Interlingua Wiki
Advertisement

xantoderma: xanthoderma
xantoma: [Med.] xanthoma
xenofilia: {sub} xenophilia
xenófilo: {adj} xenophile
xenofobia: xenophobia
xenofobico: xenophobic
xenófobo: {adj} xenophobe; {sub} xenophobo
xenón: {sub} [Quim.] xenon (Xe)
xerocopiar; xerografiar: copiar per xerox; xerocopiar, xerographar
xerodermia: [Med.] xeroderma
xerófilo: {adj} [Bot.] xerophile
xerófito, xerofítico: xerophyto
xeroftalmia: [Med] xerophtalmia
xerografía: xerographia
xifoforo (pez): xiphophore
xifoides: [Med.] *xiphoide
xilófago: [Zool.] {adj} xylophage, {n} xylophago
xilofonista: {sub} xylophonista
xilófono: {sub} [Mus.] xylophono
xilografía: {sub} xilographia
xilográfico: {adj} xilographic
xilologia: {sub} xylologia

Advertisement