papieren rangschikken/ordenen
-- flores in un vaso = bloemen rangschikken in een vaas
-- un camera = een kamer in gereedheid brengen
-- un viage = een reis organiseren
-- un pecia de theatro = een toneelstuk bewerken
2 bedenken, beramen
3 bijleggen, in der minne schikken
4 -- se = het klaarspelen, zich redden


+ arrangiator sub

1 MUSICA arrangeur


+ arrentabile adj

1 (ver)pachtbaar


+ arrentamento sub

1 (ver)pachting, pacht, pachtprijs
-- arretrate = overjarige/achterstallige pacht
-- non pagate = pachtschuld
contracto de -- = pachtcontract
cedula de -- = pachtceel
systema de -- = pachtstelsel
anno de -- = pachtjaar
durata/duration del termino/periodo de -- = pachtduur
haber in -- = in pacht hebben
prender in -- = in pacht nemen
dar in -- = in pacht geven, verpachten
pagar le -- = de pacht betalen


arrentar v

1 (ver)pachten, in pacht geven/nemen
-- un terreno = een terrein (ver)pachten


+ arrentator sub

1 (ver)pachter


arrestar v

1 blijven staan, stilhouden, stoppen
-- de leger = ophouden met lezen
2 tot stilstand brengen, stilhouden, stoppen
-- su auto(mobile) = zijn auto tot stilstand brengen
-- su horologio = zijn horloge stilzetten
-- le circulation/le traffico = het verkeer stopzetten
-- le avantiamento = de opmars stuiten
-- le hemorrhagia = de bloeding tot staan brengen
-- se = blijven staan
3 arresteren, aanhouden
-- un criminal = een misdadiger arresteren


arrestation sub

1 het tot stilstand brengen, etc.
2 arrestatie, aanhouding
-- provisori = voorlopige aanhouding
ordine de -- = bevel tot arrestatie
proceder a un -- = tot een aanhouding overgaan


arresto sub

1 het tot staan brengen, het stoppen, stilstand
-- del pulso = polsstilstand
-- cardiac/del corde = hartstilstand
-- de un motor = stilstand/stilvallen van een motor
-- del travalio/labor = werkonderbreking
-- fortiate/brusc = noodstop
-- in le crescentia = stilstand in de groei
-- del hostilitates = staking van de vijandelijkheden
signal de -- = stopsignaal/sein/teken
linea de -- = stopstreep
interdiction de -- = stopverbod
PHOTOGRAPHIA banio de -- = stopbad
sin -- = zonder ophouden, onafgebroken
ille parla sin -- = zijn mond staat niet stil
2 pal, stuitnok, pen, pin(netje), arret
-- de un fusil = pal van een geweer
3 arrestatie, hechtenis, arrest
-- domiciliari = huisarrest
mandato/ordine de -- = arrestatiebevel, bevel tot inhechtenisneming
mitter in -- = in verzekerde bewaring stellen, in hechtenis nemen
sub -- = onder arrest


+ arretramento sub

1 het achteruitgaan, het talmen, het vertragen


arretrar v

1 achteruit gaan
-- se = 1. zich terugtrekken, 2. achter de hand blijven, op de achtergrond blijven
2 vertragen, talmen, oponthoud veroorzaken
le horologio arretra = de klok loopt achter
arretrar le horologio = de klok terugzetten


arretrate adj

1 achterstallig
pagamento -- = achterstallige betaling
location -- = achterstallige huur
mantenimento -- = achterstallig onderhoud
pais -- = achtergebleven land
mente/spirito -- = achterlijkheid
schola pro infantes (mentalmente) -- = school voor achtelijke kinderen


arretrato sub

1 achterstand, achterstallige schuld
-- de location = huurschuld
recuperar le -- = de achterstand inlopen


arrha sub

1 JURIDIC waarborg(som), borg(som), voorschot, aanbetaling


+ arrhenathero sub

1 BOTANICA glanshaver


arrivar v

1 aankomen, arriveren
-- a casa = thuiskomen
-- in retardo = te laat komen
ille arriva currente = hij komt aanhollen
-- al apice = ten top stijgen
-- a un certe etate = een zekere leeftijd bereiken


arrivata sub

1 aankomst
-- del traino = aankomst van de trein
station de -- = station van aankomst
al -- de = bij aankomst van
hall (A) de -- = aankomsthal
hora de -- = aankomsttijd
tabula de partitas e --s = bord met vertrek- en aankomsttijden
SPORT linea de -- = aankomstlijn, eindstreep, finish


arrivismo sub

1 arrivisme, carrièremakerij


arrivista sub

1 arrivist, carrièremaker, streber


arrogante adj

1 arrogant, verwaand, verwaten, laatdunkend, aanmatigend
persona -- = verwaand iemand
attitude -- = arrogante/trotse houding


arrogantia sub

1 arrogantie, verwaandheid, laatdunkendheid, aanmatiging
-- del poter = arrogantie van de macht
responder con -- = een arrogant antwoord geven


arrogar v

1 aanmatigen
-- se = zich aanmatigen, zich veroorloven
-- se un derecto = zich een recht aanmatigen
2 JURIDIC toeëigenen
-- se = zich toeëigenen, naar zich toe trekken
illa se ha arrogate titulos que non la pertine = zij heeft zich titels toegeëigend die haar niet toebehoren


arrogation sub

1 JURIDIC toeëigening
2 aanmatiging


+ arrotundamento sub

1 het ronden, ronding


arrotundar v

1 rond maken, afronden
-- le angulos = de scherpe kantjes eraf halen
le precios se arrotunda in florinos = de prijzen op een gulden afgerond
formas arrotundate = ronde vormen


arrugar v

1 rimpelen, plooien, kreuken, (ver)kreukelen, verfrommelen
-- le fronte = het voorhoofd fronsen
pomos/malos arrugate = verschrompelde/rimpelige appels
pelle arrugate = verschrompelde huid
vetula arrugate = verschrompeld oud vrouwtje


arsenal sub

1 (marine)werf
2 arsenaal, wapenhuis, wapenopslagplaats


+ arsenato sub

1 CHIMIA arsenaat
-- de plumbo = loodarsenaat


+ arsenic adj

1 CHIMIA arseen...
acido -- = arseenzuur


arsenical adj

1 CHIMIA arsenicumhoudend, arsenicum..., arseen...


arsenico sub

1 arsenicum
composito de -- = arsenicumverbinding
mineral de -- = arsenicumerts
invenenamento/intoxication per -- = arsenicumvergiftiging


+ arsenicophago sub

1 arsenicumeter


arseniophosphato sub

1 CHIMIA arsenicumfosfaat


arseniose adj

1 arsenicumhoudend, arsenig
acido -- = arsenigzuur


arseniosulfato sub

1 CHIMIA arsenicumsulfaat


arsenito sub

1 CHIMIA arseniet (zout van arsenigzuur)


arsenium sub

1 arsenicum
mineral de -- = arsenicumerts
composito de -- = arsenicumverbinding
invenenamento/intoxication per -- = arsenicumvergiftiging


+ arsina sub

1 CHIMIA arseenwaterstof, arsine


arte sub

1 kunst (schone, etc.)
--s liberal = vrije kunsten
le belle --s = de schone kunsten
schola/academia de belle --s = school/academie voor schone kunsten, kunstacademie
le scientias e le --s = kunsten en wetenschappen
le -- pro le -- = de kunst om de kunst, "l'art pour l'art"
-- dramatic/scenic = toneelkunst
schola de -- dramatic = toneelschool
-- popular = volkskunst
-- rupestre = holenkunst
-- antique = oude kunst
-- decorative/ornamental = sierkunst, decoratieve kunst
-- conceptual = "conceptual art", conceptuele kunst
-- plastic/figurative = beeldende kunst
-- sculptural = beeldhouwkunst
-- monumental = monumentale kunst
-- static = statische kunst
-- archaic = archaïsche kunst
-- primitive = primitieve kunst
Syndicato de Professionales del Artes Plastic = Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, BBK
-- poetic = dichtkunst
-- degenerate = gedegenereerde/ontaarde kunst
-- cinematographic = filmkunst
-- del pictura = schilderkunst
-- del broderia = borduurkunst
--s graphic = grafische kunsten
-- del aurifice = goudsmeedkunst
-- del designo = tekenkunst
-- del canto = zangkunst
-- del dansa = danskunst
--s applicate = toegepaste kunsten
campo/terreno del -- = terrein van de kunst
libro de -- = kunstboek
amator de -- = kunstliefhebber
revista de -- = kunsttijdschrift
rubrica de -- = kunstrubriek
catalogo de -- = kunstcatalogus
furto/robamento de -- = kunstdiefstal
dedicar se a/practicar un -- = een kunst beoefenen
practica de un -- = kunstbeoefening
photographia de -- = kunstfotografie
galeria de -- = kunstgalerij
sensibile al -- = kunstgevoelig
historia del -- = kunstgeschiedenis
historico del -- = kunsthistoricus
consilio del --s = kunstraad
mundo del --s = kunstwereld
forma de -- = kunstvorm
objecto de -- = kunstvoorwerp
terreno del -- = gebied van de kunst
mercato de objectos de -- = kunstmarkt
commercio de objectos de -- = kunsthandel
mercante/negotiante de objectos de -- = kunsthandelaar
collection (de objectos) de -- = kunstcollectie/verzameling
collector de objectos de -- = kunstverzamelaar
vendita public de objectos de -- = kunstveiling
cognoscitor/experto de -- = kunstkenner
amator/amante de -- = kunstminnaar
regula de -- = kunstregel
exposition de -- = kunsttentoonstelling
critico de -- = kunstkritikus
critica de arte = kunstkritiek
obra/opera de -- = kunstwerk
protector del --s = kunstbeschermer
2 bekwaamheid, bedrevenheid, vaardigheid, kunst, kunde
-- militar/del guerra = krijgskunde
-- culinari/de cocinar/del cocina = kookkunst
-- de scriber = schrijfkunst
-- de viver = levenskunst
-- de amar = minnekunst
-- narrative = vertelkunst
-- magic/de magia = toverkunst
-- oratori = redenaarskunst
-- de governar = regeerkunst
-- natatori = zwemkunst
--s diabolic = duivelse kunsten
secundo tote le regulas del -- = volgens alle regels van de kunst


artefacto sub

1 artefact


+ artemisia sub

1 BOTANICA alsem
-- maritime = zeealsem
-- campestre = veldbijvoet


arteria sub

1 ANATOMIA slagader
-- coronari = kransslagader
-- pulmonar = longslagader
-- femoral = dijslagader
-- sciatic = heupslagader
-- nasal = neusslagader
-- tracheal = luchtpijpslagader
-- maxillar = kaakslagader
-- jugular/guttural = keelslagader
-- brachial = armslagader
-- gastric = maagslagader
-- frontal = voorhoofdsslagader
-- renal = nierslagader
-- sural/peronee/peroneal = kuitslagader
-- dorsal = rugslagader
-- spermatic = zaadslagader
-- lingual = tongslagader
-- hepatic = leverslagader
-- radial = onderarmslagader
-- cervical/del collo = halsslagader
-- abdominal = buikslagader
2 FIGURATE verkeersader
-- de traffico/de circulation = verkeersader


arterial adj

1 slagaderlijk, arteriëel
sanguine -- = slagaderlijk bloed
membrana -- = slagadervlies
tension/pression -- = bloeddruk
sclerose (-osis) = aderverkalking
hemorrhagia -- = slagaderlijke bloeding


+ arterialisar sub

1 arterialiseren


+ arterialisation sub

1 arterialisatie


+ arteriogramma sub

1 MEDICINA arteriogram


+ arteriographia sub

1 arteriografie


+ arteriola sub

1 kleine arterie/slagader


+ arteriologia sub

1 MEDICINA arteriologie


+ arteriopathia sub

1 MEDICINA arteriopathie


arteriosclerose (-osis) sub

1 arteriosclerosis, aderverkalking


+ arteriosclerotic adj

1 aderverkalking betreffend, arteriosclerotisch


+ arteriosclerotico sub

1 arteriosclerosepatiënt


+ arteriose adj

1 van de slagader, slagader...
tension/pression -- = bloeddruk


arteriotomia sub

1 MEDICINA incisie van een slagader


+ arteritic adj

1 MEDICINA slagaderontstekings...


+ arteritis sub

1 MEDICINA slagaderontsteking


+ Artesia sub n pr

1 Artesië


+ artesian adj

1 artesisch, Artois...
puteo -- = artesische put, welput
aqua -- = artesisch water


+ arthralgia sub

1 MEDICINA gewrichtspijn


arthritic adj

1 MEDICINA artritisch, gewrichtspijn...
febre -- = jichtkoorts
concretion -- = jichtknobbel


+ arthritico sub

1 MEDICINA artritispatiënt


arthritis sub

1 MEDICINA artritis, gewrichtsontsteking
-- del hanca = ontsteking van het heupgewricht
-- acute o chronic = acute of chronische artritis
-- rheumatic = reumatische artritis
-- deformante = "arthritis deformans"


arthritismo sub

1 MEDICINA artritisme, aanleg voor gewrichtsaandoeningen


+ arthrographia sub

1 MEDICINA gewrichtsbeschrijving


+ arthrologia sub

1 MEDICINA artrologie


+ arthropathia sub

1 MEDICINA gewrichtsaandoening


+ arthroplastica sub

1 MEDICINA artroplastie
-- del hanca con prothese (-esis) total = total hip


+ arthropodo sub

1 ZOOLOGIA geleedpotige


+ arthroscopia sub

1 artroscopie


+ arthroscopio sub

1 artroscoop


+ arthrotomia sub

1 gewrichtsoperatie


+ arthtrose (-osis) sub

1 MEDICINA artrose


artichoc {sj} sub

1 artisjok


+ articitate sub

1 articiteit, kunstzin


articulabile adj

1 articuleerbaar, uitspreekbaar


articular adj

1 gewrichts...
affection -- = gewrichtsaandoening
rheumatismo -- = gewrichtsrheumatiek
tuberculose (-osis) -- = gewrichtstuberculose
affection -- = artritis
dolores -- = pijn in de gewrichten
cavitate -- = gewrichtsholte
ligamento -- = gewrichtsband
capsula -- = gewrichtskapsel


articular v

1 articuleren, duidelijk uitspreken
2 door een gewricht verbinden, beweegbaar verbinden


articulate adj

1 gearticuleerd
2 beweegbaar, scharnierend, geleed
animales -- = gelede dieren
porta -- = vouwdeur
autobus -- = harmonicabus
tramvia -- = gelede tramwagen
bulon -- = scharnierbout


articulation sub

1 verbinding(stuk), geleding, gewricht, scharnier
-- de Cardan = kruiskoppeling
-- ginglymoide = scharniergewricht
-- del genu/geniculo = kniegewricht
-- del digito = vingergewricht
-- del carpo = handwortelgewricht
-- del hanca = heupgewricht
-- scapulohumeral/del spatula/del humero = schoudergewricht
-- intervertebral = wervelgewricht
-- talocrural = spronggewricht
-- del collo = halsgewricht
--es de un casco = de geledingen van een helm
2 articulatie, heldere verwoording/uitspraak
-- palatal = palatale articulatie
puncto de -- = articulatieplaats/punt


+ articulatori adj

1 PHONETICA articulatorisch
phonetica -- = articulatorische fonetiek
disturbantia -- = spraakgebrek


articulista sub

1 schrijver van artikelen


articulo sub

1 ANATOMIA geleding, gewricht, scharnier
2 artikel, bepaling, paragraaf, punt
-- del constitution = grondwetsartikel
le dece-duo --s del fide = de twaalf artikelen des geloofs
infraction del -- 80 = overtreding van artikel 80
-- per -- = artikelsgewijs
3 artikel (in krant, etc.)
-- de jornal = krantenartikel
-- de revista = tijdschriftartikel
-- principal/de fundo/de testa = hoofdartikel
4 artikel (koopwaar)
--s de luxo = luxe artikelen
--s sanitari = sanitaire artikelen
--s de marca = merkartikelen
-- de moda = modeartikel
--s de designo = tekenbehoeften
--s de brosseria = borstelwaren
--s de/in metallo = metaalwaren
--s de ferro = ijzerwaren
-- de saison = seizoenartikel
-- de sport/sportive = sportartikel
--s de alimentation = levensmiddelen
--s de corio = lederwaren
--s de banio = badartikelen
-- de consumo = gebruiksartikel
-- de serie/de grande consumo = massa-artikel
-- jectabile/a jectar = wegwerpartikel
-- utilisabile = bruikbaar artikel
--s de prime necessitate = eerste levensbehoeften
-- de uso domestic = huishoudelijk artikel
--s de phantasia = galanterieën
-- de commercio = handelsartikel
-- de importation = invoerartikel
-- de exportation = exportartikel
-- currente = gangbaar/gewild artikel
--s de gumma = gummiwaren
--s de secunde mano = tweedehandsgoederen
5 LINGUISTICA E GRAMMATICA lidwoord
-- definite/determinate = bepaald lidwoord
-- indefinite/indeterminate = onbepaald lidwoord
-- partitive = delend lidwoord


artifice sub

1 (kunstzinnige) vakman


artificial adj

1 kunstmatig, kunst..., namaak...
seta -- = kunstzijde
lana -- = kunstwol
fibra -- = kunstvezel
pellicia -- = kunstbont
cauchu -- = kunstrubber
corio -- = kunstleer
melle -- = kunsthoning
resina -- = kunsthars
gazon -- = kunstgras
perla -- = kunstparel
calce -- = kunstkalk
marmore -- = marmerimitatie
glacie -- = kunstijs
patinatorio -- = kunstijsbaan
porto -- = kunstmatige haven
pista super glacie -- = kunstijsbaan
nive -- = kunstsneeuw
musca -- = kunstvlieg
alimentation -- = kunstvoeding
luce/lumine -- = kunstlicht
producto -- = kunstprodukt
satellite -- = aardsatelliet (kunstmaan)
luna -- = kunstmaan
lingua -- = kunsttaal
sol -- = hoogtezon
insemination -- = kunstmatige bevruchting
centro de insemination -- =
K.I.-station
gamba -- = kunstbeen
bracio -- = kunstarm
oculo -- = kunstoog
dente -- = kunsttand
corde -- = kunsthart
pulmon -- = kunstlong, ijzeren long
intelligentia -- = kunstmatige intelligentie
dentatura -- = kunstgebit
respiration -- = kunstmatige ademhaling
practicar le respiration -- = kunstmatige ademhaling toepassen
centro de respiration -- = beademingscentrum
flor -- = kunstbloem
laco -- = stuwmeer
insula -- = kunstmatig eiland
magnete -- = kunstmatige magneet
covatrice (--) = broedmachine
matre -- = kunstmoeder (voor kuikens)
focos -- = vuurwerk
pista de ski (No) -- = kunststofskibaan


+ artificialisar v

1 artificiëel maken, gekunsteld/onnatuurlijk maken


+ artificialitate sub

1 kunstmatigheid
2 gekunsteldheid, gemaaktheid


artificio sub

1 truc, kunstgreep, handigheidje, kneep
-- de calculo = rekentruc
-- de stilo = stilistische kunstgreep
2 apparaat, mechaniek
facer un foco de -- = een vuurwerk afsteken


artificiose adj

1 listig, sluw, bedrieglijk, geslepen, slinks
conducta -- = slinks gedrag


+ artificiositate sub

1 listigheid, sluwheid, bedrieglijkheid, geslepenheid, slinksheid


artillar v

1 bewapenen met artillerie


artilleria sub

1 artillerie, geschut
-- de campania = veldartillerie, veldgeschut
-- naval = scheepsgeschut
-- antiaeree = luchtdoelartillerie
-- costari = kustartillerie
foco/tiro de -- = artillerievuur
-- legier = lichte artillerie
-- pesante = zwaar geschut


artillerista sub

1 artillerist


+ artillero sub

1 artillerist


+ artimon sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bezaan(smast), achtermast
(vela de) -- = bezaantopzeil
virga/verga de -- = bezaansra
foc de -- = bezaansstagzeil


+ artiodactyle adj

1 evenhoevig, evenvingerig


+ artiodactylos sub pl

1 ZOOLOGIA evenhoevigen


+ artisanal adj

1 ambachtelijk, ambachts...
arte -- = kunstambacht
industria -- = kunstnijverheid


+ artisaneria sub

1 ambachtelijk werk, handwerk


artisano sub

1 handwerksman, ambachtsman


artista sub

1 artiest, kunstenaar
-- original = oorspronkelijk kunstenaar
-- creator/creative = scheppend kunstenaar
-- plastic = beeldend kunstenaar
-- de cabaret = cabaretier
-- pop = popartiest
-- de circo = circusartiest
-- ambulante/stratal/de stratas = straatartiest
-- multo dotate = begenadigd kunstenaar
entrata del -- = artiesteningang
exito del --s = artiestenuitgang


artistic adj

1 artistiek, kunstzinnig, kunst...
patinage -- = kunstrijden
patinator -- = kunstrijder
patin -- = kunstschaats
biliardo -- = kunststoten
valor -- = kunstwaarde
genere -- = kunstgenre
calendario -- = kunstkalender
circulo -- = kunstkring
chronica -- = kunstkroniek
canto -- = kunstlied
expression -- = kunstuiting
manifestationes -- = kunstuitingen
photographia -- = kunstfotografie
forma -- = kunstvorm
munda -- = kunstwereld
problema -- = kunstprobleem
tendentia/currente -- = kunststroming, kunstrichting
café (F) -- = artiestencafé
proprietate -- = artistiek eigendom
supplemento -- (de un jornal) = kunstbijlage
senso -- = artisticiteit
circulo -- = kunstkring
conscientia -- = artistiek geweten
producto -- = kunstprodukt
production -- = kunstproduktie
formation -- = kunstzinnige vorming
education -- = kunstzinnige opvoeding


+ artocarpo sub

1 BOTANICA broodboom


+ arunco sub

1 BOTANICA geitebaard


+ arvense adj

1 ranunculo -- = akkerboterbloem, akkerhavevoet, veldranonkel
bromo -- = akkerdravik
cirsio -- = akker(veder)distel, velddistel
gagea -- = (akker)geelster, kleine vogelmelk
calendula -- = akkergoudsbloem
anagallis -- = akkerguichelheil
cerastio -- = akkerhoornbloem
anthemis -- = akkerkamille
alchemilla -- = akkerleeuwenklauw
soncho -- = akkermelkdistel
mentha -- = akkermunt, veldmunt
equiseto -- = akkerpaardenstaart
convolvulo -- = akkerwinde
stachys -- = veldandoorn
veronica -- = veldereprijs
alauda -- = veldleeuwerik
mellino -- = vliegendoder (soort wesp)


Arya sub n pr SANSCRITO

1 Ariër


aryan adj

1 Arisch


aryano sub

1 Ariër


+ arytenoide sub

1 bekervormig kraakbeen


+ arytenoide adj

1 (van kraakbeen) bekervormig


+ asafetida sub

1 BOTANICA duivelsdrek


+ asaro sub

1 BOTANICA mansoor, hazelwortel


asbesto sub

1 asbest
-- de platino = platina-asbest
revestimento de -- = asbestbekleding
-- cemento = asbestbeton
placa de -- = asbestplaat
corda de -- = asbestdraad
pulvere de -- = asbeststof
fibra de -- = asbestvezel


+ asbestose (-osis) sub

1 MEDICINA asbestziekte, asbestkanker, asbestose


+ ascalonia sub

1 BOTANICA sjalot


+ ascaride sub

1 ZOOLOGIA ascaride, ingewandsworm, spoelworm


+ ascaridiose (-osis) sub

1 MEDICINA ascaridiose, wormziekte


+ ascendente adj

1 stijgend, opklimmend, (op)rijzend
movimento -- = stijgende beweging
naso -- = wipneus
linea -- = opgaande lijn
pression -- = opwaartse druk
fortia -- = opwaartse kracht
MATHEMATICA serie/progression -- = opklimmende reeks
gamma/scala -- = stijgende toonladder
marea -- = opkomend tij


ascendente sub

1 voorvader, voorouder
2 overwicht, (overheersende) invloed
su -- super illa = zijn macht over haar


ascendentia sub

1 voorgeslacht, voorouders, afstamming
-- paternal = voorgeslacht van vaderszijde
-- maternal = voorgeslacht van moederszijde
certificato de -- = bewijs van afstamming
2 overwicht, (overheersende) invloed
3 stijging
-- thermic/thermal = opstijging van warme luchtstroom, thermiek
pluvia de -- = stijgingsregen


ascender v

1 (op)klimmen, omhoog gaan, (op)stijgen
-- al celo = ten hemel varen
-- al throno = de troon bestijgen
-- in rango = opklimmen in rang
SPORT -- al prime division = promoveren naar de eerste divisie


+ ascendibile adj

1 beklimbaar


ascension sub

1 het opstijgen, opstijging, bestijging, beklimming
altitude de -- = stijghoogte (van vliegtuig)
tempore de -- = stijgtijd
velocitate de -- de un avion = klimsnelheid van een vliegtuig
facer le -- de = beklimmen
-- de un montania = beklimming van een berg
-- capillar = capillaire stijghoogte
-- de un ballon = opstijging van een ballon
ASTRONOMIA -- recte = rechte klimming


Ascension sub

1 hemelvaart
die/jorno de -- = hemelvaartsdag


ascensional adj

1 (op)stijgend, opgaand, opwaarts
fortia -- = opwaartse kracht, stijgkracht
pression -- = opwaartse druk
movimento -- = stijgende beweging, stijgbeweging
tempore -- = stijgtijd
velocitate -- = stijgingssnelheid
differentia -- = klimmingsverschil
capacitate -- = stijgvermogen


ascensionista sub

1 bergbeklimmer


ascensor sub

1 lift
-- de/pro mercantias = goederenlift
-- pro personas = personenlift
-- de perron = perronlift
-- electric = elektrische lift
cablo del -- = liftkabel
motor del -- = liftmotor
solo del -- = liftvloer
porta del -- = liftdeur
cabina del -- = liftkooi
cavia del -- = liftkoker, liftschacht
protection del -- = liftbeveiliging
capacitate del -- = liftcapaciteit
fabrica de --es = liftenfabriek
prender le --, montar in/per -- = de lift nemen, met de lift gaan
descender in/per -- = met de lift naar beneden gaan


+ ascensorista sub

1 liftjongen


ascese sub

1 ascese


asceta sub

1 asceet
le vita auster de un -- = het strenge leven van een asceet


ascetic adj

1 ascetisch
spiritualitate -- = ascetische spiritualiteit
moral -- = ascetische moraal
vita -- = ascetisch leven
tradition -- = ascetische traditie


ascetica sub

1 ascese, ascetisme, ascetische levenswijze, ascetiek, leer der ascese


ascetismo sub

1 ascese, ascetisme, ascetische levenswijze, ascetiek, leer der ascese


+ ascidia sub

1 BOTANICA beker, bladurn
2 ZOOLOGIA zakpijp, zeeschede


asclepiadaceas sub pl

1 BOTANICA asclepiadaceae, zijdeplantfamilie


asclepiades sub

1 BOTANICA zijdeplant
-- tuberose = knolzijdeplant


Asclepio sub n pr

1 Asclepius


+ asco sub

1 BOTANICA ascus, cel waarbinnen de geslachtelijke sporen worden gevormd


ascolta sub

1 het luisteren
indice/index de -- = luisterdichtheid
casco (de --) = koptelefoon
cabina de -- = luistercabine, luistercel
2 het afluisteren
3 (posto de) -- = luisterpost
dispositivo de -- = afluisterinstallatie
apparatos de -- = afluisterapparatuur


+ ascoltabile adj

1 te beluisteren, beluisterbaar


ascoltamento sub

1 het luisteren


ascoltar v

1 luisteren (naar), beluisteren
-- un orator = naar een redenaar luisteren
-- un concerto = naar een concert luisteren
-- (con) le bucca aperte = met open mond luisteren
saper -- ben = goed kunnen luisteren
-- le duo partes = het (recht van) hoor en wederhoor laten gelden/toepassen


ascoltator sub

1 luisteraar
-- benevole = welwillende luisteraar
-- attentive = aandachtige luisteraar
-- de radio = radioluisteraar


+ ascomyceto sub

1 BOTANICA ascomyceet, zakjeszwam


+ ascophyllo sub

1 BOTANICA
-- nodose = knotswier


+ ascorbic adj

1 CHIMIA
acido -- = ascorbinezuur, vitamine C


+ ascospora sub

1 BOTANICA ascospore, spore gevormd in de zak van de zakzwam


ascriber v

1 toeschrijven, toerekenen
-- poteres supernatural a un persona = iemand bovennatuurlijke krachten toeschrijven


+ ascribibile adj

1 toe te schrijven, toe te rekenen


ascription sub

1 het toeschrijven, toeschrijving, toerekening


+ asdic sub

1 asdic
installation de -- = asdicinstallatie


+ aseismic adj

1 tegen aardbevingen
resistentia -- = aardbevingsbestendigheid
test (A) -- = proef naar aardbevingsbestendigheid


+ aseitate sub

1 PHILOSOPHIA aseïteit


+ asello sub

1 ZOOLOGIA
-- aquatic = (zoet)waterpissebed


+ asemantic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA geen betekenis hebbend, asemantisch


+ asemanticitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA betekenisloosheid


asepsis sub

1 MEDICINA asepsis, aseptie(k), steriliteit


aseptic adj

1 aseptisch, ontsmet, steriel, kiemvrij
bandage -- = aseptisch verband


aseptico sub

1 ontsmettende stof, steriele stof


+ aseptisar v

1 desinfecteren, ontsmetten
-- un plaga = een wond ontsmetten


+ aseptisation sub

1 het aseptische maken, sterilisatie, desinfectering, ontsmetting


asexual adj

1 geslachtsloos, ongeslachtelijk
multiplication/reproduction -- = ongeslachtelijke voortplanting


+ asexualitate sub

1 BIOLOGIA geslachtloosheid


+ asexuate adj

1 ongeslachtelijk, seksloos
reproduction/multiplication -- = ongeslachtelijke voortplanting
reproducer se per generation -- = zich ongeslachtelijk voortplanten


Asia sub n pr

1 Azië (continent, werelddeel)
-- Meridional = Zuid-Azië
-- Oriental = Oost-Azië
2 HISTORIA ROMAN Asia
-- Minor = Kleinazië
de -- Minor = Kleinaziatisch


asiatic adj

1 Aziatisch
2 RHETORICA bloemrijk, (te) sierlijk
stilo -- = bloemrijke stijl


asiatico sub

1 Aziaat


asineria sub

1 ezelachtigheid, ezelachtige streek


asinero sub

1 ezeldrijver


asinin adj

1 ezelachtig, ezels..., FIGURATE dom, dwaas


asinitate sub

1 ezelachtigheid, dwaasheid, domheid


asino sub

1 ezel
-- neonate = ezelsveulen
pelle de -- = ezelsvel
-- de carga/basto = pakezel
ponte de -- = ezelsbruggetje
un -- (elevate) al quadrato = een ezel in het kwadraat


+ asocial adj

1 asociaal
comportamento/conducta -- = asociaal gedrag


+ asocialitate sub

1 asociaal karakter
le -- de un acto = het asociale karakter van een handeling


+ asparageto sub

1 aspergebed


+ asparagina sub

1 asparagine


asparago sub

1 asperge
-- plumose = pluimasperge, sierasperge
-- falcate = sikkelasperge
puncta de -- = aspergekop/punt
turiones del -- = winterknoppen van de asperge
platto de --s = aspergeschotel/gerecht
suppa a/de --s = aspergesoep
cultura de --s = aspergeteelt
excavar --s = asperges steken


+ aspartame sub

1 aspartaam (zoetstof)


+ aspartic adj

1
acido -- = asparaginezuur


aspecto sub

1 aspect, aanblik, uiterlijk
haber un -- impressionante = er indrukwekkend uitzien
le cosas ha prendite un -- toto diverse = de zaken hebben een geheel ander aanzien gekregen
ora le cosa presenta un -- totalmente distincte = nu krijgt de zaak een geheel ander voorkomen
-- vitrose = glazigheid
al prime -- = bij de eerste aanblik
fructos de belle -- = fruit dat er aantrekkelijk uitzoek
2 kant, gezichtspunt, aspect
-- ethic de un problema = ethische zijde van een probleem
un multitude de --s = een veelheid aan invalshoeken
sub omne -- = alzijdig
3 ASTROLOGIA aspect
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA aspect
-- durative = duratief aspect
-- progressive = progressief aspect


+ aspectual adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt het aspect


+ aspera sub

1 BOTANICA windhalm


asperar v

1 ruw maken


aspere adj

1 ruw, rauw, guur, streng
hiberno -- = strenge winter
vento -- = gure wind
voce -- = ruwe/rauwe stem
un -- contacto con le realitate = een ruwe aanraking met de werkelijkheid
reprehender asperemente un persona = iemand de mantel uitvegen


asperger v

1 besproeien, besprenkelen, nat gooien
-- con grassia = met vet bedruipen
-- con aqua sancte = met wijwater besprenkelen


+ aspergillo sub

1 (schimmelgeslacht) aspergillus


+ asperibractee adj

1 BOTANICA met ruwe schutbladen


+ aspericaule adj

1 BOTANICA ruwstengelig


+ asperifolias sub pl

1 BOTANICA ruwbladigen


+ asperifoliate adj

1 Vide: asperifolie


+ asperifolie adj

1 BOTANICA ruwbladig


asperitate sub

1 ruwheid, oneffenheid, hobbeligheid
-- de un paisage = ruwe karakter van een landschap
--s del terreno = oneffenheden van het terrein
-- del solo = hobbeligheid van de grond
-- del hiberno = strengheid van de winter
-- del vento = guurheid van de wind
-- del character = stugheid van karakter
FIGURATE limar le --s de un cosa = de scherpe kantjes van iets halen


+ asperme adj

1 BOTANICA zaadloos


+ aspermia sub

1 BOTANICA zaadloosheid


aspersion sub

1 het besproeien, het besprenkelen, besproeiing, besprenkeling
irrigation per -- = beregening


aspersorio sub

1 ECCLESIA wijwaterkwast, kwispel


+ asperugo sub

1 BOTANICA scherpkruid


+ asperula sub

1 BOTANICA bedstro, ruwkruid
-- odorate = lievevrouwenbedstro


+ asphaltar v

1 asfalteren
-- un strata = een straat asfalteren


+ asphaltate adj

1 asfalt...
pavimento/revestimento -- = asfaltbestrating
via/cammino -- = asfaltweg


+ asphaltator sub

1 asfalteerder


+ asphaltatura sub

1 het asfalteren, asfaltering


+ asphaltic adj

1 asfalt...
pulvere -- = asfaltpoeder
beton -- = asfaltbeton


asphalto sub

1 asfalt
pavimento/revestimento de -- = asfaltbestrating
fabrica de -- = asfaltfabriek
industria de -- = asfaltindustrie
strato de -- = asfaltlaag
quadrello de -- = asfalttegel
pice de -- = asfaltpek


+ asphodelo sub

1 BOTANICA affodil(le), slaaplelie


+ asphyxia sub

1 verstikking, asfyxie
-- per strangulation = verstikking door wurging
morir de -- = de verstikkingsdood sterven
morte per -- = verstikkingsdood


+ asphyxiante adj

1 stik..., stikheet
gas -- = stikgas
il faceva un calor -- = het was drukkend heet


+ asphyxiar v

1 doen stikken, smoren
-- con gas = vergassen
-- un persona con un cossino = iemand onder een kussen smoren
-- per le emanationes de oxydo de carbon = door kolendamp stikken


+ asphyxic adj

1 verstikkings...


aspic sub FRANCESE

1 CULINARI aspic


+ aspide sub

1 ZOOLOGIA aspis (adder en brilslang)


+ aspidistra sub

1 BOTANICA aspidistra, kwartjesblad


aspirante sub

1 kandidaat
2 MILITAR vaandrig, adelborst
3 SPORT aspirant


+ aspirante adj

1 (aan)zuigend
poter -- = zuigkracht
pumpa -- = zuigpomp
pumpa -- e premente = zuigperspomp
draga -- = zandzuiger


+ aspira-pulvere sub

1 stofzuiger


aspirar v

1 streven, sterk verlangen, dingen, haken, aspireren
-- al perfection = naar volmaaktheid streven
-- al reposo = naar rust verlangen
-- al gloria/al celebritate = er naar streven beroemd te worden
Sparta aspirava al hegemonia super tote le Grecia = Sparta streefde naar de hegemonie over heel

Griekenland

2 PHONETICA aspireren, met aanblazing uitspreken
3 inademen
-- e expirar = inademen en uitademen
-- aere = lucht inademen
4 aanzuigen, opzuigen, inzuigen
-- un bibita con un palea = een drankje met een rietje opzuigen


aspiration sub

1 het streven, etc., streving, drang, verlangen, aspiratie
--es artistic = artistieke aspiraties
-- laudabile/commendabile = loffelijk streven
--(es) nobile = edel streven
-- verso le gloria = streven naar roem
2 PHONETICA het aspireren, aspiratie
3 het inademen, inademing
le -- e le expiration = de inademing en de uitademing
4 het (aan)zuigen, (aan)zuiging
tubo de -- = zuigbuis
valvula de -- = zuigklep/ventiel
velocitate de -- = aanzuigsnelheid


aspirator sub

1 zuigtoestel
2 -- (de pulvere) = stofzuiger
-- (de pulvere) portative = handstofzuiger
flexo del -- = stofzuigersnoer
tubo flexibile del -- = stofzuigerslang
sacco del -- = stofzuigerzak
nettar le camera con le -- = de kamer stofzuigen


+ aspiratori adj

1 zuig...
fortia -- = zuigkracht
pumpa -- = zuigpomp
movimento -- = zuigbeweging


aspirina sub

1 aspirine
-- vitaminate/vitaminisate = gevitaminiseerde vitamine
comprimito de -- = aspirinetablet
tubo de -- = buisje aspirine
le consumo de -- = het gebruik van aspirine


asplenio sub

1 BOTANICA streepvaren, miltkruid


+ assagaya sub

1 assagaai


assai adv ITALIANO

1 MUSICA assai


assalir v

1 aanvallen, bestormen
-- un fortalessa = een fort bestormen
le ministro esseva assalite per jornalistas = de minister werd bestormd door journalisten
io le ha assalite de questiones = ik heb hem met vragen bestormd


assalitor sub

1 aanvaller, bestormer


assaltar v

1 aanvallen, bestormen
le inimico nos ha assaltate = de vijand viel ons aan
-- un banca a mano armate = een gewapende overval op een bank doen


assaltator sub

1 aanvaller, bestormer, overvaller


assalto sub

1 (storm)aanval, stormloop, bestorming, overval
-- de un fortalessa = (storm)aanval op een vesting
scala de -- = stormladder
unda de -- = aanvalsgolf
truppas de -- = stoottroepen
-- al traino = treinoverval, treinroof
committer un -- = een overval plegen
conquirer le publico per -- = het publiek stormenderhand veroveren


+ Assam sub n pr

1 Assam


+ assamita sub

1 Assamiet


+ assamita adj

1 Assamitisch


assassinamento sub

1 (sluip)moord


assassinar v

1 vermoorden, ombrengen
Balthasar Gerards ha assassinate Guilhelmo le Taciturno = Balthasar Gerards heeft Willem de Zwijger vermoord


assassination sub

1 het vermoorden, het ombrengen, (sluip)moord


assassinato sub

1 (sluip)moord
-- politiek = politieke moord
-- horribile = verschrikkelijke moord
-- pro/sequite de robamento = roofmoord
-- premeditate = moord met voorbedachten rade
le -- del presidente Kennedy = de moord op president Kennedy
tentativa de -- = poging tot moord
perpetrar un -- = een moord plegen


assassinator sub

1 (sluip)moordenaar


assassino sub

1 (sluip)moordenaar
-- multiple = massamoordenaar
-- professional = beroepsmoordenaar
-- salariate = huurmoordenaar
banda de --s = moordenaarsbende
commando de --s = moordcommando


assatis adv

1 genoeg
2 nogal, tamelijk, vrij


asse sub

1 as (Romeinse munt)
2 aas (kaartspel)
-- de trifolio = klaveraas
-- de triumpho = troefaas
3 crack, uitblinker, kei, topfiguur
Thomas es un -- in linguistica = Thomas is een kei in taalkunde


assecurabile adj

1 verzekerbaar
interesse -- = verzekerbaar belang


assecurantia sub

1 verzekering, toezegging, belofte
2 COMMERCIO verzekering, assurantie
societate/compania de --s = verzekeringsmaatschappij
inspector (de un compania/societate) de --s = inspecteur bij een verzekeringsmaatschappij,

verzekeringsinspecteur

premio de -- = verzekeringspremie
polissa de -- = verzekeringspolis
certificato de -- = assurantiecertificaat
costos de -- = assurantiekosten
tarifa de -- = verzekeringstarief
mediation de -- = assurantiebemiddeling
-- mixte = gemengde verzekering
-- complementari = aanvullende verzekering
-- voluntari = vrijwillige verzekering
-- obligatori/compulsori = verplichte verzekering
-- contra le pluvia = regenverzekering
-- contra le damnos = schadeverzekering
-- contra le invaliditate = invaliditeitsverzekering
-- contra le grandine = hagelverzekering
-- contra le disoccupation = werkloosheidsverzekering
-- contra le accidentes = ongevallenverzekering
-- contra furtos/robamento = inbraakverzekering
-- contra incendios = brandverzekering
-- mutue contra incendios = onderlinge brandverzekering
-- (contra) tote le riscos = all-riskverzekering
-- de mercantias = goederenverzekering
-- agricole = landbouwverzekering
-- maritime = zeeverzekering
-- super le vita = levensverzekering
-- de responsabilitate (civil) = aansprakelijkheidsverzekering, W.A.-verzekering
-- complementari = aanvullende verzekering
le -- coperi le damno(s) = de verzekering dekt de schade
Lege General super le Assecurantia del Viduas e del Orphanos = Algemene Weduwen- en Wezenwet,

Av

agentia de --s = assurantiekantoor
mediator/commissionero/agente de --s = verzekeringsagent/makelaar
compania/societate de --s super le vita = levensverzekeringsmaatschappij
compania/societate de -- contra incendios = brandverzekeringsmaatschappij
officio de --s = verzekeringskantoor
concluder/contraher/contractar un -- = een verzekering sluiten
prender un -- private = zich particulier verzekeren


assecurar v

1 waarborgen, veilig stellen, zeker stellen
-- le tranquillitate de un pais = de rust van een land verzekeren
su futuro es assecurate = zijn kostje is gekocht
2 verzekeren, de verzekering geven, betuigen, bezweren
-- se del solventia de un comprator = zich verzekeren van de solvabiliteit van een koper
3 COMMERCIO verzekeren, assureren
non assecurate = onverzekerd
insufficientemente assecurate = onderverzekerd
-- se privatemente = zich particulier verzekeren


assecurator sub

1 verzekeraar, assuradeur
-- contra incendios = brandassuradeur
-- maritime = zeeverzekeraar
syndicato de --es = garantiesyndicaat


+ assediamento sub

1 beleg, belegering


assediar v

1 belegeren


+ assediate adj

1 belegerd
citate -- = belegerde stad


assediator sub

1 belegeraar


assedio sub

1 beleg, belegering
le -- de Breda = het beleg van Breda
systema de -- = belegeringsstelsel
truppas de -- = belegeringstroepen
artilleria de -- = belegeringsgeschut
batteria de -- = belegeringsbatterij
promulgar/proclamar le stato de -- = staat van beleg afkondigen
mitter/poner le -- ante = het beleg slaan voor
levar le -- = het beleg opbreken


+ assemblage sub

1 assemblage, het assembleren, het samenvoegen, montage, het ineenzetten
sala de -- = montageruimte
officina de -- = montageatelier/werkplaats
terreno de -- = montageterrein
designo de -- = montagetekening
-- de un auto(mobile) = het assembleren van een auto
manichetto de -- = verbindingsmof
defecto de -- = montagefout


assemblar v

1 assembleren, in elkaar zetten, bijeenbrengen, samenvoegen
-- truppas = troepen bijeenbrengen


+ assemblator sub

1 monteur
2 assembler


assemblea sub

1 vergadering, bijeenkomst, zitting
-- plenari = plenaire vergadering
-- de actionistas = aandeelhoudersvergadering
-- federal = bondsvergadering
-- consultative = raadgevende vergadering
-- constitutive/constituente = oprichtingsvergadering
-- popular = volksvergadering
-- general = algemene vergadering
-- extraordinari = buitengewone vergadering
-- annual = jaarvergadering
-- conventual = convent (vergadering van kloosterlingen)
deliberationes de un -- = beraadslagingen van een vergadering
decisiones de un -- = besluiten van een vergadering
presidente de un -- = voorzitter van een vergadering
convocar un -- = een vergadering uitschrijven
prorogar un -- = een vergadering verdagen
esser reunite in un -- = in vergadering bijeen zijn
ante le session plenari del -- = voor beide kamers in vergadering bijeen


assentimento sub

1 goedkeuring, toestemming, inwilliging, bijval
dar su -- a un maritage/matrimonio = zijn toestemming voor een huwelijk geven
refusar su -- = zijn goedkeuring weigeren
obtener le -- de un persona = de goedkeuring van iemand krijgen
con -- mutue = met onderling goedvinden


assentir v

1 goedkeuren, toestemmen, inwilligen
-- con le testa/capite = goedkeurend/instemmend knikken


asserer v

1 beweren, verklaren


+ assertar v

1 beweren, verklaren


assertion sub

1 bewering, verklaring, uitspraak
-- gratuite = onbewezen bewering
--es indefendibile = onhoudbare beweringen
--es mendace = leugenachtige beweringen
le factos ha corroborate su --es = de feiten hebben zijn beweringen gestaafd


assertive adj

1 bevestigend
2 stellig, uitdrukkelijk, assertief


+ assertivitate sub

1 PSYCHOLOGIA assertiviteit, zelfverzekerdheid


assertor sub

1 iemand die iets beweert/verklaart


assertori adj

1 bevestigend, verklarend, verzekerend
juramento -- = assertoire/assertorische eed


assessor sub

1 assessor, bijzitter


+ assessorial adj

1 van de assessor/bijzitter


assetar v

1 dorstig maken


assetate adj

1 dorstig, uitgedroogd
-- de vengiantia = wraakzuchtig
esser -- = dorst hebben


asseverar v

1 plechtig verzekeren/verklaren/betuigen, stellig beweren


+ asseveration sub

1 plechtige verzekering/verklaring/betuiging, stellige bewering


asseverative adj

1 bewerend, verzekerend


assi adv

1 zó, aldus, op die manier, even(eens)
un libro -- belle = zo'n mooi boek
-- es le vita = zo is het leven nu eenmaal
-- bon como belle = even goed als mooi


+ assibilar v

1 PHONETICA assibileren


+ assibilation sub

1 PHONETICA assibilatie, assibilering


assider v

1 zitten (bij)


assidue adj

1 ijverig, toegewijd, onverdroten, nauwgezet, stipt, niet aflatend, volhardend
un visitante -- = een trouwe bezoeker
un cliente -- = een trouwe klant
un alumno -- = een toegewijde leerling
le lectores -- de Panorama = de trouwe lezers van Panorama
con zelo/diligentia -- ille continuava su studios = met onverdroten ijver zette hij zijn studies voort


assiduitate sub

1 toewijding, ijver, stiptheid, nauwgezetheid
studer/studiar con -- = met vlijt studeren
laborar/travaliar con -- = met vlijt werken


assignabile adj

1 aanwijsbaar, bepaalbaar


+ assignabilitate sub

1 aanwijsbaarheid, bepaalbaarheid


assignar v

1 toewijzen, toekennen
-- un mission a un persona de confidentia = een opdracht aan een vertrouwenspersoon toewijzen
2 aanwijzen, bepalen, vaststellen
-- un data de livration = een leverdatum vaststellen
-- limites a un activitate = grenzen stellen aan een activiteit


assignation sub

1 het toewijzen, het toekennen, toewijzing, toekenning
-- partial = gedeeltelijke toewijzing
-- bancari = bankassignatie
2 JURIDIC toewijzing (van bezit, rechten, etc.)


+ assignato sub

1 HISTORIA assignaat


assimilabile adj

1 assimileerbaar, voor assimilatie geschikt


+ assimilabilitate sub

1 assimileerbaarheid, assimilatievermogen


assimilar v

1 assimileren, gelijk maken, gelijk worden, gelijk zijn
-- duo conceptos/notiones = twee begrippen vereenzelvigen
2 opnemen, integreren, assimileren
3 vergelijken, gelijk stellen, op een lijn stellen
4 PHONETICA assimileren
5 BIOLOGIA assimileren


assimilation sub

1 het assimileren, het gelijk maken, etc.
processo de -- = assimilatieproces
politica de -- = assimilatiepolitiek
poter de -- = assimilatievermogen
2 het opnemen, het integreren, het assimileren
3 het vergelijken, het gelijkstellen, vergelijking
4 PHONETICA het assimileren, assimilatie
-- progressive = progressieve assimilatie
-- regressive = regressieve assimilatie
-- per contacto = contactassimilatie
5 BIOLOGIA assimilatie


assimilative adj

1 assimilerend
phenomenos -- = assimilerende verschijnselen
processos -- = as-similerende processen


assimilator sub

1 PHYSIOLOGIA assimilator


+ assimilatori adj

1 Vide: assimilative


+ assises sub pl

1 zittingen, sessies (van een rechtsprekend orgaan)


assistente sub

1 assistent, helper, medewerker
-- medical = doktersassistent(e)
-- social = maatschappelijk werker


assistentia sub

1 assistentie, hulp, bijstand, ondersteuning
-- public = armenzorg
-- social = sociale bijstand, maatschappelijk hulpbetoon
-- social per specialistas = tweedelijns hulpverlening
-- domiciliari = thuiszorg
allocation del -- social = bijstandsuitkering
labor de -- social = maatschappelijk werk
-- financiari = financiële bijstand
-- medical/medic = medische hulp
-- postoperatori = nazorg (na operatie)
servicio de -- = hulpdienst
-- militar = militaire bijstand
-- juridic/judiciari = rechtsbijstand/hulp
-- mutue/mutual = wederzijds dienstbetoon/hulp
prestar su -- a un persona = iemand bijstand verlenen
2 aantal aanwezigen, opkomst
un numerose -- = een zeer goede opkomst
3 aanwezigheid, presentie


+ assistential adj

1 verzorgings...
stato -- = verzorgingsstaat


assister(I) v

1 helpen, bijstaan, assisteren, ondersteunen, ter zijde staan
-- durante un parto = bij een bevalling assisteren
-- un persona durante le hiberno = iemand de winter doorhelpen
si le fortuna me assiste = als ik geluk heb


assistera (II) v

1 aanwezig zijn bij, tegenwoordig zijn bij, bijwonen
-- a un concerto = een concert bezoeken
-- a un Conferentia de Interlingua = een Interlinguaconferentie bijwonen
-- a un accidente = getuige zijn van een ongeluk


+ assistibile sub

1 die/dat kan worden geholpen/bijgestaan


+ assistito sub

1 iemand die wordt geholpen/bijgestaan/ondersteund


+ associabile adj

1 associeerbaar, verenigbaar, in verband te brengen
valores non facilemente -- = waarden die niet gemakkelijk verenigbaar zijn


+ associabilitate sub

1 associeerbaarheid, verenigbaarheid
-- de moleculas = verenigbaarheid van moleculen


associar v

1 verbinden, verenigen, associëren
-- interprenditores = ondernemers verenigen
-- un persona a un interprisa = iemand aan een onderneming verbinden
iste colores se associa perfectemente = die kleuren gaan uitstekend samen


association sub

1 het verbinden, het verenigen, verbinding, vereniging, associatie
-- de ideas = gedachtenassociatie
-- sonor/de sonos = klankassociatie
2 vereniging, club, organisatie, (ver)bond, maatschappij
derecto de -- = verenigingsrecht
libertate de -- = vrijheid van vereniging
sede del -- = verenigingsgebouw
-- commercial = handelsvereniging, vennootschap
-- de tourismo (oe) = toeristenbond
-- de agricultores = boerenbond
-- juvenil/de juventute = jeugdvereniging/bond
-- sportive = sportvereniging, sportclub
-- gymnastic/ de gymnastica = gymnastiekvereniging
-- de football (E) = voetbalvereniging/club
-- columbophile = duivenvereniging
-- de scherma = schermvereniging
-- de consumitores = consumentenbond
-- de quartiero = buurtvereniging
-- religiose = godsdienstige vereniging
-- litterari = letterkundig/letterlievend genootschap
constituer un -- = een vereniging oprichten
diriger un -- = een vereniging besturen


+ associationismo sub

1 associationisme


+ associationista sub

1 associationist


+ associationista adj

1 associationistisch


+ associationistic adj

1 associationistisch


+ associative adj

1 associatief
memoria -- = associatief geheugen
lege -- = associatieve wet
le addition es un operation commutative e associative = optellen is een commutatieve en associatieve bewerking


+ associativitate sub

1 associatieve eigenschap
-- del addition e del multiplication = associatieve eigenschap van de optelling en van de vermenig-vuldiging


associato sub

1 vennoot, deelgenoot, handelspartner
2 lid van een vereniging/club, etc.


assonante adj

1 assonerend
vocal -- = assonant
rima -- = halfrijm


assonantia sub

1 assonantie, halfrijm, klinkerrijm


assonar v

1 assoneren


assortimento sub

1 assortiment, sortering, schakering, combinatie, schikking
-- de colores = schakering van kleuren
-- de caseos = kaasplateau
un grande -- de precios = een grote verscheidenheid aan prijzen


assortir v

1 opnemen, aannemen, indelen, sorteren, passen (bij)


+ assortite adj

1 gesorteerd
biscuites -- = gemengde biscuits, allerhande
magazin ben -- = goed gesorteerde winkel


assumer v

1 opnemen, aannemen, op zich nemen, aanvaarden, voor zijn rekening nemen
-- le responsabilitate = de verantwoording op zich nemen/aanvaarden
-- le culpa = de schuld op zich nemen
-- le commando = het bevel op zich nemen
-- un officio = een ambt aanvaarden
-- un carga = een taak op zich nemen
-- le rolo de benefactor = de rol van weldoener aannemen, de weldoener spelen
-- le governamento = de regering aanvaarden
-- le presidentia = als president aantreden
-- un forma human = een menselijke vorm aannemen
-- un attitude defensive = een defensieve houding aannemen
-- le poter = de macht overnemen
-- le defensa de un imputato = de verdediging van iemand op zich nemen


+ assumibile adj

1 aannemelijk, aanvaardbaar


assumption sub

1 het aanvaarden, het op zich nemen, aanvaarding
-- del poter = machtsaanvaarding
2 het onderstellen, onderstelling, hypothese, assumptie


Assumption sub

1 RELIGION Maria Hemelvaart


+ assurdamento sub

1 het verdoven, verdoving


assurdar v

1 verdoven, doof maken
producer un strepito/fracasso/ruito assurdante = een oorverdovend lawaai maken
2 dempen, dof(fer) maken, verzachten, dimmen
-- le lumines/luces = de lichten dimmen
le tapete/tapis assurda le passos = het tapijt dempt de stappen


Assyria sub n pr

1 Assyrië


assyrie adj

1 Assyrisch
epigraphia -- = Assyrische epigrafie


assyrio sub

1 Assyriër


assyriologia sub

1 assyriologie


+ assyriologic adj

1 assyriologisch
recercas -- = assyriologisch onderzoek


+ assyriologista sub

1 assyrioloog


assyriologo sub

1 assyrioloog


+ astasia sub

1 MEDICINA astasie, onvermogen om te staan


+ astatic adj

1 astatisch
agulias -- = astatische naalden
galvanometro -- = astatische galvanometer
systema (de agulias) -- = astatische naaldenstelsel


+ astatium sub

1 CHIMIA astatium


astere sub

1 ster, hemellichaam
altura de un -- = sterrehoogte
2 stervormige figuur
3 BOTANICA aster


asteria sub

1 zeester
2 asterie, opaal


asterisco sub

1 TYPOGRAPHIA asterisk


asterismo sub

1 ASTRONOMIA asterisme, asterie
2 OPTICA asterisme


+ asternal adj

1 niet met het borstbeen verbonden
costa -- = valse rib


+ asteroidal adj

1 van een asteroïde, asteroïde...


asteroide sub

1 ASTRONOMIA asteroïde
cinctura del --s = asteroïdengordel


+ asterophore adj

1 nyctalis -- = sterzwammetje


asthenia sub

1 MEDICINA zwakte
-- primaveral/de primavera = voorjaarsmoeheid


asthenic adj

1 MEDICINA zwak, asthenisch
symptomas -- = astenische verschijnselen
febre -- = asthenische koorts
2 PSYCHOLOGIA asthenisch
typo -- = asthenisch type


asthenico sub

1 MEDICINA astenicus


+ asthenosphera sub

1 GEOLOGIA asthenosfeer


asthma sub

1 astma
-- bronchial = bronchiale astma


asthmatic adj

1 astmatisch
tusse -- = astmatische hoest
accessos -- = astmatische aanvallen


asthmatico sub

1 astmaticus, lijder aan astma, astmalijder


astigmatic adj

1 astigmatisch
lentes -- = astigmatische lenzen
aberrationes -- = astigmatische af-wijkingen


astigmatismo sub

1 astigmatisme


+ astigmometro sub

1 OPTICA astigmometer


+ astor,astur sub

1 ZOOLOGIA havik
nido de -- = haviksnest/horst
oculos de -- = haviksogen


+ astragalo sub

1 BOTANICA hokjespeul
2 ANATOMIA sprongbeen
3 ARTE DE CONSTRUER astragaal


+ astrakan,astracan sub

1 astrakan, zwart krulbont
mantello de -- = astrakanjas


astral adj

1 astraal, van de sterren, sterre...
mappa -- = sterrenkaart
corpore -- = astraal lichaam
religion -- = astrale religie
signos -- = astrale tekens
influentia -- = astrale invloed


+ astrantia sub

1 BOTANICA astrantia


+ astrea sub

1 sterkoraal


astriction sub

1 het samentrekken, samentrekking


astringente sub

1 MEDICINA samentrekkend middel, stopmiddel


astringente adj

1 MEDICINA samentrekkend
le effecto -- del frigido = de samentrekkende werking van de kou
remedio -- = samentrekkend middel, stopmiddel


astringentia sub

1 samentrekking, samentrekkende werking


astringer v

1 samentrekken


astro sub

1 hemellichaam, ster
-- caudate = staartster, komeet
declination de un -- = declinatie van een hemellichaam
angulo horari de un -- = uurhoek van een ster
curso del --s = loop van de hemellichamen
altura de un -- = sterrehoogte
leger le futuro in le --s = de toekomst uit de sterren lezen
2 stervormige figuur


+ astrobiologia sub

1 astrobiologie, ruimtebiologie


+ astrobiologic adj

1 astrobiologisch


+ astrochimia sub

1 astrochemie


+ astrochimic adj

1 astrochemisch


+ astrocyto sub

1 BIOLOGIA stercel


+ astrodynamic adj

1 astrodynamisch


+ astrodynamica sub

1 astrodynamica


+ astrogeologia sub

1 astrogeologie


+ astrographia sub

1 astrografie, sterrenbeschrijving


+ astrographic adj

1 astrografisch


+ astrographo sub

1 astrograaf


astrolabio sub

1 ASTRONOMIA astrolabium, sterrehoogtemeter


astrolatria sub

1 astrolatrie, steraanbidding


astrologia sub

1 astrologie, sterrenwichelarij


astrologic adj

1 astrologisch
predictiones -- = astrologische voorspellingen
petra -- = maandsteen


astrologo sub

1 astroloog, sterrenwichelaar


+ astrometria sub

1 ASTRONOMIA astrometrie
-- photographic = fotografische astrometrie


+ astrometric adj

1 ASTRONOMIA astrometrisch


+ astronauta sub

1 ruimtevaarder, astronaut


+ astronautic adj

1 astronautisch
scaphandro -- = ruimtepak


+ astronautica sub

1 ruimtevaart, astronautiek


+ astronautico sub

1 ruimtevaartdeskundige


+ astronave sub

1 ruimteschip


astronomia sub

1 astronomie, sterrenkunde
-- physic = fysische astronomie


astronomic v

1 astronomisch, sterrenkundig
anno -- = astronomisch jaar
unitate -- = astronomische eenheid
instrumentos -- = astronomische instrumenten
observatorio -- = astronomisch observatorium
observationes -- = astronomische waarnemingen
horizonte -- = astronomische horizon
mappa/carta -- = astronomische kaart
atlas -- = astronomische atlas
summas -- = astronomische bedragen
io ha pagate un precio -- = ik heb een zeer hoge prijs betaald


astronomo sub

1 astronoom, sterrenkundige


astrophotographia sub

1 astrofotografie


astrophotographic adj

1 astrofotografisch


+ astrophotometria sub

1 astrofotometrie


+ astrophotometric adj

1 astrofotometrisch


+ astrophotometro sub

1 astrofotometer


astrophysic adj

1 astrofysisch


astrophysica sub

1 astrofysica


+ astrophysico sub

1 ASTRONOMIA astrofysicus


+ astrophyto sub

1 BOTANICA stercactus
-- capricorne = geitehoorncactus


+ astrosphera sub

1 astrosfeer


+ asturian adj

1 van/uit Asturië, Asturisch


+ asturiano sub

1 Asturiër


+ Asturias sub n pr

1 Asturië


astute sub

1 scherpzinnig, schrander, intelligent
remarca -- = schrandere opmerking
2 listig, sluw, geslepen, doortrapt, gehaaid
bandito -- = doortrapte schurk


astutia sub

1 schranderheid, scherpzinnigheid
2 sluwheid, listigheid, geslepenheid, gehaaidheid
le -- del diabolo = de sluwheid van de duivel


+ astutiose adj

1 schrander, scherpzinnig, slim
projecto -- = uitgekiend plan
rationamento -- = scherpzinnige redenering
2 listig, sluw, geslepen, doortrapt, gehaaid
bandito -- = doortrapte schurk


+ astuto sub

1 slimmerik


asylo sub

1 asiel, vrijplaats, toevluchtsoord, wijkplaats, onderdak
derecto de -- = asielrecht
-- nocturne/de nocte = nachtasiel, nachtverblijf
-- de povres = armenhuis
sollicitante de -- = asielzoeker
cercar -- = asiel zoeken
trouvar -- = asiel vinden
demandar -- = asiel vragen
conceder -- = asiel verlenen
offerer -- a un persona = iemand asiel aanbieden
derecto de -- = recht van asiel
2 inrichting, tehuis, gesticht
-- de/pro alienates = krankzinnigengesticht
-- de/pro orphanos = weeshuis
-- infantil = kinderbewaarplaats
-- de/pro personas sin casa = toevluchtsoord voor onbehuisden
-- de/pro animales = dierenasiel


+ asymbolia sub

1 asymbolie
-- optic = optische asymbolie


asymmetre adj

1 asymmetrisch


asymmetria sub

1 asymmetrie


asymmetric adj

1 asymmetrisch
visage -- = asymetrisch gezicht
relation -- = asymmetrische verhouding
barras -- = brug met ongelijke leggers (gymnastiektoestel)


+ asymptomatic adj

1 niet symptomatisch


asymptote sub

1 MATHEMATICA asymptoot


+ asymptotic adj

1 MATHEMATICA asymptotisch
curva -- = asymptotische kromme
serie -- = asymptotische reeks
stabilitate -- = asymptotische stabiliteit
valor -- = asymptotische waarde


+ asynchrone adj

1 asynchroon, niet-synchroon
machina -- = asynchrone machine
motor -- = asynchrone motor


+ asynchronismo sub

1 gemis aan synchronisme


+ asyndetic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA asyndetisch, gelijkschakelend
coordination -- = gelijkschakelend verband
construction -- = asyndetische constructie


+ asyndeton sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA asyndeton


+ asynergia sub

1 MEDICINA asynergie


+ asyntactic adj

1 niet-syntactisch


+ asystolia sub

1 MEDICINA asytolie


+ atalanta sub

1 atalanta, admiraalvlinder


+ ataraxia sub

1 PHILOSOPHIA gemoedsrust, zielsrust, stoïcijnse onverstoorbaarheid, ataraxie


+ ataraxic adj

1 PHILOSOPHIA mbt ataraxie


atavic adj

1 atavistisch, erfelijk


atavismo sub

1 atavisme, erfelijkheid, overerving


atavista sub

1 atavist


atavistic adj

1 atavistisch, erfelijk


atavo sub

1 voorvader, voorouder


ataxia sub

1 MEDICINA ataxie, stoornis in de spierwerking, onzekere gang


+ ataxic adj

1 MEDICINA ataxisch, atactisch


atele sub

1 slingeraap


+ atelier sub FRANCESE

1 atelier (van kunstenaar)
-- de pictor = schildersatelier


+ a tempo adv ITALIANO

1 MUSICA a tempo


+ atemporal adj

1 PHILOSOPHIA atemporeel, tijdloos


+ atemporalitate sub

1 PHILOSOPHIA atemporaliteit, tijdloosheid


atettar v

1 zogen, de borst geven


+ athanasian adj

1 Athanasiaans
credo -- = Athanasiaans geloofsbelijdenis


+ athanasiano sub

1 volger van Athanasius en zijn leer


+ Athanasio sub n pr

1 Athanasius


athee adj

1 atheïstisch, goddeloos


atheismo sub

1 atheïsme, godloochening


atheista sub

1 atheïst, godloochenaar, ongelovige


+ atheista adj

1 atheïstisch, goddeloos


+ atheistic adj

1 atheïstisch, goddeloos


+ athematic adj

1 PHILOSOPHIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA, MUSICA athematisch
parola -- = athematisch woord


Athena sub n pr

1 Athena


Athenas sub n pr

1 Athene


atheneo sub

1 letterkundige club
2 atheneum (school)


Atheneo sub n pr

1 HISTORIA GREC, HISTORIA ROMAN Atheneum, illustere school


+ athenian adj

1 Atheens


+ atheniano sub

1 Athener


atheniese adj

1 Atheens


+ atheniese sub

1 Athener


atheo sub

1 atheïst, godloochenaar, ongelovige


+ atherinida sub

1 ZOOLOGIA korenaarvis


+ atherman adj

1 PHYSICA athermaan


+ athermic adj

1 PHYSICA athermaan
vitro -- = athermaan glas


athleta sub

1 atleet


athletic adj

1 atletisch
exercitios -- = atletische oefeningen
corpore -- = atletische lichaamsbouw
fortia -- = atletische kracht
typo -- = atletisch type


athletica sub

1 atletiek


athletismo sub

1 atletiek
campionato de -- = atletiekkampioenschap


+ athrepsia sub

1 MEDICINA athrepsie (voedingsstoornis bij zuigelingen)


+ athyrio sub

1 BOTANICA wijfjesvaren


Atlanta sub n pr

1 Atlanta


atlante sub

1 ARTE DE CONSTRUER atlant
2 ANATOMIA atlas (wervel, drager)
-- e axis = atlas en draaier


Atlante sub n pr

1 MYTHOLOGIAOLOGIA Atlas


atlantic adj

1 Atlantisch
costa -- = Atlantische kust
Oceano -- = Atlantische Oceaan
cablo submarin -- = Atlantische zeekabel
Pacto Atlantic = Altlantisch Pact
Union Atlantic = Atlantische Unie


Atlantico sub

1 Atlantische Oceaan
le Pacto del -- = het Atlantische Bondgenootschap


Atlantide sub n pr

1 Atlantis


atlantosauro sub

1 ZOOLOGIA atlantosaurus


atlas sub

1 atlas
-- linguistic = taalatlas
-- botanic = plantenatlas
-- nautic/maritime = zeeatlas
-- topographic = topografische atlas
-- hydrographic = stroomatlas
-- hydrologic = hydrologische atlas
-- lunar/del luna = maanatlas
-- del camminos = wegenatlas
-- anatomic = altas der anatomie
-- astronomic = astronomische atlas
-- historic = historische atlas
-- scholar = schoolatlas
-- portative/de tasca = zakatlas
-- de mappas = kaartenatlas


atlas sub n pr

1 MYTHOLOGIA Atlas
2 GEOLOGIA Atlas (gebergte)


+ atmolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA atmolyse


+ atmometro sub

1 CHIMIA atmometer, verdampingsmeter


atmosphera sub

1 atmosfeer
-- terrestre = aardatmosfeer
-- irrespirable = bedompte atmosfeer, stiklucht
-- cargate = geladen atmosfeer
stratos del -- = lagen van de atmosfeer
pression de 5 --s = druk van 5 atmosfeer
ascension al -- = stratosfeertocht/vlucht


atmospheric adj

1 atmosferisch, lucht...
aere -- = dampkringslucht
pression -- = luchtdruk
humiditate -- = luchtvochtigheid
phenomeno -- = luchtverschijnsel
conditiones -- = weersgesteldheid, weersomstandigheden
perturbationes -- = atmosferische storingen
cambio -- = weersverandering
sonda -- = weersonde
refraction -- = atmosferische refractie
optica -- = atmosferische optiek


atollo sub

1 atol


atomic adj

1 atomisch, atoom...
theoria -- = atoomtheorie
peso -- = atoomgewicht
massa -- = atoommassa
nucleo -- = atoomkern
ion -- = atoomion
numero -- = atoomnummer
spectro -- = atoomspectrum
orbita -- = atoombaan
fasce -- = atoombundel
particula -- = atoomdeeltje, kerndeeltje
physica -- = atoomfysica, kernfysica
modello -- = atoommodel
fortia -- = atoomkracht
carga -- = atoomlading, kernlading
chronometro -- = atoomklok
crystallo -- = atoomkristal
missile -- = atoomraket, kernraket
radiation -- = atoomstraling, kernstraling
structura -- = atoomstructuur, kernstructuur
essayo/prova/proba -- = atoomproef
disintegration/fission -- = atoomsplitsing
arma -- = atoomwapen, kernwapen
dissemination de armas -- = verspreiding van atoomwapens/kernwapens
armas -- , chimic e bacteriologic = ABC-wapens
guerra --, chimic e bacteriologic = ABC-oorlog
bomba -- = atoombom
combustibile -- = atoombrandstof, kernbrandstof
explosion -- = atoomexplosie, kernexplosie
cannon -- = atoomkanon
testa/capite -- = atoomkop, kernkop
central -- = atoomcentrale, kerncentrale
potentia -- = atoommogendheid, kernmogendheid
submarino -- = atoomonderzeeër, kernonderzeeër
attacco -- = atoomaanval, kernaanval
guerra -- = atoomoorlog, kernoorlog
armamento -- = atoombewapening, kernbewapening
disarmamento -- = atoomontwapening, kernontwapening
bombardamento -- = atoombombardement, kernbombardement
tregua -- = opschorting van kernproeven/atoomproeven
energia -- = atoomenergie, kernenergie
reactor/pila -- = atoomzuil, kernreactor
reaction -- = atoomreactie, kernreactie
residuos -- = atoomafval, kernafval
era -- = atoomtijdperk
pacifismo -- = atoompacifisme
parapluvia -- = atoomparaplu
recerca -- = atoom/kernonderzoek
centro de recercas -- = atoomcentrum
menacia -- = atoomdreiging
disastro/catastrophe -- = kernramp
phenomenos -- = atomaire verschijnselen
spectographia -- = atoomspectografie


atomicitate sub

1 CHIMIA aantal atomen (in een molecule)
le molecula de aqua H2O ha un -- equal a 3 = het watermolecuul H2O heeft 3 atomen


atomisar v

1 tot atomen herleiden
2 verstuiven, versproeien, vaporiseren


+ atomisation sub

1 atomisering


+ atomisator sub

1 verstuiver, spuitbus
-- de perfumo = parfumverstuiver
-- de lacca pro le capillos = haarlakspuitbus


atomismo sub

1 PHILOSOPHIA atomisme
-- logic = logisch atomisme


atomista sub

1 PHILOSOPHIA atomist


atomistic adj

1 atomistisch
theoria -- = atomistische theorie


+ atomistica sub

1 CHIMIA atomistiek


atomo sub

1 atoom
-- de carbon = koolstofatoom
-- stabile = stabiel atoom
fission/disintegration del -- = atoomsplitsing


+ atomoacceptor sub

1 acceptor-atoom


+ atomo-gramma sub

1 CHIMIA gramatoom


+ atonal adj

1 MUSICA atonaal
musica -- = atonale muziek
intervallo -- = atonaal interval


+ atonalismo sub

1 atonalisme


+ atonalitate sub

1 MUSICA atonaliteit


atone adj

1 MEDICINA slap, geen spiertonus hebbend
2 PHONETICA onbeklemtoond
vocal -- = toonloze klinker


atonia sub

1 MEDICINA atonie, weefselverslapping
-- muscular = slapheid van de spieren
-- fecal = trage stoelgang
2 PHONETICA het onbeklemtoond zijn, atonie


atonic adj

1 MEDICINA slap, geen spiertonus hebbend
2 PHONETICA onbeklemtoond


+ atonicitate sub

1 PHONETICA onbeklemtoondheid


+ atoxic adj

1 niet-giftig


atrabile sub

1 melancholie, zwartgalligheid, humeurigheid, nurksheid
2 MEDICINA zwarte gal


atrabiliari adj

1 melancolisch, zwartgallig, humeurig, nurks, knorrig
character -- = zwartgallig karakter
temperamento -- = knorrig temperament
2 MEDICINA betrekking hebbend op zwarte gal


+ atresia sub

1 MEDICINA atresie


+ atricho sub

1 BOTANICA
-- undulate = rimpelmos


+ atrio sub

1 atrium
le -- con su bassino central = het atrium met zijn bassin in het midden


+ atriplex sub

1 BOTANICA melde
-- littoral = strandmelde
semine de -- = meldezaad


atroce adj

1 afgrijselijk, gruwelijk, weerzinwekkend, vreselijk, ontzettend, heel erg
crimine -- = gruwelijke/wrede misdaad
dolor -- = vreselijke pijn
suffrentia - = vreselijke, ondragelijke pijn
un -- mal de dentes = een verschrikkelijke kiespijn
il faceva un frigido -- = het was barbaars koud
ille ha vengiate atrocemente = hij heeft zich gruwelijk gewroken


atrocitate sub

1 gruwelijkheid, wreedheid
le -- del guerra = de gruwelijkheid van de oorlog
committer --s = wreedheden begaan
2 afgrijselijke daad, gruwelijke daad


+ atropa sub

1 BOTANICA wolfkers


atrophe adj

1 MEDICINA atrofisch, uitterend


atrophia sub

1 MEDICINA het wegkwijnen, atrofie, verschrompeling
-- muscular/de un musculo = atrofie van een spier
-- de un organo = verschrompeling van een orgaan
-- del hepate/ficato = leveratrofie


atrophiar v

1 doen wegkwijnen, doen afsterven


+ atrophic adj

1 MEDICINA atrofisch, uitterend
organo -- = atrofisch orgaan
musculo -- = atrofische spier


+ atropina sub

1 PHARMACIA atropine


attaccabile adj

1 wat kan worden aangevallen


+ attaccante sub

1 aanvaller (anque SPORT)


attaccar v

1 aanvallen (anque SPORT)
-- le reputation de un persona = iemand in zijn goede naam aantasten
-- un difficultate = een moeilijkheid aanpakken


+ attaccator sub

1 aanvaller, overvaller


attacco sub

1 aanval
-- aeree/de aviones = luchtaanval
arma de -- = aanvalswapen
-- con bombas = bomaanval
-- atomic = atoomaanval
-- de flanco = flankaanval
-- de represalias = vergeldingsaanval
-- de terror = terreuraanval
-- de/per surprisa = verrassingsaanval
-- nocturne = nachtelijke aanval, nachtaanval
-- simulate/fingite, simulacro de -- = schijnaanval
-- a mano armate = roofoverval
-- de carros de combatto/de tanks = tankaanval
signal de -- = teken tot de aanval
plano de -- = aanvalsplan
linea de -- = aanvalslinie
passar al -- = tot de aanval overgaan
lancear un -- = een aanval inzetten
repulsar/repeller/parar un -- = een aanval terugslaan/afweren
-- immotivate = ongemotiveerde aanval
-- de hysteria = hysterische aanval
2 SPORT voorhoede, aanval
jocar in le -- = in de voorhoede spelen
3 MEDICINA attaque, beroerte, aanval
-- cardiac = hartaanval
-- de gutta = jichtaanval
-- de apoplexia = beroerte
-- spasmodic = krampaanval
-- nervose/de nervos = zenuwaanval
-- febril/de febre = koortsaanval


attachabile {sj} adj

1 wat kan worden vastgehecht


+ attachamento {sj} sub

1 aanhechting, verbinding
2 aanhangsel, toevoegsel, bijvoegsel
3 FIGURATE aanhankelijkheid, gehechtheid


attachar {sj} v

1 vastmaken, (vast)hechten
-- un button = een knoop aanzetten/aannaaien
-- con buttones = vastknopen, dichtknopen
-- con lacios = vaststrikken, vastrijgen (met veters)
-- un nave = een schip vastleggen
-- un pictura al muro/pariete = een schilderij aan de muur hangen
-- un can = een hond vastleggen
-- su cinctura = zijn gordel omdoen
attacha vostre cincturas! = maak Uw gordels vast! (in vliegtuig)
-- importantia a un cosa = gewicht aan iets hechten
-- valor a un cosa = waarde aan iets hechten
-- su nomine a un cosa = zijn naam aan iets verbinden
-- le manos de un persona = iemands handen boeien
-- se per suction = zich vastzuigen


attaché sub FRANCESE

1 ADMINISTRATION DIPLOMATIA etc., attaché
-- militar = militaire attaché
-- naval/de marina = marine-attaché
-- de pressa = persattaché


+ attelabo sub

1 ZOOLOGIA schildpadkever


attemperar v

1 matigen, temperen
2 geschikt maken, schikken, voegen


attendente sub

1 bediende, oppasser, begeleider
-- de station de gasolina = pompbediende


attender v

1 letten op, aandacht schenken aan
2 wachten (op)
-- le bon momento/le momento opportun = het gunstige ogenblik afwachten
-- un cosa con impatientia = iets reikhalzend tegemoet zien
-- un persona al station = iemand van de trein halen
sala de -- = wachtkamer
tempore de -- = wachttijd
lista de -- = wachtlijst
tanto attendite = langverwacht
facer se -- = op zich laten wachten


attentar v

1 een aanslag plegen, zich vergrijpen aan
-- contra le/al vita de un persona = iemand naar het leven staan
-- contra le/al securitate del stato = een aanslag plegen op de veiligheid van de staat
-- al stabilitate del pace = de stabiliteit van de vrede belagen


attentato sub

1 aanslag
-- al pudor = zedendelict
-- al moral/al mores = aanslag op de goede zeden
-- al libertate = aanslag op de vrijheid, vrijheidsberoving
-- de bomba = bomaanslag
-- terrorista = terroristische aanslag
--s del nihilistas russe = aanslagen van de Russische nihilisten
preparar un -- = een aanslag beramen
revindicar un -- = een aanslag opeisen


+ attentator sub

1 iemand die een aanslag pleegt


+ attentatori adj

1 mesura -- al libertate del pressa = maatregel die de vrijheid van de pers aantast


attente adj

1 oplettend, opmerkzaam, attent, aandachtig
audientia/publico -- = aandachtig gehoor
lector -- = opmerkzame lezer


attention sub

1 oplettendheid, opmerkzaamheid, aandacht
-- ! = let op!, kijk uit !
-- tendite = gespannen aandacht
facer/prestar -- a = aandacht schenken aan
fixar su -- a = zijn aandacht vestigen op
attraher le -- = de aandacht trekken
centrar/concentrar le -- a un cosa = de aandacht bij iets bepalen
dedicar multe -- a un cosa = veel aandacht aan iets besteden
absorber/caper le -- = de aandacht vasthouden/boeien
captivar le -- = de aandacht gevangen houden
requirer multe -- = veel aandacht vragen/vergen
dispersar su -- = zijn aandacht versnipperen
distraher/diverter su -- = zijn aandacht afleiden
esser le centro del -- = in het middelpunt van de belangstelling staan
le -- se impone = oplettendheid is geboden
-- al can! = wacht U voor de hond!
digne de -- = vermeldenswaardig
al -- de = ter attentie van
2 attentie, voorkomendheid, hoffelijkheid, zorg


attentive adj

1 oplettend, opmerkzaam, attent, aandachtig
spectator -- = oplettende toeschouwer
lector -- = opmerkzame lezer
audientia/publico -- = aandachtig gehoor
auditor/ascoltator -- = aandachtige luisteraar
esser -- a = acht slaan op
surveliar attentivemente = nauwlettend toezien
leger attentivemente = aandachtig lezen
ascoltar attentivemente = aandachtig luisteren
2 hoffelijk, voorkomend, attent


attentori adj

1 inbreuk makend, schendend, die/dat aantast


+ attenuamento sub

1 Vide: attenuation


attenuante
adj

1 verzachtend
circumstantias -- = verzachtende omstandigheden


attenuar v

1 verzachten, verzwakken, verminderen, verlichten (pijn)
-- le dolor = de pijn verlichten
-- un suffrentia = een lijden verzachten
-- le contrastos = de tegenstellingen verzwakken
2 vergoeielijken, afzwakken
-- un offensa = een belediging afzwakken
-- un expression = een uitdrukking verzachten


+ attenuate adj

1 verzacht, verminderd, verlicht
responsabilitate -- = verminderde toerekeningsvatbaarheid
luce/lumine -- = getemperd licht
colores -- = gedempte kleuren


attenuation sub

1 verzachting, verzwakking, vermindering, verlichting (pijn)
-- de un pena = vermindering van een straf
-- del dolor = verzachting/verlichting van de pijn
-- de fortias = vermindering van krachten
-- acustic = geluiddemping


atterrage sub

1 AVIATION het landen
pista de -- = landingsbaan
terreno de -- = landingsterrein
fanal de -- = landingsbaken
ponte de -- pro helicopteres = helicopterdek
mechanismo de -- replicabile = intrekbaar landingsgestel
derectos de -- = landingsrechten
procedura de -- = landingsprocedure
-- fortiate = noodlanding
-- dulce/suave = zachte landing
-- brusc = harde landing
-- super le/de ventre = buiklanding
-- intermedie = tussenlanding
-- sin visibilitate = landing zonder grondzicht
-- super le luna = maanlanding


atterrar v

1 AVIATION landen


+ attestabile adj

1 wat met een attest kan worden bekrachtigd
datos -- = gegevens die met een attest kunnen worden bekrachtigt


attestar v

1 getuigen, getuigenis afleggen
-- de mal gusto = van slechte smaak getuigen
ille persecutiones attesta le intolerantia regnante = die vervolgingen zijn getuigen van de heersende

onverdraagzaamheid

2 met een attest bekrachtigen, verklaren
io attesta que iste homine es innocente = ik verklaar dat deze man onschuldig is


attestation sub

1 het getuigen
-- de un teste ocular = ooggetuigeverslag
2 getuigschrift, getuigenis, verklaring, attest, bewijs
-- medical/del medico = doktersverklaring
-- de bon conducta = bewijs van goed gedrag
presentar/producer un -- = een verklaring overleggen


attestator sub

1 getuige


+ attic adj

1 Attisch
sal -- = Attisch zout
talento -- = Attisch talent (26 kg zilver)


+ Attica sub n pr

1 Attica


+ atticismo sub

1 atticisme, fijne geestigheid


+ attico sub

1 het Attisch (dialect)


attinger v

1 bereiken, geraken (tot), reiken (tot)
-- un scopo = een doel bereiken
-- un loco = en plaats bereiken
-- un nivello = een niveau bereiken


+ attingibile adj

1 bereikbaar, haalbaar


+ attingibilitate sub

1 bereikbaarheid, haalbaarheid
io dubita del -- de su propositiones = ik betwijfel of zijn voorstellen wel haalbaar zijn


attingimento sub

1 het bereiken, het bereikte
distantia de -- = reikwijdte


+ attisamento sub

1 (het) oppoken


+ attisar v

1 oppoken (vuur)
-- le foco = het vuur oppoken
-- le odio = de haat aanwakeren
-- le ira = de woede opwekken


+ attisator sub

1 iemand die oppookt
2 pook, porijzer


+ attisatorio sub

1 pook, porijzer


attitude sub

1 houding, stand
2 gedrag, houding, (mentale) instelling
-- correcte = gepaste houding
-- natural = natuurlijke houding
-- reservate = gereserveerde houding
-- imperative = gebiedende houding
-- moderate = gematigde houding
-- contestatari/protestatari/de protestation = protesthouding
-- negative = negatieve houding/instelling
-- positive = positieve houding/instelling
-- irreconciliabile = onverzoenlijke houding
-- defensive = afweerhouding
-- hostil = vijandige houding
-- equivoc = dubbelzinnig gedrag
-- antisportive = onsportieve houding
-- firme/resolute = ferme houding
prender/adoptar un -- = een houding aannemen
adoptar un -- reactionari = zich reactionair opstellen


+ attitudinal adj

1 gedrags..., houding...


attraction sub

1 (anque PHYSICA) aantrekking, aantrekkingskracht
fortia de -- = aantrekkingskracht
centro de -- = aantrekkingspunt
potential de -- = aantrekkingspotentiaal
-- magnetic = magnetische aantrekking(skracht)
-- adhesive = adhesieve aantrekking
lege del -- universal = universele/algemene aantrekkingswet
--es = varietéprogramma, attracties
parco de --es = pretpark, amusementspark
-- touristic {oe} = toeristische trekpleister
exercer un grande -- super = een grote aanttrekkingskracht uitoefenen op


attractive adj

1 PHYSICA aantrekkings...
fortia -- = aantrekkingskracht
potential -- = aantrekkingspotentiaal
2 aantrekkelijk, bekoorlijk, aanlokkelijk


attractivitate sub

1 PHYSICA aantrekking
2 aantrekkelijkheid, bekoorlijkheid


attrahente adj

1 aantrekkelijk


attraher v

1 aantrekking uitoefenen, aantrekken, tot zich trekken, naar zich toehalen
le magnete attrahe le ferro = de magneet trekt (het) ijzer aan
-- le attention = de aandacht trekken
-- capital = kapitaal aantrekken
-- le inimico in un imboscada = de vijand in een hinderlaag lokken
-- tote le reguardos = veel bekijks hebben
illa es multo attrahite per le luxo = zij heeft een sterke hang naar luxe
2 lokken, aanlokken, verlokken, bekoren


+ attrappaguttas sub

1 druppelvanger


+ attrappamuscas sub

1 vliegenvanger


attrappar v

1 pakken, grijpen, (op)vangen
le catto attrappa le mures/muses = de kat vangt de muizen
-- pisces = vis vangen
-- aves = vogels vangen
-- un catarrho = een verkoudheid oplopen
-- un maladia = een ziekte oplopen
-- facilemente le grippe = aanleg hebben voor griep
-- le fur/robator = de dief grijpen
-- un contravention = een bekeuring/bon oplopen/krijgen
le goal-keeper (A) ha attrappate le ballon al volo = de doelman plukte de bal uit de lucht
facer se -- per le policia = door de politie gepakt worden


attribuer v

1 toekennen, toewijzen, geven, verlenen
-- privilegios a un function = aan een functie privileges verbinden
-- un premio = een premie toekennen
-- importantia a un cosa = betekenis aan iets hechten
2 toeschrijven, wijten
-- le responsabilitate a un persona = iemand verantwoordelijk stellen
-- se un cosa = zich iets aanmatigen
-- le culpa a un persona = iemand de schuld geven
-- un accidente a un persona = een ongeluk aan iemand wijten
-- poteres supernatural a un persona = iemand bovennatuurlijke krachten toeschrijven
ille se ha attribuite meritos particular = hij heeft zichzelf bijzondere verdiensten toegeschreven
iste pictura es attribuite a Van Gogh = dit schilderij schrijft men toe aan Van Gogh


+ attribuibile adj

1 toe te schrijven (aan)
error -- a ignorantia = fout die toe te schrijven is aan onwetenheid


attribution sub

1 toewijzing, toekenning, verlening
-- de creditos = toewijzing van kredieten
-- de un premio = toekenning van een prijs
-- de un subsidio/un subvention = subsidieverlening
pictura de -- incerte = schilderij waarvan de toeschrijving onzeker is


attributive adj

1 toekennend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA attributief, bijvoeglijk
proposition -- = bijvoeglijke bijzin
complemento -- = bijvoeglijke bepaling


attributo sub

1 attribuut, tot het wezen behorende karakteristieke eigenschap
2 attribuut, kenteken, kenmerk, zinnebeeld, symbool
le tridente es le -- de Neptuno = de drietand is het attribuut van Neptunus
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamwoordelijk deel van het gezegde


+ attristamento sub

1 het bedroefd maken
2 droefenis, droefheid


attristar v

1 bedroeven, bedroefd maken, verdrietig maken
novas attristante = droevige berichten
un mediocritate attristante = een treurige middelmatigheid


attrite adj

1 THEOLOGIA berouwvol


attrition sub

1 uitslijting door wrijving, schuring
2 THEOLOGIA (onvolmaakt) berouw


attruppamento sub

1 het samenscholen, samenscholing, oploop
dispersar un -- = een samenscholing verspreiden


attruppar v

1 te hoop doen lopen, doen samenscholen
le accidente ha attruppate plus de cento personas = het ongeluk trok meer dan honderd mensen aan
-- se = te hoop lopen, samenscholen


+ atypia sub

1 afwijking van de norm


+ atypic adj

1 niet-representatief, afwijkend van de norm, ongewoon, atypisch
caso -- = atypisch geval
maladia -- = (van de norm) afwijkend ziektegeval
comportamento -- = ongewoon gedrag


+ atypicitate sub

1 atypisch karakter, ongewoonheid


+ aubade sub FRANCESE

1 aubade
musica de -- = aubademuziek


+ aubergina sub

1 BOTANICA aubergine


+ aubrietia sub

1 BOTANICA aubriëtia


auction sub

1 veiling, openbare veiling
-- de fructos = fruitveiling
-- de ovos = eierveiling
catalogo del -- = veilingcatalogus
precio de -- = auctieprijs


auctionar v

1 in het openbaar verkopen, veilen


auctionator sub

1 vendumeester, afslager


+ auctor intellectualis sub LATINO

1 auctor intellectualis


+ aucuba sub

1 BOTANICA aucuba


audace adj

1 vermetel, driest, dapper, koen, stoutmoedig
interprisa -- = stoutmoedige onderneming
these (-esis) -- = gewaagde stelling
plano -- = gedurfd plan


audacia sub

1 vermetelheid, durf, dapperheid, koenheid, stoutmoedigheid, onverschrokkendheid
con le -- del juventute = met jeugdige overmoed


audaciose adj

1 vermetel, driest, dapper, koen, stoutmoedig
un homine -- = een vermetele man
un projecto -- = een stoutmoedig plan


+ audacitate sub

1 Vide: audacia


audibile adj

1 hoorbaar
sono -- = hoorbaar geluid
sono a pena -- = nauwelijks hoorbaar geluid
frequentia -- = hoorbare frequentie


audibilitate sub

1 hoorbaarheid
limine de -- = gehoordrempel, hoorbaarheidsdrempel, hoorbaarheidsgrens
nivello de -- = gehoorpeil
limite de -- = gehoorgrens
zona de -- = hoorbaarheidszone, hoorbereik


audientia sub

1 gehoor (waarneming van geluid)
2 audiëntie
-- personal/particular/private = particuliere audiëntie
sala de -- = audiëntiezaal
camera de -- = audiëntiekamer/vertrek
accordar/dar -- a un persona = iemand audiëntie verlenen
demandar un -- a un persona = iemand om audiëntie verzoeken
principio de -- bilateral = hoor en wederhoor
3 gehoor, publiek, luisteraars, toeschouwers
-- attente/attentive = aandachtig gehoor
-- numerose = talrijk gehoor
nivello/index/indice de -- = kijkcijfer


+ audio adj

1 audio..., geluids...
equipamento -- = audio-apparatuur
installation -- = audio-installatie
supporto -- = geluidsdrager
mobile -- = radiomeubel


+ audiocassetta sub

1 audiocassette, geluidscassette


+ audiofrequentia sub

1 PHYSICA audiofrequentie, hoorfrequentie
generator a -- = hoorfrequentiegenerator


+ audiogramma sub

1 audiogram


+ audiologia sub

1 MEDICINA audiologie


+ audiologic adj

1 audiologisch


+ audiologista sub

1 audioloog


+ audiologo sub

1 audioloog


+ audiometria sub

1 gehoormeting, audiometrie


+ audiometric adj

1 audiometrisch
perdita -- de acuitate auditive = audiometrisch gehoorverlies
examine -- = audiometrisch onderzoek


audiometro sub

1 audiometer, gehoormeter
-- semiautomatic = halfautomatische audiometer


+ audiophono sub

1 gehoorapparaat, audiofoon


+ audioprothese (-esis) sub

1 gehoorprothese


+ audioprothesista sub

1 maker van gehoorprotheses


+ audiovisual adj

1 audiovisueel
medios/adjutas -- = audiovisuele hulpmiddelen
methodos -- de inseniamento = audiovisuele onderwijsmethoden


audir v

1 horen (waarnemen met de oren)
-- per casualitate = toevallig horen/opvangen
de/per -- dicer = van horen zeggen


audita sub

1 het horen, gehoor
de --s = van horen zeggen


audition sub

1 het horen, gehoor
acuitate/acutessa del -- = scherpte van het gehoor
perder le uso del -- = het gehoor verliezen
le -- del duo partes = hoor en wederhoor
al prime -- = op het eerste gehoor
-- binaural = horen met twee oren
le -- del testes = het horen van de getuigen, getuigenverhoor
-- public = hoorzitting, hearing
2 auditie
haber un -- = een auditie doen


auditive adj

1 auditief, gehoor..., hoor...
apparato de correction -- = gehoorapparaat
sensation -- = gehoorgewaarwording
impression -- = gehoorindruk
distantia -- = gehoorsafstand
memoria -- = auditief geheugen
acutessa -- = gehoorscherpte
defecto -- = gehoordefect
insufficientia -- = hardhorendheid
organo -- = gehoororgaan
via/ducto/conducto/meato -- = gehoorgang
conducto -- externe/interne = uitwendige/inwendige gehoorgang
orificio de conducto -- = gehooropening
nervo -- = gehoorzenuw
senso -- = gehoorzin
limine -- = gehoordrempel


audito sub

1 gehoor(zin)
perdita del -- = verlies van het gehoor
debile de -- = hardhorend, hardhorig
organo del -- = gehoororgaan


auditor sub

1 toehoorder, luisteraar
-- de radio = radioluisteraar
-- attente/attentive = aandachtige luisteraar
-- de concerto = concertluisteraar, concertbezoeker, concertganger
assister a un curso como -- = een cursus als toehoorder bijwonen


auditori adj

1 gehoor..., hoor...
via/ducto/conducto/meato -- = gehoorgang (van het oor)
acuitate -- = scherpte van het gehoor
senso -- = gehoorzin
limine -- = gehoordrempel


auditorio sub

1 publiek, toehoorders, gehoor


+ auditrice sub

1 toehoorster


+ augias sub n pr

1 Augias
stallas de -- = Augiasstal


+ augite sub

1 MINERALOGIA augiet


augmentabile adj

1 vermeerderbaar


augmentar v

1 groter maken/worden, vermeerderen, toenemen, toenemen, verhogen, doen stijgen
-- le precio = de prijs verhogen
-- de precio = in prijs verhogen
-- le velocitate = de snelheid opvoeren
-- le production = de produktie vergroten/opvoeren
-- le impostos = de belastingen verhogen
-- le durata/duration = de duur verlengen
-- le altor = verhogen
-- le gas = meer gas geven
-- su vocabulario = zijn woordkennis vergroten/verrijken
-- su cognoscentias/cognoscimentos/saper = zijn kennis vermeerderen/verrijken
le interesse pro le litteratura augmenta = de belangstelling voor literatuur neemt toe
le population augmenta cata anno = de bevolking neemt ieder jaar toe
su mal de dentes ha augmentate = zijn kiespijn is erger geworden


+ augmentate adj

1 vermeerderd, vergroot
edition -- = vermeerderde druk
2 MUSICA overmatig
intervallo -- = overmatig interval
triade -- = overmatige drieklank


augmentation sub

1 het vermeerderen, etc., vermeerdering, verhoging, vergroting, toeneming, stijging, aanwas
-- del population = aanwas van de bevolking
-- de pression = drukverhoging
-- ponderal/de peso = gewichtstoename
-- del salario(s) = loons/salarisverbetering
-- del salarios disguisate = verkapte loonsverhoging
-- de intensitate = intensifering
-- del circulation = verkeerstoename
-- del impostos = belastingverhoging
-- del venditas = omzetvergroting
-- del consumo = toename van het verbruik


augmentative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vergrotend
affixo -- = vergrotend affix


+ augmentativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vergrotingswoord


augmentator sub

1 iets dat/iemand die vermeerdert, etc.


augmento sub

1 vergroting, vermeerdering, toeneming, stijging, groei
-- del population = bevolkingsaanwas
-- del disconto = discontoverhoging
-- del consumo/consumption = toename van het gebruik
-- salarial/ del salario = salaris/loonsverhoging
-- de precios = prijsverhoging/stijging
-- de peso = toename van gewicht
-- del impostos = belastingverhoging
-- considerabile = flinke toeneming
lente de -- = vergrootglas
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA een voorgevoegde klank of lettergreep


+ augurabile adj

1 wat kan worden voorspeld


+ augural adj

1 ANTIQUITATE auguren..., wichelaars...
baston -- = wichelroede


augurar v

1 als voorspeller/vogelwichelaar/augur optreden
2 voorzeggen, voorspellen


+ auguration sub

1 het voorspellen, voorspelling


+ augurator sub

1 voorspeller, augur


augure sub

1 HISTORIA ROMAN vogel